Asus VY229HE Monitor instrukcja

Add to My manuals
33 Pages

advertisement

Asus VY229HE Monitor instrukcja | Manualzz

Seria VY229HE

Monitor LCD

Podręcznik użytkownika

ii

Spis treści

TCO certified ............................................................................................... iii

Uwagi ........................................................................................................... iv

Informacje związane z bezpieczeństwem ................................................. vi

Dbanie i czyszczenie ................................................................................ viii

1.1 Witamy! ......................................................................................... 1-1

1.2 Zawartość opakowania ................................................................ 1-1

1.3 Podłączanie monitora .................................................................. 1-2

1.4 Połączenia kabli ........................................................................... 1-3

1.4.1 Tył monitora LCD ............................................................ 1-3

1.5 Wprowadzenie do monitora ........................................................ 1-6

1.5.1 Używanie przycisku sterowania ..................................... 1-6

2.1 Odłączanie wspornika/podstawy

(do montażu ściennego VESA) ................................................... 2-1

2.2 Regulacja monitora ...................................................................... 2-2

3.1 Menu OSD (menu ekranowe) ...................................................... 3-1

3.1.1 Jak wykonać ponowną konfigurację ............................... 3-1

3.1.2 Wprowadzenie do funkcji OSD ....................................... 3-2

3.2 Specyfikacje ............................................................................... 3-12

3.3 Rozwiązywanie problemów (FAQ) ............................................ 3-13

3.4 Lista obsługiwanego taktowania .............................................. 3-14

Copyright © 2023 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisem produktów i oprogramowania, nie można powielać, przenosić, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych ani tłumaczyć na inne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem wykonywania kopii zapasowej dokumentacji otrzymanej od dostawcy, bez wyraźnego, pisemnego pozwolenia firmy ASUSTeK COMPUTER INC.

(“ASUS”).

Gwarancja na produkt lub usługa gwarancyjna nie zostanie wydłużona, jeśli: (1) produkt był naprawiany, modyfikowany lub zmieniany, jeśli wykonane naprawy, modyfikacje lub zmiany zostały wykonane bez pisemnej autoryzacji ASUS; lub, gdy (2) została uszkodzona lub usunięta etykieta z numerem seryjnym.

ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE „JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK

GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO

Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB

DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ

DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA

JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE

SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI

KORZYSTANIA LUB UTRATĄ DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI ITP.) NAWET,

JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU

JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.

SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE

CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ

POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS

DO ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI,

KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I

OPROGRAMOWANIEM.

Nazwy produktów i firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą, być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.

TCO certified

A third-party certification according to ISO 14024

Toward sustainable IT products

Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice . It meets all the criteria in TCO Certified, the world’s most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at tcocertified.com.

On the website you’ll also find our Product

Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products. iii

iv

Uwagi

Oświadczenie Federalnej Komisji Łączności

Urządzenie to jest zgodne z Częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie wymaga spełnienia następujących dwóch warunków:

• Urządzenie to nie może powodować żadnych szkodliwych zakłóceń i

• Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami nieprzewidywalnymi.

Urządzenie to zostało poddane testom, które określiły, że spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, określone przez część 15 przepisów FCC. Wymagania te zostały ustanowione w celu zapewnienia właściwego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami urządzeń w instalacji domowej. Urządzenie to generuje, wykorzystuje, może emitować energię częstotliwości radiowej, zakłócające komunikację radiową, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami producenta. Jednakże, nie można zagwarantować, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie wpływa na jakość odbioru radia lub telewizji, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzeń, użytkownik powinien spróbować samodzielnie usunąć zakłócenia poprzez zastosowanie jednej lub więcej następujących czynności:

• Zmiana pozycji lub ukierunkowania anteny odbiorczej.

• Zwiększenie odstępu między urządzeniem a odbiornikiem.

• Podłączenie urządzenia i odbiornika do gniazd zasilanych z różnych obwodów.

• Skonsultowanie się z dostawcą i doświadczonym technikiem radiowotelewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Oświadczenie Kanadyjski Departament Komunikacji

To urządzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeń klasy B dla emisji zakłóceń radiowych, ustalonych przez Przepisy dotyczące zakłóceń radiowych Kanadyjskiego Departamentu Komunikacji.

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

Deklaracja zgodności

Urządzenie to spełnia wymogi wynikające z Dyrektywy o ujednoliceniu prawa państw członkowskich dotyczącego kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE), Dyrektywy niskonapięciowej (2014/35/

UE), Dyrektywy ErP (2009/125/WE) oraz Dyrektywy RoHS (2011/65/UE).

Produkt został poddany testom, które stwierdziły, że spełnia on normy zharmonizowane w zakresie urządzeń techniki informatycznej, które to normy zostały opublikowane w ramach dyrektyw w Oficjalnym Dzienniku

Unii Europejskiej.

Oświadczenie dotyczące symbolu WEEE

Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje, że tego produktu nie można usuwać z innymi odpadami domowymi. Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za usuwanie zużytych urządzeń, poprzez ich przekazanie do wyznaczonych punktów zbiórki w celu recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Oddzielna zbiórka i recykling zużytych urządzeń podczas ich usuwania pomoże w oszczędzaniu naturalnych zasobów i zapewni wykonanie recyklingu w sposób chroniący życie ludzi i środowisko. W celu uzyskania dalszych informacji o miejscach przekazywania zużytych urządzeń do recyklingu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, lokalnym zakładem utylizacji odpadów lub ze sklepem w którym został zakupiony produkt.

ASUS CONTACT INFORMATION

ASUSTeK Computer Inc.

Address 1F, No.15,

Lide Rd., Beitou Dist.,

Taipei City, 112

ASUS Computer International (America)

Address 48720 Kato Rd, Fremont,

CA 94538, USA

Telephone +1-510-739-3777

Telephone +886-2-2894-3447 Fax

Website

+1-510-608-4555 http://usa.asus.com/

Fax

E-mail

Website

+886-2-2894-7798 [email protected]

http://www.asus.com.tw/

Technical Support

Telephone +86-21-38429911

Technical Support

Telephone +1-812-282-2787 (English Only)

+1-905-370-2787 (French Only)

Online Support http://support.asus.com/

ASUS Computer GmbH (Germany and Austria)

Address Harkortstr. 21-23

D-40880 Ratingen, Germany

Telephone +49-1805-010920

Website http://www.asus.de/

Online Contact http://www.asus.de/sales

Technical Support

Telephone +49-1805-010923

Support Fax +49-2102-959911

Online Support http://support.asus.com/ v

vi

Informacje związane z bezpieczeństwem

• Przed wykonaniem ustawień monitora należy uważnie przeczytać całą, dostarczoną w opakowaniu dokumentację.

• Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem elektrycznym, nigdy nie należy narażać monitora na działanie deszczu lub wilgoci.

• Nigdy nie należy otwierać obudowy monitora. Niebezpieczne, wysokie napięcie wewnątrz monitora może spowodować poważne obrażenia fizyczne.

• W przypadku uszkodzenia zasilacza nie wolno naprawiać go samemu.

Należy skontaktować się z technikiem serwisu lub ze sprzedawcą.

• Przed rozpoczęciem używania produktu należy sprawdzić, czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone oraz, czy nie są uszkodzone. Po wykryciu jakiegokolwiek uszkodzenia należy jak najszybciej skontaktować się z dostawcą.

• Szczeliny i otwory w tylnej lub górnej części obudowy, służą do wentylacji. Nie należy zakrywać tych szczelin. Nigdy nie należy umieszczać tego produktu obok lub nad grzejnikiem lub źródłem ciepła, dopóki nie zostanie zapewniona prawidłowa wentylacja.

• Monitor należy zasilać wyłącznie ze źródła zasilania wskazanego na etykiecie. Przy braku pewności co do typu zasilania w sieci domowej należy skontaktować się z dostawcą lub lokalnym zakładem energetycznym.

• Należy używać właściwą wtyczkę zasilania, zgodną z lokalnymi standardami.

• Nie należy przeciążać listew zasilających lub przedłużaczy.

Przeciążenie może spowodować porażenie prądem elektrycznym.

• Należy unikać kurzu, wilgoci i ekstremalnych temperatur. Nie należy trzymać urządzenia w miejscu, gdzie może ono się zamoczyć.

Monitora należy ustawić na stabilnej powierzchni.

• Urządzenie należy odłączyć od zasilania podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub, jeśli nie będzie długo używane.

Zabezpieczy to monitor przed uszkodzeniem spowodowanym skokami napięcia.

• Nigdy nie należy wpychać do szczelin obudowy monitora żadnych obiektów lub wlewać płynów.

• Aby zapewnić oczekiwane działanie, monitor należy używać wyłącznie z komputerami z certyfikatem UL, z gniazdami o parametrach prądu zmiennego 100 ~ 240V.

• Gniazdko sieciowe powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.

• Po wystąpieniu problemów technicznych z monitorem, należy się skontaktować z wykwalifikowanym serwisem.

• Przed podłączeniem wtyczki zasilania do sieci zasilającej należy zapewnić uziemienie. Podczas odłączania połączenia uziemienia, po wyciągnięciu wtyczki zasilania, należy sprawdzić odłączenie zasilania.

OSTRZEŻENIE

Korzystanie ze słuchawek nausznych i dousznych innych niż określone w niniejszym dokumencie może być przyczyną utraty słuchu spowodowanej nadmiernym ciśnieniem akustycznym.

Należy potwierdzić, że system dystrybucji w instalacji budynku powinien dostarczyć wyłącznik obwodu o parametrach znamionowych 120/240V,

20A (maksymalnie).

Po dostarczeniu z 3-bolcową wtyczką na przewodzie zasilającym, podłącz przewód zasilający do uziemionego gniazda na 3-bolce. Nie należy usuwać bolca uziemienia przewodu zasilającego, na przykład poprzez podłączenie 2-bolcowego adaptera. Bolec uziemienia to ważna funkcja bezpieczeństwa.

Oświadczenie dotyczące ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (Indie) Urządzenie to jest zgodne z obowiązującymi w

Indiach zasadami dot. e-odpadów (i gospodarowania nimi) z roku 2016, które zabraniają stosowania ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli (PBBs) i polibromowanych eterów difenylowych

(PBDEs) w stężeniach przekraczających 0,1% wagi w materiałach jednorodnych oraz 0,01% wagi w materiałach jednorodnych w przypadku kadmu, poza wyjątkami wymienionymi w wykazie 2 powyższego przepisu.

Ten produkt jest zgodny z wymaganiami okólnika nr 30/2011/TT-BCT przepisów “TYMCZASOWE OGRANICZENIE DOPUSZCZALNEJ

ZAWARTOŚCI NIEKTÓRYCH TOKSYCZNYCH CHEMIKALIÓW W

ELEKTRONICE PRODUKTÓW ELEKTRONICZNYCH”.

vii

viii

Dbanie i czyszczenie

• Przed zmianą pozycji monitora zaleca się odłączenie kabli i przewodu zasilającego. Podczas zmiany pozycji monitora należy stosować właściwe techniki podnoszenia. Podczas podnoszenia lub przenoszenia należy chwycić za krawędzie monitora. Nie należy podnosić monitora za podstawę lub za przewód.

• Czyszczenie. Wyłącz monitor i odłącz przewód zasilający. Oczyść powierzchnię monitora pozbawioną luźnych włókien, nie szorstką szmatką. Trudniejsze do usunięcia plamy, można usunąć szmatką zwilżoną w łagodnym środku do czyszczenia.

• Należy unikać środków czyszczących zawierających alkohol lub aceton. Należy używać środek czyszczący przeznaczony do czyszczenia ekranów LCD. Nigdy nie należy spryskiwać środkiem czyszczącym bezpośrednio ekranu, ponieważ może on dostać się do wnętrza monitora i spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Następujące objawy są normalne podczas działania monitora:

• Ze względu na naturę światła jarzeniowego, podczas początkowego używania ekran może migać. Wyłącz przełącznik zasilania i włącz go ponownie, aby upewnić się, że miganie zniknęło.

• W zależności od wykorzystywanego wzoru pulpitu, na ekranie może wystąpić lekkie zróżnicowanie jasności.

• Kilkugodzinne wyświetlanie tego samego obrazu, może spowodować utrzymywanie się poobrazu, po przełączeniu obrazu. Właściwy ekran zostanie powoli przywrócony, po wyłączeniu zasilania na kilka godzin.

• Gdy ekran stanie się czarny lub zacznie migać albo gdy nie można dłużej pracować należy skontaktować się z dostawcą lub punktem serwisowym. Nie należy naprawiać wyświetlacza samodzielnie!

Konwencje stosowane w tym podręczniku

OSTRZEŻENIE: Informacja zapobiegająca odniesieniu obrażeń podczas wykonywania zadania.

PRZESTROGA: Informacja zapobiegająca uszkodzeniu komponentów podczas wykonywania zadania.

WAŻNE: Informacja, którą NALEŻY wziąć pod rozwagę w celu dokończenia zadania.

UWAGA: Wskazówki i dodatkowe informacje pomocne w dokończeniu zadania.

Gdzie można znaleźć więcej informacji

W celu uzyskania dodatkowych informacji i aktualizacji produktu i oprogramowania, sprawdź następujące źródła.

1. Strony sieci web ASUS

Ogólnoświatowe strony sieci web ASUS zapewniają zaktualizowane informacje o urządzeniach i oprogramowaniu firmy ASUS. Sprawdź http://www.asus.com

2. Opcjonalna dokumentacja

Opakowanie z produktem może zawierać opcjonalną dokumentację, która mogła zostać dodana przez dostawcę. Te dokumenty nie są części standardowego opakowania.

Usługa odbioru zużytego sprzętu

Program recyklingu i odbioru zużytego sprzętu firmy ASUS wynika z naszego zaangażowania w zapewnienia najwyższych norm ochrony środowiska. Wierzymy, w dostarczanie naszym klientom rozwiązań umożliwiających odpowiedzialny recykling naszych produktów, baterii oraz innych elementów jak również materiałów opakowaniowych.

Szczegółowe informacje dotyczące recyklingu w różnych regionach są dostępne na stronie internetowej http://csr.asus.com/english/Takeback.htm

.

Informacje o produkcie na etykiecie UE dotyczącej energii

ix

1.1 Witamy!

Dziękujemy za zakupienie monitora LCD ASUS ® !

Najnowszy szerokoekranowy monitor LCD ASUS zapewnia wyraźny, szerszy i jasny wyświetlacz, plus funkcje zwiększające doznania podczas oglądania.

Dzięki tym funkcjom, można cieszyć się wygodnymi i wspaniałymi obrazami, jakie zapewnia monitor!

1.2 Zawartość opakowania

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy:

Monitor LCD

Podstawa monitora

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Karta gwarancyjna

1 x Przewód zasilający

1 x kabel HDMI*

Śruby M4 szt. 2 do wspornika

Ostry śrubokręt w kształcie L (opcjonalnie)

• Jeśli którekolwiek z podanych wyżej elementów są uszkodzone lub, gdy ich brak należy jak najszybciej skontaktować się ze sprzedawcą.

• * Także części zamienne wymagane przez certyfikat TCO.

Monitor LCD ASUS serii VY229HE 1-1

1.3 Podłączanie monitora

W celu podłączenia monitora

1. Połóż wyświetlacz na pokrytym materiałem stole. Dokręć śrubokrętem śruby montażowe i przykręć mocno ramię do wyświetlacza. Następnie przymocuj pokrywę zawiasu do korpusu monitora, przymocuj podstawę do ramienia i zamocuj śrubą w celu ich mocnego połączenia. Śrubę można łatwo dokręcić palcami.

2. Wyreguluj kąt nachylenia monitora, do najbardziej wygodnej pozycji.

23°

1-2 Rozdział 1: Wprowadzenie do produktu

1.4 Połączenia kabli

1.4.1 Tył monitora LCD

1 2 3

VGA

4

1. Port wejścia prądu zmiennego

2. Gniazdo HDMI

3. Gniazdo VGA

4. Gniazdo słuchawek

5. Blokada Kensington

5

Monitor LCD ASUS serii VY229HE 1-3

1-4

Instalacja

1. Wyłącz komputer i odłącz przewód zasilający komputera.

2. Podłącz kabel sygnałowy do gniazda wejścia HDMI (opcjonalne) i/ lub VGA (opcjonalne) monitora i gniazda wyjścia HDMI (opcjonalne) i/lub VGA (opcjonalne) karty graficznej komputera. Następnie dokręć śruby radełkowane na złączu kabla sygnałowego.

3. Włóż kabel zasilający monitora do gniazda zasilania z tyłu monitora.

4. Podłącz przewody zasilające komputera i monitora do pobliskiego gniazda zasilania prądem elektrycznym.

A

AC IN

B

HDMI

VGA

VGA

Rozdział 1: Wprowadzenie do produktu

• Specyfikacje PRZEWODU ZASILĄJACEGO należy sprawdzić na stronie v.

• Informacje o instalacji części zamiennych, należy sprawdzić w podanych powyżej instrukcjach instalacji.

• Wymianę/zakupienie odpowiednich części zamiennych, użytkownicy mogą zrealizować w lokalnej sieci serwisowej.

• Informacje kontaktowe dotyczące lokalnych punktów serwisowych i serwisu, znajdują się na stronie internetowej https://www.asus.com/support

Monitor LCD ASUS serii VY229HE 1-5

1-6

1.5 Wprowadzenie do monitora

1.5.1 Używanie przycisku sterowania

Użyj przycisku sterowania z tyłu monitora do regulacji ustawień obrazu.

5 2

Sygnał

3 4

Zamknij Zasilanie

Oszczędzanie energii

6

1

1. Wskaźnik zasilania:

• Definicje kolorów wskaźnika zasilania zawiera tabela poniżej.

Stan

Biały

Opis

WŁ.

Bursztynowy Tryb gotowości

WYŁ.

WYŁ.

2. Przycisk środkowy:

• Naciśnij ten przycisk, aby przejść do menu OSD.

3. Przycisk w lewo:

• Wyjście z menu OSD lub powrót do poprzedniego poziomu.

4. Przycisk w prawo:

• Przycisk skrótu wyłączania zasilania.

• Wprowadzenie opcji następnej warstwy.

5. Przycisk w górę:

• Przycisk skrótu sygnału.

• Przesunięcie opcji do góry lub zwiększenie wartości opcji.

6. Przycisk w dół:

• Przycisk skrótu oszczędzania energii.

• Przesunięcie opcji w dół lub zmniejszenie wartości opcji.

• Przycisk skrótu Blokada klawiszy. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund w celu włączenia lub wyłączenia funkcji Blokada klawiszy.

Rozdział 1: Wprowadzenie do produktu

W celu włączenia monitora, można nacisnąć w dowolnym kierunku

5-kierunkowy przycisk na monitorze.

Monitor LCD ASUS serii VY229HE 1-7

2.1 Odłączanie wspornika/podstawy (do montażu ściennego VESA)

Odłączana podstawa tego monitora, jest przeznaczona do montażu na ścianie VESA.

W celu odłączenia wspornika/podstawy

1. Odłącz kable zasilania i sygnałowy. Ostrożnie połóż monitor ekranem w dół na czystym stole.

2. Palcami poluzuj wkręty znajdujące się w spodzie podstawy i zdemontuj podstawę ze stojaka. Następnie odłącz palcami pokrywę zawiasu od korpusu monitora.

3. Użyj śrubokręta do odkręcenia dwóch śrub na ramieniu, a następnie odłącz ramię/wspornik od monitora.

• Zalecamy przykrycie powierzchni stołu miękkim materiałem, aby zabezpieczyć monitor przed uszkodzeniem.

• Podczas odkręcania śrub należy przytrzymać podstawę monitora.

2

1

3

• Zestaw do montażu ściennego VESA (100 x 100 mm) należy zakupić oddzielnie.

• Należy używać wyłącznie wsporników do montażu na ścianie z certyfikatem

UL o minimalnej wadze/udźwigu 12 kg (wielkość śruby: M4 x 10 mm).

Monitor LCD ASUS serii VY229HE 2-1

2.2 Regulacja monitora

• Dla uzyskania optymalnego widzenia, zaleca się, aby spojrzeć na pełny ekran monitora, a następnie wyregulować monitor pod najbardziej wygodnym kątem.

• Przytrzymaj podstawę, aby zabezpieczyć monitor przed upadkiem podczas zmiany jego kąta nachylenia .

• Kąt widzenia monitora można regulować w zakresie od +23˚ do -5˚.

23°

Podczas regulacji kąta widzenia monitor może lekko drgać, jest to normalne.

2-2 Rozdział 2: Ustawienia

3.1 Menu OSD (menu ekranowe)

3.1.1 Jak wykonać ponowną konfigurację

VY229HE

1920 x 1080 60 Hz

Splendid

Tryb Standardowy

Sygnał

HDMI

Jasność

65

Splendid

EyeCare

Kolor

Obraz

Tryb Standardowy

Tryb sRGB

Tryb Sceneria

Tryb Teatr

Tryb Gra

Tryb Widok nocny

Tryb Odczytu

Tryb Ciemni

Sygnał

Back/Exit

1. Naciśnij przycisk MENU, aby uaktywnić menu OSD.

Enter

2. Naciśnij przyciski  i  w celu przełączenia pomiędzy opcjami w

Menu. Po przesunięciu z jednej ikony na drugą, podświetlana jest nazwa opcji.

3. W celu wyboru zaznaczonego elementu w menu, naciśnij środkowy przycisk.

4. Naciśnij przyciski  i  w celu wyboru wymaganego parametru.

5. Aby wykonać zmiany, naciśnij środkowy przycisk, aby przejść do paska suwaka, a następnie użyj przycisków  lub  , zgodnie ze wskaźnikami w menu.

Monitor LCD ASUS serii VY229HE 3-1

3-2

3.1.2 Wprowadzenie do funkcji OSD

1. Splendid

Ta funkcja zawiera osiem podfunkcji, które można wybrać według preferencji.

VY229HE

1920 x 1080 60 Hz

Splendid

Tryb Standardowy

Sygnał

HDMI

Jasność

65

Splendid

EyeCare

Kolor

Obraz

Tryb Standardowy

Tryb sRGB

Tryb Sceneria

Tryb Teatr

Tryb Gra

Tryb Widok nocny

Tryb Odczytu

Tryb Ciemni

Sygnał

Back/Exit Enter

• Tryb Standardowy : Najlepszy wybór do edycji dokumentów z wykorzystaniem technologii inteligencji wideo SPLENDID™.

• Tryb sRGB : To najlepszy wybór do przeglądania zdjęć i grafiki z komputerów PC.

• Tryb Sceneria : Najlepszy wybór do wyświetlania zdjęć scenerii z wykorzystaniem technologii inteligentnego wideo SPLENDID™.

• Tryb Teatr : Najlepszy wybór do oglądania filmów z wykorzystaniem technologii inteligencji wideo SPLENDID™.

• Tryb Gra : Najlepszy wybór do korzystania z gier z wykorzystaniem technologii inteligencji wideo SPLENDID™.

• Tryb Widok nocny : Najlepszy wybór do korzystania z gier z ciemną scenerią z wykorzystaniem technologii inteligencji wideo SPLENDID™.

• Tryb Odczytu : To najlepszy wybór do czytania książek.

• Tryb Ciemni : To jest najlepszy wybór do miejsc słabo oświetlonych.

• W Trybie Standardowy, Nasycenie, Wyrazistość i funkcje ASCR nie są konfigurowane przez użytkownika.

• W przypadku pozycji Tryb sRGB użytkownik nie może konfigurować funkcji

Nasycenie, Temp. barwowa, Wyrazistość, Jasność, Kontrast i ASCR.

• W Tryb Odczytu funkcje Nasycenie, ASCR, Kontrast i Temp. barwowa, nie są konfigurowane przez użytkownika.

Rozdział 3: Ogólne instrukcje

2. EyeCare

Dostosowywanie poziomu energii Eye Care z podświetlenia LED.

VY229HE

1920 x 1080 60 Hz

Splendid

Tryb Standardowy

Sygnał

HDMI

Jasność

65

Splendid

EyeCare

Filtr światła nieb.

Przypom. o odpocz.

Wzmocnienie koloru

Kolor

Obraz

WYŁ.

Sygnał

Back/Exit Enter

• Filtr światła nieb.

: W tej funkcji, można wyregulować filtr światła niebieskiego 0 na wartość maksymalną 0: brak zmian; Maksymalna: Im wyższy poziom, tym mniej rozproszone jest niebieskie światło. Gdy jest uaktywniony filtr światła niebieskiego, automatycznie zaimportowane zostaną ustawienia domyślne pozycji Tryb Standardowy. Oprócz poziomu maksymalnego, jasność jest konfigurowalna przez użytkownika.

Wartość maksymalna to ustawienie maksymalne. Jest ona zgodna z certyfikacją niskiego poziomu światła niebieskiego TUV*. Funkcja jasności nie jest konfigurowalna przez użytkownika.

• Gdy użytkownik wyreguluje filtr światła niebieskiego na maksymalny poziom.

• *Gdy wzmocnienie kolorów ma wartość domyślną (50).

• Przypom. o odpocz.

: Ta funkcja dostarcza przypomnienie o odpoczynku, zgodnie z ustawieniem długości czasu pracy. Na przykład, po ustawieniu przez użytkownika 30 minutowego czasu pracy w lewym, górnym rogu monitora na 5 sekund pojawi się przypomnienie. Naciśnij dowolny przycisk, aby to przypomnienie OSD znikło.

• Po włączeniu tej funkcji, nie są dostępne następujące funkcje: Splendid Demo

Mode, GamePlus i QuickFit.

• Wzmocnienie koloru : Zakres regulacji wzmocnienia kolorów to 0 do

100.

• Ta funkcja nie jest dostępna w Tryb sRGB w opcji Splendid.

Monitor LCD ASUS serii VY229HE 3-3

Aby ograniczyć zmęczenie oczu, należy stosować się do poniższych zaleceń:

• Podczas wielogodzinnej pracy przed monitorem należy robić przerwy.

Zalecane jest robienie krótkich przerw (co najmniej 5 min) po około godzinie ciągłej pracy przed komputerem. Krótkie, ale częste przerwy są bardziej skuteczne niż jedna długa przerwa.

• W celu zminimalizowania zmęczenia i suchości oczu należy od czasu do czasu pozwolić oczom odpocząć, skupiając wzrok na obiektach znajdujących się daleko.

• Ćwiczenia oczu mogą pomóc w ograniczeniu ich zmęczenia. Ćwiczenia te należy często powtarzać. Jeśli zmęczenie oczu będzie się utrzymywać, należy skonsultować się z lekarzem. Ćwiczenia oczu: (1) Kilkukrotne przesuwanie wzroku w górę i w dół (2) Powolne obracanie oczami (3) Przesuwanie wzroku po przekątnej.

• Wysokoenergetyczne światło niebieskie może być przyczyną zmęczenia oczu i zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD). Filtr światła niebieskiego redukuje o 70% (maks.) szkodliwe światło niebieskie, umożliwiając uniknięcie syndromu widzenia komputerowego (CVS).

3-4 Rozdział 3: Ogólne instrukcje

3. Kolor

Ta funkcja umożliwia wybór preferowanego koloru obrazu.

VY229HE

1920 x 1080 60 Hz

Splendid

Tryb Standardowy

Sygnał

HDMI

Jasność

65

Splendid

EyeCare

Jasność

Kontrast

Nasycenie

Temp. barwowa

Kolor

Obraz

65

80

50

Sygnał

Back/Exit Enter

• Jasność : Zakres regulacji wynosi 0 do 100.

• Kontrast : Zakres regulacji wynosi 0 do 100.

• Nasycenie : Zakres regulacji wynosi 0 do 100.

• Temp. barwowa : Zawiera trzy wstępnie ustawione tryby kolorów ( Zimne ,

Normalne , Ciepłe ) i Tryb Użytkownik .

• W Tryb Użytkownik, konfigurować można kolory R (Czerwony), G (Zielony) i B

(Niebieski); zakres regulacji wynosi 0 ~ 100.

Monitor LCD ASUS serii VY229HE 3-5

3-6

4. Obraz

Ta główna funkcja umożliwia regulację parametrów Wyrazistość,

Trace Free, Kontrola proporcji, ASCR, Motion Sync, Adaptive-

Sync, Pozycja (wyłącznie VGA), Ostrość (wyłącznie VGA) i AUTOM. regulacja (wyłącznie VGA).

VY229HE

1920 x 1080 60 Hz

Splendid

Tryb Standardowy

Sygnał

HDMI

Jasność

65

Splendid

EyeCare

Kolor

Obraz

Wyrazistość

Trace Free

Kontrola proporcji

ASCR

Motion Sync

Adaptive-Sync

Pozycja

Ostrość

Sygnał

40

60

Back/Exit Enter

• Wyrazistość : Regulacja ostrości obrazu. Zakres regulacji wynosi 0 do

100.

• Trace Free: Przyspieszenie czasu odpowiedzi poprzez użycie technologii

Over Drive. Zakres regulacji wynosi od 0 (wolniejszy) do 100 (szybszy).

• Kontrola proporcji : Dostosowanie współczynnika proporcji na „ Pełny ”,

„ Proporcje 1:1 ”.

• ASCR : Wybierz WŁ.

lub WYŁ.

, aby włączyć lub wyłączyć funkcję współczynnika dynamicznego kontrastu.

• Motion Sync: Zaznacz w celu zmniejszenia rozmycia spowodowanego ruchem i zminimalizowania smużenia podczas szybkiego poruszania się obiektów na ekranie. Po włączeniu tej funkcji, może lekko migać ekran i zmniejszona zostanie jasność.

• Adaptive-Sync : Umożliwia dynamiczną regulację szybkości odświeżania wyświetlania przez źródło grafiki z obsługą Adaptive-Sync w oparciu o typowe szybkości przesyłania klatek dla efektywnej energetycznie, pozbawionej wirtualnych przestojów i charakteryzującej się niskim opóźnieniem aktualizacji wyświetlania.

• Pozycja (wyłącznie VGA) : Regulacja pozycji poziomej (Pozycja pozioma) i pozycji pionowej (Pozycja pionowa) obrazu. Zakres regulacji wynosi od 0 do 100 (Dostępna wyłącznie dla wejścia VGA).

• Ostrość (wyłącznie VGA) : Zmniejsza liniowe zakłócenia poziome i liniowe zakłócenia pionowe obrazu, poprzez oddzielną regulację (Faza) i (Zegar). Zakres regulacji wynosi od 0 do 100 (Dostępna wyłącznie dla wejścia VGA).

• AUTOM. regulacja (wyłącznie VGA) : Automatyczna regulacja obrazu do zoptymalizowanej pozycji, zegara i fazy. (Dostępne wyłącznie dla wejścia VGA).

Rozdział 3: Ogólne instrukcje

• Współczynnik 1:1 jest dostępny tylko w przypadku źródła sygnału wejścia w formacie współczynnika 1:1.

• Regulacja fazy sygnału zegara pikseli. Przy nieprawidłowej regulacji fazy, na ekranie widoczne są zakłócenia.

• Zegar (częstotliwość pikseli) steruje liczbą pikseli zeskanowanych przy jednym poziomym przejściu. Jeśli częstotliwość nie jest prawidłowa, na ekranie wyświetlane są pionowe pasy i obraz nie jest proporcjonalny.

• Motion Sync można otworzyć, przy założeniu, że częstotliwość odświeżania wynosi 75Hz i jest wyłączona funkcja Adaptive-Sync.

Monitor LCD ASUS serii VY229HE 3-7

3-8

5. Sygnał

Wybierz sygnał spośród sygnałów wejścia VGA, HDMI,

Automatyczne wykrywanie .

VY229HE

1920 x 1080 60 Hz

Splendid

Tryb Standardowy

Sygnał

HDMI

Jasność

65

Splendid

VGA

HDMI

Automatyczne wykrywanie

EyeCare

Kolor

Obraz

Sygnał

Back/Exit Enter

6. Ustawien.

Regulacja konfiguracji systemu.

VY229HE

1920 x 1080 60 Hz

Splendid

Tryb Standardowy

Ustawien.

Skrót

Splendid Demo Mode

Głośność

GamePlus

QuickFit

Oszczędzanie prądu

Ustawienia OSD

Język

Blokada klawiszy

50

Sygnał

HDMI

Jasność

65

Back/Exit Enter

• Splendid Demo Mode: Uaktywnienie trybu demo dla funkcji Splendid.

• Głośność : Regulacja poziomu głośności wyjścia.

• GamePlus : Funkcja GamePlus udostępnia zestaw narzędzi i tworzy lepsze środowisko do gier, dla użytkowników grających w różne rodzaje gier. Funkcja Celownik jest szczególnie przydatna dla nowych graczy lub początkujących, zainteresowanych grami First Person Shooter (FPS).

W celu uaktywnienia GamePlus:

• Naciśnij przycisk GamePlus , aby przejść do głównego menu

GamePlus.

• Funkcja Aktywacja Celownik, Timer, Licznik FPS lub Wyrów. obrazu wyśw..

• Przesuń przycisk ( ) w górę/w dół w celu wyboru i naciśnij

( ), aby potwierdzić wymaganą funkcję. Naciśnij w celu wyłączenia i wyjścia.

• Funkcje Celownik/Timer/Licznik FPS można przesuwać poprzez naciśnięcie 5-kierunkowego przycisku.

Rozdział 3: Ogólne instrukcje

Menu główne

GamePlus

GamePlus - Celownik GamePlus - Timer

OFF

50:00

90

GamePlus - Licznik

FPS

GamePlus - Wyrów. obrazu wyśw.

ON

OFF

• QuickFit : zawiera trzy wzorce: (1) Siatka (2) Rozmiar zdjęcia.

1. Wzór siatki: Wspomaga projektantów i użytkowników w organizacji zawartości i układu na stronie i osiągnięciu spójnego wyglądu i odczucia.

Alignment Grid 1

Alignment Grid 2

Monitor LCD ASUS serii VY229HE 3-9

3-10

2. Rozmiar zdjęć: Udostępnia fotografom i innym użytkownikom dokładny widok i edycję na ekranie zdjęć w rozmiarze rzeczywistym.

4x6 3x5 2x2

• Oszczędzanie prądu : Regulacja „Poziom normalny” i „Głęboki poziom” dla funkcji Oszczędzanie prądu.

• Ustawienia OSD : Regulacja ustawień Czas zakończenia , DDC/CI i

Przezroczystość ekranu menu OSD.

• Język : Wybór języka OSD. Dostępne opcje to: Angielski, Francuski,

Niemiecki, Hiszpański, Włoski, Holenderski, Rosyjski, Polski,

Czeski, Chorwacki, Węgierski, Rumuński, Portugalski, Turecki,

Uproszczony Chiński, Tradycyjny Chiński, Japoński, Koreański,

Perski, Tajski, Indonezyjski, Ukraiński .

• Blokada klawiszy : Wyłączenie wszystkich funkcji przycisku. Naciśnięcie przycisku na dłużej niż pięć sekund, wyłącza funkcję blokady przycisku.

• Informacje: Wyświetlanie informacji o monitorze.

• Wskaźnik zasilania : Włączenie/wyłączenie wskaźnika LED zasilania.

• Blokada zasilania : Do wyłączania/włączania przycisku zasilania.

• Wyzeruj wszystko : Ustaw na „Tak”, aby przywrócić domyślny tryb fabryczny wszystkich ustawień.

Rozdział 3: Ogólne instrukcje

7. Skrót

Wybór tej opcji, umożliwia ustawienie dwóch przycisków skrótu.

VY229HE

1920 x 1080 60 Hz

Splendid

Tryb Standardowy

Sygnał

HDMI

Jasność

65

Ustawien.

Skrót 1

Skrót 2

Skrót

Back/Exit Enter

• Skrót 1 : Użytkownik może wybrać spośród “Filtr światła nieb.”,

“Splendid”, “Jasność”, “AUTOM. regulacja”, “Kontrast”, “Sygnał”,

“Temp. barwowa”, “Głośność”, “GamePlus”, “QuickFit”, “Przypom. o odpocz.”, “Wzmocnienie koloru”, “Oszczędzanie energii” i ustawić jako przycisk skrótu. Ustawienie domyślne to Sygnał.

• Skrót 2 : Użytkownik może wybrać spośród “Filtr światła nieb.”, “Splendid”, “Jasność”, “AUTOM. regulacja”, “Kontrast”,

“Sygnał”, “Temp. barwowa”, “Głośność”, “GamePlus”, “QuickFit”,

“Przypom. o odpocz.”, “Wzmocnienie koloru”, “Oszczędzanie energii” i ustawić jako przycisk skrótu. Domyślne ustawienie to

Oszczędzanie energii.

Monitor LCD ASUS serii VY229HE 3-11

3-12

3.2 Specyfikacje

Model

Wielkość panelu

Maks. rozdzielczość

Jasność (typowy)

Rzeczywisty współczynnik kontrastu (typowy)

Kąt widzenia (CR≥ 10)

Kolory wyświetlacza

Czas odpowiedzi

Wejście HDMI

Wejście D-Sub

Zużycie energii przy włączonym zasilaniu

Uwaga

Kolory obudowy

Tryb oszczędzania energii

Tryb wyłączenia energii

Nachylenie

Montaż na ścianie VESA

Wymiary Wymiary z podstawą

(SxWxG)

Wymiary Wymiary bez podstawy (SxWxG)

(Do montażu na ścianie VESA)

Wymiary opakowania (SxWxG)

Masa netto (przybliżona)

Masa brutto (przybliżona)

Napięcie znamionowe

VY229HE

S 21,45” (54,48 cm)

1920x1080

250 cd/m 2

1000:1

+89/-89 (w poziomie), +89/-89 (w pionie) (typ.)

16,7 M (6 bitowe + FRC)

5ms (GTG)

Tak

Tak

< 12,67 W(EPA8.0)

*W oparciu o standard Energy Star 8.0

Czarny

< 0,5W

< 0,3W

-5°~ +23°

Tak (100mm x 100mm)

493,96mm x 360,93mm x 164,35mm

493,96mm x 290,31mm x 51,27mm

565 x 412 x 133 mm

2,82 kg

4,31 kg

Prąd zmienny 100~240V (wbudowany zasilacz)

Rozdział 3: Ogólne instrukcje

3.3 Rozwiązywanie problemów (FAQ)

Problem

WŁĄCZONA dioda LED zasilania

Pomarańczowe światło diody

LED zasilania i brak obrazu na ekranie

Obraz na ekranie jest za jasny lub za ciemny

Obraz na ekranie drży lub na obrazie wyświetlane są falujące wzory

Defekty kolorów na obrazie ekranowym (biały nie wygląda jak biały)

Możliwe rozwiązanie

• Naciśnij przycisk , aby sprawdzić, czy monitor znajduje się w trybie ON (WŁĄCZENIE).

• Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do monitora i do gniazda zasilania.

• Sprawdź funkcję Wskaźnik zasilania w głównym menu OSD. Wybierz „WŁ.” w celu włączenia diody

LED zasilania.

• Sprawdź, czy monitor i komputer są w trybie

WŁĄCZENIE.

• Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do monitora i komputera.

• Sprawdź kabel sygnałowy i upewnij się, że nie jest wygięty żaden styk złącza.

• Podłącz komputer do innego dostępnego monitora, aby sprawdzić, czy komputer działa prawidłowo.

• Wyreguluj ustawienia Kontrast i Jasność przez menu OSD.

• Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do monitora i komputera.

• Odsuń urządzenia elektryczne, które mogą powodować zakłócenia elektryczne.

• Sprawdź kabel sygnałowy i upewnij się, że nie jest wygięty żaden styk złącza.

• Wykonaj polecenie Wyzeruj w menu OSD.

• Wyreguluj ustawienia kolorów R/G/B lub wybierz opcję Temp. barwowa w menu OSD.

Monitor LCD ASUS serii VY229HE 3-13

3-14

3.4 Lista obsługiwanego taktowania

Podstawowe taktowanie obsługiwane przez komputer PC

Rozdzielczość

640x480

Częstotliwość odświeżania

60Hz

Częstotliwość pozioma

31,469kHz

640x480

640x480

800x600

800x600

800x600

800x600

1024x768

1024x768

1024x768

1152x864

1280x960

1280x1024

1280x1024

1440x900

1680x1050

1920x1080

1920x1080

72Hz

75Hz

56Hz

60Hz

72Hz

75Hz

60Hz

70Hz

75Hz

75Hz

60Hz

60Hz

75Hz

60Hz

60Hz

60Hz

75Hz

37,861kHz

37,5kHz

35,156kHz

37,879kHz

48,077kHz

46,875kHz

48,363kHz

56,476kHz

60,023kHz

67,5kHz

60kHz

63,981kHz

79,976kHz

55,935kHz

65,29kHz

67,5kHz

83,894kHz

Tryby MAC, Fabryczne wstępne ustawienia taktowania

Rozdzielczość

Częstotliwość odświeżania

640x480 67Hz

832x624 75Hz

Częstotliwość pozioma

35kHz

49,725kHz

Tryby VESA, Taktowanie możliwe do regulowania przez użytkownika

Rozdzielczość

Częstotliwość odświeżania

Częstotliwość pozioma

1280 x 720(RB) 60Hz 44,444kHz

1280x720 60Hz 44,772kHz

1280x768(RB)

1280x800(RB)

1280x800

60Hz

60Hz

60Hz

47,396kHz

49,306kHz

49,702kHz

1366x768

1440 x 900(RB)

1680 x 1050(RB)

1920x1080

60Hz

60Hz

60Hz

60Hz

47,712kHz

55,469kHz

64,674kHz

66,587kHz

Rozdział 3: Ogólne instrukcje

Taktowanie SD/HD (wyłącznie wejście HDMI)

HDMI 1.3, formaty CEA-861B, podstawowe taktowania obsługiwane przez SD/HD (wyłącznie wejście HDMI)

Rozdzielczość

Częstotliwość odświeżania

Częstotliwość pozioma

640x480P 59,94 / 60Hz 31,469 / 31,5kHz

720 x 480P 59,94 / 60Hz 31,469 / 31,5kHz

720 x 576P

1280 x 720P

50Hz

50Hz

31,25kHz

37,5kHz

1280 x 720P

1920x1080i

1920x1080i

59,94 / 60Hz

50Hz

59,94 / 60Hz

44,955/45kHz

28,125kHz

33,716 / 33,75kHz

HDMI 1.3, formaty CEA-861B, opcjonalne taktowania obsługiwane przez SD/HD (wyłącznie wejście HDMI)

Rozdzielczość

Częstotliwość odświeżania

Częstotliwość pozioma

1440 x 480P 59,94 / 60Hz 31,469 / 31,5kHz

1440 x 576P 50Hz 31,25kHz

1920 x 1080P

1920 x 1080P

50Hz

59,94 / 60Hz

56,25kHz

67,433 / 67,5 kHz

* Tryby nie wymienione w tabelach powyżej mogą nie być obsługiwane. Dla uzyskania optymalnej rozdzielczości, zaleca się wybór trybu wymienionego w zamieszczonych powyżej tabelach.

Monitor LCD ASUS serii VY229HE 3-15

advertisement

Key Features

  • 21.45" FHD IPS panel with 75Hz refresh rate for smooth video viewing and casual gameplay
  • Adaptive-Sync delivers fluid, artifact-free visuals at any frame rate
  • TÜV Rheinland-certified adjustable Blue Light Filter and ASUS Flicker Free technology ensure comfortable viewing
  • Color Augmentation mode helps users with color-vision deficiency better distinguish between colors, and Rest Reminder helps users manage screen time
  • Proprietary long-lasting antibacterial treatment inhibits the growth of bacteria and fungi on the monitor bezels and hotkeys

Related manuals

Download PDF

advertisement