mikosoft praha sro mikosoft praha sro mikosoft praha

mikosoft praha sro mikosoft praha sro mikosoft praha
s.
r.o
.
s.
r.o
.
OdsavaË par
a
ra
h
of
tp
os
a
s.
r.o
.
m
ik
a
s.
r.o
.
m
ik
os
of
tp
ra
h
a
N·vod k mont·ûi a pouûitÌ
ah
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
EFC 6410 - 6405 ñ 9410 ñ 9405 ñ 650 ñ 950
CH 1200 ñ 900 ñ 600
LI1AQB Ed. 12/02
Obsah
s.
r.o
.
s.
r.o
.
BezpeËnostnÌ instrukce ...................................................................................................................................... 3
pro montÈra kuchyÚskÈ linky ................................................................................................................................ 3
pro uûivatele ......................................................................................................................................................... 3
a
ra
h
ra
h
a
VöeobecnÈ informace .......................................................................................................................................... 4
OdvÏtr·vacÌ reûim ................................................................................................................................................. 4
Reûim s vnit¯nÌm obÏhem vzduchu ...................................................................................................................... 4
of
tp
of
tp
Obsluha odsavaËe par ........................................................................................................................................ 5
Spr·vnÈ vÏtr·nÌ ..................................................................................................................................................... 5
os
m
ik
m
ik
os
⁄drûba a oöet¯ov·nÌ ...........................................................................................................................................
»iötÏnÌ ...................................................................................................................................................................
Kovov˝ tukov˝ filtr ................................................................................................................................................
Otev¯enÌ kovovÈho tukovÈho filtru ........................................................................................................................
6
6
6
6
Filtr s aktivnÌm uhlÌm ........................................................................................................................................... 7
V˝mÏna û·rovky(ek) .............................................................................................................................................. 7
Zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ .......................................................................................................................................... 8
Servis ................................................................................................................................................................... 8
Technick· data .................................................................................................................................................... 8
Instalace .............................................................................................................................................................. 9
VybalenÌ ................................................................................................................................................................ 9
UmÌstÏnÌ ............................................................................................................................................................... 9
P¯ipojenÌ k elektrickÈ sÌti ...................................................................................................................................... 9
Mont·û ................................................................................................................................................................. 10
r.o
.
s.
a
ah
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
r.o
.
Z·ruka, servis a n·hradnÌ dÌly ............................................................................................................................ 11
P¯ed uvedenÌm svÈho novÈho odsavaËe par do provozu si vöak nejprve p¯eËtÏte tento n·vod k obsluze a k mont·ûi.
Aby se p¯edeölo rizik˘m, kter· sebou p¯in·öÌ provoz elektrick˝ch spot¯ebiˢ, je d˘leûitÈ, aby byl odsavaË par
spr·vnÏ instalov·n a abyste dodrûovali p¯ÌsluönÈ bezpeËnostnÌ p¯edpisy.
Uloûte n·vod k obsluze na mÌstÏ, na kterÈm je kdykoliv k dispozici.
2
BezpeËnostnÌ pokyny
ï Provoz odsavaËe par s vnit¯nÌm obÏhem vzduchu je
za uveden˝ch okolnostÌ zcela bezpeËn˝ a nepodlÈh·
jmenovan˝m p¯edpis˘m.
ï Funkce odsavaËe par je p¯i odvÏtr·vacÌm reûimu
optim·lnÌ pouze tehdy, kdyû jsou dodrûeny
n·sledujÌcÌ podmÌnky:
- kr·tkÈ, rovnÈ cesty ods·vanÈho vzduchu
- pokud moûno m·lo trubkov˝ch kolen
- uloûenÌ trubek nikoliv v ostr˝ch ˙hlech, n˝brû
v pozvoln˝ch obloucÌch
- pokud moûno velkÈ pr˘mÏry potrubÌ
(p¯ednostnÏ dodrûovat pr˘mÏr origin·lnÌho
v˝stupnÌho otvoru).
ï Jestliûe se tyto z·sady nedodrûÌ, je nutno poËÌtat
s vysok˝mi ztr·tami v˝konu a zv˝öen˝m hlukem
bÏhem provozu.
s.
r.o
.
s.
r.o
.
pro montÈra kuchyÚskÈ linky
a
ra
h
of
tp
os
m
ik
m
ik
os
of
tp
ra
h
a
ï PotrubÌ pro odvod vzduchu musÌ mÌt p¯i
odvÏtr·vacÌm reûimu pr˘mÏr 120 mm.
ï Vûdy podle pot¯eby jsou k dispozici na objedn·vku
trubky r˘zn˝ch tvar˘ a pr˘mÏru, a d·le odvÏtr·vacÌ
systÈmy, vedoucÌ do venkovnÌho prostoru
(teleskopickÈ sk¯ÌÚky ve zdi), dalöÌ podrobnosti je
moûno zjistit v servisnÌm st¯edisku.
ï P¯i mont·ûi odsavaËe par je nutno dodrûet
n·sledujÌcÌ minim·lnÌ vzd·lenosti od hornÌ hrany
varn˝ch desek ke spodnÌ hranÏ odsavaËe:
elektrickÈ spor·ky
600 mm
plynovÈ spor·ky
750 mm
uhelnÈ a naftovÈ spor·ky min.
800 mm
ï P¯i souËasnÈm provozu odsavaËe par v
odvÏtr·vacÌm reûimu a topeniöù nesmÌ b˝t
v mÌstnosti, v nÌû jsou instalov·na topeniötÏ podtlak
vÏtöÌ neû 4 Pa (4 x 10-5 bar).
ï Ods·van˝ vzduch nesmÌ b˝t zaveden do komÌna
pro odvod spalin nebo zplodin. NenÌ p¯ÌpustnÈ
zavÈst ods·van˝ vzduch do öachty, kter· slouûÌ k
odvÏtr·v·nÌ mÌstnostÌ, v nichû jsou instalov·na
topeniötÏ.
ï P¯i odv·dÏnÌ ods·vanÈho vzduchu je nutno z·sadnÏ
dodrûovat vöechny ˙¯ednÌ p¯edpisy.
ï P¯i provozu odsavaËe par jako odvÏtr·vacÌho
spot¯ebiËe je nutno zajistit dostateËn˝ otvor pro
p¯iv·dÏn˝ vzduch, s p¯ibliûnou velikostÌ otvoru pro
ods·van˝ vzduch.
ï S ohledem na stavebnÌ p¯edpisy jednotliv˝ch zemÌ
podlÈh· spoleËn˝ provoz odsavaˢ par a topeniöù,
v·zan˝ch na komÌn, jako uheln˝ch nebo naftov˝ch
kamen a plynov˝ch oh¯Ìvaˢ ve stejnÈ mÌstnosti
urËit˝m omezenÌm.
ï SpoleËn˝ bezpeËn˝ provoz spot¯ebiˢ v·zan˝ch
na komÌn a odsavaˢ par je zajiötÏn pouze tehdy,
kdyû jsou mÌstnost a / nebo byt (vzduchovÈ propojenÌ
prostor˘) vÏtr·ny vhodn˝m otvorem pro p¯iv·dÏn˝
vzduch zvnÏjöku s velikostÌ cca 500 ñ 600 cm2, a tÌm
se zamezÌ p¯i bÏûÌcÌm odsavaËi par vzniku podtlaku.
ï Pokud by vznikly pochybnosti, je t¯eba si vyû·dat
radu a souhlas p¯ÌsluönÈ kominickÈ provozovny
nebo mÌstnÌho stavebnÌho ˙¯adu.
ï Vzhledem k tomu, ûe v mÌstnostech bez topeniöù
platÌ pravidlo: ÑOtvor pro p¯iv·dÏn˝ vzduch tak
velk˝ jako otvor pro ods·van˝ vzduchì, m˘ûe b˝t
vlivem vÏtöÌho otvoru neû 500 ñ 600 cm2 ˙Ëinnost
odvÏtr·vacÌho za¯ÌzenÌ nep¯ÌznivÏ ovlivnÏna.
pro uûivatele
r.o
.
s.
a
ah
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
r.o
.
ï Je nutno db·t na to, aby byly plot˝nky varnÈ desky
bÏhem provozu st·le zakryty, p¯Ìliö siln˝m v˝vinem
horka by se mohl spot¯ebiË poökodit.
BezpodmÌneËnÏ je nutno zamezit otev¯en˝m
topeniötÌm u naftov˝ch, plynov˝ch a uheln˝ch
spor·k˘.
ï KromÏ toho je nutno mÌt p¯i fritov·nÌ na spor·ku /
varnÈ desce st·le k pr·ci pouûit˝ spot¯ebiË bÏhem
provozu pod dohledem.
ï Olej, pouûÌvan˝ ve fritovacÌch spot¯ebiËÌch,
se m˘ûe vlivem p¯eh¯·tÌ s·m vznÌtit.
ï P¯i pouûitÌ zneËiötÏnÈho oleje m˘ûe nastat
samovznÌcenÌ jeötÏ mnohem snadnÏji:
ï UpozorÚuje se na to, ûe vlivem p¯eh¯·tÌ vznik·
akutnÌ nebezpeËÌ poû·ru.
ï Flambov·nÌ pod odsavaËem par nenÌ dovoleno.
ï P¯i vöech pracÌch, prov·dÏn˝ch na odsavaËi par,
a to i p¯i v˝mÏnÏ û·rovky, se musÌ spot¯ebiË
odpojit od elektrickÈ sÌtÏ. (Vyöroubovat pojistky z
objÌmek, p¯ÌpadnÏ vypnout jistiËe nebo vyt·hnout
sÌùovou z·strËku).
ï Je neobyËejnÏ d˘leûitÈ dodrûovat v˝mÏnu filtr˘,
resp. ËasovÈ intervaly pro ËiötÏnÌ filtr˘.
P¯i nedodrûenÌ tÏchto poûadavk˘ vznik· vlivem
usazov·nÌ tuku nebezpeËÌ poû·ru.
3
VöeobecnÈ informace
s.
r.o
.
a
ra
h
ra
h
a
s.
r.o
.
ï OdsavaË par se dod·v· jako odvÏtr·vacÌ spot¯ebiË
a m˘ûe se pouûÌt vloûenÌm filtru s aktivnÌm uhlÌm
(zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ) jako odsavaË s vnit¯nÌm
obÏhem vzduchu.
ï Pro reûim s vnit¯nÌm obÏhem vzduchu je zapot¯ebÌ
origin·lnÌ filtr s aktivnÌm uhlÌm, kter˝ je nabÌzen jako
zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ Electrolux.
UpozornÏnÌ! NÏkterÈ modely jsou jiû vybaveny filtry s
aktivnÌm uhlÌm, tyto filtry jsou upevnÏny na jednom z
boËnÌch kryt˘ z polystyrÈnu a musejÌ se nasadit p¯ed
pouûitÌm ods·vacÌho krytu v reûimu s vnit¯nÌm
obÏhem vzduchu.
of
tp
os
m
ik
m
ik
os
of
tp
hrdlo pro
odvÏtr·van˝ vzduch
Obr·zek 1
OdvÏtr·vacÌ reûim
ï Vzduch se vede do venkovnÌho prostoru pomocÌ
trubky, instalovanÈ na hrdle pro odv·dÏn˝ vzduch.
Obr·zek 1.
ï Aby se dos·hlo specifikovan˝ch v˝konov˝ch hodnot,
musÌ mÌt odv·dÏcÌ trubka p¯i odvÏtr·vacÌm reûimu
stejn˝ pr˘mÏr, jako je v˝stupnÌ hrdlo ventil·toru.
ï Vûdy podle pot¯eby jsou k dispozici na objedn·vku
trubky r˘zn˝ch tvar˘ a pr˘mÏru, a d·le odvÏtr·vacÌ
systÈmy, vedoucÌ do venkovnÌho prostoru
(teleskopickÈ sk¯ÌÚky ve zdi), dalöÌ podrobnosti je
moûno zjistit v servisnÌm st¯edisku.
r.o
.
r.o
.
Reûim s vnit¯nÌm obÏhem vzduchu
s.
a
ah
ah
a
s.
ï Vzduch se filtruje filtrem s aktivnÌm uhlÌm a p¯iv·dÌ
se opÏt zpÏt do kuchynÏ hornÌ m¯Ìûkou na
odvÏtr·vacÌ öachtÏ.
ï Upevnit rozboËku dvÏma örouby ∅ 3,5 x 6,5 mm.
Obr·zek 2.
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
Obr·zek 2
4
Obsluha odsavaËe par
s.
r.o
.
a
ra
h
os
SpÌnaË motoru
EFC 6410
m
ik
EFC 9410
s.
so
ft
pr
ah
pr
so
ft
ik
o
ik
o
Spr·vnÈ vÏtr·nÌ
Pro zajiötÏnÌ spr·vnÈ Ëinnosti odsavaËe par by mÏla
b˝t okna v kuchyni zav¯ena. P¯i odvÏtr·vacÌm reûimu by
vöak mÏlo b˝t otev¯eno okno v nÏjakÈ jinÈ mÌstnosti,
aby mohla probÌhat v˝mÏna vzduchu.
m
m
TlaËÌtko
rychlosti
3
a
TlaËÌtko
rychlosti
1
a
CH 900
CH 600
s.
EFC 950
CH 1200
r.o
.
EFC 9405
EFC 650
r.o
.
EFC 6405
TlaËÌtko
rychlosti
2
SpÌnaË osvÏtlenÌ
zap/vyp
VypnutÌ
motoru
ah
m
ik
os
of
tp
SpÌnaË osvÏtlenÌ
zap/vyp
of
tp
ra
h
a
s.
r.o
.
ï OdsavaË par je vybaven regulovan˝mi ot·Ëkami. Je
vhodnÈ zapnout odsavaË par nÏkolik minut p¯ed
zaË·tkem va¯enÌ, a nechat jej po skonËenÈm va¯enÌ
p¯ibliûnÏ 15 minut d·le v provozu, aby se tÌm
vöechny pachy bezpeËnÏ odstranily. Na p¯ednÌ
stranÏ spot¯ebiËe jsou spÌnaËe:
5
⁄drûba a oöet¯ov·nÌ
»iötÏnÌ
s.
r.o
.
s.
r.o
.
ï P¯ed prov·dÏnÌm jak˝chkoliv pracÌ p¯i ˙drûbÏ se musÌ odsavaË par odpojit od elektrickÈ sÌtÏ.
Pozor
ra
h
of
tp
os
m
ik
m
ik
os
of
tp
ra
h
a
ï P¯i nedodrûenÌ tÏchto instrukcÌ k ËiötÏnÌ spot¯ebiËe
a k v˝mÏnÏ, p¯ÌpadnÏ k ËiötÏnÌ filtr˘ m˘ûe dojÌt k
poû·ru. Tyto instrukce je nutno bezpodmÌneËnÏ
dodrûovat!
ï V˝robce nep¯ebÌr· odpovÏdnost za jakÈkoliv
poökozenÌ motoru z d˘vodu poû·ru, nebo za
poökozenÌ kter· byla zp˘sobena neodbornou
˙drûbou nebo nedodrûenÌm uveden˝ch
bezpeËnostnÌch instrukcÌ.
a
ï Pozor: P¯i ËiötÏnÌ odpojit vysavaË par od elektrickÈ
sÌtÏ.
Nevnikat öpiËat˝mi p¯edmÏty do ochrannÈ m¯Ìûky
motoru.
ï VnÏjöÌ souË·sti spot¯ebiËe om˝vat neagresivnÌm
mycÌm roztokem. NepouûÌvat agresivnÌ ËistÌcÌ
prost¯edky, kart·Ëe nebo pÌsek na drhnutÌ.
ï Ovl·dacÌ panel a m¯Ìûku tukovÈho filtru Ëistit v˝hradnÏ
vlhk˝m hadrem a neagresivnÌmi ËistÌcÌmi p¯Ìpravky.
ï Je neobyËejnÏ d˘leûitÈ dodrûovat v˝mÏnu filtr˘,
resp. ËasovÈ intervaly pro ËiötÏnÌ filtr˘. P¯i nedodrûenÌ
tÏchto poûadavk˘ vznik· vlivem usazov·nÌ tuku
nebezpeËÌ poû·ru!
Kovov˝ tukov˝ filtr
ï KovovÈ tukovÈ filtry majÌ za ˙kol nas·vat tukovÈ
Ë·steËky, vznikajÌcÌ p¯i va¯enÌ, a pouûÌvajÌ se v
kaûdÈm p¯ÌpadÏ, to znamen· jak p¯i odvÏtr·vacÌm
reûimu, tak i p¯i reûimu s vnit¯nÌm obÏhem vzduchu.
KovovÈ tukovÈ filtry se majÌ po kaûd˝ch 4 t˝dnech
vym˝t v automatickÈ myËce n·dobÌ, p¯ÌpadnÏ rukou.
Otev¯enÌ kovov˝ch tukov˝ch filtr˘
RuËnÌ ËiötÏnÌ
Ponechat kazetu kovovÈho tukovÈho filtru p¯ibliûnÏ
1 hodinu namoËenou v horkÈ vodÏ s p¯Ìpravkem
rozpouötÏjÌcÌm tuk a potom jej osprchovat horkou
vodou. Tento postup p¯ÌpadnÏ opakovat. Vysuöenou
kazetu znovu namontovat.
r.o
.
r.o
.
ï PosuÚte nejprve kovov˝ tukov˝ filtr smÏrem k zadnÌ
stranÏ spot¯ebiËe a potom jej vyt·hnÏte dol˘.
Obr·zek 3.
s.
a
ah
ah
a
s.
Obr·zek 3
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
Automatick· myËka n·dobÌ
Uloûit kazetu kovovÈho tukovÈho filtru do automatickÈ
myËky n·dobÌ. MytÌ prov·dÏt p¯i nejsilnÏjöÌm mycÌm
programu a nejvyööÌ teplotÏ, nejmÈnÏ 65 ∞C. Postup
p¯ÌpadnÏ zopakovat. Vysuöenou kazetu znovu
namontovat.
P¯i mytÌ kovovÈho tukovÈho filtru v myËce n·dobÌ
m˘ûe dojÌt k lehk˝m zmÏn·m zbarvenÌ, kterÈ
vöak nemajÌ û·dn˝ vliv na funkci filtru.
ï Vnit¯nÌ Ë·st sk¯ÌnÏ vym˝t pouze tepl˝m roztokem
mycÌho prost¯edku. NepouûÌvat agresivnÌ ËistÌcÌ
prost¯edky, kart·Ëe nebo pÌsek na drhnutÌ!
6
Filtr s aktivnÌm uhlÌm
s.
r.o
.
a
ra
h
of
tp
of
tp
ra
h
a
s.
r.o
.
ï Filtr s aktivnÌm uhlÌm se musÌ pouûÌt tehdy, kdyû se
uvaûuje instalovat odsavaË par jako spot¯ebiË s
vnit¯nÌm obÏhem vzduchu.
ï K tomu je zapot¯ebÌ origin·lnÌ filtr s aktivnÌm uhlÌm
ELECTROLUX (viz zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ).
ï Tento filtr nelze ani um˝vat ani znovu pouûÌt.
ï Filtr s aktivnÌm uhlÌm se musÌ p¯i norm·lnÌm
pouûÌv·nÌ vymÏÚovat po kaûd˝ch Ëty¯ech
mÏsÌcÌch.
ï Mont·û - obr·zek 4
Uloûit vlevo a vpravo od motoru po jednom filtru s
aktivnÌm uhlÌm na ochrannou m¯Ìûku a pro upevnÏnÌ
otoËit p·Ëku ve smÏru hodinov˝ch ruËiËek.
ï P¯i demont·ûi postupovat obr·cen˝m zp˘sobem.
ï Vnit¯nÌ Ë·st sk¯ÌnÏ vym˝t pouze tepl˝m roztokem
mycÌho prost¯edku. NepouûÌvat agresivnÌ ËistÌcÌ
prost¯edky, kart·Ëe nebo pÌsek na drhnutÌ!
ï P¯i objedn·vce n·hradnÌho filtru uvÈst oznaËenÌ
modelu a E-Nr. (ËÌslo). Tato data jsou uvedena na
typovÈm ötÌtku na vnit¯nÌ stranÏ spot¯ebiËe.
ï Filtry s aktivnÌm uhlÌm je moûno objednat u servisnÌ
sluûby ELECTROLUX.
os
m
ik
m
ik
os
Obr·zek 4
V˝mÏna û·rovky(ek)
ï Odpojte odsavaË par od p¯Ìvodu elektrickÈho
proudu.
ï VyjmÏte tukov˝ filtr, aby bylo moûno û·rovky
zkontrolovat a v p¯ÌpadÏ pot¯eby vymÏnit.
ï Vadnou û·rovku nahraÔte novou û·rovkou se stejn˝mi
hodnotami.
ï Znovu nasaÔte tukov˝ filtr.
ï NesvÌtÌ-li û·rovka, zkontrolujte nejprve p¯ed
p¯ivol·nÌm servisnÌ sluûby, zda je pevnÏ usazena.
r.o
.
s.
s.
r.o
.
V˝mÏna û·rovky(ek) Pouze pro EFC 6405 - 9405
a
ah
pr
pr
ah
a
ï Odpojte odsavaË par od p¯Ìvodu elektrickÈho
proudu.
ï Odeberte kryt û·rovky s pouûitÌm öroubov·ku a
odstraÚte jej. Obr·zek 5.
VyjmÏte vadnou û·rovku(y) a nahraÔte ji novou.
ï Znovu namontujte kryt û·rovky.
ï NesvÌtÌ-li û·rovka, zkontrolujte nejprve p¯ed
p¯ivol·nÌm servisnÌ sluûby, zda je pevnÏ usazena.
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
Obr·zek 5
7
Zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ
a
ra
h
of
tp
of
tp
ra
h
a
s.
r.o
.
E-Nr.: 942 118 627
Informujte se u servisnÌ sluûby
Informujte se u servisnÌ sluûby
s.
r.o
.
Filtr s aktivnÌm uhlÌm KF 825
Sk¯ÌÚka ve zdi
Trubka ods·vanÈho vzduchu
os
os
Servis
m
ik
m
ik
Budete-li mÌt p¯ÌpadnÏ dotazy nebo nastane-li porucha,
zavolejte servisnÌ sluûbu.
P¯i telefonickÈm hovoru uveÔte n·sledujÌcÌ data:
1. OznaËenÌ modelu
2. E-Nr.
3. F-Nr.
Tato data najdete na typovÈm ötÌtku na vnit¯nÌ
stranÏ spot¯ebiËe za tukov˝mi filtry.
ZmÏny konstrukce a barvy z˘st·vajÌ v r·mci technickÈho
v˝voje vyhrazeny.
Technick· data
RozmÏry
ä̯ka
Hloubka
OsvÏtlenÌ
Tukov˝ filtr
Celkov·
hodnota p¯Ìkonu
Elektrick·
p¯Ìpojka
51,5
2 x 40W
2
250 W
220-240 V
51,5
2 x 40W
3
250 W
220-240 V
r.o
.
V˝öka
r.o
.
Model
59,9
EFC9410
87,5-111,6
89,9
EFC650
87,5-111,6
59,9
51,5
2 x 40W
2
250 W
EFC950
87,5-111,6
89,9
51,5
2 x 40W
3
250 W
EFC 9405
64-100,5
90
51,5
2 x 20
3
230 W
220-230 V
EFC 6405
64-100,5
60
51,5
2 x 20
2
230 W
220-230 V
51,5
2 x 40W
4
CH900
87,5-111,6
89,9
51,5
2 x 40W
3
CH600
87,5-111,6
59,9
51,5
2 x 40W
ZmÏny konstrukce a barvy z˘st·vajÌ v r·mci technickÈho v˝voje vyhrazeny.
8
a
ah
pr
2
m
m
ik
o
119,9
so
ft
a
ah
pr
so
ft
87,5-111,6
ik
o
CH 1200
s.
87,5-111,6
s.
EFC6410
230 V
230 V
250 W
230 V
250 W
230 V
250 W
230 V
s.
r.o
.
VybalenÌ
s.
r.o
.
Instalace
a
ra
h
UmÌstÏnÌ
ra
h
a
P¯i vybalenÌ zkontrolujte, zda nenÌ spot¯ebiË poökozen
a zda jsou kompletnÏ k dispozici vöechny souË·sti
p¯ÌsluöenstvÌ.
of
tp
min.
75 cm
os
os
of
tp
OdsavaË par se musÌ umÌstit v minim·lnÌ vzd·lenosti
60 cm u elektrick˝ch spor·k˘ a 75 cm u plynov˝ch,
resp. u plynov˝ch kombinovan˝ch spor·k˘.
Obr·zek 6.
min.
60 cm
m
ik
m
ik
Obr·zek 6
Elektrick· p¯Ìpojka:
r.o
.
s.
a
ah
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
r.o
.
BezpeËnostnÌ pokyny pro elektromontÈra
P¯ed p¯ipojenÌm spot¯ebiËe je nutno db·t na to,
aby odpovÌdalo napÏtÌ, uvedenÈ na typovÈm ötÌtku,
skuteËnÈmu napÏtÌ v sÌti v mÌstÏ instalace. Jestliûe je
spot¯ebiË vybaven z·strËkou, m˘ûe se p¯ipojit na
kaûdou dob¯e p¯Ìstupnou z·suvku, instalovanou podle
p¯edpis˘. Je-li zapot¯ebÌ pevn· p¯Ìpojka, smÌ p¯ipojit
odsavaË par v˝hradnÏ odborn˝ elektroinstalatÈr.
P¯i instalaci je nutno za¯adit oddÏlovacÌ za¯ÌzenÌ vöech
pÛl˘ s minim·lnÌm rozev¯enÌm kontakt˘ 3 mm.
Za poruchy, vzniklÈ nedodrûenÌm uveden˝ch instrukcÌ,
se neruËÌ.
Pevnou p¯Ìpojku smÌ instalovat v˝hradnÏ odborn˝
elektromontÈr!
9
s.
r.o
.
Mont·û - obr·zek 7
s.
r.o
.
Instalace
a
ra
h
of
tp
os
ah
pr
9K
m
ik
o
9K
so
ft
so
ft
9S
ik
o
m
a
s.
r.o
.
m
ik
S
K
pr
ah
a
s.
r.o
.
m
ik
os
of
tp
ra
h
a
ï P¯idrûet na stÏnÏ vrtacÌ öablonu (1), oznaËit dva otvory a vyvrtat s pr˘mÏrem 12 mm (2).
ï Usadit dva n·stÏnnÈ h·Ëky s hmoûdinkami (3) a metrick˝mi z·vity a p¯iöroubovat.
ï Sejmout kovov˝ tukov˝ filtr (4), zavÏsit komÌnov˝ kryt a vodorovnÏ vyrovnat na n·stÏnn˝ch h·ËcÌch fixaËnÌmi
örouby (5).
ï OznaËit na stÏnÏ 2 / 4 otvory (6). KomÌnov˝ kryt opÏt vyvÏsit a oznaËenÈ otvory vyvrtat s pouûitÌm vrt·ku ∅ 8
mm. Uloûit hmoûdinky s ∅ 8 mm. ZavÏsit komÌnov˝ kryt a upevnit jej 2 / 4 örouby ∅ 5 x 45 mm jako pojistn˝mi
örouby (7).
ï P¯ibliûnÏ 3 - 4 mm pod strop namontovat
uprost¯ed a vodorovnÏ drû·k komÌnu
(8) s pomocÌ öroub˘ ∅ 5 x 45 mm a
8
hmoûdinek ∅ 8 mm.
13
ï P¯i pouûitÈm odvÏtr·vacÌm reûimu:
Upevnit odvÏtr·vacÌ hrdlo (S) pomocÌ
2 öroub˘ ∅ 3,5 x 6,5 mm (9S) naho¯e
13
na komÌnov˝ kryt; na to nasadit
p¯ÌsluönÏ dlouhou odvÏtr·vacÌ hadici,
11
12
vedoucÌ aû do volnÈho prostoru (10S).
P¯i pouûitÈm reûimu s vnit¯nÌm
15
obÏhem vzduchu: Na
p¯ednÌch otvorech (9K)
6
upevnit usmÏrÚovaË
6
15
vzduchu (K) pomocÌ
14
14
dvou öroub˘ ∅ 3,5 x
3
6,5 mm.
2
3
4
6
ï Zajistit p¯Ìpojku
4
elektrickÈho proudu
7
6
(11) (viz kapitola
"Elektrick· p¯Ìpojka).
7
1
ï Nasadit komÌn (12)
a upevnit naho¯e na
komÌnov˝ drû·k
4
pomocÌ dvou öroub˘
∅ 120 mm
∅ 3 x 9 mm (13).
4
DolnÌ Ë·st komÌnu
5
10S
prot·hnout na
pot¯ebnou dÈlku a
9K
nasadit na hornÌ stranu
9K
komÌnovÈho krytu (14).
N·slednÏ st·hnout na
ploch·ch z uölechtilÈ
oceli ochrannou fÛlii
9S
(pokud existuje).
ï NynÌ nasadit na obou
9K
9S
stran·ch öachty
9K
vzduchovÈ m¯Ìûky (15).
Obr·zek 7
10
Z·ruka, servis a n·hradnÌ dÌly
P¯eËtÏte si tento n·vod k obsluze a dodrûujte v nÏm
uvedenÈ rady a pokyny. V mnoha p¯Ìpadech si budete
moci vyjasnit jakÈkoli pochybnosti sami a tudÌû vyhnout
se zbyteËn˝m vol·nÌm do servisu. P¯edchozÌ Ë·sti
nazvanÈ "Co dÏlat, kdyû ..." a "Servis" obsahujÌ
doporuËenÌ, co by se mÏlo zkontrolovat d¯Ìve, neû
zavol·te servisnÌho technika.
Jestliûe po tÏchto kontrol·ch z·vada st·le existuje,
zavolejte vaöe nejbliûöÌ autorizovanÈ servisnÌ st¯edisko
Electrolux.
UjistÏte se, ûe m˘ûete sdÏlit model a seriovÈ ËÌslo
spot¯ebiËe. Tyto informace naleznete na datovÈm ötÌtku
p¯Ìstroje.
Origin·lnÌ n·hradnÌ dÌly lze koupit od autorizovan˝ch
st¯edisek servisu Electrolux.
ra
h
of
tp
-
s.
r.o
.
os
m
ik
m
ik
os
-
a
-
poökozenÌ nebo poûadavky vzniklÈ v d˘sledku
p¯epravy, nespr·vnÈho pouûitÌ nebo nedbalosti,
v˝mÏny û·rovek a snÌmateln˝ch Ë·stÌ ze skla nebo
plastick˝ch hmot
n·klady spojenÈ s poûadavky na odstranÏnÌ z·vad
spot¯ebiËe, kter˝ je nespr·vnÏ instalov·n
spot¯ebiËe, kterÈ jsou pouûÌv·ny v komerËnÌm
prost¯edÌ vËetnÏ pronajÌman˝ch
zemÏ EvropskÈho spoleËenstvÌ. Lze pouûÌt
standardnÌ z·ruku, ale zajiötÏnÌ, ûe spot¯ebiË splÚuje
normy platnÈ v p¯ÌsluönÈ zemi, kam byl spot¯ebiË
dopraven, je na zodpovÏdnosti a na n·klady
vlastnÌka. M˘ûe b˝t vyûadov·n doklad o koupi.
ra
h
a
-
of
tp
s.
r.o
.
V˝jimky - tato z·ruka se nevztahuje na:
Model ...........................................................
PodmÌnky z·ruky
»Ìslo v˝robku (E/PNC No.) ............................
My, v˝robce, zaruËujeme, ûe jestliûe bÏhem 24 mÏsÌc˘
od data zakoupenÌ tohoto spot¯ebiËe Electrolux se
tento spot¯ebiË nebo jak·koli jeho Ë·st uk·ûou jako
vadnÈ pouze z d˘vodu vadnÈho zpracov·nÌ nebo
vadnÈho materi·lu, provedeme podle naöeho uv·ûenÌ
buÔ opravu nebo v˝mÏnu tÈhoû bez placenÌ za pr·ci,
materi·l nebo p¯epravu za p¯edpokladu, ûe:
- spot¯ebiË byl spr·vnÏ instalov·n a pouûÌv·n pouze
na napÏtÌ uvedenÈ na ötÌtku jmenovit˝ch hodnot
- spot¯ebiË byl pouûÌv·n pouze pro norm·lnÌ dom·cÌ
˙Ëely a v souladu s pokyny v˝robce pro provoz a
˙drûbu
- na spot¯ebiËi neprov·dÏla servis, ˙drûbu ani opravu
jin· neû n·mi autorizovan· osoba, kter· spot¯ebiË
nerozebÌrala ani s nÌm jinak nemanipulovala
- vöechny servisnÌ pr·ce podle tÈto z·ruky musÌ
prov·dÏt servis Electrolux nebo jÌm autorizovanÈ
st¯edisko
- kaûd˝ vymÏnÏn˝ spot¯ebiË nebo vymÏnÏn· vadn·
souË·st se stanou naöÌm vlastnictvÌm
- tato z·ruka platÌ vedle vaöich z·konn˝ch nebo jinak
pr·vnÏ podloûen˝ch pr·v
- rozhodujÌcÌ podmÌnky z·ruky jsou uvedeny na
z·ruËnÌm listu
SeriovÈ ËÌslo (F/Serial. No.) ............................
eventuelnÏ KD ... ... ... / ...
V p¯ÌpadÏ technick˝ch problÈm˘ v·m bude
i n·ö znaËkov˝ servis kdykoliv k dispozici, volejte
2 6112 6112. Adresy:
r.o
.
r.o
.
ServisnÌ st¯edisko Electrolux
Hanusova ulice
140 21 Praha 4
Tel.: 2 6112 6112
BezpeËnost
s.
a
ah
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
P¯eËtÏte si tento n·vod a varovn· upozornÏnÌ na
zaË·tku tohoto n·vodu. V˝robce nezodpovÌd· za
vady zp˘sobenÈ nespr·vnÏ pouûÌvan˝m v˝robkem
nebo v˝robkem pouûÌvan˝m pro jinÈ ˙Ëely neû jsou
˙Ëely specifikovanÈ v tomto n·vodu.
11
m
m
so
ft
ik
o
so
ft
ik
o
a
ah
pr
a
ah
pr
s.
s.
r.o
.
r.o
.
of
tp
os
m
ik
of
tp
os
m
ik
ra
h
ra
h
a
a
s.
r.o
.
s.
r.o
.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement