دانلود دفترچه راهنما

دانلود دفترچه راهنما
User Manual
1
Contents
Contents ...................................................................................................................................2
About Android.......................................................................................................................... 6
Applications ............................................................................................................................. 6
Your phone ............................................................................................................................... 7
Getting started ....................................................................................................................... 10
Touch screen & keys ............................................................................................................. 13
Touch tips .................................................................................................................................... 13
Zooming tips ................................................................................................................................ 13
Rotate the screen ......................................................................................................................... 14
Key tips ........................................................................................................................................ 14
Home screen .......................................................................................................................... 15
Quick start: Home screen ............................................................................................................. 15
Working with Menus ..................................................................................................................... 16
Shortcut ....................................................................................................................................... 18
Widget.......................................................................................................................................... 19
Arranging your Home screen ........................................................................................................ 19
Changing the background of your Home screen ........................................................................... 20
Application menu ................................................................................................................... 20
Application menu .......................................................................................................................... 20
Phone status bar and notifications ...................................................................................... 21
Checking notifications and ongoing activates ................................................................................ 21
Toolkits ........................................................................................................................................ 21
2
Dial pad...................................................................................................................................22
Make a call ................................................................................................................................... 22
Options available during a call ...................................................................................................... 22
Text entry ............................................................................................................................... 23
On-screen keyboard ..................................................................................................................... 23
Enter text...................................................................................................................................... 25
Enter Various Characters ............................................................................................................. 25
Edit Text ....................................................................................................................................... 25
Select Text ................................................................................................................................... 25
Cut /Copy/Paste Text ................................................................................................................... 26
Communication ...................................................................................................................... 27
Messaging.................................................................................................................................... 27
People.......................................................................................................................................... 30
Phone .......................................................................................................................................... 32
Email ............................................................................................................................................ 33
Multimedia .............................................................................................................................. 35
Camera ........................................................................................................................................ 35
Music ........................................................................................................................................... 36
FM radio....................................................................................................................................... 41
Gallery ......................................................................................................................................... 42
Sound Recorder ........................................................................................................................... 43
Tools ....................................................................................................................................... 44
Calendar ...................................................................................................................................... 44
Clock............................................................................................................................................ 45
3
Calculator ..................................................................................................................................... 45
Browser ..................................................................................................................................46
Connect to networks and devices ........................................................................................ 47
Determine the network you are using............................................................................................ 47
Edit or create new access points .................................................................................................. 47
Wi-Fi networks ............................................................................................................................. 47
Bluetooth...................................................................................................................................... 48
Connect to a computer via USB .................................................................................................... 49
Working with secure certificates.................................................................................................... 49
Install secure certificate from phone storage ................................................................................. 49
Settings ..................................................................................................................................50
Accessing Password ............................................................................................................. 52
PIN Code ..................................................................................................................................... 52
PIN2 Code ................................................................................................................................... 52
PUK Code .................................................................................................................................... 52
PUK2 Code .................................................................................................................................. 53
Notices ...................................................................................................................................53
Precautions ............................................................................................................................ 55
Frequently Asked Questions and Troubleshooting ............................................................ 57
Safety Information and Notices ............................................................................................ 60
Using the Mobile Phone and Charger ........................................................................................... 60
Using the Mobile Phone................................................................................................................ 60
Using the Battery .......................................................................................................................... 61
4
Using the Charger ........................................................................................................................ 62
Requirements for Mobile Phone.................................................................................................... 63
Requirements for the Battery ........................................................................................................ 63
Requirements for the Charger and AC Adapter ............................................................................. 64
Cleaning and Maintenance ........................................................................................................... 64
5
About Android
An Android phone can perform many of the same functions as a computer. But you can also adjust it to
better suit your needs, to receive the information you want, and have fun at the same time. You can add
and delete applications, or enhance them to improve functionality. At Android Market you can download a
range of applications and games from a constantly growing collection. You can also integrate applications
on your Android phone with your personal data and online accounts. For example, you can back up your
track of your appointments, and engage in as much social networking as you like.
Applications
An application is a phone program that helps you perform a task. For example, there are applications to
make calls, take photos and download more applications.
Note: The colors and specifications shown/mentioned in the user manual may differ from the actual
product. Images shown are for representation purpose only.
The content of the manual is correct when it is released, but we reserve the right to modify the technical
specification without additional notification.
Some content in the manual may be different from the mobile phone, as the accessory software, SIM card
or service varies by providers.
6
Your phone
the important keys & connectors
Phone overview
7
1
Earphone Jack
To connect an earphone so you can listen to
music/radio.
2
Receiver
To hear the voice of the other side when calling.
3
Volume Keys
To adjust the ringer volume, adjust the voice volume
during a call, and adjust media volume.
4
Menu Key
Open a list of options available in the current screen or
application.
5
Home Key
Go to Home screen;
Touch and hold to open a window showing your most
recently used applications.
6
Back Key
Go back to the previous screen;
Close the on-screen keypad, a dialog box, an options
menu, or the Notification panel.
7
Charge/USB Port
To connect charger or USB data cable for data
exchange.
8
Power/Lock Key
Switch the phone on and off;
Press and hold to open phone options menu.
9
Back Camera Lens
For taking photos.
8
Icons
Description
Location
Signal strength indicator for SIM1
Icons Area
Signal strength indicator for SIM2
Icons Area
Alert Type is Ring and Vibration
Icons Area
Alert Type is Silent
Icons Area
Alert Type is Vibration
Icons Area
Alert Type is Loudest Ring and Vibration
Icons Area
Unread SMS
Icons Area
Missed calls
Icons Area
Unread mail
Icons Area
Alarm Enabled
Icons Area
9
Getting started
let's get you up and running
Assemble & charge
SIM card in
Make sure that the clipped corner of the SIM card is facing the correct direction and the metallic contacts
are facing the correct direction. Slide the SIM card into the card slot until it stops.
10
SD card in
Put the SD card into the SD card slot with the metallic contacts facing downwards.
Battery in
With the metallic contacts of the battery facing the metallic contacts in the battery slot, press the battery
down until it locks into place.
11
Charge up
Ensure the battery is inserted in the handset. To charge the battery, plug in the charger connector at your
phone (USB interface) and then plug the other end into an AC power socket.
The battery symbol indicates the charging status. While charging, the charge indicators will scroll. When
all the scroll bars are steady, the battery is fully charged. Disconnect the charger from the phone.
Disconnect the charger from the AC power socket.
Note: If the battery is powerless, the battery icon will reappear after a few minutes of
charging.
12
Touch screen & keys
a few essentials
Touch tips
Here are some tips on how to navigate around your phone.
Touch
To choose an icon or option, touch it.
Touch & hold
Open special functions or additional options. Try it: From Application menu, touch Music icon to enter
Music library, then touch and hold an artist, a song, or an album, some options will be available to you. For
example: play, add to playlist, delete, etc.
Drag
To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen. Try it: on the Home screen, touch
Contacts icon to enter contacts list, you can drag contacts list up or down to scroll list.
Slide
To slide by moving your finger up or down on the touch screen quickly. Scroll through a list or move
quickly, slide across the touch screen (drag quickly and release).
Double-touch
Touch quickly twice to zoom in/out. For example, double-touch a picture in Gallery to zoom in/out.
Zooming tips
When looking at maps, webpages or photos, place two fingers on the touch screen at once and pinch
them together to zoom out or spread them apart to zoom in.
Note: Use the zoom function when you view photos, maps or when you browsing the web.
13
Rotate the screen
On some screens, the orientation of the screen rotates with the phone as you turn it from upright to its
slide and back again. You can turn this feature on and off.
Key tips
Power/Lock key
 When powering off status, press and hold to turn on the phone;
 When powering on status, press and hold to enter phone options (Power off, Reboot, Airplane mode,
and so on);
 To save your battery, prevent accidental touches or when you want to wipe smudges off your touch
screen, put the touch screen to sleep by pressing Power/Lock key;
 To wake up the touch screen, just press Power/Lock key again, and then drag the lock icon to the
right on the screen to unlock according to the clue on the screen.
Menu key
 Opens a menu with items related to the current screen/application.
 Touch and hold menu key to view the applications you have used recently.
Home key
 Touch Home key to close any menu or app and return to the Home screen. If you are viewing the left
or right Extended Home screen, open the central Home screen.
Back key
 Touch Back key to return to the previous screen you were working on.
Volume keys
 Press Volume keys to change the volume. When playing music or video files, press Volume keys to
adjust media volume.
14
Home screen
quick access to the things you need most
Quick start: Home screen
Phone status bar and
notifications
Phone
Messaging
Launcher: Main menu
Email
People
The Home screen gives you all your latest information in one place. It's what you see when you turn on
the phone. It is the equivalent of the desktop on a computer. It’s your gateway to the main features in your
phone. You can customize your Home screen with shortcuts, widgets, folders, and wallpapers.
15
You need slide the Home screen left or right to view more content in other panels on the Home screen.
You can add shortcuts, widgets, folders, etc. to Home screen.
Note: Your Home screen might look a little different.
Working with Menus
The phone provides you with Options menus and context menus.
Options menus
 Options menus contain tools that apply to the activities of the current screen or application, not to any
specific item on the screen. You can open options menu by touching Menu key.
 Not all screens have options menus. If you touch Menu key on a screen that has no options menu,
nothing happens
16
Options menu contain items that apply
to the current screen or to the
application as a whole.
17
Context menus
Context menus contain tools that apply to specific item on the screen. You can open a context menu by
touching and holding an item on the screen. Not all items have context menus. If you touch and hold an
item that has no context menu, nothing happens.
Shortcut
18
To add a shortcut to Home screen
1. From Home screen, touch Launcher icon.
2. You will see application menu.
3. Touch and hold an application icon until it vibrates, then back to the Home screen, and drag it to the
desired location.
To remove a shortcut on Home screen
If you want to remove the shortcut, you can touch and hold the shortcut icon on Home screen until it
vibrates, and then drag it to Remove tab.
Widget
A widget is small application on the Home screen that typically displays information such as Analog clock,
Music and you can use directly on your Home screen. For example, the Music widget allows you to start
playing audio files directly on Home screen. You can also add a widget such as Analog clock that shows
time.
You can also download additional widgets from the library of Android widgets.
To add a widget to Home screen
1. From Home screen, touch menu key.
2. Touch Widgets tab, you will see widget options menu.
3. Touch and hold a widget icon to pick up the widget, then back to the Home screen.
To remove a widget on Home screen
If you want to remove the widget, you can touch and hold the widget icon on Home screen, and then drag
it to Remove tab.
Arranging your Home screen
To move an item on Home screen
Touch and hold an item on Home screen until it vibrates, then drag it where you want.
To organize your apps with folders
19
To make a new folder on your Home screen, stack one app on top of another.
To name folder on Home screen
1. Touch the apps stack on Home screen to open
2. Touch the Unnamed Folder to show the name folder field.
3. Edit the folder name.
To move application shortcuts on Home screen to a folder
Touch and hold the item on Home screen until it vibrates, and then stack the app on top of others.
To move application shortcuts in a folder to Home screen
Touch and hold the item in a folder, and then drag the item out of the folder.
Changing the background of your Home screen
Adapt the Home screen to your own style using wallpapers from Gallery.
Touch and hold the Home screen to select wallpapers from Gallery Wallpapers. Then set it as wallpaper.
Tip: You can use camera to take a photo, and then set it as wallpaper.
Application menu
enjoy applications from the Application menu
Application menu
The Application menu, which you open from your Home screen, contains the applications that come
installed with your phone.
The Application menu extends beyond the screen width, so you need to slide left and right to view all
content.
To open the Application menu
1. On Home screen, touch Launcher icon.
20
To browse the Application menu
Open the Application menu, then slide the screen left or right.
Phone status bar and notifications
The status bar at the top of the screen contains icons that tell you about
messages and phone status and shows what’s going on in your phone. At
the top you get notifications when there is something new or ongoing. For
example, new message, missed call, signal strength, battery status and
other information appear here.
Checking notifications and ongoing activates
You can drag down the status bar to open the Notification panel and get
more information. For example, view missed calls from Notification panel.
You can also open running applications, such as the music player.
To open the Notification panel
Drag the status bar downwards.
To close the Notification panel
Drag the bottom of the Notification panel upwards.
To open a running application from the Notification panel
From the Notification panel, touch the icon for the running application to
open it.
Toolkits
In the toolkits you can quickly start the common applications such as Bluetooth, Wi-Fi and so on.
21

Open the toolkits panel by touching
.
Dial pad
Make a call
Touch Phone icon on the Home screen.
In dialing screen, input number and touch dial icon to dial the inputted number.
Options available during a call
During a call, there are some call options available to you. These call options can be seen only during a
call. When a call is in progress, you can put it on hold, initiate a phone conference, mute your microphone
etc.
22
To
Key pad: Go to the key pad.
Touch
Speaker: To turn on/off the speaker.
Touch
Mute: Mute your voice so that the other party cannot hear
you.
Hold: To place a call on hold.
Touch
Touch
Add call: Open dial pad to dial the second call.
Touch
End: To end a call.
Touch
Press Volume keys to adjust the call volume.
Text entry
On-screen keyboard
Touch the keys of the on-screen QWERTY keyboard to enter text conveniently. You can open this
keyboard by touching a text field.
23
Android keyboard input method
Touch this icon to select desired contact from
phonebook.
Text field
Send message
Touch to capitalize the next letter you type.
24
Enter text

Touch the keys on the keyboard to type.


Use the Delete key
to erase characters to the left of the cursor.
When you finished typing, Touch Back key to close the keyboard.
Enter Various Characters

Touch the Symbols key

Touch
to switch to the numbers and symbols keyboard.
on the symbols keyboard to view additional symbols.
Edit Text
You can edit the text you enter in text fields and use menu commands to cut, copy, and paste text, within
or across applications. Some applications do not support editing some or all of the text they display.
Others may offer their own way to select text you want to work with.


Touch and hold the text field that contains the text to select the word.
Cut or copy the text.
Select Text
You can select text for cutting or copying. The selected text is highlighted in blue.

Touch and hold the portion that contains text. Some options open with icons.
25
Select all
Copy
Cut

Move the cursor to select the text.
Cut /Copy/Paste Text
1. Touch Cut icon or Copy icon in the menu that opens.
2. Touch and hold the text field where you want to paste the text.
3. Touch PASTE in the menu that opens. The text is inserted at the cursor.
You can paste the text that you copied from one application into a text field in any application.
26
Communication
it’s good to talk, text or email. . .
Messaging
Find it: Application menu > Messaging
You can compose, send and receive text messages from your phone, and also can compose, send and
receive multimedia messages, which contain media files such as pictures, videos and audios.
When you view your messages, they appear as conversations, which means that all messages to and
from a particular person are grouped together.
• Compose new message
1. From your Home screen, touch Messaging icon or find it: Application menu > Messaging.
2.
Touch
3.
To add recipient(s), touch
, then find and mark the contact name. To add more than one contact,
mark the contact name for the desired recipients. You can also enter the recipient’s phone number
manually.
After you finish marking contact(s), touch OK.
Touch Type text message to enter your message text.
4.
5.
.
6. If you want to insert a media file, touch
, and select an attachment.
7. To send the message.
When editing message, touch Menu key, some additional options will be available to you. For example,
add subject. You can touch the options to
do actions.
27
• Delete message threads
1. From your Home screen, touch Messaging icon or find it: Application menu > Messaging.
2. Touch and hold the message thread.
3. Select the conversations you want to delete.
28
4. Touch
, then touch Delete in the menu that pops up.
You can also touch Menu key and touch Delete all threads to delete all message threads from the
window.
• Forward a message
1. From your Home screen, touch Messaging icon or find it: Application menu > Messaging.
2. Touch the conversation containing the message you want to forward.
3. Touch and hold the message you want to forward.
4. Touch Forward in the menu that opens.
5.
Add recipient(s), touch
, then find and mark the contact name. To add more than one contact,
mark the contact name for the desired recipients. You can also enter the recipient’s phone number
manually.
6. To send the message.
• Lock a message
You can lock a message.
1. From your Home screen, touch Messaging icon or find it: Application menu > Messaging.
2. Touch the conversation containing the message you want to lock.
3. Touch and hold the message you want to lock.
4. Touch Lock in the menu that opens. A lock icon appears. Unlock a message by touching and holding
the message and then touch Unlock.
• Messaging settings
1. From your Home screen, touch Messaging icon or find it: Application menu > Messaging.
2. Touch Menu key, select Settings in the menu that opens.
29
3. You can change messages settings, such as delete old messages as multimedia message limits,
request a delivery report for each message you send.
People
Find it: Application menu > People
The People application offers you to store and manage all your contacts.
• Contact screen overview
Favorites tab
Groups tab
Contact tab
Touch a contact thumbnail to
access the quick contact
menu
Touch a contact to
view its details
Touch to search
Touch to add new contact
30
1.
• Add a contact
From your Home screen, touch People icon or find it: Application menu > People.
2. Touch
.
3. Select storage path to which you want to add this new contact.
4. Enter the information for the contact.
5. After you finish, touch DONE.
• Search a contact
1. From your Home screen, touch People icon or find it: Application menu > People.
2.
3.
Touch
.
Input the first character of the name you are searching for in the cursor, and then all records meeting
the conditions will be displayed. Search results will be different due to different input content.
• Additional options
From contacts list screen, touch Menu key, some additional options will be available to you. For example,
import/export, and share visible contacts.
 Delete contact: You can mark much more than one contact, and then delete these marked contacts.
 Contacts to display: To select what sort of contacts to display in the contacts list.
 Import/Export: Copy contacts to which you want to import.
 Accounts: You can synchronize your phone contacts with a synchronization account.
 Settings: Set up the contact.
 Share visible contacts: You can share contacts via Bluetooth, Email, and so on.
• Contact groups
You can assign contacts to groups to get quicker access to them from the Contacts application. It allows
you to create a new group such as VIP, schoolmate, friends, family or co-worker.
31
To create a new group
1.
2.
From your Home screen, touch People icon or find it: Application menu > People.
Touch Groups tab.
3. Touch
.
4. Select the account you want to save.
5. Input the information of group, then touch DONE.
To assign a contact to a group
1. From your Home screen, touch People icon or find it: Application menu > People.
2. Touch Groups tab.
3. Touch a group to which you want to assign contacts.
4. Touch more select edit.
5. Touch Type person’s name to input the Search contacts name, then the corresponding contact entry
will pop up, select the desired contact entry.
6. After you finish editing, touch DONE.
• Favorites
You can set contacts as favorites so that you can get access to them from the Contacts application.
To set a contact as favorite
1.
From your Home screen, touch People icon or find it: Application menu > People.
2.
From contacts list, touch a contact which you want to set as favorite.
3.
Touch
. If you want to cancel the favorite, touch
Phone
32
.
Find it: Application menu > Phone
• Call log
Find it: Application menu > Phone > Call log tab
Touch different tabs such as All, Received, Dialed, and Missed calls on upside screen of Call log interface,
and then you can view different call logs.
Email
Find it: Application menu > Email
The Email application in your phone offers you to compose, send and receive emails through your regular
email account.
You need create account first, and then create email to send. You can configure Email for most accounts
in just a few steps.
• Set up an email account in your phone
1. From your Home screen, touch Launcher icon, then find it: Application menu > Email.
2. Enter your email address and password, then touch Next.
3. If the settings for the email account cannot be downloaded automatically, complete the setup
manually. If necessary, contact your email service provider for detailed settings.
4. When you are prompted, enter a name for your email account, so that it is easily identifiable. The
same name shows in the emails you send from this account.
5. After you finish, touch Next.
• Create and send an email
1. From your Home screen, touch Launcher icon, then find it: Application menu > Email.
2.
3.
4.
Touch
.
Enter recipients’ addresses, and subject.
Compose email. Touch Menu key, you can attach a file, select the type of attachment, and select the
33
5.
file which you want to attach from the list that appears.
If you want to add Cc/Bcc, touch Menu key, then touch Add Cc/Bcc.
6. When you finish, touch
to send the email.
• Receive emails
1. From your Home screen, touch Launcher icon, then find it: Application menu > Email.
2. Touch more to refresh, you can download new emails.
• Read your emails
1. From your Home screen, touch Launcher icon, then find it: Application menu > Email.
2. In the email inbox, scroll up or down, and touch the email you want to read.
• Reply to an email
1. From your Home screen, touch Launcher icon, then find it: Application menu > Email.
2. In the email inbox, scroll up or down, and touch the email to which you want to reply.
3. Touch
to reply, touch More to select Reply all.
4. Enter your reply, touch
to send the email.
• Forward an email
1. From your Home screen, touch Launcher icon, then find it: Application menu > Email.
2. In the email inbox, scroll up or down, and touch the email you want to forward.
3. Touch More, to select Forward.
4. Enter recipients’ addresses.
5. Touch
to send the email.
• View all folders
34
1. From your Home screen, touch Launcher icon, then find it: Application menu > Email.
2. Touch inbox.
Multimedia
listen it, watch it, capture it, enjoy it!
Camera
Find it: Application menu > Camera
Take a photo or record a video with the camera in your phone. You can hold the camera horizontally or
vertically. Share a photo or a video with your friends, or upload your photos and videos to a web service.
• Camera control overview
1
2
3
35
1
Take a photo
2
Shooting mode
3
Settings camera
• Take a photo
 Adjust your picture size, color effect, and other settings if you wish.
 Frame your subject on screen. You can zoom in or out by placing two fingers on the touch screen and
pinching them together to zoom out or spreading them apart to zoom in.
 Touch the shutter icon on the screen.
The picture you just took is displayed for a moment, and then is displayed as a thumbnail.
• Shoot a video
 Adjust the video quality, color effect, and other settings if you wish.
 Point the lens to the scene you want to shoot
 Touch the camcorder icon to start.
 Touch the camcorder icon again to stop shooting.
Music
Find it: Application menu > Music
The phone comes with a Music player that plays songs, listen to audio book and podcasts you have
stored. It gives you a host of setting options to make your listening experience interesting.
You can easily transfer your favorite music from your PC to the SD card and experience a whole world of
interesting and melodious music.
When you copy music to your SD card, the Music player searches the card for music files and builds a
catalog of your music, based on information about each file that is stored in the file itself.
• Music library
36
The Music library offers the following multiple categories that you can select.
Categories
Touch to select
Artists, Albums,
Songs or
Playlists.
Touch to open the album, songs
or playlist.
37
Categories
Artists:
Songs classified by singers
Albums:
Songs classified by albums
Songs:
Display all songs
Playlists:
Display playlists
If you touch and hold an artist, a song, or an album, some options will be available to you. For example:
play, add to playlist, delete, etc.
38
• Music player
Now playing
Settings controls
Song details
Music controls
Progress bar
Total song time
39
You can return to the music library screen from music player screen in the Music applications by touching
Menu key and touch Library.
Music and settings controls
Play/Pause
Previous/Next
Rewind/Forward
Volume adjust
Now playing
Touch
/
Touch
/
Touch and hold
/
Press Volume keys
Touch
Shuffle
Touch
Repeat: Touch to repeat all songs; touch again
to repeat current song.
Touch
Touch Menu key, some additional options such as Party shuffle, Add to playlist, and Library will be
available to you.
40
FM radio
Find it: Application menu > FM radio
The phone comes with an in-built FM Radio. You can listen to FM radio stations, and add them to channel
list. You have to plug in an earphone, as the antenna of the FM radio. You can listen to the radio either
through an earphone, or through the speaker in the phone.
1
3
2
41
1
Radio on/off button
2/3
To search around the effective frequency
Gallery
Find it: Application menu > Gallery
The Gallery offers you to view photos and play videos which are downloaded as well as those taken by
the phone camera.
From Gallery, you can also share your photos and videos with your friends, via Messaging, Bluetooth, or
Email.
1. Touch an album to open it and view its contents.
2. Touch a picture or a video in an album to view it.
To
Share via various ways
Delete
Touch
Touch
When viewing a picture, touch Menu key, some additional options will be available to you, such as delete,
slideshow, edit, rotate left, rotate right, crop, set picture as, and details.
• Share an Album
1. From your Home screen, touch Launcher icon, then find it: Application menu > Gallery.
2. Touch Menu key, touch Select album in the menu that opens.
3. Select the albums you want to share.
42
4.
5.
Touch
.
In the menu that opens, touch the application to use to share the selected albums. You can share via
Email, Bluetooth, Messaging and so on.
Sound Recorder
Find it: Application menu > Sound recorder
Record sound and play sound file.
1
2
3
4
43
1
To start recording
2
Recording files list
3
Review and play recorded file
4
To stop recording
Tools
stay on top of things
Calendar
Find it: Application menu > Calendar
Your phone has a calendar for managing your time schedule. You can use the calendar to keep track of
important events. After entering the calendar function menu, you can select year, month and date.
• To set the calendar view
2 screen, touch Launcher
3 icon, then find
1 your Home
4 it: Application menu > Calendar.
1. From
2. Touch
.
3. Select day, week, or month in the menu that opens.
• To add a calendar event
1. From your Home screen, touch Launcher icon, then find it: Application menu > Calendar.
2. Touch Menu key, then touch New event in the menu that opens.
3. Enter the name, location, time, and description for the event.
4. Select a reminder for the event.
44
5. After you finish, touch DONE.
Clock
Find it: Application menu > Clock
The clock allows you to view time and date. You can also add an alarm, set the alarm and turn it on. Then,
the alarm can ring at a specific time you set.
• Add an alarm
1. From your Home screen, touch Launcher icon, then find it: Application menu > Clock.
2. Touch
.
3. Touch
.
4. You need set time, ringtone, repeat, and vibrate. Then, turn it on.
Then the alarm can ring at a specific time you set.
Calculator
Find it: Application menu > Calculator
Keep your calculations on your finger tips with the calculator. Using this application allows you to make
calculations. The calculator provides the basic arithmetic functions; addition, subtraction, multiplication,
and division. You can also use an advanced panel.
• How to use the calculator
1. From your Home screen, touch Launcher icon or find it: Application menu > Calculator.
2. Enter the first number using the numeric keys.
3. Enter the operation for your calculation by touching the Plus, Minus, Multiplication, or Division key.
4. Enter the next number.
5. To view the result, touch the “=” (equals) key.
45
Touch Menu key, you can open advanced panel to do calculation.
Touch
, you can only erase one numeric before the cursor.
Touch and hold
, you can erase all numeric before the cursor.
Browser
Use your web browser to view and navigate web pages, add pages as bookmarks, and save pages for
offline reading. You can open several windows at the same time and switch among them easily.
• Open the web browser
From your Home screen, touch Browser icon or find it: Application menu > Browser。
• Search and address bar
Enter a search word to search for
a web page, or enter a web page
address to load a web page
View the download progress of
the current web page
• Manage bookmarks
Bookmarks let you access your favorite and frequently visited web pages quickly. You can add
bookmarks directly from your phone browser.
To bookmark a web page
1. When you are viewing the web page, touch Menu key.
2. Touch Save to Bookmarks.
3.Touch OK.
46
4. Then add bookmarks success.
Connect to networks and devices
Your phone can connect to a variety of networks and devices, including Wi-Fi, Bluetooth, and devices
such as headsets. You can also transfer files to/from your PC through the data cable.
Determine the network you are using
1. Touch Launcher icon, and from Application menu, touch Settings.
2. Touch More... > Mobile networks > Access point names. The name of the wireless service provider
you are currently registered with is selected in the list.
Edit or create new access points
If you and your wireless service provider determine that you need to change the settings of your current
access point name (APN) or to create a new one, you must obtain the APN and detailed settings from
your provider.
1. Touch Launcher icon, and from Application menu, touch Settings.
2. Touch More... > Mobile networks > Access point names.
3. Touch an existing APN to edit it, or touch Menu key select New APN. Enter the APN settings that you
obtained from your wireless service provider.
4. When you finished, touch Menu key and then Save.
5. If you created a new APN, touch it in the APNs screen to start using it.
Wi-Fi networks
Wi-Fi is a wireless networking technology that can provide internet access at distance of up to 20 meters.
To use Wi-Fi on your phone, you access a wireless access point, or “hotspot”. Some hotspots are open
and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must
configure your phone so it can connect to them.
TIP: Turn off Wi-Fi when you are not using it, to extend the life of your battery.
47
• Connect to Wi-Fi network
1. Touch Launcher icon, and from Application menu, touch Settings.
2. Touch Wi-Fi.
3. Check Wi-Fi to turn it on. The phone scans for available Wi-Fi networks and displays the names of
those it finds. Secured networks are indicated with a Lock icon.
4. Touch a network to connect to it
If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials (Ask your network
administrator for details)
• Receive notifications
By default, when Wi-Fi is on, you receive notifications in the status bar when your phone detects an open
Wi-Fi network.
1. Turn on Wi-Fi, if it’s not already on.
2. In the Wi-Fi list screen, touch Menu key to open Advanced options, check Network notification. You
can uncheck this option to stop receiving notifications.
Bluetooth
Bluetooth is a short-range wireless communications technology that devices can use to exchange
information over a distance of about 10 meters.
• Turn Bluetooth on/off
1. Touch Launcher icon, and from Application menu, touch Settings.
2. Touch Bluetooth.
3. Check or uncheck Bluetooth to turn it on or off.
• Pair with Bluetooth devices
You must pair your phone with a device before you can connect to it. Once you pair your phone with a
device, they stay paired unless you unpair them.
1. Touch Launcher icon, and from Application menu, touch Settings.
48
2. Touch Bluetooth.
3. If Bluetooth is not turned on, check Bluetooth to turn it on. Your phone scans for and displays the IDs of
all available Bluetooth devices in range.
4. If the device you want to pair with is not in the list, touch SEARCH FOR DEVICES.
5. Touch the ID of the desired device in the list to pair it.
Connect to a computer via USB
You can connect your phone to a computer with a USB cable to transfer music, pictures, and other files
between your phone’s SD card and the computer.
You cannot share your phone’s data connection and SD card via USB cable at the same time. If you are
using USB tethering, you must turn that off first.
The connection to USB interfaces has to be limited to USB 2.0 version or higher. The connection to so
called power USB is prohibited.
Working with secure certificates
If your organization’s VPN or Wi-Fi Network relies on secure certificates, you must obtain the certificates
and store them in your phone’s secure credential storage, before you can configure access to those VPN
or Wi-Fi networks on your phone.
If your network administrate instructs you to download the certificates from a website, you are prompted to
set a password for the credential storage when you download the certificates.
Install secure certificate from phone storage
1. Copy the certificate from your computer to the root of the SD card.
2. Touch Launcher icon, and from Application menu, touch Settings.
3. Touch Security.
4. Touch Install from phone storage.
5. Touch the file name of the certificate to install. Only the names of certificates that you have not already
installed on your phone are displayed.
49
6. If prompted, enter the certificate’s password.
7. From Wi-Fi list, search and select the certificate.
Settings
the settings for various features of the phone
Get to know the settings in your phone so that you can personalize them to your own requirements. Go to
Settings to configure how your phone looks, sounds, communication, privacy, and operations in a variety
of ways:
SIM management
Set preferences on how you use SIMs inserted in your phone.
Wi-Fi
Turn Wi-Fi on or off, scan available Wi-Fi networks, or add the Wi-Fi network.
Bluetooth
Turn Bluetooth on or off, search for available Bluetooth devices, and make
your phone visible or invisible to other Bluetooth devices.
Data usage
Turn the mobile data traffic on or off, and keep track of your data usage
details over a specified period of time.
More...
Turn Airplane mode on or off, and configure settings for VPN and mobile
networks, enable your phone to share its mobile data connection as a
portable Wi-Fi hotspot, or through USB tethering or Bluetooth tethering, and
share Windows PC internet via USB cable.
50
Audio profiles
Configure how your phone rings, vibrates, or Silent you in other ways when
you receive communications,etc.
Display
Let you set the screen brightness, select to switch orientation when you
rotate your phone, and configure other screen settings.
Storage
Let you check out available space on your phone’s internal storage, and your
SD card.
Battery
Check battery status and battery level.
Apps
Manage and remove installed applications.
Location
Enable or disenable Access to my location and Location sources.
Security
Protect your phone by setting up different locks and passwords.
Language & input
Let you select the language for the text on your phone and for configuring the
onscreen keyboard.
Backup & reset
Manage your personal data and reset your phone.
Accounts
Let you add, and manage supported accounts. Enable your phone
synchronize data with the synchronization accounts that you add.
Data & time
Let you choose preferences such as format and time zone.
Scheduled power on
Schedule automatic powering on/off of the phone.
51
& off
Accessibility
Enable your installed accessibility services and adjust related settings.
About phone
View information about your phone, such as status, and legal information.
Accessing Password
The cell phone and SIM card use several accessing passwords. These passwords help to prevent the cell
phone from being embezzled.
You can use the function options in the security settings of settings menu to change accessing password
(except for PUK and PUK2).
PIN Code
PIN code (Personal Identification Number) can prevent the SIM card from being embezzled. The PIN
code is provided along with the SIM card. If the PIN code checking is activated, it is necessary to input the
PIN code when the cell phone powers on every time.
If a wrong PIN code has been input for 3 times straight, it is needed to input the PUK code, then input a
new PIN code and input it again for confirmation.
PIN2 Code
Some SIM cards may provide PIN2 code, while PIN2 code needs to be used in some functions like Call
Cost. These functions can be used only if the SIM card supports them.
If a wrong PIN2 code has been input for 3 times straight, it is needed to input the PUK2 code, then input a
new PIN2 code and input it again for confirmation.
PUK Code
PUK code (Personal Unlock Key) is used to change locked PIN code. PUK code is provided along with
the SIM card. If not provided, please contact your local service provider for PUK code.
52


If wrong PUK code has been input for 10 times straight, the SIM card cannot be used any more.
Please contact your service provider for a new SIM card.
PUK code cannot be changed. If the PUK code is lost, please contact your service provider.
PUK2 Code
PUK2 code is provided along with some SIM cards for changing locked PIN2 code.
 If wrong PUK2 code has been input for 10 times straight, the SIM card cannot be used any more.
Please contact your service provider for a new SIM card.
 The PUK2 code cannot be changed. If it is lost, please contact your service provider.
Notices
Location:
Adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
Warnings on Battery:
a)
Please use appointed battery in case of explosion risk.
b)
Please dispose of lifeless battery under guidance.
Requirements for the Battery
When not in use, store the battery in a cool, well-ventilated place with sunshine.
If you will not be using the mobile phone for an extended period of time, charge the battery on a regular
basis to avoid battery breakdown.
The phone battery wears out fast. If charging the battery does not improve its performance, it is time to
replace the battery. Properly dispose of the battery according to local regulations. Do not throw it into a
fire.
Caution:Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according
to the instructions.
Requirements for the Charger and AC Adapter
53
Please confirm if the environment temperature is within the range of 0ºC ~40ºC while charging.
Please make sure the temperature for device will not be higher than 40˚C
The device could be used with a separation distance of 1.5cm to the humanbody.
Complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used for its
intended use and that the following standards have been applied:
1.Health (Article 3.1(a) of the R&TTE Directive)
EN 50360:2001+ A1 :2012 /EN 62209-1:2006
EN62311 :2008/EN62209-2:2010
EN 62479 :2010
2.Safety (Article 3.1(a) of the R&TTE Directive)
Applied Standard(s):
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN50332-1:2000
EN50332-2:2003
3.Electromagnetic compatibility (Article 3.1 (b) of the R&TTE Directive)
Applied Standard(s):
EN 301 489-1 V1.9.2/-3 V1.4.1/-7 V1.3.1/-17 V2.2.1/-24 V1.5.1
4.Radio frequency spectrum usage (Article 3.2 of the R&TTE Directive)
Applied Standard(s):
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 /-2 V5.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 300440-1 V1.6.1
EN 300440-2 V1.4.1
54
Precautions
Please carefully read and observe the terms below:
Safe power on
Do not use your mobile phone where it is forbidden to use or you might cause a
disturbance or danger.
Safe transportation first
Please observe all related local laws and regulations.
Do not use your mobile phone while driving.
Safe transportation should be considered first when driving.
Disturbance
All mobile phone performances might be disturbed.
55
Turn off when in the hospital
Please follow related limitations.
Please switch your mobile phone off when near a medical instrument.
Turn off on an airplane
Please follow related limitations.
Do not use your mobile phone on an airplane.
Turn off when at a gasoline station
Do not use your mobile phone at a filling station or around fuels or chemicals.
Turn off around exposure Area
Please observe related limitations and do not use your mobile phone near an area
where explosions can occur.
Proper use
As described in this manual, your mobile phone can be used only in the correct
location.
If possible, please do not touch the antenna area of your phone.
Use qualified after sales service
Only a qualified technician can install or repair your mobile phone. Please contact the
authorized service center in case of phone failure.
56
Accessories and batteries
Only use the authorized accessories and batteries and do not connect to incompatible
manufacturers or products.
Waterproof
Your mobile phone is not waterproof. Please keep it away from water.
Backup
Remember to make a backup or keep a written record of all important information
saved in your mobile phone.
Connect to other devices
Please read the user manual of the device to get more detailed security instructions
before connecting to other devices and do not connect to an incompatible product.
SOS emergency calls
Make sure your mobile phone is switched on and in a service area. In idle mode, input
the SOS number, then touch the Dial Key. Advise where you are and do not hang up
without permission.
Frequently Asked Questions and Troubleshooting
Frequently
Asked
Questions
Cause and Solution
57
Fail to turn on
Fail to connect
network
Display
information while
turning on
Poor quality of
calling
Standby duration
shortened
Press the power on key for over 1 second.
Check if the battery is properly connected. Please remove and install it again,
retry to turn it on;
Check if battery is appropriately charged.
Weak signal. Please try and move to a location with strong signal and try
connecting to the network again;
Please ensure that you are not beyond the network coverage of service
providers;
Please ensure you have a valid SIM card. Please contact your network provider
for further information;
Check if the SIM card is installed correctly
Handset lock password. If the handset lock is activated, you have to input
handset password.
Input PIN: Inputting PIN while turning on each time is activated, you have to
input the PIN code.
Input PUK code: When you’ve input wrong PIN code for 3 times will lock the
SIM card. You need to input the PUK code provided by your network provider.
Please check if the sound volume is tuned improperly
In an area with poor receiving condition, example: basement, the signal might be
weak. Try searching a location with stronger signal reception and call again.
While using the mobile phone in the peak period of communication, like
commute time, you may be unable to call because of line congestion.
The standby duration is relative to the system setting of network. While the
mobile phone is in an area with poor signal strength and cannot receive the
signal, the handset will continuously search for a base station. This will
58
SIM Card Error
Fail to dial out
Callers cannot
contact you
Fail to charge
Fail to set some
functions
significantly reduce battery charge. It is recommended that you turn off your
mobile in area with no signal reception to save battery.
Need replacing the battery. Please change a new battery.
Dirt on the metal surface of an SIM card. Use clean cloth to wipe the metal touch
point on an SIM card.
The SIM card is not installed.
The SIM card is damaged. Please contact your network service provider.
Please check if you touch the dial key after dialing.
Please check if calling is forbidden because of defaulting.
Please check if the SIM is valid.
Please check if the call barring is set.
Please check if the fixed dial function is set.
Please check if the mobile phone is on and connected with the network.
Please check if the Call barring or call divert is activated.
Please check if the SIM card is valid.
Poor contact. Please check if the plug is connected well.
Please confirm if the environment temperature is within the range of 0ºC ~40ºC
while charging.
The battery or charger is damaged. You need to replace it.
Wrong operation.
The network provider does not support the function, or you have not applied for
it.
Note: If the instruction above cannot help you solve problems, please record,
Mobile phone model and serial number,
59
Specific content of warranty,
Clear statement of problems,
Then contact your local dealer or the authorized service center in your area.
Safety Information and Notices
Using the Mobile Phone and Charger
Danger:
Only use authorized battery and charger. Using other brands may cause battery leakage, overheating,
explosion or even fire.
Caution:
Keep the phone away from dust, water and damp areas. Dust, water or other liquids may cause
overheating, electrical leakage, and/or phone failure.
The phone, battery, charger and AC adapter are not waterproof. Keep them away from rain and liquid.
Warning:
Do not bump, shake or tamper with the phone or charger. This may cause battery leakage, overheating,
explosion or even fire.
Do not place the battery, phone or charger near a microwave or high-voltage device. This may cause
battery leakage, overheating, explosion or even fire; also prevent the phone and AC adapter from
overheating, smoking or short circuiting.
Do not use the phone around volatile oil. This may cause fire, breakdown or damage.
To avoid any damage or breakdown, do not disassemble the phone, battery, charger or internal
components by yourself.
Location:
The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
Using the Mobile Phone
60
Warning:
Please confirm if the environment temperature is within the range of 0ºC ~40ºC while charging.
Do not use the phone while you are driving. Pull over and stop your automobile to dial or listen to a phone
call.
Usage of mobile phones in aircrafts or hospitals is prohibited. Switch the phone off to prevent interference
with electronic medical devices. Follow any rules or regulations in such places.
Do not use the phone at a gas station, near fuel or near chemicals.
Do not use the phone near electronic medical devices such as hearing aids, pacemakers and auto-control
devices such as fire detectors and automatic doors.
If you have to use your mobile phone near an electronic medical device such as a pacemaker, please
contact your manufacturer or dealer for information about preventing interference.
Caution:
Electronic systems in automobiles such as anti-lock brakes, speed control, or fuel spraying systems, are
usually not influenced by wireless devices. Manufacturers of these systems will tell you whether they are
provided with good screening functions. If you suspect that an automobile failure is caused by a wireless
wave, please contact your automobile dealer.
Avoid using your phone in crowded places.
Do not store your mobile phone near or with a credit card, disk or other magnetic materials. This may
effect information stored on your phone.
Keep your phone away from pins. Pins can be absorbed by the phone’s receiver magnet, which may
cause harm.
If you intend not to use your mobile phone for a long period of time, please remove the battery from the
phone. Leaving the battery inside the mobile phone for a long period of time may cause moisture to the
battery, and it can damage the mobile phone or the battery.
Using the Battery
61
Danger:
Do not dispose of the battery into a fire. Doing so may cause battery explosion or even fire.
If you have difficulties installing the battery, do not force the installation. This may cause battery leakage,
overheating, explosion or even fire.
Keep metal objects away so they do not come in contact with the battery or its connectors as it may cause
the battery to short circuit, overheat or explode.
Do not weld the polarities of the battery directly together. This may cause battery leakage, overheating,
explosion or even fire.
Battery liquid is severely harmful for your eyes. If battery liquid gets in your eyes, do not rub them.
Instead, wash your eyes with water first and then go directly to a doctor for help.
Do not use or store your phone in high temperature areas. This may cause battery leakage, overheating,
explosion or even fire.
Warning:
Replace the battery when the normal usage time begins to decrease or if you notice the battery is
overheated or has changed shape or color.
If battery liquid leaks onto your skin or clothes, immediately wash the affected parts with water.
If the battery begins to leak or emits a strange odor, properly dispose of the battery according to local
regulations. Do not throw it into a fire.
Caution:
Do not leave the product or its battery inside a vehicle. This may damage the product, overheat the battery,
or pose a risk to the vehicle.
Warnings on Battery:
a) Please use appointed battery in case of explosion risk.
b) Please dispose of lifeless battery under guidance.
Using the Charger
62
Danger:
Only use the charger that came with the phone. Using a different charger may cause the phone to
breakdown or explode.
If the charger short circuits, a fire may occur.
Do not use a damaged, worn or broken charger. This may cause a fire.
Clean dust away from the power socket to avoid the possibility of a fire.
Do not store the charger near any liquids. If liquids spill onto the charger it may cause it to overheat or
breakdown.
If liquid does spill onto the charger, immediately unplug the power cable to prevent overheating, fire or
another type of breakdown.
Do not use the charger in places with high humidity like a bathroom. This may cause a fire or other
breakdown.
Do not touch the charger, power cable or socket with wet hands. This may cause an electric shock.
Requirements for Mobile Phone
Avoid using your mobile phone in extremely high or low temperatures.
It is recommended that you do not use your mobile phone near a telephone, TV set, radio or other radio
frequency sensitive devices.
Requirements for the Battery
When not in use, store the battery in a cool, well-ventilated place with sunshine.
If you will not be using the mobile phone for an extended period of time, charge the battery on a regular
basis to avoid battery breakdown.
The phone battery wears out fast. If charging the battery does not improve its performance, it is time to
replace the battery. Properly dispose of the battery according to local regulations. Do not throw it into a
fire.
Caution: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according
63
to the instructions.
Requirements for the Charger and AC Adapter
Please confirm if the environment temperature is within the range of 0ºC ~40ºC while charging.
Cleaning and Maintenance
The mobile phone, the battery and the charger are not waterproof. Do not use them in places with high
humidity like a bathroom and also avoid spilling any liquids on them.
Use a soft cloth to clean the mobile phone, the battery and the charger.
Do not use alcohol, diluted liquid or benzene to clean the mobile phone.
If dust gets in the sockets the phone can be damaged, short-circuit or even the lose the ability to be
re-charged. Be sure to clean the socket regularly.
64
‫عدم شماره گیری‬
‫بررسی تنظیمات شبکه و سالمت سیم کارت و شارژ ریالی‬
‫عدم برقراری تماس‬
‫بررسی سالمت شبکه ‪ ،‬روشن بودن گوشی ‪،‬سیم کارت‬
‫کنترل دمای دستگاه‬
‫کنترل پریز برق‬
‫بررسی شارژر‬
‫شارژ نشدن‬
‫عملکرد اشتباه‬
‫به دلیل خطای شبکه‬
‫توجه‪ :‬اگر مشکل با عیب یابی باال حل نشد لطفا به مراکز مجاز خدمات مراجعه نمایید‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫برای برقراری تماس اضطراری از روشن و بودن و قرار داشتن گوشی در مکان هایی تحت پوشش‬
‫سرویس باشد اطمینان حاصل کنید‪.‬‬
‫عیب یابی‬
‫راه کارها‬
‫‪1‬ثانیه فشردن کلید پاور‬
‫بررسی باتری‪ ،‬کشیدن و جا زدن دوباره آن‬
‫بررسی میزان شارژ باتری‬
‫ایراد‬
‫روشن نشدن‬
‫خطا در اتصال به شبکه‬
‫نمایش اطالعات حین روشن‬
‫شدن‬
‫بر رسی سیم کارت‪ ،‬تغییر مکان‪ ،‬اطمینان از سالمت شبکه مخابراتی‬
‫بررسی نحوه قرار گیری سیم کارت‬
‫ورود رمز عبور و پین کد یا ‪PUK‬‬
‫کیفیت پایین صدای مکالمه‬
‫بررسی میزان صدا‪ ،‬شرایط محل مکالمه و کیفیت سیگنال شبکه‬
‫دوام شارژ بستگی زیادی به کیفیت و قدرت شبکه و سالمت باتری دارد‬
‫مصرف شارژ باال‬
‫بررسی سالمت سیم کارت‬
‫پاک کردن صفحه فلزی سیم کارت‬
‫بررسی نحوه قرار گیری سیم کارت‬
‫خطای سیم کارت‬
‫‪53‬‬
‫از لوازم جانبی اصلی استفاده نمایید‬
‫از تماس با مایعات اجتناب شود‬
‫در بازه زمانی مناسب نسبت به تهیه نسخه پشتیبان اقدام نمایید‬
‫قبل از اتصال به دستگاههای دیگر دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید‬
‫‪52‬‬
‫هنگام پرواز موبایل را خاموش نمایید‬
‫در پمپ بنزین موبایل را خاموش نمایید‬
‫در مکانهایی که خطر انفجار وجود دارد موبایل را خاموش نمایید‬
‫قسمت آنتن را لمس ننمایید‬
‫سرویس و باز کردن بجز در تعمیرگاه مجاز ممنوع است‬
‫‪51‬‬
‫لطفا مطالب زیر را به دقت مطالعه نمایید‪:‬‬
‫استفاده ایمن‬
‫از گوشی خود در مکانهای ممنوع و مزاحم استفاده نکنید‪.‬‬
‫اول ایمنی حمل و نقل‬
‫ابتدا از قوانین محلی آگاهی یابید‬
‫از موبایل هنگام رانندگی استفاده نکنید‬
‫مزاحمت‬
‫تمام کاراییهای گوشی ممکن است منجر به ایجاد مزاحمت گردد‪.‬‬
‫گوشی را در بیمارستان خاموش کنید‬
‫موبایل خود را در مجاورت تجهیزات پزشکی خاموش نمایید‬
‫‪50‬‬
Applied Standard(s):
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN50332-1:2000
EN50332-2:2003
3.Electromagnetic compatibility (Article 3.1 (b) of the R&TTE Directive)
Applied Standard(s):
EN 301 489-1 V1.9.2/-3 V1.4.1/-7 V1.3.1/-17 V2.2.1/-24 V1.5.1
4.Radio frequency spectrum usage (Article 3.2 of the R&TTE Directive)
Applied Standard(s):
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 /-2 V5.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 300440-1 V1.6.1
EN 300440-2 V1.4.1
‫توصیه ها‬
49
‫این کد همراه سیمکارت به شکل فعال دست شما میرسد و در هربار روشن شدن گوشی نیاز به وارد کردن این کد میباشد‪ .‬اگر‪ 3‬بار پیاپی اشتباه‬
‫وارد کنیم نیاز به وارد کردن ‪PUK‬و سپس پین کد جدید میباشد‪.‬‬
‫‪PIN2‬‬
‫این کد برای دسترسی به برخی قابلیت های سیمکارت مورد نیاز است ‪.‬‬
‫‪PUK‬‬
‫کد قفل گشای شخصی برای باز کردن پین کد زمانی که گوشی قفل میباشد که توسط ارائه دهنده سیمکارت به شکل یک عدد ‪ 12‬رقمی در اختیار‬
‫شما قرار میگیرد و اگر ‪ 12‬مرتبه اشتباه آن را وارد کنیم نیاز به تعویض سیمکارت ایجاد میشود‪.‬‬
‫‪PUK2‬‬
‫جهت گشودن قفل سیمکارت بعد از اشتباه وارد شدن پین ‪.2‬‬
‫نکات‪:‬‬
‫محل قرارگیری آداپتور باید نزدیک دستگاه و دردسترس باشد‪.‬‬
‫‪ .1‬برای جلوگیری از خطر انفجار از باتری اصلی استفاده نمایید ‪.‬‬
‫‪ .2‬بعد از به پایان رسیدن عمر باتری آن را مطابق دستورالعملهای الزم دفع نمایید‪.‬‬
‫ملزومات باتری‬
‫هنگامی که از آن استفاده نمیکنید در جای خشک ‪ ،‬خنک و نزدیک به آفتاب قرار دهید‪.‬‬
‫هنگامی که از گوشی به مدت طوالنی استفاده نمیکنید جهت جلوگیری از خراب شدن باتری آن را شارژ نمایید‪.‬‬
‫باتری را در آتش نیندازید‪.‬‬
‫نکات مربوط به شارژر‬
‫در دمای بین ‪ 2‬تا ‪ 42‬د رجه از آن استفاده نمایید کنترل نمایید که دمای دستگاه از ‪ 42‬درجه بیشتر نشود‪.‬‬
‫استانداردهای جایگزین‬
‫)‪1.Health (Article 3.1(a) of the R&TTE Directive‬‬
‫‪EN 50360:2001+ A1 :2012 /EN 62209-1:2006‬‬
‫‪EN62311 :2008/EN62209-2:2010‬‬
‫‪EN 62479 :2010‬‬
‫)‪2.Safety (Article 3.1(a) of the R&TTE Directive‬‬
‫‪48‬‬
‫روشن ‪ /‬خاموش کردن‪/‬جستجو و افزودن تجهیزات بلوتوث‬
‫خاموش و روشن کردن و میزان استفاده از اینترنت سیمکارت در بازه زمانی مشخص‬
‫حالت پرواز ‪ /‬تنظیمات‪ VPN‬و شبکه های موبایل ‪ ،‬به اشتراک گذاشتن اینترنت‬
‫هشدار لرزشی نواخت و صدای زنگ‪ ،‬بیصدا شدن و تمام تنظیمات صوتی دستگاه‬
‫چرخش خودکار صفحه میزان روشنایی و تنظیمات دیگر مربوط به صفحه نمایش‬
‫کنترل و بررسی مقدار حافظه دردسترس و کلی دستگاه‬
‫کنترل وضعیت باتری و میزان شارژ‬
‫میدیریت برنامه های نصب شده‬
‫مدیریت کنترل دسترسی برنامهای مختلف به موقعیت مکانی شما‬
‫قسمتهای امنیتی سیستم مانند تنظیم رمزهای عبور‬
‫انتخاب زبان منو و صفحه کلید‬
‫مدیریت اطالعات شخصی و بازیابی تنظیمات کارخانه‬
‫مدیریت و افزودن حسابهای کاربری پشتیبانی شده و تنظیمات مربوط به همگام سازی‬
‫تنظیمات تاریخ و ساعت‪/‬منطقه زمانی‬
‫زمانبدی خاموش و روشن شدن خودکار دستگاه‬
‫مدیریت خدمات دسترسی نصب شده روی دستگاه‬
‫ارائه اطالعات درمورد مجوزهای قانونی ‪ ،‬نسخه نرم افزار‪ ،‬نسخه سخت افزار و ‪...‬‬
‫بلوتوث‬
‫اینترنت همراه‬
‫‪...‬بیشتر‬
‫نمایه های صوتی‬
‫صفحه نمایش‬
‫حافظه‬
‫باتری‬
‫برنامه ها‬
‫دسترسی به موقعیت مکانی‬
‫امنیت‬
‫زبان و ورود اطالعات‬
‫تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی‬
‫حسابها‬
‫تاریخ و ساعت‬
‫زمانبدی خاموش و روشن شدن‬
‫قابلیت دسترسی‬
‫درباره گوشی‬
‫رمز دسترسی‬
‫گوشی و سیمکارت رمزهای دسترسی متفاوتی دارد که به شما کمک میکند از سوء استفاده از آنها جلوگیری کنید‪.‬‬
‫میتوانید از گزینه های اجرایی متفاوتی در بخش امنیت تنظیمات برای تغییر کدهای دسترسی استفاده نمایید‪(.‬بجز کدهای ‪.)PUK‬‬
‫‪PIN‬کد‬
‫شماره شناسایی شخصی برای قفل کردن سیمکارت‬
‫‪47‬‬
‫‪ .4‬اگر دستگاهی که قصد اتصال به آن را دارید در لیست موجود نبود جستجوی دستگاهها را لمس نمایید‪.‬‬
‫‪ .5‬نام دستگاه مورد نظر را در لیست لمس نمایید‪.‬‬
‫اتصال به کامپیوتر از طریق ‪USB‬‬
‫جهت تبادل عکس ‪ ،‬آهنگ ‪ ،‬دیگر فایلها و به اشتراک گذاشتن اتصاالت اینترنت میتوانید از کابل ‪USB‬استفاده کنید‪.‬‬
‫به اشتراک گذاشتن اینترنت و تبادل فایل بطور همزمان مقدور نیست و جهت استفاده باید از ‪USB‬نسخه ‪ 2‬یا باالتر استفاده شود‪.‬‬
‫استفاده از مجوزهای امنیتی‬
‫اگر از ‪VPN‬یا شبکه ‪ Wi-Fi‬استفاده میکنید که به وسیله مجوزهای امنیتی کد گذاری شده ابتدا باید آنها را تهیه کرده و در حافظه مجوزهای امنیتی‬
‫دستگاه ذخیره نمایید‪.‬‬
‫اگر سرپرست شبکه روشی را برای دریافت مجوز از سایت خاصی به شما ارائه کرذد هنگام انجام آن روش گوشی از شما خواهد خواست که یک‬
‫رمز عبور برای آن تعیین نمایید‪.‬‬
‫نصب مجوز امنیتی از حافظه گوشی‬
‫‪ .1‬کپی کردن مجوز از کامپیوتر درون شاخه اصلی کارت حافظه‪.‬‬
‫‪ .2‬منوی برنامه ها >>تنظیمات‬
‫‪ .3‬لمس امنیت ‪.‬‬
‫‪ .4‬لمس نصب از حافظه تلفن‪.‬‬
‫‪ .5‬لمس فایل مجوز برای نصب شدن‪.‬‬
‫‪ .6‬اگر مجوز مورد نظر احتیاج به رمز عبور داشت وارد نمایید‪.‬‬
‫‪ .7‬از لیست شبکه های ‪Wi-Fi‬مجوز را جستجو و انتخاب نمایید‪.‬‬
‫تنظیمات‬
‫با آشنایی با تنظ یمات گوشی خود امکان حفاظت بیشتر و شخصی سازی بیشتر برای شما فراهم خواهد شد‪.‬‬
‫امکان تنظیم موارد مختلف را روی سیمکارت به شما میدهد‬
‫‪Wi-Fi‬روشن ‪ /‬خاموش کردن‪/‬جستجو و افزودن شبکه‬
‫‪46‬‬
‫مدیریت سیمکارت‬
‫‪Wi-Fi‬‬
‫نکته‪:‬هنگامی که از ‪ Wi-Fi‬استفاده نمیکنید برای صرفه جویی در مصرف باتری آن را خاموش کنید‪.‬‬
‫اتصال به شبکه ‪Wi-Fi‬‬
‫‪‬‬
‫‪ .1‬منوی برنامه ها >>تنظیمات‬
‫‪ .2‬لمس ‪.Wi-Fi‬‬
‫‪ .3‬بررسی روشن بودن ‪ Wi-Fi‬در این هنگام گوشی شروع به جستجو برای شبکه های ‪Wi-Fi‬دردسترس مینماید و نام آنها را نمایش میدهد و‬
‫شبکه های محافظت شده را با نماد قفل کنار آنها مشخص مینماید‪.‬‬
‫‪ .4‬لمس نام شبکه برای اتصال به آن‪.‬‬
‫اگر شبکه محافظت شده باشد کادر محاوره باز شده و از شما در مورد رمز یا مجوز عبور پرسشهایی را خواهد پرسید‪.‬‬
‫دریافت هشدارها‬
‫‪‬‬
‫بطور پیش فرض هنگامی که ‪Wi-Fi‬روشن باشد در هنگ ام دردسترس بودن شبکه باز یا محافظت نشده هشداری را دریافت خواهید کرد‪.‬‬
‫‪ .1‬اگر ‪ Wi-Fi‬روشن نیست آن را روشن نمایید‪.‬‬
‫‪ .2‬در لیست شبکه های ‪ Wi-Fi‬کلید منو را جهت باز کردن گزینه های پیشرفته لمس کنید ‪.‬‬
‫هشدارهای شبکه را فعال کنید یا برای غیر فعال کردن آن تیک را بردارید‪.‬‬
‫بلوتوث‬
‫بلوتوث یک فناوری بیسیم بابرد کوتاه حدود ‪ 12‬متر جهت تبادل اطالعات میباشد‪.‬‬
‫روشن خاموش کردن بلوتوث‬
‫‪‬‬
‫‪ .1‬منوی برنامه ها >>تنظیمات‬
‫‪ .2‬لمس بلوتوث‪.‬‬
‫‪ .3‬خاموش یا روشن کردن بلوتوث‪.‬‬
‫جفت شدن با دستگاه های بلوتوث دیگر‬
‫‪‬‬
‫برای اتصال به هر دستگاه بلوتوث ابتدا باید گوش یخود را با آ ن دستگاه جفت نمایید و با یک بار انجام این عملیات بشرط این که این عملیات را لغو‬
‫نکنید به تعدا مکرر میتوانید ارتباط را وصل‪/‬قطع نمایید‪.‬‬
‫‪ .1‬منوی برنامه ها >>تنظیمات‬
‫‪ .2‬لمس بلوتوث‪.‬‬
‫‪ .3‬اگر بلوتوث خاموش است ان را روشن نمایید تا گوشی به جستجوی دستگاههای بلوتوث دردسترس بپردازد‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫برای نشانه دار کردن یک صفحه‬
‫‪ .1‬هنگام مشاهده صفحه کلید منو را لمس نمایید‪.‬‬
‫‪ .2‬گزینه ذخیره نشانه دارها را لمس کنید ‪.‬‬
‫‪ .3‬تایید را لمس کنید‪.‬‬
‫‪ .4‬مراحل با موفقیت به انجام رسید‪.‬‬
‫اتصال به دستگاه ها و شبکه ها‬
‫دستگاه شما قابلیت اتصال به دستگاهها و شبکه های مختلف را با استفتده از بلوتوث‪ WiFi ،‬و کابل دیتا دارد که با کمک آن قادر به دریافت و ارسال‬
‫انواع فایل و اطالعات میباشید‪.‬‬
‫تعیین شبکه مورد استفاده‪:‬‬
‫‪ .1‬منوی برنامه ها >>تنظیمات‬
‫‪ .2‬بیشتر>> شبکه های موبایل >>نام نقاط دسترسی‬
‫‪ .3‬در این قسمت نام سرویس دهنده برای شما نمایش داده میشود‪.‬‬
‫ویرایش یا ایجاد نقطه دسترسی جدید‪:‬‬
‫‪ .1‬منوی برنامه ها >>تنظیمات‬
‫‪ .2‬بیشتر>> شبکه های موبایل >>نام نقاط دسترسی‬
‫‪ .3‬نام نقطه دسترسی مورد نظر را جهت ویرایش لمس کنید یا برای ایجاد کلید منو را لمس کرده سپس نقطه دسترسی جدید را انتخاب کنید و‬
‫تنظیمات مربوط را که از سرویس دهنده دریافت کرده اید وارد نمایید‪.‬‬
‫‪ .4‬بعد از اتمام کلید منو را لمس وگزینه ذخیره را انتخاب نمایید‪.‬‬
‫‪ .5‬سپس در لیست نقاط دسترسی نام آن را لمس کنید تا فعال شود‪.‬‬
‫شبکه های ‪WiFi‬‬
‫‪ WiFi‬نام گونه ای از شبکه های بیسیم است که به کمک آن میتوانید تا فاصله ‪ 22‬متری دسترسی به اینترنت داشته باشید‪.‬‬
‫برای اتصال گوشی به ‪ Wi-Fi‬ابتدا بایستی به یک سرویس ‪ Wi-Fi‬متصل شویدبعضی از این سرویس دهنده ها رمز عبور ندارند و با لمس رو نام‬
‫آنها به راحتی به آنها متصل میشوید‪ .‬برخی دیگر از آنها غیر قابل مشاهده هستند یا از سیستم های امنیتی دیگری استفاده میکنند بنابراین برای‬
‫دسترسی به آنها ابتدا باید مشخصات انها را داشته باشید‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫تمام اعداد قبل از نشانگر تایپ پاک خواهد شد‪.‬‬
‫بالمس و نگاه داشتن ‪,‬‬
‫مرورگر‬
‫با کمک مرورگر میتوانید صفحات وب را مشاهده و بین آنها جابجا شوید آنها را نشانه گذاری کرده و برای مطالعه هنگامی که به اینترنت متصل‬
‫نیستید ذخیره نمایید‪.‬‬
‫بازکردن مرورگر‬
‫‪‬‬
‫منوی برنامه ها >>مرورگر‬
‫جستجو و نوار آدرس‬
‫‪‬‬
‫مدیریت نشانه دارها‬
‫صفحات نشان دار به شما اجازه دسترسی مکرر به یک صفحه خاص به شکل خیلی سریع فراهم میکند‪.‬‬
‫پیشرفت در عملیات دانلود صفحه‬
‫جاری را خواهید دید‪.‬‬
‫کلمه ای که درصدد جستوجوی آن هستید یا آدرس‬
‫صفحه اینترنتی در این قسمت وارد کنیدتا قادر به‬
‫نشانگر دانلود صفحه‬
‫مشاهده آن باشید‬
‫‪43‬‬
‫‪ .3‬وارد کردن نام‪ ،‬محل ‪ ،‬زمان و توضیحات رویداد‪.‬‬
‫‪ .4‬انتخاب نوع یاد آوری‪.‬‬
‫‪ .5‬لمس گزینه انجام شد‪.‬‬
‫ساعت‬
‫دسترسی از منوی برنامه ها >>ساعت‬
‫ساعت به شما اجازه بررسی زمان و تاریخ و همچنین امکان تنظینم هشدار بیدار باش را میدهد‪.‬‬
‫تنظیم هشدار بیدار باش‬
‫‪‬‬
‫‪ .1‬منوی برنامه ها >>ساعت‬
‫‪.2‬‬
‫لمس‬
‫‪ .3‬لمس‬
‫‪ .4‬تنظیم زمان‪ ،‬نواخت زنگ‪ ،‬تکرار و هشدار لرزشی و پس از آن روشن کردن هشدار ساعت‪.‬‬
‫ماشین حساب‬
‫دسترسی از منوی برنامه ها >>ماشین حساب‬
‫این برنامه به شما امکان انجام چهار عمل اصلی محاسباتی را میدهد‪.‬‬
‫چگونگی استفاده از ماشین حساب‬
‫‪‬‬
‫منوی برنامه ها >>ماشین حساب‬
‫‪ .1‬عدد اول را با استفاده از کلیدهای عددی وارد نمایید‪.‬‬
‫‪ .2‬عملگر مورد نظر را با لمس جمع ‪ ،‬تفریق ‪ ،‬ضرب یا تقسیم انتخاب نمایید‪.‬‬
‫‪ .3‬عدد بعدی را وارد نمایید‪.‬‬
‫‪ .4‬عالمت مساوی را برای دیدن نتیجه لمس نمایید‪.‬‬
‫با لمس کلید منو میتوانید به عملیات ریاضی پیشرفته نیز دسترسی داشته باشید‪.‬‬
‫بالمس ‪,‬‬
‫یک عدد قبل از نشانگر تایپ پاک خواهد شد‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫شروع ضبط‬
‫‪1‬‬
‫فهرست فایل های ضبط شده‬
‫‪2‬‬
‫پخش فایل ضبط شده‬
‫‪3‬‬
‫توقف کامل ضبط‬
‫‪4‬‬
‫ابزارها‬
‫تقویم‬
‫دسترسی از منوی برنامه ها >>تقویم‬
‫برای برنامه ریزی کارهای روزانه و یادآوری تاریخ های مهم در گوشی شما برنامه تقویم نصب شده است که با ورود به آن میتوانید تاریخ ‪ ،‬ماه‬
‫خاصی را عالمت گذاری کنیم‪.‬‬
‫برای دیدن تقویم‬
‫‪‬‬
‫‪ .1‬منوی برنامه ها >>تقویم‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.‬‬
‫لمس‬
‫انتخاب روز ‪ ،‬هفته یا ماه مورد نظر در منویی که باز میشود‪.‬‬
‫عالمت گذاری تاریخ یک رویداد‬
‫منوی برنامه ها >>تقویم‬
‫لمس کلید منو پس از آن لمس گزینه رویداد جدید‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫دسترسی از منوی برنامه ها >>ضبط کننده صدا‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪40‬‬
‫‪1‬‬
‫برای‬
‫به اشتراک گذاشتن از طرق مختلف‬
‫پاک کردن‬
‫هنگام مشاهده یک عکس با لمس کلید منو گزینه های اضافی مشاهده خواهد شد مانند‪ :‬پاک کردن ویرایش چرخش به چپ استفاده به عنوان و ‪....‬‬
‫برای به اشتراک گذاشتن یک آلبوم‬
‫‪‬‬
‫‪ .1‬منوی برنامه ها >>گالری‬
‫‪ .2‬لمس کلید منو پس از آن لمس انتخاب آلبوم در منویی که ظاهر میشود‪.‬‬
‫‪ .3‬انتخاب آلبوم هایی که مایل هستید به اشتراک بگذارید‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ .4‬لمس ‪.‬‬
‫‪ .5‬در منویی باز که باز میشود برنامه ای را که میخواهید آلبوم را از طریق ان به اشتراک بگذارید انتخاب نمایید‪.‬‬
‫ضبط کننده صدا‬
‫‪39‬‬
‫خاموش و روشن کردن رادیو‬
‫‪1‬‬
‫جستجوی فرکانس‬
‫‪2/3‬‬
‫گالری‬
‫دسترسی از منوی برنامه ها >>گالری‬
‫در این قسمت شما امکان دیدن عک س ها یا پخش فیلم های دانلود شده یا گرفته شده توسط دوریبن تلفن را دارید همچنین میتوانید آنها را از طریق‬
‫ایمیل ‪ ،‬بلوتوث یا پیام چند رسانه ای با دوستانتان به اشتراک بگذارید‪.‬‬
‫‪ .1‬یک آلبوم را برای دیدن محتویات آن لمس کنید ‪.‬‬
‫‪ .2‬برای مشاهده عکس یا فیلم در یک آلبوم آن را لمس نمایید‪.‬‬
‫‪38‬‬
1
3
2
37
‫گزینه بایگانی موجود است‪.‬‬
‫موزیک و کنترل های تنظیم‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫لمس و نگه داشتن‬
‫کلیدهای تنظیم صدا‬
‫پخش ‪ /‬توقف‬
‫قبلی ‪ /‬بعدی‬
‫جلو ‪ /‬عقب بردن آهنگ‬
‫تنظیم صدا‬
‫درحال پخش‬
‫انتخاب تصادفی‬
‫تکرار‬
‫با لمس کلید منو امکانات اضافی از قبیل افزودن به بایگانی‪ ،‬لیست پخش در دسترس شما خواهد بود‪.‬‬
‫رادیو ‪FM‬‬
‫دسترسی از منوی برنامه ها >> رادیو ‪FM‬‬
‫گوشی توانایی پخش ایستگاههای رادیویی‪ FM‬را دارد‪.‬که باید آنها را به لیست بیافزایید‪ .‬برای این کار باید هدست را به عنوان آنتن به گوشی وصل‬
‫کرده و سپس از بلندگو یا هدست به ایستگاه مورد نظر گوش دهید‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫‪‬‬
‫پخش کننده موزیک‬
‫درحال پخش‬
‫کنترل های تنظیمات‬
‫جزئیات آهنگ‬
‫کنترل موزیک‬
‫زمان نهایی آهنگ‬
‫نشانگر پیشرفت‬
‫امکان برگشت به صفحه بایگانی موسیقی در هنگام پخش موزیک با لمس کلید منو سپس‬
‫‪35‬‬
‫بایگانی موسیقی شامل بخشهای زیر میباشد‬
‫دسته بندی آهنگها براساس خواننده‬
‫دسته بندی آهنگها براساس آلبوم ها‬
‫نمایش تمام آهنگها‬
‫نمایش لیست های پخش‬
‫درصورت لمس و نگه داشتن یک هنرمند ‪ ،‬یک آهنگ ‪ ،‬یا یک آلبوم گزینه هایی برای شما ظاهر خواهد شد‪.‬‬
‫برای اجرای آهنگ ها یا باز کردن آلبوم ها و‬
‫لیست پخش این قسمت را لمس نمایید‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫دسته بندی‬
‫‪:‬هنرمندان‬
‫‪:‬آلبوم ها‬
‫‪:‬آهنگها‬
‫‪:‬لیست پخش‬
‫‪‬‬
‫بایگانی موزیک‬
‫دسته بندی ها‬
‫برای انتخاب آلبوم‪،‬هنرمند ‪،‬آهنگ یا لیست‬
‫پخش این قسمت را لمس نمایید‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫گرفتن عکس‬
‫گرفتن فیلم‬
‫تنظیمات‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫گرفتن عکس‬
‫‪‬‬
‫‪ .1‬از طریق منو تنظیمات دوربین تنظیمات عکس مورد نظر از قبیل سایز انجام دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬سوژه مورد نظر را در کادر دوربین قرار داده یا جهت بزرگ یا کوچک کردن عکس دو انگشت خود را روی صفحه قرار داده از هم دور یا‬
‫نزدیک کنید‪.‬‬
‫‪ .3‬کلید گرفتن عکس را فشار دهید‪.‬‬
‫عکس گرفته شده برای چند لحظه به نمایش در خواهد آمد‪.‬‬
‫گرفتن فیلم‬
‫‪‬‬
‫‪ .1‬از طریق منو تنظیمات دوربین تنظیمات فیلم مورد نظر از قبیل سایز انجام دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬لنز دوربین را به سمت سوژه فیلم برداری بگیرید‪.‬‬
‫‪ .3‬کلید گرفتن فیلم را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .4‬جهت توقف فیلم برداری کلید گرفتن فیلم را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫موزیک‬
‫دسترسی از منوی برنامه ها >>موزیک‬
‫گوشی با نرم افزاری که قابلیت پخش فایل های صوتی که شما ذخیره کرده اید به بدست شما میرسد‪.‬‬
‫شما به راحتی قادر خواهد بود موزیک های مورد عالقه خود را از کامپیوتر به کارت ‪ SD‬منتقل نمایید‪.‬‬
‫بعد از اینکار برنامه پخش موزیک بطور خودکار کارت حافظه را جهت یافتن موارد جستجو خواهد نمود‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫چند رسانه ای‬
‫دوربین‬
‫دسترسی از منوی برنامه ها >>دوربین‬
‫بااین گوشی قابلیت گرفتن عکس و فیلم در حالت های عمودی و افقی و به اشتراک گذاشتن آنها با دوستان یا بارگذاری آنها در اینترنت در اختیار‬
‫شما قرار دارد‪.‬‬
‫نمای کلی کنترل دوربین‬
‫‪‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪31‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫درصورت تمایل به ارسال رو نوشت با لمس کلید منو و لمس کلید افزودن ‪ CC/BCC‬اقدام نمایید‪.‬‬
‫را لمس نمایید‪.‬‬
‫بعد از خاتمه کار‬
‫دریافت ایمیل‬
‫منوی برنامه ها >>ایمیل‬
‫با لمس گزینه بیشتر و انتخاب گزینه تازه کردن میتوانید ایمیل های جدید را دریافت نمایید‪.‬‬
‫خواندن ایمیل ها‬
‫منوی برنامه ها >>ایمیل‬
‫در صندوق دریافت ایمیل ب ا باال و پایین رفتن میتوانید ایمیل مورد نظر را پیدا کرده و با لمس آن را مشاهده نمایید‪.‬‬
‫پاسخ دادن به ایمیل‬
‫منوی برنامه ها >>ایمیل‬
‫در صندوق دریافت ایمیل با باال و پایین رفتن میتوانید ایمیل مورد نظر را پیدا کرده ‪.‬‬
‫یا بیشتر و انتخاب پاسخ به همه را لمس کرده‪.‬‬
‫را جهت ارسال لمس نمایید‪.‬‬
‫پاسخ خود را وارد نمایید و‬
‫ارسال ایمیل به شخص دیگر‬
‫منوی برنامه ها >>ایمیل‬
‫در صندوق دریافت ایمیل با باال و پایین رفتن میتوانید ایمیل مورد نظر را پیدا کرده ‪.‬‬
‫برای ارسال به شخص دیگر گزینه بیشتر را لمس نمایید ‪.‬‬
‫آدرس گیرنده را وارد نمایید‪.‬‬
‫را جهت ارسال لمس نمایید‪.‬‬
‫مشاهده تمام پوشه ها‬
‫منوی برنامه ها >>ایمیل‬
‫صندوق دریافت را لمس نمایید‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫را لمس کرده و اگر میخواهید از لیست مورد عالقه حذف شود‬
‫‪.3‬‬
‫تلفن‬
‫دسترسی از منوی برنامه ها >> تلفن‬
‫سابقه تماس‬
‫‪‬‬
‫دسترسی از منوی برنامه ها >> تلفن >> سربرگ سابقه تماس‬
‫امکان دسترسی به تمام تماسها یا تماسهای دریافتی‪/‬گرفته شده‪ /‬از دست رفته را از سربرگهای باالی صفحه را برای شما فراهم می آورد‪.‬‬
‫ایمیل‬
‫دسترسی از منوی برنامه ها >>ایمیل‬
‫نرم افزار ایمیل به شما امکان ارسال‪ ،‬دریافت یا ایجاد ایمیل جدید را با استفاده از حساب های کاربری ایمیل عادی میدهد‪.‬‬
‫ابتدا نیاز به تنظیم یا ایجاد حساب کاربری میباشد پس از آن قادر خواهید بود ایمیل را ارسال و دریافت نمایید‪.‬‬
‫تنظیم حساب ایمیل در گوشی‬
‫‪‬‬
‫‪ .1‬منوی برنامه ها >>ایمیل‬
‫‪ .2‬آدرس و رمز عبور ایمیل را وارد کرده گزینه بعدی را لمس نمایید‪.‬‬
‫‪ .3‬اگر تنظیمات بطور خودکار دردستگاه وارد نشد الزم است بطور دستی آنها را وارد کنیم و در صورت وجود هرگونه مشگل از ارائه دهنده‬
‫سرویس ایمیل راهنمایی بخواهیم‪.‬‬
‫‪ .4‬هنگامی که به شما جهت اختصاص نام به ایمیل اخطار داده شد این کار را جهت ساده تر بودن تشخیص ایمیل انجام دهید ایمیلهای ارسالی با‬
‫همین نام ارسال خواهند شد‪.‬‬
‫‪ .5‬بعد از خاتمه کلید بعدی را لمس نمایید‪.‬‬
‫ایجاد و ارسال ایمیل‬
‫‪‬‬
‫‪ .1‬منوی برنامه ها >>ایمیل‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫را لمس کنید‪.‬‬
‫موضوع و گیرنده را وارد کنید‪.‬‬
‫با لمس کلید منو پیوست ها را اضافه نمایید‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫لمس کنید‪.‬‬
‫تنظیمات‬
‫‪‬‬
‫تغییر تنظیمات لیست مخاطبین‬
‫به اشترا ک گذاشتن مخاطبین قابل مشاهده‬
‫‪‬‬
‫جهت به اشتراک گذاشتن مخاطبین انتخاب شده از طریق بلوتوث یا ‪Wi-Fi‬‬
‫گروه های مخاطبین‬
‫‪‬‬
‫جهت دسترسی سریع تر به دستنه ای از مخاطبین میتوان آنها را به گروه هایی تخصیص داد مانند دوستان خانواده همکاران ‪.‬‬
‫برای ایجاد گروه جدید‬
‫‪ .1‬با لمس گزینه مخاطبین از صفحه اصلی یا از طریق منو برنامه ها وارد محیط نرم افزار مخاطبین شوید‪.‬‬
‫‪ .2‬سربرگ گروه را لمس کنید‪.‬‬
‫را لمس نمایید‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ .4‬مخاطبین را انتخاب نمایید‪.‬‬
‫‪ .5‬اطالعات گروه را وارد نمایید و کلید انجام شد را لمس نمایید‪.‬‬
‫برای اختصاص مخاطب به گروه‬
‫‪ .1‬با لمس گزینه مخاطبین از صفحه اصلی یا از طریق منو برنامه ها وارد محیط نرم افزار مخاطبین شوید‪.‬‬
‫‪ .2‬سربرگ گروه را لمس کنید‪.‬‬
‫‪ .3‬گروه مورد نظر را لمس نمایید ‪.‬‬
‫‪ .4‬گزینه بیشتر را لمس نموده ویرایش را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ .5‬گزینه تایپ نام مخاطب را لمس کرده از صفحه باز شده مخاطب مورد را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ .6‬کلید انجام شد را لمس کنید‪.‬‬
‫مورد عالقه ها‬
‫‪‬‬
‫جهت صرفه جویی در وقت امکان تخصیص مخاطبین به لیست مرد عالقه ها وجود دارد‪.‬‬
‫جهت انتخاب یک مخاطب به عنوان مورد عالقه‪:‬‬
‫‪ .1‬با لمس گزینه مخاطبین از ص فحه اصلی یا از طریق منو برنامه ها وارد محیط نرم افزار مخاطبین شوید‪.‬‬
‫‪ .2‬از لیست مخاطب مورد نظر را لمس کرده‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫‪‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪‬‬
‫‪.1‬‬
‫افزودن مخاطب‬
‫با لمس گزینه مخاطبین از صفحه اصلی یا از طریق منو برنامه ها وارد محیط نرم افزار مخاطبین شوید‪.‬‬
‫را لمس کنید‪.‬‬
‫مسیر حافظه انتخابی را جهت ذخیره مخاطب انتخاب نمایید‪.‬‬
‫اطالعات مخاطب را وارد نمایید‪.‬‬
‫گزینه انجام شد را لمس نمایید‪.‬‬
‫جستجوی مخاطب‬
‫با لمس گزینه مخاطبین از صفحه اصلی یا از طریق منو برنامه ها وارد محیط نرم افزار مخاطبین شوید‪.‬‬
‫را لمس کنید‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪ .3‬حرف اول نامی را که جسنجو میکنید را وارد نمایید تا تمام مخاطبینی را که دارای حروف وارد شده میباشتند به شکل لیست برای شما نمایش‬
‫داده شود‪.‬نتیجه جستجو براساس ورودی های متفاوت تفاوت خواهد کرد‪.‬‬
‫گزینه های اضافی‬
‫‪‬‬
‫در صفحه لیست مخاطبین کلید منو را لمس کرده و گزینه های اضافی را مشاهده خواهید کرد برای مثال ورود‪/‬صدور‪.‬‬
‫حذف مخاطب‬
‫‪‬‬
‫امکان انتخاب و حذف یکجای دسته ای از مخاطبین وجود دارد‪.‬‬
‫مخاطبین نمایش داده شده‬
‫‪‬‬
‫برای انتخاب دسته مخاطبینی که نمایش داده شوند‪.‬‬
‫ورود‪/‬صدور‬
‫‪‬‬
‫جهت ایجاد نسخه پشتیبان یا برگرداندن مخاطبین از نسخه پشتیبان موجود‪.‬‬
‫حسابها‬
‫‪‬‬
‫جهت همگامسازی لیست مخاطبین با حسابهای کاربری ایجاد شده‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪‬‬
‫نمای کلی صفحه مخاطبین‬
‫‪26‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫و سپس گزینه حذف از منویی که روی صفحه باز خواهد شد عملیات مورد نظر به انجام رسیده همچنین قادر خواهید بود با‬
‫با لمس‬
‫لمس کلید منو و انتخاب گزینه حذف تمام رشته ها اقدام به حذف تمام پیام ها نمود‪.‬‬
‫ارسال پیام دریافتی برای شخص دیگر‬
‫با لمس گزین ه پیام رسانی از صفحه اصلی یا از طریق منو برنامه ها وارد محیط نرم افزار پیام رسان شوید‪.‬‬
‫رشته پیامی که حاوی پیام مورد نظر شما میباشد را لمس کنید‪.‬‬
‫پیامی را که میخواهید برای شخص دیگر ارسال کنید لمس کرده و نگه دارید‪.‬‬
‫گزینه ارسال به شخص دیگر را انتخاب نمایید‪.‬‬
‫یا وارد کردن شماره بطور دستی گیرندگان را اضافه نمایید ‪.‬‬
‫‪ .5‬با لمس گزینه‬
‫‪ .6‬پیام را ارسال نمایید‪.‬‬
‫قفل کردن پیام‬
‫‪‬‬
‫‪ .1‬با لمس گزینه پیام رسانی از صفحه اصلی یا از طریق منو برنامه ها وارد محیط نرم افزار پیام رسان شوید‪.‬‬
‫‪ .2‬رشته پیامی که حاوی پیام مورد نظر شما میباشد را لمس کنید‪.‬‬
‫‪ .3‬پیامی را که میخواهید قفل کنید را لمس کرده و نگه دارید‪.‬‬
‫‪ .4‬گزینه قفل کردن را انتخاب نمایید و برای گشودن قفل گزینه بازگشایی را لمس نمایید‪.‬‬
‫تنظیمات پیام‬
‫‪‬‬
‫‪ .1‬با لمس گزینه پیام رسانی از صفحه اصلی یا از طریق منو برنامه ها وارد محیط نرم افزار پیام رسان شوید‪.‬‬
‫‪ .2‬با لمس کلید منو و انتخاب تنظیمات وارد تنظیمات پیام رسانی میشوید‪.‬‬
‫‪ .3‬در این قسمت شما قادر به تغییر تنظیمات پیام رسانی نظیر پاک کردن پیام های قدیمی در خواست گزارش تحویل و یا محدودیت دریافت پیام‬
‫چند رسانه ای میباشید‪.‬‬
‫مخاطبین‬
‫دسترسی از طریق منوی برنامه ها >>مخاطبین‬
‫برنامه مخاطبین به شما امکان ذخیره و مدیریت تمام شماره ها را میدهد‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫پاک کردن رشته پیام‬
‫با لمس گزینه پیام رسانی از صفحه اصلی یا از طریق منو برنامه ها وارد محیط نرم افزار پیام رسان شوید‪.‬‬
‫رشته پیام مورد نظر را لمس کرده و نگه دارید‪.‬‬
‫مکالماتی را که میخواهید حذف کنید انتخاب نمایید‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫ارتباطات‬
‫حس خوشایند مکالمه ‪ /‬پیامک ‪ /‬یا ایمیل‬
‫پیام رسانی‬
‫دسترسی از منوی برنامه ها >>پیام رسانی‬
‫امکان ایجاد ارسال و دریافت پیامک با این گوشی وجود دارد‪ .‬همچنین شما میتوانید پیامهای چند رسانه ای که شامل عکس ‪ /‬فیلم ‪ /‬و فایل های‬
‫صوتی میباشد نیز قابل ایجاد ارسال و دریافت است‪.‬‬
‫هنگامی که شما پیام های خود را مشاهده مینمایید انها به صورت مکالمه نمایش داده خواهند شد به این معنی که تمام پیام های ارسالی و دریافتی به‬
‫مخاطبی خاص در یک گروه دسته بندی خواهند شد‪.‬‬
‫ایجاد پیام جدید‬
‫‪ .1‬از صفحه اصلی با لمس آیکون پیام رسانی یا از طریق منو برنامه ها >> پیام رسانی به محیط برنامه پیام رسان وارد شوید‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫را لمس کنید تا لیست مخاطبین باز شود مخاطبین مورد نظر را عالمت گذاری نمایید‪.‬‬
‫برای افزودن مخاطب (ها)‬
‫بعد از عالمت گذاری کردن کلید تایید را لمس نمایید‪.‬‬
‫کارد متن را جهت تایپ متن مورد نظر لمس نمایید‪.‬‬
‫لمس کنید‪.‬‬
‫را لمس نمایید سپس فایل ضمیمه را انتخاب نمایید‪.‬‬
‫‪ .6‬اگر تمایل به افزودن هرگونه فایل چند رسانه ای دارید‬
‫‪ .7‬حال میتوانید با لمس گزینه ارسال نسبت به ارسال پیام اقدام نمایید‪.‬‬
‫هنگام ویرایش پیام با لمس کلید منو امکانات اضافی در اختیار شما قرار خواهد گرفت به عنوان مثال افزودن موضوع‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫انتخاب همه‬
‫‪22‬‬
‫‪‬‬
‫با لمس کلید‬
‫صفحه کلید به حالت عدد و عالیم تغییر وضعیت خواهد داد‪.‬‬
‫با لمس کلید‬
‫‪‬‬
‫ویرایش متن‬
‫میتوانید متون وارد شده در کادرهای متنی را ویرایش کنید یا با بریدن ‪ /‬کپی گرفتن و درج آنها درون برنامه ها از آنها استفاده نمایید توجه داشته‬
‫باشید که تمام برنامه ها امکان ویرایش متن های نمایش داده شده را به شما نخواهند داد‪.‬‬
‫وبعضی از آنها ممکن است از طریقی که مخصوص این امکان را به شما بدهد‪.‬‬
‫کادر متن را که حاوی متن میباشد لمس کرده و نگه دارید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫حال متن مورد نظر را ببرید یا کپی بگیرید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫انتخاب متن‬
‫میتوانید متن را برای کپی کردن یا بریدن انتخاب نمایید‪ .‬متن انتخاب شده به رنگ آبی در خواهد آمد‪.‬‬
‫قسمت حاوی متن را لمس کرده و نگه دارید تا تعدادی گزینه با نمایش شکلی ظاهر شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫حال نشانگر را برای انتخاب متن حرکت دهید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫بریدن ‪ /‬کپی ‪ /‬درج کردن متن‬
‫‪ .1‬با لمس عالمت مربوط به بریدن یا کپی کردن در منویی که باز شده متن مورد نظر شما بریده یا کپی خواهد شد‪.‬‬
‫‪ .2‬با لمس و نگه داشتن کادر متنی که میخواهید متن را در آن کپی کنید مجددا منو برای شما بازخواهد شد‪.‬‬
‫‪ .3‬با لمس گزینه درج کردن متن مورد نظر شما در محل نشانگر تایپ درج خواهد شد‪.‬‬
‫امکان درج کردن هر متنی که از یه برنامه برداشته شده باشد در هر برنامه ای که حاوی کادر متنی باشد موجود است‪.‬‬
‫قادر خواهید بود عالئم اضافی را ببینید‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫محل تایپ متن‬
‫ارسال پیام‬
‫با لمس این کلید حرف بعدی‬
‫بصورت‬
‫ورود متن‬
‫برای تایپ کلیدهای روی صفحه را لمس کنید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫برای پاک کردن حروفی که در سمت چپ نشانگر تایپ وجود دارد از کلید‬
‫‪‬‬
‫بعد از اتمام تایپ کلید بازگشت را جهت بستن صفحه کلید لمس نمایید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ورود کاراکترهای غیر حرفی‬
‫‪20‬‬
‫بزرگ‬
‫تایپ‬
‫خواهد شد‬
‫استفاده نمایید‪.‬‬
‫مکالمه میباشید میتوان از گزینه های مربوط تماس را به حالت انتظار برد و یا با ایجاد یک تماس دیگر یه کنفرانس تلفنی را آغاز کرد و یا میکروفن‬
‫دستگاه را غیر فعال کرد‪.‬‬
‫برای‬
‫‪.‬برای انتقال به صفحه شماره گیر‬
‫لمس‬
‫برای خاموش یا روشن کردن بلندگوی خارجی‬
‫لمس‬
‫برای جلوگیری از رسیدن صدای شما به مخاطب‬
‫لمس‬
‫بردن تماس به حالت انتظار‬
‫لمس‬
‫بازکردن صفحه کلید جهت برقراری تماس دوم‬
‫لمس‬
‫خاتمه تماس‬
‫لمس‬
‫با فشردن کلیدهای صدا امکان تنظیم صدای مکالمه نیز وجود دارد‪.‬‬
‫ورود متن‬
‫صفحه کلید‬
‫با ل مس کلیدهای صفحه کلید استاندارد که با لمس کادرمتن خودبه خود ظاهر میشود میتوانید به راحتی متن خود را تایپ نمایید‪.‬‬
‫روشهای ورودی صفحه کلید اندروید‬
‫‪19‬‬
‫شمارگیر‬
‫برقراری تماس‬
‫با لمس آیکون تلفن از آیکون های پایین در صفحه اصلی قابل دسترسی است‪.‬‬
‫در صفحه شماره گیر شماره مورد نظر را شماره گیری و با لمس آیکون شماره گیر تماس خود را برقرار کنید‪.‬گزینه های در دسترس در حین تماس‬
‫در طول برقراری تماس گزینه هایی دردسترس شما میباشد که این گزینه ها فقط در حین تماس قابل مشاهده هستند و هنگامی که شما در حال‬
‫‪18‬‬
‫نوار ابزار قسمت باال ی صفحه نمایش به شما اطالعاتی در مورد اخرین تغییر و تحوالت را میدهد به شکلی که امکان نمایش میزان باتری‪،‬سیگنال‬
‫آنتن‪،‬پیام های دریافت شده‪،‬ساعت و تاریخ‪،‬تماسهای از دست رفته را به نمایش میگذارد‪.‬‬
‫بررسی اعالنها و فعالیتهای در حال انجام‬
‫هنگامی که صفحه نمایش روشن است نوار مشکی رنگ باالی صفحه را از باال به سمت پایین بکشید تا به قسمت نوارابزار دسترسی پیدا کنید‪.‬عالوه‬
‫تاریخ و ‪ .......‬میتوانید به برنامه های در حال اجرا دسترسی داشته باشید‬
‫بر مشاهده پیام های دریافتی‪،‬ساعت و‬
‫مثال به هنگام پخش آهنگ موزیک‬
‫پلیر را مشاهده کرد‪.‬‬
‫جعبه ابزار‬
‫شما میتوانید از این قسمت دسترسی سریع به امکاناتی نظیر ‪،Wi-Fi‬بلوتوث‪ ،‬روشنایی صفحه نمایش و‪ ...‬داشته باشید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫با لمس‬
‫میتوانید به جعبه ابزار دسترسی داشته باشید‬
‫‪17‬‬
‫کنیم که با قرار گرفتن این دو میانبر روی هم پوشه ایجاد میشود‪.‬‬
‫انتخاب نام پوشه در صفحه اصلی‬
‫‪ .1‬پوشه مورد نظر را لمس کنید تا باز شود‪.‬‬
‫‪ .2‬قسمت پوشه بینام را لمس کرده تا کادر نام پوشه باز شود‪.‬‬
‫‪ .3‬نام مورد نظر را وارد نمایید و سپس تایید کنید‪.‬‬
‫افزودن یک میانبر به پوشه در صفحه اصلی‬
‫میانبر مورد نظر را لمس کرده و نگاه دارید تا یک لرزش کوچک حس کنید سپس میانبر را به روی پوشه مورد نظر منتقل و رها کنید‪.‬‬
‫منتقل کردن یک برنامه از داخل پوشه به صفحه اصلی‬
‫برنامه مورد نظر را لمس و نگاه دارید و به خارج از پوشه انتقال دهید و رها کنید ‪.‬‬
‫تغییر تصویر پس زمینه‬
‫در صفحه اصلی در جایی که آیکونی از برنامه ها وجود ندارد را لمس کنید و نگه دارید تا پنجره مربوط به انتخاب تصویر پس زمینه باز شود و‬
‫شما میتوانید تصاویر پس زمینه پیش فرض دستگاه و یا تصاویر موجود در گالری دستگاه را برای پس زمینه صفحه اصلی دستگاه استفاده کنید‪.‬‬
‫نکته‪ :‬شما میتوانید با استفاده از دوربین دستگاه از سوژه دلخواه عکس برداری کنید و به عنوان تصویر پس زمینه انتخاب کنید‪.‬‬
‫منوی برنامه ها‬
‫از برنامه های موجود در منو برنامه ها لذت ببرید‪.‬‬
‫منو برنامه ها را میتوان از صفحه اصلی انتخاب کرد که شامل تمام برنامه های تلفن همراه و برنامه های نصب شده است ‪.‬‬
‫منو برنامه ها ممکن است از گنجایش یک صفحه بیشتر باشد در نتیجه شما باید برای دیدن تمام نرم افزارها منو را به چپ و راست منتقل کنید‪.‬‬
‫بازکردن منو برنامه ها‬
‫‪:1‬در صفحه اصلی گزینه منوها را لمس نمایید‪.‬‬
‫جستجو در میان برنامه های تلفن‬
‫با حرکت صفحه منوها به سمت چپ و راست میتوان به تمام برنامه های موجود در دستگاه دسترسی داشت‪.‬‬
‫نوار ابزار هشدارها و اعالنها‬
‫‪16‬‬
‫‪ .1‬در صفحه اصلی ایکون منو را لمس کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬وارد صفحه منوها میشود و برنامه ها را میتوان مشاهده کرد‪.‬‬
‫‪ .3‬برنامه مورد نظر را لمس و نگاه دارید تا یک لرزش کوچک احساس کنید ایتم همراه با حرکت دست شما به صفحه اصلی منتقل میشود و‬
‫میتوان در محل مورد نظر در صفحه قرار دهید‪.‬‬
‫برای حذف میانبر از روی صفحه اصلی‬
‫کافی است میانبر مورد نظ ر را لمس کرده نگه دارید تا لرزش خفیف را احساس نمایید آنگاه آن را تا کادر حاوی لغت "حذف" بکشید‪.‬‬
‫ابزارک ها‬
‫ابزارک یک نرم افزار کوچک روی صفحه اصلی است که عمدتا نشانگر اطالعات است‪ .‬مانند ساعت عقربه ای یا ابزارک موسیقی که شما میتوانید‬
‫ان را مستقیما از روی صفحه اصلی به اجرا در بیاورید به عنوان مثال ابزارک موزیک به شما امکان پخش فایل های صوتی را مستقیما از روی‬
‫صفحه نمایش میدهد‪ .‬همچنین کاربر خود نیز قادر به حذف یا افزودن ابزارک به صفحه اصلی میباشد‪.‬‬
‫همچنین شما امکان دانلود ابزارک از بایگانی ابزارک های اندروید را نیزدارید‪.‬‬
‫اضافه کردن ابزارک به صفحه اصلی‬
‫‪ .1‬در صفحه اصلی کلید منو را لمس نمایی‪.‬‬
‫‪ .2‬گزینه ابزارک ها را انتخاب نمایید تا منو ابزارک ها باز شود‪.‬‬
‫‪ .3‬با حرکت صفحه به چپ و راست ابزارک مورد نظر را بیابید و با لمس و نگاه داشتن ابزارک مربوطه آن را در صفحه اصلی و در جای‬
‫مورد نظر رها کنید‪.‬‬
‫حذف یک ویجت از صفحه اصلی‬
‫اگر میخواهید یک ابزارک را از صفحه اصلی حذف نمایید فقط کافیست آن را لمس و نگاه دارید و از قسمت ظاهر شده در باالی صفحه ابزارک را‬
‫به روی گزینه حذف ببرید و رها کنید‪.‬‬
‫چیدمان و شخصی سازی صفحه اصلی‬
‫حرکت و جابجایی یه آیکون در صفحه اصلی‬
‫آیکون مورد نظر را لمس و نگاه دارید تا یک لرزش کوچک را حس کنید سپس میتوانید آن را برروی صفحه حرکت دهید و با کشیدن آیکون به‬
‫گوشه های چپ و راست آن را به صفحات بعدی منتقل کنید‪.‬‬
‫مرتب سازی صفحه اصلی به کمک ایجاد پوشه‬
‫برای ایجاد یک پوشه در صفحه اصلی بایس تی میانبر مورد نظر را لمس و نگاه دارید و سپس با کشیدن آیتم مربوطه آن را بر روی میانبر دیگر رها‬
‫‪15‬‬
‫منوی محتوا ‪ :‬منوی محتوا شامل ابزارهایی است که فقط روی آیتم خاصی عملکرد دارند دسترسی به این منو به وسیله لمس کردن و نگه داشتن‬
‫روی ایتم مورد نظرمیباشد‪ .‬اگر روی آیتمی که برآن منوی محتوا در نظر گرفته نشده لمس کنید و نگه دارید اتفاق خاصی نخواهد افتاد‪.‬‬
‫میانبرها‬
‫برای اضافه کردن یک میانبر به صفحه اصلی‬
‫‪14‬‬
‫منو شامل گزینه هایی است که برروی کل برنامه یا صفحه کاربرد دارد‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫صفحه اصلی به شما امکان میدهد تمام اطالعات و موضوعات را در یک محل مشاهده کنید‪.‬و هنگامی که صفحه گوشی روشن باشد قابل دسترسی‬
‫است‪ .‬همانند دسکتاپ در کامپیوتر دروازه ای برای استفاده از ویژگی ها تلفن به حساب می آید‪.‬شما میتوانید صفحه ی اصلی خود را با انتخاب‬
‫میانبرها_ پوشه ها و تصاویر پس زمینه شخصی سازی کنید‪.‬‬
‫همچنین میتوان با حرکت صفحه اصلی به چپ و راست به اطالعات و برنامه های بیشتری دست پیدا کرد و به دلخواه خود برنامه ها را مرتب‬
‫نمایید و همچنین میانبر و پوشه ایجاد کنید‪.‬‬
‫توجه‪ :‬صفحه اصلی ممکن است کمی متفاوت باشد‪.‬‬
‫کار با منو‬
‫شما در این دستگاه میتوانید از منوها و منوهای محتوا استفاده کنید‪.‬‬
‫منو‬
‫منو حاوی ابزارهایی است که روی صفحه یا برنامه جاری عملکرد دارد و به صورت یک آیکون برروی صفحه وجود ندارد و یا با لمس‬
‫‪‬‬
‫کلید منو به شما نمایش داده میشود‪.‬‬
‫تمام صفحات در تلفن دارای منو نمیباشند‪ .‬و اگر روی صفحه یا برنامه ای که منو برای آن پیش بینی نشده کلید منو لمس شود اتفاق خاصی‬
‫‪‬‬
‫نخواهد افتاد‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫نوار ابزار باال و اعالنها‬
‫شماره گیری‪..‬مخاطبین‪..‬منوی دسترسی‪..‬پیغامها‪..‬مرورگر‬
‫‪11‬‬
‫برای صرفه جویی در مصرف باتری یا جلوگیری از لمس ناخواسته با یک لحظه فشار کوتاه مدت روی این کلید گوشی قفل خواهد شد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫جهت باز کردن قفل فشار کوتاه مدت بر روی کلید پاور و کشیدن نماد قفل روی دایره سمت راست‪.‬‬
‫‪‬‬
‫کلید منو‬
‫منو مربوط به صفحه یا برنامه جاری را باز میکند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫کلید بازگشت به صفحه اصلی‬
‫حین انجام هرکاری با لمس این کلید به صفحه اصلی یا در صفحات اصلی چند برگی به صفحه اصلی مرکزی منتقل خواهید شد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫با نگه داشتن انگشت روی این کلید لیست نرم افزارهای اخیر را مشاهده خواهید کرد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫کلید بازگشت‬
‫در هر صفحه شما را به صفحه قبلی منتقل خواهد کرد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫کلیدهای تنظیم صدا‬
‫جهت تنظیم تمام صداهای گوشی به کار میرود‪.‬‬
‫صفحه اصلی‬
‫دسترسی سریع به آنچه بیشتر احتیاج دارید‪.‬‬
‫شروع سریع‪ :‬صفحه اصلی‬
‫‪10‬‬
‫صفحه لمسی و کلید ها‬
‫روش استفاده از صفحه لمسی‬
‫جهت انتخاب یک گزینه یا آیکون ان را لمس نمایید‬
‫لمس و نگه داشتن‬
‫عملیات خاص یا گزینه های اضافی را برای شما باز می کند مثال در نرم افزار موزیک با لمس و نگه داشتن نام یک اهنگ منویی باز خواهد شد که‬
‫تعدادی گزینه در اختیار شما قرار خواهد داد‪.‬‬
‫گرفتن و کشیدن‬
‫برای پیمایش آرام در یک لیست بکار میرود مثال در مخاطبین در قسمتی از صفحه لمسی انگشت خود را نگه داشته و به باال و پایین بکشید لیست به‬
‫آرامی جابجا میشود‪.‬‬
‫کشیدن‬
‫مانند گرفتن و کش یدن جهت پیمایش لیست و فهرست ولی با سرعت زیاد کافیست مانند مورد قبلی حرکت کرده و انگشت خود را از روی صفحه بر‬
‫دارید‪.‬‬
‫دوبار پیاپی لمس‬
‫جهت بزرگنمایی در عکس فیلم صفحه وب یا کوچک کردن آنها به حالت اول بکار میرود‪.‬‬
‫نکات مربوط به بزرگنمایی‬
‫هنگام مشاهده نقشه ها صفح ات وب عکس دو انگشت خود را روی صفحه قرار داده آنها را از هم دور کنید تا تصاویر بزرگ و بهم نزدیک کنید تا‬
‫تصاویر کوچک شود‪.‬‬
‫چرخش صفحه‬
‫در بعضی از صفحات با چرخاندن گوشی به سمت کناره های ان جهت صفحه جابجا خواهد شد این قابلیت را میتوان غیر فعال کرد‪.‬‬
‫استفاده از کلید ها‬
‫کلید پاور و قفل‬
‫در حالت خاموش با فشار دادن طوالنی مدت گوشی روشن میشود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫در حالت روشن فشار طوالنی مدت منوی پاور دستگاه را باز خواهد کرد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪9‬‬
‫شارژ کردن‬
‫از وجود باتری اطمینان حاصل کنید انتهای کابل را به گوشی سپس اداپتور را به پریز استاندارد برق متصل کنید نشانگر چشمک زن باتری شروع‬
‫عملیات شارز را نشان میدهد و توقف نشانگر میزان شارژ باتری حاکی از پر شدن باتری است‪.‬‬
‫نکته‪:‬‬
‫اگر باتری کامال خالی باشد چند دقیقه از زمان شروع شارز تا زمان نمایش نشانگر چشمک زن باتری به طول می انجامد‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫قراردادن باتری‬
‫پایه های فلزی باتری را با کانکتور باتری گوشی روی هم قرار داده و انتهای باتری را به سمت پایین فشارداده تا باتری قفل شود‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫قرار دادن کارت حافظه‬
‫جهت قرار دادن کارت حافظه دقت نمایید پایه فلزی کارت حافظه به سمت پایین باشد‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫محدوده نماد ها‬
‫هشدار بیصدا‬
‫محدوده نماد ها‬
‫هشدار لرزشی‬
‫محدوده نماد ها‬
‫هشدار با بلندترین صدای ممکن و لرزش‬
‫محدوده نماد ها‬
‫پیام خوانده نشده‬
‫محدوده نماد ها‬
‫تماس از دست رفته‬
‫محدوده نماد ها‬
‫ایمیل خوانده نشده‬
‫محدوده نماد ها‬
‫بیدار باش فعال است‬
‫شروع بکار‬
‫قرار دادن سیمکارت‬
‫اطمینان حاصل کنید که گوشه بریده شده سیمکارت و صفحه فلزی روی آن در جهت درست قرار گرفته اند سپس سیمکارت را در شیار مخصوص‬
‫آن وارد کرده و تا متوقف شدن آن فشار دهید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫محل اتصال هندزفری جهت گوش دادن به موزیک رادیو و مکالمه‬
‫جهت شنیدن صدای مخاطب حین مکالمه‬
‫جهت تنظیم صدای تنظیم زنگ‪ ،‬صدای تماس حین مکالمه و صدای پخش فایلهای چندرسانه ای‬
‫لیستی از گزینه های قابل دسترسی در صفحه نرم افزار جاری باز خواهد کرد‬
‫جهت بازگشت به صفحه اصلی یا مشاهده لیست برنامه های استفاده شده اخیر_(با لمس طوالنی‬
‫مدت)‬
‫جهت بازگشت به صفحه قبلی‪ ،‬بستن صفحه کلید‪ ،‬کادر محاوره ‪ ،‬منوی گزینه ها یا پانل اعالنها به‬
‫کار میرود‬
‫جهت اتصال به شارژ یا کابل دیتا جهت تبادل اطالعات‬
‫با فشار دادن این دکمه به مدت چند ثانیه دستگاه خاموش‪/‬روشن میشود همچنین فشردن و نگاه داشتن‬
‫این دکمه پنجره گزینه های گوشی را باز خواهد کرد‪.‬‬
‫برای گرفتن عکس‬
‫محل قرار گیری‬
‫درگاه اتصال هدست‬
‫گوشی‬
‫کلید تنظیم صدا‬
‫کلید منو‬
‫کلید برگشت به صفحه‬
‫اصلی‬
‫‪5‬‬
‫کلید بازگشت‬
‫‪6‬‬
‫درگاه اتصال شارژر ‪/‬‬
‫‪USB‬‬
‫‪7‬‬
‫کلید پاور‪ /‬قفل‬
‫‪8‬‬
‫دوربین پشت‬
‫‪9‬‬
‫نماد‬
‫توضیح‬
‫محدوده نماد ها‬
‫میزان قدرت سیگنال شبکه برای سیم کارت ‪1‬‬
‫محدوده نماد ها‬
‫میزان قدرت سیگنال شبکه برای سیم کارت ‪2‬‬
‫محدوده نماد ها‬
‫هشدار با زنگ و لرزش‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
3
‫فهرست‬
‫درباره اندروید‬
‫یک گوشی اندرویدی قادر است بسیاری از کارها را مانند کامپیوتر انجام دهد‪ .‬و همچنین شما را قادر میسازد همزمان با سرگرمی براساس نیازهای‬
‫خود جهت دستیابی به اطالعات مورد نیاز آن را شخصی سازی کنید همچنین قابلی ت نصب و پاک کردن برنامه ها یا تغییر در آنها به منظور‬
‫هماهنگ سازی با نیازهای شما را دارد‪.‬‬
‫شما در بازار اندروید قادر به بارگیری نرم افزارها و بازی ها از منبعی هستید که دائما روبه رشد و بروز رسانی است‪ .‬همچنین امکان ایجاد ارتباط‬
‫بین برنامه های نصب شده روی دستگاه با حسابهای کاربری اینترنتی نیز موجود میباشد‪ .‬برای مثال میتوانید در تمام شبکه های اجتماعی عضو شده‬
‫و تمام برنامه های کاری را با تهیه نسخه پشتیبان پیگیری نمایید‪.‬‬
‫نرم افزارها‬
‫منظور از برنامه‪ ،‬نرم افزارهایی است که روی گوشی نصب و به شما در انجام امری یاری می رساند بطور مثال برنامه هایی برای برقراری تماس‬
‫گرفتن عکس یا دانلود برنامه های دیگر وجود دارد ‪.‬‬
‫توجه‪ :‬رنگها و مشخصاتی که در این راهنما نشان داده شده ممکن است با محصولی که در اختیار دارید متفاوت باشد‪ .‬لذا عکس ها فقط جهت آگاهی‬
‫دادن به شما چاپ گردیده است‪.‬‬
‫محتویا ت راهنمای کاربری هنگام معرفی محصول با مشخصات آن منطبق بوده ولی حق تغییر و تحول در دستگاه بدون آگاهی دادن به کاربر برای‬
‫تولید کننده محفوظ است همچنین برخی از محتویات راهنما با توجه به محل و شبکه سرویس دهنده مخابراطی ممکن است در منطقه ای با منطقه ای‬
‫دیگر یا ا ز دستگاهی به دستگاه دیگر تفاوت داشته باشد‪.‬‬
‫آشنایی با دستگاه‬
‫کلیدها و رابط های اتصال مهم‬
‫نگاه کلی به گوشی‬
‫‪2‬‬
‫دفترچه راهنما‬
‫‪1‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement