instrukcja_08-1 RD 800
2
Wprowadzenie
Dziękujemy za zainteresowanie lokalizatorem rur i kabli
RD8000 firmy Radiodetection.
RD8000 dostarcza najnowsze i najpotężniejsze
technologie
lokalizacji rur i kabli w lekkiej i
ergonomicznej formie.
Przed użyciem RD8000 zapoznaj się z intsrukcją
obsługi.
Lokalizatory firmy Radiodetection wykrywają większość
podziemnych kabli i przewodników. Mogą wystąpić
sytuacje, w których lokalizacja będzie niemożliwa.
Odbiorniki firmy Radiodetection nie rozpoznają czy
sygnał pochodzi z pojedynczego kabla, kilku kabli
położonych blisko siebie luż leżących jeden nad drugim.
Bezpośrenie podłącznie do kabli znajdujących się pod
napięciem jest bardzo niebezpieczne dla życia. Mogą to
robić jedynie w pełni wykwalifikowane osoby.
Produkty firmy Radiodetection, włączając w to tą
instrukcję, podlegają ciągłemu rozwojowi. Informacje
zawarte są aktualne na dzień publikacji. Zarówno
RD8000 jak i poniższa instrukcja mogą ulec zmianie.
Generator może produkować wysokie napięcie
mogące stanowić zagrożenie dla życia. Należy
zachować ostrożność podając sygnał bezpośrednio
na rury lub kable. Poinfromuj o tym pozostałe osoby
znajdujące się w pobliżu!
Firma Radiodetection rezerwuje sobie prawo do zmian
w produktach bez powiadamiania użytkowników.
Przed użyciem słuchawek należy zmiejszyć
głośność!
Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem firmy
Radiodetection lub odwiedź www.radiodetection.com
aby dowiedzieć się najnowszych informacji o rodzinie
produkotów RD8000, włączając w to nowsze wersje tej
instrukcji.
Działanie każdego lokalizatora rur i kabli może podlegać
zakłóceniom w bliskości materiałów pochodzenia
żelaznego
takich
jak
pokrywy
studzienek
kanalizacyjnych, samochody lub metalowe części
butów. Zachowaj minimalną odległość 1-2m przy
dokonywaniu dokładnych pomiarów głębokości lub
przepływu prądu.
Ten produkt, lub seria produktów, nie ulegnie trwałym
uszkodzeniom na skutek wyładowań elektrostatycznych
(przetestowany zgodnie z IEC 801-2) W ekstremalnych
przypadkach może wystąpić tymczasowe ograniczenie
funkcjonalności. W takiej sytuacji należy wyłączyć
urządzenie, odczekać i włączyć je ponownie. Jeśli
problem występuje nadal należy odłączyć baterie na
kilka sekund i ponownie uruchomić przyrząd.
Urządzenie nie jest zatwierdzone do pracy w
środowisku niebezpiecznych gazów.
Po użyciu generatora przed odłączeniem baterii
należy wyłączyć urządzenie oraz odłączyć kable.
Baterie alkaliczne znajdujące się w urządzeniu
mogą nagrzać się podczas długiej pracy. Należy
zachować ostrożność podczas ich wymiany lub
obsługi.
Baterie Ni-Cad powinny być utylizowane zgodnie
z zarządzeniami krajowymi i/lub lokalnymi.
Lokalizator i generator RD8000 zawierają moduł
Bluetooth® pierwszej generacji. Podczas jego pracy
(wysyłanie komend iLOC™ z lokalizatora do generatora
lub wysyłanie danych SurveyCERT™) zachowaj
minimalną odległość 200mm od anteny Bluetooth®
(położenie anteny opisane jest w Rozdziale 2.2).
Opisane urządzenie powinno być używane wyłącznie
przez wykwalifikowany personel.
3
Spis treści
WPROWADZENIE
3
3.10
Tryb unikania pasywnego
16
ROZDZIAŁ 1 - WPROWADZWNIE
7
3.11
StrikeAlert
16
1.1 Instrukcja obsługi
7
3.11.1 Używanie StrikeAlert
16
1.2 Informacje o RD8000
7
3.12 Tryb pracy anteny
16
1.3 Bezpieczeństwo
7
3.13 Dźwięk
16
3.14 Podświetlenie lokalizatora
17
8
3.15
17
2.1.1 Główne elementy lokalizatora
8
3.15.1 Dostrajanie mocy wyjściowej
18
2.1.2 Klawiatura lokalizatora
8
3.15.2 Wzmocnienie
18
2.1.3 Wyświetlacz lokalizatora
8
2.2
Generatory Tx1, Tx3 oraz Tx10
10
2.2.1 Główne elementy generatorów
10
ROZDZIAŁ 2 – OMÓWIENIE ELEMENTÓW
SYSTEMU
ROZDZIAŁ 3 – PODSTAWOWE OPERACJE
3.1
Uruchamianie systemu
12
Moc wyjściowa generatora
ROZDZIAŁ 4 – UŻYWANIE SurveyCERT
18
4.1 Zapisywanie pomiarów
18
4.2 Odczytywanie pomiarów
18
4.3 Usuwanie zapisanych pomiarów
18
12
19
3.1.1 Baterie
12
3.2.1 Częstotliwość prądu
12
5.1
Połączenie bezprzewodowe
19
3.2.2 Ustawianie języka
13
5.2
SurveyCERT
19
3.2.3 Ustawianie jednostek
13
5.3
Połączenie z PC ( SurveyCERT )
19
3.2.4 Rodzaj baterii
13
5.3.1 Minimalne wymagania
19
3.3 Używanie menu systemowego
13
5.3.2 Parowanie urządzeń
19
3.3.1 Poruszanie się po menu lokalizatora
13
5.4
20
3.3.2 Lista opcji głównego menu
13
5.4.1 Wymagania minimalne
20
3.3.3 Komendy iLOC
13
5.4.2 Parowanie urządzeń
20
3.3.4 Poruszanie się po menu generatora
14
5.5
21
3.3.5 Lista opcji głównego menu
14
5.5.1 Resetowanie połączenia
21
3.4 Wyłączanie lokalizatora
14
5.5.2 Wyłączanie modułu Bluetooth
21
3.5 Słuchawki
14
5.5.3 Kody błędów modułu Bluetooth
21
3.6 Częstotliwości
14
3.6.1 Częstotliwości pasywne
14
3.6.2 Częstotliwości aktywne
14
6.1 Informacje ogólne
22
3.6.3 Wybór częstotliwości
15
6.2 Parowanie iLOC
22
3.7 Pomiar TruDepth
15
6.3 Zmiana częstotliwości
21
3.8 SideStep auto
15
6.4 SideStep
22
3.9 Dynamiczna ochrona antyprzeciążeniowa
15
6.5 Ustawienia mocy
22
ROZDZIAŁ 5 – POŁĄCZENIE Bluetooth
Połączenie z palmtopem
Rozwiązywanie problemów
ROZDZIAŁ 6 – FUNKCJA iLOC
22
4
24
9.2.1 Pokrywy włazów diagnostycznych
33
24
9.2.2 Wykorzystanie lamp
33
7.1.1 Tryb szczyt
24
9.2.3 Dobre punkty do uziemienia
33
7.1.2 Tryb anteny pojedynczej
24
9.3
34
7.1.3 Tryb zero
24
9.3.1 Wykonanie połączenia dwukońcowego
34
7.1.4 Tryb łączony szczyt/zero
25
7.2
Kompas
25
ROZDZIAŁ 10 – UŻYWANIE AKCESORIÓW
35
7.3
Trasowanie
25
10.1
Akcesoria
35
7.4
Lokalizowanie punktowe
25
10.2
Klamry dla lokalizatora
35
7.5
Lokalizowanie
26
10.2.1 Kiedy używać klamry
35
7.5.1 Lokalizowanie w trybie pasywnym
26
10.2.2 Podłączenie klamry
35
7.5.2 Lokalizowanie w trybie indukcyjnym
26
10.2.3 Dostępne klamry
36
10.3
36
ROZDZIAŁ 7 – LOKALIZOWANIE KABLI I
RUR
7.1
Tryb pracy anteny
Połączenia dwukońcowe
Klamry dla generatora
10.3.1 Podłączenie klamry
36
28
10.3.2 Dostępne klamry
37
8.1.1 Pomiary TruDepth i kompas
28
10.4
37
8.2
29
10.4.1 Kiedy używać sondy
37
8.2.1 Zgrubna kalibracja pomiaru
29
10.4.2 Wybór odpowiedniej sondy
37
8.3
30
10.4.3 Przygotowanie do pracy
37
8.3.1 Identyfikacja za pomocą natężenia
prądu
30
10.4.4 Przemieszczanie sondy
38
8.3.2 Pomiary natężenia prądu
30
10.4.5 Lokalizowanie i trasowanie sondy
38
8.3.3 Podawanie sygnału z generatora
31
10.4.6 Sprawdzanie głębokości położenia
sondy
38
8.3.4 Pomiar natężenia sygnału
31
10.4.7 Rodzaje i zasięg sond
38
10.5
39
ROZDZIAŁ 8 – POMIARY GŁĘBOKOŚCI I
NATĘŻENIA
8.1
Pomiary głębokości
Weryfikacja pomiaru pomiaru
głębokości
Pomiary natężenia prądu
28
Sondy
Stetoskop
32
10.5.1 Kiedy używać stetoskopu
39
32
10.5.2 Jak używać stetoskopu
39
9.1.1 Indukcja
32
10.5.3 Rodzaje stetoskopu
39
9.1.2 Niepożądane sprzężenie sygnału
32
10.6
39
9.2
33
10.6.1 Kiedy używać anteny podwodnej
39
10.6.2 Jak używać anteny podwodnej
39
10.6.3 Wskazówki do lokalizacji podwodnej
40
ROZDZIAŁ 9 – PORADY DOTYCZĄCE
LOKALIZACJI
9.1
Wykluczanie indukcji
Uziemienia sygnału
Antena podwodna
5
ROZDZIAŁ 11 – WYKRYWANIE USZKODZEŃ
42
11.1 O wykrywaniu uszkodzeń
42
11.2 Przygotowanie
42
11.3 Jak rozpoznawać uszkodzenia
43
ROZDZIAŁ 12 – WYZNACZANIE KIERUNKU PRĄDU
12.1 Pomiar kierunku prądu (CD)
44
12.2 Resetowanie CD
45
ROZDZIAŁ 13 – DODATKI
13.1 Specyfikacja techniczna
46
6
Rozdział 1 – Wprowadzenie
Nie należy używać przestawianego urządzenia jeśli
istnieje podejrzenie, że jakikolwiek jego komponent jest
uszkodzony lub nie działa prawidłowo.
Poniższa
instrukcja
przeznaczona
jest
dla
profesjonalistów z branży lokalizacji kabli i rur.
Dostarcza ona dokładnych instrukcji użytkowania
lokalizatora i generatora serii RD8000. Przed użyciem
RD8000 należy zapoznać się z treścią instrukcji oraz
zwrócić uwagę na procedury bezpieczeństwa.
1.1.1. Dodatkowe dokumenty
Poniższa
instrukcja
zapoznaje
użytkownika
z
oprogramowaniem
Centros
Manager.
Dokladne
instrukcje
dotyczące
instalacji
oraz
obsługi
oprogramowania Centros Manager oraz SurveyCERT
są do pobrania ze strony www.radiodetection.com
(wersja angielska).
Używanie
nieautoryzowanych
akcesoriów
może
spowodować niedokładne pomiary lub prowadzić do
uszkodzenia sprzętu.
Nie należy używać iLOC™ ani Bluetooth® w miejscach,
w których używanie sieci bezprzewodowych może
stanowić zagrożenie. Należy zapoznać się z lokalnymi
zasadami w tej kwesti. Zachowaj minimalną odległość
200mm od anteny podczas pracy modułu Bluetooth®.
Urządzenie powinno być przechowywane w czystości
oraz
poddawane
regularnym
przeglądom
w
autoryzowanych punktach serwisowych.
Nie neleży rozkręcać żadnych urządzeń z serii RD8000
jeśli nie wymaga tego instrukcja. Może to doprowadzić do
uszkodzenia urządzenia i/lub utraty gwarancji producenta.
System RD8000 pozwala na dokładne i szybkie
lokalizowanie oraz mapowanie elementów infrastruktury
podziemnej.
Seria RD8000 składa się z dwóch odbiorników oraz
trzech generatorów o mocy wyjściowej 1,3 lub 10W.
Wszystkie z nich są kompatybilne z każdym z
akcesoriów serii RD4000.
Ergonomicznie
konstrukcja
lokalizatora
RD8000
pozwala na łatwą pracę w każdych warunkach.
Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z
całością poniższej instrukcji. Należy zwrócić szczególną
uwagę na wszelkie kwestie dotyczące bezpiecznego
użytkowania.
Podczas użytkowania RD8000 należy stosować się do
wszystkich reguł i/lub przepisów obowiązujących w
firmie i na terenie kraju.
7
Rozdział 2 – Omówienie elementów sytemu
17. Wskaźnik baterii – informuje o stanie baterii.
Poniżej omówione są elementy lokalizatora RD8000.
2.1.1 Główne elementy lokalizatora
18. Wskaźnik czułości oraz numeru pomiaru.
Podaje numer automatycznie po zapisaniu
pomiaru do pamięci.
1. Klawiatura.
19. Wskaźnik głośności – informuje o aktualnym
poziomie głośności.
2. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny z podświetleniem.
20. Ikona infromująca o kierunku prądu.
3. Głośnik.
21. Ikona trybu radiowego – informuje kiedy
aktywny jest tryb radiowy.
4. Przegroda na baterie.
22. Ikona trybu mocy – informuje kiedy aktywny
jest tryb mocy.
5. Przegroda na dodatkowe akcesoria.
6. Wyjście słuchawkowe (jack).
23. Ikona akcesoriów – informuje kiedy akcesoria
są podłączone do lokalizatora.
7. Antena modułu Bluetooth®.
24. Ikona tryby CD – informuje kiedy aktywny jest
tryb kierunku prądu (Current Direction).
2.1.2 Klawiatura lokalizatora
25. Ikona A-frame – informuje kiedy ramka Aframe jest podłączona do lokalizatora.
8. Przycisk włącznika
– włączanie/ wyłączanie
urządzenia oraz otwieranie menu lokalizatora.
– wybieranie
9. Przycik częstotliwości
częstotliwości oraz zamykanie podmenu.
10. Strzałki
– dostrajanie sygnału.
Przewijanie elementów w menu.
12. Przycisk wykresu
– pozwala zapisać wyniki
pomiarów SurveyCERT™
13. Przycisk transmisji
– pozwala wysłać
komendy iLOC™ z generatora do odbiornika
iLOC™.
maksymalnej
29. Ikona sondy – informuje kiedy sygnał
odbierany jest z sondy.
30. Ikona informująca, że sygnał pochodzi z
przewodu.
31. Kompas – informuje w jakim kierunku
znajduje się kabel relatywnie do lokalizatora.
32. Status Tx – wyświetla status połączenia z
generatorem
33. Wyczekiwanie (standby) Tx – informuje kiedy
generator jest w trybie oczekiwania
34. Wskaźnik infromujący o trybie wyświetlania –
głębokość /natężenie prądu.
2.1.3 Wyświetlacz lokalizatora
mocy oraz
27. Ikona Bluetooth® – informuje o stanie
połączenie Bluetooth® - pulsująca ikona
oznacza, że próbę sparowania urządzeń.
Ikona świecąca ciągle oznacza, że
połączenie jest aktywne.
28. Ikona trybu pracy anteny (szczyt, zero,
pojedynczy lub łączony szczyt/zero).
11. Przycisk anteny
– pozwala wybrać moduły
pracy anteny (szczyt, zero, pojedynczy oraz
łączony szczyt/zero). Otwiera podmenu. Dłuższe
przytrzymanie przycisku pozwala przełączyć się
pomiędzy wyświetlaniem głębokości lub
natężeniem prądu na wyświetlaczu.
14. Wskaźnik
sygnału.
26. Ikona trybu pracy.
wartości
15. Numeryczna wartość mocy sygnału.
16. Strzałki wskazujące relatywne położenie kable w
stosunku do lokalizatora.
8
Rys.2.1 - Lokalizator RD8000
Rys.2.2 – Schemat klawiatury lokalizatora
Rys.2.3 – Położenie anteny
Bluetooth® w lokalizatorze RD8000
Rys.2.4 – Wyświetlacz lokalizatora
9
Poniżej omówione są elementy generatorów Tx1, Tx3 oraz
Tx10.
2.2.1 Główne elementy generatorów
1. Klawiatura.
2. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny z podświetleniem.
3. Rozłączana komora na akcesoria
4. Baterie
18. Wskaźnik wysokich napięć – informuje kiedy
napięcie na wyjściu generatora stanowi
potencjalne zagrożenie.
19. Wskaźnik głośności – informuje o poziomie
głośności.
20. Ikona sparowania (tylko Tx3B i Tx10B) –
pojawia się gdy generator i lokalizator są
połączone za pomocą iLOC™.
21. Ikona Bluetooth® (tylko Tx3B i Tx10B) –
wskazuje status połączenia Bluetooth®.
Pulsująca ikona oznacza, że parowanie jest
w trakcie.
2.2.2 Klawiatura generatora
5. Przycisk włącznika
– włączanie/ wyłączanie
urządzenia oraz otwieranie menu lokalizatora.
– wybieranie częstotliwości
6. Przycik częstotliwości
oraz zamykanie podmenu.
7. Strzałki
– dostrajanie sygnału. Przewijanie
elementów w menu.
8. Przycisk pomiarów
– pozwala przełączyć jednostki
pomiaru między wolty, omy lub ampery. UWAGA:
wyświetlane jednostki są zależne zarówno od
wybranego trybu jak i podłączonego urządzenia.
Przycisk ten pozwala także na otwieranie podmenu.
2.2.3 Ikony wyświetlacza generatora
9. Wyświetlacz poziomu baterii.
10. Alfanumeryczny opis wybranego trybu pracy.
11. Ikona wyczekiwania – informuje kiedy generator jest w
trybie oczekiwania.
12. Wskaźnik poziomu mocy wyjściowej generatora.
13. Ikona klamry – informuje kiedy do pomiaru używana
jest klamra.
14. Ikona informująca o sposobie zasilania. Pojawia się
jeśli urządzenie zasilane jest prądem stałym.
15. Wskaźnik indukcji – pojawia się kiedy urządzenie
pracuje w trybie indukcyjnym.
16. Ikona A-frame (tylko Tx3 i Tx10) – wskazuje kiedy
generator jest w trybie pracy wyszukiwania uszkodzeń.
17. Ikona CD (tylko Tx10) – wskazuje kiedy generator jest
w trybie pracy podającym kierunek prądu.
10
Rys.2.5 – Generator RD8000
Rys.2.6 – Opakowanie na baterie
Rys.2.8 – Wyświetlacz generatora
Rys.2.7 – Schemat klawiatury generatora
11
Rozdział 3 – Podstawowe operacje
Zarówno lokalizator jak i generator zasilane są za
pomocą baterii. Używaj tylko dobrych baterii D-cell
NiMH lub alkalicznych. Alternatywnie urządzenia
mogą być zasilane z gniazda samochodowego za
pomocą specjalnych adapterów.
Aby włączyć generator lub lokalizator należy nacisnąć
i przytrzymać (2s) przycisk włącznika na klawiaturze.
Kiedy system zostanie włączony przeprowadzi
sprawdzenie
wyświetlacza.
Następnie
na
wyświetlaczu zostaną wyświetlon: numer seryjny
urządzenia oraz numer wersji oprogramowania.
PAMIĘTAJ! Kiedy urządzenie jest włączone
ponowne naciśnięcie przycisku włącznika pozwoli
dostać się do głównego menu.
3.1 Baterie
Na wyświetlaczu urządzenia podawa jest informacja o
poziomie naładowania baterii (zobacz rysunek 2.4
oraz 2.8). Pulsująca ikona baterii oznacza
konieczność ich wymiany. Normalny czas pracy
urządzeń w normalnych warunkach pracy wynosi 30h
dla lokalizatora oraz 15h dla generatora.
Aby wymienić baterie w lokalizatorze, otwórz pokrywe
komory na baterie i pochyl klapkę przytrzymującą
baterie. Wymień baterie na dwie nowe baterie D-cell
alkaliczne lub Ni-Cad.
Aby wymienić baterie w generatorze nalerzy odłączyć
komorę na akcesoria. Miejsce na baterie położone jest
na dolnej części generatora. Przekręć zamek aby
otworzyć przedział z bateriami. Wymień baterie na
osiem nowych baterii D-cell alkalicznych lub Ni-Cad.
Należy odłączyć akumulator od generatora przed jego
ładowaniem z zewnętrznego źródła zasilania. Więcej
informacji można uzyskać z instrukcji dołączonej do
ładowarki.
UWAGA!
Nie
nagrzewaj
akumulatorów
do
temperatury wyższej niż 60°C. Może to spowodować
uszkodzenie bezpieczników termicznych.
Przed pierwszym pomiarem system powinien zostać
ustawiony stosownie do osobistych preferencji
użytkownika oraz wymagań operacyjnych. Menu
systemu może zostać ustawione według wskazówek
podanych poniżej.
PAMIĘTAJ! Jeśli nie jest napisane inaczej wszystkie
podane procedury można stosować zarówno do
generatora jak i lokalizatora.
3.2.1 Częstotliwość prądu
Funkcja ta jest dostępna tylko dla lokalizatora i pozwala
ustawić częstotliwość (50 lub 60Hz) stosownie do
częstotliwości prądu w kraju lub regionie.
Aby zmienić częstotliwość:
1. Naciśnij
aby wejść do menu.
2. Za pomocą strzałek przejdź do opcji POWER.
3. Naciśnij
aby wejść do podmenu POWER.
4. Za pomocą
częstotliwość.
Wymienne akumulatory
5. Naciśnij
Generatory serii RD8000 (Tx1, Tx3, Tx10) mogą być
opcjonalnie wyposażone w akumulator litowo-jonowy.
Akumulator pozwala na 8 godzinny czas pracy.
6. Naciśnij
wybierz odpowiednią
aby zaakceptować wybór.
aby wrócić do menu głównego.
Akumulator jest dostępny w zestawie z adapterem
prądu przemiennego oraz adapterem do gniazda
samochodowego.
12
3.2.2 Ustawienia języka
Zarówno generator jak i lokalizator pozwalają na wybór
kilku języków.
Za pomocą menu możesz wybrać
preferowany język.
4. Za pomocą strzałek
wybierz typ baterii
odpowiadający zamontowanym w urządzeniu.
5. Naciśnij
aby zaakceptować wybór.
6. Naciśnij
aby wrócić do menu głównego.
Aby zmienić język:
1. Naciśnij
aby wejść do menu.
2. Za pomocą strzałek przejdź do opcji LANG.
3. Zatwierdź wybór naciskając
4. Za pomocą
lub.
wybierz odpowiedni język.
5. Naciśnij
aby zaakceptować wybór.
6. Naciśnij
aby wrócić do menu głównego.
Menu generatora i lokalizatora RD8000 pozwala na
wybranie i ustawienie opcji systemowych. Nawigacja w
menu odbywa się za pomocą strzałek znajdujących się
na klawiaturze. Kiedy menu jest aktywne z wyświetlacza
czasowo zniknie większość ikon, opcji menu pojawią się
w dolnym lewym rogu ekranu. Podczas przeglądania
menu przyciski
(generator) lub
(lokalizator) pozwalają dostać się do podmenu lub
wrócić do poprzedniego menu.
3.2.2 Ustawenie jednostek
Funkcja ta jest dostępna tylko dla lokalizatora. Pozwala
zmienić jednostki na metryczne lub imperialne.
Aby zmienić język:
1. Naciśnij
aby wejść do podmenu UNITS.
wybierz odpowiedni system
5. Naciśnij
aby zaakceptować wybór.
6. Naciśnij
aby wrócić do menu głównego.
się
4. Naciśnij
aby wejść do podmenu.
5. Naciśnij
aby powrócić do poprzedniego menu.
6. Naciśnij
aby przejść do widoku głównego.
Poniżej przedstawione są wszystkie opcje, do których
można uzyskać dostęp z głównego menu.
Zarówno generator jak i lokalizator może być zasilany z
baterii alkalicznych jak i NiMH. Należy odpowiednio
ustawić rodzaj baterii w menu aby zapewnić optymalną
pracę.
Aby ustawić rodzaj baterii:
aby wejść do menu.
2. Za pomocą strzałek przejdź do opcji BATT.
3. Zatwierdź wybór naciskając
poruszać
3.3.2 Lista opcji głównego menu
3.2.3 Rodzaj baterii
1. Naciśnij
aby przejść do głównego menu.
3. Za pomocą
możesz
pomiędzy elementami menu
aby wejść do menu.
4. Za pomocą
jednostek.
1. Uruchom lokalizator.
2. Naciśnij
2. Za pomocą strzałek przejdź do opcji UNITS.
3. Naciśnij
3.3.1 Poruszanie się po menu lokalizatora
lub
.
• VOL – ustawienie głośności (0 – 3)
• LOG – usuwanie, przeglądanie lub wysyłanie
zapisanych pomiarów SurveyCERT™.
•
•
•
•
BT – włącz, wyłącz, zresetuj lub sparuj Bluetooth®.
UNIT – ustawienia jadnostek.
LAND – ustawienia języka.
POWER – ustawienia częstotliwości prądu.
•
•
•
•
FREQ – włącz/wyłącz poszczególne częstotliwości
ALERT – włącz/wyłącz alarm StrikeAlert™
BATT – pozwala wybrać rodzaj baterii
ANT – włącz/wyłącz tryb anteny (za wyjątkiem
trybu „szczyt”).
13
3.3.3 Komendy iLOC™
Przycisk
znajdujący się na klawiaturze lokalizatora
pozwala na wysyłanie komend do generatora oraz
włączenie menu w generatorze.
Więcej informacji na temat iLOC™ znajduje się w sekcji
6.
Zestaw słuchawkowy pozwala na ustalenie głośności
osobno lewego i prawego głośnika. Zestaw podłączany
jest do złącza ( 3.5mm ) w lokalizatorze.
PAMIĘTAJ! Aby uchronić się przed uszkodzeniem
słuchu przed użyciem słuchawek należy zmniejszyć
głośność w menu lokalizatora.
Używanie
zestawu
słuchawkowego
może
zmniejszyć wrażliwość na zagrożenia takie jak ruch
uliczny lub prcujące w pobliżu maszyny.
3.3.4 Poruszanie się po menu generatora
1. Uruchom lokalizator.
2. Naciśnij aby przejść do głównego menu.
3. Za pomocą
możesz
pomiędzy elementami menu
poruszać
się
4. Naciśnij
aby wejść do podmenu.
System RD8000 wspiera szeroki zakres częstotliwości,
zarówno pasywnych jak i aktywnych. Pełna lista
częstotliwości podana jest w załączniki 13.6.
5. Naciśnij
aby powrócić do poprzedniego menu.
3.6.1 Częstotliwości pasywne
6. Naciśnij
aby przejść do widoku głównego.
Wykrywanie pasywnych częstotliwości korzysta z
sygnałów, które istnieją w przewodnikach metalicznych
znajdujących się pod ziemią. RD8000 wspiera 4 rodzaje
pasywnych częstotliwości: moc, radio, CPS lub CATV.
Częstotliwości te można wykrywać bez pomocy
generatora jeśli znajdują się one w badanych ośrodku.
3.3.5 Lista opcji głównego menu
• VOL – pozwala ustawić głośność (0 – 3).
• BT – włącz/wyłącz lub sparuj Bluetooth®
• MAX V – pozwala ustawić napięcie na wyjściu.
• MODEL – model lokalizatora RD8000.
• MAX P – pozwala generatorowi na użycie
maksymalnej mocy.
• BATT – pozwala wybrać rodzaj baterii.
• OPT F – włącz/wyłącz SideStepauto™.
• LANG – pozwala wybrać język.
• BOOST – wzmocnienie sygnału wyjściowego
generatora na określony czas (minuty).
• FREQ – włącz/wyłącz poszczególne częstotliwości
3.6.2 Częstotliwości aktywne
Częstotliwości aktywne są podawane bezpośrednio na
badany przewodnik za pomocą generatora.
Indukcja
Generator powinien być położony w pobliżu badanego
miejsca. Należy wybrać żądaną częstotliwość.
Generator zaindukuje sygnał na każdy położony w
pobliżu metaliczny przewodnik. W trybie idukcyjnym
zaleca się używanie wyższych częstotliwości ponieważ
pozwalają one na łatwiejszą indukcję.
Bezpośrednie podłączenie
Aby wyłączyć urządzenie należy nacisnąć i przytrzymać
przez 2 sekundy.
PAMIETAJ! Urządzenie wyłączy się samo jeśli żaden z
przycisków nie zostanie użyty przez 5 minut.
Do systemu RD8000 można zamówić opcjonalny
zestaw słuchawkowy firmy Radiodetection. Zestaw ten
posiada regulowany pałąk zapewniający wygode i
stabilność podczas pracy w terenie.
W tym trybie generator podłączany jest bezpośrednio
do badanego kabla lub rury. Generator podaje
dyskretny sygnał który można wykryć za pomocą
lokalizatora. Ta metoda pozwala na podanie sygnału na
wybrany element oraz użycie niższych częstotliwości,
które mogą być śledzone na dłuższych odległościach.
Bezpośrednie podłączenie wymaga użycia klamry
mocującej oraz uziemienia. Więcej informacji na temat
klamr oraz innych akcesoriów do bezpośredniego
podłączenia podanych jest w rozdziale 10.
14
3.6.3 Wybór częstotliwości
Wybór odpowiedniej częstotliwości jest bardzo ważny
dla dokonania poprawnych pomiarów. Więcej informacji
znajdziesz w rozdziale 6 lub dokumencie „ABC&XYZ
lokalizowania kabli i rur”, który można pobrać ze strony
www.radiodetection.com.
Aby wybrać częstotliwość w lokalizatorze:
1. Włącz lokalizator za pomocą przycisku
2. Za pomocą
częstotliwości.
możesz przejrzeć dostępne
i przejrzeć
3. Alternatywnie możesz przytrzymać
dostępne częstotliwości za pomocą strzałek.
Podczas używania częstotliwości aktywnych lokalizator i
generator muszą używać takich samych częstotliwości.
Częstotliwość generatora może zostać zmieniona ręcznie
lub automatycznie przy pomiarach iLOC.
Manualny wybór częstotliwości generatora:
1. Włącz lokalizator za pomocą przycisku
2. Za
pomocą
częstotliwość.
wybierz
odpowiednią
UWAGA! Aby, niektóre z częstotliwości były
dostępne, trzeba użyć dodatkowych akcesoriów (np.
ramka-A).
Funkcja SideStepauto™ pozwala automatycznie
obliczyć optymalną częstotliwość generatora na
podstawie impedancji podłoża. Generator za pomocą
tej informacji może zoptymalizować częstotliwość
aktywną. Funkcja SideStepauto™ pozwala na
zwiększenie dokładności pomiarów poprzez wybór
najlepszego sygnału. Co więcej SideStepauto™ może
wydłużyć okres pracy baterii.
PAMIĘTAJ! SideStepauto™ jest dostępne tylko przy
bezpośrednim podłączeniu.
3.8.1 Używanie SideStepauto™
Aby włączyć funkcję SideStepauto™ :
1. Włącz generator.
wejdź do głównego menu i za
2. Za pomocą
pomocą strzałek wybierz OPT F.
3. Naciśnij
aby wejść do podmenu OPT F.
4. Przewiń do opcji START i naciśnij
zatwierdzić wybór.
5. Naciśnij
aby
aby powrócić do menu głównego.
Aby wyłączyć funkcję SideStepauto™ :
RD8000 wykorzystuje system pomiarowy TruDepth™
aby automatycznie szacować głębokość kiedy
zapewniony jest dobry odczyt sygnału.
UWAGA! TruDepth™ podaje dokładną głębokość
tylko gdy lokalizator znajduje się dokładnie nad
lokalizowanym kablem lub rurą.
Aby poprawnie zorientować lokalizator można posłużyć
się kompasem znajdującym się na wyświetlaczu LCD.
Odczyt głębokości podawany jest
sposób:
1. Za pomocą
wejdź do głównego menu i za
pomocą strzałek wybierz OPT F.
2. Naciśnij
aby wejść do podmenu OPT F.
3. Przewiń do opcji
zatwierdzić wybór.
4. Naciśnij
EXIT
i
naciśnij
aby
aby powrócić do menu głównego.
w następujący
• Poniżej 1 metra głębokość podawana jest w cm.
• Powyżej 1 metra głębokość podawana jest w m.
Więcej informacji dotyczących pomiarów znajduje się w
rozdziale 8.
Dynamiczna ochrona antyprzeciążeniowa (DOP)
pozwala na dokładne pomiary w otoczeniu z wysokim
poziomem zakłóceń elektromagnetycznych. DOP
usuwa impulsy z sygnału, które w przeciwnym wypadku
doprowadziłyby do zakłamania pomiaru. Funkcja DOP
jest uruchamiana automatycznie.
15
3.11.1 Używanie StrikeAlert™
Tryb unikania pasywnego pozwala na szybkie badanie
obszarów poprzez wykrywanie sygnałów radiowych
oraz sygnałów mocy równocześnie. Tryb ten jest
dostępny w modelach RD8000PDL oraz RD8000PDLB.
Tryb
StrikeAlert™
współpracuje
jedynie
z
częstotliwościami pasywnymi ( obejmuje to tryby MOCY
oraz PASYWNY). Kiedy StrikeAlert™ jest aktywny
system automatycznie zaalarmuje operatora dźwiękiem
kiedy płytko położony kabel zostanie wykryty.
Aby włączyć tryb unikania pasywnego:
1. Włącz lokalizator za pomocą przycisku
wybierz opcję
2. Naciskając kilkukrotnie przycisk
PASSIV.
Lokalizator RD8000 wspiera cztery tryby pracy anteny.
Pozwala to odpowiednio dobrać antenę do otoczenia, w
którym przeprowadzane są badania.
Tryby pracy anteny:
System StrikeAlert™ wykrywa płytko położone kable
mocy i ostrzega dźwiękiem o ich obecności operatora.
System ten jest automatycznie włączony.
PAMIĘTAJ! System StrikeAlert™ nie będzie
ostrzegał dźwiękiem jeśli lokalizator jest wyciszony
(głośność ustawiona na 0).
• Szyczt
• Antena pojedyncza
• Zero
• Łączony szczyt/zero
Więcej informacji na temat trybów pracy anteny można
znaleźć w rozdziale 7.1.
Aby wyłączyć system StrikeAlert™:
1. Włącz lokalizator i za pomocą przycisku
przejdź
do menu.
2. Za pomocą strzałek przewiń do opcji ALERT.
3. Zatwierdź wybór za pomocą
.
4. Przewiń do opcji OFF i zatwierdź naciskając
5. Naciśnij
.
Ustawianie głośności lokalizatora:
aby wyjść z menu.
Aby włączyć system StrikeAlert™:
Wyciszenie dźwięku w lokalizatorze spowoduje
wyłączenie systemu StrikeAlert™.
1. Włącz lokalizator i za pomocą przycisku
przejdź
do menu.
2. Za pomocą strzałek przewiń do opcji ALERT.
3. Zatwierdź wybór za pomocą
.
4. Przewiń do opcji ON i zatwierdź naciskając
5. Naciśnij
aby wyjść z menu.
Zarówno lokalizator jak i generator wyposażone są we
wbudowany głośnik zapewniający ostrzeżenia oraz
wspomagający lokalizację kabli i rur. Generator
domyślnie wydaje pulsujący dźwięk informujący o
poprawnej transmisji.
1. Włącz lokalizator i za pomocą przycisku
do menu.
przejdź
2. Za pomocą strzałek przewiń do opcji VOL.
.
3. Zatwierdź wybór za pomocą
.
4. Za pomocą strzałek wybierz odpowiednią głośność
( 0 – wyciszenie; 3 – maksymalna głośność).
5. Zatwierdź wybór naciskając
6. Naciśnij
.
aby wyjść z menu.
16
Ustawianie głośności generatora:
3.15.2 Wzmocnienie
1. Włącz generator i za pomocą przycisku
do menu.
przejdź
Funkcja wzmocnienia pozwala na kilkuminutowe
wzmocnienie sygnału generatora do maksymalnej
mocy.
2. Za pomocą strzałek przewiń do opcji VOL.
4. Za pomocą strzałek wybierz odpowiednią głośność
( 0 – wyciszenie; 3 – maksymalna głośność).
Generatora jest w stanie wygenerować sygnał
mogący stanowić zagrożenia dla życia. Zaleca się
wyjątkową ostrożność przy używaniu funkcji
wzmocnienia.
5. Zatwierdź wybór naciskając
Ustawianie funkcji wzmocnienia:
3. Zatwierdź wybór za pomocą
6. Naciśnij
.
.
aby wyjść z menu.
1. Włącz generator i za pomocą
głównego menu.
przejdź do
2. Używając strzałek przejdź do opcji BOOST.
Zarówno ekran generatora jak i lokalizatora
wyposażony jest w podświetlenie pozwalające na
poprawienie
widoczności
na
ekranie
ciekłokrystalicznym. Podświetlenie w lokalizatorze
dostrajane jest automatycznie na podstawie czujnika
światła. Podświetlenie w generatorze włączane jest
automatycznie po każdym naciśnięciu przycisku i
wyłączane po chwili.
3. Zatwierdź wybór za pomocą
.
4. Ustaw okres wzmocnienia (5, 10, 15 lub 20 minut)
5. Naciśnij
aby zatwierdzić wybór.
6. Naciśnij
aby powrócić do głównego menu.
Aby włączyć tryb wzmocnienia:
1. Skonfiguruj tryb wzmocnienia według wskazówek
powyżej.
Generator pozwala na wybór kilku trybów mocy
wyjściowej aby zapewnić ustawienia optymalne do
wymagań pomiarowych jak i przedłużyć czas pracy
generatora.
3.15.1 Dostrajanie mocy wyjściowej
2. Naciskaj aż na ekranie pojawi się ocja BOOST.
3. Generator automatycznie wyłączy opcję BOOST
po upłynięciu ustawionego czasu.
Aby wyłączyć tryb wzmocnienia należy nacisnąc i
PAMIĘTAJ! W modelach zapewniających funkcję
iLOC moc wyjściowa generatora może być
ustawiona zdalnie za pomocą lokalizatora.
przytrzymać strzałkę
.
Ustawianie mocy wyjściowej generatora:
1. Włącz generator za pomocą przycisku
.
2. Używając strzałek zwiększ lub zmniejsz moc
generatora.
17
Rozdział 4 – Używanie SurveyCERT™
System RD8000 pozwala na zapisywanie danych
pomiarowych do wewnętrznej pamięci użądzenia.
RD8000 zapisze następujące informacje o pomiarze:
Pomiary wykonane za pomocą RD8000 mogą zostać
bezprzewodowo przetransferowane do komputera lub
palmtopa do późniejszej analizy. Transfer danych
pomiarowych wymaga SurveyCERT oraz połączenia
Bluetooth®. SurveyCERT odpowiada za przekazanie
danych oraz pozwala na analizowanie pomiarów za
pomocą tabeli.
• Numer pomiaru
• Napięcie
• Wzrost
• Głębokość
• Sygnał
• Faza
Kiedy dane zapisane są w pamięci komputera mogą
zostać poddane dalszej obróbce i analizie.
• Częstotliwość
Kiedy lokalizator jest sparowany z palmtopem (PDA)
posiadającym moduł GPS SurveyCERT™ doda do
pomiaru informacje o czasie i lokalizacji geograficznej.
RD8000 może przechowywać do 1000 pomiarów.
Aby zapisać pomiar należy nacisnąć przycisk
RD8000 pozwala na usunięcie wszystkich zapisanych
pomiarów. Usunięcie zapisu wyczyści pamięć
wewnętrzną RD8000 i zaleca się je wykonać przed
rozpoczęciem nowych pomiarów.
.
Aby otrzymać jak najdokładniejszy pomiar lokalizator nie
powinien być poruszany podczas zapisu.
Lokalizator zawsze zapisuje pomiar do pamięci
wewnętrznej. Jeśli moduł Bluetooth® jest włączony
lokalizator spróbuje również wysłąć dane do
sparowanego palmtopa lub komputera PC. Jeśli w
zasięgu nie ma żadnego z tych urządzeń na ekranie
zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Aby tego
uniknąć wyłącz moduł Bluetooth® lub upewnij się, że
PDA lub komputer znajdują się w pobliżu.
Nie da się odzyskać raz usuniętych danych
pomiarowych dlatego należy posługiwać się tą
funkcją ostrożnie.
Aby usunąć wszystkie zapisane pomiary:
1. Włącz generator i za pomocą
głównego menu.
przejdź do
2. Używając strzałek przejdź do opcji LOG.
3. Naciśnij
aby wejść do podmenu.
4. Za pomocą strzałek wybierz opcję DEL.
UWAGA! Jeśi ikona pomiaru pulsuje oznacza, że
jakość pomiaru jest niska i należy go przeprowadzić
ponownie. Niska jakość odczytu może być
spowodowana
źródłami
promieniowania
elektromagnetycznego znajdującymi się w pobliżu.
5. Aby potwierdzić usunięcie danych naciśni
6. Naciśnij
.
aby wyjść z menu.
18
Rozdział 5 – Połączenie Bluetooth®
System
RD8000
wyposażony
jest
w
moduł
bezprzewodowej łączności Bluetooth®. Każdy z
lokalizatorów RD8000 pozwala na bezprzewodową
łączność z komputerem lub palmtopem (PDA). Modele
wyposażone w system iLOC pozwalają także na
bezprzewodową kontrolę nad generatorem za pomocą
lokalizatora.
UWAGA! Bezprzewodowa łączność w systemie
RD8000 może stanowić przedmiot dla prawa
państwowego lub lokalnego.
Nie należy używać łączności bezprzewodowej w
środowisku, w którym taka łączność może stanowić
zagrożenie.
SurveyCERT™ jest aplikacją przygotowaną przez firmę
Radiodetection dla systemów operacyjnych PocketPC
oraz Window XP. SurveyCERT™ może czytać oraz
przestawiać w postaci tabeli dane pomiarowe zarówno
do analizy w czasie rzeczywistym jak i analizy
popomiarowej.
Każdy z lokalizatorów RD8000 może połączyć się
bezprzewodowo z kompatybilnym komputerem za
pomocą modułu Bluetooth™.
5.3.1 Minimalne wymagania
• Lokalizator RD8000
• Komputer z systemem operacyjnym Windows XP
z Service Pack 2.
• Moduł Bluetooth®dla komputera.
• Aplikacja SurveyCERT dla Windows XP.
5.3.2 Parowanie urządzeń
Urządzenie wykorzystujące moduł Bluetooth®muszą
zostać sparowane przed użyciem. Poniższa
procedura przedstawia jak sparować lokalizator
RD8000 z komputerem stacjonarnym używając
adaptera Bluetooth®wykorzystującego port USB.
PAMIĘTAJ! Poniższa instrukcja jest tylko
wskazówką. Procedura parowania urządzeń może
różnić się w zależności od komputera i modułu
Bluetooth®w nim użytego.
Aby sparować urządzenia należy:
Jeśli SurveyCERT™ używany jest razem z modułem
GPS do danych pomiarowych automatycznie dodawane
są informacje o położeniu geograficznym i czasie.
Aplikację SurveyCERT™ oraz instrukcję obsługi można
pobrać ze strony www.radiodetection.com.
Ustawienia lokalizatora:
1. Włącz lokalizator i za pomocą
głównego menu.
przejdź do
2. Za pomocą strzałek przewiń do opcji BT.
Aby pobrać SurveyCERT™:
1. Odwiedź witrynę www.radiodetection.com
2. Przejdź do zakładki Support a następnie
SurveyCERT™ i wybierz model RD8000.
3. SurveyCERT™ znajduje się w pakiecie razem z
aplikacją Centros Manager. Zastosuj się do
instrukcji instalacji aplikacji Centros Manager.
3. Naciśnij
aby wejść do menu BT.
4. Za pomocą strzałek przejdź do opcji PAIR.
5. Zatwierdź wybór za pomocą
.
6. Za pomocą strzałek przewiń do opcji BT-PC.
7. Naciśnij lewą strzalkę aby rozpocząć parowanie.
8. Naciśnij
aby wyjść z menu.
19
Ustawienia komputera:
1. Podłącz adapter Bluetooth®do wolnego portu USB
w komputerze.
5.4.2 Parowanie urządzeń
2. Naciśnij Start i przejdź do Panelu Sterowania oraz
wybierz opcję Urządzenia Bluetooth™.
Parowanie lokalizatora RD8000 z palmtopem powinno
zostać przeprowadzone zgodnie z zaleceniami dla
oprogramowania palmtopa. Procedura może różnić się
w zależności od modelu palmtopa oraz wersji systemu
operacyjnego. Poniższa procedura powinna być
odpowiednia dla większości palmtopów z systemem
Windows Mobile 5.
3. Wybierz opcję Dodaj aby uruchomić kreator
dodawania urządzeń Bluetooth™.
Aby sparować urządzenia należy:
4. Zaznacz opcję „moje urządzenie jest ustawione i
gotowe do znalezienia”.
Ustawienia lokalizatora:
a. Jeśli komputer posiada wbudowany moduł
Bluetooth®włącz go.
5. Urządzenie o nazwie RD8K_xxx powinno się
pojawić. Jeśli tak się nie stanie, upewnij się, że
lokalizator jest w trybie parowania i ponownie
rozpocznij wyszukiwanie.
1. Włącz lokalizator i za pomocą
głównego menu.
przejdź do
2. Za pomocą strzałek przewiń do opcji BT.
6. Wybierz urządzenie RD8K_xxx i kliknij Dalej.
3. Naciśnij
7. Zaznacz opcję „Użyj kodu dołączonego do
dokumentacji” i wpisz jako kod 1234. Naciśnij
Dalej.
4. Za pomocą strzałek przejdź do opcji PAIR.
8. Zakończenie pracy przez kreator dodawania
urządzeń Bluetooth®informuje o prawidłowym
sparowaniu urządzeń.
6. Za pomocą strzałek przewiń do opcji BT-PC.
9. Należy zapisać numer portu COM przypisanego do
urządzenia ponieważ będzie to wymagane do
skonfigurowania aplikacji SurveyCERT™.
aby wejść do menu BT.
5. Zatwierdź wybór za pomocą
.
7. Naciśnij lewą strzalkę aby rozpocząć parowanie.
8. Naciśnij
aby wyjść z menu.
Ustawienia palmtopa:
Każdy z lokalizatorów RD8000 może połączyć się
bezprzewodowo z kompatybilnym palmtopem za
pomocą modułu Bluetooth™.
5.4.1 Minimalne wymagania
• Lokalizator RD8000
• Palmtop z modułem Bluetooth®oraz systemem
Windows Mobile 4.5 lub późniejszym.
• Aplikacja SurveyCERT dla Pocket PC.
• Opcjonalny moduł GPS
1. Z menu Start należy wybrać opcję Ustawienia a
następnie przejść do zakładki Połączenia i wybrać
Bluetooth®.
2. Upewnij się, że moduł Bluetooth®jest włączony a
palmtop jest widoczny dla innych urządzeń.
3. Wybierz zakładkę
wyszukiwanie.
Urządzenia
i
przeprowadź
4. Utwórz współpracę z RD8K_xxx.
5. Jeśli wymagane podaj hasło : 1234.
6. Wybierz zakładkę Porty COM oraz wybierz Nowy
Port Wychodzący i przypisz go do RD8000. Zapisz
numer portu COM.
20
5.5.2 Wyłączanie modułu Bluetooth®
Udana komunikacja bezprzewodowe zależy od wielu
czynników. Między innymi są to poziom zużycia baterii,
zakłócenia elektromagnetyczne, pamięć urządzenia i
fizyczne przeszkody.
Moduł
Bluetooth®
może
zostać
całkowicie
wyłączony aby przedłużyć czas pracy baterii lub
zastosować
się
do
zasad
bezpieczeństwa
obowiązujących w danym środowisku.
Aby zresetować połączenie bezprzewodowe:
Upewnij się, że bateria generatora, lokalizatora oraz
jakiekiegokolwiek
urządzenia
wykorzystującego
łączność
bezprzewodową
jest
odpowiednio
naładowana. Wiele palmtopów wyłączy moduł
Bluetooth® jeśli poziom baterii jest zbyt niski. Aby
uzyskać więcej informacji na ten temat
sprawdź
dokumentację techniczną wykorzystywanych urządzeń.
Silne zakłócenia elektromagnetyczne mogą zredukować
zasięg połączenia bezprzewodowego lub uszkodzić
dane pomiarowe.
Palmtop może nie mieć wystarczającej ilości pamięci
dla połączenia bezprzewodowego zwałaszcza jeśli
połączenie trwalo dłużej niż godzinę.
Pomimo, że iLOC może poprawnie funkcjonować na
dystansie do 800m komputer oraz RD8000 muszą
znajdować się w odległości do 10m aby poprawnie
nawiązać łączność bezprzewodową.
1. Włącz lokalizator i za pomocą
głównego menu.
przejdź do
2. Za pomocą strzałek przewiń do opcji BT.
3. Naciśnij
aby wejść do menu BT.
4. Za pomocą strzałek przejdź do opcji OFF.
5. Zatwierdź wybór za pomocą
.
5.5.3 Kody błędów modułu Bluetooth®
Jeśli podczas próby nawiązania połączenia
pomiędzy lokalizatorem a komputerem/palmtopem
lub generatorem wystąpi błąd na ekranie zostanie
wyświetlony kod błędu. Pozwoli to na szybkie
rozpoznanie i rozwiązanie problemu.
Poniższa tabela zawiera kod błędu oraz jego opis.
5.5.1 Resetowanie połączenia
Jeśli doświadczysz problemów z połączeniem
bezprzewodowym zaleca się zresetowanie połączenia i
ponowne sparowanie urządzeń.
KOD
BŁĘDU
OPIS
BT001
Moduł Bluetooth® nie jest skonfigurowany
na tym urządzeniu.
BT002
Błąd komendy inicializacji.
BT003
Urządzenie nie
generatorem.
sparowane
z
BT004
Urządzenie nie jest sparowane
komputerem lub palmtopem.
z
BT005
Sparowany
nieudana.
BT006
Odpowiedź NAK otrzymana z generatora.
BT007
Zła odpowiedź generatora.
BT008
Brak odpowiedzi z generatora.
Aby zresetować połączenie bezprzewodowe:
1. Włącz lokalizator i za pomocą
głównego menu.
przejdź do
jest
2. Za pomocą strzałek przewiń do opcji BT.
3. Naciśnij
aby wejść do menu BT.
4. Za pomocą strzałek przejdź do opcji RESET.
5. Zatwierdź wybór za pomocą
.
6. Sparuj ponownie urządzenia stosując się do
instrukcji z sekcji 5.3 oraz 5.4.
ale
próba
połączenia
21
Rozdział 6 – Funkcja iLOC™
Parowanie:
Funckja iLOC™ jest standardową funkcją urządzeń
RD8000 PXLB oraz PDLB. Przed użyciem funckji
iLOC™ należy sparować generator i lokalizator.
1. Naciśnij przycisk
na lokalizatorze i
generatorze kiedy obydwa urządzenia są gotowe
do sparowania. Czynność ta musi zostać
wykonana w ciągu 30s.
Funkcja iLOC™ pozwala na zdalne sterowanie
generatoram za pomocą lokalizatora.
Za pomoca
iLOC™ możesz ustawić częstotliwość pracy, moc oraz
użyć funkcji SideStep. Komendy iLOC™ wysyłane są za
pomocą Bluetooth®. Maksymalny zasięg pracy wynosi
800m.
2. Po tej czynności zostanie
sparowania urządzeń.
podjęta
próba
Kiedy parowanie jest w toku, na ekranie generatora i
lokalizatora zostanie wyświetlona pulsująca ikona
modułu Bluetooth®. Parowanie może trwać do minuty.
Jeśli proces się powiedzie ikona Bluetooth®
przestanie pulsować.
Jeśli proces parowania się nie powiedzie, upewnij się,
że wszystkie urządzenia są włączone i powtórz
parowanie.
Lokalizator:
1. Włącz lokalizator i za pomocą
głównego menu.
przejdź do
2. Za pomocą strzałek przewiń do opcji BT, za
pomocą, której uzyskasz dostęp do wszystkich
opcji modułu Bluetooth®.
3. Naciśnij
aby wejść do menu BT.
Kiedy urządzenia są sparowane możesz zdalnie
zmieniać częstotliwość pracy i poziom mocy
wyjściowej za pomocą komend iLOC™.
PAMIĘTAJ! W idealnych warunkach komendy
iLOC™ mogą być wysyłane na odległość do 800m.
Obecność budynków lub źródeł promieniowania
elektromagnetycznego może zmiejszyć ten zasięg.
4. Za pomocą strzałek przejdź do opcji PAIR.
5. Zatwierdź wybór za pomocą
.
6. Ponownie za pomocą strzałek przejdź do opcji BTTX.
7. Lokalizator jest gotowy do sparowania. Przejdź do
wskazówek dotyczących generatora.
Generator:
Aby zmienić częstotliwość za pomocą lokalizatora:
1. Za pomocą
1. Włącz generator i za pomocą
głównego menu.
przejdź do
2. Za pomocą strzałek przewiń do opcji BT.
3. Naciśnij
Po sparowaniu generatora i lokalizatora za pomocą
komend iLOC™ można dokonać zdalnej zmiany
częstotliwości pracy generatora.
aby wejść do menu BT.
4. Za pomocą strzałek przejdź do opcji PAIR.
5. Generator jest teraz gotowy do sparowania.
włącz lokalizator i generator.
2. Sparuj lokalizator i generator.
3. Za
pomocą
częstotliwość.
wybierz
odpowiednią
4. Komendy iLOC™ wysyłane są za pomocą
.
Należy go nacisnąć aby wysłać komendę o
zmianie częstotliwości do generatora.
5. Na ekranie lokalizatora pojawi się napis SEND
oraz jeśli transfer się powiedzie napis OK.
22
6. Jeśli transfer się nie powiedzie na ekranie
lokalizatora zostanie wyświetlony komunikat o
błędzie zawierający kod błędu. Kody błędów podane
są w rozdziale 5.5.3.
Jeśli proces transmisji komendy się nie powiedzie może
to być spowodowane zbyt dużą odległością lub błędem
połączenia. Zbliż się do generatora i powtórz proces.
Jeśli to nie pomoże należy zresetować połączenie
według procedury opisanej w sekcji 5.5.1.
3. Opcje ustawienia mocy generatora znajduja się w
menu TXOUT. Aby pokazać menu TXOUT należy
nacisnąć i ptrzytrzymać przycisk
4. Naciśnij
.
aby wejsć do menu TXOUT.
5. Za pomocą strzałek wybierz interesującą Cię
opcję. Opcje menu:
a. STDBY: tryb czuwania. Połączenie jest aktywne
ale wyjście generatora jest wyłączone.
b. LOW: tryb niskiej mocy.
Funkcja SideStep™ pozwala na automatyczną zmianę
wyjściowej częstotliwości generatora z krokiem kilku
herców. Częstotliwość pracy lokalizatora dostrajana jest
automatycznie tak aby odpowiadała częstotliwośći
generatora.
Aby krokowo zmienić częstotliwość:
1. Za pomocą
włącz lokalizator i generator.
2. Sparuj lokalizator i generator.
3. Za pomocą
częstotliwość.
wybierz odpowiednią
4. Należy przytrzymać przycisk
aby włączyć
funkcję SideStep™. Na ekranie pojawi się napis
STEP.
5. Naciśnij przycisk
generatora.
aby wysłać komendę do
c. MED: tryb mocy średniej.
d. HIGH: tryb wysokiej mocy.
e. BOOST: tryb chwilowego wzmocnienia mocy.
6. Po wybraniu odpowiedniej opcji należy nacisnąć
aby zatwierdzić wybór.
7. Następnie należy nacisnąć
aby zatwierdzić
wybór odpowiedniej opcji i wyjść z menu.
8. Ponowne naciśnięcie
komendy do generatora.
spowoduje wysłanie
Jeśli proces transmisji komendy się nie powiedzie
może to być spowodowane zbyt dużą odległością lub
błędem połączenia. Zbliż się do generatora i powtórz
proces. Jeśli to nie pomoże należy zresetować
połączenie według procedury opisanej w sekcji 5.5.1.
6. Jeśli transmisja się powiedzie obok wskazania
częstotliwości na ekranie pojawi się gwiazdka (*).
Komendy iLOC™ pozwalają na zdalne ustawienie mocy
wyjściowej generatora. Za pomocą tych komend można
również zdalnie włączyć i wyłączyć tryb czuwania w
generatorze.
Aby dostosować moc wyjściową generatora:
1. Za pomocą
włącz lokalizator i generator.
2. Sparuj lokalizator i generator.
23
Rozdział 7 – Lokalizowanie kabli i rur
Poniższy rozdział wprowadza podstawowe pojęcia oraz
techniki
lokalizowania
elementów
infrastruktury
podziemnej za pomocą systemu RD8000. Więcej teorii
na ten temat można znaleźć w dokumencie „ABC and
XYZ of locating buried pipes and cables”, który można
pobrać ze strony www.radiodetection.com
Po rozpoznaniu obiektu w trybie anteny pojedynczej
zaleca się powtórne lokalizowanie w trybie SZCZYT
lub ZERO pozwalające na dokładne ustalenie
położenia obiektu.
System RD8000 wspiera cztery tryby pracy anteny aby
dopasować się do lokalnych wymagań każdego
pomiaru. Tryby pracy:
Aby wybrać tryb SZCZYT:
Podczas pracy w trybie anteny pojedynczej na ekranie
wyświetlane są informacje o głębokości, natężeniu
prądu oraz sile sygnału. Dodatkowo wyświetlane jest
także kompas.
1. Za pomocą
włącz lokalizator.
2. Za pomocą
częstotliwość.
wybierz odpowiednią
• Szczyt
• Antena pojedyncza
• Zero
3. Naciskaj przycisk
• Łączony szczyt/zero
się ikona
anteny.
7.1.1 Tryb SZCZYT
Tryb SZCZYT jest najczulszym i najdokładniejszym
trybem pracy anteny pozwalającym na dokładne
pomiary położenia i głębokości. Zapewnia mocne
wzmocnienie odpowiedzi przy niskiej stracie czułości.
Tryb Szczyt nie może być wyłączony przy pomocy
menu.
W tym trybie pracy na ekranie wyświetlane są
informacje o głębokości, natężeniu prądu oraz sile
sygnału. Dodatkowo wyświetlany jest także kompas.
Aby wybrać tryb SZCZYT:
aż na wyświetlaczu pojawi
oznaczająca tryb pojedynczej
7.1.3 Tryb ZERO
Tryb pracy ZERO powininen być używany do
weryfikacji pochodzenia zlokalizowanego sygnału w
środowiskach z niskim lub zerowym poziomem
promieniowania elektromagnetycznego.
Podczas pracy w trybie ZERO na ekranie wyświetlana
jest infromacja o sile sygnału, kompas oraz strzałki
kierunkowe.
Aby wybrać tryb SZCZYT:
1. Za pomocą
włącz lokalizator.
2. Naciskaj przycisk
się ikona
aż na wyświetlaczu pojawi
oznaczająca tryb SZCZYT.
1. Za pomocą
2. Naciskaj przycisk
się ikona
7.1.2 Tryb anteny pojedynczej
Podczas pracy w trybie anteny pojedynczej RD8000
pracuje z większą czułością na większym obszarze niż
tryb SZCZYT. Tryb ten pozwala na szybkie i ogólne
zlokalizowanie
głęboko
położonych
elementów
infrastruktury.
włącz lokalizator.
aż na wyświetlaczu pojawi
oznaczająca pracy ZERO.
Tryb pracy ZERO podaje odpowiedź zerową kiedy
lokalizator znajduje się bezpośrednio nad źródłem
sygnału. W tym trybie pracy podana jest lokalizacja
kabla ale nie jego orientacja. Tryb ten pozwala na
łatwiejszą lokalizację niż tryb SZCZYT ale specyfika
sygnału czyni go podatnym na zakłócenia.
24
7.1.4 Tryb łączony SZCZYT/ZERO
Łączony tryb pracy SZCZYT/ZERO pozwala na
korzystanie z zalet obydwu trybów pracy jednocześnie.
Za pomocą strzałek kierunkowych (proporcjonalncych)
należy umieścić lokalizator nad punktem zerowym. Jeśli
odpowiedź szczytowa nie jest maksymalna oznacza to
zniekształcenie pola. Jeśli odpowiedź szczytowa jest
maksymalna oznacza to brak lub bardzo niskie
zniekształcenie pola. Od tego momentu można używać
informacji o głębokości i natężeniu prądu.
Podczas pracy w trybie łączonym na ekranie
wyświetlane są informacje o sile sygnału, natężeniu
prądu, głębokości oraz strzałki kierunkowe i kompas.
Lokalizowanie punktowe pozwala na dokładne
badanie położenia badanego elementu infrastruktury
podziemnej po wczesniejszym ogolnym ustaleniu jego
polozenia za pomoca trasowania. Lokalizowanie
punktowe należy zacząć ze średnią mocą wyjściową
generatora, średnią częstotliwością generatora i
lokalizatora oraz trybem SZCZYT.
Czułość lokalizatora należy ustawić na ok. 50%.
PAMIĘTAJ! Może wystąpić konieczność zmiany
czułości lokalizatora podczas pracy aby wskaźnik
mocy sygnału nie wyszedł poza skalę.
Aby wybrać tryb SZCZYT:
1. Za pomocą
włącz lokalizator.
2. Naciskaj przycisk
aż na wyświetlaczu pojawi
oznaczająca łączony tryb pracy
się ikona
SZCZYT/ZERO.
Rys.7.2 – Schamat
lokalizowania punktowego
Kompas wyświetlany na ekranie lokalizatora zapewnia
wizualne przedstawienie kierunku lokalizowanego kabla,
rury lub sondy. Kompas jest dostępny podczas
lokalizowania częstotliwości aktywnych oraz pasywnych
częstotliwości CATV oraz CPS. Kompas nie jest
dostępny przy lokalizowaniu sygałów mocy i radiowych.
Aby przyspieszyć trasowanie zaleca się włączenie trybu
pracy ZERO.
Podczas trasowanie należy „kołysać” lokalizatorem w
lewo i prawo poruszając się nad
linią
kabla.
Obserwowanie
zerowej odpowiedzi pozwoli na
dokładne trasowanie. Strzałki
kierunkowe informują po której
stronie lokalizatora znajduje się
zródło sygnału.
Należy co jakiś czas przełączyć
na
tryb
SZCZYT
aby
zweryfikować położenie kabla.
Rys.7.1 – Schemat
trasowania
Rys.7.3 – Lokalizowanie
punktowe przy pomocy
trybu łączonego
SZCZYT/ZERO
Trzymając lokalizator bezpośrednio nad linią kabla
należy przemieszczać lokalizator poprzecznie do linii
kabla.
Należy
odnaleźć
punkt
maksymalnej
odpowiedzi.
Bez przemieszczania lokalizatora należy obrócić go
wokół własnej osi. Należy zatrzymać się w punkcie
maksymalnej odpowiedzi.
Trzymając lokalizator pionowo z anteną położoną jak
najbliżej ziemi przesuń lokalizator w poprzek linii i
zatrzymaj w punkcie maksymalnej odpowiedzi.
Zaznacz nowo
lokalizowanej linii.
ustaloną
Aby zwiększyć
procedurę.
dokładność
pozycję
można
i
kierunek
powtórzyć
25
Następnie należy przełączyć lokalizator na tryb pracy
ZERO i ustalić pozycję z zerową odpowiedzią. Jeśli
położenia obiektu wyznaczone przy pomocy trybu
SZCZYT i ZERO się pokrywają można założyć, że
wyznaczone położenie jest precyzyjne. Jeśli te dwa
położenie nie są identyczne, ale jedno i drugie wykazują
ten sam błąd położenia oznacza to że lokalizowany
obiekt położony jest bliżej miejsca wyznaczonego przez
tryb SZCZYT.
Linia znajduje się w połowie odległości pomiędzy
znacznikami trybu SZCZYT i ZERO.
Istnieje kilka technik lokalizacji nieznanych instalacji.
Używanie tych technik jest szczególnie ważne przed
rozpoczęciem prac ziemnych (tj. kopanie) w celu
upewnienia się, że żadna z instalacji nie jest
uszkodzona.
Zatrzymaj się jeśli odpowiedź osiągnie poziom
wskazujący na istnienie instalacji. Zlokalizuj instalację
punktowo (zobacz rozdział 7.4) i zaznacz jej
położenie. Trasuj linie aż do opuszczenia obszaru
badań. Powróć do lokalizowania w schemacie siatki.
W niektórych obszarach może znajdować się duża
liczba sygnałów o częstotliwości 50/60Hz. Należy
podnieść lokalizator 50mm nad powierzchnię gruntu i
powtórzyć badanie.
W kolejnym kroku należy przełączyć lokalizator na tryb
radiowy (jeśli istnieje taka możliwość). Zwiększ
czułość do maksimum i powtórz lokalizowanie według
schematu siatki. Trasuj a następnie zlokalizuj
punktowo wszystkie instalacje znalezione w tym
obszarze.
W większości obszarów tryb radiowy zlokalizuje
instalacje nie emitujące sygnałów mocy dlatego
lokalizacja powinna być wykonana w obydwu trybach.
7.5.1 Lokalizowanie w trybie pasywnym
7.5.2 Lokalizowanie w trybie indukcyjnym
Za pomocą tej techniki można wykrywać sygnały mocy,
radiowe, CATV oraz CPS pochodzące z instalacji
podziemnej.
Lokalizowanie indukcyjne jest najpewniejszą metodą
lokalizacji nieznanych instalacji. Ten rodzaj badania
wymaga obecności dwóch osób oraz użycia
generatora i lokalizatora. Przed startem lokalizacji
należy
wyznaczyć
obszar
badania
oraz
prawdopodobnego kierunku położenia instalacji.
Upewnij się, że generator jest ustawiony na tryb
indukcyjny.
Aby rozpocząć lokalizowanie w trybie pasywnym:
1. Za pomocą
włącz lokalizator.
2. Za pomocą
wybierz odpowiednią
częstotliwość ( moc, radio, CATV, CPS oraz
PASSIV, który jednocześnie wykrywa sygnały
mocy i radiowe).
3. Ustaw maksymalną czułość. Jeśli odpowiedź
zostanie rozpoznana zmniejsz czułość
dopasowując ją do skali wskaźnika mocy sygnału.
PAMIĘTAJ! Jeśli używasz funkcji iLOC ten typ
lokalizacji może być przeprowadzony przez
jednego operatora pod warunkiem, że odległość
pomiędzy lokalizatorem a generatorem nie
przekroczy 800m.
4. Przeszukuj okolicę według schematu siatki (rys 7.4)
Antena powinna być ustawiona równolegle do
kierunku ruchu.
Rys.7.4 –Schemat siatki –
lokalizowanie pasywne
Rys.7.4 – Lokalizowanie
indukcyjne
26
Jeden z operatorów jest odpowiedzialny za generator,
drugi za lokalizator. Generator indukuje sygnał na
pobliskie instalacje co pozwala na ich wykrycie przez
lokalizator. Generator powinien być trzymany wzdłóż
prawdopodobnego kierunku położenia instalacji.
Drugi z operatórw rozpoczyna przeszukiwanie obszaru
badań trzymając lokalizator poprzecznie do kierunku
położenia instalacji. Poziom czułości lokalizatora należy
ustawić na jak najwyższym poziomie tak aby nie zostały
rozpoznawane sygnały dochodzące bezpośrednio przez
sprzężenie.
Kiedy lokalizator i generator znajdują się w jednej linii
obydwaj operatorzy powinni zacząć poruszać się
równocześnie do przodu. Operator trzymający
lokalizator powinien poruszać nim w przód i tył. Pozwla
to
na
zredukowanie
błędu
wynikającego
z
niedokładnego wyrównania położenia lokalizatora,
generatora i badanej instalacji.
Generator przekazuje maksymalny sygnał kiedy
znajduje się bezpośrednio nad instalacją. Należy
poruszyć generatorem w przód i w tył aby upewnić się
że znajduje się on bezpośrednio nad instalacją.
Należy zaznaczyć pozycję, w których zlokalizowane
zostało każde maksimum. Powtórz badanie w innych
kierunkach.
Kiedy zlokalizujesz potencjalne położenie wszystkich
instalacji kontynuuj lokalizowanie poza terenem
badania.
27
Rozdział 8 – Pomiary głębokości i natężenia
prądu
RD8000 pozwala na pomiar głębokości położenia
infrastruktury podziemnej. Maksymalna głębokość
wynosi ok. 6m. Wynik pomiaru podawany jest względem
środka badanej instalacji. Najdokładniejsze wyniki
otrzymuje się przy użyciu generatora.
RD8000 jest w stanie ustalić głębokość także podczas
pracy z pasywnymi sygnałami mocy. Należy jednak
pamiętać, że wynik takiego pomiaru może być
obarczony dużym błędem ponieważ sygnał może być
zakłócony przez inne pasywne sygnały z pobliskich
źródeł.
Aby zapobiec zniekształceniu sygnału nie należy
podawać
go
indukcyjnie.
Jeśli
podłączenie
bezpośrednie jest nie możliwe generator należy
umieścić w odległości minimum 15 metrów od miejsca
pomiaru.
Pomiar głębokości nie jest dokładny jeśli występuje
wyraźna interferencja lub jeśli generowany sygnał
został sprzężony z sąsiadującą instalacją.
Upewnienie się, że pozycja SZCZYT pokrywa się z
pozycją ZERO jest pomocne przy pomiarach
głębokości.
PAMIĘTAJ! Dokładność pomiaru głębokości jest
zależna od wielu czynników. Wynik powinien być
traktowany tylko jako wskazówka. Należy zachować
ostrożność podczas wykopów.
Nie należy wykonywać pomiarów głębokości na
zgięciach i rozgałęzieniach instalacji. Aby dokonać
poprawnego pomiaru należy oddalić się min 5m.
8.1.1 Pomiary TruDepth oraz kompas
Należy pamiętać, że pomiar głębokości jest możliwy
tylko jeśli lokalizator jest poprawnie zorientowany
względem badanej instalacji. Orientację ułatwia kompas
wyświetlany na ekranie lokalizatora.
Podczas lokalizacji kabli należy upewnić się, że kompas
wyświetla położenie kabla na godzinie 6. Podczas
lokalizacji sondy (zobacz rozdział 10.4) kompas
powinień wyświetlać położenie wschód/zachód.
Rys. 8.1 – Pomiar
głębokości
Rys. 8.2 – Pomiar głębokości
Aby dokonać poprawnego pomiaru głębokości:
• Zlokalizuj miejscowo położenie instalacji.
• Upewnij się, że lokalizator znajduje się
bezpośrednio nad instalacją. Antena powinna być
umiejscowiona pod odpowiednim kątem a
lokalizator powinień być trzymany pionowo.
Dostosuj poziom czułości urządzenia.
• Naciśnij guzik pomiaru głębokości aby przełączyć
się pomiędzy pomiarem głębokości a natężenia
prądu.
Jeśli ziemia wytwarza silne pole należy dokonać
pomiaru trzymając lokalizator tak aby antena
znajdowała się ok. 50mm nad ziemią a następnie
odjąć wskazaną głębokość od zasadniczego pomiaru.
28
1. Włącz lokalizator.
Aby zweryfikować dokładność pomiaru należy podnieść
lokalizator ok. 50mm i powtórzyć pomiar. Jeśli różnica
pomiędzy pomiarami zmieniła się również o 50mm jest
to dobrym wskaźnikiem, że pomiar jest dokładny.
Pomiar głębokości w sprzyjających warunkach jest
obarczony 2.5% błędem. Aby upewnić się czy warunki
pomiaru są odpowiednie należy:
• Upewnij się, że badana instalacja przebiega prosto
co najmniej 2m w obydwu kierunkach od punktu
pomiaru.
• Sprawdź czy generowany sygnał jest stały w
odległości 15m od generatora. Dokonaj powtórnych
pomiarów po obydwu stronach pierwotnego punktu
pomiarowego.
• Upewnij się, że w odległości 1-2m nie znajduje się
instalcja emitująca podobny sygnał. Jest to
najczęstszy powód niedokładności pomiaru. W
takich sytuacjach błąd może wynosić ±50%.
• Wykonaj kilka pomiarów w punktach położonych
niedalego pierwszego punktu pomiarowego.
Najpłytszy pomiar jest najdokładniejszy i wskazuje
najlepiej miejsce położenie istalacji.
2. Wybierz częstotliwość indukcyjną odpowiadającą
częstotliwości generatora.
3. Wybierz tryb pracy z sondą.
4. Poruszaj lokalizatorem w prawo i w lewo aż do
momentu uzyskania maksymalnego sygnału a
następnie umieść go na niematalicznym obiekcie
(np. pudło kartonowe) na wysokości ok. 500mm.
Upewnij się, że koniec lokalizatora jest
skierowany w stronę generatora.
5. Zanotuj głębokość jaka została wskazana przez
lokalizator.
6. Zmierz odległość od podstawy lokalizatora do
środka generatora.
7. Porównaj uzyskany wynik z ogległością podaną
przez lokalizator.
Lokalizator może zostać uznany za dokładny jeśli
odległość rzeczywista i wartość odczytana z
lokalizatora nie różnią się od siebie więcej niż o 10%.
METODA 2
Druga metoda kalibracji polega na podaniu sygnału na
instalację o znanej głębokości położenia. Następnie
należy zlokalizować instalację oraz dokonać pomiaru
głębokości. Porównaj głębokość odczytaną z
urządzenia z rzeczywistą głębokością.
8.2.1 Zgrubna kalibracja pomiaru
Zgrubna kalibracja pomiaru głębokości jest łatwa i
pozwala na szybkie sprawdzenie czy pomiar znajduje
się w akceptowalnym zakresie. Może być wykorzystana
jeśli uzyskiwane są niedokładne odczyty na
instalacjach, których orientacyjna głębokość jest znana.
Istnieją dwie metody kalibracji lokalizatora. Obydwie
wymagają użycia generatora.
METODA 1
Generator
należy
umieścić
bezpośrednio
na
niematelicznym obiekcie (np. pudło kartonowe) zdala od
wszystkich instalacji podziemnych. Włącz generator i
upewnij się, że pracuje w trybie indukcyjnym i nie są do
niego podłączone żadne akcesoria. Aby zredukować
efekty sprzężenia pomiędzy generatorem a gruntem
należy umieścić go 500mm nad ziemią. Lokalizator
należy trzymać poziomo skierowany w stronę
generatora w odległości ok. 5m.
29
8.3.1 Identyfikacja za pomocą pomiaru
natężenia prądu
Rys. 8.4 – Przeprowadzanie pomiarów natężenia prądu
Pomiar natężenia prądu pozwala na zidentyfikowanie
instalacji oraz zbadanie stanu jej izolacji.
8.3.2 Pomiary natężenia prądu
Za pomocą generatora należy podać sygnał lub prąd na
badaną instalację. Natężenie prądu maleje wraz ze
wzrostem odległości od generatora. Stosunek ten jest
zależny od rodzaju instalacji oraz warunków glebowych.
Niezależnie jednak od tych warunków stosunek ten
powininen zmieniać się regularnie. Każda gwałtowna
zmiana natężenia świadczy o zmianie stanu instalacji.
W otoczeniu w którym znajduje się duże nagromadzenie
instalcji lokalizator może wykryć silniejszy sygnał
pochodzący od sąsiadującej instalacji. Pomimo
zastosowania kompensacji siła sygnału spada wraz ze
wzrostem głębokości.
Instalacja wykazująca najwyższe natężęnie prądu nawet
jeśli jej odpowiedź nie jest najwyższa jest instalacją, na
którą został podany prąd.
Pomiar natężenia prądu dostarcza użytecznej informacji
o położeniu rozgałęzień i zakrętów. Pomiar natężenia za
rozgałęzieniem pozwala na wyznaczenie linii głównej.
Rys. 8.3 – Pomiar natężenia prąu
30
8.3.3 Podawanie sygnału z generatora
Sygnał z generatora może zostać podany na instalację
w taki sam sposób (klamra, metoda indukcyjna) jak
sygnał wykorzystywany do trasowania.
8.3.4 Pomiar natężenia sygnału
Zlokalizuj miejscowo instalację i potwierdź dokładność
pomiaru wykorzystując zarówno tryb SZCZYT jak i
ZERO. Upewnij się, że lokalizator znajduje się pionowo i
bezpośrednio nad instalacją.
Lokalizator automatycznie oszacuje głębokość.
Sprzężenie sygnału z pobliskimi instalacjami może
zmniejszyć dokładność pomiaru. Jeśli podejżewasz, że
takie zakłócenia mogą mieć miejsce sprawdź za
pomocą lokalizatora czy w pobliżu nie znajdują się
instalacje, które emitują sygnał. Jeśli inne sygnały
powodują duże zakłócenia może istnieć konieczność
dokonania pomiaru w innym pukcie instalcji.
Rys. 8.5 – Pomiar natężenia prądu wykonywany przy
pomocy sygnału z generatora.
Do dokonania pomiaru natężenia potrzebne są obydwie
anteny. Akcesoria takie jak klamra i stetoskop nie mogą
być do tego użyte. Ponieważ pomiar natężenie prądu
jest funkcją głębokości można go dokonać tylko w trybie
pracy lokalizacji. Zaciski CD (kierunek natężęnia)
pozwalają na wykonywanie pomiarów natężenia prądu.
31
Rozdział 9 – Porady dotyczące lokalizacji
9.1.1 Indukcja
Jeśli kilka instalcji biegnie równolegle do siebie a
podłączenie generatora jest niemożliwe każda z
instalacji może zostać zlokalizowana osobno.
1. Przeszukaj okolicę w celu znalezienia położenia i
ilości wszystkich instalacji.
2. Zaznacz kierunek każdej z instalacji.
Aby wytrasować instalację:
Rys. 9.1 – 9.4 Różne typy zakłóceń pochodzące od pobliskich
instalacji
1. Wybierz tryb indukcyjny pracy generatora.
2. Ustaw częstotliwość pracy taką jak na
lokalizatorze.
3. Ustaw generator w jednej linii z instalacją oraz
upewnij się, że znajduje się on bezpośrednio nad
nią.
4. To pozwoli wyzerować sygnał bezpośrednio pod
generatorem a dodatkowo pozwoli na lokaliację
innych instalcji.
5. Zlokalizuj każdą z nich i zaznacz jej pozycję.
6. Przesuń generator wzdłuż kierunku przebiegu linii i
kontynuuj lokalizowanie i oznaczanie.
7. Oznacz wszystkie przewodniki w badanej okolicy
aż do momentu kiedy pozycja badanej instalacji
jest jednoznacznie ustalona.
9.1.2 Niepożądane sprzężenie sygnału
Nieporządane sprzężenie sygnału z badanej linii z
innymi pobliskimi liniami jest jednym z najczęstszych
problemów lokalizacyjnych. Prowadzi do błędu
onaczenia położenia i głębokości lub oznaczenia złej
instalacji. Pewien poziom sprzężenia jest nieunikniony w
niektórych sytuacjach ale istnieją metody za pomocą,
którch
uważny
użytkownik
może
zredukować
niekorzystny wpływ sprzężenia.
• Należy unikać używania trybu indukcyjnego do
podawania sygnału na instalację. Zaleca się
używanie klamry.
32
• Zidentyfikuj punkty, w których linie mogą się
krzyżować lub przebiegać w pobliżu do innej
instalacji. Pracuj w kierunku tych punktów. Jeśli
instalacja gazowa lub wodociągowa podłączona
jest do budynku należy podać sygnał na zaworach
lub punktach dostępowych a nie wewnątrz
budynku.
• Sprzężenie może zostać zminiejszone poprzez
stosowanie niskich częstotliwości sygnału.
• Używaj połączeń z podwójnym zakończeniem aby
ominąć sygnał zwrotny z uziemienia.
• Należy wybierać punkt podania sygnału
miejscach oddalonych od innych instalacji.
w
• Jeśli używasz połączenia z jedną końcówką umieść
uziemienie jak najdalej od badanej instalacji oraz
zdala od innych linii.
• Unikaj używania istniejących instalacji jako
uziemienia ponieważ inne instalację mogą być do
nich podłączone.
Użycie lampy ulicznej jako sposobu podania sygnału
na inny kabel w tym samym obwodzie elektrycznym
jest możliwe. Taki sygnał może być jednak słaby z
powodu ogległości, którą musi przebyć.
9.2.3 Dobre punkty do uziemienia
Podczas używania bezpośredniego podłączenia
ważne jest dobre uziemienie. Zapewnia to najniższą
rezystancję podłoża oraz uzyskanie najlepszego
sygnału wyjściowego. Jeśli użycie igły uziemiającej
jest niemożliwe poniżej podane są alternatywne
rozwiązania:
• Metalowe pokrywy włazów diagnostycznych,
• Kratki kanałów burzowych,
• Metalowe poręcze,
• Metalowe części płotów.
9.2.1 Pokrywy włazów diagnostycznych
W
niektórych
sytuacjach
wykorzystanie
igły
uziemieniowej jest niemożliwe (np. lokalizowanie na
drodze asfaltowej). W takiej sytuacjach jako uziemenia
można
wykorzystać
metalowe
części
włazów
diagnostycznych.
9.2.2 Wykorzystanie lamp
Bezpośrednie podłączenie do metalowych lamp
ulicznych jest prawie tak efektwyne jak podłączenie do
powłoki kabla. Jeśli kolumna lampy wykonana jest z
betonu należy podłączyć się do kabla. Dzięki takiemu
podłączeiu sygnał z generatora przekazywany jest na
duże odległości.
UWAGA! Praca z kablem wysokiego napięcia
powinna
być
przeprowadzana
przez
wykwalifikowanych operatorów.
Jeśli kabel nie jest uziemiony przy kolumnie należy
otworzyć
otwór
inspekcyjny i
podłączyć
się
bezpośrednio do przewodów wysokiego napięcia.
33
Izolowane łączenia rur wodnych i gazowych o dużej
średnicy montowanych w sekcjach są trudne do
lokalizowania przy zastosowaniu połączeń z jednym
zakończeniem. Jest to spowodowane faktem powrotu
sygnału do generatora poprzez inne instalacje. W
niektórych sytuacjach sygnał ten jest mocniejszy od
sygnału na badanej linii. Może być to spowodowane
głębszym położeniem tej linii niż linia po której dany
sygnał powraca.
Użycie połączenia dwu-końcowego jest dobrą metodą
pomiarową w miejscach dużego zagęszczenia instalacji
w sytuacji, gdy istnieje dostęp do instalacji na dwóch
końcach.
9.3.1
Rys. 9.5 – Połączenie dwu-końcowe
Wykonanie połączenia dwukońcowego
Należy podłączyć generator do punktu dostępowego
badanej instalacji. Uziemienie generatora należy za
pomocą długiego kabla podłączyć do drugiego punktu
dostępowego znajdującego się na trasie badania. Kabel
powinien być położony w jak największej odległości od
linii położenia badanej instalacji. Firma Radiodetection
dostarcza kable o długości 50 i 200m służące do tego
celu.
Metoda ta pozwala na dokładne badanie i identyfikację
instalacji. Kiedy połączenie zostało wykonane to samo
natężenie prądu powinno być wykrywane na całej
instalacji w obszarze powstałego obwodu. Wskazanie
lokalizatora powinno być stałe jeśli instalacja nie
zmienia swojej głębokości.
34
Rozdział 10 – Używanie akcesoriów
Zarówno
generator
jak
i
lokalizator
mogą
współpracować z szeroką gamą akcesoriów. Użycie
klamr ułatwia podawanie sygnału na instalacje, ramka
A-Frame pozwala na wykorzystanie zaawansowanych
możliwości wykrywania uszkodzeń.
Kiedy
akcesoria
są
podłączone,
urządzenie
automatycznie wykryje ich obecność oraz włączy
odpowiedni tryb pracy. Np. podłączenie ramki A-Frame
do lokalizatora spowoduje automatyczne przełączenie
się w tryb wykrywania uszkodzeń oraz ograniczy zakres
częstotliwości odpowiednich dla A-Frame. Na ekranie
zostanie wyświetlona informacja o podłączonych
akcesoriach.
10.2.2 Podłączenie klamry
1.
Podłącz wtyczkę klamry do gniazda na przodzie
lokalizatora RD8000.
2.
Zaciśnij klamrę wokół kabla lub rury i włącz
lokalizator.
3.
Ustaw częstotliwość pracy taką jak w generatorze.
4.
Kolejno podłącz klamrę do wszystkich kabli lub rur
i zanotuj wynik pomiaru. Porównaj wyniki. Linia z
maksymalną wartością sygnału jest linią, do której
podłączony jest generator.
Pełna lista dostępnych akcesoriów podana jest w
załączniku 13.6.
Klamry przeznaczone dla lokalizatora wykorzystywane
są w sytuacjach kiedy lokalizujemy instalacje położone
blisko siebie.
Lokalizowana linia może zostać zidentyfikowana
poprzez kolejne podłączenie klamry do wszystkich kabli
i notowanie siły sygnału.
10.2.1 Kiedy używać klamry
Klamra może być użyta w następujących sytuacjach:
Rys. 10.1 – Podłączanie klamry
Aby upewnić się, że instalacja została poprawnie
zidentyfikowana zamień miejscami lokalizator i
generator i powtórz pomiar.
• Kilka kabli lub rur jest położonych w niedużej
odległości.
• Dostęp do instalacji jest możliwy przez otwór
inspekcyjny.
PAMIĘTAJ! Standardowa klamra nie może być
używana z CM oraz CD. Dostępna jest specjalna
klamra CM/CD.
35
10.2.3 Dostępne klamry
10.3.1 Podłączenie klamry
Klamra Standardowa
Pierwszym krokiem jest podłączenie klamry do
gniazda wyjściowego w generatorze.
Klamra standardowa podłączana jest do gniazda
akcesoriów w lokalizatorze i może być wykorzystana do
pomiarów instalacji o maksymalnej średnicy 100mm.
Zaciśnij klamrę wokół rury lub kabla i upewnij się, że
szczęki się stykają. Włącz generator.
Badana instalacja powinna być uziemiona po obydwu
stronach umocowanej klamry. Kable w insulacji mogą
być lokalizowane jeśli odpowiednia ich długość
znajduje się pod ziemią co zapewnia dobre
uziemienie.
Rys. 10.2 – Klamra standardowa
Klamra Mała
Mała klamra zapewnia taką samą funkcjonalność jak
klamra standardowa ale pozwala na badania w
sytuacjach gdzie dostęp do instalacji jest ograniczony.
Klamra ta pozwala na badanie instalacji o średnicy
maksymalnej do 50mm.
Klamra CM/CD
Klamra ta pozwala na dokonianie pomiarów kierunku
prądu oraz wartości natężenia prądu. (CD- current
direction; CM – current measurment).
Klamry przeznaczone dla generatora pozwalają na
bezpieczne przeniesienie sygnału na badaną instalację.
Co więcej pozwalają na bezpośrednie podłączenie do
pracującej instalacji bez konieczności jej wyłączania.
Użycie klamry pozwala na dokładne podanie sygnału na
konkretną linię instalacji oraz redukuje efekt sprzężenia
z sąsiednimi liniami.
Linia, do której zostanie podłączona klamra przenosić
będzie najmocniejszy sygnał.
UWAGA! Przy podłączaniu do kabli mocy należy
upewnić się, że klamra jest podłączona do
generatora przez cały czas.
Klamra podłączona do kabla mocy o wysokiej wartości
natężenia prądu może wibrować lub wydawać
brzęczące dźwięki. Zjawisko to jest normalne i nie
powoduje uszkodzenia użądzenia.
Rys. 10.3 – 10.4 – Podłączanie klamry generatora
PAMIĘTAJ! Nie jest koniecznym
generatora jeśli używana jest klamra.
uziemianie
36
10.3.2 Dostępne klamry
Pomimo, że klamry lokalizatora i generatora wyglądają
identycznie ich wewnętrzna budowa jest inna. W celu
uniknięcia pomyłek przy podłączaniu klamry te mają
różne wtyczki kabli.
Standardowa klamra sygnałowa
Klamra standardowa podaje generowany sygnał
efektywnie i selektywnie. Na instalacje o średnicy do
100mm częstotliwość sygnału 8/33kHz lub maksymalnej
średnicy do 75mm sygnał o częstotliwości 512Hz.
Mała klamra sygnałowa
Klamra ta pozwala na efektywne podawanie sygnałów o
częstotliwościach 8 lub 33kHz na infrastruktórę, do
której dostęp jest utrudniony. Maksymalna średnica
wynosi 50mm.
Klamra CM/CD
Po podłączeniu do odpowiedniej infrastruktóry klamra ta
pozwla na podanie sygnałów CD oraz CM.
10.4.1 Kiedy używać sondy
Generator sondowy jest małym urządzeniem
zasilanym z baterii, które może zostać włożone
wewnątrz niemetalicznej rury i dzięki temu pozwala na
jej lokalizację. Dostępny jest szeroki wachlarz sond
pozwalający na zastosowanie ich w różnych
sytuacjach. Sondy mogą być użyte także w celu
lokalizacji połączeń w gazociągach, zatorów w rurach
kanalizacyjnych lub podczas poziomych przewiertów.
10.4.2 Wybór odpowiedniej sondy
Należy upewnić się, że wybrana sonda ma odpowiedni
zasięg oraz wymiary gabarytowe. Upewnij się, że
zakres częstotliwości pracy sondy odpowiada
zakresowi lokalizatora. Sondy oznaczane są według
częstotliwości ich pracy.
10.4.3 Przygotowanie do pracy
Należy wymienić baterię w sondzie. Nowa lub
naładowana bateria powinna być wymieniona każdego
dnia roboczego. Idealnie powinna być wymieniana
przed każdą nową pracą.
Upewnij się, że sonda i lokalizator pracują na tej samej
częstotliwości. W tym celu umieść sondę na ziemi w
odległości do lokalizatora odpowiadającej głębokości
badanej instalacji. Skieruj lokalizator w stronę sondy z
anteną skierowaną równolegle do niej oraz sprawdź
czy odczyt przekracza 50% maksymalnej czułości.
Rys. 10.5 Klamra CD
UWAGA! Generator może być podłączony do
pracujących infrastruktur tylko przy pomocy
odpowiednich akcesoriów.
10.4.4 Przemieszczanie sondy
Sondy zaopatrzone są w gwint (męski) pozwalający na
podłączenia do tyczki inspekcyjnej lub innych
urządzeń
pozwalających
na
wdrożenie
i
przemieszczanie sondy wzdłuż badanej instalacji.
Sondy mogą być doczepiane do wysokociśnieniowych
urządzeń służących do czyszczenia lub inspekcji
rurociągów. Sondy używane podczas przewiertów z
reguły motowane są do głowicy wiertnicy za częścią
wiercącą.
37
10.4.5 Lokalizowanie i trasowanie sondy
Sondę należy włożyć do rurociągu lub kanału oraz
rozpocząć lokalizację podczas gdy sonda jest jeszcze
widoczna. Trzymaj lokalizator pionowo nad sondą z
anteną równolegle do sondy. Ustaw czułość lokalizatora
tak aby wskazanie zawierało się w przedziale 60-80%.
Najmocniejsze pole emitowane jest przez geometryczny
środek sondy. Dwa sygały pochodne emitowane są
przez końce sondy. Wykrycie dwóch sygnałów
pochodnych
potwierdza poprawne zlokalizowanie
sondy. Zmniejsz czułość sondy tak aby sygnały
pochodne zaniknęły ale szczyt sygnału głównego był
wyraźne widoczny. Takie ustawienie pozwala na
dokładne trasowanie sondy jeśli nie zmieni się odległość
pomiędzy sondą a lokalizatorem.
Rys. 10.6 Rozstawienie sondy
Przesuń sondę wzdłuż instalacji i umieść lokalizator nad
przewidywanym położeniem sondy.
Aby zlokalizować sondę:
1.
Przesuwaj lokalizator do przodu i do tyłu aż do
momentu zlokalizowania szycztowej wartości
sygnału. Używaj kompasu wyświetlonego na panelu
ciekłokrystalicznym aby prawidłowo zorientować
położenia anteny względem sondy.
2.
Obróć lokalizator wokół pionowej osi. Zatrzymaj się
kiedy wykryjesz maksymalny sygnał.
3.
Przesuń lokalizator z jednej strony na drugą do
momentu aż uzyskasz maksymalny sygnał.
4.
Powtórz kroki 1-3 z anteną w pozycji pionowej,
lekko pochylonej i tuż nad ziemią. Zaznacz miejsce
położenia zlokalizowanej sondy.
5.
Przesuń sondę od 1-2m i powtórz procedurę.
Następnie przemieszczaj się regularnie o 1-2m za
każdym razem oznaczając położenie sondy aż do
momentu skończenia pomiaru.
Rys. 10.7 Lokalizowanie
sondy
Rys. 10.8 Obliczanie
głębokości położenia sondy
10.4.6 Sprawdzanie głębokości położenia
sondy
Lokalizator
RD8000
automatycznie
wyświetli
głębokość położenia sondy przy założeniu, że jest on
względem niej poprawnie zorientowany. Obróć
lokalizator aż wbudowany kompas wyświetli położenie
sondy Wschód/Zachód.
Metoda obliczeniowa:
Zlokalizuj miejscowo sondę. Przesuń lokalizator na
przód sondy i zwiększ czułość tak aby znaleźć
maksimum sygnału pochodnego. Przesuń lokalizator
na tył sondy i ponownie zlokalizuj szczyt drugiego
sygnału pochodnego. Odszukaj pozycje zerowe A i B
(zobacz rys. 10.8). Zmierz ich odległość i pomnóż tę
wartość przez 0.7 aby uzyskać szacunkowa
głębokość położenia sondy.
38
10.4.7 Rodzaje i zasięg sond
Sonda standardowa
Sonda standardowa łączy w sobie kompaktowe wymiary
i mocny sygnał. Dzięki temu jest najlepszą sondą do
większości zastosowań jeśli nie jest wymagana sonda o
mniejszym wymiarach lub mocniejszej konstrukcji.
Sonda mała (Super small)
Rys. 10.9 Sonda standardowa
Jest to specjalna sonda przeznaczona specjalnie dla
technologii bezwykopowych. Sonda ta posiada
rozłączany przedział na baterie, dzięki temu długość tej
sondy może być zmieniana. Skrócenie sondy powoduje
zmniejszenie ilości baterii a co za tym idzie skrócenenie
czasu pracy sondy.
Sonda ściekowa
Rys. 10.10 Sonda mała
Sonda ta posiada wyjątkowo trwałą obudowę co
pozwala na wykorzystanie jej do badania instalacji
ściekowych. Cechą tej sondy jest też wydłużony czas
pracy.
Sonda o wzmocnionej wytrzymałości
Jest to sonda o wzmocnionej konstrukcji przeznaczona
do pracy w najgłębiej położonych instalacjach.
Rys. 10.11 Sonda ściekowa
Sonda FlexiTrace
FlexiTrace jest różdżką wykonaną ze światłowodów
pokrytych plastikiem pozwalającą na lokalizację
niemetalicznych instalacji o małej średnicy (min. 12mm)
położonych na maksymalnej głębokości 3m. Średnica
minimalnego wygięcia instalacji może wynosić 250mm.
FlexiTrace jest zasilane za pomocą generatora.
FlexiTrace może być wykorzystane w dwóch trybach
pracy: tryb sondy lub tryb zasilania kabla. Wybranie
tryby sondy powoduje, że zasilana jest tylko końcówka
FlexiTrace podczas gdy w trybie kabla zasilana jest cała
długość FlexiTrace.
Aby uruchomić tryb sondy należy podłączyć kable
generatora do gniazd w terminalu FlexiTrace (orientacja
podłączenia nie jest istotna). Aby uaktywnić tryb
zasilania kabla należy podłączyć kabel generatora z
czerwoną końcówką do terminalu FlexiTrace a kabel z
końcówką czarną uziemić.
Rys. 10.12 Sonda FlexiTrace
39
10.5.1 Kiedy używać stetoskopu
10.6.1 Kiedy używać anteny podwodnej
W niektórych sytuacjach użycie klamry jest niemożliwe.
Może być to spowodowane brakiem dostępu do kabla
lub dużym zagęszczeniem instalacji. W takich
sytuacjach
klamra
powinna
być
zastępiona
stetoskopem.
Lokalizowanie instalacji położonych pod powierzchnią
rzek stanowi bardzo częsty problem. Podobny
problem może stanowić lokalizowanie instalacji
łączących ląd stały z wyspami. Antena lokalizatora
powinna być zawsze położona jak najbliżej
lokalizowanych kabli i rur. Z tepo powodu
lokalizowanie instalacji znajdujących się pod wodą jest
niepraktyczne.
10.5.2 Jak używać stetoskopu
Stetoskop należy podłączyć do gniazda w lokalizatorze.
Aby znaleźć maksymalny sygnał należy przyłożyć
końcówkę stetoskopu do każdego z kabli.
10.5.3 Rodzaje stetoskopów
Duża antena stetoskopowa
Antena ta, podłączana do gniazda lokalizatora, używana
jest w systuacjach gdy infrastruktura jest odsłonięta.
Jest szczególnie przydatna do identyfikacji grubych
kabli ułożonych w rynnie co nie pozwala na użycie
klamry. Jeśli w pobliżu identyfikowanego kabla znajdują
się inne instalacje antena odbierze maksymalny sygnał
z tej na którą podany został sygnał generatora.
Mała antena stetoskopowa
Antena ta, posiada 25m końcówkę na 2m kablu.
Stetoskop ten może zostać zamocowany do tyczki
inspekcyjnej (lub kilku połączonych tyczek) w celu
badania wysokopołożonych instalacji.
Stetoskop miniaturowy
Stetoskop ten jest identyczny jak mała antena ale nie
posiada możliwości podłączenia do tyczki. Dzięki temu
może być wykorzystany w miejscach o ograniczonej
przestrzeni.
Antana podwodna pozwala na lokalizację i trasowanie
elementów infrastruktury znajdujących się na
głębokości do 100m. Została ona przetestowana
zgodnie z normą IP68. Spód anteny zaopatrzony jest
w obciążenie zapewniające równowagę.
Antena standardowo dostarczana jest z 10m kablem.
Istnieje jednak możliwość zamówienia kabli o długości
do 100m. Wykorzystanie takich kabli pozwala na
lokalizację przeprowadzaną przez nurka podczas gdy
lokalizator znajduję się na jednostce pływającej.
Należy pamiętać o zapewnieniu komunikacji pomiędzy
nurkiem a obsługą.
Alternatywnie antena może zostać przymocowana do
niemetalicznego obciążnika i opuszczona na dno
zbiornika wodnego.
10.6.2 Jak używać anteny podwodnej
Za pomocą generatora należy podać sygnał na
lokalizowaną instalację. Antana podwodna podłączana
jest do gniazda akcesoriów lokalizatora. Generowany
sygnał powininen posiadać jak największą moc oraz
niską częstotliwość (mniej niż 1kHz). Instalacja
powinna być uziemiona w odległości ok. 50m od
generatora. Należy sprawdzić jakoś sygnału na lądzie
przed rozpoczęciem lokalizacji w wodzie.
Stetoskop CD
W niektórych zastrzeżonych obszarach stetoskop CD
może zostać wykorzystany do uzyskania pomiarów
kierunku prądu ale nie jego natężenia.
PAMIĘTAJ! Antena podwodna jest kaliborwana do
pracy na jednej częstotliwości.
40
10.6.3 Wskazówki do lokalizacji podwodnej
Obsługa znajdująca się na powierzchni powinna
posiadać duże doświadczenie w pracy z lokalizatorem
tak aby dawać dokładne wskazówki nurkowi.
Ważnym jest aby para (nurek i obsługa) posiadała
doświadczenie wspólnej pracy na lądzie ponieważ
nurek znajdując się pod wodą lokalizuje niewidoczną
instalację kierując się tylko i wyłącznie wskazówkami
partnera.
Z powodu szybkiej utraty mocy sygnału, dużej
powierzchni podłoża oraz gleby o dużej przewodności
mogą wystąpić problemy w podawaniu sygnału na
instalacje o dużej średnicy. Może wystąpić konieczność
zwiększenia
mocy
sygnału
lub
zmniejszenia
częstotliwości.
Ważnym jest aby przed rozpoczęciem badania ustalić
metodę oznaczania trasy położenia instalacji.
Rys. 10.13 Sposób użycia sondy podwodnej
41
Rozdział 11 – Wykrywanie uszkodzeń
• wielkość uszkodzenia ,
Lokalizatory RD8000PDL oraz PDLB są w stanie
lokalizować
uszkodzenia
kabli
spowodowane
zniszczeniem ich izolacji. Proces ten znany jest jako
Wykrywanie Uszkodzeń 8K ponieważ jest do tego
używany sygnał o częstotliwości 8kHz.
Do wykrywania uszkodzeń izolacji kabli mocy oraz kabli
telekomunikacyjnych wykorzystywana jest ramka Aframe.
Wymagane urządzenia:
• Lokalizator RD8000,
• Odstęp pomiarów.
Przed rozpoczęciem pomiaru referencyjnego lokalizator i
generator
należy
ustawić
według
poniższych
wskazówek:
Ustawienia generatora:
1.
Uruchom generator.
2.
Za pomocą
3.
Za pomocą
zwiększ lub zmniejsz moc
wyjściową (częstotliwość 8kHz).
4.
Jeśli potencjalne uszkodzenie znajduje się kablu
o wysokiej rezystancji można wykorzystać funkcję
wzmocnienia.
• Generator Tx3 lub Tx10,
• Ramka A-frame wraz z kablami.
Za pomocą RD8000 zlokalizuj i oznacz badaną
infrastrukturę. Usuń wszystkie jej uziemienia przez
rozpoczęciem wykrywania uszkodzeń.
wybierz opcję FAULT-FINDING.
UWAGA! Wybór 8kHz częstotliwości sygału
spowoduje pojawienie się ostrzeżenia o wysokim
napięciu na wyświetlaczu generatora.
Ustawienia lokalizatora:
1.
Włącz lokalizator.
2.
Podłącz kabel do gniazda w ramce A-frame.
3.
Drugi koniec
lokalizatora.
3. Podłącz czerwony kabel do izolacji badanej
instalacji. Upewnij się, że obszar wokół
połączenia jest czysty.
4.
Lokalizator automatycznie rozpozna ramkę i
wyświetli odpowiednią ikonę na wyświetlaczu.
4. Rozciągnij czarny kabel jak najdalej od miejsca
podłączenia w kierunku prostopadłym do
kierunku badanej instalacji. Uziem kabel.
5.
Za
pomocą
wybierz
wykrywania uszkodzeń.
11.2.1 Podłączenie generatora
1. WYŁĄCZ generator.
2. Podłącz kabel do gniazda generatora.
PAMIĘTAJ! W celu uziemienia nie podłączaj kabla
do rury kanalizacyjnej lub zakopanych kabli. Mogą
one przenosić sygnał.
11.2.2 Odczyt referencyjny
Dobrą praktyką jest uzyskanie wstępnego odczytu
(referencyjnego) ze szpilki uziemieniowej przed
przystąpieniem do wykrywania uszkodzeń. Odczyt
referencyjny pozwala uzyskać następującą informację:
kabla
podłącz
do
gniazda
częstotliwość
PAMIĘTAJ!
Jeśli
generator
i
lokalizator
wyposażone są w funkcję iLOC możesz zdalnie
sterować funkcjami generatora. Więcej informacji
można znaleźć w rozdziale 6.
Odczyt referencyjny:
Umieść lokalizator ok. 2m od szpilki uziemieniowej.
Wbij nogi ramki A-frame tak aby zielona noga
skierowana była w kierunku szpilki uziemieniowej.
Zamocuj lokalizator do ramki A-frame. Jeśli trzymasz
lokalizator oddzielnie od ramki upewnij się, że znajdują
się one w jednej linii oraz, że lokalizator skierowany
42
skierowany jest w stornę zielonej nogi ramki. Strzałka
kierunku uszkodzenia powinna wskazywać w kierunku
przeciwnym do szpilki uziemieniowej. Jeśli tak nie jest
upewnij się, że generator jest prawidłowo podłączony.
Dokonaj pomiaru i zanotuj odczyt w dB. Jeżeli instalacja
jest uszkodzona tylko w jednym miejscu uszkodzenie to
będzie wykazywało podobną wartość.
PAMIĘTAJ! Aby ustalić w jakim odstępie powinny
być dokonywane pomiary oddal się od miejsca
uziemienia aż do momentu gdy strzałka kierunkowa
przestanie jednoznacznie wskazywać kierunek a
odczyt w dB będzie niski. Zmierz odległość
pomiędzy lokalizatorem a szpilką uziemieniową. Jest
to maksymalna odległość pomiarowa.
Zaczynając od generatora, poruszając się wzdłuż
instalacji, wbijaj ramkę w ziemię tak aby zielona noga
znajdowała się w kierunku przeciwnym do generatora.
Jeśli uszkodzenie nie zostanie wykryte odczyt będzie
niski a strzałki kierunkowe mogą zmieniać kierunek.
PAMIĘTAJ!
Strzałki
wskazujące
kierunek
niejednoznacznie mogą oznaczać, że znajdujesz się
zbyt daleko od generatora.
Rys. 11.1
Wykrywanie
uszkodzenia izoalcji
Dokonuj pomiarów w odstępach ustalonych podczas
pomiaru referencyjnego. Podczas pomiarów naciśnij
przycisk
aby przełączyć się na 8kHz tryb ZERO.
Zlokalizuj instalacę zgodnie ze wskazówkami dla
standardowej techniki lokalizacji w trybie ZERO.
Naciśnij ponownie przycisk
pracy wykrywania uszkodzeń.
aby powrócić do trybu
Jeśli zbliżasz się do uszkodzenia strzałka kierunkowa
zatrzyma się wskazując kierunek uszkodzenia a
odczyt sygnału (dB) wzrośnie. Jeśli miniesz
uszkodzenie strzałka obróci się i zacznie wskazywać
w kierunku generatora. Aby ustalić dokładne położenie
uszkodzenia wykonaj pomiary w mniejszych
odstępach.
Kiedy ramka zostanie umieszczona dokładnie nad
uszkodzeniem wartość odczytu dB spadnie (rysunek
obok).
PAMIĘTAJ! Wartości pokazane na ilustracjach
obok są wartościami przykładowymi i mogą różnić
się od wartości uzyskanych w pomiarach.
Aby zlokalizować miejscowo uszkodzenie obróc ramkę
o 90° i wykrywaj uszkodzenia aż do momentu gdy
strzałka ponownie zmieni kierunek. Centrum ramki
znajduje się bezpośrednio nad uszkodzeniem.
Zaznacz położenie uszkodzenia. Znajdź maksymalny
odczyt poziomu dB poprzez przesuwanie ramki w
małych odstępach. Jeśli odczyt jest podobny do
odczytu referencyjnego można przyjąć, że instalacja
jest uszkodzona tylko w jednym miejscu. Jeśli odczyt
jest niższy neleży kontynuować badanie w celu
znalezienia pozostałych uszkodzeń instalacji.
Usuń uziemienie instalacji po zakończeniu pomiarów.
Jeśli lokalizujesz uszkodzenia na instalacji o wysokiej
rezystancji lub uszkodzenia dzieli duża odległość
kontynuuj pomiar.
Rys. 11.2
Wykrywanie
uszkodzeń izolacji
przy pomocy ramki
A-frame oraz
lokalizatora
PAMIĘTAJ!
Jeśli
kabel
przebiega
pod
powierzchnią drogi można używać tego samego
oprzyrządowania. W celu uzyskania lepszych
wyników można polać powierzchnię jezdni wodą.
Mała ilość wody zapewni wystarczające uziemienie
ramki A-frame.
PAMIĘTAJ! Jeśli instalacja przebiega pod
chodnikiem ramka może być umieszczana w
gruncie znajdującym się obok chodnika. Zmniejsz
odstęp pomiędzy kolejnymi pomiarami.
43
Rozdział 12 – Wyznaczanie kierunku prądu
Funkcja rozpoznawania kierunku prądu pozwala
zidentyfikować badaną instalację w miejscach
oddalonych od punktu podania sygnału. Pozytywne
rozpoznawanie długich linii jest nie tylke porządane ale
wręczy wymagane. Pomiar kierunku prądu pozwala na
poprawne zidentyfikowanie instalacji nawet w silnie
zagęszczonych terenech.
Funkcja CD, w którą wyposażone są lokalizatory
RD8000PDL oraz PDLB pozwalają na pomiar
i
wyznaczenie kierunku przepływu prądu. Prawidłowe
rozpoznanie linii występuje wtedy gdy kierunek
przepływu prądu jest skierowany przeciwnie do miejsca
podania generowanego sygnału.
UWAGA! Funkcja CD nie jest dostępna
lokalizatorach RD8000 PXL oraz PXLB.
w
Sygnał, który trafił na sąsiednie instalacje powraca do
miejsca jego aplikacji dlatego kierunek przepływu prądu
skierowany będzie w stronę generatora. Kontrast ten
pozwala prawidłowo zinterpretować poszukiwaną
instalację.
Sygnał CD generatora musi zostać podany dokłanie na
badaną instalację oraz uziemiony. Nie można tego
dokonać przy użyciu zwykłych klamr lub metody
indukcyjnej. Można tego dokonać za pomocą klamry
CD.
12.1.1 Wspomagania identyfikacji przy
pomocy pomiaru kierunku prądu.
Lokalizatory RD8000 PDL i PDLB oraz generatory Tx10
i Tx10B pozwalają na pracę z kilkoma częstotliwościami
CD co pozwala na dokładny pomiar kierunku przepływu
prądu.
Rys. 12.1 Pomiar kierunu przepłwu prądu
W celu wybrania częstotliwości CD należy:
Generator RD8000
1. Podłącz generator do instalacji bezpośrednio lub
przy użyciu klamry CD.
2. Włącz generator.
3. Naciskaj
aż do momnetu gdy częstotliwość CD
zostanie wyświetlona.
Lokalizator RD8000 PDL lub PDLB
1. Włącz lokalizator.
2. Naciskaj
aż do momnetu gdy częstotliwość CD
zostanie wyświetlona. Na wyświetlaczu nad
wskazaniem częstotliwości powinny pojawić się
strzałki.
3. Lokalizator automatycznie przełączy się w tryb
lokalizowania.
PAMIĘTAJ! Pamiętaj generator i lokalizator muszą
pracować na tej samej częstotliwości CD. Upewnij
się, że zainstalowane w urządzeniach częstotliwości
są takie same.
44
12.2.1 Informacje ogólne.
Podczas pomiarów na bardzo długich instalacjach kąt
fazowy sygnały zmienia się stopniowo. Jest to
spowodowane zanikaniem sygnału związanego z
pojemnością elektryczną gruntu.
Termin ten zwany jest przesunięciem fazowym i ma
miejsce zawsze gdy sygnał przesyłany jest przez
ośrodek o wysokiej pojemności lub indukcyjności.
Relatwywny
kąt
fazowy
pomiędzy
dwoma
częstliwościami będzie się różnił ale wystąpi to tylko na
dużych odległościach.
12.2.2 Używanie klamry CD lub
stetoskopu.
Podczas pracy z tymi akcesoriami należy zresetować
pomiar kierunku przepływu prądu w znanym miejscu
położonym niedaleko generatora. Zarówno na klamrze
CD/CM oraz stetoskopie CD znajduję się strzałka
oznaczająca, w którą stronę powinny być skierowane
w stosunku do generatora. Jeśli podczas resetowania
strzałka skierowana jest przeciwnie do generatora
lokalizator wskarze 000 oraz 100% na wsaźniku mocy
sygnału. Jeśli sktrzałka skierowana jest w stronę
generatora wskazana zostanie informacja 111 oraz
zerowe wskazanie mocy sygnału.
12.2.3 Resetowanie pomiaru CD.
Aby zresetować pomiar kierunku przepływu prądu
lokalizator musi znajdować się w trybie pracy CD.
Resetowanie musi zostać przeprowadzone przy
każdej zmianie częstotliwości.
1. Za pomocą
częstotliwość.
Rys. 12.2 Resetowanie przepływu prądu
Rysunek 12.2 przedstawia isntalację ze znaczącą
pojemnością elektryczną. Przedstawiona jest stopniowe
przesuwanie fazy sygnału wzłuż instalacji. Diagram
przedstawia punkt referencyjny na każdym z wykresów
funkcji. Na początku punkt ten położony jest dokładnie
na dodatnim szczycie sygnału sinusoidalnego (A).
Stopniowo przesuwa się w kierunku punktu zerowego –
miejsca przecięcia z poziomą osią (D) aby na końcu
znajdować się na ujemnym szczycie funkcji (F).
Kierunek przepływu prądu zmienił się w tym czasie ze
wskazującego do przodu na wskazujący wstecz. W
miejscu zerowym nie można ustalić kierunku prądu. W
tym punkcie strzałki kierunkowe na lokalizatorze będą
migać. Po powrocie do punktu C i zresetowaniu pomiaru
odpowiedź w punkcie C będzie identyczna jak w
punkcie A.
wybierz odpowiednią
2. Przejdź do menu głównego.
3. Przejdź do menu CDR za pomocą strzałek.
4. Naciśnij
aby wejść do menu.
5. Naciśnij
aby zresetować pomiar.
W większości przypadków przesunięcie fazowe nie
wystąpi na dużym dystansie od generatora.
Resetowanie CD może być wymagane dopiero po
20km.
45
Rozdział 13 – Dodatki
Czułość
Zakres dynamiczny
Wybiórczość
Dokładność pomiaru głębokości.
6E-15 Tesli, 5µA na każdy metr (33Hz)
140dB rms/√Hz
120dB/Hz
Kable: ± 2.5% toleranca 0.1m do 3m
Sonda: ± 2.5% toleranca 0.1m do 7m
Maksymalna głębokość.
Kable - 6m, sonda - 18m
Dokładność lokalizacji.
± 2.5%
Wykrywanie uszkodzeń CD (CDFF)
220Hz do 4kHz
Wykrywanie uszkodzeń (FF)
Diagnozowanie uszkodzeń izolacji instalacji do 2MΩ przy
użyciu ramki A-frame
Baterie
Lokalizator: 2 x D-cell (LR20)
Generator: 8 x D-cell (LR20)
Żywotność baterii
Lokalizator : 30h
Generator : typowo 15h, akumulatory 8h
Gwarancja
Dynamiczna ochrona przeciążenia
Zgodność ze standardami
Waga
36 miesięcy od daty rejestracji
30dB (automatyczna)
FCC, RSS 310 RoHS, Weee
Lokalizator : 2.84kg ( z bateriami ) 4.2kg z akcesoriami
Generator = 1.87kg ( z bateriami )
Norma środowiskowa
IP54
46
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement