zestaw instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych

zestaw instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych
ZESTAW INSTRUKCJI DO
WICZE LABORATORYJNYCH
109
Lista wicze laboratoryjnych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Konfiguracja płyty głównej
Instalacja dysku twardego SCSI
Konfiguracja macierzy RAID
Pami ci zewn trzne
Instalacja karty graficznej i monitora
Konfiguracja komputera - SETUP
Regulamin pracowni komputerowej
1. Student powinien bezwzgl dnie słucha polece osoby prowadz cej wiczenia i stosowa
si ci le do jej zalece .
2. Przed odkr ceniem obudowy komputera w celu dodania lub wymiany elementów
składowych nale y zawsze wył czy komputer i odł czy przewód sieciowy.
3. Przed dotkni ciem jakichkolwiek układów scalonych na płycie głównej lub kartach
rozszerzaj cych nale y dotkn obiektu uziemionego w celu rozładowania ładunków
elektrostatycznych. Podobnie w trakcie pracy nale y od czasu do czasu dotyka jakiego
uziemionego elementu (np. kaloryfer, zasilacz komputera).
4. Nie nale y dotyka bez potrzeby cie ek przewodz cych, układów scalonych i kontaktów
na podzespołach.
5. Nie mo na wykonywa nic na sił . Je eli elementy nie pasuj do siebie lub wtyczki nie
chc wej do gniazdek to znaczy, e powinno si spróbowa innego ustawienia lub
wezwa prowadz cego.
6. Je eli do wn trza komputera dostanie si jaka cz , szczególnie metalowa (np. rubka)
nie wolno go uruchomi przed jej zlokalizowaniem i wyj ciem.
7. Student nie mo e samodzielnie wł czy sprz tu komputerowego! Po dokonaniu instalacji
podzespołów nale y przywoła osob prowadz c zaj cia, aby sprawdził wszystkie
ustawienia i poł czenia oraz wł czył zasilanie.
8. Po wykonaniu wiczenia nale y stanowisko doprowadzi do stanu, w jakim si je zastało.
Podzespoły wykorzystywane do wicze nale y wymontowa , skr ci obudow jednostki
centralnej, odinstalowa wykorzystywane oprogramowanie.
110
wiczenie nr 1
Konfiguracja płyty głównej
Cel wiczenia:
Celem wiczenia jest zapoznanie si z budow płyty głównej, jej konfiguracja oraz
monta w zestawie komputerowym.
Wykorzystywane elementy:
Płyta główne: BIOSTAR M6TLC
procesor: INTEL Pentium II 300 MHz
pami RAM: DIMM 32 MB SDRAM
karta grafiki: S3 Virge GX/2
stacja dyskietek: 3,5” 1,44 MB
dysk twardy: Seagate 2,1 GB
nap d CD-ROM: Samsung 48x
obudowa: Mini Tower
Płyta główna BIOSTAR M6TLC ma budow ATX i jest przeznaczona dla procesorów
Pentium II oraz Celeron
1. gniazdo procesora Slot 1
2. chipset Triton LX
3. flash BIOS
4. bateria
5. gniazda ISA
6. gniazda PCI
7. gniazdo AGP
8. banki pami ci DIMM
9. gniazdo zasilania
10. zł cze FDD
11. zł cze HDD EIDE 1/2
12. gniazdo klawiatury i myszy PS/2
13. gniazda USB
14. gniazda szeregowe COM 1 i 2
oraz równoległe LPT1
111
Jej podstawowe dane to:
• mo liwo współpracy z procesorami Pentium II oraz Celeron firmy INTEL pracuj cymi z
cz stotliwo ci taktowania od 200 do 333 MHz,
• gniazdo procesora SLOT1,
• chipset Intel 82443LX,
• 3 banki pami ci DIMM obsługuj ce do 768 MB RAM typu EDO lub SDRAM,
• 4 gniazda PCI, 3 gniazda ISA oraz gniazdo grafiki AGP x2,
• zintegrowany kontroler stacji dyskietek i kontroler PCI EIDE obsługuj cy 4 dyski w trybie
PIO4 i Ultra DMA/33,
• wbudowane dwa szybkie układy UART zł cz szeregowych i zł cze równoległe z
mo liwo ci pracy w standardzie SPP, EPP i ECP,
• obsługa klawiatury i myszy PS/2,
• dwa zł cza Universal Serial Bus,
• AWARD BIOS typu Plug & Play umieszczony w pami ci typu Flash.
Wykorzystywane oprogramowanie:
1. WCPUID
Program dostarcza informacji o procesorze i parametrach jego pracy – typie procesora,
cz stotliwo ci taktowania FSB, mno niku cz stotliwo ci procesora, wielko pami ci L1 i
L2, cz stotliwo pracy cache L2, obsługiwane zestawy rozkazów MMX, SSE, 3DNow!
2. WinTune 98
Program testuj cy prac procesora, pami ci RAM, karty grafiki i dysku twardego.
Umo liwia wybór przeprowadzanych testów oraz ilo ich powtórze .
112
Przebieg wiczenia:
POWER
J1
DIMM 1
FDD
KBD
Mysz
PS/2
HDD 1
SLOT 1
1. Zapoznaj si z rozmieszczeniem
poszczególnych elementów oraz
zworek na płycie głównej ATX.
Odczytaj dane z mikroprocesora
Pentium II oraz z pami ci DIMM.
AGP
JP3
J15
2. Ustaw cz stotliwo procesora przy
pomocy zworek JP3 zgodnie ze
wzorem:
7-8
5-6
3-4
1-2
200 MHz
233 MHz
266 MHz
300 MHz
333 MHz
3. Zainstaluj procesor Pentium II w nast puj cej kolejno ci:
a) ramk podtrzymuj c procesor (A) nałó na gniazdo SLOT1 i przykr do płyty
głównej
b) włó kołki w odpowiednie otwory w płycie głównej (grubszy kołek B do wi kszego
otworu)
113
c) wsu elementy podtrzymuj ce wentylator (D) z obu stron procesora
a
c
b
d) wci nij delikatnie procesor od góry w gniazdo SLOT 1 korzystaj c z prowadnic w
ramce (A) a do zaskoczenia zatrzasków w górnej cz ci obudowy procesora. Uwa aj
aby wcze niej osadzone kołki trafiły w odpowiednie otwory w ramkach
podtrzymuj cych wentylator.
e) zabezpiecz procesor blokuj c kołki (F) i sprawdzaj c zatrzaski (G).
f) podł cz zasilanie wentylatora (J) ze zł cza J1 (H).
d
e
f
4. Zainstaluj w banku DIMM1 pami SDRAM w nast puj cej kolejno ci:
a) odchyl delikatnie zatrzaski mocuj ce po obu stronach gniazda
b) dopasuj wyci cia w module pami ci do przegródek w gniazdach
c) pionowo od góry wci nij delikatnie pami do gniazda, a do zablokowania modułu
przez zatrzaski
d) doci nij zatrzaski do pami ci uniemo liwiaj c ich przypadkowe wysuni cie
5. Zapoznaj si z budow pami ci zewn trznych: stacji dyskietek, twardego dysku i nap du
CD-ROM.
6. Ze wzgl du na to, e dysk twardy i nap d CD b d poł czone tym samym przewodem
sygnałowym z kontrolerem IDE nale y przy pomocy zworek konfiguracyjnych ustawi
ró ne tryby pracy. Dysk twardy skonfiguruj jako MASTER, a nap d CD jako SLAVE.
40-pinowe
zł cze EIDE
zworki konfiguracyjne nap du:
Master/Slave/Cable Select
114
wej cie
zasilaj ce
cyfrowe
analogowe
wyj cie audio
zworki
konfiguracyjne
nap du:
MA-pierwszy
SL-drugi
40-pinowe
zł cze ATAPI
wej cie
zasilaj ce
7. Zamontuj w obudowie pami ci zewn trzne. Wyjmij z obudowy jedn za lepk 3,5” oraz
jedn za lepk 5,25”. Zamontuj w tych komorach stacj dyskietek i nap d CD-ROM. Dysk
twardy umie w koszyku pod stacj dyskietek. UWAGA! Dysk twardy nale y przykr
krótkimi wkr tami, aby nie uszkodzi elektroniki znajduj cej si w dolnej cz ci dysku.
8. Zamontuj boczn ciank z płyt główn w obudowie uwa aj c, aby gniazda interfejsów
trafiły w odpowiednie wyci cia z tyłu obudowy.
9. Podł cz 34- yłow ta m sygnałow jednym ko cem
FDD
do gniazda na płycie głównej oznaczonego jako
FDD, a drugim zł czem do stacji dyskietek. Uwa aj,
aby czerwony przewód ta my trafił w obu gniazdach
do szpilki numer 1. Podł cz przewód zasilaj cy,
przelot
uwa aj c aby specjalne wyprofilowanie wtyczki i
ta my
gniazda pasowało do siebie.
10. Podł cz 40- yłow ta m sygnałow jednym
ko cem do gniazda na płycie głównej oznaczonego
czerwony
jako HDD1. Dwa gniazda z drugiego ko ca
brzeg
przewodu podł cz do dysku twardego i nap du CDta my
ROM. Uwa aj, aby czerwony przewód ta my trafił
we wszystkich gniazdach do szpilki numer 1. Podł cz
przewody zasilaj ce uwa aj c, aby specjalne,
kontroler
trapezowe wyprofilowania wtyczki i gniazda
pasowały do siebie.
11. Włó kart grafiki do gniazda AGP, wciskaj c delikatnie od góry obiema r koma.
Przykr kart odpowiednim wkr tem.
12. Zamontuj kart sieciow w gnie dzie PCI, delikatnie wciskaj c od góry obiema r koma.
Kart umocuj odpowiednim wkr tem.
13. Podł cz elementy steruj ce (przyciski i diody) obudowy ze zł czem J15 płyty głównej
zgodnie ze schematem:
Speaker - gło nik wbudowany w obudow
Power
LED - dioda sygnalizuj ca zasilanie
HDD
Green
+5V
płyty głównej
IrDA
LED
SW
Green
LED - dioda sygnalizuj ca stan
14
u pienia komputera
1
Power SW - wł cznik komputera
Speaker
Power Green Power
ATX Reset
Reset - przycisk Reset
SW
LED
LED Power
IrDA - zł cze podczerwieni
Button
HDD LED - dioda sygnalizuj ca prac
Ground
115
twardego dysku
Green SW - przycisk przeł czaj cy komputer w stan u pienia
+5V/Ground - urz dzenia potrzebuj ce zasilania
bolce oznaczone jako • s niewykorzystywane.
14. Podł cz z zasilacza do płyty głównej przewód zasilaj cy, a do zablokowania si
zatrzasków. Zwró uwag na trapezowe zabezpieczenia przed odwrotnym podł czeniem
zasilania.
UWAGA: Prosz wezwa prowadz cego w celu skontrolowania podł cze .
15. Załó osłon obudowy.
16. Podł cz klawiatur , myszk PS/2 i monitor do odpowiednich gniazd.
17. Włó kabel zasilaj cy i wł cz zasilacz wł cznikiem z tyłu obudowy. Wł cz zasilanie płyty
głównej wł cznikiem z przodu obudowy.
18. Uruchom program diagnostyczny WCPUID i odczytaj informacje o systemie. Informacje
zapisz w tabelce:
Parametry
Montowany komputer
Komputer domowy
Procesor
Gniazdo (Platform)
Cz stotliwo pracy
procesora (internal clock)
Cz stotliwo pracy
magistrali systemowej
Mno nik pracy procesora
– iloraz cz stotliwo ci
Wielko pami ci cache
L1 dla danych (D) [kB]
Wielko pami ci cache
L1 dla instrukcji (I) [kB]
Wielko pami ci
cache L2 [kB]
Szybko pracy pami ci
cache L2 [MHz]
Chipset – mostek
północny
Chipset – mostek
południowy
Magistrala AGP (rodzaj
i typ pracy)
Karta graficzna
BIOS
Producent płyty głównej
116
19. Przy pomocy programu WinTune sprawd szybko
TESTY
Wintune - Dhrystone
Wintune - Whetstone
Wintune - RAM Read
Wintune - RAM Write
Wintune - RAM Copy
systemu. Wyniki umie
Montowany komputer
w tabeli.
Komputer domowy
Zadanie:
Skonfiguruj odpowiednio płyt główn ATX do współpracy z procesorami Intel Pentium II.
Złó komputer i przetestuj system przy pomocy programów diagnostycznych. Podobne testy
wykonaj na Swoim prywatnym komputerze w domu. Uzyskane wyniki zinterpretuj.
117
wiczenie nr 2
Instalacja dysku twardego SCSI
Cel wiczenia:
Celem wiczenia jest zapoznanie z funkcjonowaniem interfejsu SCSI oraz dysków
twardych pracuj cych z kontrolerem SCSI. wiczenie obejmuje instalacj w systemie
komputerowym kontrolera oraz dysku SCSI oraz ich konfiguracj .
Wykorzystywane elementy:
Zestaw komputerowy: Pentium II 300, 32 MB RAM, dysk twardy Seagate Medalist ST
32122A 2,1 GB, monitor 15” kolor,
Kontroler SCSI Tekram DC-390U2B,
Dysk twardy Western Digital Enterprice 4,55 GB,
Kontroler Tekram DC-390U2B charakteryzuje si nast puj cymi parametrami:
protokół: WIDE ULTRA 2 16-bit
tryb pracy: SE lub LVD
maksymalny transfer: 80 MB/s
maksymalna ilo urz dze : 15
zł cza: wewn trzne i zewn trzne 68-piniowe, 16-bitowe
maksymalna długo przewodów sygnałowych: 12,5 metra
terminator: Aktywny terminator wł czaj cy i wył czaj cy
si automatycznie po sprawdzeniu podł czonych urz dze
68-pinowe 16-bitowe
zł cze wewn trzne
68-pinowe 16-bitowe
zł cze zewn trzne
1
JP1
1
J2
LED
BIOS
Wide
Ultra2
SCSI
CN1
PCI
Dysk twardy Western Digital Enterprise WDE4550-AV0030 charakteryzuje si
nast puj cymi parametrami:
pojemno dysku: 4,55 GB
pami cache: 4 MB
interfejs: Wide Ultra2 SCSI
pr dko obrotowa: 7200 rpm
głowica: MR
ilo talerzy / głowic: 3 / 6
wielko sektora: 512 B
118
g sto upakowania cie ek: 7500 tpi
g sto powierzchniowa danych: 1.20 Gb/cal2
ilo cylindrów: 6504
ilo stref: 16
ilo sektorów na cie ce od 172 do 276
czas dost pu - mi dzy cie kami: 0,8 ms; redni: 7,8 ms; pełny: 16 ms
redni czas doj cia sektora do głowicy: 4,17 ms
transfer danych z no nika: 21 MB/s
transfer danych z bufora: 80 MB/s
MTBF: 1.000.000 godzin
ilo cykli start/stop: 20.000
wytrzymało na wstrz sy: 10 G/3 ms
Wykorzystywane oprogramowanie:
1. FDISK
Program fdisk.exe umo liwia podzielenie powierzchni dysku na partycje i uczynienie jednej z
nich aktywnej, w celu uruchamiania z niej systemu operacyjnego. Po wywołaniu programu
ukazuje si ekran umo liwiaj cy wybór systemu FAT (16-bitowy) lub FAT32 (32-bitowy).
Nast pnie przechodzimy do głównego menu składaj cego si z czterech lub pi ciu opcji, w
zale no ci od ilo ci posiadanych dysków.
1.
2.
3.
4.
5.
Utwórz partycj DOS lub logiczny dysk DOS
Ustaw aktywn partycj
Usu partycj lub logiczny dysk DOS
Wy wietl informacje o partycjach
Zmie bie cy dysk twardy
Aby utworzy na dysku partycje wybieramy pozycj 1, która powoduje wy wietlenie opcji:
1. Utwórz podstawow partycj DOS
2. Utwórz rozszerzon partycj DOS
3. Utwórz logiczny dysk DOS w rozszerzonej partycji DOS
Wybór pozycji 1 powoduje sprawdzenie powierzchni dysku i wy wietlenie pytania:
Czy u y maksymalnego dozwolonego rozmiaru dla podstawowej partycji DOS (T/N)?
119
Odpowied T (tak) powoduje zało enie jednej partycji zajmuj cej cał powierzchni dysku i
automatyczne uczynienie jej aktywn . Odpowied N (nie) umo liwi podział dysku na kilka
mniejszych cz ci (dysków logicznych) i powoduje wy wietlenie nast puj cych informacji:
Całkowita pojemno dysku: XXXX MB (1 MB = 1048576 bajtów)
Maksymalna dost pna wielko partycji: XXXX MB (100%)
Wprowad wielko partycji w MB lub jako procent wielko ci dysku (%) aby utworzy
podstawow partycj DOS:
Po podaniu wielko ci pierwszej partycji program wy wietla informacje:
Partycja
C: 1
Stan
A
Typ
PRI DOS
Etykieta
MB
XX
System
UNKNOW
U ywanych
YY%
Naci ni cie klawisza ESC powoduje powrót do poprzedniego menu. Aby zdefiniowa kolejne
cz ci dysku wybieramy pozycj 2. Powoduje to wy wietleni nast puj cych informacji:
Całkowita pojemno dysku: XXXX MB (1 MB = 1048576 bajtów)
Maksymalna dost pna wielko partycji: ZZZZ MB (K%)
Wprowad wielko partycji w MB lub jako procent wielko ci dysku (%) aby utworzy
rozszerzon partycj DOS:
Po podaniu wielko ci drugiej partycji program wy wietla informacje:
Utworzono rozszerzon partycj DOS
Aby do rozszerzonej partycji przypisa nazwy dysków wybieramy z menu pozycj 3.
Powoduje to wy wietlenie nast puj cych informacji:
Nie okre lono adnych dysków logicznych
Całkowita wielko rozszerzonej partycji DOS: ZZZZ MB (1 MB=1048576 bajtów)
Maksymalna dost pna wielko dla dysku logicznego: ZZZZ MB (100%)
Wprowad wielko dysku w MB lub procentach wielko dysku (%):
Podajemy wielko dysku logicznego (mo e ich by kilka).
Zało enie dysku logicznego jest potwierdzane nast puj cym komunikatem:
Utworzono dysk logiczny DOS, litery dysków zmieniono lub dodano
W przypadku podziału na kilka dysków logicznych procedura jest powtarzana, a do
przydzielenia dyskom całej powierzchni partycji rozszerzonej:
Całe dost pne miejsce w rozszerzonej partycji DOS jest przypisane logicznym dyskom
W dowolnej chwili jeste my w stanie obejrze dane utworzonych partycji i dysków
logicznych po wybraniu pozycji 4 z menu głównego.
Skasowanie partycji z dysku mo liwe jest po wybraniu z menu głównego pozycji 3.
Powoduje to wy wietlenie menu:
1. Usu podstawow partycj DOS
2. Usu rozszerzon partycj DOS
3. Usu logiczny dysk DOS z partycji rozszerzonej DOS
4. Usu partycj spoza DOS
Kasowanie wykonujemy w kolejno ci odwrotnej do tworzenia. Najpierw usuwamy dyski
logiczne (pozycja 1) udzielaj c odpowiedzi na pytania programu:
OSTRZE ENIE! Wszystkie dane z usuwanego logicznego dysku zostan utracone.
120
Który dysk usun ........................................................................?
Wprowad etykiet woluminu.......................................................?
Czy na pewno (T/N) .....................................................................?
Partycj rozszerzon kasujemy po wybraniu pozycji 2.
OSTRZE ENIE! Dane z usuwanej rozszerzonej partycji DOS b d utracone.
Czy kontynuowa .........................................................................?
Partycj podstawow kasujemy po wybraniu pozycji 1 i udzieleniu odpowiedzi na pytania:
OSTRZE ENIE! Dane z usuwanej rozszerzonej partycji DOS b d utracone.
Która partycja podstawowa ma by usuni ta...............................?
Wprowad etykiet woluminu.......................................................?
Czy na pewno (T/N) .....................................................................?
Program opuszczamy naciskaj c klawisz ESC. Przed sformatowaniem dysku nale y
koniecznie zresetowa komputer o czym przypomina wy wietlany komunikat:
MUSISZ uruchomi ponownie komputer, aby zmiany odniosły skutek.
Wszystkie utworzone lub zmienione dyski musz by sformatowane po ponownym
uruchomieniu.
Zamknij system Windows przed ponownym uruchomieniem.
1. FORMAT
Systemowy program umo liwiaj cy przygotowanie dysku do pracy w systemie.
3. PARTITIONMAGIC
Program firmy PowerQuest umo liwiaj cy zarz dzanie partycjami na dyskach twardych.
Dzi ki pracy w trybie graficznym i kreatorom obsługuj cym podstawowe operacje jest
łatwy w u yciu.
121
Program obsługujemy głównie przy pomocy kreatorów uruchamianych ikonami
umieszczonymi u dołu ekranu. Umo liwiaj one (kolejno od strony lewej):
• tworzenie nowej partycji,
• zmian rozmiaru istniej cej partycji,
• zagospodarowanie wolnego miejsca na dysku,
• ł czenie partycji.
Dodatkowe ikony umo liwiaj zastosowanie wprowadzonych poprawek, rezygnacj z
poprawek oraz zako czenie pracy z programem.
Pasek narz dzi u góry ekranu zawiera ikony, dzi ki którym mo na (kolejno od strony
lewej): wybra dysk, zmieni wielko partycji, utworzy partycj , skasowa partycj ,
nada etykiet partycji, sformatowa partycj , skopiowa partycj , sprawdzi
powierzchni partycji, wy wietli informacje o partycji, zastosowa wprowadzone zmiany
i z nich zrezygnowa .
2. RANISH PARTITION MANAGER
Program umo liwiaj cy podział dysku na partycje, zmian rozmiaru istniej cych partycji
oraz zarz dzanie partycjami (boot manager). Po uruchomieniu program wy wietla
informacje w 3 oknach:
Informacje o dysku
Informacje o wszystkich partycjach tego dysku
Rodzaj i wielko
partycji
Informacje o wybranej partycji
Wybór dysku wykonujemy klawiszem F5.
Zmian sposobu wy wietlania informacji o partycjach dokonujemy klawiszem F4. Informacje
wy wietlane s przy pomocy współrz dnych cylindra, głowicy i sektora startowego i
ko cowego ka dej partycji lub przy pomocy numeru pocz tkowego, ko cowego oraz
ilo ci sektorów nale cych do ka dej partycji.
pomi dzy partycjami przechodzimy klawiszami , .
Wybór systemu (FAT16, NTFS itd.) umo liwia klawisz INSERT.
Usun partycj mo na klawiszem DELETE.
122
Naci ni cie klawisza ENTER na istniej cej partycji powoduje przej cie kursora do
dolnego prawego okna i umo liwia zmian wielko ci partycji.
Naci ni cie klawisza ENTER na wolnym, „niezagospodarowanym” miejscu na dysku
otwiera okno umo liwiaj ce utworzenie nowej partycji. Partycja taka musi zosta
sformatowana – w przypadku dysku ju wcze niej u ywanego, mo na skorzysta z opcji
szybkiego formatowania.
Z wprowadzonych zmian mo na zrezygnowa naciskaj c klawisz F3.
Wszelkie zmiany zapisujemy klawiszem F2.
Ko czymy prac z programem klawiszem ESC.
Po wyj ciu z programu nale y zresetowa komputer.
4. WINHEX
Program umo liwiaj cy przegl danie oraz edycj danych z dowolnego sektora zapisanego
na dysku twardym. Umo liwia zapoznanie si z budow Master Boot Recordu czy Tablicy
partycji. Jest przydatny do odzyskiwania danych oraz naprawy dysków z uszkodzon
struktur logiczn .
123
Przebieg wiczenia:
1. Zapoznaj si z budow kontrolera SCSI i dysku WDE, przyjrzyj si rozmieszczeniu
gniazd i zworek (jumperów).Ustaw przy pomocy zworek na dysku numer urz dzenia SCSI
ID na 0 zgodnie ze schematem:
2. Zdejmij obudow jednostki centralnej. Wybierz wolne 32-bitowe gniazdo PCI i zamontuj
w nim kontroler SCSI. Kart kontrolera wkładamy do slotu wolno, wciskaj c
równomiernie od góry obiema r koma. Po sprawdzeniu czy styki kontrolera s równo
schowane w gnie dzie, przykr kart do obudowy.
3. Zamontuj dysk w wolnej komorze, podł cz 68- yłow ta m sygnałow z kontrolera do
dysku tak, aby trapezowa wtyczka pasowała do gniazda w dysku i
kontrolerze. Podł cz przewód zasilaj cy, uwa aj c aby specjalne,
trapezowe wyprofilowanie wtyczki i gniazda pasowały do siebie.
4. Załó terminator za urz dzeniem ko cowym w ła cuchu.
UWAGA: Przed wł czeniem zasilania prosz wezwa
prowadz cego!
5. Załó obudow
6. Podł cz kabel zasilaj cy i wł cz komputer. Podczas uruchamiania komputera na ekranie
komputera ukazuje si komunikat kontrolera:
Tekram DC-390U2B PCI SCSI Controler
7. W trakcie uruchamiania si komputera naci nij klawisz DELETE, aby wej do programu
SETUP. Ustaw, aby system operacyjny uruchamiał si w pierwszej kolejno ci z dysku
twardego C:. Po wyj ciu z SETUP-u komputer uruchomi si ponownie.
8. W trakcie inicjalizacji kontrolera naci nij klawisz F2 lub F6, aby wej do programu
konfiguruj cego. Zapoznaj si z jego opcjami.
124
Sprawd dane kontrolera – Show Adapter
Information,
Sprawd dane dysku – Show SCSI Devices,
D:
1
Sprawd ustawienia parametrów pracy urz dze –
E:
Set devices Option.
Wyjd z programu konfiguracyjnego.
9. Po uruchomieniu si systemu wybierz z menu
Start – Uruchom i wpisz fdisk. Korzystaj c z
systemu FAT32 (z wł czon obsług du ych
dysków) wybierz drugi dysk (WD Enterprise)
przy pomocy opcji 5. Dokonaj podziału dysku na
trzy cz ci o wielko ci 2000, 500 oraz ~1500 MB.
Nale y zało y pierwsz partycj podstawow (2
GB) i drug rozszerzon (cała pozostała cz
dysku). Partycj rozszerzon trzeba podzieli na
dwa dyski logiczne (500 MB i
~1,5 GB – zobacz rysunek). Po wyj ciu z
1 - partycja podstawowa
2 - partycja rozszerzona
programu koniecznie uruchom ponownie
D: - jedyny dysk logiczny w partycji podstawowej
komputer.
E: - pierwszy dysk logiczny w partycji rozszerzonej
10. Po ponownym uruchomieniu si systemu
F: - drugi dysk logiczny w partycji rozszerzonej
sprawd instalacj kontrolera klikaj c na Start Ustawienia - Panel Sterowania - System - Mened er urz dze – Kontroler SCSI. Wywołaj
program FORMAT i sformatuj kolejne dyski logiczne.
11. Uruchom program WinHex. Wska myszk Hard Disk 1i kliknij na przycisku Open Disk.
W kolejnym okienku w sekcji Physical media wybierz zainstalowany dysk SCSI WD
Enterprise – Hard Disk 1 (4.2 GB) i kliknij OK. Dysk mo na równie wybra z menu
Tools – Disk Editor. Uka e si zawarto pierwszego sektora na wybranym dysku, czyli
Master Boot Record.
12. Ka da wy wietlona para szesnastkowych cyfr to jeden zapisany na dysku bajt danych.
Pierwsze 446 bajtów (od 00 do 1BD) zajmuje kod wykonywalny umo liwiaj cy start
komputera. Znajd bajt o adresie szesnastkowym 1BE (dziesi tnie 446) – w tym miejscu
zaczyna si pocz tek tablicy partycji. Informacje te powtarzaj si dla czterech partycji.
Sektor ko czy si wpisem 55 AA – sygnatur oznaczaj c koniec Master Boot Recordu.
125
13. Odczytaj z ekranu parametry pierwszej partycji wspomagaj c si rysunkiem, poni szymi
informacjami oraz systemowym kalkulatorem do przeliczania warto ci z systemu
szesnastkowego na dwójkowy i dziesi tny. Odczytane warto ci zapisz w tabeli
umieszczonej na ko cu instrukcji.
W tablicy partycji, informacje o ka dej partycji zajmuj 16 bajtów. Kolejne liczby oznaczaj :
Uwaga! Warto ci w kodzie szesnastkowym odczytujemy z kolejnych bajtów od strony
lewej do prawej, ale do powstałej liczby dopisujemy z lewej strony. Np. cztery bajty
przeznaczone na liczb sektorów opisuj cych wielko pierwszej partycji odczytujemy
nast puj co:
00 FA 08 BD
Najwi cej problemu stwarza odczytanie warto ci odpowiadaj cej numerowi cylindra i
sektora. Obie warto ci zajmuj w sumie dwa bajty, ale na numer sektora przeznaczone jest
tylko 6 bitów, a na numer cylindra 10 bitów. Dwa najbardziej znacz ce bity z bajtu sektora
przenosimy jako dwa najbardziej znacz ce bity słowa okre laj cego cylinder. Nale y wi c
warto szesnastkow zamieni na dwójkow , odpowiednio podzieli i przestawi dwa
bity oraz dokona konwersji na system dziesi tny. Poni ej podano przykład przelicze :
system szesnastkowy
system dwójkowy
podział na cylinder i
sektor
przestawienie bitów
po korekcie
warto ci dziesi tne
cylinder - sektor
95
7F
1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
10010101
01
111111
01|10010101
405
111111
63
Typy partycji FSC (File System Code) wyst puj ce w systemie MSDOS oraz Windows to:
01 h – FAT 12
04 h – FAT 16
05 h – partycja rozszerzona
06 h – FAT 16 do 32 GB
07 h – NTFS
0B h – FAT 32 do 127 GB
0C h – FAT 32 + LBA
0E h – FAT 16 + LBA
0F h – partycja rozszerzona + LBA
126
14. Uruchom ponownie system z dyskietki systemowej z programem Ranish Partition
Manager. Przy pomocy klawisza F5 wybierz drugi dysk (SCSI). Klawiszem F4 zmie
sposób wy wietlania informacji. Zmie wielko dysków logicznych w partycji
rozszerzonej, aby miały w przybli eniu t sama wielko – po około 1 GB. Dokonane
zmiany zapisz klawiszem F2. Wyjd z programu klawiszem ESC i ponownie uruchom
komputer w systemie Windows. Sprawd wielko dysków logicznych.
15. Uruchom program PartitionMagic. Z listy rozwijalnej wybierz Dysk 2. Powinien ukaza
si ekran przedstawiony przy opisie programu (strona 5). Poł cz oba dyski logiczne z
drugiej partycji:
kliknij na ikon kreatora Merge Partition i [Next] na pierwszym ekranie,
wybierz dysk 2 [Next],
wska dyski logiczne, które chcesz poł czy : dysk E: [Next] i dysk F: [Next],
podaj nazw folderu KOPIA, do którego program zapisze dane z ł czonych partycji
[Next],
wybierz system FAT 32 [Next] i pomi kolejny ekran [Next],
obejrzyj nowy podział dysku i zatwierd go przyciskiem [Finish],
kliknij na ikon Applay changes aby rozpocz proces ł czenia i zatwierd Yes.
Po zako czeniu pracy programu zatwierd komunikaty ko cowe przyciskiem OK.
Poczekaj na ponowne uruchomienie si systemu.
16. Ponownie uruchom program fdisk i usu wszystkie partycje. Uruchom ponownie
komputer i sprawd wykonan operacj . Ponownie uruchom program WinHex i odczytaj
warto ci nowej partycji. Wyniki umie w tabeli.
Informacje o partycji
stan partycji
głowica pocz tkowa
sektor pocz tkowy
cylinder pocz tkowy
typ partycji
głowica ko cowa
sektor ko cowy
cylinder ko cowy
liczba sektorów do partycji
liczba sektorów w partycji
pojemno partycji wyliczona
z odczytanych warto ci
Partycja 2 GB
szesnastkowo dziesi tnie
Partycja 4 GB
szesnastkowo dziesi tnie
17. Wył cz komputer, odł cz przewód zasilaj cy. Dokonaj demonta u dysku i kontrolera
SCSI.
Zadanie:
Wykonaj instalacj kontrolera i dysku twardego zgodnie z powy szym opisem. Odczytaj dane
pierwszej z utworzonych partycji i porównaj je z warto ciami rzeczywistymi. Zinterpretuj
uzyskane wyniki.
127
wiczenie nr 3
Konfiguracja macierzy RAID
Cel wiczenia:
Celem wiczenia jest zapoznanie z funkcjonowaniem macierzy RAID. wiczenie
obejmuje instalacj dwóch dysków IDE oraz konfigurowanie macierzy RAID 0 i 1 w
systemie komputerowym oraz ich testowanie.
Wykorzystywane elementy:
Zestaw komputerowy:
Celeron 1 GHz, 128 MB RAM, dysk twardy Samsung 1080 1.08 GB, monitor 15” kolor, płyta główna ABIT ST6 z kontrolerem RAID HPT 370
UDMA/ATA100,
Dyski twarde Samsung SU2001H 20 GB,
Kontroler macierzy RAID IDE High Point Technologies HPT 370 charakteryzuje si
nast puj cymi parametrami:
obsługa trybu Ultra DMA 100,
obsługa macierzy RAID 0 (Striping mode),
obsługa macierzy RAID 1 (Mirroring mode),
obsługa macierzy RAID 0+1 (Striping and Mirroring mode).
Dysk twardy Samsung SU2001H charakteryzuje si nast puj cymi parametrami:
wymiary (wysoko /szeroko /gł boko ) - 1 / 4 / 5,75 cala
pojemno dysku: 20.000 MB
ilo cylindrów: 6.022
interfejs: Ultra ATA 1000
wielko sektora: 512 kB
pr dko obrotowa: 5.400 rpm
MTBF: 500.000 godzin
ilo cykli start/stop: 50.000
wytrzymało na wstrz sy: 10 G
pobór mocy: 1,3 - 16,5 W
poziom hałasu: 35 - 40 dB
Wykorzystywane oprogramowanie:
1. FDISK
Program Fdisk.exe umo liwia podzielenie powierzchni dysku na partycje i uczynienie jednej
z nich aktywnej, w celu uruchamiania z niej systemu operacyjnego. Po wywołaniu programu
ukazuje si ekran umo liwiaj cy wybór systemu FAT (16-bitowy) lub FAT32 (32-bitowy).
128
Nast pnie przechodzimy do głównego menu składaj cego si z czterech lub pi ciu opcji, w
zale no ci od ilo ci posiadanych dysków.
6. Utwórz partycj DOS lub logiczny dysk DOS
7. Ustaw aktywn partycj
8. Usu partycj lub logiczny dysk DOS
9. Wy wietl informacje o partycjach
10.Zmie bie cy dysk twardy
Aby utworzy na dysku partycje wybieramy pozycj 1, która powoduje wy wietlenie opcji:
4. Utwórz podstawow partycj DOS
5. Utwórz rozszerzon partycj DOS
6. Utwórz logiczny dysk DOS w rozszerzonej partycji DOS
Wybór pozycji 1 powoduje sprawdzenie powierzchni dysku i wy wietlenie pytania:
Czy u y maksymalnego dozwolonego rozmiaru dla podstawowej partycji DOS (T/N)?
Odpowied T (tak) powoduje zało enie jednej partycji zajmuj cej cał powierzchni dysku i
automatyczne uczynienie jej aktywn . Odpowied N (nie) umo liwi podział dysku na kilka
mniejszych cz ci (dysków logicznych) i powoduje wy wietlenie nast puj cych informacji:
Całkowita pojemno dysku: XXXX MB (1 MB = 1048576 bajtów)
Maksymalna dost pna wielko partycji: XXXX MB (100%)
Wprowad wielko partycji w MB lub jako procent wielko ci dysku (%) aby utworzy
podstawow partycj DOS:
Po podaniu wielko ci pierwszej partycji program wy wietla informacje:
Partycja
C: 1
Stan
A
Typ
PRI DOS
Etykieta
MB
XX
System
UNKNOW
U ywanych
YY%
Naci ni cie klawisza ESC powoduje powrót do poprzedniego menu. Aby zdefiniowa kolejne
cz ci dysku wybieramy pozycj 2. Powoduje to wy wietleni nast puj cych informacji:
Całkowita pojemno dysku: XXXX MB (1 MB = 1048576 bajtów)
Maksymalna dost pna wielko partycji: ZZZZ MB (K%)
Wprowad wielko partycji w MB lub jako procent wielko ci dysku (%) aby utworzy
rozszerzon partycj DOS:
Po podaniu wielko ci drugiej partycji program wy wietla informacje:
Utworzono rozszerzon partycj DOS
129
Aby do rozszerzonej partycji przypisa nazwy dysków wybieramy z menu pozycj 3.
Powoduje to wy wietlenie nast puj cych informacji:
Nie okre lono adnych dysków logicznych
Całkowita wielko rozszerzonej partycji DOS: ZZZZ MB (1 MB=1048576 bajtów)
Maksymalna dost pna wielko dla dysku logicznego: ZZZZ MB (100%)
Wprowad wielko dysku w MB lub procentach wielko dysku (%):
Podajemy wielko dysku logicznego (mo e ich by kilka).
Zało enie dysku logicznego jest potwierdzane nast puj cym komunikatem:
Utworzono dysk logiczny DOS, litery dysków zmieniono lub dodano
W przypadku podziału na kilka dysków logicznych procedura jest powtarzana, a do
przydzielenia dyskom całej powierzchni partycji rozszerzonej:
Całe dost pne miejsce w rozszerzonej partycji DOS jest przypisane logicznym dyskom
W dowolnej chwili jeste my w stanie obejrze dane utworzonych partycji i dysków
logicznych po wybraniu pozycji 4 z menu głównego.
Skasowanie partycji z dysku mo liwe jest po wybraniu z menu głównego pozycji 3.
Powoduje to wy wietlenie menu:
5. Usu podstawow partycj DOS
6. Usu rozszerzon partycj DOS
7. Usu logiczny dysk DOS z partycji rozszerzonej DOS
8. Usu partycj spoza DOS
Kasowanie wykonujemy w kolejno ci odwrotnej do tworzenia. Najpierw usuwamy dyski
logiczne (pozycja 1) udzielaj c odpowiedzi na pytania programu:
OSTRZE ENIE! Wszystkie dane z usuwanego logicznego dysku zostan utracone.
Który dysk usun ........................................................................?
Wprowad etykiet woluminu.......................................................?
Czy na pewno (T/N) .....................................................................?
Partycj rozszerzon kasujemy po wybraniu pozycji 2.
OSTRZE ENIE! Dane z usuwanej rozszerzonej partycji DOS b d utracone.
Czy kontynuowa .........................................................................?
Partycj podstawow kasujemy po wybraniu pozycji 1 i udzieleniu odpowiedzi na pytania:
OSTRZE ENIE! Dane z usuwanej rozszerzonej partycji DOS b d utracone.
Która partycja podstawowa ma by usuni ta...............................?
Wprowad etykiet woluminu.......................................................?
Czy na pewno (T/N) .....................................................................?
Program opuszczamy naciskaj c klawisz ESC. Przed sformatowaniem dysku nale y
koniecznie zresetowa komputer o czym przypomina wy wietlany komunikat:
MUSISZ uruchomi ponownie komputer, aby zmiany odniosły skutek.
Wszystkie utworzone lub zmienione dyski musz by sformatowane po ponownym
uruchomieniu.
Zamknij system Windows przed ponownym uruchomieniem.
3. FORMAT
130
Systemowy program umo liwiaj cy przygotowanie dysku do pracy w systemie.
5. HD TACH
Dokonuje pomiaru pr dko ci transmisji danych przy odczycie (i zapisie, ale tylko w pełnej
wersji), redniego czasu dost pu, odczytu w trybie burst (maksymalna pr dko ci transmisji z
pami ci cache dysku twardego do pami ci operacyjnej komputera) oraz obci enia
procesora. W trybie Advanced testowana jest cała powierzchnia dysku.
Przebieg wiczenia:
1. Zapoznaj si z budow płyty głównej z kontrolerem RAID, rozmieszczeniem gniazd
kontrolerów IDE i RAID, budow dysków twardych i sposobem ich podł czenia do
kontrolera.
2. Ustaw zwory na dyskach twardych tak, aby były widziane w systemie jako dyski
MASTER. Zamontuj dyski w obudowie. Przy pomocy dwóch oddzielnych przewodów
sygnałowych podł cz dyski do obu kanałów kontrolera z wbudowan obsług macierzy
RAID – na rysunku zaznaczone kolorem czarnym, na płycie w kolorze czerwonym.
2. Uruchom komputer. Naciskaj c klawisz DEL wejd do programu SETUP. Sprawd , czy w
systemie widoczne s trzy dyski i czy jako dysk startowy, wybrany jest stary dysk C:
podł czony do kontrolera IDE: BIOS FEATURES SETUP – Boot Sequence. Wyjd z
SETUP-u i zapami taj wprowadzone zmiany.
3. Po uruchomieniu systemu Windows, korzystaj c z menu Start – Uruchom wywołaj
program fdisk. Przy pomocy opcji 5 zmie bie cy dysk na drugi. Korzystaj c z systemu
FAT32 (z wł czon obsług du ych dysków) przydziel cała dost pn przestrze do jednej
partycji. Uruchom ponownie komputer i sformatuj dysk D.
131
4. Wykonaj testy programem HD Tach w trybie normalnym i Advanced size check. Wyniki
zapisz w tabeli umieszczonej na ko cu instrukcji.
5. Przy pomocy programu fdisk usu utworzon wcze niej partycj i ponownie uruchom
komputer.
6. Wydaj polecenie Ponownego uruchomienia systemu.
7. Podczas uruchamiania si komputera, w trakcie inicjalizacji BIOS-u kontrolera RAID,
naci nij CTRL+H i uruchom program konfiguracyjny.
Opis opcji
MENU
Podpowied
Lista dost pnych dysków twardych
8. Wybierz z MENU opcj Create RAID. Nale y teraz:
• Array Mode: ustal rodzaj macierzy RAID – Striping RAID 0,
• Select Disk Drives: wybierz dyski przy pomocy klawisza ENTER,
• Stripe Size: ustal wielko bloku danych zapisywanych w macierzy – 8 kB,
• Start Create Process: rozpocznij proces tworzenia macierzy.
Klawiszem F1 sprawd utworzon macierz – jej wielko powinna wynosi ok. 40 MB.
Opu SETUP kontrolera RAID klawiszem ESC i potwierd Y.
9. Po uruchomieniu si systemu sprawd , czy zainstalowane s sterowniki kontrolera HPT
370: Start – Ustawienia – Panel Sterowania –
System – Mened er urz dze – Kontrolery SCSI.
10. Uruchom program HPT RAID – Disk array. Klikaj c mysz na ikonie dysku, mo na
zapozna si z jego parametrami.
132
11. Wywołaj ponownie program fdisk. Przy pomocy opcji 5 zmie bie cy dysk. Przydziel
cał przestrze macierzy do jednej partycji. Wyjd z programu i uruchom ponownie
komputer. Sformatuj dysk D:.
12. Wykonaj testy programem HD Tach w trybie normalnym i Advanced size check. Wyniki
zapisz w tabeli umieszczonej na ko cu instrukcji.
13. Ponownie uruchom komputer. Podczas uruchamiania si komputera, w trakcie
inicjalizacji BIOS-u kontrolera RAID, naci nij CTRL+H i uruchom program
konfiguracyjny. Wybierz z MENU opcj Delete RAID i potwierd klawiszem Y.
14. Po uruchomieniu si systemu wywołaj ponownie program fdisk. Przy pomocy opcji 5
zmie bie cy dysk na drugi. Przydziel cał pojemno dysku do jednej partycji. Sformatuj
dysk D:.
15. Uruchom ponownie komputer. Podczas uruchamiania si komputera, w trakcie
inicjalizacji BIOS-u kontrolera RAID, naci nij CTRL+H i uruchom program
konfiguracyjny. Wybierz Create RAID i skonfiguruj nast puj ce ustawienia:
• Array Mode: rodzaj macierzy RAID – Mirror RAID 1,
• Select Disk Drive: wybierz dyski przy pomocy klawisza ENTER,
• Start Creation Process: rozpocznij proces tworzenia macierzy,
• Potwierdzi klawiszem Y proces synchronizacji danych na obu dyskach.
Klawiszem F1 sprawd utworzon macierz – jej wielko powinna wynosi ok. 20 MB.
Opu SETUP kontrolera RAID klawiszem ESC i potwierd Y.
16. Wykonaj testy programem HD Tach w trybie normalnym i Advanced size check. Wyniki
zapisz w tabeli umieszczonej na ko cu instrukcji.
17. Uruchom ponownie komputer, naci nij w trakcie uruchamiania klawisze CTRL+H. W
programie BIOS Setting Utility dokonaj skasowania macierzy, poprzez wybranie opcji
Delete RAID i zatwierdzenie Y. W oknie Channel Status ponownie pojawi si informacje
o obu dyskach.
HD Tach
Advanced
HD Tach
Tabela szybko
pracy dysków
czas dost pu
odczyt w trybie burst
rednia pr dko odczytu
obci enie procesora
czas dost pu
odczyt w trybie burst
rednia pr dko odczytu
obci enie procesora
Samsung
SU2001H
Macierz RAID 0
Macierz RAID 1
Zadanie:
Wykonaj instalacj dysków twardych zgodnie z powy szym opisem. Zinterpretuj uzyskane
wyniki i omów ich wpływ na prac systemu komputerowego.
133
wiczenie nr 4
Pami ci zewn trzne
Cel wiczenia:
Celem wiczenia jest zapoznanie z funkcjonowaniem współczesnych pami ci
masowych współpracuj cych z urz dzeniami przeno nymi.
Wykorzystywane elementy:
Notebook: Toshiba Satelite Pentium 4 M 1.8 GB, 512 MB RAM, dysk twardy 40 GB,
karta graficzna nVidia GeForce 440 Go
Dysk przeno ny: Portable HardDisk Agrosy 10 GB
Pami flash: Pen drive – Gembird F-Drive
Karta SD: Secure Digital Card Kingston 128 MB
Notebook Toshiba Satelite posiada nast puj ce zł cza interfejsów:
Szeregowy: Fire Wire i USB 1.1 – 3 szt.,
Karty PC: PCMCIA Type II – 2 szt lub Type III – 1 szt (zamiennie)
Karty flash: Smart Media i Secure Digital Card
Komunikacja przewodowa: RJ-11 (modem) i RJ-45 (Ethernet)
Komunikacja bezprzewodowa: IrDA i Bluetooth
Wideo: D-Sub (zewn trzny monitor), Video-Out (telewizor)
Audio: słuchawki, mikrofon, wej ciowe
Dysk wymienny Portable HardDisk firmy Argosy
charakteryzuje si nast puj cymi parametrami:
no nik: standardowy dysk twardy 2,5”
Pojemno dysku: 10 GB
interfejs: PCMCIA 2.1
gniazdo: Type II
maksymalny transfer danych: 3 MB/s
zasilania: z gniazda PCMCIA
wymiary: 136 x 76 x 22 mm
134
Karta pami ci flash SD Kingston charakteryzuje si nast puj cymi
parametrami:
typ: Secure Digital Card
pojemno : 128 MB
blokada zapisu
transfer danych: rednio 2 MB/s
rozmiar: 24 x 32 x 2,1 mm
zabezpieczenie przez kasowaniem: mechaniczne
Pen Drive firmy GMB Tech charakteryzuje si nast puj cymi parametrami:
Interfejs: USB 1.0/1.1
Pojemno : 64 MB
Szybko odczytu danych: 950 kB/s (3 MB/s u ywaj c systemu cache w Windows)
Szybko zapisu danych: 600 kB/s (2 MB/s u ywaj c systemu cache w Windows)
Podtrzymanie danych: wi cej ni 10 lat
Zasilanie: wykorzystuje zasilanie portu USB
Temperatura pracy: -40°C ÷ 70°C
Wymiary: 81 x 23 x 12,5 mm
wska nik pracy
Ci ar: 15g
Wykorzystywane oprogramowanie:
blokada zapisu
Removable Storage/Flash Benchmark z pakietu SiSoft Sandra
Pogram testuj cy magnetyczne oraz elektryczne pami ci masowe, wykonuj c operacje
odczytu, zapisu oraz kasowania danych w postaci plików o rozmiarze 512 B, 32 kB, 256 kB,
2MB. Podawane s warto ci liczbowe okre laj ce ilo wykonanych operacji w ci gu
minuty oraz transfer danych.
Przebieg wiczenia:
1. Zapoznaj si z budow pami ci masowych, porównaj je mi dzy sob .
2. Wł cz komputer, zaloguj si jako u ytkownik Student i zapoznaj si z rozmieszczeniem
gniazd interfejsów.
3. Zapoznaj si ze specjalnie przygotowanymi katalogami KOPIA1 i KOPIA2. Zapisz w
tabeli umieszczonej na ko cu instrukcji ich dane: ilo i wielko plików.
4. Podł cz kart PCMCIA do obudowy dysku twardego. Sprawd czy zatrzaski mocno
trzymaj przewód. Zasilanie dysku ustaw na pozycj PC – pr d niezb dny do pracy dysku
pobierany b dzie z notebooka.
przeł cznik zasilania
zatrzask
5. Włó Kart PCMCIA do gniazda. System automatycznie wykryje podł czenie urz dzenia.
135
6. Przy pomocy programu Removable Storage/Flash Benchmark przetestuj podł czony dysk.
Wyniki zapisz w tabeli zawartej na ko cu instrukcji.
7. Sprawd praktycznie szybko pracy urz dzenia. Wykonaj nast puj ce czynno ci mierz c
przy pomocy zegarka czas ich wykonania:
przekopiuj na dysk PCMCIA katalog KOPIA1
przekopiuj na dysk PCMCIA katalog KOPIA2
usu katalogi KOPIA1 i KOPIA2z dysku C
przekopiuj z dysku PCMCIA katalog KOPIA1
przekopiuj z dysku PCMCIA katalog KOPIA2
usu katalogi KOPIA1 i KOPIA2 z dysku PCMCIA
wyniki pomiarów zapisz do tabelki umieszczonej na
ko cu instrukcji.
8. Korzystaj c z ikony Bezpieczne usuwanie sprz tu
zatrzymaj urz dzenie PCMCIA HARDISK
(WINXP). Znajd przycisk wysuwaj cy
zamontowane karty PCMCIA i naci nij go, aby
wysun ł si z obudowy notebooka. Naci nij
ponownie aby wyj kart PCMCIA.
9. Włó do odpowiedniego gniazda kart SD ci tym rogiem z prawej strony. System
automatycznie wykryje wło on pami .
10. Przy pomocy programu Removable Storage/Flash Benchmark przetestuj podł czon
kart . Wyniki zapisz w tabeli zawartej na ko cu instrukcji.
11. Sprawd praktycznie szybko pracy urz dzenia. Wykonaj nast puj ce czynno ci mierz c
przy pomocy zegarka czas ich wykonania:
przekopiuj na kart SD katalog KOPIA1
przekopiuj na kart SD katalog KOPIA2
136
usu katalogi KOPIA1 i KOPIA2z dysku C
przekopiuj z karty SD katalog KOPIA1
przekopiuj z karty SD katalog KOPIA2
usu katalogi KOPIA1 i KOPIA2 z karty SD
wyniki pomiarów zapisz do tabelki umieszczonej na ko cu instrukcji.
12. Korzystaj c z ikony Bezpieczne usuwanie sprz tu zatrzymaj urz dzenie TOSHIBA SD
Memory Card Drive. Naci nij lekko kart – wysunie si cz ciowo z gniazda. Wyjmij
kart całkowicie z gniazda SD.
13. Włó do jednego z gniazd USB urz dzenie Drive Pen. System automatycznie wykryje
wło on pami .
14. Przy pomocy programu Removable Storage/Flash Benchmark przetestuj podł czon
pami przeno n . Wyniki zapisz w tabeli zawartej na ko cu instrukcji.
15. Sprawd praktycznie szybko pracy urz dzenia. Wykonaj nast puj ce czynno ci mierz c
przy pomocy zegarka czas ich wykonania:
przekopiuj na Drive Pena katalog KOPIA1
przekopiuj na Drive Pena katalog KOPIA2
usu katalogi KOPIA1 i KOPIA2z dysku C
przekopiuj z Drive Pena katalog KOPIA1
przekopiuj z Drive Pena katalog KOPIA2
usu katalogi KOPIA1 i KOPIA2 z Drive Pena
wyniki pomiarów zapisz do tabelki umieszczonej na ko cu instrukcji.
16. Korzystaj c z ikony Bezpieczne usuwanie sprz tu zatrzymaj urz dzenie Masowe
urz dzenie magazynuj ce USB. Wyjmij Drive Pena z gniazda USB.
Tabela wyników testów pami ci masowych programem SiSoft Sandra
Test
Portable Disk
Secure Digital
Combined Index
512B Files
Read
Write
Delete
Index
32kB Files
Read
Write
Delete
Index
256kB Files
Read
Write
Delete
Index
2MB Files
Read
Write
Delete
Index
137
Drive Pen
Tabela wyników testów pami ci masowych
Test
Portable Disk
Secure Digital
Drive Pen
KOPIA1
ilo plików: ...................... wielko : .................................
zapis [s]
transfer [MB/s]
kasowanie [s]
KOPIA2
ilo plików: ...................... wielko : .................................
zapis [s]
transfer [MB/s]
kasowanie [s]
Zadanie:
Porównaj i zinterpretuj uzyskane w trakcie wiczenia wyniki dla ró nych rodzajów pami ci
masowych. Porównaj wyniki uzyskane w programie testuj cym oraz praktyczne osi gi w
trakcie typowych operacji plikowych. Zastanów si nad wykorzystaniem ró nego rodzaju
pami ci masowych.
138
wiczenie nr 5
Instalacja karty graficznej i monitora
Cel wiczenia:
Celem wiczenia jest zapoznanie z funkcjonowaniem karty graficznej i monitora oraz
ich instalacj w systemie komputerowym.
Wykorzystywane elementy:
Zestaw komputerowy: Pentium 4 1.4 GB, 128 MB RAM, dysk twardy 30 GB,
Karta graficzna Riva TNT 2
Karta graficzna GeForce FX 5200
Monitory LG Studio Works 57i 15”
Monitor LCD Philips 150P2E 15”
Dane kart graficznych zestawiono w tabeli:
Karta graficzna
Riva TNT 2
chip
nVidia TNT 2 M64
cz stotliwo rdzenia
125 MHz
cz stotliwo pami ci
150 MHz
RAM
32 MB SDRAM
zł cze
AGP x 4
wyj cie
VGA
GeForce FX
vVidia GeForce FX 5200
250 MHz
400 MHz
128 MB DDR SDRAM
AGP x8
VGA, DVI, S-VIDEO
Parametry techniczne monitorów przedstawia poni sza tabelka:
Monitor
LG 57i
Philips 150P2E
wielko
15”
15”
efektywny obraz
13,8”
15”
widzialny
304 x 228
typ
CRT
LCD
maska perforowana
TFT
wielko plamki
0,28 mm
0,297 mm
maksymalna
1280 x 1024
1024 x 768
rozdzielczo
cz stotliwo pozioma
30 – 69 kHz
30 – 61 kHz
cz stotliwo pionowa
50 – 110 Hz
56 – 76 Hz
szeroko pasma video
90 MHz
80 MHz
pobór mocy
max 90 W
max 23 W
139
Panel sterowania monitora LG 57i
menu OSD
zmniejszanie
wska nik zasilania
zwi kszanie
wybór opcji menu
lub zmiana warto ci
menu OSD:
1
2
3
4
OSD
9
10
11
Mo liwo
12
1.
2.
wł cznik 3.
zasilania 4.
5.
jaskrawo
6.
kontrast
7.
8.
9.
10.
5
6
7
8
11.
12.
13.
14.
15.
16.
13
14
15
pozycja pozioma obrazu
szeroko obrazu
pozycja pionowa obrazu
wysoko obrazu
zniekształcenia poduszkowe
zniekształcenia trapezowe
pochylenie obrazu
powi kszenie obrazu
przeł cznik ustawie
rozmagnesowanie
ustawienia koloru
pozycja menu na ekranie
czas wy wietlania menu
j zyk menu
informacja o trybach pracy
wyj cie z menu OSD
16
regulacji poło enia monitora Philips 150P2E
Panel sterowania
wł czenie zasilania,
zmiana ustawie jaskrawo ci obrazu,
uruchomienie menu ekranowego OSD,
zatwierdzanie wybranych opcji i regulacji,
przyciski GÓRA/DÓŁ umo liwiaj wybór opcji
w menu ekranowym OSD,
przyciski LEWO/PRAWO umo liwiaj regulacj
ustawie monitora,
automatyczna regulacja poło enia w pionie,
poziomie, fazy oraz cz stotliwo ci.
140
Menu ekranowe OSD
wybór j zyka
ustawienie pozycji obrazu na ekranie
jasno i kontrast
likwidacja zakłóce obrazu (mory)
ustawienia temperatury koloru
parametry wy wietlania menu OSD
informacje o rozdzielczo ci i cz stotliwo ci
przywrócenie ustawie fabrycznych
wybór ł cza sygnałowego: analogowe/cyfrowe
wyj cie z menu OSD
Wykorzystywane oprogramowanie:
1. WINTACH
Program sprawdzaj cy wydajno karty graficznej, wykonuj cy testy w rodowisku Windows
w programach: edytor tekstu, arkusz graficzny, grafika bitmapowa, grafika wektorowa.
uruchomienie
poszczególnych
testów
uruchomienie
wszystkich
testów
2. FINAL REALITY 1.1
wynik redni
Program testuj cy grafik 2D/3D ze
znakomitymi efektami wizualnymi i
d wi kowymi. Program testuje wi kszo
funkcji 3D takich jak: filtrowanie bilinearne i
trilinearne, sortowanie Z-bufora, MIP mapping,
zamglenie, cieniowanie Gourauda, alpha
blending i inne.
zako czenie pracy
wy wietlenie wyników
opcje testowania grafiki 3D
uruchomienie testu
141
3. 3D Mark 2000/2001/2003
Najpopularniejsze obecnie programy
testuj ce podsystem grafiki 3D.
Bogactwem mo liwo ci nie ust puj
w pełni profesjonalnym
benchmarkom. Wykonuj testy oraz
wy wietlaj animacje 3D
demonstruj ce mo liwo ci
współczesnych kart graficznych.
4. Tirtanium
Program testuj cy graficzne karty 3D
głównie na efekty atmosferyczne
(mgła).
5. NOKIA MONITOR TESTER
Program umo liwiaj cy przetestowanie oraz wyregulowanie parametrów pracy monitora.
Opcje programu wybieramy przy pomocy ikon, lewym przyciskiem myszy zmieniamy kolor a
prawym wy wietlane wzory testowe.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. geometria obrazu
2. zbie no trzech składowych kolorów RGB
3. rozdzielczo pionowa i pozioma
4. mora (rozmycie kolorów składowych czerwonego, zielonego i niebieskiego)
5. pomoc (opis wszystkich funkcji)
6. jaskrawo i kontrast
7. ostro obrazu
8. czytelno danych (mo liwo odczytu napisów)
9. kolory
10. regulacja ekranu
11. koniec pracy z programem
6. CRT Aligment
program umo liwiaj cy gruntowne testowanie monitorów. Posiadane testy to;
Color Purity/Scales - bada czysto barw
Static Convergance - test zbie no ci barw w rodku ekranu
Dynamic Convergence - test zbie no ci barw w naro nikach
Aspect Ratio - sprawdza regulacj wielko ci obrazu w pionie i poziomie w stosunku 4:3
White Balance - test nasycenia koloru białego trzema barwami podstawowymi
Resolution Tool - sprawdza rozdzielczo poziom i pionow ekranu
142
Readability - test widoczno ci małych literek
Color bars - sprawdzanie czysto ci kolorów.
7. IIYAMA Monitor Test
8. Monitor Test
7. Philips FPAdjust
Program dedykowany cyfrowym monitorom firmy
Philips, ułatwiaj cy regulacj parametrów wy wietlania
obrazu. Post puj c zgodnie ze wskazówkami wykonaj:
•
wci nij przycisk AUTO na monitorze aby dokona automatycznej regulacji
obrazu,
•
sprawd geometrie wy wietlanych linii, kwadratów i okr gów,
•
sprawd usytuowanie obrazu na ekranie monitora,
•
sprawd kontrast i jaskrawo wy wietlanego obrazu aby rozró ni odcienie
szaro ci,
•
sprawd zniekształcenia spowodowane mor .
W trakcie u ytkowania programu dokonaj ewentualnych korekt przy pomocy OSD
8. Sterowniki karty FX
Umo liwiaj wy wietlanie obrazu obróconego co 90 stopni. W poł czeniu z obrotowym
ekranem LCD daje to mo liwo pracy z formatem A4 ustawionym pionowo.
Przebieg wiczenia:
1. Zapoznaj si z budow kart graficznych, porównaj je mi dzy sob .
2. Wył cz komputer i odł cz kabel zasilaj cy. Zdejmij obudow jednostki centralnej.
Zamontuj w gnie dzie AGP kart graficzn TNT 2. Kart wkładamy do slotu wolno,
wciskaj c równomiernie od góry obiema r koma. Po sprawdzeniu czy styki karty s równo
schowane w gnie dzie, a zatrzask na ko cu zł cza trzyma mocno kart , przykr kart do
obudowy.
UWAGA: Przed wł czeniem zasilania prosz wezwa prowadz cego!
3. Załó obudow i podł cz do gniazda na karcie graficznej przewód sygnałowy monitora
LG. Podł cz kabel zasilaj cy i wł cz komputer.
4. Przyst p do instalacji sterowników wła ciwych dla danej karty. Je eli system wykrył kart
i monitor sprawd , czy zrobił to poprawnie - Start - Ustawienia - Panel sterowania System - Mened er urz dze - Karty graficzne/Monitory.
5. Wykonaj testy przedstawionymi powy ej programami WinTach i Final Reality. Wyniki
zapisz w tabeli umieszczonej na ko cu instrukcji.
143
6. Wykonaj testy monitora przy pomocy opisanych programów.
7. Wył cz komputer i odł cz kabel zasilaj cy. Zdejmij obudow jednostki centralnej. Odkr
i wyjmij z gniazda TNT 2 uwa aj c na zatrzask na ko cu złacza. Zamontuj w gnie dzie
AGP kart graficzn GeForce. Do zł cza cyfrowego DVI podł cz monitor LCP Philips.
8. UWAGA: Przed wł czeniem zasilania prosz wezwa prowadz cego!
9. Podł cz kabel zasilaj cy i wł cz komputer. Je eli system wykrył kart i monitor sprawd ,
czy zrobił to poprawnie - Start - Ustawienia - Panel sterowania - System - Mened er
urz dze - Karty graficzne/Monitory. Koniecznie ustaw rozdzielczo 1024x768 wła ciw
dla 15” monitora LCD.
10. Uruchom program Philips FPAdjust i dokonaj regulacji parametrów wy wietlania obrazu.
11. Wykonaj testy analogicznie, jak przy poprzedniej karcie i zanotuj wyniki w tabeli. Tylko
dla tej karty wykonaj testy programami 3D Mark oraz Tirtanium.
12. Wykonaj testy monitora przy pomocy opisanych programów. Je eli to mo liwe wybieraj z
menu opcje zwi zane z monitorami LCD (Iiyama). Sprawd jak sprawuje si monitor przy
innych rozdzielczo ciach ni 1024 x 768.
13. Uruchom program zmieniaj cy paramerty pracy karty graficznej ikon w prawym dolnym
rogu lub kliknij prawym przyciskiem na ekranie i wybierz Wła ciwo ci. Wybierz obrót
obrazu o 270º. Przekr ekran monitora LCD, aby dopasowa go do wy wietlanego
obrazu. Uruchom programu z grupy Akcesoria, sprawd taki sposób pracy. Wró do
standardowego ustawienia.
14. Do gniazda D-Sub podł cz dodatkowo monitor CRT LG 57i.
15. Kliknij prawym przyciskiem na Pulpicie, wybierz Wła ciwo ci – Ustawienia. Kliknij
prawym przyciskiem na ikonie drugiego monitora i wybierz opcj Wł cz.
16. Je eli to konieczne zmodyfikuj dane monitora, wybieraj c przycisk Zaawansowane –
Monitor.
17. Je eli na drugim monitorze nie wida obrazu ponownie wejd we Wła ciwo ci ekranu,
wybierz zakładk TwinView. Sprawd ustawienia Output Device dla poszczególnych
ekranów. Sprawd tryb pracy Standard oraz Clone.
18. W trybie Standard przenie cz
ikon na drugi ekran, uruchom kilka programów,
rozmie je w ró nych miejscach ekranów, rozci gnij na oba ekrany.
19. W trybie Clone uruchom wybrany program testuj cy i porównaj obraz na obu monitorach.
Na koniec przywró pocz tkowe, standardowe ustawienie.
144
20. Wył cz monitory i komputer. Odł cz kabel zasilaj cy. Zdemontuj wykorzystywane
elementy.
Tabela testów kart graficznych
Karta
WT - edytor tekstów
WT - grafika wektorowa
WT - arkusz kalkulacyjny
WT - grafika bitmapowa
WT - wynik redni
FR - grafika 2D
FR - grafika 3D
FR - transfer danych
FR - wynik redni
Tirtanium–ilo klatek na sekund
3D Mark
TNT 2
GeForce FX
Zadanie:
Porównaj i zinterpretuj uzyskane w trakcie wiczenia wyniki dla ró nych kart.
Omów prac monitorów LG 57i oraz Philips 150P2E podczas testów. Zastanów si gdzie
znajduje zastosowanie praca z dwoma monitorami.
145
wiczenie nr 6
Konfiguracja komputera - SETUP
Cel wiczenia:
Celem wiczenia jest zapoznanie z programem konfiguracyjnym SETUP oraz
okre lenie wpływu ustalanych przy jego pomocy parametrów na wydajno systemu
komputerowego.
Wykorzystywane elementy:
Zestaw komputerowy: Celeron 1 GHz, 128 MB RAM, Award BIOS.
Wykorzystywane oprogramowanie:
1. CliBench Mk III SMP
Mały program, którego zadaniem jest sprawdzanie osi gów procesora, pami ci oraz dysku
twardego. Umo liwia wybór testów oraz sprawdzanego dysku poprzez opcj Test w menu.
Po zako czeniu testów wy wietla warto ci uzyskane w kolejnych testach:
Najwa niejsze to:
Dhrystone – ilo operacji całkowitoliczbowych w milionach wykonana w ci gu sekundy,
Whetstone – ilo operacji wykonanych na liczbach rzeczywistych w milionach wykonana
w ci gu sekundy (zmiennoprzecinkowych) w ci gu sekundy,
Memory throughput – wydajno pami ci w kB na sekund ,
Read/Write max, min, average – wydajno operacji odczytu i zapisu danych na dysku
twardym w kB na sekund (warto maksymalna, minimalna i rednia),
CPU usage – wykorzystanie procesora do operacji dyskowych.
2. Si Soft Sandra
To rozbudowany program umo liwiaj cy sprawdzenie konfiguracji sprz towej i
programowej posiadanego komputera. Pakiet zawiera moduły diagnostyczne i
146
informacyjne oraz kilka testów sprawdzaj cych wydajno
oraz innych podzespołów.
procesora, pami ci, dysków
Przebieg wiczenia:
1. W trakcie uruchamiania komputera (testu pami ci) naci nij klawisz DELETE aby
uruchomi program SETUP. Wprowadzone zmiany zapisujemy i opuszczamy Setup
komend SAVE & EXIT SETUP
2. Ustaw parametry maj ce wpływ na czas uruchamiania si komputera jak w wariancie 1.
Zapisz dane, wyjd z Setup’u i zmierz czas uruchamianie si komputera do chwili
ukazania si ekranu tytułowego Windows. Ponownie uruchom SETUP i ustaw parametry
jak w wariancie 2. Powtórz pomiar czasu, wyniki zapisz w tabeli.
Opcja
Quick Power on Self Test
Boot Up Floppy Seek
First Boot Device
Secound Boot Device
Wariant 1
Disable
Enable
Floppy
HDD-0
Wariant 2
Enable
Disable
HDD-0
Disable
Czas:
3. Ustaw parametry maj ce wpływ na prac systemu (procesora i pami ci cache) jak w
wariancie 3. Zapisz dane, wyjd z Setup’u dokonaj pomiaru szybko ci pracy systemu przy
pomocy programów testuj cych. Ponownie uruchom SETUP i ustaw parametry jak w
wariancie 4. Powtórz pomiar szybko ci, wyniki zapisz w tabeli.
Opcja
Wariant 3
Wariant 4
CPU Internal Cache
Disable
Enable
External Cache
Disable
Enable
CliBench - Dhrystone
CliBench - Whetstone
CPU Arithmetic Benchmark - Dhrystone
CPU Arithmetic Benchmark - Whetstone
4. Ustaw parametry pracy systemu zwi zane z wykorzystaniem pami ci ROM płyty głównej
i karty grafiki jak w wariancie 5. Zapisz dane, wyjd z Setup’u dokonaj pomiaru szybko ci
pracy systemu przy pomocy programów testuj cych. Ponownie uruchom SETUP i ustaw
parametry jak w wariancie 6. Powtórz pomiar szybko ci, wyniki zapisz w tabeli.
147
Opcja
Wariant 5
Disable
Disable
System BIOS Cachable
Video BIOS Cachable
Wariant 6
Enable
Enable
CliBench - Dhrystone
CliBench - Whetstone
CliBench - Memory
CPU Arithmetic Benchmark - Dhrystone
CPU Arithmetic Benchmark - Whetstone
CPU Multimedia Benchmark – Integer iSSE2
CPU Multimedia Benchmark – Float iSSE2
5. Ustaw w Setup’ie (opcja On Board IDE-1 Controller) parametry maj ce wpływ na
szybko pracy twardego dysku jak w wariancie 7. Zapisz dane, wyjd z Setup’u dokonaj
pomiaru szybko ci pracy dysku przy pomocy programów testuj cych. Ponownie uruchom
SETUP i ustaw parametry jak w wariancie 8. Powtórz pomiar szybko ci, wyniki zapisz w
tabeli.
Opcja
Wariant 7
Wariant 8
IDE HDD Block Mode
Disable
Enable
IDE Primery Master PIO
Mode 0
Auto
IDE Primery Master UDMA
Disable
Auto
CliBench – Read disk average
CliBench – Write disk average
Removable Storage – Combined index
Removable Storage – Read 512B Files
Removable Storage – Write 512B Files
6. Ustaw opcje zwi zane z wła ciwo ciami synchronicznej pami ci dynamicznej. Najpierw
skorzystaj z danych zapisanych w modułach SDRAM tak jak w wariancie 9. Nast pnie
spróbuj pojedynczo zmienia te warto ci i zapisz minimalne, przy których system
pracował stabilnie. Uwaga: ustawienie zbyt niskich warto ci spowoduje zablokowanie si
komputera. Dokonaj pomiarów szybko ci pracy procesora oraz systemu pami ci przy
ró nych ustawieniach, wybieraj c potrójne wykonanie testów w programie Wintune.
Opcja
SDRAM CAS Latency Time
SDRAM Cycle Time Tras/Trc
SDRAM RAS–to–CAS Delay
SDRAM RAS Precharge Time
CliBench - Dhrystone
CliBench - Whetstone
CliBench - Memory
CPU Arithmetic Benchmark - Dhrystone
CPU Arithmetic Benchmark - Whetstone
Memory Bandwidth Benchmark - Int
Memory Bandwidth Benchmark - Float
148
Wariant 9
3
5/7
3
3
Wariant 10
2
7/9
2
2
7. Ustaw warto ci uznane przez producenta za najgorsze, ale bezpieczne (Load Fail-Safe
Defaults) oraz uznane za optymalne (Load Optimized Defaults) i dokonaj pomiaru
szybko ci pracy systemu. Porównaj uzyskane wyniki.
Test
Czas uruchomienia si komputera
CliBench - Dhrystone
CliBench - Whetstone
CliBench - Memory
CliBench – Read disk average
CliBench – Write disk average
CPU Arithmetic Benchmark - Dhrystone
CPU Arithmetic Benchmark - Whetstone
CPU Multimedia Benchmark – Integer
CPU Multimedia Benchmark – Float
Memory Bandwidth Benchmark - Int
Memory Bandwidth Benchmark - Float
Removable Storage – Combined index
Wariant bezpieczny
Wariant optymalny
Zadanie:
Na podstawie uzyskanych wyników dokonaj analizy wpływu poszczególnych parametrów
Setup’u na szybko pracy systemu. Znajd parametry maj ce zdecydowany wpływ na prac
komputera.
149
Wzór sprawozdania:
Grupa ....
nazwiska osób
wiczenie nr ...... przeprowadzone w dniu .................
Temat wiczenia
Informacje teoretyczne.
Opis zagadnie zgodnie z tematem wiczenia – tylko nowo ci.
Przebieg wiczenia.
Opis monta u elementów, instalacji oprogramowania,
przeprowadzonych testów – tylko je eli odbiegały od opisu w skrypcie.
Wyniki przeprowadzonych zada .
Wnioski.
Omówienie i analiza wyników oraz własne wnioski wyci gni te
w trakcie realizacji wiczenia.
150
Bibliografia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
Potrójna szybko - PC World Komputer 5/94
M. Flohr: Nadchodzi 686 - Chip 9/94
Dla profesjonalistów: PC World Komputer 1/96
J. Michalczyk: Pentium Pro w bitach i bajtach - Chip 2/96 i 3/96
J. Michalczyk: Czarodziejski MMX - Chip 11/96
M. Setlak: Imperium kontratakuje - Enter 11/97
M. Setlak: Koncert procesorów - Enter 7/97
C. Metz: Od ywa konkurencja - PC Magazine po polsku 5/97
D. Bogda ski: Gotowi na MMX - Chip 7/97
F.J. Fronczak: Przegl d procesorów - PCkurier VII/98
M. Kowalski: Procesor na jutro? - PCkurier VII/98
M. Setlak: Gniezdne wojny - Pckurier XI/98
R. Sobkowski: Prawdziwy rywal Pentium II - Pckurier XI/98
N. Randall: Komputerowe serce - PC Magazine 10/98
M. Setlak: Zmagania z histori - PCKurier IV/99
R. Sobkowski: Socket zwyci a - Enter 9/99
M. Bie kowski: Krzemowe serce - Chip 9/99
R. Sobkowski: W strefie mocy - PC Kurier X/99 i XI/99
K. Daszkiewicz: Krzemowe wizje, czyli gigantyczna przyszło - PC
World Komputer 3/2000
99. M. Kowalski: Bez miedzi – PCKurier 23/1999
100. R. Sobkowski: Tajemniczy Crusoe... – Enter 3/2000
101. M. Bie kowski: Mikronowy wiat – Chip 3/2000
102. D. Rze nicki: Jak Crusoe – PC World Komputer – 4/2000
103. R. Sobkowski: Itanium od rodka – Enter 4/2000
104. M. Bie kowski: Pokona prawo Moore’a – Chip 4/2000
105. M. Kowalski: Potokowe i superskalarne – Enter 9/2000
106. R. Sobkowski: Długo oczekiwany nast pca – Enter 11/2000
107. M. Bie kowski: Tajemnice Willamette’a – Chip 12/2000
108. R. Sobkowski: Zgadnij, co b dzie dalej... - Enter 2/2001
109. M. Kwiecie : Uwij ci gniazd(k)o - Chip 3/2001
110. B. Bojarski: Wojny krzemowe – Chip 3/2001
111. R. Sobkowski: D ungla gniazd i podstawek – Enter 1/2002
112. R. Sobkowski: Wcale nie do serwerów – Enter 6/2001
113. M. Bie kowski: Wbrew prawu Moore’a – Chip 6/2001
114. R. Sobkowski: Ostatnie Pentium III – Enter 9/2001
115. M. Kowalski: Pentium 4 kontra Athlon – Enter 10/2001
116. R. Sobkowski: Celeron na pełnym gazie – Enter 11/2001
117. J. Ciechoszewski, B. Bojarski: Wojny rdzeniowe – Wielka Ksi ga
Testów 1/2001
118. R. Sobkowski: Nareszcie we własnej skórze – Enter 2/2002
119. M. Bie kowski: Czarna magia procesora – Chip 2/2002
120. M. Budny: Walka na tranzystory – Chip 2/2002
121. M. Bie kowski: Wró enie z fusów – Chip 1/2002
122. R. Sobkowski: Du y i mały – Enter 6/2002
123. R. Sobkowski: Rozczarowanie w wymiarze 0,13 µ - Enter 8/2002
124. P. Ziółkowski: Procesor – K Expert 1/2002
125. R. Sobkowski: Nie tylko do serwerów – Enter 9/2002
126. M. Kowalski: Wokół procesorów – Enter 9/2002
127. R. Sobkowski: Czekaj c na Prescotta – Enter 11/2002
128. R. Sobkowski: Prawie dwa w jednym – Enter 01/2003
129. M. Budny: Pentium 4 z dopalaczem – Chip 12/2002
130. M. Bie kowski: Autostrada bitów – Chip 2/2003
131. M. Bie kowski: Schizofrenia procesora – Chip 3/2003
132. M. Bie kowski: Megaherce do przyspieszenia – Chip 3/2003
133. R. Sobkowski: Pentium Story – Enter 6/2003
134. M. Kowalski: Coraz szybszy zegar – Enter extra 4/2003
135. M. Bie kowski: Swoboda działania – Chip 8/2003
136. M. Kowalski: Odmładzamy procesor – Enter 10/2003
137. M. Bie kowski: Pod znakiem mobilno ci – Chip 10/2003
138. R. Sobkowski: Szybsze i cieplejsze – Enter 12/2003
139. A. Filip: Szybko, szybciej, cache - Chip 4/94
140. F. Heise: Jak zbudowane s pami ci? - Chip 9/94
141. T. Koglmayr: Nowe RAM-y mog wi cej - Chip 10/95
142. A. Sokołowski, J. Michalczyk: Silikonowa d ungla - Chip 10/97
143. M. Setlak: RAM wczoraj, dzi i jutro - PCkurier VIII/98
144. J. Michalczyk: Przełom w ród pami ci? - Chip 12/98
145. R. Sobkowski: Na rozstaju dróg - Enter 4/99
146. Co kupi : Pami ci - PC World Komputer 7-8/99
147. J. Michalczyk: Wir pami ci - Chip 12/99
148. R. Sobkowski: W poszukiwaniu pami ci - PCKurier 26/99
149. R. Sobkowski: Pro memoria - Enter extra 1/2000
150. R. Sobkowski: Szybko, tanio, teraz – Enter 1/2000
151. R. Sobkowski: Trzy architektury - Enter 3/2000
152. R. Sobkowski: Wojna pami ci – Enter 9/2000
153. J. Borukało: Nie zapomniane dane – Pecet od rodka (3) 10/2000
154. M. Bie kowski: Pami absolutna – Chip 12/2000
155. R. Sobkowski: Pami własna, ale ciasna – Enter 1/2001
156. R. Sobkowski: Nie tylko DDR – Enter 1/2002
157. M. Konderski: Pami RAM – K Expert 3/2003
158. R. Sobkowski: Prawie wszystko nowe! – Enter 12/2003
159. K. Wierzbicki: Turbomemo – Chip 12/2003
P. Metzger: Anatomia PC
Z. Kolan: Urz dzenia techniki komputerowej
A. D browa i inni: Elementy sprz tu IBM PC
K. Dembowski: Warsztat komputerowy
K. Sacha i A. Rydzewski: Mikroprocesor w pytaniach i
odpowiedziach
M. L. Schmit: Procesory Pentium
A. Silberschatz i inni: Podstawy systemów operacyjnych
Zosta składaczem: PC World Komputer 12/97
Pecet od rodka: Chip special 1/98
Składanie i rozbudowa komputera - Chip 12/97
J. Sto ek: Czy istnieje komputer domowy? - Enter 4/94
A. M. Woronow: Tani lub dobry - Enter 11/95
A. M. Woronow: Komputer dla SOHO - Enter 12/96
M. Setlak: Podstawa sukcesu, czyli o płytach głównych - Enter 2/97
A. Sokołowski: Budujemy nowy dom - Chip 6/97
R. Sobkowski: Jak to wszystko poskłada ? - Enter 7/97
T. Kurzacz: ATX -nowy standard - PC World Komputer 6/96
T. Czarnecki:Płyta główna istota nieznana - Chip 11/97
N. Randall: Wymiana płyty głównej - PC Magazine po polsku 11/97
R. Sobkowski: Zapomniana płyta główna - PC Kurier XI 1998
T. Czarnecki: Wielkie znaczenie małych układów - Chip 12/95
A. Majkowski: Graficzna rewolucja Intela - Enter 10/97
R. Sobkowski: Integracje - Enter 10/98
P. Le niorowski: Małe „wielkie” chipy - Chip 11/98
R. Sobkowski: Logika rdzenia - PCKurier VI/99
M. Kowalski: Czas przemian - PCKurier 24/99
R. Sobkowski: Konstrukcja na blisk przyszło Enter XI/99
J. Michalczyk: Mocy przybywaj! - Chip XI/99
R. Sobkowski: Grafika wbudowana w chipset - Enter 2/2k
M. Horsch: Magistrale, czyli lokalny ruch danych... - Chip 8/95
G. Pienkowski: Praca w porcie wre - chip 7/95
J. Michalczyk: Trzeci slot - Chip 2/98
D. Hałas: Pecety do szeregu - Enter 11/98
R. Sobkowski: PCI i co dalej - Enter 2/99
M. Bartosiewicz: W d ungli zł czy i kabelków - Enter extra 1/2000
L. Paprocki: Alchemia płyty głównej – PC World Komputer 6/2000
J. Cichoszewski: Co jest czym na płycie – Wielka Ksi ga Testów
1/2001
R. Sobkowski: Solidna podstawa – Anatomia PC 2/2001
M. Kowalski: Solidna podstawa – Anatomia PC 1/2002
R. Sobkowski: Test płyt głównych – Enter 6/2000
M. Kowalski, R.Sobkowski: Test płyt głównych – Enter 2/2002
M. Kowalski: Dwa razy Rambus – Chipset Enter 3/2000
M. Kowalski: Wszystko w jednym – PCKurier V/2000
K. Sokołowski: W zdrowym ciele zdrowy duch – Chip 8/2000
R. Sobkowski: Nast pca BX-a – Enter 9/2000
M. Bie kowski: Z procesorem pod r k – Chip 11/2000
R. Sobkowski: Mosty do sukcesu – Enter 3/2001
M. Kowalski: W poszukiwaniu wydajno ci – Enter 7/2001
R. Sobkowski: Wej cie smoka – Enter 8/2001
M. Kowalski: Poł czy wszystko – Enter 9/2001
M. Bie kowski: DDR-owa kontrrewolucja – Chip 11/2001
M. Kowalski: 333 po raz pierwszy – Enter 12/2001
M. Bie kowski: Sound Blaster w odwrocie? – Chip 12/2001
M. Zawadzki: Blutooth kontra IrDA – PCKurier III/2000
R. Sobkowski: Nowe zł cze na płytach ATX – Enter 4/2000
M. Kowalski: Gniazdo zamiast wielu – Enter 12/2000
M. Bie kowski: Komunikacja i d wi k – Chip 1/2001
R. Sobkowski: Kolejne wcielenia – Enter 2/2001
M. Kwiecie : Apytyt na pasmo - Chip 9/2001
R. Sobkowski: PCI zupełnie inaczej – Enter 11/2001
R. Sobkowski: Małe jest pi kne – Enter 4/2002
M. Bie kowski: Tajwa ski szturm – Chip 5/2002
A. Rudzi ski: Kable: po co? – Chip 5/2002
P. Le niorowski: Sk d ten p d – Chip 6/2002
B. Bojarski: Nareszcie warto – Chip 8/2002
R. Sobkowski: Wy cigi chipsetów – nter 9/2002
D. Herman: Niejeden port widziałem – Chip 9/2002
R. Sobkowski: Przemiany i rewolucje – Enter 11/2002
J. Michalczyk: USB 2.0 – fakty i mity – Chip 11/2002
M. Kowalski: Przewodnik po szynach – Enter 12/2002
M. Kowalski: Na płycie i w okolicy – Enter 4/2003
R. Sobkowski: Drogowskaz do swobody – Enter 5/2003
M. Kowalski: W stron 755 nó ek – Enter 5/2003
R. Piechota: Płyta główna – K Expert 2/2003
M. Bie kowski: Nie tylko procesor – Chip 9/2003
J. Kosiec: Wy cig wci trwa – K Expert 6/2003
M. Szulowski: W g szczu magistral – Enter Extra 4/2003
M. Karolczak: Pentium- procesor na pi tk (z minusem) - PC World
Komputer 5/93
Poprzez barier d wi ku - Chip 5/93
151
239. J. Borukało: Płaskie kontra wypukłe - Pecet od rodka (3) 11/2000
240. M. Bie kowski: Parametry szklanego ekranu – Chip 4/2002
241. Fronczak: Steps downto Setup - Enter 9/1996
242. M. Pawlak: Komputerowe DNA - Chip 7/97
243. Ch. Helmiss: Nowe szaty BIOS-a - PC World Komputer 9/97
244. J. Petrus: Wszystko jest kwesti ustawie - Chip 1/99
245. A. Helmiss: Pr dko ci nigdy za wiele - PC World Komputer 12/99
246. W. Sulik: Wszystko o BIOS-ie - Enter 12/99
247. M. Kowalsk: Wi cej gazu – Enter 11/2002
248. D. Hałas: BIOS w praktyce – Enter 11/2002
249. J. Michalczyk: Nowe funkcje BIOS-u – Chip 12/2002
250. A. Rudzi ski: Piszczy i stuka – Chip 12/2003
251. A. Rudzi ski: Wł cz-wył cz – Chip 1/2004
160. O mało nie rozsadzi kotła... - Chip 5/93
161. T. Koglmayr: Władca danych - Chip 10/95
162. M. Pawlak: SCSI - zmartwienie czy rado ? - Chip 10/96
163. M. Pawlak: Co w SCSI piszczy - Chip 7/98
164. M. Setlak: Vademecum SCSI - PCKurier 03/99
165. M. Pawlak: SCSI nam nie straszne - Chip 5/99
166. P. Pawełczyk: Nap dy dyskowe - rewolucyjne rozwi zania z IBM Enter 3/95
167. M. Pawlak: Dyski twarde - Chip 4/96
168. J. Michalczyk: Dane na „twardo” - Chip 9/96
169. M. Setlak: Bez „twardego” ani rusz - Enter 4/97
170. M. Setlak: Bajty na talerzu - Enter 5/97
171. T. Czarnecki: ...i eby był du y i szybki... - Chip 8/97
172. P. Liszewski: Załó partycje - PC World Komputer 6/98
173. J. Michalczyk: Twardziele przyszło ci Chip 9/98
174. Twardziel w opałach: PC World Komputer 4/98
175. P. Pilarczyk: Wiruj ce składnice - PCkurier XII/98
176. M. Setlak: Bezpieczne twardziele - PCKurier VI/99
177. P. Le nierowski: ATA ewolucja standardu - Chip 7/99
178. P. Pilarczyk: Pojemne talerze - PCKurier IX/99
179. T. Tarasiewicz: Dwa FAT-y i NTFS - PCKurier 23/99
180. M. Bartosiewicz: Najpopularniejsze systemy plików - Enter extra
1/2000
181. RAID wybawca - PC Magazine po polsku 7/94
182. A. Wyrzykowski: Macierz mie warto – PCKurier IX/1999
183. J. Borukało: RAIDowcy na start – Pecet od rodka (3) 11/2000
184. J. Petrus (nm, jk): Ka demu według potrzeb – Chip 5/2000
185. A. Wyrzykowski: Twardziele ko ca wieku – PCKurier 10/2000
186. R. Sobkowski: Wiruj ce gigabajty – Enter 7/2000
187. M. Pawlak: Demony szybko ci – Chip 10/2000
188. K. Sokołowski, R. Dec: Gdyby były z gumy... – Chip 12/2000
189. J. Michalczyk: ID po dane – Chip 11/2001
190. W. Pawłowicz: Serial ATA – ComputerWorld IV/2001
191. M. Kowalski: Cienki czerwony kabelek – Enter 11/2001
192. T. Hrycuniak: Dane na talerzu – Chip 5/2002
193. G. D browski: Pod dobr opiek – hip 10/2002
194. M. Bartosiewicz: Na plasterki – Enter 3/2002
195. M. Kowalski: Urok czerwonego kabelka – Enter 2/2003
196. M. Kowalski: Krótki RAID po płycie – Enter 3/2003
197. T. Stiller: Wra liwy twardziel – K Expert 5/2003
198. A. Rudzinski: Dobrze go posad – Chip 9/2003
199. A. Rudzi ski: Na własn r k – Chip 2/2004
200. A. Pajak: Nieulotno krzemu – Enter 8/2002
201. R. Janicki, J. Michalczyk: Komu w drog , temu flash! – Chip
10/2002
202. A. Majkowski, M. Winter: Flashki – Enter 11/2003
203. Co to jest karta graficzna? - Enter 4/93
204. Łabanowski: Karty graficzne - Enter zima 1995
205. Pot ga 3D - Chip 5/98
206. J. Michalczyk: Wideo A.D. 1996 - Chip 7/96
207. W. Antosiewicz, K. Daszkiewicz: Graficzny po rednik - PC World
Komputer 9/98
208. J. Michalczyk: W trzeci wymiar - Chip 4/99
209. P. Pilarczyk: Grafika 3D - krok po kroku - PCKurier V/99
210. P. Pilarczyk: Przyspieszenie - PCKurier V/99
211. P. Pilarczyk: Test kart graficznych - Enter 7/99
212. P. Pilarczyk: Karty graficzne Enter extra 1/2000
213. P. Le niorowski: Kolejne wcielenie „agiepa” – Chip 7/2001
214. P. Pilarczyk: Trzy wymiary dla ka dego – PCKurier 11/2000
215. R. Dec, M. Bie kowski: Grafika nowego wieku – Wielka Ksi ga
Testów 1/2001
216. D. Hałas: Przyspieszanie grafiki – Enter 6/2000
217. J. Michalczyk: Szybka grafika w tanich pecetach – Chip 8/2000
218. M. Bienkowski: wiat według akceleratora – Chip 2/2001
219. M. Bie kowski: W mroku, w cieniu i we mgle – Chip 4/2001
220. P. Pilarczyk: ATI kontra NVIDIA – PCKurier 10/2000
221. R. Sobkowski: Potwór czy geniusz? – nter 5/2001
222. P.Pilarczyk: Test kart graficznych – Enter 11/2001
223. K. Wierzbicki: 60 milionów tranzystorów – Enter 1/2002
224. R. Piechota: Karta graficzna – K Expert 1/2003
225. P. Le niorowski: Smok i smoczek – Chip 5/2002
226. M. Kowalski: Wiwat nowy król – Enter 10/2002
227. R. Sobkowski: Przed frontem rewolucji – Enter 2/2003
228. Horsch: Przypowie o lampach i normach - Chip 11/95
229. J. Michalczyk: Nie puka w szybk - Chip 12/96
230. M. Setlak: Wszystkie liczby t czy - Enter 2/97
231. J. Cichy: Wzrokiem po pikselach - Enter 5/99
232. P. Pilarczyk: Monitor jak obrazek PCKurier VIII/99
233. M. Bie kowski: Ostatnia lampa elektronowa – Chip 4/2000
234. A. Dyer, P. Kresak: Monitor od rodka – PC World Komputer
5/2000
235. J. Cichoszeski: Monitory na diecie – Chip 6/2000
236. M. Kowalski: Trudny powrót cyfry – Enter 7/2000
237. M. Bienkowski: Era cyfrowego obrazu – Chip 8/2000
238. M. Bie kowski (jr): Ciekłokrystaliczne obrazy – Chip 6/2001
152
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement