Program praktyk - technik informatyk

Program praktyk - technik informatyk
PO KL 3.4.3 „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim”
Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: [email protected]
NIP: 6131428256 / REGON: 230913449
AUTORZY: Agnieszka Adamczyk / Dawid Łukasiewicz / dr Alicja Keplinger
PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH
W SPECJALNOŚCI
TECHNIK INFORMATYK
na potrzeby projektu:
„Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim”
MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ
Projekt „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Działania 3.4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
PO KL 3.4.3 „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim”
Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: [email protected] / NIP: 6131428256, REGON: 230913449
PROGRAM
PRAKTYK ZAWODOWYCH
W SPECJALNOŚCI TECHNIK INFORMATYK
na potrzeby projektu:
„Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim”
AUTORZY:
Agnieszka Adamczyk
Dawid Łukasiewicz
dr Alicja Keplinger
MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ
Projekt „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Działania 3.4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
PO KL 3.4.3 „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim”
Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: [email protected] / NIP: 6131428256, REGON: 230913449
Spis treści
PROGRAM I ORGANIZACJA PRAKTYKI 2
MODUŁ I – PODNIESIENIE KWALIFIKACJI Z DZIEDZINY ADMINISTRACJI
5
MODUŁ II – SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
8
MODUŁ III – URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ
17
MODUŁ IV – PROGRAMOWANIE I BAZY DANYCH
22
METODYKA REALIZACJI PROGRAMU PRAKTYKI SZKOLENIOWEJ
NAUCZYCIELI W ZAKŁADACH PRACY
27
Literatura
29
MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ
Projekt „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Działania 3.4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
1
PO KL 3.4.3 „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim”
PO KL 3.4.3 „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim”
Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: [email protected] / NIP: 6131428256, REGON: 230913449
Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: [email protected] / NIP: 6131428256, REGON: 230913449
Program i organizacja praktyki
• program praktyki zawodowej opracowany został na podstawie analizy potrzeb szkół w zakresie
kształcenia zawodowego w zakresie specjalności technik informatyk,
• program praktyki nauczycielskiej skierowany jest do nauczycieli zawodu powiatu lubańskiego
kształcących w zawodzie technik informatyk,
• celem praktyki nauczycielskiej jest podniesienie umiejętności praktycznych wymaganych
w trakcie kształcenia zawodowego, wskazanie kierunku rozwoju branży oraz pokazanie dobrych
praktyk na przykładzie sprawnie działającego przedsiębiorstwa,
• praktyka dla nauczycieli zawodu odbywać się będzie w firmie ZETO Świdnica sp. z o.o.,
• praktyki prowadzone będą pod kierunkiem opiekunów praktyki, którymi są wyodrębnieni
pracodawcy lub ich pracownicy,
• program praktyki obejmuje szeroki zakres materiału pozwalający na elastyczny dobór zadań
przez nauczyciela praktykanta,
• przykładowe zadania mają pokazać, w jakim kierunku powinien przebiegać praktyka oraz
wskazywać minimalny poziom ćwiczeń i typologie zadań do wykonania przez nauczyciela
praktykanta. Firma informatyczna jest bardzo dynamicznym przedsiębiorstwem i niektórych
działań nie można z góry zaplanować, dlatego konkretne zadania mogą pojawić się dopiero
podczas realizacji praktyki nauczycielskiego,
• niektóre zadania mogą być wykonywane niejednokrotnie, pod warunkiem, że wykorzystane
zostanie inne oprogramowanie, technologie, urządzenia, narzędzia czy podzespoły,
• zadanie nie muszą być wykonywane w podanej w programie kolejności,
• podany czas realizacji zadań jest orientacyjny i zależeć będzie od wielu czynników, w tym od
wykorzystanych technologii.
Program obejmuje następujące moduły:
• Podniesienie kwalifikacji z dziedziny administracji
• Systemy i sieci komputerowe
• Urządzenia techniki komputerowej
• Programowanie i bazy danych.
MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ
Projekt „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Działania 3.4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2
Należy zadbać, aby w ramach praktyki zrealizować możliwie dużo treści programowych z różnych
modułów. Określone wskaźniki celów szczegółowych wynikają bezpośrednio z rezultatów
poszczególnych zadań. Zdobyta podczas praktyki wiedza powinna zostać przekazana uczniom
w ten sposób, aby po zakończeniu edukacji byli lepiej przygotowani do pracy w firmach nie
tylko pod względem merytorycznym, ale także wykształcili w sobie cechy pożądane przez
pracodawców, takie jak ciągłe podnoszenie kwalifikacji, kultura osobista, analityczne myślenie,
czy samodzielność oraz praktyczne obycie w środowisku pracy.
1.1 Wymiar praktyk:
Czas trwania praktyki nauczycielskiej to 10 dni roboczych po 8 godzin dziennie.
1.2 Plan praktyk
Termin
Dzień / Dni praktyki
Działy,
w których odbędzie się praktyka
Ilość
godzin
I
Sekretariat zarządu
3
I
Kadry
1
I
Dział usługowy
2
I
Serwis komputerowy
2
II
Dział produkcyjny
2
II
Dział projektowo-programowy
2
II
Księgowość
2
II
Podsumowanie modułu
2
III
Serwis komputerowy
8
IV
Serwis komputerowy
8
V
Dział projektowo-programowy
8
VI
Dział projektowo-programowy
8
VII
Dział produkcyjny
8
MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ
Projekt „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Działania 3.4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
3
PO KL 3.4.3 „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim”
PO KL 3.4.3 „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim”
Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: [email protected] / NIP: 6131428256, REGON: 230913449
Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: [email protected] / NIP: 6131428256, REGON: 230913449
Termin
Dzień / Dni praktyki
Działy,
w których odbędzie się praktyka
Ilość
godzin
VIII
Dział produkcyjny
2
VIII
Dział projektowo-programowy
6
IX
Dział projektowo-programowy
8
X
Dział projektowo-programowy
6
X
Podsumowanie modułu
2
Moduł I - podniesienie kwalifikacji z dziedziny administracji
2.1 Założenia organizacyjne i programowe
Moduł podniesienie kwalifikacji z dziedziny administracji pozwoli nauczycielowi praktykantowi
na zapoznanie się z charakterystyką przedsiębiorstwa oraz strukturą organizacyjną firmy.
Praktykant powinien mieć możliwość zaobserwować pracę poszczególnych działów firmy, w tym:
• zarządu firmy,
• sekretariatu,
• działu księgowości,
• działu kadr,
• salonu komputerowego,
• serwisu komputerowego,
• działu produkcyjnego,
• działu projektowo-programowego.
W pracy tych działów opiekun powinien wskazać nauczycielowi praktykantowi, jaką rolę spełnia
dany wydział, w jakim zakresie ma wpływ na działanie firmy i jaką odgrywa w niej rolę. Firma
ZETO sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem z bogatym doświadczeniem i historią, dlatego ciekawym
aspektem praktyki nauczycielskiej dla nauczycieli zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych,
jest zapoznanie się z historią prosperowania firmy. Można przeprowadzić dyskusję, na jakim
etapie znajduje się obecnie spółka i jakie kierunki rozwoju przyjmuje.
Firma pomimo istnienia wielu wydziałów, jest spójną jednostką, dlatego ważne jest, aby
praktykant poznał sposób komunikowania się pracowników i obiegu dokumentów w firmie.
Tak rozbudowane firmy, w celu podniesienia jakości pracy muszą posiadać odpowiednie
oprogramowanie, które wspomaga pracę grupową. Ze względów bezpieczeństwa zazwyczaj
do kontaktów wewnątrz firmowych wykorzystywany jest intranet. Na zewnątrz, dla klienta
funkcjonuje strona internetowa firmy, która prezentuje dorobek i możliwości w jak najszerszym
zakresie – jest wizytówką przedsiębiorstwa.
Ze względu na przedmiotową branżę, nauczycieli praktykantów, warto, aby praktykant
poznał sprzęt i oprogramowanie wykorzystywane w każdym dziale, przynajmniej pod kątem
funkcjonalności i zastosowań.
MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ
Projekt „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Działania 3.4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
4
MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ
Projekt „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Działania 3.4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
5
PO KL 3.4.3 „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim”
PO KL 3.4.3 „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim”
Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: [email protected] / NIP: 6131428256, REGON: 230913449
Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: [email protected] / NIP: 6131428256, REGON: 230913449
Moduł ten stanowi doskonałe wprowadzenie w realia firmy i pozwoli na zapoznanie się zarówno
z organizacją pracy, jak i z pracownikami.
• udostępnianie dokumentów w systemie ChromeCRM.
2.2. Cele edukacyjne
W wyniku przeprowadzonej praktyki nauczyciel powinien:
• znać historię firmy ZETO sp. z o. o.,
• znać misję, cele i kierunki rozwoju firmy,
• znać strukturę organizacyjną firmy,
• znać zakres działania poszczególnych działów,
• znać rolę danej komórki w strukturze organizacyjnej firmy,
• wiedzieć, w jaki sposób następuje obieg dokumentacji w firmie,
• znać możliwości systemu zarządzania relacjami z klientami np. ChromeCRM,
• znać wdrożone standardy w firmie – certyfikaty ISO 9001, ISO 27001,
• znać urządzenia biurowe wykorzystywane w firmie,
• znać autorskie rozwiązania programowe wykorzystywane w różnych działach firmy, np. system
HURT ZETO Świdnica, Sprzedaż ZETO Świdnica,
• znać zasady prowadzenia gospodarki materiałowej w firmie,
• znać proces przyjmowania sprzętu do serwisu,
• znać proces serwisowania sprzętu i oprogramowania,
• znać procedury wydawania sprzętu z serwisu,
• znać zasady wykorzystania wewnętrznej sieci intranet,
• znać zasady działania wewnętrznego portalu intranetowego na przykładzie MS Windows
SharePoint Services,
• znać typowe problemy informatyczne występujące w codziennej pracy wydziałów.
2.3. Przykładowe zadania i rezultaty
Zadanie 1.
Wykorzystanie systemu ChromeCRM do obiegu dokumentów w firmie.
Sposób realizacji:
• zapoznanie się dokumentacją systemu ChromeCRM,
• omówienie zastosowań ChromeCRM w przedsiębiorstwie,
• instalacja i konfiguracja platformy ChromeCRM,
MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ
Projekt „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Działania 3.4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
6
Warunki pracy:
• czas realizacji: 4 godz.,
• zadanie powinno być wykonane przez nauczyciela praktykanta pod nadzorem opiekuna,
• dokumentacja środowiska ChromeCRM,
• program instalacyjny ChromeCRM na dowolnym nośniku,
• stanowisko komputerowe,
• przykładowe dokumenty do udostępnienia.
Rezultaty pracy:
• poprawnie zainstalowane i skonfigurowane środowisko ChromeCRM,
• poprawnie udostępnione dokumenty w systemie ChromeCRM,
• poszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczącej praktycznego wykorzystania systemu ChromeCRM.
Zadanie 2.
Zapoznanie z wdrożonymi w firmie standardami – certyfikaty ISO 9001, ISO 27001.
Sposób realizacji:
• zapoznanie z wymaganiami systemu zarządzania jakością ISO 9001 na przykładzie firmy ZETO
sp. z o. o., m.in.: wprowadzeniem nadzoru nad dokumentacją i zapisami, podejściem procesowym
do świadczonych usług, usystematyzowaniem zarządzania zasobami, ustanowieniem procesów
realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (w tym – zadowolenia klienta),
• zapoznanie z wymaganiami normy ISO 27001 dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem
informacji na przykładzie firmy, w tym przede wszystkim zwrócenie uwagi na następujące
obszary: polityka bezpieczeństwa, organizacja bezpieczeństwa informacji, zarządzanie systemami
i sieciami, kontrola dostępu, zarządzanie ciągłością działania, pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie
systemów informatycznych, zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji,
zgodność z wymaganiami prawnymi i własnymi standardami.
Warunki pracy:
• czas realizacji: 3 godz.,
• zadanie powinno być wykonane poprzez omówienie norm i analizę dokumentacji.
Rezultaty pracy:
• poszerzenie wiedzy na temat certyfikatów ISO 9001 i ISO 27001.
MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ
Projekt „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Działania 3.4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
7
PO KL 3.4.3 „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim”
PO KL 3.4.3 „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim”
Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: [email protected] / NIP: 6131428256, REGON: 230913449
Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: [email protected] / NIP: 6131428256, REGON: 230913449
Moduł II - systemy operacyjne i sieci komputerowe
3.1 Założenia organizacyjne i programowe
Moduł systemy operacyjne i sieci komputerowe jest szczególnie istotny w kształceniu uczniów,
gdyż w świetle obowiązującej podstawy programowej uczeń kończący technikum informatyczne
zdaje egzamin w części praktycznej właśnie z tego zakresu materiału. Stąd doniosła ranga tego
modułu w praktycznym szkoleniu podczas praktyki nauczyciela zawodu.
Realizacja zadań z tego modułu odbywać się będzie w Dziele Projektowo-Programowym
i Dziale Usługowym.
Istotne w tym module jest wykonywanie zadań na możliwie różnych systemach, czyli nie
tylko podstawowej użytkowej wersji sytemu Widnows, ale także administrowanie wersjami
serwerowymi. Warto także, w miarę możliwości, realizować zadania na systemie Linux, Unix czy
Novell z wykorzystaniem możliwości serwerowych tych systemów. Istotnym aspektem pracy
z serwerami, na który należy położyć nacisk, jest analiza dokumentacji technicznej, w tym
anglojęzycznej. W ramach praktyki powinna istnieć możliwość zainstalowania i skonfigurowania
systemu operacyjnego w wersji serwerowej wraz z wybranymi usługami. Nauczyciel powinien
również zapoznać się z administrowaniem wybranym serwerem, np. pocztowym. Stale należy
zwracać uwagę na prace konserwacyjne w systemach polegające choćby na wykonywaniu
kopii bezpieczeństwa, archiwizacji itp.
Drugim równorzędnym tematem są sieci komputerowe. Przy realizacji tej treści należy zwrócić
uwagę na złożoność zagadnienia. Nauczyciel powinien poznać etapy budowy nowej sieci
komputerowej oraz poznać zasady rozbudowy i modernizacji istniejących już sieci. Warto, aby
na podstawie analizy przypadku, czyli zrealizowanego już przez firmę projektu, praktykant
dowiedział się, w jaki sposób przebiega analiza potrzeb klienta i negocjacje, poznał proces
projektowania sieci, łącznie z doborem topologii i standardów. Istotną sprawą przy tego typu
projektach, z którą dobrze, aby praktykant się zapoznał, jest prowadzenie dokumentacji,
w tym sporządzanie kosztorysów inwestycji. Nauczyciel powinien przyswoić sobie obsługę
nowoczesnych programów do zarządzania projektem. Poza budową i modernizacją sieci,
nauczyciel praktykant powinien zaznajomić się ze sposobami monitorowania działania sieci
już istniejących z wykorzystaniem możliwie różnych technologii.
Budowa sieci bezpośrednio zazębia się z drugim modułem – sprzętowym i nie można tego sztucznie
MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ
Projekt „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Działania 3.4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
8
oddzielać. Nauczyciel praktykant powinien mieć możliwość skonfigurowania nowoczesnych
urządzeń sieciowych, ale również wykonania podstawowych czynności takich jak zarabianie
kabla sieciowego, czy prawidłowe podłączenie gniazdka sieciowego według odpowiednich
kategorii. W miarę możliwości powinien również poznać funkcjonowanie profesjonalnych
serwerowni wraz z uwzględnieniem wymogów technicznych i reguł bezpieczeństwa. Ważne, aby
przy pracy ze sprzętem zwracać uwagę na procedury BHP i stosować środki ochrony osobistej.
W związku ze specyfiką zawodu i ponoszonymi przez przedsiębiorstwo kosztami, należy
zwrócić uwagę na potencjalne straty, jakie mogą powstać w wyniku nierzetelnego bądź
niekompetentnego działania pracownika. Niemniej ważne jest podkreślenie istoty pracy
w zespole i przedstawienie w tym zakresie dobrych praktyk istniejących w firmie.
3.2. Cele edukacyjne
W wyniku przeprowadzonej praktyki nauczyciel powinien:
• umieć analizować dokumentację techniczną różnych systemów operacyjnych, w tym
anglojęzyczną,
• znać aplikacje do wspomagania projektowania i zarządzania projektami,
• znać zasady pracy w zespole i współpracy miedzy wydziałami firmy,
• znać funkcjonalność, zastosowanie, metody administrowania różnych systemów operacyjnych,
• umieć zainstalować i skonfigurować specjalistyczne oprogramowanie wraz z aktualizacją,
• umieć naprawiać usterki systemu operacyjnego bez reinstalacji i utraty danych,
• umieć wykonywać kopie zapasowe (backupy),
• znać zwirtualizowane środowisko VMware i sposób jego wykorzystywania w firmie,
• umieć zarządzać serwerem pocztowym np. IceWarp,
• umieć zainstalować system w wersji serwerowej np. MS Windows 2008 Server,
• umieć zainstalować wybrane usługi serwerowe,
• umieć skonfigurować przykładowe usługi serwerowe,
• znać wymogi techniczne i procedury bezpieczeństwa dotyczące funkcjonowania profesjonalnych
serwerowni,
• umieć dokonywać analizy potrzeb klienta dotyczących budowy bądź modernizacji sieci
komputerowej,
• znać etapy budowania sieci komputerowych,
• umieć zaprojektować sieć według specyfikacji,
• znać zasady opracowywania i wdrażania systemów bezpieczeństwa i ochrony danych,
MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ
Projekt „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Działania 3.4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
9
PO KL 3.4.3 „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim”
PO KL 3.4.3 „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim”
Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: [email protected] / NIP: 6131428256, REGON: 230913449
Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: [email protected] / NIP: 6131428256, REGON: 230913449
• umieć dokonać wyboru odpowiednich standardów sieciowych przy rozbudowie i tworzeniu
nowych sieci komputerowych,
• umieć rozbudować i zmodernizować istniejącą sieć komputerową,
• umieć podłączyć odpowiednie medium transmisyjne w sieciach komputerowych,
• umieć skonfigurować urządzenia sieciowe np. serwery, routery, switche, access pionty, firewalle,
• umieć korzystać z mierników i testerów sprawdzających poprawność działania sieci komputerowej,
• umieć monitorować działanie sieci LAN i WAN z pomocą specjalistycznego oprogramowania,
• umieć konfigurować urządzenia peryferyjne np. drukarki, ipfony.
infrastruktury VMware do celów testowo-rozwojowych.
3.3. Przykładowe zadania i rezultaty
Zadanie 1.
Wykorzystanie zwirtualizowanego środowiska VMware do testowania aplikacji w różnych
systemach operacyjnych.
Sposób realizacji:
• zapoznanie się dokumentacją środowiska VMware,
• omówienie zastosowań VMware w przedsiębiorstwie,
• zapoznanie się w wymaganiami sprzętowymi dotyczącymi środowiska VMware,
• instalacja i konfiguracja platformy VMware,
• instalacja i konfiguracja przykładowych systemów operacyjnych lub wykorzystanie już
istniejących celem zaobserwowania procesu tworzenia i testowania aplikacji.
Warunki pracy:
• czas realizacji: 6 godz.,
• zadanie powinno być wykonane przez nauczyciela pod nadzorem opiekuna,
• dokumentacja środowiska VMware,
• programy instalacyjne systemów operacyjnych, oprogramowania VMware na odpowiednich
nośnikach,
• przykładowe aplikacje do przeprowadzenia testów,
• stanowisko komputerowe.
Rezultaty pracy:
• poprawnie zainstalowane i skonfigurowane środowisko do testowania oprogramowania,
• poszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczącej praktycznego wykorzystania wirtualnej
MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ
Projekt „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Działania 3.4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
10
Zadanie 2.
Administracja serwerem pocztowym IceWarp
Sposób realizacji:
• zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą serwera pocztowego IceWarp,
• omówienie sposobu działania środowiska serwera pocztowego IceWarp w relacji klient-serwer,
• omówienie instalacji, konfiguracji oraz czynności administracyjnych,
• omówienie polityki bezpieczeństwa, zagrożeń, najczęstszych problemów.
Warunki pracy:
• czas realizacji: 6 godz.
• zadanie powinno być wykonane przez nauczyciela pod nadzorem opiekuna,
• dokumentacja techniczna dotycząca serwera pocztowego IceWarp,
• stanowisko komputerowe z zainstalowanym serwerem pocztowym IceWarp,
• stanowisko z oprogramowaniem klienckim.
Rezultaty pracy:
• poprawnie zainstalowany i skonfigurowany serwer pocztowy IceWarp,
• poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania serwerami na przykładzie serwera
pocztowego.
Zadanie 3.
Instalacja, konfiguracja i administracja systemu serwerowego na przykładzie MS Windows
2008 Server
Sposób realizacji:
• zapoznanie się z dokumentacją i instrukcjami dotyczącymi systemu operacyjnego MS
Windows 2008 Server,
• zapoznanie się z przepisami i instrukcjami bhp i ppoż.,
• omówienie uwarunkowań sprzętowo-programowych dla poprawnie funkcjonującego systemu
MS Windows 2008 Server,
• dobór odpowiedniego sprzętu i środowiska dla systemu MS Windows 2008 Server,
• instalacja systemu,
• podstawowa konfiguracja systemu i zapoznanie się z rolami, funkcjami i narzędziami służącymi
do efektywnego zarządzania serwerem,
MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ
Projekt „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Działania 3.4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
11
PO KL 3.4.3 „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim”
PO KL 3.4.3 „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim”
Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: [email protected] / NIP: 6131428256, REGON: 230913449
Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: [email protected] / NIP: 6131428256, REGON: 230913449
• utworzenie nowej domeny w strukturze Active Directory, dołączenie i odłączenie serwera
od domeny,
• zarządzanie i analizowanie struktury Active Directory,
• tworzenie i konfigurowanie zasad grup,
• konfigurowanie środowiska użytkowników i grup z użyciem zasad grup,
• zapoznanie się z kwestiami bezpieczeństwa dotyczącymi serwerów,
• konfiguracja serwerów i usług na przykładzie: DHCP, DNS, WINS, IIS,
• konfigurowanie dostępności zasobów sieciowych i zawartości,
• zapoznanie się z relacjami klient-serwer,
• monitorowanie systemu Windows Server 2008,
• zarządzanie Windows Server 2008 – archiwizacja, kopie zapasowe, przywracanie i odzyskiwania
danych.
• stworzenie przykładowego projektu sieci komputerowej wraz z doborem sprzętu, okablowania,
technologii wykonania.
Warunki pracy:
• czas realizacji: 10 godz.,
• zadanie powinno być wykonane przez nauczyciela pod nadzorem opiekuna,
• dokumentacja techniczna dotycząca systemu serwerowego MS Windows 2008,
• programy instalacyjne na dowolnych nośnikach,
• sprzęt komputerowy przeznaczony na serwer MS Windows 2008,
• stacja robocza do testowania udostępnionych usług.
Rezultaty pracy:
• poprawnie zainstalowany i skonfigurowany serwer MS Windows 2008,
• poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych przy wykonywaniu podstawowych czynności
administracyjnych w systemie Windows Server.
Zadanie 4
Zapoznanie się z procesem projektowania sieci komputerowych
Sposób realizacji:
• zapoznanie się z przepisami i instrukcjami bhp i ppoż.,
• zapoznanie się z dokumentacją, instrukcjami, terminologią dotyczącymi projektowania sieci
komputerowych,
• prezentacja wykonanych sieci komputerowych na przykładzie dokumentacji zrealizowanych
projektów (dobór topologii, standardów do konkretnych zastosowań),
MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ
Projekt „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Działania 3.4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
12
Warunki pracy:
• czas realizacji: 6 godz.,
• cześć I zadania polega na przedstawieniu przykładowych rozwiązań zastosowanych przez
firmę przez opiekuna praktykanta, część II (projekt sieci) wykonuje nauczyciel pod nadzorem
opiekuna,
• dokumentacja i instrukcje dotyczące projektowania sieci komputerowych,
• dokumentacja techniczna dotycząca wykonanych projektów sieci,
• sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem do projektowania sieci.
Rezultaty pracy:
• poprawny projekt sieci komputerowej, zgodny ze specyfikacją i standardami,
• poszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczących projektowania sieci komputerowych,
Zadanie 5.
Zapoznanie się czynnościami instalatora sieci teleinformatycznych.
Sposób realizacji:
• zapoznanie się z przepisami i instrukcjami bhp i ppoż.,
• zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą instalacji sieci teleinformatycznych,
• zarobienie końcówek RJ45 kabli kategorii 5e (utworzenie kabla prostego i krosowanego)
według specyfikacji przy pomocy dowolnej zaciskarki,
• poprawne zarobienie gniazda sieciowego RJ45 kategorii 5e przy pomocy dowolnego
narzędzia uderzeniowego. Zarobienie gniazda sieciowego RJ45 po stronie patch panela
w szafie dystrybucyjnej,
• wykonanie podstawowych pomiarów okablowania przy pomocy dowolnych testerów.
Warunki pracy:
• czas pracy: 4 godz.,
• zadanie powinno być wykonane przez nauczyciela pod nadzorem opiekuna,
• należy zastosować środki ochrony osobistej zgodnej z przepisami BHP,
• dokumentacja i instrukcje dotyczące instalacji sieci teleinformatycznych,
• dokumentacja wykonanych sieci teleinformatycznych,
MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ
Projekt „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Działania 3.4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
13
PO KL 3.4.3 „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim”
PO KL 3.4.3 „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim”
Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: [email protected] / NIP: 6131428256, REGON: 230913449
Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: [email protected] / NIP: 6131428256, REGON: 230913449
• okablowanie kat. 5e, wtyki RJ45, gniazda sieciowe RJ45, narzędzia do ściągania izolacji,
zaciskarka, narzędzie uderzeniowe, patch panel.
Sposób realizacji:
• zapoznanie się z przepisami i instrukcjami bhp i ppoż.,
• zapoznanie się z dokumentacją i instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa sieci,
• omówienie procesu opracowania i wdrażania systemów zabezpieczeń, ochrony danych na
podstawie przykładowych zrealizowanych projektów,
• omówienie sprzętowych i programowych zabezpieczeń stosowanych w przedsiębiorstwach.
Rezultaty pracy:
• poprawnie zarobiony kabel kategorii 5e,
• poprawnie zarobione gniazdko,
• poszerzenie wiedzy z zakresu montażu i instalacji sieci telefeinformatycznych.
Zadanie 6
Monitoring sieci LAN i WAN przy pomocy oprogramowania GroundWork Cumunity Edition
Sposób realizacji:
• zapoznanie się z przepisami i instrukcjami bhp i ppoż.,
• zapoznanie się z dokumentacją i instrukcjami oprogramowania GroundWork Cummunity
Edition oraz dostępnego środowiska sieciowego,
• omówienie instalacji oraz zarządzania oprogramowania GroundWork Cumunity Edition,
• celowe wprowadzanie drobnych możliwych usterek w sieci w celu przeprowadzenia monitoringu
i analizy występowania problemów oraz sposobów ich rozwiązywania,
• dokonanie monitoringu i analizy usterek oraz usunięcie problemów.
Warunki pracy:
• czas pracy: 2 godz.,
• przedstawienie przykładowych rozwiązań przez opiekuna praktykanta,
• dokumentacja zrealizowanych projektów.
Rezultaty pracy:
• poszerzenie wiedzy z zakresu zabezpieczeń sieci komputerowych.
Warunki pracy:
• czas pracy: 4 godz.,
• zadanie powinno być wykonane przez nauczyciela pod nadzorem opiekuna, jednak to
opiekun – administrator powinien przygotować usterki sieciowe w celach ćwiczeniowych,
• dokumentacja i instrukcje dotyczące oprogramowania GroundWork Cummunity Edition,
• sprzęt komputerowy z dostępem do sieci i oprogramowaniem GroundWork Community Edition.
Zadanie 8
Funkcjonowanie profesjonalnych serwerowni na podstawie Działu Produkcji (IBM MainFrame)
z uwzględnieniem wymogów technicznych oraz procedur bezpieczeństwa.
Sposób realizacji:
• zapoznanie się z przepisami i instrukcjami bhp i ppoż.,
• zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą wymogów technicznych i procedur bezpieczeństwa
serwerowni,
• zapoznanie się ze środowiskiem pracy (wyposażeniem) współczesnych serwerowni (szafy
dystrybucyjne, urządzenia sieciowe, serwery, okablowanie, akumulatory UPS, klimatyzacja,
dostępne łącza, czujniki itp.).
Rezultaty pracy:
• poprawnie zainstalowane i skonfigurowane oprogramowanie GroundWork Cummunity Edition,
• poprawna interpretacja wyników monitoringu,
• usunięcie usterek,
• poszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczących monitorowania i analizowania sieci
komputerowych przy pomocy zaawansowanego oprogramowania.
Warunki pracy:
• czas pracy: 4 godz.,
• zadanie omówione przez opiekuna praktykanta,
• dokumentacja dotycząca serwerowni,
• przestrzeganie zaleceń i procedur dotyczących serwerowni.
Zadanie 7
Zapoznanie się ze sprzętowymi i programowymi systemami zabezpieczeń sieci.
Rezultaty pracy:
• poszerzenie wiedzy z zakresu wyposażania i działania współczesnych serwerowni, montażu
MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ
Projekt „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Działania 3.4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
14
MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ
Projekt „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Działania 3.4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
15
PO KL 3.4.3 „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim”
PO KL 3.4.3 „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim”
Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: [email protected] / NIP: 6131428256, REGON: 230913449
Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: [email protected] / NIP: 6131428256, REGON: 230913449
i podłączania urządzeń sieciowych w szafach dystrybucyjnych, monitorowania działania
serwerowni oraz kwestii bezpieczeństwa z nią związanych.
Moduł III - urządzenia techniki komputerowej
Zadanie 9
Konfiguracja urządzeń sieciowych firm FortiNet i HP na przykładzie dostępnego sprzętu:
FortiGate 100A, FortiGate 111C, FortiAnalyzer 100C, Compaq Netelligent 2624 (24-port TX)
Hub, HP ProCurve 1800 Switch
Sposób realizacji:
• zapoznanie się z przepisami i instrukcjami bhp i ppoż.,
• zapoznanie się z dokumentacją, instrukcjami, obsługi i konfiguracji ww. urządzeń sieciowych,
• bazowanie na wiedzy zdobytej w zadaniu nr 5,6 i 8,
• zapoznanie się z budową, interfejsami, okablowaniem i przeznaczeniem powyższych urządzeń
sieciowych,
• konfiguracja i administracja urządzeń dotyczących zabezpieczeń sieci (firewall) na przykładzie:
FortiGate 100A, FortiGate 111C, FortiAnalyzer 100C,
• konfiguracja i administracja urządzeń sieciowych typu: hub, switch na przykładzie sprzętu:
– Compaq Netelligent 2624 (24-port TX) Hub i HP ProCurve 1800 Switch.
Warunki pracy:
• czas pracy: 6 godz.,
• zadanie wykonywane przez nauczyciela pod nadzorem opiekuna,
• dokumentacja i instrukcje urządzeń,
• urządzenia sieciowe np. FortiGate 100A, FortiGate 111C, FortiAnalyzer 100C,
• urządzenia sieciowe np. Compaq Netelligent 2624 (24-port TX) Hub i HP ProCurve 1800 Switch.
Rezultaty pracy:
• poprawnie zainstalowane (zamontowane) i skonfigurowane urządzenia sieciowe,
• poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu montażu, instalacji, konfiguracji i administracji
zaawansowanych urządzeń sprzętowych typu: firewall, zarządzalne huby i switche.
MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ
Projekt „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Działania 3.4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
16
4.1 Założenia organizacyjne i programowe
Moduł urządzania techniki komputerowej obejmuje bardzo szeroko pojętą tematykę
związaną ze sprzętem komputerowym, teleinformatycznym, urządzeniami peryferyjnymi.
Realizacja zadań z tego modułu odbywać się będzie w Dziele Projektowo-Programowym
i Dziale Usługowym. Aspekt pracy ze sprzętem sieciowym został już opisany w module I
– systemy operacyjne i sieci komputerowe.
Niezwykle istotną i podstawową sprawą jest zwrócenie uwagi na pracę zgodnie z przepisami
o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ochronie przeciwpożarowej. W czasie praktyki nauczyciel
musi korzystać ze środków ochrony osobistej. Ważne jest, aby praktykant poznał zakres działań,
do których niezbędne są specjalne kwalifikacje, np. uprawnienia SEP, uprawnienia do pracy na
wysokości. Powinien również prześledzić różne drogi podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Praca z urządzeniami techniki komputerowej wiąże się bezpośrednio z pracą serwisanta
– przeglądem i konserwacją oraz kontrolą i obserwacją techniczną sprzętu, naprawami
awaryjnymi i planowanymi oraz montażem i instalacją urządzeń. Serwisant musi również
prowadzić rzetelną gospodarkę materiałową i w tym kontekście należy ponownie zwrócić
uwagę na koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo oraz na możliwe straty powstające
w wyniku niekompetentnego działania pracownika. Pracownik serwisu musi cechować się
również ogromną samodyscypliną, aby terminowo wykonywać zlecenia oraz wykazywać się
rzetelnością i dokładnością w wykonywaniu zadań, aby unikać reklamacji klientów z tego tytułu.
W trakcie praktyki nauczyciel powinien mieć możliwość pracy zarówno z nowym sprzętem
jak i ze sprzętem używanym będącym nadal w eksploatacji. Specyfika zawodu pokazuje,
że mimo ogromnego postępu w dziedzinie technologii, w pracy serwisanta komputerowego
bardzo często pracuje się ze sprzętem starszym, który wymaga naprawy bądź też modernizacji
we wskazanym przez klienta zakresie. Podczas praktyki nauczyciel powinien mieć możliwość
zarówno dokonania modernizacji sprzętu komputerowego poprzez wymianę jego elementów,
jak i nabyć umiejętność doboru i konfiguracji nowego sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego do różnych zastosowań.
Naprawa sprzętu komputerowego zawsze poprzedzona jest diagnostyką. Istotne jest, aby
MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ
Projekt „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Działania 3.4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
17
PO KL 3.4.3 „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim”
PO KL 3.4.3 „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim”
Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: [email protected] / NIP: 6131428256, REGON: 230913449
Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: [email protected] / NIP: 6131428256, REGON: 230913449
nauczyciel zapoznał się z nowoczesnymi narzędziami do diagnozowania, zarówno w postaci
programów diagnostycznych, jak i sprzętu – mierniki, testery itp. W przypadku narzędzi
pomiarowych trzeba zwrócić uwagę na okresowe badania i terminy legalizacji tych urządzeń.
Istotnym aspektem tego działu jest praca z dokumentacją techniczną, często anglojęzyczną,
dostępną w wersji tradycyjnej papierowej oraz elektronicznej załączonej do urządzeń na
dodatkowych nośnikach, czy też dostępnej na stronach internetowych producentów.
Podczas praktyki nauczyciel zawodu powinien mieć możliwość dokonywania konserwacji
sprzętu komputerowego np. drukarek oraz wymianą materiałów eksploatacyjnych (zgodnie
ze wskazaniami producenta). Poza tym musi zapoznać się z procedurami postępowania
z odpadami elektronicznymi i recyklingiem oraz powinien pracować na stanowisku serwisowym
wyposażonym w narzędzia i urządzenia odpowiednie do wykonania zadania wraz z instrukcjami
użytkowania.
4.3. Przykładowe zadania i rezultaty
4.2. Cele edukacyjne
W wyniku przeprowadzonej praktyki nauczyciel powinien:
• znać i stosować zasady bhp i ppoż.,
• znać zasady postępowania z odpadami elektronicznymi,
• znać dokumentację niezbędną przy recyklingu sprzętu komputerowego,
• umiejętnie stosować dokumentację techniczną, w tym anglojęzyczną,
• znać kierunki rozwoju systemów komputerowych,
• znać procedury stosowane w Dziale Serwisu dotyczące naprawy sprzętu komputerowego,
• trafnie zdiagnozować uszkodzenie sprzętu komputerowego za pomocą różnych narzędzi
diagnostycznych i specjalistycznego oprogramowania,
• naprawić uszkodzenia sprzętu komputerowego,
• konserwować sprzęt komputerowy zgodnie z zaleceniami producenta z wykorzystaniem
odpowiednich środków,
• właściwie dobierać podzespoły w oparciu o wymagania klienta.
• złożyć z podzespołów sprzęt komputerowy zgodnie ze specyfikacją techniczną.
• umieć dokonać modernizacji komputera poprzez wymianę elementów,
• umieć trwale usuwać dane z nośników magnetycznych,
• znać obsługę urządzenia do trwałego usuwania danych z nośników magnetycznych, np.
Media Eraser Degausser-MD103.
MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ
Projekt „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Działania 3.4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
18
Zadanie 1.
Wykonanie prawidłowego montażu komputera PC
Sposób realizacji:
• zapoznanie się z przepisami i instrukcjami bhp i ppoż.,
• zapoznanie się i omówienie uwarunkowań dotyczących środowiska pracy, miejsca, odzieży
ochronnej oraz narzędzi do wykonania prawidłowego montażu komputera PC,
• właściwy dobór podzespołów sprzętu komputerowego w oparciu
o wymagania klienta,
• zapoznanie się dokumentacją i instrukcją dotyczącą poszczególnych podzespołów przed
wykonaniem montażu,
• prawidłowe wykonanie montażu komputera PC,
• konfiguracja podstawowego systemu wejścia-wyjścia BIOS (akronim ang. Basic Input/Output
System ),
• instalacja systemu operacyjnego zgodnie z wymaganiami klienta (Windows, Linux),
• przeprowadzenie testów w celu potwierdzenia poprawności funkcjonowania wszystkich
elementów komputera PC.
Warunki pracy:
• czas pracy: 6 godz.,
• zadanie wykonywane przez nauczyciela pod nadzorem opiekuna,
• dokumentacja techniczna,
• podzespoły komputerowe,
• narzędzia niezbędne do montażu,
• oprogramowanie i urządzenia testujące,
• programy instalacyjne na odpowiednich nośnikach.
Rezultaty pracy:
• poprawnie złożony i skonfigurowany zestaw komputerowy,
• poszerzenie wiedzy z zakresy montażu komputerów klasy PC.
MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ
Projekt „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Działania 3.4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
19
PO KL 3.4.3 „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim”
PO KL 3.4.3 „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim”
Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: [email protected] / NIP: 6131428256, REGON: 230913449
Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: [email protected] / NIP: 6131428256, REGON: 230913449
Zadanie 2.
Diagnostyka uszkodzeń sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Sposób realizacji:
• zapoznanie się z przepisami i instrukcjami bhp i ppoż.,
• zapoznanie się dokumentacją i omówienie prawidłowego użytkowania narzędzi, testerów
oraz oprogramowania do zdiagnozowania uszkodzeń sprzętu komputerowego,
• zapoznanie się procedurami i postępowaniem w razie awarii, stosowanymi w Dziale Serwisu,
• wykorzystanie testera zasilaczy Xilience LCD Power Supply Tester,
• zastosowanie miernika uniwersalnego w diagnostyce uszkodzeń sprzętu komputerowego
np. wykonanie pomiarów zasilaczy,
• analiza uszkodzeń płyt głównych (wymiana kondensatorów),
• aktualizacja BIOS’u w sposób programowy i sprzętowy,
• wykonanie testów przy użyciu oprogramowania Norton System Works, Norton WinDoctor,
SeaTools DiskDiagnostic oraz oprogramowania ogólnodostępnego np. MemTest86 do testowania
kości pamięci RAM itp.,
• zapoznanie się programami, funkcjami dostępnymi w systemach operacyjnych do naprawy
systemów operacyjnych.
Zadanie 3.
Procedura usuwania danych z nośników magnetycznych przy użyciu urządzenia Media Eraser
Degausser-MD103.
Sposób realizacji:
• zapoznanie się z przepisami i instrukcjami bhp i ppoż.,
• zapoznanie się z dostępną dokumentacją,
• omówienie procesu usuwania danych z nośników magnetycznych,
• omówienie procesu odzyskiwania danych za pomocą oprogramowania i sprzętu,
• wykonanie usuwania danych z nośników magnetycznych,
• próba odzyskania danych z nośnika, jako test trwałego usunięcia danych.
Warunki pracy:
• czas pracy: 6 godz.,
• zadanie wykonywane przez nauczyciela pod nadzorem opiekuna,
• dokumentacja techniczna,
• narzędzia podręczne,
• oprogramowanie i urządzenia testujące,
• programy instalacyjne na odpowiednich nośnikach.
Warunki pracy:
• czas pracy: 4 godz.,
• zadanie wykonywane przez nauczyciela pod nadzorem opiekuna,
• dokumentacja techniczna,
• urządzenie Media Eraser Degausser-MD103,
• oprogramowanie do odzyskiwania danych na licencji bezpłatnej lub trial np. EasyRecovery
6.21 Data Recovery (wersja trial), UndeleteMyFiles 2.7 (wersja bezpłatna). Inne dostępne w
firmie oprogramowanie do odzyskiwania danych,
• przykładowy nośnik magnetyczny.
Rezultaty pracy:
• poprawne trwałe usunięcie danych z nośnika magnetycznego,
• poszerzenie wiedzy z zakresy diagnostyki sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Rezultaty pracy:
• poszerzenie wiedzy z zakresy diagnostyki sprzętu komputerowego,
• poprawne wykorzystanie sprzętu i oprogramowania do diagnozowania i testowania,
• właściwa interpretacja wyników testów diagnostycznych,
• umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,
• wypracowanie procedur postępowania w celu szybkiego zdiagnozowania usterek.
MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ
Projekt „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Działania 3.4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
20
MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ
Projekt „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Działania 3.4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
21
PO KL 3.4.3 „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim”
PO KL 3.4.3 „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim”
Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: [email protected] / NIP: 6131428256, REGON: 230913449
Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: [email protected] / NIP: 6131428256, REGON: 230913449
Moduł IV - programowanie i bazy danych
5.1. Założenia organizacyjne i programowe
Moduł programowanie i bazy danych obejmuje szerokie działy informatyki, w których realizuje
się nierzadko złożone i czasochłonne projekty. Z drugiej strony, dla uczniów techników
informatycznych, zagadnienia związane z programowaniem najczęściej sprawiają trudności.
Realizacja zadań z tego modułu odbywać się będzie w Dziele Projektowo-Programowym.
W trakcie praktyki nauczyciel powinien zapoznać się z każdym etapem projektowania,
tworzenia i wdrażania oprogramowania na przykładzie „studium przypadku” zrealizowanego
przez firmę projektu np. Sędzia 2. Należy przedstawić zasady współpracy z klientem i zwrócić
przy tym uwagę na kulturę zawodu. W trakcie realizacji tego modułu powinno się zapoznać
nauczyciela z metodami dokumentowania wspólnych ustaleń z nabywcą, z zasadami tworzenia
dokumentacji technicznej oprogramowania i instrukcji obsługi. Ważne jest zwrócenie uwagi
na etap budowania bazy wiedzy – pracownik firmy niejednokrotnie musi stać się specjalistą
dziedzinie, dla której powstaje oprogramowanie. Zaniedbania na tym szczeblu mogą później
mocno odbić się na realizacji projektu. Nauczyciel praktykant powinien poznać procedury,
które zapobiegają takim przypadkom. Warto zwrócić również uwagę na „życie” projektu po
zakończeniu prac programistycznych i testowych oraz po wdrożeniu. Użytkownicy oczekują
bowiem wsparcia technicznego realizowanego za pomocą różnych mediów – może to być
forum internetowe, kontakt telefoniczny czy mailowy i inne.
Przy realizacji tego modułu należy zapoznać nauczyciela praktykanta ze środowiskami
programistycznymi i „bazodanowymi” wykorzystywanymi w firmie oraz z innymi specjalistycznymi
programami wspomagającymi projektowanie rozwiązań i zarządzanie projektem.
Nauczyciel praktykant powinien poznać również zasady konserwacji baz danych oraz zarządzania
użytkownikami systemu bazodanowego pod kątem bezpieczeństwa sytemu.
5.2. Cele edukacyjne
W wyniku przeprowadzonej praktyki nauczyciel powinien:
• znać zasady współpracy z klientem,
• umieć sporządzać dokumentację techniczną projektu,
MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ
Projekt „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Działania 3.4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
22
• umieć korzystać z zaawansowanych narzędzi wspomagających zarządzanie projektem,
• umieć korzystać z oprogramowania do projektowania różnych rozwiązań,
• umieć korzystać z narządzi do tworzenia oprogramowania, w tym znać stosowane w firmie
środowiska programistyczne, systemy zarządzania bazami danych itp.,
• znać zasady współpracy i obiegu dokumentacji między poszczególnymi działami pracującymi
nad danym projektem,
• umieć wykonywać procesy restore i backup w środowisku bazodanowym np. MS SQL
Mamagment Studio 2005,
• znać proces konserwacji bazy danych,
• umieć zainstalować serwer MS SQL 2005 Express,
• umieć skonfigurować i wdrożyć procedury konserwacji bazy danych na przykładzie wymagań
konkretnego systemu, np. Sędzia 2,
• znać środowiska programistyczne wykorzystywane w projektach IT;
• umieć rozbudowywać środowiska programistyczne o wybrane narzędzia i komponenty,
• umieć korzystać z oprogramowania do kontroli wersji, np. MS Visual Source Safe,
• znać etapy projektowania oprogramowania na przykładzie rozbudowanego projektu,
• umieć pozyskiwać wiedzę merytoryczną i techniczną niezbędną do realizacji projektu,
• dokonywać analizy wymagań użytkownika,
• znać zasady współpracy pracowników podczas programowania,
• znać zasady testowania oprogramowania,
• znać procedury wdrażania wybranego systemu np. Sędzia 2,
• znać zasady tworzenia dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi,
• znać zasady współpracy klienta z pomocą techniczną poprzez różne kanały,
• znać zasady rozbudowy aplikacji pod kątem nowych modułów.
5.3. Przykładowe zadania i rezultaty
Zadanie 1.
Wykonanie procesu backupu bazy danych w środowisku MS SQL Managment Studio 2005.
Sposób realizacji:
• zapoznanie się dokumentacją środowiska MS SQL Managment Studio 2005,
• omówienie zastosowań MS SQL Managment Studio 2005. w przedsiębiorstwie,
MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ
Projekt „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Działania 3.4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
23
PO KL 3.4.3 „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim”
PO KL 3.4.3 „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim”
Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: [email protected] / NIP: 6131428256, REGON: 230913449
Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: [email protected] / NIP: 6131428256, REGON: 230913449
• wykonanie kopii zapasowej (backupu) wybranej bazy danych.
• zapoznanie się dokumentacją środowiska MS SQL 2005 Express,
• omówienie zastosowań MS SQL 2005 Express w przedsiębiorstwie,
• wykonanie instalacji i konfiguracji środowiska MS SQL 2005 Express,
• wdrożenie procedur konserwacji bazy danych na potrzeby autorskiego systemu Sędzia 2.
Warunki pracy:
• czas realizacji: 2 godz.,
• dokumentacja środowiska MS SQL Managment Studio 2005,
• stanowisko komputerowe z zainstalowanym środowiskiem MS SQL Managment Studio 2005,
• przykładowa baza danych w systemie MS SQL Managment Studio 2005.
Rezultaty pracy:
• poprawnie wykonana kopia zapasowa bazy danych,
• poszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczących praktycznego wykorzystania środowiska MS
SQL Managment Studio 2005.
Zadanie 2.
Wykonanie procesu restore bazy danych w środowisku MS SQL Managment Studio 2005.
Sposób realizacji:
• zapoznanie się dokumentacją środowiska MS SQL Managment Studio 2005,
• omówienie zastosowań MS SQL Managment Studio 2005 w przedsiębiorstwie,
• wykonanie procesu automatycznego przywracania bazy danych (restore) wybranej bazy danych.
Warunki pracy:
• czas realizacji: 2 godz.,
• dokumentacja środowiska MS SQL Managment Studio 2005,
• stanowisko komputerowe z zainstalowanym środowiskiem MS SQL Managment Studio 2005,
• przykładowa baza danych w systemie MS SQL Managment Studio 2005.
Rezultaty pracy:
• poprawnie wykonany proces przywrócenia kopii bazy danych,
• poszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczących praktycznego wykorzystania środowiska MS
SQL Managment Studio 2005.
Zadanie 3.
Instalacja serwera MS SQL 2005 Express.
Sposób realizacji:
MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ
Projekt „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Działania 3.4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
24
Warunki pracy:
• czas realizacji: 4 godz.,
• dokumentacja środowiska MS SQL 2005 Express,
• stanowisko komputerowe,
• program instalacyjny MS SQL 2005 Express na odpowiednim nośniku.
Rezultaty pracy:
• poprawnie wykonana instalacja środowiska MS SQL 2005 Express,
• poprawnie skonfigurowane środowisko MS SQL 2005 Express,
• poprawnie wdrożone procedury konserwacji bazy danych,
• poszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczących praktycznego wykorzystania środowiska
MS SQL 2005 Express.
Zadanie 4.
Zapoznanie się z etapami tworzenia oprogramowania na podstawie prowadzonego przez
Firmę projektu Sędzia 2
Sposób realizacji:
• „Studium przypadku” – analiza uwarunkowań wykonania złożonego projektu programistycznego,
• prezentacja przeprowadzona przez kierownika projektu Sędzia 2,
• wywiad z kierownikiem projektu Sędzia 2,
• analiza dokumentacji złożonego projektu programistycznego,
• krótka charakterystyka produktu system Sędzia2,
• pokaz możliwości narzędzia Rozliczanie Projektów autorstwa ZETO Świdnica,
• metody pozyskiwania wiedzy merytorycznej i technicznej – budowanie bazy wiedzy,
• analiza wymagań użytkownika,
• sybase PowerDesigner, Altova XML Spy – projektowanie,
• programowanie rozwiązań w środowisku MS Visual Studio, MS SQL Managment Studio,
• zasady testowania produktu,
MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ
Projekt „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Działania 3.4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
25
PO KL 3.4.3 „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim”
PO KL 3.4.3 „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim”
Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: [email protected] / NIP: 6131428256, REGON: 230913449
Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: [email protected] / NIP: 6131428256, REGON: 230913449
• procedury wdrażania systemu Sędzia 2,
• tworzenie dokumentacji technicznej,
• tworzenie instrukcji obsługi,
• wsparcie techniczne – omówienie sposobu realizacji wsparcia technicznego poprzez: telefon,
e-mail, forum internetowe użytkowników systemu, spotkania indywidualne.
Warunki pracy:
• czas realizacji: 14 godz.,
• prezentacja dotycząca poszczególnych etapów tworzenia projektu programistycznego,
• dokumentacja projektu Sędzia 2 – od projektu po wsparcie techniczne,
• stanowisko komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem Rozliczanie Projektów
autorstwa ZETO Świdnica,
• stanowisko komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem wspomagającym projektowanie:
Sybase PowerDesigner, Altova XML Spy,
• stanowisko komputerowe ze środowiskami: MS Visual Studio, MS SQL Managment Studio,
• stanowisko komputerowe z zainstalowanym programem Sędzia 2 w wersji klienckiej.
Rezultaty pracy:
• znajomość zasad tworzenia dokumentacji projektowej,
• znajomość nowoczesnego i zaawansowanego oprogramowania wspomagającego projektowanie
i zarządzanie projektem,
• poszerzenie wiedzy na temat wykorzystania zaawansowanych możliwości środowisk
programistycznych i bazodanowych: MS Visual Studio i MS SQL Managment Studio,
• wiedza na temat dobrych praktyk stosowanych w firmie w ramach pracy zespołowej.
MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ
Projekt „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Działania 3.4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
26
Metodyka realizacji programu praktyki szkoleniowej nauczycieli
w zakładach pracy
Zawód technik informatyk jest specyficznym zawodem, który wymaga ciągłego dokształcania się
i zastosowania najnowocześniejszych technologii. Program praktyki nauczycielskiej opracowany
został w kontekście programu nauczania dla zawodu technik informatyk. Dokonano podziału na
moduły pod względem kluczowych treści nauczania. Każde zadanie powinno być poprzedzone
instrukcją BHP pracy na danym stanowisku, instrukcją stanowiskową dotyczącą zastosowania
odpowiednich narzędzi oraz instrukcją wykonania zadania. Niejednokrotnie prawo wymaga
od osób wykonujących specjalistyczne zadania posiadania dodatkowych kwalifikacji i takich
zadań nie można powierzać nauczycielowi praktykantowi (chyba, że je posiada), zadania
takie może nauczyciel obserwować, a wykonuje je wykwalifikowany pracownik firmy. Także
wszystkie zadania powinny być wykonywane pod nadzorem opiekuna. W programie występują
też takie zadania, które polegają wyłącznie na prezentacji czegoś (np. złożonego projektu
programistycznego) przez opiekuna i takie uwarunkowane są głównie z czasem praktyki.
Wybór prezentowanych w programie treści praktyki zawodowego nauczycieli wynika z wymagań
zawodowych stawianych przyszłym młodym pracownikom branży informatycznej. Zawarte
w programie praktyki propozycje zadań należy potraktować nie tyle, jako konkretny program,
ale jako inspirację dla nauczyciela i opiekuna praktyki w przedsiębiorstwie do opracowania
nowych zadań wynikających z aktualnych możliwości ich przeprowadzenia w określonym
przedsiębiorstwie. Zatem podczas realizacji praktyki nauczyciel powinien zwrócić uwagę na
korelację pomiędzy programem, zadaniami a specyfiką przedsiębiorstwa. Oczywistym jest,
że z nauczyciel może korzystać z proponowanych treści i zadań w dowolny sposób, ustalony
z opiekunem praktyki. Wynikać to będzie przede wszystkim z bieżących potrzeb przedsiębiorstwa.
W trakcie realizacji praktyki zawodowej nauczyciele powinni obserwować czynności zawodowe
pracowników informatyków, następnie wykonywać zadania zawodowe pod kierunkiem
opiekuna praktyki. Warto także skorzystać z „Regulaminu praktyki”.
Głównym założeniem praktyki jest dobór jak największej ilości takich zadań, aby nauczyciel
praktykant mógł je wykonywać samodzielnie w praktyce pod nadzorem opiekuna. Istotne jest,
aby działania realizować z wykorzystaniem możliwie nowoczesnych technologii.
MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ
Projekt „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Działania 3.4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
27
PO KL 3.4.3 „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim”
PO KL 3.4.3 „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim”
Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: [email protected] / NIP: 6131428256, REGON: 230913449
Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: [email protected] / NIP: 6131428256, REGON: 230913449
Jednak ze względu na złożoność czasową i organizacyjną wielu projektów informatycznych np.
projektów i budowy złożonych sieci teleinformatycznych, projektów aplikacji komputerowych
warto omówić tego typu działania na zasadzie analizy „studium przypadku” (ang. case study).
Tego rodzaju podejście pozwoli przeanalizować całą drogę projektu począwszy od kontaktów
i uzgodnień z klientami, kosztorysowanie, poprzez tworzenie i budowę koncepcji projektowej,
wykonanie oraz finalne testowanie i wdrażanie. Dzięki temu nauczyciel praktykant będzie miał
możliwość zapoznania się z pracą różnych działów nad elementami produktu szeroko pojętego,
jako logiczny ciąg elementów. Ważne jest zwrócenie uwagi na współpracę między działami,
pokazanie procedur organizacyjnych, w jaki sposób odbywa się przekazywanie informacji
o danym projekcie do dalszej pracy. Nie mniej istotną kwestią jest analiza dokumentacji na
każdym etapie pracy nad projektem. Realizacja praktyki powinna być dokumentowana przez
nauczyciela, nie tylko pod kątem wymaganych przez realizację praktyki dokumentów, ale również
w celu wykorzystania materiałów do pracy z uczniem. Oczywiste jest, że nie można oczekiwać
od przedsiębiorcy kopiowania i udostępniania szczegółowej dokumentacji, zawierającej
informacje chronione tajemnicą handlową, ale nauczyciel praktykant może sporządzać notatki,
odwzorowujące wypracowane w firmie formularze, czy inne dokumenty, usprawniające prace
poszczególnych działów spółki.
Dwutygodniowy okres praktyki szkoleniowego dla nauczycieli zawodu, obejmujący 80 godzin,
przy rozległości, złożoności i różnorodności problematyki funkcjonowania przedsiębiorstwa
tej branży koncentruje się na programie, w ramach którego proponowane zadania nastawione
są na nowoczesne rozwiązania oraz technologie.
Opiekun praktyki powinien też elastycznie wykorzystywać jednostki godzinowe na realizację
zadań w ramach poszczególnych modułów. Rozpoczynając praktykę nauczyciele powinni
zostać zapoznani ze strukturą organizacyjną zakładu, regulaminem pracy oraz przepisami bhp
i p-poż, np. wypełniając tabelę: „Charakterystyka przedsiębiorstwa” oraz analizując informacje
uzyskane od przedsiębiorców np. z wykorzystaniem „Ankiety dla przedsiębiorców”. Po każdym
dniu praktyki powinno zostać przeprowadzone z opiekunem podsumowanie i określenie
wniosków do następnych działań doskonalących, w ramach „Dziennika praktyk”.
• na podstawie „Analizy dziennika praktyk”,
• korzystając z „Audytu jakości praktyki”.
Dodatkowo nadmieńmy, że „Dziennik praktyk” może być dobrym wzorem do „konspektowania”
praktyki, pozwalającym wykorzystać zawarte w niej treści na kursach doskonalących i dalszej
pracy dydaktycznej z młodzieżą. Równolegle, w ramach samokształcenia, powinna być
wykorzystywana aktualna literatura przedmiotu i wewnętrzne instrukcje, którymi objęci są
pracownicy przedsiębiorstwa.
Oceny efektów kształcenia i realizacji wyznaczonych celów w projekcie można dokonać:
• na podstawie przebiegu ćwiczeń i określenia rezultatów pracy, które potwierdzone są
odpowiednimi wpisami w dzienniku praktyk,
5. Evjen B., Hanselman S., Rader D., ASP.NET 3.5 z wykorzystaniem C# i VB. Zaawansowane
programowanie, Gliwice, Helion 2011
MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ
Projekt „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Działania 3.4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
28
LITERATURA
1. Matuszewski P., Samociuk G., Sobiech M., Stachnio A., Bartosiak P.: Program nauczania.
Technik informatyk 312[01], Warszawa: MENiS, 2004.
2. Allen S., Modelowanie danych, Gliwice, Helion 2006
3. Morimoto R., Noel M., Droubi O., Mistry R., Amaris C., Windows Server 2008 PL.
Księga eksperta, Gliwice, Helion 2009
4. Phillips J., Zarządzanie projektami IT. Wydanie III, Gliwice, Helion 2011
6. Powers L., Snell M., Microsoft Visual Studio 2008. Księga eksperta, , Gliwice, Helion 2011.
MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ
Projekt „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Działania 3.4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
29
PO KL 3.4.3 „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim”
Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: [email protected] / NIP: 6131428256, REGON: 230913449
Wydawca:
VEGA Studio Adv. Tomasz Müller
82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 22/3A
www.grupavega.pl, e-mail: [email protected]
Opracowanie graficzne i przygotowanie do druku:
Agnieszka Zdaniewicz
Wydano na zlecenie:
Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu
59-800 Lubań, Aleja Kombatantów 2
VEGA Studio Adv.
Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved
Printed in Poland – Kwidzyn 2012
Przedruk i powielanie w jakiejkolwiek formie jest zabronione
ISBN 978-83-63926-18-2
MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ
Projekt „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Działania 3.4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
30
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement