Sulzer CP 112, CP 212, CP 116, CP 216 paigaldusjuhend

Add to my manuals
10 Pages

advertisement

Sulzer CP 112, CP 212, CP 116, CP 216 paigaldusjuhend | Manualzz

Kontroll Paneel ABS

CP 112/212, CP 116/216

ON ON ON ON ON ON

Low capacity P2

2.50 m

25.0 l/s

5.8 A

5.3 l/s

1

4.7 A

2

ON ON ON ON ON ON

ET Paigaldusjuhend

www.sulzer.com

Kontroll paneel ABS CP 112/212, CP 116/216, Paigaldusjuhend

Copyright © 2017 Sulzer. Kőik őigused reserveeritud.

See juhend ning selles kirjeldatud tarkvara on antud tarvitusele litsentsi alusel ning seda vőib kasutada vői paljundada vaid litsentsis ettenähtud reeglite alusel. Selle juhendi sisu on mőeldud vaid informatsiooniliseks kasutuseks, vőib muutuda ilma ette teatamata ning ei ole tőlgendatav Sulzer kohustusena. Sulzer ei vastuta mingil määral selles raamatus olevate vőimalike vigade vői ebatäpsuste eest.

Väljaarvatud litsentsis lubatud juhtudel, ei tohi selle üllitise ühtegi osa paljundada, hoida andmeotsingu süsteemides vői edastada ükskőik millisel viisil: elektrooniliselt, mehaanili selt, salvestatult vms ilma Sulzer eelneva kirjaliku loata.

Sulzer jätab endale őiguse teha muudatusi tehnilistes andmetes vastaval tehnilistele arendustele.

ET

2

Kontroll paneel ABS CP 112/212, CP 116/216, Paigaldusjuhend

PAIGALDAMINE

c

Avage kapp vaid siis, kui see pole vooluvõrku ühendatud.

m

Seadme võib ühendada vaid sulavkaitsmega ja maksimaalselt 3x16 A pesasse.

m

Maksimaalse pumbakoormuse teada saamiseks vaata Kasutaja juhendist

Tehnilised andmed .

TÄHELEPANU!

Pärast paigaldamist tuleb kontrollida faasijärjestust: Ühendage pistik pesasse.

Kui alarm ütleb Vale faasijärjestus ,ühendage pistik lahti ja keerake kruvikeeraja ga pistikus asuvat faasiinverterit.

180mm

5.5x9mm

1

Paigaldage kapp

Keerake lahti kuus plastikkruvi ning eemaldage kapi esikülg.

Paigaldage kabinet kruvidega vastavalt vasakul asuvale joonisele.

2

Paigaldatavad lisaseadmed

Aku Paigaldage ja ühendage valikuline aku vastavalt all asuvale joonisele. Kahe kruviga sääkel hoiab aku paigas.

Modem Kehtib vaid CP 116/216 puhul. Modem võib lisaseadmena juba paigaldatud olla, sellisel juhul tuleb teil vaid antenn ühendada (vaata eraldi modemi paigaldamise lehte). Modemit võib ka eraldi osta, sellisel juhul järgige modemiga kaasasole vaid paigaldusjuhiseid.

3

Ülemised ühendused

Maksimaalselt 250 VAC, 4 A, 100 VA aktiivkoormus 230 V vool välise õhupumba jaoks (valikuline)

Maksimaalselt 0,5A, aeglaselt läbipõlev kaitse.

Eemaldatav kork lihtsaks ühendamiseks

Alarmreleed 2 & 3 (sulgekontakt)

Alarmrelee 1 (kommutatsioonikontakt)

Aku kaablipistikuga (valikuline)

Akusääkel, kinnitatud kahe kruviga

Vool sisse

(PE, N, L1, L2, L3)

ALARM 3 ALARM 2 ALARM 1 Battery

(CP 212

CP 216)

Akupesa

OUT MAX 0.5A

L1 N PE N L1 L2 L3

Sulavkaitse (500mA aeglaselt läbipõlev) välisele õhupumbale

ET

3

Kontroll paneel ABS CP 112/212, CP 116/216, Paigaldusjuhend

4

Ühendused allosas

Sisseehitatud õhurõhu-anduri fikseeritud vahemik on 0-3,5 meetrit. Detailsemat infot hooldamise ja kasutamise kohta saate vastavate seadmete kasutusjuhen dist.

1-pumbaliste konfiguratsioonide korral ühendage pump otse kontaktorisse.

2-pumbaliste konfiguratsioonide korral ühendage pumbad automaatkaitsmetes se. Vt joonist.

Temperatuurimonitor võib näiteks olla termoresistor või termolüliti. Võite kom bineerida juhtme temperatuurimonitori jaoks 0-voldise maandusekvivalendiga koos vastava lekkemonitori juhtmega, tingimusel, et see on ühendatud ka pumba korpusega.

1-pumbaline konfiguratsioon 2-pumbaline konfiguratsioon

L1 L2 L3

P1 OUT

L1 L2 L3

P2 OUT

Air pressure sensor

L1 L2 L3

P1 OUT

L1, L2, L3

TÄHTIS: Ühendage maanduskaitse kapi allosas oleva rööpaga!

Air pressure sensor

ON ON ON ON ON ON

Ainult 2-pumbaline konfiguratsioon Pump 1

L1, L2, L3

Pump 2

L1, L2, L3

Terminaliplokk

Vedruga pingestatud terminalide vabastamisavad

Ülemised terminalid

L1 L2 L3

ET

Ülemiste ja alumiste terminalide tähistused

P1 OUT P2 OUT

Air pressure sensor

Pump 1 Pump 2

Lekkemonitor. Ülemine (+) on monitori sisend

Alumine (-): maandusega ühendamiseks (pumba korpusega)

Temperatuurimonitor. Ülemine (+) on monitori sisend Temperatuurimonitor.

Alumine (-) on 0 V maandusega

Digitaalne sisend 6 (ülemine terminal)

Pumbaplokk 2 (alumine terminal)

12 V DC, reguleerimata (ülemine ja alumine terminal)

Digitaalne sisend 5 (ülemine terminal)

Pumbaplokk 1 (alumine terminal)

Digitaalne sisend 2 (ülemine terminal)

Digitaalne sisend 4 (alumine terminal)

Digitaalne sisend 1 (ülemine terminal)

Digitaalne sisend 3 (alumine terminal) 12V DC

12 V DC, reguleerimata (ülemine terminal)

0V viitega analoogsetele tasemeanduritele (alumine terminal)

Analoogse taseme anduri sisend (mA sisend 1, ülemine terminal)

Analoogse vasturõhu anduri sisend (mA sisend 2, ülemine terminal)

Õhurõhu andur: Ühendage plasttoru kapi välisküljega

ON ON mA sisend

ON 4–20 mA ON

4

ON ON

Kontroll paneel ABS CP 112/212, CP 116/216, Paigaldusjuhend

5

Side

Seadmetel CP 116 ja CP 216 on kaks sideporti. Esiküljel asuv 9-klemmine D-sub konnektor on teenuseport arvutiga ühendamiseks. Kaane all asuv port on mode miport, mis on mõeldud kasutamiseks koos CA 523 modemiga.

CP 116/216 toetab CA 523 välise modemina või vana sisemodemiga CA 522

(pole soovitatav uutele seadeldistele). Korraga võib paigaldada ainult ühe mode mi.

Low capacity P2

2.50 m

25.0 l/s

5.8 A

5.3 l/s

1

4.7 A

2

CP 116/216 ÜHENDATUD 9-KLEMMISE

D-SUB MODEMIKAABLIGA MODEMIGA

CP 116/216 terminalid

RS 232 termina

CTS

RTS

TXD

RXD

GND

Modemikaabel

43320588

Kollane

Roheline

Valge

Pruun

Hall

Sinine

Nõelad

8

7

5

4

3

2

Modem

9-klemmiline

D-Sub

9-klemmiline

(meessoost)

D-SUB

Kaabli varjestus

Joonis 1. Kui kasutate välist modemit, ühendage sidekaabel vastavalt joonisele.

Modemikaabel 43320588 saab tellida ettevõttest Sulzer.

Märkus!

Sisemist 12 VDC toidet saab kasutada modemi jaoks ainult juhul, KUI kasutatak se valikulist 12 V varuakut (osa nr 15807009) koos spetsiaalse toitekaabliga (osa nr 43397000).

Kui varuaku puudub, siis peab modemil olema eraldi toide.

Varuaku

15807009

Akupistik

P1

Toitekaabel

Kaitse

43397000

Aku

GPRS -modem

CA 523

N 9

CP 116/216 alumine PCB

Modemikaabel

43320588

Kruviterminal

CP 116/216

ülemise paneeli PCB

Joonis 2. Akutoitega modem.

ET

5

Kontroll paneel ABS CP 112/212, CP 116/216, Paigaldusjuhend

Tabel 1. Välise modemi paigaldamiseks soovitatava varustuse loetelu.

Osa

Modemikaabel

Seekliga varuaku

CA523 modem koos Dipol-antenni ja DIN-siinile paigaldamiskomp lektiga

CPx16 - CA523 toitekaabel

Osa nr

43320588

15807009

28007005

43397000

CP 116/216 kapp

P1

Kaitse

Akupistik

P2

CON9

CP 116/216 alumine PCB

Kruviterminal

CP 116/216

ülemise paneeli PCB

DIN-rööpale paigaldatav

GPRS-modem

CA 523

Joonis 3. CA 523 soovituslik kappi paigaldamine..

6

Digitaalsisend ja Pumba blokeering

“Digitaalsisend” tähendab signaali, mis on kas sees või väljas ( kõrge või madal ), kus kõrge on kõik 5 ja 24 voldi DC vahel ja madal kõik, mis jääb alla 2 voldi.

Sama kehtib ka Pumba blokeeringule. DS 1 kuni 6 kasutamist vaata Tabel 1.

Seadistamisdetaile vaata Kasutaja juhendist .

Digitaalsisendi ja Pumba blokeeringu võib ühendada kas passiivsetesse seadme tesse nagu lülitid või aktiivsetesse seadmetesse, mis on pingestatud ja saadavad signaale. Ühendage seadmed vastavalt alumisele joonisele.

Passiivne seade

(Nupp/lüliti)

CP 112/212, 116/216

+12V

DI x

DI y

Digital Inputs

Digitaalsisend, Pumba blokeering

Aktiivne sisend

(signaaliv seade)

V +

ET

6

Kontroll paneel ABS CP 112/212, CP 116/216, Paigaldusjuhend

Tabel 2. ‘Digitaalsisendi’ funktsioonid

Digitaalsisend

1

2

3

4

5

6

Kasutus CP 112/212 puhul

Kõrgtaseme ujuk (alarm). Normaalselt avatud

Pole kasutusel

Madaltaseme ujuk (alarm). Normaalselt avatud

Peatamis-ujuk P1 ja P2. Seadistatav: normaalselt avatud/ kinni

Käivitus-ujuk pump 1-le. Normaalselt avatud

Käivitus-ujuk pump 2-le. Normaalselt avatud

Vaikimisi konfiguratsiooni CP 116/216 puhul

Kõrgtaseme ujuk (alarm). Normaalselt avatud

Impulsskanal

Ülevooluandur

Madaltaseme ujuk (alarm). Normaalselt avatud

Lülitist jaamas

Alarmi nullimine

7

Alarmi releed

Vaata Tabel 2st alarmi releede vaikimisi seadistusi. Võimsus: maksimaalselt

250 VAC, 4 A, 100 VA aktiivkoormus .

Alarm

1

2

3 mA In

1

2

Tabel 3. Alarmi releede funktsioonid

Vaikimisi konfiguratsiooni CP 112/212 puhul

Alarmi häire

Vaikimisi konfiguratsiooni CP 116/216 puhul

Alarmi häire

Pump 1 blokeeritud

Pump 2 blokeeritud (CP 212)

Kõrge tase

Personaalse alarmi näit (CP 216)

8

Analoogsisendid: ‘mA In 1’ ja ‘mA In 2’

Vaata Tabel 3st analoogsisendite kasutuse kohta. Tajuvad voolu vahemikus 4–20 mA. CP 116/216 puhul saab vahemiku seadistada 0–20 mA-ni.

Tasemeandur

Kasutus CP 112/212 puhul

Vastusurve andur

Tabel 4. Analoogsisendid—‘mA In 1’ ja ‘mA In 2’

Tasemeandur

Kasutus CP 116/216 puhul

Vastusurve andur või valikuline andur

9

Declaration of conformity

For EC declaration of conformity (DoC) of submodules, please see each device and manufacturer respectively. For Sulzer products DoC is normally found in installation manual.

DoC for CP 112/212, CP 116/216 design is included in this guide.

Item

1 D10 Circuit breaker 1

Tabel 5. Included external sub modules

Name

CLS6-D10/3-DP

Count

2

Manufacturer

EATON/Moeller

Manufacturer part number

270430

1 http://datasheet.moeller.net/

ET

7

Kontroll paneel ABS CP 112/212, CP 116/216, Paigaldusjuhend

ET

8

Declaration of conformity

EN:

ET:

PL:

CS:

SK:

HU:

SV:

NO:

DA:

FI:

PT:

IT:

EL:

TR:

DE:

FR:

NL:

ES:

Declaration of Conformity

As defined by:

EMC Directive 2014/30/EU, RoHS II Directive 2011/65/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU

NL

ES

PT

IT

EN

DE

FR

EL

TR

EC Declaration of Conformity

EG-Konformitätserklärung

Déclaration de Conformité CE

EC-Overeenkomstigheidsverklaring

Declaración de confirmidad CE

Declaracão de conformidade CE

Dichiarazione di conformità CE

Δήλωση εναρμόνισης EK

AT Uygunluk Beyanı

FI

ET

PL

CS

SV

NO

DA

SK

HU

Sulzer Pumps Sweden AB, Rökerigatan 20, SE-121 62 Johanneshov, Sweden

EG-försäkran om överensstämmelse

EUs Samsvarserklæring

EC-Overensstemmelseserklæring

EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

EÜ Vastavuse deklaratsioon

Deklaracja zgodnosci WE

Prohlášení o shodšĕ ES

EC Vyhlásenie o zhode

EK Megfelelőségi nyilatkozat

ES:

PT:

IT:

EL:

TR:

EN:

DE:

FR:

NL:

FI:

ET:

PL:

CS:

TR:

SV:

NO:

DA:

SK:

HU:

ES:

PT:

IT:

EL:

EN:

DE:

FR:

NL:

Name and address of the person authorised to compile the technical file to the authorities on request:

Name und Adresse der Person, die berechtigt ist, das technische Datenblatt den Behörden auf Anfrage zusammenzustellen:

Nom et adresse de la personne autorisée pour générer le fichier technique auprès des autorités sur demande :

Naam en adres van de persoon die geautoriseerd is voor het op verzoek samenstellen van het technisch bestand:

Nombre y dirección de la persona autorizada para compilar a pedido el archivo técnico destinado a las autoridades:

Nome e endereço da pessoa autorizada a compilar o ficheiro técnico para as autoridades, caso solicitado:

Il nome e l’indirizzo della persona autorizzata a compilare la documentazione tecnica per le autorità dietro richiesta::

Όνομα και διεύθυνση του ατόμου που είναι εξουσιοδοτημένο για τη σύνταξη του τεχνικού φακέλου προς τις αρχές επί τη απαιτήσει:

Yetkili makamlara istek üzerine teknik dosyayı hazırlamaya yetkili olan kişinin adı ve adresi:

Namn och adress på den person som är auktoriserad att utarbeta den tekniska dokumentsamlingen till myndigheterna:

Navn og adresse på den personen som har tillatelse til å sette sammen den tekniske filen til myndighetene ved forespørsel:

Navn og adresse på den person, der har tilladelse til at samle den tekniske dokumentation til myndighederne ved anmodning om dette:

Viranomaisten vaatiessa teknisten tietojen lomaketta lomakkeen valtuutetun laatijan nimi ja osoite:

Isiku nimi ja aadress, kelle pädevuses on koostada nõudmise korral ametiasutustele tehnilist dokumentatsiooni:

Nazwisko i adres osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej w przypadku, gdy jest ona wymagana przez władze:

Jméno a adresa osoby oprávnĕné na vyžádání ze strany úřadů vytvořit soubor technické dokumentace:

Meno a adresa osoby oprávnenej na zostavenie technického súboru pre úrady na požiadanie:

Asmens, įgalioto valdžios institucijoms pareikalavus sudaryti techninę bylą, vardas, pavardė ir adresas:

Frank Ennenbach, Director Product Safety and Regulations, Sulzer Management AG , Neuwiesenstrasse 15, 8401 Winterthur, Switzerland

Declare under our sole responsibility that the products:

Erklärt eigenverantwortlich dass die Produkte:

Déclarons sous notre seule responsabilité que les produits:

Verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de produkten:

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los productos:

Declaramos sob nossa unicia responsabilidade que los produtos:

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti:

Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα:

Sorumluluk tamamen bize ait olarak beyan ederiz ki aşağıdaki ürünler:

Control panel type ABS CP 112/212, CP 116/216

ET:

PL:

CS:

SK:

HU:

SV:

NO:

DA:

FI:

Försäkrar under eget ansvar att produkterna:

Erklærer på eget ansvar, at følgende produkter

Erklærer på eget ansvar, at følgende produkter:

Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että seuraavat tuotteet

Deklareerime ainuvastutajana, et tooted:

Deklaruje z pelna odpowiedzialnoscia, ze urzadzenia typu:

Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobky:

Vyhlasujeme na našu zodpovednost’, že výrobky:

Felelösségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy a termékek: to which this declaration relates are in conformity with the following standards or other normative documents: auf die sich diese Erklärung bezieht, den folgenden und/oder anderen normativen Dokumenten entsprechen: auxquels se réfère cette déclaration sont conformes aux normes ou à d’autres documents normatifs: waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de volgende normen of andere normatieve documenten: objeto de esta declaración, están conformes con las siguientes normas u otros documentos normativos: aque se refere esta declaracáo está em conformidade com as Normas our outros documentos normativos: ai quali questa dichiarazione si riferisce sono conformi alla seguente norma o ad altri documenti normativi:

τα οποία αφορά η παρούσα δήλωση είναι σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα ή άλλα κανονιστικά έγγραφα: bu beyanın konusunu oluşturmakta olup aşağıdaki standart ve diğer norm belgelerine uygundur: som omfattas av denna försäkran är i överensstämmelse med följande standarder eller andra regelgivande dokument: som dekkes av denne erklæringen, er i samsvar med følgende standarder eller andre normative dokumenter: som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende standarder eller andre normative dokumenter: joihin tämä vakuutus liitty, ovat seuraavien standardien sekä muiden sääntöämääräävien asiakirjojen mukaisia: mida käespöev deklaratsioon puudutab, on vastavuses järgmiste standardite ja muude normatiivdokumentidega: do których odnosi sie niniejsza deklaracja sa zgodne z nastepujacymi normami lub innymi dokumentami normatywnymi: na které se toto prohlášeni vztahuje, jsou v souladu s následujícími normami nebo jinými normativními dokumenty: na ktoré sa vz ahuje toto vyhlásenie, zodpovedajú nasledujúcim štandardom a iným záväzným dokumentom: amelyekre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek a következőszabványokban és egyéb szabályozó dokumentumokban leírtaknak:

Safety: EN 61010-1:2010

EMC: EN 61326-1:2013

Stockholm 2017-06-15

Per Askenström

Sulzer Pumps Sweden AB

Copyright © Sulzer Ltd 2017

Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd., Clonard Road, Wexford, Ireland

Tel. +353 53 91 63 200, Fax +353 53 91 42 335, www.sulzer.com

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement