Sulzer CP 112, CP 212, CP 116, CP 216 Installation Guide

Add to my manuals
10 Pages

advertisement

Sulzer CP 112, CP 212, CP 116, CP 216 Installation Guide | Manualzz

Automatikkskap Type ABS

CP 112/212, CP 116/216

ON ON ON ON ON ON

Low capacity P2

2.50 m

25.0 l/s

5.8 A

5.3 l/s

1

4.7 A

2

ON ON ON ON ON ON

NO Installasjonsveiledning

www.sulzer.com

Automatikkskap type ABS CP 112/212, CP 116/216, Installasjonsveiledning

Copyright © 2017 Sulzer. Med enerett.

Dit handboek en de software die erin wordt beschreven, wordt geleverd in licentie en mag alleen worden gebruikt en gekopieerd in overeenstemming met de bepalingen van een dergelijke licentie. De inhoud van dit handboek wordt alleen geleverd voor iformatief gebruik, kan zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd en dient niet te worden geïnterpreteerd als een verplichting van de Sulzer. De Sulzer draagt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor fouten of onjuistheden die eventueel in dit boek vermeld staan.

Met als uitzondering hetgeen wordt toegestaan door een dergelijke licentie, mag geen enkel deel van deze publicatie worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een naslagsysteem of worden overgezet, in wat voor vorm of hoe dan ook, elektronisch, mechanisch, opgenomen of anderszins, zonder schriftelijke toestemming vooraf van de Sulzer.

Sulzer behoudt zich het recht voor specificaties te wijzigen vanwege technische ontwikkelingen.

NO

2

Automatikkskap type ABS CP 112/212, CP 116/216, Installasjonsveiledning

INSTALLASJON

c

Strømforsyningen skal alltid kobles fra før skapet åpnes.

m

Enheten skal bare kobles til en sikret stikkontakt med maks. 3x16 A.

m

For maksimum pumpelast, se Brukerveiledningen, Tekniske data.

OBS!

Etter at installasjonen er ferdig må det kontrolleres at fasesekvensen er korrekt:

Plugg inn støpselet i stikkontakten. Hvis en alarm sier Feil faserekkefølge, trekk ut pluggen og bruk en skrutrekker for å dreie fasevenderen i støpselet.

180mm

5.5x9mm

1

Monter skapet

Løsne de seks plastskruene og ta av skapfronten.

Monter skapet med skruene som vist på figuren til venstre.

2

Installerbare alternativer

Batteri Installer og koble til det alternative batteriet som vist på figuren nedenfor. Batteriet holdes fast med en bøyle og to skruer.

Modem Gjelder bare CP 116 ⁄ 216. Det kan allerede være installert et modem som alternativ, og i så fall er det eneste du trenger å gjøre å koble til antennen (se separat installasjonsark for modem). Modemet kan også kjøpes separat, og da følges installasjonsanvisningene som leveres med modemet.

3

Tilkoblinger på toppen

Maks. 250 VAC, 4 A, 100 VA ohmsk belastning

Alarmreleer 2 & 3 (lukkende kontakt)

Alarmrelé 1 (vekslende kontakt)

Batteri med kabelstøpsel (tilleggsutstyr)

Batteribøyle, festet med to skruer

230 V strøm for ekstern luftpumpe (tilleggsutstyr)

Maks. 0,5 A, treg sikring.

Avtakbart støpsel for enkel tilkobling

Strøm inn

(PE, N, L1, L2, L3)

ALARM 3 ALARM 2 ALARM 1 Battery

(CP 212

CP 216)

Batterikontakt

OUT MAX 0.5A

L1 N PE N L1 L2 L3

Sikring (500 mA treg) for ekstern luftpumpe

NO

3

Automatikkskap type ABS CP 112/212, CP 116/216, Installasjonsveiledning

4

Tilkoblinger i bunnen

Den innebygde lufttrykksensoren har et fast område på 0–3,5 meter. For informasjon om vedlikehold og drift, se bruksanvisningen til de respektive produktene.

I 1-pumpekonfigurasjoner kobles pumpen direkte til kontaktoren. I 2-pumpekonfigurasjoner kobles pumpene til automatsikringene. Se figur.

Temperaturovervåkningen kan for eksempel være en PTC-termistor eller en termisk bryter. Du kan kombinere ledningen for nullspenning jordreferanse for temperaturovervåkning med den tilsvarende ledningen for lekkasjekontroll, forutsatt at den også er koblet til pumpechassiset.

1-pumpekonfigurasjon 2-pumpekonfigurasjon

L1 L2 L3

P1 OUT

L1 L2 L3

P2 OUT

Air pressure sensor

L1 L2 L3

P1 OUT

L1, L2, L3

VIKTIG: Koble sikkerhetsjording

til skinnen i bunnen på skapet!

Air pressure sensor

ON ON ON ON ON ON

Kun 2-pumpe konfigurasjon Pumpe 1

L1, L2, L3

Rekkeklemme

Spor for frigjøring av fjærbelastede terminaler

Terminaler på oversiden

Pumpe 2

L1, L2, L3

L1 L2 L3

Betegnelser for øvre og nedre terminal

P1 OUT

Air pressure sensor

NO

Pumpe 1 Pumpe 2

Lekkasjekontroll. Øvre (+) er kontrollinngang

Lavere (-): koble til jordreferanse (pumpechassis)

Temperaturkontroll. Øvre (+) er kontrollinngang

Nedre (–) er 0 V jordreferanse

Digital In 6 (terminal på oversiden)

Blokker pumpe 2 (terminal på undersiden)

12 V DC, uregulert (terminaler på oversiden og undersiden)

Digital In 5 (terminal på oversiden)

Blokker pumpe 1 (terminal på undersiden)

Digital In 2 (terminal på oversiden)

Digital In 4 (terminal på undersiden)

Digital In 1 (terminal på oversiden)

Digital In 3 (terminal på undersiden) 12V DC

12 V DC, uregulert (terminal på oversiden)

0 V referanse for analoge nivåsensorer (terminal på undersiden)

Analog nivåsensorinngang (mA Inn 1, terminal på oversiden)

Analog mottrykkssensor (mA Inn 2, terminal på undersiden)

Lufttrykkssensor Koble et plastrør til utsiden av skapet

ON mA Inn

ON

4

P2 OUT

ON 4–20 mA ON ON ON

Automatikkskap type ABS CP 112/212, CP 116/216, Installasjonsveiledning

5

Kommunikasjon

CP 116 og CP 216 har to kommunikasjonsinnganger. Den 9-spolete D-sub-kontakten foran er servicepinngangen til PC-tilkobling. Inngangen under hetten er modeminngangen og skal brukes med et CA 523-modem.

CP 116/216 støtter CA 523 som ekstern modem eller det eldre interne modemet

CA 522 (anbefales ikke for nye installeringer). Kun ett modem kan installeres av gangen.

Low capacity P2

2.50 m

25.0 l/s

5.8 A

5.3 l/s

1

4.7 A

2

CP 116/216 KOBLET TIL ET MODEM

MED 9-POLET D-SUB-MODEMKABEL

CP 116/216-terminaler

RS 232 terminal

CTS

RTS

TXD

RXD

GND

Modemkabel

43320588

Gul

Grønn

Hvit

Brun

Grå

Blå

Kabelskjerm

Modem

9-polet

D-Sub

5

4

3

2

Nåler

8

7

9-POLET

(HANN)

D-SUB

Figur 1. Hvis du bruker en ekstern modem, kobles kommunikasjonskabelen som vist på bildet. Modemkabel 43320588 kan bestilles fra Sulzer.

Merk!

Den interne 12 VDC kan brukes som strømkilde til modem KUN HVIS det valgfrie 12 V reservebatteriet (produktnr. 15807009) brukes sammen med en spesialstrømkabel (produktnr. 43397000).

Hvis det ikke finnes et reservebatteri, er det nødvendig med en ekstra strømkilde for modemet.

Reservebatteri

15807009

Batteriplugg

P1

Strømkabel

Batteri

GPRS -modem

Stik- kontakt

CA 523

N 9

Nederste PCB til

CP 116/216

Modemkabel

43320588

Skruterminal

Øverste panel PCB til

CP 116/216

Figur 2. Batteridrevet modem.

NO

5

Automatikkskap type ABS CP 112/212, CP 116/216, Installasjonsveiledning

Tabell 1. Foreslått utstyrsliste for oppsett av ekstern modem.

Del

Modemkabel

Reservebatteri med sjakkel

CA523-modem med Dipol-antenne og DIN-skinnemonteringssett

CPx16 - CA523 strømkabel

Delenr.

43320588

15807009

28007005

43397000

P1

Sikring

Batteriplugg

CP 116/216 skap

P2

CON9

Nederste PCB til

CP 116/216

Øverste panel PCB til

CP 116/216

Skruterminal

DIN-skinnemontert

GPRS -modem

Stik- kontakt

CA 523

Figur 3. Foreslått installasjon av CA 523 i skap.

6

Digital In og Blokker pumpe

“Digital In” betyr et signal som er enten på eller av (høy eller lav), hvor høy er en verdi mellom 5 og 24 volt DC og lavt er en verdi under 2 volt. Det samme gjelder for Blokker pumpe. For bruk av DI 1 til 6, se Tabell 1. For konfigurasjonsdetaljer, se Brukerveiledningen.

Digital In og Blokker pumpe kan kobles til enten passive enheter, f.eks. brytere, eller aktive enheter som forsynes med strøm og sender ut signaler. Koble til enhetene i henhold til figuren under.

Passive enheter

(Trykknapp/-bryter)

CP 112/212, 116/216

+12V

DI x

DI y

Digital Inputs

Digital In, Blokker pumpe

Aktiv enhet

(Signalenhet)

V +

NO

6

Automatikkskap type ABS CP 112/212, CP 116/216, Installasjonsveiledning

Digital In

1

2

3

Tabell 2. Funksjoner for ‘Digital In’

Bruk i CP 112⁄212

Høytnivåvippe (alarm). Normalt åpen

Ikke i bruk

Lavtnivåvippe (alarm). Normalt åpen

Standardkonfigurasjon i CP 116⁄216

Høytnivåvippe (alarm). Normalt åpen

Pulskanal

Overløpsvippe

4

5

6

Stoppvippe P1 og P2, Konfigurerbar: normalt åpen/lukket

Startvippe for pumpe 1. Normalt åpen

Startvippe for pumpe 2. Normalt åpen

Lavtnivåvippe (alarm). Normalt åpen

Fra bryter som indikerer personal i stasjon

Alarmtilbakestilling

7

Alarmreleer

Se Tabell 2 for standardkonfigurasjon av alarmreleene. Kapasitet: maks.

250 VAC, 4 A, 100 VA ohmsk belastning.

Alarm

1

2

3 mA Inn

1

2

Tabell 3. Funksjoner for alarmreleer

Standardkonfigurasjon i CP 112⁄212

Alarmvarsel

Standardkonfigurasjon i CP 116⁄216

Alarmvarsel

Pumpe 1 blokkert

Pumpe 2 blokkert (CP 212)

Høyt nivå

Personalarm Ind (CP 216)

8

Analog innganger: ‘mA Inn 1’ og ‘mA Inn 2’

Se Tabell 3 for bruken av analoge innganger. De registrerer strøm i området

4–20 mA. I CP 116 ⁄ 216 kan det imidlertid konfigureres for 0–20 mA.

Nivåsensor

Mottrykkssensor

Tabell 4. Analoge innganger—‘mA Inn 1’ og ‘mA Inn 2’

Bruk i CP 112⁄212 Bruk i CP 116⁄216

Nivåsensor

Mottrykkssensor eller en alternativ sensor

Enhet

1 D10 Sikring 1

1 http://datasheet.moeller.net/

9

Samsvarserklæring

For EC Samsvarserklæring på underenheter, henvises det til hver enhets produsent. For Sulzer-produkter finnes normalt samsvarserklæringen i installasjonsmanualen

Samsvarserklæring for CP 112/212, CP 116/216 er inkludert i denne manualen.

Tabell 5. Inkludert eksterne undermoduler

Navn

CLS6-D10/3-DP

Antall

2

Produsent

EATON/Moeller

Produsents artikkelnummer

270430

NO

7

Automatikkskap type ABS CP 112/212, CP 116/216, Installasjonsveiledning

NO

8

Declaration of conformity

EN:

ET:

PL:

CS:

SK:

HU:

SV:

NO:

DA:

FI:

PT:

IT:

EL:

TR:

DE:

FR:

NL:

ES:

Declaration of Conformity

As defined by:

EMC Directive 2014/30/EU, RoHS II Directive 2011/65/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU

NL

ES

PT

IT

EN

DE

FR

EL

TR

EC Declaration of Conformity

EG-Konformitätserklärung

Déclaration de Conformité CE

EC-Overeenkomstigheidsverklaring

Declaración de confirmidad CE

Declaracão de conformidade CE

Dichiarazione di conformità CE

Δήλωση εναρμόνισης EK

AT Uygunluk Beyanı

FI

ET

PL

CS

SV

NO

DA

SK

HU

Sulzer Pumps Sweden AB, Rökerigatan 20, SE-121 62 Johanneshov, Sweden

EG-försäkran om överensstämmelse

EUs Samsvarserklæring

EC-Overensstemmelseserklæring

EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

EÜ Vastavuse deklaratsioon

Deklaracja zgodnosci WE

Prohlášení o shodšĕ ES

EC Vyhlásenie o zhode

EK Megfelelőségi nyilatkozat

ES:

PT:

IT:

EL:

TR:

EN:

DE:

FR:

NL:

FI:

ET:

PL:

CS:

TR:

SV:

NO:

DA:

SK:

HU:

ES:

PT:

IT:

EL:

EN:

DE:

FR:

NL:

Name and address of the person authorised to compile the technical file to the authorities on request:

Name und Adresse der Person, die berechtigt ist, das technische Datenblatt den Behörden auf Anfrage zusammenzustellen:

Nom et adresse de la personne autorisée pour générer le fichier technique auprès des autorités sur demande :

Naam en adres van de persoon die geautoriseerd is voor het op verzoek samenstellen van het technisch bestand:

Nombre y dirección de la persona autorizada para compilar a pedido el archivo técnico destinado a las autoridades:

Nome e endereço da pessoa autorizada a compilar o ficheiro técnico para as autoridades, caso solicitado:

Il nome e l’indirizzo della persona autorizzata a compilare la documentazione tecnica per le autorità dietro richiesta::

Όνομα και διεύθυνση του ατόμου που είναι εξουσιοδοτημένο για τη σύνταξη του τεχνικού φακέλου προς τις αρχές επί τη απαιτήσει:

Yetkili makamlara istek üzerine teknik dosyayı hazırlamaya yetkili olan kişinin adı ve adresi:

Namn och adress på den person som är auktoriserad att utarbeta den tekniska dokumentsamlingen till myndigheterna:

Navn og adresse på den personen som har tillatelse til å sette sammen den tekniske filen til myndighetene ved forespørsel:

Navn og adresse på den person, der har tilladelse til at samle den tekniske dokumentation til myndighederne ved anmodning om dette:

Viranomaisten vaatiessa teknisten tietojen lomaketta lomakkeen valtuutetun laatijan nimi ja osoite:

Isiku nimi ja aadress, kelle pädevuses on koostada nõudmise korral ametiasutustele tehnilist dokumentatsiooni:

Nazwisko i adres osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej w przypadku, gdy jest ona wymagana przez władze:

Jméno a adresa osoby oprávnĕné na vyžádání ze strany úřadů vytvořit soubor technické dokumentace:

Meno a adresa osoby oprávnenej na zostavenie technického súboru pre úrady na požiadanie:

Asmens, įgalioto valdžios institucijoms pareikalavus sudaryti techninę bylą, vardas, pavardė ir adresas:

Frank Ennenbach, Director Product Safety and Regulations, Sulzer Management AG , Neuwiesenstrasse 15, 8401 Winterthur, Switzerland

Declare under our sole responsibility that the products:

Erklärt eigenverantwortlich dass die Produkte:

Déclarons sous notre seule responsabilité que les produits:

Verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de produkten:

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los productos:

Declaramos sob nossa unicia responsabilidade que los produtos:

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti:

Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα:

Sorumluluk tamamen bize ait olarak beyan ederiz ki aşağıdaki ürünler:

Control panel type ABS CP 112/212, CP 116/216

ET:

PL:

CS:

SK:

HU:

SV:

NO:

DA:

FI:

Försäkrar under eget ansvar att produkterna:

Erklærer på eget ansvar, at følgende produkter

Erklærer på eget ansvar, at følgende produkter:

Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että seuraavat tuotteet

Deklareerime ainuvastutajana, et tooted:

Deklaruje z pelna odpowiedzialnoscia, ze urzadzenia typu:

Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobky:

Vyhlasujeme na našu zodpovednost’, že výrobky:

Felelösségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy a termékek: to which this declaration relates are in conformity with the following standards or other normative documents: auf die sich diese Erklärung bezieht, den folgenden und/oder anderen normativen Dokumenten entsprechen: auxquels se réfère cette déclaration sont conformes aux normes ou à d’autres documents normatifs: waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de volgende normen of andere normatieve documenten: objeto de esta declaración, están conformes con las siguientes normas u otros documentos normativos: aque se refere esta declaracáo está em conformidade com as Normas our outros documentos normativos: ai quali questa dichiarazione si riferisce sono conformi alla seguente norma o ad altri documenti normativi:

τα οποία αφορά η παρούσα δήλωση είναι σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα ή άλλα κανονιστικά έγγραφα: bu beyanın konusunu oluşturmakta olup aşağıdaki standart ve diğer norm belgelerine uygundur: som omfattas av denna försäkran är i överensstämmelse med följande standarder eller andra regelgivande dokument: som dekkes av denne erklæringen, er i samsvar med følgende standarder eller andre normative dokumenter: som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende standarder eller andre normative dokumenter: joihin tämä vakuutus liitty, ovat seuraavien standardien sekä muiden sääntöämääräävien asiakirjojen mukaisia: mida käespöev deklaratsioon puudutab, on vastavuses järgmiste standardite ja muude normatiivdokumentidega: do których odnosi sie niniejsza deklaracja sa zgodne z nastepujacymi normami lub innymi dokumentami normatywnymi: na které se toto prohlášeni vztahuje, jsou v souladu s následujícími normami nebo jinými normativními dokumenty: na ktoré sa vz ahuje toto vyhlásenie, zodpovedajú nasledujúcim štandardom a iným záväzným dokumentom: amelyekre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek a következőszabványokban és egyéb szabályozó dokumentumokban leírtaknak:

Safety: EN 61010-1:2010

EMC: EN 61326-1:2013

Stockholm 2017-06-15

Per Askenström

Sulzer Pumps Sweden AB

Copyright © Sulzer Ltd 2017

Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd., Clonard Road, Wexford, Ireland

Tel. +353 53 91 63 200, Fax +353 53 91 42 335, www.sulzer.com

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement