akumulátorová úhlová bruska dc413/dc415

akumulátorová úhlová bruska dc413/dc415
500500-56 CZ
DC413
DC415
Obrázek 1
Obrázek 2
Obrázek 3
Obrázek 4
2
Obrázek 5
Obrázek 6
Obrázek 7
3
AKUMULÁTOROVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA
Blahopřejeme Vám!
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně hrozící rizikovou situaci,
která, není-li jí zabráněno, může vést
ke způsobení lehkého nebo středně
vážného zranění.
UPOZORNĚNÍ: Je-li použito bez
v ýstra žného symbolu, označ uje
potencionálně hrozící rizikovou situaci,
která, není-li jí zabráněno, může vést
ke způsobení hmotných škod.
Zvolili jste si nářadí společnosti D EWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
DC413
DC415
Napájecí napětí
VDC 28
36
Výkon
W 630
815
Otáčky naprázdno min-1 6500
6500
Průměr kotouče
mm 125
125
Závit hřídele
M14
M14
Hmotnost
(bez akumulátoru)
kg 2,3*
2,3*
* hmotnost včetně boční rukojeti a ochranného
bezpečnostního krytu
Akumulátor
Napětí
Kapacita
Hmotnost
DE9280
VDC 28
Ah 2,2
kg 0,92
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
ES Prohlášení o shodě
07
DC413/DC415
Společnost D E WALT prohlašuje, že tato
elektrická nářadí jsou vyrobena v souladu
s normami: 98/37/EC, 89/226/EEC, 86/188/
EEC, 2006/95/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3,
EN 55014-1, EN 55014-2.
DE9360
36
2,2
1,0
Nabíječka
Napětí sítě
VAC
Typ akumulátoru
Přibližná doba nabíjení min
Hmotnost
kg
DE9000
230
28 V, 36 V Li-Ion
60
0,9
Pojistky
230 V nářadí
10 A v napájecí síti
DC413/DC415
DE9000
Společnost D E WALT prohlašuje, že tato
nabíječka byla zkonstruována v souladu
s následujícími nor mami: 8 9/3 3 6/ EEC,
20 02 /95/EC, 20 0 6/95/EC, EN 60335 -1,
EN 60335-2-29, EN 55014-1, EN 60745-2-3,
EN 61000-2-3, EN 61000-3-3.
V případě zájmu o podrobnější informace,
kontaktujte prosím společnost DEWALT na níže
uvedené adrese nebo na adrese uvedené na
konci tohoto návodu.
Popis: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedený popis popisuje stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně
návod k použití a věnujte pozornost těmto
symbolům.
LpA (akustický tlak)
KpA (odchylka
akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
K WA (odchylka
akustického výkonu)
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede ke způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje možné hrozící
nebezpečí které, v případě nedodržení,
může způsobit smrt nebo vážné
zranění.
DC413
77 dB(A)
DC415
79 dB(A)
3 dB(A)
88 dB(A)
3 dB(A)
90 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
podle normy EN 60745:
Vibrace RMS přenášené
na obsluhu
5,7 m/s2
5,8 m/s2
Odchylka K
5,3 m/s2
5,3 m/s2
4
Deklarovaná úroveň vibrací byla měřená
v souladu se standardní zkušební metodou
podle normy EN60745 a může být použita ke
srovnání jednotlivých nářadí mezi sebou.
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Udržujte pracovní prostor v čistotě
a d o b ř e o svě t l e ný. N ep o ř ádek na
pracovním stole a nedostatek světla v jeho
okolí může vést ke způsobení nehody.
b) S elektrick ým nářadím nepracujte
ve výbušných prostorách, jako jsou
například prostory s výkytem hořlavých
kapalin, plynů nebo prašných látek.
Nářadí je zdrojem jiskření, které může
zapálit prach nebo výpary.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
Deklarovaná úroveň vibrací může být také
použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto výrobkem.
VA ROVÁ N Í: Ú r ove ň v i b r a cí p ř i
aktuálním použití elektrického nářadí
se může od deklarované úrovně vibrací
lišit v závislosti na způsobu použití
výrobku. To může vést k významnému
podcenění následků vlivu vibrací,
pokud je nářadí takovým způsobem
pravidelně používáno.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
U nářadí chráněného zemněním
nepou žívejte jakékoliv redukce
z á s t r č e k . N e u p r avova n é z á s t r č k y
a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku
úrazu elektrickým proudem.
b) Vyvarujte se dotyku s uzemněnými
plochami jako jsou potrubí, radiátory,
sporáky a ledničky. Při uzemnění vašeho
těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým
proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Pokud do
nářadí vnikne voda, zvýší se riziko úrazu
elektrickým proudem.
d) S n a p á j e c í m ka b e l e m z a c h á z e j t e
opatrně. Nepoužívejte přívodní kabel
k přenášení nářadí, tahání nebo
v y t ahování z á st rč k y ze z á suvk y.
Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými,
horkými a ostrými předměty
a pohyblivými částmi nářadí. Poškozený
nebo zapletený přívodní kabel zvyšuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
p r o d l u ž ova c í k a b e l y u r č e n é p r o
venkovní použití. Práce s prodlužovacím
kabelem pro venkovní použití snižuje riziko
vzniku úrazu elektrickým proudem.
f) Při práci s elektrickým nářadím ve
vlhkém prostředí je nezbytně nutné
použít v napájecím okruhu proudový
chránič (RCD). Použití proudového
chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Odhad míry vystavení se působení vibrací
by měl také počítat s dobou, kdy je nářadí
vypnuto nebo kdy je v chodu, ale neprovádí
žádnou práci.
Tak se může během pracovní doby značně
zkrátit doba působení vibrací na obsluhu.
Ředitel technického a vývojového oddělení
Horst Grossmann
D EWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Německo
04/2007
VAROVÁNÍ: S ohledem na snížení
r i z i k a ú r a zu s i p ř e č t ě t e n ávo d
k použití.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ! Přečtěte si veškeré
pokyny. Nedodržení níže uvedených
pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, vznik požáru
anebo vážné poranění.
Označení “výkonné nářadí“ ve všech níže
uvedených upozorněních odkazuje na vaše
nářadí napájené ze sítě (obsahuje napájecí
přívodní šňůr u) nebo nář adí napájené
z akumulátorů (bez napájecího kabelu).
VEŠKER Á BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ.
5
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s elektrickým
nářadím přemýšlejte. Nepoužívejte
elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo
jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo
léků. Chvilková nepozornost při práci
s elek trick ým nářadím může mít za
následek vážné zranění.
b) Používejte pr vk y osobní ochrany.
V ž d y p o u ž í ve j t e o c h r a n u z r a k u .
Bezpečnostní výbava jako je respirátor,
neklouzavá bezpečnostní obuv, pevná
přilba nebo ochranné sluchátka použitá
v odpovídajících podmínkách snižuje riziko
úrazu.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením ke zdroji napětí nebo před
vložením akumulátoru, zvednutím nebo
přenášením nářadí zkontrolujte, zda je
hlavní spínač vypnutý. Přenášení nářadí
s prstem na hlavním spínači nebo připojení
napájecího kabelu k elektrické síti, je-li
hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto,
může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Klíč zanechaný
v rotujících částech nářadí může způsobit
poranění osob.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
To umožní lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Vaše vlasy, oděv
a rukavice držte z dosahu pohyblivých
částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
g) Pokud je zařízení vybaveno adapterem
pro připojení zařízení k zachytávání
prachu, zajistěte jeho správné připojení
a řádnou funkci. Použití těchto zařízení
může snížit nebezpečí týkající se prachu.
c)
d)
e)
f)
g)
hlavním vypínačem je nebezpečné a musí
být opraveno.
Před v ým ěnou jak ýchkoliv č ástí,
příslušenství či jiných připojených
součástí, před prováděním servisu
n e b o p o ku d n á ř a d í n e p o u ž í vá t e,
odpojte je od elektrické sítě a/nebo
vyjměte akumulátor. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je
mimo dosah dětí a zabraňte osobám
neobeznámených s obsluhou nářadí
nebo s tímto návodem, aby s nářadím
pracovali. Výkonné nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Údržba nářadí. Zkontrolujte vychýlení či
zaseknutí pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, jež
mohou mít vliv na chod nářadí. Pokud
je nářadí poškozeno, nechejte jej před
použitím opravit. Mnoho poruch vzniká
nedostatečnou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými čepelemi se méně zanášejí a lépe
se ovládají.
Nářadí, příslušenství a držáky
nást rojů pou žívejte podle t ěchto
pokynů a způsobem určeným daným
typem nářadí, berte v úvahu provozní
podmínky a práci, kterou je nutné
vykonat. Používání elektrického nářadí
k jiným než určeným aplikacím může vést
ke vzniku rizikových situací.
5) POUŽITÍ AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Před vložením akumulátoru se ujistěte,
zda je přepínač v poloze vypnuto.
Vložení akumulátoru do nářadí se zapnutým
přepínačem způsobí poruchu nebo úraz.
b) Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden
typ akumulátorů může při vložení jiných
typů způsobit požár.
c) Používejte v ýhradně akumulátor y
určené pro daný typ nářadí.Použití jiných
typů akumulátorů může způsobit požár
nebo zranění.
d) Po k u d a k u m u l á t o r n e p o u ž í v á t e ,
skladujte jej v bezpečné vzdálenosti
od kovov ých předmětů jako jsou
kancelář ské spony, mince, klíč e,
4) POUŽITÍ ELEK TRICKÉHO NÁŘ ADÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Netlačte příliš na nářadí. Používejte
správný typ nářadí pro Vaši práci. Při
použití správného typu nářadí bude práce
provedena lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní vypínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Jakékoliv nářadí s nefunkčním
6
hřebíky, šrouby a jiné drobné kovové
předmět y, jež by mohly zkratovat
kontakty akumulátoru. Zkratováním
kontaktů akumulátoru může dojít ke vzniku
požáru a popálen.
e) Př i n e sp r ávn é m z ac h á z ení m ů ž e
z akumulátoru unikat kapalina, vyvarujte
se kontaktu s touto kapalinou. Pokud se
kapalinou náhodně potřísníte, zasažené
místo omyjte vodou. Při zasažení očí
zasažené místo opláchněte vodou
a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající
kapalina z akumulátoru může způsobit
podráždění pokožky nebo popáleniny.
Přeprava
Li-Ionové akumulátory D E WALT prochází
nezbytnými testy podle UN Manual of Tests
and Criteria (pokyny a kriteria k provádění
testů) (ST/SG/AC.10/11/ Rev.3 Část III,
odstavec 38.3) tak, jak je doporučeno v UN
Rec ommendations on the Transpor t of
Dangerous Goods (doporučení pro přepravu
nebezpečných výrobků).
• Akumulátory mají účinnou ochranu před
vnitřním přetlakem a zkratováním pólů.
• K prevenci před násilným roztržením
a nebezpečnému závěrnému proudu byla
provedena příslušná měření.
• Ekvivalentní obsah lithia je v zanedbatelném
množství.
6) OPRAVY
a) Opravy elektrického nářadí svěř te
kvalifikovanému technikovi, jež používá
shodné náhradní díly. Tím bude zajištěna
bezpečnost chodu nářadí.
Akumulátory D E WALT Li-Ion jsou vyjmuty
z náro dníc h a mezináro dníc h př edpisů
týkajících se nebezpečného zboží. Avšak tyto
předpisy musí být respektovány při přepravě
několika akumulátorů současně.
• Ujistěte se, zda jsou akumulátory zabaleny
v souladu s předpisy pro nebezpečné
výrobky, jak je zmíněno výše, s ochranou
před zkratem.
Doplňkové bezpečnostní pok yny pro
akumulátory a nabíječky
• Před vložením akumulátoru do nabíječky
se ujistěte, zda je čistý a suchý.
• K nabíjení akumulátorů D EWALT Lithium
používejte pouze nabíječky označené “LiIon”.
• Při přenášení nikdy nedržte nabíječku za
napájecí kabel. Zástrčku nevytahujte ze
sítě tahem za napájecí kabel. Veďte kabel
tak, aby nepřecházel přes ostré hrany nebo
horké a mastné povrchy.
• Zničené nebo jiné poškozené díly nechte
vyměnit ve značkovém servisu D EWALT.
Neprovádějte jakékoliv opravy sami.
• S nabíječkou nepracujte v podmínkách
s vysokou vlhkostí.
• Nepokoušejte se nabíjet vlhké
akumulátory.
• Nikdy se nepokoušejte z jakéhokoliv
důvodu akumulátor rozebírat.
• Nabíjejte pouze akumulátor y se
jmenovitými hodnotami uvedenými v tomto
návodu k použití. Nepokoušejte se nabíjet
akumulátor y, které nejsou k nabíjení
určeny.
• Při likvidaci akumulátoru se vždy řiďte
pokyny uvedenými na konci tohoto návodu
k použití.
• N e j s o u - l i n a bí j e č k y a a k u m u l át o r y
používány, musí bý t uskladněny na
suchém místě a musí být také vhodně
zabezpečeny, mimo dosah dětí.
Doporučení ke skladování
1. Nejvhodnější místo pro skladování je
v chladu a suchu, z dosahu přímého
slunečního záření a nadměrného tepla či
chladu.
2. Delší doba skladování nezpůsobí poškození
nabíječky ani akumulátoru. Při splnění
podmínek je lze skladovat 5 let i déle.
Š T Í T K Y
N A
N A B Í J E Č C E
A AKUMULÁTORU
Vedle piktogramů uvedených v příručce mohou
štítky na nabíječce a akumulátorech obsahovat
následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Zabraňte styku s vodou.
Nezkoumejte vodivými předměty.
Poškozené akumulátory nenabíjejte
Poškozené nabíječky nepoužívejte
7
příslušenství musí odpovídat velikosti
hřídele elektrického nářadí tak, aby
je bylo možno řádně upevnit. Kotouče
s upínacími otvory, které neodpovídají
montážním dílům elektrického nářadí,
nepoběží stabilně, budou nadměrně
vibrovat a mohou způsobit ztrátu
kontroly.
f) Poškozené kotouče nepoužívejte.
Před každým použitím zkontrolujte
příslušenství, jako jsou například
brusný kotouč, zda není otřepený
a popraskaný, podpěrný kotouč, zda
není popraskán, nemá trhliny nebo
zda není nadměrně opotřeben, drátěný
kartáč, zda v něm nechybí dráty nebo
zda nejsou polámané. Pokud dojde
k p á du el ek t r ic kého ná ř a dí n e b o
příslušenství, zkontrolujte je, zda
nedošlo k poškození, případně je
vyměňte za příslušenství, které není
poškozeno. Poté, co provedete kontrolu
a instalaci příslušenství zkontrolujte,
zda se vy ani okolní osoby nenacházejí
v rovině rotace kotouče a jednu minutu
ponechejte běžet nářadí v maximálních
otáčkách naprázdno. V této testovací
době se poškozené kotouče obvykle
roztrhnou na kousky.
g) Používejte pr vk y osobní ochrany.
V závislosti na použití si nasaď te
ochrannou masku, ochranné nebo
bezpečnostní br ýle. Podle situace
používejte protiprachovou masku,
chrániče sluchu, rukavice a pracovní
zástěru schopnou zachytit drobné
brusné částice nebo fragmenty
obrobku. Ochrana zraku musí být schopna
odolat odletujícím úlomkům, které se tvoří
př i různých úkonech. Protiprachová
maska nebo respirátor musí být schopné
odfiltrovat prachové částečky vytvářené při
vaší práci. Dlouhodobé vystavení vysoké
intenzitě hluku může způsobit ztrátu
sluchu.
h) Okolostojící osoby držte v bezpečné
vzdálenosti od pracoviště. Kterákoliv
osoba vstupující na pracoviště musí
být vybavena osobním ochrannými
prostředky. Fragmenty obrobku nebo
úlomky kotouče mohou odlétávat a způsobit
úraz i mimo přímého místa práce.
i) Při pracovních operacích, u kterých by
mohlo dojít ke kontaktu se skrytými
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od
4 °C do 40 °C.
Poškozené kabely ihned vyměňte.
Závada v nabíječce
Závada v akumulátoru
Likvidaci akumulátorů provádějte
s ohledem na životní prostředí.
Akumulátory nespalujte.
Nabíjení provádějte pouze
v určených nabíječkách D EWALT.
Doba nabíjení je uvedena
v technických údajích.
Doplňkové zvláštní bezpečnostní
předpisy
a) Toto el ek t r ické nářadí je urč eno
k b r o u š e n í , p í s ková n í , b r o u š e n í
ocelov ým kar táčem, leštění nebo
z k r a c ová n í . Př e č t ě t e si ve š ke r á
b e z p e č n o s t n í va r ová n í , p o k y ny,
prostudujte si obrazovou dokumentaci
a technické údaje dodané s tímto
elektrickým nářadím. Nedodržení níže
uvedených pokynů může mít za následek
úraz elektrickým proudem, vznik požáru
anebo vážné poranění.
b) Nepoužívejte kotouče, které nejsou
výslovně určeny nebo doporučeny
výrobcem tohoto nářadí. To, že lze
kotouče upevnit na vaše nářadí ještě
neznamená, že bude provoz bezpečný.
c) Jmenovité otáčky daných kotoučů
musí být rovny, nebo být vyšší, než
jsou maximální otáčky v yznačené
na elektrickém nářadí. Kotouče, které
se otáč ejí v yšší r ychlostí, než jsou
jmenovité otáčky, může popraskat a poté
se roztrhnout.
d) Vnější průměr a síla kotouče použitého
příslušenství nesmí přesáhnout
hodnoty vašeho elektrického nářadí.
Při použití kotoučů nesprávných rozměrů
nelze zajistit adekvátní bezpečnostní
ochranu ani řádné vedení nástroje.
e) Velikost upínacích otvorů kotoučů,
přírub, podpěrných kotoučů a dalšího
8
j)
k)
l)
m)
n)
o)
vodiči nebo s vlastním napájecím
kabelem, držte elektrické nářadí vždy
za izolované rukojeti. Při kontaktu
s “živým” vodičem se nechráněné kovové
části nářadí stanou také “živé” a obsluha
tak utrpí zásah elektrickým proudem.
Přívodní kabel veďte mimo oblast
rotujícího kotouče. Při ztrátě kontroly
může dojít k přeseknutí nebo obroušení
kabelu a vaše ruka může být zachycena
a vtažena do rotujícího příslušenství.
Nikdy nepokládejte elektrické nářadí na
zem dříve, než se kotouč zcela zastaví.
Rotující kotouč vám může po zachycení
vytrhnout nářadí z ruky.
Při přenášení elek trické nářadí
nesp ouštějte. Náhodné zachyc ení
rotujícího kotouče by mohlo způsobit
poškození vašeho oděvu a zachycení
kotouče vaším tělem.
Pravidelně čistěte větrací ot vor y
elektrického nářadí. Ventilátor motoru
odvádí prachové nečistoty z vnitřního
prostoru ven a nadměrné hromadění
kovových částeček může způsobit úraz
elektrickým proudem.
Neprovozujte nářadí v blízkosti
hořlav ých materiálů. Jiskr y mohou
způsobit vznícení těchto hořlavin.
Nepoužívejte příslušenství vyžadující
chlazení kapalinou. Použití vody či jiné
kapaliny ke chlazení může způsobit úraz
nebo i usmrcení elektrickým proudem.
boční plochou zkracovacího řezného
kotouče. Zkracovací řezné kotouče jsou
určeny k obvodovému obrušování, boční
tlak na tyto kotouče může způsobit jejich
roztříštění.
d) Vždy pou ž ívejte př ír uby správné
velikosti a tvaru, podle použitého
kotouče. Správný typ příruby při unášení
kotouče snižuje možnost jeho prasknutí.
Příruby určené pro zkracovací řezné
kotouče se mohou od přírub pro brusné
kotouče lišit.
e) Nepoužívejte opotřebené kotouče
získané z výkonnějších brusek. Kotouče
určené pro výkonnější nářadí nejsou
vhodné pro vyšší rychlosti menších brusek
a mohou prasknout.
Příčiny a ochrana obsluhy před působením
zpětného rázu
• Zpětný ráz je nenadálou reakcí na sevření,
odražení nebo vychýlení kotouče, ocelového
kartáče nebo segmentovaného brusného
kotouče způsobující nekontrolovatelný
o d s ko k n á ř a dí z o b r o b k u s m ě r e m
k obsluze.
• Při těsném sevření nebo zaseknutí do
obrobku se kotouč přestane otáčet a reakcí
motoru je nářadí vrženo prudce zpět
směrem k obsluze nebo jiným směrem.
• Zpětný ráz je výsledkem nesprávného
použití pily nebo nesprávných pracovních
postupů nebo provozních podmínek.
Tomuto jevu můžete zabránit, budete-li
dodržovat níže uvedené pokyny:
• Udržujte oběma rukama pevný úchop
nářadí a z aujm ěte t akov ý postoj,
abyste případný zpětný ráz udrželi.
Síly zpětného rázu mohou být regulovány
obsluhou pily, jsou-li provedena vhodná
bezpečnostní opatření.
• Dojde-li k zaseknutí řezného nástroje
nebo k přerušení řezu z jakéhokoliv
důvodu, uvolněte hlavní spínač a držte
pilu bez pohybu v materiálu, dokud
nedojde k úplnému zastavení řezného
nást roje. Dokud je řezný nást roj
v pohybu, nikdy se nepokoušejte
vyjmout pilu z obrobku nebo ji táhnout
zpět, protože by mohlo dojít ke zpětnému
rázu. Přemýšlejte a provádějte opravné
akce, abyste eliminovali příčinu zaseknutí
řezného nástroje.
Bezpečnostní výstrahy týkající se broušení
a odbrušování
a) Používejte pouze doporučené typy
kotoučů pro vaše nářadí a ochranný
bezpečnostní kryt určený pro zvolený
kotouč. Kotouče, které nejsou určeny
pro toto nářadí, nemohou být adekvátně
chráněny a jsou nebezpečné.
b) K nářadí musí být upevněn bezpečnostní
ochranný kryt a musí být nastaven
tak, aby poskytoval maximální míru
bezpečnosti tak, aby k obsluze
směřovala co nejmenší nechráněná
část kotouče. Bezpečnostní ochranný kryt
pomáhá chránit obsluhu před odlétávajícími
úlomky kotouče a neúmyslným kontaktem
s rotujícím kotoučem.
c) Kotouče musí být použity jen pro
ten účel, ke kterému jsou určeny.
Například: neprovádějte broušení
9
•
•
Při opětovném spouštění nářadí, které
bylo zaseknuto v obrobku, se ujistěte,
zda je kotouč uvolněn a obrobku se
již nedotýká. Pokud je kotouč zaseknut
v obrobku, po opětovném spuštění nářadí
může vyskočit nebo provést zpětný ráz.
Velké panely si vždy řádně podepřete,
aby bylo minimalizováno riziko sevření
pilového kotouče a riziko zpětného
rázu. Velké panely mají působením vlastní
hmotnosti tendenci se prohýbat. Podpěry
musí být umístěny pod panelem na obou
stranách v blízkosti čáry řezu a v blízkosti
hrany panelu.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Nabíječka
Ve vaší nabíječ c e DE9 0 0 0 lze nabíjet
akumulátor y D E WA LT Li - Ion s napětím
36 V (DE9360) a 28 V (DE9280) a kapacitě
2,2 Ah.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Úhlová bruska
1 Ochranný kryt typ 27
1 Antivibrační boční rukojeť
1 Sada přírub
1 Dvojkolíkový klíč
2 Akumulátory (DC413KL/DC415KL)
1 Nabíječka (DC413KL/DC415KL)
1 Kufřík (DC413KL/DC415KL)
1 Návod k obsluze
1 Výkresová dokumentace
•
•
Spouštěcí spínač
Odjišťovací tlačítko
Zajišťovací tlačítko hřídele
Boční rukojeť
Brusný kotouč
Antiblokovací opěrná příruba
Příchytná matice se závitem
Ochranný kryt typ 27
Akumulátor
Tlačítko pro uvolnění akumulátoru
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno
napájecí napětí. Vždy zkontrolujte, zda napětí
akumulátoru odpovídá napětí na výkonovém
štítku nářadí. Ujistěte se, zdali hodnota napětí
vaší nabíječky odpovídá hodnotě napětí vaší
zásuvky ve zdi.
Vaše nabíječka D EWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335.
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací
kabel nepoužívejte. Používejte schválený
prodlužovací kabel vhodný pro vaši nabíječku
(viz technické údaje). Minimální průřez vodiče
je 1 mm2; maximální délka je 30 m.
Popis (obr. 1)
Montáž a seřízení
VAROVÁNÍ: Neprovádějte žádné
úpravy elektrického nářadí ani jeho
součástí. Mohlo by dojít k úrazu nebo
k poškození nářadí.
VA R O VÁ N Í : P ř e d s e s t a v e n í m
a seřízením vždy vyjměte akumulátor.
P ř e d v l o ž e ní m n e b o v y j m u t í m
akumulátoru nářadí vždy vypněte.
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše brusky DC413/DC415 jsou určeny
k profesionálnímu použití. NEPOUŽÍVEJTE
brusku ve vlhkém prostředí nebo v prostorách
s výskytem hořlavých kapalin nebo plynů.
NEPOUŽÍVEJTE jiné brusné kotouče než
se středovým prolisem a segmentovaným
ok r ajem. Ty to r o bust ní úhlové br usk y
jsou profesionálním elektrickým nářadím.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Nezkušení pracovníci smí
toto nářadí obsluhovat jen pod dozorem.
VA R O VÁ N Í : P o u ž í v e j t e p o u z e
akumulátory a nabíječky D EWALT.
Akumulátor (obr. 1)
TYP AKUMULÁTORU
Model DC413 používá akumulátory lithium ion
28 V a DC415 lithium ion 36 V.
Nabíjení akumulátoru
Před nabíjením akumulátoru zkontrolujte
napětí v zásuvce. Pokud je zásuvka pod
proudem ale akumulátor nelze nabít, předejte
vaši nabíječku autorizovanému servisnímu
10
z ástupc i spole č nosti D E WA LT. B ěhem
nabíjení může docházet k zahřívání nabíječky
i akumulátoru. Tento jev je obvyklý a neznačí
žádnou závadu.
Stav nabití
1 kontrolka bliká
1 kontrolka bliká, 1 kontrolka svítí
1 kontrolka bliká, 2 kontrolky svítí
3 kontrolky svítí
UPOZORNĚNÍ: Nenabíjejte
akumulátor, pokud okolní teplota
klesne pod 4°C nebo přesáhne 40°C.
Doporučená teplota prostředí pro
nabíjení: přibližně 24 °C.
•
•
•
•
•
•
•
< 33%
33-66%
66-99%
100%
Automatické oživení
• Režim automatického oživení provede
vyrovnání jednotlivých článků akumulátoru
podle jejich maximální kapacity. Oživení
akumulátoru by mělo být provedeno
každý týden, nebo pokud již akumulátor
nepodává stejný výkon.
• Oživení akumulátoru provedete tak, že jej
vložíte do nabíječky obvyklým způsobem.
A kumulátor ponechejte v nabíječ c e
alespoň 8 hodin.
Akumulátor (i) nabijete tak, že jej vložíte
do nabíječky (l) způsobem znázorněným
na obrázku a nabíječku zapnete. Ujistěte
se, zda je akumulátor do nabíječky řádně
dosazen. Červené indikátory nabíjení
(m) budou blikat podle úrovně nabití
akumulátoru.
Po skončení nabíjení začnou indikátory
trvale svítit. Nabíječka bude automaticky
přepnuta do udržovacího režimu.
Akumulátor je možné kdykoliv vyjmout,
nebo jej ponechat libovolnou dobu vložený
v nabíječce.
Pokud se během nabíjení objeví potíže,
červené indikátory nabíjení počnou rychle
blikat. Akumulátor vyjměte a znovu vložte,
nebo zkuste použít jiný akumulátor.
Pokud i jiný akumulátor nebude možné
nabíjet, nechejte nabíječku otestovat
u autorizovaného servisního zástupce
D EWALT.
Pokud se v nabíječce vyskytne závada,
červené indikátory nabíjení začnou rychle
blikat v pořadí jednou krátce a jednou
dlouze. Předejte nářadí k opravě
autorizovanému servisnímu středisku
D EWALT.
Př i př ipojení nabíječk y k napájecím
zdrojům, jako jsou generátor y nebo
napěťové střídače, červené indikátory
nabíjení (m) mohou začít současně blikat
způsobem dvou r ychlých probliknutí
následovaných pauzou. Toto značí jen
dočasné potíže zdroje napětí. Nabíječka
se automaticky přepojí zpět na normální
provoz.
Po přibližně 1 hodině zůstanou všechny tři
indikátory trvale svítit.
Prodleva zahřátý / studený akumulátor
Pokud nabíječka detekuje, že je akumulátor
příliš zahřátý nebo studený, automaticky
spustí funkci prodleva zahřátého / studeného
akumulátoru a pozastaví proces nabíjení do
doby, než akumulátor dosáhne přiměřené
teploty. Poté bude nabíječka automaticky
pokračovat v nabíjení. Tato funkce zajistí
maximální životnost akumulátoru.
OCHRANA PŘED ÚPLNÝM VYBITÍM
Pokud je akumulátor v nářadí, je chráněn před
úplným vybitím.
Vkládání a vyjímání akumulátoru z nářadí
(obr. 2)
VA ROVÁ N Í: Ke s n í ž e n í r i z i k a
vážného úrazu se před nasazením
nebo sejmutím akumulátoru
ujistěte, zda je zajišťovací tlačítko
(b) v takové poloze, aby nedošlo
při manipulaci s akumulátorem
k aktivaci spouště.
1. Akumulátor (i) nasadíte tak, že jej srovnáte
s místem jeho uložení na nářadí. Nasuňte
akumulátor do jeho lůžka v nářadí a zatlačte
na něj tak, aby došlo k jeho zacvaknutí ve
správné poloze.
2. Chcete-li akumulátor vyjmout, stiskněte
uvolňovací tlačítko ( j) a současně jej
vytáhněte z lůžka.
Průběh nabíjení (obr. 2)
Stav nabití akumulátoru je podrobně popsán
v tabulce níže.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
Připevnění boční rukojeti
Boční rukojeť (d) lze našroubovat do otvoru
opatřeného závitem z obou stran kr y tu
11
převodovky. Před použiutím nářadí zkontrolujte,
zda je boční rukojeť řádně dotažena.
UPOZORNĚNÍ: Bezpečnostní
ochranný kryt musí být nasazen
při použití všech typů brusných
kotoučů, řezných kotoučů,
segmentových brusných kotoučů,
ocelov ých kar táčů a drátěných
kotoučů. Nářadí lze používat bez
použití bezpečnostního ochranného
krytu pouze při broušení konvenčními
smirkovými kotouči. Modely D EWALT
D C 413 / D C 415 j s o u d o d á v á n y
s bezpečnostním ochranným
krytem určeným k použití s kotouči
se středov ým v ybráním (t yp 27)
a br usný m i koto u č i s li s ovaný m
st ředem (t yp 27). Stejný t yp
bezpečnostního ochranného krytu lze
použít se segmentovanými brusnými
kotouči (typ 27 a 29) a drátěných
miskovitých kartáčích.
Ke zvýšení uživatelského komfortu lze pro
snadnější provádění řezů skříň převodovky
otáčet o 90°.
Otáčení skříně převodovky (obr. 3)
VAROVÁNÍ: Ke snížení rizika vážného
úrazu před prováděním jakéhokoliv
nastavování nebo před nasazováním
/ s ním á ním p ř ís l u š e n s t ví n e b o
přídavných zařízení nářadí vypněte
a sejměte akumulátor.
1. Odstraňte čtyři rohové šrouby, kterými
je skříň převodovky připevněna ke krytu
motoru.
2. Bez toho, abyste oddělili skříň převodovky
od krytu motoru, natočte hlavu skříně
převodovky do požadované polohy.
POZNÁMKA: Pokud skříň převodovky odstává
od krytu motoru o více jak 6,35 mm, nářadí
bude nutno předat k opravě a opětovnému
sestavení do servisního střediska D EWALT.
V opačném případě může dojít k selhání
kartáčů, motoru a ložisek.
1. O t e v ř e t e u z á v ě r b e z p e č n o s t n í h o
ochranného krytu (n) a srovnejte výstupky
(p) bezpečnostního ochranného krytu se
štěrbinami (o) skříně převodovky.
2. Stlačte bezpečnostní ochranný kryt dolů
tak, aby výstupky zapadly a bylo jím možné
volně otáčet ve vybrání náboje skříně
převodovky.
3. S o t e v ř e n ý m u z á v ě r e m n a t o č t e
bezpeč nostní ochranný kr y t (h) do
pož adované prac ovní polohy. Tě lo
bezpečnostního ochranného krytu by
mělo ležet v místě mezi hřídelí a stranou
operátora tak, aby byla zajištěna maximální
ochrana operátora.
4. Zavřením uzávěru bezpečnostní ochranný
kryt na skříni převodovky zajistíte. Nyní, se
zavřeným uzávěrem, by nemělo být možné
otáčení bezpečnostního ochranného krytu
rukou. Brusku neprovozujte s povoleným
bezpečnostním ochranným krytem nebo
s otevřeným uzávěrem tohoto krytu.
5. Bezpečnostní ochranný kryt sejmete tak,
že otevřete uzávěr, natočíte ochranný kryt
tak, aby byly výstupky srovnány s výřezy
a vytáhnete jej směrem vzhůru.
3. Čtyřmi rohovými šrouby opět připevněte
skříň převodovky ke krytu motoru. Šrouby
dotáhněte kroutícím momentem 2,08 Nm.
Přetažení by způsobilo stržení závitu
šroubů.
Montáž bezpečnostního
ochranného krytu
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍHO
OCHRANNÉHO KRYTU (OBR. 4)
VAROVÁNÍ: Ke snížení rizika vážného
úrazu před prováděním jakéhokoliv
nastavování nebo před nasazováním
/ s ním á ním p ř ís l u š e n s t ví n e b o
přídavných zařízení nářadí vypněte
a sejměte akumulátor.
POZNÁMKA: Bezpečnostní ochranný kryt
je z výroby přednastaven na průměr náboje
skříně převodovky. Pokud se po delším
používání uvolní, se zavřeným uzávěrem
a nasazeným bezpečnostním ochranným
krytem přitáhněte stavěcí šroub (q).
12
UPOZORNĚNÍ: Pokud nelze
bezpečnostní ochranný kryt stavěcím
šroubem pevně přitáhnout, nářadí
nep oužívejte. Ke snížení r izika
ú r a z u n á ř a dí n e c h e j t e o p r a v i t
v autorizovaném servisním středisku,
nebo ochranný kryt vyměňte.
UPOZORNĚNÍ: Při spuštění a během
chodu držte boční rukojeť a tělo nářadí
pevně, aby byla zajištěna plná kontrola
nářadí, a pevný úchop uvolněte
teprve tehdy, až se kotouč nebo jiné
příslušenství zcela zastaví. Před tím,
než nářadí odložíte se ujistěte, zda se
kotouč zcela zastavil.
UPOZORNĚNÍ: Ke snížení rizika
poškození nářadí, neutahujte
s t avě cí š r o u b, p o k u d j e p á č k a
uzávěru otevřena. Mohlo by
dojít k nezjistitelnému poškození
ochranného bezpečnostního krytu
nebo náboje.
UPOZORNĚNÍ: Před kontak tem
kotouč e s povrchem obrobku
ponechejte nářadí dosáhnout plných
potáček. Nevypínejte nářadí pokud je
v kontaktu s obrobkem.
ZÁMEK HŘÍDELE
Čep zámku hřídele je určen k zajištění hřídele
před otáčením při nasazování a snímání
kotoučů. Zámek hřídele používejte jen pokud
je nářadí vypnuto, akumulátor sejmut a kotouč
je zcela zastaven.
POZNÁMKA: Broušení a řezání hran lze
provádět s kotouči typu 27 určených výhradně
k tomuto účelu; kotouče o síle 6,35 mm jsou
určeny k broušení ploch, zatímco kotouče
o síle 3,17 mm jsou určeny k broušení hran.
OBSLUHA
UPOZORNĚNÍ: Ke snížení rizika
poškození nářadí nezajišťujte hřídel
během chodu nářadí. Následkem by
bylo poškození nářadí a mohlo by
dojít k odtržení kotouče s možným
následkem úrazu.
Spínač
Z A J I ŠŤOVAC Í T L AČ Í T KO A S P O U ŠŤ
(OBR. 5)
Vaše nářadí je vybaveno zajišťovacím tlačítkem
(b).
Zámek hřídele použijete následovně. Stlačte
tlačítko tak, jak je znázorněno na obrázku
a hřídelí otáč ejte dokud zámek hřídele
nezaskočí.
Spoušť zajistíte tak, že stisknete zajišťovací
tlačítko způsobem znázorněným na obrázku.
Pokud je zajišťovací tlačítko spouště stlačeno
směrem k piktogramu uzavřeného zámku,
nářadí je zajištěno.
Montáž a použití brusných
kotoučů se středovým vybráním
a segmentových brusných
kotoučů
Spoušť zamykejte v ždy kdy ž přenášíte
nářadí, nebo při jeho uskladnění, aby nedošlo
k neúmyslnému spuštění.
Spoušť odjistíte tak, že stisknete zajišťovací
tlačítko. Pokud je zajišťovací tlačítko spouště
stlačeno směrem k piktogramu otevřeného
zámku, nářadí je odjištěno. Zajišťovací tlačítko
je označeno červeně pro indikaci, že je spoušť
v poloze odjištěno .
M O N TÁ Ž A D E M O N TÁ Ž K O T O U Č Ů
S LISOVANÝM STŘEDEM (OBR. 6)
VAROVÁNÍ: Ke snížení rizika vážného
úrazu před prováděním jakéhokoliv
nastavování nebo před nasazováním
/ s ním á ním p ř ís l u š e n s t ví n e b o
přídavných zařízení nářadí vypněte
a sejměte akumulátor.
Chcete-li nářadí spustit, stiskněte spoušť (a).
Nářadí vypnete uvolněním stisku spouště.
POZNÁMKA: Toto nářadí není vybaveno
zajištěním spouště v poloze Z APNUTO
a nesmí být v poloze ZAPNUTO uzamčeno
žádným jiným způsobem.
Kotouče s lisovaným středem nasazujte přímo
na hřídel opatřenou závitem M14.
1. Rukou našroubujte kotouč na hřídel.
2. Stlačte tlačítko zámku hřídele a klíčem
náboj kotouče přitáhněte.
3. Opačným postupem kotouč sejmete.
13
2. Na nářadí při záběru příliš netlačte,
nechejte je pracovat ve vysokých otáčkách.
Nejvyššího stupně broušení dosáhnete při
vysokých otáčkách nářadí.
3. Sklon nářadí k obrobku udržujte v rozmezí
20° až 30°.
4. Nářadím pohybujte pravidelně vpřed
a vzad, aby se na ploše obrobku nevytvářely
prohlubně.
5. Nevypínejte nářadí pokud je v kontaktu
s obrobkem. Před odložením nářadí
počkejte, až se kotouč zcela zastaví.
UPOZORNĚNÍ: Nedodr žení
správného postupu nasazení kotouče
před spuštěním nářadí může způsobit
poškození nářadí nebo kotouče.
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KOTOUČŮ BEZ
LISOVANÉHO STŘEDU (OBR. 7)
VAROVÁNÍ: Ke snížení rizika vážného
úrazu před prováděním jakéhokoliv
nastavování nebo před nasazováním
/ s ním á ním p ř ís l u š e n s t ví n e b o
přídavných zařízení nářadí vypněte
a sejměte akumulátor.
BROUŠENÍ HRAN
Brusné kotouče se středovým vybráním, typ 27,
musí být použity s přiloženými přírubami.
VAROVÁNÍ: Pokud bude nářadí
použito k odřez ávání nebo ke
hloubkovému odbrušování, kotouče
určené k řezání a broušení hran se
mohou při ohybu nebo zkroucení
rozlomit nebo vytvořit zpětný ráz. Ke
snížení rizika vážného úrazu omezte
použití těchto kotoučů se standardním
ochranným bezpečnostním krytem typu
27 na mělké broušení a nařezávání [do
hloubky maximálně 13 mm].Otevřená
část bezpečnostního ochranného
krytu se nesmí nacházet na straně
obsluhy. K provádění hlubok ých
řezů s odřezávacími kotouči typu 1
používejte uzavřený ochranný kryt
typu 1.
1. Na hřídel (r) nasaď te antiblokovací
opěrnou přírubu (f) tak, aby směřovala
zvýšeným středem směrem ke kotouči.
Před nasazením kotouče (s) se ujistěte
přitlačením a otáčením, zda vybrání
opěrné příruby je na ploše hřídele řádně
usazeno.
2. K opěrné přírubě přitlačte kotouč a na
zv ýšeném středu opěrné příruby jej
vycentrujte.
3. Tlačítko zámku hřídele držte stisknuté a na
hřídel našroubujte příchytnou matici (g).
Pokud je instalovaný kotouč silnější jak
3,17 mm, příchytnou matici našroubujte na
hřídel tak, aby zvýšeným středem zapadala
do středu kotouče (obr. 7A). Pokud je
instalovaný kotouč tenčí nebo roven
3,17 mm, příchytnou matici našroubujte
na hřídel tak, aby zvýšeným středem do
středu kotouče nezapadala (obr. 7B).
4. Tlačítko zámku hřídele držte stisknuté
a klíčem příchytnou matici dotáhněte.
5. Kotouč sejmete tak, že stlačte tlačítko
zámku hřídele a klíčem příchytnou matici
povolíte.
1. Před kontaktem kotouče s povrchem
obrobku ponechejte nářadí dosáhnout
plných potáček.
2. Na nářadí při záběru příliš netlačte, nechejte
je pracovat ve vysokých otáčkách.
Nejvyššího stupně broušení dosáhnete při
vysokých otáčkách nářadí.
3. Zaujměte takový postoj, aby se otevřená
část bezpečnostního ochranného krytu
nenacházela na vaší straně.
4. Po započetí řezu a zaříznutí kotouče
do obrobku již úhel prováděného řezu
neměňte. Změna úhlu způsobí ohyb
kotouče a může dojít i k jeho zlomení.
Kotouče určené ke broušení hran nejsou
konstruovány k tomu, aby odolaly bočnímu
tlaku způsobenému ohnutím.
5. Nevypínejte nářadí pokud je v kontaktu
s obrobkem. Před odložením nářadí
počkejte, až se kotouč zcela zastaví.
POZNÁMKA: Pokud se kotouč po dotažení
příchytné matice protáčí, zkontrolujte směr
nasazení matice. Pokud nasadíte tenký kotouč
způsobem, že vodící část příchytné matice
je natočena směrem ke kotouči, nastane
protáčení kotouče díky tomu, že výška vodící
části příchytné matice brání jeho řádnému
dotažení.
BROUŠENÍ PLOCH
1. Před kontaktem kotouče s povrchem
obrobku ponechejte nářadí dosáhnout
plných potáček.
14
3. Broušení by mělo být prováděno takovým
způsobem, aby se zamezilo pronikání
prachov ých nečistot mimo pracovní
oblast.
VAROVÁNÍ: Kotouč e urč ené ke
b r o u š e ní h r a n a ř ez n é kot o u č e
nepoužívejte ke broušení ploch,
protože jejich konstrukce není navržena
k tmu, aby odolaly bočnímu tlaku, který
při takovém způsobu broušení vzniká.
Mohlo by dojít ke zlomení kotouče
a vážnému úrazu.
ÚKLID A LIKVIDACE
1. Po dobu práce by měly být všechna místa
pracoviště každodenně vysávána a pečlivě
uklízena. Filtrační sáčky vysavače by měly
být často měněny.
2. Plastové překryvy by měly být sbaleny
a provedena jejich likvidace společně
s prachovými pilinami a dalším odpadem.
M ě l y by bý t u l o ž e ny v h e r m et i c k y
uzavřených nádobách na odpad
a provedena jejich likvidace obvyklým
způsobem při nakládání s odpady. Během
úklidu by do bezprostřední blízkosti
pracoviště neměly vstupovat těhotné ženy
a děti.
3. Veškeré hračky, nábytek a kuchyňské
náčiní používané dětmi před použitím
pečlivě omyjte.
B ezp e čno stní opat ř ení p ř i br oušení
nátěrů
1. Broušení nátěrů obsahujících olovo NENÍ
DOPORUČENO, protože kontaminovaný
prach je obtížné udržet pod kontrolou.
Jedovaté olovo je nejvíce nebezpečné pro
děti a těhotné ženy.
2. Protože bez chemické analýzy nelze
jednoduše zjistit, zda broušený nátěr
neobsahuje olovo, dopor učujeme
dodržovat při broušení nátěrů následující
bezpečnostní opatření:
BEZPEČNOST OBSLUHY
1. Na pracoviště by neměly mít povolen vstup
děti a těhotné ženy až do úplného vyčištění
a ukončení práce.
2. Všechny osoby vstupující na pracoviště
by měly mít nasazenu protiprachovou
masku nebo respirátor. Filtr by měl být
nahrazován denně nebo pokud se objeví
potíže s dýcháním.
POZNÁMKA: Musí být použita pouze
protiprachová maska vhodná pro práci
s nátěry, které obsahují olovo. Běžné
malířské masky tuto ochranu neposkytují.
U va š e h o p r o d e j c e ž á d e j te m a s k u
odpovídající normě N.I.O.S.H.
3. Na pracovišti NEJEZTE, NEPIJTE ANI
NEKUŘTE, aby nedošlo ke kontaminaci
částečkami nátěru. Pracovníci by se měli
PŘED požitím pokrmů, nápojů a před
kouřením očistit a omýt. Potraviny, nápoje
a kuřácké potřeby by neměly být uloženy
na místech pracoviště, kde jsou vystaveny
prachu.
ÚDRŽBA
Va š e e l e k t r i c ké n á ř a dí D E WA LT by l o
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Dlouhodobá
bezproblémová funkce nářadí závisí na jeho
řádné údržbě a pravidelném čištění.
Mazání
Toto nářadí nevyžaduje žádné mazání.
UPOZORNĚNÍ: Nářadí nemazejte,
mohlo by dojít k poškození vnitřních
součástí.
Čištění
VAROVÁNÍ:
• Nabíječku před čištěním krytů
měkkým hadříkem odpojte ze
sítě.
• Před čištěním z nářadí vyjměte
akumulátor.
• Udržujte čisté ventilační drážky
a plastový kryt pravidelně čistěte
měkkou tkaninou.
BEZPEČNOST OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ
1. Nátěr by měl být odstraňován takovým
způsobem, aby se minimalizovalo množství
vytvářeného prachu.
2. Oblasti, kde se provádí odstraňování
nátěru, by měly být utěsněny plastovou
fólií o síle 0,01 mm.
15
Doplňkové příslušenství
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných mater iálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
D E WALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být použití
takového příslušenství s tímto nářadím
velmi nebezpečné. Ke snížení rizika
zranění používejte u tohoto výrobku
pouze doporuč ené příslušenst ví
D EWALT.
Místní předpisy mohou upravovat způsob
likvidace domácích elektrických spotřebičů
v místních sběrnách nebo v místě nákupu
výrobku.
VAROVÁNÍ: Příslušenství musí být
minimálně v r ychlostním rozsahu
doporučených otáček, uvedených
na výstražném štítku nářadí. Pokud
jsou kotouče a další příslušenství
provozovány vyšší r ychlostí, než
pro jakou jsou určeny, může dojít
k j e j i c h r o z t r ž e ní a n á s l e d n é m
vzniku úrazu. Příslušenství opatřené
závitem jej musí mít o velikosti M14.
Ka ždé příslušenst ví, k teré není
opatřeno závitem, musí mít upínací
otvor průměru 22,2 mm. Pokud tuto
podmínku nesplňuje, může se jednat
o příslušenství určené pro kotoučové
pily. Jmenovité otáčky příslušenství
musí v ž dy p ř e s ahovat ho dnotu
rychlosti, uvedenou na výkonovém
štítku nářadí.
Společnost D EWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků D EWALT po skončení
jejich technické životnosti. Chcete-li využít
této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastní
náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska D EWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WA LT a p o dr o b n o st i o p o p r o dejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Nabíjecí akumulátor
Pokud př est ane akumulátor s dlouhou
životností dodávat dostatečný výkon, musí
být nabit. Po ukončení jeho životnosti proveďte
likvidaci tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití akumulátoru a potom jej
z nářadí vyjměte.
• Akumulátor y Li- Ion, NiCd a NiMH
lze recyklovat. Odevzdejte je prosím
dodavateli nebo v místní recyklační stanici.
Shromážděné akumulátory budou vhodně
zlikvidovány nebo recyklovány.
Při výběru příslušenství pro broušení je
důležité správně zvolit odpovídající ochranné
bezpečnostní kr y t y, podpěr né kotouč e
a příruby.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého značkového prodejce.
Ochrana životního prostředí
T ř í d ě ný o d p a d . Te n t o v ý r o b e k
nesmí být likvidován spolu s běžným
komunálním odpadem.
A ž nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Likvidujte toto nářadí v tříděném odpadu.
16
Navíc poskytuje servis D EWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb
zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis D EWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba
tento záruční list předložit prodávajícímu,
případně ser visnímu středisku D E WALT
pověřenému vykonáváním záručních oprav. Ve
vlastním zájmu si ho proto spolu s originálem
dokladu o nákupu pečlivě uschovejte.
Záruka DEWALT
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku D EWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu
pro podnikatelskou činnost) bezplatné
odstranění jakékoliv materiálové nebo výrobní
závady za následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem D EWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek D EWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem D EWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek D EWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
D EWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
[email protected]
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00064510 - 12-03-2008
17
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
[email protected]
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
[email protected]
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
[email protected]
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
[email protected]
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
[email protected]
18
SMALL ANGLE GRINDER 1
©
DC415KL - - - A
19
20
21
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/05
Popis
poruchy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement