FAVORIT 64850
FAVORIT 64850
Zmywarka do naczy
Instrukcja obs ugi
PERFEKCJA FORMY I FUNKCJI
Szanowni Klienci !
Przed przyst/pieniem do pod /czenia i eksploatacji urz/dzenia
prosimy o zapoznanie si1 z instrukcj/ obs ugi.
Prosimy o zachowanie instrukcji obs ugi przez ca y okres u4ywania
zmywarki, a w przypadku przekazania urz/dzenia innemu
u4ytkownikowi, nale4y pami1ta6 równie4 o do /czeniu instrukcji
obs ugi.
W instrukcji obs ugi pojawiaj si nast puj ce symbole:
Wskazówki bezpiecze stwa.
Ostrze enie! Wskazówki dotycz/ce bezpiecze stwa u4ytkownika.
Uwaga! Wskazówki zwi/zane z prawid owym funkcjonowaniem
urz/dzenia.
Praktyczne wskazówki i porady.
Wskazówki dotycz/ce ochrony :rodowiska naturalnego.
Pa"stwa nowa zmywarka do naczy" jest wyposa ona w
nowoczesny system zmywania tzw. „System impulsowy”.
Liczba obrotów silnika i ci)nienie natrysku s regulowane
w trakcie programu, co pozwala na uzyskanie optymalnych
rezultatów zmywania. W ten sposób zmienia si tak e poziom
ha asu w czasie programu zmywania.
2
Spis tre:ci
SPIS TRE0CI
Wskazówki dotycz ce obs ugi
4
Bezpiecze"stwo
Opis zmywarki
Panel steruj cy
Przed pierwszym w czeniem
Ustawienie zmi1kczacza wody
Dosypywanie soli
Wlewanie p ynu nab yszczaj/cego
W /czenie / wy /czenie poboru p ynu nab yszczaj/cego
Codzienna obs uga
U o4enie naczy i sztu6ców
Ustawienie wysoko:ci górnego kosza
Dozowanie :rodka do zmywania
Tabletki do zmywania „3 w 1”
Tabela programów
Uruchomienie programu zmywania
Ustawienie „OpóDnionego startu”
Wy /czenie zmywarki
Konserwacja i czyszczenie
Co zrobi3, gdy...
Dane techniczne
Wskazówki dla instytutów badawczych
4
6
7
9
9
11
12
13
15
15
18
19
20
21
22
23
24
25
26
29
30
Wskazówki dotycz ce instalacji i pod czenia
31
Wskazówki dotycz ce bezpiecze"stwa
Instalowanie pod blatem
Pod czenie zmywarki
Pod /czenie do instalacji elektrycznej
31
32
33
35
Autoryzowany serwis
36
3
Wskazówki dotycz/ce obs ugi
WSKAZÓWKI DOTYCZ9CE OBS:UGI
Bezpiecze"stwo
Przed pierwszym w czeniem zmywarki
• Prosimy o uwa4ne przeczytanie „Wskazówek dotycz/cych
instalacji i pod /czenia”.
Prawid owe korzystanie ze zmywarki
• W zmywarce mo4na zmywa6 wy /cznie naczynia przeznaczone do
u4ytku w gospodarstwie domowym.
• Zmiany parametrów zmywarki i jej modyfikacje s/ niedozwolone ze
wzgl1dów bezpiecze stwa.
• Przed dodaniem soli regeneracyjnej, p ynu nab yszczaj/cego i
proszku nale4y sprawdzi6, czy :rodki te nadaj/ si1 do stosowania
w zmywarkach domowych.
• Do zmywarki nie wolno wk ada6 rozpuszczalników. Ryzyko
wybuchu.
Bezpiecze"stwo dzieci
• Elementy opakowania (np. folia, styropian) stanowi/ zagro4enie
dla dzieci, dlatego nale4y przechowywa6 je w miejscu
niedost1pnym dla dzieci. Zagro4enie uduszenia.
• Dzieci nie potrafi/ obiektywnie oceni6 niebezpiecze stwa
zwi/zanego z obs ug/ urz/dze elektrycznych. Dlatego podczas
pracy zmywarki nie wolno zezwala6 dzieciom na zabaw1 w pobli4u
urz/dzenia.
• Zwróci6 szczególn/ uwag1, aby dzieci lub domowe zwierz1ta nie
dosta y si1 do wn1trza zmywarki. Zagro4enie uduszenia.
• Grodki do zmywania w zmywarkach mog/ wywo a6 podra4nienia
skóry, oczu, jamy ustnej, a nawet spowodowa6 zatrucie. Grodki do
zmywania nale4y przechowywa6 w miejscu niedost1pnym dla
dzieci. Post1powa6 zgodnie ze wskazówkami ich producenta.
• Woda znajduj/ca si1 w zmywarce jest niezdatna do picia. Je:li w
zmywarce pozostan/ resztki detergentu do zmywania, istnieje
niebezpiecze stwo zatrucia, poniewa4 :rodki maj/ w a:ciwo:ci
4r/ce.
4
Wskazówki dotycz/ce obs ugi
Ogólne bezpiecze"stwo
• Naprawy zmywarki mo4e wykonywa6 wy /cznie personel
autoryzowanych serwisów.
• Je:li zmywarka nie b1dzie u4ywana, nale4y j/ wy /czy6 i zakr1ci6
zawór dop ywu wody.
• Wyjmuj/c wtyczk1 z gniazdka zasilania elektrycznego, nale4y
trzyma6 za wtyczk1, a nie ci/gn/6 za przewód.
• Nie wolno stawa6 lub siada6 na otwartych drzwiach zmywarki.
• Je4eli zmywarka stoi w pomieszczeniu, w którym temperatura
mo4e spa:6 poni4ej 0°C, nale4y od /cza6 w/4 od zaworu po
ka4dym u4yciu zmywarki.
5
Wskazówki dotycz/ce obs ugi
Opis zmywarki
6
Wskazówki dotycz/ce obs ugi
Panel steruj cy
Przycisk On/Off s u4y do w /czania i wy /czania zmywarki.
Przyciski programów s u4/ do wyboru odpowiedniego programu
zmywania.
Przyciski funkcyjne
Oprócz w /czenia/wy /czenia programów zmywania, przyciskom
przyporz/dkowano nast1puj/ce funkcje:
Przycisk funkcyjny 1
Ustawienie zmi1kczacza wody
Przycisk funkcyjny 2
W /czenie/wy /czenie poboru p ynu
nab yszczaj/cego
Przycisk funkcyjny 3
Nieaktywny
Wy)wietlacz wskazuje:
- ustawiony poziom zmi1kczania wody.
- w /czenie/wy /czenie poboru p ynu nab yszczaj/cego.
- opóDnienie w uruchomieniu programu zmywania.
- orientacyjny czas pozosta y do zako czenia programu zmywania.
- kody usterek urz/dzenia.
7
Wskazówki dotycz/ce obs ugi
Wska>nik przebiegu programu pokazuje trwaj/cy etap programu
zmywania:
Wska>niki kontrolne oznaczaj :
1) WskaDniki s/ wy /czone w trakcie programu.
WskaDnik
przypomina o konieczno:ci regularnego sprawdzenia
stanu czysto:ci i ewentualnego oczyszczenia filtrów zmywarki.
WskaDnik jest pod:wietlany w regularnych odst1pach czasu,
niezale4nie od stopnia zabrudzenia filtrów.
8
Wskazówki dotycz/ce obs ugi
Przed pierwszym w czeniem
1. Ustawi6 zmi1kczacz wody.
2. Wsypa6 specjaln/ sól do zmi1kczania wody.
3. Wla6 p yn nab yszczaj/cy.
Je:li stosuj/ Pa stwo detergent typu „3 w 1“ nale4y:
- W /czy6 zmywark1 i wcisn/6 przycisk funkcji „3 w 1”. WskaDnik
zostanie pod:wietlony, funkcja „3 w 1” zosta a w /czona. W
rezultacie:
-
nie ma konieczno:ci dodawania specjalnej soli i p ynu
nab yszczaj/cego.
-
nie trzeba ustawia6 zmi1kczacza wody.
nie ma konieczno:ci w /czenia/wy /czenia poboru p ynu
nab yszczaj/cego.
- Przed uruchomieniem programu nale4y w o4y6 tabletk1 do
zmywania „3 w 1” do pojemnika na detergent.
- Przeczyta6 wskazówki zawarte w rozdziale „Tabletki do zmywania
3 w 1”.
Ustawienie zmi kczacza wody
Woda zawiera ró4n/ ilo:6 wapnia i soli mineralnych, które osadzaj/
si1 na naczyniach, tworz/c bia e plamy. Du4a zawarto:6 tych
sk adników wskazuje, 4e woda jest twarda. W celu zapewnienia
dop ywu wody bez wapnia, czyli wody zmi1kczonej, zmywark1
wyposa4ono w zmi1kczacz wody, do którego stosuje si1 specjaln/
sól regeneracyjn/. Zmi1kczacz wody nale4y ustawi6 odpowiednio do
stopnia twardo:ci wody w Pa stwa miejscu zamieszkania.
Informacj1 dotycz/c/ twardo:ci wody mo4na uzyska6 w
miejscowym zak adzie wodoci/gowym.
Zmywark1 nale4y wy /czy6. Zmi1kczacz nale4y wyregulowa6
r1cznie i elektronicznie.
Ustawienie r czne:
1. Otworzy6 drzwi zmywarki.
2. Wysun/6 dolny kosz.
3. Prze /cznik zmi1kczacza ustawi6
w po o4eniu 1 lub 2 (patrz tabela).
9
Wskazówki dotycz/ce obs ugi
Ustawienie elektroniczne
1. Wcisn/6 przycisk On/Off (w /czony/wy /czony).
2.
3.
4.
5.
Je4eli inne wskaDniki (oprócz przycisku On/Off) zostan/
pod:wietlone, oznacza to, 4e program jest aktywny. Nale4y go
skasowa6: wcisn/6 przyciski funkcji 1 i 2 jednocze:nie.
Przytrzyma6 przez ok. 2 sekundy. Inne wskaDniki zgasn/.
Wcisn/6 jednocze:nie i przytrzyma6 przyciski funkcyjne 1 i 2, a4
wskaDniki przycisków funkcyjnych 1, 2 i 3 b1d/ pulsowa y.
Wcisn/6 przycisk 1.
WskaDnik przycisku 1 b1dzie pulsowa .
Na wy:wietlaczu pojawi si1 ustawiony poziom zmi1kczania wody.
Aby zmieni6 poziom zmi1kczania wody nale4y wcisn/6 przycisk
1. Ka4de kolejne wci:ni1cie przycisku zmienia poziom
zmi1kczania wody o jeden stopie (wyj/tek: po stopniu 10
nast1puje poziom 1).
Aby zmywarka zapami1ta a nowe ustawienie, nale4y wcisn/6
przycisk On/Off.
Stopie zmi1kczania wody jest ustawiony.
Je4eli twardo:6 wody jest ustawiona elektronicznie na poziomie
1, wskaDnik soli b1dzie wy /czony.
Ustawienie
zmi kczacza
Twardo)3 wody
°d 1
mmol /l
2
Zakres
mechaniczne
elektroniczne
10
9
8
7
6
Wskazanie
na
wy)wietlaczu
51 – 70
43 – 50
37 – 42
29 – 36
23 – 28
9,0 – 12,5
7,6 – 8,9
6,5 – 7,5
5,1 – 6,4
4,0 – 5,0
IV
19 – 22
15 – 18
3,3 – 3,9
2,6 – 3,2
*
III
5
4
5L
4L
11 – 14
1,9 – 2,5
II
3
3L
4 – 10
0,7 – 1,8
I/II
2
2L
Poni4ej 4
Poni4ej
0,7
I
*
2
1
1
sól nie jest
konieczna
10 L
9L
8L
7L
6L
1L
1 ) (°d) stopie niemiecki, miara twardo:ci wody.
2 ) (mmol/l)milimol na litr, mi1dzynarodowa jednostka twardo:ci wody.
* ) ustawienie fabryczne.
10
Wskazówki dotycz/ce obs ugi
Dosypywanie soli
U4ywa6 wy /cznie specjalnej soli przeznaczonej do stosowania w
zmywarkach do naczy .
Je4eli nie u4ywaj/ Pa stwo detergentu „3 w 1”, sól nale4y dosypa6:
- Przed pierwszym u4yciem zmywarki.
- Po pod:wietleniu wskaDnika soli na panelu steruj/cym.
1. Otworzy6 drzwi i wysun/6
dolny kosz.
2. Odkr1ci6 pokrywk1 pojemnika,
obracaj/c j/ w kierunku
przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.
3. Przed pierwszym w czeniem
zmywarki nale4y wla6 do
pojemnika wod1.
4. Wsypa6 do pojemnika sól
regeneracyjn/ do zmywarek
(1,0 – 1,5 kg, w zale4no:ci od
grubo:ci soli), u4ywaj/c do
tego lejka b1d/cego na
wyposa4eniu zmywarki. Nie
nale4y przepe nia6 pojemnika.
W czasie dosypywania soli z pojemnika wydostaje si1 woda. Jest
to zjawisko normalne.
5. Usun/6 resztki soli pozosta e na gwincie i uszczelce.
6. Za o4y6 z powrotem pokrywk1 i prawid owo j/ dokr1ci6
(w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara).
7. Po uzupe nieniu poziomu soli nale y w czy3 program
zmywania. W ten sposób resztki soli zostan/ wyp ukane z dna
zmywarki.
Czas rozpuszczenia soli zale4y od jej struktury. Mo4e si1 zatem
zdarzy6, 4e wskaDnik soli b1dzie pod:wietlony przez jaki: czas.
11
Wskazówki dotycz/ce obs ugi
Wlewanie p ynu nab yszczaj cego
P yn nab yszczaj/cy nadaje naczyniom po ysk i u atwia suszenie.
U4ywa6 wy /cznie specjalnego p ynu nab yszczaj/cego do
zmywarek, nie u4ywa6 innych p ynnych detergentów.
Je4eli nie u4ywaj/ Pa stwo detergentu „3 w 1” nale4y wla6 p yn
nab yszczaj/cy:
- Przed pierwszym w /czeniem zmywarki.
- Po pod:wietleniu na panelu wskaDnika p ynu nab yszczaj/cego.
1. Otworzy6 drzwi zmywarki.
Pojemnik znajduje si1 na
wewn1trznej stronie drzwi
zmywarki.
2. Palcem nacisn/6 rygiel
pojemnika na p yn
nab yszczaj/cy – jak
pokazano na rysunku.
3. Ca kowicie otworzy6 klapk1
pojemnika.
4. Wla6 p yn nab yszczaj/cy do
poziomu „max”, co
odpowiada maksymalnej
pojemno:ci pojemnika ok. 140
ml.
5. Wcisn/6 klapk1 pojemnika, a4
do s yszalnego zamkni1cia.
6. Je4eli podczas nalewania p yn
rozla si1 poza pojemnik,
nale4y wytrze6 resztki
szmatk/. Pozostawienie
rozlanego p ynu spowoduje
wytworzenie si1 du4ej ilo:ci
piany podczas zmywania.
12
Wskazówki dotycz/ce obs ugi
Regulacja dozowania )rodka nab yszczaj cego
Dozowanie p ynu nab yszczaj/cego nale4y zmieni6, je4eli po
zmywaniu na naczyniach pozostaj/ matowe plamy, bia e smugi,
krople wody lub :lady wapnia. Dozowanie p ynu nab yszczaj/cego
mo4na ustawi6 w zakresie 1–6. Ustawienie fabryczne jest na
poziomie „4”.
1. Otworzy6 drzwi zmywarki.
2. Palcem nacisn/6 rygiel
pojemnika na p yn
nab yszczaj/cy.
3. Ca kowicie otworzy6
klapk1 pojemnika.
4. Ustawi6 dozowanie p ynu
nab yszczaj/cego.
5. Zamkn/6 klapk1
pojemnika, dociskaj/c j/
do momentu us yszenia
zatrza:ni1cia.
6. Resztki rozlanego p ynu
nab yszczaj/cego nale4y
wytrze6 szmatk/.
W czenie / wy czenie poboru p ynu
nab yszczaj cego
Je4eli funkcja „3 w 1” jest w /czona, nie ma potrzeby wy /czenia
poboru p ynu nab yszczaj/cego.
1. Wcisn/6 przycisk On/Off.
Je:li inne wskaDniki s/ pod:wietlone (z wyj/tkiem przycisku On/Off),
oznacza to, 4e program zmywania jest aktywny. Wtedy nale4y
anulowa6 program zmywania:
Nacisn/6 jednocze:nie i przytrzyma6 wci:ni1te przez ok. 2 sekundy
przyciski funkcji 1 i 2. Wszystkie dodatkowe wskaDniki zgasn/.
2. Jednocze:nie wcisn/6 i przytrzyma6 przyciski funkcyjne 1 i 2, a4
wskaDniki przycisków funkcyjnych 1, 2 i 3 b1d/ pulsowa y.
3. Ponownie wcisn/6 przycisk 2. WskaDnik przycisku 2 b1dzie
pulsowa .
13
Wskazówki dotycz/ce obs ugi
Na wy:wietlaczu pojawi si1 aktualne ustawienie:
Od
Pobór p ynu nab yszczaj/cego wy /czony
1d
Pobór p ynu nab yszczaj/cego w /czony
(ustawienie fabryczne)
4. Aby zmieni6 status poboru p ynu nale4y ponownie wcisn/6
przycisk 2.
5. Na wy:wietlaczu pojawi si1 nowe ustawienie. Nale4y wcisn/6
przycisk On/Off. Ustawienie zosta o wprowadzone do pami1ci.
14
Wskazówki dotycz/ce obs ugi
Codzienna obs uga
U o enie naczy" i sztu3ców
W zmywarce nie wolno zmywa6 g/bek, :ciereczek kuchennych i
innych przedmiotów, które nasi/kaj/ wod/. Na powierzchni naczy
plastikowych oraz z pow ok/ teflonow/ zatrzymuj/ si1 krople wody;
takie naczynia i garnki b1d/ mniej wysuszone od naczy
porcelanowych lub stalowych.
Naczynia do zmywania w zmywarce
nieodpowiednie
odpowiednie
(z ograniczeniami)
• sztu6ce lub naczynia z r/czkami
drewnianymi, rogowymi,
porcelanowymi lub z elementami z
masy per owej,
• wyroby z plastiku nieodpornego na
wy4sz/ temperatur1,
• starsze sztu6ce z elementami
klejonymi, które nie s/ przystosowane
do wy4szych temperatur,
• wyroby z br/zu,
• naczynia z drewnianymi uchwytami,
• naczynia i sztu6ce aluminiowe,
• wyroby kryszta owe,
• przedmioty drewniane, antyki lub
r1cznie zdobiona porcelana,
• przedmioty z tworzywa sztucznego.
• wyroby ceramiczne, których
producent wyraDnie dopu:ci
mo4liwo:6 zmywania w
zmywarce,
• srebrne i aluminiowe elementy
cz1sto odbarwiaj/ si1. Resztki
produktów, np. bia ko i 4ó tko
jaja oraz musztarda
pozostawiaj/ trwa e plamy na
srebrze. Takie sztu6ce nale4y
natychmiast oczy:ci6, je4eli
nie b1d/ zmywanie
bezpo:rednio po u4yciu,
• niektóre rodzaje szk a
matowiej/ i tworz/ si1 na nich
mleczne smugi przy cz1stym
zmywaniu.
• Przed umieszczeniem naczy w zmywarce nale4y:
- Usun/6 z talerzy resztki 4ywno:ci.
- Namoczy6 garnki z przypalonymi resztkami.
• Uk adaj/c naczynia w zmywarce, nale4y przestrzega6 ni4ej podanych
wskazówek:
- Naczynia i sztu6ce nie mog/ blokowa6 ramion natryskowych. Ramiona
musz/ si1 swobodnie obraca6.
- Wszystkie naczynia takie jak: garnki, fili4anki i szklanki, nale4y uk ada6
otworami do do u. Naczynia z zag 1bieniami lub wkl1:ni1ciami nale4y
rozmieszcza6 uko:nie tak, aby woda mog a z nich swobodnie sp ywa6.
- Naczynia u o4y6 w taki sposób, aby nie styka y si1 ze sob/ (szczególnie
dotyczy to naczy szklanych, które mog/ ulec st uczeniu). Prawid owe
u o4enie naczy w zmywarce gwarantuje dobre efekty zmywania.
- Ma e przedmioty (np. pokrywki s oików) umieszcza6 w koszyku na
sztu6ce.
15
Wskazówki dotycz/ce obs ugi
Koszyk na sztu3ce
No4e, y4ki i widelce nale4y w o4y6 do koszyka na sztu6ce, z
uchwytami skierowanymi w dó .
Sztu6ce rozmie:ci6 w pojemniku tak, aby do ka4dego elementu
mog a dotrze6 woda. Unika6 stykania si1 ze sob/ brudnych
sztu6ców.
Wa ne! D ugie sztu6ce, takie jak y4ki wazowe itp., mog/ blokowa6
górne rami1 natryskowe, dlatego nale4y je u o4y6 poziomo w górnym
koszu.
Aby atwo wyj/6 sztu6ce, mo4na wyj/6 ca y koszyk na sztu6ce ze
zmywarki i roz o4y6 go.
Wa ne! Przy wyjmowaniu koszyka ze sztu6cami nale4y obj/6 d oni/
dwucz1:ciowy uchwyt, aby unikn/6 przypadkowego roz o4enia.
1. Postawi6 koszyk ze sztu6cami na stole lub blacie i roz o4y6 obie
cz1:ci uchwytu.
2. Wyj/6 sztu6ce. Po opró4nieniu z o4y6 koszyk.
No e z d ugimi ostrzami u o one pionowo stanowi zagro enie.
D ugie i/lub ostre sztu3ce oraz no e w kszta cie uku nale y
uk ada3 poziomo w górnym koszu.
Podczas uk adania i wyjmowania ostrych przedmiotów
(np. no y) nale y zachowa3 szczególn ostro no)3.
16
Wskazówki dotycz/ce obs ugi
Dolny kosz
W dolnym koszu nale4y uk ada6 mocno zabrudzone garnki, rondle,
pokrywki, talerze oraz miski.
Aby u atwi6 w o4enie du4ego naczynia, mo4na w atwy sposób
z o4y6 oba tylne wk ady z uchwytami do talerzy.
Górny kosz
Ma e i delikatne naczynia, takie jak: talerzyki deserowe, podstawki
(do :rednicy 24 cm), fili4anki i szklanki nale4y umieszcza6 w górnym
koszu.
Naczynia nale4y umie:ci6 nad i pod opuszczan/ pó k/ drucian/ tak,
aby strumie wody dotar do wszystkich naczy .
W celu u o4enia wysokich naczy mo4na podnie:6 do góry pó k1
drucian/.
Naczynia szklane na d ugich nó4kach (kieliszki) mo4na oprze6 w
otworach na pó ce drucianej lub zawiesi6 na niej.
W górnym koszu nale4y umieszcza6 lekkie naczynia (np. miski
plastikowe) i u o4y6 je tak, aby si1 nie przesuwa y.
17
Wskazówki dotycz/ce obs ugi
Przed zamkni ciem drzwi zmywarki nale y upewni3 si ,
czy ramiona natryskowe mog si swobodnie obraca3.
Ustawienie wysoko)ci górnego kosza
W przypadku zmywania bardzo du4ych talerzy, mo4na je w o4y6 do
dolnego kosza po przesuni1ciu górnego kosza w wy4sze po o4enie.
Maksymalna wysoko:6 naczy
w górnym koszu
w dolnym koszu
Przy podniesionym górnym koszu
20 cm
31 cm
Przy opuszczonym górnym koszu
24 cm
27 cm
Podnoszenie górnego kosza
1. Górny kosz wysun/6 maksymalnie do oporu.
2. Górny kosz unie:6 z prawej strony z ty u i opu:ci6 pionowo. Kosz
zatrza:nie si1 w górnej pozycji.
Uwaga! Nie podnosi6 i nie
opuszcza6 kosza trzymaj/c go
tylko z jednej strony.
Je:li kosz znajduje si1 w górnym
po o4eniu, nie b1dzie mo4na
korzysta6 z uchwytów na fili4anki.
Opuszczanie górnego kosza do po o4enia wyj:ciowego
1. Górny kosz wysun/6 maksymalnie do oporu.
2. Podnie:6 górny kosz z ty u po prawej stronie i opu:ci6 pionowo.
Kosz zatrza:nie si1 w dolnej pozycji.
Po u o eniu naczy" nale y zawsze zamyka3 drzwi zmywarki,
poniewa otwarte drzwi stwarzaj zagro enie.
18
Wskazówki dotycz/ce obs ugi
Dozowanie )rodka do zmywania
Wsypa6 detergent przed uruchomieniem programu zmywania.
Nale4y stosowa6 wy /cznie detergenty przeznaczone specjalnie do
domowych zmywarek do naczy .
Przestrzega6 wskazówek producenta dotycz/cych dozowania i
przechowywania :rodków.
Pojemnik na detergent znajduje
si1 na wewn1trznej stronie drzwi
zmywarki.
1. Je:li pokrywka pojemnika na
:rodki do zmywania jest
zamkni1ta, nale4y wcisn/6
przycisk. Pokrywka odskoczy.
2. Nape ni6 pojemnik
detergentem. Oznaczenia w
pojemniku: 20 = ok. 20 ml
detergentu; 30 = ok. 30 ml
detergentu.
3. Dok adnie zamkn/6 pojemnik
pokrywk/.
W przypadku zmywania mocno
zanieczyszczonych naczy
nale4y u4y6 dodatkowego
detergentu, wsypuj/c go do
przegrody (1). B1dzie on
wykorzystany podczas wst1pnego
p ukania.
Detergenty skoncentrowane
Grodki do zmywania w zmywarkach mo4na podzieli6 na dwa
podstawowe typy ze wzgl1du na ich sk ad chemiczny:
- tradycyjne :rodki alkaliczne ze 4r/cymi sk adnikami,
- nisko alkaliczne koncentraty z naturalnymi enzymami.
19
Wskazówki dotycz/ce obs ugi
Enzymy w kompaktowych :rodkach do zmywania rozpuszczaj/
zabrudzenia i s/ rozk adane biologicznie. Programy zmywania
wykorzystuj/ w a:ciwo:ci enzymów, dzi1ki którym zabrudzenia
zostaj/ rozpuszczane ju4 w niskich temperaturach, skracaj/c
jednocze:nie czas nagrzewania wody.
Dzi1ki w a:ciwo:ciom kompaktowych :rodków do zmywania, w
programach z temperatur/ 50 °C osi/ga si1 takie same rezultaty
zmywania, jakie uzyskuje si1 w programach z temperatur/ 65 °C.
Tabletki do zmywania w zmywarkach
Niektóre z produkowanych tabletek do zmywania rozpuszczaj/ si1
zbyt wolno i zawarte w nich enzymy nie s/ wykorzystywane w
przypadku krótkich programów. Je4eli stosuj/ Pa stwo tabletki,
zalecamy wybieranie d u4szych programów zasadniczych
Tabletki do zmywania „3 w 1”
Tabletki do zmywania „3 w 1” zawieraj/ detergent, :rodek
nab yszczaj/cy i sól regeneracyjn/.
1. Przed przyst/pieniem do u4ycia tego typu produktu nale4y
najpierw sprawdzi6, czy woda w miejscu pod /czenia zmywarki
posiada prawid ow/ twardo:6 (zob. wskazówki producenta
detergentu na opakowaniu).
2. W o4y6 detergent do pojemnika na :rodek do zmywania.
Je:li zaprzestan/ Pa stwo stosowania produktu do zmywania
„3 w 1”, nale4y wykona6 nast1puj/ce czynno:ci:
• Wla6 p yn nab yszczaj/cy oraz wsypa6 sól regeneracyjn/ do
w a:ciwych pojemników.
• Zmi1kczacz wody ustawi6 na najwy4sz/ mo4liw/ warto:6 i
wykona6 3 zwyk e cykle zmywania, bez wk adania naczy .
• Twardo:6 wody ustawi6 na odpowiedni stopie w miejscu
pod /czenia zmywarki do sieci wodnej.
20
Wskazówki dotycz/ce obs ugi
Tabela programów
Opis
cyklu
Naczynia
(z wyj/tkiem
garnków)
Intensywny
Naczynia,
sztu6ce
i garnki
INTENSIV
70°°
3
ECO
4
50°°
45°°
5
Naczynia
sto owe
i garnki
(wra4liwe
na temperatur1)
Serwisy
kawowe,
delikatne
szk o
Wszystkie
rodzaje
naczy
Lekko
zabrudzone
Lekko
zabrudzone
naczynia,
które b1d/
zmywane
póDniej
Suszenie
30 MIN.
(60°°)
Zu ycie
wody
(w litrach)
P ukanie
ostateczne
2
(50°°-65 °)
Normalnie
zabrudzone;
z przyschni1tymi
resztkami
Bezpo:rednio po
u4yciu;
lekko
zabrudzone
Mocno
zabrudzone,
z przyschni1tymi
resztkami
(szczególnie
bia ko
i skrobia)
Grednio
zabrudzone
Zu ycie
energii
(w kWh)
P ukanie
AUTOMATIC
Garnki,
naczynia
sto owe
i sztu6ce
Czas
trwania
programu
(w min.)
Zmywanie
zasadnicze
Automatyczny
Stopie"
zabrudzenia
P ukanie
wst pne
Rodzaj
naczy"
Program
Parametry
1
eksploatacyjne
•
•
•
•
•
80 - 105
0,8 - 1,2
12 - 21
–
• – • –
25 - 30
0,7 - 0,8
7-8
•
•
•
•
–
•
•
– – – –
•
•
•
113 - 127
1,6 - 1,8
19 - 21
•
•
•
160 - 170
0,75 - 0,8
12 - 13
•
•
•
55 - 65
0,6 - 0,7
11 - 12
12
0,1
3-4
x2
(1)
Parametry dotycz/ce zu4ycia zosta y uzyskane w warunkach znormalizowanych. Mog/
przybiera6 nieco inne warto:ci w zale4no:ci od stopnia wype nienia koszy.
(2)
W tym programie nast1puje rozpoznanie stopnia zabrudzenia naczy na podstawie
zm1tnienia wody. Czas trwania programu oraz zu4ycie wody i energii b1d/ uzale4nione
od wielko:ci wsadu i stopnia jego zabrudzenia. Temperatura b1dzie automatycznie
dopasowana w zakresie 50°C - 65°C.
(3)
Ten program jest wyposa4ony w dodatkow/ funkcj1, która umo4liwia dok adne
zdezynfekowanie naczy i szk a, takich jak np. butelki dla dzieci, czy s oiki. Temperatura
wody jest utrzymywana przez ostatnie 10 minut cyklu zmywania na poziomie 68°C.
(4)
Program testowy.
(5)
Ten program nie wymaga u4ycia detergentów.
21
Wskazówki dotycz/ce obs ugi
Uruchomienie programu zmywania
1. Sprawdzi6, czy kosze s/ prawid owo wype nione, a ramiona
natryskowe mog/ si1 swobodnie obraca6.
2. Odkr1ci6 zawór wodny.
3. Zamkn/6 drzwi zmywarki.
4. Wcisn/6 przycisk On/Off.
5. Ustawi6 i w /czy6 program zmywania.
Odpowiedni wskaDnik programu zostanie pod:wietlony. Na
wy:wietlaczu b1dzie pulsowa czas trwania programu.
Program rozpocznie si1 po 2 sekundach.
Aktualnie trwaj/cy etap programu jest sygnalizowany pod:wietleniem
wskaDnika.
Warto:ci czasu na wy:wietlaczu mog/ si1 zmienia6 w zale4no:ci od
wielko:ci wsadu, stopnia zabrudzenia naczy itp.
Przerwanie lub skasowanie programu zmywania
Trwaj/cy program mo4na przerwa6 tylko wtedy, gdy jest to
konieczne.
Przerwanie trwaj cego programu zmywania poprzez otwarcie
drzwi
Z wn1trza zmywarki mo4e wydoby6 si1 gor/ca para. Ryzyko
oparzenia.
1. Ostro4nie otworzy6 drzwi zmywarki. Program zatrzyma si1.
2. Zamkn/6 drzwi, program rozpocznie si1 od miejsca, w którym
zosta przerwany.
Kasowanie programu zmywania
1. Jednocze:nie wcisn/6 i przytrzyma6 przez 2 sekundy przyciski
funkcyjne 1 i 2. Wy:wietlacz b1dzie pulsowa przez kilka sekund i
zga:nie.
2. Zwolni6 przyciski funkcyjne. Program zosta skasowany.
3. Teraz mo4na wybra6 inny program zmywania – prosz1 sprawdzi6,
czy w pojemniku znajduje si1 :rodek do zmywania.
Wy /czenie zmywarki tylko przerwie wybrany program, lecz go nie
skasuje. Po w /czeniu zmywarki program zostanie przywo any.
22
Wskazówki dotycz/ce obs ugi
Ustawienie „Opó>nionego startu”
Mo4na opóDni6 rozpocz1cie programu zmywania w zakresie od 1 do
19 godzin.
Ustawienie „Opó>nionego startu”
1. Wciska6 przycisk „start opóDniony”, a4 na wy:wietlaczu b1dzie
pulsowa a odpowiednia liczba godzin opóDnienia, np. 12 godzin
(je4eli program ma si1 rozpocz/6 za 12 godzin). WskaDnik
przycisku b1dzie pod:wietlony.
2. Wcisn/6 przycisk programu zmywania.
3. Na wy:wietlaczu rozpocznie si1 odliczanie czasu pozostaj/cego
do rozpocz1cia programu zmywania (np. 12h, 11h, 10h, ...1h itp.).
Zmiana „opó>nionego startu”
Je:li program jeszcze si1 nie rozpocz/ , mo4na zmieni6 czas
opóDnienia, wciskaj/c przycisk „start opóDniony”.
Kasowanie „opó>nionego startu”
Je:li program jeszcze si1 nie rozpocz/ , mo4na skasowa6 ustawione
opóDnienie wciskaj/c kilkakrotnie przycisk „start opóDniony”, a4 na
wy:wietlaczu pojawi si1 czas trwania wybranego programu.
Wybrany program zmywania rozpocznie si1 natychmiast.
Zmiana programu po ustawieniu „opó>nionego startu”
Dopóki program si1 nie rozpocznie, mo4na go zmieni6. Najpierw
nale4y skasowa6 program, a nast1pnie ustawi6 czas opóDnienia.
Teraz mo4na wybra6 nowy program zmywania.
23
Wskazówki dotycz/ce obs ugi
Wy czenie zmywarki
Zmywark1 mo4na wy /czy6, je:li na wy:wietlaczu pojawi si1
wskazanie „0”, a wskaDnik ko ca programu b1dzie pod:wietlony.
Po zako czeniu niektórych programów pracuje jeszcze wentylator.
1. Wcisn/6 przycisk On/Off. Wszystkie wskaDniki zgasn/.
2. Zakr1ci6 zawór wodny.
Podczas otwierania drzwi zmywarki bezpo:rednio po zako czeniu
programu, z wn1trza urz/dzenia mo4e wydosta6 si1 gor/ca para.
Ostro4nie otwiera6 drzwi.
Rozgrzane naczynia nale4y sch odzi6 przed wyj1ciem ze zmywarki.
Dlatego nale4y pozostawi6 naczynia w zmywarce przez 15 minut po
zako czeniu programu zmywania; tak4e efekt suszenia b1dzie
lepszy.
Wyjmowanie naczy" ze zmywarki
Wewn1trzna strona drzwi oraz pojemniki b1d/ wilgotne; jest to
normalne.
• Najpierw nale4y wyj/6 naczynia z dolnego kosza, a nast1pnie z
górnego. W ten sposób woda z górnego kosza nie b1dzie kapa a
na naczynia w dolnym koszu.
24
Wskazówki dotycz/ce obs ugi
Konserwacja i czyszczenie
Nie u4ywa6 :rodków do piel1gnacji mebli oraz agresywnych
detergentów.
• Je:li to konieczne, oczy:ci6 panel steruj/cy agodn/ szmatk/ i
ciep / wod/.
• Od czasu do czasu nale4y sprawdzi6 wewn1trzne pojemniki,
uszczelk1 drzwi oraz dop yw wody i usun/6 ewentualne
zabrudzenia.
Czyszczenie filtrów
Filtry nale4y regularnie sprawdza6 i czy:ci6. Brudne filtry obni4aj/
efekt zmywania.
1. Otworzy6 drzwi zmywarki, wyj/6
dolny kosz.
2. Obróci6 r/czk1 o ¼ obrotu w
kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara (A) i wyj/6
zestaw filtrów (B).
3. Przytrzyma6 uchwyt filtra grubego
(1/2) i wyj/6 razem z mikrofiltrem
(3).
4. Oczy:ci6 filtry pod bie4/c/ wod/.
5. Wyj/6 filtr p aski (4) z podstawy
zmywarki i wyczy:ci6 z obu stron.
6. W o4y6 filtr p aski na miejsce.
7. Z o4y6 filtr gruby z mikrofiltrem i
wcisn/6 jeden w drugi.
8. W o4y6 zestaw filtrów na miejsce
i zablokowa6, obracaj/c r/czk1 w
kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara, a4 do
zatrzymania. Sprawdzi6, czy filtr
p aski nie przeszkadza pozosta ym
elementom.
Nie wolno w /cza6 zmywarki bez filtrów.
25
Wskazówki dotycz/ce obs ugi
Co zrobi3, gdy...
Kody usterek
Je4eli w trakcie pracy zmywarki na wy:wietlaczu pojawi si1 jeden z
nast1puj/cych kodów:
- kod ,10 (problem z dop ywem wody),
- kod ,20 (problem z odprowadzeniem wody),
nale4y przeczyta6 poni4sze wskazówki w tabeli.
Po usuni1ciu usterki nale4y zamkn/6 drzwi zmywarki, wcisn/6
przycisk programu. Program b1dzie kontynuowany.
W przypadku pojawienia si1 innych kodów nale4y:
- Skasowa6 program.
- Wy /czy6 i w /czy6 zmywark1.
- Ponownie ustawi6 program zmywania.
Je4eli kod usterki pojawi si1 ponownie, nale4y skontaktowa6 si1 z
autoryzowanym serwisem, podaj/c wy:wietlany kod usterki.
Usterka
Prawdopodobna
przyczyna
Zawór jest zablokowany
lub zanieczyszczony
osadem z wody.
WskaDnik
trwaj/cego
programu pulsuje.
WskaDnik
jest
pod:wietlony;
na wy:wietlaczu
pojawia si1
wskazanie
„ , 10”
(problem z
dop ywem wody)
Zawór wodny jest
zakr1cony.
Filtr (je4eli wyst1puje)
w w14u dop ywowym
jest zatkany.
Filtry w podstawie
zmywarki s/
zanieczyszczone.
W/4 dop ywowy jest
zagi1ty lub zagnieciony.
26
Rozwi zanie
Oczy:ci6 zawór.
Odkr1ci6 zawór wodny.
Oczy:ci6 filtr w ko cówce
w14a dop ywowego.
Wcisn/6 przycisk
wybranego programu;
nast1pnie skasowa6
program wciskaj/c
przycisk RESET (Kasuj)
(patrz rozdzia
„Uruchomienie
programu”). Oczy:ci6 filtry
(patrz rozdzia
„Czyszczenie filtrów”).
Prawid owo u o4y6 w/4
dop ywowy.
Wskazówki dotycz/ce obs ugi
Usterka
WskaDnik
trwaj/cego
programu pulsuje.
Na wy:wietlaczu
pojawia si1
wskazanie
„ , 20” (problem z
odprowadzeniem
wody)
Na wy:wietlaczu
pojawia si1
wskazanie
„ , 30”
Prawdopodobna przyczyna
Rozwi zanie
Odp yw jest niedro4ny.
Usun/6 ewentualn/
przeszkod1 w odp ywie.
W/4 odp ywowy jest
nieprawid owo u o4ony,
zgi1ty lub zgnieciony.
Sprawdzi6 pod /czenie
w14a odp ywowego.
W /czy o si1
zabezpieczenie przed
zalaniem.
Zakr1ci6 zawór wodny
i wezwa6 serwis.
Pod:wietlenie wska-Dnika
WskaDnik
jest
pod:wietlony
WskaDnik
jest
pod:wietlony
Zmywarka nie
rozpoczyna pracy
W komorze
zmywarki
widoczne s/ :lady
rdzy.
Podczas pracy
zmywarki s ycha6
gwizd.
przypomina
o sprawdzeniu i oczyszczeniu systemu filtrów
zmywarki. WskaDnik jest
pod:wietlany co jaki: czas,
niezale4nie od stanu
czysto:ci filtrów.
Zakr1ci6 zawór wodny
i wezwa6 serwis.
Drzwi zmywarki s/
otwarte.
Zamkn/6 drzwi
zmywarki.
Drzwi zmywarki s/
otwarte.
Wtyczka nie jest w o4ona
do gniazdka.
Bezpiecznik spali si1.
W modelach z opcj/
„opóDnionego startu”:
ustawiono opóDnienie
startu.
Komora wewn1trzna
zmywarki jest wykonana
ze stali nierdzewnej. Glady
mog/ pochodzi6 ze Dróde
zewn1trznych, np. naczy ,
garnków itp. Usun/6 plamy
specjalnym :rodkiem
przeznaczonym do
czyszczenia stali
nierdzewnej.
Zamkn/6 drzwi
zmywarki.
W o4y6 wtyczk1 do
gniazdka.
Wymieni6 bezpiecznik.
Je4eli naczynia maj/ by6
umyte natychmiast,
nale4y skasowa6
ustawione opóDnienie.
Wk ada6 tylko te
naczynia, które nadaj/
si1 do zmywania w
zmywarce.
Nie :wiadczy to o usterce
zmywarki.
Zmieni6 mark1
u4ywanego detergentu.
Zamkn/6 szczelnie
pokrywk1 pojemnika
na sól.
27
Wskazówki dotycz/ce obs ugi
... niezadowalaj cy efekt zmywania.
Naczynia s niewystarczaj co czyste
• Wybrali Pa stwo program nieodpowiedni do stopnia zabrudzenia
naczy .
• Kosze s/ przepe nione. Naczynia s/ niew a:ciwie u o4one w
koszach i strumie wody nie dociera do wszystkich naczy .
• Filtry na spodzie zmywarki s/ zanieczyszczone lub nieprawid owo
za o4one.
• Zastosowano detergent niskiej jako:ci (lub niewystarczaj/c/ ilo:6).
• Osad wapniowy na naczyniach: brak soli w pojemniku. Bez
dodania odpowiedniej soli nie mo4na zmi1kczy6 wody lub
zmi1kczacz wody zosta ustawiony nieodpowiednio do twardo:ci
wody w miejscu pod /czenia zmywarki.
• W/4 odprowadzaj/cy wod1 jest zablokowany, uszkodzony b/dD
niew a:ciwie pod /czony.
Naczynia s nieodpowiednio osuszone i bez po ysku
• Zastosowano p yn nab yszczaj/cy o niskiej jako:ci.
• Poziom p ynu nab yszczaj/cego jest zbyt niski (lub ca kowity brak
p ynu).
Widoczne )lady odk adaj cego si wapnia, bia y nalot na
naczyniach lub niebieskawy osad.
• Ustawi6 mniejsze dozowanie p ynu.
Na talerzach i szklanych naczyniach pozostaj wysuszone
krople wody
• Zwi1kszy6 dozowanie p ynu nab yszczaj/cego.
• Przyczyn/ mo4e by6 równie4 :rodek do zmywania. Skontaktowa6
si1 z producentem detergentu.
28
Wskazówki dotycz/ce obs ugi
Utylizacja
Materia y opakowania
Wszystkie elementy opakowania s/ nieszkodliwe dla :rodowiska i
nadaj/ si1 do recyklingu. Materia y plastikowe s/ oznaczone
symbolami >PE<, >PS< itp., nale4y je odpowiednio posegregowa6 i
odda6 do recyklingu.
Zu yte urz dzenie
Star/ zmywark1 przeznaczon/ do usuni1cia z gospodarstwa
domowego nale4y przekaza6 miejsca recyklingu tego typu urz/dze ,
wyznaczonego przez lokalny urz/d ds. ochrony :rodowiska
naturalnego.
Ostrze enie! Zmywark1 przeznaczon/ do usuni1cia z gospodarstwa
domowego nale4y unieruchomi6 w taki sposób, aby uniemo4liwi6
dzieciom zamkni1cie si1 wewn/trz zmywarki i wyeliminowa6
zwi/zane z tym niebezpiecze stwo. Wyj/6 wtyczk1 z gniazdka,
odci/6 przewód zasilania elektrycznego i uszkodzi6 lub zablokowa6
zamek drzwi.
Dane techniczne
Pojemno:6
9-osobowa zastawa sto owa
Ci:nienie wody
Pod /czenie
do zasilania
elektrycznego
Wymiary
min.
50 kPa (0,5 bar)
maks.
800 kPa (8 bar)
Parametry zwi/zane z instalacj/ elektryczn/ znajduj/
si1 na tabliczce znamionowej (po prawej stronie
wewn1trznej kraw1dzi drzwi)
850x450x630 (wys. x szer. x g 1b. w mm)
Urz dzenie spe nia wymagania dyrektyw Unii
Europejskiej:
- dyrektywa Nr 73/23/EEC z 19.02.73 r. (niskie napi cia)
- dyrektywa EMC Nr 89/336/EEC z 03.05.89, cznie ze
zmianami 92/31/EEC
- dyrektywa 93/68/EEC z 22.07.93, dotycz
ca
oznaczania wyrobów znakiem CE
29
Wskazówki dotycz/ce obs ugi
Wskazówki dla instytutów badawczych
Test wed ug normy EN 60704 musi by6 wykonany przy ca kowicie
wype nionej zmywarce z programem testowym (zob. tabela
programów).
Test wed ug normy EN 50242 musi by6 wykonany przy pe nym
pojemniku z sol/ i pe nym pojemniku z p ynem nab yszczaj/cym z
programem testowym.
Pe ny wsad
9-osobowa zastawa sto owa
Dozowanie p ynu nab yszczaj/cego
pozycja 4 (typ III)
Dozowanie :rodka do zmywania
5g + 25 g do (typ B)
Przyk ad u o enia naczy" w górnym koszu:
Górny kosz: bez mniejszej
miski i miski na sa atk1
Górny kosz: wraz z mniejsz/ misk/
i misk/ na sa atk1
Koszyk na sztu3ce
Dolny kosz
30
Wskazówki dotycz/ce instalacji i pod /czenia
WSKAZÓWKI DOTYCZ9CE INSTALACJI
I POD:9CZENIA
Wskazówki dotycz ce bezpiecze"stwa
• Zmywark1 nale4y przewozi6 w po o4eniu pionowym.
• Sprawdzi6, czy urz/dzenie zosta o uszkodzone w czasie
transportu. Nie pod /cza6 uszkodzonej zmywarki. W razie
stwierdzenia usterki nale4y powiadomi6 sprzedawc1.
• Nie u4ywa6 zmywarki je4eli dosz o do uszkodzenia przewodu
zasilaj/cego, w14a dop ywowego lub odp ywowego lub je:li panel
steruj/cy, blat lub cokó s/ tak uszkodzone, 4e wewn1trzne
elementy s/ dost1pne.
• Wtyczk1 przewodu zasilaj/cego nale4y w o4y6 do sprawnego
gniazdka.
• Sta e pod /czenie zmywarki do instalacji elektrycznej mo4e
wykona6 wy /cznie elektryk z odpowiednimi uprawnieniami.
• Przed pod /czeniem wtyczki przewodu zasilaj/cego do :ciennego
gniazdka sieciowego nale4y upewni6 si1, czy napi1cie sieci
zasilaj/cej, warto:6 bezpiecznika itp. odpowiada parametrom
zmywarki, podanym na tabliczce znamionowej.
• Nie nale4y u4ywa6 przed u4aczy lub rozga 1ziaczy. Mo4e doj:6 do
po4aru na skutek przegrzania.
• Prace konserwacyjne, wymian1 przewodu zasilaj/cego i naprawy
urz/dzenia mo4e wykonywa6 wy /cznie uprawniony technik z
autoryzowanego zak adu serwisowego.
• W/4 dop ywowy z zaworem bezpiecze stwa nale4y wymieni6
wy /cznie w autoryzowanym serwisie.
• Do pod /czenia nowej zmywarki nie u4ywa6 poprzednio
u4ywanych w14y.
31
Wskazówki dotycz/ce instalacji i pod /czenia
Instalowanie pod blatem
(blat lub zlew)
Po zdj1ciu blatu zmywarki, mo4na j/ zainstalowa6 pod zlewem lub
blatem – zachowuj/c wskazane na rysunku wymiary wn1ki.
Kolejno)3 czynno)ci:
Zdj/6 blat, odkr1caj/c dwie tylne :ruby, poci/gn/6 do przodu i
zsun/6 z tylnych blokad, podnosz/c blat do góry.
Wsun/6 zmywark1 do wn1ki po ustawieniu wysoko:ci i
wypoziomowaniu zmywarki za pomoc/ nó4ek regulacyjnych.
Podczas wsuwania zmywarki upewni6 si1, 4e w/4 odp ywowy i
dop ywowy nie s/ zagi1te lub zgniecione.
Podczas wykonywania czynno:ci z dost1pem do wewn1trznych
elementów zmywarki, nale4y od /czy6 urz/dzenie od zasilania.
Je4eli zmywarka b1dzie w przysz o:ci u4ywana jako urz/dzenie
wolnostoj/ce nale4y za o4y6 blat roboczy.
Cokó urz/dze wolnostoj/cych nie jest regulowany.
Wypoziomowanie
Zmywarka musi by6 ustawiona na równym i g adkim pod o4u w
stabilnej pozycji. W a:ciwe wypoziomowanie gwarantuje prawid owe
i szczelne zamykanie drzwi.
Je:li drzwi zmywarki przylegaj/ nieprawid owo, nale4y wkr1ci6 lub
wykr1ci6 nó4ki regulacyjne tak, aby zmywarka by a w a:ciwie
wypoziomowana.
32
Wskazówki dotycz/ce instalacji i pod /czenia
Pod czenie zmywarki
Pod czenie w
a dop ywowego
o
• Zmywarka mo4e by6 zasilana wod/ gor/c/ (maks. do 60 C) lub
zimn/. Zalecamy zasilanie zimn/ wod/.
• Zmywarki nie wolno pod /cza6 do zasilania gor/c/ wod/ poprzez
urz/dzenia elektryczne, np. przep ywowe podgrzewacze wody.
Dopuszczalne ci)nienie wody
Minimalne ci:nienie wody
2
0,5 bar (= 5 N/cm = 50 kPa).
Maksymalne ci:nienie wody
2
8 bar (= 80 N/cm = 0,8 MPa).
Pod czenie w
W przypadku ci:nienia wody poni4ej 0,5
bar nale4y zwróci6 si1 o porad1 do
autoryzowanego zak adu serwisowego.
Przy ci:nieniu wody powy4ej 8 bar
nale4y uruchomi6 zawór redukuj/cy
ci:nienie (mo4na naby6 w sklepach
specjalistycznych).
a doprowadzaj cego wod
W/4 doprowadzaj/cy wod1 nie mo4e by6 zagnieciony, za amany lub
skr1cony. Nale4y zwróci6 szczególn/ uwag1 na prawid owe u o4enie
w14a.
W/4 dop ywowy wody jest wyposa4ony w nakr1tk1 (ISO 228-1:2000)
i mo4e by6 pod /czony do zaworu wodnego z gwintem ¾”.
W/4 jest wyposa4ony w plastikow (nakr ca3 wy cznie r cznie)
lub metalow nakr1tk1 (nakr ca3 u ywaj c odpowiedniego
narz dzia). Sprawdzi6, czy po /czenie jest szczelne.
• Aby pobór wody w kuchni nie zosta ograniczony, zalecamy
zainstalowanie dodatkowego zaworu wodnego. O ile b1dzie to
niemo4liwe, nale4y zainstalowa6 dodatkowy zawór na ju4
istniej/cy.
33
Wskazówki dotycz/ce instalacji i pod /czenia
Pod czenie w
a odp ywowego
Koniec w14a odp ywowego mo4e by6 pod /czony w nast1puj/cy
sposób:
1. Do syfonu zlewozmywaka z zamocowaniem w14a zaciskiem;
2. Przewieszony nad kraw1dzi/ wanny (za pomoc/ do /czonego
kolanka);
3. Do odp ywu usytuowanego na :cianie z otworem
odpowietrzaj/cym o minimalnej :rednicy wewn1trznej 4 cm.
Pod /czenie odp ywu wody musi by6 usytuowane na wysoko:ci 30
cm (minimum) i 100 cm (maksimum) od pod ogi.
W/4 odp ywowy mo4e by6 pod /czony zarówno z prawej, jak i z
lewej strony zmywarki.
Nale4y unika6 zagi16 i za ama w14a odp ywowego, poniewa4 w
takich przypadkach mo4e nast/pi6 odci1cie odp ywu wody, lub
znaczne jego ograniczenie.
Je4eli stosuj/ Pa stwo przed u4enie w14a odp ywowego, nale4y
pami1ta6 o tym, 4e przed u4enie w14a nie mo4e by6 d u4sze ni4 2 m,
a jego wewn1trzna :rednica nie mo4e by6 mniejsza od :rednicy
w14a b1d/cego na wyposa4eniu zmywarki.
Wewn1trzna :rednica z /czek zastosowanych do po /cze
przed u4enia odp ywu wody nie mo4e by6 mniejsza od wewn1trznej
:rednicy w14a odp ywowego.
Uwaga!
Nasze urz/dzenia s/ wyposa4one w zabezpieczenie przed
powrotnym nap ywem wody do zmywarki. Je:li w syfonie
odp ywowym umywalki zainstalowany jest zawór zwrotny, wtedy
mo4e on uniemo4liwi6 w a:ciwy odp yw wody ze zmywarki. Dlatego
zalecamy usuni1cie zaworu zwrotnego.
34
Wskazówki dotycz/ce instalacji i pod /czenia
Wodny system zabezpieczaj cy
Aby zabezpieczy6 np. mieszkanie przed zalaniem wod/, zmywark1
wyposa4ono w system zabezpieczaj/cy.
W przypadku usterki, zawór bezpiecze stwa w w14u dop ywowym
natychmiast przerywa dop yw wody do zmywarki.
Pod czenie do instalacji elektrycznej
Ca a instalacja domowa musi by6 przystosowana do podanych na
tabliczce znamionowej warto:ci (tj. gniazdka, przewody elektryczne,
bezpieczniki, licznik). Tabliczka znamionowa znajduje si1 na
wewn1trznej kraw1dzi drzwi, po prawej stronie.
Aby od /czy6 urz/dzenie od zasilania, nale4y wyj/6 wtyczk1
przewodu zasilaj/cego z gniazdka.
Wa ne:
- Wtyczka przewodu zasilaj/cego musi by6
atwo dost1pna po
instalacji urz/dzenia.
- Po instalacji zmywarki wszystkie cz1:ci b1d/ce pod napi1ciem
oraz przewody z fabryczn/ izolacj/ musz/ by6 zabezpieczone
przed dotkni1ciem zgodnie z obowi/zuj/cymi wymogami (norma
EN 60335/DIN VDE 0700).
Pod czenia
W/4 dop ywowy, odp ywowy i przewód zasilaj/cy musza by6
pod /czone z boku zmywarki, gdy4 w jej tylnej cz1:ci nie ma dla nich
odpowiedniej przestrzeni.
35
Wskazówki dotycz/ce instalacji i pod /czenia
AUTORYZOWANY SERWIS
W razie wyst/pienia usterki urz/dzenia, której nie mo4na usun/6
wed ug podanych wskazówek, nale4y zg osi6 si1 do autoryzowanego
zak adu serwisowego.
Przy zg oszeniu nale4y poda6 model urz/dzenia (Mod.), numer
produktu (Prod. No.) i numer seryjny (Ser. No.). Numery te znajduj/
si1 na tabliczce znamionowej, na wewn1trznej kraw1dzi drzwi, po
prawej stronie (patrz rysunek).
Zalecamy wpisanie tych danych poni4ej.
Mod.
PNC
S Nr
...................................
...................................
...................................
Serwis i cz )ci zamienne
Wszelkie naprawy i specjalistyczne prace konserwacyjne urz/dzenia
mog/ wykonywa6 wy /cznie uprawnieni pracownicy autoryzowanych
zak adów serwisowych.
Naprawy wykonywane przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji i
uprawnie stwarzaj/ powa4ne zagro4enie dla u4ytkownika i mog/
by6 przyczyn/ powa4nego uszkodzenia zmywarki.
Do napraw stosuje si1 wy /cznie oryginalne cz1:ci zamienne.
36
From t h e E le ct ro lu x G ro u p . T h e w o r l d ’s N o . 1 c h o i c e .
Grupa Electrolux jest najwi kszym na wiecie producentem zmechanizowanych
urz dze! przeznaczonych do kuchni, do czyszczenia oraz lasu i ogrodu. Ka%dego
roku sprzedaje ponad 55 milionów produktów (takich jak lodówki, kuchenki, pralki
automatyczne, odkurzacze, pilarki )a!cuchowe i kosiarki do trawy) o ) cznej
warto ci ok. 14 miliardów USD w ponad 150 krajach wiata.
ELECTROLUX POLAND Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement