R12/17 - L120/11 Execuţie: HK

R12/17 - L120/11 Execuţie: HK
R12/17 - L120/11
Execuţie: HK
ro
Instrucţiuni de montaj şi utilizare
Sisteme tubulare de acţionare cu manivelă
Informaţii importante pentru:
• montor / • electrician / • utilizator
Vă rugăm să le transmiteţi după caz!
Aceste instrucţiuni se vor păstra la utilizator.
Becker-Antriebe GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 2-4
35764 Sinn/Germany
www.becker-antriebe.com
Instrucţiuni de montaj şi utilizare
Cuprins
Cuprins ............................................................................................................................................................................... 3
Generalităţi ......................................................................................................................................................................... 3
Garanţie ............................................................................................................................................................................. 4
Instrucţiuni privind siguranţa ................................................................................................................................................. 4
Utilizarea conform destinaţiei ............................................................................................................................................... 6
Montajul ............................................................................................................................................................................. 6
Montarea sistemului de acţionare ............................................................................................................................... 6
Montarea piesei de antrenare cu siguranţa aferentă ..................................................................................................... 7
Montarea piesei de antrenare cu fixare prin şurub ........................................................................................................ 7
Asigurarea sistemului de acţionare contra deplasării axiale ........................................................................................... 7
Cuplarea piesei de antrenare cu arborele de învelire Ø45 + Ø58 .................................................................................... 7
Montarea sistemului de acţionare în arbore ................................................................................................................. 8
Fixarea poziţiilor limită .......................................................................................................................................................... 9
Utilizarea manivelei ............................................................................................................................................................ 10
Indicaţii pentru electricieni ................................................................................................................................................. 10
Evacuarea la deşeuri .......................................................................................................................................................... 10
Date tehnice Ø45 ............................................................................................................................................................... 11
Date tehnice Ø58 ............................................................................................................................................................... 11
Ce trebuie făcut dacă...? .................................................................................................................................................... 12
Exemple de conectare ....................................................................................................................................................... 13
Declaraţie de conformitate ................................................................................................................................................. 15
2
Cuprins
Generalităţi
Aceste sisteme tubulare de acţionare sunt produse de înaltă calitate, cu aplicaţii performante în multe domenii:
▪ Pentru utilizare în domeniul jaluzelelor
▪ Pentru utilizare în domeniul sistemelor de protecţie contra razelor solare
▪ Pentru utilizare în domeniul porţilor
▪ Acţionare manuală comodă în caz de întrerupere a alimentării electrice
▪ Reglare uşoară a contactelor limitatoare de cursă la sistemul de acţionare
▪ Compatibil cu toate sistemele de acţionare ale producătorului de sisteme pentru jaluzele şi pentru sisteme de protecţie contra
razelor solare
La instalarea şi la reglarea aparatului, vă rugăm să respectaţi aceste instrucţiuni de montaj şi utilizare.
Explicaţii privind semnificaţia codului produsului
Sisteme tubulare de acţionare:
Exemplu: R12/17C PROF+
R
TIP
12
/
Nm
17
min-1
C
C-plug =
Cablu de alimentare anfişabil
PROF+
Variantă de oprire la limitator
Tipuri:
P = Tub Pico Ø 35 mm
R = Tub normal Ø 45 mm
L = Tub mare Ø 58 mm
Variante de oprire la limitator:
M = Oprire mecanică
HK = Oprire mecanică cu manivelă
G = Sisteme de acţionare în curent continuu cu oprire mecanică la limitator
GHK = Sisteme de acţionare în curent continuu cu oprire mecanică la limitator şi manivelă
Sisteme electronice de oprire la limitator:
R = Jaluzele
S = Protecţie contra razelor solare
F = cu receptor radio integrat
P = cu oprire de la punct la punct
E = cu inversare la poziţia limită
O = cu detectare sensibilă a obstacolelor
SMI = Interfaţă motor standard
+ (la R) = Cu detectare automată a siguranţelor contra împingerii în sus
+ (la S) = Forţă mărită de închidere a marchizelor cu casetă
Variante de software
A0…z9
Explicaţia pictogramelor
Precauţie
Indică o posibilă situaţie periculoasă. Dacă aceasta nu este evitată, pot apărea acci‐
dentări de persoane.
Atenţie
Indică o posibilă situaţie periculoasă. Dacă aceasta nu este evitată, se poate deterio‐
ra produsul sau altceva din vecinătatea acestuia.
Indicaţie
Marchează sfaturi pentru utilizare şi alte informaţii utile.
3
Instrucţiuni de montaj şi utilizare
Garanţie
Modificări constructive şi instalări incorecte, contrare prevederilor acestor instrucţiuni şi altor indicaţii primite din partea noastră,
pot duce la afectarea gravă a corpului sau sănătăţii utilizatorilor, de exemplu la strivirea unor părţi ale corpului, astfel că modificări‐
le constructive pot fi efectuate numai după discutarea cu noi şi obţinerea acordului nostru, iar indicaţiile noastre, în special cele din
prezentele instrucţiuni de montaj şi utilizare, trebuie neapărat respectate.
O prelucrare ulterioară a produselor în contradicţie cu utilizarea lor conform destinaţiei nu este permisă.
Fabricantul de produse finite şi instalatorul trebuie să aibă grijă ca, la utilizarea produselor noastre, să fie respectate toate regle‐
mentările legale şi oficiale necesare, în special cele privind fabricarea produselor finite, instalarea şi consilierea clienţilor, cu un
accent deosebit pe reglementările actuale aplicabile privind compatibilitatea electromagnetică.
Instrucţiuni privind siguranţa
Următoarele instrucţiuni şi avertizări privind siguranţa servesc la evitarea pericolelor şi prevenirea accidentelor şi a pagubelor ma‐
teriale. Păstraţi aceste instrucţiuni.
Precauţie
Instrucţiuni de siguranţă importante pentru utilizatori.
Nerespectarea instrucţiunilor poate duce la accidentări grave.
▪ Lucrările şi alte activităţi la partea electrică şi la celelalte părţi ale instalaţiei, inclusiv lucrările de întreţinere
şi curăţare, trebuie efectuate numai de personal specializat, respectiv electricieni specializaţi.
▪ Nu lăsaţi copiii să se joace cu sistemele de acţionare.
▪ Instalaţiile trebuie verificate regulat de către personal calificat în privinţa apariţiei unor eventuale uzuri sau
deteriorări.
▪ Instalaţiile defecte trebuie oprite imediat până la repararea de către personal calificat.
▪ Instalaţiile nu vor fi folosite dacă în zona de pericol a acestora se află persoane sau obiecte.
▪ Se va supraveghea zona de pericol a instalaţiei în timpul funcţionării.
▪ Instalaţia va fi oprită şi va fi deconectată de la reţeaua de alimentare când se efectuează lucrări de întreţi‐
nere sau curăţare fie la instalaţie, fie în imediata apropiere a acesteia.
▪ Se va asigura o distanţă suficientă (de cel puţin 40 cm) între piesele mobile şi obiectele învecinate.
▪ Se vor evita sau se vor proteja contra accesului punctele cu pericol de strivire sau de tăiere.
4
Precauţie
Instrucţiuni importante de siguranţă pentru montaj şi punere în funcţiune
Nerespectarea instrucţiunilor poate duce la accidentări grave.
▪ Se vor respecta instrucţiunile de siguranţă din EN 60335-2-97. Vă rugăm să aveţi în vedere că aceste in‐
strucţiuni de siguranţă nu reprezintă o listă completă deoarece acest standard nu poate cuprinde toate sur‐
sele de pericol. Astfel, de exemplu, nu sunt luate în consideraţie construcţia produsului acţionat, modul de
lucru al sistemului de acţionare în situaţia respectivă de montaj sau amplasarea produsului final în spaţiul
de circulaţie al utilizatorului final.
În cazul unor probleme sau al unor aspecte neclare în legătură cu indicaţiile de siguranţă cuprinse în stan‐
dard, vă rugăm să vă adresaţi producătorului respectivei piese sau respectivului produs finit.
▪ Lucrările şi alte activităţi la partea electrică şi la celelalte părţi ale instalaţiei, inclusiv lucrările de întreţinere
şi curăţare, trebuie efectuate numai de personal specializat, respectiv electricieni specializaţi.
▪ În timpul funcţionării instalaţiilor şi aparatelor electrice sau electronice, anumite componente ale acestora,
de exemplu blocul de alimentare, se află sub înaltă tensiune electrică. În cazul unei intervenţii necalificate
sau al nerespectării indicaţiilor de avertizare, se pot produce accidentări de persoane sau pagube materia‐
le.
▪ Atenţie la atingerea sistemului tubular de acţionare deoarece acesta se poate încălzi în timpul lucrului, în
funcţie de sistem.
▪ Trebuie respectate toate standardele şi reglementările în vigoare pentru instalaţii electrice.
▪ Pot fi utilizate numai piese de schimb, scule şi dispozitive suplimentare atestate de producătorul sistemului
de acţionare.
▪ Prin produse neatestate ale unor terţi sau prin modificări neatestate ale instalaţiei şi accesoriilor vă pericli‐
taţi propria persoană dar periclitaţi şi siguranţa unor terţe persoane, astfel că nu sunt permise utilizarea
unor produse neatestate sau efectuarea unor modificări nediscutate cu noi şi neacceptate de noi. Nu ne
asumăm nicio răspundere pentru daunele produse în acest fel.
▪ Înaintea instalării, se vor scoate din funcţiune toate cablurile şi dispozitivele de comandă ce nu sunt ne‐
apărat necesare.
▪ Dispozitivele de comandă aflate în raza vizuală a produsului acţionat dar la distanţă de piesele în mişcare se
vor monta la o înălţime de peste 1,5 m.
▪ Dispozitivele de comandă montate fix trebuie amplasate la loc vizibil.
▪ Se va asigura o distanţă suficientă între piesele mobile şi obiectele învecinate.
▪ Cuplul nominal şi durata de acţionare trebuie să fie adaptate la cerinţele produsului acţionat.
▪ Datele tehnice - cuplul nominal şi durata de acţionare - le găsiţi pe eticheta aplicată pe sistemul tubular de
acţionare.
▪ Părţile mobile ale sistemului de acţionare trebuie amplasate la peste 2,5 m deasupra pardoselii sau într-un
alt plan care permite accesul la respectivul sistem.
▪ Se vor evita sau se vor proteja contra accesului punctele cu pericol de strivire sau de tăiere.
▪ La instalarea sistemului de acţionare se va prevedea un aparat de separare de la reţea pentru toate con‐
ductoarele, cu o deschidere a contactelor pe fiecare traseu de cel puţin 3 mm (EN 60335).
▪ Pentru funcţionarea sigură a instalaţiei după punerea în funcţiune, poziţiile limită trebuie corect reglate,
respectiv învăţate.
▪ În cazul în care cablul de alimentare din reţea al sistemului de acţionare se deteriorează, acesta trebuie în‐
locuit cu un alt cablu de acelaşi tip ce poate fi procurat de la producătorul sistemului de acţionare.
▪ Sistemul de acţionare nu trebuie transportat ţinându-l de cablul de alimentare.
▪ Sistemele de acţionare cu cablu de alimentare H05VV-F pot fi utilizate numai în spaţii de interior.
▪ În cazul folosirii la porţi, se va avea în vedere în special standardul EN 12453.
▪ Pentru cuplarea sistemului de acţionare la subansamblul acţionat, trebuie folosite exclusiv componente din
catalogul actual de produse pentru accesorii mecanice ale producătorului sistemului respectiv. Aceste
componente trebuie montate conform instrucţiunilor producătorului.
▪ Toate conexiunile anfişabile şi toate şuruburile de fixare a lagărelor trebuie verificate în privinţa poziţiei ri‐
gide.
▪ În cazul în care sistemul de acţionare pentru subansambluri rulante trebuie amplasat într-o zonă specială
(de exemplu căi de evacuare, zone de pericol, zone de siguranţă), trebuie respectate reglementările şi
standardele aferente.
5
Instrucţiuni de montaj şi utilizare
Utilizarea conform destinaţiei
Sistemul tubular de acţionare prezentat în aceste instrucţiuni este destinat exclusiv acţionării instalaţiilor pentru jaluzele, porţi ru‐
lante şi protecţie contra razelor solare. Manivela este destinată numai pentru acţionare manuală comodă în caz de întrerupere a
alimentării electrice. Folosirea de lungă durată a manivelei sau utilizarea unor scule (de exemplu maşini de găurit) pentru acţio‐
narea acesteia sunt interzise deoarece, după un anumit timp, aceasta duce la defectarea funcţiei manuale şi, prin aceasta, a între‐
gului sistem tubular de acţionare.
Acest tip de sistem tubular de acţionare nu trebuie utilizat în zone cu pericol de explozie.
Cablul de alimentare de la reţea nu este adecvat pentru transportarea sistemului de acţionare. Din acest motiv, trebuie să trans‐
portaţi întotdeauna sistemul de acţionare susţinându-l de tubul carcasei.
Din motive de siguranţă şi pentru protecţia utilizatorilor şi a terţelor persoane, nu sunt permise alte aplicaţii, utilizări sau modificări
deoarece acestea pot afecta siguranţa instalaţiei şi pot genera pericole de accidentare a persoanelor şi de deteriorare a bunurilor
materiale. Producătorul sistemului de acţionare nu îşi asumă nicio răspundere pentru daunele produse în astfel de situaţii.
La utilizarea instalaţiei şi la repararea acesteia se vor respecta indicaţiile din aceste instrucţiuni. Producătorul sistemului de acţio‐
nare nu îşi asumă nicio răspundere pentru daunele produse prin nerespectarea instrucţiunilor.
Montajul
Montarea sistemului de acţionare
Atenţie
Pentru cuplarea sistemului de acţionare la subansamblul acţionat, trebuie folosite exclusiv componente din
catalogul actual de produse pentru accesorii mecanice ale producătorului sistemului respectiv.
Montorul trebuie să se convingă înainte de montaj de rezistenţa necesară a zidului, respectiv a sistemului motorizat (cuplul siste‐
mului de acţionare plus greutatea subansamblului rulant).
Precauţie
Conexiunile electrice trebuie realizate numai de un electrician specializat. Înainte de montaj, cablul de alimen‐
tare se va scoate de sub tensiune şi se va proteja contra repunerii accidentale sub tensiune. Vă rugăm să fur‐
nizaţi electricianului instalator informaţiile din acest document privind racordul electric respectiv.
Determinaţi necesarul de spaţiu lateral (M) prin măsurarea capului de acţionare şi a
lagărului de perete. Din deschiderea casetei (X) minus necesarul de spaţiu lateral (M)
şi contralagărul (G), rezultă lungimea (L) a arborelui de învelire: L=X-M-G.
Necesarul de spaţiu lateral (M) poate varia în funcţie de combinaţia dintre sistemul de
acţionare şi lagărul de perete.
Atenţie
Elementele de fixare (suporturile de perete) trebuie aliniate şi fixate în aşa fel încât să nu poată apărea ten‐
sionări la înşurubarea carcasei manivelei.
Fixaţi apoi lagărul de perete şi contralagărul. La această operaţie, aveţi în vedere alinierea perpendiculară a arborelui de învelire
faţă de perete şi un joc axial suficient al sistemului montat.
Atenţie
În cazul utilizării de siguranţe contra împingerii în sus, trebuie folosite puncte de lăgăruire închise. În cazul ja‐
luzelelor închise, sistemul tubular de acţionare apasă blocul de jaluzele în jos, pentru a îngreuna pătrunderea
pe dedesubt sau ridicarea jaluzelelor în sus. Folosiţi numai blocuri de jaluzele suficient de stabile, de exemplu
din aluminiu, oţel sau lemn. Pentru a evita o deteriorare a blocului jaluzelelor, acesta trebuie să ruleze pe în‐
treaga înălţime a şinelor de ghidaj.
6
Montarea piesei de antrenare cu siguranţa aferentă
Introduceţi piesa de antrenare (1) pe arborele de antrenare al sistemului tubular de
acţionare. Poziţia de introducere a siguranţei aferente (2) este impus de forma sa. La
împingerea siguranţei aferente (2) în locaşul de înclichetare (4), daţi atenţie încli‐
chetării camei de înclichetare (3). Înclichetarea este semnalată de un zgomot speci‐
fic. Verificaţi poziţia rigidă a siguranţei prin tragerea piesei de antrenare (1).
Montarea piesei de antrenare cu fixare prin şurub
Introduceţi piesa de antrenare (1) pe arborele de antrenare al sistemului tubular de
acţionare. Pentru montare folosiţi un şurub M6x12 (3) cu şaibă plată (2) cores‐
punzătoare aşezată sub el şi cu o şaibă de siguranţă. Gaură filetată (4)
Asigurarea sistemului de acţionare contra deplasării axiale
Pentru a asigura sistemul de acţionare contra deplasării axiale, vă recomandăm să
asamblaţi cu şuruburi piesa de antrenare cu arborele.
-10 mm
Atenţie
La găurirea arborelui de învelire, nu daţi niciodată găuri în zona sistemului tubular de acţionare!
Cuplarea piesei de antrenare cu arborele de învelire Ø45 + Ø58
Mărime sistem acţionare
[mm]
Ø arbore de învelire
[mm]
Cuplu
max. [Nm]
Şuruburi de fixare
Piesă antrenare (4 bucăţi)
Ø 45
60 - 70 mm
Piesă de antrenare din
plastic sau
turnată sub presiune
40
Şurub pentru tablă
Ø 4,8 x 9,5 mm
Ø 58
63 - 120 mm
Piesă de antrenare tur‐
nată sub presiune
120
Şurub pentru tablă
Ø 6,3 x 13 mm
Ø 58
85 - 133 mm
Piesă de antrenare din
aluminiu
120
Şurub cu cap îngropat
M8 x 16 mm
Recomandăm ca şi contralagărul să fie înşurubat cu arborele de învelire.
7
Instrucţiuni de montaj şi utilizare
Atenţie
La introducerea în arbore, sistemul tubular de acţionare nu trebuie nici bătut cu ciocanul şi nici lăsat să cadă în
arborele de învelire! Fixarea blocului de jaluzele este posibilă numai cu arcuri sau cu siguranţe contra împinge‐
rii în sus.
Montarea sistemului de acţionare în arbore
La arbori profilaţi:
Toleranţele lăţimilor canelurilor la diverşi arbori de învelire pot fi compensate la unele
piese de antrenare prin rotirea respectivei piese într-o altă degajare de canelură.
Aceste degajări de canelură au cote diferite şi permit o montare exactă a sistemului
de acţionare.
La arborii rotunzi:
Decuplaţi în prealabil tubul dinspre partea motorului, pentru ca proeminenţa inelului
rotativ să poată fi împinsă în arbore. Proeminenţa inelului rotativ nu trebuie să aibă joc
pe arbore.
Montaţi sistemul tubular de acţionare cu inelul rotativ (1) corespunzător şi cu piesa de
antrenare (2) corespunzătoare. Introduceţi în arbore sistemul tubular de acţionare cu
inelul rotativ şi piesa de antrenare montate în prealabil. Atenţie la poziţia corectă în
arbore a inelului rotativ şi a piesei de antrenare.
Suspendaţi în casetă subansamblul montat format din arbore, sistem tubular de ac‐
ţionare şi contralagăr după cum urmează.
1.Introduceţi mai întâi bolţul de lagăr în contralagăr (1.).
2.Apoi montaţi carcasa manivelei de mână cu cel puţin 2 şuruburi M6 pe elementul
de fixare corespunzător (2.).
3.Fixaţi apoi contralagărul.
Indicaţie
În cazul utilizării arcurilor/siguranţelor contra împingerii în sus vă recomandăm să folosiţi cel puţin 3 bucăţi, iar
la arbori de învelire mai lungi trebuie folosite 3 arcuri/siguranţe contra împingerii în sus pe metru.
Poziţionarea cablului de alimentare
Poziţionaţi şi fixaţi ascendent cablul de alimentare de sistemul tubular de acţionare.
Cablul de alimentare şi, eventual, antena nu trebuie să ajungă în spaţiul de învelire.
Protejaţi prin acoperire muchiile ascuţite.
8
Fixarea poziţiilor limită
Instrument de reglaj
poziţie limită superioară
Puteţi fixa poziţiile limită cu instrumentul de reglaj (cod articol 4933 300 019 0).
poziţie limită inferioară
poziţie limită inferioară
poziţie limită superioară
poziţie limită inferioară
poziţie limită superioară
poziţie limită superioară
poziţie limită inferioară
Fixarea poziţiei limită inferioare
1.Înainte de a cupla subansamblul rulant cu arborele de învelire, lăsaţi sistemul de acţionare să funcţioneze în direcţia JOS până
când acesta se decuplează automat.
2.Prin corectarea poziţiei limită inferioare, poziţionaţi arborele de înfăşurare în aşa fel încât subansamblul rulant să poată fi fixat
uşor pe acest arbore.
Fixarea poziţiei limită superioare
Acţionaţi întrerupătorul pentru deplasare în SUS. Sistemul de acţionare începe să înfăşoare subansamblul rulant. Extindeţi sau res‐
trângeţi domeniul de deplasare prin rotirea şurubului de reglaj respectiv.
Indicaţie
Indicaţii pentru folosirea la jaluzele
Nu montaţi opritoare mecanice pentru a lua în consideraţie eventuale modificări de lungime ale blocului de ja‐
luzele. Asiguraţi toate lamelele contra deplasării laterale.
La punerea în funcţiune şi pe parcursul utilizării ulterioare, verificaţi deplasarea uşoară şi fără deficienţe a ja‐
luzelelor în direcţia SUS şi JOS.
Verificarea funcţionării
Pentru controlul opririi la poziţiile limită, deplasaţi încă o dată subansamblul rulant în ambele sensuri, până la poziţiile limită.
Atenţie
Sistemele tubulare de acţionare sunt concepute pentru regim de funcţionare de scurtă durată (S2/KB 4 min).
Un întrerupător de protecţie termică încorporat împiedică supraîncălzirea sistemului tubular de acţionare. La
punerea în funcţiune (în cazul unor blocuri de jaluzele lungi, respectiv al unei durate lungi de acţionare), se
poate produce declanşarea termocontactului. Într-un astfel de caz, sistemul de acţionare se opreşte. După o
scurtă durată de răcire, instalaţia este din nou pregătită de lucru.
Durata completă de acţionare a sistemului este posibilă numai după răcirea acestuia până la temperatura am‐
biantă. Evitaţi declanşarea repetată a întrerupătorului de protecţie termică.
9
Instrucţiuni de montaj şi utilizare
Utilizarea manivelei
Indicaţie
Pentru un montaj fără probleme, utilizaţi accesoriile mecanice şi electrice ale producătorilor de sisteme de ac‐
ţionare, adaptate şi verificate pentru astfel de sisteme.
Pentru arbore hexagonal de 7 mm
şi pentru arbore pătrat de 8 mm
Manivela se va folosi numai în cazul întreruperii alimentării electrice. Trebuie avut grijă
să nu se depăşească poziţiile limită.
Manivela pentru varianta constructivă închisă
Manivela pentru varianta închisă poate fi folosită la jaluzele şi porţi rulante cu sau fără
sistem de învelire. Bara poligonală se fixează de caseta jaluzelelor. Aici trebuie avut
grijă ca bara să fie montată paralel cu ghidajul din carcasa manivelei.
Manivela pentru varianta constructivă deschisă
Această manivelă poate fi utilizată la marchize, precum şi la jaluzele şi porţi rulante
fără sistem de învelire. Bara poligonală se introduce în ghidajul din carcasa manivelei
şi se asigură axial cu o şaibă de siguranţă sau cu două şuruburi de reglaj.
Indicaţii pentru electricieni
Sistemele tubulare de acţionare cu decuplare mecanică în poziţiile limită nu trebuie conectate în paralel. Pentru comanda simul‐
tană a mai multor sisteme de acţionare folosiţi sisteme de comandă corespunzătoare ale producătorului de astfel de sisteme.
Pentru comanda deplasării în sus şi în jos folosiţi conductorul exterior L1. Nu este permisă conectarea directă a altor aparate sau
consumatori (lămpi, relee etc.) la cablurile de legătură ale sistemelor de acţionare. În acest scop, sistemele de acţionare şi apara‐
tele suplimentare trebuie separate prin sisteme de comandă cu relee.
La instalarea sistemului de acţionare se va prevedea un aparat de separare de la reţea pentru toate conductoarele, cu o deschide‐
re a contactelor pe fiecare traseu de cel puţin 3 mm (EN 60335).
Atenţie
Folosiţi numai elemente de comutare blocabile mecanic sau electric, cu poziţie de zero marcată prin imprima‐
re în relief! Această măsură se aplică şi când într-o instalaţie se folosesc atât sisteme de acţionare cu decu‐
plare electronică în poziţii limită cât şi sisteme cu decuplare mecanică în aceste poziţii. Durata de comutare la
schimbarea sensului de deplasare trebuie să fie de cel puţin 0,5 secunde. Comutatoarele şi sistemul de co‐
mandă nu trebuie să transmită comenzi simultane de deplasare în SUS şi în JOS. Protejaţi conexiunile electrice
contra umidităţii.
După terminarea operaţiei de cablare la sistemul de comandă, verificaţi ÎNTOTDEAUNA sensul corect de acţio‐
nare la apăsarea tastelor SUS şi JOS, respectiv ÎNCHIDERE şi DESCHIDERE a subansamblului rulant.
Dacă sistemul de acţionare este folosit cu aparate ce conţin surse de semnale perturbatoare parazite, electri‐
cianul instalator trebuie să ia măsuri pentru deparazitarea aparatelor respective.
Evacuarea la deşeuri
Acest produs conţine diverse materiale care trebuie evacuate la deşeuri conform reglementărilor în vigoare. Informaţi-vă în
legătură cu reglementările în vigoare în ţara dvs. privind sistemele de reciclare şi evacuare la deşeuri, aplicabile pentru acest pro‐
dus.
Materialul de ambalaj se va evacua la deşeuri de asemenea în conformitate cu reglementările în vigoare.
10
Date tehnice Ø45
Tip
R12/17
HK
R15/17
HK
R20/17
HK
R25/17
HK
Cuplu nominal (Nm)
12
15
20
25
Turaţie de acţionare (min-1)
17
17
17
17
Domeniul contactelor limitatoare de
cursă
38 rotaţii
Tensiune de alimentare
230 Vca / 50 Hz
Putere de racord (W)
110
140
160
175
Curent nominal absorbit (A)
0,50
0,65
0,75
0,80
Regim de lucru
S2 4 min.
Grad de protecţie
IP 44
Ø interior minim tub (mm)
47
Tip
R30/17
HK
R40/17
HK
R50/11
HK
30
40
50
17
17
11
Cuplu nominal (Nm)
Turaţie de acţionare (min )
-1
Domeniul contactelor limitatoare de
cursă
38 rotaţii
Tensiune de alimentare
230 Vca / 50 Hz
Putere de racord (W)
205
260
240
Curent nominal absorbit (A)
0,90
1,15
1,10
Regim de lucru
S2 4 min.
Grad de protecţie
IP 44
Ø interior minim tub (mm)
47
Date tehnice Ø58
Tip
L44/14
HK
L50/11
HK*
L50/17
HK
L60/11
HK
L60/17
HK*
Cuplu nominal (Nm)
44
50
50
60
60
Turaţie de acţionare (min-1)
14
11
17
11
17
Domeniul contactelor limitatoare de
cursă
38 rotaţii
Tensiune de alimentare
230 Vca / 50 Hz
Putere de racord (W)
255
235
315
265
380
Curent nominal absorbit (A)
1,20
1,05
1,40
1,20
1,75
Regim de lucru
Grad de protecţie
Ø interior minim tub (mm)
S2 4 min.
IP 44
60
11
Instrucţiuni de montaj şi utilizare
Tip
Cuplu nominal (Nm)
Turaţie de acţionare (min )
-1
L70/17
HK
L80/11
HK
L80/17
HK*
L120/11
HK
70
80
80
120
17
11
17
11
Domeniul contactelor limitatoare de
cursă
38 rotaţii
Tensiune de alimentare
230 Vca / 50 Hz
Putere de racord (W)
430
310
470
435
Curent nominal absorbit (A)
1,90
1,40
2,10
1,90
Regim de lucru
S2 4 min.
Grad de protecţie
IP 44
Ø interior minim tub (mm)
60
*) Acest sistem tubular de acţionare nu este încă disponibil în prezent.
Ce trebuie făcut dacă...?
Defecţiune
Cauză
Remediu
Blocul de jaluzele este ridicat oblic sau nu 1.Unul din elementele de suspensie sau
este ridicat.
toate aceste elemente s-au rupt.
2.Lamela este ruptă.
Se repară instalaţia; apoi se fixează din
nou poziţiile limită.
Sistemul de acţionare se opreşte fără
motiv aparent; deplasarea în continuare
în aceeaşi direcţie nu este posibilă.
Se repară instalaţia.
Blocul de jaluzele se blochează; frecarea
este prea mare.
Sistemul de acţionare nu se deplasează în Conexiune electrică incorectă.
direcţia impusă.
12
Se controlează conexiunile electrice.
Exemple de conectare
verde-galben
albastru
maro
negru
Comandă cu butoane individuale
230 V
PE
N
L1
Buton
13
Instrucţiuni de montaj şi utilizare
Comandă centralizată, pe grupe sau individuală cu Centronic UnitControl UC42
Reţea 230 V / 50 Hz
Aparat de
comandă
Central
Cablu central
(conectarea altor sisteme de comandă)
230 V / 50 Hz
Grupă
230 V / 50 Hz
Individual
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
Bloc electronic
Individual
14
Declaraţie de conformitate
15
2010 300 382 0
28.02.2012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement