5 (2011)

5 (2011)
Abonējiet žurnālu Enerģija un Pasaule
nākamajam, 2012. gadam!
Latvijas Pasta nodaļās:
www.pasts.lv/abone
pa tālruni: 67008001
abonēšanas indekss 2226
Abonēšanas aģentūra PKS:
Akadēmijas lauk. 1-141. Rīga, LV - 1050
e-pasts: [email protected], [email protected]
tālr./fakss: 67509742, tālr. 67320148
Redakcijā:
Dzirciema ielā 121, Rīga, LV - 1055
Tālrunis: 67461620,
e-pasts: [email protected]
www.eunp.lza.lv
Iznāks sešas reizes gadā
Abonešanas maksa
Par numuru Ls 2,80
gadā - Ls 16,80
saturs
Ab­sor­bci­jas sil­tum­sûk­nis
Rî­gas TEC-1 efek­ti­vi­tâ­tes
pa­aug­sti­nâ­ða­nai
redakcijas padomes sleja
52.lpp.
Rî­gas TEC-1 sil­tum­sûk­òa po­t en­c i­â lâ
uz­stâ­d î­ða­nas vie­ta ie­spç­ja­ma bla­kus
elek­tro­sta­ci­jas ad­m i­n is­tra­tî­va­jam kor­
pu­sam. Pie­v ie­no­ju­ma vie­ta dze­sç­ða­
nas sis­t ç­mai at­ro­das bla­kus. Lau­kums
nav ap­bû­vçts, zem plâ­no­tâ bûv­lau­ku­
ma nav ne­kâ­du in­þe­n ier­ko­mu­n i­kâ­c i­ju,
ku­ras bû­tu jâ­pâr­l iek.
Lie­tu­vas – Po­li­jas gâ­zes­vads
ie­gûst ar­vien re­âlâ­kas ap­ri­ses
(1.da­ïa)
68.lpp.
Jâòa Stradiòa pâr­do­mas par un
sa­ka­râ ar Starp­tau­tis­ko Íî­mi­jas ga­du ______________
6
ziòas un aktualitâtes
8
runâ Latvijas pilsçtu mçri
In­ter­vi­ja ar Jel­ga­vas pil­sç­tas
Do­mes priekð­sç­dç­tâ­ju An­dri Râ­vi­òu
par enerìçtikas jautâjumiem _____________________ 16
tçma
2010. ga­da augus­tâ Lie­tu­vas un Po­li­jas
at­bil­dî­gâs amat­per­so­nas pa­rak­stî­ja sa­
pra­ða­nâs me­mo­ran­du, ku­râ pâr­ap­lie­ci­
nâ­ja abu pu­ðu ap­òem­ða­nos re­ali­zçt vi­sai
am­bi­ci­ozu re­ì i­onâ­lu pro­jek­tu – uz­bû­vçt
pir­mo un ie­spç­jams uz vi­sai il­g u lai­ku arî
vie­nî­go Bal­ti­jas val­stu gâ­zap­gâ­des sis­tç­
mas starp­sa­vie­no­ju­mu ar ci­tâm Ei­ro­pas
Sa­vie­nî­bas val­stîm.
Bal­ti­jas (Lat­vi­jas) sa­ðíid­ri­nâ­tâs
da­bas­gâ­zes ter­mi­nâ­lis –
re­ìi­onâ­lais kon­teksts (2.da­ïa)
Ener­go­sis­tç­mu starp­val­stu
dis­pe­èer­va­dî­bas piec­des­mit­ga­de _________________
22
Ap­sprie­þ Ener­ìç­ti­kas
stra­tç­ìi­jas 2030 pro­jek­tu _______________________
34
Ener­go­efek­ti­vi­tâ­tes di­rek­tî­vas
(2011/0172 (COD)) pirm­â ap­sprie­ða­na –
apaï­ais galds “Ei­ro­pas mâ­jâ” ____________________
36
Vai Vâ­ci­ja spçs iz­dzî­vot
bez ko­dol­ener­ìi­jas? ____________________________ 40
numura viesis
72.lpp.
Lat­v i­jas pri­ori­tâ­t e saðíidrinâtâs dabasgâzes (SDG) ter­m i­nâ­ïa bûv­n ie­c î­bâ at­tie­cî­
bâ pret ci­tâm Bal­ti­jas val­stîm,tos­tarp So­
mi­ju, va­rç­tu bût sais­tî­ta tie­ði ar pa­ze­mes
gâ­zes krâ­tu­ves (PGK) fak­t o­r u – Lat­v i­ja
uz­òem­t os gâ­zes re­sur­su uz­gla­bâ­ða­nas
fun­kci­ju tie­ði tâ­dâ pa­ðâ vei­dâ, kâ tâ
uz­òe­mas ta­gad ar IPGK. To­mçr SDG
ter­m i­nâ­ïa ga­d î­ju­mâ ðî fun­kci­ja bû­
tu vçl no­zî­m î­gâ­ka – vçl vi­tâ­l i sva­r î­gâ­
ka jo ne­ek­sis­t ç tû­l î­t ç­ja al­t er­na­tî­va vi­
su pie­gâ­dâ­t o gâ­zes re­sur­su ne­ka­vç­jo­ðai
no­v ie­t o­ða­nai.
4
ENERÌIJA UN PASAULE
Çriks Kup­èe – starp ìi­tâ­ru un
ko­do­lu mag­nç­tis­ko re­zo­nan­si ____________________
44
elektroenerìija
GUD­R ÂS ÇKAS ________________________________
50
2011/5
saturs
siltumenerìçtika un ûdensapgâde
Redakcijas padome
Ab­sor­bci­jas sil­tum­sûk­nis Rî­gas TEC-1
efek­ti­vi­tâ­tes pa­aug­sti­nâ­ða­nai ____________________ 52
Teh­no­lo­ìis­ka­jos pro­ce­sos ne­iz­man­to­tâ
sil­tu­ma uti­li­zç­ða­na elek­tro­ener­ìi­jas ra­þo­ða­nai _______ 58
Çku ener­go­efek­ti­vi­tâ­tes pra­sî­bas
Ei­ro­pas Sa­vie­nî­bas val­stîs (2. da­ïa) _______________
62
Ðo­gad SEB ban­ka pie­ðíî­ru­si 2,5 mil­jo­nus la­tu
25 dzî­vo­ja­mo mâ­ju re­no­vâ­ci­jai ___________________ 66
gâze
Lie­tu­vas – Po­li­jas gâ­zes­vads ie­gûst
ar­vien re­âlâ­kas ap­ri­ses (1.da­ïa) __________________
68
Bal­ti­jas (Lat­vi­jas) sa­ðíid­ri­nâ­tâs
da­bas­gâ­zes ter­mi­nâ­lis – re­ìi­onâ­lais kon­teksts (2.da­ïa) _ 72
kodolenerìija
Ko­dol­ener­ìi­jas iz­man­to­ða­na
Íî­nâ. 2050. ga­dâ Íî­nas AES kop­jau­da
sa­gai­dâ­ma 1 000 000 MWe lie­la __________________
Redakcija
Redaktore:
Zinâtniskais redaktors:
Literârâ redaktore: Datorgrafiíis: Reklâma un realizâcija: Edîte Kalniòa
Kârlis Briníis
Irçna Rozenðtrauha
Raitis Tuès
Inese Ziediòa
Redakcijas adrese:
Dzirciema iela 121, Rîga, LV-1055
Tâlrunis 67461620
Mob.tâlr. 29446806
E-mail: [email protected]
www.eunp.lza.lv
78
Ko­dol­ener­ìç­ti­kas “Ahi­lle­ja pa­pç­dis” – augst­as
ra­dio­ak­ti­vi­tâ­tes at­kri­tu­mi. Pað­reiz pie­eja­mie
ri­si­nâ­ju­mi ar ska­tu nâ­kot­nç ______________________ 84
dzîves enerìija
Tu­rai­das mui­þas pâr­vald­nie­ce An­na Jur­kâ­ne ________
90
summary
96
àííîòàöèè
97
2011/5
Juris Savickis, padomes priekðsçdçtâjs,
ITERA Latvija prezidents
Namejs Zeltiòð,
padomes priekðsçdçtâja vietnieks
zinâtniskajos jautâjumos,
Dr.habil.sc.ing., profesors
Kârlis Briòíis, Dr.sc.ing.,
LEEA Valdes loceklis, izpilddirektors
Egîls Dzelzîtis, Dr.habil.sc.ing., profesors
Juris Ekmanis, akadçmiíis, LZA prezidents
Leonîds Ribickis,
akadçmiíis, RTU rektors
Jânis Stradiòð, akadçmiíis
Ilmârs Stuklis, Latvenergo Valdes padomnieks
Ludvigs M. Bednarcs,
Dr.sc.ing. (ASV)
Jerþijs Mihna,
Dr.h.c. LZA, profesors (Vâcija)
Jurijs Tabunðèikovs,
akadçmiíis (Krievijas Federâcija)
Jurìis Vilems,
akadçmiíis (Lietuva)
Izdevçjs
SIA Enerìija un Pasaule
Reìistrâcijas nr. 40003614953
Par rakstos pausto faktu un datu pareizîbu atbild
rakstu autori.
Autortiesîbas uz publicçtajiem rakstiem un ilustrâcijâm
pieder E&P redakcijai.
Pârpublicçðana tikai ar rakstisku E&P redakcijas piekriðanu.
Iznâk reizi divos mçneðos
Iespiests SIA “Print Group”
Sadarbîbâ ar:
ENERÌIJA UN PASAULE
5
Redakcijas padomes sleja
Jâòa Stradiòa
pâr­do­mas par
un sa­ka­râ ar Starp­tau­tis­ko Íî­mi­jas ga­du
M
û­su sa­bied­rî­bu sa­viï­òo, pat tra­ci­na eko­no­mi­kas un po­li­ti­kas pro­blç­mas, pað­rei­zç­jâs krî­zes pâr­va­rç­ða­na un po­ten­ci­âlâs
se­ko­jo­ðâs krî­zes ne­la­bâs priekð­no­jau­tas, ïo­ti dau­dzie ne­at­ri­si­nâ­tie so­ci­âlie jau­tâ­ju­mi. Uz ðo ak­tu­ali­tâ­ðu un strî­du fo­
na, uz Saei­mas vç­lç­ða­nu pe­ri­pe­ti­ju fo­na (nu­mu­r am iz­nâ­kot, tâ bûs jau ie­vç­lç­ta) zi­nât­nes at­tîs­tî­ba Lat­vi­jâ un pa­sau­lç
ðíiet itin kâ ma­z âk ak­tu­âla, ja nu vie­nî­gi augst­âkâs iz­glî­tî­bas re­for­mu un var­bût ino­va­tî­vas eko­no­mi­kas vei­do­ða­nas as­pek­tâ.
At­ðíi­rî­bâ no Starp­tau­tis­kâ As­tro­no­mi­jas ga­da (2009) ðis gads (2011) – ANO (UNES­CO) Starp­tau­tis­kais Íî­mi­jas gads – pla­ðâ­kâ
sa­bied­rî­bâ un ma­su me­di­jos pa­vi­sam maz ir pa­ma­nîts, lai ne­sa­cî­tu – glu­þi ne­pa­ma­nîts.
Ta­èu Lat­vi­jas Zi­nât­òu aka­dç­mi­ja, Rî­gas Teh­nis­kâ uni­
ver­si­tâ­te un Or­ga­nis­kâs sin­tç­zes in­sti­tûts ir ie­sais­tî­ju­ðies
pa­sâ­ku­mos, kas no­rit UNES­CO pro­tek­to­râ­tâ. Arî “Ener­
ìi­ja un Pa­sau­le” – vai­râk ne­kâ jeb­kurð cits iz­de­vums
Lat­vi­jâ, tik tie­ðâm! – ir iz­cç­lu­si ðo starp­tau­tis­ko pa­sâ­ku­
mu, jo mûs­die­nu cil­vç­ces va­ja­dzî­bu îs­te­no­ða­nâ íî­mi­ja ir
vie­na no cen­trâ­la­jâm zi­nât­nçm tie­ði ci­vi­li­zâ­ci­jas as­pek­tâ.
Uz íî­mi­ju bal­stâs viss ma­te­ri­âl­zi­nî­bu kom­plekss, jaun­u
zâ­ïu lî­dzek­ïu mek­lç­ju­mi, lie­lâ mç­râ arî ie­lau­ða­nâs dzî­vî­
bas no­slç­pu­mos (gç­nu in­þe­nie­ri­ja) un pat mo­der­nâs ener­
ìç­ti­kas no­stâd­nes. Íî­mi­jas ga­da iz­slu­di­nâ­ða­nas ie­ro­si­nâ­
tâ­ji bi­ja Âf­ri­kas (Eti­opi­jas) íî­mi­íi, kas uz­svç­ra íî­mi­jas un
tâs pro­duk­tu lo­mu “tre­ðâs pa­sau­les” at­tîs­tî­bâ (îpa­ði ba­da
un bîs­ta­mu sli­mî­bu no­vçr­ða­nâ), ak­cen­tç­jot arî sie­vie­ðu
ie­sais­ti augst­âka­jâ iz­glî­tî­bâ un at­ce­ro­ties, ka tie­ði ðo­gad
ap­rit 100 ga­di, kopð Ma­ri­ja Ki­rî kun­dze kâ pirm­â sie­vie­te
ir sa­òç­mu­si No­be­la prç­mi­ju íî­mi­jâ.
6
ENERÌIJA UN PASAULE
Lat­vi­ja, pro­tams, nav “tre­ðâs pa­sau­les” valsts,
ta­èu vai­râ­kas Starp­tau­tis­ka­jâ Íî­mi­jas ga­dâ ie­zî­mç­
tâs pro­blç­mas skar arî mû­su val­sti. Nav vairs jau­
nat­nç tâ en­tu­zi­as­ma par íî­mi­ju, kâds val­dî­ja pirms
ga­diem 20; pat Rî­gâ ne­pie­tiek íî­mi­jas sko­lo­tâ­ju, kaut
arî pa­tie­ðâm mç­ì i­nâm sniegt vi­òiem at­bal­stu un îpa­
ðas sko­lo­tâ­jiem do­mâ­tâs Emî­li­jas Gud­ri­nie­ces prç­mi­
jas. Sva­rî­g i bû­tu arî pla­ðâk iz­vçrst íî­mis­ko ra­þo­ða­nu
un vi­des kon­tro­li, lai jus­tu, ka to­po­ða­jiem íî­mi­íiem ir
pie­pra­sî­jums un dar­ba vie­tas te­pat Lat­vi­jâ. Íî­mi­ja ir
brî­nu­mu pil­na, sais­to­ða, krâ­sâm ba­gâ­ta zi­nât­ne – tas
jâ­pa­sa­ka jau­nat­nei sko­lâs un sa­bied­rî­bas vi­dç!
Lat­vi­jâ íî­mi­jai ir îpa­ði iz­ci­las tra­dî­ci­jas, kas
te sak­òo­jas vis­maz 200 ga­dus. Pir­mais lat­vie­ðu
cil­mes zi­nât­nieks un ârsts Dâ­vids Hie­ro­nîms
Grin­de­lis (1776–1836) pçc pro­fe­si­jas ir bi­jis íî­mi­jas
un far­mâ­ci­jas pro­fe­sors (vi­òa vârds dots pa­zîs­ta­ma­
jai zâ­ïu ra­þo­ða­nas fir­mai “Grin­deks”). Iz­ci­lâ­kais vi­su
lai­ku lat­vie­ðu cil­mes dab­zi­nât­nieks ir bi­jis íî­mi­íis –
Ro­zu­las pa­gas­ta zem­nie­ku dçls Pa­uls Val­dens (1863–
1957), “ve­câ” Rî­gas Po­li­teh­nis­kâ in­sti­tû­ta rek­tors,
kurð li­cis pa­ma­tus di­vâm íî­mi­jas apakð­no­za­rçm – di­
na­mis­ka­jai ste­reo­íî­mi­jai un ne­ûdens ðíî­du­mu elek­
tro­íî­mi­jai (vi­òa kan­di­da­tû­ra 7 rei­zes vir­zî­ta No­be­la
prç­mi­jai íî­mi­jâ, vis­re­âlâk – 1913. ga­dâ). Val­de­nu var
uz­ska­tît par fi­zi­kâ­li or­ga­nis­kâs íî­mi­jas celm­lau­zi, bet
fi­zi­kâ­lâs íî­mi­jas un ka­ta­lî­zes mâ­cî­bas pa­mat­li­cçjs ir
bi­jis cits rî­dzi­nieks – Rî­gas Po­li­teh­ni­ku­ma pro­fe­sors
Vil­helms Os­tvalds (1853–1932) – vie­nî­gais zi­nât­nieks
no Lat­vi­jas, kas sa­òç­mis No­be­la prç­mi­ju (íî­mi­jâ,
1909). Ðo­gad ap­rit apaï­as gads­kâr­tas dau­dziem iz­ci­
liem Lat­vi­jas zi­nât­nie­kiem – íî­mi­íiem, arî aka­dç­mi­íei
Li­di­jai Lie­pi­òai (120 ga­di, pirm­â sie­vie­te íî­mi­jâ, pa­
ma­to­ju­si gâz­mas­kas aiz­sar­gdar­bî­bas prin­ci­pus);
ðo­gad esam jau at­zî­mç­ju­ði mû­su sla­ve­nu íî­mi­íu –
aka­dç­mi­íu Gus­ta­va Va­na­ga un Ed­mun­da Lu­ke­vi­ca
– ju­bi­le­jas ar âr­zem­ju zi­nât­nie­ku lîdz­da­lî­bu. 12.–13.
sep­tem­brî no­tiek tra­di­ci­onâ­lais starp­tau­tis­kais 7.
Pa­ula Val­de­na sim­po­zijs par or­ga­nis­ko íî­mi­ju, sa­ka­râ
ar ko Ame­ri­kas íî­mi­íu bied­rî­ba pa­sniedz Rî­gas Teh­
nis­ka­jai uni­ver­si­tâ­tei îpa­ðu pie­mi­òas pla­ke­ti, go­di­
not Pa­ulu Val­de­nu kâ vie­nu no iz­ci­lâ­ka­jiem pa­sau­les
íî­mi­íiem (vi­òa 1896. ga­da pub­li­kâ­ci­ja par Val­de­na
ap­g rie­ze­nî­bu
ste­reo­íî­mi­jâ
iezîmç
pavçrsienu
modernajâ íîmijâ!). Pa­ula Val­de­na 150 ga­du ju­bi­le­ju
2013. ga­dâ ir ie­ro­si­nâts ie­kïaut UNES­CO lî­me­nî at­zî­
mç­ja­mo zi­nât­nie­ku gads­kâr­tu sa­rak­stâ. Bet Or­ga­nis­
kâs sin­tç­zes in­sti­tûts (akad. I. Kal­viòð u.c.) ar sa­snie­
gu­miem zâ­ïu iz­g ud­ro­ða­nâ jo­pro­jâm ie­òem go­da vie­tu
starp Lat­vi­jas pçt­nie­cis­ka­jâm in­sti­tû­ci­jâm.
2011/5
Redakcijas padomes sleja
Kâ
Lat­vi­jas
vel­tî­jums
Starp­tau­tis­ka­jam
íî­mi­jas ga­dam nu­pat kla­jâ nâ­ku­si prâ­va grâ­ma­ta
“Fi­zi­kâ­li or­ga­nis­kâ íî­mi­ja Or­ga­nis­kâs sin­tç­zes
in­sti­tû­tâ. La­bo­ra­to­ri­jas pus­gad­sim­ta ceïð 1961–2011”
(Jâ­òa Stra­di­òa un Ed­var­da Lie­pi­òa re­dak­ci­jâ. Rî­ga,
Zi­nât­ne, 2011. 407 lpp.), kas ir sais­tî­ta ar Or­ga­nis­kâs
sin­tç­zes in­sti­tû­ta Fi­zi­kâ­li or­ga­nis­kâs íî­mi­jas pus­gad­
sim­tu il­go past­âvç­ða­nu un ra­do­ðo dar­bî­bu. La­bo­ra­to­ri­
jas pçt­nie­cis­kais de­vums jau pçr­na­jâ gad­sim­tâ ir ti­cis
ie­vç­rots ne ti­kai kâd­rei­zç­jâ Pa­dom­ju Sa­vie­nî­bâ, bet arî
Austrum­ei­ro­pas mç­ro­gâ, vçl pirms Lat­vi­jas ne­at­ka­rî­bas
at­g û­ða­nas.
Fi­zi­kâ­li or­ga­nis­kâs íî­mi­jas la­bo­ra­to­ri­jai bi­ja ïo­ti
cie­ði kon­tak­ti ar èe­hu No­be­la prç­mi­jas lau­re­âtu íî­mi­íi
Ja­ro­s­la­vu Hei­rov­ski un vi­òa Po­la­ro­g râ­f i­jas in­sti­tû­tu,
bet kopð 1990. ga­da vçl pla­ðâk – ar 2002. ga­da No­be­la
prç­mi­jas lau­re­âtu íî­mi­jâ Kur­tu Vît­ri­hu (Ðvei­ce/ASV),
par ku­ra tie­ðiem skol­nie­kiem un pub­li­kâ­ci­ju lîdz­au­to­riem
kïu­vu­ði ta­ga­dç­jais la­bo­ra­to­ri­jas va­dî­tâjs aka­dç­mi­íis
Ed­vards Lie­piòð un ðo­gad dok­to­ra di­ser­tâ­ci­ju aiz­stâ­vç­ju­
ðais Kris­taps Jau­dzems. Sa­vu­kârt il­gga­dç­jais la­bo­ra­to­
ri­jas lîdz­strâd­nieks (for­mâ­li tâds viòð skai­tâs arî ðo­dien)
Çriks Kup­èe ir viens no ie­vç­ro­ja­mâ­ka­jiem ko­dol­mag­nç­
tis­kâs re­zo­nan­ses spe­ci­âlis­tiem pa­sau­lç, fir­mas Agi­lent
(bij. Va­ri­an) va­do­ðais spe­ci­âlists (Oks­for­dâ), prin­ci­pi­âli
jaun­u ce­ïu lau­zçjs ða­jâ ïo­ti ak­tu­âla­jâ no­za­rç, kas var ce­
rçt uz jaun­âm No­be­la prç­mi­jâm (par vi­òu ðajâ þur­nâ­lâ ir
îpaðs raksts sadaïâ Numura viesis: ”Çriks Kupèe – starp
ìitâru un kodolu magnçtisko rezonansi”). Sa­vu­kârt
Ed­vards Lie­piòð, kurð 14 ga­dus dar­bo­jies âr­pus dzim­
te­nes (Ðvei­cç, Cî­ri­hes Bio­f i­zi­kas in­sti­tû­tâ un pçc tam
Ka­ro­lin­ska in­sti­tû­tâ Zvied­ri­jâ), kïu­vis par starp­tau­tis­
ki pa­zîs­ta­mu pro­te­înu pçt­nie­ku, bet 2004. ga­dâ at­g rie­
zies Lat­vi­jâ. Abi pçt­nie­ki spe­ci­âlis­tu ap­rin­dâs pa­sau­lç ir
daudz pa­zîs­ta­mâ­ki ne­kâ dzim­te­nç, kur zi­nât­ne pie­redz
ne jau tos lab­vç­lî­gâ­kos lai­kus.
Pie­mi­nç­tâ grâ­ma­ta – vel­tî­jums Íî­mi­jas ga­dam – dzî­vi
vçs­tî par iz­ci­lu lat­vie­ðu zi­nât­nie­ku gai­tâm gan Lat­vi­jâ,
gan âr­ze­mçs, par lat­vie­ðu íî­mi­íu sa­snie­g u­miem, kas
pç­dç­jos ga­dos dzim­te­nç vi­sai sko­pi ti­ku­ði po­pu­la­ri­zç­ti,
sniedz arî auten­tis­kas lie­cî­bas par zi­nât­nis­ka ko­lek­tî­va
vei­do­ða­nos un dra­ma­tis­ka­jâm ko­lî­zi­jâm laik­me­tu grie­
þos. Iz­teik­ta ne ti­kai ce­rî­ba, bet pat pâr­lie­cî­ba, ka mi­nç­
tâ la­bo­ra­to­ri­ja Rî­gâ ir ne­vis Pa­dom­ju zi­nât­nes im­pç­ri­jas
at­lû­za, bet jaun­a Ei­ro­pas Sa­vie­nî­bas ek­se­len­ces cen­tra
(ko­dol­mag­nç­tis­ka­jâ re­zo­nan­sç un ol­bal­tum­vie­lu pçt­nie­
cî­bâ) dzî­vot­spç­jîgs ie­dîg­lis. Var paust vie­nî­g i gan­da­rî­ju­
mu, ka íî­mi­jas zi­nât­ne Íî­mi­jas ga­dâ arî Lat­vi­jâ to­mçr
tiek spod­ri­nâ­ta un go­dâ cel­ta, jo vis­maz jaun­u me­di­ka­
men­tu (zâ­ïu lî­dzek­ïu) ra­dî­ða­nâ un ne­bi­ju­ðu ma­te­ri­âlu
iz­g ud­ro­ða­nâ, tâ­pat kâ fi­zi­kâ­la­jâ íî­mi­jâ, tie­ði Lat­vi­jas
zi­nât­nie­ku sa­snie­g u­mi pa­tie­ðâm ir bi­ju­ði un jo­pro­jâm
ir vi­sai spil­g ti.
2011. ga­da 6. jû­li­jâ (Fi­zi­kâ­li or­ga­nis­kâs la­bo­ra­to­ri­
jas di­bi­nâ­ða­nas 50. ga­da­die­nâ!) Or­ga­nis­kâs sin­tç­zes
in­sti­tû­tu (OSI) un ðo la­bo­ra­to­ri­ju ap­mek­lç­ja Ei­ro­pas
Sa­vie­nî­bas pçt­nie­cî­bas un ino­vâ­ci­ju ko­mi­sâ­re Mo­ira
Go­gç­ge­na-Kvin­na
(M.
Go­eg­he­gan-Quinn),
ku­ra
po­zi­tî­v i
no­vçr­tç­ja
mû­su
apa­ra­tû­
ras bâ­zi un sa­snie­g u­mus Ei­ro­pas prog­ram­mu
îs­te­no­ða­nâ.
Ei­ro­pas ko­mi­sâ­res vi­zî­tes lai­kâ va­rç­jâm iz­celt arî
ci­tu pa­tî­ka­mu mo­men­tu, pro­ti, Lat­vi­jas sie­vie­ðu lie­lo
îpat­sva­ru pçt­nie­cî­bâ, kas pâr­sniedz ES vi­dç­jo lî­me­
ni un it kâ maz­liet pat “dis­kri­mi­nç” vî­rie­ðus. Lat­vi­jai
2011/5
tra­di­ci­onâ­las jau kïu­vu­ðas LZA un fran­èu par­f i­
mç­ri­jas fir­mas L’Oréal gads­kâr­tç­jâs sti­pen­di­jas
“Sie­vie­tçm zi­nât­nç” bi­ome­di­cî­nas un ma­te­ri­âl­zi­nât­òu
jo­mâ, ku­ras pie­ðíir spç­jî­gâ­ka­jâm jaun­âm pçt­nie­cçm
un arî pa­jau­nâm dok­to­rçm, lai vi­òas va­rç­tu îs­te­not
sa­vas zi­nât­nis­kâs ie­ce­res. Pa­sâ­ku­ma go­da pro­tek­to­
re ir eks­pre­zi­den­te Vai­ra Vî­íe-Frei­ber­ga, bet man ir
gods (kopð pa­ða sâ­ku­ma, 2005. ga­da) va­dît sti­pen­di­ju
þû­ri­jas ko­mi­si­ju. Va­ru ap­lie­ci­nât, ka kon­kur­sâ ir ne ti­
kai augst­a lîdz­da­lî­ba, bet arî pie­tei­cç­ju kva­li­tâ­te. Kon­
kur­san­ðu vi­dû liels ir íî­mi­jas zi­nât­nie­èu îpat­svars, jo
íî­mi­ja strâ­dâ gan bi­ome­di­cî­nai, gan ma­te­ri­âl­zi­nât­
nçm. No L’Oréal sti­pen­di­âtçm trîs jaun­as dâ­mas –
R. Mu­ce­nie­ce, M. Dam­bro­va, A. Lin­nç jau ir ie­vç­lç­
tas Zi­nât­òu aka­dç­mi­jâ par lo­cek­lçm. Ðo­gad kon­kur­
san­tçm ie­tei­cu pa­tu­rçt prâ­tâ îpa­ði Pa­rî­zi un Ki­rî
kun­dzi, sa­mç­ro­jot sa­vus cen­tie­nus un ie­spç­jas ar ide­
âlu. Sim­bo­lis­ki, ka UNES­CO gal­ve­nâ mît­ne at­ro­das
Pa­rî­zç, tâ­pat kâ tur at­ro­das arî sti­pen­di­ju pie­ðíî­rç­ja –
pa­saul­sla­ve­nâ kos­mç­ti­kas un par­f i­mç­ri­jas kom­pâ­ni­ja
L’Oréal.
Man lie­kas to­mçr, ka pâ­râk daudz mçs gau­þa­
mies un mû­su pre­se itin kâ tî­ði iz­ceï ne­gâ­ci­jas, arî
mû­su augst­â ka­jâ iz­glî­tî­bâ un zi­nât­nç. Tur­pre­tî ne­tiek
iz­celts, ka pie mums iz­audzi­nâ­tie íî­mi­í i un fi­zi­í i ir
kon­ku­rçt­spç­jî­g i pa­sau­les mç­ro­gâ. Strâ­dâ­jot da­þâ­dâs
ES val­stîs un ASV, vi­òi se­v i ir pa­râ­dî­ju­ði no la­bâ­kâs
pus­es. Spil­g ti pie­mç­r i ir jau pie­mi­nç­tie Çriks Kup­
èe, Ed­vards Lie­piòð un vai­râ­k i bi­ju­ðie OSI un RTU
dar­bi­nie­k i, kas iz­v ir­zî­ju­ðies par pro­fe­so­r iem ASV uni­
ver­si­tâ­tçs. Le­po­jos, ka par pro­fe­so­r u un va­do­ðu pçt­nie­
ku ASV Na­ci­onâ­la­jâ at­jau­no­ja­mo ener­ìç­tis­ko re­sur­su
la­bo­ra­to­r i­jâ kïu­v is mans dçls Pa­uls Stra­diòð (gan
fi­zi­í is), kas ðo­gad ie­k ïauts 100 la­bâ­ko ASV iz­g ud­ro­
tâ­ju skai­tâ, sa­òe­mot “2011 R&D Award 100” (“Ino­vâ­
ci­ju Os­ka­ra bal­va”) par sau­les ba­te­r i­ju kvan­tu efek­ti­
vi­tâ­tes no­teik­ða­nas jaun­as fleð – me­to­des iz­strâ­di (tâ
ïauj 1000 rei­zes âtr­â k no­teikt ba­te­r i­jas no­de­r î­g u­mu
tam vai ci­tam spek­tra ra­jo­nam un tiek lie­to­ta ra­þo­
ða­nâ).
Diem­þçl Lat­v i­jas ap­stâk­ïos mû­su pçt­nie­ku un
iz­g ud­ro­tâ­ju darbs pa­gai­dâm ne vien­mçr var tikt îs­te­
nots prak­sç – nav pie­tie­ka­mas uz­òç­mî­bas un sa­sais­tes
ar ra­þo­tâ­jiem, trûkst ma­zo uz­òç­mu­mu. Arî pçt­nie­ku
un iz­g ud­ro­tâ­ju saik­ne ar va­do­ða­jiem liel­uz­òç­mu­miem
ne vien­mçr vei­do­jas veik­smî­g i. Bû­tis­ka ir arî li­ku­mu
ne­sa­kâr­to­tî­ba.
“Ener­ì i­ja un Pa­sau­le” ðo­gad pla­ðu uz­ma­nî­bu
vel­tî­ja pre­tgri­pas un pre­ten­ce­fa­lî­ta pre­pa­râ­ta re­man­
ta­dî­na iz­g ud­ro­tâ­ja Jâ­òa Po­ïa dra­ma­tis­ka­jam lik­te­nim;
diem­þçl Jâ­nis Po­lis ð. g. ap­r î­lî aiz­gâ­ja mû­þî­bâ, ne­dzie­
di­nâ­mas sli­mî­bas mâkts, bez sa­bied­r î­bas pie­tie­ka­ma
at­bal­sta: lai arî tâ bû­tu mums vie­na mâ­cî­bu stun­da
Íî­mi­jas ga­dâ! Iz­v ir­zî­ti vai­râ­k i priekð­li­ku­mi Jâ­òa
Po­ïa pie­mi­òas sa­gla­bâ­ða­nai, ku­r us mçs ko­pâ va­rç­tu
îs­te­not un kas va­rç­tu sti­mu­lçt kar­je­rai jaun­us iz­g ud­
ro­tâ­jus.
Ta­èu vç­los ðîs pâr­do­mas no­beigt ne ar
pe­si­mis­tis­k iem kon­sta­tç­ju­miem, bet ar ti­cî­bu Lat­v i­jas
nâ­kot­nei un íî­mi­jas sa­snie­g u­mu at­zî­tai lo­mai ða­jâ
nâ­kot­nç – pçt­nie­cî­bâ, ra­þo­ða­nâ un arî ener­ìç­ti­kas
at­tîs­tî­bâ. Lat­v i­jas íî­mi­í i al­laþ bi­ju­ði veik­smî­g i. Es­mu
pâr­lie­ci­nâts, ka veik­smes stâsts tur­pi­nâ­sies, ja
pçt­nie­cî­ba un vie­tç­jie ra­þo­tâ­ji gûs mû­su sa­bied­r î­bas
re­âlu at­bal­stu.
ENERÌIJA UN PASAULE
7
ziòas un aktualitâtes
Pelçko akmeòu stâsti
Ernesta Birznieka-Upîða “Pelçkâ akmens stâsti” vairs nav skolu literatûras mâcîbas prog rammâs, un jaunajai paaudzei Latvijas lauku aizpçrnâ
gadsimta sûrie dzîves tçlojumi iet secen. Bet tiem
600 000, kurus pieminçsim “Likteòdârzâ”, tie bija
neatòemama skolas gadu daïa. Bçrnîbas un jaunîbas daïa, kad, kâ zinâms, zâle bija zaïâka un debesis – augstâkas. Nu viòu paðu dzîves simbolizç pelçkie laukakmeòi, kurus nesam un vedam gan uz
Kokneses “Likteòdârzu” Daugavas krastâ, gan uz
Latvijas Televîziju tâs paðas likteòupes krastâ Zaíusalâ, no kurienes tie tâlâk nonâks tiem paredzçtajâ vietâ, lai iegultu akmeòu krâvuma “Sirmais
saulriets” pamatâ.
Savi “pelçkâ akmens stâsti” ir brâïu Streièu –
kinoreþisora Jâòa Streièa un pensionçtâ jûrnieka
Çrika Streièa – vestajiem akmeòiem – par vecotçvu, kurð palika Sibîrijâ un tçvu leìionâru, kura dzîve noslçdzâs Anglijâ. Savi stâsti aktierim
Uldim Dumpim – par vectçvu Sibirijâ un tçvu,
kurð karâ pazuda.
Selekcionârs Jâ nis Vasa rietis, kura mûþs jau
iegâjis devîtajâ gadu desmitâ, atvedis divus akmeòus – savâ un mâsas vârdâ. Viòa tçvs cînîjâs
studentu bataljonâ, kas atsita Ber monta uzbruku mu Rîgai. Selekcionârs uzdâvinâja “Likteòdârzam” dobi ar 100 dienlilijâm studentu bataljona
piemiòai.
Netâlu dzîvojoðâ Stalidzânu ìimene uzdâvinâja
10 paðizgatavotus soliòus.
8
ENERÌIJA UN PASAULE
Alûksnes politisko represçto klubs savâca un atveda 2,6 tonnas akmeòu.
Informâcijas tehnoloìiju uzòçmuma “Metrum”
dâvana ir virtuâlais “Likteòdârzs” – karte, kur uzmçrîts katrs celiòð, katrs iestâdîtais kociòð lîdz ar
informâciju, kuru kociòu kurð ir stâdîjis un kam
tas ir veltîts.
Tçlnieks Ojârs Feldbergs, “ak meòu stâdîtâjs”
no Pedvâ les, ak meòus nosauca par mûsu vectçtiòiem, ku ri savâ mûþâ vçrojuði vçstu res gaitu.
Tie pulcçjas Daugavas vidû no visas Latvijas,
lai bûtu kopâ. Kâ tauta, kas veido kopîbu. “Kâdreizçjâ grantskar jerâ izraktie ak meòi haotiski
mçtâjâs apkârt un skaudîgi skatîjâs uz “Likteòdârza” veidotâjiem, arî gribçda mi pieda lîties.
Mans pienâ kums bija tos sa kâr tot. Ieraudzîju
ak meni sirds for mâ ar smaili pret Kok neses baznîcu. Citus sa kâr toðu tam apkârt,” teica tçlnieks
un atzinâs, ka sadzirdot uzaicinâju mu “spçlçties” ar lielâ kiem ak meòiem, tûdaï atsaucies.
Viòð aicinâja vest uz “Likteòdârzu” arî lielâ kus
ak meòus.
23. augustâ treðo gadu, Latvijas Televîzijas aicinâti, Kokneses “Likteòdârzâ” talcinieki kopâ ar
mûziíiem un dziedâtâjiem un, protams, arî mums
visiem, kas notiekoðo vçroja neklâtienç, TV ekrânâ, izdzîvoja mirkïus, kuri kâ sveiciens aizlidoja citâs pasaulçs un dimensijâs, kurâs mît mûsu
mîïie. Par viòiem savus stâstus stâstîs pelçkie
Latvijas laukakmeòi.
2011/5
ziòas un aktualitâtes
Zinâtnieku naktî
atceras Jâni Poli
Jau sesto gadu pçc kârtas Latvija organizçja Eiropas
Komisijas atbalstîtu un finansçtu projektu “Zinâtnieku
nakts”. Ðogad aktivitâtes tematiski bija saistîtas ar íîmiju, un ar ðo pasâkumu kopumu mçs iekïâvâmies 32
valstu vidû, kas 2011. gada 23. septembrî rîkoja aktivitâtes vairâk nekâ 200 Eiropas pilsçtâs. Latvijas Zinâtòu akadçmija sadarbîbâ ar augstskolâm, zinâtniskajiem institûtiem un muzejiem piedâvâja interesentiem
apmeklçt speciâli sagatavotas ekspozîcijas, piedalîties
zinâtniskos eksperimentos, uzdot jautâjumus zinâtniekiem un iesaistîties diskusijâs, lai uz brîdi iejustos pçtnieku ikdienâ.
Paula Stradiòa Medicînas vçstures muzejs “Zinâtnieku nakts” pasâkumus rîko jau treðo gadu. Ðâ gada
íîmijas tçma bija tik cieðâ sasaistç ar farmâcijas nozari, ka
Jâòa Stradiòa ierosinâjums
sagatavot nelielu ekspresizstâdi, veltîtu Latvijas PSR
Valsts prçmijas laureâtam,
Latvijas Zinâtòu akadçmijas
Goda doktoram, íîmiíim, vispazîstamâkâ pretvîrusu preparâta – remantadîna – atklâjçjam
Jânim Polim, guva atsaucîbu no
muzeja darbinieku puses.
“Tâ kâ Poïa kungs ðajâ pavasarî aizgâja mûþîbâ”, par izstâdes tapðanu stâsta muzeja
galvenais speciâlists Mârtiòð
Vesperis, “tad mçs ar prieku atbalstîjâm ðo ideju un îsâ laikâ
apkopojâm nelielu izstâdi par
remantadîna izgudrotâju. “Zinâtnieku naktî” iepazîstinâjâm ar divâm savâkto materiâlu vitrînâm, kurâs izvietojâm muzejam nodotâs Poïa
medaïas, dokumentus, tâpat fotomateriâlus, kurus Poïa
kungs bija uzticçjis þurnâla “Enerìija un Pasaule” redakcijai pçdçjâs inter vijas (2011. gadâ ) tapðanas laikâ,
kâ arî iepazîstinâjâm ar daþiem muzeja eksponâtiem no
pastâvîgâs ekspozîcijas (piemçram, remantadîna sâkotnçjo iepakojumu) un hloradamantâna struktûras modeli, ko izveidoja Organiskâs sintçzes institûts.”
Jânim Polim bija ïoti daudz izgudrojumu, par kuriem
iepriekð visi zinâja teikt, ka tur nekas nesanâks, bet viòam sanâca. Tâ tas notika ar hloradamantâna atklâðanu, kas tad arî bija pirmais solis remantadîna radîðanâ. Reiz viòð, ierodoties laboratorijâ, laborantei Baibai
Raguelei saka: “Paòem oleumu, pieber adamantânu, tad
vârâmo sâli, samaisi un izlej ûdenî.” Viòa toreiz tâ savâdi
uz priekðnieku bija noskatîjusies, bet pretî neko neiebilda. Pçc brîþa, atgriezies atpakaï laboratorijâ, Polis redz,
ka laboratorijas skuíi kaut ko apsprieþ un íiíinâs, bet
darbu vçl nav uzsâkuðas, jo uzdevumu nav uzskatîjuðas
par svarîgu. Kad vakarâ Baiba atnâca ar rezultâtiem,
viòa bija ïoti nopietna un teica: “Jâni, ir iznâcis hloradamantâns.” Tâ bija ïoti svarîga izejviela, lai radîtu kaut
ko tâlâk. Tas bija sâkums jaunam sâkumam.
2011/5
Pçc izgudrojuma otrs aktuâlais jautâjums bija par
to, kur, kâ un cik ilgâ laikâ var uzsâkt remantadîna raþoðanu? 1976. februârî PSKP XXV kongresa debatçs, ko translçja televîzija, tika runâts par gripas
epidçmiju izraisîtajâm darbaspçka zaudçjuma problçmâm PSRS industrijâ, un PSKP CK ìenerâlsekretârs
Leonîds Breþòevs jautâja, vai padomju zinâtnieki nevarot izgudrot lîdzekli pret gripu. Jânis Polis to dzirdçja un izlçma rîkoties. Tâ uz Maskavu tika nosûtîta
liktenîgâ telegramma, kas vçstîja, ka tâds preparâts
Latvijâ jau ir izgudrots.
Remantadîna tâlâkâ raþoðanas uzsâkðanas posmâ izðíiroða loma bija arî PSRS Medicînas Zinâtòu
akadçmijas akadçmiíim Anatolijam Smorodincevam, toreizçjam Vissavienîbas
Gripas institûta direktoram.
Kad Aleksejs Kosigins iztaujâja Smorodincevu: “Vai tu tam
puiðelim no Rîgas tici?” viòð
atbildçja pârliecinoði: “Jâ!”
1972. gadâ Olainç bija
nodibinâts
Vissavienîbas uzòçmums – tagadçjais
“Olainfarm”, un viens no tâ
pirmajiem
oriìinâlpreparâtiem, kuru sâka raþot 1976.
gada rudenî, bija tieði remantadîns. Preparâta raþoðanas
tehnoloìiju patentçja arî ârzemçs – ASV, Lielbritânijâ,
Beïìijâ, Indijâ, arî Francijâ,
Japânâ un visbeidzot VFR.
Arî ðodien tas joprojâm ir
viens no ðajâ firmâ raþotajiem
pamatpreparâtiem. Polim ar lîdzautoriem pieder astoòi ârzemju patenti un trîs PSRS autorapliecîbas
tieði par remantadîna izgudroðanu; arî citur pasaulç preparâtu raþo pçc Rîgâ izstrâdâtajâm Poïa
tehnoloìijâm.
Vesperis: “Ko es varu pateikt par ðo nelielo izstâdi?
Tas droði vien ir sâkums kâdai nopietnâkai muzeja
ekspozîcijai par ðo talantîgo íîmiíi. Pats svarîgâkais eksponâts mums jau ir. Tâ ir slavenâ 2009. gadâ
WIPO (Pasaules Intelektuâlâ îpaðuma organizâcija)
pieðíirtâ zelta medaïa par pretvîrusa preparâta remantadîna izgudroðanu un ievieðanu.”
Otra medaïa, ar ko Jânis Polis pats ârkârtîgi lepojâs, ir Grindeïa medaïa, ko pieðíir par sasniegumiem un ieguldîjumu jaunu zâïu izstrâdç. Jau slims
bûdams, ar grûtîbâm pârvietoties, viòð inter vijas
laikâ ar asarâm acîs teica: “Jums tas varbût ir tikai
medâlis, bet man – visa mûþa darbs.”
Remantadînu pazîst gandrîz katrs, bet ne visi aizdomâjas, ka ðo zâïu izgudroðana un raþoðana ir notikusi Latvijâ, ka ðî pretgripas lîdzekïa atklâjums ir
saistâms ar paðmâju íîmiía Jâòa Poïa vârdu.
Sarmî te Baltmane
ENERÌIJA UN PASAULE
9
ziòas un aktualitâtes
“Sie­mens” so­la at­teik­ties
no dar­bî­bas ko­dol­ener­ìi­jas
sek­to­râ
Vâ­ci­jas rûp­nie­cî­bas kon­cerns
“Sie­mens” at­teik­sies no dar­bî­bas
ko­dol­ener­ì i­jas sek­to­râ, svçt­dien
pub­li­cç­tâ in­ter­vi­jâ iz­de­vu­ma “Der
Spie­gel” pa­zi­òo­ja “Sie­mens” va­dî­tâjs
Pe­ters Lo­iðers.
“Mçs vairs ne­bû­sim ie­sais­tî­ti
atom­elek­tro­sta­ci­ju (AES) cel­tnie­cî­
bas vai fi­nan­sç­ða­nas pâr­val­dî­ða­nâ.
Ðî no­da­ïa mums ir slçg­ta,” pa­zi­òo­ja
Lo­iðers.
Ðri­lan­kâ pçc il­giem
mek­lç­ju­miem to­mçr at­rod
da­bas­gâ­zes ie­gu­las
Ðri­lan­kas pre­zi­dents Ma­hin­da
Ra­dþa­pak­se 2.ok­tob­rî pa­zi­òo­jis, ka
pçc ilg­sto­ðiem mek­lç­ju­miem valsts
rie­tu­mu pie­kras­tç at­klâ­tas da­bas­
gâ­zes at­rad­nes.
Ar ðâ­du pa­zi­òo­ju­mu pre­zi­dents
nâ­cis kla­jâ valsts vi­die­nes pil­sç­tâ
Kan­di, kur sest­dien gai­dâ­mas re­ì i­
onâ­lâs vç­lç­ða­nas.
Pre­zi­den­ta pa­zi­òo­to ap­stip­ri­nâ­jis
arî vi­òa pâr­stâ­vis, sî­kâ­ku in­for­mâ­
ci­ju gan ne­snie­dzot.
Bri­tu uz­òç­mu­ma “Cairn Energy”
apakð­struk­tû­ra “Cairn In­di­a” iz­
pç­tes ur­bu­mus Ðri­lan­kâ veic kopð
augus­ta, pa­ma­to­jo­ties uz pç­tî­ju­
miem, ku­ri lie­ci­na par naf­tas un
da­bas­gâ­zes at­rad­nçm ða­jâ re­ì i­onâ.
10
ENERÌIJA UN PASAULE
“No­rdStre­am” eks­plu­atâ­ci­ju plâ­no sâkt 8. no­vem­brî
Pirm­âs gâ­zes pie­gâ­des pa jaun­o “Nord Stre­am” cau­ruï­va­du Ei­ro­pai tiks
sâk­tas 8.no­vem­brî, pirm­dien pa­zi­òo­ja Krie­vi­jas gâ­zes kon­cer­na “Gaz­prom”
va­dî­tâjs Alek­sejs Mil­lers.
Pa­gâ­ju­ða­jâ mç­ne­sî Krie­vi­ja pâr­sûk­nç­ja teh­nis­ko gâ­zi, vei­cot pç­dç­jos sa­
ga­ta­vo­ða­nâs dar­bus pirms sâkt ener­ì i­jas pie­gâ­des.
“Gaz­prom” va­dî­tâjs arî in­for­mç­ja, ka Krie­vi­ja tur­pi­nâs îs­te­not plâ­nu par
ot­ra cau­ruï­va­da iz­bû­vi pro­jek­ta “Nord Stre­am” gai­tâ, tâ­dç­jâ­di du­bul­to­jot
“Nord Stre­am” jau­du.
Kâ zi­òots, 7,4 mil­jar­dus eiro iz­mak­sâ­ju­ðais 1220 kilo­met­ru ga­rais cau­
ruï­vads sa­vie­no Vi­bor­g u Krie­vi­jâ un Greif­sval­di Vâ­ci­jas zie­me­ïos, ðíçr­so­
jot Bal­ti­jas jû­ru caur Krie­vi­jas, So­mi­jas, Zvied­ri­jas, Dâ­ni­jas un Vâ­ci­jas
ûde­òiem.
“Nord Stre­am” pro­jek­tu va­da Krie­vi­jas valsts ener­ìç­ti­kas gi­gants “Gaz­
prom” un Vâ­ci­jas kom­pâ­ni­jas “E. On Ruh­rgas” un “BASF-Wintershall”.
Plâ­nots, ka “Nord Stre­am” Ei­ro­pai ga­dâ pie­gâ­dâs 55 mil­jar­dus ku­
bik­met­ru Krie­vi­jas gâ­zes, kas vei­do 11% no Ei­ro­pâ pa­tç­rç­tâ da­bas­gâ­zes
ap­jo­ma.
Gâ­zes va­da cel­tnie­cî­bu ne­at­bal­stî­ja Po­li­ja un Bal­ti­jas val­stis, kas pau­da
uz­ska­tu, ka tâ vie­nî­gais mçr­íis ir ap­iet to te­ri­to­ri­ju.
“Lat­vi­jas Gâ­ze” arî turp­mâk deg­vie­lu pirks no “Sta­to­il”
Lat­vi­jas gâ­zes ap­gâ­des kom­pâ­ni­ja AS “Lat­vi­jas Gâ­ze” (LG) arî turp­mâk
deg­vie­lu pirks no deg­vie­las tir­go­tâ­ja SI­A “Sta­to­il Lat­vi­ja” (“Sta­to­il”), jo ðis
uz­òç­mums uz­va­rç­jis iz­slu­di­nâ­ta­jâ kon­kur­sâ.
Deg­vie­la tiks iz­man­to­ta auto­trans­por­tam vi­sâ Lat­vi­jâ, biz­ne­sa por­tâ­lu
“No­za­re.lv” in­for­mç­ja LG pre­ses sek­re­târs Vin­sents Ma­ka­ris. Kom­pâ­ni­jai
ir ap­tu­ve­ni 350 trans­port­lî­dzek­ïi.
Ko­pç­jâ lî­g um­ce­na, pçc Ie­pir­ku­mu uz­rau­dzî­bas bi­ro­ja in­for­mâ­ci­jas, ir
1,77 mil­jo­ni la­tu. Deg­vie­lu – ben­zî­nu E95 un dî­zeï­deg­vie­lu – “Sta­to­il” pie­
gâ­dâs piec­us ga­dus. Ko­pu­mâ kon­kur­sâ sa­òem­ti trîs pie­dâ­vâ­ju­mi.
Ap­tu­ve­nais plâ­no­tais deg­vie­las pa­tç­riòð ir 500 000 lit­ru ga­dâ, to skai­tâ
325 000 lit­ru dî­zeï­deg­vie­las un 175 000 lit­ru ben­zî­na. Kâ pie­bilst LG, no­râ­
dî­tais deg­vie­las dau­dzums ir ap­tu­vens un tas var mai­nî­ties vi­sâ pa­re­dza­
mâ lî­g u­ma dar­bî­bas lai­kâ.
Arî ie­priekð LG sa­dar­bo­jâs ar “Sta­to­il”.
2011/5
ziòas un aktualitâtes
Þurnâlu atbalsta
Ensto Latvija AS,
Brîvîbas gatve 224/5, LV 1039 Rîga
www.ensto.com
Bi­ogâ­zes sta­ci­jâm vie­tu
sa­ska­ta lauk­saim­nie­cî­bâ
Lat­vi­jâ tiek bû­vçts daudz jaun­u
fer­mu un vi­sur, kur ir vai­râk ne­kâ
150 slau­ca­mas go­vis, var bût kâ­da
vei­da bi­ogâ­zes sta­ci­ja, in­ter­vi­jâ biz­
ne­sa por­tâ­lam “No­za­re.lv” vçr­tç­ja
Nî­der­lan­des–Lat­vi­jas Tir­dznie­cî­
bas ka­me­ras pre­zi­dents, ener­ìç­ti­
kas in­þe­nier­ri­si­nâ­ju­mu uz­òç­mu­ma
SI­A “Host Ener­go” ko­merc­di­rek­tors
Ebings Osin­ga.
Gov­ju fer­mas viòð iz­cç­la îpa­ði, jo
tâm ir teh­no­lo­ì i­ja, lai ra­þo­tu ba­rî­bu
lo­piem. “Daudz ba­rî­bas pa­liek pâr­i,
jo ne viss, ko audzç, ir pie­tie­ka­mi
labs lo­piem. Bi­ogâ­zes sta­ci­ja pra­sa
fer­mai ne vai­râk kâ pus­stun­du lîdz
di­vas stun­das pa­pil­du dar­ba die­nâ.
Ja ir labs ser­vi­sa lî­g ums, tad vis­pâr
va­ja­dzî­ga ti­kai pus­stun­da,” sprie­da
Osin­ga.
Viòð gan vçr­sa uz­ma­n î­bu uz
iz­ej­v ie­lu pie­eja­m î­bas no­d ro­ði­n â­
ða­nu. “Nâ­k u no lauk­saim­n ie­c î­
bas, kur es­mu gu­v is mâ­c î­bu, ka ir
arî slik­t i ga­d i, kad ir vai nu par
slap­ju, par sau­su vai par auk­stu.
Tas no­z î­mç, ka fer­m âm, ku­râm ir
daudz gov­ju, jâ­bût kâ­d am por­t fo­
li­o, lai var pa­ïau­t ies, ka bûs pie­
tie­k a­m i daudz iz­ej­v ie­lu. Kad bû­
vç lie­lo bi­ogâ­zes sta­c i­ju, ie­g ul­d i
di­v us trîs mil­jo­nus eiro (1,4–2,1
mil­jo­nu la­t u), ne­va­r i pa­ïau­t ies uz
vien­d i­men­si­onâ­lu bi­oma­su. Va­
jag la­bu por­t fo­l i­o, lai bû­t u droðs,
ka ik mç­ne­si ir nau­d as plûs­m a,”
skaid­r o­ja uz­òç­mu­ma va­d î­t âjs.
2011/5
“So­uth Stre­am” ak­ci­onâ­ri pa­rak­sta vie­no­ða­nos
Trîs Ei­ro­pas ener­ìç­ti­kas liel­uz­òç­mu­mi 16. sep­tem­brî Mas­ka­vâ pa­rak­
stî­ju­ði vie­no­ða­nos ar Krie­vi­jas gâ­zes gi­gan­tu “Gaz­prom”, tâ­dç­jâ­di ofi­ci­âli
ap­lie­ci­not sa­vu da­lî­bu gâ­zes­va­da pro­jek­tâ “So­uth Stre­am”.
Vâ­c i­jas íî­m i­jas kon­c er­n a BASF struk­t ûr­v ie­n î­bai “Wintershall” un
Fran­c i­jas elek­t ro­ener­ìç­t i­k as uz­òç­mu­mam EDF kat­ram pie­de­r çs 15%
“Gaz­prom” va­d î­t â gâ­zes­va­d a pro­jek­t a ak­c i­ju, bet Itâ­l i­jas ener­ìç­t i­k as
kom­pâ­n i­jai ENI pie­de­r o­ðâ ak­c i­ju da­ïa bûs 20%. At­l i­k u­ðie 50% pie­de­r çs
“Gaz­prom”.
Vie­no­ða­nâs “pa­rak­stî­ða­na ap­lie­ci­na, ka par­tne­ruz­òç­mu­mi pie­krît, ka
“So­uth Stre­am” ir ne ti­kai stra­tç­ì is­ki no­zî­mîgs pro­jekts vi­dç­jâ ter­mi­òâ un
il­g ter­mi­òâ, bet arî, ka tâ ir ko­mer­ci­âla ie­spç­ja, ko ne­va­ja­dzç­tu pa­laist ga­
râm,” no­râ­da “So­uth Stre­am” pro­jek­ta iz­pil­ddi­rek­tors Mar­sels Krâ­mers.
Pro­jek­ta ak­ci­onâ­ru struk­tû­ra ti­ku­si pâr­ska­tî­ta, kopð tam pie­vie­no­jâs
BASF struk­tûr­vie­nî­ba “Wintershall” un EDF.
Lai gan ðie uz­òç­mu­mi jau ie­priekð ti­ka mi­nç­ti kâ “Gaz­prom” par­tne­ri
“So­uth Stre­am” pro­jek­tâ, piekt­dien pa­rak­stî­tais lî­g ums ir pirm­â ju­ri­dis­ki
sais­to­ðâ vie­no­ða­nâs ðo kom­pâ­ni­ju star­pâ at­tie­cî­bâ uz gâ­zes­va­da plâ­no­to
bûv­nie­cî­bu.
Kâ Krie­vi­jas zi­òu aìen­tû­râm skaid­ro­ja ENI iz­pil­ddi­rek­tors Pa­olo Ska­
ro­ni, 2012. ga­da pir­ma­jâ pus­ç “So­uth Stre­am” par­tne­ri po­ten­ci­âla­jiem kre­
di­to­riem ie­sniegs in­ves­tî­ci­ju plâ­nu.
Iz­strâ­dâ­ta re­no­vç­to mâ­jok­ïu elek­tro­nis­kâ kar­te
Eko­no­mi­kas mi­nis­tri­ja ir iz­vei­do­ju­si elek­tro­nis­ko kar­ti (e-kar­ti), ku­râ
at­zî­mç­tas daudz­dzî­vok­ïu çkas, kas re­no­vç­tas, pie­sais­tot fi­nan­sç­ju­mu no
Ei­ro­pas Re­ì i­onâ­lâs at­tîs­tî­bas fon­da (ERAF).
Par kat­ru e-kar­tç ie­vie­to­to çku ap­ko­po­ta in­for­mâ­ci­ja gan par veik­ta­jiem
bûv­dar­biem, gan sa­snieg­to vai plâ­no­to sil­tum­ener­ì i­jas ie­tau­pî­ju­mu. Kar­tç
at­zî­mç­tas arî tâs mâ­jas, par ku­ru re­no­vâ­ci­ju ir no­slçg­ti lî­g u­mi ar Lat­vi­jas
In­ves­tî­ci­ju un at­tîs­tî­bas aìen­tû­ru (LI­A A).
Kopð prog­ram­mas sâk­ða­nas 2009. ga­da ap­rî­lî îs­te­no­ta vir­kne in­for­ma­
tî­vu pa­sâ­ku­mu, kas vei­ci­nâ­jis ie­dzî­vo­tâ­ju ak­ti­vi­tâ­ti, un pað­laik re­no­vç­tas
jau vai­râk ne­kâ 70 mâ­jas.
Lai in­for­mç­tu par lîdz­ði­nç­jo ERAF ak­ti­vi­tâ­tes “Daudz­dzî­vok­ïu
dzî­vo­ja­mo mâ­ju sil­tum­no­tu­rî­bas uz­la­bo­ða­nas pa­sâ­ku­mi” ie­vie­ða­nas gai­tu,
22. sep­tem­brî EM, Brî­vî­bas ie­lâ 55, Rî­gâ, eko­no­mi­kas mi­nistrs Ar­tis Kam­
pars pre­zen­tç­ja re­no­vç­to daudz­dzî­vok­ïu mâ­ju e-kar­ti.
ENERÌIJA UN PASAULE
11
ziòas un aktualitâtes
“ABB” Igaunijâ atklâj jaunu saules enerìijas inver toru
raþoðanas lîniju un inþeniercentru
Raþoðanas lînija nodroðina 400 megavatu jaudu gadâ, un to iespçjams
âtri paplaðinât, lai apmierinâtu pieprasîjuma pieaugumu
2011. gada 29.septembris – ABB, vadoðâ elektroenerìçtikas un automâtikas tehnoloìiju grupa, ir atklâjusi pirmo saules enerìijas virknes invertoru raþoðanas lîniju un inþeniercentru Jiri (Jüri) pilsçtâ Igaunijâ, lai apmierinâtu pieaugoðo pieprasîjumu pçc saules enerìijas tehnoloìijâm.
Jaunâ raþoðanas lînija ik gadu var nodroðinât 400 megavatu jaudu, un
vajadzîbas gadîjumâ to iespçjams âtri paplaðinât, reaìçjot uz ilgtermiòâ
pieaugoðo pieprasîjumu pçc saules enerìijas invertoriem. Inþeniercentrs
kalpo saules enerìijas invertoru komercdarbîbas, kâ arî turpat esoðo motoru un piedziòas sistçmu rûpnîcas atbalstam.
“Mçs esam pârliecinâti, ka ar vien lielâku daïu no mûsu patçrçtâs enerìijas veidos saules enerìija, lai mazinâtu elektroenerìijas raþoðanas ietekmi uz klimatu, un mçs paredzam, ka ilgtermiòâ ðîs rûpnîcas raþoðanas
apjoms tikai pieaugs,” saka Ulrihs Ðpîshofers (Ulrich Spiesshofer) – ABB
Grupas Diskrçtâs automatizâcijas un piedziòas divîzijas vadîtâjs. “Ðis solis ir bûtisks pavçrsiens mûsu saules enerìijas tehnoloìiju piedâvâjuma
paplaðinâðanâ.”
“Latvenergo” apòçmîbas
pilns palielinât pârdoðanas
apjomus par 20%
Latvijas energokompânija AS
“Latvenergo” ðogad Baltijâ plâno
pârdot par 20% vairâk elektroenerìijas nekâ pçrn, tâdçjâdi sasniedzot
lielâko pârdotâs elektroenerìijas
apjomu kopð neatkarîbas atjaunoðanas, intervijâ kompânijas izdevumam “Energo Forums” saka elektroenerìijas pârdoðanas direktors
Dâvis Skulte.
Viòð norâda, ka tas arî ïaus uzòçmumam ieòemt elektroenerìijas
tirdzniecîbas lîderpozîcijas Baltijâ.
Pamatâ ðâds pieaugums tiek
prog nozçts, òemot vçrâ uzòçmuma
darbîbu un jaunos klientus Igaunijâ
un Lietuvâ.
Franèi sola palîdzçt ar Ignalinas AES dekonstrukciju
Francijas premjerministrs Fransuâ Fijons, kas piektdien ieradies darba vizîtç Viïòâ, solîjis, ka viòa valsts atbalstîs Lietuvu 2009. gadâ apturçtâs Ig nalinas atomelektrostacijas (AES) slçgðanâ.
Tomçr viòð nav sniedzis konkrçtu atbildi uz jautâjumu, vai Francija atbalstîs Lietuvas centienus iegût ðim
mçríim no Eiropas Savienîbas (ES) 870 miljonus eiro (611 miljonus latu). ES Lietuvai var atvçlçt tikai aptuveni
300–400 miljonus eiro. Ja neizdosies vienoties par finansçjumu, valsti gaida milzîgi tçriòi.
“Mçs esam apòçmuðies atbalstît Lietuvu AES slçgðanâ. Izmaksas tieðâm izrâdîjuðâs lielâkas, nekâ tika plânots. Ðis pârsteigums atklâjâs, kad konkursâ uzvarçjuðais uzòçmums sâka darbu. Iespçjams, vislabâk bûtu izvçrtçt visus iemeslus. Lai nu kâ, mçs strâdâsim kopâ, lai nodroðinâtu (..), ka Ig nalinas AES tiek slçg ta laikus, turklât
droðâ un pienâcîgâ veidâ,” kopîgâ preses konferencç ar Lietuvas premjeru Andrju Kubiïu sacîjis Fijons.
Pçc Kubiïus teiktâ, Francija labi apzinâs abpusçjo saistîbu nozîmîgumu, bet sarunas par konkrçtâm summâm,
tâpat kâ par visu ES finanðu perspektîvu laika posmam pçc 2014. gada, turpinâsies.
Izpildot saistîbas, ko Lietuva uzòçmâs, stâjoties Eiropas Savienîbâ, Ig nalinas AES pirmais energobloks tika
apturçts 2004. gada 31. decembrî, bet otrais – 2009.gada pçdçjâ dienâ.
JAuNÂS PAAuDZES
ZEMES SILTuMSÛkÒI
MÛSU VISMODERNÂKIE SILTUMSÛKÒI!
VIEGLÂK NEK Â JEBK AD AGRÂK
SIA “Divine Heat Company“
www.nibe.lv
67 55 24 55
12
ENERÌIJA UN PASAULE
2011/5
ziòas un aktualitâtes
Fu­ku­ði­mas AES avâ­ri­ja
sma­gi ie­dra­gâ­ju­si
ko­dol­ener­ìç­ti­kas nâ­kot­nes
per­spek­tî­vas
Avâ­ri­ja Ja­pâ­nas Fu­ku­ði­mas
atom­elek­tro­sta­ci­jâ no­piet­ni ie­dra­
gâ­ju­si ko­dol­ener­ì i­jas nâ­kot­ni, uz­
ska­ta Starp­tau­tis­kâ Atom­ener­ì i­jas
aìen­tû­ra (IA­EA).
Ðî ie­mes­la dçï IA­E A sa­ma­zi­nâ­
ju­si lîdz 2050. ga­dam sa­ra­þo­tâs
ko­dol­ener­ì i­jas
prog­no­zi
par
gan­drîz 8%.
Sa­v u ik­ga­dç­jo prog­no­zi IA­E A
veic, bal­sto­ties uz na­ci­onâ­lo val­
dî­bu
pie­òem­ta­jiem
lç­mu­miem
un jaun­u re­a k­to­r u bûv­n ie­cî­bas
pro­jek­tiem.
Pað­rei­zç­jâ prog­no­ze lie­lâ­ko­ties
sais­tî­ta ar tâ­dâm val­stîm kâ Vâ­ci­ja,
ku­ra no­lç­ma mai­nît sa­vu ener­ìç­ti­
kas po­li­ti­ku un lîdz 2022. ga­dam
slçgt vi­sas atom­elek­tro­sta­ci­jas, tur­
klât vçl se­ðas val­stis, ku­ras pirms
no­ti­ku­ðâs ka­tas­tro­fas plâ­no­ja sâkt
ko­dol­ener­ì i­jas iz­man­to­ða­nu, vairs
to da­rît ne­do­mâ, otr­dien pa­vçs­tî­
ja IA­EA ko­dol­ener­ì i­jas eks­perts
Hol­gers Rog­ners.
Pað­laik ko­pç­jâ atom­re­ak­to­ru
jau­da vi­sâ pa­sau­lç ir 375 gi­ga­va­ti,
kas vei­do 13,5% no ko­pç­jâ sa­ra­þo­
tâ elek­tro­ener­ì i­jas ap­jo­ma. IA­EA
prog­no­zç, ka lîdz 2050. ga­dam ðis
skait­lis sa­ruks lîdz 6,2%.
IA­EA ìe­ne­râl­di­rek­tors Ju­ki­ja
Ama­no gan no­râ­da, ka vi­sâ pa­sau­
lç ko­dol­ener­ì i­jas ra­þo­ða­nas ap­joms
to­mçr pa­lie­li­nâ­sies, lai arî ne tik
strau­ji, kâ prog­no­zçts sâ­ku­mâ.
Viòð prog­no­zç, ka lie­lâ­kâ iz­aug­
sme bûs vç­ro­ja­ma tâ­dâs val­stîs kâ
Íî­na un In­di­ja.
2010. ga­dâ Igau­ni­jâ ie­vç­ro­ja­mi pa­lie­li­nâ­ju­ðies ener­ìi­jas
ra­þo­ða­nas ap­jo­mi
2010. ga­dâ Igau­ni­ja sa­ra­þo­ju­si gan­drîz 13 000 gi­ga­vat­stun­du (GWh)
elek­tro­ener­ì i­jas, kas ir uz pus­i vai­râk ne­kâ 2009. ga­dâ, lie­ci­na Igau­ni­jas
sta­tis­ti­kas pâr­val­des da­ti.
Pie­augu­ði arî ci­ta vei­da ener­ì i­jas ra­þo­ða­nas ap­jo­mi.
At­g ûs­to­ties no îs­lai­cî­gas ra­þo­ða­nas jau­das sa­ma­zi­nâ­ða­nâs, 2010. ga­dâ
elek­tro­ener­ì i­jas ra­þo­ða­na sa­snie­g u­si 2007. ga­da lî­me­ni, ko gal­ve­no­kârt
vei­ci­nâ­ja elek­tro­ener­ì i­jas tir­g us at­vçr­ða­na un po­zi­tî­vas pâr­mai­òas valsts
iek­ðç­jâ eko­no­mi­kâ.
Tâ kâ vai­râk ne­kâ 90% elek­tro­ener­ì i­jas Igau­ni­jâ tiek sa­ra­þo­ti, iz­man­to­
jot deg­slâ­nek­li, par 20% pa­lie­li­nâ­ju­sies arî deg­slâ­nek­ïa ra­þo­ða­na.
Sa­lî­dzi­not ar 2009. ga­du, div­reiz pa­lie­li­nâ­ju­sies arî elek­tro­ener­ì i­jas ra­
þo­ða­na, iz­man­to­jot at­jau­no­ja­mos ener­go­re­sur­sus, par ko gal­ve­no­kârt jâ­pa­
tei­cas jaun­ajâm spçk­sta­ci­jâm, kas ko­ìe­ne­râ­ci­jâ ra­þo elek­tro­ener­ì i­ju un sil­
tum­ener­ì i­ju, par ku­ri­nâ­mo iz­man­to­jot mal­ku.
Vç­ja ener­ì i­jas un hid­ro­ener­ì i­jas ra­þo­ða­na, sa­lî­dzi­not ar ko­pç­jo sa­ra­þo­to
elek­tro­ener­ì i­jas ap­jo­mu Igau­ni­jâ, vçl jo­pro­jâm no­ti­ka sa­mç­râ ma­zos ap­jo­
mos – ma­zâk ne­kâ trîs pro­cen­ti no sa­ra­þo­tâs elek­tro­ener­ì i­jas. To­mçr 2010.
ga­dâ arî ða­jâ jo­mâ bi­ja vç­ro­ja­ma at­tîs­tî­ba.
Vei­dos elek­tro­ener­ìi­jas un sil­tum­ener­ìi­jas pa­kal­po­ju­mu
snie­dzç­ju re­ìis­tru
22. sep­tem­brî Saei­ma tre­ða­jâ un ga­lî­ga­jâ la­sî­ju­mâ pie­òç­ma gro­zî­ju­mus
Ener­ìç­ti­kas li­ku­mâ, kas pa­redz iz­slçgt elek­tro­ener­ì i­jas un sil­tum­ener­ì i­
jas ra­þo­ða­nu un tir­dznie­cî­bu no to re­g u­lç­ja­mo sa­bied­ris­ko pa­kal­po­ju­mu
vi­dus, ku­ru snieg­ða­nai ir ne­pie­cie­ða­ma li­cen­ce, un pa­redz ðo pa­kal­po­ju­mu
snie­dzç­ju re­ì is­tra iz­vei­di.
Ðie gro­zî­ju­mi ne­pie­cie­ða­mi, lai ma­zi­nâ­tu elek­tro­ener­ì i­jas un sil­tum­ener­
ìi­jas ra­þo­tâ­jiem un tir­go­tâ­jiem uz­lik­to ad­mi­nis­tra­tî­vo slo­g u, vien­kâr­ðo­jot,
pa­ât­ri­not un uz­la­bo­jot ad­mi­nis­tra­tî­vo pro­ce­su, vei­ci­nâ­tu elek­tro­ener­ì i­jas
un sil­tum­ener­ì i­jas tir­g us at­tîs­tî­bu, kâ arî no­vçr­stu Eko­no­mi­kas mi­nis­tri­
jas un re­g u­la­to­ra fun­kci­ju pâr­klâ­ða­nos. Li­kum­pro­jek­tâ ie­kïau­tâs nor­mas
ir sa­ska­òo­tas ar li­kum­pro­jek­tâ “Gro­zî­ju­mi Elek­tro­ener­ì i­jas tir­g us li­ku­mâ”
ie­kïau­ta­jâm nor­mâm, kas re­g u­lç elek­tro­ener­ì i­jas ra­þo­tâ­ju un tir­go­tâ­ju re­
ìis­trç­ða­nu.
Tâ­pat ener­ìç­ti­kas li­kum­pro­jekts pa­pil­di­nâts ar re­g u­lç­ju­mu, kas no­sa­
ka, kâ da­bas­gâ­zes pie­gâ­dâ­tâjs pie­gâ­dâ da­bas­gâ­zi lie­to­tâ­jam, kurð kâ jauns
lie­to­tâjs pie­pra­sa da­bas­gâ­zes pie­gâ­di ga­zi­f i­cç­ta­jâ ob­jek­tâ. Ðâ­da re­dak­ci­ja
ne­ie­ro­be­þo efek­tî­vu kon­ku­ren­ci un nav pre­tru­nâ ar gâ­zes tir­g us li­be­ra­li­zâ­
ci­jas pra­sî­bâm, kas no­teik­tas Ei­ro­pas Par­la­men­ta un Ei­ro­pas Pa­do­mes di­
rek­tî­vâ par ko­pî­g iem no­tei­ku­miem at­tie­cî­bâ uz da­bas­gâ­zes iek­ðç­jo tir­g u.
Lat­vi­jas un Igau­ni­jas bûv­nie­ku sa­dar­bî­bâ sa­ga­ta­vos bûv­lau­ku­mu jaun­ajai ko­ìe­ne­râ­ci­jas
sta­ci­jai Jel­ga­vâ
Lat­vi­jas un Igau­ni­jas uz­òç­mu­mu ap­vie­nî­ba uz­va­rç­ju­si Jel­ga­vas cen­tra­li­zç­to ap­ku­ri no­dro­ði­no­ðâ uz­òç­mu­ma
SI­A “For­tum Jel­ga­va” kon­kur­sâ par bûv­lau­ku­ma sa­ga­ta­vo­ða­nu jaun­ajai ko­ìe­ne­râ­ci­jas sta­ci­jai, lie­ci­na Ie­pir­ku­mu
uz­rau­dzî­bas bi­ro­ja (IUB) pa­zi­òo­jums.
SI­A “For­tum Jel­ga­va” ie­pir­ku­mâ par bûv­lau­ku­ma sa­ga­ta­vo­ða­nu bi­oku­ri­nâ­mâ ko­ìe­ne­râ­ci­jas sta­ci­jas bûv­nie­cî­
bai Jel­ga­vâ, Rûp­nie­cî­bas ie­lâ 73, èetr­u pre­ten­den­tu kon­kur­sâ uz­va­rç­ju­si di­vu uz­òç­mu­mu ap­vie­nî­ba – SI­A “RTS
In­fra cons­truc­ti­on” no Rî­gas un AS “Ehi­tus­fir­ma Rand&Tu­ul­berg” no Igau­ni­jas, ku­ra dar­bî­ba kon­cen­trç­ta Tar­tu
un Tal­li­nâ.
Pçc IUB in­for­mâ­ci­jas, uz­òç­mu­mu ap­vie­nî­bas pie­dâ­vâ­tâ lî­g um­ce­na ir 171 517 la­ti, ne­skai­tot pie­vie­no­tâs vçr­tî­bas
no­dok­li (PVN), un ðo ap­jo­mî­gâ pro­jek­ta da­ïu ne­f i­nan­sç Ei­ro­pas Sa­vie­nî­bas fon­di, un bûv­lau­ku­ma sa­ga­ta­vo­ða­na
no­tiks par SI­A “For­tum Jel­ga­va” lî­dzek­ïiem.
Kâ lie­ci­na in­for­mâ­ci­ja AS “Ehi­tus­fir­ma Rand&Tu­ul­berg” ofi­ci­âla­jâ mâ­jas­la­pâ, uz­òç­mums no­dar­bo­jas gan ar
dzî­vo­ja­mo çku, gan ar in­dus­tri­âlu ob­jek­tu un çku bû­vç­ða­nu. Pç­dç­jo ga­du lai­kâ tas Igau­ni­jâ vei­cis arî vai­râ­ku os­tu
re­kon­struk­ci­ju.
2011/5
ENERÌIJA UN PASAULE
13
ziòas un aktualitâtes
Ð
Pasniegta AS “Latvijas Gâze”
Gada balva Operai
â gada 22. septembrî opernamâ gadskâr tçjais lielais notikums – AS “Lat vijas Gâze” iz teica savu at zinî bu labâkajiem Lat vijas Nacionâlâs operas pagâjuðâs sezonas solis tiem, mûziíiem, tehniskajiem darbiniekiem un jaunuz vedumam (to noteica skatî tâju balsojums), kâ arî suminâja izcilus mâksliniekus par mûþa ieguldîjumu. kopsummâ tika
pasniegtas desmit balvas.
Der atskatîties uz operas kâ þanra izpratnes maiòu pçdçjos gadu
desmitos. Cik sen, kad no solista
prasîja vienîgi balsi. Ja klât nâca
arî kâds mazumiòð izskata un tçlotprasmes, tad to jau varçja uzskatît
par izcilu veiksmi. Tie retie, kuriem
cauri “dzelzs priekðkaram” izdevâs
noskatîties, piemçram, kâdu slavenu itâïu operuzvedumu, teica: “Tas
pârpasaulîgais bel canto (skaista dziedâðana) jâbauda aizvçrtâm
acîm, skatîties to nav iespçjams.”.
Tagad poppasaulç valdoðais jaunîbas un skaistuma kults ir izplatîjies
pat uz tâdu absolûti nepopþanru kâ
opera, prasot, lai dziedâtâjas izskatîtos kâ topmodeles, bet dziedâtâji
– vismaz ar hokejista muskulatûru.
Un te nu mûsu solisti spoþi uzmirdz
pie pasaules operzvaigþòu debe14
ENERÌIJA UN PASAULE
sîm, izraisot ovâcijas (pat stâvovâcijas!) slavenâkajos opernamos. Kâ
Kristînes Opolais debija Londonas
Koventgârdena operâ, debitçjot
Èo-èo-sanas lomâ Puèini “Madama Butterfly” (par to pat rakstîja
kâ par sansacionâlâko debiju uz ðîs
skatuves). Bavârijas Valsts opera,
Milânas La Scala, Minhenes Operas festivâls, Tokijas Jaunais Nacionâlais teâtris. Mâsa Andþelika,
Neda, Nâra. Un Tatjana operas
“Jevgeòijs Oòegins” iestudçjumâ
mûsmâjâs – tas, nudien, ir milzu
veikums, par ko Kristînei Opo­
lais pienâkas balva par îpa­
ðiem mâkslinieciskiem sasnie­
gumiem iepriekðçjâ sezonâ.
Kristîni, kura kopâ ar dzîvesbiedru diriìentu Andri Nelsonu tieði
tajâ vakarâ atklâja Birmingemas
Simfoniskâ oríestra sezonu ar
Verdi “Rekviemu”, vçrðoties televîzijas kamerâ, silti sveica kolçìi.
Par labâkâs operas solistes
balvas saòçmçju jauno Lieni Kinèu
LNO mâkslinieciskais direktors
Arturs Maskats ir teicis, ka viòas
soprâns ir îpaði gaidîts visâs operas trupâs. “Tâdu balsi ar nepacietîbu gaidîjâm arî mçs”, viòð atzîst.
Titulloma Verdi operâ “Aîda”, Liza
Èaikovska “Pîía dâmâ”. Starp citu,
Liza ir arî Kristînes Opolais loma.
Balvu pasniegðanas koncertâ nodziedot Èo-èo-sanas âriju, Liene it
kâ teica – varbût, ka es nemaz nebûðu sliktâka par Kristîni...
Labâkais
operas
solists
Jânis Apeinis, kâ saka, komentârus neprasa. Viòam ir viss – balss,
izskats (ieskaitot hokejista muskula2011/5
ziòas un aktualitâtes
tû­ru un vin­gru­mu), lie­lis­ka tç­lot­pras­
me, tur­klât gan tra­ìis­ka­jâ Oòe­gi­na
lo­mâ “Jev­ge­òi­jâ Oòe­gi­nâ”, gan ðar­
man­tâ un blç­dî­gâ Fi­ga­ro lo­mâ Ro­si­ni
“Se­vil­jas bâr­ddzi­nî” pçr­nâs se­zo­nas
jaun­ie­stu­dç­ju­mos, gan arî kâ ci­nis­
kais sir­þu lau­zçjs Dons Þu­ans, vçr­ðu
kâ­vçjs un sie­vie­ðu mî­lu­lis Es­ka­mil­jo
“Kar­me­nâ”, Je­ïec­kis “Pî­ía dâ­mâ” un
Ðâr­pless “Ma­da­ma Butterfly”. As­to­
òas iz­râ­des mç­ne­sî, pa di­vâm – kat­ru
ne­dç­ïu. Tur va­ja­dzîgs kram­pis!
La­bâ­kie ba­le­ta so­lis­ti – par­
tne­ri uz ska­tu­ves un dzî­vç –
El­za Lei­ma­ne-Mar­ti­no­va un
Rai­monds Mar­ti­novs. Mar­ge­ri­
ta un Ar­mâns ba­le­tâ “Ka­mç­li­ju dâ­
ma”, He­lç­na un Ob­erons iro­nis­ka­jâ
ba­le­ta ko­mç­di­jâ “Sap­nis va­sa­ras
nak­tî”, Au­ro­ra un De­zi­rç “Ap­bur­
ta­jâ prin­ce­sç” un vçl dau­dzas dau­
dzas lo­mas. Plus pie­da­lî­ða­nâs ga­la
kon­cer­tos ar pa­sau­les ba­le­ta zvaig­
znçm ASV, So­mi­jâ, Vâ­ci­jâ, Itâ­li­jâ,
Igau­ni­jâ, Dien­vid­âf­ri­kas Re­pub­li­kâ.
Jaun­ie mâks­li­nie­ki se­vi pie­sa­ka
arî ho­reo­g râ­f i­jâ, stu­dç­da­mi Lat­
vi­jas Mû­zi­kas aka­dç­mi­jâ, par ko
lie­ci­nâ­ja kon­cer­tâ no­de­jo­tâ ba­le­ta
mi­ni­atû­ra “Trîs”.
Na­ci­onâ­lâs ope­ras te­ât­ra lep­nums
ir mâks­li­nie­ki, ku­ri oper­te­ât­rim vel­tî­
ju­ði sa­vu mû­þu. Par le­ìen­dâ­ru mû­
þu mâk­slâ ap­bal­vo­ta ba­le­ta so­lis­te,
2011/5
ba­let­meis­ta­re, re­pe­ti­to­re un jaun­o
de­jo­tâ­ju audzi­nâ­tâ­ja Irç­na Stro­de,
Vi­òas audzçk­òu vi­dû ir tâ­di di­man­
ti kâ Vel­ta Vil­ci­òa, La­ri­sa Tui­so­va,
Ine­se Dum­pe, Za­ne Liel­di­dþa.
40 ga­dos uz ska­tu­ves dzie­dâts
vai­râk ne­kâ 2100 rei­þu, tâ­dçï bal­
vu par ie­g ul­dî­to mû­þa dar­bu
mâk­sli­nie­cis­ka­jâ jo­mâ iz­pel­nî­jies
ope­ras so­lists An­dris Blau­ma­nis.
Pâ­râk garð bû­tu vi­òa no­dzie­dâ­to lo­
mu uz­skai­tî­jums. Ko­lç­ì i vi­òu rak­
stu­ro kâ klu­su sa­skar­smç un dzî­
vç, ta­èu par lo­mâm “Co­si fan tu­te”,
“Fi­ga­ro kâ­zâs”, “Se­vil­jas bâr­ddzi­nî”,
“Ai­dâ”, “Ri­go­le­to” un ci­tâs to gan nevar teikt.
La­bâ­kais or­íes­tra mâk­sli­
nieks Ul­dis Zil­berts Na­ci­onâ­la­jâ
ope­râ sâ­cis strâ­dât 1991. ga­dâ 18
ga­du ve­cu­mâ, vçl mâ­co­ties mû­zi­kas
vi­dus­sko­lâ. Kopð 1996. ga­da viòð
va­da trom­bo­nu gru­pu kâ kon­cert­
meis­tars. Ko­pâ ar ko­lç­ì iem kvar­
te­ta “Bras­sa No­va” sa­stâ­vâ Ul­dis
Zil­berts kon­cer­tu kup­li­nâ­ja ar Ger­ð­vi­na “Por­tre­tiem”.
Kris­tâ­la kur­pî­ðu bur­vis – tâ va­
rç­tu no­saukt Ope­ras un ba­le­ta iz­râ­
þu ap­avu iz­ga­ta­vo­ða­nas un re­mont­a
da­ïas va­dî­tâ­ju Jâ­ni Plâ­ni­cu,
kurð sa­òç­ma bal­vu par ie­g ul­dî­to
mû­þa dar­bu LNO teh­nis­ki ad­
mi­nis­tra­tî­va­jâ jo­mâ. “Es at­ro­dos
starp di­vâm fron­tçm. No vie­nas
pus­es ir mâk­sli­nieks, kurð grib, lai
ap­avs bû­tu çrts un ne­bû­tu îpa­ði jâ­
ieval­kâ. No ot­ras pus­es at­kal ir kos­
tî­mu mâk­sli­nieks, kurð uz­stâj, ka
ap­avam vi­zu­âli jâ­at­bilst vi­òa ie­ce­
rei”, tei­cis Jâ­nis Plâ­nics.
Lîdz pat 20. sep­tem­brim ska­tî­
tâ­ji por­tâ­lâ “Del­f i” va­rç­ja bal­sot
par la­bâ­ko se­zo­nas jaun­ie­stu­
dç­ju­mu. Iz­vç­le ne­bi­ja vieg­la, jo
pre­ten­dç­ja tik at­ðíi­rî­g i uz­ve­du­
mi kâ ope­ras “Jev­ge­òijs Oòe­g ins”,
“Se­vil­jas bâr­ddzi­nis”, “Vilk­aèu
man­ti­nie­ce”, ba­le­ti “Sap­nis va­sa­ras
nak­tî” un “Ka­mç­li­ju dâ­ma”. Ska­
tî­tâ­ji iz­vç­lç­jâs ne­for­mâ­lâ re­þi­so­ra
Ai­ka Ka­ra­pet­ja­na dul­li ie­stu­dç­to
un kos­tî­mu mâk­sli­nie­ces Kris­tî­
nes Past­er­na­kas dî­vai­ni ie­tçr­pto
“Se­vil­jas bâr­ddzi­ni”.
Vi­si ap­bal­vo­tie tei­ca sil­tus pa­tei­
cî­bas vâr­dus sa­viem sko­lo­tâ­jiem, ko­
lç­ìiem, ìi­me­nçm un, pro­tams, Lat­
vi­jas Na­ci­onâ­lâs ope­ras pat­ro­nam
AS “Lat­vi­jas Gâ­ze”. Lai arî kâ ope­
ru mî­lç­tu AS “Lat­vi­jas Gâ­ze” val­des
priekð­sç­dç­tâjs
Ad­ri­ans
Dâ­vis,
ir zi­nâms, ka lç­mu­mus pie­òem ko­
le­ìi­âli, vi­sa val­de. Stâ­vo­vâ­ci­jas AS
“Lat­vi­jas Gâ­ze” val­dei! Bal­vas lau­re­
âtu svei­cç­ju no­vç­lç­jums – lai kul­tû­ra
tik­tu at­bal­stî­ta ne ma­zâkpar ho­ke­ju!
Zaiga Kipere
Gunâra Janaiða foto
ENERÌIJA UN PASAULE
15
runâ Latvijas pilsçtu mçri
In­ter­vi­ja ar Jel­ga­vas pil­sç­tas
Do­mes priekð­sç­dç­tâ­ju An­dri Râ­vi­òu
par enerìçtikas jautâjumiem
T
â­pat kâ cit­viet Lat­vi­jâ, arî Jel­ga­vâ aiz­va­d î­tie div­des­mit ga­di nav bi­ju­ði vieg­li un vien­no­zî­mî­gi trak­tç­ja­mi – lîdz ar val­s tis­
kâs ne­at­ka­rî­bas at­jau­no­ða­nu pa­kâ­pe­nis­ki mai­nî­ju­sies ne ti­kai pil­sç­tas rûp­nie­cis­kâs, bet arî sa­bied­ris­kâs un in­di­vi­du­âlâs
ener­go­ap­gâ­des jo­ma. Ðîs pâr­mai­òas iz­pau­dâs gan kâ reg­re­sî­va ten­den­ce – ar ener­go­re­sur­su pa­tç­ri­òa kri­tu­mu –, gan arî
ie­zî­mç­jâs ar pa­kâ­pe­nis­k u in­fra­s truk­tû­r as un ìe­ne­r â­ci­jas avo­tu re­kon­s truk­ci­ju, sil­tum­ener­ìi­jas un elek­tro­ener­ìi­jas ap­gâ­des
tîk­lu mo­der­ni­z â­ci­ju, kas tur­pi­nâs arî ta­gad. Pro­tams, ðâ­da kva­li­ta­tî­va un kvan­ti­ta­tî­va pâr­kâr­to­ða­nâs nav bi­ju­si vieg­la, un tâ
at­s tâ­ju­si savas “pç­das” pil­sç­tas ener­go­ap­gâ­des struk­tû­r â – to­mçr, no ot­r as pus­es rau­go­ties, aiz­va­d î­ta­jos div­des­mit, un jo
îpa­ði pçdçjos des­mit ga­dos pa­veik­tais liek jel­gav­nie­kiem bût arî lep­niem par sa­vu pil­sç­tu un tâs ener­go­ap­gâ­des saim­nie­cî­
bu. At­ska­to­ties uz pa­gât­nes no­ri­sçm un pie­vçr­ðo­ties nâ­kot­nes ie­ce­rçm, par Jel­ga­vas pil­sç­tas ener­go­ap­gâ­des sa­snie­gu­miem,
iz­aici­nâ­ju­miem, pro­blç­mâm un at­tîs­tî­bas vir­zie­niem ar E&P pâr­do­mâs da­lî­jâs pil­sç­tas Do­mes priekð­sç­dç­tâjs An­dris Râ­viòð.
MWh
300000
16
Ener­ì i­ja un Pa­s au­le (E&P):
Kâ jûs îsi, kon­spek­t î­vâ vei­
dâ rak­stu­ro­tu pað­rei­zç­jo si­
tu­â ci­ju Jel­ga­vas pil­sç­tas un
no­va­da ener­ìç­t i­kas kom­plek­
sâ – gan elek­tro­ener­ì i­jas, gan
sil­tum­ener­ì i­jas ap­gâ­d es sfç­
râs? Kas ðo­brîd ir lie­lâ­kie
sil­tu­m a un elek­t ro­ener­ì i­jas
pa­tç­rç­tâ­ji pil­sç­tâ un kâ aiz­
va­dî­to 20 ga­du lai­kâ mai­nî­
ju­sies pil­sç­tas ener­go­pa­tç­r i­òa
struk­tû­ra?
1. attçls. CSA sistçmâ nodotâ siltumenerìija,
piegâdâtâ siltumenerìija un siltuma
zudumi, MWh
2. attçls. Siltumenerìijas realizâcija
SIA “Fortum Jelgava”
An­dris Râ­viòð (A.R.): No 65
tûk­sto­ðiem Jel­ga­vas ie­dzî­vo­tâ­ju
ap­mç­ram 2/3 dzî­vo mâ­jâs, kas pie­
slçg­tas cen­tra­li­zç­tâs sil­tum­ap­gâ­
des sis­tç­mai (CSAS). Lie­lâ­kâ da­ïa
sa­bied­ris­ko çku (sko­las, bçr­nu­
dâr­zi) sa­òem sil­tum­ener­ì i­ju cen­
tra­li­zç­ti, bet at­se­við­ías sa­bied­
ris­kâs çkas, pie­mç­ram, Lat­vi­jas
Lauk­saim­nie­cî­bas
uni­ver­si­tâ­tes
mâ­cî­bu çkas un kop­mît­nes, Jel­ga­
vas pil­sç­tas slim­nî­cu, kâ arî da­ïu
Jel­ga­vas ra­þo­ða­nas uz­òç­mu­mu pað­
reiz ar sil­tum­ener­ì i­ju no­dro­ði­na
au­to­no­mi sil­tu­ma avo­ti.
ENERÌIJA UN PASAULE
250000
200000
214 965
198 893
176 389
177 637
apkures juridiskâm
personâm 19%
150000
100000
47 437
50000
0
karstais ûdens
jurid.pers.
3%
239 171
223 826
37 328
21,2%
2008
40 278
16,8%
17,4%
2009
karstais ûdens
iedzîvotâjiem
21%
apkure
iedzîvotâjiem
57%
2010
Gads
CSA sistçmâ nodota siltumenerìija, MWh
Patçrçtâjiem piegâdâta siltumenerìija, MWh
Siltuma zudumi, MWh
2011/5
runâ Latvijas pilsçtu mçri
Cen­tra­li­zç­tâs sil­tum­ap­gâ­des ope­
ra­tors Jel­ga­vas pil­sç­tâ ir So­mi­jas
ener­go­kon­cer­na mei­tas uz­òç­mums
SI­A “For­tum Jel­ga­va”, kas no­dro­
ði­na sil­tum­ener­ì i­jas ra­þo­ða­nu,
pâr­va­di un sa­da­li, un tir­dznie­cî­bu.
(1. at­tçls).
Sa­bied­rî­bas kat­lu­mâ­jâs un ko­
ìe­ne­râ­ci­jas sta­ci­jâ sa­ra­þo­tâ sil­tum­
ener­ì i­ja tiek pie­gâ­dâ­ta çku ap­ku­rei
un kar­stâ ûdens ap­gâ­dei. No pa­tç­rç­
tâ­jiem no­do­tâ sil­tum­ener­ì i­jas dau­
dzu­ma 78,2 % sa­òem ie­dzî­vo­tâ­ji, pâ­
rç­jie pa­tç­rç­tâ­ji, kas sa­stâ­da 21,8 %,
gal­ve­no­kârt ir sa­bied­ris­kâs çkas,
iz­glî­tî­bas un ve­se­lî­bas ie­stâ­des, kâ
arî tir­dznie­cî­bas uz­òç­mu­mi.
No ko­pç­jâ sil­tum­ener­ì i­jas lie­to­
tâ­jiem no­do­tâ sil­tum­ener­ì i­jas dau­
dzu­ma ap­ku­res va­ja­dzî­bâm tiek
iz­lie­tots 75,7 % un kar­stâ ûdens sa­
ga­ta­vo­ða­nai – 24,3 %. (2. at­tçls)
Lie­lâ­kie sil­tum­ener­ìi­jas pa­tç­rç­tâ­ji
Jel­ga­vas pil­sç­tâ ir dzî­vo­ja­mo çku pâr­
vald­nie­ki SI­A “Jel­ga­vas ne­kus­ta­mâ
îpa­ðu­ma pâr­val­de”, SI­A “NE­BRUK”,
SI­A “RI­MI­DAL”. Pie pâ­rç­jiem lie­
lâ­ka­jiem klien­tiem jâ­min Jel­ga­vas
Iz­glî­tî­bas pâr­val­de, tir­dznie­cî­bas
centrs “Val­de­ka”, VAS “Lat­vi­jas
dzelz­ceïð”, SI­A “MAR­NO J”.
At­tie­cî­bâ uz elek­tro­ener­ì i­jas pa­
tç­ri­òa di­na­mi­ku pil­sç­tâ jâ­at­zîst, ka
aiz­va­dî­ta­jos piec­os ga­dos ir bi­jis vç­
ro­jams lçns, bet sta­bils pie­augums.
E&P: Vai Jel­ga­vas sil­tum­ener­
ìi­jas jau­du nâ­kot­nes stra­tç­ìi­jas
vçr­stas lo­kâ­lo re­sur­su vir­zie­nâ,
vai arî pa­re­dzçts ða­jâ jo­mâ ie­tu­
rçt op­ti­mâ­lu ba­lan­su starp AER
un fo­si­la­jiem re­sur­siem?
A.R.: 2009. ga­dâ sil­tum­ap­gâ­des
sis­tç­mas ope­ra­tors Jel­ga­vas pil­sç­tâ
– SI­A “For­tum Jel­ga­va” vçr­sâs Jel­
ga­vas pil­sç­tas Do­mç ar ie­ce­ri bû­vçt
bi­oko­ìe­ne­râ­ci­jas sta­ci­ju. Pro­jek­ta
ie­tva­ros ir pa­re­dzçts iz­bû­vçt bi­oku­
ri­nâ­mâ ko­ìe­ne­râ­ci­jas elek­tro­sta­ci­
ju, kas no­dro­ði­nâ­tu ar bâ­zes slo­dzi
vi­su pil­sç­tu un ku­râ par ku­ri­nâ­mo
iz­man­to­tu vie­tç­jos at­jau­no­ja­mos
ener­go­re­sur­sus – bi­oma­su. Lai efek­
tî­vi iz­man­to­tu uz­stâ­dî­to ko­ìe­ne­râ­
ci­jas ie­kâr­tu jau­du un pa­lie­li­nâ­tu
ne­pie­cie­ða­mâ sil­tum­ener­ìi­jas ap­jo­
ma ra­þo­ða­nu ko­ìe­ne­râ­ci­jas pro­ce­sâ,
vien­lai­cî­gi ar jaun­âs ko­ìe­ne­râ­ci­jas
elek­tro­sta­ci­jas bûv­nie­cî­bu pa­re­dzçts
iz­bû­vçt sil­tu­ma tîk­lu sais­tva­du, kas
sa­vie­no­tu abos Liel­upes kras­tos iz­
vie­to­tâs sil­tum­ap­gâ­des sis­tç­mas.
Ðo ie­ce­ri Jel­ga­vas pil­sç­tas Do­me
ar sa­vu lç­mu­mu at­bal­stî­ja, lîdz ar
to ïau­jot uz­òç­mu­mam pie­teik­ties
2011/5
Ei­ro­pas Sa­vie­nî­bas struk­tûr­fon­du
at­bal­stî­ta­jâs prog­ram­mâs “At­jau­
no­ja­mo ener­go­re­sur­su iz­man­to­jo­ðu
ko­ìe­ne­râ­ci­jas elek­tro­sta­ci­ju at­tîs­tî­
ba” un “Pa­sâ­ku­mi cen­tra­li­zç­tâs sil­
tum­ap­gâ­des sis­tç­mu efek­ti­vi­tâ­tes
pa­aug­sti­nâ­ða­nai”.
Kâ
bi­oko­ìe­ne­râ­ci­jas
sta­
ci­jas
gal­ve­nâs
priekð­ro­cî­bas
jâ­min:
Ø
augst­âka sil­tu­ma pie­gâ­des
dro­ðî­ba – sta­ci­jâ tiks iz­man­tots vie­
tç­jais ku­ri­nâ­mais, gal­ve­no­kârt no
Zem­ga­les re­ì i­ona, ku­ra pie­gâ­des
nav at­ka­rî­gas no im­por­tç­tâ fo­si­lâ
ku­ri­nâ­mâ pie­gâ­dâ­tâ­jiem;
Ø
ie­vç­ro­ja­mi zem­âkas ku­ri­nâ­
mâ iz­mak­sas;
Ø zem­â ks CO2 lî­me­nis at­mo­sfç­râ
– lîdz ar to sa­ma­zi­nâ­sies ra­þo­ða­nai
ne­pie­cie­ða­mo kvo­tu skaits, ku­ru ie­
gâ­dei bû­tu ne­pie­cie­ða­mi ie­vç­ro­ja­mi
fi­nan­ðu lî­dzek­ïi;
Ø ie­vç­ro­ja­mi augst­â ks ko­ìe­ne­
râ­ci­jâ sa­ra­þo­tâs sil­tum­ener­ì i­jas
îpat­svars un at­tie­cî­g i sa­ra­þo­tâs
elek­tro­ener­ì i­jas ap­joms;
Ø iz­vç­lo­ties lç­tâ­ko bi­oku­ri­nâ­mâ
pie­gâ­dâ­tâ­ju, ir ie­spç­jas sta­bi­li­zçt sil­
tum­ener­ìi­jas pâr­do­ða­nas ce­nu il­gter­
mi­òâ; tiek ra­dî­tas jaun­as dar­ba­vie­tas
ku­ri­nâ­mâ sa­ga­ta­vo­ða­nâ un pie­gâ­dç.
Jaun­ajâ bi­oku­ri­nâ­mâ ko­ìe­ne­râ­ci­
jas elek­tro­sta­ci­jâ ir pa­re­dzçts uz­stâ­
dît tvai­ka kat­lu ar ie­va­dî­to ku­ri­nâ­
mâ jau­du 76 MW un pre­t­spie­die­na
tvai­ka tur­bî­nu ar ìe­ne­ra­to­ru un ter­
mo­fi­kâ­ci­jas sil­tum­mai­òiem. Tur­bî­
nas elek­tris­kâ jau­da ir plâ­no­ta 23
MW un ter­mo­fi­kâ­ci­jas ie­kâr­tu jau­da
45 MW. Tvai­ka kat­la dar­bî­bai ir pa­
re­dzç­ts, iz­man­to­t ver­do­ðâ slâ­òa ku­
ri­nâ­mâ sa­de­dzi­nâ­ða­nas teh­no­lo­ìi­ju.
Bi­oku­ri­nâ­mâ pie­gâ­dçm or­ga­ni­zç­
sim at­klâ­tu ie­pir­ku­mu pro­ce­dû­ru, un
pçc pie­dâ­vâ­ju­mu iz­vçr­tç­ða­nas tiks
slçg­ti lî­gu­mi ar vie­tç­jiem pie­gâ­dâ­tâ­
jiem par saim­nie­cis­ki vi­siz­de­vî­gâ­ka­
jiem pie­gâ­des no­sa­cî­ju­miem (zem­âkâ
ce­na, pie­gâ­des ap­jo­mi, pie­gâ­þu ne­
pâr­trauk­tî­ba u.c. no­sa­cî­ju­mi). Ku­ri­
nâ­mâ pie­gâ­di bûs ie­spç­jams veikt ar
auto­trans­por­tu vai iz­man­to­jot dzelz­
ce­ïa pie­va­du pçc tâ re­kon­struk­ci­jas.
Iz­man­to­jot 100% ap­jo­mâ ðíel­du,
ne­pie­cie­ða­mâs ðíel­das dau­dzums ir
Tabula. Jelgavas pilsçtas elektroenerìijas patçriòa pozitîvâ dinamika
(pa patçriòa sektoriem, 2005.-2010.)
Rûpniecîba un ðim sektoram pielîdzinâtie lietotâji
Elektrificçtais dzelzceïa transports
Sûkòu stacijas, ûdensvadi un kanalizâcijas iekârtas
Nerûpniecîbas un neraþojoðie lietotâji (pakalpojumu sektors)
Tirdzniecîbas un sabiedriskâs çdinâðanas uzòçmumi
Iedzîvotâji
Ielu apgaismojums un gaismas reklâma
Kopâ
12,2 (%)
11,7 (%)
12,1 (%)
13,4 (%)
3,2 (%)
40,9 (%)
7,4 (%)
19,8 (%)
ENERÌIJA UN PASAULE
17
runâ Latvijas pilsçtu mçri
plâ­nots ap­tu­ve­ni 440 000 m³ber/ga­dâ.
Zem­ga­les re­ìi­ons ir ba­gâts ar koks­
nes re­sur­siem – 70 kilo­met­ru râ­di­usâ
ap Jel­ga­vu ir pie­eja­mi 708 tûk­sto­ði
hek­tâ­ri me­þu, ku­ros ie­spç­jams ie­gût
2712 GWh ener­ìç­tis­kâs koks­nes.
E&P: Cik lie­lâ mç­râ sil­tum­
ener­ìi­jas ra­þo­ða­nas jau­du re­
kon­struk­ci­jas pro­jek­tos Jel­ga­vâ
do­mi­nç eko­no­mis­kie as­pek­ti? Vai
tiek re­ali­zç­ti arî pro­jek­ti, ku­ru
teh­nis­ki eko­no­mis­kais pa­ma­to­
jums nav pats op­ti­mâ­lâ­kais, to­
mçr teh­no­lo­ìis­kais ri­si­nâ­jums
– pie­vil­cîgs un ilgtspç­jîgs?
A.R.: Sil­tum­ener­ì i­jas ra­þo­ða­nas
jau­du re­kon­struk­ci­ja un iz­bû­ve Jel­
ga­vâ pa­ma­to­jas uz eko­no­mis­ka­jiem
as­pek­tiem. Ne­ap­ðau­bâ­mi, gâ­ze ir
çrts un, sa­lî­dzi­nâ­ju­mâ ar ci­tiem fo­
si­la­jiem ku­ri­nâ­mâ vei­diem, tî­râks
ku­ri­nâ­mâ veids, ta­èu bi­oku­ri­nâ­mâ
iz­man­to­ða­na cen­tra­li­zç­ta­jâ sil­tum­
ap­gâ­dç no­dro­ði­nâs prog­no­zç­ja­mu
ce­nu, mo­der­nu, ilgtspç­jî­g u ri­si­nâ­ju­
mu. Lîdz ar to at­kri­tîs se­ko­ða­na gâ­
zes ce­nu kâ­pu­miem un kri­tu­miem,
kas ie­tek­mç sil­tum­ener­ì i­jas ta­ri­fus,
kâ arî CO2 iz­me­ðu kvo­tu pir­kða­na
sil­tum­ap­gâ­des va­ja­dzî­bâm. Pa­ra­lç­
li lie­la­jam bi­oko­ìe­ne­râ­ci­jas sta­ci­jas
pro­jek­tam pil­sç­tâ tiek iz­strâ­dâ­ti
pro­jek­ti ka­na­li­zâ­ci­jas sis­tç­mas sil­
tu­ma iz­man­to­ða­nai kar­stâ ûdens
sa­ga­ta­vo­ða­nâ, kâ arî ci­ti pro­jek­ti.
ar to ir pa­lie­li­nâ­jies sil­tum­ener­ì i­jas
pâr­do­ða­nas ta­rifs. Da­bas­gâ­zes ce­
nu svâr­stî­bas ir ne­prog­no­zç­ja­mas,
un ðî ne­prog­no­zç­ja­mî­ba ra­da sil­
tum­ener­ì i­jas ta­ri­fu svâr­stî­bas, ne­
sta­bi­li­tâ­ti fi­nan­ðu plâ­no­ða­nâ un arî
iedzîvotâju ne­ap­mie­ri­nâ­tî­bu.
Ø ne­liels ko­ìe­ne­râ­ci­jas pro­ce­
sâ sa­ra­þo­tâs sil­tum­ener­ì i­jas
îpat­svars
Ener­ìi­jas ra­þo­ða­na ko­ìe­ne­râ­ci­
jas re­þî­mâ vi­sâs pa­sau­les val­stîs ir
vis­pâr­at­zîts efek­tî­vâ­kais ener­ìi­jas
ra­þo­ða­nas veids, jo, ra­þo­jot sil­tum­
ener­ìi­ju un elek­tro­ener­ìi­ju vie­no­tâ
cik­lâ, ir ie­spç­jams sa­sniegt vi­saug­
stâ­ko ku­ri­nâ­mâ sa­de­dzi­nâ­ða­nas
efek­ti­vi­tâ­ti sa­lî­dzi­nâ­ju­mâ ar at­da­
lî­tu sil­tum­ener­ìi­jas ra­þo­ða­nu kat­lu­
mâ­jâs un elek­tro­ener­ìi­jas ra­þo­ða­nu
elek­tro­sta­ci­jâs. Ar 2009. ga­dâ eks­
plu­atâ­ci­jâ no­do­tâs ko­ìe­ne­râ­ci­jas sta­
ci­jas uz­stâ­dî­to ie­kâr­tu sil­tu­ma jau­
du 4,668 MW ir ie­spç­jams sa­ra­þot
39 000 MWh sil­tum­ener­ìi­jas ga­dâ,
kas sa­stâ­da ti­kai 17% no ko­pç­jâ ne­
pie­cie­ða­mâ sil­tum­ener­ìi­jas ap­jo­ma.
CSAS sil­tum­ap­gâ­des dro­ðî­bas,
sil­tum­ener­ì i­jas ra­þo­ða­nas ener­
go­efek­ti­v i­tâ­tes
pa­aug­sti­nâ­ða­
nai un sil­tum­ener­ì i­jas ra­þo­ða­
nas iz­mak­su un kai­tî­go vie­lu
emi­si­jas lî­me­òa sa­ma­zi­nâ­ða­nai
ap­kâr­tç­jâ vi­dç:
Ø
sil­tum­ener­ì i­jas ra­þo­ða­nâ iz­
man­tot al­ter­na­tî­vus ku­ri­nâ­mâ
vei­dus, ku­ru pie­gâ­de nav at­ka­rî­ga
no im­por­tç­tâ fo­si­lâ ku­ri­nâ­mâ pie­
gâ­dçm;
Ø
iz­man­tot ku­ri­nâ­mâ vei­dus
ar sta­bi­lâm pie­gâ­dçm, zem­âm un
prog­no­zç­ja­mâm pie­gâ­þu ce­nâm;
Ø pa­lie­li­nât ko­ìe­ne­râ­ci­jas ie­kâr­
tu jau­das, iz­man­to­jot mûs­die­nî­gas
prog­re­sî­vas teh­no­lo­ì i­jas;
Ø plân­vei­dî­g i veikt ne­re­ha­bi­li­
tç­to sil­tu­ma tîk­lu pos­mu re­no­vâ­ci­ju.
Sa­vu­kârt
elek­tro­ener­ìç­ti­kas
sek­to­râ lie­lâ­kâs pro­blç­mas sa­gâ­dâ
sprie­g u­ma kva­li­tâ­te (tas ir – sprie­
gu­ma “ie­kri­tu­mi” un îs­lai­cî­g i elek­
tro­ener­ì i­jas pie­gâ­des trau­cç­ju­mi)
Jel­ga­vas pil­sç­tas bi­ju­ðâs rûp­nî­cas
“RAF” ap­kâr­tnç (rûp­nie­cis­kâ zo­na).
Lai uz­la­bo­tu sprie­g u­ma kva­li­tâ­ti
E&P: Kâ­das ir ðo­brîd ak­
tu­âlâ­kâs pro­blç­mas Jel­ga­vas
elek­tro- un sil­tum­ap­gâ­dç? Var­
bût jûs va­rç­tu de­ta­li­zç­tâk rak­
stu­rot kâ­du no ðîm pro­blç­mâm
un tâs ri­si­nâ­ju­ma mek­lç­ju­mus?
A.R.: Gal­ve­nâs past­âvo­ðâs pro­blç­
mas, ku­râm ir ne­pie­cie­ða­mi ri­si­nâ­ju­
mi sil­tum­ap­gâ­des kom­plek­sâ, ir:
zem­a sil­tum­ap­gâ­des dro­ðî­ba
Ðo­brîd sil­tum­ener­ì i­jas ra­þo­ða­
nas avo­tos: as­to­òâs kat­lu­mâ­jâs,
no ku­râm vie­na ir re­zer­ves kat­lu­
mâ­ja, un ko­ìe­ne­râ­ci­jas sta­ci­jâ par
ku­ri­nâ­mo tiek iz­man­to­ta da­bas­
gâ­ze. Ne­spç­ja va­ja­dzî­bas ga­dî­ju­mâ
iz­man­tot al­ter­na­tî­vus ku­ri­nâ­mâ
vei­dus ie­tver augs­tu ris­ku. Jaun­
âs bi­oku­ri­nâ­mâ sta­ci­jas iz­bû­ve
pil­sç­tâ ðo si­tu­âci­ju nor­ma­li­zçs.
Ø
augst­as ku­ri­nâ­mâ iz­mak­sas
un ne­prog­no­zç­ja­mas ku­ri­nâ­mâ
ce­nu svâr­stî­bas, kas sa­dâr­dzi­na
sil­tu­ma ta­ri­fu
Pç­dç­jos piec­os ga­dos ir ie­vç­ro­ja­mi
pie­augu­si da­bas­gâ­zes ce­na un lîdz
Ø
18
ENERÌIJA UN PASAULE
Daudzdzîvokïu nams K.Helmaòa ielâ 3
Ø augsts sil­tu­ma zu­du­mu lî­
me­nis ne­re­ha­bi­li­tç­to sil­tu­ma
tîk­lu pos­mos
Ne­ska­to­ties uz to, ka sil­tu­ma zu­
du­mu lî­me­nis ir ie­vç­ro­ja­mi sa­ma­
zi­nâts un 80 % no ko­pç­jâ sil­tu­ma
tîk­lu ga­ru­ma ir re­ha­bi­li­tç­ti, at­li­
ku­ðie ne­re­ha­bi­li­tç­tie sil­tu­ma tîk­li
15,1 km ga­ru­mâ ar sa­vu lai­ku no­
kal­po­ju­ðu mi­ne­râl­va­tes izo­lâ­ci­ju ra­
da lie­lus sil­tu­ma zu­du­mus un lîdz
ar to ie­vç­ro­ja­mi sa­ma­zi­na pâr­va­des
un sa­da­les sis­tç­mas dar­bî­bas ener­
go­efek­ti­vi­tâ­ti.
Ie­spç­ja­mie ri­si­nâ­ju­mi Jel­ga­vas
Jel­ga­vas pil­sç­tas te­ri­to­ri­jâ, eso­ða­
jâ apakð­sta­ci­jâ (a/st) Nr.46 “RAF”
ðogad dar­bâ ti­ka ie­vests otrs
110/20/10 kV trans­for­ma­tors, lîdz
ar to uz pus­i sa­ma­zi­nâ­ju­ðies re­g u­
lâ­rie sprie­g u­ma “ie­kri­tu­mi”, kâ arî
îs­lai­cî­g ie elek­tro­ener­ì i­jas pie­gâ­des
trau­cç­ju­mi.
Lai pil­n î­bâ at­d a­l î­t u rûp­n ie­
cis­k âs zo­n as pa­t ç­rç­t â­jus no pil­
sç­t as un lau­k u pa­t ç­rç­t â­jiem,
a/st. RAF jâ­i z­bû­vç 20 kV tre­
ðâ kop­òu sis­t ç­m a, tâpçc jûnijâ
ir iz­do­t i teh­n is­k ie no­t ei­k u­m i
pie­slç­g u­ma
jau­d as
pa­l ie­l i­n â­
2011/5
runâ Latvijas pilsçtu mçri
ða­n ai
SI­A
AKG
THER­MO­T EC­H NIK
LET­L AND teh­n is­ko no­t ei­k u­mu izpildei. Pro­jek­t a
re­a li­zâ­c i­ja jau ir uz­sâk­t a.
E&P: Kâ­da ir si­tu­âci­ja daudz­dzî­vok­ïu dzî­vo­
ja­mo çku sil­tum­ener­ìi­jas no­tu­rî­bas uz­la­bo­ða­nâ?
Vai jel­gav­nie­ki iz­man­to ie­spç­ju sil­ti­nât sa­vas
mâ­jas un tâ­dç­jâ­di nâ­kot­nç ie­tau­pît uz pa­tç­rç­
tâs sil­tum­ener­ìi­jas rç­íi­na? Kâ­dus mo­ti­vç­jo­ðos
sti­mu­lus no­dro­ði­na pað­val­dî­ba?
A.R.: Jel­ga­vâ pirm­ie re­no­vâ­ci­jas dar­bi ar Vâ­ci­jas
val­dî­bas at­bal­stu ir veik­ti di­vâs daudz­dzî­vok­ïu çkâs.
Kopð EM prog­ram­mas “Daudz­dzî­vok­ïu dzî­vo­ja­mo mâ­
ju sil­tum­ener­ì i­jas uz­la­bo­ða­nas pa­sâ­ku­mi” uz­sâk­ða­
nas no Jel­ga­vas pil­sç­tas Lat­vi­jas In­ves­tî­ci­ju at­tîs­tî­bas
aìen­tû­rai (LI­A A) ir ie­snieg­ti 11 pro­jek­tu pie­tei­ku­mi,
ðo­brîd re­ali­zçts viens pro­jekts, pâ­rç­jie ir pro­ce­sâ, un
re­no­vâ­ci­jas dar­bi tiks uz­sâk­ti ðo­gad vai arî nâ­ka­mâ
ga­da pa­va­sa­rî.
Eko­no­mi­kas mi­nis­tri­ja, Vi­des aiz­sar­dzî­bas un re­
ìi­onâ­lâs at­tîs­tî­bas mi­nis­tri­ja un þur­nâls “Lat­vi­jas
Bûv­nie­cî­ba” rî­ko­ja kon­kur­su “Ener­go­efek­tî­vâ­kâ çka
Lat­vi­jâ 2010”. No­mi­nâ­ci­jâ “Ener­go­efek­tî­vâ­kâ at­jau­no­
tâ daudz­dzî­vok­ïu çka Lat­vi­jâ 2010” 12 daudz­dzî­vok­ïu
mâ­ju kon­ku­ren­cç uz­va­rç­ja daudz­dzî­vok­ïu dzî­vo­ja­mâ
mâ­ja K.Hel­ma­òa ie­lâ 3.
Pirmsskolas izglîtîbas iestâde "Íipari"
E&P: Vai Jel­ga­vâ ir uz­stâ­dî­ti au­to­ma­ti­zç­tie
sil­tum­mez­gli daudz­dzî­vok­ïu çkâs?
A.R.: Au­to­ma­ti­zç­tie sil­tum­mez­gli Jel­ga­vâ ir uz­stâ­
dî­ti 95% daudz­dzî­vok­ïu çku.
E&P: Vai jel­gav­nie­ki – in­di­vi­du­âlie sil­tu­ma
un elek­tro­ener­ìi­jas pa­tç­rç­tâ­ji – iz­râ­da in­te­re­si
par lo­kâ­liem ener­ìi­jas ap­gâ­des vei­diem – tâ­diem
kâ so­lâ­râs sis­tç­mas kar­stâ ûdens sa­ga­ta­vo­ða­
nai un elek­tro­ener­ìi­jas ra­þo­ða­nai, sil­tum­sûk­òu
ri­si­nâ­ju­mi?
A.R.: Ðâ ga­da pa­va­sa­rî Vi­des un re­ì i­onâ­lâs at­tîs­tî­
bas mi­nis­tri­ja iz­slu­di­nâ­ja kon­kur­su par ap­ku­res sis­
tç­mas no­mai­òu in­di­vi­du­âla­jâm dzî­vo­ja­mâm mâ­jâm.
Pir­ma­jâ kâr­tâ no Jel­ga­vas pie­tei­câs se­ðu dzî­vo­ja­mo
mâ­ju îpað­nie­ki, kas pro­jek­ta ie­tva­ros uz­stâ­dîs gan so­
lâ­râs sis­tç­mas ûdens sa­ga­ta­vo­ða­nai, gan jaun­us ap­
ku­res kat­lus. Pa­re­dzam, ka pro­jek­ta ot­ra­jâ kâr­tâ, kas
sâk­sies ok­tob­rî, ak­ti­vi­tâ­te bûs kriet­ni lie­lâ­ka.
E&P: Vai Jel­ga­vas pað­val­dî­ba ir re­ali­zç­ju­si
kâ­du çku ener­go­efek­ti­vi­tâ­tes pa­aug­sti­nâ­ða­nas
pro­jek­tu mu­ni­ci­pâ­la­jâ sek­to­râ, par ku­ru bû­tu
vçrts past­âs­tît Lat­vi­jas mç­ro­gâ? Ja ir, lû­dzu, no­
rak­stu­ro­jiet ðo pro­jek­tu!
A.R.: No 2009. ga­da ok­tob­ra lîdz ðâ ga­da sep­
tem­brim Jel­ga­vâ re­ali­zçts ener­go­efek­ti­vi­tâ­tes pa­
aug­sti­nâ­ða­nas pro­jekts pil­sç­tas pað­val­dî­bas iz­glî­
tî­bas ie­stâ­þu çkâs: 3. pa­mat­sko­lâ, 2. pa­mat­sko­lâ,
4. vi­dus­sko­lâ, Ama­tu vi­dus­sko­lâ, bçr­nu­dâr­zos
“Íi­pa­ri”, “Ka­mo­lî­tis” un “Pa­sa­ci­òa”. Pro­jek­ta bu­
dþets bi­ja 1,8 mil­jo­ni la­tu, t.sk. Kli­ma­ta pâr­mai­
òu fi­nan­ðu in­stru­men­ta fi­nan­sç­jums 85 %. Pro­jek­ta
îs­te­no­ða­nas re­zul­tâ­tâ sa­ma­zi­nâ­jies çku sil­tum­
ener­ì i­jas pa­tç­riòð – ko­pu­mâ vai­râk ne­kâ par 43 %,
lîdz ar to sa­ma­zi­nâ­jâs og­lek­ïa di­ok­sî­da emi­si­ja un
çku uz­tu­rç­ða­nas iz­mak­sas. Pað­laik pil­sç­tâ tur­pi­nâs
Jel­ga­vas Ama­tu vi­dus­sko­las sil­ti­nâ­ða­nas dar­bi.
2011/5
Jelgavas 4. vidusskola
Jelgavas 3. pamatskola
E&P: Vai Do­me kaut kâ­dâ vei­dâ sti­mu­lç
ie­dzî­vo­tâ­ju in­te­re­si par de­cen­tra­li­zç­ta­jiem
mikro­ìe­ne­râ­ci­jas ri­si­nâ­ju­miem? Ir zi­nâms, ka
no ES fon­diem drî­zu­mâ tiks uz­sâk­ta ðâ­du ie­
kâr­tu uz­stâ­dî­ða­nas fi­nan­si­âlâ at­bal­sta prog­
ram­ma in­di­vi­du­âlâ pa­tç­ri­òa sek­to­ram – vai arî
Jel­ga­vas Do­me no sa­vas pus­es pie­dâ­vâs kâ­dus
fi­nan­si­âlus at­bal­sta me­hâ­nis­mus?
ENERÌIJA UN PASAULE
19
runâ Latvijas pilsçtu mçri
A.R.: Ðâdu iekârtu uzstâdîðana
daudzdzîvokïu mâjâm prasa lielus
ieguldîjumus, kurus, manuprât, lietderîgâk bûtu novirzît ðo çku siltinâðanai. Savukârt individuâlâs mâjâs
varçtu bût runa par vçja ìeneratoru
un solâro iekârtu uzstâdîðanu.
E&P: Vai esat domâjuði par
pilsçtas energoapgâdes stratç­
ìisko vadlîniju vai enerìçtikas
plâna izstrâdes nepiecieðamîbu?
A.R.: Ðobrîd norit darbs pie pilsçtas siltumapgâdes jaunas stratçìijas izstrâdes, kuru plânots izskatît paðvaldîbâ lîdz ðâ gada beigâm.
E&P: Kâ jûs raksturotu pç­
dçjos desmit gados realizçtos
lielâkos un nozîmîgâkos inves­
tîciju projektus Jelgavas energo­
apgâdes kompleksâ? Lûdzu minçt
svarîgâkos realizçtos projektus:
a) siltuma jaudu rekonstrukcijâ/
bûvniecîbâ; b) maìistrâlo siltum­
tîklu rekonstrukcijâ; c) “zaïo”
siltumapgâdes jaudu uzstâdî­
ðanâ; d) pilsçtas elektroapgâdç
(apakðstaciju bûvniecîba vai
rekonstrukcija,
vidsprieguma
kabeïu ieguldîðana utt.).
A.R.: Jelgavâ ir plânveidîgi strâdâts pie centralizçtâs siltumapgâdes sistçmas efektivitâtes paaugstinâðanas projektu realizâcijas,
tâdçjâdi paaugstinot centralizçtâs
siltumapgâdes droðumu un nodroðinot ilgtspçju. Pçdçjos gados realizçti vairâki pilsçtai nozîmîgi investîciju projekti:
Ø
2008. gadâ izbûvçta jauna,
pilnîgi automatizçta gâzes katlumâja ar jaudu 28 MW, Aviâcijas ielâ 47
Ø 2009. gadâ ir pabeig ta ERAF
un Valsts budþeta lîdzfinansçtâ projekta “Energoefektivitâtes
paaugstinâðanas projekts Jelgavâ”
îstenoðana, kura ietvaros veikta
siltuma tîklu renovâcija, kopçjais
garums 4,2 km, un nodota ekspluatâcijâ koìenerâcijas stacija Ganîbu ielâ 71A ar èetriem gâzes dzinçju moduïiem – kopçjâ elektriskâ
jauda 3,996 MW, siltuma jauda
4,668 MW. Projekta îstenoðanai
saòemtâ kopçjâ lîdzfinansçjuma
summa ir 1 117,4 tûkst. latu.
Siltuma tîklu renovâcija no
1. lînijas lîdz 4. lînijai 1420 metru
garumâ tika veikta pârrobeþu
vides aizsardzîbas pilotprojekta
“Jelgavas pilsçtas siltumapgâdes
sistçmas modernizâcija” ietvaros,
pamatojoties uz 2004. gada 27. maijâ noslçg to nolîgumu starp Vâcijas
20
ENERÌIJA UN PASAULE
Federâlâs Republikas Vides, dabas
aizsardzîbas un reaktoru droðîbas federâlo ministriju un Latvijas
Republikas Vides ministriju par
kopîga vides aizsardzîbas pilotprojekta îstenoðanu. Ðî objekta renovâcijai tika saòemts arî Eiropas
struktûrfondu atbalsts
Ø 2008. gadâ ar Eiropas struktûrfondu piesaisti tika izbûvçti vçl
divi svarîgi objekti: maìistrâlâ siltumtrase – 640 m Rûpniecîbas/
O.Kalpaka ielâs un maìistrâlâ siltumtrase K. Helmaòa un A.Pumpura ielâ
Ø 2009. gadâ rekonstruçtas maìistrâlâs siltumtrases – 1630 m
Pasta/Blaumaòa ielâs, Aspazijas/
Asteru ielâ, Pasta/Zirgu ielâ, Brîvîbas/Garozas ielâ.
Elektroenerìçtikas
kompleksâ
lielâkie un nozîmîgâkie investîciju
projekti pçdçjos desmit gados bijuði:
Ø 110/20/10 kV a/st Viskaïi veikta 10 un 20 kV novecojoðo sadales
iekârtu rekonstrukcija;
Ø a/st. RAF – 20 kV sadales iekârtu rekonstrukcija, uzstâdîtas
zemesslçguma kompensâcijas iekârtas, lîdz ar to bojâjumu dçï mazâk tiek traucçti klienti (bojâjumu
gadîjumos netiek atslçg ta visa lînija, bet tikai bojâtais posms, un dispeèers attâlinâti var veikt nepiecieðamos operatîvos pârslçgumus);
Ø izbûvçts jauns sadales punkts
SP-1027 Centrs Raiòa ielâ, kas ievçrojami uzlabo elektroapgâdes droðumu klientiem (nodroðina iespçju veikt
pârslçgumus, tâdçjâdi bojâjumu gadîjumos netiek traucçti klienti. Ir nodroðinâts îsâks atslçgumu laiks un
âtrâka bojâjumu vietas lokalizâcija).
Tâpat katru gadu vairâku kilometru garumâ tiek veikta veco 6 kV
kabeïu (kas vairs neatbilst ðodienas
prasîbâm un kvalitâtei) nomaiòa uz
jaudîgâkiem un lielâka sprieguma
10 kV kabeïiem.
E&P: Kâda bijusi lîdzðinçjâ
Zemgales reìionâlâs enerìçti­
kas aìentûras (ZREA) darba
pieredze un kâ jûs vçrtçjat ðis or­
ganizâcijas aktivitâtes? Kâdus
projektus, kuros ðobrîd piedalâs
vai tos kûrç ZREA, jûs vçlçtos iz­
celt un uzslavçt kâ labâkos?
A.R.: ZREA izveidoðana ir Jelgavas pilsçtas Domes iniciatîva, kas
ðim projektam piesaistîjusi èetras
Zemgales paðvaldîbas – Jçkabpils,
Bauskas, Auces un Ozolnieku -,
uzòçmumus SI A “Fortum Jelgava”
un SI A “Jelgavas Nekustamâ îpaðuma pâr valde”. Ðajâ jautâjumâ gribçtu nodalît divas lietas.
ZREA galvenais mçríis ir veicinât energoefektivitâtes paaugstinâðanu un atjaunojamo energoresursu
izmantoðanu publiskajâ un privâtajâ sektorâ, kâ arî nodroðinât iedzîvotâjiem informâcijas pieejamîbu
par ðiem jautâjumiem. Paðreiz no
ZREA puses gribçtos sagaidît vçl
aktîvâku darbîbu iedzîvotâju informçðanâ, veidojot izpratni par siltinâðanas projektu nepiecieðamîbu
un ekonomisko izdevîgumu.
Tâpat nepiecieðams kritiski izvçrtçt Latvijas Investîciju attîstîbas aìentûras darba organizâciju,
òemot vçrâ, ka ðî institûcija pieòem
gala lçmumu par iesnieg to projektu realizâciju. Uzskatu, ka mâju siltinâðanas process nepamatoti tiek
kavçts LI AA lçnâ darba tempa un
darba principu dçï. Lîdz ar to process no iedzîvotâju lçmuma pieòemðanas par mâjas siltinâðanu lîdz
projekta realizâcijai ir pârâk ilgs.
E&P: Kâ jûs redzat Jelgavas
pilsçtas un tuvâko reìionu lomu
un nozîmi Latvijas enerìçtikas
kontekstâ ðobrîd un nâkotnç?
A.R.: “Fortum” investîcijas Jelgavâ, kas saistîtas ar biokoìenerâcijas stacijas izbûvi un nepiecieðamâs
infrastruktûras izveidoðanu, sasniegs 70 miljonus eiro. Bûvniecîbâ
tiks pielietotas labâkâs pieejamâs
tehnoloìijas. Rezultâtâ jelgavnieki
saòems siltumu par prog nozçjamu,
samçrîgu cenu, palielinâsies siltumapgâdes droðums, risinâjums
bûs videi droðs un draudzîgs. Reìioni ap Jelgavu tiks iesaistîti kurinâmâ sagâdç un piegâdç.
E&P: Vai Jelgavas pilsçtâ un
apkârtnç, jûsuprât, bûtu jâîsteno
liela mçroga investîciju projekti
enerìçtikas sfçrâ – tâdi kâ jaunu
bâzes elektrostaciju ar jaudu
virs 100 MW bûvniecîba – vai arî
reìionam vajadzçtu specializç­
ties nelielas jaudas (izkliedçtâs
ìenerâcijas) projektos?
A.R. Òemot vçrâ to, ka Jelgavas
pilsçtâ bûs biokoìenerâcijas stacija
ar elektrisko jaudu 23 MW un siltuma jaudu 45 MW, domâjams, ka
reìionâ attîstîsies nelielas jaudas
projekti. E&P
Materiâls sagatavots sadarbî bâ ar
Jelgavas pilsçtas Domi
Foto no Jelgavas pilsçtas paðvaldîbas arhîva
2011/5
Augstas efektivitātes
apkures cirkulācijas sūkņi.
Tagad ar 5 gadu garantiju.*
Wilo-Stratos un Wilo-Stratos PICO.
www.wilo.lv
Vienkārša
pieslēgšana
Wilo Baltic SIA
Maskavas iela 227, Rīga
Tel: 67145229
[email protected]
www.wilo.lv
*Garantija attiecas uz rūpnīcas defektiem.
Netiek piemērota dilstošām detaļām.
Iespējams lietot arī
kondicionēšanas
sistēmās
TUV apstiprināta
augsta efektivitāte
tçma
Energosistçmu starpvalstu
dispeèervadî bas piecdesmitgade
Dr.sc.ing. kârlis Briòíis, Dr.sc.ing. Vilnis krçsliòð,
AS “Augstsprieguma tîkls” valdes loceklis Jânis Osî tis
gâjuði jau 50 gadi, kopð tâ laika, kad Rîgâ tika nodibinâta starprepubliku dispeèervadîbas struktûra – Ziemeïrietumu
PaApvienotâ
dispeèeru pârvalde (ZR ADP). Neliels ieskats tais tâlajos laikos.
Mazliet no vçstures
Pagâjuðâ gadsimta 50. gadu beigâs Latvijâ strauji attîstîjâs izolçta
energosistçma bez elektriskâm saitçm ar Igauniju, Lietuvu un Krieviju. Pateicoties straujajiem tautsaimniecîbas izaugsmes tempiem,
ar vien vairâk pieauga elektroenerìijas patçriòð, ko vairs nevarçja
nosegt diennakts laikâ ar esoðâm
ìenerçjoðâm jaudâm. Bojâjumi
elektrotîklâ ar spriegumu lîdz 110
kV, kâ arî elektrostacijâs izraisîja
bieþas avârijas situâcijas ar elektroenerìijas patçrçtâju nodzçðanu uz
îsâku vai ilgâku laiku. Ðajos gados
Padomju Savienîbas (PS) teritorijâ jau sâka veidoties lielas energosistçmu apvienîbas, kuras efektîvi
risinâja elektroapgâdes droðuma
problçmas, bet tas vienlaicîgi radîja nepiecieðamîbu izveidot apvienoto energosistçmu dispeèer vadîbas
centrus, kuri koordinçtu atseviðíu
energosistçmu paralçlo sinhrono
darbîbu. Protams, bija þurnâlu rakstos iepazîta lielu energosistçmu
veidoðanâs pieredze ASV, lielâkajâs
Eiropas valstîs u.c. Neskatoties uz
to, ka apvienoto energosistçmu dispeèer vadîbas centriem PS vçl nebija
pietiekamas pieredzes lielu energosistçmu tehnoloìiskai un operatîvai
vadîbai, to darbîba ievçrojami uzlaboja elektroapgâdes droðumu un
elektroenerìijas kvalitâtes kritçrijus (stabilu frekvenci un spriegumu,
jaudas pieprasîjuma nodroðinâjumu
diennakts dispeèergrafikâ u.c.).
Arî Latvijas energosistçmas
augstâkâs klases speciâlistiem kïuva skaidrs, ka visi ieviestie tehniskie
un organizatoriskie jauninâjumi un
risinâjumi nevarçs samazinât ikgadçjo avârijas situâciju skaitu, kas ie22
ENERÌIJA UN PASAULE
robeþoja tautsaimniecîbas attîstîbu.
Latvijas energosistçma bija pietuvojusies tâs funkcionçðanas kritiskajai robeþai. Kïuva skaidrs, ka jâveido
starprepubliku elektrosavienojumi
un energosistçmu apvienîbas.
Pirmais no aktuâlâkiem jautâjumiem bija par pamatelektrotîkla
maksimâlâ sprieguma izvçli. Baltijas reìionâ kâ optimâlais spriegums
tika izvçlçts 330 kV spriegums.
Ðâda sprieguma izvçle atrisinâja
lielas energosistçmas izveides pamatkritçrijus, kas nodroðinâja jaudas pârplûdes pa 330 kV pâr vades
elektrolînijâm lîdz 500–1000 MW,
kâ arî ievçrojami samazinâja 330
kV elektrotîkla izbûves izmaksas.
Pirmâs 330 kV pâr vades elektrolînijas izbûve starp Baltijas elektrostaciju (Igaunijâ) un apakðstaciju
(a/st) Biðuciems tika pabeig ta 1960.
gadâ, un to pieslçdza pie elektrotîkla ar 220 kV spriegumu.
Tajâ paðâ gadâ Baltijas elektrostaciju savienoja ar Ïeòingradas energosistçmu pa divâm 220
kV pâr vades elektrolînijâm. Bija
nepiecieðams atrisinât apvienoto
energosistçmu dispeèer vadîbas centra atraðanâs vietu. Ïeòingradas
energosistçma (“Ïenenergo”) bija ar
attîstîtu struktûru un pietiekamu
lielas energosistçmas operatîvâs
un tehnoloìiskâs vadîbas pieredzi,
tâpçc tâ uzskatîja, ka reìiona dispeèer vadîbas centram jâatrodas
Ïeòingradâ. Bet arî Latvijas energosistçma tika atzinîgi novçrtçta
Maskavas elektroenerìçtiíu augstâkajâs aprindâs.
Kâdi tad bija argumenti par labu
Latvijai?
Latvijâ âtri un efektîvi tika atrisinâtas problçmas apakðstaciju
izbûvç bez transformatora jaudas
slçdþiem augstâka sprieguma pusç,
izstrâdâtas automâtiskas zemçðanas un atdalîtâju iekârtas, kuras
darbinâja ar spiestu gaisu. Tâs eksperimentâli pârbaudîja esoðajâs
110 kV apakðstacijâs un atzina par
standartrisinâjumiem projektçðanâ. Latvijas speciâlisti izstrâdâja
transformatoru spriegumu regulçðanas automâtikas, kuras ieviesa
praktiski visâs 110 kV apakðstacijâs. Latvijas energosistçmas speciâlistiem bija laba sadarbîba ar Maskavas zinâtniskajiem institûtiem
enerìçtikâ, piemçram, nesinhronas
automâtiskas atkalieslçgðanas automâtikas eksperimentâlâ pârbaude 110 kV elektrotîklâ.
Latvijas energosistçmas galvenais inþenieris Kârlis Ketners kopâ ar sistçmas galveno dispeèeru
Jçkabu Barkânu piedâvâja PSRS
Ziemeïrietumu Apvienoto dispeèeru pâr valdi (ZR ADP) nodibinât
Rîgâ, òemot vçrâ, ka tuvâkajâ laikâ apvienotai energosistçmai pievienosies Lietuvas, Kaïiòingradas
un Baltkrievijas energosistçmas,
tâpçc Rîga atradîsies apvienotas
energosistçmas centrâ, kas nodroðinâs zemâkas izmaksas sakaru un
telemehânikas kanâlu izveidç. Latvijas piedâvâjumâ dispeèer vadîbas
centrs bija paredzçts kâ no Latvijas
Republikas energosistçmas neatkarîga institûcija, bet Ïeòingradas
piedâvâjumâ jaundibinâtâ struktûra tika piedâvâta kâ “Ïenenergo”
operatîvâs un tehnoloìiskâs vadîbas apakðstruktûra. Protams, “Ïenenergo” varçja piedâvât augstâkas
klases speciâlistus lielu energosistçmu pâr valdîðanas jautâjumos,
bet “Latvenergo” varçja lepoties ar
2011/5
tçma
jaun­iem un ra­do­ðiem spe­ci­âlis­tiem
elek­tro­ener­ìç­ti­íiem, ku­ri ak­tî­vi
pie­da­lî­jâs jaun­u pro­blç­mu ri­si­nâ­
ða­nâ, iz­strâ­dâ­jot un ie­vie­ðot jaun­us
teh­nis­kos ri­si­nâ­ju­mus.
Bei­dzot, 1960. ga­da sep­tem­brî
Mas­ka­vâ tiek pie­òem­ta PSRS Vie­
no­tas ener­go­sis­tç­mas dis­pe­èe­ru pâr­
val­des struk­tû­ra lai­ka pe­ri­odam no
1960. lîdz 1980. ga­dam, un ta­jâ Zie­
meï­rie­tu­mu ADP at­ra­ða­nâs vie­ta
no­teik­ta Rî­gâ. 1961. ga­dâ Mas­ka­vâ,
vie­no­jo­ties ar Lat­vi­jas Re­pub­li­kas
val­dî­bu, tiek pa­rak­stîts rî­ko­jums
par ADP di­bi­nâ­ða­nu Rî­gâ. Jau
1961. ga­da mai­jâ ADP priekð­nie­ka
ama­tam ap­stip­ri­na Ju­riju Abo­ïinu,
kurð lîdz tam pil­dî­ja pro­jek­tç­ða­nas
in­sti­tû­ta (Sil­tum­pro­jekts) Rî­gâ di­
rek­to­ra ama­tu. Lai gan Abo­ïi­nam
ti­ka pie­dâ­vâts “Ïe­ne­ner­go” spe­ci­
âlis­tu sa­raksts va­do­ða­jiem ama­
tiem ADP struk­tû­râ, Abo­ïins to
no­rai­dî­ja (pçc pâr­ru­nâm ar spe­ci­
âlis­tiem) un ak­tî­vi ie­sais­tî­jâs jaun­u
spe­ci­âlis­tu mek­lç­ju­mos “Latv­en­er­
go” struk­tû­râs. ADP struk­tû­râ no
“Latv­en­er­go” spe­ci­âlis­tu sai­mes ti­
ka ie­sais­tî­ti M.Von­so­viès, V.Ko­kins,
U.Bçr­ziòð, K.Briò­íis, A.Mi­íel­sons,
M.Bçr­ziòð, G.Frei­bergs, J.Krû­miòð,
E.Lie­piòð, A.Ro­diòð, J.Per­vu­ðins,
I.Dja­ì i­le­vics u.c.
Starp­val­stu dis­pe­èer­va­dî­bas
dar­bî­bas sâ­kums
1961. ga­da 2. ok­tob­rî G.Frei­bergs
sâk dar­bu pir­ma­jâ dis­pe­èe­ru mai­òâ
Zie­meï­rie­tu­mu ADP Rî­gâ, ot­ra­jâ –
M.Bçr­ziòð, bet tre­ða­jâ – E.Lie­piòð.
Pro­tams, dis­pe­èer­punkts bi­ja vâ­ji
ap­rî­kots: bi­ja no­dro­ði­nâ­ti ti­kai tele­
fon­sa­ka­ri ar ener­go­sis­tç­mu sis­tç­
mas dis­pe­èe­riem, da­þi sva­rî­gâ­kie
mçr­in­stru­men­ti, ap­vie­no­tâs ener­
go­sis­tç­mas elek­tris­kâ shç­ma, kas
no­vie­to­ta uz gal­da, u.c. To­mçr mç­
ne­ða lai­kâ tiek iz­vei­dots pa­gai­du
dis­pe­èer­va­dî­bas pa­ne­lis ar elek­tris­
ko shç­mu uz tâ un mçr­in­stru­men­
tiem, kas dod pâr­re­dza­mu ap­vie­no­to
ener­go­sis­tç­mu elek­tris­kâs shç­mas
iz­vie­to­ju­mu.
Pçc di­viem ga­diem (1963) at­klâ­
ja ar­hi­tek­ta V.Gun­da­ra pro­jek­tç­to
dis­pe­èer­va­dî­bas cen­tru, ku­râ ak­tî­
vi pie­da­lî­jâs V.Ko­kins, M.Von­so­viès,
A.Mi­íel­sons u.c. Jaun­o dis­pe­èe­ru
va­dî­bas pul­ti iz­ga­ta­vo­ja Rî­gâ pçc
in­di­vi­du­âla pro­jek­ta no ko­ka plas­ti­
kas un stik­la. Pçc spe­ci­âlis­tu at­zi­
nu­ma jaun­ais ADP dis­pe­èe­rpunkts
pçc teh­nis­kiem ri­si­nâ­ju­miem un
2011/5
Dispeèeru pults Smilðu ielâ. Priekðplânâ E.Liepiòð un I.Bekmanis. 1963. gads
di­zai­na bi­ja viens no la­bâ­ka­jiem
Pa­dom­ju Sa­vie­nî­bâ.
1960.–1970. ga­dos no­ti­ka ïo­ti
straujð ik­ga­dçjs elek­tro­ener­ìi­jas pa­
tç­ri­òa pie­augums (vai­râk par 10%),
kas vei­ci­nâ­ja 330 kV elek­tro­tîk­la un
lie­las jau­das elek­tro­sta­ci­ju at­tîs­tî­bu
Bal­ti­jas re­ìi­onâ. Ie­vç­ro­ja­mi pie­auga
arî ZR ADP lo­ma elek­tris­ko re­þî­mu
sta­bi­li­tâ­tes no­dro­ði­nâ­ða­nâ ZR ap­vie­
no­ta­jâ ener­go­sis­tç­mâ, ie­vie­ðot skait­
ïo­ða­nas un tele­ko­mu­ni­kâ­ci­ju ie­kâr­
tas ADP dis­pe­èer­va­dî­bas pun­ktâ un
mo­der­nas pre­ta­vâ­ri­jas un elek­tris­
ko re­þî­mu re­gu­lç­ða­nas au­to­mâ­ti­kas
ener­go­sis­tç­mu 330 kV ob­jek­tos.
Par ADP priekð­nie­ku 1966. ga­
dâ tiek iecelts Jev­ge­òijs Pet­ra­
jevs, bet J.Abo­ïi­nu pâr­ceï dar­bâ uz
Mas­ka­vu par Zie­meï­rie­tu­mu Gal­ve­
nâs ener­ìç­ti­kas pâr­val­des priekð­
nie­ku. J.Pet­ra­jevs sa­òem uz­aici­
nâ­ju­mu uz ADP re­le­ju die­nes­tu no
Vol­gas hid­ro­elek­tro­sta­ci­ju kas­kâ­
des 1992. ga­dâ.
Brie­da ne­pie­cie­ða­mî­ba pçc jau­n­âm, lie­lâ­kâm tel­pâm ADP va­ja­dzî­
bâm. Ti­ka iz­ska­tîts priekð­li­kums
par ko­pî­gas mâ­jas ar “Latv­en­er­go”
bû­vi ta­ga­dç­jâ Pul­kve­þa Brie­þa ie­
lâ. To no­rai­dî­ja. 1970. ga­dâ ZR ADP
jau bi­ja kïu­vis par vie­nu no la­bâ­
ka­jiem dis­pe­èer­va­dî­bas cen­triem
Pa­dom­ju Sa­vie­nî­bâ, tâ­pçc to­rei­zç­
jais Ener­ìç­ti­kas un elek­tri­f i­kâ­ci­jas
mi­nistrs P.Òe­po­roþ­nijs uz­de­va ZR
ADP sa­stâ­dît teh­nis­ko uz­de­vu­mu
jaun­a ADP va­dî­bas cen­tra pro­jek­
tç­ða­nai. Uz­de­vums ti­ka sa­stâ­dîts
2 ne­dç­ïu lai­kâ, un ZR ADP gal­ve­
nais dis­pe­èers M.Von­so­viès to no­
li­ka mi­nis­tram Mas­ka­vâ uz gal­da.
Uz­de­vu­ma sa­stâ­dî­tâ­jiem bi­ja lie­las
ba­þas, ka to no­dos mi­nis­tri­jas spe­
ci­âlis­tiem un eks­per­tiem, ku­ri tâ
iz­ska­tî­ða­nu va­rç­tu vil­ci­nât il­gâ­ku
lai­ku. Bet mi­nistrs teh­nis­ko uz­de­
vu­mu pa­rak­stî­ja ne­ka­vç­jo­ties, ie­ro­
si­not ADP cen­tra ko­pç­jo pla­tî­bu pa­
lie­li­nât par 1000 m2 , ne­pâr­snie­dzot
ZR ADP darbinieki 60. gados
ENERÌIJA UN PASAULE
23
tçma
Baltijas valstu energosistçmu dispeèeru apmâcîbas dalîbnieki un pasniedzçji pie pults
ko­pç­jâs bû­ves iz­mak­sâs 3 mil­jo­nus
rub­ïu, jo ðâ­du sum­mu pro­jek­tam
drîk­stç­ja ap­stip­ri­nât mi­nistrs. Tas
bi­ja ADP liels sa­snie­g ums.
Pçc pâr­is mç­ne­ðiem ti­ka ap­stip­
ri­nâts mi­nis­tri­jas lç­mums par ZR
ADP dis­pe­èer­va­dî­bas cen­tra pro­jek­
tç­ða­nu, ko uz­sâ­ka Mas­ka­vas “Sil­
tum­pro­jek­ta” no­da­ïa gal­ve­nâ ar­hi­
tek­ta L.Bras­lav­ska va­dî­bâ.
Ap­ska­tot ADP çkas ski­ces, Rî­gas
gal­ve­nais ar­hi­tekts G.Asa­ris pie­dâ­
vâ­ja lau­ku­mu Ðmer­ïa ie­las sâ­ku­mâ,
kas arî ti­ka pie­òemts. Bûv­dar­bi
sâ­kâs 1971. ga­da sep­tem­brî. 1973.
ga­dâ Vâ­ci­jas spe­ci­âlis­tu bri­gâ­de
re­kor­dî­sâ lai­kâ uz­sâ­ka un pa­bei­dza
sa­mon­tçt Aus­trum­vâ­ci­jâ ra­þo­tos
Jaunais dispeèervadîbas centrs. 1975. gads
24
ENERÌIJA UN PASAULE
stik­la un alu­mî­ni­ja pa­ne­ïus 12 stâ­
vu çkai. ADP çkas in­ter­je­ra pro­jek­
tu iz­strâ­dâ­ja ar­hi­tekts M.Gun­dars.
Ar Mas­ka­vas at­bal­stu ti­ka no­slçg­ti
lî­g u­mi ar So­mi­jas fir­mâm par lif­tu,
sie­nu un grî­das se­g u­ma ma­te­ri­âlu
ie­gâ­di. Dis­pe­èer­va­dî­bas in­ter­je­ra
iz­strâ­dâ­ða­nu, pa­ne­ïu un pults iz­
ga­ta­vo­ða­nu uz­ti­cç­ja Tal­li­nas mâk­
sli­nie­cis­ka­jam kom­bi­nâ­tam, kurð
bi­ja pie­râ­dî­jis sa­vu pras­mi Igau­ni­
jas dis­pe­èer­va­dî­bas cen­tra iz­vei­dç.
Pa­tei­co­ties ra­do­ðai sa­dar­bî­bai starp
M.Gun­da­ru un dar­ba va­dî­tâ­ju no
Igau­ni­jas pus­es A.Pe­eku, kâ arî
ADP gal­ve­nâ dis­pe­èe­ra M.Von­so­vi­èa
un dis­pe­èe­ru die­nes­ta priekð­nie­ka
V.Ko­ki­na un ci­tu dar­bi­nie­ku lîdz­
da­lî­bai, dis­pe­èer­va­dî­bas pults iz­vei­
de ti­ka pa­beig­ta, un 1975. ga­da 6.
no­vem­brî pie jaun­âs pults pir­ma­jâ
mai­òâ ap­sç­dâs ve­câ­kais dis­pe­èers
I.Kla­g iðs un dis­pe­èers V.Krçs­liòð.
Pro­tams, da­þas die­nas dub­lç­jo­ðâ
re­þî­mâ pa­li­ka strâ­dât ve­cais dis­
pe­èer­va­dî­bas punkts Smil­ðu ie­lâ,
ku­râ pç­dç­jo mai­òu bei­dza Dis­pe­èe­
ru die­nes­ta priekð­nie­ka viet­nieks
– M.Bçr­ziòð un dis­pe­èers A.Ruiss.
Jaun­â ADP dis­pe­èer­va­dî­bas cen­tra
tap­ða­nâ daudz ra­do­ðas ener­ì i­jas un
iz­do­mas, pâr­va­rot Mas­ka­vas ener­
ìç­tis­ko in­sti­tû­ci­ju ra­dî­tos bi­ro­krâ­
tis­kos ðíçr­ðïus, zie­do­ja ADP priekð­
nieks J.Pet­ra­jevs, kurð lîdz 1982.
ga­dam bi­ja ZR ADP priekð­nieks,
bet tad ti­ka pâr­celts uz Mas­ka­vu
par PSRS Vie­no­tas ener­go­sis­tç­mas
Cen­trâ­lâs Dis­pe­èer­va­dî­bas Pâr­val­
des (CDP) priekð­nie­ku. Par ZR ADP
priekð­nie­ku ie­ceï I.Dja­g i­le­vi­èu.
ADP çkas sa­reþ­ì î­tos cel­tnie­cî­bas
un ie­kâr­tu ie­gâ­des jau­tâ­ju­mus ri­si­
nâ­ja ve­câ­kais in­þe­nie­ris A.Mar­kins.
1975. ga­da bei­gâs jaun­ajâ ADP çkâ
no­ti­ka Sav­star­pç­jâs eko­no­mis­kâs
pa­lî­dzî­bas pa­do­mes Ener­ìç­ti­kas
ko­mi­si­jas sç­de, ku­râ pie­da­lî­jâs so­
ci­âlis­tis­ko val­stu (PSRS, Po­li­jas,
Aus­trum­vâ­ci­jas,
Èeho­slo­vâ­ki­jas,
Un­gâ­ri­jas, Bul­gâ­ri­jas un Ru­mâ­ni­
jas) ener­ìç­ti­kas mi­nis­tri.
Par ZR ADP va­dî­bas un skait­
ïo­ða­nas cen­tra pro­jek­tç­ða­nu un iz­
bû­vi ti­ka pie­ðíir­ta PSRS Mi­nis­tru
pa­do­mes prç­mi­ja, t.sk. trim ADP
dar­bi­nie­kiem: J.Pet­ra­je­vam, M.Von­
so­vi­èam un A.Mar­ki­nam.
ZR ADP kïu­va par mo­der­nâ­ko
ap­vie­no­to ener­go­sis­tç­mu dis­pe­èer­
va­dî­bas cen­tru Pa­dom­ju Sa­vie­nî­bâ
(PS). Lai ap­g û­tu lie­lu ener­go­sis­
tç­mu ope­ra­tî­vâs un teh­no­lo­ì is­kâs
va­dî­bas pie­re­dzi, ZR ADP ie­ra­dâs
sta­þç­ties dis­pe­èer­va­dî­bas cen­tru
spe­ci­âlis­ti no Pa­kis­tâ­nas, In­di­jas,
Aus­trum­vâ­ci­jas, Aus­tri­jas, Ku­bas,
Un­gâ­ri­jas u.c. ASV ener­ìç­ti­kas spe­
ci­âlis­tu gru­pa 1976. ga­dâ, ap­mek­lç­
jot ZR ADP dis­pe­èer­va­dî­bas cen­tru,
snie­dza ïo­ti po­zi­tî­vu tâ dar­bî­bas
vçr­tç­ju­mu, jo se­við­íi uz­sve­rot hie­r­ar­his­kâs dis­pe­èer­va­dî­bas prin­ci­pu
at­tîs­tî­bu un pie­lie­to­ja­mî­bas efek­ti­
vi­tâ­ti re­ì i­onâ.
No 1975. lîdz 1985. ga­dam pa­kâ­
pe­nis­ki pie­auga uz­stâ­dî­tâ jau­da ZR
ap­vie­no­tâs ener­go­sis­tç­mas elek­tro­
sta­ci­jâs. 1975. ga­dâ tâ bi­ja 23 000
MW, bet jau 1985. ga­dâ sa­snie­dza
30 270 MW, t.sk. AES-7260 MW.
Ta­jos ga­dos ik­ga­dç­jais elek­tro­ener­
ìi­jas pa­tç­ri­òa pie­augums bi­ja lie­
lâks par elek­tro­sta­ci­ju ìe­ne­rç­jo­ðâs
2011/5
tçma
jau­das pie­augu­mu. ZR ap­vie­no­tâ
ener­go­sis­tç­ma to­mçr sa­gla­bâ­ja po­zi­
tî­vu jau­das bi­lan­ci – tâ bi­ja spç­jî­ga
no­dot PS vie­no­tâs ener­go­sis­tç­mas
cen­tram pat lîdz 2400 MW lie­lu jau­
du. Liel­jau­das ener­go­blo­ku esa­mî­ba
jû­ta­mi ie­ro­be­þo­ja ZR ener­go­sis­tç­mu
ap­vie­nî­bas ma­nev­rç­ða­nas ie­spç­jas
nakts stun­dâs un brîv­die­nâs. Dien­
nakts gra­f i­kâ jau­du ne­vien­mç­rî­ba
sa­snie­dza 0,67–0,67, tâ­pçc mi­ni­mâ­
lâ pa­tç­ri­òa stun­dâs va­ja­dzç­ja at­
slçgt re­zer­vç ne ti­kai 100–150 MW,
bet arî 300 MW ener­go­blo­kus. Ar
lie­lâm grû­tî­bâm iz­de­vâs pâr­lie­ci­nât
AES va­dî­bu par atom­elek­tro­sta­ci­ju
blo­ku ope­ra­tî­vo at­slo­go­ða­nu brîv­die­
nâs. Lai ri­si­nâ­tu dien­nakts gra­f i­ka
iz­lî­dzi­nâ­ða­nu, jo se­við­íi zie­mas pe­
ri­odâ, ti­ka ie­vies­ti elek­tro­ener­ì i­jas
pa­tç­ri­òa ie­ro­be­þo­ju­mi mak­si­mâ­lâ
re­le­jaiz­sar­dzî­bas un au­to­mâ­ti­kas
(K.Briò­íis), sa­ka­ru un tele­me­hâ­ni­
kas (U.Bçr­ziòð), skait­ïo­ða­nas teh­ni­
kas (I.Zeid­ma­nis) u.c. Lai ri­si­nâ­tu
ZR ADP pa­mat­uz­de­vu­mus: tele­mç­
rî­ju­mu ap­strâ­di, re­þî­ma pa­ra­met­ru
au­to­mâ­tis­ku re­gu­lç­ða­nu, in­for­mâ­
ci­jas at­tç­lo­ða­nu, teh­nis­ki eko­no­mis­
ko pa­ra­met­ru kon­tro­li un ana­lî­zi,
elek­tris­ko re­þî­mu mo­de­lç­ða­nu, dien­
nakts re­þî­ma plâ­no­ða­nu, ope­ra­tî­vo
at­skai­ðu da­tu ap­strâ­di un ana­lî­zi,
ener­go­sis­tç­mu ie­kâr­tu stâ­vok­ïa un
re­mont­u kon­tro­li, ti­ka iz­vei­do­ta au­to­
mâ­tis­kâ va­dî­bas sis­tç­ma, iz­man­to­jot
re­âlâ lai­ka skait­ïo­ja­mos da­to­rus (un­
gâ­ru video­to­nus VT-1010B). Ðâ­das
sis­tç­mas iz­vei­dç iz­ðíi­ro­ða lo­ma bi­ja
I.Zeid­ma­òa, L.Ei­gu­sa un Z.Va­ser­
ma­òa zi­nâ­ða­nâm un pie­re­dzei skait­
ïo­ða­nas teh­ni­kas iz­man­to­ða­nâ.
Pie dispeèeru pults J.Ðtâmers (no labâs) un V.Treimanis
pa­tç­ri­òa stun­dâs, ko daþ­reiz pa­nâ­
ca cen­tra­li­zç­ti, ar CDP rî­ko­ju­mu,
sa­ma­zi­not frek­ven­ci vie­no­tâ ener­
go­sis­tç­mâ un lo­kâ­li – sa­ma­zi­not
sprie­g u­ma lî­me­ni at­se­við­íos re­ì i­
onos. Tas pra­sî­ja no ZR ADP dis­pe­
èe­riem lie­lu at­bil­dî­bu un pie­tie­ka­mi
âtr­u re­ak­ci­ju iz­pil­dei un at­bil­sto­ðu
iz­pil­des kon­tro­li. 1984. ga­da zie­mâ
mak­si­mâ­lâ pa­tç­ri­òa stun­dâs frek­
ven­ce no­slî­dç­ja pat lîdz 49,05 Hz,
kas jau ap­drau­dç­ja lie­las jau­das
elek­tro­sta­ci­ju dar­bî­bas dro­ðu­mu.
Jâ­at­zî­mç, ka 1982. ga­dâ ti­kai 18%
no ga­da stun­du skai­ta frek­ven­ce ti­
ka no­tu­rç­ta 49,8–50,1 Hz ro­be­þâs.
ZR ADP, lai veik­tu ap­vie­no­
tâs ener­go­sis­tç­mas ope­ra­tî­vo un
teh­no­lo­ì is­ko va­dî­bu, ti­ka iz­vei­do­
ti die­nes­ti: dis­pe­èe­ru (V.Ko­kins),
ener­ìç­tis­ko re­þî­mu (E.Lie­piòð),
elek­tris­ko re­þî­mu (J.Per­vu­ðins),
2011/5
80. ga­du no­ga­lç CDP bei­dzot pie­
òem lç­mu­mu par 50 Hz frek­ven­ces
uz­tu­rç­ða­nu kâ ob­li­gâ­tu no­sa­cî­ju­
mu vie­no­tas ener­go­sis­tç­mas dro­ðu­
mam. Tas bû­tis­k i iz­mai­na vi­su PS
ap­v ie­no­to ener­go­sis­tç­mu ADP dar­
bî­bas turp­mâ­ko at­tîs­tî­bu. PS tiek
pie­òem­ta cen­tra­li­zç­ta frek­ven­ces
re­g u­lç­ða­nas sis­tç­ma, ku­râ at­se­
við­ías ADP struk­tû­ras veic sa­vas
ap­v ie­no­tâs ener­go­sis­tç­mas âr­çjâ
sal­do (âr­çjo jau­das plûs­mu) re­g u­
lç­ða­nu ar frek­ven­ces ko­rek­ci­ju,
bet Vie­no­tâs ener­go­sis­tç­mas CDP
cen­tra­li­zç­ti veic frek­ven­ces re­g u­lç­
ða­nu, ie­dar­bo­jo­ties uz pa­re­dzç­tâm
re­g u­lç­ja­mâm elek­tro­sta­ci­jâm (pa­
ma­tâ uz Vol­gas hid­ro­elek­tro­sta­ci­
jâm). Uz 1991. ga­da jan­vâ­r i ZR ap­
vie­no­ta­jâ ener­go­sis­tç­mâ uz­stâ­d î­tâ
jau­da elek­tro­sta­ci­jâs sa­snie­dza
33 016 MW.
To­tâ­lâs avâ­ri­jas ZR
ener­go­sis­tç­mu ap­vie­nî­bâ
ZR ADP sa­vas dar­bî­bas sâ­ku­
mâ (1962. ga­da pa­va­sa­r î) pie­dzî­
vo pir­mo to­tâ­lo avâ­r i­ju Lat­v i­jâ un
da­ïç­ji Lie­tu­vâ (Ðau­ïu re­ì i­onâ). To
iz­rai­sî­ja di­na­mis­kâs sta­bi­li­tâ­tes
sa­bru­kums pa vie­nî­go 220 kV pâr­
va­des elek­tro­lî­ni­ju Bal­ti­jas elek­tro­
sta­ci­ja–Bi­ðu­cie­ma apakð­sta­ci­ja (a/
st). Sta­bi­li­tâ­tes sa­bru­kums ti­ka iz­
rai­sîts pçc tam, kad Jâ­òcie­ma a/st
no au­to­mâ­tis­kâs at­ka­lies­lçg­ða­nas
(AAI) au­to­mâ­ti­kas ti­ka at­kâr­to­ti
ie­slçg­ta 110 kV elek­tro­lî­ni­ja uz pa­
lie­ko­ðu îs­slç­g u­mu, ku­ra at­slçg­ða­na
ie­il­ga lîdz 1 s. Lat­v i­jâ 40 mi­nû­ðu
lai­ka pe­r i­odâ ti­ka au­to­mâ­tis­k i at­
slçg­ti vi­si elek­tro­ener­ì i­jas pa­tç­rç­
tâ­ji. Ðî to­tâ­lâ avâ­r i­ja bi­ja par ie­mes­
lu tam, lai ZR ADP sâk­tu no­piet­nu
iz­pç­ti il­g ter­mi­òâ ar no­lû­ku no­vçrst
sta­bi­li­tâ­tes sa­bru­ku­mus ap­v ie­no­
ta­jâ ener­go­sis­tç­mâ. M.Von­so­v i­èa
va­dî­bâ tiek veik­ta sta­bi­li­tâ­tes kri­
tç­r i­ju iz­pç­te elek­tro­tîk­lâ: îs­slç­g u­
ma eks­pe­r i­men­ti 330 kV elek­tro­
tîk­lâ, sta­bi­li­tâ­tes ro­beþ­k ri­tç­r i­ju
pâr­bau­de (uz 220 kV elek­tro­sai­tes
Bal­ti­jas elek­tro­sta­ci­ja–“Ïe­ne­ner­
go”), elek­tris­ko re­þî­mu mo­de­lç­ða­na,
iz­man­to­jot Ïe­òin­g ra­das zi­nât­nis­
kâ in­sti­tû­ta di­na­mis­ko mo­de­li u.c.
Iz­pç­tes re­zul­tâ­tâ ti­ka iz­strâ­dâ­tas
un ie­v ies­tas ener­go­sis­tç­mâs jaun­as
pre­ta­vâ­r i­jas au­to­mâ­ti­kas, ku­r u iz­
strâ­dç ak­tî­v i pie­da­lî­jâs K.Briò­í is,
J.Per­v u­ðins, J.Ko­no­ðe­noks, J.Ozo­
liòð un vç­lâk V.Ru­bu­lis, A.Spuò­ì is,
R.Vol­kovs u.c.
1976. ga­dâ dar­bâ jau ir ie­slçg­ta
750 kV pâr­va­des elek­tro­lî­ni­ja Ïe­
òin­g ra­dska­ja– Mas­ka­va un 330 kV
elek­tro­lî­ni­ja Èer­no­bi­ïas AES–Go­
me­ïas a/st, kas sa­vie­no­ja Uk­rai­nas
un Balt­krie­vi­jas ener­go­sis­tç­mas.
ZR ap­vie­no­ta­jâ ener­go­sis­tç­mâ no­
tiek kas­kâd­vei­dî­ga avâ­ri­ja, ku­ra iz­
rai­sa Ko­las ener­go­sis­tç­mas ( ~ 1500
MW) elek­tro­ener­ì i­jas pa­tç­rç­tâ­ju
to­tâ­lu no­dzç­ða­nu. Kas­kâd­vei­dî­gâ
avâ­ri­ja sâ­kas Uk­rai­nâ, un to iz­rai­
sa vien­f â­zes îs­slç­g ums uz 330 kV
pâr­va­des elek­tro­lî­ni­jâs, kas Kur­
skas AES sa­vie­no ar PS Cen­tra ap­
vie­no­to ener­go­sis­tç­mu. Pçc at­kâr­
to­ta îs­slç­g u­ma at­slçg­ða­nas no­tiek
Uk­rai­nas elek­tro­sta­ci­ju ìe­ne­ra­to­ru
sprie­g u­mu vek­to­ru leò­ía pa­ât­ri­nâ­
ða­nâs, kas iz­rai­sa ak­tî­vâs jau­das
plûs­mas ie­vç­ro­ja­mu, pa­kâ­pe­nis­
ku pie­augu­mu tran­zî­tâ no Èer­no­
bi­ïas AES vir­zie­nâ uz Go­me­ïu.
ENERÌIJA UN PASAULE
25
tçma
Pasaules Enerìijas padomes Nacionâlâs komitejas izbraukuma sçdes dalîbnieki DC
Balti­jas telpâs (no kreisâs): V.Krçsliòð, K.Briòíis, N.Zeltiòð J.Osîtis, V.Zçbergs, J.Strazds,
A.Dâvis un J.Ekmanis
Go­me­ïas a/st no­strâ­dâ da­lî­ða­nâs
au­to­mâ­ti­ka pçc leò­ía pa­mat­zo­nâ,
ku­ra at­slçdz 330 kV elek­tro­lî­ni­ju
Go­me­ïâ. Pçc tam se­ko jau­das uz­me­
tu­mi uz tran­zî­tu Balt­krie­vi­ja-Smo­
ïen­ska ar tâ at­slçg­ða­nu, iz­man­to­jot
ana­lo­gas da­lî­ða­nas au­to­mâ­ti­kas.
Tur­pi­nâ­ju­mâ vai­râk ne­kâ par 2000
MW pieaug jau­da pa 330–750 kV
tran­zî­tu starp Ïe­òin­g ra­du un Mas­
ka­vu, kas vis­pirms iz­rai­sa da­lî­ða­
nas au­to­mâ­ti­kas (bez re­zer­ves zo­
nas) no­strâ­di uz 750 kV pâr­va­des
elek­tro­lî­ni­jas, to at­slç­dzot no abiem
ga­liem, bet pçc tam, no­strâ­dâ­jot
da­lî­ða­nâs au­to­mâ­ti­kai pçc leò­ía
re­zer­ves zo­nâ (leò­í is starp ek­v i­
va­len­tiem EDS lie­lâks par 220 0),
no­tiek arî 330 kV elek­tro­lî­ni­jas
Èu­do­vo-Bo­lo­go­je at­slçg­ða­na no Èu­
do­vas a/st pus­es, pâr­trau­cot elek­
tris­kâs sai­tes starp Ïe­òin­g ra­du un
Mas­ka­v u. Ðâds asin­hro­nas gai­tas
tur­pi­nâ­jums iz­rai­sa Ko­las atomelektrostacijas (AES) ìe­ne­ra­to­ru
sprie­g u­ma vek­to­ru leò­ía pa­ât­ri­nâ­
ða­nos un di­na­mis­kâs sta­bi­li­tâ­tes
sa­bru­ku­mu 330 kV tran­zî­tâ starp
Ko­las un Ka­rç­li­jas ener­go­sis­tç­
mâm. Tran­zî­tâ no­strâ­dâ da­lî­ða­nâs
au­to­mâ­ti­ka pçc leò­ía. Tâ kâ starp
Ko­las AES un Ko­las ener­go­sis­tç­
mas zie­meï­da­ïu ne­bi­ja vçl iz­bû­vç­
ta un ie­vies­ta 330 kV elek­tro­sai­te,
sâ­kâs sta­bi­li­tâ­tes sa­bru­kums pa
di­vâm 150 kV elek­tro­lî­ni­jâm, kas
iz­rai­sa vi­su Ko­las AES tur­bo­ìe­
ne­ra­to­ru at­slçg­ða­nos pçc to teh­
no­lo­ì is­ko aiz­sar­dzî­bu no­strâ­des.
Pâ­rç­jâs elek­tro­sta­ci­jâs sa­ka­râ ar
ie­vç­ro­ja­mu elek­tro­tîk­la sprie­g u­ma
pa­ze­mi­nâ­ða­nos no­tiek ìe­ne­ra­to­ru
26
ENERÌIJA UN PASAULE
ie­ros­mes for­sç­ða­nas au­to­mâ­ti­kas
no­strâ­des. Pçc ìe­ne­ra­to­ru ie­ros­mes
for­sç­ða­nas lai­ka ie­ro­be­þo­ju­ma ti­
ka at­slçg­ti elek­tro­sta­ci­ju (hid­ro un
vie­nas ter­mo­elek­tro­sta­ci­jas) ìe­ne­
rç­jo­ðie avo­ti. Pirms Ko­las ener­go­
sis­tç­mas to­tâ­lâs no­dzç­ða­nas ti­ka
ap­lçs­ta frek­ven­ce, kas bi­ja zem­âka
par 30 Hz.
ZR ADP dis­pe­èe­riem tâ bi­ja îs­
ta pâr­bau­de kau­jas lau­kâ, jo no­
ti­ku­mi ap­tvç­ra vi­su ZR ap­vie­no­to
ener­go­sis­tç­mu. K.Briò­íis pie­da­lâs
avâ­ri­jas iz­mek­lç­ða­nas ko­mi­si­jâ Ko­
las ener­go­sis­tç­mâ, sa­vu­kârt PS
Vie­no­tas ener­go­sis­tç­mas CDP iz­
mek­lç­ja avâ­ri­jas pirm­sâ­ku­mus Uk­
rai­nâ, Balt­krie­vi­jâ un 750 kV tran­
zî­tâ starp Ïe­òin­g ra­du un Mas­ka­vu.
Pç­dç­jâ avâ­ri­ja kïu­va par cç­lo­ni, lai
ZR ADP sâk­tu no­piet­ni ri­si­nât pre­t­a­vâ­ri­jas kom­plek­sa iz­strâ­di atom­
elek­tro­sta­ci­ju re­ak­to­ra at­slçg­ða­nâs
ga­dî­ju­miem, ja tiek at­slçg­ta ìe­ne­rç­
jo­ðâ jau­da 1000 MW un vai­râk.
Vç­lâ­kos ga­dos ko­pâ ar pro­jek­tç­
tâ­jiem iz­strâ­dâ­tâ un ie­v ies­tâ pre­ta­
vâ­r i­jas au­to­mâ­ti­ka Ig­na­li­nas AES
pa­re­dzç­ja nodot ko­man­das no tâs
hid­ro­ìe­ne­ra­to­r u ie­dar­bei Dau­ga­vas
kas­kâ­des trîs hid­ro­elek­tro­sta­ci­jâs,
kâ arî Kru­oni­o hid­ro­a ku­mu­lâ­ci­jas
elek­tro­sta­ci­jâ. Lai veik­tu elek­tris­
ko re­þî­mu ap­lç­ses, t.sk. sta­tis­kâs
un di­na­mis­kâs sta­bi­li­tâ­tes ap­lç­ses,
ZR ADP spe­ci­â lis­ti (I.Zeid­ma­n is,
V.Iva­novs, V.Ri­ma­revs, J.Dmit­r i­
jevs, E.Ju­bels, G.Dek­snis u.c.) iz­
strâ­dâ­ja ap­lç­ðu prog­ram­mas. Vi­òu
iz­strâ­dâ­tâ prog­ram­ma “Mus­tangs”
ti­ka pla­ði at­zî­ta un iz­man­to­ta PS
ener­go­sistç­mâs.
Bi­ja iz­vei­do­ju­sies la­ba prak­se par
ik­ga­dç­ju 330 kV ob­jek­tu kom­plek­so
pâr­bau­di, ko vei­ca bri­gâ­de, ku­ras
sa­stâ­vâ bi­ja ZR ADP dis­pe­èe­ru un
re­le­jaiz­sar­dzî­bu die­nes­tu, kâ arî
ener­go­sis­tç­mu pâr­stâv­ji. Prak­tis­ki
vi­sâs pâr­bau­dçs ti­ka at­klâ­ti trû­ku­
mi un ne­pil­nî­bas, ku­ras va­ja­dzç­ja
no­vçrst tu­vâ­kâ lai­kâ. Ðâ­da re­g u­
lâ­ra sa­dar­bî­ba ar ener­go­sis­tç­mâm
vei­ci­nâ­ja Zie­meï­rie­tu­mu Ap­vie­no­
tâs ener­go­sis­tç­mas dro­ðu­ma kri­tç­
ri­ju un pres­ti­þa pa­aug­sti­nâ­ða­nos
starp pâ­rç­jâm PS ap­vie­no­tâm ener­
go­sis­tç­mâm.
1989. ga­dâ pir­ma­jâs de­mo­krâ­tis­
ka­jâs vç­lç­ða­nâs ZR APD ko­lek­tîvs
par ADP priekð­nie­ku no 4 pie­teik­ta­
jiem kan­di­dâ­tiem ie­vçl V.Krçs­li­òu,
kurð pirms tam pil­dî­ja dis­pe­èe­ru
die­nes­ta priekð­nie­ka pie­nâ­ku­mus.
Sâ­kâs jauns pe­ri­ods ZR ADP at­tîs­tî­
bâ, die­nes­tos ti­ka sa­kâr­to­tas dar­bî­
bas pri­ori­tâ­tes un uz­de­vu­mi elek­tro­
ap­gâ­des dro­ðu­ma pa­aug­sti­nâ­ða­nai
PS zie­meï­rie­tu­mu re­ì i­onos.
Kâ liels ZR ADP spe­ci­âlis­tu (I.Te­
re­zovs, M.Von­so­viès, L.Ei­g uss, S.Va­
ser­mans u.c.) sa­snie­g ums 80. ga­dos
jâ­at­zî­mç au­to­mâ­tis­kas cen­tra­li­zç­
tas sis­tç­mas ie­vie­ða­na mak­si­mâ­las
ak­tî­vâs jau­das ierobeþoðanai 330–
750 kV elek­tro­tîk­lâ, ku­ra, at­ka­rî­
bâ no elek­tris­kâ gre­dze­na ðíç­lu­ma
pâr­slo­dzes, ie­dar­bo­jâs uz elek­tro­
sta­ci­jâm: gan Ki­ri­ðu gan Dau­ga­vas
kas­kâ­des, gan Elek­tre­nu (Lie­tu­vâ)
un Lu­kom­ï jas (Balt­krie­vi­jâ).
Sa­dar­bî­bâ ar Rî­gas Po­l i­t eh­
nis­ko in­sti­tû­tu no­ti­ka da­l î­ða­nâs
au­t o­mâ­ti­kas pçc leò­ía no­t eik­
ða­nas starp di­v iem mo­de­lç­tiem
sprie­g u­m iem mo­der­n i­zç­ða­na, pie­
lie­t o­jot mikro­pro­ce­so­r u teh­n i­ku
(G.Boè­ka­re­va, A.Sa­u hats no RPI,
K.Briò­í is, J.Ozo­l iòð, V.Ru­bu­l is,
A.Spuò­ì is u.c. no ADP). Rûp­n ie­
cis­k i ti­ka iz­ga­ta­vo­ti 20 kom­plek­ti,
ku­r us ie­v ie­sa ZR ap­v ie­no­ta­jâ ener­
go­sis­t ç­mâ, gal­ve­no­kârt pa­aug­sti­
not AES dar­bî­bas dro­ðu­mu (AES
tur­bo­ìe­ne­ra­t o­ros ne­d rîk­stç­ja pie­
ïaut asin­h ro­no gai­tu, jo tâ iz­rai­sî­tu
teh­no­lo­ì is­ko aiz­sar­dzî­bu no­strâ­d i
un turboìeneratoru atslçgðanu).
Jaun­âs da­l î­ða­nas au­t o­mâ­ti­kas ie­
kâr­tas ti­ka eks­pe­r i­men­tâ­l i pâr­
bau­d î­tas Rî­gas HES, iz­da­lot hid­ro­
ag­re­gâ­tus uz 110 kV elek­tro­tîk­lu.
Kat­râ zi­òâ jeb­kurð eks­pe­r i­ments
ar jaun­o ie­kâr­tu pâr­bau­d i bi­ja sais­
tîts ar ope­ra­tî­vâ per­so­nâ­la, t.sk. no
dis­pe­èer­va­d î­bas cen­tra, ope­ra­tî­vâs
dar­bî­bas prog­ram­mu sa­ska­òo­ða­nu
un iz­pil­des kon­tro­l i.
2011/5
tçma
DC Bal­ti­ja dar­bî­bas pe­ri­ods
(1992 – 2006)
80. ga­du no­ga­lç ener­ìç­ti­kas va­dî­
bâ sâ­kâs de­mo­krâ­ti­jas pro­ce­si. Ti­ka
iz­vç­lç­ti uz­òç­mu­mu va­dî­tâ­ji kon­
kur­su kâr­tî­bâ, vei­do­tas uz­òç­mu­mu
Pa­do­mes. Arî PSRS Zie­meï­rie­tu­mu
ap­vie­nî­bai bez saim­nie­cis­kâs va­
dî­bas bi­ja ope­ra­tî­vâ va­dî­ba – Zie­
meï­rie­tu­mu Ap­vie­no­tâ dis­pe­èe­ru
pâr­val­de (ZR ADP) un Zie­meï­rie­tu­
mu ener­go­sis­tç­mu ap­vie­nî­bas Pa­
do­me, ku­ras dar­bu or­ga­ni­zç­ja ZR
ADP. 1990. ga­dâ po­li­tis­ko pro­ce­su
re­zul­tâ­tâ trîs Bal­ti­jas val­stu ener­
go­sis­tç­mas: “Ees­ti Ener­gi­a”, “Latv­
en­er­go”, “Lie­tu­vos ener­gi­ja” iz­vei­do­ja
sa­vu Pa­do­mi ar mçr­íi vei­dot jaun­u
elek­tro­ener­ìç­ti­kas po­li­ti­ku brî­vî­
bu alk­sto­ða­jâs Bal­ti­jas val­stîs. Arî
ðîs pa­do­mes dar­bâ ak­tî­vu lîdz­da­lî­
bu òç­ma ZR ADP. Sis­te­mâ­tis­ki, pçc
ne­pie­cie­ða­mî­bas, no­ti­ka ðo pa­dom­ju
sç­des. 1991. ga­da 1.ok­tob­rî abas pa­
do­mes ie­ra­dâs uz sç­dçm Pçr­na­vâ, lai
ri­si­nâ­tu eko­no­mis­kos un teh­nis­kos
jau­tâ­ju­mus sa­reþ­ìî­tâ po­li­tis­ki eko­
no­mis­kâ si­tu­âci­jâ. Vis­pirms no­ti­ka
Bal­ti­jas val­stu ener­go­sis­tç­mu Pa­do­
mes sç­de, ku­râ ti­ka pie­òemts lç­mums
par Bal­ti­jas ener­go­sis­tç­mu ap­vie­nî­
bas iz­vei­do­ða­nu, ku­ras cen­tra­li­zç­tâ
dis­pe­èe­ru va­dî­ba tiek veik­ta no dis­
pe­èer­cen­tra Rî­gâ. ZR Ap­vie­nî­bas Pa­
do­me, ku­ras dar­bâ vçl pie­da­lî­jâs arî
Bal­ti­jas pâr­stâv­ji, pçc dis­ku­si­jâm
pie­òç­ma lç­mu­mu res­pek­tçt bal­tie­ðu
lç­mu­mu un uz­de­va ZR ADP va­dî­tâ­
jam V.Krçs­li­òam ko­pâ ar Cen­trâ­lâs
Dis­pe­èe­ru pâr­val­des (CDP) va­dî­bu
sa­kâr­tot ju­ri­dis­kos un teh­nis­kos
jau­tâ­ju­mus, lai piec­u val­stu: Balt­
krie­vi­jas, Krie­vi­jas, Lat­vi­jas, Lie­tu­
vas un Igau­ni­jas ener­go­sis­tç­mu pa­
ra­lç­lais darbs tur­pi­nâ­tos ar augs­tu
elektroapgâdes dro­ðu­ma pa­kâ­pi un
pa­tç­rç­tâ­ji tik­tu ap­gâ­dâ­ti ar kva­li­ta­
tî­vu elek­tro­ener­ìi­ju. Tâ­lâk pro­ce­si
no­ti­ka lie­lâ ât­ru­mâ. 1991. ga­da 23.
ok­tob­rî Mas­ka­vâ pa­rak­stî­ja pro­to­ko­
lu par Krie­vi­jas ZR ADP iz­vei­do­ða­nu
Sankt­pç­ter­bur­gâ, par Balt­krie­vi­jas
ADP iz­vei­do­ða­nu Min­skâ un tâ­lâ­ku
tâs dar­bî­bu tie­ðâ ope­ra­tî­vâ pa­kïau­
tî­bâ vie­no­tas ener­go­sis­tç­mas CDP
Mas­ka­vâ. Tas no­zî­mç­ja, ka Dis­pe­
èe­ru pâr­val­de, ku­ra at­ro­das Rî­gâ,
sa­vâ tâ­lâ­kâ dar­bî­bâ ad­mi­nis­tra­tî­
vi nav pa­kïau­ta CDP, bet ko­or­di­nç
tri­ju Bal­ti­jas ener­go­sis­tç­mu pa­ra­
lç­lo dar­bu Vie­no­ta­jâ ener­go­sis­tç­mâ
lîdz­vçr­tî­gâs par­tne­rat­tie­cî­bâs. Lie­
la lo­ma ðî lç­mu­ma pie­òem­ða­nâ bi­ja
arî Lat­vi­jas val­dî­bas pie­òem­ta­jam
2011/5
DC Baltijas stends starptautiskâ izstâdç Rîgâ
lç­mu­mam par to, ka vi­si PSRS mi­
nis­tri­jâm pa­kïau­tie îpa­ðu­mi pâr­iet
Lat­vi­jas îpa­ðu­mâ un pa­kïau­tî­bâ. Pro­
to­ko­lu pa­rak­stî­ja J.Pet­ra­jevs (CDP
Mas­ka­vâ), A.Ver­þ­bo­lo­viès (Balt­krie­
vi­jas ADP Min­skâ) un V.Krçs­liòð
(ZR ADP Rî­gâ). 1991. ga­da 13.no­
vem­brî Lat­vi­jas Re­pub­li­kas Mi­nis­
tru Pa­do­me pie­òem lç­mu­mu Nr.320
par Bal­ti­jas val­stu ener­go­sis­tç­mu
ap­vie­nî­bas iz­vei­do­ða­nu un Bal­ti­jas
val­stu ener­go­sis­tç­mu ap­vie­nî­bas dis­
pe­èe­ru pâr­val­des iz­vei­do­ða­nu Rî­gâ.
Bal­ti­jas val­stu ener­go­sis­tç­mu va­dî­tâ­
ji un pâr­stâv­ji ko­pâ ar ZR ADP va­dî­
bu ak­tî­vi strâ­dâ pie jaun­a sa­dar­bî­bas
lî­gu­ma iz­strâ­des. 1992. ga­da 7. jan­
vâ­rî Rî­gâ tiek no­slçgts starp­val­stu
no­lî­gums par Bal­ti­jas Ener­go­sis­tç­
mu ap­vie­nî­bas (ESA) iz­vei­do­ða­nu
ar dis­pe­èer­cen­tru Rî­gâ. 1992. ga­da
6. un 7. feb­ru­ârî no­tiek trîs Bal­ti­
jas ener­go­sis­tç­mu “Ees­ti Ener­gi­a”,
“Latv­en­er­go”, “Lie­tu­vos ener­gi­ja”
piln­va­ro­to di­bi­nâ­tâ­ju sa­pul­ce, ku­râ
tiek ap­stip­ri­nâ­ti sta­tû­ti un di­bi­nâts
kop­uz­òç­mums SI­A Bal­ti­jas ener­go­
sis­tç­mu dis­pe­èe­rcentrs (DC Bal­ti­
ja), kâ arî ap­stip­ri­nâts tâ va­dî­tâjs
V.Krçs­liòð. Ðo kop­uz­òç­mu­mu 1992.
ga­da 9. mar­tâ re­ìis­trç Lat­vi­jas Re­
pub­li­kas (LR) uz­òç­mu­mu re­ìis­trâ.
PSRS Ap­vie­no­tâ ZR ener­go­sis­tç­mu
dis­pe­èe­ru pâr­val­de tiek lik­vi­dç­ta ar
LR Rûp­nie­cî­bas un ener­ìç­ti­kas mi­
nis­tri­jas pa­vç­li Nr.37.
1992. ga­da 7. jan­vâ­rî pa­rak­
stî­tais no­lî­g ums, ku­ru pa­rak­stî­ja
no Igau­ni­jas Re­pub­li­kas val­dî­bas
pus­es A.Ham­burgs, no Lat­vi­jas
Re­pub­li­kas val­dî­bas – A.Mil­lers,
no Lie­tu­vas Re­pub­li­kas val­dî­bas
– L.Að­man­ts, no­tei­ca val­stu ener­
go­sis­tç­mu sa­dar­bî­bas for­mu un
gal­ve­nos vir­zie­nus. No­lî­g u­ma slç­
dzçj­pu­ses, uz­ska­tot, ka efek­tî­vu un
dro­ðu Igau­ni­jas, Lat­vi­jas un Lie­tu­
vas ener­go­sis­tç­mu fun­kci­onç­ða­nu
var no­dro­ði­nât to pa­ra­lç­lais darbs,
iz­vei­do Bal­ti­jas val­stu ener­ìç­tis­ko
sis­tç­mu ap­vie­nî­bu – Bal­ti­jas ESA,
ku­râ sa­dar­bî­ba tiek veik­ta uz lîdz­
tie­sî­bas, sav­star­pç­jâ iz­de­vî­g u­ma un
pa­lî­dzî­bas pa­ma­ta. DC Bal­ti­ja ti­ka
uz­do­tas ðâ­das gal­ve­nâs fun­kci­jas:
Ø Iz­strâ­dât un ie­sniegt priekð­li­
ku­mus par elek­tro­ener­ì i­jas iz­strâ­di,
starp­sis­tç­mu jau­das un elek­tro­ener­
ìi­jas pâr­plû­dçm, ie­vç­ro­jot ener­go­
sis­tç­mu eko­no­mis­kâs in­te­re­ses.
Ø Iz­strâ­dât pa­ra­lç­lâ dar­ba shç­
mas un re­þî­mus, veikt to re­ali­zâ­ci­ju.
Ø Iz­strâ­dât un veikt pa­sâ­ku­mus
ener­go­sis­tç­mu kop­dar­ba eko­no­mis­
ko râ­dî­tâ­ju un dro­ðî­bas pa­aug­sti­nâ­
ða­nai
Ø Veikt dar­bu avâ­r i­jas re­þî­mu
no­vçr­ða­nai un lik­vi­dâ­ci­jai u.c.
Projekta “Baltijas loks” darba grupas sçde Rîgâ
ENERÌIJA UN PASAULE
27
tçma
Tâ pa­ða ga­da mai­jâ starp DC
Bal­ti­ja un Vie­no­tâs ener­go­sis­tç­mas
dis­pe­èe­ru pâr­val­di tiek no­slçgts lî­
gums par pa­ra­lç­lâ dar­ba tur­pi­nâ­
ju­mu ar Krie­vi­jas ener­go­sis­tç­mâm,
ku­râ lie­lu ie­g ul­dî­ju­mu de­va DC
Bal­ti­ja teh­nis­kais di­rek­tors J.Osî­
tis. 1992. ga­dâ Bal­ti­jas ener­go­sis­
tç­mu un Krie­vi­jas vie­no­tâs ener­
go­sis­tç­mas pâr­stâv­ji vie­no­jâs par
elek­tro­ener­ì i­jas tran­zî­tu caur Bal­
ti­jas ener­go­sis­tç­mâm uz Ples­ka­vas
un Ka­ïi­òin­g ra­das sis­tç­mâm un tâ
ap­mak­sas kâr­tî­bu.
elek­tris­kâ gre­dze­na teh­n is­ko sa­
ga­ta­vo­tî­bu, par­tne­rat­tie­cî­bu re­g u­
lç­jo­ðo do­ku­men­tu pie­tie­ka­mî­bu un
dis­pe­èer­va­d î­bas sa­ska­òo­tî­bu. Pçc
sa­reþ­ì î­tâm dis­ku­si­jâm 1994. ga­da
pa­va­sa­r î tiek ap­stip­r i­nâ­ti Bal­ti­jas
ener­go­sis­tç­mu sa­dar­bî­bas prin­ci­
pi – Daudz­pu­sç­jais lî­g ums starp
“Ees­ti Ener­gi­a”, “Latv­en­er­go”, un
“Lie­tu­vos Ener­gi­ja” par ener­ìç­tis­
ko sis­tç­mu pa­ra­lç­lo dar­bu. Lîdz
ar ope­ra­tî­vo dar­bu DC Bal­ti­ja
per­so­nâls ko­pâ ar pa­ra­lç­lâ dar­ba
ko­lç­ì iem no Igau­n i­jas, Lat­v i­jas
Ukrainas apvienotâs energosistçmas dispeèerpunktâ Kijevâ
Sâ­kas in­ten­sîvs darbs jaun­u
at­tie­cî­bu vei­do­ða­nâ starp Bal­ti­
jas val­stu ener­go­sis­tç­mâm, kâ arî
starp Bal­ti­jas val­stu ener­go­sis­tç­
mâm ar Balt­k rie­v i­jas un Krie­v i­jas
ener­go­sis­tç­mâm. Tiek iz­strâ­dâ­ti
un sa­ska­òo­ti ar Bal­ti­jas ener­go­
sis­tç­mâm jaun­ie ope­ra­tî­vâs un
teh­no­lo­ì is­kâs va­dî­bas do­ku­men­ti:
ope­ra­tî­v ie no­râ­dî­ju­mi, in­struk­ci­
jas, no­li­ku­mi u.c. Ener­go­sis­tç­mas
slç­dza div­pu­sç­jus elek­tro­ener­ì i­jas
pie­gâ­des, jau­du re­zer­vç­ða­nas lî­
gu­mus, ku­r us DC Bal­ti­ja re­a li­zç­ja
ik­d ie­nâ. Rak­stu­ro­jot ðo lai­ka pe­r i­
odu, jâ­at­zî­mç pu­ðu lie­lâ ope­ra­ti­v i­
tâ­te, sav­star­pç­jâ sa­prat­ne ju­r i­dis­ko
un teh­n is­ko jau­tâ­ju­mu ri­si­nâ­ða­nâ,
pa­tei­co­ties ku­râm sa­mç­râ sa­reþ­
ìî­tos eko­no­mis­kos ap­stâk­ïos ti­ka
no­dro­ði­nâts piec­u val­stu ener­go­
sis­tç­mu bez­avâ­r i­jas pa­ra­lç­lais
darbs. Bal­ti­jas val­stu ener­go­sis­tç­
mas ir da­ïa no elek­tris­kâ gre­dze­na:
Mas­k a­v a-Sankt­p ç­t er­b ur­g a-Igau­
ni­j a-Lat­v i­j a-Lie­t u­v a-Balt­k rie­v i­
ja-Mas­ka­va. Gre­dze­na par­tne­r u sa­
dar­bî­bas dro­ðu­ma pa­kâ­pe bal­stâs uz
28
ENERÌIJA UN PASAULE
un Lie­tu­vas, kâ arî Skan­d i­nâ­v i­jas
val­stu, Vâ­ci­jas, Dâ­n i­jas, Krie­v i­jas,
Balt­k rie­v i­jas un Po­li­jas elek­tro­
ener­ìç­ti­í iem ak­tî­v i pie­da­lî­jâs da­
þâ­dos starp­tau­tis­kos pro­jek­tos. Tie
gal­ve­no­kârt bi­ja sais­tî­ti ar elek­tro­
tîk­lu at­tîs­tî­bas iz­pç­ti. Kâ gal­ve­nos
va­rç­tu mi­nçt: “Bal­ti­jas loks”, lîdz­
strâ­vas tilts Aus­tru­mi-Rie­tu­mi,
Bal­ti­jas un Krie­v i­jas, t.sk. Balt­
krie­v i­jas, ener­go­sis­tç­mu pa­ra­lç­lais
darbs ar Ei­ro­pas Sa­v ie­n î­bas val­stu
ener­go­sis­tç­mâm, Bal­ti­jas elek­tro­
ener­ìç­ti­kas at­tîs­tî­bas plâ­no­ða­nas
pro­jekts (BREDP) u.c.
Pro­jek­ta “Bal­tic Ring” (Bal­ti­jas
loks) ie­ce­ri ap­sprie­da Bal­ti­jas jû­ras
val­stu elek­tro­ener­ìç­ti­íu kon­fe­ren­cç
Gdaò­skâ 1993. ga­dâ. Kon­fe­ren­ces
no­bei­g u­mâ ti­ka ap­spries­ti un vç­lâk
no­slçg­ti sa­dar­bî­bas lî­g u­mi starp
ener­go­uz­òç­mu­miem. Gal­ve­nais jau­
tâ­jums pro­jek­tâ bi­ja pâr­va­des tîk­
lu at­tîs­tî­ba Bal­ti­jas val­stîs, Po­li­jâ,
Skan­di­nâ­vi­jas val­stîs u.c., lai bû­tu
ie­spç­jams iz­vei­dot ko­pç­ju elek­tro­
ener­ì i­jas tir­g u ap Bal­ti­jas jû­ru. Lai
ap­rç­íi­nâ­tu pâr­va­des tîk­la caur­lai­des
ie­spç­ja­mî­bu nâ­kot­nç, pro­tams, va­
ja­dzç­ja ana­li­zçt pie­pra­sî­ju­mu pçc
elek­tro­ener­ì i­jas un ie­spç­ja­mos ìe­
ne­rç­ða­nas avo­tus. Pro­jek­tu vei­ca
vai­râ­kos eta­pos, lîdz 1997. ga­dâ
tas ti­ka pabeigts un iz­pç­tes dar­bus
pro­jek­ta ie­tva­ros pâr­trau­ca. Pro­
jek­tâ ko­pâ ar ener­go­uz­òç­mu­miem
Pre­us­sen Elek­tra (Vâ­ci­ja), Vat­ten­fall
(Zvied­ri­ja), SK Power (Dâ­ni­ja) un
IVO (So­mi­ja) pie­da­lî­jâs “Ees­ti Ener­
gi­a”, “Latv­en­er­go”, “Lie­tu­vos Ener­
gi­ja”, kâ arî DC Bal­ti­ja. Pro­jek­tâ
pie­da­lî­jâs arî Krie­vi­jas, Balt­krie­vi­
jas un Po­li­jas spe­ci­âlis­ti. DC Bal­ti­ja
pro­jek­tâ vei­ca ko­pç­jâ Bal­ti­jas 330
kV tîk­la elek­tris­kâs ap­lç­ses, lai no­
teik­tu tîk­la caur­lai­des spç­jas 2010.
ga­dâ. Pro­jek­tâ bi­ja ie­teikts:
1. Iz­bû­vçt lîdz­strâ­vas sai­ti starp
Ig­na­li­nu (Lie­tu­vâ) un Grun­dzen­du
(Po­li­jâ) kâ pir­mo sa­vie­no­ju­mu lîdz­
strâ­vas elek­tris­ka­jâ til­tâ Krie­vi­jaBalt­krie­vi­ja-Bal­ti­ja-Po­li­ja-Vâ­ci­ja.
2. Mo­der­ni­zçt Rî­gas TEC-2 Lat­
vi­jâ, tâ­dç­jâ­di sa­ma­zi­not tâ dar­bî­bas
ie­tek­mi uz ap­kâr­tç­jo vi­di.
3. Tur­pi­nât sa­dar­bî­bu Bal­ti­jas
jû­ras re­ì i­onâ un iz­vei­dot ko­pç­ju sa­
dar­bî­bas ko­mi­te­ju BAL­TREL u.c.
Pro­jekts ie­g u­va lie­lu starp­tau­tis­
ku no­zî­mi elek­tro­ener­ì i­jas tir­g us
iz­vei­dç, un to pre­zen­tç­ja Bal­ti­jas jû­
ras val­stu val­dî­bu va­dî­tâ­ju sa­nâk­
smç 1998. ga­da jan­vâ­rî Rî­gâ.
Lai tâ­lâk ie­vir­zî­tu sa­dar­bî­bu
elek­tro­ener­ì i­jas jo­mâ, uz pro­jek­ta
bâ­zes iz­vei­do­ja BAL­TREL ko­mi­te­ju
(The Bal­tic Rig Electricity Co-ope­ra­
ti­on). 1998. ga­da 25. mai­jâ Zvied­ri­jâ
ti­ka pa­rak­stîts BAL­TREL ME­MO­
RANDS, to pa­rak­stî­ja 11 Bal­ti­jas
jû­ras val­stu 17 uz­òç­mu­mi, no Bal­ti­
jas val­stîm – “Ees­ti Ener­gi­a”, “Latv­
en­er­go”, “Lie­tu­vos ener­gi­ja”, DC Bal­
ti­ja (V. Krçs­liòð).
BAL­TREL ko­mi­te­jai ti­ka no­
spraus­ti ðâ­di gal­ve­nie uz­de­vu­mi:
1. Par­tne­ru sa­dar­bî­ba ar mçr­íi
iz­vei­dot ko­pç­ju elek­tro­ener­ì i­jas tir­
gu Bal­ti­jas jû­ras re­ì i­onâ.
2. Pie­re­dzes un zi­nâ­ða­nu ap­mai­
òa elek­tro­ap­gâ­des jo­mâ.
3. Veikt pç­tî­ju­mus, kas bû­tu sais­
to­ði ko­pç­jam elek­tro­ener­ì i­jas tir­
gum – ie­tek­me uz ap­kâr­tç­jo vi­di,
teh­nis­kâs pro­blç­mas elek­tro­ener­
ìi­jas tir­dznie­cî­bâ un tir­g us ap­stâk­
ïiem at­bil­sto­ðu teh­nis­ku pro­blç­mu
iz­pç­te, t.i., gal­ve­no pro­blç­mu iz­pç­te,
ar ku­râm sa­skar­sies ener­go­uz­òç­
mu­mi, iz­vei­do­jot ko­pç­ju tir­g u Bal­ti­
jas jû­ras re­ì i­onâ.
Pa­ra­lç­li ðim dar­bam Bal­ti­jas
2011/5
tçma
Ener­go­sis­tç­mu ap­vie­nî­bas Pa­do­me
1999. ga­dâ pie­òç­ma lç­mu­mu veikt
iz­pç­ti par ko­pç­jâ Bal­ti­jas elek­tro­
ener­ì i­jas tir­g us iz­vei­do­ða­nâs ie­
spç­jâm. Par pro­jek­ta ko­or­di­na­to­ru
ti­ka no­zî­mçts DC Bal­ti­ja. Pro­jek­tâ
pie­da­lî­jâs “Ees­ti Ener­gi­a”, “Latv­
en­er­go”, “Lie­tu­vos ener­gi­ja”, kâ arî
Lie­tu­vas Ener­ìç­ti­kas in­sti­tûts,
Lat­vi­jas Fi­zi­kâ­lâs ener­ìç­ti­kas in­
sti­tûts, Igau­ni­jas Ener­ìç­ti­kas iz­
pç­tes in­sti­tûts. Ti­ka ie­lik­ti stin­g ri
pa­ma­ti ðo­die­nas elek­tro­ener­ì i­jas
tir­g us at­tîs­tî­bai. 1998. ga­dâ Pre­
us­sen Elek­tra sa­dar­bî­bâ ar Po­li­jas,
Krie­v i­jas, Bal­ti­jas val­stu ener­go­
sis­tç­mâm un DC Bal­ti­ja pa­bei­dza
pro­jek­ta lîdz­strâ­vas ener­go­til­ta
Aus­tru­mi-Rie­tu­mi pir­mo da­ïu. DC
Bal­ti­ja ða­jâ pro­jek­tâ vei­ca jau­das
sa­da­lî­ju­ma, sprie­g u­ma lî­me­òa ap­
lçses, kâ arî ap­lû­ko­ja da­þâ­das âr­
kâr­tas si­tu­âci­jas ar tîk­lu ele­men­
tu at­slçg­ða­nos. Pro­jekts pie­râ­dî­ja
ener­go­til­ta iz­bû­ves eko­no­mis­ko pa­
ma­to­ju­mu, un Ei­ro­pas Sa­v ie­n î­ba
at­bal­stî­ja ne­pie­cie­ða­mî­bu tur­pi­nât
pro­jek­tu, ku­râ ti­ka veik­ti de­ta­li­zç­
tâ­k i eko­no­mis­k ie ap­rç­í i­n i, te­orç­
tis­ko elek­tro­lî­n i­ju traðu iz­vç­le un
pç­tî­ta lî­n i­jas ie­tek­me uz ap­kâr­tç­jo
vi­di, kâ arî ener­go­sis­tç­mu pa­ra­lç­
lâ dar­ba re­þî­mi. Diem­þçl, at­tîs­to­
ties elek­tro­ener­ì i­jas tir­g us ide­jai,
pro­jekts ie­g û­la Ei­ro­pas Sa­v ie­n î­bas
ar­h î­v u plauk­tos. Tâds pats lik­te­n is
bi­ja iz­pç­tes dar­bam par Aus­tru­muRie­tu­mu ener­go­sis­tç­mu sin­hro­nâ
dar­ba ie­spç­jâm.
Bal­ti­jas val­stu ener­go­sis­tç­mu
pâr­stâv­ji ko­pâ ar ame­ri­kâ­òu spe­ci­
âlis­tiem un ASV val­dî­bas at­bal­stu
1995. ga­dâ uz­sâ­ka dar­bu pie Bal­ti­
jas val­stu ener­go­sis­tç­mu re­ì i­onâ­lâs
at­tîs­tî­bas prog­ram­mas iz­strâ­des
(BREDP). Dar­ba gru­pu sek­re­ta­
ri­âtu va­dî­ja DC Bal­ti­ja (J.Osî­tis).
2000. ga­dâ ðai prog­ram­mai mai­nî­
ja no­sau­ku­mu – ar mçr­íi iz­strâ­dât
at­tîs­tî­bas prog­ram­mu lîdz 2020.
ga­dam jaun­ajos tir­g us li­be­ra­li­zâ­ci­
jas ap­stâk­ïos. Turp­mâk tâ sau­câs:
“Bal­ti­jas ap­vie­nî­bas ener­go­sis­tç­
mu plâ­no­ða­na elek­tro­ener­ìç­ti­kas
tir­g us ap­stâk­ïos (Bal­tic Systems
Plan­ning). Gal­ve­nie iz­pç­tes prog­
ram­mas uz­de­vu­mi:
1. Pa­tç­ri­òa prog­no­ze Bal­ti­jas val­
stîs at­bil­sto­ði da­þâ­diem eko­no­mi­kas
at­tîs­tî­bas sce­nâ­ri­jiem.
2. Op­ti­mâls ìe­ne­râ­ci­jas at­tîs­tî­
bas plâns da­þâ­diem brî­vâ tir­g us ap­
stâk­ïu sce­nâ­ri­jiem.
3. Pâr­va­des tîk­la no­vçr­tç­jums at­
bil­sto­ði pa­tç­ri­òa pie­augu­mam un
2011/5
ìe­ne­râ­ci­jas at­tîs­tî­bai. Ða­jâ pe­ri­odâ
ti­ka uz­sâkts darbs pie Tîk­la ko­dek­
sa iz­strâ­des.
4. Aptuvenu in­ves­tî­ci­ju no­teik­
ða­na ti­ca­mâ­ko ìe­ne­râ­ci­jas un tîk­lu
at­tîs­tî­bas sce­nâ­ri­jiem.
Sa­ska­òâ ar uz­de­vu­mu ener­go­sis­
tç­mas un DC Bal­ti­ja vei­ca ap­lçses,
sa­stâ­dî­ja at­skai­ti, bet ener­go­sis­tç­
mu un DC Bal­ti­jas uz­sâk­tâs res­
truk­tu­ri­zâ­ci­jas dçï at­skai­te ne­ti­ka
sa­ska­òo­ta. Ðâds ko­pîgs darbs bû­tu
ïo­ti ne­pie­cie­ðams, iz­strâ­dâ­jot kat­
ras valsts attîstîbas stra­tç­ì i­ju.
2001. ga­da 7. feb­ru­ârî Lat­vi­jas,
Lie­tu­vas, Igau­ni­jas, Balt­krie­vi­jas
un Krie­vi­jas ener­go­sis­tç­mu va­
dî­tâ­ji pa­rak­stî­ja lî­g u­mu par teh­
nis­ko sa­dar­bî­bu elek­tris­ka­jâ gre­
dze­nâ, kuru veido Balt­krie­vi­jas,
Krie­vi­jas, Igau­ni­jas, Lat­vi­jas, Lie­
tu­vas energosistçmas (БРЕЛЛ), un
BRELL ko­mi­te­jas iz­vei­di. BRELL
ko­mi­te­ja iz­vei­do­ja èetr­as dar­ba
gru­pas, ku­ru uz­de­vums bi­ja iz­strâ­
dât “Dis­pe­èer­va­dî­bas no­li­ku­mu”,
“Ener­go­ap­vie­nî­bu un ener­go­sis­tç­
mu da­lî­bas prin­ci­pus frek­ven­ces
re­g u­lç­ða­nâ”, “Sprie­g u­ma un re­ak­
tî­vâs jau­das re­g u­lç­ða­nas no­li­ku­
mu”, “Tran­zî­ta jau­du plûs­mu no­
teik­ða­nas pa­mat­prin­ci­pus”. Ti­ka
veikts liels darbs elek­tris­kâ gre­
dze­na par­tne­ru sta­bi­la dar­ba
no­dro­ði­nâ­ða­nai.
Eks­pe­ri­men­ti Bal­ti­jas
ener­go­sis­tç­mu ap­vie­nî­bâ
Sâ­kot ar 1995. ga­du, DC Bal­ti­ja,
sav­star­pç­ji sa­dar­bo­jo­ties dis­pe­èe­ru
die­nes­ta dar­bi­nie­kiem ar Dro­ðu­ma
die­nes­ta dar­bi­nie­kiem, kâ arî at­bil­
sto­ðas ener­go­sis­tç­mas pâr­stâv­jiem,
vei­ca ðâ­dus pa­ma­tek­spe­ri­men­tus:
Ø 1995. ga­da mai­jâ no­ti­ka Igau­
ni­jas ener­go­sis­tç­mas – ko­pâ ar Rî­
gas un Pïa­vi­òu HES piec­iem hid­
ro­ag­re­gâ­tiem – iz­da­lî­ða­na izo­lç­tâ
re­þî­mâ, lai no­skaid­ro­tu re­ì i­ona,
ar pa­tç­ri­òa jau­du lie­lâ­ku par 800
MW, frek­ven­èu rak­stur­lîk­nes pie
da­þâ­diem ak­tî­vâs jau­das lç­cien­vei­
dî­g iem pa­lie­li­nâ­ju­miem un sa­ma­zi­
nâ­ju­miem. Ti­ka no­skaid­ro­ti 100 un
200 MW tur­bo­ìe­ne­ra­to­ru frek­ven­
ces pri­mâ­ro re­g u­la­to­ru dar­bî­bas
pa­ra­met­ri.
Ø
1995. ga­da no­vem­brî no­ti­ka
îs­slç­g u­ma eks­pe­ri­men­ti uz 330 kV
pâr­va­des elek­tro­lî­ni­jas Val­mie­raPïa­vi­òu HES. Eks­pe­ri­men­ta no­lûks
bi­ja pâr­bau­dît ie­spç­ju bo­jâ­ju­ma vie­
tu no­teikt au­to­mâ­tis­ki, iz­man­to­jot
pre­tç­jâs se­cî­bas (strâ­vas un sprie­
gu­ma) kom­po­nen­tes, jo se­við­íi pie
îs­slç­g u­miem ar lie­lu pâr­ejas pre­
tes­tî­bu bo­jâ­ju­ma vie­tâ (lo­ka iz­vei­de
starp 330 kV elek­tro­lî­ni­jas va­diem
un augo­ðu ko­ku). Eks­pe­ri­men­ta re­
zul­tâ­ti pa­lî­dzç­ja pre­ci­zçt elek­tro­lî­
ni­jas elek­tris­kos pa­ra­met­rus un îs­
slç­g u­ma strâ­vu ap­lç­sei iz­man­to­tâs
prog­ram­mas at­bil­stî­bu pra­sî­bâm,
ap­lç­ðot îs­slç­g u­ma strâ­vas un sprie­
gu­mus, ie­vç­ro­jot slo­dzes re­þî­mu pa
elek­tro­lî­ni­ju pirms îs­slç­g u­ma.
Ø 1996. ga­da mai­jâ no­ti­ka ne­
lie­la re­ì i­ona eks­pe­ri­ments (viens
150 MW tur­bo­ìe­ne­ra­tors Elek­tre­nu
elek­tro­sta­ci­jâ, viens hid­ro­ag­re­gâts
(HA) 200 MW sûk­òa re­þî­mâ ar ak­
tî­vâs jau­das pa­tç­ri­òu 230 MW un
otrs HA ìe­ne­ra­to­ra re­þî­mâ Kru­oni­o
hid­ro­aku­mu­lâ­ci­jas
elek­tro­sta­ci­jâ
Dispeèeru pults apmeklçjums. V. Krçsliòð sarunâ ar ekonomikas ministru V. Makarovu
ENERÌIJA UN PASAULE
29
tçma
(HA­ES) re­ì i­ona jau­das ba­lan­sa uz­
tu­rç­ða­nas pâr­bau­dei. Pçc iz­da­lî­ða­
nâs izo­lç­tâ re­þî­mâ no­ti­ka Elek­tre­
nu elek­tro­sta­ci­jas tur­bo­ìe­ne­ra­to­ra
lç­cien­vei­dî­ga ìe­ne­rç­jo­ðâs jau­das
sa­ma­zi­nâ­ða­na, bet Kru­oni­o HA­ES
ot­rais HA au­to­mâ­tis­ki pa­lie­li­nâ­ja
jau­du (strâ­dâ­ja frek­ven­ces re­g u­lç­
ða­nas re­þî­mâ). Eks­pe­ri­men­tâ ti­ka
pâr­bau­dî­tas frek­ven­èu rak­stur­lîk­
nes un HA spç­jas au­to­mâ­tis­ki re­g u­
lçt frek­ven­ci. Eks­pe­ri­men­tâ ie­g û­tie
da­ti kïu­va par pa­ma­tu frek­ven­ces
re­g u­la­to­ra pa­ra­met­ru uz­la­bo­ða­nai,
pa­nâ­kot pra­sî­to re­g u­lç­ða­nas âtr­
dar­bî­g u­mu HA.
Ø 1998. ga­da mai­jâ no­tiek eks­
pe­ri­men­tâ­la Ig­na­li­nas AES pað­pa­
tç­ri­òa re­zer­ves ba­ro­ða­nas no­dro­ði­
nâ­ða­nas pâr­bau­de no Pïa­vi­òu HES
di­viem HA pa 330 kV iz­da­lî­tâm
pâr­va­des elek­tro­lî­ni­jâm (Pïa­vi­òasPa­òe­vç­þa un Pa­òe­vç­þa-Ute­na), pa
vie­nu auto­trans­for­ma­to­ru 330/110
kV Ute­nas a/st, pa 110 kV elek­tro­
tîk­la Ute­na-Ig­na­li­nas AES iz­da­lî­
tâm 110 kV elek­tro­lî­ni­jâm. Pâr­bau­
des ne­pie­cie­ða­mî­ba bi­ja sais­tî­ta ar
to, ka Ig­na­li­nas AES pro­jek­tâ pa­re­
dzç­to pað­pa­tç­ri­òa re­zer­ves ba­ro­ða­
nas shç­mu pa di­vâm 110 kV elek­tro­
lî­ni­jâm no Dau­gav­pils a/st ne­va­rç­ja
iz­man­tot, jo ne­bi­ja uz­cel­ta Dau­gav­
pils HES. Eks­pe­ri­men­tâ­lâ pâr­bau­
de ap­stip­ri­nâ­ja ie­spç­ju no­dro­ði­nât
pað­pa­tç­ri­òa re­zer­ves ba­ro­ða­nu no
Pïa­vi­òu HES pa ap­rak­stî­to shç­mu,
pie­ïau­jot, ka ne­lie­las cik­lis­kas un
rim­sto­ðas frek­ven­ces svâr­stî­bas,
ie­slç­dzot cir­ku­lâ­ci­jas sûk­òus, ne­ie­
tek­mçs re­ak­to­ra dze­sç­ða­nas sis­tç­
mu Ig­na­li­nas AES. Kïu­va skaidrs,
ka ba­ro­ða­nas shç­mas sa­vâk­ða­na
avâ­ri­jas si­tu­âci­jâs pra­sîs vai­râk lai­
ka un no­piet­nu ko­or­di­nç­tu sa­dar­bî­
bu starp Lie­tu­vas un Lat­vi­jas sis­tç­
mu ope­ra­to­riem, sa­slç­dzot sa­reþ­ì î­to
ba­ro­ða­nas shç­mu.
Ø 1999. ga­da 29. ok­tob­r î no­tiek
îs­slç­g u­ma eks­pe­ri­men­ti uz 330 kV
trîs­ga­lu pâr­va­des elek­tro­lî­ni­jas
Jel­ga­va-Tel­ði-Ðau­ïi, lai pâr­bau­dî­tu
re­le­jaiz­sar­dzî­bas iz­vei­des teh­nis­
kos ri­si­nâ­ju­mus, iz­man­to­jot fir­mas
ABB apa­ra­tû­ru. Pâr­va­des elek­tro­
lî­ni­ju sa­vie­no­ju­ma vie­tas tu­vu­mâ
tiek ra­dîts vien­f â­zes îs­slç­g ums caur
lie­lu pâr­ejas pre­tes­tî­bu, lai pâr­lie­ci­
nâ­tos par vi­su trîs­ga­lu elek­tro­lî­ni­
jas no­za­ro­ju­mu âtr­dar­bî­g u re­le­jaiz­
sar­dzî­bu dar­bî­bu un jau­das slç­dþu
at­slçg­ða­nu, kâ arî ie­spç­ju no­teikt
pre­cî­zu bo­jâ­ju­ma vie­tu. Tel­ðu a/st
ti­ka iz­pil­dîts arî trîs­f â­zu sa­slç­g ums
ar elek­tris­kâ lo­ka iz­vei­do­ða­nos
30
ENERÌIJA UN PASAULE
starp trim fâ­zçm, bet Ðau­ïu a/st –
vien­f â­zes îs­slç­g ums. Jâ­at­zî­mç, ka
ap­stip­ri­nâ­jâs ie­priek­ðç­jos îs­slç­g u­
ma eks­pe­ri­men­tos iz­kris­ta­li­zç­ju­sies
pa­tie­sî­ba par pre­tse­cî­bas (strâ­vas
un sprie­gu­ma) kom­po­nen­ðu iz­man­
to­ða­nas liet­de­rî­bu bo­jâ­ju­ma vie­tas
no­teik­ða­nai. Lie­tu­vas elek­tro­ener­
ìç­ti­íi sa­ga­ta­vo­ja video­f il­mu, ko de­
mon­strçt augst­sko­las stu­den­tiem kâ
mâ­cî­bu vie­lu par îs­slç­g u­ma eks­pe­ri­
men­tu sa­ga­ta­vo­ða­nu un veik­ða­nu,
jo se­við­íi îs­slç­g u­ma eks­pe­ri­men­tu
caur lie­lu pâr­ejas pre­tes­tî­bu pie ie­
slçg­tas elek­tro­lî­ni­jas no abiem vai
vi­siem trim ga­liem, lai va­rç­tu no­
teikt slo­dzes re­þî­ma ie­tek­mi uz îs­
slç­g u­ma strâ­vâm un sprie­g u­miem.
Ø 2002. ga­da 5. ap­r î­lî, pçc prog­
ram­mas ilg­sto­ðas sa­ska­òo­ða­nas ar
ener­go­sis­tç­mâm un Krie­vi­jas Vie­
no­tâs ener­go­sis­tç­mas CDP, kâ arî
vçl ar augst­âk­stâ­vo­ðâm in­sti­tû­ci­
jâm Krie­vi­jâ un Balt­krie­vi­jâ, no­tiek
Bal­ti­jas (Igau­ni­jas, Lat­vi­jas un Lie­
tu­vas) ener­go­sis­tç­mu ko­pâ ar Ka­ïi­
òin­g ra­das ener­go­sis­tç­mu un Balt­
krie­vi­jas sa­lu (Mo­lo­deè­no, Li­da,
Grod­no) iz­da­lî­ða­na izo­lç­tâ re­þî­mâ.
Iz­da­lî­tâ re­ì i­ona sum­mâ­râ jau­da ir
ne­daudz lie­lâ­ka par 5000 MW. Pir­
ma­jâ eks­pe­ri­men­tâ, at­slç­dzot pç­dç­jo
330 kV elek­tro­sai­ti starp iz­da­lâ­mo
Bal­ti­jas re­ì i­onu un Balt­krie­vi­jas
ener­go­sis­tç­mu, ti­ka ra­dîts jau­das
de­f i­cîts 160 MW, kas îs­lai­cî­g i iz­rai­
sî­ja frek­ven­ces pa­ze­mi­nâ­ða­nos par
0,2 Hz. Ot­ra­jâ eks­pe­ri­men­tâ, at­
slç­dzot HA sûk­òa re­þî­mâ Kru­oni­o
HA­ES (224 MW), no­ti­ka îs­lai­cî­ga
frek­ven­ces pa­aug­sti­nâ­ða­nâs lîdz
50,22 Hz. Tre­ða­jâ eks­pe­ri­men­tâ
Pïa­vi­òu HES ti­ka at­slçg­ti trîs HA
ar sum­mâ­ro jau­du 250 MW, kas iz­
raisîja frek­ven­ces îs­lai­cî­g u pa­ze­mi­
nâ­ða­nos lîdz 49,64 Hz. Bal­ti­jas re­
ìi­onâ dar­bî­ba izo­lç­tâ re­þî­mâ il­ga 2
stun­das un 8 mi­nû­tes, un ða­jâ lai­kâ
DC Bal­ti­jas dis­pe­èe­riem bi­ja pie­tie­
ka­mi lie­las pro­blç­mas no­tu­rçt frek­
ven­ci 50 Hz lî­me­nî, jo elek­tro­sta­ci­ju
ope­ra­tî­va­jam per­so­nâ­lam ko­man­
das ìeneratoru jaudas izmaiòâm
ti­ka no­do­tas, iz­man­to­jot ener­go­sis­
tç­mu sis­tç­mas ope­ra­to­ru starp­nie­
cî­bu. Eks­pe­ri­men­tam bi­ja bû­tis­ka
no­zî­me, lai Bal­ti­jas ener­go­sis­tç­mu
ap­vie­nî­bâ iz­strâ­dâ­tu un ie­vies­tu
frek­ven­ces re­g u­lç­ða­nas sis­tç­mu.
Jâ­at­zî­mç, ka piec­u ga­du lai­kâ se­ðas
rei­zes bi­ja no­for­mç­tas un sa­ska­òo­
tas eks­pe­ri­men­ta veik­ða­nas prog­
ram­mas, ku­ras ope­ra­tî­vi ar Krie­
vi­jas Vie­no­tâs ener­go­sis­tç­mas CDP
rî­ko­ju­mu ti­ka aiz­lieg­tas 12 stun­das
pirms eks­pe­ri­men­ta. Tâ­pçc sep­tî­tâ
rei­ze eks­pe­ri­men­ta veik­ða­nai ti­ka
sa­ga­ta­vo­ta un sa­ska­òo­ta îpa­ði rû­pî­
gi. Eks­pe­ri­men­ta va­dî­tâjs, DC Bal­
ti­ja teh­nis­kâ di­rek­to­ra viet­nieks
K.Briò­íis ne­bi­ja zau­dç­jis ce­rî­bas,
ka bei­dzot eks­pe­ri­men­tu va­rçs
veikt. Par to, gan ti­kai 2006. ga­da
mai­jâ, K.Briò­íis ti­ka ap­bal­vots ar
Tri­ju Zvaig­þòu or­de­ni.
Sav­star­pç­jâs pie­re­dzes
ap­mai­òas
1996. ga­da mai­jâ gru­pa Igau­n i­
jas, Lat­v i­jas un Lie­tu­vas pâr­stâv­
ju ko­pâ ar DC Bal­ti­ja pâr­stâv­jiem:
K.Briò­í i, J.Dze­n i, T.Kuz­òe­co­v u,
D.Ðul­cu, A.Sva­lo­v u aiz­l i­do­ja uz
ASV Skenektedi (Schenectady)
pil­sç­tu, lai Teh­no­lo­ì i­jas in­sti­tû­tâ
ap­g û­tu ASV ener­go­iekâr­tu teh­no­
lo­ì i­jas un to pa­ra­met­r u ap­lç­ses
prog­ram­mas. Ap­mâ­cî­bu u.c. iz­de­
vu­mus ap­mak­sâ­ja ASV valsts in­
sti­tû­ci­jas. Lie­lu in­t e­re­si iz­rai­sî­ja
ìe­ne­rç­jo­ðo avo­tu ma­t e­mâ­tis­kâs
mo­de­lç­ða­nas pil­nâs shç­mas (pie
mums di­na­m is­kâs sta­bi­l i­tâ­t es ap­
lç­sçs iz­man­t o­ja vien­kâr­ðo­tas mo­
de­lç­ða­nas shç­mas). ASV iz­strâ­dâ­tâ
îs­slç­g u­mu strâ­v u ap­lç­ses prog­
ram­ma gan iz­rai­sî­ja zi­nâ­mu skep­
si, jo Bal­ti­jas val­stîs lie­t o­tâ îs­slç­
gu­ma strâ­v u ap­lç­ses prog­ram­ma
mo­de­lç­ja strâ­vas un sprie­g u­mus,
ie­vç­ro­jot re­â lâs slo­dzes strâ­vas un
sprie­g u­mus, tâ­pçc ap­lçs­tâs pre­
tes­tî­bas ie­vç­ro­ja­m i at­ðíî­râs no
ap­lç­sçm pçc ASV zi­nât­n ie­ku iz­
strâ­dâ­tâs prog­ram­mas. Sav­star­
pç­jâ do­mu ap­mai­òâ Teh­no­lo­ì i­jas
2011/5
tçma
in­sti­tû­ta zi­nât­n ie­k i at­zi­na Bal­ti­
jas val­stîs lie­t o­tâs prog­ram­mas
priekð­ro­cî­bas.
1997. ga­da no­vem­brî Tai­ze­mç,
Ban­gko­kâ no­tiek Pa­sau­les Ener­
ìi­jas pa­do­mes asam­ble­ja, ku­râ no
Lat­vi­jas pie­da­lâs prof. N.Zel­tiòð un
Dr.sc.ing. K.Briò­íis. Asam­ble­jâ pie­
da­lâs ~ 300 de­le­gâ­ti no 94 val­stîm,
ku­ri ap­sprieþ pa­mat­prob­lç­mas par
ener­go­re­sur­su dau­dzu­ma ie­ro­be­
þo­tî­bu pa­sau­lç un to liet­de­rî­gâ­ku
iz­man­to­ða­nu tu­vâ­kâ nâ­kot­nç. No­
slç­g u­ma pa­sâ­ku­mâ pie pla­tas upes
bi­ja ie­spç­ja kat­ras valsts pâr­stâv­
jiem upç pa­laist ma­zu plos­tu ar sa­
vas valsts ka­ro­dzi­òu, kas sim­bo­li­zç­
ja pa­sau­les val­stu vie­no­tî­bu glo­bâ­lo
pro­blç­mu ri­si­nâ­ða­nâ.
Lai pâr­òem­tu Po­li­jas ener­go­
kom­pâ­ni­jas pie­re­dzi au­to­mâ­tis­kas
frek­ven­ces re­gu­lç­ða­nas jau­tâ­ju­mos
(pri­mâ­râ, se­kun­dâ­râ un ter­ci­ârâ
frek­ven­ces re­gu­lç­ða­nâ) no 1996.
ga­da 3. no­vem­bra lîdz 9. no­vem­
brim no­ti­ka tri­ju Bal­ti­jas val­stu
ener­go­sis­tç­mu un DC Bal­ti­ja spe­
ci­âlis­tu (K.Briò­íis, A.Stal­tma­nis)
ko­pîgs Var­ða­vas, Vroc­la­vas u.c. pil­
sç­tu ap­mek­lç­jums, ku­râs Po­li­jas
frek­ven­ces re­gu­lç­ða­nas spe­ci­âlis­ti
ie­pa­zîs­ti­nâ­ja Bal­ti­jas elek­tro­ener­
ìç­ti­íus ar elek­tro­sta­ci­jâs un dis­
pe­èer­va­dî­bas cen­tros veik­ta­jiem
dar­biem, kas padarîja iespçjamu
Po­li­jas ener­go­sis­tç­mas pie­vie­no­ða­nu
Eiropas Savienîbas (ES) elek­tro­tîk­
liem, no­dro­ði­not tâs sin­hro­nu dar­
bu ar Ei­ro­pas elek­tro­tîk­liem. Liels
at­balsts frek­ven­ces re­gu­lç­ða­nas
ie­kâr­tu iz­strâ­dç un ie­vie­ða­nâ bi­ja
Var­ða­vas un Vroc­la­vas ener­ìç­ti­kas
2011/5
in­sti­tû­tu dar­bi­nie­ki, ku­ri dâs­ni no­
de­va sa­vu pie­re­dzi Bal­ti­jas val­stu
gru­pas da­lîb­nie­kiem. Lie­lu darbu
pie­re­dzes ap­mai­òas or­ga­ni­zç­ða­nâ
ie­gul­dî­ja J.Osî­tis, kurð pâr­zi­nâ­ja
po­ïu va­lo­du.
1997. ga­da jan­vâ­rî gru­pa Lat­vi­
jas ener­go­sis­tç­mas un DC Bal­ti­ja
dar­bi­nie­ku (V.Krçs­liòð, K.Briò­
íis, E.Pið­kins, L.Ei­g uss) ap­mek­lç­
ja Nirn­ber­g u, Ðtut­gar­ti, Kob­len­cu
u.c. Vâ­ci­jas pil­sç­tas, lai ie­pa­zî­tos ar
fir­mas Sie­mens pie­dâ­vâ­to “Sca­da”
apa­ra­tû­ru ener­go­sis­tç­mas ob­jek­
tos dis­pe­èer­va­dî­bas no­dro­ði­nâ­ða­
nai, jo DC Bal­ti­ja ga­ta­vo­jâs tu­vâ­kâ
nâ­kot­nç uz­stâ­dît jaun­o apa­ra­tû­ru
Bal­ti­jas ap­vie­no­tâs ener­go­sis­tç­mas
dis­pe­èer­va­dî­bas lî­me­òa pa­aug­sti­
nâ­ða­nai. Kon­kur­sa re­zul­tâ­tâ DC
Bal­ti­ja ti­ka iz­vç­lç­ta un uz­stâ­dî­ta
ASV fir­mas “Har­ris” apa­ra­tû­ra.
2001. ga­da pa­va­sa­rî Rî­gâ no­ti­ka
dar­ba se­mi­nârs par frek­ven­ces re­
gu­lç­ða­nas pro­blç­mâm, ko or­ga­ni­zç­ja
DC Bal­ti­ja. Se­mi­nâ­râ ar re­fe­râ­tiem
uz­stâ­jâs Po­li­jas, Krie­vi­jas un Bal­ti­
jas val­stu ener­go­sis­tç­mu un zi­nât­
nis­ko in­sti­tû­tu pâr­stâv­ji. DC Bal­ti­
ja pâr­stâv­ji K.Briò­íis un A.Sva­lovs
in­for­mç­ja par kon­cep­tu­âliem ri­si­
nâ­ju­miem frek­ven­ces re­g u­lç­ða­nâ
Bal­ti­jas val­stîs, sa­ska­òâ ar ku­riem
Bal­ti­jas val­stu ener­go­sis­tç­mu ap­
vie­nî­bai bi­ja pa­re­dzç­ta Bal­ti­jas âr­
çjâ sal­do re­g u­lç­ða­na ar frek­ven­ces
ko­rek­ci­ju, kâ arî au­to­mâ­tis­kâ frek­
ven­ces re­g u­lç­ða­na iz­da­lî­tâ re­ì i­onâ
(ja no­tiek au­to­mâ­tis­ka Bal­ti­jas val­
stu ener­go­sis­tç­mu vai arî ko­pâ ar
kâ­du kai­miò­val­stu ener­go­sis­tç­mu
iz­da­lî­ða­nâs izo­lç­tâ re­þî­mâ).
Starp­val­stu Dis­pe­èer­va­dî­bas
pe­ri­ods (2006-2011)
Sâ­kot ar 2006. ga­du, jaun­â gul­
tnç ie­vir­zâs pâr­mai­òas Bal­ti­jas
val­stu un kai­mi­òu (Krie­vi­jas un
Balt­krie­vi­jas) sin­hro­no ener­go­sis­
tç­mu dis­pe­èer­va­dî­bas prin­ci­pos un
sav­star­pç­jâs at­tie­cî­bâs. Pâr­mai­
òas, pirm­kârt, dik­tç elek­tro­ener­
ìi­jas tir­g us li­be­ra­li­zâ­ci­jas pro­cess
un, otr­kârt, Bal­ti­jas val­stu ie­stâ­
ða­nâs Ei­ro­pas Sa­vie­nî­bâ. No 2010.
ga­da ðie pro­ce­si tiek pa­pil­di­nâ­ti ar
jaun­âm bû­tis­kâm ni­an­sçm, kas ie­
tver­tas Ei­ro­pas Par­la­men­ta un Pa­
do­mes tre­ða­jâ di­rek­tî­vu un re­g u­lu
pa­ke­tç, t.sk. 2009. ga­da 13. jû­li­ja
Di­rek­tî­vâ 2009/72/EK par starp­val­
stu elek­tro­ener­ì i­jas tir­g us ko­pç­jâm
no­stâd­nçm.
2006. ga­da pâr­mai­òas
Jau aiz­sâ­ko­ties Bal­ti­jas val­stu ie­
stâ­ða­nâs pro­ce­siem Ei­ro­pas Sa­v ie­
nî­bâ, Igau­n i­jas, Lat­v i­jas un Lie­tu­
vas, to­laik vçl ver­ti­kâ­li in­teg­rç­tas,
ener­go­kom­pâ­n i­jas uz­sâ­ka sav­star­
pç­jas kon­sul­tâ­ci­jas un iz­strâ­des
ko­pî­g i vei­do­tâs dar­ba gru­pâs par
sis­tç­mu ope­ra­tî­vâs va­d î­bas tâ­lâ­
kâs sa­dar­bî­bas for­mâm. Sis­tç­mu
ope­ra­tî­vâs va­d î­bas fun­kci­ju sa­da­lî­
jums starp trîs ener­go­sis­tç­mu dis­
pe­èer­cen­triem ti­ka no­teikts kâ gal­
ve­nais stra­tç­ì is­kais mçr­í is. Viens
no tâ re­a li­zâ­ci­jas uz­de­v u­miem bi­ja
Rî­gâ fun­kci­onç­jo­ðâ ko­pç­jâ Bal­ti­jas
dis­pe­èer­va­d î­bas cen­tra DC Bal­ti­ja
lik­v i­dç­ða­na (2006. ga­da 30. no­vem­
brî ti­ka pâr­trauk­ta ope­ra­tî­vâ va­
dî­ba no DC Bal­ti­ja) un re­ì i­onâ­lâs
ope­ra­tî­vâs va­d î­bas fun­kci­jas, t.sk.
dis­pe­èe­r u un ci­tu spe­ci­â lis­tu, no­
do­ða­na AS “Augst­sprie­g u­ma tîkls”
sis­tçm­va­d î­bas de­par­ta­men­tam. Lai
ne­pa­ze­mi­nâ­tos elektro­ap­gâ­des dro­
ðums un sis­tç­mu dar­bî­bas sta­bi­li­tâ­
te, Bal­ti­jas dis­pe­èer­cen­tru sa­dar­bî­
bas ko­or­di­nç­tai tur­pi­nâ­ða­nai 2006.
ga­dâ ti­ka no­di­bi­nâ­ta Pâr­va­des sis­
tç­mas ope­ra­to­ru (PSO) aso­ci­âci­ja
BAL­TSO un pa­rak­stîts sa­dar­bî­bas
lî­g ums.
Pçc BAL­TSO aso­ci­âci­jas no­d i­
bi­nâ­ða­nas starp trim ope­ra­to­r iem
ti­ka sa­da­lî­ti reg­la­men­tç­jo­ðo do­ku­
men­tu iz­strâ­des, ener­go­sis­tç­mu
at­tîs­tî­bas iz­pç­tes un in­for­mâ­ci­jas
ap­mai­òas no­dro­ði­nâ­ða­nas ko­or­
di­nâ­ci­jas uz­de­v u­mi. Sa­ska­òâ ar
Bal­ti­jas PSO trîs­pu­sç­jo lî­g u­mu ko­
or­d i­nç­tas ope­ra­tî­vâs va­d î­bas uz­de­
vu­mi bi­ja:
Ø
tîk­lu at­slç­g u­mu un re­þî­
ma plâ­no­ða­nas ko­or­d i­nâ­ci­ja, sa­
ska­òo­ða­na
un
re­ko­men­dâ­ci­ju
iz­strâ­de;
Ø pâr­slç­g u­mu un re­þî­ma ope­ra­
tî­vâ va­dî­ba, ope­ra­tî­vais re­þî­ma mo­
ni­to­rings, avâ­ri­ju lik­vi­dâ­ci­ja;
Ø
ko­pç­jâ matemâtiskâ elek­
trotîkla mo­de­ïa uz­tu­rç­ða­na, sprie­
gu­ma uz­tu­rç­ða­nas re­ko­men­dâ­ci­ju
iz­strâ­de;
Ø tran­zî­ta un avâ­r i­jas re­zer­v ju
uz­skai­tes fun­kci­ja.
Da­ïu uz­de­v u­mu sa­da­lî­ja pçc te­
ri­to­r i­â lâ prin­ci­pa – tas no­zî­mç­ja,
ka katrs dis­pe­èer­centrs at­bild par
sa­vas ener­go­sis­tç­mas tîk­la da­ïu,
pie­mç­ram, avâ­r i­ju lik­v i­dâ­ci­ja un
re­þî­ma re­g u­lç­ða­na. Plâ­no­ða­nas
ko­or­d i­nâ­ci­ja uz lai­ku pa­li­ka cen­
tra­li­zç­ta. Ðo pâr­mai­òu – no Bal­ti­
jas re­ì i­ona ko­pç­jas ope­ra­tî­vâs va­
dî­bas uz at­se­v ið­íu ener­go­sis­tç­mu
ENERÌIJA UN PASAULE
31
tçma
ope­ra­tî­vo va­dî­bu – re­zul­tâts bi­ja:
Ø kat­
ras Bal­ti­jas ener­go­sis­tç­mas
at­bil­dî­ba par ener­go­sis­tç­mas elek­
tro­ener­ì i­jas bi­lan­ci, strik­ta tâs
ope­ra­tî­vâ kon­tro­le un ne­pie­cie­ða­mo
re­g u­lç­ða­nas pa­sâ­ku­mu no­dro­ði­nâ­
ða­na;
Ø avâ­
ri­jas re­zer­v ju no­dro­ði­nâ­ju­
ma at­bil­dî­bas sa­da­lî­ða­na, kat­ram
PSO vei­cot re­zer­ves jau­du un to re­
ali­zâ­ci­jas elek­tro­ener­ì i­jas ie­pir­ku­
mus gan sa­vâ ener­go­sis­tç­mâ, gan
âr­pus tâs.
Kas bi­ja ðo pâr­mai­òu dzi­nu­lis?
Vien­no­zî­mî­g i jâ­sa­ka, ka tam ne­
bi­ja teh­nis­ka un, do­mâ­ju, arî eko­
no­mis­ka pa­ma­to­ju­ma. Acîm­re­dzot
po­li­tis­kie centr­bç­dzes spç­ki, sâ­ku­
ðies pçc PSRS sa­bru­ku­ma, diem­þçl
tur­pi­nâ­ja spç­cî­g i dar­bo­ties. Kat­ra
Bal­ti­jas valsts uz­ska­tî­ja par vie­nî­
go pa­rei­zo so­li – pa­ðai cî­nî­ties par
vie­tu zem Ei­ro­pas Sa­vie­nî­bas ka­
ro­ga un bût pir­ma­jai un la­bâ­ka­jai
ES pra­sî­bu iz­pil­dî­ða­nâ. Tâ­pçc ne­
ti­ka uz­ska­tîts par liet­de­rî­g u ro­si­
nât ES sa­vas pra­sî­bas jaun­ajiem
da­lîb­nie­kiem orien­tçt uz re­ì i­onâ­lu
ko­ope­râ­ci­ju elek­tro­ener­ìç­ti­kâ. Jâ,
tas bû­tu grû­tâk – bû­tu ïo­ti cie­ði jâ­
sa­dar­bo­jas elek­tro­ener­ìç­ti­kas sis­
tç­mu at­tîs­tî­bas jau­tâ­ju­mos ne vien
ener­go­kom­pâ­ni­jâm, bet arî par­la­
men­tiem, val­dî­bâm un jâ­pâr­var EK
bi­ro­krâ­tis­kie ðíçr­ðïi. Bû­tu jâ­pâr­var
arî at­se­við­ías am­bî­ci­jas, ta­èu tas
bi­ja par grû­tu, vai pat ne­ie­spç­ja­
mi. PSO pâr­mai­òu pro­ce­su uz­tvç­
ra ïo­ti no­piet­ni, pa­tei­co­ties tam,
Bal­ti­jas ener­go­sis­tç­mas to iz­tu­rç­ja,
no­dro­ði­not sta­bi­li­tâ­ti arî ga­dî­ju­
mos, ja no­tiek starp­sis­tç­mu avâ­ri­
jas kai­miò­val­stu ener­go­sis­tç­mâs.
Dis­pe­èer­cen­tru spe­ci­âlis­ti jau tad
pa­re­dzç­ja, ka li­be­ra­li­zâ­ci­jas pro­ce­
si elek­tro­ener­ìç­ti­kâ pra­sîs stin­g râ­
kus sis­tçm­va­dî­bas no­tei­ku­mus un
starp­val­stu tîk­lu caur­lai­des spç­ju
sa­ma­zi­nâ­ða­nu. To pie­râ­dî­ja no­piet­
na avâ­ri­ja Balt­krie­vi­jas ener­go­
sis­tç­mâ 2008. ga­da 25. jû­ni­jâ. Pie
vien­f â­zes îs­slç­g u­ma uz tur­bo­ìe­ne­
ra­to­ra 330 kV kop­nes, au­to­mâ­ti­kas
at­tei­ces dçï, no­ti­ka Lu­kom­ï jas elek­
tro­sta­ci­jas vi­su tur­bo­ìe­ne­ra­to­ru
(8x300 MW) au­to­mâ­tis­ka at­slçg­ða­
nâs, kas iz­rai­sî­ja vie­nî­gâ 750/330
kV auto­trans­for­ma­to­ra (1000 MVA)
140% pâr­slo­dzi tran­zî­tâ Balt­krie­vi­
ja-Smo­ïen­ska. Pâr­slo­dze ti­ka lik­vi­
dç­ta, pa­tei­co­ties no­slçg­ta­jiem avâ­
ri­jas re­zer­v ju ap­mai­òas lî­g u­miem
32
ENERÌIJA UN PASAULE
ar Lat­vi­jas un Lie­tu­vas ener­go­sis­
tç­mâm, kâ arî pçc ie­il­g u­ðâs elek­
tro­ener­ì i­jas pa­tç­rç­tâ­ju at­slçg­ða­nas
Balt­krie­vi­jas ener­go­sis­tç­mâ, ku­ras
iz­pil­de ie­il­ga lîdz 40 mi­nû­tçm, no­
vçr­ðot to­tâ­lâs avâ­ri­jas drau­dus Bal­
ti­jas val­stu re­ì i­onâ.
Tas lie­ci­na, ka Bal­ti­jas val­stu
ener­go­sis­tç­mâm bû­tu vç­lams iz­vei­
dot ko­or­di­na­to­ra struk­tû­ru ope­ra­tî­
vai un teh­no­lo­ì is­kai ener­go­sis­tç­mu
pa­ra­lç­lâ dar­ba uz­rau­dzî­bai un efek­
tî­vâ­kas dar­bî­bas no­dro­ði­nâ­ða­nai.
Elek­tro­ener­ì i­jas tir­g us ra­dî­tie
pâr­mai­òu pro­ce­si
Pirm­ie so­ïi ener­go­sis­tç­mu PSO
sa­skar­smei ar elek­tro­ener­ì i­jas tir­
gu ti­ka veik­ti, ie­slç­dzot jû­ras augst­
sprie­g u­ma 350 MW jau­das ka­be­li
Es­tlink starp Igau­ni­jas un So­mi­jas
ener­go­sis­tç­mâm, lîdz ar to Bal­ti­jas
PSO ra­dâs ju­ri­dis­kas tie­sî­bas kïût
par Ei­ro­pas PSO aso­ci­âci­jas ET­SO
piln­tie­sî­g iem lo­cek­ïiem.
Jâ­pie­min, ka arî Ei­ro­pas PSO
dar­bî­bâ tur­pi­nâ­jâs no­piet­nas pâr­
mai­òas elek­trî­bas tir­g us li­be­ra­li­zâ­
ci­jas un at­jau­no­ja­mo ener­go­re­sur­sus
iz­man­to­tâs ìe­ne­râ­ci­jas at­tîs­tî­bas
vir­zie­nâ. Ðo mçr­íu îs­te­no­ða­nai EK
at­bal­stî­ja ET­SO lo­mas stip­ri­nâ­
ða­nas pa­sâ­ku­mus, pâr­vei­do­jot to
par vie­nî­go (lîdz­ði­nç­jo 6 aso­ci­âci­
ju vie­tâ) Ei­ro­pas PSO aso­ci­âci­ju –
EN­TSO-E, ku­ru no­di­bi­nâ­ja 2009.
ga­dâ. Jaun­âs aso­ci­âci­jas pa­mat­uz­
de­vums ir Ei­ro­pas pâr­va­des tîk­lu
ko­dek­su iz­strâ­de, to sa­ska­òo­ða­na
ar Ei­ro­pas re­g u­la­to­ru aso­ci­âci­ju un
no­do­ða­na EK ap­stip­ri­nâ­ða­nai.
Pa­ra­lç­li ðiem pro­ce­siem EK iz­strâ­
dâ­ja un Ei­ro­pas Pa­do­me pie­òç­ma
tre­ðo ener­ìç­ti­kas tir­gus li­be­ra­li­zâ­ci­
jas pa­ke­ti. At­tie­cî­bâ uz elek­tro­ener­
ìi­jas pâr­va­des sis­tç­mu ti­ka no­teik­ti
ðâ­di gal­ve­nie uz­de­vu­mi:
1. Da­lîb­val­stîm no­dro­ði­nât tie­sis­
ko pa­ma­tu elek­tro­ener­ì i­jas tir­g us
dar­bî­bai.
2. Elek­tro­ener­ì i­jas pâr­va­des sis­
tç­mas tîk­lus un ope­ra­to­ru no­da­lît
no elektroap­gâ­des ko­mer­san­ta.
Ðie uz­de­vu­mi jâ­veic lîdz 2012.
ga­da mar­tam.
Iz­mai­òas PSO dar­bî­bâ vis­pirms
skâ­ra re­þî­mu ope­ra­tî­vo plâ­no­ða­nu
pçc tir­g us ope­ra­to­ru dar­bî­bas sâk­
ða­nas Igau­ni­jâ un Lie­tu­vâ. Pie kam
to dar­bî­bas no­tei­ku­mi jo­pro­jâm ir
at­ðíi­rî­g i, lîdz ar to kat­râ val­stî tir­
go­tâ­jiem ir at­ðíi­rî­g i da­rî­ju­mu ie­ro­
be­þo­ju­mi. Pâr­va­des sis­tç­mas dar­bî­
bâ PSO ðîs pâr­mai­òas ir ra­dî­ju­ðas
no­piet­nus iz­aici­nâ­ju­mus, jo vie­nus
un tos pa­ðus elektriskâ gredzena
pâr­va­des tîk­la ðíçlu­mus iz­man­to
vai­râ­kas tir­g us plat­for­mas, ku­ru
dar­bî­ba nav sav­star­pç­ji sa­ska­òo­ta.
Kâ iz­pau­þas PSO at­bil­dî­ba?
Ø PSO at­bil­dî­ba par tir­dznie­
cî­bai ga­ran­tç­to pâr­va­des jau­du
pie­eja­mî­bu, tas no­zî­mç, ka pre­tç­ji
lîdz 2010. ga­dam Bal­ti­jas starp­val­
stu tir­dznie­cî­bâ iz­man­to­tai me­to­di­
kai, kad Krie­vi­jas PSO no­tei­ca, cik
teh­nis­ki ie­spç­ja­ma elek­tro­ener­ì i­jas
ap­mai­òa starp val­stîm, ta­gad elek­
tro­tir­dznie­cî­bas ap­jo­mus no­sa­ka
tir­g us ope­ra­tors pçc pie­dâ­vâ­to ce­nu
kri­tç­ri­jiem,
Ø PSO at­bil­dî­ba par fi­zis­ko
tir­g us ope­râ­ci­ju no­dro­ði­nâ­ða­
nu, tas no­zî­mç, ka pa­tç­rç­tâ­ju un
tir­go­tâ­ju uz­de­vums ir ie­sniegt elek­
tro­ener­ì i­jas pie­pra­sî­ju­mus un pie­
dâ­vâ­ju­mus tir­g us ope­ra­to­riem un
fi­nan­si­âli kom­pen­sçt tîk­lu ope­ra­
to­riem sa­vas fak­tis­kâs re­ali­zâ­ci­jas
no­vir­zes no ie­snieg­ta­jiem (mak­sa
par ba­lan­sç­ða­nu).
Tâ re­zul­tâ­tâ PSO tîk­la re­þî­ma
mo­de­lç­ða­nas uz­de­vums nav no­teikt
tir­dznie­cî­bas ap­jo­mus, bet gan to,
vai PSO tir­gum iz­snieg­tâs caur­lai­
des spç­jas bûs pie­tie­ka­mas, ja ne,
tad kâ­di pa­sâ­ku­mi PSO jâ­veic (tîk­la
ko­rek­ci­jas, re­gu­lç­ða­nas re­zer­vju ap­
jo­ma vai iz­vie­to­ju­ma iz­mai­òas, PSO
ab­pu­sç­jâ tir­dznie­cî­ba (co­un­ter­tra­de)),
lai tir­gus ope­ra­to­ra ak­cep­tç­tie da­rî­
ju­mi no­tik­tu. Tâ re­zul­tâ­tâ PSO jâ­
ap­gûst jauns dar­bî­bas lauks – ris­ku
va­dî­ba, ku­ra nav sais­tî­ta ar dis­pe­èe­
riem ie­ras­to avâ­ri­jas no­vçr­ða­nas un
lik­vi­dç­ða­nas pa­sâ­ku­mu iz­strâ­di, bet
gan ar da­þâ­du tir­gus plat­for­mu da­
rî­ju­mu ie­tek­mi uz jau­das pâr­plû­dçm
un to var­bû­tî­bas no­vçr­tç­ju­mu.
Elektroenerìijas tirgus un birþdarbîba
Elektroenerìijas
tirgus atvçrts no
Lietuva
Latvija
Igaunija
1.01.2010
15.05.2008
1.04.2010
2006
-
–
NordPoolSpot
nâk. dienas
ðîs
dienas
-
Elektroenerìijas Baltpool
birþa no
nâk. dienas
Krievija Baltkrievija
2011/5
tçma
500
Deviation [MW]
Igaunija – Latvija
Latvija – Lietuva
400
300
200
100
0
-100
-200
Day.Month.Hour
3.9.0
3.9.2
3.9.4
3.9.6
3.9.8
3.9.10
3.9.13
3.9.15
3.9.17
3.9.19
3.9.21
3.9.23
6.9.2
6.9.4
6.9.6
6.9.8
6.9.10
6.9.12
6.9.15
6.9.17
6.9.19
6.9.21
6.9.23
7.9.1
7.9.4
7.9.6
7.9.8
7.9.10
7.9.12
7.9.14
7.9.17
7.9.19
7.9.21
7.9.23
8.9.1
8.9.3
8.9.6
8.9.8
8.9.10
8.9.12
8.9.14
8.9.16
8.9.19
8.9.21
8.9.23
9.9.1
9.9.3
9.9.5
9.9.8
9.9.10
9.9.12
9.9.14
9.9.16
9.9.18
9.9.21
9.9.23
-300
Fak­tis­kâs fi­zis­ko jau­du plûs­mu no­vir­zes no plâ­no­ta­jâm 2010. gadâ no 3. lîdz 9. sep­tem­brim
Kâ PSO dis­pe­èe­ri no­dro­ði­na tir­
gus da­rî­ju­mu fi­zis­ku re­ali­zâ­ci­ju
Ø
Ar sa­viem avâ­ri­jas re­zer­v ju
jau­das re­sur­siem kom­pen­sç elek­tro­
sta­ci­ju un tir­go­tâ­ju elek­tro­ener­ì i­jas
pie­gâ­þu no­vir­zes no plâ­no­tâ (ba­lan­
sç­ða­na) starp­sis­tç­mu elek­tro­ener­ì i­
jas ap­mai­òas dar­ba re­þî­mâ, pa­tç­ri­
òa at­bil­stî­bu plâ­no­ta­jam gra­f i­kam
Ø Iz­man­to­jot re­g u­lç­ða­nas re­zer­
ves, kom­pen­sç lie­to­tâ­ju elek­tro­ener­
ìi­jas pa­tç­ri­òa svâr­stî­bas (ba­lan­sç­
ða­nu)
Ø
Ja at­slç­dzas kâds no ener­
go­sis­tç­mas ele­men­tiem Sis­tç­mas
avâ­ri­jas ga­dî­ju­mâ, lîdz 32 stun­
dâm no­dro­ði­na avâ­ri­jas re­zer­v ju
re­ali­zâ­ci­ju, pie kam, lai sa­gla­bâ­tos
starp­sis­tç­mu bi­lan­ce, re­ali­zç­tâs
avâ­ri­jas re­zer­ves ap­joms jâ­kom­pen­
sç ar at­tie­cî­g u at­slo­dzes jau­du ci­tâ
tîk­la da­ïâ.
Sa­dar­bî­ba ar ne-Ei­ro­pas eko­no­
mis­kâs zo­nas val­stu PSO
Pað­rei­zç­jâ sa­dar­bî­ba BRELL
(Balt­krie­vi­ja, Krie­vi­ja, Igau­ni­ja,
Lat­vi­ja, Lie­tu­va) ko­mi­te­jas ie­tva­ros
no­tiek lai­kâ, kad Krie­vi­jâ lik­vi­dç­ta
ver­ti­kâ­li in­teg­rç­ta ener­go­kom­pâ­ni­
ja RA­O, sa­da­lot to lie­lâs, pa­ma­tâ
re­ì i­onâ­li si­tu­çtâs ìe­ne­rç­jo­ðo avo­tu
ak­ci­ju sa­bied­rî­bâs, Krie­vi­jas Pâr­va­
des tîk­lu ak­ci­ju sa­bied­rî­bâ (FSK –
Федеральная сетевая компания),
re­ì i­onâ­lâs ìe­ne­rç­jo­ðo avo­tu un sa­
da­les tîk­lu ak­ci­ju sa­bied­rî­bâs un
ak­ci­ju sa­bied­rî­bâ Vie­no­tas sis­tç­mas
ope­ra­tors.
Kai­miò­sis­tç­mâ Balt­krie­vi­jâ arî
ti­ka so­lî­tas struk­tu­râ­las pâr­mai­
òas, ta­èu lai­kam ener­go­re­sur­su
ap­gâ­des pro­blç­mas no Krie­vi­jas ir
no­brem­zç­ju­ðas struk­tu­râ­lo re­for­mu
at­tîs­tî­bu Balt­krie­vi­jas ener­ìç­ti­kâ.
Igau­ni­jas PSO pil­nî­g i no­da­lîts
no ra­þo­ða­nas 2010. ga­dâ, bet Lie­
tu­vâ un Lat­vi­jâ PSO pil­nî­ga no­
da­lî­ða­na jâ­pa­beidz lîdz 2012. ga­da
mar­tam. Jau ie­priekð mi­nç­to tir­g us
plat­for­mu dar­bî­bas in­ter­eðu re­zul­
tâ­tâ ra­du­sies si­tu­âci­ja, ka BRELL
sa­dar­bî­bas ie­tva­ros bez EK at­bal­
stî­ta po­li­tis­ka lç­mu­ma ne­ie­spç­ja­mi
at­ri­si­nât ra­du­ðâs pro­blç­mas. 2009.
ga­da 17. jû­ni­jâ Bal­ti­jas val­stu mi­
nis­tru pre­zi­den­ti un Ei­ro­pas Ko­
mi­si­jas Pre­zi­dents pa­rak­stî­ja stra­
tç­ì is­ko Bal­ti­jas val­stu at­tîs­tî­bas
do­ku­men­tu “Bal­tic Energy Mar­
ket In­ter­con­nec­ti­on Plan” (BE­
MIP). BE­MIP gal­ve­nais mçr­íis –
Bal­ti­jas ener­go­sis­tç­mu sa­vie­no­ða­
na ar Ei­ro­pas ener­go­sis­tç­mâm un
ko­pç­ja elek­tro­ener­ì i­jas tir­g us, kas
bal­stîts uz Skan­di­nâ­vi­jas elek­tro­
ener­ì i­jas tir­g us prin­ci­piem, at­vçr­
ða­na lai­ka pe­ri­odâ no 2009. lîdz
2015. ga­dam. Ðî plâ­na re­ali­zâ­ci­
ju ka­vç tie­ði in­ter­eðu at­ðíi­rî­bas
starp Bal­ti­ju un Krie­vi­ju. Bal­ti­jas
PSO EN­TSO-E sa­dar­bî­bas ie­tva­
ros iz­strâ­dâ­ju­ðas un ie­snie­g u­ðas
EK ne­pie­cie­ða­mo sa­ru­nu te­ma­ti­ku
ar Krie­vi­ju un tu­vâ­ko se­ðu mç­ne­ðu
lai­kâ pa­re­dzç­tas at­tie­cî­gas augst­a
lî­me­òa po­li­ti­íu tik­ða­nâs, lai PSO
pro­blç­mu ri­si­nâ­ju­miem do­tu po­li­
tis­ku ak­cep­tu.
Iz­aici­nâ­ju­mi Lat­vi­jas PSO
AS ‘’A­ugstsprie­g u­ma tîkls’’, ie­
vç­ro­jot LR Mi­nis­tru ka­bi­ne­ta 2011.
ga­da 12. jan­vâ­ra rî­ko­ju­mu Nr. 12
“Par Kon­cep­ci­ju par ne­pie­cie­ða­ma­
jâm dar­bî­bâm Ei­ro­pas Par­la­men­ta
un Pa­do­mes 2009. ga­da 13. jû­li­ja
Di­rek­tî­vâ 2009/72/EK par ko­pî­g iem
no­tei­ku­miem at­tie­cî­bâ uz elek­tro­
ener­ì i­jas iek­ðç­jo tir­g u un par Di­
rek­tî­vas 2003/54/EK at­cel­ða­nu no­
teik­ta­jai elek­tro­ener­ì i­jas pâr­va­des
sis­tç­mas ope­ra­to­ra no­da­lî­ða­nai’’ 1.
un 4. pun­ktu, no 2011. ga­da 1. ap­rî­
ïa AS “A­ugstsprie­g u­ma tîkls’’ ir ne­
at­ka­rî­gais sis­tç­mas ope­ra­tors, bet
AS “Lat­vi­jas elek­tris­kie tîk­li’’ no­
dro­ði­na pâr­va­des sis­tç­mas ak­tî­vu
pâr­val­dî­ða­nas fun­kci­ju. Ðîs iz­mai­
òas iz­rai­sî­ju­ðas ak­tî­vu dar­bî­bu, lai
at­bil­sto­ði sa­kâr­to­tu Lat­vi­jas PSO lî­
gu­mis­kâs at­tie­cî­bas pirm­kârt ar AS
“Lat­vi­jas elek­tris­kie tîk­li” un arî ar
pâr­va­des sis­tç­mas lie­to­tâ­jiem, t.sk.
AS ”Latv­en­er­go”. Par AS “Augst­
sprie­g u­ma tîkls” val­des priekð­sç­dç­
tâ­ju ie­celts V.Boks, bet par val­des
lo­cek­ïiem J.Osî­tis, A.Stal­tma­nis un
I.Bam­bâ­ne.
Se­ci­nâ­ju­mi
1. Starp­val­stu ener­go­sis­tç­mu dis­pe­èer­va­dî­bas struk­tû­ra pie­râ­dî­ja tâs
ope­ra­tî­vâs un teh­no­lo­ì is­kâs va­dî­bas efek­ti­vi­tâ­ti un liet­de­rî­bu.
2. Starp­re­pub­li­ku dis­pe­èer­va­dî­bas struk­tû­ras – Zie­meï­rie­tu­mu Ap­vie­
no­tâs dis­pe­èe­ru pâr­val­des (ZR ADP) – no­di­bi­nâ­ða­na Rî­gâ pirms 50 ga­diem
sti­mu­lç­ja ne ti­kai Lat­vi­jas Re­pub­li­kas, bet arî Igau­ni­jas un Lie­tu­vas ìe­ne­
rç­jo­ðo avo­tu un 330 kV pâr­va­des elek­tro­tîk­la strau­ju at­tîs­tî­bu, kas sa­vu­
kârt vei­ci­nâ­ja taut­saim­nie­cî­bas uz­plau­ku­mu.
3. Ie­g û­tâ starp­val­stu ener­go­sis­tç­mu dis­pe­èer­va­dî­bas pie­re­dze tiek sek­
mî­g i iz­man­to­ta Lat­vi­jas ener­go­sis­tç­mas tâ­lâ­kâ at­tîs­tî­bâ, iz­vei­do­jot un
no­stip­ri­not ne­at­ka­rî­ga sis­tç­mas ope­ra­to­ra struk­tû­ru, at­bil­sto­ði Ei­ro­pas
Sa­vie­nî­bas di­rek­tî­vâm. E&P
Foto no LEEA arhîva
2011/5
ENERÌIJA UN PASAULE
33
tçma
Apsprieþ Enerìçtikas
stratçìijas 2030 projek tu
Dr. sc. ing. kârlis Briòíis
Beidzot tas ir noticis! Ekonomikas ministrijas (EM) izstrâdâtâ
Enerìçtikas stratçìija 2030 ir nonâkusi pie ekspertiem un zinâtniekiem apsprieðanai, lai izveidotu
dokumenta gala versiju un prezentçtu to sabiedrîbai. Jâatzîst, ka
pret enerìçtiku, kas tomçr ir visas
tautsaimniecîbas attîstîbas mugurkauls, nevar attiekties tikai kâ pret
vienu no ekonomikas nozarçm. No
otras puses – bez visas tautsaimniecîbas attîstîbas stratçìijas nevar plânot enerìçtikas attîstîbas
stratçìiju. Kâ zinâms, elektroenerìijas patçriòð uz vienu iedzîvotâju
raksturo tautsaimniecîbas attîstîbas pakâpi. Patlaban Latvija pçc
elektroenerìijas patçriòa starp Eiropas Savienîbas (ES) valstîm atrodas saraksta tâlâkajâ galâ, tâpçc
“Enerìçtikas stratçìijai 2030” bûs
bûtiska loma tautsaimniecîbas atdzimðanâ. 90. gados radies mîts, ka
rûpnieciskâs raþoðanas nepiecieðamîbu noteiks tirgus, ir novedis pie
tâs pilnîgas sagrauðanas un lielas
iedzîvotâju daïas emig rçðanas uz
Eiropas valstîm darba meklçjumos.
Nav saprotami sabiedrîbâ pazîstamu cilvçku izteicieni, ka Latvijâ nav
jâattîsta lielraþoðana. Bet kâ tad
bûs iespçjams panâkt saraþotâ produkta konkurçtspçju starptautiskajos tirgos, ja atbalstîsim tikai sîkra34
ENERÌIJA UN PASAULE
þoðanu? EM pamatoti Enerìçtikas
stratçìijâ akcentç, ka elektroenerìijas un siltumenerìijas raþoðanai
no atjaunojamiem energoresursiem
nepiecieðams sâkt tehnoloìisko iekârtu raþoðanu tepat Latvijâ, lîdzîgi, kâ tas notiek, piemçram,
Igaunijâ, kur ðodien raþo – tostarp
arî eksportam – vçja ìeneratorus un
turbînas pat lîdz 5 MW jaudai, lai
gan viòiem tâdas raþotnes lîdz 90.
gadiem nebija. Pienâcis laiks mîtu,
ka tirgus noteiks raþoðanas attîstîbu Latvijas apstâkïos, nodot dziïâ
arhîvâ zinâtnieku izpçtei. Ðâda mîta dçï Latvija ir zaudçjusi rûpniecîbas pamatus, laiku un cilvçkus, kas
devuðies uz sveðâm zemçm laimes
meklçjumos.
Enerìçtikas attîstîbas stratçìija
ir globâla problçma. Nevar to plânot bez savstarpçjas saistîbas ar
kaimiòvalstu enerìçtikas attîstîbas stratçìijâm, – jo seviðíi ievçrojot, ka Latvija ir maza valsts. Tikai
lielas jaudas elektrostaciju celtniecîba ar ievçrojamâm ìenerçjoðas
jaudas îpatnçjâm vienîbâm var
nodroðinât saraþotâs elektroenerìijas konkurçtspçju tirgus apstâkïos. Tâds arî ir globâlâs problçmas
risinâjums, kas prasa valstu savstarpçjo kooperâciju un sadarbîbu,
t.sk. arî ar Krieviju, energoresursu
izmantoðanâ.
2011. gada 2. septembrî Ekonomikas ministrijas (EM) telpâs notika diskusija par “Enerìçtikas
stratçìijas 2030” projektu, kurâ piedalîjâs ekonomikas ministrs Artis
Kampars, valsts sekretârs Juris
Pûce un viòa vietnieks Gatis Âbele,
kâ arî zinâtnieki enerìçtiíi.
EM valsts sekretâra vietnieks Gatis Âbele îsi raksturo, kâdi ir enerìçtikas politikas mçríi (ietekme uz
tautsaimniecîbu, ilgtspçjîga enerìija un apgâdes droðums) un enerìçtikas politikas galvenie virzieni:
Ø lîdz 2030. gadam samazinât
elektroenerìijas un dabasgâzes importu no paðreizçjiem piegâdâtâjiem
treðajâs valstîs par 50%;
Ø lîdz 2030. gadam panâkt mâjsaimniecîbu siltumenerìijas patçriòa samazinâjumu lîdz 100 kWh/m2;
Ø lîdz 2030. gadam panâkt 50%
atjaunojamo energoresursu îpatsvaru enerìijas bruto galapatçriòâ un
15% atjaunojamâs enerìijas patçriòu transportâ;
Ø 2015. gadâ nodroðinât alternatîvas dabasgâzes piegâdes iespçjas un tiesiskos apstâkïus dabasgâzes tirgus atvçrðanai Latvijâ;
Ø panâkt konkurçtspçjîga elektroenerìijas un dabasgâzes tirgus
izveidi;
Ø veicinât konkurenci enerìijas
2011/5
tçma
tir­dznie­cî­bâ un no­vçrst starp­val­stu
sa­vie­no­ju­mu teh­nis­kos ie­ro­be­þo­ju­
mus, lai iz­skaus­tu to ra­dî­tâs ce­nu
at­ðíi­rî­bas da­þâ­dos ener­ì i­jas bir­þas
iz­so­ïu ap­ga­ba­los;
Ø
sniegt at­bal­stu in­ves­tî­ci­jâm
pie­vil­cî­gas vi­des ra­dî­ða­nai un taut­
saim­nie­cî­bas at­tîs­tî­bai, vei­ci­not
pâr­eju uz ener­go­efek­tî­vâm teh­no­lo­
ìi­jâm un sa­ma­zi­not ener­ì i­jas lie­to­
tâ­ju ener­ì i­jas iz­mak­sas.
Âbe­le uz­sver, ka dau­dzi eks­per­
ti pâr­met ener­ìç­ti­kas ilgtspç­jî­gas
at­tîs­tî­bas trû­ku­mu Stra­tç­ìi­jâ, kâ
arî no­râ­da uz ne­pie­cie­ða­mî­bu lie­lâ­
ku uz­ma­nî­bu vel­tît ener­go­ap­gâ­des
dro­ðu­mam.
Ir pa­re­dzçts, ka vç­ja par­ka at­tîs­
tî­ba lîdz 1500 MW no­zî­mçs valsts
do­tâ­ci­jas kat­r u ga­du 500 mil­jo­nu
LVL ap­mç­râ at­bal­sta mak­sâ­ju­mos
ra­þo­tâ­jiem, tâpçc paredzçtais apjoms varçtu tikt samazinâts. Cik
bûs pa­pil­dus jâ­mak­sâ par vç­ja par­
ku jau­du re­zer­vç­ða­nu, vçl nav ap­
lçsts, jo ðîs iz­mak­sas ir sais­tî­tas ar
elek­tro­sta­ci­jâm, ku­râs tiks no­dro­
ði­nâ­ta jau­du re­zer­vç­ða­na. Ja gâ­zes
pa­tç­r iòð pa­sau­les pri­mâ­râs ener­
ìi­jas pie­pra­sî­ju­ma sce­nâ­r i­jâ lîdz
2030. ga­dam pie­aug, tad Lat­v i­jas
gâ­zes pa­tç­r i­òa prog­no­zç nav ko­
rek­ti ap­gal­vot par tâs pie­pra­sî­ju­ma
sa­ma­zi­nâ­ju­mu.
Tâ­lâ­kâ dis­ku­si­jâ
aka­dç­mi­íis
Juris Ek­ma­nis iz­sa­ka pâr­do­mas
gan par de­f i­nç­ta­jiem pro­cen­tiem,
gan par valsts po­li­ti­ku ener­ìç­ti­kâ.
Ap­ðau­ba, ka pirm­ie trîs ener­ìç­ti­kas
po­li­ti­kas vir­zie­ni va­rç­tu bût pri­ori­
tâ­rie. Stra­tç­ìi­jâ bû­tu jâ­bût skaid­râ­
kam vie­dok­lim par slâ­nek­li un naf­
tu, ko va­rç­tu ie­g ût Lat­vi­jâ, kâ arî
par kûd­ras iz­man­to­ða­nu.
Kam­pars ko­men­tç Stra­tç­ìi­jas
iz­strâ­des pro­blç­mas un trû­ku­mus.
Pro­fe­sors Andris Krçs­liòð vçrð
uz­ma­nî­bu uz at­bal­sta mak­sâ­ju­
miem par elek­tro­ener­ì i­jas iz­strâ­di
no at­jau­no­ja­ma­jiem ener­go­re­sur­
siem, pie­mç­ram, Vâ­ci­jâ vi­si at­bal­sta
mak­sâ­ju­mi par vç­ja ìe­ne­ra­to­ru iz­
strâ­dâ­to elek­tro­ener­ì i­ju ir jau at­cel­
ti. Tâ­du pa­ðu prak­si ga­ta­vo­jas pie­
mç­rot arî ci­tas Ei­ro­pas val­stis. Da­þi
ie­bil­du­mi par ter­mi­no­lo­ì i­ju Stra­tç­
ìi­jâ: ener­ìç­ti­ka nav taut­saim­nie­cî­
bas no­za­re, bet gan in­fra­struk­tû­ra
u.c. Stra­tç­ìi­jâ nav no­râ­des, kâ­das
rûp­nie­cî­bas no­za­res at­tîs­tî­sies un
kur tâs bûs. Tâ­pat jâ­rç­íi­nâs, ka Ei­
ro­pas Sa­vie­nî­ba (ES) pçc pâr­is ga­
diem pâr­trauks lîdz­f i­nan­sçt mâ­ju
sil­ti­nâ­ða­nas pa­sâ­ku­mus.
Ir sa­gai­dâms, ka tu­vâ­ka­jos ga­
dos vairs ne­dar­bo­sies CO2 kvo­tu
sis­tç­ma – un kâ tad ri­si­nâ­sies ot­râs
pa­audzes bi­odeg­vie­las iz­strâ­de un
ra­þo­ða­na?
Eko­no­mi­kas mi­nistrs no­râ­da –
ot­râs pa­audzes bi­odeg­vie­las ra­þo­ða­
na ir at­tîs­tî­bas plâ­nâ. Mi­nç­ta­jai bi­o­deg­vie­lai jâ­bût kon­ku­rçt­spç­jî­gai.
Andris Krçs­liòð ðau­bâs arî
par ener­go­efek­ti­v i­tâ­ti, ja to
ne­f i­­nan­sçs ES.
Profesors Namejs Zel­tiòð uz­
ska­ta, ka Stra­tç­ìi­ja va­rç­tu iz­tikt
bez da­þiem skait­ïiem un ap­gal­vo­
ju­miem. Ir zi­nâms, ka Lat­v i­jai ir
lî­g ums ar Krie­v i­jas gâ­zes kom­pâ­
ni­ju par gâ­zes pie­gâ­þu no­dro­ði­nâ­
ju­mu lîdz 2030. ga­dam (1,2 mil­jar­
du m3 ap­mç­râ kat­r u ga­du). Tâ­pçc
Stra­tç­ìi­jâ ne­var pa­re­dzçt gâ­zes pa­
tç­r i­òa sa­ma­zi­nâ­ju­mu. Par sa­ðíid­
ri­nâ­tâs gâ­zes ter­mi­nâ­ïa bû­v i Rî­gâ,
iz­man­to­jot ES lîdz­f i­nan­sç­ju­mu,
va­rçs spriest ti­kai tad, ja tâ bû­vç
pie­k ri­tîs lîdz­dar­bo­ties Igau­n i­ja un
Lie­tu­va.
Kam­pars pre­ci­zç, ka sa­ska­
òâ ar ES 3. pa­ke­tes di­rek­tî­v u
gâ­zes­va­d iem jâ­bût pie­eja­miem
tre­ða­jâm val­stîm, tâ­pçc ne­va­rç­
tu bût pro­blç­mu ar SG ter­mi­nâ­ïa
bû­v i Rî­gâ.
FEI va­do­ðais pçt­nieks Gaidis Klâvs iz­sa­ka pie­zî­mes par ne­
pre­ci­zi­tâ­tçm ener­ìç­ti­kas ter­mi­
no­lo­ì i­jâ un no­râ­da arî, ka brî­va
ener­ì i­jas tir­g us ap­stâk­ïos ne­var sa­
ma­zi­nât im­por­tu par 50%.
LE­EA val­des priekð­sç­dç­tâjs
Vilnis Krçs­liòð no­vçl – lai “Ener­ìç­
ti­kas stra­tç­ì i­ja 2030” ie­g û­tu pla­ðu
pie­lie­to­ju­mu un ne­ie­g ul­tos dau­dzu
lîdz­ði­nç­jo pro­jek­tu plauk­tos. Krçs­
liòð arî at­zî­mç, ka sa­ska­òâ ar
Stra­tç­ìi­jas de­f i­nî­ci­ju ta­jâ jâ­no­râ­da
pa­mat­mçr­íu sa­snieg­ða­nas gal­ve­
nie lî­dzek­ïi. LE­EA pie­zî­mes “Par
ener­ìç­ti­kas stra­tç­ì i­ju 2030” tiek
no­do­tas Gatim Âbe­lem.
LE­EA pie­zî­mes “Par ener­ìç­ti­kas stra­tç­ìi­ju 2030”
1. Dis­ku­tç­jams ir jau­tâ­jums par ener­ìç­ti­kas po­li­ti­kas gal­ve­no vir­zie­nu prog­re­su, ja lîdz 2030. ga­dam sa­ma­zi­nâ­
sim elek­tro­ener­ì i­jas un da­bas­gâ­zes im­por­tu no tre­ða­jâm val­stîm par 50%.
2. Stra­tç­ìi­jâ nav sa­da­ïas par Lat­vi­jas ener­go­sis­tç­mas (ko­pî­g i ar Igau­ni­jas un Lie­tu­vas ener­go­sis­tç­mâm –
Bal­ti­jas) ie­spç­ja­miem sa­dar­bî­bas va­ri­an­tiem ar Ei­ro­pas Sa­vie­nî­bas ener­go­sis­tç­mâm un Krie­vi­jas, kâ arî
Balt­krie­vi­jas, ener­go­sis­tç­mâm:
2.1. Bal­ti­jas ener­go­sis­tç­ma strâ­dâ sin­hro­ni ar Krie­vi­jas un Balt­krie­vi­jas ener­go­sis­tç­mâm, bet asin­hro­
ni ar ES ener­go­sis­tç­mâm, iz­man­to­jot elek­tro­tîk­lu starp­sa­vie­no­ju­mus: maiò­strâ­vas-lîdz­strâ­vas-maiò­strâ­vas
pâr­vei­do­tâ­jus.
2.2. Bal­ti­jas ener­go­sis­tç­ma strâ­dâ asin­hro­ni ar Krie­vi­jas un Balt­krie­vi­jas ener­go­sis­tç­mâm, bet sin­hro­ni ar ES
ener­go­sis­tç­mâm.
2.3. Bal­ti­jas ener­go­sis­tç­ma strâ­dâ sin­hro­ni gan ar Krie­vi­jas un Balt­krie­vi­jas ener­go­sis­tç­mâm, gan ar ES
ener­go­sis­tç­mâm.
At­ka­rî­bâ no sa­dar­bî­bas va­ri­an­tiem Lat­vi­jas ener­go­sis­tç­mai jâ­rç­íi­nâs ar ïo­ti da­þâ­dâm fi­nan­si­âlâm iz­mak­sâm,
no­dro­ði­not elek­tro­ap­gâ­des dro­ðu­mu, elek­tro­ener­ì i­jas kva­li­tâ­ti u.c.
3.Stra­tç­ìi­jâ nav sa­da­ïas par tri­ju atom­elek­tro­sta­ci­ju (AES) dar­bî­bu Bal­ti­jas re­ì i­onâ: Vi­sa­g i­nas, Bal­ti­jas
(Ka­ïi­òin­g ra­das ap­ga­ba­lâ), Balt­krie­vi­jas ar sum­mâ­ro jau­du, lie­lâ­ku par 7000 MW, ku­ras pçc ðo­dien eso­ðâs in­for­
mâ­ci­jas tiks ie­ves­tas dar­bâ lîdz 2030. ga­dam.
Kâ­da dis­pe­èer­va­dî­bas sis­tç­ma bûs jâ­iz­vei­do Bal­ti­jas re­ì i­onâ (vie­nots PSO?), kur un kâ­das hid­ro­aku­mu­lâ­ci­jas
elek­tro­sta­ci­jas bûs jâ­iz­bû­vç, lai va­rç­tu efek­tî­vi un dro­ði iz­man­tot AES? Kâ­di pre­ta­vâ­ri­ju kom­plek­si jâ­pa­redz, lai
no­dro­ði­nâ­tu elek­tro­ap­gâ­des dro­ðu­mu u.c.?
4. LE­E A uz­ska­ta, ka ener­ìç­ti­kas po­li­ti­kas mçr­íu sa­snieg­ða­nai ir ne­pie­cie­ða­ma past­âvî­ga star­pin­sti­tû­ci­ju
fo­r u­ma iz­vei­de, kur bez jau Stra­tç­ìi­jâ mi­nç­tâ­jâm in­sti­tû­ci­jâm pie­da­lâs arî sa­bied­r is­kâs or­ga­n i­zâ­ci­jas
un zi­nât­n ie­k i. E&P
2011/5
ENERÌIJA UN PASAULE
35
tçma
Ener­go­efek­ti­vi­tâ­tes di­rek­tî­vas
(2011/0172 (COD)) pirm­â ap­sprie­ða­na –
apaï­ais galds “Ei­ro­pas mâ­jâ”
2
011. ga­da 1. jû­li­jâ EK pâr­s tâv­nie­cî­bas Lat­vi­jâ tel­pâs no­ri­tç­ja pirm­â, EK pâr­s tâv­nie­cî­bas un sa­bied­ris­kâs po­li­ti­kas cen­tra
“Pro­vi­dus” ko­pî­gi rî­ko­tâ, ener­go­efek­ti­vi­tâ­tes di­rek­tî­vas (Di­rec­ti­ve of the Eu­ro­pe­an Par­li­ament and of the Co­un­cil on Energy
Efficiency and Re­pe­aling Di­rec­ti­ves 2004/8/EC and 2006/32/EC (2011/0172 (COD)) ap­sprie­ða­na – apaï­â gal­da dis­k u­si­ja, ku­
râ bi­ja aici­nâ­ti pie­da­lî­ties at­bil­d î­go in­s ti­tû­ci­ju, zi­nât­nis­ko ie­s tâ­þu, ne­val­s tis­ko or­ga­ni­z â­ci­ju un ener­ìç­ti­kas sfç­r as kom­pâ­ni­ju
pâr­s tâv­ji. Pa­sâ­k u­ma vie­nî­gâ aici­nâ­tâ re­fe­ren­te, EK Ener­ìç­ti­kas ìe­ne­r âl­di­rek­to­r â­ta pâr­s tâ­ve Ru­ta Bal­tau­se, in­for­mç­ja ap­sprie­
ða­nas da­lîb­nie­k us par gal­ve­na­jiem prin­ci­piem, uz ku­riem bâ­zç­ta jaun­â di­rek­tî­va, un vis­pâ­rç­jos vil­cie­nos ie­zî­mç­ja do­k u­men­ta
sva­rî­gâ­kos te­ma­tis­kos mez­glu pun­k tus. Sa­vu­kârt dis­k u­si­jas da­lîb­nie­ki – Eko­no­mi­kas mi­nis­tri­jas pâr­s tâ­ve In­gû­na Ozo­li­òa,
RTU pro­fe­so­re Dag­ni­ja Blum­ber­ga, bied­rî­bas “Pa­ssi­ve Ho­use Lat­vi­ja” val­des priekð­sç­dç­tâ­ja An­da Kur­si­ða, Lat­vi­jas Bûv­in­þe­nie­ru sa­vie­nî­bas val­des priekð­sç­dç­tâ­ja viet­nie­ce He­lç­na En­drik­so­ne, Rî­gas Ener­ìç­ti­kas Aìen­tû­r as di­rek­to­re Mai­ja
Ru­bî­na, Pa­sau­les Ener­ìi­jas pa­do­mes Lat­vi­jas Na­ci­onâ­lâs ko­mi­te­jas (PEP LNK) pre­zi­dents Na­mejs Zel­tiòð un ci­ti – da­lî­jâs pâr­
do­mâs par do­k u­men­ta tek­s ta iz­prat­nes ko­rek­tu­mu un in­ter­pre­tâ­ci­jas ie­spç­jâm ne ti­kai Lat­vi­jas spe­ci­fi­kas, bet arî ap­vie­no­tâs
Ei­ro­pas ener­ìç­ti­kas po­li­ti­kas kon­tek­s tâ.
Leo Jansons
Re­fe­ren­t e Ru­t a Bal­tau­se no­râ­d î­
ja, ka ap­v ie­no­t âs Ei­ro­pas ener­ìç­ti­
kas sek­t o­ra sum­mâ­râ at­ka­r î­ba no
im­por­t ç­t â­jiem fo­si­la­jiem ener­go­
re­sur­siem – ða­jâ ga­d î­ju­mâ, naf­tas
un da­bas­gâ­zes – ne­pâr­trauk­ti pie­
aug un nav ce­r î­bu, ka ðî ten­den­ce
tu­vâ­k â nâ­kot­nç va­rç­tu mai­n î­ties,
tâ­pçc pa­t ç­rç­t âs ener­ì i­jas tau­pî­ða­
na un ïo­ti ra­c i­onâ­la iz­man­t o­ða­na,
ir viens no gal­ve­na­jiem ilgtspç­jî­
gas ES ener­ìç­ti­kas po­l i­ti­kas vei­
36
ENERÌIJA UN PASAULE
do­ða­nas ak­cen­tiem. Lîdz­t e­kus
vi­òa uz­svç­ra arî ne­pie­c ie­ða­m î­bu
ener­go­efek­ti­v i­t â­t es
pa­sâ­ku­mus
vi­sos ener­ìç­ti­k as sek­t o­ra seg­men­
tos pie­mç­rot lo­k â­lai spe­c i­f i­k ai.
Pro­ti, bâ­zçt na­c i­onâ­lo ener­ìç­ti­k as
po­l i­ti­ku, kas ie­tu­rç­t a ko­pî­gâ ES
ener­go­efek­ti­v i­t â­t es stra­t ç­ì i­jas ie­
tva­râ, uz to pro­blç­mu ri­si­nâ­ða­nu,
kas ak­tu­â las un no­zî­m î­gas tie­ði
kon­k rç­tai val­stij, ne­v is ab­strak­
tam ES 27 da­l îb­val­stu ko­pu­mam.
Ti­k a ak­cen­t ç­t as tie­ði ES da­l îb­val­
stu ener­go­efek­ti­v i­t â­t es at­ðíi­r î­bas:
kat­râ no ðîm val­stîm ener­go­efek­
ti­v i­t â­t es stra­t ç­ì i­jas pa­ma­t â ir da­
þâ­d i po­l i­tis­k ie do­ku­men­ti, kâ arî
at­ðíi­r î­g i fi­nan­ðu at­bal­sta me­hâ­
nis­m i. Dau­d zâs val­stîs ðie me­hâ­
nis­m i at­ðíi­ras pat kar­d i­nâ­l i, un to
uni­f i­cç­ða­na vi­sas ES mç­ro­gâ vis­
maz ðo­brîd ne­bû­tu nedz îpa­ði va­
ja­d zî­ga, nedz, kas pats gal­ve­nais –
liet­de­r î­ga.
2011/5
tçma
ES 20-20-20 ie­tvar­po­li­ti­kas
kon­tek­stâ par ener­go­efek­ti­v i­tâ­
tes 20% sa­snie­dza­mî­bu Bal­tau­se
iz­tei­ca vi­sai pe­si­mis­tis­kas prog­
no­zes, at­gâ­di­not, ka SEG emi­si­ju
sa­ma­zi­nâ­jums un AER îpat­sva­ra
pa­lie­li­nâ­jums – kaut arî am­bi­ci­oza
ap­òem­ða­nâs – ir daudz re­â lâk sa­
snie­dza­ma ne­kâ ener­go­efek­ti­v i­tâ­
tes pa­sâ­ku­mu re­a li­zâ­ci­ja. Tâ­pat vi­
sai lie­las ðau­bas ener­go­efek­ti­vi­tâ­tes
kom­plek­so pa­sâ­ku­mu ilgtspç­jî­gas
re­a li­zâ­ci­jas kon­tek­stâ ra­da di­rek­
tî­vo do­ku­men­tu re­ko­men­dç­jo­ðais
rak­sturs.
Pçc Bal­tau­ses pre­zen­tâ­ci­jas no­
klau­sî­ða­nâs dis­ku­si­jas da­lîb­n ie­
ki iz­v ir­zî­ja, vi­òup­rât, ak­tu­â lâ­kos
jau­tâ­ju­mus
ener­go­efek­ti­v i­tâ­tes
pro­blç­mu ap­sprie­ða­nas kon­tek­stâ
Lat­v i­jâ, ie­zî­mç­jot tâs prak­tis­kâs
un te­orç­tis­kâs ten­den­ces, kas sa­v u
ak­tu­a li­tâ­ti mû­su val­stî ne­zau­dçs
nedz tu­vâ­ka­jos ga­dos, nedz, vis­
ti­ca­mâk, arî tu­vâ­ka­jâ des­mit­ga­
dç. Vai­râ­k i eks­per­ti, tos­tarp, PEP
LNK pre­zi­dents Na­mejs Zel­tiòð
uz­de­va jau­tâ­ju­mu par di­rek­tî­vas
fak­tis­ko ju­r i­dis­ko sta­tu­su, vç­lo­ties
uz­zi­nât, vai tâ bûs ju­r i­dis­k i sais­to­
ða vi­sâm ES val­stîm un vai di­rek­
tî­vas ne­ie­v ie­ða­nas vai pâr­kâp­ða­
nas ga­dî­ju­mâ, pa­re­dza­mas kâ­das
re­â las eko­no­mis­kas vai tie­sis­kas
san­kci­jas, to­mçr kon­k rç­ta at­bil­de
uz ðo jau­tâ­ju­mu tâ arî ne­iz­ska­nç­
ja. Tâ­pat viòð no­râ­dî­ja uz bû­tis­ku
trû­ku­mu, kas sa­ska­tâms di­rek­tî­
vas tek­sta ðî brî­þa va­r i­a n­tâ – pro­ti,
lîdz ga­lam ne­no­for­mu­lç­to at­tiek­
smi pret ES ko­pî­go ener­go­efek­ti­
vi­tâ­tes po­li­ti­kas tie­sis­ko ie­tva­r u
tik ïo­ti ak­tu­â la­jâ tir­g us orien­tâ­ci­ju
jau­tâ­ju­mâ.
Zel­tiòð at­gâ­di­nâ­ja, ka ðo­brîd
viens no gal­ve­na­jiem kri­tç­ri­jiem,
par ku­riem no­rit cî­òa Ei­ro­pas ener­
ìç­ti­kâ, ir sek­to­ra kon­ku­rçt­spç­jas
pa­aug­sti­nâ­ða­na jeb pla­ðâ­kâ iz­prat­
nç – tir­g us orien­tâ­ci­ja. Tâs gal­ve­nais
mçr­íis ir tie­ðo un ne­tie­ðo sub­sî­di­ju
re­du­cç­ða­na lîdz mi­ni­mu­mam, ra­dot
tâ­dus ap­stâk­ïus, ku­ros ener­ìç­ti­kas
pro­jek­tu efek­ti­vi­tâ­te tiek vçr­tç­ta
ne­vis pçc tâ, kâ pro­jekts tiek re­ali­
zçts un kâ fi­nan­sçts, bet – kâ­da ir
tâ fak­tis­kâ at­de­ve il­gâ­kâ lai­ka pe­
ri­odâ. Lîdz ar to Zel­tiòð aici­nâ­ja
di­rek­tî­vas tek­stâ pre­cî­zâk at­ru­nât
tos fak­to­rus, uz ku­riem – fi­nan­ðu
at­bal­sta in­stru­men­tu pie­lie­to­ða­nas
iz­prat­nç – bal­stî­sies ener­go­efek­ti­
vi­tâ­tes kâ piln­vçr­tî­ga ES ener­ìç­
ti­kas tir­g us seg­men­ta ilgtspç­jî­gas
fun­kci­ona­li­tâ­tes prin­ci­pi.
2011/5
No EK re­fe­ren­tes sa­cî­tâ va­rç­ja
se­ci­nât, ka di­rek­tî­vas bû­tî­ba nav
tie­sis­ki ek­se­ku­tî­va, pro­ti, ka tâ ne­
tiek vir­zî­ta kâ ju­ri­disks pie­spie­du
in­stru­ments ES val­stîm veikt kon­
krç­tus pâr­kâr­to­ju­mus ener­go­efek­
ti­vi­tâ­tes sfç­râ. Drî­zâk gan tâ va­rç­
tu kal­pot kâ so­li­da­ri­zç­joðs ie­tvars
ener­go­efek­ti­vi­tâ­tes pa­sâ­ku­mu har­
mo­ni­zâ­ci­jai ES re­ì i­onâ vi­sos ener­
ìi­jas pa­tç­ri­òa sek­to­ros. Sâ­kot no
çku ener­go­efek­ti­vi­tâ­tes, ku­râ dau­
dzas ES val­stis, îpa­ði “ve­câ Ei­ro­pa”,
jau pa­vei­ku­ðas ïo­ti daudz, bet, pie­
mç­ram, Bal­ti­jâ, si­tu­âci­ja nav îpa­ði
op­ti­mis­tis­ka, un bei­dzot ar in­dus­
tri­âlâs ra­þo­ða­nas kom­plek­sa ener­
go­efek­ti­vi­tâ­tes lî­me­òa me­to­dis­ku
pa­aug­sti­nâ­ða­nu.
LR Eko­no­mi­kas mi­nis­tri­ju pâr­
stâ­vo­ðâ In­g û­na Ozo­li­òa at­gâ­di­nâ­ja,
ka mi­nis­tri­ja vçl nav sa­ga­ta­vo­ju­si
ofi­ci­âlu vie­dok­li par jaun­âs di­rek­tî­
vas tek­stu, to­mçr vien­lai­kus at­zi­na,
ka di­rek­tî­va ðo­brîd ir ïo­ti kom­pli­
cçts un, jâ­do­mâ, arî grû­ti ie­vie­
ðams do­ku­ments. Vi­òas­prât, di­rek­
tî­va iz­vir­za na­ci­onâ­la­jâm val­stîm
ïo­ti dau­dzas un da­þâ­das pra­sî­bas,
to­mçr ne­sniedz pat ap­tu­ve­nu “ce­ïa
kar­ti” ðo pra­sî­bu îs­te­no­ða­nai. Ta­jâ
pa­ðâ lai­kâ it kâ pil­nî­g i ka­te­go­ris­
kas, strik­tas pra­sî­bas di­rek­tî­va ne­
iz­vir­za, tâ pa­redz trans­por­ta jo­mas
no­da­lî­ju­mu no pâ­rç­jâ ener­go­efek­ti­
vi­tâ­tes pa­sâ­ku­mu kom­plek­sa (uz­
ska­tâms par lie­lu sa­snie­g u­mu un
ko­rek­tu rî­cî­bu, jo trans­por­ta jo­mas
ener­go­efek­ti­vi­tâ­tes pa­sâ­ku­mi at­tie­
ci­nâ­mi uz ci­tu pro­ble­mâ­ti­ku), to­mçr
ne­sniedz at­bil­di uz jau­tâ­ju­mu par
iz­lî­dzi­nâ­ta­jiem mak­sâ­ju­miem – vai
tos ir tie­sî­bas sa­gla­bât na­ci­onâ­la­jâs
val­stîs, kur tâ­di ðo­brîd ek­sis­tç (arî
Lat­vi­jâ), vai ne.
Lat­vi­jas Bûv­in­þe­nie­ru sa­vie­nî­bas
(LBS) val­des priekð­sç­dç­tâ­ja viet­nie­
ce He­lç­na En­drik­so­ne arî at­zi­na,
ka di­rek­tî­vas teksts un tâ for­mu­
lç­ju­mi ir vi­sai sa­reþ­ì î­ti, to­mçr ðis
do­ku­ments ie­zî­mç jaun­u ska­tî­ju­mu
un kva­li­ta­tî­vo kri­tç­ri­ju do­mi­nan­ti
pâr kvan­ti­ta­tî­va­jiem. Ko­pu­mâ tas
sa­skan ar LBS uz­stâ­dî­ju­miem, ka
lç­tâ­kie ri­si­nâ­ju­mi ne­var bût “vi­su
lie­tu mçrs”, jo ðis prin­cips at­klâ­ti
kon­fron­tç ar di­rek­tî­vâ ie­strâ­dâ­to
cen­tie­nu ga­ru, kâ arî da­lîb­val­stu
vçl­mi tç­rçt ma­zâk ener­ì i­jas çku uz­
tu­rç­ða­nai un eks­plu­atâ­ci­jai, vien­
lai­kus ne­ma­zi­not, bet tie­ði pre­tç­ji
– pa­aug­sti­not iekð­tel­pu dzî­ves kom­
for­ta lî­me­ni. Vi­òa no­râ­dî­ja, ka çku
in­þe­nier­teh­nis­ko sis­tç­mu pro­jek­tç­
ða­nâ un iz­bû­vç bû­tu kar­di­nâ­li un
strik­ti jâ­at­sa­kâs no dem­pin­ga prin­
ci­piem, kas ðo­brîd dau­dzç­jâ­dâ zi­òâ
tiek uz­tver­ti par pað­sap­ro­ta­miem,
un jâ­pie­vçr­ðas çku eks­plu­atâ­ci­jas
ilgtspç­jî­g u­mam kâ pri­ori­tâ­tei, kas
sâ­kas ne­vis lîdz ar ob­jek­ta no­do­ða­
nu eks­plu­atâ­ci­jâ, bet gan ar tâ pro­
jek­tç­ða­nu.
Bied­r î­bas “Pa­ssi­ve Ho­use Lat­
vi­ja” val­des priekð­sç­dç­tâ­ja An­da
Kur­si­ða di­rek­tî­vas ap­sprie­ða­nas
kon­tek­stâ uz­de­va kon­k rç­tu jau­
tâ­ju­mu, kas ðíi­ta ga­na pa­ma­tots
un ak­tu­â ls arî ci­tiem dis­ku­si­jas
da­lîb­n ie­k iem: kâ no­dro­ði­nât augs­
ti kva­li­f i­cç­tu in­þe­n ier­teh­n is­ko
kad­r u sa­ga­ta­vo­ða­nu un pie­sais­ti
çku ener­go­efek­ti­v i­tâ­tes sek­to­ram,
kurð, kâ pa­re­dzams, arî Lat­v i­jâ
tu­vâ­ka­jos ga­du des­mi­tos va­rç­tu
kar­d i­nâ­li trans­for­mç­ties, kïûs­tot
ar­v ien “za­ïâks un pa­sî­vâks”. Vi­òa
at­gâ­d i­nâ­ja, ka kom­plek­sa, sis­tç­
mis­ka pie­eja ne­pie­cie­ða­ma ne ti­kai
fi­nan­ðu ap­g u­vei un fi­nan­ðu in­stru­
men­tu pie­lie­to­ða­nai kon­k rç­tu, ino­
va­tî­v u un mo­der­nu çku ener­go­efek­
ti­v i­tâ­tes pro­jek­tu re­a li­zâ­ci­jai, bet
arî ðo çku in­þe­n ier­teh­n is­kai ap­ko­
pei un pa­rei­zai eks­plu­atâ­ci­jai. Kâ
zi­nâms, pa­sî­vâs çkas stan­dar­tiem
at­bil­sto­ðas bû­ves un çkas, ku­râs
uz­stâ­d î­tas kom­pli­cç­tas, sa­lâ­go­tas
un uz mak­si­mâ­lu ener­ì i­jas pa­tç­r i­
òa sa­ma­zi­nâ­ju­mu orien­tç­tas iekð­
tel­pu kli­ma­ta sis­tç­mas, teh­n is­kâs
ap­ko­pes zi­òâ nav ïo­ti vien­kâr­ðas,
un vçl vai­râk – sa­v u ener­ì i­jas tau­
pî­ða­nas fun­kci­ju vi­sâ çkas eks­plu­
atâ­ci­jas pe­r i­odâ tâs var pil­d ît ti­kai
tad, ja tiek no­dro­ði­nâts kva­li­f i­cçts
kli­ma­ta sis­tç­mu ap­ko­pes in­þe­n ier­
teh­n is­kais ser­v iss. Bez tâ “pa­sî­
vo un za­ïo” çku for­sç­tas at­tîs­tî­bas
ide­ja Lat­v i­jâ ne­bû­tu dzî­vot­spç­jî­ga,
jo tik­tu uz­bû­vç­tas dâr­gas un mo­
der­nas çkas, ku­r u eks­plu­atâ­ci­jas
pa­tie­so la­bu­mu ne­v iens tâ arî ne­
ie­rau­dzî­tu.
Arî Rî­gas Ener­ìç­ti­kas Aìen­tû­
ras di­rek­to­re Mai­ja Ru­bî­na ak­tu­
ali­zç­ja da­þus jau­tâ­ju­mus, kas at­
tie­cas uz çku ener­go­efek­ti­v i­tâ­tes
no­dro­ði­nâ­ju­mu – to­mçr vi­òas sa­cî­
tais gal­ve­no­kârt at­tie­câs uz daudz­
dzî­vok­ïu un sa­bied­r is­ko çku, ne in­
di­v i­du­â lâs ap­bû­ves, sek­to­r u. Vi­òa
at­gâ­d i­nâ­ja, ka Lat­v i­jâ vçl jo­pro­jâm
ir vi­sai no­þç­lo­jams stâ­vok­lis daudz­
dzî­vok­ïu dzî­vo­ja­mo çku kom­plek­
sas re­no­vâ­ci­jas un ener­go­efek­ti­v i­
tâ­tes pa­aug­sti­nâ­ða­nas jo­mâ – no
ap­mç­ram 6000 daudz­dzî­vok­ïu dzî­
vo­ja­mâm çkâm, kas at­ro­das ti­kai
gal­vas­pil­sç­tâ Rî­gâ, uz 2011. ga­da
ENERÌIJA UN PASAULE
37
tçma
va­sa­ras sâ­ku­mu re­no­vç­ta bi­ja
vien 21 mâ­ja.
Lai arî daudz­dzî­vok­ïu dzî­vo­ja­
mo çku ie­mît­nie­ki prin­ci­pâ sa­prot
un at­bal­sta çku re­no­vâ­ci­jas ne­pie­
cie­ða­mî­bu kâ ie­spç­ju mak­sât ma­
zâk par zie­mas pe­ri­odâ iz­lie­to­to
sil­tum­ener­ì i­ju, kas sa­stâ­da vi­sai
lie­lu ko­pç­jâ ko­mu­nâ­lo pa­kal­po­ju­
mu rç­íi­na sum­mas pro­cen­tu, to­mçr
çkas dzî­vok­ïu îpað­nie­ku pað­or­ga­ni­
zç­ða­nâs çkas re­no­vâ­ci­jas pro­ce­sa
prak­tis­kai vir­zî­ða­nai bie­þi vien at­
du­ras pret dau­dziem sub­jek­tî­viem
ra­þo­ða­nas efek­ti­v i­tâ­tes jo­mâ, no­
râ­dot uz 90% sil­tum­ener­ì i­jas, kas
Lat­v i­jas gal­vas­pil­sç­tâ tiek sa­ra­
þo­ti augs­ti efek­tî­vâ ko­ìe­ne­râ­ci­jâ.
Bez tam, tiek uti­li­zç­tas arî ko­ìe­ne­
râ­ci­jas blo­ku iz­plû­des gâ­zes (dûm­
gâ­zu uti­li­zâ­ci­ja), kâ arî iz­man­tots
dze­sç­ða­nas ûdens sil­tu­ma po­ten­
ci­â ls (ar lie­las jau­das in­dus­tri­â lâ
sil­tum­sûk­òa pa­lî­dzî­bu; to­mçr pa­
gai­dâm Rî­gâ uz­stâ­d î­ta ti­kai vie­na
ðâ­da vei­da ie­kâr­ta – AS “Rî­gas Sil­
tums” pie­de­ro­ða­jâ sil­tum­cen­trâ­lç
“Iman­ta”).
..par Do­mes bu­dþe­ta lî­dzek­ïiem sil­ti­nât
gal­vas­pil­sç­tas sa­bied­ris­kâs çkas un mâ­cî­bu
ie­stâ­des. Pa­re­dzams, ka ener­go­efek­tî­va re­
no­vâ­ci­ja lîdz 2020. ga­dam bûs veik­ta vi­sâs
300 ðo­brîd Rî­gâ eso­ða­jâs mâ­cî­bu ie­stâ­dçs.
un ob­jek­tî­viem ðíçr­ðïiem. Viens no
Tiem ir ie­dzî­vo­tâ­ju zem­ais eko­no­
mis­kais no­dro­ði­nâ­jums un lîdz ar
to arî zem­â pirkt­spç­ja. RE­A di­rek­
to­re gan no­râ­dî­ja, ka ir arî ci­tas çku
gru­pas, uz ku­ru ener­go­efek­ti­vi­tâ­tes
pa­aug­sti­nâ­ða­nas rç­íi­na ie­spç­jams
pa­nâkt la­bâ­kus pil­sç­tas ener­go­
efek­ti­vi­tâ­tes sum­mâ­ros râ­dî­tâ­jus
– pie­mç­ram, par Do­mes bu­dþe­ta lî­
dzek­ïiem sil­ti­nât gal­vas­pil­sç­tas sa­
bied­ris­kâs çkas un mâ­cî­bu ie­stâ­des.
Pa­re­dzams, ka ener­go­efek­tî­va re­no­
vâ­ci­ja lîdz 2020. ga­dam bûs veik­
ta vi­sâs 300 ðo­brîd Rî­gâ eso­ða­jâs
mâ­cî­bu ie­stâ­dçs.
At­tie­cî­bâ uz iz­lie­to­tâs ener­ì i­jas
tau­pî­ða­nu çkâs Ru­bî­na pa­ma­to­ti
no­râ­dî­ja: lai bû­tu ie­spç­jams no­teikt
ie­tau­pî­ju­ma esa­mî­bu un re­âlo ap­jo­
mu, ne­pie­cie­ðams no­dro­ði­nât past­
âvî­g u ener­go­re­sur­su mç­rî­ða­nu. Bez
tâs re­sur­su ie­tau­pî­jums var bût
ti­kai po­pu­lis­tis­ka “kârts”. Tâ­pçc,
vi­òas­prât, bû­tu iz­vçr­ða­ma in­for­
mâ­ci­jas kam­pa­òa par sil­tum­ener­
ìi­jas in­di­vi­du­âlo skai­tî­tâ­ju uz­stâ­dî­
ða­nu dzî­vok­ïos, lai arî pret ðo ide­ju
iz­skan dau­dzi ie­bil­du­mi.
Maz­liet at­kâp­jo­ties no jau­tâ­ju­ma
par ener­ìi­jas tau­pî­ða­nu un ra­ci­onâ­
lâ­ku iz­man­to­ða­nu ga­la­pa­tç­ri­òa sek­
to­râ, Ru­bî­na at­zî­mç­ja arî Rî­gas vis­
pâ­rç­ji la­bo si­tu­âci­ju sil­tum­ener­ìi­jas
38
ENERÌIJA UN PASAULE
Uz­sve­rot ðâ­da in­teg­rç­ta un
augs­ti efek­tî­va ener­ì i­jas ra­þo­ða­
nas kom­plek­sa po­zi­tî­vos fak­to­r us,
Rubîna arî no­râ­d î­ja uz ie­spç­jâm
pa­da­r ît Rî­gas ener­go­ap­gâ­d i vçl
efek­tî­vâ­ku un “za­ïâ­ku”, jo tie­ði “za­
ïu­ma” trû­kums bie­þi vien tiek pâr­
mests Rî­gas ener­ì i­jas ra­þo­ða­nas
sek­to­ram. Te­orç­tis­k i – lie­lu pie­
ne­su­mu va­rç­tu dot ener­ì i­jas ra­þo­
ða­na no AER avo­tiem, iz­man­to­jot
augs­ti efek­tî­v u “za­ïo ko­ìe­ne­râ­ci­ju”
jeb tâ dç­vç­to or­ga­n is­ko Ren­k i­na
cik­lu (ORC), to­mçr pla­ðu iz­pla­tî­bu
pa­sau­lç ðîs teh­no­lo­ì i­jas pa­gai­dâm
nav gu­v u­ðas sa­vas re­la­tî­v i lie­lâs
dâr­dzî­bas dçï.
Pa­gai­dâm, kâ no­râ­d î­ja Ru­bî­na,
ko­mer­ci­â liem mçr­í iem tiek dar­bi­
nâ­tas ti­kai da­þas ORC iz­man­to­jo­
ðas sta­ci­jas – tos­tarp, di­vas mû­su
kai­miò­val­stî Zvied­r i­jâ un vie­na
– Aus­trâ­li­jâ. Nâ­kot­nç, vi­òas­prât,
ORC blo­k i va­rç­tu bût labs pa­pil­d i­
nâ­jums ma­za­jâm AER ko­ìe­ne­râ­
ci­jas sta­ci­jâm, ku­r u at­tîs­tî­ba bie­þi
vien var bût ob­jek­tî­v i ap­drau­dç­ta
mi­n i­mâ­lo vai ne­eso­ðo sil­tum­slo­dþu
dçï. Sa­vu­kârt, pa­pil­di­not AER ko­ìe­
ne­râ­ci­jas sta­ci­jas ar ORC blo­k iem,
tik­tu at­r i­si­nâ­ta “zau­dç­tâ sil­tu­ma”
pil­n î­ga uti­li­zâ­ci­ja un ðîs ener­ì i­
jas pâr­vçr­ða­na elek­tro­ener­ì i­jâ.
Tâ­dç­jâ­di
“za­ïâ”
ko­ìe­ne­râ­ci­jas
sta­ci­ja uz­la­bo­tâ va­r i­a n­tâ bû­tu
sta­ci­ja, ku­râ di­vos da­þâ­dos vei­
dos (cik­los) tik­tu sa­ra­þo­ta vie­n î­g i
elek­tro­ener­ì i­ja.
Ru­bî­na aici­nâ­ja di­rek­tî­vas piln­
vei­des pro­ce­sâ pie­vçrst lie­lâ­ku uz­
ma­n î­bu ino­vâ­ci­jâm, kas pa­lî­dzç­tu
pa­nâkt augs­tus ener­go­efek­ti­v i­tâ­
tes un ener­ì i­jas tau­pî­ða­nas râ­d î­
tâ­jus vi­sos ener­ì i­jas ra­þo­ða­nas,
pâr­va­des un ga­la­pa­tç­r i­òa sek­to­
ros, kâ arî no­piet­n i do­mât par at­
bal­stu tâm mo­der­na­jâm teh­no­lo­ì i­
jâm, ku­ras ðo­brîd vçl ir ïo­ti dâr­gas
un tâ­dçï ðíie­ta­mi ne­in­te­re­san­tas
no tir­g us vie­dok­ïa, bet nâ­kot­nç
var dot bû­tis­ku la­bu­mu Ei­ro­pas
ener­ìç­ti­kâ.
Sa­v u­kârt, SI­A “Gran­deg” – Lat­
vi­jas pa­zîs­ta­mâ­kâ ap­ku­res kat­lu
ra­þo­ða­nas kom­pâ­ni­jas val­des lo­
cek­lis un îpað­nieks An­dris Lu­biòð
jaun­âs di­rek­tî­vas kon­tek­stâ vçr­sa
uz­ma­nî­bu uz to, ka ða­jâ do­ku­men­
tâ bû­tu jâ­ies­trâ­dâ no­sa­cî­ju­mi, kas
pa­da­r î­tu ne­ie­spç­ja­mu ap­ku­res ie­
kâr­tu pâr­de­vç­ju iz­vçr­sto pa­tç­rç­tâ­
ju dez­in­for­mâ­ci­ju at­tie­cî­bâ uz tir­g û
pie­eja­mo pre­èu ener­go­efek­ti­v i­tâ­tes
pa­ra­met­r iem. Viòð at­gâ­di­nâ­ja, ka
ðo­brîd ES val­stu – un arî Lat­v i­jas –
tir­g û pie­eja­mas at­se­v ið­ías lo­kâ­lâs
un cen­tra­li­zç­tâs ap­ku­res ie­kâr­tas
(kon­k rç­ti, kat­li), ku­r u ener­go­efek­
ti­v i­tâ­tes ko­efi­cien­ti ra­þo­tâ­ja in­for­
mâ­ci­jâ tiek no­râ­dî­ti tâ­di, kâ­di tî­r i
prak­tis­k i vis­pâr nav sa­snie­dza­mi.
Ti­ka at­gâ­di­nâts, ka vi­sâm ES tir­
gû ie­plu­di­nâ­mâm ap­ku­res sis­tç­
mâm bû­tu no­sa­kâms vie­nots kva­
li­ta­tî­v i fun­kci­onâ­lais audits, ku­ra
mçr­í is bû­tu no­teikt kat­lu fak­tis­kos
eks­plu­atâ­ci­jas pa­ra­met­r us sa­lî­dzi­
nâ­ju­mâ ar ra­þo­tâ­ju uz­râ­dî­ta­jiem.
Lu­bi­òap­rât, lai aiz­sar­gâ­tu ES ap­
ku­res sis­tç­mu ra­þo­tâ­ju in­te­re­ses
un ne­pie­ïau­tu tir­g us pâr­sâ­ti­nâ­
ju­mu ar ne­kva­li­ta­tî­v u pro­duk­ci­
ju, ne­god­prâ­tî­ga­jiem ra­þo­tâ­jiem,
kas ap­zi­nâ­ti mal­di­na pir­cç­jus, bû­
tu no­sa­kâ­mas arî kon­k rç­tas so­da
san­kci­jas.
Viòð no­râ­dî­ja arî uz ne­pie­cie­ða­
mî­bu iz­strâ­dât un pie­òemt vie­no­tu
ES stan­dar­tu at­se­við­íiem ener­
go­ne­sç­jiem – pie­mç­ram, koks­nes
gra­nu­lâm, jo pçc ðîs re­fe­ren­ces tad
va­rç­tu va­dî­ties ne vien kon­krç­to
ener­go­ne­sç­ju ra­þo­tâ­ji un pa­tç­rç­tâ­ji,
bet arî ie­kâr­tu vei­do­tâ­ji un ra­þo­tâ­
ji. Pa­gai­dâm ðâ­da vei­da stan­dar­
ti ES nav ti­ku­ði iz­strâ­dâ­ti, to­mçr
jaun­âs di­rek­tî­vas iz­strâ­des kon­tek­
stâ tâ va­rç­tu bût la­ba un pa­ma­to­ta
ini­ci­atî­va. E&P
2011/5
Zinâtnieki: teorçtiski Zeme var
pârdzîvot Saules bojâeju
Zinâtnieki nonâkuði pie secinâjuma, ka teorçtiski Zeme var pârdzîvot Saules bojâeju, to liecina pçtîjums,
kas tika prezentçts konferences «Ekstremâlâs Saules sistçmas» laikâ, raksta «Science Now».
Zinâtnieki atzîmç, ka procesu, kas norisinâsies uz Saules, rezultâtâ, mûsu plançta var aiziet bojâ, taèu
var arî izdzîvot.
Tiek uzskatîts, ka Saule sâkotnçji pârvçrtîsies par milzîgu sarkanu gigantu, bet vçlâk nometîs lieko
matçriju un izmçros saruks. Pçc pçtnieku domâm, viss atkarîgs no tâ, kâdâ veidâ Saule atbrîvosies no
liekâs matçrijas. Vienâ no iespçjamajâm versijâm Zemi var aizmest tâlâkâ orbîtâ, kas ïaus Zemei pârdzîvot
faktu, ka Saules izmçri pieaugs.
Vienlaikus zinâtnieki gan pieïauj, ka gadîjumâ, ja Zeme tiek aizmesta orbîtâ ar lielâku râdiusu, nav
garantçts, ka dzîvîba uz Zemes saglabâjas –, piemçram, iespçjama Zemes sadursme ar Marsu, kâ rezultâtâ
visdrîzâk ies bojâ abi debesu íermeòi.
Materiâls publicçts sadarbîâ ar
tçma
Vai Vâ­ci­ja spçs iz­dzî­vot bez ko­dol­ener­ìi­jas?
Ð
â ga­da 11. mar­tâ Ja­pâ­nu sa­tri­ci­nâ­ja 9 bal­les stip­r a ze­mes­trî­ce. Tai se­ko­jo­ðais cu­na­mi iz­dzç­sa 15 tûk­s to­ðu cil­vç­k u dzî­vî­bas
un no­pos­tî­ja Fu­k us­hi­mas atom­elek­tro­s ta­ci­jas avâ­ri­jas dze­sç­ða­nas ie­kâr­tas, kâ re­zul­tâ­tâ no­ti­ka sprâ­dzie­ni un ra­dio­ak­tî­vu
vie­lu no­plû­de at­mo­s fç­r â un ûde­nî. Lçð, ka iz­me­ðu dau­dzums ir des­mit rei­zes ma­z âks ne­kâ Èer­no­bi­ïâ un ir daudz vai­r âk
lo­ka­li­zçts. Cik zi­nâms, sta­ci­jas avâ­ri­jas re­zul­tâ­tâ ne­viens cil­vçks nav gâ­jis bo­jâ. Pro­tams, avâ­ri­ja tû­lît pie­sais­tî­ja vi­sas pa­
sau­les uz­ma­nî­bu. At­sâ­kâs de­ba­tes par ko­dol­ener­ìi­jas dro­ðî­bu. Ti­ka ana­li­zç­ti avâ­ri­jas teh­nis­kie ie­mes­li, sa­sauk­tas da­þâ­das
ko­mi­te­jas, ku­r âs ti­ka spriests, ko da­rît, lai ðâ­di ne­ga­d î­ju­mi ne­at­kâr­to­tos. Pie­mç­r am, ne­se­na­jâ IA­E A (In­ter­na­ti­onal Ato­mic
Energy Agency) sa­pul­cç, ku­r â pie­da­lî­jâs ko­dol­ener­ìi­jas eks­per­ti un po­li­ti­íi no 150 val­s tîm, ne­bi­ja ru­nu par to, ka jâ­at­sa­kâs no
ko­dol­ener­ìi­jas, bet gan par to, kâ uz­la­bot atom­elek­tro­s ta­ci­ju uz­r au­dzî­bas pa­do­mes dar­bu un at­tie­cî­go in­for­mâ­ci­jas po­li­ti­k u.
Oï­ìerts Dum­brâjs, LZA îs­te­nais lo­cek­lis
Pa­ra­dok­sâls, bet lo­ì isks se­ci­nâ­jums: Fu­
kus­h i­mas tra­ìç­di­ja pa­da­r î­ju­si ko­dol­ener­ì i­
ju vçl dro­ðâ­ku un de­v u­si im­pul­sus jaun­as
teh­n i­kas at­tîs­tî­bai. Ir skaidrs, ka avâ­r i­jas
ga­dî­ju­mâ jâ­bût daudz lie­lâ­kâm ûdens re­
zer­vçm re­a k­to­ra dze­sç­ða­nai, daudz lie­lâ­
kam deg­v ie­las krâ­ju­mam dî­ze­ïa ìe­ne­ra­to­r u
dar­bî­bai, jâ­bût re­zer­ves elek­tris­ka­jâm ba­
te­r i­jâm, kas no­dro­ði­nâ­tu 72 stun­du (Fu­ku­
s­h i­mâ – ti­kai 2 stun­das!) dî­ze­ïa ìe­ne­ra­to­r u
dar­bî­bu, jâ­sa­ma­zi­na iz­lie­to­tâs ko­dol­deg­
vie­las dau­dzums, ko drîkst gla­bât ûdens
ba­sei­nos, utt. In­te­re­san­ti, ka ja­pâ­òu kon­
cerns Tep­co ko­pâ ar fran­èu Are­va un Ve­oli­a
un ASV fir­mu Ku­ri­on des­mit ne­dç­ïu lai­kâ
uz­bû­vç­ja uni­kâ­lu de­kon­ta­mi­nâ­ci­jas ie­kâr­
tu, kura no ra­dio­a k­tî­vâ ûdens var iz­f il­trçt
gan­drîz vi­sas ra­dio­a k­tî­vâs vie­las. Ûdens
ra­dio­a k­ti­v i­tâ­te sa­ma­zi­nâs 10 tûk­sto­ð rei­þu.
Vis­pirms tiek iz­f il­trç­ta eï­ïa, me­hâ­n is­k ie ne­
tî­r u­mi, sma­g ie me­tâ­li. Tâ­lâk ûde­n î ie­va­da
bâ­r i­ja sul­f â­tu, ni­íe­ïa fe­ro­ci­â nî­du un da­þas
ci­tas íî­mis­kas vie­las, kas nei­tra­li­zç cç­zi­ju
un jo­du. Vis­bei­dzot ûdens tiek at­sâ­ïots un
at­kal ie­va­dîts re­a k­to­râ ra­dio­a k­tî­vâ ûdens
tî­r î­ða­nai. Ir no­slçgts cikls.
40
ENERÌIJA UN PASAULE
Sar­ka­nie ci­pa­ri râ­da, cik pro­cen­tu elek­tro­ener­ìi­jas sa­ra­þo atom­elek­tro­sta­ci­jas,
mel­nie kvad­râ­ti­òi at­bilst eso­ða­jâm un zi­lie kvad­râ­ti­òi – pro­jek­tç­t âm sta­ci­jâm.
Lie­tu­vâ ta­gad jau slçg­t ais re­ak­tors lîdz 2009. ga­da bei­gâm ra­þo­ja 76% val­stî
pa­tç­rç­t âs elek­trî­bas
2011/5
tçma
Da­þâ­du val­stu re­ak­ci­ja uz Fu­kus­hi­mas avâ­ri­ju
In­te­re­san­ta ir da­þâ­du val­stu re­a k­ci­ja uz Fu­kus­h i­mas avâ­r i­ju. Liel­bri­tâ­n i­ja ir pa­zi­òo­ju­si, ka no ko­dol­ener­
ìi­jas ne­at­teik­sies. Arî ASV ne­v ie­nu no sa­vâm ie­r in­dâ eso­ða­jâm 104 atom­elek­tro­sta­ci­jâm ne­slçgs, un lîdz 2020.
ga­dam vçl as­to­òas sta­ci­jas nâks klât. Ko­dol­ener­ì i­ja tiek uz­ska­tî­ta par na­ci­onâ­lu spç­ku. Tiem, kas ir pret ko­dol­
ener­ì i­ju, jâ­at­rod la­bâks ar­g u­ments ne­kâ nai­vais sau­k lis: “Ko­dol­ener­ì i­ja? Nç, pal­d ies!”
Fran­ci­ja sa­vas 58 sta­ci­jas ne­tai­sâs slçgt, arî to ne, kas at­ro­das Fe­sen­hei­mâ, ti­kai 25 km at­tâ­lu­mâ no Vâ­ci­jas pil­sç­
tas Frei­bur­gas. Arî ja­pâ­òi ðo­brîd ne­redz al­ter­na­tî­vu ko­dol­ener­ìi­jai. Lîdz gad­sim­ta vi­dum tâs da­ïa sa­sniegs 50%. Krie­
vi­ja tur­pi­nâs at­tîs­tît ko­dol­ener­ìi­ju. In­di­ja uz­ska­ta, ka ko­dol­ener­ìi­ja ir tî­ra ener­ìi­ja, at­tîs­tî­bas val­stîs tâ no­dro­ði­nâs
saim­nie­cî­bas aug­ðup­eju, ne­kai­tç­jot kli­ma­tam. Tu­vâ­ka­jos 20 ga­dos ko­dol­ener­ìi­jas da­ïa pie­augs 12-kâr­tî­gi. Arî Íî­nas
prog­ram­ma ða­jâ jo­mâ ne­mai­nî­sies. Nâ­kot­nç se­við­ía vç­rî­ba tiks pie­vçr­sta tre­ðâs pa­audzes re­ak­to­ru at­tîs­tî­bai, ku­ros ir
pa­sî­vas dro­ðî­bas sis­tç­ma. Tad ne­bûs va­ja­dzî­gi ûdens pum­pji, lai dze­sç­tu ko­dol­deg­vie­las stie­òus âr­kâr­tas ga­dî­ju­mâ, kâ
tas bi­ja Fu­kus­hi­mâ. Pað­reiz Íî­nâ tiek bû­vç­ti 28 re­ak­to­ri, 50 jaun­i re­ak­to­ri tiek plâ­no­ti. 14 no 27 Ei­ro­pas Sa­vie­nî­bas
val­stîm dar­bo­jas ko­pu­mâ 143 atom­elek­tro­sta­ci­jas.
Fu­kus­hi­mas at­balss Vâ­ci­jâ
Vâ­ci­jâ ko­dol­ener­ì i­ja ne­kad nav bi­ju­si cie­òâ, vien­mçr no­ti­
ku­ðas anti­ko­do­le­ner­ì i­jas de­mon­strâ­ci­jas un ci­ti pa­sâ­ku­mi.
Ta­èu to, kas no­ti­ka val­stî pçc tam, kad to bi­ja sa­snie­g u­si zi­òa
par no­ti­ku­miem Ja­pâ­nâ, var rak­stu­rot ar vie­nu vâr­du: his­tç­
ri­ja. Ne­skai­tâ­mas de­mon­strâ­ci­jas, in­ter­vi­jas tele­vî­zi­jâ, gâ­jç­ju
(to star­pâ jaun­âko kla­ðu skol­nie­ku) ap­tau­jas uz ie­lâm. In­te­
re­san­ti, ka vi­si kâ viens iz­tei­câs pret ko­dol­ener­ì i­ju. Grâ­ma­
tu vei­ka­los ie­rî­ko­ti anti­ko­do­le­ner­ì i­jas stû­rî­ði ar vis­da­þâ­dâ­ko
pret-ato­mu li­te­ra­tû­ru. Jeb­ku­ra ci­tâ­di do­mâ­jo­ða cil­vç­ka vie­
dok­lis tiek ap­spiests un no­cen­zçts...
Tas pats no­ti­ka val­dî­bas lî­me­nî. Kanc­le­re An­ge­la Mer­ke­le (bi­
ju­sî fi­zi­íe) dien­nakts lai­kâ no ko­dol­ener­ìi­jas pie­kri­tç­jas kïu­va
par tâs de­dzî­gâ­ko ie­naid­nie­ku. Vis­pirms val­dî­ba anu­lç­ja ne­sen
pie­òem­to lç­mu­mu par atom­elek­tro­sta­ci­ju dar­bî­bas lai­ka pa­ga­ri­
nâ­ða­nu. Sep­ti­òas vis­ve­câ­kâs, pirms 1980. ga­da uz­bû­vç­tâs sta­ci­
jas ti­ka ne­ka­vç­jo­ties at­slçg­tas.
Starp po­li­tis­ka­jâm par­ti­jâm sâ­kâs vi­sai dî­vai­na cî­òa par
to, ku­ra pa­nâks atom­elek­tro­sta­ci­ju vi­sât­râ­ko slçg­ða­nu. Za­ïo
par­ti­ja pat ie­ro­si­nâ­ja valsts kon­sti­tû­ci­jâ ie­rak­stît pan­tu par
ko­dol­ener­ì i­jas aiz­lieg­ða­nu (tas to­mçr ne­ti­ka iz­da­rîts). Re­zul­
tâ­tâ Vâ­ci­ja ir kïu­vu­si par vie­nî­go in­dus­tri­âlo val­sti pa­sau­lç,
ku­ra no­lç­mu­si pil­nî­bâ at­teik­ties no ko­dol­ener­ì i­jas, slç­dzot
lîdz 2021. ga­dam vi­sas sa­vas atom­elek­tro­sta­ci­jas.
Sta­ci­jas Bib­lis A,B, Neckarwestheim, Brunsbüttel, Isar 1,
Unterweser, Phi­lipp­sburg 1 ti­ka at­slçg­t as mai­jâ
Ne­ka­vç­jo­ties eva­ku­çt kon­cert­z â­li! Mans Gei­ge­ra skai­tî­t âjs iz­slu­di­na trauk­smi (vâr­du spç­le: die Gei­ge = vi­jo­le)
2011/5
ENERÌIJA UN PASAULE
41
tçma
Ar ko aiz vietot
kodolenerìiju?
Paðreiz atomelektrostacijas saraþo 21,7% valstî patçrçtâs elektrîbas. Paredzçts,
ka lîdz 2030. gadam to lielâ
mçrâ aizvietos atjaunojamâ
enerìija, galvenokârt vçja un
saules enerìija.
Zaïâs enerìijas (saule, vçjð, ûdens,
biomasa) daïa pieaugs no 18,0%
lîdz 65,6%, fosilâs enerìijas (gâ ze,
ogles, naf ta) daïa sama zinâsies no
60,3% lîdz 34,4% un kodolenerìijas
daïa – no 21,7% lîdz 0%
Vçja lauki...
Vçja enerìija
Jaunâ enerìijas politika izkropïos Vâcijas dabu. Vçja ratu radîtais troksnis pie vçja stipruma viena balle vienâds ar autostrâdes troksni, pie divâm ballçm – ar veïas maðînas centrifûgas troksni,
pie trim ballçm – ar pneimatiskâ âmura troksni. Vçja ratu tuvumâ dzîvot nav iespçjams. Radîtâ
trokðòa rezultâtâ rodas miega, sirds asinsvadu un ner vu sistçmas darbîbas traucçjumi, paaugstinâs asinsspiediens. Notiek izmaiòas dzîvnieku pasaulç: iznîkst putnu un jûras dzîvnieku sugas.
Paðlaik Vâcijâ grieþas 21 000 ratu. Viens rats saraþo divus megavatus, nâkotnç tie pieaugs lîdz 5,5
MW. Taèu tie bûs monstri ar 90 metru gariem spârniem. Tos paredzçts novietot jûrâ, tâlu (30 km)
prom no krasta, kur ûdens dziïums sasniedz 30 lîdz 50 metrus. Plânots ratu skaitu palielinât lîdz
63 000. Tas ir pasakaini dârgs projekts. Jâòem vçrâ, ka Vâcijâ vçjð pûð galvenokârt ziemeïos, bet
lielie elektrîbas patçrçtâji atrodas industriâli attîstîtajos dienvidos. Bûs jâbûvç daudzu simtu kilometru garumâ jaunas augstsprieguma lînijas, kas vçl vairâk sabojâs dabu. Cilvçki sâk baidîties
par savâm pilsoòu tiesîbâm. Atomenerìijas pretinieki kïûst arî par vçja enerìijas pretiniekiem. Ir
izveidojuðâs 25 pilsoòu iniciatîvas cîòai pret vçja ratiem. Lîdzîgi protesti sagaidâmi pret 380 000
voltu maiòstrâvas elektrîbas mastiem, zem kuriem neviens dzîvot nevçlas. Interesanti, ka Eiropâ
izveidojusies pret-vçja enerìijas asociâcija ar aktîvistiem no 22 valstîm. Paradoksâli, bet iznâk tâ,
ka zaïo partija ir kïuvusi par pret-dabas partiju.
42
ENERÌIJA UN PASAULE
2011/5
tçma
Vîn­ogu lau­ki
Sau­les ener­ìi­ja
Vâ­ci­jâ sau­les ener­ì i­ja ir ïo­ti ne­efek­tî­va, jo ir par maz sau­les. Sau­les ener­ì i­jas îpat­svars ir ti­kai
2%. Jâ­òem vç­râ, ka za­ïâ strâ­va, at­ðíi­rî­bâ no fo­si­lâs, ir ne­pa­stâ­vî­ga. Kad tâs nav, tad nav; kad ir,
tad bie­þi ir par daudz, un tâ jâ­at­dod kâ­dam gan­drîz vai par vel­ti. Vie­na no ie­spç­jâm ir tâ­da, ka
tad, kad strâ­vas ir par daudz, ar to spe­ci­âlos tor­òos uz­pum­pç ûde­ni uz augð­u. Kad strâ­vas ir par
maz, laiþ ðo ûde­ni uz le­ju. Ta­èu ðâ­das ie­kâr­tas aiz­òem pâ­râk daudz vie­tas, to liet­de­rî­bas ko­efi­
cients ir zems.
Fo­si­lâ ener­ìi­ja
Gâ­zes sta­ci­jas ir çr­tas, tâs var âtr­i ie­slçgt un iz­slçgt, tâ­dç­jâ­di ba­lan­sç­jot ne­pa­stâ­vî­go vç­ja un
sau­les ener­ìi­ju. Ta­èu gâ­zes sta­ci­jas ir ïo­ti dâr­gas. Vâ­ci­jai pa­ðai gâ­zes nav, tâ jâ­im­por­tç, gal­ve­no­
kârt no Krie­vi­jas vai Nor­vç­ìi­jas. Ak­meò­og­ïu sta­ci­jas arî ir dâr­gas, tâs aiz­òem daudz vie­tas un
pie­sâr­òo ap­kâr­tç­jo vi­di. Tiek bû­vç­tas 10 sta­ci­jas. Ra­du­ðâs da­þâ­das teh­nis­kas pro­blç­mas, ku­ru dçï
sta­ci­ju no­do­ða­na eks­plu­atâ­ci­jâ var stip­ri aiz­ka­vç­ties. Arî ak­meò­og­ïu Vâ­ci­jai nav, tâs jâ­im­por­tç.
2009. ga­dâ 76% Vâ­ci­jâ pa­tç­rç­to ak­meò­og­ïu ti­ka im­por­tç­tas no Krie­vi­jas, Ko­lum­bi­jas, ASV, Aus­trâ­
li­jas un Dien­vid­âf­ri­kas (dil­sto­ðâ se­cî­bâ). Te sa­sto­pa­mies ar mo­râ­les pro­blç­mu. Pie­mç­ram, Ko­lum­
bi­jâ ar­mi­ja pa­dzen vie­tç­jos ie­dzî­vo­tâ­jus no vi­òu dzî­ves vie­tâm, lai kon­cer­ni va­rç­tu ie­kâr­tot jaun­as
og­ïu rak­tu­ves. Rak­tu­vçs ne­tiek ie­vç­ro­ti dar­ba dro­ðî­bas pa­sâ­ku­mi. Ogï­ra­èi sli­mo, ka­tas­tro­fâs iet
bo­jâ. Eko­lo­ìis­kâs se­kas ir bries­mî­gas. Me­þi tiek iz­cir­sti, mai­nâs ze­mes un ûdens sa­stâvs. Ze­me
kïûst ne­de­rî­ga lauk­saim­nie­cî­bai.
Vai at­teik­ða­nâs no ko­dol­ener­ìi­jas no­zî­mçs at­teik­ða­nos no lab­klâ­jî­bas?
Vâ­ci­jâ dau­dzi uz ðo jau­tâ­ju­mu at­bild ap­stip­ri­no­ði. Sa­bied­rî­ba bez ko­dol­ener­ì i­jas ne­bûs za­ïa
idil­le, dau­dziem pil­so­òiem bûs dâr­g i jâ­mak­sâ par kardinâlo pavçrsienu valsts enerìijas politikâ.
Pçc tam, kad ti­ka at­slçg­ti 7 ko­dol­re­ak­to­ri, strâ­va kïu­va par 12% dâr­gâ­ka. Vâ­ci­ja no strâ­vas
eks­por­tç­tâ­jas valsts jau ir kïu­vu­si par strâ­vas im­por­tç­tâ­ju. Ta­gad kat­ru die­nu vai­râ­ki mil­jo­ni
kilo­vat­stun­du tiek ie­pir­kti âr­ze­mçs, gal­ve­no­kârt Fran­ci­jâ un Èe­hi­jâ. Ta­èu tâ ir ko­dols­trâ­va! Tiek
lçsts, ka nâ­kot­nç strâ­va kïûs par 30% dâr­gâ­ka. Bûs jâ­at­sa­kâs no eko­no­mi­kas strau­jas aug­ða­nas
mo­de­ïa, kas bal­stâs uz lç­tu ener­ì i­ju. Vis­ti­ca­mâk, ka tâs rûp­nie­cî­bas no­za­res, ku­ras pa­tç­rç daudz
elek­trî­bas, pâr­cels ra­þo­ða­nu uz âr­ze­mçm. Val­stî pie­augs bez­darbs. Vâ­ci­jas jaun­âs ener­ì i­jas po­li­
ti­kas dçï starp­tau­tis­ka­jos tir­gos pa­lie­li­nâ­sies gâ­zes un og­ïu ce­nas. Tâ re­zul­tâ­tâ ci­tas val­stis cen­
tî­sies pa­pla­ði­nât sa­vu atom­elek­tro­sta­ci­ju par­ku. Tas bûs Vâ­ci­jas mo­râls ban­krots... E&P
2011/5
ENERÌIJA UN PASAULE
43
numura viesis
2011. – STARP­TAU­TIS­K AIS ÍÎMIJAS GA­DS
Çriks Kup­èe –
starp ìi­tâ­ru un
ko­do­lu mag­nç­tis­ko re­zo­nan­si
J
au div­des­mit ga­dus ha­bi­li­tç­tais íî­mi­jas zi­nât­òu dok­tors,
Dr. ha­bil. chem. ÇRIKS KUP­ÈE Lat­vi­jas Or­ga­nis­kâs sin­tç­zes
in­s ti­tû­tâ skai­tâs bez­mak­sas at­va­ïi­nâ­ju­mâ, jo strâ­dâ Oks­for­dâ,
An­gli­jâ. Ða­jâ lai­kâ viòð pa­spç­jis at­skriet uz ha­bi­li­tç­tâ dok­to­r a di­
ser­tâ­ci­jas aiz­s tâ­vç­ða­nu, 1992. ga­dâ ie­vç­lçts par Lat­vi­jas Zi­nât­òu
aka­dç­mi­jas ko­res­pon­dç­tâj­lo­cek­li, 2008. ga­dâ sa­òç­mis Lat­vi­jas
Zi­nât­òu aka­dç­mi­jas Lie­lo me­da­ïu un Aka­dç­mi­jas Ru­dens piln­sa­
pul­cç no­la­sî­jis aka­dç­mis­ko lek­ci­ju “Hi­per­di­men­si­onâ­lâ KMR spek­
tro­sko­pi­ja”. Tra­di­ci­onâ­lo Lau­da­ti­o Çri­kam Kup­èem to­reiz tei­ca vi­òa
ne­no­gur­s to­ðais zi­nât­nis­kais va­d î­tâjs, nu jau aiz­sau­lç aiz­gâ­ju­ðais
aka­dç­mi­íis Ed­munds Lu­ke­vics. Ðo­gad jû­ni­jâ Çriks Kup­èe Lat­vi­jas
Zi­nât­òu aka­dç­mi­jas Se­nâ­ta sç­dç no­la­sî­ja re­fe­r â­tu “Hi­per­di­men­
si­jas, pa­r a­lç­lie uz­t vç­rç­ji, kom­pre­sî­vâ de­tek­tç­ða­na un pçc­spî­dç­
ða­nas (afterglow) no­vç­ro­ða­na KMR spek­tro­sko­pi­jâ”. Die­nu pirms
Jâ­òu va­ka­r a ti­kâ­mies sa­ru­nai par to, kâ iz­vei­do­jâs vi­òa zi­nât­nie­ka
ceïð Lat­vi­jâ un âr­ze­mçs un kâ, vi­òa­prât, Lat­vi­jas zi­nât­ne va­rç­tu
sek­mî­gi ie­kïau­ties Ei­ro­pas un pa­sau­les zi­nât­nes no­ri­sçs.
–Sâk­sim ar vai­râk ne­kâ div­des­mit ga­du se­nu pa­gât­
ni. Kâ jûs no­nâ­cât Rie­tu­mos lai­kâ, kad jauns zi­nât­
nieks la­bâ­ka­jâ ga­dî­ju­mâ va­rç­ja ce­rçt aiz­braukt uz
kon­fe­ren­ci Po­li­jâ vai Bul­gâ­ri­jâ?
–Tie­ði tâ. Ta­èu 80. ga­du bei­gâs, tâ sauktâ “Gor­ba­èo­va
at­kuð­òa” lai­kâ, ðis tas sâ­ka mai­nî­ties. Ti­ka no­di­bi­nâ­ta
Tau­tas fron­te, 1991. ga­dâ bi­ja pa­re­dzçts pir­mais Pa­sau­les
lat­vie­ðu zi­nât­nie­ku kon­g ress, uz ku­ru ti­ka aici­nâ­ti lat­vie­
ðu zi­nât­nie­ki no âr­ze­mçm. Tâ kâ kon­tak­ti jau bi­ja sâ­ku­ði
vei­do­ties. Mans Or­ga­nis­kâs sin­tç­zes in­sti­tû­ta ko­lç­ì is Ju­ris
Sau­lî­tis kaut kâ­dâ vei­dâ bi­ja sa­pa­zi­nies ar âr­zem­ju lat­vie­ðu
zi­nât­nie­kiem un uz­zi­nâ­jis par Alek­san­dra fon Hum­bol­ta
fon­du Rie­tum­vâ­ci­jâ, kas pie­ðíî­ra sti­pen­di­jas jaun­iem zi­nât­
òu dok­to­riem. Viòð bi­ja da­bû­jis veid­la­pu, kas jâ­aiz­pil­da, lai pie­teik­tos uz Hum­bol­ta sti­pen­di­ju. Mçs ar Sau­lî­ti ko­pâ
diez­gan ak­tî­vi strâ­dâ­jâm. Pirms tam man, Sau­lî­tim un An­drim Râ­ze­nam pat pie­ðíî­ra kom­jau­nat­nes prç­mi­ju.
Ta­jâ lai­kâ es aka­dç­mi­ía Jâ­òa Stra­di­òa Fi­zi­kâ­li or­ga­nis­kâs íî­mi­jas la­bo­ra­to­ri­jâ strâ­dâ­ju ar si­lîc­ij­or­ga­nis­kiem
sa­vie­no­ju­miem un pro­fe­sors Ed­munds Lu­ke­vics man bi­ja dar­ba zi­nât­nis­kais va­dî­tâjs. Gru­pu va­dî­ja Ed­vards
Lie­piòð, kurð vien­lai­cî­g i ar mums aiz­brau­ca uz Rie­tu­miem. Mçs ar Sau­lî­ti – uz Vâ­ci­jas Fe­de­ra­tî­vo Re­pub­li­ku, viòð
uz Ðvei­ci, Cî­ri­hes Teh­nis­ko Uni­ver­si­tâ­ti pie vç­lâ­kâ No­be­la prç­mi­jas lau­re­âta pro­fe­so­ra Kur­ta Vît­ri­ha. Zi­nât­òu
kan­di­dâ­ta di­ser­tâ­ci­ju es bi­ju aiz­stâ­vç­jis jau 1984. ga­dâ, strâ­dâ­ju pie dok­to­ra di­ser­tâ­ci­jas un klu­sa ce­rî­ba da­bût
Hum­bol­ta sti­pen­di­ju bi­ja, kaut arî ta­jâ lai­kâ vçl ne­kur ne­lai­da. Ta­èu in­sti­tû­tâ mums tei­ca, ka lai­ki mai­nâs un
lai mçs to veid­la­pu aiz­pil­dâm gan. Mçs aiz­pil­dî­jâm, no­kâr­to­jâm pa­pî­rus, sa­zva­nî­jâm sa­vus ie­spç­ja­mos pro­fe­so­rus
âr­ze­mçs. Man tas bi­ja pro­fe­sors Bernds Vrak­mei­ers Bai­rei­tas Uni­ver­si­tâ­tç, kurð bi­ja ie­in­te­re­sç­jies par mû­su pç­tî­
ju­miem. Uz to brî­di, kad pie­nâ­ca po­zi­tî­vâ at­bil­de, ka mums sti­pen­di­ju dos, arî sâ­ka laist zi­nât­nie­kus uz âr­ze­mçm.
Bi­ja gan vçl jâ­aiz­brauc pâr­bau­des brau­cie­nâ uz kâ­du so­ci­âlis­ma val­sti, lai zi­nâ­tu, kâ tas cil­vçks âr­ze­mçs uz­ve­das.
Man bi­ja jâ­brauc uz kâ­du kon­fe­ren­ci Po­li­jâ. Pçc tam viss no­kâr­to­jâs un ma­ni pa­lai­da uz Rie­tum­vâ­ci­ju, ne­ska­to­ties
uz to, ka mans tçvs sa­vâ lai­kâ ti­ka iz­sû­tîts uz Si­bî­ri­ju (tas, pro­tams, ma­niem kolçìiem bûs jau­nums). 1989. ga­da
pa­va­sa­rî ar mç­ne­ða star­pî­bu es un Ju­ris Sau­lî­tis de­vâ­mies uz Rie­tum­vâ­ci­ju – es uz Bai­rei­tas Uni­ver­si­tâ­ti, Ju­ris –
uz Min­he­nes Teh­nis­ko Uni­ver­si­tâ­ti. Man nâ­câs pâr­traukt sa­vas ot­râs stu­di­jas LVU, kur bi­ju ie­stâ­jies Fi­zi­kas un
ma­te­mâ­ti­kas fa­kul­tâ­tes va­kar­nie­kos, lai pa­pil­di­nâ­tu zi­nâ­ða­nas fi­zi­kâ.
44
ENERÌIJA UN PASAULE
2011/5
numura viesis
–Uz cik ga­diem dod Hum­bol­ta
sti­pen­di­ju?
–Vis­pirms to dod uz ga­du ar ie­
spç­ju pa­ga­ri­nât uz di­viem ga­diem.
Pa­ras­ti ir tâ, ka to var pa­ga­ri­nât uz
pus­ga­du un ot­ru pus­i pa­òemt kaut
kad vç­lâk. Tâ mçs abi aiz­brau­câm.
Iz­râ­dî­jâs, ka Sau­lî­tim bi­ja sirds­kai­
te, ko viòð ne­vie­nam ne­iz­pau­da, un
ku­ra tra­ì is­kâ vei­dâ òç­ma virs­ro­ku.
Ju­ris pro­fe­so­ra Gu­nâ­ra Èi­pç­na va­
dî­bâ Organiskâs sintçzes institûtâ
(OSI) bi­ja ïo­ti veik­smî­g i strâ­dâ­jis
pie pro­te­înu struk­tû­ras pç­tî­ju­miem
un bi­ja tie­ðâm gaiðs prâts. Sa­vu­kârt
Ed­vards Lie­piòð vi­siem bi­ja kâ otrs
va­dî­tâjs. Tâ nu mçs aiz­brau­câm. Es,
kâ jau tei­cu, aiz­brau­cu uz Bai­rei­tas
Uni­ver­si­tâ­ti.
Çrika Kupèes stenda referâta prezentâcija uz sarkanbaltsarkanâ karoga fona Edinburgas
simpozijâ. No kreisâs: OSI darbinieki Ç.Kupèe, Ï.Ignatovièa, E.Lukevics, V.Gevorgjans.
1990. gads
–Bai­rei­ta pa­zîs­ta­ma kâ mu­zi­
kâ­la pil­sç­ta, tur no­tiek sla­ve­nie
Vâg­ne­ra fes­ti­vâ­li.
–Jâ, mçs, pro­tams, tâs vie­tas ap­
ska­tî­jâm un pie­da­lî­jâ­mies arî dau­
dzos kul­tû­ras pa­sâ­ku­mos. Uni­ver­si­
tâ­te at­ro­das maz­liet âr­pus pil­sç­tas.
Es tur strâ­dâ­ju me­tâ­lor­ga­ni­kas
jo­mâ, jo tâ­du pro­jek­tu bi­ju ie­snie­
dzis sti­pen­di­jas pie­tei­ku­mâ. To­reiz
sta­þç­ða­nos âr­ze­mçs uz­ska­tî­ju par
pa­gai­du va­ri­an­tu. Tas viss bi­ja ïo­ti
jau­ki. Sau­lî­tis pa­òç­ma lîdz­i ìi­me­ni,
es sa­vu ne­pa­òç­mu, jo bi­ja diez­gan
lç­ti brau­kât, un es ik pa di­viem mç­
ne­ðiem brau­cu uz mâ­jâm. Man ta­
jâ lai­kâ jau bi­ja sie­va un di­vi bçr­ni.
Sti­pen­di­ja ne­bi­ja tik lie­la, lai mçs
vi­si tur dzî­vo­tu, tâ­pçc no­lç­mâm,
ka la­bâk bûs, ja vi­òi pa­liks Rî­gâ.
Ta­jâ lai­kâ jau ne­bi­ja do­mas pa­likt
âr­ze­mçs. Mçs tai­sî­jâ­mies pçc ga­da
braukt at­pa­kaï. Gads pa­gâ­ja, un
man pa­vç­râs ie­spç­ja sta­þç­ties Kem­
bri­dþas Uni­ver­si­tâ­tç pie ïo­ti sla­ve­na
zi­nât­nie­ka Re­ja Frî­me­na, kurð ta­jâ
lai­kâ bi­ja viens no ko­do­lu mag­nç­
tis­kâs re­zo­nan­ses ie­vç­ro­ja­mâ­ka­
jiem zi­nât­nie­kiem. Vi­sas ko­do­lu
mag­nç­tis­kâs re­zo­nan­ses zvaig­znes
bi­ja gâ­ju­ðas caur vi­òa la­bo­ra­to­ri­ju.
Es ar vi­òu sa­dar­bo­jos jo­pro­jâm.
in­te­re­sç­ja tie­ði ko­do­lu mag­nç­tis­kâs
re­zo­nan­ses metodoloìiskâ pus­e.
Frî­mens strâ­dâ­ja tie­ði pie me­to­di­
kas un ie­vie­sa dau­dzus jau­ni­nâ­ju­
mus. Ta­jâ lai­kâ ko­do­lu mag­nç­tis­kâ
re­zo­nan­se aso­ci­çjâs ar Re­ju Frî­me­
nu un Ri­èar­du Ern­stu, kurð 1991.
ga­dâ sa­òç­ma No­be­la prç­mi­ju. Dau­
dzi ta­gad sla­ve­ni zi­nât­nie­ki iz­gâ­ja
Frî­me­na “sko­lu” Kem­bri­dþâ un pçc
tam strâ­dâ­ja pie Ern­sta Cî­ri­hç. Bû­
tî­bâ Ernsts no­smç­la vi­su “krç­ju­mu”
– lie­lis­ki sa­ga­ta­vo­tus spe­ci­âlis­tus,
un tas vi­òam lie­lâ mç­râ arî pa­lî­dzç­
ja tikt pie No­be­la prç­mi­jas. Bû­tî­bâ
pçc tais­nî­bas tâ pie­nâk­tos vi­òiem
abiem.
Hum­bol­ta sti­pen­di­ja pa­re­dzç­ja,
ka tâs sa­òem­ða­nas lai­kâ ie­spç­jams
sta­þç­ties arî âr­pus Vâ­ci­jas, kâ­dâ ci­
tâ Rie­tum­ei­ro­pas val­stî. Tâ es aiz­
brau­cu uz Kem­bri­dþu sta­þç­ties pie
Frî­me­na. Viòð man tei­ca, ka vi­òam
nau­das nav – ja es va­ru at­rast nau­
du, tad viòð ma­ni lab­prât uz­òem­tu,
tâ­dçï sâ­ku­mâ aiz­brau­cu ar Hum­
bol­ta fon­da at­bal­stu. Pa vi­dam vçl
at­skrç­ju uz in­sti­tû­tu aiz­stâ­vçt sa­vu
dok­to­ra di­ser­tâ­ci­ju. Ar to sti­pen­
di­ju, kas man bi­ja, ce­ïo­ða­nu va­rç­ju
at­ïau­ties.
–Vai jû­su ie­priek­ðç­jâs zi­nât­
nis­kâs tç­mas jau bi­ja sais­tî­
tas ar ko­do­lu mag­nç­tis­ko re­zo­
nan­si, vai arî tas bi­ja pa­vi­sam
jauns lau­ciòð?
– Ar ko­do­lu mag­nç­tis­ko re­zo­nan­
si es strâ­dâ­ju jau kopð Uni­ver­si­tâ­
tes beig­ða­nas 1978. ga­dâ. Tie­ði ar
me­tâ­lor­ga­ni­kas pç­tî­ju­miem no­dar­
bo­jos kopð 1980. ga­da, kad ie­stâ­
jos as­pi­ran­tû­râ pro­fe­so­ra Lu­ke­vi­ca
va­dî­bâ. Ta­èu ma­ni no lai­ka ga­la
–Se­nâ­ta sç­dç aka­dç­mi­íis Jâ­
nis Stra­diòð pie­mi­nç­ja sar­kan­
balt­sar­ka­no ka­ro­gu.
–Tas bi­ja Hum­bol­ta sti­pen­di­jas
pir­ma­jâ pus­ç. Edin­bur­gâ 1990. ga­
dâ no­ti­ka si­li­ci­jor­ga­ni­kas kon­fe­ren­
ce, un es ie­snie­dzu tç­zes kâ Lat­
vi­jas pâr­stâ­vis, jo tie pa­ma­tâ bi­ja
Lu­ke­vi­ca lai­ka dar­bi. Pos­te­ru es
bi­ju iz­vei­do­jis uz sar­kan­balt­sar­ka­
nâ Lat­vi­jas ka­ro­ga fo­na. Es do­mâ­ju,
ka pir­mo vie­tu man ie­de­va dçï tâ
2011/5
po­li­tis­kâ pa­cç­lu­ma, kâds to­laik bi­ja
at­tie­cî­bâ uz Bal­ti­jas val­stîm. Dro­ði
vien arî darbs ne­bi­ja slikts. Var­bût
uz tâ viï­òa es iz­brau­cu maz­liet tâ­
lâk, ne­kâ bû­tu bez tâ. Pro­fe­so­ram
Frî­me­nam ie­pa­ti­kâs ma­nas ide­jas,
un, kad ma­ni Hum­bol­ta sti­pen­di­jas
pç­dç­jie mç­ne­ði gâ­ja uz bei­gâm, viòð
iz­kâr­to­ja man se­ðu mç­ne­ðu sti­pen­
di­ju, kâ­du Ka­ra­lis­kâ bied­rî­ba pie­
dâ­vâ­ja Bal­ti­jas zi­nât­nie­kiem kop­
dar­bam ar bri­tu uni­ver­si­tâ­tçm. Ðos
pro­jek­tus va­rç­ja pa­ga­ri­nât, un tâ
es pa­li­ku strâ­dât Kem­bri­dþâ. Ma­na
Hum­bol­ta sti­pen­di­jas at­skai­te ti­
ka no­vçr­tç­ta tik po­zi­tî­vi, ka Fonds
man pie­ðíî­ra prâ­vus lî­dzek­ïus apa­
ra­tû­ras ie­gâ­dei, ku­ra no­nâ­ca OSI.
–Vi­su lai­ku jo­pro­jâm ðíirts no
ìi­me­nes?
–Bi­ju aiz­òemts un ne­va­rç­ju vairs
tik bie­þi braukt uz Rî­g u kâ no Vâ­
ci­jas, tâ­dçï ìi­me­ne ma­ni ap­cie­mo­ja
va­sa­ras un zie­mas brîv­die­nâs. Tâ
kâ Sin­ga­pû­ra un Liel­bri­tâ­ni­ja bi­
ja at­zi­nu­ðas Lat­vi­jas ne­at­ka­rî­bu,
tad ða­jâs val­stîs lat­vie­ði va­rç­ja ie­
braukt bez vî­zas. Pçc Lat­vi­jas ne­at­
ka­rî­bas pa­slu­di­nâ­ða­nas 1993. ga­dâ
Lon­do­nâ Dau­ga­vas Va­na­g u na­
mâ lat­vie­ðiem sâ­ka iz­sniegt ve­câs
pirms­ka­ra Lat­vi­jas pa­ses. Aiz­brau­
cu un sa­òç­mu ðo pirms­ka­ra Lat­vi­
jas pa­si, ar ku­ru va­rç­ju brî­vi ce­ïot
pa Rie­tum­ei­ro­pu. Pa­dom­ju Sa­vie­nî­
bâ tâ, pro­tams, ne­de­rç­ja, bet man
jau vçl bi­ja arî pa­dom­ju die­nes­ta pa­
se... 1993. ga­dâ, kad bei­dzot bi­ja jâ­
sâk do­mât par past­âvî­gâ­ku dar­bu,
sa­òç­mu pie­dâ­vâ­ju­mu no Bris­be­nas
Uni­ver­si­tâ­tes Aus­trâ­li­jâ. Nu va­rç­ja
do­mât par dzî­vo­ða­nu ko­pâ ar ìi­me­
ni. Tâ mçs gan­drîz bû­tu kïu­vu­ði par
ENERÌIJA UN PASAULE
45
numura viesis
uz­òemt spek­trus un pa­ska­tî­ties, ko
ar ðo mag­nç­tu var pa­veikt un kâ pie
jaun­â sa­snieg­tâ mag­nç­tis­kâ lau­ka
iz­ska­tâs spek­tri. Ve­se­lu ga­du man
bi­ja tas gods de­mon­strçt ðo uni­kâ­lo
apa­ra­tû­ru! Darbs bi­ja in­te­re­sants
arî tâ­dâ zi­òâ, ka bi­ja ie­spç­jams
tik­ties ar vi­sas pa­sau­les va­do­ða­
jiem zi­nât­nie­kiem, uz­zi­nât, kâ­das
pro­blç­mas vi­òi ri­si­na, un zi­nâ­mâ
mç­râ arî pie­da­lî­ties ðo pro­blç­mu
ri­si­nâ­ða­nâ.
Pasaulç pirmâ 900 MHz spektrometra inaugurâcija Oxford Instruments laboratorijâ.
Çriks Kupèe (pirmajâ rindâ otrais no kreisâs), Oksfordas Universitâtes profesors
Ians Kempbels (pirmais no kreisâs), sers Martins Vuds, Oxford Instruments dibinâtâjs
un îpaðnieks (otrais no labâs) ar dzîvesbiedri. 2000. gads
aus­trâ­lie­ðiem, kad pie­nâ­ca pie­dâ­
vâ­jums no Oks­for­das Uni­ver­si­tâ­tes
un 1993. ga­da sep­tem­brî pâr­cç­los
uz Oks­for­du. Pçc mç­ne­ða man pie­
vie­no­jâs ìi­me­ne. Dç­lam bi­ja 12 un
mei­tai 14 ga­du, sko­lu lîdz pus­ei jau
iz­gâ­ju­ði. Iz­glî­tî­ba pie mums Lat­vi­jâ
bi­ja tik la­bâ lî­me­nî, ka vi­òiem tur
îs­ti ne­bi­ja ko da­rît, îpa­ði ma­te­mâ­ti­
kâ un ek­sak­ta­jâs zi­nât­nçs. Sâ­ku­mâ
vi­òiem bi­ja grû­tî­bas ar va­lo­du, bet
bçr­ni va­lo­du ie­mâ­câs ïo­ti âtr­i. Kâ­du
die­nu mçs ar mei­tu aiz­brau­câm uz
ma­ðî­nu vei­ka­lu un vei­ka­la dar­bi­
nieks pra­sî­ja, kur mçs esam ie­pa­zi­
nu­ðies. Viòð do­mâ­ja, ka es es­mu âr­
zem­nieks, bet mei­ta vie­tç­jâ. Vi­òai
to­reiz bi­ja 16 ga­du un vi­òa ru­nâ­ja
jau pil­nî­g i bez ak­cen­ta.
–In­te­re­san­ti, kur tas âr­zem­ju
kungs da­bû­jis tâ­du smu­ku an­
gïu mei­te­ni... Ko bçr­ni da­ra ta­
gad?
–Abi strâ­dâ Mic­ro­soft ne­tâ­lu no
Oks­for­das. Tâ nu es, pie Frî­me­na
no­strâ­dâ­jis pus­ot­ra ga­da, pâr­cç­los
uz Oks­for­du, jo tur kâ­dam Frî­me­na
ko­lç­ì im, kas Oks­for­das Uni­ver­si­tâ­
tç strâ­dâ­ja pie pro­te­înu struk­tû­ras
pç­tî­ju­miem, bi­ja pa­râ­dî­ju­sies va­
kan­ce, vi­òi sa­zva­nî­jâs, un es da­
bû­ju jau nor­mâ­lu vie­tu ar al­g u un
at­bil­sto­ðu sta­tu­su. Pçc ap­mç­ram
pus­ot­ra ga­da man pie­dâ­vâ­ja vie­tu
kom­pâ­ni­jâ Va­ri­an As­so­ci­ates.
–Kas tâ par kom­pâ­ni­ju?
–Tâ ir kom­pâ­ni­ja, kas ra­þo ko­
do­lu
mag­nç­tis­kâs
re­zo­nan­ses
in­stru­men­tus.
Pa­ti
kom­pâ­ni­ja
46
ENERÌIJA UN PASAULE
at­ro­das Ame­ri­kâ, Si­lî­ci­ja ie­le­jâ,
bet tâ ie­pir­ka mag­nç­tus no Oxford
In­stru­ments, kas bi­ja va­do­ðâ mag­
nç­tu kom­pâ­ni­ja. Vie­ta, ko man pie­
dâ­vâ­ja, bi­ja pa­re­dzç­ta Oks­for­dâ, un
sa­dar­bî­bâ ar Oxford In­stru­ments
man bi­ja jâ­pâr­bau­da pa­ði jau­n­âkie, spç­cî­gâ­kie un la­bâ­kie ko­do­
lu mag­nç­tis­kâs re­zo­nan­ses mag­nç­
ti. Tie bi­ja arî pa­sau­lç vi­saug­stâ­kie
mag­nç­tis­kie lau­ki un, pirms mû­su
kom­pâ­ni­ja ðos mag­ne­tus va­rç­ja pa­
sû­tît, man bi­ja jâ­veic vir­kne tes­tu.
Tas bi­ja vi­sai in­te­re­sants darbs. Tâ,
pie­mç­ram, 900 me­ga­her­cu in­stru­
ments 2000. ga­dâ mû­su la­bo­ra­to­ri­jâ
bi­ja vie­nî­gais. Ve­se­lu ga­du man vie­
nî­ga­jam pa­sau­lç bi­ja tik spç­cîgs in­
stru­ments. Zi­nât­nie­ki no vi­sas pa­
sau­les brau­ca uz mû­su la­bo­ra­to­ri­ju
–Tâ­tad tas ne­bi­ja tî­ri teh­
nisks, tâds kâ iz­stâ­des eks­po­nâ­
tu de­mon­strç­tâ­ja darbs?
–Nç, nç. Tas vien­mçr ir bi­jis zi­
nât­nisks darbs. Arî tas, ka jâ­strâ­dâ
pie ðiem augst­ajiem mag­nç­tis­ka­
jiem lau­kiem. Mçs ar Frî­me­nu tur­
pi­nâ­jâm sa­dar­bo­ties, iz­strâ­dâ­jâm
jaun­as im­pul­su me­to­des, jo ve­câs
pie tik augs­tiem lau­kiem vairs ne­
de­rç­ja, – lîdz ar to mû­su kom­pâ­ni­ja
va­rç­ja bût vai­râk kon­ku­rçt­spç­jî­ga,
uz­òemt la­bâ­kus spek­trus ar jau­n­ajâm me­to­dçm. Darbs vien­mçr ir
bi­jis zi­nât­nisks, un ma­na po­zî­ci­
ja fir­mâ ir vi­sai uni­kâ­la – tas nav
teh­ni­ía, in­stru­men­ta ap­kal­po­tâ­
ja darbs, bet gan zi­nât­nie­ka darbs
lie­tið­ía­jâ sfç­râ. Mû­su fir­mâ ir arî
zi­nât­nie­ki, kas strâ­dâ elek­tro­ni­kas
jo­mâ, iz­g ud­ro jaun­as zon­des. Mans
zi­nât­nis­kais darbs at­tie­cas tie­ði uz
ko­do­lu mag­nç­tis­ko re­zo­nan­si un tâs
pie­lie­to­ju­miem. Man bi­ja iz­vei­do­ju­
ðies la­bi sa­ka­ri ar pa­sau­les va­do­ða­
jiem zi­nât­nie­kiem un lîdz ar to arî
ra­dâs ie­spç­jas uz­stâ­ties zi­nât­nis­
ka­jâs kon­fe­ren­cçs un sim­po­zi­jos kâ
zi­nât­nie­kam un mû­su kom­pâ­ni­jas
pâr­stâ­vim. Vi­sâm kom­pâ­ni­jâm ir
sa­vas pçt­nie­cî­bas no­da­ïas, bet tâs
Jâòos pie brâïa Aròa Kupèes, pie Cieceres ezera (priekðplânâ Arnis). 2011. gads
2011/5
numura viesis
vai­râk vir­zî­tas uz teh­nis­ko pus­i, uz
in­stru­men­tu un tehnoloìijas piln­
vei­do­ða­nu. Ap­mç­ram pirms ga­da
mû­su kom­pâ­ni­ju pâr­òç­ma vçl lie­
lâ­ka kom­pâ­ni­ja – Agi­lent Tec­hno­
lo­gies. Arî tâ at­ro­das Si­lî­ci­ja ie­le­jâ
ASV, ra­þo elek­tro­nis­kos mçr­apa­râ­
tus un in­stru­men­tus zi­nât­nei. Vi­òi
no­lç­ma, ka vi­òiem va­jag arî ko­do­lu
mag­nç­tis­kâs re­zo­nan­ses in­stru­
men­tus, un tâ nu mçs kïu­vâm par
vie­nu no Agi­lent Tec­hno­lo­gies de­
par­ta­men­tiem.
–Kâ va­rç­tu vien­kâr­ðâ va­lo­
dâ past­âs­tît par ko­do­lu mag­
nç­tis­kâs re­zo­nan­ses lie­to­ða­nas
ie­spç­jâm?
–Vis­pirms jâ­at­zî­mç tas, ka tâ nav
des­truk­tî­va me­to­de. Pa­raugs, ku­ru
jûs pç­tât, ne­tiek sa­g rauts vai jeb­
kâ­dâ vei­dâ sa­bo­jâts. Teik­sim, gal­
va nav jâ­pâr­g rieþ, lai ie­lû­ko­tos, kas
ta­jâ no­tiek. At­ðíi­rî­bâ no rent­ge­na
me­to­des sta­ro­jums nav jo­ni­zç­joðs
un ne­bo­jâ audus. Tas ir vien­kârðs
ra­dio­frek­ven­èu sta­ro­jums, ko mçs
iz­man­to­jam ra­dio­apa­râ­tos un mo­bi­
la­jos tele­fo­nos.
–Tâ­tad to­mo­grâ­fos nav ra­dio­
ak­tî­vâ sta­ro­ju­ma?
–Ir da­þâ­da vei­da to­mo­g râ­f i.
Rent­ge­na to­mo­g râ­fos, pro­tams, ir
rent­ge­na sta­ro­jums, bet ko­do­lu
mag­nç­tis­kâs re­zo­nan­ses to­mo­g râ­f i
ir pil­nî­g i ne­kai­tî­g i. Tâ­pçc jau tie ir
tik po­pu­lâ­ri. Bez tam ko­do­lu mag­
nç­tis­kâ re­zo­nan­se iz­ce­ïas ar to, ka
tâ ir ïo­ti ba­gâ­ta ar spi­nu fi­zi­kas
da­þâ­dâm sa­dar­bî­bâm un mij­ie­dar­
bî­bâm Lîdz ar to me­to­de ne­mi­tî­g i
at­tîs­tâs, ta­jâ ne­mi­tî­g i var at­rast
ko jaun­u un to iz­man­tot. Ðî me­to­
de spek­tro­sko­pi­jâ ir vie­na no spç­cî­
gâ­ka­jâm, jo dod di­na­mis­ku at­tç­lu
– var pç­tît, kâ mo­le­ku­las kus­tas,
ie­dar­bo­jas ci­ta uz ci­tu. Pie­mç­ram,
var pç­tît pro­te­înu struk­tû­ru un di­
na­mi­ku to da­bî­ga­jâ vi­dç, ðíî­du­mos.
Ko­do­lu mag­nç­tis­kâs re­zo­nan­ses
me­to­de jo­pro­jâm ir spç­cî­gâ­kâ ana­lî­
tis­kâ me­to­de. Es do­mâ­ju, ka ko­do­lu
mag­nç­tis­kai re­zo­nan­sei vçl il­g u lai­
ku bûs ïo­ti lie­la no­zî­me. Ta­jâ pa­ðâ
lai­kâ ðî teh­no­lo­ì i­ja vi­su lai­ku at­tîs­
tâs un vir­zâs uz priekð­u. Teik­sim,
viens no mî­nu­siem ir tas, ka me­to­
des ju­tî­ba ir vi­sai zem­a, ti­kai 10-5
ko­do­lu tiek ie­ro­si­nâ­ti un no­vç­ro­ti,
tâ­tad no vi­sas po­la­ri­zâ­ci­jas mçs re­
dzam ti­kai tik ne­lie­lu da­ïi­òu. Ne­sen
ir pa­râ­dî­ju­sies teh­no­lo­ì i­ja, kas ïauj
ðo ju­tî­bu pa­aug­sti­nât 10 000 vai pat
100 000 rei­þu. Tas ir ie­spai­dîgs sa­
2011/5
snie­g ums. Ðî teh­no­lo­ì i­ja ir ti­kai da­
þus ga­dus ve­ca. Te­orç­tis­kie pa­ma­ti
gan bi­ja zi­nâ­mi jau kopð pa­gâ­ju­ðâ
gad­sim­ta 50. ga­diem, bet teh­no­lo­ì i­
ja pa­râ­dî­jâs pa­vi­sam ne­sen. Ko­do­
lu mag­nç­tis­kâ re­zo­nan­se vis­pâr ir
rak­stu­rî­ga ar to, ka ik pçc pâr­is ga­
diem pa­râ­dâs kâ­da jaun­a me­to­de, jo
ko­do­lu mij­ie­dar­bî­bas ir tik da­þâ­das
un ba­gâ­tî­gas, ka vien­mçr at­klâ­jas
kaut kas jauns.
–Tieðâm âr­kâr­tî­gi per­spek­tî­va
me­to­de.
–Jâ. Pirms pâr­is des­mit ga­diem,
pa­tei­co­ties ko­do­lu mag­nç­tis­kâs re­
zo­nan­ses me­to­des at­tîs­tî­bai, no­ti­ka
liels lç­ciens pro­te­înu zi­nât­nç. Ti­ka
at­klâ­tas div­di­men­si­ju un trîs­di­men­
si­ju me­to­des, kas 80. ga­dos iz­rai­sî­ja
pil­nî­g u re­vo­lû­ci­ju ko­do­lu mag­nç­tis­
ka­jâ re­zo­nan­sç, jo pçk­ðòi pa­râ­dî­jâs
ie­spç­jas pç­tît ie­vç­ro­ja­mi lie­lâ­kas
mo­le­ku­las, kâ, pie­mç­ram, pro­te­înus
Laboratorijâ
un nuk­le­în­skâ­bes. Par ðo me­to­þu ie­
vie­ða­nu pro­fe­so­ram Ern­stam 1991.
ga­dâ ti­ka pie­ðíir­ta No­be­la prç­mi­ja.
Lîdz ar daudz­di­men­si­ju ko­do­
lu mag­nç­tis­kâs re­zo­nan­ses spek­
tro­sko­pi­jas me­to­þu ie­vie­ða­nu un
strau­jo at­tîs­tî­bu sâ­kâs strau­ja pro­
te­înu struk­tû­ru, iek­ðmo­le­ku­lâ­ro
un starp­mo­le­ku­lâ­ro mij­ie­dar­bî­bu
un di­na­mi­kas pç­tî­ju­mi ðíî­du­mos.
Jo lie­lâ­ka mo­le­ku­la, jo sareþìîtâki
spek­tri un diem­þçl arî pla­tâ­kas
spek­tra lî­ni­jas un zem­âka spek­trâ­
lâ iz­ðíir­ða­na. Jauns pç­tî­ju­mu vil­nis
sâ­kâs pçc tam, kad pro­fe­so­ra Kur­ta
Vît­ri­ha la­bo­ra­to­ri­jâ at­klâja me­to­di,
kâ ðos ne­vç­la­mos lî­ni­ju pa­pla­ði­nâ­
ða­nâs efek­tus var no­vçrst. Par dar­
biem pro­te­înu struk­tûr­pç­tî­ju­mos
pro­fe­sors Kurts Vît­rihs 2002. ga­dâ
arî sa­òç­ma No­be­la prç­mi­ju.
Otrs vir­ziens, kas ne­pâr­trauk­
ti at­tîs­tâs pa­ra­lç­li ko­do­lu mag­nç­tis­
ka­jai re­zo­nan­ses spek­tro­sko­pi­jai, ir
mag­nç­tis­kâs re­zo­nan­ses to­mo­g râ­f i­
ja. Tâ kâ tai ir tik mil­zî­ga no­zî­me
me­di­cî­nâ, tad mag­nç­tis­kâs re­zo­
nan­ses to­mo­g râ­f i­jas at­tîs­tî­ba no­ri­
si­nâ­jâs âr­kâr­tî­g i strau­ji. 1973. ga­dâ
pa­râ­dî­jâs pirm­â pub­li­kâ­ci­ja, un ðo­
dien ðî me­to­de da­ra uni­kâ­las, pil­
nî­g i ar prâ­tu gan­drîz vai ne­ap­tve­
ra­mas lie­tas. Pie­mç­ram, ie­spç­jams
ïo­ti de­ta­li­zç­ti pç­tît, kâ dar­bo­jas
sma­dze­nes. Ar to­mo­g râ­f i­jas me­to­di
var re­dzçt, par ko jûs do­mâ­jat. Gan­
drîz vai no­la­sît jû­su do­mas. Tas jau
ir ûni­kums pats par se­vi! Eks­pe­ri­
men­tâ liek jums do­mât par kaut ko
kon­krç­tu. Sma­dze­nçs ða­jâ pro­ce­sâ
ak­ti­vi­zç­jas at­tie­cî­g ie ap­ga­ba­li, un
at­tç­lâ pa­râ­dâs gaiðs ple­íî­tis. Tâ­dâ
vei­dâ ie­spç­jams kon­sta­tçt, ku­ri ap­
ga­ba­li ir ak­tî­vi, un gan­drîz vai bur­
tis­ki no­la­sît jû­su do­mas. Pat­la­ban
pç­ta, kur sma­dze­nçs at­ro­das da­þâ­
di cen­tri, pie­mç­ram, ru­nas centrs,
cen­tri, kas re­aìç uz sâ­pçm, skum­
jâm, prie­ku un tam­lî­dzî­g i un kâ
in­for­mâ­ci­ja ce­ïo no vie­na cen­tra uz
ot­ru. Pa­redz, ka nâ­kot­nç ar ðo teh­
no­lo­ì i­ju tie­ðâm bûs ie­spç­jams no­la­
sît cil­vç­ku do­mas.
–Vai tas nav diez­gan bîs­ta­mi?
Pa­ðas jaun­âkâs me­to­des ïauj pç­
tît sa­ka­rus starp nei­ro­niem, da­þâ­
diem sma­dze­òu ap­ga­ba­liem. Tâ ir
uni­kâ­la me­to­de, ar ku­ru var pç­tît
sma­dze­òu dar­bî­bu. Var uz­òemt pat
ko­do­lu mag­nç­tis­kos spek­trus tie­ði
cil­vç­ka or­ga­nis­mâ – nie­rçs, ak­nâs,
pç­tît, kâ­di me­ta­bo­lis­kie pro­ce­si tur
no­tiek. Ko­do­lu mag­nç­tis­kâs re­zo­
nan­ses apa­râ­ti pa­râ­dâs arî klî­ni­
kâs, ar ðo me­to­di var tai­sît, pie­mç­
ram, ïo­ti pre­cî­zas urî­na ana­lî­zes.
–Aka­dç­mi­íis Stra­diòð LZA
Se­nâ­ta sç­dç jums vai­câ­ja, vai
eso­ðie sa­ka­ri ïauj zi­nât­nie­kam
strâ­dât jeb­ku­râ pa­sau­les vie­tâ.
Fak­tis­ki jûs jau to ap­lie­ci­nâ­jât,
jo jû­su fir­ma at­ro­das Si­lî­ci­ja
ie­le­jâ, ASV, bet jûs – Oks­for­dâ,
Liel­bri­tâ­ni­jâ.
–Ag­râk es Oks­for­dâ strâ­dâ­ju
viens, bet kad fir­ma Va­ri­an no­pir­
ka mag­nç­tu rûp­nî­cu tad Oks­for­dâ
ti­ka at­vçr­ta ve­se­la fi­li­âle. Oks­for­
das ap­ga­ba­lu dç­vç arî par Mag­nç­tu
Ie­le­ju, jo ðeit tiek ra­þo­ta pus­e no vi­
siem pa­sau­les mag­nç­tiem. Fak­tis­ki
es jo­pro­jâm dau­dzus eks­pe­ri­men­tus
iz­da­ru Ame­ri­kâ. Ar mûs­die­nu in­ter­
ne­ta teh­no­lo­ì i­jas at­tîs­tî­bu ðî prak­se
ENERÌIJA UN PASAULE
47
numura viesis
ta­gad ir kïu­vu­si par ru­tî­nu. Es va­ru
at­ras­ties Oks­for­dâ un uz­òemt spek­
trus ar in­ter­ne­ta pa­lî­dzî­bu Ame­ri­
kâ, San­tak­lâ­râ. Ta­gad ïo­ti strau­ji
at­tîs­tâs kri­ozon­des un lîdz ar to mç­
rî­ju­mu ju­tî­ba pie­augu­si pat des­mit­
kâr­tî­g i. Pa­ðas jaun­âkâs kri­ozon­des,
ku­ras vçl nav no­nâ­ku­ðas ra­þo­ða­nâ,
tiek sa­lik­tas ko­pâ eks­pe­ri­men­tâ­lâ
la­bo­ra­to­ri­jâ un tiek veik­ti ïo­ti pa­ma­
tî­g i un de­ta­li­zç­ti tes­ti pirms jaun­ais
pro­dukts no­kïûst zi­nât­nie­ku ro­kâs.
Ta­èu ar in­ter­ne­ta pa­lî­dzî­bu man
ðîs eks­pe­ri­men­tâ­lâs kri­ozon­des ir
pie­eja­mas, pirms tâs kïûst par pro­
duk­ci­ju, un es va­ru veikt jaun­us
eks­pe­ri­men­tus uz apa­ra­tû­ras, kas
vçl nav no­nâ­ku­si lîdz tir­g um. Tâ ir
ie­vç­ro­ja­ma priekð­ro­cî­ba. In­ter­ne­ta
teh­no­lo­ì i­ja pa­ver pla­ðas ie­spç­jas ne
ti­kai in­for­mâ­ci­jas ap­mai­òâ, bet arî
eks­pe­ri­men­tu veik­ða­nâ.
–Es sa­pra­tu, ka jau­tâ­jums bi­
ja par to, vai zi­nât­nieks va­rç­tu
kaut ko tâ­du da­rît, at­ro­do­ties
Lat­vi­jâ.
–Pro­tams, ka va­rç­tu. Pað­reiz pa­
sau­lç vei­do­jas lie­li zi­nât­nes cen­tri,
ku­ri ap­kal­po re­ì i­onus. Pçc sa­vas
dar­bî­bas tie ir vi­sai at­ðíi­rî­g i. Da­þi
cen­tri pra­sa, lai pçt­nieks uz tu­rie­ni
brauk­tu, bet ci­ti at­ïauj eks­pe­ri­men­
tus iz­da­rît caur in­ter­ne­tu. Ja jû­su
pa­raugs ir no­gâ­dâts ðâ­dâ la­bo­ra­to­
ri­jâ un kâds to ie­vie­to mag­nç­tâ, tad
jums pa­ðam jau nav jâ­brauc uz ðo
la­bo­ra­to­ri­ju, kas var bût sais­tîts ar
ie­vç­ro­ja­mu lai­ka un lî­dzek­ïu pa­tç­
ri­òu, se­við­íi ja tâ at­ro­das kâ­dâ ci­tâ
val­stî vai pat ci­tâ kon­ti­nen­tâ. Tas
ir ïo­ti çr­ti. Jûs re­dzat, kâ eks­pe­ri­
ments no­tiek, it kâ spek­tro­metrs
at­ras­tos bla­kus is­ta­bâ. Ir arî tâ­di
cen­tri, kas ap­ko­po da­þâ­das da­tu ap­
strâ­des prog­ram­mas jeb, teik­sim,
struk­tûr­pç­tî­ju­mu prog­ram­mas. Ða­
jos cen­tros jûs va­rat ie­sniegt sa­vus
da­tus un tur at­ri­si­nâs struk­tû­ru.
Pa­ras­ti tie ir re­ì i­onâ­lie cen­tri, bet
ir arî pa­sau­les cen­tri, pie­mç­ram,
pro­te­înu ban­ka, kur tiek do­ku­men­
tç­tas vi­su pro­te­înu struk­tû­ras. Ðâ­
diem cen­triem bie­þi vien ir arî at­
tie­cîgs prog­ram­mu no­dro­ði­nâ­jums,
ar ku­ru pa­lî­dzî­bu var ðîs struk­tû­
ras ri­si­nât, sa­lî­dzi­nât, pa­re­dzçt to
bioloìisko ak­ti­vi­tâ­ti utt. In­ter­nets
at­klâj mil­zî­gas ie­spç­jas gan sa­dar­
bî­bai, gan da­þâ­du zi­nât­nis­ko pro­
blç­mu ko­pî­gai ri­si­nâ­ða­nai. Ja mums
Lat­vi­jâ bû­tu tâds ko­do­lu mag­nç­
tis­kâs re­zo­nan­ses centrs, es va­rç­
tu pie­da­lî­ties tâ dar­bâ, at­ro­do­ties
An­gli­jâ. Es va­rç­tu veikt pç­tî­ju­mus
48
ENERÌIJA UN PASAULE
uz Rî­gas spek­tro­sko­piem un apa­
râ­tiem, pats bû­dams Oks­for­dâ, gan
arî sa­dar­bo­ties jaun­u me­to­di­ku iz­
strâ­dç. Tas vairs ne­pra­sa ma­nu fi­
zis­ko klât­bût­ni. Fir­mâ mums bie­þi
no­tiek tele­kon­fe­ren­ces. Mçs, teik­
sim, sç­þam Oks­for­dâ pie apaï­â gal­
da un lie­lâ tele­ek­râ­nâ re­dzam ot­ru
dar­bi­nie­ku gru­pu, ku­ra at­ro­das
Ame­ri­kâ, un va­ram ap­spriest da­þâ­
dus stei­dza­mus jau­tâ­ju­mus. Ir pat
tâ­das zi­nât­nis­kâs kon­fe­ren­ces, kas
no­tiek ti­kai caur in­ter­ne­tu, bet es
gan ne­zi­nu, cik tas ir la­bi. Lie­la no­
zî­me to­mçr ir arî per­so­nî­g iem kon­
tak­tiem. Kad brau­cu uz kon­fe­ren­ci,
es gri­bu ap­ru­nâ­ties ar kon­krç­tiem
zi­nât­nie­kiem un per­so­nî­bâm. Klau­
sî­ties lek­ci­ju caur in­ter­ne­tu ir vie­na
lie­ta, bet bût klât, ie­pa­zî­ties ar kon­
krç­tiem pçt­nie­kiem un ap­spriest
pç­tî­ju­mu de­ta­ïas – ir pa­vi­sam kas
cits. Vien­mçr jau ir arî jau­tâ­ju­mi,
ku­rus jûs da­þâ­du ie­mes­lu dçï ne­g ri­
bç­tu iz­tir­zât pub­lis­ki.
–Vai Igau­ni­jâ jau ir iz­vei­do­
jies tâds ko­dol­mag­nç­tis­kâs re­
zo­nan­ses pçt­nie­cî­bas centrs?
–Var­bût ru­nât par cen­tru bû­tu
maz­liet pâr­ag­ri, bet ko­do­lu mag­nç­
tis­kâs re­zo­nan­ses spek­tro­sko­pi­jas
la­bo­ra­to­ri­ja Tal­li­nas Teh­nis­ka­jâ
Uni­ver­si­tâ­tç ir uz ie­vç­ro­ja­mi augs­
t­âka lî­me­òa gan apa­ra­tû­ras gan
pie­re­dzes zi­òâ. Mums jau no mû­su
Bal­ti­jas kolçìiem al­laþ ir bi­jis ko mâ­
cî­ties. Or­ga­nis­kâs sin­tç­zes in­sti­tûts
ti­kai sâk do­mât par 800 me­ga­her­
cu apa­râ­ta ie­gâ­di, ka­mçr igau­òiem
ðâ­da apa­ra­tû­ra jau ir no­lie­to­ju­sies.
Ko­do­lu mag­nç­tis­kâ re­zo­nan­se ðo­
dien jau ir sa­snie­g u­si gi­ga­her­ca
sliek­sni, un pa­sau­les kla­ses apa­ra­
tû­rai, pro­tams, ir lie­la no­zî­me. Zi­
nât­nç jau daudz kas ir at­ka­rîgs no
tâ, cik jau­dî­ga jums ir apa­ra­tû­ra, cik
lie­las mo­le­ku­las jûs ar to va­rat pç­tît
un cik smal­kas mij­ie­dar­bî­bas va­rat
reìistrçt. Pro­tams, ka mç­rî­ju­miem
ir jâ­se­ko arî to in­ter­pre­tâ­ci­jai un
pub­li­cç­ða­nai. Pa­nâ­ku­mi lie­lâ mç­râ
ir at­ka­rî­g i arî no tâ, kâ jû­su la­bo­
ra­to­ri­ja ir pâr­stâ­vç­ta starp­tau­tis­
ka­jâs zi­nât­nis­ka­jâs kon­fe­ren­cçs un
starp­tau­tis­ka­jâ zi­nât­nis­ka­jâ pre­sç.
Jâ­at­zîst, ka igau­òi arî ða­jâ zi­òâ ir
spç­cî­gâ­ki. Va­rç­tu mi­nçt pa­sau­lç la­
bi pa­zîs­ta­mos ko­do­lu mag­nç­tis­kâs
re­zo­nan­ses igau­òu eks­per­tus Ju­r­i
Jar­ve­tu, pro­fe­so­ru Ago Sa­mo­so­nu,
vi­òa sko­lo­tâ­ju, aka­dç­mi­íi En­de­li
Lip­mâ. Ago Sa­mo­sons pat ir no­di­
bi­nâ­jis sa­vu fir­mu, ku­ra iz­ga­ta­vo
ciet­vie­lu mag­nç­tis­kâs re­zo­nan­ses
zon­des. Viòð bi­ja iz­g ud­ro­jis zon­di,
ku­ras pa­rau­ga ro­tâ­ci­jas ât­rums 2
– 3 rei­zes pâr­snie­dza to­brîd ko­mer­
ci­âla­jâs zon­dçs sa­snie­dza­mo ât­ru­
mu. Ago ir teh­nis­ki ïo­ti ap­dâ­vi­nâts
cil­vçks, kurð pats spçj iz­g ud­rot un
iz­ga­ta­vot ðâ­das uni­kâ­las zon­des,
arî tâ­das, ar ku­râm var uz­òemt
spek­trus pie iz­ci­li zem­âm tem­pe­
ra­tû­râm. Ne­kur pa­sau­lç tâ­das zon­
des ne­ra­þo, un zi­nât­nie­ki uz Tal­li­
nu brauc, lai uz­òem­tu ðos uni­kâ­los
spek­trus. Kaut kas tam­lî­dzîgs bû­tu
va­ja­dzîgs arî pie mums Rî­gâ – lai
zi­nât­nie­ki brauk­tu arî pie mums
veikt uni­kâ­lus eks­pe­ri­men­tus un
Rî­gas vârds re­zo­nç­tu pa­sau­les zi­
nât­nç. Lai ne ti­kai mçs brauk­tu
mâ­cî­ties ci­tur, bet lai ci­ti brauk­tu
mâ­cî­ties arî pie mums. Tâ­dçï mums
ir va­ja­dzî­ga uni­kâ­la apa­ra­tû­ra, tad
bûs cil­vç­ki, kas uz tâs strâ­dâs un
vai­ros Lat­vi­jas vâr­du pa­sau­lç.
–Tam
vi­sam
pa­ma­tâ
ir
lî­dzek­ïi?
–Pro­tams. Bet es do­mâ­ju, ka stâ­
vok­lis kopð 90. ga­diem ir stip­ri uz­
la­bo­jies, mums ir pie­eja­ma Ei­ro­pas
nau­da un ir ie­spç­jams ie­gâ­dâ­ties
in­stru­men­tus. Pro­tams, ir va­ja­dzîgs
arî val­dî­bas at­balsts, pirm­kârt jau,
lai iz­glî­tî­ba ne­aiz­ietu pos­tâ. Lîdz ðim
tâ mums ir bi­ju­si stip­râ pus­e. Krie­
vu fi­zi­íi jo­pro­jâm pa­sau­lç tiek augs­
tu vçr­tç­ti. Nu­pat di­vi jaun­i krie­vu
zi­nât­nie­ki Kon­stan­tîns No­vo­se­lovs
un An­drejs Geims sa­òç­ma No­be­la
prç­mi­ju fi­zi­kâ, tie­sa, strâ­dâ­da­mi
An­gli­jâ, Man­èes­tras Uni­ver­si­tâ­tç.
Viens no vi­òiem pat ti­kai trîs­des­
mi­ta­jos mû­þa ga­dos. Sis­tç­ma Krie­
vi­jâ ir tâ­da, kas ne­ïauj zi­nât­nie­kiem
piln­vçr­tî­g i at­tîs­tî­ties un iz­vçr­sties,
tâ­pçc zi­nât­nie­ki “mûk” uz âr­ze­mçm.
Gri­bç­tos jau, lai Lat­vi­ja ne­no­nâk­tu
ðâ­dâ si­tu­âci­jâ. No ot­ras pus­es, krie­
vu fi­zi­íi pa­sau­lç ir ïo­ti po­pu­lâ­ri, vi­
òus vi­sur lab­prât òem, jo vi­òiem ir
ïo­ti la­ba iz­glî­tî­ba. Tâ no­der vi­sur pa­
sau­lç. Es do­mâ­ju, ka mums arî iz­glî­
tî­ba ir pa­vi­sam la­ba. To es re­dzu pçc
jaun­ajiem zi­nât­nie­kiem, kas strâ­dâ
pie mums OSI. Daudz, pro­tams, ir
at­ka­rîgs no apa­ra­tû­ras, kas pie­eja­
ma ðiem jaun­ajiem ta­lan­tiem. Si­tu­
âci­ja pç­dç­jo des­mit ga­du lai­kâ OSI
ir stip­ri uz­la­bo­ju­sies, ta­èu tâ ne­bût
vçl nav ne pa­sau­les, ne arî Ei­ro­pas
vi­dus­lî­me­nî.
–Daudz kas ir at­ka­rîgs arî no
pa­ðu jaun­o cil­vç­ku vç­lç­ða­nâs at­
rast da­þâ­das sti­pen­di­jas un ie­
spç­jas sta­þç­ties âr­ze­mçs.
2011/5
numura viesis
Maskavas televîzijâ
–Protams, jo vairâk jaunie speciâlisti var apgrozîties tajâ vidç, jo
vairâk rodas idejas un iespçjas virzîties uz priekðu.
–Arî jûsu ceïâ uz zinâtni ir bi­
juði, ja tâ var teikt, sânsoïi. Kas
tur bija ar to ìitâru?
–Es kâdreiz spçlçju ìitâru ansamblî “Inversija”. Daudz uzstâjâmies, spçlçjâm kopâ ar Raimondu Paulu. Spçlçja Harijs Baðs, pat
ar kâdu fiziíi Ivaru Godmani, pie
mums dziedâja Viktors Lapèenoks, Nora Bumbiere, Aija Kukule,
Olga Pîrâga. Reiz pat uzstâjâmies
Maskavas Centrâlajâ televîzijâ un
Jûrmalâ kopâ ar Allu Pugaèovu. Piedalîjâmies Rîgas kinostudijas filmâ
“Meklçjam solisti”. Pirms aizbraucu
uz ârzemçm, es faktiski strâdâju divos darbos – no rîtiem nodarbojos ar
zinâtni OSI un vakaros un brîvdienâs spçlçju “Inversijâ”, jo tas bija tâds
pusprofesionâls ansamblis. Katru
piektdienu, sestdienu, svçtdienu un
daþreiz arî pa nedçïas vidu koncertçjâm. Tajâ brîdî es pat nezinâju, pa
kuru lîniju man labâk iet. Mûzikâ
arî veicâs diezgan labi. Spçlçt man
patika. Kad aizbraucu uz ârzemçm,
ìitâru, protams, paòçmu lîdzi, jo biju
pieradis, ka pâris stundu dienâ jâspçlç. Ârzemçs bija savâdâk. Pie mums
Latvijâ paðdarbîba bija ïoti attîstîta,
grupas dibinâjâs, viss notika. Kad
aizbraucu uz Vâciju, tur nebija tâdas
paðdarbîbas sirsnîbas. Sâkumâ savâcu kaut kâdus studentus, bet tie spçlçja visai zemâ lîmenî, kas man nebija interesanti. Man kaut kâ neizdevâs
ierakstîties tajâ vidç. Pie viòiem – vai
nu ir profesionâls, vai nav profesionâls.
Tâdu pusprofesionâlu grupu tur
2011/5
“Inversija”
nebija. Man diezgan nopietni bija jânodarbojas ar zinâtni, kâ nekâ pirmo reizi aizbraucu uz ârzemçm un
gribçjâs sevi parâdît. Tâ mûzikas
puse pamazâm atmira. Kad es pârcçlos uz Kembridþu, tad jau bija pilnîgi
skaidrs, ka bûðu zinâtnieks un diez
vai ar mûziku vairs iznâks nopietni
nodarboties. Man bija diezgan daudz
nesamo. Uz Vâciju es aizbraucu ar
vienu nelielu papes èemodânu un ìitâru. Dzîvojot Vâcijâ, mantîba bija sakrâjusies un, kad pârcçlos uz Kembridþu, ìitâru atstâju Íelnç uz stacijas
perona. Lai jau tiek kâdam jaunajam
talantam, kas varbût ar to nopietni
nodarbosies un varbût pat kïûs par
mûzikas zvaigzni!
–Varbût tâ nonâca pazaudç­
to mantu glabâtavâ un tur nîkst
joprojâm...
–Nekâdâ ziòâ! Sapòi jau nekad
nenîkst, tie ceïo no prâta uz prâtu,
iemiesojas un daudzkârðojas.
Tâ nu es ðíîros no ìitâ ras un
metos iekðâ zinâtnç. Sapratu, ka
gan jau man nâksies ar to nodarboties 24 stundas dien naktî un
divas stundas ìitâ rai vairs nesanâks. Un tâ sâ ku mâ arî bija. No
rîta lîdz va ka ram un kâdreiz arî
lîdz pusnaktij un vçl vçlâk. Tas bija ïoti raþîgs periods, ku râ daudz
kas tika pada rîts. E&P
Zaiga kipere
Foto no Çrika kupèes personîgâ arhîva
LZA Senâts vienbalsîgi atbal­
stîja Çrika Kupèes kandidatûru
Rudens pilnsapulcç paredzçta­
jâm îsteno locekïu vçlçðanâm,
jo “bûtu nepiedodami, ja Kupèe
saòemtu Nobela prçmiju, ne­
bûdams
mûsu
akadçmijas
îstenais loceklis”. Joks, protams,
bet katrâ jokâ ir savs patiesîbas
graudiòð.
LZA Lielo medaïu saòemot. 2008. gads
ENERÌIJA UN PASAULE
49
elektroenerìija
GUDRÂS ÇKAS
E
nerìijas zudumi çkâs ir izðíçrdîba, taèu tâ ir arî nosacîti viegli novçrðama problçma. Pçdçjos gados arvien lielâka
uzmanîba tiek pievçrsta automatizâcijai jaunâs biroju augstceltnçs, skolâs un citâs sabiedriskâs çkâs, un tas ïauj
panâkt bûtiskus ietaupîjumus.
Gandrîz ikviens ir dzirdçjis skarbus stâstus par sîkumainiem uzòçmumu vadîtâjiem, kuri samazina
apkuri un izslçdz apgaismojumu.
Tomçr mûsdienâs enerìijas taupîbas
jautâjums ir kas vairâk par santîmu skaitîðanu; no klimata un vides
pârmaiòu viedokïa tas ir kïuvis par
bûtisku nepiecieðamîbu, vçl vairâk –
energoefektivitâte nodroðina ievçrojamus resursu ietaupîjumus. Pçdçjo
20 gadu laikâ liela daïa sabiedrisko
çku ir aprîkotas ar automatizâcijas
sistçmâm, kas uzrauga un regulç daþâdas sareþìîtas iekârtas, sâkot no
apkures lîdz pat ugunsgrçka signalizâcijai un liftiem. Ðajâ jomâ ietaupîjumu potenciâls ir milzîgs, jo çkas
visâ pasaulç veido aptuveni 40 %
no kopçjâ enerìijas patçriòa un
21 % no gâzu emisijâm. Tâdçï nav nekas pârsteidzoðs, ka Eiropas Savienîba ir pieòçmusi direktîvu, kas nosaka
vispârçjo enerìijas patçriòa lietderîbu çkâs. 2008. gada janvârî Eiropas
Savienîba oficiâli apòçmâs lîdz 2020.
gadam samazinât CO2 izmeðu daudzumu par vismaz 20 % salîdzinâjumâ ar 1990. gada lîmeni. 2002. gadâ
ES pieòçma Çku enerìijas veiktspçjas direktîvu (EPBD). Ðîs direktîvas
pamatnosacîjumâ ir paredzçta standartizçta modeïa izstrâde çku vispârçjâs energoefektivitâtes aprçíinâðanai. “Sâkotnçji visi domâja par çkas
pamatkonstrukciju un atseviðíâm
tehniskajâm sistçmâm, tâdâm kâ apgaismojums, ventilâcija un apkure,”
saka Ulrihs Virts (Ulrich Wirth) no
Siemens Building Technologies. Tomçr fakti pierâda, ka tieði automatizâcija nodroðina pârsteidzoði augstu
enerìijas ietaupîjumu lîmeni.
Lai izvçrtçtu çku energoefektivitâti, 2007. gada jûlijâ TC247
komisija ieviesa standartu, kurâ
definçtas èetras automatizâcijas sistçmu kategorijas. D kategoriju veido
sistçmas, kas nav energoefektîvas;
50
ENERÌIJA UN PASAULE
C kategorija atbilst standartam; B
kategorija attiecas uz modernâkâm
sistçmâm, savukârt A kategoriju veido ïoti efektîvas sistçmas. Siltuma un
elektroenerìijas lietderîbas faktorus
ðajâs èetrâs kategorijâs nosaka, pamatojoties uz daþâdu çku, piemçram,
biroju, viesnîcu, skolu, restorânu un
slimnîcu, standartizçtiem lietotâju
profiliem. Ðî procedûra atklâj iespaidîgus potenciâlos ietaupîjumus. Bûvniecîbas vai renovâcijas plânoðanas
stadijâ, piemçram, darbuzòçmçjs
var âtri un precîzi noteikt, kuras automatizâcijas funkcijas viòa çku var
pacelt augstâkâ efektivitâtes lîmenî. Direktîva bûs spçkâ, pateicoties
standartizçtai Eiropas sertifikâcijas
sistçmai. Pirmie produkti, tâdi kâ
atseviðíu telpu vadîbas ierîces, jau
ir sertificçti un maríçti ar logotipu,
kas apstiprina to potenciâlu nodroðinât augstâku energoefektivitâti.
Enerìijas patçriòa efektivitâtes
programma ir izstrâdâta ar mçríi
likt privâto un sabiedrisko çku îpaðniekiem lielâkâ mçrâ apzinâties savu
çku sistçmu modernizâcijas nepiecieðamîbu. “Ar savu globâlo darbîbu,
plaðo videi draudzîgo çku tehnoloìiju klâstu un daudzpusîgo lietpratîbu
Siemens ir ideâli piemçrots valstisko organizâciju energoefektivitâtes
programmu atbalstam,” saka Bobs
Diksons (Bob Dixon), Siemens Building Technologies viceprezidents
ASV, kurð atbild par Building Technologies (BT) enerìijas patçriòa lietderîbas un vides aizsardzîbas aktivitâtçm visâ pasaulç.
Nelieli uzlabojumi – lieli ie­
taupîjumi. 2010. gadâ Economist
Intelligence Unit veiktajâ Eiropas Zaïo pilsçtu pçtîjumâ 30 Eiropas pilsçtu konkurencç Rîga ieòem 18. vietu
çku energoefektivitâtes jomâ. Lai gan
enerìijas taupîðana bieþi ir noteikta
reglamentçjoðajâs prasîbâs, bûtiskâkais virzîtâjspçks energoefektîvo
tehnoloìiju attîstîbai ir kâpjoðâs enerìijas cenas. Mûsdienâs çku apsaimniekotâji daþkârt ir patiesi pârsteigti
par to, cik maz nepiecieðams, lai samazinâtu enerìijas un ekspluatâcijas
izmaksas pat par veseliem 20 %.
2009./2010. gadâ Siemens speciâlisti SI A Domuss biroju çkâ Rîgâ
izstrâdâja un realizçja daudzstâvu
stâvlaukuma apgaismojuma rekonstrukcijas prog rammu ar mçríi optimizçt elektroenerìijas patçriòu, saglabâjot lietoðanas komforta lîmeni.
Ðî energoefektivitâtes prog ramma
pasûtîtâjam palîdzçja ietaupît vairâk nekâ 4000 LVL gadâ, un investîcijas atmaksâjâs 18 mçneðos. Kopâ ar SI A Domuss pârstâv jiem tika
izstrâdâta arî optimâla biroju çkas
mikroklimata uzturçðanas sistçmas darbîbas kalendârâ laika programma, kas kopâ ar automatizâcijas
lîmeòa paaugstinâðanu ïâva ietaupît vairâk nekâ 3000 LVL gadâ, un
investîcijas atmaksâðanas periods
bija 21 mçnesis. Tai paðâ laikâ biroju çka tika aprîkota ar mûsdienîgu
patçrçtâ ûdens, siltuma, aukstuma
un elektroenerìijas uzskaites sistçmu, kas deva iespçju çkas operatoram precîzi novçrot un operatîvi reaìçt uz nepamatoti augstu resursu
patçriòu. 2011. gada septembrî pçc
SI A Domuss pasûtîjuma Siemens
sadarbîbâ ar çku automatizâcijas
sistçmu integ ratoru SI A IDR izstrâdâja energoresursu ietaupîðanas
prog rammu jaunbûvçtam elitâru
dzîvokïu kompleksam Rîgas centrâ.
Prog rammu realizçjot, investors
iegûst iespçju vienlaikus ietaupît
50 000 LVL no iekârtu izmaksâm
un 17 500 LVL no ikgadçjâm ekspluatâcijas
izmaksâm.
Paðreiz
Siemens speciâlisti sadarbîbâ ar
inþeniertîklu projektçtâjiem iesaistîti çku automatizâcijas projekta
izstrâdâðanas un pirmâs kârtas
uzbûves procesâ.
2011/5
elektroenerìija
“Lie­lu çku ap­saim­nie­ko­tâ­ji bie­þi
ne­maz ne­ap­zi­nâs, cik daudz ener­ìi­jas
tiek iz­ðíçr­dçts,” sa­ka To­mass Baums
(Tho­mas Baum), BT Ener­ìi­jas pa­tç­ri­
òa op­ti­mi­zâ­ci­jas pa­kal­po­ju­mu no­da­
ïas va­dî­tâjs. “Lai to sa­pras­tu, vi­òiem
ir va­ja­dzî­gi sa­lî­dzi­no­ði da­ti.” Sie­mens
veic ðâ­du da­tu ana­lî­zi, ap­mek­lç­jot pa­
sû­tî­tâ­ja çkas un iz­man­to­jot pub­lis­ki
pie­eja­mos da­tus par lîdz­îgâm çkâm.
Lai ap­strâ­dâ­tu da­þâ­dos lai­kos un vie­
tâs sa­vâk­tos da­tus, tiek iz­man­to­ta
In­ter­ne­ta vi­dç bal­stî­ta ener­ìi­jas ap­
saim­nie­ko­ða­nas prog­ram­ma, tâ­dç­jâ­di
ie­gûs­tot ie­spç­ju ðos da­tus sa­lî­dzi­nât.
“Ar ðo rî­ku, pie­mç­ram, var at­klât, ka
uni­ver­sâl­vei­kals Íel­nç pa­tç­rç daudz
vai­râk ener­ìi­jas ne­kâ tâ lîdz­inieks
Min­he­nç. Pçc tam Sie­mens ener­ìi­jas
eks­per­ti iden­ti­fi­cç ðâ­das at­ðíi­rî­bas
cç­lo­òus,” pa­skaid­ro Baums.
Ne­at­ka­rî­g i no to ve­cu­ma dau­
dzâs çkâs tiek lie­to­tas da­þâ­das au­
to­ma­ti­zâ­ci­jas sis­tç­mas, kas nav op­
ti­mâ­li ie­sta­tî­tas un ne­pa­vi­sam nav
sav­star­pç­ji sa­de­rî­gas. “Tas ne­pâr­
steidz,” sa­ka Vol­fgangs Hass (Wolfgang Hass), kurð at­bild par BT At­
tîs­tî­bas un ino­vâ­ci­ju no­da­ïas dar­bu,
“jo veids, kâ­dâ at­se­við­ías tel­pas eks­
plu­atç pçc tam, kad çkas bûv­nie­cî­ba
ir pa­beig­ta, bie­þi at­ðíi­ras no sâ­kot­
nç­ji plâ­no­tâ. Ap­ku­re, ven­ti­lâ­ci­ja un
gai­sa kon­di­ci­onç­ða­nas sis­tç­mas nav
tam at­tie­cî­g i pie­lâ­go­tas.”
Kli­ma­tam drau­dzî­ga klî­ni­ka.
At­bil­sto­ði Ha­sa teik­ta­jam, maz uz­
ma­nî­bas tiek pie­vçrsts sis­tç­mu op­
ti­mâ­lai pie­lâ­go­ða­nai pçc tam, kad
çka ir no­do­ta eks­plu­atâ­ci­jâ tâs ap­
saim­nie­ko­tâ­jam. “Çku ap­saim­nie­ko­
tâ­ji pa­ras­ti nav pa­re­dzç­ju­ði bu­dþe­tu
ðâ­da vei­da dar­biem. Mûs­die­nâs,”
V.Hass tur­pi­na, “çkas “ot­râ no­do­
ða­na eks­plu­atâ­ci­jâ” var no­dro­ði­nât
lie­lus ie­tau­pî­ju­mus.” Sie­mens ðâ­du
“ot­ro no­do­ða­nu eks­plu­atâ­ci­jâ” no­dro­
ði­na vi­sâ pa­sau­lç, pie­dâ­vâ­jot ener­ìi­
jas op­ti­mi­zâ­ci­jas pa­kal­po­ju­mu (EOS)
pa­ke­ti. Sie­mens BT ener­ìi­jas eks­
perts Fre­de­rîks De­mei­jers (Fre­de­riek
Demeyer) Beï­ìi­jâ iz­skaid­ro, kâ ðie
pa­kal­po­ju­mi dar­bo­jas ide­âla­jâ ga­
dî­ju­mâ, kâ pie­mç­ru mi­not klî­ni­ku,
kas 2000. ga­dâ ti­ka at­vçr­ta Âl­stas
pil­sç­tâ Beï­ìi­jâ. “Klî­ni­kas çka un tâs
lo­gi bi­ja la­bi izo­lç­ti, un ap­ku­res sis­tç­
ma, li­kâs, ir ie­sta­tî­ta pa­rei­zi,” stâs­
ta De­mei­jers, ap­rak­stot sa­vu pir­mo
ie­spai­du. To­mçr klî­ni­kas teh­nis­kais
di­rek­tors ap­gal­vo­ja, ka dar­bi­nie­ki
un pa­cien­ti bie­þi þç­lo­jas par pâr­lie­ku
kar­stu­mu vai auk­stu­mu un slim­nî­
cas ad­mi­nis­trâ­ci­ja uz­ska­ta, ka eks­
plu­atâ­ci­jas iz­mak­sas ir pâ­râk lie­las.
2011/5
De­mei­jers ana­li­zç­ja vie­nu uz zie­
me­ïiem vçr­stu un vie­nu uz dien­vi­
diem vçr­stu tel­pu kat­râ no klî­ni­kas
trim stâ­viem un pa­g ra­bâ – die­nas
lai­kâ un nak­tî, vi­sos èetr­os ga­da­
lai­kos. Vi­òa mç­rî­ju­mi at­klâ­ja, ka
pa­va­sa­ra un ru­dens rî­tos sil­tums
tiek ie­sta­tîts uz augs­tu vçr­tî­bu, to­
mçr lîdz die­nas vi­dum tel­pas jau ir
at­dzi­su­ðas. BT ener­ì i­jas eks­perts
mç­rî­ja arî me­di­cî­nis­ko ie­kâr­tu ie­
tek­mi uz tem­pe­ra­tû­ru tel­pâ un tad
iz­strâ­dâ­ja kli­ma­ta kon­tro­les sis­
tç­mas al­go­rit­mus, lai no­dro­ði­nâ­tu
kli­ma­ta ie­re­g u­lç­ða­nu at­bil­sto­ði kon­
krç­tâs tel­pas lie­to­ju­mam un de­bes­
pu­sei, pret ku­ru tel­pa ir vçr­sta. “To,
pro­tams, ne­var pa­veikt ar stan­dar­
ta prog­ram­mu; prog­ram­ma ir jâ­
izs­trâ­dâ at­bil­sto­ði kon­krç­ta­jai çkai
un ie­sta­tî­ju­miem,” sa­ka De­mei­jers,
kurð ir arî ener­ì i­jas ap­saim­nie­ko­ða­
nas un au­to­ma­ti­zâ­ci­jas pa­snie­dzçjs
Rie­tum­f lan­dri­jas Uni­ver­si­tâ­tes ko­
le­dþâ. Âl­stas klî­ni­kâ pâr­ka­lib­rç­ja
arî gai­sa kon­di­ci­onç­ða­nas ie­kâr­tas
va­dî­bas sis­tç­mu, kas pirms tam
dar­bo­jâs, iz­man­to­jot ie­priekð no­
teik­tu sil­tum­ne­sç­ja tem­pe­ra­tû­ras
ie­sta­tî­ju­mu, ne­òe­mot vç­râ âr­a tem­
pe­ra­tû­ru. Ðo sis­tç­mu sa­vie­no­ja ar
âr­a tem­pe­ra­tû­ras sen­so­riem. Gai­sa
kon­di­ci­onç­ða­nas sis­tç­mâ dze­sç­ða­
nas no­lû­kâ iz­man­to­tâ auk­stu­ma ne­
sç­ja tem­pe­ra­tû­ra ie­priekð vien­mçr
bi­ja bi­ju­si 60C. Ta­èu vç­sâ lai­kâ tas
bi­ja lie­ki. Ta­gad dze­sç­ða­nas ûdens
tem­pe­ra­tû­ra ir au­to­mâ­tis­ki ie­sta­
tî­ta, pie­mç­ram, uz des­mit grâ­diem
vç­sâs die­nâs. “Uz kat­ru grâ­du mçs
ie­tau­pâm 3 % ener­ì i­jas iz­mak­su,”
sa­ka De­mei­jers.
Âl­stas pro­jek­tâ arî “cil­vçk­fak­to­
ram” bi­ja lie­la no­zî­me, jo vi­si lie­
to­tâ­ji bi­ja pie­ra­du­ði, ka jeb­ku­râ
tel­pâ var ma­nu­âli pa­aug­sti­nât vai
pa­ze­mi­nât tem­pe­ra­tû­ru par trim
grâ­diem. “Pçc tam tem­pe­ra­tû­ras ie­
sta­tî­jums pa­li­ka tâds pats, ka­mçr
kâds cits to ­no­mai­nî­ja,” pa­skaid­ro
De­mei­jers, kurð va­ri­çja­mo di­apa­
zo­nu sa­ma­zi­nâ­ja uz pus­i, pro­ti, uz
1,5 grâ­diem, ne­mai­not in­for­mâ­ci­ju
va­dî­bas ie­rî­cçs. Viòð ie­prog­ram­
mç­ja arî vi­sas va­dî­bas ie­rî­ces, lai
pus­nak­tî no­tik­tu at­ies­ta­te uz vi­dç­jo
tem­pe­ra­tû­ru. Tâ re­zul­tâ­tâ ik­viens
ju­tâs kom­for­tab­lâk, un sû­dzî­bu bi­ja
ma­zâk ne­kâ ie­priekð. Ga­lu ga­lâ vi­si
ðie pa­sâ­ku­mi sa­ma­zi­nâ­ja ener­ì i­jas
pa­tç­ri­òu par vai­râk ne­kâ 30 % un
CO2 emi­si­jas – par vai­râk ne­kâ 920
ton­nâm ga­dâ. Tur­klât ener­ì i­jas pa­
tç­ri­òa ana­lî­zes un pie­lâ­go­tâs sis­
tç­mas prog­ram­mç­ða­nas iz­mak­sas
ti­ka dzçs­tas ma­zâk ne­kâ ga­da lai­
kâ, bez jeb­kâ­das ne­pie­cie­ða­mî­bas
ie­gâ­dâ­ties kâ­du jaun­u ie­kâr­tu.
In­ves­tî­ci­jas, kas at­mak­sâ­jas.
To­mçr ve­ca­jâs çkâs ar “ot­ro no­do­
ða­nu eks­plu­atâ­ci­jâ” ne­pie­tiek, jo
ðâ­dâs çkâs ie­kâr­tas nav pie­tie­ka­mi
efek­tî­vas, lai dar­bo­tos eko­no­mis­
ki. Ie­kâr­tu no­mai­òa pra­sa augs­tu
sâ­kot­nç­jo in­ves­tî­ci­ju lî­me­ni, to­mçr
tas at­mak­sâ­jas, no­slç­dzot ener­ì i­jas
veikt­spç­jas lî­g u­mus, kad pa­nâk­tie
ie­tau­pî­ju­mi pat pâr­sniedz iz­mak­
sas. Pie­mç­ram, klien­tam ar ik­ga­dç­
jâm ener­ì i­jas iz­mak­sâm € 200 000
ap­mç­râ Sie­mens ga­ran­tç 25 % ie­
tau­pî­ju­mu, t. i., € 50 000 ga­dâ. Des­
mit ga­du lî­g u­ma ter­mi­òa lai­kâ at­
tie­cî­g i tiek ie­g û­ti € 500 000, kurus
ie­spç­jams iz­man­tot op­ti­mi­zâ­ci­jas
pa­sâ­ku­miem un ar tiem sais­tî­ta­
jiem ener­ìç­ti­kas pa­kal­po­ju­miem,
– un klien­tam par to nav jâ­iz­dod
ne cen­ta. Sie­mens jau ir îs­te­no­jis
gan­drîz 2000 ðâ­du lî­g u­mu vai­râk
ne­kâ 6500 çkâs vi­sâ pa­sau­lç un ir
sa­òç­mis vai­râ­kus ap­bal­vo­ju­mus
par sa­vu dar­bu. Pie­mç­ram, 1983.
ga­dâ bû­vç­tais Bri­g i­te­na­vas pel­dba­
seins Vî­nç gûst ik­ga­dç­jus ie­tau­pî­ju­
mus vai­râk ne­kâ € 200 000 ap­mç­râ
no ap­ku­res un ûdens iz­mak­sâm un
ra­da par 600 ton­nâm ma­zâk CO2 iz­
me­ðu ga­dâ. Tas viss pra­sî­ja ie­kâr­tu,
tos­tarp ûdens at­tî­rî­ða­nas ie­kâr­tas,
ven­ti­lâ­ci­jas sis­tç­mu, ar­ma­tû­ru un
ap­gais­mes sis­tç­mu, no­mai­òu. Sie­
mens uz­stâ­dî­ja arî jaun­u çkas au­
to­ma­ti­zâ­ci­jas sis­tç­mu, kas uz­rau­ga
un re­g u­lç vi­sas ie­rî­ces un ie­kâr­tas.
Bri­g i­te­na­vas ener­ì i­jas veikt­spç­jas
lî­g ums bûs spç­kâ des­mit ga­dus, un
ar to sais­tî­tâs in­ves­tî­ci­jas € 1,4 mil­
jo­nu vçr­tî­bâ at­mak­sâ­sies ar ga­ran­
tç­ta­jiem ik­ga­dç­jiem ie­tau­pî­ju­miem
€ 200 000 ap­mç­râ. “Fak­tis­ki mû­su
ie­tau­pî­ju­mi pâr­sniedz ga­ran­tç­to
ap­jo­mu, un ðo­brîd no­tiek sa­ru­nas
ar Vî­nes pub­lis­ko pel­dba­sei­nu teh­
nis­ko di­rek­to­ru par to, kâ tur­pi­nât
in­ves­tî­ci­jas pa­pil­du ener­go­efek­tî­
vâs ie­kâr­tâs un sis­tç­mâs,” stâs­ta
Beks. “Tâ­dç­jâ­di ener­ì i­jas veikt­spç­
jas lî­g u­mu slçg­ða­na ir veids, kâ pie­
sais­tît ne­pie­cie­ða­mâs in­ves­tî­ci­jas,
jo îpa­ði sa­bied­ris­ka­jâ sek­to­râ.” Ðo­
brîd ðâ­du lî­g u­mu ie­tva­ros Sie­mens
ir mo­der­ni­zç­jis 24 pel­dba­sei­nus
vi­sâ Ei­ro­pâ.
“Çkas ir viens no no­tei­co­ða­jiem
fak­to­riem mûs­die­nu ra­þo­ða­nâ,”
sa­ka Hass. “Un, lîdz­îgi jeb­ku­ram
ci­tam ra­þo­ða­nas fak­to­ram, tâm tâ­
pat ne­pie­cie­ðams no­dro­ði­nât mak­si­
mâ­lu pro­duk­ti­vi­tâ­ti”.
ENERÌIJA UN PASAULE
51
siltumenerìija un ûdensapgâde
Ab­sor­bci­jas sil­tum­sûk­nis Rî­gas
TEC-1 efek­ti­vi­tâ­tes pa­aug­sti­nâ­ða­nai
L
ai uz­la­bo­tu Rî­gas TEC-1 ener­go­efek­ti­vi­tâ­ti, pa­lie­li­nâ­tu ter­mo­elek­tro­cen­trâ­les sil­tu­ma jau­du, kâ arî ie­kâr­tu dar­bga­ta­vî­bu
un ma­nev­rçt­spç­ju, ti­ka iz­vçr­tç­ta ab­sor­bci­jas sil­tum­sûk­òa uz­s tâ­d î­ða­na zem­a po­ten­ci­âla sil­tu­ma iz­man­to­ða­nai Rî­gas pil­
sç­tas sil­tum­ap­gâ­dç.
Lai iz­man­to­tu la­ten­to sil­tu­mu no ener­go­blo­ka dze­sç­ða­nas sis­tç­mas, Rî­gas TEC-1 ir ie­spç­jams uz­s tâ­d ît ab­sor­bci­jas sil­tum­
sûk­òus ar ie­bû­vç­tiem deg­ïiem. Sil­tum­sûk­òu ko­pç­jâ sil­tu­ma jau­da va­rç­tu bût 11,6 MW, bet la­ten­tâ (ener­go­blo­ka dze­sç­ða­nas
sis­tç­mas sil­tu­ma) uti­li­z â­ci­jas jau­da – 4,46 MW.
Rî­gas TEC-1 ab­sor­bci­jas sil­tum­sûk­òu orien­tç­jo­ðas bûv­nie­cî­bas iz­mak­sas sa­s tâ­da ap­mç­r am 1,23 milj. Ls. Sil­tum­sûk­òu uz­s tâ­d î­
ða­na ïau­tu ie­tau­pît ku­ri­nâ­mo (da­bas­gâ­zi), sa­ma­zi­nât CO 2 emi­si­jas, kâ arî pa­lie­li­nât ko­ìe­ne­r â­ci­jas ener­go­blo­ka iz­s trâ­di.
Oïegs Lin­ke­viès, Iï­ja Ka­min­skis, Ar­dis Zvied­ris, AS “Latv­en­er­go”
Teh­no­lo­ìis­kie ri­si­nâ­ju­mi
Ar kom­pre­so­ru dar­bi­nâ­mâ sil­tum­sûk­òa dze­sç­ða­nas pro­cess
Var iz­man­t ot di­v us sil­tum­sûk­
òa prin­ci­pus. Vis­pa­ras­tâ­kais ir ar
kom­pre­so­r u dar­bi­nâ­mais sil­tum­
sûk­n is. Otrs ir ab­sor­bci­jas tips.
Sil­tum­sûk­n is sa­stâv no iz­tvai­
ko­tâ­ja, ku­râ iz­man­t o­tais sil­tums
tiek no­va­d îts uz iek­ðç­jo sil­tum­
sûk­òa íç­d i, no kon­den­sa­t o­ra, kur
sil­tums at­stâj sil­tum­sûk­n i augs­
t­â kâ tem­pe­ra­tû­râ, un no va­d î­ða­
nas ie­kâr­tas. Tâ dç­vç­tais dar­bî­bâ
eso­ðais dze­sç­tâjs tiek trans­
por­t çts ap iek­ðç­jo íç­d i un mai­
na fâ­zes kon­den­sç­tâ­jâ, at­tie­cî­g i,
iz­tvai­ko­tâ­jâ.
Va­do­ðais kom­po­nents ar kom­pre­so­ru dar­bi­nâ­ma­jam sil­tum­sûk­nim ir
kom­pre­sors (1. attçls). Tas var bût da­þâ­du vei­du, ar da­þâ­diem ven­ti­ïiem,
skrû­vçm, tur­bî­nâm utt., bet dar­bî­bas prin­cips pa­liek ne­mai­nîgs. Kom­pre­so­
ra dar­bî­bai ir ne­pie­cie­ðams me­hâ­nis­kais spçks. Pa­ras­ti to ra­þo ar elek­tris­ko
mo­to­ru. Ko­pâ ar dro­se­lç­ða­nas vâr­stu kom­pre­so­ram ir di­vi spie­die­na lî­me­òi,
augsts spie­diens uz kon­den­sç­tâ­ju un zems spie­diens uz iz­tvai­ko­tâ­ju.
1. at­tç­lâ pa­râ­dîts iek­ðç­jais pro­cess. Dze­sç­jo­ðâ vie­la ie­kïûst kom­pre­so­ra ie­
plû­des pun­ktâ 1. Tâ ir gâ­zes fâ­zç un tiek sa­spies­ta lîdz augst­âkam spie­die­
nam un tem­pe­ra­tû­rai, at­stâjot kom­pre­so­ru pun­ktâ 2. Kon­den­sç­tâ­jâ, kas ir
sil­tum­mai­nis, dze­sç­jo­ðo vie­lu at­dze­sç­ ar sil­tu­ma avo­tu, ða­jâ ga­dî­ju­mâ vie­tç­jâ
sil­tu­ma at­gai­tas plûs­mu. Tâ at­stâj kon­den­sç­tâ­ju kâ ðíid­rums pun­ktâ 3 un sa­
sniedz dro­se­lç­ða­nas vâr­stu. Te spie­dienu sa­ma­zi­na lîdz iz­tvai­ko­ða­nas spie­die­
nam un at­tie­cî­gi zem­ai tem­pe­ra­tû­rai. Iz­tvai­ko­tâ­jâ, vçl vie­nâ sil­tum­mai­nî, sil­
tumu òem no sil­tu­ma avo­ta, iz­man­to­tâ sil­tu­ma. Sil­tums liek dze­sç­jo­ða­jai vie­lai
iz­tvai­kot, un tâ var vçl­reiz ie­kïût kom­pre­so­râ.
Kompresors
Tvaiks
Tvaiks
1
2
1
3
2
Iztvaikotâjs
4
5
6
7
Kondensators
Siltais
gaiss
Aukstais
gaiss
9
8
Ventilators
4
Droselçðanas vârsts
Ðíidrums
un tvaiks
Ðíidrums
1. at­tçls. Ar kom­pre­so­ru dar­bi­nâ­mâ
sil­tum­sûk­òa dze­sç­ða­nas pro­cess
52
ENERÌIJA UN PASAULE
10
11
3
12
1. Kondensators
2. Dzesçðanas aìenta tvaiki
3.Ìenerators
4.Dzesçðanas ûdens
5. Dzesçðanas aìents
6. Koncentrçts ðíidrums
7.Siltuma avots
8. Dzesçts ûdens
9. Dzesçðanas ûdens
10. Iztvaikotâjs
11. Absorbçtâjs
12. Absorbenta sûknis
2. at­tçls. Ab­sor­bç­ða­nas pro­ce­sa vien­kâr­ða shç­ma
2011/5
siltumenerìija un ûdensapgâde
Ab­sor­bç­ða­nas pro­cess
Dzesçðanas aìents
Slçgts rezervuârs
Ab­sor­bci­jas ti­pa sil­tum­sûk­nis kâ va­dî­bas ener­ì i­ju iz­
man­to sil­tu­mu. At­ðíi­rî­bâ no kom­pre­so­ra tam ir di­vi re­
zer­vu­âri – ab­sor­bç­tâjs un re­ìe­ne­ra­tors. Ab­sor­bç­jo­ðais ma­
te­ri­âls cir­ku­lç starp re­zer­vu­âriem. Tas ab­sor­bç dze­sç­jo­ðo
vie­lu ab­sor­bç­tâ­jâ, pâr­va­da uz re­ìe­ne­ra­to­ru, kur dze­sç­jo­ðâ
vie­la tiek iz­mes­ta, jo tiek pie­vie­nots sil­tums. Dze­sç­jo­ðâ
vie­la tur­pi­na ce­ïu uz kon­den­sç­tâ­ju.
LiBr ir ab­sor­bç­jo­ða un ûde­ni dze­sç­jo­ða vie­la. Tâ ir pa­
ras­ta kom­bi­nâ­ci­ja.
Pro­cess ir pa­râ­dîts 2. un 3. at­tç­lâ. Iz­tvai­ko­tâjs un ab­
sor­bç­tâjs prak­sç ir ap­vie­nots re­zer­vu­ârs. Tas var bût ga­dî­
jums, kad ap­vie­nots ir re­ìe­ne­ra­tors un kon­den­sç­tâjs.
Gal­ve­nâ at­ðíi­rî­ba starp abâm al­ter­na­tî­vâm ir sil­tum­
sûk­òa dar­bi­nâ­ða­nas ener­ì i­jas veids – ar elek­trî­bu vai sil­
tu­mu. Elek­trî­bas iz­man­to­ða­na sa­ma­zi­nâs sil­tum­cen­trâ­les
pa­tç­rç­tâ­jiem no­do­tâs elek­tro­ener­ì i­jas dau­dzu­mu. Ja ab­
sor­bci­jas ie­kâr­ta dar­bo­jas ar tvai­ku no tvai­ka tur­bî­nas,
tas sa­ma­zi­nâs ter­mo­elek­tro­cen­trâ­les elek­tris­ko jau­du. To­
mçr, ja tvai­ku vai kar­sto ûde­ni var ie­g ût no ci­ta avo­ta,
elek­tro­ener­ì i­jas ra­þo­ða­nas sis­tç­ma ne­tiek “iz­jauk­ta”.
Lai sa­lî­dzi­nâ­tu abus prin­ci­pus, pie­òem­sim, ka dze­sç­ja­mâ
jau­da ir 1 MW. Tâ kâ ar kom­pre­so­ru dar­bi­nâ­mais sil­tum­
sûk­nis iz­man­to elek­tris­ko ener­ìi­ju, lîdz ar to pa­tç­rç­tâ sil­tu­
ma ener­ìi­ja ir ma­zâ­ka. Kon­den­sç­tâ­ja sil­tu­ma jau­da bûs 1,1
– 1,25 MW at­ka­rî­bâ no dar­bî­bas ap­stâk­ïiem. Ab­sor­bç­ða­nas
ie­kâr­tas dar­bam ir ne­pie­cie­ðams daudz vai­râk sil­tu­ma. Kon­
den­sç­tâ­ja sil­tu­ma jau­da bûs ap­tu­ve­ni 2,5 MW jeb di­vas rei­
zes vai­râk, sa­lî­dzi­nâ­ju­mâ ar kom­pre­so­ra dar­bi­nâ­mo sûk­ni.
Kom­pre­so­ra ti­pa sil­tum­sûk­nim ir jâ­iz­man­to ci­tâ­dâ­ka
dze­sç­jo­ðâ vie­la ne­kâ pa­ras­tâ. Ðî dze­sç­jo­ðâ vie­la ir dâr­gâ­ka,
bet sva­rî­gâk ir tas, ka tai ir ne­pie­cie­ða­ma lie­lâ­ka ma­sas
plûs­ma pie vie­nâ­das jau­das. Ða­jâ ga­dî­ju­mâ ir jâ­iegâ­dâ­jas
lie­lâks kom­pre­sors, kas ir dâr­gâk. In­ves­tî­ci­ju ap­jo­mi ab­
sor­bci­jas sil­tum­sûk­òiem va­rç­tu bût ap­tu­ve­ni di­vas rei­zes
ma­zâ­ki, bet ie­g u­vu­mi (ko­pç­jais iz­mak­su sa­ma­zi­nâ­jums)
di­vas rei­zes lie­lâ­ki.
Re­zu­mç­jot – ab­sor­bci­jas pro­ce­sam ir lie­las priekð­ro­cî­
bas: uz­stâ­dî­ða­nas iz­mak­sas ir zem­âkas un ie­tek­me uz vi­di
ir mazâ­ka.
1. ta­bu­la. Rî­gas TEC-1 ener­go­blo­ka dze­sç­ða­nas
sis­tç­mas ap­rç­íi­na pa­ra­met­ri
Nosaukums
Dabasgâzes kompresora
dzesçtâjs
GTX 1 ìeneratora
dzesçtâji
GTX 1 eïïas dzesçtâjs
GTX 2 ìeneratora
dzesçtâji
GTX 2 eïïas dzesçtâjs
Tvaika turbînas
ìeneratora dzesçtâji
Tvaika turbînas eïïas
dzesçtâjs
HRSG paraugu dzesçtâji
Palîgiekârtu dzesçtâji
KOPÂ
Ûdens aprçíina
temperatûra, °C
2011/5
Dzesçts ûdens
Vakuums
1. Dziïa vakuuma apstâkïos dzesçðanas aìesns uzvârîsies un uzreiz atdzisîs pats
no sevis
Dzesçðanas aìents
Dzesçðanas
ûdens
Dzesçts
ûdens
Iztvaikojis dzesçðanas aìents
1 GT+TT
2,850
1,425
0,688
0,688
1,060
1,060
0,688
-
1,060
-
0,740
0,370
1,100
0,550
0,116
0,300
8,602
0,058
0,300
4,451
37
48
Absorbcijas process
2. Koncentrçtam LiBr ðíîdumam ir tieksme saistît ûdeni, tâdçï tas absorbç
dzesçðanas aìenta ûdens tvaikus.
Dzesçðanas aìenta tvaiki
Koncentrçts LiBr
ðíîdums
Siltuma avots
Dzesçðanas aìents
Dzesçðanas
ûdens
Dzesçts
ûdens
Atðíaidîts
ðíîdums
Absorbcijas
sûknis
3. Atðíaidîts LiBr zaudç savu spçju apsorbçt ûdens tvaikus.
Tâdçï, lai atjaunotu ðo spçju, ir nepiecieðams palielinât tâ koncentrâciju, izmantojot augsta potenciâla siltumu.
Jauda, MW
2 GT+TT
Koncentrçts LiBr ðíîdums
Dzesçðanas aìenta tvaiki
Kondensators
Dzesçðanas
ûdens
Dzesçts
ûdens
Iztvaikotâjs
Ìeneratos
Ðíidrais Koncentrçts
dzesçðanas
LiBr
avots
ðíîdums
Siltuma
avots
Dzesçðanas
ûdens
Absorbçtâjs
Absorbcijas sûknis
4. Pievadîtais siltums atbrîvo no LiBr ðíîduma absorbçjot dzesçðanas aìentu
tvaiku veidâ. ðie tvaiki nonâk kondensatorâ, kur atdzesçjot, pâriet ðíidrajâ
fâzç, atkal kïûstot par dzesçðanas aìentu.
3. at­tçls. Ab­sor­bç­ða­nas pro­ce­sa vien­kâr­ða shç­ma
ENERÌIJA UN PASAULE
53
siltumenerìija un ûdensapgâde
Rî­gas TEC-1 dze­sç­ða­nas
sis­tç­mas pa­ra­met­ri
Rî­gas TEC-1 uz­stâ­dî­tâ tvai­ka tur­
bî­na MP24DH ir pre­tspie­die­na ti­pa,
tâ­dçï tai nav kon­den­sa­to­ra tâ tra­di­ci­
onâ­la­jâ iz­prat­nç, sa­vu­kârt pre­tspie­
die­na tvaiks tiek uti­li­zçts sil­tum­tîk­
lu ûdens sil­dî­tâ­jos (kon­den­sa­to­ros).
Lîdz ar to ener­go­blo­kam nav gra­dç­
ta­vas. Vie­nî­gais sil­tums, ku­ru ne­pie­
cie­ðams uti­li­zçt, ir sil­tums no uz­stâ­
dî­to ie­kâr­tu dze­sç­ða­nas sis­tç­mâm.
Lai iz­man­to­tu la­ten­to sil­tu­mu no
ener­go­blo­ka dze­sç­ða­nas sis­tç­mas,
Rî­gas TEC-1 ir ie­spç­jams uz­stâ­dît
ab­sor­bci­jas sil­tum­sûk­òus. Pa­mat­
kri­tç­r ijs un ie­ro­be­þo­jo­ðais fak­tors
sil­tum­sûk­òa jau­das iz­vç­lç ir dze­sç­
ða­nas ûdens sil­tu­ma jau­da un ne­
pie­cie­ða­mais tvai­ka pa­tç­r iòð.
Iz­ejas no­sa­cî­jums uz­stâ­dâ­mâs
jau­das no­teik­ða­nai – dze­sç­jo­ðâ kon­
tû­ra ap­rç­íi­na jau­da un eso­ðie dze­
sç­ða­nas ðíid­ru­ma Tem­per-30 pa­
ra­met­ri pirms un pçc dze­sç­ða­nas
sis­tç­mas, dar­bo­jo­ties vie­nai un di­
vâm gâ­zes tur­bî­nâm.
Va­do­ties pçc TEC-1 dze­sç­ða­nas
sis­tç­mas pro­jek­ta ap­rç­íi­na pa­ra­
met­riem, no pa­ma­tie­kâr­tâm ir jâ­
no­va­da sil­tu­ma jau­da 8,6 MW, ja
dar­bâ ir di­vas gâ­zes tur­bî­nas, un
4,45 MW, ja dar­bâ ir vie­na gâ­zes
tur­bî­na (1. tabula).
Sil­tum­sûk­òa ap­rç­íi­nus veik­sim,
iz­man­to­jot re­âlos TEC-1 da­tus. Par
pa­ma­tu pie­òem­sim va­ri­an­tu, kad
blo­kâ dar­bo­jas vie­na gâ­zes tur­bî­na
(turp­mâk tek­stâ – GT) un tvai­ka
tur­bî­na (turp­mâk tek­stâ – TT) zie­
mas pe­ri­odâ, ap­rç­íi­nâ iz­man­to­jot
da­tus par 2010. ga­da ok­tob­ra mç­
ne­si. Pie­òe­mam, ka tiek uz­stâ­dîts
vien­pa­kâ­pes ab­sor­bci­jas sil­tum­sûk­
nis ar trans­for­mâ­ci­jas ko­efi­cien­tu
ζ = 1,6. Iz­ejas da­ti ab­sor­bci­jas
sil­tum­sûk­òa
ap­rç­íi­nâ­ða­nai
ir
2. ta­bu­lâ.
Ab­sor­bci­jas sil­tum­sûk­nis
bez ie­bû­vç­tâ deg­ïa
Ab­sor­b ci­jas sil­tum­sûk­n im bez
ie­bû­vç­t â deg­ïa par sil­do­ðo vi­d i
var iz­man­t ot ðâ­dus tvai­k a avo­tus,
ku­r i dod tvai­ku uz zem­spie­d ie­na
ko­lek­t o­r u: 1) tur­bî­nas no­zar­t vai­
ku, 2) re­du­c ç­tu pâr­k ar­sç­tu tvai­
ku un 3) pað­pa­t ç­r i­òa kat­la (PK)
tvai­ku.
Va­r i­a n­tâ ar pað­pa­tç­r i­òa tvai­ka
kat­lu Univex 120PD tvai­ku ar pa­
ra­met­r iem p=16 bar un T=2050C
bû­tu ne­pie­cie­ðams re­du­cçt lîdz sil­
tum­sûk­òa iz­man­to­ja­miem pa­ra­
met­r iem (p=3 bar, T=1550C). Re­
du­cç­ða­nas pro­ce­sâ tiek zau­dçts
ie­vç­ro­jams sil­tu­ma dau­dzums, kas
2. ta­bu­la. TEC-1 uz­stâ­dâ­mâ sil­tum­sûk­òa jau­das ap­rç­íins
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
54
Parametrs
Parametrs
1 GT+TT 2GT+TT
Cirkulâcijas kontûra ieejas temperatûra
27
30
Cirkulâcijas kontûra izejas temperatûra
23
23
Dzesçðanas (cirkulâcijas) sûkòa
813
813
nominâlais patçriòð, m3/h
1,17
1,17
Tempera-30 blîvums pie vidçjâs
temperatûras 250C, t/m3
Dzesçðanas (cirkulâcijas) sûkòa
951
951
nominâlais patçriòð, t/h
Cirkulâcijas sûkòa grieðanâs
88%
89%
âtrums, %
Cirkulâcijas sûkòa patçriòð, t/h
837
847
=(5)*(6)/100
Cirkulâcijas sûkòa patçriòð, kg/s
233
235
=(7)/3,6
Tempera-30 îpatnçjâ siltumietilpîba
3,15
3,15
(Cp), kJ/(kg*K)
Nepiecieðamâ dzesçðanas jauda, MW
2,93
5,19
=(9)*(8)*((1)-(2))/1000
3,0
6,0
Latentâ siltuma jauda, MW (pieòemta,
vadoties no 10)
Nepiecieðamâ tvaika jauda, MW
5,0
10,0
=latentâ jauda/0,6
Siltuma sûkòa kopçjâ jauda, MW
8,0
16,0
=(11)+(12)
ENERÌIJA UN PASAULE
Aprçíina
dati
48
37
100%
957,6
266
3,15
8,82
9,0
15,0
24,0
fak­tis­k i no­n ie­ci­na vi­sas sil­tum­sûk­
òa priekð­ro­cî­bas. Òe­mot pâr­kar­sç­
to tvai­ku (p=93 bar, T=4930C) no
uti­li­zâ­ci­jas kat­la, tiek zau­dçts vçl
lie­lâks sil­tu­ma dau­dzums, ku­r u la­
bâk bû­tu iz­man­tot elek­tro­ener­ì i­jas
un sil­tum­ener­ì i­jas ra­þo­ða­nai tvai­
ka tur­bî­nâ. Vis­la­bâk bû­tu òemt
tvai­ku no tvai­ka tur­bî­nas no­za­ro­
ju­ma. Ðî tvai­ka (p=3 bar, T=1720C)
pa­ra­met­r i ir vis­tu­vâk sil­tum­sûk­òa
pa­ra­met­r iem.
Ap­ska­tî­sim sta­ci­jas ko­pç­jâs jau­
das ap­rç­í i­nu, kad pil­n î­bâ no­slo­gots
ener­go­bloks ar vie­nu gâ­zes tur­bî­nu
un pa­pil­dus ie­slçgts sil­tum­sûk­n is
ar ko­pç­jo jau­du 8 MW, pie da­þâ­
diem dar­bî­bas re­þî­miem.
Eso­ðâ si­tu­âci­ja, bez sil­tum­sûk­òa
Dar­bâ ener­go­bloks (1 GT + TT).
Ener­go­blo­ka ko­pç­jâ jau­da: elek­tris­
kâ – 65,7 MW, sil­tu­ma: 61,3 MW.
Tvaiks sil­tum­sûk­òa dar­bi­nâ­ða­nai
tiek òemts no tur­bî­nas no­za­res
Dar­bâ ener­go­bloks (1 GT + TT)
un sil­tum­sûk­nis ar jau­du 8 MW.
Ener­go­blo­ka ko­pç­jâ jau­da: elek­tris­
kâ – 65,3 MW, sil­tu­ma: 63,9 MW.
Elek­tris­kâs jau­das sa­ma­zi­nâ­jums:
0,4 MW. Sil­tu­ma jau­das pie­augums:
2,6 MW.
Sil­tum­sûk­òa dar­bi­nâ­ða­nai tiek
iz­man­tots tie­ðais tvaiks
Dar­bâ ener­go­bloks (1 GT + TT)
un sil­tum­sûk­nis ar jau­du 8 MW.
Ener­go­blo­ka ko­pç­jâ jau­da: elek­tris­
kâ – 63,9 MW, sil­tu­ma: 63,7 MW.
Elek­tris­kâs jau­das sa­ma­zi­nâ­jums:
1,8 MW. Sil­tu­ma jau­das pie­augums:
2,4 MW.
Sil­tum­sûk­òa dar­bi­nâ­ða­nai
tiek iz­man­tots pað­pa­tç­ri­òa
kat­la tvaiks
Dar­bâ ener­go­bloks (1 GT +
TT) un sil­tum­sûk­n is ar jau­du
8 MW. Ener­go­blo­ka ko­pç­jâ jau­da:
elek­tris­kâ – 65,7 MW, sil­tu­ma:
69,3 MW.
Sa­lî­dzi­not va­ri­an­tus, ir re­
dzams, ka no teh­nis­kâ vie­dok­ïa
pie­òe­ma­mâ­kais ir va­ri­ants ar pað­
pa­tç­ri­òa tvai­ka kat­la sil­tu­ma iz­
man­to­ða­nu, jo sil­tu­ma jau­das pie­
augums ne­pra­sa elek­tris­kâs jau­das
sa­ma­zi­nâ­ða­nos.
2011/5
siltumenerìija un ûdensapgâde
Uz siltumtîklu turpgaitu
paralçli energoblokam
Temper - 30
Dûmgâzes
Dabasgâze
No siltumtîklu atgaitas
pçc cirkulâcijas sûkòiem
4. at­tçls. Ab­sor­bci­jas sil­tum­sûk­nis ar ie­bû­vç­to deg­li
Ab­sor­bci­jas sil­tum­sûk­nis ar
ie­bû­vç­to deg­li
Ab­sor­bci­jas sil­tum­sûk­nis ar ie­
bû­vç­to gâ­zes deg­li pa­lî­dzç­tu at­ri­si­
nât ener­go­blo­ka at­slo­go­ða­nas ga­dî­
ju­mus, kad, pie­mç­ram, sa­ska­òâ ar
pie­pra­sî­ju­mu ne­pie­cie­ðams pa­aug­
sti­nât sil­tu­ma slo­dzi par 5 MWth,
sa­vu­kârt ener­go­bloks (1GT+TT)
ir no­slo­gots pil­nî­bâ un nâ­kas ie­
slçgt ûdens­sil­dâ­mo kat­lu, ku­ra
mi­ni­mâ­lâ jau­da ir 11 MWth. Lîdz
ðim ener­go­bloks par trûk­sto­ðo lîdz
11-12 MW da­ïu ti­ka at­slo­gots, tâ­
dç­jâ­di sa­ma­zi­not elek­tro­ener­ì i­jas
iz­strâ­di un sil­tum­ener­ì i­jas iz­strâ­di
ko­ìe­ne­râ­ci­jâ.
Arî ða­jâ va­ri­an­tâ par la­ten­to
sil­tu­mu iz­man­to­sim no­va­dâ­mo sil­
tu­mu no ener­go­blo­ka dze­sç­ða­nas
sis­tç­mâm, sa­vu­kârt ie­g û­to sil­tu­
mu no­va­dî­sim sil­tum­tîk­lâ pa­ra­lç­li
lî­ni­jâm no ener­go­blo­ka sil­tum­tîk­lu
ûdens sil­dî­tâ­jiem un ûdens­sil­dâ­ma­
jiem kat­liem. Ða­jâ ga­dî­ju­mâ sil­tum­
sûk­ni vai vai­râ­kus sûk­òus ar gâ­zes
deg­li iz­man­to­sim kâ ma­zas jau­das
3. ta­bu­la. Ie­spç­ja­mie sil­tum­sûk­òa dar­bî­bas re­þ î­mi
Parametrs
Dabasgâzes patçriòð pie Qzd = 8300
kcal/m3, m3/h
Uzsildâmâ ûdens patçriòð, m3/h
Dzesçjamâ ðíidruma patçriòð, m3/h
Siltumtîklu ûdens temperatûra ieejâ,
0
C
Siltumtîklu ûdens temperatûra izejâ,
0
C
Temper-30 temperatûra ieejâ, 0C
Temper-30 temperatûra izejâ, 0C
Nosacîtais siltuma raþîgums, % no
nominâlâ
Patiesâ papildus jauda, MW
Elektroenerìijas paðpatçriòð, kW
Aprçíina
reþîms,
11,6 MW
1 GT+TT
papildus
3,3 MW
710
200
510
300
957
87
250
300
705
50
40
90
70
1/2 pa­
pildus
8,3 MW
GT+TT
40
35
25
20
30
25
25
30
30
25
90
60
100
60
100
2,0
3,3
9,5
5
8,3
21,5
10,4
31,0
ûdens­sil­dâ­mo kat­lu ar no­sa­cî­ju­mu,
ka sis­tç­ma spçj aiz­vie­tot ûdens­sil­
dâ­mâ kat­la slo­dzi lîdz tâ mi­ni­mu­ma
(10% no no­mi­nâ­lâs jau­das) sa­snieg­
ða­nai, t.i., ko­pç­jai sil­tum­sûk­òa jau­
dai jâ­bût 11,6 MWth. Sil­tum­sûk­òa
stan­dar­ta prin­ci­pi­âlâ shç­ma pie­
slçg­ða­nai pie TEC-1 sil­tum­ne­sç­jiem
ir pa­râ­dî­ta 4. at­tç­lâ.
Ap­rç­íi­nu vien­kâr­ðo­ða­nai ta­bu­lâ
sil­tum­tîk­lu dar­bî­bas pa­ra­met­ri no­
sa­cî­ti pie­òem­ti 40/70 0C. At­ka­rî­bâ
no tâ, cik lie­la ir dze­sç­ða­nas ðíid­
ru­ma tem­pe­ra­tû­ra iz­ejâ no sil­tum­
sûk­òa pie no­mi­nâ­lâ tem­pe­ra­tû­ras
kri­tu­ma 5 0C, ir at­ka­rî­ga pa­tie­sâ
sil­tum­sûk­òa jau­da. Ie­spç­ja­mie sil­
tum­sûk­òa dar­bî­bas re­þî­mi un îs­
te­nâ jau­da at­ka­rî­bâ no at­dze­sç­tâ
ðíid­ru­ma tem­pe­ra­tû­ras ir redzami
3. ta­bu­lâ.
Viens no pie­òem­ta­jiem ap­rç­íi­na
no­sa­cî­ju­miem ir: sûk­nim jâ­bût spç­
jî­gam dar­bo­ties ar mi­ni­mâ­lo ko­pç­jo
sil­tu­ma jau­du 1 MW. Otrs no­sa­cî­
jums – sil­tum­sûk­òiem jâ­spçj aiz­vie­
tot jau­das di­apa­zo­nu no 1 MW lîdz
ÛK mi­ni­mâ­la­jai slo­dzei 11 MW. Ko­
pç­jâ jau­da bûs 11,6 MW, bet la­ten­tâ
(ener­go­blo­ka dze­sç­ða­nas sis­tç­mas
sil­tu­ma) uti­li­zâ­ci­jas jau­da – 4,46
MW.
4. ta­bu­la. Ra­þo­ða­nas prog­ram­ma va­ri­an­tiem ar un bez sil­tum­sûk­òa uz­stâ­dî­ða­nas
MWh
RTEC-1
RTEC-2
ÛSK
SS
Kopâ
2011/5
Siltumenerìija
bez SS
ar SS
666 590
678 881
1 852 128
1 851 963
148 341
110 107
26 127
2 667 058
2 667 078
Elektroenerìija
bez SS
ar SS
656 818
668 906
2 402 797
2 402 649
3 059 616
3 071 555
Kurinâmais
bez SS
ar SS
1 472 199
1 499 195
4 932 944
4 932 590
160 634
118 835
17 386
6 565 777
6 568 006
ENERÌIJA UN PASAULE
55
siltumenerìija un ûdensapgâde
Ra­þo­ða­nas prog­ram­ma
1200
RTEC-2-1
RTEC-1
RTEC-2-2
SS
SK
1000
800
MW
600
400
200
stundas
0
1 49 97
145
241
193
289
337
385 433
481
529
577
625
673 721
5. at­tçls. Sil­tum­ener­ìi­jas iz­strâ­de va­ri­an­t am ar sil­tum­sûk­òa uz­stâ­d î­ða­nu (jan­vâ­ris)
120
RTEC-1
SS
RTEC-2-1
RTEC-2-2
SK
100
MW
80
60
40
Ti­ka ap­rç­í i­nâ­ta ra­þo­ða­nas prog­
ram­ma di­v iem ie­spç­ja­miem va­r i­a n­
tiem: ar un bez sil­tum­sûk­òa uz­stâ­
dî­ða­nas (4. tabula). Sa­lî­dzi­not abus
va­r i­a n­tus, var kon­sta­tçt, ka sil­tum­
sûk­òa uz­stâ­d î­ða­nas re­zul­tâ­tâ sil­tum­
ener­ì i­jas iz­strâ­de ûdens­sil­dâ­majos
kat­los sa­ma­zi­nâs par 38,2 GWh,
sa­v u­kârt Rî­gas TEC-1 ko­ìe­ne­râ­ci­
jas ener­go­blo­ka iz­strâ­de pie­aug par
12,3 GWh. Ab­sor­bci­jas sil­tum­sûk­n is
sa­ra­þos 26,1 GWh sil­tum­ener­ì i­jas.
Vien­lai­cî­g i par 12,1 GWh pie­aug elek­
tro­ener­ì i­jas iz­strâ­de Rî­gas TEC-1.
Va­r i­a n­tâ ar sil­tum­sûk­òa uz­stâ­d î­ða­
nu ku­r i­nâ­mâ pa­tç­r iòð pie­aug ne­no­zî­
mî­g i (ti­kai par 2,2 GWh), kas no­zî­mç
ku­r i­nâ­mâ eko­no­mi­ju.
Ap­ku­res pe­ri­odâ sil­tum­sûk­nis sâk
strâ­dât ti­kai pie tem­pe­ra­tû­ras, kas ir
zem­âka par -8 0C, kad Rî­gas TEC-1 un
TEC-2 ko­ìe­ne­râ­ci­jas ener­go­blo­ki ir pil­
nî­ba no­slo­go­ti. Fak­tis­ki sil­tum­sûk­nis
aiz­vie­to ûdens­sil­dâ­mos kat­lus. Sa­lî­
dzi­nâ­ju­mâ ar pâ­rç­jiem avo­tiem sil­tum­
sûk­òa de­vums sil­tu­ma slo­dzes no­dro­
ði­nâ­ða­nâ zie­mas lai­kâ ir ne­no­zî­mîgs
(5. attçls).
Va­sa­ras lai­kâ sil­tum­sûk­nis pil­nî­bâ
vai da­ïç­ji aiz­vie­to ûdens­sil­dâ­mos kat­
lus, no­dro­ði­not arî ko­ìe­ne­râ­ci­jas ener­
go­blo­ka la­bâ­ko no­slo­dzi (6. attçls). Res­
pek­tî­vi, pa­lie­li­nâs arî elek­tro­ener­ì i­jas
iz­strâ­de.
20
stundas
0
1
49
97
145
193
241
289
337
385 433
481
529
577
625
673 721
6. at­tçls. Sil­tum­ener­ìi­jas iz­strâ­de va­ri­an­t am ar sil­tum­sûk­òa uz­stâ­d î­ða­nu (jû­nijs)
7. at­tçls. Rî­gas TEC-1 sil­tum­sûk­òa po­ten­ci­âlâ uz­stâ­d î­ða­nas vie­t a
56
ENERÌIJA UN PASAULE
Pro­jek­ta eko­no­mis­kie râ­dî­tâ­ji
Vi­dç­jâ LiBr ab­sor­bci­jas sil­tum­sûk­
òu ce­na tiek no­teik­ta pçc dze­sç­jo­ðâs
jau­das, un pie ra­þî­bas ap­tu­ve­ni 3 MW
vi­dç­ji sa­stâ­da 190 EUR/kW uz­stâ­dî­tâs
dze­sç­jo­ðâs jau­das. Sa­ska­òâ ar eks­per­
tu vçr­tç­ju­mu di­vu sil­tum­sûk­òu (ar ie­
bû­vç­tiem deg­ïiem) uz­stâ­dî­ða­na orien­
tç­jo­ði va­rç­tu iz­mak­sât ap 1,23 milj.
Ls, ie­skai­tot ie­kâr­tas, cel­tnie­cî­bas un
mon­tâ­þas iz­mak­sas.
Sa­ska­òâ ar veik­ta­jiem ap­rç­íi­niem,
ab­sor­bci­jas sil­tum­sûk­òa uz­stâ­dî­ða­na
Rî­gas TEC-1 at­mak­sâ­jas 11 ga­du lai­
kâ, NPV uz 10 ga­diem bû­tu 672 tûkst.
Ls, bet IRR – 14,4%.
Rî­gas TEC-1 sil­tum­sûk­òa po­ten­
ci­âlâ uz­stâ­dî­ða­nas vie­ta ie­spç­ja­ma
bla­kus elek­tro­sta­ci­jas ad­mi­nis­tra­tî­
va­jam kor­pu­sam (7. attçls). Pie­vie­
no­ju­ma vie­ta dze­sç­ða­nas sis­tç­mai
at­ro­das bla­kus. Lau­kums nav ap­
bû­vçts, zem plâ­no­tâ bûv­lau­ku­ma
nav ne­kâ­du in­þe­nier­ko­mu­ni­kâ­ci­ju,
ku­ras bû­tu jâ­pâr­liek. E&P
2011/5
siltumenerìija un ûdensapgâde
Teh­no­lo­ìis­ka­jos pro­ce­sos
ne­iz­man­to­tâ sil­tu­ma uti­li­zç­ða­na
elek­tro­ener­ìi­jas ra­þo­ða­nai
N
â­kot­nes iz­aici­nâ­jums ir ap­kâr­tç­jai vi­dei drau­dzî­ga elek­tro­ener­ìi­jas ra­þo­ða­na. Fo­si­lâ ku­ri­nâ­mâ iz­sî­k u­ma
ten­den­ces, augo­ðâs ce­nas un kai­tî­gâ ie­tek­me uz kli­ma­ta pâr­mai­òâm, atom­ener­ìi­jas pie­augo­ðie ris­ki, at­jau­
no­ja­mo ener­go­re­sur­su ne­spç­ja no­dro­ði­nât elek­tris­kâs bâ­zes jau­das – ko­pâ ar aiz­vien pie­augo­ðo pie­pra­sî­ju­mu
pçc elek­tro­ener­ìi­jas tas viss liek mek­lçt iz­klie­dç­to ra­þo­ða­nas jau­du teh­nis­kos ri­si­nâ­ju­mus, un ra­þo­ða­nas teh­no­lo­
ìis­ka­jos pro­ce­sos ne­iz­man­to­tais sil­tums ir vie­na no ie­spç­jâm.
Ir dau­dzas no­z a­res, ku­r âs ne­iz­man­to­tais sil­tums glu­þi vien­kâr­ði tiek “no­sviests zem­ç”: caur dze­sç­ða­nas tor­òiem,
ven­ti­la­to­riem vai ka­na­li­zâ­ci­jâ – sa­jau­cot pâ­r âk kar­s tu ûde­ni dze­sç­ða­nas no­lû­kos ar pie­eja­mo auk­s to ûde­ni. Tiek lçsts,
ka pa­sau­les rûp­nie­cî­bâ tâ­dç­jâ­di zau­dç­tâ sil­tu­ma ap­joms pað­reiz pâr­sniedz iz­man­to­ja­mo at­jau­no­ja­mo ener­go­re­sur­su
îpat­sva­ru. Arî Lat­vi­jâ no­teik­ti ir dau­dzas no­za­res (tos­tarp pa­pî­r a un koks­nes pâr­s trâ­des no­z a­res, elek­tro­ener­ìi­jas
ra­þo­ða­na bi­ogâ­zes elek­tro­s ta­ci­jâs), ku­r âs ne­iz­man­to­to sil­tu­mu lîdz ðim nav bi­jis pie­òemts uti­li­zçt fi­nan­si­âlu ap­svç­
ru­mu dçï. Bet si­tu­âci­ja mai­nâs – ir un bûs pie­ejams ES lîdz­fi­nan­sç­jums ener­go­efek­ti­vi­tâ­tes pa­aug­s ti­nâ­ða­nai.
Ju­ris Go­lu­novs, Rî­gas Ener­ìç­ti­k as aìen­tû­ras Ener­go­efek­ti­vi­t â­tes in­for­mâ­ci­jas cen­tra va­d î­t âjs
Or­ga­nis­kâ Ren­ki­na cik­la teh­no­lo­ìi­ja (ORC) ko­ìe­ne­râ­ci­jâ
Tâ ir jau sa­mç­râ pa­zîs­ta­ma un
pâr­bau­dî­ta. Arî Lat­vi­jâ jau nâ­ka­
ma­jâ ga­dâ va­rç­tu tikt no­do­tas eks­
plu­atâ­ci­jâ pâr­is bi­oma­sas ko­ìe­ne­râ­
ci­jas sta­ci­jas (0,6 MWel un 4 MWel ).
Ðâ­du TEC ga­dî­ju­mos pa­rasts ri­si­
nâ­jums ir kat­lie­kâr­tâs ORC dar­bi­
nâ­ða­nai kâ sil­tum­ne­sç­ju iz­man­tot
ter­mo­eï­ïu.
ORC ir sa­îsi­nâ­jums no an­gïu va­
lo­das Or­ga­nic Ran­ki­ne Cycle (Ren­
ki­na or­ga­nis­kais cikls). Ðî ir pa­
ten­tç­ta teh­no­lo­ì i­ja, jo, at­ka­rî­bâ no
dar­ba tem­pe­ra­tû­ras, ORC ie­kâr­tâ
tiek iz­man­to­tas da­þâ­das dar­ba vie­
las vai or­ga­nis­kie sil­tum­ne­sç­ji (si­li­
ko­na eï­ïa, n-bu­tâns un ci­ti).
ORC ie­kâr­ta sa­stâv no tâ­dâm
pa­ðâm kom­po­nen­tçm kâ ci­tas tvai­
ka tur­bî­nas. At­ðíi­rî­ba ir tâ­da, ka
ORC ir ie­kâr­ta ar slçg­tu kon­tû­ru.
Cç­lo­nis, kâ­pçc ORC ie­kâr­tas tiek
iz­man­to­tas ar­vien pla­ðâk, ir ar­vien
pie­augo­ðâ elek­tro­ener­ì i­jas ce­na, ðo
ie­kâr­tu augst­ais liet­de­rî­bas ko­efi­
cients un dro­ðî­ba.
ORC ie­kâr­tas elek­tris­kais liet­de­
rî­bas ko­efi­cients ir ap­tu­ve­ni 17–20%
no pie­va­dî­tâs jau­das, di­apa­zo­nâ no
0,5 lîdz 2 MW (ORC ie­kâr­tas pað­
pa­tç­ri­òu ie­skai­tot). Starp kla­sis­ka­
jiem tvai­ka tur­bî­nu/ tvai­ka ma­ðî­nu
58
ENERÌIJA UN PASAULE
ELEKTRO PIESLÇGUMS TÎKLAM
AVÂRIJAS DZESÇTÂJS
ORC MODULIS
KOKSNES
ÞÂVÇÐANA
ZEMAS TEMPERATÛRAS TERMOEÏÏAS LOKS
AUGSTAS TEMPERATÛRAS TERMOEÏÏAS LOKS
CENTRALIZÇTAS
APKURES SISTÇMAS
TERMINÂLÂS EÏÏAS KATLS
(ÐÍELDA, SKAIDAS, MIZA, KÛDRA)
KARSTÂ ÛDENS LOKS
1. at­tçls. ORC ko­ìe­ne­râ­ci­jas sta­ci­jas blok­shç­mas pie­mçrs (avots SI­A FIL­TER “Avî­ze”)
1. ta­bu­la. Da­þâ­du bi­oma­sas ku­ri­nâ­mâ ko­ìe­ne­r â­ci­jas ie­kâr­tu sa­lî­dzi­nâ­jums.
Tehnoloìija
Izmak- Priekðrocîbas
sas
EUR/k
Wel
Tvaika cikls
Ø
attîstîta un
(turbîna, virzuïu
pârbaudîta tehnoloìija
7%
(16
atm)
dzinçjs)
1500- Ø iespçja modernizçt
23% (30 atm)
2000 esoðu katlu
44% (65 atm)
Ø
relatîvi zemas
investîcijas
ORC – Organiskais Renkina
17%
3000
cikls
Elektriskâ
efektivitâte
Stirlinga dzinçjs
12%
Koksnes
gazifikâcija
20-40%
komplekta konstrukcija
1500- iespçjami mazas jaudas
2000 projekti
zems trokðòa lîmenis
augsta elektriskâ
2000efektivitâte
5000
Trûkumi
nepiecieðams tvaiks ar
augstu spiedienu
Ø zema elektriskâ efektivitâte
Ø augstas remonta izmaksas
Ø
Relatîvi augstas investîcijas
Nepietiekoða pieredze
Ø Dârgas termoeïïas
Ø nepiecieðama cieto daïiòu
attîrîðanas sistçma
Ø zema elektriskâ
efektivitâte
sareþìîta gâzu attîrîðana
nepiecieðams kurinâmais ar
viendabîgo mitrumu
Ø
Ø
Avots: Ed­gars Vî­gants “Bi­oma­sas iz­man­to­ða­nas per­spek­tî­vas sil­tum­ap­gâ­dç un
ko­ìe­ne­râ­ci­jâ”VI­DE UN ENER­GI­JA 2008 (2008.gada 27.–28. no­vem­bris, Rî­ga)
2011/5
siltumenerìija un ûdensapgâde
kom­plek­tiem ða­jâ jau­du di­apa­zo­nâ
ir grû­ti at­rast ie­kâr­tas, kam ir lîdz­
vçr­tîgs liet­de­rî­bas ko­efi­cients.
Ti­pis­kas ORC shç­mas dar­bî­bas
ap­raksts ir ðâds. No kat­la sil­tum­
ne­sçjs (ter­mo­eï­ïa) tiek pa­dots uz
ORC cik­la ko­ìe­ne­râ­ci­jas ie­kâr­tu.
Ko­ìe­ne­râ­ci­jas ie­kâr­tâ ter­mo­eï­ïa
no­nâk sil­tum­mai­n î, ku­ra se­kun­
dâ­râ pus­e dar­bo­jas kâ iz­tvai­ko­tâjs
tur­bî­nas kon­tû­ra or­ga­n is­ka­jam
dar­ba ðíid­r u­mam. Tvaiks dar­bi­
na tur­bî­nu, ku­ra sa­v u­kârt grieþ
asin­hro­no elek­tro­ìe­ne­ra­to­r u, un
sa­ra­þo­tâ elek­tro­ener­ì i­ja tiek da­ïç­ji
iz­man­to­ta teh­no­lo­ì is­ka­jâ ie­kâr­tâ,
bet lie­lâ­kâ da­ïa tiek no­do­ta ko­pç­
jâ elek­tro­tîk­lâ. No tur­bî­nas ter­mo­
eï­ïas tvaiks iz­iet caur di­v iem sil­
tum­mai­ò iem. Pir­mais dar­bo­jas kâ
tur­bî­nas kon­tû­ra dar­ba ðíid­r u­ma
priekð­sil­dî­tâjs pirms iz­tvai­ko­tâ­ja,
bet otrs – kâ kon­den­sâ­ci­jas ie­kâr­ta
un sil­tum­tîk­la ûdens sil­dî­tâjs. Ða­
jos sil­tu­mmai­òos tur­bî­nas kon­tû­ra
tvaiks zau­dç tem­pe­ra­tû­r u (kon­den­
sç­jas), pâr­iet ðíid­râ ag­re­gât­stâ­
vok­lî un ar cir­ku­lâ­ci­jas sûk­n i tiek
pa­dots at­pa­kaï iz­tvai­ko­tâ­jâ. At­
ðíi­r î­bâ no pla­ði ­lie­to­ta­jâm tvai­ka
tur­bî­nâm, ORC ie­kâr­tâ tur­bî­nas
grie­ða­nai tiek iz­man­tots or­ga­n is­
kâs eï­ïas tvaiks, ku­ra mo­le­ku­lâ­râ
ma­sa ir èetr­as rei­zes lie­lâ­ka. Lîdz
ar to ie­kâr­ta dar­bo­jas ar ie­vç­ro­ja­
mi zem­â ku tem­pe­ra­tû­r u un dar­ba
spie­die­nu. Nav ne­pie­cie­ða­ma ûdens
sa­ga­ta­vo­ða­nas ie­kâr­ta. Tur­bî­na
dar­bo­jas ar zem­â kiem ap­g rie­zie­
niem – lîdz ar to pa­lie­li­nâs tâs dar­
ba mûþs un bû­tis­ki sa­ma­zi­nâs il­
gter­mi­òa eks­plu­atâ­ci­jas iz­mak­sas.
ORC mo­du­lis ir au­to­no­ma vie­nî­
ba, un ne­pie­cie­ða­mî­bas ga­dî­ju­mâ
ie­spç­jams no­dro­ði­nât kom­plek­sa
dar­bî­bu ter­mo­f i­kâ­ci­jas re­þî­mâ, ne­
sa­ma­zi­no­ties tâ ko­pç­jam liet­de­rî­
bas ko­efi­cien­tam.
Ko­ìe­ne­râ­ci­jas ie­kâr­tas sa­ra­þo­tâ
elek­tro­ener­ì i­ja tiek no­do­ta ko­pç­
jâ elek­tro­tîk­lâ, bet sil­tum­ener­ì i­ja
– sil­tum­ener­ì i­jas pâr­va­des vai sa­
da­les tîk­lâ. Pla­ðâk pa­zîs­ta­mais ap­
rak­stî­tâs ORC ie­kâr­tas ra­þo­tâjs ir
Tur­bo­den.
Ir iz­strâ­dâts arî ORC pie­lie­to­
jums elek­tro­ener­ì i­jas ra­þo­ða­nai no
sil­tum­ne­sç­ja ûdens, ar tem­pe­ra­
tû­r u, sâ­kot no +55oC un augst­â ku.
Ðâ­das teh­no­lo­ì i­jas ra­þo­ða­na ir iz­
strâ­dâ­ta un rûp­nie­cis­kas ra­þo­ða­
nas ap­jo­mi ir sa­snieg­ti zvied­r u
fir­mâ Op­con.
Tâ­dç­jâ­di kar­stais ûdens sil­tum­
2011/5
Elek­tro­ener­ìi­jas ra­þo­ða­na no kar­stâ ûdens
Ðâ­dâm no +55oC un augst­âkâm tem­pe­ra­tû­râm tiek pie­mek­lçts tâds dar­ba
ðíid­rums, ku­ra vâ­rî­ða­nâs tem­pe­ra­tû­ra ir zem­âka par ûdens tem­pe­ra­tû­ru.
Siltumnesçja – ûdens - padeve no
tehnoloìiska procesa (procesâ
neizmantotâs siltumenerìijas
pârpalikums karsta ûdens veidâ)
Siltumnesçja – ûdens – atgaita
GÂZE
IZTVAICÇTÂJS
SÛKNIS
sapâroto skrûvju
tipa turbîna
ÌENERATORS
KONDENSATORS
ÐÍIDRUMS
dzesçðanas
ûdens padeve
dzesçðanas
ûdens atgaita
2. at­tçls. Elek­tro­ener­ìi­jas ra­þo­ða­nas shç­ma ar ORC teh­no­lo­ìi­jas pie­lie­to­ju­mu
(Op­con iz­strâ­de. Avots: http:www.op­con.se)
mai­nî uz­kar­sç dar­ba ðíid­ru­mu, lîdz tas mai­na ag­re­gât­stâ­vok­li no ðíid­ra
uz gâz­vei­da, gâ­ze iz­ple­ðas ek­span­de­rî, kas dar­bi­na tur­bî­nu, ku­ra, sa­vu­
kârt, ir sa­jûg­ta ar elek­tro­ìe­ne­ra­to­ru. No­tei­co­ða lo­ma te ir arî SRM (Sven­
ska Ro­tor Mas­ki­ner) tur­bî­nas iz­pil­dî­ju­mam. Fir­ma, ku­rai ir lie­la pie­re­dze
tur­bo­kom­pre­so­ru iz­strâ­dç, ðim no­lû­kam ir ra­dî­ju­si sa­pâ­ro­to skrûv­ju tur­
bî­nu. Pçc tur­bî­nas dar­ba vie­la tiek at­dze­sç­ta sil­tum­mai­nî ar dzesçðanai
îpaði pie­va­dî­tu ûde­ni, sûk­nî tâs spie­diens tiek pa­aug­sti­nâts lîdz 30 bar un
at­g rie­þas at­pa­kaï pir­ma­jâ sil­tum­mai­nî.
Ie­kâr­tas dar­bî­bas efek­ti­vi­tâ­te tiek kon­tro­lç­ta, uz­tu­rot no­teik­tu pie­va­dî­
tâ kar­stâ ûdens un pie­va­dî­tâ dze­sç­ða­nas ûdens tem­pe­ra­tû­ru di­fe­ren­ci.
Ap­tu­ve­nu priekð­sta­tu par abu mi­nç­to pie­va­dâ­mo ûdens tem­pe­ra­tû­ru jau­dâm
sniedz 2. ta­bu­la, ku­râ ir ie­tver­ti ap­rç­íi­na ûdens plûs­mu di­apa­zo­ni ORC lo­ka
sil­tum­mai­òos Powerbox elek­tris­ko jau­du di­apa­zo­nam no 400 kW lîdz 800 kW.
2. ta­bu­la. Ap­rç­íi­na plûs­mas at­ka­rî­bâ no pie­eja­mâs uti­li­zç­ja­mâ ûdens
tem­pe­r a­tû­r as un dze­sç­ða­nas ûdens tem­pe­r a­tû­r as.
Neizmantotais
55-65oC
siltums (NS)
Dzesçðanas
NS m3/h DzÛ m3/h
ûdens (DzÛ)
65-80 oC
80-100 oC
100-125oC
NS m3/h
DzÛ m3/h NS m3/h DzÛ m3/h NS m3/h
0-10 oC
200-350
540-1000
150-400
375-1000
125-400 250-1000
10-20 C
350-500
700-1000
150-500
375-1000
160-450 320-1000 120-270
20-30 C
-
-
200-500
650-1000 220-500 440-1000 155-400
30-40 C
-
-
-
o
o
o
-
95-200
340-500 680-1000 210-450
DzÛ
m3/h
1901000
2401000
3101000
4201000
Avots: http:www.op­con.se “Op­con Powebox Emis­si­on fre­e elec­tric power – Trans­form
waste he­at to new power pro­duc­ti­on”
Ne­pie­cie­ða­mî­bas ga­dî­ju­mâ ie­kâr­tu var pa­pil­di­nât ar ap­rî­ko­ju­mu, kas
pâr­vei­do kar­sta­jâ ûde­nî teh­no­lo­ì is­kos pro­ce­sos ne­iz­man­to­tu tvai­ku.
Kar­stâ ûdens iz­man­to­ða­nai ir pie­lâ­go­tas ie­kâr­tu jau­das. Par op­ti­mâ­lâ­ko
sç­rij­vei­da ra­þo­ða­nai ir at­zî­ta jau­da 0,7 MWel (ak­tu­âlais pie­dâ­vâ­tais jau­du
di­apa­zons ir 0,4 MWel lîdz 0,8 MWel). Ðâ­das ie­kâr­tas tiek ra­þo­tas ar zî­mo­
lu – Powerbox , un ra­þot­nç tâs sa­mon­tç­mo­du­ïos, ku­ru ap­tu­ve­ni iz­mç­ri ir:
ga­rums – 11,5 m, pla­tums – 3 m, augs­tums – 4,5 m.
Otrs ie­vç­ro­jams teh­no­lo­ì i­jas pie­lie­to­jums so­lâs bût dî­zeï­dzi­nç­ju (ku­ì u
un au­to­mo­bi­ïu) un dî­zeï­ìe­ne­ra­to­ru ap­rî­ko­ða­na ar Op­con fir­mas ORC teh­
no­lo­ì i­ju to efek­ti­vi­tâ­tes pa­aug­sti­nâ­ða­nai.
ORC iz­man­to­ða­nu dî­zeï­ìe­ne­ra­to­ru efek­ti­vi­tâ­tes pa­aug­sti­nâ­ða­nai pað­
reiz Aus­trâ­li­jâ re­ali­zç Op­con Ener­ji (sk. 3. at­tç­lu).
ENERÌIJA UN PASAULE
59
siltumenerìija un ûdensapgâde
Elek­tro­ener­ìi­jas ra­þo­ða­na
sil­tu­ma dzi­nç­jâ ar og­lek­ïa
di­ok­sî­du kâ dar­ba vie­lu
37oC
DZESÇTÂJVIELAS
ÌENERATORS
KONDENSATORS
SÛKNIS
IZTVAICÇTÂJS
700kWe
25 oC
135 oC
110 oC
3. at­tçls. ORC iz­man­to­ða­na dî­zeï­ìe­ne­ra­to­ru efek­ti­vi­t â­tes pa­aug­sti­nâ­ða­nai.
Avots http:www.op­con.se
Neizmantotâ
siltuma avots
Siltummainis
bar: 10,000
psi: 145,037
CIETS
1,000
14,503
Turbîna
SUPERKRITISKS
ÐÍIDRUMS
ÐÍIDRUMS
100
1,450
Rekoperators
10
145
GÂZE
TRÎSKÂRÐAIS
PUNKTS
Kondensators
1
14,5
Sûknis
4. at­tçls. Ec­ho­gen sil­tu­ma dzi­nç­ja pro­ce­su
plûs­mu vien­kâr­ðo­t a dia­gram­ma.(Avots:
Mic­ha­el Per­sic­hil­li, Timothy Held, Step­
hen Hos­tler, Edward Zdankiewicz, Da­vid
Klapp. “Trans­for­ming Waste He­at to Power
thro­ugh De­ve­lop­ment of a CO2 - Ba­sed
Power Cycle” . Pre­zen­tçts Elec­tric Power
Expo 2011, 10-12 May, 2011, Ro­se­mo­unt,
IL U.S.A)
60
ENERÌIJA UN PASAULE
-73
-100
-23
-10
27
80
77
170
127
260
TEMPERATÛRA
5. at­tçls. Spie­die­na un tem­pe­ra­tû­ras (PT)
dia­gram­ma og­lek­ïa di­ok­sî­da da­þ â­dos ag­
re­gât­stâ­vok­ïos. (Avots: Mic­ha­el Per­sic­hil­li,
Timothy Held, Step­hen Hos­tler, Edward
Zdankiewicz, Da­vid Klapp. “Trans­for­ming
Waste He­at to Power thro­ugh De­ve­lop­ment
of a CO2 - Ba­sed Power Cycle” . Pre­zen­tçts
Elec­tric Power Expo 2011, 10-12 May, 2011,
Ro­se­mo­unt, IL U.S.A)
Pç­dç­jâ lai­kâ elek­tro­ener­ì i­jas
ra­þo­ða­nai no teh­no­lo­ì is­kos pro­ce­
sos ne­iz­man­to­tâs sil­tum­ener­ì i­jas
prak­tis­ku pie­lie­to­ju­mu sâk gût teh­
no­lo­ì i­ja, kas lîdz ðim ir bi­ju­si ti­kai
pçt­nie­cî­bas ob­jekts. Tâs pa­ma­tâ ir
sil­tu­ma dzi­nçjs, ku­râ og­lek­ïa di­ok­
sîds, tâ sau­ktâ, su­per­kri­tis­kâ CO2
(su­per­cri­ti­cal CO2), turp­mâk ScCO2 ,
kâ dar­ba ðíid­rums tiek iz­man­to­ta
no­slçg­tâ Brei­to­na cik­la gâ­zes tur­bî­
nâ (Brayton-cycle gas tur­bi­ne). Sa­
vu­laik apzîmçjuma “su­per­cri­ti­cal”
vie­tâ ir ti­ku­ði lie­to­ti apzîmçjumi
“trans­cri­ti­cal” vai “hypercritical”,
tâ­dç­jâ­di at­ðíi­rot to no jau zi­nâ­mâ
su­per­kri­tis­kâ Ren­ki­na cik­la, ku­
râ dar­ba ðíid­rums tiek sa­spiests
lîdz spie­die­na vçr­tî­bâm virs kri­tis­
kâ spie­die­na ti­kai cik­la vie­nâ da­ïâ,
bet iz­ple­ðo­ties spie­diens sa­ma­zi­nâs
zem kri­tis­kâs vçr­tî­bas (Avots: Dos­
tal, V. et. al., “A Su­per­cri­ti­cal Car­
bon Dioxide Cycle for Next Ge­ne­ra­
ti­on Nuc­le­ar Re­ac­tors,” Re­port No.
MIT-ANP-TR-100, MIT Cen­ter for
Ad­van­ced Nuc­le­ar Energy System,
http://web.mit.edu/ca­nes/)
ScCO2 pç­tî­ju­mi ir veik­ti dau­
dzâs val­stîs. Ie­vç­ro­ja­mâ­kie no tiem
ir Sul­zer Bros (1948, ASV), An­ge­li­
no (1968, Itâ­li­ja), Gorkhstein, Ver­
khi­oker (1969, PSRS), Fe­her (1967,
ASV) u.c.
Pç­dç­jos ga­dos ASV kom­pâ­ni­ja
Ec­ho­gen Power Systems ir iz­strâ­
dâ­ju­si sil­tu­ma dzi­nç­ju elek­tro­ener­
ìi­jas ra­þo­ða­nai no teh­no­lo­ì is­kos
pro­ce­sos ne­iz­man­to­tâs sil­tum­ener­
ìi­jas (4. at­tçls), ku­râ tiek iz­man­tots
su­per­kri­tis­kais ðíid­rums ScCO2,
no­sau­cot ðo teh­no­lo­ì i­ju par “Ec­ho­
gen’s Ther­maf­fi­cient® Waste He­at
Recovery System”.
Su­per­kri­tis­kais ðíid­rums ir sub­
stan­ce pie tem­pe­ra­tû­ras un spie­die­
na vçr­tî­bâm, kas ir augst­âkas par
kri­tis­ko tem­pe­ra­tû­ru un spie­die­nu.
Kri­tis­kais punkts rak­stu­ro mak­si­
mâ­lâs vçr­tî­bas, pie ku­râm sub­stan­
ce var past­âvçt – tvaiks un ðíid­
rums ta­jâ ir lîdz­sva­râ. No gra­f i­ka
(5. at­tçls) iz­riet, ka og­lek­ïa di­ok­sîds
2011/5
siltumenerìija un ûdensapgâde
sa­gla­bâ kâ gâ­zes, tâ ðíid­
Maiòstrâvas
ru­ma îpa­ðî­bas sek­to­râ virs
ìenerators
kri­tis­kâ pun­kta (30,98°C
Kondensators
pie 73,78 bar).
Ec­ho­gen teh­no­lo­ì i­ja ir
iz­strâ­dâ­ta pri­mâ­râ sil­tu­
Sûknis
ma ne­sç­ja tem­pe­ra­tû­ru
di­apa­zo­nam 400°F lîdz >
1000°F (ap­mç­ram 204°C
lîdz > 538°) un jau­du di­aIesûknçðanas
CO2
Moritoringa
Ieguves Urbums
pa­zo­nam no 250 kWel lîdz
urbums
urbums
45 MWel. ScCO2 iz­man­
to­ða­nas priekð­ro­cî­bas ir
augst­âka ener­ì i­jas ra­þo­
ða­nas liet­de­rî­ba (sa­sniedz
70 m
30 m
30%) sa­lî­dzi­nâ­ju­mâ ar ORC
3,2 km
(sa­sniedz 20%), kâ arî ma­
125oC
zâ­ki ag­re­gâ­tu iz­mç­ri un
lîdz ar to arî ie­kâr­tu ra­þo­
6. at­tçls. Krein­f îl­das pro­jek­t a prin­ci­pi­âlâ shç­ma.
ða­nas iz­mak­sas.
Ðâ rak­sta tap­ða­nas lai­
kâ vai­râ­kos ma­su me­di­jos
pa­râ­dî­jâs in­for­mâ­ci­ja, ka Ec­ho­gen ScCO2 teh­no­lo­ì i­ju nâ­ka­ma­jâ ga­dâ ir pa­re­dzçts iz­man­tot elek­tro­ener­
ìi­jas ra­þo­ða­nai kom­plek­si ar ìe­oter­mâ­lo ener­ì i­ju. Ir pa­re­dzçts uz­stâ­dît di­vus tur­bî­nu mo­du­ïus ASV
Mis­si­si­pi ðta­ta Krein­f îl­dâ, kur Lav­ren­sa Tek­sa­sas Uni­ver­si­tâ­tes Ber­ke­le­jas Na­ci­onâ­lâs la­bo­ra­to­ri­jas
(Lawrence Berkeley Na­ti­onal Laboratory) zi­nât­nie­ki cer pir­mo rei­zi pa­sau­lç elek­tro­ener­ì i­ju ra­þot no
Ze­mes sil­tu­ma (pet­ro­ter­mâ­lâ ener­ì i­ja), iz­man­to­jot CO2, kas tiks ie­sûk­nçts ze­mes dzî­lçs ar no­teik­tu spie­
die­nu 3,2 km dzi­ïu­mâ, tur uz­kar­sçts un at­g riezts virs­ze­mç tur­bî­nas dar­bi­nâ­ða­nai (6. at­tçls).
Vçl vai­râk – di­vas mi­nç­tâs teh­no­lo­ì i­jas tiks ap­vie­no­tas ar tre­ðo: og­lek­ïa di­ok­sî­da no­gla­bâ­ða­nu
ze­mes dzî­lçs!
No shç­mas (6. at­tçls) iz­riet, ka pa­re­dzç­tâ tem­pe­ra­tû­ra, lîdz ku­rai va­rçs uz­kar­sçt CO2, ir 125°C. Ðâ­da
tem­pe­ra­tû­ra va­rç­tu bût pie­eja­ma arî Lat­vi­jas ìe­olo­ì is­ko ano­mâ­li­ju zo­nâs.
Se­ci­nâ­ju­mi
ORC iz­man­to­ða­nai ir vir­kne priekð­ro­cî­bu. Da­þas no tâm: pâr­bau­dî­ta prak­sç starp­tau­tis­kâ mç­ro­gâ, ir
iz­man­to­ja­ma gan kla­sis­ka­jâ ko­ìe­ne­râ­ci­jâ, gan ìe­oter­mâ­la­jâ ko­ìe­ne­râ­ci­jâ, sa­lî­dzi­no­ði pa­ro­cî­ga eks­plu­
atâ­ci­jâ, ïauj pa­aug­sti­nât ener­go­efek­ti­vi­tâ­ti un sa­ma­zi­nât CO2 emi­si­jas.
Ðo­brîd tâ vçl nav tik lç­ta teh­no­lo­ì i­ja, lai bez lîdz­f i­nan­sç­ju­ma bû­tu fi­nan­si­âli iz­de­vî­ga, bet – to pie­râ­
da arî Lat­vi­jâ îs­te­no­ja­mie sil­tum­ap­gâ­des pro­jek­ti – tâs iz­man­to­ða­na ir fi­nan­si­âli pa­ma­to­ta ar Ei­ro­pas
struk­tûr­fon­du lîdz­f i­nan­sç­ju­mu. Îpa­ði ak­tu­âli Lat­vi­jâ tas ir sa­ka­râ ar gai­dâ­mo apakð­ak­ti­vi­tâ­tes “Pa­sâ­
ku­mi uz­òç­mu­mu sil­tum­ap­gâ­des sis­tç­mu efek­ti­vi­tâ­tes pa­aug­sti­nâ­ða­nai” iz­vei­di, ðim mçr­íim pâr­da­lot
Ko­hç­zi­jas fon­da fi­nan­sç­ju­mu 13 mil­jo­nu la­tu ap­mç­râ no ak­ti­vi­tâ­tes “At­jau­no­ja­mo ener­go­re­sur­su iz­man­
to­jo­ðu ko­ìe­ne­râ­ci­jas elek­tro­sta­ci­ju at­tîs­tî­ba” fi­nan­sç­ju­ma at­li­ku­ma.
ORC Op­con pie­dâ­vâ­tâ teh­no­lo­ì i­ja ïauj pa­pil­dus ra­þot elek­tro­ener­ì i­ju – lîdz 20% no rûp­nie­cî­bâ, kon­
den­sâ­ci­jas elek­tro­sta­ci­jâs (pie­mç­ram, bi­ogâ­zes ku­ri­nâ­mâ elek­tro­ìe­ne­ra­to­ru blo­kos) u.c. ne­iz­lie­to­tâs sil­
tum­ener­ì i­jas, ku­ras tem­pe­ra­tû­ra pâr­sniedz +55°C.
Su­per­kri­tis­kâ og­lek­ïa di­ok­sî­da iz­man­to­ða­na elek­tro­ener­ì i­jas ra­þo­ða­nai sil­tu­ma dzi­nç­ju tur­bî­nâs pa­
gai­dâm vçl nav gu­vu­si tik pla­ðu pie­lie­to­ju­mu kâ ORC, bet sa­snieg­tie teh­nis­ki eko­no­mis­kie râ­dî­tâ­ji ir
ce­rî­g i pri­mâ­râ sil­tu­ma ne­sç­ja tem­pe­ra­tû­ru di­apa­zo­nâ virs 125°C. Tâ­tad ðai teh­no­lo­ì i­jai sâk ie­zî­mç­ties
sa­va pie­lie­to­ju­ma ni­ða at­tie­cî­bâ uz pie­eja­mâm sil­tu­ma ne­sç­ja tem­pe­ra­tû­râm, kâ­das rak­stu­ro teh­no­lo­ì is­
kos pro­ce­sos ne­iz­man­to­to sil­tum­ener­ì i­ju.
Ce­rîgs in­ves­tî­ci­ju iz­mak­su sa­ma­zi­nâ­ða­nas un efek­ti­vi­tâ­tes pa­aug­sti­nâ­ða­nas zi­òâ ir pir­mais mç­ì i­
nâ­jums iz­man­tot su­per­kri­tis­kâ og­lek­ïa di­ok­sî­du elek­tro­ener­ì i­jas ra­þo­ða­nai no at­jau­no­ja­mâs ener­ì i­jas
vei­da – ìe­oter­mâ­lâs ener­ì i­jas. E&P
2011/5
ENERÌIJA UN PASAULE
61
siltumenerìija un ûdensapgâde
Çku ener­go­efek­ti­vi­tâ­tes pra­sî­bas
Ei­ro­pas Sa­vie­nî­bas val­stîs
(2. da­ïa)
Ol­li Se­pa­nens, pro­fe­sors, REH­VA ìe­ne­râl­sek­re­t ârs un Teh­nis­kâs ko­mi­te­jas va­d î­t âjs (So­mi­ja)
Avots: Ener­go­ap­gâ­de (Энергосбережение), 2010. ga­da 7. nu­murs.
Raksts sa­ga­t a­vots, iz­man­to­jot REH­VA 54. ìe­ne­râ­la­jâ asam­ble­jâ (2010. ga­da mai­jâ) no­la­sî­t â re­fe­râ­t a ma­te­ri­âlus.
Çku sil­tum­ap­gâ­de
Ap­ku­res kat­lu ie­kâr­tas
Ap­ku­res ie­kâr­tu un kat­lu mi­ni­
mâ­lâs ener­go­efek­ti­vi­tâ­tes pra­sî­bas
ir no­teik­tas vai­ru­mâ ES val­stu,
diem­þçl pil­nî­g i vi­sâs val­stîs ðâ­di
kva­li­ta­tî­vi kri­tç­ri­ji nav no­for­mu­lç­
ti. Val­stîs, kur ðâ­di kri­tç­ri­ji ek­sis­tç,
tie ir pie­sais­tî­ti da­þâ­diem ap­ku­res
kat­lu vai sis­tç­mu rak­stur­lie­lu­miem,
kâ, pie­mç­ram, mi­ni­mâ­lai ie­kâr­
tu jau­dai, past­âvî­gai vai se­zo­nâ­lai
eks­plu­atâ­ci­jai. Ap­ku­res ie­kâr­tas
pa­va­do­ða­jos do­ku­men­tos pa­ras­
ti tiek no­râ­dî­ta to at­bil­stî­ba CEN
(Eiropas stan­dar­ti­zâ­ci­jas) stan­dar­
tiem (ar CE mar­íç­ju­mu). Tâ­pat ir
iz­strâ­dâ­tâs îpa­ðas mar­íç­ju­ma for­
mas at­se­v ið­í iem ap­ku­res bo­ile­r u
ti­piem (tâ dç­vç­ta­jiem kon­den­sâ­ci­jas
bo­ile­r iem) un pâr­vei­des ko­efi­cien­ti
sil­tum­sûk­òiem. Bo­ile­r u ie­kâr­tas
ir vi­sai bie­þi jâ­mai­na, to­mçr kon­
krç­ti to eks­plu­atâ­ci­jas pe­r i­odi var
62
ENERÌIJA UN PASAULE
bût vi­sai da­þâ­di. Dau­dzâs val­stîs
gan bo­ile­r u un ap­ku­res kat­lu re­
mont­u, gan arî to no­mai­òu vçl ar­
vien at­ïauts veikt ne­kva­li­f i­cç­tiem
spe­ci­âlis­tiem.
Ap­ku­res sis­tç­mas
Ûdens ra­di­ato­ru ap­ku­re Ei­ro­pâ
ir vi­siz­pla­tî­tâ­kais ap­ku­res veids, tâ­
pçc dau­dzâs val­stîs tiek no­teikts at­
pa­kaï plûs­to­ðâ ûdens tem­pe­ra­tû­ras
mak­si­mums, ku­ram pç­dç­jâ lai­kâ ir
ten­den­ce ar­vien vai­râk sa­ma­zi­nâ­
ties. Vai­ru­mâ val­stu ir iz­strâ­dâ­tas
pra­sî­bas sis­tç­mas ba­lan­sç­ða­nai un
au­to­mâ­tis­kâs va­dî­bas no­dro­ði­nâ­
ða­nai. Da­þos ga­dî­ju­mos kâ ob­li­gâ­ta
tiek no­teik­ta pra­sî­ba ie­viest sil­tu­
ma re­þî­mu re­g u­lâ­ci­jas ie­spç­jas ne
ti­kai çkâs vai to stâ­vos (zo­nâs), bet
arî at­se­við­íâs tel­pâs.
Vâ­ci­jâ jau ir ie­vies­ta pra­sî­ba no­
dro­ði­nât op­ti­mâ­lu ap­ku­res kat­lu ra­
þî­bas un sil­tu­ma slo­dzes at­tie­cî­bu.
Pra­sî­bas at­tie­cî­bâ uz spie­die­
na zu­du­miem ap­ku­res sis­tç­mu
Sâ­k ums 2011. ga­da 4. Nr.
hid­rau­lis­ka­jâs
ie­kâr­tâs,
ku­r u
mçr­í is ir no­dro­ði­nât sûk­òu elek­
tro­mo­to­r u ener­ì i­jas pa­tç­r i­òa sa­
ma­zi­nâ­tu ap­jo­mu, pa­gai­dâm nav
ie­v ies­tas ne­v ie­nâ ES val­stî, bet ðis
jau­tâ­jums tiek ap­lû­kots un ana­li­
zçts Vâ­ci­jâ, Slo­vç­ni­jâ un Liel­bri­
tâ­ni­jâ. Tomçr hid­rau­lis­ko sis­tç­mu
sûk­òu elek­tro­mo­to­r u pa­tç­rç­tâ elek­
tro­ener­ì i­ja prak­tis­k i vi­sâs val­stîs
ir ie­rç­í i­nâ­ta stan­dar­ta çku ener­
ìi­jas bi­lan­cç. Sûk­òu ener­go­efek­ti­
vi­tâ­tes kri­tç­r i­ji ir no­de­f i­nç­ti Vâ­ci­jâ
un Dâ­ni­jâ.
Sil­tum­ener­ìi­jas uz­skai­te
Pa­ras­t i sil­t um­ener­ì i­jas pa­t ç­
ri­ò a ap­joms sa­ma­z i­n âs par 15%,
ti­k ai uz­stâ­dot mo­der­n as sil­t um­
ener­ì i­jas uz­skai­t es ie­k âr­t as. Sil­
tum­ener­ì i­jas uz­skai­t es sis­t ç­m as
kïûst ar­v ien po­pu­lâ­râ­k as arî Cen­
trâ­lâs Ei­r o­pas val­stu daudz­d zî­
vok­ïu dzî­vo­ja­mâ fon­d a ob­jek­t os.
Ðâ­d a uz­skai­t e ir ob­l i­gâ­t a Vâ­c i­jâ
un Dâ­n i­jâ.
2011/5
siltumenerìija un ûdensapgâde
No 2012. ga­da Slo­vç­ni­jâ vi­siem
ap­ku­res ra­di­ato­riem jâ­bût ap­rî­ko­
tiem ar sil­tum­ener­ì i­jas uz­skai­tes
ie­spç­ju (op­ci­ju).
Vâ­ci­jâ pa­tç­rç­tâs sil­tum­ener­ì i­jas
ap­joms tiek vei­dots no di­viem kom­
po­nen­tiem – fik­sç­tâ da­ïa (30–50%)
un fak­tis­kâ, mai­nî­gâ da­ïa.
Nor­vç­ì i­jâ un Nî­der­lan­dç sil­tum­
ener­ì i­jas uz­skai­te nav ob­li­gâ­ta,
to­mçr dau­dzos dzî­vok­ïos uz­skai­tes
sis­tç­mas ir uz­stâ­dî­tas.
Sil­tum­ener­ì i­jas uz­skai­tes ie­kâr­
tas ne­tiek iz­man­to­tas Itâ­li­jâ un
Liel­bri­tâ­ni­jâ.
Ar­v ien bie­þâk tiek uz­stâ­dî­
tas
elek­tro­nis­kâs
sil­tum­ener­
ìi­jas uz­skai­tes sis­tç­mas, kas
ap­r î­ko­tas ar at­tâ­li­nâ­tu râ­dî­ju­mu no­
la­sî­ða­nas op­ci­ju (e-va­dî­bas sis­tç­mas
ie­tva­ros).
Sil­tum­tîk­lu sil­tum­izo­lâ­ci­ja
Sil­tum­tîk­lu un ci­tu sil­tum­ap­
gâ­des sis­tç­mu ele­men­tu sil­tum­
izo­lâ­ci­jas no­tei­ku­mi ir iz­strâ­dâ­ti
dau­dzâs Ei­ro­pas val­stîs, to­mçr ne
vien­mçr tie ir iz­teik­ti kvan­ti­ta­tî­vâ
iz­teik­smç (kon­krç­tâs mçr­vie­nî­bâs).
Ek­sis­tç daudz un da­þâ­du kar­stâ
ûdens cau­ru­ïu izo­lç­ða­nas me­to­di­
ku; tâ­pat vi­sai va­ri­ab­la ir sil­tum­
ener­ì i­jas aku­mu­lâ­ci­jas tver­tòu
sil­tum­izo­lâ­ci­ja.
kri­t ç­r i­jus, kat­râ val­stî no­t eik­t a sa­
va mi­n i­mâ­lâ/mak­si­mâ­lâ iekð­t el­pu
gai­sa tem­pe­ra­tû­ra zie­mas un va­
sa­ras pe­r i­odam. Zie­mas pe­r i­odâ ðî
tem­pe­ra­tû­ra ir vi­dç­ji 19–210 C, bet
va­sa­râ – 24–26 0 C (Liel­bri­t â­n i­jâ –
28 0 C). Çkas sil­tum­no­tu­r î­bas pa­ra­
met­r u iz­vçr­t ç­ju­mam pa­ras­ti tiek
pie­mç­ro­t as stan­dar­t a CEN EN
15251 pra­sî­bas, ku­râs de­mon­strç­
ta adap­tî­va pie­eja.
Vi­sâs val­stîs ir no­t eik­ti dze­sç­
ða­nas jau­du kva­l i­t a­tî­v ie ie­ro­be­þo­
Kar­stâ ûdens ap­gâ­des
sis­tç­mas
Kar­stâ ûdens sa­ga­ta­vo­ða­nai pa­tç­
rç­tâ ener­ìi­ja sa­stâ­da ie­vç­ro­ja­mu da­
ïu no ko­pç­jâs çkâ pa­tç­rç­tâs ener­ìi­jas.
Lai no­vçr­tç­tu un ap­rç­íi­nâ­tu kar­stâ
ûdens pa­tç­ri­òa ap­jo­mu, tiek iz­man­
to­tas se­ko­jo­ðas vie­nî­bas – kWh/m2
vai kWh/ie­dzî­vo­tâ­ju. Ne­vie­nâ ES
val­stî kar­stâ ûdens iz­man­to­ða­nas
pa­tç­riòð ne­tiek gra­dçts pçc iz­man­
to­to krâ­nu (ûdens pa­de­ves sis­tç­mas)
un ûdens pa­de­ves ie­kâr­tu ti­pa.
Kar­stâ ûdens ap­gâ­des sis­tç­mâ
pa­ras­ti tiek pa­dots ûdens, ku­ra
tem­pe­ra­tû­ra ir 50–60 0C; dau­dzâs
val­stîs, lai no­dro­ði­nâ­tu ûdens re­
sur­su tî­rî­bu (le­ì i­onel­las bak­tç­ri­ju
no­ga­li­nâ­ða­nu), rei­zi ne­dç­ïâ ûdens
tem­pe­ra­tû­ra cen­tra­li­zç­ta­jâ kar­stâ
ûdens ap­gâ­des sis­tç­mâ tiek pa­aug­
sti­nâ­ta lîdz 650C.
Zvied­ri­jâ un So­mi­jâ past­âv pra­
sî­ba, ka kar­stâ ûdens tem­pe­ra­tû­ra
ne­vie­nâ kar­stâ ûdens ap­gâ­des sis­
tç­mas pos­mâ ne­drîkst bût zem­âka
par 550C. Cir­ku­lâ­ci­ja kar­stâ ûdens
sis­tç­mâ ne­tiek pie­pra­sî­ta, to­mçr tâ
ir pie­ïau­ja­ma. So­mi­jâ ne­tiek uz­likts
par pie­nâ­ku­mu, to­mçr ir pie­ïau­ja­ma
sil­tu­ma re­ku­pe­râ­ci­ja (re­cir­ku­lâ­ci­ja)
no kar­stâ ûdens, kas iz­man­tots du­
ðâ, un ðis sil­tums tiek òemts vç­râ,
ap­rç­íi­not ko­pç­jos çkas ener­go­efek­
ti­vi­tâ­tes râ­dî­tâ­jus.
At­ðíi­rî­bâ no Z Ei­ro­pas, D Ei­ro­pâ
iz­man­to vien­kâr­ðâ­kas kar­stâ ûdens
ap­gâ­des sis­tç­mas vai arî iekð­tel­pâs
kar­stais ûdens vis­pâr ne­tiek pa­dots;
tas bû­tis­ki sa­ma­zi­na ðo çku ener­ì i­
jas pa­tç­ri­òa ap­jo­mu.
2011/5
At­ðíi­rî­bâ no Z Ei­ro­pas, D Ei­ro­pâ iz­man­to vien­kâr­ðâ­kas kar­stâ ûdens ap­gâ­des sis­tç­mas vai
arî iekð­tel­pâs kar­stais ûdens vis­pâr ne­tiek pa­dots; tas bû­tis­ki sa­ma­zi­na ðo çku ener­ìi­jas
pa­tç­ri­òa ap­jo­mu
Gai­sa ven­ti­lâ­ci­ja un
kon­di­ci­onç­ða­na
Gai­sa kon­d i­c i­onç­ða­nas jau­du
pa­l ie­l i­nâ­ða­nâs dçï vi­sâs val­stîs
pie­vçrð ar­v ien lie­lâ­ku uz­ma­n î­bu
ðo ie­kâr­tu ener­go­efek­ti­v i­t â­t es pa­
ra­met­r iem. Îpa­ði no­zî­m î­ga ðî pro­
blç­ma ir D Ei­ro­pas val­stîs, kur
elek­tro­ener­ì i­jas pa­t ç­r i­òa augs­t­â kais kâ­pums tiek sa­sniegts tie­
ði va­sa­ras pe­r i­odâ. Vi­sâs val­stîs
ir no­t eikts iekð­t el­pu gai­sa tem­pe­
ra­tû­ras mak­si­mums, ku­r u no­sa­k a
sa­bied­r î­bas ve­se­l î­bas re­g u­lâ­c i­jas
ak­ti, ne­v is do­ku­men­ti, ku­ros at­
ru­nâ­ta çku vai to in­þe­n ier­sis­t ç­mu
ener­go­efek­ti­v i­t â­t e. Lai no­de­f i­nç­tu
çku ener­go­efek­ti­v i­t â­t es re­fe­ren­ces
ju­m i, kas no­sa­k a arî AER avo­tu,
un, tâ­t ad, teh­no­lo­ì is­ko ino­vâ­c i­ju,
iz­man­t o­ða­nu. Labs re­zul­t âts tiek
sa­sniegts arî uz dze­sç­ða­nas jau­
du kvan­ti­t a­tî­vâs re­g u­lâ­c i­jas rç­
íi­na – tâ Liel­bri­t â­n i­jâ jû­n i­jâ no
6.00 lîdz 16.30, tiek pra­sîts, lai
35 kW/m 2 tik­tu no­d ro­ði­nâ­ti, kom­
bi­nç­jot sau­les ener­ì i­jas avo­tus un
çkas iek­ðç­jo ìe­ne­râ­c i­ju. Tâ­dç­jâ­d i
iekð­t el­pu gai­sa tem­pe­ra­tû­ras re­
gu­lâ­c i­ja va­sa­ras pe­r i­odâ ek­sis­t ç
vi­sâs ES val­stîs, to­mçr “aug­ðç­jo
vçr­tî­bu” gra­dâ­c i­ja at­ðíi­ras. Pie­
mç­ram, Fran­c i­jâ gai­sa kon­d i­c i­
onç­ða­nas sis­t ç­mas jâ­pâr­re­g u­lç tik
il­g i, ka­mçr to efek­ti­v i­t â­t es ­at­bilst
na­c i­onâ­la­jiem dze­sç­ða­nas ie­k âr­tu
eks­plu­atâ­c i­jas kri­t ç­r i­jiem.
ENERÌIJA UN PASAULE
63
siltumenerìija un ûdensapgâde
Gai­sa ap­mai­òas pra­sî­bas
dzî­vo­ja­mâs tel­pâs
Gai­sa ap­mai­òas pra­sî­bas
sa­bied­ris­kâs çkâs
Dau­dzas val­stis iekð­tel­pu gai­sa ven­ti­lâ­ci­jas stan­
dar­ti­zâ­ci­jai iz­man­to ES stan­dar­tu CEN 15251
(Fran­ci­ja, Vâ­ci­ja, Un­gâ­ri­ja, Nor­vç­ì i­ja), to­mçr ne­vie­
nâ no val­stîm tâ pra­sî­bas nav ob­li­gâ­tas. At­se­við­íâs
val­stîs no­teik­tas ðâ­das iekð­tel­pu gai­sa ap­mai­òas
re­g u­la­ri­tâ­tes pra­sî­bas:
Ø Nor­vç­ì i­jâ – mi­ni­mums 0,5 l/s un 7 l/s kat­ram
cil­vç­kam gu­ïam­is­ta­bâs;
Ø Slo­vç­ni­jâ – mi­ni­mums 0,6 l/h, kad tel­pas tiek
iz­man­to­tas; 0,2 l/h kâ bâ­zes pa­tç­riòð vi­su dien­nak­ti;
Ø
Dâ­ni­jâ – vi­sas dzî­vo­ja­mo tel­pu is­ta­bas tiek
ven­ti­lç­tas vien­lîdz in­ten­sî­vi, no­dro­ði­not gai­sa ap­
mai­òas in­ten­si­tâ­ti vis­maz 0,35 l/s/m2;
Ø So­mi­jâ – mi­ni­mâ­lais âr­a gai­sa pa­tç­r iòð – 6 l/c
uz cil­vç­ku vi­sos çku ti­pos (arî iz­glî­tî­bas ie­stâ­dçs);
mi­ni­mums 0,35 l/s/m2, kad çka tiek iz­man­to­ta un
015 l/s/m2, kad tâ ne­tiek iz­man­to­ta. Dzî­vo­ja­mâm
çkâm mi­ni­mâ­lais gai­sa pa­tç­riòð – 0,5 l/h;
Ø Nî­der­lan­dç – 0,9 l/s/m2 jaun­âm dzî­vo­ja­mâm
çkâm (uz iz­man­to­ja­mo pla­tî­bu)/vai 0,7 l/s/m2;
Ø Liel­bri­tâ­ni­jâ – 0,3 l/s/m2;
Ø Zvied­r i­jâ – mi­ni­mums 0,35 l/s/m2 çkas iz­man­
to­ða­nas lai­kâ un 0,10 l/s/m2 tad, kad çkâ cil­vç­ki
ne­uz­tu­ras;
Ø
Vâ­ci­jâ un Itâ­li­jâ pra­sî­bas gai­sa ap­mai­òas
in­ten­si­tâ­tei dzî­vo­ja­mâs çkâs nav de­f i­nç­tas.
Gais­a ap­mai­òas pra­sî­bas sa­bied­r is­kâs çkâs
pa­ras­ti tiek sais­tî­tas ar çkas eks­plu­atâ­ci­jas
re­þî­mu:
Ø
Fran­ci­jâ mi­ni­mâ­lais gai­sa pa­tç­riòð sa­bied­
ris­kâ çkâ ir 10 l/s uz cil­vç­ku, ja tel­pâs ne­tiek smç­
íçts vai ta­jâs nav iz­vie­to­ti îpa­ði gai­sa pie­sâr­òo­ju­ma
avo­ti;
Ø
Liel­bri­tâ­ni­jâ 8–10 l/s uz cil­vç­ku (2006.–
2010.);
Ø
Slo­vç­n i­jâ 4 l/s uz cil­vç­ku, kâ arî pa­pil­dus
pa­tç­r iòð, kas sais­tîts ar tel­pu gai­sa pie­sâr­òo­
ju­mu (bet ne ma­zâk par 0,2 l/h vi­sâm çkâm (no
2003. ga­da);
Ø
Un­gâ­ri­jâ 4–10 l/s uz vie­nu tel­pâ at­ro­do­ðos
cil­vç­ku;
Ø Nor­vç­ì i­jâ – 7 l/s uz vie­nu tel­pâ at­ro­do­ðos cil­
vç­ku, kâ arî pa­pil­dus ko­efi­cients – 0,7 l/s/m2. Kad
çka ne­tiek iz­man­to­ta sa­vam pri­mâ­ra­jam mçr­íim,
tad gai­sa ap­mai­òas mi­ni­mums ir 0.7 l/s/m2.
Sertificçðanai reìistrçtâs komerciâlâs çkas Eiropâ
Sertificçtâs komerciâlâs çkas Eiropâ
Pro­tams, pra­sî­bas mai­nâs at­bil­sto­ði sa­bied­ris­ko
çku ti­pam un eks­plu­atâ­ci­jas spe­ci­f i­kai – pie­mç­ram,
prak­tis­ki vi­sâs val­stîs ir iz­strâ­dâ­tas îpa­ðas pra­sî­
bas sko­lu çku iekð­tel­pu kli­ma­tam. Da­þâs val­stîs iz­
glî­tî­bas ie­stâ­þu çkâs ne­tiek iz­man­to­tas me­hâ­nis­kâs
ven­ti­lâ­ci­jas sis­tç­mas.
Komerciâlâs çkas Eiropâ, kas sertificçtas vai reìistrçtas sertifikâcijai saskaòâ ar DGNB, LEED, BREEAM un HQE çku energoefektivitâtes
protokolu prasîbâm (2011. gada maija dati)
64
ENERÌIJA UN PASAULE
2011/5
siltumenerìija un ûdensapgâde
Eiropas energoefektîvas bûvniecîbas paraugstunda Kanâdâ: Austrijas olimpiskâs vienîbas mâja Vistleras olimpiskajâ ciematâ. 2010. gads
Ven­ti­lâ­ci­jas sis­tç­mu ener­ìi­jas pa­tç­ri­òa pra­sî­bas
Da­þas ven­ti­lâ­ci­jas sis­tç­mu kon­struk­tî­vâs îpa­ðî­bas bû­tis­ki ie­tek­mç ðo sis­tç­mu ener­ì i­jas pa­tç­ri­òu: sil­tum­ener­ì i­
jas re­ku­pe­râ­ci­jas sis­tç­ma, her­mç­tis­kums un gais­va­du izo­lâ­ci­jas kva­li­tâ­te. Ïo­ti iz­pla­tî­ta ir sil­tum­ener­ì i­jas re­ku­pe­
râ­ci­jas mi­ni­mu­ma no­teik­ða­na, kas teh­nis­ki ir pa­nâ­ka­ma vai­râ­kos vei­dos.
Pa­ma­tâ sil­tum­ener­ì i­jas re­ku­pe­râ­ci­jas efek­ti­vi­tâ­ti iz­sa­ka tem­pe­ra­tû­râ no 65–75% (Slo­vç­ni­jâ) lîdz 90% (Nî­der­
lan­dç). So­mi­jâ re­ku­pe­râ­ci­jas efek­ti­vi­tâ­te tiek iz­rç­íi­nâ­ta vi­sai çkai ga­da grie­zu­mâ – ða­jâ val­stî efek­tî­vi fun­kci­onç­
jo­ða ven­ti­lâ­ci­jas sis­tç­ma ir tâ­da, kur tiek “at­g riez­ti” otr­rei­zç­jai iz­man­to­ða­nai ap­mç­ram 45% ven­ti­lâ­ci­jas sis­tç­mu
sil­tum­ener­ì i­jas.
Ven­ti­lâ­ci­jas sis­tç­mas sum­mâ­ro jau­du re­g u­lç, òe­mot vç­râ at­se­við­íu ven­ti­la­to­ru jau­du, gais­va­du sis­tç­mas iz­bû­
ves efek­ti­vi­tâ­ti un ven­ti­la­to­ru efek­ti­vi­tâ­ti, iz­teik­tu kWh/m3 pa­do­tâ gai­sa.
Tâ­pat tiek iz­vir­zî­tas ener­go­efek­ti­vi­tâ­tes pra­sî­bas arî elek­tro­mo­to­riem, kas dar­bi­na ven­ti­la­to­rus.
Dau­dzâs val­stîs ir no­de­f i­nç­tas gais­va­du her­mç­tis­ku­ma un sil­tum­izo­lâ­ci­jas pra­sî­bas.
Bûv­nie­cî­bas reg­la­men­tu efek­ti­vi­tâ­tes pa­aug­sti­nâ­ða­nas per­spek­tî­vas
1) Ir jâ­no­sa­ka jaun­as jo­mas un vei­di, kâ
çku ener­go­veikt­spç­jas di­rek­tî­vas EPBD 2010
ie­tva­ros vçl vai­râk pa­aug­sti­nât çku ener­go­
efek­ti­vi­tâ­tes un veikt­spç­jas pa­ra­met­rus;
ir ne­pie­cie­ðams:
2) iz­strâ­dât vie­no­tas ES pra­sî­bas no AER
avo­tiem ra­þo­tâs ener­ì i­jas pro­cen­tu­âlâ îpat­
sva­ra no­teik­ða­nai (pa­tç­ri­òam çkâs);
3) ak­tu­ali­zçt tâs çku ener­go­efek­ti­vi­tâ­tes
ap­rç­íi­na me­to­di­kas, ku­râs tiek òem­ta vç­râ
jaun­u, ino­va­tî­vu teh­no­lo­ì i­ju iz­man­to­ða­na;
4) iz­strâ­dât in­þe­nier­teh­nis­ko ie­kâr­tu eks­
plu­atâ­ci­jas stan­dar­ti­zç­tus gra­f i­kus, kas
ïau­tu ie­g ût ti­ca­mus sa­lî­dzi­no­ðos da­tus par
da­þâ­du ie­kâr­tu vai sis­tç­mu fun­kci­ona­li­tâ­ti;
5) ra­dît vien­kâr­ðas, bet efek­tî­vas çkas
her­mç­tis­ku­ma no­teik­ða­nas me­to­di­kas;
6) uni­f i­cçt iekð­tel­pu gai­sa ven­ti­lâ­ci­jas
stan­dar­tus vi­sâm ES val­stîm, iz­dis­ku­tçt ðo­
brîd past­âvo­ðâs at­ðíi­rî­bas;
7) iz­strâ­dât uni­f i­cç­tas sil­tum­ener­ì i­jas re­ Energoefektîvâ bûvniecîba var bût zaïa arî tieðâ vârda nozîmç
ku­pe­râ­ci­jas pra­sî­bas;
8) iz­strâ­dât pa­pil­dus ana­lî­tis­kâs me­to­des, kas ïau­tu pre­cî­zâk no­teikt to ener­ì i­jas da­ïu, kura çkâ tiek tç­rç­ta sil­tâ
ûdens sa­ga­ta­vo­ða­nai/ap­gâ­dei;
9) piln­vei­dot çkas elek­tro­ener­ì i­jas pa­tç­ri­òa kon­tro­les me­to­des;
10) iz­strâ­dât efek­tî­vu vi­sas çkâs pa­tç­rç­tâs ener­ì i­jas uz­skai­tes un kon­tro­les sis­tç­mu; rast jaun­as me­to­des, kas
ïau­tu sa­ma­zi­nât çkâ pa­tç­rç­tos ener­ì i­jas re­sur­sus (gan sil­tu­mu, gan elek­tro­ener­ì i­ju). Ðo pra­sî­bu iz­pil­de va­rç­tu
re­zul­tç­ties ar pil­nî­g i jaun­u prin­ci­pu ie­dzî­vi­nâ­ða­nu çku in­þe­nier­teh­nis­ko sis­tç­mu pro­jek­tç­ða­nas jo­mâ. E&P
Le­o Jan­sons
2011/5
ENERÌIJA UN PASAULE
65
Pirmais renovçtais nams Lîgatnes novadâ – Augðlîgatnç, Dârza ielâ 2
Ðogad SEB banka pieðíîrusi 2,5 miljonus
latu 25 dzîvojamo mâju renovâcijai
kopumâ ar SEB bankas finansçjumu renovçtas jau 98 dzîvojamâs mâjas
Ð
â gada astoòos mçneðos SEB banka pieðíîrusi finansçjumu 25 daudzdzîvokïu mâju siltinâðanai un remontam 2,5 miljonu latu apmçrâ. kâ jaunâkos pozitîvos piemçrus var minçt augustâ
notikuðâs svinîgâs atklâðanas: Augðlîgatnç tika renovçtâ daudzdzîvokïu mâja Dâr za ielâ 2,
un Rîgâ Rusova ielâ 4a, pabeigti siltinâðanas darbi 12 dzîvokïu mâjâ.
SEB ban kas valdes locek le Ieva Tetere: “Jau vairâ kus gadus aktîvâ kâs pilsçtas mâju renovâcijâ ir Liepâja, Ventspils, Aizkrauk le un Limbaþi. Ðogad, savu kârt, ir vçroja ma lielâ ka aktivitâte
arî Rîgâ, Rîgas rajonâ, kâ arî Siguldâ un Lîgatnes novadâ. SEB ban kas eksper ti pastâvîgi konsultç iedzîvotâjus un mâju apsaimniekotâjus par jautâju miem, kas saistîti ar mâju renovâciju un
iespçjâm piesaistît tai lîdzfinansçjumu no Eiropas Savienîbas fondiem. Jau ðobrîd redzam, ka ðis
un nâ ka mais gads bûs ïoti aktîvs un daudzi Latvijas iedzîvotâji tiks pie vçl siltâ ka, skaistâ ka un
ekonomiskâ ka mâjok ïa, jo renovâcijas rezultâtâ tiks likvidçti siltu ma zudu mi, kas ïaus sa mazinât
rçíinus par siltumu.”
66
ENERÌIJA UN PASAULE
2011/5
Ðis pats nams Augðlîgatnç pirms renovâcijas
Svarîgs notikums Lîgatnes novadâ
Lîgatnes
novada
Domes
priekðsçdçtâjs
Ainârs Ðteins: “Ðis mums ir îpaði svarîgs notikums,
jo tas ir pirmais realizçtais projekts – lîdz ar to tas
kalpos kâ paraugs un pamudinâjums citiem Lîgatnes
novada iedzîvotâjiem izmantot nama renovâcijas iespçju. Man ir liels gandarîjums par veiksmîgi veikto
renovâciju daudzdzîvokïu namâ Dârza ielâ 2. Ir plânots, ka, pateicoties renovâcijai, Dârza ielas 2 iedzîvotâjiem maksâjumi par apkuri samazinâsies vidçji par
40% jeb 30 santîmiem uz vienu kvadrâtmetru. Iesâkums ir labs, un turpinâjums sekos, jo ðobrîd jau ir
pieteikti vçl èetri mâju renovâcijas projekti.”
Astoòpadsmit dzîvokïu mâjâ, kas nodota ekspluatâcijâ 1993. gadâ, tika renovçts siltummezgls, siltinâti pagraba griesti, siltinâts un ieklâts jauns jumta
segums, mûrçtas ventilâcijas ðahtas, siltinâtas jumta kâpòu telpas, nomainîtas jumta lûkas, siltinâta
çkas fasâde, kâ arî nomainîti logi un lodþiju dur vis
iedzîvotâju dzîvokïos, kâpòu telpâs, pagrabâ, tâpat
nomainîtas ieejas dur vis.
Rîga arî gatava dalîties pieredzç
Augustâ ir pabeig ta renovâcija arî 12 dzîvokïu mâjâ
Rîgâ, Rusova ielâ 4a. Arî ðai mâjai finansçjumu
44 400 Ls apmçrâ pieðíîra SEB banka. Ðî projekta realizâciju veica dzîvokïu îpaðnieku biedrîba “Rusova 4a”,
kuras vadîtâji ir guvuði labu pieredzi renovâcijas veikðanâ un dokumentu kârtoðanâ un ir gatavi palîdzçt arî
citâm mâjâm nosiltinâties.
Stâsta biedrîbas “Rusova 4a” valdes priekðsçdçtâja Dzintra Èevere: “Div padsmit dzîvok ïu mâjâ
tika veikta ga la sienu siltinâða na, fasâdes siltinâða na, pagraba un dzîvok ïu logu, ieejas un vçjtveru
dur vju nomaiòa, bçniòu pârseguma siltinâða na un
jumta seguma nomaiòa, ter moregu latoru un cauruïvadu izolâcijas uzstâdîða na, cokola sienu siltinâða na, siltummaksas sada lîtâju uzstâdîða na, kâ arî
veikts remonts kâpòu telpâ. Òemot vçrâ veikto renovâciju, ietaupîjums vidçji uz 50 kvadrâtmetru dzîvok li bûs 10 Ls. Mâjas iedzîvotâjiem bija sva rîgi, ka,
2011/5
Nams Rîgâ, Rusova ielâ 4a pçc renovâcijas
maksâjot mazliet mazâk, var dzîvot daudz skaistâkâ, sa koptâ kâ, siltâ kâ un izremontçtâ mâjâ. Ja tas
viss bûtu jâveic bez Eiropas fondu starpniecîbas,
tad iedzîvotâjiem, lai dzîvotu tâdâ mâjâ, bûtu nevis
par 10 Ls mazâks maksâjums, bet gan par krietnu
summu lielâks.”
Palielinâjusies ak tivitâte dzîvojamo
mâju renovâcijâ
SEB banka finansçjumu dzîvojamo mâju renovâcijai izsniedz kopð 2004. gada, taèu ðajâ gadâ ir bûtiski palielinâjusies iedzîvotâju un namu apsaimniekotâju aktivitâte dzîvojamo mâju renovâcijâ. No 2004.
lîdz 2007. gadam SEB banka pieðíîra finansçjumu
25 dzîvojamo mâju renovâcijas projektiem 850 tûkstoð latu apmçrâ. 2009. gadâ tika realizçti 15 projekti
880 tûkstoð latu apmçrâ, savukârt 2010. gadâ SEB
banka izsniedza renovâcijas kredîtu 33 dzîvojamâm
mâjâm par kopçjo summu 2,1 miljons latu. Kopumâ
septiòu gada laikâ ar SEB bankas finansçjumu renovçtas jau 98 dzîvojamâs mâjas.
Daudzdzîvok ïu mâju biedrîbas pârsva râ veic ðâdus siltinâða nas darbus: fasâþu, ga la sienu siltinâða nu, jumta, dur vju un logu nomaiòu, bçniòu, pagraba siltinâða nu, siltumapgâdes sistçmas renovâciju/
nomaiòu u.c. Siltinâða nas rezultâtâ siltumenerìijas
ietaupîjums pârsniedz vidçji 30%. Sva rîgi, ka visas mâjas, kas izmantoja ES struktûr fondu lîdzfinansçju mu, pçc renovâcijas, iekïaujot arî kredîta
maksâju mu, par siltumapgâdi maksâ mazâk nekâ
pirms renovâcijas.
ENERÌIJA UN PASAULE
67
gâze
Lie­tu­vas – Po­li­jas gâ­zes­vads
ie­gûst ar­vien re­âlâ­kas ap­ri­ses (1.da­ïa)
2
010. ga­da augus­tâ Lie­tu­vas un Po­li­jas at­bil­d î­gâs amat­per­so­nas pa­r ak­s tî­ja sa­pra­ða­nâs me­mo­r an­du, ku­r â pâr­ap­lie­ci­nâ­ja
abu pu­ðu ap­òem­ða­nos re­ali­zçt vi­sai am­bi­ci­ozu re­ìi­onâ­lu pro­jek­tu – uz­bû­vçt pir­mo un, ie­spç­jams uz vi­sai il­gu lai­k u, arî
vie­nî­go Bal­ti­jas val­s tu gâ­zap­gâ­des sis­tç­mas starp­sa­vie­no­ju­mu ar ci­tâm Ei­ro­pas Sa­vie­nî­bas val­s tîm.
Sa­vâ zi­òâ ðis pro­jekts pçc no­zî­mî­bas va­rç­tu tikt pie­lî­dzi­nâts ener­go­sis­tç­mu starp­sa­vie­no­ju­mu bû­vei no Bal­ti­jas uz Skan­di­nâ­
vi­jas val­s tîm (kon­k rç­ti, vie­nî­ga­jam ðâ­dam sa­vie­no­ju­mam, kas jau tiek eks­plu­atçts – Es­tlink 1), to­mçr past­âv arî prin­ci­pi­âlas
at­ðíi­rî­bas starp ðâ­du pro­jek­tu, kas no­vçr­s tu “ener­ìç­ti­kas sa­las efek­tu”, re­ali­z â­ci­ju elek­tro­ener­ìç­ti­kas un da­bas­gâ­zes ap­gâ­
des sfç­r â. Par Bal­ti­jas val­s tu un kon­ti­nen­tâ­lâs Ei­ro­pas gâ­z ap­gâ­des sis­tç­mu starp­sa­vie­no­ju­ma bû­vi Lie­tu­vâ un Po­li­jâ ar mai­nî­gu
in­ten­si­tâ­ti da­þ â­dos lî­me­òos dis­k u­tçts jau kopð 2000. ga­du sâ­k u­ma, to­mçr vi­sai re­âlas kon­cep­tu­âlas ap­ri­ses ðis pro­jekts ie­gu­va
2008. ga­dâ, kad tas ti­ka ie­kïauts tâ dç­vç­ta­jâ BE­MIP (Bal­tic Energy Mar­ket In­ter­con­nec­ti­on Plan) plâ­nâ kâ viens no pri­ori­tâ­r a­
jiem Bal­ti­jas val­s tu gâ­zap­gâ­des in­fra­s truk­tû­r as mo­der­ni­z â­ci­jas un gâ­zes tir­gus lik­vi­di­tâ­tes po­ten­ci­âla­jiem no­dro­ði­nâ­tâ­jiem.
Lîdz­îgs, bet ne iden­tisks pçc sa­vas no­zî­mes, ir arî pro­jekts, kas nâ­kot­nç va­rç­tu no­dro­ði­nât Igau­ni­jas un So­mi­jas gâ­zap­gâ­
des sis­tç­mu fi­zis­ko sa­vie­no­ju­mu, to­mçr, kâ at­zî­mç eks­per­ti, ðis pro­jekts ne­var tikt pie­lî­dzi­nâts Lie­tu­vas–Po­li­jas gâ­zes­va­da
pro­jek­tam vie­na ie­mes­la dçï. Pro­ti, Igau­ni­ja un So­mi­ja 100% da­bas­gâ­zes sa­òem no vie­na pie­gâ­dâ­tâ­ja – Krie­vi­jas kon­cer­na
“Gaz­prom”, un tâ­tad abu val­s tu gâ­zap­gâ­des sis­tç­mu sa­vie­no­ja­mî­ba vis­maz tâ­da sta­tus quo ap­s tâk­ïos ne­ko bû­tis­ki ne­mai­nî­tu
re­sur­su pie­gâ­des ce­ïu di­ver­si­fi­kâ­ci­jâ.
Bet Lie­tu­vas–Po­li­jas gâ­zes­va­da pro­jekts ïau­tu re­âli di­ver­si­fi­cçt gâ­zes pie­gâ­des ce­ïus un avo­tus – lai gan, kâ jau vien­mçr ðâ­
dos ga­d î­ju­mos, ne­var aiz­mirst pie­bil­di – te­orç­tis­ki. Kâ ðâ­da di­ver­si­fi­kâ­ci­ja iz­ska­tî­tos un tik­tu re­ali­zç­ta re­ali­tâ­tç, ir ne vien ïo­ti
grû­ti, bet pats gal­ve­nais – pâr­ag­ri spriest. Ðo­brîd var at­ska­tî­ties ti­kai uz to, kas pro­jek­ta re­ali­z â­ci­jas sa­ka­r â jau pa­veikts, kâ
arî ie­ski­cçt tu­vâ­kâs nâ­kot­nes plâ­nus.
Le­o Jan­sons
68
ENERÌIJA UN PASAULE
2011/5
gâze
“Ener­ìç­ti­kas sa­la”,
BE­MIP un Lie­tu­vas–Po­li­jas
gâ­zes­va­da pro­jek­ta vî­zi­ja
Eu­ro­pe­an Energy Recovery Prog­
ram (EERP) un BE­MIP, kas dod
stra­tç­ì is­ku ie­ska­tu Bal­ti­jas val­stu
ener­ìç­ti­kas in­fra­struk­tû­ras at­tîs­tî­
bas gal­ve­na­jos vir­zie­nos tu­vâ­ka­jiem
div­des­mit ga­diem, ie­da­lâms tri­jâs
lie­lâs da­ïâs – starp­sa­vie­no­ju­mu bû­
ve (da­bas­gâ­zes un elek­tro­ener­ì i­jas
sis­tç­mu starp­sa­vie­no­ju­mi), lie­lâs
vç­ja ener­ìç­ti­kas un CO2 de­po­nç­ða­
nas at­bal­sta shç­mas.
Kom­plek­si iz­vçr­tç­jot si­tu­âci­ju
Bal­ti­jas val­stu ener­ìç­ti­kas sek­to­
ra ES in­teg­râ­ci­jas pa­dzi­ïi­nâ­ða­nâ,
jâ­ak­cen­tç vai­râ­ki pro­jek­ti, ku­riem
tu­vâ­ka­jos ga­dos va­ja­dzç­tu tikt re­
ali­zç­tiem ar ES fi­nan­si­âlu at­bal­stu,
lai bû­tis­ki ma­zi­nâtu Bal­ti­jas val­stu
“ener­ìç­ti­kas sa­las” efek­tu. Pre­cî­
zâk sa­kot, ðo pro­jek­tu mçr­íis nav
Bal­ti­jas val­stu eso­ðâs ener­ìç­ti­kas
sis­tç­mas sta­bi­li­tâ­tes vai in­teg­ri­tâ­
tes ma­zi­nâ­ða­na/grau­ða­na, bet gan
augst­âka lî­me­òa ES in­teg­ri­tâ­tes
no­dro­ði­nâ­ju­ma pa­nâk­ða­na, sa­gla­
bâ­jot arî eso­ðos ener­ì i­jas re­sur­su
pie­gâ­des ce­ïus un ener­ìç­ti­kas in­
fra­struk­tû­ras in­teg­ri­tâ­ti.
Kâ pirm­â un gal­ve­nâ ak­tu­ali­tâ­
te te jâ­min Bal­ti­jas val­stu–ES da­
bas­gâ­zes ap­gâ­des sis­tç­mu starp­
sa­vie­no­ju­ma iz­vei­de, kam no EK
lî­dzek­ïiem tik­tu at­vç­lç­ti ap­tu­ve­ni
80 mil­jo­ni eiro (tie gan tik­tu no­
vir­zî­ti ti­kai tri­ju Bal­ti­jas val­stu
gâ­zap­gâ­des tîk­lu starp­sa­vie­no­ju­
mu op­ti­mi­zâ­ci­jai), kâ arî per­spek­
tî­vu vis­maz di­vu Bal­ti­jas val­stu un
Skan­di­nâ­vi­jas (Zvied­ri­jas, So­mi­
jas) ener­go­sis­tç­mu starp­sas­lç­g u­ma
sa­i­ðu iz­vei­di. Pirm­â no tâm bû­tu
Es­tlink pro­jek­ta ot­râ kâr­ta jeb
Es­tlink 2 (2014., Igau­ni­ja–So­mi­ja),
ku­ras fi­nan­sç­ða­nai tik­tu at­vç­lç­ti
ap 100 mil­jo­nu eiro, un Lie­tu­vas–
Zvied­ri­jas ener­go­sis­tç­mu starp­sa­
s­lç­g u­ma sai­te (2016.–2017.), ku­ras
bû­vei no ES fon­diem tik­tu ie­da­lî­ti
ap 175 mil­jo­ni eiro.
Pus­mil­jo­nu eiro no ES fon­diem
va­rç­tu sa­òemt arî lie­lie jû­ras vç­ja
elek­tro­sta­ci­ju bûv­nie­cî­bas pro­jek­ti
Bal­ti­jas pie­kras­tç, sa­vu­kârt 1 mil­
jards eiro va­rç­tu nâ­kot­nç tikt no­
vir­zîts CO2 de­po­nç­ða­nas sis­tç­mas
iz­vei­dei.
Jâ­at­gâ­di­na, ka jau mi­nç­tie Bal­ti­
jas val­stu ener­ìç­ti­kas sis­tç­mas in­
teg­râ­ci­jas pro­jek­ti vçr­sti ne ti­kai uz
âr­çju, bet arî iek­ðç­ju kon­so­li­dâ­ci­ju –
2011/5
Lietuvas–Polijas maìistrâlâ gâzesvada projekts varçtu bût viens no bûtiskâkajiem Baltijas
valstu dabasgâzes sektora norobeþotîbas pârvarçðanas instrumentiem
cie­ðâ­ku ener­ìç­ti­kas sek­to­ra in­teg­
râ­ci­ju un re­g u­lâ­ci­ju tri­ju val­stu
iek­ðie­nç, kâ arî, pa­ra­lç­li tam, plân­
vei­dî­g u un pa­kâ­pe­nis­ku in­teg­râ­ci­ju
ES val­stu ener­ìç­ti­kas sis­tç­mâ. Gal­
ve­nais in­teg­râ­ci­jas vir­ziens elek­tro­
ener­ìç­ti­kâ bû­tu Skan­di­nâ­vi­jas re­
ìi­ons – pirm­kârt un gal­ve­no­kârt,
di­vas kai­miò­val­stis – Zvied­ri­ja un
So­mi­ja, uz ko no­râ­da arî pro­jek­tu
ìeo­g râ­f is­kâ orien­tâ­ci­ja, bet da­bas­
gâ­zes sek­to­râ – kon­ti­nen­tâ­lâ Ei­ro­
pa, pro­ti, Po­li­ja.
Kon­krç­tas ap­lç­ses par to, kâds
va­rç­tu bût ES struk­tûr­fon­du un ci­
tu “fe­de­râ­lo” fi­nan­sç­ju­ma avo­tu pie­
ne­sums Bal­ti­jas val­stu da­bas­gâ­zes
starp­sa­vie­no­ju­mu bû­ves pro­jek­tu
re­ali­zâ­ci­jâ, pa­gai­dâm ne­tiek pub­lis­
ko­tas – zi­nâms vien tas, ka vi­si ðie
pro­jek­ti ir ïo­ti dâr­gi un to re­ali­zâ­ci­
jai ne­pie­cie­ðams gan po­li­tisks, gan
arî prak­tisks at­balsts no âr­çjiem
avo­tiem. Pre­tç­jâ ga­dî­ju­mâ to re­ali­
zâ­ci­ja, vis­ti­ca­mâk, ne­bûs ie­spç­ja­ma.
At­gâ­di­nâm, ka BE­MIP plâ­na ie­
tva­ros at­tie­cî­bâ uz Bal­ti­jas val­stu
iek­ðç­jo un âr­çjo gâ­zap­gâ­des struk­
tû­ru ir pa­re­dzçts re­ali­zçt èetr­us
no­zî­mî­g us pro­jek­tus – lîdz 2012.
ga­dam pa­re­dzçts pa­lie­li­nât gâ­zes
pa­de­ves ap­jo­mus uz Lat­vi­jas–Lie­tu­
vas un Lat­vi­jas–Igau­ni­jas ro­be­þas
(pa­re­dzç­ti kâ at­se­við­íi pro­jek­ti), sa­
vu­kârt lîdz 2014. ga­dam pa­re­dzçts
no­dot eks­plu­atâ­ci­jâ abus gâ­zap­gâ­
des tîk­lu âr­çjos starp­sa­vie­no­ju­mus
– Lie­tu­vas–Po­li­jas gâ­zes­va­du jeb tâ
dç­vç­to Am­ber­Pol­Lit un Igau­ni­jas–
So­mi­jas gâ­zes­va­du Bal­tic­con­nec­tor.
Ðie pro­jek­ti gan ne­tiek uz­ska­tî­ti
par sav­star­pç­ji ne­sa­is­tî­tiem un pað­
pie­tie­ka­miem – to re­ali­zâ­ci­ja plâ­na
ie­tva­ros ir cie­ði sais­tî­ta ar vi­sas Cen­
trâ­lâs un Austrum­ei­ro­pas gâ­zap­gâ­
des sis­tç­mas at­tîs­tî­bu un tir­g us li­
be­ra­li­zâ­ci­jas vei­ci­nâ­ða­nu. BE­MIP
ie­zî­mç­ta arî vç­la­mâ SDG ter­mi­nâ­ïa
pro­jek­ta re­ali­zâ­ci­ja Bal­ti­jas val­stîs
(plâ­nâ gan tiek ru­nâts par vie­nu –
re­ì i­onâ­la mç­ro­ga ter­mi­nâ­li, ne­vis
vai­râ­kiem ðâ­da vei­da ob­jek­tiem) un
ne­pie­cie­ða­mî­ba at­tîs­tît Lat­vi­jas pa­
ze­mes gâ­zes krâ­tuv­ju po­ten­ci­âlu.
Gâzesvada Minska–Viïòa–Kauòa–Kaïiòingrada pçdçjâ posma svinîga sametinâðana
ENERÌIJA UN PASAULE
69
gâze
Po­li­jas po­zî­ci­ja: pro­jekts
ir re­âls un vç­lams, bet
tam jâ­bût arî eko­no­mis­ki
ilgtspç­jî­gam
Aiz­va­dî­tâ ga­da de­cem­bra vi­dû
Po­li­jas gâ­zes ap­gâ­des (ma­ì is­trâ­lo
tîk­lu) ope­ra­to­ra, kom­pâ­ni­jas GazSystem pre­zi­dents Dþons Èe­dems
(John Cha­dam) pa­zi­òo­ja, ka Lie­
tu­vas–Po­li­jas gâ­zap­gâ­des sis­tç­mu
starp­sa­vie­no­ju­ma bû­ves pro­jekts ir
uz­ska­tâms par ïo­ti re­âlu un arî vç­
la­mu, ku­ra re­ali­zâ­ci­jâ ir ie­in­te­re­
sç­ta ne ti­kai Lie­tu­va un Po­li­ja, bet
arî vi­sa Ei­ro­pas Sa­vie­nî­ba. Pro­jek­
ta re­ali­zâ­ci­jas re­zul­tâ­tâ tik­tu lik­
vi­dç­ta Bal­ti­jas val­stu gâ­zap­gâ­des
“sa­la”, re­âli di­ver­si­f i­cç­jot gâ­zes pie­
gâ­des ce­ïus un avo­tus. No vie­nas Polijas–Lietuvas un Igaunijas–Somijas maìistrâlo gâzapgâdes tîklu starpsaslçgums, kâ arî
pus­es, gâ­zes ap­gâ­des ce­ïu di­ver­si­ SDG terminâïu Baltijâ un Polijâ projekti varçtu kardinâli izmainît Baltijas valstu gâzapgâdes
fi­kâ­ci­ja tik­tu pa­nâk­ta tâ­dç­jâ­di, ka sistçmas struktûru
pçc starp­sa­vie­no­ju­ma iz­bû­ves da­
bas­gâ­zi Bal­ti­jas val­stis va­rç­tu sa­òemt arî no Po­li­jas, bet avo­tu di­ver­si­f i­kâ­ci­ju no­dro­ði­nâ­tu fakts, ka Po­li­ja Bal­ti­jas
tir­g û va­rç­tu ie­plu­di­nât gan pa­ðu mâ­jâs ie­g û­to da­bas­gâ­zi, gan gâ­zi, kas jau pçc da­þiem ga­diem tiks im­por­tç­ta ða­jâ
val­stî caur Bal­ti­jas jû­ras re­ì i­onâ pir­mo SDG ter­mi­nâ­li, kas tiek bû­vçts Po­li­jas pie­kras­tç pie Svi­no­uð­èes.
Kâ no­râ­dî­ja Èe­dems, ðâds starp­sa­vie­no­jums arî bû­tis­ki pa­lie­li­nâ­tu Bal­ti­jas re­ì i­ona gâ­zap­gâ­des sek­to­ra lik­vi­
di­tâ­ti, îpa­ði tas va­rç­tu bût jû­tams tad, kad arî vie­nâ vai vai­râ­kâs no Bal­ti­jas val­stîm tik­tu re­ali­zçts re­ì i­onâ­lâ un/
vai na­ci­onâ­lâ SDG ter­mi­nâ­ïa pro­jekts.
Viòð tâ­pat pub­lis­ko­ja pir­m­âs re­âlâs pro­jek­ta re­ali­zâ­ci­
jas iz­mak­su ap­lç­ses, no­râ­dot,
ka ko­pu­mâ pro­jek­ta re­ali­zâ­ci­
ja va­rç­tu iz­mak­sât 1 mil­jar­du
zlo­tu jeb ap­mç­ram 244 mil­jo­
nus eiro, no ku­riem ap 40%
va­rç­tu segt no ES fon­diem.
Tâ­pat,
bû­tisks,
vi­òa­prât,
ir gâ­zes­va­da eko­no­mis­kâs
ilgtspç­jî­bas fak­tors, kas bal­
stâs uz pâr­vie­to­tâs da­bas­gâ­
zes ap­jo­miem ga­da grie­zu­mâ.
Lai plâ­no­tâ Lie­tu­vas–Po­li­jas
gâ­zes­va­da eko­no­mis­kais iz­de­
vî­g ums ne­bû­tu ap­ðau­bâms, pa
to ik ga­dus bû­tu jâ­pâr­vie­to ap­
mç­ram 2–3 mil­jar­di m3, kas ir
ap­joms, ku­ru, vis­maz ðo­brîd,
va­rç­tu bût grû­ti sa­sniegt.
Par bû­tis­ku ðâ­da gâ­zes­
va­da bû­ves at­bal­sta fak­to­ru
Gaz-System pre­zi­dents mi­nç­ja
arî po­li­tis­ko jau­tâ­ju­mu – vi­
òa­prât, ES bû­tu ie­in­te­re­sç­ta
at­bal­stît pro­jek­ta re­ali­zâ­ci­ju
kaut vai tâ­pçc, ka lîdz ar to
tik­tu pa­vçrts re­âls ceïð da­
bas­gâ­zes sek­to­ra for­sç­tai li­
be­ra­li­zâ­ci­jai Bal­ti­jas re­ì i­onâ
un nâ­kot­nç arî So­mi­jâ, kas
pa­gai­dâm ir pil­nî­bâ at­ka­rî­
gas no Krie­vi­jas da­bas­gâ­zes
Maìistrâlâ gâzesvada ieguldîðanas darbi (iezemçts gâzesvads)
pie­gâ­dçm.
70
ENERÌIJA UN PASAULE
2011/5
gâze
Baltijas valstu un Krievijas ZA reìionu maìistrâlâ gâzapgâdes sistçma
Sa­òemts pir­mais ES fon­du at­balsts; iz­pç­ti re­ali­zçs di­vâs fâ­zçs
2010. ga­da ot­ra­jâ pus­ç arî ti­ka
pa­nâk­ta vie­no­ða­nâs starp Lie­tu­
vas gâ­zes kom­pâ­ni­ju Lie­tu­vos Du­jos
un Gaz-System par ko­pî­g u Lie­tu­
vas–Po­li­jas gâ­zes­va­da pro­jek­ta re­
ali­zâ­ci­jas priek­ðiz­pç­ti un teh­nis­ki
eko­no­mis­kâ pa­ma­to­ju­ma sa­ga­ta­
vo­ða­nu. Jau tad bi­ja iz­teik­ta ce­rî­
ba, ka ðî dar­ba veik­ða­nai va­rç­tu
tikt sa­òemts pir­mais ma­te­ri­âlais
at­balsts no ES fon­diem. To­mçr fon­
du fi­nan­sç­ju­mu nâ­câs gai­dît vi­sai
il­g i – ti­kai 2011. ga­da jû­li­jâ ti­ka
sa­òemts pro­jek­ta teh­nis­ki eko­no­
mis­kâ pa­ma­to­ju­ma iz­strâ­dei pa­re­
dzç­tais 425 000 eiro fi­nan­sç­jums
Trans-Eu­ro­pe­an Networks–Energy
(TEN-E) prog­ram­mas ie­tva­ros.
Pro­jek­ta priek­ðiz­pç­ti pa­re­dzçts
veikt di­vâs fâ­zçs – pir­mo va­rç­tu
pa­beigt jau 2011. ga­da va­sa­râ, bet
ot­ro – tie­ði pçc ga­da – 2012. ga­
da vi­dû. Pa­re­dzams, ka pir­ma­jâ
2011/5
iz­pç­tes fâ­zç tiks pç­tî­ti vis­pâ­r î­g i,
ar gâ­zap­gâ­des sis­tç­mu starp­sa­
vie­no­ju­ma bû­v i sais­tî­ti, jau­tâ­ju­mi.
At­bil­dot uz ðiem jau­tâ­ju­miem, Lie­
tu­vas un Po­li­jas par­tne­r i cer uz­zi­
nât, vai ðo­brîd gâ­zes­va­da pro­jek­ta
re­a li­zâ­ci­ja tie­ðâm bû­tu eko­no­mis­
ki un stra­tç­ì is­k i iz­de­v î­ga. Po­li­jas
pus­es in­te­re­ses pirm­âs iz­pç­tes fâ­
zes sa­ka­râ jau ir vi­sai kon­k rç­ti no­
de­f i­nç­tas – Po­li­jas gâ­zes ap­gâ­des
kom­pâ­n i­ja vç­las iz­pç­tît un sa­prast
re­â lo Cen­trâ­lâs un Austrum­ei­ro­
pas gâ­zap­gâ­des tîk­la pa­pla­ði­nâ­ju­
ma mç­ro­g u, ja tiek fi­zis­k i sa­v ie­no­
tas Lie­tu­vas un Po­li­jas gâ­zap­gâ­des
sis­tç­mas.
Po­li­jas par­tne­ri jau no­râ­dî­ju­ði, ka
Lie­tu­vas–Po­li­jas gâ­zes­va­da stra­tç­
ìis­kâ un eko­no­mis­kâ no­zî­me va­rç­
tu bût daudz lie­lâ­ka, ne­kâ sâ­kot­nç­ji
plâ­nots, jo jau pçc ap­mç­ram 7–8 ga­
diem Po­li­jas un Bal­ti­jas gâ­zap­gâ­des
sek­tors va­rç­tu bût ra­di­kâ­li mai­
nî­jies. Un, pro­ti, va­rç­tu tikt re­ali­
zçts Igau­ni­jas–So­mi­jas gâ­zap­gâ­des
starp­sa­vie­no­ju­ma pro­jekts, kas at­
vçr­tu dur­vis uz So­mi­jas pa­gai­dâm
“mo­no­po­li­zç­to” gâ­zes tir­g u, kas pçc
gâ­zes pa­tç­ri­òa ap­jo­ma ek­vi­va­lents
vi­su tri­ju Bal­ti­jas val­stu gâ­zes tir­
giem ko­pâ, kâ arî uz­bû­vç­ti vis­maz 2
SDG ter­mi­nâ­ïi – Svi­no­uð­èes ter­mi­
nâ­lis Po­li­jâ un Bal­ti­jas re­ì i­onâ­lais
SDG ter­mi­nâ­lis, vis­ti­ca­mâk, Rî­gâ.
Tâ­pat, Po­li­ja plâ­no arî pa­beigt fun­
da­men­tâ­la Ei­ro­pas gâ­zap­gâ­des pro­
jek­ta – Po­li­jas–Èe­hi­jas Re­pub­li­kas
da­bas­gâ­zes starp­sa­vie­no­ju­ma (Po­
land-Czech Re­pub­lic in­ter­con­nec­tor)
bû­vi, kas ïau­tu ðai val­stij kïût par,
ie­spç­jams, no­zî­mî­gâ­ko gâ­zap­gâ­des
mez­glu pun­ktu Ei­ro­pas aus­tru­mu
re­ì i­onâ. E&P
Tur­pi­nâ­jums se­kos.
ENERÌIJA UN PASAULE
71
gâze
Bal­ti­jas (Lat­vi­jas) sa­ðíid­ri­nâ­tâs da­bas­gâ­zes
ter­mi­nâ­lis – re­ìi­onâ­lais kon­teksts
(2.da­ïa)
Sâ­k ums 4(69), 2011.Nr.
L
at­vi­jas pri­ori­tâ­te saðíidrinâtâs dabasgâzes (SDG) ter­mi­nâ­ïa bûv­nie­cî­bâ at­tie­cî­bâ pret ci­tâm Bal­ti­jas val­s tîm, tos­tarp
So­mi­ju, va­rç­tu bût sais­tî­ta tie­ði ar pa­ze­mes gâ­zes krâ­tu­ves (PGK) fak­to­ru – Lat­vi­ja uz­òem­tos gâ­zes re­sur­su uz­gla­bâ­ða­nas
fun­kci­ju tie­ði tâ­dâ pa­ðâ vei­dâ, kâ tâ uz­òe­mas ta­gad ar IPGK. To­mçr SDG ter­mi­nâ­ïa ga­d î­ju­mâ ðî fun­kci­ja bû­tu vçl no­zî­mî­gâ­ka –
vçl vi­tâ­li sva­rî­gâ­ka, jo ne­ek­sis­tç tû­lî­tç­ja al­ter­na­tî­va vi­su pie­gâ­dâ­to gâ­zes re­sur­su ne­ka­vç­jo­ðai no­vie­to­ða­nai. Pat ja spe­k u­lç­jam ar
to, ka Bal­ti­jas gâ­z ap­gâ­des sis­tç­mas bû­tu sa­vie­no­tas ar Po­li­ju un So­mi­ju, nav ga­r an­ti­jas tam, ka caur Bal­ti­jâ iz­vie­to­to SDG ter­mi­nâ­li
im­por­tç­tie re­sur­si ce­nas zi­òâ bû­tu daudz pie­vil­cî­gâ­ki par tiem re­sur­siem, ku­rus caur Svi­no­uð­èes ter­mi­nâ­li im­por­tçs Po­li­ja. Res­
pek­tî­vi, SDG ter­mi­nâ­ïa jau­tâ­jums jâ­ska­ta ne ti­kai Bal­ti­jas gâ­z ap­gâ­des sis­tç­mas fi­zis­kâs sa­vie­no­ja­mî­bas, bet arî tir­gus in­ter­eðu un
lik­vi­di­tâ­tes kon­tek­s tâ.
Le­o Jan­sons
Uz tâ dç­vç­to “kom­pro­mi­sa SDG
ter­mi­nâ­li” jeb ter­mi­nâ­li, kas tik­tu
vei­dots vien­lai­kus kâ gâ­zes im­por­
ta un eks­por­ta mezgls, Igau­ni­ja un
Lie­tu­va rau­gâs tik­pat skep­tis­ki kâ
uz Krie­vi­jas gâ­zes kom­pâ­ni­ju lîdz­f i­
nan­sç­tu im­por­ta ter­mi­nâ­ïa pro­jek­
tu – ti­kai ða­jâ ga­dî­ju­mâ vçl vai­râk
tiek uz­svçrts ne­gâ­ci­ju mo­ments un
AS “Gaz­prom” jeb Krie­vi­jas val­
stis­ko in­ter­eðu uz­spie­ða­nas fak­tors
Bal­ti­jai.
Pa­ra­lç­li Bal­ti­jas val­stu SDG
ter­mi­nâ­ïa pro­jek­ta ver­si­ju pre­zen­
tâ­ci­jai vçl ar­vien tiek dis­ku­tçts
arî par tâ dç­vç­to So­mu lî­èa SDG
ter­mi­nâ­ïa bû­ves ie­spç­ju, kas, vis­
ti­ca­mâk, ìeo­g râ­f is­ki va­rç­tu bût
dis­lo­cçts So­mi­jas DA pie­kras­tç. Sa­
ska­òâ ar kom­pâ­ni­jas Ram­boll pç­tî­
ju­mâ BE­MIP:GULF OF FIN­L AND
LNG AND BAL­TIC­CON­NEC­TOR
72
ENERÌIJA UN PASAULE
pre­zen­tç­to ver­si­ju, So­mu lî­èa SDG
ter­mi­nâ­ïa pâr­krau­ða­nas ka­pa­ci­tâ­
te va­rç­tu sa­sniegt 24 mil­jo­nus m3
da­bas­gâ­zes/die­nâ. Tâs gan vçl pa­
gai­dâm ir ti­kai ap­lç­ses. So­mi­jas
im­por­ta gâ­zes ter­mi­nâ­ïa ga­dî­ju­mâ
arî pa­liek at­klâts jau­tâ­jums par da­
bas­gâ­zes no­ieta tir­g u, kas, prin­ci­
pâ, va­rç­tu bût gan uz Bal­ti­ju (pirm­
kârt, Igau­ni­ju), gan Skan­di­nâ­vi­ju
(kon­krç­ti, Zvied­ri­ju) orien­tçts.
Krie­vi­jas plâ­ni
Arî Krie­vi­jas Fe­de­râ­ci­ja un kom­
pâ­ni­ja “Gaz­prom” pub­lis­ko­ju­si sa­
vu ap­òem­ða­nos da­þâ­dot da­bas­gâ­
zes pie­gâ­des ce­ïus uz Ei­ro­pu un arî
Z Ame­ri­ku, pa­ra­lç­li vç­rie­nî­ga­jam
Nord Stre­am pro­jek­tam, kas jau
plû­cis pir­mos jaun­o pie­slç­g u­mu lau­
rus, pa­ve­rot Krie­vi­jas da­bas­gâ­zei
ce­ïu Dâ­ni­jas tir­g û (sa­ska­òâ ar 2011.
ga­da 27. ap­rî­lî pub­lis­ko­to ofi­ci­âlo in­
for­mâ­ci­ju, tiks pie­gâ­dâts ap­mç­ram 1
mil­jards m3 gâ­zes/ga­dâ, ar do­mu nâ­
kot­nç ie­gâ­dâ­ties vis­maz 2 mil­jar­dus
m3/ga­dâ), iz­bû­vç­jot arî SDG eks­por­
ta ter­mi­nâ­li pie Ust­jlu­gas. Sâ­kot­nç­
ji ðî ide­ja ti­ka pub­lis­ko­ta vçl 2005.
ga­da vi­dû, kad, at­bil­dot uz no­za­res
þur­nâ­la “Ups­tre­am” ko­res­pon­den­tu
jau­tâ­ju­miem, Krie­vi­jas gâ­zes sek­
to­ra eks­per­ti at­zi­na SDG eks­por­ta
ter­mi­nâ­ïa bû­ves ide­ju par ïo­ti no­
zî­mî­g u un ak­tu­âlu. Krie­vi­jas kom­
pâ­ni­jas “Gaz­prom” ap­lç­ses râ­da, ka
eks­por­ta ter­mi­nâ­ïa bûv­nie­cî­bas iz­
mak­sas va­rç­tu sa­sniegt 6 mil­jar­dus
ASV do­lâ­ru, vçl ne­rç­íi­not arî ap­mç­
ram 10 mil­jar­du do­lâ­ru in­ves­tî­ci­
jas, kas ne­pie­cie­ða­mas Ba­ren­ca jû­
ras da­bas­gâ­zes at­rad­òu (Ðtok­ma­na
gâ­zes lau­ku) for­sç­tai ap­g û­ða­nai, jo
2011/5
gâze
Svinouðèes SDG terminâïa ostas akvatorijas izbûves gaita. 2011. gads
tie­ði ðîs at­rad­nes pa­re­dzçts iz­man­
tot Ust­jlu­gas ter­mi­nâ­ïa no­slo­dzei.
Ðo­brîd Ðtok­ma­na gâ­zes lau­ku in­
ves­tî­ci­ju ap­joms ir sa­ru­cis, un vçl
ar­vien nav skaid­ras ap­lç­ses par at­
se­við­íu gâ­zes lau­ku sek­to­ru iz­strâ­
di. Pro­jek­ta no­slç­gu­ma sta­di­jâ pa­re­
dzams, ka Ðtok­ma­na kom­plek­sâ ik
ga­du tiks ie­gû­ti 22,5 mil­jar­di ku­bik­
met­ru da­bas­gâ­zes, kâ arî 205 000 t
gâ­zes kon­den­sâ­ta. Lai arî 2010. ga­
da 5. feb­ru­ârî ti­ka pie­òemts lç­mums
pro­jek­ta re­ali­zâ­ci­ju no­brem­zçt, AS
“Gaz­prom” vai­râk­kârt ap­stip­ri­nâ­ju­
si sa­vu ap­òem­ða­nos uz­sâkt Ðtok­ma­
na ie­guv­ju eks­plu­atâ­ci­ju 2016., bet
SDG sa­ga­ta­vo­ða­nu ða­jâ kom­plek­sâ
– 2017. ga­dâ.
Tâ­dç­jâ­di, ja tik­tu îs­te­no­ti vis­maz
trîs Bal­ti­jas SDG ter­mi­nâ­ïu pro­jek­
ti – ie­skai­tot Po­li­jas ter­mi­nâ­li –, tad
ðis re­ì i­ons kïû­tu par ïo­ti no­slo­go­tu
SDG tan­kku­ì u kus­tî­bas vie­tu, jo,
pirm­kârt, Bal­ti­jas jû­râ pa di­viem
dâ­òu ðau­ru­miem ga­dâ ie­nâk­tu vis­
maz 10 SDG tan­kku­ì i ar re­ga­zi­f i­
cç­ja­mo gâ­zi, bet pa jû­ru lîdz ðau­ru­
miem ku­ìo­tu vçl vis­maz 10 vai pat
vai­râk tan­kku­ì u ar Krie­vi­jas eks­
por­tç­to da­bas­gâ­zi. Ie­spç­jams, ka
Krie­vi­jas gâ­zes eks­ports snieg­tos
arî tâ­lâk par dâ­òu ðau­ru­miem, jo
da­ïu po­ten­ci­âlâ da­bas­gâ­zes tir­g us
ES cen­trâ­la­jos ra­jo­nos jau no­seg­tu
bûv­nie­cî­bas bei­g u sta­di­jâ eso­ðais
Nord Stre­am. Kat­râ zi­òâ, eks­por­
ta ter­mi­nâ­ïa bûv­nie­cî­ba Krie­vi­jas
pus­ei bû­tu iz­de­vî­ga kâ re­zer­ves op­
ci­ja – ga­dî­ju­mam, ja Nord Stre­am
pie­mek­lç kâ­das teh­nis­kas vai ci­ta
vei­da pro­blç­mas un pie­gâ­dâ­tâs gâ­
zes ap­jo­mi pa ðo cau­ruï­va­du îs­lai­cî­
gi sa­rûk. Ta­èu, tâ kâ abu pa­ra­lç­lo
va­du ga­da pie­gâ­des ra­þî­ba tiek lçs­ta
50 mil­jo­nos m3/ gâ­zes, tad tâ re­zer­
vç­ða­nai bû­tu ne­pie­cie­ðams sa­lî­dzi­
no­ði jau­dîgs un liels SDG eks­por­ta
kom­plekss.
Jâ­at­gâ­di­na arî, ka Ust­jlu­gas os­
tas kom­plekss jau ðo­brîd ïo­ti veik­
smî­g i kon­ku­rç ar Bal­ti­jas val­stu
os­tâm arî kra­vas pâr­va­dâ­ju­mu
pie­sais­tes jo­mâ, un SDG ter­mi­nâ­
ïa iz­bû­ve ðo jû­ras os­tas kom­plek­su
So­mu lî­cî pa­da­rî­tu par re­ì i­ona vai
pat Ei­ro­pas no­zî­mes trans­por­ta un
ener­go­in­fras­truk­tû­ras mez­glu. Jau
ðâ ga­da pir­ma­jos se­ðos mç­ne­ðos
Ust­jlu­gas os­ta pâr­krâ­vu­si par 54%
vai­râk kra­vu ne­kâ pçrn, lie­ci­na
“RZD-Par­tner” pub­lis­ko­tâ in­for­mâ­
ci­ja. Jû­ni­jâ vien kra­vu ap­g ro­zî­jums
pie­audzis par 45% un os­tâ pâr­
krauts 2,1 mil­jons ton­nu.
Lai gan 2010. ga­dâ Ust­jlu­gas os­
tâ ti­ka pâr­krau­ti ti­kai 11,8 mil­jo­ni
ton­nu kra­vu, tiek plâ­nots, ka 2018.
ga­dâ, kad os­ta sâks strâ­dât ar pil­
nu jau­du, kra­vu ap­g ro­zî­jums va­rç­tu
pie­augt lîdz 180 mil­jo­niem ton­nu.
Kâ zi­òots, 14. starp­tau­tis­ka­
jâ kon­fe­ren­cç “Tran­sBal­ti­ca 2011”
Rie­tum­si­bî­ri­jas naf­tas pâr­strâ­des
rûp­nî­cas ìe­ne­râl­di­rek­to­ra viet­nieks
Fi­lips Ni­ko­novs pa­vçstîja, ka naf­tas
pro­duk­tu tran­zî­tam Bal­ti­jas val­
stu re­ì i­onâ nav lie­las per­spek­tî­vas,
jo Krie­vi­ja pat­la­ban at­tîs­ta naf­tas
pro­duk­tu pâr­krau­ða­nas jau­das sa­
vâs os­tâs, un jaun­ais spç­cî­gâ­kais
spç­lç­tâjs bûs Ust­jlu­gas os­ta. Lîdz ar
to bû­ðot arî cie­tu­ðie un sa­asi­nâ­sies
kon­ku­ren­ce Bal­ti­jas re­ì i­onâ.
In­fra­struk­tû­ras iz­mak­sas
Ru­nâ­jot par SDG ter­mi­nâ­ïa in­
fra­struk­tû­ru, pirm­kârt, ir jâ­min
pa­ti ter­mi­nâ­ïa os­ta, ku­rai jâ­bût iz­
bû­vç­tai tâ, lai bû­tu ie­spç­jams pie­
òemt ïo­ti lie­las krav­ne­sî­bas SDG
tan­kku­ì us. Pie­mç­ram, tâ­dus ku­
ìus, ku­ros ie­spç­jams pâr­va­dât lîdz
150 000–165 000 m3 SDG. Ter­mi­nâ­
ïa os­tas, kâ râ­da pa­sau­les un arî Ei­
ro­pas val­stu SDG in­fra­struk­tû­ras
Svinouðèes SDG terminâïa ostas akvatorijas izbûve un ostas akvatorijas norobeþojoðâs konstrukcijas ðíçrsgriezums
2011/5
ENERÌIJA UN PASAULE
73
gâze
Svinouðèes SDG terminâïa kompleksa kopskats, datorsimulâcija
vei­do­ða­nas pie­re­dze, nâ­kas iz­bû­vçt
pil­nî­g i no jaun­a – eso­ðâs kra­vu (tir­
dznie­cî­bas) vai, vçl jo vai­râk, pa­sa­
þie­ru os­tas SDG tan­kku­ì u pie­òem­
ða­nai nav pie­mç­ro­ja­mas.
Eks­per­tu ap­lç­ses râ­da: ja 2000.
ga­dâ SDG sa­stâ­dî­ja ti­kai 6% no vi­
sas pa­sau­les da­bas­gâ­zes pa­tç­ri­òa,
tad 2030. ga­dâ ðis pro­cen­tu­âlais
îpat­svars va­rç­tu sa­sniegt 19%. Kat­
ras met­ris­kâs ton­nas iz­mak­sas
SDG iz­strâ­des ob­jek­tos sa­ma­zi­nâ­
ju­ðâs no 400 ASV do­lâ­riem 1980.
ga­du sâ­ku­mâ lîdz 200–250 ASV do­
lâ­riem 2000. ga­dâ. Tâ­pat arî SDG
tan­kku­ì u bûv­nie­cî­bas iz­mak­sas
ir sa­ru­ku­ðas: ja pirms 10 ga­diem
tan­kku­ì is ar re­zer­vu­âra ie­til­pî­bu
25 000 m3 iz­mak­sâ­ja ap 260 milj.
ASV do­lâ­ru, tad ðo­brîd tâ­da tan­kku­
ìa ce­na ir jau 160 milj. ASV do­lâ­ru.
Ku­ì u krav­ne­sî­bas mak­si­mums no
130 000 m3 1990. ga­du sâ­ku­mâ pie­
audzis lîdz 145 000–150 000 m3.
Tiek lçs­ta SDG tan­kku­ì u bûv­
nie­cî­bas iz­mak­su pa­kâ­pe­nis­ka sa­
ma­zi­nâ­ða­nâs arî nâ­kot­nç, un SDG
trans­por­tç­ða­nas
no­dro­ði­nâ­ju­ma
in­ves­tî­ci­jas 4000 jû­ras jû­dþu are­
âlâ arî va­rç­tu sa­ma­zi­nâ­ties lîdz
ar tâm. Vi­dç­ji sa­ma­zi­nâ­jums lai­ka
pos­mâ no 2000. lîdz 2020. ga­dam
va­rç­tu bût 20– 25%.
74
ENERÌIJA UN PASAULE
AS “Latv­en­er­go”
priek­ðiz­pç­te: Rî­ga bû­tu
la­bâ­kâ vie­ta re­ìi­onâ­la­jam
SDG ter­mi­nâ­lim
Par sa­ðíid­ri­nâ­tâs da­bas­gâ­zes
ter­mi­nâ­ïa bûv­nie­cî­bai at­bil­sto­ðâ­
ko vie­tu at­zî­ta Rî­ga, at­sau­co­ties uz
Liel­bri­tâ­ni­jas uz­òç­mu­mu “GL No­ble
Den­ton” un “Energy Con­tract Company” kon­sor­ci­ja veik­to priek­ðiz­pç­ti
par re­ì i­onâ­la sa­ðíid­ri­nâ­tâs da­bas­
gâ­zes ter­mi­nâ­ïa iz­bû­ves ie­spç­jâm
Bal­ti­jâ, ap­stip­ri­na LR Eko­no­mi­kas
mi­nis­tri­ja.
Ter­mi­nâ­ïa bûv­nie­cî­ba bez pie­
slç­g u­ma In­èu­kal­na pa­ze­mes gâ­zes
krâ­tu­vei iz­mak­sâ­tu no 300 lîdz 400
mil­jo­niem eiro (210 lîdz 280 mil­jo­
nu la­tu), sa­vu­kârt pçc pro­jek­ta re­
ali­zâ­ci­jas mâj­saim­nie­cî­bai un rûp­
nie­cî­bai gâ­zes ce­nas sa­ma­zi­nâ­tos
ap­tu­ve­ni no 5% lîdz 15%.
AS “Latv­en­er­go” val­des priekð­
sç­dç­tâjs Âr­is Þî­g urs pastâs­tî­ja, ka
eks­per­ti Bal­ti­jas re­ì i­ona kon­tek­stâ
ana­li­zç­ju­ði 22 ie­spç­ja­mâs ter­mi­nâ­
ïa dis­lo­kâ­ci­jas vie­tas, tos­tarp Lie­pâ­
jâ, Vents­pi­lî, Rî­gâ, Lil­as­tç un Rî­gas
jû­ras lî­cî.
Liel­bri­tâ­ni­jas uz­òç­mu­mu veik­
ta­jâ priek­ðiz­pç­tç se­ci­nâts, ka
Lie­pâ­jas–Rî­gas gâ­zes­va­da caur­lai­
des spç­ja ir ne­pie­tie­ka­ma, lai no­dro­
ði­nâ­tu mak­si­mâ­lu da­bas­gâ­zes plûs­
mu. Sa­vu­kârt Rî­gas priekð­ro­cî­ba ir
In­èu­kal­na pa­ze­mes gâ­zes krâ­tu­ves
tu­vums – at­ka­rî­bâ no gâ­zesva­da
tra­sç­ju­ma tas ir no 30 lîdz 50 kilo­
met­riem. Tâ­pat Rî­gâ nav ne­pie­cie­
ðams bû­vçt di­vas gâ­zes uz­gla­bâ­ða­
nas tver­tnes, bet pie­tiek ar vie­nu.
Vie­na tver­tne iz­mak­sâ­tu ap­tu­ve­ni
100 mil­jo­nu eiro (70 mil­jo­nu la­tu).
Pç­tî­ju­mâ bi­ja ap­ska­tî­ta arî ter­
mi­nâ­ïa iz­vei­do­ða­na jû­râ. Tâ iz­mak­
sas bû­tu ma­zâ­kas ne­kâ ter­mi­nâ­ïa
bûv­nie­cî­ba kras­tâ, to­mçr ter­mi­nâ­
lis jû­râ ir re­la­tî­vi ne­droðs.
LR Eko­no­mi­kas mi­nistrs Ar­tis
Kam­pars no­râ­dî­ja, ka viòð no­sû­tîs
vçs­tu­li par ener­ìç­ti­kas no­za­ri at­
bil­dî­ga­jiem Lie­tu­vas un Igau­ni­jas
mi­nis­triem, lai pçc ie­spç­jas âtr­âk
ri­si­nâ­tu sa­ðíid­ri­nâ­tâs da­bas­gâ­zes
ter­mi­nâ­ïa pro­jek­tu Rî­gâ, ku­ra re­
ali­zâ­ci­ju mi­nistrs vç­lç­tos sâkt jau
ðo­gad. Viòð stâs­tî­ja, ka pro­jek­ta îs­
te­no­ða­nâ va­rç­tu pie­sais­tît Ei­ro­pas
Sa­vie­nî­bas nau­du, jo Ei­ro­pas Ko­mi­
si­ja jau no­râ­dî­ju­si, ka tâ ir ga­ta­va
at­bal­stît pro­jek­tu, ja ta­jâ ie­sais­tî­
sies vi­sas Bal­ti­jas val­stis, jo kat­ra
valsts at­se­við­íi ir pâ­râk ma­za, lai
îs­te­no­tu ðâ­du pro­jek­tu.
2011/5
gâze
Pro­jek­tu plâ­nots îs­te­not lîdz
2016. ga­dam, re­zul­tâ­tâ lik­vi­dç­jot
da­bas­gâ­zes pie­gâ­þu ce­nu po­li­tis­kos
ris­kus un no­dro­ði­not kon­ku­rçt­spç­
jî­gas da­bas­gâ­zes ce­nas rûp­nie­cî­bas
sek­to­ram. Bal­ti­jas val­stu at­ka­rî­ba
no vie­na gâ­zes pie­gâ­dâ­tâ­ja sâ­kot­nç­
ji sa­ma­zi­nâ­sies vis­maz par 25%.
Þî­g urs no­râ­dî­ja, ka ter­mi­nâ­ïa
ko­pç­jais pâr­krau­ða­nas ap­joms bû­tu
2,5 mil­jar­di ku­bik­met­ru da­bas­gâ­
zes ga­dâ – Bal­ti­jas val­stîs ko­pu­mâ
ga­dâ pa­tç­rç ap­tu­ve­ni piec­us mil­jar­
dus ku­bik­met­ru gâ­zes.
Vai­câts, vai val­stij bûs jâ­vie­no­jas
ar AS “Lat­vi­jas Gâ­ze” (LG) par sa­
ðíid­ri­nâ­tâs gâ­zes gla­bâ­ða­nu, Kam­
pars sa­cî­ja, ka LG In­èu­kal­na pa­ze­
mes gâ­zes krâ­tu­ve ir iz­no­mâ­ta lîdz
2017. ga­dam. “Es­mu pâr­lie­ci­nâts,
ka lîdz 2017. ga­dam ie­spç­ja uz­gla­
bât gâ­zi In­èu­kal­nâ bûs ik­vie­nam,
kas va­rçs pie­gâ­dât sa­vu ter­mi­nâ­li
un re­ali­zçt gâ­zi tir­g û, at­bil­sto­ði ce­
nai,” no­râ­dî­ja mi­nistrs.
Kam­pars pastâs­tî­ja, ka Lat­vi­ja
ir ru­nâ­ju­si ar Per­si­jas lî­èa val­stîm
par da­bas­gâ­zes pie­gâ­dçm, kâ arî ir
bi­ju­ðas sa­ru­nas par slâ­nek­ïa gâ­zes
pie­gâ­dçm no ASV.
At­gâ­di­nâm, ka LR Eko­no­mi­kas
Mi­nis­tri­jas Ener­ìç­ti­kas de­par­ta­
ments kâ priekð­ro­cî­bas SDG ter­
mi­nâ­ïa iz­vei­dei Lat­vi­jâ mi­nç­ja ne­
pie­cie­ða­mo ie­g ri­mi ku­ì iem, ko var
no­dro­ði­nât Rî­gas, Vents­pils un Lie­
pâ­jas os­tâs, no ku­râm pir­ma­jâs di­
vâs jau ir pie­stât­nes bîs­ta­mo kra­vu
pâr­krau­ða­nai, ta­èu Vents­pils nav
pie­vie­no­ta gâ­zes ap­gâ­des sis­tç­mai,
tâ­pçc par at­bil­sto­ðâ­ko ti­ka uz­lû­ko­
ta Rî­gas os­ta. Tâ­pat vi­sas trîs os­tas
ir zie­mâ ne­aiz­sal­sto­ðas, tâ­dç­jâ­di
var no­dro­ði­nât ku­ì u ie­nâk­ða­nu vi­
sa ga­da ga­ru­mâ.
Pçc SDG vei­dâ im­por­tç­tâs da­bas­
gâ­zes ie­pum­pç­ða­nas IPGK tâs ceïð,
pro­tams, bû­tu tâds pats kâ gâ­zei,
kas pa ma­ì is­trâ­lo cau­ruï­va­du sis­tç­
mu va­sa­ras pe­ri­odâ tiek im­por­tç­ta
no Krie­vi­jas Fe­de­râ­ci­jas – zie­mas
pe­ri­odâ tâ va­rç­tu no­dro­ði­nât Lat­
vi­jas un arî da­ïu Bal­ti­jas gâ­zes pa­
tç­ri­òa. To­mçr, ja pie­ïauj, ka Lat­vi­
jas da­bas­gâ­zes seg­men­ta at­tîs­tî­bas
sce­nâ­rijs va­rç­tu trans­for­mç­ties ðâ­
dâ vir­zie­nâ – pro­ti, uz eso­ðâs gâ­zap­
gâ­des un SDG im­por­ta pa­ri­tâ­ti, tad
vi­sai grû­ti ie­do­mâ­ties prak­tis­ko ðo
di­vu Bal­ti­jas gâ­zap­gâ­des ele­men­tu
ko­ek­sis­ten­ces “for­mu­lu”.
Lat­vi­jas SDG ter­mi­nâ­ïa bû­ves
pro­jek­ta pie­dâ­vâ­ju­mâ ðo­brîd ie­
tverts prog­re­sîvs at­tîs­tî­bas ska­tî­
jums – ter­mi­nâ­lis ne­tiek uz­lû­kots
2011/5
Inkoo - iespçjamâ Somijas SDG terminâïa dislokâcija
kâ kon­stants un ne­mai­nîgs lie­lums;
drî­zâk jau tas tiek pre­zen­tçts kâ
po­ten­ci­âli flek­sibls gâ­zap­gâ­des in­
fra­struk­tû­ras mezgls. Ter­mi­nâ­ïa
bûv­nie­cî­bas pro­jekts teh­nis­ki va­
rç­tu tikt re­ali­zçts tri­jâs fâ­zçs, ku­
ru re­ali­zâ­ci­jas liet­de­rî­bu (ot­râs un
tre­ðâs fâ­zes as­pek­tâ) no­teik­ti iz­vçr­
tç­tu, va­do­ties pçc eko­no­mis­kiem un
stra­tç­ì is­kiem ap­svç­ru­miem. Plâ­
nots, ka Lat­vi­jas SDG ter­mi­nâ­lis
va­rç­tu uz­òemt SDG tan­kku­ì us ar
vi­sai lie­lu krav­ne­sî­bas spek­tru – no
45 000 lîdz 140 000 m3. Sa­vu­kârt
da­bas­gâ­zes uz­gla­bâ­ða­nas re­zer­
vu­ârus pir­ma­jâ pro­jek­ta kâr­tâ pa­
re­dzçts uz­bû­vçt di­vus – kat­ru ar
160 000 m3 ie­til­pî­bu.
SDG ter­mi­nâ­ïa bû­ves vie­ta iz­rau­
dzî­ta tâ, lai ter­mi­nâ­ïa pa­pla­ði­nâ­
ða­nas ga­dî­ju­mâ tie­ðâ os­tas tu­vu­mâ
bû­tu ie­spç­jas uz­stâ­dît vçl vis­maz 1–2
ðâ­da til­pu­ma da­bas­gâ­zes re­zer­vu­
ârus. Pa­gai­dâm par SDG ter­mi­nâ­
ïa bûv­nie­cî­bas iz­mak­sâm dis­ku­tçts
ne­tiek, to­mçr va­rç­tu pie­ïaut, ka tâs
va­rç­tu bût ap 900–950 mil­jo­nu eiro
(pçc ana­lo­ìi­jas ar Po­li­jas pað­mâ­ju
gâ­zap­gâ­des va­ja­dzî­bâm pa­re­dzç­to
Svi­no­uð­èes ter­mi­nâ­li, ku­ra caur­lai­
dî­bas jau­da pa­re­dzç­ta 2,5 mil­jar­di
m3 da­bas­gâ­zes ga­dâ un ku­ra pro­jek­
tç­ða­nas un bûv­nie­cî­bas iz­mak­sas
tiek lçs­tas ap­mç­ram 950 mil­jo­nu eiro
ap­mç­râ, no ku­riem 150 mil­jo­ni eiro
– Ei­ro­pas At­tîs­tî­bas ban­kas fi­nan­sç­
jums). Arî Lat­vi­jas SDG ter­mi­nâ­ïa
bûv­nie­cî­bas pro­jek­tâ va­rç­tu bût jâ­
iegul­da ap­tu­ve­ni tik­pat lie­la sum­ma,
kas, pro­tams, va­rç­tu bût arî lie­lâ­ka,
ja ter­mi­nâ­lim tik­tu pa­re­dzç­ta da­bas­
gâ­zes im­por­ta un eks­por­ta fun­kci­ja.
Vidçjas kravnesîbas SDG transportçðanas kuìis pie Spânijas krastiem
ENERÌIJA UN PASAULE
75
gâze
Ter­mi­nâ­ïa dâr­gâ­kie teh­nis­kie kom­po­nen­ti
un po­ten­ci­âlais no­slo­dzes gra­fiks
Tir­gus li­be­ra­li­zâ­ci­jas “kar­stais kar­tu­pe­lis”
un Lie­tu­vas so­lî­ju­mi ne­kon­ku­rçt
Kâ lie­ci­na AS “Latv­en­er­go” ap­rç­íi­ni, òe­mot vç­râ
pie­re­dzi vai­râk ne­kâ des­mit pa­sau­lç, tos­tarp ASV,
re­ali­zç­tos pro­jek­tos, SDG ter­mi­nâ­ïa iz­mak­sas vei­do
uz­gla­bâ­ða­nas tver­tòu iz­bû­ve.
Sa­ska­òâ ar ener­go­kom­pâ­ni­jas ap­ko­po­ta­jiem da­
tiem, gâ­zes uz­gla­bâ­ða­na var pra­sît 46% no vi­sâm in­
ves­tî­ci­jâm, ko­mu­ni­kâ­ci­jas – 21%, os­tas bû­ves – 14%,
re­ga­zi­f i­kâ­ci­ja – 10%, bet SDG pâr­sûk­nç­ða­na un ci­ta
ap­strâ­de – 9%. Pie­re­dze ci­tâs val­stîs arî lie­ci­na, ka
gan­drîz pus­i iz­de­vu­mu vei­do ie­kâr­tas, ce­tur­tda­ïu –
bûv­nie­cî­bas dar­bi, pa 14% – ma­te­ri­âli un pro­jek­tç­ða­
nas dar­bi. Tur­klât ða­jos ap­rç­íi­nos nav òem­tas vç­râ
in­fra­struk­tû­ras iz­mak­sas, kas, pie­mç­ram, Po­li­jas un
nâ­kot­nç, ie­spç­jams, arî Lat­vi­jas ga­dî­ju­mâ vei­do­tu ie­
vç­ro­ja­mu iz­mak­su po­zî­ci­ju.
Mâ­ris Ba­lo­dis no­râ­dî­ja, ka uz­gla­bâ­ða­nas tver­
tòu iz­bû­ve bez in­fra­struk­tû­ras vei­do ap­tu­ve­ni pus­i
SDG ter­mi­nâ­ïa iz­mak­su. Tver­tnçm jâ­bût ar vis­
maz lie­lâ­kâ uz­òe­ma­mâ SDG tan­kku­ìa ie­til­pî­bu,
bet pa­sau­les ter­mi­nâ­ïos pa­ma­tâ tâs ir ar re­zer­
vi, lai no­dro­ði­nâ­tu to dro­ðu eks­plu­atâ­ci­ju at­bil­sto­ði
no­slo­go­ju­mam.
Sa­vu­kârt ter­mi­nâ­ïa no­slo­go­ju­ma gra­fi­ku no­sa­
ka vai­râ­ki fak­to­ri – da­bas­gâ­zes pa­tç­ri­òa svâr­stî­
bas kon­krç­ta­jâ vie­tâ, al­ter­na­tî­vu da­bas­gâ­zes pie­
gâ­þu esa­mî­ba, ie­spç­jas uz­gla­bât gâ­zi pa­ze­mes
gâ­zes krâ­tu­vçs, da­bas­gâ­zes – gan sa­ðíid­ri­nâ­tâs, gan
cau­ruï­va­du – tir­gus ce­nas un to se­zo­nâ­lâs svâr­stî­bas, in­
fra­struk­tû­ras ie­ro­be­þo­ju­mi da­bas­gâ­zes iz­do­ða­nai tîk­lâ.
Pro­jek­ta priek­ðiz­pç­tes fâ­zç nav ie­spç­jams ru­
nât par pre­cî­zâm ter­mi­nâ­ïa iz­mak­sâm, to­mçr kâ
pie­mç­ru sa­lî­dzi­nâ­ða­nai var mi­nçt SDG pro­jek­tu
Po­li­jâ vai arî kâ­du ci­tu pro­jek­tu ar lîdz­îgâm spe­
ci­f i­kâ­ci­jâm. Gan jâ­at­zî­mç, ka Bal­ti­jas jû­ras ak­
va­to­ri­jâ ðâ­du re­fe­ren­ces pro­jek­tu nav, bet sa­lî­dzi­
nâ­jums ar pro­jek­tiem, kas re­ali­zç­ti val­stîs ar jau
at­tîs­tî­tu SDG ter­mi­nâ­ïu saim­nie­cî­bu/in­fra­struk­tû­ru
ne­bû­tu ko­rekts.
SDG ter­mi­nâ­ïa pro­jek­ta îs­te­no­ða­na Bal­ti­jâ ir cie­
ði sais­tî­ta ar gâ­zes tir­g us li­be­ra­li­zâ­ci­ju, 17. jû­n i­ja
ener­ìç­ti­kas dro­ðî­bas jau­tâ­ju­miem vel­tî­ta­jâ kon­fe­
ren­cç no­râ­d î­ja vai­râ­k i re­fe­ren­ti. Eko­no­mi­kas mi­
nis­tri­jas valsts sek­re­târs Ju­r is Pû­ce SDG ter­mi­
nâ­ïa kon­tek­stâ pie­bil­da, ka jâ­at­rod veids, kâ gâ­zes
tir­g û tiks ie­v ies­ta tâ sau­ca­mâ tre­ðâ ener­ìç­ti­kas
pa­ke­te. Pçc vi­òa teik­tâ, ek­sis­tç trîs ie­spç­jas, kâ
no­da­lît ra­þo­ða­nu un pie­gâ­d i no pâr­va­des tîk­liem.
Pirm­â pa­redz pil­n î­g u îpa­ðum­tie­sî­bu no­da­lî­ða­nu,
ot­ra – ne­at­ka­r î­ga sis­tç­mas ope­ra­to­ra iz­vei­d i, gâ­zes
pie­gâ­des kom­pâ­n i­jâm sa­gla­bâ­jot tîk­lu îpa­ðum­tie­sî­
bas, bet zau­dç­jot ie­spç­ju kon­tro­lçt at­tie­cî­go uz­òç­mu­
mu va­d î­bu, tre­ðâ – ne­at­ka­r î­ga pâr­va­des ope­ra­to­ra
iz­vei­d i, kas pie­ïauj arî pâr­va­des ope­ra­to­ra pa­lik­ða­
nu in­teg­rç­ta­jâ kom­pâ­n i­jâ, bet pa­redz îpa­ðus re­g u­
lç­jo­ðos no­sa­cî­ju­mus ne­at­ka­r î­bas no­dro­ði­nâ­ða­nai.
Pû­ce in­for­mç­ja, ka lç­mums par tre­ðâs ener­ìç­ti­kas
pa­ke­tes pra­sî­bu ie­v ie­ða­nu Lat­v i­jâ tiks pie­òemts
2011. ga­da ru­de­n î.
Svinouðèes SDG terminâïa dabasgâzes uzglabâðanas tvertnes
76
ENERÌIJA UN PASAULE
Sa­vu­kârt AS “Lat­vi­jas Gâ­ze” val­des lo­cek­lis Jorgs
Tu­mats pau­da vie­dok­li, ka vi­sas pra­sî­bas ir vei­do­
tas lie­la­jâm val­stîm, kur ir daudz pie­gâ­dâ­tâ­ju un
lie­lie uz­òç­mu­mi kon­tro­lç tîk­lus. Viòð no­râ­dî­ja, ka
LG var un ir ga­ta­va res­truk­tu­ri­zçt kom­pâ­ni­ju, bet,
ja lîdz ar to ne­ra­dî­sies al­ter­na­tî­vas, se­kas var bût
ne­ga­tî­vas. Tumats arî uz­svç­ra: ja tiks îs­te­nots
SDG ter­mi­nâ­ïa pro­jekts, au­to­mâ­tis­ki bûs jâ­no­
tiek li­be­ra­li­zâ­ci­jai un jâ­sa­da­la kom­pâ­ni­ja. Bet
ða­jâ sa­ka­râ ne­pie­cie­ða­ma kon­struk­tî­va dis­ku­si­
ja ar val­sti. Viòð at­gâ­di­nâ­ja arî, ka kom­pâ­ni­jai sa­
ska­òâ ar 1997. ga­dâ no­slçg­to lî­g u­mu uz 20 ga­
diem ir eks­klu­zî­vas tie­sî­bas uz gâ­zes gla­bâ­ða­nu
un pie­gâ­di.
Kâ Lat­v i­jas lie­lâ­kais po­ten­ci­âlais kon­ku­rents re­
ìi­onâ­lâ SDG ter­mi­nâ­ïa bû­ves pro­jek­ta re­ali­zâ­ci­jâ
ne­mai­nî­g i tiek mi­nç­ta Lie­tu­va, to­mçr mû­su dienvidu
kai­miò­valsts augst­â kâs valsts amat­per­so­nas un arî
ener­ìç­ti­kas eks­per­ti ne­beidz at­kâr­tot, ka Bal­ti­jas
val­stu pie­k ras­tç pie­tiks vie­tas vai­râk ne­kâ vie­nam
SDG ter­mi­nâ­lim un ka Lie­tu­va ne­g ra­sâs kon­ku­rçt
ar Lat­v i­ju re­ì i­onâ­lâ ter­mi­nâ­ïa pro­jek­ta sa­ka­râ. Pro­
tams, nav ðau­bu, ka fi­zis­k i vie­tas pie­tik­tu ïo­ti dau­
dziem ðâ­da vei­da ob­jek­tiem, taèu – vai pie­tiks no­ieta
tir­g us vai­râk ne­kâ vie­nam ðâ­da vei­da ob­jek­tam, ir
vi­sai sâ­pîgs jau­tâ­jums.
To­mçr Lie­tu­vas eks­per­ti ir pâr­lie­ci­nâ­ti, ka pie­
tiks gan – ne vel­ti Lie­tu­vâ jau te­ju kâ pie­òemts
lç­mums bû­vçt pað­iem sa­vu, it kâ ne­lie­las caur­lai­dî­
bas SDG ter­mi­nâ­li. Tas bû­ðot pel­do­ðâ jeb plat­for­mas
ti­pa ter­mi­nâ­lis, ku­ra bû­vei iz­rau­dzî­ta Klai­pç­das jû­
ras os­tas ak­va­to­ri­jas dien­vid­da­ïa lîdz­âs tâ dç­vç­ta­jai
Cû­kas mu­g u­ras sa­lai. Ie­ce­rçts, ka ter­mi­nâ­lis tiks
uz­bû­vçts un sâks dar­bo­ties lîdz 2014. ga­dam. Kâ lçð
Lie­tu­vas eks­per­ti, bûv­dar­bi va­rç­tu iz­mak­sât ap­tu­ve­
ni 200 mil­jo­nu eiro (141 mil­jo­nu la­tu), un lîdz 20% no
ðîs sum­mas va­rç­tu segt pri­vâts in­ves­tors. Par ie­spç­
jâm in­ves­tçt ðai ob­jek­tâ in­te­re­sç­jas ASV kom­pâ­ni­ja
“Che­nie­re Energy”.
2011/5
gâze
Viedokïi
Adrians Dâvis: Baltijas SDG terminâïa projek tâ Somiju nevajadzçtu atstât “aiz bor ta”
Baltijas valstîs plânotâ SDG ter minâïa bûvniecîbâ vçlama arî Somijas iesaistîðanâs, tâdu pârliecîbu konferencç “Latvijas
nacionâlâs intereses enerìçtikâ” pauda AS “Latvijas Gâze” valdes priekðsçdçtâjs Adrians Dâvis. Viòð atgâdinâja, ka sâkotnçji
bija plânota Somijas piedalîðanâs, taèu patlaban ðî valsts ietur pauzi un jautâjumu aktîvi nevirza. Ðâdu attieksmi Dâvis gan
novçr tçja kâ dîvainu.
Somijas dabasgâzes patçriòð atbilst visu trîs Baltijas valstu summârajam ikgadçjam patçriòam, un ir skaidrs, ka Somijai,
tâpat kâ Lietuvai, Latvijai un Igaunijai, arî ir nepiecieðama dabasgâzes resursu piegâdes avotu un ceïu daþâdoðana. Savulaik,
raugoties uz Baltijas–Somijas dabasgâzes sektoru kâ maksimâli integ rçtu vienîbu, pat bijusi noslçg ta vienoðanâs, ka Somija
Latvijâ varçtu uzglabât ap 500–700 miljonu kubikmetru dabasgâzes.
Pçc Dâv ja domâm, Somijas iesaistîðanâs Baltijas kopçjâ SDG ter minâïa projektâ ïautu ðo vienoðanos îstenot dzîvç un vçl
vairâk – padarît to ekonomiski rentablu un pamatotu. Viòð arî vçlreiz uzsvçra Inèukalna gâzes krâtuves priekðrocîbas un
izmantoðanas iespçjas: ja ter minâlis tiktu uzbûvçts Rîgâ, krâtuve esot spçjîga pilnîbâ uzòemt dabasgâzes daudzumu, ko var
padot no ter minâïa, uzglabât to un nodroðinât visas trîs Baltijas valstis, kâ arî Somiju.
AS “Latvenergo” At tîstîbas daïas vadîtâjs Oïegs Linkeviès
AS “Latvenergo” Attîstîbas daïas vadîtâjs Oïegs Linkeviès skaidro, ka, izbûvçjot ter minâli, “Latvenergo” un citiem gâzes
patçrçtâjiem varçtu rasties iespçja saòemt dabasgâzi no alternatîviem avotiem un samazinât dabasgâzes iegâdes izmaksas vasaras periodâ, kad Rîgas TEC-2 jâkonkurç brîvajâ elektroenerìijas tirgû ar kondensâcijas reþîmâ raþoto elektroenerìiju. Patlaban ðâdâ reþîmâ elektroenerìiju, viòaprât, raþot nav izdevîgi, to nebûtu iespçjams pârdot elektroenerìijas birþâ Nord Pool.
Atsaucoties uz izdevuma “Argus Global” veikto datu analîzi, Linkeviès norâda, ka ir bijuði periodi, kad Krievijas dabasgâzes cena, iespçjams, ir bijusi augstâka nekâ iespçjamâs saðíidrinâtâs dabasgâzes piegâdes Eiropâ, tomçr viòð arî atgâdina:
saðíidrinâtâs gâzes variantâ izmaksâm klât vajadzçtu pielikt vçl piegâdi Baltijâ/Rîgâ un tâs regazifikâciju. Savukârt, ja
dabasgâzes cenas bûtu konkurçtspçjîgas un kaut daïçji saistîtas ar elektroenerìijas tirgus cenâm birþâ, “Latvenergo” varçtu
palielinât dabasgâzes patçriòu pat lîdz 1,27–1,45 miljardiem kubikmetru.
Kâ zinâms, “Latvenergo” ir viens no lielâkajiem dabasgâzes patçrçtâjiem Baltijas reìionâ, un pçdçjo gadu laikâ visas Rîgas
TEC kopumâ gadâ vidçji patçrçja 500 miljonu kubikmetru dabasgâzes, bet 2010. gadâ patçriòð sasniedzis gandrîz 650 miljonu
kubikmetru. Linkevièa vçr tçjumâ Rîgas TEC ir arî starp modernâkajâm un efektîvâkajâm gâzes elektrostacijâm Baltijas valstîs, tâs izmanto augsti efektîvu kombinçtâ tvaika-gâzes cikla tehnoloìiju, kas nodroðina kurinâmâ izmantoðanas koeficientu
lîdz 90% koìenerâcijas reþîmâ un lîdz 58% kondensâcijas reþîmâ. Tâdçjâdi – gâzes koìenerâcijas attîstîbai Baltijâ un dabasgâzes tehnoloìiju izslçgðanai no nevçlamo bâzes ìenerâcijas tehnoloìiju saraksta – SDG ter minâïa bûvniecîba mûsu reìionâ
bûtu izðíiroði nozîmîga.
Juris Ozoliòð, bijuðais ES Enerìçtikas komisâra Andra Piebalga padomnieks, enerìçtikas eksperts
Savukârt enerìçtikas eksperts Juris Ozoliòð pret Somijas neiesaistîðanu SDG projektâ izteicâs vçl striktâk: viòaprât, Eiropas Komisija nefinansçs SDG ter minâïa projektu Baltijas valstîs, kas varçtu bût realizçts bez Somijas lîdzdalîbas. Ozoliòð
vçrsa uzmanîbu uz ðâ gada februâra ziòojumu par projektu “Balticconnector”, kas paredz savienot Somijas un Igaunijas gâzes
apgâdes tîklus. Ziòojums publicçts Somijas kompânijas “Gasum” lapâ, savukârt izpçte par projekta îstenoðanu veikta ar Eiropas Savienîbas lîdzfinansçjumu.
Ziòojumâ citu starpâ skarts jautâjums par SDG importçðanu reìionâ. Tajâ minçts, ka optimâla vieta importa terminâlim varçtu bût Inkoo Somijâ, tiesa, ziòojumâ pievçrsta uzmanîba tikai Igaunijas un Somijas teritorijâm.
Pçtnieks arî pauda viedokli, ka Latvijai ir divas priekðrocîbas SDG ter minâïa bûvniecîbai Baltijas valstu vidû – gâzes uzglabâðanas iespçjas un neaizsalstoðâs ostas. Viòð norâdîja: ja ter minâli bûvçs Igaunijâ, tas nebûs liels, kâ arî mudinâja nebût
optimistiem attiecîbâ uz lietuvieðu plâniem, prog nozçjot, ka viòi noteikti îstenos savu projektu.
Jautâjumi, kas ak tuâli visiem potenciâlajiem SDG terminâïa bûvniekiem:
Ø projekta tehniski ekonomiskais pamatojums – ar stratçìisku ilgtspçjîgu skatîjumu, maksimâli distancçjoties no politiskajâm peripetijâm un pretrunâm;
Ø ter minâïa kapacitâtes (caurlaidîbas) izvçle, kas Latvijâ varçtu bût vislielâkâ PGK potenciâla dçï; kaimiòos var uzglabât gâzi tikai virszemes rezer vuâros, kuru ietilpîba nav neierobeþota;
Ø ostas izbûves specifikâcijas – akvatorijas padziïinâðana, optimâla pievadinfrastruktûra;
Ø regazifikâcijas iekâr tu kompleksa izbûve – kâ alternatîva tikai tâ dçvçtie regazifikâcijas tankkuìi, kuru izmantoðana bûtiski sadârdzina piegâdâtâs dabasgâzes izmaksas;
Ø ter minâïa optimâla integ râcija esoðajâ gâzapgâdes sistçmâ – padarot to par ðîs sistçmas organisku sastâvdaïu, nevis “politiski konfliktçjoðu sveðíer meni”;
Ø finansçjuma piesaistes problçma – vai izvçlçties privâto investoru piesaisti, vai bûvçt terminâli pçc “Baltijas
paritâtes” principa ar ES fondu lîdzfinansçjumu. Ja izvçlçtos privâto investoru piesaisti, cik lielu akciju paketi nodot ðiem
investoriem un kâ piemeklçt investoru kandidâtus? Ðis jautâjums ir îpaði sâpîgs, piemçram, Lietuvas vçlmei distancçties no Krievijas ietekmes – un varbût arî no citâm kompânijâm (?), kas kopâ ar AS “Gazprom” ir Baltijas gâzes kompâniju lîdzîpaðnieki. E&P
2011/5
ENERÌIJA UN PASAULE
77
kodolenerìija
Ko­dol­ener­ìi­jas iz­man­to­ða­na Íî­nâ.
2050. ga­dâ Íî­nas AES kop­jau­da
sa­gai­dâ­ma 1 000 000 MWe lie­la
í
î­nâ pç­dç­jos ga­dos strau­ji at­tîs­tâs eko­no­mi­ka. Lai to no­dro­ði­nâ­tu, ie­vç­ro­ja­mi pie­aug pri­mâ­ro ener­ìi­jas
re­sur­su pa­tç­riòð. 2007. ga­dâ val­s tî pa­tç­rç­ja 1 955 766 kto­e re­sur­su (pa­sau­lç – 12 029 273 kto­e). Vai­r âk par
pus­i (65,8 %) vai 1 285 068 kto­e (53,8∙1018 J) val­s tî ie­gûst no og­lçm. Og­ïu pa­tç­riòð ir ïo­ti liels (~ 1 500 milj. t/
ga­dâ), to pâr­va­dâ­ða­nai ir no­slo­go­ta pus­e no dzelz­ce­ïa ka­pa­ci­tâ­tes. Lai sa­ma­zi­nâ­tu og­ïu iz­man­to­ða­nas dau­dzu­mu,
Íî­nas val­d î­ba spies­ta iz­man­tot ko­dol­ener­ìi­ju un to strau­ji at­tîs­tît. 2010. ga­da sâ­k u­mâ val­s tî dar­bo­jâs 11 ener­ìç­
tis­kie ko­dol­re­ak­to­ri ar 8 958 MWe(bru­to) ener­go­blo­k u elek­tris­ko kop­jau­du. Ta­nî pa­ðâ lai­kâ bû­vç­ja 21 ko­dol­re­ak­to­ru ar
22 657 MWe(bru­to) ener­go­blo­k u kop­jau­du, plâ­no bû­vçt 31 ko­dol­re­ak­to­ru (32 920 MWe(bru­to)), bet tâ­lâ­kâ ie­ce­re ir uz­bû­
vçt vçl 120 ko­dol­re­ak­to­ru (120 000 MWe). 2009. ga­dâ Íî­nâ sa­r a­þo­ja 3 714 650 GWhe elek­tro­ener­ìi­jas, no tâs 1,89
% (70 100,3 GWhe) – AES. Ie­vç­ro­ja­mu da­ïu sa­r a­þo­tâs elek­tro­ener­ìi­jas pa­tç­rç rûp­nie­cî­ba (69,8 %), lai gan vi­dç­ji
pa­sau­lç mi­nç­tais lie­lums 2007. ga­dâ bi­ja 42,2 %. Lai pa­lie­li­nâ­tu iz­man­to­ja­mâs ko­dol­deg­vie­las dau­dzu­mu, Íî­nâ
iz­vçr­s ti pa­dzi­ïi­nâ­ti pç­tî­ju­mi âtr­o ne­it­ro­nu ko­dol­re­ak­to­ru deg­vie­las at­r a­þo­tâ­ju iz­s trâ­dei. Íî­na ie­in­te­re­sç­ta augst­as
tem­pe­r a­tû­r as 850–950 0C ko­dol­re­ak­to­ru iz­s trâ­dç un iz­man­to­ða­nâ. Tie no­dro­ði­nâs eko­no­mis­ki iz­de­vî­gu ûdeò­r a­þ a
ra­þo­ða­nu trans­por­tam, lai sa­ma­zi­nâ­tu naf­tas pro­duk­tu pa­tç­ri­òu val­s tî.
El­mârs Tom­sons, in­þe­nier­zi­nât­òu dok­tors, eme­ri­tç­t ais zi­nât­nieks,
Fi­zi­k â­lâs ener­ìç­ti­kas in­sti­tûts
Íî­nas Tau­tas Re­pub­li­ka – Íî­na
at­ro­das Cen­trâ­lâ­zi­jâ un Aus­tru­mâ­
zi­jâ. Valsts pla­tî­ba ir 9 596 960 km2,
ta­jâ 2007. ga­dâ dzî­vo­ja 1 319,98 milj.
cil­vç­ku (137,5 cilv/km2). Íî­na ir pa­
sau­lç lie­lâ­kâ valsts ie­dzî­vo­tâ­ju skai­
ta zi­òâ, jo ta­jâ dzî­vo katrs piekt­ais
mû­su pla­nç­tas cil­vçks (mi­nç­ta­jâ ga­
dâ pa­sau­les ie­dzî­vo­tâ­ju skaits bi­ja
6 609,27 cil­vç­ku). Pçc pla­tî­bas tâ ir
ot­ra lie­lâ­kâ valsts Âzi­jâ (aiz Krie­vi­
jas) un tre­ðâ lie­lâ­kâ pa­sau­lç. Íî­na ir
gan­drîz tik pat lie­la, cik vi­sa Ei­ro­pa.
Pri­mâ­rie ener­ìi­jas re­sur­si
Val­stî pç­dç­jos ga­dos strau­ji no­tiek
eko­no­mis­kâ at­tîs­tî­ba, ku­ras no­dro­
ði­nâ­ða­nai ie­vç­ro­ja­mi pie­aug pri­mâ­
ro ener­ì i­jas re­sur­su pa­tç­riòð. 2007.
ga­dâ Íî­nâ pa­tç­rç­ja 1 955 766 kto­e
re­sur­su (pa­sau­lç – 12 029 273 kto­e).
Vai­râk par pus­i (65,8 %) vai
1 285 068 kto­e (53,8 EJ; E = 1018)
val­stî pa­tç­rç og­les (1 kto­e = 41,868
TJ; T = 1012). Naf­tas pro­duk­tu pa­tç­
riòð sa­stâ­da 18,1 % (354 988 kto­e) no
vi­siem pa­tç­rç­tiem pri­mâ­riem ener­
ìi­jas re­sur­siem, bet at­jau­no­ja­mos
ku­ri­nâ­mos un at­kri­tu­mus ko­pâ iz­
man­to 9,9 % (194 496 kto­e). Pâ­rç­jos
re­sur­sus, kâ: gâ­zi ti­kai 3 % (59 116
78
ENERÌIJA UN PASAULE
Ogles/ kûdra
Nafta
Gâze
Kodolu
Hidro
Atjaunojamie + atkritumi
Ìeotermâlie + saule + vçjð
Primâro enerìijas resursu patçriòð Íînâ 2007. gadâ
kto­e), hid­ro­ener­ì i­ju – 2,1 % (41 733
kto­e), ko­dol­ener­ì i­ju – 0,8 % (16 191
kto­e) un ìe­oter­mâ­lo + sau­les + vç­ja
ener­ì i­ju – 0,3 %. Jâ­at­zî­mç, ka pç­dç­
jos ga­dos (no 2001. lîdz 2007. ga­dam)
pri­mâ­ro ener­go­re­sur­su pa­tç­riòð vi­
dç­ji pie­auga par 13,3 % ga­dâ.
Lie­lâ­ko da­ïu pa­tç­rç­to og­ïu ie­g ûst
valsts zie­me­ïos un zie­meï­rie­tu­mos,
bet pa­tç­rç aus­tru­mu pro­vin­cçs.
Og­ïu pa­tç­riòð ir ïo­ti liels (~ 1 500
milj. t/ga­dâ), ogïu pâr­va­dâ­ða­nai
iz­man­to­ ap­mç­ram 20 mil­jo­nu va­
go­nu ga­dâ, kas ir pus­e no dzelz­ce­
ïa ka­pa­ci­tâ­tes. Ie­vç­ro­ja­mais og­ïu
pa­tç­riòð ra­da lie­lus og­lek­ïa di­ok­
sî­da iz­me­ðus 6 027,85 MtCO2/2007.ga­dâ
(3,08 tCO2/cilv.). Pa­sau­lç ko­pâ mi­nç­to
iz­me­ðu ta­nî pa­ðâ lai­kâ bi­ja 4,8 rei­
zes vai­râk (28 962,43 MtCO2).
Elek­tro­ener­ìi­jas ra­þo­ða­na
Lai sa­ma­zi­nâ­tu iz­man­toto­ og­
ïu dau­dzu­mu, Íî­nas val­d î­ba ir
spies­ta iz­man­tot ko­dol­ener­ì i­ju
un to at­tîs­tît. 2010. ga­da 1. ap­r î­lî
èet­r­âs atom­elek­tro­sta­ci­jâs (AES)
dar­bo­jâs 11 ener­ìç­tis­k ie ko­dol­
re­a k­to­r i (KR) ar 8 958 MWe(bru­to)
ener­go­blo­ku elek­tris­ko kop­jau­du
(1. tab.).
2011/5
kodolenerìija
ka 69,8 % no pa­tç­rç­tâs elek­tro­ener­
ìi­jas iz­man­to rûp­nie­cî­bâ, lai gan vi­
dç­ji pa­sau­lç mi­nç­tais lie­lums 2007.
ga­dâ bi­ja 42,2 %. Tas ­râ­da, ka Íî­na
strau­ji at­tîs­tâs un nâ­kot­nç pie­augs
pri­mâ­ro ener­ì i­jas re­sur­su un elek­
tro­ener­ì i­jas pa­tç­riòð. Sa­gai­dâms,
ka 2020. ga­dâ uz­stâ­dî­tâ kop­jau­da
val­stî sa­sniegs ap­mç­ram 1 600 000
MWe. Ener­ì i­jas re­sur­su pa­tç­ri­òa
pie­augu­mu re­âli va­rçs no­segt ti­kai
ar ko­dol­da­lî­ða­nâs ener­ì i­jas iz­man­
to­ða­nu.
Íî­nai ir pa­sau­lç otrs lie­lâ­kais
pçt­n ie­cî­bas un at­tîs­tî­bas bu­dþets,
kurð 2006. ga­dâ bi­ja 136 mil­jar­
du do­lâ­r u liels ar ten­den­ci kat­r u
ga­du pie­augt. Íî­nas val­d î­ba liek
lie­lu uz­sva­r u uz pçt­n ie­cî­bu un at­
tîs­tî­bu, vei­cinot dziïâ­ku sa­bied­r î­
bas iz­prat­n i par ino­vâ­ci­jâm, vei­do­
jot augst­o teh­no­lo­ì i­ju rûp­n ie­cî­bas
iz­aug­smi.
Ko­dol­re­ak­to­ru teh­no­lo­ìi­jas
Elektroenerìijas raþoðanâ izmantotais kurinâmais
1. ta­bu­la. Dar­bo­jo­ðies ko­dol­re­ak­to­ri (2010. ga­da 1. ap­rî­lî)
AES
kodolreaktori
QINSHAN 1
QINSHAN 2-1
QINSHAN 2-2
QINSHAN 3-1
QINSHAN 3-2
Tips
neto
PWR
PWR
PWR
PHWR
PHWR
GUANGDONG 1
GUANGDONG 2
PWR
PWR
LINGAO 1
LINGAO 2
PWR
PWR
TIANWAN 1
TIANWAN 2
PWR
PWR
KOPÂ – 11 KR
Energobloka
elektriskâ
jauda (MWe)
celtniecîbas pieslçgts elek­
sâkums
triskam tîklam
ZHEJIANG province
288
310
1985/03/20
610
650
1996/06/02
610
650
1997/04/01
650
700
1998/06/08
650
700
1998/09/25
GUANGDONG province
944
984
1987/08/07
944
984
1988/04/07
GUANGDONG province
938
990
1997/05/15
938
990
1997/11/28
JIANGSU province
933
1000
1999/10/20
933
1000
2000/10/20
8 438
Ta­jâ pa­ðâ lai­kâ bû­vç­ja 21 KR ar
22 657 MWe(bru­to) ener­go­blo­ku kop­
jau­du (2. tab.), plâ­no uz­bû­vçt vçl
31 KR (32 920 MWe(bru­to)) (4. tab.),
bet turpmâk ir iecerçta vçl 120
KR (120 000 MWe) bûve. 2009. ga­
dâ Íî­nâ sa­ra­þots 3 714 650 GWhe
elek­tro­ener­ì i­jas, no tâs 1,89 %
(70 100,3 GWhe) –AES.
2007. ga­dâ Íî­nâ uz­stâ­dî­tâ elek­
tro­sta­ci­ju kop­jau­da bi­ja 713 000
MWe , ar ku­ru sa­ra­þo­ja 3 279 233
2011/5
bruto
Datums
8 958
1991/12/15
2002/02/06
2004/03/11
2002/11/19
2003/06/12
1993/08/31
1994/02/07
2002/02/26
2002/12/15
2006/05/12
2007/05/14
-
GWhe elek­tro­ener­ì i­jas, bet pa­tç­rç­
ja 3 268 918 GWhe. Vis­vai­râk elek­
trî­bas sa­ra­þo­ja, iz­man­to­jot og­les
81,01 % (2 656 434 GWhe). Bet, iz­
man­to­jot hid­ro­ener­ì i­ju, ie­g u­va 14,8
% (485 264 GWhe), ko­dol­ener­ì i­ju –
1,89 % (62 130 GWhe), naf­tas pro­
duk­tus – 1,03 % (33 650 GWhe), gâ­zi
– 0,93 % (30 539 GWhe), vç­ju – 0,27
% (8 790 GWhe), bi­oma­su – 0,07 %
(2 310 GWhe) un sau­les fo­to­ele­men­
tus – 0,004 % (116 GWhe). Jâ­at­zî­mç,
1955. ga­dâ Íî­na no­slç­dza ar Pa­
dom­ju Sa­vie­nî­bu sa­dar­bî­bas lî­g u­
mu atom­ener­ìç­ti­kâ. Sâ­kot ar 1970.
ga­du, Íî­nas spe­ci­âlis­ti sâ­ka pie­vçr­
sties ko­dol­da­lî­ða­nâs ener­ì i­jas iz­
man­to­ða­nai elek­tro­ener­ì i­jas ra­þo­
ða­nâ. Iz­man­to­jot Fran­ci­jâ, Ka­nâ­dâ,
ASV un Krie­vi­jâ ap­g û­tâs teh­no­lo­
ìi­jas, Íî­na iz­strâ­dâ­ja sa­vus AES
pro­jek­tus un vei­ca pirm­â ener­ìç­
tis­kâ ko­dol­re­ak­to­ra (KR) cel­tnie­cî­
bu. Íî­nas Na­ci­onâ­lâ atom­ener­ì i­jas
kor­po­râ­ci­ja (CNNC – China Na­ti­
onal Nuc­le­ar Cor­po­ra­ti­on) ap­vie­no
ap­mç­ram 100 000 dar­bi­nie­ku dar­
bam atom­ener­ì i­jas no­za­rç. CNNC
kon­tro­lç lie­lâ­ko da­ïu ko­dol­ener­ì i­jas
no­za­res uz­òç­mu­mu, arî pçt­nie­cî­bu
un at­tîs­tî­bu, teh­nis­ko pro­jek­tç­ða­
nu, urâ­na iz­pç­ti un ie­g u­vi, ba­gâ­
ti­nâ­ða­nu, deg­vie­las ra­þo­ða­nu, at­
kâr­to­tu pâr­strâ­di un at­kri­tu­mu
ap­gla­bâ­ða­nu. Tâ ap­tver 186 valsts
uz­òç­mu­mus un vai­râ­kus iz­pç­tes
un pro­jek­tç­ða­nas in­sti­tû­tus. Pie­mç­
ram: Pe­ki­nas Ko­dol­ener­ìç­ti­kas teh­
no­lo­ì i­jas in­sti­tûts (INET) ar 1 800
dar­bi­nie­kiem at­bild par ko­dol­re­ak­
to­ru pro­jek­tiem, ku­rus iz­man­to val­
stî. Íî­nas Ko­dol­ener­ì i­jas in­sti­tûts
Chen­gdu pil­sç­tâ Si­èu­anas pro­vin­cç
(iz­vei­dots 1958. ga­dâ) no­dro­ði­na KR
pro­jek­tç­ða­nas, tes­tç­ða­nas, in­þe­nie­
ru pro­blç­mu un eks­plu­atâ­ci­jas iz­pç­
tes dar­bus. In­sti­tû­tâ strâ­dâ 3 700
dar­bi­nie­ku. Sa­ka­râ ar pa­ât­ri­nâ­tu
ko­dol­ener­ì i­jas ap­g u­vi val­stî, Íî­
nâ iz­jût kva­li­f i­cç­tu ko­dol­ener­ì i­jas
spe­ci­âlis­tu trû­ku­mu.
ENERÌIJA UN PASAULE
79
kodolenerìija
2. ta­bu­la. Bû­vç­tie ko­dol­re­ak­to­ri (2010. ga­da 1. ap­rî­lis)
AES kodolreaktori
FANGJIASHAN 1
FANGJIASHAN 2
FUQING 1
FUQING 2
HAIYANG 1
HONGYANHE 1
HONGYANHE 2
HONGYANHE 3
HONGYANHE 4
LINGAO 3
LINGAO 4
NINGDE 1
NINGDE 2
NINGDE 3
QINSHAN 2-3
QINSHAN 2-4
SANMEN 1
SANMEN 2
TAISHAN 1
YANGJIANG 1
YANGJIANG 2
Energobloka
elektriskâ jauda
Tips
(MWe)
neto
bruto
ZHEJIANG province
PWR (CPR-1000)
1000
1087
PWR (CPR-1000)
1000
1087
FUJIAN province
PWR (CPR-1000)
1000
1087
PWR (CPR-1000)
1000
1087
SHANDONG province
PWR (AP-1000)
1000
1115
LIAONING province
PWR (CPR-1000)
1000
1080
PWR (CPR-1000)
1000
1080
PWR (CPR-1000)
1000
1080
PWR (CPR-1000)
1000
1080
GUANGDONG province
PWR (CPR-1000)
1000
1087
PWR (CPR-1000)
1000
1086
FUJIAN province
PWR (CPR-1000)
1000
1087
PWR (CPR-1000)
1000
1080
PWR (CPR-1000)
1000
1080
ZHEJIANG province
PWR (CNP-600)
610
650
PWR (CNP-600)
610
650
ZHEJIANG province
PWR (AP-1000)
1000
1115
PWR (AP-1000)
1000
1115
GUANGDONG province
PWR (EPR)
1700
1750
GUANGDONG province
PWR (CPR-1000)
1000
1087
PWR (CPR-1000)
1000
1087
KOPÂ – 21 KR
Pirm­â PWR ti­pa (Pre­ssu­ri­zed
light Water Re­ac­tor – Sa­spies­ta
ûdens dze­sçts re­ak­tors) KR cel­tnie­
cî­ba Íî­nâ sâ­kâs 1985. ga­da 20.
mar­tâ QINSHAN AES. Cel­tnie­cî­bu
vei­ca Íî­nas spe­ci­âlis­ti, iz­man­to­jot
Fran­ci­jas, Ka­nâ­das un Krie­vi­jas
teh­no­lo­ì i­jas un pie­re­dzi, pie­da­lo­ties
Fran­ci­jas uz­òç­mu­miem. Ener­go­
blo­ka elek­tris­kâ jau­da 310 MWe(bru­
(288 MWe(ne­to)). AES elek­tris­kam
to)
tîk­lam pie­slç­dza 1991. ga­da 15.
de­cem­brî. QINSHAN AES at­ro­das
Zhe­jin­gas pro­vin­cç 100 km uz dien­
vid­rie­tu­miem no Ðan­ha­jas, Íî­nas
jû­ras kras­tâ. 2007. ga­dâ QINSHAN
1 KR kon­tro­les sis­tç­mas, va­dî­bas
stie­òu pie­dzi­òu un da­þus kon­struk­
ci­jas ele­men­tus no­mai­nî­ja ar uz­
la­bo­tiem, lai ob­jek­ta dar­ba lai­ku
pa­ga­ri­nâ­tu par 30 ga­diem. Ðâ­das
jau­das KR Íî­nâ vairs ne­plâ­no bû­
vçt, bet tos iz­man­to un bû­vç Pa­kis­
tâ­nâ.
Nâ­kamo KR sâ­ka bû­vçt 1987. ga­
da 7. augus­tâ GU­A N­GDONG AES
Gu­an­gdon­gas pro­vin­cç uz zie­me­ïiem
80
ENERÌIJA UN PASAULE
20 920
Celtniecîbas
sâkums
2008/12/26
2009/07/17
2008/11/21
2009/06/17
2009/09/24
2007/08/18
2008/03/28
2009/03/07
2009/08/15
2005/12/15
2006/06/15
2008/02/18
2008/11/12
2010/01/08
2006/03/28
2007/01/28
2009/04/19
2009/12/17
2009/10/28
2008/12/16
2009/06/04
22 657
no Hon­kon­gas. 1988. ga­da 7. ap­rî­lî
mi­nç­ta­jâ AES sâ­ka ot­ra KR cel­tnie­
cî­bu. AES pro­jek­tu iz­strâ­dâ­ja un
cel­tnie­cî­bu vei­ca Íî­nas in­þe­nie­ri,
iz­man­to­jot Fra­ma­tom pa­lî­dzî­bu.
Abi KR ir PWR ti­pa ar 984 MWe(bru­to)
(944 MWe(ne­to)) ener­go­blo­ka elek­tris­
ko jau­du, ku­rus elek­tris­kajam tîk­
lam pie­slç­dza 1993. un 1994. ga­dâ.
Bez tam, vçl di­vus ðâ­da ti­pa PWR
KR uz­bû­vç­ja LIN­GA­O AES, ku­ra
at­ro­das ne­tâ­lu no GU­A N­GDONG
AES.
Íî­nâ ir iz­strâ­dâts PWR ti­pa
CNP-600 KR ar 650 MWe(bru­to) (610
MWe(ne­to)) ener­go­blo­ka elek­tris­ko
jau­du. Di­vi uz­bû­vç­tie CNP-600 KR
dar­bo­jas, un di­vus vçl bû­vç QINSHAN AES. Mi­nç­tâ ti­pa di­vus KR
plâ­no bû­vçt CHAN­GJI­A NG AES
Hai­na­nas pro­vin­cç, dien­vi­dos no
Hon­kon­gas.
Sa­ka­râ ar pa­ât­ri­nâ­tu ko­dol­ener­
ìi­jas ap­gu­vi val­stî, lai 2020. ga­dâ
AES jau­da sa­snieg­tu 40 000 MWe (no
ko­pç­jâs 1 000 000 MWe), pa­re­dzçts
bû­vçt ener­go­blo­kus ar elek­tris­ko
jau­du 1000 MWe un lie­lâ­ku. Íî­nâ ir
iz­strâ­dâts PWR ti­pa KR CPR-1000
ar 1087 MWe(bru­to) (1000 MWe(ne­to))
ener­go­blo­ka elek­tris­ko jau­du. Pir­
mo CPR-1000 KR cel­tnie­cî­bu uz­sâ­ka
2005. ga­da 15. de­cem­brî LIN­GA­O
AES Gu­an­gdon­gas pro­vin­cç. 2010.
ga­da sâ­ku­mâ Íî­nâ bi­ja sâk­ta 15 mi­
nç­tâ ti­pa KR cel­tnie­cî­ba, plâ­no­jot
bû­vçt vçl 13 CPR-1000 ti­pa KR.
2004. ga­da sep­tem­brî Íî­na pa­
zi­òo­ja, ka tâ sâks vai­râk pa­ïau­ties
uz âr­zem­ju pie­re­dzi, teh­no­lo­ì i­ju un
fi­nan­sç­ju­mu, lai no­dro­ði­nâ­tu val­stî
pla­ðâ­ku ko­dol­ener­ì i­jas iz­man­to­
ða­nu. Fran­ci­ja un Krie­vi­ja mç­ì i­na
pâr­dot Íî­nai ko­dol­teh­no­lo­ì i­jas, bet
Ja­pâ­na un ASV uz­òç­mu­mi, tos­tarp
Mit­su­bis­hi Heavy In­dus­tries, Tos­hi­
ba u.c. cen­ðas ie­g ût lî­g u­mus AES
bûv­nie­cî­bai.
Iz­man­to­jot ASV Westinghouse
fir­mas Tos­hi­ba fi­li­â lç iz­strâ­dâ­to
PWR ti­pa AP1000 KR pro­jek­tu, Íî­
na pa­redz AES teh­no­lo­ì i­ju strau­ju
at­tîs­tî­bu val­stî tu­vâ­kâ nâ­kot­nç.
AP1000 (Ad­van­ced Pa­ssi­ve­ Re­ac­
tor – Uz­la­bots re­ak­tors ar pa­sî­viem
ele­men­tiem) KR ir uz­la­bots AP600
pro­jekts, ku­r u bû­vç no at­se­v ið­í iem
mo­du­ïiem. KR ir II­I+ pa­audzes iz­
strâ­de ar 3415 MWs sil­tu­ma jau­
du. Ener­go­blo­ka elek­tris­kâ jau­
da 1115 MWe(bru­to) (1000 MWe(ne­to)).
AP1000 KR ser­ti­f i­cçts ASV 2005.
ga­da de­cem­brî. Pir­mo AP1000 KR
pa­sau­lç sâ­ka bû­vçt 2009. ga­da 19.
ap­r î­lî Íî­nâ SA­N MEN AES Zhe­
jin­gas pro­v in­cç. KR plâ­no sâkt iz­
man­tot 2013. ga­da augus­tâ. Bez
tam 2010. ga­da sâ­ku­mâ bû­vç­ja vçl
3 ðâ­da ti­pa KR un plâ­no bû­vçt vçl
13 vie­n î­bas.
Lie­lâ­kas jau­das KR cel­tnie­cî­bâ
Íî­nâ ir ie­sais­tî­ta Are­va NP (Fran­
ci­jas un Vâ­ci­jas kop­f ir­ma), lai uz­
cel­tu PWR ti­pa EPR (Eu­ro­pe­an
Pre­ssu­ri­zed Water Re­ac­tor – Ei­ro­
pas sa­spies­ta ûdens dze­sçts re­ak­
tors) KR. KR sil­tu­ma jau­da ir 4500
MWs un ener­go­blo­ka elek­tris­kâ jau­
da – 1750 MWe(bru­to) (1700 MWe(ne­to)).
KR ir II­I+ pa­audzes pro­jekts. 2009.
ga­da 28. ok­tob­r î TAIS­H AN AES
Gu­a n­gdon­gas pro­v in­cç sâ­ka bû­vçt
pir­mo EPR KR. Ener­go­blo­ka iz­
man­to­ða­nas sâ­kums plâ­nots 2014.
ga­dâ. Mi­nç­ta­jâ AES plâ­no vçl ot­ra
ðâ­da ti­pa KR cel­tnie­cî­bu. Pirm­â
KR cel­tnie­cî­ba jau no­tiek So­mi­jâ
Ol­k i­lu­oto AES (kopð 2005. ga­da
12. augus­ta), ot­ra – Fran­ci­jâ Fla­
man­v il­le AES (kopð 2007. ga­da
3. de­cem­bra).
2011/5
kodolenerìija
3. ta­bu­la. Ener­ìç­tis­ko ko­dol­re­ak­to­ru iz­strâ­de un iz­man­to­ða­na Íî­nâ
Tips
Izstrâ­
dâ­tâjs
Energobloka
Sil­
elektriskâ
tuma
jauda (MWe)
jauda
neto
(MWs) bruto
Kodolreaktoru
izmantoðana (skaits)
plâno
celtnie­
cîbu
PWR (Pressurized light Water Reactor) – Saspiesta ûdens dzesçts reaktors.
1. CNP-300
Íîna
310
288
1
2. CNP-600
Íîna
650
610
2
2
2
3. PWR
Íîna
990
938
4
4. CPR-1000
Íîna
1087
1000
15
13
5. AP1000
Westing- 3400
1115
1000
3
15
house
6. EPR
Areva
4500
1700
1630
1
1
7. VVER-1000 Krievija
3200
1000
933
2
2
(AES-91);
V428
8. VVER-1200 Krievija
1200
1150
2
(AES-2006);
V392
9. CAP-1400
Íîna +
1400
10. CAP-1700 Westing1700
house
HWR (Heavy Water Reactor) – Smagâ ûdens reaktors.
11. CANDU-6 Kanâda
700
650
2
12. ACR-1000 Kanâda
1080
HTR (High Temperature Reactor) – Augstas temperatûras reaktors.
13. HTR-PM Íîna
450
210
190
FBR (Fast Breeder Reactor) – Âtro neitronu-kodoldegvielas atraþotâjs.
14. BN-800
Krievija
2100
880
800
-
Íînas AES izvietojums
Darbojoðâs AES
Bûvçtâs AES
2011/5
iz­
bûvç
manto
Íî­nas AES iz­vie­to­jums
Krie­vi­jâ iz­strâ­dâ­tais PWR ti­pa
VVER-1000 (ВВЭР – Водо-водяной
энергетический реактор – Ûdensûdens ener­ìç­tis­kais re­ak­tors) KR
ir la­bi pa­râ­dî­jis se­vi eks­plu­atâ­ci­jâ.
TIANWAN AES Ji­an­gsu pro­vin­
cç ne­tâ­lu no Lianyungangas pil­sç­
tas, ku­ra at­ro­das starp Pe­ki­nu un
Ðan­ha­ju, ir uz­bû­vç­ti di­vi PWR ti­pa
VVER-1000 KR. KR ir AES-91 ti­pa
(ver­si­ja V428) ar 3 200 MWs sil­tu­
ma jau­du un 1060 MWe(bru­to) (1000
MWe(ne­to)) ener­go­blo­ka elek­tris­ko
jau­du. KR ir II­I pa­audzes pro­jekts.
Re­ak­to­râ ie­kïau­ti: So­mi­jas dro­ðî­bas
ap­rî­ko­jums un Sie­mens-Are­va apa­
ra­tû­ra un kon­tro­les sis­tç­mas. Pir­
mo VVER-1000 KR Íî­nâ sâ­ka bû­
vçt 1999. ga­da 20. ok­tob­rî un ot­ru
– pçc ga­da. Ener­go­blo­kus elek­tris­
ka­jam tîk­lam pie­slç­dza 2006. un
2007. ga­da vi­dû. TIANWAN AES
plâ­no bû­vçt vçl di­vus ana­lo­ga ti­pa
KR, bet pçc tam vçl di­vus II­I+ pa­
audzes VVER-1200 (AES-2006 ver­
si­jas V392M) KR. VVER-1200 KR
ener­go­blo­ka elek­tris­kâ jau­da 1200
MWe(bru­to). VVER-1200 ti­pa KR 2008.
Plânotâs AES
ENERÌIJA UN PASAULE
81
kodolenerìija
ga­dâ sâ­ka bû­vçt No­vo­vo­ro­òe­þas un
Ïe­òin­g ra­das AES Krie­vi­jâ.
Fir­ma Westinghouse ir pa­zi­òo­
ju­si, ka vi­ò i ko­pâ ar Íî­nas spe­ci­
âlis­tiem at­tîs­ta AP1000 pro­jek­tu
ar pa­sî­v i dro­ðâm sis­tç­mâm, ku­ra
ener­go­blo­ka jau­da bûs 1 400 MWe.
Tâ no­sau­ku­ms bûs CAP1400 – pa­
re­dzçts Íî­nas, kâ arî eks­por­ta va­
ja­dzî­bâm. Plâ­nots mi­nç­tâs jau­das
KR sâkt bû­vçt 2013. ga­dâ. Pçc
CAP1400 pro­jek­ta ie­ce­rçts arî iz­
strâ­dât lie­lâ­kas jau­das pro­jek­tu
CAP1700.
2005. ga­da sep­tem­brî Íî­na pa­
rak­stî­ja lî­g u­mu ar Ka­nâ­das Atom­
ener­ì i­jas pçt­nie­cî­bas ko­dol­ener­ì i­jas
at­tîs­tî­bas un iz­man­to­ða­nas or­ga­ni­
zâ­ci­ju (AECL – Ato­mic Energy of
Ca­na­da Li­mi­ted) par di­vu sma­gâ
ûdens PHWR (Pre­ssu­ri­zed Heavy
Water Re­ac­tor – Sma­gâ ûdens re­
ak­tors) ti­pa CAN­DU-6 (Ca­na­di­an
De­ute­ri­um-ura­ni­um Re­ac­tor – Ka­
nâ­das sma­gâ ûdens re­ak­tors) cel­
tnie­cî­bu QINSHAN AES Zhe­jin­gas
pro­vin­cç. KR ener­go­blo­ka elek­tris­
kâ jau­da 700 MWe(bru­to) (650 MWe(ne­
). KR sâ­ka bû­vçt 1998. ga­dâ un
to)
pçc 4,5–5 ga­diem va­rç­ja sâkt iz­
man­tot. CAN­DU-6 KR Íî­nâ vairs
ne­plâ­no bû­vçt, jo tas ir II pa­audzes
pro­jekts, bet iz­ska­ta ie­spç­jas bû­vçt
Ka­nâ­dâ iz­strâ­dâ­to uz­la­bo­to sma­gâ
ûdens ACR-1000 (Ad­van­ced Can­
du Re­ac­tor – Uz­la­bots CAN­DU re­
ak­tors) KR pro­jek­tu. KR ir II­I+ pa­
audzes pro­jekts ar 1080–1200 MWe
ener­go­blo­ka elek­tris­ko jau­du. KR
pa­re­dzçts sa­mon­tçt no sa­lie­ka­miem
mo­du­ïiem, kas ie­vç­ro­ja­mi sa­ma­zi­na
cel­tnie­cî­bas lai­ku.
Pa­gâ­ju­ðâ gad­sim­ta seð­des­mi­ta­
jos-sep­tiò­des­mi­ta­jos ga­dos bi­ja uz­
bû­vç­ti, pç­tî­ti un iz­man­to­ti augst­as
tem­pe­ra­tû­ras ar hç­li­ja gâ­zi dze­sç­ti
KR Vâ­ci­jâ un ASV, ku­ri pa­râ­dî­ja tei­
ca­mus teh­nis­kos râ­dî­tâ­jus. Iz­man­
to­jot gâ­zes-tur­bî­nas cik­lu (Brai­to­na
cikls), ener­go­blo­ka sil­tu­ma iz­man­
to­ða­nas ko­efi­cients var pâr­sniegt
50 %. Hç­li­ja tem­pe­ra­tû­rai sa­snie­
dzot 950 0C, sil­tu­mu ie­spç­jams iz­
man­tot da­þâ­dos rûp­nie­cî­bas teh­no­
lo­ì i­jas pro­ce­sos. Íî­nas spe­ci­âlis­ti
iz­ska­ta augst­as tem­pe­ra­tû­ras KR
iz­man­to­ða­nu ûdeò­ra­þa ie­g u­vei, kas
bû­tu deg­vie­la trans­por­ta lî­dzek­ïiem
un sa­ma­zi­nâ­tu val­stî ie­ves­to naf­tas
dau­dzu­mu. Bez tam ûdeò­ra­di var
uz­gla­bât un pa cau­ruï­va­diem iz­
pla­tît, kas var bût efek­tî­vâk, ne­kâ
iz­man­tot pa­ras­tâs elek­tro­pâr­va­des
lî­ni­jas.
82
ENERÌIJA UN PASAULE
Augst­as tem­pe­ra­tû­ras KR ar hç­
li­ja dze­sç­ða­nu iz­strâ­dâ­ja Íî­nas Ko­
dol­ener­ìç­ti­kas teh­no­lo­ì i­ju in­sti­tû­tâ
INET (In­sti­tu­te of Nuc­le­ar & New
Energy Tehnology) pie Tsin­ghu­a
Uni­ver­si­tâ­tes, iz­man­to­jot vâ­cu teh­
no­lo­ì i­jas. Eks­pe­ri­men­tâ­lo HTR-10
(High Tem­pe­ra­tu­re Re­ac­tor – Augs­t­as tem­pe­ra­tû­ras re­ak­tors) ar 10
MWs sil­tu­ma jau­du uz­bû­vç­ja zie­me­
ïos no Bei­jin­gas, un to iz­man­to kopð
2000. ga­da de­cem­bra. Ak­tî­vajâ zo­nâ
iz­man­to 27 000 lod­vei­da ele­men­tus
ar urâ­na di­ok­sî­da ko­dol­deg­vie­lu.
2005. ga­dâ no­vem­brî Íî­nâ no­lç­
ma bû­vçt lie­lâ­kas jau­das augst­as
tem­pe­ra­tû­ras KR HTR-PM. Nâ­ko­
ðo 210 MWe(bru­to) elek­tris­kâs jau­das
KR ener­go­blo­ku dar­bi­nâs ar lod­vei­
da ko­dol­deg­vie­las ele­men­tiem, to
pa­re­dzçts uz­bû­vçt SHIDAOWAN
AES Shan­don­gas pro­vin­cç un no­dot
eks­plu­atâ­ci­jâ 2013. ga­dâ. KR bûs lî­
dz­îgs Dien­vid­âf­ri­kâ iz­strâ­dâ­ta­jam
pro­jek­tam.
Zi­nâms, ka âtr­o ne­it­ro­nu KR
urâ­na iz­man­to­ða­nu pa­lie­li­na 60–70
rei­zes. Bez tam âtr­o ne­it­ro­nu KR
ie­vç­ro­ja­mi lie­lâ ne­it­ro­nu plûs­ma
no­dro­ði­na il­g­dzî­vo­jo­ðo augst­as ra­
dio­ak­ti­vi­tâ­tes ak­ti­no­îdu dau­dzu­
ma ie­vç­ro­ja­mu sa­ma­zi­nâ­ju­mu, tos
pâr­vçr­ðot ci­tos, âtr­i sa­brû­ko­ðos izo­
to­pos. Tâ­pçc Íî­nâ, sâ­kot ar 1965.
ga­du, bi­ja veik­ti âtr­o ne­it­ro­nu KR
fi­zi­kas, teh­ni­kas un teh­no­lo­ì i­jas
jau­tâ­ju­mu pç­tî­ju­mi. Bi­ja uz­bû­vç­ti
vai­râ­ki ðíid­ra me­tâ­la kon­tû­ri, KR
fi­zi­kâ­lie sten­di un iz­da­rîts daudz
eks­pe­ri­men­tu. Âtr­o ne­it­ro­nu KR
nav ne­it­ro­nu pa­lç­ni­nâ­tâ­ja (ûdens,
sma­gais ûdens, gra­f îts vai cits pa­
lç­ni­nâ­tâ­ja ma­te­ri­âls), bet ne­it­ro­nu
plûs­ma un sil­tu­ma ener­ì i­jas iz­da­lî­
ða­nâs ir ie­vç­ro­ja­mi lie­la, tâ­pçc ak­tî­
vâs zo­nas dze­sç­ða­nai ne­pie­cie­ðams
ðíidrs me­tâls, tâds kâ nât­rijs, nât­
rijs-kâ­lijs, svins vai svi­na-bis­mu­ta
kau­sç­jums, ar augs­tu sil­tu­ma va­
dît­spç­ju un vâ­rî­ða­nâs tem­pe­ra­tû­
ru. Lîdz ar to KR dar­bo­jas pie at­
mo­sfç­ras spie­die­na, kas ne­pra­sa
spie­dieniz­tu­rî­gas kon­struk­ci­jas, vai
tu­vu tam un ir ar pa­sî­vâs dro­ðî­bas
pa­zî­mçm. KR ne­ga­tî­vâ at­g rie­ze­nis­
kâ sai­te, tem­pe­ra­tû­rai pa­lie­li­no­ties
ak­tî­vâ zo­nâ, ie­ro­be­þo jau­das ne­kon­
tro­lç­ja­mu pie­augu­mu. Íî­nas âtr­o
ne­it­ro­nu KR prog­ram­ma pa­re­dzç­ja
65 MWs sil­tu­ma jau­das re­ak­to­ra (20
MWe(ne­to)) cel­tnie­cî­bu ne­tâ­lu no Pe­ki­
nas. To­mçr 2009. ga­da ok­tob­rî Íî­na
vie­no­jâs ar Krie­vi­ju, ka va­rç­tu bû­
vçt Krie­vi­jâ iz­strâ­dâ­to âtr­o ne­it­ro­
nu BN-800 (880 MWe(bru­to)) ti­pa KR
SA­N MING AES Fu­ji­anas pro­vin­cç,
lîdz ar to turp­mâk ne­at­tîs­tot dar­bus
pie âtr­o ne­it­ro­nu KR. Il­g ter­mi­òâ
(no gad­sim­ta vi­dus) Íî­na uz­ska­ta
âtr­o ne­it­ro­nu KR iz­man­to­ða­nu par
gal­ve­no ko­dol­ener­ì i­jas teh­no­lo­ì i­ju.
Cel­tnie­cî­bai plâ­no­tie un
bû­vçt ie­ce­rç­tie ener­ìç­tis­kie
ko­dol­re­ak­to­ri
Ja 2010. ga­da sâ­ku­mâ Íî­nas
AES elek­tris­kâ kop­jau­da bi­ja 8 958
MWe(bru­to), tad valsts va­do­ðie ko­dol­
ener­ì i­jas spe­ci­âlis­ti prog­no­zç, ka
2020. ga­dâ AES kop­jau­da va­rç­tu
sa­sniegt 70 000 MWe. Bet 2030. ga­
dâ tâ va­rç­tu sa­sniegt 200 000 MWe
un 2050. ga­dâ – 1 000 000 MWe. Jâ­
at­zî­mç, ka 2010. ga­da sâ­ku­mâ pa­
sau­lç AES kop­jau­da bi­ja 372 600
MWe. Òe­mot vç­râ Íî­nas AES dar­
bo­jo­ðos + bû­vç­to + plâ­no­to ener­go­blo­
ku kop­jau­du, 2010. ga­da 1. jan­vâ­rî tâ
bi­ja 64 535 MWe (sk. 1., 2. un 4. tab.).
Tâ­pçc mi­nç­tâs prog­no­zes, ie­spç­jams,
re­ali­zç­sies.
Ko­dol­deg­vie­la
Lai no­dro­ði­nâ­tu ie­ce­rç­to KR dar­
bî­bu, ne­pie­cie­ða­ma ko­dol­deg­vie­la.
Mûs­die­nu sil­tum­ener­ì i­jas ne­it­ro­nu
KR ar 1000 MWe elek­tris­kâs jau­das
ener­go­blo­ku ga­dâ pa­tç­rç vi­dç­ji 24 t
ba­gâ­ti­nâ­ta urâ­na vai ~ 195 t da­bî­gâ
urâ­na. Lai no­dro­ði­nâ­tu pað­reiz Íî­
nâ dar­bo­jo­ðos AES dar­bî­bu, 2010.
ga­dâ ne­pie­cie­ðams ~ 1,8 tûkst. t
da­bî­gâ urâ­na. Ap­zi­nâ­tie urâ­na re­
sur­si Íî­nâ 2007. ga­dâ (“Sar­ka­nâ
grâ­ma­ta”) bi­ja 1 % (68 tûkst. tU) no
pa­sau­lç ap­zi­nâ­tiem. Jâ­at­zî­mç, ka
Íî­na ne­pub­li­cç urâ­na ie­g u­ves un
iz­man­to­ða­nas iz­ejas da­tus. Sa­ska­
òâ ar Pa­sau­les ko­dol­ener­ì i­jas aso­ci­
âci­jas in­for­mâ­ci­ju zi­nâms, ka val­stî
iz­man­to piec­as urâ­na rak­tu­ves, kas
ra­þo ap­mç­ram 840 tU ga­dâ. Tâ­pçc
Íî­na ved sa­ru­nas un slçdz lî­g u­mus
ar Aus­trâ­li­jas (Aus­trâ­li­jâ ir 23 %
no pa­sau­les urâ­na krâ­ju­miem), Ka­
zah­stâ­nas (15 %), Ni­gç­ri­jas (5 %),
Uz­be­kis­tâ­nas (2 %), Mon­go­li­jas (1
%) u.c. val­stu fir­mâm.
Lai 2050. ga­dâ no­dro­ði­nâ­tu
1 000 000 MWe AES dar­bî­bu, bûs
ne­pie­cie­ðams ~ 195 tûkst. t da­bî­gâ
urâ­na ga­dâ. Tâ­pçc Íî­na ir ie­in­te­re­
sç­ta âtr­o ne­it­ro­nu KR – ko­dol­deg­
vie­las at­ra­þo­tâ­ju – iz­man­to­ða­nâ,
ku­ri ilg­sto­ði sek­mî­g i no­dro­ði­nâs ko­
dol­ener­ì i­jas iz­man­to­ða­nu.
2011/5
kodolenerìija
4. ta­bu­la. Cel­tnie­cî­bai plâ­no­tie ener­ìç­tis­kie ko­dol­re­ak­to­ri (2010. ga­da 1. ap­rî­lis)
AES kodolreaktori
1. CHANGJIANG 1&2
2. DAFAN, XIANNING 1&2
3. FANGCHENGGANG/HONGSHA 1&2
4. FUQING 3-6
5. HAIYANG 3&4
6. HONGSHIDING (Rushan) 1&2
7. NINGDE 4-6
8. PENGZE 1&2
9. SHANDONG SHIDAOWAN
10. TAISHAN 2
11. TIANWAN 3&4
12. TIANWAN 5&6
13. WUHU 1&2
14. XIAOMOSHAN 1&2
15. YANGJIANG 3&4
KOPÂ:
Province
Tips
Hainan
Hubei
Guangxi
Fujian
Shandong
Shandong
Fujian
Jiangxi
Shandong
Guangdong
Jiangsu
CNP-600
AP1000
CPR-1000
CPR-1000
AP1000
CPR-1000
CPR-1000
AP1000
HTR-PM
EPR
VVER-1000
(AES-(91)
VVER-1200
(AES-2006)
AP1000
AP1000
CPR-1000
-
Jiangsu
Anhui
Hunan
Guangdong
-
Energobloka
elektriskâ bruto
jauda (MWe(bruto))
Bloku
skaits
650
1115
1080
1080
1115
1080
1080
1115
210
1700
1060
2
2
2
4
2
2
3
2
1
1
2
1200
2
1115
1115
1080
32 920
2
2
2
31
Se­ci­nâ­ju­mi
1. 2009. ga­dâ èetr­âs Íî­nas AES (11 ener­ìç­tis­kie KR) sa­ra­þo­ja 1,89 % (70 100,3 GWhe) no vi­sas ie­g û­tâs
elek­tro­ener­ì i­jas (3 714 650 GWhe) val­stî. Pa­gai­dâm 81 % elek­tro­ener­ì i­jas Íî­nâ ie­g ûst no og­lçm.
2. 2010. ga­da sâ­ku­mâ Íî­nâ bû­vç­ja 21 KR (22 657 MWe(bru­to)) 10 AES, cel­tnie­cî­bu plâ­no­ja 31 KR (32 920
MWe(bru­to)) un ie­ce­rçts bû­vçt 120 KR (120 000 MWe(bru­to)).
3. Ja 2010. ga­da sâ­ku­mâ val­stî AES elek­tris­kâ bru­to kop­jau­da bi­ja 8 958 MWe(bru­to), tad 2020. ga­dâ pa­re­
dzçts sa­sniegt 70 000 MWe, 2030. ga­dâ – 200 000 MWe, bet 2050. ga­dâ – 1 000 000 MWe.
4. Lai pa­lie­li­nâ­tu iz­man­to­ja­mâs ko­dol­deg­vie­las dau­dzu­mu, Íî­nâ iz­vçr­sti pa­dzi­ïi­nâ­ti pç­tî­ju­mi âtr­o ne­it­
ro­nu KR deg­vie­las at­ra­þo­tâ­ju iz­strâ­dei. Iz­strâ­dâts eks­pe­ri­men­tâ­lais âtr­o ne­it­ro­nu KR pro­jekts, bet 2009.
ga­dâ pie­òç­ma re­ali­zâ­ci­jai Krie­vi­jâ iz­strâ­dâ­to BN-800 (880 MWe(bru­to)) ti­pa ener­ìç­tis­ko âtr­o ne­it­ro­nu KR
pro­jek­tu. Sil­tu­ma ener­ì i­jas ne­it­ro­nu KR (ku­rus pla­ði iz­man­to pað­laik) pa­pil­di­not ar âtr­o ne­it­ro­nu KR,
ie­spç­jams no­slçgt ko­dol­deg­vie­las iz­man­to­ða­nas cik­lu, ie­vç­ro­ja­mi (lîdz 60–70 rei­zçm) pa­lie­li­not urâ­na iz­
man­to­ða­nu.
Âtr­o ne­it­ro­nu KR ak­tî­vâs zo­nas lie­lâ ne­it­ro­nu plûs­ma “iz­de­dzi­na” il­g i dzî­vo­jo­ðos ra­dio­ak­tî­vos da­lî­ða­nâs
pro­duk­tus, tos pâr­vei­do­jot ci­tos izo­to­pos, lîdz ar to ie­vç­ro­ja­mi sa­ma­zi­not augst­as ak­ti­vi­tâ­tes at­kri­tu­mu
dau­dzu­mu.
5. Íî­na ir ie­in­te­re­sç­ta augst­as tem­pe­ra­tû­ras 850–950 0C KR iz­strâ­dç un iz­man­to­ða­nâ. Tie no­dro­ði­nâs
eko­no­mis­ki iz­de­vî­g u ûdeò­ra­þa ra­þo­ða­nu trans­por­tam, lai sa­ma­zi­nâ­tu naf­tas pro­duk­tu pa­tç­ri­òu val­stî.
Bez tam, ûdeò­ra­dis ir labs ener­ì i­jas uz­krâ­ða­nas ma­te­ri­âls, ku­ru iz­de­vî­g i ne ti­kai iz­man­tot, bet arî trans­
por­tçt pa cau­ruï­va­du sis­tç­mu, kon­ku­rç­jot ar elek­tro­ener­ì i­jas pâr­va­des tîk­lu. KR iz­de­vî­g i iz­man­tot ûdens
at­sâ­ïo­ða­nai, augst­as tem­pe­ra­tû­ras teh­no­lo­ì is­ka­jos pro­ce­sos u.c. jau­tâ­ju­mu ri­si­nâ­ða­nai. E&P
Li­te­ra­tû­ra
1. Nuc­le­ar Power in Chi­na (Ap­ril 2010). – World Nuc­le­ar As­so­ci­ati­on, www.world-nuc­le­ar.org/in­fo/inf63.
html
2. Country Analysis Briefs: Chi­na (July 2009). – In­for­ma­ti­on Ad­mi­nis­tra­ti­on, www.eia.doe.gov/emeu/
cabs/index.htm
3. Chi­na Plans to Build Ad­van­ced Nuc­le­ar Power Plant (Ok­to­ber 2009). – The Wall Stre­et Jo­ur­nal, online.wsj. com/ar­tic­le/SB125683823531916471.html
4. Power Re­ac­tor In­for­ma­ti­on System (2010). - PRIS Ho­me Pa­ge, www. ia­e.org/prog­ram­mes/a2/
5. World Nuc­le­ar Power Re­ac­tors & Ura­ni­um Requirements (Ap­ril 2010). – World Nuc­le­ar As­so­ci­ati­on,
www. world-nuc­le­ar.org/in­fo/re­ac­tors.html
2011/5
ENERÌIJA UN PASAULE
83
kodolenerìija
Ko­dol­ener­ìç­ti­kas “Ahi­lle­ja pa­pç­dis” –
augst­as ra­dio­ak­ti­vi­tâ­tes at­kri­tu­mi.
Pað­reiz pie­eja­mie ri­si­nâ­ju­mi ar ska­tu nâ­kot­nç
2
010. ga­da 9. feb­ru­âra LZA Ko­dol­ener­ìç­ti­kas kom­pe­ten­ces cen­tra (LZA KEKC), Pa­sau­les Ener­ìi­jas pa­do­mes
Lat­vi­jas Na­ci­onâ­lâs ko­mi­te­jas (PEP LNK) un Lat­vi­jas Ener­ìç­ti­kas kon­fe­de­r â­ci­jas (LEK) sç­dç, dis­k u­tç­jot par
ci­vi­lâs atom­ener­ìç­ti­kas iz­aug­smes di­na­mi­k u un teh­no­lo­ìis­kâs piln­vei­des ten­den­cçm, ti­ka ak­tu­ali­zçts arî jau­
tâ­jums par atom­ener­ìç­ti­kas iz­man­to­ða­nas liet­de­rî­bas skaid­ro­ða­nu pla­ðâ­kai sa­bied­rî­bai jeb – kâ sa­bied­rî­bai sa­pro­
ta­mâ un vieg­li uz­t ve­r a­mâ vei­dâ skaid­rot eko­no­mis­ko la­bu­mu un taut­saim­nie­cis­kos ie­gu­vu­mus, ko nâ­kot­nç va­rç­tu
dot ci­vi­lâs atom­ener­ìç­ti­kas iz­man­to­ða­na kâ­dâ kon­k rç­tâ val­s tî. Ða­jâ ga­d î­ju­mâ – Lat­vi­jâ.
Gal­ve­nais re­fe­rents aka­dç­mi­íis Oï­ìerts Dum­brâjs at­kâr­to­ja sen­se­no pa­tie­sî­bu par augst­as ra­dio­ak­ti­vi­tâ­tes at­k ri­tu­
mu – iz­man­to­tâs ko­dol­deg­vie­las – “Ahil­le­ja pa­pç­þa” lo­mu ci­vi­lâs atom­ener­ìç­ti­kas po­li­tis­ka­jâ dis­k u­si­jâ un no­r â­d î­ja,
ka tie­ði no ðîs pro­blç­mas efek­tî­va ri­si­nâ­ju­ma nâ­kot­nç va­rç­tu bût at­ka­rîgs ci­vi­lâs atom­ener­ìç­ti­kas glo­bâ­lâs at­tîs­tî­
bas prog­re­sî­vais vai – tie­ði pre­tç­ji – reg­re­sî­vais rak­s turs.
Aka­dç­mi­íis Dum­brâjs pau­da
pâr­lie­cî­bu, ka tie­ði teh­no­lo­ì i­ju at­tîs­
tî­ba ða­jâ pro­ble­mâ­tis­ka­jâ jo­mâ va­rç­
tu no­dro­ði­nât kar­di­nâ­lu sa­bied­ris­
kâs do­mas mai­òu par la­bu ci­vi­la­jai
ko­dol­ener­ìç­ti­kai. Viòð gan iz­tei­ca
no­þç­lu, ka aiz­va­dî­ta­jos piec­os ga­du
des­mi­tos, kopð ci­vi­lâ atom­ener­ìç­
ti­ka pa­sau­lç tiek at­tîs­tî­ta, dau­dzas
val­stis nav iz­râ­dî­ju­ðas pie­tie­ka­mas
84
ENERÌIJA UN PASAULE
rû­pes par dro­ðu augst­as ra­dio­ak­ti­
vi­tâ­tes ko­do­lat­kri­tu­mu de­po­nç­ða­
nu, un nâ­ka­ma­jâm pa­audzçm tâ­dç­
jâ­di at­stâts ïo­ti bîs­tams man­to­jums.
Man­to­jums, ku­ra lik­vi­dâ­ci­jâ in­ves­
tç­ja­mi ie­vç­ro­ja­mi fi­nan­ðu lî­dzek­ïi
un teh­nis­kie re­sur­si.
To­mçr ti­ka mi­nç­ti arî pie­mç­ri, kas
lie­ci­na par ïo­ti po­zi­tî­vu un so­ci­âli at­
bil­dî­gu atom­ener­ìç­ti­kas at­tîs­tî­tâj­-
­val­stu at­tiek­smi pret augst­as ra­dio­
ak­ti­vi­tâ­tes at­kri­tu­mu ap­saim­nie­
ko­ða­nu.
Tâ aka­dç­mi­íis uz­tei­ca Liel­bri­
tâ­ni­jas val­stis­ko stra­tç­ì i­ju, kas
vir­zî­ta uz to­tâ­lu augst­as ra­dio­ak­
ti­vi­tâ­tes at­kri­tu­mu saim­nie­cî­bas
“at­tî­rî­ða­nu” tu­vâ­ka­jâ des­mit­ga­dç,
lai, kâ ap­gal­vo bri­tu po­li­ti­íi, nâ­ka­
ma­jâm pa­audzçm ne­bû­tu jâ­do­mâ,
2011/5
kodolenerìija
ko da­rît ar 20. gs. “sa­strâ­dâ­ta­jiem”
augst­âkâs vi­des un ra­di­oíî­mis­kâs
bîs­ta­mî­bas “elek­tro­ener­ì i­jas ìe­ne­
râ­ci­jas at­li­ku­miem”.
Pre­zen­tâ­ci­jas lai­kâ gan ne­ti­ka
pre­ci­zçts ðîs ap­òem­ða­nâs prak­tis­
kais lî­me­nis, to­mçr, jâ­se­ci­na, ka
ða­jâ ga­dî­ju­mâ ru­na va­rç­tu bût par
no­zî­mî­gâm teh­no­lo­ì is­kâm ino­vâ­ci­
jâm, ar ku­r u pa­lî­dzî­bu ie­spç­jams
bû­tis­k i sa­ma­zi­nât il­gdzî­vo­jo­ðo ak­
ti­nî­du ak­ti­v i­tâ­ti. Il­gdzî­vo­jo­ðo ak­ti­
nî­du pus­sa­bruk­ða­nas pe­r i­ods, kâ
zi­nâms, mç­râms mil­jo­nos ga­du,
un tâ­pçc kâ vie­nî­go ie­spç­ju, kas
ðo­brîd ir uz­ska­tâ­ma par ap­ro­bç­tu
un pil­nî­g i dro­ðu ðo at­kri­tu­mu ap­
saim­nie­ko­ða­nâ, min to ga­lç­ju de­
po­nç­ða­nu pa­ze­mes ko­do­lat­kri­tu­mu
gla­bâ­ta­vâs.
Sa­pro­tams, ka vi­des bîs­ta­mî­bas
fak­tors bie­þi vien iz­vir­zâs pir­ma­jâ
vie­tâ, ap­stei­dzot gan iz­mak­su, gan
jau­du, gan arî re­ì i­ona ener­go­ap­gâ­
des dro­ðî­bas un tir­g û kon­ku­rçt­spç­
jî­gas ener­ì i­jas ìe­ne­râ­ci­jas fak­to­rus,
par ku­riem bie­þi vien dis­ku­tç daudz
ak­tî­vâk un “kar­stâk”. To­tâ­la vi­des
fak­to­ra do­mi­nan­te ir vç­ro­ja­ma ga­
dî­ju­mos, kad tiek spriests par atom­
ener­ìç­ti­kas ob­jek­tu jeb atom­elek­
tro­sta­ci­ju ie­spç­ja­mu bûv­nie­cî­bu un
eks­plu­atâ­ci­ju, kam ne­iz­bç­ga­mi se­
ko jau­tâ­jums – ko ie­sâkt ar augst­as
ra­dio­ak­ti­vi­tâ­tes ko­do­lat­kri­tu­miem,
lie­lâ­ko da­ïu no ku­riem vei­do sta­ci­
jas eks­plu­atâ­ci­jas pe­ri­odâ iz­man­to­
tâ ko­dol­deg­vie­la.
Augst­as ra­dio­ak­ti­vi­tâ­tes at­kri­
tu­mu iz­man­to­ða­nas jau­tâ­jums ir
tas pro­blç­mu as­pekts, kas dau­dzâs
val­stîs ka­vç atom­ener­ìç­ti­kas at­tîs­
tî­bu pat ga­dî­ju­mos, kad atom­elek­
tro­sta­ci­ju bûv­nie­cî­ba pa­lî­dzç­tu pçc
bû­tî­bas ri­si­nât ilg­sto­ði sa­sâ­pç­ju­ðas
elek­tro­ener­ì i­jas ìe­ne­râ­ci­jas pie­tie­
ka­mî­bas un ener­ì i­jas ap­gâ­des dro­
ðî­bas pro­blç­mas.
ties uz tâm at­kri­tu­mu de­po­nç­ða­nas
teh­no­lo­ì i­jâm, ku­ras ie­spç­jams at­
tîs­tît kon­krç­ta­jâ val­stî.
De­po­nç­ða­nas vai pâr­strâ­des lî­gu­
mu slçg­ða­nas ie­spç­ja jâ­uz­lû­ko ti­kai
kâ se­kun­dâ­ra op­ci­ja, ja vien pa­ðas
valsts te­ri­to­ri­jâ vai tu­vâ pie­ro­be­þâ
nav iz­vie­tots pie­ejams ra­di­oíî­mis­
kâs pâr­strâ­des kom­plekss. Tâ, pie­
mç­ram, val­stîs, kur nav pie­mç­ro­tu
ìe­olo­ìis­ko struk­tû­ru pa­ze­mes de­po­
zi­tâ­ri­ju ie­rî­ko­ða­nai, jâ­orien­tç­jas uz
ko­do­lat­kri­tu­mu virs­ze­mes gla­bâ­ta­
vu ie­rî­ko­ða­nu, ta­jâ pa­ðâ lai­kâ pa­tu­
rot prâ­tâ ðî ri­si­nâ­ju­ma sa­lî­dzi­no­ðo
îs­lai­cî­gu­mu. Tas no­zî­mç, ka nâ­kot­nç
ðîs gla­bâ­ta­vas bûs jâ­re­vi­dç un at­kri­
tu­mi – “jâ­pâr­pa­ko” vai kâ ci­tâ­di jâ­
izo­lç no ap­kâr­tç­jâs vi­des at­kâr­to­ti.
Izmantotâs kodoldegvielas îslaicîgas
uzglabâðanas konteineri Sellafîldas
radioíîmiskajâ rûpnîcâ Sellafîldâ,
Lielbritânijâ
ko­dol­ener­ìç­ti­kas at­kri­tu­mu ap­
saim­nie­ko­­ða­nas jo­mâ vi­si teh­no­lo­
ìis­kie ri­si­nâ­ju­mi ek­sis­tç pa­ra­lç­li
un var tikt iz­da­rî­ta iz­vç­le par la­bu
vie­nam no tiem.
Eso­ðie no­tei­ku­mi pa­redz, ka kat­
rai val­stij jâ­rû­pç­jas par sa­vâ te­ri­
to­ri­jâ iz­man­to­to ko­do­lat­kri­tu­mu
ap­saim­nie­ko­ða­nu, un to no­sû­tî­ða­
na de­po­nç­ða­nai vai pâr­strâ­dei ci­tâ
val­stî nav ie­spç­ja­ma, ja vien nav
no­slçg­ti îpa­ði sa­dar­bî­bas lî­g u­mi.
Tâ­tad, kat­rai na­ci­onâ­la­jai val­stij
ir jâ­vei­do sa­va augst­as ra­dio­ak­ti­
vi­tâ­tes ko­do­lat­kri­tu­mu ap­saim­nie­
ko­ða­nas stra­tç­ì i­ja, pa­ma­tâ bâ­zç­jo­
Ra­di­oíî­mis­kâ pâr­strâ­de
Ðî ie­spç­ja sais­tî­ta ar ne­iz­de­g u­
ðâ urâ­na un plu­to­ni­ja ie­g û­ða­nu no
deg­vie­las un ðo re­sur­su tâ­lâ­ku iz­
man­to­ða­nu, pie­mç­ram, MOX ko­
dol­deg­vie­las ra­þo­ða­nai – tâ­tad,
ko­dol­deg­vie­las iz­man­to­ða­nas op­ti­
mi­zâ­ci­ju – un tâ nav no­ðíi­ra­ma no
ko­dol­deg­vie­las ra­di­oíî­mis­kâs pâr­
strâ­des. Bet ra­di­oíî­mis­kâ pâr­strâ­
de tik un tâ uz­ska­tâ­ma par pro­ce­su,
kas sais­tîts ar augst­as ra­dio­ak­ti­vi­
tâ­tes at­kri­tu­mu ap­gla­bâ­ða­nu.
Viens no Lat­vi­jas ko­dol­ener­ìç­ti­
kas spe­ci­âlis­tiem, Dr.sc.ing Val­dis
Ga­vars to skaid­ro ðâ­di: ra­di­oíî­mis­
kâs pâr­strâ­des pro­ce­sâ izmantotâs
ko­dol­deg­vie­las stie­òi tiek sa­g riez­ti
un ie­lâ­dç­ti augst­as ak­ti­vi­tâ­tes skâb­
ju ðíî­du­mâ, no ku­ra eks­trak­ci­jas
Iz­vç­le starp ri­si­nâ­ju­miem
Ana­li­zç­jot ie­spç­jas, ko ðo­brîd pie­
dâ­vâ atom­ener­ìç­ti­kas in­dus­tri­jas
at­kri­tu­mu ap­saim­nie­ko­ða­nas teh­
no­lo­ì is­kie ri­si­nâ­ju­mi, jâ­se­ci­na, ka
pa­ma­ta ri­si­nâ­ju­mi ir – ko­dol­deg­
vie­las de­po­nç­ða­na virs­ze­mes gla­
bâ­ta­vâs, ko­dol­deg­vie­las pâr­strâ­de
ra­di­oíî­mis­ka­jâs rûp­nî­câs un ko­
dol­deg­vie­las de­po­nç­ða­na pa­ze­mes
gla­bâ­ta­vâs. De­po­nç­ða­nu va­rç­tu
pa­ma­to­ti no­dç­vçt par “ga­lç­ju” vai
“mû­þî­g u” ti­kai pa­ze­mes de­po­nç­ða­
nas iz­vç­les ga­dî­ju­mâ.
For­mâ­li
var
uz­ska­tît,
ka
2011/5
Augstas radioaktivitâtes kodolatkritumu vitrifikâcijas ceha kontroles telpa Sellafîldas
radioíîmiskajâ rûpnîcâ Sellafîldâ, Lielbritânijâ
ENERÌIJA UN PASAULE
85
kodolenerìija
ce­ïâ tiek iz­da­lîts urâns un plu­to­
nijs. Pçc ra­di­oíî­mis­kâs pâr­strâ­des
ir ne­pie­cie­ðams do­mât par augst­as
ra­dio­ak­ti­vi­tâ­tes at­kri­tu­mu dro­ðu
de­po­nç­ða­nu – tas ir, par ðíid­râ ag­
re­gât­stâ­vok­lî eso­ðu augst­as ra­dio­
ak­ti­vi­tâ­tes at­kri­tu­mu de­po­nç­ða­nu,
kas ir re­ali­zç­ja­ma grû­tâk ne­kâ deg­
vie­las stie­òu de­po­nç­ða­na “sau­si sa­
pa­ko­tâ” vei­dâ.
Da­þâ­du ob­jek­tî­vu ko­dol­deg­vie­las
pâr­strâ­des pro­ce­sa pro­blç­mu dçï ðîs
teh­no­lo­ì i­jas nedz Ei­ro­pâ, nedz arî
ci­tur pa­sau­lç nav ïo­ti pla­ði iz­pla­tî­
tas. Pirm­kârt, ðâ­du pâr­strâ­des rûp­
nî­cu kom­plek­si pa­ras­ti ir ap­jo­mî­g i
un tiek uz­ska­tî­ti par vi­des dro­ðî­bas
ris­ka ob­jek­tiem, tâ­pçc tos tra­di­ci­
onâ­li iz­vie­to pie­nâ­cî­gâ at­tâ­lu­mâ
no bie­zi ap­dzî­vo­tiem ra­jo­niem; otr­
kârt, bie­þi vien ro­das ob­jek­tî­vas lo­
ìis­ti­kas grû­tî­bas, jo uz rûp­nî­cu tiek
trans­por­tç­ti lie­li no­strâ­dâ­tâs ko­dol­
deg­vie­las ap­jo­mi. Rûp­nî­cas tra­di­
ci­onâ­li “ap­kal­po” ti­kai ìeo­g râ­f is­ki
tu­vâ­kos re­ì i­onus, un, tâ­tad, ta­jos
jâ­bût iz­vie­to­tâm sa­lî­dzi­no­ði daudz
AES, lai pâr­strâ­des pro­cess no­tik­tu
in­dus­tri­âlâ ap­jo­mâ.
Ei­ro­pas Sa­vie­nî­bas val­stu te­ri­
to­ri­jâ iz­vie­to­tas ti­kai da­þas ra­di­o­íî­mis­kâs rûp­nî­cas – pie­mç­ram,
Sel­la­f îl­das kom­plekss Liel­bri­tâ­ni­jâ
un kom­pâ­ni­jas Are­va îpa­ðu­mâ eso­
ðâ ra­di­oíî­mis­kâ rûp­nî­ca La­hâ­gâ,
Fran­ci­jâ, ku­râ pâr­strâ­dei tiek no­
gâ­dâ­ta izmantotâ ko­dol­deg­vie­la no
Liel­bri­tâ­ni­jas un Fran­ci­jas atom­
elek­tro­sta­ci­jâm. Ci­tu val­stu, pie­
mç­ram, Ðvei­ces, izmantotâs ko­dol­
deg­vie­las ap­joms, kas no­nâk ða­jâs
rûp­nî­câs, ir ne­liels.
To­mçr, ne­rau­go­ties uz ðî brî­þa
ko­dol­deg­vie­las efek­tî­vas pâr­strâ­
des teh­no­lo­ì is­ka­jâm grû­tî­bâm un
pro­blç­mâm, tie­ði ðî me­to­de tiek uz­
ska­tî­ta par nâ­kot­nç prog­re­sî­vâ­ko
augst­as ra­dio­ak­ti­vi­tâ­tes ko­do­lat­kri­
tu­mu “ap­ka­ro­tâ­ju”. Tâ, pie­mç­ram,
abi mi­nç­tie Ei­ro­pas ra­di­oíî­mis­kâs
pâr­strâ­des kom­plek­si ir uz­ska­tâ­mi
ne ti­kai par rûp­nie­cis­kas ie­vir­zes
ob­jek­tiem – sa­vâ zi­òâ tie pil­da arî
zi­nât­nis­ki teh­nis­ko pa­sû­tî­ju­mu, kas
sais­tîts ar efek­tî­vâ­ku izmantotâs
ko­dol­deg­vie­las pâr­strâ­di, ne­iz­de­g u­
ðâ urâ­na un plu­to­ni­ja eks­trak­ci­ju,
kâ arî pâr­strâ­des pro­ce­sa at­li­ku­mu
de­po­nç­ða­nu.
Ra­di­oíî­mis­kâs pâr­strâ­des pro­
cess tâ kla­sis­ka­jâ iz­prat­nç ne­bût
nav uz­ska­tâms par “bez­at­kri­tu­mu
pa­sâ­ku­mu”, un, tâ­tad, arî ðî pro­
ce­sa pâr­pa­li­ku­mus ne­pie­cie­ðams
dro­ði un ilgtspç­jî­g i ie­kap­su­lçt un
de­po­nçt. Ar ðîs pro­blç­mas op­ti­mâ­la
ri­si­nâ­ju­ma te­orç­tis­ka­jiem un prak­
tis­ka­jiem jau­tâ­ju­miem jau vai­râk
ne­kâ div­des­mit ga­dus no­dar­bo­jas
ra­di­oíî­mi­íu gru­pa Sel­la­f îl­dâ, Liel­
bri­tâ­ni­jâ, ar mçr­íi iz­vei­dot un ap­ro­
bçt vis­dro­ðâ­ko ie­spç­ja­mo ko­dol­deg­
vie­las pâr­strâ­des pro­ce­sa at­li­ku­mu
“sa­pa­ko­ða­nu” il­glai­cî­gai uz­gla­bâ­ða­
nai.
Ðo mçr­íi bri­ti ie­ce­rç­ju­ði sa­sniegt,
piln­vei­do­jot ko­do­lat­kri­tu­mu ie­kap­
su­lç­ða­nas teh­no­lo­ì i­ju, ko dç­vç par
ko­do­lat­kri­tu­mu vit­ri­f i­kâ­ci­ju jeb “ie­
kap­su­lç­ða­nu stik­lâ”. 1991. ga­dâ Sel­
la­f îl­das kom­plek­sâ ti­ka no­do­ta eks­
plu­atâ­ci­jâ Vind­skei­las vit­ri­f i­kâ­ci­jas
rûp­nî­ca (Windscale Vitrification
Plant) ar ne­tâ­lu iz­bû­vç­tu gla­bâ­ta­
vu 8000 vit­ri­f i­cç­to ko­do­lat­kri­tu­mu
pâr­strâ­des pro­duk­tu kon­tei­ne­ru no­
vie­to­ða­nai.
De­viò­pa­dsmit ga­du lai­kâ – no
1991. lîdz 2010. ga­dam – gla­bâ­ta­va
jau aiz­pil­dî­ta pâr­i pus­ei – ta­jâ no­
vie­to­ti 5000 kon­tei­ne­ri. Ða­jâ rûp­nî­
câ tiek re­ali­zçts tâ dç­vç­tais kar­stâs
vit­ri­f i­kâ­ci­jas cikls, ku­râ ko­do­lat­
kri­tu­mi tiek ie­g rem­dç­ti si­lî­ci­ja ok­
sî­dâ, vç­lâk at­dze­sç­ti un ie­vie­to­ti
slçg­tos kon­tei­ne­ros. Kon­tei­ne­rus,
Skats no putna lidojuma uz Sellafîldas radioíîmiskâs rûpnîcas kompleksu Sellafîldâ, Lielbritânijâ
86
ENERÌIJA UN PASAULE
2011/5
kodolenerìija
sa­vu­kârt, pa des­mit no­vie­to pi­lon­
vei­da se­kun­dâ­ra­jos kon­tei­ne­ros,
kas iz­vie­to­ti îpa­ði iz­bû­vç­tâ gla­bâ­ta­
vâ. Tâ­dç­jâ­di 5000 kon­tei­ne­ri sa­pa­
ko­ti 500 se­kun­dâ­ra­jos kon­tei­ne­ros.
Ðî vit­ri­f i­kâ­ci­jas pro­ce­dû­ra tiek
iz­man­to­ta arî La­hâ­gas ra­di­oíî­mis­
ka­jâ rûp­nî­câ Fran­ci­jâ, kur pirm­â
vit­ri­f i­kâ­ci­jas “len­te” ti­ka uz­stâ­dî­
ta 1978. ga­dâ. Jaun­âkâ un ðo­brîd
pa­sau­lç mo­der­nâ­kâ ir in­dus­tri­âlâ
ti­pa vit­ri­f i­kâ­ci­jas ie­kâr­ta, kas iz­
strâ­dâ­ta sa­dar­bî­bâ ar Karls­rû­es
Trans­urâ­na ele­men­tu in­sti­tû­ta
spe­ci­âlis­tiem, arî uz­stâ­dî­ta La­hâ­gâ
un no­do­ta eks­plu­atâ­ci­jâ aiz­va­dî­tâ
ga­da jû­ni­jâ.
Fran­ci­jas un Liel­bri­tâ­ni­jas ko­
dol­teh­no­lo­ì i­ju eks­per­ti uz­ska­ta,
ka tie­ði vit­ri­f i­kâ­ci­jas teh­no­lo­ì i­ja
kom­bi­nâ­ci­jâ ar mak­si­mâ­li efek­tî­vu
izmantotâs ko­dol­deg­vie­las pâr­strâ­
di nâ­kot­nç vei­dos ilgtspç­jî­gas ko­dol­
ener­ìç­ti­kas at­kri­tu­mu ap­saim­nie­
ko­ða­nas sis­tç­mas pa­ma­tu.
Kla­sis­kâs virs­ze­mes
gla­bâ­ta­vas
Ga­dî­ju­mos, kad izmantoto ko­dol­
deg­vie­lu un ci­tus augst­as ra­dio­ak­ti­
vi­tâ­tes ko­do­lat­kri­tu­mus nav ie­spç­
jams no­vie­tot pa­ze­mes gla­bâ­ta­vâs
vai trans­por­tçt uz ra­di­oíî­mis­ko
rûp­nî­cu pâr­strâ­dei, nâ­kas iz­vç­lç­
ties virs­ze­mes at­kri­tu­mu gla­bâ­ta­vu
ie­rî­ko­ða­nu.
Ðîs gla­bâ­ta­vas uz­ska­tâ­mas par
vi­dç­ja ter­mi­òa ri­si­nâ­ju­mu 70–100
ga­du pe­ri­odâ. Ða­jâ lai­kâ virs­ze­
mes gla­bâ­ta­vu dro­ðî­bas lî­me­nis ir
pie­lî­dzi­nâms pa­ze­mes gla­bâ­ta­vu
lî­me­nim.
Ta­jâs tiek no­gla­bâ­ta ra­di­oíî­
mis­k i ne­pâr­strâ­dâ­ta ko­dol­deg­
vie­la – res­pek­tî­v i, me­hâ­n is­k i sa­
da­lî­ti no­strâ­dâ­tâs ko­dol­deg­v ie­las
stie­ò i.
Pa­rei­zi no­gla­bâ­ti, ko­do­lat­kri­tu­
mi virs­ze­mes gla­bâ­ta­vâs ne­iz­rai­sa
ne­kâ­du ap­kâr­tç­jâs vi­des pie­sâr­òo­
ju­ma ris­ku.
Eks­per­ti no­râ­da, ka virs­ze­mes
gla­bâ­ta­vâs izmantotâ ko­dol­deg­vie­
la tiek no­vie­to­ta îpa­ði iz­ga­ta­vo­tâs
be­to­na, me­tâ­la vai va­ra kap­su­lâs,
kas no­dro­ði­na to pil­nî­g u un dro­ðu
izo­lâ­ci­ju no ap­kâr­tç­jâs vi­des. Bez
tam, kap­su­las ir vieg­li ma­ni­pu­lç­
ja­mas – tâs ie­spç­jams pâr­vie­tot ar
pa­cç­lâ­ju vai krâ­nu pa­lî­dzî­bu, kâ
arî, ne­pie­cie­ða­mî­bas ga­dî­ju­mâ, dro­
ði trans­por­tçt gan ne­lie­los, gan arî
lie­los at­tâ­lu­mos. Kap­su­las ir arî
2011/5
Virszemes radioaktîvo atkritumu glabâtavas pârkrauðanas laukums
âr­kâr­tî­g i iz­tu­r î­gas pret me­hâ­n is­ku
ie­dar­bî­bu – pie­mç­ram, trie­cie­n iem.
Stan­dar­ta me­tâ­la kap­su­la ne­tik­tu
iz­n î­ci­nâ­ta vai fa­tâ­li sa­bo­jâ­ta pat
ga­dî­ju­mâ, ja uz tâs uz­k ris­tu lid­
ma­ðî­na vai no­tik­tu kaut kas tik­pat
eks­tre­mâls. Ïau­nâ­ka­jâ ga­d î­ju­mâ
va­rç­tu tikt “at­sists va­ïâ” kap­su­las
ga­lâ eso­ðais vâks, bet ra­d io­a k­tî­v ie
ma­te­r i­â li pa­lik­tu kap­su­lâ. Tâ­pat
vâ­ka at­si­ða­na ir vieg­li no­vçr­ða­ma
– to at­kal ir ie­spç­jams bez pro­blç­
mâm aiz­vçrt. Ko­dol­deg­v ie­la virs­
ze­mes gla­bâ­ta­v u kap­su­lu iek­ðie­nç
at­ro­das pil­n î­gâ dro­ðî­bâ, un starp
deg­v ie­las stie­ò iem kap­su­lâs ie­pil­
dî­ta nei­trâ­la gâ­ze, bet kap­su­las
âr­çjais ap­valks no­dro­ði­na pil­n î­g u
bi­olo­ì is­ko aiz­sar­dzî­bu.
Eks­per­ti no­râ­da – lai arî ko­dol­
deg­vie­las uz­gla­bâ­ða­na virs­ze­mes
gla­bâ­ta­vâs nav il­glai­cîgs ri­si­nâ­
jums, to­mçr tam ir sa­vas priekð­ro­
cî­bas. Pirm­kârt, ne­pie­cie­ða­mî­bas
ga­dî­ju­mâ ko­dol­deg­vie­la var tikt
âtr­i iz­òem­ta no gla­bâ­ta­vas; otr­kârt,
kap­su­las ir vieg­li pâr­vie­to­ja­mas;
treð­kârt, dro­ðî­bas mo­ni­to­rin­ga no­
dro­ði­nâ­ða­na ir sa­mç­râ vien­kâr­ða;
ce­tur­tkârt, gla­bâ­ta­vas iz­vei­de ir
ne­sa­lî­dzi­nâ­mi lç­tâ­ka ne­kâ jeb­ku­ra
vei­da un ti­pa pa­ze­mes gla­bâ­ta­vas
iz­vei­de.
Bez tam, virs­ze­mes de­po­nç­ða­na
ir vie­nî­gais efek­tî­vais iz­man­to­tâs
ko­dol­deg­vie­las uz­gla­bâ­ða­nas veids
val­stîs, kur nav at­bil­sto­ðu ìe­olo­ì is­
ku ap­stâk­ïu pa­ze­mes ko­do­lat­kri­tu­
mu gla­bâ­ta­vu ie­rî­ko­ða­nai (arî Bal­
ti­jas val­stîs).
Ie­kap­su­lç­to ko­do­lat­kri­tu­mu
no­gla­bâ­ða­na virs­ze­mç kâ
il­gter­mi­òa ri­si­nâ­jums
Kâ iz­teik­tu nâ­kot­nes ri­si­nâ­ju­
mu augst­as ra­d io­a k­ti­v i­tâ­tes ko­
do­lat­k ri­tu­mu dro­ðas de­po­nç­ða­nas
sa­ka­râ dau­dzi eks­per­ti min vit­r i­
fi­cç­to ko­do­lat­k ri­tu­mu uz­gla­bâ­ða­
nu virs­ze­mç – ðâ­d i “sa­pa­ko­ti” at­
kri­tu­mi ne­bûs jâ­pâr­k rauj vai kâ
ci­tâ­d i jâ­aps­trâ­dâ pçc 70 vai 100
ga­d iem; tie va­rçs gla­bâ­ties virs­
ze­mes no­v iet­nçs tik il­g i, cik vien
ne­pie­cie­ðams.
Arî to eko­lo­ì is­kâ bîs­ta­mî­ba
bûs no­re­du­cç­ta lîdz mi­n i­mu­mam,
jo vit­r i­f i­cç­to sub­stan­ci sa­tu­ro­
ðie kon­tei­ne­r i pirms no­v ie­to­ða­nas
virs­ze­mes gla­bâ­ta­vâs tiks uz­tu­
rç­ti pâr­strâ­des rûp­n î­cas ce­hâ, bet
pçc tam vçl zi­nâ­mu lai­ku at­ra­
dî­sies tâs te­r i­to­r i­jâ – pâr­k rau­ða­
nas vai îs­lai­cî­gas uz­gla­bâ­ða­nas
zo­nâ.
Ðo­brîd vit­r i­f i­cç­tie ko­do­lat­k ri­tu­
mi ne­tiek no­gla­bâ­ti âr­pus ra­d i­o ­íî­mis­ko rûp­n î­cu te­r i­to­r i­jas, to­
mçr pa­re­dzams, ka jau nâ­ka­ma­jâ
desmitgadç Liel­bri­tâ­n i­jâ va­rç­tu
tikt uz­bû­vçts pa­sau­lç pir­mais au­
to­no­mais vit­r i­f i­cç­to ko­do­lat­k ri­tu­
mu uz­gla­bâ­ða­nas po­li­gons, jo tie­ði
ar ko­do­lat­k ri­tu­mu pâr­strâ­des, vit­
ri­f i­kâ­ci­jas un virs­ze­mes uz­gla­bâ­
ða­nas pro­ce­su ðo­brîd tiek sais­tî­ta
bri­tu ko­dol­ener­ìç­ti­kas no­za­res
at­tîs­tî­ba.
ENERÌIJA UN PASAULE
87
kodolenerìija
Olkiluoto AES (Somija) komplekss, kurâ tiek bûvçta ðobrîd pasaulç modernâkâ pazemes kodolatkritumu glabâtava
Pa­ze­mes gla­bâ­ta­vas
Ko­dol­deg­vie­las de­po­nç­ða­nu pa­ze­
mes gla­bâ­ta­vâs ie­spç­jams re­ali­zçt
ti­kai tad, ja at­tie­cî­ga­jâ val­stî ir pie­
mç­ro­ti ìe­olo­ì is­kie ap­stâk­ïi – pie­mç­
ram, ðâ­dam mçr­íim iz­man­to­jams
pa­mat­klin­tâ­ja slâ­nis, kâ tas ir mû­su
zie­me­ïu kai­miò­val­stîs Zvied­ri­jâ un
So­mi­jâ. Vai­râ­kâs val­stîs tiek veik­ti
pç­tî­ju­mi par ie­spç­jâm no­gla­bât iz­
man­to­to ko­dol­deg­vie­lu sâls ka­ver­
nâs vai ci­tos lîdz­îgos ìe­olo­ì is­kos
vei­do­ju­mos, to­mçr ðâ­di de­po­nç­ða­nas
ri­si­nâ­ju­mi pa­gai­dâm nav îpa­ði iz­
pla­tî­ti. Ðo­brîd gal­ve­no­kârt pa­ze­mes
ko­dol­deg­vie­las de­po­nç­ða­na tiek uz­
ska­tî­ta par il­glai­cî­gu ko­do­lat­kri­tu­
mu pro­blç­mas ri­si­nâ­ju­mu, jeb ri­si­
nâ­ju­mu “uz mû­þî­g iem lai­kiem”.
Tas no­zî­mç, ka pa­ze­mes de­po­zi­tâ­
ri­jos no­gla­bâ­tâ ko­dol­deg­vie­la var ta­
jos tikt at­stâ­ta uz vi­siem lai­kiem, to­
mçr – ne­pie­cie­ða­mî­bas ga­dî­ju­mâ – to
no gla­bâ­ta­vâm ie­spç­jams arî iz­celt.
Pa­ze­mes ko­dol­deg­vie­las gla­bâ­
ta­vas, ku­ras var bût iz­vie­to­tas 300
lîdz 1000 m dzi­ïu­mâ, ir kom­pli­cç­tas
in­þe­nier­teh­nis­kâs bû­ves, ku­ru iz­
vei­de ir ilg­stoðs un dârgs pro­cess,
to­mçr ðo­brîd tas ir il­glai­cî­gâ­kais un
dro­ðâ­kais ri­si­nâ­jums augst­as ra­dio­
ak­ti­vi­tâ­tes ko­do­lat­kri­tu­mu fi­zis­kai
izo­lç­ða­nai no ap­kâr­tç­jâs vi­des.
Pa­ras­ti gla­bâ­ta­vas sa­stâv no vai­
râ­kiem dub­lç­jo­ðiem tu­ne­ïiem, ku­ri
tiek iz­man­to­ti ko­dol­deg­vie­las trans­
por­tç­ða­nai, in­þe­nier­ko­mu­ni­kâ­ci­jâm
un ci­tâm va­ja­dzî­bâm, kâ arî uz­gla­
bâ­ða­nas ka­nâ­liem, kas sa­vu­kârt
sa­da­lî­ti ma­zâ­kos ka­nâ­los, ku­ros
tiek no­vie­to­ti kon­tei­ne­ri ar iz­man­
to­to ko­dol­deg­vie­lu un ku­ru ie­eja pçc
tam tiek no­slçg­ta.
88
ENERÌIJA UN PASAULE
Val­stis kâ, pie­mç­ram, So­mi­ja,
Zvied­ri­ja, Vâ­ci­ja, Ja­pâ­na un Ka­nâ­
da, ðos pro­jek­tus uz­ska­ta par iz­ðíi­
ro­ði sva­rî­g u sa­vas atom­ener­ìç­ti­kas
kom­plek­sa sa­stâv­da­ïu. Arî ðiem
pro­jek­tiem pie­sais­tî­tâs in­ves­tî­ci­jas
vis­bie­þâk tiek uz­ska­tî­tas par adek­
vâ­tâm, jo ìe­olo­ì is­kâ de­po­nç­ða­na
ðo­brîd no­dro­ði­na ie­spç­ju ne­sa­trauk­
ties par augst­as ra­dio­ak­ti­vi­tâ­tes ko­
do­lat­kri­tu­mu uz­gla­bâ­ða­nas dro­ðî­
bas ob­jek­tî­va­jiem fak­to­riem, kâ arî
ïauj at­likt uz vç­lâ­ku lai­ku po­li­tis­ki
ju­tî­gâs dis­ku­si­jas par ko­dol­deg­vie­
las otr­rei­zç­jas pâr­strâ­des tç­mu.
Ig­na­li­nas AES iz­man­to­tâs
ko­dol­deg­vie­las ceïð
Bal­ti­jas val­stu atom­ener­ìç­ti­kas
at­tîs­tî­bas pie­re­dze ir vi­sai ne­lie­la
un tâs vçs­tu­re – ga­na îsa, kas cen­
trç­jas ti­kai ap trîs­des­mit Ig­na­li­nas
AES bûv­nie­cî­bas un eks­plu­atâ­ci­
jas ga­diem, vçl òe­mot vç­râ fak­tu,
ka Lie­tu­vas Re­pub­li­ka ðo ob­jek­tu
pâr­òç­ma sa­vâ ju­r is­dik­ci­jâ ti­kai
pçc val­stis­kâs ne­at­ka­r î­bas at­jau­
no­ða­nas 1991. ga­dâ. Ot­ra Bal­ti­jas
ko­do­lob­jek­ta – Sa­las­pils zi­nât­nis­
ki pçt­nie­cis­kâ re­a k­to­ra – no­strâ­
dâ­tâ ko­dol­deg­v ie­la mû­su re­ì i­onâ
ne­ti­ka no­gla­bâ­ta – pç­dç­jâ ko­dol­
deg­v ie­las par­ti­ja ti­ka iz­ves­ta no
Lat­v i­jas uz Krie­v i­jas Fe­de­râ­ci­ju
2008. ga­dâ.
Ig­na­li­nas AES ko­dol­deg­v ie­
la pçc iz­man­to­ða­nas no­nâ­ca sa­va
vei­da dro­ðî­bas “starp­sta­ci­jâ”– ko­
dol­deg­v ie­las dze­sç­ða­nas ba­sei­nos,
kur, at­ka­r î­bâ no da­þâ­d iem ap­
stâk­ïiem, var tikt no­tu­rç­ta 3 lîdz
20 ga­dus.
Ðâ­di ko­dol­deg­vie­las dze­sç­ða­nas
ba­sei­ni tiek iz­vie­to­ti vi­su atom­elek­
tro­sta­ci­ju te­ri­to­ri­jâ, un tie kal­po
ko­dol­deg­vie­las dze­sç­ða­nai, kâ arî
aiz­sar­dzî­bai no ra­di­âci­jas un jo­ni­
zç­jo­ðâ sta­ro­ju­ma.
Ba­sei­nos “no­stâ­di­nâ­tâ” ko­dol­deg­
vie­la zau­dç da­ïu ra­dio­ak­ti­vi­tâ­tes un
tiek at­dze­sç­ta, lai tâ­lâ­kâs dar­bî­bas
ar ðo augst­as ra­dio­ak­ti­vi­tâ­tes ma­
te­ri­âlu bû­tu, cik ie­spç­jams, dro­ðas.
Kâ zi­nâms, 2009. ga­da 31. de­
cem­brî ap­tu­rç­tâ Ig­na­li­nas AES ot­
râ ener­go­blo­ka ko­dol­deg­vie­la no re­
ak­to­ra vçl pil­nî­bâ nav iz­krau­ta, un
dar­bi vçl ar­vien tur­pi­nâs. Ig­na­li­nas
ga­dî­ju­mâ augst­as ra­dio­ak­ti­vi­tâ­tes
at­kri­tu­miem tiks pie­mç­ro­ta virs­ze­
mes no­gla­bâ­ða­na.
Ig­na­li­nâ iz­man­to­tâs ko­dol­deg­
vie­las gla­bâ­ta­vas ap­joms at­bil­dîs
ap­mç­ram di­vu fut­bo­la lau­ku­mu lie­
lu­mam, ku­ros tiks iz­vie­to­ti 70 ton­
nu sma­g i èu­g u­na kon­tei­ne­ri ar 3,5
m ga­râm deg­vie­las ka­se­tçm. Tâ kâ
RBMK ti­pa re­ak­to­ra deg­vie­las stie­
òi ori­ì i­nâ­li ir 7 met­rus ga­ri, pirms
no­vie­to­ða­nas
aiz­sar­gkon­tei­ne­ros
tos nâ­kas pâr­da­lît uz pus­çm. Pa­ðu
gla­bâ­ta­vas lau­ku­mu nav pa­re­dzçts
kaut kâ­dâ vei­dâ izo­lçt no ap­kâr­tç­
jâs vi­des – virs gla­bâ­ta­vas tiks uz­
bû­vç­ta ti­kai no­ju­mes ti­pa jum­ta
kon­struk­ci­ja, jo nedz tem­pe­ra­tû­ras
svâr­stî­bas, nedz ci­ta vei­da at­mo­sfç­
ras ie­dar­bî­ba kap­su­lu dro­ðî­bai un
in­teg­ri­tâ­tei kai­tçt ne­var.
Aiz­sar­gkon­tei­ne­ri ar iz­man­to­
to ko­dol­deg­vie­lu ne­pie­cie­ða­mî­bas
ga­dî­ju­mâ bûs vieg­li pâr­ve­da­mi uz
ra­di­oíî­mis­ko rûp­nî­cu vai ci­tu gla­
bâ­ða­nas vie­tu. E&P
Leo Jansons
2011/5
dzîves enerìija
Tu­rai­das mui­þas
pâr­vald­nie­ce An­na Jur­kâ­ne
L
at­vi­jas Zi­nât­òu aka­dç­mi­jas iz­brau­k u­ma sç­dç ðâ ga­da jû­ni­jâ, kas bi­ja vel­tî­ta tç­mai “Vçs­tu­ris­kie cen­tri
kâ vçs­tu­res avo­ti kul­tû­r as man­to­ju­ma sa­gla­bâ­ða­nâ”, Se­nâ­ta priekð­sç­dç­tâjs aka­dç­mi­íis Jâ­nis Stra­diòð
pa­le­po­jâs, ka aka­dç­mi­jai ir tâ­di iz­ci­li Go­da lo­cek­ïi kâ Run­dâ­les pils­k ungs Imants Lan­cma­nis un Tu­r ai­
das mui­þ as pâr­vald­nie­ce An­na Jur­kâ­ne. Pir­ma­jâ brî­d î tâ kâ sa­trû­kos – vai tik mû­su mî­ïâs “Tu­r ai­das An­ni­
òas” no­pel­ni ne­tiek pie­ze­mç­ti. Vi­òai ta­èu bez Tu­r ai­das mui­þ as cen­tra ar des­mi­tiem çku, sâ­kot no di­vâm
pâr­vald­nie­ka çkâm – ve­câs un jaunâs – un bei­dzot ar pi­íie­r a kû­ti­òu, smç­di, pir­ti, rat­nî­cu un ar te­ko­ðu ûde­ni
ap­gâ­dâ­to ziv­ju pa­gra­bu dî­ía zi­vîm, bez Tau­tas­dzies­mu par­ka ar Dai­nu kal­nu un Dzies­mu dâr­zu ir arî va­re­nâ
vi­dus­lai­k u pils, kas ap­mek­lç­tâ­jiem vis­pirms aso­ci­çjas ar vâr­du Tu­r ai­da. Bet sa­pra­tu, ka par pils­k un­dzi saukt
vi­òu to­mçr ne­var, jo Rî­gas ar­hi­bîs­ka­pu cel­tâ un pâr­sva­r â, cîk­s to­ties ar or­de­ni, arî pâr­val­d î­tâ pils diez vai
piec­ies­tu lai­cî­ga sie­við­ía virs­va­d î­bu. Tâ­tad pa­lik­sim pie 42 hek­tâ­ru lie­lâ, îpa­ði aiz­sar­gâ­ja­mâ kul­tû­r as pie­
mi­nek­ïa Tu­r ai­das mu­zej­re­zer­vâ­ta di­rek­to­res pos­te­òa, ko An­na Jur­kâ­ne, gan mu­ze­ja da­þ â­du sta­tu­su lai­kos,
pil­da jau te­ju 40 ga­du.
Var ti­kai ap­brî­not An­nas Jur­kâ­nes rai­to un it kâ vien­kâr­ðo stâs­tu par ga­du gai­tâ pa­da­rî­to Tu­r ai­das mu­
zej­re­zer­vâ­tâ. Aiz stâs­tî­tâ pa­liek in­ten­sî­va ga­rî­ga dar­ba pie­pil­d î­tas bez­ga­lî­gas stun­das, ide­ju lo­lo­ða­na un
mçrí­tie­cî­ga îs­te­no­ða­na, ar mil­zî­gu at­bil­d î­bu pie­òem­tie lç­mu­mi, pâr­do­mu lai­kâ ne­gu­lç­tas nak­tis, prie­ka un
pâr­dzî­vo­ju­ma asa­r as un ne­bei­dza­mas rû­pes par Tu­r ai­das vçs­tu­ris­kâ cen­tra sa­gla­bâ­ða­nu.
Ar Tu­rai­du sa­lau­lâ­ta
Jau­tâ­ju, kâ vi­òa “kâ vçs­tur­nie­ce” (spâr­no­
tais tei­ciens “Es kâ vçsturniece...“ no fil­mas
“Li­mu­zîns Jâ­òu nakts krâ­sâ”) no­nâ­ca Tu­rai­
dâ.
“1967. ga­dâ pa­bei­dzu Uni­ver­si­tâ­tç Vçs­tu­
res un fi­lo­lo­ì i­jas fa­kul­tâ­ti, un valsts sa­da­
lç man, mei­te­nei no Ma­do­nas pus­es, pie­dâ­
vâ­ja strâ­dât vai nu Rî­gas vai Si­g ul­das, vai
Cç­su ar­hî­vâ. Pað­rei­zç­jiem stu­den­tiem grû­ti
ie­do­mâ­ties, ka vi­òiem pçc augst­sko­las beig­
ða­nas va­rç­tu bût ga­ran­tçts darbs, bet mçs
daþ­kârt dum­po­jâ­mies, ka jâ­brauc strâ­dât uz
pro­vin­ci un “jâ­no­lauþ” ob­li­gâ­tie trîs ga­di. Es
Si­g ul­du iz­vç­lç­jos pa­ti, jo Rî­gâ jaun­ajam spe­ci­
âlis­tam rin­dâ uz “dzî­vo­ja­mo pla­tî­bu” (at­ce­rie­
ties, bi­ja arî tâds ter­mins, jo ru­na jau ne­bi­ja
par dzî­vok­li, bet vis­bie­þâk par is­ta­bu ko­mu­nâ­
la­jâ dzî­vok­lî) bû­tu jâ­gai­da lîdz pas­tar­die­nai,
bet Si­g ul­dâ to bi­ja ie­spç­jams da­bût drî­zâk.
Pro­tams, diez vai darbs ar­hî­vâ jaun­am cil­vç­
kam va­rç­tu ðíist aiz­rau­joðs, bet es jau stu­di­
ju ga­dos bi­ju ti­ku­si re­pub­li­kas iz­la­sç dis­tan­èu
slç­po­ða­nâ, un Si­g ul­da tre­ni­òiem bi­ja ide­âla
vie­ta. 1973. ga­dâ bi­ja va­ja­dzîgs di­rek­tors Si­
gul­das No­vad­pçt­nie­cî­bas mu­ze­jâ, kas sâ­kot­
nç­ji bi­ja at­ra­dies Si­g ul­das cen­trâ kâ­das va­
sar­nî­cas pâr­is is­ta­bi­òâs, bet pçc tam pâr­celts
uz Tu­rai­du, lai va­dî­tu Tu­rai­das pils­dru­pu zi­
nât­nis­ko iz­pç­ti un Gal­ve­nâ tor­òa un Rie­tu­mu
90
ENERÌIJA UN PASAULE
2011/5
dzîves enerìija
kor­pu­sa res­tau­râ­ci­ju. Kur­sa bied­
re­ne Dai­na Las­ma­ne, kas strâ­dâ­ja
Do­les (tagad Dau­ga­vas) mu­ze­jâ, arî
ci­ti kur­sa bied­ri ma­ni ie­dro­ði­nâ­
ja – ej dro­ði uz Tu­rai­du! Tu­rai­da
man pa­ti­ka. Ta­jâ lai­kâ bi­ja ar­he­olo­
ìis­kie iz­ra­ku­mi Baz­nîc­kal­nâ, bet
tas vçl ne­bi­ja Grau­do­òa laiks. (Par
Grau­do­ni – maz­liet vç­lâk.) Un tâ es
1973. ga­dâ no­nâ­cu Tu­rai­dâ. Gran­di­
oza ko­man­da – “es kâ vçs­tur­nie­ce”,
ka­sie­re un uz pus­slo­dzi sçt­nieks.
Ta­gad va­sa­ras se­zo­nâ Tu­rai­dâ
strâ­dâ ap 70.”
“Un uz­reiz – gran­di­ozas ne­pa­tik­
ða­nas?”
“1973. ga­da feb­ru­ârî vie­tç­jie
jaun­ieði bi­ja iz­de­mo­lç­ju­ði Tu­rai­das
baz­nî­cu – vie­nu no ve­câ­ka­jâm ko­
ka baz­nî­câm Vid­ze­mç, brî­nið­íî­g u
ar­hi­tek­tû­ras pie­mi­nek­li, kas ta­gad
ir pil­nî­bâ res­tau­rçts. No­ti­ka tie­sas
sç­de, uz ku­ru es ie­ra­dos kâ pil­nî­ga
ne­pra­ða, bez ad­vo­kâ­ta, jo viss ta­èu
tâ­pat bi­ja skaidrs. Vai­nî­g ie no­tver­
ti un at­zi­nu­ðies. Vi­òiem pie­sprie­da
no­sa­cî­tu so­du, jo ... pie baz­nî­cas nav
bi­ju­si no­râ­de, ka tas ir ar­hi­tek­tû­ras
pie­mi­nek­lis un to de­mo­lçt ne­drîkst,
tâ­dçï ða­jâ ga­dî­ju­mâ lîdz­vai­nî­ga ir
mu­ze­ja di­rek­to­re, kâ tas ti­ka no­
râ­dîts bla­kus­lç­mu­mâ, jo vi­òa, lûk,
nav no­dro­ði­nâ­ju­si at­tie­cî­g u uz­rak­
stu... Es do­mâ­ju – âr­prâts! At­nâks
vie­nu nak­ti, iz­de­mo­lçs pi­li un es bû­
ðu vai­nî­ga, ka ne­es­mu pie pils pie­li­
ku­si plâk­sni, ka tas ir pie­mi­nek­lis
un to de­mo­lçt ne­drîkst! Ta­jâ pa­ðâ
1973. ga­da ru­de­nî aiz­brau­cu pie
Sau­lkras­tu ak­meò­ka­ïiem un pa­sû­
tî­ju plâk­sni lat­vie­ðu un krie­vu va­
lo­dâ “Ar­hi­tek­tû­ras pie­mi­nek­lis. 13.
gs. Памятник архитектуры.13
век”, kas jo­pro­jâm at­ro­das pie ie­ejas
kâ tâ lai­ka pie­mi­nek­lis.”
par spî­ti vi­sam, ie­g u­va augst­âkos
zi­nât­nis­kos grâ­dus un jau ne­at­ka­
rî­gâs Lat­vi­jas lai­kâ – 1993. ga­dâ
– ie­vç­lçts par Lat­vi­jas vçs­tu­res in­
sti­tû­ta pro­fe­so­ru. Vi­òa audzçk­nis
un zi­nât­nis­kais man­ti­nieks Gun­tis
Zem­îtis vi­òu ir no­sau­cis par zi­nât­
nie­ku ar mi­si­jas ap­zi­òu, kurð sa­
pra­ta, kâ­da lo­ma ir tau­tas vçs­tu­ris­
kâs at­mi­òas sa­gla­bâ­ða­nai. Zem­îtis
rak­stî­ja: “... kat­ra va­sa­ra, kas ti­ka
pa­va­dî­ta iz­ra­ku­mos pie J. Grau­do­
òa, da­rî­ja cil­vç­kus la­bâ­kus.” Lîdz
“Tu­rai­das laik­me­tam”, jo ti­kai tâ
var no­saukt vai­râk ne­kâ 30 ga­du
il­g u pos­mu Tu­rai­das vi­dus­lai­ku
pils iz­pç­tç, Grau­do­nis bi­ja sla­vens
bron­zas un ag­râ dzelzs laik­me­ta
pçt­nieks, va­dî­jis dau­dzus ar­he­olo­
ìis­kos iz­ra­ku­mus. Tur­klât ne vairs
pir­ma­jâ jau­nî­bâ. Kas vi­òu mu­di­nâ­ja
ie­sais­tî­ties tik gran­di­ozâ pro­jek­tâ,
ku­ram ne­redz ne ga­la, ne ma­las?
“Ar Grau­do­ni es ie­pa­zi­nos 1974.
ga­dâ, kad vei­câm iz­ra­ku­mus uz­
kal­ni­òu ka­pulaukâ Gau­jas kras­tâ
Vî­lç­tâ­ju te­ri­to­ri­jâ un es uz­aici­nâ­ju
Grau­do­ni. Iz­ra­ku­mu lai­kâ dzî­vo­
jâm kâ­dâs mâ­jâs tel­tîs, va­ka­ros gâ­
jâm pie Gau­jas dzie­dât. Lîdz di­viem
nak­tî, uz mai­òâm ar lak­stî­ga­lâm
Gau­jas ot­ra­jâ kras­tâ. Kad mçs ap­
klu­sâm, sâ­ka vi­òas un ot­râ­di. Bi­
jâm kâ­di 11 cil­vç­ki, 4–5 ar­he­olo­g i,
pâ­rç­jie no mu­ze­ja, ìi­me­nes lo­cek­ïi.
Tâ mçs sa­drau­dzç­jâ­mies, un tad jau
bi­ja vieg­lâk ie­kus­ti­nât Grau­do­ni
“mai­nît pro­f i­lu” uz vi­dus­lai­ku pils
pçt­nie­cî­bu. Viòð to­laik bi­ja jau cie­nî­
ja­mâ ve­cu­mâ, bet ïo­ti vi­tâls. Nozîme
bi­ja arî tam, ka ta­jâ lai­kâ ti­ka di­
bi­nâts Gau­jas Na­ci­onâ­lais parks ar
pla­ðu da­bas un vçs­tu­res pie­mi­nek­ïu
Ar arheologu Jâni Graudoni
aiz­sar­dzî­bas prog­ram­mu. Bi­ja pa­
re­dzç­ta Si­g ul­das pils­dru­pu no­stip­
ri­nâ­ða­na, bet bez ar­he­olo­ì is­kâs iz­
pç­tes ne­ko ne­va­rç­ja da­rît. Es vçl
ne­ju­tos tik spç­cî­ga, lai gan stu­di­ju
ga­dos bi­ju strâ­dâ­ju­si pie Vla­dis­la­va
Ur­tâ­na Le­jas­bi­tç­nu ka­pu­lau­kâ. Bet
uz­òem­ties Si­g ul­das pils­dru­pu va­
dî­bu?... Jâ­nis Ap­als so­lî­ja at­braukt
rei­zi ne­dç­ïâ, viòð jau to­laik bi­ja pil­
nî­bâ “ie­g ri­mis” Âr­aiðu eze­râ ar sa­
vu ezer­pils pro­jek­tu. Bet tâ jau nav
vi­dus­lai­ku pie­mi­nek­ïa res­tau­râ­ci­ja.
Tas, ka Tu­rai­da kïu­va par vi­dus­
lai­ku pçt­nie­cî­bas pi­onie­ri, pil­nî­bâ
ir Grau­do­òa un muzeja sadarbîbas
Vî­rie­ði vi­òas dzî­vç
Lai pie­dod An­nas Jur­kâ­nes dzî­
ves­biedrs, bet ru­na bûs par trim iz­
ci­liem vî­rie­ðiem vi­òas dar­ba dzî­vç,
bez ku­riem Tu­rai­da ne­bû­tu tâ, kas
ir. Tie ir: ar­he­ologs Jâ­nis Grau­do­nis,
ar­hi­tekts Gu­nârs Jan­sons un tçl­
nieks In­du­lis Ran­ka. (Grau­do­nis
un Ran­ka ir Zi­nât­òu aka­dç­mi­jas
Go­da lo­cek­ïi, Jan­sons – Go­da dok­
tors.) Vi­si trîs bez pâr­spî­lç­ju­ma
– diþ­ga­ri.
Jâ­nis Grau­do­nis bi­ja cil­vçks ar
sa­reþ­ì î­tu dzî­ves gâ­ju­mu, pa­dom­ju
va­ras ne­mî­lçts, at­laists no dar­ba
sko­lâ un Zi­nât­òu aka­dç­mi­jâ par
“bur­þu­âzis­ko na­ci­onâ­lis­mu”, to­mçr,
2011/5
Ar arhitektu Gunâru Jansonu
ENERÌIJA UN PASAULE
91
Foto: Jânis Brencis
dzîves enerìija
Tçlnieks Indulis Ranka
no­pelns. Mûsu prin­cips bi­ja – pç­tît
un sa­gla­bât. Ne ti­kai res­tau­rçt, ko
no­sa­ka ar­hi­tekts. Arî Grau­do­nim
tas bi­ja kas jauns, jo pçc ka­pu­lau­ku
iz­pç­tes da­bâ vairs ne­kas ne­pa­liek,
kul­tûr­slâ­nis ir iz­nî­ci­nâts, tas tiek
fik­sçts do­ku­men­tos, at­tç­los, ap­rak­
stos, zî­mç­ju­mos. Tas, ko ar­he­ologs
iz­ra­ku­mos ir “iz­la­sî­jis”, no­nâk grâ­
ma­tâs un da­bâ vairs nav la­sâms. Vi­
dus­lai­ku pie­mi­nek­ïi – pilis: Tu­rai­da,
Cç­sis un Baus­ka – pçc iz­pç­tes pa­liek
uz vie­tas, ti­kai ci­tâ kva­li­tâ­tç. Ie­gû­
tie ma­te­ri­âli no­nâk eks­po­zî­ci­jâs.”
Te nu sâ­kas stâsts par Tu­rai­das
pils res­tau­râ­ci­jas pro­jek­ta au­to­
ru ar­hi­tek­tu Gu­nâ­ru Jan­so­nu un
jaun­a vei­da sa­dar­bî­bu starp ar­he­o­
lo­g u un ar­hi­tek­tu.
“Gu­nârs Jan­sons grib ne ti­kai
kvad­râ­tis­ku lau­ku­mi­òu, kâ­dus pç­ta
ka­pu­lau­kos un ko­ka pi­ïu pils­kal­nos.
Vi­òam jâ­redz vi­sa lî­ni­ja gar mû­ra
ma­lu, ci­tâ­di viòð ne­var iz­da­rît ne­
kâ­dus se­ci­nâ­ju­mus, kâ kon­struk­tî­
vi ri­si­nât res­tau­râ­ci­ju. Tâ ir at­ðíi­
rî­ba starp ar­he­olo­ga un ar­hi­tek­ta
pçt­nie­cî­bas me­to­dçm. Tu­rai­dai ïo­ti
vei­câs, ka di­vi tâ­di diþ­ga­ri spç­ja sa­
ru­nâ­ties un ko­pâ ri­si­nât sa­vas pro­
blç­mas. Rei­zçm arî man nâ­câs bût
pa vi­du, bet mû­su mçr­íi bi­ja ko­pî­g i
– iz­zi­nât, sa­prast, sa­gla­bât.”
Tu­rai­dâ Gu­nârs Jan­sons sâ­ka
strâ­dât vçl pirms An­nas Jur­kâ­nes,
jau 1968. ga­dâ. Vi­òa tç­ma pirms
tam bi­ja Kur­ze­mes pil­sç­tu se­no ko­ka
çku (17. – 19. gs.) iz­pç­te, par ko viòð
vç­lâk uz­rak­stî­ja grâ­ma­tu. Kul­tû­ras
pie­mi­nek­ïu zi­nât­nis­kâs res­tau­râ­ci­
jas in­sti­tûts uz­de­va vi­òam tur­pi­nât
ar­hi­tek­ta Gu­nâ­ra Zir­òa ie­sâk­tos
dar­bus Tu­rai­das pils saglabâðanâ
un strâdât pie pils Pusapaïâ tor­òa
92
ENERÌIJA UN PASAULE
un Rie­tu­mu kor­pu­sa res­tau­râ­ci­jas.
“Gal­ve­nais tor­nis kâ tû­ris­ma ob­
jekts bija apskatâms jau kopð pa­gâ­
ju­ðâ gad­sim­ta 20. ga­diem, ir fo­to­at­
tçls ar Kâr­li Ul­ma­ni pie pils tor­òa,
ta­èu tor­nis bi­ja kïu­vis ap­mek­lç­tâ­jiem
ne­droðs, un 1953. ga­dâ bi­ja uz­sâk­ta
tâ res­tau­râ­ci­ja. Jan­sons sâ­ka ar Pus­
apa­ïâ tor­òa res­tau­râ­ci­jas kon­cep­ci­ju.
Vi­òam ir vairâkas pub­li­kâ­ci­jas par
Pus­apa­ïâ tor­òa res­tau­râ­ci­jas me­to­
di­ku.”
Ðâ ga­da augus­tâ, Tu­rai­das pils
svçt­kos, Pus­apa­ïa­jâ tor­nî ti­ka at­
klâts un ie­skan­di­nâts zvans – Si­
gul­das Ro­ta­ri klu­ba dâ­vi­nâ­jums.
Kâd­reiz tas ie­zva­nî­jis kat­ru stun­du,
bet pa­gai­dâm svçt­ku rei­zçs ie­skan­
di­nâms ar ro­ku. Pie zva­nî­ða­nas me­
hâ­nis­mâ vçl tiek strâ­dâts.
Jâ­òa Grau­do­òa de­vums ir pub­li­
cçts di­vos sç­ju­mos – “Tu­rai­das pils
ar­he­olo­ì is­kâ iz­pç­te” un “Tu­rai­das
pils sen­lie­tas”, iz­do­ta arî Gu­nâ­ra
Jan­so­na grâ­ma­ta “Tu­rai­das pils
ar­hi­tek­tû­ra” un, kaut arî prak­tis­ko
dar­bu ir pâr­òç­mu­si ar­hi­tek­te Inâ­
ra Cau­nî­te, “viss pi­lî no­tiek sa­dar­
bî­bâ ar Gu­nâ­ru”.
“Kad mçs pç­dç­jo rei­zi Zie­mas­
svçt­kos ap­cie­mo­jâm Jâ­ni Grau­do­ni,
viòð par vi­sa pa­da­rî­tâ, bet vçl ne­
pub­li­cç­tâ, kâ arî ie­ce­rç­tâ, zi­nât­nis­
ko man­ti­nie­ku ie­cç­la Gun­ti Zem­îti,
kurð tik il­g i bi­ja strâ­dâ­jis par Grau­
do­òa eks­pe­dî­ci­ju teh­nis­ko dar­bu
va­dî­tâ­ju, bet Gun­ti gan par prieku,
gan diem­þçl ie­vç­lç­ja par Lat­vi­jas
Vçs­tu­res in­sti­tû­ta di­rek­to­ru, un
viòð vairs ne­var Tu­rai­dai vel­tît tik
daudz lai­ka. Gun­tis ab­so­lû­ti ir mû­
su, Tu­rai­das cil­vçks.”
Ar mâk­sli­nie­ku In­du­li Ran­ku,
vç­lâ­ko Dai­nu kal­na “tç­vu”, drau­dzî­
ba sâ­kâs glu­þi ne­jau­ði. Ran­ka bi­ja
au­tors pie­mi­nek­lim “Ka­ra­vîrs un
dzej­nieks” Si­g ul­das brâ­ïu ka­pos.
“So­ïo­jot uz pie­mi­nek­ïa at­klâ­ða­
nu, mums iz­nâ­ca iet bla­kus. Sâ­kâm
ru­nâ­ties par kâ­du vi­òa dar­bu Si­
gul­das Dârz­ko­pî­bas un bið­ko­pî­bas
bied­rî­bas dâr­za iz­stâ­dç. Vai to Spî­
do­las gal­vi­òu ne­va­rç­tu ie­gâ­dâ­ties
mu­zejs? Iz­stâs­tî­ju arî par mû­su ie­
ce­ri vei­dot Krið­jâ­òa Ba­ro­na ta­ku no
mu­ze­ja uz vi­òa pç­dç­jo va­sa­ras mît­
ni “Dai­nas” Gau­jas le­jâ.”
An­na Jur­kâ­ne la­bi zi­nâ­ja tâ lai­ka
pa­ra­du­mus – lie­las ie­ce­res var re­ali­
zçt ti­kai, vel­tot tâs kâ­dai lie­lai ju­bi­le­
jai. Pçc tam – viss! Tu­vo­jâs Krið­jâ­òa
Ba­ro­na 150. ju­bi­le­ja, un vi­òa do­mâ­
ja, ka va­rç­tu îs­te­not kâ­du Puð­ki­na
kal­nos no­ska­tî­tu ide­ju. Tur gar dzej­
nie­ka pie­mi­òas ta­kâm bi­ja uz­stâ­dî­ti
Ar arheologu Jâni Graudoni un tçlnieku Induli Ranku. 1983. gads
2011/5
dzîves enerìija
ak­me­òi ar ie­kal­tâm dze­jas rin­dâm.
Vai ðeit ne­va­rç­tu iz­vie­tot lîdz­î­gus ak­me­òus ar tau­tas­dzies­mâm?
Vç­lâk at­grie­þoties pie ðîs sa­ru­nas,
Ran­ka ie­ro­si­nâ­ja dot Dai­nu kal­
nam sa­vas skul­ptû­ras, sâ­ku­mâ kâ
dâ­vi­nâ­ju­mu. Jur­kâ­ne at­zîst, ka tas
bi­ja ìe­ni­âls sâ­kums ìe­ni­âlai ide­jas
re­ali­zâ­ci­jai. Ta­gad ek­skur­san­ti, to­s­tarp âr­zem­nie­ki no 75 val­stîm, Tu­
rai­das mu­zej­re­zer­vâ­ta ap­ska­ti sâk
ar Dai­nu kal­nu, ar tau­tas dzî­ves­
zi­òas un fi­lo­zo­f i­jas ap­gû­ða­nu tç­lai­
nâ, kat­ram iz­pro­ta­mâ vei­dâ, ne­vis
la­sot sve­ðâ va­lo­dâ ak­me­nî ie­kal­tus,
bie­þi vien ne­sa­pro­ta­mus tek­stus, jo
mâk­sla ir vis­pâr­cil­vç­cî­ga. Tâ uz­ru­
nâ ne­at­ka­rî­g i no va­lo­das un ti­cî­bas.
Tâ­lâk jau se­ko vçs­tu­res ek­skurss uz
Dâr­znie­ka mâ­ju par Gau­jas lî­bie­ðu
kul­tû­ras man­to­ju­mu, par Kau­po un
ko­ka pi­li Tu­rai­dâ, ku­ras pa­ma­ti ir
zem mû­ra pils bû­vçm. Lî­bie­ði ir ot­
ra Lat­vi­jas pa­mat­tau­ta ar se­nu un
sav­da­bî­g u kul­tû­ru un ba­gâ­tu vçs­tu­
ri. Ap­ska­tes tur­pi­nâ­ju­mâ – Tu­rai­
das mû­ra pils kom­plekss, kas ie­òem
îpa­ðu vie­tu Lat­vi­jas vçs­tu­rç, kur
eks­po­zî­ci­jâs var ie­pa­zît stâs­tu par
Rî­gas ar­hi­bîs­ka­pi­ju un vi­dus­lai­
ku pi­ïu vçs­tu­ri. Pa ce­ïam no mû­ra
pils uz mui­þas saim­nie­cis­kâ cen­tra
ap­bû­vi at­ro­das 1750. ga­dâ cel­tâ Tu­
rai­das ko­ka baz­nî­ca, kas ir vie­na no
ve­câ­ka­jâm ko­ka baz­nî­câm Lat­vi­jâ,
un ap­kârt tai kap­sç­ta ar Tu­rai­das
Ro­zes pie­mi­òas vie­tu. Vçs­tu­re 1000
ga­du ga­ru­mâ. Uz­sâ­kot vei­dot Dai­
nu kal­nu, bi­ja ie­bil­du­mi pret Dai­nu
kal­na skul­ptû­ru au­to­ru. Kâ­dçï tie­ði
Ran­ka? Viòð pçc iz­glî­tî­bas pat nav
skul­ptors, bet glez­no­tâjs. Nav ne
Tau­tas mâk­sli­nieks, to­laik pat ne
No­pel­niem ba­gâ­tais. An­na Jur­kâ­
ne vi­sur ti­ka cau­ri ar zi­nâ­mu nai­
vu­mu. Grû­ti pa­teikt, vai ar lau­ku
mei­te­nes “svç­to ne­vai­nî­bu”, vai arî
jau maz­liet pie­tç­lo­tu, jo vi­si esam to
lai­ku pie­dzî­vo­ju­ði.
“Vie­nu râ­jie­nu es gan iz­pel­nî­jos.
Do­lç ti­ka rî­ko­ti Dau­ga­vas svçt­ki.
(To­reiz Do­les mu­zejs bija Siguldas
Novadpçtniecîbas muzeja filiâle).
Pie­da­lî­jâs fol­klo­ras an­sam­bïi. Kâds
bi­ja kaut ko sa­ska­tî­jis un ma­ni iz­
sau­ca uz Kul­tû­ras mi­nis­tri­ju. Kâ­
pçc nav sa­ska­òots re­per­tu­ârs? Tâ­
diem pa­sâ­ku­miem it kâ for­mâ­li
re­per­tu­âru sa­ska­òot ne­va­ja­dzç­ja,
bet to­mçr. Kâ­pçc sce­nâ­ri­ja au­tors ir
Knuts Sku­je­nieks? Vai tad es ne­ko
par vi­òu ne­zi­nu? Tei­cu – zi­nu, ka
viòð ir dzej­nieks, Raks­tnie­ku sa­
vie­nî­bas biedrs, vi­òa dze­jo­ïus dru­
kâ “Li­te­ra­tû­ra un Mâk­sla”, tur­klât
2011/5
Noslîdenis pilskalna rietuma nogâzç. 2002. gads
no­vad­nieks, dzî­vo Sa­las­pi­lî. To­reiz
no­va­du bû­ða­na skai­tî­jâs vi­sâ­di ak­
cen­tç­ja­ma. Un tie­ðâm vai­râk ne­ko?
Bet es tie­ðâm ne­zi­nâ­ju! Ne­bi­ja man
ta­jâs ap­rin­dâs pa­zi­òu, un ne­vie­nam
jau uz pie­res ne­bi­ja rak­stîts, ka viòð
bi­jis politiski represçtais. Tâ nu es
da­bû­ju râ­jie­nu.”
Grûtie brîþi
2002. ga­da feb­ru­ârî tâ Lat­vi­jas
sa­bied­rî­bas da­ïa, ku­rai rûp kul­tû­
ras vçr­tî­bu lik­te­nis, ar aiz­tu­rç­tu el­
pu se­ko­ja no­ti­ku­miem Tu­rai­dâ, kad
pils­kal­na rie­tu­mu no­gâ­zç no­ti­ka
di­vi pla­ði ze­mes no­slî­de­òi un ra­dâs
ba­þas, vai vie­nâ jau­kâ die­nâ pils ne­
no­brauks le­jâ uz ðo­se­jas.
“Ïoti satraucoði bi­ja tad, kad
man tei­ca – ja ta­jâ stun­dâ, kad ir
pai­sums, pils ne­no­slî­dçs, tad tas
ðo­nakt ne­no­tiks. Gai­di nu! Tâ bi­ja
ìe­olo­ìe Li­ja Bçr­zi­òa. Vi­òa ir uz­mç­
rî­ju­si vi­su pils te­ri­to­ri­ju, sa­li­ku­si
ûdens âde­ru krust­pun­ktus un pç­tî­
ju­si pa­ze­mes ûdens plûs­mas. At­zîs­
tot Vi­su­ma ie­tek­mi – gan Vi­su­mu
kâ da­bas da­ïu, gan kâ in­for­ma­tî­vo
lau­ku, var daudz jû­tî­gâk sa­prast
pro­ce­sus, kas no­tiek da­bâ un sa­
bied­rî­bâ. Vçs­tu­re râ­da, ka lie­li no­
slî­de­òi Tu­rai­das pils­kal­nâ no­tiek
ik pçc 80 ga­diem. Ie­priek­ðç­jais bi­ja
1928. ga­dâ, kad pçc lie­lâm lie­ta­vâm
no­slî­dç­ja vi­sa aus­tru­mu pus­e – ar
ðíû­nî­ti un bû­vçm no­gâ­ja le­jâ. Ar
mil­zî­g u trok­sni, kâ tas sa­gla­bâ­jies
tu­rai­die­ðu no­stâs­tos. Iz­ra­ku­mos re­
dzams, ka 15. gad­sim­tâ vi­sa rietumu sie­na ir pa­gâ­ju­si la­bu ga­ba­lu uz
gravas malu Tad sie­nu uz­mû­rç­ja
tu­vâk pa­gal­mam. Tu­rai­das pils­kal­
nu ðíçr­so daudz ûdens âde­ru, kas
no In­cie­ma pus­es iet uz Gau­ju. Pils
pa­gal­mâ ir aka. Va­rç­tu brî­nî­ties,
kâ tad tâ! Aka kal­na ga­lâ. Mçs sa­
vâ lai­kâ iz­ra­ku­mos to iz­tî­rî­jâm, un
no tâs tiek òemts ûdens pils grî­du
maz­gâ­ða­nai, tâ kal­po arî uguns­
dro­ðî­bas va­ja­dzî­bâm. Pa­va­sa­ros,
kad ûdens lî­me­nis ce­ïas, kâ arî lie­
lâs lie­ta­vâs tas mums ir ba­ro­metrs,
kas râ­da, kad akâ jâ­atsûknç ûdens
un jâ­no­va­da ci­tâ vir­zie­nâ, lai ma­zi­
nâ­tu spie­die­nu uz avo­tiem. No­slî­dç­
ju­ma brî­dî 2002. gada februârî aka
gâ­ja pâr­i. Ïo­ti dau­dzi cil­vç­ki nâ­ca
mums pa­lî­gâ ar sa­viem sûk­òiem.
Arî ðo­gad pa­va­sa­rî ze­me zem bie­zâs
snie­ga se­gas ne­bi­ja sa­sa­lu­si, un at­
kal va­rç­ja vei­do­ties kri­tis­ka si­tu­âci­
ja. Prâts var bût mierîgs ti­kai tad,
kad ru­de­nî ze­me sa­salst un ti­kai
tad uz­krît sniegs. Tâ tas bi­ja pç­dç­
jos de­vi­òus ga­dus. Ðo­gad snie­ga bi­
ja daudz, bet ze­me ne­bi­ja sa­salu­si.
Ta­èu, par lai­mi, pa­va­sa­ris ka­vç­jâs,
un sniegs ku­sa pa­ma­zâm. Arî bçr­zi
plauk­ða­nas brî­dî pâr­pum­pç mil­zî­
gu dau­dzu­mu ûdens. Gun­tis Eniòð
aka­dç­mi­jas iz­brau­ku­ma sç­dç jau­tâ­
ja, kad mçs bei­dzot at­tî­rî­sim pils­
kal­nu no ap­augu­ma un râ­dî­sim to
tâ­du, kâds tas vçs­tu­ris­ki bi­ja, jo pi­
lij kâ aiz­sar­gbû­vei ir va­ja­dzîgs, lai
kalns bû­tu kails un pa to var ri­pi­
nât baï­íus, ak­me­òus, liet ver­do­ðu
ûde­ni uz­bru­cç­jiem uz gal­vas, kâ tas
pie­de­rç­ja pie vi­dus­lai­ku ka­ra mâk­
slas. Tur Eni­òam ir tais­nî­ba. Kad
sâ­kâm strâ­dât pie pils ar­he­olo­ì is­
kâs iz­pç­tes, dru­pu no­stip­ri­nâ­ða­nas
un da­ïç­jas kon­ser­vâ­ci­jas, mçs pa­
re­dzç­jâm arî pils­kal­na at­tî­rî­ða­nu.
Ko­pâ ar Sa­las­pils bo­tâ­nis­ko dâr­zu
un den­dro­lo­g u An­dri Zvirg­zdu do­
mâ­jâm par vil­kâ­be­ïu stâ­dî­ju­miem.
ENERÌIJA UN PASAULE
93
dzîves enerìija
Tas bû­tu tâds kâ kom­pro­miss starp
vçs­tu­ris­ko pa­tie­sî­bu, kas pra­sî­ja,
lai kalns bû­tu kails, un aina­vas
es­tç­ti­ku, jo vilk­âbe­les ir ïo­ti krâ­sai­
nas. Ta­èu Gau­jas na­ci­onâ­lais parks
to no­rai­dî­ja. Un la­bi ka tâ. Ja ne­bû­
tu par­ka ar tâ da­bas aiz­sar­dzî­bas
pra­sî­bâm, tad Gau­jas sen­le­ja droði
vien jau sen bû­tu ap­bû­vç­ta. Ne ti­
kai pa­pla­ði­nâ­ta tû­ris­tu bâ­ze Gau­jas
kras­tâ, bet arî uz­celts daudz pri­vâ­
tu mâ­ju, ne­do­mâ­jot par gadsimtiem
saudzçto gaujas ieleju.”
Cits saspringts brîdis ir sais­tîts
ar mî­nu dî­íi pie Dâr­znie­ka mâ­jas.
“Kad sâ­kâm dar­bu pie Dai­nu
kal­na, vis­pirms va­ja­dzç­ja tikt va­
ïâ no mî­nâm, kas ka­ra bei­gâs bi­ja
sa­svies­tas Dâr­znie­ka mâ­jas dî­íî­tî,
kur ta­gad zied ûdens­ro­zes. Sa­vâ
lai­kâ tas bi­ja mui­þas dâr­znie­cî­bas
dî­íî­tis, ku­râ sa­tek daudz avo­tu un
kur pils aus­tru­mu pus­ç sâ­kas ta­
gad aizau­g u­sî gra­va uz Gau­ju. Tâ ir
tâ vie­ta, kur pirms 80 ga­diem bi­ja
lie­lais no­slî­de­nis. Pçc ot­râ pa­sau­les
ka­ra dî­íî­tî, pçc vie­tç­jo no­stâs­tiem,
ie­gâz­tas di­vas kra­vas ne­sprâ­g u­ðu
mî­nu. Pirms sâkt kâ­dus ze­mes dar­
bus, va­ja­dzç­ja no tâm at­brî­vo­ties, ci­
tâ­di kâ­dâ jau­kâ die­nâ no pils ne­kas
pâr­i ne­pa­liks. Bet arî ta­jos lai­kos
uz ma­nâm vçs­tu­lçm un lû­g u­miem
îpa­ði ne­re­aìç­ja, lîdz ar kaut kâ­diem
vie­siem at­brau­ca to­rei­zç­jais ka­ra
ko­mi­sârs Ivans Èa­ða. Tâ un tâ, es­
mu vai­râk­kârt rak­stî­ju­si uz ka­ra
ko­mi­sa­ri­âtu, bet re­ak­ci­jas ne­kâ­das.
Nâ­kamâ die­nâ sa­pie­ri bi­ja klât, na­
ba­dzi­òi strâ­dâ­ja le­dai­nâ ûde­nî…
Izcçla vairâk par 120 nesprâguðu
mûru. Kal­nu, pro­tams, ap­len­ca
un mu­ze­jâ ap­mek­lç­tâ­jus ne­ie­lai­da.
Man pat vç­lâk tei­ca, ka es­mu sa­
rî­ko­ju­si pro­vo­kâ­ci­ju, jo tas bi­ja îsi
pirms Ok­tob­ra re­vo­lû­ci­jas ga­da­die­
nas, bet es at­bil­dç­ju, ka ka­ra bei­gâs
vçl ne­bi­ju dzi­mu­si un mî­nas ne­kâ­di
ne­va­rç­ju sa­or­ga­ni­zçt. Vâr­du sa­kot,
mî­nas iz­vâ­ca, bet pa­va­sa­rî, kad gri­
bç­jâm sâkt ze­mes dar­bus, iz­râ­dî­jâs,
ka da­ïa mî­nu vçl bi­ja pa­li­ku­si. Tâs
aiz­ve­da un te­ri­to­ri­ju sa­kâr­to­ja jau
ar­mi­ja pa­ti.”
Uz­ti­cî­ba
“Pa­dom­ju ga­dos mu­ze­ja dar­bi­nie­
ki gâ­ja et­no­grâ­f is­kâs eks­pe­dî­ci­jâs,
ku­ru lai­kâ ti­ka iets no mâ­jas uz mâ­
ju un vâk­ti et­no­grâ­f is­kie priekð­me­ti
– sç­tu­ves, vçr­pja­mie ra­ti­òi, svies­ta
ku­ïa­mâs ie­rî­ces. Vis­la­bâk vei­câs, ja
ga­dî­jâs pie­ru­nât uz­laist uz mâ­jas bç­
ni­òiem. Tur gla­bâ­jâs brî­nu­mai­nas
94
ENERÌIJA UN PASAULE
lie­tas, jo lat­vie­ðu zem­nieks iz­ju­ta
lie­lu cie­òu pret amat­nie­ku da­ri­nâ­
ju­miem un tos âr­â ne­me­ta. Tik­pat
lie­lâ cie­òâ bi­ja arî mu­zejs, un mums
lab­prât at­de­va ðîs lie­tas eks­po­zî­ci­jai.
Tas ta­èu bi­ja liels pa­go­di­nâ­jums, ja
man­tu pa­òç­ma mu­zejs! Tâ no vi­òu
pus­es bi­ja lie­la uz­ti­cç­ða­nâs. Ta­gad
tâ­das lie­tas vairs ne­va­rç­tu ar ugu­ni
sa­mek­lçt.
Bet mu­ze­jam ne­bi­ja, kur sa­vâk­
tos priekð­me­tus gla­bât. 1974. ga­dâ
lik­vi­dç­ja kol­ho­zu “Tu­rai­da” un pie­
vie­no­ja kâ ie­cir­kni zi­nât­nis­kâs pçt­
nie­cî­bas saim­nie­cî­bai “Kri­mul­da”,
çkas bi­ju­ða­jâ mui­þas cen­trâ vairs
ne­ti­ka in­ten­sî­vi iz­man­to­tas. Mçs,
pro­tams, do­mâ­jâm par mu­ze­ja dar­
bî­bai ne­pie­cie­ða­mo çku ie­g û­ða­nu
sa­vâ rî­cî­bâ. Tas ir garð stâsts, un
bi­ja ïo­ti ne­at­lai­dîgs un mçrí­tie­cîgs,
un darb­ie­til­pîgs pro­cess bi­ju­ðâs Tu­
rai­das mui­þas saim­nie­cis­kâ cen­tra
pâr­òem­ða­nâ un sa­gla­bâ­ða­nâ.”
par lai­mi, tu­vo­jâs Dai­nu tç­va Krið­
jâ­òa Ba­ro­na ju­bi­le­ja, ie­kâr­toja Dai­
nu kalnu, un tik lie­lai te­ri­to­ri­jai bi­ja
va­ja­dzîgs cits past­âvç­ða­nas mo­de­lis.
Tâ­ds bi­ja mu­zej­re­zer­vâ­ts. Vi­su pâr­
vçr­tî­bu re­zul­tâ­tâ ta­gad mçs esam
îpa­ði aiz­sar­gâ­ja­mais kul­tû­ras pie­
mi­nek­lis Tu­rai­das mu­zej­re­zer­vâts
ar 42 hek­tâ­ru pla­ðu te­ri­to­ri­ju, ku­râ
iz­vie­to­tas 39 vçs­tu­ris­kâs çkas un
bû­ves un ku­ru 2010. ga­dâ ap­ska­tî­ja
192 227 ap­mek­lç­tâ­ju, no ku­riem 52
% sa­stâ­dî­ja âr­zem­ju tû­ris­ti – vis­vai­
râk no Vâ­ci­jas, Krie­vi­jas, Lie­tu­vas,
Igau­ni­jas, Spâ­ni­jas, Fran­ci­jas, Itâ­
li­jas, ASV, Tur­ci­jas, Ja­pâ­nas. Tik­ko
esam at­klâ­ju­ði res­tau­rç­to mui­þas
pâr­vald­nie­ka ve­co dzî­vo­ja­mo mâ­ju,
kas ie­kâr­to­ta ar 19. gad­sim­ta ori­ìi­
nâ­lâm mç­be­lçm un in­ter­je­ra ele­men­
tiem. Tas ir stâsts par Lat­vi­jas lau­ku
ne­at­òe­ma­mas sa­stâv­da­ïas – mui­þas
– saim­nie­ko­ða­nas mo­de­li un mui­þas
pâr­vald­nie­ka dzî­vi Vid­ze­mç.”
Uzticîga Turaidai un Kriðjânim Baronam
“Vai tad tie­ðâm vi­sas ðîs un vçl
ci­tas mui­þas çkas stâ­vç­ja tuk­ðas?”
“Tur jau tas âíis. Mçs bi­jâm ïo­ti
po­pu­lârs mu­zejs, “In­tû­ris­ta” ob­jekts,
uz ku­rie­ni vest âr­zem­ju tû­ris­tus. Bi­
ja ta­èu ti­kai di­vas vie­tas âr­pus Rî­
gas, kur vi­òus drîk­stç­ja vest – Sa­las­
pils me­mo­ri­âls un Si­gul­da. Bet ci­tâ­di
mçs bi­jâm Rî­gas ra­jo­na no­ma­le, Si­
gul­das no­ma­le un arî zi­nât­nis­kâs
saim­nie­cî­bas “Kri­mul­da” no­ma­le, un
vie­tç­jais ska­tî­jums uz ðo vie­tu bi­ja
kâ uz no­ma­li. Vi­si tû­ris­tu pâr­me­tu­
mi bi­ja ad­re­sç­ti mu­ze­jam, bet mçs
ne­va­rç­jâm ie­tek­mçt to, ka te­ïu fer­ma
smird un ir liela nekârtîba. Mu­ze­jam
ne­bi­ja ne­kâ­du ie­tek­mes svi­ru. Tas
pat ne­spç­ja aiz­ka­vçt bi­ju­ðâ mui­þas
brû­þa uz­spri­dzi­nâ­ða­nu, kad pie ce­ïa
ti­ka bû­vç­ta ka­fej­nî­ca “Tû­rists”. Tad,
“Tu­rai­dai piederîga”
“Tu­rai­dai jûtos piederîga”. Tâ
par se­v i sa­ka An­na Jur­kâ­ne, ku­
ra ar mil­zî­g u bi­jî­bu un at­bil­d î­bu
iz­tu­ras pret vçr­tî­bâm, ku­ras vi­
òai uz­ti­cç­ju­si tau­ta – vai tâ bû­tu
vi­dus­lai­ku pils vai vis­v ien­kâr­ðâ­
kais vçr­pja­mais ra­tiòð no ta­gad
jau sen no­jauk­tas mâ­jas bç­n i­ò iem.
Tâ­da vi­òa ir – “Tu­rai­das pie­sie­ta”.
Jeb kâ, rak­stu­ro­jot Jâ­n i Grau­do­n i,
tei­ca Lat­v i­jas vçs­tu­res in­sti­tû­ta di­
rek­tors Gun­tis Zem­îtis – cil­vçks ar
mi­si­jas ap­zi­òu. “Tu­rai­das An­n i­òai”
mi­si­jas ap­zi­òa pie­mît vis­lie­lâ­ka­jâ
mç­râ. E&P
Zai­ga Ki­pe­r e
Foto no Annas Jurkânes personîgâ arhîva
2011/5
summary
Can Germany dispense with
Nuclear Energy?
Germany is the only big industrialized nation,
who after the Fukushima tragedy has decided
to abandon nuclear energy completely by closing
all its atomic power plants until 2021. The rest
of the world can hardly understand this decision
which is based obviously on the temporary political situation. In the article Germany’s decision is
analyzed from the economical and moral aspects.
The Member of Latvian Academy
of Sciences Çriks Kupèe and NMR
Spectroscopy Dr. Eriks Kupce (PhD, Dr. Hab) is the Senior
Scientific Advisor and Agilent Research Fellow
at the Agilent Technologies. He is also a Fellow
of the International Society for Magnetic Resonance (ISMAR), member of the Editorial Board
of Journal of Magnetic Resonance, member of the
Russell Varian Prize Committee and member of
the organizing committee of the Experimental
NMR Conference. Eriks Kupce obtained his PhD
ad Dr. Hab (former Dr. Sci.) degrees from the
Latvian Institute of Organic Synthesis and has
worked in well known institutions, such as Cambridge University, Oxford University, Harvard
University before joining NMR manufacturing
company Varian Assoc, now part of Agilent Technologies. Erik’s main field of interest in parallel and hyper-dimensional NMR experiments
Absorption Heat Pump to increase
Efficiency of Riga CHP-1
Installation of absorption heat pump with
gas burner was selected as the feasible option to improve efficiency of Riga CHP-1, to
increase its heat capacity, as well as availability and f lexibility of main generating
equipment. Heat pump will use a low potential heat of cogeneration unit’s cooling system
to produce heat energy for district heating
system of Riga.
Overall heat capacity of the heat pump is considered to be 11.6 MW, while utilised latent heat
of the cooling system of cogeneration unit is estimated to be 4.46 MW. According to preliminary
calculations, the overall project cost could be approximately 1.2 million Ls.
Implementation of the Project would allow
to reduced natural gas consumption, reduce CO2 emissions and increase the output of
the power plant.
2011/5
Utilization of Waste Heat of
Industrial Processes for Electricity
Production
The challenge is environmentally friendly electricity production. Fossil fuel depletion trends,
rising prices and the adverse effects of climate
change, increasing risks of nuclear energy, renewable energy-based inability to provide base
power capacity - along with the growing demand
for electricity – all this together implies necessity to find extra energy production opportunities
and unused (waste) heat of industrial processes
is one of the options.
New generation technologies – which are described in the present article – allow getting extra electricity from the waste energy in the wide
range of water and steam temperatures.
Organic Rankine Cycle (ORC) based technology module of Opcon could provide up to 0,8 MWe
power capacity at waste heat temperatures between +55°C and +125 °C and overall efficiency
could reach 20% of unused heat.
Other new technology - A Su­per­cri­ti­cal Car­
bon Dioxide (ScCO2) as working fluid in Brayton-cycle gas turbine is offered by Echogen
Power Systems. This technology allows to use
waste heat with temperatures between 400°F to
>1000°F(approx. 204°C to >538°C) and efficiency
up to 30%. Echogen’s Thermafficient® system
provides a solid value proposition in a broad
system size range and is scalable from 250kWe
to 45MWe and above net electrical output.
Under development now is compilation of
three technologies at the Lawrence Berkeley
National Laboratory (USA): ScCO2 as working
fluid which is heated up to the +125°C in petrothermal reservoir at the depth of 3.2km in the
common process with carbon capture storage
(CCS).
The Baltic (Latvian) LNG Terminal –
the Regional Context (part 2)
The Baltic LNG terminal’s project, that was
highlighted and brought to the agenda of regional and European energy policy few years
ago, still rises many question, discussions and
uncertainty both here – in Latvia, and abroad.
Since Latvia is regarded as the country, which
qualifies the best for such type of fundamental
energy project realization in the region, all the
political, legal and technical challenges linked
to this project gain the crucial importance for
Latvian energy sector managers, politicians and
power companies.
The article offers updated view on the Baltic
LNG terminal issues as seen in the geostrategic
ENERÌIJA UN PASAULE
95
summary
and geopolitical focus. Frequently the question of
building of LNG terminal in the Baltic is interpreted only in one narrow and particular aspect
– in the highlight of political populism or willingness to keep the distance from the large energy
infrastructure reshaping processes in the region,
but such attitude to the ongoing discussion is not
always fruitful and fully correct.
The author of the article tries to analyze the
possibility of LNG terminal building in the Baltic – with particular attention to Latvia, from the
point of view of the geopolitical mapping, geostrategic planning and economical profitability, which
in the project of such magnitude plays very important or even crucial role.
The Use of Nuclear Power in China
In recent years in China rapid economic development has been observed, which entails a considerable growth in the consumption of primary
energy resources. In 2008 this consumption was 2
116 427 ktoe of the resources (in the world – 12 267
380 ktoe). More than half (66,5 %), or 1 406 354 ktoe
Сможет ли Германия обойтись
без ядерной энергии?
Германия является единственной экономически великой державой, которая после Фукушимской трагедии решила полностью отказаться от ядерной энергии, планируя до 2021
года закрыть все свои атомные электростанции.
Остальному миру это решение, которое вызвано
кратковременной внутриполитической ситуацией в стране, непонятно. В статье решение Германии обсуждается с точки зрения экономики
и морали.
Член Академии наук Латвии
Dr. Эрик Купче и спектроскопия
ядерного магнитного резонанса
Dr. Эрик Купчe (PhD, Dr.habil.chem.) имеет
звание ведущего научного сотрудника и является исследователем фирмы Agilent Technologie.
Kроме того он представляет Международное
общество Магнитного резонанса (ISMAR), является членом комиссии премии Russell Varian и
членом оргкомитета Экспериментальной конференции ядерного магнитного резонанса (ЯМР).
Эрик Купчe защитил свои научные диссертации
на звания PhD и Dr.habil.chem. в Латвийском
Институте органического синтеза и кроме того
96
ENERÌIJA UN PASAULE
(58,9∙1018 J), in the state is produced from coal. The
consumption of coal is very large (~ 1 600 million t/
year); its carriage necessitates half of the railway
capacities. In order to reduce the coal consumption,
the government of China is forced to intensify the
use of nuclear energy and to rapidly develop it. At
the beginning of 2011, in the state 13 power nuclear reactors were functioning with the total electric
power of 10 688 MWe(gross). In this time period 27
nuclear reactor with the total electric power of 29
790 MWe(gross) is under construction, with 50 nuclear reactor (57 830 MWe(bruto)) planned to be built;
in the future, construction of 110 nuclear reactors
(108 000 MWe) is envisaged. In 2009 China produced 3 714,65 TWhe of electric energy, from which
1.8 % (65,7 TWhe) are received from NPPs. A considerable proportion (69.8 %) of the electric energy
produced was consumed by industry; for comparison, in 2008 the average percentage for the world
was 42.2 %. To raise the amount of usable nuclear
fuel, in China in-depth scientific research is expanding into the possibilities of nuclear fuel recovery
at the neutron NPPs.
работал в хорошо известных в мире университетах Кембриджа, Оксфорда, Харварда прежде чем
начал свою деятельность в промышленной компании, которая в настоящее время является частью
фирмы Agilent Technologie.
Основными научными интересами ученого являются эксперименты в параллельных и гипердименсионных ЯМР.
Dr. Эрик Купчe лауреат Большой медали Академии наук Латвии (2008).
Тепловой насос абсорбционного
типа для повышения эффек­тив­
ности Рижской ТЭЦ-1
Установка теплового насоса абсорбционного
типа со встроенной газовой горелкой является
экономически выгодным способом повышения
эффективности Рижской ТЭЦ-1, увеличения тепловой мощности станции, а также улучшения надежности и маневренности генерирующего оборудования. Тепловой насос будет использовать
низко-потенциальное тепло системы охлаждения
основных агрегатов когенерационного энергоблока для производства тепловой энергии для системы централизованного теплоснабжения правого
берега Риги.
Используя латентное тепло системы охлаждения когенерационного энергоблока в размере 4.46
2011/5
àííîòàöèè
МВт, на выходе из теплового насоса можно получить 11.6 МВт тепла для системы теплоснабжения. Общие капиталовложения в проект ориентировочно могут составить 1.2 миллиона лат.
В результате реализации проекта ожидается
экономия природного газа, уменьшение выбросов CO2, а также увеличение производства электроэнергии на Рижской ТЭЦ-1.
Использование вторичного тепла
от технологических процессов
для производства электроэнергии
Задача состоит в производстве экологически
чистой электроэнергии. Тенденции истощения
запасов ископаемого топлива, рост их цен и негативные последствия изменения климата, повышение рисков развития атомной энергетики,
неспособность возобновляемых источников электроэнергии пока обеспечить базовые мощности
– наряду с растущим спросом на электроэнергию
– все это вместе определяет необходимость найти дополнительные возможности производства
электроэнергии. Использование тепловых отходов промышленных процессов является одним
из вариантов.
Технологии, которые описаны в настоящей
статье, позволяют получать дополнительную
электроэнергию из “сбросного” тепла в широком
температурном диапазоне теплоносителей.
На базе технологии органического цикла Ренкина (ORC) компанией Opcon разработанный
модуль может обеспечить до 0,8 МВтэл при температуре теплоносителя на подаче от +55°С до
+125 °С, а эффективность может достигать 20%
от “сбросного” (неиспользованного) тепла.
Другая новая технология предлагаемая компанией Echogen Power Systems основана на использование диоксида углерода – в так называемом сверхкритическом состоянии (ScCO2) – в
качестве рабочего вещества газовой турбины.
Эта технология позволяет использовать отработанное тепло с температурой от 400°F до 1000°F
(около 204°C до 538°C) и КПД до 30%. Преимуществом использования ScCO2 является существенно уменьшенные габариты и, следовательно – металлоемкость основного оборудования.
Разработка компании Echogen под названием
Thermaеfficient® применимо в широком диапазоне – от 250kВт эл до 45МВт эл электрической
мощности.
Также следует отметить в настоящее время
в Национальной лаборатории Лоренса Беркли (США) разрабатываемую компиляцию
из трех технологий: ScCO2 в качестве рабочей
среды в замкнутом цикле петротермальной
электростанции с использованием резервуара глубиной 3.2км, в котором нагрев ScCO2
рассчитан до +125°С, а использование ScCO2
обусловлено также испытанием системы глубинного захоронения CO2 (carbon capture
storage - CCS).
2011/5
(Балтийский) Латвийский
терминал СПГ –
региональный контекст (часть 2)
Данная статья посвящена тематике строительства газового терминала в Прибалтике с
ударением на то, почему, по мнению экспертовэнергетиков, такой стратегический объект большой энергетики – ключевой для всего региона
– должен находиться в Латвии.
В статье охарактеризован ход госисследования данного вопроса, которое в конце прошлого
года Министерство экономики делегировало АО
«Латвенерго», а также произведён его анализ
с геополитической и геостратегической точки
зрения.
Так как строительство газового терминала в Прибалтике является одним из ключевых аспектов развития всего энергетического комплекса региона в долгосрочной
перспективе, то особое внимание уделено этому проекту как рационально обусловленному
элементу развития и повышения конкурентоспособности Балтийских стран в контексте
модернизации и диверсификации не только
региональной, но и европейской энергетики
в целом.
Использование ядерной
энергии в Китае
В последние годы в Китае отмечается быстрый экономический рост, сопровождающийся
значительным увеличением потребления первичных энергоресурсов. В 2008 году это потребление было 2 116 427 ktoe (в мире – 12 267 380
ktoe). Более половины этого количества в стране (66,5 %), или 1 406 354 ktoe (58,3 1018 J), приходится на уголь. Уровень потребления угля
в Китае очень высок (~ 1 600 million t/year), и
для его перевозки задействована половина
железнодорожных мощностей страны. Чтобы
снизить эту цифру, правительcтво Китая вынуждено форсировать и развивать ядерную индустрию. В начале 2011 года в стране работало
13 ядерных реакторов общей электрической
мощности 10 688 MWe(брутто). В настоящее время
строится 27 ядерных реакторов общей электрической мощности 29 790 MWe(брутто); к строительству запланировано ещё 50 ядерных реакторов
(57 830 MWe(брутто)); в будущем предусматривается строительство 110 ядерных реакторов
(108 000 MWe). В 2009 году Китай произвёл
3 714,65 TWhe электроэнергии, из которой 1.8 %
(65,7 TWhe) были получены от ядерных реакторов. Значительная доля (69.8 %) потребления
этой электроэнергии пришлась на индустрию;
для сравнения: в мире эта цифра в 2008 году
составляла в среднем 42.2 %. Чтобы увеличить
количество ядерного топлива, в Китае развернуты широкие исследования возможностей его
регенерации на нейтронных АС.
ENERÌIJA UN PASAULE
97
àííîòàöèè
Content
Ñîäåðæàíèå
Some Ref­lec­ti­ons abo­ut
the In­ter­na­ti­onal Year of Chemistry
in Lat­vi­a and re­la­ted sub­jects
6
Размышления по поводу
Международного года химии
ООН в Латвии и событий вокруг него
6
An Interview with the Chairmen of
the City Council of Jelgava
Andris Ravins on the Energy Issues
16
Интерьвю с мером города Елгава
Андрисом Равиньшем о вопросах
энергетического комплекса города
16
The fiftieth Anniversary of the Interstate Power Systems Dispatching Control
22
Пятидесятилетие межгосударственного
диспетчерского управления энергосистем
22
Discussion of
the Power Strategy project 2030
34
Обсуждение проекта
стратегии энергетики 2030
34
The First Round Table Discussion
on Energy Efficiency Directive
(2011/0172 (COD) in EU House
36
Первая дискуссия- круглый стол о
директиве по энергоеффективности
(2011/0172 (COD) в Доме ЕС
36
Can Germany dispense
with Nuclear Energy?
40
Сможет ли Германия
обойтись без ядерной энергии?
40
The Member of Latvian
Academy of Sciences Çriks Kupèe
and NMR Spectroscopy 44
Член Академии наук Латвии
Dr. Эрик Купче и спектроскопия
ядерного магнитного резонанса
44
Buildings with Brains
50
3дания с интеллектом
50
Absorption Heat Pump to increase
Efficiency of Riga CHP-1
52
Utilization of Waste Heat of Industrial
Processes for Electricity Production
Тепловой насос абсорбционного
типа для повышения
эффективности Рижской ТЭЦ-1
52
58
The Requirements of Energy Efficient
Buildings in EU Countries (part 2)
62
Использование вторичного тепла
от технологических процессов для
производства электроэнергии
58
Требования к энергоэффективности
зданий в странах ЕС (часть 2)
62
В этом году SEB banka
предоставилa 2,5 миллионов лат
на реновацию 25 жилых домов
66
This Year SEB banka has already
garanted 2.5 million Lats for
the Renovation of 25 Homes
98
66
The Lithuanian –
Polish Natural Gas Interconnector
Gains the Real Outlines (part 1)
68
The Baltic (Latvian) LNG Terminal –
the Regional Context (part 2)
Проект газопровода Литва – Польша
обретает реальные очертания (часть 1)
68
72
The Use of Nuclear Power in China
78
Балтийский (латвийский) терминал
сжиженного природного газа –
региональный контекст (часть 2)
72
Использование ядерной энергии в Китае
78
«Ахиллесова пята» ядерной энергетиики –
высокорадиоактивные отходы.
Доступные решения проблемы на
сегодняшний день и перспективы
84
Анна Юркане –
директор Турайдского музея-резервата
90
Highly Radioactive Waste –
“the Heel of Achilles” of the Nuclear
Energy Sector. Solutions Currently
Available and the Look into the Future
84
Anna Jurkâne –
the Director of Turaida Museum Reserve
90
ENERÌIJA UN PASAULE
2011/5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement