NIBE - InstalReporter
a r t y k u ł
t e c h n i c z n y
d o
s p i s u
kwiecień 2013 (04) t r e ś c i
32
Małgorzata Smuczyńska
Inteligentnie, czysto
i niewiarygodnie tanio
z pompą ciepła NIBE
Pompy ciepła NIBE mają za zadanie zapewnić komfort przebywania w zdrowym budynku
jego użytkownikom i w zależności od potrzeb – w zimie ogrzewanie, w lecie chłodzenie,
a przez cały rok produkcję c.w.u. oraz kontrolowaną wentylację z odzyskiem energii. To
wszystko można osiągnąć dzięki jednemu kompaktowemu urządzeniu, którego pracą można
sterować za pomocą systemu zarządzania budynkiem BMS, Internetu czy sieci GSM.
Inteligentna energooszczędność
NIBE F1245 to pompa ciepła typu solanka/
rekl ama
woda lub woda/woda, o mocy grzewczej
5, 6, 8, 10 kW, a więc idealnie nadająca się
do wykorzystania w budynkach o powierzchni 80-220 m2. Są to pompy ciepła z możliwością regulacji wydajności wbudowanych
NIBE-BIAWAR sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok
tel. 85 662 84 90, faks 85 662 84 09
[email protected]
www.biawar.com.pl
pomp obiegowych w zakresie 0-100% (klasa energooszczędności A), programowaniem
pracy pompy ciepła w trzech okresach na
dobę osobno dla każdego dnia tygodnia,
z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. oraz zaworem trójdrogowym do sterowania produkcją ciepłej wody użytkowej, wyposażone fabrycznie w grzałkę elektryczną, czujniki
i części niezbędne instalatorowi do wykonania instalacji z pompą ciepła. Pompa ciepła NIBE F1245 w wersji PC (passive cooling)
umożliwia również chłodzenie pasywne
w okresie letnim. W kwestii parametrów osiąganych przez ten bestseller sprzedażowy
NIBE, wystarczy podać kilka, aby rozpoznać
wysoką kulturę pracy urządzenia i jakość
jego wykonania. Dla przykładu współczynnik
sprawności pompy NIBE F1245 8 kW
osiąga wartość COP = 4,6 (zgodnie z EN
NIBE F1226-8
14511), a poziom dźwięku podczas pracy
urządzenia wynosi tylko 28 dB(A) (w odległości 1 m wg EN 11203 przy B0/W35). Pompa może zapewnić wysoką temperaturę zasilania systemu grzewczego 65oC dzięki pracy
sprężarki (70oC przy użyciu grzałki elektrycznej), w związku z czym można ją podłączyć
niemal do wszystkich rodzajów systemów
grzewczych. Optymalne dostosowanie wydajności pomp obiegowych do zapotrzebowania na ciepło, programowanie czasowe,
energooszczędność poszczególnych komponentów, wysoka izolacyjność cieplna przekłada się na osiągnięcie wyższego średniego
współczynnika wydajności w ciągu roku, nawet o 15% w stosunku do pomp ciepła wyposażonych w konwencjonalne pompy obiegowe. Jednak najwyższa sprawność to jeszcze
nie wszystko. Jednym z kilku czynników przy-
NIBE F1245-8
NIBE F1345-40
czyniających się do osiągnięcia pozycji lidera
w sprzedaży pomp ciepła na polskim rynku
było zaprojektowanie nowoczesnego, kolorowego wyświetlacza, z czytelnym menu sterowania w języku polskim, z możliwością jego
aktualizacji i przekazywania danych przez
port USB oraz z możliwością podłączenia do
Internetu i sterowania pompą za pomocą
aplikacji dostępnej na www.nibeuplink.com.
Ponadto pompy ciepła NIBE dają możliwości poszerzania funkcji systemu, a także jego
konfiguracji z dodatkowymi urządzeniami
grzewczymi jak np. kotły, kolektory słoneczne. Chłodzenie pasywne w pompie ciepła NIBE F1245 PC realizowane jest niemal
za darmo, ponieważ urządzenie bez udziału sprężarki dostarcza chłód zakumulowany
w gruncie do budynku poprzez płaszczyznowy system grzewczy. Rozwiązanie to jest na-
a r t y k u ł
t e c h n i c z n y
wet pięciokrotnie bardziej energooszczędne
niż klimatyzator. Z wykorzystaniem modułu
wentylacyjnego NIBE FLM, pompa ciepła jest
w stanie wentylować budynek zapewniając
odzysk ciepła, co w efekcie zapewnia komfort cieplny bez dodatkowych kosztów eksploatacji. Odpowiednie akcesoria pozwalają
systemowi sterować aż czterema
obiegami grzewczymi, ogrzewaniem wody basenowej, systemem
solarnym itp.,
a wszystkie te
funkcje mogą
być obsługiwane za pomocą
jednego sterownika, tego w który wyposażona
Moduł komunikacyjny NIBE
jest pompa cieMODBUS 40
pła NIBE. Ponad-
Aplikacja NIBE Mobile App
d o
s p i s u
to do zdalnego sterowania systemem z pompą ciepła NIBE, można zastosować moduł
NIBE SMS 40, który umożliwia bieżącą zmianę parametrów pracy urządzenia przez telefon komórkowy, za pomocą komend SMS
lub poprzez darmową aplikację NIBE Mobile
App dostępną dla telefonów komórkowych
z systemem Android. System może być sterowany za pomocą inteligentnego sterowania
budynkiem, co umożliwia z kolei moduł komunikacyjny NIBE MODBUS 40.
NIBE z dużą mocą
Z kolei pompa ciepła NIBE F1345 to idealne urządzenie do ogrzewania większych rezydencji oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych. Konstrukcji nowego typoszeregu
pomp ciepła NIBE F1345 przyświecała idea
„życie proste jest piękne”. To dlatego nowa
pompa zbudowana jest w sposób modułowy, tak aby każdy z jej modułów chłodniczych, przewodów i innych komponentów
można było w prosty sposób podłączyć lub wymienić, co sprawia że
jest bardzo przyjazna dla użytkownika, instalatora i serwisanta. Jest to
urządzenie nowej generacji i podobnie jak typoszereg pomp F1145/1245,
wyposażone jest w unikalny, kolorowy wyświetlacz z prostym panelem
użytkownika, obsługiwanym w języku polskim. Dzięki nowej konstrukcji,
nowym komponentom (elektroniczne pompy obiegowe) NIBE F1345 nigdy nie była bardziej elastyczna i wydajna. Ilość czynnika chłodniczego
< 3 kg nie wymaga kosztownych inspekcji urządzenia. Duża liczba króćców podłączeniowych daje ogromne możliwości konfiguracji pompy
33
kwiecień 2013 (04) t r e ś c i
Nazwa handlowa
Znamionowa moc cieplna*
[kW]
Moc chłodnicza* [kW]
Pobór mocy elektrycznej*
[kW]
Wsp. efektywności (COP)
dla ogrzewania*
Maks. temperatura
zasilania [°C]
Wymiary wys.×szer.×gł.
[mm]
Waga [kg]
Rodzaj sprężarki
Czynnik chłodniczy
Podgrzewanie c.w.u.
NIBE F1226-8
NIBE F1245-8
NIBE F1345-40
7,33
8,01
40
5,63
6,27
31,12
1,70
1,74
8,88
4,31
4,60
4,51
63
65
65
1800x600x620
1800x600x620
1800x600x620
320
tłokowa/scroll
R407C
wbudowany zbiornik
c.w.u. 180 l
325
tłokowa/scroll
R407C
wbudowany zbiornik
c.w.u. 180 l
352
scroll
R407C
zewnętrzny zbiornik
c.w.u.
9 (2/4/6/9)
brak
28
49 (wg EN12102)
Moc zabudowanej grzałki 9 (2/4/6/9)
elektrycznej [kW]
Poziom hałasu
w odległości 1 m [dB(A)] 29
pompy obiegowe,
zawór trójdrogowy,
Wyposażenie
czujniki temperatury,
podstawowe
naczynie wzbiorcze, filtr
cząstek stałych, zawór
bezpieczeństwa
Wyposażenie dodatkowe
moduł wentylacyjny
Cechy szczególne
kompaktowa pompa
ciepła z dużym intuicyjnym, wyświetlaczem z
wbudowaną instrukcją
obsługi, kreatorem
rozruchu, maks. temp.
zasilania ze sprężarki
63oC
Cena netto producenta
26 900 zł
* Dane dotyczące mocy (wg EN 14511, B0/W35°C)
ciepła, a szeroka gama akcesoriów sprawia,
że możemy ogrzewać lub chłodzić budynek, kiedy tego potrzebujemy, będąc w dowolnym miejscu. Wszystko to dzięki małemu,
lekkiemu urządzeniu, które zajmuje zaledwie
elektroniczne pompy
elektroniczne pompy
obiegowe, zawór trójobiegowe, czujniki temdrogowy, czujniki tempe- peratury, filtr cząstek
ratury, naczynie wzbiorstałych, zawór bezpiecze, filtr cząstek stałych, czeństwa, podłączenie
zawór bezpieczeństwa
do Internetu
moduł wentylacyjny, moduł pasywnego lub
aktywnego chłodzenia, moduł sterowania systemem solarnym, grupa mieszania, grupa basenowa, moduł sterowania przez telefon komórkowy,
sterownik pokojowy
dwumodułowa pompa
kompaktowa pompa
ciepła z dużym intuicyjciepła z dużym intunym, kolorowym wyicyjnym, kolorowym
świetlaczem z wbudowyświetlaczem z wbuinstrukcją obsługi,
dowaną instrukcją ob- waną
programatorem
czasosługi, programatorem
wym,
kreatorem
rozruczasowym, kreatorem
chu,
możliwość
łączenia
rozruchu, maks. temp.
w kaskady do 9 jednozasilania ze sprężarki
stek, maks. temp. zasila65oC
nia ze sprężarki 65oC
30 900 zł
62 000 zł
60x60 cm i pasuje niemal wszędzie. Pompę
ciepła NIBE F1345 możemy łączyć w systemy kaskadowe do 9 jednostek, dzięki czemu osiągamy nawet 540 kW mocy grzewczej
systemu.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement