Canton CD-1

Canton CD-1
KINO DOMOWE Systemy 2200-2700 z³
Canton od dawna dysponuje
ca³¹ palet¹ kompaktowych systemów do kina
domowego, mieliœmy ju¿ nawet okazjê do
przetestowania jednego z nich. Ujmuj¹c
zagadnienie najbardziej ogólnie systemy kinowe
oznaczone s¹ nazw¹ “Movie”, a wystêpuj¹ce
w ich ramach g³oœniki opisywane s¹ “CD-coœ
tam”. Elementy sprzedawane s¹ równie¿
oddzielnie, co znakomicie u³atwia konfigurowanie zestawów w zale¿noœci od potrzeb i mo¿liwoœci finansowych s³uchacza.
P O D S T A W O W E DANE:
S atelity i g³oœnik centralny
Pasmo przenoszenia
Moc znamionowa [W]
EfektywnoϾ [dB]
Wymiary (WxSxG)[cm]
Masa [kg]
* satality, ** kolumna centralna
100Hz-25kHz
45
b.d.
13,5x9x10*/
9x22x10**
1* /1,7**
S ubwoofer
Canton CD-1
T
estowany przez nas komplet nazywa siê
Movie CD-1 i sk³ada siê z czterech maleñkich satelitów CD-10, g³oœnika centralnego CD-20 i subwoofera CD-1SC. Obudowy zrobiono w du¿ej mierze z aluminium. Przetworniki
chronione s¹ przez metalow¹ a¿urow¹ maskow-
nicê. Ka¿da z czterech miniaturek zawiera 8-centymetrowy g³oœnik œredniotonowy z membran¹
aluminiow¹ oraz 19 milimetrow¹, równie¿ aluminiow¹ kopu³kê wysokotonow¹. CD-20 wyposa¿ony jest lepiej, bowiem tweeter znajduje siê pomiêdzy dwoma 8-centymetrowymi przetwornikami. Wszystkie g³oœniki satelitarne mog¹ zarówno staæ jak i zostaæ przymocowane do œciany za
poœrednictwem dostarczonych uchwytów, wówW satelitach u¿yto
8-centymetrowych g³oœników
przetwarzaj¹cych œrednie
czêstotliwoœci i 19-milimetrowych kopu³ek wysokotonowych.
O D S £ U C H
P
odkreœlenie górnego œrodka i wysokich tonów jest wyraŸne, ¿ywio³owa masa dŸwiêków k³êbi siê i atakuje. Zdarzaj¹ siê akcenty,
dŸwiêki metaliczne i zapiaszczenia, jednak ich
wp³yw na ostateczne wra¿enie nie jest nadmierny – wa¿niejsza jest twardoœæ i dynamika wspomnianych zakresów. Przestrzeñ nie jest zbyt wybuja³a, zale¿na œciœle od odleg³oœci pomiêdzy satelitami – szczególnie przednie musimy zlokalizowaæ blisko centralnej, by uzyskaæ w³aœciw¹
spójnoœæ sceny.
Ostroœæ œrednicy i góry nie wspomaga analitycznoœci, a nawet trochê j¹ zamazuje – im na-
granie lub œcie¿ka dŸwiêkowa s¹ bardziej wyrafinowane i z³o¿one, tym wiêksze k³opoty ma system z ich odtworzeniem. Za ¿ywio³owoœci¹ stoi
jednak dobra dynamika. Po³¹czenie basu ze œrednimi tonami trochê kuleje, ale g³ówn¹ tego przyczyn¹ nie jest zwyczajna “dziura”. Rzecz raczej
w niedopasowaniu charakterów œrednicy (ostra)
i basu, który jest bardzo miêkki i nawet g³êboki.
Prze³¹czenie w stereo niewiele zmienia w obrazie dŸwiêkowym. Satelitów przednich nie trzeba ju¿ bli¿ej przysuwaæ. Bas jest czytelny i jakby
delikatnie twardszy – mi³o wiêc od czasu do czasu pos³uchaæ takiej konfiguracji.
Pasmo przenoszenia
Moc wzmacniacza [W]
Wymiary (WxSxG)[cm]
Masa [kg]
czas mamy mo¿liwoœæ ich regulacji w p³aszczyŸnie poziomej. Opcjonalnym rozwi¹zaniem jest
dokupienie wolnostoj¹cych podstawek.
Subwoofer nie ma ju¿ metalowej obudowy,
ale oklejony srebrn¹ oklein¹ CD-1S wygl¹da nieŸle i pasuje do zestawu. Du¿y wylot otworu
bass-reflex znajduje siê z przodu, 20-centymetrowy g³oœnik niskotonowy ukryty jest ca³kowicie
wewn¹trz skrzyni – zastosowano wiêc obudowê
typu band-pass. CD-1SC ma wejœcia nisko i wysokopoziomowe. Poza tym zosta³ zaopatrzony
w obowi¹zkow¹ regulacjê g³oœnoœci i czêstotliwoœci odciêcia, pomiêdzy 80 a 140Hz. Urz¹dzenie mo¿e byæ w³¹czane manualnie b¹dŸ reagowaæ na sygna³. Subwoofer zaopatrzono w cztery
plastikowe nó¿ki.
CD-1
Cena [z³]
Dystrybutor
2200
HORN DISTRIBUTION
Wykonanie i funkcjonalnoϾ
Metalowe obudowy, dobre przetworniki. Kompaktowe rozmiary satelitów, mo¿liwoœæ zamocowania zarówno na standach jak i na œcianie.
ocena
bardzo dobra
Brzmienie
Jasne, dynamiczne brzmienie, w którym wiele
instrumentów i g³osów zyskuje ¿ywio³owy charakter. Ekspansywna góra, mocny œrodek, miêkki, ale naturalny bas.
ocena
dobra+
ocena wa¿ona
(4,8) bardzo dobra
guzik do pdf v2
20
grudzieñ 2004
31Hz-140Hz
50
39x24x43
10,3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement