Yamaha MG206C - Příručka uživatele (CZ)

Yamaha MG206C - Příručka uživatele (CZ)
Mixážní pulty
Yamaha MG166C Yamaha MG166CX Yamaha MG206C Příručka uživatele
BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY
ZAŘÍZENÍ POUŽÍVEJTE AŽ PO DŮKLADNÉM PŘEČTENÍ
NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI
* Uschovejte tuto příručku na bezpečném místě pro pozdější potřeby.
UPOZORNĚNÍ
Vždy postupujte podle níže uvedených základních bezpečnostních zásad. Jinak by mohlo dojít k vážnému poranění nebo i smrtelnému úrazu
způsobenému elektrickým proudem, zkratem, poškozením, požárem a podobně. Následující bezpečnostní pokyny nejsou vyčerpávající a zahrnují:
Zdroj napájení a adaptér
Voda
• Nevystavujte zařízení dešti. Nepoužívejte ho v blízkosti vody, ani v mokrém či vlhkém
prostředí. Nepokládejte na něj nádoby s tekutinami – mohly by se vylít do otvorů zařízení.
• Máte-li mokré ruce, nikdy se nedotýkejte elektrické zásuvky.
• Používejte jen napětí schválené pro toto zařízení. Požadované napětí se nachází na
identifikačním štítku na zařízení.
• Požívejte pouze přiložený adaptér (PA-30 nebo jiný model doporučený společností
Yamaha).
Pokud zařízení funguje nestandardně
• Neumisťujte kabel adaptéru do blízkosti zdrojů tepla (jako jsou například radiátory a
topná tělesa). Kabel nadměrně neohýbejte, ani jinak nepoškozujte. Nepokládejte na
něj těžké předměty. Nedávejte ho na místo, kde byste na něj mohli šlápnout nebo o
něj zakopnout. Nepřesouvejte přes kabel předměty.
• Pokud se kabel adaptéru napájení nebo jeho zástrčka jakkoli poškodí, pokud při
použití zařízení dochází k náhlému přerušování zvuku, pokud při použití zařízení
cítíte neobvyklý zápach nebo pokud ze zařízení vychází kouř, ihned zařízení
vypněte pomocí vypínače, odpojte od elektrické zásuvky a nechte prohlédnout
kvalifikovaným servisním technikem společnosti Yamaha.
Neotvírat
• Pokud jsou zařízení nebo napájecí adaptér poškozeny, ihned vypněte
napájení, odpojte zařízení od elektrické sítě a nechte jej prohlédnout
kvalifikovaným servisním technikem společnosti Yamaha.
• Zařízení neotvírejte, ani se nepokoušejte jakkoli rozebírat či upravovat jeho vnitřní
části. Zařízení neobsahuje žádné součásti, které by mohl uživatel sám opravit.
Pokud se bude zdát, že zařízení funguje nesprávně, tak jej přestaňte ihned používat
a nechejte jej prohlédnout kvalifikovaným servisním technikem společnosti Yamaha.
UPOZORNĚNÍ
Vždy postupujte podle níže uvedených základních bezpečnostních zásad. Jinak by mohlo dojít k poranění,
poškození zařízení či jiné škodě na majetku. Následující bezpečnostní pokyny nejsou vyčerpávající a
zahrnují:
• Pokud je zařízení umístěno v EIA – standardním racku, ponechejte zadní stěnu
racku otevřenou a ujistěte se, že je minimálně 10 cm od stěny nebo zdi. Takže
pokud je zařízení umístěno společně s přístroji, které mohou produkovat teplo
(jako například zesilovače), tak se ujistěte, že jste nechali dostatečnou mezeru
mezi zařízením a přístrojem produkujícím teplo, nebo nainstalujte ventilaci pro
zamezení vysokých teplot uvnitř zařízení. Neadekvátní ventilace může
způsobit přehřátí, eventuálně poškození zařízení nebo požár.
• Vyvarujte se nastavení všech ovladačů ekvalizéru a faderů na maximum.
V závislosti na stavu připojených zařízení může toto způsobit zpětnou vazbu,
což může poškodit reproduktory.
Zdroj napájení a adaptér
• Odpojte adaptér napájení ze sítě, pokud zařízení nepoužíváte nebo během bouřky.
• Při odpojování elektrické zástrčky tahejte vždy za zástrčku, nikdy za kabel.
Tahání za kabel ho může poškodit.
• Pro zamezení nežádoucího šumu se ujistěte, že mezi zařízením a napájecím
adaptérem je adekvátní vzdálenost (50 cm a více).
• Nezabalujte nebo nezakrývejte napájecí adaptér oblečením nebo dekou.
• Nevystavujte zařízení vlivům nadměrného prachu, vibracím, extrémnímu
chladu nebo horku (jako například přímému slunci, blízkosti topení nebo
zanechání v autě přes den). Zamezíte tím deformacím panelu nebo
poškození vnitřních součástí.
Umístění
• Před přenášením zařízení odpojte všechny připojené kabely.
• Při volbě umístění zařízení dbejte na to, aby byla používaná elektrická zásuvka
snadno přístupná. V případě jakýchkoli potíží nebo poruch zařízení ihned vypněte a
odpojte zástrčku z elektrické zásuvky. Pokud zařízení vypnete pomocí vypínače,
neustále do něj bude proudit elektřina, i když jen minimálně. Pokud nebudete
zařízení delší dobu používat, nezapomeňte odpojit napájecí kabel od elektrické
zásuvky.
• Nedávejte zařízení do nestabilní pozice, jinak by mohlo spadnout a poškodit
se.
• Nezakrývejte ventilaci. Toto zařízení má větrací otvory umístěné na spodní a
zadní straně pro zamezení přehřátí vnitřních součástí. Konkrétně nepokládejte
zařízení na stranu nebo dnem vzhůru. Nedostatečné větrání může mít za
následek přehřátí, možné poškození zařízení nebo požár.
• Nepoužívejte zařízení v blízkosti televizoru, rádia, stereo systému, mobilního
telefonu nebo jiných elektrických zařízení. Toto může způsobit šum u obou
zařízení nebo rušení televizního a rádiového signálu.
2
Připojení
Pokyny k manipulaci
• Před připojením přístroje k jiným zařízením vypněte napájení na všech zařízeních.
Před zapnutím nebo vypnutím všech zařízení nastavte všechny úrovně hlasitosti na
minimum
• Při zapínání napájení ve vašem audio systému vždy zapněte zesilovač jako
poslední, abyste zamezili poškození reproduktorů. Při vypínání vypněte
zesilovač vždy první ze stejného důvodu.
• Nevsouvejte prsty ani ruce do žádných štěrbin nebo otvorů na zařízení (jako
například do ventilace atd.).
• Nezasouvejte ani nevhazujte do štěrbin a otvorů na přístroji žádné papírové, kovové
ani jiné předměty. Pokud se tak stane, ihned zařízení vypněte a vytáhněte napájecí
kabel z elektrické zásuvky. Poté nechte zařízení prohlédnout kvalifikovaným
servisním technikem společnosti Yamaha.
• Nepoužívejte zařízení nebo sluchátka po delší dobu při vyšší nebo nepříjemné
úrovni hlasitosti. Mohlo by dojít k trvalému poškození sluchu. Pokud zjistíte, že
máte potíže se sluchem nebo vám zvoní v uších, navštivte lékaře.
• Neopírejte se o zařízení a nepokládejte na něj těžké předměty. Při použití
tlačítek, přepínačů a konektorů nepoužívejte nadměrnou sílu.
Konektory typu XLR jsou zapojeny následovně (podle standardu IEC60268): pin 1: uzemnění, pin 2: plus (+), a pin 3: mínus (-).
Vstup TRS pro sluchátkové konektory je zapojen následovně: tělo (objímka): zem, špička: send, kroužek: return.
Společnost Yamaha nezodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím nebo upravením zařízení, ani za ztrátu či poškození dat.
Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej pomocí vypínače.
I když je zařízení v režimu STANDBY (Pohotovostní režim), stále do něj proudí elektřina, byť jen minimální. Pokud nebudete zařízení používat delší dobu, ujistěte se, že jste odpojili
napájecí kabel z elektrické zásuvky.
Spolehlivost součástek s pohyblivými spoji (jako například přepínače, ovladače hlasitosti a konektory) se časem zhoršuje. Výměnu součástek nechte provést kvalifikovaným technikem
společnosti Yamaha.
Mixážní pulty série MG se mohou za provozu ohřát o 15 až 20°C. To je normální. Mějte prosím na paměti, že při okolní teplotě vyšší než 30°C může teplota panelu
přesáhnout 50°C a dávejte pozor, abyste se nepopálili.
* Tato příručka uživatele se týká MG206C/MG166CX/MG166C. Hlavní rozdíly mezi těmito třemi modely jsou v počtu vstupních kanálů, zdali jsou obsaženy interní efekty. MG206C
má 20 vstupních kanálů, zatímco MG166CX a MG166C mají 16 kanálů. A pouze MG166CX má interní efektovou jednotku.
* Termín „mixážní pulty MG“ platí v této příručce pro modely MG206C, MG166CX a MG166C.
* Obrázky jsou zde pouze ilustrativní a nemusí odpovídat aktuálnímu vzhledu během provozu.
* Zde uvedené názvy společností a názvy produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami svých příslušných vlastníků.
Kopírovaní komerčně dostupné hudby nebo dalších audio dat pro jiné než osobní použití je zákonem striktně zakázáno. Prosím respektujte všechna autorská
práva a konzultujte s odborníky, pokud jste na pochybách o oprávněnosti použití.
Specifikace a popisky v této příručce uživatele mají pouze informativní charakter. Společnost Yamaha si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu produktů nebo specifikací
kdykoliv bez předchozího upozornění. Jelikož specifikace, vybavení nebo příslušenství nemusí být všude stejné, prosím ověřte si toto u vašeho prodejce Yamaha.
3
Ú
Úvod
Děkujeme, že jste si zakoupili
D
z
miixážní pult Yamaha MG206C/MG
M
G166CX/M
MG166C. Vsstupní kanáály
M
MG206C/M
MG166CX/M
MG166C přředstavují širooké možnostti využiti. A MG166CX
X obsahujee zabudovanné
v
vysoce
kvallitní digitállní efekty, které
k
mohoou zajistit velice
v
seriozní zvuk. M
Mixážní pu
ult kombinuuje
s
snadnou
ovlladatelnost s podporou mnohostrannného využžití.
Než začnetee zařízení pooužívat, přeečtěte si prosím pozorněě tento mannuál. To vám
N
m umožní plně využívaat
v
všech
mimoořádných moožností mixxážního pulttu a užít si bezstarostné
b
é fungování v následujíících letech.
Obsah
Úvod ………............................................ 4
Před
P
zapn
nutím mixu
1
Obsah …........................................................... 4
apnutím mixu
u ………................................ 4
Před za
Zapnutí………………
…......................................... 4
■ Základ
dní opera
ace .......................... 5
Rychlý průvodce ................................... 5
Použíívejte pouze dodávaný na
apájecí adapté
ér
nebo
(PA-30)
obdobný
doporučovaný
spole
ečností Yamah
ha. Používání jiného adaptéru
může
e mít za ná
ásledek poško
ození zařízení,
přehřřátí nebo požárr.
2
Využijte
e váš mixá
ážní pult naplno
n
..........7
Symetrrický, nesyme
etrický
—V čem
č
je rozdíl?
? ………................................7
Úroveň
ň signálu a de
ecibel ……............................7
Používa
at nebo nepo
oužívat ekva
alizér ................. 8
Prostorrové efekty ............................................... 9
Modula
ační efekty:
Phase, Chorus a Flanger ……
…….................... 9
Kompre
ese .,,,,.................................................... 9
■ Pokroč
čilé funkce ........................ 10
3
Ovládací prvky kanálů …................................. 11
Digitáln
ní efekty .................................................14
Hlavní ovládací
o
sekkce …................................. 15
Výpis digitálních
d
efe
ektů (pouze MG166CX)…
….18
Zapojen
ní konektorů .......................................... 18
q
Zapojte napá
ájecí adaptérr do elektrické
é zásuvky.
•
Přední a zadní pa
anel.............................. 10
Ne
ezapomeňte v
vypojit napájjecí adaptér z
elek
ktrické zásuvky, pokud mixážní pult
p
nep
používáte, neb
bo pokud je právě bouřka.
o zamezení nežžádoucího šum
mu se ujistěte, že
ž
• Pro
nap
pájecí adaptér a mixážní pult jsou od seb
be
vzd
dáleny 50 cm a více.
Řešení problémů.................................. 19
Zapnutí
Z
Přepněte hlavní vypínač d
do pozice ON.
O
Pokud
bud
dete chtít mix
xážní pult vy
ypnout, přepn
něte hlavní
vyp
pínač do pozice STANDBY
Y (Pohotovos
stní režim).
Mějte na paměti, že e
elektrický proud do zařízení
proudí, i když je hlavn
ní vypínač v pozici STANDB
BY
(Pohotovo
ostní režim). Pokud víte, že
ž mixážní pu
ult
nebudete delší dobu po
oužívat, ujistěte se prosím, že
ž
jste odpo
ojili napájecí adaptér z elek
ktrické zásuvk
ky
Příslušens
ství
• Příručka uživatele
• Napájeccí adaptér (PA--30)*
*
Připojte na
apájecí adap
ptér do
konektoru
k
A
AC
ADAPTOR IN
N (1) na zadn
ní straně mixá
ážního pultu a
poté otočte
e zámkovým
m kroužkem
m po směrru
hodinových ručiček (2), a
abyste konek
ktor zajistili.
w
Připojen
ní ................................................ 10
Specifik
kace….......................................... 20
Ujistěte se, že
ž hlavní vyp
pínač mixu je v pozici
STANDBY (P
Pohotovostníí režim).
V některých oblastech nemusí být součástí dodávky.
d
Toto si
ěřte u místního pro
odejce Yamaha.
prosím ově
4
Základní operace
Rychlý průvodce
Začneme s připojením páru reproboxů a generováním nějakého stereo signálu. Mějte na paměti, že
operace a postupy se mohou poněkud lišit v závislosti na vstupních zařízeních, které používáte.
2
Mikrofony, nástroje
Reproboxy
2
Zesilovač
1, 4
Sluchátka
Ovladače citlivosti
(GAIN)
2, 4
Odposlechy
4
3
Indikátory vybuzení
Tlačítko Phantom napájení
Ekvalizér
4, 7
Ukazatel úrovně
PAN/BAL tlačítka
5 ON tlačítka
4 PFL tlačítka
5 ST tlačítka
1, 7 Ovladače hlasitosti kanálů
1, 6, 7 Ovladač hlavní hlasitosti (STEREO OUT)
MG206C
1, 3 Hlavní vypínač
5
Základní operace
1
Ujistěte se, že váš mixážní pult je vypnutý
5
a všechny ovladače úrovně (STEREO OUT
MASTER, ovladače hlasitosti jednotlivých
kanálů, ovladače citlivosti atd.) jsou
ztlumené.
6
*STEREO OUT hlavní fader, kanálové fadery,
ovladače citlivosti (GAIN), atd.
POZN.
Nastavte ovladače ekvalizéru a PAN/BAL do
POZNÁMKA
střední pozice (▼).
2
NOTE
3
7
NOTE
Připojte elektrické kytary a basy přes
spojovací
zařízení,
jako
například
předzesilovač, direkt box nebo stimulátor
aparatur. Přímé připojení těchto nástrojů do
mixážního pultu MG může mít za následek
zkreslený zvuk a šum.
Abyste
zabránili
poškození
vašich
Pokud používáte kondenzátorové mikrofony,
které
potřebují
phantomové
napájení,
zapněte vypínač PHANTOM POWER na
mixážním pultu ještě před tím, než zapnete
zesilovač nebo aktivní reproboxy. Více
informací najdete na stránce 16.
Přizpůsobte nastavení ovladačů citlivosti
(GAIN) tak, že odpovídající indikátory
vybuzení (PEAK) krátce svítí na nejvyšších
hodnotách vybuzení.
NOTE
POZNÁMKA
• Pro využití ukazatele úrovně k zobrazení výstupní
úrovně do sběrnice STEREO L/R nastavte tlačítko
PFL do polohy off (vypnuto) a tlačítko MONITOR
do polohy STEREO.
• Pokud indikátor vybuzení (PEAK) svítí často,
stáhněte trochu fadery kanálů, abyste zamezili
zkreslení.
reproduktorů,
zapínejte
zařízení
v následujícím pořadí: Vnější zařízení →
mixážní pult MG → zesilovač (nebo aktivní
reproboxy). Otočte toto pořadí při vypínání.
4
Nastavte ovladače hlasitosti jednotlivých
kanálů
k dosažení
požadovaného
počátečního vyvážení. Poté přizpůsobte
celkovou hlasitost pomocí hlavního
ovladače STEREO OUT.
POZNÁMKA
• Pro informace o připojení externích zařízení
se podívejte do části „Příklad připojení“ na
stránce 10.
•
Nastavte hlavní ovladač STEREO OUT do
pozice „0“.
Vypněte všechna další externí
zařízení, potom připojte mikrofony,
nástroje, reproboxy.
POZNÁMKA
Zapněte tlačítka ON a ST u všech kanálů,
které budete aktuálně používat.
Pro využití ukazatele úrovně k zajištění
přesnějšího nastavení úrovně vstupního
signálu stiskněte tlačítko PFL pro daný kanál.
Přizpůsobte nastavení citlivosti (GAIN) tak, že
ukazatel úrovně občas vystoupá nad hodnotu
0 “▼” .
Nezapomeňte,
že
do
sluchátkového
(PHONES) výstupu přichází signál před fasety
(ovladače hlasitosti), ze všech kanálů, u
kterých je tlačítko PFL v pozici ON (zapnuto).
Takže tyto signály mohou být monitorovány
přes sluchátka.
6
Základní operace
Využijte váš mixážní pult naplno
Máte samo sebou svůj mixážní pult a nyní jste připravení jej používat.
Všechno tedy připojte, otočte ovladači a jdeme na to …
Tak, pokud jste již s mixážním pultem někdy předtím pracovali, tak to pro vás nebude problém.
Ale pokud je toto vaše první seznámení s mixážními pulty, tak zřejmě bude dobré si přečíst
malého průvodce a naučit se pár základů, která vám pomohou udělat lepší vystoupení a lepší
mixy.
Symetrický, nesymetrický — V čem je rozdíl?
Ve slově „šum“. Hlavní smysl symetrických linek je odstranění šumu. A to je něco, v čem jsou symetrické linky
opravdu dobré. Jakkoli dlouhý drát se chová jako anténa, která zachycuje náhodné elektromagnetické vlny,
kterými jsme neustále obklopeni: rádio a televizní signál, stejně tak jako skrytý elektromagnetický šum
generovaný elektrickým vedením, motory, elektrickými zařízeními, počítačovými monitory a různými dalšími
zdroji. Je dobré si zapamatovat, že čím delší vedení (kabel), tím více šumu. To je důvod, proč symetrické linky
jsou nejlepší volbou pro dlouhé kabelové trasy. Pokud vaše „studio“ je v podstatě natěsnáno na váš pracovní
stůl a všechna propojení nejsou delší než metr nebo dva, pak je použití nesymetrických linek v pořádku – pokud
nejste obklopeni extrémně vysokou hladinou elektromagnetického šumu. Na druhou stranu symetrické linky jsou
téměř vždy používané v mikrofonních kabelech. Důvod proto je takový, že úroveň signálu z většiny mikrofonů je
příliš nízká, takže i velmi nízká úroveň šumu bude relativně vysoká, a bude zesílena do alarmujících hodnot díky
vysoce citlivému hlavnímu zesilovači mixážního pultu.
Rušení šumu
Shrnutí
šum
(+)
(–)
Otočení
fází
Zdroj
Inverze
fází
Šum zrušený
zem
Signál bez
šumu
Přijímací zařízení
Mikrofony
Používá se symetrická linka
Krátké
signálové
trasy
Nesymetrické
linky
jsou
v pořádku v případě, že jste
v prostředí relativně bez šumu
Dlouhé
signálové
trasy
Úroveň okolního elektromagnetického šumu bude
hlavním
faktorem
při
rozhodování, ale symetrická
linka je lepší.
Kabel
Úroveň signálu a decibel (dB)
Pojďme se podívat na jednu z nejčastěji užívaných jednotek v oblasti audia:
decibel (dB). Pokud nejtiššímu zvuku, který může slyšet lidské ucho je
přiřazena hodnota 1, pak nejhlasitější zvuk, který může být slyšen je přibližně
1.000.000 (jeden milion) krát hlasitější. Toto je příliš mnoho cifer pro
praktické výpočty. A tak byla stanovena vhodnější jednotka „decibel“ (dB) pro
měření hodnot souvisejících se zvukem. V tomto systému je rozdíl mezi
nejjemnějším a nejhlasitějším zvukem, který může být slyšet 120 dB. Toto je
nelineární stupnice a rozdíl 3 dB přesně odpovídá rozdílu dvojnásobky nebo
poloviny hlasitosti. Můžete se setkat s několika různými variantami dB: dBu,
dBV, dBM a další. Ale dBu je základní jednotka decibelu (decibel unit). Pro
příklad dBu je hodnota „0 dBu“ definována jako signál o úrovni 0,775 voltů
(V). Například pokud úroveň mikrofonního výstupu je-40 dBu (0,00775 V),
tak vzrůst na hodnotu 0 dBu (0,775 V) v předzesilovači v mixážním pultu
vyžaduje, aby byl signál zesílen 100 krát. Po mixážním pultu je požadováno,
aby byl schopen zvládnout zpracovat signál v širokém pásmu úrovní. A tak je
nezbytné doladit vždy vstupní a výstupní úrovně co nejpečlivěji.
Ve většině případů jsou nominální hodnoty úrovní pro vstupy a výstupu
mixážního pultu vyznačeny na panelu nebo uvedeny v uživatelské příručce.
7
Většina profesionálních
mixážních pultů, zesilovačů
a dalších zařízení má
výstupy s nominální úrovní
+4 dBu.
+ 20 dBu
0 dBu
-20 dBu
-40 dBu
-60 dBu
0.775 V
Vstupy a výstupy na audio
přístrojích pro domácí použití
mají
obvykle
nominální
úroveň –7,8 dBu (–10 dBV).
Úrovně mikrofonního signálu se
liší v rámci širokého pásma
v závislosti na typu mikrofonu a
zdroje.
Průměrná
řeč
se
pohybuje kolem hodnoty –30
dBu, ale zpěv ptáka může být
nižší než –50 dBu, zatímco
pořádný
rytmus
basového
bubnu může produkovat úroveň
až na hodnotě 0 dBu.
Základní operace
Využijte váš mixážní pult naplno
Požívat nebo nepoužívat ekvalizér
Obecně řečeno: méně je někdy více. Existuje mnoho situací, kdy potřebujeme ořezat určité frekvenční pásmo,
ale používejte tuto podporu střídmě a opatrně. Správné používání ekvalizéru dokáže eliminovat interference
mezi jednotlivými nástroji v mixu a dát tak celkovému zvuku větší jasnost. Špatné používání ekvalizéru – a
povětšinou vyzvednutí špatného pásma – zní často hrozně.
Ořezání pásma pro čistější mix
Například: činel má spoustu energie ve středních a nízkých
frekvenčních pásmech, které ve skutečnosti nevnímáte jako hudbu,
ale které zde mohou interferovat a rušit tak další nástroje v jejich
pásmech. Můžete jednoduše stáhnout nízké frekvence na ekvalizéru
na všech kanálech s činelem bez toho, aby to ovlivnilo zvuk činelu
v celkovém mixu. Uslyšíte rozdíl v celkovém zvuku mixu, který bude
více „prostorový“ a nástroje v nižších frekvenčních pásmech budou
znít jasněji. Není překvapením, že klavír má také neuvěřitelně mocný
zvuk v nízkých frekvencích. V celkovém mixu si můžete pomoci tak,
že na kanálu s klavírem stáhnete trochu na ekvalizéru nízké frekvence
a přenecháte je nástrojům, jako jsou například basový buben nebo
basa, které odvedou svou práci v tomto pásmu efektivněji. Přirozeně
nebudete takto postupovat v případě, že klavír zde hraje jako sólový
nástroj.
Opačně zase platí pro basový buben a basové kytary: zde
můžete často stáhnout vysoké frekvence pro vytvoření většího
prostoru v celkovém mixu, bez kompromisů na charakteristickém
zvuku jednotlivých nástrojů. Budete muset používat vlastní sluch,
protože každý nástroj je jiný.
Základní
a harmonické frekvenční pásma
některých hudebních nástrojů.
Činel
Piáno
Basový buben
Snare buben
Basa
Kytara
Trombon
Trumpeta
20 50 100
200
500
1k 2k
5k
10 k
20 k (Hz)
Základní:
Frekvence, které určují základní výšku
tónu
Harmonické: Násobky základních frekvencí, které hrají
roli při určení barvy tónu nástroje.
Několik faktů o frekvencích
Nejnižší a nejvyšší frekvence, které jsou zachytitelné lidským uchem, jsou obecně uváděny v rozmezí 20 Hz až 20.000
Hz. Průměrná konverzace se udává v pásmu od 300 Hz do 3.000 Hz. Frekvence standardní ladičky používané
k naladění kytary a jiných nástrojů je 440 Hz (toto koresponduje s komorním „A“ – tónem „A3“ na piánu s koncertním
laděním). Vynásobením této frekvence 2x dostanete 880 Hz, čímž dostaneme tón o oktávu vyšší (A4 na klavírní
klaviatuře). Stejným způsobem pokud dělíme základní frekvenci dvěma, dostáváme 220 Hz, což odpovídá tónu o oktávu
níže (A2).
Zvýraznění pásem s opatrností
zvýrazněné středy
Úroveň
signálu (dB)
Pokud se pokoušíte vytvořit speciální nebo
neobvyklé efekty, jděte do toho a zvýrazňujte
pásma jak jen je libo. Ale pokud se snažíte
dosáhnout dobře znějící mix, zvýrazňujte pouze ve
velmi malých přírůstcích. Malé zvýraznění ve
středním pásmu může dodat vokálům (zpěvu) více
charakteru, nebo zase jemné zvýraznění výšek
může dodat určitým nástrojům více „atmosféry“.
Poslouchejte, a pokud to nezní čistě a jasně, tak
zkuste raději nalézt rušivé frekvence a tyto potlačit,
než se pouštět do zvýrazňování konkrétních
frekvenčních pásem.
Jeden z největších problémů s příliš velkým
zvýrazněním je, že to přidá také na síle a zisku
signálu, což vede také k nárůstu šumu a
potenciálnímu zahlcení dodatečných obvodů.
ploché středy
zvýrazněné
basy
zvýrazněné výšky
ploché
basy
ploché výšky
potlačené výšky
potlačené
basy
středy potlačené
Frekvence (Hz)
8
Základní operace
Využijte váš mixážní pult naplno
Prostorové efekty
Vaše mixy můžete dále vystříbřit přidáním
prostorových efektů jako například reverb a delay.
Interní efekty modelu MG166CX mohou aplikovat
efekty reverb nebo delay zvlášť na každý kanál, stejně
jako na externím efektovém procesoru. (Více na
stránce 14).
Nastavení Reverb
(ozvěna, dozvuk)
Time
a
Delay
Time
Optimální nastavení Reverb Time (délka dozvuku) je
u hudby závislé od tempa hudby a sytosti hudby, ale
obecně lze říci, že delší dozvuk je dobrý pro balady,
zatímco kratší dozvuk se hodí pro rychlejší melodie.
Nastavení hodnot Delay Time (doba zpoždění,
opakování) umožňuje dodat celkovému zvuku tzv.
„Groove“. Pokud přidáváte efekt delay ke zpěvu, tak
vyzkoušejte například pomocí hodnoty Delay Time
nastavit opakování, které bude korespondovat
s osminovým rytmem tempa melodie.
Nastavení Reverb Tone
Rozdílné programy efektu reverb mají rozdílné
nastavení hodnoty „Reverb Tone“ díky rozdílům
nastavení hodnot Reverb Time pro vysoké a nízké
frekvence. Příliš mnoho reversu, obzvláště pro vysoké
frekvence, může mít za následek nepřirozený zvuk a
interference vysokých frekvencí s jinými party mixu.
Vždy je dobré vybrat si takový program efektu reverb,
který vám dodá požadovanou hloubku bez toho, aby
vám ubral na jasnosti a srozumitelnosti celkového
mixu.
Nastavení Reverb Level
Je úžasné, jak rychle může váš sluch ztratit
perspektivu a oklamat vás ve víře, že totálně špatný
mix zní úplně perfektně. Abyste se vyhnuli upadnutí
do této „léčky“, tak začněte s nastavením hodnoty
Reverb Level vždy na minimum, potom zvolna
přidávejte, dokud nebudete slyšet rozdíl.
Modulační efekty:
Pro efekty chorus a flanger je signál opožděn
v řádu
milisekund,
s časovým
zpožděním
modulovaným přes LFO a znovu kombinovaných
s řídícím signálem. Navíc u výše uvedeného efektu
Phase způsobuje časový posun modulace
znatelnou změnu výšky tónu, čímž při smíchání
s řídícím signálem dojde k efektu, jehož výsledkem
je harmonicky bohatý „vířivý“ nebo „svištící“ zvuk.
Rozdíl mezi efekty Chorus a Flanger je především
v užívané délce časového zpoždění a zpětné
vazby. Efekt Flanger používá delší časové
zpoždění než Chorus, zatímco Chorus obecně
používá složitější strukturu časového zpoždění
signálu. Chorus je nejčastěji používán k zahuštění
a posílení zvuku nástroje, zatímco aplikování
efektu Flanger je obvykle užíváno k dosažení
dokonalého „speciálního efektu“ znějící jako zvuk
z jiného světa.
Komprese
Jedna známá forma komprese funguje na principu
limiteru, které pokud se správně používá, tak
produkuje jemný, jednotný zvuk bez přílišných
špiček nebo zkreslení. Častým příkladem pro
využití komprese je „zkrocení“ zpěvu s velkým
dynamickým rozsahem do celkového mixu tak, aby
z něj nevyčníval. Při správném používání
komprese můžete jasně slyšet tiché (šeptané)
pasáže, zatímco vášnivé výkřiky jsou stále dobře
vyvážené v celkovém mixu. Komprese může být
také cenná pro basovou kytaru. Přehnaná
komprese může být příčinou zpětné vazby, takže jí
používejte střídmě.
Většina kompresorů vyžaduje náležité nastavení
několika rozhodujících parametrů, abychom dosáhli
požadovaného zvuku. Kompresor v mixážních
pultech MG umožňuje dosáhnout skvělého zvuku
mnohem jednodušeji: vše, co musíte udělat, je
nastavit samostatný ovladač kompresoru a všechny
související parametry se vám automaticky
přizpůsobí.
VÝSTUP
Aplikování efektů Phase, Chorus a Flanger
Všechny tyto efekty pracují obecně na stejném
principu: část audio signálu je časově posunutá a
potom zpět zmixována s řídícím signálem. Délka
časového posunu signálu je kontrolována nebo
modulována pomocí LFO (Low-frequency Oscillator
– generátor nízkofrekvenčního signálu).
Pro fázové efekty (Phase) je tento posun velmi malý.
Fázový posun mezi modulovaným a řídícím signálem
může působit vyrušení některých frekvencí a posílení
signálu v dalších frekvencích a toto způsobuje „chvějící
se zvuk, který slyšíme.
9
(Min)
(Max)
VSTUP
Připojení
Kytara
Zadní panel
Efektový procesor
Záznamové
zařízení
Aktivní odposlechy
Basová
kytara
CD přehrávač
Syntezátor
Aktivní reproboxy
Mikrofon
DI
Efektový procesor
(s předzesilovačem)
Sluchátka
Aktivní monitory
MG206C
10
Ovládací prvky kanálů
● MG206C
● MG166CX/MG166C
* 11. MG166C : EFFECT → AUX3
Kanály
1 až 8
(Mono)
Kanály
9 až 12
(Mono)
Kanály
13/14 a 15/16
(Stereo)
1
2
5
6
7
Kanály
17/18 a 19/20
(Stereo)
1
3
Kanály
7 až 8
(Mono)
1
4
2
5
6
7
6
7
8
Kanály
9/10 a 11/12
(Stereo)
Kanály
13/14 a 15/16
(Stereo)
1
3
6
7
8
9
9
10
10
11
Kanály
1 až 6
(Mono)
9
9
10
10
11
11
12
12
11
12
12
13
13
13
13
14
14
15
15
14
15
14
15
16
17
16
17
16
17
18
16
17
18
18
18
19
19
19
19
11
4
1 Mikrofonní vstupy
7
Toto jsou symetrické XLR konektory. (1: zem; 2: (+); 3: (-))
2 Linkové vstupy (mono kanály)
Toto jsou symetrické TRS jacky linkových vstupů. (T: (+);
R: (-); S: zem). Do těchto konektorů můžete připojit buď
symetrické, nebo nesymetrické kabely.
8 Ovladač kompresoru (COMP Control)
Nastaví úroveň komprese aplikovanou na kanál. Čím více
pootočíte ovladačem doprava, tím větší rozsah komprese je
aplikován a výstupní citlivost se podle toho automaticky
přizpůsobí. Výsledek je hladší, ještě více dynamický, protože
hlasitější signály jsou vytáhlé během toho, co celková úroveň je
zvýrazněná.
3 Linkové vstupy (stereo kanály)
Toto jsou nesymetrické jacky stereo linkových vstupů.
4 Linkové vstupy (stereo kanály)
Toto jsou nesymetrické stereo RCA konektory.
POZNÁMKA
Tyto konektory můžou být použity k připojení externího
signálového procesoru mezi ekvalizér a ovladače hlasitosti
odpovídajícího mono vstupu kanálu. Konektory INSERT
jsou ideální pro připojení zařízení jako například grafické
ekvalizéry, kompresory, šumové filtry do odpovídajících
kanálů.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
U kanálů, které umožňují připojení více typů
konektorů, je možné v jednom okamžiku použít pouze
jeden typ konektoru.
5 Konektory INSERT
Toto jsou TRS (Tip (špička), Ring (kroužek), Sleeve
(objímka)) konektory, které přenáší oba signály –
send (odeslaný) a return (vrácený) (špička =
odeslaný/výstup; kroužek = vrácený/vstup; objímka
= zem). Připojení externích zařízení přes konektory
INSERT vyžaduje speciální kabel, jak ukazuje obrázek
níže. (Tento kabel se prodává samostatně).
Objímka (zem)
Kroužek: VSTUP
Špička: VÝSTUP
Vyvarujte se nastavení příliš vysokých hodnot komprese.
Čím vyšší je průměrná úroveň signálu, tím více je náchylný
na zpětnou vazbu.
9 Indikátor vybuzení (PEAK)
Je zjišťována úroveň signálu po průchodu ekvalizérem
a indikátor PEAK se svítí červeně v okamžiku, kdy úroveň
dosáhne hodnoty 3 dB pod hodnotou, kdy by byl signál
ořezán.
U stereo vstupů kanálů vybavených konektory XLR jsou
sledovány obě úrovně (za ekvalizérem a za mikrofonním
předzesilovačem). Indikátor se pak rozsvítí červeně, pokud
hodnota jednoho nebo druhého signálu dosáhne hodnoty 3
dB pod hodnotou, kdy by byl signál již ořezán.
10 Ekvalizér (HIGH, MID a LOW)
Tento třípásmový ekvalizér umožňuje nastavovat hodnoty
v pásmech výšek (HIGH), středů (MID) a basů (LOW) pro
jednotlivé kanály. Nastavení ovladače do střední pozice
(“▼”) produkuje plochou (flat – ani nezvýrazněný, ani
nepotlačený) odezvu pro dané pásmo. Otočením ovladače
doprava zvýrazní dané frekvenční pásmo, zatímco otočením
doleva ztlumí dané pásmo. Monofonní kanály jsou
vybaveny také ovladači pro nastavení frekvenčního pásma
pro středy (MID frequency).
Následující tabulka ukazuje typ, frekvence a maximální
zdvih ekvalizéru pro jednotlivá pásma.
Do vstupního konektoru
externího procesoru
Do konektoru INSERT I/O
tlačítko horní propust (High-Pass Filter)
Toto tlačítko vypíná nebo zapíná filtr horní propusti (HPF).
Pro zapnutí filtru HPF stiskněte tlačítko (
).
Filtr HPF ořezává frekvence nižší než 80 Hz (HPF se
nevztahuje na linkové stereo vstupy 3, 4).
Špička: VÝSTUP
Špička: VSTUP
Do vstupního konektoru
externího procesoru
Signál z konektorů INSERT má opačnou fázi. Toto
by neměl být problém při připojení do efektové
jednotky. Ale mějte prosím na paměti, že toto
může způsobit konflikt fází při připojení do jiného
typu zařízení. Signál s opačnou fází může mít za
následek degradaci zvukové kvality nebo úplné
vyrušení zvuku.
Pásmo
Typ
Frekvence
HIGH
Shelving
10 kHz
MID
Peaking
2.5 kHz*
LOW
Shelving
100 Hz
Zdvih
±15 dB
* Frekvence středního pásma může být pro monofonní
kanály nastavena v rozmezí od 250 Hz do 5 kHz. Při
nastavení ovladače „MID Frequency“ do střední pozice
je zadána hodnota 2,5 kHz.
6 Ovladače vstupní citlivosti – zisku (GAIN)
Upravují úroveň vstupního signálu. K dosažení nejlepšího
vyvážení mezi poměrem signál/šum a dynamickým
rozsahem nastavte vstupní citlivost tak, že indikátor
vybuzení (PEAK) 9 svítí pouze občas a krátce při
nejvyšších špičkách vstupního signálu. Rozsah -60 až -16 je
pro nastavení pásma pro mikrofonní vstup. Rozsah od -34
do +10 je pásmo pro nastavení linkového vstupu.
12
11 Ovladače AUX, EFFECT
14 ON tlačítko
Nastavuje úroveň signálů vysílaného z kanálu do sběrnic
AUX a EFFECT. Tyto ovladače by měly být obecně
nastaveny do pozice “▼”. Tyto ovladače posílají buď
signál z bezprostředně předcházející před kanálovým
faderem (tzv. pre-fader signál) nebo signál za kanálovým
faderem (tzv. post-fader signál) do odpovídajících
sběrnic. Typy signálů odesílaní ovladači AUX a EFFECT
na jednotlivých mixážních pultech jsou následující:
• MG206C
AUX1:
Pre-fader
AUX2, 3: Pre-fader/post-fader (v závislosti na AUX PRE
tlačítku 12)
AUX4:
Post-fader
• MG166C
AUX3:
POZNÁMKA
Pre-fader
Pre-fader/post-fader (v závislosti na AUX PRE
tlačítku 12)
Post-fader
• Pro odeslání signálu do STEREO sběrnice přepněte
tlačítko do polohy ON (
).
• U stereo kanálů jsou vstupy L (levý) a R (pravý)
signálů smíchány a odeslány do AUX a EFFECT
sběrnic.
Toto tlačítko vám umožní monitorovat signál kanálů před
fadery (pre-fader signál). Stisknutím (
) se tlačítko
rozsvítí a zapne. Pokud je tlačítko zapnuto, tak do sluchátek
(PHONES) a MONITOR OUT konektorů vystupuje signál
před fadery jednotlivých kanálů (pre-fader signál) pro
monitorování.
16 1-2 tlačítko
Toto tlačítko přiřazuje signál z kanálu do sběrnice GROUP
1/2.
NOTE
Pro odeslání signálu do sběrnice GROUP 1/2
POZNÁMKA
Určuje, jestli je do AUX sběrnice odeslán signál pre-fader
nebo post-fader. Pokud je tlačítko v poloze ON (
),
mixážní pult posílá do AUX sběrnice pre-fader signál,
takže AUX výstupy nejsou ovlivňovány kanálovými
), tak
fadery 19. Pokud je tlačítko v pozici OFF (
mixážní pult posílá do sběrnice AUX post-fader signál.
13 PAN ovladač
PAN/BAL ovladač
BAL ovladač
PAN ovladač určuje stereo pozici signálu kanálu na
sběrnicích GROUP 1/2 a GROUP 3/4 nebo na STEREO
L/R sběrnici. BAL ovladač nastavuje vyvážení mezi levým a
pravým kanálem. Signály vstupující do L vstupu jdou do
sběrnic GROUP 1 nebo 3 nebo do STEREO L sběrnice;
signály vstupující do R vstupu jsou do sběrnic GROUP 2
nebo 4 nebo do STEREO R sběrnice.
Na kanálech, kde tento ovladač obě funkce (PAN a
BAL), knoflík pracuje jako PAN ovladač, pokud je
vstup realizován jen přes mikrofonní konektor (MIC
jack) nebo L (MONO) vstup. Jako ovladač BAL
pracuje tehdy, pokud je vstup realizován přes oba (L
a R) vstupy.
13
).
17 3-4 tlačítko
Toto tlačítko přiřazuje signál z kanálu do sběrnice GROUP
3/4.
POZNÁMKA
Pro odeslání signálu do sběrnice GROUP 3/4
přepněte tlačítko do pozice ON (
).
18 ST tlačítko
Toto tlačítko přiřazuje signál z kanálu do sběrnice STEREO
L/R.
POZNÁMKA
Pro odeslání signálu do sběrnice STEREO přepněte
tlačítko do pozice ON (
).
19 Kanálové fadery
Určují úroveň signálu jednotlivého kanálu. Tyto ovladače
použijte pro nastavení poměrů (vyvážení) mezi jednotlivými
kanály.
POZNÁMKA
12 Tlačítko AUX PRE
POZNÁMKA
15 PFL (Pre-Fader Listen) tlačítko
přepněte tlačítko do pozice ON (
• MG166CX
AUX1:
Pre-fader
AUX2:
Pre-fader/post-fader (v závislosti na AUX PRE
tlačítku 12)
EFFECT: Post-fader
AUX1:
AUX2:
Přepněte toto tlačítko do pozice ON pro odeslání signálu do sběrnic.
Tlačítko svítí oranžově, pokud je v pozici ON.
U nepoužívaných
minimalizaci šumu.
kanálů
stáhněte
fadery
pro
Digitáln
D
ní efek
kty
* Pouzze MG166CX má digitální efekty.
e
1 Konektor pro připojeení pedálu
Do tohoto konektoru
k
můžžete připojit ppodál Yamaha FC5 (prodávván
samostatně) pro
p zapínání a vypínání
v
digitálnních efektů.
1
2 Kolečko PROGRAM
P
Volí jeden zee šestnácti inteerních efektů. P
Podrobnosti o interních efekttech
najdete na stránce 18.
3 Ovladač PARAMETER
P
R
2
Nastavuje paarametr (hloubkku, rychlost, attd.) pro zvolen
ný efekt. Posleední
použitá hodno
ota pro každý efekt zůstává uloožena.
3
P
POZNÁMKA
4
Poku
ud změníte typ digitálního efektu, pak mixáž
žní pult automaticky
nasta
aví hodnotu, která
k
byla nap
posledy použitta s tímto efekktem
(nezá
ávisle na aktuá
ální pozici ovlad
dače PARAMET
TER). Tyto hod
dnoty
param
metrů jsou rese
etovány po vypnutí mixu.
4 Ovladač AUX
A
Nastaví úroveeň signálu posíílaného z internní digitální efek
ktové jednotkyy do
AUX sběrnic.
P
POZNÁMKA
5 Tlačítko ON
O
5
6
7
8
9
10
Úroveň signálu odessílaného do AUX sběrnic není ovlivněna faderrem
ECT RTN.
EFFE
Zapne nebo vypne
v
interní efekt.
e
Interní eefekt je použitý
ý, pouze pokudd je
tlačítko v pozzici ON (tlačítkoo svítí oranžověě).
Volitelný ped
dál Yamaha FC
C5 (prodávaný ssamostatně) mů
ůže být také pooužit
pro zapínání a vypínání efekktů.
P
POZNÁMKA
Tlačíítko ON svítí a interní efektová jednotka je akttivní tehdy, poku
ud je
nejprrve zapnuto nap
pájení.
6 Tlačítko PFL
P
Stiskněte toto
o tlačítko pro vyyslání efektovanného signálu do
o sběrnice PFL.
7 Tlačítko 1-2
Toto tlačítko přiřazuje efektoovaný signál doo sběrnice GRO
OUP 1/2.
8 Tlačítko 3-4
3
Toto tlačítko přiřazuje efektoovaný signál doo sběrnice GRO
OUP 3/4.
9 Tlačítko ST
S
Toto tlačítko přiřazuje efektoovaný signál doo sběrnice STER
REO L/R.
10
0 Fader EFF
FECT RTN
Nastavuje úro
oveň signálu pooslaného z interrní digitální efe
fektové jednotkyy do
sběrnice STEREO.
14
H
Hlavní
ovláda
ací sek
kce
● MG206C
● MG166CX/M
M
G166C
* 1, C MG166C
C : EFFECT → AUX3
A
Zadní panel
1
4
6
1
2
3 4
6
3
5
7
8
5
2
8
7
9
10
1
9
10
11
11
1
13
13
12
14
12
14
1
15
15
1
18
18
16
6
19
1
17
1
15
16
1
19
17
1 Konektory SEND (AUX, EFFECT)
Tyto impedančně symetrické* TRS konektory (jacky)
vysílají signály ze sběrnic AUX/EFFECT. Možnost odesílat
signál pre-fader (před fadery) lze zvolit, pokud jste připojeni do
odposlechů (monitor system). Zatímco možnost post-fader (za
fadery) je nejlepší volbou, pokud se připojujete do externího
signálového procesoru (například efektové jednotky).
Na stránce 13 v sekci “AUX, EFFECT ovladače” najdete
informace o typech signálů odesílaných přes AUX a EFFECT
ovladače na jednotlivých modelech mixážního pultu.
8 Konektor PHONES (Sluchátkový výstup)
Připojte sluchátka do tohoto výstupního konektoru typu TRS
phone. Konektory PHONES poskytují na výstupu stejný
signál jako konektory MONITOR OUT.
9 Přepínač PHANTOM +48 V
Tento přepínač vypíná nebo zapíná phantomové napájení.
Pokud je v pozici ON, pak mixážní pult dodává +48V
phantomového napájení do všech kanálů, které mají XLR
mikrofonní vstupní konektory. Zapněte tento přepínač,
pokud používáte jeden nebo více phantomově napájených
kondenzátorových mikrofonů.
2 Konektory GROUP OUT (1 až 4)
Tyto impedančně symetrické* TRS konektory (jacky)
provádějí výstup do GROUP 1/2 a 3/4 signálů. Použijte
tyto konektory pro připojení se do vstupů vícestopých
nahrávacích zařízení, externích mixů nebo jiných
podobných zařízení.
POZNÁMKA
• Ujistěte se, že máte tento přepínač v pozici OFF, pokud
nepotřebujete phantomové napájení.
3 Konektory REC OUT (L, R)
•
Tyto RCA konektory slouží k připojení externího
záznamového zařízení (jako například MD rekordér) a
umožňuj nahrát stejný signál, který vystupuje z konektorů
STEREO OUT.
POZNÁMKA
Fader STEREO OUT Master nemá žádný vliv na signál
vystupující přes tyto konektory.
Ujistěte se, že máte nastavenu správnou úroveň na
nahrávacím zařízení.
• Abyste zamezili poškození reproduktorů, ujistěte se
prosím, že jsou vypnuté zesilovače (nebo aktivní
reproboxy) před tím, než zapnete nebo vypnete
phantomové napájení. Také doporučujeme stáhnout
všechny výstupní ovladače (STEREO OUT Master
fader, GROUP 1-2 fader, GROUP 3-4 fader atd.) na
minimum před tím, než budete zapínat nebo vypínat
phantomové napájení. Zamezíte tím riziku vzniku
hlasitého šumu, který mlže poškodit sluch nebo zničit
zařízení.
Tyto RCA konektory zajišťují vstup stereo zvukového
zařízení.
Použijte tyto konektory, pokud chcete připojit CD přehrávač
přímo do mixu.
Určete, kam chcete signál posílat pomocí přepínače 2TR IN.
Nastavte úroveň signálu pomocí ovladače 2TR IN v sekci
Master Control.
5 Konektory RETURN L (MONO), R
Toto jsou nesymetrické jacky pro linkové vstupy.
Signál vy sílaný přes tyto jacky může být poslán
do sběrnice STEREO L/R, stejně tak jako do sběrnic
AUX1 a AUX2. Když je vrácený stereo signál, pak mono mix
signálu je vysílán do sběrnic AUX1 a AUX2. Tyto konektory
jsou typicky používány pro příjem signálu vráceného
z externího efektového zařízení (reverb, delay, atd.).
POZNÁMKA
Při zapnutém přepínači pro phantomové napájení se
prosím ujistěte, že do vstupních konektorů XLR jsou
připojeny pouze kondenzátorové mikrofony. Jiné
zařízení
než
kondenzátorové
mikrofony
může
phantomové napájení poškodit.
Pamatujte však, že phantomové napájení může zůstat
zapnuté, pokud připojujete symetrické dynamické
mikrofony.
4 Konektory 2TR IN
POZNÁMKA
Pokud je přepínač v pozici ON, tak mixážní pult dodává
stejnosměrné napětí +48V do svorek 2 a 3 všech
mikrofonních vstupních konektorů typu XLR.
10 Indikátor POWER
Tento indikátor svítí, pokud je mixážní pult zapnutý.
11 Level Meter (Ukazatel úrovně)
LED ukazatel zobrazuje úroveň signálu zvoleného přepínači
MONITOR 14, 2TR IN 15 a PFL. Segment “0”
odpovídá jmenovité hodnotě výstupní úrovně.
Indikátor vybuzení (PEAK) svítí červeně v případě, že výstup
dosáhl úrovně pro ořezání signálu.
• Tyto konektory můžou být použity také jako
přídavný stereo vstup.
• Pokud připojíte pouze konektor L (MONO), pak mix
rozpozná signál jako monofonní a odešle identický signál
na oba konektory L a R.
12 RETURN
• AUX1, AUX2 ovladače
6 Konektory STEREO OUT (L, R)
Nastavují úroveň, s jakou je signál L/R, přijímaný na
konektory RETURN (L (MONO) a R), odesílán do sběrnic
AUX1 a AUX2.
Tyto konektory zajišťují stereo výstup mixážního pultu.
Použijete tyto konektory například pro připojení do zesilovače
řídícího vaše hlavní reproboxy. Pomocí těchto konektorů můžete
také připojit nahrávací zařízení, pokud chcete nahrávat stereo
výstup z mixu a přitom ovládat hlasitost pomocí faderu
STEREO OUT Master 19.
• XLR konektory
• STEREO ovladač
Určuje úroveň, s jakou je signál přijímaný na konektorech
RETURN (L (MONO) a R) odesílán do sběrnice STEREO L/R.
POZNÁMKA
XLR-typ symetrických výstupních konektorů.
• Pokud přivádíte signál pouze na konektor RETURN
L (MONO), pak mix odesílá stejný signál do obou sběrnic (L
a R STEREO).
• (MG206C) Signály vstupující přes konektory RETURN1
jsou nastavitelné pomocí ovladačů RETURN1 AUX1, AUX2
a STEREO. A signály vstupující přes konektory RETURN2
jsou nastavitelné pomocí ovladačů RETURN2 AUX1, AUX2
a STEREO.
• LINE konektory
TRS phone-typ symetrických výstupních konektorů.
7 Konektory MONITOR OUT
Toto jsou impedančně symetrické* výstupní konektory typu TRS
phone.
POZNÁMKA
Signál vystupující z těchto konektorů je ovlivněn přepínači
MONITOR, 2TR IN a tlačítky PFL pro vstupní kanály.
* impedančně symetrický
Protože svorky (+) a (-) u impedančně symetrických výstupních konektorů (jacků) mají stejnou
impedanci, tak jsou tyto výstupní konektory (jacky) méně náchylné na indukovaný šum.
16
13 Ovladače Master SEND (AUX, EFFECT)
MONITOR MIX Signálová trasa
Nastavují úroveň signálu odesílaného do konektorů SEND
(AUX, EFFECT).
POZNÁMKA
Pokud používáte MG166CX, ovladač Master SEND
(EFFECT) neovlivní úroveň signálu posílaného
z efektové sběrnice do interního digitálního
efektového procesoru.
2TR IN
Přehrávaný
signál
Nahrávaný
signál
14 MONITOR/PHONES
2TR IN ovladač
MONITOR/PHONES ovladače
STEREO
sběrnice
MONITOR
OUT/PHONES
konektory
STEREO OUT Master fader
REC OUT
konektory
• Přepínač MONITOR
Tyto přepínače volí signál posílaný do konektorů
MONITOR OUT, PHONES a ukazatele úrovně (Level
Meter) ze sběrnic STEREO L/R, GROUP 1/2 nebo GROUP
3/4.
STEREO L/R sběrnice: STEREO (
)
GROUP 1/2 sběrnice: GROUP (
GROUP 3/4 sběrnice: GROUP (
), 1-2 (
), 3-4 (
Nastavuje úroveň signálu odesílaného do konektorů GROUP
OUT 1/2.
• Ovladač MONITOR
15 2TR IN
Pokud je přepínač v poloze TO MONITOR (
), tak
signály vstupující přes 2TR IN konektory jsou posílány do
výstupů MONITOR OUT, sluchátkového výstupu
(PHONES) a na ukazatel úrovně (Level Meter). Signály
vstupující přes konektory 2TR IN jsou odesílány na
konektory MONITOR OUT, PHONES a ukazatel úrovně
(Level Meter). Pokud je přepínač nastaven do pozice TO
STEREO (
), pak jsou signály posílány na sběrnici
STEREO L/R.
• Ovladač 2TR IN
Nastavuje úroveň signálu posílaného z konektorů 2TR IN.
Následující tabulka ukazuje, jak nastavení přepínačů
koresponduje s výběrem signálu.
Přepínače
PFL
MONITOR/
PHONES
2TR IN
ON
—
—
do STEREO
STEREO
Signály vystupující
přes výstupy
MONITOR/PHONES
PFL
STEREO (+ 2TR IN)
do MONITOR STEREO + 2TR IN
*
do STEREO
1-2
GROUP 1-2
do MONITOR GROUP 1-2 (+ 2TR IN)
do STEREO
3-4
GROUP 3-4
do MONITOR GROUP 3-4 (+ 2TR IN)
*
17 Fader GROUP 3-4
Nastavuje úroveň signálu odesílaného do konektorů GROUP
OUT 3/ 4.
18 Tlačítko ST
• Přepínač 2TR IN
GROUP
Pokud je tlačítko PFL u vstupního kanálu v pozici
ON (
), pak pouze PFL výstup tohoto kanálu je
posílán na konektory MONITOR, PHONES a
ukazatel úrovně (Level Meter).
16 Fader GROUP 1-2
)
)
Nastavuje úroveň signálu odesílaného do sluchátkového
výstupu (PHONES) a do odposlechů (MONITOR OUT).
OFF
POZNÁMKA
: Při overdubbingu můžete nastavit úrovně signálu
přehrávané v odposlechu a signál může být nahrát odděleně.
17
Pokud je tlačítko v pozici ON, signály jsou odesílané do
sběrnic STEREO L/R přes GROUP 1-2 fader nebo GROUP
3-4 fader. Signály GROUP 1 a 3 jdou do STEREO L a
signály GROUP 2 a 4 jdou do STEREO R.
19 Fader STEREO OUT Master (Hlavní výstup)
Určuje výstupní úroveň signálu odesílaného do konektorů
STEREO OUT.
Výpis digitálních efektů (Pouze MG166CX)
Číslo
Program
Parametr
Popis
1
REVERB HALL 1
REVERB TIME
2
REVERB HALL 2
REVERB TIME
3
REVERB ROOM 1
REVERB TIME
4
REVERB ROOM 2
REVERB TIME
5
REVERB STAGE 1
REVERB TIME
6
REVERB STAGE 2
REVERB TIME
7
REVERB PLATE
REVERB TIME
Simulace efektové jednotky „reverb metal plate“, produkuje ostřejší zvuk.
8
DRUM AMBIENCE
REVERB TIME
Krátký reverb, který je ideální na použití pro basový buben.
Reverb simuluje velké prostory jako například koncertní sály.
Reverb simuluje akustiku malých prostor (místnost).
Reverb simuluje velká pódia.
9
KARAOKE ECHO
DELAY TIME
Echo uzpůsobené pro karaoke aplikace.
10
VOCAL ECHO
DELAY TIME
Echo vhodné pro zpěvy.
11
CHORUS 1
LFO Frekvence
12
CHORUS 2
LFO Frekvence
Vytváří hutný zvuk pomocí modulování času zpoždění (delay time).
Ovladač PARAMETER nastavuje frekvenci LFO*, která moduluje čas zpoždění
(delay time).
13
FLANGER
LFO Frekvence
Šablonový FLANGER efekt.
Ovladač PARAMETER nastavuje frekvenci LFO*, která moduluje čas zpoždění
(delay time).
14
PHASER
LFO Frekvence
Fázová modulace produkuje cyklický fázový efekt.
Ovladač PARAMETER nastavuje frekvenci LFO*, která moduluje čas zpoždění
(delay time).
15
AUTO WAH
LFO Frekvence
Wah-wah efekt s cyklickou filtrovou modulací.
Ovladač PARAMETER nastavuje frekvenci LFO*, která moduluje čas zpoždění
(delay time).
16
DISTORTION
DRIVE
Přidává ostře zkreslený zvuk.
* “LFO” je zkratka pro Low Frequency Oscillator (generátor nízkých frekvencí). LFO je normálně používán k modulování dalšího signálu,
určujícího rychlost modulace a časový průběh obálky.
Zapojení konektorů
Vstupní a výstupní konektory
Polarity
Konfigurace
VSTUP
Mikrofonní vstup, STEREO výstup
VÝSTUP
Pin 1: zem
Pin 2: (+)
Pin 3: (–)
XLR konektor
Linkový vstup (monofonní kanály)
GROUP výstup, STEREO výstup,
MONITOR výstup, AUX SEND,
EFFECT SEND (Pouze MG166CX)*
Špička: (+)
Kroužek: (–)
Objímka: zem
INSERT
Špička: výstup
Kroužek: vstup
Objímka: zem
Sluchátka (PHONES)
Špička: levý - L
Kroužek: pravý - R
Objímka: zem
RETURN
Linkový vstup (stereo kanály)
Špička: (+)
Objímka: zem
Kroužek
Objímka
Špička
TRS konektor
Objímka
Špička
Jack (Phone)
* Tyto konektory umožňují připojit také mono jacky. Pokud použijete monofonní jacky, pak bude připojení nesymetrické.
18
Doporučení
Řešení problémů
Nefunguje napájení.
❑ Je dodávaný napájecí adaptér důkladně připojen do vhodné elektrické
zásuvky?
❑ Je dodávaný napájecí adaptér správně připojen do mixážního pultu?
Žádný zvuk.
❑ Jsou mikrofony, externí zařízení a reproboxy správně připojeny?
❑ Jsou tlačítka ON a ST kanálů, které používáte, v poloze ON?
❑ Jsou ovladače citlivosti (GAIN), kanálové fadery, fader hlavního STEREO
výstupu a fadery GROUP 1-2/3-4 nastaveny na požadované hodnoty?
❑ Jsou tlačítka MONITOR a 2TR nastaveny správně?
❑ Jsou vaše reproduktorové kabely připojeny správně, nebo nejsou vadné?
❑ Pokud nic z výše uvedeného nepomůže k vyřešení problému, kontaktujte
autorizovaný servis Yamaha.
Zvuk je slabý, zkreslený
nebo zašuměný.
❑ Jsou ovladače citlivosti, kanálové fadery, fader hlavního STEREO výstupu a
fadery GROUP 1-2/3-4 nastaveny na příslušné hodnoty?
❑ Jsou dva různé nástroje připojeny do XLR a phone (jack) konektorů nebo do
phone (jack) na RCA konektorů na jednom kanálu? Prosím připojte je vždy
pouze do jednoho z těchto konektorů na jednom kanálu.
❑ Je vstupní signál z připojeného zařízení nastaven na požadovanou úroveň?
❑ Jsou požadované efekty nastaveny ve svých přirozených úrovních?
❑ Jsou mikrofony připojeny do mikrofonních vstupů?
❑ Pokud používáte kondenzátorové mikrofony, je zapnuté phantomové napájení
(PHANTOM +48 V přepínač v poloze ON)?
Není použitý žádný efekt.
❑ Ověřte, zda je ovladač
ovladač EFFECT správně nastaven na jednotlivých kanálech.
(Pokud používáte MG166CX)
❑ Ujistěte se, že tlačítko pro zapínání interní efektové jednotky je v pozici ON.
❑ Ujistěte se, že ovladač EFFECT PARAMETER a fader EFFECT RTN fader
jsou správně nastaveny.
Chci, aby mluvené slovo
bylo slyšet jasněji.
❑ Ujistěte se, že je tlačítko
Chci vyslat odposlechový
(monitor) signál do
reproduktorů.
❑ Připojte aktivní reproboxy do konektorů AUX 1, 2 nebo 3 (MG206C), nebo
Ukazatel úrovně
nezobrazuje výstupní
úroveň signálu.
❑ Jsou tlačítka PFL pro kanály, které nepoužíváte zapnuty?
v pozici ON.
❑ Nastavte ekvalizér (HIGH, MID a LOW) na jednotlivých kanálech.
do AUX1 nebo 2 (MG166CX/MG166C) a zapněte tlačítko PRE pro jednotlivé
kanály. Pak nastavte výstupní signál pomocí ovladačů AUX pro jednotlivé
kanály a ovladač Master SEND.
19
Specifikace
MG206C
■ Elektrická specifikace
Frekvenční odezva
Celkové harmonické
zkreslení (THD + N)
Brum a šum
Brum a šum jsou
úměrné s 6 dB/oktávu
filtrem @ 12.7 kHz;
ekvivalentní s 20 kHz
filtrem s nekonečným
dB/oktávu útlumem.
Přeslechy (1 kHz)
Maximální zisk napětí
(1 kHz)
STEREO OUT
GROUP OUT
AUX SEND
MONITOR OUT, REC OUT
STEREO OUT
CH INPUT 1–12 MIC
STEREO OUT
GROUP OUT
GAIN: min (kanály 1–19/20)
20 Hz–20 kHz
Nominální výstupní úroveň @ 1 kHz
Vstup: kanály 1 až 19/20, RETURN, 2TR IN
MIN
TYP
MAX
-3.0
0.0
1.0
+14 dBu @ 20 Hz–20 kHz, Ovladač vstupní citlivosti (GAIN) na
maximum
EIN (Equivalent Input Noise): Rs = 150 Ω, GAIN: maximum
STEREO OUT, GROUP 1-2 fadery a GROUP 3-4 fadery na
jmenovitou úroveň a všechna kanálová ST a 1-2, 3-4 tlačítka
vypnutá do polohy OFF.
Všechny ovladače
jsou na maximum
během měření.
PAN/BAL: nastaveno
zcela vlevo nebo
zcela vpravo
Phantomové napájení
Zbytkový výstupní šum
Kanály 1–12
STEREO L/R, kanály 1–12, PAN: zcela vlevo nebo vpravo
MIC do CH INSERT OUT
MIC do STEREO OUT
MIC do GROUP OUT
MIC do GROUP do ST
MIC do REC OUT
MIC do MONITOR OUT, ST TO MONITOR
MIC do PHONES OUT
MIC do AUX SEND PRE
MIC do AUX SEND POST
CH 17/18, 19/20 LINE do STEREO OUT
CH 17/18, 19/20 LINE do GROUP OUT
CH 17/18, 19/20 LINE do AUX SEND PRE
CH 17/18, 19/20 LINE do AUX SEND POST
Rs = 150 Ω RETURN do STEREO OUT
RETURN do AUX SEND
Rs = 600 Ω 2TR IN do STEREO OUT
MIC neovlivňuje
dB
0.1
%
-128
-88
dBu
AUX SEND Master/AUX ovladač na jmenovitou hodnotu a všechny CH AUX
ovladače na minimum.
STEREO OUT STEREO OUT, GROUP 1-2, GROUP 3-4 fadery a jeden
GROUP OUT kanálový (CH) fader na jmenovitou úroveň.
STEREO OUT
Sousední vstup
Vstup do výstupu
Rs = 150 Ω
INPUT GAIN: maximum
Jednotky
-81
-64
-98
-70
-70
dB
60
84
94
62.2
94
83
76
86
dB
58
47
57
16
9
27.8
48
■ Obecná specifikace
Vstup HPF
Vstupní EQ
80 Hz, 12 dB/oktávu
kanály 1–12 HIGH: 10 kHz (shelving)
MID: 250 Hz–5 kHz (peaking)
LOW: 100 Hz (shelving)
±15 dB maximum
Turn over/roll-off frekvence
kanály 13/14–19/20 HIGH: 10 kHz (shelving)
shelving: 3 dB blow maximum
MID: 2.5 kHz (peaking)
měnitelná úroveň.
LOW: 100 Hz (shelving)
PEAK indikátor
Červená LED se rozsvítí, pokud signál za EQ (buď post MIC HA nebo post EQ
signál pro kanály 13/14–19/20) dosáhne -3 dB pod hodnotou ořezání (+17 dBu).
LED ukazatel úrovně
Pre MONITOR úroveň 2x12 bodový LED ukazatel (PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30
STEREO/GROUP/PFL sběrnice dB) PEAK svítí, pokud úroveň signálu dosáhne 3 dB pod hodnotou ořezání.
Napájecí adaptér
PA-30 AC 35 VCT, 1.4 A, Délka kabelu = 3,6 m
Spotřeba
40 W
Rozměry (šířka x výška x hloubka)
478 mm x 102 mm x 496 mm
Hmotnost
6.0 kg
Všechny táhlové ovladače (fadery) jsou jmenovité, pokud není uvedeno jinak.
Výstupní impedance signálového generátoru: 150 ohmů
20
V
■ Specifikace vstupů
Vstupní konektory
Mikrofonní vstupy
(kanály 1–12)
Zisk
Vstupní
impedance
Příslušná
impedance
3kΩ
50–600Ω
Mics
10kΩ
600Ω
Lines
3kΩ
50–600Ω
Mics
10kΩ
600Ω
Lines
10kΩ
600Ω
Lines
-60 dB
-16 dB
Linkové vstupy
(kanály 1–12)
ST CH MIC vstupy
(kanály 13/14–
19/20)
ST CH LINE vstupy
(kanály 13/14,
15/16)
ST CH vstup
(kanály 17/18, 19/20)
-34 dB
+10 dB
-60 dB
-16 dB
-34 dB
+10 dB
-34 dB
+10 dB
Citlivost *
Jmenovitá
úroveň
Max. před
ořezáním
-80 dBu
(0.078 mV)
-60 dBu
(0.775 mV)
-40 dBu
(7.75 mV)
-36 dBu
(12.3 mV)
-16 dBu
(123 mV)
+4 dBu
(1.23 V)
-54 dBu
(1.55 mV)
-34 dBu
(15.5 mV)
-14 dBu
(155 mV)
-10 dBu
(245 mV)
+10 dBu
(2.45 V)
+30 dBu
(24.5 V)
-80 dBu
(0.078 mV)
-60 dBu
(0.775 mV)
-40 dBu
(7.75 mV)
-36 dBu
(12.3 mV)
-16 dBu
(123 mV)
-6 dBu
(389 mV)
-54 dBu
(1.55 mV)
-34 dBu
(15.5 mV)
-14 dBu
(155 mV)
-10 dBu
(245 mV)
+10 dBu
(2.45 V)
+30 dBu
(24.5 V)
-54 dB
(1.55 mV)
-34 dB
(15.5 mV)
-14 dB
(155 mV)
-10 dBu
(245 mV)
+10 dBu
(2.45 V)
+30 dBu
(24.5 V)
Specifikace konektorů
XLR-3-31 typ (symetrický [1 = zem, 2 =
(+), 3 = (-)])
TRS phone jack (symetrický [špička =
(+), kroužek = (-), objímka = zem])
XLR-3-31 typ (symetrický [1 = zem, 2 =
(+), 3 = (-)])
Phone jack (nesymetrický)
Phone jack (nesymetrický)
RCA pin jack
CH INSERT IN
(kanály 1–12)
—
10kΩ
600Ω
Lines
-20 dBu
(77.5 mV)
0 dBu
(0.775 V)
+20 dBu
(7.75 V)
RETURN (L, R)
—
10kΩ
600Ω
Lines
-12 dBu
(195 mV)
+4 dBu
(1.23 V)
+24 dBu
(12.3 V)
Phone jack (nesymetrický)
2TR IN (L, R)
—
10kΩ
600Ω
Lines
-26 dBV
(50.1 mV)
-10dBV
(0.316V)
+10dBV
(3.16 V)
RCA pin jack
TRS phone jack (nesymetrický
[špička = výstup, kroužek = vstup,
objímka = zem])
Kde 0 dBu = 0,775 Vrms a 0 dBV= 1 Vrms
* Citlivost : Nejnižší úroveň, která vyprodukuje výstup +4 dB (1,23 V), nebo nominální výstupní úroveň, pokud je jednotka
nastavena na maximální úroveň. (Všechny fadery a ovladače úrovně jsou nastaveny na maximální hodnoty.)
■ Specifikace výstupů
Výstupní
impedance
Příslušná
impedance
Jmenovitá úroveň
75Ω
600Ω Lines
+4dBu (1.23 V)
+24 dBu (12.3 V)
GROUP OUT (1–4)
150Ω
10kΩ Lines
+4dBu (1.23 V)
+20 dBu (7.75 V)
AUX SEND (1–4)
150Ω
10kΩ Lines
+4dBu (1.23 V)
+20 dBu (7.75 V)
CH INSERT OUT
(kanály 1–12)
75Ω
10kΩ Lines
0 dBu (0.775 V)
+20 dBu (7.75 V)
TRS phone jack (symetrický [špička =
výstup, kroužek = vstup, objímka = zem])
REC OUT (L, R)
600Ω
10kΩ Lines
-10 dBV (0.316 V)
+10 dBV (3.16 V)
RCA pin jack
MONITOR OUT (L, R)
150Ω
10kΩ Lines
+4 dBu (1.23 V)
+20 dBu (7.75 V)
TRS phone jack (impedance symetrický
[špička = (+), kroužek = (-), objímka = zem])
PHONES OUT
100Ω
40Ω Phones
3 mW
75 mW
Výstupní konektory
STEREO OUT (L, R)
Kde 0 dBu = 0,775 Vrms a 0 dBV = 1 Vrms
21
Max. před
ořezáním
Specifikace konektorů
XLR-3-32 typ (symetrický [1 = zem, 2 =
(+), 3 = (-)])
TRS phone jack (symetrický [špička = (+),
kroužek = (-), objímka = zem])
TRS phone jack (impedance symetrický
[špička = (+), kroužek = (-), objímka = zem])
TRS phone jack (impedance symetrický
[špička = (+), kroužek = (-), objímka = zem])
TRS phone jack
MG166CX/MG166C
■ Elektrická specifikace
Frekvenční odezva
STEREO OUT
GROUP OUT
EFFECT/AUX* SEND
MONITOR OUT, REC OUT
Celkové harmonické
zkreslení (THD + N)
Brum a šum
Brum a šum jsou
úměrné s 6 dB/oktávu
filtrem @ 12.7 kHz;
ekvivalentní s 20 kHz
filtrem s nekonečným
dB/oktávu útlumem.
Přeslechy (1 kHz)
Maximální zisk napětí
(1 kHz)
GAIN: min (kanály 1–19/20)
20 Hz–20 kHz
Jmenovitá výstupní úroveň @ 1 kHz
Vstup: kanály 1 až 15/16, RETURN, 2TR IN
MIN
TYP
MAX Jednotky
-3.0
0.0
1.0
+14 dBu @ 20 Hz–20 kHz, ovladač Input GAIN na minimum
STEREO OUT
CH INPUT 1–8 MIC EIN (Equivalent Input Noise): Rs = 150 Ω, GAIN: maximum
STEREO OUT STEREO OUT, GROUP 1-2 fadery a GROUP 3-4 fadery na
GROUP OUT jmenovitou úroveň a všechna kanálová ST a 1-2, 3-4 tlačítka
vypnutá do polohy OFF.
EFFECT/AUX* SEND Master EFFECT/AUX ovladač na jmenovitou hodnotu a všechny
CH EFFECT/AUX ovladače na minimum.
STEREO OUT STEREO OUT, GROUP 1-2, GROUP 3-4 fadery a jeden
GROUP OUT kanálový (CH) fader na jmenovitou úroveň.
STEREO OUT
Sousední vstup
Vstup do výstupu
Rs = 150 Ω
INPUT GAIN: maximum
Všechny ovladače
jsou na maximum
během měření.
PAN/BAL: nastaveno
zcela vlevo nebo
zcela vpravo.
Phantomové napájení
Zbytkový výstupní šum
Kanály 1–8
STEREO L/R, kanály 1–8, PAN: zcela vlevo nebo vpravo
MIC do CH INSERT OUT
MIC do STEREO OUT
MIC do GROUP OUT
MIC do GROUP do ST
MIC do REC OUT
MIC do MONITOR OUT, ST TO MONITOR
MIC do PHONES OUT
MIC do AUX SEND PRE
MIC do AUX SEND POST, EFFECT* SEND
kanál 9/10, 11/12 LINE do STEREO OUT
kanál 9/10, 11/12 LINE do GROUP OUT
kanál 9/10, 11/12 LINE do AUX SEND PRE
kanál 9/10, 11/12 LINE do AUX SEND POST, EFFECT* SEND
kanál 13/14, 15/16 do STEREO OUT
kanál 13/14, 15/16 do GROUP OUT
Rs = 150 Ω RETURN do STEREO OUT
RETURN do EFFECT/AUX* SEND
Rs = 600 Ω 2TR IN do STEREO OUT
MIC neovlivňuje
0.1
dB
%
-128
-88
-81
dBu
-64
-98
-70
-70
dB
60
84
94
62.2
94
83
76
86
dB
58
47
57
34
16
9
27.8
48
V
■ Obecná specifikace
Vstup HPF
Vstupní EQ
kanály 1–11/12
kanály 1–8
80 Hz, 12 dB/oktávu
HIGH: 10 kHz (shelving)
MID: 250 Hz–5 kHz (peaking)
±15 dB maximum
LOW: 100 Hz (shelving)
Turn over/roll-off frekvence
kanály 9/10–15/16 HIGH: 10 kHz (shelving)
shelving: 3 dB blow maximum
MID: 2.5 kHz (peaking)
měnitelná úroveň.
LOW: 100 Hz (shelving)
Indikátor vybuzení (PEAK)
Červená LED se rozsvítí, pokud signál za EQ (buď post MIC HA nebo post EQ signál
pro kanály 9/10–15/16) dosáhne -3 dB pod hodnotou ořezání (+17 dBu).
Interní digitální efekty
16 programů, ovladač PARAMETER
(Pouze MG166CX)
Pedál (Zapnutí a vypnutí digitálního Efektu)
LED ukazatel úrovně
Pre MONITOR úroveň 2x12 bodový LED ukazatel (PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB)
STEREO/GROUP/PFL sběrnice
PEAK svítí, pokud úroveň signálu dosáhne 3 dB pod hodnotou ořezání.
Napájecí adaptér
PA-30 AC 35 VCT, 1.4 A, Délka kabelu = 3,6 m
Spotřeba
35 W (MG166CX), 30 W (MG166C)
Rozměry (šířka x výška x hloubka)
478 mm x 102 mm x 496 mm
Hmotnost
5.5 kg (MG166CX), 5.3 kg (MG166C)
Všechny táhlové ovladače (fadery) jsou jmenovité, pokud není uvedeno jinak.
Výstupní impedance signálového generátoru: 150 ohmů
* MG166CX: AUX1, 2, EFFECT
MG166C: AUX1, 2, 3
22
■ Specifikace vstupů
Vstupní
impedance
Příslušná
impedance
3kΩ
50–600Ω
Mics
10kΩ
600Ω
Lines
3kΩ
50–600Ω
Mics
10kΩ
600Ω
Lines
—
10kΩ
CH INSERT IN
(kanály 1–8)
—
RETURN (L, R)
2TR IN (L, R)
Vstupní konektory
Jmenovitá
úroveň
Max. před
ořezáním
-80 dBu
(0.078 mV)
-60 dBu
(0.775 mV)
-40 dBu
(7.75 mV)
-36 dBu
(12.3 mV)
-16 dBu
(123 mV)
+4 dBu
(1.23 V)
-54 dBu
(1.55 mV)
-34 dBu
(15.5 mV)
-14 dBu
(155 mV)
-10 dBu
(245 mV)
+10 dBu
(2.45 V)
+30 dBu
(24.5 V)
-80 dBu
(0.078 mV)
-60 dBu
(0.775 mV)
-40 dBu
(7.75 mV)
-36 dBu
(12.3 mV)
-16 dBu
(123 mV)
-6 dBu
(389 mV)
-54 dBu
(1.55 mV)
-34 dBu
(15.5 mV)
-14 dBu
(155 mV)
-10 dBu
(245 mV)
+10 dBu
(2.45 V)
+30 dBu
(24.5 V)
600Ω
Lines
-30 dBu
(24.5 mV)
-10 dBu
(245 mV)
+10 dBu
(2.45 V)
10kΩ
600Ω
Lines
-20 dBu
(77.5 mV)
0 dBu
(0.775 V)
+20 dBu
(7.75 V)
—
10kΩ
600Ω
Lines
-12 dBu
(195 mV)
+4 dBu
(1.23 V)
+24 dBu
(12.3 V)
Phone jack (nesymetrický)
—
10kΩ
600Ω
Lines
-26 dBV
(50.1 mV)
-10dBV
(0.316V)
+10dBV
(3.16 V)
RCA pin jack
-60 dB
Mikrofonní vstupy
(kanály 1–8)
Linkové vstupy
(kanály 1–8)
Citlivost *
Zisk
-16 dB
-34 dB
+10 dB
ST CH MIC vstupy
(kanály 9/10, 11/12)
-60 dB
-16 dB
ST CH LINE vstupy -34 dB
(kanály 9/10, 11/12)
+10 dB
ST CH INPUT
(kanály 13/14,
15/16)
Specifikace konektorů
XLR-3-31 typ (symetrický [1 = zem, 2
= (+), 3 = (-)])
TRS phone jack (symetrický [špička =
(+), kroužek = (-), objímka = zem])
XLR-3-31 typ (symetrický [1 = zem, 2
= (+), 3 = (-)])
Phone jack (nesymetrický)
Phone jack (nesymetrický)
RCA pin jack
TRS phone Jack (nesymetrický
[špička = výstup, kroužek = vstup,
objímka = zem])
Kde 0 dBu = 0,775 Vrms a 0 dBV = 1 Vrms
* Citlivost : Nejnižší úroveň, která vyprodukuje výstup +4 dB (1,23 V), nebo nominální výstupní úroveň, pokud je jednotka nastavena na maximální
úroveň. (Všechny fadery a ovladače úrovně jsou nastaveny na maximální hodnoty.)
■ Specifikace výstupů
Výstupní konektory
STEREO OUT (L, R)
Výstupní
impedance
Příslušná
impedance
Jmenovitá úroveň
Max. před
ořezáním
Specifikace konektorů
XLR-3-32 typ (symetrický [1 = zem, 2 =
(+), 3 = (-)])
TRS phone jack (symetrický [špička = (+),
kroužek = (-), objímka = zem])
75Ω
600Ω Lines
+4dBu (1.23 V)
+24 dBu (12.3 V)
GROUP OUT (1–4)
150Ω
10kΩ Lines
+4dBu (1.23 V)
+20 dBu (7.75 V)
EFFECT/AUX* SEND
150Ω
10kΩ Lines
+4dBu (1.23 V)
+20 dBu (7.75 V)
CH INSERT OUT
(kanály 1–8)
75Ω
10kΩ Lines
0 dBu (0.775 V)
+20 dBu (7.75 V)
TRS phone jack (symetrický [špička =
výstup, kroužek = vstup, objímka = zem])
REC OUT (L, R)
600Ω
10kΩ Lines
-10 dBV (0.316 V)
+10 dBV (3.16 V)
RCA pin jack
MONITOR OUT (L, R)
150Ω
10kΩ Lines
+4 dBu (1.23 V)
+20 dBu (7.75 V)
TRS phone jack (impedance symetrický
[špička = (+), kroužek = (-), objímka = zem])
PHONES OUT
100Ω
40Ω Phones
3 mW
75 mW
Kde 0 dBu = 0,775 Vrms a 0 dBV = 1 Vrms
* MG166CX: AUX1, 2, EFFECT
MG166C: AUX1, 2, 3
23
TRS phone jack (impedance symetrický
[špička = (+), kroužek = (-), objímka = zem])
TRS phone jack (impedance symetrický
[špička = (+), kroužek = (-), objímka = zem])
TRS phone jack
■ Rozměrry (MG206
6C/MG166C
CX/MG166
6C)
444
102
5
496
478
43
3
Je
ednotky: mm
■ Montáž do racku
P umístění mixážního
Pro
m
pultu MG do racku je potřeba ra
ack o velikostii 12U.
Pokud je mix MG umíístěn společně
ě se zařízeními
produk
kujícími teplo, jako
j
například zesilovače, ujiistěte
se, že jsou instalován
ny větrací pane
ely k zabráněníí
přehřáttí mixu.
12U
* 12U (p
přibližně 534mm
m)
ecifikace a pop
pisy v této přírručce uživatele
e mají pouze informativní
i
ch
harakter. Spol ečnost Yamah
ha si
* Spe
vyhra
azuje právo zm
měny nebo mo
odifikace produ
uktů bez před chozího upozo
ornění. Speciffikace, vybave
ení a
příslu
ušenství se mů
ůžou v jednotlivvých oblastech
h lišit. Pro pod
drobnější inform
mace kontaktu
ujte zástupce nebo
n
prode
ejce Yamaha ve
v vaší lokalitě
ě.
24
AUX1
AUX2
AUX3
AUX4
STEREO L
STEREO R
GROUP 1
GROUP 2
GROUP 3
GROUP 4
PFL L
PFL R
PFL CTRL
3-Stage EQ
[0dBu]
INSERT
I/O
[-10dBu]
PAN
BA
[0dBu]
PRE
[0dBu]
PEAK
RE
[-34 to +10dBu]
CH Fader
HPF
LINE L/MONO
(CH13/14, 15/16)
HA
GAIN Trim
[-34 to +10dBu]
[-10dBu]
[0dBu]
AUX2
[-6dBu]
AUX3
[-6dBu]
BAL/PAN
+15V
BA
SUM
4
TO STEREO
[0dBu]
SUM
SUM
[0dBu]
YE
L
G3–4 [0dBu]
ST Fader
[-6dBu]
3-Stage EQ
HA
[+4dBu]
3
PFL
[6 to 50dB]
LINE R
GROUP OUT
BA
GROUP Fader
[-6dBu]
ST
BA
[-10dBu]
G1–2 [0dBu]
Lo
ST CH INPUT
[0dBu]
3-Stage EQ
Hi
[-60 to -16dBu]
1
2
[0dBu]
SUM
[-6dBu]
PRE AUX4
[0dBu]
HPF
HA
Mid
MIC
BA
BA
SUM
G3–4 [0dBu]
AUX1
YE
Hi G
[16 to 60dB]
TH+GAIN
CH9 to 12
Mid f
GAIN Trim
[-34 to +10dBu]
ON
COMP
HPF
CH INPUT LINE
(CH1 to 12)
CH1 to 8
Lo G
[-60 to -16dBu]
HPF
Mid G
[0dBu]
HA
[-10dBu]
GROUP Fader
BA
SUM
AUX 1
[0dBu]
[-10dBu]
BA
STEREO OUT
[+4dBu]
[0dBu]
[-6dBu]
[-34 to +10dBu]
PRE
MIC
HA
[-60 to -16dBu]
BA
[-6dBu]
HA
[0dBu]
L REC OUT
AUX 4
PRE
LINE L
SUM
AUX 3
[-34 to +10dBu]
HPF
HPF
ST CH INPUT
(CH17/18, 19/20)
R
AUX 2
ST CH INPUT 17/18-19/20
— Same as ST CH INPUT 13/14-15/16
[-6dBu]
1-2/3-4
PFL
LED Meter
[6 to 50dB]
LINE R
R [-7.8dBu]
[0dBu]
GAIN Trim
[-34 to +10dBu]
[-10dBV]
ST/GROUP
+15V
DR
HA
SUM
SUM
[-34 to +10dBu]
[0dBu]
[-6dBu]
STEREO
INV
[+4dBu]
SUM
R
AUX 1 [-14dBu]
[0dBu]
DR
AUX 2 [-14dBu]
RETURN
(RETURN1/2)
[+4dBu]
R
L
MONITOR OUT
SUM
L/MONO
[0dBu]
MONI/PHONES
LED Meter
[-6dBu]
INV
INV
ST/MONITOR
2TR IN
[-10dBV]
[-7.8dBu]
L
INV
R
INV
PHONES
[3mW,40ohms]
[-16dBu]
INV
2TR IN
[0dBu]
[-6dBu]
[0dBu]
SUM
AUX SEND 1
[-6dBu]
BA
AUX SEND 1
[+4dBu]
AUX SEND 2 to 4 — Same as AUX SEND 1
MONITOR MIX
+30dBu
+20dBu
+10dBu
Clip Level
CH IN LINE Gain:Min [+10dBu]
Clip Level
Clip Level
RETURN [+4dBu]
0dBu
-10dBu
ST CH IN MIC Gain:Min [-16dBu]
CH IN LINE Gain:Max [-34dBu]
ST CH IN LINE Gain:Max [-34dBu]
CH IN MIC Gain:Max [-60dBu]
ST CH IN MIC Gain:Max [-60dBu]
-40dBu
-50dBu
-60dBu
CH AUX *1
[Nominal:-6dB]
AUX SEND *1 [+4dBu]
ST CH IN
[-10dBu]
CH Level
ST CH Level
[Nominal:-10dB]
Clip Level
+30dBu
Clip Level
GROUP OUT [+4dBu]
Clip Level
[-7.8dBu]
ST CH AUX *1
[Nominal:-6dB]
RETURN
2TR IN
[Nominal:-6dB]
AUX SEND *1
[Nominal:-6dB]
GROUP Fader
[Nominal:-10dB]
ST Master
[Nominal:-10dB]
+20dBu
+10dBu
ST OUT [+4dBu]
MONITOR OUT [+4dBu]
2TR IN [-10dBV]
CH IN MIC Gain:Min [-16dBu]
-20dBu
-30dBu
Clip Level
Clip Level
ST CH IN LINE Gain:Min [+10dBu]
PHONES [3mW @ 40ohms]
REC OUT [-7.8dBu]
MONI/PHONES
[Nominal:-16dB]
0dBu
-10dBu
-20dBu
-30dBu
Reference
MIC
[0dBu]
SUM
[0dBu]
G1–2 [0dBu]
Specifikace
ST
CH Fader
■ Blokové schéma (MG206C)
MG206C/MG166CX/MG166C Příručka uživatele
PHANTOM
+48V
PEAK
RE
RE
COMP
[16 to 60dB]
[-34 to +10dBu]
INSERT
I/O
CH Fader
3-Stage EQ
TH+GAIN
CH7 to 8 [0dBu]
[-10dBu]
G1–2 [0dBu]
PAN
[0dBu]
BA
PRE
[0dBu]
PEAK
RE
[-34 to +10dBu]
(CH9/10, 11/12)
[-34 to +10dBu]
[0dBu]
GAIN Trim
CH Fader
[-6dBu]
+15V
BAL/PAN
BA
[+4dBu]
3
GROUP Fader
BA
SUM
4
TO ST
SUM
PFL
ST
[0dBu]
SUM
G3–4 [0dBu]
L
[-6dBu]
BA
STEREO Fader
AUX 1
3-Stage EQ
HA
GROUP OUT
BA
G1–2 [0dBu]
[6 to 50dB]
LINE R
AUX*
YE
Lo
HA
LINE L/MONO
[-6dBu]
Hi
ST CH INPUT
AUX2
[0dBu]
3-Stage EQ
1
2
[-10dBu]
[0dBu]
[0dBu]
[-10dBu]
HPF
BA
BA
SUM
[-6dBu]
[0dBu]
HPF
HA
[-60 to -16dBu]
Mid
MIC
[-10dBu]
SUM
G3–4 [0dBu]
AUX1
YE
Hi G
HPF
GAIN Trim
[0dBu]
SUM
[0dBu]
GROUP Fader
ON
Mid f
[-60 to -16dBu]
CH INPUT LINE
(CH1 to 8)
CH1 to 6
Lo G
HA
HPF
Mid G
MIC
[0dBu]
STEREO L
STEREO R
GROUP 1
GROUP 2
GROUP 3
GROUP 4
PFL L
PFL R
PFL CTRL
AUX1
AUX2
AUX*
ST
SUM
[-6dBu]
[0dBu]
[-34 to +10dBu]
[0dBu]
[-10dBu]
BA
STEREO OUT
[+4dBu]
[0dBu]
AUX 2
PRE
R
[-6dBu]
SUM
AUX*
PFL
BA
L
[0dBu]
3-Stage EQ
REC OUT
+15V
ON
HA
1-2/3-4
[0dBu]
STEREO/GROUP
R
LED Meter
YE
Hi
Mid
Lo
L
Same as CH9/10
ST CH INPUT
(CH13/14, 15/16)
[-10dBu]
DR
3-Stage EQ
HA
SUM
SUM
[0dBu]
MONITOR OUT
SUM
INV
L/MONO
RETURN
ST
[0dBu]
INV
[+4dBu]
[+4dBu]
SUM
[-6dBu]
R
DR
MONI/PHONES
LED Meter
AUX 1 [-14dBu]
R
INV
PHONES
[3mW,40ohms]
INV
TO ST/TO MONITOR
SUM
2TR IN
L
INV
AUX SEND 1
[-6dBu]
[0dBu]
AUX SEND 2
[-6dBu]
[0dBu]
[-6dBu]
SUM
R
[0dBu]
BA
AUX SEND 1
[+4dBu]
BA
AUX SEND 2
INV
SUM
[0dBu]
AUX SEND*
[-6dBu]
[+4dBu]
BA
AUX SEND *
[+4dBu]
MONITOR MIX
only MG166CX
ST
[0dBu]
G1–2
[0dBu]
EFFECT RETURN
FOOT SW
EFFECT ON/OFF
L out
[-10dBu]
PROGRAM
(1–16)
R out
G3–4
[0dBu]
BA
DIGITAL
EFFECT
(DSP)
PARAMETER
BA
AUX 1
[-14dBu]
AUX 2
[-14dBu]
MODEL
AUX *
MG166C
AUX 3
MG166CX
EFFECT
ON
YE
IN
+30dBu
+20dBu
+10dBu
Clip Level
CH IN LINE Gain:Min [+10dBu]
Clip Level
Clip Level
RETURN [+4dBu]
Clip Level
CH AUX *1
[Nominal:-6dB]
Clip Level
AUX SEND *1 [+4dBu]
Clip Level
Clip Level
GROUP OUT [+4dBu]
ST CH IN MIC Gain:Min [-16dBu]
-30dBu
CH IN LINE Gain:Max [-34dBu]
ST CH IN LINE Gain:Max [-34dBu]
CH IN MIC Gain:Max [-60dBu]
ST CH IN MIC Gain:Max [-60dBu]
-40dBu
ST CH IN
[-10dBu]
CH Level
ST CH Level
[Nominal:-10dB]
[-7.8dBu]
ST CH AUX *1
[Nominal:-6dB]
RETURN
2TR IN
[Nominal:-6dB]
AUX SEND *1
[Nominal:-6dB]
GROUP Fader
[Nominal:-10dB]
ST Master
[Nominal:-10dB]
REC OUT [-7.8dBu]
+20dBu
MONITOR OUT [+4dBu]
0dBu
PHONES [3mW @ 40ohms]
-10dBu
-20dBu
MONI/PHONES
[Nominal:-16dB]
-30dBu
Reference
CH IN MIC Gain:Min [-16dBu]
+30dBu
+10dBu
ST OUT [+4dBu]
2TR IN [-10dBV]
-10dBu
-20dBu
-60dBu
PFL
Clip Level
ST CH IN LINE Gain:Min [+10dBu]
0dBu
-50dBu
+15V
Specifikace
MG206C/MG166CX/MG166C Příručka uživatele
[-6dBu]
[-16dBu]
AUX 2 [-14dBu]
[-10dBV]
[-7.8dBu]
L
[0dBu]
R
2TR IN
[-10dBV]
[-7.8dBu]
[0dBu]
■ Blokové schéma (MG166CX/MG166C)
PHANTOM
+48V
PEAK
RE
RE
Pro podrobnosti o produktech prosím kontaktujte vaše nejbližší
zastoupení Yamaha nebo autorizovaného distributora
uvedeného níže.
Die Einzelheiten zu Produkten sind bei Ihrer unten
aufgeführten Niederlassung und bei Yamaha Vertragshändlern
in den jeweiligen Bestimmungsländern erhältlich.
Pour plus de détails sur les produits, veuillez-vous adresser à
Yamaha ou au distributeur le plus proche de vous figurant dans
la liste suivante.
Para detalles sobre productos, contacte su tienda Yamaha más
cercana
o el distribuidor autorizado que se lista debajo.
NORTH AMERICA
CANADA
Yamaha Canada Music Ltd.
135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario,
M1S 3R1, Canada
Tel: 416-298-1311
U.S.A.
Yamaha Corporation of America
6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620,
U.S.A.
Tel: 714-522-9011
POLAND
Yamaha Music Central Europe GmbH
Sp.z. o.o. Oddzial w Polsce
ul. 17 Stycznia 56, PL-02-146 Warszawa, Poland
Tel: 022-868-07-57
THE NETHERLANDS/
BELGIUM/LUXEMBOURG
Yamaha Music Central Europe GmbH,
Branch Benelux
Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Netherlands
Tel: 0347-358 040
FRANCE
CENTRAL & SOUTH AMERICA
MEXICO
Yamaha de México S.A. de C.V.
Calz. Javier Rojo Gómez #1149,
Col. Guadalupe del Moral
C.P. 09300, México, D.F., México
Tel: 55-5804-0600
BRAZIL
Yamaha Musical do Brasil Ltda.
Rua Joaquim Floriano, 913 - 4' andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-013 Sao Paulo, SP. BRAZIL
Tel: 011-3704-1377
ARGENTINA
Yamaha Music Latin America, S.A.
Sucursal de Argentina
Viamonte 1145 Piso2-B 1053,
Buenos Aires, Argentina
Tel: 1-4371-7021
PANAMA AND OTHER LATIN
AMERICAN COUNTRIES/
CARIBBEAN COUNTRIES
Yamaha Music Latin America, S.A.
Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella,
Calle 47 y Aquilino de la Guardia,
Ciudad de Panamá, Panamá
Tel: +507-269-5311
EUROPE
THE UNITED KINGDOM
Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd.
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes,
MK7 8BL, England
Tel: 01908-366700
GERMANY
Yamaha Music Central Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: 04101-3030
SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN
Yamaha Music Central Europe GmbH,
Branch Switzerland
Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland
Tel: 01-383 3990
AUSTRIA
Yamaha Music Central Europe GmbH,
Branch Austria
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria
Tel: 01-60203900
CZECH REPUBLIC/SLOVAKIA/
HUNGARY/SLOVENIA
Yamaha Music Central Europe GmbH,
Branch Austria, CEE Department
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria
Tel: 01-602039025
Yamaha Musique France
BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, France
Tel: 01-64-61-4000
ITALY
Yamaha Musica Italia S.P.A.
Combo Division
Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy
Tel: 02-935-771
SPAIN/PORTUGAL
Yamaha-Hazen Música, S.A.
Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230
Las Rozas (Madrid), Spain
Tel: 91-639-8888
SWEDEN
Yamaha Scandinavia AB
J. A. Wettergrens Gata 1
Box 30053
S-400 43 Göteborg, Sweden
Tel: 031 89 34 00
ASIA
THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd.
25/F., United Plaza, 1468 Nanjing Road (West),
Jingan, Shanghai, China
Tel: 021-6247-2211
INDONESIA
PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor)
PT. Nusantik
Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot
Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia
Tel: 21-520-2577
KOREA
Yamaha Music Korea Ltd.
8F, 9F, Dongsung Bldg. 158-9 Samsung-Dong,
Kangnam-Gu, Seoul, Korea
Tel: 080-004-0022
MALAYSIA
Yamaha Music Malaysia, Sdn., Bhd.
Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya,
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: 3-78030900
SINGAPORE
Yamaha Music Asia Pte., Ltd.
#03-11 A-Z Building
140 Paya Lebor Road, Singapore 409015
Tel: 747-4374
TAIWAN
Yamaha KHS Music Co., Ltd.
3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. Taipei.
Taiwan 104, R.O.C.
Tel: 02-2511-8688
DENMARK
YS Copenhagen Liaison Office
Generatorvej 6A
DK-2730 Herlev, Denmark
Tel: 44 92 49 00
NORWAY
Norsk filial av Yamaha Scandinavia AB
Grini Næringspark 1
N-1345 Østerås, Norway
Tel: 67 16 77 70
OTHER EUROPEAN COUNTRIES
Yamaha Music Central Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-3030
THAILAND
Siam Music Yamaha Co., Ltd.
891/1 Siam Motors Building, 15-16 floor
Rama 1 road, Wangmai, Pathumwan
Bangkok 10330, Thailand
Tel: 02-215-2626
OTHER ASIAN COUNTRIES
Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu,
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2317
OCEANIA
AFRICA
Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu,
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2313
MIDDLE EAST
TURKEY/CYPRUS
Yamaha Music Central Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: 04101-3030
AUSTRALIA
Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank,
Victoria 3006, Australia
Tel: 3-9693-5111
COUNTRIES AND TRUST
TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN
Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu,
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2313
OTHER COUNTRIES
Yamaha Music Gulf FZE
LOB 16-513, P.O.Box 17328, Jubel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-881-5868
HEAD OFFICE Yamaha Corporation, Pro Audio & Digital Musical Instrument Division
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2441
Yamaha Pro Audio global web site:
http://www.yamahaproaudio.com/
Yamaha Manual Library
http://www.yamaha.co.jp/manual/
U.R.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation
© 2007 Yamaha Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement