Zanussi ZRB 2825 SR User manual

Zanussi ZRB 2825 SR User manual
Lic. :
S00J
GORDIC software -KDF
Strana:
1
Ièo :
00283924
Statutární mìsto Zlín
Datum :
Ucs :
001
Statutární mìsto Zlín
Èas :
01.02.2010
08:02:33
Seznam faktur - platby
Kniha :
KDF 2009 - vazba na SML
Název masky:
Klíèové slovo :
Typ
Agend. èíslo
Identifikátor
Ièo dod.
Èíslo fak. dod.
Název dodavatele
Dat. uúp.
Dat. zd. pl. Dat. splat.
Specifický symbol
Celk. èástka Mìna
Zaplaceno
Zbývá zaplatit
Datum zapl.
Popis
FAK
209100001
S00JP00GA7ZQ
49711903
9000132
3048982/0800
ÈZT, s.r.o.
1021061608/5500
02.01.2009
0,00
30.01.2009
6 069,00
6069 CZK
-6 069,00
0
16.02.2009
inzerce v èasopisu Kovo-døevo-stavby-zásoby-služby v èísle 1 na str. 61, OCR, V a VV
FAK
209100002
S00JP00GA9VW
71465456
2009003
JUDr.Radek Židlík,advokát
05.01.2009
05.02.2009
FAK
209100003
S00JP00GA9WR
27399508
29900084
XERTEC, a.s.
02.01.2009
16.01.2009
3048982/0800
50025636/6200
komplexní technická péèe na frankovacím stroji - 1.Q.2009
FAK
209100004
S00JP00GA9XM
25578201
3048982/0800
-
209100005
S00JP00GA9YH
25581210
3048982/0800
209100006
S00JP00GA9ZC
25581210
3048982/0800
FAK
2008312
S00JP00GAA9R
70850887
3048982/0800
vyúètování vodného,stoèného,TUV za 12/2008
smlouva è. 1000 07 0003
FAK
209100008
S00JP00GABAF
48112089
3048982/0800
0
13.01.2009
19.01.2009
2 263,60
2263.6 CZK
-2 263,60
0
19.01.2009
25.01.2009
1 053,00
1053 CZK
-1 053,00
0
19.01.2009
OŠZM a TV
Josef Pospíšil, výrobna l
05.01.2009
0,00
10.01.2009
85,00
85 CZK
-85,00
0
19.01.2009
OŠZM a TV
Domov s chránìným bydlení
27-1924730227/0100
-
05.01.2009
0,00
27-1493970287/0100
-
209100007
Josef Pospíšil, výrobna l
32900081
potraviny - Rehabilitaèní stacionáø,Žlebová 1590,Zl.
05.01.2009
0,00
27-1493970287/0100
-
1606.5 CZK
-1 606,50
OŠZM a TV
42900079
potraviny - Rehabilitaèní stacionáø,Žlebová 1590,Zl.
FAK
Gastrostella C + C s.r.o
17500773/0300
-
1 606,50
-12375
OVS
791500034
potraviny - Rehabilitaèní stacionáø,Žlebová 1590,Zl.
FAK
0,00
12375 CZK
05.01.2009
0,00
19.01.2009
959,00
959 CZK
-959,00
0
28.01.2009
OKP
0930002666
Støedisko cenných papírù
169965529/0300
07.01.2009
0,00
21.01.2009
45 980,00
45980 CZK
-45 980,00
0
21.01.2009
vedení CP na úètech SMZ
FAK
209100009
S00JP00GABBA
25521322
11900166
LESKO-Velkoob.nápojù,s.r.
08.01.2009
15.01.2009
7379 CZK
0
3048982/0800
27-1912730297/0100
0,00
7 379,00
-7 379,00
23.01.2009
SN I, obèerstvení na pracovní jednání
OKP
vody, káva, smetany, juice, sušenky ke kávì, mattoni, èaje
vìcná správnost: H. Veèerková
FAK
209100010
S00JP00GABC5
48117820
1082011212
3048982/0800
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13149111/0100
AFICIO 2022 RICOH, identifikace závady, vyèištìní fixace a termistorù
vìcná správnost: R. Adámková
FAK
209100011
S00JP00GABD0
68045786
0,00
-
05.02.2009
261,80
261.8 CZK
-261,80
0
25.02.2009
OKP, SN II
900001
3048982/0800
01.02.2009
Jankoviè Tomáš
02.01.2009
1034505167/5500
0,00
16.01.2009
2 000,00
2000 CZK
-2 000,00
0
19.01.2009
kvìtiny pro jubilanty
OKP
projekt RMZ, vìcná správnost: J. Èervenková
FAK
209100012
S00JP00GABNM
48476684
2009002
3048982/0800
Ing.Jiøí Škrabal
2104043661/0100
0,00
vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci Parkovištì -ul.Cecilka Pøíluky FAK
209100013
S00JP00GAB6Z
71876812
200901
3048982/0800
granule pro psy
FAK
209100014
-
19-8036350287/0100
S00JP00GABOH
25552783
0000049002
S00JP00GABX8
13698745
potraviny - Jídelna pro dùchodce,Sv.Èecha 516,Zl.
209100016
S00JP00GABY3
25581210
3048982/0800
DATAB consult s.r.o.
-
25581210
3048982/0800
Josef Pospíšil, výrobna l
Zlatá hvìzda, spol. s r.
42900075
00568023
3048982/0800
potraviny - Jídelna pro dùchodce,Sv.Èecha 516,Zl.
S00JP00GAC2C
28164601
06.01.2009
0,00
Josef Pospíšil, výrobna l
27-1493970287/0100
200930259
209100020
2 588,00
2588 CZK
-2 588,00
0
05.02.2009
21.01.2009
11 938,00
11938 CZK
-11 938,00
0
21.01.2009
20.01.2009
10 079,00
10079 CZK
-10 079,00
0
22.01.2009
20.01.2009
1 478,00
1478 CZK
-1 478,00
0
22.01.2009
20.01.2009
8 237,00
8237 CZK
-8 237,00
0
22.01.2009
OSV
FAK
S00JP00GAC1H
06.01.2009
0,00
7237310287/0100
-
FAK
07.02.2009
OSV
potraviny - Jídelna pro dùchodce,Sv.Èecha 516,Zl.
209100019
06.01.2009
0,00
27-1493970287/0100
potraviny - Jídelna pro dùchodce,Sv.Èecha 516,Zl.
S00JP00GAC0M
07.01.2009
0,00
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
32900196
91110098
25329791
3048982/0800
209100018
02.02.2009
OSV
FAK
FAK
-38 080,00
0
OŠZM a TV
182449721/0100
-
S00JP00GABZY
-
2900228
potraviny - Jídelna pro dùchodce,Sv.Èecha 516,Zl.
209100017
07.01.2009
0,00
5627430277/0100
3048982/0800
FAK
38 080,00
38080 CZK
MP
3048982/0800
209100015
21.01.2009
OD
Marek Ostrèilík
udržovací poplatky 20% za období I - XII / 2009 - program ZLP .....
FAK
07.01.2009
05.01.2009
0,00
19.01.2009
1 190,00
1190 CZK
-1 190,00
0
22.01.2009
OSV
INPOST, s.r.o.
49840721/0100
-
07.01.2009
0,00
21.01.2009
1 230,00
1230 CZK
-1 230,00
0
22.01.2009
OSV
795003291
NOWACO Czech Republic s.r
07.01.2009
21.01.2009
4325.6 CZK
0
3048982/0800
8010-616742803/0300
potraviny - Jídelna pro dùchodce,Sv.Èecha 516,Zl.
FAK
209100021
S00JP00GAC37
-
25581210
-
FAK
32900396
25581210
3048982/0800
potraviny - Jídelna pro dùchodce,Sv.Èecha 516,Zl.
FAK
209100023
S00JP00GAC5X
25318187
3048982/0800
kanceláøské potøeby
FAK
209100024
-
Josef Pospíšil, výrobna l
27-1493970287/0100
potraviny - Jídelna pro dùchodce,Sv.Èecha 516,Zl.
S00JP00GAC42
12562581
3048982/0800
27-1493970287/0100
-
22.01.2009
668,00
668 CZK
-668,00
0
22.01.2009
08.01.2009
0,00
22.01.2009
118,00
118 CZK
-118,00
0
22.01.2009
OSV
900170
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
08.01.2009
0,00
2009504
1082011224
S00JP00GAD96
48117820
3048982/0800
A-plus sdružení podnikate
106019244/0300
FAK
209100026
08.01.2009
0,00
Josef Pospíšil, výrobna l
-
FAK
22.01.2009
18.01.2009
1 684,00
1684 CZK
-1 684,00
0
14.01.2009
MP
S00JP00GAC6S
AFICIO 2232C RICOH tonery
-4 325,60
OSV
aktualizace programu KAULÍ ,testovací otázky 2009
209100025
4 325,60
OSV
42900239
3048982/0800
209100022
0,00
07.01.2009
0,00
30.01.2009
2 380,00
2380 CZK
-2 380,00
0
28.01.2009
MP
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13149111/0100
07.01.2009
0,00
07.02.2009
18099.9 CZK
18 099,90
-18 099,90
0
16.02.2009
- nákup tonerù do kopírky v MITS, OCRVaVV 4 ks
S00JP00GADA1
48117820
3048982/0800
1082011225
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13149111/0100
07.01.2009
0,00
07.02.2009
523,60
523.6 CZK
-523,60
0
04.02.2009
oprava AFICIO MP 161L RICOH - kanc. 232
FAK
209100027
S00JP00GACNF
00562262
3048982/0800
kabelová televize UPC,UPC vysokorychlostní internet
2/09 - internet, Lipová 1636, ubyt. pro lektory
2/09 - kabelová TV, Lipová 1636, ubyt. pro lektory
FAK
209100028
S00JP00GADBW
60723050
3048982/0800
101714897
-
209100029
S00JP00GADCR
48117820
3048982/0800
20.01.2009
996,00
996 CZK
-996,00
0
30.01.2009
OKP
SYAS spol. s r.o.
7118355001/2700
1082011223
01.01.2009
0,00
900621
obèerstvení pro èl. OVK - volby do zastup.obce Želechovice nad Døevnicí
vìcná správnost: M. Novosadová
FAK
UPC Èeská republika
3983815/0300
09.01.2009
0,00
-
16.01.2009
1 748,00
1748 CZK
-1 748,00
0
04.02.2009
OKP
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13149111/0100
07.01.2009
0,00
07.02.2009
6 169,00
6169 CZK
-6 169,00
0
04.02.2009
Oprava kopírky (vyèištìní optiky ...) AFICIO 1013 RICOH v kanc. è. 214 (p. Gomolová, Hromková) - ODSP OSV
FAK
209100030
S00JP00GADDM
63464390
107-128661/0100
06/09
Müllerová Ilona
194283597/0300
01.01.2009
0,00
19.01.2009
38 150,00
38150 CZK
-38 150,00
0
15.01.2009
pronájem kurtù na squash pro zamìstnance na 7 hod.týdnì od 1.1.2009 do 30.6.2009 - FKSP
FAK
209100031
S00JP00GADEH
10573321
0901206
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
05.01.2009
22.01.2009
10413 CZK
0
3048982/0800
379737743/0300
0,00
pravidelná roèní revize zaøízení EZS v objektu MMZ Burešov (smlouva uzavøená MPZ 2600080003)
FAZ
209100032
S00JP00GADFC
27691837
3048982/0800
za poskytnutí pøístupu na portál DotaceOnline .cz
FAK
209100033
S00JP00GADG7
2908700005
-
GRANT ADVISOR ,spol. s r.
27-9372360227/0100
-
10 413,00
-10 413,00
19.01.2009
OVS
08.01.2009
0,00
22.01.2009
893,00
893 CZK
-893,00
0
21.01.2009
odd. koordinace projektù
40984516
3048982/0800
2009/1
Miroslava Krybusová
12.01.2009
86-2094270237/0100
0,00
15.01.2009
2 800,00
2800 CZK
-2 800,00
0
19.01.2009
kytièky pro jubilanty
OKP
projekt RMZ, vìcná správnost: J. Èervenková
FAZ
209200042
S00JP00GADU9
60557621
3048982/0800
záloha na kurz : Studie prev.soc.patol.jevù III.semestr
FAZ
209100035
S00JP00GADZK
5090012
Sdružení Podané ruce,obèa
4200034895/6800
09.01.2009
0,00
23.01.2009
6 188,00
6188 CZK
-6 188,00
0
19.01.2009
Bc, Nováková Kamila, MP
25102648
3048982/0800
2902911
ITC Travel & Conference
482849153/0300
2902911
06.01.2009
0,00
16.01.2009
15 600,00
15600 CZK
-15 600,00
0
21.01.2009
záloha dle objednávky za ubytování v Milánì dne 18.2.-22.2.2009 - OCRVaVV
FAK
209100036
S00JP00GAE08
25102648
3048982/0800
2002
ITC Travel & Conference
482849153/0300
2901925
07.01.2009
0,00
17.01.2009
5 700,00
5700 CZK
-5 700,00
0
21.01.2009
1 letenka Vídeò - Miláno - Vídeò od 18.2.-22.2.2009 na veletrh cestovního ruchu, p. Kaòková, OCR,VaVV
FAK
209100037
S00JP00G7L0Y
47114983
3048982/0800
5133562560
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
133790245/0300
02.01.2009
0,00
23.01.2009
450,00
450 CZK
-450,00
0
22.01.2009
CADR - zveøejnìní inzerátu - Dùm s chránìnými byty Zlín-Malenovice - ORIA
FAK
209100038
S00JP00G7L2O
27399508
3048982/0800
29900566
XERTEC, a.s.
kazeta Mailmax 2 ks (barva do frank.stroje, etikety frank. podat. Zarámí
FAK
209100039
S00JP00G7L3J
41084781
3048982/0800
209100040
S00JP00G7L1T
48463850
3048982/0800
Systémová podpora za rok 2009
FAK
209100041
-
S00JP00G7KZA
S00JP00G7L4E
21203451
-
23.01.2009
7 229,25
7229.25 CZK
-7 229,25
0
21.01.2009
OVS
SPEDOS s.r.o.
09.01.2009
0,00
12.02.2009
1 619,00
1619 CZK
-1 619,00
0
10.02.2009
OVS
20090088
Janeèek Karel
12.01.2009
0,00
26.01.2009
20 230,00
20230 CZK
-20 230,00
0
23.01.2009
OIS
48117820
3048982/0800
209100042
-
789940701/0100
AFICIO 1018D RICOH , celkové èištìní optiky
FAZ
0,00
55008851/0100
servisní práce -oprava automatických dveøí - Zarámí 4421
FAK
08.01.2009
50025636/6200
1082011239
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13149111/0100
09.01.2009
0,00
11.02.2009
523,60
523.6 CZK
-523,60
0
09.02.2009
- OIS
45245681
3048982/0800
2109023621
VERLAG DASHOFER spol.s r.
3078683001/2700
záloha na roèní pøedplatné : Lexikon úèetních souvztažností pro pøísp.organizace na rok 2009
07.01.2009
0,00
-
OK a VA
21.01.2009
6 550,00
6550 CZK
-6 550,00
0
23.01.2009
FAK
209100043
S00JP00G7KWP
48117820
3048982/0800
1082011241
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13149111/0100
09.01.2009
0,00
11.02.2009
9 727,10
9727.1 CZK
-9 727,10
0
09.02.2009
oprava AFICIO 1515PS RICOH - odd. poplatkù, kanc. 231
FAK
209100044
S00JP00G7KVU
10573321
3048982/0800
0901210
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
379737743/0300
0,00
Výmìna vysílaèe NAM , vèetnì pøepojení a odzkoušení na PCO MP Zlín - Alternativa
FAK
209100045
S00JP00G7KYF
48117820
3048982/0800
07.01.2009
1082011238
-
23.01.2009
9 437,00
9437 CZK
-9 437,00
0
23.01.2009
OK
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13149111/0100
09.01.2009
0,00
11.02.2009
2 450,50
2450.5 CZK
-2 450,50
0
04.02.2009
2 ks toner 2220D èerný do kopírky Afício 1022 Ricoh - OS
FAK
209100046
S00JP00G7KXK
48117820
3048982/0800
1082011237
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13149111/0100
09.01.2009
0,00
11.02.2009
2 450,50
2450.5 CZK
-2 450,50
0
04.02.2009
2 ks toner 2220D èerný do kopírky Afício MP 3010SP Ricoh - OS
FAK
209100047
S00JP00G7L59
70465703
3048982/0800
autobaterie YUASA VW POLO
FAK
209100048
Jaroslav Dìdièík, Autobat
86-2104050247/0100
-
S00JP00G7LWI
0109
68602669
11/09
Mlèek Jiøí
S00JP00G7LXD
27756939
3048982/0800
za havarijní službu v období 01-03/2009
13.01.2009
168918640/0300
zpracování stavební projketové dokumentace 5NP - L.Váchy 602.................
209100049
0,00
27.01.2009
1 329,90
1329.9 CZK
-1 329,90
0
26.01.2009
ÚHA
3048982/0800
FAK
13.01.2009
20900002
0,00
-
5 000,00
5000 CZK
-5 000,00
0
22.01.2009
OVS
Energo Trading Zlín a.s.
4200137456/6800
-
20.01.2009
01.04.2009
0,00
26.01.2009
178 500,00
178500 CZK
-178 500,00
0
30.04.2009
OVS
FAK
209100050
S00JP00G7M0R
25318187
900085
Wimers Zlín v.o.s.
06.01.2009
16.01.2009
857 CZK
-857
FAK
209100051
S00JP00G7LQC
49240315
3012101512
Mladá fronta,a.s.
08.01.2009
22.01.2009
374 CZK
0
3048982/0800
133100101/0300
záloha na èasopis Sluníèko na rok 2009-Rehabilitaèní stacionáø,Žlebová 1590,Zl.
FAK
209100052
S00JP00G7LR7
00176150
3048982/0800
4080099353
209100053
S00JP00G7M1M
15053695
3048982/0800
záloha dle objednávky na Kompendium
FAK
209100054
S00JP00G7M2H
-
FAK
S00JP00G7M3C
209100055
Konica Minolta,Business
0007009010
25589393
374,00
-374,00
21.01.2009
12.01.2009
0,00
17.09.2009
818,40
818.4 CZK
-818,40
0
23.01.2009
OŠZM a TV
Ekomonitor spol. s r.o.
19-5234530277/0100
-
3048982/0800
servisní práce
0,00
OŠZM a TV
215810/5400
dodávky papíru- Rehabilitaèní stacionáø,Žlebová 1590,Zl.
FAZ
109
-
09.01.2009
0,00
23.01.2009
980,00
980 CZK
-980,00
0
02.02.2009
OŽP a Z
2009001
Zlín Copy s.r.o.
379962983/0300
05.01.2009
0,00
19.01.2009
631,00
631 CZK
-631,00
0
21.01.2009
MP
70268282
3048982/0800
019004
86-2257470277/0100
Gahurová Miroslava
12.01.2009
0,00
12.02.2009
1 463,70
1463.7 CZK
-1 463,70
0
10.02.2009
Zhotovení razítek pro OKP - datumovka se jménem Michaela Novosadová.
Dodávka podušek k razítkùm na odd. matrik a obøadnictví - Fornùsková, Merianová, Kovaøíková.
FAK
209100056
S00JP00G7M47
27673286
3048982/0800
2000003/09
FBM
07.01.2009
35-4307300217/0100
0,00
7.1.09 - vystoupení FBM, Charitativní novoroèní koncert Zlínského kraje a SMZ pod záštitou paní primátorky a pana hejtmana,
vìcná správnost: Steinerová
FAK
209100057
S00JP00G7M52
25318187
3048982/0800
kanceláøské potøeby
FAK
209100058
-
25318187
3048982/0800
FAZ
209100059
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
50000 CZK
-50 000,00
0
04.02.2009
OKP
08.01.2009
0,00
18.01.2009
1 574,00
1574 CZK
-1 574,00
0
22.01.2009
OIS
S00JP00G7M6X
kanceláøské potøeby
900169
10.02.2009
50 000,00
900167
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
-
08.01.2009
0,00
18.01.2009
2 448,00
2448 CZK
-2 448,00
0
22.01.2009
OP
S00JP00G7MJ4
25354671
3048982/0800
605902292
ANAG spol.s.r.o.
27-4236970247/0100
01.01.2009
0,00
30.01.2009
804,00
804 CZK
-804,00
0
19.01.2009
záloha na pøedpl.mìsíèníku Èasopis Mzdová úèetní 2009
FAK
209100060
S00JP00G7MKZ
51111201
3048982/0800
poskytování právních služeb
FAK
209100061
S00JP00G7MLU
47903783
S00JP00G7MOF
47114983
FAK
209100064
-
12217581
209100065
47114983
-
S00JP00G7MSV
5133562676
FAK
209200083
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
12.02.2009
144525.5 CZK
0
11.02.2009
144 525,50
-144 525,50
0
10.02.2009
09.01.2009
0,00
28.01.2009
450,00
450 CZK
-450,00
0
29.01.2009
ORIA
05/2009
Richard Pokorný-AUTODÍLY
12.01.2009
0,00
24.01.2009
2 440,00
2440 CZK
-2 440,00
0
30.01.2009
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
09.01.2009
0,00
28.01.2009
450,00
450 CZK
-450,00
0
30.01.2009
OD
61061409
-
S00JP00G7MZW
5133562677
133790245/0300
3048982/0800
pøedplatné DINGIR na rok 2009
05.01.2009
0,00
6642661/0100
3048982/0800
FAZ
23800 CZK
-23 800,00
OD
S00JP00G7MPA
CADR - zveøejnìní inzerátu
Gordic spol. s r.o.
133790245/0300
3048982/0800
odtah vraku Škoda 105
14.02.2009
23 800,00
OIS
3048982/0800
209100063
0,00
19-4645660207/0100
-
S00JP00G7MMP
2009700003
CADR - zveøejnìní inzerátu - 12. ZŠ M. Alše - rekonstrukce støech FAK
14.01.2009
OP
3048982/0800
209100062
Fišer Pavel
2568014084/2700
-
GINIS - roèní udržovací poplatek
FAK
1/09
1910824532
SEND Pøedplatné s.r.o.
1002052335/2700
08.01.2009
0,00
22.01.2009
256,00
256 CZK
-256,00
0
26.01.2009
OŠZM a TV
00176150
3048982/0800
4080100690
Konica Minolta,Business
215810/5400
pravidelná platba za období 01/2009 - Rehabilitaèní stacionáø,Žlebová 1590,Zl.
13.01.2009
0,00
-
OŠZM a TV
18.01.2009
595,00
595 CZK
-595,00
0
23.01.2009
FAK
209200070
S00JP00G7MVG
60193336
3048982/0800
1090274121
Telefónica O2 Czech Repub
500114004/2700
MT 12/08, JANEÈKA, tel. 604 210 808, bez limitu, 12.12.-11.1.09
vyúèt.tel.služeb ,è.tel. 604210808,p.Janeèka Martin
-
11.01.2009
0,00
29.01.2009
50139.25 CZK
50 139,25
-50 139,25
0
26.01.2009
OKP
rámcová smlouva, OVS
FAK
209100068
S00JP00G7Q1U
22737006
3048982/0800
2009032
Institut pro veøejné zaká
2800025299/2010
16.01.2009
0,00
30.01.2009
1 500,00
1500 CZK
-1 500,00
0
23.01.2009
semináø " Veøejné zakázky " , 20.1., Mgr. Lucie Hofrichterová, Brno
FAZ
209200150
S00JP00G7OQR
26436264
3048982/0800
3011200653
záloha na èasopis Méïa Pusík - Rehabilitaèní stacionáø,Žlebová 1590,Zl.
FAK
209200093
S00JP00G7NH7
13692747
3048982/0800
papírenské zboží
FAK
209100071
-
209200277
64942503
S00JP00G7S8H
46345191
25318187
3048982/0800
FAK
209100074
WASTEX spol.s.r.o.
08.01.2009
0,00
2900013412
OFFICE DEPOT s.r.o.
21.01.2009
0,00
-
00309
STa DO s.r.o.
1455525/0300
-
S00JP00G7S1G
kanceláøské potøeby
312,00
312 CZK
-312,00
0
28.01.2009
OŠZM a TV
805322007/2700
3048982/0800
209200268
-
29.01.2009
25.01.2009
37228.6 CZK
37 228,60
-37 228,60
31.01.2009
26398.96 CZK
26 398,96
-26 398,96
0
23.01.2009
0
30.01.2009
OVS
drobné opravy - Jesle,M.Knesla 4056,Zl.
FAK
0,00
217140661/0100
3048982/0800
FAK
29200008
15.01.2009
OVS
S00JP00G7SFI
kanceláøské potøeby
Pražská vydavatelská spol
133100101/0300
14.01.2009
0,00
24.01.2009
4 980,80
4980.8 CZK
-4 980,80
0
02.02.2009
OŠZM a TV
900085
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
06.01.2009
0,00
16.01.2009
857,00
857 CZK
-857,00
0
30.01.2009
OŠZM a TV
S00JP00G7SVA
26218739
107-128661/0100
990003
Jazyková škola AMADEUS,s.
379966423/0300
20.01.2009
0,00
03.02.2009
9 600,00
9600 CZK
-9 600,00
0
02.02.2009
úhrada za zkoušku ÖSD A2 Grundstufe Deutsch (pro nìmecký jazyk) pro 5 zamìstnancù MP - FKSP
FAK
209100075
S00JP00G7SYV
60720832
3048982/0800
èistící prostøedky
FAK
209100076
-
290120101
KALVEI, v.o.s.
5556200297/0100
19.01.2009
0,00
02.02.2009
59 948,00
59948 CZK
-59 948,00
0
30.01.2009
OVS
S00JP00G7SZQ
48117820
3048982/0800
1082011293
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13149111/0100
20.01.2009
0,00
20.02.2009
523,60
523.6 CZK
-523,60
0
18.02.2009
servis kopírky AFICIO 2045E RICOH - OS
FAK
209100077
S00JP00G7T0E
48117820
3048982/0800
1082011284
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13149111/0100
20.01.2009
0,00
20.02.2009
5 073,00
5073 CZK
-5 073,00
0
18.02.2009
servis kopírky AFICIO 1018 RICOH (výmìna PCÚ, oprava zažehlování) - OS
FAZ
209100078
S00JP00G7T4U
47114983
1231078131
Èeská pošta, s.p.
20.01.2009
06.02.2009
2687.2 CZK
0
3048982/0800
134472054/0300
prodej . akce USB token SafeNet iKey4000,prodej.akce Licence Aplik.SafeNet
Služba ÈP s.p. prostøednictvím flash - data pro CzechPOINT
FAK
209100079
S00JP00G7T3Z
48117820
1082011283
3048982/0800
0,00
-
2 687,20
-2 687,20
29.01.2009
OIS
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13149111/0100
20.01.2009
0,00
20.02.2009
523,60
523.6 CZK
-523,60
0
18.02.2009
AFICIO 1515 RICOH,, inv. è. 6637, kanc. è.0002 - oprava a celkové vyèištìní stroje - odd. ovìøování.
vìcná správnost: Výsmeková
FAK
209100080
S00JP00G7T5P
42341213
2009/04
3048982/0800
Martinec Pavel
16.01.2009
1406999349/0800
0,00
15.02.2009
3 816,00
3816 CZK
-3 816,00
0
13.02.2009
Oprava 5 pracovních stolù na odboru obèšansko-srpávním. opravy výsuvu, oprava a upevnìní slolové desky v kanceláøích è. 209, 319, 323 a 211.
FAK
209100081
S00JP00G7T6K
68994443
10900954
3048982/0800
rozpoètová skladba 2009
FAZ
209100082
-
REVOS
18.01.2009
51-5763040257/0100
0,00
01.02.2009
405,00
405 CZK
-405,00
0
30.01.2009
OK a VA
S00JP00G7T7F
70840440
290800014
3048982/0800
Pevnost- Èeské centrum zn
358209028/5500
19.01.2009
0,00
09.02.2009
3 000,00
3000 CZK
-3 000,00
0
09.02.2009
Záloha na kurz èeského znakového jazyka , V. Glozová, P.Èervenka, od 9.2.-13.2.2009 (Adámková odhlášena)
VYZ
209100083
S00JP00G7T8A
60557621
090007
Sdružení Podané ruce,obèa
20.01.2009
10.02.2009
6188 CZK
0
FAK
209200282
S00JP00G7SGD
60710098
297100058
DOMOSA Zlín, s.r.o.
20.01.2009
03.02.2009
10540 CZK
0
3048982/0800
hygienické a èistící prostøedky
FAK
209200283
-
S00JP00G7SI3
86-2037490217/0100
0,00
60710098
297100059
3048982/0800
DOMOSA Zlín, s.r.o.
209100086
S00JP00G7TEG
20.01.2009
86-2037490217/0100
0,00
ÈP ihned spotøeba Zarámí - èistiè odpadu,lopata na sníh,kartáè silnièní (úklid snìhu, havárie odpadu) ...
FAK
10 540,00
-10 540,00
30.01.2009
OVS
60736437
200910011
3048982/0800
-
03.02.2009
4 922,00
4922 CZK
-4 922,00
0
05.02.2009
OVS
HART PRESS, s.r.o.
1034507007/5500
14.01.2009
0,00
03.02.2009
11 387,00
11387 CZK
-11 387,00
0
02.02.2009
tiskopisy- recepty,žádanky - OŠZM a TV
FAK
209100087
S00JP00G7TFB
48117820
1082011299
3048982/0800
AFICIO MP 3350CSP RICOH, celkové vyèištìní
FAK
209100088
S00JP00G7TV3
-
25559117
FAK
209100089
S00JP00G7TU8
60730153
3048982/0800
209100090
S00JP00G7TRN
10573321
0,00
Autoal Czech ,s.r.o.
154980910/0300
-
21.02.2009
523,60
523.6 CZK
-523,60
0
30.03.2009
19.01.2009
0,00
24.01.2009
9 462,00
9462 CZK
-9 462,00
0
28.01.2009
MP
8701812
Dopravní spoleènost Zlín-
31338661/0100
pøeúètování dodávky el.energie dle smlouvy do 6-ti kamer.............
FAK
01.03.2009
OŠZM a TV
29011049
3048982/0800
demontáž akustického zaøízení,antény..................
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13149111/0100
0901241
-
15.01.2009
0,00
03.02.2009
6 812,00
6812 CZK
-6 812,00
0
02.02.2009
MP
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
20.01.2009
05.02.2009
3356 CZK
0
3048982/0800
379737743/0300
demontáž staré a montáž nové kamery v míst.kriz.øízení
FAK
209100091
S00JP00G7U5I
0,00
-
26187639
3048982/0800
209100092
S00JP00G7U78
2090100005
Vzdìlávací centrum pro
478547443/0300
60730153
3048982/0800
-3 356,00
09.02.2009
MP
15.01.2009
0,00
zajištìní vzdìlávacích a konzultaèních služeb v oblasti benchmarkingu v roce 2009
FAK
3 356,00
9700063
-
29.01.2009
39 270,00
39270 CZK
-39 270,00
0
29.01.2009
OŽP a Z
Dopravní spoleènost Zlín-
31338661/0100
22.01.2009
0,00
29.01.2009
9 480,00
9480 CZK
-9 480,00
0
02.02.2009
pøenosné kupony MHD roèní - pásmo ABC - ŽO
FAK
209100093
S00JP00G7U83
48117820
3048982/0800
AFICIO 1515PS RICOH -toner 1270D èerný
FAK
209100094
S00JP00G7U9Y
1082011301
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13149111/0100
-
48117820
3048982/0800
22.01.2009
0,00
22.02.2009
1 011,80
1011.8 CZK
-1 011,80
0
19.02.2009
OŽP a Z
1082011303
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13149111/0100
21.01.2009
0,00
22.02.2009
523,60
523.6 CZK
-523,60
0
19.02.2009
AFICIO MP 161LN RICOH údržba kopírky, kanc. 342
FAK
209100095
S00JP00G7UAT
48117820
3048982/0800
1082011302
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13149111/0100
21.01.2009
0,00
22.02.2009
1 047,20
1047.2 CZK
-1 047,20
0
19.02.2009
AFICIO 2018D RICOH, údržba kopírky, kanc. 341
FAK
209100096
S00JP00G7UBO
13692747
3048982/0800
papírenské zboží
FAK
209100097
-
29200028
WASTEX spol.s.r.o.
217140661/0100
S00JP00G7UCJ
48117820
1082011300
-
FAK
2090250045
S00JP00G7UDE
26235251
3048982/0800
polep magnetických fólií
209200163
-
S00JP00G7P3R
02.02.2009
39829.3 CZK
39 829,30
-39 829,30
0
04.02.2009
S00JP00G7USB
22.02.2009
2 599,00
2599 CZK
-2 599,00
0
19.02.2009
OVS
PROFIL-REKLAMA,s.r.o.
23.01.2009
0,00
30.01.2009
2 564,00
2564 CZK
-2 564,00
0
30.01.2009
MP
61405230
3048982/0800
209100100
22.01.2009
0,00
1409475399/0800
za provedení díla projektové dokumentace..................
FAK
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13149111/0100
AFICIO MP 2000SP RICOH - toner 1230D èerný
FAK
0,00
OVS
3048982/0800
209100098
19.01.2009
49240315
3048982/0800
01/09
Alster Ladislav
1465780267/0100
-
14.01.2009
0,00
31.01.2009
7 973,00
7973 CZK
-7 973,00
0
02.02.2009
OD
53190285
Mladá fronta,a.s.
1031017002/5500
13.01.2009
0,00
28.01.2009
45 220,00
45220 CZK
-45 220,00
0
16.02.2009
inzerce v odborném èasopise Travel in the Czech, 01/2009 - OCR VaVV
FAK
209100101
S00JP00G7UT6
63490218
3048982/0800
pronájem oplocení staveništì - " Kongresové centrum Zlín "
FAK
209100102
S00JP00G7UU1
47121793
29002
VIAL Plast spol. s r.o.
35-4226690217/0100
30.01.2009
0,00
28.02.2009
49 348,00
49348 CZK
-49 348,00
0
25.02.2009
- ORIA
811292
Factum Inventio, s. r. o.
20.01.2009
04.02.2009
11900 CZK
0
3048982/0800
7434430237/0100
0,00
analytická studie " Zpráva z prùzkumu názorù podnikatelské sféry - Mìsto pro byznys "
-
11 900,00
-11 900,00
04.02.2009
ÚHA
FAK
209200333
S00JP00G7UM5
42869048
9659000074
OPTYS, spol. s r.o.
21.01.2009
04.02.2009
1107 CZK
-1107
FAK
209100104
S00JP00G7UWR
60318767
9001
FIN-PARTNER,audit-danì-po
21.01.2009
21.02.2009
79432.5 CZK
0
79 432,50
-79 432,50
3048982/0800
3683736028/5500
0,00
17.02.2009
Úèetní poradenství
FAK
209100105
S00JP00G7UXM
62867237
3048982/0800
290100005
104561355/0300
Pravidelný servis docházkového systému dle smlouvy
Nejedná se o opravu, ale o pravidelnou kontrolu
FAK
209100106
S00JP00G7UYH
CaC Systems Radek Majzlík
00851922
3048982/0800
-
23.01.2009
0,00
22.02.2009
3 868,00
3868 CZK
-3 868,00
0
19.02.2009
OIS
2009013
ALCEDO - støedisko volnéh
1511910/0300
21.01.2009
0,00
04.02.2009
320,00
320 CZK
-320,00
0
02.02.2009
Poplatek za semináø " Jak na školní plány EVVO ...", Dagmar Šimková, 21.1.2009
FAK
209100107
S00JP00G7UZC
28289803
3048982/0800
2009006
3479022001/5500
Úèastnický poplatek za mediální trénink " Jistota v komunikaci "
FAZ
209100108
S00JP00G7V1V
27715507
3048982/0800
sportovec mìsta Zlína 2008
FAK
209100109
-
S00JP00G7V2Q
FAK
209100110
209009
S00JP00G7VFX
12221066
S00JP00G7VGS
25862731
25862731
3048982/0800
209100113
S00JP00G7VWK
26913453
3048982/0800
dle SOD è.27/2003 - nájemné za užívání kanceláøe è.404
KaMÈ Kudlov, 1,2/09 - pronájem nebyt. prostor
vìcná správnost: L. Balková
FAK
209200341
S00JP00G7V00
20.01.2009
0,00
47114983
Klesný Rudolf
50317-006/2700
-
-6 902,00
0
02.02.2009
09.02.2009
100 000,00
100000 CZK
-100 000,00
0
02.02.2009
04.02.2009
120 992,00
120992 CZK
-120 992,00
0
09.02.2009
22.01.2009
0,00
10.02.2009
14089.5 CZK
14 089,50
-14 089,50
0
09.02.2009
OKØ
45090526
NAM systém, a.s.
167656634/0300
-
16.01.2009
0,00
26.01.2009
714,00
714 CZK
-714,00
0
05.02.2009
OVS
45090525
NAM systém, a.s.
167656634/0300
ONI sledování služ.vozu MMZ 6.1.-31.3.2009 (kniha jízd) FAK
RENARDS, s.r.o.
1083
Oni sledování 1-3/2009 - pro služební vozidla MMZ (kniha jízd)
209100112
26.01.2009
0,00
1036036018/2700
3048982/0800
FAK
6 902,00
6902 CZK
OŠZM a TV
3048982/0800
209100111
Hamr marketing, s. r. o.
1090014
kabelový buben,halogenová vana,vidlice,..................
FAK
0,00
05.02.2009
4.2.-25.2.2009, M. Masaøíková, Zlín
35-7923900287/0100
25327275
-
S00JP00G7VD7
22.01.2009
OŠZM a TV
3048982/0800
odmìna z pøiznané dotace
TLAPÁK + PARTNERS, s.r.o.
06.01.2009
0,00
26.01.2009
667,80
667.8 CZK
-667,80
0
05.02.2009
OVS
10900022
Správa a údržba silnic Zl
86-2254640277/0100
-
5133564820
01.01.2009
0,00
26.01.2009
2 271,50
2271.5 CZK
-2 271,50
0
18.02.2009
OKP
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
20.01.2009
10.02.2009
380 CZK
0
3048982/0800
133790245/0300
QCA - pro ovìøení el.podpisu zamìstn.
FAK
209100115
-
S00JP00G7WK1
42869048
FAK
209200145
-
380,00
-380,00
04.02.2009
OIS
3048982/0800
poštovní poukázky A
0,00
9659000074
OPTYS, spol. s r.o.
382001833/0300
21.01.2009
0,00
04.02.2009
1 107,00
1107 CZK
-1 107,00
0
09.02.2009
OŠZM a TV
S00JP00G7OO1
18157513
3048982/0800
2009001
Šopík Radoslav
2568313084/2700
02.01.2009
0,00
31.01.2009
23877 CZK
23 877,00
-23 877,00
10.02.2009
1116.59 CZK
0
03.06.2009
za zajištìní plošné inzerce v Magazínu Zlín è.1/2009 75% hrazeno v únoru, 25% hrazeno v mìsíci kvìtnu, OCR,VaVV
FAK
209100117
S00JP00G7WX8
47675934
3048982/0800
dezinfekèní prostøedky
FAK
209100118
S00JP00G7WWD
19-5772640297/0100
71923080
3048982/0800
FAK
49613791
S00JP00G7WY3
3048982/0800
FAK
209100120
23.01.2009
0,00
S00JP00G7X1H
309
Polách Petr
387969173/0800
MP
bundy,znaky,pouzdra
MARTEK MEDICAL a.s.
1 116,59
-1 116,59
0
09.02.2009
MP
úprava podhledu systému krizová místnost 209100119
1409010409
19200028
01.02.2009
0,00
XENA Praha s.r.o.
160999407/0600
28.01.2009
0,00
27.02.2009
3 900,00
11.02.2009
31 428,00
3900 CZK
-3 900,00
0
27.02.2009
31428 CZK
-31 428,00
0
09.02.2009
MP
13657062
3048982/0800
92000004
Svatava Nováèková-knihkup
1404260399/0800
29.01.2009
0,00
12.02.2009
1 616,00
1616 CZK
-1 616,00
0
13.02.2009
Nákup odborné literatury - Abeceda mzdové úèetní r.2009, Zákon o DPH (UZ), Zam.benefity, Zákoník práce
FAK
209100121
S00JP00G7X2C
70890013
3048982/0800
30109/0037
dle smlouvy nájemné pozemku na rok 2009 v k.ú.Pøíluky u Zlína
FAK
209100122
S00JP00G7XEO
45458367
3048982/0800
konzole jeklová
FAK
209100123
-
Povodí Moravy,s.p.
29639641/0100
-
2009003
28.01.2009
0,00
11.02.2009
350,00
350 CZK
-350,00
0
13.02.2009
OD
Bartoš-Hanaèík, zámeènict
2076644661/0100
01.02.2009
0,00
06.02.2009
31 416,00
31416 CZK
-31 416,00
0
23.02.2009
OMZ
S00JP00G7XFJ
40942031
3048982/0800
kanceláøské prostøedky pro odbor kultury
910290
Epos spol.s r.o.
379901793/0300
-
28.01.2009
0,00
08.02.2009
1 391,00
1391 CZK
-1 391,00
0
17.02.2009
OK
FAK
209200348
S00JP00G7V9R
60711086
19080017
Technické služby Zlín,s.r
19.01.2009
02.02.2009
532.64 CZK
-532.64
FAK
209100125
S00JP00G7XKU
71007407
390001
Mateøská škola Zlín
22.01.2009
05.02.2009
36000 CZK
0
3048982/0800
FA za služby kuchaøky
FAK
209100126
-
OŠZM a
S00JP00G7XH9
10575031
3048982/0800
oprava osvìtlení v šatnì
-
1422438349/0800
0,00
36 000,00
-36 000,00
09.02.2009
TV
2009/006
1402809309/0800
OŠZM a TV
Ondøej Rudecký - HUGO
16.01.2009
0,00
26.01.2009
653,80
653.8 CZK
-653,80
0
09.02.2009
FAK
209100127
S00JP00G7XI4
10570535
004
3048982/0800
209100128
S00JP00G7XJZ
60711086
FAK
-
209100129
-
Technické služby Zlín,s.r
S00JP00G7XVB
26294397
90001
S00JP00G7XB3
45274924
chodník na ulici Mladcovská - stavební práce
209100131
LXP s.r.o.
S00JP00G7ZF5
-
68000000
S00JP00G7ZG0
25318187
900618
S00JP00G7ZDF
10568166
3048982/0800
209100134
S00JP00G7ZEA
46345191
3048982/0800
oprava vnitøních dveøí - Jesle,Budovatelská 4820,Zl.
FAK
209100135
S00JP00G7ZIQ
01.03.2009
0,00
Wimers Zlín v.o.s.
42869048
3048982/0800
28.01.2009
-
900619
0,00
02.02.2009
532,64
532.64 CZK
-532,64
0
09.02.2009
28.02.2009
39 270,00
39270 CZK
-39 270,00
0
09.02.2009
16.03.2009
883 214,35
883214.35 CZK
-883 214,35
0
11.03.2009
Wimers Zlín v.o.s.
28.01.2009
111246214/0300
-
07.02.2009
2 210,00
2210 CZK
-2 210,00
0
09.02.2009
OŠZM a TV
0,00
07.02.2009
711,00
711 CZK
-711,00
0
09.02.2009
OŠZM a TV
0182009
František Kop
27.01.2009
2029143661/0100
0,00
kontrola hasících pøístrojù ,údržba has.pøístrojù,kontrola požárních hydrantù,Kotìrova 4395,Zl.
FAK
09.02.2009
OŠZM a TV
111246214/0300
25318187
kanceláøské potøeby - Jesle,Budovatelská 4820,Zl.
209100133
-500,00
0
ORIA
3048982/0800
FAK
0,00
Stavby silnic a železnic,
toner,USB flasch disk a psací potøeby- Jesle,Budovateslká 4820,Zl.
209100132
30.01.2009
141400112/0100
3048982/0800
FAK
0,00
1483948369/0800
3048982/0800
FAK
07.01.2009
19-8033040267/0100
prùzkum bezpeènosti u obyvatel Zlína - Malenovic pro rozšíøení MKDS
209200413
500,00
500 CZK
OŠZM a TV
3048982/0800
FAK
0,00
02.02.2009
OŠZM a TV
19080017
3048982/0800
sùl balená
19.01.2009
1109846661/0100
oprava aut.praèky - Rehabilitaèní stacionáø,Žlebová 1590,Zl.
FAK
Oldøich Pokorný
00809
-
OŠZM a
STa DO s.r.o.
1455525/0300
-
04.02.2009
1 320,90
1320.9 CZK
-1 320,90
0
09.02.2009
TV
27.01.2009
0,00
06.02.2009
3 819,90
3819.9 CZK
-3 819,90
0
09.02.2009
OŠZM a TV
9659000056
OPTYS, spol. s r.o.
382001833/0300
19.01.2009
0,00
04.02.2009
165,00
165 CZK
-165,00
0
10.02.2009
poštovní poukázky A 200 ks - OŽ
FAK
209100136
S00JP00G7ZJL
71464794
128661/0100
209009
Mgr.Bc.Michal Bøezovják
43-842540257/0100
04.02.2009
0,00
04.03.2009
14 625,00
14625 CZK
-14 625,00
0
02.03.2009
odmìna za právní služby pro odbor stavební dle smlouvy za leden 2009 - OS
FAK
209100137
S00JP00G7ZKG
71465456
128661/0100
2009007
JUDr.Radek Židlík,advokát
1085131193/0800
01.02.2009
0,00
04.03.2009
13 125,00
13125 CZK
-13 125,00
0
04.03.2009
právní služby pro odbor stavební dle smlouvy za leden 2009 - OS
FAK
209200439
S00JP00G7Y8B
70268282
3048982/0800
výroba razítek
-
OIS
019012
86-2257470277/0100
Gahurová Miroslava
27.01.2009
0,00
27.02.2009
595,00
595 CZK
-595,00
0
24.02.2009
FAK
209100139
S00JP00G7ZOW
64506002
3048982/0800
motorová nafta
FAK
209100140
-
ALITRON CZ, s.r.o.
1545680207/0100
S00JP00G7ZM6
49437615
3048982/0800
0,00
FAK
41084781
S00JP00G7ZRH
91000010
REGUTEC s.r.o.
0,00
21203775
SPEDOS s.r.o.
S00JP00G7ZQM
13692747
3048982/0800
papírenské zboží pro Alternativu
209100143
0,00
FAK
209100144
4 627,60
4627.6 CZK
-4 627,60
0
17.02.2009
-
16.02.2009
19 314,00
19314 CZK
-19 314,00
0
17.02.2009
04.03.2009
6 534,00
6534 CZK
-6 534,00
0
02.03.2009
OVS
WASTEX spol.s.r.o.
30.01.2009
0,00
14.02.2009
2 478,00
2478 CZK
-2 478,00
0
13.02.2009
OK
13692747
3048982/0800
papírenské zboží
29200077
-
217140661/0100
-
S00JP00G7ZPR
21.01.2009
55008851/0100
pozáruèní servis dle smlouvy AD SP 801, oprava øídící jednotky vstupních automatických dveøí - radnice
FAK
08.02.2009
OMZ
3048982/0800
209100142
02.02.2009
4060001142/6800
-
FAK
30.01.2009
OMZ
desky hladké,paleta, - pod hrací prvky
209100141
20090518
29200059
WASTEX spol.s.r.o.
27.01.2009
217140661/0100
0,00
14.02.2009
27120.1 CZK
27 120,10
-27 120,10
0
12.02.2009
OVS
S00JP00G800O
66224349
3048982/0800
20092
JUDr.Eva Køivánková
31.01.2009
1544670277/0100
0,00
20.02.2009
17850 CZK
17 850,00
-17 850,00
16.02.2009
5816.72 CZK
0
18.02.2009
poskytnuté právní služby dle uzavøené smlouvy za mìsíc 01/2009 - OŽPa Z
smlouva o poskytování právní pomoci è. 1708220098 ze dne 30. 09. 2002 a dodatku è. 3 o poskytování právní pomoc ze dne 15.01.2008
FAK
209100145
S00JP00G7ZSC
26226120
3048982/0800
920051
ZEKA plus, s.r.o.
0,00
služby koordinátora BOZP za leden 2009 - Prùmyslová zóna Zlín-východ - prodloužení komunikace, II. etapa
FAK
209100146
S00JP00G7ZT7
26936186
3048982/0800
luxol,tmel,stìtce
FAK
209100147
-
090342
MNO-Polášek,s.r.o.
35-3654260227/0100
S00JP00G8039
12644641
09003
S00JP00G7ZVX
25081152
3048982/0800
Rosana - voda pramenitá
FAK
209200468
Janíková Ilona
-
S00JP00G7ZAU
S00JP00G80LR
-
0
13.02.2009
01.03.2009
3 599,00
3599 CZK
-3 599,00
0
25.02.2009
02.02.2009
16.02.2009
3 459,00
3459 CZK
-3 459,00
0
23.02.2009
OMZ
ROSANA, spol. s r.o.
110190896/0300
30.01.2009
0,00
13.02.2009
3 450,00
3450 CZK
-3 450,00
0
10.02.2009
OVS
46345191
3048982/0800
209100150
30.01.2009
0,00
19004820
01009
10573321
3048982/0800
STa DO s.r.o.
1455525/0300
opravy omítek,podlah a obkladu v budovì MMZ,nám.Míru 10
FAK
-5 816,72
ORIA
0,00
1766665369/0800
znalecký posudek na posouzení statického selhání stromu /pád stromu 22.1.2009/
209100148
-
5 816,72
OMZ
3048982/0800
FAK
31.01.2009
86-2022690267/0100
-
0901266
379737743/0300
30.01.2009
0,00
09.02.2009
97897.1 CZK
97 897,10
-97 897,10
0
05.02.2009
OVS
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
27.01.2009
0,00
12.02.2009
9 211,00
9211 CZK
-9 211,00
0
10.02.2009
mìøení a pøepojení vysílaèe NAM na PCO MP Zlín,Kotìrova 4395,Zl.
FAK
209100151
S00JP00G80J1
25251929
-
108482
3048982/0800
OŠZM a TV
RETIA,a.s.
19-2415660237/0100
04.02.2009
0,00
06.03.2009
6 902,00
6902 CZK
-6 902,00
0
03.03.2009
oprava záznam.zaøízení , inv. è. 6740 - MP
FAK
209100152
S00JP00G80DV
60701552
29105
3048982/0800
internetové služby 01/2009
FAK
209100153
-
SOPHICS,spol. s r.o.
379059823/0300
S00JP00G80X3
60711086
19070081
S00JP00G80YY
65827716
S00JP00G80FL
-
15210481
06.03.2009
1 500,00
1500 CZK
-1 500,00
0
03.03.2009
02.03.2009
5 075,65
5075.65 CZK
-5 075,65
0
26.02.2009
OMZ
Baïura Jiøí
16.01.2009
0,00
16.02.2009
14 800,00
14800 CZK
-14 800,00
0
16.02.2009
ORIA
209012
3048982/0800
04.02.2009
0,00
1403413349/0800
úklid snìhu ze støechy Velkého kina dne 16.1.2009
209100155
-
2009003
3048982/0800
FAK
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
odstranìní a uložení odpadu na skládce Suchý dùl za 01/2009
209100154
0,00
MP
3048982/0800
FAK
04.02.2009
Zdenìk Juráše - Jurášek
1422956349/0800
30.01.2009
0,00
02.03.2009
23 098,00
23098 CZK
-23 098,00
0
27.02.2009
nábytek - vybavení kanc.místní èásti Malenovice
OKP
plát stolový, kontejner, výsuv PC, deska PC, podnož, deska jednací, podnož, police, lavice, deska s vìšáky
vìcná správnost: J. Pešková
FAK
209100156
S00JP00G80ZT
25533673
13090154
3048982/0800
dle smlouvy pøipojení k internetu za 01/2009
FAK
209100157
S00JP00G810H
2086315001/5500
19/09
3048982/0800
FAZ
209100158
S00JP00G811C
FAK
209100159
-
0,00
Fišer Pavel
2568014084/2700
-
04.03.2009
1 072,00
1072 CZK
-1 072,00
0
02.03.2009
31.01.2009
0,00
01.03.2009
6 188,00
6188 CZK
-6 188,00
0
25.02.2009
OP
25620991
09047130001
3048982/0800
pracovní odìvy
31.01.2009
OŠZM a TV
51111201
poskytování právních služeb za 01/2009
TC servis, s.r.o.
MOUNTFIELD a.s.
250982/0800
04.02.2009
0,00
20.02.2009
10 520,00
10520 CZK
-10 520,00
0
12.02.2009
OMZ
S00JP00G8127
26128233
1080693
3048982/0800
RENTEL, a.s.
240825001/5500
02.02.2009
0,00
16.02.2009
2 975,00
2975 CZK
-2 975,00
0
18.02.2009
Zpøístupnìní elearningového kurzu " Vstupní vzdìlávání " - 5 osob (Matulíková, Vojtášková, Gajdošíková, Vojáèková, Èernická)
FAK
209100160
S00JP00G81CT
26259630
090159
3048982/0800
èistící prostøedky na èištìní grilu.....................
FAK
209100161
S00JP00G82AW
70850887
3048982/0800
MEGASTRO CZ,s.r.o.
184813662/0300
02.02.2009
0,00
02.02.2009
763,00
763 CZK
-763,00
0
13.02.2009
OŠZM a TV
200931
27-1924730227/0100
Domov s chránìným bydlení
02.02.2009
0,00
16.02.2009
646,00
646 CZK
-646,00
0
18.02.2009
vodné,stoèné,TUV , za 01/2009
KaMÈ Bartošova ètvr.,
vìcná správnost: L. Balková
FAK
209100162
- domov s chránìným bydlením
S00JP00G8291
00177016
209100163
S00JP00G8286
26271044
S00JP00G82DH
48476684
zpracování PD bezbariérové BUS zálivy ve Zlínì
FAK
209100165
S00JP00G82EC
-
FAK
209100166
FAK
209100167
40942031
S00JP00G82G2
16360885
S00JP00G825L
FAK
209100169
S00JP00G824Q
66224349
-
S00JP00G82HX
12217581
Eva Krybusová, Mgr.
06.02.2009
0,00
910205
Epos spol.s r.o.
21.01.2009
0,00
0300070
KASVO s.r.o.
6188 CZK
-6 188,00
0
06.03.2009
02.03.2009
29 750,00
29750 CZK
-29 750,00
0
05.03.2009
20.02.2009
2 500,00
2500 CZK
-2 500,00
0
04.03.2009
01.02.2009
3 521,00
3521 CZK
-3 521,00
0
13.02.2009
02.02.2009
0,00
16.02.2009
2 834,00
2834 CZK
-2 834,00
0
13.02.2009
OŠZM a TV
01/09
Skøivánek Ivan
06.02.2009
0,00
S00JP00G81YR
28.02.2009
25 200,00
25200 CZK
-25 200,00
0
25.02.2009
JUDr.Eva Køivánková
31.01.2009
0,00
20.02.2009
17 850,00
17850 CZK
-17 850,00
0
18.02.2009
46904107
S00JP00G827B
Richard Pokorný-AUTODÍLY
27.01.2009
0,00
2090036
KAPA Zlín, spol s r.o.
379932063/0300
10.02.2009
2 440,00
2440 CZK
-2 440,00
0
13.02.2009
27.01.2009
0,00
10.02.2009
3 344,00
3344 CZK
-3 344,00
0
13.02.2009
OD
12217581
3048982/0800
-
06/2009
OD
-
odtah vrakù vozidel ze dne 28.1.2009
20091
6642661/0100
-
plynový píst,køeslo MASH 109A
209100172
2/2009
1544670277/0100
3048982/0800
FAK
6 188,00
OMZ
odtah vraku vozidla ze dne 21.1.2009
209100171
06.02.2009
0,00
86-2195760227/0100
3048982/0800
FAK
02.03.2009
OMZ
3048982/0800
209100170
Ing.Jiøí Škrabal
288542721/0100
61409227
-
za poskytnuté právní služby
FAK
2009011
-
3048982/0800
kanceláøský nábytek
13.02.2009
OD
379901793/0300
3048982/0800
209100168
-6 021,40
0
OD
montáž dìtských skøínìk - Jesle,M.Knesla,Zl.
FAK
01.03.2009
0,00
1404338379/0800
3048982/0800
-
6 021,40
6021.4 CZK
OD
S00JP00G82F7
kanceláøské potøeby
16.02.2009
OD
62180916
-
GB-geodezie,spol.s r.o.
2104043661/0100
3048982/0800
za vypracování kupní smlouvy
0,00
905000007
-
3463772/0800
30.01.2009
MP
39050005/2700
vytyèení vlastnícké hranice pozemku,Kostelec u Zlína
209100164
Èeský metrologický inst.
70338621/0100
-
3048982/0800
FAK
OKP
9100755
3048982/0800
analyzátory alkoholu v dechu - ovìøìní funkènosti
FAK
-
09/2009
6642661/0100
OD
Richard Pokorný-AUTODÍLY
02.02.2009
0,00
16.02.2009
4 879,00
4879 CZK
-4 879,00
0
27.02.2009
FAK
209100173
S00JP00G82IS
60711086
19040037
3048982/0800
19-8033040267/0100
svoz a zpracování vánoèních stromkù
-
FAK
15049248
209100174
S00JP00G82JN
2900253
3048982/0800
209200507
S00JP00G80I6
25518402
roèní paušální poplatky - WebCall rok 2009
209200538
S00JP00G81UB
209100177
25322478
S00JP00G82YK
FAK
209100179
-
S00JP00G82ZF
41193598
S00JP00G8303
AVONET, s.r.o.
S00JP00G831Y
FAK
209100182
Karel Rabel
1408612339/0800
26276682
411090066
-
S00JP00G833O
FAK
209100184
S00JP00G834J
Sdružení podnikatelù
2009001
Jiøí Šilhavík a spol.
-
2902436
38 080,00
38080 CZK
-38 080,00
0
04.03.2009
23.02.2009
15 708,00
15708 CZK
-15 708,00
0
19.02.2009
12.02.2009
31 154,00
31154 CZK
-31 154,00
0
11.02.2009
06.03.2009
3 015,00
3015 CZK
-3 015,00
0
09.03.2009
21.02.2009
3 500,00
3500 CZK
-3 500,00
0
20.02.2009
19.02.2009
4 701,00
4701 CZK
-4 701,00
0
04.03.2009
40000 CZK
-40 000,00
0
04.03.2009
31.01.2009
0,00
12.02.2009
1 059,00
1059 CZK
-1 059,00
0
13.02.2009
OK
290006
Jenáèek Luboš
4080006290/6800
-
28.02.2009
40 000,00
OD
AVONET, s.r.o.
-
09.02.2009
0,00
4200140487/6800
66604338
40764788
05.02.2009
0,00
1014500529/5500
25322478
3048982/0800
nájemné lahve Messer
07.03.2009
OD
46286225
za úklidové práce za 1/2009 v galerii Alternativa
209100183
05.02.2009
0,00
27-1926490247/0100
3048982/0800
FAK
19.02.2009
OKP
za 01/2009 v Alternativì
S00JP00G832T
01.03.2009
0,00
290035
3048982/0800
Internet - ADSL Limit 4096/256
-44 089,50
OKP
za provedenou dílèí investorskou èinnost -Køižovatka Antonínova
209100181
31.01.2009
0,00
Barum Centrum Praha, spol
-
3048982/0800
FAK
01.01.2009
0,00
22300661/0100
48477192
stoèné,užívání neveøejné kanalizace za 01/2009
209100180
Kadlec - elektornika, s.r
6125252226
3048982/0800
FAK
44 089,50
0
OIS
3048982/0800
5. 2. 09, obìdy pro jednání ZMZ
objednávka
vìcná správnost: M. Novosadová
31.01.2009
0,00
4200140487/6800
oprava vozu ZLL 32-77, pøezutí dvou pneu, výmìna
vìcná správnost: J. Èervenková
209100178
44089.5 CZK
OIS
2901521
-
S00JP00G82XP
16.02.2009
OIS
3048982/0800
FAK
377373253/0300
-
Internet PremiumFibre za 01/2009
GEOVAP, spol. s r.o.
090091
3048982/0800
FAK
0,00
2020870109/2600
3048982/0800
FAK
20.01.2009
OŽP a Z
za technickou podporu modulù CityWare za mìsíc 01/2009
FAK
Technické služby Zlín,s.r
31.01.2009
0,00
17.02.2009
4 171,00
4171 CZK
-4 171,00
0
16.02.2009
OK
6960040009
Messer Technogas s.r.o.
1000448002/3500
01.02.2009
0,00
20.02.2009
258,97
258.97 CZK
-258,97
0
23.02.2009
OMZ
71009507
310900501
Zdravotní ústav se sídlem
04.02.2009
18.02.2009
512 CZK
0
3048982/0800
27-8945360247/0100
rozbor odpadní vody,Potoky 3314-kuchyòka
FAK
209100185
S00JP00G835E
-
0,00
512,00
-512,00
19.02.2009
OŽP a Z
25354671
3048982/0800
9810718
ANAG spol.s.r.o.
04.02.2009
27-4236970247/0100
0,00
24.02.2009
227,00
227 CZK
-227,00
0
24.02.2009
odborná literatura - Pojistné na soc.zabezp.rok 2009 (Baštecká Iva)
FAK
209100186
S00JP00G8369
25322478
3048982/0800
Internet Home F1 za 01/2009
FAZ
209100187
26043319
3048982/0800
209100188
S00JP00G838Z
26221071
3048982/0800
209100189
S00JP00G839U
5090203020
FAK
209100190
-
S00JP00G83BK
25313428
S00JP00G83CF
25533843
Bobík, s.r.o. Josef Tru
FAK
209200493
0,00
200900041
Zlín Net, a.s.
06.02.2009
0,00
200003411
46900918
RTS, a.s.
130837
05.02.2009
0,00
-
16.02.2009
14.02.2009
324,00
324 CZK
-324,00
0
16.02.2009
19.02.2009
9 480,00
9480 CZK
-9 480,00
0
18.02.2009
20.02.2009
14 280,00
14280 CZK
-14 280,00
0
19.02.2009
-
07.03.2009
47 600,00
47600 CZK
-47 600,00
0
03.03.2009
ORIA
Pozemní stavitelství Zlín
01.02.2009
13201661/0100
0,00
05.03.2009
350 818,00
350818 CZK
-350 818,00
0
03.03.2009
ORIA
49437593
190003
25505530
107-128661/0100
Stavební izolace Zlín, s.
01.02.2009
7125168001/2700
- stavební práce -
S00JP00G80B5
05.02.2009
446942641/0100
3048982/0800
8.ZŠ - rekonstrukce spoj. krèku
-595,00
0
MP
stavební práce MŠ Sv.Èecha - výmìna oken
209100192
0,00
379707093/0300
3048982/0800
FAK
595,00
595 CZK
OŠZM a TV
zaj.veøejné soutìže na akci " Kongresové centrum Zlín ", budova restarurace
209100191
12.02.2009
OŠZM a TV
3048982/0800
FAK
04.02.2009
35-1325210297/0100
-
S00JP00G83AP
INTERNET CZ,a.s.
290100014
-
3048982/0800
pronájem datového okruhu
0,00
830809001/5500
pøebalovací pult- Jesle,Tyršovo nábø. 747,
FAK
31.01.2009
OŠZM a TV
prodloužení domény,Støedisko volného èasu,Kotìrova 4395,Zl.
FAK
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
-
S00JP00G8374
2902435
0,00
05.03.2009
557 664,00
557664 CZK
-557 664,00
0
03.03.2009
ORIA
29005
TENIS VRŠAVA, s.r.o.
31.01.2009
27-1908770237/0100
0,00
16.02.2009
6 735,00
6735 CZK
-6 735,00
0
10.02.2009
pronájem tenisového kurtu v hale Zlín-Vrašava za 01/2009 , FKSP
FAK
209200466
S00JP00G7YH2
49098934
3048982/0800
2900339
Evrofin Int. spol. s r.o.
2640810/0300
0,00
servis profylaxe-pravidelná prohlídka ,sada filcù, štítky - frankovací stroj Neopost IJ 35.........................
FAK
209200535
S00JP00G81RQ
42341213
3048982/0800
stìhování nábytku v budovì MMZ,nám.Míru è.12,Zl.
FAK
209200534
S00JP00G81QV
60710098
28.01.2009
2009/06
Martinec Pavel
1406999349/0800
297100109
-
12.02.2009
6 188,00
6188 CZK
-6 188,00
0
10.02.2009
OVS
02.02.2009
0,00
04.03.2009
3 785,00
3785 CZK
-3 785,00
0
02.03.2009
OVS
DOMOSA Zlín, s.r.o.
02.02.2009
17.02.2009
13566 CZK
0
3048982/0800
86-2037490217/0100
ÈP - elektrické osvìžovaèe,náplnì - ihned spotøeba - WC Zarámí 4421
FAK
209200510
S00JP00G80W8
69797111
3048982/0800
0,00
-
6130900015
13 566,00
-13 566,00
19.02.2009
OVS
Úøad pro zastupování stát
19-45423621/0710
23.01.2009
0,00
21.02.2009
2 902,00
2902 CZK
-2 902,00
0
18.02.2009
prodej movitých vìcí (registratura 4 zásuvková) - OSM - I. Pellarová
FAK
209200056
S00JP00G7LL1
42341213
3048982/0800
montáž zámku na skøíòku
FAK
209200086
-
2009/01
1406999349/0800
S00JP00G7NA6
60715286
3048982/0800
209200087
S00JP00G7NB1
FAK
209100201
0,00
290014
60715286
-
CROSS Zlín, s.r.o.
1464360287/0100
3048982/0800
pøeložka napojení NN SSZ
09.01.2009
08.02.2009
304,00
304 CZK
-304,00
0
13.02.2009
OD
roèní paušál za servis kamerového systému úsekového mìøení rychlosti
FAK
Martinec Pavel
-
290015
01.02.2009
0,00
19.02.2009
351 288,00
351288 CZK
-351 288,00
0
27.02.2009
OD
CROSS Zlín, s.r.o.
1464360287/0100
01.02.2009
0,00
15.02.2009
22 000,00
22000 CZK
-22 000,00
0
27.02.2009
OD
S00JP00G83WN
46993215
3048982/0800
101900338
ALFA - PROJ spo. s r.o.
19-5134770257/0100
01.03.2009
0,00
07.03.2009
2 000,00
2000 CZK
-2 000,00
0
06.03.2009
pouta- MP
FAK
209100202
S00JP00G83VS
12221066
3048982/0800
1088
Klesný Rudolf
50317-006/2700
05.02.2009
0,00
25.02.2009
14906.5 CZK
14 906,50
-14 906,50
0
25.02.2009
baterie - MP
FAK
209100203
S00JP00G83UX
26219531
3048982/0800
691902346
HP TRONIC-prodejny elektr
27-1924470277/0100
06.02.2009
0,00
20.02.2009
5 535,00
5535 CZK
-5 535,00
0
20.02.2009
Chladnièka Calex - MP
FAK
209100204
S00JP00G843H
60558776
3048982/0800
navigace TOMTOM GO 930 vèetnì
FAK
209100205
-
S00JP00G844C
FAK
209100206
-
FAK
209100207
45309655
3048982/0800
FAK
209100208
06.03.2009
16 000,00
16000 CZK
-16 000,00
0
04.03.2009
Støední odborná škola Luh
01.03.2009
0,00
01.03.2009
1 800,00
1800 CZK
-1 800,00
0
30.03.2009
2009062
Šafáø Pavel
1417848319/0800
04.02.2009
0,00
18.02.2009
2 478,00
2478 CZK
-2 478,00
0
18.02.2009
MP
S00JP00G83S7
rolièka teplocitlivý papír
301016
13834661/0100
46309608
-
0,00
OCR, V a VV
3048982/0800
oprava vozu Ford Fiesta
06.02.2009
OVS
61715999
S00JP00G8457
Vodica Jiøí
180556072/0300
3048982/0800
30 ks keram.domeèkù dle objednávky
2009/020
-
S00JP00G84BD
14190018
D.H.S.-spol.s r.o.
167000504/0600
14.01.2009
0,00
28.01.2009
1 770,00
1770 CZK
-1 770,00
0
13.02.2009
MP
68040181
09/02
Páník Ivan, Agentura C+
18.01.2009
24.02.2009
3000 CZK
0
3048982/0800
27-1914330297/0100
úprava uživatelských programù - Jesle,Budovatelská ,4820,Zl.
FAK
209100209
S00JP00G847X
60709677
3048982/0800
-
209100210
S00JP00G848S
3048982/0800
revize výtahu - Rehab.stac.,Žlebová 1590,Zl.
FAK
209100211
12303887
3048982/0800
209100212
S00JP00G84AI
68040181
3048982/0800
30.01.2009
0,00
190096
13.02.2009
5 101,00
Pavel Boïa-Euro výtahy
16.01.2009
0,00
21.02.2009
1 363,00
2009008
Lubomír Nábìlek
113140691/0100
-
06.02.2009
0,00
20.02.2009
1 880,00
09/01
Páník Ivan, Agentura C+
27-1914330297/0100
-
18.01.2009
0,00
24.02.2009
3 000,00
S00JP00G84C8
26436264
3011200653
Pražská vydavatelská spol
28.01.2009
26.02.2009
FAK
209100214
S00JP00G85FM
42869048
9659000192
OPTYS, spol. s r.o.
09.02.2009
23.02.2009
209100215
S00JP00G85GH
10573321
kontrola zaøízení za dobu 01/2009
209100216
1363 CZK
-1 363,00
0
18.02.2009
1880 CZK
-1 880,00
0
18.02.2009
3000 CZK
-3 000,00
0
19.02.2009
382001833/0300
0,00
112,00
312 CZK
0
112 CZK
-112,00
0
20.02.2009
OŠZM a TV
3048982/0800
FAK
0
17.02.2009
OŠZM a TV
209100213
FAK
5101 CZK
-5 101,00
OŠZM a TV
VYZ
poštovní poukázka A.....................
19.02.2009
OŠZM a TV
úprava uživat.programù - Rehab.stacionáø,Žlebová 1590,Zl.
3048982/0800
-3 000,00
OŠZM a TV
182810062/0300
kontrola has.pøístrojù, Reh.stacionáø,Žlebová 1590,Zl.
FAK
-
-
S00JP00G849N
MNO spol. s r.o.
1400599379/0800
61405094
3 000,00
OŠZM a TV
290009
malíøské a natìraèské práce,Rehab.stacionáø,Žlebová 1590,Zl.
FAK
0,00
-
0901278
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
379737743/0300
30.01.2009
0,00
28.02.2009
1 547,00
1547 CZK
-1 547,00
0
25.02.2009
OŠZM a TV
S00JP00G85HC
12744557
3048982/0800
2009/016
Karel Rabens
1403225399/0800
09.02.2009
0,00
23.02.2009
95 795,00
95795 CZK
-95 795,00
0
23.02.2009
úpravy elektroinstalace pro montáž stropních svítidel - ZŠ praktická a speciální Zlín, Støedová 4694 - ORIA
FAK
209100217
S00JP00G85I7
15546501
3048982/0800
29010003
4010036072/6800
úprava signálního plánu køižovatky......................
FAK
209100218
S00JP00G85J2
46992308
3048982/0800
-
209100219
S00JP00G85KX
46992308
3048982/0800
paušální poplatek za mìsíc 01/2009
FAK
209100220
-
S00JP00G85LS
46992308
-
16.02.2009
4 000,00
4000 CZK
-4 000,00
0
27.02.2009
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
30.01.2009
0,00
-
01.03.2009
24 051,00
24051 CZK
-24 051,00
0
25.02.2009
OIS
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
1113407661/0100
30.01.2009
0,00
07.03.2009
186 771,00
186771 CZK
-186 771,00
0
04.03.2009
OIS
3048982/0800
výpoèetní technika - tiskárny
0,00
1113407661/0100
8003828
01.02.2009
OD
8003793
Spotøební materiál (kabely, klávesnice, myši, ....), APC Back-UPS CS 500
FAK
PATRIOT spol.s r.o.
8003794
1113407661/0100
OIS
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
30.01.2009
0,00
01.03.2009
7 521,00
7521 CZK
-7 521,00
0
25.02.2009
FAK
209200590
S00JP00G84FT
47114983
5133584287
3048982/0800
133790245/0300
QCA - pro ovìøení el.podpisu zamìstnance
FAK
209100222
-
S00JP00G85MN
40994848
FAK
209100223
-
295024
S00JP00G85NI
71007407
390002
S00JP00G85OD
209100226
AVONET, s.r.o.
60711086
S00JP00G85ST
25863371
FAK
209100228
-
19090001
Technické služby Zlín,s.r
S00JP00G85TO
10573321
-
S00JP00G85UJ
28497333
-
S00JP00G85VE
faktura za pohøeb p.M.Králíka
209100231
INZEP CENTRUM, s.r.o.
09.02.2009
0,00
S00JP00G861D
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
01.02.2009
0,00
1-51/2009
TOMAN,DEVÁTÝ - PARTNEØI
31.01.2009
0,00
2900094
Pohøebnictví Zlín,spol.s
1114805661/0100
14.02.2009
14 021,00
14021 CZK
-14 021,00
0
17.02.2009
12.02.2009
439,00
439 CZK
-439,00
0
17.02.2009
12.02.2009
439,00
439 CZK
-439,00
0
17.02.2009
20.02.2009
14083.65 CZK
14 083,65
-14 083,65
0
18.02.2009
23.02.2009
4 087,70
4087.7 CZK
-4 087,70
0
20.02.2009
28.02.2009
476,00
476 CZK
-476,00
0
25.02.2009
20.02.2009
36 236,00
36236 CZK
-36 236,00
0
19.02.2009
05.02.2009
0,00
10.04.2009
6 140,00
6140 CZK
-6 140,00
0
18.02.2009
OSV
27196453
3048982/0800
209100232
03.03.2009
OP
47901519
-
S00JP00G85ZU
0901277
4137
26375141
3048982/0800
NAVISAT Stadler s.r.o.
193067059/0300
pamì•ová karta 2 GB Integral + adaptéry.............................
FAK
-83 158,00
0
OKP
4200111037/6800
3048982/0800
FAK
83 158,00
83158 CZK
MP
vyúètování právních služeb za 01/2009
209100230
-
379737743/0300
3048982/0800
FAK
06.03.2009
MP
kontrola zaøízení EZS za 12/2008
209100229
2092100602
01.01.2009
0,00
6841890287/0100
3048982/0800
FAK
31.01.2009
0,00
19-8033040267/0100
3048982/0800
kufr první pomoci
19.02.2009
OŠZM a TV
1.1.09, úklid námìstí Míru 12; práce zamet.vozu,vývoz a ùklid košù zam.vozu
objednávka è. O1000080122
209100227
31.01.2009
0,00
4200140487/6800
-
S00JP00G85Q3
AVONET, s.r.o.
2901515
3048982/0800
FAK
-190,00
0
OŠZM a TV
25322478
Internet - ADSL Limit 2048/128 za 01/2009
31.01.2009
0,00
4200140487/6800
3048982/0800
FAK
190,00
190 CZK
OŠZM a TV
2901517
-
S00JP00G85P8
Mateøská škola Zlín
-
25322478
Internet-ADSL Limit 2048/128 za 01/2009
209100225
06.02.2009
0,00
1422438349/0800
3048982/0800
FAK
L.A.S.T., spol. s r.o.
1424902379/0800
stravovací služby za 01/2009- Jesle,M.Knesla 4056,Zl.
209100224
0,00
24.02.2009
OMZ
3048982/0800
FAK
31.01.2009
OIS
3048982/0800
skluzavky
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
90053
5010636005/2600
05.02.2009
0,00
19.02.2009
11 260,00
11260 CZK
-11 260,00
0
27.02.2009
OŽP a Z
Arboristická obchodní s.r
30.01.2009
0,00
13.02.2009
4 237,00
4237 CZK
-4 237,00
0
27.02.2009
výškomìr CM1015/2025 LA
-
OŽP a Z
VYZ
209100233
S00JP00G860I
15053695
0020090073
Ekomonitor spol. s r.o.
03.02.2009
FAK
209200288
S00JP00G7SO9
47114983
5106297074
Èeská pošta, s.p.
05.01.2009
3048982/0800
za roznášku Magazínu Zlín è.1, 33.350 ks,
FAK
209100235
134204869/0300
S00JP00G87U5
25319256
oprava vozidla 2Z4 3005,FORD FIESTA
209100236
2009020
-
S00JP00G87V0
25319256
2009021
S00JP00G87WV
-
67777929
S00JP00G87XQ
FAK
209100239
S00JP00G87YL
FAK
209100240
-
25319876
S00JP00G87ZG
68181418
S00JP00G8804
S00JP00G882U
-
-
0
27.02.2009
27.02.2009
1 409,00
1409 CZK
-1 409,00
0
26.02.2009
28.02.2009
1 000,00
1000 CZK
-1 000,00
0
27.02.2009
12.03.2009
2 680,00
2680 CZK
-2 680,00
0
09.03.2009
28.02.2009
21 313,00
21313 CZK
-21 313,00
0
02.03.2009
6 000,00
6000 CZK
-6 000,00
0
25.02.2009
30.01.2009
0,00
25.02.2009
1 600,00
1600 CZK
-1 600,00
0
19.02.2009
Pracovištì ÈSSZ Brno
05.02.2009
0,00
25.02.2009
12 650,00
12650 CZK
-12 650,00
0
20.02.2009
OVS
19040104
-
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
310900532
71009507
3048982/0800
S00JP00G82VZ
28.02.2009
OŠZM a TV
90018
FAK
rozbor vzorkù vody ze dne 2.2.2009
Páník Ivan, Agentura C+
10014-77921641/0710
60711086
S00JP00G883P
02.02.2009
0,00
09/03
-
209200561
9717 CZK
-9 717,00
OŠZM a TV
27-1914330297/0100
00006963
S00JP00G884K
Jitka Pospíšilová
sbìr a pøeprava SKO - mìsto obè.,odstranìní odpadu
DOB
06.02.2009
0,00
165958428/0300
3048982/0800
209100244
PROFIGRASS s.r.o.
28
-
68040181
nájem za 1.Q.2009 Tø.T.Bati 3792,Zl.
209100243
01.03.2009
0,00
1327742/0800
3048982/0800
FAK
04.02.2009
0,00
HP TRONIC Zlín,spol.s r.o
110900053
úprava uživatelských programù -Jesle,M.Knesla 4056,Zl.
209100242
9 717,00
MP
3048982/0800
FAK
27.02.2009
MP
1476920237/0100
3048982/0800
209100241
0
16.02.2009
MP
vyhlášení nejúspìšnìjších sportovcù za rok 2008
FAK
Okresní myslivecký spolek
6109017240
3048982/0800
pouzdro,plný válec
40480 CZK
-40 480,00
MP
-
3048982/0800
01.02.2009
0,00
1400457389/0800
49973053
DVD pøehrávaè GoGEN (darovací smlouva) -
KAROP, s.r.o.
3/2009
3048982/0800
209100238
01.02.2009
0,00
1406981309/0800
pronájem støelnice pro výcvik støelby strážníkù za 01/2009
FAK
0
MP
oprava vozidla 3Z3 4622 Škoda Octavia II Combi
209100237
KAROP, s.r.o.
1406981309/0800
3048982/0800
FAK
09.02.2009
40 480,00
980 CZK
OCR, V a VV
3048982/0800
FAK
0,00
18.02.2009
01.02.2009
0,00
23.02.2009
1 975 782,40
1975782.4 CZK
-1 975 782,40
0
24.02.2009
OŽP a Z
Zdravotní ústav se sídlem
27-8945360247/0100
09.02.2009
0,00
23.02.2009
3 403,00
3403 CZK
-3 403,00
0
23.02.2009
OŽP a Z
47114983
1390002980
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
31.01.2009
13.02.2009
52190.73 CZK
0.03
3048982/0800
133729903/0300
roèní slevy na dopor.zásilky,obyè.zásilky,psaní..............
DOB
209200582
S00JP00G83XI
60711086
3048982/0800
-
209100247
S00JP00G8875
19010993
3048982/0800
výroba tiskovina a grafické návrhy
FAK
209100248
26238616
3048982/0800
209200383
S00JP00G7WEV
52 190,70
27.02.2009
20.02.2009
0,00
1527.16 CZK
1 527,16
0
12.02.2009
OVS
45
Richard Jecho,ing.
11.02.2009
23.02.2009
0,00
20000 CZK
20 000,00
-20 000,00
14.03.2009
67853.8 CZK
67 853,80
-67 853,80
09.02.2009
19169.1 CZK
19 169,10
-19 169,10
0
25.02.2009
OŠZM a TV
ZŠ Komenského I.aII. - oprava kanalizace
FAK
-
06.02.2009
1 527,16
1401172369/0800
-
S00JP00G88CG
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
40429792
0,00
OVS
dobropis k faktuøe è.19010315 - ukonèení svozu 1 ks nádoby Kostelec
FAK
52 190,73
90013
RIS-MONT s.r.o.
169319500/0300
-
48447404
3048982/0800
01.03.2009
0,00
0
11.03.2009
ORIA
2390005
Vìra Zelenková
1402631379/0800
26.01.2009
0,00
0
16.02.2009
pøeklady,korektury textu do brožur z CZE/GER; CZE/ENG pro potøeby cestovního ruchu ,OCRVaVV
FAK
209200599
S00JP00G84OK
18157513
3048982/0800
2009003
Šopík Radoslav
2568313084/2700
02.02.2009
28.02.2009
0,00
28 857,00
28857 CZK
-28 857,00
0
25.11.2009
zajištìní plošné inzerce v Magazínu Zlín è.2/2009, úhrada 75 % ve výši 21.643,- Kè (25% ve výši 7214,- Kè bude uhrazeno dle plateb inzerentù), OCR,VaVV
FAK
209200405
S00JP00G7X37
42339626
3048982/0800
220382
TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o
441172/0800
27.01.2009
0,00
11.02.2009
162 671,00
162671 CZK
-162 671,00
0
16.02.2009
za tisk Magazínu Zlín 2/2009 + litografie, 34.100 ks na základì smlouvy s tiskárnou, kopie smlouvy je pøiložena u faktury è. 910253 ze dne 21.1.2009, likvid. záznam è. 208108987, OCR, V a VV
FAK
209200438
S00JP00G7Y7G
25592939
3048982/0800
090054
J.D.Production, s.r.o.
203874963/0300
30.01.2009
0,00
10.02.2009
79 135,00
79135 CZK
-79 135,00
0
16.02.2009
za výrobu a vysílání poøadù v TV Zlínsko, za archivaci a kontrolu vysílání v TV Zlínsko za 01/09, na základì smluv uzavøených s J.D.Production, kopie smluv pøiloženy k faktuøe è. 080779, ze dne 10.1.2009, likvid.
záznam è. 208108887, OCR,VVV
FAK
209100253
S00JP00G88DB
42341213
3048982/0800
2009/05
Martinec Pavel
1406999349/0800
01.02.2009
0,00
03.03.2009
9 830,00
9830 CZK
-9 830,00
0
03.03.2009
úprava spojovacích dveøí mezi kanceláøemi è. 416 a 417 pro stìhování oddìlení - OCR, V a VV
FAK
209100254
S00JP00G88E6
00094838
3048982/0800
2093027
Vyhlášení nejúsp.sportovcù mìsta Zlína za rok 2008
FAK
209100255
S00JP00G88F1
25334255
3048982/0800
-
209100256
S00JP00G88GW
48393649
3048982/0800
19.02.2009
10 000,00
10000 CZK
-10 000,00
0
19.02.2009
OŠZM a TV
FRANC spol.s r.o.
1547640217/0100
-
02.02.2009
0,00
20.02.2009
40 627,00
40627 CZK
-40 627,00
0
19.02.2009
OVS
90194
ELTECO-UPS s.r.o.
377821503/0300
oprava a servis motorgenerátoru - L.Váchy 602 (záložní zdroj)
12.02.2009
0,00
29300025
oprava podlah.krytiny v budovì MMZ,nám.Míru 12,Zl.
FAK
Mìstské divadlo Zlín
890672/0800
-
11.02.2009
0,00
OVS
13.03.2009
7 164,00
7164 CZK
-7 164,00
0
10.03.2009
FAK
209100257
S00JP00G8DGX
47678488
3048982/0800
Tonery do barevné tiskárny
-
90900530
ABEL-Computer s.r.o.
1842393319/0800
01.02.2009
0,00
209100258
S00JP00G8DHS
68040181
09/03
Páník Ivan, Agentura C+
30.01.2009
FAK
209100259
S00JP00G8DIN
62345451
2009005
Šnyrych Vítìzslav
12.02.2009
3048982/0800
19-958440207/0100
pronájem videoprojekèní techniky.....................
209100260
S00JP00G8DJI
7 106,00
7106 CZK
-7 106,00
0
23.02.2009
OŠZM a TV
FAK
FAK
05.02.2009
41576926
3048982/0800
0,00
25.02.2009
26.02.2009
40 000,00
1600 CZK
-1600
40000 CZK
-40 000,00
0
23.02.2009
OŠZM a TV
2009003
Jan Kabourek
154399392/0300
sada trofejí na akci " Vyhlášení sportovcù mìsta za rok 2008 "
-
12.02.2009
0,00
22.02.2009
10 000,00
10000 CZK
-10 000,00
0
23.02.2009
OŠZM a TV
VYZ
209100261
S00JP00G8DKD
45245681
2109023621
VERLAG DASHOFER spol.s r.
27.01.2009
03.03.2009
6550 CZK
0
FAK
209100262
S00JP00G8DL8
70268282
029004
Gahurová Miroslava
10.02.2009
10.03.2009
440.3 CZK
-440.3
FAK
209100263
S00JP00G88PN
60711086
19090004
Technické služby Zlín,s.r
01.02.2009
12.03.2009
856.8 CZK
0
3048982/0800
vývoz košù
FAK
209100264
-
19-8033040267/0100
S00JP00G88OS
60711086
3048982/0800
vývoz odpadkových košù
FAK
209100265
0,00
-
19090005
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
S00JP00G88M2
00569135
991251
Kvasar, spol. s r.o.
61545661/0100
FAK
Kvasar, spol. s r.o.
S00JP00G88NX
00569135
3048982/0800
991252
61545661/0100
FAK
Petr Straka
13082183
3048982/0800
revize komínù a kouøovodù - L.Váchy 602
S00JP00G88BL
S00JP00G8DOT
2009-031
46971734
00176150
3048982/0800
209100270
S00JP00G8DPO
64574296
3048982/0800
náhradní díly
-
OMZ
05.02.2009
0,00
2009
IZOPO spol. s r.o.
1106709661/0100
-
-2 124,20
0
16.03.2009
13.03.2009
7 140,00
7140 CZK
-7 140,00
0
10.03.2009
13.03.2009
45 399,00
45399 CZK
-45 399,00
0
11.03.2009
24.02.2009
1 952,00
1952 CZK
-1 952,00
0
03.03.2009
196639649/0300
24.02.2009
14 099,00
14099 CZK
-14 099,00
0
20.02.2009
OŠZM a TV
Konica Minolta,Business
215810/5400
20910075
10.02.2009
0,00
4080110801
pravidelná platba za obdob í 02/2009-Rehabilitaèní stacionáø,Žlebová 1590,Zl.
FAK
2 124,20
2124.2 CZK
- OVS
oprava povl.krytiny støechy tìlocvièny ZŠ E.Zátopka
209100269
12.03.2009
OIS
1412247389/0800
3048982/0800
FAK
01.03.2009
0,00
-
209200676
10.03.2009
OIS
Øešitelský servis softwarového systému P E R M 3 " Personalistka a mzdy "
S00JP00G881Z
01.02.2009
0,00
-
FAK
01.03.2009
0,00
právo využívání systému OVZDUŠÍ - technická podpora na období 1-12/2009
209100267
-856,80
OD
3048982/0800
209100266
856,80
OMZ
11.02.2009
0,00
-
16.02.2009
595,00
595 CZK
-595,00
0
23.02.2009
OŠZM a TV
ITTEC, s.r.o.
01.02.2009
0,00
18.02.2009
57 152,00
57152 CZK
-57 152,00
0
02.03.2009
FAK
209100271
S00JP00G8DQJ
49475592
3048982/0800
konzole kotvící,trubková
FAK
209100272
-
0002
Martínek Pavel
27-1911870247/0100
11.02.2009
0,00
21.02.2009
99 377,00
99377 CZK
-99 377,00
0
23.02.2009
OMZ
S00JP00G8DRE
47934832
3048982/0800
63028
Støední škola hotelová a
18231691/0100
01.02.2009
0,00
03.03.2009
9 375,00
9375 CZK
-9 375,00
0
03.03.2009
zajištìní cateringu na akci REGIONTOUR 2009 - rautové obèerstvení dle dohodnuté cateringové ceny, OCR,VaVV
FAK
209100273
S00JP00G8DS9
48117820
3048982/0800
1082011414
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13149111/0100
01.03.2009
0,00
15.03.2009
666,40
666.4 CZK
-666,40
0
11.03.2009
AFICIO 1224C RICOH, servis kopírky v kanceláøi è. 414, OCRVaVV
VYZ
209100274
S00JP00G8DT4
60498005
19150102
Tiskárna Ministerstva vni
05.02.2009
FAK
209100275
S00JP00G8DUZ
48117820
1082011413
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
12.02.2009
3048982/0800
13149111/0100
oprava kopírky AFICIO MP 3010SP RICOH podatelna R
FAK
209100276
S00JP00G8DVU
45309655
3048982/0800
209100277
S00JP00G8DWP
èistící prostøedky
-
FAK
S00JP00G8DXK
209100278
27676650
46982663
390203
DANKR s.r.o.
S00JP00G8DZA
65146182
FORMICA, s.r.o.
S00JP00G8DYF
S00JP00G8E0Y
Petr Ptáèek
6827550227/0100
60710098
297100078
60715286
S00JP00G8E1T
25592939
za výrobu a vysílání poøadu Dej pac za 01/2009
209100283
70000 CZK
-70 000,00
0
20.02.2009
27.02.2009
4 884,00
4884 CZK
-4 884,00
0
27.02.2009
S00JP00G8E2O
25592939
01.02.2009
0,00
290042
CROSS Zlín, s.r.o.
-
89250 CZK
-89 250,00
0
27.02.2009
27.02.2009
10 000,00
10000 CZK
-10 000,00
0
23.02.2009
06.02.2009
4 422,00
4422 CZK
-4 422,00
0
23.02.2009
09/0077
01.03.2009
0,00
12.03.2009
52 717,00
52717 CZK
-52 717,00
0
16.03.2009
OD
J.D.Production, s.r.o.
203874963/0300
-
3048982/0800
27.02.2009
89 250,00
OŠZM a TV
1464360287/0100
3048982/0800
FAK
24.02.2009
70 000,00
OŠZM a TV
DOMOSA Zlín, s.r.o.
-
13.02.2009
0,00
-
86-2037490217/0100
3048982/0800
209100282
04.02.2009
0,00
5/2009
mìsíèní servis kamerového systému úsekového mìøení rychlosti
FAK
0
11.03.2009
ÚHA
3048982/0800
209100281
13.02.2009
0,00
2009005
hygienické a èistící prostøedky - Jesle,Tyršovo nábø.747,Zl.
FAK
01.02.2009
0,00
1400039339/0800
3048982/0800
209100280
16924.2 CZK
-16 924,20
MP
za ozvuèení akce " Vyhlášení nejúsp.sportovcù za rok 2008 " dne 12.2.2009
FAK
15.03.2009
16 924,20
0
MP
vypracování Územní studie k.ù.Lùžkovice
209100279
D.H.S.-spol.s r.o.
1417908369/0800
3048982/0800
FAK
14190061
-
3048982/0800
196 CZK
OVS
167000504/0600
smluvní èástka za využití služeb systému " Memphis "
FAK
-
0,00
16.02.2009
01.02.2009
0,00
25.02.2009
17 838,00
17838 CZK
-17 838,00
0
27.02.2009
OŽP a Z
09/0078;
203874963/0300
J.D.Production, s.r.o.
11.02.2009
0,00
25.02.2009
17 838,00
17838 CZK
-17 838,00
0
27.02.2009
za výrobu a vysílání poøadu Dej pac za 02/2009
FAK
209100284
S00JP00G8E3J
-
OŽP a Z
18152856
2009012
3048982/0800
52844440/5500
motorová pila,náhr.øetìz,lišta, pro JPO II/1 Prštné
FAK
209100285
S00JP00G8E64
-
48474495
3048982/0800
nábytek- Jesle,Budovatelská 4820,Zl.
FAK
209200721
FAK
209200709
60558776
-
S00JP00G8DNY
S00JP00G8EQC
23 619,00
23619 CZK
-23 619,00
0
11.03.2009
02/09
Petr Krátký
12.02.2009
22.02.2009
0,00
8 865,00
8865 CZK
-8 865,00
0
23.02.2009
2009/026
Vodica Jiøí
01.03.2009
16.03.2009
0,00
4 998,00
4998 CZK
-4 998,00
0
11.03.2009
OKP
60711086
odstranìní smìsného kom.odpadu - rok 2009
209100288
0,00
180556072/0300
3048982/0800
FAK
14.03.2009
OŠZM a TV
3048982/0800
aktualizace map na Tomtom, 2x
technické zhodnocení
vìcná správnost: M. Èervený
01.03.2009
OKØ
161200791/0600
-
S00JP00G8EBF
PATRICK s.r.o.
19010994
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
-
47675934
3048982/0800
06.02.2009
0,00
20.02.2009
12118.96 CZK
12 118,96
-12 118,96
0
19.02.2009
OKP
1409020147
MARTEK MEDICAL a.s.
19-5772640297/0100
10.02.2009
24.02.2009
0,00
543,69
543.69 CZK
-543,69
0
20.02.2009
Desprej ... - MP
FAK
209100289
S00JP00G8ES2
61722316
3048982/0800
052009
Dobeš Vladislav
4080006282/6800
18.02.2009
04.03.2009
0,00
15 280,00
15280 CZK
-15 280,00
0
02.03.2009
nábytek - MP
FAK
209100290
S00JP00G8EPH
46309608
3048982/0800
2009071
Šafáø Pavel
1417848319/0800
13.02.2009
27.02.2009
0,00
1 738,00
1738 CZK
-1 738,00
0
23.02.2009
oprava el. topení, kontrola svìtel - MP
FAK
209100291
S00JP00G8ER7
46992308
3048982/0800
8003899
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
1113407661/0100
01.03.2009
0,00
14.03.2009
189 745,00
189745 CZK
-189 745,00
0
11.03.2009
Zálohovací mechanika, rozšíøená záruka, adaptér pro pøipojení zálohovací mechaniky, spotøební materiál - OIS
FAK
209100292
S00JP00G8EOM
48908631
3048982/0800
200900131
ESPRINT ZLÍN, s.r.o.
362903661/0100
17.02.2009
0,00
24.02.2009
99 605,00
99605 CZK
-99 605,00
0
03.03.2009
Publikace Zlín ve fotografii - 74 ks v èeské verzi á 403,30 kè; 100 ks v anglické verzi á 697,60 Kè; 10 AJ verze a 30 ÈJ na prodej v MITS, zbytek pro repre úèely
FAK
209100293
S00JP00G8ENR
64506002
3048982/0800
20090682
ALITRON CZ, s.r.o.
1545680207/0100
13.02.2009
0,00
23.02.2009
4 034,70
4034.7 CZK
-4 034,70
0
02.03.2009
motovová nafta - OMZ
FAK
209100294
S00JP00G8ETX
25862731
3048982/0800
Oni sledování tarif OPTIMUM - OVS
45090913
167656634/0300
NAM systém, a.s.
16.02.2009
0,00
27.02.2009
102,20
102.2 CZK
-102,20
0
23.02.2009
FAK
209200822
S00JP00G8EZ3
47114983
3048982/0800
5106305328
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
134204869/0300
12.02.2009
0,00
27.02.2009
43 258,00
43258 CZK
-43 258,00
0
03.03.2009
roznáška Magazínu Zlín è. 2/09, 33.350 ks - OCRVaVV
FAZ
209100296
S00JP00G8F52
25620991
3048982/0800
9047130005
MOUNTFIELD a.s.
17.02.2009
250982/0800
0,00
17.02.2009
2 630,00
2630 CZK
-2 630,00
0
02.03.2009
pracovní odìvy - OMZ
FAK
209100297
S00JP00G8F6X
10568166
3048982/0800
0272009
František Kop
01.02.2009
2029143661/0100
0,00
17.02.2009
928,20
928.2 CZK
-928,20
0
24.02.2009
kontrola a údržba has. pøístrojù - OŠZMaTV
FAK
209200725
S00JP00G8EFV
46345191
3048982/0800
01409
STa DO s.r.o.
0,00
pøestìhování archivalii z budovy na tø.T.Bati 3792 do budovy MMZ ul.L.Váchy 602,Zl.
FAK
209200726
S00JP00G8EGQ
26305887
3048982/0800
oprava sociálního zaøízení - n.Míru 10
FAK
209100300
S00JP00G8FC3
-
13.02.2009
1455525/0300
11/2009
-
23.02.2009
14934.5 CZK
14 934,50
-14 934,50
0
20.02.2009
OVS
EUROINSTAL s.r.o.
27-3961140217/0100
11.02.2009
0,00
25.02.2009
25 000,00
25000 CZK
-25 000,00
0
23.02.2009
OVS
26903083
3048982/0800
101367
ELPO systém s.r.o.
1411531329/0800
17.02.2009
0,00
03.03.2009
31 492,00
31492 CZK
-31 492,00
0
03.03.2009
oprava Hasièské zbrojnice - OKØ
FAK
209200625
S00JP00G85ER
45672822
3048982/0800
290001
Barbora Hrnèíøová HIL
127639530/0300
01.02.2009
0,00
17.02.2009
1 404,20
1404.2 CZK
-1 404,20
0
24.02.2009
kartièky ,grafika+kovo - 2000 ks OSV
FAK
209100302
S00JP00G8G8G
42621992
3048982/0800
209035
Rubal Ladislav
4080008579/6800
18.02.2009
0,00
04.03.2009
38 437,00
38437 CZK
-38 437,00
0
02.03.2009
oprava armatur - OŠZMaTV
VYZ
209100303
S00JP00G8G9B
26043319
5090203020
INTERNET CZ,a.s.
17.02.2009
FAZ
209100304
S00JP00G8G40
26935287
2904001
SAFE TREES, s.r.o.
16.02.2009
3048982/0800
190993284/0300
0,00
06.03.2009
16.03.2009
150 000,00
324 CZK
0
150000 CZK
-150 000,00
0
11.03.2009
záloha na provedení prací dle SOD - zpracování analýzy provozní bezpeènosti stromù na vybraných plochách ve Zlínì - OMZ
FAK
209100305
S00JP00G8GA6
60710870
3048982/0800
2009023
PROCONT sa.r.o.
35-4312910247/0100
10.02.2009
0,00
02.03.2009
2 155,00
2155 CZK
-2 155,00
0
27.02.2009
oprava souboru MaR v budovì radnice MMZ Zlín - OVS
FAK
209100306
S00JP00G8GDR
60752149
3048982/0800
2090037
JAST ZLÍN vpo, s.r.o.
211747315/0300
01.02.2009
0,00
27.02.2009
78 183,00
78183 CZK
-78 183,00
0
25.02.2009
výmìna oken - Dùm seniorù Sv. Èecha 516 - vertikální žaluzie - ORIA
FAK
209100307
S00JP00G8GCW
60752149
3048982/0800
2090035
211747315/0300
JAST ZLÍN vpo, s.r.o.
01.02.2009
0,00
27.02.2009
31 387,00
31387 CZK
-31 387,00
0
25.02.2009
výmìna oken - Dùm seniorù Sv. Èecha 516 - žaluzie - ORIA
FAK
209200577
S00JP00G83RC
25329324
3048982/0800
930018
EURA s.r.o.
19-8037350297/0100
02.02.2009
0,00
18.02.2009
26720.92 CZK
26 720,92
-26 720,92
0
23.02.2009
Brožura- Doma chytøe a úspornì, Banner - Den zemì, Plastová cedule - Evropský den bez aut - OŽPaZ
FAK
209100309
S00JP00G8G7L
00426326
3048982/0800
090007
Èeský èervený køíž
44602724/0600
18.02.2009
0,00
19.03.2009
7 500,00
7500 CZK
-7 500,00
0
17.03.2009
Školení první pomoci dne 17.2.2009 na Rehabilitaèním stacionáøi, celkem 25 zamìstnancù (organizaèní složky Jesle), NKS 2023 18 zam., 2024-4 zam., 2021-2 zam., 2022 - l zam.
FAK
209100310
S00JP00G8GUE
26222183
3048982/0800
072009
Kaninga s.r.o.
86-2150570227/0100
01.03.2009
0,00
01.03.2009
35 700,00
35700 CZK
-35 700,00
0
19.03.2009
inženýrská èinnost - Kanalizace splašková Chlum - ORIA
FAK
209100311
S00JP00G8H7E
15213161
3048982/0800
29032
Miroslav Kopèil
1401973369/0800
12.02.2009
0,00
25.02.2009
2 812,00
2812 CZK
-2 812,00
0
27.02.2009
Oprava el. instalace a zásuv.obvodu, kuchyòka, Jesle, M. Knesla 4056, Zlín - OŠZMaTV
FAK
209100312
S00JP00G8H5O
68040181
3048982/0800
0905
Páník Ivan, Agentura C+
27-1914330297/0100
16.02.2009
0,00
03.03.2009
1 200,00
1200 CZK
-1 200,00
0
27.02.2009
úprava uživatel. programù v prostøedí MS Excel, Støedisko volného èasu, Kotìrova 4395 - OŠZMaTV
FAK
209100313
S00JP00G8H6J
68040181
3048982/0800
0904
Páník Ivan, Agentura C+
27-1914330297/0100
16.02.2009
0,00
03.03.2009
1 200,00
1200 CZK
-1 200,00
0
27.02.2009
úprava uživatel. programù v prostøedí MS Excel, Støedisko volného èasu, Kotìrova 4395 - OŠZMaTV
FAK
209100314
S00JP00G8H4T
64411516
3048982/0800
20903
Marie Svobodová
106414201/0300
09.02.2009
0,00
20.02.2009
22 322,00
22322 CZK
-22 322,00
0
27.02.2009
nábytek, Rehab. stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
FAK
209100315
S00JP00G8GW4
26905141
3048982/0800
29010135
JANUŠKA KOMPRESORY s.r.o.
86-2233510297/0100
01.03.2009
0,00
20.03.2009
6 600,00
6600 CZK
-6 600,00
0
19.03.2009
kompresor Orlík - OKØ
FAK
209100316
S00JP00G8HV2
71009507
3048982/0800
310900744
Zdravotní ústav se sídlem
27-8945360247/0100
18.02.2009
0,00
04.03.2009
1 678,00
1678 CZK
-1 678,00
0
03.03.2009
rozbor vody - OŽPaZ
FAK
209100317
S00JP00G8HWX
25318187
3048982/0800
901198
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
19.02.2009
0,00
01.03.2009
1 373,00
1373 CZK
-1 373,00
0
02.03.2009
kalkulaèka Casio + adaptér (D. Lancouchová - kanc. è. 103)
FAK
209100318
S00JP00G8HXS
47114983
3048982/0800
5133586584
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
133790245/0300
10.02.2009
0,00
06.03.2009
1 140,00
1140 CZK
-1 140,00
0
02.03.2009
QCA - pro ovìøení el. podpisu zamìstnance - OIS
FAK
209100319
S00JP00G8I82
47678488
3048982/0800
90901336
1842393319/0800
ABEL-Computer s.r.o.
01.03.2009
0,00
05.03.2009
1 624,00
1624 CZK
-1 624,00
0
20.03.2009
toner - OŠZMaTV
FAZ
209100320
S00JP00G8IBN
45676763
107-128661/0100
2009006
Hambálek Petr
111398509/0300
20.02.2009
0,00
25.02.2009
135 000,00
135000 CZK
-135 000,00
0
26.02.2009
záloha na poznávací zájezd do Švýcarska ve dnech 7. - 12. 5. 2009 pro zamìstnance a jejich rodinné pøíslušníky - FKSP
FAK
209100321
S00JP00G8IOU
48476684
3048982/0800
2009016
Ing.Jiøí Škrabal
2104043661/0100
01.03.2009
0,00
11.03.2009
99 960,00
99960 CZK
-99 960,00
0
30.03.2009
zpracování projekt. dokumentace na akci "Bezbariérové BUS zálivy ve ZLínì" - OD
FAK
209100322
S00JP00G8INZ
60711086
3048982/0800
19110001
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.02.2009
0,00
23.02.2009
178 943,28
178943.28 CZK
-178 943,28
0
03.03.2009
svislé dopravní znaèení - OD
FAK
209100323
S00JP00G8IM4
60734485
3048982/0800
91020
S-projekt plus a.s.
1543170297/0100
01.02.2009
0,00
22.02.2009
48790 CZK
48 790,00
-48 790,00
23.02.2009
360784.2 CZK
0
04.03.2009
dokumentace pro územní rozhodnutí, Zlín - Køižovatka Antonínova - Tø. T. Bati - areál Svit - II. etapa - OD
FAK
209100324
S00JP00G8IL9
60711086
3048982/0800
19130020
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.02.2009
0,00
360 784,20
-360 784,20
0
03.03.2009
údržba a provoz svìtel. køižovatek - OD
FAK
209200857
S00JP00G8GMI
10032045
3048982/0800
23090226
Pavera Antonín
19-3413210237/0100
19.02.2009
0,00
06.03.2009
820,00
820 CZK
-820,00
0
03.03.2009
Publikace "DPH u územnì samospr. celkù a jimi zøízených pøíspìv. organizací" - OE
FAK
209100326
S00JP00G8IPP
68045786
3048982/0800
900004
Jankoviè Tomáš
1034505167/5500
18.02.2009
0,00
04.03.2009
12 000,00
12000 CZK
-12 000,00
0
04.03.2009
kvìtinová výzdova "Vyhlášení nejúspìš. sportovcù mìsta Zlína za r. 2008" - OŠZMaTV
FAK
209100327
S00JP00G8IE8
60711086
3048982/0800
19130017
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
09.02.2009
0,00
23.02.2009
2 040 489,19
2040489.19 CZK
-2 040 489,19
0
03.03.2009
provoz VO za leden 2009 - OD
FAK
209100328
S00JP00G8IF3
60711086
3048982/0800
19130007
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
09.02.2009
0,00
14.02.2009
98 056,00
98056 CZK
-98 056,00
0
03.03.2009
demontáž a uskladnìní vánoèního osvìtlení - leden 2009 - OD
FAK
209100329
S00JP00G8IGY
60711086
3048982/0800
19100019
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
09.02.2009
0,00
23.02.2009
2 100 800,00
2100800 CZK
-2 100 800,00
0
03.03.2009
zimní údržba v lednu 2009 - OD
FAK
209100330
S00JP00G8IHT
60711086
3048982/0800
19090003
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
09.02.2009
0,00
23.02.2009
422 009,70
422009.7 CZK
-422 009,70
0
03.03.2009
èištìní mìsta v lednu 2009 - OD
FAK
209100331
S00JP00G8IIO
60711086
3048982/0800
19150038
19-8033040267/0100
Technické služby Zlín,s.r
10.02.2009
0,00
24.02.2009
1 428,00
1428 CZK
-1 428,00
0
03.03.2009
oprava podchod Svit - OD
FAK
209100332
S00JP00G8IJJ
60711086
3048982/0800
19130019
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.03.2009
0,00
11.03.2009
19612.15 CZK
19 612,15
-19 612,15
0
16.03.2009
nemìøené odbìry za leden 2009 - OD
FAK
209100333
S00JP00G8IKE
60711086
3048982/0800
19130018
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.03.2009
0,00
11.03.2009
102 222,19
102222.19 CZK
-102 222,19
0
16.03.2009
údržba a provoz VO za leden 2009 - OD
FAK
209100334
S00JP00G8IQK
019244
3048982/0800
4200044583/6800
Bruno Nebelung GmbH
56511
01.03.2009
0,00
21.03.2009
14792.22 CZK
14 792,22
-14 792,22
0
18.03.2009
osivo kvìtin - OMZ, zahranièní dodavatel
FAK
209100335
S00JP00G8J1U
45274851
3048982/0800
823228264
SEVT, a.s.
1031046145/5500
01.02.2009
0,00
27.02.2009
161,00
161 CZK
-161,00
0
27.02.2009
Formuláøe k registrovanému partnerství - vysvìdèení o právní zpùsobilosti ke vstupu do registr. partnerství - odd. matrik a obøadnictví.
vìcná správnost: Bodanská
FAK
209100336
S00JP00G8IXL
40207126
3048982/0800
9005
Mgr.Pavel Kosek
4080008544/6800
17.02.2009
0,00
17.03.2009
2 380,00
2380 CZK
-2 380,00
0
11.03.2009
fotografie pro kalendáø, pro obal vinných nálevek - OCRVaVV
FAK
209100337
S00JP00G8IRF
63490218
3048982/0800
29005
VIAL Plast spol. s r.o.
35-4226690217/0100
01.03.2009
0,00
31.03.2009
49 348,00
49348 CZK
-49 348,00
0
27.03.2009
pronájem oplocení staveništì v rámci akce "Kongresové centrum Zlín" - ORIA
FAK
209100338
S00JP00G8ISA
62009
3048982/0800
Petr František
868159083/0800
23.02.2009
0,00
02.03.2009
172 000,00
172000 CZK
-172 000,00
0
03.03.2009
zhotovení projekt. dokumentace - "Rekonstrukce RD u 1. vstupu do ZOO Lešná - služebna MP Zlín" - ORIA
FAK
209100339
S00JP00G8IZB
63005131
3048982/0800
290100007
Zádrapa Petr
1761629369/0800
20.02.2009
0,00
09.03.2009
2 987,00
2987 CZK
-2 987,00
0
04.03.2009
oprava mìøení a regulace ve výmìník. stanici v budovì MMZ, Zarámí 4421 - OVS
FAK
209100340
S00JP00G8IT5
46345191
3048982/0800
01609
STa DO s.r.o.
1455525/0300
23.02.2009
0,00
05.03.2009
4 998,00
4998 CZK
-4 998,00
0
03.03.2009
demontáž, montáž, pøestìhování nábytku v I. NP budovy MMZ, nám. Míru 12 - OVS
FAK
209100341
S00JP00G8J8V
64583031
3048982/0800
29020124
ProTrade, s.r.o.
466197001/5500
06.02.2009
0,00
20.02.2009
406,50
406.5 CZK
-406,50
0
02.03.2009
bezpeènostní obálka - MP
FAK
209100342
S00JP00G8J5A
18757731
3048982/0800
290039
TREXIM VT, s.r.o.
1030249661/0100
23.02.2009
0,00
05.03.2009
6 240,00
6240 CZK
-6 240,00
0
03.03.2009
HDD HITACHI - MP
FAK
209100343
S00JP00G8J9Q
46904476
910019
VAŠÍK, s.r.o.
17.02.2009
03.03.2009
89202.4 CZK
0
3048982/0800
3954380001/5500
0,00
89 202,40
-89 202,40
02.03.2009
údržba osvìtlení u pecí krematoria ve Zlínì - OE
FAK
209100344
S00JP00G8JAL
42869048
3048982/0800
9659000279
OPTYS, spol. s r.o.
382001833/0300
19.02.2009
0,00
05.03.2009
165,00
165 CZK
-165,00
0
05.03.2009
poštovní poukázky "A" - OSV/100 ks na výdajový úèet soc.dávek, 100 ks na pøíjmový úèet u ÈS/
FAK
209200841
S00JP00G8GEM
25318403
3048982/0800
10900090
RM GAS s.r.o.
1014500393/5500
06.02.2009
0,00
23.02.2009
4 227,00
4227 CZK
-4 227,00
0
26.02.2009
dopojení vody, Útulek pro zvíøata v nouzi - OŽPaZ
FAK
209100346
S00JP00G8JS3
25861913
3048982/0800
090006
ZANAZ s.r.o.
43-2383320237/0100
17.02.2009
0,00
03.03.2009
31 961,00
31961 CZK
-31 961,00
0
04.03.2009
oprava v objektu Ledová plocha-Bøeznická 5513 - OŠZMaTV
FAK
209100347
S00JP00G8K8O
28218434
3048982/0800
000742016
Conrad Eletronic
1002363678/2700
20.02.2009
0,00
13.03.2009
388,00
388 CZK
-388,00
0
20.03.2009
Katalog pro firmy 2008/2009, - MP
FAK
209100348
S00JP00G8K6Y
25631365
3048982/0800
200479002
Z.L.D., s.r.o.
163315242/0600
01.03.2009
0,00
23.03.2009
1 600,00
1600 CZK
-1 600,00
0
20.03.2009
Zmìna názvu GPS v systému ECC - MP
FAK
209100349
S00JP00G8K7T
62958267
3048982/0800
6509
ECS Invention spol. s r.o
105600061/0300
01.03.2009
0,00
07.03.2009
3 918,07
3918.07 CZK
-3 918,07
0
06.03.2009
kontrola systému, znovuzapojení majáku a sirény - MP
VYZ
209100350
S00JP00G8K9J
25102648
4012
ITC Travel & Conference
24.02.2009
24.02.2009
FAK
209100351
S00JP00G8JON
25578570
2009010
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
01.03.2009
09.03.2009
3048982/0800
1408888319/0800
0,00
6 603,00
15600 CZK
0
6603 CZK
-6 603,00
0
11.03.2009
pracovní odìvy , pracovní rukavice - OMZ
FAK
209100352
S00JP00G8JQD
12435988
3048982/0800
2009033
Alois Štìtkáø
1402444389/0800
01.03.2009
0,00
17.03.2009
8 569,00
8569 CZK
-8 569,00
0
17.03.2009
oprava vozidla VW GOLF RZ: ZLL 15-12 - OMZ
FAK
209100353
S00JP00G8K53
25596861
3048982/0800
007809
BOWA, s.r.o.
19-7655600287/0100
25.02.2009
0,00
11.03.2009
17 980,00
17980 CZK
-17 980,00
0
09.03.2009
obálky s doruèenkou - OVS
FAK
209100354
S00JP00G8JD6
64948242
3048982/0800
9001908
UniCredit Bank Czech Repu
443004/2700
01.03.2009
0,00
27.02.2009
345,00
345 CZK
-345,00
0
06.03.2009
celk. èástka disážia za leden 2009 - MP
FAK
209100355
S00JP00G8JR8
45272956
3048982/0800
pojistné aut na leden 2009 - MP
6387980916
246246/5500
Èeská pojiš•ovna a.s.
01.03.2009
0,00
14.03.2009
14 675,00
14675 CZK
-14 675,00
0
09.03.2009
FAK
209100356
S00JP00G8JPI
45272956
3048982/0800
9067388315
Èeská pojiš•ovna a.s.
246246/5500
01.03.2009
0,00
14.03.2009
10 440,00
10440 CZK
-10 440,00
0
11.03.2009
pojistné vozidel a mechanismù za leden 2009 - OMZ
FAK
209100357
S00JP00G8KQ6
012009
3048982/0800
Dorùžka David
51-1546150267/0100
27.02.2009
0,00
27.02.2009
20 000,00
20000 CZK
-20 000,00
0
02.03.2009
Vystoupení kapely David Dorùžka Trio 26.2.2009 v Alternativì - OK
FAK
209100358
S00JP00G8KPB
26253453
3048982/0800
0900071
Dream Plus s.r.o.
27-1926030267/0100
26.02.2009
0,00
12.03.2009
1 526,00
1526 CZK
-1 526,00
0
09.03.2009
Nákup prezenteru (bezdrátový ovladaè aplikace Power Pointu) pro Alternativu - OK
FAK
209100359
S00JP00G8KZX
46994173
3048982/0800
390043
HCM Autoservis s.r.o.
1112607661/0100
01.03.2009
0,00
09.03.2009
12 061,00
12061 CZK
-12 061,00
0
11.03.2009
náhradní díly - OMZ
FAK
209100360
S00JP00G8KX7
47548321
3048982/0800
0920811
AMOS Software,s.r.o.
600006713/0300
23.02.2009
0,00
09.03.2009
7 846,00
7846 CZK
-7 846,00
0
04.03.2009
Programové vybavení - CorelDRAW Graphics Suite X4 - OIS
FAK
209100361
S00JP00G8KVH
25318187
3048982/0800
901329
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
26.02.2009
0,00
08.03.2009
4 610,00
4610 CZK
-4 610,00
0
05.03.2009
Nákup schválených kanceláøských potøeb pro všechna oddìlení OOS.
FAK
209100362
S00JP00G8L36
60721227
3048982/0800
10756456
Ribbon, s.r.o.
377356023/0300
01.03.2009
0,00
05.03.2009
5 331,00
5331 CZK
-5 331,00
0
06.03.2009
pøeinstalování interaktivní tabule na MP Zlín - MP
FAK
209100363
S00JP00G8L7M
46309608
3048982/0800
2009083
Šafáø Pavel
1417848319/0800
01.03.2009
0,00
12.03.2009
9 371,00
9371 CZK
-9 371,00
0
09.03.2009
èerpadlo palivové, filtr .... - MP
FAK
209100364
S00JP00G8L8H
28305795
3048982/0800
20090017
PWS Plus s.r.o.
43-3387140297/0100
01.03.2009
0,00
22.03.2009
42 614,00
42614 CZK
-42 614,00
0
20.03.2009
radiostanice Motorola Mototrbo DM3600 - MP
FAK
209100365
S00JP00G8KUM
13659928
3048982/0800
409
Lekeš Jaroslav
1086918043/0800
04.02.2009
0,00
04.03.2009
8 448,00
8448 CZK
-8 448,00
0
04.03.2009
výroba skøíòových polic 4 ks a zrcadlového rámu 1 ks, v rámci stìhování oddìlení - OCRVaVV
FAK
209100366
S00JP00G8LB2
26576252
3048982/0800
90018
Kam po Èesku o.s.
3870726001/5500
01.03.2009
0,00
07.03.2009
300,00
300 CZK
-300,00
0
09.03.2009
stojan na magazíny Kam po Èesku a Travel EYE (po dobu prezentace èasopisu - doba omezená, kratší než jeden rok) - OCRVaVV
FAK
209200932
S00JP00G8JGR
40991369
3048982/0800
90185
1048641661/0100
Machová Anežka
20.02.2009
0,00
08.03.2009
43 795,00
43795 CZK
-43 795,00
0
03.03.2009
kanceláøské potøeby - OVS
FAK
209200897
S00JP00G8HYN
48117820
3048982/0800
1082011451
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13149111/0100
19.02.2009
0,00
22.03.2009
523,60
523.6 CZK
-523,60
0
19.03.2009
Oprava kopírky Aficio 1018D Ricoh, oddìlení personální a vzdìlávání (p. Rùžièková)
FAK
209100369
S00JP00G8KWC
63490901
3048982/0800
290100020
BLAPIC s.r.o.
187570467/0300
01.03.2009
0,00
10.03.2009
1 845,00
1845 CZK
-1 845,00
0
09.03.2009
èištìní ležaté kanalizace tlakovým vozem - Zarámí 4421 - OVS
FAK
209100370
S00JP00G8L0L
26914051
3048982/0800
20090576
CAIS s.r.o.
86-2248610207/0100
01.03.2009
0,00
04.03.2009
2 185,00
2185 CZK
-2 185,00
0
16.03.2009
oprava závory ve vjezdu do dvora objektu Bartošova è. 15 - OVS
FAK
209100371
S00JP00G8L5W
26309581
3048982/0800
20090065
ERISERV, spol. s r.o.
27-7495280287/0100
01.03.2009
0,00
11.03.2009
21598.5 CZK
21 598,50
-21 598,50
0
09.03.2009
oprava TÚ - zmìna tarifikace a úprava SW pro elektr. kontrolu tarifikace TÚ - OVS
FAK
209100372
S00JP00G8MG6
13692747
3048982/0800
29200131
WASTEX spol.s.r.o.
217140661/0100
01.03.2009
0,00
12.03.2009
4 555,30
4555.3 CZK
-4 555,30
0
09.03.2009
papírenské zboží - OVS
FAK
209100373
S00JP00G8LA7
26907241
3048982/0800
09500036
CENTROPROJEKT a.s.
20604661/0100
01.02.2009
0,00
27.02.2009
298 690,00
298690 CZK
-298 690,00
0
05.03.2009
odbahnìní Kudlovské nádrže ve Zlínì - realizaèní dokumentace - OŽPaZ
FAK
209100374
S00JP00G8LRU
10573321
3048982/0800
0902171
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
379737743/0300
01.03.2009
0,00
13.03.2009
1 547,00
1547 CZK
-1 547,00
0
09.03.2009
kontrola zaøízení EZS za 02/2009 - OŠZMaTV
FAK
209100375
S00JP00G8LKT
18757731
3048982/0800
290043
TREXIM VT, s.r.o.
1030249661/0100
26.02.2009
0,00
08.03.2009
3 815,00
3815 CZK
-3 815,00
0
09.03.2009
tonery, Rehab. stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
FAK
209100376
S00JP00G8LEN
71008012
3048982/0800
300008
Základní škola Zlín
1422461389/0800
01.05.2009
0,00
26.03.2009
400,00
400 CZK
-400,00
0
29.05.2009
služby spojené s pøípravou místnosti pro úèely veøejného setkání Rady mìsta Zlína s obèany dne 23.2.2009 - OKP
objednávka è. 1000 09 0014
zapisovatelka z jednání ing. Balková
KaMÈ Kamenná
FAK
209100377
S00JP00G8LGD
14655560
3048982/0800
7
Petr Sedláø - truhláøství
263446661/0100
01.03.2009
0,00
28.03.2009
15 710,00
15710 CZK
-15 710,00
0
27.03.2009
zhotovení knihovny do Zlínského klubu seniorù u Majáku - OSV
FAK
209100378
S00JP00G8LH8
14655560
3048982/0800
9
Petr Sedláø - truhláøství
263446661/0100
kanceláøský stùl do prostor Charity v budovì Dùm s chránìnými byty Zlín-Malenovice - ORIA
01.03.2009
0,00
28.03.2009
16 660,00
16660 CZK
-16 660,00
0
27.03.2009
FAK
209100379
S00JP00G8LI3
25592939
3048982/0800
090112
J.D.Production, s.r.o.
203874963/0300
01.03.2009
0,00
10.03.2009
112 455,00
112455 CZK
-112 455,00
0
10.03.2009
za pøímý pøenos ze ZMZ dne 5. 2. 2009, za výrobu a vysílání poøadù TV Zlínsko za únor 09, za archivaci a kontrolu vysílání TV Zlínsko za únor 09
FAK
209100380
S00JP00G8MH1
46994173
3048982/0800
390048
HCM Autoservis s.r.o.
1112607661/0100
01.03.2009
0,00
09.03.2009
11 765,00
11765 CZK
-11 765,00
0
11.03.2009
náhradní díly - OMZ
FAK
209100381
S00JP00G8LJY
26227061
3048982/0800
2090269
BCServis CZ s.r.o.
86-2021060247/0100
01.03.2009
0,00
11.03.2009
15 525,00
15525 CZK
-15 525,00
0
19.03.2009
náøadí, pracovní rukavice, bruska, pilka - OMZ
FAK
209100382
S00JP00G8LFI
60345136
3048982/0800
209
Cepek Marcel
381095313/0300
01.04.2009
0,00
26.03.2009
10 000,00
10000 CZK
-10 000,00
0
08.04.2009
zpracování prezentace na nosièích DVD - OD
FAK
209100383
S00JP00G8MEG
92342009
3048982/0800
Kadlec Jaroslav
178881298/0600
01.03.2009
0,00
10.03.2009
2 460,00
2460 CZK
-2 460,00
0
16.03.2009
vypracování znaleckého posudku - OD-urèení výše škod-odnìtí èásti lesa
FAK
209100384
S00JP00G8MDL
26271044
3048982/0800
905000011
GB-geodezie,spol.s r.o.
39050005/2700
01.03.2009
0,00
20.03.2009
5 950,00
5950 CZK
-5 950,00
0
27.03.2009
geometrický plán na oddìlení pozemku è. 280 k.ú. Lužkovice - OD
FAK
209100385
S00JP00G8MCQ
18816495
3048982/0800
060209
Ing.Aleš Janásek
168761452/0300
01.03.2009
0,00
24.03.2009
2 500,00
2500 CZK
-2 500,00
0
27.03.2009
vypracování znaleckých posudkù - OD
FAK
209100386
S00JP00G8MFB
73667803
3048982/0800
20090074
Píšová Martina
195788300/0300
23.02.2009
0,00
23.02.2009
1 950,00
1950 CZK
-1 950,00
0
17.03.2009
ubytování, stravné, Ing. Mikeska Jan - OD
VYP
209100387
S00JP00G8MMC
25620991
3048982/0800
9047110699
MOUNTFIELD a.s.
250982/0800
17.02.2009
2 104,00
17.03.2009
0,00
8416 CZK
2 104,00
0
24.02.2009
vyúètování nákupu pracovních odìvù - OMZ
FAK
209100388
S00JP00G8MN7
66224349
3048982/0800
200910
JUDr.Eva Køivánková
1544670277/0100
01.03.2009
0,00
20.03.2009
17 850,00
17850 CZK
-17 850,00
0
18.03.2009
právní služby za 02/2009 - OMZ
FAK
209100389
S00JP00G8N4N
46345060
3048982/0800
910082
INSTALACE plus, spol. s r
2001749661/0100
01.03.2009
0,00
10.03.2009
25 566,00
25566 CZK
-25 566,00
0
09.03.2009
oprava ústøedního vytápìní v budovì MMZ, ul. Zarámí 4421 - OVS
FAK
209100390
S00JP00G8N5I
65364571
3048982/0800
29055
167474187/0300
výmìna vložek a klíèù v budovì MMZ ul. Zarámí 4421 - OVS
Kašpárek Libor
01.03.2009
0,00
13.03.2009
13 608,00
13608 CZK
-13 608,00
0
09.03.2009
FAK
209100391
S00JP00G8MWY
47675934
3048982/0800
1409020380
MARTEK MEDICAL a.s.
01.03.2009
19-5772640297/0100
0,00
11.03.2009
1 806,12
1806.12 CZK
-1 806,12
0
09.03.2009
Desprej, Desam, Septoderm - MP
FAK
209100392
S00JP00G8MXT
26245833
3048982/0800
2009017
EXTRA AGENCY s.r.o.
01.03.2009
1409610319/0800
0,00
13.03.2009
5 222,91
5222.91 CZK
-5 222,91
0
11.03.2009
trièka - MP
FAK
209100393
S00JP00G8N3S
13082183
3048982/0800
2009053
Petr Straka
01.03.2009
1412247389/0800
0,00
26.03.2009
1 142,00
1142 CZK
-1 142,00
0
27.03.2009
kontrola komínù a kouøovodù, ZUŠ Harmonie - OŠZMaTV
FAK
209100394
S00JP00G8N6D
70268282
3048982/0800
029014
Gahurová Miroslava
01.03.2009
86-2257470277/0100
0,00
26.03.2009
3 105,90
3105.9 CZK
-3 105,90
0
02.04.2009
razítka - OD
FAZ
209100395
S00JP00G8NM5
25399471
3048982/0800
109268
Ostravské výstavy,a.s.
01.03.2009
373703833/0300
0,00
11.03.2009
2 618,00
2618 CZK
-2 618,00
0
10.03.2009
záloha za úèast na výstavì Dovolená a region 2009 (závaznou pøíhlášku vystavila Centrála cestovního ruchu Východní Moravy o. p. s.) OCRVaVV
FAK
209100396
S00JP00G8N78
63478684
3048982/0800
2009025
CICERO PLUS spol. s r.o.
01.03.2009
19-4963080267/0100
0,00
16.03.2009
7 140,00
7140 CZK
-7 140,00
0
02.04.2009
zhotovení vizitek dle rozpisu - OCRVaVV (500 ks), ORIA (700 ks), OK (100 ks), OKP (400), SÚ (500), OKaVA (400), OKØaO (100 ks), OE (700 ks), OIS (200 ks), OŽPaZ (2000 ks), OSM (400 ks)
FAK
209100397
S00JP00G8NAT
26936186
3048982/0800
090750
MNO-Polášek,s.r.o.
01.03.2009
35-3654260227/0100
0,00
29.03.2009
4 681,00
4681 CZK
-4 681,00
0
27.03.2009
barvy, štìtce, øedidlo - na høištì - OMZ
FAK
209100398
S00JP00G8N9Y
46994173
3048982/0800
190083
HCM Autoservis s.r.o.
01.03.2009
1112607661/0100
0,00
09.03.2009
19710.6 CZK
19 710,60
-19 710,60
0
11.03.2009
oprava a údržba vozidla Multicar M25, SPZ 1Z7 1431 a ZLA 15-62 - OMZ
FAK
209100399
S00JP00G8NCJ
47114983
3048982/0800
5133588483
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
01.03.2009
133790245/0300
0,00
17.03.2009
380,00
380 CZK
-380,00
0
10.03.2009
QCA - pro ovìøení el. podpisu zamìstnance - OIS
FAK
209100400
S00JP00G8N83
13658476
3048982/0800
2009298
Roman Hvìzda
02.03.2009
196642661/0100
0,00
02.03.2009
33 320,00
33320 CZK
-33 320,00
0
09.03.2009
zhotovení odlitku "Cena mìsta Zlína 2008" - OKP
dar pro nositele CMZ za rok 2008 - ZMZ
vìcná správnost: Bc. Steinerová
FAK
209100401
S00JP00G8NBO
25565656
3048982/0800
SP - 26.2.09, prac. jednání, Moravská asociace podnikatelek
na pozvání paní primátorky
obìdy v Zámecké restauraci - OKP
2421585
3049002/0800
MADELORD, s.r.o.
01.06.2009
A
0,00
12.03.2009
2 447,00
2447 CZK
-2 447,00
0
15.06.2009
VYZ
209100402
S00JP00G8NXM
25354671
635903425
ANAG spol.s.r.o.
20.01.2009
19.03.2009
804 CZK
0
FAK
209100403
S00JP00G8NDE
47114983
5133588276
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
01.03.2009
17.03.2009
303.8 CZK
0
3048982/0800
133790245/0300
0,00
303,80
-303,80
11.03.2009
VCA - komerèní certifikáty pro zamìstnance- OIS
FAK
209100404
S00JP00G8NPQ
42340802
3048982/0800
910005
KKS, spol. s r.o.
1403990349/0800
01.03.2009
0,00
01.04.2009
1 495 826,00
1495826 CZK
-1 495 826,00
0
30.03.2009
stavební práce na akci Prùmyslová zóna Zlín - východ, prodloužení komunikace - II. etapa - ORIA
FAK
209100405
S00JP00G8NOV
63113074
3048982/0800
2152
Svaz mìst a obcí ÈR
19-9221540247/0100
01.03.2009
0,00
30.04.2009
150 518,80
150518.8 CZK
-150 518,80
0
25.03.2009
èlenský pøíspìvek SMO ÈR na rok 2009
FAK
209100406
S00JP00G8NQL
60201118
3048982/0800
09101756
CADENZA s.r.o.
104601011/0100
01.03.2009
0,00
10.03.2009
2 851,00
2851 CZK
-2 851,00
0
09.03.2009
pracovní kalhoty, Jesle, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
FAK
209100407
S00JP00G8NSB
13082183
3048982/0800
2009049
Petr Straka
1412247389/0800
01.03.2009
0,00
22.03.2009
4 463,00
4463 CZK
-4 463,00
0
20.03.2009
revize komínù a kouøovodù, Rehab. stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
FAK
209100408
S00JP00G8NT6
60710098
3048982/0800
297100204
DOMOSA Zlín, s.r.o.
86-2037490217/0100
02.03.2009
0,00
16.03.2009
4 915,00
4915 CZK
-4 915,00
0
11.03.2009
toaletní potøeby, Rehab. stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
FAK
209100409
S00JP00G8NVW
00128198
3048982/0800
290053
Støední odborná škola Otr
1037921/0100
01.03.2009
0,00
10.03.2009
85 000,00
85000 CZK
-85 000,00
0
10.03.2009
pohoštìní 12.2.2009 - OŠZMaTV
FAK
209100410
S00JP00G8O1V
71464794
128661/0100
209017
Mgr.Bc.Michal Bøezovják
43-842540257/0100
01.03.2009
0,00
01.04.2009
15 000,00
15000 CZK
-15 000,00
0
01.04.2009
odmìna za právní služby pro odbor stavební dle smlouvy za únor 2009 - OS
FAK
209100411
S00JP00G8O2Q
71465456
128661/0100
2009015
JUDr.Radek Židlík,advokát
1085131193/0800
02.03.2009
0,00
01.04.2009
13 875,00
13875 CZK
-13 875,00
0
01.04.2009
odmìna za právní služby pro odbor stavební dle smlouvy za únor 2009 - OS
FAK
209200833
S00JP00G8G5V
13659928
3048982/0800
109
Lekeš Jaroslav
1086918043/0800
04.02.2009
0,00
04.03.2009
32 840,00
32840 CZK
-32 840,00
0
04.03.2009
za výrobu 2 ks pracovních stolù a opravu skøíní (v rámci stìhování oddìlení), cena za 1 ks stolu èiní 11.517,50 Kè - OCRVaVV
FAK
209100413
S00JP00G8OWK
62866753
3048982/0800
2009003
Martin Blanaø
166682689/0600
10.02.2009
0,00
28.02.2009
97 658,00
97658 CZK
-97 658,00
0
05.03.2009
vymìna el. rozvodù v soc. zaøízení v rámci akce "Oprava soc. zaøízení 16. ZŠ"- ORIA
FAK
209100414
S00JP00G8OMY
60730153
3048982/0800
9700235
31338661/0100
Dopravní spoleènost Zlín-
01.03.2009
0,00
06.04.2009
5 640,00
5640 CZK
-5 640,00
0
03.04.2009
celoroèní kupon MHD - OVS
FAK
209100415
S00JP00G8OOO
60709677
3048982/0800
290032
MNO spol. s r.o.
1400599379/0800
01.03.2009
0,00
16.03.2009
99258.7 CZK
99 258,70
-99 258,70
0
19.03.2009
malíøské a natìraèské práce- OVS
FAK
209100416
S00JP00G8OL3
25533673
3048982/0800
13090924
TC servis, s.r.o.
2086315001/5500
01.03.2009
0,00
01.04.2009
1 072,00
1072 CZK
-1 072,00
0
30.03.2009
pøipojení k internetu na 02/2009 - OŠZMaTV
FAK
209100417
S00JP00G8PAF
47903783
3048982/0800
2009700385
Gordic spol. s r.o.
19-4645660207/0100
01.03.2009
0,00
13.03.2009
10043.6 CZK
10 043,60
-10 043,60
0
10.03.2009
UCR - úèetnictví a rozpoèet, softwarové operátor. práce - OŠZMaTV
FAK
209100418
S00JP00G8OK8
42339626
3048982/0800
221004
TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o
234579/5400
01.03.2009
0,00
12.03.2009
161 581,00
161581 CZK
-161 581,00
0
10.03.2009
tisk Magazínu Zlín è. 3/2009 + litografie - 34.100 ks, na základì smlouvy s tiskárnou, kopie smlouvy je pøiložena u faktury è. 910253 ze dne 21.1.2009, likvid. záznam è. 208108987 OCRVaVV
FAK
209100419
S00JP00G8O9R
00252341
3048982/0800
9036
FRANCOUZ s.r.o.
624044028/5500
01.03.2009
0,00
13.03.2009
60397.3 CZK
60 397,30
-60 397,30
0
16.03.2009
rolák MP - MP
FAK
209100420
S00JP00G8O8W
26298911
3048982/0800
200910117
PROTIRE servis s.r.o.
1034501115/5500
03.03.2009
0,00
23.03.2009
1 648,00
1648 CZK
-1 648,00
0
18.03.2009
výmìna pneu 2Z4 3005 - MP
FAK
209100421
S00JP00G8O71
49613791
3048982/0800
19200074
XENA Praha s.r.o.
160999407/0600
02.03.2009
0,00
16.03.2009
4 403,00
4403 CZK
-4 403,00
0
16.03.2009
bunda èerná - MP
FAK
209100422
S00JP00G8OBH
25322478
3048982/0800
2903816
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
01.03.2009
0,00
12.03.2009
439,00
439 CZK
-439,00
0
11.03.2009
Internet ADSL Limit 2048/128 za 02/2009 - OSV
FAZ
209100423
S00JP00G8OGS
45245681
3048982/0800
2109211059
VERLAG DASHOFER spol.s r.
3078683001/2700
01.03.2009
0,00
12.03.2009
1 510,00
1510 CZK
-1 510,00
0
09.03.2009
záloha na Správní øád v praxi, únor 2009 - OP
FAZ
209100424
S00JP00G8OHN
45245681
3048982/0800
2109211060
VERLAG DASHOFER spol.s r.
3078683001/2700
01.03.2009
0,00
12.03.2009
1 510,00
1510 CZK
-1 510,00
0
09.03.2009
záloha na Správní øád v praxi, únor 2009 - OP
FAK
209100425
S00JP00G8OII
60711086
3048982/0800
19070178
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.03.2009
0,00
30.03.2009
5 615,61
5615.61 CZK
-5 615,61
0
27.03.2009
odstranìní odpadu na skládce Suchý dùl- OMZ
FAK
209100426
S00JP00G8ONT
60730153
3048982/0800
9700233
31338661/0100
Dopravní spoleènost Zlín-
01.03.2009
0,00
06.04.2009
2 940,00
2940 CZK
-2 940,00
0
02.04.2009
celoroèní kupon na MHD, pásmo AB - ORIA
FAK
209100427
S00JP00G8OFX
40942031
3048982/0800
910653
Epos spol.s r.o.
379901793/0300
03.03.2009
0,00
17.03.2009
2 308,00
2308 CZK
-2 308,00
0
11.03.2009
Kalkulaèka s tiskem, kancel. materiál (plán. mapa, samolepící etikety) - OIS
FAK
209100428
S00JP00G8OS4
25322478
3048982/0800
2903821
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
01.03.2009
0,00
12.03.2009
31 154,00
31154 CZK
-31 154,00
0
10.03.2009
Internet PremiumFibre za 02/2009 - OIS
FAK
209100429
S00JP00G8OR9
25322478
3048982/0800
2903818
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
28.02.2009
0,00
12.03.2009
558,00
558 CZK
-558
0,00
Internet za 02/2009 - OKØ
FAK
209100430
S00JP00G8OTZ
25322478
3048982/0800
2903819
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
01.03.2009
0,00
12.03.2009
10 788,00
10788 CZK
-10 788,00
0
11.03.2009
Internet 2/09, 25 x kan. MÈ
Internet ADSL Limit 2048/128 za 02/2009 - OKP
rámcová smlouva OIS, OVS
FAK
209100431
S00JP00G8OUU
49972375
3048982/0800
40027
ZLÍNSAT spol. s r.o.
1400539309/0800
01.03.2009
0,00
16.03.2009
8 371,00
8371 CZK
-8 371,00
0
17.03.2009
za služby 27.2. - 28.2 .2009 - (ubytování, strava, pronájem salonku - semináø pracovníkù OSM - bytové odd.)
FAK
209100432
S00JP00G8OJD
26128233
3048982/0800
1080749
RENTEL, a.s.
240825001/5500
02.03.2009
0,00
16.03.2009
1 190,00
1190 CZK
-1 190,00
0
11.03.2009
Zpøístupnìní elearningového kurzu "Vstupní vzdìlávání" - A. Fusková, B. Tròáèková
FAK
209100433
S00JP00G8PBA
10572694
3048982/0800
1222009
Lubomír Sýkora - PROST Zl
4080003663/6800
01.03.2009
0,00
15.03.2009
34 510,00
34510 CZK
-34 510,00
0
16.03.2009
vypracování projekt. dokumentace pro rekonstrukci místnosti è. 110-115 v budovì MMZ, nám. Míru 12 - OVS
FAK
209100434
S00JP00G8P8P
45272956
3048982/0800
6387980916
Èeská pojiš•ovna a.s.
246246/5500
01.03.2009
0,00
20.03.2009
8 139,00
8139 CZK
-8 139,00
0
17.03.2009
pojištìní vozidel za 02/2009 - MP
FAK
209100435
S00JP00G8P9K
45272956
3048982/0800
9067388315
Èeská pojiš•ovna a.s.
246246/5500
01.03.2009
0,00
20.03.2009
13 969,00
13969 CZK
-13 969,00
0
31.03.2009
pojištìní vozidel za 02/2009 - OMZ
FAK
209100436
S00JP00G8PGL
47913797
3048982/0800
2091200236
KILI,s.r.o.
1348352319/0800
01.04.2009
0,00
22.03.2009
99 108,00
99108 CZK
-99 108,00
0
08.04.2009
pøekližka "Bøíza - vodovzdorná, protiskluzná - OMZ
FAK
209201065
S00JP00G8PD0
42340462
3048982/0800
servisní zásah è. 016/09, oprava klimatizace - OIS
1081200128
1137644661/0100
Impromat Klima spol. s r.
01.03.2009
0,00
16.03.2009
624,80
624.8 CZK
-624,80
0
11.03.2009
FAK
209100438
S00JP00G8PZY
60794062
3048982/0800
9000579
RETIGO s.r.o.
9532240217/0100
01.03.2009
0,00
17.03.2009
3 791,34
3791.34 CZK
-3 791,34
0
11.03.2009
servis konvektomatu, Rehab. stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
FAK
209100439
S00JP00G8Q0M
26899574
3048982/0800
20090130
Apodis s.r.o.
86-2220550257/0100
01.03.2009
0,00
13.03.2009
4 046,00
4046 CZK
-4 046,00
0
09.03.2009
odstranìní a pøeprava odpadu, Jesle, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
FAK
209100440
S00JP00G8Q1H
46975772
3048982/0800
2901018
KLMN spol. s r.o.
5004069008/2600
01.03.2009
0,00
03.04.2009
51 944,00
51944 CZK
-51 944,00
0
01.04.2009
rekonstrukce vzduchotechniky pro stavbu "Mateøská škola Milíèova - rekonstrukce kuchynì" - ORIA
FAK
209100441
S00JP00G8Q2C
65814533
3048982/0800
06189209
Kropáè František
5621670237/0100
01.03.2009
0,00
28.02.2009
14 265,00
14265 CZK
-14 265,00
0
16.03.2009
vypracování znaleckého posudku - ODFAK
209100442
S00JP00G8Q37
40114317
3048982/0800
20090142
Skopec František
96575/0300
02.03.2009
0,00
16.03.2009
300,00
300 CZK
-300,00
0
18.03.2009
za parkovací kartu na veletrhu CR Infotour a Cykloturistika 13. - 14. 3.2009 Aldis Hradec Králové - OCRVaVV
FAK
209100443
S00JP00G8Q42
25322478
3048982/0800
2903820
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
01.03.2009
0,00
12.03.2009
772,00
772 CZK
-772,00
0
11.03.2009
Internet za 02/2009 - OMZ
FAK
209100444
S00JP00G8Q5X
25318187
3048982/0800
901461
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
03.03.2009
0,00
13.03.2009
883,00
883 CZK
-883,00
0
19.03.2009
desky A4 PVC - 35 ks, pro odd. úètárny
FAK
209100445
S00JP00G8Q6S
60730153
3048982/0800
9700231
Dopravní spoleènost Zlín-
31338661/0100
01.03.2009
0,00
06.04.2009
2 480,00
2480 CZK
-2 480,00
0
03.04.2009
Pøenostná roèní jízdenka MHD (pásmo A) na r. 2009 pro Odbor obèansko-správní.
FAK
209100446
S00JP00G8PUN
47901519
3048982/0800
2900175
Pohøebnictví Zlín,spol.s
1114805661/0100
01.03.2009
0,00
02.05.2009
5 000,00
5000 CZK
-5 000,00
0
11.03.2009
služby spojené s pohøbem p. Rostislava Zatloukala - OSV
FAK
209100447
S00JP00G8PSX
27756939
3048982/0800
20900009
Energo Trading Zlín a.s.
3994075001/5500
01.03.2009
0,00
11.03.2009
99 703,00
99703 CZK
-99 703,00
0
19.03.2009
oprava èerpadla ve výmìník. stanici v budovì MMZ, nám. Míru 12 - OVS
FAK
209100448
S00JP00G8QA8
61722995
3048982/0800
22009
Tomáš Pavlíèek
379464183/0300
05.03.2009
0,00
19.03.2009
7 173,00
7173 CZK
-7 173,00
0
17.03.2009
malíøské práce, Jesle, Budovatelská 4820, Zlín - OŠZMaTV
FAK
209100449
S00JP00G8QB3
45478821
3048982/0800
èistící prostøedky - OŠZMaTV
20901345
8010-403056383/0300
NOVAK S TANN s.r.o.
03.03.2009
0,00
17.03.2009
2 970,00
2970 CZK
-2 970,00
0
11.03.2009
FAK
209100450
S00JP00G8QCY
60701552
3048982/0800
29134
SOPHICS,spol. s r.o.
379059823/0300
01.03.2009
0,00
02.04.2009
1 500,00
1500 CZK
-1 500,00
0
01.04.2009
internetové služby za 02/2009 - MP
FAK
209100451
S00JP00G8OAM
71876812
3048982/0800
200903
Marek Ostrèilík
19-8036350287/0100
03.03.2009
0,00
03.04.2009
2 689,00
2689 CZK
-2 689,00
0
31.03.2009
granule pro psy - MP
FAK
209100452
S00JP00G8PTS
25139096
3048982/0800
1090243
BATERIA SLANÝ CZ,s.r.o.
19-6709870297/0100
02.03.2009
0,00
01.04.2009
18659.2 CZK
18 659,20
-18 659,20
0
01.04.2009
svítilna LED - MP
FAK
209201030
S00JP00G8NHU
25081152
3048982/0800
19009564
ROSANA, spol. s r.o.
110190896/0300
01.03.2009
0,00
13.03.2009
3 675,00
3675 CZK
-3 675,00
0
16.03.2009
Rosana, pøírodní pramenitá voda - OVS
FAK
209100454
S00JP00G8QEO
75697181
3048982/0800
09000027
Zavøel Petr
35-3642640257/0100
01.03.2009
0,00
15.03.2009
5 855,00
5855 CZK
-5 855,00
0
11.03.2009
revize el. spotøebièù - OŽPaZ
FAK
209100455
S00JP00G8QFJ
60711086
3048982/0800
19040117
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.03.2009
0,00
16.03.2009
4861.15 CZK
4 861,15
-4 861,15
16.03.2009
1744900.8 CZK
0
26.03.2009
sbìr, svoz a využití - BRKO za mìsíc únor 2009 - OŽPaZ
FAK
209100456
S00JP00G8QGE
60711086
3048982/0800
19040116
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.03.2009
0,00
1 744 900,80
-1 744 900,80
0
25.03.2009
odstranìní SKO za mìsíc únor 2009 - OŽPaZ
FAK
209100457
S00JP00G8QH9
46286225
3048982/0800
2009002
Jiøí Šilhavík a spol.
1014500529/5500
01.03.2009
0,00
28.03.2009
59 000,00
59000 CZK
-59 000,00
0
30.03.2009
za provedenou dílèí investorskou èinnost na akci "Køizovatka Antonínova" ve Zlínì - OD
FAK
209100458
S00JP00G8QI4
60747218
3048982/0800
29150514
ANC FOD,s.r.o.
160405381/0600
01.03.2009
0,00
09.03.2009
7 184,00
7184 CZK
-7 184,00
0
19.03.2009
olej, mazadla - OMZ
FAK
209100459
S00JP00G8QJZ
64506002
3048982/0800
20091070
ALITRON CZ, s.r.o.
1545680207/0100
01.03.2009
0,00
08.03.2009
4 476,70
4476.7 CZK
-4 476,70
0
19.03.2009
motorová nafta - OMZ
FAK
209100460
S00JP00G88QI
27770338
3048982/0800
2009018/VZ
Kariérový a personální se
35-7130000297/0100
01.03.2009
0,00
28.02.2009
17 850,00
17850 CZK
-17 850,00
0
10.03.2009
Úhrada za služby školení - tvorba, ,organizace a vedení vzdìl.programu " Jednání s problémovými klienty na úøadì " dne 27.-28.2.2009 pro oddìlení bytové v poètu 7 zamìstnancù, hotel Láznì Kostelec
FAK
209100461
S00JP00G8QKU
72117010
3048982/0800
09000119
51-8848950237/0100
za spedici materiálù na veletrh BIT Miláno 2009, OCR,VaVV
Hruška Zdenìk
03.03.2009
0,00
02.04.2009
2 380,00
2380 CZK
-2 380,00
0
25.03.2009
FAK
209100462
S00JP00G88S8
13659537
2009004
3048982/0800
Stanislav Manïák
1408002389/0800
oprava stávající elektroinstalace na hasièské zbrojnici na Kleèùvce
FAK
209100463
S00JP00G88T3
40764788
VYP
209100464
-
S00JP00G88UY
25620991
01.03.2009
0,00
S00JP00G88VT
-
-25 228,00
0
01.04.2009
20.03.2009
517,13
517.13 CZK
-517,13
0
19.03.2009
04.03.2009
421,00
09.03.2009
0,00
2209 CZK
421,00
0
09.04.2009
OMZ
60730153
S00JP00G88WO
MOUNTFIELD a.s.
250982/0800
9700242
Dopravní spoleènost Zlín-
31338661/0100
výlep plakátù -Veøejné setkání s obèany Lazy a Lesní ètvr•
vìcná správnost: L. Balková
209100466
Messer Technogas s.r.o.
09099960583
3048982/0800
FAK
25 228,00
25228 CZK
OKØ
1000448002/3500
vyúètování zál.faktury na nákup prac.odìvù
209100465
04.04.2009
OMZ
3048982/0800
FAK
0,00
-
6960050216
3048982/0800
nájemné - láhev Messer
01.03.2009
-
40942031
0,00
07.04.2009
243,00
243 CZK
-243,00
0
03.04.2009
OKP
910708
3048982/0800
01.03.2009
Epos spol.s r.o.
379901793/0300
06.03.2009
0,00
17.03.2009
3 459,00
3459 CZK
-3 459,00
0
16.03.2009
kanceláøské potøeby - OS
FAK
209100467
S00JP00G88XJ
25334255
29300053
3048982/0800
1547640217/0100
oprava podlahových krytin v budovì MMZ Zlín
FAK
209100468
S00JP00G88YE
64942503
3048982/0800
kanceláøské potøeby
FAK
209100469
-
FRANC spol.s r.o.
2900041048
85387 CZK
85 387,00
-85 387,00
14.03.2009
22746.61 CZK
22 746,61
-22 746,61
0
16.03.2009
OFFICE DEPOT s.r.o.
04.03.2009
0,00
0
16.03.2009
OVS
S00JP00G88Z9
71585214
5/2009
Sáha Alois
35-4311780217/0100
za provedení telekomunikaèních prací a služeb pro SMZ za 01,02/2009
209100470
0,00
14.03.2009
OVS
805322007/2700
3048982/0800
FAK
01.03.2009
S00JP00G890X
26223210
3048982/0800
29006
06.03.2009
0,00
-
05.04.2009
13 070,00
13070 CZK
-13 070,00
0
03.04.2009
OVS
TyfloCentrum Brno, o.p.s
2025306339/0800
01.03.2009
0,00
11.03.2009
9 000,00
9000 CZK
-9 000,00
0
16.03.2009
Rozšíøený test pøístupnosti webu www.zlin.eu dle zákona è. 365/2000 Sb. - OIS
FAK
209100471
S00JP00G891S
15049248
3048982/0800
2900586
GEOVAP, spol. s r.o.
2020870109/2600
za technickou podporu modulù CityWare za mìsíc 02/2009
-
01.03.2009
0,00
04.04.2009
38 080,00
38080 CZK
-38 080,00
0
01.04.2009
OIS
FAK
209100472
S00JP00G892N
46992308
8004050
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
27.02.2009
03.04.2009
21050 CZK
-21050
FAK
209100473
S00JP00G893I
46992308
8004048
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
01.03.2009
03.04.2009
186600 CZK
0
3048982/0800
paušální poplatek za mìsíc únor 2009
DOB
209100474
S00JP00G894D
1113407661/0100
-
45313351
0,00
186 600,00
-186 600,00
01.04.2009
OIS
1940000524
MAFRA, a.s.
01.03.2009
31.03.2009
23.76 CZK
0
3048982/0800
2023230609/2600
dobropisujeme pøedplatné deníku Mladá fronta DNES - 1 ks POSO
FAK
209100475
S00JP00G8958
47678488
128661/0100
23,76
-
0,00
23,76
27.03.2009
OSV
10907759
ABEL-Computer s.r.o.
06.03.2009
1842393319/0800
0,00
20.03.2009
972,30
972.3 CZK
-972,30
0
18.03.2009
renovace toneru do tiskárny HP LJ 1022n (Andrlík) - OS
FAK
209100476
S00JP00G8963
47678488
3048982/0800
renovace toneru
FAK
209100477
-
10907761
ABEL-Computer s.r.o.
06.03.2009
1842393319/0800
0,00
20.03.2009
859,20
859.2 CZK
-859,20
0
18.03.2009
OIS
S00JP00G897Y
51111201
3048982/0800
42/09
Fišer Pavel
01.03.2009
2568014084/2700
za poskytování právních služeb za mìsíc únor 2009
Jan Topiè, Bohuslav Cekota, Jopsef Sedláøm, Petr Dolanský
0,00
01.04.2009
8 925,00
8925 CZK
-8 925,00
0
30.03.2009
OP
FAK
209100478
S00JP00G898T
49970607
9610194513
Jihomoravská plynárenská,
04.03.2009
24.03.2009
4516.45 CZK
-4516.45
FAK
209100479
S00JP00G8A3B
26221071
290100050
Bobík, s.r.o. Josef Tru
04.03.2009
18.03.2009
81171 CZK
0
3048982/0800
35-1325210297/0100
0,00
opravy zákrytù radiátorù,opravy skøíní a jídel.stolù,oprava výdej.okna,opr.èalounìné židle
Jesle,Budovatelská 4820,Zl.
FAK
209100480
S00JP00G8A1L
9/2009
3048982/0800
-
81 171,00
-81 171,00
16.03.2009
OŠZM a TV
Petr František
868159083/0800
01.03.2009
0,00
13.03.2009
179 000,00
179000 CZK
-179 000,00
0
11.03.2009
projektová dokumentace Rekonstrukce vstupního prostoru ZOO Lešná - akce Služebna MP Zlín
v areálu ZOO Lešná - ORIA
FAZ
209100481
S00JP00G8A2G
66604427
3048982/0800
04-09
Petr Chlud
1409891309/0800
Zálohová faktura na organizaèní zajištìní akce 1.Máj 2009 ve Zlínì
FAK
209100482
S00JP00G8QP5
25322478
3048982/0800
FAK
209100483
S00JP00G8A6W
28497333
3048982/0800
209100484
S00JP00G8A7R
28497333
3048982/0800
209100485
S00JP00G8AB7
27704611
3048982/0800
65 000,00
65000 CZK
-65 000,00
0
23.03.2009
01.03.2009
0,00
12.03.2009
439,00
439 CZK
-439,00
0
16.03.2009
OŠZM a TV
1-111/2009
TOMAN,DEVÁTÝ - PARTNEØI
4200111037/6800
-
01.03.2009
0,00
19.03.2009
139 230,00
139230 CZK
-139 230,00
0
19.03.2009
OP
1-110/2009
TOMAN,DEVÁTÝ - PARTNEØI
4200111037/6800
vyúètování právních služeb za období od 1.2.2009 do 28.2.2009
Želechovice
FAK
AVONET, s.r.o.
-
24.03.2009
OK
4200140487/6800
vyúètování právních služeb za období od 1.2.2009 do 28.2.2009
Želechovice
FAK
0,00
-
2903817
Internet - ADSL Limit 2048/128/amuzlin - jesle/ za 02/2009
01.03.2009
-
2009002
1419157319/0800
01.03.2009
0,00
19.03.2009
138 873,00
138873 CZK
-138 873,00
0
19.03.2009
OP
KOVAKO s.r.o.
03.03.2009
0,00
02.04.2009
95854.5 CZK
95 854,50
-95 854,50
0
03.04.2009
rekonstrukce rozvodù zdravotechniky v budovì MŠ Milíèova Zlín - Malenovice (rekonstrukce kuchynì) - ORIA
FAK
209100486
S00JP00G8AC2
26226120
3048982/0800
výkon èinnosti koordinátora BOZP
FAK
209100487
920147
ZEKA plus, s.r.o.
86-2022690267/0100
0,00
- Prùmyslová zóna Zlín-východ - prodloužení komunikace II. etapa
S00JP00G8AES
25342410
3048982/0800
01.03.2009
7100208/09
-
STAVOSVIT, a.s.
27-1914310237/0100
20.03.2009
10272.1 CZK
10 272,10
-10 272,10
0
18.03.2009
ORIA
01.03.2009
0,00
29.03.2009
355 227,00
355227 CZK
-355 227,00
0
27.03.2009
za provedené stavební práce na akci " MŠ Milíèova -rekonstrukce kuchynì - objekt rekuperace tepla - ORIA
FAK
209100488
S00JP00G8A9H
46992308
3048982/0800
výpoèetní technika
FAK
209100489
-
8004051
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
1113407661/0100
01.03.2009
0,00
03.04.2009
19 147,00
19147 CZK
-19 147,00
0
02.04.2009
MP
S00JP00G8A8M
60747889
107-128661/0100
20090078
PETAS Petøíksr.o.
1407566369/0800
01.03.2009
0,00
19.03.2009
29 137,00
29137 CZK
-29 137,00
0
18.03.2009
oprava odpadu a èerpadla v rek. chatì èp. 08 na Syrákovì - FKSP
FAK
209100490
S00JP00G8AAC
18157513
3048982/0800
2009005
Šopík Radoslav
2568313084/2700
0,00
za zajištìní plošné inzerce v Magazínu Zlín è.3/2009 , k úhradì 75 % èástky - 19.679,-- Kè FAK
209100491
S00JP00G8ADX
00176150
3048982/0800
4080119537
215810/5400
209201057
S00JP00G8P2J
47678488
3048982/0800
09.03.2009
0,00
10906658
-
31.03.2009
26 238,00
26238 CZK
-26 238,00
0
01.04.2009
OCR, V a VV
Konica Minolta,Business
pravidelná platba za období 03/2009 ,Rehabilitaèní stacionáø,Žlebová 1590,Zl.
FAK
02.03.2009
14.03.2009
595,00
595 CZK
-595,00
0
16.03.2009
OŠZM a TV
ABEL-Computer s.r.o.
1842393319/0800
01.03.2009
0,00
11.03.2009
26828.6 CZK
26 828,60
-26 828,60
0
25.03.2009
Renovace 19 ks tonerù za období 12/2008 - 1/2009:
- 6 ks DELL 1710/6K (Nedbálková, Vachatová, Burešová, Èožíková, Dlabajová, Køùmalová),
- 7 ks DELL 1710/3K (Blechová, Krupilová, Mrlíková, Prokopová, Slováèková, Šafr, Štosková),
- 2 ks HP LJ 1320 (Sam
FAK
209201104
S00JP00G899O
25580922
3048982/0800
2090068
táhlo sytièe,lever,trubka,ochr.pøilba,tlumiè,nástroj kombinovaný
FAZ
209100494
S00JP00G8TE3
60721235
3048982/0800
LARGO CZ, s.r.o.
19-5004290247/0100
-
01.03.2009
0,00
03.04.2009
6 300,00
6300 CZK
-6 300,00
0
01.04.2009
OMZ
9319003
Internet Trading s.r.o.
507454001/5500
01.03.2009
0,00
26.03.2009
44 030,00
44030 CZK
-44 030,00
0
16.03.2009
za reklamní kampaò na internetu - Portál IDOS.cz - IDOS Regiobox v období 1.4.09 - 31.3.2010, OCRVaVV
FAK
209100495
S00JP00G8TFY
13658221
3048982/0800
200902
389149013/0800
bourací a zednické práce ve dvou úklidových komorách -16.ZŠ ,Zlín
FAK
209100496
S00JP00G8TGT
25342410
3048982/0800
Stuchlík Libor
-
7100213/09
1400807369/0800
stavební práce na akci " MŠ Milíèova - rekonstrukce kuchynì - ORIA
01.03.2009
0,00
16.03.2009
88 640,00
88640 CZK
-88 640,00
0
18.03.2009
ORIA
STAVOSVIT, a.s.
10.03.2009
0,00
09.04.2009
48 738,00
48738 CZK
-48 738,00
0
09.04.2009
FAK
209100497
S00JP00G8THO
12435406
200903
3048982/0800
1027147007/2700
oprava kanalizace - proplach a proèištìní v Jaroslavicích, U høištì
FAK
209100498
S00JP00G8TIJ
42623839
3048982/0800
209100499
S00JP00G8TJE
25322478
Avonet - Internet Home F1 za 02/2009
FAK
209100500
-
61405094
S00JP00G8TL4
FAK
209100502
AVONET, s.r.o.
Pavel Boïa-Euro výtahy
-
Integra VD Zlín
S00JP00G8TNU
26219531
691903840
64510492
HP TRONIC-prodejny elektr
200900125
3048982/0800
209100504
S00JP00G8TOP
S00JP00G8TPK
FAK
209100506
FAK
209100507
-
05.03.2009
0,00
MEVATEC s r.o.
2072130217/0100
60711086
12.03.2009
595,00
595 CZK
-595,00
0
19.03.2009
21.03.2009
512,00
512 CZK
-512,00
0
19.03.2009
20.03.2009
7 586,00
7586 CZK
-7 586,00
0
19.03.2009
19.03.2009
4 868,00
4868 CZK
-4 868,00
0
18.03.2009
17.03.2009
4 770,00
4770 CZK
-4 770,00
0
19.03.2009
15.03.2009
42 976,00
42976 CZK
-42 976,00
0
19.03.2009
05.03.2009
0,00
04.04.2009
13 687,00
13687 CZK
-13 687,00
0
01.04.2009
19090010
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.04.2009
0,00
09.04.2009
856,80
856.8 CZK
-856,80
0
08.04.2009
OMZ
S00JP00G8TRA
66604338
úklidové práce za 02/2009 v galerii Alternativa
209100508
20.03.2009
OŽP a Z
290024
3048982/0800
FAK
03.03.2009
0,00
Jan Šimera
2090001818
3048982/0800
vývoz košù - 4 týdny
-1 795,00
0
OŠZM a TV
62742051
-
S00JP00G8TQF
1 795,00
1795 CZK
OŠZM a TV
22737724/0600
-
3048982/0800
odpadkové koše s výøezem
13.03.2009
OŠZM a TV
29018
3048982/0800
209100505
-
ART HOBBY CENTRUM
-
05.03.2009
0,00
5568500297/0100
13685970
za zhotovení nábytku,Kotìrova 4395,Zl.
FAK
05.03.2009
0,00
27-1924470277/0100
výtvarný materiál do výtvarného ateliéru - Kotìrova 4395,Zl.
FAK
18.03.2009
OŠZM a TV
aku vysavaè,sáèky do vysavaèe,varná konvice- Ostrov radosti,Kotìrova 4395,Zl.
209100503
-29 988,00
0
OŠZM a TV
1411661/0100
-
01.03.2009
0,00
290653
3048982/0800
FAK
01.03.2009
0,00
182810062/0300
00030970
S00JP00G8TMZ
03.03.2009
0,00
190201
3048982/0800
nábytek - Jesle,M.Knesla 4056,Zl.
29 988,00
29988 CZK
OŠZM a TV
oprava výtahu -Rehabilitaèní stacionáø,Žlebová 1590,Zl.
209100501
10.03.2009
OŠZM a TV
2904727
3048982/0800
FAK
Václav Zlý
4200140487/6800
-
S00JP00G8TK9
0,00
1183149661/0100
3048982/0800
01.03.2009
- ORIA
9048
vypuštìní topného systému ,napuštìní............, MŠ Kúty ,Zl.
FAK
Rudolf Baïura - Barus
S00JP00G8TS5
-
01.03.2009
0,00
17.03.2009
4 171,05
4171.05 CZK
-4 171,05
0
18.03.2009
OK
44117205
01000002
3048982/0800
sedák,lano,karabiny,èelovka,popruhy,....................
Jenáèek Luboš
4080006290/6800
Nìmec Petr
127641008/0300
-
MP
05.03.2009
0,00
04.04.2009
39 765,00
39765 CZK
-39 765,00
0
02.04.2009
FAK
209100509
S00JP00G8TT0
60715286
290108
3048982/0800
servis MKDS
FAK
209100510
-
CROSS Zlín, s.r.o.
1464360287/0100
S00JP00G8TUV
60715286
290118
3048982/0800
209100511
S00JP00G8TVQ
CROSS Zlín, s.r.o.
1464360287/0100
60711086
FAK
209100512
S00JP00G8TWL
45675562
S00JP00G8TXG
S00JP00G8TZ6
45675562
S00JP00G8U0U
2009007
S00JP00G8TYB
25310852
28473531
FAK
209100517
-
090353
MEGASTRO CZ,s.r.o.
-
01.03.2009
0,00
-52 717,00
0
08.04.2009
09.04.2009
2 124,20
2124.2 CZK
-2 124,20
0
09.04.2009
12.03.2009
3 000,00
3000 CZK
-3 000,00
0
18.03.2009
12.03.2009
7 000,00
7000 CZK
-7 000,00
0
18.03.2009
20.03.2009
16 909,00
16909 CZK
-16 909,00
0
19.03.2009
OŠZM a TV
9182000029
IDEAL TRADE spol. s r.o.
-
11.03.2009
0,00
21.03.2009
6 990,00
6990 CZK
-6 990,00
0
18.03.2009
OŠZM a TV
121907285
Business Media CZ,s.r.o.
1277795138/2700
S00JP00G8U1P
25322478
3048982/0800
209100518
52 717,00
52717 CZK
01.03.2009
0,00
11.03.2009
474,00
474 CZK
-474,00
0
16.03.2009
ÚHA
Internet - ADSL Limit 2048/128 za 02/2009
FAK
01.03.2009
0,00
183858754/0300
3048982/0800
záloha na titul " Stavba "
Husovský Jiøí
184813662/0300
3048982/0800
209100516
08.04.2009
OD
pohovka CAMPUS P - 1005 krémová ,Kotìrova 4395,Zl.
FAZ
20.03.2009
OD
-
26259630
01.03.2009
0,00
1401502399/0800
oprava el.sporáku ALBA -Jesle,Budovatelská 4820,Zl.
209100515
Husovský Jiøí
-
3048982/0800
FAK
01.04.2009
0,00
1401502399/0800
za vypracování znaleckého posudku.......................
209100514
Technické služby Zlín,s.r
2009008
3048982/0800
FAK
-12 049,00
0
OD
za vypracování znaleckého posudku..................
209100513
12 049,00
12049 CZK
OD
19-8033040267/0100
3048982/0800
FAK
01.04.2009
0,00
-
19090011
3048982/0800
vývoz odpadk.košù
0,00
23.03.2009
MP
mìsíèní servis kamerového systému úsekového mìøení rychlosti
FAK
01.03.2009
S00JP00G8UX9
2903815
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
-
49161784
107-128661/0100
01.03.2009
0,00
12.03.2009
439,00
439 CZK
-439,00
0
18.03.2009
OŠZM a TV
07/2009
Ing.Jindøiška Mužná
1421582349/0800
11.03.2009
0,00
18.03.2009
4 500,00
4500 CZK
-4 500,00
0
18.03.2009
9 ks permanentek na masáže pro zamìstnance SMZ - FKSP
FAK
209100519
S00JP00G8UWE
25779087
107-128661/0100
39028
BRIMEX Sport, s.r.o.
86-2189020257/0100
10.03.2009
0,00
16.03.2009
25 700,00
25700 CZK
-25 700,00
0
18.03.2009
47 ks permanentek na relaxaèní služby pro zamìstnance SMZ - FKSP
FAK
209100520
S00JP00G8UQ8
64949681
3048982/0800
0434040309
19-2235210247/0100
T-Mobile Czech Republic a
01.03.2009
0,00
20.04.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
16.04.2009
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604220470, RNDr.Vašátková Martina - OŽPaZ
na základì smlouvy T-Mobile è. 19000800004 - smlouvy o službách a elektronických komunikacích
FAK
209100521
S00JP00G8UZZ
44124449
22009
Skácelíková Hana
01.03.2009
23.03.2009
24200 CZK
-24200
FAK
209201166
S00JP00G8QX1
44962185
109090366
Vymyslický-Výtahy,spol.s
01.03.2009
23.03.2009
3213 CZK
0
3048982/0800
2644512/0800
za servis výtahu v mìsíci 02/2009,L.Váchy 602
FAK
209201256
S00JP00G8TCD
13692747
29200186
3048982/0800
papírenské zboží
FAK
209100524
-
WASTEX spol.s.r.o.
S00JP00G8VUH
60990155
Valašské Athény o. s.
S00JP00G8VVC
S00JP00G8VW7
45309655
0,00
D.H.S.-spol.s r.o.
S00JP00G8VX2
-
25324730
0,00
S00JP00G8VYX
71007407
390005
FAK
209100529
01.03.2009
0,00
Mateøská škola Zlín
1422438349/0800
-
65827716
3048982/0800
úklid snìhu ze støechy Velkého kina
SOFTIR a.s.
43-897700297/0100
stravovací služby za 02/2009,M.Knesla 4056,Zl.
209100528
20.03.2009
24.03.2009
41 769,00
41769 CZK
-41 769,00
0
17.03.2009
20.03.2009
560,00
560 CZK
-560,00
0
30.03.2009
20.03.2009
70 000,00
70000 CZK
-70 000,00
0
20.03.2009
MP
8919030148
3048982/0800
FAK
01.03.2009
167000504/0600
Servisní zásahy na el.plátnì a na propojovacím komunikaèním kabelu v Alternativì
209100527
-3 213,00
OCR, V a VV
14190109
3048982/0800
FAK
04.03.2009
199207729/0300
smlubní èástku za využití služeb systému "Memhis "
209100526
0,00
200907
3048982/0800
FAK
03.03.2009
217140661/0100
3048982/0800
209100525
3 213,00
OVS
10 knih Slovník nespisouvného jazyka valašského pro prodej v MITS,
FAK
0,00
OVS
20.03.2009
2 538,00
2538 CZK
-2 538,00
0
18.03.2009
OK
01.03.2009
0,00
18.03.2009
13 892,00
13892 CZK
-13 892,00
0
18.03.2009
OŠZM a TV
2009117
Baïura Jiøí
1403413349/0800
01.03.2009
0,00
31.03.2009
17850 CZK
17 850,00
-17 850,00
16.03.2009
68603.5 CZK
68 603,50
-68 603,50
0
27.03.2009
- ORIA
S00JP00G8VZS
26964503
3048982/0800
102009
DKR-instal s.r.o.
196053939/0300
01.03.2009
0,00
0
19.03.2009
oprava rozvodù ZTI v rámci akce oprava soc.zaøízení -16.ZŠ - ORIA
FAK
209100530
S00JP00G8W0G
00559709
3048982/0800
2509000102
GEODIS BRNO, s.r.o.
2031252031/2700
10.03.2009
0,00
24.03.2009
3 570,00
3570 CZK
-3 570,00
0
20.03.2009
Za pøípravu a vydání dat - ortofotomapa pro správní území SMZ - OIS
FAK
209100531
S00JP00G8W1B
46287655
3048982/0800
0910024
Miroslav Lošák
1920743661/0100
13.03.2009
0,00
27.03.2009
7 290,00
7290 CZK
-7 290,00
0
25.03.2009
Chladnièka ZANUSSI ZRB 320l - OS
FAK
209100532
S00JP00G8W26
60710098
3048982/0800
èistící a hygienické potøeby
-
297100249
86-2037490217/0100
OVS
DOMOSA Zlín, s.r.o.
10.03.2009
0,00
24.03.2009
64 738,00
64738 CZK
-64 738,00
0
23.03.2009
FAK
209100533
S00JP00G8W31
46345191
3048982/0800
209100534
-
S00JP00G8W5R
STa DO s.r.o.
00006963
3048982/0800
0,00
209100535
S00JP00G8W4W
90034
Pracovištì ÈSSZ Brno
oprava podlah v objektu M12 + M10
FAK
209100536
49972723
0,00
2800527
26914051
S00JP00G8W7H
60711086
svislé dopravní znaèení za mìsíc 02/2009
209100538
62180916
3048982/0800
za sepis kupních smluv
FAK
209100539
-
FAK
209100540
60711086
FAK
209100541
S00JP00G8WA2
-
217 012,93
217012.93 CZK
-217 012,93
0
19.03.2009
21.03.2009
27 401,00
27401 CZK
-27 401,00
0
19.03.2009
01.04.2009
10.04.2009
39 876,00
39876 CZK
-39 876,00
0
09.04.2009
OKØ
19110002
Technické služby Zlín,s.r
01.03.2009
0,00
24.03.2009
144 576,08
144576.08 CZK
-144 576,08
0
26.03.2009
OD
5/2009
Mgr.Krybusová Eva,advokát
09.03.2009
0,00
26.03.2009
8 600,00
8600 CZK
-8 600,00
0
03.04.2009
19110003
Technické služby Zlín,s.r
01.03.2009
0,00
24.03.2009
51900.07 CZK
51 900,07
-51 900,07
24.03.2009
46975.25 CZK
46 975,25
-46 975,25
0
26.03.2009
19110004
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.03.2009
0,00
0
26.03.2009
OD
S00JP00G8WBX
12217581
3048982/0800
209100542
-
19-8033040267/0100
60711086
za odtah vrakù vozidel ze dne 4.3.2009
FAK
25.03.2009
OD
3048982/0800
oprava výtlukù - AB
19.03.2009
OD
S00JP00G8W97
-
06.03.2009
0,00
1404338379/0800
3048982/0800
oprava chodníkù
CAIS s.r.o.
19-8033040267/0100
-
S00JP00G8W8C
-19 992,00
0
OVS
0,00
86-2248610207/0100
3048982/0800
FAK
COLORMAT Zlín, s.r.o.
20090752
oprava 1 ks otevírání vrat na HZ ve Zlínì - Prštném pro JPO II/1
209100537
19 992,00
19992 CZK
OVS
3048982/0800
FAK
-
1400552319/0800
-
S00JP00G8W6M
05.03.2009
3754-77921641/0710
3048982/0800
22.03.2009
OVS
služby spojené s užíváním nebytových prostor v budovì na tø.T.Bati 3792 ve Zlínì za V.Q.- viz pøílohy
FAK
12.03.2009
1455525/0300
stìhování nábytku ,demontáž a montáž
FAK
02309
S00JP00G8WG8
13/2009
Richard Pokorný-AUTODÍLY
6642661/0100
-
15531538
3048982/0800
10.03.2009
0,00
24.03.2009
4 879,00
4879 CZK
-4 879,00
0
26.03.2009
OD
190061
ANTA Zlín spol. s r.o.
4080006135/6800
12.03.2009
0,00
17.03.2009
274,00
274 CZK
-274,00
0
20.03.2009
jmenovka prac.ŽO na info tabuli - ŽO
FAK
209100543
S00JP00G8WCS
26829037
3048982/0800
032009
Inflex, s.r.o.
1811125389/0800
0,00
provedení úpravy softwarového projektu IntraDoc smluvnì dohodnutou celkovou èástkou
FAK
209100544
S00JP00G8WDN
15044572
3048982/0800
krabice archivní ,archivní lepenka PRIOR hnìdá bez tisku
20090472
-
11.03.2009
0,00
OVS
01.04.2009
3 808,00
3808 CZK
-3 808,00
0
01.04.2009
OIS
EMBA spol. s r.o.
26504581/0100
-
11.03.2009
26.03.2009
29 631,00
29631 CZK
-29 631,00
0
19.03.2009
FAK
209100545
S00JP00G8WEI
13659332
3048982/0800
2009/007
Vojtìch Chytil
188247661/0100
0,00
za zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci silnoproudé a slaboproudé elektinst................
FAK
209100546
S00JP00G8WFD
13659332
3048982/0800
2009/008
209201161
S00JP00G8QSQ
FAK
209100548
18757812
S00JP00G8WSK
FAK
209100549
47901519
S00JP00G8X14
25552783
S00JP00G8X2Z
Pohøebnictví Zlín,spol.s
0,00
S00JP00G8X3U
0000049021
DATAB consult s.r.o.
0,00
DATAB consult s.r.o.
0,00
0000049024
DATAB consult s.r.o.
209100555
S00JP00G8XDG
-
23.03.2009
60 190,00
60190 CZK
-60 190,00
0
20.03.2009
12.05.2009
5 000,00
5000 CZK
-5 000,00
0
18.03.2009
S00JP00G8XG1
19.03.2009
2 231,00
2231 CZK
-2 231,00
0
24.03.2009
19.03.2009
1 845,00
1845 CZK
-1 845,00
0
24.03.2009
21.03.2009
2 618,00
2618 CZK
-2 618,00
0
24.03.2009
0,00
26.03.2009
744,00
744 CZK
-744,00
0
24.03.2009
OŠZM a TV
2009026
Kariérový a personální se
20090099
13.03.2009
0,00
20.03.2009
1 500,00
1500 CZK
-1 500,00
0
19.03.2009
dne 7.4.2009 - Ing. Eidová Helena
PETAS Petøíksr.o.
1407566369/0800
25631365
zajištìní a zprovoznìní portálu ECC..................
209100556
19.03.2009
09.03.2009
0,00
23.03.2009
998,00
998 CZK
-998,00
0
24.03.2009
OK
3048982/0800
FAK
09.03.2009
35-7130000297/0100
60747889
-
05.03.2009
5627430277/0100
3048982/0800
oprava WC v Alternativì - KIZ
FAK
-16 660,00
0
OŠZM a TV
27770338
S00JP00G8XCL
05.03.2009
5627430277/0100
-
3048982/0800
209100554
16 660,00
16660 CZK
OŠZM a TV
25552783
S00JP00G8X5K
05.03.2009
0,00
0000049022
25552783
S00JP00G8X4P
DATAB consult s.r.o.
kurzovné za akreditovaný kurz na téma "Aplikace psychologických technik na úøadech pøi práci s klientem"
FAK
12.03.2009
5627430277/0100
3048982/0800
209100553
0,00
0000049023
Softwarové práce- Rehabilitaèní stacionáø,Žlebová 1590,Zl.
FAK
26.03.2009
OŠZM a TV
3048982/0800
209100552
09.03.2009
5627430277/0100
25552783
Sowtvarové práce - Jesle,M.Knesla 4056, Zl.
FAK
ZEROZ, spol. s r.o.
2900199
-
Softwarové práce ,Jesle,Tyršovo nábø.747,Zl.
209100551
290448
1114805661/0100
3048982/0800
FAK
19.03.2009
OSV
Softwarové práce - Jesle,Budovatelská 4820,Zl.
209100550
-15 470,00
0
OKP
3048982/0800
FAK
15 470,00
15470 CZK
OVS
4080001668/6800
3048982/0800
kremace p. Zdeòka Cettla -
12.03.2009
0,00
-
26.03.2009
OVS
188247661/0100
3048982/0800
pøání s tiskem, obálka
jubilanti
projekt OKP, vìcná správnost: J. Èervenková
-
Vojtìch Chytil
za zpracování proj.dokumentace silnoproudé elektr.1.NP /MP a OKØ/
FAK
12.03.2009
200499002
27665909
107-128661/0100
Z.L.D., s.r.o.
163315242/0600
06.03.2009
0,00
06.04.2009
5 000,00
5000 CZK
-5 000,00
0
01.04.2009
OKØ
90032
35-4300730257/0100
KOSMETICKO-REGENERAÈNÍ IN
09.03.2009
0,00
23.03.2009
4 000,00
4000 CZK
-4 000,00
0
19.03.2009
4 ks permanentek na regeneraci a masáže pro zamìstnance SMZ - FKSP
FAK
209100557
S00JP00G8XHW
64321606
2009026
107-128661/0100
Pelaj Lubomír
151096871/0300
12.03.2009
0,00
11.04.2009
45 500,00
45500 CZK
-45 500,00
0
25.03.2009
pøedplatenky na regeneraci pro zamìstnance SMZ - FKSP
FAK
209100558
S00JP00G8XEB
26245833
2009028
3048982/0800
EXTRA AGENCY s.r.o.
1409610319/0800
11.03.2009
0,00
27.03.2009
6 842,50
6842.5 CZK
-6 842,50
0
27.03.2009
letáky bezpeènì na kole/bezpeèná cesta - MP
FAK
209100559
S00JP00G8XF6
60548681
002
3048982/0800
Josef Picek
107839949/0300
opakovací školení na práci vevýškách,revize vybavení pro práce ve výškách
01.04.2009
0,00
-
30.04.2009
20 200,00
20200 CZK
-20 200,00
0
27.04.2009
MP
VYZ
209100560
S00JP00G8XJM
27715507
209032
Hamr marketing, s. r. o.
13.03.2009
27.03.2009
100000 CZK
0
FAK
209100561
S00JP00G8XKH
46994173
190124
HCM Autoservis s.r.o.
10.03.2009
26.03.2009
3606.9 CZK
0
3048982/0800
oprava vozu AVIA A31 2Z8 9070
FAK
209201289
-
1112607661/0100
S00JP00G8V2D
48908631
200900185
3048982/0800
brožura "Odpadové hospodáøství " - 10.000 ks
FAK
209100563
20091233
3048982/0800
FAK
209100564
-
S00JP00G8XM7
FAK
209100565
-
46994173
S00JP00G8XN2
-
S00JP00G8XOX
60710098
S00JP00G8XPS
297100256
35 534,00
35534 CZK
-35 534,00
0
19.03.2009
23.03.2009
3 025,50
3025.5 CZK
-3 025,50
0
31.03.2009
26.03.2009
17 697,00
17697 CZK
-17 697,00
0
06.04.2009
01.04.2009
0,00
30.03.2009
6 299,00
6299 CZK
-6 299,00
0
09.04.2009
19150066
16.03.2009
0,00
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
-
60711086
-
DOMOSA Zlín, s.r.o.
30.03.2009
50 730,00
50730 CZK
-50 730,00
0
25.03.2009
OVS
60711086
S00JP00G8XQN
S00JP00G8XRI
Maroòová Jindøiška
86-2037490217/0100
-
zimní údržba za mìsíc 02/2009
209100569
17.03.2009
OMZ
3048982/0800
FAK
16.03.2009
0,00
182817424/0300
pøefakturace - podchod Svit - vitriny,MM - vitriny
209100568
HCM Autoservis s.r.o.
190040
3048982/0800
FAK
09.03.2009
0,00
1112607661/0100
61722332
èistící a hygienické prostøedky
209100567
ALITRON CZ, s.r.o.
390070
3048982/0800
FAK
06.04.2009
OMZ
za pneu a služby dle rozpisu
209100566
10.03.2009
0,00
1545680207/0100
3048982/0800
FAK
-3 606,90
OMZ
3048982/0800
náhradní díly
3 606,90
OŽP a Z
64506002
123 l
ESPRINT ZLÍN, s.r.o.
362903661/0100
-
S00JP00G8XLC
motorová nafta 20,67l kè/l
0,00
OMZ
01.03.2009
0,00
24.03.2009
9 818,10
9818.1 CZK
-9 818,10
0
26.03.2009
OD
19100033
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.03.2009
0,00
16.03.2009
2 100 800,00
2100800 CZK
-2 100 800,00
0
26.03.2009
OD
60711086
19090009
Technické služby Zlín,s.r
01.03.2009
17.03.2009
436051.7 CZK
0
3048982/0800
èištìní mìsta za 02/2009
FAK
209100570
-
19-8033040267/0100
S00JP00G8XSD
60711086
nemìøené odbìry za mìsíc 02/2009
209100571
19130040
-
S00JP00G8XT8
60711086
19130041
S00JP00G8XU3
60711086
FAK
60711086
209100574
-
209100575
60711086
S00JP00G8ZEX
S00JP00G8VRW
S00JP00G8WUA
61410667
FAK
209100578
01.03.2009
0,00
Štìpán Rak - HASTAM
1403137399/0800
70271615
-
1490000409
06.03.2009
0,00
17.03.2009
325869.6 CZK
0
03.04.2009
325 869,60
-325 869,60
0
26.03.2009
17.03.2009
92329.72 CZK
92 329,72
-92 329,72
0
26.03.2009
17.03.2009
1 843 022,50
1843022.5 CZK
-1 843 022,50
0
26.03.2009
17.03.2009
3 808,00
3808 CZK
-3 808,00
0
26.03.2009
20.03.2009
10162.6 CZK
10 162,60
-10 162,60
0
25.03.2009
OKP
Novák Petr
210369041/0300
-
01.03.2009
0,00
18.03.2009
9 982,00
9982 CZK
-9 982,00
0
31.03.2009
OKP
26190605
-
S00JP00G8ZLY
Technické služby Zlín,s.r
9012
12009051
3048982/0800
trièka s tiskem Den zemì
-19 612,15
OD
3048982/0800
209201333
01.03.2009
0,00
19-8033040267/0100
-
skøíò dvoudv.policová, 3 x deska pracovní
provedení tøešeò
FAK
Technické služby Zlín,s.r
19130042
odstranìní dvou sloupù MR, telekomunikaèní montážní práce
vìcná správnost: J. Pešková
KaMÈ Štípa
havarijní stav
209201302
01.03.2009
0,00
19-8033040267/0100
3048982/0800
FAK
01.03.2009
0,00
Technické služby Zlín,s.r
19130038
3048982/0800
FAK
19612.15 CZK
OD
S00JP00G8XWT
uskladnìní vánoèního osvìtlení
02.04.2009
19 612,15
OD
3048982/0800
FAK
26.03.2009
OD
19-8033040267/0100
-
provoz VO za mìsíc 02/2009
Technické služby Zlín,s.r
19130039
3048982/0800
S00JP00G8XVY
01.03.2009
0,00
19-8033040267/0100
-
údržba a provoz VO za mìsíc 02/2009
209100573
-436 051,70
OD
3048982/0800
209100572
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
údržba a provoz svìtel.køižovatek za mìsíc 02/2009
FAK
436 051,70
OD
3048982/0800
FAK
0,00
Racing Sport
27-4384830297/0100
11.03.2009
0,00
31.03.2009
10 810,00
10810 CZK
-10 810,00
0
27.03.2009
OŽP a Z
25318187
901773
3048982/0800
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
18.03.2009
0,00
27.03.2009
1 469,00
1469 CZK
-1 469,00
0
25.03.2009
Nákup kanceláøských potøeb
FAK
209100579
S00JP00G8ZMT
61410667
9013
3048982/0800
telekomunikaèní montážní práce ze dne 12.3.2009
rozdìlení vedení MR - Želechovice, Lùžkovice
vìcná správnost: J. Pešková
Štìpán Rak - HASTAM
1403137399/0800
-
OKP
16.03.2009
0,00
30.03.2009
8 222,90
8222.9 CZK
-8 222,90
0
27.03.2009
FAK
209100580
S00JP00G8ZNO
11133236
011/09
3048982/0800
Kovaøík Lubor
168145561/0100
0,00
za zpracování žádosti o zmìny oprávnìní k využívání radiových kmitoètù ....................
FAK
209100581
S00JP00G8ZOJ
60794062
9000693
3048982/0800
209100582
S00JP00G8ZPE
RETIGO s.r.o.
45459771
Voborník Petr
S00JP00G8ZQ9
60720832
0,00
290120521
3048982/0800
èistící a hygienické prostøedky
FAK
209100584
-
FAK
209100585
60710098
S00JP00G8ZSZ
27756939
S00JP00G8ZTU
27399508
3048982/0800
etikety štítky F 1000
FAK
209100587
S00JP00G8ZUP
16188071
3048982/0800
-
FAK
47906413
S00JP00G8ZVK
3048982/0800
209100589
S00JP00G8ZWF
12217581
3048982/0800
za odtah vraku ze dne 11.2.2009
FAK
209100590
-
S00JP00G8ZXA
25556142
stavební práce : oprava obrubníku u chodníku ul Okružní
209100591
-4 843,30
0
27.03.2009
30.03.2009
3 451,00
3451 CZK
-3 451,00
0
25.03.2009
01.04.2009
65 759,00
65759 CZK
-65 759,00
0
30.03.2009
DOMOSA Zlín, s.r.o.
16.03.2009
86-2037490217/0100
0,00
30.03.2009
13 200,00
13200 CZK
-13 200,00
0
25.03.2009
20900013
Energo Trading Zlín a.s.
16.03.2009
3994075001/5500
0,00
29903791
-
30.03.2009
10 459,00
10459 CZK
-10 459,00
0
27.03.2009
OVS
XERTEC, a.s.
50025636/6200
11.03.2009
0,00
25.03.2009
2 915,50
2915.5 CZK
-2 915,50
0
25.03.2009
202900023
S00JP00G8ZY5
JaGa spol.s r.o.
478509893/0300
09.03.2009
0,00
26.03.2009
20 267,00
20267 CZK
-20 267,00
0
30.03.2009
OKØ
0909110283
AUTOKOM, spol. s r.o.
4080000163/6800
01.04.2009
0,00
-
15.04.2009
13 370,00
13370 CZK
-13 370,00
0
17.04.2009
OKØ
16/2009
Richard Pokorný-AUTODÍLY
6642661/0100
11.03.2009
0,00
25.03.2009
2 440,00
2440 CZK
-2 440,00
0
30.03.2009
OD
3048982/0800
FAK
18.03.2009
0,00
297100259
termostat,výmìn arasiátoru toprní,oprava zpáteèky na vozidle AVIA
FAK
4 843,30
4843.3 CZK
OVS
servis a revizi zaøízení HOLMATRO
209100588
30.03.2009
OVS
KALVEI, v.o.s.
havarijní oprava - výmìna regulaèního ventilu ve vým.stanici v budovì MMZ ,nám.Míru 12,Zl.
209100586
01.04.2009
OVS
3048982/0800
FAK
-12 971,00
0
OVS
S00JP00G8ZR4
-
-
5556200297/0100
3048982/0800
èistící prostøedky
16.03.2009
1455269/0300
oprava a servis žaluzií v obøadní síni a kanceláøi è.415 na radnici MMZ,nám.Míru 12,Zl.
209100583
12 971,00
12971 CZK
OŠZM a TV
16/2009
3048982/0800
FAK
12.03.2009
0,00
-
31.03.2009
MP
9532240217/0100
servis konvektomatu - Rehabilitaèní stacionáø,Žlebová 1590,Zl.
FAK
17.03.2009
49971361
3048982/0800
15/09
POSPÍŠIL a.s.
27-1918030267/0100
209100884
379751713/0300
dárková kazeta - budíèek 6 x 0,05 l 10 ks kazet k prodeji v MITS, OCRVaVV
01.04.2009
0,00
26.03.2009
96 736,00
96736 CZK
-96 736,00
0
17.04.2009
OD
RUDOLF JELÍNEK a.s.
16.03.2009
0,00
15.04.2009
2 760,00
2760 CZK
-2 760,00
0
15.04.2009
FAK
209100592
S00JP00G9016
25308696
2090096
3048982/0800
Elektroplyn Lukov spol. s
111311055/0300
0,00
revize kotelny .kontrola plyn.spotøebièe v kuchyni a proškolení údržbáøe -Rehabilitaèní stacionáø,Žlebová 1590,Zl.
FAK
209100593
S00JP00G90M9
16.03.2009
46992308
8004266
3048982/0800
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
1113407661/0100
-
30.03.2009
4 884,00
4884 CZK
-4 884,00
0
27.03.2009
OŠZM a TV
01.03.2009
0,00
03.04.2009
18 337,00
18337 CZK
-18 337,00
0
01.04.2009
Pamìti, Print server, spotøební materiál a oprava tiskárny - OIS
FAK
209100594
S00JP00G90OZ
40991768
907
3048982/0800
Lubomír Neèas, MUDr.
1402779349/0800
17.03.2009
0,00
31.03.2009
7 740,00
7740 CZK
-7 740,00
0
31.03.2009
Dle uzavøené smlouvy èl. IV. Cena a platební podmínky bodu 4. provedení oèkovacích látek pro 43 zamìstnancù, celkem 3 dávky, cena za l oèkování 60,- Kè.
FAZ
209100595
S00JP00G90PU
61061409
1920891081
3048982/0800
SEND Pøedplatné s.r.o.
1002052335/2700
pøedplatné èasopisu "Informatorium 3- 8 " od è.6/09 - 5/ 10 , Jesle,Budovatelská 4820,Zl.
FAK
209100596
S00JP00G90QP
74529951
109005
3048982/0800
209100597
S00JP00G90RK
0,00
-
Ing.Aleš Sobieský
16.03.2009
0,00
46904476
910025
3048982/0800
-
VAŠÍK, s.r.o.
-
370,00
370 CZK
-370,00
0
27.03.2009
06.04.2009
1 080,00
1080 CZK
-1 080,00
0
03.04.2009
OŠZM a TV
3954380001/5500
oprava osvìtlení herny,šatny a jídelny MŠ Zlín, U Døevnice 206 - Louky
23.03.2009
OŠZM a TV
183531401/0600
Tarif Internet Standard 4000 01- 03/ 09-Mìstský stacionáø Klubíèko,Bartošova ètvr• ,Zl.
FAK
09.03.2009
3363370
13.03.2009
0,00
27.03.2009
99528.1 CZK
99 528,10
-99 528,10
0
30.03.2009
OŠZM a TV
VYZ
209100598
S00JP00G90CN
26875853
390583
NOMILAND, s. r. o.
12.03.2009
26.03.2009
14860 CZK
0
FAK
209100599
S00JP00G90SF
12221066
1099
Klesný Rudolf
16.03.2009
30.03.2009
5990.5 CZK
0
3048982/0800
50317-006/2700
kabel,žárovka,svít.mont.led,svít.mont.nabíjecí
FAK
209200823
S00JP00G8F0R
60715286
0,00
290082
3048982/0800
5 990,50
-5 990,50
26.03.2009
MP
CROSS Zlín, s.r.o.
1464360287/0100
01.03.2009
0,00
18.03.2009
30 000,00
30000 CZK
-30 000,00
0
26.03.2009
geodetické zamìøení úseku rychlostních kamer - OD
FAK
209100601
S00JP00G90V0
46345191
02409
3048982/0800
za vymalování stìn a stropu Nad Ovèírnou,Zlín
FAK
209100602
S00JP00G90WV
25354671
3048982/0800
STa DO s.r.o.
1455525/0300
18.03.2009
0,00
28.03.2009
15956.8 CZK
15 956,80
-15 956,80
0
27.03.2009
OK
9818753
ANAG spol.s.r.o.
27-4236970247/0100
17.03.2009
0,00
07.04.2009
237,00
237 CZK
-237,00
0
03.04.2009
Nákup odborné literatury Zdravotní pojištìní r. 2009 (Iva Baštecká)
FAK
209100603
S00JP00G90XQ
00022179
3048982/0800
00200
NÚOV
73833011/0710
17.03.2009
0,00
31.03.2009
394,00
394 CZK
-394,00
0
27.03.2009
Výdaje na informace, v jejichž cenì nepøevažuje hmotná podstata - výukový program k ÈSN 016910 (CD)
FAK
209100604
S00JP00G90U5
49437593
3048982/0800
190008
7125168001/2700
Stavební izolace Zlín, s.
01.03.2009
0,00
05.04.2009
244 076,00
244076 CZK
-244 076,00
0
02.04.2009
8.ZŠ - rekonstrukce spojovacího krèku - stavební práce - ORIA
FAK
209100605
S00JP00G911Z
75753391
3048982/0800
CAMO2:Spy pen camera - 8GB
FAK
209201252
S00JP00G8T8X
za cenné profi balíky za 02/2009
209100607
20.03.2009
0,00
03.04.2009
8 950,00
8950 CZK
-8 950,00
0
26.03.2009
MP
47114983
-
S00JP00G91AQ
Petr Süss (Senturio.cz)
35-4678050237/0100
3048982/0800
FAK
290100723
5106311353
Èeská pošta, s.p.
01.03.2009
134204869/0300
0,00
23.03.2009
702,00
702 CZK
-702,00
0
26.03.2009
OD
25509217
107-128661/0100
109101
MEDICAL POINT s.r.o.
303290033/0300
17.03.2009
0,00
31.03.2009
1 000,00
1000 CZK
-1 000,00
0
25.03.2009
rehabilitaèní služby pro 4 zamìstnankynì SMZ, Jídelny pro seniory na Podhoøí ve Zlínì /4 ks permanentek/ - FKSP
FAK
209100608
S00JP00G9175
25536711
3048982/0800
2912009
Renomix s.r.o.
01.04.2009
379727123/0300
0,00
oprava chodníku ul.K pasekám v prostoru køižovatky s ulicí okružní ve Zlínì
-
FAK
ing.Hana Zboøilová
209100609
S00JP00G916A
68756658
3048982/0800
za inženýrskou èinnost ze dne 13.3.2008
FAK
209100610
68756658
3048982/0800
FAK
209100611
S00JP00G91CG
-
S00JP00G91DB
42341213
46345191
3048982/0800
oprava støešního žlabu a okapu na budovì Salaš èp.53
FAK
209100613
S00JP00G91E6
46345191
3048982/0800
0,00
2009/01
ing.Hana Zboøilová
209100614
S00JP00G91M2
15049248
3048982/0800
0,00
2009/13
Martinec Pavel
209100615
S00JP00G91NX
25344650
3048982/0800
14.03.2009
1406999349/0800
0,00
-
02709
31.03.2009
20 000,00
20000 CZK
-20 000,00
0
08.04.2009
31.03.2009
10 000,00
10000 CZK
-10 000,00
0
03.04.2009
23.03.2009
1455525/0300
-
13.04.2009
5 897,00
5897 CZK
-5 897,00
0
09.04.2009
OVS
STa DO s.r.o.
0,00
02.04.2009
6 731,90
6731.9 CZK
-6 731,90
0
31.03.2009
OVS
02809
STa DO s.r.o.
23.03.2009
1455525/0300
2900723
0,00
-
GEOVAP, spol. s r.o.
930057
06.03.2009
0,00
-
02.04.2009
14696.5 CZK
14 696,50
-14 696,50
0
31.03.2009
OVS
2020870109/2600
definice uloženého dotazu na bydlištì obyvatel v urèitém období v aplikaci ROB
FAK
17.03.2009
776873183/0800
oprava støešního žlabu a okapu po tání snìhu na budovì MMZ: Zámek Kleèùvka
FAK
01.04.2009
OD
3048982/0800
209100612
0
17.04.2009
OD
opravy nábytku v kanceláøi è.251 v budovì radnice MMZ nám.Míru 10,Zl.
FAK
98126.2 CZK
-98 126,20
OD
776873183/0800
-
S00JP00G915F
inženýrská èinnost ze dne 24.2.2009
2009/02
15.04.2009
98 126,20
17.04.2009
3 570,00
3570 CZK
-3 570,00
0
15.04.2009
OIS
Glass Atelier Morava , s.
35-3641210247/0100
20.03.2009
0,00
03.04.2009
99 670,00
99670 CZK
-99 670,00
0
01.04.2009
nákup dárkových reklamních pøedmìtù pro podporu CR a prezentaci mìsta - skláøské výrobky dle pøiloženého seznamu, OCRVaVV
FAK
209100616
S00JP00G91OS
10571761
3048982/0800
09-14
86-2192720297/0100
Radek Komárek - PULS
01.04.2009
0,00
27.03.2009
69 972,00
69972 CZK
-69 972,00
0
09.04.2009
váhová houpaèka,závìsná houpaèka,balkon,segment na závìsnou houpaèku
-
FAK
OTAVAN Tøeboò a.s.
209100617
S00JP00G91QI
13503031
3048982/0800
kombinéza policie 10 ks
FAK
209100618
-
0900167
OMZ
601012349/0800
18.03.2009
0,00
04.04.2009
16 541,00
16541 CZK
-16 541,00
0
02.04.2009
MP
S00JP00G91PN
00094838
3048982/0800
pronájem Divadélka v klubu dne 6.4.2009
konání veøejné besedy
vìcná správnost: L. Balková
2093056
Mìstské divadlo Zlín , pø
890672/0800
-
19.03.2009
0,00
18.04.2009
600,00
0
20.04.2009
OKP
VYZ
209100619
S00JP00G91VT
28473531
221906773
Business Media CZ,s.r.o.
18.03.2009
24.03.2009
FAK
209100620
S00JP00G92L0
22686746
0909
Asociace pro komunikaci
12.03.2009
20.03.2009
3048982/0800
600 CZK
-600,00
221468918/0300
0,00
4 284,00
474 CZK
0
4284 CZK
-4 284,00
0
26.03.2009
úèastnický poplatek za semináø " Jak na stížnosti a stìžovatele ?", který probìhne dne 26.3.2009, Ing. Hejná
FAK
209100621
S00JP00G92MV
48490342
20-03-09
Bøezovják Milan
19.03.2009
19.04.2009
13500 CZK
-13500
FAK
209100622
S00JP00G92NQ
12436348
329005
Jan Miserovský
12.03.2009
26.03.2009
51206 CZK
0
3048982/0800
707246661/0100
0,00
51 206,00
-51 206,00
01.04.2009
odborná údržba zelenì na høbitovech
FAK
209100623
S00JP00G92VM
26222183
3048982/0800
13-2009
Kaninga s.r.o.
86-2150570227/0100
24.03.2009
0,00
03.04.2009
45 000,00
45000 CZK
-45 000,00
0
02.04.2009
za vypracování studie zastávek - Prùmyslová zóna Zlín-východ, prodloužení komunikace, II. etapa - ORIA
VYZ
209100624
S00JP00G92XC
60721235
18900889
Internet Trading s.r.o.
17.03.2009
FAK
209100625
S00JP00G92S1
40375854
2009034
Pantùèek Igor
01.03.2009
3048982/0800
2200034001/5500
0,00
06.04.2009
04.04.2009
44030 CZK
0
47600 CZK
47 600,00
-47 600,00
09.04.2009
6287.52 CZK
0
01.04.2009
poradenství a konzultace k registraci SMZ k DPH
FAK
209100626
S00JP00G92Y7
038015
3048982/0800
semena kvìtin
FAK
209100627
S00JP00G92Z2
oprava vozu Multicar M25 1Z2 0153
209100628
46994173
S00JP00G90JO
-
FAK
209100629
56511
11.03.2009
0,00
6 287,52
-6 287,52
0
06.04.2009
-
HCM Autoservis s.r.o.
1112607661/0100
18.03.2009
0,00
02.04.2009
18595.9 CZK
18 595,90
-18 595,90
27.03.2009
7647.92 CZK
0
06.04.2009
15549429
00040/09
Rezekvítek
76537621/0100
13.03.2009
0,00
7 647,92
-7 647,92
0
30.03.2009
OŽP a Z
S00JP00G931L
64948242
3048982/0800
poplatek za terminál 2/2009 - MP
190127
OMZ
3048982/0800
za rùzné publikace
Bruno Nebelung GmbH
OMZ
3048982/0800
FAK
4200044583/6800
9002588
443004/2700
UniCredit Bank Czech Repu
01.03.2009
0,00
27.03.2009
156,00
156 CZK
-156,00
0
31.03.2009
FAK
209100630
S00JP00G932G
48112488
29010095
3048982/0800
1201242/0800
R pozdro Blackhawk,Tactical Sherpa Holster Level 3
FAK
209100631
S00JP00G933B
-
49613791
FAK
209100632
S00JP00G938M
60730153
9700311
62621033
3357902/0800
FAK
209100634
209100635
10 800,00
10800 CZK
-10 800,00
0
01.04.2009
06.04.2009
583,00
583 CZK
-583,00
0
02.04.2009
26.04.2009
243,00
243 CZK
-243,00
0
20.04.2009
OKP
209025
DYBS Plzeò s.r.o.
24.03.2009
0,00
07.04.2009
423 343,00
423343 CZK
-423 343,00
0
30.03.2009
OŠZM a TV
S00JP00G93HD
62621033
3357902/0800
FAK
23.03.2009
0,00
4817520287/0100
-
modernizace vybavení MŠ a jeslí
23.03.2009
0,00
Dopravní spoleènost Zlín-
-
S00JP00G93GI
mocernizace vybavení MŠ a jeslí
XENA Praha s.r.o.
31338661/0100
výlep plakátù Veøej.set. s obèany Jaroslavice
209100633
28.03.2009
MP
3048982/0800
FAK
0,00
160999407/0600
-
18.03.2009
MP
19500651
3048982/0800
znaèení hodnostní MP - kov støíbrné
HQH SYSTEM, spol. s r.o.
209026
DYBS Plzeò s.r.o.
4817520287/0100
-
24.03.2009
0,00
07.04.2009
1 055 530,00
1055530 CZK
-1 055 530,00
0
30.03.2009
OŠZM a TV
S00JP00G93J3
40944255
3357902/0800
290001
Ing. Pavel Zimèík
1042794093/0800
23.03.2009
0,00
22.04.2009
11 662,00
11662 CZK
-11 662,00
0
30.03.2009
výkon investorské inženýrské èinnosti stavebního dozoru v rámci realizace stavby k proketu "Modernizace vybavení mateøských škol a jeslí ve Zlínì" - OŠZM a TV
FAK
209200848
S00JP00G8GI2
12435988
3048982/0800
2009017
Alois Štìtkáø
1402444389/0800
01.03.2009
0,00
28.03.2009
9 675,00
9675 CZK
-9 675,00
0
30.03.2009
pøíprava vozidla na tech. kontrolu Š Felicia - OD
FAK
209201445
S00JP00G90KJ
60584190
3048982/0800
zdravotní oøez dubu letního ve Zlínì
FAK
209100638
209100639
S00JP00G93TP
12435988
2009056
25582518
S00JP00G93VF
FAK
209100641
47901519
-
1 600,00
1600 CZK
-1 600,00
0
30.03.2009
17.04.2009
29 583,00
29583 CZK
-29 583,00
0
14.04.2009
Brnìnské velet. a výs.a.s
2900231
01.04.2009
0,00
12.04.2009
2 000,00
2000 CZK
-2 000,00
0
08.04.2009
OKØ
Pohøebnictví Zlín,spol.s
1114805661/0100
01.04.2009
0,00
23.04.2009
5 000,00
5000 CZK
-5 000,00
0
09.04.2009
OSV
S00JP00G93WA
27672158
3048982/0800
stavební a zámeènické práce
01.04.2009
0,00
3401803/0300
3048982/0800
pohøeb p.Vlasty Trojanové
Alois Štìtkáø
9109004780
dle Vaší objednávky - ubytování pro Ing.v.Kostelníka CSc
209100640
30.03.2009
OMZ
3048982/0800
FAK
0,00
1402444389/0800
-
S00JP00G93UK
17.03.2009
OŽP a Z
3048982/0800
FAZ
Libor Kotouè
174344778/0300
-
oprava vozu TOYOTA ZLK : 55-78
05-2009
-
OD
290100005
35-9059840267/0100
STAVAD s.r.o.
01.04.2009
0,00
22.04.2009
33 000,00
33000 CZK
-33 000,00
0
22.04.2009
FAK
209100642
S00JP00G93X5
27672158
3048982/0800
za provedené zámeènické práce
FAK
209100643
-
S00JP00G93Y0
290100006
35-9059840267/0100
18812848
3048982/0800
209100644
S00JP00G93ZV
15213161
12/09
Radek Košatka STROM
-
-
FAK
13685392
29063
S00JP00G9429
FAK
209100647
S00JP00G9434
42869048
09092
Josef Laimbek
-
OP
64322637
290301
FAZ
209100648
-
S00JP00G92WH
-
9659000483
19.03.2009
0,00
-7 140,00
0
22.04.2009
03.04.2009
13 550,00
13550 CZK
-13 550,00
0
06.04.2009
01.04.2009
3 005,00
3005 CZK
-3 005,00
0
02.04.2009
03.04.2009
5 772,70
5772.7 CZK
-5 772,70
0
02.04.2009
OŠZM a TV
OPTYS, spol. s r.o.
382001833/0300
3048982/0800
oprava paravanù a polic
volby 2009
vìcná správnost: T. Lang
16.03.2009
0,00
206644661/0100
3048982/0800
poštovní poukázka A,poštovní profi balík
20.03.2009
0,00
Miroslav Kopèil
likvidace a odvoz vyøazeného nábytku - Jesle,M.Knesla 4056,Zl.
209100646
7 140,00
7140 CZK
OŠZM a TV
3048982/0800
FAK
22.04.2009
OŠZM a TV
1401973369/0800
oprava el.instalace - Jesle,M.Knesla ,Zl.
S00JP00G940J
0,00
743749661/0100
3048982/0800
209100645
01.04.2009
OD
døevorubecké práce - Rehabilitaèní stacionáø,Žlebová 1590,Zl.
FAK
STAVAD s.r.o.
23.03.2009
0,00
Srnka Lubomír
1401473399/0800
01.04.2009
0,00
06.04.2009
322,00
22.04.2009
17 990,00
322 CZK
-322,00
0
31.03.2009
17990 CZK
-17 990,00
0
22.04.2009
OKP
67591361
3048982/0800
209
TV SEDNA CZ - Ing.Petr B
1424714319/0800
18.03.2009
0,00
25.03.2009
50 000,00
50000 CZK
-50 000,00
0
01.04.2009
zaøazení mìsta Zlína v TV seriálu o Ba•ovì kanálu - záloha ve výši 50% z celkové ceny na základì smlouvy o dílo, OCR,VaVV
FAK
209100649
S00JP00G944Z
44119674
3048982/0800
1/2009
BEDEIOVÁ EVA reklama-písm
/
09.03.2009
0,00
15.04.2009
7 000,00
7000 CZK
-7 000,00
0
10.04.2009
za zhotovení reklamního poutaèe : Velikonoèní jarmark, Kvìtinové trhy - OCR, V a VV
FAK
209100650
S00JP00G945U
13693620
3048982/0800
390013
ZO ÈSOP Veronica
1342270339/0800
veronica -ekologický institut , exkurze - pohoštìní ,pronájem sálu
FAK
209100651
S00JP00G94CV
64850587
3048982/0800
provedení konzultací a proškolení velitelù SDH ve Zlínì
FAK
209201438
S00JP00G90BS
47114983
3048982/0800
-
9012
0,00
08.04.2009
9 770,00
9770 CZK
-9 770,00
0
07.04.2009
ÚHA
Papež Jan
19-5981930207/0100
-
01.04.2009
24.03.2009
0,00
07.04.2009
18 202,00
18202 CZK
-18 202,00
0
01.04.2009
OŽP a Z
5106314087
Èeská pošta, s.p.
134204869/0300
02.03.2009
0,00
31.03.2009
43 258,00
43258 CZK
-43 258,00
0
01.04.2009
za roznášku Magazínu è. 3, 33.350 ks, termín roznášky 25.2.-2.3.09, OCR, V a VV
FAK
209100653
S00JP00G94DQ
71231285
3048982/0800
182009
172944032/0600
MUDr. Moravec Tomáš
30.03.2009
0,00
14.04.2009
35 248,00
35248 CZK
-35 248,00
0
09.04.2009
Závodní preventivní péèe - vstupní prohlídky, periodické a laboratorní vyšetøení za I. ètvrtletí 2009
FAK
209100654
S00JP00G94UD
25354671
3048982/0800
9821092
ANAG spol.s.r.o.
27-4236970247/0100
01.04.2009
0,00
15.04.2009
347,00
347 CZK
-347,00
0
08.04.2009
publikace "Hmotný a nehmotný majetek 2009" OSM (oddìlení evidence a inventarizace)
FAK
209100655
S00JP00G94V8
60730153
3048982/0800
roèní jízdenky
FAK
209100656
-
26968410
3048982/0800
FAK
209100657
Dopravní spoleènost Zlín-
31338661/0100
01.04.2009
0,00
25.04.2009
10 380,00
10380 CZK
-10 380,00
0
28.04.2009
OD
S00JP00G94W3
oprava chodníku
9700307
-
009020
Kamenictví Vaš•ák s.r.o
225091097/0300
01.04.2009
0,00
30.04.2009
99 000,00
99000 CZK
-99 000,00
0
05.05.2009
OD
S00JP00G94XY
15531538
3048982/0800
190068
ANTA Zlín spol. s r.o.
4080006135/6800
01.04.2009
0,00
24.04.2009
2 499,00
2499 CZK
-2 499,00
0
23.04.2009
výroba reklamy na plast.tabuli Kostelec
OKP
vystaveno povìtrnostním vlivùm, doba použitelnosti kratší než 1 rok
reklama SMZ umístìna u høištì v Kostelci
FAK
209100658
S00JP00G94YT
70268282
3048982/0800
1 x razítko Trodat po potøeby ST
vìcná správnost: R. Štìpánová
vedeno o operativní evidenci na OOS
FAK
209100659
S00JP00G94ZO
039013
Gahurová Miroslava
86-2257470277/0100
-
01.04.2009
0,00
26.04.2009
952,00
952 CZK
-952,00
0
22.04.2009
OKP
00030970
107-128661/0100
290713
Integra VD Zlín
1411661/0100
01.04.2009
0,00
13.04.2009
110 000,00
110000 CZK
-110 000,00
0
14.04.2009
permanentky na rehabilitace pro zamìstnance SMZ - FKSP
FAK
209100660
S00JP00G950C
00090026
107-128661/0100
509021
ZOO a zámek Zlín-Lešná,p.
1833661/0100
01.04.2009
0,00
13.04.2009
102 920,00
102920 CZK
-102 920,00
0
14.04.2009
pøedplatenky do ZOO Zlín - Lešná pro zamìstnance SMZ a jejich dìti - FKSP
FAK
209100661
S00JP00G9517
72357177
107-128661/0100
04/2009
Smìlíková Jitka
86-2076790247/0100
25.03.2009
0,00
30.03.2009
39 600,00
39600 CZK
-39 600,00
0
03.04.2009
66 ks permanentek na masáže pro zamìstnance SMZ - FKSP
FAK
209100662
S00JP00G9522
25505530
107-128661/0100
29009
TENIS VRŠAVA, s.r.o.
27-1908770237/0100
01.03.2009
0,00
21.03.2009
5 290,00
5290 CZK
-5 290,00
0
03.04.2009
pronájem tenis. kurtù pro zamìstnance SMZ za 02/2009 v tenisové hale Zlín - Vršava, FKSP
FAK
209100663
S00JP00G954S
13692747
3048982/0800
papírenské zboží
FAK
209100664
-
29200236
WASTEX spol.s.r.o.
217140661/0100
01.04.2009
0,00
10.04.2009
59445.3 CZK
59 445,30
-59 445,30
0
09.04.2009
OVS
S00JP00G953X
27716139
3048982/0800
29019
1419652379/0800
SANA Vladimír Nášel s.r.o
01.04.2009
0,00
03.04.2009
34 992,00
34992 CZK
-34 992,00
0
09.04.2009
oprava stropních podhledù na Zarámí 4421,Zl
FAK
209100665
S00JP00G955N
12433080
3048982/0800
tabule " zákaz vstupu psù "
FAK
209100666
OVS
2009/015
Hana Konvalinkova
13943921/0100
-
01.04.2009
0,00
20.03.2009
8 149,00
8149 CZK
-8 149,00
0
27.04.2009
OMZ
S00JP00G956I
42869048
3048982/0800
9659000492
OPTYS, spol. s r.o.
382001833/0300
01.04.2009
0,00
09.04.2009
688,00
688 CZK
-688,00
0
15.04.2009
poštovní poukázka A, øezaná 21 x 4, 135,- Kè OCR,VaVV 200 ks, 553,- Kè ODaSH 1000,-- ks
FAK
209100667
S00JP00G957D
25592939
3048982/0800
090177
J.D.Production, s.r.o.
203874963/0300
01.04.2009
0,00
10.04.2009
79 135,00
79135 CZK
-79 135,00
0
15.04.2009
za výrobu a vysílání poøadù v TV Zlínsko - bøezen 2009, za archivaci a kontrolu vysílání v TV Zlínsko, OCR,VaVV
FAK
209100668
S00JP00G9588
49161563
3048982/0800
0032009
oprava speciálního hasièského vozidla ze dne 17.2.2009
FAK
209100669
S00JP00G9593
13503031
3048982/0800
pánské blùzy letní
FAK
-
209201473
Jiøí Slamìný
112726332/0300
-
01.04.2009
0,00
14.04.2009
92896 CZK
92 896,00
-92 896,00
04.04.2009
11138.4 CZK
11 138,40
-11 138,40
0
17.04.2009
OKØ
0900168
OTAVAN Tøeboò a.s.
601012349/0800
01.04.2009
0,00
0
07.04.2009
MP
S00JP00G92QB
60556552
3048982/0800
155/2009
Ústav územního rozvoje Br
19-27321621/0710
18.03.2009
0,00
08.04.2009
588,00
588 CZK
-588,00
0
03.04.2009
èasopis Urbanismus a územní rozvoj za rok 2009 - OS
FAK
209201336
S00JP00G8WXV
48117820
3048982/0800
1082011536
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13149111/0100
10.03.2009
0,00
11.04.2009
1 047,20
1047.2 CZK
-1 047,20
0
08.04.2009
servis kopírky AFICIO 1022 RICOH - OS
FAK
209201517
S00JP00G94QX
48117820
3048982/0800
1082011599
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13149111/0100
01.04.2009
0,00
26.04.2009
2 450,50
2450.5 CZK
-2 450,50
0
27.04.2009
2x toner 2220D èerný do kopírky AFICIO 1022 RICOH - OS
FAK
209100673
S00JP00G95AY
27676650
3048982/0800
hygienické a èistící prostøedky
FAK
209100674
-
S00JP00G95BT
FAK
209100675
26219531
FAK
209100676
-
0,00
691710851
HP TRONIC-prodejny elektr
27-1924470277/0100
03.04.2009
4 742,50
4742.5 CZK
-4 742,50
0
07.04.2009
01.04.2009
0,00
29.04.2009
5 200,00
5200 CZK
-5 200,00
0
27.04.2009
MP
28322908
3048982/0800
polobotky
01.04.2009
MP
-
S00JP00G95CO
DANKR s.r.o.
1417908369/0800
3048982/0800
mikorovìž Philips MCM710,
390066
900047
Z-STYLE CZ a.s.
3573672/0800
01.04.2009
0,00
10.04.2009
2 806,00
2806 CZK
-2 806,00
0
09.04.2009
MP
S00JP00G94B0
25313428
3048982/0800
200900091
379707093/0300
Zlín Net, a.s.
01.04.2009
0,00
24.04.2009
14 280,00
14280 CZK
-14 280,00
0
21.04.2009
pronájem datového okruhu
FAK
209100677
-
MP
S00JP00G95F9
62182447
2009030
3048982/0800
Ing.Jiøí Laciga
01.04.2009
19-6445620277/0100
0,00
26.04.2009
24 000,00
24000 CZK
-24 000,00
0
22.04.2009
Vzdìlávací programy Time management a Motivace zam. - 19.3. (10 zam.) a 26.3.2009 (10 zam.)
FAK
209100678
S00JP00G95G4
63490218
29007
3048982/0800
VIAL Plast spol. s r.o.
35-4226690217/0100
pronájem oplocení staveništì akce " Kongresové centrum Zlín "
FAK
209100679
S00JP00G95HZ
45146365
704925
3048982/0800
rostliny na výsadbu - letnièky
FAK
209100680
-
209100681
Syngenta Czech s.r.o.
49161041
2009000005
-
S00JP00G95KK
26920956
S00JP00G6F32
Kratina Roman
11034
FAK
209100683
18556205
-
209100684
16.03.2009
0,00
-
25.05.2009
30 404,00
30404 CZK
-30 404,00
0
25.05.2009
19.04.2009
16874.2 CZK
16 874,20
-16 874,20
0
21.04.2009
30.03.2009
3 008,00
3008 CZK
-3 008,00
0
06.04.2009
OŠZM a TV
RENOMONT
1465053/0300
42341213
-
S00JP00G6F4X
0,00
Pleca s.r.o.
2009081
01.04.2009
0,00
2009/15
3048982/0800
FAK
0
27.04.2009
01.04.2009
16 779,00
16779 CZK
-16 779,00
0
05.05.2009
OŠZM a TV
S00JP00G6F27
vybavení kanceláøe VO ,nábytek
01.04.2009
1412382329/0800
3048982/0800
pøístøešek nad hlavní vchod
49348 CZK
-49 348,00
OŠZM a TV
3048982/0800
209100682
01.04.2009
0,00
43-1442890287/0100
vozík,hrabì,vrták,vruty,hmozdinky..............-Rehabilitaèní stacionáø,Žlebová 1590,Zl.
FAK
30.04.2009
49 348,00
ORIA
2005480508/2600
3048982/0800
FAK
0,00
OMZ
S00JP00G95JP
kácení døevin ,MŠ Sv.Èecha
-
01.04.2009
Martinec Pavel
1406999349/0800
01.04.2009
0,00
16.04.2009
26658 CZK
26 658,00
-26 658,00
16.04.2009
2296700 CZK
0
27.04.2009
OŠZM a TV
49437593
190011
3048982/0800
Stavební izolace Zlín, s.
7125168001/2700
01.04.2009
0,00
2 296 700,00
-2 296 700,00
0
13.05.2009
MŠ Dìtská - výmìna oken - ORIA
FAK
209100685
S00JP00G6F5S
49437593
190010
3048982/0800
oprava podlahovin a elektroinstalace - MŠ Dìtská
FAK
209100686
S00JP00G6F6N
-
26238616
FAK
209100687
S00JP00G6F7I
26238616
3048982/0800
oprava kanalizace u 11.ZŠ Malenovice
FAK
209100688
S00JP00G6F8D
27672786
3048982/0800
0,00
RIS-MONT s.r.o.
169319500/0300
-
01.04.2009
12.04.2009
497 500,00
497500 CZK
-497 500,00
0
09.04.2009
ORIA
90030
3048982/0800
oprava komunikace IV.tøídy u 11.ZŠ Malenovice
Stavební izolace Zlín, s.
7125168001/2700
01.04.2009
0,00
24.04.2009
22193.5 CZK
22 193,50
-22 193,50
0
22.04.2009
ORIA
90031
RIS-MONT s.r.o.
169319500/0300
01.04.2009
0,00
24.04.2009
39 865,00
39865 CZK
-39 865,00
0
22.04.2009
ORIA
129014
8900041170/2600
Filmové ateliéry Zlín, s.
01.04.2009
0,00
10.04.2009
1 190,00
1190 CZK
-1 190,00
0
22.04.2009
støihová úprava spotu " Den zemì 2009 "
FAK
209100689
-
S00JP00G6F98
OŽP a Z
15210481
3048982/0800
209054
Zdenìk Jurášek
1422956349/0800
01.04.2009
0,00
08.04.2009
4 736,00
4736 CZK
-4 736,00
0
27.04.2009
krycí deska.zrcadla,noha tenká,lišty - OŽPa Z
technické zhodnocení inv. èísla 184586, 184587 - pracovní stùl ( Chudíèková, Grebeníèková kanc. èíslo 334)
FAK
209100690
S00JP00G6FA3
64933873
3048982/0800
terénní karty,..............................
FAK
209100691
71009507
3048982/0800
FAK
28318561
3048982/0800
209100693
S00JP00G6FCT
06.04.2009
6 210,00
6210 CZK
-6 210,00
0
21.04.2009
310901484
Zdravotní ústav se sídlem
01.04.2009
0,00
23.04.2009
5 557,00
5557 CZK
-5 557,00
0
22.04.2009
OŽP a Z
29129108
DOT CONTROLS a.s.
43-3752430277/0100
úpravy systému DIRC na 16.ZŠ ,Okružní ,Zl.
FAK
0,00
27-8945360247/0100
-
S00JP00G6FEJ
01.04.2009
OŽP a Z
rozbor vzorkù vody ze dne 18.3.2009
209100692
Sdružení Tereza, o. s.
1924683379/0800
-
S00JP00G6FBY
09110045
44003978
3048982/0800
01.04.2009
0,00
10.04.2009
4 242,40
4242.4 CZK
-4 242,40
0
15.04.2009
OVS
902067
TRIODON, spol. s r.o.
1407523369/0800
01.04.2009
0,00
14.04.2009
1 021,00
1021 CZK
-1 021,00
0
09.04.2009
polokošile 3 ks,kravata 3 ks, ošatné pro informátory na MPZ, OCR, V a VV
FAK
209100694
S00JP00G6FDO
28322908
3048982/0800
900039
Z-STYLE CZ a.s.
3573672/0800
01.04.2009
0,00
10.04.2009
2 852,00
2852 CZK
-2 852,00
0
09.04.2009
polobotky Kobra 3 páry, ošatné pro informátory na MPZ, OCRVaVV
FAK
209100695
S00JP00G6GQO
42340802
3048982/0800
910009
KKS, spol. s r.o.
1410365349/0800
01.04.2009
0,00
16.04.2009
7 161 758,00
7161758 CZK
-7 161 758,00
0
16.04.2009
stavební práce - Prùmyslová zóna Zlín-východ, prodloužení komunikace - II. etapa - ORIA
FAK
209100696
S00JP00G6GZF
46994173
3048982/0800
náhradní díly
FAK
209100697
-
390085
HCM Autoservis s.r.o.
1112607661/0100
01.04.2009
0,00
10.04.2009
2 826,00
2826 CZK
-2 826,00
0
15.04.2009
OMZ
S00JP00G6H3O
71464794
128661/0100
209029
Mgr.Bc.Michal Bøezovják
43-842540257/0100
01.04.2009
0,00
30.04.2009
12 375,00
12375 CZK
-12 375,00
0
30.04.2009
odmìna za právní služby pro odbor stavební dle smlouvy za bøezen 2009 - OS
FAK
209100698
S00JP00G6H1Y
26270986
107-128661/0100
290120
STEZA Zlín, spol. s r.o.
27-1926340257/0100
01.04.2009
0,00
14.04.2009
288 000,00
288000 CZK
-288 000,00
0
14.04.2009
pøedplatenky na plavání a rehabilitace pro zamìstnance SMZ - FKSP
FAK
209100699
S00JP00G6H03
45459771
3048982/0800
výmìna vert.žaluzií v budovì Radnice
FAK
209100700
S00JP00G6H2T
23/2009
Voborník Petr
1455269/0300
-
25334255
01.04.2009
0,00
10.04.2009
26 418,00
26418 CZK
-26 418,00
0
09.04.2009
OVS
29300077
FRANC spol.s r.o.
01.04.2009
09.04.2009
52489 CZK
0
3048982/0800
oprava podl.krytin na Radnici
FAK
209100701
1547640217/0100
-
40991369
3048982/0800
FAK
209100702
-
90344
Machová Anežka
1048641661/0100
S00JP00G6H69
15212262
3048982/0800
209100703
09050
S00JP00G6H5E
15213161
3048982/0800
209100704
Jiøí Ondlevec
S00JP00G6H8Z
FAK
209100705
-
47906413
S00JP00G6H9U
nabíjecí ACCU èlánek....................
209100706
S00JP00G6HAP
oprava vozu - 2Z6 9909
209100707
12435236
29068
FAK
209100708
48532967
0
15.04.2009
08.04.2009
5 545,20
5545.2 CZK
-5 545,20
0
07.04.2009
01.04.2009
0,00
08.04.2009
5 139,00
5139 CZK
-5 139,00
0
14.04.2009
OŠZM a TV
0909110357
AUTOKOM, spol. s r.o.
01.04.2009
0,00
-
08008
Láníková Jana- ELCON
01.04.2009
0,00
20981
EURO CAR Zlín s.r.o.
1119905661/0100
30.04.2009
627,00
627 CZK
-627,00
0
30.04.2009
25.04.2009
2 595,00
2595 CZK
-2 595,00
0
27.04.2009
01.04.2009
0,00
30.04.2009
3 561,00
3561 CZK
-3 561,00
0
27.04.2009
MP
S00JP00G6HBK
60701552
-
29170
SOPHICS,spol. s r.o.
379059823/0300
01.04.2009
0,00
01.05.2009
1 500,00
1500 CZK
-1 500,00
0
30.04.2009
MP
S00JP00G6HCF
10573321
-
FAK
63495457
S00JP00G6HDA
0903176
01.04.2009
0,00
30.04.2009
476,00
476 CZK
-476,00
0
27.04.2009
MP
3048982/0800
200904
EKONOMY KLIMA s.r.o.
182792095/0300
revize a servis klimatizaèních jednotek v Alternativì
-
FAK
200901
S00JP00G6HIL
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
379737743/0300
kontrola zaøízení EZS za 03/2009
209100710
27089 CZK
-27 089,00
OKØ
3048982/0800
209100709
Miroslav Kopèil
-
01.04.2009
0,00
185034724/0600
3048982/0800
internetové služby
10.04.2009
27 089,00
OŠZM a TV
4080000163/6800
3048982/0800
FAK
09.04.2009
OKØ
3048982/0800
FAK
-
1401973369/0800
3048982/0800
filtr øízení,tìsnìní víka
01.04.2009
0,00
1402260379/0800
oprava elektroinstalace -Jesle,Budovatelská 4820,Zl.
FAK
-52 489,00
OVS
montáž zvonku a výmìna osvìtlení - Jelse,Budovatelská 4820,Zl.
FAK
52 489,00
OVS
S00JP00G6H4J
kanceláøský materiál
0,00
26296829
35-4310270207/0100
01.04.2009
0,00
14.04.2009
13 000,00
13000 CZK
-13 000,00
0
21.04.2009
OK
TyfloCentrum Zlín
27-9029930237/0100
01.04.2009
0,00
24.04.2009
3 000,00
3000 CZK
-3 000,00
0
07.04.2009
Pøevedení publikace "Prùvodce sociálnímu (a navazujícími) službami ve Zlínì" do hlasové podoby - 20 ks CD,
pro potøeby projektu "Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování"
FAK
209201569
S00JP00G6GVZ
10573321
3048982/0800
kontrola zaøízení EZS v období 3/ 2009
0903177
379737743/0300
-
OŠZM a TV
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
01.04.2009
0,00
30.04.2009
1 547,00
1547 CZK
-1 547,00
0
28.04.2009
FAK
209100712
S00JP00G6HGV
00094889
490022
3048982/0800
Krajská galerie výtvarnéh
1410463379/0800
01.04.2009
0,00
14.04.2009
3 200,00
3200 CZK
-3 200,00
0
08.04.2009
nákup publikací "Fenomén Ba•a 5 ks èeská verze, 3 ks anglická verze, pro prodej v MITS
FAK
209100713
S00JP00G6HF0
10591133
1310309
3048982/0800
Vlastimil Bena
197589217/0300
01.04.2009
0,00
10.05.2009
540,00
540 CZK
-540,00
0
05.05.2009
20 ks ražených ,mosazných štítkù pro prodej v MITS, OCRVaVV
FAK
209100714
S00JP00G6HNW
49161041
2009000007
3048982/0800
kácení døevin - Jesle,Tyršovo nábø.747,Zl.
FAK
209100715
-
S00JP00G6HOR
18152856
-
FAK
S00JP00G6HPM
209100716
2009030
FAK
209100717
-
S00JP00G6HQH
60747889
S00JP00G6HRC
20090103
-
20090102
S00JP00G6HT2
49976311
S00JP00G6HUX
oprava schodištì na ul.Družstevní
209100722
209100723
8176 CZK
-8 176,00
0
29.04.2009
18.04.2009
4 527,71
4527.71 CZK
-4 527,71
0
27.04.2009
01.04.2009
16.04.2009
21 977,00
21977 CZK
-21 977,00
0
09.04.2009
01.04.2009
16.04.2009
25 829,00
25829 CZK
-25 829,00
0
09.04.2009
01.04.2009
0,00
30.04.2009
41 650,00
41650 CZK
-41 650,00
0
05.05.2009
DIPS ZLÍN, spol. s r.o.
01.04.2009
0,00
02.05.2009
350 365,00
350365 CZK
-350 365,00
0
05.05.2009
OD
22/09
POSPÍŠIL a.s.
27-1918030267/0100
01.05.2009
0,00
27.04.2009
92 513,00
92513 CZK
-92 513,00
0
19.05.2009
OD
S00JP00G6HVS
25556142
-
S00JP00G6HE5
FORMICA, s.r.o.
9012
-
25556142
-
oprava chodníku v ul. Družstevní
0,00
0,00
1400620369/0800
3048982/0800
FAK
8 176,00
OVS
1400039339/0800
3048982/0800
FAK
01.05.2009
OD
3463772/0800
209100721
01.04.2009
0,00
PETAS Petøíksr.o.
2009014
stavební práce bezbariérové úpravy zastávek ve Zlínì
FAK
0
28.04.2009
OVS
-
46982663
-
PETAS Petøíksr.o.
1407566369/0800
3048982/0800
209100720
56511
1407566369/0800
60747889
S00JP00G6HS7
zamìøení podchodu nám.Práce
FAK
26620 CZK
-26 620,00
OMZ
3048982/0800
209100719
01.04.2009
0,00
Bruno Nebelung GmbH
4200044583/6800
oprava odpadu a èepadla - budova MMZ,Zarámí 4421
FAK
PATRICK s.r.o.
044164
havarijní oprava prùt.ohøívaèù - úøadpvna Želechovice
209100718
30.04.2009
26 620,00
OMZ
3048982/0800
FAK
0,00
52844440/5500
3048982/0800
semena kvìtin pro výsadby
01.04.2009
OŠZM a TV
3048982/0800
náhradní díly
Kratina Roman
43-1442890287/0100
21/09
POSPÍŠIL a.s.
27-1918030267/0100
01.05.2009
0,00
27.04.2009
95 403,00
95403 CZK
-95 403,00
0
19.05.2009
OD
45274851
3048982/0800
923207855
1031046145/5500
Matrièní tiskopisy pro odd. matrik a obøadnictví. vìcná správnost: Bodanská
SEVT, a.s.
01.04.2009
0,00
08.04.2009
22 930,00
22930 CZK
-22 930,00
0
14.04.2009
FAK
209100724
S00JP00G6IFT
25322478
2906201
3048982/0800
Internet Fibre Premium za 03/2009
FAK
209100725
-
4200140487/6800
S00JP00G6IGO
49098934
200900221
3048982/0800
209100726
01.04.2009
0,00
12.04.2009
31 154,00
31154 CZK
-31 154,00
0
08.04.2009
OIS
S00JP00G6IHJ
Evrofin Int. spol. s r.o.
2640810/0300
dálkové nastavení kreditu do frankovacího stroje
FAK
AVONET, s.r.o.
-
70886245
0,00
13.04.2009
5 236,00
5236 CZK
-5 236,00
0
15.04.2009
OVS
000900219
107-128661/0100
01.04.2009
Tech.služby mìsta Vizovic
27-1925400297/0100
01.04.2009
0,00
15.04.2009
1 964,00
1964 CZK
-1 964,00
0
14.04.2009
odvoz popelnice 1100 l BOBR za období od 1. 1. do 31. 3. 2009 - rekreaèní chaty Syrákov, FKSP
FAK
209100727
S00JP00G6IIE
42339626
221786
3048982/0800
TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o
234579/5400
01.04.2009
0,00
13.04.2009
161 581,00
161581 CZK
-161 581,00
0
15.04.2009
tisk Magazínu Zlín è.4/2009 + litografie, 34100 ks na základì smlouvy s tiskárnou, kopie smlouvy je pøiložena u faktury è. 910253 ze dne 21.1.2009, likvidaèní záznam è. 209108987,OCR, V a VV
FAK
209100728
S00JP00G6IJ9
62867237
290100034
3048982/0800
Pravidelný servis docházkového systému dle smlouvy Nejedná se o opravu, ale o pravidelnou kontrolu
FAK
209100729
S00JP00G6IK4
FAK
209100730
-
27678679
09041
209100731
64506002
20091647
S00JP00G6IMU
26235251
S00JP00G6IOK
10573321
-
S00JP00G6IPF
S00JP00G6J50
PROFIL-REKLAMA,s.r.o.
01.04.2009
0,00
0903192
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
379737743/0300
3868 CZK
-3 868,00
0
28.04.2009
01.05.2009
268,00
268 CZK
-268,00
0
29.04.2009
08.04.2009
3 155,70
3155.7 CZK
-3 155,70
0
08.04.2009
07.04.2009
7 263,00
7263 CZK
-7 263,00
0
17.04.2009
01.04.2009
0,00
14.04.2009
567,00
567 CZK
-567,00
0
17.04.2009
OŠZM a TV
25533673
Intenet - Rehabilitaèní stacionáø,Žlebová 1590,Zl.
209100734
3 868,00
OŠZM a TV
13091718
3048982/0800
FAK
01.04.2009
0,00
1409475399/0800
-
zadání uživatelských kódù
209100733
ALITRON CZ, s.r.o.
2091240134
3048982/0800
FAK
30.04.2009
OMZ
zhotovení a montáž tabulek
209100732
01.04.2009
0,00
1545680207/0100
3048982/0800
FAK
Richard Holotík s.r.o.
35-6797800247/0100
3048982/0800
FAK
0,00
OMZ
S00JP00G6ILZ
motorová nafta
01.04.2009
OIS
3048982/0800
štìrk TK 0-32
CaC Systems Radek Majzlík
104561355/0300
26308649
3048982/0800
TC servis, s.r.o.
2086315001/5500
-
01.04.2009
0,00
01.05.2009
1 072,00
1072 CZK
-1 072,00
0
29.04.2009
OŠZM a TV
2009020
MEJTA s.r.o.
209540219/0300
01.04.2009
0,00
14.04.2009
4 783,80
4783.8 CZK
-4 783,80
0
15.04.2009
zhotovení 23 ks kalhot bez lampasù pro informátory MPZ, OCR,VaVV
FAK
209100735
S00JP00G6IQA
60711086
3048982/0800
19040209
19-8033040267/0100
Technické služby Zlín,s.r
01.04.2009
0,00
15.04.2009
3 843,70
3843.7 CZK
-3 843,70
0
27.04.2009
sbìr,svoz a využití - BRKO
FAK
209100736
-
OŽP a Z
S00JP00G6IR5
60711086
3048982/0800
sbìr a pøeprava SKO
FAK
209100737
-
19040208
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.04.2009
0,00
15.04.2009
2 127 925,60
2127925.6 CZK
-2 127 925,60
0
27.04.2009
OŽP a Z
S00JP00G6J6V
00426326
3048982/0800
090015
Èeský èervený køíž
44602724/0600
01.04.2009
0,00
30.04.2009
7 500,00
7500 CZK
-7 500,00
0
28.04.2009
Školení první pomoci dne 26.3.2009 - zamìstnanci MP Zlín, Odbor sociálních vìcí a org. složek Jeslí
FAK
209100738
S00JP00G6J8L
49161041
3048982/0800
kácení døevin MŠ Slovenská
FAK
209100739
-
S00JP00G6JDW
49966146
S00JP00G6JFM
16301421
FAK
66198003
3048982/0800
S00JP00G6JKX
FAK
209100743
FAK
209100744
25081152
S00JP00G6JNI
25592939
46964991
3048982/0800
209100746
S00JP00G6JI7
01.04.2009
0,00
010023609
4 500,00
4500 CZK
-4 500,00
0
30.04.2009
10.04.2009
41 931,00
41931 CZK
-41 931,00
0
09.04.2009
JUDr. Petr Balcar, AK
01.04.2009
0,00
01.05.2009
42 245,00
42245 CZK
-42 245,00
0
29.04.2009
OP
5309
Fišer Pavel
01.04.2009
0,00
19014439
ROSANA, spol. s r.o.
01.04.2009
0,00
090191
26226120
3048982/0800
J.D.Production, s.r.o.
203874963/0300
-
01.05.2009
7 735,00
7735 CZK
-7 735,00
0
29.04.2009
13.04.2009
2 775,00
2775 CZK
-2 775,00
0
15.04.2009
01.04.2009
0,00
16.04.2009
17 838,00
17838 CZK
-17 838,00
0
28.04.2009
OŽP a Z
2009017
J+N spol. s r.o.
1404199399/0800
CMZ - 3.4.09 - výroba 2 ks pl.desek a 2 ks kazet na Cenu mìsta Zlína
nedílná souèást daru
vìcná správnost: I. Steinerová
FAK
02.05.2009
OVS
3048982/0800
209100745
Milan Neèas - GASTRO
110190896/0300
za výrobu a vysílání poøadu " Dej pac - bøezen 2009 "
FAK
0
21.04.2009
OP
S00JP00G6JMN
1062
2568014084/2700
3048982/0800
pramenitá voda Rosana
01.04.2009
0,00
184660707/0300
51111201
-
S00JP00G6JLS
13185.2 CZK
-13 185,20
MP
-
3048982/0800
za poskytování právních služeb
21.04.2009
13 185,20
OMZ
právní služby za období od 1.2.2009-31.3.2009
Dovolání, návrhy dokumentu,..-Varmuža
209100742
AGRO-IDEAL, spol. s r.o.
347746661/0100
-
S00JP00G6JJ2
2000074/09
-
3048982/0800
FAK
0,00
1622910257/0100
za odebrané obìdy za mìsíc 03/2009
209100741
01.04.2009
OŠZM a TV
umístìní zaøízení ZS v Teèovicích za I.Q.2009
209100740
Kratina Roman
43-1442890287/0100
3048982/0800
FAK
2009000006
-
01.04.2009
0,00
02.05.2009
2 571,00
2571 CZK
-2 571,00
0
09.04.2009
OKP
920267
ZEKA plus, s.r.o.
86-2022690267/0100
výkon èinnosti koordinátora BOZP - Prùmyslová zóna Zlín-východ, prodloužení komunikace, II. etapa - ORIA
01.04.2009
0,00
16.04.2009
10272.1 CZK
10 272,10
-10 272,10
0
20.04.2009
FAK
209100747
S00JP00G6JP8
45275718
2051535
3048982/0800
servis stroje Vermeer - štìpkovaè
FAK
209100748
2509100118/2600
-
S00JP00G6JST
FAK
-
209100749
27562468
29284
FAK
S00JP00G6JRY
-
209100750
FAK
11999.8 CZK
11 999,80
-11 999,80
0
15.04.2009
01.04.2009
0,00
13.04.2009
5 670,00
5670 CZK
-5 670,00
0
09.04.2009
64463231
1209
Mikulèík Bøetislav
2592277001/5500
01.04.2009
0,00
14.04.2009
1 000,00
1000 CZK
-1 000,00
0
09.04.2009
MP
S00JP00G6JQ3
-
209100751
MPI CZ s.r.o.
206903926/0300
62181581
20090309
3048982/0800
mytí vozidel
0,00
13.04.2009
MP
3048982/0800
praní prádla
01.04.2009
OMZ
3048982/0800
náhradní díly
TRANSTECHNIK CS,spol. s r
Oliviera Fuksová
1598050217/0100
01.04.2009
0,00
02.05.2009
2 100,00
2100 CZK
-2 100,00
0
30.04.2009
MP
S00JP00G6JTO
25521322
11902245
3048982/0800
LESKO-Velkoob.nápojù,s.r.
27-1912730297/0100
01.04.2009
0,00
07.04.2009
1 844,00
1844 CZK
-1 844,00
0
07.04.2009
Nákup obèerstvení na školení dne 8.4. a 11.5.09 - Ovládání benchmarkingové aplikace ...
FAK
209100752
S00JP00G6JUJ
42341213
200917
3048982/0800
nábytek
FAK
209100753
FAK
209100754
S00JP00G6JW9
47675934
1409040022
-
FAK
209100755
0,00
29.04.2009
223 355,00
223355 CZK
-223 355,00
0
29.04.2009
MARTEK MEDICAL a.s.
19-5772640297/0100
01.04.2009
0,00
15.04.2009
967,26
967.26 CZK
-967,26
0
15.04.2009
MP
S00JP00G6JX4
71876812
200904
3048982/0800
granule pro psy
01.04.2009
oddìlení koordinace projektù
3048982/0800
Desprej,Desam
Martinec Pavel
1406999349/0800
-
Marek Ostrèilík
19-8036350287/0100
01.04.2009
0,00
01.05.2009
2 689,00
2689 CZK
-2 689,00
0
30.04.2009
MP
S00JP00G6JYZ
75652242
200915
3048982/0800
Èech Petr
35-1583400237/0100
03.04.2009
0,00
18.04.2009
16417.99 CZK
16 417,99
-16 417,99
0
15.04.2009
oprava služebních motocyklù - MP
FAK
209100756
S00JP00G6JZU
45687790
09217
3048982/0800
SN I - oprava topného tìlesa u kávovaru
vìcná správnost: H. Veèerková
FAK
209100757
S00JP00G6K0I
-
11902361
3048982/0800
209100758
S00JP00G6K28
26235251
3048982/0800
01.04.2009
0,00
01.04.2009
2 923,00
2923 CZK
-2 923,00
0
17.04.2009
OKP
25521322
SN I - obèerstvení, vody, káva, sekt, coca cola
pro pracovní jednání, vìcná správnost: H. Veèerková
FAK
Jurèík Vít
165200203/0600
LESKO-Velkoob.nápojù,s.r.
27-1912730297/0100
-
06.04.2009
0,00
13.04.2009
7 201,00
7201 CZK
-7 201,00
0
20.04.2009
OKP
2091290169
1409475399/0800
PROFIL-REKLAMA,s.r.o.
03.04.2009
0,00
10.04.2009
460,00
460 CZK
-460,00
0
09.04.2009
oprava polepù na kole
-
MP
FAK
209100759
S00JP00G6JOD
27756939
20900016
Energo Trading Zlín a.s.
02.04.2009
16.04.2009
FAK
209100760
S00JP00G6K33
27399508
29904791
XERTEC, a.s.
02.04.2009
16.04.2009
3048982/0800
50025636/6200
komplexní technická péèe na frank.stroji FRAMA
FAK
209201568
S00JP00G6GU4
-
47114983
3048982/0800
209100762
S00JP00G6H74
oc.plech
FAK
-
15530639
209100763
S00JP00G6K6O
209100764
47901519
S00JP00G6K7J
27676650
209100765
S00JP00G6K8E
-
209100766
209100767
40620123
2509001305
2900287
02.04.2009
0,00
S00JP00G6K99
25862731
Jiøí Zavázal - EKOVIA
-
45091386
0
08.04.2009
02.05.2009
3 803,00
3803 CZK
-3 803,00
0
30.04.2009
04.05.2009
5 000,00
5000 CZK
-5 000,00
0
09.04.2009
16.04.2009
4 756,00
4756 CZK
-4 756,00
0
15.04.2009
01.04.2009
0,00
30.04.2009
79700.3 CZK
79 700,30
-79 700,30
0
28.04.2009
NAM systém, a.s.
167656634/0300
01.04.2009
0,00
10.04.2009
714,00
714 CZK
-714,00
0
15.04.2009
OVS
S00JP00G6KA4
00750024
12009
12218774
212009
S00JP00G6KBZ
3048982/0800
S00JP00G6INP
06.04.2009
0,00
Lux Martin
27-2258370227/0100
02.04.2009
0,00
14.04.2009
18 000,00
16.04.2009
7 973,00
18000 CZK
-18 000,00
0
21.04.2009
7973 CZK
-7 973,00
0
21.04.2009
OK
10573321
3048982/0800
prav.roèní revize EZS - Jesle,M.Knesla,Zl.
S00JP00G6KCU
Uhlíø František
859675043/0800
FAK
mytí oken - Alternativa
02.04.2009
0,00
242948101/0100
OK
209100768
02.04.2009
0,00
DANKR s.r.o.
09008
-
209100770
HESCO, s.r.o.
Pohøebnictví Zlín,spol.s
390459
zajištìní koncertu Tria E.Viklického
FAK
1140 CZK
-1 140,00
OŽP a Z
3048982/0800
209100769
1 140,00
OIS
1417908369/0800
3048982/0800
ONI sledování tarif
FAK
14.04.2009
- MP
3048982/0800
FAK
0
17.04.2009
OSV
3048982/0800
FAK
01.04.2009
0,00
1114805661/0100
-
hygienické a èistící potøeby
mìøení imisí
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
327040661/0100
3048982/0800
FAK
1606.5 CZK
-1 606,50
OKØ
pohøeb p.Jaroslava Èerného
FAK
5133616208
-
3048982/0800
1 606,50
-178500
OVS
133790245/0300
QCA - pro ovìøení el.podpisu zamìstnance
FAK
0,00
178500 CZK
0904102
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
379737743/0300
-
12435988
3048982/0800
Škoda Octavia ZLK 60-00, oprava spodní èásti motoru
vìcná správnost: M. Èervený
01.04.2009 01.04.2009 15.04.2009
0,00
1 607,00
1607 CZK
-1 607,00
0
28.04.2009
OŠZM a TV
2009063
Alois Štìtkáø
1402444389/0800
-
OKP
01.04.2009
0,00
30.04.2009
1 547,00
1547 CZK
-1 547,00
0
29.04.2009
FAK
209100771
S00JP00G6KDP
12435988
2009066
3048982/0800
1402444389/0800
Š Felicia ZLL 32-77, oprava korod.èástí karoserie
pøední blatník, guma dvìøí, lem pr.z.blatníku, lakování, lem l.z.blatníku
vìcná správnost: M. Èervený
FAK
209100772
S00JP00G6KEK
12435988
FAK
209201424
-
S00JP00G90IT
60734485
S00JP00G95DJ
75663783
psychologické vyšetøení uchazeèù o práci u MP
209100775
01.04.2009
0,00
91039
S-projekt plus a.s.
1543170297/0100
3048982/0800
FAK
Alois Štìtkáø
1402444389/0800
Zlín - Køižovatka Antonínova - tø. T.Bati /I/49/ - areál Svitu
209100774
0,00
30.04.2009
22 053,00
22053 CZK
-22 053,00
0
29.04.2009
30.04.2009
1 642,00
1642 CZK
-1 642,00
0
27.04.2009
OMZ
3048982/0800
FAK
01.04.2009
OKP
2009064
3048982/0800
oprava vozu Lada 1Z6 9020
Alois Štìtkáø
S00JP00G6LBS
200902
01.04.2009
0,00
09.04.2009
1 894 480,00
1894480 CZK
-1 894 480,00
0
08.04.2009
OD
Marková Zdeòka
187051675/0600
01.04.2009
0,00
10.04.2009
5 200,00
5200 CZK
-5 200,00
0
09.04.2009
- MP
25318187
3048982/0800
902327
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
07.04.2009
0,00
17.04.2009
540,00
540 CZK
-540,00
0
20.04.2009
Nákup kanceláøských potøeb - Blok Flip Ch.A1, které se nenachází v centrálním skladu
FAK
209100776
S00JP00G6LCN
13657062
3048982/0800
92000034
Svatava Nováèková-knihkup
1404260399/0800
07.04.2009
0,00
21.04.2009
1 115,00
1115 CZK
-1 115,00
0
20.04.2009
nákup odborné literatury - DPH, Personalistika, Zákoník práce s judikaturou
FAK
209100777
S00JP00G6L3W
71465456
128661/0100
2009020
JUDr.Radek Židlík,advokát
1085131193/0800
01.04.2009
0,00
01.05.2009
17 250,00
17250 CZK
-17 250,00
0
30.04.2009
odmìna za právní služby pro odbor stavební dle smlouvy za bøezen 2009 - OS
FAK
209100778
S00JP00G6LKJ
60710098
3048982/0800
èistící potøeby - spotøeba ihned- R
FAK
209100779
42341213
3048982/0800
209100780
S00JP00G6LIT
FAK
209100781
2009/18
S00JP00G6KP1
4 941,00
4941 CZK
-4 941,00
0
15.04.2009
04.04.2009
0,00
04.05.2009
3 469,00
3469 CZK
-3 469,00
0
04.05.2009
200919
Martinec Pavel
05.04.2009
0,00
05.05.2009
2 485,00
2485 CZK
-2 485,00
0
05.05.2009
OVS
61859575
proèištìní kanalizace - Kudlov,ul.Formanka
209100782
Martinec Pavel
1406999349/0800
3048982/0800
FAK
17.02.2009
OVS
42341213
S00JP00G6KRR
0,00
1406999349/0800
3048982/0800
oprava dveøí ul.Zarámí 4421,Zl.
01.04.2009
OVS
oprava krytu .rozvodu ÚT - n.Míru 12....................
FAK
DOMOSA Zlín, s.r.o.
86-2037490217/0100
-
S00JP00G6LJO
297100110
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s
35-5727510207/0100
-
46578617
3048982/0800
20903119
01.04.2009
0,00
22.04.2009
30 652,00
30652 CZK
-30 652,00
0
23.04.2009
OD
5900020
33001851/0100
SENZA, spol. s r.o.
01.04.2009
0,00
30.04.2009
99 000,00
99000 CZK
-99 000,00
0
05.05.2009
výmìna konstrukèních vrstev chodníku
FAK
209100783
S00JP00G6KO6
-
OD
61405230
0909
3048982/0800
209100784
S00JP00G6KQW
-
61721867
0,00
Miroslava Krumpolcová
S00JP00G6L4R
15531538
0,00
-
190084
3048982/0800
209100786
S00JP00G6L5M
75151499
ANTA Zlín spol. s r.o.
06.04.2009
0,00
-
7225
3048982/0800
89 250,00
89250 CZK
-89 250,00
0
07.05.2009
14.04.2009
10 000,00
10000 CZK
-10 000,00
0
20.04.2009
OKP
4080006135/6800
CMZ 3.4.09, zhotovení nápisu na inform.tabule " Nositelé ceny mìsta Zlína "
vìcná správnost: R. Kratochvílová
FAK
03.04.2009
111626743/0300
CMZ - 3.4.09 - zajištìní kulturního vystoupení - Ceny mìsta Zlína za rok 2008
vìcná správnost: I. Steinerová
vystoupení vítìzù houslových kurzù Akademie Václava Hudeèka
209100785
30.04.2009
OD
9017
3048982/0800
FAK
01.04.2009
1465780267/0100
projektová dokumentace -úprava toèny Jaroslavice
FAK
Alster Ladislav
06.05.2009
595,00
595 CZK
-595,00
0
04.05.2009
OKP
Èeská republika
03.04.2009
135034881/0710
0,00
20.04.2009
1 351,00
1351 CZK
-1 351,00
0
15.04.2009
náklady na spotø.vody - kotce pro služební psy policie ÈR a MP - MP
FAK
209100787
S00JP00G6L6H
60711086
19070301
3048982/0800
209100788
S00JP00G6L7C
15527379
S00JP00G6L87
0,00
-
66224349
3048982/0800
30.04.2009
14075.02 CZK
14 075,02
-14 075,02
0
27.04.2009
OMZ
ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o.
01.04.2009
295341661/0100
za výsydbu alejových stromù Zlín - VKV Nábøeží
209100789
-
209007
3048982/0800
FAK
01.04.2009
19-8033040267/0100
odstranìní /uložení odpadu na skládce Suchý dùl za 03/2009
FAK
Technické služby Zlín,s.r
0,00
29.04.2009
15 933,00
15933 CZK
-15 933,00
0
28.04.2009
OŽP a Z
200922
JUDr.Eva Køivánková
01.04.2009
1544670277/0100
0,00
20.04.2009
17 850,00
17850 CZK
-17 850,00
0
21.04.2009
za poskytnutou právní pomoc - OŽPa Z - právní služby za 03/2009
smlouva o poskytování právní pomoci è. 1708220098 ze dne 30.09.2002 a dodatku èl. 3 o poskytování právní pomoci ze dne 15.01.2008
FAK
209100790
S00JP00G6LLE
26245833
3048982/0800
209100791
S00JP00G6LU5
-
64942503
3048982/0800
kanceláøský materiál
FAK
209100792
S00JP00G6LTA
EXTRA AGENCY s.r.o.
1409610319/0800
MP návrh identifikace ,bloky MP - vyšetø.na alkohol
FAK
2009040
2900063953
06.04.2009
0,00
20.04.2009
3 689,00
3689 CZK
-3 689,00
0
20.04.2009
MP
OFFICE DEPOT s.r.o.
805322007/2700
07.04.2009
0,00
17.04.2009
33681.76 CZK
33 681,76
-33 681,76
0
15.04.2009
OVS
47678488
128661/0100
10910631
ABEL-Computer s.r.o.
1842393319/0800
01.04.2009
0,00
13.04.2009
2 239,60
2239.6 CZK
-2 239,60
0
14.04.2009
renovace 2 ks tonerù do tiskárny HP LH P2015dn (Bartošová) - OS
FAK
209100793
S00JP00G6LV0
47678488
3048982/0800
90902563
1842393319/0800
ABEL-Computer s.r.o.
06.04.2009
0,00
20.04.2009
3 106,00
3106 CZK
-3 106,00
0
21.04.2009
Inkoustová náplò èerná, barevná do tiskárny HP DJ 5150C (Hnilicová), toner do tiskárny HP LJ 1022n (Raková) - OS
FAK
209100794
S00JP00G6M5F
25322478
3048982/0800
Internet - ADSL Limit 2048/128
FAK
209100795
71007407
390006
-
S00JP00G6M75
71007407
3048982/0800
Mateøská škola Zlín
390007
FAK
0904124
S00JP00G6M80
10573321
3048982/0800
00545121
3048982/0800
za služby neb.prostory - 1 - 3 /2009
FAK
209100799
-
209100800
S00JP00G6MBL
46286225
-
FAK
209100801
-
-439,00
0
16.04.2009
14.04.2009
16 916,00
16916 CZK
-16 916,00
0
16.04.2009
16.04.2009
36 000,00
36000 CZK
-36 000,00
0
16.04.2009
OŠZM a TV
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
-
03.04.2009 03.04.2009 20.04.2009
0,00
1 488,00
1488 CZK
-1 488,00
0
17.04.2009
OŠZM a TV
202009
Støední škola gastronomie
01.04.2009
0,00
20.04.2009
104 156,00
104156 CZK
-104 156,00
0
05.05.2009
2009003
Jiøí Šilhavík a spol.
5404500127/5500
01.04.2009
0,00
27.04.2009
64 400,00
64400 CZK
-64 400,00
0
04.05.2009
OD
60711086
3048982/0800
výcoz odpadkových košù
02.04.2009
0,00
15733661/0100
3048982/0800
FAK
439,00
439 CZK
OŠZM a TV
S00JP00G6MAQ
stavební dozor na akci .......................
Mateøská škola Zlín
379737743/0300
pravidelná roèní revize zaøízení EZS - Jesle,Budovatelská 4820,Zl.
S00JP00G6M9V
01.04.2009
0,00
1422438349/0800
-
209100798
12.04.2009
OŠZM a TV
mzdové náklady na plat kuchaøky,-Jesle.M.Knesla
FAK
0,00
1422438349/0800
stravovací služby za 03/2009,M.Knesla
209100797
01.04.2009
OŠZM a TV
S00JP00G6M6A
209100796
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
3048982/0800
FAK
2906195
19090017
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.05.2009
0,00
03.05.2009
2 124,20
2124.2 CZK
-2 124,20
0
15.05.2009
OD
S00JP00G6MCG
46971114
3048982/0800
26900020
Zlínské tiskárny 1,s.r.o.
101302737/0300
07.04.2009
0,00
17.04.2009
1 164,00
1164 CZK
-1 164,00
0
20.04.2009
samolepky na lepení smluv (2000 ks) - OSM
FAK
209100802
S00JP00G6MDB
60710870
3048982/0800
oprava souboru MaR
FAK
-
209100803
25582259
3048982/0800
FAK
209100804
-
S00JP00G6MF1
FAK
209201627
-
01.04.2009
0,00
20.04.2009
3 000,00
3000 CZK
-3 000,00
0
17.04.2009
1190132
Technické služby Otrokovi
27-6256170297/0100
01.04.2009
0,00
20.04.2009
8 041,00
8041 CZK
-8 041,00
0
23.04.2009
OMZ
60711086
3048982/0800
vývoz košù
PROCONT sa.r.o.
35-4312910247/0100
OVS
S00JP00G6ME6
mechanizmy VO provoz plošiny
2009060
19090016
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.04.2009
0,00
03.05.2009
856,80
856.8 CZK
-856,80
0
29.04.2009
OMZ
S00JP00G6KSM
75696509
3048982/0800
290327
1419601379/0800
Vláèilík Lubor
03.04.2009
0,00
04.05.2009
27 260,00
27260 CZK
-27 260,00
0
04.05.2009
CMZ - 3 .4.09, Catering, slavnostní pøedání cen
vìcná správnost: Steinerová I.
obèerstvení pro hosty slavnostního udìlení cen
FAK
209100806
-
S00JP00G6MYE
25873962
3048982/0800
OKP
2009113
Ecological Consulting a.s
445273001/5500
0,00
aktualizace Dokumentace dle zákona - posuzování vlivù na živ.prostø.pro zámìr obchvat Zálešná
FAK
209100807
S00JP00G6MZ9
12217581
3048982/0800
za odtah vraku Škoda ze dne 27.3.2009
FAK
209100808
-
S00JP00G6N0X
FAK
209100809
-
209100810
503 965,00
503965 CZK
-503 965,00
0
04.05.2009
OD
Richard Pokorný-AUTODÍLY
03.04.2009
0,00
17.04.2009
2 440,00
2440 CZK
-2 440,00
0
16.04.2009
OD
40942031
27124274
3048982/0800
FAK
01.05.2009
910963
Epos spol.s r.o.
379901793/0300
01.04.2009
0,00
30.04.2009
5 835,00
5835 CZK
-5 835,00
0
27.04.2009
OD
S00JP00G6N1S
pouzdro na baterku
212009
-
6642661/0100
3048982/0800
kanceláøské potøeby
01.04.2009
-
20094149
DASTA s.r.o.
35-116540287/0100
03.04.2009
0,00
03.05.2009
8 000,00
8000 CZK
-8 000,00
0
30.04.2009
MP
S00JP00G6N3I
47901519
3048982/0800
2900292
Pohøebnictví Zlín,spol.s
1114805661/0100
03.04.2009
0,00
07.05.2009
22 291,00
22291 CZK
-22 291,00
0
09.04.2009
Pohøeb p. Darjay Oyuntsetseg (kremace 03. 04. 2009)
FAK
209100811
S00JP00G6N4D
25300083
35-4310270207/0100
29000009
Centrum služeb postiženým
202871402/0300
01.04.2009
0,00
06.05.2009
18 500,00
18500 CZK
-18 500,00
0
14.04.2009
Grafická výroba a tisk publikace "Prùvodce sociálními (a navazujícími) službami ve Zlínì - 500 ks pro potøeby
projektu "Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování"
FAK
209100812
S00JP00G6NS1
47824301
3048982/0800
2009010
CMZ - 3.4.09 - fotodokumentace slavn.pøedání Ceny mìsta Zlína
vìcná správnost: I. Steinerová
FAK
209100813
S00JP00G6NIF
60747889
3048982/0800
úø.Malenovice -opr.osvìtlení
vìcná správnost: J. Pešková
kabely, záøivky, jistièe
FAK
209100814
-
S00JP00G6NTW
Mládenka Radek
129808836/0300
-
20090101
07.04.2009 07.04.2009 07.05.2009
0,00
4 000,00
4000 CZK
-4 000,00
0
05.05.2009
OKP
PETAS Petøíksr.o.
1407566369/0800
06.04.2009
0,00
16.04.2009
12 294,00
12294 CZK
-12 294,00
0
29.04.2009
OKP
25568027
3048982/0800
010090203
PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.
379752783/0300
03.04.2009
0,00
17.04.2009
3 570,00
3570 CZK
-3 570,00
0
27.04.2009
Práce s klientem s rizikem chování, Køenková, Krupilová, Koupilová
FAK
209100815
S00JP00G6NUR
26608979
3048982/0800
0947
Obèan v akci , o.s.
223242381/0300
06.04.2009
0,00
20.04.2009
1 250,00
1250 CZK
-1 250,00
0
27.04.2009
Poplatek za úèast Bc.S.Moravcové dne 7.5.2009, Vedení jednání, facilitace, moderování veøejných setkání
FAK
209100816
S00JP00G6N2N
48474495
04/09
Petr Krátký
01.04.2009
09.04.2009
12450 CZK
0
3048982/0800
nábytek - Jesle,M.Knesla,4056,Zl.
FAK
209100817
-
161200791/0600
S00JP00G6NHK
60710098
297100303
S00JP00G6NGP
-
25322478
3048982/0800
209100819
S00JP00G6NVM
40764788
3048982/0800
nájemné lahev Messer
FAK
-
209100820
2906198
26824043
S00JP00G6NXC
FAK
44000138
01.04.2009
0,00
6960062548
Messer Technogas s.r.o.
01.04.2009
0,00
791535
MOST POMOCI s.r.o.
-
3970 CZK
-3 970,00
0
16.04.2009
12.04.2009
439,00
439 CZK
-439,00
0
16.04.2009
20.04.2009
572,53
572.53 CZK
-572,53
0
23.04.2009
01.05.2009
0,00
22.04.2009
16 268,00
16268 CZK
-16 268,00
0
15.05.2009
OMZ
209118
Roman Marek
1247042661/0100
S00JP00G6NY7
27676650
3048982/0800
FAK
3 970,00
03.04.2009
0,00
03.05.2009
15208.2 CZK
15 208,20
-15 208,20
0
07.05.2009
OMZ
209100822
èistící potøeby
14.04.2009
OŠZM a TV
27-5222350287/0100
3048982/0800
-
AVONET, s.r.o.
1000448002/3500
3048982/0800
pracovní odìvy
21.04.2009
OMZ
S00JP00G6NWH
209100821
-12 450,00
OŠZM a TV
pracovní odìvy, digitální detektor alkoholu, pracovní rukavice
FAK
01.04.2009
0,00
4200140487/6800
Internet - ADSL Limit 2048/128 - Jesle,Tyrš.nábø.747,Zl. FAK
DOMOSA Zlín, s.r.o.
86-2037490217/0100
èistící a hygienické potøeby - Jesle,Tyršovo nábø.747,Zl.
209100818
12 450,00
OŠZM a TV
3048982/0800
FAK
0,00
-
390514
DANKR s.r.o.
1417908369/0800
09.04.2009
0,00
19.04.2009
11 138,00
11138 CZK
-11 138,00
0
07.05.2009
OMZ
209100823
S00JP00G6MVT
70268282
3048982/0800
049007
Gahurová Miroslava
86-2257470277/0100
07.04.2009
0,00
07.05.2009
975,80
975.8 CZK
-975,80
0
05.05.2009
Zhotovení razítek trodat pro odd. ovìøování k dle pokynu EO k rozpisu daòového dokladu, 2x datumovky.
vìcná správnost: Výsmeková
FAK
209100824
S00JP00G6NZ2
27712141
3048982/0800
vývoz odpadu -skartace
FAK
209201639
S00JP00G6KYS
oleje OL B4
-
FAK
S00JP00G6I2M
43-2874800227/0100
60747218
25580922
29150739
ANC FOD,s.r.o.
01.04.2009
0,00
2 008,00
2008 CZK
-2 008,00
0
29.04.2009
13.04.2009
3 915,00
3915 CZK
-3 915,00
0
15.04.2009
LARGO CZ, s.r.o.
01.04.2009
0,00
30.04.2009
1 360,00
1360 CZK
-1 360,00
0
28.04.2009
OMZ
25580922
3048982/0800
-
2090130
19-5004290247/0100
-
S00JP00G6I3H
opìrka øezání,tlumiè øídící páky
03.05.2009
OMZ
servisní práce a oprava motorové pily
209201585
01.04.2009
0,00
160405381/0600
3048982/0800
FAK
Spalovna SITA - EMSEKO a
OOS
3048982/0800
209201584
096700098
2090129
19-5004290247/0100
OMZ
LARGO CZ, s.r.o.
01.04.2009
0,00
30.04.2009
4 180,00
4180 CZK
-4 180,00
0
28.04.2009
FAK
209100828
S00JP00G6O0Q
15049248
3048982/0800
209100829
S00JP00G6O1L
-
48410021
3048982/0800
výbojka pro skrytou montáž
FAK
209100830
-
S00JP00G6O2G
60711086
S00JP00G6O46
-
S00JP00G6O3B
19130060
-
Zdenìk Holomý,TES
0,00
Technické služby Zlín,s.r
190012
Stavební izolace Zlín, s.
2009109
18812848
0,00
Hotel Ondráš s.r.o.
1609
S00JP00G6MRD
47903783
3048982/0800
GINIS roèní udržovací poplatek
FAK
209100835
-
S00JP00G6U5V
0,00
12217581
S00JP00G6U6Q
FAK
209100837
60711086
S00JP00G6U7L
opravy výtlukù,opravy vpustí
209100838
FAK
209100839
60711086
-
-1 178,00
0
21.04.2009
02.05.2009
8 400,92
8400.92 CZK
-8 400,92
0
30.04.2009
14.04.2009
77 675,00
77675 CZK
-77 675,00
0
20.04.2009
20.04.2009
3 180,00
3180 CZK
-3 180,00
0
21.04.2009
02.04.2009
0,00
16.04.2009
12880 CZK
12 880,00
-12 880,00
06.05.2009
291097.8 CZK
0
27.04.2009
OŠZM a TV
2009700622
Gordic spol. s r.o.
01.04.2009
0,00
291 097,80
-291 097,80
0
04.05.2009
222009
Richard Pokorný-AUTODÍLY
08.04.2009
0,00
22.04.2009
2440 CZK
2 440,00
-2 440,00
21.04.2009
278223.79 CZK
0
20.04.2009
OD
19110008
Technické služby Zlín,s.r
01.04.2009
0,00
278 223,79
-278 223,79
0
21.04.2009
S00JP00G6U8G
-
19110009
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.04.2009
0,00
22.04.2009
811 823,95
811823.95 CZK
-811 823,95
0
21.04.2009
OD
60711086
19110010
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.04.2009
0,00
22.04.2009
115 220,56
115220.56 CZK
-115 220,56
0
21.04.2009
OD
S00JP00G6U9B
62180916
3048982/0800
za sepis kupních smluv
Radek Košatka STROM
19-8033040267/0100
3048982/0800
oprava chodníkù
1 178,00
1178 CZK
OD
3048982/0800
FAK
20.04.2009
OK
6642661/0100
-
3048982/0800
svislé dopravní znaèení
-
19-4645660207/0100
3048982/0800
209100836
04.05.2009
OIS
za odtah vraku ze dne 1.4.2009,Škoda Favorit
FAK
06.04.2009
743749661/0100
døevorubecké práce na zahradì - Jesle,Budovatelská 4820,Zl.
209201671
01.04.2009
1024506297/5500
3048982/0800
FAK
-38 080,00
0
ORIA
26967499
S00JP00G6NJA
01.04.2009
0,00
za ubytování,snídanì 1. - 2.4.2009 Hotel Ondráš (Koncertní trio E. Viklického) Alternativa
209300016
06.04.2009
7125168001/2700
3048982/0800
FAK
38 080,00
38080 CZK
OKØ
49437593
8.ZŠ Malenovice - oprava kanalizace
209100832
9100000423
19-8033040267/0100
3048982/0800
FAK
0,00
05.05.2009
OIS
596349851/0100
užívání sloupù na hlásièe,el.energie za 03/2009
209100831
01.04.2009
OKØ
3048982/0800
FAK
GEOVAP, spol. s r.o.
2020870109/2600
technická podpora modulù CityWare za 03/2009
FAK
2900945
-
OD
92009
1404338379/0800
Mgr.Krybusová Eva,advokát
07.04.2009
0,00
28.04.2009
3 800,00
3800 CZK
-3 800,00
0
29.04.2009
FAK
209100840
S00JP00G6UA6
42341213
200921
3048982/0800
Martinec Pavel
1406999349/0800
demontáž a montáž nábytku, skøíòka nad lednici a konferenèní stolek
FAK
209100841
S00JP00G6O7R
60711086
19080065
3048982/0800
prodej popelnic 120L
FAK
209100842
S00JP00G6UB1
42341213
9700410
S00JP00G6UCW
60730153
3048982/0800
S00JP00G6UDR
25578570
-
S00JP00G6UEM
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
-
44962185
-
209100849
26972719
S00JP00G6UYU
209100851
S00JP00G6UZP
TRISTOL interiér s.r.o.
-
5133636255
2 000,00
2000 CZK
-2 000,00
0
05.05.2009
10.05.2009
364,00
364 CZK
-364,00
0
04.05.2009
23.04.2009
5 030,00
5030 CZK
-5 030,00
0
23.04.2009
17.04.2009
73 493,00
73493 CZK
-73 493,00
0
16.04.2009
22.04.2009
9 063,00
9063 CZK
-9 063,00
0
22.04.2009
09.04.2009
0,00
23.04.2009
33 856,00
33856 CZK
-33 856,00
0
22.04.2009
OVS
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
133790245/0300
60711086
S00JP00G6V0D
19150082
01.04.2009
0,00
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
-
60711086
-
S00JP00G6V18
09.05.2009
23.04.2009
197,30
197.3 CZK
-197,30
0
28.04.2009
OD
3048982/0800
FAK
01.04.2009
0,00
196842620/0300
47114983
-
údržba a provoz svìt.køižovatek
Vymyslický-Výtahy,spol.s
29017
3048982/0800
209100850
01.04.2009
0,00
21506721/0100
práce a služby na mìstských objektech za 03/2009
FAK
D.H.S.-spol.s r.o.
109090551
3048982/0800
FAK
25.05.2009
OVS
S00JP00G6U2A
REP - klient Standard
-992,70
0
MP
3048982/0800
209100848
09.04.2009
0,00
167000504/0600
oprava kuch.linky v pøízemí budovy radnice MMZ,nám.Míru 12,Zl.
FAK
992,70
992.7 CZK
OKP
14190150
3048982/0800
209201727
06.04.2009
0,00
1408888319/0800
45309655
S00JP00G6UFH
provozní prohlídky výtahù a opravy
FAK
04.05.2009
OMZ
využití služeb systému " Memphis " za 03/2009
209100846
09.04.2009
0,00
Dopravní spoleènost Zlín-
2009032
3048982/0800
FAK
-5 582,00
0
OSV
-
3048982/0800
pracovní odìvy, pracovní rukavice
Martinec Pavel
31338661/0100
výlep plakátù, setkání s obèany Zlín - støed 23.3.-6.4.09
vìcná správnost: L. Balková
Setkání s obèany Zlín - støed 23.3.-6.4.09
209100845
01.05.2009 01.04.2009 09.05.2009
0,00
1406999349/0800
FAK
FAK
Technické služby Zlín,s.r
200922
-
209100844
5 582,00
5582 CZK
OP
19-8033040267/0100
demontáž,úprava kanceláøského stolu a jeho montáž
FAK
0,00
06.05.2009
OSV
3048982/0800
209100843
-
06.04.2009
01.04.2009
0,00
23.04.2009
54008.39 CZK
54 008,39
-54 008,39
0
23.04.2009
OD
19130058
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.04.2009
0,00
16.04.2009
360 784,20
360784.2 CZK
-360 784,20
0
23.04.2009
OD
60711086
3048982/0800
19130055
19-8033040267/0100
Technické služby Zlín,s.r
01.04.2009
0,00
16.04.2009
2 040 489,19
2040489.19 CZK
-2 040 489,19
0
23.04.2009
provoz VO za 03/2009
FAK
209100852
-
OD
S00JP00G6V23
60711086
3048982/0800
nemìøené odbìry
FAK
-
209100853
S00JP00G6V3Y
údržba a provoz VO za 03/2009 209100854
19-8033040267/0100
60711086
19130056
60711086
S00JP00G6V5O
209100856
60711086
-
60711086
-
209100858
-
19100034
01.04.2009
0,00
-19 612,15
04.05.2009
16.04.2009
102 222,19
102222.19 CZK
-102 222,19
0
23.04.2009
04.02.2009
17 969,00
17969 CZK
-17 969,00
0
27.04.2009
OD
Technické služby Zlín,s.r
01.04.2009
0,00
19130054
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
60711086
3048982/0800
FAK
19 612,15
0
15.04.2009
2 100 800,00
2100800 CZK
-2 100 800,00
0
23.04.2009
01.04.2009
0,00
15.04.2009
3808 CZK
3 808,00
-3 808,00
15.04.2009
653589.65 CZK
0
30.04.2009
OD
S00JP00G6V7E
èištìní mìsta v mìsíci bøeznu 2009
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
3048982/0800
209100857
19612.15 CZK
OD
S00JP00G6V6J
uskladnìní vánoèního osvìtlení
FAK
01.04.2009
0,00
19-8033040267/0100
3048982/0800
FAK
Technické služby Zlín,s.r
18130180
zajištìní el.energie pro vánoèní osvìtlení - Štípa , Kudlov,Malenovice
zimní údržba za 03/2009
02.05.2009
OD
S00JP00G6V4T
209100855
01.04.2009
0,00
19-8033040267/0100
3048982/0800
FAK
Technické služby Zlín,s.r
OD
3048982/0800
FAK
19130057
-
S00JP00G6V89
19090015
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.04.2009
0,00
653 589,65
-653 589,65
0
23.04.2009
OD
60730153
3048982/0800
9700437
Dopravní spoleènost Zlín-
31338661/0100
10.04.2009
0,00
18.05.2009
5 880,00
5880 CZK
-5 880,00
0
14.05.2009
2 x èasová jízdenka 12M pásmo A, B - OSM
FAK
209100859
S00JP00G6V94
18754244
3048982/0800
náhradní díly
FAK
209100860
-
2009076
Leopold Janský
1406980349/0800
01.04.2009
0,00
30.04.2009
15 790,00
15790 CZK
-15 790,00
0
07.05.2009
OMZ
S00JP00G6VBU
26238616
3048982/0800
90043
RIS-MONT s.r.o.
169319500/0300
10.04.2009
0,00
10.05.2009
42799.5 CZK
42 799,50
-42 799,50
0
06.05.2009
oprava kanalizace - lokalita Pøíluky, ul. Michalova - ORIA
FAK
209100861
S00JP00G6VCP
26238616
3048982/0800
90041
RIS-MONT s.r.o.
169319500/0300
10.04.2009
0,00
10.05.2009
31 700,00
31700 CZK
-31 700,00
0
06.05.2009
oprava komunikace - lokalita Pøíluky, ul. Michalova - ORIA
FAK
209100862
S00JP00G6VDK
26238616
3048982/0800
90042
RIS-MONT s.r.o.
169319500/0300
10.04.2009
0,00
10.05.2009
39598.5 CZK
39 598,50
-39 598,50
0
06.05.2009
oprava kanalizace - odvodnìní na ul. Lazy - ORIA
FAK
209100863
S00JP00G6VEF
12435406
3048982/0800
200905
1027147007/2700
Rudolf Baïura - Barus
01.04.2009
0,00
14.04.2009
2 156 717,00
2156717 CZK
-2 156 717,00
0
20.04.2009
oprava soc.zaøízení -16.ZŠ
FAK
209100864
-
ORIA
S00JP00G6VFA
47114983
3048982/0800
209100865
S00JP00G6VG5
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
133790245/0300
QCA - pro ovìøení el.podpisu zamìstnance
FAK
5133636884
46992308
3048982/0800
01.04.2009
0,00
23.04.2009
190,00
190 CZK
-190,00
0
20.04.2009
OIS
8004474
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
1113407661/0100
01.04.2009
0,00
30.04.2009
63 629,00
63629 CZK
-63 629,00
0
29.04.2009
výpoèetní technika - monitory, tiskárny, notebook, èteèka - OIS
FAK
209100866
S00JP00G6VH0
46992308
3048982/0800
paušální poplatek za mìsíc 03/2009
FAK
209100867
FAK
209100868
-
S00JP00G6VJQ
61722316
S00JP00G6VKL
48532967
FAK
209100870
S00JP00G6VMB
71007270
13685392
3048982/0800
209201698
S00JP00G6O51
21128
72476141
3048982/0800
209100873
S00JP00G6VN6
25596861
3048982/0800
obálka s doruèenkou
FAK
209100874
-
09.04.2009
0,00
4090002503
Konica Minolta,Business
24.04.2009
5 712,00
09.05.2009
6 227,00
09.04.2009 09.04.2009 14.04.2009
0,00
390003
0
04.05.2009
5712 CZK
-5 712,00
0
24.04.2009
6227 CZK
-6 227,00
0
04.05.2009
595,00
595 CZK
-595,00
0
21.04.2009
Mateøská škola Zlín
01.04.2009
0,00
17.04.2009
1 887,50
1887.5 CZK
-1 887,50
0
21.04.2009
OŠZM a TV
09105
Josef Laimbek
206644661/0100
01.05.2009
0,00
20.04.2009
1 680,00
1680 CZK
-1 680,00
0
25.05.2009
OKP
192269
Jiøí Roubínek
194261582/0300
Kryt NOKIA 6234,membrána klávesnice NOKIA 6234 (inv.èíslo 179619)
FAK
EURO CAR Zlín s.r.o.
1422324309/0800
-
EP 09, složení, pøepravu a uložení tiskopisù
vìcná správnost: J. Èervenková
tiskopisy pro Zlín - 65 tis. volièù a obce správního obvodu
FAK
10.04.2009
0,00
215810/5400
3048982/0800
209100871
186771 CZK
-186 771,00
OŠZM a TV
pøefakturace vodného a stoèného za 03/2009
FAK
06.05.2009
186 771,00
MP
00176150
-
S00JP00G6VLG
Dobeš Vladislav
1119905661/0100
-
3048982/0800
pravidelná platba za 04/2009
11/2009
4080006282/6800
3048982/0800
209100869
0,00
MP
garanèní prohlídka Š Octavia 3Z3 4622
FAK
01.04.2009
OIS
3048982/0800
dodávka kanceláøských židlí
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
1113407661/0100
-
S00JP00G6VIV
8004410
08.04.2009 08.04.2009 15.04.2009
0,00
-
012609
1 990,00
1990 CZK
-1 990,00
0
17.04.2009
OVS
BOWA, s.r.o.
19-7655600287/0100
14.04.2009
0,00
28.04.2009
19 632,00
19632 CZK
-19 632,00
0
24.04.2009
OVS
S00JP00G6VO1
46345060
3048982/0800
oprava ZTI, výmìna umyvadla - radnice
-
910117
2001749661/0100
OVS
INSTALACE plus, spol. s r
14.04.2009
0,00
28.04.2009
13849.2 CZK
13 849,20
-13 849,20
0
22.04.2009
FAK
209100875
S00JP00G6VPW
60747889
20090108
3048982/0800
1407566369/0800
oprava elektroinstalace ,budova MMZ, Zarámí 4421,Zl.
FAK
209100876
S00JP00G6VQR
-
60747889
209100877
60747889
S00JP00G6VSH
60747889
S00JP00G6VTC
-
60747889
S00JP00G6W3R
havarijní oprava osvìtlení
FAK
209100881
n.Míru 12
60747889
3048982/0800
209100882
S00JP00G6W4M
20090112
S00JP00G6VAZ
49972723
FAK
209100884
-
25570668
S00JP00G6WJJ
20090109
PETAS Petøíksr.o.
09.04.2009
0,00
20090115
PETAS Petøíksr.o.
-2 894,00
0
22.04.2009
19.04.2009
1 110,00
1110 CZK
-1 110,00
0
22.04.2009
19.04.2009
2 363,00
2363 CZK
-2 363,00
0
22.04.2009
19.04.2009
37 493,00
37493 CZK
-37 493,00
0
27.04.2009
19.04.2009
1 941,00
1941 CZK
-1 941,00
0
22.04.2009
14.04.2009
0,00
21.04.2009
49 254,00
49254 CZK
-49 254,00
0
22.04.2009
OVS
2900004
COLORMAT Zlín, s.r.o.
14.04.2009
0,00
24.04.2009
46 241,00
46241 CZK
-46 241,00
0
24.04.2009
OVS
200901668
MPM Trade spol. s r.o.
4080003540/6800
25733591
vypnutí vedení NN z dùvodu kácení stromu
209100885
2 894,00
2894 CZK
07.04.2009
0,00
14.04.2009
595,00
595 CZK
-595,00
0
27.04.2009
OŽP a Z
3048982/0800
FAK
09.04.2009
0,00
1400552319/0800
-
3048982/0800
25 ks modrých pytlù
19.04.2009
OVS
-
3048982/0800
209100883
PETAS Petøíksr.o.
1407566369/0800
oprava podlah v budovì MMZ,nám.Míru 10,Zl.
FAK
22.04.2009
OVS
úøadovna Santražiny (OMZ): oprava elektroinstalace
FAK
09.04.2009
0,00
1407566369/0800
-
-15 769,00
0
OVS
-
60747889
S00JP00G6VU7
PETAS Petøíksr.o.
1407566369/0800
3048982/0800
09.04.2009
0,00
1407566369/0800
opr.elektroinstalace ,budova MMZ,L.Váchy 602,Zl.
209100880
15 769,00
15769 CZK
OVS
20090110
3048982/0800
FAK
PETAS Petøíksr.o.
-
opr.elektrinst.-kuchyò,budova MMZ,nám.Míru 12,Zl.
209100879
09.04.2009
0,00
1407566369/0800
3048982/0800
FAK
PETAS Petøíksr.o.
20090111
oprava elektroinstalace ,objekt Domovinka,Zálešná I,Zl.
209100878
19.04.2009
OVS
3048982/0800
FAK
0,00
1407566369/0800
-
S00JP00G6VRM
09.04.2009
OVS
20090107
3048982/0800
úklid.místnost,budova MMZ,,oprava osvìtlení
FAK
PETAS Petøíksr.o.
S00JP00G6WKE
3140027885
E.ON Èeská republika, s.r
1703621/0100
-
49240315
3048982/0800
01.04.2009
0,00
14.05.2009
3 094,00
3094 CZK
-3 094,00
0
12.05.2009
OMZ
53192816
Mladá fronta,a.s.
1031017002/5500
08.04.2009
0,00
24.04.2009
11 900,00
11900 CZK
-11 900,00
0
30.04.2009
inzerce v Obchodním týdeníku 2009/07 - prezentace mìsta Zlína OKP
FAK
209100886
S00JP00G6WL9
60747889
107-128661/0100
20090116
PETAS Petøíksr.o.
1407566369/0800
oprava soc. zaøízení, radiátoru, boileru a osvìtlení v rekraèní chatì SMZ èp. 08 na Syrákovì - FKSP
15.04.2009
0,00
22.04.2009
5 994,00
5994 CZK
-5 994,00
0
20.04.2009
FAK
209100887
S00JP00G6WM4
42341213
3048982/0800
200923
Martinec Pavel
1406999349/0800
výmìna vodovzdorných pøekližek mobilního podia (staré za nové)
FAK
209100888
S00JP00G6WNZ
66604338
3048982/0800
290026
209100889
S00JP00G6WOU
-
25322478
3048982/0800
Avonet Internet Home F1 za 3/2009 FAK
209100890
18828507
-
FAZ
25332881
S00JP00G6WQK
projekt " Stavba roku 2008 Zlínského kraje "
S00JP00G6WRF
FAK
209100893
25318187
FAK
209100894
S00JP00G6WSA
25318187
S00JP00G6WT5
13692747
-
S00JP00G6WU0
vysílaè 4 kanál TML4 433 SLP
209100897
1904000076
REDA, s.r.o.
29021
-4 171,00
0
27.04.2009
12.04.2009
595,00
595 CZK
-595,00
0
21.04.2009
10.04.2009
0,00
24.04.2009
3 101,00
3101 CZK
-3 101,00
0
27.04.2009
Publicity, s.r.o.
10.04.2009
0,00
20.04.2009
20 000,00
20000 CZK
-20 000,00
0
20.04.2009
ÚHa
902442
Wimers Zlín v.o.s.
902456
10.04.2009
0,00
Wimers Zlín v.o.s.
-
S00JP00G6WVV
0904226
-
20.04.2009
4 636,00
4636 CZK
-4 636,00
0
24.04.2009
14.04.2009
0,00
14.04.2009
4 046,00
4046 CZK
-4 046,00
0
24.04.2009
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
02.04.2009
0,00
23.04.2009
3 570,00
3570 CZK
-3 570,00
0
24.04.2009
MP
29200258
WASTEX spol.s.r.o.
217140661/0100
01.04.2009
0,00
14.04.2009
900,00
900 CZK
-900,00
0
21.04.2009
OK
63482576
3048982/0800
FAK
01.04.2009
0,00
379737743/0300
3048982/0800
209100896
AVONET, s.r.o.
111246214/0300
10573321
S00JP00G6HZ8
papírenské zboží pro Alternativu
FAK
4 171,00
4171 CZK
MP
3048982/0800
209201581
20.04.2009
MP
pravidelná roèní revize zaøízení EZS v objektech MP
FAK
2907164
111246214/0300
3048982/0800
tonery
01.04.2009
0,00
4080005247/6800
3048982/0800
-
27.04.2009
OŽP a Z
3048982/0800
renovace tonerù
-99 913,00
0
OK
1116530227/0100
zboží k reklamnímu úèelu - Den zemì
209100892
Jenáèek Luboš
4200140487/6800
3048982/0800
FAK
99 913,00
99913 CZK
OŠZM a TV
S00JP00G6WPP
209100891
0,00
24.04.2009
OK
4080006290/6800
za úklidové práce v mìsíci 03/2009, Alternativa Zl.
FAK
-
10.04.2009
910002081
COMINFO,a.s.
4080006311/6800
15.04.2009
0,00
29.04.2009
1 904,00
1904 CZK
-1 904,00
0
27.04.2009
MP
00535630
3048982/0800
950402
Mave, spol. s r.o.
26549851/0100
14.04.2009
0,00
24.04.2009
34 748,00
34748 CZK
-34 748,00
0
24.04.2009
dodávka a montáž sedadla VW Transporter ZLJ 18-45, TZ inv. è. 4407 - MP
FAK
209100898
S00JP00G6OY0
48532967
3048982/0800
oprava vozu 3Z3 4622
-
MP
21158
1119905661/0100
EURO CAR Zlín s.r.o.
10.04.2009
0,00
10.05.2009
12 958,00
12958 CZK
-12 958,00
0
04.05.2009
FAK
209100899
S00JP00G6OZV
12436194
3048982/0800
20921005
Miroslav Dubovský
176331612/0600
01.04.2009
0,00
16.04.2009
98 889,00
98889 CZK
-98 889,00
0
21.04.2009
stržení starého PVC,nalepení nového PVC - objekt ZŠ spec. a praktické - MŠ Dìtská - ORIA
FAK
209100900
S00JP00G6PI1
42341019
107-128661/0100
9000000027
IKARIA spol. s r.o.
1400682359/0800
10.04.2009
0,00
24.04.2009
2 350,00
2350 CZK
-2 350,00
0
23.04.2009
dìtský letní pobyt v Bøezùvkách u Zlína v termínu 9. - 15. 8. 2009 pro Koèendovou Kateøinu, dceru pana Michala Koèendy, OIS - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209100901
S00JP00G6PJW
49432966
3048982/0800
9010025
AGROCHEMIE spol. s r.o.
1702041661/0100
15.04.2009
0,00
14.05.2009
12209.4 CZK
12 209,40
-12 209,40
0
05.05.2009
Roundup Klasik
OKP
vìcná správnost: J. Pešková, L. Balková
na údržbu veøejných ploch
pro práci cestáøe
FAK
209100902
S00JP00G6PKR
48477192
3048982/0800
obìdy - jednání ZMZ 16.4.2009
vìcná správnost: M. Novosadová
FAK
209100903
-
1408612339/0800
60711086
3048982/0800
FAK
209100904
-
S00JP00G6PNC
60711086
-
209100906
-
60374781
60374781
3048982/0800
FAK
209100907
-
S00JP00G6PRS
60374781
3048982/0800
209100908
S00JP00G6PSN
60374781
3048982/0800
odstranìní suchých stromù
FAK
209100909
-
S00JP00G6PO7
-
Technické služby Zlín,s.r
08.04.2009
0,00
22.04.2009
35616.7 CZK
35 616,70
-35 616,70
22.04.2009
2287.78 CZK
0
21.04.2009
19110012
Technické služby Zlín,s.r
08.04.2009
0,00
2 287,78
-2 287,78
0
27.04.2009
0901002
Petr Bohm
211730724/0600
15.04.2009
0,00
15.05.2009
13 800,00
13800 CZK
-13 800,00
0
14.05.2009
0901003
Petr Bohm
211730724/0600
15.04.2009
0,00
15.05.2009
22 000,00
22000 CZK
-22 000,00
0
12.05.2009
0901001
Petr Bohm
211730724/0600
-
14.04.2009
0,00
14.05.2009
1 500,00
1500 CZK
-1 500,00
0
12.05.2009
OŠZM a TV
0901004
Petr Bohm
1626730237/0100
15.04.2009
0,00
15.05.2009
41300 CZK
41 300,00
-41 300,00
17.04.2009
11537.05 CZK
11 537,05
-11 537,05
0
14.05.2009
OŽP a Z
60711086
3048982/0800
úklid èerné skládky
27.04.2009
OŽP a Z
vykácení 2 ks borovic , Rehab.stacionáø,Žlebová 1590,Zl.
FAK
-3 500,00
0
OŽP a Z
S00JP00G6PQX
kácení stromù - Zlín Louky
19110011
19-8033040267/0100
3048982/0800
FAK
3 500,00
3500 CZK
OŽP a Z
S00JP00G6PP2
odkácení havarijních stromù
30.04.2009
OŽP a Z
úklid èerné skládky - Vodní ,Bøí
209100905
16.04.2009
0,00
19-8033040267/0100
3048982/0800
FAK
Karel Rabel
OKP
S00JP00G6PMH
úklid èerné skládky - Kvítková
290099
OŽP a Z
19110007
19-8033040267/0100
Technické služby Zlín,s.r
01.04.2009
0,00
0
21.04.2009
FAK
209100910
S00JP00G6PTI
26942593
3048982/0800
za provedené stavební práce
FAK
209100911
-
20906
GERAST SPOL. S R.O.
52593004/2700
0,00
S00JP00G6PUD
18157513
3048982/0800
209100912
06.05.2009
498 372,00
498372 CZK
-498 372,00
0
04.05.2009
OVS
2009008
Šopík Radoslav
2568313084/2700
S00JP00G6PV8
40207126
3048982/0800
9009
01.04.2009
0,00
za zajištìní plošné inzerce v Magazínu Zlín è.4/2009 k proplacení 75 % - 22.054,50 Kè
FAK
01.04.2009
30.04.2009
29 406,00
29406 CZK
-29 406,00
0
25.11.2009
OCR, V a VV
Mgr.Pavel Kosek
4080008544/6800
01.04.2009
0,00
30.04.2009
26 000,00
26000 CZK
-26 000,00
0
05.05.2009
pøevod vešk.neomezených nevýhradních už. aut.práv na fotografie dle objednávky OCR, V a VV
FAK
209100913
S00JP00G6PW3
16736842
3048982/0800
20090409
DARUMA spol.s r.o.
496442311/0100
01.05.2009
0,00
14.05.2009
35 486,00
35486 CZK
-35 486,00
0
19.05.2009
výroba a provozování zvuk. mìstských inf. spotù v AJ, NJ verzy pro III. období, reprodukce ve zvuk. informaèních nosièích III. gen. realizovaných ve Zlínì - na základì smlouvy o obchodní spolupráci z 10. 2. 2000
OCR, V a VV
FAK
209100914
S00JP00G6PXY
70947422
3048982/0800
2009057
KKFB
1410359379/0800
14.04.2009
0,00
28.04.2009
1 075,00
1075 CZK
-1 075,00
0
28.04.2009
zámecké knihovny ve Zlínském kraji 5 ks pro prodej v MITS, OCRVaVV
FAK
209100915
S00JP00G6PYT
60915854
3048982/0800
90432
TG TISK s.r.o.
1326820329/0800
07.04.2009 07.04.2009 21.04.2009
0,00
1 000,02
1000.02 CZK
-1 000,02
0
30.04.2009
knihy Trénoval jsem Emila 5 ks pro prodej v MITS, OCR, V a VV
FAK
209100916
S00JP00G6PZO
46345191
3048982/0800
za dodání plastových oken - Jesle,Tyršovo nábø.747,Zl.
FAK
209100917
S00JP00G6Q0C
64324605
3048982/0800
kontrola a oprava HP
FAK
209100918
S00JP00G6Q17
garanèní prohlídky 2 ks skùtrù
209100919
25500767
-
S00JP00G6Q3X
detektor na pøítomnost drog ze slin 209100920
-
01.04.2009
0,00
15.04.2009
35 700,00
35700 CZK
-35 700,00
0
30.04.2009
OŠZM a TV
04909
Pochylý Vladimír
1652769143/0800
14.04.2009
0,00
28.04.2009
4 951,60
4951.6 CZK
-4 951,60
0
27.04.2009
S00JP00G6Q4S
2911000467
Geneze,spol. s r.o.
379719713/0300
16.04.2009
0,00
16.05.2009
6 253,57
6253.57 CZK
-6 253,57
0
14.05.2009
MP
27258122
3048982/0800
FAK
STa DO s.r.o.
1455525/0300
MP
3048982/0800
FAK
01909
112284
LT Seznam s.r.o.
197035484/0300
16.04.2009
0,00
16.05.2009
7 930,00
7930 CZK
-7 930,00
0
12.05.2009
MP
42869048
3048982/0800
9659000606
OPTYS, spol. s r.o.
382001833/0300
14.04.2009
0,00
28.04.2009
322,00
322 CZK
-322,00
0
28.04.2009
poštovní poukázky typu A, 500 ks - OS
FAK
209100921
S00JP00G6Q5N
26276682
3048982/0800
411090246
27-1926490247/0100
Sdružení podnikatelù
01.04.2009
0,00
16.04.2009
4 701,00
4701 CZK
-4 701,00
0
23.04.2009
stoèné,užívání neveø.kanalizace
FAK
209100922
-
OD
S00JP00G6Q6I
26219531
691905929
3048982/0800
HP TRONIC-prodejny elektr
27-1924470277/0100
09.04.2009
0,00
09.05.2009
3 299,00
3299 CZK
-3 299,00
0
04.05.2009
1x chladnièka Hyundai - OSM (Nad Ovèírnou 344, Zlín)
FAK
209100923
S00JP00G6Q7D
46992308
8004411
3048982/0800
Pamìti, vypalovaèka DVD-ROM, spotøební materiál, Oprava tiskárny - OMZ
FAK
209100924
S00JP00G6X5A
47051149
142009
3048982/0800
209100925
S00JP00G6X65
FAK
25558447
09067
FAK
209100928
60715286
S00JP00G6XAL
04.05.2009
20 000,00
20000 CZK
-20 000,00
0
30.04.2009
10.05.2009
35 581,00
35581 CZK
-35 581,00
0
04.05.2009
01.04.2009
0,00
19.04.2009
5 750,00
5750 CZK
-5 750,00
0
24.04.2009
CROSS Zlín, s.r.o.
01.05.2009
0,00
14.05.2009
52 717,00
52717 CZK
-52 717,00
0
20.05.2009
OD
25588303
29010102
MDP GEO, s.r.o.
5003881002/2600
zamìøení silnièního pozemku v obci Kostelec.............
209100929
VRLA s. r.o.
290213
3048982/0800
FAZ
10.04.2009
0,00
1464360287/0100
-
S00JP00G6X9Q
0
07.05.2009
MP
3048982/0800
mìsíèní servis kamerového systému
ROKO-MOTOR s.r.o.
187388585/0600
-
S00JP00G6X8V
21677 CZK
-21 677,00
MP
3048982/0800
209100927
20.04.2009
0,00
27-1916120277/0100
-
FAK
30.04.2009
21 677,00
MP
220900041
3048982/0800
za provedení školení øidièù ref.vozidel
Ing.arch.František Petr
-
25523431
S00JP00G6X70
0,00
868159083/0800
elektrocentrála L.D.Motor 5000 Diesel
209100926
01.04.2009
OIS
za vyprac.arcitekt.studie " Objektu pro ustájení psù "
FAK
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
1113407661/0100
-
45676763
0,00
30.04.2009
7 140,00
7140 CZK
-7 140,00
0
14.05.2009
OD
2009016
107-128661/0100
01.05.2009
Hambálek Petr
111398509/0300
16.04.2009
0,00
25.04.2009
161 880,00
161880 CZK
-161 880,00
0
23.04.2009
II. záloha za poznávací zájezd do Švýcarska ve dnech 7. - 12. 5. 2009 pro zamìstnance SMZ a rodinné pøíslušníky - FKSP
FAK
209100930
S00JP00G6XBG
60709677
290074
3048982/0800
malíøské a natìraèské práce
FAK
209100931
R
-
S00JP00G6XCB
1400599379/0800
60747889
20090121
3048982/0800
209100932
S00JP00G6XD6
60747889
3048982/0800
209100933
S00JP00G6XE1
0,00
60747889
PETAS Petøíksr.o.
1407566369/0800
-
29.04.2009
9 919,80
9919.8 CZK
-9 919,80
0
27.04.2009
17.04.2009
0,00
27.04.2009
24 844,00
24844 CZK
-24 844,00
0
27.04.2009
OVS
20090120
PETAS Petøíksr.o.
1407566369/0800
havarijní oprava elktroinstalace -budova MMZ,nám.Míru 10,Zl.
FAK
15.04.2009
OVS
elektro materiál pro budovu radnice,nám.Míru 12,Zl.
FAK
MNO spol. s r.o.
-
20090119
17.04.2009
0,00
27.04.2009
38 938,00
38938 CZK
-38 938,00
0
27.04.2009
OVS
PETAS Petøíksr.o.
17.04.2009
27.04.2009
458801 CZK
0
3048982/0800
1407566369/0800
0,00
oprava elektroinstalace po periodické revizi kanc. 110 - 115 - n.Míru 12.............
-
FAK
INPREMA s.r.o.
209100934
S00JP00G6XFW
25552651
3048982/0800
2009171
FAK
209100935
S00JP00G6X1U
00135143
3048982/0800
traktorový naviják KRPAN
FAK
209100936
-
S00JP00G6XGR
FAK
-
16.04.2009
0,00
30.04.2009
2 638,00
2638 CZK
-2 638,00
0
04.05.2009
OVS
ZÁLESÍ a.s.
17.04.2009
653600724/0600
0,00
01.05.2009
72 000,00
72000 CZK
-72 000,00
0
07.05.2009
25319876
110900249
PROFIGRASS s.r.o.
1327742/0800
16.04.2009
0,00
16.05.2009
1 771,00
1771 CZK
-1 771,00
0
12.05.2009
OMZ
209100937
S00JP00G6XHM
64506002
3048982/0800
motorová nafta
-
FAK
S00JP00G6XJC
209100938
Elektromateriál - žárovky - Alternativa
209100939
20091983
ALITRON CZ, s.r.o.
1545680207/0100
16.04.2009 16.04.2009 23.04.2009
0,00
2 974,10
2974.1 CZK
-2 974,10
0
11.05.2009
OMZ
63470837
3048982/0800
FAK
10901897
27.04.2009
OMZ
3048982/0800
øemen
-
-458 801,00
OVS
19-4998270247/0100
servis, údržba mìøení a regulace VS - ohøev teplé vody - Zarámí 4421,Zl.
458 801,00
S00JP00G6XUT
-
109065
ERPO s. r.o.
16.04.2009
58406724/0600
0,00
30.04.2009
2 000,00
2000 CZK
-2 000,00
0
27.04.2009
OK
48117820
3048982/0800
1092010057
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13149111/0100
17.04.2009
0,00
20.05.2009
785,40
785.4 CZK
-785,40
0
18.05.2009
SN II - oprava AFICIO 2022 RICOH
OKP
identifikace závady, celkové vyèištìní, registrace, nastavení, kontrola fnc
vìcná správnost: R. Hanáèková, Vaøáková
FAK
209100940
S00JP00G6XVO
48117820
3048982/0800
1092010058
oprava AFICIO MP C3500AD RICOH, SN II celkové vyšištìní, nastavení, kontrola
vìcná správnost: H. Veèerková
FAK
209100941
S00JP00G6XWJ
00030970
3048982/0800
židle - 11 ks
FAK
209100942
-
FAK
209100943
290928
17.04.2009
0,00
-
20.05.2009
785,40
785.4 CZK
-785,40
0
18.05.2009
OKP
Integra VD Zlín
1411661/0100
20.04.2009
0,00
20.05.2009
30 809,00
30809 CZK
-30 809,00
0
18.05.2009
odd. koordinace projektù
S00JP00G6XXE
25318187
3048982/0800
kanceláøské potøeby
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13149111/0100
-
902612
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
21.04.2009
0,00
01.05.2009
785,00
785 CZK
-785,00
0
04.05.2009
ORIA
S00JP00G6XY9
25318187
3048982/0800
902613
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
21.04.2009
0,00
01.05.2009
747,00
747 CZK
-747,00
0
04.05.2009
kanceláøské potøeby - CD - ROM Verbatim + obálky na CD- ORIA
FAK
209100944
S00JP00G6XZ4
26238616
3048982/0800
90044
169319500/0300
RIS-MONT s.r.o.
01.05.2009
0,00
20.05.2009
15959.1 CZK
15 959,10
-15 959,10
0
19.05.2009
oprava kanalizace - lokalita Pøíluky,ul.Bonìcko
FAK
209100945
S00JP00G6Y0S
-
ORIA
49437593
190014
3048982/0800
8.ZŠ - rekonstrukce spojovacího krèku
FAK
209100946
-
S00JP00G6Y1N
7125168001/2700
FAK
209100947
48908631
200900308
27822371
ESPRINT ZLÍN, s.r.o.
S00JP00G6Y3D
00252341
FAK
209100949
-
TREND gastronomie s.r.o.
-
9082
3048982/0800
èepice broušená MP
514 404,00
01.05.2009 20.04.2009 20.05.2009
0,00
43-1255920217/0100
Vybavení do kuchynì - sklenice, džbány, èajové lžièky - Alternativa
209100948
30.04.2009
514404 CZK
-514 404,00
0
27.04.2009
12 099,00
12099 CZK
-12 099,00
0
18.05.2009
OCR, V a VV
290500072
3048982/0800
FAK
0,00
362903661/0100
30 ks pro prodej v MITS v èeské verzi
S00JP00G6Y2I
10.04.2009
ORIA
3048982/0800
Publikace : Zlín ve fotografii
Stavební izolace Zlín, s.
15.04.2009
0,00
29.04.2009
2 629,00
2629 CZK
-2 629,00
0
27.04.2009
OK
FRANCOUZ s.r.o.
624044028/5500
16.04.2009
0,00
30.04.2009
17064.6 CZK
17 064,60
-17 064,60
0
05.05.2009
MP
S00JP00G6Y48
25318187
902538
3048982/0800
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
16.04.2009
0,00
26.04.2009
301,00
301 CZK
-301,00
0
29.04.2009
CD-ROM Verbatim k pøenosu dat RÈ MV ÈR pro oddìlení matrik a obøadnictví.
pøezvala, vìcná správnost: Bodanská
FAK
209100950
S00JP00G6Y53
25318187
902521
3048982/0800
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
16.04.2009
0,00
26.04.2009
8 866,00
8866 CZK
-8 866,00
0
29.04.2009
Etikety k tisku štítkù v programu vidimace a legalizace na odd. ovìøování.
vìcná správnost, pøevzala: Výsmeková
FAK
209100951
S00JP00G6Y6Y
61405230
1109
3048982/0800
technická pomoc dílèích akcí
FAK
209100952
-
S00JP00G6Y7T
Ing.Ladislav Alster - Pro
1465780267/0100
01.04.2009
0,00
30.04.2009
24 633,00
24633 CZK
-24 633,00
0
05.05.2009
OD
26968410
009030
3048982/0800
35-7624721/0710
Kamenictví Vaš•ák s.r.o
9030
01.05.2009
0,00
20.05.2009
45 000,00
45000 CZK
-45 000,00
0
25.05.2009
oprava komunikace a obrubníku Malenovice
OD
Uhrazeno na úèet FÚ Uherské Hradištì-Exekuèní pøíkaz 97176/09/336941701264
Vyøizuje: Andreýsková Lenka-tel.572532306
FAK
209100953
S00JP00G6Y8O
26968410
9029
3048982/0800
oprava kanalizace a opìrné zdi Mladcová - Zlín
FAK
209201734
S00JP00G6UO8
35-7624721/0710
-
12435988
3048982/0800
Kamenictví Vaš•ák s.r.o
9029
01.05.2009
0,00
15.05.2009
61 000,00
61000 CZK
-61 000,00
0
25.05.2009
OD
2009065
Alois Štìtkáø
1402444389/0800
01.04.2009
0,00
30.04.2009
3 294,00
3294 CZK
-3 294,00
0
27.04.2009
servis služ. vozu Škoda Felicia SPZ ZLK 59-99, inv. è. 4807 - OS
FAK
209201884
S00JP00G6PGB
48117820
3048982/0800
1092010049
13149111/0100
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
01.05.2009
0,00
16.05.2009
3 451,30
3451.3 CZK
-3 451,30
0
13.05.2009
servis kopírky Afício 2045E RICOH, 1 ks toner 3210D èerný - OS
FAK
209100956
S00JP00G6YIA
75734150
3048982/0800
Pneu na sekaèku
-
FAK
S00JP00G6YJ5
209100957
09031
196826364/0300
25301110
S00JP00G6YK0
46345060
oprava expanzomatu a poj.ventilu VS - n.Míru 15
209100959
S00JP00G6YLV
-
FAK
S00JP00G6YMQ
209100960
FAK
209100961
FAK
209100962
910118
13692747
29200301
13692747
-
S00JP00G6YNL
60711086
-
S00JP00G6YVH
12296759
S00JP00G6YWC
28266099
S00JP00G6YX7
oprava okna kanc.125 - Zarámí 4421
209100965
12437778
S00JP00G6YY2
-
46345191
S00JP00G6YZX
15246990
3048982/0800
WASTEX spol.s.r.o.
209100967
16.04.2009
0,00
19110014
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
15.04.2009
0,00
7457752009
Kostka Lubomír, realitní
265345661/0100
-
20000 CZK
-20 000,00
0
11.05.2009
30.04.2009
27988.8 CZK
27 988,80
-27 988,80
04.05.2009
22213.8 CZK
22 213,80
-22 213,80
0
27.04.2009
0
29.04.2009
04.05.2009
6 500,00
6500 CZK
-6 500,00
0
29.04.2009
29.04.2009
4 462,50
4462.5 CZK
-4 462,50
0
28.04.2009
S00JP00G6Z0L
0,00
090030
AVM Technik s.r.o.
43-1107120277/0100
-
20.04.2009
20.05.2009
464 100,00
464100 CZK
-464 100,00
0
18.05.2009
OP
21.04.2009
0,00
21.04.2009
5 312,00
5312 CZK
-5 312,00
0
27.04.2009
OK
1009
Jaromír Vavruša
1402114339/0800
20.04.2009
0,00
03509
STa DO s.r.o.
1455525/0300
63474026
3048982/0800
21.04.2009
0,00
-
30.04.2009
7 497,00
7497 CZK
-7 497,00
0
27.04.2009
Peèek Alois
1207147661/0100
9070301
1646710217/0100
01.05.2009
19849.2 CZK
19 849,20
-19 849,20
0
29.04.2009
OVS
04042009
zpracování projektové dokumentace sl.elektroinstalace ..................L.Váchy 602
FAK
16.04.2009
0,00
217140661/0100
za odvoz a likvidaci vyøazeného DDHM z objektu Lipová 1634,Zlín
209100966
10.05.2009
20 000,00
OVS
3048982/0800
FAK
07.05.2009
OŽP a Z
3048982/0800
FAK
-8 390,00
0
OVS
3048982/0800
209100964
WASTEX spol.s.r.o.
29200298
Uzemnìní a revize elektro - mobilní pódium na Námìstí Míru
FAK
8 390,00
8390 CZK
OVS
3048982/0800
209100963
16.04.2009
0,00
217140661/0100
za zpracování znaleckých posudkù o cenì obvyklé nemovitosti
FAK
INSTALACE plus, spol. s r
OVS
3048982/0800
montáž cedulek
08.05.2009
OMZ
-
3048982/0800
papírenské zboží
-
01.04.2009
0,00
2001749661/0100
3048982/0800
papírenské zboží
Hruška Jiøí
1127360227/0100
3048982/0800
FAK
0,00
311900018
mìøení koøenového systému dvou strpmù GEORADAREM
209100958
08.04.2009
OMZ
3048982/0800
FAK
Šišková Markéta
15.04.2009
0,00
-
04.05.2009
17 969,00
17969 CZK
-17 969,00
0
04.05.2009
OVS
PNEU PLUS s.r.o.
17.04.2009
0,00
01.05.2009
365,00
365 CZK
-365,00
0
11.05.2009
oprava pneu, sprej na defekty
FAK
209100968
-
S00JP00G6Z1G
OMZ
46342613
3048982/0800
provedení servisní prohlídky auta
FAK
209100969
S00JP00G6Z2B
FAK
209100970
-
60711086
-
Technické služby Zlín,s.r
S00JP00G6Z36
12294811
S00JP00G6Z41
Václav Zavøel
S00JP00G6Z5W
75697181
-
0,00
09000038
60715286
Zavøel Petr
S00JP00G6Z6R
S00JP00G6Z7M
60715286
CROSS Zlín, s.r.o.
S00JP00G6Z8H
-
60715286
0,00
CROSS Zlín, s.r.o.
S00JP00G6Z9C
01.05.2009
-
04.05.2009
7 669,55
7669.55 CZK
-7 669,55
0
29.04.2009
60715286
0,00
290259
CROSS Zlín, s.r.o.
01.05.2009
-
27686973
16550 CZK
-16 550,00
0
29.04.2009
03.05.2009
2 700,00
2700 CZK
-2 700,00
0
29.04.2009
20.05.2009
97 900,00
97900 CZK
-97 900,00
0
03.06.2009
290258
2009001
20.05.2009
48 800,00
48800 CZK
-48 800,00
0
03.06.2009
0,00
20.05.2009
39 600,00
39600 CZK
-39 600,00
0
03.06.2009
OD
CROSS Zlín, s.r.o.
01.05.2009
1464360287/0100
3048982/0800
03.05.2009
16 550,00
OD
1464360287/0100
3048982/0800
209100976
11.05.2009
OD
0,00
zpracování projektové dokumentace pro stav.povolení - akce - pøechod pro pìší.............
FAK
01.05.2009
1464360287/0100
3048982/0800
209100975
-2 678,00
0
OŽP a Z
290256
inž.èinnost - techn.pomoc na akci - pøechod pro pìší Podhoøí
FAK
-
1464360287/0100
3048982/0800
209100974
19.04.2009
0,00
290257
inž.èinnost - technická pomoc na akci - pøechod pro pìší Podhoøí
FAK
2 678,00
2678 CZK
OŽP a Z
35-3642640257/0100
3048982/0800
209100973
19.04.2009
35144661/0100
zpracování DUR - na akci " Pøechod pro pìší Podhoøí sídlištì "
FAK
22.04.2009
0,00
09000063
revize el.spotøebièù ,el.náøadí - Útulek pro zvíøata v nouzi Zlín - Vršava
209100972
01.05.2009
OŽP a Z
3048982/0800
FAK
0,00
19110017
revize el.zaøízení - Útulek pro zvíøata v nouzi Zlín - Vršava
209100971
17.04.2009
OMZ
19-8033040267/0100
3048982/0800
FAK
SUN MORAVOSTAV spol.s r.o
1502368379/0800
M25 SPZ 3Z5 7554
3048982/0800
úklid Døevnice
09200233
-
OPTIMICON, s.r.o.
1418281369/0800
20.05.2009
69 100,00
69100 CZK
-69 100,00
0
03.06.2009
OD
22.04.2009
0,00
04.05.2009
298 200,00
298200 CZK
-298 200,00
0
04.05.2009
analýza nákladù, hospodaøení a efektivnosti výkonù DSZO
FAK
209100977
S00JP00G6ZA7
15210481
3048982/0800
nábytek dle rozpisu, vybavení kanceláøí ST
objednáno dle smlouvy uzavøené na OVS
FAK
209100978
S00JP00G6ZB2
209085
Zdenìk Jurášek
1422956349/0800
-
15210481
3048982/0800
nábytek, vybavení ST
OKP
vìcná správnost: Eidová, Novosadová, Štìpánová
22.04.2009
0,00
22.05.2009
103 137,00
103137 CZK
-103 137,00
0
25.05.2009
OKP
209086
1422956349/0800
Zdenìk Jurášek
22.04.2009
0,00
22.05.2009
74 565,00
74565 CZK
-74 565,00
0
25.05.2009
FAK
209201729
S00JP00G6U40
13633953
200917
3048982/0800
za zpracování odborného posudku
FAK
209201616
-
S00JP00G6JGH
604349801/0100
48908631
3048982/0800
200900249
FAK
209087
15210481
3048982/0800
kuchyòská linka v budovì radnice MMZ
FAK
209100982
S00JP00G7001
0,00
ESPRINT ZLÍN, s.r.o.
362903661/0100
-
S00JP00G6ZDS
05.04.2009
15.04.2009
10 353,00
10353 CZK
-10 353,00
0
27.04.2009
OŽP a Z
prùvodce pøírodním parkem Želechovické paseky
209100981
Ing.Jiøí Kovaøík
0,00
64948242
3048982/0800
30.04.2009
16 677,00
16677 CZK
-16 677,00
0
27.04.2009
OŽP a Z
Zdenìk Jurášek
1422956349/0800
-
01.04.2009
23.04.2009
0,00
06.05.2009
49 326,00
49326 CZK
-49 326,00
0
04.05.2009
OVS
9003136
UniCredit Bank Czech Repu
443004/2700
21.04.2009
0,00
05.05.2009
69,00
69 CZK
-69,00
0
04.05.2009
celková èástka disážia ve výši 3% za 03/2009 - MP
FAK
209100983
S00JP00G701W
60711086
3048982/0800
19130061
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.05.2009
0,00
14.05.2009
99 978,00
99978 CZK
-99 978,00
0
20.05.2009
oprava SSZ køizovatka u RIA - havárie - OD
FAK
209100984
S00JP00G702R
47114983
3048982/0800
5133638321
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
133790245/0300
01.05.2009
0,00
04.05.2009
450,00
450 CZK
-450,00
0
13.05.2009
zveøejnìní informací na centrální adrese - OD
FAK
209100985
S00JP00G703M
60711086
3048982/0800
19110016
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.05.2009 10.04.2009 17.05.2009
0,00
49 786,13
49786.13 CZK
-49 786,13
0
18.05.2009
za montáž a demontáž stánkù na Velikonoèním jarmarku 09, úklid po akci Velikonoèní jarmark 09 - OCRVaVV
FAK
209100986
S00JP00G704H
70268282
3048982/0800
049010
Gahurová Miroslava
86-2257470277/0100
01.05.2009
0,00
15.05.2009
357,00
357 CZK
-357,00
0
13.05.2009
1 x razítko Trodat 4912 - OSM (pro vystavení faktur - odd. komerèní a správy pozemkù)
FAK
209100987
S00JP00G705C
47915765
3048982/0800
296054
ARBIA
1407035349/0800
18.04.2009
0,00
28.04.2009
9 690,00
9690 CZK
-9 690,00
0
04.05.2009
ovocné stromky - OŽPaZ
FAK
209100988
S00JP00G7067
12219088
3048982/0800
209021
Pavel Vašík
1402463379/0800
21.04.2009
0,00
04.05.2009
27 097,00
27097 CZK
-27 097,00
0
30.04.2009
oprava hort. a vert. žaluzií - R - OVS
FAK
209100989
S00JP00G7072
25085018
3048982/0800
772009
LB-MONTEKO s.r.o.
7398700227/0100
20.04.2009
0,00
04.05.2009
4 284,00
4284 CZK
-4 284,00
0
04.05.2009
roèní revize zaøízení pro odvod kouøe a tepla ZOKT - OVS
FAK
209100990
S00JP00G708X
70268282
3048982/0800
049012
86-2257470277/0100
Gahurová Miroslava
21.04.2009
0,00
21.05.2009
166,60
166.6 CZK
-166,60
0
19.05.2009
1 x razítko, datumovka - OKP
vìcná správnost: R. Adámková
objednáno pøes centrálu - OOS
FAK
209100991
S00JP00G709S
25578570
3048982/0800
2009039
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
1408888319/0800
23.04.2009
0,00
22.05.2009
2 550,00
2550 CZK
-2 550,00
0
25.05.2009
pracovní odìvy - OKP
vìcná správnost: J. Pešková
ochranné pomùcky pro práci cestáøe, KaMÈ Malenovice
vedeno v operativní evidenci
pracovní obuv, pracovní pláštìnka, kabát, rukavice, montérková souprava
FAK
209100992
S00JP00G70AN
47114983
3048982/0800
5106323429
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
134204869/0300
01.05.2009
0,00
12.05.2009
43 258,00
43258 CZK
-43 258,00
0
25.05.2009
roznáška Magazínu ZLín è. 4, ve dnech 28.4. - 4.5.09, 33.550 Ks- OCRVaVV
FAK
209100993
S00JP00G70CD
26572702
3048982/0800
90005
Obèanské sdružení Madio
227116788/0300
19.04.2009
0,00
29.04.2009
25 000,00
25000 CZK
-25 000,00
0
05.05.2009
prùzkum osobní zkušenosti se závislostí - OŠZMaTV
FAK
209100994
S00JP00G70BI
46345191
3048982/0800
03409
STa DO s.r.o.
1455525/0300
21.04.2009
0,00
01.05.2009
17980.2 CZK
17 980,20
-17 980,20
0
05.05.2009
staveb. práce u objektu MŠ Osvoboditelù 3778 - OŠZMaTV
FAK
209100995
S00JP00G70PK
67507018
3048982/0800
209100996
S00JP00G70QF
64463231
3048982/0800
praní a vypínání záclon ze dne 9.4.2009
FAK
209100997
-
S00JP00G70RA
FAK
209100998
06.05.2009
500,00
500 CZK
-500,00
0
04.05.2009
OŽP a Z
1409
Mikulèík Bøetislav
27.04.2009
0,00
05.05.2009
246,00
246 CZK
-246,00
0
04.05.2009
OVS
13503031
0900258
OTAVAN Tøeboò a.s.
601012349/0800
-
S00JP00G70S5
27.04.2009
0,00
2592277001/5500
3048982/0800
jmenovky policie malá a velká
Ing. Jana Klepalová
154300831/0300
za vypracování znaleckého posudku ..................
FAK
9034
27.04.2009
0,00
09.05.2009
6 396,20
6396.2 CZK
-6 396,20
0
04.05.2009
MP
25589393
3048982/0800
2009133
Zlín Copy s.r.o.
379962983/0300
27.04.2009
0,00
28.04.2009
7 778,00
7778 CZK
-7 778,00
0
30.04.2009
oprava kopírovacího stroje - MP
FAK
209100999
S00JP00G70T0
68084510
3048982/0800
90017
1409006349/0800
pøeèalounìní køesel ,zhotovení povlaku , Rehab.stacionáø,Žlebová 1590,.Zl.
FAK
209101000
S00JP00G70UV
42340802
3048982/0800
oprava komunikace III. tøídy Pod Bonìckem
FAK
209101001
S00JP00G70VQ
Miluška Ptáèková
910013
0,00
-
40942031
30.04.2009
5 400,00
5400 CZK
-5 400,00
0
05.05.2009
OŠZM a TV
KKS, spol. s r.o.
1403990349/0800
-
27.04.2009
01.05.2009
0,00
23.05.2009
91 650,00
91650 CZK
-91 650,00
0
21.05.2009
ORIA
911239
Epos spol.s r.o.
27.04.2009
05.05.2009
1872 CZK
0
3048982/0800
379901793/0300
kanceláøské potøeby, kelímky, odbor kultury
FAK
209101002
S00JP00G70WL
-
FAK
209101003
45146365
705295
Syngenta Czech s.r.o.
2005480508/2600
-1 872,00
05.05.2009
27.04.2009
0,00
22.06.2009
1 718,00
1718 CZK
-1 718,00
0
18.06.2009
OMZ
S00JP00G70YB
47672081
29920680
3048982/0800
-
FAK
70234884
S00JP00G710U
Øetìzárna, a.s.
15308841/0100
øetìz na hrací prvky - výmìna za poškozené
209101004
1 872,00
OK
3048982/0800
trvalky
0,00
01.05.2009
0,00
23.05.2009
9 408,00
9408 CZK
-9 408,00
0
25.05.2009
OMZ
29022
3048982/0800
Vladislava Vanèurová
1856736319/0800
27.04.2009
0,00
18.05.2009
5 307,00
5307 CZK
-5 307,00
0
30.04.2009
Zhotovení 20 ks ovìøovacích knih dle zaslaného vzoru A4 - 100 listù. vìcná správnos, pøevzala: p. Výsmeková
FAK
209101005
S00JP00G711P
61410497
0904
3048982/0800
Cyklostezka Lešná - Lukov FAK
209101006
Ing.Helena Válková
1859241143/0800
S00JP00G712K
61410497
0903
Ing.Helena Válková
1859241143/0800
cyklostezka Zlín-východ- západ,III. etapa tø.Svobody - Malenovice
209101007
S00JP00G713F
26238616
S00JP00G714A
-
27675645
3048982/0800
výpoèetní technika
FAK
209101009
-
RIS-MONT s.r.o.
0940100450
S00JP00G7155
61859869
0222988107
909110433
S00JP00G7160
47906413
3048982/0800
-
01.05.2009
0,00
S00JP00G717V
47114983
S00JP00G718Q
27.04.2009
0,00
30000 CZK
-30 000,00
0
21.05.2009
20.05.2009
99999.3 CZK
99 999,30
-99 999,30
0
27.05.2009
15.05.2009
14 179,00
14179 CZK
-14 179,00
0
08.06.2009
30.05.2009
16 575,00
16575 CZK
-16 575,00
0
30.04.2009
OKØ
AUTOKOM, spol. s r.o.
01.05.2009
0,00
13689681
-
5133638706
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
133790245/0300
-
3048982/0800
4 x Konvektor CH 20008 - turbo
vìcná správnost: J. Muroò
Generali pojiš•ovna
4080000163/6800
3048982/0800
209101012
30.04.2009
30 000,00
21.05.2009
18 877,00
18877 CZK
-18 877,00
0
25.05.2009
OKØ
QCA - pro ovìøení el.podpisu zamìstnance
FAK
C SYSTEM CZ
4000006021/0100
FAK
209101011
21.05.2009
OD
-
FAK
-30 000,00
0
OD
skupinové úrazové pojištìní od 1.5.2009 - 1.8.2009
oprava vozu ZL 53-69
01.05.2009
0,00
35-4770570227/0100
3048982/0800
209101010
30 000,00
30000 CZK
OD
169319500/0300
oprava odvod.systému pøed garážemi Zlín - Rùmy
209101008
-
01.05.2009
0,00
90045
3048982/0800
FAK
0,00
30.04.2009
OD
3048982/0800
FAK
01.05.2009
0,00
06.05.2009
190,00
190 CZK
-190,00
0
30.04.2009
OIS
2309
1402120309/0800
OKP
27.04.2009
ELEKTROSERVIS ZLÍN
01.06.2009
0,00
04.05.2009
3 680,00
3680 CZK
-3 680,00
0
15.06.2009
FAK
209101013
S00JP00G719L
27756939
3048982/0800
20900016
209101014
S00JP00G71AG
27756939
3048982/0800
-
0,00
209101015
S00JP00G71D1
61410667
3048982/0800
20900021
Energo Trading Zlín a.s.
3994075001/5500
9015
209201883
S00JP00G6PH6
25607413
3048982/0800
dìtské pláštìnky
FAK
209101017
-
Štìpán Rak - HASTAM
-
9309
27.04.2009
25 585,00
1403137399/0800
posudek na ústøednu a vedení MR Tesla AUA, KaMÈ Jaroslavice
vìcná správnost: J. Pešková
FAK
16.04.2009
152 915,00
152915 CZK
-152 915,00
0
30.04.2009
OVS
dobropis k faktruøe 20900002 ze dne 12.1.2009 - dohodnutá èástka k faktuøe 2090002 z dùvodu prodeje objektu T.Bati 44 ve Zlínì
FAK
27.04.2009
3994075001/5500
za havarijní službu v bodobí 04-06/2009 dohodnutou èástku
DOB
Energo Trading Zlín a.s.
-
08.05.2009
0,00
25585 CZK
25 585,00
0
16.07.2009
OVS
27.04.2009
0,00
08.05.2009
2 106,30
2106.3 CZK
-2 106,30
0
06.05.2009
OKP
Švihel - Móda v dešti
1943233349/0800
14.04.2009
0,00
14.05.2009
1 844,50
1844.5 CZK
-1 844,50
0
12.05.2009
OŽP a Z
S00JP00G71IC
26298911
3048982/0800
200910301
PROTIRE servis s.r.o.
1034501115/5500
21.04.2009
0,00
11.05.2009
17 669,00
17669 CZK
-17 669,00
0
06.05.2009
pøezutí pneu, nové pneu služebnívozidla - MP
FAK
209101018
S00JP00G71J7
27562468
3048982/0800
29347
MPI CZ s.r.o.
206903926/0300
24.04.2009
0,00
24.05.2009
66 000,00
66000 CZK
-66 000,00
0
25.05.2009
pistole - MP
FAK
209101019
S00JP00G71K2
47903783
3048982/0800
2009700691
Gordic spol. s r.o.
19-4645660207/0100
22.04.2009 22.04.2009 08.05.2009
0,00
1 868,30
1868.3 CZK
-1 868,30
0
11.05.2009
softwarové práce - OŠZMaTV
FAK
209101020
S00JP00G71NN
26968410
3048982/0800
009034
35-7624721/0710
Kamenictví Vaš•ák s.r.o
9034
01.05.2009
0,00
22.05.2009
89 500,00
89500 CZK
-89 500,00
0
25.05.2009
oprava komunikace a pakovištì u. Lázeòská, Kostelec
Uhrazeno na úèet FÚ Uherské Hradištì-Exekuèní pøíkaz 97176/09/336941701264
Vyøizuje: Andreýsková Lenka-tel.572532306
FAK
209101021
S00JP00G71OI
26968410
3048982/0800
009033
35-7624721/0710
Kamenictví Vaš•ák s.r.o
9033
01.05.2009
0,00
22.05.2009
99000 CZK
99 000,00
-99 000,00
12.05.2009
13084.05 CZK
13 084,05
-13 084,05
0
25.05.2009
oprava komunikace a pochùzné èásti zastávky v Malenovicích - OD
Uhrazeno na úèet FÚ Uherské Hradištì-Exekuèní pøíkaz 97176/09/336941701264
Vyøizuje: Andreýsková Lenka-tel.572532306
FAZ
209101022
S00JP00G71PD
70920664
3048982/0800
46222
Institute for Internation
10253036/6200
23.04.2009
0,00
0
05.05.2009
Záloha za úèastnický poplatek na konferenci veøejné zakázky 2009, Mgr. Lucie Hofrichterová, 9.-10.6.09, Praha
FAK
209101023
S00JP00G71R3
25329324
3048982/0800
akce Den zemì - OŽPaZ
930109
19-8037350297/0100
EURA s.r.o.
15.04.2009
0,00
29.04.2009
10952.8 CZK
10 952,80
-10 952,80
0
30.04.2009
FAK
209101024
S00JP00G71SY
18810624
20090121
3048982/0800
Deratex, spol. s r.o.
22.04.2009
182844246/0300
0,00
07.05.2009
324 700,00
324700 CZK
-324 700,00
0
04.05.2009
celoplošná deratizace - OŽPaZ
FAK
209101025
S00JP00G71UO
47906413
0909110441
3048982/0800
209101026
S00JP00G71X9
-
25318187
FAK
-
209101028
Wimers Zlín v.o.s.
24.04.2009
111246214/0300
S00JP00G71Y4
18754244
2009088
3048982/0800
FAK
45 317,00
45317 CZK
-45 317,00
0
25.05.2009
0,00
04.05.2009
1 773,00
1773 CZK
-1 773,00
0
11.05.2009
OMZ
209101027
náhradní díly
0,00
23.05.2009
OKØ
902718
3048982/0800
tiskopisy
01.05.2009
4080000163/6800
Nissan Atleon 120 -provedení emise,STK.........................
FAK
AUTOKOM, spol. s r.o.
-
Leopold Janský
01.05.2009
1406980349/0800
0,00
20.05.2009
15 356,00
15356 CZK
-15 356,00
0
20.05.2009
OMZ
S00JP00G71ZZ
11499419
29066
3048982/0800
Eduard Krèmáø
23.04.2009
216748691/0100
0,00
03.05.2009
23966.9 CZK
23 966,90
-23 966,90
0
04.05.2009
Výroba složek pro potøeby OSV MMZ:
- 1 000 ks - složky OM (NS 2550)
- 5 000 ks - obaly na spisy (NS 2560, 2570 a 2580 po 1 500 ks, NS 2530 - 500 ks)
- 200 ks - jednoduchá složka (NS 2530, 2560, 2570 a 2580 po 50 ks)
VYZ
209101029
S00JP00G720N
25332881
29117
Publicity, s.r.o.
21.04.2009
21.04.2009
20000 CZK
0
FAK
209101030
S00JP00G721I
25725301
200900124
Práh s.r.o.
20.04.2009
04.05.2009
650 CZK
0
3048982/0800
Život pro planetu Zemi - kulatá
FAK
209101031
-
S00JP00G728J
51-2617030217/0100
0,00
26222183
162009
3048982/0800
Kaninga s.r.o.
209101032
S00JP00G72A9
24.04.2009
86-2150570227/0100
0,00
za výkon autorského dozoru - stavba Prùmyslová zóna Zlín-východ, prodloužení komunikace, II. etapa
FAK
650,00
-650,00
04.05.2009
OŽP a Z
49970607
250054407
3048982/0800
-
08.05.2009
77 350,00
77350 CZK
-77 350,00
0
04.05.2009
ORIA
Jihomoravská plynárenská,
3805621/0100
15.04.2009
0,00
08.05.2009
61283.5 CZK
61 283,50
-61 283,50
0
06.05.2009
technická úprava plynovodu DN 150, Zlín Mladcovská - Stavba Chodník na ul. Mladcovská - ORIA
FAK
209101033
S00JP00G72B4
40375854
2009038
3048982/0800
poradenství a konzultace k DPH ze dne 18.2.2009
FAK
209101034
S00JP00G72CZ
-
12217581
3048982/0800
odtah vrakù vozidel ze dne 15.4.2009
FAK
209101035
S00JP00G72DU
-
Igor Pantùèek,daòový pora
2200034001/5500
01.05.2009
0,00
10.05.2009
47 600,00
47600 CZK
-47 600,00
0
13.05.2009
OE
242009
Richard Pokorný-AUTODÍLY
6642661/0100
01.05.2009
0,00
06.05.2009
4 879,00
4879 CZK
-4 879,00
0
13.05.2009
OD
42341213
3048982/0800
200925
1406999349/0800
Martinec Pavel
01.05.2009
0,00
22.05.2009
10 799,00
10799 CZK
-10 799,00
0
28.05.2009
1 x skøíòka na poèítaè,
1 x výsuv na psací stroj
oprava nábytku po stìhování, oprava desek, hran,
vìcná správnost: M. Novosadová
FAK
209101036
S00JP00G72EP
-
OKP
60736437
200910179
3048982/0800
recepty na léèivé pøípravky
FAK
209101037
-
HART PRESS, s.r.o.
1034507007/5500
S00JP00G72HA
12297500
0904006
3048982/0800
209101038
Ing.Alexander Èapka
1547090227/0100
S00JP00G72RW
75699796
3048982/0800
209101039
S00JP00G72UH
35-4241190237/0100
13692747
-
FAK
S00JP00G72VC
49161041
S00JP00G72W7
2009000021
FAK
209101042
13503031
0900270
-
S00JP00G72X2
25556142
-
66224349
-
01.05.2009
0,00
JUDr.Eva Køivánková
01.05.2009
0,00
2009020
Husovský Jiøí
1401502399/0800
-
S00JP00G730G
S00JP00G731B
01.05.2009
0,00
1544670277/0100
27.05.2009
08.05.2009
56 000,00
56000 CZK
-56 000,00
0
15.05.2009
12.05.2009
8 621,60
8621.6 CZK
-8 621,60
0
14.05.2009
23.05.2009
3 720,00
3720 CZK
-3 720,00
0
25.05.2009
14.05.2009
10055.5 CZK
10 055,50
-10 055,50
0
13.05.2009
08.05.2009
96 565,00
96565 CZK
-96 565,00
0
13.05.2009
10.05.2009
3 570,00
3570 CZK
-3 570,00
0
15.05.2009
01.05.2009
0,00
25.05.2009
3 808,00
3808 CZK
-3 808,00
0
05.06.2009
OD
45675562
2009021
3048982/0800
209101046
-1 190,00
0
OŽP a Z
POSPÍŠIL a.s.
200932
45675562
za vypracování znaleckého posudku ..............
FAK
1 190,00
1190 CZK
OD
S00JP00G72ZS
za vypracování znaleckých posudkù
209101045
18.04.2009
0,00
-
27-1918030267/0100
3048982/0800
FAK
28.05.2009
OD
S00JP00G72YX
za poskytnuté právní služby
209101044
Kratina Roman
OTAVAN Tøeboò a.s.
2809
3048982/0800
FAK
0
05.05.2009
MP
oprava schodištì v ul.Družstevní
209101043
01.05.2009
0,00
601012349/0800
3048982/0800
FAK
WASTEX spol.s.r.o.
43-1442890287/0100
3048982/0800
pánské kalhoty letní
01.05.2009
0,00
217140661/0100
3048982/0800
209101041
6150 CZK
-6 150,00
OVS
dodání døevìných kùlù k ovocným stromùm pro výsadbu v rámci akce Den Zemì 2009
FAK
6 150,00
OMZ
29200330
3048982/0800
papírenské zboží
209101040
11.05.2009
OKØ
Lesnické práce Jaromír Va
-
01.05.2009
0,00
-
52009
kácení a pøitahování stromù kolovým traktorem s navijákem
FAK
0,00
OŠZM a TV
znalecký posudek na vozidlo Š 706 CAS 25 ZL 64-77 SDHO Klaèùvka
FAK
24.04.2009
1401502399/0800
-
25.04.2009
0,00
25.05.2009
8 330,00
8330 CZK
-8 330,00
0
05.06.2009
OD
45675562
2009019
3048982/0800
za vypracování znaleckého posudku .....................
Husovský Jiøí
Husovský Jiøí
1401502399/0800
-
OD
01.05.2009
0,00
16.05.2009
5 950,00
5950 CZK
-5 950,00
0
27.05.2009
FAK
209201979
S00JP00G71WE
25322478
2908512
3048982/0800
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
0,00
Zauèení obsluhujících pracovníkù na tvorbu pøístupných a optimalizovaných webových stránek
FAK
209101048
S00JP00G734W
20.04.2009
71231285
362009
3048982/0800
-
04.05.2009
29750 CZK
29 750,00
-29 750,00
14.05.2009
12507.2 CZK
12 507,20
-12 507,20
0
05.05.2009
OIS
MUDr. Moravec Tomáš
172944032/0600
28.04.2009
0,00
0
12.05.2009
Oèkování zamìstnancù OMZ proti klíš•ové encefalitidì , 20 oèkovacích sér, seznam zam. pøiložen
FAK
209101049
S00JP00G735R
10570535
008
3048982/0800
oprava aut.praèky - Jesle,M.Knesla 4056,Zl.
FAK
209101050
S00JP00G729E
63490218
S00JP00G72FK
0,00
29009
VIAL Plast spol. s r.o.
35-4226690217/0100
pronájem oplocení staveništì - Kongresové centrum Zlín
209101051
01.05.2009
05.05.2009
2 200,00
2200 CZK
-2 200,00
0
13.05.2009
OŠZM a TV
3048982/0800
FAK
Oldøich Pokorný
1109846661/0100
-
25505530
107-128661/0100
01.05.2009
0,00
30.05.2009
49 348,00
49348 CZK
-49 348,00
0
27.05.2009
ORIA
29013
TENIS VRŠAVA, s.r.o.
27-1908770237/0100
30.04.2009
0,00
14.05.2009
6 735,00
6735 CZK
-6 735,00
0
06.05.2009
za pronájem tenis. kurtù v tenisové hale Zlín - Vršava za 04/2009 - FKSP
FAK
209201948
S00JP00G6YSW
25578570
3048982/0800
2009038
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
1408888319/0800
21.04.2009
0,00
05.05.2009
6 880,00
6880 CZK
-6 880,00
0
06.05.2009
ochranné prostøedky 4 x cestáø, vedeno v operativní evidenci, OKP
vìcná správnost: L. Balková
pracovní obleky, kabát, pláštìnka, obuv, kalhoty,
pro práci cestáøù
FAK
209101053
S00JP00G747A
25530372
3048982/0800
209101054
S00JP00G73DN
-
00499153
3048982/0800
zál.na titul " Moderní obec "
FAK
209101055
-
S00JP00G736M
48797022
FAK
60730153
za vyvìšìní letákù a plakátù...................
S00JP00G7490
140582210
Economia, a.s.
01.05.2009
0,00
82009
Vladimír Skápala
01.05.2009
0,00
9700478
Dopravní spoleènost Zlín-
31338661/0100
-
0
25.05.2009
08.05.2009
1 176,00
1176 CZK
-1 176,00
0
13.05.2009
11.05.2009
5 995,00
5995 CZK
-5 995,00
0
13.05.2009
01.05.2009
0,00
16.05.2009
21 958,00
21958 CZK
-21 958,00
0
20.05.2009
OŽP a Z
60730153
3048982/0800
výlep plakátù - Potøebujete se zbavit...............
6188 CZK
-6 188,00
OŽP a Z
3048982/0800
209101057
6 188,00
OKP
785449851/0100
-
FAK
13.05.2009
OŽP a Z
za údržbu pamárného stromu Provodov
S00JP00G74AV
01.05.2009
0,00
555022/0300
3048982/0800
209101056
K & K Øemesla, s.r.o.
1543521309/0800
EP 09, 10 x vlajka EU, vybavení vol.míst., 150 x 100 cm
vìcná správnost:J. Muroò
vybavení dle zákona
FAZ
2009242
9700479
31338661/0100
-
OŽP a Z
Dopravní spoleènost Zlín-
01.05.2009
0,00
16.05.2009
3 332,00
3332 CZK
-3 332,00
0
14.05.2009
FAK
209101058
S00JP00G74BQ
27683028
3048982/0800
dodávka a montáž kamery
FAK
209101059
-
2900019
S00JP00G74CL
26419441
3048982/0800
209201992
01.05.2009
0,00
29.05.2009
99 521,00
99521 CZK
-99 521,00
0
27.05.2009
MP
9066
S00JP00G7331
CHTS - spol s r.o.
220099882/0300
pravidelná pøedsezónní prohlídka chl.jednotky na radnici Zlín
FAK
PERFECTED s.r.o.
35-8664180207/0100
00531944
107-128661/0100
-
01.05.2009
0,00
12.05.2009
9 999,00
9999 CZK
-9 999,00
0
18.05.2009
OVS
2009048
Sportovní kluby Zlín
4080002345/6800
27.04.2009
0,00
11.05.2009
2 000,00
2000 CZK
-2 000,00
0
06.05.2009
dìtské letní soustøedìní v moderní gymnastice v termínu 19. - 25. 7. 2009 pro Patrici Strnadovou a Sabinu Strnadovou, dìti paní Jany Strnadové, OE - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è.2 Kolektivní smlouvy
FAK
209202007
S00JP00G73N9
47678488
3048982/0800
90903122
ABEL-Computer s.r.o.
1842393319/0800
28.04.2009
0,00
12.05.2009
13 821,00
13821 CZK
-13 821,00
0
07.05.2009
Tonery k tiskárnì HP LJ P1505 - odd. správní a tonery k tiskárnám na odd. ovìøování.
vìcná správnost: Výsmeková, Mgr. Švehlík
FAK
209101062
S00JP00G74DG
11549921
3048982/0800
29053
David Gruber - Technicky
1640460309/0800
24.04.2009
0,00
24.05.2009
57 200,00
57200 CZK
-57 200,00
0
25.05.2009
Nákup vzdìlávacích služeb - semináø "Racionální ètení", termín 22.-24.4.09, celkem 11 zamìstnancù
FAK
209101063
S00JP00G74HW
70271488
3048982/0800
20090109
Øíha Petr
86-2191300207/0100
27.04.2009
0,00
04.05.2009
990,00
990 CZK
-990,00
0
06.05.2009
demontáž a montáž zámku Guard - Charita - Dùm s chránìnými byty Zlín-Malenovice - ORIA
FAK
209101064
S00JP00G74IR
12435406
3048982/0800
oprava kanalizace - ul.Støedová
FAK
209101065
200906
1027147007/2700
-
ORIA
S00JP00G74JM
12435406
3048982/0800
200908
-
FAK
200907
S00JP00G74KH
12435406
3048982/0800
oprava kanalizace - ul.Okružní
-
23.04.2009
0,00
Rudolf Baïura - Barus
1027147007/2700
za provedení sond na stø. plášti - ZŠ Komenského , Zl.
209101066
Rudolf Baïura - Barus
20.04.2009
0,00
07.05.2009
43 200,00
07.05.2009
35 860,00
Rudolf Baïura - Barus
1027147007/2700
23.04.2009
0,00
07.05.2009
88 655,00
S00JP00G74M7
47116617
6253727918
KOOPERATIVA
01.05.2009
29.05.2009
FAK
209101068
S00JP00G74N2
12297500
0904008
Ing.Alexander Èapka
04.05.2009
03.06.2009
3048982/0800
znalecký posudek na vozidlo Avie ZL 70-89 SDHO Štípa
S00JP00G74OX
46973451
3048982/0800
pojistné
FAK
209101070
06.05.2009
35860 CZK
-35 860,00
0
06.05.2009
88655 CZK
-88 655,00
0
06.05.2009
ORIA
209101067
209101069
-43 200,00
0
ORIA
FAK
FAK
43200 CZK
1547090227/0100
-
0,00
1 190,00
34794 CZK
-34794
1190 CZK
-1 190,00
0
01.06.2009
OKØ
0001425018
Hasièská vzájemná pojiš•o
2252383/0300
29.04.2009
0,00
19.05.2009
181 351,00
181351 CZK
-181351
0,00
OKØ
S00JP00G74QN
75734150
09042
Šišková Markéta
01.05.2009
07.05.2009
3213 CZK
0
3048982/0800
pneumatiky na sekaèku
FAK
209101071
-
196826364/0300
S00JP00G74RI
26223155
932172
S00JP00G74SD
46994173
3048982/0800
náhradní díly
FAK
-
209101073
S00JP00G74T8
63469235
FAK
62180916
S00JP00G74U3
390115
OD
S00JP00G74VY
62180916
za vypracování kupní smlouvy
-
9238
FAK
209101078
S00JP00G74WT
25862731
S00JP00G74XO
-
Mgr.Krybusová Eva,advokát
01.05.2009
0,00
112009
Mgr.Krybusová Eva,advokát
01.05.2009
0,00
45091912
NAM systém, a.s.
-
1607 CZK
-1 607,00
0
29.05.2009
11.05.2009
8 791,00
8791 CZK
-8 791,00
0
15.05.2009
27.05.2009
98 770,00
98770 CZK
-98 770,00
0
27.05.2009
25.05.2009
2 500,00
15.05.2009
5 000,00
2500 CZK
-2 500,00
0
27.05.2009
5000 CZK
-5 000,00
0
03.06.2009
47906413
01.05.2009
0,00
03.05.2009
2 142,00
2142 CZK
-2 142,00
0
07.05.2009
OVS
0909170134
AUTOKOM, spol. s r.o.
204060208/0300
01.05.2009
0,00
27.05.2009
66 804,00
66804 CZK
-66 804,00
0
25.05.2009
OVS
S00JP00G74YJ
46345191
03909
STa DO s.r.o.
1455525/0300
oprava poklopu svìtlíku - budova radnice MMZ,nám.Míru 12,Zl.
209101079
01.05.2009
0,00
167656634/0300
3048982/0800
FAK
1 607,00
OD
3048982/0800
oprava Peugeot Boxer
EKOME spol. s r. o.
122009
ONI sledování tarif 4-6/2009 - 3 služební vozidla MMZ
209101077
01.05.2009
0,00
1404338379/0800
3048982/0800
FAK
HCM Autoservis s.r.o.
1404338379/0800
3048982/0800
209101076
30.05.2009
OD
3048982/0800
za vypracování kupní smlouvy
FAK
15.05.2009
OMZ
379055793/0300
-
209101075
-
01.05.2009
0,00
1112607661/0100
3048982/0800
FAK
-3 213,00
OMZ
za mìøení hluku vèetnì poèítání dopravy
209101074
Podhoran Lukov a.s.
27-1924890247/0100
oprava elektroinstalace na traktoru ZETOR 7341, ZL 20-11
209101072
3 213,00
OMZ
3048982/0800
FAK
0,00
S00JP00G74ZE
46345191
107-128661/0100
-
04009
01.05.2009
0,00
07.05.2009
4 920,90
4920.9 CZK
-4 920,90
0
11.05.2009
OVS
STa DO s.r.o.
1455525/0300
27.04.2009
0,00
07.05.2009
16270.2 CZK
16 270,20
-16 270,20
14.05.2009
12566.4 CZK
12 566,40
-12 566,40
0
07.05.2009
opravy v rekreaèních chatách èp. 07 a 08 na Syrákovì (oprava støešního žlabu, oprava chodníku, oprava zábradlí, okna a dveøí) - FKSP
FAK
209101080
S00JP00G7502
60711086
3048982/0800
montáž a demontáž stánkù,úklid odpadu
FAK
209101081
18751164
3048982/0800
FAK
209101082
S00JP00G763G
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
-
S00JP00G74PS
60 ks betonových nožek k lavièkám
19110022
-
01.05.2009
0,00
0
27.05.2009
OŽP a Z
62009
Josef Hajtr
1003123/2070
01.05.2009
0,00
28.05.2009
19 992,00
19992 CZK
-19 992,00
0
25.05.2009
OMZ
71464794
209037
Mgr.Bc.Michal Bøezovják
01.05.2009
03.06.2009
10875 CZK
0
128661/0100
43-842540257/0100
0,00
10 875,00
-10 875,00
29.05.2009
odmìna za právní služby pro odbor stavební dle smlouvy za duben 2009 - OS
FAK
209101083
S00JP00G7656
25592939
090253
3048982/0800
J.D.Production, s.r.o.
203874963/0300
01.05.2009
0,00
10.05.2009
112 455,00
112455 CZK
-112 455,00
0
19.05.2009
za výrobu a vysílání poøadù TV Zlínsko 04/2009,za archivaci a kontrolu vysílání TV Zlínsko za 04/2009, za pøímý pøenos ze ZMZ 16. 4. 2009 - OCR, V a VV
FAK
209101084
S00JP00G76AH
64322637
290501
3048982/0800
Srnka Lubomír
1401473399/0800
0,00
na instalací tabulí názvù ulic v k.ú. Zlín - mìsto lokalita Vršava ,dodìlávka Malenovice - Skalní
vìcná správnost: J. Muroò
FAK
209101085
S00JP00G76EX
60581531
61
3048982/0800
209101086
S00JP00G76R4
27176657
S00JP00G76LY
-
60711086
svislé dopravní znaèení
FAK
209101088
-
209101089
60711086
S00JP00G76UP
S00JP00G76VK
FAK
S00JP00G76WF
60747218
Ing.Jiøí Škrabal
01.06.2009
0,00
-
432 CZK
-432,00
0
11.05.2009
18.05.2009
22 764,00
22764 CZK
-22 764,00
0
18.05.2009
30.04.2009
84 129,00
84129 CZK
-84 129,00
0
17.06.2009
30.04.2009
99 008,00
99008 CZK
-99 008,00
0
17.06.2009
29150969
30.05.2009
49 980,00
49980 CZK
-49 980,00
0
11.06.2009
OD
ANC FOD,s.r.o.
160405381/0600
27678679
01.05.2009
0,00
09075
-
S00JP00G76XA
-
Richard Holotík s.r.o.
35-6797800247/0100
04.06.2009
1 958,00
1958 CZK
-1 958,00
0
01.06.2009
01.05.2009
0,00
03.06.2009
5 203,00
5203 CZK
-5 203,00
0
01.06.2009
OMZ
64506002
3048982/0800
209101093
432,00
OMZ
písek žlutý TK ,potìr,kamenivo
FAK
01.06.2009
0,00
2104043661/0100
3048982/0800
motorová nafta
01.06.2009
0,00
Technické služby Zlín,s.r
2009037
3048982/0800
209101092
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
48476684
-
FAK
30.05.2009
OD
nákup mazadel
209101091
01.05.2009
0,00
19110020
3048982/0800
209101090
04.06.2009
OŠZM a TV
za zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení ..............
FAK
OREA HOTELS a.s.Hotel Fon
19-8033040267/0100
3048982/0800
FAK
-28 923,00
0
OD
S00JP00G76TU
svislé dopravní znaèení
28 923,00
28923 CZK
OVS
19110019
3048982/0800
01.05.2009
0,00
17552303/0300
výjezdní porada øeditelù ZŠ v hotelu Fontána Luhaèovice
209101087
-
04.06.2009
OKP
Dvorníková Michaela
1550136441
3048982/0800
FAK
-
186692147/0600
èištìní kobercù v obøadní síni a v kanc. è. 112 na radnici,Zlín
FAK
04.05.2009
20092310
ALITRON CZ, s.r.o.
1545680207/0100
01.05.2009 29.04.2009 08.05.2009
0,00
2 782,40
2782.4 CZK
-2 782,40
0
18.05.2009
OMZ
S00JP00G76Y5
25538403
3048982/0800
tiskopisy - pøíjmové pokladní doklady
-
2900851
379742833/0300
OE
INFOSERVIS CZ, a.s.
01.05.2009
0,00
14.05.2009
21 759,00
21759 CZK
-21 759,00
0
13.05.2009
FAK
209101094
S00JP00G771J
00094889
3048982/0800
209101095
S00JP00G772E
3048982/0800
FAK
209101096
42340802
S00JP00G7744
31.05.2009
2000 CZK
2 000,00
-2 000,00
14.06.2009
871172.95 CZK
0
29.05.2009
01.06.2009
0,00
871 172,95
-871 172,95
0
10.06.2009
ORIA
910014
KKS, spol. s r.o.
1403990349/0800
stavební práce na akci " Prùmyslová zóna Zlín - východ
209101097
EUROVIA CS, a.s.
141400112/0100
3048982/0800
FAK
0,00
68000033
-
S00JP00G7739
01.05.2009
OCR, V a VV
45274924
stavební práce - chodník na ul.Mladcovská
Krajská galerie výtvarnéh
1410463379/0800
katalog Fenomén Ba•a 5 ks pro prodej v MITS FAK
490025
-
46286225
3048982/0800
01.05.2009
0,00
30.05.2009
11 999 940,00
11999940 CZK
-11 999 940,00
0
29.05.2009
ORIA
2009003
Jiøí Šilhavík a spol.
1014500529/5500
01.05.2009
0,00
27.05.2009
20 640,00
20640 CZK
-20 640,00
0
27.05.2009
stavební dozor na akci Zøízení toèny MHD Zlín-Maják - ORIA
FAK
209101098
S00JP00G778K
64463231
3048982/0800
praní prádla 10 kg
FAK
-
209101099
18757731
3048982/0800
FAK
209201997
S00JP00G77AA
25318187
-
S00JP00G73CS
64461947
-
S00JP00G780H
209101103
40625036
S00JP00G781C
-
Wimers Zlín v.o.s.
1309
S00JP00G7827
Petr Vítek
S00JP00G7832
-
MP
01.05.2009
0,00
282009
Hotel Balkán-Ing.L.Linek
407740051/0100
66604427
27692094
61404179
3048982/0800
nášivky.................
01.05.2009
0,00
01.05.2009
0,00
0609
Petr Chlud
1409891309/0800
-
0
13.05.2009
10.05.2009
2 228,00
2228 CZK
-2 228,00
0
13.05.2009
04.05.2009
2 607,00
2607 CZK
-2 607,00
0
13.05.2009
12.05.2009
5 000,00
5000 CZK
-5 000,00
0
13.05.2009
11.05.2009
5 500,00
5500 CZK
-5 500,00
0
13.05.2009
RAKIT trade s.r.o.
53133034/2700
189238863/0600
10.05.2009
20 000,00
85000 CZK
-20 000,00
0
21.05.2009
OK
290007
09005
03.05.2009
0,00
za zhotovení realizaèního projektu na akci " Služebna MP Zlín v areálu ZOO Lešná "
209101105
500 CZK
-500,00
OK a VA
3048982/0800
FAK
01.05.2009
0,00
902735
vyúèt.zál.faktury na organizaèní zajištìní akce - 1.Máj -nám.Míru ,Zl.
209101104
TREXIM VT, s.r.o.
3831583001/5500
3048982/0800
FAK
500,00
OŽP a Z
3048982/0800
ubytování ing.Hejné od 19.-24.4.2009
VYD
290104
111246214/0300
3048982/0800
209101102
14.05.2009
MP
nazvuèení akce den Zemì ze dne 22.4.2009
FAK
0,00
1030249661/0100
3048982/0800
FAK
01.05.2009
MP
209101100
toner HP
Mikulèík Bøetislav
2592277001/5500
MP
S00JP00G779F
klávesnice,myš -
1709
06.05.2009
0,00
-
05.06.2009
44 950,00
44950 CZK
-44 950,00
0
02.06.2009
ORIA
Ambroz David
01.05.2009
0,00
30.05.2009
58 310,00
58310 CZK
-58 310,00
0
28.05.2009
FAK
209101106
S00JP00G784X
47675934
3048982/0800
desprej,septoderm,desam...........
FAK
209101107
-
19-5772640297/0100
60701552
3048982/0800
FAK
209101108
-
FAK
-
209101109
S00JP00G77YY
18152856
S00JP00G78BY
26936186
-
27926826
S00JP00G78CT
25322478
-
05.06.2009
1 500,00
1500 CZK
-1 500,00
0
01.06.2009
PATRICK s.r.o.
01.05.2009
0,00
03.06.2009
1 621,00
1621 CZK
-1 621,00
0
01.06.2009
091675
MNO-Polášek,s.r.o.
01.05.2009
0,00
30.05.2009
7 356,00
7356 CZK
-7 356,00
0
01.06.2009
4090200414
ARBOEKO s.r.o.
01.05.2009
0,00
28.05.2009
32596.5 CZK
32 596,50
-32 596,50
0
25.05.2009
190208
HCM Autoservis s.r.o.
01.05.2009
0,00
10.05.2009
9 453,70
9453.7 CZK
-9 453,70
0
15.05.2009
S00JP00G78EJ
-
S00JP00G78FE
2908836
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
01.05.2009
0,00
13.05.2009
31 154,00
31154 CZK
-31 154,00
0
13.05.2009
OIS
60711086
3048982/0800
209101114
25.05.2009
OMZ
S00JP00G78DO
vývoz odpadkových košù
FAK
2009049
1112607661/0100
3048982/0800
209101113
01.05.2009
0,00
19-204600227/0100
46994173
-
Internet Fibre Premium za 04/2009
FAK
-16 121,00
0
OMZ
oprava vozu Š Felicia ZLL 34-36
209101112
16 121,00
16121 CZK
OMZ
3048982/0800
FAK
SOPHICS,spol. s r.o.
35-3654260227/0100
-
S00JP00G77W8
stromy k výsadbám
209101111
19.05.2009
OMZ
3048982/0800
FAK
29269
52844440/5500
barvy, øedidla a ostatní natìraèské potøeby
209101110
0,00
379059823/0300
3048982/0800
FAK
05.05.2009
MP
3048982/0800
náhradní díly
MARTEK MEDICAL a.s.
MP
S00JP00G785S
internetové služby za 04/2009
1409050041
19090039
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.05.2009
0,00
03.06.2009
856,80
856.8 CZK
-856,80
0
01.06.2009
OMZ
13657046
3048982/0800
200900132
Zdenìk Malota - STUDIO IM
1402119359/0800
01.05.2009
0,00
30.05.2009
99 496,00
99496 CZK
-99 496,00
0
02.06.2009
obaly na DVD/CD dle grafického návrhu mìsta pro reprezentaèní úèely, 1500 ks OCR, V a VV
FAK
209101115
S00JP00G78G9
48476684
3048982/0800
209101116
S00JP00G78H4
-
60711086
3048982/0800
vývoz odpadkových košù
FAK
209101117
-
Ing.Jiøí Škrabal
2104043661/0100
za zpracování projektové dokumentace................
FAK
2009038
01.05.2009
0,00
30.05.2009
59 500,00
59500 CZK
-59 500,00
0
08.06.2009
OD
19090040
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.06.2009
0,00
03.06.2009
3 052,40
3052.4 CZK
-3 052,40
0
11.06.2009
OD
S00JP00G78IZ
18133592
3048982/0800
provedení klempíøských prací - Zarámí 4421
212009
1410085339/0800
-
OVS
Löffelmann Jaromír
05.05.2009
0,00
19.05.2009
67 587,00
67587 CZK
-67 587,00
0
19.05.2009
FAK
209101118
S00JP00G78JU
26277034
107-128661/0100
909164
Úklidové služby Køemének
01.05.2009
1410067309/0800
0,00
20.05.2009
8 473,00
8473 CZK
-8 473,00
0
19.05.2009
úklidové služby v rekreaèních chatách SMZ na Syrákovì - FKSP
FAK
209101119
S00JP00G78KP
25081152
3048982/0800
Rosana - voda pramenitá
FAK
209101120
-
19020324
ROSANA, spol. s r.o.
01.05.2009
110190896/0300
0,00
14.05.2009
3 900,00
3900 CZK
-3 900,00
0
13.05.2009
OVS
S00JP00G78LK
66224349
3048982/0800
200935
JUDr.Eva Køivánková
01.05.2009
1544670277/0100
0,00
20.05.2009
17 850,00
17850 CZK
-17 850,00
0
18.05.2009
za poskytnuté právní služby za 04/2009, OŽPaZ
smlouva o poskytování právní pomoci è. 1708220098 ze dne 30.09.2002 a dodatku è. 3. o poskytování právní pomoci ze dne 15.01.2008
FAK
209101121
S00JP00G78MF
60374781
3048982/0800
odkácení 3 ks havarijních stromù
FAK
209101122
-
211730724/0600
60374781
3048982/0800
FAK
209101123
-
0,00
0901005
Petr Bohm
211730724/0600
S00JP00G78O5
12217581
3048982/0800
209101124
05.05.2009
04.06.2009
22 600,00
22600 CZK
-22 600,00
0
02.06.2009
05.05.2009
0,00
04.06.2009
18 000,00
18000 CZK
-18 000,00
0
02.06.2009
OŽP a Z
odklizení vraku ze dne 28.4.2009
FAK
Petr Bohm
OŽP a Z
S00JP00G78NA
výsadba lesních døevin
0901006
Richard Pokorný-AUTODÍLY
6642661/0100
-
S00JP00G78QV
262009
04.05.2009
0,00
18.05.2009
4 760,00
4760 CZK
-4 760,00
0
14.05.2009
OŽP a Z
71465456
128661/0100
2009030
JUDr.Radek Židlík,advokát
1085131193/0800
01.05.2009
0,00
01.06.2009
19 125,00
19125 CZK
-19 125,00
0
29.05.2009
odmìna za právní služby pro odbor stavební dle smlouvy za duben 2009 - OS
FAK
209101125
S00JP00G78RQ
46345191
3048982/0800
oprava betonových ploch,ul.Zarámí 4421, Zl.
FAK
209101126
S00JP00G78SL
FAZ
209101127
-
STa DO s.r.o.
1455525/0300
-
40991369
3048982/0800
kanceláøské potøeby
04109
01.05.2009
0,00
07.05.2009
19883.8 CZK
19 883,80
-19 883,80
0
13.05.2009
OVS
90542
Machová Anežka
1048641661/0100
05.05.2009
0,00
19.05.2009
20 992,00
20992 CZK
-20 992,00
0
15.05.2009
OVS
S00JP00G78TG
45676763
107-128661/0100
2009031
Hambálek Petr
670100-2204263143/6210
06.05.2009
0,00
19.05.2009
102 000,00
102000 CZK
-102 000,00
0
14.05.2009
záloha za poznávající zájezd do Švýcarska ve dnech 24. - 29. 9. 2009 pro zamìstnance a rodinné pøíslušníky - FKSP
FAK
209101128
S00JP00G78V6
60709677
107-128661/0100
290079
MNO spol. s r.o.
1400599379/0800
01.05.2009
0,00
18.05.2009
56958.7 CZK
56 958,70
-56 958,70
0
18.05.2009
malíøské a natìraèské práce v rekreaèních chatách SMZ na Syrákovì - FKSP
FAK
209101129
S00JP00G795L
48476684
3048982/0800
2009035
2104043661/0100
Ing.Jiøí Škrabal
01.05.2009
0,00
22.05.2009
49 980,00
49980 CZK
-49 980,00
0
05.06.2009
zpracování projektové dokumentace ..................
FAK
209101130
S00JP00G796G
-
OD
49976311
9019
3463772/0800
1400620369/0800
bezbariérové úpravy zastávek ve Zlínì
-
FAK
28273699
209101131
S00JP00G797B
DIPS ZLÍN, spol. s r.o.
90431
Dopravní znaèení Mana s.r
219683811/0300
dodání 7 ks DZ mìøení rychlosti a 7 ks DZ konec mìøení rychlosti
209101132
S00JP00G7986
0,00
03.06.2009
1 078 362,00
1078362 CZK
-1 078 362,00
0
10.06.2009
OD
3048982/0800
FAK
01.06.2009
60711086
-
19110023
3048982/0800
01.05.2009
0,00
13.05.2009
58 310,00
58310 CZK
-58 310,00
0
03.06.2009
OD
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.05.2009 30.04.2009 05.06.2009
0,00
9 674,70
9674.7 CZK
-9 674,70
0
02.06.2009
montáž a demontáž mìstských stánkù na akci Kvìtinové trhy pro OCRVaVV
FAK
209101133
S00JP00G7991
40992501
200917
3048982/0800
stùl - kovová noha 12 ks
FAK
209101134
-
26245833
2009057
3048982/0800
FAK
209101135
-
S00JP00G79BR
26245833
S00JP00G79CM
2009056
FAK
209101137
42340454
-
S00JP00G79DH
06.05.2009
0,00
EXTRA AGENCY s.r.o.
1409610319/0800
-
3048982/0800
stavební práce - toèna MHD Zlín - Maják
EXTRA AGENCY s.r.o.
1409610319/0800
3048982/0800
209101136
0,00
15.05.2009
26 918,00
26918 CZK
-26 918,00
0
20.05.2009
20.05.2009
1 606,50
1606.5 CZK
-1 606,50
0
20.05.2009
MP
tiskopis MP pøestupky strojní,MP èárové kódy
FAK
05.05.2009
OKØ
S00JP00G79AW
tablo na jmenovky ,øezaná reklama
Václavek Drahomír
27-3960060207/0100
06.05.2009
0,00
20.05.2009
59024 CZK
59 024,00
-59 024,00
20.05.2009
1661491 CZK
0
20.05.2009
MP
290149
ERGO VH, spol.s r.o.
1148140661/0100
01.05.2009
0,00
1 661 491,00
-1 661 491,00
0
19.05.2009
ORIA
25354671
3048982/0800
613901005
ANAG spol.s.r.o.
27-4236970247/0100
01.05.2009
0,00
13.05.2009
831,00
831 CZK
-831,00
0
18.05.2009
odborná literatura - DPH ú ÚSC a jimi zøízených PO
FAK
209202028
S00JP00G7485
12298981
3048982/0800
zarámování pamìtních listù ..............
VYD
209101139
26935287
2901041
S00JP00G79F7
25580922
3048982/0800
ochr.pøilba,spona krytu,opìrka,kryt válce,nùž
FAK
209101141
S00JP00G79G2
0,00
-
2090254
OMZ
18754244
2009143
1406980349/0800
05.05.2009
0,00
24.04.2009
4 998,00
4998 CZK
-4 998,00
0
20.05.2009
04.06.2009
525 979,50
675979.5 CZK
-525 979,50
0
03.06.2009
OMZ
LARGO CZ, s.r.o.
19-5004290247/0100
-
3048982/0800
SAFE TREES, s.r.o.
190993284/0300
vyúèt.zál.faktury è. 2908001,-zpracování analýzy prov.bezp.stromù
209101140
01.05.2009
OŠZM a TV
3048982/0800
FAK
Vladimír Hájek,rámy paspa
1402832349/0800
-
S00JP00G79EC
1209
01.05.2009
0,00
Leopold Janský
01.05.2009
0,00
30.05.2009
4 150,00
03.06.2009
22 010,00
4150 CZK
-4 150,00
0
27.05.2009
22010 CZK
-22 010,00
0
03.06.2009
náhradní díly
FAK
209101142
-
OMZ
S00JP00G79HX
26219531
3048982/0800
mobilní telefon Emgeton Enzo
FAK
209101143
-
691714588
HP TRONIC-prodejny elektr
27-1924470277/0100
06.05.2009
0,00
13.05.2009
7 870,00
7870 CZK
-7 870,00
0
13.05.2009
OVS
S00JP00G78UB
60709677
107-128661/0100
290080
MNO spol. s r.o.
1400599379/0800
09.05.2009
0,00
23.05.2009
9 600,00
9600 CZK
-9 600,00
0
14.05.2009
natìraèské práce (nátìry selských a venkovních stolù) - rekreaèní chaty na Syrákovì - FKSP
FAK
209101144
S00JP00G79N3
18559841
3048982/0800
pøeložka kabelù NN - Toèna MHD Zlín - Maják
FAK
209101145
S00JP00G79OY
-
209101146
S00JP00G79PT
-
25556142
S00JP00G79QO
25593625
FAK
209101148
S00JP00G79RJ
3109
POSPÍŠIL a.s.
-
01.05.2009
0,00
4810090380
TAŠ-STAPPA beton spol. s
01.05.2009
0,00
19070430
71009507
S00JP00G79T9
-
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
3048982/0800
209101150
0
19.05.2009
20.05.2009
98 504,00
98504 CZK
-98 504,00
0
20.05.2009
20.05.2009
99 515,00
99515 CZK
-99 515,00
0
20.05.2009
OD
27-1922950277/0100
60711086
S00JP00G79SE
rozbor vzorkù vody ze dne 28.4.2009
FAK
17951 CZK
-17 951,00
30.05.2009
2 842,00
2842 CZK
-2 842,00
0
01.06.2009
OMZ
3048982/0800
209101149
21.05.2009
17 951,00
OD
za odstranìní a uložení odpadu na skládce Suchý dùl za 04/2009
FAK
01.05.2009
0,00
27-1918030267/0100
3048982/0800
písek
POSPÍŠIL a.s.
27-1918030267/0100
3048982/0800
209101147
0,00
3209
oprava spoj.chodníku na ul.Hluboká a opravy na ul.Støedová,Zl.
FAK
07.05.2009
ORIA
25556142
oprava spojovacího chodníku a schodištì..............
TELETECH Zlín spol. s r.o
2069241661/0100
3048982/0800
FAK
109143
-
01.05.2009
0,00
30.05.2009
25341.34 CZK
25 341,34
-25 341,34
0
27.05.2009
OMZ
310902312
Zdravotní ústav se sídlem
27-8945360247/0100
05.05.2009
0,00
19.05.2009
3 403,00
3403 CZK
-3 403,00
0
18.05.2009
OŽP a Z
60711086
3048982/0800
19040292
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.05.2009
0,00
18.05.2009
69073.55 CZK
69 073,55
-69 073,55
0
18.05.2009
sbìr,svoz a využizí BRKO za mìsíc 04/2009 - OŽPa Z
na základì dodatku è. 19 ke smlouvì o zajištìní a financování veøejnì prospìšných prací a služeb ve mìstì Zlínì
FAK
209101151
S00JP00G79U4
60711086
3048982/0800
19040293
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.05.2009
0,00
18.05.2009
2 274 350,40
2274350.4 CZK
-2 274 350,40
0
15.05.2009
sbìr,svoz a zpracování komun.odpadu za 04/2009 - OŽPa Z
na základì dodatku è. 19 ke smlouvì o zajištìní a financování veøejnì prospìšných prací a služeb ve mìstì Zlínì za sbìr, svoz a zpracování smìsného KO za 04/2009
FAK
209101152
S00JP00G79VZ
48447404
3048982/0800
2390038
1402631379/0800
Vìra Zelenková
05.05.2009
0,00
19.05.2009
825,00
825 CZK
-825,00
0
05.06.2009
pøeklad CZE/GER, jazyková korektura
projekt: "Zlín in Wien" - 9.6.09
vìcná správnost: R. Štìpánová
FAK
209101153
-
S00JP00G79WU
OKP
26219531
3048982/0800
691907311
HP TRONIC-prodejny elektr
27-1924470277/0100
07.05.2009
0,00
13.05.2009
15 344,00
15344 CZK
-15 344,00
0
19.05.2009
Espresso Krups EA8050PE - OŽ
FAK
209101154
S00JP00G79XP
15049248
3048982/0800
209101155
S00JP00G79YK
-
28497333
3048982/0800
vyúètování právních služeb za 04/2009
FAK
209101156
S00JP00G79ZF
26944821
12312009
45478104
S00JP00G7A03
60747889
3048982/0800
930005
VTK.CZ s.r.o.
209101159
S00JP00G7A1Y
60747889
3048982/0800
oprava ohøívaèe vody ,budova radnice,Zl.
FAK
209101160
S00JP00G7A2T
209101161
S00JP00G7A3O
60747889
2009038
-
S00JP00G7A5E
60747889
48528960
3048982/0800
náboje pistolové
-
7 140,00
7140 CZK
-7 140,00
0
25.05.2009
11.05.2009
1 357,00
1357 CZK
-1 357,00
0
25.05.2009
05.05.2009
0,00
19.05.2009
13 941,00
13941 CZK
-13 941,00
0
20.05.2009
OVS
20090151
PETAS Petøíksr.o.
07.05.2009
0,00
17.05.2009
3 495,00
3495 CZK
-3 495,00
0
18.05.2009
OVS
20090150
PETAS Petøíksr.o.
20090153
07.05.2009
0,00
17.05.2009
5 987,00
5987 CZK
-5 987,00
0
18.05.2009
PETAS Petøíksr.o.
07.05.2009
0,00
17.05.2009
20 907,00
20907 CZK
-20 907,00
0
18.05.2009
OVS
20090152
PETAS Petøíksr.o.
1407566369/0800
oprava vodního potrubí ,budova MMZ,ul.L.Váchy 602,Zl.
209101162
A.R.Technik spol. s r.o.
1407566369/0800
-
3048982/0800
FAK
20.05.2009
OVS
3048982/0800
FAK
0
01.06.2009
OŠZM a TV
1407566369/0800
-
oprava radiátorù ,budova MMZ , nám.íru 12,Zl.
-
04.05.2009
0,00
1407566369/0800
oprava pøívodu vody a odpadu - budova radnice
FAK
01.05.2009
0,00
5007758001/2600
oprava servopohonù na budovì MMZ.ul.L.Váchy 602,Zl.
209101158
TOMAN,DEVÁTÝ - PARTNEØI
222733728/0300
3048982/0800
FAK
38080 CZK
-38 080,00
OIS
provedení kontroly 2 ks pl.kotlù - ZUŠ Harmonie Zlín,B.Nìmcové
209101157
04.06.2009
38 080,00
OP
3048982/0800
FAK
01.05.2009
0,00
4200111037/6800
-
S00JP00G7A4J
GEOVAP, spol. s r.o.
2020870109/2600
technická podpora modulù CityWare za mìsíc 04/2009
FAK
2901162
910096
07.05.2009
0,00
17.05.2009
5 945,00
5945 CZK
-5 945,00
0
20.05.2009
OVS
KLÁŠ•OV, v.o.s.
60805724/0600
06.05.2009
0,00
05.06.2009
81000 CZK
81 000,00
-81 000,00
0
03.06.2009
MP
FAK
209101163
S00JP00G7A69
46307311
2900201
Sportovní kluby policie Z
01.05.2009
22.04.2009
14338.89 CZK
-14338.89
FAK
209101164
S00JP00G7A74
46307311
2900202
Sportovní kluby policie Z
15.04.2009
22.04.2009
17784.34 CZK
-17784.34
FAK
209202092
S00JP00G77RX
22680489
200901
UNGUŽBUNGUDUNGU
01.05.2009
30.05.2009
7000 CZK
0
3048982/0800
lanové aktivity Den Zemì 22.4.2009
FAK
209202093
220984208/0300
-
S00JP00G77SS
FAK
209101167
-
7 000,00
-7 000,00
27.05.2009
OŽP a Z
60561327
3048982/0800
MI sáèky v roli 500 ks
0,00
2902491
Stanislav Chytil ml.
1402941369/0800
04.05.2009
0,00
18.05.2009
8 158,60
8158.6 CZK
-8 158,60
0
18.05.2009
OŽP a Z
S00JP00G7AXI
64942503
3048982/0800
2900083237
OFFICE DEPOT s.r.o.
805322007/2700
11.05.2009
0,00
21.05.2009
2 879,56
2879.56 CZK
-2 879,56
0
18.05.2009
psací a kanceláøské potøeby - OS
FAK
209101168
S00JP00G7AYD
26918765
3048982/0800
zdravotnický materiál
FAK
209101169
S00JP00G7AZ8
FAK
209101170
-
35-8106930237/0100
61722316
S00JP00G7B62
S00JP00G7BIE
FAK
209101172
67018122
9002054
74303376
-
S00JP00G7BJ9
S00JP00G7BK4
Boøek Procházka B/P/P
-
01.05.2009
0,00
31.05.2009
2 601,00
2601 CZK
-2 601,00
0
27.05.2009
19.05.2009
5 236,00
5236 CZK
-5 236,00
0
14.05.2009
15.05.2009
9 127,00
9127 CZK
-9 127,00
0
18.05.2009
odd. koordinace projektù
0022009
Ing.Bc.Eva Hanáková
212937954/0300
07.05.2009
0,00
22.05.2009
64 971,00
64971 CZK
-64 971,00
0
21.05.2009
OKØ
60715286
290297
42339626
3048982/0800
CROSS Zlín, s.r.o.
1464360287/0100
mìsíèní servis kamerového systému úsekového mìøení rychlosti
209101173
05.05.2009
0,00
1403360339/0800
3048982/0800
FAK
Dobeš Vladislav
4080006282/6800
3048982/0800
oprava spec.hasièského vozidla
0,00
142009
zajištìní expozice projektu Energy in Minds .................
209101171
01.05.2009
MP
3048982/0800
FAK
MEDIZONE s.r.o.
MP
3048982/0800
sklenìné pøepážky
09000065
-
01.06.2009
0,00
06.06.2009
52 717,00
52717 CZK
-52 717,00
0
11.06.2009
OD
222895
TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o
234579/5400
01.05.2009
0,00
20.05.2009
161 581,00
161581 CZK
-161 581,00
0
27.05.2009
tisk Magazínu Zlín è.5+ litografie , 34100 ks OCR,V a VV- úètujeme bez vazby na DPH, není jednoznaèný daòový základ, kopie smlouvy je pøiložena k likvid. záznamu è. 209108987, faktura è. 910253 ze dne 21. 1.
2009
FAK
209101174
S00JP00G7BLZ
44117337
3048982/0800
2009051
AZ STAV spol. s r.o.
1424751339/0800
01.05.2009 01.07.2009 15.05.2009
0,00
42 347,00
42347 CZK
-42 347,00
0
15.05.2009
oprava støešní krytiny na budovì krematoria Zlín
FAK
209101175
S00JP00G7BMU
60711086
3048982/0800
19020196
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.05.2009
0,00
18.05.2009
420 619,83
420619.83 CZK
-420 619,83
0
18.05.2009
za sbìr,svoz a zpracování komunálního odpadu za 04/2009 - OŽPa Z
na základì dodatku è. 19 ke smlouvì o zajištìní a financování veøejnì prospìšných prací a služeb ve mìstì Zlínì - "Èisté mìsto"
FAK
209101176
S00JP00G7BNP
68756658
3048982/0800
2009/03
ing.Hana Zboøilová
776873183/0800
inženýrská èinnost pøi kácení havarijních topolù na ul.Døevnická
-
01.06.2009
0,00
OMZ
10.06.2009
3 500,00
3500 CZK
-3 500,00
0
12.06.2009
FAK
209101177
S00JP00G7BOK
18751164
3048982/0800
92009
rekonstrukce dìtského pískovištì - Malenovice Belvedér
FAK
209101178
S00JP00G7BPF
-
18754244
3048982/0800
náhradní díly
FAK
-
209101179
S00JP00G7BQA
S00JP00G7BR5
25519573
209101181
-
40764788
S00JP00G7BS0
60711086
-
S00JP00G7BTV
40944255
S00JP00G7BUQ
26496101
3048982/0800
ELMEX ZK dìtský
FAK
209101184
-
S00JP00G7BVL
Internet Home F1 za 04/2009
209101185
25322478
-
-38 000,00
0
12.06.2009
Adam-zahradnická a.s.
01.05.2009
0,00
20.05.2009
90 969,00
90969 CZK
-90 969,00
0
27.05.2009
6960072968
Messer Technogas s.r.o.
1000448002/3500
01.05.2009
0,00
20.05.2009
878,22
878.22 CZK
-878,22
0
21.05.2009
19130079
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.05.2009
0,00
06.06.2009
10 234,00
10234 CZK
-10 234,00
0
03.06.2009
290002
Ing. Pavel Zimèík
1042794093/0800
01.05.2009
0,00
-
310901518
02.06.2009
33 915,00
33915 CZK
-33 915,00
0
08.06.2009
OŠZM a TV
LIFTEC CZ, s.r.o.
17018303/0300
07.05.2009
0,00
21.05.2009
41 400,00
41400 CZK
-41 400,00
0
19.05.2009
2909807
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
01.05.2009
0,00
13.05.2009
595,00
595 CZK
-595,00
0
19.05.2009
OŠZM a TV
S00JP00G7BWG
16299311
3048982/0800
209101186
38 000,00
38000 CZK
OMZ
200906
S00JP00G7BXB
42340454
3048982/0800
Ing.Štìrba Roman,CSc.
661145661/0100
znalecký posudek na posouzení opravy støechy MŠ Luèní ,Zl.
FAK
10.06.2009
OŠZM a TV
3048982/0800
FAK
01.06.2009
0,00
10209171
stavební dozor k projektu " Modernizace vybavení mat.škol a jeslí ve Zlínì "
209101183
0
10.06.2009
OMZ
3357902/0800
FAK
15603 CZK
-15 603,00
OMZ
údržba fontány za 04/2009
209101182
Leopold Janský
6981050247/0100
3048982/0800
FAK
09.06.2009
15 603,00
OMZ
2009150
-
3048982/0800
nájemné lahve Messer
FAK
0,00
1406980349/0800
3048982/0800
209101180
01.06.2009
OMZ
Prunus avium Plena 12-14 (stromy k výsadbám)
FAK
Josef Hajtr
1003123/2070
-
01.05.2009
0,00
30.05.2009
7 800,00
7800 CZK
-7 800,00
0
27.05.2009
ORIA
290145
ERGO VH, spol.s r.o.
1148140661/0100
01.05.2009
0,00
18.05.2009
1 000 160,00
1000160 CZK
-1 000 160,00
0
20.05.2009
stavební práce - MŠ Santražiny Zlín - zateplení objektu - ORIA
FAK
209101187
S00JP00G7CRY
64574296
3048982/0800
oprava sekaèky Jacobson
FAK
209101188
-
20911106
ITTEC, s.r.o.
196639649/0300
01.05.2009
0,00
20.05.2009
46 016,00
46016 CZK
-46 016,00
0
19.05.2009
OMZ
S00JP00G7CP8
42341213
3048982/0800
oprava stolù v zasedací místnosti v budovì n.Míru 464 ,Zl.
200929
Martinec Pavel
1406999349/0800
-
OVS
06.05.2009
0,00
05.06.2009
2 761,00
2761 CZK
-2 761,00
0
05.06.2009
FAK
209101189
S00JP00G7CQ3
42341213
200928
3048982/0800
Martinec Pavel
06.05.2009
1406999349/0800
0,00
05.06.2009
2 958,00
oprava nábytku v místnosti è.155 na budovì MMZ,Zl.
-
VYZ
209101190
S00JP00G7CST
60557621
1090057
Sdružení Podané ruce,obèa
05.05.2009
05.05.2009
FAK
209101191
S00JP00G7D6O
51111201
6609
Fišer Pavel
01.05.2009
01.06.2009
3048982/0800
za poskytování právních služeb za 04/2009
Josef Sedláø, Petr Dolanský, KS Carioca
FAK
209101192
S00JP00G7D7J
-
FAK
209101193
-
25593625
4810090400
S00JP00G7D8E
S00JP00G7D99
Nokia 2600 Classic - èerno-modrý
209101195
60730153
9700533
5 ks
S00JP00G7DA4
sanitace výdejníku vody
209101196
64949681
-
Dopravní spoleènost Zlín-
-
5400659385
T-Mobile Czech Republic a
0
29.05.2009
06.06.2009
42 997,00
42997 CZK
-42 997,00
0
03.06.2009
08.06.2009
1 113,00
1113 CZK
-1 113,00
0
04.06.2009
21.06.2009
5,00
5 CZK
-5,00
0
01.06.2009
67023312
28
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
379776443/0300
12.05.2009
0,00
26.05.2009
7 650,00
7650 CZK
-7 650,00
0
25.05.2009
OVS
S00JP00G7DCU
S00JP00G7DDP
S00JP00G7DEK
46276394
290008
ZO ÈSOP KOSENKA
1406083349/0800
47903783
2009700719
46973451
-
FAK
S00JP00G7DFF
0001620083
12.05.2009
0,00
-
26.05.2009
1 000,00
1000 CZK
-1 000,00
0
27.05.2009
OŽP a Z
Gordic spol. s r.o.
05.05.2009
19-4645660207/0100
3048982/0800
pojištìní hasièù
209101199
07.05.2009
0,00
0,00
Servisní práce dle smlouvy (GINIS - XRG FIL Rozhraní CzechPoint, konfigurace sí•ová)
209101198
9758 CZK
-9 758,00
OVS
3048982/0800
FAK
01.05.2009
0,00
v rámci vzdìlávání, výchovy a osvìty / EVVO/ mìsta Zlína odborný poradce dne 7.5.2009
209101197
9 758,00
0
MP
19-2271190247/0100
3048982/0800
FAK
07.05.2009
0,00
31338661/0100
-
3048982/0800
FAK
TAŠ-STAPPA beton spol. s
27-1922950277/0100
3048982/0800
FAK
0,00
6188 CZK
OMZ
3048982/0800
209101194
05.06.2009
OP
práce vysokozdižné plošiny ze dne 28.4.2009..............
FAK
-2 958,00
0
OVS
2568014084/2700
3048982/0800
dodávka písku
2958 CZK
-
26.05.2009
1 832,60
1832.6 CZK
-1 832,60
0
25.05.2009
OIS
Hasièská vzájemná pojiš•o
2252383/0300
01.05.2009
0,00
28.05.2009
4661 CZK
4 661,00
0,00
05.06.2009
35700 CZK
-4661
OKØ
63969262
3048982/0800
09031
TRAVEL profi
3602200257/0100
01.05.2009
0,00
35 700,00
-35 700,00
0
02.06.2009
50 % z dohodnuté èástky za prezentaci turistických zajímavostí mìsta Zlína v èasopise TRAVEL profi, OCR, V a VV
FAK
209101200
S00JP00G7DGA
66604338
3048982/0800
úklidové práce za 04/2009 v galerii Alternativa
FAK
209101201
S00JP00G7DH5
290030
Jenáèek Luboš
4080006290/6800
-
25342797
01.06.2009 01.05.2009 18.05.2009
0,00
4 171,00
4171 CZK
-4 171,00
0
23.06.2009
OK
26016
EC-invest,s.r.o.
01.05.2009
30.05.2009
261502 CZK
0
3048982/0800
1628260267/0100
0,00
261 502,00
-261 502,00
27.05.2009
stavební práce - veøejné osvìtlení v rámci stavby Toèna MHD Zlín-Maják - ORIA
FAK
209101202
S00JP00G7DJV
40942031
911372
3048982/0800
kanceláøské a èistící prostøedky
FAK
209101203
-
S00JP00G7DI0
25504487
180321
3048982/0800
209202141
11.05.2009
0,00
22.05.2009
1 357,00
1357 CZK
-1 357,00
0
25.05.2009
OD
S00JP00G616D
RAPOS, spol. s r.o.
1481478359/0800
výmìna døev.prvkù na mostì pøes Januštici ve Zlínì
FAK
Epos spol.s r.o.
379901793/0300
47678488
3048982/0800
-
01.05.2009
0,00
30.05.2009
98 768,00
98768 CZK
-98 768,00
0
08.06.2009
OD
90903148
ABEL-Computer s.r.o.
1842393319/0800
01.05.2009
0,00
13.05.2009
3 126,00
3126 CZK
-3 126,00
0
18.05.2009
toner do tiskárny HP LJ 1320 (Èaloudová) - OS
VYP
209101205
S00JP00G7DKQ
45676763
107-128661/0100
2009032
Hambálek Petr
111398509/0300
12.05.2009
1 280,00
12.05.2009
0,00
295600 CZK
1 280,00
0
14.05.2009
vyúètování za zájezd do Švýcarska pro zamìstnance a rodin. pøíslušníky ve dnech 7. - 12. 5. 2009 - FKSP
FAK
209101206
S00JP00G7DLL
26276682
3048982/0800
za užívání neveøejné kanalizace
FAK
209101207
-
FAK
209101208
01.05.2009
0,00
20.05.2009
4 701,00
4701 CZK
-4 701,00
0
25.05.2009
OD
S00JP00G7DMG
-
Sdružení podnikatelù
27-1926490247/0100
26824043
3048982/0800
montérky
411090333
792028
MOST POMOCI s.r.o.
27-5222350287/0100
12.05.2009
0,00
26.05.2009
655,00
655 CZK
-655,00
0
25.05.2009
OMZ
S00JP00G7DO6
71007407
3048982/0800
stravovací služby za 04/2009
-
390010
Mateøská škola Zlín
1422438349/0800
01.05.2009
0,00
18.05.2009
16599 CZK
16 599,00
-16 599,00
0
25.05.2009
OŠZM a TV
VYZ
209101209
S00JP00G7DYS
70920664
46222
Institute for Internation
07.05.2009
14.05.2009
13084.05 CZK
0
FAK
209101210
S00JP00G7DZN
60711086
19130080
Technické služby Zlín,s.r
01.06.2009
05.06.2009
3900 CZK
0
3048982/0800
revize svìtel VO
FAK
209101211
-
19-8033040267/0100
S00JP00G7E0B
60711086
3048982/0800
èištìní mìsta za 04/2009
FAK
209101212
-
S00JP00G7E16
60711086
-
S00JP00G7E21
-3 900,00
18.05.2009
1880271.4 CZK
15.06.2009
Technické služby Zlín,s.r
01.05.2009
0,00
1 880 271,40
-1 880 271,40
0
20.05.2009
-
19130075
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.05.2009
0,00
18.05.2009
110 452,23
110452.23 CZK
-110 452,23
0
25.05.2009
OD
60711086
3048982/0800
nemìøené odbìry za 04/2009
19090038
19-8033040267/0100
3048982/0800
209101213
3 900,00
OD
údržba a provoz VO za 04/2009
FAK
0,00
OD
OD
19130077
19-8033040267/0100
Technické služby Zlín,s.r
01.05.2009
0,00
03.06.2009
19612.15 CZK
19 612,15
-19 612,15
0
08.06.2009
FAK
209101214
S00JP00G7E3W
60711086
3048982/0800
provoz VO za mìsíc 04/2009
FAK
209101215
-
S00JP00G7E4R
19-8033040267/0100
60711086
3048982/0800
209101216
S00JP00G7E5M
S00JP00G7E6H
60711086
FAK
209101218
-
S00JP00G7E7C
60711086
-1 974 666,96
0
25.05.2009
S00JP00G7E92
Technické služby Zlín,s.r
01.05.2009
0,00
18.05.2009
349 146,00
349146 CZK
-349 146,00
0
25.05.2009
19130078
Technické služby Zlín,s.r
01.05.2009
0,00
18.05.2009
3 808,00
3808 CZK
-3 808,00
0
25.05.2009
19150114
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.05.2009
0,00
27.05.2009
4 403,00
4403 CZK
-4 403,00
0
04.06.2009
OD
42341213
nábytek pro OKP, dovybavení po stìhování
2 x výsuv na klávesnici
1 x mobilní sestava skøínìk
1 x šatní skøíò
1 x jednací stùl
zaslepení rohu
m.è. 121, pøíjemky
209101219
1 974 666,96
1974666.96 CZK
OD
3048982/0800
FAK
19130076
19-8033040267/0100
3048982/0800
pitítko nám.Míru - zprovoznìní
18.05.2009
OD
uskladnìní vánoèního osvìtlení za 04/2009
209101217
01.05.2009
0,00
19-8033040267/0100
3048982/0800
FAK
Technické služby Zlín,s.r
OD
údržba a provoz svìt.køižovatky
FAK
19130074
200930
Martinec Pavel
1406999349/0800
-
11.05.2009
0,00
10.06.2009
24 181,00
24181 CZK
-24 181,00
0
10.06.2009
OKP
12294608
3048982/0800
29033
Petr Bøezík RENO
1404026359/0800
07.05.2009
0,00
05.06.2009
26258.1 CZK
26 258,10
-26 258,10
0
05.06.2009
EP 09, potisk úøedních obálek C5
OKP
dle zákona o volbách, musí být každá úøední obálka opatøena úøedním razítkem
vìcná správnost: J. Èervenková
obálky dodané státem
FAK
209101220
S00JP00G7EAX
12745961
3048982/0800
opravy lesních cest v lokalitì Tlustá hora Zlín
FAK
209101221
S00JP00G7EBS
209101222
S00JP00G7ECN
26949628
FAK
209101223
-
0,00
320390008
IMOS Restav, s.r.o.
27-3961890237/0100
-
28318561
3048982/0800
oprava potrubí
13.05.2009 13.05.2009 13.06.2009
79 468,00
79468 CZK
-79 468,00
0
10.06.2009
OMZ
3048982/0800
FAK
Pavel Laciga-DUETO
157816307/0600
-
oplocení høištì è. 21 Podvesná a è. 359 Maják
0033
01.06.2009
0,00
12.06.2009
22 766,00
22766 CZK
-22 766,00
0
12.06.2009
OMZ
29168161
DOT CONTROLS a.s.
43-3752430277/0100
07.05.2009
0,00
21.05.2009
3 197,60
3197.6 CZK
-3 197,60
0
25.05.2009
MP
S00JP00G7EDI
25536711
3048982/0800
2914006
RENOMIX s.r.o.
1409469319/0800
montáž a demontáž mobilního pódia dle objednávky è. 0280090021
-
01.05.2009
0,00
OK
21.05.2009
32 100,00
32100 CZK
-32 100,00
0
27.05.2009
FAK
209101224
S00JP00G7EED
26226120
3048982/0800
920399
ZEKA plus, s.r.o.
86-2022690267/0100
01.05.2009
0,00
25.05.2009
10272.1 CZK
10 272,10
-10 272,10
0
25.05.2009
èinnost koordinátora BOZP - Prùmyslová zóna Zlín-východ - prodloužení komunikace II. etapa - ORIA
FAK
209101225
S00JP00G7EF8
60730153
3048982/0800
výlep plakátù Jarní úklid ve vozech MHD
FAK
209101226
S00JP00G7EG3
9700546
Dopravní spoleènost Zlín-
31338661/0100
44117477
200902
ZO ÈSOP Ekocentrum Ètyølí
1919780203/5500
za prùvodce s odborným výkladem na Pasekáøské stezce dne 19.4.2009
209101227
S00JP00G7EHY
0,00
29.05.2009
8 806,00
8806 CZK
-8 806,00
0
27.05.2009
OŽP a Z
3048982/0800
FAK
09.05.2009
46992308
3048982/0800
-
11.05.2009
0,00
25.05.2009
1 000,00
1000 CZK
-1 000,00
0
20.05.2009
OŽP a Z
9000301
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
1113407661/0100
01.05.2009
0,00
10.06.2009
10 056,00
10056 CZK
-10 056,00
0
08.06.2009
výpoèetní technika (HomePlug adaptéry, prodlužka), spotøební materiál - OIS
FAK
209101228
S00JP00G7EIT
46992308
3048982/0800
paušální poplatek za 04/2009
FAK
209101229
-
S00JP00G7EJO
9000328
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
1113407661/0100
01.05.2009
0,00
10.06.2009
186 771,00
186771 CZK
-186 771,00
0
08.06.2009
OIS
46992308
3048982/0800
9000304
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
1113407661/0100
01.05.2009
0,00
10.06.2009
86 495,00
86495 CZK
-86 495,00
0
08.06.2009
výpoèetní technika (monitory, tiskárny, PC, pamì• do serveru, spotø. materiál - OIS
FAK
209101230
S00JP00G7EKJ
60747889
3048982/0800
oprava vodovodu pro kanceláøe,MMZ radnice,Zl.
FAK
209101231
S00JP00G7ELE
FAK
209101232
S00JP00G7EM9
27774821
60747889
3048982/0800
revize a roèní servisní prohlídka plynových spotøebièù
FAK
209202124
S00JP00G7AJG
PETAS Petøíksr.o.
1407566369/0800
-
3048982/0800
DDHM stojan pro 5 kol na Zarámí 4421
20090127
45272395
3048982/0800
07.05.2009
0,00
23.05.2009
49 940,00
49940 CZK
-49 940,00
0
25.05.2009
OVS
20901567
VMBal, s.r.o.
2445322001/5500
12.05.2009
0,00
26.05.2009
1 784,00
1784 CZK
-1 784,00
0
25.05.2009
OVS
20090126
PETAS Petøíksr.o.
1407566369/0800
-
01.05.2009
0,00
23.05.2009
4 998,00
4998 CZK
-4 998,00
0
21.05.2009
OVS
9240106
Kartografie Praha, a.s.
7303071/0100
01.05.2009
0,00
14.05.2009
10 115,00
10115 CZK
-10 115,00
0
19.05.2009
za otištìní inzerce v cykloturistické mapì è. 157 - Chøiby, Kromìøížsko, Zlínsko, 10 ks map OCR, V a VV
FAK
209300134
S00JP00G7DSM
14639777
3048982/0800
1/2009
oprava šicího stroje Lucznik - Rehabilitaèní stacionáø,Žlebová 1590,Zl.
FAK
209202003
S00JP00G73JT
66937272
3048982/0800
ozvuèení Velikonoèních jarmarkù ve dnech 8. - 9. 2009
Miroslav Kováè
153159346/0300
-
0,00
18.05.2009
814,00
814 CZK
-814,00
0
20.05.2009
OŠZM a TV
172009
Petr Basel
153580392/0300
-
11.05.2009
OCR, V a VV
01.05.2009
0,00
12.05.2009
10 900,00
10900 CZK
-10 900,00
0
19.05.2009
FAK
209202183
S00JP00G7D1D
44117477
3048982/0800
12 ks pùvodních odrùd jabloní
FAK
209202127
-
1919780203/5500
S00JP00G7AM1
26227061
3048982/0800
209101238
ZO ÈSOP Ekocentrum Ètyølí
11.05.2009
0,00
25.05.2009
2 100,00
2100 CZK
-2 100,00
0
20.05.2009
OŽP a Z
S00JP00G622Q
2090645
BCServis CZ s.r.o.
86-2021060247/0100
rukavice,sluchátka,kotouè,kombi klíè................
FAK
200903
27800369
3048982/0800
05.05.2009
0,00
19.05.2009
9 324,00
9324 CZK
-9 324,00
0
20.05.2009
OMZ
2901709
Edu-Morava s. r. o.
219314661/0300
01.06.2009
0,00
12.06.2009
3 451,00
3451 CZK
-3 451,00
0
15.06.2009
Pronájem poèítaèové uèebny na semináø "Benchmarkingová iniciativa 2005 dne 8.4.2009
FAK
209101239
S00JP00G623L
70898219
3048982/0800
930100145
Centrum služeb pro silniè
14237201/0100
11.05.2009
0,00
26.05.2009
14 208,00
14208 CZK
-14 208,00
0
21.05.2009
Zdokonalovací kurz zkušebních komisaøù a zkouška ,Miroslav Juøièka
FAK
209202331
S00JP00G7EN4
47678488
128661/0100
10914292
ABEL-Computer s.r.o.
1842393319/0800
01.05.2009
0,00
13.05.2009
972,30
972.3 CZK
-972,30
0
21.05.2009
renovace toneru do tiskárny HP LJ 1022n (Koneèný) - OS
FAK
209101241
S00JP00G6266
40648281
3048982/0800
20090177
Ing.Jitka Rolinková-Jitro
199185945/0300
06.05.2009
0,00
18.05.2009
21 420,00
21420 CZK
-21 420,00
0
25.05.2009
inzerce v èasopise TIM za 05/2009 pro repre úèely, propagace cestovního ruchu, OCR, V a VV
FAK
209101242
S00JP00G628W
63474026
3048982/0800
montážní práce pneuservisu
FAK
209101243
-
9070429
1646710217/0100
S00JP00G629R
26274159
3048982/0800
209101244
S00JP00G62AM
3048982/0800
209101245
0,00
190438
S00JP00G62BH
Film real s.r.o.
27-1926520207/0100
26238616
oprava komunikace IV. tøídy - JS,Støedová
FAK
01.06.2009
27.05.2009
134,00
134 CZK
-134,00
0
12.06.2009
OMZ
stavební práce na akci " Oprava židovské èásti Lesního høbitova "
FAK
PNEU PLUS s.r.o.
-
0,00
291 018,00
291018 CZK
-291 018,00
0
27.05.2009
OE
90054
RIS-MONT s.r.o.
169319500/0300
-
01.05.2009 01.07.2009 25.05.2009
01.05.2009
0,00
05.06.2009
98679.6 CZK
98 679,60
-98 679,60
0
02.06.2009
ORIA
26964503
3048982/0800
392009
DKR-instal s.r.o.
196053939/0300
11.05.2009
0,00
24.05.2009
9 590,00
9590 CZK
-9 590,00
0
20.05.2009
sondy potrubí kanalizace a vody v rámci stavby Zlín - ZŠ Komenského I. - II. - ORIA
FAK
209101246
S00JP00G62CC
49437593
3048982/0800
190017
Stavební izolace Zlín, s.
7125168001/2700
01.05.2009
0,00
22.05.2009
80 670,00
80670 CZK
-80 670,00
0
20.05.2009
za provedení podlahoviny z PVC - Zlínský klub seniorù Kvítková - ORIA
FAK
209101247
S00JP00G62D7
60342188
3048982/0800
oprava elektro zaøízení - útulek Zlín - Vršava
09011
158873864/0300
-
OŽP a Z
Roman Fajkus-FAREL
11.05.2009
0,00
25.05.2009
9 600,00
9600 CZK
-9 600,00
0
25.05.2009
FAK
209101248
S00JP00G62E2
72474394
209003
3048982/0800
mulèování pozemku k.ú. Mladcová
FAK
209101249
178159609/0300
-
S00JP00G62FX
310902441
3048982/0800
FAK
209101250
-
S00JP00G62GS
FAK
209101251
90057
S00JP00G62HN
60711086
S00JP00G62II
-
S00JP00G62JD
-
FAK
209101254
19110024
209101255
-
60711086
19110027
60711086
S00JP00G636Z
19110025
26238616
90058
S00JP00G637U
S00JP00G638P
FAK
209101258
-
49437593
FAK
209101259
25.05.2009
27.05.2009
12 650,00
12650 CZK
-12 650,00
0
25.05.2009
27.05.2009
1 380 523,46
1380523.46 CZK
-1 380 523,46
0
25.05.2009
27.05.2009
125 004,74
125004.74 CZK
-125 004,74
0
25.05.2009
01.05.2009
0,00
27.05.2009
88308.41 CZK
88 308,41
-88 308,41
0
25.05.2009
Technické služby Zlín,s.r
01.05.2009
0,00
27.05.2009
273 418,57
273418.57 CZK
-273 418,57
0
25.05.2009
RIS-MONT s.r.o.
01.06.2009
0,00
13.06.2009
68949.8 CZK
68 949,80
-68 949,80
0
10.06.2009
190016
Stavební izolace Zlín, s.
01.05.2009
0,00
20.05.2009
665 835,00
665835 CZK
-665 835,00
0
20.05.2009
ORIA
2900087474
OFFICE DEPOT s.r.o.
805322007/2700
15.05.2009
0,00
25.05.2009
17504.9 CZK
17 504,90
-17 504,90
0
21.05.2009
OVS
64942503
2900087457
OFFICE DEPOT s.r.o.
805322007/2700
15.05.2009
0,00
25.05.2009
16600.5 CZK
16 600,50
-16 600,50
0
21.05.2009
OVS
S00JP00G63D0
44118023
3048982/0800
sekaèka Husqvarna ZTH 5223
Technické služby Zlín,s.r
7125168001/2700
64942503
S00JP00G639K
-
-1 797,00
0
ORIA
-
3048982/0800
kanceláøský materiál
01.05.2009
0,00
169319500/0300
-
3048982/0800
kanceláøské potøeby
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
3048982/0800
209101257
1 797,00
1797 CZK
OD
oprava støešního pláštì na budovì kina Kvìten
FAK
27.05.2009
OD
3048982/0800
209101256
01.05.2009
0,00
19-8033040267/0100
oprava kanalizace - JS, Zlín, Na Honech è.p. 4928
FAK
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
3048982/0800
FAK
27.05.2009
OD
04/2009
S00JP00G62K8
oprava chodníkù za 04/2009
-2 800,00
0
OD
3048982/0800
vodorovné dopravní znaèení za
07.05.2009
0,00
19-8033040267/0100
60711086
svislé dopravní znaèení za 04/2009
209101253
Pracovištì ÈSSZ Brno
19110026
3048982/0800
FAK
2 800,00
2800 CZK
OVS
opravy výtlukù,opravy vpustí,výtlukù TURBO
209101252
13.05.2009
0,00
10014-77921641/0710
3048982/0800
FAK
Zdravotní ústav se sídlem
27-8945360247/0100
00006963
-
0,00
29.05.2009
OŽP a Z
3048982/0800
nájem za II.Q.2009 - TB3792
01.05.2009
OŽP a Z
71009507
rozbor vzorkù vpdy ze dne 4.5.2009
Radim Vavruša
-
6
651939724/0600
OMZ
Derkáè Jaromír
01.06.2009
0,00
12.06.2009
98 000,00
98000 CZK
-98 000,00
0
12.06.2009
VYZ
209101260
S00JP00G63FQ
25582518
4109011694
Brnìnské velet. a výs.a.s
07.05.2009
02.06.2009
2000 CZK
0
FAK
209101261
S00JP00G63GL
25354671
9824307
ANAG spol.s.r.o.
12.05.2009
02.06.2009
1992 CZK
0
3048982/0800
publikace Správa daní a poplatkù 2009
FAK
209101262
27-4236970247/0100
-
S00JP00G7F04
0,00
1 992,00
-1 992,00
01.06.2009
OE
25319256
2009083
3048982/0800
KAROP, s.r.o.
1406981309/0800
01.05.2009
0,00
17.05.2009
5 028,00
5028 CZK
-5 028,00
0
25.05.2009
oprava a údržba vozidla Volkswagen Golf ZLL 15-13 - MP
FAK
209101263
S00JP00G7F1Z
61722316
172009
3048982/0800
Dobeš Vladislav
4080006282/6800
14.05.2009
0,00
28.05.2009
35 343,00
35343 CZK
-35 343,00
0
27.05.2009
kanceláøská židle - MP
FAK
209101264
S00JP00G7F2U
25318187
903109
3048982/0800
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
13.05.2009
0,00
24.05.2009
2 274,00
2274 CZK
-2 274,00
0
25.05.2009
tonery - MP
FAK
209101265
S00JP00G63X8
49437593
190018
3048982/0800
Stavební izolace Zlín, s.
7125168001/2700
01.05.2009
0,00
30.05.2009
592 175,00
592175 CZK
-592 175,00
0
27.05.2009
za stavební práce - služebna MP Zlín v areálu ZOO Lešná - ORIA
FAK
209101266
S00JP00G63Y3
49437593
190019
3048982/0800
Stavební izolace Zlín, s.
7125168001/2700
01.05.2009
0,00
30.05.2009
605 877,00
605877 CZK
-605 877,00
0
27.05.2009
stavební práce v areálu ZOO Lešná - pøípojky k domu è. p. 138 - ORIA
FAK
209101267
S00JP00G63ZY
46345191
04309
3048982/0800
1455525/0300
oprava vstupu a venkovních ploch na Burešovì 4886,Zl.
FAK
209101268
S00JP00G640M
46345191
3048982/0800
-
209101269
S00JP00G641H
fotoaparát SONY ,pamì•ová karta,brašna
26219531
FAK
209202332
S00JP00G61LA
-
0,00
04209
STa DO s.r.o.
1455525/0300
3048982/0800
18.05.2009
28.05.2009
69543.1 CZK
69 543,10
-69 543,10
25.05.2009
19537.9 CZK
19 537,90
-19 537,90
0
25.05.2009
OVS
oprava odpadního potrubí ,støešního odvìtrání,omítek,Zámek,Soudní è.1
FAK
STa DO s.r.o.
15.05.2009
0,00
-
690802676
0
25.05.2009
OVS
HP TRONIC-prodejny elektr
27-1924470277/0100
07.05.2009
0,00
11.05.2009
4 999,00
4999 CZK
-4 999,00
0
25.05.2009
OVS
47678488
3048982/0800
10914293
ABEL-Computer s.r.o.
1842393319/0800
01.05.2009
0,00
13.05.2009
16814.7 CZK
16 814,70
-16 814,70
0
21.05.2009
Renovace 12 ks tonerù za období 2-3/2009:
- 5 ks DELL 1710/6k (Poboøilová, Slováèková, Ptáèková, Klamtová, Košárková)
- 3 ks DELL 1710/3k (Bartošková, Koupilová, Køenková)
- 1 ks HP LJ 1300 (Swiatková)
- 1 ks HP LJ 1010/1015 (Pokorná)
- 1 ks HP LJ 1
FAK
209101271
S00JP00G642C
60227761
2960755
Strašík Tomáš
01.06.2009
01.06.2009
5706 CZK
0
3048982/0800
KMÈ Maják, 2 x florbalová branka
schváleno dle priorit komise
vìcná správnost: pøedseda komise
pro potøeby místní èásti
FAK
209101272
-
S00JP00G6437
880965379/0800
0,00
5 706,00
-5 706,00
08.06.2009
OKP
42341213
3048982/0800
200931
Martinec Pavel
16.05.2009
1406999349/0800
0,00
15.06.2009
5 332,00
5332 CZK
-5 332,00
0
16.06.2009
výroba a montáž 7 ks výsuvù na klávesnice, montáž prùchodek na kabely v kanceláøích st. úøadu - OS
FAK
209101273
S00JP00G648I
26226120
3048982/0800
920405
ZEKA plus, s.r.o.
0,00
výkon èinnosti koordinátora BOZP - akce Služebna MP Zlín v areálu ZOO Lešná
-
FAK
Raab Karcher Staviva a.s.
209101274
S00JP00G649D
47116277
3048982/0800
polystyren EPS 150 ks
vìcná správnost: J. Pešková
vybavení vol. místností
vyvìšení vzorù pro hlasování
FAK
209101275
18156258
3048982/0800
FAK
-
209101276
1815024960
13.06.2009
30000.08 CZK
30 000,08
-30 000,08
0
10.06.2009
ORIA
18.05.2009
833977/0300
0,00
01.06.2009
7 107,00
7107 CZK
-7 107,00
0
29.05.2009
OKP
S00JP00G64A8
zámeènické práce
01.06.2009
86-2022690267/0100
2009037
Jiøí Jalùvka-KOVOVÝROBA
1402093339/0800
01.06.2009
0,00
15.06.2009
16624.66 CZK
16 624,66
-16 624,66
0
12.06.2009
OMZ
S00JP00G64B3
25859650
3048982/0800
110900123
LANIKO Morava s.r.o.
14.05.2009
1502725399/0800
0,00
18.06.2009
5 558,00
5558 CZK
-5 558,00
0
18.06.2009
Oprava a udržba kopírovacího stroje ve mzdové úètárnì (p. Smrèková)
FAK
209101277
S00JP00G64CY
00303780
3048982/0800
výjezdní porada 14.-15.5.2009
FAK
209101278
-
S00JP00G64DT
FAK
209101279
-
S00JP00G64EO
Obecní úøad Lideè
13658476
4921851/0100
0,00
2009302
Roman Hvìzda
S00JP00G7EZG
19.05.2009
196642661/0100
0,00
46982663
2009020
FORMICA, s.r.o.
75652242
3048982/0800
01.06.2009
1400039339/0800
0,00
vyprac.projektové dokumentace " Krajská knihovna Fr.Bartoše,Zlín" dle objednávky è. O280090020 209202399
29.05.2009
9 095,00
9095 CZK
-9 095,00
0
27.05.2009
03.06.2009
7 497,00
7497 CZK
-7 497,00
0
01.06.2009
OK
3048982/0800
FAK
15.05.2009
MP
3048982/0800
za opravu busty Dr.E.Beneše
2009038
200919
Èech Petr
35-1583400237/0100
01.06.2009
74 000,00
74000 CZK
-74 000,00
0
16.06.2009
OK
11.05.2009
0,00
26.05.2009
1 280,00
1280 CZK
-1 280,00
0
25.05.2009
oprava motocyklu Cagiva 350 - MP
FAK
209101281
S00JP00G6525
40942031
3048982/0800
razítka 4 ks
-
OD
911424
379901793/0300
Epos spol.s r.o.
15.05.2009
0,00
26.05.2009
480,00
480 CZK
-480,00
0
05.06.2009
FAK
209101282
S00JP00G6530
45797170
3048982/0800
2009055
DHV CR, spol. s r.o.
1000449603/3500
0,00
dopravní prùzkumy centra mìsta Zlín s dùrazem na køižovatku tø.T.Bati x Gahurova
FAK
209101283
S00JP00G654V
01.06.2009
46347623
3048982/0800
390171
-
04.06.2009
99 000,00
99000 CZK
-99 000,00
0
09.06.2009
OD
Interhotel Moskva
14.05.2009
3913446/0300
0,00
29.05.2009
24 000,00
24000 CZK
-24 000,00
0
29.05.2009
pronájem sálu ve dnech 13.5.a 14.5.2009
OKP
EP 09, pronájem sálu, školení OVK, 13.a14.5.09
volby do EP
dle zákona - školení èlenù OVK a složení slibù v zákonném termínu
FAK
209101284
S00JP00G655Q
45309655
3048982/0800
209101285
S00JP00G656L
-
47114983
3048982/0800
QCA - pro ovìøení el.podpisu zamìstnance
FAK
209101286
S00JP00G657G
S00JP00G658B
0,00
5133661762
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
26222183
0,00
192009
Kaninga s.r.o.
S00JP00G65QT
26258676
0,00
-
FAK
209101289
-
S00JP00G65RO
18156720
10100005
TESSPRA CZ s.r.o.
0,00
2009007
S00JP00G65YP
68603592
02.06.2009
190,00
190 CZK
-190,00
0
29.05.2009
18.06.2009
553 350,00
553350 CZK
-553 350,00
0
16.06.2009
17.06.2009
16 000,00
16000 CZK
-16 000,00
0
16.06.2009
ORIA
13.05.2009
0,00
3
Ciho Roman
19.05.2009
1409518379/0800
47901519
0,00
2900431
-
Pohøebnictví Zlín,spol.s
1114805661/0100
úklid pohøebiš• v katastru obce Želechovice
-
FAK
47114983
S00JP00G65ZK
0
27.05.2009
27.05.2009
21 801,00
21801 CZK
-21 801,00
0
01.06.2009
OVS
3048982/0800
209101291
-
Pelc Karel
za provedené stavební práce ze dne 23.4.2009,oprava omítek a obkladù v kuvhyòce budovy radnice ,Zl.
209101290
01.06.2009
164054670/0600
3048982/0800
FAK
70000 CZK
-70 000,00
ORIA
168344691/0600
3048982/0800
malíøské a natìraèské práce
01.06.2009
86-2150570227/0100
3048982/0800
209101288
27.05.2009
70 000,00
OIS
dodání a montáž dvoutrubk.snìhových zachytávaèù do Domu s chránìnými byty Zlín-Malenovice
FAK
07.05.2009
133790245/0300
-
3048982/0800
209101287
01.05.2009
MP
za zpracování projektové dokumentace pro akci Zlín - ZŠ Komenského I.-II.
FAK
D.H.S.-spol.s r.o.
167000504/0600
využití služeb systému " Memphis " za 04/2009
FAK
14190211
02.06.2009
25 868,00
25868 CZK
-25 868,00
0
01.06.2009
OVS
01.06.2009
0,00
29.06.2009
35 078,00
35078 CZK
-35 078,00
0
18.06.2009
OE
3048982/0800
513366410
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
133790245/0300
13.05.2009
0,00
03.06.2009
450,00
450 CZK
-450,00
0
01.06.2009
CADR - zveøejnìní inzerátu - VZ Úvìr pro SMZ
FAK
209101292
S00JP00G6608
42340802
3048982/0800
910018
1403990349/0800
stavební práce na akci " Oprava chodníkù a zpevnìné plochy v ulici L.Váchy ,Zlín "
FAK
209101293
S00JP00G6613
25500082
KKS, spol. s r.o.
890003
01.06.2009
0,00
-
19.06.2009
99 880,00
99880 CZK
-99 880,00
0
24.06.2009
OD
STAVTRADE 97 ZLÍN,s.r.o.
01.05.2009
31.05.2009
39294 CZK
0
3463772/0800
27-213250257/0100
inženýrská èinnost v rámci realizace stavby " Bezbariérové BUS zálivy Zlín "
FAK
209101294
S00JP00G662Y
46347194
14209
3048982/0800
209101295
S00JP00G663T
-
60711086
FAK
209101296
-
01.06.2009
0,00
04.06.2009
15.06.2009
5 355,00
5355 CZK
-5 355,00
0
17.06.2009
OD
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
S00JP00G664O
12294608
29034
3048982/0800
209101297
-39 294,00
01.06.2009
0,00
17.06.2009
3 034,50
3034.5 CZK
-3 034,50
0
16.06.2009
OMZ
S00JP00G665J
Petr Bøezík RENO
1404026359/0800
EP 09; tiskoviny k volbám do Evropského parlamentu
tisk Oznámení, popisy VO
vìcná správnost: J. Èervenková
dle zákona o volbách
FAK
39 294,00
OD
STAVEXIS s.r.o.
19090045
3048982/0800
seèení ostrùvkù l/49
-
34740621/0100
za vypracování znaleckého posudku ,obec Doubravy
FAK
0,00
-
60711086
0,00
11.06.2009
38 199,00
38199 CZK
-38 199,00
0
11.06.2009
OKP
19110029
3048982/0800
12.05.2009
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
08.05.2009
0,00
18.06.2009
4 831,40
4831.4 CZK
-4 831,40
0
16.06.2009
zapálení ohnì obìtem 2.svìtové války
OKP
4.5.09, pietní akt, ukonèení II.sv.války, zapálení ohnì
vìcná správnost: J. Èervenková
FAK
209101298
S00JP00G666E
13658808
2009025
3048982/0800
za ozvuèení u Památníku obìtem 2.svìtové války dne 4.5.2009
4.5.09, pietní akt, ukonèení II.sv.války, ozvuèení
vìcná správnost: J. Èervenková
FAK
209101299
S00JP00G6679
46900551
S00JP00G669Z
-
28286081
3048982/0800
NOKIA 6300 1 ks
FAK
209101301
-
S00JP00G66AU
26219531
ROBINCO Zlín s.r.o.
20.05.2009
0,00
1309 CZK
-1 309,00
0
15.06.2009
30.05.2009
1 036,00
1036 CZK
-1 036,00
0
27.05.2009
ORIA
32009
EuroTip Maxx s.r.o.
20.05.2009
0,00
FAK
63469235
S00JP00G66BP
19.06.2009
3 000,00
3000 CZK
-3 000,00
0
18.06.2009
S00JP00G66CK
18.05.2009
0,00
9272
EKOME spol. s r. o.
379055793/0300
-
28305795
3048982/0800
HP TRONIC-prodejny elektr
01.06.2009
999,00
999 CZK
-999,00
0
28.05.2009
MP
3048982/0800
hluková studie - náhr.zdroj el.energie pro MPZ
691907889
27-1924470277/0100
-
209101303
1 309,00
OKP
1403100369/0800
3048982/0800
FAK
16.06.2009
MP
Varná konvice Braun WK 210 bílo šedá
209101302
01.06.2009
0,00
1400499319/0800
reprografické práce - kanalizace a ÈOV Zlín -Salaš
209101300
-
200920147
3048982/0800
FAK
Èervínek Svatopluk
1402889329/0800
15.05.2009
0,00
01.06.2009
19 040,00
19040 CZK
-19 040,00
0
08.06.2009
MP
20090074
43-3387140297/0100
PWS Plus s.r.o.
20.05.2009
0,00
19.06.2009
37 973,00
37973 CZK
-37 973,00
0
18.06.2009
radiostanice Motorola DP3400 VHF
FAK
209101304
-
MP
S00JP00G66DF
27124274
3048982/0800
pouzdra na pouta,popruhy..............
FAK
209101305
25578570
209101306
S00JP00G66T7
25578570
2009056
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
21.05.2009
0,00
-
209101307
18 921,00
18921 CZK
-18 921,00
0
28.05.2009
04.06.2009
3 000,00
3000 CZK
-3 000,00
0
05.06.2009
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
10573321
0,00
0905126
-
S00JP00G66VX
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
47114983
3048982/0800
0,00
21.06.2009
15 000,00
15000 CZK
-15 000,00
0
18.06.2009
5133662411
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
13.05.2009
133790245/0300
26187639
3048982/0800
04.06.2009
1 250,00
1250 CZK
-1 250,00
0
01.06.2009
OK
0,00
CADR - zveøejnìní informací na centrální adrese - Koupalištì Zlín-Jižní Svahy - projektová dokumentace
S00JP00G66WS
21.05.2009
379737743/0300
výmìna akumulátoru ve vysílaèi v Alternativì
209101309
21.05.2009
OKØ
S00JP00G66U2
209101308
2009055
1408888319/0800
3048982/0800
FAK
01.06.2009
OKØ
pracovní rukavice
FAK
0,00
1408888319/0800
3048982/0800
FAK
18.05.2009
MP
3048982/0800
FAK
DASTA s.r.o.
35-116540287/0100
-
S00JP00G66SC
pracovní rukavice -
20094227
0309002001
-
Vzdìlávací centrum pro
478547443/0300
03.06.2009
450,00
450 CZK
-450,00
0
02.06.2009
ORIA
11.05.2009
0,00
17.06.2009
39 389,00
39389 CZK
-39 389,00
0
27.05.2009
Semináø- Ovládání benchmarkingové aplikace 8.4. 11.5.2009 dle prezenèní listiny
FAK
209101310
S00JP00G66XN
60711086
3048982/0800
19020227
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
sbìr,svoz a zpracování komunálního odpadu za 05/2009
-
09.05.2009
0,00
03.06.2009
198 613,26
209101311
S00JP00G66YI
60711086
305001
Technické služby Zlín,s.r
09.05.2009
03.06.2009
FAK
209101312
S00JP00G66ZD
75800128
0900018
Janský Pavel
01.06.2009
10.06.2009
1417559349/0800
oprava vozidla Toyota Hilux - rozvody motoru
FAK
209101313
S00JP00G6701
-
OMZ
18754244
2009177
3048982/0800
náhradní díly
FAK
209101314
-
S00JP00G671W
49976311
-
01.06.2009
0,00
8 141,00
17.06.2009
28 239,00
111447.05 CZK
-111447.05
8141 CZK
-8 141,00
0
12.06.2009
28239 CZK
-28 239,00
0
16.06.2009
S00JP00G673M
9022
DIPS ZLÍN, spol. s r.o.
01.05.2009
0,00
04.06.2009
85 460,00
85460 CZK
-85 460,00
0
03.06.2009
OMZ
S00JP00G672R
rostlinný materiál k doplnìní výsadby
209101316
Leopold Janský
1400620369/0800
44118023
3048982/0800
FAK
03.06.2009
OMZ
rekonstrukce dìtských høiš•
209101315
0,00
1406980349/0800
3048982/0800
FAK
-198 613,26
0
OŽP a Z
FAK
3048982/0800
198613.26 CZK
-
8
Derkáè Jaromír
651939724/0600
01.06.2009
0,00
18.06.2009
55342.5 CZK
55 342,50
-55 342,50
0
16.06.2009
OMZ
13685392
09131
Josef Laimbek
01.05.2009
30.05.2009
2317 CZK
0
3048982/0800
206644661/0100
likvidaci vyøazeného nábytku z Vaší úøadovny Louky na skládku Suchý dùl
vìcná správnost: J. Pešková
objednáno osobnì - dle pøedaných likvidaèních protokolù
FAK
209101317
S00JP00G674H
13685392
0,00
-
09130
3048982/0800
FAK
209101318
S00JP00G675C
13685392
Josef Laimbek
09137
3048982/0800
-2 317,00
28.05.2009
OKP
01.05.2009
206644661/0100
likvidace vyøazeného nábytku z Vaší úøadovny Malenovice na skládku Suchý dùl
vìcná správnost: J. Pešková
objednáno osobnì
stìhová úøadovny do nových prostor dle pøedaných likvidaèních protokolù
2 317,00
0,00
-
29.05.2009
2 286,00
2286 CZK
-2 286,00
0
28.05.2009
OKP
Josef Laimbek
14.05.2009
206644661/0100
0,00
13.06.2009
5 666,00
5666 CZK
-5 666,00
0
10.06.2009
EP 09 - pøeprava hlasovacích lístkù, nakládka odpadu, likvidace odpadu
práce spojené s technicko-organizaèním zajištìním voleb do EP
OKP
vìcná správnost: J. Èervenková
FAK
209101319
S00JP00G6767
48477192
290132
3048982/0800
jednání ZMZ, 14. 5. 09, obìdy
vìcná správnost: M. Novosadová
vydané na poukázku
FAK
209101320
-
Karel Rabel
14.05.2009
1408612339/0800
0,00
01.06.2009
3 500,00
45787948
29404816
3048982/0800
PERI spol. s r.o.
15.05.2009
300582823/0300
lešení - zastøešení podia na námìstí dne 14.4.2009
-
0,00
09.06.2009
9 464,00
209101321
S00JP00G678X
00032255
250900368
Jednota, spotøební družst
01.05.2009
11.05.2009
FAK
209101322
S00JP00G67D8
47901519
2900430
Pohøebnictví Zlín,spol.s
19.05.2009
19.06.2009
3048982/0800
209101323
S00JP00G679S
1114805661/0100
-
0,00
45672466
3048982/0800
209101324
S00JP00G67AN
15
Oldøich Škrabana
FAK
209101325
-
S00JP00G67BI
00030970
0,00
S00JP00G67E3
291379
-
-1
5000 CZK
-5 000,00
0
27.05.2009
04.06.2009
19 622,00
19622 CZK
-19 622,00
0
04.06.2009
OVS
Integra VD Zlín
1411661/0100
46982973
3048982/0800
209101326
5 000,00
1 CZK
20.05.2009
0,00
04.06.2009
2 970,00
2970 CZK
-2 970,00
0
01.06.2009
OVS
oprava ventilu klimatizace a èištìní filtrù
FAK
21.05.2009
1416376399/0800
3048982/0800
kanceláøská židle Calypso
0
03.06.2009
OSV
oprava nouzových výlezù, šachet úkrytù CO Dukelská 3976,3979,3990 a M.Knesla 4023
FAK
9464 CZK
-9 464,00
OK
FAK
FAK
0
29.05.2009
OKP
S00JP00G6772
pohøeb zesnulého Bohuslava Rokyty
3500 CZK
-3 500,00
KLIMATECHNIKA v.o.s.
32301721/0100
-
26796201
3048982/0800
09021
01.05.2009
0,00
14.05.2009
1 833,00
1833 CZK
-1 833,00
0
01.06.2009
OVS
290100082
182078879/0300
publikace " Zlínský kraj " 5 ks pro repre úèely OCR, V a VV
PROXIMA Bohemia s.r.o.
15.05.2009
0,00
15.06.2009
1 900,00
1900 CZK
-1 900,00
0
11.06.2009
FAK
209101327
S00JP00G67FY
61860981
9021014764
3048982/0800
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
1033041444/5500
0,00
Zlínský deník - celobarevný inzerát - Den z deníkem pro propagaci mìsta Zlína
-
FAK
Oldøich Pokorný
209101328
S00JP00G66IQ
10570535
009
3048982/0800
209101329
S00JP00G67GT
25318187
FAK
209101330
-
S00JP00G67HO
0,00
Wimers Zlín v.o.s.
S00JP00G67IJ
74218832
2009016
Valášková Lenka
S00JP00G64VB
01.06.2009
381042713/0300
26304902
oprava prasklého potrubí v 11.ZŠ tø. Svobody 868
209202427
-2 332,00
0
16.06.2009
02.06.2009
700,00
700 CZK
-700,00
0
29.05.2009
28.05.2009
1 012,00
1012 CZK
-1 012,00
0
01.06.2009
OŠZM a TV
0,00
29058
3048982/0800
FAK
18.05.2009
0,00
Seznámení uèitelek MŠ s problematikou dentální hygieny dìtí pro kampaò " Zubní prevence v MŠ a ZŠ ve Zlínì" 209101331
19.05.2009
111246214/0300
3048982/0800
FAK
2 332,00
2332 CZK
OŠZM a TV
903226
3048982/0800
Toner HP Q2612A 1010/1020
-
17.06.2009
OCR, V a VV
1109846661/0100
oprava aut.prašky ROMO-Rehab.stacionáø,Žlebová 1590,Zl.
FAK
18.05.2009
EC-invest CZ, s.r.o.
27-3961080277/0100
-
30.05.2009
1 000,00
1000 CZK
-1 000,00
0
16.06.2009
OŠZM a TV
19.05.2009
0,00
26.05.2009
48 000,00
48000 CZK
-48 000,00
0
01.06.2009
OŠZM a TV
47678488
90903600
3048982/0800
ABEL-Computer s.r.o.
1842393319/0800
18.05.2009
0,00
01.06.2009
3 531,00
3531 CZK
-3 531,00
0
29.05.2009
toner do tiskárny HP LJ P2015dn (Kalová) - OS
FAK
209101333
S00JP00G67XG
49445715
2090311
3048982/0800
6603060237/0100
EP 09, spotøební materiál na volby do Evropského parlamentu
vìcná správnost: Koèenda
vybavení OVK, poèítaèové zpracování výsledkù voleb
toner Minolta MC 2400 Black
toner Minolta MC2400 C/M/Y
toner Ricoh 2220D
toner HP
FAK
209101334
S00JP00G67YB
ACS Zlín, spol. s r.o.
47114983
-
0,00
05.06.2009
39 270,00
39270 CZK
-39 270,00
0
03.07.2009
OKP
5106330657
3048982/0800
01.06.2009
Èeská pošta, s.p.
134204869/0300
04.05.2009
0,00
10.06.2009
47 510,00
47510 CZK
-47 510,00
0
08.06.2009
roznáška Magazínu è.4 v termínu 28. 4. - 4. 5. 2009, v poètu 33.550 ks, OCR, V a VV
FAK
209101335
S00JP00G67Z6
25550730
1752009
3048982/0800
1400840329/0800
instalatérské opravy v úkrytu CO Padìlky 3916,Zl.
FAK
209101336
S00JP00G680U
-
71585214
3048982/0800
telekomunikaèní služby pro SMZ za 03-05/2009
FAK
209101337
S00JP00G68AG
22.05.2009
0,00
03.06.2009
5 022,00
5022 CZK
-5 022,00
0
01.06.2009
OVS
152009
Sáha Alois
35-4311780217/0100
-
49613791
3048982/0800
PRINSTA, s.r.o.
22.05.2009
0,00
21.06.2009
11 430,00
11430 CZK
-11 430,00
0
17.06.2009
OVS
19501186
160999407/0600
XENA Praha s.r.o.
20.05.2009
0,00
03.06.2009
21 420,00
21420 CZK
-21 420,00
0
01.06.2009
pøíøez Reflexite velký
FAK
209101338
-
MP
S00JP00G68D1
18156258
3048982/0800
vlajkosláva - konstrukce pro uchycení vlajek
demontovatelné
vìcná správnost: T. Lang, p. Vaøák
FAK
209101339
S00JP00G68EW
2009039
Jiøí Jalùvka-KOVOVÝROBA
1402093339/0800
-
46276475
3048982/0800
01.06.2009
0,00
22.06.2009
32772.6 CZK
32 772,60
-32 772,60
904
vstupné pro úèastníky akce " Netopýøí výšlap 24.4.2009 "
Zlínská astronomická spol
-
21.05.2009
0,00
21.06.2009
2 000,00
209101340
S00JP00G68FR
27686973
2009002
OPTIMICON, s.r.o.
18.05.2009
FAK
209101341
S00JP00G68GM
25533843
200003545
RTS, a.s.
01.06.2009 21.05.2009 24.06.2009
446942641/0100
0,00
zajištìní veøejné zakázky - soutìž - " Kongresové centrum Zlín, polyfunkèní budova "
209101342
S00JP00G6943
26222183
3048982/0800
2000 CZK
-2 000,00
0
18.06.2009
OŽP a Z
FAK
FAK
17.06.2009
OKP
105221897/0300
3048982/0800
0
212009
-
01.06.2009
103 530,00
1600 CZK
-1600
103530 CZK
-103 530,00
0
24.06.2009
ORIA
Kaninga s.r.o.
26.05.2009
86-2150570227/0100
0,00
05.06.2009
80 920,00
80920 CZK
-80 920,00
0
02.06.2009
Kanalizace a ÈOV Zlín Salaš - zpracování dokumentace k výbìrovému øízení - ORIA
FAK
209101343
S00JP00G695Y
49438913
3048982/0800
2009028
Cyklo Klub Kuèera Znojmo
1580972379/0800
0,00
cyklistické lékárnièky 200 ks , 195 k repre úèelùm, propagace mìsta a CR, 5 ks pro prodej v MITS
FAK
209101344
S00JP00G696T
64948242
3048982/0800
3% z objemu zúètovaných plateb za 04/2009
FAK
209101345
S00JP00G697O
44117477
3048982/0800
209101346
S00JP00G698J
00533394
FAK
209101347
-
S00JP00G699E
FAK
209101348
-
UniCredit Bank Czech Repu
-31 610,00
0
05.06.2009
25.05.2009
0,00
08.06.2009
114,00
114 CZK
-114,00
0
01.06.2009
MP
200905
ZO ÈSOP Ekocentrum Ètyølí
-
25.05.2009
0,00
15.06.2009
3 600,00
3600 CZK
-3 600,00
0
11.06.2009
OŽP a Z
9604012203
MICOS spol.s.r.o.
325548701/0100
19.05.2009
0,00
29.05.2009
7 128,00
7128 CZK
-7 128,00
0
03.06.2009
OŽP a Z
47903783
3048982/0800
GINIS - administrace
31 610,00
31610 CZK
OCR, V a VV
1919780203/5500
3048982/0800
stroj skartovací Fellowes SB-80
-
443004/2700
-
poseèení a odklizení travní hmoty z lokality " Svárovec "
FAK
9003635
20.05.2009 20.05.2009 01.06.2009
2009780005
Gordic spol. s r.o.
19-4645660207/0100
18.05.2009
0,00
09.06.2009
14 280,00
14280 CZK
-14 280,00
0
05.06.2009
OE
S00JP00G69A9
48117820
3048982/0800
1092010186
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13149111/0100
01.06.2009
0,00
25.06.2009
1 890,00
1890 CZK
-1 890,00
0
25.06.2009
1 ks toner 2220D èerný, servis kopírky AFICIO MP 3010SP RICOH - OS
FAK
209101349
S00JP00G69B4
40944255
290003
Ing. Pavel Zimèík
31.05.2009
01.07.2009
0 CZK
0
FAK
209101350
S00JP00G69X2
46345191
04909
STa DO s.r.o.
01.06.2009
04.06.2009
19926.6 CZK
0
3048982/0800
1455525/0300
likvidace a odvoz vyžazeného nábyku z budovy radnice ,Zl.
FAK
209101351
S00JP00G69YX
68602669
3048982/0800
0,00
-
209101352
S00JP00G69W7
1309
Mlèek Jiøí
168918640/0300
13692747
3048982/0800
kanceláøský materiál na sklad
FAK
209101353
-
-
217140661/0100
S00JP00G69ZS
46286772
S00JP00G6A0G
63490218
3048982/0800
209101355
08.06.2009
15000 CZK
15 000,00
-15 000,00
10.06.2009
19111.4 CZK
19 111,40
-19 111,40
0
04.06.2009
OVS
WASTEX spol.s.r.o.
950110
25.05.2009
0,00
Štìpán Martin
1418682349/0800
-
0
08.06.2009
S00JP00G6A1B
60711086
3048982/0800
26.05.2009
0,00
09.06.2009
11 793,00
11793 CZK
-11 793,00
0
10.06.2009
OVS
29011
VIAL Plast spol. s r.o.
35-4226690217/0100
pronájem oplocení stav.v rámci akce " Kongresové centrum Zlín "
FAK
08.06.2009
OVS
3048982/0800
209101354
25.05.2009
0,00
29200407
kontrola a vyèištìní ozvuèovací techniky v obøadní síni - n.Míru 12
FAK
-19 926,60
OVS
st.projektová dokumentace:pøestavba prostor,st.øešení - 1.NP Váchova 602
FAK
19 926,60
-
19130084
01.06.2009
0,00
30.06.2009
49 348,00
49348 CZK
-49 348,00
0
24.06.2009
ORIA
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
20.05.2009
0,00
10.06.2009
1 713,60
1713.6 CZK
-1 713,60
0
08.06.2009
Školení na obsluhu vysokozdvižných pracovních plošin - 8 zamìstnancù
FAK
209101356
S00JP00G6A31
27683028
3048982/0800
dodávka a montáž optického pøevodníku pro MKDS Zlín
FAK
209101357
S00JP00G6A26
60323418
3048982/0800
2900049
PERFECTED s.r.o.
35-8664180207/0100
-
25.05.2009
0,00
25.06.2009
30 149,00
30149 CZK
-30 149,00
0
18.06.2009
MP
692400147
HP TRONIC, s.r.o.
17527343/0300
01.06.2009
0,00
24.04.2009
22 443,00
22443 CZK
-22 443,00
0
15.06.2009
9. - 10.4.09, setkání STAROSTÙ obcí správního obvodu
pronájem techniky, konzumace, veèeøe, ubytování pro pøednášející
vìcná správnost: R. Štìpánová
objednáno telefonicky
program jednání pøílohou
za odebrané služby na hotelu Galík
FAK
209101358
S00JP00G6A4W
60711086
3048982/0800
slevové lístky - 5000 ks
FAK
209101359
S00JP00G6A5R
60711086
3048982/0800
209101360
S00JP00G5XHZ
60580291
3048982/0800
klimatizaèní jednotka - MP
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
25.05.2009
0,00
08.06.2009
3 451,00
3451 CZK
-3 451,00
0
03.06.2009
OVS
montáž podesty mobilního pódia na nám. Míru ve Zlínì
FAK
19150128
19110036
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
-
20.05.2009
0,00
10.06.2009
25852.75 CZK
25 852,75
-25 852,75
0
08.06.2009
OK
9029
153713239/0600
Mikšík Martin
20.05.2009
0,00
20.06.2009
39 508,00
39508 CZK
-39 508,00
0
17.06.2009
FAK
209101361
S00JP00G5XIU
26235251
2092040291
3048982/0800
PROFIL-REKLAMA,s.r.o.
1409475399/0800
22.05.2009
0,00
21.06.2009
2 457,00
2457 CZK
-2 457,00
0
18.06.2009
magnetka "Mìstská policie Zlín " - MP
FAK
209101362
S00JP00G5XJP
26245833
2009065
3048982/0800
EXTRA AGENCY s.r.o.
1409610319/0800
27.05.2009
0,00
10.06.2009
8 330,00
8330 CZK
-8 330,00
0
10.06.2009
bloky, èárové kódy - MP
FAK
209202449
S00JP00G65N8
25318187
902859
3048982/0800
foto digi................,Støedisko volného èasu,Kotìrova 4395,Zl.
FAK
209101364
S00JP00G6AV5
Wimers Zlín v.o.s.
/
40944255
3357902/0800
0,00
-
209101365
S00JP00G6AW0
290003
Ing. Pavel Zimèík
1042794093/0800
70849153
3048982/0800
10.05.2009
419,00
419 CZK
-419,00
0
15.06.2009
OŠZM a TV
za výkon investorské inž.èinnosti - Modernizace vybavení MŠ a jeslí ve Zlínì
FAK
01.05.2009
31.05.2009
0,00
-
01.07.2009
33 915,00
33915 CZK
-33 915,00
0
30.06.2009
OŠZM a TV
29008017
Region Bílé Karpaty
203049613/0300
01.07.2009
0,00
19.05.2009
10 000,00
10000 CZK
-10 000,00
0
01.07.2009
Èlenský pøíspìvek na rok 2009.
FAK
209101366
S00JP00G6AXV
26757052
3048982/0800
bílé stránky- Zlínský kraj
FAK
209101367
-
S00JP00G6AYQ
47906413
3048982/0800
209101368
MEDIATEL, s.r.o.
2001861100/2600
26.05.2009
0,00
10.06.2009
7 401,80
7401.8 CZK
-7 401,80
0
08.06.2009
OVS
provedení emise,STK,...................
FAK
911034174
-
S00JP00G6AZL
0909110568
AUTOKOM, spol. s r.o.
4080000163/6800
01.06.2009
0,00
27.06.2009
7 561,00
7561 CZK
-7 561,00
0
26.06.2009
OKØ
27673286
107-128661/0100
200004109
FBM
01.06.2009
35-4307300217/0100
0,00
10.06.2009
28 420,00
28420 CZK
-28 420,00
0
10.06.2009
pøedplatné do FBM pro zamìstnance na koncertní sezonu 2009/2010, FKSP
FAK
209101369
S00JP00G6B14
49711962
3434832/0800
443995
Accor Services CZ, s. r.
35-2153340267/0100
01.06.2009
0,00
26.06.2009
200 000,00
200000 CZK
-200 000,00
0
18.06.2009
Poukázky pro výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi (dle uzavøené Smlouvy o dodávce poukázek è. 2500 09 0034):
- nominální hodnota Kè 30,-- - 4 000 ks
- nominální hodnota Kè 50,-- - 1 200 ks
- nominální hodnota Kè 500,-- - 40 ks
FAK
209101370
S00JP00G6B2Z
13088122
3048982/0800
2009030
Janèík Bøetislav
175253632/0300
za pøepravu èlenù ZKS dne 26.5.2009,trasa Kostelec-Buchlovice,okolí a zpìt
FAK
209101371
S00JP00G6B09
47901519
3048982/0800
2900438
-
FAK
390151
209101372
S00JP00G6BJM
46994173
0,00
-
10.06.2009
5 000,00
5000 CZK
-5 000,00
0
09.06.2009
OSV
Pohøebnictví Zlín,spol.s
1114805661/0100
za služby spojené s pohøbem zesnulého p.Vl.Kadlece
01.06.2009
21.05.2009
0,00
22.06.2009
7 820,00
7820 CZK
-7 820,00
0
08.06.2009
OSV
HCM Autoservis s.r.o.
01.06.2009
08.06.2009
4695 CZK
0
3048982/0800
náhradní díly
FAK
-
209101373
1112607661/0100
0,00
4 695,00
-4 695,00
12.06.2009
OMZ
S00JP00G6BKH
70268282
3048982/0800
059015
Gahurová Miroslava
27.05.2009
86-2257470277/0100
0,00
27.06.2009
214,20
214.2 CZK
-214,20
0
18.06.2009
výroba razítek, poduška - OSM (razítko odboru - sekretariát)
FAK
209101374
S00JP00G6BLC
41693540
220000109000545
UNIMEX GROUP, a.s.
28.05.2009
11.06.2009
1 CZK
-1
FAK
209101375
S00JP00G6B3U
70268282
059014
Gahurová Miroslava
26.05.2009
26.06.2009
595 CZK
0
3048982/0800
výroba razítek
FAK
209101376
-
86-2257470277/0100
0,00
595,00
-595,00
18.06.2009
OŽP a Z
S00JP00G6BN2
46286772
3048982/0800
950104
Štìpán Martin
01.06.2009
1418682349/0800
0,00
22.06.2009
57 450,00
57450 CZK
-57 450,00
0
18.06.2009
Projektor TOSHIBA EX20 + projekèní plátno DA-LIFE 213 pro potøeby OSV MMZ
FAK
209101377
S00JP00G6BOX
45672466
3048982/0800
16
Oldøich Škrabana
0,00
zámeènické práce - odstranìní pošk.èástí rozvodù vzduchotechniky ve skladu CO,Kvítková,Zl.
FAK
209101378
S00JP00G6BPS
44117477
3048982/0800
poseèení lokality " LBK Štípa "
FAK
209101379
-
S00JP00G6BQN
FAK
209101380
-
64463231
4 348,00
4348 CZK
-4 348,00
0
11.06.2009
OVS
ZO ÈSOP Ekocentrum Ètyølí
27.05.2009
0,00
17.06.2009
19 800,00
19800 CZK
-19 800,00
0
16.06.2009
2109
Mikulèík Bøetislav
2592277001/5500
29.05.2009
0,00
12.06.2009
640,00
640 CZK
-640,00
0
10.06.2009
MP
S00JP00G6BRI
25559117
oprava elektroinstalace majáku RAS 2Z2 5090
209202568
11.06.2009
OŽP a Z
3048982/0800
FAK
200906
-
1919780203/5500
3048982/0800
za praní prádla 12 kg
01.06.2009
1416376399/0800
S00JP00G6BHW
29051107
Autoal Czech ,s.r.o.
154980910/0300
-
29.05.2009
0,00
03.06.2009
415,00
415 CZK
-415,00
0
03.06.2009
MP
64462510
3048982/0800
2090002
Výroba pilaøská
844606133/0800
01.06.2009
0,00
28.06.2009
1 920,00
1920 CZK
-1 920,00
0
26.06.2009
KMÈ Kudlov, døevo na výrobu a opravu venkovních lavièek
OKP
dle schválených priorit,
vìcná správnost: pøedseda komise pan Bøezina, paní Neherová - tajemník komise
souèást pøíprav na akci - Den plný her na Kudlovì, který
FAK
209202444
S00JP00G65IX
25578570
3048982/0800
pracovní odìvy, pracovní rukavice
FAK
209101383
-
S00JP00G6C68
S00JP00G6C73
01.06.2009
0,00
02.06.2009
5 840,00
5840 CZK
-5 840,00
0
12.06.2009
OMZ
45459771
oprava žaluziív budovì MMZ ul.L.Váchy 602,Zl.
209101384
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
1408888319/0800
3048982/0800
FAK
2009049
582009
Voborník Petr
1455269/0300
-
12732508
01.06.2009
0,00
10.06.2009
24 990,00
24990 CZK
-24 990,00
0
15.06.2009
OVS
290021
Blažej Stella
28.05.2009
27.06.2009
16515 CZK
0
3048982/0800
dodání døevin,kùlù do ZŠ Zlín
FAK
209101385
-
207841691/0100
S00JP00G6BM7
18812848
3009
Radek Košatka STROM
743749661/0100
døevorubecké práce v pbjektech MŠ Zlín /Družstevní,Mladcová/
209101386
16 515,00
-16 515,00
18.06.2009
OŽP a Z
3048982/0800
FAK
0,00
S00JP00G6C8Y
18157513
3048982/0800
-
01.06.2009
0,00
10.06.2009
26 870,00
26870 CZK
-26 870,00
0
15.06.2009
OŠZM a TV
2009011
Šopík Radoslav
2568313084/2700
01.05.2009
0,00
30.05.2009
24 846,00
24846 CZK
-24 846,00
0
25.11.2009
za zajištìní plošné inzerce v Magazínu Zlín è.5/2009 dle smlouvy s p. Šopíkem, úhradit 75 % z celkové èástky - 18.634,50 Kè OCR,V a VV
FAK
209101387
S00JP00G6CAO
66224349
3048982/0800
za poskytnuté právní služby za mìsíc 05/2009
FAK
209101388
S00JP00G6CCE
FAK
209101389
S00JP00G6C4I
FAK
209101390
-
25530372
S00JP00G6CE4
17 850,00
17850 CZK
-17 850,00
0
17.06.2009
01.06.2009
0,00
24.04.2009
4 674,00
4674 CZK
-4 674,00
0
12.06.2009
0901007
Petr Bohm
01.06.2009
0,00
26.06.2009
58 500,00
58500 CZK
-58 500,00
0
23.06.2009
OMZ
2009/453
K & K Øemesla, s.r.o.
1543521309/0800
vlajky Slovenska, Japonska, Rumunska, Ruska 150x100
vìcná správnost: J. Muroò
reprezentace, pocta dle protokolu pro delegace ze zahranièí
vystaveny povìtrnostním vlivùm
209101391
BCServis CZ s.r.o.
211730724/0600
3048982/0800
FAK
2090439
86-2021060247/0100
60374781
S00JP00G6CD9
0,00
20.06.2009
OMZ
3048982/0800
sbìr listí a odvoz hmot- Malenovice
31.05.2009
OŽP a Z
26227061
-
JUDr.Eva Køivánková
1544670277/0100
-
3048982/0800
pracovní pomùcky + náhradní díly
200945
71464794
3048982/0800
-
01.06.2009
0,00
10.06.2009
3 174,00
3174 CZK
-3 174,00
0
15.06.2009
OKP
209047
Mgr.Bc.Michal Bøezovják
43-842540257/0100
01.06.2009
0,00
30.06.2009
10 500,00
10500 CZK
-10 500,00
0
25.06.2009
odmìna za právní služby pro odbor stavební dle smlouvy za mìsíc 05/2009 - OS
FAK
209101392
S00JP00G6CFZ
71465456
3048982/0800
2009036
JUDr.Radek Židlík,advokát
1085131193/0800
01.06.2009
0,00
01.07.2009
15 000,00
15000 CZK
-15 000,00
0
01.07.2009
odmìna za právní služby pro odbor stavební dle smlouvy za mìsíc 05/2009 - OS
FAK
209101393
S00JP00G6CGU
12217581
3048982/0800
odtah vraku Škoda 120,RZ: Zl 20-80
FAK
209101394
S00JP00G6CHP
-
6642661/0100
26238616
oprava havarijního stavu vozovky vè.chodníku v ul.Lazy, Zl.
209101395
S00JP00G6CIK
Richard Pokorný-AUTODÍLY
01.06.2009
0,00
11.06.2009
2 440,00
2440 CZK
-2 440,00
0
17.06.2009
OD
3048982/0800
FAK
342009
42340802
3048982/0800
90062
RIS-MONT s.r.o.
169319500/0300
-
01.06.2009
0,00
24.06.2009
100 000,00
100000 CZK
-100 000,00
0
24.06.2009
OD
910019
1403990349/0800
KKS, spol. s r.o.
01.06.2009
0,00
21.06.2009
29 988,00
29988 CZK
-29 988,00
0
24.06.2009
stavební práce na akci " Oprava ulièních vpustí v ul.L.Váchy ,Zl."
FAK
209101396
S00JP00G6CJF
25556142
3048982/0800
lokální opravy chodníkù
FAK
209101397
-
209101398
68756658
S00JP00G6CL5
S00JP00G6CM0
62180916
FAK
209101400
-
209101401
200904
ing.Hana Zboøilová
62180916
Mgr.Krybusová Eva,advokát
62180916
S00JP00G6CS6
S00JP00G6CT1
S00JP00G6CUW
Mgr.Krybusová Eva,advokát
FAK
209101404
60730153
13689207
172009
Mgr.Krybusová Eva,advokát
01.06.2009
0,00
9700645
Dopravní spoleènost Zlín-
-
30.05.2009
0,00
-
92009
Cyril Èerný
02.06.2009
-
19025337
0,00
ROSANA, spol. s r.o.
01.06.2009
110190896/0300
S00JP00G6CVR
25592939
0,00
S00JP00G6CWM
090326
J.D.Production, s.r.o.
31.05.2009
203874963/0300
-
25592939
S00JP00G6CXH
60747218
3048982/0800
maziva
FAK
209101407
100000 CZK
-100 000,00
0
16.06.2009
15.06.2009
2 500,00
2500 CZK
-2 500,00
0
16.06.2009
19.06.2009
3 000,00
3000 CZK
-3 000,00
0
24.06.2009
23.06.2009
2 000,00
2000 CZK
-2 000,00
0
24.06.2009
18.06.2009
2 380,00
2380 CZK
-2 380,00
0
16.06.2009
16.06.2009
1 600,00
1600 CZK
-1 600,00
0
16.06.2009
OVS
0,00
12.06.2009
3 750,00
3750 CZK
-3 750,00
0
10.06.2009
15.06.2009
35 676,00
35676 CZK
-35 676,00
0
11.06.2009
OŽP a Z
090315
J.D.Production, s.r.o.
31.05.2009
203874963/0300
0,00
za pøímý pøenos ZMZ 05/2009 14. 5. 2009, za výrobu a vysílání poøadù TV Zlínsko 05/2009 , za archivaci a kontrolu vysílání TV Zlínsko
209101406
08.06.2009
100 000,00
OVS
3048982/0800
FAK
23.06.2009
OŠZM a TV
1410055359/0800
25081152
za výrobu a vysílání poøadu " Dej pac " za 04,05/2009
209101405
0,00
31338661/0100
3048982/0800
FAK
01.06.2009
1404338379/0800
3048982/0800
Rosana - voda pramenitá
-97 701,00
0
OD
3048982/0800
209101403
0,00
162009
oprava klavíru Petrof v obøadní síni radnice MMZ,nám.Míru 12,Zl.
FAK
01.06.2009
1404338379/0800
3048982/0800
209101402
01.06.2009
0,00
152009
rozmístìní letákù Svìtový den bez tabáku za období 23.5.2009-30.5.2009
FAK
97 701,00
97701 CZK
OD
3048982/0800
FAK
20.06.2009
OD
S00JP00G6CNV
za sepis kupní smlouvy
0,00
1404338379/0800
3048982/0800
za sepis kupní smlouvy
01.06.2009
OD
za sepis kupní smlouvy
209101399
POSPÍŠIL a.s.
776873183/0800
3048982/0800
FAK
3909
27-1918030267/0100
3048982/0800
FAK
OD
OD
S00JP00G6CKA
inženýrská èinnost
-
29151210
ANC FOD,s.r.o.
160405381/0600
-
01.06.2009
0,00
10.06.2009
112 455,00
112455 CZK
-112 455,00
0
05.06.2009
OCR, V a VV
10.06.2009
2 148,00
2148 CZK
-2 148,00
0
12.06.2009
OMZ
S00JP00G6CYC
18152856
3048982/0800
2009069
52844440/5500
PATRICK s.r.o.
01.06.2009 29.05.2009 01.07.2009
0,00
499,00
499 CZK
-499,00
0
30.06.2009
náhradní díly
FAK
209101408
-
OMZ
S00JP00G6CZ7
60701552
29311
3048982/0800
internetové služby za 05/2009
FAK
209101409
-
379059823/0300
S00JP00G6DAH
FAK
209101410
-
26918765
02.07.2009
1 500,00
1500 CZK
-1 500,00
0
16.06.2009
01.06.2009
0,00
30.06.2009
53 500,00
53500 CZK
-53 500,00
0
29.06.2009
MP
S00JP00G6DBC
26966034
10901976
S00JP00G6D0V
12745367
-
0,00
1309
Miloslav Fabián
160340661/0100
-
FAK
109006
74529951
3048982/0800
01.06.2009
15.06.2009
1 376,00
0
10.06.2009
16.05.2009
0,00
30.05.2009
17 990,00
17990 CZK
-17 990,00
0
08.06.2009
OŠZM a TV
Ing.Aleš Sobieský
183531401/0600
tarif Internet Standard 4000 za 04-06/2009,Mìstský stacionáø Klubíèko,Zl.
01.06.2009
0,00
-
15.06.2009
1 080,00
1080 CZK
-1 080,00
0
10.06.2009
OŠZM a TV
FAK
209101413
S00JP00G6DD2
60730153
9700646
Dopravní spoleènost Zlín-
31.05.2009 31.05.2009 05.07.2009
FAK
209101414
S00JP00G6DFS
40942031
911559
Epos spol.s r.o.
01.06.2009
3048982/0800
1376 CZK
-1 376,00
MP
malíøské a natìraèské práce - Jesle,Tyršovo nábø.747,Zl.
S00JP00G6DC7
V-NET s.r.o.
196021208/0300
3048982/0800
209101412
MEDIZONE s.r.o.
35-8106930237/0100
náustek FC Series - 50 ks , náplò do tiskárny k alkoholtesteru
209101411
0,00
09000087
3048982/0800
FAK
01.06.2009
MP
3048982/0800
hygienické potøeby
SOPHICS,spol. s r.o.
379901793/0300
0,00
09.06.2009
48 231,00
7390 CZK
-7390
48231 CZK
0
-48 231,00
15.06.2009
EP 09, kanceláøské vybavení OVK
OKP
propisky, nùžky, papír, lepidla, lepící pásky, mapy odkládací, CD, DVD, špendlíky, sáèky, sponky, popisovaèe, pytle papírové, motouz, bloky, oøezávátko,
notes lepící ...
vìcná správnost:
FAK
209101415
S00JP00G6DGN
13658808
3048982/0800
209101416
S00JP00G6DHI
49976311
FAK
209101417
-
S00JP00G6DID
S00JP00G6DJ8
45675562
DIPS ZLÍN, spol. s r.o.
01.06.2009
0,00
2009025
Husovský Jiøí
1401502399/0800
-
30.06.2009
1 618,00
1618 CZK
-1 618,00
0
29.06.2009
01.07.2009
1 052 265,00
1052265 CZK
-1 052 265,00
0
01.07.2009
01.06.2009
0,00
27.06.2009
5 950,00
5950 CZK
-5 950,00
0
01.07.2009
OD
45675562
3048982/0800
za vypracování znaleckého posudku .................
9024
1400620369/0800
3048982/0800
209101418
0,00
OD
za vypracování znaleckého posudku .............
FAK
01.06.2009
OKP
3463772/0800
bezbariérové úpravy zastávek ve Zlínì
Èervínek Svatopluk
1402889329/0800
za ozvuèení prostor u busty Dr.E.Beneše
28.5.08, pietní akt, výroèí narození Beneše, ozvuèení
vìcná správnost: J. Èervenková
FAK
2009033
2009026
1401502399/0800
-
OD
Husovský Jiøí
01.07.2009
0,00
27.06.2009
595,00
595 CZK
-595,00
0
01.07.2009
FAK
209101419
S00JP00G6DK3
25558447
3048982/0800
Školení øidièù referentských vozidel
FAK
209101420
09079
187388585/0600
S00JP00G6DZ0
75675218
3048982/0800
209101421
S00JP00G6E0O
FAK
209101422
2009001
-
FAK
209101423
26307618
FAK
209101424
209030
27678679
01.06.2009
0,00
PK SERVIS Zlín s.r.o.
01.06.2009
0,00
09113
Richard Holotík s.r.o.
35-6797800247/0100
S00JP00G6E39
25313533
01.06.2009
0,00
92067
S00JP00G6E44
-
25322478
-
S00JP00G6E5Z
AGROS Moravia spol. s r.o
703903724/0600
3048982/0800
209101426
15.06.2009
01.07.2009
267 968,00
267968 CZK
-267 968,00
0
29.06.2009
26.06.2009
54 638,00
54638 CZK
-54 638,00
0
25.06.2009
15.06.2009
630,00
630 CZK
-630,00
0
16.06.2009
01.07.2009
9 238,00
9238 CZK
-9 238,00
0
29.06.2009
OMZ
Internet Fibre Premium za 05/2009
FAK
ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o.
1902265
dodávka a pokládka dlažby ,chodníky ke høišti Pøíluky
209101425
01.06.2009
0,00
212296130/0300
3048982/0800
FAK
-69 020,00
0
OMZ
S00JP00G6E2E
-
69 020,00
69020 CZK
OMZ
3048982/0800
dodání písku
12.06.2009
OMZ
295341661/0100
3048982/0800
-
Kratinová Hana
-
15527379
S00JP00G6E1J
oprava náøadí
0,00
227975515/0300
3048982/0800
za výsadbu a instalaci záv.nádob
01.06.2009
v roce 2009
seèení veøejných ploch vèetnì likvidace travní hmoty
FAK
VRLA s. r.o.
01.06.2009
0,00
28.06.2009
32 386,00
32386 CZK
-32 386,00
0
25.06.2009
OMZ
2911119
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
31.05.2009
0,00
11.06.2009
31 154,00
31154 CZK
-31 154,00
0
08.06.2009
OIS
40648281
3048982/0800
20090200
Ing.Jitka Rolinková-Jitro
131347039/0300
01.06.2009
0,00
01.07.2009
11 900,00
11900 CZK
-11 900,00
0
03.07.2009
za inzerci v publikaci " Èeské kuriozity III " pro prezentaci mìsta Zlína v odborné publikaci, OCRV a VV
FAK
209101427
S00JP00G6E6U
12217883
3048982/0800
209101428
S00JP00G6E7P
Šustrová Jitka
119946661/0100
výtvarný materiál ,míèky - Støedisko volného èasu
FAK
93225
-
76115445
3048982/0800
209101429
S00JP00G6E9F
2009001
Jan Cimburek
492853033/0800
27176657
3048982/0800
209101430
S00JP00G6E8K
76099857
-1 365,00
0
11.06.2009
17.06.2009
2 000,00
2000 CZK
-2 000,00
0
16.06.2009
OREA HOTELS a.s.Hotel Fon
01.06.2009
0,00
16.06.2009
32 327,00
32327 CZK
-32 327,00
0
26.06.2009
OŠZM a TV
2009001
104700693/0300
-
1 365,00
1365 CZK
OŠZM a TV
1550136738
-
3048982/0800
služby v rámvi akce " Svìtový den bez tabáku "
-
03.06.2009
0,00
17552303/0300
za poskytnuté služby v Hotelu Fontána v Luhaèovicích
FAK
0,00
15.06.2009
OŠZM a TV
konzultaèní èinnost na akci " Chcete pøestat kouøit ? Pøijïte ! "
FAK
01.06.2009
OŠZM a TV
Dagmara Èerná
03.06.2009
0,00
17.06.2009
2 000,00
2000 CZK
-2 000,00
0
16.06.2009
FAK
209101431
S00JP00G6EAA
60715286
3048982/0800
290378
209101432
S00JP00G6EB5
42340802
3048982/0800
-
0,00
209101433
S00JP00G6EJ1
910021
KKS, spol. s r.o.
papírenské zboží
FAK
209101434
-
64942503
0,00
2900097745
S00JP00G6EC0
42341213
FAK
42341213
OFFICE DEPOT s.r.o.
S00JP00G6EDV
200936
S00JP00G6EEQ
61722995
3048982/0800
200935
S00JP00G6EFL
Martinec Pavel
15215776
3048982/0800
S00JP00G6EGG
49972723
3048982/0800
209101439
S00JP00G6EHB
10572694
3048982/0800
stavební úpravy úøadovny Pøíluky - projektová dokumentace
FAK
209101440
S00JP00G7F5F
60711086
3048982/0800
Tomáš Pavlíèek
811 129,00
811129 CZK
-811 129,00
0
02.07.2009
12.06.2009
27681.92 CZK
27 681,92
-27 681,92
0
09.06.2009
02.07.2009
7 605,00
7605 CZK
-7 605,00
0
02.07.2009
1077645661/0100
23872 CZK
-23 872,00
0
01.07.2009
16.06.2009
30 850,00
30850 CZK
-30 850,00
0
12.06.2009
01.06.2009
0,00
28.06.2009
34 500,00
34500 CZK
-34 500,00
0
18.06.2009
OVS
2900078
COLORMAT Zlín, s.r.o.
1400552319/0800
-
1272009
01.06.2009
0,00
13.06.2009
34 429,00
34429 CZK
-34 429,00
0
09.06.2009
OVS
Lubomír Sýkora - PROST Zl
4080003663/6800
-
02.06.2009
0,00
Josef Dupala,ing.
-
01.07.2009
23 872,00
OVS
102009
oprava podlahy v obøadní síni radnice,nám.Míru 12,Zl. po zateèení
FAK
02.07.2009
OVS
379464183/0300
-
01.06.2009
0,00
-
132009
zaj.pøípravných akci " Stavební úprava úøadovny Pøíluky"
209101438
02.06.2009
0,00
1406999349/0800
oprava poškozených lisel a maleb v obøadní síni radnice po zateèení
FAK
02.06.2009
0,00
Martinec Pavel
výmìna podlahy v obøadní síni po zateèení - radnice nám.Míru è.12
209101437
01.07.2009
OVS
3048982/0800
FAK
-20 000,00
0
ORIA
1406999349/0800
-
209101436
20 000,00
20000 CZK
OVS
oprava stolù v obø.síni radnice po zateèení
FAK
-
805322007/2700
3048982/0800
209101435
01.06.2009
1403990349/0800
3048982/0800
02.07.2009
OD
stavební práce na akci " Prùmyslová zóna Zlín-východ - prodloužení komunikace, II. etapa
FAK
01.06.2009
1464360287/0100
demontáž kamer a pøíslušenství úsek.mìøení z obce Želechovice
FAK
CROSS Zlín, s.r.o.
01.06.2009
0,00
15.06.2009
97580 CZK
97 580,00
-97 580,00
17.06.2009
18034.45 CZK
18 034,45
-18 034,45
0
11.06.2009
OVS
19090056
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.06.2009
0,00
0
17.06.2009
oprava veøejných studní ve Zlínì a místních èástech - OŽPaZ
FAK
209101441
S00JP00G7F6A
42340454
3048982/0800
290191
ERGO VH, spol.s r.o.
1148140661/0100
01.06.2009
0,00
15.06.2009
25 000,00
25000 CZK
-25 000,00
0
16.06.2009
nájem garáže za leden - èerven 2009 - OMZ
FAK
209101442
S00JP00G7F75
13657046
3048982/0800
200900146
Zdenìk Malota - STUDIO IM
1402119359/0800
Odnosné tašky LDPE s potiskem vè. grafického návrhu - k reprezentaèním úèelùm 5 300 ks, OCRVaVV
01.06.2009
0,00
27.06.2009
49 763,00
49763 CZK
-49 763,00
0
03.07.2009
FAK
209101443
S00JP00G7F80
13657046
3048982/0800
200900153
Zdenìk Malota - STUDIO IM
01.06.2009
1402119359/0800
0,00
29.06.2009
71 460,00
71460 CZK
-71 460,00
0
03.07.2009
složka s gumièkou a potiskem 1000 ks, složka s gumièkou a potiskem, skládaèková lepenka 500 ks pro reprezentaèní úèely - OCRVaVV
FAK
209101444
S00JP00G7F9V
25587277
3048982/0800
1109202831
Sanitární služby a techni
43-1737450297/0100
01.06.2009
0,00
02.07.2009
2 083,00
2083 CZK
-2 083,00
0
30.06.2009
KMÈ Kudlov - pronájem mobilního WC, Johnny Sport na akci "Dìtský den" - OKP
vìcná správnost: E. Neherová - tajemník komise, pan Bøezina - pøedseda komise
schváleno v rámci požadavkù KMÈ
Den plný her na Kudlovì, který se uskuteènil dne 30.5.09
FAK
209101445
S00JP00G7FAQ
18754244
3048982/0800
2009200
Leopold Janský
1406980349/0800
02.06.2009
0,00
02.07.2009
40 900,00
40900 CZK
-40 900,00
0
02.07.2009
KMÈ Maják, snìhová fréza Svow Flake - OKP
schváleno dle priorit komise
FAK
209101446
S00JP00G5X6I
00006963
3048982/0800
90075
Pracovištì ÈSSZ Brno
10006-77921641/0710
01.06.2009
0,00
15.06.2009
239 152,45
239152.45 CZK
-239 152,45
0
09.06.2009
užívání nebyt. prostor v budovì na tøídì T. Bati 3792 ve Zlínì za l. ètvrtletí 2009 - OVS
FAK
209101447
S00JP00G5X3X
25580922
3048982/0800
2090373
LARGO CZ, s.r.o.
19-5004290247/0100
01.06.2009 31.05.2009 01.07.2009
0,00
180,00
180 CZK
-180,00
0
30.06.2009
vypínaè topení - OMZ
FAK
209101448
S00JP00G5X4S
25580922
3048982/0800
2090372
LARGO CZ, s.r.o.
19-5004290247/0100
01.06.2009
0,00
01.07.2009
4 810,00
4810 CZK
-4 810,00
0
29.06.2009
náhradní díly - OMZ
FAK
209101449
S00JP00G5X5N
60711086
3048982/0800
19130098
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.06.2009
0,00
02.07.2009
7 163,80
7163.8 CZK
-7 163,80
0
29.06.2009
údržba fontány za 05/2009 - OMZ
FAK
209101450
S00JP00G5X0C
27718158
3048982/0800
9200899054
MCI SERVIS s.r.o.
35-7989620237/0100
01.06.2009
0,00
24.06.2009
35 700,00
35700 CZK
-35 700,00
0
25.06.2009
výkon zadavatel. èinností na akci "Zlepšení tepelnì technic. vlastností budov ZŠ Zlín, tø. Svobody 868 - ORIA
FAK
209101451
S00JP00G5X17
60709677
3048982/0800
290105
MNO spol. s r.o.
1400599379/0800
01.06.2009
0,00
21.06.2009
62 116,00
62116 CZK
-62 116,00
0
24.06.2009
malíøské práce- oprava soc. zaøízení 16. ZŠ - ORIA
FAK
209101452
S00JP00G5WZO
42340802
3048982/0800
910017
KKS, spol. s r.o.
1403990349/0800
01.06.2009
0,00
17.06.2009
967 193,00
967193 CZK
-967 193,00
0
17.06.2009
stavební práce na akci "Kanalizace Podhoøí" - ORIA
FAK
209101453
S00JP00G5X22
64459829
3048982/0800
oprava a nátìr oplocení - Mateøská škola Santražiny - ORIA
45
1401118389/0800
Chromek Antonín
01.06.2009
0,00
12.06.2009
49 695,00
49695 CZK
-49 695,00
0
12.06.2009
FAK
209202587
S00JP00G6D56
18166431
3048982/0800
2009208
639642661/0100
19.5.09, zajištìní obèerstvení a obsluhy-Setkání-Stretnutie 2009
pro 25 osob
slavnostní pøijetí hostù
vìcná správnost: I. Steinerová
záštita: PhDr. Irena Ondrová, hosty pøivítal:Mgr. Kašný
FAK
209202549
S00JP00G6APZ
45275718
3048982/0800
servis stroje Vermeer
FAK
209202569
-
Otto Kamenský
-
8 330,00
8330 CZK
-8 330,00
0
15.06.2009
2051953
TRANSTECHNIK CS,spol. s r
2509100118/2600
01.06.2009
0,00
09.06.2009
6 135,10
6135.1 CZK
-6 135,10
0
16.06.2009
OMZ
S00JP00G6BIR
65833571
3048982/0800
209101457
0,00
14.06.2009
OKP
2009090
S00JP00G5WLM
60318767
3048982/0800
Kotìra Milan
1482877319/0800
výmìna postøikovaèù RB øady 5004-poškozené a odcizené vandalizmem
FAK
01.06.2009
01.06.2009
0,00
-
9013
13.06.2009
12 540,00
12540 CZK
-12 540,00
0
12.06.2009
OMZ
FIN-PARTNER,audit-danì-po
3683736001/5500
01.06.2009
0,00
13.06.2009
124 950,00
124950 CZK
-124 950,00
0
15.06.2009
provedení závìreèného pøezkoumání hospodaøení za rok 2008 - OE
FAK
209101458
S00JP00G5WKR
45457212
3048982/0800
042009
Pavla Hradilová
2040641661/0100
02.06.2009
0,00
16.06.2009
30 000,00
30000 CZK
-30 000,00
0
12.06.2009
Oprava památníku Václava Chada vè. podstavce v parku pod Domem umìní, Zlín - OK
FAK
209101459
S00JP00G5WJW
18514511
3048982/0800
090524
Petr Langer
153164401/0300
10.06.2009
0,00
10.06.2009
1 300,00
1300 CZK
-1 300,00
0
10.06.2009
oprava noh klavíru - Alternativa - OK
FAK
209101460
S00JP00G5WI1
18514511
3048982/0800
090522
Petr Langer
153164401/0300
04.06.2009
0,00
04.06.2009
8 500,00
8500 CZK
-8 500,00
0
15.06.2009
sada klavírního podvozku - Alternativa - OK
FAK
209101461
S00JP00G5WH6
10573321
3048982/0800
0905161
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
379737743/0300
01.06.2009
0,00
29.06.2009
357,00
357 CZK
-357,00
0
29.06.2009
kontrola zaøízení EZS v období 5/2009 v objektu Støedisko volného èasu, Kotìrova - OŠZMaTV
FAK
209101462
S00JP00G5WGB
46345191
3048982/0800
05009
STa DO s.r.o.
1455525/0300
01.06.2009
0,00
04.06.2009
32772.6 CZK
32 772,60
-32 772,60
0
10.06.2009
stìhování archiválií TB 3792 - OVS
FAK
209101463
S00JP00G5WFG
27735362
3048982/0800
190051
Izolinvest s.r.o.
35-9661260257/0100
01.06.2009
0,00
01.07.2009
235 200,00
235200 CZK
-235 200,00
0
29.06.2009
provedení hydroizolací venkovních teras v objektu SMZ Zarámí 4421 - OVS
FAK
209101464
S00JP00G5WB0
60715286
3048982/0800
290397
1464360287/0100
mìsíèní servis kamer. systému úsekového mìøení rychlosti - OD
CROSS Zlín, s.r.o.
01.06.2009
0,00
04.07.2009
52 717,00
52717 CZK
-52 717,00
0
01.07.2009
FAK
209101465
S00JP00G5W9A
47114983
3048982/0800
5106333267
Èeská pošta, s.p.
134204869/0300
01.06.2009
0,00
17.06.2009
108,00
108 CZK
-108,00
0
23.06.2009
cenné profi balíky 04/2009 - OD
FAK
209101466
S00JP00G5WA5
26276682
3048982/0800
411090423
Sdružení podnikatelù
27-1926490247/0100
01.06.2009
0,00
18.06.2009
4 701,00
4701 CZK
-4 701,00
0
23.06.2009
stoèné, užívání neveøejné kanalizace - OD
FAK
209101467
S00JP00G5W8F
48447404
3048982/0800
2390042
Vìra Zelenková
1402631379/0800
01.06.2009
0,00
14.06.2009
5 851,20
5851.2 CZK
-5 851,20
0
15.06.2009
9.6.09, Zlín in Wien, pøeklad prezentace CZE/GER - OKP
vìcná správnost: R. Štìpánová
FAK
209101468
S00JP00G5WRS
42339626
3048982/0800
223615
TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o
234579/5400
04.06.2009
0,00
16.06.2009
162 407,00
162407 CZK
-162 407,00
0
03.07.2009
tisk Magazínu Zlín 6/2009 + pøíloha, vèetnì litografie (pøíloha - Divadlo, Filmfest - OCRVaVV
FAK
209101469
S00JP00G5W7K
47114983
3048982/0800
5106333414
Èeská pošta, s.p.
134204869/0300
01.06.2009
0,00
17.06.2009
71465 CZK
71 465,00
-71 465,00
16.06.2009
80147.7 CZK
80 147,70
-80 147,70
0
01.07.2009
roznáška Magazínu Zlín è. 6 v poètu 33550 ks - OCRVaVV
FAK
209101470
S00JP00G5W6P
60711086
3048982/0800
19040406
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.06.2009
0,00
0
12.06.2009
sbìr, svoz a zpracování BRKO za 05/2009 - OŽPaZ
FAK
209101471
S00JP00G5W5U
60711086
3048982/0800
19040405
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.06.2009
0,00
16.06.2009
1 970 981,60
1970981.6 CZK
-1 970 981,60
0
12.06.2009
sbìr, svoz a zpracování komunál. odpadu za 05/2009 - OŽPaZ
FAK
209101472
S00JP00G5W1E
25593625
3048982/0800
4810090519
TAŠ-STAPPA beton spol. s
27-1922950277/0100
01.06.2009
0,00
28.06.2009
6 976,00
6976 CZK
-6 976,00
0
25.06.2009
nákup štìrkù do dopadových zón na høištì - OMZ
FAK
209101473
S00JP00G5W29
18754244
3048982/0800
2009201
Leopold Janský
1406980349/0800
01.06.2009
0,00
03.07.2009
28 479,00
28479 CZK
-28 479,00
0
07.07.2009
náhradní díly - OMZ
FAK
209101474
S00JP00G5W0J
61404179
3048982/0800
nášivka Státní znak
-
FAK
S00JP00G5W34
209101475
09007
Ambroz David
189238863/0600
01.06.2009
0,00
30.06.2009
9 282,00
9282 CZK
-9 282,00
0
29.06.2009
MP
75734150
3048982/0800
09078
Šišková Markéta
196826364/0300
03.06.2009
0,00
17.06.2009
8 390,00
8390 CZK
-8 390,00
0
16.06.2009
PNEU na sekaèku - OMZ
FAK
209101476
S00JP00G5VZV
61404179
3048982/0800
09006
189238863/0600
Ambroz David
01.06.2009
0,00
30.06.2009
11 538,00
11538 CZK
-11 538,00
0
29.06.2009
nášivka služební èísla
FAK
209101477
-
MP
S00JP00G5VY0
25318187
3048982/0800
Toner HP Q6000A
FAK
209101478
-
S00JP00G5VX5
mytí vozidel za 05/2009
209202630
62181581
-
25318187
3048982/0800
FAK
209202631
-
25318187
3048982/0800
FAK
209101481
-
0,00
1 289,00
1289 CZK
-1 289,00
0
10.06.2009
20090503
Oliviera Fuksová
01.06.2009
1598050217/0100
0,00
02.07.2009
2 170,00
2170 CZK
-2 170,00
0
30.06.2009
903611
Wimers Zlín v.o.s.
04.06.2009
111246214/0300
0,00
14.06.2009
397,00
397 CZK
-397,00
0
10.06.2009
903612
Wimers Zlín v.o.s.
04.06.2009
111246214/0300
0,00
14.06.2009
1 523,00
1523 CZK
-1 523,00
0
10.06.2009
ÚHA
S00JP00G5V46
71876812
3048982/0800
granule pro psy
-
FAK
S00JP00G5V51
209101482
111246214/0300
14.06.2009
ÚHA
S00JP00G6EZT
kanceláøské potøeby
04.06.2009
MP
S00JP00G6F0H
CD - ROM Verbatim
Wimers Zlín v.o.s.
MP
3048982/0800
FAK
903623
200906
Marek Ostrèilík
03.06.2009
19-8036350287/0100
0,00
03.07.2009
2 689,00
2689 CZK
-2 689,00
0
01.07.2009
MP
70850887
3048982/0800
200935
Domov s chránìným bydlení
01.06.2009
27-1924730227/0100
0,00
16.06.2009
710,00
710 CZK
-710,00
0
15.06.2009
vyúètování vodného,stoèného,TUV za 05/2009
OKP
5/09, KaMÈ Bartošova èt., studená voda, teplá voda, teplo, EE, pronájem vybavení, telefon
vìcná správnost: M. Dolanská
smlouva è. 1000 07 0003
FAK
209101483
S00JP00G5V6W
61404217
3048982/0800
2009063
2.6.09, MFFDM, pøijetí festivalových hostù, obèerstvení
za poskytnuté cateringové služby pøi akci dne 2.6.2009 v Ba•ovì vile
vìcná správnost: I. Steinerová
pod záštitou paní primátorky
FAK
209101484
S00JP00G5V7R
13657046
3048982/0800
Jaroslav CHUDOBA
-
200900147
0,00
209101485
S00JP00G5UMV
13657046
Zdenìk Malota - STUDIO IM
3048982/0800
01.06.2009
1402119359/0800
200900149
01.07.2009
20 000,00
20000 CZK
-20 000,00
0
29.06.2009
OKP
0,00
složky s potiskem IN1111 , materiál PP milky vè. grafického návrhu 500 ks k reprezentaèním úèelùm
FAK
02.06.2009
379065473/0300
-
Zdenìk Malota - STUDIO IM
1402119359/0800
29.06.2009
31 059,00
31059 CZK
-31 059,00
0
03.07.2009
OCR, V a VV
29.05.2009
0,00
29.06.2009
13 055,00
13055 CZK
-13 055,00
0
03.07.2009
kuføík s potiskem, materiál PP, 100 ks, k reprezentaèním úèelùm OCR, V a VV
FAK
209101486
S00JP00G5V8M
47114983
3048982/0800
CADR - zveøejnìní inzerátu
FAK
209101487
-
S00JP00G5V9H
5133668196
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
133790245/0300
01.06.2009
0,00
18.06.2009
630,00
630 CZK
-630,00
0
16.06.2009
OMZ
40764788
6960083099
Messer Technogas s.r.o.
01.06.2009
20.06.2009
907.49 CZK
0
3048982/0800
Nájemné lahev Messer
FAK
209101488
-
1000448002/3500
S00JP00G5VAC
26227061
2090806
S00JP00G5VB7
BCServis CZ s.r.o.
65792068
-
2009021
3048982/0800
209101490
S00JP00G5VC2
27775585
Salesiánský klub mládeže,
FAK
2909
15429504
3048982/0800
FAK
209101492
S00JP00G5VVF
209101493
S00JP00G5VDX
-
0,00
Lodní centrum Ostrava
12435406
FAK
209101495
-
S00JP00G5UQB
04.06.2009
0,00
2809
Lodní centrum Ostrava
04.06.2009
0,00
920470
ZEKA plus, s.r.o.
01.06.2009
86-2022690267/0100
3048982/0800
oprava støechy MŠ Luèní ,JS, Zlín
0
16.06.2009
16.06.2009
1 500,00
1500 CZK
-1 500,00
0
11.06.2009
18.06.2009
32 844,00
32844 CZK
-32 844,00
0
15.06.2009
04.07.2009
11 351,00
11351 CZK
-11 351,00
0
02.07.2009
04.07.2009
11 351,00
11351 CZK
-11 351,00
0
02.07.2009
OKØ
26226120
S00JP00G5UPG
12496 CZK
-12 496,00
OŠZM a TV
0,00
výkon èinnosti koordinátora BOZP - Prùmyslová zóna Zlín-východ, prodloužení komunikace, II. etapa
209101494
04.06.2009
2204161980/6210
3048982/0800
FAK
18.06.2009
12 496,00
OKØ
15429504
vybavení záchranného èlunu ZODIAC 380 S
DAP Services a.s.
2204161980/6210
-
3048982/0800
FAK
16.06.2009
OŠZM a TV
511879002/2700
-
vybavení záchranného èlunu ZODIAC 380 S
02.06.2009
0,00
-
2990235
3048982/0800
S00JP00G5VWA
0,00
150814608/0300
psychodiagnostický systém barvy života ..............
209101491
-907,49
OMZ
za pronájem sálu pro akci " Chcete pøestat kouøit ? Pøžijïte! " dne 30.5.2009
FAK
04.06.2009
86-2021060247/0100
bezpeènostní páska,sluchátka,rukavice,øemen sekání 72...............
209101489
907,49
OMZ
3048982/0800
FAK
0,00
200911
-
19.06.2009
10272.1 CZK
10 272,10
-10 272,10
0
16.06.2009
ORIA
Rudolf Baïura - Barus
1027147007/2700
01.06.2009
0,00
12.06.2009
2 359 175,00
2359175 CZK
-2 359 175,00
0
10.06.2009
ORIA
18816495
3048982/0800
010609
Ing.Aleš Janásek
168761452/0300
05.06.2009
0,00
20.06.2009
2 500,00
2500 CZK
-2 500,00
0
16.06.2009
vypracování znaleckého posudku pro ocenìní vìcného bøemene - vodovod pro Dùm s chránìnými byty Zlín,Malenovice - ORIA
FAK
209101496
S00JP00G5UR6
66202833
3048982/0800
2090203
JUDr.Eva Dufková
50726002/2700
01.06.2009
0,00
30.05.2009
206 346,00
206346 CZK
-206 346,00
0
11.06.2009
provedení notáøských úkonù - založení spoleèností Lesy mìsta Zlína, Nemovitosti mìsta Zlína - OP
FAK
209101497
S00JP00G5US1
71456635
290100027
Mgr.Libor Knot,advokát
01.06.2009
01.07.2009
5000 CZK
-5000
FAK
209101498
S00JP00G5UTW
51111201
8309
Fišer Pavel
01.06.2009
01.07.2009
5950 CZK
0
3048982/0800
2568014084/2700
poskytování právních služeb za 05/2009
KS Carioca, stanovisko - Jan Topiè
-
FAK
75700913
209101499
S00JP00G5UK5
3048982/0800
0,00
5 950,00
-5 950,00
29.06.2009
OP
262009
4200051716/6800
Ševèík Miroslav
04.06.2009
0,00
18.06.2009
9 996,00
9996 CZK
-9 996,00
0
15.06.2009
oprava køesel,lakování koster, (zateèení na radnici)
FAK
209101500
S00JP00G5UL0
-
49161237
3048982/0800
OVS
20090001
4080003743/6800
projektové práce na studii pro umístìní prodejních prostor na Salaši
FAK
209101501
S00JP00G5UUR
Sýkora Tomáš
61060631
3048982/0800
-
20091441
08.06.2009
0,00
22.06.2009
17 255,00
17255 CZK
-17 255,00
0
17.06.2009
OVS
VITA software,s.r.o.
27-4084240287/0100
03.06.2009
0,00
18.06.2009
1 428,00
1428 CZK
-1 428,00
0
16.06.2009
servisní práce - konfiguraèní práce spojené s pøechodem z REO na RED - OIS
FAK
209101502
S00JP00G5UVM
46992308
3048982/0800
9000570
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
1113407661/0100
01.06.2009
0,00
02.07.2009
12 828,00
12828 CZK
-12 828,00
0
30.06.2009
poèítaè. technika - pamìti, prodlužka, spotøební materiál - OIS
FAK
209101503
S00JP00G5UNQ
46992308
3048982/0800
9000571
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
1113407661/0100
01.06.2009
0,00
02.07.2009
23 681,00
23681 CZK
-23 681,00
0
30.06.2009
Tiskárny - 10 ks - HP LaserJet P1005 - OIS
FAK
209101504
S00JP00G5UOL
46992308
3048982/0800
9000543
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
1113407661/0100
01.06.2009
0,00
02.07.2009
186 771,00
186771 CZK
-186 771,00
0
30.06.2009
paušál. poplatek za 05/2009 - OIS
FAK
209101505
S00JP00G5UBE
75859823
3048982/0800
kurz obsluhy motorových rozbrušovacích pil
FAK
209101506
S00JP00G5UAJ
200902
Hana Veselá
1730180001/5500
-
60730153
35-4310280237/0100
03.06.2009
0,00
30.06.2009
5 300,00
5300 CZK
-5 300,00
0
29.06.2009
OKØ
9700656
Dopravní spoleènost Zlín-
31338661/0100
02.06.2009
0,00
06.07.2009
5 880,00
5880 CZK
-5 880,00
0
15.06.2009
Nákup 4 ks èasových kupónù MHD - pásmo AB, èasová platnost kupónù od 02. 06. 2009 - 01. 12. 2009,
pro potøeby projektu "Výchovné pùsobení v rodinách II"
FAK
209101507
S00JP00G5U9O
28278666
3048982/0800
62009
Romské sdružení Zlínského
1725828133/0800
08.06.2009
0,00
15.06.2009
26 418,00
26418 CZK
-26 418,00
0
11.06.2009
oprava kanalizaèní šachty a pøedláždìní vjezdu ve dvoøe ul. Zarámí - ORIA
FAK
209101508
S00JP00G5TT3
49161041
3048982/0800
zahradní potøeby
FAK
209101509
-
40994848
3048982/0800
FAK
209101510
Kratina Roman
43-1442890287/0100
01.06.2009
0,00
01.06.2009
1 438,00
1438 CZK
-1 438,00
0
16.06.2009
OMZ
S00JP00G5TS8
zelená a modrá skluzavka
2009000047
-
S00JP00G5TRD
295159
L.A.S.T., spol. s r.o.
27-3959910227/0100
05.06.2009
0,00
05.07.2009
14030 CZK
14 030,00
-14 030,00
04.07.2009
16326.8 CZK
16 326,80
-16 326,80
0
02.07.2009
OMZ
70268282
3048982/0800
069001
86-2257470277/0100
Gahurová Miroslava
01.09.2009
0,00
0
29.09.2009
Na základì smìrnice è. 9/2009 o zajištìní finanèní kontroly v pùsobnosti SMZ - OKaVA byl navržen vzor razítka, s úèinnosti od 1.6.2009 pøevzaly všechny odbory MMZ dle pøedlohy Pøedala, vìcná správnost:
Rudolfová
FAK
209101511
S00JP00G5TQI
25788680
3048982/0800
VISO Zlín IV.etapa
FAK
-
209202629
3190089994
3056712/0800
S00JP00G6EYY
60711086
3048982/0800
209101513
S00JP00G5TOS
44107480
vypracování znaleckého posudku ...............
209101514
19070559
04.07.2009
3 758 062,00
3758062 CZK
-3 758 062,00
0
07.07.2009
200922
0,00
30.06.2009
20838.62 CZK
20 838,62
-20 838,62
0
29.06.2009
OMZ
Antonín Zatloukal-AZET KO
01.06.2009
0,00
Antonín Zatloukal-AZET KO
1911046661/0100
-
S00JP00G5V1L
01.06.2009
15.05.2009
6 188,00
6188 CZK
-6 188,00
0
16.06.2009
OŠZM a TV
44107480
vypracování znaleckého posudku................
209202651
-
200923
-
S00JP00G5TPN
Technické služby Zlín,s.r
1911046661/0100
3048982/0800
FAK
0,00
19-8033040267/0100
3048982/0800
FAK
01.06.2009
OKØ
za odstranìní a uložení odpadu na skládce Suchý dùl za 05/2009
FAK
Vegacom a.s.
47678488
3048982/0800
01.06.2009
0,00
15.05.2009
8 568,00
8568 CZK
-8 568,00
0
16.06.2009
OŠZM a TV
10917448
ABEL-Computer s.r.o.
1842393319/0800
01.06.2009
0,00
10.06.2009
10 196,00
10196 CZK
-10 196,00
0
12.06.2009
Renovace 8 ks tonerù za období 4/2009:
- 3 ks DELL 1710/6k (Koutná, Podhajský, Blechová)
- 1 ks DELL 1710/3k (Postavová)
- 3 ks HP LJ 1200 (Koláøová)
- 1 ks HP LJ 1320 (Kotasová, Dlouhá, Flám)
FAK
209101516
S00JP00G5T2U
26219531
3048982/0800
diktafon Olympus VN-6500PC
FAK
209101517
-
690803173
HP TRONIC-prodejny elektr
/
05.06.2009
0,00
10.06.2009
1 858,00
1858 CZK
-1 858,00
0
12.06.2009
OŽ
S00JP00G5T04
62182447
3048982/0800
2009071
Ing.Jiøí Laciga
19-6445620277/0100
06.06.2009
0,00
20.06.2009
36 000,00
36000 CZK
-36 000,00
0
15.06.2009
Vzdìlávací program - Time man. 14,21,28.5.2009
FAK
209101518
S00JP00G5SKJ
25558447
3048982/0800
za provedení školení øidièù
FAK
209101519
-
25558447
3048982/0800
FAK
209101520
-
62180916
3048982/0800
FAK
209101521
S00JP00G5TE6
-
0,00
29.06.2009
10 710,00
10710 CZK
-10 710,00
0
26.06.2009
09090
VRLA s. r.o.
187388585/0600
01.06.2009
0,00
29.06.2009
46 410,00
46410 CZK
-46 410,00
0
26.06.2009
212009
Mgr.Krybusová Eva,advokát
1404338379/0800
01.07.2009
0,00
08.07.2009
14 300,00
14300 CZK
-14 300,00
0
10.07.2009
OD
27782701
3048982/0800
parkovací karty
187388585/0600
01.06.2009
OKØ
S00JP00G5TM2
za sepis kupních smluv
VRLA s. r.o.
OKØ
S00JP00G5SZG
za provedení školení øidièù
09094
OD
90117
211741861/0300
PRINTERA MORAVA s.r.o.
02.06.2009
0,00
03.07.2009
1 666,00
1666 CZK
-1 666,00
0
01.07.2009
FAK
209101522
S00JP00G5SLE
13657046
200900155
3048982/0800
Zdenìk Malota - STUDIO IM
1402119359/0800
0,00
poznámkové bloky lepené A5, A4 4000 ks, 2000 ks k reprezentaèním úèelùm,
-
FAK
Wimers Zlín v.o.s.
209101523
S00JP00G5TNX
25318187
903652
3048982/0800
FAK
209101524
S00JP00G5TDB
-
FAK
209101525
63490901
S00JP00G5SM9
290100354
BLAPIC s.r.o.
-
46286225
S00JP00G5SN4
20090045
42341736
Jiøí Šilhavík a spol.
92009
3048982/0800
FAK
209101527
S00JP00G5SOZ
-
FAK
209101528
-
209101529
209101531
-
FAK
209101532
18754244
16.06.2009
1 845,00
1845 CZK
-1 845,00
0
16.06.2009
30.06.2009
50 000,00
50000 CZK
-50 000,00
0
30.06.2009
30.06.2009
11 842,00
11842 CZK
-11 842,00
0
29.06.2009
30.06.2009
8 459,00
8459 CZK
-8 459,00
0
29.06.2009
15.06.2009
7 616,00
7616 CZK
-7 616,00
0
25.06.2009
EUROGAME, s.r.o
09.06.2009
0,00
23.06.2009
99355.2 CZK
99 355,20
-99 355,20
0
25.06.2009
2009212
Leopold Janský
1406980349/0800
04.06.2009
0,00
09.07.2009
18 525,00
18525 CZK
-18 525,00
0
10.07.2009
OMZ
S00JP00G5SSF
70269653
-
090010
Andrýsek Jan
188410457/0300
01.06.2009
0,00
01.07.2009
71 370,00
71370 CZK
-71 370,00
0
30.06.2009
OMZ
S00JP00G5STA
65833571
zprovoznìní automatického zavlažovacího systému
209101533
01.06.2009
0,00
366007661/0100
2009123
3048982/0800
FAK
16.06.2009
OMZ
3048982/0800
seèení celkù 5,6,7
ing.Pavel Šimek-FLORART
29083
3048982/0800
FAK
01.06.2009
0,00
19-4955860247/0100
48532291
S00JP00G5SRK
-
01.06.2009
0,00
Martin Šerý
16
3048982/0800
náhradní díly
-752,00
0
OMZ
1410200309/0800
13697129
S00JP00G5SQP
209101530
752,00
752 CZK
OMZ
hrací prvky - houpadla na pružinì
FAK
Oldøich Zelík
82009
3048982/0800
FAK
15.06.2009
OMZ
S00JP00G5SPU
znalecký posudek
03.07.2009
OMZ
67022154
-
01.06.2009
0,00
1879386083/0800
3048982/0800
za tìžbu døeva v Kostelci
02.06.2009
0,00
5404500127/5500
pøibližování kùrovcové hmoty v k.ú. Kostelec
-97 342,00
0
OŠZM a TV
stavební dozor na akci " Regenerace panelového sídlištì - èást Hony a Podlesí , Zlín
209101526
05.06.2009
0,00
187570467/0300
3048982/0800
FAK
97 342,00
97342 CZK
OŠZM a TV
3048982/0800
èištìní ležaté kanalizace tl.vozem,Kotìrova 4395,Zl.
04.07.2009
OCR, V a VV
111246214/0300
barvy do tiskárny - Stø.vol.èasu,Kotìrova 4395,Zl.
04.06.2009
S00JP00G5SIT
46345191
3048982/0800
pøestìhování archiválií z TB 3792 na Zarámí 4421
Kotìra Milan
1482877319/0800
-
09.06.2009
0,00
20.06.2009
3 168,00
3168 CZK
-3 168,00
0
16.06.2009
OMZ
05909
STa DO s.r.o.
1455525/0300
-
OVS
09.06.2009
0,00
19.06.2009
3 950,80
3950.8 CZK
-3 950,80
0
15.06.2009
FAK
209101534
S00JP00G5SJO
46345191
107-128661/0100
05809
STa DO s.r.o.
1455525/0300
09.06.2009
0,00
19.06.2009
5 931,00
5931 CZK
-5 931,00
0
15.06.2009
oprava odpadu septiku, støešního odvìtrání kanalizace na WC a oprava zábradlí a dvíøek u schodištì - rek. chaty èp. 08 a 07 na Syrákovì - FKSP
FAK
209101535
S00JP00G5S92
13092618
3048982/0800
0901
Ing.Martin Zálešák,CSc
100620389/0300
znalecký posudek na spotøebu energie - Alternativa za kalendáøní rok 2008/2009
FAK
209101536
S00JP00G5SAX
66604338
3048982/0800
úklidové práce za mìsíc 05/2009- Alternativa
FAK
209101537
290033
S00JP00G5SBS
15049248
S00JP00G5SCN
47114983
FAK
209202663
-
S00JP00G5TUY
01.06.2009 05.06.2009 19.06.2009
0,00
GEOVAP, spol. s r.o.
2020870109/2600
3048982/0800
VCA komerèní certifikáty pro zamìstnance
10 000,00
10000 CZK
-10 000,00
0
23.06.2009
OK
Luboš Jenáèek
2901557
za technickou podporu modulù CityWare za mìsíc 05/2009
209101538
22.06.2009
4 171,00
4171 CZK
-4 171,00
0
23.06.2009
OK
3048982/0800
FAK
0,00
-
4080006290/6800
-
08.06.2009
-
05.06.2009
0,00
05.07.2009
38 080,00
38080 CZK
-38 080,00
0
01.07.2009
OIS
5133668573
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
133790245/0300
08.06.2009
0,00
23.06.2009
1 751,90
1751.9 CZK
-1 751,90
0
15.06.2009
OIS
72474661
3048982/0800
12009
Faber Petr
05.06.2009
86-2190690207/0100
0,00
05.07.2009
63 680,00
63680 CZK
-63 680,00
0
01.07.2009
Dary - plyšové hraèky k obøadùm vítání dìtí do života. 320 ks plyšový pes/199,-- Kè. vìcná správnost a pøevzala na sklad: Kovaøíková
FAK
209101540
S00JP00G5SDI
71905006
3048982/0800
vzorky odpadních vod .................
FAK
209101541
FAK
209101542
S00JP00G5T6A
10052008
S00JP00G5SU5
49445715
3048982/0800
209101544
S00JP00G5SV0
08.06.2009
0,00
2090354
ACS Zlín, spol. s r.o.
6603060237/0100
12297186
EP 09, OVK è. 70, pronájem vol. místnosti
pronájem - prostory - volby EP
vìcná správnost: J. Muroò
FAK
Ing.Zdenìk Mráèek,CSc.
178727960/0300
3048982/0800
209101543
0,00
25.06.2009
9 600,00
9600 CZK
-9 600,00
0
19.06.2009
30.06.2009
5 000,00
5000 CZK
-5 000,00
0
29.06.2009
OŽP a Z
EP 09, 11 x toner HP, vybavení OVK, pøíprava zápisù - tiskopis T/2 vèetnì pøíloh
vìcná správnost:T. Lang, L. Brázda
nutné vybavení pro èinnost komise
FAK
08.06.2009
OŽP a Z
3048982/0800
-
Gogela Josef
27-1918860287/0100
-
S00JP00G5SED
vyhotovení znaleckého posudku
92009
90021
08.06.2009
0,00
-
18.06.2009
21297.5 CZK
21 297,50
-21 297,50
0
15.06.2009
OKP
Ing.Bìlíèek Vlastimil-BEL
4200040021/6800
08.06.2009
0,00
22.06.2009
19 040,00
19040 CZK
-19 040,00
0
16.06.2009
OKP
14450500
3048982/0800
109090
17632661/0100
Støední prùmyslová škola
09.06.2009
0,00
09.07.2009
6 500,00
6500 CZK
-6 500,00
0
07.07.2009
EP 09, OVK è. 20, pronájem vol. místnosti
pronájem volební místnosti,5.6.-7.6.2009
vìcná správnost: J. Muroò
FAK
209101545
-
S00JP00G5SWV
OKP
49702891
3048982/0800
90103477
FLY UNITED s.r.o.
801852/0800
0,00
ubytování v PARK SOUTH HOTEL, PhDr. Ondrová, ZPC USA 17.-25.5.2009
vìcná správnost: R. Kratochvílová, PhDr. Ondrová,
cesta schválena v RMZ
-
FAK
Rudolf Baïura - Barus
209101546
S00JP00G5S5M
12435406
3048982/0800
FAK
209101547
S00JP00G5RZN
60726890
3048982/0800
autonomní hodiny DCF
FAK
209101548
-
S00JP00G5S0B
64791416
S00JP00G5S16
FAK
209101550
-
63478757
S00JP00G5S21
FAK
S00JP00G5S4R
FAK
25318187
0
16.06.2009
22.06.2009
2 701,00
2701 CZK
-2 701,00
0
16.06.2009
290305
ATT PLUS s.r.o.
08.06.2009
0,00
08.07.2009
4 793,30
4793.3 CZK
-4 793,30
0
07.07.2009
MP
29210228
JAST - CZ spol. s r.o.
10.06.2009
0,00
10.07.2009
9 401,00
9401 CZK
-9 401,00
0
10.07.2009
2911000763
Geneze,spol. s r.o.
08.06.2009
0,00
08.07.2009
1 258,00
1258 CZK
-1 258,00
0
07.07.2009
903681
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
08.06.2009
0,00
18.06.2009
2 100,00
2100 CZK
-2 100,00
0
15.06.2009
MP
25318187
903700
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
209101553
S00JP00G5RP1
60711086
3048982/0800
209101554
-
09.06.2009
0,00
25.06.2009
3136 CZK
3 136,00
-3 136,00
22.06.2009
187169.15 CZK
0
16.06.2009
S00JP00G5RQW
vodorovné dopravní znaèení
209101555
19110042
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.06.2009
0,00
187 169,15
-187 169,15
0
24.06.2009
OD
60711086
3048982/0800
FAK
193142 CZK
-193 142,00
MP
svislé dopravní znaèení
FAK
15.06.2009
193 142,00
MP
3048982/0800
-
08.06.2009
0,00
379719713/0300
-
3048982/0800
-
tonery
ELEKON, s.r.o.
1404629379/0800
25500767
S00JP00G5S3W
toner HP Q6000A
209101552
1059531
-
3048982/0800
209101551
17.06.2009
MP
za odebraný náhradní díl pro motocykl
FAK
-34 992,00
0
OŠZM a TV
107886884/0300
3048982/0800
SPS O1A policová skøíñ
34 992,00
34992 CZK
MP
propojovací kabely k mìøícímu pøístroji SX - 1000
209101549
-
01.06.2009
0,00
110848731/0100
3048982/0800
FAK
200909
22.06.2009
OKP
1027147007/2700
oprava ležaté kanalizace ve WC pod kuchyní 16.ZŠ Zlín,JS,
08.06.2009
-
S00JP00G5RRR
19110043
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.06.2009
0,00
22.06.2009
80173.87 CZK
80 173,87
-80 173,87
0
24.06.2009
OD
25500082
3463772/0800
890005
27-213250257/0100
STAVTRADE 97 ZLÍN,s.r.o.
01.06.2009
0,00
15.06.2009
17 088,00
17088 CZK
-17 088,00
0
22.06.2009
inženýrská èinnost v rámci realizace stavby " Bezbariérové BUS zálivy Zlín "
FAK
209101556
S00JP00G5RMG
63077639
3048982/0800
-
8101925895
OD
Wolters Kluwer ÈR, a.s.
1333107011/2700
0,00
Technická podpora systému ASPI na rok 2009, vèetnì inflace za rok 2008 ve výši 6,3%
FAK
209101557
S00JP00G5RLL
60711086
3048982/0800
19110050
FAK
209101558
S00JP00G5RKQ
60711086
3048982/0800
-
209101559
S00JP00G5RJV
60711086
FAK
209101560
S00JP00G5RI0
3048982/0800
-
FAK
60711086
S00JP00G5RH5
S00JP00G5RGA
07.07.2009
22.06.2009
41590.5 CZK
41 590,50
-41 590,50
0
18.06.2009
22.06.2009
29636.95 CZK
29 636,95
-29 636,95
22.06.2009
3837.75 CZK
0
18.06.2009
01.06.2009
0,00
3 837,75
-3 837,75
0
18.06.2009
OŽP a Z
Technické služby Zlín,s.r
01.06.2009
0,00
22.06.2009
3 653,30
3653.3 CZK
-3 653,30
0
18.06.2009
OŽP a Z
3048982/0800
209101562
Technické služby Zlín,s.r
19110047
19110046
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
úklid èerné skládky v lokalitì - Salaš - Karlovice/Vodárna/
FAK
-153 491,00
0
OŽP a Z
19110048
-
01.06.2009
0,00
19-8033040267/0100
úklid èerné skládky - Pøíluky - Pod Jurým
209101561
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
60711086
153 491,00
153491 CZK
OŽP a Z
-
úklid èerné skládky - tø.Svobody,Mlýnská ,Švermova/Riviéra/
01.06.2009
0,00
19-8033040267/0100
3048982/0800
09.07.2009
OIS
Technické služby Zlín,s.r
19110049
úklid èerné skládky - Kocanda,Na Honech II, Valachùv Žleb
FAK
-
19-8033040267/0100
úklid èerné skládky - Vršava ,Rùmy,Santražiny,Hony I,........
01.06.2009
60711086
3048982/0800
-
01.06.2009
0,00
22.06.2009
11816.7 CZK
11 816,70
-11 816,70
22.06.2009
22205.4 CZK
22 205,40
-22 205,40
22.06.2009
28810.79 CZK
28 810,79
-28 810,79
0
18.06.2009
OŽP a Z
19110045
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.06.2009
0,00
0
18.06.2009
úklid èerné skládky - Malenovice - Velískova zahrada
FAK
209101563
S00JP00G5RFF
60711086
3048982/0800
oprava stanovištì na separovaný odpad
FAK
209101564
S00JP00G5REK
-
19-8033040267/0100
71007407
stravovací služby za 05/2009- Jesle,M.Knesla 4056,Zl.
209101565
S00JP00G5RDP
18189229
3048982/0800
køeslo bartko dolly 2 ks
FAK
209101566
-
63474026
3048982/0800
FAK
209101567
01.06.2009
0,00
0
18.06.2009
390011
Mateøská škola Zlín
1422438349/0800
-
01.06.2009
0,00
14.06.2009
15 679,00
15679 CZK
-15 679,00
0
17.06.2009
OŠZM a TV
490036
J H spol. s r.o.
639441691/0100
04.06.2009 04.06.2009 18.06.2009
0,00
4 880,00
4880 CZK
-4 880,00
0
18.06.2009
OŠZM a TV
S00JP00G5RA4
AK sprej na defekty Sonax
Technické služby Zlín,s.r
OŽP a Z
3048982/0800
FAK
19110041
-
S00JP00G5R99
9070486
PNEU PLUS s.r.o.
1646710217/0100
05.06.2009
0,00
19.06.2009
249,00
249 CZK
-249,00
0
25.06.2009
OMZ
27800369
3048982/0800
2901809
219314661/0300
Edu-Morava s. r. o.
01.06.2009
0,00
12.06.2009
3 451,00
3451 CZK
-3 451,00
0
15.06.2009
Úhrada pronájmu poèítaèové uèebny na semináø "Benchmarkingová iniciativa 2005" 11.5.2009
FAK
209101568
S00JP00G5RBZ
49161041
2009000052
3048982/0800
43-1442890287/0100
zhotovení pøíèky z lexanu 16mm do U profilu AI,JS
FAK
209101569
S00JP00G5RCU
-
25593625
3048982/0800
písky, štìrky
-
FAK
S00JP00G5R8E
209101570
Kratina Roman
03.06.2009
0,00
03.07.2009
14 300,00
14300 CZK
-14 300,00
0
01.07.2009
OMZ
4810090563
TAŠ-STAPPA beton spol. s
27-1922950277/0100
08.06.2009
0,00
09.07.2009
8 525,00
8525 CZK
-8 525,00
0
07.07.2009
OMZ
47903783
3048982/0800
2009700805
Gordic spol. s r.o.
19-4645660207/0100
01.06.2009
0,00
22.06.2009
36449.7 CZK
36 449,70
-36 449,70
0
22.06.2009
Ginis - administrace, odborná konzultace, školení
FAK
209101571
S00JP00G5R7J
47903783
3048982/0800
GINIS - XRG- web.služby GORDIC ................
FAK
209101572
S00JP00G5R1D
2009700804
Gordic spol. s r.o.
19-4645660207/0100
-
71008098
3048982/0800
01.06.2009
0,00
22.06.2009
8 925,00
8925 CZK
-8 925,00
0
22.06.2009
OE
300024
Základní škola Zlín
1422977369/0800
09.06.2009
0,00
26.06.2009
5 000,00
5000 CZK
-5 000,00
0
16.06.2009
EP 09, OVK è. 9,10, služby spojené s pøípravou vol. místností
za poskytnutí prostor pro zøízení volební místnosti
OKP
vìcná správnost: J. Muroò
FAK
209101573
S00JP00G5R28
60747889
3048982/0800
rekonstrukce vozovky - obec Kostelec
FAK
209101574
S00JP00G5R33
-
20090184
PETAS Petøíksr.o.
1407566369/0800
01.07.2009
0,00
13.07.2009
69 989,00
69989 CZK
-69 989,00
0
14.07.2009
OD
60747889
3048982/0800
20090183
PETAS Petøíksr.o.
1407566369/0800
08.06.2009
0,00
13.07.2009
5 437,00
5437 CZK
-5 437,00
0
13.07.2009
EP 09, elektroinstalaèní práce - konání voleb
OKP
služba eletrikáøe
vìcná správnost: J. Muroò
zajištìní obsluhy elektrocentrály, pøebírání výsledkù voleb, pracovištì ÈSÚ na MMZ dle zákona
FAK
209101575
S00JP00G5R4Y
48907227
3048982/0800
9260024
ZOD Delta Štípa
14415661/0100
05.06.2009
0,00
24.06.2009
21 420,00
21420 CZK
-21 420,00
0
18.06.2009
EP 09, OVK è. 66, pronájem vol. místnosti
pronájem volební místnosti
OKP
vìcná správnost: J. Muroò
FAK
209101576
S00JP00G5R5T
00559482
3048982/0800
200903098
Støední prùmysl.škola Zlí
1400459309/0800
09.06.2009
0,00
23.06.2009
2 500,00
2500 CZK
-2 500,00
0
16.06.2009
EP 09, OVK è. 18, pronájem vol. místnosti
pronájem volební místnosti
OKP
vìcná správnost: J. Muroò
FAK
209101577
S00JP00G5R6O
00030970
3048982/0800
291604
1411661/0100
Integra VD Zlín
10.06.2009
0,00
24.06.2009
6 735,00
6735 CZK
-6 735,00
0
01.07.2009
židle kanceláøská
OKP
vìcná správnost: R. Štìpánová
vybavení nové kanceláøe po rekonstrukci
FAK
209101578
S00JP00G5QYZ
26887797
3048982/0800
090086
AC KLIMAT, s.r.o.
86-2995840217/0100
výmìna klimatizaèní jednotky,montáž míst.125 - n.Míru 12
-
03.06.2009
0,00
04.07.2009
38 675,00
-38 675,00
1058.34 CZK
209101579
S00JP00G5QX4
60193336
0411267028
Telefónica O2 Czech Repub
01.06.2009
29.06.2009
FAK
209300257
S00JP00G5SXQ
25533673
13093823
TC servis, s.r.o.
01.06.2009
01.07.2009
2086315001/5500
telekomunikaèní služby za 05/2009,Ostrov radosti,Kotìrova 4395,Zl.
FAK
209101581
S00JP00G5S7C
15255999
3048982/0800
FAK
209202616
S00JP00G5WNC
0,00
-
Bartošík Stanislav
618122173/0800
00094838
107-128661/0100
01.07.2009
358,00
-1058.34
358 CZK
-358,00
0
29.06.2009
OŠZM a TV
1609
provedení periodickékontroly spalovacích cest ,Kotìrova 4295,Zl.
0
OVS
FAK
3048982/0800
38675 CZK
-
01.06.2009
0,00
18.06.2009
600,00
600 CZK
-600,00
0
16.06.2009
OŠZM a TV
2094034
Mìstské divadlo Zlín , pø
890672/0800
03.06.2009
0,00
17.06.2009
12 650,00
12650 CZK
-12 650,00
0
15.06.2009
kupónové pøedplatné pro zamìstnance SMZ na sezonu 2009/2010 do Mìstského divadla ve Zlínì , FKSP
FAK
209101583
S00JP00G5Q9G
00048861
3048982/0800
pøefakturace vyúètování nákladù SV a TUV
FAK
209101584
S00JP00G5Q45
1453386/0300
26942593
3048982/0800
209101585
S00JP00G5PPF
46345191
FAK
209101586
-
S00JP00G5PIE
S00JP00G5PJ9
-
S00JP00G5PK4
FAK
209101589
-
22.06.2009
01.07.2009
0,00
10.07.2009
900 342,00
900342 CZK
-900 342,00
0
08.07.2009
OVS
06309
STa DO s.r.o.
11.06.2009
0,00
14190244
D.H.S.-spol.s r.o.
01.06.2009
0,00
1109
Skøivánek Ivan
86-2195760227/0100
-
60711086
3048982/0800
vývoz odpadkových košù
-19 325,00
0
11.07.2009
7 194,10
7194.1 CZK
-7 194,10
0
08.07.2009
22.06.2009
70 000,00
70000 CZK
-70 000,00
0
18.06.2009
MP
61409227
oprava hracích prvkù - Stezka zdraví Tlustá Hora
209101588
GERAST spol. s r.o.
167000504/0600
3048982/0800
FAK
19 325,00
19325 CZK
OMZ
1455525/0300
45309655
využití služeb systému " Memhis " za 05/2009
209101587
29.05.2009
OSV
3048982/0800
FAK
20910
-
01.06.2009
0,00
-
52593004/2700
3048982/0800
výmìna WC v klubu seniorù Podhoøí
BUDOVATEL
na nebytové prostory II. segment za rok 2008
za provedené stav.práce - pøízemí na ul.L.Váchy è. 602,Zl.
FAK
1090044
01.07.2009
0,00
10.07.2009
14 140,00
14140 CZK
-14 140,00
0
10.07.2009
OMZ
19090057
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.07.2009
0,00
11.07.2009
856,80
856.8 CZK
-856,80
0
10.07.2009
OMZ
S00JP00G5PLZ
71008047
3048982/0800
309010
1422841349/0800
Základní škola Zlín
10.06.2009
0,00
10.07.2009
2 000,00
2000 CZK
-2 000,00
0
10.07.2009
EP 09, OVK è. 12, služby spojené s pøípravou volební místnosti
poskytnutí služeb - volby do EP 5.a 6.6.2009
OKP
vìcná správnost: J. Muroò
FAK
209101590
S00JP00G5PMU
25536338
3048982/0800
oprava vozu Sedan 3Z5 5525
vìcná správnost: P. Komínek
výmìna žárovky
FAK
209101591
-
20961165
1014505653/5500
S00JP00G5PHJ
13685392
09157
S00JP00G5PNP
61404217
Josef Laimbek
3048982/0800
FAK
2009017
46277663
3048982/0800
03.06.2009
0,00
19.06.2009
1 561,00
1561 CZK
-1 561,00
0
10.07.2009
03.07.2009
13 138,00
13138 CZK
-13 138,00
0
03.07.2009
OKP
Jaroslav CHUDOBA
379065473/0300
-
S00JP00G5POK
-
2009073
9.6.09, Zlín in Wien, švestky, obèerstvení
cateringové služby pøi akci 9.6.2009 " Zlín in Wien "
vìcná správnost: I. Steinerová
209101593
0,00
206644661/0100
EP 09, rozvoz vybavení volebních místností nábytkem pro volby EP
vìcná správnost: J. Muroò
209101592
01.07.2009
OKP
3048982/0800
FAK
Synot Auto a.s.
09.06.2009
0,00
09.07.2009
2 000,00
2000 CZK
-2 000,00
0
07.07.2009
OKP
" HANDICAP ( ? ) " Zlín
1400055339/0800
09.06.2009
0,00
23.06.2009
2 000,00
2000 CZK
-2 000,00
0
03.07.2009
EP 09, OVK è. 13, zajištìní volební místnosti pro volby do EP
OKP
služby potøebné pro konání voleb na dobu nezbytnì nutnou pro èinnost volebních komisí
vìcná správnost: J. Muroò
FAK
209101594
S00JP00G5PFT
61410667
3048982/0800
KaMÈ Kostelec, demontáž samonosného vedení MR havarijní stav, odstranìno na žádost obèanù
vìcná správnost: J. Pešková
objednáno telefonicky
FAK
209101595
S00JP00G5PGO
71008012
3048982/0800
9018
Štìpán Rak - HASTAM
1403137399/0800
09.06.2009
0,00
23.06.2009
5 712,00
5712 CZK
-5 712,00
0
17.06.2009
OKP
300029
Základní škola Zlín
1422461389/0800
08.06.2009
0,00
08.07.2009
9 000,00
9000 CZK
-9 000,00
0
08.07.2009
EP 09, OVK è. 23,24, služby spojené s pøípravou volebních místností
za služby spojené s volbami do EP
OKP
vìcná správnost: J. Muroò
FAK
209101596
S00JP00G5OYD
18754244
3048982/0800
rosiè SR 420 , v.è. 362466474
FAK
209202713
-
2009220
Leopold Janský
1406980349/0800
01.07.2009 11.06.2009 11.07.2009
0,00
13 200,00
13200 CZK
-13 200,00
0
16.07.2009
OMZ
S00JP00G5QB6
48117820
3048982/0800
1092010247
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13149111/0100
10.06.2009
0,00
11.07.2009
261,80
261.8 CZK
-261,80
0
07.07.2009
Oprava kopírky AFICIO 1018D RICOH (identifikace závady, vyèištìní optiky, kontrola) - OIS
FAK
209101598
S00JP00G5OIL
25318187
903741
Wimers Zlín v.o.s.
10.06.2009
20.06.2009
4290 CZK
0
3048982/0800
štìtec školní kulatý,barvy vodové
FAK
209101599
-
111246214/0300
0,00
S00JP00G5OHQ
27018075
100209
Obèanské sdružení ONYX
222784568/0300
S00JP00G5O9U
60730153
9700724
3048982/0800
209101601
S00JP00G5OAP
-
17.06.2009
31338661/0100
18559841
109186
3048982/0800
08.06.2009
0,00
-
15.06.2009
500,00
500 CZK
-500,00
0
17.06.2009
OŠZM a TV
Dopravní spoleènost Zlín-
EP 09, výlep plakátù do vozù MHD, výlep plakátù Oznámení o dobì a místì konání voleb
vìcná správnost: J. Muroò
FAK
01.06.2009
0,00
Výjezdní porada øeditelù ZŠ a seznámení se s problematikou drog - " Drogy a závislost.................
209101600
-4 290,00
OŠZM a TV
3048982/0800
FAK
4 290,00
16.07.2009
14 793,00
14793 CZK
-14 793,00
0
15.07.2009
OKP
TELETECH Zlín spol. s r.o
2069241661/0100
01.07.2009
0,00
12.07.2009
54 343,00
54343 CZK
-54 343,00
0
10.07.2009
pøeložka sloupu NN a tlf.vedení - Prùmyslová zóna Zlín-východ - prodloužení komunikace, II. etapa - ORIA
FAK
209101602
S00JP00G5ODA
27691772
20090246
3048982/0800
vyhotovení kopií GP plánu 2065-52/2007 Malenovice
FAK
209101603
S00JP00G5OE5
-
12217581
3048982/0800
odtah vrakù ze dne 3.6.2009
FAK
209101604
-
S00JP00G5OF0
60711086
-
60711086
-
S00JP00G5O03
FAK
209101607
-
60711086
S00JP00G5O1Y
209101609
09.06.2009
0,00
19130100
Technické služby Zlín,s.r
01.07.2009
0,00
19130099
Technické služby Zlín,s.r
01.06.2009
0,00
19130097
Technické služby Zlín,s.r
01.06.2009
0,00
-
-
23.06.2009
4 879,00
4879 CZK
-4 879,00
0
25.06.2009
10.07.2009
29369.2 CZK
29 369,20
-29 369,20
0
10.07.2009
16.06.2009
3 808,00
3808 CZK
-3 808,00
0
29.06.2009
02.07.2009
19612.15 CZK
19 612,15
-19 612,15
0
03.07.2009
Technické služby Zlín,s.r
01.06.2009
0,00
16.06.2009
360 784,20
360784.2 CZK
-360 784,20
0
24.06.2009
OD
60711086
19130094
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.06.2009
0,00
16.06.2009
2 040 489,19
2040489.19 CZK
-2 040 489,19
0
24.06.2009
OD
S00JP00G5O3O
60711086
3048982/0800
údržba a provoz VO za mìsíc 05/2009
19130096
19-8033040267/0100
3048982/0800
FAK
Richard Pokorný-AUTODÍLY
19-8033040267/0100
60711086
S00JP00G5O2T
provoz VO za mìsíc 05/2009
0
14.07.2009
OD
údržba a provoz svìt.køižovatek
209101608
412009
19-8033040267/0100
3048982/0800
FAK
1000 CZK
-1 000,00
OD
3048982/0800
nemìøené odbìry
1 000,00
OD
19-8033040267/0100
3048982/0800
209101606
11.07.2009
OD
S00JP00G5OGV
uskladnìní vánoèního osvìtlení
FAK
0,00
6642661/0100
3048982/0800
209101605
01.07.2009
OD
instalace m1 ks VO - Obeciny,Zlín
FAK
GEOTROP, spol. s r.o.
1002035025/2700
-
19130095
19-8033040267/0100
OD
Technické služby Zlín,s.r
01.06.2009
0,00
16.06.2009
114 133,97
114133.97 CZK
-114 133,97
0
24.06.2009
FAK
209101610
S00JP00G5O4J
60711086
3048982/0800
19150141
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
podchod Svit - údržba a umývání ,podchod ZPS - umývání za mìsíc 05/2009
FAK
209101611
S00JP00G5O5E
60711086
3048982/0800
èištìní mìsta v mìsíci 05/2009
FAK
209101612
-
S00JP00G5O69
S00JP00G5O74
FAK
209101614
-
60711086
S00JP00G5O8Z
60747889
-
FAK
209101617
19110051
60747889
Technické služby Zlín,s.r
-
S00JP00G5NYK
25586769
-
S00JP00G5NXP
PETAS Petøíksr.o.
20090187
PETAS Petøíksr.o.
S00JP00G4VWN
25862731
S00JP00G4W2M
910450
MANDS International s.r.o
08.06.2009
0,00
290100002
KANADA, spol. s r.o.
-
-1 986 371,80
0
23.06.2009
23.06.2009
2 031 102,71
2031102.71 CZK
-2 031 102,71
0
24.06.2009
22.06.2009
133 293,09
133293.09 CZK
-133 293,09
0
24.06.2009
19.06.2009
7 342,00
7342 CZK
-7 342,00
0
18.06.2009
19.06.2009
4 660,00
4660 CZK
-4 660,00
0
18.06.2009
08.06.2009
2 184,00
2184 CZK
-2 184,00
0
18.06.2009
25334395
S00JP00G4WD3
-
0,00
45092673
NAM systém, a.s.
012
08.06.2009
0,00
-
24.06.2009
16 182,00
16182 CZK
-16 182,00
0
18.06.2009
19.06.2009
175,00
175 CZK
-175,00
0
22.06.2009
OVS
Oldøich Pokorný
1109846661/0100
-
01.06.2009
MP
167656634/0300
10570535
S00JP00G4W4C
stavební práce na MŠ ,Sokolská 3961,Zl.
209101621
12.06.2009
0,00
1400673399/0800
3048982/0800
FAK
12.06.2009
0,00
379939273/0300
13695088
oprava aut.praèky - Jesle,Tyršovo nábø.747,Zl.
209101620
1 986 371,80
1986371.8 CZK
MP
3048982/0800
FAK
15.06.2009
odd. koordinace projektù
3048982/0800
209101619
01.06.2009
0,00
20090186
ONI SLEDOÁNI tarif OPTIMUM - 8.6.-30.6.2009 - služební vozidlo MMZ
FAK
01.06.2009
0,00
1407566369/0800
3048982/0800
209101618
Technické služby Zlín,s.r
19110044
zhotovení nových sl.prùkazù vèetnì fotografií ...............
FAK
01.06.2009
0,00
1407566369/0800
3048982/0800
TL BRAVURIS 2
24.06.2009
ÚHA
S00JP00G5NZF
revize drobných spotøebièù
209101616
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
3048982/0800
FAK
-23 609,60
OD
revize drobných spotøebièù
209101615
23 609,60
0
OD
3048982/0800
FAK
19090055
19-8033040267/0100
3048982/0800
oprava chodníkù
23609.6 CZK
OD
19-8033040267/0100
60711086
opravy výtlukù - AB,vpustí a výtlukù TURBO
209101613
0,00
-
24.06.2009
OD
3048982/0800
FAK
01.06.2009
11.06.2009
0,00
24.06.2009
800,00
800 CZK
-800,00
0
23.06.2009
OŠZM a TV
2009018
LADDSTAV s.r.o.
1417264399/0800
01.06.2009
0,00
03.06.2009
73 989,00
73989 CZK
-73 989,00
0
18.06.2009
OŠZM A TV
42340802
3048982/0800
910023
KKS, spol. s r.o.
1403990349/0800
stavební práce na akci " Oprava kanalizace ve Zlínì - ul.L.Váchy "
-
12.06.2009
0,00
ORIA
27.06.2009
91 643,00
91643 CZK
-91 643,00
0
25.06.2009
FAK
209101622
S00JP00G4WEY
49437593
3048982/0800
190029
7125168001/2700
stavební práce - pøípojky k domu è.p. 138 v areálu ZOO
-
FAK
190025
209101623
S00JP00G4WFT
49437593
3048982/0800
oprava støešního pláštì na budovì kina Kvìten
Stavební izolace Zlín, s.
0,00
20.06.2009
111 284,00
Stavební izolace Zlín, s.
01.06.2009
0,00
28.06.2009
1 404 882,00
209101624
S00JP00G4W57
61061409
1080464088
SEND Pøedplatné s.r.o.
01.06.2009
16.06.2009
FAK
209101625
S00JP00G4WPF
26844206
290905827
Pekaøství VALAŠSKÉ FRGÁLY
09.06.2009
09.07.2009
94-2592600227/0100
9.6.09 - Vídeò, valašské frgály - prezentace ve Vídni dne 9.6.2009
vìcná správnost: R. Štìpánová
FAK
209101626
S00JP00G4WOK
26844206
3048982/0800
209101627
S00JP00G4WNP
71006974
3048982/0800
-
24.06.2009
1404882 CZK
-1 404 882,00
0
30.06.2009
0,00
Pekaøství VALAŠSKÉ FRGÁLY
94-2592600227/0100
-
1 177,00
370 CZK
0
1177 CZK
-1 177,00
0
07.07.2009
OKP
290906098
La Rencontre, 11.6.09, koláèe - obèerstvení pro hosty
valašské frgály - pro akci La Rencontre ve Zlínì dne 11.6.2009
vìcná správnost: R. Kratochvílová
FAK
-111 284,00
0
ORIA
VYZ
3048982/0800
111284 CZK
ORIA
7125168001/2700
-
01.06.2009
12.06.2009
0,00
12.07.2009
1 570,00
1570 CZK
-1 570,00
0
07.07.2009
OKP
209016
Mateøská škola Zlín
1422336369/0800
06.06.2009
0,00
26.06.2009
2 500,00
2500 CZK
-2 500,00
0
26.06.2009
EP 09, OVK è. 39, náklady za služby pøi volbách do EP
OKP
služby potøebné pro konání voleb na dobu nezbytnì nutnou pro èinnost volebních komisí
vìcná správnost: J. Muroò
FAK
209101628
S00JP00G4WMU
71007997
3048982/0800
309013
Základní škola Emila Záto
1422678369/0800
0,00
EP 09, OVK è. 21, služby spojené s pøípravou volebn. míst.; s volbami do EP 5.6.-7.6.2009
vìcná správnost: J. Muroò
FAK
209101629
S00JP00G4WLZ
71008021
3048982/0800
300009
11.06.2009
-
11.07.2009
2 500,00
2500 CZK
-2 500,00
0
10.07.2009
OKP
Základní škola Komensk
1422355359/0800
10.06.2009
0,00
11.07.2009
2 500,00
2500 CZK
-2 500,00
0
10.07.2009
EP 09, OKV è. 12, za poskytnutí prostor pro zøízení volební místnosti
OKP
služby potøebné pro konání voleb na dobu nezbytnì nutnou pro èinnost volebních komisí
vìcná správnost: J. Muroò
FAK
209101630
S00JP00G4WK4
40417654
3048982/0800
200913
Šteflová Zdeòka
102139724/0600
06.06.2009
0,00
24.06.2009
2 100,00
2100 CZK
-2 100,00
0
03.07.2009
EP 09, OVK è. 5, provozní náklady spojené s konáním voleb do EP
OKP
služby potøebné pro konání voleb na dobu nezbytnì nutnou pro èinnost volebních komisí
vìcná správnost: J. Muroò
FAK
209101631
S00JP00G4WJ9
25521322
3048982/0800
11904092
LESKO-Velkoob.nápojù,s.r.
27-1912730297/0100
La Rencontre, 11.-14.6.09, Zlín, obèerstvení (vody, smetany,káva), kelímky, míchátka, sáèky, ubrousky
obèerstvení pøi akci La rencontre 11.-14.6./2009
OKP
vìcná správnost: R. Kratochvílová
10.06.2009
0,00
17.06.2009
3 950,00
3950 CZK
-3 950,00
0
14.07.2009
FAK
209101632
S00JP00G4WHJ
66604427
0909
3048982/0800
Petr Chlud
15.06.2009
1409891309/0800
0,00
La Rencontre de Zlín, hubední produkce 11. - 14.6.09
9.6.09, Vídeò, hubení produkce
zprostøedkování hud.produkce ze dne 9.6.2009, akce ZLÍN in WIEN, akce Ba•ova vila : La rencontre
vìcná správnost: R. Kratochvílová, R. Š
FAK
209101633
S00JP00G4WGO
46992308
9000664
3048982/0800
-
30.06.2009
15 000,00
15000 CZK
-15 000,00
0
29.06.2009
OKP
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
1113407661/0100
08.06.2009
0,00
11.07.2009
126 140,00
126140 CZK
-126 140,00
0
21.07.2009
EP 09, zapùjèení výpoèetní techniky pro volby do EP
OKP
vìcná správnost: Ing. Gavlas
výdaje v rozsahu nezbytném pro organizaènì technické zabezpeèení voleb
FAK
209101634
S00JP00G4WQA
11549921
29080
David Gruber - Technicky
09.06.2009
FAK
209101635
S00JP00G4WR5
28274245
009015
DRIVESTONE a.s.
01.07.2009
3048982/0800
225556157/0300
opravy vstupù domù ul.Husova - KMÈ - Malenovice
FAK
209101636
S00JP00G4WS0
-
28274245
FAK
209101637
S00JP00G4WTV
DRIVESTONE a.s.
01.07.2009
225556157/0300
za opravu vstupù domù ul.Tyršova KMÈ Malenovice
-
18157513
3048982/0800
10.07.2009
99 000,00
10710 CZK
-10710
99000 CZK
-99 000,00
0
16.07.2009
OD
009014
3048982/0800
0,00
23.06.2009
0,00
10.07.2009
99 000,00
99000 CZK
-99 000,00
0
16.07.2009
OD
2009014
Šopík Radoslav
01.06.2009
2568313084/2700
0,00
30.06.2009
28 890,00
28890 CZK
-28 890,00
0
25.11.2009
za zajištìní plošné inzerce v Magazínu Zlín è.6/2009, k úhradì 75 % dle smlouvy o zprostøedkování, - 21.667,50 Kè (doplatek 25% ve výši 7.222,50 Kè po obdržení plateb od inzerentù) OCR, V a VV
FAK
209101638
S00JP00G4WVL
25319256
3048982/0800
oprava vozu SPZ : 3Z5 6739
FAK
209101639
-
25319256
3048982/0800
FAK
209101640
S00JP00G4WXB
-
S00JP00G4X8L
0,00
2009147
KAROP, s.r.o.
0,00
47901519
62621033
3357902/0800
2900521
Pohøebnictví Zlín,spol.s
1114805661/0100
-
209101642
S00JP00G4X7Q
62621033
3357902/0800
209101643
S00JP00G4X6V
62621033
11.06.2009
0,00
209100
DYBS Plzeò s.r.o.
10.06.2009
4817520287/0100
0,00
209101
-
16468 CZK
-16 468,00
0
25.06.2009
26.06.2009
7 923,00
7923 CZK
-7 923,00
0
25.06.2009
13.07.2009
5 470,00
5470 CZK
-5 470,00
0
26.06.2009
DYBS Plzeò s.r.o.
10.06.2009
0,00
209102
-
DYBS Plzeò s.r.o.
12.07.2009
749 819,00
749819 CZK
-749 819,00
0
30.06.2009
OŠZM a TV
4817520287/0100
stavební práce dle smlouvy o dílo ( viz pøíloha ) - modernizace vybavení MŠ a Jeslí ve Zlínì
FAK
26.06.2009
16 468,00
OSV
stavební práce dle smlouvy o dílo (viz pøíloha) - modernizace vybavení MŠ a Jeslí ve Zlínì
FAK
05.06.2009
1406981309/0800
3048982/0800
209101641
05.06.2009
MP
za služby spojené s pohøbem zesnulého p. Jiøího Macíka
FAK
KAROP, s.r.o.
1406981309/0800
MP
S00JP00G4WUQ
oprava vozu SPZ: 2Z2 5090 Ford Fiesta
2009146
12.07.2009
762 254,50
762254.5 CZK
-762 254,50
0
29.06.2009
OŠZM a TV
10.06.2009
12.07.2009
1184978 CZK
0
3357902/0800
4817520287/0100
0,00
stavební práce dle smlouvy o dílo ( viz pøíloha ) - modernizace vybavení MŠ a Jeslí ve Zlínì
FAK
209101644
S00JP00G4X50
62621033
209103
3357902/0800
209101645
S00JP00G4XAB
62621033
DYBS Plzeò s.r.o.
10.06.2009
0,00
209097
3357902/0800
-
209101646
S00JP00G4X9G
DYBS Plzeò s.r.o.
10.06.2009
4817520287/0100
62621033
0,00
209098
3357902/0800
FAK
209101647
S00JP00G4X3A
62621033
0,00
209099
3357902/0800
209101648
S00JP00G4Y6O
46345191
DYBS Plzeò s.r.o.
-
FAK
13503171
S00JP00G4Y5T
S00JP00G4WC8
-
FAK
209101651
S00JP00G4XVE
262 812,00
262812 CZK
-262 812,00
0
29.06.2009
12.07.2009
407 039,50
407039.5 CZK
-407 039,50
0
30.06.2009
12.07.2009
427 329,00
427329 CZK
-427 329,00
0
29.06.2009
16.06.2009
0,00
27.06.2009
4 498,20
4498.2 CZK
-4 498,20
0
23.06.2009
Bonum CZ, s. r. o.
11.06.2009
0,00
25.06.2009
746,00
746 CZK
-746,00
0
30.06.2009
OŠZM a TV
71009507
-
12.07.2009
OŠZM a TV
STa DO s.r.o.
09392
310903195
3048982/0800
rozbor vody - Zboženský rybník
-
604821379/0800
FIMO - model.hmota,Støedisko volného èasu,Zl.
209202868
0
29.06.2009
OE
3048982/0800
FAK
10.06.2009
0,00
06509
145061 CZK
-145 061,00
OŠZM a TV
1455525/0300
pøestìhování archiválií radnice - Zarámí
209101649
-
4817520287/0100
3048982/0800
12.07.2009
145 061,00
OŠZM a TV
10.06.2009
4817520287/0100
stavební práce dle smlouvy o dílo ( viz pøíloha ) - modernizace vybavení MŠ a Jeslí ve Zlínì
FAK
-
DYBS Plzeò s.r.o.
stavební práce dle smlouvy o dílo ( viz pøíloha ) - modernizace vybavení MŠ a Jeslí ve Zlínì
30.06.2009
OŠZM a TV
herní prvky dle smlouvy o dílo ( viz pøíloha ) - 50% množstevní sleva - modernizace vybavení MŠ a jeslí ve Zlínì
FAK
-1 184 978,00
OŠZM a TV
4817520287/0100
stavební práce dle smlouvy o dílo ( viz pøíloha ) - modernizace vybavení MŠ a Jeslí ve Zlínì
FAK
-
1 184 978,00
Zdravotní ústav se sídlem
27-8945360247/0100
12.06.2009
0,00
26.06.2009
3 243,00
3243 CZK
-3 243,00
0
18.06.2009
O'ŽP a Z
42341213
200941
107-128661/0100
Martinec Pavel
01.07.2009
1406999349/0800
0,00
12.07.2009
1 988,00
1988 CZK
-1 988,00
0
10.07.2009
oprava 2 ks selských lavic z rekreaèní chaty èp.07 na Syrákovì - FKSP
FAK
209101652
S00JP00G4X1K
60747889
20090188
3048982/0800
PETAS Petøíksr.o.
1407566369/0800
0,00
stavební úpravy - opravy, doplnìní silnoproudých rozvodù, pøízemí budovy na ul.L.Váchy 602,Zl.
FAK
209101653
S00JP00G4XI7
46975772
2901056
3048982/0800
oprava a vyèištìní vzduchotechniky L.Váchy 602
FAK
209101654
S00JP00G4X2F
49437593
3048982/0800
209101655
S00JP00G4XJ2
46291181
-
KLMN spol. s r.o.
5004069008/2600
-
26.06.2009
295 477,00
295477 CZK
-295 477,00
0
26.06.2009
OVS
01.07.2009
0,00
16.07.2009
18445 CZK
18 445,00
-18 445,00
20.06.2009
1546915 CZK
0
13.07.2009
OVS
190026
Stavební izolace Zlín, s.
7125168001/2700
stavební práce v rámci akce Služebna MP v areálu ZOO Lešná
FAK
16.06.2009
200921
-
01.06.2009
0,00
1 546 915,00
-1 546 915,00
0
22.06.2009
ORIA
Opravil Karel
01.06.2009
12.06.2009
1300 CZK
-1300
FAK
209101656
S00JP00G4XP8
60715286
3048982/0800
-
FAK
26935287
S00JP00G4X0P
3048982/0800
209101658
S00JP00G4XUJ
10.06.2009
0,00
29.06.2009
26775 CZK
26 775,00
-26 775,00
05.07.2009
44447.69 CZK
44 447,69
-44 447,69
0
25.06.2009
OIS
2901049
00030970
3048982/0800
SAFE TREES, s.r.o.
190993284/0300
zpracování analýzy provozní bezpeènosti stromù mìsta Zlína
FAK
CROSS Zlín, s.r.o.
1464360287/0100
oprava páteøního kabelu metropolitní sítì
209101657
290427
-
05.06.2009
0,00
0
02.07.2009
OMZ
291620
Integra VD Zlín
12.06.2009
1411661/0100
0,00
30.06.2009
8 910,00
8910 CZK
-8 910,00
0
30.06.2009
Židle kanceláøská Calypso 3 ks - OŽ
FAK
209101659
S00JP00G4XB6
25511165
3048982/0800
oprava vozu SPZ : 2Z4 1030
FAK
209101660
-
S00JP00G4XST
332538
Samohýl Motor Zlín a.s.
1014505696/5500
16.06.2009
0,00
30.06.2009
8 502,50
8502.5 CZK
-8 502,50
0
30.06.2009
OKØ
71008110
3048982/0800
309022
Základní škola Zlín
1422344369/0800
01.09.2009
0,00
30.06.2009
5 000,00
5000 CZK
-5 000,00
0
15.09.2009
EP 09, OVK è. 58, 60; služby - volební místnosti pro volby do EP
OKP
služby potøebné pro konání voleb na dobu nezbytnì nutnou pro èinnost volebních komisí
vìcná správnost: J. Muroò
FAK
209101661
S00JP00G4XRY
48907987
3048982/0800
290201
EP 09, zapùjèení židlí a stolù, dovybavení místnosti pro volby do EP
vìcná správnost: J. Muroò
FAK
209101662
S00JP00G4XQ3
71008179
3048982/0800
NOVESTA SPORT, spol. s r.
1462864/0300
0,00
-
300080
209101663
S00JP00G4XLS
71007270
Základní škola Zlín
1422450399/0800
3048982/0800
390006
209101664
S00JP00G4XOD
71007792
3048982/0800
209101665
S00JP00G4WZ1
49161041
3048982/0800
43-1442890287/0100
3641 CZK
-3 641,00
0
13.07.2009
15.07.2009
6 600,00
6600 CZK
-6 600,00
0
15.07.2009
09.06.2009
0,00
09.07.2009
2 500,00
2500 CZK
-2 500,00
0
10.07.2009
OKP
Mateøská škola Zlín
1422448379/0800
2009000028
3 641,00
OKP
Mateøská škola Zlín
16.06.2009
0,00
EP 09, OVK è. 53, služby spojené s pøípravou vol.místnosti pro volby do EP
vìcná správnost: J. Muroò
služby potøebné pro konání voleb na dobu nezbytnì nutnou pro èinnost volebních komisí
FAK
-
1422324309/0800
290018
15.06.2009
0,00
EP 09, OVK è. 42, pøíprava prostor pro zøízení vol.místnosti pro volby do EP
služby potøebné pro konání voleb na dobu nezbytnì nutnou pro èinnost volebních komisí
vìcná správnost: J. Muroò
FAK
15.07.2009
OKP
EP 09, OVK è. 37 a 38, služby spojené s pøípravou vol.místností pøi volbách do EP
služby potøebné pro konání voleb na dobu nezbytnì nutnou pro èinnost volebních komisí
vìcná správnost: J. Muroò
FAK
02.06.2009
16.07.2009
2 500,00
2500 CZK
-2 500,00
0
16.07.2009
OKP
Kratina Roman
04.06.2009
0,00
03.07.2009
8 000,00
8000 CZK
-8 000,00
0
01.07.2009
oøez stromù - Kleèùvka a Želechovice
FAK
209101666
-
S00JP00G4WY6
OŽP a Z
44117477
200907
3048982/0800
kontrola a èištìní sýkorníku a sovníku
FAK
209101667
-
S00JP00G4YP1
ZO ÈSOP Ekocentrum Ètyølí
1919780203/5500
0,00
26249111
710002009
H.PEM, s.r.o.
303512003/0300
S00JP00G4YEK
46291181
200921
3048982/0800
12.06.2009
0,00
kanceláøská židle LYRA CLICK + podruèky ,jednací židle TOSCA èalounìná a plast
209101668
25.06.2009
36 055,00
36055 CZK
-36 055,00
0
23.06.2009
OŽP a Z
3048982/0800
FAK
08.06.2009
-
22.06.2009
9 996,00
9996 CZK
-9 996,00
0
25.06.2009
MP
Opravil Karel
3200316839/6800
01.06.2009
0,00
19.06.2009
1 300,00
1300 CZK
-1 300,00
0
23.06.2009
Školící a vzdìlávací èinnost dne 21. a 22.5.2009,Syrákov, oddìlení personální a vzdìlávání
FAK
209101669
S00JP00G4YO6
61722316
252009
3048982/0800
dodávka nábytku
-
FAK
S00JP00G4YNB
209101670
36316661
FAK
S00JP00G4YJV
PORTHOS s.r.o.
197695036/0300
25342410
S00JP00G4YI0
STAVOSVIT, a.s.
27-1914310237/0100
42341736
-
FAK
67022154
S00JP00G4YH5
FAK
209202558
S00JP00G6B7A
S00JP00G4XX4
S00JP00G4Z92
61859575
68084510
60711086
3048982/0800
vyèištìní hradítkové komory
FAK
209101677
01.07.2009
0,00
Martin Šerý
1410200309/0800
01.07.2009
0,00
2911020833
-
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s
27-4183950217/0100
-
90 535,40
-90 535,40
22.06.2009
1526366 CZK
0
25.06.2009
1 526 366,00
-1 526 366,00
0
22.06.2009
03.07.2009
3 050,00
3050 CZK
-3 050,00
0
10.07.2009
03.07.2009
2 179,00
2179 CZK
-2 179,00
0
10.07.2009
01.06.2009
0,00
14.06.2009
7 439,00
7439 CZK
-7 439,00
0
22.06.2009
OD
90020
Miluška Ptáèková
1409006349/0800
pøeèalounìní pohovky - Rehabilitaèní stacionáø,Žlebová 1590,Zl.
209101676
90535.4 CZK
OMZ
3048982/0800
FAK
01.06.2009
0,00
Oldøich Zelík
102009
vyúèt.vodného,stoèného,ev.è.odb. 171,nám.Míru 12,-veø,WC
209101675
26.06.2009
0
29.06.2009
OMZ
1879386083/0800
3048982/0800
FAK
96866 CZK
-96 866,00
OMZ
3048982/0800
-
-
112009
3048982/0800
pøibližování kùrovcové hmoty, - Velíková
tìžba døeva Velíková
12.06.2009
0,00
710022709
3048982/0800
209101673
30.06.2009
96 866,00
MP
stavební práce na akci " Regenerace panelového sídlištì.JS-Hony a Podlesí,Zl.
209101672
0,00
2901114
3048982/0800
-
FAK
16.06.2009
MP
nákup košilí
209101671
Dobeš Vladislav
4080006282/6800
-
01.06.2009
0,00
15.06.2009
2 600,00
2600 CZK
-2 600,00
0
24.06.2009
OŠZM a TV
19110053
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
10.06.2009
0,00
29.06.2009
7 021,00
7021 CZK
-7 021,00
0
25.06.2009
OŽP a Z
S00JP00G4ZLE
40620123
3048982/0800
09016
242948101/0100
Jiøí Zavázal - EKOVIA
17.06.2009
0,00
17.07.2009
79700.3 CZK
79 700,30
-79 700,30
0
15.07.2009
mìøení imisí
FAK
-
209101678
OŽP a Z
S00JP00G4XTO
12740675
3048982/0800
9022
Stoklásek Miloslav - Enem
133641661/0100
0,00
DDHM - teplomìry - 1ks loger s USB kabelem, 4 ks loger T-logg100 ...............
FAK
209101679
S00JP00G4ZAX
42341213
3048982/0800
2009/40
-
FAK
290165
209101680
S00JP00G4ZBS
48477192
3048982/0800
obèerstvení na cvièení VODA pro strážníky ROJ
FAK
209101681
S00JP00G4ZM9
-
Martinec Pavel
14 989,00
14989 CZK
-14 989,00
0
25.06.2009
12.07.2009
24 122,00
24122 CZK
-24 122,00
0
10.07.2009
OVS
-
49157841
01.07.2009
0,00
Karel Rabel
1408612339/0800
3048982/0800
22.06.2009
OVS
1406999349/0800
výroba a montáž nových posuvných dveøí n.Míru 12
12.06.2009
11.06.2009
0,00
30.06.2009
1 440,00
1440 CZK
-1 440,00
0
30.06.2009
MP
60003
Církevní základní škola Z
3717947/0300
01.07.2009
0,00
17.07.2009
5 000,00
5000 CZK
-5 000,00
0
23.07.2009
EP 09, OVK è. 39,40, služby za zøízení vol. místností do EP
OKP
služby potøebné pro konání voleb na dobu nezbytnì nutnou pro èinnost volebních komisí
vìcná správnost: J. Muroò
FAK
209101682
S00JP00G4ZN4
49970585
3048982/0800
1710905696
TON a.s.
402691/0100
18.06.2009
0,00
18.07.2009
13 500,00
13500 CZK
-13 500,00
0
15.07.2009
židle hladká 8 ks
OKP
vybavení ST, po rekonstrukci kanceláøí
FAK
209101683
S00JP00G4ZCN
62182684
3048982/0800
0109
Èeský zahrádkáøský svaz
1400387309/0800
15.06.2009
0,00
30.06.2009
10 000,00
10000 CZK
-10 000,00
0
29.06.2009
EP 09, OVK è. 62, pronájem místností pro volby do EP
OKP
služby potøebné pro konání voleb na dobu nezbytnì nutnou pro èinnost volebních komisí
vìcná správnost: J. Muroò
FAK
209101684
S00JP00G4ZDI
48477192
3048982/0800
209101685
S00JP00G4ZED
61413640
3048982/0800
La Rencontre, ubytování 11.-13.6.2009
technik obsluhující tlumoènické zaøízení
vìcná správnost: R. Kratochvílová
mezinárodní delegace - oblast kultury
FAK
209101686
S00JP00G4ZF8
-
-
08.06.2009
0,00
22.06.2009
1 559,00
1559 CZK
-1 559,00
0
24.06.2009
OKP
29016
Jan Hájek
4080004834/6800
01.07.2009
0,00
17.06.2009
800,00
800 CZK
-800,00
0
10.07.2009
OKP
13685392
3048982/0800
Karel Rabel
1408612339/0800
volby do EP - káva, smetana, cukr pro volby dne 7.6.2009
obèerstvení - pøedání výsledkù voleb,
objednáno telefonicky
vìcná správnost: M. Novosadová
FAK
290164
09161
206644661/0100
Josef Laimbek
11.06.2009
0,00
11.07.2009
13 542,00
13542 CZK
-13 542,00
0
07.07.2009
EP 09, práce spojené s tech.-organizaèním zaj.voleb do EP
zpìtný svoz vybavení volebních místností
vìcná správnost: J. Muroò
FAK
209101687
S00JP00G4ZG3
61721867
3048982/0800
-
OKP
9026
Miroslava Krumpolcová
111626743/0300
01.07.2009
0,00
doúètování k fa.è. 9017
OKP
CMZ - 3.4.09 - zajištìní kulturního vystoupení - Ceny mìsta Zlína za rok 2008
vìcná správnost: I. Steinerová
vystoupení vítìzù houslových kurzù Akade
-
22.06.2009
1 190,00
1190 CZK
-1 190,00
0
22.07.2009
OKP
FAK
209101688
S00JP00G4ZOZ
60996081
290101386
Hrdlièka Ivan
10.06.2009
24.06.2009
1558 CZK
-1558
FAK
209101689
S00JP00G503C
13685392
09158
Josef Laimbek
15.06.2009
15.07.2009
15565 CZK
0
3048982/0800
206644661/0100
0,00
15 565,00
-15 565,00
13.07.2009
Stìhování nábytku vè. jeho naložení (Zlín - Kolektivní dùm), složení (Zlín, Lipová 1634),
montáže a odvozu odpadu - azylanti rodina Bawitlung
FAK
209101690
S00JP00G502H
65359534
3048982/0800
pøeprava posluchaèù Akademie III.vìku
FAK
209101691
S00JP00G501M
-
S00JP00G500R
26903083
FAK
209101693
-
-
209101694
1013259
ELPO systém s.r.o.
26903083
1013262
ELPO systém s.r.o.
1411531329/0800
70269653
-
4499 CZK
-4 499,00
0
29.06.2009
01.07.2009
20 983,00
20983 CZK
-20 983,00
0
01.07.2009
19.06.2009
0,00
03.07.2009
4 986,00
4986 CZK
-4 986,00
0
07.07.2009
S00JP00G50KZ
090013
Andrýsek Jan
188410457/0300
S00JP00G50HE
01.07.2009
0,00
16.07.2009
2 000,00
2000 CZK
-2 000,00
0
16.07.2009
OMZ
00838926
3048982/0800
209101695
17.06.2009
0,00
20074
ZUŠ Zlín
18.06.2009
6132661/0100
0,00
EP 09, OVK è. 22, 25; služby za poskytnutí prostor, volební místnosti pro volby do EP
vìcná správnost: J. Muroò
služby potøebné pro konání voleb na dobu nezbytnì nutnou pro èinnost volebních komisí
FAK
4 499,00
OVS
3048982/0800
FAK
30.06.2009
OKØ
S00JP00G4ZZG
seèení trávy u alejových výsadeb
0,00
1411531329/0800
3048982/0800
elektro opravy na HZ Louky
10.06.2009
OSV
elektroinstalaèní opravy a revize CO úkryty
209101692
Mikeska Jan
152002582/0300
3048982/0800
FAK
9058
48472042
3048982/0800
20090021
-
02.07.2009
5 950,00
5950 CZK
-5 950,00
0
30.06.2009
OKP
IZAP-sdružení pro integra
1400088309/0800
08.06.2009
0,00
17.07.2009
4 500,00
4500 CZK
-4 500,00
0
17.07.2009
EP 09, OVK è 8, služby spojené se zajištìním voleb do EP
- OKP
služby potøebné pro konání voleb na dobu nezbytnì nutnou pro èinnost volebních komisí
vìcná správnost: J. Muroò
FAK
209101696
S00JP00G50GJ
26932962
3048982/0800
Hotline 2009,servisní podpora systému ACS-line
290100558
1484857389/0800
-
MP
ESTELAR s.r.o.
01.06.2009
0,00
25.06.2009
2 357,00
2357 CZK
-2 357,00
0
29.06.2009
FAK
209101697
S00JP00G50FO
48472042
3048982/0800
20090022
IZAP-sdružení pro integra
1400088309/0800
17.06.2009
0,00
01.07.2009
1 050,00
1050 CZK
-1 050,00
0
01.07.2009
Pøedplatné ètvrtletníku Sluneènice, è. 2-4/2009 po 10 ks/1 èíslo pro OSV (odbor) a 9 ZKS
FAK
209101698
S00JP00G50I9
13692747
3048982/0800
papírenské zboží
-
FAK
S00JP00G50UL
209101699
29200478
217140661/0100
25307177
S00JP00G50TQ
25307177
S00JP00G50SV
FAK
209101702
25307177
-
091226
S00JP00G50R0
25307177
S00JP00G4ZKJ
45787948
S00JP00G4ZJO
3048982/0800
209101705
S00JP00G4ZIT
25307177
S00JP00G4ZHY
091225
FAK
209101707
-
25307177
209101708
25307177
-
30.06.2009
15 143,00
15143 CZK
-15 143,00
0
25.06.2009
30.06.2009
2 606,00
2606 CZK
-2 606,00
0
25.06.2009
30.06.2009
6 315,00
6315 CZK
-6 315,00
0
29.06.2009
30.06.2009
1 658,00
1658 CZK
-1 658,00
0
25.06.2009
OVS
29405921
PERI spol. s r.o.
14.06.2009
0,00
-
091228
07.07.2009
4 109,00
4109 CZK
-4 109,00
0
02.07.2009
OK
PROFIRE s.r.o.
01.06.2009
0,00
07.07.2009
4 938,00
4938 CZK
-4 938,00
0
01.07.2009
091229
PROFIRE s.r.o.
01.06.2009
0,00
30.06.2009
1 790,00
1790 CZK
-1 790,00
0
29.06.2009
OKØ
091230
PROFIRE s.r.o.
01.06.2009
0,00
30.06.2009
629,00
629 CZK
-629,00
0
29.06.2009
091231
PROFIRE s.r.o.
19-7011580217/0100
01.06.2009
0,00
30.06.2009
282,00
282 CZK
-282,00
0
29.06.2009
OKØ
S00JP00G50X6
25307177
3048982/0800
kontrola HP - zbrojnice Velíková
01.06.2009
0,00
19-7011580217/0100
3048982/0800
FAK
30.06.2009
OKØ
S00JP00G5140
kontrola HP - zbrojnice Lhotka
PROFIRE s.r.o.
19-7011580217/0100
-
3048982/0800
kontrola HP,zbrojnice Salaš
-37 419,60
OKØ
3048982/0800
209101706
01.06.2009
0,00
19-7011580217/0100
-
kontrola a oprava HP - zbrojnice Lùžkovice
FAK
PROFIRE s.r.o.
300582823/0300
25307177
kontrola a oprava HP,Zbrojnice Prštné
FAK
01.06.2009
0,00
19-7011580217/0100
3048982/0800
209101704
37 419,60
0
OVS
nájemné lešení zastøešení podia na nám. Míru v období 16. 5. - 14. 6. 2009
FAK
37419.6 CZK
OVS
kontrola a oprava hasících pøístrojù - nám.Míru 464,Zl. 209101703
PROFIRE s.r.o.
19-7011580217/0100
3048982/0800
FAK
02.07.2009
OVS
091227
-
3048982/0800
kontrola HP ,nám.Míru12,Zl.
-
01.06.2009
0,00
19-7011580217/0100
kontrola, revize hasících pøístrojù - Zarámí 4421,ZL.
209101701
PROFIRE s.r.o.
19-7011580217/0100
3048982/0800
FAK
0,00
091224
kontrola, opravy, revize hasících pøístojù a hydrantù - L.Váchy 602,Zl.
209101700
09.06.2009
OVS
3048982/0800
FAK
WASTEX spol.s.r.o.
-
OKØ
091232
19-7011580217/0100
PROFIRE s.r.o.
01.06.2009
0,00
30.06.2009
231,00
231 CZK
-231,00
0
29.06.2009
FAK
209101709
S00JP00G51A6
25307177
3048982/0800
kontrola HP - zbrojnice Louky
FAK
209101710
-
19-7011580217/0100
S00JP00G5135
25307177
3048982/0800
209101711
209101712
S00JP00G512A
25307177
-
S00JP00G511F
25307177
-
209101714
25307177
-
209101715
25307177
091235
-
S00JP00G50Y1
25307177
FAK
46345191
S00JP00G518G
091236
S00JP00G519B
71007792
3048982/0800
FAK
209101718
439,00
439 CZK
-439,00
0
29.06.2009
30.06.2009
334,00
334 CZK
-334,00
0
29.06.2009
01.06.2009
0,00
30.06.2009
387,00
387 CZK
-387,00
0
29.06.2009
PROFIRE s.r.o.
01.06.2009
0,00
30.06.2009
282,00
282 CZK
-282,00
0
29.06.2009
091238
PROFIRE s.r.o.
01.06.2009
0,00
30.06.2009
950,00
950 CZK
-950,00
0
29.06.2009
091239
PROFIRE s.r.o.
01.06.2009
0,00
30.06.2009
1 658,00
1658 CZK
-1 658,00
0
29.06.2009
OKØ
3048982/0800
-
PROFIRE s.r.o.
091237
06809
STa DO s.r.o.
1455525/0300
úprava terénu a oprava dlažby u objektu Reh.stacionáø,Žlebová 1590,Zl.
nájemné za I.pololetí 2009
01.06.2009
0,00
19-7011580217/0100
-
209101717
30.06.2009
OKØ
3048982/0800
FAK
PROFIRE s.r.o.
19-7011580217/0100
kontrola a oprva HP - zbrojnice Kleèùvka
209101716
29.06.2009
OKØ
S00JP00G50ZW
kontrola a oprava HP - zbrojnice Štípa
01.06.2009
0,00
19-7011580217/0100
3048982/0800
FAK
-231,00
0
OKØ
S00JP00G510K
kontrola HP - zbrojnice Jaroslavice
PROFIRE s.r.o.
19-7011580217/0100
3048982/0800
FAK
231,00
231 CZK
OKØ
kontrola HP - zbrojnice Malenovcie
209101713
091234
19-7011580217/0100
3048982/0800
FAK
30.06.2009
OKØ
3048982/0800
FAK
01.06.2009
0,00
19-7011580217/0100
-
kontrola HP - zbrojnice Kostelec
PROFIRE s.r.o.
OKØ
kontrola HP - zbrojnice Mladcová
FAK
091233
17.06.2009 17.06.2009 27.06.2009
0,00
-
290019
42 527,90
42527.9 CZK
-42 527,90
0
03.07.2009
OŠZM a TV
Mateøská škola Zlín
1422448379/0800
16.06.2009
0,00
30.06.2009
7 500,00
7500 CZK
-7 500,00
0
30.06.2009
OŠZM a TV
S00JP00G517L
62867237
3048982/0800
290100102
CaC Systems Radek Majzlík
104561355/0300
16.06.2009
0,00
16.07.2009
6 367,00
6367 CZK
-6 367,00
0
15.07.2009
Pravidelný servis docházkového systému dle smlouvy - OIS
(Nejedná se o opravu, ale o pravidelnou kontrolu)
Reinstalace docházkového software URS, ovladaèù, databáze na nový HDD - OIS
FAK
209101719
S00JP00G516Q
15531538
3048982/0800
opravy informaèního systému n.Míru 12, 464
-
190144
4080006135/6800
OVS
ANTA Zlín spol. s r.o.
01.07.2009
0,00
19.07.2009
8 500,00
8500 CZK
-8 500,00
0
13.07.2009
FAK
209101720
S00JP00G515V
47901519
2900542
3048982/0800
1114805661/0100
za služby spojené s pohøbem zesnulého p.Vojtìxha Polácha
FAK
209101721
S00JP00G51CW
25580922
FAK
209101722
-
S00JP00G51B1
0,00
LARGO CZ, s.r.o.
19-5004290247/0100
-
61716391
S00JP00G51EM
022009
Zvláštní škola
49976311
FAK
209101724
-
9028
0,00
FAK
209101725
49161041
S00JP00G51H7
64948242
Kratina Roman
01.07.2009
0,00
9004146
S00JP00G51GC
UniCredit Bank Czech Repu
443004/2700
-
S00JP00G51FH
vyhotovení znaleckého posudku............
209101727
26.06.2009
18.07.2009
15 900,00
15900 CZK
-15 900,00
0
15.07.2009
28.06.2009
2 100,00
2100 CZK
-2 100,00
0
26.06.2009
16.07.2009
8 134,00
8134 CZK
-8 134,00
0
16.07.2009
16.07.2009
6 380,00
6380 CZK
-6 380,00
0
16.07.2009
OMZ
-
17.06.2009
0,00
01.07.2009
93,00
93 CZK
-93,00
0
29.06.2009
MP
10082009
3048982/0800
FAK
01.07.2009
0,00
43-1442890287/0100
celková èástka disážia ve výši 3% - mìsíc 05/2009
209101726
-6 175,00
0
OKP
DIPS ZLÍN, spol. s r.o.
2009000059
3048982/0800
FAK
6 175,00
6175 CZK
OMZ
S00JP00G51DR
-
-
1400620369/0800
3048982/0800
seèení a likvidace trávy
08.06.2009
86-2053360287/0100
3048982/0800
stavební práce na opravì høištì Letná,Zlín
18.06.2009
0,00
EP 09, OVK è. 19, služby spojené s pøípravou a konáním voleb (úklidové práce, energie )
služby potøebné pro konání voleb na dobu nezbytnì nutnou pro èinnost volebních komisí
vìcná správnost: J. Muroò
209101723
20.07.2009
OKP
3048982/0800
FAK
18.06.2009
OSV
2090425
3048982/0800
KMÈ Kleèùvka, motorová sekaèka Husqvarna
dle schválených priorit
na údržbu veøejných ploch
Pohøebnictví Zlín,spol.s
Ing.Zdenìk Mráèek,CSc.
178727960/0300
20.06.2009
0,00
15.07.2009
7 000,00
7000 CZK
-7 000,00
0
13.07.2009
OŽP a Z
25318187
3048982/0800
903890
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
17.06.2009
0,00
27.06.2009
6 495,00
6495 CZK
-6 495,00
0
25.06.2009
Nákup schválených KP pro OOS.
FAK
209101728
S00JP00G51JX
27770338
3048982/0800
2009054
Kariérový a personální se
35-7130000297/0100
01.06.2009
0,00
23.06.2009
12 094,00
12094 CZK
-12 094,00
0
25.06.2009
tvorba ,organizace a vedení vzdìlávacího programu na téma " Stres a pracovní výkonnost " , výjezdní porada vedoucích odborù, sam. oddìlení 21.5.2009
FAK
209101729
S00JP00G51RT
61404217
3048982/0800
2009076
379065473/0300
La Rencontre, 12.6.09, Zlín; setkání úèastníkù
raut v Ba•ovì vile Zlín dne 12.6.2009 na setkání úèastníkù La Rencontré
vìcná správnost: I. Steinerová
FAK
209101730
S00JP00G51UE
44005172
3048982/0800
Jaroslav CHUDOBA
290010
359405661/0100
12.06.2009
0,00
-
13.07.2009
19 780,00
19780 CZK
-19 780,00
0
10.07.2009
OKP
STIMOS, spol. s r.o.
18.06.2009
0,00
28.06.2009
54 264,00
54264 CZK
-54 264,00
0
25.06.2009
oprava soc. zaøízení 16.ZŠ Zlín - oprava omítek a obkladù - ORIA
FAK
209101731
S00JP00G51V9
40944255
3357902/0800
290004
Ing. Pavel Zimèík
1042794093/0800
0,00
stavební dozor - realizace stavby k projektu " Modernizace vybavení mateøských škol a jeslí ve Zlínì " FAK
209101732
S00JP00G51W4
12217581
3048982/0800
odtah vrakù ze dne 3.6. a 10.6.2009,
FAK
209101733
15528278
S00JP00G51YU
FAK
-
26941741
209101735
S00JP00G520D
209101736
60747889
S00JP00G5218
-
209101737
61722995
S00JP00G5223
209101738
S00JP00G523Y
FAK
S00JP00G524T
209101739
70269653
-
209101741
12810479
16.06.2009
0,00
20090191
PETAS Petøíksr.o.
02.07.2009
97960.8 CZK
97 960,80
-97 960,80
0
01.07.2009
16.07.2009
23 580,00
23580 CZK
-23 580,00
0
29.06.2009
17.06.2009
0,00
27.06.2009
9 485,00
9485 CZK
-9 485,00
0
29.06.2009
OVS
162009
Tomáš Pavlíèek
01.07.2009
0,00
2009000060
Kratina Roman
01.07.2009
0,00
090014
Andrýsek Jan
01.07.2009
188410457/0300
0,00
085042
Bruno Nebelung GmbH
4200044583/6800
17.06.2009
0,00
S00JP00G526J
60374781
0901010
Petr Bohm
01.07.2009
211730724/0600
0,00
10.07.2009
4 978,00
4978 CZK
-4 978,00
0
08.07.2009
19.07.2009
56 719,00
56719 CZK
-56 719,00
0
16.07.2009
18.07.2009
1 395,00
1395 CZK
-1 395,00
0
16.07.2009
17.07.2009
3 290,00
3290 CZK
-3 290,00
0
15.07.2009
19.07.2009
248 393,60
248393.6 CZK
-248 393,60
0
21.07.2009
OMZ
S00JP00G5NWU
27718158
908100055
MCI SERVIS s.r.o.
35-7989620237/0100
S00JP00G5NPT
65359534
3048982/0800
9056
152002582/0300
01.06.2009
0,00
výkon zadavatelských èinností - Zlepšení tepelnì tech. vlastností budov ZŠ Zlín, Nová cesta 268 209101742
0
03.07.2009
OMZ
3048982/0800
FAK
7318 CZK
-7 318,00
OMZ
3048982/0800
FAK
Marek Mikel s.r.o.
43-1442890287/0100
3048982/0800
-
7 318,00
OŽP a Z
3048982/0800
-
seèení ploch
17.06.2009
0,00
379464183/0300
49161041
-
provedení zálivky
209101740
Ekoservis, s.r.o.
1407566369/0800
3048982/0800
FAK
29.06.2009
OVS
seèení a likvidace travní hmoty
semena trvalek
30.06.2009
OK
390100716
-
3048982/0800
malby v obøadní síni
FAK
-23 800,00
0
OKØ
3048982/0800
FAK
15.06.2009
0,00
211683075/0300
oprava osvìtlení - budova MMZ,nám.Míru 12,Zl.
FAK
2009042
-
3048982/0800
nùžkové stany
Richard Pokorný-AUTODÍLY
1059543661/0100
oprava vnìjší prosklené stìny fasády Domu umìní Zlín
209101734
23 800,00
23800 CZK
OD
3048982/0800
FAK
442009
19.07.2009
OŠZM a TV
6642661/0100
-
S00JP00G51XZ
19.06.2009
Mikeska Jan
24.06.2009
11 900,00
11900 CZK
-11 900,00
0
25.06.2009
ORIA
04.06.2009
0,00
30.06.2009
8 000,00
8000 CZK
-8 000,00
0
29.06.2009
pøeprava èlenù klubu seniorù Podhoøí
FAK
209101743
-
S00JP00G51SO
OSV
25322478
3048982/0800
Nákup modemu - KMÈ Lùžkovice FAK
209101744
2912945
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
09.06.2009
0,00
29.06.2009
821,00
821 CZK
-821,00
0
01.07.2009
OIS
S00JP00G5PS0
64322637
107-128661/0100
290601
Srnka Lubomír
1401473399/0800
19.06.2009
0,00
30.06.2009
7 780,00
7780 CZK
-7 780,00
0
29.06.2009
seèení trávy na pozemku kolem rekreaèních chat na Syrákovì - FKSP
FAK
209101745
S00JP00G5NF7
60710098
3048982/0800
296000045
oprava prùmyslového vysavaèe Nilco (178585) - L.Váchy 602
FAK
209101746
S00JP00G5NEC
60710098
3048982/0800
209101747
S00JP00G5NDH
60710098
3048982/0800
209101748
S00JP00G5NCM
DOMOSA Zlín, s.r.o.
3048982/0800
22.06.2009
0,00
2 443,00
2443 CZK
-2 443,00
0
29.06.2009
06.07.2009
29 244,00
29244 CZK
-29 244,00
0
02.07.2009
OVS
297100573
DOMOSA Zlín, s.r.o.
86-2037490217/0100
26312115
02.07.2009
OVS
297100580
-
èistící a hygienické prostøedky, MMZ ul.L.Váchy 602
FAK
-
12.06.2009
0,00
86-2037490217/0100
èistící a hygienické prostøedky,Zarámí 4421,Zl.
FAK
DOMOSA Zlín, s.r.o.
86-2037490217/0100
-
18.06.2009
0,00
02.07.2009
19 620,00
19620 CZK
-19 620,00
0
29.06.2009
OVS
102009
Vrátnice Vizovice s.r.o.
2102230527/2700
08.06.2009
0,00
08.07.2009
10 000,00
10000 CZK
-10 000,00
0
07.07.2009
EP 09, OVK è. 15, pronájem nebytových prostor - volby do EP restaurace Vršava,Zl.
OKP
vìcná správnost: T. Lang
pronájem nebytových prostor potøebných pro konání voleb na dobu nezbytnì nutnou pro èinnost volebních komisí
FAK
209101749
S00JP00G5NBR
00226319
3048982/0800
252009
SZŠ a VOŠZ
14634661/0100
23.06.2009
0,00
07.07.2009
6 900,00
6900 CZK
-6 900,00
0
01.07.2009
EP 09, OVK è. 27, 28, pronájem jídelny a tìlocvièny DM za úèelem voleb do EP
OKP
pronájem nebytových prostor potøebných pro konání voleb na dobu nezbytnì nutnou pro èinnost volebních komisí
vìcná správnost: J. Muroò
FAK
209101750
S00JP00G5NAW
25336410
3048982/0800
12009
Základní umìlecká škola
379781453/0300
18.06.2009
0,00
15.07.2009
2 400,00
2400 CZK
-2 400,00
0
13.07.2009
EP 09, OVK è. 50, služby spojené s pøípravou místností k volbám do EP
OKP
vìcná správnost: J. Muroò
služby potøebné pro konání voleb na dobu nezbytnì nutnou pro èinnost volebních komisí
FAK
209101751
S00JP00G5N91
44117477
3048982/0800
poseèení lokality - záchytný pøíkop Štípa-letištì"
FAK
209101752
S00JP00G5N86
FAK
209101753
-
S00JP00G5N3V
ZO ÈSOP Ekocentrum Ètyølí
1919780203/5500
-
71009507
3048982/0800
rozbor odpadních vod a ryb
200919
01.07.2009
0,00
13.07.2009
2 075,00
2075 CZK
-2 075,00
0
10.07.2009
OŽP a Z
310903436
Zdravotní ústav se sídlem
27-8945360247/0100
01.07.2009
0,00
06.07.2009
4 927,00
4927 CZK
-4 927,00
0
08.07.2009
OŽP a Z
48907227
9260027
ZOD Delta Štípa
01.07.2009
06.07.2009
29155 CZK
0
3048982/0800
oprava 3 sjezdù na kom.Kostelec
FAK
209101754
14415661/0100
-
S00JP00G5N20
60711086
19130103
S00JP00G5MZM
Technické služby Zlín,s.r
3049002/0800
doplnìní 3 ks VO v lokalitì ul.Pøíèka I.-IV.,Zlín-Prštné
209101755
29 155,00
-29 155,00
10.07.2009
OD
3048982/0800
FAK
0,00
-
25354671
0,00
22.07.2009
65632.4 CZK
65 632,40
-65 632,40
0
05.08.2009
OD
613901311
3048982/0800
01.07.2009
A
ANAG spol.s.r.o.
18.06.2009
27-4236970247/0100
0,00
02.07.2009
8 259,00
8259 CZK
-8 259,00
0
01.07.2009
knihy - Rozpoètová skladba v roce 2009
FAK
209101756
S00JP00G52PW
26907241
09500420
3048982/0800
CENTROPROJEKT a.s.
01.07.2009 24.06.2009 08.07.2009
20604661/0100
0,00
583 100,00
583100 CZK
-583 100,00
0
21.12.2009
Koupalištì Jižní Svahy Zlín - dokumentace pro územní øízení - ORIA
FAK
209101757
S00JP00G52O1
68121385
52009
3048982/0800
Šubík Radoslav
164787145/0600
výkon technického dozoru investora v rámci akce " Demolice - tø.T.Bati 816 "
FAK
209101758
S00JP00G52N6
01.07.2009
26238616
90076
3048982/0800
0,00
-
25.07.2009
24 800,00
24800 CZK
-24 800,00
0
22.07.2009
ORIA
RIS-MONT s.r.o.
10.06.2009
169319500/0300
0,00
09.07.2009
38939.2 CZK
38 939,20
-38 939,20
0
07.07.2009
oprava kanalizaèních šachet: Kostelec u domu è.p. 362, Malenovice - ul. Havlíèkova, Jižní Svahy - ul. Støedová - ORIA
FAK
209101759
S00JP00G52MB
26726548
33220899
3048982/0800
Fast ÈR, a.s.
23.06.2009
89309011/0100
0,00
07.07.2009
3 107,00
3107 CZK
-3 107,00
0
02.07.2009
Nákup kanceláøského vybavení pro OSV:
- 2 ks rychlovarná konvice (kanc. è. 226 a 232)
- 3 ks ventilátor stojanový (kanc. è. 229A, 226 a 232)
- 1 ks ventilátor stolní (kanc. è. 231)
FAK
209101760
S00JP00G5306
60711086
19110061
3048982/0800
Demolice rod.domku èp.816 na Tø.T.Bati,Zl.
FAK
209101761
S00JP00G534M
S00JP00G533R
60747889
20090171
60747889
3048982/0800
209202880
S00JP00G4XMN
25565656
3048982/0800
La Rencontre, veèeøe v Zámecké restauraci ze dne 11.6.2009
mezinárodní projekt, Zlín setkání zástupcù v kultuøe
vìcná správnost: Steinerová
PETAS Petøíksr.o.
01.07.2009
1407566369/0800
-
929 567,00
929567 CZK
-929 567,00
0
21.07.2009
0,00
PETAS Petøíksr.o.
24.06.2009
1407566369/0800
-
1 794,00
1794 CZK
-1 794,00
0
08.07.2009
0,00
01.07.2009
16 981,00
16981 CZK
-16 981,00
0
01.07.2009
OVS
2421615
MADELORD, s.r.o.
3049002/0800
-
01.07.2009
OVS
20090172
oprava odpadu,výmìna ventilu/WC ženy/ na radnici MMZ
FAK
0,00
23.07.2009
ORIA
3048982/0800
209101762
01.07.2009
19-8033040267/0100
-
výmìna baterie - kuchyòka budova MMZ ,nám.Míru 464,Zl.
FAK
Technické služby Zlín,s.r
OKP
01.07.2009
A
0,00
25.06.2009
30 218,00
30218 CZK
-30 218,00
0
17.07.2009
FAK
209101764
S00JP00G532W
47114983
3048982/0800
209101765
S00JP00G5311
-
3048982/0800
FAK
209101766
S00JP00G52ZI
0,00
5133686827
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
133790245/0300
-
10.06.2009
07.07.2009
607,70
607.7 CZK
-607,70
0
02.07.2009
OIS
47114983
QCA - pro ovìøení el.podpisu zamìstnance
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
133790245/0300
VCA - komerèní certifikáty pro zamìstnance
FAK
5133686119
10.06.2009
0,00
07.07.2009
1 140,00
1140 CZK
-1 140,00
0
02.07.2009
OIS
26270986
3048982/0800
290313
STEZA Zlín, spol. s r.o.
27-1926340257/0100
01.07.2009
0,00
08.07.2009
1 575,00
1575 CZK
-1 575,00
0
23.07.2009
cvièný bazén - X. roèník Delfínkové olympiády Mateøských škol - OŠZM a TV
FAK
209101767
S00JP00G52YN
48634026
3048982/0800
20090227
Helvich - vydavatelství
73415004/2700
11.06.2009 11.06.2009 11.07.2009
0,00
3 958,00
3958 CZK
-3 958,00
0
03.07.2009
výroba pohledù 2 druhy po 1600 ks, 800 ks pro prodej v MITS, 2400 ks k repre úèelùm OCR, V a VV
FAK
209101768
S00JP00G539X
71007369
3048982/0800
390007
Mateøská škola Zlín
1422508319/0800
01.07.2009
0,00
01.07.2009
2 500,00
2500 CZK
-2 500,00
0
23.07.2009
EP 09, OVK è. 31 za služby spojené s volbami do EP
OKP
úklidové práce
služby potøebné pro konání voleb na dobu nezbytnì nutnou pro èinnost volebních komisí
vìcná správnost: J. Muroò
FAK
209101769
S00JP00G5382
25321226
3048982/0800
900142
209101770
S00JP00G5377
28316321
3048982/0800
-
209101771
S00JP00G536C
0,00
20090038
Locomotion, spol. s r. o.
43-3853770297/0100
46307745
3048982/0800
-
908042
209300241
S00JP00G5U2N
00216208
Základní škola Zlín,Okruž
2009040632
209202865
S00JP00G4W9N
48117820
AFICIO 1018D RICOH , toner 1220D èerný
Univerzita Karlova v Praz
FAK
209202866
S00JP00G4WAI
1092010256
48117820
01.06.2009
0,00
-
13.07.2009
03.07.2009
66 498,00
66498 CZK
-66 498,00
0
01.07.2009
23.07.2009
2 500,00
2500 CZK
-2 500,00
0
23.07.2009
10.06.2009
330,00
330 CZK
-330,00
0
30.06.2009
OŠZM a TV
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13149111/0100
-
-6 426,00
0
OKP
35-85236011/0100
3048982/0800
08.06.2009
0,00
-
pøedplatné èasopisu " Speciální pedagogika " roèník 2009, è. 1-4,Reh.stac.,Žlebová 1590,Zl.
FAK
6 426,00
6426 CZK
OKP
1422543309/0800
3048982/0800
12.06.2009
0,00
EP 09. OVK è. 33., 34, 35, služby spojené s pøípravou vol.místností pro volby do EP
vìcná správnost: J. Muroò
FAK
15.07.2009
OKP
La Rencontre, tlumoènická technika + tlumoèení, 12. - 13. 6. 09, Zlín
vìcná správnost: R. Kratochvílová
mezinárodní projekt, setkání pøedstavitelù kultury
FAK
08.06.2009
19-8034740257/0100
EP 09, OVK è. 32 pronájem schùzovací místnosti pro volby do EP
vìcná správnost: J. Muroò
FAK
Teplo Zlín, a.s.
01.07.2009
0,00
15.06.2009
3 551,00
3551 CZK
-3 551,00
0
16.07.2009
OMZ
1092010257
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
01.07.2009
15.07.2009
2023.5 CZK
0
3048982/0800
AFICIO 161SPF , toner 1270D èerný
FAK
209101775
-
S00JP00G53F3
13149111/0100
FAK
-
209101776
60710098
297100592
DOMOSA Zlín, s.r.o.
86-2037490217/0100
S00JP00G53GY
13686135
3048982/0800
209101777
S00JP00G53IO
209101778
63474026
S00JP00G53HT
-
FAK
209101779
-
31
Eichler Petr
FAK
18754244
S00JP00G53L9
60715286
S00JP00G53KE
S00JP00G53JJ
ubytování p.Juøièky M. od 11.5.-22.5.2009
209101782
Leopold Janský
60715286
290445
S00JP00G53T5
290444
S00JP00G53SA
01.08.2009
0,00
CROSS Zlín, s.r.o.
0
08.07.2009
1 500,00
1500 CZK
-1 500,00
0
03.07.2009
08.07.2009
182,00
182 CZK
-182,00
0
10.07.2009
8 086,00
8086 CZK
-8 086,00
0
16.07.2009
25.07.2009
96 000,00
96000 CZK
-96 000,00
0
13.08.2009
01.07.2009
0,00
25.07.2009
90 999,00
90999 CZK
-90 999,00
0
30.07.2009
OD
20090161
Píšová Martina
195788300/0300
01.06.2009
0,00
11.07.2009
5 090,00
5090 CZK
-5 090,00
0
08.07.2009
OD
67023991
040
72437774
3048982/0800
Scott Evan Andrews
230049045/0300
La Rencontre, tlumoèení pøi setkání èeských a evropských vol.zást. do EP ve Zlínì
vìcná správnost: R. Kratochvílová
mezinárodní setkání - osobnosti kultury
11.6.09 - Zámecká restaurace, 13.6.09 - prohlídka mìsta
209101783
6999 CZK
-6 999,00
- OD
-
73667803
-
CROSS Zlín, s.r.o.
1464360287/0100
3048982/0800
FAK
06.07.2009
01.07.2009 15.06.2009 22.07.2009
0,00
1464360287/0100
3048982/0800
FAK
01.07.2009
0,00
1406980349/0800
provaøení páteøního optického kabelu na ulici Dlouhá
209101781
6 999,00
OVS
PNEU PLUS s.r.o.
2009236
páteøního optického kabelu v úseku Dlouhá/tø.T.Bati
209101780
09.07.2009
OMZ
3048982/0800
FAK
9070540
23.06.2009
0,00
-
1646710217/0100
3048982/0800
výmìna
16.07.2009
OMZ
3048982/0800
náhradní díly
01.07.2009
0,00
1410394369/0800
3048982/0800
oprava pneu u vozu SPZ: 1Z2 0371
FAK
-2 023,50
OVS
oprava støešního svodu vèetnì vyèištìní na budovì Radnice MMZ m.Míru 12,Zl.
FAK
2 023,50
OMZ
3048982/0800
èistící prostøedky
0,00
920012
01.07.2009
0,00
-
30.06.2009
3 900,00
3900 CZK
-3 900,00
0
10.07.2009
OKP
Slezáèek Petr
86-2197770277/0100
01.06.2009
0,00
30.06.2009
1 885,00
1885 CZK
-1 885,00
0
17.07.2009
KMÈ Kudlov, doprava materiálù Zlín - Kudlov, ..
Den plný her
projekt KMÈ
vìcná správnost: Neherová, tajemnice komise, pan Bøezina - pøedseda komise
pøevoz materiálù Zlín - Kudlov a zpìt
OKP
FAK
209101784
S00JP00G53RF
60700203
3048982/0800
2009100184
6871400277/0100
BOOKS s.r.o.
09.06.2009
0,00
09.07.2009
22 408,00
22408 CZK
-22 408,00
0
07.07.2009
9.6.09, Zlín in Wien, pronájem tlumoènické techniky
vìcná správnost: R. Štìpánová
FAK
209101785
S00JP00G53QK
72437901
3048982/0800
-
OKP
209181
La Rencontre, doprava autobusem dne 13.6.2009, Zlín - Kromìøíž
vìcná správnost: R. Kratochvílová,
doprovodný program
mezinárodní setkání - oblast kultury
FAK
209101786
S00JP00G53PP
48477192
3048982/0800
obìdy pro jednání Zastupitelstva mìsta Zlína
vìcná správnost: M. Novosadová
dne 25.6.09
FAK
209101787
S00JP00G53NZ
FAK
209101788
-
S00JP00G53M4
-
-
44117493
S00JP00G53OU
46307478
71008144
3048982/0800
290167
Karel Rabel
209101790
S00JP00G53E8
63490218
3048982/0800
209101791
S00JP00G5MW1
71007407
3048982/0800
22009
Miroslav Skalièka, MVDr.
1627770257/0100
209101792
S00JP00G5MP0
25.06.2009
0,00
042009
SK RYTMIK ZLÍN
156268177/0300
61860981
3048982/0800
01.07.2009
0,00
-
300018
0
22.07.2009
10.07.2009
3 500,00
3500 CZK
-3 500,00
0
10.07.2009
05.07.2009
8 171,00
8171 CZK
-8 171,00
0
02.07.2009
Základní škola Zlín
-
35-4226690217/0100
-
390012
10200 CZK
-10 200,00
0
14.07.2009
06.07.2009
2 500,00
2500 CZK
-2 500,00
0
08.09.2009
OKP
VIAL Plast spol. s r.o.
01.07.2009
0,00
31.07.2009
49 348,00
49348 CZK
-49 348,00
0
29.07.2009
ORIA
Mateøská škola Zlín
27-9030500277/0100
-
01.09.2009
0,00
29014
19.07.2009
10 200,00
OKP
1422422339/0800
dobropis- stravovací služby za 05/2009 ,Jesle, M.Knesla 4056,Zl.
FAK
5003 CZK
-5 003,00
OKP
pronájem oplocení staveništì v rámci akce " Kongresové centrum Zlín "
DOB
25.06.2009
0,00
EP 09, OVK è. 52; služby spojené s pøípravou místnosti na volby do EP
vìcná správnost: M. Novosadová, J. Muroò
FAK
5 003,00
OKP
EP 09, OVK è. 48, poskytnutí prostor pro zaøízení volební místnosti do EP
vìcná správnost: J. Muroò
služby spojené s pøípravou volebních místností
209101789
24.07.2009
MP
3048982/0800
FAK
01.07.2009
0,00
1408612339/0800
3048982/0800
za provedené veterinární úkony
Janèík Radek
86-2186660267/0100
25.06.2009
48,00
09.07.2009
0,00
48 CZK
48,00
0
30.06.2009
OŠZM a TV
9021019306
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
1033041444/5500
01.07.2009
0,00
24.07.2009
43 088,00
43088 CZK
-43 088,00
0
22.07.2009
za zveøejnìní inzerátu - propagace mìsta Zlína a cestovního ruchu v pøílohách deníku "Cesty mìsty" v deníku støední a východní Moravy, v deníku jižní Moravy, v deníku Vysoèina, v deníku severní Moravy, v deníku
východní Èechy, OCR,VaVV
FAK
209101793
S00JP00G5MQV
25344650
3048982/0800
930143
Glass Atelier Morava , s.
35-3641210247/0100
24.06.2009
0,00
01.07.2009
29 988,00
29988 CZK
-29 988,00
0
01.07.2009
skláøské výrobky dle vlastního výbìru pro akci Tenisový turnaj Radnice Open 2009 - ceny pro hráèe OCR, V a VV
DOB
209101794
S00JP00G5MO5
25318187
903717
Wimers Zlín v.o.s.
01.08.2009
09.06.2009
1012 CZK
0
3048982/0800
dobropis k fa.è.. 903226,zámìna tonerù
FAK
209101795
-
S00JP00G5MNA
111246214/0300
FAK
209101796
-
75860058
0200090145
S00JP00G5MMF
15213161
Miroslav Kopèil
1401973369/0800
S00JP00G5MLK
25592939
3048982/0800
2009049
S00JP00G543K
48476684
3048982/0800
zpracování projektové dokumentace...............
209101799
S00JP00G541U
J.D.Production, s.r.o.
68600771
S00JP00G53YG
47901519
technické zhodnocení pohøebištì v Želechovicích
209101801
S00JP00G53ZB
FAK
-
209101802
-
60720832
S00JP00G54VO
FAK
-
209101803
0
03.07.2009
02.07.2009
2 825,00
2825 CZK
-2 825,00
0
03.07.2009
10.07.2009
17 838,00
17838 CZK
-17 838,00
0
07.07.2009
01.07.2009
0,00
19.07.2009
29 750,00
29750 CZK
-29 750,00
0
14.07.2009
0309
Ing.Jan Pospíšil
-
2900516
01.07.2009
0,00
13.07.2009
97 791,00
97791 CZK
-97 791,00
0
10.07.2009
OD
Pohøebnictví Zlín,spol.s
01.10.2009 01.10.2009 31.12.2009
0,00
395 686,00
395686 CZK
-395 686,00
0
21.12.2009
OE
290121229
KALVEI,s.r.o.
5556200297/0100
01.07.2009
0,00
10.07.2009
32 506,00
32506 CZK
-32 506,00
0
09.07.2009
28322908
900245
Z-STYLE CZ a.s.
3573672/0800
24.06.2009
0,00
08.07.2009
9 353,00
9353 CZK
-9 353,00
0
08.07.2009
MP
S00JP00G54WJ
61722316
3048982/0800
opravy nábytku
-
FAK
S00JP00G552I
209101804
4000 CZK
-4 000,00
OVS
3048982/0800
polobotky
Ing.Jiøí Škrabal
1114805661/0100
3048982/0800
èistící prostøedky
26.06.2009
0,00
134547722/0300
3048982/0800
FAK
4 000,00
OD
oprava spojovacího chodníku z ulice K pasekám k ul.Družstevní
209101800
30.06.2009
OŽP a Z
2104043661/0100
-
3048982/0800
FAK
04.09.2009
OŠZM a TV
203874963/0300
FAK
22.06.2009
0,00
-
090362
-
FAK
26.06.2009
0,00
29135
za výrobu a vysílání poøadu " Dej pac " za 06/2009
209101798
1 012,00
OŠZM a TV
3048982/0800
209101797
Jašek Lukáš
2857968001/5500
pravidelná revize el.strojù a pøístrojù - Støedisko volného èasu , Kotìrova ,Zl.
FAK
0,00
OŠZM a TV
3048982/0800
kouzelnické vystoupení
1 012,00
282009
Dobeš Vladislav
4080006282/6800
23.06.2009
0,00
07.07.2009
1 964,00
1964 CZK
-1 964,00
0
03.07.2009
MP
62743741
3048982/0800
120209
ENPRAG
600003483/0300
24.06.2009
0,00
08.07.2009
6 126,20
6126.2 CZK
-6 126,20
0
02.07.2009
Nákup a dodání 52 ks dìlících pøíèek kovových do kartoték (registraèních skøíní) BISLEY formát A4 pro
potøeby OSPOD OSV MMZ (kanc. è. 221 a 222)
FAK
209101805
S00JP00G551N
26223155
3048982/0800
930496
27-1924890247/0100
pøeprava èlenù KS Velíková dne 18. 6. 2009 - Lukov - Karviná a zpìt - OSV
Podhoran Lukov a.s.
01.07.2009
0,00
23.07.2009
8 000,00
8000 CZK
-8 000,00
0
21.07.2009
FAK
209101806
S00JP00G5553
44003978
904254
3048982/0800
polokošile sv.modrá F 182
FAK
209101807
-
1407523369/0800
S00JP00G557T
26227061
S00JP00G556Y
-
-
10.07.2009
74 375,00
BCServis CZ s.r.o.
01.07.2009
86-2021060247/0100
0,00
06.07.2009
1 036,00
27678679
09148
Richard Holotík s.r.o.
35-6797800247/0100
01.07.2009
0,00
19.07.2009
5 654,00
209101809
S00JP00G558O
41693540
109000613
UNIMEX GROUP, a.s.
24.06.2009
08.07.2009
FAK
209101810
S00JP00G559J
61409251
06009
FOCUS-Milan Štejdíø
01.07.2009
02.07.2009
3048982/0800
seøízení technického zaøízení - ozvuèení v Alternativì
209101811
S00JP00G55B9
215934724/0600
-
65399447
S00JP00G55AE
0,00
92016
3048982/0800
209101812
Sjednocená organizace nev
1400876399/0800
71007741
300004
3048982/0800
209101813
S00JP00G542P
9031
3463772/0800
stavební práce - bezbariérové úpravy zastávek ve Zlínì
FAK
209101814
1036 CZK
-1 036,00
0
10.07.2009
5654 CZK
-5 654,00
0
16.07.2009
Mateøská škola Zlín
S00JP00G540Z
63464390
107-128661/0100
-35700
1500 CZK
-1 500,00
0
10.07.2009
25.07.2009
5 500,00
5500 CZK
-5 500,00
0
23.07.2009
22.06.2009
0,00
22.07.2009
2 500,00
2500 CZK
-2 500,00
0
22.07.2009
OKP
DIPS ZLÍN, spol. s r.o.
1400620369/0800
-
1 500,00
35700 CZK
OKP
1422388329/0800
49976311
01.07.2009
0,00
-
EP 09, OVK è. 59, poskytnutí prostor pro zøízení volební místnosti do EP
služby potøebné pro konání voleb na dobu nezbytnì nutnou pro èinnost volebních komisí
vìcná správnost: J. Muroò
FAK
29.07.2009
OK
EP 09, OVK è. 45, služby spojené s pøípravou prostor pro volby do EP
vìcná správnost: J. Muroò
FAK
-74 375,00
0
OMZ
FAK
FAK
74375 CZK
OMZ
3048982/0800
písek žlutý,štìrk
0,00
2090915
3048982/0800
209101808
01.07.2009
MP
oprava motorového plotostøihu Stihl
FAK
TRIODON, spol. s r.o.
01.07.2009
0,00
31.07.2009
1 284 444,00
1284444 CZK
-1 284 444,00
0
30.07.2009
OD
1609
Müllerová Ilona
01.07.2009
194283597/0300
0,00
11.07.2009
27250 CZK
27 250,00
-27 250,00
07.07.2009
4999693 CZK
0
13.07.2009
pronájem kurtù na squash (5 hod. týdnì) pro zamìstnance SMZ na období od 1. 7. do 31. 12. 2009 - FKSP
FAK
209101815
S00JP00G55DZ
42340802
2001482389/0800
910031
KKS, spol. s r.o.
1403990349/0800
0,00
stavební práce na akci " Prùmyslová zóna Zlín - východ,prodloužení komunikace - II.etapa
FAK
209101816
S00JP00G56GD
71465456
3048982/0800
01.07.2009
2009048
-
4 999 693,00
-4 999 693,00
0
15.07.2009
ORIA
JUDr.Radek Židlík,advokát
1085131193/0800
01.07.2009
0,00
31.07.2009
15 000,00
15000 CZK
-15 000,00
0
30.07.2009
odmìna za právní služby pro odbor stavební dle smlouvy za 06/2009 - OS
FAK
209101817
S00JP00G56FI
71464794
3048982/0800
209050
43-842540257/0100
Mgr.Bc.Michal Bøezovják
01.07.2009
0,00
30.07.2009
7 500,00
7500 CZK
-7 500,00
0
30.07.2009
odmìna za právní služby pro odbor stavební dle smlouvy za 06/2009 - OS
FAK
209101818
S00JP00G56EN
68756658
3048982/0800
inženýrská èinnost ze dne 15.10.2009
FAK
209101819
-
S00JP00G56DS
200905
ing.Hana Zboøilová
776873183/0800
01.07.2009
0,00
15.07.2009
25 000,00
25000 CZK
-25 000,00
0
14.07.2009
OD
25307177
107-128661/0100
091313
PROFIRE s.r.o.
1415612329/0800
29.06.2009
0,00
29.07.2009
729,00
729 CZK
-729,00
0
27.07.2009
kontrola a oprava hasicích pøístrojù z rekreaèních chat na Syrákovì , FKSP
FAK
209101820
S00JP00G56CX
26907241
3048982/0800
09500425
CENTROPROJEKT a.s.
20604661/0100
0,00
projektová dokumentace - EIA - hluková studie - koupalištì Zlín -Jižní svahy
FAK
209101821
S00JP00G56B2
25580922
3048982/0800
filtr vzduchový,plate,clip,pružina,sí•ka
FAK
209101822
S00JP00G56A7
18152856
3048982/0800
pružina zvedací Park
-
-
2090452
65 450,00
65450 CZK
-65 450,00
0
22.07.2009
ORIA
LARGO CZ, s.r.o.
19-5004290247/0100
-
01.07.2009 26.06.2009 26.07.2009
01.07.2009
0,00
30.07.2009
4 390,00
4390 CZK
-4 390,00
0
28.07.2009
OMZ
2009086
PATRICK s.r.o.
52844440/5500
01.07.2009
0,00
30.07.2009
574,00
574 CZK
-574,00
0
28.07.2009
OMZ
FAZ
209101823
S00JP00G569C
00569135
591140
Kvasar, spol. s r.o.
01.07.2009
31.07.2009
45399 CZK
-45399
FAZ
209101824
S00JP00G568H
00569135
591139
Kvasar, spol. s r.o.
01.07.2009
31.07.2009
7140 CZK
-7140
FAK
209101825
S00JP00G567M
18157513
2009015
Šopík Radoslav
01.07.2009
3048982/0800
2568313084/2700
0,00
30.07.2009
24 197,00
24197 CZK
-24 197,00
0
28.07.2009
za zajištìní plošné inzerce v Magazínu Zlín è.7/2009 na základì smlouvy zprostøedkovatelské - 75 % - 18.147,75 Kè k úhradì v termínu splatnosti, 25 % - 6.049,25 Kè k úhradì po provedení plateb inzerentù OCR, V
a VV
FAK
209101826
S00JP00G566R
42339626
3048982/0800
224212
234579/5400
za tisk Magazínu Zlín è.7/2009 + litografie v poètu 34.300 ks
FAK
209101827
S00JP00G565W
25592939
3048982/0800
TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o
-
01.07.2009
0,00
10.07.2009
162 407,00
162407 CZK
-162 407,00
0
20.07.2009
OCR, V a VV
090387
J.D.Production, s.r.o.
203874963/0300
01.07.2009
0,00
14.07.2009
112 455,00
112455 CZK
-112 455,00
0
20.07.2009
za výrobu a vysílání poøadù TV Zlínsko za 06/2009, za archivace a kontrolu vysílání poøadù TV Zlínsko za 06/09, za pøímý pøenos ze ZMZ dne 25.6.2009, OCR, V a VV
FAK
209101828
S00JP00G5641
26649641
3048982/0800
2009001
ASPV SK Zlín
4200048744/6800
EP 09, OVK è. 14 pronájem místnosti na Sokolovnì ve Zlínì - volby do EP
vìcná správnost: J. Muroò
FAK
209101829
S00JP00G5636
44117434
3048982/0800
EP 09, OVK è. 16, 46, 63 za služby spojené s volbami do EP
vìcná správnost: J. Muroò
2009012
0,00
-
13.07.2009
3 000,00
3000 CZK
-3 000,00
0
23.07.2009
OKP
Charita Zlín
1400878319/0800
-
01.07.2009
01.07.2009
0,00
OKP
17.07.2009
7 500,00
7500 CZK
-7 500,00
0
23.07.2009
FAK
209101830
S00JP00G562B
25580922
3048982/0800
2090448
LARGO CZ, s.r.o.
19-5004290247/0100
01.07.2009
0,00
29.07.2009
14 490,00
14490 CZK
-14 490,00
0
23.07.2009
1 x køovinoøez Husgvarna 333R
OKP
KMÈ Kleèùvka, schváleno dle priorit komise
vìcná správnost: M. Svobodová
FAK
209101831
S00JP00G56I3
26245833
3048982/0800
2009074
EXTRA AGENCY s.r.o.
1409610319/0800
01.07.2009
0,00
06.07.2009
6 800,00
6800 CZK
-6 800,00
0
08.07.2009
zhotovení letákù na projekt "Bezpeènostní stojany na kola" - MP
FAK
209101832
S00JP00G56H8
26245833
3048982/0800
2009075
projekt ØETÍZEK - zhotovení leták,nálepek,kartièek
-
FAK
0911
209101833
S00JP00G56LO
26239515
3048982/0800
mulèování ruderálního porostu
FAK
209101834
-
EXTRA AGENCY s.r.o.
1409610319/0800
01.07.2009
0,00
06.07.2009
11 400,00
11400 CZK
-11 400,00
0
08.07.2009
MP
Agroslužby RaK, s.r.o.
155806076/0600
01.07.2009
0,00
25.07.2009
28012.6 CZK
28 012,60
-28 012,60
0
22.07.2009
OŽP a Z
S00JP00G56O9
46971734
3048982/0800
17009
IZOPO spol. s r.o.
1106709661/0100
výmìna èásti znehodnoceného nadokapního žlabu na MŠ Zlín - Štípa
-
01.07.2009
0,00
09.07.2009
1 498,00
1498 CZK
-1 498,00
0
09.07.2009
OŠZM a TV
FAK
209101835
S00JP00G56NE
61859575
20906147
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s
25.06.2009
13.07.2009
2176 CZK
-2176
FAK
209101836
S00JP00G56MJ
75734150
09102
Šišková Markéta
01.07.2009
30.07.2009
7276 CZK
0
3048982/0800
pneu na AVII
FAK
209203028
-
196826364/0300
S00JP00G55NL
10573321
3048982/0800
0906161
209101838
S00JP00G57PX
66224349
3048982/0800
za poskytnuté právní služby
FAK
209101839
-
209101840
10575111
200953
JUDr.Eva Køivánková
-
S00JP00G57V3
290227
28.07.2009
30.07.2009
357,00
357 CZK
-357,00
0
28.07.2009
01.07.2009
0,00
15.07.2009
17 850,00
17850 CZK
-17 850,00
0
13.07.2009
S00JP00G57U8
Miroslav Zábojník-KOVOP
01.07.2009
0,00
09.07.2009
23 205,00
23205 CZK
-23 205,00
0
08.07.2009
OŽP a Z
10573321
0906149
26928001
3048982/0800
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
379737743/0300
stavební úpravy v pøízemí budovy na ul.L.Váchy EZS, EPS
209101841
-7 276,00
OŠZM a TV
109248712/0300
3048982/0800
FAK
01.07.2009
0,00
-
1544670277/0100
3048982/0800
FAK
7 276,00
OŽP a Z
S00JP00G57O2
50 ks tabule " Zákaz skládky "
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
379737743/0300
kontrola zaøízení EZS v období 06/2009, Støedisko volného èasu
FAK
0,00
OMZ
-
0,00
26.07.2009
367 248,00
367248 CZK
-367 248,00
0
23.07.2009
OVS
981090016
ExtraNet Technologies s.r
4310173001/5500
nová strukturovaná kabeláže v pøízemí budovy L.Váchy 602,Zl.
01.07.2009
-
OVS
01.07.2009
0,00
08.07.2009
150 775,00
150775 CZK
-150 775,00
0
09.07.2009
FAK
209101842
toner
-
FAK
209101843
S00JP00G57WY
25318187
3048982/0800
903226
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
0,00
S00JP00G57XT
12050687
3048982/0800
209101844
S00JP00G57YO
25836676
3048982/0800
906742237
Petr Benda - Agentura IS
209101845
S00JP00G57ZJ
46994173
3048982/0800
ND na opravu vozu
FAK
209101846
-
1172009
0,00
209101847
-
S00JP00G5807
65833571
S00JP00G5812
27718158
3048982/0800
Longvet s.r.o.
01.07.2009
390185
0,00
-
16.07.2009
209101848
S00JP00G582X
27756939
3048982/0800
havarijní služba 07-09/2009
209101849
22.07.2009
9 282,00
9282 CZK
-9 282,00
0
20.07.2009
13.07.2009
261 451,00
261451 CZK
-261 451,00
0
16.07.2009
OMZ
HCM Autoservis s.r.o.
01.07.2009
1112607661/0100
0,00
2009173
Kotìra Milan
-
01.07.2009
1482877319/0800
0,00
10.07.2009
3 400,00
3400 CZK
-3 400,00
0
23.07.2009
12.07.2009
1 530,00
1530 CZK
-1 530,00
0
23.07.2009
OMZ
9200899078
MCI SERVIS s.r.o.
02.07.2009
35-7989620237/0100
0,00
zlepšení tepelnì techn.vlastností budov Základní školy Zlín,tø.Svobody 868 - výkon zadavatelských èinností
FAK
-905,00
0
OCR, V a VV
172891233/0600
zprovoznìní automat.zavlažovacího systému ...................
FAK
905,00
905 CZK
OMZ
3048982/0800
FAK
01.07.2009
1018957008/2700
dodání a montáž herních zaøízení HAGS na høištì è. 203, ul. Družtevní, JS Zlín
FAK
11.06.2009
OŠZM a TV
prezentace v nìmeckých turistických novinách " Kreuz und quer durch Tschechien " pro rok 2009
FAK
01.07.2009
20900039
Energo Trading Zlín a.s.
3994075001/5500
-
31.07.2009
26 180,00
26180 CZK
-26 180,00
0
29.07.2009
ORIA
01.07.2009
0,00
15.07.2009
152 915,00
152915 CZK
-152 915,00
0
20.07.2009
OVS
S00JP00G583S
26887797
3048982/0800
090097
AC KLIMAT, s.r.o.
86-2995840217/0100
01.07.2009
0,00
29.07.2009
47 005,00
47005 CZK
-47 005,00
0
29.07.2009
Nákup klimatizaèní jednotky do serverovny v budovì na Váchovì ul. - OIS
FAK
209101850
S00JP00G584N
25313428
3048982/0800
200900209
Zlín Net, a.s.
379707093/0300
pronájem datového okruhu- èervenec,srpen , záøí 2009
-
FAK
1219900002
209101851
S00JP00G585I
71185216
3048982/0800
FAK
209203023
S00JP00G55C4
65277597
3048982/0800
audit projektu Energy in Minds
FAK
209101853
-
S00JP00G58VW
0,00
29.07.2009
14 280,00
14280 CZK
-14 280,00
0
27.07.2009
MP
Katastrální úøad pro Zlín
5020-32023661/0710
EP 09, OVK è. 6, pronájem, úklid, ostraha místnosti - volby do EP
vìcná správnost: J. Muroò
01.07.2009
-
90099
01.07.2009
0,00
07.07.2009
4 000,00
4000 CZK
-4 000,00
0
21.07.2009
OKP
HZK audit,s.r.o.
4080007517/6800
26.06.2009
0,00
16.07.2009
8 330,00
8330 CZK
-8 330,00
0
15.07.2009
ÚHA
25533673
3048982/0800
13094679
2086315001/5500
TC servis, s.r.o.
01.07.2009
0,00
31.07.2009
358,00
358 CZK
-358,00
0
29.07.2009
pøipojení k internetu za 06/2009, Støedisko volného èasu
FAK
209101854
S00JP00G58U1
64463231
3048982/0800
za praní prádla 20 kg
FAK
209101855
-
-
OŠZM a TV
2509
Mikulèík Bøetislav
2592277001/5500
0,00
S00JP00G58T6
45457212
012009
Pavla Hradilová
S00JP00G58SB
26936186
3048982/0800
barvy, štìtce, tmel
FAK
209101857
-
0,00
093018
S00JP00G58RG
47910381
S00JP00G58QL
209101859
S00JP00G58PQ
60711086
-
-
FAK
S00JP00G594G
Institut pro testování
-
27676650
27688313
S00JP00G593L
27718158
S00JP00G591V
71006958
3048982/0800
209101863
38000 CZK
-38 000,00
0
14.07.2009
30.07.2009
3 695,00
3695 CZK
-3 695,00
0
28.07.2009
31.07.2009
297 500,00
297500 CZK
-297 500,00
0
29.07.2009
OMZ
19070684
Technické služby Zlín,s.r
391035
01.07.2009
0,00
DANKR s.r.o.
01.07.2009
1417908369/0800
0,00
9001
EAZK
01.07.2009
35-6801600257/0100
-
30.07.2009
7 517,73
7517.73 CZK
-7 517,73
0
28.07.2009
18.07.2009
4 994,00
4994 CZK
-4 994,00
0
27.07.2009
0,00
MCI SERVIS s.r.o.
S00JP00G59BH
42340462
3048982/0800
02.07.2009
35-7989620237/0100
300006
75 000,00
75000 CZK
-75 000,00
0
14.07.2009
0,00
16.07.2009
33 320,00
33320 CZK
-33 320,00
0
15.07.2009
ORIA
Mateøská škola Zlín
1422465339/0800
-
14.07.2009
ÚHA
908100079
EP 09, OVK è. 72, poskytnutí prostor pro zøízení vol.místnosti
vìcná správnost: J. Muroò
služby spojené s pøíravou a konáním voleb do EP
FAK
13.07.2009
38 000,00
OMZ
3048982/0800
209101862
01.07.2009
0,00
výkon zadavatelských èinností - Zlepšení tep. technických vlastností budov ZŠ Zlín, Nová cesta 268 FAK
01.07.2009
0,00
19-8033040267/0100
3048982/0800
209101861
MNO-Polášek,s.r.o.
9202491
programové zabezpeèení,prezentace,prop.materiály................
FAK
13.07.2009
OMZ
3048982/0800
èistící prostøedky
209101860
-940,00
0
OK
12903661/0100
3048982/0800
uložení odpadu na skládce Suchý dùl
FAK
940,00
940 CZK
OMZ
inspekce stavu a bezpeènosti vybraných høiš• ve Zlínì
209101858
-
35-3654260227/0100
3048982/0800
FAK
01.07.2009
2040641661/0100
restaurátorské práce pøi opravì pískovc.køíže kostela sv. Mikuláše ve Zlínì - Malenovicích
209101856
14.07.2009
MP
3048982/0800
FAK
01.07.2009
01.07.2009
0,00
26.07.2009
2 500,00
2500 CZK
-2 500,00
0
23.07.2009
OKP
1091200064
Impromat Klima spol. s r.
1137644661/0100
01.07.2009
0,00
14.07.2009
2 856,00
2856 CZK
-2 856,00
0
13.07.2009
pravidelný servis klimatizací
OIS
(nejedná se o opravu, ale o pravidelnou kontrolu)
FAK
209202980
S00JP00G52RM
44002912
3048982/0800
0919
Adami Jaromír
686049721/0100
výroba klíèù, drobné opravy, materiál na opravy zámkù a kování... budovy MMZ
01.07.2009
0,00
-
OVS
09.07.2009
9 814,00
9814 CZK
-9 814,00
0
08.07.2009
FAK
209101865
S00JP00G576K
27687881
3048982/0800
20090033
WIZIO Promotion, spol. s
1144843036/5500
01.07.2009
0,00
30.07.2009
3 213,00
3213 CZK
-3 213,00
0
28.07.2009
za fotopráce za II. ètvrtletí 2009, poøízení snímkù pro TM na spoleèenských a kulturních akcích konaných za spoluúèasti SMZ , p. Masaøíková
FAK
209101866
S00JP00G577F
70886245
107-128661/0100
000900698
Tech.služby mìsta Vizovic
27-1925400297/0100
01.07.2009
0,00
16.07.2009
2 241,00
2241 CZK
-2 241,00
0
13.07.2009
odvoz popelnice 1 100 l BOBR za období od 1. 4. do 30. 6. 2009 pro rekreaèní chaty na Syrákovì - FKSP
FAK
209101867
S00JP00G578A
47916915
3048982/0800
209137
ZPS Klub a.s.
1620430217/0100
01.07.2009
0,00
14.07.2009
14 994,00
14994 CZK
-14 994,00
0
27.07.2009
EP 09, OVK è. 56, pronájem nebyt. prostor v pøízení ZPS-Klubu v Malenovicích pro volby voleb. okrsku è. 56 - OKP
vìcná správnost: J. Muroò
FAK
209101868
S00JP00G5795
25587277
3048982/0800
1109203586
Sanitární služby a techni
43-1737450297/0100
01.07.2009
0,00
31.07.2009
2 023,00
2023 CZK
-2 023,00
0
29.07.2009
KMÈ Lužkovice, 27.6.09, Dìtský den, pronájem WC
vìcná správnost: p. Albert
dle schválených priorit komise
Johnny WC a sanitární technika - OKP
FAK
209101869
S00JP00G57A0
60711086
3048982/0800
19090072
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.07.2009
0,00
31.07.2009
856,80
856.8 CZK
-856,80
0
27.07.2009
vývoz odpadkových košù - OMZ
FAK
209101870
S00JP00G57EG
49452983
3048982/0800
2009045
TANO TECHNIK,s.r.o.
9585710227/0100
01.07.2009
0,00
24.07.2009
99 980,00
99980 CZK
-99 980,00
0
22.07.2009
dodávka uzamykatelných stojanù na jízdní kola - MP
FAK
209101871
S00JP00G57DL
48153451
3048982/0800
900101879
RADOM s.r.o.
1002681617/2700
03.07.2009
0,00
17.07.2009
10 353,00
10353 CZK
-10 353,00
0
13.07.2009
oprava pøijímaèe SRX 10 - MP
FAK
209101872
S00JP00G57CQ
49966146
3048982/0800
200015109
AGRO-IDEAL, spol. s r.o.
1622910257/0100
02.07.2009
0,00
01.08.2009
4 500,00
4500 CZK
-4 500,00
0
29.07.2009
umístìní zaøízení ZS v Teèovicích za II. ètvrtletí 2009 - MP
FAK
209101873
S00JP00G57BV
46964991
3048982/0800
2009037
J+N spol. s r.o.
1404199399/0800
02.07.2009
0,00
01.08.2009
3 392,00
3392 CZK
-3 392,00
0
30.07.2009
obalové desky - MP
FAK
209101874
S00JP00G57FB
25322478
3048982/0800
2913329
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
01.07.2009
0,00
12.07.2009
31 154,00
31154 CZK
-31 154,00
0
09.07.2009
Internet Fibre Premium za 06/2009 - OIS
FAK
209101875
S00JP00G57G6
47903783
3048982/0800
GINIS - 1/4 roèní udržovací poplatek - OIS
2009700864
19-4645660207/0100
Gordic spol. s r.o.
01.07.2009
0,00
05.08.2009
291 097,80
291097.8 CZK
-291 097,80
0
03.08.2009
FAK
209101876
S00JP00G57H1
60711086
3048982/0800
19040495
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.07.2009
0,00
16.07.2009
2 339 401,60
2339401.6 CZK
-2 339 401,60
0
13.07.2009
sbìr, svoz a zpracování komunálního odpadu za 06/2009 - OŽPaZ
FAK
209101877
S00JP00G57IW
60711086
3048982/0800
19040496
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.07.2009
0,00
16.07.2009
85428.75 CZK
85 428,75
-85 428,75
0
13.07.2009
sbìr, svoz a využití BRKO za 06/2009 - OŽPaZ
FAK
209101878
S00JP00G59D7
68600771
3048982/0800
0409
Ing.Jan Pospíšil
134547722/0300
01.07.2009
0,00
25.07.2009
99 254,00
99254 CZK
-99 254,00
0
30.07.2009
lokální opravy chodníkù - Mokrá, Podlesí, Obeciny - OD
FAK
209101879
S00JP00G59CC
48476684
3048982/0800
2009053
Ing.Jiøí Škrabal
2104043661/0100
01.08.2009
0,00
01.08.2009
99 960,00
99960 CZK
-99 960,00
0
10.08.2009
zpracování projekt. dokumentace na akci "Oprava mk - ulice Nerudova" - OD
FAK
209101880
S00JP00G57MC
26271044
3048982/0800
905000061
GB-geodezie,spol.s r.o.
39050005/2700
01.08.2009
0,00
31.07.2009
3 808,00
3808 CZK
-3 808,00
0
10.08.2009
vytyèení stavby "Zlín - propojovací chodník ul. Hvozdenská-náves Lùžkovice - OD
FAK
209101881
S00JP00G57LH
25556142
3048982/0800
4509
POSPÍŠIL a.s.
27-1918030267/0100
01.07.2009
0,00
29.07.2009
414 857,00
414857 CZK
-414 857,00
0
04.08.2009
stavební práce na stavbì Zlín-propojovací chodník ul. Hvozdenská-náves v místní èásti Lùžkovice - OD
FAK
209101882
S00JP00G57KM
25556142
3048982/0800
4609
POSPÍŠIL a.s.
27-1918030267/0100
01.07.2009
0,00
29.07.2009
362 260,00
362260 CZK
-362 260,00
0
30.07.2009
stavební práce na stavbì "Rozšíøení a pøedláždìní chodníku - ul. Èeská - OD
FAK
209101883
S00JP00G57JR
60715286
3048982/0800
290472
CROSS Zlín, s.r.o.
1464360287/0100
01.08.2009
0,00
06.08.2009
52 717,00
52717 CZK
-52 717,00
0
11.08.2009
mìsíèní servis kamer. systému úsekového mìøení rychlosti - OD
FAK
209101884
S00JP00G59JD
63475022
3048982/0800
209022
DOMEX - BAU spol. s r.o.
35-4254340257/0100
01.07.2009
0,00
14.07.2009
97 937,00
97937 CZK
-97 937,00
0
14.07.2009
Oprava støešního pláštì kina Kvìten Malenovice- technický dozor stavby - ORIA
FAK
209101885
S00JP00G59II
26226120
3048982/0800
925433
ZEKA plus, s.r.o.
86-2023750217/0100
01.07.2009
0,00
19.07.2009
29512 CZK
29 512,00
-29 512,00
0
15.07.2009
služby koordinátora BOZP za 06/2009 - demolice tø. T. Bati 816 - ORIA
FAK
209101886
S00JP00G59HN
26226120
2001482389/0800
925434
ZEKA plus, s.r.o.
86-2023750217/0100
01.07.2009
0,00
03.07.2009
27866.77 CZK
27 866,77
-27 866,77
19.07.2009
30000.08 CZK
30 000,08
-30 000,08
0
23.07.2009
služby koordinátora BOZP za 06/2009 na akci "zøízení toèny MHD Zlín-Maják" - ORIA
FAK
209101887
S00JP00G59GS
26226120
3048982/0800
920538
ZEKA plus, s.r.o.
86-2022690267/0100
služby koordinátora BOZP za 06/2009 -"služebna MP Zlín v areálu ZOO Lešná " - ORIA
01.07.2009
0,00
0
15.07.2009
FAK
209101888
S00JP00G59FX
26226120
3048982/0800
920537
ZEKA plus, s.r.o.
86-2022690267/0100
01.07.2009
0,00
14.07.2009
10272.1 CZK
10 272,10
-10 272,10
0
14.07.2009
služby koordinátora BOZP za 06/2009 - "prùmyslová zóna Zlín-Východ, prodloužení komunikace " - ORIA
FAK
209101889
S00JP00G5A0T
68600771
3048982/0800
stavební práce - oprava chodníku v ul.Družstevní
FAK
209101890
S00JP00G5A1O
FAK
209101891
S00JP00G5A3E
01.07.2009
0,00
03.07.2009
98 612,00
98612 CZK
-98 612,00
0
10.07.2009
OD
61405230
-
Ing.Jan Pospíšil
134547722/0300
-
3048982/0800
plnìní za provedení díla zam.map.podkladu
0209
3409
Ing.Ladislav Alster - Pro
1465780267/0100
01.08.2009
0,00
31.07.2009
49 980,00
49980 CZK
-49 980,00
0
11.08.2009
OD
64942503
3048982/0800
2900117881
OFFICE DEPOT s.r.o.
805322007/2700
02.07.2009
0,00
12.07.2009
1 976,00
1976 CZK
-1 976,00
0
13.07.2009
psací a kanceláøské potøeby - OS
FAK
209203059
S00JP00G57N7
25081152
3048982/0800
19030542
ROSANA, spol. s r.o.
110190896/0300
01.07.2009
0,00
14.07.2009
5 025,00
5025 CZK
-5 025,00
0
09.07.2009
Rosana pøírodní pramenitá voda - OVS
FAK
209101893
S00JP00G5ALW
71231285
3048982/0800
482009
MUDr. Moravec Tomáš
172944032/0600
01.07.2009
0,00
14.07.2009
40682 CZK
40 682,00
-40 682,00
14.07.2009
4751.67 CZK
0
09.07.2009
závodní preventivní péèi a zpracování posudkù za 2.Q.2009
FAK
209101894
S00JP00G5AEV
61410667
3048982/0800
KaMÈ Lhotka, demontáž žel. sloupu MP
havarijní stav
objednáno telefonicky
vìcná správnost: J. Pešková
FAK
209101895
-
S00JP00G5AD0
9021
Štìpán Rak - HASTAM
1403137399/0800
64322637
290703
Srnka Lubomír
1401473399/0800
zhotovení,montáž a osazení 12 ks inf.znaèek na výbìhové louèky pro psy
209101896
S00JP00G5AC5
64322637
3048982/0800
seèení travnatých ploch ze dne 8.6.2009
FAK
209101897
S00JP00G5APC
-
S00JP00G5ABA
-
290705
4 751,67
-4 751,67
14.07.2009
14.07.2009
8 172,00
8172 CZK
-8 172,00
0
13.07.2009
OŽP a Z
Srnka Lubomír
02.07.2009
0,00
02.08.2009
24 272,00
24272 CZK
-24 272,00
0
30.07.2009
OMZ
64322637
290704
26942593
107-128661/0100
Srnka Lubomír
1401473399/0800
seèení travnatých ploch v obcích Zlín-mìsto,Pøíluky,Mladcová
209101898
01.07.2009
0,00
1401473399/0800
3048982/0800
FAK
0,00
0
OKP
3048982/0800
FAK
01.07.2009
-
02.07.2009
0,00
02.08.2009
10868 CZK
10 868,00
-10 868,00
21.07.2009
50662.5 CZK
50 662,50
-50 662,50
0
03.08.2009
OMZ
20913
GERAST spol. s r.o.
52593004/2700
01.07.2009
0,00
0
17.07.2009
oprava balkonu rekereaèní chaty èp. 07 na Syrákovì - FKSP
FAK
209101899
S00JP00G5AVI
49098934
2901576
Evrofin Int. spol. s r.o.
07.07.2009
21.07.2009
4736.2 CZK
0
3048982/0800
2640810/0300
Injekt cartrige IJ35-50 - barva do frankovacího stroje
FAK
209101900
S00JP00G5AUN
-
47114983
3048982/0800
QCA - pro ovìøení el.podpisu zamìstnance
FAK
209101901
S00JP00G5ATS
0,00
-4 736,20
15.07.2009
OVS
5133690706
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
133790245/0300
-
4 736,20
01.07.2009
0,00
17.07.2009
190,00
190 CZK
-190,00
0
14.07.2009
OIS
15049248
3048982/0800
2901807
GEOVAP, spol. s r.o.
2020870109/2600
technická podpora modulù CityWare za 06/2009
-
01.07.2009
0,00
04.08.2009
38 080,00
38080 CZK
-38 080,00
0
03.08.2009
OIS
FAZ
209101902
S00JP00G5ASX
45245681
2109433845
VERLAG DASHOFER spol.s r.
03.07.2009
17.07.2009
4724 CZK
-4724
FAK
209101903
S00JP00G5AR2
45459771
862009
Voborník Petr
07.07.2009
20.07.2009
21301 CZK
0
3048982/0800
1455269/0300
výmìna látek na 10 ks vert.žaluzií na Váchovì ul.
FAK
209101904
S00JP00G5AQ7
-
62181581
3048982/0800
mytí vozidel za 06/2009
FAK
209101905
-
S00JP00G5AX8
12221139
25578570
209101907
-
209101908
01.07.2009
0,00
Petr Vilímek-MARON ZLÍN
02.07.2009
0,00
16.07.2009
02.08.2009
1 400,00
1400 CZK
-1 400,00
0
29.07.2009
16.07.2009
4 784,00
4784 CZK
-4 784,00
0
14.07.2009
OVS
2009077
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
1408888319/0800
25578570
3048982/0800
FAK
-21 301,00
01.07.2009
0,00
16.07.2009
2 045,00
2045 CZK
-2 045,00
0
16.07.2009
OMZ
S00JP00G5AY3
pracovní odìvy , obuv a rukavice
209064
-
3048982/0800
FAK
Oliviera Fuksová
379710743/0300
L.Váchy 602
S00JP00G5AWD
pracovní odìvy, pracovní rukavice
21 301,00
MP
revize vstupních rolet ze dne 22.6.2009
209101906
20090603
4527858001/5500
3048982/0800
FAK
0,00
MP
-
S00JP00G5B0M
2009078
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
1408888319/0800
01.07.2009
0,00
21.07.2009
6 560,00
6560 CZK
-6 560,00
0
23.07.2009
OMZ
13685392
3048982/0800
09177
Josef Laimbek
206644661/0100
03.07.2009
0,00
30.07.2009
719,00
719 CZK
-719,00
0
28.07.2009
Zavìšení garnýží - rodina Bawitlung (Zlín, Lipová èp. 1634)
FAK
209101909
S00JP00G5AZY
26223155
3048982/0800
930550
27-1924890247/0100
pøeprava osob - KS Malenovice - Pustevny,Nošovice,Trojanovice
FAK
209203082
S00JP00G595B
27678679
3048982/0800
písek žlutý
FAK
-
209101911
Podhoran Lukov a.s.
-
09162
02.07.2009
0,00
01.08.2009
8 000,00
8000 CZK
-8 000,00
0
29.07.2009
OSV
Richard Holotík s.r.o.
35-6797800247/0100
01.07.2009
0,00
30.07.2009
1 446,00
1446 CZK
-1 446,00
0
28.07.2009
OMZ
S00JP00G5BA8
60711086
3048982/0800
užívání sloupù,odbìr el.energie rozhl.hlásièi
19130120
19-8033040267/0100
-
OKØ
Technické služby Zlín,s.r
02.07.2009
0,00
01.08.2009
8 400,92
8400.92 CZK
-8 400,92
0
03.08.2009
FAK
209101912
S00JP00G5BCY
64942503
3048982/0800
kanceláøský materiál
FAK
209101913
-
FAK
209101914
805322007/2700
S00JP00G5BB3
64942503
-
S00JP00G5BDT
seèení ploch v okolí vodních tokù
209101915
209101916
-
60374781
S00JP00G5BFJ
12435406
60701552
-
64322637
209101920
S00JP00G5BI4
70850887
-
14.07.2009
18.07.2009
3 689,00
3689 CZK
-3 689,00
0
15.07.2009
07.08.2009
54 534,00
54534 CZK
-54 534,00
0
06.08.2009
07.08.2009
31 343,00
31343 CZK
-31 343,00
0
06.08.2009
S00JP00G5BH9
S00JP00G5BRV
Rudolf Baïura - Barus
S00JP00G5BGE
01.07.2009
0,00
12.07.2009
49 980,00
49980 CZK
-49 980,00
0
14.07.2009
29353
SOPHICS,spol. s r.o.
02.07.2009
0,00
02.08.2009
1 500,00
1500 CZK
-1 500,00
0
29.07.2009
290702
Srnka Lubomír
01.07.2009
0,00
14.07.2009
650,00
650 CZK
-650,00
0
20.07.2009
OKP
200936
Domov s chránìným bydlení
01.07.2009
0,00
14.07.2009
554,00
554 CZK
-554,00
0
27.07.2009
OKP
64322637
46992308
3048982/0800
209101922
08.07.2009
0,00
200912
290701
Srnka Lubomír
1401473399/0800
-
46992308
3048982/0800
01.07.2009
0,00
14.07.2009
970,00
970 CZK
-970,00
0
20.07.2009
OKP
9000832
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
1113407661/0100
výpoèetní technika - pamìti, DVD vypalovaèka, kabely, spotøební materiál
FAK
Petr Bohm
27-1924730227/0100
3048982/0800
209101921
08.07.2009
0,00
1401473399/0800
seèení travnatých ploch u skladu MMZ na ul.Zálešná
vìcná správnost: M. Muroò
objednáno osobnì
FAK
Petr Bohm
0901013
-
3048982/0800
FAK
-21 082,19
MP
S00JP00G5BJZ
vodné,stoèné,TUV za 06/2009
KaMÈ Brouèkova
0901014
379059823/0300
3048982/0800
209101919
21 082,19
0
ORIA
oprava vývìsky MMZ na Podvesné XIII,Zlín
vìcná srpávnost: M. Dolanská
objednáno telefonicky
havarijní stav
FAK
08.07.2009
0,00
1027147007/2700
-
S00JP00G5BLP
údržba www stránek za 05/2009
209101918
OFFICE DEPOT s.r.o.
211730724/0600
3048982/0800
FAK
21082.19 CZK
OŽP a Z
oprava kanalizace Zlín - Ostrá Horka
209101917
18.07.2009
OŽP a Z
3048982/0800
FAK
2900120714
211730724/0600
3048982/0800
FAK
0,00
805322007/2700
60374781
S00JP00G5BEO
seèení ploch v k.ú. Zlín
09.07.2009
OVS
3048982/0800
FAK
OFFICE DEPOT s.r.o.
OVS
3048982/0800
kanceláøský materiál
2900120715
9000831
1113407661/0100
01.07.2009
0,00
-
31.07.2009
12 365,00
12365 CZK
-12 365,00
0
29.07.2009
OIS
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
01.07.2009
0,00
31.07.2009
21 382,00
21382 CZK
-21 382,00
0
29.07.2009
výpoèetní technika - PC, monitor, tiskárna
-
OIS
FAK
46992308
9000868
209101923
S00JP00G5BQ0
3048982/0800
paušální poplatek za mìsíc 06/2009
FAK
209101924
-
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
1113407661/0100
01.07.2009
0,00
02.08.2009
186 771,00
186771 CZK
-186 771,00
0
29.07.2009
OIS
S00JP00G5BP5
25322478
3048982/0800
2915594
AVONET, s.r.o.
01.07.2009
4200140487/6800
0,00
17.07.2009
35 700,00
35700 CZK
-35 700,00
0
20.07.2009
zapùjèení,instalace a deinstalace bezdrátového zaøízení pro propojení pracoviš• MMZ za úèelem vybudování náhradního spojení z dùvodù havárie optické trasy
- OIS
FAK
209101925
S00JP00G5BOA
00569135
3048982/0800
za technickou podporu za 2.pololetí 2009
služby k SW systému OVZDUŠI
FAK
209101926
00569135
FAK
209101927
-
Kvasar, spol. s r.o.
25588303
209101929
S00JP00G5BTL
60711086
29010188
MDP GEO, s.r.o.
-
FAK
209101930
60747218
19130121
60711086
209101932
S00JP00G5C25
60711086
-
01.07.2009
0,00
ANC FOD,s.r.o.
01.07.2009
0,00
19150146
S00JP00G5C1A
60711086
S00JP00G5C0F
-
45399 CZK
-45 399,00
0
04.08.2009
22.07.2009
3 987,00
3987 CZK
-3 987,00
0
20.07.2009
06.08.2009
5 628,70
5628.7 CZK
-5 628,70
0
04.08.2009
06.07.2009
1 958,00
1958 CZK
-1 958,00
0
16.07.2009
01.07.2009
A
0,00
21.07.2009
12758 CZK
12 758,00
-12 758,00
01.08.2009
19612.15 CZK
19 612,15
-19 612,15
0
05.08.2009
OD
19130108
-
19130109
Technické služby Zlín,s.r
01.07.2009
A
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
-
0,00
0
05.08.2009
01.07.2009
0,00
16.07.2009
349 146,00
349146 CZK
-349 146,00
0
15.07.2009
OD
60711086
3048982/0800
údržba aprovoz VO za mìsíc 06/2009
Technické služby Zlín,s.r
3049002/0800
3048982/0800
209101933
06.08.2009
45 399,00
OD
údržba a provoz svìt.køižovatek za mìsíc 06/2009
FAK
0,00
3049002/0800
3048982/0800
FAK
04.08.2009
OMZ
S00JP00G5C30
namìøené odbìry za 06/2009
-7 140,00
0
OIS
Technické služby Zlín,s.r
29151486
provedené práce a služby na mìstských objektech za 06/2009
209101931
-
160405381/0600
3048982/0800
FAK
7 140,00
7140 CZK
OMZ
S00JP00G5BSQ
-
08.07.2009
19-8033040267/0100
3048982/0800
OL B4 volnì - mazivo
0,00
5003881002/2600
3048982/0800
FAK
06.08.2009
OIS
S00JP00G5BMK
údržba fontány za mìsíc 06/2009
01.07.2009
61545661/0100
3048982/0800
209101928
0,00
993266
maintenance programového vybavení Správa zelenì za 1.pololetí 2009
FAK
01.07.2009
OIS
3048982/0800
technická podpora za 2.pololetí 2009
" Personalistika a mzdy "
Kvasar, spol. s r.o.
61545661/0100
-
S00JP00G5BNF
993267
19130107
19-8033040267/0100
OD
Technické služby Zlín,s.r
01.07.2009
0,00
16.07.2009
111 673,17
111673.17 CZK
-111 673,17
0
15.07.2009
FAK
209101934
S00JP00G5BZR
60711086
3048982/0800
èištìní mìsta
FAK
-
209101935
S00JP00G5BYW
FAK
209101936
-
60711086
S00JP00G5BX1
68600771
S00JP00G5BW6
13697129
S00JP00G5BVB
68600771
S00JP00G5BUG
-
60711086
3048982/0800
uskladnìní vánoèního osvìtlení
FAK
209101940
-
26308649
-
FAK
209101942
S00JP00G5C96
-
36316661
46286772
3048982/0800
209101943
15.07.2009
16.07.2009
1 974 666,96
1974666.96 CZK
-1 974 666,96
0
15.07.2009
Ing.Jan Pospíšil
01.08.2009
-
0,00
06.08.2009
96 455,00
96455 CZK
-96 455,00
0
11.08.2009
OD
14
ing.Pavel Šimek-FLORART
01.07.2009
0,00
10.06.2009
24 990,00
24990 CZK
-24 990,00
0
30.07.2009
OD
0109
Ing.Jan Pospíšil
01.07.2009
0,00
22.06.2009
97 699,00
97699 CZK
-97 699,00
0
15.07.2009
OD
19130110
Technické služby Zlín,s.r
01.07.2009
A
0,00
16.07.2009
3 808,00
3808 CZK
-3 808,00
0
05.08.2009
2009040
MEJTA s.r.o.
209540219/0300
08.07.2009
0,00
22.07.2009
25370.8 CZK
25 370,80
-25 370,80
16.07.2009
3245.24 CZK
0
20.07.2009
2901133
PORTHOS s.r.o.
197695036/0300
02.07.2009
0,00
3 245,24
-3 245,24
0
15.07.2009
MP
S00JP00G5C8B
oprava majáku na CAGIVA 350
FAK
-1 974 810,95
0
MP
3048982/0800
výšivky na košile
0509
3049002/0800
3048982/0800
209101941
1 974 810,95
1974810.95 CZK
OD
S00JP00G5CA1
opravy a úpravy odìvù.......
FAK
0,00
134547722/0300
oprava místních komunikací - k Pasekám ,Okružní
209101939
01.07.2009
19-4955860247/0100
3048982/0800
FAK
Technické služby Zlín,s.r
134547722/0300
ekonomiská újma za pokácené døeviny ..............
209101938
19130106
19-8033040267/0100
3048982/0800
FAK
0,00
15.07.2009
OD
za provedené stavební práce -opravy místních komunikací
209101937
01.07.2009
19-8033040267/0100
3048982/0800
FAK
Technické služby Zlín,s.r
OD
3048982/0800
provoz VO
19090071
-
S00JP00G59QE
950130
Štìpán Martin
1418682349/0800
01.07.2009
0,00
03.07.2009
1 131,00
1131 CZK
-1 131,00
0
15.07.2009
MP
40764788
3048982/0800
6960094342
Messer Technogas s.r.o.
1000448002/3500
01.07.2009
0,00
20.07.2009
878,22
878.22 CZK
-878,22
0
23.07.2009
nájemné láhev Messer - OMZ
FAK
209101944
S00JP00G59PJ
67777929
3048982/0800
242009
Okresní myslivecký spolek
1400457389/0800
08.07.2009
0,00
29.07.2009
800,00
800 CZK
-800,00
0
29.07.2009
pronájem støelnice za 06/2009 - MP
FAK
209101945
S00JP00G59R9
26976889
3048982/0800
oprava vstupních dveøí na terase MMZ, ,Váchy 602 - OVS
609087
4200056963/6800
NOVÉ OKNO s. r. o.
01.07.2009
0,00
14.07.2009
46 242,00
46242 CZK
-46 242,00
0
16.07.2009
FAK
209101946
S00JP00G59S4
26976889
609088
NOVÉ OKNO s. r. o.
03.07.2009
21.07.2009
4165 CZK
-4165
FAK
209101947
S00JP00G5CO3
26271044
905000062
GB-geodezie,spol.s r.o.
01.08.2009
06.08.2009
78540 CZK
0
3048982/0800
39050005/2700
0,00
78 540,00
-78 540,00
18.08.2009
geom. plán na zamìøení trasy cyklostezky Vršava-Kostelec - OD
FAK
209101948
S00JP00G5CPY
46900551
200930194
3048982/0800
ROBINCO Zlín s.r.o.
1400499319/0800
08.07.2009
0,00
18.07.2009
3 428,00
3428 CZK
-3 428,00
0
15.07.2009
kopie výkresové dokumentace - Zlín - Rekonstrukce ZŠ Komenského I. a II. - ORIA
FAK
209101949
S00JP00G5CQT
25307177
091429
3048982/0800
PROFIRE s.r.o.
19-7011580217/0100
01.07.2009
0,00
30.07.2009
2 259,00
2259 CZK
-2 259,00
0
28.07.2009
kontrola a oprava HP v Útulku pro zvíøata v nouzi Vršava - OŽPaZ
FAK
209101950
S00JP00G5CV4
26694638
110903079
3048982/0800
ubytování hotel Desenzano del Grada,18.7.2009 3x SGL
ZPC Francie, Avignon
ubytování na cestì z 18. na 17. 7. 09
FAK
209101951
S00JP00G5CU9
ORBIX, s.r.o.
27-3549440277/0100
-
66604338
Luboš Jenáèek
4080006290/6800
úklidové práce za 06/2009 v galerii Alternativa v domì è.3778,Kol.dùm
FAK
209203127
S00JP00G5CDM
71007407
209203128
S00JP00G5CCR
71007407
3048982/0800
za stravovací služby - Jesle,M.Knesla 4056,Zl.
FAK
209101954
S00JP00G5D84
S00JP00G5D79
45309655
FAK
209101956
-
69688885
390014
S00JP00G5D6E
S00JP00G5D5J
18806953
01.07.2009
0,00
14190296
D.H.S.-spol.s r.o.
-
5956 CZK
-5 956,00
0
17.07.2009
16.07.2009
46 500,00
46500 CZK
-46 500,00
0
21.07.2009
14.07.2009
12 192,00
12192 CZK
-12 192,00
0
21.07.2009
3211
01.07.2009
0,00
23.07.2009
70 000,00
70000 CZK
-70 000,00
0
20.07.2009
MP
Cykloservis Robert Sedláø
10.07.2009
0,00
-
MP
09006
Døevojánek Jan
670100-2206045502/6210
-
00013226
3048982/0800
brigadýrka se štítkem pro MP
5 956,00
28.07.2009
10 565,00
10565 CZK
-10 565,00
0
28.07.2009
MP
za zhotovení bezpeènostní schránky se stojanem
209101957
Mateøská škola Zlín
819594193/0800
3048982/0800
FAK
02.07.2009
0,00
167000504/0600
3048982/0800
cyklistické zboží
0
20.07.2009
OŠZM a TV
3048982/0800
209101955
9004 CZK
-9 004,00
OŠZM a TV
1422438349/0800
-
9 004,00
OK
Mateøská škola Zlín
smluvní èástka za využití systému " Memphis " za mìsíc 06/2009
FAK
-
1422438349/0800
-
22.07.2009
01.07.2009 30.06.2009 20.07.2009
0,00
390015
3048982/0800
mzdové náklady kuchaøky - Jesle,M.Knesla 4056,Zl.
FAK
0,00
OKP
290037
3048982/0800
08.07.2009
01.07.2009
0,00
23.07.2009
3 998,00
3998 CZK
-3 998,00
0
20.07.2009
MP
01091922
430071001/2700
TONAK a.s.
10.07.2009
0,00
24.07.2009
5 176,50
5176.5 CZK
-5 176,50
0
22.07.2009
FAK
209101958
S00JP00G5DHV
25596861
3048982/0800
obálky s doruèenkou
FAK
209101959
-
027509
BOWA, s.r.o.
19-7655600287/0100
13.07.2009
0,00
27.07.2009
20124 CZK
20 124,00
-20 124,00
29.07.2009
33697.4 CZK
33 697,40
-33 697,40
0
23.07.2009
OVS
S00JP00G5DJL
42330840
3048982/0800
2009015
Kojecký Jiøí
27-214210257/0100
01.07.2009
0,00
0
27.07.2009
dodávka a montáž srchových zástìn do bytù zvláštního urèení - Dùm s chránìnými byty Zlín-Malenovice - ORIA
FAK
209101960
S00JP00G5HG8
42869048
3048982/0800
poštovní poukázky A
FAK
209101961
-
9659001182
OPTYS, spol. s r.o.
382001833/0300
10.07.2009 10.07.2009 24.07.2009
0,00
322,00
322 CZK
-322,00
0
22.07.2009
OŠZM a TV
S00JP00G5HFD
25500082
3463772/0800
890008
STAVTRADE 97 ZLÍN,s.r.o.
27-213250257/0100
01.08.2009
0,00
inženýrská èinnost v rámci realizace stavby " Bezbariérové BUS zálivy Zlín "
-
15.07.2009
19 278,00
19278 CZK
-19 278,00
0
10.08.2009
OD
VYZ
209101962
S00JP00G5HUA
61061409
1090599619
SEND Pøedplatné s.r.o.
14.07.2009
14.07.2009
256 CZK
0
FAK
209101963
S00JP00G5FWE
64791416
290381
ATT PLUS s.r.o.
03.07.2009
02.08.2009
8199.3 CZK
0
3048982/0800
kabel, konektor
FAK
209101964
-
107886884/0300
S00JP00G5HYQ
64791416
3048982/0800
konektor,redukce,bužírka,koax.kabel
FAK
209101965
-
S00JP00G5I6F
209101966
Richard Pokorný-AUTODÍLY
6642661/0100
S00JP00G5I5K
61410667
S00JP00G5I4P
46975764
S00JP00G5I3U
9022
Štìpán Rak - HASTAM
-
FAK
209101969
30.07.2009
70269653
-
S00JP00G5I14
02.08.2009
3 258,00
3258 CZK
-3 258,00
0
30.07.2009
23.07.2009
2 440,00
2440 CZK
-2 440,00
0
05.08.2009
07.07.2009
0,00
21.07.2009
10852.8 CZK
10 852,80
-10 852,80
0
23.07.2009
OKP
1029062
TENNIS ZLÍN a.s.
367202661/0100
3048982/0800
seèení plochy pod lesem ............
09.07.2009
0,00
1403137399/0800
3048982/0800
209101968
03.07.2009
0,00
492009
oprava povrchu dìtského høištì è.203 ul.Družstevní ,Jižní svahy,Zl.
FAK
-8 199,30
OD
3048982/0800
209101967
ATT PLUS s.r.o.
107886884/0300
12217581
-
290376
KaMÈ Štípa, demontáž nosných prvkù vedení MR ................
vìcná správnost: J. Pešková
havarijní stav
objednáno telefonicky
FAK
8 199,30
OKØ
3048982/0800
odtah vraku Seat èervené barvy
FAK
0,00
OKØ
-
090017
01.08.2009
0,00
07.08.2009
455 146,00
455146 CZK
-455 146,00
0
07.08.2009
OMZ
Andrýsek Jan
188410457/0300
01.07.2009
0,00
30.07.2009
1 000,00
1000 CZK
-1 000,00
0
28.07.2009
OMZ
48117820
3048982/0800
1092010363
13149111/0100
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
10.07.2009
0,00
12.08.2009
785,40
785.4 CZK
-785,40
0
07.08.2009
servis kopírky Aficio 2016 RICOH - OS
FAK
209101970
S00JP00G5ICL
10570535
014
3048982/0800
oprava aut.praèky ROMO-Jesle,Tyršovo nábø.747,Zl.
FAK
209101971
S00JP00G5IN2
60406453
FAK
209101972
-
0,00
820,00
820 CZK
-820,00
0
21.07.2009
OŠZM a TV
600709
Èejka Jiøí
09.07.2009
404745711/0100
0,00
S00JP00G5IM7
26245833
2009083
EXTRA AGENCY s.r.o.
S00JP00G5I2Z
15049248
3048982/0800
13.07.2009
1409610319/0800
0,00
provedení místního anketního socilogického šetøení v rámci projektu "Bezpeèná lokalita- bezpeèné bydlení"
209101973
22.07.2009
29.07.2009
11 910,00
11910 CZK
-11 910,00
0
27.07.2009
MP
3048982/0800
FAK
08.07.2009
1109846661/0100
-
3048982/0800
overal pro služební psovody
Oldøich Pokorný
2901975
-
GEOVAP, spol. s r.o.
21000 CZK
-21 000,00
0
27.07.2009
MP
01.07.2009
2020870109/2600
27.07.2009
21 000,00
0,00
12.08.2009
19 404,00
19404 CZK
-19 404,00
0
11.08.2009
zajištìní procesù správy datové základny ÚAP a ÚP za mìsíc 05,06/2009 - ÚHA - stø. územního plánování
FAK
209203135
S00JP00G59NT
26887797
3048982/0800
090105
AC KLIMAT, s.r.o.
01.07.2009
86-2995840217/0100
0,00
08.08.2009
2 975,00
2975 CZK
-2 975,00
0
06.08.2009
oprava klimatizaèní jednotky v poèítaèové zkušebnì 5.NP - L.Váchy 602 - OVS
FAK
209203271
S00JP00G5HV5
13692747
3048982/0800
papírenské zboží vizuální styl
FAK
209101976
-
29200548
S00JP00G5JS6
71007512
3048982/0800
209203145
08.07.2009
217140661/0100
0,00
27.07.2009
13 923,00
13923 CZK
-13 923,00
0
23.07.2009
OVS
12009
S00JP00G5D2Y
45193665
107-128661/0100
Mateøská škola Zlín
01.07.2009
1423003339/0800
EP 09, OVK è. 26 za služby spojené s volbami do EP (úklid)
vìcná správnost: J. Muroò
FAK
WASTEX spol.s.r.o.
-
0,00
09.08.2009
2 500,00
2500 CZK
-2 500,00
0
07.08.2009
OKP
47973503
SmVaK Ostrava a.s.
10.07.2009
130788/5400
0,00
27.07.2009
4 041,00
4041 CZK
-4 041,00
0
23.07.2009
vyúètování vodného za období od 1. 1. 2009 do 29. 6. 2009, è.odb.m. 4010030 - rekreaèní chaty Syrákov, FKSP
FAK
209101978
S00JP00G5JRB
10572694
3048982/0800
1332009
Lubomír Sýkora - PROST Zl
4080003663/6800
0,00
stavební dozor na akci " Stavební úpravy kanceláøí - Magistrát mìsta Zlína,ul.L.Váchy 602,Zl. "
FAK
209101979
S00JP00G5JQG
46345060
3048982/0800
stavební práce - oprava ve výmìníkové stanici Zarámí 4421
FAK
209101980
S00JP00G5JPL
13692747
3048982/0800
papírenské zboží
-
OVS
910156
-
23.07.2009
46 410,00
46410 CZK
-46 410,00
0
21.07.2009
OVS
INSTALACE plus, spol. s r
2001749661/0100
-
01.07.2009
10.07.2009
0,00
24.07.2009
9 888,90
9888.9 CZK
-9 888,90
0
22.07.2009
OVS
29200550
217140661/0100
WASTEX spol.s.r.o.
14.07.2009
0,00
28.07.2009
30428.3 CZK
30 428,30
-30 428,30
0
23.07.2009
FAK
209101981
S00JP00G5K4B
63495457
3048982/0800
200919
EKONOMY KLIMA s.r.o.
182792095/0300
09.07.2009
0,00
28.07.2009
5 950,00
5950 CZK
-5 950,00
0
03.08.2009
ozvuèení akce "Koncert pro Skorošice" 9. 7. 2009 na nám. Míru - OK, OCR,VaVV
FAK
209101982
S00JP00G5K56
42339316
3048982/0800
209101983
S00JP00G5K7W
-
51111201
3048982/0800
209101984
S00JP00G5K8R
0,00
Fišer Pavel
2568014084/2700
70947422
3048982/0800
07.07.2009
25.07.2009
1 000,00
1000 CZK
-1 000,00
0
22.07.2009
ÚHA
10809
za poskytování právních služeb za mìsíc 06/2009
soudní spory OS Zlín-Petr Dolanský, Josef Sedláø
pøezkumné jednání KS Brno ve vìci KS Carioca, s.r.o.
FAK
Pavel Šiška, ing. arch.
1198949661/0100
posudek novostavby BD na pozemcích st.p.642.............
FAK
0915
01.07.2009
0,00
01.08.2009
8 806,00
8806 CZK
-8 806,00
0
29.07.2009
OP
2009102
KKFB
1410359379/0800
09.07.2009
0,00
23.07.2009
174,00
174 CZK
-174,00
0
23.07.2009
Oøez papíru z formátu A4 na formát A5 k tisku pokladních dokladù v programu vidimace a legalizace. Vìcná správnost: Výsmeková
FAK
209101985
S00JP00G5K9M
60711086
3048982/0800
seèení ostrùvkù
FAK
209203084
-
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.08.2009
0,00
13.08.2009
3 034,50
3034.5 CZK
-3 034,50
0
11.08.2009
OMZ
S00JP00G5883
12435988
3048982/0800
-
FAK
60752149
S00JP00G5JUW
2009151
Alois Štìtkáø
1402444389/0800
oprava vozu VW POLO SPZ: 1ZO 3991
209101987
19090075
01.07.2009
0,00
30.07.2009
11 254,00
11254 CZK
-11 254,00
0
28.07.2009
OMZ
3048982/0800
2090343
JAST ZLÍN vpo, s.r.o.
211747315/0300
15.07.2009
0,00
30.07.2009
5 951,00
5951 CZK
-5 951,00
0
28.07.2009
úprava dveøí na galerii v objektu Domu s chrán. byty Zlín-Malenovice (namontování tyèového držáku proti otoèení dveøí za 90 ° pøi jejich otevøení) - ORIA
FAK
209101988
S00JP00G5JVR
42341213
3048982/0800
stìhování podatelny MMZ, ul.Váchova 602,Zl.
FAK
209101989
S00JP00G5JT1
26726548
S00JP00G5KGN
60709677
FAK
209101991
-
209101992
S00JP00G5KEX
33222268
Fast ÈR, a.s.
-
17 980,00
17980 CZK
-17 980,00
0
06.08.2009
15.07.2009
0,00
22.07.2009
5 029,00
5029 CZK
-5 029,00
0
21.07.2009
OŠZM a TV
290155
MNO spol. s r.o.
1400599379/0800
60709677
3048982/0800
FAK
05.08.2009
15.07.2009
0,00
29.07.2009
9 781,70
9781.7 CZK
-9 781,70
0
04.08.2009
OVS
S00JP00G5KFS
opravy maleb - MMZ,Zarámí 4421,Zl.
0,00
89309011/0100
3048982/0800
za provedené nátìry na Radnici,Zlín
15.07.2009
OVS
3048982/0800
209101990
Martinec Pavel
1406999349/0800
-
UX G68 Mikrosystém s DVD, Støedisko volného èasu,Zl.
FAK
200946
-
290148
MNO spol. s r.o.
1400599379/0800
14.07.2009
0,00
28.07.2009
5 813,30
5813.3 CZK
-5 813,30
0
03.08.2009
OVS
18754244
3048982/0800
2009272
1406980349/0800
Leopold Janský
01.08.2009
0,00
15.08.2009
19 702,00
19702 CZK
-19 702,00
0
11.08.2009
náhradní díly
FAK
-
209101993
OMZ
S00JP00G5KD2
25593625
3048982/0800
TK 4-8 - nákup štìrkù
FAK
209101994
-
4810090779
TAŠ-STAPPA beton spol. s
27-1922950277/0100
01.08.2009
0,00
13.08.2009
1 776,00
1776 CZK
-1 776,00
0
07.08.2009
OMZ
S00JP00G5KC7
00030970
3048982/0800
291847
Integra VD Zlín
14.07.2009
1411661/0100
0,00
29.07.2009
2 342,00
2342 CZK
-2 342,00
0
23.07.2009
Židle Pegas výškov.stavitelná - OŽ
FAK
209101995
S00JP00G5KBC
15890180
3048982/0800
SX-1100,1,8 - 160 a 430 - 1300 Hz
FAK
209101996
-
900768
ELIX spol. s.r.o.
01.08.2009
110254335/0300
0,00
13.08.2009
5 754,00
5754 CZK
-5 754,00
0
11.08.2009
MP
S00JP00G5KWF
49437593
3048982/0800
190032
Stavební izolace Zlín, s.
7125168001/2700
01.07.2009
0,00
20.07.2009
466 242,00
466242 CZK
-466 242,00
0
21.07.2009
pøípojky k domu è.p.138 v areálu ZOO Lešná - stavební práce za 06/2009 - ORIA
FAK
209101997
S00JP00G5KXA
25318187
3048982/0800
kalkulaèka Casio FX 85 ES
FAK
209101998
-
904638
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
S00JP00G5KY5
25318187
3048982/0800
209101999
0,00
904636
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
S00JP00G5KZ0
42331838
3048982/0800
209102000
S00JP00G5L0O
Pavlína Pelèáková, ing.
1626330217/0100
44117477
3048982/0800
200923
209102001
S00JP00G5KUP
25558447
3048982/0800
školení øidièù referentských vozidel
FAK
209102002
S00JP00G5LAA
-
17.07.2009
0,00
-
-424,00
0
28.07.2009
17.07.2009
670,00
670 CZK
-670,00
0
22.07.2009
31.07.2009
8 568,00
8568 CZK
-8 568,00
0
29.07.2009
ORIA
ZO ÈSOP Ekocentrum Ètyølí
1919780203/5500
-
14.07.2009
0,00
09022
poseèení lokalit " RBC Hvozdenský potok " ...............
FAK
424,00
424 CZK
ORIA
za vypracování pøepoètu otopných tìles na akci " Zlín - rekonstr.ZŠ komenského I a II
FAK
27.07.2009
ORIA
DVD - R Verbatim pro potøeby kopírování dokumentací k veøejným zakázkám FAK
17.07.2009
14.07.2009
0,00
04.08.2009
31 800,00
31800 CZK
-31 800,00
0
30.07.2009
OŽP a Z
09108
VRLA s. r.o.
187388585/0600
10.07.2009
0,00
13.08.2009
2 380,00
2380 CZK
-2 380,00
0
30.07.2009
OKØ
00006963
3048982/0800
90097
Pracovištì ÈSSZ Brno
10014-77921641/0710
13.07.2009
0,00
02.08.2009
12 650,00
12650 CZK
-12 650,00
0
30.07.2009
nájem nebyt. prostor v budovì na tøídì T. Bati 3792 za 3. Q 2009 - OVS
FAK
209102003
S00JP00G5LB5
26274159
3048982/0800
190616
Film real s.r.o.
27-1926520207/0100
04.07.2009 04.07.2009 17.07.2009
0,00
144 228,00
144228 CZK
-144 228,00
0
22.07.2009
stavební práce na akci "Oprava komunikace na høbitovì v Jaroslavicích"- OE
FAK
209102004
S00JP00G5LC0
48117820
3048982/0800
1092010382
13149111/0100
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
16.07.2009
0,00
16.08.2009
16848.5 CZK
16 848,50
-16 848,50
0
11.08.2009
Oprava kopírovacího stroje Aficio Ricoh 1515 - odd. ovìøování
FAK
209102005
S00JP00G5LDV
15049248
2001482389/0800
2901999
GEOVAP, spol. s r.o.
2020870109/2600
10.07.2009
15.08.2009
253470 CZK
0
0,00
124 950,00
-253 470,00
11.08.2009
0,00
128 520,00
-253 470,00
11.08.2009
Programové vybavení - propojení na systém Memphis, vymáhání - OIS
3048982/0800
2020870109/2600
Programové vybavení - propojení na systém Memphis, vymáhání - OIS
FAK
209102006
S00JP00G5L9F
26227061
3048982/0800
2091006
BCServis CZ s.r.o.
86-2021060247/0100
16.07.2009
0,00
30.07.2009
1 036,00
1036 CZK
-1 036,00
0
27.07.2009
oprava stroje - motorový plotostøich Stihl HS 80 - OMZ
FAK
209102007
S00JP00G5L7P
26824043
3048982/0800
793138
MOST POMOCI s.r.o.
27-5222350287/0100
16.07.2009
0,00
30.07.2009
11 001,00
11001 CZK
-11 001,00
0
28.07.2009
pracovní odìvy (veøejná služba) - OMZ
FAK
209102008
S00JP00G5L8K
27676650
3048982/0800
391150
DANKR s.r.o.
1417908369/0800
20.07.2009
0,00
03.08.2009
2 334,00
2334 CZK
-2 334,00
0
03.08.2009
èistící prostøedky - OMZ
FAK
209102009
S00JP00G5LEQ
47114983
3048982/0800
5106347980
Èeská pošta, s.p.
134204869/0300
01.07.2009
0,00
06.08.2009
47 510,00
47510 CZK
-47 510,00
0
06.08.2009
roznáška Magazínu Zlín è. 7 v poètu 33.550 ks od 26.6. - 1. 7. 2009 - OCRVaVV
FAK
209102010
S00JP00G5LFL
61860981
3048982/0800
9021021576
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
1033041444/5500
15.07.2009
0,00
29.07.2009
3 808,00
3808 CZK
-3 808,00
0
03.08.2009
zveøejnìní inzerátu ve Zlínském deníku - oznámení o veøejné sbírkce pro obec postiženou povodnìmi - Skorošice - OCRVaVV
FAK
209102011
S00JP00G5LKW
18828507
3048982/0800
1904000344
REDA, a.s.
1116530227/0100
01.07.2009
0,00
21.06.2009
5 295,50
5295.5 CZK
-5 295,50
0
21.07.2009
pøedmìty pro reklamní úèely - 500 ks kulièkové pero - OCRVaVV
FAK
209102012
S00JP00G5LJ1
18828507
3048982/0800
1904000340
REDA, a.s.
1116530227/0100
01.07.2009
0,00
21.06.2009
68478.5 CZK
68 478,50
-68 478,50
0
21.07.2009
pøedmìty pro reklamní úèely - 500 ks kulièkových per DARBY, 500 kulièkových per Campbell, 300 kul. per Campbell modrá, 500 ks kul. per Remey, 400 ks voskovek Tamara, 200 ks kalkulaèka, 300 ks pøívìšek, 200
ks pøívìšek, 150 ks Dada kapsièka na ruku, 150 k
FAK
209102013
S00JP00G5LI6
18828507
3048982/0800
1904000331
REDA, a.s.
1116530227/0100
01.07.2009
0,00
20.06.2009
12133.5 CZK
12 133,50
-12 133,50
0
21.07.2009
pøedmìty pro reklamní úèely - Margot II šòùrka na krk 120 ks modrá, Margot II šòùrka na krk žlutá 120 ks OCRVaVV
FAK
209102014
S00JP00G5LHB
18828507
3048982/0800
1904000325
REDA, a.s.
1116530227/0100
01.07.2009
0,00
18.06.2009
10 660,00
10660 CZK
-10 660,00
0
22.07.2009
nákup drobných reklamních pøedmìtù - suvenýrù - pro reklamní úèely 160 ks pøívìsek Bolder støíbrný, 160 ks pøívìsek Bolder modrý- OCRVaVV
FAK
209102015
S00JP00G5LGG
18828507
3048982/0800
1904000323
1116530227/0100
REDA, a.s.
01.07.2009
0,00
18.06.2009
3 415,00
3415 CZK
-3 415,00
0
22.07.2009
drobné pøedmìty - suvenýry pro reklamní úèely - taška Alena tmavý 150 ks, taška Alena pøírodní 150 ks - OCRVaVV
FAK
209102016
S00JP00G5LTN
47901519
3048982/0800
2900618
Pohøebnictví Zlín,spol.s
1114805661/0100
14.07.2009
0,00
16.08.2009
5 000,00
5000 CZK
-5 000,00
0
28.07.2009
pohøebné - OSV
FAK
209102017
S00JP00G5LSS
40431100
3048982/0800
200911
Ondra Svatoslav,Ing.
54632724/0600
20.07.2009
0,00
03.08.2009
15297.5 CZK
15 297,50
-15 297,50
0
03.08.2009
kanceláøské židle CALYPSO - OSV
FAK
209102018
S00JP00G5LYY
40994848
3048982/0800
295219
L.A.S.T., spol. s r.o.
1424902379/0800
01.08.2009
0,00
16.08.2009
4 742,00
4742 CZK
-4 742,00
0
11.08.2009
modrá skluzavka- OMZ
FAK
209102019
S00JP00G5LX3
48117820
3048982/0800
1092010385
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13149111/0100
17.07.2009
0,00
19.08.2009
3 035,30
3035.3 CZK
-3 035,30
0
17.08.2009
toner èerný - OP
3ks
FAK
209102020
S00JP00G5LZT
48117820
3048982/0800
1092010386
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13149111/0100
17.07.2009
0,00
19.08.2009
7 913,50
7913.5 CZK
-7 913,50
0
17.08.2009
oprava a údržba kopírky Aficio 1515PS Ricoh - OKP
objednáno pøes help desk, vìcná správnost: D. Kráèalová pro odd. RMZ a ZMZ
servisní prohlídka dle poèítadla, výmìna fotoválce
FAK
209102021
S00JP00G5M0H
28305043
3048982/0800
290218
MT Legal, s.r.o.,
1002755137/2700
02.07.2009
0,00
29.07.2009
70 210,00
70210 CZK
-70 210,00
0
28.07.2009
provedení právní analýzy zpùsobu možnosti zadání zadávacích øízení z oblasti ICT - OIS
FAK
209102022
S00JP00G5M1C
62182986
107-128661/0100
332009
AVZO TSÈ ÈR Zlín
1400352309/0800
11.07.2009
0,00
05.08.2009
27 469,00
27469 CZK
-27 469,00
0
28.07.2009
za pøepravu osob Zlín - Vranov nad Dyjí a zpìt - 6. cykloturistický zájezd Vranov nad Dyjí v termínu 4. - 11. 7. 2009 - FKSP
FAK
209203361
S00JP00G5KPE
27678679
3048982/0800
písek žlutý,potìr
-
FAK
S00JP00G5MDO
209102024
09186
Richard Holotík s.r.o.
35-6797800247/0100
01.08.2009
0,00
13.08.2009
4 361,00
4361 CZK
-4 361,00
0
11.08.2009
OMZ
60710098
3048982/0800
297100665
DOMOSA Zlín, s.r.o.
86-2037490217/0100
21.07.2009
0,00
04.08.2009
24538 CZK
24 538,00
-24 538,00
03.08.2009
24649.7 CZK
24 649,70
-24 649,70
0
03.08.2009
èistící a hygienické prostøedky- OVS
FAK
209102025
S00JP00G5MBY
26929708
3048982/0800
2009295
LEVEL 02,a.s.
1024501111/5500
21.07.2009
0,00
0
03.08.2009
oprava podstavce pod bustou Dr.E. Beneše na Benešovì nábø. ve Zlínì - OK
FAK
209102026
S00JP00G5MA3
25392875
3048982/0800
196008
JUSTITIA, s.r.o.
1510503083/0800
Odmìna za zadavatelské èinnosti k veøejné zakázce - Komplexní podpora provozu a užití CityWare - OIS
01.09.2009
0,00
06.08.2009
25 000,00
25000 CZK
-25 000,00
0
16.09.2009
FAK
209102027
S00JP00G5MCT
75675218
3048982/0800
2009002
Kratinová Hana
227975515/0300
01.08.2009
0,00
14.08.2009
267 968,00
267968 CZK
-267 968,00
0
11.08.2009
seèení veøejných ploch, likvidace travní hmoty - Malenovice-sídlištì - OMZ
FAK
209102028
S00JP00G5MEJ
60347325
3048982/0800
200912
Jaromír Nìmeèek
27-214320237/0100
20.07.2009
0,00
31.07.2009
8 199,00
8199 CZK
-8 199,00
0
29.07.2009
oprava vozidla Nissan Patrol SPZ ZLL 15-92 - OKØ
FAK
209102029
S00JP00G3WHW
60747889
3048982/0800
20090211
PETAS Petøíksr.o.
1407566369/0800
22.07.2009
0,00
01.08.2009
14 998,00
14998 CZK
-14 998,00
0
03.08.2009
výkopové práce pøi opravì havárie pøípojky vody Burešov 4886, budova MMZ - OVS
FAK
209102030
S00JP00G3WJM
13082183
3048982/0800
2009352
Petr Straka
1412247389/0800
01.07.2009
0,00
07.08.2009
1 952,00
1952 CZK
-1 952,00
0
04.08.2009
revize komínù a kouøovodù - budova MMZ ul. L. Váchy 602 - OVS
FAK
209102031
S00JP00G3WLC
65364571
3048982/0800
29246
Kašpárek Libor
167474187/0300
14.07.2009
0,00
28.07.2009
22 564,00
22564 CZK
-22 564,00
0
03.08.2009
výmìna zámku vložek a klíèù - ul. Váchy 602, Zlín - OVS
FAK
209102032
S00JP00G3WM7
10573321
3048982/0800
0907226
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
379737743/0300
20.07.2009
0,00
03.08.2009
18 802,00
18802 CZK
-18 802,00
0
04.08.2009
pravidelná roèní revize zaøízení EZS v objektu MMZ ul. Váchova - OVS
FAK
209102033
S00JP00G3WG1
60747889
3048982/0800
20090210
PETAS Petøíksr.o.
1407566369/0800
21.07.2009
0,00
31.07.2009
90 332,00
90332 CZK
-90 332,00
0
29.07.2009
havarijní oprava hl. pøívodu, rozvodny - Dùm umìní, nám. T.G. Masaryka 2570, Zlín - OK
FAK
209102034
S00JP00G3WF6
71007814
3048982/0800
300001
Školní jídelna Kvítková
1422769359/0800
01.07.2009
0,00
19.06.2009
2 500,00
2500 CZK
-2 500,00
0
29.07.2009
EP 09, OVK è. 4, úklid a služby s pøípravou vol. místnosti do EP - OKP
vìcná správnost: J. Muroò
FAK
209102035
S00JP00G3WIR
25836676
3048982/0800
1192009
Longvet s.r.o.
172891233/0600
20.07.2009
0,00
04.08.2009
6 335,60
6335.6 CZK
-6 335,60
0
30.07.2009
sedaèka s øetìzem - výmìna za poškozený díl (vandalismus) - OMZ
FAK
209102036
S00JP00G3WOX
64574296
3048982/0800
20912495
ITTEC, s.r.o.
196639649/0300
13.07.2009
0,00
31.07.2009
9 187,00
9187 CZK
-9 187,00
0
29.07.2009
øemen, spojka - ND na sekaèku - OMZ
FAK
209102037
S00JP00G3WKH
27718158
3048982/0800
9200953086
MCI SERVIS s.r.o.
35-7989620237/0100
22.07.2009
0,00
20.08.2009
45 000,00
45000 CZK
-45 000,00
0
19.08.2009
výkon zadavatelských èinností na veø. zakázku "Zlín-Rekonstrukce ZŠ Komenského I.a II." - ORIA
FAK
209102038
S00JP00G3WN2
46982663
3048982/0800
2009038
1400039339/0800
FORMICA, s.r.o.
14.07.2009
0,00
04.08.2009
17 850,00
17850 CZK
-17 850,00
0
04.08.2009
vypracování projekt. dokumentace na výmìnu eskalátorù v podchodu nám. Práce Zlín - ORIA
FAK
209102039
S00JP00G3WU3
63474026
3048982/0800
9070590
PNEU PLUS s.r.o.
1646710217/0100
21.07.2009
0,00
04.08.2009
498,00
498 CZK
-498,00
0
30.07.2009
Sprey na defekty - OMZ
FAK
209203377
S00JP00G5L44
47115319
3048982/0800
1103800049
Výzbrojna požární ochrany
16101041/0100
10.07.2009
0,00
24.07.2009
1 285,00
1285 CZK
-1 285,00
0
27.07.2009
pracovní stejnokroj - OKØ
FAK
209102041
S00JP00G3WWT
26824043
3048982/0800
793213
MOST POMOCI s.r.o.
27-5222350287/0100
22.07.2009
0,00
05.08.2009
558,00
558 CZK
-558,00
0
03.08.2009
alkoholtest-det. trubièky - OMZ
FAK
209102042
S00JP00G3WYJ
26223155
3048982/0800
930569
Podhoran Lukov a.s.
27-1924890247/0100
10.07.2009
0,00
19.08.2009
8 000,00
8000 CZK
-8 000,00
0
17.08.2009
pøeprava osob KS Kudlov - Znojmo a zpìt - OSV
FAK
209102043
S00JP00G3X4I
46345191
3048982/0800
07909
STa DO s.r.o.
1455525/0300
22.07.2009
0,00
01.08.2009
9 939,00
9939 CZK
-9 939,00
0
03.08.2009
výmìna venkovních okenních parapetù a oprava omítky v pøízemí budovy radnice MMZ - OVS
FAK
209203400
S00JP00G3WRI
47114983
3048982/0800
5133712794
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
133790245/0300
10.07.2009
0,00
05.08.2009
570,00
570 CZK
-570,00
0
28.07.2009
QCA pro ovìøení el. podpisu zamìstnance - OIS
FAK
209102045
S00JP00G3X68
26227061
3048982/0800
2091037
BCServis CZ s.r.o.
86-2021060247/0100
01.08.2009
0,00
05.08.2009
6 891,00
6891 CZK
-6 891,00
0
19.08.2009
pracovní pomùcky, materiál - OMZ
FAK
209102046
S00JP00G3XAO
13082183
3048982/0800
2009382
Petr Straka
1412247389/0800
01.08.2009
0,00
22.08.2009
1 142,00
1142 CZK
-1 142,00
0
19.08.2009
kontrola komínù a kouøovodù - ZuŠ Harmonie - OŠZMaTV
FAK
209102047
S00JP00G3XCE
48117820
3048982/0800
1092010402
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13149111/0100
01.09.2009
0,00
22.08.2009
523,60
523.6 CZK
-523,60
0
16.09.2009
oprava a údržba kopírky Aficio MP RICOH - OŠZMaTV
FAK
209102048
S00JP00G3XE4
13082183
3048982/0800
2009377
Petr Straka
1412247389/0800
10.07.2009 10.07.2009 22.08.2009
0,00
4 058,00
4058 CZK
-4 058,00
0
21.08.2009
kontrola komínù a kouøovodù - Rehab. stacionáø - OŠZMaTV
FAK
209102049
S00JP00G3X9T
46345558
3048982/0800
smalt. tabule - OKP
40 x 350x800
2 x 22 x 16
vìcná správnost: J. Muroò
2009500
1908146661/0100
Smalt s.r.o.
21.07.2009
0,00
04.08.2009
39222.4 CZK
39 222,40
-39 222,40
0
30.07.2009
FAK
209102050
S00JP00G3XBJ
18810624
3048982/0800
20090688
Deratex, spol. s r.o.
182844246/0300
01.08.2009
0,00
06.08.2009
1 523,00
1523 CZK
-1 523,00
0
11.08.2009
dezinfekce Sokolská 622 - OŽPaZ
FAK
209102051
S00JP00G3XD9
49613791
3048982/0800
19501767
XENA Praha s.r.o.
160999407/0600
15.07.2009
0,00
29.07.2009
5 075,00
5075 CZK
-5 075,00
0
04.08.2009
obal, spona, znak - MP
FAK
209102052
S00JP00G3XHP
12433080
3048982/0800
2009054
Hana Konvalinkova
13943921/0100
01.08.2009
0,00
22.07.2009
12 733,00
12733 CZK
-12 733,00
0
07.08.2009
informaèní tabule - OMZ
FAK
209102053
S00JP00G3XFZ
12435406
3048982/0800
200913
Rudolf Baïura - Barus
1027147007/2700
01.07.2009
0,00
30.07.2009
552 950,00
552950 CZK
-552 950,00
0
28.07.2009
rekonstrukce støech 12. ZŠ Zlín, M. Alše 558 - ORIA
FAK
209102054
S00JP00G3XIK
25322478
3048982/0800
2914303
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
01.07.2009
0,00
12.07.2009
595,00
595 CZK
-595,00
0
30.07.2009
Internet za 06/2009 - OŠZMaTV
FAK
209102055
S00JP00G3XJF
25322478
3048982/0800
2912083
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
01.07.2009
0,00
11.06.2009
595,00
595 CZK
-595,00
0
30.07.2009
Internet za 05/2009 - OŠZMaTV
FAK
209102056
S00JP00G3YC7
72437367
3048982/0800
2009114
Ing.Ta•ána Poslušná
1410446309/0800
21.07.2009
0,00
04.08.2009
500,00
500 CZK
-500,00
0
04.08.2009
kopie geom. plánu è. 5527236/2005 k. ú. Zlín (pro prodej BJ) - OSM (odd. bytové)
FAK
209102057
S00JP00G3YBC
46994173
3048982/0800
oprava vozu AVIA . 2Z8 9770
FAK
209102058
-
1112607661/0100
18152856
3048982/0800
FAK
209102059
-
S00JP00G3Y9M
45787948
S00JP00G3YXA
03.08.2009
3 094,00
01.08.2009 23.07.2009 22.08.2009
0,00
29004665
25556142
FAK
3094 CZK
-3 094,00
0
07.08.2009
8 245,00
8245 CZK
-8 245,00
0
19.08.2009
-
25556142
11.08.2009
38 113,00
38113 CZK
-38 113,00
0
17.08.2009
OK
POSPÍŠIL a.s.
01.08.2009
0,00
09.08.2009
216 515,00
216515 CZK
-216 515,00
0
11.08.2009
OD
3048982/0800
-
5209
01.08.2009
0,00
27-1918030267/0100
-
S00JP00G3YWF
PERI spol. s r.o.
300582823/0300
za proved.stav.práce - chodník ul.Èeská
proved.stav.práce - chodník ul.Luèní
PATRICK s.r.o.
52844440/5500
3048982/0800
209102061
0,00
2009101
Technické zhodnocení o dílce zastøešení mobilního pódia na nám. Míru, Zlín
209102060
01.08.2009
OMZ
3048982/0800
FAK
HCM Autoservis s.r.o.
OMZ
S00JP00G3YAH
vodící talíø,olej Stihl sudový
190355
5409
27-1918030267/0100
OD
POSPÍŠIL a.s.
01.08.2009
0,00
13.08.2009
852 316,00
852316 CZK
-852 316,00
0
11.08.2009
FAK
209102062
S00JP00G3YNO
25556142
3048982/0800
proved.staveb.práce - chodník ul.Jílová
FAK
209102063
-
209102064
60711086
209102065
60711086
-
S00JP00G3YTU
60711086
S00JP00G3YSZ
S00JP00G3YR4
61405230
60711086
Technické služby Zlín,s.r
FAK
48476684
3709
Ing.Ladislav Alster - Pro
S00JP00G3YPE
15546501
3048982/0800
S00JP00G3YOJ
-
3048982/0800
FAK
209203423
S00JP00G3XWM
19110066
FAK
209203402
-
01.08.2009
Technické služby Zlín,s.r
01.07.2009
A
2009058
Ing.Jiøí Škrabal
0,00
29010106
-
71009396
01.09.2009
0,00
-
2 046 509,05
2046509.05 CZK
-2 046 509,05
0
05.08.2009
22.07.2009
105 257,29
105257.29 CZK
-105 257,29
0
05.08.2009
22.07.2009
67058.29 CZK
67 058,29
-67 058,29
0
05.08.2009
15.08.2009
1 032 920,00
1032920 CZK
-1 032 920,00
0
13.08.2009
22.07.2009
124 556,11
124556.11 CZK
-124 556,11
0
05.08.2009
20.08.2009
78 540,00
78540 CZK
-78 540,00
0
14.09.2009
OD
PATRIOT spol.s r.o.
01.08.2009
0,00
10.08.2009
99 000,00
99000 CZK
-99 000,00
0
13.08.2009
OD
2009005
Jiøí Šilhavík a spol.
4550599001/5500
-
3048982/0800
rozbor pitné vody
22.07.2009
OD
4010036072/6800
46286225
zajišt.real.projektu - " Køižovatka Antonínova "
0,00
0,00
2104043661/0100
technická pomoc pro zámìr plošné koordinace sv.køižovatek
209102070
11.08.2009
OD
3048982/0800
FAK
-414 967,00
0
OD
zajištìní podkladù peo akci " Rekonstrukce MK - ulice Slovenská a Lesní ètvr•
209102069
0,00
01.07.2009
A
3049002/0800
-
FAK
0,00
01.07.2009
A
1465780267/0100
svislé dopravní znaèení za mìsíc 06/2009
S00JP00G3YQ9
Technické služby Zlín,s.r
19110067
-
3048982/0800
209102068
01.07.2009
A
19110068
projektová dokumentasce " Cyklistická stezka Lešná-Lukov "
209102067
Technické služby Zlín,s.r
3049002/0800
3048982/0800
FAK
414 967,00
414967 CZK
OD
vodorovné dopravní znaèení za mìsíc 06/2009
209102066
19110069
3049002/0800
3048982/0800
FAK
09.08.2009
OD
3048982/0800
FAK
0,00
3049002/0800
-
S00JP00G3YUP
opravy chodníkù za mìsíc èerven 2009
01.08.2009
27-1918030267/0100
3048982/0800
FAK
POSPÍŠIL a.s.
OD
S00JP00G3YVK
opravy výtlukù,vpustí za mìsíc 06/2009
5309
01.07.2009
0,00
29.07.2009
49 900,00
49900 CZK
-49 900,00
0
04.08.2009
OD
3095106597
Zdravotní ústav
3235761/0710
21.07.2009
0,00
13.08.2009
3 237,00
3237 CZK
-3 237,00
0
11.08.2009
OŽP a Z
S00JP00G3WT8
71009396
3048982/0800
3095106456
Zdravotní ústav
3235761/0710
14.07.2009
0,00
11.08.2009
3 243,00
3243 CZK
-3 243,00
0
07.08.2009
rozbor vody - OŽPaZ
FAK
209102073
S00JP00G3YMT
18828507
3048982/0800
1904000679
1116530227/0100
REDA, a.s.
27.07.2009
0,00
10.08.2009
95 232,00
95232 CZK
-95 232,00
nákup drobných reklamních pøedmìtù k reklamnímu úèelu s logem Zlín, OCR,V a VV (kulièkové pera, pouzdro na tužky, zápisník, pravitko s lupou, pøívìsek, píš•alka, metr, obal na mobil
0
07.08.2009
FAK
209102074
S00JP00G3Z2E
60709677
3048982/0800
209102075
S00JP00G3Z1J
-
FAK
209102076
44003978
FAK
-
209102077
0,00
10.08.2009
54 165,00
54165 CZK
-54 165,00
0
07.08.2009
904924
TRIODON, spol. s r.o.
1407523369/0800
01.08.2009
0,00
07.08.2009
14 637,00
14637 CZK
-14 637,00
0
06.08.2009
- MP
S00JP00G3Z0O
72291923
3048982/0800
sbìraè odpadu
27.07.2009
ORIA
3048982/0800
trièka TBK REX èerné
MNO spol. s r.o.
1400599379/0800
malíøské práce - oprava maleb 1.NP MS Luèní
FAK
290160
2009075
Ing.Zdenìk Ott
1417936319/0800
01.08.2009
0,00
23.08.2009
10 234,00
10234 CZK
-10 234,00
0
21.08.2009
OMZ
S00JP00G3ZDV
12217417
3048982/0800
022009
Ing.arch.Zdenìk Chládek,C
86-2215170217/0100
23.07.2009
0,00
22.08.2009
1 796 900,00
1796900 CZK
-1 796 900,00
0
19.08.2009
rozpracování návrhu pro akci " Regulaèní plán centra Zlína " 2.etapa - 1. návrh - ÚHA
FAK
209102078
S00JP00G3Z44
10573321
3048982/0800
209102079
S00JP00G3Z39
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
379737743/0300
dodávka a montáž nového tísòového tlaèítka EZS
FAK
0907247
-
42339626
3048982/0800
01.08.2009
0,00
27.08.2009
7 109,00
7109 CZK
-7 109,00
0
26.08.2009
OP
224858
TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o
234579/5400
24.07.2009
0,00
10.08.2009
162 407,00
162407 CZK
-162 407,00
0
06.08.2009
za tisk Magazínu Zlín è.8/2009 + litografie v poètu 34.300 ks, dle smlouvy o dílo OCR,V a VV
FAZ
209102080
S00JP00G3ZFL
26941741
391300026
Marek Mikel s.r.o.
27.07.2009
10.08.2009
12412 CZK
-12412
FAK
209102081
S00JP00G3ZEQ
10573321
0907248
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
28.07.2009
11.08.2009
14400 CZK
0
3048982/0800
379737743/0300
demontáž a montáž kamerového systému
-
FAK
68600771
209102082
S00JP00G3ZHB
3048982/0800
oprava prùchodu Pekárenská - Pod mlýnem
FAK
209102083
S00JP00G3ZGG
68600771
FAK
209102084
S00JP00G3ZI6
-
0709
Ing.Jan Pospíšil
134547722/0300
-
3048982/0800
oprava chodníku a schodù ul.Bonìcko
0,00
14 400,00
-14 400,00
07.08.2009
OKØ
01.08.2009
0,00
21.08.2009
95 443,00
95443 CZK
-95 443,00
0
21.08.2009
OD
0609
Ing.Jan Pospíšil
134547722/0300
01.08.2009
0,00
21.08.2009
62 694,00
62694 CZK
-62 694,00
0
21.08.2009
OD
61405124
3048982/0800
14
Milan Vyoral
176856291/0300
28.07.2009
0,00
11.08.2009
4 849,30
4849.3 CZK
-4 849,30
0
02.09.2009
putovní pohár primátorky mìsta
OKP
X. roèník hasièské soutìže "O putovní pohár primátorky mìsta Zlína"
poøadatel: JSDHO Lhotka
vìcná správnost: Jakuba, KØ
FAK
209102085
S00JP00G3ZJ1
61859575
107-128661/0100
20907056
35-5727510207/0100
vyèerpání, odvoz a likvidace obsahu septiku rekraèních chat na Syrákovì - FKSP
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s
14.07.2009
0,00
10.08.2009
2 458,00
2458 CZK
-2 458,00
0
04.08.2009
FAK
209102086
S00JP00G3ZKW
26976889
3048982/0800
209102087
S00JP00G3ZRX
-
25623290
3048982/0800
záložní zdroj
FAK
-
209102088
S00JP00G3ZQ2
-
S00JP00G3ZP7
27739473
S00JP00G3ZOC
motobaterie ZL 5902
209102091
70465703
-
S00JP00G3ZNH
2009210334
090013
S00JP00G3ZMM
46309608
-
S00JP00G3ZLR
S00JP00G3ZSS
209203443
FAK
-
S00JP00G3Z5Z
-
OŽP a Z
209102096
S00JP00G3ZW8
46992308
27676650
FAK
-
209102097
71009396
49970585
04.08.2009
07.08.2009
8 183,00
8183 CZK
-8 183,00
0
05.08.2009
27.07.2009
34999.99 CZK
34 999,99
-34 999,99
0
04.08.2009
Jaroslav Dìdièík, Autobat
24.07.2009
0,00
07.08.2009
1 540,00
1540 CZK
-1 540,00
0
04.08.2009
2009185
KAROP, s.r.o.
01.07.2009
0,00
30.07.2009
3 589,00
3589 CZK
-3 589,00
0
04.08.2009
2009249
Šafáø Pavel
21.07.2009
0,00
04.08.2009
958,00
958 CZK
-958,00
0
04.08.2009
9001064
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
1113407661/0100
-
01.08.2009
0,00
23.08.2009
657,00
657 CZK
-657,00
0
19.08.2009
MP
391191
DANKR s.r.o.
1417908369/0800
01.08.2009
0,00
07.08.2009
7 176,00
7176 CZK
-7 176,00
0
06.08.2009
3095106485
Zdravotní ústav
3235761/0710
1710906685
17.07.2009
0,00
TON a.s.
402691/0100
25.07.2009
0,00
11.08.2009
1 190,00
24.08.2009
68 571,00
1190 CZK
-1 190,00
0
07.08.2009
68571 CZK
-68 571,00
0
21.08.2009
MP
S00JP00G3ZZT
61405124
3048982/0800
zboží dle objednávky
-15 690,00
0
MP
3048982/0800
židle,stoly
16.07.2009
0,00
1417848319/0800
3048982/0800
rozbor vody
15 690,00
15690 CZK
MP
3048982/0800
èistící a hygienické prostøedky
FAK
05.08.2009
MP
3048982/0800
209102094
17.07.2009
0,00
UTILY, k.s.
0409
náhradní díl - napájecí zdroj HP 65W Smart AC Adapter
FAK
EGO Zlín,spol.s r.o.
1406981309/0800
3048982/0800
209102093
22.07.2009
0,00
86-2104050247/0100
25319256
-
žárovky,bužírky,konektor,............
FAK
04.08.2009
MP
oprava vozu Ford Fiesta : 2Z4 3005
209102092
-4 165,00
0
MP
3048982/0800
FAK
SOFTCOM GROUP, spol. s r.
184717603/0600
3048982/0800
FAK
4 165,00
4165 CZK
MP
dotykový ovladaè T3V øídícího systému RTI
209102090
09018268
355906661/0100
3048982/0800
FAK
0,00
31.07.2009
OVS
19-2295150207/0100
46902473
ruksak vybavený - lékárnièka è.III
209102089
21.07.2009
MP
3048982/0800
FAK
NOVÉ OKNO s. r. o.
4200056963/6800
výmìna dveøního samozavíraèe,L.Váchy 602,Zl.
FAK
609088
-
OKØ
15
176856291/0300
Milan Vyoral
28.07.2009
0,00
11.08.2009
6 959,20
6959.2 CZK
-6 959,20
0
07.08.2009
FAK
209102098
S00JP00G4004
42340802
2001482389/0800
910042
KKS, spol. s r.o.
01.08.2009
1403990349/0800
0,00
28.08.2009
145 220,00
145220 CZK
-145 220,00
0
26.08.2009
stavební práce na akci "Zajištìní svahu Hvozdenského potoka" - ORIA
FAK
209102099
S00JP00G403P
64942503
2900133288
OFFICE DEPOT s.r.o.
29.07.2009
FAK
209102100
S00JP00G401Z
42340802
910043
KKS, spol. s r.o.
01.08.2009
2001482389/0800
1403990349/0800
0,00
stav.práce na akci " Prùmyslová zóna Zlín - východ ,prodloužení komunikace - II.etapa
FAK
209102101
S00JP00G402U
49437593
3048982/0800
190033
209102102
S00JP00G404K
Stavební izolace Zlín, s.
26226120
2001482389/0800
-
12.09.2009
4 187 001,00
16919.54 CZK
-16919.54
4187001 CZK
-4 187 001,00
0
11.09.2009
ORIA
7125168001/2700
stavební práce - akce Služebna MP Zlín v areálu ZOO Lešná
FAK
-
08.08.2009
01.07.2009
0,00
02.08.2009
2 288 951,00
2288951 CZK
-2 288 951,00
0
03.08.2009
ORIA
920583
ZEKA plus, s.r.o.
86-2022690267/0100
01.08.2009
0,00
28.08.2009
25 000,00
25000 CZK
-25 000,00
0
26.08.2009
výkon èinnosti koordinátora BOZP -akce Zlepšení tep. technických vlastností budov ZŠ tø. Svobody 868 - ORIA
FAK
209102103
S00JP00G405F
26226120
2001482389/0800
920584
ZEKA plus, s.r.o.
86-2022690267/0100
01.08.2009
0,00
12.08.2009
25 000,00
25000 CZK
-25 000,00
0
11.08.2009
výkon èinnosti koordinátora BOZP - stavba Zlepšení tepelnì tech. vlastností budov ZŠ Zlín, Nová cesta 268 - ORIA
FAK
209102104
S00JP00G40F1
26274159
3048982/0800
oprava komunikace na høbitovì v Jaroslavicích
FAK
209102105
S00JP00G40E6
FAK
209102106
S00JP00G40DB
0909170230
25824449
1212009
25836676
3048982/0800
25836676
3048982/0800
209102109
S00JP00G40AQ
45457212
3048982/0800
209102110
S00JP00G409V
25892533
3048982/0800
01.08.2009
0,00
-120 887,00
07.08.2009
72 771,00
72771 CZK
-72 771,00
0
11.08.2009
3 600,00
3600 CZK
-3 600,00
0
21.08.2009
10.08.2009
63 738,00
63738 CZK
-63 738,00
0
24.08.2009
OMZ
1202009
Longvet s.r.o.
172891233/0600
-
Pavla Hradilová
2040641661/0100
1015507626/5500
10.08.2009
322 303,00
322303 CZK
-322 303,00
0
26.08.2009
OMZ
062009
1090759
01.08.2009
0,00
za restaurování pískovcového køíže pøed budovou kostela sv.Mikuláše,Malenovcie
FAK
14.08.2009
28.07.2009 28.07.2009 11.08.2009
0,00
Longvet s.r.o.
-
dod.a montáž herních zaøízení HAGS - høištrì è.212, Sluneèná,Zl.
FAK
120 887,00
0
OCR, V a VV
172891233/0600
dodání a montáž zaøízení HAGS -høištì è. 212, ul.Sluneèná
S00JP00G40BL
Turistické známky, s.r.o.
19-7341220257/0100
FAK
209102108
24.07.2009
0,00
10901678
-
FAK
AUTOKOM, spol. s r.o.
204060208/0300
3048982/0800
S00JP00G40CG
0,00
120887 CZK
OVS
turistická známka è.744 Zlín 200 ks pro prodej v MITS
209102107
01.08.2009 20.07.2009 07.08.2009
OE
47906413
-
Film real s.r.o.
27-1926520207/0100
-
3048982/0800
oprava vozu Hyundai SPZ : ZLA 3442
290638
23.07.2009
0,00
-
10.08.2009
61 000,00
61000 CZK
-61 000,00
0
06.08.2009
OK
TESCO SW a.s.
01.08.2009
0,00
14.08.2009
318 920,00
318920 CZK
-318 920,00
0
14.08.2009
øešení pasportizace školských zaøízení mìsta Zlína ..............
FAK
209102111
S00JP00G40HR
47114983
3048982/0800
-
OŠZM a TV
5133715436
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
29.07.2009
133790245/0300
0,00
12.08.2009
450,00
450 CZK
-450,00
0
06.08.2009
CADR - zveøejnìní inzerátu - Úvìr pro SMZ
FAK
209102112
S00JP00G40GW
42869048
3048982/0800
poštovní poukázka A
FAK
209102113
-
9659001238
OPTYS, spol. s r.o.
01.08.2009
382001833/0300
0,00
11.08.2009
296,00
296 CZK
-296,00
0
14.08.2009
OOS
S00JP00G40JH
47114983
3048982/0800
5133714101
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
01.08.2009
133790245/0300
0,00
12.08.2009
2 280,00
2280 CZK
-2 280,00
0
24.08.2009
QCA - pro ovìøení el.podpisu zamìstnance - celkem 12 ks - dle rozpisu: OIS - 1 ks, OCRVaVV - 4 ks, OŽ - 2 ks, OS - 3 ks, OOS - 2 ks
FAK
209102114
S00JP00G40IM
47114983
3048982/0800
5133713636
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
133790245/0300
01.08.2009
0,00
12.08.2009
1 063,40
1063.4 CZK
-1 063,40
0
24.08.2009
VCA - komerèní certifikáty pro zamìstnance, celkem 7 ks - dle rozpisu OCRVaVV - 3 ks, OŽ - 2 ks, OOS - 2 ks
FAK
209102115
S00JP00G40WO
60747218
3048982/0800
29151699
ANC FOD,s.r.o.
160405381/0600
dynamic Turbo Plus,dynamic Max,sud plechový, OTHP 32 - maziva a oleje
FAK
209102116
S00JP00G41L0
63474026
3048982/0800
9070607
209102117
S00JP00G41K5
25027191
3048982/0800
sací koš SDH plus - snížený
FAK
209102118
-
S00JP00G41UR
0,00
-
-
09.08.2009
10 947,00
10947 CZK
-10 947,00
0
07.08.2009
OMZ
PNEU PLUS s.r.o.
01.08.2009
1646710217/0100
oprava penu vèetnì montáže a demontáže - SPZ: 1Z2 0371
FAK
01.08.2009
0,00
14.08.2009
108,00
108 CZK
-108,00
0
11.08.2009
OMZ
20090477
SDH plus,s.r.o.
01.08.2009
126191877/0300
0,00
14.08.2009
3 296,00
3296 CZK
-3 296,00
0
13.08.2009
OKØ
25499718
3048982/0800
29000868
AZ KORT, s.r.o.
01.08.2009
193675177/0300
0,00
12.08.2009
564,00
564 CZK
-564,00
0
13.08.2009
publikace - "Vìcná bøemena od A do Z" - 4. vydání - OSM
FAK
209102119
S00JP00G41TW
00094838
107-128661/0100
2094067
Mìstské divadlo Zlín , pø
890672/0800
01.08.2009
0,00
13.08.2009
65 880,00
65880 CZK
-65 880,00
0
13.08.2009
77 ks pøedplatenek do Mìstského divadla Zlín na sezonu 2009/2010 pro zamìstnance SMZ - FKSP
FAK
209102120
S00JP00G41S1
46982663
19-8034530217/0100
2009040
FORMICA, s.r.o.
0,00
vypracování projektové dokumentace - Výmìna oken a oprava lodžií, Støedová 4786, Zlín-JS
FAK
209102121
S00JP00G41R6
25592939
3048982/0800
01.08.2009
1400039339/0800
090437
-
14.08.2009
35 700,00
35700 CZK
-35 700,00
0
20.08.2009
ORIA
J.D.Production, s.r.o.
203874963/0300
01.08.2009
0,00
10.08.2009
79135 CZK
79 135,00
-79 135,00
13.08.2009
14381.61 CZK
14 381,61
-14 381,61
0
24.08.2009
za výrobu a vysílání poøadù TV Zlínsko 07/2009,za archivaci a kontrolu vysílání v TV Zlínsko za 07/09, OCR, V a VV
FAK
209102122
S00JP00G41Y7
64942503
3048982/0800
2900135005
805322007/2700
OFFICE DEPOT s.r.o.
03.08.2009
0,00
0
11.08.2009
skartovaè Fellowes C- 220Ci - OS
DOB
209102123
S00JP00G41XC
64942503
1900006322
OFFICE DEPOT s.r.o.
03.08.2009
FAK
209102124
S00JP00G41WH
71465456
2009055
JUDr.Radek Židlík,advokát
03.08.2009
3048982/0800
1085131193/0800
0,00
13.08.2009
02.09.2009
11 625,00
16919.54 CZK
16919.54
11625 CZK
-11 625,00
0
01.09.2009
odmìna za právní služby pro odbor stavební dle smlouvy za 07/2009 - OS
FAK
209102125
S00JP00G41VM
71464794
209060
3048982/0800
Mgr.Bc.Michal Bøezovják
43-842540257/0100
01.08.2009
0,00
02.09.2009
18 375,00
18375 CZK
-18 375,00
0
01.09.2009
odmìna za právní služby pro odbor stavební dle smlouvy za 07/2009 - OS
FAK
209102126
S00JP00G41Z2
25318187
904910
3048982/0800
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
30.07.2009
0,00
09.08.2009
1 003,00
1003 CZK
-1 003,00
0
05.08.2009
Nákup kanceláøských potøeb, které se nenacházejí v centrálním skladu
FAK
209102127
S00JP00G421L
66224349
200968
3048982/0800
1544670277/0100
za poskytnuté právní služby v mìsíci 07/2009
FAK
209102128
S00JP00G420Q
-
OŽP a Z
63469235
9390
3048982/0800
náhradní zdroj el.energie pro MPZ
FAK
209203440
61411680
2923
3048982/0800
209203491
S00JP00G427R
FAK
-
209203493
27678679
09217
FAK
-
209102132
S00JP00G4251
25580922
2090523
S00JP00G42C2
60747889
S00JP00G42B7
kontrola zaøízení EZS za 07/2009
209203497
20090245
-
10573321
-
S00JP00G42FN
Rosana - pøírodní pramenitá voda
209102135
01.08.2009
0,00
Richard Holotík s.r.o.
01.08.2009
0,00
LARGO CZ, s.r.o.
01.08.2009
0,00
S00JP00G42RZ
01.08.2009
0,00
13400 CZK
-13 400,00
0
06.08.2009
28.07.2009
18 136,00
18136 CZK
-18 136,00
0
07.08.2009
30.08.2009
6 319,00
6319 CZK
-6 319,00
0
26.08.2009
14.08.2009
7 900,00
7900 CZK
-7 900,00
0
19.08.2009
11.08.2009
49 531,00
49531 CZK
-49 531,00
0
18.08.2009
OD
0907277
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
379737743/0300
01.08.2009
0,00
14.08.2009
357,00
357 CZK
-357,00
0
11.08.2009
OŠZM a TV
25081152
-
PETAS Petøíksr.o.
1407566369/0800
3048982/0800
FAK
13 400,00
19.08.2009
OMZ
3048982/0800
FAK
07.08.2009
-17 850,00
0
- OMZ
19-5004290247/0100
oprava odpoèívky na cyklostezce Vršava - Kostelec
209102133
Jan Švéda,ing.
35-6797800247/0100
3048982/0800
FAK
17 850,00
17850 CZK
OMZ
3048982/0800
náhradní díly
01.08.2009
0,00
186336708/0600
3048982/0800
písek žlutý, štìrk
EKOME spol. s r. o.
20.08.2009
MP
kontrola,èištìní a oprava ptaèích budek v lokalitì Zlín - obecní lesy a mìstské parky
FAK
31.07.2009
0,00
379055793/0300
-
S00JP00G3Z8K
JUDr.Eva Køivánková
19035579
ROSANA, spol. s r.o.
110190896/0300
01.08.2009
0,00
12.08.2009
5 325,00
5325 CZK
-5 325,00
0
10.08.2009
OVS
71007407
390017
Mateøská škola Zlín
01.08.2009
19.08.2009
10944 CZK
0
3048982/0800
stravovací služby
-
FAK
S00JP00G42AC
209102136
1422438349/0800
64850587
9040
Jan Papež, ing.KOORDINACE
19-5981930207/0100
za procedení nácviku Povodòové komise mìsta Zlína dne 12.6.2009
209102137
S00JP00G42Q4
60739959
3048982/0800
209102138
S00JP00G42P9
25593625
FAK
209102139
-
-
ENVIprojekt,s.r.o.
4810090847
S00JP00G42OE
74532791
552009
S00JP00G42NJ
49161041
S00JP00G42MO
49976311
zemní práce na opravì høištì Sluneèná ,JS,Zl.
209102142
S00JP00G42LT
FAK
209102143
-
S00JP00G42KY
25307177
FAK
209102144
-
S00JP00G42J3
25307177
FAK
209102145
25307177
25307177
3048982/0800
FAK
209102146
-
S00JP00G42HD
209102147
118 762,00
118762 CZK
-118 762,00
0
26.08.2009
29.08.2009
28 437,00
28437 CZK
-28 437,00
0
26.08.2009
Ing.Miroslav Vítek
2009000081
01.08.2009
0,00
-
25.08.2009
4 000,00
4000 CZK
-4 000,00
0
21.08.2009
OMZ
Kratina Roman
01.08.2009
0,00
30.08.2009
33 537,00
33537 CZK
-33 537,00
0
26.08.2009
OMZ
9040
DIPS ZLÍN, spol. s r.o.
01.08.2009
0,00
28.08.2009
60 381,00
60381 CZK
-60 381,00
0
26.08.2009
OMZ
091643
PROFIRE s.r.o.
1415612329/0800
01.08.2009
0,00
30.08.2009
367,00
367 CZK
-367,00
0
26.08.2009
091644
PROFIRE s.r.o.
1415612329/0800
01.08.2009
0,00
30.08.2009
284,00
284 CZK
-284,00
0
26.08.2009
091645
PROFIRE s.r.o.
1415612329/0800
01.08.2009
0,00
30.08.2009
284,00
284 CZK
-284,00
0
26.08.2009
S00JP00G42VF
091646
PROFIRE s.r.o.
1415612329/0800
01.08.2009
0,00
30.08.2009
284,00
284 CZK
-284,00
0
26.08.2009
OVS
25307177
3048982/0800
revize HP, oprava HP - úøadovna Kostelec
FAK
30.08.2009
- OVS
S00JP00G42I8
revize HP - úøadovna Pøíluky
0
13.08.2009
OVS
3048982/0800
revize HP - úøadovna Lhotka
27075 CZK
-27 075,00
OVS
3048982/0800
revize HP - úøadovna Kleèùvka
01.08.2009
0,00
1400620369/0800
3048982/0800
revize HP úøadovna Velíková
TAŠ-STAPPA beton spol. s
43-1442890287/0100
3048982/0800
FAK
01.08.2009
0,00
2203890268/6210
údržba dìtských høiš• - seèení, oøez keøù, sbìr odpadkù 209102141
11.08.2009
27 075,00
OŽP a Z
27-1922950277/0100
3048982/0800
FAK
19.08.2009
OMZ
3048982/0800
209102140
-10 944,00
OŽP a Z
zamìøení polohopisu ,výškopisu a inž.sítí pro rekonstrukci dìtského høištì Kudlov
FAK
01.08.2009
0,00
4080006901/6800
3048982/0800
dodávky pískù a štìrkù
-
209099
zpracování aktualizace Plánu odpadového hospodáøství ,Zlín
FAK
10 944,00
OŠZM a TV
3048982/0800
FAK
0,00
25307177
091647
PROFIRE s.r.o.
1415612329/0800
01.08.2009
0,00
30.08.2009
2 404,00
2404 CZK
-2 404,00
0
26.08.2009
OVS
091648
PROFIRE s.r.o.
01.08.2009
30.08.2009
387 CZK
0
3048982/0800
revize HP - úøadovna Salaš
FAK
209102148
-
1415612329/0800
0,00
S00JP00G42UK
25307177
091639
PROFIRE s.r.o.
S00JP00G434Z
75252368
3048982/0800
granule pro psy
FAK
209102150
-
01.08.2009
1415612329/0800
0,00
kontrola a oprava - HP i.è. 172433, HP i.è. 172434, kontrola - HP - nový, - Alternativa
209102149
-387,00
26.08.2009
OVS
3048982/0800
FAK
387,00
2009002
-
27.08.2009
1 311,00
1311 CZK
-1 311,00
0
26.08.2009
OK
Pavla Ostrèilíková
19-7611800287/0100
03.08.2009
0,00
03.09.2009
2 689,00
2689 CZK
-2 689,00
0
27.08.2009
MP
S00JP00G43CV
25307177
3048982/0800
091621
PROFIRE s.r.o.
1415612329/0800
01.08.2009
0,00
27.08.2009
1 104,00
1104 CZK
-1 104,00
0
26.08.2009
hasící pøístroj + montáž - Alternativa - OK
FAK
209102151
S00JP00G43B0
60701552
3048982/0800
interrnetové služby za 07/2009
FAK
209102152
-
379059823/0300
75700913
3048982/0800
FAK
209102153
-
SOPHICS,spol. s r.o.
0,00
382009
Ševèík Miroslav
4200051716/6800
S00JP00G439A
27775585
DAP Services a.s.
511879002/2700
S00JP00G438F
25533673
3048982/0800
209102155
S00JP00G437K
13095468
TC servis, s.r.o.
25533673
-
209102156
S00JP00G43FG
-
FAK
S00JP00G43EL
209102157
12217581
TC servis, s.r.o.
60711086
-
6962 CZK
-6 962,00
0
10.08.2009
17.08.2009
32 844,00
32844 CZK
-32 844,00
0
13.08.2009
714,00
714 CZK
-714,00
0
31.08.2009
02.09.2009
358,00
358 CZK
-358,00
0
31.08.2009
Richard Pokorný-AUTODÍLY
01.08.2009
0,00
13.08.2009
4 879,00
4879 CZK
-4 879,00
0
21.08.2009
S00JP00G43DQ
19130131
S00JP00G43JW
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.09.2009
0,00
02.09.2009
90 400,00
90400 CZK
-90 400,00
0
16.09.2009
OD
60715286
3048982/0800
209102159
6 962,00
OŠZM a TV
502009
290542
60711086
CROSS Zlín, s.r.o.
1464360287/0100
mìsíèní servis kamerového systému úsekového mìøení rychlosti
FAK
-
01.08.2009
0,00
6642661/0100
3048982/0800
209102158
27.08.2009
OD
obnova indukèní smyèky..............
FAK
10.08.2009
01.08.2009 03.08.2009 02.09.2009
0,00
2086315001/5500
3048982/0800
za odtah vrakù
-1 500,00
0
OŠZM a TV
13095469
telekomuniakèní služby za 07/2009,Ostrov radosti,Kotìrova 4395,Zl.
FAK
1 500,00
1500 CZK
OŠZM a TV
2086315001/5500
3048982/0800
03.08.2009
0,00
-
telekomunikaèní služby za 07/2009- Reh.stacionáø,Žlebová 1590,Zl.
FAK
01.08.2009
0,00
2990305
profil jednotl.metodou Barvy života,profilskupiny metodou Barvy života
209102154
02.09.2009
OVS
3048982/0800
FAK
01.08.2009
MP
S00JP00G43A5
oprava zatopené sedaèky
29444
19130135
-
01.09.2009
0,00
06.09.2009
52 717,00
52717 CZK
-52 717,00
0
14.09.2009
OD
Technické služby Zlín,s.r
01.08.2009
02.09.2009
6652.1 CZK
0
3048982/0800
údržba fontány za mìsíc èervenec 09
FAK
209102160
S00JP00G43I1
-
19-8033040267/0100
FAK
209102161
-
46994173
390219
S00JP00G43H6
61859575
20907135
01.08.2009
0,00
S00JP00G43GB
18754244
3048982/0800
27.08.2009
10.08.2009
3 338,00
3338 CZK
-3 338,00
0
24.08.2009
2009292
2009063
3048982/0800
0,00
Leopold Janský
1406980349/0800
FAK
48476684
01.08.2009
13.08.2009
4 549,00
4549 CZK
-4 549,00
0
24.08.2009
OMZ
-
S00JP00G43MH
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s
35-5727510207/0100
-
svaøení hliníkového korpusu seèení, nákup ND, olej
209102163
HCM Autoservis s.r.o.
1112607661/0100
3048982/0800
209102162
-6 652,10
OMZ
oprava potrubí - šachta - vojelbalové høištì Lazy VI,Zl.
FAK
6 652,10
OMZ
3048982/0800
nákup ND na opravy
0,00
01.08.2009
0,00
30.08.2009
19 465,00
19465 CZK
-19 465,00
0
27.08.2009
OMZ
Ing.Jiøí Škrabal
2104043661/0100
01.09.2009
0,00
05.09.2009
9 996,00
9996 CZK
-9 996,00
0
14.09.2009
vypracování dokumentace pro ohlášení stavby rekonstr. chodníku ul. Tyršova Malenovice - OD
FAK
209102164
S00JP00G43P2
25593625
3048982/0800
4810090884
TAŠ-STAPPA beton spol. s
27-1922950277/0100
01.08.2009
0,00
30.08.2009
2 842,00
2842 CZK
-2 842,00
0
26.08.2009
písky a štìrky na høištì - OMZ
FAK
209102165
S00JP00G43O7
46994173
3048982/0800
190390
HCM Autoservis s.r.o.
1112607661/0100
01.08.2009
0,00
10.08.2009
7 416,10
7416.1 CZK
-7 416,10
0
24.08.2009
oprava vozu Multicar M25 - OMZ
FAK
209102166
S00JP00G43NC
60711086
3048982/0800
19090083
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.08.2009
0,00
02.09.2009
856,80
856.8 CZK
-856,80
0
26.08.2009
vývoz odpadkových košù - OMZ
FAK
209102167
S00JP00G43QX
25587277
3048982/0800
1109203845
Sanitární služby a techni
43-1737450297/0100
01.08.2009
0,00
30.08.2009
4 046,00
4046 CZK
-4 046,00
0
01.09.2009
KMÈ Jaroslavice, pronájem mobilního WC, kulturní akce v lokalitì, Johnny WC a sanitární technika - OKP
dle priorit KMÈ
vìcná správnost: pí Ordeltová, komise
FAK
209102168
S00JP00G43RS
47114983
3048982/0800
5106349878
Èeská pošta, s.p.
134204869/0300
01.08.2009
0,00
26.08.2009
47 510,00
47510 CZK
-47 510,00
0
24.08.2009
roznáška Magazínu Zlín è. 8 v poètu 33.550 ks v termínu 27.7.- 30. 7. 2009- OCRVaVV
FAK
209102169
S00JP00G43UD
60747889
3048982/0800
20090262
PETAS Petøíksr.o.
1407566369/0800
05.08.2009
0,00
15.08.2009
10 878,00
10878 CZK
-10 878,00
0
14.08.2009
zbudování slaboproudého propoje mezi budovami OMZ a MP na Santražinách - OIS
FAK
209102170
S00JP00G43TI
25322478
3048982/0800
Internet Fibre Premium za 07/2009 - OIS
2915997
4200140487/6800
AVONET, s.r.o.
01.08.2009
0,00
13.08.2009
31 154,00
31154 CZK
-31 154,00
0
13.08.2009
FAK
209102171
S00JP00G43SN
15049248
2902184
3048982/0800
GEOVAP, spol. s r.o.
01.08.2009
2020870109/2600
0,00
04.09.2009
42750.75 CZK
42 750,75
-42 750,75
0
02.09.2009
technická podpora modulù CityWare za 07/2009 - OIS
FAK
209102172
S00JP00G447D
26796350
902009
3905972/0800
BM asistent s.r.o.
163106643/0600
0,00
zpracování projektové žádosti - Kongresové centrum Zlín, Polyfunkèní budova- Etapa 1 - odd. koordinace projektù
FAK
209203453
S00JP00G4075
61859575
20907099
3048982/0800
oprava vodovodní pøípojky Burešov 4886,Zl.
FAK
209203504
FAK
-
209102175
25521322
11905575
S00JP00G444S
61722332
FAK
209102178
S00JP00G443X
51111201
S00JP00G4422
-
13692747
S00JP00G4417
15049248
01.08.2009
03.08.2009
0,00
S00JP00G440C
-9 528,00
0
10.08.2009
11.08.2009
1 222,00
1222 CZK
-1 222,00
0
10.08.2009
04.09.2009
12 502,00
12502 CZK
-12 502,00
0
02.09.2009
01.09.2009
7 616,00
7616 CZK
-7 616,00
0
27.08.2009
20.08.2009
39436.7 CZK
39 436,70
-39 436,70
0
18.08.2009
S00JP00G43ZO
S00JP00G43YT
S00JP00G43W3
01.08.2009
0,00
04.09.2009
9 704,00
9704 CZK
-9 704,00
0
02.09.2009
OIS
60747218
-
GEOVAP, spol. s r.o.
2020870109/2600
29151777
ANC FOD,s.r.o.
160405381/0600
04.08.2009
0,00
16.08.2009
1 810,00
1810 CZK
-1 810,00
0
24.08.2009
OMZ
26944839
20090039
46286225
45242259
3048982/0800
FEDOR, s.r.o.
1887824389/0800
-
01.08.2009
0,00
30.08.2009
83 578,00
83578 CZK
-83 578,00
0
27.08.2009
ORIA
2009006
Jiøí Šilhavík a spol.
4550599001/5500
inž.èinnost a stavební dozor - Zøízení toèny MHD Zlín-Maják
209102182
WASTEX spol.s.r.o.
2902198
-
2001482389/0800
FAK
05.08.2009
0,00
217140661/0100
pøípravné práce pro renovaci dveøí v budovì radnice
209102181
Fišer Pavel
29200620
3048982/0800
FAK
9 528,00
9528 CZK
OVS
Mazadla Liton MOL 8 kg..............
209102180
11.08.2009
OP
3048982/0800
FAK
04.08.2009
0,00
13109
3048982/0800
209102179
Maroòová Jindøiška
2568014084/2700
zajištìní procesù správy datové základny..............
FAK
21.08.2009
OMZ
3048982/0800
papírenské zboží
01.08.2009
0,00
182817424/0300
-
za poskytování právních sužeb za 07/2009
právní služby(JUDr.Fišer)Topiè,Sedláø,Carioca
209102177
LESKO-Velkoob.nápojù,s.r.
190190
3048982/0800
FAK
-142 800,00
0
0,00
27-1912730297/0100
pneu a duše na Multicar - výmìna za ojeté
209102176
142 800,00
142800 CZK
OP
3048982/0800
FAK
18.08.2009
OVS
3048982/0800
obèerstvení
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s
35-5727510207/0100
-
S00JP00G4334
01.08.2009
-
001000253
789446041/0100
01.08.2009
0,00
29.08.2009
47 790,00
47790 CZK
-47 790,00
0
26.08.2009
ORIA
APEX spol. s r. o.
05.08.2009
0,00
19.08.2009
11 881,00
11881 CZK
-11 881,00
0
17.08.2009
maják zvukový ZOM 03CP - Dùm s chránìnými byty Zlín-Malenovice
-
ORIA
FAK
209102183
S00JP00G44XR
45274924
5800512933
EUROVIA CS, a.s.
01.08.2009
FAK
209102184
S00JP00G44WW
25309439
107158
PSK-Prùmyslové stavby a k
01.08.2009
3048982/0800
1014501118/5500
rozšíøení a pøedláždìní chodníku - ulice Polní
FAK
209102185
S00JP00G44V1
26238616
90097
FAK
209102186
RIS-MONT s.r.o.
169319500/0300
-
S00JP00G44U6
25536711
RENOMIX s.r.o.
1409469319/0800
S00JP00G44TB
25536711
209102188
RENOMIX s.r.o.
1409469319/0800
S00JP00G44SG
25536711
209102189
S00JP00G44RL
49976311
S00JP00G44YM
49976311
FAK
209102191
S00JP00G456B
FAK
209102192
-
62181581
FAK
209102193
25318187
S00JP00G454L
45459771
9041
20090707
01.08.2009
0,00
Oliviera Fuksová
905023
03.08.2009
0,00
Wimers Zlín v.o.s.
-
S00JP00G45E7
922009
0
26.08.2009
28.08.2009
98 540,00
98540 CZK
-98 540,00
0
26.08.2009
28.08.2009
99 658,00
99658 CZK
-99 658,00
0
26.08.2009
02.09.2009
556 797,00
556797 CZK
-556 797,00
0
04.09.2009
02.09.2009
79 621,00
79621 CZK
-79 621,00
0
02.09.2009
03.09.2009
2 100,00
2100 CZK
-2 100,00
0
27.08.2009
07.08.2009
0,00
17.08.2009
3 035,00
3035 CZK
-3 035,00
0
13.08.2009
S00JP00G45DC
Voborník Petr
01.08.2009
0,00
10.08.2009
5 950,00
5950 CZK
-5 950,00
0
13.08.2009
OVS
26226120
920606
70269653
ZEKA plus, s.r.o.
86-2022690267/0100
výkon èinnosti koordinátora BOZP - Prùmyslová zóna Zlín-východ
209102195
DIPS ZLÍN, spol. s r.o.
1455269/0300
2001482389/0800
FAK
84409 CZK
-84 409,00
MP
oprava žaluzií ul. L.Váchy , Zl.
209102194
01.08.2009
0,00
111246214/0300
3048982/0800
FAK
28.08.2009
84 409,00
MP
S00JP00G455G
-
0
04.09.2009
OD
4527858001/5500
3048982/0800
nové tonery
59999.8 CZK
-59 999,80
OD
3048982/0800
mytí vozidel za 07/2009
DIPS ZLÍN, spol. s r.o.
1400620369/0800
-
01.08.2009
0,00
1400620369/0800
-
3048982/0800
oprava obrubníku v ul.Bartošova,Zl.
RENOMIX s.r.o.
9042
3048982/0800
209102190
02.09.2009
59 999,80
OD
stavební práce : oprava chodníku ul.Bartošova ,Zl.
FAK
0
31.08.2009
OD
1409469319/0800
-
01.08.2009
0,00
-
2912036
3048982/0800
oprava parkovacích stání v ul.Pod Mlýnem,Zl.
FAK
708004 CZK
-708 004,00
OD
2912037
3048982/0800
01.08.2009
0,00
-
oprava parkovacích stání v ul.Pod Mlýnem u prùchodu ul.Pekárenská, Zl.
FAK
01.08.2009
0,00
2912038
oprava chodníku na køiž. ul.Želechovická a Nad Pramenem v Pøíluku
209102187
-1121647.59
OD
3048982/0800
FAK
04.09.2009
708 004,00
1121647.59 CZK
OD
3048982/0800
oprava odvodòovacího pøíkopu
0,00
30.08.2009
090027
01.08.2009
0,00
19.08.2009
17322.8 CZK
17 322,80
-17 322,80
0
21.08.2009
- ORIA
Andrýsek Jan
01.08.2009
22.08.2009
71370 CZK
0
3048982/0800
seèení travnatých ploch
FAK
209102196
-
188410457/0300
S00JP00G45CH
žlutá skluzavka 2550
-
FAK
S00JP00G45BM
40994848
295245
-
40764788
6960104795
S00JP00G45AR
60473827
-
604310
47114983
S00JP00G4581
-
60711086
19130145
-
S00JP00G49CP
FAK
209102203
-
60711086
19130144
FAK
209102204
60711086
19130142
60711086
S00JP00G4989
19130143
60711086
S00JP00G44QQ
19040580
01.08.2009
0,00
Technické služby Zlín,s.r
01.08.2009
0,00
Technické služby Zlín,s.r
01.08.2009
0,00
S00JP00G497E
S00JP00G496J
Technické služby Zlín,s.r
-907,49
0
24.08.2009
20.08.2009
4 683,00
4683 CZK
-4 683,00
0
24.08.2009
21.08.2009
450,00
450 CZK
-450,00
0
24.08.2009
18.08.2009
3 808,00
3808 CZK
-3 808,00
0
21.08.2009
17.08.2009
360 784,20
360784.2 CZK
-360 784,20
0
21.08.2009
17.08.2009
115 395,61
115395.61 CZK
-115 395,61
0
21.08.2009
02.09.2009
19612.15 CZK
19 612,15
-19 612,15
17.08.2009
109970.1 CZK
0
02.09.2009
3012106140
-
22680489
0,00
Mladá fronta,a.s.
60711086
109 970,10
-109 970,10
0
17.08.2009
06.08.2009
0,00
20.08.2009
480,00
480 CZK
-480,00
0
11.08.2009
OŠZM a TV
200902
UNGUŽBUNGUDUNGU
220984208/0300
-
01.08.2009
OŽP a Z
133100101/0300
3048982/0800
209102207
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
-
49240315
zalévání sadu po výsadbì v rámci akce Dne Zemì
FAK
907,49
907.49 CZK
OD
3048982/0800
209102206
01.08.2009
0,00
19-8033040267/0100
1 ks CD k Sluníèku - Rehab.stacionnáø,Žlebová 1590,Zl.
FAK
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
3048982/0800
209203522
20.08.2009
OD
sbìr,svoz a zpracování -BRKO- Podvesná,Zálešná
FAZ
0
03.09.2009
OD
S00JP00G49BU
-
04.08.2009
0,00
19-8033040267/0100
3048982/0800
nemìøené odbìry
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
19-8033040267/0100
3048982/0800
údržba a provoz VO
4742 CZK
-4 742,00
OD
S00JP00G4576
údržba a provoz svìt.køižovatek
209102202
06.08.2009
0,00
133790245/0300
3048982/0800
FAK
4 742,00
- nadlimitní veøejná zakázka - vydávání periodika Magazín Zlín OCR, V a VV
uskladnìní vánoèního osvìtlení
209102201
01.08.2009
0,00
AveTech spol.s r.o.
5133733964
3048982/0800
FAK
Messer Technogas s.r.o.
2758878/0300
3048982/0800
209102200
05.09.2009
OCR,Va VV
S00JP00G459W
CADR - zveøejnìní inzerátu
FAK
05.08.2009
0,00
1000448002/3500
3048982/0800
209102199
24.08.2009
OMZ
skartovací stroj IDEAL 2240 do MITS
FAK
L.A.S.T., spol. s r.o.
1424902379/0800
3048982/0800
209102198
-71 370,00
OMZ
nájemné lahev Messer
FAK
71 370,00
OMZ
3048982/0800
209102197
0,00
01.08.2009
0,00
31.08.2009
3 500,00
3500 CZK
-3 500,00
0
27.08.2009
OŽP a Z
19040579
Technické služby Zlín,s.r
01.08.2009
17.08.2009
2573708 CZK
0
3048982/0800
19-8033040267/0100
sbìr,svoz a zpracování komun.odpadu za 07/2009
FAK
209102208
S00JP00G495O
-
60711086
19110074
209102209
S00JP00G49G5
-
OŽP a Z
60711086
19110073
3048982/0800
-
FAK
60711086
S00JP00G49FA
3048982/0800
209102211
S00JP00G49O1
49161563
3048982/0800
209102212
S00JP00G49LG
Technické služby Zlín,s.r
01.08.2009
0,00
19110072
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
-
17.08.2009
17.08.2009
2 052,75
17.08.2009
4 760,00
2052.75 CZK
-2 052,75
0
17.08.2009
4760 CZK
-4 760,00
0
17.08.2009
0092009
-
26901846
3048982/0800
01.08.2009
0,00
17.08.2009
23752.4 CZK
23 752,40
-23 752,40
0
17.08.2009
OŽP a Z
Jiøí Slamìný
112726332/0300
oprava speciálního hasièského èerpadla ze dne 13.7.2009
FAK
-2 573 708,00
OŽP a Z
úklid èerné skládky - lokalita -ul. Sportovní ,Kùty,Nerudova
FAK
01.08.2009
0,00
19-8033040267/0100
úklid èerné skládky - lokalita Salaš - toèna
209102210
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
úklid èerné skládky - lokalita - Mladcová- Náves
2 573 708,00
OŽP a Z
3048982/0800
FAK
0,00
07.08.2009
0,00
21.08.2009
88 953,00
88953 CZK
-88 953,00
0
21.08.2009
OKØ
290100678
Alfa audit,s.r.o.
27-9618660247/0100
06.08.2009
0,00
20.08.2009
1 400,00
1400 CZK
-1 400,00
0
17.08.2009
semináø Pøizpùsobení zøizovací listiny pøísp.organizací 6.8.2009, Ostrava Mgr.Novák Daniel
FAK
209102213
S00JP00G49KL
62316214
3048982/0800
90293
Èaník Jiøí-SPONKA
201640661/0300
07.08.2009
0,00
21.08.2009
6 426,00
6426 CZK
-6 426,00
0
19.08.2009
archivaèní spony MIRON
FAK
209102214
S00JP00G49TC
40994805
3048982/0800
209102215
S00JP00G49SH
AREA Zlín spol.s r.o.
1466689/0300
výmìna stropu a podlah nad èítárnami - KKFB,Zl.
FAK
9095068
-
42869048
3048982/0800
07.08.2009
0,00
07.09.2009
414 630,00
414630 CZK
-414 630,00
0
03.09.2009
OK
9659001306
OPTYS, spol. s r.o.
382001833/0300
07.08.2009
0,00
21.08.2009
322,00
322 CZK
-322,00
0
18.08.2009
500 ks poštovní poukázky - pro odd. dopravních pøestupkù, pøevzala a vìcná správnost: Elšíková
FAK
209102216
S00JP00G49RM
46345191
3048982/0800
oprava havarijního stavu septiku ,MŠ na Salaši
FAK
209102217
S00JP00G49QR
FAK
209102218
S00JP00G49PW
FAK
209102219
0,00
16.08.2009
1 499,40
1499.4 CZK
-1 499,40
0
14.08.2009
29909326
XERTEC, a.s.
50025636/6200
01.08.2009
0,00
29.07.2009
5 771,50
5771.5 CZK
-5 771,50
0
14.08.2009
OVS
25596861
3048982/0800
obálky s doruèenkou -
06.08.2009
OVS
27399508
-
STa DO s.r.o.
1455525/0300
-
3048982/0800
fran.b.kazeta Frama - podat.Zarámí 4421
08709
0303/09
BOWA, s.r.o.
19-7655600287/0100
05.08.2009
0,00
19.08.2009
16 890,00
16890 CZK
-16 890,00
0
17.08.2009
OVS
S00JP00G4ANZ
64574296
20912856
ITTEC, s.r.o.
01.08.2009
19.08.2009
732 CZK
0
3048982/0800
196639649/0300
0,00
732,00
-732,00
26.08.2009
tìsnìní - OMZ
FAK
209102220
S00JP00G49IV
68121385
2001482389/0800
72009
Šubík Radoslav
164787145/0600
01.09.2009
0,00
25.09.2009
29 400,00
29400 CZK
-29 400,00
0
23.09.2009
výkon technického dozoru investora pøi realizaci stavby "Zlepšení tepelnì tech.vlastností budov ZŠ , Nová cesta 268" - ORIA
FAK
209102221
S00JP00G4AQK
14655560
3048982/0800
36
Petr Sedláø - truhláøství
263446661/0100
04.08.2009
0,00
19.08.2009
6 307,00
6307 CZK
-6 307,00
0
17.08.2009
zhotovení rámu na okrasné kvìtiny - Bytový dùm K Majáku 5005 - ORIA
FAK
209102222
S00JP00G49JQ
25342410
2001482389/0800
710025009
STAVOSVIT, a.s.
27-1914310237/0100
01.09.2009
0,00
26.09.2009
3 055 132,00
3055132 CZK
-3 055 132,00
0
23.09.2009
stavební práce na akci "Zlepšení tepelnì tech. vlastností budov ZŠ Zlín, Nová cesta 268" - ORIA
FAK
209102223
S00JP00G4APP
26222183
3048982/0800
312009
Kaninga s.r.o.
86-2150570227/0100
01.08.2009
0,00
30.08.2009
202 300,00
202300 CZK
-202 300,00
0
31.08.2009
zpracování dokumentace pro územní øízení Rekonstrukce Stadionu mládeže - ORIA
FAK
209102224
S00JP00G4ASA
18157513
3048982/0800
2009020
Šopík Radoslav
2568313084/2700
01.08.2009
0,00
30.08.2009
22 446,00
22446 CZK
-22 446,00
0
23.12.2009
zajištìní plošné inzerce v Magazínu Zlín è. 8/2009 - k úhradì 75% - 16834,50 Kè, 25% - 5611,50 Kè po obdržení plateb od inzerentù, na základì smlouvy zprostøedkovatelské, OCRVaVV
FAK
209102225
S00JP00G4AVV
25215850
3048982/0800
2900435
Rembrandt s.r.o.
390960399/0800
01.08.2009
0,00
24.08.2009
6 050,00
6050 CZK
-6 050,00
0
26.08.2009
kompletní balení plomb a lístkù o pùvodu zvìøe- OMZ
FAK
209102226
S00JP00G4AU0
25313533
3048982/0800
92098
AGROS Moravia spol. s r.o
703903724/0600
01.08.2009
0,00
05.09.2009
13 610,00
13610 CZK
-13 610,00
0
02.09.2009
dodávka a osazení lavièek v Jaroslavicích - OMZ
FAK
209102227
S00JP00G4AWQ
60374781
3048982/0800
0901017
Petr Bohm
1626730237/0100
01.09.2009
0,00
09.09.2009
173 875,60
173875.6 CZK
-173 875,60
0
08.09.2009
seèení ploch v k.ú. Zlín - OMZ
FAK
209102228
S00JP00G4AT5
60374781
3048982/0800
0901018
Petr Bohm
211730724/0600
01.09.2009
0,00
09.09.2009
20490.4 CZK
20 490,40
-20 490,40
0
09.09.2009
seèení travnatých ploch - OMZ
FAZ
209102229
S00JP00G4ARF
27389367
3048982/0800
5900270
Vizea, s.r.o.
2224422244/5500
04.08.2009
0,00
18.08.2009
654,00
654 CZK
-654,00
0
17.08.2009
pøedplatné èasopisu Veøejné zakázky od è. 5/2009-4/2010 - OP
FAK
209102230
S00JP00G4AZB
25500082
3463772/0800
890010
STAVTRADE 97 ZLÍN,s.r.o.
27-213250257/0100
01.08.2009
0,00
17.08.2009
35533 CZK
35 533,00
-35 533,00
02.09.2009
1377132 CZK
0
27.08.2009
inženýrská èinnost v rámci realizace stavby "Bezbariérové BUS zálivy Zlín" - OD
FAK
209102231
S00JP00G4B0Z
49976311
9043
DIPS ZLÍN, spol. s r.o.
01.08.2009
0
3463772/0800
1400620369/0800
0,00
1 377 132,00
-1 377 132,00
04.09.2009
stavební práce na akci "Bezbariérové úpravy zastávek ve Zlínì" - OD
FAK
209102232
S00JP00G4BAL
26964503
3048982/0800
872009
DKR-instal s.r.o.
196053939/0300
04.08.2009
0,00
17.08.2009
14 875,00
14875 CZK
-14 875,00
0
17.08.2009
oprava deš•ových svodù na akci MŠ Luèní, Zlín - ORIA
FAK
209102233
S00JP00G4BD6
42341213
3048982/0800
200947
Martinec Pavel
1406999349/0800
01.09.2009
0,00
06.09.2009
6 664,00
6664 CZK
-6 664,00
0
24.09.2009
1 x šatní skøíò, m.è. 117 - OKP
oprava rohového pøídavného stolu
vìcná správnost: J. Èervenková
dodavatel vybrán na OVS dle smìrnice
FAK
209102234
S00JP00G4BCB
42341213
3048982/0800
200948
Martinec Pavel
1406999349/0800
01.09.2009
0,00
06.09.2009
822,00
822 CZK
-822,00
0
18.09.2009
1 x výsuv na klávesnici, m. è.111- OKP
celková rekonstrukce prostor
dovybavení
vìcná správnost: Ing. Eidová
FAK
209102235
S00JP00G4BBG
46345558
3048982/0800
2009534
Smalt s.r.o.
1908146661/0100
01.09.2009
0,00
24.08.2009
9 639,00
9639 CZK
-9 639,00
0
15.09.2009
10 x smaltované tabule - OKP
vìcná správnost: J. Muroò
oznaèní ulic dle zákona
FAK
209102236
S00JP00G4B4F
47678488
3048982/0800
901008315
ABEL-Computer s.r.o.
1842393319/0800
01.08.2009
0,00
30.08.2009
10 386,00
10386 CZK
-10 386,00
0
27.08.2009
Renovace 7 ks tonerù za období 6/2009:
- 4 ks DELL 1710/6k (Køùmalová, Postavová, Nedbálková, Svaèinová)
- 1 ks DELL 1710/3k (Slováèková)
- 1 ks HP LJ 1200-X (Kudìlová)
- 1 ks HP LJ 1320 (Køížová)
FAK
209102237
S00JP00G4B5A
47678488
128661/0100
901008316
ABEL-Computer s.r.o.
1842393319/0800
01.08.2009
0,00
30.08.2009
2 092,00
2092 CZK
-2 092,00
0
24.08.2009
renovace tonerù do tiskárny HP LJ 1022n (Pøívarová) a HP LJ 2015dn (Sosna) - OS
FAK
209102238
S00JP00G4BK7
26309581
3048982/0800
20090286
ERISERV, spol. s r.o.
27-7495280287/0100
05.08.2009
0,00
24.08.2009
595,00
595 CZK
-595,00
0
26.08.2009
SW úpravy - dálková správa - OVS
FAZ
209102239
S00JP00G4BNS
26227975
3048982/0800
záloha na zboží a dopravu
kanceláøské køeslo SYN GALA PLUS
FAK
209102240
S00JP00G4BR8
0910835
AZ TORAL,s.r.o.
212499325/0300
01.08.2009
0,00
30.07.2009
4 434,00
4434 CZK
-4 434,00
0
14.08.2009
OP
25322478
2916967
AVONET, s.r.o.
01.08.2009
13.08.2009
595 CZK
0
3048982/0800
Internet Home F1 za 07/2009
FAK
209102241
-
4200140487/6800
S00JP00G4BS3
65361458
012009
S00JP00G4C3D
-
18156720
S00JP00G4C1N
209102244
20.08.2009
21.08.2009
60 000,00
60000 CZK
-60 000,00
0
19.08.2009
01.08.2009
0,00
31.08.2009
104 235,00
104235 CZK
-104 235,00
0
27.08.2009
OK
PETAS Petøíksr.o.
1407566369/0800
-
S00JP00G4C0S
-
20090267
3048982/0800
havarijní oprava vody pro objekty na Salaši
FAK
Pelc Karel
164054670/0600
60747889
11.08.2009
0,00
2009010
3048982/0800
209102243
-595,00
OK
natìraèské práce vnitø.dveøí uèeben ZUS OC Díly - Malá Scéna
FAK
FILIP SLEZÁK
171030116/0300
celková oprava kamenného køíže u cesty Lešná - Kostelec
209102242
595,00
OŠZM a TV
3048982/0800
FAK
0,00
12.08.2009
0,00
22.08.2009
3 288,00
3288 CZK
-3 288,00
0
21.08.2009
OVS
60747889
20090268
107-128661/0100
PETAS Petøíksr.o.
1407566369/0800
12.08.2009
0,00
22.08.2009
25 947,00
25947 CZK
-25 947,00
0
20.08.2009
rychlovarná konvice do chaty èp. 08, opravy elektro, opravy hromosvodù a revize el.zaøízení a hromosvodù v rekr. chatách na Syrákovì - FKSP
FAK
209102245
S00JP00G4BZ4
60374781
0901016
3048982/0800
mechanický a chemický zásah na porostu køídlatky
FAK
209102246
S00JP00G4BY9
-
FAK
-
209102247
26239515
0914
S00JP00G4BXE
26824043
793410
FAK
209102249
-
S00JP00G4BWJ
25593625
4810090898
-
S00JP00G4C53
68729537
200900001
05.09.2009
22907.5 CZK
22 907,50
-22 907,50
0
02.09.2009
01.09.2009
0,00
26.08.2009
4 766,00
4766 CZK
-4 766,00
0
08.09.2009
TAŠ-STAPPA beton spol. s
10.08.2009
0,00
09.09.2009
6 394,00
6394 CZK
-6 394,00
0
07.09.2009
S00JP00G4C48
68729537
S00JP00G4CIA
-
01.08.2009
0,00
08.08.2009
6 000,00
6000 CZK
-6 000,00
0
26.08.2009
200900002
SDH Kleèùvka
191069800/0300
01.08.2009
0,00
15.08.2009
6 000,00
6000 CZK
-6 000,00
0
26.08.2009
OMZ
46307311
3048982/0800
-
FAK
46307311
S00JP00G4CHF
SDH Kleèùvka
OMZ
vyúètování el.energie,vody-kotce pro psy
209102252
MOST POMOCI s.r.o.
191069800/0300
-
3048982/0800
209102251
0
07.09.2009
OMZ
seèení obecních ploch v mìsíci 07/2009
FAK
05.08.2009
0,00
27-1922950277/0100
3048982/0800
209102250
21450 CZK
-21 450,00
OMZ
seèení obecních ploch v mìsíci kvìtnu 2009
FAK
Agroslužby RaK, s.r.o.
27-5222350287/0100
3048982/0800
štìrky a písky na høištì
09.09.2009
21 450,00
OŽP a Z
pracovní a ochranné pomùcky,
209102248
0,00
155806076/0600
3048982/0800
FAK
10.08.2009
OŽP a Z
3048982/0800
mulèování
Petr Bohm
211730724/0600
2900201
Sportovní kluby policie Z
4080006776/6800
01.08.2009
0,00
22.04.2009
14338.89 CZK
14 338,89
-14 338,89
22.04.2009
17784.34 CZK
0
24.08.2009
MP
2900202
Sportovní kluby policie Z
01.08.2009
0
3048982/0800
el.energie,voda za 03/09, kotce pro psy
FAK
209102253
4080006776/6800
-
S00JP00G4C2I
46307311
2900400
S00JP00G4CK0
Sportovní kluby policie Z
4080006776/6800
vyúèt.el.energie,vodného k 30.6.2009- kotce pro psy
209102254
17 784,34
-17 784,34
24.08.2009
MP
3048982/0800
FAZ
0,00
-
44684932
3048982/0800
01.08.2009
0,00
23.08.2009
4 678,30
4678.3 CZK
-4 678,30
0
24.08.2009
MP
9402
Spol. pro zahrad. a kraj.
157864624/0300
12.08.2009
0,00
24.08.2009
5 800,00
5800 CZK
-5 800,00
0
19.08.2009
Zál.na odbornou konf." Strom pro život-život dne 24.-25.8.2009, Ing. Janský, Ing. Jašková
FAZ
209102255
S00JP00G4CJ5
44684932
3048982/0800
9407
Spol. pro zahrad. a kraj.
157864624/0300
12.08.2009
0,00
27.08.2009
5 800,00
5800 CZK
-5 800,00
0
26.08.2009
Záloha na odb.konf." Strom pro život dne 24.-25.8.2009, Ing. Divoký, Ing. Pospíšilík
FAK
209102256
S00JP00G4COG
25318187
3048982/0800
kanceláøské potøeby
FAK
209102257
-
905135
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
13.08.2009
0,00
23.08.2009
2 055,00
2055 CZK
-2 055,00
0
19.08.2009
OP
S00JP00G4CR1
46992308
3048982/0800
9001114
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
1113407661/0100
01.08.2009
0,00
02.09.2009
78 851,00
78851 CZK
-78 851,00
0
27.08.2009
výpoèetní technika (UPS, tiskárny, PC, monitor, notebook-MPZ) - OIS
FAK
209102258
S00JP00G4CNL
42340454
2001482389/0800
toèna MHD Zlín - Maják - stavební práce FAK
209102259
S00JP00G4CQ6
290301
ERGO VH, spol.s r.o.
1148140661/0100
01.08.2009
0,00
22.08.2009
2 105 814,00
2105814 CZK
-2 105 814,00
0
21.08.2009
ORIA
46992308
3048982/0800
9001113
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
1113407661/0100
01.08.2009
0,00
02.09.2009
10 640,00
10640 CZK
-10 640,00
0
27.08.2009
výpoèetní technika - pamì•, spotøební materiál - OIS
FAK
209102260
S00JP00G4CPB
46992308
3048982/0800
paušální poplatek za mìsíc 07/2009
FAK
209203733
-
S00JP00G4CEU
S00JP00G4DGD
01.08.2009
0,00
09.09.2009
186 771,00
186771 CZK
-186 771,00
0
07.09.2009
OIS
48117820
3048982/0800
209102262
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
1113407661/0100
Pravidelná údržba kopírky AFICIO MP 3350CSP RICOH
FAK
9001243
40991768
3048982/0800
1092010468
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13149111/0100
-
11.08.2009
0,00
11.09.2009
14926.2 CZK
14 926,20
-14 926,20
0
09.09.2009
OK
920
Lubomír Neèas, MUDr.
1402779349/0800
06.08.2009
0,00
20.08.2009
31 620,00
31620 CZK
-31 620,00
0
24.08.2009
závodní preventivní péèe dle smlouvy - MP
FAK
209102263
S00JP00G4DH8
61404179
3048982/0800
09013
Ambroz David
189238863/0600
10.08.2009
0,00
10.09.2009
9 282,00
9282 CZK
-9 282,00
0
04.09.2009
nášivka domovenka MP Zlín - MP
FAK
209102264
S00JP00G4DI3
44117477
200924
ZO ÈSOP Ekocentrum Ètyølí
11.08.2009
01.09.2009
37200 CZK
0
3048982/0800
1919780203/5500
0,00
37 200,00
-37 200,00
27.08.2009
poseèení lokalit "LBK Hledìnovský potok" a "Svárovec" - OŽPaZ
FAK
209102265
S00JP00G4DJY
49161041
3048982/0800
2009000082
Kratina Roman
43-1442890287/0100
01.08.2009
07.09.2009
0,00
1 072,00
1072 CZK
-1 072,00
0
03.09.2009
seèení travnatých ploch v k.ú. Mladcová - OŽPaZ
FAK
209102266
S00JP00G4DKT
16736842
3048982/0800
20090865
DARUMA spol.s r.o.
496442311/0100
11.08.2009
11.09.2009
0,00
23 562,00
23562 CZK
-23 562,00
0
09.09.2009
prezentace v rámci projektu mìst. infor. a orientaè. systému ve Zlínì 1. splátka za rok 2009- OCRVaVV
FAK
209102267
S00JP00G4DLO
18751164
3048982/0800
122009
Josef Hajtr
1003123/2070
01.09.2009
12.09.2009
0,00
31 206,00
31206 CZK
-31 206,00
0
08.09.2009
výroba a montáž dìt. pískoviš• - OMZ
FAK
209102268
S00JP00G4DNE
46994173
3048982/0800
190396
HCM Autoservis s.r.o.
1112607661/0100
01.09.2009
22.08.2009
0,00
4 339,30
4339.3 CZK
-4 339,30
0
08.09.2009
oprava vozu Avia - OMZ
FAK
209102269
S00JP00G4DMJ
70269653
3048982/0800
090030
Andrýsek Jan
188410457/0300
01.09.2009
06.09.2009
0,00
16 123,00
16123 CZK
-16 123,00
0
08.09.2009
údržba dìtských høiš• - OMZ
FAK
209102270
S00JP00G4DO9
25578570
3048982/0800
2009091
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
1408888319/0800
01.09.2009
27.08.2009
0,00
3 760,00
3760 CZK
-3 760,00
0
08.09.2009
pracovní odìvy - OMZ
FAK
209102271
S00JP00G4DCX
47114983
3048982/0800
5133734081
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
133790245/0300
01.08.2009
26.08.2009
0,00
1 903,90
1903.9 CZK
-1 903,90
0
31.08.2009
Zøízení VCA pro pøístup do REP schránky pro p. Marii Semelovou - OSPOD OSV,
zøízení VCA pro p. Evu Manišovou - OCRaVV
(VCA pro zamìstnance - ovìøení el. podpisu zamìstnance, VCA cert. technologické komponenty organizací
a VCA pro zamìstnance)
FAK
209102272
S00JP00G4DB2
47114983
3048982/0800
5133734434
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
133790245/0300
01.09.2009
0,00
QCA - pro ovìøení el.podpisu zamìstnance - celkem 3 ks dle rozpisu: 1 ks OCRVaVV (Manišová), 1 ks OKP (Lang), 1 ks odKP (Valeriánová)
FAK
209102273
S00JP00G4D9C
70234884
3048982/0800
29095
26.08.2009
Vladislava Vanèurová
1856736319/0800
10.08.2009
0,00
570,00
-
570 CZK
-570,00
0
09.09.2009
OIS
10.09.2009
5 566,00
5566 CZK
-5 566,00
0
10.09.2009
Zhotovení 20 ks ovìøovacích knih A4/100listové pro odd. ovìøování dle pøedbìžné dohody s paní Výsmekovou.
vìcná srpávnost: Výsmeková
VYZ
209102274
S00JP00G4DA7
49240315
3012106140
Mladá fronta,a.s.
12.08.2009
29.08.2009
480 CZK
0
FAK
209102275
S00JP00G4D8H
49161563
0102009
Jiøí Slamìný
11.08.2009
27.08.2009
83267 CZK
0
3048982/0800
oprava spec.hasièského èerpadla ze dne 21.7.2009
112726332/0300
-
OKØ
0,00
83 267,00
-83 267,00
26.08.2009
FAK
209102276
S00JP00G4D7M
47906898
2091100296
2001482389/0800
1117205661/0100
stav.práce v mìsíci 07/2009- rekonstrukce ZŠ Komenského I.a II.,Zl.
FAK
209102277
S00JP00G4DYV
MANAG, a.s.
14751968
-
903980
3048982/0800
01.09.2009
0,00
12.09.2009
6 153 536,40
6153536.4 CZK
-6 153 536,40
0
11.09.2009
ORIA
Typon-Svoboda Milan
192641151/0100
07.08.2009
21.08.2009
0,00
11 535,00
11535 CZK
-11 535,00
0
20.08.2009
Pozvánky a pamìtní knížky k vítání dìtí do života. vìcná správnost: Kovaøíková
FAK
209102278
S00JP00G4D6R
40417131
290100016
3048982/0800
Nákup - páska 176C,páska mazací
FAK
209102279
S00JP00G49AZ
FAK
-
209102280
60711086
19130141
S00JP00G4DSP
60734485
Technické služby Zlín,s.r
91237
01.08.2009
0,00
S-projekt plus a.s.
1543170297/0100
-
FAK
907100043
S00JP00G4DRU
13694341
2001482389/0800
17.08.2009
2 040 489,19
S00JP00G4DP4
995 CZK
-995,00
0
20.08.2009
2040489.19 CZK
-2 040 489,19
0
21.08.2009
2 785,00
2785 CZK
-2 785,00
0
23.09.2009
PSG-International,a.s. Zl
01.09.2009
0,00
30.09.2009
5 141 413,00
5141413 CZK
-5 141 413,00
0
29.09.2009
ORIA
1129041
3048982/0800
29.08.2009
OD
-
27066096
01.09.2009
0,00
16402661/0100
stavební práce za 07/2009 - ZŠ , tø.Svobody 868, Zl.
209102282
995,00
OD
stavební úpravy - MHD zastávka Sluneèná - vícetisky
FAZ
25.08.2009
0,00
19-8033040267/0100
3048982/0800
209102281
12.08.2009
pro odd. matrik a obøadnictví. pøevzala: Fornùsková
3048982/0800
provoz VO
Ludmila Bìhulová
771440661/0100
B.I.D. services, s.r.o.
184557494/0300
03.08.2009
0,00
28.08.2009
3 570,00
3570 CZK
-3 570,00
0
21.08.2009
Úhrada zálohy na úèastnický poplatku na konferenci "Veøejné služby a veøejná podpora 2009", 24.9.2009, Praha, Ing. Marie Cepková, Mgr. Lucie Hofrichterová
FAK
209203548
S00JP00G49DK
28336526
090080
3048982/0800
oprava vozu Suzuki Grand : 3Z7 6014
FAK
209102284
-
S00JP00G4E0E
43-4653080237/0100
26245833
2009091
3048982/0800
209102285
S00JP00G4DZQ
26954435
3048982/0800
dodávka a montáž dveøí
FAK
209102286
-
60710098
3048982/0800
FAK
209102287
0,00
19.08.2009
15 276,00
15276 CZK
-15 276,00
0
18.08.2009
EXTRA AGENCY s.r.o.
1409610319/0800
-
01.09.2009
0,00
21.08.2009
5 220,00
5220 CZK
-5 220,00
0
09.09.2009
MP
293268
DVEØE a PODLAHY s.r.o.
1415839339/0800
01.08.2009
0,00
21.08.2009
6 700,00
6700 CZK
-6 700,00
0
24.08.2009
MP
S00JP00G4D5W
èistící a hygienické prostøedky
05.08.2009
OŽP a Z
tiskoviny na projekt Bezpeènostní stojany na kola
FAK
Simcar s.r.o.
-
S00JP00G4E7F
297100735
DOMOSA Zlín, s.r.o.
86-2037490217/0100
11.08.2009
0,00
25.08.2009
6 425,00
6425 CZK
-6 425,00
0
26.08.2009
OKØ
12218774
3048982/0800
622009
Lux Martin
14.08.2009
27-2258370227/0100
mytí oken objektu Alternativa, Osvoboditelù 3778, Zlín, ve dnech 12. - 13. 8. 2009
0,00
-
OK
28.08.2009
10995.6 CZK
10 995,60
-10 995,60
0
26.08.2009
FAK
209102288
S00JP00G4E4U
60747889
3048982/0800
20090281
PETAS Petøíksr.o.
1407566369/0800
oprava topení ,ohøívaèe vody,splachovaèù ............- Burešov 4886,Zl.
FAK
209102289
S00JP00G4EMC
60747889
3048982/0800
FAK
209102290
S00JP00G4ELH
60747889
S00JP00G4EKM
60747889
pøíprava pro náhradní zdroj MP
FAK
209102292
-
46347194
S00JP00G4E3Z
FAK
209203746
60711086
FAK
209102295
25318187
S00JP00G4E24
S00JP00G4EIW
60711086
-
-
23509
STAVEXIS s.r.o.
-
19110078
905165
-
S00JP00G4EH1
19110080
68756658
200908
48476684
S00JP00G4EG6
40942031
3048982/0800
kanceláøské potøeby
FAK
209102299
-
24.08.2009
9 859,00
9859 CZK
-9 859,00
0
26.08.2009
24.08.2009
21 914,00
21914 CZK
-21 914,00
0
24.08.2009
12.08.2009
3570 CZK
3 570,00
-3 570,00
24.08.2009
355758.24 CZK
0
26.08.2009
OD
Technické služby Zlín,s.r
01.08.2009
0,00
355 758,24
-355 758,24
0
26.08.2009
Wimers Zlín v.o.s.
14.08.2009
0,00
24.08.2009
1274 CZK
1 274,00
-1 274,00
25.08.2009
2111957.26 CZK
0
19.08.2009
Technické služby Zlín,s.r
01.08.2009
0,00
2 111 957,26
-2 111 957,26
0
26.08.2009
ing.Hana Zboøilová
12.08.2009
26.08.2009
50000 CZK
0
776873183/0800
0,00
7 800,00
-50 000,00
08.09.2009
776873183/0800
0,00
42 200,00
-50 000,00
08.09.2009
OD
3048982/0800
209102298
21.08.2009
OD
2009064
Ing.Jiøí Škrabal
2104043661/0100
za vypracování dokumentace pro prodloužení trol.linky MHD do MÈ Lužkovice
FAK
01.08.2009
0,00
19-8033040267/0100
3048982/0800
rozšíøení a pøedláždìní chodníkù
209102297
-40 198,00
0
OD
2001482389/0800
rozšíøení a pøedláždìní chodníkù
FAK
14.08.2009
0,00
111246214/0300
3048982/0800
209102296
40 198,00
40198 CZK
ÚHA
opravy výtlukù ,vpustí,výtlukù TURBO
FAK
24.08.2009
OD
S00JP00G4DQZ
-
PETAS Petøíksr.o.
19-8033040267/0100
3048982/0800
kanceláøské potøeby
21.08.2009
OVS
34740621/0100
3048982/0800
-
-12 449,00
0
MP
S00JP00G4EN7
oprava chodníkù za 07/2009
-
14.08.2009
0,00
20090279
posouzení vlivu dopravy na ul.Slovenská a poruchy RD è.p.2840,Zl.
209102293
PETAS Petøíksr.o.
1407566369/0800
3048982/0800
FAK
14.08.2009
0,00
1407566369/0800
3048982/0800
12 449,00
12449 CZK
OVS
20090280
oprava baterie a klozetu ,revize plynu,zaøízení- úøadovna Kostelec
209102291
PETAS Petøíksr.o.
-
24.08.2009
OVS
1407566369/0800
3048982/0800
FAK
0,00
-
20090278
oprava omítek,maleb,topení,okna,el.instalace , Santražiny 5326,Zl.
17.08.2009
912187
01.09.2009
0,00
-
13.09.2009
19 040,00
19040 CZK
-19 040,00
0
23.09.2009
OD
Epos spol.s r.o.
379901793/0300
06.08.2009
0,00
17.08.2009
5 141,00
5141 CZK
-5 141,00
0
26.08.2009
OD
S00JP00G4EFB
68600771
0809
Ing.Jan Pospíšil
01.08.2009
30.08.2009
97579 CZK
0
3048982/0800
oprava chodníku v ul.Okružní
FAK
209102300
-
134547722/0300
0,00
S00JP00G4EEG
68600771
0909
Ing.Jan Pospíšil
S00JP00G4EDL
60711086
3048982/0800
0,00
-
FAK
60711086
S00JP00G4ECQ
FAK
209102303
-
S00JP00G4EBV
12217581
-
209102305
60711086
-
S00JP00G4E95
údržba - podchod Svit za 07/2009
209102306
60711086
-
19110079
Technické služby Zlín,s.r
532009
S00JP00G4EPX
25322478
S00JP00G4EO2
25322478
3048982/0800
209102308
0,00
06.08.2009
0,00
19090082
Technické služby Zlín,s.r
01.08.2009
19-8033040267/0100
19150206
0,00
Technické služby Zlín,s.r
S00JP00G4EJR
65359534
3048982/0800
úhrada za pøepravu dùchodcù
01.08.2009
19-8033040267/0100
2915994
0,00
AVONET, s.r.o.
130 647,72
24.08.2009
116 094,62
20.08.2009
2 440,00
17.08.2009
1 517 928,30
25.08.2009
7 437,50
-
01.08.2009 31.07.2009 13.08.2009
4200140487/6800
0,00
2915991
-
130647.72 CZK
-130 647,72
0
26.08.2009
116094.62 CZK
-116 094,62
0
26.08.2009
2440 CZK
-2 440,00
0
26.08.2009
1517928.3 CZK
-1 517 928,30
0
26.08.2009
7437.5 CZK
-7 437,50
0
26.08.2009
AVONET, s.r.o.
01.08.2009 31.07.2009 13.08.2009
9064
0,00
-
439,00
439 CZK
-439,00
0
24.08.2009
OŠZM a TV
4200140487/6800
Internet - ADSL limit 2048/128 za 07/2009/amuzlin-mateøskécentrum /
FAK
01.08.2009
Richard Pokorný-AUTODÍLY
Internet- ADSL Limit 2048/128 za 07/2009 / amuzlin - jesle / - Jesle, Tyršovo nábøeží
209102307
0,00
24.08.2009
OD
3048982/0800
FAK
01.08.2009
OD
3048982/0800
FAK
Technické služby Zlín,s.r
6642661/0100
3048982/0800
FAK
0
14.09.2009
OD
S00JP00G4EA0
èištìní mìsta za 07/2009
81595 CZK
-81 595,00
OD
19-8033040267/0100
3048982/0800
209102304
19110077
30.08.2009
81 595,00
OD
odtah vraku Žiguli ,RZ 1Z8 2705
FAK
02.09.2009
OD
3048982/0800
svislé dopravní znaèení
-
19-8033040267/0100
vodorovné dopravní znaèení za 07/2009
209102302
01.09.2009
134547722/0300
dobudování chodníku z ulice Zlínská na Rusavu u domu èp.74 MÈ - Kostelec
209102301
-97 579,00
OD
3048982/0800
FAK
97 579,00
439,00
439 CZK
-439,00
0
26.08.2009
OŠZM a TV
Mikeska Jan
01.08.2009
152002582/0300
0,00
10.07.2009
6 474,00
6474 CZK
-6 474,00
0
31.08.2009
OSV
DOB
209102309
S00JP00G4EXT
41693540
109000818
UNIMEX GROUP, a.s.
12.08.2009
26.08.2009
5700 CZK
5700
FAK
209102310
S00JP00G4EWY
48447404
2390055
Vìra Zelenková
14.08.2009
28.08.2009
1104 CZK
0
3048982/0800
1402631379/0800
0,00
pøeklad CZE/GER, jazyková korektura,pøeklad CZE/ENG,jazyková korektura pro pøipravované publikace
FAK
209102311
S00JP00G4EV3
60709677
3048982/0800
malíøské a natìraèské práce
-
OVS
290174
1400599379/0800
MNO spol. s r.o.
-
1 104,00
-1 104,00
03.09.2009
OCR,V a VV
17.08.2009
0,00
31.08.2009
22541.9 CZK
22 541,90
-22 541,90
0
27.08.2009
FAK
209102312
S00JP00G4EU8
48532967
3048982/0800
oprava vozu SPZ: 3Z3 4622
FAK
209102313
-
S00JP00G4ETD
FAK
-
1119905661/0100
47678488
15.08.2009
0,00
14.09.2009
10 271,00
10271 CZK
-10 271,00
0
10.09.2009
902000232
ABEL-Computer s.r.o.
1842393319/0800
01.09.2009
0,00
14.09.2009
3320 CZK
3 320,00
-3 320,00
0
16.09.2009
OŠZM a TV
209102314
S00JP00G4ESI
71009396
3048982/0800
rozbor bazénové vody,Zboženský rybník
FAK
EURO CAR Zlín s.r.o.
MP
3048982/0800
nové tonery
22659
209102315
Zdravotní ústav
3235761/0710
-
S00JP00G4ERN
3095107926
13.08.2009
0,00
03.09.2009
3243 CZK
3 243,00
-3 243,00
0
26.08.2009
OŽP a Z
66198003
3048982/0800
16762009
BALCAR POLANSKÝ EVERSHEDS
184660707/0300
01.08.2009
0,00
30.08.2009
52 000,00
52000 CZK
-52 000,00
0
02.09.2009
Zpracování správní žaloby - pokuta za veøejnou zakázku "Zajištìní dodávek a vybraných èinností v oblasti informaèních a komunikaèních technologií pro SMZ", výlohy (nákup kolkù)
OIS
FAK
209102316
S00JP00G4FCJ
60720832
3048982/0800
hygienické prostøedky
FAK
-
209203514
18.08.2009
0,00
01.09.2009
19791 CZK
19 791,00
-19 791,00
30.08.2009
6693.42 CZK
0
27.08.2009
OVS
S00JP00G44DJ
60711086
S00JP00G4BIH
19070818
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
odstranìní odpadu a uložení na skládce Suchý dùl
209203715
KALVEI,s.r.o.
5556200297/0100
3048982/0800
FAK
290121552
-
OMZ
26936186
093675
3048982/0800
01.08.2009
0,00
MNO-Polášek,s.r.o.
35-3654260227/0100
10.08.2009
0,00
6 693,42
09.09.2009
2 518,00
-6 693,42
0
26.08.2009
2518 CZK
-2 518,00
0
07.09.2009
barvy, štìtce, øedidlo - na høištì - OMZ
FAK
209102319
S00JP00G4FXM
60730153
3048982/0800
èasová jízdenka 12M pásmo " A "
FAK
209102320
-
S00JP00G4FWR
FAK
209102321
-
31338661/0100
12810479
0,00
097732
Bruno Nebelung GmbH
4200044583/6800
S00JP00G4FT6
26905141
3048982/0800
209102322
14.08.2009
05.09.2009
2 480,00
2480 CZK
-2 480,00
0
07.09.2009
01.09.2009
0,00
10.09.2009
15 284,00
15284 CZK
-15 284,00
0
08.09.2009
OMZ
dodání kompresoru vè. pøíslušenství FAK
Dopravní spoleènost Zlín-
OKØ
3048982/0800
semena kvìtin
9700985
29010645
JANUŠKA KOMPRESORY s.r.o.
86-2233510297/0100
01.09.2009
0,00
28.08.2009
22 343,00
22343 CZK
-22 343,00
0
08.09.2009
OMZ
S00JP00G4FSB
49702891
3048982/0800
letenky - od 11.9.-14.9.2009, 2 ks
ZPC Øím, letenka PhDr. Ondrová, Mgr. Kašný
schváleno v RMZ
usenení è. 109/16R/2009
90104640
801852/0800
OKP
FLY UNITED s.r.o.
12.08.2009
0,00
26.08.2009
19 270,00
19270 CZK
-19 270,00
0
02.09.2009
FAK
209102323
S00JP00G4FRG
46902481
2001482389/0800
209021
AIP spol. s r.o.
0,00
výkon technického dozoru investora - zlepšení tepelnì tech.vlastností budov ZŠ ,tø.Svobody 868,Zl. za 07/2009
FAK
209102324
S00JP00G4FQL
46900551
3905972/0800
200930226
ROBINCO Zlín s.r.o.
1400499319/0800
209102325
S00JP00G4FPQ
60730153
3048982/0800
roèní èasová jízdenka - pásmo " ABC "
FAK
209102326
S00JP00G4FOV
FAK
209102327
-
14.09.2009
47689.3 CZK
47 689,30
-47 689,30
0
11.09.2009
ORIA
18.08.2009
28.08.2009
1 100,00
1100 CZK
-1 100,00
0
24.08.2009
ORIA
Dopravní spoleènost Zlín-
14.08.2009
0,00
05.09.2009
3 160,00
3160 CZK
-3 160,00
0
02.09.2009
ÚHA
64942503
3048982/0800
papírenské zboží
9700986
-
31338661/0100
-
-
0,00
Kopírování výkresové dokumentace - Kongesové centrum Zlín, polyfunkèní budova
FAK
01.09.2009
1103006661/0100
2900143585
OFFICE DEPOT s.r.o.
805322007/2700
18.08.2009
0,00
28.08.2009
14090.33 CZK
14 090,33
-14 090,33
0
26.08.2009
OVS
S00JP00G4FN0
25307177
3048982/0800
091769
PROFIRE s.r.o.
19-7011580217/0100
01.09.2009
0,00
30.08.2009
284,00
284 CZK
-284,00
0
10.09.2009
kontrola HP - úøadovna Louky
OVS
KaMÈ Louky, revize hasícího pøístroje dle norem
vìcná správnost: Jakuba, KØ
FAK
209102328
S00JP00G4FM5
25307177
3048982/0800
kontrola a oprava HP - úøadovna Štípa 141
FAZ
209102329
S00JP00G4FLA
091768
PROFIRE s.r.o.
19-7011580217/0100
-
01.09.2009
0,00
30.08.2009
1 071,00
1071 CZK
-1 071,00
0
08.09.2009
OVS
25584316
3048982/0800
2908111
Schola Arboricultura,s.r.
372348753/0300
18.08.2009
0,00
15.09.2009
7 081,00
7081 CZK
-7 081,00
0
04.09.2009
Úhrada vložného na školení Provozní bezpeènost 30.9.-2.10.2009, Ing. V. Jašková, Brno
FAK
209102330
S00JP00G4FKF
45309655
3048982/0800
èástka za využití systému " Memphis "
FAK
209102331
S00JP00G4FYH
14190350
10573321
3048982/0800
190040
49437593
3048982/0800
rekonstrukce deš•ové kanalizace ZOO Lešná
209102333
S00JP00G4G8W
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
379737743/0300
FAK
FAK
S00JP00G4G71
ORIA
64948242
9005104
42341213
04.08.2009
0,00
Stavební izolace Zlín, s.
7125168001/2700
-
3048982/0800
209102334
31.08.2009
70 000,00
70000 CZK
-70 000,00
0
27.08.2009
27.08.2009
1 464,00
1464 CZK
-1 464,00
0
26.08.2009
OCR, V a VV
200951
10.08.2009
0,00
UniCredit Bank Czech Repu
443004/2700
èástka disážia ve výši 3% z objemu zúètovaných plateb za mìsíc 07/2009
FAK
0,00
0908118
-
S00JP00G4G9R
01.08.2009
- MP
oprava kamery 6,kontrola kamery 5,demontáž èidla - R
209102332
D.H.S.-spol.s r.o.
167000504/0600
01.08.2009
0,00
-
24.08.2009
583 100,00
28.08.2009
264,00
583100 CZK
-583 100,00
0
24.08.2009
264 CZK
-264,00
0
26.08.2009
MP
Martinec Pavel
18.08.2009
08.09.2009
15998 CZK
0
3048982/0800
1406999349/0800
šatní skøíò dvoukøídlová pro objekt Burešov 4886,Zl.
FAK
209102335
S00JP00G4G66
-
48117820
3048982/0800
209102336
S00JP00G4G5B
26227061
FAZ
209102337
-
S00JP00G4G4G
-15 998,00
09.09.2009
1092010489
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
01.09.2009
0,00
17.09.2009
2 209,20
2209.2 CZK
-2 209,20
0
16.09.2009
- OŠZM a TV
3048982/0800
náhradní díly, ochranné pomùcky
15 998,00
OVS
13149111/0100
AFICIO MP 3350CSP RICOH - toner 2220D èerný
FAK
0,00
2091151
BCServis CZ s.r.o.
01.09.2009
86-2021060247/0100
0,00
01.09.2009
6 734,00
6734 CZK
-6 734,00
0
08.09.2009
OMZ
70920664
3048982/0800
46932
Institute for Internation
18.08.2009
10253036/6200
0,00
04.09.2009
10 710,00
10710 CZK
-10 710,00
0
04.09.2009
záloha - Úhrada úèastnického poplatku - Veøejné zakázky s certifikátem IIR, Mgr.Lucie Hofrichterová , 9.11.-13.11.2009, výbìr 2 dnù
FAK
209102338
S00JP00G4G3L
15208702
3048982/0800
200932
Ing.Ladislav Paták
183033402/0300
0,00
oprava Pomníku se sochou partyzána v sadu Komenského ,Zl.oprava dlažby
FAK
209102339
S00JP00G4G2Q
41604270
3048982/0800
209102340
S00JP00G4GGS
28314603
3048982/0800
TUCHLER
209102341
S00JP00G4GFX
12297755
3048982/0800
Dataprojektor na strop NEC VT800 do uèebny na Zarámí
FAK
209102342
S00JP00G4GHN
41084781
3048982/0800
9304078
ONLINE-SPORT.CZ s.r.o
209102343
S00JP00G4GK8
61405230
3048982/0800
-
209102344
S00JP00G4GMY
46902481
2001482389/0800
0,00
409388
ing.Bohumil GAISLER
209102345
S00JP00G4GL3
46902481
3048982/0800
0,00
209102346
S00JP00G4GOO
26222183
21211476
SPEDOS s.r.o.
17.08.2009
55008851/0100
0,00
-
01.09.2009
38 004,00
38004 CZK
-38 004,00
0
15.09.2009
05.09.2009
10 500,00
10500 CZK
-10 500,00
0
02.09.2009
27.08.2009
37 247,00
37247 CZK
-37 247,00
0
26.08.2009
Ing.Ladislav Alster - Pro
01.09.2009
1465780267/0100
109261
0,00
-
1 075,00
1075 CZK
-1 075,00
0
16.09.2009
12.09.2009
19 992,00
19992 CZK
-19 992,00
0
29.09.2009
OD
AIP spol. s r.o.
13.08.2009
1103006661/0100
109260
18.09.2009
OVS
3909
0,00
-
AIP spol. s r.o.
13.08.2009
0,00
Kaninga s.r.o.
27.08.2009
3 927,00
3927 CZK
-3 927,00
0
31.08.2009
ORIA
1103006661/0100
332009
31.08.2009
OIS
tisk informaèního panelu v rámci projektu - zlepšení tepelnì tech.vlastn.budov ZŠ Zlín,Nová cesta 268
FAK
17.08.2009
670100-2204421498/6210
informaèní panel v rámci projektu - zlepšení tepelnì tech.vlastností budov ZŠ Zlín,tø.Svobody 868
FAK
-3 000,00
0
OSV
úprava pøechodu pro pìší v køižovatce MK nám.T.G.Masaryka - Hradská
FAK
10.08.2009
5014501757/5500
-
3 000,00
3000 CZK
OK
oprava automatických dveøí,seøízení kladek,vyèištìní,Radnice SMZ,Zl.
FAK
01.09.2009
0,00
-
28.08.2009
OK
4060013979/6800
nákup stolu na stolní tenis Sponeta S1 - 12e zelená - KS U majáku
FAK
-
2009202
Dílce mobilního pódia - rámová spojka,telesk.nohy,roh podesty
FAZ
14.08.2009
-
27.08.2009
952,00
952 CZK
-952,00
0
26.08.2009
ORIA
17.08.2009
31.08.2009
20700 CZK
0
2001482389/0800
86-2150570227/0100
0,00
výkon autorského dozoru -Prùmyslová zóna Zlín - východ ,prodloužení komunikace - II.etapa
FAK
209102347
S00JP00G4GPJ
46345191
3048982/0800
09409
-
STa DO s.r.o.
20.08.2009
0,00
-
-20 700,00
31.08.2009
ORIA
1455525/0300
oprava venkovní stìny u schodištì budovy MMZ Zarámí 4421,Zl.
20 700,00
30.08.2009
8 883,60
8883.6 CZK
-8 883,60
0
27.08.2009
OVS
FAK
209102348
S00JP00G4GQE
41521897
9046
Kovovýroba Janál - Sdruže
21.08.2009
04.09.2009
14280 CZK
-14280
FAK
209102349
S00JP00G4GR9
40375854
2009097
Igor Pantùèek,daòový pora
01.08.2009
02.09.2009
18564 CZK
-18564
FAK
209102350
S00JP00G4GS4
18754244
2009309
Leopold Janský
01.09.2009
11.09.2009
22210 CZK
0
3048982/0800
náhradní díly
FAK
-
209102351
1406980349/0800
0,00
S00JP00G4GTZ
18754244
3048982/0800
oprava motorové sekaèky
-
2009310
Leopold Janský
1406980349/0800
01.09.2009
0,00
209102352
S00JP00G4H54
26227975
0910916
AZ TORAL,s.r.o.
17.08.2009
FAK
209102353
S00JP00G4H3E
40424987
90299
Tomáš Gregor
01.09.2009
3048982/0800
mikrofon,anténa, sluchátka
209102354
-
670100-2203207457/6210
S00JP00G4H2J
46086579
3048982/0800
209102355
290800552
S00JP00G4H1O
26238616
3048982/0800
209102356
S00JP00G4H0T
FAK
-
209102357
48907847
S00JP00G4HAF
15531538
S00JP00G4HBA
-
20.08.2009
0,00
90106
RIS-MONT s.r.o.
-
0
08.09.2009
17.08.2009
13.09.2009
34 693,00
4434 CZK
0
34693 CZK
-34 693,00
0
16.09.2009
27.08.2009
7 950,00
7950 CZK
-7 950,00
0
31.08.2009
18.08.2009
0,00
02.09.2009
99275.8 CZK
99 275,80
-99 275,80
0
31.08.2009
ORIA
6913
IDEA nábytek s.r.o.
21.08.2009
0,00
190178
S00JP00G4HUN
40994805
62621017
3048982/0800
brýle ochranné PAULSON
-
MP
ANTA Zlín spol. s r.o.
4080006135/6800
24.08.2009
0,00
9095076
AREA Zlín spol.s r.o.
1466689/0300
výmìna stropu a podlah nad èítárnami -Krajská knihovna F. Bartoše, Zlín
209102359
3799 CZK
-3 799,00
09.09.2009
2 997,00
2997 CZK
-2 997,00
0
31.08.2009
23.09.2009
200,00
200 CZK
-200,00
0
21.09.2009
OVS
3048982/0800
FAK
3 799,00
MP
478595613/0300
3048982/0800
209102358
12.09.2009
OKØ
polep úøední desky MMZ pøed radnicí
FAK
Sklenáø Vladislav
169319500/0300
3048982/0800
skøínì - 3ks
0,00
160478791/0600
-
oprava komunikace u 8.ZŠ v ulici Komenského - Malenovice
FAK
21.09.2009
MP
SV LED-LENSER H7,SV LED-LENSER T7
FAK
-22 210,00
OMZ
VYZ
FAK
22 210,00
OMZ
210093830
209335004/0300
18.08.2009
0,00
-
20.09.2009
82 541,00
82541 CZK
-82 541,00
0
16.09.2009
OK
Metzler International s.r
01.09.2009
0,00
19.09.2009
23157.4 CZK
23 157,40
-23 157,40
0
17.09.2009
FAK
209102360
S00JP00G4HLW
67018122
3463772/0800
9002136
Boøek Procházka B/P/P
1403360339/0800
zhotovení inf.tabulek a samolepek pro akci bezbar.BUS zálivy Zlín 2009
FAK
209102361
S00JP00G4HFQ
26929325
3048982/0800
SAITAC - brusný pás
FAK
-
209102362
S00JP00G4HHG
S00JP00G4HGL
FAK
-
29347
Povrchové úpravy Plus,s.r
2009317
-
75800128
Leopold Janský
209102364
S00JP00G4HIB
209102365
0900046
Janský Pavel
209102366
Petr František
868159083/0800
74306375
-
209102367
S00JP00G4HR2
-
12435406
-
Martin Kuèera
S00JP00G4I9D
-
61722995
49976311
22.09.2009
19.09.2009
21 071,00
21071 CZK
-21 071,00
0
21.09.2009
22.09.2009
3 445,00
3445 CZK
-3 445,00
0
21.09.2009
31.08.2009
61 700,00
61700 CZK
-61 700,00
0
01.09.2009
09.09.2009
2 499,00
2499 CZK
-2 499,00
0
04.09.2009
200914
Rudolf Baïura - Barus
01.08.2009
0,00
28.08.2009
1 428 165,00
1428165 CZK
-1 428 165,00
0
01.09.2009
232009
Tomáš Pavlíèek
379464183/0300
19.08.2009
0,00
-
9037
02.09.2009
23 750,00
23750 CZK
-23 750,00
0
01.09.2009
OVS
DIPS ZLÍN, spol. s r.o.
1400620369/0800
01.08.2009
0,00
16.08.2009
89 665,00
89665 CZK
-89 665,00
0
02.09.2009
OD
S00JP00G4I8I
46982663
3048982/0800
2009047
S00JP00G4I7N
42340519
3048982/0800
FORMICA, s.r.o.
1400039339/0800
projektová dokumentace " MŠ Milíèova - stavební úpravy "
209102370
18.08.2009
0,00
1027147007/2700
3048982/0800
FAK
-5 950,00
0
ORIA
3048982/0800
209102369
5 950,00
5950 CZK
ORIA
122009
oprava omítek a malování soklu po zaplavení v objektu Burešov 4886,Zlín
209102368
24.08.2009
0,00
1410734319/0800
3048982/0800
FAK
24.09.2009
OKØ
S00JP00G4HSX
rekonstrukce støech 12.ZŠ, M.Alše 558
stavební práce
01.09.2009
0,00
302009
S00JP00G4HTS
instalace vozidlové RDST a mìnièe
FAK
04.09.2009
OMZ
3048982/0800
FAK
-5 900,00
0
OMZ
autorský dozor v rámci akce "Služebna MP Zlín v areálu ZOO Lešná "
FAK
01.09.2009
0,00
1417559349/0800
3048982/0800
FAK
01.09.2009
0,00
1406980349/0800
3048982/0800
náhradní díly
5 900,00
5900 CZK
OD
35-1590050247/0100
18754244
náhradní díly na mechanismy, pracovní rukavice
209102363
0,00
31.08.2009
OMZ
3048982/0800
FAK
-
20.08.2009
-
17.08.2009
0,00
07.09.2009
54 750,00
54750 CZK
-54 750,00
0
03.09.2009
ORIA
09069
VALAGRUZ spol. s r.o.
27-1925640207/0100
25.08.2009
0,00
05.09.2009
43 992,00
43992 CZK
-43 992,00
0
07.09.2009
výroba tabule mìstského orientaèního systému ve Štípì - OCR,VaVV
FAK
209102371
S00JP00G4INF
18554351
3048982/0800
oprava møíží na dvorní fasádì staré školy v Jaroslavicích
00900003
Trèala Miloslav
642745661/0100
-
OK
01.09.2009
0,00
04.09.2009
14 000,00
14000 CZK
-14 000,00
0
15.09.2009
FAK
209102372
S00JP00G4IMK
72434791
10985
3048982/0800
elektroinstalaèní práce
FAK
209102373
-
43-866390257/0100
S00JP00G4ILP
27678679
09244
3048982/0800
209102374
07.09.2009
27272.5 CZK
27 272,50
-27 272,50
0
03.09.2009
S00JP00G4IKU
15208311
S00JP00G4IJZ
Richard Holotík s.r.o.
01.09.2009
0,00
23.09.2009
7 855,00
7855 CZK
-7 855,00
0
21.09.2009
OMZ
332009
Paseka Ladislav - Sklenáø
1401974329/0800
sklenáøské práce - zasklení vitríny - Úøední deska R
209102375
0,00
35-6797800247/0100
3048982/0800
FAZ
24.08.2009
MP
písek žlutý TK 0-2,štìrk TK 0-32
FAK
Strnad Michal
-
45676763
0,00
04.09.2009
952,00
952 CZK
-952,00
0
03.09.2009
OVS
2009069
107-128661/0100
21.08.2009
Hambálek Petr
670100-2204263143/6210
25.08.2009
0,00
08.09.2009
153 280,00
153280 CZK
-153 280,00
0
03.09.2009
II. záloha za poznávací zájezd do Švýcarska ve dnech 24.- 29. 9. 2009 za 37 zamìstnancù a jejich rod. pøíslušníkù - FKSP
FAK
209102376
S00JP00G4HQ7
60711086
19110085
3048982/0800
úklid èerné skládky - PadìlkyIV,zálešná,Bøí.Jaroòkù,Kotìrova
FAK
209102377
S00JP00G4HPC
60711086
-
FAK
60711086
FAK
209102379
OŽP a Z
S00JP00G4HVI
60711086
FAK
209102380
S00JP00G4HK1
S00JP00G4I0M
60711086
60711086
24.08.2009
0,00
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
46342681
opravy po vytopení v objektu Burešov 4886,Zl.
Technické služby Zlín,s.r
19110090
19147.1 CZK
-19 147,10
0
03.09.2009
07.09.2009
3 760,40
07.09.2009
2 647,75
3760.4 CZK
-3 760,40
0
03.09.2009
2647.75 CZK
-2 647,75
0
03.09.2009
07.09.2009
2 278,85
2278.85 CZK
-2 278,85
0
03.09.2009
24.08.2009
0,00
07.09.2009
3 748,50
3748.5 CZK
-3 748,50
0
03.09.2009
OŽP a Z
3048982/0800
S00JP00G4J5Q
24.08.2009
0,00
19-8033040267/0100
FAK
209102383
07.09.2009
19 147,10
OŽP a Z
-
FAK
Technické služby Zlín,s.r
19110089
-
úklid èerné skládky - Pøíluky - U Tescomy
S00JP00G4J6L
24.08.2009
0,00
19-8033040267/0100
3048982/0800
209102382
24.08.2009
0,00
Technické služby Zlín,s.r
19110088
3048982/0800
209102381
0
03.09.2009
OŽP a Z
úklid èerné skládky - høbitov - Malenovice
FAK
Technické služby Zlín,s.r
19110087
3048982/0800
-
34664.7 CZK
-34 664,70
OŽP a Z
19-8033040267/0100
-
úklid èerné skládky - ul.Spojová
07.09.2009
34 664,70
OŽP a Z
3048982/0800
úklid èerné skládky - ul.Zlínská
24.08.2009
0,00
19-8033040267/0100
úklid èerné skládky - Mokrá IV,Mladcová
S00JP00G4HWD
-
19110086
3048982/0800
209102378
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
200171709
IMONT s.r.o.
4200088690/6800
-
42341213
3048982/0800
oprava podbití støechy na budovì MMZ ul.Zarámí 4421,Zl.
20.08.2009
0,00
03.09.2009
16 596,00
16596 CZK
-16 596,00
0
01.09.2009
OVS
200952
Martinec Pavel
1406999349/0800
-
OVS
25.08.2009
0,00
15.09.2009
9 378,00
9378 CZK
-9 378,00
0
16.09.2009
FAK
209102384
S00JP00G4J4V
60747889
20090282
3048982/0800
1407566369/0800
oprava venkovního osvìtlení balkonu radnice MMZ,nám.Míru 12,Zl.
FAK
209102385
S00JP00G4J96
49161041
209102386
S00JP00G4JKN
FAK
-
209102387
40424987
90300
S00JP00G4JLI
12435988
-
S00JP00G4JQT
9020
46992308
Mgr.Pavel Kosek
9001333
S00JP00G4JEH
46992308
9001331
3048982/0800
209102391
S00JP00G4JBW
3048982/0800
209102392
S00JP00G4JCR
rozklad proti rozh.ÚHOS
209102393
-
FAK
209102394
66198003
26235251
-
209102395
13.09.2009
7 816,00
7816 CZK
-7 816,00
0
10.09.2009
25.08.2009
04.09.2009
8 342,00
8342 CZK
-8 342,00
0
07.09.2009
25.08.2009
08.09.2009
1 190,00
1190 CZK
-1 190,00
0
03.09.2009
25.08.2009
0,00
24.09.2009
2 975,00
2975 CZK
-2 975,00
0
22.09.2009
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
25.08.2009
0,00
24.09.2009
97 948,00
97948 CZK
-97 948,00
0
22.09.2009
OIS
17762009
BALCAR POLANSKÝ EVERSHEDS
01.08.2009
0,00
12.09.2009
5 000,00
5000 CZK
-5 000,00
0
09.09.2009
17752009
BALCAR POLANSKÝ EVERSHEDS
184660707/0300
01.08.2009
0,00
02.09.2009
41 650,00
41650 CZK
-41 650,00
0
01.09.2009
2093360460
PROFIL-REKLAMA,s.r.o.
1409475399/0800
20.08.2009
0,00
27.08.2009
7 321,00
7321 CZK
-7 321,00
0
01.09.2009
MP
S00JP00G4JA1
48528960
3048982/0800
FAK
22.09.2009
OP
S00JP00G4JPY
zálepky,kartáè,terè s kruhy..........
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
184660707/0300
3048982/0800
polep motorek a skútrù
-7 500,00
0
-
3048982/0800
FAK
7 500,00
7500 CZK
OCR, V a VV
1113407661/0100
-
66198003
vyúètování prácních služeb od 1.3.-30.6.2009
Dovolání-obchodní veøejná soutìž
FAK
24.09.2009
OIS
výpoèetní technika (notebook - 3 ks, tiskárna - 2 ks)
FAK
0,00
0,00
1113407661/0100
Antivirový program Symantec - server - 5 licencí 209102390
01.09.2009
0,00
4080008544/6800
3048982/0800
FAK
01.09.2009
OKØ
40207126
S00JP00G4JDM
Alois Štìtkáø
1402444389/0800
snímek na titulní stranu Magazínu Zlín - podzimní Zlín,Dlouhá ulice a J.svahy
209102389
01.09.2009
0,00
Tomáš Gregor
2009192
3048982/0800
FAK
-48 991,00
0
OKØ
AVIA A 31 - demontáž a montáž kola
209102388
Kratina Roman
670100-2203207457/6210
3048982/0800
FAK
48 991,00
48991 CZK
OŽP a Z
3048982/0800
akumulátory
26.08.2009
OVS
43-1442890287/0100
-
19.08.2009
0,00
-
2009000084
3048982/0800
seèení a likvidaci trávy ze dne 18.8.2009,Vršava
FAK
PETAS Petøíksr.o.
-
S00JP00G4JSJ
910244
KLÁŠ•OV, v.o.s.
60805724/0600
01.09.2009
0,00
24.09.2009
6 100,00
6100 CZK
-6 100,00
0
22.09.2009
MP
48117820
3048982/0800
1092010519
13149111/0100
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
01.09.2009
0,00
25.09.2009
10639.1 CZK
10 639,10
-10 639,10
0
22.09.2009
1 ks toner 2220D èerný, servis kopírky AFICIO MP 3010SP (výmìna PCU) - OS
FAK
209102396
S00JP00G4JRO
60715286
290599
3048982/0800
promìøení optického kabelu po havárii na tø. T.Bati
FAK
209102397
S00JP00G4JO3
12217581
3048982/0800
odtah vraku Škoda 120
FAK
209102398
-
66224349
3048982/0800
FAK
209102399
-
49437593
3048982/0800
FAK
209102400
S00JP00G4KAU
FAK
-
209102401
44 030,00
44030 CZK
-44 030,00
0
23.09.2009
OD
552009
Richard Pokorný-AUTODÍLY
6642661/0100
01.09.2009
0,00
05.09.2009
2 440,00
2440 CZK
-2 440,00
0
23.09.2009
200978
JUDr.Eva Køivánková
1544670277/0100
19.08.2009
0,00
05.09.2009
4 760,00
4760 CZK
-4 760,00
0
16.09.2009
190044
Stavební izolace Zlín, s.
7125168001/2700
01.08.2009
0,00
30.08.2009
523 005,00
523005 CZK
-523 005,00
0
01.09.2009
stavební úpravy - montáž a úprava dveøí, venkovní pochùzné povrchy, skluzavka - ORIA
70465703
3048982/0800
autobaterie
0,00
09.09.2009
OD
S00JP00G4K3T
ZŠ Praktická a speciální -
1464360287/0100
-
01.09.2009
OD
S00JP00G4JN8
za poskytnuté právní služby
CROSS Zlín, s.r.o.
0609
Jaroslav Dìdièík, Autobat
86-2104050247/0100
24.08.2009
0,00
07.09.2009
1 600,00
1600 CZK
-1 600,00
0
03.09.2009
MP
S00JP00G4K9Z
46309608
3048982/0800
2009279
Šafáø Pavel
1417848319/0800
26.08.2009
0,00
09.09.2009
7 197,00
7197 CZK
-7 197,00
0
09.09.2009
oprava vozu ZLJ 18-45 - MP
FAK
209102402
S00JP00G4K84
25559117
3048982/0800
29081048
Autoal Czech ,s.r.o.
154980910/0300
20.08.2009
0,00
30.08.2009
3 414,00
3414 CZK
-3 414,00
0
04.09.2009
výmìna vozidlových rdst, žárovky - MP
FAK
209102403
S00JP00G4K79
41084781
3048982/0800
2111287
55008851/0100
digital 302 - vysílaè 2 - kanál.MINI Digital 302 (dálkový ovladaè ke garáži MP) FAK
209102404
S00JP00G4K6E
75240726
3048982/0800
SPEDOS s.r.o.
2009002
01.09.2009
0,00
12.09.2009
2 321,00
2321 CZK
-2 321,00
0
15.09.2009
MP
Táborská Lucie
1126897153/0800
01.09.2009
0,00
15.09.2009
24 000,00
24000 CZK
-24 000,00
0
16.09.2009
sociologické šetøení v domì na ul.Nad ovèírnou è.p. 344 projekt "Bezpeèná lokalita - Bezpeèné bydlení"- MP
FAK
209102405
S00JP00G4K5J
13692747
3048982/0800
papírenské zboží
-
FAK
S00JP00G4KZD
209102406
FAK
209102407
WASTEX spol.s.r.o.
217140661/0100
13.08.2009
0,00
10.09.2009
15227.3 CZK
15 227,30
-15 227,30
0
09.09.2009
OVS
49161563
3048982/0800
oprava hasièského vozidla
29200644
-
S00JP00G4KYI
0112009
Jiøí Slamìný
112726332/0300
26.08.2009
0,00
07.09.2009
87 951,00
87951 CZK
-87 951,00
0
03.09.2009
OKØ
48117820
3048982/0800
1092010529
13149111/0100
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
01.09.2009
0,00
26.09.2009
2 209,20
2209.2 CZK
-2 209,20
0
22.09.2009
2 ks tonery do kopírky AFICIO 1022 RICOH - OS
FAK
209102408
S00JP00G4KXN
48117820
3048982/0800
1092010530
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13149111/0100
01.09.2009
0,00
26.09.2009
1 047,20
1047.2 CZK
-1 047,20
0
22.09.2009
servis kopírky AFICIO 1022 RICOH - OS
VYZ
209102409
S00JP00G4KWS
27066096
9063
B.I.D. services, s.r.o.
25.08.2009
10.09.2009
3570 CZK
0
FAK
209102410
S00JP00G4KVX
47903783
2009700937
Gordic spol. s r.o.
24.08.2009
09.09.2009
3689 CZK
-3689
FAK
209102411
S00JP00G4KU2
47903783
2009700936
Gordic spol. s r.o.
24.08.2009
09.09.2009
3048982/0800
19-4645660207/0100
SSL GINIS a napojení na datové schránky - školení
-
FAK
20090043
209102412
S00JP00G4KT7
26944839
3048982/0800
0,00
6 045,20
6045.2 CZK
-6 045,20
0
07.09.2009
OIS
FEDOR, s.r.o.
1887824389/0800
01.09.2009
0,00
27.09.2009
154 904,00
154904 CZK
-154 904,00
0
25.09.2009
restaurátorské práce na obnovì døevìných vnitøních pøepážek s prosklenými dveømi v budovì radnice - ORIA
FAK
209102413
S00JP00G4KSC
47114983
2001482389/0800
5133737593
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
133790245/0300
01.09.2009
0,00
09.09.2009
450,00
450 CZK
-450,00
0
08.09.2009
CADR - zveøejnìní inzerátu - Prùmyslová zóna Zlín-východ - prodloužení komunikace, II. etapa - dodateèné stavební práce - ORIA
FAZ
209102414
S00JP00G4LAN
27365000
3048982/0800
1148091
35-5542950257/0100
záloha za tištìnou reklamu v Krajském regionu zdraví - Zlínský kraj
FAK
209102415
S00JP00G4L9S
45459771
3048982/0800
oprava žaluzií ul.L.Váchy
FAK
209102416
-
FAK
209102417
27679713
S00JP00G4L72
26887797
09214
S00JP00G4L67
090162
-
-4 760,00
0
18.09.2009
0,00
27.08.2009
1 000,00
1000 CZK
-1 000,00
0
03.09.2009
KOFR-ELSPO s.r.o.
25.08.2009
0,00
06.09.2009
3 413,00
3413 CZK
-3 413,00
0
03.09.2009
S00JP00G4M3F
AC KLIMAT, s.r.o.
00006963
72474751
3048982/0800
15.08.2009
0,00
13.09.2009
13 923,00
13923 CZK
-13 923,00
0
09.09.2009
OVS
90115
Pracovištì ÈSSZ Brno
10006-77921641/0710
za služby spojené s užíváním neb.prostor v budovì na tø.T.Bati 3792,Zlín za 2.Q.2009
209102419
17.08.2009
86-2995840217/0100
3048982/0800
FAK
4 760,00
4760 CZK
OVS
èištìní klimatizaèních jednotek - n.Míru 12, 464
209102418
Voborník Petr
148973036/5500
3048982/0800
FAK
1082009
0,00
09.09.2009
OCR, Va VV
1455269/0300
3048982/0800
-
-
26.08.2009
OVS
S00JP00G4L8X
hadice a sáèky do vysavaèe
ATLANTIS MARSHAL,a.s.
16
01.09.2009
0,00
-
12.09.2009
136 311,50
136311.5 CZK
-136 311,50
0
08.09.2009
OVS
Zapletal Jakub
35-4226230237/0100
25.08.2009
0,00
08.09.2009
6 973,00
6973 CZK
-6 973,00
0
03.09.2009
Vybourání zárubní,výmìna dveøí a odvoz a likvidace odpadu - OŠZMaTV
FAK
209102420
S00JP00G4LT0
47906413
3048982/0800
oprava vozidla Toyota Hilux LN ZLA 21-69- OKØ
0909110896
4080000163/6800
AUTOKOM, spol. s r.o.
01.09.2009
0,00
26.09.2009
2 888,00
2888 CZK
-2 888,00
0
01.10.2009
FAK
209102421
S00JP00G4M55
26245833
3048982/0800
2009049
EXTRA AGENCY s.r.o.
1409610319/0800
01.08.2009
0,00
04.05.2009
6 902,00
6902 CZK
-6 902,00
0
04.09.2009
reflexní pøívìšek - MP
FAK
209102422
S00JP00G4M60
25318187
3048982/0800
905457
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
27.08.2009
0,00
07.09.2009
10 168,00
10168 CZK
-10 168,00
0
04.09.2009
tonery - MP
FAK
209102423
S00JP00G4M7V
25354671
3048982/0800
9816853
ANAG spol.s.r.o.
27-4236970247/0100
01.08.2009
0,00
17.03.2009
287,00
287 CZK
-287,00
0
02.09.2009
odborná publikace Cestovní náhrady v pøíkladech 2009
FAK
209102424
S00JP00G4LUV
25593625
3048982/0800
4810091001
TAŠ-STAPPA beton spol. s
27-1922950277/0100
01.09.2009
0,00
26.09.2009
2 842,00
2842 CZK
-2 842,00
0
22.09.2009
dodávka štìrkù na høištì - OMZ
FAK
209102425
S00JP00G4LWL
40394913
3048982/0800
291142
Dubšík Lubor
1773380257/0100
01.09.2009
0,00
07.09.2009
51 944,00
51944 CZK
-51 944,00
0
10.09.2009
výmìna plachty vèetnì montáže - pódium na námìstí Míru, Zlín - OK
FAK
209102426
S00JP00G4LXG
25342797
3048982/0800
29053
EC-invest,s.r.o.
1628260267/0100
27.08.2009
0,00
10.09.2009
1 999,00
1999 CZK
-1 999,00
0
09.09.2009
instalace elektroakustic. majáèku pro nevidomé - Dùm s chránìnými byty Zlín-Malenovice - ORIA
FAK
209102427
S00JP00G4M4A
72474394
3048982/0800
209006
Radim Vavruša
178159609/0300
01.09.2009
0,00
25.08.2009
71 884,00
71884 CZK
-71 884,00
0
10.09.2009
mulèování pozemkù - OŽPaZ
FAK
209300540
S00JP00G4JTE
68600739
3048982/0800
200914
Miroslav Horák
1408183319/0800
0,00
zhotovení nové kuch.linky s prostorem pro myèku a lednièku - Jesle,Tyršovo nábø.747,Zl.
FAK
209102429
S00JP00G4MSY
64574296
3048982/0800
20913183
20.08.2009
27.08.2009
49 980,00
49980 CZK
-49 980,00
0
04.09.2009
- OŠZM a TV
ITTEC, s.r.o.
196639649/0300
01.09.2009
0,00
10.09.2009
8 027,00
8027 CZK
-8 027,00
0
21.09.2009
oprava elektroinstalace štìpkovaèe - OMZ
FAK
209102430
S00JP00G4MR3
63474026
3048982/0800
9070666
PNEU PLUS s.r.o.
1646710217/0100
01.09.2009
0,00
10.09.2009
148,00
148 CZK
-148,00
0
08.09.2009
oprava pneu - OMZ
FAK
209102431
S00JP00G4MQ8
75675218
3048982/0800
2009003
Kratinová Hana
227975515/0300
01.09.2009
0,00
25.09.2009
267 968,00
267968 CZK
-267 968,00
0
23.09.2009
seèení veøejných ploch - OMZ
FAK
209102432
S00JP00G4MWE
40648281
3048982/0800
tisk 5 000 ks vizitek do MITS OCRVaVV
20090353
131347039/0300
Ing.Jitka Rolinková-Jitro
24.08.2009
0,00
04.09.2009
5 950,00
5950 CZK
-5 950,00
0
07.09.2009
FAK
209102433
S00JP00G4MVJ
60734485
3048982/0800
91259
S-projekt plus a.s.
1543170297/0100
01.09.2009
0,00
01.10.2009
161 840,00
161840 CZK
-161 840,00
0
29.09.2009
úprava Mariánského nám. Zlín-Štípa - dokumentace pro územní øízení - ORIA
FAK
209102434
S00JP00G4MPD
42626927
3048982/0800
102009
Pastrnek Ladislav
173481113/0800
01.09.2009
0,00
14.09.2009
96 000,00
96000 CZK
-96 000,00
0
14.09.2009
architektonicko-provozní studie Rekonstrukce podchodu na nám. Práce ve Zlínì - ORIA
FAK
209102435
S00JP00G4MMS
46345191
3048982/0800
10209
STa DO s.r.o.
1455525/0300
01.09.2009
0,00
10.09.2009
2 856,00
2856 CZK
-2 856,00
0
08.09.2009
oprava okapù na budovì úøadovny Kleèùvka è. 16 - OVS
FAK
209102436
S00JP00G4MLX
46345191
3048982/0800
10309
STa DO s.r.o.
1455525/0300
01.09.2009
0,00
10.09.2009
18126.7 CZK
18 126,70
-18 126,70
0
08.09.2009
oprava chodníkù v obj. Burešov ve Zlínì - OVS
FAK
209102437
S00JP00G4MZZ
51111201
3048982/0800
14909
Fišer Pavel
2568014084/2700
01.09.2009
0,00
01.10.2009
6 545,00
6545 CZK
-6 545,00
0
29.09.2009
právní služby za 08/2009 - OP
FAK
209102438
S00JP00G4N2D
14636166
3048982/0800
290114
Ing.Radoslav ŽOUR
209178299/0300
01.09.2009
0,00
14.09.2009
595 000,00
595000 CZK
-595 000,00
0
15.09.2009
ocenìní podílù SMZ ve spoleènostech, byt. družstvu a o.p.s. - OE
FAK
209102439
S00JP00G4O0G
25326236
3048982/0800
200910
Støední odborná škola
10006-427545691/0100
01.09.2009
0,00
08.09.2009
6 650,00
6650 CZK
-6 650,00
0
09.09.2009
Úhrada školného za l. pololetí šk. roku 2009/10 p. Pavel Vaøák
FAK
209102440
S00JP00G4NKV
70440263
2892009
Bednáø Oldøich
01.09.2009
20.09.2009
4470 CZK
-4470
FAZ
209102441
S00JP00G4NSR
00543411
20760038
MORAVIAPRESS, a.s.
01.09.2009
18.09.2009
3500 CZK
0
3048982/0800
19-1910880267/0100
0,00
3 500,00
-3 500,00
16.09.2009
záloha na Sbírku zákonù ÈR roèník 2009 - OP
FAK
209102442
S00JP00G4NNG
48117820
3048982/0800
1092010549
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13149111/0100
01.09.2009
0,00
01.10.2009
2 766,10
2766.1 CZK
-2 766,10
0
29.09.2009
Toner èerný - OŠZMaTV
FAK
209102443
S00JP00G4NP6
25536338
3048982/0800
20961813
Synot Auto a.s.
1014505653/5500
01.09.2009
0,00
10.09.2009
783,00
783 CZK
-783,00
0
30.09.2009
3Z5 5525, oprava vozidla BMW Sedan - OKP
vìcná správnost: Komínek - výmìna mlhovky
FAK
209102444
S00JP00G4NW7
62864301
3048982/0800
312009
Juøena Libor
189650671/0300
01.09.2009
0,00
10.09.2009
928,00
928 CZK
-928,00
0
08.09.2009
èistìní koberce v budovì radnice MMZ - OVS
FAK
209102445
S00JP00G4NX2
62864301
302009
Juøena Libor
01.09.2009
10.09.2009
3725 CZK
0
3048982/0800
189650671/0300
0,00
3 725,00
-3 725,00
08.09.2009
èistìní kobercù v míst. è. 204, 207, 208 v budovì radnice MMZ - OVS
FAK
209102446
S00JP00G4NTM
25081152
3048982/0800
19041047
ROSANA, spol. s r.o.
110190896/0300
01.09.2009
0,00
11.09.2009
5 400,00
5400 CZK
-5 400,00
0
09.09.2009
pøírodní pram. voda Rosana - OVS
FAK
209102447
S00JP00G4NYX
61722995
3048982/0800
262009
Tomáš Pavlíèek
379464183/0300
01.09.2009
0,00
15.09.2009
4 500,00
4500 CZK
-4 500,00
0
11.09.2009
odstranìní nápisù a maleb, vymalování prùjezdu na nám. Míru - OVS
FAK
209102448
S00JP00G4NCZ
71464794
3048982/0800
209073
Mgr.Bc.Michal Bøezovják
43-842540257/0100
01.09.2009
0,00
02.10.2009
7 875,00
7875 CZK
-7 875,00
0
30.09.2009
odmìna za právní služby pro odbor stavební dle smlouvy za 08/2009 - OS
FAK
209102449
S00JP00G4NB4
71465456
3048982/0800
2009064
JUDr.Radek Židlík,advokát
1085131193/0800
01.09.2009
0,00
01.10.2009
12 375,00
12375 CZK
-12 375,00
0
02.10.2009
odmìny za právní služby pro odbor stavební dle smlouvy za 08/2009 - OS
FAK
209102450
S00JP00G4NI5
42341213
3048982/0800
200950
Martinec Pavel
1406999349/0800
01.09.2009
0,00
01.09.2009
6 712,00
6712 CZK
-6 712,00
0
10.09.2009
oprava kuchynì, støedisko Alternativa - OK
FAK
209102451
S00JP00G4NJ0
49972723
3048982/0800
2900192
COLORMAT Zlín, s.r.o.
1400552319/0800
01.09.2009
0,00
05.09.2009
5 349,00
5349 CZK
-5 349,00
0
10.09.2009
oprava èistící zóny v budovì Alternativy - OK
FAK
209102452
S00JP00G4NVC
71813594
3048982/0800
242009
Urbanová Marcela
580428053/0800
01.09.2009
0,00
15.09.2009
7 000,00
7000 CZK
-7 000,00
0
16.09.2009
provedení grafické èásti mapového podkladu a projekt. dokumentace "Kudlov-parkovištì u školy" - ORIA
FAK
209102453
S00JP00G4NA9
44117337
3048982/0800
2009110
AZ STAV spol. s r.o.
1424751339/0800
01.10.2009 28.08.2009 07.09.2009
0,00
92 004,00
92004 CZK
-92 004,00
0
20.10.2009
opr. soc. zaøízení høbitov Mladcová - OE
FAK
209102454
S00JP00G4NML
60701552
3048982/0800
29483
SOPHICS,spol. s r.o.
379059823/0300
01.09.2009
0,00
02.10.2009
1 500,00
1500 CZK
-1 500,00
0
30.09.2009
internetová služby za 08/2009 - MP
FAK
209102455
S00JP00G4NLQ
62181581
3048982/0800
20090804
Oliviera Fuksová
4527858001/5500
01.09.2009
0,00
02.10.2009
1 610,00
1610 CZK
-1 610,00
0
30.09.2009
mytí vozidel za 08/2009 - MP
FAK
209102456
S00JP00G4NDU
64463231
3048982/0800
3309
Mikulèík Bøetislav
2592277001/5500
01.09.2009
0,00
14.09.2009
860,00
860 CZK
-860,00
0
10.09.2009
praní prádla - MP
FAK
209102457
S00JP00G4NEP
75252368
2009003
Pavla Ostrèilíková
01.09.2009
01.10.2009
2689 CZK
0
3048982/0800
19-7611800287/0100
0,00
2 689,00
-2 689,00
30.09.2009
granule pro psy - MP
FAK
209102458
S00JP00G4NFK
18757731
3048982/0800
290196
TREXIM VT, s.r.o.
1030249661/0100
01.09.2009
0,00
10.09.2009
5 914,00
5914 CZK
-5 914,00
0
08.09.2009
Scanner Canon, klávesnice - MP
FAK
209102459
S00JP00G4O7H
25307924
3048982/0800
17008
MORAVIAPRESS-DISTRIBUCE s
1479120227/0100
02.09.2009
0,00
01.10.2009
7 356,60
7356.6 CZK
-7 356,60
0
29.09.2009
pøíprava a tisk hlasovacích lístkù pro místní referendum v Kostelci - OKP
vìcná správnost: J. Èervenková
11.9.09, REF. Kostelec, hlasovací lístky, prùkazy,obálky, pøelepy
FAK
209102460
S00JP00G4O5R
45461490
3048982/0800
200955
Jindøich Slovák
103931262/0300
01.09.2009
0,00
15.09.2009
11 902,00
11902 CZK
-11 902,00
0
14.09.2009
instalatér. práce na HZ v Jaroslavicích - OKØ
FAK
209102461
S00JP00G4O26
66224349
3048982/0800
200982
JUDr.Eva Køivánková
1544670277/0100
01.09.2009
0,00
20.09.2009
17850 CZK
17 850,00
-17 850,00
30.09.2009
8309.07 CZK
0
16.09.2009
právní služby v mìsíci srpnu 2009 - OŽPaZ
FAK
209102462
S00JP00G4O8C
60711086
3048982/0800
19070948
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.09.2009
0,00
8 309,07
-8 309,07
0
24.09.2009
odstranìní odpadu na skládce Suchý dùl - OMZ
FAK
209102463
S00JP00G4OH3
60747218
3048982/0800
29151924
ANC FOD,s.r.o.
160405381/0600
01.09.2009
0,00
10.09.2009
2 006,00
2006 CZK
-2 006,00
0
21.09.2009
maziva, oleje - OMZ
FAK
209102464
S00JP00G4OIY
46994173
3048982/0800
190415
HCM Autoservis s.r.o.
1112607661/0100
01.09.2009
0,00
10.09.2009
9 315,90
9315.9 CZK
-9 315,90
0
21.09.2009
oprava malotraktoru a Avie - OMZ
FAK
209102465
S00JP00G4OJT
46994173
3048982/0800
390259
HCM Autoservis s.r.o.
1112607661/0100
01.09.2009
0,00
10.09.2009
13 395,00
13395 CZK
-13 395,00
0
21.09.2009
náhradní díly - OMZ
FAK
209102466
S00JP00G4OKO
64506002
3048982/0800
20094875
ALITRON CZ, s.r.o.
1545680207/0100
01.09.2009 01.09.2009 08.09.2009
0,00
3 300,30
3300.3 CZK
-3 300,30
0
21.09.2009
motorová nafta - OMZ
FAK
209102467
S00JP00G4OG8
71006966
3048982/0800
300001
Mateøská škola Zlín
1422354399/0800
01.09.2009
0,00
16.09.2009
2 500,00
2500 CZK
-2 500,00
0
15.09.2009
EP 09, OVK è. 29, služby za poskytnutí prostor pro zøízení volební místnosti - OKP
vìcná správnost: J. Muroò
FAK
209102468
S00JP00G4OLJ
42339626
3048982/0800
225677
234579/5400
TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o
01.09.2009
0,00
14.09.2009
162 407,00
162407 CZK
-162 407,00
0
16.09.2009
za tisk Magazínu Zlín è. 9/2009 vèetnì litografie v poètu 34.300 ks, OCRVaVV na základì Rámcové smlouvy o dílo è. 351/2006
FAK
209102469
S00JP00G4OO4
62867237
3048982/0800
290100122
CaC Systems Radek Majzlík
104561355/0300
01.09.2009
0,00
13.09.2009
3 868,00
3868 CZK
-3 868,00
0
09.09.2009
Pravidelný servis docház. systému dle smlouvy - OIS
(Nejedná se o opravu, ale o pravidelnou kontrolu)
FAK
209102470
S00JP00G4ON9
25322478
3048982/0800
2918193
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
01.09.2009
0,00
11.09.2009
31 154,00
31154 CZK
-31 154,00
0
09.09.2009
Internet Fibre Premium za 8/2009 - OIS
FAK
209102471
S00JP00G4OME
65353391
3048982/0800
022009
Èeská spoleènost ornitolo
164525401/0600
01.09.2009
0,00
30.09.2009
7 500,00
7500 CZK
-7 500,00
0
02.10.2009
ornitologický prùzkum hnízdního výskytu rorýse obecného - OŽPaZ
FAK
209102472
S00JP00G4OPZ
71177108
3048982/0800
2009141
CPA Delfín
/
01.09.2009
0,00
04.09.2009
576,00
576 CZK
-576,00
0
14.09.2009
vstupenky do krytého bazénu - OŽPaZ
DOB
209102473
S00JP00G4OQU
45274924
6710090002
EUROVIA CS, a.s.
01.09.2009
31.08.2009
1121647.59 CZK
1121647.59
FAK
209102474
S00JP00G4P7A
72474394
209005
Radim Vavruša
01.09.2009
20.08.2009
36580 CZK
0
3048982/0800
178159609/0300
0,00
36 580,00
-36 580,00
18.09.2009
mulèování pozemkù Mladcová - OŽPaZ
FAK
209102475
S00JP00G4P6F
72474394
3048982/0800
209004
Radim Vavruša
178159609/0300
01.09.2009
0,00
01.08.2009
33 320,00
33320 CZK
-33 320,00
0
10.09.2009
mulèování pozemku sad Kamenec - OŽPaZ
FAK
209102476
S00JP00G4P5K
44117477
3048982/0800
200922
ZO ÈSOP Ekocentrum Ètyølí
1919780203/5500
01.09.2009
0,00
22.09.2009
4 080,00
4080 CZK
-4 080,00
0
18.09.2009
poseèení lokality "retenèní nádrž Štìpánka- Štípa" - OŽPaZ
FAK
209102477
S00JP00G4P4P
46308237
3048982/0800
122009
ZO ÈSOP Doubravy è. 57/10
158506001/0300
01.09.2009
0,00
01.10.2009
2 380,00
2380 CZK
-2 380,00
0
29.09.2009
seèení trvalého porostu Pøíluky - OŽPaZ
FAK
209102478
S00JP00G4PBQ
47901519
3048982/0800
2900758
Pohøebnictví Zlín,spol.s
1114805661/0100
01.09.2009
0,00
03.10.2009
5 000,00
5000 CZK
-5 000,00
0
10.09.2009
pohøebné - OSV
FAK
209102479
S00JP00G4PCL
25309439
3048982/0800
107169
PSK-Prùmyslové stavby a k
1014501118/5500
01.09.2009
0,00
02.10.2009
291 543,00
291543 CZK
-291 543,00
0
05.10.2009
stavební práce za 08/2009 - OD
FAK
209102480
S00JP00G4PF6
14657635
3048982/0800
442009
1407491379/0800
Dorazín Vladimír
01.09.2009
0,00
31.08.2009
70 000,00
70000 CZK
-70 000,00
0
09.09.2009
oprava zatìsnìní oken a oprava chodeb v pøízemí 23. budovy, Vavreèkova 5262,Zlín - OVS
FAK
209102481
S00JP00G4PHW
46971114
3048982/0800
26900063
Zlínské tiskárny 1,s.r.o.
101302737/0300
02.09.2009
0,00
12.09.2009
643,00
643 CZK
-643,00
0
10.09.2009
samolepky na smlouvy - OSM
FAK
209102482
S00JP00G4PKH
61404217
3048982/0800
2009104
Jaroslav CHUDOBA
379065473/0300
01.09.2009
0,00
13.09.2009
5 245,00
5245 CZK
-5 245,00
0
10.09.2009
cateringové služby pøi akci Zlínské besedování 2009 dne 29.8.2009 v obø. síní zlínské radnice - OK
FAK
209102483
S00JP00G4PLC
00030970
3048982/0800
292404
Integra VD Zlín
1411661/0100
01.09.2009
0,00
01.10.2009
9 506,00
9506 CZK
-9 506,00
0
29.09.2009
3 ks kanceláøské židle, 1 ks židle jednací - OŽ
FAK
209102484
S00JP00G4PPS
49972723
3048982/0800
2900191
COLORMAT Zlín, s.r.o.
1400552319/0800
01.09.2009
0,00
05.09.2009
23 920,00
23920 CZK
-23 920,00
0
09.09.2009
oprava podlah. krytin v kanc. è. 210 v budovì MMZ - OVS
FAK
209102485
S00JP00G4PQN
49972723
3048982/0800
2900190
COLORMAT Zlín, s.r.o.
1400552319/0800
01.09.2009
0,00
05.09.2009
59 435,00
59435 CZK
-59 435,00
0
15.09.2009
oprava podlah. krytin v míst. è. 408, 409, 410 na budovì MMZ, L. Váchy 602 - OVS
FAK
209102486
S00JP00G4PRI
71009396
3048982/0800
3095108949
Zdravotní ústav
3235761/0710
01.09.2009
0,00
23.09.2009
8854 CZK
8 854,00
-8 854,00
16.09.2009
105724.55 CZK
0
21.09.2009
rozbor vody - OŽPaZ
FAK
209102487
S00JP00G4PSD
60711086
3048982/0800
19040668
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.09.2009
0,00
105 724,55
-105 724,55
0
16.09.2009
svìr, svoz a zpracování BRKO Podvesná, Zálešná - OŽPaZ
FAK
209102488
S00JP00G4PT8
60711086
3048982/0800
19040667
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.09.2009
0,00
16.09.2009
2 491 042,40
2491042.4 CZK
-2 491 042,40
0
16.09.2009
svìr, svoz a zpracování komunál. odpadu - OŽPaZ
FAK
209102489
S00JP00G4POX
10573321
3048982/0800
0908180
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
379737743/0300
01.09.2009
0,00
30.09.2009
357,00
357 CZK
-357,00
0
25.09.2009
kontrola zaøízení EZS za 08/2009 , Støedisko volného èasu - OŠZMaTV
FAK
209102490
S00JP00G4Q73
28252217
3048982/0800
00005
Stanix Projekt s.r.o.
4621668001/5500
01.09.2009
0,00
11.09.2009
56 860,00
56860 CZK
-56 860,00
0
09.09.2009
oprava kanalizace v areálu MŠ Budovatelská - ORIA
FAK
209102491
S00JP00G4Q8Y
28252217
3048982/0800
00004
Stanix Projekt s.r.o.
4621668001/5500
01.09.2009
0,00
11.09.2009
88 650,00
88650 CZK
-88 650,00
0
09.09.2009
oprava komunikace IV. tøídy u MŠ Budovatelská - ORIA
FAK
209102492
S00JP00G4QOQ
49161563
3048982/0800
0132009
112726332/0300
Jiøí Slamìný
04.09.2009
0,00
16.09.2009
19 877,00
19877 CZK
-19 877,00
0
14.09.2009
oprava speciál. hasièského vozidla - OKØ
FAK
209102493
S00JP00G4Q2S
60730153
3048982/0800
9701058
Dopravní spoleènost Zlín-
31338661/0100
01.09.2009
0,00
22.09.2009
4 334,00
4334 CZK
-4 334,00
0
18.09.2009
doprava pro akci Krajské dožínky Kromìøíž 29. 8. 2009 - OK
FAK
209102494
S00JP00G4Q02
10575111
3048982/0800
290296
Miroslav Zábojník-KOVOP
109248712/0300
02.09.2009
0,00
12.09.2009
13 923,00
13923 CZK
-13 923,00
0
09.09.2009
výroba a montáž prosvìtleného panelu s logem MP pro okrsek Kostelec-Štípa - MP
FAK
209102495
S00JP00G4Q3N
27712141
3048982/0800
096700323
Spalovna SITA - EMSEKO a
43-2874800227/0100
01.09.2009
0,00
01.10.2009
4 802,00
4802 CZK
-4 802,00
0
29.09.2009
Skartace dokumentù urèených k likvidaci z odd. CD, OP a øidièstkých prùkazù.
FAK
209102496
S00JP00G4QPL
26219531
3048982/0800
691727049
HP TRONIC-prodejny elektr
27-1924470277/0100
07.09.2009
0,00
14.09.2009
5 838,00
5838 CZK
-5 838,00
0
10.09.2009
chladnièka Whirlpool - MP
FAK
209102497
S00JP00G4Q1X
60715286
3048982/0800
290608
CROSS Zlín, s.r.o.
1464360287/0100
01.09.2009
0,00
03.10.2009
52 717,00
52717 CZK
-52 717,00
0
05.10.2009
mìsíèní servis kamerového systému úsek. mìøení rychlosti - OD
FAK
209102498
S00JP00G4Q9T
45274924
5800523920
EUROVIA CS, a.s.
01.09.2009
30.09.2009
1483131.51 CZK
-1483131.51
FAK
209102499
S00JP00G4QFZ
27676650
391494
DANKR s.r.o.
04.09.2009
18.09.2009
9542 CZK
0
3048982/0800
1417908369/0800
0,00
9 542,00
-9 542,00
21.09.2009
èistící prostøedky - OMZ
FAK
209102500
S00JP00G4QE4
63474026
3048982/0800
9070688
PNEU PLUS s.r.o.
1646710217/0100
07.09.2009
0,00
21.09.2009
608,00
608 CZK
-608,00
0
21.09.2009
oprava pneu - OMZ
FAK
209102501
S00JP00G4QGU
25638980
3048982/0800
1090646
Pro-Plant,spol.s r.o.
8900016231/2600
01.10.2009
0,00
03.10.2009
56 887,00
56887 CZK
-56 887,00
0
12.10.2009
nákup cibulovin pro výsadby - OMZ
FAK
209102502
S00JP00G4Q4I
40764788
3048982/0800
6960114798
Messer Technogas s.r.o.
1000448002/3500
01.09.2009
0,00
20.09.2009
907,49
907.49 CZK
-907,49
0
21.09.2009
nájemné za láhev Messer - OMZ
FAK
209102503
S00JP00G4Q5D
60711086
3048982/0800
19130146
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.10.2009
0,00
02.10.2009
6 140,40
6140.4 CZK
-6 140,40
0
12.10.2009
údržba fontány - OMZ
FAK
209102504
S00JP00G4Q68
60711086
3048982/0800
19090098
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.10.2009
0,00
02.10.2009
856,80
856.8 CZK
-856,80
0
12.10.2009
vývoz košù - OMZ
FAK
209102505
S00JP00G4QQG
12435406
200915
Rudolf Baïura - Barus
01.09.2009
14.09.2009
53550 CZK
0
3048982/0800
1027147007/2700
0,00
53 550,00
-53 550,00
10.09.2009
provedení sond ve dvorní èásti a v sociál. zaøízení v rámci akce "MŠ Milièova-stavební úpravy" - ORIA
FAK
209102506
S00JP00G4QZ7
26226120
2001482389/0800
920681
ZEKA plus, s.r.o.
86-2022690267/0100
01.09.2009
0,00
04.10.2009
41650 CZK
41 650,00
-41 650,00
03.10.2009
55733.33 CZK
55 733,33
-55 733,33
0
01.10.2009
výkon èinnosti koordinátora BOZP, ZŠ Zlín, tø. Svobody 268 - ORIA
FAK
209102507
S00JP00G4QYC
26226120
2001482389/0800
925487
ZEKA plus, s.r.o.
86-2023750217/0100
01.09.2009
0,00
0
01.10.2009
výkon èinnosti koordinátora BOZP za 07-08/2009, "zøízení toèny MHD Zlín - Maják" - ORIA
FAK
209102508
S00JP00G4QXH
26226120
2001482389/0800
920683
ZEKA plus, s.r.o.
86-2022690267/0100
01.09.2009
0,00
04.10.2009
28560 CZK
28 560,00
-28 560,00
19.09.2009
79402.8 CZK
79 402,80
-79 402,80
04.10.2009
34999.97 CZK
34 999,97
-34 999,97
0
01.10.2009
služby koordinátora BOZP za 08/2009, "zlepšení tepelnì tech. vlastností budov ZŠ Zlín, nová cesta 268" - ORIA
FAK
209102509
S00JP00G4QWM
26226120
3048982/0800
920685
ZEKA plus, s.r.o.
86-2022690267/0100
01.09.2009
0,00
0
16.09.2009
služby koordinátora BOZP za 07-08/2009, "Zlín - rekonstrukce ZŠ Komenského I a II" - ORIA
FAK
209102510
S00JP00G4QVR
26226120
3048982/0800
920684
ZEKA plus, s.r.o.
86-2022690267/0100
01.09.2009
0,00
0
30.09.2009
služby koordinátora BOZP za 07-08/2009, "služebna MP Zlín v areálu ZOO Lešná " - ORIA
FAK
209102511
S00JP00G4QUW
26226120
19-8034530217/0100
920687
ZEKA plus, s.r.o.
86-2022690267/0100
01.09.2009
0,00
19.09.2009
11 781,00
11781 CZK
-11 781,00
0
16.09.2009
služby koordinátora BOZP za 08/2009, výmìna oken a oprava lodžií Støedová - ORIA
FAK
209102512
S00JP00G4QT1
26226120
3048982/0800
920686
ZEKA plus, s.r.o.
86-2022690267/0100
01.09.2009
0,00
18.09.2009
23 800,00
23800 CZK
-23 800,00
0
16.09.2009
služby koordinátora BOZP, rekonstrukce ZŠ Komenského - ORIA
FAK
209102513
S00JP00G4RTU
48477192
3048982/0800
290263
Karel Rabel
1408612339/0800
03.09.2009
0,00
17.09.2009
3 150,00
3150 CZK
-3 150,00
0
14.09.2009
3. 9. 2009, jednání ZMZ, obìdy pro ZMZ - OKP
vìcná správnost: M. Novosadová
FAK
209102514
S00JP00G4RC7
61060631
3048982/0800
20091894
VITA software,s.r.o.
27-4084240287/0100
03.09.2009
0,00
05.10.2009
19011.44 CZK
19 011,44
-19 011,44
0
02.10.2009
technická podpora za III. Q 2009 - OIS
FAK
209102515
S00JP00G4RD2
16978668
3048982/0800
2009055
Dalibor Hrnèíø
5106744/0300
02.09.2009
0,00
02.10.2009
7 521,00
7521 CZK
-7 521,00
0
30.09.2009
20 kotouèù samolepících etiket Photomounts na lepení fotek do prùkazù, rozmìry 40x30 mm.
pøevzala: Krahulíková
FAK
209102516
S00JP00G4RPE
15049248
3048982/0800
2902485
2020870109/2600
"Zajištìní procesù správy datové základny za 08/2009 - ÚHA
GEOVAP, spol. s r.o.
01.09.2009
0,00
05.10.2009
9 704,00
9704 CZK
-9 704,00
0
02.10.2009
FAK
209102517
S00JP00G4RUP
25593625
3048982/0800
4810091076
TAŠ-STAPPA beton spol. s
27-1922950277/0100
01.10.2009
0,00
04.10.2009
26 996,00
26996 CZK
-26 996,00
0
12.10.2009
dodávka štìrkù na høištì - OMZ
FAK
209102518
S00JP00G4R7W
74529951
3048982/0800
109007
Ing.Aleš Sobieský
183531401/0600
01.09.2009
0,00
22.09.2009
1 080,00
1080 CZK
-1 080,00
0
18.09.2009
Internet za 07-09/2009, Jesle M.Knesla - 2021 - OŠZMaTV
FAK
209102519
S00JP00G4R56
75663937
3048982/0800
20022009
Èupr Josef
86-2256450207/0100
01.09.2009
0,00
23.09.2009
1 600,00
1600 CZK
-1 600,00
0
21.09.2009
prohlídka plynových kotlù Therm na Stø. volného èasu- Ostrov radosti, Kotìrova 4395, Zlín - OŠZMaTV
FAK
209102520
S00JP00G4RID
44962185
3048982/0800
109091461
Vymyslický-Výtahy,spol.s
2644512/0800
01.09.2009
0,00
18.09.2009
6 041,00
6041 CZK
-6 041,00
0
18.09.2009
provozní prohlídky, opravy výtahù - OVS
FAK
209102521
S00JP00G4RJ8
44962185
3048982/0800
109091467
Vymyslický-Výtahy,spol.s
2644512/0800
01.09.2009
0,00
18.09.2009
7 069,00
7069 CZK
-7 069,00
0
18.09.2009
revize výtahù - OVS
FAK
209102522
S00JP00G4RXA
60709677
3048982/0800
290187
MNO spol. s r.o.
1400599379/0800
01.09.2009
0,00
20.09.2009
14 751,00
14751 CZK
-14 751,00
0
16.09.2009
malby míst.408, 409, 410 - L.Váchy 602 - OVS
FAK
209102523
S00JP00G4REX
25500082
3463772/0800
890013
STAVTRADE 97 ZLÍN,s.r.o.
27-213250257/0100
01.09.2009
0,00
15.09.2009
50 516,00
50516 CZK
-50 516,00
0
18.09.2009
inženýrská èinnosti na akci "Bezbariérové BUS zálivy Zlín" - OD
FAK
209102524
S00JP00G4RFS
15215776
3048982/0800
172009
Josef Dupala,ing.
1077645661/0100
01.10.2009
0,00
04.10.2009
10000 CZK
10 000,00
-10 000,00
15.09.2009
2303312 CZK
0
13.10.2009
inženýrská èinnost na akci "Parkovištì - ul. Cecilka, Pøíluky" - OD
FAK
209102525
S00JP00G4RGN
49976311
3463772/0800
9053
DIPS ZLÍN, spol. s r.o.
1400620369/0800
01.09.2009
0,00
2 303 312,00
-2 303 312,00
0
15.09.2009
bezbariérové úpravy zastávek ve Zlínì - OD
FAK
209102526
S00JP00G4RHI
26276682
3048982/0800
411090689
Sdružení podnikatelù
27-1926490247/0100
01.09.2009
0,00
16.09.2009
4 701,00
4701 CZK
-4 701,00
0
23.09.2009
za užívání neveøejné kanalizace - OD
FAK
209102527
S00JP00G4RMT
45274924
3048982/0800
5800528372
EUROVIA CS, a.s.
141400112/0100
01.09.2009
0,00
03.10.2009
2 604 779,00
2604779 CZK
-2 604 779,00
0
01.10.2009
oprava MK - ul. Fügnerovo nábøeží - OD
FAK
209102528
S00JP00G4RVK
48476684
3048982/0800
2009043
2104043661/0100
zprac. projekt. dokumentace na akci "Chodník Zlín -centrum" - OD
Ing.Jiøí Škrabal
01.09.2009
0,00
25.06.2009
7 140,00
7140 CZK
-7 140,00
0
16.09.2009
FAZ
209102529
S00JP00G4R4B
27493091
3048982/0800
579
Acha, s.r.o.
78-9867290267/0100
01.09.2009
0,00
23.09.2009
1 190,00
1190 CZK
-1 190,00
0
14.09.2009
Registrace na stránkách obecuctuje.cz na období záøí 2009 - èerven 2010 - OE
FAK
209102530
S00JP00G3687
46286225
3048982/0800
2009007
Jiøí Šilhavík a spol.
1014500529/5500
01.09.2009
0,00
30.09.2009
39 725,00
39725 CZK
-39 725,00
0
25.09.2009
za provedený výkon inž. èinnosti a staveb. dozoru na akci "Regenerace panelového sídlištì - èást Hony" - OMZ
FAK
209102531
S00JP00G36F8
42340454
3048982/0800
290371
ERGO VH, spol.s r.o.
1148140661/0100
01.10.2009
0,00
08.10.2009
61 931,00
61931 CZK
-61 931,00
0
12.10.2009
zhotovení vestavìných bran do stávajícího oplocení - OMZ
VYZ
209102532
S00JP00G36KJ
44684932
20091203
Spol. pro zahrad. a kraj.
01.09.2009
28.08.2009
5800 CZK
0
VYZ
209102533
S00JP00G36N4
44684932
20091197
Spol. pro zahrad. a kraj.
01.09.2009
28.08.2009
5800 CZK
0
FAK
209102534
S00JP00G36DI
60730153
9701085
Dopravní spoleènost Zlín-
07.09.2009
12.10.2009
202 CZK
0
3048982/0800
31338661/0100
0,00
202,00
-202,00
07.10.2009
výlep plakátù Veøejné setkání s obèany - Veliková - OKP
FAK
209102535
S00JP00G36CN
60730153
3048982/0800
9701071
Dopravní spoleènost Zlín-
31338661/0100
04.09.2009
0,00
26.09.2009
5 400,00
5400 CZK
-5 400,00
0
23.09.2009
jízdenka zlevnìná - OŽPaZ
FAK
209102536
S00JP00G4S1J
68121385
2001482389/0800
102009
Šubík Radoslav
164787145/0600
07.09.2009
0,00
22.10.2009
26 400,00
26400 CZK
-26 400,00
0
20.10.2009
výkon tech. dozoru investora na akci "Zlepšení tepelnì tech. vlastností budov ZŠ Zlín, Nová cesta 268" - ORIA
FAK
209102537
S00JP00G4R0V
68756402
2001482389/0800
2157
Hruška František
15582023/0800
01.10.2009
0,00
09.10.2009
4 200,00
4200 CZK
-4 200,00
0
12.10.2009
poradenství v oboru energetiky - Zlepšení tepelnì technických vlastností budov ZŠ Štípa, Nová cesta 268 - ORIA
FAK
209102538
S00JP00G4R1Q
68756402
2001482389/0800
2158
Hruška František
15582023/0800
01.10.2009
0,00
07.10.2009
7 350,00
7350 CZK
-7 350,00
0
07.10.2009
poradenství v oboru energetiky, zateplení budov 11. ZŠ, Zlín-Malenovice - ORIA
FAK
209102539
S00JP00G4S39
28497333
3048982/0800
14532009
TOMAN,DEVÁTÝ - PARTNEØI
4200111037/6800
01.09.2009
0,00
21.09.2009
15 351,00
15351 CZK
-15 351,00
0
17.09.2009
právní služby za 08/2009 - OP
FAK
209102540
S00JP00G4S2E
61058769
3048982/0800
4400000027
Erste Corporate Finance,a
1931154379/0800
01.09.2009
0,00
10.09.2009
392 829,00
392829 CZK
-392 829,00
0
15.09.2009
poradenské služby - OP
FAK
209102541
S00JP00G36JO
25319256
3048982/0800
2009225
KAROP, s.r.o.
1406981309/0800
01.09.2009
0,00
25.09.2009
13 348,00
13348 CZK
-13 348,00
0
25.09.2009
oprava vozidla Citroen Berlingo 3Z5 6739 - MP
FAK
209102542
S00JP00G36IT
25319256
2009227
KAROP, s.r.o.
01.09.2009
25.09.2009
11130 CZK
0
3048982/0800
1406981309/0800
0,00
11 130,00
-11 130,00
25.09.2009
oprava vozidla Ford Conet - MP
FAK
209102543
S00JP00G36HY
25319256
3048982/0800
2009226
KAROP, s.r.o.
1406981309/0800
01.09.2009
0,00
25.09.2009
2 534,00
2534 CZK
-2 534,00
0
25.09.2009
oprava vozidla Ford Fiesta - MP
FAK
209102544
S00JP00G36G3
25318187
3048982/0800
905743
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
08.09.2009
0,00
18.09.2009
1 185,00
1185 CZK
-1 185,00
0
16.09.2009
skartovaèka - MP
FAK
209102545
S00JP00G4S44
26128233
3048982/0800
1090428
RENTEL, a.s.
240825001/5500
07.09.2009
0,00
21.09.2009
595,00
595 CZK
-595,00
0
16.09.2009
zpøístupnìní elearningového kurzu Vstupní vzdìlávání, Jaroslav Èerný, DiS (7.9.-18.9.2009)
FAK
209102546
S00JP00G36OZ
60710098
3048982/0800
297100818
DOMOSA Zlín, s.r.o.
86-2037490217/0100
07.09.2009
0,00
21.09.2009
24 567,00
24567 CZK
-24 567,00
0
16.09.2009
èistící prostøedky - OVS
FAK
209102547
S00JP00G36PU
49161237
3048982/0800
20090005
Sýkora Tomáš
4080003743/6800
08.09.2009
0,00
22.09.2009
5 950,00
5950 CZK
-5 950,00
0
18.09.2009
studie øešení èlenìní výplní oken. otvorù na budovì MMZ L. Váchy 602 - OVS
FAK
209102548
S00JP00G4S6U
25533673
3048982/0800
13095901
TC servis, s.r.o.
2086315001/5500
01.09.2009
0,00
01.10.2009
358,00
358 CZK
-358,00
0
29.09.2009
telekomunikaèní služby za 08/2009, Støedisko volného èasu, Kotìrova 4395 - OŠZMaTV
FAK
209102549
S00JP00G3A0J
25318187
3048982/0800
905782
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
09.09.2009
0,00
19.09.2009
8 406,00
8406 CZK
-8 406,00
0
21.09.2009
laminovaè, skartovaè - OKØ
FAK
209102550
S00JP00G3ADQ
26227061
3048982/0800
2091249
BCServis CZ s.r.o.
86-2021060247/0100
08.09.2009
0,00
22.09.2009
5511 CZK
5 511,00
-5 511,00
21.09.2009
112701.33 CZK
0
23.09.2009
Stiga polostøih - OMZ
FAK
209102551
S00JP00G3ACV
60711086
3048982/0800
19110094
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.09.2009
0,00
112 701,33
-112 701,33
0
01.10.2009
svislé dopravní znaèení - OD
FAK
209102552
S00JP00G3AB0
60711086
3048982/0800
19130160
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
02.09.2009
0,00
16.09.2009
89 996,00
89996 CZK
-89 996,00
0
23.09.2009
oprava køižovatky SSZ Sokolská a 2. kvìtna - OD
FAK
209102553
S00JP00G3AA5
60711086
3048982/0800
19130159
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.09.2009
0,00
16.09.2009
59 913,00
59913 CZK
-59 913,00
0
05.10.2009
oprava vysílacího zaøízení SSZ køižovatky Sokolská a tø. 2. kvìtna - OD
FAK
209102554
S00JP00G3A9A
60711086
19090097
Technické služby Zlín,s.r
01.09.2009
16.09.2009
1430272.9 CZK
0
3048982/0800
19-8033040267/0100
0,00
1 430 272,90
-1 430 272,90
23.09.2009
èistìní mìsta v srpnu 2009 - OD
FAK
209102555
S00JP00G3A8F
60711086
3048982/0800
19150210
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.09.2009
0,00
21.09.2009
25382.7 CZK
25 382,70
-25 382,70
17.09.2009
360784.2 CZK
0
01.10.2009
práce a služby na mìstských objektech za 08/2009 - OD
FAK
209102556
S00JP00G3A6P
60711086
3048982/0800
19130157
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.09.2009
0,00
360 784,20
-360 784,20
0
23.09.2009
údržba a provoz svìtel. køižovatek - OD
FAK
209102557
S00JP00G3A5U
60711086
3048982/0800
19130156
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.09.2009
0,00
03.10.2009
19612.15 CZK
19 612,15
-19 612,15
0
05.10.2009
nemìøené odbìry za 08/2009 - OD
FAK
209102558
S00JP00G3A4Z
60711086
3048982/0800
19130155
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.09.2009
0,00
16.09.2009
115 395,61
115395.61 CZK
-115 395,61
0
23.09.2009
údžba a provoz VO za 08/2009 - OD
FAK
209102559
S00JP00G3A34
60711086
3048982/0800
19130154
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.09.2009
0,00
16.09.2009
2 040 489,19
2040489.19 CZK
-2 040 489,19
0
23.09.2009
provoz VO za 08/2009 - OD
FAK
209102560
S00JP00G3A29
60711086
3048982/0800
19130158
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.09.2009
0,00
17.09.2009
3 808,00
3808 CZK
-3 808,00
0
23.09.2009
uskladnìní vánoèního osvìtlení - sprne 2009 - OD
FAK
209102561
S00JP00G3AI1
47903783
3048982/0800
2009700990
Gordic spol. s r.o.
19-4645660207/0100
01.09.2009
0,00
22.09.2009
44 030,00
44030 CZK
-44 030,00
0
17.09.2009
Drobný materiál - PID bílý HGW 50-15 mm - OIS
FAK
209102562
S00JP00G3B4S
47903783
3048982/0800
2009700989
Gordic spol. s r.o.
19-4645660207/0100
01.09.2009
0,00
22.09.2009
35 700,00
35700 CZK
-35 700,00
0
29.09.2009
UCR sumarizace rozpoètu a úèetnictví - generátor zpracování rozborù nad daty GINIS
FAK
209102563
S00JP00G3AKR
66604338
3048982/0800
290044
Luboš Jenáèek
4080006290/6800
01.09.2009 31.08.2009 21.09.2009
0,00
5 956,00
5956 CZK
-5 956,00
0
17.09.2009
úklidové práce za 08/2009 v Alternativì - OK
FAK
209102564
S00JP00G3B17
60747889
3048982/0800
20090296
PETAS Petøíksr.o.
1407566369/0800
09.09.2009
0,00
16.09.2009
4 998,00
4998 CZK
-4 998,00
0
15.09.2009
dodávka drobného elektromateriálu pro budovu radnice MMZ, nám. Míru 12 - OVS
FAK
209102565
S00JP00G3B22
60747889
3048982/0800
20090295
PETAS Petøíksr.o.
1407566369/0800
09.09.2009
0,00
16.09.2009
42 963,00
42963 CZK
-42 963,00
0
18.09.2009
opravy el. zaøízení a rozvodù v budovì radnice MMZ, nám. Míru 12 - OVS
FAK
209102566
S00JP00G3B3X
63969262
09044
TRAVEL profi
07.09.2009
05.10.2009
35700 CZK
0
3048982/0800
3602200257/0100
0,00
35 700,00
-35 700,00
02.10.2009
prezentace turist. zajímavostí mìsta Zlína v èasopisu TRAVEL profi - v mìsících bøeznu, kvìtnu, èervnu a prosinci - OCRVaVV
FAK
209102567
S00JP00G3AP2
25318187
3048982/0800
905746
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
08.09.2009
0,00
18.09.2009
591,00
591 CZK
-591,00
0
18.09.2009
Nákup schválených KP pro odd. dopravních pøestupkù a øidièských prùkazù. pøevzala: Michalèíková
FAK
209102568
S00JP00G3ANC
25322478
3048982/0800
2919157
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
01.09.2009
0,00
11.09.2009
595,00
595 CZK
-595,00
0
16.09.2009
Inernet Home F1 8/2009 - OŠZMaTV
FAK
209102569
S00JP00G3AO7
71007407
3048982/0800
390018
Mateøská škola Zlín
1422438349/0800
01.09.2009
0,00
14.09.2009
2 736,00
2736 CZK
-2 736,00
0
16.09.2009
stravovací služby za 08/2009, Jesle, M. Knesla 4056, Zlín - OŠZMaTV
FAK
209203835
S00JP00G4JG7
18152856
3048982/0800
náhradní díly na køovinoøezy
FAK
209203869
-
2009122
PATRICK s.r.o.
52844440/5500
01.09.2009
0,00
25.09.2009
4 008,00
4008 CZK
-4 008,00
0
22.09.2009
OMZ
S00JP00G4LS5
26936186
3048982/0800
094003
MNO-Polášek,s.r.o.
35-3654260227/0100
01.09.2009
0,00
26.09.2009
4 613,00
4613 CZK
-4 613,00
0
22.09.2009
barvy, štìtce - na høištì - OMZ
FAK
209203901
S00JP00G4P09
27678679
3048982/0800
09259
Richard Holotík s.r.o.
35-6797800247/0100
01.10.2009
0,00
01.10.2009
268,00
268 CZK
-268,00
0
12.10.2009
štìrk - OMZ
FAK
209203949
S00JP00G3692
49161041
3048982/0800
2009000088
Kratina Roman
43-1442890287/0100
01.09.2009
0,00
11.09.2009
6 642,00
6642 CZK
-6 642,00
0
21.09.2009
zahradní potøeby - postøík - OMZ
FAK
209203960
S00JP00G3AJW
64574296
3048982/0800
20913423
ITTEC, s.r.o.
196639649/0300
03.09.2009
0,00
21.09.2009
643,00
643 CZK
-643,00
0
21.09.2009
èidlo mazání - OMZ
FAK
209102575
S00JP00G3B0C
25074652
3048982/0800
1702009
Vydavatelství Kodex Praha
125300154/0300
07.09.2009
0,00
25.09.2009
1 135,00
1135 CZK
-1 135,00
0
22.09.2009
anotace pøedpisù EHK 2009 - OD
FAK
209102576
S00JP00G3BXR
64942503
3048982/0800
2900158563
OFFICE DEPOT s.r.o.
805322007/2700
10.09.2009
0,00
20.09.2009
10286.79 CZK
10 286,79
-10 286,79
0
22.09.2009
papírenské zboží - OKP
bloèky, pera, popisovaèe, sponky, špendlíky, pásky lepící, dìrovaèky, sešívaèky, desky s gumièkou, rychlovazaèe, magnety
vìcná správnost: M. Novosadová
FAK
209102577
S00JP00G3BYM
71009396
3048982/0800
rozbor odpadní vody-skl.Kleèùvka - OŽPaZ
3095109283
3235761/0710
Zdravotní ústav
01.09.2009
0,00
29.09.2009
2 451,00
2451 CZK
-2 451,00
0
24.09.2009
FAK
209102578
S00JP00G3BZH
12296759
3048982/0800
167/170/2009
Kostka Lubomír, realitní
265345661/0100
01.09.2009
0,00
02.10.2009
7 497,00
7497 CZK
-7 497,00
0
30.09.2009
za zpracování znal. posudku - OSM (ZP k poz. p. è. 1090/81, p. è. st. 7199/1, p. è. st. 7199/3 a k budovám è. p. 623 na poz. p. è. st. 4643, è. p. 624 na poz. p. è. st. 4645/2) - pro daòové úèely (SMZ x Altissimo, s. r. o.)
FAK
209102579
S00JP00G3C05
75734150
3048982/0800
09138
Šišková Markéta
196826364/0300
01.10.2009
0,00
09.10.2009
11 519,00
11519 CZK
-11 519,00
0
12.10.2009
pneu na Toyotu - OMZ
FAK
209102580
S00JP00G3C10
12745961
3048982/0800
0082
Pavel Laciga-DUETO
157816307/0600
08.09.2009
0,00
24.09.2009
20 230,00
20230 CZK
-20 230,00
0
22.09.2009
oprava lesní cesty nad Slanicí - OMZ
FAK
209102581
S00JP00G3C2V
25269879
3048982/0800
2901000362
T-CZ, a.s.
35-6747830237/0100
08.09.2009
0,00
22.09.2009
5 855,00
5855 CZK
-5 855,00
0
22.09.2009
vozidlová anténa, umìlá zátìž - OKØ
FAK
209102582
S00JP00G3C3Q
15049248
3048982/0800
2902471
GEOVAP, spol. s r.o.
2020870109/2600
01.09.2009
0,00
05.10.2009
46975.25 CZK
46 975,25
-46 975,25
0
02.10.2009
za technickou podporu modulù CityWare za 8/2009 - OIS
FAK
209102583
S00JP00G3C4L
46992308
3048982/0800
9001369
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
1113407661/0100
01.09.2009
0,00
01.10.2009
21 445,00
21445 CZK
-21 445,00
0
29.09.2009
výpoèet.technika - tiskárny, sí•ové datové uložištì - OIS
FAK
209102584
S00JP00G3C5G
46992308
3048982/0800
9001368
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
1113407661/0100
01.09.2009
0,00
01.10.2009
11 042,00
11042 CZK
-11 042,00
0
29.09.2009
Pamì• do notebooku, pamìti do PC, spotøební materiál - OIS
FAK
209102585
S00JP00G3C6B
46992308
3048982/0800
9001443
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
1113407661/0100
01.09.2009
0,00
07.10.2009
186 771,00
186771 CZK
-186 771,00
0
05.10.2009
paušální poplatek za 8/2009 - OIS
VYZ
209102586
S00JP00G3CWP
70920664
46932
Institute for Internation
07.09.2009
29.09.2009
FAK
209102587
S00JP00G3CVU
48117820
1092010580
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
09.09.2009
10.10.2009
3048982/0800
13149111/0100
0,00
4 121,30
10710 CZK
0
4121.3 CZK
-4 121,30
0
07.10.2009
1 x toner modrý, tisk Kosteleckých listù è. 5, 6 - OKP
objednáno pøes help desk
AFICIO MP C25000 RICOH, SP
FAK
209102588
S00JP00G3CQJ
00089982
3048982/0800
010000031
Muzeum jihovýchodní Morav
4137661/0100
10.09.2009
0,00
24.09.2009
10 000,00
10000 CZK
-10 000,00
0
22.09.2009
66 ks publikací Fr. Bobáka, Vzpomínky na 17. listopad ve Zlínì - dary - akce"17. listopadu 1989" - OK
FAK
209102589
S00JP00G3CT4
65912730
3048982/0800
9509
354951153/0800
Kašpar Vladimír
07.09.2009
0,00
29.09.2009
7 350,00
7350 CZK
-7 350,00
0
30.09.2009
Dary - bryndáky s nápisem "Obèánek mìsta Zlína" k obøadùm vítání dìtí do života. vìcná správnost, evidence skladových zásob: Kovaøíková
FAK
209102590
S00JP00G3CPO
25269879
3048982/0800
2901000364
T-CZ, a.s.
35-6747830237/0100
09.09.2009
0,00
23.09.2009
3 356,00
3356 CZK
-3 356,00
0
21.09.2009
umìlá kalibraèní zátìž - MP
FAK
209102591
S00JP00G3CM3
75663783
3048982/0800
200912
Marková Zdeòka
187051675/0600
09.09.2009
0,00
24.09.2009
4 500,00
4500 CZK
-4 500,00
0
22.09.2009
diagnostika, administrace a vyhodnocení materiálù k posouzení psych. zpùsobilosti k práce u MP
FAK
209102592
S00JP00G3CL8
25623290
3048982/0800
09020798
SOFTCOM GROUP, spol. s r.
19-2295150207/0100
01.09.2009
0,00
10.09.2009
39 325,00
39325 CZK
-39 325,00
0
21.09.2009
Laserová tiskárna, náhradní tonery - MP
FAK
209102593
S00JP00G3CKD
61722316
3048982/0800
452009
Dobeš Vladislav
4080006282/6800
10.09.2009
0,00
24.09.2009
4 760,00
4760 CZK
-4 760,00
0
21.09.2009
magnetická tabule (MP Váchova ul.) - MP
FAK
209102594
S00JP00G3CJI
61722316
3048982/0800
432009
Dobeš Vladislav
4080006282/6800
09.09.2009
0,00
23.09.2009
3 273,00
3273 CZK
-3 273,00
0
21.09.2009
vìšáková sestava (dovybavení šaten MP Santražiny) - MP
FAK
209102595
S00JP00G3CIN
68125135
3048982/0800
09001
Smyèka Miroslav
2323341001/5500
07.09.2009
0,00
21.09.2009
9 200,00
9200 CZK
-9 200,00
0
18.09.2009
pøeprogramování øídícího systému - MP
FAK
209102596
S00JP00G3CHS
45689610
3048982/0800
2009005
LEOŠ MACÍK - ELEM
1403205339/0800
01.10.2009
0,00
11.10.2009
9 376,00
9376 CZK
-9 376,00
0
12.10.2009
cyklo obleèení - MP
FAK
209102597
S00JP00G3CGX
26249111
3048982/0800
710003109
H.PEM, s.r.o.
303512003/0300
10.09.2009
0,00
24.09.2009
11 424,00
11424 CZK
-11 424,00
0
22.09.2009
kanceláøská židle LYRA - MP
FAK
209102598
S00JP00G4OBX
68084510
3048982/0800
90022
Miluška Ptáèková
1409006349/0800
01.09.2009
0,00
11.09.2009
1 950,00
1950 CZK
-1 950,00
0
16.09.2009
pøeèalounìní pohovky - OŠZMaTV
FAK
209102599
S00JP00G3CZA
00569135
3048982/0800
994212
Kvasar, spol. s r.o.
61545661/0100
01.09.2009
0,00
11.10.2009
2 800,00
2800 CZK
-2 800,00
0
07.10.2009
Úèastnický poplatek za školení uživ.mzd. systému PERM 3, Baštecká, Dorušková, Smrèková, Cápíková, 27.8.2009
FAK
209102600
S00JP00G3CYF
27718158
19-8034530217/0100
9200957112
MCI SERVIS s.r.o.
35-7989620237/0100
03.09.2009
0,00
18.09.2009
45 000,00
45000 CZK
-45 000,00
0
17.09.2009
výkon zadavatel. èinností na veøejnou zakázku "Výmìna oken a oprava lodžií Støedová 4786, Zlín" - ORIA
FAK
209102601
S00JP00G3DBF
10573208
3048982/0800
09080
1404089309/0800
Sdružení REVIZE
11.09.2009
0,00
25.09.2009
1 383,00
1383 CZK
-1 383,00
0
25.09.2009
provozní revize, Støedisko volného èasu, Kotìrova 4895, Zlín - OŠZMaTV
FAK
209102602
S00JP00G3DIG
26227061
3048982/0800
2091272
BCServis CZ s.r.o.
86-2021060247/0100
11.09.2009
0,00
25.09.2009
1 036,00
1036 CZK
-1 036,00
0
23.09.2009
oprava stroje - motorový plotostøih Stihl - OMZ
FAK
209102603
S00JP00G3D2O
49976311
3048982/0800
9054
DIPS ZLÍN, spol. s r.o.
1400620369/0800
01.10.2009
0,00
10.10.2009
39 675,00
39675 CZK
-39 675,00
0
12.10.2009
oprava dìt. høiš• ve Zlínì - OMZ
FAK
209102604
S00JP00G3D1T
49161041
3048982/0800
2009000091
Kratina Roman
43-1442890287/0100
01.10.2009
0,00
08.10.2009
58 787,00
58787 CZK
-58 787,00
0
12.10.2009
seèení travnatých ploch - OMZ
FAK
209102605
S00JP00G3DMW
25580922
3048982/0800
2090609
LARGO CZ, s.r.o.
19-5004290247/0100
01.09.2009
0,00
24.09.2009
4 280,00
4280 CZK
-4 280,00
0
23.09.2009
náhradní díly - OMZ
FAK
209102606
S00JP00G3DNR
25580922
3048982/0800
2090610
LARGO CZ, s.r.o.
19-5004290247/0100
01.09.2009 31.08.2009 24.09.2009
0,00
3 570,00
3570 CZK
-3 570,00
0
23.09.2009
oprava motorové pily - OMZ
FAK
209102607
S00JP00G3DK6
60709677
3048982/0800
290197
MNO spol. s r.o.
1400599379/0800
01.09.2009
0,00
20.09.2009
5 198,30
5198.3 CZK
-5 198,30
0
22.09.2009
oprava maleb míst.317 A, B - L.Váchy 602 - OVS
FAK
209102608
S00JP00G3DJB
13082183
2009432
Petr Straka
02.09.2009
11.10.2009
1952 CZK
-1952
FAK
209102609
S00JP00G3D0Y
60747889
20090297
PETAS Petøíksr.o.
09.09.2009
16.09.2009
12981 CZK
0
3048982/0800
1407566369/0800
0,00
12 981,00
-12 981,00
24.09.2009
oprava el. instalace ve výmìník. stanici a kuchyòce ve 3.NP budovy MMZ, Zarámí 4421 - OVS
FAK
209102610
S00JP00G3DE0
45309655
3048982/0800
14190387
D.H.S.-spol.s r.o.
43-5400420277/0100
01.09.2009
0,00
24.09.2009
70 000,00
70000 CZK
-70 000,00
0
22.09.2009
využití služeb systému Memphis za 08/2009 - MP
FAK
209102611
S00JP00G3DD5
60711086
3048982/0800
19080091
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
03.09.2009
0,00
25.09.2009
849,90
849.9 CZK
-849,90
0
23.09.2009
prodej popelnice- OKØ
FAK
209102612
S00JP00G3DOM
60344831
3048982/0800
90093
Jiøí Baumbach
379036373/0300
01.09.2009
0,00
14.09.2009
6 367,00
6367 CZK
-6 367,00
0
21.09.2009
doprava Chropynì Kromìøíž Plumlov 18.8.2009 - OSV
FAK
209102613
S00JP00G3DPH
60730153
3463772/0800
9701100
Dopravní spoleènost Zlín-
31338661/0100
01.09.2009
0,00
30.09.2009
1 488,00
1488 CZK
-1 488,00
0
15.09.2009
Bezbariérové úpravy zastávek ve Zlínì - OD
FAK
209102614
S00JP00G3DR7
65278691
09052
GRAD s.r.o.
01.09.2009
28.09.2009
15708 CZK
0
3048982/0800
108771704/0300
0,00
15 708,00
-15 708,00
24.09.2009
zamìøení, polohopis, výškopis, vrstevnice ... - Lùžkovice - OŽPAZ
FAK
209102615
S00JP00G3DVN
26905141
3048982/0800
29010712
JANUŠKA KOMPRESORY s.r.o.
86-2233510297/0100
10.09.2009
0,00
24.09.2009
7 854,00
7854 CZK
-7 854,00
0
22.09.2009
kompresor Orlík - OKØ
FAK
209102616
S00JP00G3DUS
47115319
3048982/0800
1103800325
Výzbrojna požární ochrany
16101041/0100
10.09.2009
0,00
24.09.2009
98978 CZK
98 978,00
-98 978,00
10.10.2009
143216.5 CZK
0
23.09.2009
zásahová pøilba Gallet - OKØ
FAK
209102617
S00JP00G3DWI
28305043
3048982/0800
290317
MT Legal, s.r.o.,
1002755137/2700
01.09.2009
0,00
143 216,50
-143 216,50
0
07.10.2009
poskytnuté právní služby - OIS
FAK
209102618
S00JP00G3DXD
25313533
3048982/0800
92113
AGROS Moravia spol. s r.o
703903724/0600
01.10.2009
0,00
11.10.2009
117 024,00
117024 CZK
-117 024,00
0
12.10.2009
rekonstrukce dìtského høištì Sluneèná, Zlín - OMZ
FAK
209102619
S00JP00G3DY8
44005172
3048982/0800
290016
STIMOS, spol. s r.o.
359405661/0100
01.09.2009
0,00
12.09.2009
41 650,00
41650 CZK
-41 650,00
0
17.09.2009
výmìna zárubní v rámci akce "Oprava soc. zaøízení 16. ZŠ" - ORIA
FAZ
209102620
S00JP00G3DZ3
27365000
3048982/0800
1148092
ATLANTIS MARSHAL,a.s.
35-5542950257/0100
14.09.2009
0,00
28.09.2009
4 760,00
4760 CZK
-4 760,00
0
22.09.2009
záloha za tištìnou reklamu v Krajském lexikonu zdraví - Zlíský kraj - OCRVaVV
FAK
209102621
S00JP00G3E0R
41521897
3048982/0800
9046
Kovovýroba Janál - Sdruže
1421451349/0800
01.09.2009
0,00
04.09.2009
9 520,00
9520 CZK
-9 520,00
0
24.09.2009
KMÈ Lužkovice, 1 x vývìsní skøíòka
dodávka a montáž vývìsní skøíòky - OKP
vìcná správnost: pan Albert, M. Michálková
dle priorit komise
FAK
209102622
S00JP00G3E1M
27775585
3048982/0800
2990319
DAP Services a.s.
511879002/2700
10.09.2009
0,00
25.09.2009
17000 CZK
17 000,00
-17 000,00
25.09.2009
94765.7 CZK
94 765,70
-94 765,70
0
22.09.2009
zpracování profilu uchazeèù o místo øeditele ZŠ Døevnická - OŠZMaTV
FAK
209102623
S00JP00G3E2H
26247321
3048982/0800
90158
EuroFire,spol. s r.o.
86-2044580237/0100
11.09.2009
0,00
0
25.09.2009
zásahová pøilba GALLET - OKØ
FAK
209102624
S00JP00G3E3C
25329324
3048982/0800
930284
EURA s.r.o.
19-8037350297/0100
03.09.2009
0,00
24.09.2009
16481.5 CZK
16 481,50
-16 481,50
0
22.09.2009
Den bez aut - trièko - OŽPaZ
FAK
209102625
S00JP00G3E9I
25862731
3048982/0800
45093232
167656634/0300
NAM systém, a.s.
01.09.2009
0,00
31.07.2009
3 570,00
3570 CZK
-3 570,00
0
22.09.2009
ONI SLEDOVÁNÍ tarif Optimum/ètvrtletí - OVS
FAK
209102626
S00JP00G3EI9
25579517
3048982/0800
290101844
iLH s.r.o.
27-512540297/0100
01.09.2009
0,00
09.09.2009
8 670,00
8670 CZK
-8 670,00
0
21.09.2009
sada Dymo Rhino.... - MP
VYZ
209102627
S00JP00G3EPA
25584316
2901257
Schola Arboricultura,s.r.
07.09.2009
07.09.2009
FAK
209102628
S00JP00G3EQ5
26824043
793934
MOST POMOCI s.r.o.
01.10.2009
25.09.2009
3048982/0800
27-5222350287/0100
0,00
680,00
7081 CZK
0
680 CZK
-680,00
0
07.10.2009
rukavice na veøejnou službu - OMZ
FAK
209102629
S00JP00G3FEM
14640201
3048982/0800
2009012
Habarta Jaroslav
4200125244/6800
15.09.2009
0,00
29.09.2009
59333.4 CZK
59 333,40
-59 333,40
0
24.09.2009
zprac. dokumentace pro územní øízení na akci "Úprava Mariánského nám. Zlín-Štípa" - ORIA
FAK
209102630
S00JP00G3FDR
13694341
2001482389/0800
908100064
PSG-International,a.s. Zl
16402661/0100
01.10.2009
27.10.2009
11365003 CZK
0
0,00
7 472 720,00
-11 365 003,00
26.10.2009
0,00
3 892 283,00
-11 365 003,00
26.10.2009
stavební práce za 08/2009 na akci "Zlepšení tepelnì technic. vlastností budov ZŠ Zlín, tø. Svobody 868" - ORIA
3048982/0800
16402661/0100
stavební práce za 08/2009 na akci "Zlepšení tepelnì technic. vlastností budov ZŠ Zlín, tø. Svobody 868" - ORIA
FAK
209102631
S00JP00G3F1F
45672822
3048982/0800
290012
Barbora Hrnèíøová HIL
127639530/0300
14.09.2009 14.09.2009 28.09.2009
0,00
14 101,50
14101.5 CZK
-14 101,50
0
02.10.2009
Výroba tiskopisù pro potøeby OSV - ODSP (NS 2580) a Jídelny pro dùchodce (tisk stravenek, NS 2511)
FAK
209102632
S00JP00G3FFH
61722316
3048982/0800
462009
Dobeš Vladislav
4080006282/6800
15.09.2009
0,00
29.09.2009
85 680,00
85680 CZK
-85 680,00
0
30.09.2009
dodávka a montáž nábytku - MP
FAK
209102633
S00JP00G3FGC
28322908
3048982/0800
900468
Z-STYLE CZ a.s.
3573672/0800
10.09.2009
0,00
24.09.2009
9 455,00
9455 CZK
-9 455,00
0
23.09.2009
pantofle korek, holínky - MP
FAK
209204157
S00JP00G3F2A
47903783
3048982/0800
2009700997
Gordic spol. s r.o.
19-4645660207/0100
11.09.2009
0,00
15.10.2009
1 547,00
1547 CZK
-1 547,00
0
13.10.2009
GINIS - Pokladna - asistence bìžný provoz - OIS
FAK
209102635
S00JP00G35I0
49161041
3048982/0800
2009000092
Kratina Roman
43-1442890287/0100
01.10.2009
0,00
11.10.2009
177 293,00
177293 CZK
-177 293,00
0
12.10.2009
seèení a likvidace trávy - OMZ
FAK
209102636
S00JP00G35JV
71724079
3048982/0800
900365
Petr Hlavatý
293207389/0800
11.09.2009
0,00
21.09.2009
2 380,00
2380 CZK
-2 380,00
0
21.09.2009
reflexní páska samonavíjecí - OŽPaZ
FAK
209102637
S00JP00G3FH7
12294811
3048982/0800
090299
35144661/0100
Václav Zavøel
09.09.2009
0,00
23.09.2009
22 638,00
22638 CZK
-22 638,00
0
29.09.2009
revize elektrického zaøízení v budovì Kina Kvìten, Zlín-Malenovice - OK
FAK
209102638
S00JP00G3FI2
12294811
3048982/0800
090296
Václav Zavøel
35144661/0100
13.09.2009
0,00
27.09.2009
28 932,00
28932 CZK
-28 932,00
0
29.09.2009
revize el.zaøízení - Velké kino, Zlín - OK
FAK
209102639
S00JP00G3FLN
47906898
2001482389/0800
2091100330
MANAG, a.s.
1117205661/0100
01.10.2009
14.10.2009
9499276.1 CZK
0
0,00
4 126 667,00
-9 499 276,10
30.10.2009
0,00
5 372 609,10
-9 499 276,10
30.10.2009
stavební práce - Zlín - rekonstrukce ZŠ Komenského I. a II. - ORIA
2101028351/2700
1117205661/0100
stavební práce - Zlín - rekonstrukce ZŠ Komenského I. a II. - ORIA
FAK
209102640
S00JP00G3FMI
14640201
3048982/0800
2009013
Habarta Jaroslav
4200125244/6800
15.09.2009
0,00
29.09.2009
59440.5 CZK
59 440,50
-59 440,50
0
24.09.2009
tech. pomoc pøi zprac. dokumentace pro akci "Rekonstrukce Stadionu mládeže" - ORIA
FAK
209102641
S00JP00G3FKS
25342410
2001482389/0800
710025509
STAVOSVIT, a.s.
27-1914310237/0100
01.10.2009
0,00
24.10.2009
2 884 570,00
2884570 CZK
-2 884 570,00
0
22.10.2009
stavební práce na akci "Zlepšení tepelnì tech. vlastností budov ZŠ Zlín, Nová cesta 268" - ORIA
FAK
209102642
S00JP00G3FO8
46286225
2001482389/0800
20090065
Jiøí Šilhavík a spol.
4550599001/5500
01.09.2009
0,00
29.09.2009
47 790,00
47790 CZK
-47 790,00
0
01.10.2009
inž. èinnost a stavební dozor na akci "Zøízení toèny MHD Zlín-Maják" - ORIA
FAK
209102643
S00JP00G3FP3
62180916
3048982/0800
2409
Mgr.Krybusová Eva,advokát
1404338379/0800
01.09.2009
0,00
25.09.2009
5 000,00
5000 CZK
-5 000,00
0
01.10.2009
vypracování kupní smlouvy è. 1400090041 - ORIA
FAK
209102644
S00JP00G3GEF
46966188
3048982/0800
91283
TORA, spol. s r.o.
1551300661/0100
15.09.2009 15.09.2009 29.09.2009
0,00
12495 CZK
12 495,00
-12 495,00
01.10.2009
52062.5 CZK
52 062,50
-52 062,50
27.09.2009
3962.46 CZK
0
23.09.2009
postøik na stromky - OMZ
FAK
209102645
S00JP00G3G89
26309581
3048982/0800
20090362
ERISERV, spol. s r.o.
27-7495280287/0100
10.09.2009
0,00
0
29.09.2009
oprava poboè. telefonní ústøedny - spojení mezi L. Váchy a tø. T. Bati 3792 Zlín - OVS
FAK
209102646
S00JP00G3GBU
64942503
3048982/0800
2900162237
OFFICE DEPOT s.r.o.
805322007/2700
17.09.2009
0,00
3 962,46
-3 962,46
0
30.09.2009
psací a kanceláøské potøeby, olej do skart. stroje - OS
FAK
209102647
S00JP00G3GCP
49437593
3048982/0800
190047
Stavební izolace Zlín, s.
7125168001/2700
01.09.2009
0,00
20.09.2009
1 066 228,00
1066228 CZK
-1 066 228,00
0
22.09.2009
pøípojky k domu è. 138 v areálu ZOO Lešná - stavební práce - ORIA
FAK
209102648
S00JP00G3GDK
49437593
3048982/0800
190046
7125168001/2700
provedené práce na akci - Služebna Mìstské policie Zlín v areálu ZOO Lešná - ORIA
Stavební izolace Zlín, s.
01.09.2009
0,00
20.09.2009
2 645 942,00
2645942 CZK
-2 645 942,00
0
22.09.2009
FAK
209102649
S00JP00G3GG5
64942503
3048982/0800
2900162750
OFFICE DEPOT s.r.o.
805322007/2700
17.09.2009
0,00
27.09.2009
26748.15 CZK
26 748,15
-26 748,15
0
24.09.2009
kanceláøské potøeby - OVS
FAK
209102650
S00JP00G3G7E
25556142
3048982/0800
6909
POSPÍŠIL a.s.
27-1918030267/0100
01.09.2009
0,00
30.09.2009
599 422,00
599422 CZK
-599 422,00
0
06.10.2009
stavební práce na stavbì: Rozšíøení a pøedláždìní chodníku ul. Èeská - OD
FAK
209102651
S00JP00G3G6J
25556142
3048982/0800
7109
POSPÍŠIL a.s.
27-1918030267/0100
01.09.2009
0,00
30.09.2009
113 409,00
113409 CZK
-113 409,00
0
05.10.2009
stavební práce na stavbì: Rozšíøení a pøedláždìní chodníku ul. Jílová - OD
FAK
209102652
S00JP00G3G5O
25556142
3048982/0800
7009
POSPÍŠIL a.s.
27-1918030267/0100
01.09.2009
0,00
30.09.2009
288 103,00
288103 CZK
-288 103,00
0
06.10.2009
stavební práce na stavbì: rozšíøení a pøedláždìní chodníku u. Luèní - OD
FAK
209102653
S00JP00G3G4T
60711086
3048982/0800
19110095
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.09.2009
0,00
21.09.2009
167 119,44
167119.44 CZK
-167 119,44
0
01.10.2009
vodorovné dopravní znaèení za 08/2009 - OD
FAK
209102654
S00JP00G3G3Y
60711086
3048982/0800
19110096
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.09.2009
0,00
21.09.2009
396 951,87
396951.87 CZK
-396 951,87
0
01.10.2009
oprava chodníkù za 08/2009 - OD
FAK
209102655
S00JP00G3G23
60711086
3048982/0800
19110097
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.09.2009
0,00
23.09.2009
1 561 069,37
1561069.37 CZK
-1 561 069,37
0
01.10.2009
oprava výtlukù, vpustí za 08/2009 - OD
FAK
209102656
S00JP00G3G18
68756658
3048982/0800
200909
ing.Hana Zboøilová
776873183/0800
01.10.2009
0,00
28.09.2009
50 000,00
50000 CZK
-50 000,00
0
13.10.2009
inženýrská èinnost na akci "Oprava chodníku ul. Šrámkova" - OD
FAK
209102657
S00JP00G3G0D
25556142
3048982/0800
7609
POSPÍŠIL a.s.
27-1918030267/0100
01.10.2009
0,00
10.10.2009
348 578,00
348578 CZK
-348 578,00
0
13.10.2009
stavební práce na stavbì: oprava chodníku ul. Nadhumenní, ul. Vinohrady - OD
FAK
209102658
S00JP00G3GH0
25318187
3048982/0800
905957
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
16.09.2009
0,00
26.09.2009
1 413,00
1413 CZK
-1 413,00
0
30.09.2009
tonery, DVD - MP
FAK
209102659
S00JP00G3GIV
47115319
3048982/0800
1103800342
Výzbrojna požární ochrany
16101041/0100
14.09.2009
0,00
28.09.2009
5 712,00
5712 CZK
-5 712,00
0
30.09.2009
hasicí spray L PYROKUL - MP
FAK
209102660
S00JP00G3GJQ
60720832
3048982/0800
èistící a hygienické prostøedky - OVS
290121812
5556200297/0100
KALVEI,s.r.o.
18.09.2009
0,00
02.10.2009
18 692,00
18692 CZK
-18 692,00
0
30.09.2009
DOB
209102661
S00JP00G3GMB
49976311
3463772/0800
9055
DIPS ZLÍN, spol. s r.o.
1400620369/0800
17.09.2009
14 844,00
17.10.2009
0,00
14844 CZK
14 844,00
0
18.09.2009
bezbariér. úpravy zastávek - zastávka Dlouhá-smìr cigánov - OD
FAK
209102662
S00JP00G3GLG
68600771
3048982/0800
1109
Ing.Jan Pospíšil
134547722/0300
01.11.2009
0,00
13.10.2009
93 962,00
93962 CZK
-93 962,00
0
25.11.2009
stavební práce na stavbì: rozšíøení a pøedl. chodníkù ul. Èeská - OD
FAK
209102663
S00JP00G3GKL
25536711
3048982/0800
2912056
Renomix s.r.o.
379727123/0300
01.10.2009
0,00
15.10.2009
487 992,00
487992 CZK
-487 992,00
0
16.10.2009
staveb. práce na stavbì: Oprava chodníku - od ul. Cecilka a ul. Pekárenská" Pøíluky ve Zlínì - OD
FAK
209102664
S00JP00G3GN6
12294811
3048982/0800
090314
Václav Zavøel
35144661/0100
13.09.2009
0,00
27.09.2009
4 382,00
4382 CZK
-4 382,00
0
30.09.2009
Revize hromosvodu - Velké kino, Zlín, prohlídka a zjištìní stavu LSP - OK
FAK
209102665
S00JP00G3GSH
49161041
3048982/0800
2009000098
Kratina Roman
43-1442890287/0100
01.10.2009
0,00
28.09.2009
9 520,00
9520 CZK
-9 520,00
0
12.10.2009
zahradní potøeby - Roundap - OMZ
FAK
209102666
S00JP00G3GRM
49161041
3048982/0800
2009000095
Kratina Roman
43-1442890287/0100
01.10.2009
0,00
27.09.2009
3 984,00
3984 CZK
-3 984,00
0
12.10.2009
zahradní potøeby - BOFIX - OMZ
FAK
209102667
S00JP00G3GQR
70269653
3048982/0800
090034
Andrýsek Jan
188410457/0300
01.10.2009
0,00
14.10.2009
3 040,00
3040 CZK
-3 040,00
0
12.10.2009
poseèení obecní plochy v Lùžkovicích - OMZ
FAK
209102668
S00JP00G3GPW
70269653
3048982/0800
090033
Andrýsek Jan
188410457/0300
01.10.2009
0,00
14.10.2009
176 039,00
176039 CZK
-176 039,00
0
12.10.2009
seèení celkù 3, 4, 5. 6, 7 - OMZ
FAK
209102669
S00JP00G3GO1
70269653
3048982/0800
090032
Andrýsek Jan
188410457/0300
01.10.2009
0,00
09.10.2009
34 683,00
34683 CZK
-34 683,00
0
12.10.2009
seèení celkù 3, 4 - OMZ
FAK
209102670
S00JP00G3GZI
42340454
2001482389/0800
290386
ERGO VH, spol.s r.o.
1148140661/0100
10.09.2009
0,00
25.09.2009
298 356,00
298356 CZK
-298 356,00
0
01.10.2009
Oprava zpevnìné plochy U Majáku - ORIA
FAK
209102671
S00JP00G3GYN
25342797
2001482389/0800
29061
EC-invest,s.r.o.
1628260267/0100
01.09.2009
0,00
30.09.2009
263 298,00
263298 CZK
-263 298,00
0
01.10.2009
práce a dodávky na akci "Veøejné osvìtlení-SO 401" v rámci akce Zøízení toèny MHD Zlín-Maják za 08/2009 - ORIA
FAK
209102672
S00JP00G3GXS
46902481
2001482389/0800
209027
AIP spol. s r.o.
1103006661/0100
výkon TDI za 08/2009 na akci "Zlepšení tepelnì technických vlastností budov ZŠ Zlín, tø. Svobody 868" - ORIA
01.10.2009
0,00
15.10.2009
110 584,40
110584.4 CZK
-110 584,40
0
13.10.2009
FAK
209102673
S00JP00G3H11
13092618
3048982/0800
0902
Ing.Martin Zálešák,CSc
100620389/0300
21.09.2009
0,00
30.09.2009
12 000,00
12000 CZK
-12 000,00
0
02.10.2009
odborný posudek zpùsobu rozúètování tepla p. Jitce Òaòkové za rok 2006 - OVS
FAK
209102674
S00JP00G3HCI
12294608
3048982/0800
29062
Petr Bøezík RENO
1404026359/0800
14.09.2009
0,00
13.10.2009
25 942,00
25942 CZK
-25 942,00
0
12.10.2009
Vobly do PS PÈR 09-10, potisk úøedních obálek C5 - OKP
vìcná správnost: J. Èervenková
úøední obálka = oznaèená razítkem obce
Volební místnost musí být pro každý volební okrsek vybavena volební schránkou, pøenosnou volební schránkou, dostateèným množs
FAK
209102675
S00JP00G3H9X
25318187
3048982/0800
905646
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
03.09.2009
0,00
13.09.2009
1 882,00
1882 CZK
-1 882,00
0
29.09.2009
Vazaè Therma T 200 - OKaVa
FAK
209102676
S00JP00G3HIO
42340454
2001482389/0800
290389
ERGO VH, spol.s r.o.
1148140661/0100
01.09.2009
0,00
02.10.2009
868 324,00
868324 CZK
-868 324,00
0
01.10.2009
Toèna MHD Zlín -Maják - stavební práce - ORIA
FAK
209102677
S00JP00G3HKE
45459771
3048982/0800
1202009
Voborník Petr
1455269/0300
14.09.2009
0,00
25.09.2009
4 498,00
4498 CZK
-4 498,00
0
02.10.2009
oprava žaluzií v místnosti è. 603 v budovì MMZ, Zarámí 4421 - OVS
FAK
209102678
S00JP00G3HJJ
45459771
3048982/0800
1212009
Voborník Petr
1455269/0300
14.09.2009
0,00
25.09.2009
3 487,00
3487 CZK
-3 487,00
0
02.10.2009
oprava žaluzií v budovì MMZ, nám. Míru 464, ZLín - OVS
FAK
209102679
S00JP00G3HL9
46345191
3048982/0800
11409
STa DO s.r.o.
1455525/0300
17.09.2009
0,00
27.09.2009
5 950,00
5950 CZK
-5 950,00
0
24.09.2009
zazdìní staveb. otvoru a vyklizení v objektu MMZ u høištì na køiž. Prostøední a Lesní ètvr• ve Zlínì - OVS
FAK
209204169
S00JP00G3GAZ
48117820
3048982/0800
1092010610
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13149111/0100
01.10.2009
0,00
17.10.2009
2 766,10
2766.1 CZK
-2 766,10
0
15.10.2009
Nákup nových tonerù - 2 ks RICOH typ 1220D do kopírky OPnP OSV MMZ
(viz objednávka è. O250090051)
FAK
209102681
S00JP00G3HWQ
45274924
3048982/0800
5800532246
EUROVIA CS, a.s.
141400112/0100
01.10.2009
0,00
11.10.2009
99995.7 CZK
99 995,70
-99 995,70
0
12.10.2009
stavební práce za 09/2009 - OD
FAK
209102682
S00JP00G3HZB
48797022
3048982/0800
352009
Vladimír Skýpala
785449851/0100
18.09.2009
0,00
02.10.2009
9 441,00
9441 CZK
-9 441,00
0
05.10.2009
odborné ošetøení stromu moruše na ul. K.Svìtlé Prštné - OŽPaZ
FAK
209102683
S00JP00G3HHT
42869048
3048982/0800
9659001495
382001833/0300
3000 ks - poštovní poukázka A - øezaná - OSM (D. Janálová)
OPTYS, spol. s r.o.
16.09.2009
0,00
30.09.2009
1 571,00
1571 CZK
-1 571,00
0
30.09.2009
FAK
209102684
S00JP00G3I3K
47114983
3048982/0800
5106365652
Èeská pošta, s.p.
134204869/0300
01.10.2009
0,00
09.10.2009
47 510,00
47510 CZK
-47 510,00
0
16.10.2009
roznáška Magazínu Zlín è. 9 v poètu 33.550 ks výtisk ve formátu A4, termín roznášky: 28.8. - 2. 9. 2009 - OCRVaVV
FAK
209102685
S00JP00G3I0Z
15527379
3048982/0800
209074
ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o.
295341661/0100
01.10.2009
0,00
11.10.2009
4 393,00
4393 CZK
-4 393,00
0
13.10.2009
seèení záchytného pøíkopu Štípa - OMZ
FAK
209102686
S00JP00G3I1U
13692747
3048982/0800
29200735
WASTEX spol.s.r.o.
217140661/0100
17.09.2009
0,00
05.10.2009
6 364,00
6364 CZK
-6 364,00
0
30.09.2009
papírenské zboží - OVS
FAK
209102687
S00JP00G3I4F
26914051
3048982/0800
20093957
CAIS s.r.o.
86-2248610207/0100
21.09.2009
0,00
28.09.2009
3 372,00
3372 CZK
-3 372,00
0
02.10.2009
oprava závory a antény v prùjezdu budovy nám. Míru 15, Zlín - OVS
FAK
209102688
S00JP00G3I9Q
25982508
3048982/0800
1882009
Hotel, kongresové centrum
182137699/0300
18.09.2009
0,00
04.10.2009
7 380,00
7380 CZK
-7 380,00
0
06.10.2009
ubytování v hotelu Nové Adalbertinum 17.-18.9.2009 (Konference Správní úøady 2009) - Andrlík, Doležel, Štábl, Hutìèková, Chmelíková, Kalová, Máchová, Mièková - OS, Brázda - OIS
FAK
209102689
S00JP00G3I70
67456359
3048982/0800
0921000252
Lenka Zavoralová - Altima
78-9996080207/0100
18.09.2009
0,00
28.09.2009
5 926,00
5926 CZK
-5 926,00
0
30.09.2009
reflexní samonavíjecí Flexi pásky - MP
FAK
209102690
S00JP00G3I8V
27676650
3048982/0800
391569
DANKR s.r.o.
1417908369/0800
15.09.2009
0,00
29.09.2009
4 557,00
4557 CZK
-4 557,00
0
30.09.2009
hygienické a èistící prostøedky- MP
FAK
209102691
S00JP00G3HNZ
62621033
3357902/0800
209205
DYBS Plzeò s.r.o.
4817520287/0100
16.09.2009
0,00
16.10.2009
69 020,00
69020 CZK
-69 020,00
0
29.09.2009
stavební práce na akci Modernizace vybavení MŠ a jeslí ve Zlínì, Jesle, M. Knesla - OŠZMaTV
FAK
209102692
S00JP00G3HVV
62621033
3357902/0800
209197
DYBS Plzeò s.r.o.
4817520287/0100
16.09.2009
0,00
16.10.2009
110 254,00
110254 CZK
-110 254,00
0
29.09.2009
herní prvky - akce: Modernizace vybavení MŠ a jeslí ve Zlínì - OŠZMaTV
FAK
209102693
S00JP00G3HU0
62621033
3357902/0800
209198
DYBS Plzeò s.r.o.
4817520287/0100
16.09.2009
0,00
16.10.2009
82 080,00
82080 CZK
-82 080,00
0
29.09.2009
stavební práce na akci Modernizace vybavení MŠ a jeslí ve Zlínì - MŠ Slínová - OŠZMaTV
FAK
209102694
S00JP00G3HT5
62621033
3357902/0800
209199
DYBS Plzeò s.r.o.
4817520287/0100
16.09.2009
0,00
16.10.2009
82 080,00
82080 CZK
-82 080,00
0
29.09.2009
stavební práce na akci Modernizace vybavení MŠ a jeslí ve Zlínì - OŠZMaTV
FAK
209102695
S00JP00G3HSA
62621033
3357902/0800
209200
DYBS Plzeò s.r.o.
4817520287/0100
stavební práce na akci Modernizace vybavení MŠ a jeslí ve Zlínì , MŠ Milíèová - OŠZMaTV
16.09.2009
0,00
16.10.2009
82 080,00
82080 CZK
-82 080,00
0
29.09.2009
FAK
209102696
S00JP00G3HRF
62621033
3357902/0800
209201
DYBS Plzeò s.r.o.
4817520287/0100
16.09.2009
0,00
16.10.2009
125 962,00
125962 CZK
-125 962,00
0
29.09.2009
stavební práce na akci Modernizace vybavení MŠ a jeslí ve Zlínì , MŠ Svobody - OŠZMaTV
FAK
209102697
S00JP00G3HQK
62621033
3357902/0800
209202
DYBS Plzeò s.r.o.
4817520287/0100
16.09.2009
0,00
16.10.2009
123 760,00
123760 CZK
-123 760,00
0
29.09.2009
stavební práce na akci Modernizace vybavení MŠ a jeslí ve Zlínì , MŠ Santražiny - OŠZMaTV
FAK
209102698
S00JP00G3HPP
62621033
3357902/0800
209203
DYBS Plzeò s.r.o.
4817520287/0100
16.09.2009
0,00
16.10.2009
87 792,00
87792 CZK
-87 792,00
0
29.09.2009
stavební práce na akci Modernizace vybavení MŠ a jeslí ve Zlínì , MŠ T. Bati - OŠZMaTV
FAK
209102699
S00JP00G3HOU
62621033
3357902/0800
209204
DYBS Plzeò s.r.o.
4817520287/0100
16.09.2009
0,00
16.10.2009
144 954,00
144954 CZK
-144 954,00
0
29.09.2009
stavební práce na akci Modernizace vybavení MŠ a jeslí ve Zlínì , MŠ Budovatelská - OŠZMaTV
FAK
209102700
S00JP00G3HM4
62621033
3357902/0800
209206
DYBS Plzeò s.r.o.
4817520287/0100
16.09.2009
0,00
16.10.2009
64 706,00
64706 CZK
-64 706,00
0
29.09.2009
stavební práce na akci Modernizace vybavení MŠ a jeslí ve Zlínì , MŠ Na Vyhlídce - OŠZMaTV
FAK
209102701
S00JP00G3IBG
12435406
3048982/0800
200916
Rudolf Baïura - Barus
1027147007/2700
01.09.2009
0,00
30.09.2009
3 092 984,00
3092984 CZK
-3 092 984,00
0
25.09.2009
rekonstrukce støech 12. ZŠ Zlín, M. Alše 558 - ORIA
FAK
209204178
S00JP00G3HBN
25859650
3048982/0800
110900525
LANIKO Morava s.r.o.
1502725399/0800
15.09.2009
0,00
02.10.2009
2 118,00
2118 CZK
-2 118,00
0
02.10.2009
Nákup nového toneru èerná barva, mzdová úètárna
FAK
209102703
S00JP00G3ICB
18157513
3048982/0800
2009023
Šopík Radoslav
2568313084/2700
01.10.2009
0,00
30.09.2009
33 166,00
33166 CZK
-24 874,50
-8291.5
08.10.2009
zajištìní plošné inzerce v Magazínu Zlín è. 9/2009, k uhradì 75 % 24.874,50 kè v termínu spl. 25% 8.291,50 Kè po úhradì všech inzerentù - OCRVaVV
FAK
209102704
S00JP00G3ID6
40994805
3048982/0800
9095093
AREA Zlín spol.s r.o.
1466689/0300
18.09.2009
0,00
20.10.2009
102 427,00
102427 CZK
-102 427,00
0
19.10.2009
staveb. práce na akci "Krajská knihovna F.Bartoše ve Zlínì" - výmìna stropu a podlah nad èítárnami - OK
FAK
209102705
S00JP00G3IFW
60730153
3048982/0800
9701142
Dopravní spoleènost Zlín-
31338661/0100
21.09.2009
0,00
26.10.2009
324,00
324 CZK
-324,00
0
22.10.2009
výlep plakátù Veø. setkání s obèany Podvesná, Zálešná, Kùty, Beneš. nábøeží - OKP
vìcná správnost: M. Dolanská
akce se konala dne 21.9.09
FAK
209102706
S00JP00G3IIH
40620123
3048982/0800
09024
Jiøí Zavázal - EKOVIA
242948101/0100
22.09.2009
0,00
22.10.2009
79700.3 CZK
79 700,30
-79 700,30
0
20.10.2009
kontinuální mìøení imisí - OŽPaZ
FAK
209102707
S00JP00G3IE1
60728230
3048982/0800
90441
6604540267/0100
TEOZ,spol. s r.o.
19.09.2009
0,00
05.10.2009
6 000,00
6000 CZK
-6 000,00
0
01.10.2009
provoz autovláèku - OŽPaZ
FAK
209102708
S00JP00G3I5A
27427170
3048982/0800
1212009
REGIONSERVIS
43-3112220247/0100
21.09.2009
0,00
05.10.2009
3 570,00
3570 CZK
-3 570,00
0
01.10.2009
"Výpoèet daòových pøíjmù na 3 roky dopøedu + mnoholetá statistika" - OE
FAK
209102709
S00JP00G3IK7
64322637
107-128661/0100
290901
Srnka Lubomír
1401473399/0800
19.09.2009
0,00
19.10.2009
7 780,00
7780 CZK
-7 780,00
0
19.10.2009
seèení trávy na pozemku kolem rekreaèních chat SMZ na Syrákovì - FKSP
FAK
209102710
S00JP00G3IL2
25318187
3048982/0800
906062
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
22.09.2009
0,00
02.10.2009
3 527,00
3527 CZK
-3 527,00
0
02.10.2009
2ks - Kalkulaèka Casio vèetnì adaptéru - OVS
FAK
209102711
S00JP00G3IVO
61060631
3048982/0800
20092058
VITA software,s.r.o.
27-4084240287/0100
18.09.2009
0,00
06.10.2009
8 100,00
8100 CZK
-8 100,00
0
02.10.2009
Úèastnický poplatek za konferenci "Správní øády 2009", Hradec Králové, Mièková, Máchová, Chmelíková, Andrlík, Hutìèková, Kalová, Doležel, Štábl, Brázda
VYZ
209102712
S00JP00G3IUT
27365000
235009
ATLANTIS MARSHAL,a.s.
18.09.2009
05.10.2009
4760 CZK
0
FAK
209102713
S00JP00G3ITY
64948242
9005557
UniCredit Bank Czech Repu
01.09.2009
28.09.2009
594 CZK
0
3048982/0800
443004/2700
0,00
594,00
-594,00
30.09.2009
celk. èástka disážia ve výši 3% z objemu zúètovaných plateb ze 08/2009 - MP
FAK
209102714
S00JP00G3IR8
44308574
3048982/0800
2009094
Moštìková Lenka
1921649319/0800
01.10.2009
0,00
17.10.2009
9 639,00
9639 CZK
-9 639,00
0
20.10.2009
oprava herního prvku Kompan GXY8017 - OMZ
FAK
209102715
S00JP00G3IS3
42196451
913600679
Lesy Èeské republiky , s.
11.09.2009
FAK
209102716
S00JP00G3ION
49161041
2009000099
Kratina Roman
22.09.2009
3048982/0800
43-1442890287/0100
0,00
01.10.2009
22.10.2009
56 719,00
6500 CZK
-6500
56719 CZK
-56 719,00
0
20.10.2009
seèení travnatých ploch - OŽPaZ
FAK
209102717
S00JP00G3IWJ
60710098
3048982/0800
297100881
DOMOSA Zlín, s.r.o.
86-2037490217/0100
24.09.2009
0,00
08.10.2009
19 095,00
19095 CZK
-19 095,00
0
06.10.2009
èistící prostøedky - OVS
FAK
209102718
S00JP00G3IXE
12294811
3048982/0800
090364
Václav Zavøel
35144661/0100
24.09.2009
0,00
08.10.2009
11 833,00
11833 CZK
-11 833,00
0
06.10.2009
revize, Úkryt CO - kino Kvìten, Malenovice - OKØ
FAK
209102719
S00JP00G3J9J
40995445
3048982/0800
190562009
Vinter Zlín spol. s r.o.
2743123/0300
15.09.2009
0,00
05.10.2009
17 868,00
17868 CZK
-17 868,00
0
02.10.2009
výmìna radiátorù, KS Kvítková - OSV
FAK
209102720
S00JP00G3JAE
26824043
3048982/0800
pracovní odìvy a obuv - OMZ
794159
27-5222350287/0100
MOST POMOCI s.r.o.
01.10.2009
0,00
07.10.2009
17 061,00
17061 CZK
-17 061,00
0
20.10.2009
FAK
209102721
S00JP00G3JC4
49161041
3048982/0800
2009000103
Kratina Roman
43-1442890287/0100
01.10.2009
0,00
24.10.2009
98 751,00
98751 CZK
-98 751,00
0
20.10.2009
oprava døevìných èástí na prvku v Kozlovì žlebu - OMZ
FAK
209102722
S00JP00G3JDZ
49161041
3048982/0800
2009000102
Kratina Roman
43-1442890287/0100
01.10.2009
0,00
29.10.2009
33 537,00
33537 CZK
-33 537,00
0
26.10.2009
údržba dìtských høiš• - seèení, oøez, úklid - OMZ
FAK
209102723
S00JP00G3JVH
60711086
3048982/0800
19090102
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.10.2009
0,00
24.10.2009
4 046,00
4046 CZK
-4 046,00
0
20.10.2009
seèení ostrùvkù - OMZ
FAK
209102724
S00JP00G3JUM
65912730
3048982/0800
10009
Kašpar Vladimír
354951153/0800
23.09.2009
0,00
10.10.2009
12 320,00
12320 CZK
-12 320,00
0
08.10.2009
Dary - bryndáky s nápisem "Obèánek mìsta Zlína" - 250 ks -vìcná správnost a evidence skladu - Kovaøíková
FAK
209102725
S00JP00G3JEU
46902481
3048982/0800
109314
AIP spol. s r.o.
1103006661/0100
17.09.2009
0,00
01.10.2009
12911.5 CZK
12 911,50
-12 911,50
0
05.10.2009
plakát ke Dne bez aut - OŽPaZ
FAK
209102726
S00JP00G3JTR
46971734
3048982/0800
27209
IZOPO spol. s r.o.
1106709661/0100
21.09.2009
0,00
05.10.2009
4 845,00
4845 CZK
-4 845,00
0
01.10.2009
oprava povlakové krytiny støechy MŠ Sv. Èecha 516, Zlín - OŠZMaTV
FAK
209102727
S00JP00G3JWC
26219531
3048982/0800
691728838
HP TRONIC-prodejny elektr
27-1924470277/0100
24.09.2009
0,00
01.10.2009
6 731,00
6731 CZK
-6 731,00
0
30.09.2009
odvlhèovaè DeLonghi DH 300 P - MP
FAK
209102728
S00JP00G3JZX
25500767
3048982/0800
2911001106
Geneze,spol. s r.o.
379719713/0300
01.10.2009
0,00
21.10.2009
1 742,99
1742.99 CZK
-1 742,99
0
19.10.2009
servisní prohlídka motocyklu KYMCO Super 8-50 3Z 0702 - MP
VYZ
209102729
S00JP00G3KKT
27365000
238309
ATLANTIS MARSHAL,a.s.
23.09.2009
08.10.2009
4760 CZK
0
FAK
209102730
S00JP00G3KJY
48532967
0923101
EURO CAR Zlín s.r.o.
22.09.2009
22.10.2009
2136 CZK
0
3048982/0800
1119905661/0100
0,00
2 136,00
-2 136,00
20.10.2009
oprava vozidla Passat CC 4M - OKP
3Z7 5001 - kryt, svìtlo, møížka chladièe
vìcná správnost: M. Èervený
FAK
209102731
S00JP00G3KH8
42341213
3048982/0800
200957
Martinec Pavel
1406999349/0800
24.09.2009
0,00
24.10.2009
13 543,00
13543 CZK
-13 543,00
0
23.10.2009
1 x jednací stùl (250/70/2) na dvou centrálních nohách, materiál LTD, moøeno, m.è. 211, SN II
dodavatel vybrán OVS dle smìrnice
vìcná správnost: Mgr. Steska, R. Adámková
FAK
209102732
S00JP00G3KLO
13684086
3048982/0800
1152009
1402392339/0800
František Hejda
01.10.2009
0,00
09.10.2009
4 500,00
4500 CZK
-4 500,00
0
08.10.2009
revize plynové kotelny v objektu è. 602 L.Váchy Zlín - OVS
FAK
209102733
S00JP00G3KX0
60715286
3048982/0800
290669
CROSS Zlín, s.r.o.
1464360287/0100
01.10.2009
0,00
08.10.2009
90 833,00
90833 CZK
-90 833,00
0
13.10.2009
oprava rychlostních kamer na tø.T.Bati u vily Berka - OD
FAK
209102734
S00JP00G3KW5
60715286
3048982/0800
290670
CROSS Zlín, s.r.o.
1464360287/0100
01.10.2009
0,00
08.10.2009
40 270,00
40270 CZK
-40 270,00
0
16.10.2009
oprava kamerového systému na Tø.T.Bati u vily Berka - OD
FAK
209102735
S00JP00G3KVA
60715286
3048982/0800
290671
CROSS Zlín, s.r.o.
1464360287/0100
01.10.2009
0,00
08.10.2009
42 000,00
42000 CZK
-42 000,00
0
20.10.2009
kalibrace kamer. systému na Tø.T. Bati - OD
FAK
209102736
S00JP00G3KUF
60715286
3048982/0800
290676
CROSS Zlín, s.r.o.
1464360287/0100
01.10.2009
0,00
09.10.2009
23 860,00
23860 CZK
-23 860,00
0
12.10.2009
servis MKDS - oprava napájení kamer. uzlu "RYO", výmìna kamer - MP
FAK
209102737
S00JP00G3KYV
49434471
3048982/0800
2904637
Rovel, spol. s r.o.
1546340247/0100
01.10.2009
0,00
25.10.2009
2 205,00
2205 CZK
-2 205,00
0
21.10.2009
klíèe, zámky, trezorové klíèe - okrsek Štípa - MP
FAK
209102738
S00JP00G3KDS
25533843
3905972/0800
200003690
RTS, a.s.
446942641/0100
01.10.2009 25.09.2009 26.10.2009
0,00
39 270,00
39270 CZK
-39 270,00
0
22.10.2009
zajištìní veøejné soutìže na akci "Kongresové centrum Zlín, polyfunkèní budova" - ORIA
FAK
209102739
S00JP00G3KP4
25593625
3048982/0800
4810091172
TAŠ-STAPPA beton spol. s
27-1922950277/0100
01.10.2009
0,00
22.10.2009
15985 CZK
15 985,00
-15 985,00
25.10.2009
135701.7 CZK
0
20.10.2009
dodávka štìrku - OMZ
FAK
209102740
S00JP00G3KO9
47666331
3048982/0800
09117606
HRAS-zaøízení høiš•,s.r.o
373760053/0300
01.10.2009
0,00
135 701,70
-135 701,70
0
21.10.2009
herní sestava Lašská - Dìtské høištì è. 196, Okružní - OMZ
FAK
209102741
S00JP00G3KNE
47666331
3048982/0800
09118606
HRAS-zaøízení høiš•,s.r.o
373760053/0300
01.10.2009
0,00
25.10.2009
99936.2 CZK
99 936,20
-99 936,20
0
21.10.2009
herní sestava "Kopretina" - Dìtské høištì Velíková - OMZ
FAK
209102742
S00JP00G3KI3
49161041
2009000100
Kratina Roman
14.09.2009
02.10.2009
FAK
209102743
S00JP00G3L19
18754244
2009273
Leopold Janský
01.10.2009
24.10.2009
3048982/0800
1406980349/0800
0,00
5 397,00
3984 CZK
-3984
5397 CZK
-5 397,00
0
20.10.2009
oprava motorové pily - OMZ
FAK
209102744
S00JP00G3L24
18754244
3048982/0800
2009374
Leopold Janský
1406980349/0800
01.10.2009
0,00
24.10.2009
25729 CZK
25 729,00
-25 729,00
13.10.2009
54587.8 CZK
0
23.10.2009
náhradní díly - OMZ
FAK
209102745
S00JP00G3L3Z
13692747
29200749
WASTEX spol.s.r.o.
29.09.2009
0
3048982/0800
217140661/0100
0,00
54 587,80
-54 587,80
08.10.2009
papírenské zboží - OVS
FAK
209102746
S00JP00G3L6K
42339626
3048982/0800
226407
TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o
234579/5400
22.09.2009
0,00
09.10.2009
7 831,00
7831 CZK
-7 831,00
0
05.10.2009
plakát "Týden zdraví ve Zlínì " - OŠZMaTV
FAK
209300690
S00JP00G3KQZ
16361539
1909138
SEVEZA, spol. s r.o.
10.09.2009 10.09.2009 08.10.2009
FAK
209102748
S00JP00G3L7F
42341213
200956
Martinec Pavel
22.09.2009
3048982/0800
1406999349/0800
0,00
06.10.2009
36 067,00
737 CZK
-737
36067 CZK
0
-36 067,00
05.10.2009
Oprava dílcù mobilního pódia - OK
FAK
209102749
S00JP00G3L8A
25329324
3048982/0800
930303
EURA s.r.o.
19-8037350297/0100
19.09.2009
0,00
08.10.2009
1 499,40
1499.4 CZK
-1 499,40
0
05.10.2009
Banner - akce Den bez aut - instalace a deinstalace - OŽPaZ
FAK
209102750
S00JP00G3L95
64322637
3048982/0800
290903
Srnka Lubomír
1401473399/0800
01.10.2009
0,00
25.10.2009
24 272,00
24272 CZK
-24 272,00
0
26.10.2009
seèení travnatých ploch v obcích Zlín - mìsto - OMZ
FAK
209102751
S00JP00G3LA0
64322637
3048982/0800
290902
Srnka Lubomír
1401473399/0800
01.10.2009
0,00
25.10.2009
10 868,00
10868 CZK
-10 868,00
0
23.10.2009
seèení travnatých ploch v obcích Zlín-mìsto, Pøíluky, Mladcová ze dne 7.9.2009 - OMZ
FAK
209102752
S00JP00G3LFB
65833571
3048982/0800
2009219
Kotìra Milan
1482877319/0800
01.10.2009
0,00
08.10.2009
1 805,00
1805 CZK
-1 805,00
0
12.10.2009
výmìna vandalizmem poškozeného postøikovaèe Rain Bird 5004 PLUS - OMZ
FAK
209102753
S00JP00G3LDL
13654764
3048982/0800
290688
Emílie Hoøáková
1401909359/0800
01.10.2009
0,00
25.10.2009
5 365,00
5365 CZK
-5 365,00
0
23.10.2009
malíøské potøeby - barvy na hrací prvky - OMZ
FAK
209102754
S00JP00G3LBV
49160389
3048982/0800
2009039
Adamová Halka
223691582/0300
01.11.2009
0,00
29.10.2009
17 655,00
17655 CZK
-17 655,00
0
09.11.2009
SN II - sušené kvìtiny a kvìtináèe, dekorace místností - OKP
vìcná správnost: Ing. Hladík
FAK
209102755
S00JP00G3LCQ
25578570
3048982/0800
2009140
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
1408888319/0800
01.10.2009
0,00
29.10.2009
7 215,00
7215 CZK
-7 215,00
0
26.10.2009
ochranné pracovní odìvy - OKP
pro práci cestáøù
vìcná správnost: M. Dolanská
dle rozpisu
prostøedky z komise - souèást nákupu frézy (KMÈ Maják),
èinnost cestáøky v Malenovicích na žádost komise
vedeno na operativních kartách
FAK
209102756
S00JP00G3LG6
40995356
200905
Øímskokatolická far.Zlín
01.10.2009
13.10.2009
4000 CZK
0
3048982/0800
172630156/0300
0,00
4 000,00
-4 000,00
14.10.2009
Dotace na vymalování kaple sv. Anny, Jaroslavice
malíøské práce v kapli sv. Anny Zlín-Jaroslavice - OKP
hrazeno z prostøedkù KMÈ Jaroslavice,
vìcná správnost: Ordeltová, tajemnice komise
dle projektu a schválené priority komise
FAK
209102757
S00JP00G3LH1
71008021
3048982/0800
300014
Základní škola Komensk
1422355359/0800
01.10.2009
0,00
09.10.2009
400,00
400 CZK
-400,00
0
14.10.2009
21.9.09, poskytnutí prostor jídelny pro konání veø. setkání Rady mìsta Zlína s obèany - OKP
FAK
209102758
S00JP00G3LMC
00090026
3048982/0800
509142
ZOO a zámek Zlín-Lešná,p.
1833661/0100
01.10.2009
0,00
03.10.2009
3 150,00
3150 CZK
-3 150,00
0
12.10.2009
vstupné do ZOO Zlín-Lešná- OŽPaZ
FAK
209102759
S00JP00G3LLH
49613791
3048982/0800
19200289
XENA Praha s.r.o.
160999407/0600
01.10.2009
0,00
09.10.2009
25 585,00
25585 CZK
-25 585,00
0
08.10.2009
prac. obleèení - MP
FAK
209102760
S00JP00G3LKM
26245833
3048982/0800
2009099
EXTRA AGENCY s.r.o.
1409610319/0800
01.10.2009
0,00
09.10.2009
9 698,50
9698.5 CZK
-9 698,50
0
12.10.2009
reflexní pøívìsky pro preventivní programy pro ZŠ - MP
FAK
209102761
S00JP00G3LSI
60750081
3048982/0800
1672009
E - SERVIS, s.r.o.
1469560237/0100
01.10.2009
0,00
10.10.2009
4 879,00
4879 CZK
-4 879,00
0
08.10.2009
revize nízkotlaké teplovod. kotelny v objektu MMZ na ul. L. Váchy 602, Zlín - OVS
FAK
209102762
S00JP00G3LTD
68603592
3048982/0800
7
Ciho Roman
1409518379/0800
01.10.2009
0,00
06.10.2009
19 600,00
19600 CZK
-19 600,00
0
08.10.2009
oprava sprchových koutù I.NP - L.Váchy 602 - OVS
FAK
209102763
S00JP00G3LU8
68603592
3048982/0800
6
Ciho Roman
1409518379/0800
01.10.2009
0,00
06.10.2009
2 100,00
2100 CZK
-2 100,00
0
08.10.2009
oprava mramorových nášlapù schodištì - Zarámí 4421 - OVS
FAK
209102764
S00JP00G3LV3
42341213
3048982/0800
200954
Martinec Pavel
1406999349/0800
01.10.2009
0,00
14.10.2009
1 476,00
1476 CZK
-1 476,00
0
12.10.2009
oprava atypických prahù ve IV. NP budovy MMZ ul. L. Váchy 602 - OVS
FAK
209102765
S00JP00G3LWY
42341213
3048982/0800
200955
Martinec Pavel
1406999349/0800
01.10.2009
0,00
14.10.2009
1 476,00
1476 CZK
-1 476,00
0
12.10.2009
oprava atypických prahù v V. NP budovy MMZ ul. Zarámí 4421, Zlín - OVS
VYD
209102766
S00JP00G3LZJ
45676763
107-128661/0100
2009111
Hambálek Petr
670100-2204263143/6210
29.09.2009
0,00
08.10.2009
12 160,00
267440 CZK
-12 160,00
0
06.10.2009
vyúètování zájezdu do Švýcarska pro zamìstnance SMZ a jejich rodinné pøíslušníky ve dnech 24. - 29. 9. 2009 - FKSP
FAK
209102767
S00JP00G3M4N
16600355
290100126
Surovec Karel
01.10.2009
07.10.2009
6783 CZK
0
3048982/0800
185670886/0300
0,00
6 783,00
-6 783,00
08.10.2009
servis (zprovoznìní) plynových kotlù a ohøívaèù vody v kotelnì budovy MMZ ul. L. Váchy 602, Zlín - OVS
FAK
209102768
S00JP00G3M78
18152856
3048982/0800
2009145
PATRICK s.r.o.
52844440/5500
01.10.2009 30.09.2009 30.10.2009
0,00
8 393,00
8393 CZK
-8 393,00
0
27.10.2009
oprava pily, olej, ND, pracov.odìv - OMZ
FAK
209102769
S00JP00G3M83
46994173
3048982/0800
nákup náhradních dílù na opravy mechanismù
FAK
209102770
S00JP00G3MHU
390294
HCM Autoservis s.r.o.
1112607661/0100
01.10.2009
0,00
12.10.2009
8 298,00
8298 CZK
-8 298,00
0
12.10.2009
- OMZ
25313533
3048982/0800
92117
AGROS Moravia spol. s r.o
703903724/0600
01.10.2009
0,00
29.10.2009
7 921,00
7921 CZK
-7 921,00
0
26.10.2009
oprava zídky na høišti 203, Družstevní, Zlín JS - OMZ
FAK
209102771
S00JP00G3MAT
25313428
3048982/0800
200900424
Zlín Net, a.s.
379707093/0300
01.10.2009
0,00
14.10.2009
14 280,00
14280 CZK
-14 280,00
0
12.10.2009
pronájem datového okruhu za øíjen - prosinec - MP
FAK
209102772
S00JP00G3MGZ
26235251
3048982/0800
2094070518
PROFIL-REKLAMA,s.r.o.
1409475399/0800
01.10.2009
0,00
07.10.2009
1 152,00
1152 CZK
-1 152,00
0
12.10.2009
zpracování návrhu na polep pøileb a polep pøileb - MP
FAK
209102773
S00JP00G3M5I
60734485
3048982/0800
91300
S-projekt plus a.s.
1543170297/0100
01.10.2009
0,00
31.10.2009
27 370,00
27370 CZK
-27 370,00
0
27.10.2009
podklady pro umístìní parkovacích ploch pøed ZŠ v rámci akce Úprava Mariánského nám. Zlín-Štípa - ORIA
FAK
209102774
S00JP00G3M07
60711086
3048982/0800
19110103
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.10.2009
0,00
07.10.2009
5 521,60
5521.6 CZK
-5 521,60
0
12.10.2009
montáž a demontáž stánkù v rámci kampanì Evropský týden mobility - OŽPaZ
FAK
209102775
S00JP00G3M6D
25582551
3048982/0800
290811
KISS Publikum a.s.
1003034219/5500
01.10.2009
0,00
13.10.2009
2 380,00
2380 CZK
-2 380,00
0
12.10.2009
okruh Publikum - OŽPaZ
FAK
209102776
S00JP00G3M9Y
28273699
3048982/0800
90930
Dopravní znaèení Mana s.r
219683811/0300
01.10.2009
0,00
08.10.2009
3 570,00
3570 CZK
-3 570,00
0
12.10.2009
vypracování návrhu doprav. znaèení v rámci akce Evropský den bez aut na Tyršovì nám. - OŽPaZ
FAK
209102777
S00JP00G3M12
26942569
3048982/0800
290100710
NETTY s. r.o.
35-3658760237/0100
01.10.2009
0,00
09.10.2009
1 330,00
1330 CZK
-1 330,00
0
12.10.2009
poèítaè. pøíslušenství , Støedisko volného èasu, Kotìrova 4395 - OŠZMaTV
FAK
209102778
S00JP00G3MF4
71007407
3048982/0800
390021
Mateøská škola Zlín
1422438349/0800
01.10.2009
0,00
15.10.2009
46 500,00
46500 CZK
-46 500,00
0
15.10.2009
mzd. náklady na plat kuchaøky, Jesle M. Knesla 4056, Zlín - OŠZMaTV
FAK
209102779
S00JP00G3N2Q
63475022
209027
DOMEX - BAU spol. s r.o.
01.10.2009
04.11.2009
59500 CZK
0
19-8034530217/0100
35-4254340257/0100
0,00
59 500,00
-59 500,00
05.11.2009
technický dozoz stavby za 08-09/2009 na akci "Výmìna oken a lodžií, Støedová 4786, JS-Zlín - ORIA
FAK
209102780
S00JP00G3N5B
60702559
3048982/0800
900921
TIGRIS, spol. s r.o.
1462880297/0100
01.10.2009
0,00
30.10.2009
94 177,00
94177 CZK
-94 177,00
0
03.11.2009
zhotovení výroèní zprávy mìsta Zlína 30 ks vázaná vazba - 80 ks CD - OCRVaVV
FAK
209102781
S00JP00G3NPJ
60711086
3048982/0800
19090107
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.10.2009
0,00
30.10.2009
856,80
856.8 CZK
-856,80
0
26.10.2009
vývoz odpad. košù - OMZ
FAK
209102782
S00JP00G3NUU
26936186
3048982/0800
094536
MNO-Polášek,s.r.o.
35-3654260227/0100
01.10.2009
0,00
29.10.2009
2 164,00
2164 CZK
-2 164,00
0
26.10.2009
barvy, štìtce - OMZ
FAK
209102783
S00JP00G3NR9
25533673
3048982/0800
13096778
TC servis, s.r.o.
2086315001/5500
01.10.2009
0,00
31.10.2009
358,00
358 CZK
-358,00
0
27.10.2009
telekom. poplatky za 09/2009, Ostrov radosti, Kotìrova 4395, Zlín - OŠZMaTV
FAK
209102784
S00JP00G3N8W
46308237
3048982/0800
142009
ZO ÈSOP Doubravy è. 57/10
158506001/0300
01.10.2009
0,00
15.10.2009
12 600,00
12600 CZK
-12 600,00
0
13.10.2009
seèení VKP Hradiska v k.ú. Pøíluky - OŽPaZ
FAK
209102785
S00JP00G3NVP
62181581
3048982/0800
20090906
Oliviera Fuksová
4527858001/5500
01.10.2009
0,00
01.11.2009
1 820,00
1820 CZK
-1 820,00
0
26.10.2009
mytí vozidel za 09/2009 - MP
FAK
209102786
S00JP00G3NS4
26004488
3048982/0800
29010
NAVIS Náchod, s.r.o.
78-8900010227/0100
01.10.2009
0,00
10.10.2009
29 584,00
29584 CZK
-29 584,00
0
07.10.2009
zdravotní set - OKØ
FAK
209102787
S00JP00G3NHN
18157513
3048982/0800
2009026
Šopík Radoslav
2568313084/2700
01.10.2009
0,00
30.10.2009
30 846,00
30846 CZK
-23 134,50
-7711.5
02.11.2009
plošná inzerce v Magazínu Zlín è. 10/2009 - k úhradì 75 % 23.134,50 Kè, zbývajících 25 % - 7.711,50 Kè po úhradì inzerentù dle smlouvy zprostøedkovatelské OCRVaVV
FAK
209102788
S00JP00G3NFX
68600771
3048982/0800
1209
Ing.Jan Pospíšil
134547722/0300
01.10.2009
0,00
09.10.2009
49804 CZK
49 804,00
-49 804,00
29.10.2009
415326.7 CZK
0
12.10.2009
oprava vozovky u parkovištì v ul. Husova-Malenovice - OD
FAK
209102789
S00JP00G3NE2
26238616
3048982/0800
90129
RIS-MONT s.r.o.
169319500/0300
01.10.2009
0,00
415 326,70
-415 326,70
0
03.11.2009
oprava chodníku z ul. Šrámkovy k MHD Pila - OD
FAK
209102790
S00JP00G3ND7
28274245
3048982/0800
009074
DRIVESTONE a.s.
225556157/0300
01.10.2009
0,00
25.10.2009
359 809,00
359809 CZK
-359 809,00
0
27.10.2009
rekonstrukce chodníkù ul. Tyršova, Malenovice - OD
FAK
209102791
S00JP00G3NCC
48476684
2009078
Ing.Jiøí Škrabal
01.10.2009
05.09.2009
9996 CZK
0
3048982/0800
2104043661/0100
0,00
9 996,00
-9 996,00
13.10.2009
vypracování dokumentace pro ohlášení stavby rekonstr. chodníku ul. Tyršova Malenovice - OD
FAK
209102792
S00JP00G3NXF
26944839
3048982/0800
20090048
FEDOR, s.r.o.
1887824389/0800
01.10.2009
0,00
29.10.2009
240 981,00
240981 CZK
-240 981,00
0
08.10.2009
"Obnova kultur. vnitøních pøepážek s prosklenými dveømi v hist. budovì radnice" - ORIA
FAK
209102793
S00JP00G3O0T
60747218
3048982/0800
29152154
ANC FOD,s.r.o.
160405381/0600
01.10.2009
0,00
10.10.2009
2 135,00
2135 CZK
-2 135,00
0
07.10.2009
Sorbent kanadský - OKØ
FAK
209102794
S00JP00G3O3E
12435988
3048982/0800
2009235
Alois Štìtkáø
1402444389/0800
01.10.2009
0,00
30.10.2009
1 464,00
1464 CZK
-1 464,00
0
27.10.2009
oprava vozidla Š Felicia ZLK 60-02 - ORIA
FAK
209102795
S00JP00G3O2J
12435988
3048982/0800
2009234
Alois Štìtkáø
1402444389/0800
01.10.2009
0,00
15.10.2009
3 237,00
3237 CZK
-3 237,00
0
13.10.2009
oprava vozidla HYUNDAI RZ: ZLA 34-42 - OKØ
FAK
209102796
S00JP00G3OK1
70269653
3048982/0800
090035
Andrýsek Jan
188410457/0300
01.10.2009
0,00
16.10.2009
6 900,00
6900 CZK
-6 900,00
0
12.10.2009
seèení alejí v krajinì - OMZ
FAK
209102797
S00JP00G3OOH
71585214
3048982/0800
232009
Sáha Alois
35-4311780217/0100
02.10.2009
0,00
01.11.2009
12 150,00
12150 CZK
-12 150,00
0
27.10.2009
telekomunikaèní služby od 1.6 do 25.9.2009 - OVS
FAK
209102798
S00JP00G3OGL
60711086
3048982/0800
19040750
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.10.2009
0,00
15.10.2009
904,40
904.4 CZK
-904,40
0
13.10.2009
pøistavení nádob na baterie a jejich odvoz - OŽPaZ
FAK
209102799
S00JP00G3OLW
60711086
3048982/0800
19040761
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.10.2009
0,00
15.10.2009
127 470,05
127470.05 CZK
-127 470,05
0
13.10.2009
sbìr, svoz a využití BRKO za 09/2009 - OŽPaZ
FAK
209102800
S00JP00G3OMR
60711086
3048982/0800
19040760
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.10.2009
0,00
15.10.2009
2 550 251,20
2550251.2 CZK
-2 550 251,20
0
13.10.2009
sbìr, svoz a zpracování smìsného komunál. odpadu za 09/2009 - OŽPaZ
FAZ
209204235
S00JP00G3LN7
25620991
3048982/0800
09047130020
MOUNTFIELD a.s.
250982/0800
01.10.2009
0,00
30.09.2009
61 028,00
61028 CZK
-61 028,00
0
08.10.2009
záloha na DDHM - kultivátor s radlicí+ kartáè zametací na údržbu okolo administrativních budov - OVS
FAK
209102802
S00JP00G3P8I
25864033
3048982/0800
3009151
VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ,s.r.o
154967505/0600
01.10.2009 29.09.2009 13.10.2009
0,00
660,00
660 CZK
-660,00
0
16.10.2009
minilexikon strašidel 5 ks, Valašský pas 5 ks pro prodej v MITS - OCRVaVV
FAK
209102803
S00JP00G3P9D
60711086
19110104
Technické služby Zlín,s.r
01.10.2009 18.09.2009 07.10.2009
52567.03 CZK
0
3048982/0800
19-8033040267/0100
0,00
52 567,03
-52 567,03
16.10.2009
montáž, demontáž vstupních bran, bar. stolù, èištìní a svoz, sbìr a zprac. SKO ve VOK- akce "Podzimní jarmark" - OCRVaVV
FAK
209102804
S00JP00G3PA8
25892533
3048982/0800
1090980
TESCO SW a.s.
1015507626/5500
01.12.2009
0,00
02.11.2009
511 700,00
511700 CZK
-511 700,00
0
21.12.2009
Rozšíøení øešení pasportizace škol. zaøízení mìsta Zlín - OŠZMaTV
FAZ
209102805
S00JP00G3NTZ
48535176
3048982/0800
510001286
BMSS Start, spol. s r.o.
103862068/0300
01.10.2009
0,00
15.10.2009
864,00
864 CZK
-864,00
0
13.10.2009
Záloha na pøedplatné mìsíèníku Prùvodce - pracovnìpráv. pøedpisy , roèník 2010
FAK
209102806
S00JP00G3OWD
75252368
3048982/0800
2009004
Pavla Ostrèilíková
19-7611800287/0100
04.10.2009
0,00
04.11.2009
2 689,00
2689 CZK
-2 689,00
0
02.11.2009
granule pro psy - MP
FAK
209102807
S00JP00G3OVI
61722316
3048982/0800
502009
Dobeš Vladislav
4080006282/6800
02.10.2009
0,00
12.10.2009
1 785,00
1785 CZK
-1 785,00
0
13.10.2009
kanceláøský nábytek - MP
FAK
209102808
S00JP00G3OUN
25623290
3048982/0800
9023454
SOFTCOM GROUP, spol. s r.
19-2295150207/0100
01.10.2009
0,00
14.10.2009
14 151,00
14151 CZK
-14 151,00
0
12.10.2009
tonery - MP
FAK
209102809
S00JP00G3OTS
64463231
3048982/0800
3809
Mikulèík Bøetislav
2592277001/5500
01.10.2009
0,00
14.10.2009
950,00
950 CZK
-950,00
0
12.10.2009
praní prádla - MP
FAK
209102810
S00JP00G3PFJ
49613791
3048982/0800
19502455
XENA Praha s.r.o.
160999407/0600
01.10.2009
0,00
14.10.2009
339,00
339 CZK
-339,00
0
13.10.2009
znak kov MP na èepici - MP
FAK
209102811
S00JP00G3OR2
75696509
3048982/0800
290982
Vláèilík Lubor
1419601379/0800
01.10.2009
0,00
11.10.2009
2 500,00
2500 CZK
-2 500,00
0
12.10.2009
výrobky studené kuchynì - MP
FAK
209102812
S00JP00G3OFQ
44117493
3048982/0800
32009
Miroslav Skalièka, MVDr.
1627770257/0100
01.10.2009
0,00
09.10.2009
5 443,00
5443 CZK
-5 443,00
0
12.10.2009
veterinární úkony - MP
FAK
209102813
S00JP00G3PGE
49437593
19-8034530217/0100
190048
Stavební izolace Zlín, s.
7125168001/2700
01.10.2009
0,00
25.10.2009
7 202 724,00
7202724 CZK
-7 202 724,00
0
21.10.2009
výmìna oken, oprava lodžií Støedová 4786 - ORIA
FAK
209102814
S00JP00G3OZY
60747889
3048982/0800
20090316
PETAS Petøíksr.o.
1407566369/0800
02.10.2009
0,00
12.10.2009
39 985,00
39985 CZK
-39 985,00
0
12.10.2009
oprava TU - hlavního pøívodu pro optické modemy - OVS
FAK
209102815
S00JP00G3OY3
60747889
20090315
PETAS Petøíksr.o.
02.10.2009
12.10.2009
11662 CZK
0
3048982/0800
1407566369/0800
0,00
11 662,00
-11 662,00
12.10.2009
oprava oplocení a elektroinstalací na Zálešné IV/1179 - OVS
FAK
209102816
S00JP00G3OX8
60710098
3048982/0800
297100750
DOMOSA Zlín, s.r.o.
86-2037490217/0100
01.10.2009
0,00
28.08.2009
29 827,00
29827 CZK
-29 827,00
0
08.10.2009
èistící prostøedky - OVS
FAK
209102817
S00JP00G3OSX
49613791
3048982/0800
19502454
XENA Praha s.r.o.
160999407/0600
01.10.2009
0,00
14.10.2009
2 939,00
2939 CZK
-2 939,00
0
13.10.2009
baret èerný - MP
FAK
209102818
S00JP00G3PMK
45672822
3048982/0800
290014
Barbora Hrnèíøová HIL
127639530/0300
01.10.2009
0,00
05.10.2009
666,40
666.4 CZK
-666,40
0
12.10.2009
kartièky pro vyznaèení návštìv klientù na OSV
FAK
209102819
S00JP00G3PNF
25322478
3048982/0800
2920379
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
01.10.2009
0,00
12.10.2009
31 154,00
31154 CZK
-31 154,00
0
12.10.2009
Internet Fibre Premium za 09/2009 - OIS
FAK
209102820
S00JP00G3PTL
60730153
3048982/0800
9701146
Dopravní spoleènost Zlín-
31338661/0100
01.10.2009
0,00
10.10.2009
1 545,00
1545 CZK
-1 545,00
0
12.10.2009
doprava ZOO Lešná - OŽPaZ
FAK
209102821
S00JP00G3Q25
25081152
3048982/0800
19045842
ROSANA, spol. s r.o.
110190896/0300
01.10.2009
0,00
08.10.2009
5 175,00
5175 CZK
-5 175,00
0
08.10.2009
Rosana pøírodní pram. voda - OVS
FAK
209102822
S00JP00G3PZR
41084781
3048982/0800
21212105
SPEDOS s.r.o.
55008851/0100
02.10.2009
0,00
01.11.2009
1 273,00
1273 CZK
-1 273,00
0
27.10.2009
servis vchodových dveøí - MP
FAK
209102823
S00JP00G3PYW
42339626
3048982/0800
226501
TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o
234579/5400
01.10.2009
0,00
14.10.2009
162 407,00
162407 CZK
-162 407,00
0
16.10.2009
tisk Magazínu Zlín è. 10/2009 + litografie - v poètu 34.300 ks, OCRVaVV
FAK
209102824
S00JP00G3Q5Q
71465456
128661/0100
2009072
JUDr.Radek Židlík,advokát
1085131193/0800
01.10.2009
0,00
31.10.2009
9 000,00
9000 CZK
-9 000,00
0
27.10.2009
odmìna za právní služby pro odbor stavební dle smlouvy za 09/2009 - OS
FAK
209102825
S00JP00G3Q6L
71464794
128661/0100
209088
Mgr.Bc.Michal Bøezovják
43-842540257/0100
05.10.2009
0,00
04.11.2009
6 375,00
6375 CZK
-6 375,00
0
02.11.2009
odmìna za právní služby pro odbor stavební dle smlouvy za 09/2009 - OS
FAK
209102826
S00JP00G3QA1
2
Jarcovják Lubomír
01.10.2009
29.10.2009
272000 CZK
-272000
FAK
209102827
S00JP00G3QBW
1
Jarcovják Lubomír
01.10.2009
03.10.2009
60000 CZK
0
3048982/0800
232105370/0300
zpracování výtvarných studií a realizace užité plastiky v Sadu Svobody ve Zlínì dle nabídkového rozpoètu - OK
0,00
60 000,00
-60 000,00
09.10.2009
FAK
209102828
S00JP00G3QCR
40994805
9095097
AREA Zlín spol.s r.o.
01.10.2009
02.11.2009
96283 CZK
-96283
FAK
209102829
S00JP00G3QG7
68600771
1009
Ing.Jan Pospíšil
01.10.2009
19.09.2009
96536 CZK
0
3048982/0800
134547722/0300
0,00
96 536,00
-96 536,00
12.10.2009
oprava místní komunikace Tyršovo nábø., Mokrá , Sportovní - OD
FAK
209102830
S00JP00G3QH2
25556142
3048982/0800
6709
POSPÍŠIL a.s.
27-1918030267/0100
01.10.2009
0,00
20.09.2009
196 486,00
196486 CZK
-196 486,00
0
12.10.2009
Rozšíøení a pøedláždìní chodníku - ul. Luèní - OD
FAK
209204276
S00JP00G3OBA
47678488
3048982/0800
902000384
ABEL-Computer s.r.o.
1842393319/0800
01.10.2009
0,00
30.10.2009
1 627,00
1627 CZK
-1 627,00
0
27.10.2009
Toner do tiskárny HP LaserJet P1505 - odd. ovìøování. - OOS
FAK
209102832
S00JP00G3PLP
60711086
3048982/0800
19130173
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.10.2009
0,00
01.11.2009
6 652,10
6652.1 CZK
-6 652,10
0
27.10.2009
údržba fontány za 09/2009 - OMZ
FAK
209102833
S00JP00G3PSQ
18152856
3048982/0800
2009147
PATRICK s.r.o.
52844440/5500
01.10.2009 01.10.2009 01.11.2009
0,00
32 099,00
32099 CZK
-32 099,00
0
04.11.2009
náhradní díly - OMZ
FAK
209102834
S00JP00G3PUG
25593625
3048982/0800
4810091244
TAŠ-STAPPA beton spol. s
27-1922950277/0100
01.10.2009
0,00
30.10.2009
46 888,00
46888 CZK
-46 888,00
0
27.10.2009
dodávka štìrku pod hrací prvky - OMZ
FAK
209102835
S00JP00G3PW6
27678679
3048982/0800
009314
Richard Holotík s.r.o.
35-6797800247/0100
01.10.2009
0,00
30.10.2009
2 250,00
2250 CZK
-2 250,00
0
27.10.2009
potìr, štìrk, písek - OMZ
FAK
209102836
S00JP00G3Q30
25580922
3048982/0800
2090649
LARGO CZ, s.r.o.
19-5004290247/0100
01.10.2009
0,00
01.11.2009
7 290,00
7290 CZK
-7 290,00
0
27.10.2009
náhradní díly - OMZ
FAK
209102837
S00JP00G3Q4V
25580922
3048982/0800
2090650
LARGO CZ, s.r.o.
19-5004290247/0100
01.10.2009 01.10.2009 01.11.2009
0,00
370,00
370 CZK
-370,00
0
04.11.2009
šnek èerpadla - OMZ
FAK
209102838
S00JP00G3QZK
2
3048982/0800
Jarcovják Lubomír
232105370/0300
01.10.2009
0,00
29.10.2009
48 000,00
48000 CZK
-48 000,00
0
09.10.2009
Zpracování výtvarných studií a realizace užité plastiky v Sadu Svobody ve Zlínì dle nabídkového rozpoètu - OK
FAK
209102839
S00JP00G3R08
65361458
3048982/0800
022009
FILIP SLEZÁK
171030116/0300
06.10.2009
0,00
20.10.2009
50 000,00
50000 CZK
-50 000,00
0
19.10.2009
oprava kamenného køíže v obci Kostelec - OK
FAK
209102840
S00JP00G3R6E
26726548
3048982/0800
33227381
89309011/0100
Fast ÈR, a.s.
02.10.2009
0,00
16.10.2009
4 897,00
4897 CZK
-4 897,00
0
14.10.2009
digitální foto Panasonic, Støedisko volného èasu, Kotìrova 4395 - OŠZMaTV
FAK
209102841
S00JP00G3R5J
25318187
3048982/0800
906302
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
02.10.2009
0,00
12.10.2009
2 885,00
2885 CZK
-2 885,00
0
14.10.2009
tonery , Støedisko volného èasu, Kotìrova 4395 - ŠZMaTV
FAK
209102842
S00JP00G3R4O
46345191
3048982/0800
11909
STa DO s.r.o.
1455525/0300
01.10.2009
0,00
11.10.2009
99624.5 CZK
99 624,50
-99 624,50
0
13.10.2009
oprava topení v prostorách Domina - OŠZMaTV
FAK
209102843
S00JP00G3R3T
15213161
3048982/0800
29185
Miroslav Kopèil
1401973369/0800
01.10.2009
0,00
07.10.2009
464,00
464 CZK
-464,00
0
14.10.2009
oprava el. strojù, pøístrojù, Stø. volného èasu Kotìrova 4395, Zlín - OŠZMaTV
FAK
209102844
S00JP00G3R2Y
71007407
3048982/0800
390022
Mateøská škola Zlín
1422438349/0800
01.10.2009
0,00
14.10.2009
8 016,00
8016 CZK
-8 016,00
0
14.10.2009
stravovací služby za 09/2009 , Jesle, M. Knesla 4056 - OŠZMaTV
FAK
209102845
S00JP00G3QEH
18157386
3048982/0800
252009
Pavel Mudøík, ing. arch.
86-2191760297/0100
01.10.2009
0,00
25.10.2009
24 990,00
24990 CZK
-24 990,00
0
20.10.2009
projekèní èinnost, Územní studie Malenovice-západ, lokalita B-mezicestí - ÚHA dle obj. O370090011
FAK
209102846
S00JP00G3QFC
18157386
3048982/0800
262009
Pavel Mudøík, ing. arch.
86-2191760297/0100
01.10.2009
0,00
26.10.2009
99960 CZK
99 960,00
-99 960,00
30.10.2009
6099.91 CZK
0
22.10.2009
projekèní èinnost- Územní studie Malenovice-západ, lokalita A-Tyršova - ÚHA podle obj. è. 0370090010
FAK
209204268
S00JP00G3ONM
60711086
3048982/0800
19071088
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.10.2009
0,00
6 099,91
-6 099,91
0
27.10.2009
odstranìní odpadu na skládce Suchý dùl za 09/2009 - OMZ
FAK
209102848
S00JP00G3R13
18828507
3048982/0800
1904001115
REDA, a.s.
1116530227/0100
05.10.2009
0,00
19.10.2009
16153.5 CZK
16 153,50
-16 153,50
0
15.10.2009
MAXI MANAGER stolní kalendáøe - OVS
FAK
209102849
S00JP00G3R79
25862731
3048982/0800
45094373
NAM systém, a.s.
167656634/0300
02.10.2009
0,00
12.10.2009
3 570,00
3570 CZK
-3 570,00
0
13.10.2009
ONI sledování 10-12/2009 - OVS
FAK
209102850
S00JP00G3QQT
25592939
3048982/0800
90560
J.D.Production, s.r.o.
203874963/0300
01.10.2009
0,00
19.10.2009
17 838,00
17838 CZK
-17 838,00
0
16.10.2009
za výrobu a vysílání poøadu "Dej pac" - OCRVaVV
FAK
209102851
S00JP00G3QJS
47903783
3048982/0800
2009701028
Gordic spol. s r.o.
19-4645660207/0100
01.10.2009
0,00
05.11.2009
291 097,80
291097.8 CZK
-291 097,80
0
03.11.2009
GINIS - 1/4 roèní udržovací poplatek - OIS
FAK
209102852
S00JP00G3QYP
27718158
3048982/0800
9200956123
35-7989620237/0100
MCI SERVIS s.r.o.
05.10.2009 05.10.2009 19.10.2009
0,00
29 750,00
29750 CZK
-29 750,00
0
14.10.2009
výkon zadavatel. èinností na veøejnou zakázku "Kanalizace a ÈOV Zlín-Salaš" - ORIA
FAK
209102853
S00JP00G3QN8
49966146
3048982/0800
200022109
AGRO-IDEAL, spol. s r.o.
1622910257/0100
01.10.2009
0,00
01.11.2009
4 500,00
4500 CZK
-4 500,00
0
27.10.2009
pronájem prostor v Teèovicích za III. Q 2009 - MP
FAK
209102854
S00JP00G3QKN
10575111
3048982/0800
290330
Miroslav Zábojník-KOVOP
109248712/0300
01.10.2009
0,00
10.10.2009
8 468,00
8468 CZK
-8 468,00
0
12.10.2009
demontáž, montáž a oprava svìtelné tabule MP Zlín - MP
FAK
209102855
S00JP00G3QSJ
68756658
3048982/0800
200910
ing.Hana Zboøilová
776873183/0800
05.10.2009
0,00
19.10.2009
50 000,00
50000 CZK
-50 000,00
0
23.10.2009
inž. èinnost na akci "Oprava chodníku - ul. Nadhumenní - OD
FAK
209102856
S00JP00G3QWZ
49976311
2006-32920661/0710
9059
DIPS ZLÍN, spol. s r.o.
1400620369/0800
01.10.2009
31.10.2009
1842613 CZK
0
0,00
394 328,37
-1 842 613,00
10.12.2009
0,00
1 448 284,63
-1 842 613,00
10.12.2009
stavební práce na akci Bezbariérové BUS zálivy Zlín 2009 - OD
2001482389/0800
1400620369/0800
stavební práce na akci Bezbariérové BUS zálivy Zlín 2009 - OD
FAK
209102857
S00JP00G3QTE
48476684
3048982/0800
2009085
Ing.Jiøí Škrabal
2104043661/0100
01.11.2009
0,00
05.11.2009
49 980,00
49980 CZK
-49 980,00
0
18.11.2009
vypracování studie na stavbu Štípa - chodník ul. Zámecká - OD
FAK
209102858
S00JP00G3QU9
46960201
3048982/0800
9078
HVJ s.r.o.
1102601661/0100
01.10.2009
0,00
18.10.2009
19 635,00
19635 CZK
-19 635,00
0
23.10.2009
provedení tech. pomoci v rámci KMÈ Štípa - OD
FAK
209102859
S00JP00G3QV4
49976311
3048982/0800
9058
DIPS ZLÍN, spol. s r.o.
1400620369/0800
01.10.2009
0,00
31.10.2009
580 252,00
580252 CZK
-580 252,00
0
03.11.2009
stavební práce na akci MHD - zastávka Sluneèná - OD
FAK
209102860
S00JP00G3QXU
18172466
3048982/0800
592009
Neèas Rudolf
155839724/0600
06.10.2009
0,00
20.10.2009
63 070,00
63070 CZK
-63 070,00
0
23.10.2009
oprava chodníku Zlín-Mladcová - OD
FAK
209102861
S00JP00G3S5C
70886245
107-128661/0100
000900978
Tech.služby mìsta Vizovic
27-1925400297/0100
01.10.2009
0,00
14.10.2009
1 971,00
1971 CZK
-1 971,00
0
13.10.2009
odvoz popelnice za období od 1. 7. do 30. 9. 2009, rekreaèní chaty na Syrákovì - FKSP
FAK
209102862
S00JP00G3SAN
10573321
3048982/0800
0909167
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
379737743/0300
01.10.2009
0,00
30.10.2009
357,00
357 CZK
-357,00
0
14.10.2009
kontrola zaøízení EZS za 09/2009, Støedisko volného èasu - OŠZMaTV
FAK
209102863
S00JP00G3RM6
26239515
3048982/0800
mulèování ploch Mladcová, Prštné, Jižní svahy - OŽPaZ
0918
155806076/0600
Agroslužby RaK, s.r.o.
01.10.2009
0,00
10.11.2009
28012.6 CZK
28 012,60
-28 012,60
0
09.11.2009
FAK
209102864
S00JP00G3RU2
49161041
3048982/0800
2009000111
Kratina Roman
43-1442890287/0100
01.10.2009
0,00
02.11.2009
11 864,00
11864 CZK
-11 864,00
0
27.10.2009
oprava døevìných hracích prvkù v jádrovém území Stezky zdraví Tlustá hora - OMZ
FAK
209102865
S00JP00G3RT7
70269653
3048982/0800
090040
Andrýsek Jan
188410457/0300
02.10.2009
0,00
02.11.2009
16 123,00
16123 CZK
-16 123,00
0
27.10.2009
seèení, údržba dìtských høiš• - OMZ
FAK
209102866
S00JP00G3RXN
48393649
3048982/0800
91497
ELTECO-UPS s.r.o.
377821503/0300
01.10.2009
0,00
06.11.2009
37 017,00
37017 CZK
-37 017,00
0
05.11.2009
oprava motorgenerátoru Bormio - L.Váchy 602 - OVS
FAK
209102867
S00JP00G3RYI
48393649
3048982/0800
91457
ELTECO-UPS s.r.o.
377821503/0300
01.10.2009
0,00
06.11.2009
9 520,00
9520 CZK
-9 520,00
0
05.11.2009
havarijní oprava motorgenerátoru Bormio - L.Váchy 602 - OVS
FAK
209102868
S00JP00G3S67
15049248
3048982/0800
2902804
GEOVAP, spol. s r.o.
2020870109/2600
01.10.2009
0,00
04.11.2009
9 704,00
9704 CZK
-9 704,00
0
02.11.2009
zajištìní procesù správy datové základny ÚAP za 09/2009 - ÚHA
FAK
209102869
S00JP00G3S72
15049248
3048982/0800
2902759
GEOVAP, spol. s r.o.
2020870109/2600
01.10.2009
0,00
04.11.2009
46975.25 CZK
46 975,25
-46 975,25
0
02.11.2009
technická podpora modulù CityWare za 09/2009 - OIS
FAK
209102870
S00JP00G3S9S
60701552
3048982/0800
29527
SOPHICS,spol. s r.o.
379059823/0300
01.11.2009
0,00
06.11.2009
1 500,00
1500 CZK
-1 500,00
0
09.11.2009
údržba www.stránek za 09/2009 - MP
FAK
209102871
S00JP00G3SCD
10573321
3048982/0800
0909165
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
379737743/0300
01.10.2009
0,00
30.10.2009
476,00
476 CZK
-476,00
0
26.10.2009
kontrola zaøízení EZS za 09/2009 - MP
FAK
209102872
S00JP00G3RVX
69685487
3048982/0800
200901
Jurèík Pavel
86-2217410237/0100
02.10.2009
0,00
01.11.2009
48 000,00
48000 CZK
-48 000,00
0
27.10.2009
výroba 4 ks vývìsních skøínìk - OKP
KaMÈ Jaroslavice, Štípa, Obeciny
FAK
209102873
S00JP00G3S8X
26128233
3048982/0800
1090495
RENTEL, a.s.
240825001/5500
05.10.2009
0,00
19.10.2009
1 190,00
1190 CZK
-1 190,00
0
16.10.2009
Zpøístupnìní elearningového kurzu Vstupní vzdìlávání (Pechová, Èerný)
FAK
209102874
S00JP00G3SOP
25919229
3048982/0800
715432009
ARMYSHOP.CZ, s.r.o.
78-8840050277/0100
02.10.2009
0,00
16.10.2009
3 259,00
3259 CZK
-3 259,00
0
13.10.2009
povlak na balistické pøílby - MP
FAK
209102875
S00JP00G3SNU
60711086
3048982/0800
19011599
19-8033040267/0100
Technické služby Zlín,s.r
01.10.2009
0,00
19.10.2009
224,27
224.27 CZK
-224,27
0
14.10.2009
odstranìní SKO za období 1.10.-31.12.2009 okrsek Štípa - MP
FAK
209102876
S00JP00G3RCK
46902481
3905972/0800
109340
AIP spol. s r.o.
1103006661/0100
01.10.2009 30.09.2009 30.10.2009
0,00
5 712,00
5712 CZK
-5 712,00
0
27.10.2009
zhotovení reklamního panelu na stavbu "KUC Zlín, polyfunkèní budova" - ORIA
FAK
209102877
S00JP00G3RAU
13694341
3048982/0800
909100047
PSG-International,a.s. Zl
16402661/0100
01.11.2009
0,00
24.11.2009
3 890 135,00
3890135 CZK
-3 890 135,00
0
20.11.2009
stavební práce za mìsíc 09/2009 na akci "Zlepšení tepelnì tech. vlastností budov ZŠ Zlín, tø. Svobody 868" - ORIA
FAK
209102878
S00JP00G3RBP
68121385
2001482389/0800
132009
Šubík Radoslav
164787145/0600
01.11.2009
0,00
21.11.2009
33 100,00
33100 CZK
-33 100,00
0
18.11.2009
tech. dozor investora na stavbì "Zlepšení tepelnì tech. vlastností budov ZŠ Zlín, Nová cesta 268" - ORIA
FAK
209102879
S00JP00G3SK9
46992308
3048982/0800
9001716
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
1113407661/0100
01.10.2009
0,00
04.11.2009
186 754,00
186754 CZK
-186 754,00
0
02.11.2009
paušální poplatek za záøí 2009 - OIS
FAK
209102880
S00JP00G3SMZ
46992308
3048982/0800
9001723
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
1113407661/0100
01.10.2009
0,00
05.11.2009
12 765,00
12765 CZK
-12 765,00
0
03.11.2009
nákup výpoèetní techniky - pamìti, DVD vypalovaèka, spotøební materiál - OIS
FAK
209102881
S00JP00G3SL4
46992308
3048982/0800
9001724
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
1113407661/0100
01.10.2009
0,00
05.11.2009
46 511,00
46511 CZK
-46 511,00
0
03.11.2009
výpoèetní technika - externí disk, tiskárna EPSON - OIS
PC, monitor - MPZ
DOB
209102882
S00JP00G3SJE
46992308
9300010
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
01.10.2009
24.09.2009
2975 CZK
FAK
209102883
S00JP00G3T1P
40764788
6960125811
Messer Technogas s.r.o.
01.10.2009
20.10.2009
878.22 CZK
3048982/0800
1000448002/3500
0,00
878,22
-878,22
2975
0
20.10.2009
nájemné láhev Messer - OMZ
FAK
209102884
S00JP00G3SS5
25344650
3048982/0800
930239
Glass Atelier Morava , s.
35-3641210247/0100
02.10.2009
0,00
16.10.2009
59 329,00
59329 CZK
-59 329,00
0
19.10.2009
skláøské výrobky dle našeho výbìru pro reprezentaèní úèely pro èleny RMZ - OCRVaVV
FAK
209102885
S00JP00G3ST0
48908631
3048982/0800
200900724
ESPRINT ZLÍN, s.r.o.
362903661/0100
01.10.2009 01.10.2009 30.10.2009
0,00
10 682,00
10682 CZK
-10 682,00
0
02.11.2009
publikace Sedm století zlínských dìjin - 20 ks pro prodej v MITS, 50 ks k repre úèelùm - OCRVaVV
FAK
209102886
S00JP00G3SQF
25526073
3048982/0800
20900156
AREKOP, s.r.o.
27-1913350237/0100
05.10.2009
0,00
21.10.2009
66 640,00
66640 CZK
-66 640,00
0
16.10.2009
vyhotovení projekt. dokumentace stavby "Rekonstrukce kanalizace Zlín-Štípa, U Doleèek" - ORIA
FAK
209102887
S00JP00G3T2K
26226120
920823
ZEKA plus, s.r.o.
01.10.2009
20.10.2009
FAK
209102888
S00JP00G3SYB
13656481
292163
Jiøí Olšaník DUO SERVIS E
07.10.2009
16.10.2009
3048982/0800
126729956/0300
0,00
862,00
5950 CZK
-5950
862 CZK
-862,00
0
13.10.2009
oprava kávovaru AEG - OKP
vìcná správnost: R. Štìpánová
FAK
209102889
S00JP00G3SXG
25500767
3048982/0800
2911001150
Geneze,spol. s r.o.
379719713/0300
06.10.2009
0,00
06.11.2009
18599.11 CZK
18 599,11
-18 599,11
0
05.11.2009
Pracovní ochranné pomùcky pro zkušební komisaøe. Nákup odpovídá vyhodnocení rizik dle NV è. 495/2001 Sb. - schváleno bezpeènostním technikem ing. Ševèíkem. Evidence vedena na osobních kartách, viz.
pøíloha.
FAK
209102890
S00JP00G3T0U
27756939
3048982/0800
20800049
Energo Trading Zlín a.s.
3994075001/5500
02.10.2009
0,00
16.10.2009
152 915,00
152915 CZK
-152 915,00
0
20.10.2009
havarijní služba 10-12/2009 - OVS
FAK
209102891
S00JP00G3T55
48532967
3048982/0800
23270
EURO CAR Zlín s.r.o.
1119905661/0100
07.10.2009
0,00
06.11.2009
15 243,00
15243 CZK
-15 243,00
0
05.11.2009
oprava vozidla 3Z34622 - MP
FAK
209102892
S00JP00G3T60
25322214
3048982/0800
21090510
Holík International s.r.o
1014506111/5500
07.10.2009
0,00
06.11.2009
18 921,00
18921 CZK
-18 921,00
0
02.11.2009
Karla - zásahová rukavice - OKØ - doba životnosti do jednoho roku
FAK
209102893
S00JP00G3T7V
48117820
3048982/0800
1092010679
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13149111/0100
06.10.2009
0,00
06.11.2009
523,60
523.6 CZK
-523,60
0
02.11.2009
servis kopírky Afício 2045E RICOH - OS
FAK
209102894
S00JP00G3T9L
60374781
3048982/0800
0901021
Petr Bohm
211730724/0600
05.10.2009
0,00
04.11.2009
21 505,00
21505 CZK
-21 505,00
0
02.11.2009
mech. a chem. zásah na porostu køídlatky k k.ú. Zlín - OŽPaZ
FAK
209102895
S00JP00G3TAG
60374781
3048982/0800
0901023
Petr Bohm
211730724/0600
05.10.2009
0,00
04.11.2009
54 534,00
54534 CZK
-54 534,00
0
02.11.2009
seèení vodních tokù v intravilánu mìsta Zlína - OŽPaZ
FAK
209102896
S00JP00G3TBB
60374781
3048982/0800
0901022
Petr Bohm
211730724/0600
05.10.2009
0,00
04.11.2009
31 343,00
31343 CZK
-31 343,00
0
02.11.2009
seèení ploch v k.ú. Zlín - OŽPaZ
FAK
209102897
S00JP00G3T3F
62932632
3048982/0800
913087
Èeský institut inter.audi
19-5379320297/0100
06.10.2009
0,00
20.10.2009
14 500,00
14500 CZK
-14 500,00
0
19.10.2009
Základní kurz v oboru finanè. kontrola a interní audit, úèastník Ing. Leopoldová
FAK
209102898
S00JP00G3SVQ
51111201
3048982/0800
16609
Fišer Pavel
2568014084/2700
01.10.2009
0,00
01.11.2009
6 188,00
6188 CZK
-6 188,00
0
27.10.2009
právní služby za záøí 2009 - OP
jednání OS Zlín-Jan Topiè 26C 89/2005
VYZ
209102899
S00JP00G3TMS
28314603
2009140
ONLINE-SPORT.CZ s.r.o
01.10.2009
03.09.2009
10500 CZK
0
FAZ
209102900
S00JP00G3TNN
62585541
13100596
Linde nakladatelství s.r.
01.10.2009
31.10.2009
1382 CZK
0
3048982/0800
5175161001/2700
0,00
1 382,00
-1 382,00
14.10.2009
Záloha na pøedplatné odborné literatury: èasopis Právo a rodina, roèník 2010, è. 1 - 12, pro OSPOD OSV MMZ
FAK
209102901
S00JP00G3SUV
13659332
3048982/0800
2009023
Vojtìch Chytil
188247661/0100
02.10.2009
0,00
16.10.2009
14994 CZK
14 994,00
-14 994,00
30.10.2009
99996.89 CZK
99 996,89
-99 996,89
0
22.10.2009
Rozšíøení VO v ulici Za Humny v obci Kostelec - OD
FAK
209102902
S00JP00G3SZ6
45274924
3048982/0800
5800541917
EUROVIA CS, a.s.
141400112/0100
01.10.2009
0,00
0
05.11.2009
oprava obrubníkù vè. pøedláždìní chodníkù na Fügnerovì nábøeží - OD
FAK
209102903
S00JP00G3533
25556142
3048982/0800
8209
POSPÍŠIL a.s.
27-1918030267/0100
01.11.2009
0,00
07.11.2009
216 798,00
216798 CZK
-216 798,00
0
25.11.2009
oprava chodníku z ul. Veselkové na ul. Novou Malenovice - OD
FAK
209102904
S00JP00G3528
25322478
3048982/0800
2921351
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
01.10.2009
0,00
12.10.2009
595,00
595 CZK
-595,00
0
15.10.2009
Avonet Internet Home F1 za 09/2009 - OŠZMaTV
FAK
209102905
S00JP00G34YZ
18156258
3048982/0800
2009093
Jiøí Jalùvka-KOVOVÝROBA
1402093339/0800
06.10.2009
0,00
20.10.2009
24 000,00
24000 CZK
-24 000,00
0
19.10.2009
montáž ocelové pøíèky - rozdìlení archivalií - L.Váchy 602 - OVS
FAK
209102906
S00JP00G34W9
60730153
3048982/0800
9701246
Dopravní spoleènost Zlín-
31338661/0100
05.10.2009
0,00
10.11.2009
243,00
243 CZK
-243,00
0
09.11.2009
výlep plakátù Veøejná setkání s obèany - Vršava, Burešov - OKP
FAK
209102907
S00JP00G351D
42340519
3048982/0800
09081
Valagruz , spol. s r.o.
27-1925640207/0100
07.10.2009
0,00
17.10.2009
44334.7 CZK
44 334,70
-44 334,70
0
21.10.2009
zhotovení tabule Mìstského orientaèního systému v mìstské èásti Lhotka - Chlum, (investièní akce) OCRVaVV
FAK
209102908
S00JP00G34RY
61722332
3048982/0800
190240
Maroòová Jindøiška
182817424/0300
05.10.2009
0,00
07.11.2009
5 063,00
5063 CZK
-5 063,00
0
05.11.2009
pneumatiky vèetnì pøezutí - OMZ
FAK
209102909
S00JP00G34Q3
45479593
3048982/0800
9101001551
Laski spol. s r.o.
535545701/0100
08.10.2009 08.10.2009 18.10.2009
0,00
8 961,00
8961 CZK
-8 961,00
0
20.10.2009
nože do paøezové frézy - OMZ
FAK
209102910
S00JP00G357J
48532291
3048982/0800
29171
EUROGAME, s.r.o
366007661/0100
05.10.2009
0,00
19.10.2009
11282.4 CZK
11 282,40
-11 282,40
0
21.10.2009
HARI - houpadlo na pružinì - OMZ
FAK
209102911
S00JP00G356O
48532291
3048982/0800
29170
EUROGAME, s.r.o
366007661/0100
05.10.2009
0,00
19.10.2009
11150.3 CZK
11 150,30
-11 150,30
0
21.10.2009
HARI - houpadlo na pružinì - høištì è. 346 Kostelec - OMZ
FAZ
209102912
S00JP00G34P8
25334514
3048982/0800
29839
5363060267/0100
Fakta s.r.o.
01.10.2009
0,00
09.10.2009
7 700,00
7700 CZK
-7 700,00
0
16.10.2009
Úhrada zálohy na" Celostátní setkání sociálních kurátorù a sociálních pracovníkù", Zubøí, 15.10.-16.10.2009, Zd. Koneèná, Z. Košárková, P. Sionová, I. Selucká, vložné, ubytování a stravování
FAK
209102913
S00JP00G355T
48532291
3048982/0800
29169
EUROGAME, s.r.o
366007661/0100
05.10.2009
0,00
19.10.2009
22651.7 CZK
22 651,70
-22 651,70
0
21.10.2009
HARI - houpadlo na pružinì - høištì è. 383 Kleèùvka OMZ
FAK
209102914
S00JP00G34X4
18156258
3048982/0800
2009092
Jiøí Jalùvka-KOVOVÝROBA
1402093339/0800
06.10.2009
0,00
20.10.2009
3 570,00
3570 CZK
-3 570,00
0
20.10.2009
zámeènické práce- výroba konzol na uchycení branek na høištích - OMZ
FAK
209102915
S00JP00K4DFM
25593625
3048982/0800
4810091259
TAŠ-STAPPA beton spol. s
27-1922950277/0100
05.10.2009
0,00
05.11.2009
35 522,00
35522 CZK
-35 522,00
0
05.11.2009
dodávka štìrkù - OMZ
FAK
209102916
S00JP00K4D9G
45309655
3048982/0800
14190420
D.H.S.-spol.s r.o.
43-5400420277/0100
01.10.2009
0,00
22.10.2009
70 000,00
70000 CZK
-70 000,00
0
19.10.2009
využití služeb systému "Memphis" za 09/2009 - MP
FAK
209102917
S00JP00K4D6V
70268282
3048982/0800
109001
Gahurová Miroslava
86-2257470277/0100
01.11.2009
0,00
07.11.2009
178,50
178.5 CZK
-178,50
0
10.11.2009
výroba otisku razítka pro schválení veøejnoprávní smlouvy - OS
FAK
209102918
S00JP00K4D50
70268282
3048982/0800
109002
Gahurová Miroslava
86-2257470277/0100
01.11.2009
0,00
08.11.2009
571,20
571.2 CZK
-571,20
0
10.11.2009
výroba razítek - OD
FAK
209102919
S00JP00K4CY6
00094889
3048982/0800
490055
Krajská galerie výtvarnéh
1410463379/0800
09.10.2009
0,00
23.10.2009
22 000,00
22000 CZK
-22 000,00
0
02.11.2009
publikace Fenomén Ba•a pro repre úèely v poètu 50 ks, 5 ks pro prodej v MITS - OCRVaVV
FAK
209102920
S00JP00K4E0I
47678488
3048982/0800
901016482
ABEL-Computer s.r.o.
1842393319/0800
01.10.2009
0,00
30.10.2009
14 085,00
14085 CZK
-14 085,00
0
26.10.2009
Renovace 9 ks tonerù OSV za období 7-8/2009:
- 7 ks DELL 1710/6k (Bartošková, Šafr, Drgová, Burešová, Selucká, Koneèná, Šilháková)
- 1 ks HP LJ 1200 (Ryšková)
- 1 ks HP LJ 1015 (Hromková)
FAK
209102921
S00JP00K4DVE
26928001
3048982/0800
980090535
ExtraNet Technologies s.r
4310173001/5500
06.10.2009
0,00
06.11.2009
26 675,00
26675 CZK
-26 675,00
0
05.11.2009
Dodávka sí•ových prvkù, jejich instalace a zprovoznìní v rekonstruovaných prostorách na pracovišti Váchova - OIS
FAK
209102922
S00JP00K4E5T
70465703
3048982/0800
0809
Jaroslav Dìdièík, Autobat
86-2104050247/0100
10.10.2009
0,00
24.10.2009
2 520,00
2520 CZK
-2 520,00
0
20.10.2009
autobaterie BOSCH 2Z2 5070 - MP
FAK
209102923
S00JP00K4E6O
60193336
3048982/0800
analogové okruhy za 9/2009- MP
13060764
27-4908440207/0100
Telefónica O2 Czech Repub
01.10.2009
0,00
19.10.2009
2 249,10
2249.1 CZK
-2 249,10
0
14.10.2009
FAK
209102924
S00JP00K4E99
48472387
3048982/0800
2901049
Èechová Ludmila
807044661/0100
08.10.2009
0,00
23.10.2009
2 650,00
2650 CZK
-2 650,00
0
19.10.2009
náklady právního zastoupení v øízení 21 E 52/2004 - OSM (Dagmar a Jaroslav Kocmanovi, Zlín, tø. T. Bati 1276/800)
FAK
209102925
S00JP00K4EA4
48472387
3048982/0800
2901048
Èechová Ludmila
807044661/0100
08.10.2009
0,00
23.10.2009
2 950,00
2950 CZK
-2 950,00
0
19.10.2009
náklady právního zastoupení v øízení 21 E 19/2004 - OSM (Nadìžda Heráková, Zlín, Okružní 4699/1220)
FAK
209102926
S00JP00K4E7J
42339839
3048982/0800
101142
SMO a.s.
1252592/0800
01.10.2009
0,00
06.11.2009
539 550,00
539550 CZK
-539 550,00
0
05.11.2009
práce na akci "Rekonstrukce kanalizace Zlín-Štípa" za 09/2009 - ORIA
FAK
209102927
S00JP00K4E8E
42331838
2001482389/0800
09028
Pavlína Pelèáková, ing.
1626330217/0100
01.10.2009
0,00
30.10.2009
17 136,00
17136 CZK
-17 136,00
0
27.10.2009
vypracování pøepoètu topného systému na akci "Zlín-Rekonstrukce ZŠ Komenského " - ORIA
FAK
209102928
S00JP00K4EUC
60711086
3048982/0800
19130176
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.10.2009
0,00
16.10.2009
111 673,17
111673.17 CZK
-111 673,17
0
22.10.2009
údržba a provoz VO za 09/2009 - OD
FAK
209102929
S00JP00K4ETH
60711086
3048982/0800
19130175
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.10.2009
0,00
16.10.2009
1 974 666,96
1974666.96 CZK
-1 974 666,96
0
22.10.2009
provoz VO ve mìste Zlínì za záøí 2009 - OD
FAK
209102930
S00JP00K4ESM
60711086
3048982/0800
19130174
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.10.2009
0,00
01.11.2009
19612.15 CZK
19 612,15
-19 612,15
0
05.11.2009
nemìøené odbìry za záøí 2009 - OD
FAK
209102931
S00JP00K4ERR
60711086
3048982/0800
19090108
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.10.2009
0,00
14.10.2009
1 871 881,90
1871881.9 CZK
-1 871 881,90
0
22.10.2009
èištìní mìsta za záøí 2009 - OD
FAK
209102932
S00JP00K4EQW
60711086
3048982/0800
19150240
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.10.2009
0,00
22.10.2009
16457.7 CZK
16 457,70
-16 457,70
0
27.10.2009
práce a služby na mìstských objektech za mìsíc záøí 2009 - OD
FAK
209102933
S00JP00K4EP1
60711086
3048982/0800
19130178
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.10.2009
0,00
16.10.2009
3 808,00
3808 CZK
-3 808,00
0
23.10.2009
uskladnìní vánoèního osvìtlení za záøí 2009 - OD
FAK
209102934
S00JP00K4EO6
60711086
3048982/0800
19130177
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.10.2009
0,00
16.10.2009
349 146,00
349146 CZK
-349 146,00
0
22.10.2009
údržba a provoz svìtelných køižovatek v záøí 2009 - OD
FAK
209102935
S00JP00K4ENB
45675562
3048982/0800
znalecký posudek - OD
2009039
1401502399/0800
Husovský Jiøí
01.10.2009
0,00
29.09.2009
952,00
952 CZK
-952,00
0
23.10.2009
FAK
209102936
S00JP00K4EMG
45675562
3048982/0800
2009040
Husovský Jiøí
1401502399/0800
01.10.2009
0,00
29.09.2009
1 904,00
1904 CZK
-1 904,00
0
23.10.2009
vypracování znaleckého posudku - OD
FAK
209102937
S00JP00K4ELL
46960201
3048982/0800
9083
HVJ s.r.o.
1102601661/0100
01.11.2009
0,00
09.11.2009
8 925,00
8925 CZK
-8 925,00
0
10.11.2009
provedení tech. pomoci v rámci priorit KMÈ Lhotka - OD
FAK
209102938
S00JP00K4EXX
65134401
3048982/0800
362009
Vìroslav Dìckuláèek
110650100/0300
01.10.2009
0,00
14.10.2009
11 900,00
11900 CZK
-11 900,00
0
16.10.2009
oprava vstupní brány pro Útulek pro opuštìná zvíøata Zlín-Vršava - OŽPaZ
FAZ
209102939
S00JP00K4EYS
41193946
3048982/0800
102706
ASKO-NÁBYTEK, spol.s r.o.
300380113/0300
01.10.2009
0,00
28.10.2009
2 998,00
2998 CZK
-2 998,00
0
16.10.2009
kanceláøské køeslo - OD
FAK
209102940
S00JP00K4CZ1
40994805
3048982/0800
9095097
AREA Zlín spol.s r.o.
1466689/0300
01.10.2009
0,00
02.11.2009
96 282,00
96282 CZK
-96 282,00
0
27.10.2009
výmìna stropù a podlah nad èítárnami - Krajská knihovna F. Bartoše ve Zlínì - OK
FAK
209102941
S00JP00K4F92
3
3048982/0800
Jarcovják Lubomír
232105370/0300
12.10.2009
0,00
12.11.2009
132 000,00
132000 CZK
-132 000,00
0
14.10.2009
Zpracování výtvarných studií a realizace užité plastiky v Sadu Svobody ve Zlínì dle nabídkového rozpoètu - OK
FAK
209102942
S00JP00K4FV0
25546571
3048982/0800
29349
JoPo Zlín, s.r.o.
27-1916950297/0100
12.10.2009
0,00
26.10.2009
1 999,20
1999.2 CZK
-1 999,20
0
23.10.2009
instalaterské práce v objektur Døevnická 1788 Zlín - OŠZMaTV
FAK
209102943
S00JP00K4F87
60581531
3048982/0800
96
Dvorníková Michaela
186692147/0600
08.10.2009
0,00
19.10.2009
532,00
532 CZK
-532,00
0
20.10.2009
èištìní kobercù v obøadní síni budovy MMZ Zlín - OVS
FAK
209102944
S00JP00K4F3W
15530493
3048982/0800
002009005
PROJEKT - TÝM ZLÍN, spol.
348642661/0100
12.10.2009
0,00
26.10.2009
13090 CZK
13 090,00
-13 090,00
07.11.2009
13865.88 CZK
13 865,88
-13 865,88
0
22.10.2009
projekt. dokumentace na akci "BD K Majáku 5005 - pergola" - ORIA
FAK
209102945
S00JP00K4F5M
60711086
3048982/0800
19130179
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.11.2009
0,00
0
09.11.2009
užívání sloupù veø. osvìtlení, odbìr el. energie rozhlas. hlásièi - OKØ
FAK
209102946
S00JP00K4FU5
40424987
3048982/0800
90388
Tomáš Gregor
670100-2203207457/6210
01.11.2009
0,00
11.11.2009
3 772,00
3772 CZK
-3 772,00
0
09.11.2009
akumulátory na výmìnu za vadné v RS- OKØ
FAK
209204348
S00JP00G34NI
25354671
3048982/0800
9830627
27-4236970247/0100
odborná literatura- Vztahy mezi zøiz. a pøísp. org. - OE 1x, OŠZMaTv - 1x
ANAG spol.s.r.o.
08.10.2009
0,00
27.10.2009
496,00
496 CZK
-496,00
0
26.10.2009
FAK
209102948
S00JP00K4F7C
72434791
3048982/0800
109101
Strnad Michal
43-866390257/0100
09.10.2009
0,00
23.10.2009
4 087,50
4087.5 CZK
-4 087,50
0
20.10.2009
provedení elektromontážních prací - MP
FAK
209102949
S00JP00K4F4R
60711086
3048982/0800
19080092
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
02.10.2009
0,00
26.10.2009
2 629,78
2629.78 CZK
-2 629,78
0
20.10.2009
popelnice, odpadkové koše - MP
FAK
209102950
S00JP00K4G04
25586769
3048982/0800
910924
MANDS International s.r.o
379939273/0300
09.10.2009
0,00
23.10.2009
1 600,00
1600 CZK
-1 600,00
0
20.10.2009
pneu zimní 2Z4 3005 - MP
FAK
209102951
S00JP00K4G1Z
25586769
3048982/0800
910923
MANDS International s.r.o
379939273/0300
09.10.2009
0,00
23.10.2009
3 836,00
3836 CZK
-3 836,00
0
20.10.2009
zimní pneu 3Z3 4622 - MP
FAK
209102952
S00JP00K4FZG
65359534
3048982/0800
9092
Mikeska Jan
152002582/0300
01.10.2009
0,00
15.10.2009
8 000,00
8000 CZK
-8 000,00
0
20.10.2009
pøeprava èlenù klubu seniorù - KS U Majáku - 17.9.2009 - Znojmo a okolí - OSV
FAK
209102953
S00JP00K4G2U
72437367
3048982/0800
2009150
Ing.Ta•ána Poslušná
1410446309/0800
08.10.2009
0,00
08.10.2009
6 783,00
6783 CZK
-6 783,00
0
16.10.2009
Geometrický plán na rozdìlení p. è. 673/46 k. ú. Zlín u domu è. p. 2244, Prostøední, Zlín. Jedná se o oddìlení èásti okolního pozemku na p. è. 673/46 do 380 m2 z dùvodu, že se na této parcele nachází dìtské høištì.
Následnì bude odprodána BJ.
FAK
209204431
S00JP00K4DAB
60738740
3048982/0800
20900046
EC-OFFIX, s.r.o.
4200000396/6800
08.10.2009
0,00
18.10.2009
595,00
595 CZK
-595,00
0
19.10.2009
oprava 4 pístù na kanceláøských židlích EC 2002 - OS
FAK
209102955
S00JP00K4GCG
40375854
3048982/0800
2009117
Igor Pantùèek,daòový pora
2200034001/5500
01.12.2009
0,00
26.10.2009
14 280,00
14280 CZK
-14 280,00
0
21.12.2009
daòové poradenství za záøí 2009 - OE
FAK
209102956
S00JP00K4GUY
49976311
3048982/0800
9064
DIPS ZLÍN, spol. s r.o.
1400620369/0800
01.11.2009
0,00
12.11.2009
39 044,00
39044 CZK
-39 044,00
0
18.11.2009
zemní práce na opravì dìtského høištì Okružní è. 196 - OMZ
FAK
209102957
S00JP00K4GT3
49976311
3048982/0800
9063
DIPS ZLÍN, spol. s r.o.
1400620369/0800
01.11.2009
0,00
12.11.2009
50 789,00
50789 CZK
-50 789,00
0
18.11.2009
zemní práce na opravì dìtského høištì Zálešná 7 è. 103 - OMZ
FAK
209102958
S00JP00K4GS8
49976311
3048982/0800
9066
DIPS ZLÍN, spol. s r.o.
1400620369/0800
01.11.2009
0,00
12.11.2009
159 401,00
159401 CZK
-159 401,00
0
18.11.2009
zemní práce na rekonstrukci dìtského høištì Budovatelská è. 237 - OMZ
FAK
209102959
S00JP00K4GRD
49976311
3048982/0800
9065
1400620369/0800
DIPS ZLÍN, spol. s r.o.
01.11.2009
0,00
12.11.2009
36 676,00
36676 CZK
-36 676,00
0
18.11.2009
zemní práce na rekonstrukci dìtského høištì Veliková è. 387 - OMZ
FAK
209102960
S00JP00K4G4K
00030848
3048982/0800
20925700
Lidová tvorba
414721/0100
07.10.2009 07.10.2009 21.10.2009
0,00
2 803,00
2803 CZK
-2 803,00
0
21.10.2009
nákup zboží pro prodej v MITS krojované panenky - OCRVaVV
FAK
209102961
S00JP00K4GM2
60715286
2001482389/0800
290712
CROSS Zlín, s.r.o.
1464360287/0100
01.12.2009
0,00
15.11.2009
52 717,00
52717 CZK
-52 717,00
0
18.12.2009
mìsíèní servis kamer. systému úsekového mìøení rychlosti - OD
FAK
209102962
S00JP00K4GJH
28273699
3048982/0800
91004
Dopravní znaèení Mana s.r
219683811/0300
12.10.2009
0,00
26.10.2009
2 380,00
2380 CZK
-2 380,00
0
22.10.2009
KMÈ Jaroslavice, montáž, demontáž a pronájem pøechodného doprav. znaèení akce - pou• Jaroslavice - OKP
dle schválených priorit komise místní èásti
vìcná správnost: V. Ordeltová
FAK
209102963
S00JP00K4G6A
25546571
3048982/0800
29342
JoPo Zlín, s.r.o.
27-1916950297/0100
01.10.2009
0,00
20.10.2009
2 677,50
2677.5 CZK
-2 677,50
0
27.10.2009
instalatérské práce v objektu MŠ Podhoøí, Sv. Èecha 516, ZLín - OŠZMaTV
FAK
209102964
S00JP00K4GNX
60708760
3048982/0800
291264
KODIAK print s.r.o.
3671774/0300
01.10.2009
0,00
26.10.2009
21 253,00
21253 CZK
-21 253,00
0
22.10.2009
tisk katalogù: "Primární prevence pro školská zaøízení" - OŠZMaTV
FAK
209102965
S00JP00K4GL7
60730153
3048982/0800
9701274
Dopravní spoleènost Zlín-
31338661/0100
12.10.2009
0,00
31.10.2009
3 613,00
3613 CZK
-3 613,00
0
23.10.2009
výlep plakátù Týden zdraví ve Zlínì - OŠZMaTV
FAK
209102966
S00JP00K4GAQ
28497333
3048982/0800
15072009
TOMAN,DEVÁTÝ - PARTNEØI
4200111037/6800
01.10.2009
0,00
23.10.2009
49 980,00
49980 CZK
-49 980,00
0
27.10.2009
právní služby za 09/2009 Toman,Devátý,partneøi- OP
FAK
209102967
S00JP00K4G9V
28252217
3048982/0800
00012
Stanix Projekt s.r.o.
4621668001/5500
01.10.2009
0,00
14.10.2009
67 592,00
67592 CZK
-67 592,00
0
16.10.2009
stavební práce na akci "Rekonstrukce kanalizace Štípa- U Doleèek " - ORIA
FAK
209102968
S00JP00K4G80
28252217
3048982/0800
00011
Stanix Projekt s.r.o.
4621668001/5500
01.10.2009
0,00
05.10.2009
65450 CZK
65 450,00
-65 450,00
24.10.2009
14012.3 CZK
14 012,30
-14 012,30
0
16.10.2009
práce na akci "Rekonstrukce Stadion mládeže" - ORIA
FAK
209102969
S00JP00K4GDB
26226120
2001482389/0800
920839
ZEKA plus, s.r.o.
86-2022690267/0100
01.10.2009
0,00
0
21.10.2009
služby koordinátora BOZP za 09/2009, Rekonstrukce ZŠ Komenského I. a II. - ORIA
FAK
209102970
S00JP00K4GE6
26226120
2001482389/0800
920840
ZEKA plus, s.r.o.
86-2022690267/0100
služby koordinátora BOZP za 09/2009, "Zlepšení tepelnì tech. vlastností budov ZŠ Zlín, tø. Svobody 868" - ORIA
01.10.2009
0,00
08.11.2009
41 650,00
41650 CZK
-41 650,00
0
05.11.2009
FAK
209102971
S00JP00K4GGW
26226120
2001482389/0800
920842
ZEKA plus, s.r.o.
86-2022690267/0100
01.10.2009
0,00
23.10.2009
28 560,00
28560 CZK
-28 560,00
0
21.10.2009
služby koordinátora BOZP za 09/2009, "Zlepšení tepelnì tech. vlastností budov ZŠ Zlín, nová cesta 268" - ORIA
FAK
209102972
S00JP00K4GHR
26226120
19-8034530217/0100
920843
ZEKA plus, s.r.o.
86-2022690267/0100
01.10.2009
0,00
24.10.2009
11 781,00
11781 CZK
-11 781,00
0
19.10.2009
služby koordinátora BOZP za 09/2009, "výmìna oken a oprava lodžií Støedová, Zlín " - ORIA
FAK
209102973
S00JP00K4GZ9
26222183
2001482389/0800
392009
Kaninga s.r.o.
86-2150570227/0100
08.10.2009
0,00
18.10.2009
49 980,00
49980 CZK
-49 980,00
0
20.10.2009
rekonstrukce ZŠ Komenského I. a II. - autorský dozor - ORIA
FAK
209102974
S00JP00K4H0X
64311279
3048982/0800
022009
Šimeèková Alice
223537390/0300
10.10.2009
0,00
16.10.2009
10 500,00
10500 CZK
-10 500,00
0
19.10.2009
projektová dokumentace pro územní souhlas - Plastika v Sadu Svodody - vodní prvek - ORIA
FAK
209102975
S00JP00K4GXJ
26918978
107-128661/0100
010091539
PharmDr.Z.Fabiánek,s.r.o.
166877355/0600
07.10.2009
0,00
23.10.2009
28 000,00
28000 CZK
-28 000,00
0
22.10.2009
vakcína proti chøipce Vaxigrip na oèkování zamìstnancù SMZ - FKSP
FAK
209102976
S00JP00K4H4D
25318187
3048982/0800
906516
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
13.10.2009
0,00
23.10.2009
4 032,00
4032 CZK
-4 032,00
0
23.10.2009
tabelaèní papír - OSM (pro inventury)
FAK
209204313
S00JP00G3RWS
25538403
3048982/0800
2901956
INFOSERVIS CZ, a.s.
379742833/0300
01.10.2009
0,00
19.10.2009
21 759,00
21759 CZK
-21 759,00
0
20.10.2009
tiskopisy - pøíjmové pokladní doklady, OE
FAK
209102978
S00JP00K4GVT
63478684
3048982/0800
2009112
CICERO PLUS spol. s r.o.
19-4963080267/0100
01.11.2009
0,00
28.10.2009
1 190,00
1190 CZK
-1 190,00
0
18.11.2009
vizitky 10 druhù 100 ks pro: OKP- p. Poláková, p. Vaøáková, OSM - Lancouchová, Matulíková, Pellarová, Kratochvílová, Svìrž, ÚHA - p. Èernická, p. Drábek, OMZ - p. Pospíšilík
FAK
209102979
S00JP00K4HBE
26760746
3048982/0800
5419100018
JYSK s.r.o.
/
13.10.2009
0,00
30.10.2009
4 000,00
4000 CZK
-4 000,00
0
02.11.2009
kanceláøská køesla, Støedisko volného èasu, Kotìrova 4395, Zlín - OŠZMaTV
FAK
209102980
S00JP00K4HC9
45478821
3048982/0800
130702799
NOVAK S International
8010-403056383/0300
12.10.2009
0,00
20.10.2009
3 852,00
3852 CZK
-3 852,00
0
21.10.2009
èistící prostøedky, Støedisko volného èasu, Kotìrova 4395, Zlín - OŠZMaTV
FAK
209102981
S00JP00K4HD4
25593625
3048982/0800
4810091287
TAŠ-STAPPA beton spol. s
27-1922950277/0100
01.11.2009
0,00
11.11.2009
10 656,00
10656 CZK
-10 656,00
0
18.11.2009
dodávka štìrkù - OMZ
FAK
209204515
S00JP00K4F6H
63490901
3048982/0800
290100657
187570467/0300
èištìní odpadu od umyvadel frézováním (Døevnická 1788, Zlín) - OŠZMaTV
BLAPIC s.r.o.
01.10.2009
0,00
23.10.2009
1 845,00
1845 CZK
-1 845,00
0
22.10.2009
FAK
209102983
S00JP00K4HFU
26824043
3048982/0800
794399
MOST POMOCI s.r.o.
27-5222350287/0100
01.11.2009
0,00
22.10.2009
14 809,00
14809 CZK
-14 809,00
0
18.11.2009
montérky - OMZ
FAK
209102984
S00JP00K4HEZ
12304107
2009047
Vácha Jiøí
14.10.2009
FAK
209102985
S00JP00K4HL0
42340454
290451
ERGO VH, spol.s r.o.
01.10.2009
3048982/0800
1148140661/0100
0,00
28.10.2009
27.10.2009
1 067 328,00
14459 CZK
-14459
1067328 CZK
-1 067 328,00
0
23.10.2009
"Bytový dùm K Majáku 5005- zateplení objektu"- stavební práce - ORIA
FAK
209102986
S00JP00K4HK5
46902481
2001482389/0800
209031
AIP spol. s r.o.
1103006661/0100
01.10.2009
0,00
14.11.2009
38243.8 CZK
38 243,80
-38 243,80
0
11.11.2009
výkon TDI za 09/2009 na akci "Zlepšení tepelnì tech. vlastností budov ZŠ Zlín, tø. Svobody 868" - ORIA
FAK
209102987
S00JP00K4HNQ
71231285
3048982/0800
782009
MUDr. Moravec Tomáš
172944032/0600
01.10.2009
0,00
20.10.2009
10 346,00
10346 CZK
-10 346,00
0
16.10.2009
Závodní preventivní péèe za III. ètvrtletí 2009
FAK
209102988
S00JP00K4HOL
40991369
3048982/0800
91224
Machová Anežka
1048641661/0100
14.10.2009
0,00
28.10.2009
25 133,00
25133 CZK
-25 133,00
0
23.10.2009
kanceláøské potøeby - OVS
FAK
209102989
S00JP00K4HPG
42341213
3048982/0800
200961
Martinec Pavel
1406999349/0800
12.10.2009
0,00
02.11.2009
4 784,00
4784 CZK
-4 784,00
0
27.10.2009
oprava olištování podlahy v obøadní síni radnice MMZ - OVS
FAK
209102990
S00JP00K4HS1
68604408
3048982/0800
2009092
Ing.Radovan Koplík
51198002/2700
13.10.2009
0,00
30.10.2009
23 800,00
23800 CZK
-23 800,00
0
05.11.2009
geom. plán na rozdìlení pozemku, akce "Køižovatka Antonínova-tø.T. Bati - areál Svit" - OD
FAK
209102991
S00JP00K4HR6
18754244
3048982/0800
2009417
Leopold Janský
1406980349/0800
01.11.2009 14.10.2009 13.11.2009
0,00
19 574,00
19574 CZK
-19 574,00
0
18.11.2009
náhradní díly - OMZ
FAK
209102992
S00JP00K4IC2
60711086
3048982/0800
19110115
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.11.2009
0,00
27.10.2009
44 625,00
44625 CZK
-44 625,00
0
18.11.2009
nájem 3 ks snìhových fréz - OKP; od 1.10.09 - 30.9.2010
smlouva è. 1000070042
od 1.10.09 - 30.9.2010
FAK
209102993
S00JP00K4IDX
44119127
107-128661/0100
2009006
Tenisový klub SK Zlín
15609724/0600
14.10.2009
0,00
28.10.2009
16 650,00
16650 CZK
-16 650,00
0
22.10.2009
pronájem tenisových kurtù pro zamìstnance SMZ (letní tenis. sezona) za období od 1. 5. do 30. 9. 2009 - FKSP
FAK
209102994
S00JP00K4IFN
28253591
3048982/0800
3020090291
43-2183110227/0100
Semináø è. 10940 - Vymáhání pohledávek z nájmù , Dagmar Janálová
CATANIA GROUP s.r.o.
15.10.2009
0,00
22.10.2009
1 499,00
1499 CZK
-1 499,00
0
19.10.2009
FAK
209102995
S00JP00K4IHD
25586769
3048982/0800
910973
MANDS International s.r.o
379939273/0300
01.11.2009
0,00
14.11.2009
3 215,00
3215 CZK
-3 215,00
0
09.11.2009
zimní pneu 3Z3 4622 - MP
FAK
209102996
S00JP00K4IGI
18757731
3048982/0800
290241
TREXIM VT, s.r.o.
1030249661/0100
12.10.2009
0,00
22.10.2009
9 203,00
9203 CZK
-9 203,00
0
03.11.2009
zdroj ATX ..... - MP
FAK
209102997
S00JP00K4IJ3
66224349
3048982/0800
2009103
JUDr.Eva Køivánková
1544670277/0100
14.10.2009
0,00
13.11.2009
41 650,00
41650 CZK
-41 650,00
0
19.11.2009
poskytnuté právní služby - OD
FAK
209102998
S00JP00K4IKY
49161563
3048982/0800
0142009
Jiøí Slamìný
112726332/0300
14.10.2009
0,00
29.10.2009
23 936,00
23936 CZK
-23 936,00
0
26.10.2009
oprava speciál. hasièského èerpadla - OKØ
FAK
209102999
S00JP00K4ILT
25318187
3048982/0800
906568
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
14.10.2009
0,00
24.10.2009
2 152,00
2152 CZK
-2 152,00
0
23.10.2009
kanceláøské potøeby - OKØ
FAK
209103000
S00JP00K4J5U
00135143
3048982/0800
10906093
ZÁLESÍ a.s.
653600724/0600
09.10.2009 09.10.2009 26.10.2009
0,00
18 040,40
18040.4 CZK
-18 040,40
0
03.11.2009
garanèní prohlídka traktoru - OMZ
FAK
209103001
S00JP00K4J4Z
44119780
3048982/0800
2009075
Bílek František
1401393399/0800
01.11.2009
0,00
29.10.2009
41 174,00
41174 CZK
-41 174,00
0
18.11.2009
pøehození bilologické hmoty na komunitní kompostárnì na Lesním høbitovì - OMZ
FAK
209103002
S00JP00K4J1E
26227061
3048982/0800
2091448
BCServis CZ s.r.o.
86-2021060247/0100
01.11.2009
0,00
29.10.2009
1 480,00
1480 CZK
-1 480,00
0
18.11.2009
Fiskars nùžky - OMZ
FAK
209103003
S00JP00K4IVF
10571761
3048982/0800
0961
Radek Komárek - PULS
195117005/0600
01.11.2009
0,00
23.10.2009
56 168,00
56168 CZK
-56 168,00
0
18.11.2009
váhová, pneumatiková koupaèka - OMZ
FAK
209103004
S00JP00K4IUK
10571761
3048982/0800
0962
Radek Komárek - PULS
195117005/0600
01.11.2009
0,00
26.10.2009
5 854,80
5854.8 CZK
-5 854,80
0
18.11.2009
oprava kolotoèe na høišti v Malenovicích - OMZ
FAK
209103005
S00JP00K4ISU
28305043
3048982/0800
290363
MT Legal, s.r.o.,
1002755137/2700
01.11.2009
0,00
14.11.2009
134 589,00
134589 CZK
-134 589,00
0
11.11.2009
právní služby za záøí 2009 - OIS
FAK
209103006
S00JP00K4IWA
60711086
3048982/0800
oprava elektroinstalace ve SD Zálešná I, Zlín - OŽPaZ
19130182
19-8033040267/0100
Technické služby Zlín,s.r
14.10.2009
0,00
29.10.2009
35 700,00
35700 CZK
-35 700,00
0
29.10.2009
FAK
209103007
S00JP00K4IX5
44117353
3048982/0800
091889
RIM - CZ, spol. s r.o.
279902/0800
08.10.2009
0,00
07.11.2009
26 663,00
26663 CZK
-26 663,00
0
06.11.2009
SN II - 9 x jednací židle, støíbrný RAL 9006, m.è. 211 - OKP
vìcná správnost: R. Adámková, Mgr. Steska
FAK
209103008
S00JP00K4J8F
48477192
3048982/0800
290296
Karel Rabel
1408612339/0800
15.10.2009
0,00
30.10.2009
2 940,00
2940 CZK
-2 940,00
0
27.10.2009
obìdy pro ZMZ, 15. 10. 09 - OKP
FAK
209103009
S00JP00K4J34
47114983
3048982/0800
5106373773
Èeská pošta, s.p.
134204869/0300
05.10.2009
0,00
30.10.2009
47 510,00
47510 CZK
-47 510,00
0
02.11.2009
roznáška Magazínu Zlín è. 10 v termínu od 30. 9. - 5.10. 09, v poètu 33.550 ks - OCRVaVV
FAK
209103010
S00JP00K4J29
26277034
107-128661/0100
909398
Úklidové služby Køemének
1410067309/0800
14.10.2009
0,00
30.10.2009
6 807,00
6807 CZK
-6 807,00
0
22.10.2009
celkový úklid v rekreaèních chatách SMZ èp. 07 a 08 na Syrákovì - FKSP
FAK
209103011
S00JP00K4JCV
45794120
3048982/0800
24090280
ELT-Ekotherm, spol. s r.o
5006742008/2600
12.10.2009
0,00
29.10.2009
2 582,00
2582 CZK
-2 582,00
0
26.10.2009
servisní prohlídka (zprovoznìní) topného systému PVDZ - L.Váchy 602 - OVS
FAK
209103012
S00JP00K4JDQ
15531538
3048982/0800
190227
ANTA Zlín spol. s r.o.
4080006135/6800
12.10.2009
0,00
11.11.2009
476,00
476 CZK
-476,00
0
09.11.2009
oprava info. systému (cedulka invalidé) na budovì radnice MMZ Zlín - OVS
FAK
209103013
S00JP00K4JEL
61722995
3048982/0800
302009
Tomáš Pavlíèek
379464183/0300
14.10.2009
0,00
29.10.2009
45 000,00
45000 CZK
-45 000,00
0
26.10.2009
odstranìní nápisù a maleb (sprejerství) a nátìr fasády - budova bøí Sousedíkù 3016, Nadìje - OVS
FAK
209103014
S00JP00K4JH6
47906898
2101028351/2700
2091100370
MANAG, a.s.
1117205661/0100
01.10.2009
0,00
11.11.2009
3 127 390,50
3127390.5 CZK
-3 127 390,50
0
06.11.2009
rekonstrukce ZŠ Komenského I. a II. - ORIA
FAK
209103015
S00JP00K4JI1
49437593
19-8034530217/0100
190052
Stavební izolace Zlín, s.
7125168001/2700
01.11.2009
0,00
24.11.2009
8 177 596,00
8177596 CZK
-8 177 596,00
0
23.11.2009
výmìna oken + oprava lodžií Støedová 4786 - stavební práce - ORIA
FAK
209103016
S00JP00K4JFG
25334395
3048982/0800
2009045
LADDSTAV s.r.o.
1417264399/0800
14.10.2009
0,00
24.10.2009
72 916,00
72916 CZK
-72 916,00
0
05.11.2009
stavební práce na akci " Zábradlí u høištì Bartošova ètvr•" - OŠZMaTV
FAK
209103017
S00JP00K4JJW
26223155
3048982/0800
930896
Podhoran Lukov a.s.
27-1924890247/0100
13.10.2009
0,00
13.11.2009
1 633,00
1633 CZK
-1 633,00
0
11.11.2009
Pøeprava èlenù ZKS - klub Kvítková - 13. 10. 2009 - Mikulov a okolí
FAK
209204424
S00JP00K4D45
26276682
3048982/0800
411090780
27-1926490247/0100
Sdružení podnikatelù
01.10.2009
0,00
20.10.2009
4 701,00
4701 CZK
-4 701,00
0
26.10.2009
stoèné, užívání neveøejné kanalizace - OD
FAK
209103019
S00JP00K4JQX
72437367
3048982/0800
2009153
Ing.Ta•ána Poslušná
1410446309/0800
16.10.2009
0,00
16.11.2009
15 000,00
15000 CZK
-15 000,00
0
12.11.2009
geodetické zamìøení Centrální èásti mìsta - lokalita A -nám.T.G.M. - ÚHA
FAK
209103020
S00JP00K4JP2
26238616
3048982/0800
90137
RIS-MONT s.r.o.
169319500/0300
13.10.2009
0,00
27.10.2009
29 512,00
29512 CZK
-29 512,00
0
23.10.2009
práce na akci "Zlín, Soudní - oprava deš•ové vpusti" - ORIA
FAK
209103021
S00JP00K4JO7
26238616
3048982/0800
90140
RIS-MONT s.r.o.
169319500/0300
19.10.2009
0,00
02.11.2009
23383.5 CZK
23 383,50
-23 383,50
0
27.10.2009
práce na akci "Zlín, Soudní - oprava komunikace " - ORIA
FAK
209103022
S00JP00K4JNC
26238616
3048982/0800
90139
RIS-MONT s.r.o.
169319500/0300
09.10.2009
0,00
02.11.2009
44402.5 CZK
44 402,50
-44 402,50
02.11.2009
56628.5 CZK
56 628,50
-56 628,50
0
27.10.2009
práce na akci "Zlín, park Svobody - pøípojka vody k vod. prvku" - ORIA
FAK
209103023
S00JP00K4JMH
26238616
3048982/0800
90138
RIS-MONT s.r.o.
169319500/0300
09.10.2009
0,00
0
27.10.2009
práce na akci "Zlín, park Svobody-pøípoj. kanalizace k vod. prvku" - ORIA
FAK
209103024
S00JP00K4JKR
60711086
3048982/0800
19110108
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.10.2009
0,00
23.10.2009
727 743,31
727743.31 CZK
-727 743,31
0
03.11.2009
práce na mìstských komunikacích (opravy výtlukù, vpustí) za 09/2009 - OD
FAK
209103025
S00JP00K4JLM
60711086
3048982/0800
19110112
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.10.2009
0,00
23.10.2009
59804.64 CZK
59 804,64
-59 804,64
0
03.11.2009
práce na mìstských komunikacích (opravy chodníkù) za 09/2009 - oD
FAK
209103026
S00JP00K4K22
64461947
3048982/0800
150909
Petr Vítek
3831583001/5500
13.10.2009
0,00
30.10.2009
14000 CZK
14 000,00
-14 000,00
29.10.2009
6146.35 CZK
0
26.10.2009
elektrické piano Casio CDP 100 na døevìném stojanu - OK
FAK
209103027
S00JP00K4K7D
60711086
3048982/0800
19110123
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
15.10.2009
0,00
6 146,35
-6 146,35
0
02.11.2009
úklid èerné skládky - Vršava, ul. Dìtská, Hony, Kozlùv žleb - OŽPaZ
FAK
209103028
S00JP00K4K6I
60711086
3048982/0800
19110119
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
15.10.2009
0,00
29.10.2009
2 266,95
2266.95 CZK
-2 266,95
0
02.11.2009
úklid èerné skládky - u mostku - Kostelec - OŽPaZ
FAK
209103029
S00JP00K4K5N
60711086
3048982/0800
19110118
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
15.10.2009
0,00
29.10.2009
2 112,25
2112.25 CZK
-2 112,25
0
02.11.2009
úklid èerné skládky - ul. Obilná - OŽPaZ
FAK
209103030
S00JP00K4K4S
60711086
3048982/0800
19110120
19-8033040267/0100
Technické služby Zlín,s.r
15.10.2009
0,00
29.10.2009
3 391,50
3391.5 CZK
-3 391,50
0
02.11.2009
úklid èerné skládky - Malenovice u høbitova - OŽPaZ
FAK
209103031
S00JP00K4K3X
60711086
3048982/0800
19110121
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
15.10.2009
0,00
29.10.2009
35259.7 CZK
35 259,70
-35 259,70
0
02.11.2009
úklid èerné skládky - ul. Èeská, autobus. nádraží, ul. Prostøední - OŽPaZ
FAK
209103032
S00JP00K4K93
40648281
3048982/0800
20090417
Ing.Jitka Rolinková-Jitro
199185945/0300
14.10.2009
0,00
21.10.2009
8 330,00
8330 CZK
-8 330,00
0
26.10.2009
inzerce v èasopisu TIM 10/2009 - turistický a informaèní magazín v èeském a anglickém jazyce- OCRVaVV
FAK
209103033
S00JP00K4KQQ
48908631
3048982/0800
200900771
ESPRINT ZLÍN, s.r.o.
362903661/0100
19.10.2009 19.10.2009 18.11.2009
0,00
32 797,00
32797 CZK
-32 797,00
0
13.11.2009
Zlínské nástìnné kalendáøe 600 ks, 550 ks urèené k repre úèelùm, 50 ks urèené pro prodej v MITS - OCRVaVV
FAK
209204527
S00JP00K4E1D
47678488
128661/0100
901016481
ABEL-Computer s.r.o.
1842393319/0800
01.10.2009
0,00
30.10.2009
2 736,00
2736 CZK
-2 736,00
0
27.10.2009
renovace tonerù do tiskárny HP LJ 1320 (Doležel) a HP LJ 1022n (Koneèný) - OS
FAK
209103035
S00JP00K4KAY
61060631
3048982/0800
20100371
VITA software,s.r.o.
27-4084240287/0100
01.11.2009
0,00
30.11.2009
19011.44 CZK
19 011,44
-19 011,44
0
26.11.2009
technická podpora produktù za 4. Q 2009 - OIS
FAK
209103036
S00JP00K4L4L
27703347
3048982/0800
2009038
S & M Solanka s.r.o.
210189745/0300
16.10.2009
0,00
30.10.2009
29 110,00
29110 CZK
-29 110,00
0
27.10.2009
antiseptický sprej EUKASOL - OŠZMaTV
FAK
209103037
S00JP00K4KCO
10573321
3048982/0800
0910217
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
379737743/0300
12.10.2009
0,00
02.11.2009
4 284,00
4284 CZK
-4 284,00
0
27.10.2009
pravidelná roèní revize zaøízení EZS v objektu Støediska volného èasu, Kotìrova, Zlín - OŠZMaTV
FAK
209103038
S00JP00K4KDJ
47906413
3048982/0800
0909111080
AUTOKOM, spol. s r.o.
4080000163/6800
01.11.2009
0,00
15.11.2009
2 906,00
2906 CZK
-2 906,00
0
13.11.2009
oprava vozidla Tatra - OKØ
VYZ
209103039
S00JP00K4L9W
70840440
29500460
Pevnost- Èeské centrum zn
01.10.2009
05.11.2009
FAK
209103040
S00JP00K4KF9
25309455
0910123
LINGUA,spol.s r.o.
19.10.2009
02.11.2009
3048982/0800
159476668/0300
0,00
750,00
3000 CZK
0
750 CZK
-750,00
0
26.10.2009
Úhrada služby za vzdìlávání - jazykový audit za pana Ladislava Vojtáška
FAZ
209103041
S00JP00K4KIU
63077639
3048982/0800
2500111592
Wolters Kluwer ÈR, a.s.
122921/5400
12.10.2009
0,00
25.10.2009
1 129,00
1129 CZK
-1 129,00
0
02.11.2009
záloha pøedplatné na titul Bezp. a hygiena práce na r. 2010 - OVS
FAK
209103042
S00JP00K4KJP
60750081
3048982/0800
1802009
E - SERVIS, s.r.o.
1469560237/0100
12.10.2009
0,00
26.10.2009
5 950,00
5950 CZK
-5 950,00
0
26.10.2009
revize výmìník. stanic v budovì MMZ Zarámí 4421 a nám. Míru 12, 15 Zlín - OVS
FAK
209103043
S00JP00K4KKK
46345191
13009
STa DO s.r.o.
19.10.2009
29.10.2009
4962.3 CZK
0
3048982/0800
1455525/0300
0,00
4 962,30
-4 962,30
26.10.2009
oprava oplechování komínù na budovì MMZ nám. Míru 464, Zlín - OVS
FAK
209103044
S00JP00K4KLF
60710098
3048982/0800
297100969
DOMOSA Zlín, s.r.o.
86-2037490217/0100
19.10.2009
0,00
02.11.2009
9 869,00
9869 CZK
-9 869,00
0
02.11.2009
hygienické potøeby - OVS
FAK
209103045
S00JP00K4LDC
27001997
3048982/0800
109017
Centrum volnoèasových akt
2200025367/6800
04.10.2009
0,00
04.11.2009
4 800,00
4800 CZK
-4 800,00
0
02.11.2009
KMÈ Kleèùvka, služby Lanového centra pro dìti z místní èásti Kleèùvka - OKP
dle priorit komise
komise - projekt RMZ
FAZ
209103046
S00JP00K4LBM
27365000
3048982/0800
139809
ATLANTIS MARSHAL,a.s.
35-5542950257/0100
19.10.2009
0,00
01.11.2009
10 591,00
10591 CZK
-10 591,00
0
02.11.2009
záloha na plošnou reklamu - inzerci v publikaci "Prùvodce obèana a podnikatele" na rok 2010 ve mìstì Zlín - OCRVaVV
FAK
209103047
S00JP00K4LGX
25864033
3048982/0800
3009164
VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ,s.r.o
154967505/0600
16.10.2009 16.10.2009 30.10.2009
0,00
3 270,00
3270 CZK
-3 270,00
0
26.10.2009
nákup zboží pro prodej v MITS - Valašský pas, hrnek mapa m turistická známka VK, samolepka - OCRVaVV
FAK
209103048
S00JP00K4L81
18751164
3048982/0800
162009
Josef Hajtr
1003123/2070
01.11.2009
0,00
19.11.2009
43 659,00
43659 CZK
-43 659,00
0
18.11.2009
výroba a montáž dìtských pískoviš• - OMZ
FAK
209103049
S00JP00K4LF2
27678679
3048982/0800
09349
Richard Holotík s.r.o.
35-6797800247/0100
01.11.2009
0,00
15.11.2009
828,00
828 CZK
-828,00
0
18.11.2009
štìrk - OMZ
FAK
209103050
S00JP00K4KBT
27665968
3048982/0800
200900424
BETONMIX Zlín-Štípa s.r.o
35-4284670257/0100
01.11.2009
0,00
15.11.2009
14 392,00
14392 CZK
-14 392,00
0
18.11.2009
kamenivo pro zavezení dopadových zón pod hrací prvky - høištì è. 387 Velíková, OMZ
FAK
209103051
S00JP00K4KSG
44117477
3048982/0800
200930
ZO ÈSOP Ekocentrum Ètyølí
1919780203/5500
06.10.2009
0,00
27.10.2009
25 125,00
25125 CZK
-25 125,00
0
29.10.2009
poseèení lokalit "záchytný pøíkop Štípa-letištì" , "retenèní nádrž Štìpánka", "LBK Štípa" - OŽPaZ
FAK
209103052
S00JP00K4KG4
25919229
3048982/0800
718752009
ARMYSHOP.CZ, s.r.o.
78-8840050277/0100
15.10.2009
0,00
29.10.2009
12798 CZK
12 798,00
-12 798,00
30.10.2009
81999.33 CZK
81 999,33
-81 999,33
0
29.10.2009
Alarm osobní plynový, Sprej obranný projekt "Nechci být obìtí" - MP
FAK
209103053
S00JP00K4KHZ
10096604
3048982/0800
200918
Šmída Josef
745141721/0100
16.10.2009
0,00
0
29.10.2009
Motorola ... - MP
FAK
209103054
S00JP00K4LCH
27676650
3048982/0800
èistící a hygienické prostøedky - MP
391819
1417908369/0800
DANKR s.r.o.
19.10.2009
0,00
02.11.2009
5 982,00
5982 CZK
-5 982,00
0
27.10.2009
FAK
209103055
S00JP00K4LKD
72436590
3048982/0800
2009001
Egner Pavel
670100-2206743677/6210
21.10.2009
0,00
03.11.2009
5 200,00
5200 CZK
-5 200,00
0
27.10.2009
pøezutí pneu na vozidlech - MP
FAK
209103056
S00JP00K4LM3
60715235
3048982/0800
97008922
Pøekladatelský servis Skø
86-4134100267/0100
19.10.2009
0,00
02.11.2009
2 580,00
2580 CZK
-2 580,00
0
26.10.2009
Úhrada kurzu cizího jazyka - AJ, Grmelová Pavla, Odbor živnostenský
FAK
209103057
S00JP00K4LNY
13657062
3048982/0800
92000138
Svatava Nováèková-knihkup
1404260399/0800
16.10.2009
0,00
30.10.2009
309,00
309 CZK
-309,00
0
26.10.2009
Nákup odborné literatury - pracovní doba podle ZP, autor Kottnauer, ... Mgr. Doležalová
FAK
209103058
S00JP00K4K17
46286225
3048982/0800
20090055
Jiøí Šilhavík a spol.
4550599001/5500
01.10.2009
0,00
31.10.2009
49 900,00
49900 CZK
-49 900,00
0
05.11.2009
zajištìní realiz. projektu a jeho projednání na akci "Køižovatka Antonínova ul.-tø.T.Bati areál Svitu - OD
FAK
209103059
S00JP00K4K0C
48476684
3048982/0800
2009081
Ing.Jiøí Škrabal
2104043661/0100
01.10.2009
0,00
30.10.2009
95 200,00
95200 CZK
-95 200,00
0
05.11.2009
vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu "Rekonstrukce MK - ul. Slovenská a Lesní ètvr• I. - OD
FAK
209103060
S00JP00K4JZO
40944255
2001482389/0800
290005
Ing. Pavel Zimèík
1042794093/0800
01.10.2009
0,00
15.10.2009
41 650,00
41650 CZK
-41 650,00
0
02.11.2009
technický dozor investora na akci "Bezbariérové BUS zálivy Zlín 2009" - OD
FAK
209103061
S00JP00K4JYT
40944255
3048982/0800
290006
Ing. Pavel Zimèík
1042794093/0800
01.10.2009
0,00
15.10.2009
41 650,00
41650 CZK
-41 650,00
0
27.10.2009
technický dozor investora na akci "Dokonèení regenerace - Bartošova ètvr• - OD
FAK
209103062
S00JP00K4JXY
40995445
3048982/0800
190622009
Vinter Zlín spol. s r.o.
2743123/0300
01.11.2009
0,00
13.11.2009
511 709,00
511709 CZK
-511 709,00
0
19.11.2009
stavební práce na akci "Rekonstrukce chodníku ul. J. Staši-tø. Svobody, Malenovice" - OD
FAK
209103063
S00JP00K4KPV
61405230
3048982/0800
6209
Ing.Ladislav Alster - Pro
1465780267/0100
01.11.2009
0,00
20.11.2009
14 994,00
14994 CZK
-14 994,00
0
30.11.2009
vypracování dokumentace pro výbìr dodavatele a realizaci stavby akce "Oprava zpevnìných ploch u kostela, Malenovice" - OD
FAK
209103064
S00JP00K4KO0
61405230
3048982/0800
5909
Ing.Ladislav Alster - Pro
1465780267/0100
01.11.2009
0,00
20.11.2009
99 960,00
99960 CZK
-99 960,00
0
30.11.2009
"Zlín-cyklistická stezka 5. etapa" - OD
FAK
209103065
S00JP00K4KN5
61405230
3048982/0800
6009
Ing.Ladislav Alster - Pro
1465780267/0100
01.11.2009
0,00
20.11.2009
90 916,00
90916 CZK
-90 916,00
0
19.11.2009
vypracování dokumentace pro staveb.povolení a výbìr dodavatele stavby akce "Zlín-cyklistikcá stezka 5. etapa" - OD
FAK
209103066
S00JP00K4KMA
60711086
3048982/0800
19130181
19-8033040267/0100
oprava, pøezkoušení a kontrola svìtelných motivù vánoèní výzdoby - OD
Technické služby Zlín,s.r
01.10.2009
0,00
26.10.2009
177 262,00
177262 CZK
-177 262,00
0
03.11.2009
FAK
209103067
S00JP00K4LL8
27764613
2001482389/0800
2901022
Ing. Pavel Kureèka MOSTY
35-6678910267/0100
01.10.2009
0,00
17.08.2009
95 271,00
95271 CZK
-95 271,00
0
02.11.2009
technická pomoc na akci "Mosty pøes Døevnici" - OD
FAK
209103068
S00JP00K4M64
49477528
3048982/0800
9028
Petr Fišer, advokát
511779001/2700
08.10.2009
0,00
08.11.2009
8 449,00
8449 CZK
-8 449,00
0
04.11.2009
právní služby v souvislosti s Bytovým družstvem Podlesí - OP
FAK
209103069
S00JP00K4MD5
25896873
3048982/0800
12210
Ptáèek - pozemní stavby
2544562/0800
12.10.2009
0,00
26.10.2009
13 991,00
13991 CZK
-13 991,00
0
27.10.2009
stavební práce na akci "Mìstská policie Zlín - oprava fasády" - MP
FAK
209103070
S00JP00K4M3J
60747889
3048982/0800
20090328
PETAS Petøík, s.r.o.
1407566369/0800
22.10.2009
0,00
01.11.2009
23 330,00
23330 CZK
-23 330,00
0
29.10.2009
2009 - revize elektospotøebièù dle smìrnice a normy 331500- OKP
vìcná správnost: M. Novosadová
firma vybraná dle smìrnice Odborem vnitøní správy
FAK
209103071
S00JP00K4M59
10571761
3048982/0800
0960
Radek Komárek - PULS
195117005/0600
01.11.2009
0,00
30.10.2009
17 850,00
17850 CZK
-17 850,00
0
25.11.2009
závìsná pneuhoupaèka - OMZ
FAK
209103072
S00JP00K4M4E
70269653
3048982/0800
090041
Andrýsek Jan
188410457/0300
01.11.2009
0,00
14.11.2009
2 796,00
2796 CZK
-2 796,00
0
18.11.2009
provedení zálivky - OMZ
FAK
209103073
S00JP00K4MAK
25318187
3048982/0800
906735
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
21.10.2009
0,00
31.10.2009
857,00
857 CZK
-857,00
0
26.10.2009
nákup CD-ROM Verbatim a papírových obálek na CD- ORIA
FAK
209103074
S00JP00K4MBF
25318187
3048982/0800
906734
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
21.10.2009
0,00
31.10.2009
1 175,00
1175 CZK
-1 175,00
0
26.10.2009
kanceláøské potøeby - ORIA
FAK
209103075
S00JP00K4MCA
26944839
3048982/0800
20090052
FEDOR s.r.o.
1887824389/0800
20.10.2009
0,00
20.11.2009
115 303,00
115303 CZK
-115 303,00
0
26.10.2009
Obnova kulturních vnitøních pøepážek s prosk. dveømi ve veø. pøístupných prostorách histor. budovy radnice - ORIA
FAK
209103076
S00JP00K4M2O
60720832
290122058
KALVEI,s.r.o.
21.10.2009
04.11.2009
FAK
209103077
S00JP00K4M9P
65364571
29346
Kašpárek Libor
01.11.2009
05.11.2009
3048982/0800
167474187/0300
0,00
2 902,00
28815 CZK
-28815
2902 CZK
-2 902,00
0
10.11.2009
oprava dveøního kování, výmìna vložky SGHK míst.408 - L.Váchy 602 - OVS
FAK
209103078
S00JP00K4MIG
12743577
3048982/0800
elektrorevize provozovny Jižní Svahy - OMZ
9054
379059663/0300
František Zicha
22.10.2009
0,00
05.11.2009
7 100,00
7100 CZK
-7 100,00
0
10.11.2009
FAK
209103079
S00JP00K4MGQ
12221066
3048982/0800
1173
Klesný Rudolf
16.10.2009
50317-006/2700
0,00
30.10.2009
3 226,00
3226 CZK
-3 226,00
0
02.11.2009
baterie, nabíjeèka - OKØ
FAK
209103080
S00JP00K4MHL
44961880
3048982/0800
6940241
DELIKA spol. s r.o.
07.10.2009
105944921/0100
0,00
21.10.2009
54 180,00
54180 CZK
-54 180,00
0
02.11.2009
nábytek pro SDH - OKØ
FAK
209103081
S00JP00K4MK6
44000138
3048982/0800
209157
Roman Marek
01.11.2009
1247042661/0100
0,00
21.11.2009
12245.1 CZK
12 245,10
-12 245,10
0
18.11.2009
pracovní obleèení a pomùcky - OMZ
FAK
209103082
S00JP00K4MOM
18754244
3048982/0800
2009397
Leopold Janský
01.11.2009
1406980349/0800
0,00
05.11.2009
22 195,00
22195 CZK
-22 195,00
0
18.11.2009
náhradní díly - OMZ
FAK
209103083
S00JP00K4MNR
18754244
3048982/0800
2009430
Leopold Janský
01.11.2009
1406980349/0800
0,00
19.11.2009
23 928,00
23928 CZK
-23 928,00
0
25.11.2009
náhradní díly - OMZ
FAK
209103084
S00JP00K4MMW
18754244
3048982/0800
2009393
Leopold Janský
01.10.2009
1406980349/0800
0,00
01.11.2009
3 252,00
3252 CZK
-3 252,00
0
05.11.2009
oprava motorové pily - OMZ
FAK
209103085
S00JP00K4ML1
27676650
3048982/0800
391840
DANKR s.r.o.
21.10.2009
1417908369/0800
0,00
04.11.2009
9 591,00
9591 CZK
-9 591,00
0
05.11.2009
èistící prostøedky- OMZ
FAK
209103086
S00JP00K4MJB
26824043
3048982/0800
794591
MOST POMOCI s.r.o.
01.11.2009
27-5222350287/0100
0,00
03.11.2009
3 791,00
3791 CZK
-3 791,00
0
18.11.2009
pracovní obleèení - OMZ
FAK
209103087
S00JP00K4MR7
13689908
3048982/0800
022009
Marta Zaharowská
16.10.2009
670100-2204382038/6210
0,00
25.10.2009
7 918,00
7918 CZK
-7 918,00
0
04.11.2009
hraèky, Jesle, Tyršovo nábø. 747, Zlín - OŠZMaTV
FAK
209103088
S00JP00K4N1M
18157530
3048982/0800
122009
Dìdek Dalibor
01.11.2009
17944921/0100
0,00
30.10.2009
7 000,00
7000 CZK
-7 000,00
0
10.11.2009
KMÈ Kudlov, hudební produkce, Svatováclavská pou• na Kudlovì - OKP
projekt KMÈ
vìcná správnost: pøedseda komise
FAK
209103089
S00JP00K4N2H
26222183
3048982/0800
422009
Kaninga s.r.o.
22.10.2009
86-2150570227/0100
0,00
05.11.2009
95 000,00
95000 CZK
-95 000,00
0
03.11.2009
zpracování projekt. dokumentace pro výbìr zhotovitele Opìrná stìna ul. Hradská v rámci stavby Rekonstrukce stadionu mládeže - ORIA
FAK
209103090
S00JP00K4MWI
25313533
3048982/0800
92125
703903724/0600
AGROS Moravia spol. s r.o
01.11.2009
0,00
07.11.2009
20 111,00
20111 CZK
-20 111,00
0
18.11.2009
oprava dìtského høištì v Kostelci - OMZ
FAK
209103091
S00JP00K4MVN
25313533
3048982/0800
92126
AGROS Moravia spol. s r.o
703903724/0600
01.11.2009
0,00
19.11.2009
37 831,00
37831 CZK
-37 831,00
0
18.11.2009
vybudování dlažby- pøístup. chodníku u dìt. høištì è. 237 na ul. Budovatelská - OMZ
FAK
209103092
S00JP00K4N3C
48535711
3048982/0800
29825
LUCAS spol. s r.o.
61001111/0100
01.11.2009
0,00
20.11.2009
477 356,60
477356.6 CZK
-477 356,60
0
18.11.2009
dodávka a montáž herních prvkù na dìt. høišti è. 237 ul. Budovatelská, Jižní Svahy - OMZ
FAK
209103093
S00JP00K4MXD
65792068
3048982/0800
2009037
Salesiánský klub mládeže,
150814608/0300
05.10.2009
0,00
30.10.2009
1 500,00
1500 CZK
-1 500,00
0
29.10.2009
pronájem tenisových kurtù na turnaj strážníkù "O pohár øeditele MP" - MP
FAK
209103094
S00JP00K4MUS
46310185
3048982/0800
720090754
Zboøil Miroslav
182798366/0300
01.11.2009
0,00
29.10.2009
9 000,00
9000 CZK
-9 000,00
0
25.11.2009
píš•alka Select kovová - MP
FAK
209103095
S00JP00K4MTX
71009396
3048982/0800
3095111827
Zdravotní ústav
3235761/0710
19.10.2009
0,00
11.11.2009
3 653,00
3653 CZK
-3 653,00
0
03.11.2009
rozbor pitné vody - OŽPaZ
FAK
209103096
S00JP00K4N47
13088122
3048982/0800
2009067
Janèík Bøetislav
175253632/0300
13.10.2009
0,00
30.10.2009
3 000,00
3000 CZK
-3 000,00
0
04.11.2009
pøeprava èlenù ZKS dne 13.10.2009 trasa Kostelec-Blatnice a zpìt - OSV
FAK
209103097
S00JP00K4N52
60750081
107-128661/0100
1902009
E-SERVIS, s.r.o.
1469560237/0100
23.10.2009
0,00
06.11.2009
2 856,00
2856 CZK
-2 856,00
0
03.11.2009
revize tlakových nádob v rekr. chatách SMZ na Syrákovì - FKSP
FAZ
209103098
S00JP00K4N6X
48028631
3048982/0800
1990855
ADK spol. s r.o.
125306011/0100
19.10.2009
0,00
25.10.2009
2 260,10
2260.1 CZK
-2 260,10
0
03.11.2009
kanceláøské potøeby - systém ADK (Ing.Jelínek) - OVS
FAK
209103099
S00JP00K4N7S
25596861
3048982/0800
042309
BOWA, s.r.o.
19-7655600287/0100
23.10.2009
0,00
06.11.2009
23 250,00
23250 CZK
-23 250,00
0
03.11.2009
obálky s doruèenkou - sklad tiskopisù - OVS
FAK
209103100
S00JP00K4NUL
12435406
3048982/0800
200917
Rudolf Baïura - Barus
1027147007/2700
23.10.2009
0,00
23.11.2009
308 000,00
308000 CZK
-308 000,00
0
26.10.2009
obnova anglických dvorkù podél budov Mìstského divadla - ORIA
FAK
209103101
S00JP00K4NFO
64948242
3048982/0800
9005982
UniCredit Bank Czech Repu
443004/2700
01.10.2009
0,00
28.10.2009
498,00
498 CZK
-498,00
0
03.11.2009
poplatky za terminál za 09/2009 - MP
FAK
209103102
S00JP00K4NMP
46345191
3048982/0800
13409
1455525/0300
STaDO s.r.o.
22.10.2009
0,00
01.11.2009
23460.9 CZK
23 460,90
-23 460,90
0
04.11.2009
naložení a odvoz skartu z objektu Zarámí 4421, Lorencova 3346, radnice MMZ -OVS
FAK
209103103
S00JP00K4NKZ
63490901
3048982/0800
290100658
BLAPIC s.r.o.
187570467/0300
01.10.2009
0,00
30.10.2009
1 845,00
1845 CZK
-1 845,00
0
02.11.2009
monitoring deš•ových svodù Tv-kamerou - Velké kino Zlín - OK
FAK
209103104
S00JP00K4NJ4
25682172
3048982/0800
11000043
DEXYS, s.r.o.
4030008001/6800
15.10.2009
0,00
29.10.2009
98 843,00
98843 CZK
-98 843,00
0
04.11.2009
Vánoèní osvìtlení listnatých stromkù 10 ks - OK
FAK
209103105
S00JP00K4NVG
60729732
3048982/0800
291037
WIDE TV, spol., s r.o.
6605000297/0100
01.11.2009
0,00
05.11.2009
1 999,00
1999 CZK
-1 999,00
0
09.11.2009
pronájem støižny - audio
FAK
209103106
S00JP00K4NWB
60775840
3048982/0800
200901418
ZAHAS
65661002/2700
22.10.2009
0,00
01.11.2009
13 790,00
13790 CZK
-13 790,00
0
04.11.2009
pracovní obuv, odìvy - OKP
FAK
209103107
S00JP00K4NX6
65359534
3048982/0800
9099
Mikeska Jan
152002582/0300
09.10.2009
0,00
30.10.2009
8 000,00
8000 CZK
-8 000,00
0
04.11.2009
pøeprava èlenù Klubu dùchodcù Štípa - OSV
FAK
209103108
S00JP00K4NI9
25318187
3048982/0800
906755
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
01.11.2009
0,00
01.11.2009
5 937,00
5937 CZK
-5 937,00
0
09.11.2009
kanceláøské potøeby - OŠZMaTV
FAK
209103109
S00JP00K4NHE
25318187
3048982/0800
906759
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
01.11.2009
0,00
01.11.2009
3 240,00
3240 CZK
-3 240,00
0
09.11.2009
USB Flah disky - OŠZMaTV
FAK
209103110
S00JP00K4NGJ
46992308
3048982/0800
9001874
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
1113407661/0100
01.11.2009
0,00
19.11.2009
4 950,00
4950 CZK
-4 950,00
0
19.11.2009
NEC LCD .... , Støedisko volného èasu, Kotìrova 4595, ZLín - OŠZMaTV
FAK
209103111
S00JP00K4NET
62621033
3357902/0800
209248
DYBS Plzeò s.r.o.
4817520287/0100
21.10.2009
0,00
21.12.2009
66 759,00
66759 CZK
-66 759,00
0
30.11.2009
stavební práce na akci Modernizace vybavení MŠ ve Zlínì, Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV
FAK
209103112
S00JP00K4NDY
62621033
3357902/0800
209249
DYBS Plzeò s.r.o.
4817520287/0100
21.10.2009
0,00
21.12.2009
566 862,50
566862.5 CZK
-566 862,50
0
30.11.2009
stavební práce na akci Modernizace vybavení MŠ ve Zlínì - dodateèné dodávky - práce - OŠZMaTV
FAK
209103113
S00JP00K4NC3
62621033
3357902/0800
209250
DYBS Plzeò s.r.o.
4817520287/0100
21.10.2009
0,00
21.12.2009
955 308,00
955308 CZK
-955 308,00
0
30.11.2009
stavební práce na akci Modernizace vybavení MŠ ve Zlínì, dodateèné dodávky - prvky - OŠZMaTV
FAK
209103114
S00JP00K4O9B
25500767
3048982/0800
2911001201
379719713/0300
Geneze,spol. s r.o.
10.11.2009
0,00
18.11.2009
2 137,99
2137.99 CZK
-2 137,99
0
12.11.2009
servisní práce a materiál na motocyklech KYMCO Super - MP
FAK
209103115
S00JP00K4O8G
25862731
3048982/0800
40091542
NAM systém, a.s.
167656634/0300
01.10.2009
0,00
04.11.2009
24196.5 CZK
24 196,50
-24 196,50
0
03.11.2009
roèní servisní poplatek - MP
FAK
209103116
S00JP00K4O7L
26966034
3048982/0800
10903666
V-NET s.r.o.
196021208/0300
22.10.2009
0,00
05.11.2009
8 212,00
8212 CZK
-8 212,00
0
03.11.2009
detektor alkoholu - MP
FAK
209103117
S00JP00K4O6Q
25559117
3048982/0800
29101062
Autoal Czech ,s.r.o.
154980910/0300
21.10.2009
0,00
06.11.2009
7 139,00
7139 CZK
-7 139,00
0
03.11.2009
navigace Tom Tom GO 730 - MP
FAK
209103118
S00JP00K4O5V
18152856
3048982/0800
kompresor
FAK
2009160
PATRICK s.r.o.
52844440/5500
23.10.2009
0,00
02.11.2009
6 655,00
6655 CZK
-6 655,00
0
03.11.2009
- MP
209103119
S00JP00K4OA6
44117477
3048982/0800
200933
ZO ÈSOP Ekocentrum Ètyølí
1919780203/5500
01.11.2009
0,00
16.11.2009
12000 CZK
12 000,00
-12 000,00
29.10.2009
99619.5 CZK
99 619,50
-99 619,50
0
12.11.2009
poseèení lokalit "RBC Hvozdenský potok", "RBC Lužkovice - výsadba" - OŽPaZ
FAK
209103120
S00JP00K4OEM
18828507
3048982/0800
1904001245
REDA a.s.
1116530227/0100
15.10.2009
0,00
0
04.11.2009
nákup reklamních pøedmìtù s logem mìsta Zlína pro èleny RMZ a ZMZ - OCRVaVV
FAK
209103121
S00JP00K4OKS
12744557
3048982/0800
2009102
Karel Rabens
1403225399/0800
23.10.2009
0,00
06.11.2009
20 241,00
20241 CZK
-20 241,00
0
03.11.2009
oprava elektroinstalace a hromosvodù likusák M. Alše- OŠZMaTV
FAK
209103122
S00JP00K4ODR
10568166
3048982/0800
2402009
František Kop
2029143661/0100
01.11.2009
0,00
09.11.2009
2 380,00
2380 CZK
-2 380,00
0
09.11.2009
posudek požárnì bezpeènostního øešení pro stanovení podmínek užívání pro spisovny budov MMZ, Zarámí 4421, L. Váchy - OVS
FAK
209103123
S00JP00K4OLN
00006963
3048982/0800
90143
Pracovištì ÈSSZ Brno
10014-77921641/0710
12.10.2009
0,00
06.11.2009
12 650,00
12650 CZK
-12 650,00
0
04.11.2009
nájem nebytových prostor 4. Q 2009 - TB 3792 - OVS
FAK
209103124
S00JP00K4OFH
40995445
3048982/0800
190632009
Vinter Zlín spol. s r.o.
2743123/0300
01.11.2009
0,00
22.11.2009
477 953,00
477953 CZK
-477 953,00
0
30.11.2009
stavební práce na akci Oprava chodníku ul. Chaloupky, Louky - OD
FAK
209103125
S00JP00K4OQY
48117820
3048982/0800
1092010740
IMPROMAT CZ spol. s r.o.
13149111/0100
01.11.2009
0,00
25.11.2009
24195.8 CZK
24 195,80
-24 195,80
0
24.11.2009
servis kopírky Aficio 1022 RICOH, 2 ks toner 2220D èerný - OS
FAK
209103126
S00JP00K4OP3
48117820
3048982/0800
1092010746
13149111/0100
IMPROMAT CZ spol. s r.o.
01.11.2009
0,00
25.11.2009
9 096,90
9096.9 CZK
-9 096,90
0
24.11.2009
servis kopírky Aficio MP 301OSP RICOH, 2 ks toner 2220D èerný - OS
FAK
209103127
S00JP00K4OO8
48117820
3048982/0800
1092010751
IMPROMAT CZ spol. s r.o.
13149111/0100
01.11.2009
0,00
25.11.2009
1 383,10
1383.1 CZK
-1 383,10
0
24.11.2009
1 ks toner èerný 1230D do kopírky Afício 2016 Ricoh - OS
FAK
209103128
S00JP00K4OND
48117820
3048982/0800
1092010755
IMPROMAT CZ spol. s r.o.
13149111/0100
01.11.2009
0,00
25.11.2009
3 289,70
3289.7 CZK
-3 289,70
0
24.11.2009
2 ks toner èerný 1220 D, servis kopírky Afício 1018 RICOH - OS
FAK
209103129
S00JP00K4OMI
48117820
3048982/0800
1092010756
IMPROMAT CZ spol. s r.o.
13149111/0100
01.11.2009
0,00
25.11.2009
5 593,50
5593.5 CZK
-5 593,50
0
24.11.2009
servis kopírky Aficio 2045E RICOH, 2 ks toner 3210D èerný - OS
FAK
209103130
S00JP00K4OTJ
67798853
3048982/0800
20090294
AISIS,o.s.
380801319/0800
01.11.2009
0,00
21.11.2009
74 732,00
74732 CZK
-74 732,00
0
20.11.2009
realizace semináøe s tématem "minimalizace šikany" - OŠZMaTV
FAK
209103131
S00JP00K4OW4
25318187
3048982/0800
906844
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
01.11.2009
0,00
06.11.2009
2 283,00
2283 CZK
-2 283,00
0
06.11.2009
kanceláøské potøeby - MP
FAK
209103132
S00JP00K4OZP
15215776
3048982/0800
252009
Josef Dupala,ing.
1077645661/0100
20.10.2009
0,00
06.11.2009
12 000,00
12000 CZK
-12 000,00
0
04.11.2009
zpracování informaèní studie na akci "Výmìna oken" na budovì MMZ, ul. Zarámí 4421 - OVS
FAK
209103133
S00JP00K4OYU
49161237
3048982/0800
20090006
Sýkora Tomáš
4080003743/6800
21.10.2009
0,00
04.11.2009
9 520,00
9520 CZK
-9 520,00
0
03.11.2009
studie statického posouzení - ukotvení vánoèního stromu na námìstí Míru 12 - OVS
FAK
209103134
S00JP00K4OXZ
46345191
3048982/0800
13709
STaDO s.r.o.
1455525/0300
27.10.2009
0,00
06.11.2009
24 758,00
24758 CZK
-24 758,00
0
04.11.2009
oprava oplechování støechy a oken na budovì MMZ ul. Zarámí 4421 - OVS
FAK
209103135
S00JP00K4P4T
46345191
3048982/0800
13609
STaDO s.r.o.
1455525/0300
27.10.2009
0,00
06.11.2009
4 961,20
4961.2 CZK
-4 961,20
0
05.11.2009
oprava ve sklepní místnosti na radnici MMZ, nám. Míru 12 - OVS
FAK
209103136
S00JP00K4PQR
49970585
3048982/0800
1710909243
TON a.s.
402691/0100
01.11.2009 22.10.2009 21.11.2009
0,00
60 278,00
60278 CZK
-60 278,00
0
19.11.2009
Nákup 15 ks pevných stolù 80x80 cm - jídelna Podhoøí.
FAK
209103137
S00JP00K4PO1
13692747
3048982/0800
29200835
WASTEX spol.s.r.o.
217140661/0100
22.10.2009
0,00
10.11.2009
33528.9 CZK
33 528,90
-33 528,90
0
09.11.2009
papírenské zboží - sklad tiskopisù - OVS
FAK
209103138
S00JP00K4PEF
60710098
3048982/0800
297100988
86-2037490217/0100
DOMOSA Zlín, s.r.o.
22.10.2009
0,00
05.11.2009
11 638,00
11638 CZK
-11 638,00
0
03.11.2009
vysavaè Profi-Europe na sucho, sáèky do vysavaèù na sklad ÈP - OVS
FAK
209103139
S00JP00K4PSH
47114983
3357902/0800
5133799026
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
133790245/0300
01.11.2009
0,00
10.11.2009
450,00
450 CZK
-450,00
0
10.11.2009
uveøejnìní informací v inf. systému centrální adresa - OŠZMaTV
FAK
209103140
S00JP00K4PMB
25318187
3048982/0800
906758
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
22.10.2009
0,00
01.11.2009
1 937,00
1937 CZK
-1 937,00
0
04.11.2009
kanceláøské potøeby - OŠZMaTV
FAK
209103141
S00JP00K4PLG
25578570
3048982/0800
2009155
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
1408888319/0800
19.10.2009
0,00
03.11.2009
1 000,00
1000 CZK
-1 000,00
0
05.11.2009
pracovní odìvy, obuv, Støedisko volného èasu, Kotìrova 4395- OŠZMaTV
FAK
209103142
S00JP00K4PTC
25342410
2001482389/0800
710025809
STAVOSVIT, a.s.
27-1914310237/0100
01.11.2009
25.11.2009
3605122 CZK
0
0,00
1 476 574,00
-3 605 122,00
23.11.2009
0,00
2 128 548,00
-3 605 122,00
23.11.2009
stavební práce na akci "Zlepšení tepelnì tech. vlastností budov ZŠ Zlín, Nová cesta 268" - ORIA
3048982/0800
27-1914310237/0100
stavební práce na akci "Zlepšení tepelnì tech. vlastností budov ZŠ Zlín, Nová cesta 268" - ORIA
FAK
209103143
S00JP00K4PU7
64942503
3048982/0800
2900184769
OFFICE DEPOT s.r.o.
805322007/2700
22.10.2009
0,00
01.11.2009
27929.06 CZK
27 929,06
-27 929,06
0
03.11.2009
kanceláøské potøeby - sklad tiskopisù - OVS
FAK
209103144
S00JP00K4PCP
47678488
35-4310270207/0100
902000522
ABEL-Computer s.r.o.
1842393319/0800
01.11.2009
0,00
23.11.2009
2 272,00
2272 CZK
-2 272,00
0
23.11.2009
Nákup 1 ks toneru HP LJ 2550n - žlutý - pro potøeby projektu "Plánování sociálních služeb metodou
komunitního plánování".
FAK
209103145
S00JP00K4PZI
18153534
107-128661/0100
1060986
Miloslav Podešva
1406313319/0800
27.10.2009
0,00
05.11.2009
1 500,00
1500 CZK
-1 500,00
0
03.11.2009
èistìní a revize komínù v rekreaèních chatách SMZ na Syrákovì - FKSP
FAK
209103146
S00JP00K4Q06
13092189
3048982/0800
09073
Nášel Vlastimil
670100-2204373852/6210
24.10.2009
0,00
08.11.2009
6 842,50
6842.5 CZK
-6 842,50
0
05.11.2009
pravidelná revize el. instalace a hromosvodù budovy Støedisko volného èasu - OŠZMaTV
FAK
209103147
S00JP00K4Q9X
46981667
3048982/0800
10069
Zlínterm spol. s r.o.
111244921/0100
16.10.2009
0,00
29.10.2009
11830 CZK
11 830,00
-11 830,00
04.11.2009
74999.75 CZK
74 999,75
-74 999,75
04.11.2009
34999.09 CZK
34 999,09
-34 999,09
0
03.11.2009
oprava 4 ks radiátorù - n.Míru 464 - OVS
FAK
209103148
S00JP00K4QBN
60711086
3048982/0800
19130188
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.11.2009
0,00
0
10.11.2009
úprava osvìtlení chodníku u øeky Døevnice - OD
FAK
209103149
S00JP00K4QAS
60711086
3048982/0800
19130189
19-8033040267/0100
Technické služby Zlín,s.r
20.10.2009
0,00
0
10.11.2009
doplnìní 1 bodu VO v ul. Fr.Bartoše u è.p. 263 na Mladcové - OD
FAK
209103150
S00JP00K4QCI
60711086
3048982/0800
19130190
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.11.2009
0,00
04.11.2009
39999.47 CZK
39 999,47
-39 999,47
0
10.11.2009
doplnìní 2 bodù VO v ul. Pod hotelem na Velíkové - OD
FAK
209103151
S00JP00K4QDD
13686135
3048982/0800
35
Eichler Petr
1410394369/0800
01.10.2009
0,00
04.11.2009
86 025,00
86025 CZK
-86 025,00
0
04.11.2009
kácení nebezpeèných stromù a odstranìní suchých a nebezpeèných vìtví na Lesním høbitovì
FAK
209103152
S00JP00K4QHT
60720832
3048982/0800
290122090
KALVEI,s.r.o.
5556200297/0100
26.10.2009
0,00
09.11.2009
28 815,00
28815 CZK
-28 815,00
0
05.11.2009
hygienické potøeby - sklad ÈP Radnice (Zatloukal) - OVS
FAK
209103153
S00JP00K4QIO
63490901
3048982/0800
290100685
BLAPIC s.r.o.
187570467/0300
01.11.2009
0,00
14.11.2009
75 518,00
75518 CZK
-75 518,00
0
11.11.2009
za èištìní a monitoring stávající kanalizace vèetnì opravení èásti nefunkèní kanalizace (okružní køižovatka U Majáku) - ORIA
FAK
209103154
S00JP00K4QJJ
25342797
3048982/0800
29070
EC-invest,s.r.o.
1628260267/0100
01.11.2009
0,00
06.11.2009
30 335,00
30335 CZK
-30 335,00
0
09.11.2009
práce a dodávky na akci "Pøeložka lampy veøejného osvìtlení pro realizaci Plastiky v Sadu Svobody" - ORIA
FAK
209103155
S00JP00K4QKE
25342797
3048982/0800
29071
EC-invest,s.r.o.
1628260267/0100
01.11.2009
0,00
06.11.2009
48 133,00
48133 CZK
-48 133,00
0
09.11.2009
práce a dodávky na akci "Provedení pøípojky NN + mìøení k vodnímu prvku - Plastika v Sadu Svobody" - ORIA
FAK
209103156
S00JP00K4QL9
18559239
3048982/0800
8409
Petr Muller,ing.
86-2194630287/0100
27.10.2009
0,00
10.11.2009
7 140,00
7140 CZK
-7 140,00
0
09.11.2009
vyhotovení GP è.635-3350/2009 v kú. Lužkovice - OŽPaZ
FAK
209103157
S00JP00K4QOU
18751164
3048982/0800
17/2009
Josef Hajtr
1003123/2070
01.11.2009
0,00
23.11.2009
15 603,00
15603 CZK
-15 603,00
0
30.11.2009
výroba a montáž dìtského pískovištì v lokalitì sídlištì Jižní Svahy ul.Okružní - OMZ
FAK
209103158
S00JP00K4QPP
26824043
3048982/0800
794729
MOST POMOCI s.r.o.
27-5222350287/0100
01.11.2009
0,00
10.11.2009
6 254,00
6254 CZK
-6 254,00
0
18.11.2009
rukavice - OMZ
FAK
209103159
S00JP00K4QQK
26824043
3048982/0800
794730
MOST POMOCI s.r.o.
27-5222350287/0100
01.11.2009
0,00
10.11.2009
1 281,00
1281 CZK
-1 281,00
0
18.11.2009
kulich, obuv - OMZ
FAK
209103160
S00JP00K4QRF
18754244
3048982/0800
2009439
Leopold Janský
1406980349/0800
01.11.2009
0,00
29.11.2009
13 865,00
13865 CZK
-13 865,00
0
25.11.2009
retìz, lišta, olej... - OMZ
FAK
209103161
S00JP00K4RAL
60747889
3048982/0800
20090335
1407566369/0800
PETAS Petøík, s.r.o.
01.11.2009
0,00
01.11.2009
50 974,00
50974 CZK
-50 974,00
0
10.11.2009
havarijní oprava osvìtlení v obøadní síni MMZ, nám. Míru 12 - OVS
FAK
209103162
S00JP00K4R9Q
60747889
3048982/0800
20090336
PETAS Petøík, s.r.o.
1407566369/0800
01.11.2009
0,00
09.11.2009
19 992,00
19992 CZK
-19 992,00
0
10.11.2009
dodávka spotøebního el. materiálu do svítidel administr. budov MMZ - OVS
FAK
209103163
S00JP00K4R8V
60747889
3048982/0800
20090337
PETAS Petøík, s.r.o.
1407566369/0800
01.11.2009
0,00
09.11.2009
33 897,00
33897 CZK
-33 897,00
0
10.11.2009
revize el. pøístrojù a zaøízení v budovách MMZ - OVS
FAK
209103164
S00JP00K4RBG
61858200
3048982/0800
110903281
Èeská Unigrafie, a.s.
234579/5400
01.11.2009
0,00
28.11.2009
162 407,00
162407 CZK
-162 407,00
0
26.11.2009
Magazín Zlín è. 11/09 + litografie - zmìna zhotovitele viz "Oznámení o budoucím zániku spoleènosti Tiskárna Reproprint a pøevod jmìní na spoleèníka - OCRVaVV
FAK
209103165
S00JP00K4RMX
49973053
3048982/0800
1069011588
HP TRONIC Zlín,spol.s r.o
8010-703063913/0300
01.11.2009
0,00
30.04.2009
32 997,00
32997 CZK
-32 997,00
0
09.11.2009
3 x fotoaparát Nikon - pro vyhodnocené úèastníky fotosoutìže vyhlášení SMZ, OCRV a VV
FAK
209103166
S00JP00K4RXE
12294811
3048982/0800
090489
Václav Zavøel
35144661/0100
01.11.2009
0,00
11.11.2009
7 490,00
7490 CZK
-7 490,00
0
09.11.2009
revize el. zaøízení, Hasièská zbrojnice, Mladcová è. 27 - OKØ
FAK
209103167
S00JP00K4RL2
68600771
3048982/0800
1409
Ing.Jan Pospíšil
134547722/0300
01.11.2009
0,00
14.11.2009
52 265,00
52265 CZK
-52 265,00
0
02.12.2009
oprava místní komunikace v ul. Husova Malenovice - OD
FAK
209103168
S00JP00K4RK7
25556142
3048982/0800
9409
POSPÍŠIL a.s.
27-1918030267/0100
01.11.2009
0,00
14.11.2009
19 944,00
19944 CZK
-19 944,00
0
25.11.2009
oprava komunikace ve spodní èásti chodníku Nadhumení-Vinohrady, Prštné - OD
FAK
209103169
S00JP00K4RJC
25556142
3048982/0800
9009
POSPÍŠIL a.s.
27-1918030267/0100
01.11.2009
0,00
05.11.2009
92 476,00
92476 CZK
-92 476,00
0
25.11.2009
demontáž a montáž VO pøi stavbì chodníku J. Staši-tø.Svobody, Malenovice - OD
FAK
209103170
S00JP00K4RIH
68600771
3048982/0800
1309
Ing.Jan Pospíšil
134547722/0300
01.11.2009
0,00
12.11.2009
90 621,00
90621 CZK
-90 621,00
0
25.11.2009
oprava komunikace è. 1366 U Majáku - OD
FAK
209103171
S00JP00K4RHM
68600771
3048982/0800
1509
Ing.Jan Pospíšil
134547722/0300
01.11.2009
0,00
14.11.2009
19 930,00
19930 CZK
-19 930,00
0
25.11.2009
oprava zpevnìné plochy v ul. Chaloupky v Loukách - OD
FAK
209103172
S00JP00K4RGR
25556142
3048982/0800
9509
POSPÍŠIL a.s.
27-1918030267/0100
01.12.2009
0,00
14.11.2009
98 434,00
98434 CZK
-98 434,00
0
17.12.2009
likvidace vìtví, paøezù, døevin v ul. Jílová, Luèní - OD
FAK
209103173
S00JP00K4S53
71465456
3048982/0800
2009079
1085131193/0800
Židlík Radek-advokát
02.11.2009
0,00
02.12.2009
13 500,00
13500 CZK
-13 500,00
0
01.12.2009
odmìna za právní služby pro odbor stavební dle smlouvy za 10/2009 - OS
FAK
209103174
S00JP00K4S6Y
71464794
3048982/0800
209099
Mgr.Bc.Michal Bøezovják
43-842540257/0100
01.11.2009
0,00
01.12.2009
7 875,00
7875 CZK
-7 875,00
0
01.12.2009
odmìna za právní služby pro odbor stavební dle smlouvy za 10/2009- OS
FAK
209103175
S00JP00K4R70
65792289
3048982/0800
12009
Kynologický klub Zlín
1014506963/5500
01.11.2009
0,00
30.12.2009
6 000,00
6000 CZK
-6 000,00
0
25.11.2009
pronájem kynologického areálu - MP
FAK
209103176
S00JP00K4S1N
46309608
3048982/0800
2009350
Šafáø Pavel
1417848319/0800
01.11.2009
0,00
13.11.2009
2 820,00
2820 CZK
-2 820,00
0
09.11.2009
oprava vozidla Ford Fiesta 2Z4 3006 - MP
FAK
209103177
S00JP00K4RY9
25319256
3048982/0800
2009322
KAROP, s.r.o.
1406981309/0800
01.11.2009
0,00
16.11.2009
3 984,00
3984 CZK
-3 984,00
0
12.11.2009
oprava vozidla Ford Fiesta 2Z4 3005 - MP
FAK
209103178
S00JP00K4S0S
45689610
3048982/0800
2009007
LEOŠ MACÍK - ELEM
1403205339/0800
01.11.2009
0,00
29.11.2009
2 000,00
2000 CZK
-2 000,00
0
26.11.2009
servis služebních kol - MP
FAK
209103179
S00JP00K4RZ4
25319256
3048982/0800
2009323
KAROP, s.r.o.
1406981309/0800
01.11.2009
0,00
16.11.2009
7 663,00
7663 CZK
-7 663,00
0
12.11.2009
oprava vozidla Citroen Berlingo 3Z5 6739 - MP
FAK
209103180
S00JP00K4S9J
47901519
3048982/0800
2900911
Pohøebnictví Zlín, spol.
1114805661/0100
01.11.2009
0,00
30.11.2009
5 470,00
5470 CZK
-5 470,00
0
05.11.2009
Kremace pana Miroslava Barvíka, který zemøel dne 23. 10. 2009 - OSV
FAK
209103181
S00JP00K4SC4
26936186
3048982/0800
095091
MNO-Polášek,s.r.o.
35-3654260227/0100
01.11.2009
0,00
28.11.2009
1 294,00
1294 CZK
-1 294,00
0
25.11.2009
malíøské potøeby - OMZ
FAK
209103182
S00JP00K4SR1
10573321
3048982/0800
0910252
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
379737743/0300
01.11.2009
0,00
13.11.2009
34 500,00
34500 CZK
-34 500,00
0
11.11.2009
dodávka a montáž systému EZS v objektu MP, Štípa - MP
FAK
209103183
S00JP00K4SSW
25863371
3048982/0800
2092104413
INZEP CENTRUM, s.r.o.
6841890287/0100
02.11.2009
0,00
16.11.2009
4 076,90
4076.9 CZK
-4 076,90
0
12.11.2009
kufr první pomoci - MP
FAK
209103184
S00JP00K4SK0
49109162
3048982/0800
2009103001
Slavíèek Marek
210021491/0300
01.11.2009
0,00
17.11.2009
10000 CZK
10 000,00
-10 000,00
16.11.2009
69689.15 CZK
69 689,15
-69 689,15
0
12.11.2009
posouzení aplikace nejlepších dostup. technologií na akci "Kanalizace a ÈOV Zlín-Salaš" - ORIA
FAK
209103185
S00JP00K4SNL
60711086
3048982/0800
19040855
19-8033040267/0100
Technické služby Zlín,s.r
01.11.2009
0,00
0
12.11.2009
sbìr, svoz a využití BRKO za mìsíc øíjen 2009 - OŽPaZ
FAZ
209103186
S00JP00K4SPB
27207048
3048982/0800
292199
SPAR
5240908002/2700
01.11.2009
0,00
19.11.2009
12641.6 CZK
12 641,60
-12 641,60
0
13.11.2009
záloha na nákup dárkù ... - OŠZMaTV
FAZ
209103187
S00JP00K4SOG
27207048
3048982/0800
292198
SPAR
5240908002/2700
01.11.2009
0,00
19.11.2009
10430.3 CZK
10 430,30
-10 430,30
0
13.11.2009
záloha na prodej cukrovinek na Mikuláše - OŠZMaTV
FAK
209103188
S00JP00K4SMQ
60702559
3048982/0800
901048
TIGRIS, spol. s r.o.
1462880297/0100
01.11.2009 01.11.2009 29.11.2009
0,00
39 127,50
39127.5 CZK
-39 127,50
0
26.11.2009
nákup stolních kalendáøù 900 ks - 50 ks urèeno pro prodej v MITS, 850 ks pro repre úèely OCRVaVV
VYZ
209103189
S00JP00K4SVH
25620991
9047313602
Mountfield a.s.
01.11.2009
02.11.2009
61028 CZK
0
FAK
209103190
S00JP00K4SJ5
27678270
10142784
Sklenáøství Nonstop s.r.o
01.11.2009
13.11.2009
2250 CZK
0
3048982/0800
214529110/0300
0,00
2 250,00
-2 250,00
11.11.2009
zasklení dveøí - nebyt.prostor n.Práce OVS
FAK
209103191
S00JP00K4STR
12740675
3048982/0800
9042
Stoklásek Miloslav - Enem
133641661/0100
01.11.2009
0,00
12.11.2009
23 467,00
23467 CZK
-23 467,00
0
10.11.2009
DDHM pøístroje T-Logg 160 pro mìøení vlhkosti a teploty - OVS
FAK
209103192
S00JP00K4SUM
42341213
3048982/0800
200966
Martinec Pavel
1406999349/0800
01.11.2009
0,00
20.11.2009
3 499,00
3499 CZK
-3 499,00
0
20.11.2009
demontáž a montáž nábytku v sekret. námìstkù ve II.NP nám.Míru 12, budovy MMZ - OVS
FAK
209103193
S00JP00K4TYV
25578570
3048982/0800
2009164
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
1408888319/0800
01.11.2009
0,00
12.11.2009
4 360,00
4360 CZK
-4 360,00
0
01.12.2009
KaMÈ, pracovní odìvy pro cestáøe (monterková souprava) , 29.10.09
odpovìdná osoba: J. Pešková
vedeno v operativní evidenci
Jaroslavice, Kostelec, Kudlov, Louky, Malenovice I, Pøíluky
údržba veøejných ploch
FAK
209103194
S00JP00K4T41
26824043
3048982/0800
794830
MOST POMOCI s.r.o.
27-5222350287/0100
03.11.2009
0,00
17.11.2009
1 094,00
1094 CZK
-1 094,00
0
18.11.2009
pracovní odìvy a obuv - OMZ
FAK
209103195
S00JP00K4TI3
25580922
3048982/0800
2090716
LARGO CZ, s.r.o.
19-5004290247/0100
01.11.2009
0,00
02.12.2009
260,00
260 CZK
-260,00
0
30.11.2009
vodítko - ND - OMZ
FAK
209103196
S00JP00K4TJY
25580922
3048982/0800
2090717
LARGO CZ, s.r.o.
19-5004290247/0100
01.11.2009 01.11.2009 02.12.2009
0,00
21 220,00
21220 CZK
-21 220,00
0
01.12.2009
náhradní díly - oMZ
FAK
209103197
S00JP00K4TNE
60711086
19130200
Technické služby Zlín,s.r
01.11.2009
03.12.2009
6652.1 CZK
0
3048982/0800
19-8033040267/0100
0,00
6 652,10
-6 652,10
30.11.2009
údržba fontány - OMZ
FAK
209103198
S00JP00K4TO9
60711086
3048982/0800
19130201
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.12.2009
0,00
03.12.2009
89339.25 CZK
89 339,25
-89 339,25
0
08.12.2009
dodávka veøejného osvìtlení - RPS Zlín - JS, èást Hony a Podlesí - OMZ
FAK
209103199
S00JP00K4TP4
46994173
3048982/0800
náhradní díly na mechanismy .....
FAK
209103200
390330
HCM Autoservis s.r.o.
1112607661/0100
01.11.2009
0,00
09.11.2009
10 207,00
10207 CZK
-10 207,00
0
25.11.2009
- OMZ
S00JP00K4TUF
27678679
3048982/0800
09367
Richard Holotík s.r.o.
35-6797800247/0100
01.11.2009
0,00
02.12.2009
700,00
700 CZK
-700,00
0
30.11.2009
cement - OMZ
FAK
209103201
S00JP00K4TVA
60747218
3048982/0800
29152395
ANC FOD, s.r.o.
160405381/0600
01.11.2009
0,00
09.11.2009
2 036,00
2036 CZK
-2 036,00
0
25.11.2009
mazivo - OMZ
FAK
209103202
S00JP00K4TA7
25417967
3048982/0800
20091328
MITON CZ, s.r.o.
35-6959000227/0100
02.11.2009
0,00
16.11.2009
28 617,00
28617 CZK
-28 617,00
0
12.11.2009
Nákup softwaru - AutoCAD LT 2010 CZ - OIS
FAK
209103203
S00JP00K4TGD
62181581
3048982/0800
20091003
Oliviera Fuksová
4527858001/5500
01.11.2009
0,00
02.12.2009
2 100,00
2100 CZK
-2 100,00
0
30.11.2009
mytí vozidel za 10/2009 - MP
FAK
209103204
S00JP00K4TQZ
12741361
3048982/0800
702009
Jaromír Oškera SKLENÁØSTV
19-8039290267/0100
01.11.2009
0,00
12.11.2009
3 464,00
3464 CZK
-3 464,00
0
10.11.2009
15 ks náhradních skel do výstavních kliprámù - Alternativa - OK
FAK
209103205
S00JP00K4TSP
25322478
3048982/0800
2923053
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
01.11.2009
0,00
13.11.2009
31 154,00
31154 CZK
-31 154,00
0
11.11.2009
Internet Fibre Premium za 10/2009 - OIS
FAK
209103206
S00JP00K4U0E
26128233
3048982/0800
1090572
RENTEL a.s.
240825001/5500
02.11.2009
0,00
16.11.2009
1 190,00
1190 CZK
-1 190,00
0
06.11.2009
Zpøístupnìní elearningového kurzu Vstupní vzdìlávání , Ing. Michal Zlámal, Bc. Roman Michna
FAK
209103207
S00JP00K4TFI
60730153
3048982/0800
9701345
Dopravní spoleènost Zlín-
31338661/0100
01.11.2009
0,00
19.11.2009
11 186,00
11186 CZK
-11 186,00
0
19.11.2009
umístìní plakátù ve vozech MHD - OŽPaZ
FAK
209103208
S00JP00K4TX0
25318403
3048982/0800
10900756
RM GAS s.r.o.
1014500393/5500
01.11.2009
0,00
12.11.2009
9 800,00
9800 CZK
-9 800,00
0
10.11.2009
servisní kontrola kotlù - OŽPaZ
FAK
209103209
S00JP00K4TH8
60747889
20090338
PETAS Petøík, s.r.o.
01.11.2009
12.11.2009
34990 CZK
0
3048982/0800
1407566369/0800
0,00
34 990,00
-34 990,00
12.11.2009
opravy topení, el.rozvodù, osvìtlení a odpadu v budovì MMZ, ul. L.Váchy 602, Zlín - OVS
FAK
209103210
S00JP00K4TW5
25081152
3048982/0800
19051065
ROSANA, spol. s r.o.
110190896/0300
01.11.2009
0,00
10.11.2009
4 500,00
4500 CZK
-4 500,00
0
10.11.2009
Rosana pøírodní pramenitá voda 10/2009 - OVS
FAK
209103211
S00JP00K4U24
60747889
3048982/0800
20090341
PETAS Petøík, s.r.o.
1407566369/0800
01.11.2009
0,00
12.11.2009
28 099,00
28099 CZK
-28 099,00
0
12.11.2009
havarijní oprava spínání ovládání náhradního zdroje, budova MMZ, nám. Míru 12, Zlín - OVS
FAK
209103212
S00JP00K4U3Z
12731552
3048982/0800
20090961
Kytlica Stanislav
55147691/0100
02.11.2009
0,00
16.11.2009
26 000,00
26000 CZK
-26 000,00
0
12.11.2009
oprava komínové vložky - Mostní 4058 - OVS
FAK
209103213
S00JP00K4TDS
46973966
3048982/0800
239009
HEGA spol. s r.o.
1400707309/0800
01.11.2009
0,00
13.11.2009
97 763,00
97763 CZK
-97 763,00
0
13.11.2009
opravy žlabù, svodù a komínu po revizy "ZUŠ Harmonie, B.Nìmcové 258, Zlín - OŠZMaTV
FAK
209103214
S00JP00K4TCX
25334395
3048982/0800
2009047
LADDSTAV s.r.o.
1417264399/0800
01.11.2009
0,00
06.11.2009
94 647,00
94647 CZK
-94 647,00
0
06.11.2009
stavební práce na stavbì MŠ Luèní 4588 - OŠZMaTV
FAK
209103215
S00JP00K4TB2
26976056
3048982/0800
2090296
MOBILBOARD, s. r. o.
197196050/0300
01.11.2009
0,00
12.11.2009
23 372,00
23372 CZK
-23 372,00
0
10.11.2009
výroba City board k preventivní kampani "Ochrana majetku pøed kapesními zlodìji" - OŠZMaTV
FAK
209103216
S00JP00K4TEN
26305887
3048982/0800
532009
EUROINSTAL s.r.o.
27-3961140217/0100
01.11.2009
0,00
16.11.2009
7 478,00
7478 CZK
-7 478,00
0
12.11.2009
výmìna šoupìte, Støedisko volného èasu, Kotìrova 4395, Zlín - OŠZMaTV
FAK
209103217
S00JP00K4U4U
25533673
3048982/0800
13098229
TC servis, s.r.o.
2086315001/5500
01.11.2009
0,00
02.12.2009
358,00
358 CZK
-358,00
0
30.11.2009
telekomunikaè. služby za 10/2009, Støedisko volného èasu, Kotìrova 4395, Zlín - OŠZMaTV
FAK
209103218
S00JP00K4U5P
25552783
3048982/0800
49080
DATAB consult s.r.o.
5627430277/0100
01.11.2009
0,00
14.11.2009
14 000,00
14000 CZK
-14 000,00
0
11.11.2009
dodávka WIN - verze programu "Stravné a školné" - OŠZMaTV
FAK
209103219
S00JP00K4UCQ
10570535
3048982/0800
020
Oldøich Pokorný
1109846661/0100
02.11.2009
0,00
17.11.2009
5 144,00
5144 CZK
-5 144,00
0
12.11.2009
oprava aut. praèky AEG, Rehab. stacionáø, Žlebová 1590, ZLín - OŠZMaTV
FAK
209103220
S00JP00K4ULH
40991369
3048982/0800
91303
Machová Anežka
1048641661/0100
04.11.2009
0,00
18.11.2009
22 382,00
22382 CZK
-22 382,00
0
13.11.2009
kanceláøský materiál - sklad tiskopisù - OVS
FAK
209103221
S00JP00K4UKM
49161563
0152009
Jiøí Slamìný
01.11.2009
16.11.2009
96908 CZK
0
3048982/0800
112726332/0300
0,00
96 908,00
-96 908,00
24.11.2009
oprava speciál. hasièského vozidla Š 706 RTHP CAS - OKØ
FAK
209204682
S00JP00K4SDZ
10573321
3048982/0800
0910265
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
379737743/0300
01.11.2009
0,00
13.11.2009
357,00
357 CZK
-357,00
0
11.11.2009
kontrola zaøízení EZS za 10/2009 v objektu Støedisko volného èasu, Kotìrova - OŠZMaTV
FAK
209103223
S00JP00K4V9Y
26227061
3048982/0800
2091479
BCServis CZ s.r.o.
86-2021060247/0100
01.11.2009
0,00
05.11.2009
11560 CZK
11 560,00
-11 560,00
14.10.2009
11802.12 CZK
11 802,12
-11 802,12
0
25.11.2009
nùžky, rukavice, sluchátka ...- OMZ
FAK
209103224
S00JP00K4V07
63012600
3048982/0800
290100456
Petr Èechák
1860884349/0800
01.11.2009
0,00
0
25.11.2009
sítì na pískovištì- OMZ
FAK
209103225
S00JP00K4VAT
71007792
3048982/0800
290029
Mateøská škola U Døevnice
1422448379/0800
03.11.2009
0,00
17.11.2009
7 500,00
7500 CZK
-7 500,00
0
13.11.2009
nájemné kanceláøí pro provoz linky SOS za II. polol. 2009 - OŠZMaTV
FAK
209103226
S00JP00K4V2X
60318767
3048982/0800
9030
FIN-PARTNER,audit-danì-po
3683736028/5500
01.11.2009
0,00
02.12.2009
45071.3 CZK
45 071,30
-45 071,30
0
30.11.2009
úèetní poradenství - OE
FAK
209103227
S00JP00K4V12
60318767
3048982/0800
9031
FIN-PARTNER,audit-danì-po
3683736028/5500
02.11.2009
0,00
17.11.2009
58012.5 CZK
58 012,50
-58 012,50
0
18.11.2009
pøedbìžné prozkoumání hospodaøení z údajù úèet. uzávìrky k 30.9.2009 - OE
FAK
209103228
S00JP00K4V3S
46345191
3048982/0800
14309
STaDO s.r.o.
1455525/0300
04.11.2009
0,00
14.11.2009
97994.2 CZK
97 994,20
-97 994,20
0
12.11.2009
oprava skladovacích prostor v areálu MMZ na Zálešné IV/1179 - OVS
FAK
209103229
S00JP00K4URN
42340519
3048982/0800
09091
Valagruz , spol. s r.o.
27-1925640207/0100
03.11.2009 03.11.2009 13.11.2009
0,00
3 570,00
3570 CZK
-3 570,00
0
24.11.2009
za zprostøedkování reklamní plochy na tabulích MOS pro spoleènost NSN - Delvita, Valachùv žleb, Malenovice- OCRVaVV
FAK
209103230
S00JP00K4V4N
28252217
3048982/0800
00014
Stanix Projekt s.r.o.
4621668001/5500
01.11.2009
0,00
08.11.2009
34 391,00
34391 CZK
-34 391,00
0
10.11.2009
práce na akci Oprava komunikace IV. tøídy na ul. Sokolská - ORIA
FAK
209103231
S00JP00K4UWY
46309608
3048982/0800
2009352
Šafáø Pavel
1417848319/0800
03.11.2009
0,00
17.11.2009
1 725,00
1725 CZK
-1 725,00
0
12.11.2009
údržba vozidla Ford Connect 2Z2 50 70 - MP
FAK
209103232
S00JP00K4UV3
75252368
3048982/0800
2009005
Pavla Ostrèilíková
19-7611800287/0100
04.11.2009
0,00
04.12.2009
2 689,00
2689 CZK
-2 689,00
0
01.12.2009
granule pro psy - MP
FAK
209103233
S00JP00K4UU8
25322478
2923908
AVONET, s.r.o.
01.11.2009
13.11.2009
3186 CZK
0
3048982/0800
Vigor 270 V
FAK
4200140487/6800
0,00
3 186,00
-3 186,00
11.11.2009
- MP
209103234
S00JP00K4V83
48117820
3048982/0800
1092010795
IMPROMAT CZ spol. s r.o.
13149111/0100
01.12.2009
0,00
04.12.2009
14932.2 CZK
14 932,20
-14 932,20
0
21.12.2009
oprava a údržba kopírky - OD
FAK
209103235
S00JP00K4UZJ
49976311
3048982/0800
9071
DIPS Zlín, spol. s r.o.
1400620369/0800
01.11.2009
0,00
02.12.2009
39 770,00
39770 CZK
-39 770,00
0
04.12.2009
vodorovné a svislé doprav. znaèení na ul. Dlouhá na silnici II/490 - OD
FAK
209103236
S00JP00K4UYO
49976311
3048982/0800
9072
DIPS Zlín, spol. s r.o.
1400620369/0800
01.11.2009
0,00
02.12.2009
64 293,00
64293 CZK
-64 293,00
0
03.12.2009
úprava kvìtinových ostrùvkù a osazení lavièek na zastávce MHD na ul. Dlouhá - OD
FAK
209103237
S00JP00K4UXT
49976311
3048982/0800
9073
DIPS Zlín, spol. s r.o.
1400620369/0800
01.11.2009
0,00
02.12.2009
89 883,00
89883 CZK
-89 883,00
0
03.12.2009
oprava konstrukce podchodu a nástupních ploch na ul. Okružní na zastávce MHD Èeská - OD
FAK
209103238
S00JP00K4VN0
60730153
3048982/0800
9701401
Dopravní spoleènost Zlín-
31338661/0100
02.11.2009
0,00
07.12.2009
202,00
202 CZK
-202,00
0
02.12.2009
2.11.09, Veøejné setkání s obèany - Mladcová, výlep plakátù
odpovìdná osoba: M. Dolanská
FAK
209103239
S00JP00K4VOV
60730153
3048982/0800
9701378
Dopravní spoleènost Zlín-
31338661/0100
01.11.2009
0,00
23.11.2009
89 897,00
89897 CZK
-89 897,00
0
18.11.2009
užívání reklamní plochy na City boardech - OŠZMaTV
FAK
209103240
S00JP00K4VQL
25593625
3048982/0800
4810091397
TAŠ-STAPPA beton, spol. s
27-1922950277/0100
01.11.2009
0,00
29.11.2009
2 131,00
2131 CZK
-2 131,00
0
25.11.2009
dodávka štìrku - OMZ
FAK
209103241
S00JP00K4VT6
60709677
3048982/0800
290246
MNO spol. s r.o.
1400599379/0800
01.11.2009
0,00
18.11.2009
16682.7 CZK
16 682,70
-16 682,70
0
19.11.2009
oprava maleb míst.211 - n.Míru 12 - OVS
FAK
209103242
S00JP00K4VSB
60747889
3048982/0800
20090339
PETAS Petøík, s.r.o.
1407566369/0800
01.11.2009
0,00
12.11.2009
3 500,00
3500 CZK
-3 500,00
0
12.11.2009
oprava WC, budova MMZ, nám. Míru 464 - OVS
FAK
209103243
S00JP00K4VRG
60747889
3048982/0800
20090340
PETAS Petøík, s.r.o.
1407566369/0800
01.11.2009
0,00
12.11.2009
1 000,00
1000 CZK
-1 000,00
0
12.11.2009
pøetìsnìní sprch. hadic, pøízemí a VI.n.p. budovy MMZ, Zarámí 4421 - OVS
VYZ
209103244
S00JP00K4VU1
48535176
510001286
BMSS-START, spol. s r.o.
01.11.2009
21.11.2009
FAZ
209103245
S00JP00K4VVW
48535176
510015242
BMSS-START, spol. s r.o.
04.11.2009
18.11.2009
3048982/0800
103862068/0300
0,00
744,00
864 CZK
0
744 CZK
-744,00
0
23.11.2009
Pøedplatné èasopisu Národní pojištìní r. 2010
FAK
209103246
S00JP00K4VWR
71009396
3048982/0800
3095400573
Zdravotní ústav
3235761/0710
02.11.2009
0,00
25.11.2009
8 152,00
8152 CZK
-8 152,00
0
18.11.2009
rozbor pitné vody - OŽPaZ
FAK
209103247
S00JP00K4VXM
70268282
3048982/0800
119001
Gahurová Miroslava
86-2257470277/0100
04.11.2009
0,00
04.12.2009
1 178,10
1178.1 CZK
-1 178,10
0
02.12.2009
razítka - 2 ks (dle smìrnice è. 9/2009 o zajištìní finanèní kontroly v pùsobnosti SMZ) - OSM (bytové oddìlení)
FAK
209103248
S00JP00K4VYH
27673286
3049002/0800
200008509
Filharmonie Bohuslava Mar
35-4307300217/0100
01.11.2009
0,00
13.11.2009
9 415,00
9415 CZK
-9 415,00
0
19.11.2009
pøedprodej vstupenek na koncerty FMB Zlín v MITS za období: 1.10. - 31. 10. 2009, OCRVaVV
FAK
209103249
S00JP00K4W1V
49976311
2006-32920661/0710
9070
DIPS Zlín, spol. s r.o.
01.11.2009
02.12.2009
3441843 CZK
0
1400620369/0800
0,00
2 893 097,13
-3 441 843,00
10.12.2009
1400620369/0800
0,00
502 265,37
-3 441 843,00
10.12.2009
1400620369/0800
0,00
46 480,50
-3 441 843,00
10.12.2009
Bezbariérové BUS zálivy Zlín 2009 - OD
2001482389/0800
Bezbariérové BUS zálivy Zlín 2009 - OD
3048982/0800
Bezbariérové BUS zálivy Zlín 2009 - OD
FAK
209103250
S00JP00K4W00
63478757
3048982/0800
29210451
JAST - CZ spol. s r.o.
1404629379/0800
02.11.2009
0,00
16.11.2009
27 209,00
27209 CZK
-27 209,00
0
19.11.2009
nábytek - OD
FAK
209103251
S00JP00K4VZC
72437774
3048982/0800
910387
Slezáèek Petr
86-2197770277/0100
01.11.2009
0,00
06.11.2009
8 720,00
8720 CZK
-8 720,00
0
18.11.2009
oprava vozidla Škoda Felicia ZLJ 9969 - OD
FAK
209103252
S00JP00K4VPQ
68121385
2001482389/0800
162009
Šubík Radoslav
164787145/0600
01.12.2009
0,00
21.12.2009
36 764,00
36764 CZK
-36 764,00
0
18.12.2009
výkon tech. dozoru investora pøi realizaci stavby "Zlepšení tepelnì tech. vlastností budov ZŠ Zlín, Nová cesta 268" - ORIA
FAK
209204700
S00JP00K4V5I
48473936
3048982/0800
090017
Centrum pro rodinu Zlín o
106108677/0300
02.11.2009
0,00
16.11.2009
2 600,00
2600 CZK
-2 600,00
0
10.11.2009
Semináø Respektovat a být respektován - Leona Nováková, Radka Miklíková, SVÈ, 2.11.,5.11.,12.11.,19.11.,26.11.,7.12.,10.12.2009
FAK
209103254
S00JP00K4W8W
41193598
3048982/0800
6120289157
ContiTrade Services s.r.o
22300661/0100
01.12.2009
0,00
03.12.2009
5 575,00
5575 CZK
-5 575,00
0
09.12.2009
pneumatiky - OKØ
FAK
209103255
S00JP00K4WAM
61722316
3048982/0800
592009
Dobeš Vladislav
4080006282/6800
06.11.2009
0,00
20.11.2009
3 927,00
3927 CZK
-3 927,00
0
13.11.2009
dodávka a montáž magnetické tabule - MP
FAK
209103256
S00JP00K4WBH
61722316
582009
Dobeš Vladislav
05.11.2009
19.11.2009
24990 CZK
0
3048982/0800
4080006282/6800
0,00
24 990,00
-24 990,00
19.11.2009
jednací stùl a židle pracovištì Váchova ul. - MP
FAK
209103257
S00JP00K4X1O
25530372
3048982/0800
2009684
K & K Øemesla, s.r.o.
1543521309/0800
01.12.2009
0,00
16.11.2009
1 904,50
1904.5 CZK
-1 904,50
0
14.12.2009
1 x vlajka ÈR, PES 300 x 200 (prapor)
vystaveno povìtrnostním vlivùm
odpovìdná osoba: J. Muroò
VYZ
209103258
S00JP00K4XSX
27365000
271909
ATLANTIS MARSHAL,a.s.
03.11.2009
18.11.2009
10591 CZK
0
FAK
209103259
S00JP00K4XNM
45309655
14190458
D.H.S.-spol.s r.o.
04.11.2009
18.11.2009
80000 CZK
0
3048982/0800
43-5400420277/0100
0,00
80 000,00
-80 000,00
13.11.2009
využití služeb systému Memphis za 10/2009 - MP
FAK
209103260
S00JP00K4XJ6
26226120
19-8034530217/0100
920906
ZEKA plus,s.r.o.
86-2022690267/0100
01.11.2009
0,00
20.11.2009
16 660,00
16660 CZK
-16 660,00
0
23.11.2009
služby koordinátora BOZP za 10/2009 - výmìna oken a oprava lodžií Støedová, Zlín - ORIA
FAK
209103261
S00JP00K4XFQ
26226120
3048982/0800
920909
služby koordinátora BOZP za 10/2009, Kanalizace a ÈOV Zlín - Salaš
FAK
209103262
S00JP00K4XHG
15049248
3048982/0800
ZEKA plus,s.r.o.
86-2022690267/0100
01.11.2009 31.10.2009 05.12.2009
0,00
19 660,00
19660 CZK
-19 660,00
0
02.12.2009
- ORIA
2903131
GEOVAP, spol. s r.o.
2020870109/2600
01.11.2009
0,00
05.12.2009
9704 CZK
9 704,00
-9 704,00
18.11.2009
486446.02 CZK
0
02.12.2009
zajištìní procesù správy datové základny ÚAP a ÚP za 10/2009 - ÚHA
FAK
209103263
S00JP00K4X6Z
60711086
3048982/0800
19020662
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.11.2009
0,00
486 446,02
-486 446,02
0
24.11.2009
sbìr, svoz a zpracování KO za 10/2009 - OŽPaZ
FAK
209103264
S00JP00K4X0T
25318187
3048982/0800
906943
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
02.11.2009
0,00
12.11.2009
1 104,00
1104 CZK
-1 104,00
0
18.11.2009
Laminovaè CO-LM , Støedisko volného èasu, Kotìrova 4395, Zlín - OŠZMaTV
FAK
209103265
S00JP00K4X8P
48471178
3048982/0800
552009
Hudební sdružení Zlín
84656073/0800
01.11.2009
0,00
27.11.2009
4 000,00
4000 CZK
-4 000,00
0
26.11.2009
vystoupení skupiny Velkého dechového orchestru mìsta Zlína - OK
FAK
209103266
S00JP00K4X7U
60747889
3048982/0800
20090329
PETAS Petøík, s.r.o.
1407566369/0800
01.11.2009
0,00
13.11.2009
2 155,00
2155 CZK
-2 155,00
0
19.11.2009
Oprava WC - výmìna rohových ventilù, oprava odpadù - Alternativa - OK
FAK
209103267
S00JP00K4X54
28305213
3048982/0800
082009
LOFT 577 s.r.o.
43-3141040237/0100
05.11.2009
0,00
19.11.2009
36 000,00
36000 CZK
-36 000,00
0
19.11.2009
klavír Petrof, døevo svìtlé, lak matný, bez židle - OK - vybavení 32. budovy Svitu pro zázemí místní kultury
FAK
209103268
S00JP00K4XPC
40764788
6960136928
Messer Technogas s.r.o.
01.11.2009
20.11.2009
907.49 CZK
0
3048982/0800
1000448002/3500
0,00
907,49
-907,49
25.11.2009
nájemné lahev Messer - OMZ
FAK
209103269
S00JP00K4XBA
47666331
3048982/0800
09141606
HRAS-zaøízení høiš•,s.r.o
373760053/0300
01.12.2009
0,00
04.12.2009
117 973,00
117973 CZK
-117 973,00
0
08.12.2009
houpaèka Kombi, pískovištì na dìtské høištì è. 442 Maják - OMZ
FAK
209103270
S00JP00K4WYA
25593625
3048982/0800
4810091355
TAŠ-STAPPA beton, spol. s
27-1922950277/0100
01.11.2009
0,00
21.11.2009
8 525,00
8525 CZK
-8 525,00
0
25.11.2009
dodávka vyosévek pod hrací prvky - OMZ
FAK
209103271
S00JP00K4XMR
63078236
3048982/0800
1122654
Software602, a.s.
976652/0800
04.11.2009
0,00
18.11.2009
59498 CZK
59 498,00
-59 498,00
05.12.2009
46975.25 CZK
46 975,25
-46 975,25
0
13.11.2009
Nákup programového vybavení - Print 2PDF 8 Premium Edition pro 100 uživatelù - OIS
FAK
209103272
S00JP00K4XIB
15049248
3048982/0800
2903117
GEOVAP, spol. s r.o.
2020870109/2600
01.11.2009
0,00
0
02.12.2009
technická podpora modulù CityWare za 10/2009 - OIS
FAK
209103273
S00JP00K4WPJ
46992308
3048982/0800
9002041
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
1113407661/0100
01.11.2009
0,00
04.12.2009
42 578,00
42578 CZK
-42 578,00
0
02.12.2009
Nákup výpoèetní techniky - notebook a tiskárna - OIS
FAK
209103274
S00JP00K4WQE
46992308
3048982/0800
9002040
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
1113407661/0100
01.11.2009
0,00
04.12.2009
16 495,00
16495 CZK
-16 495,00
0
02.12.2009
výpoèetní technika - nákup tiskárny, pamìtí do PC, spotøebního materiálu - OIS
Držáky HP 2007 - MPZ
FAK
209103275
S00JP00K4WOO
46992308
3048982/0800
9001978
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
1113407661/0100
01.11.2009
0,00
02.12.2009
186 771,00
186771 CZK
-186 771,00
0
30.11.2009
paušální poplatek za 10/2009 - OIS
FAK
209103276
S00JP00K4WNT
45274924
3048982/0800
5800557039
EUROVIA CS, a.s.
141400112/0100
01.11.2009
0,00
29.11.2009
202 286,00
202286 CZK
-202 286,00
0
03.12.2009
oprava pøíjezdové kumunikace ke spoleè. garážím ul. Mlýnská, Malenovice - OD
FAK
209103277
S00JP00K4WMY
45274924
3048982/0800
5800557035
EUROVIA CS, a.s.
141400112/0100
01.11.2009
0,00
29.11.2009
350 423,00
350423 CZK
-350 423,00
0
04.12.2009
oprava plochy pravého bøehu Chlumského potoka, Louky - OD
FAK
209103278
S00JP00K4WL3
45274924
3048982/0800
5800557031
EUROVIA CS, a.s.
141400112/0100
01.11.2009
0,00
29.11.2009
166 682,00
166682 CZK
-166 682,00
0
04.12.2009
oprava chodníku v areálu MŠ Mladcová - OD
FAK
209103279
S00JP00K4WJD
45274924
3048982/0800
oprava MK -živièná vrstva na panely ul. Pod Tlustou - OD
5800557044
141400112/0100
EUROVIA CS, a.s.
01.11.2009
0,00
29.11.2009
270 416,00
270416 CZK
-270 416,00
0
03.12.2009
FAK
209103280
S00JP00K4WII
45274924
3048982/0800
5800558223
EUROVIA CS, a.s.
141400112/0100
01.11.2009
0,00
29.11.2009
29 988,00
29988 CZK
-29 988,00
0
03.12.2009
oprava živiè. plochy v ul. Záhutí u Majáku - OD
FAK
209103281
S00JP00K4WHN
45274924
3048982/0800
5800558718
EUROVIA CS, a.s.
141400112/0100
01.11.2009
0,00
29.11.2009
99 977,00
99977 CZK
-99 977,00
0
03.12.2009
oprava podklad. vrstev na pøíjezdové komunikaci ke spoleè. garážím v ul. Mlýnská Malenovice - OD
VYZ
209103282
S00JP00K4WK8
41193946
150084215
ASKO-NÁBYTEK, spol.s r.o.
01.11.2009
24.11.2009
FAK
209103283
S00JP00K4WXF
26271044
905000081
GB-geodezie,spol.s r.o.
01.11.2009
20.11.2009
3048982/0800
39050005/2700
0,00
5 950,00
2998 CZK
0
5950 CZK
-5 950,00
0
19.11.2009
geom. plán na dìlení pozemku 4348/24 - OD
FAK
209103284
S00JP00K4XR2
60715286
2001482389/0800
290878
CROSS Zlín, s.r.o.
01.12.2009
05.12.2009
52717 CZK
0
1464360287/0100
0,00
34 566,00
-52 717,00
18.12.2009
1464360287/0100
0,00
18 151,00
-52 717,00
18.12.2009
mìsíèní servis kamer. systému úsek. mìøení rychlosti - OD
3048982/0800
mìsíèní servis kamer. systému úsek. mìøení rychlosti - OD
FAK
209103285
S00JP00K4XTS
25548034
3048982/0800
9100004739
KOVOSTEEL, s.r.o.
1543329309/0800
01.11.2009
0,00
12.11.2009
2542 CZK
2 542,00
-2 542,00
16.11.2009
2348034.4 CZK
0
13.11.2009
doprava materiálu CO - OKØ
FAK
209204720
S00JP00K4W9R
60711086
3048982/0800
19040854
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.11.2009
0,00
2 348 034,40
-2 348 034,40
0
13.11.2009
sbìr, svoz a zpracování komun. odpadu - OŽPaZ
FAZ
209103287
S00JP00K518K
60719257
3048982/0800
H4-LCD
FAK
9002013456
OKAY, spol. s r.o.
1004039257/5500
06.11.2009
0,00
13.11.2009
4 999,00
4999 CZK
-4 999,00
0
13.11.2009
- OŠZMaTV
209103288
S00JP00K517P
25322478
3048982/0800
2924040
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
01.11.2009
0,00
13.11.2009
595,00
595 CZK
-595,00
0
18.11.2009
Avonet Internet Home Fl za 10/2009 - OŠZMaTV
FAK
209103289
S00JP00K516U
40944255
3357902/0800
290010
Ing. Pavel Zimèík
1042794093/0800
01.11.2009
0,00
02.12.2009
33 708,00
33708 CZK
-33 708,00
0
30.11.2009
stavební dozor v rámci realizace stavby k projektu "Modernizace vybavení mateø. škol a jeslí ve Zlínì" - OŠZMaTV
FAK
209103290
S00JP00K51GG
44962185
3048982/0800
109091935
Vymyslický-Výtahy,spol.s
21506721/0100
01.11.2009
0,00
23.11.2009
9 102,00
9102 CZK
-9 102,00
0
19.11.2009
provozní prohlídky, opravy výtahù 10/2009 - OVS
FAK
209103291
S00JP00K51LR
60747889
3048982/0800
havarijní opravy v budovì MMZ, ul. nám. Míru, Zlín - OVS
20090343
1407566369/0800
PETAS Petøík, s.r.o.
05.11.2009
0,00
12.11.2009
65 920,00
65920 CZK
-65 920,00
0
19.11.2009
FAK
209103292
S00JP00K51SS
4
3048982/0800
Jarcovják Lubomír
232105370/0300
06.11.2009
0,00
06.12.2009
440 180,00
440180 CZK
-440 180,00
0
18.11.2009
zpracování výtvarných studií a realizace užité plastiky v sadu Svobody ve Zlínì - OK
FAK
209103293
S00JP00K51NH
60734485
3048982/0800
91365
S-projekt plus, a.s.
1543170297/0100
01.12.2009
0,00
05.12.2009
80 087,00
80087 CZK
-80 087,00
0
23.12.2009
k.ú. Kostelec u Zlína - jednostupòová dokumentace - OD
FAK
209103294
S00JP00K51OC
60711086
3048982/0800
19110107
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.11.2009
0,00
23.10.2009
58690.8 CZK
58 690,80
-58 690,80
0
19.11.2009
vodorovné dopravní znaèení za 09/2009 - OD
FAK
209103295
S00JP00K51P7
60711086
3048982/0800
19110106
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.11.2009
0,00
23.10.2009
121 002,77
121002.77 CZK
-121 002,77
0
18.11.2009
svislé dopravní znaèení za 09/2009 - OD
FAK
209103296
S00JP00K51HB
26226120
3048982/0800
920404
ZEKA plus,s.r.o.
86-2022690267/0100
01.11.2009
0,00
13.06.2009
23 800,00
23800 CZK
-23 800,00
0
18.11.2009
zpracování plánu BOZP - stavební akce "Služebna MP Zlín v areálu ZOO Lešná" - ORIA
FAK
209103297
S00JP00K51TN
26226120
2001482389/0800
920923
ZEKA plus,s.r.o.
86-2022690267/0100
01.11.2009
0,00
06.12.2009
41 164,00
41164 CZK
-41 164,00
0
04.12.2009
služby koordinátora BOZP za 10/2009- stavební akce "zlepšení tepelnì tech. vlastností budov ZŠ Zlín, Tø. Svobody 868" - ORIA
FAK
209103298
S00JP00K51UI
26226120
3048982/0800
920924
ZEKA plus,s.r.o.
86-2022690267/0100
01.11.2009
0,00
20.11.2009
228,00
228 CZK
-228,00
0
23.11.2009
služby koordinátora BOZP za 10/2009, stavební akce "zlepšení tepelnì tech. vlastností budov ZŠ Zlín, nová cesta 268" - ORIA
FAK
209103299
S00JP00K524X
27112489
3048982/0800
0006109
eldentity a.s.
51-691110267/0100
01.11.2009
0,00
22.11.2009
19 603,00
19603 CZK
-19 603,00
0
18.11.2009
bezpeèností pøedmìt, aktivace služby autentizace, školení - MP
FAK
209103300
S00JP00K520H
47678488
128661/0100
901020590
ABEL-Computer s.r.o.
1842393319/0800
01.11.2009
0,00
29.11.2009
1 120,00
1120 CZK
-1 120,00
0
24.11.2009
renovace toneru do tiskárny HP LJ 2015 (Hutìèková) - OS
FAK
209103301
S00JP00K52YR
18754244
3048982/0800
2009454
Leopold Janský
1406980349/0800
06.11.2009
0,00
06.12.2009
118 976,00
118976 CZK
-118 976,00
0
04.12.2009
2 x snìhová fréza - OKP
KMÈ Jaroslavice, Salaš, snìžná fréza STIGA ST 1171 HST
dle projektu komise MÈ
FAK
209103302
S00JP00K52ZM
18754244
3048982/0800
KMÈ Jaroslavice, Salaš 2 x olej STIGA - OKP
odpovìdná osoba: M. Novosadová
navíc pøíslušenství k novým frézám
uvedení do provozu
2009457
1406980349/0800
Leopold Janský
01.12.2009
0,00
09.12.2009
794,00
794 CZK
-794,00
0
29.12.2009
FAK
209103303
S00JP00K52IZ
51111201
3048982/0800
17809
Fišer Pavel
2568014084/2700
01.11.2009
0,00
01.12.2009
8 806,00
8806 CZK
-8 806,00
0
26.11.2009
právní služby za 10/2009 - OP
úèast na jednání vìøitelského výboru KS - Carioca, s.r.o., pøíprava na jednání OS Zlín - Josef Sedláø 10C 331/2008
FAK
209103304
S00JP00K52H4
71007407
3048982/0800
390023
Mateøská škola M. Knesla
1422438349/0800
01.11.2009
0,00
20.11.2009
8 736,00
8736 CZK
-8 736,00
0
19.11.2009
stravovací služby za 10/2009, Jesle, M. Knesla 4056, Zlín - OŠZMaTV
FAK
209103305
S00JP00K52FE
26220598
3048982/0800
2900529
ELEN CZ s.r.o.
4080004092/6800
09.11.2009
0,00
23.11.2009
2 084,00
2084 CZK
-2 084,00
0
19.11.2009
oprava tiskárny - OŠZMaTV
FAK
209103306
S00JP00K52JU
40991873
3048982/0800
091075
Šilerová Jitka
865842661/0100
09.11.2009
0,00
23.11.2009
1 500,00
1500 CZK
-1 500,00
0
19.11.2009
vìnec z živých žlutých chryzantém, místo urèení: Díly è.p. 3069 - slavnostní odhalení pamìtní desky kapitána RAF Jaroslava Šiky
FAK
209103307
S00JP00K533V
47114983
3048982/0800
5133819672
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
133790245/0300
03.11.2009
0,00
23.11.2009
450,00
450 CZK
-450,00
0
18.11.2009
uveøejnìní informací v IS VZ - Zlín, Rekontrukce ZŠ Komenského I. a II. - ORIA
FAK
209103308
S00JP00K52XW
48395013
3048982/0800
3080333
Zahrada Olomouc s.r.o.
233033006/0300
09.11.2009
0,00
09.12.2009
39296.2 CZK
39 296,20
-39 296,20
08.12.2009
53490.5 CZK
53 490,50
-53 490,50
0
03.12.2009
zahradnické práce - výsadba vánoèního stromu, OMZ
FAK
209103309
S00JP00K52LK
28305043
3048982/0800
290397
MT Legal, s.r.o.,
1002755137/2700
01.11.2009
0,00
0
04.12.2009
právní služby za 10/2009 - OIS
FAK
209103310
S00JP00K52NA
25022962
3048982/0800
29021245
CENTRUM BABYLON, a.s.
605097183/0300
06.11.2009
0,00
20.11.2009
2 090,00
2090 CZK
-2 090,00
0
19.11.2009
Ubytování ing. Gavlase - SC Liberec 5.-6.11.2009 - OIS
FAK
209103311
S00JP00K52MF
25536711
3048982/0800
2912076
RENOMIX s.r.o.
379727123/0300
01.12.2009
0,00
04.12.2009
25 000,00
25000 CZK
-25 000,00
0
17.12.2009
oprava schodištì a podesty pøed domem è. 4606 na ul. Vìtrná - OD
FAK
209103312
S00JP00K52O5
68084510
3048982/0800
90023
Miluška Ptáèková
1409006349/0800
06.11.2009
0,00
20.11.2009
1 200,00
1200 CZK
-1 200,00
0
18.11.2009
zhotovení potahu do vozidla 2Z2 5070 - MP
FAK
209103313
S00JP00K52P0
64463231
3048982/0800
4309
Mikulèík Bøetislav
2592277001/5500
01.11.2009
0,00
13.11.2009
1 000,00
1000 CZK
-1 000,00
0
18.11.2009
praní prádla - MP
FAK
209103314
S00JP00K52SL
18152856
3048982/0800
2009169
52844440/5500
PATRICK s.r.o.
04.11.2009
0,00
14.11.2009
6 700,00
6700 CZK
-6 700,00
0
18.11.2009
motorová pila MS 181C-BE - MP
FAK
209103315
S00JP00K52TG
25784684
3048982/0800
512346809
PEARS HEALTH CYBER, s.r.o
/
06.11.2009
0,00
20.11.2009
1 630,00
1630 CZK
-1 630,00
0
24.11.2009
resuscitaèní roušky - MP
FAK
209103316
S00JP00K52UB
65745108
3048982/0800
2309
Nìmeèek Martin
27-7177230217/0100
01.11.2009
0,00
13.11.2009
2 000,00
2000 CZK
-2 000,00
0
18.11.2009
èištìní vozidla s SPZ 2Z2 5070 - MP
FAK
209103317
S00JP00K52V6
15244580
3048982/0800
33
Hovorka Jaroslav
250626073/0800
10.11.2009
0,00
25.11.2009
31 000,00
31000 CZK
-31 000,00
0
25.11.2009
zhotovení a výroba 44 ks DVD projetk "Nechci být obìtí" - MP
FAK
209103318
S00JP00K52W1
45459771
3048982/0800
1442009
Voborník Petr
1455269/0300
04.11.2009
0,00
20.11.2009
8 496,00
8496 CZK
-8 496,00
0
19.11.2009
vertikální žaluzie - Lešná - MP
FAK
209103319
S00JP00K530A
72434791
3048982/0800
109118
Strnad Michal
43-866390257/0100
09.11.2009
0,00
23.11.2009
11 960,00
11960 CZK
-11 960,00
0
19.11.2009
pøíprava kabeláže k náhradnímu zdroji EE- MP
FAK
209103320
S00JP00K5315
49434471
3048982/0800
2905606
Rovel, spol. s r.o.
1546340247/0100
01.12.2009
0,00
10.12.2009
75 600,00
75600 CZK
-75 600,00
0
10.12.2009
montáž a dodávka projekt "Øetízek" - MP
FAK
209103321
S00JP00K534Q
13800833
3048982/0800
041109
Penzion Merlin
1920263369/0800
06.11.2009
0,00
27.11.2009
4 632,00
4632 CZK
-4 632,00
0
26.11.2009
ubytování v termínu 1.-6.11.2009 , p. Ivana Leopoldová - OKaVA
FAK
209103322
S00JP00K536G
47901519
3048982/0800
2900964
Pohøebnictví Zlín, spol.
1114805661/0100
04.11.2009
0,00
07.12.2009
5 000,00
5000 CZK
-5 000,00
0
20.11.2009
Kremace pana Eduarda Drábeèka, narozeného dne 9.2.1961, poslednì trvale bytem Luhaèovice, Nám. 28. Øíjna 543, který zemøel 28. 10. 2009.
FAK
209103323
S00JP00K541Y
49437593
19-8034530217/0100
190058
Stavební izolace Zlín, s.
7125168001/2700
01.11.2009
0,00
26.12.2009
3 699 816,00
3699816 CZK
-3 699 816,00
0
21.12.2009
výmìna oken + oprava lodžií Støedová 4786 - ORIA
FAK
209103324
S00JP00K542T
16299311
3048982/0800
200882
Ing.Štìrba Roman,CSc.
661145661/0100
01.11.2009
0,00
31.10.2009
21 000,00
21000 CZK
-21 000,00
0
23.11.2009
technický dozor investora na akci "Rekonstrukce støech ZŠ Zlín, M. Alše" - ORIA
VYZ
209103325
S00JP00K5474
48028631
9905227
ADK spol. s r.o.
05.11.2009
27.11.2009
FAK
209103326
S00JP00K54E5
12744166
212009
Kopp Zdenìk
01.11.2009
04.11.2009
3048982/0800
/
0,00
1 255,00
2260.1 CZK
0
1255 CZK
-1 255,00
0
20.11.2009
oprava šicího stroje - OŠZMaTV
FAK
209103327
S00JP00K54F0
60747218
29152516
ANC FOD, s.r.o.
11.11.2009
21.11.2009
1998 CZK
0
3048982/0800
160405381/0600
0,00
1 998,00
-1 998,00
30.11.2009
olej - OMZ
FAK
209103328
S00JP00G34LS
66198003
3048982/0800
110272009
BALCAR POLANSKÝ EVERSHEDS
184660707/0300
01.11.2009
0,00
06.12.2009
100 913,00
100913 CZK
-100 913,00
0
02.12.2009
právní služby za 10/2009 - OP
právní služby - právní zastoupení v soudním øízení ve vìci žaloby Ing. Jana Ladislava Varmuži, Zlín
FAK
209103329
S00JP00G34J2
45478104
3048982/0800
2009101
A.R.Technik spol. s r.o.
5007758001/2600
06.11.2009
0,00
25.11.2009
3 927,00
3927 CZK
-3 927,00
0
24.11.2009
servisní prohlídka (zprovoznìní) MaR topného systému v budovì MMZ, ul. L. Váchy 602 - OVS
FAK
209103330
S00JP00G34I7
46982663
2001482389/0800
2009069
FORMICA s.r.o.
1400039339/0800
01.11.2009
0,00
10.12.2009
29 512,00
29512 CZK
-29 512,00
0
10.12.2009
výkon autor. dozoru projektanta na akci "Zlepšení tepelnì tech. vlastností budov ZŠ Zlín, Nová cesta 268" - ORIA
FAK
209103331
S00JP00G34HC
46982663
2001482389/0800
2009070
FORMICA s.r.o.
1400039339/0800
01.11.2009
0,00
10.12.2009
49 742,00
49742 CZK
-49 742,00
0
10.12.2009
výkon autor. dozoru projektanta na akci "Zlepšení tepelnì tech. vlastností budov ZŠ Zlín, tø. Svobody 868" - ORIA
FAK
209103332
S00JP00G34GH
60711086
3048982/0800
19090123
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.11.2009
0,00
10.12.2009
856,80
856.8 CZK
-856,80
0
26.11.2009
vývoz odpad. košù - OMZ
FAK
209103333
S00JP00G34FM
67798853
3048982/0800
20090304
AISIS, o.s.
380801319/0800
06.11.2009
0,00
06.12.2009
74 732,00
74732 CZK
-74 732,00
0
02.12.2009
realizace semináøe "Minimalizace šikany" - OŠZMaTV
FAK
209103334
S00JP00G349G
45274924
3048982/0800
5800563028
EUROVIA CS, a.s.
141400112/0100
01.11.2009
0,00
30.11.2009
99 841,00
99841 CZK
-99 841,00
0
03.12.2009
oprava ul. Klabalka - OD
FAK
209103335
S00JP00G34B6
40944255
3048982/0800
290008
Ing. Pavel Zimèík
1042794093/0800
01.11.2009
0,00
16.11.2009
58 310,00
58310 CZK
-58 310,00
0
30.11.2009
výkon tech. dozoru investora na akci "Dokonèení regenerace Bartošova ètvr•" - OD
FAK
209103336
S00JP00G34C1
40944255
3048982/0800
290009
Ing. Pavel Zimèík
1042794093/0800
01.11.2009
0,00
16.11.2009
41 650,00
41650 CZK
-41 650,00
0
30.11.2009
výkon tech. dozoru investora na akci "Bezbariérové BUS zálivy Zlín 2009" - OD
FAK
209103337
S00JP00G34DW
46286225
3048982/0800
2009009
Jiøí Šilhavík a spol.
1014500529/5500
01.11.2009
0,00
29.11.2009
44 348,00
44348 CZK
-44 348,00
0
04.12.2009
stavební dozor investora na akci "Pøechod pro pìší I/49 Podhoøí-sídlištì" - OD
FAK
209103338
S00JP00G34ER
46286225
3048982/0800
2009008
1014500529/5500
stavební dozor investora na akci "Oprava MK - ul. Nerudova" - OD
Jiøí Šilhavík a spol.
01.12.2009
0,00
29.11.2009
49 610,00
49610 CZK
-49 610,00
0
09.12.2009
FAK
209103339
S00JP00G34KX
48528960
3048982/0800
910335
KLÁŠ•OV, v.o.s.
60805724/0600
04.11.2009
0,00
07.12.2009
82 000,00
82000 CZK
-82 000,00
0
02.12.2009
náboje - MP
FAK
209103340
S00JP00K54IL
18152856
3048982/0800
2009174
PATRICK s.r.o.
52844440/5500
11.11.2009
0,00
21.11.2009
2 166,00
2166 CZK
-2 166,00
0
24.11.2009
kufr na pilu + pøíslušenství - MP
FAK
209103341
S00JP00K54JG
25318187
3048982/0800
907164
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
12.11.2009
0,00
22.11.2009
4 185,00
4185 CZK
-4 185,00
0
18.11.2009
kanceláøské potøeby - MP
FAK
209103342
S00JP00K54DA
18157513
3048982/0800
2009030
Šopík Radoslav
2568313084/2700
01.11.2009
0,00
30.11.2009
28 122,00
28122 CZK
-21 091,50
-7030.5
01.12.2009
zajištìní plošné inzerce v Mag. Zlín è. 11/2009 - OCRVaVV - na základì smlouvy zprostøedkovatelské: 75% k splatnosti faktury 21.091,50 Kè, 25% po úhradì inzerentù ve výši 7.030,50 Kè
FAK
209103343
S00JP00K54M1
25318187
3048982/0800
907166
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
12.11.2009
0,00
22.11.2009
1 878,00
1878 CZK
-1 878,00
0
19.11.2009
kanceláøské potøeby - OKØ
FAK
209103344
S00JP00K54NW
60783273
3048982/0800
290100342
Fakulta bezp. inženýrství
158346247/0300
09.11.2009
0,00
23.11.2009
1 600,00
1600 CZK
-1 600,00
0
24.11.2009
Bojový øád JPO ... - OKØ
FAK
209103345
S00JP00G34MN
12297755
3048982/0800
409762
ing.Bohumil GAISLER
670100-2204421498/6210
10.11.2009
0,00
20.11.2009
35 604,00
35604 CZK
-35 604,00
0
19.11.2009
Projektor NEC NP510... - OKØ
FAK
209103346
S00JP00G333H
70269653
3048982/0800
090043
Andrýsek Jan
188410457/0300
01.12.2009
0,00
06.12.2009
48 668,00
48668 CZK
-48 668,00
0
10.12.2009
provedení výsadby liniové zelenì v k.ú. Štípa - OMZ
FAZ
209103347
S00JP00G32NW
45678251
3048982/0800
112009
Lerlová Martina
157600899/0300
06.11.2009
0,00
15.11.2009
40 000,00
40000 CZK
-40 000,00
0
24.11.2009
záloha za organizaèní zajištìní vánoèního programu na nám. Míru - OK
FAK
209103348
S00JP00G32DA
60710098
3048982/0800
297101045
DOMOSA Zlín, s.r.o.
86-2037490217/0100
09.11.2009
0,00
26.11.2009
2 637,00
2637 CZK
-2 637,00
0
01.12.2009
èistící prostøedky- OKØ
FAK
209103349
S00JP00G32XI
42341213
3048982/0800
200967
Martinec Pavel
1406999349/0800
09.11.2009
0,00
30.11.2009
5 808,00
5808 CZK
-5 808,00
0
23.11.2009
oprava nábytku - OŠZMaTV
FAK
209103350
S00JP00G32HQ
15505294
3048982/0800
90056
111840619/0300
oprava venkovních hodin u budovy MMZ, Zarámí 4421 - OVS
Faksa Miroslav
06.11.2009
0,00
16.11.2009
22 000,00
22000 CZK
-22 000,00
0
24.11.2009
FAK
209103351
S00JP00G32F0
49972723
3048982/0800
2900303
COLORMAT Zlín, s.r.o.
1400552319/0800
01.11.2009
0,00
16.11.2009
31 373,00
31373 CZK
-31 373,00
0
24.11.2009
výmìna koberce v kanc. è. 211- n.Míru 12 - OVS
FAK
209103352
S00JP00G32CF
25578570
3048982/0800
2009177
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
1408888319/0800
09.11.2009
0,00
25.11.2009
9 600,00
9600 CZK
-9 600,00
0
25.11.2009
ochranné pracovní pomùcky - pracovní odìvy pro domovníky 3x, uklizeèky MMZ 6x - OVS
FAK
209103353
S00JP00G337X
13093355
3048982/0800
42009
Verner Karel
300030113/0800
11.11.2009
0,00
25.11.2009
10 500,00
10500 CZK
-10 500,00
0
23.11.2009
vypracování znaleckého posudku è. 56-1/2009 Domu s chránìnými byty Zlín-Malenovice - ORIA
FAK
209103354
S00JP00G328Z
25342797
3048982/0800
29077
EC-invest, s.r.o.
1628260267/0100
11.11.2009
0,00
11.12.2009
99000 CZK
99 000,00
-99 000,00
0
03.12.2009
práce a dodávky na akci "Osvìtlení høišøì 388 MÈ Kleèùvka" - OMZ
FAK
209103355
S00JP00G33C8
60711086
3048982/0800
19110136
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.11.2009
0,00
23.11.2009
79663.36 CZK
79 663,36
-79 663,36
23.11.2009
4978.96 CZK
0
25.11.2009
technické zhodnocení - kontejnerového stání na bílé sklo - OŽPaZ
FAK
209103356
S00JP00G33D3
60711086
3048982/0800
19110141
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.11.2009
0,00
4 978,96
-4 978,96
0
25.11.2009
technické zhodnocení - kontejnerového stání na bílé sklo - k.ú. Lužkovice - OŽPAZ
FAK
209103357
S00JP00G33EY
60711086
3048982/0800
19110138
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.11.2009
0,00
23.11.2009
19915.84 CZK
19 915,84
-19 915,84
23.11.2009
19915.84 CZK
19 915,84
-19 915,84
23.11.2009
94600.24 CZK
94 600,24
-94 600,24
23.11.2009
4978.96 CZK
0
25.11.2009
technické zhodnocení - kontejnerového stání na bílé sklo - k.ú. Prštné - OŽPaZ
FAK
209103358
S00JP00G33FT
60711086
3048982/0800
19110139
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.11.2009
0,00
0
24.11.2009
technické zhodnocení - kontejnerového stání na bílé sklo - k.ú. Mladcová - OŽPaZ
FAK
209103359
S00JP00G33GO
60711086
3048982/0800
19110135
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.11.2009
0,00
0
25.11.2009
technické zhodnocení - kontejnerového stání na bílé sklo - OŽPaZ
FAK
209103360
S00JP00G33HJ
60711086
3048982/0800
19110140
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.11.2009
0,00
4 978,96
-4 978,96
0
25.11.2009
technické zhodnocení - kontejnerového stání na bílé sklo - k.ú.Štípa - OŽPaZ
FAK
209103361
S00JP00G33IE
60711086
3048982/0800
19110143
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.11.2009
0,00
23.11.2009
4 978,96
4978.96 CZK
-4 978,96
0
25.11.2009
technické zhodnocení - kontejnerového stání na bílé sklo - k.ú. Louky-Náves - OŽPaZ
FAK
209103362
S00JP00G33J9
60711086
3048982/0800
19110137
19-8033040267/0100
technické zhodnocení - kontejnerového stání na bílé sklo - k.ú. Jaroslavice - OŽPaZ
Technické služby Zlín,s.r
01.11.2009
0,00
23.11.2009
9 957,92
9957.92 CZK
-9 957,92
0
25.11.2009
FAK
209103363
S00JP00G33K4
60711086
3048982/0800
19110144
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.11.2009
0,00
23.11.2009
4 978,96
4978.96 CZK
-4 978,96
0
25.11.2009
technické zhodnocení - kontejnerového stání na bílé sklo - k.ú. Pøíluky - OŽPaZ
FAK
209103364
S00JP00G33LZ
60711086
3048982/0800
19110142
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.11.2009
0,00
23.11.2009
4 978,96
4978.96 CZK
-4 978,96
0
25.11.2009
technické zhodnocení - kontejnerového stání na bílé sklo - k.ú. Kostelec - OŽPaZ
DOB
209103365
S00JP00G32IL
25556142
3048982/0800
9609
POSPÍŠIL a.s.
27-1918030267/0100
01.11.2009
24 312,00
29.11.2009
0,00
24312 CZK
24 312,00
0
01.12.2009
dobropis na pøedláždìní chodníku ul. Èeská - OD
DOB
209103366
S00JP00G32JG
25556142
3048982/0800
9809
POSPÍŠIL a.s.
27-1918030267/0100
01.11.2009
107 195,00
29.11.2009
0,00
107195 CZK
107 195,00
0
01.12.2009
dobropis na rozšíøení a pøedláždìní chodníku ul. Jílová - OD
DOB
209103367
S00JP00G32KB
25556142
3048982/0800
9709
POSPÍŠIL a.s.
27-1918030267/0100
01.11.2009
14 280,00
29.11.2009
0,00
14280 CZK
14 280,00
0
01.12.2009
dobropis na rozšíøení a pøedláždìní chodníku u. Jílová - OD
FAK
209103368
S00JP00G31KI
68121083
3048982/0800
09017
Tomáš Baèuvèík
134978469/0300
11.11.2009
0,00
21.11.2009
54 750,00
54750 CZK
-54 750,00
0
01.12.2009
OKP, 219 ks vánoèních balíèkù (DD Lazy, Burešov; DS Burešov), 16.11.09
odpovìdná osoba: J. Èervenková
pøedány zástupcem Statutárního mìsta Zlín
FAZ
209103369
S00JP00G31LD
43874444
3048982/0800
8912004651
Lidové noviny, a.s.
2035390204/2600
10.11.2009
0,00
24.11.2009
3 864,00
3864 CZK
-3 864,00
0
25.11.2009
záloha na pøedplatné deníku Lidové noviny na r. 2010 - ÚHA
FAK
209103370
S00JP00G31SE
60711086
3048982/0800
19110150
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.12.2009
0,00
25.11.2009
20294.86 CZK
20 294,86
-20 294,86
25.11.2009
68311.95 CZK
68 311,95
-68 311,95
25.11.2009
89438.02 CZK
89 438,02
-89 438,02
0
28.12.2009
vybudování pøístupu pro imobilní a ZTP do místní restaurace KMÈ Lhotka - OD
FAK
209103371
S00JP00G31T9
60711086
3048982/0800
19110149
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.11.2009
0,00
0
30.11.2009
opravy kanálových vpustí Lhotka - OD
FAK
209103372
S00JP00G31U4
60711086
3048982/0800
19110148
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.11.2009
0,00
0
30.11.2009
souvislá oprava chodníku v ul. Zámecká Štípa - OD
FAK
209103373
S00JP00G31VZ
60715286
3048982/0800
290907
CROSS Zlín, s.r.o.
1464360287/0100
01.12.2009
0,00
13.12.2009
410 550,00
410550 CZK
-410 550,00
0
21.12.2009
úprava signálních plánù a koordinace SSZ-Zlín - OD
FAK
209103374
S00JP00G31WU
15546501
3048982/0800
29010198
4010036072/6800
PATRIOT spol.s r.o.
11.11.2009
0,00
25.11.2009
48 000,00
48000 CZK
-48 000,00
0
30.11.2009
Preference a plošná koordinace MHD-Zlín, èást SSZ a MHD - OD
FAK
209103375
S00JP00G31XP
60711086
3048982/0800
19150286
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.11.2009
0,00
25.11.2009
28489.02 CZK
28 489,02
-28 489,02
0
04.12.2009
práce a služby na mìstských objektech za 10/2009 - OD
FAK
209103376
S00JP00G31YK
60711086
3048982/0800
19090115
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.11.2009
0,00
16.11.2009
1 829 113,30
1829113.3 CZK
-1 829 113,30
0
30.11.2009
èištìní mìsta v mìsíci øíjnu 2009 - OD
FAK
209103377
S00JP00G31ZF
60711086
3048982/0800
19090116
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.12.2009
0,00
02.12.2009
15441.44 CZK
15 441,44
-15 441,44
0
15.12.2009
dodávka a montáž odpadkových košù - OD
FAK
209103378
S00JP00G3203
60711086
3048982/0800
19090117
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.12.2009
0,00
02.12.2009
448,63
448.63 CZK
-448,63
0
08.12.2009
vývoz odpadkových košù za øíjen 2009 - OD
FAK
209103379
S00JP00G321Y
60711086
3048982/0800
19130207
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.11.2009
0,00
18.11.2009
3 808,00
3808 CZK
-3 808,00
0
04.12.2009
uskladnìní vánoè. osvìtlení za 10/2009 - OD
FAK
209103380
S00JP00G322T
60711086
3048982/0800
19130206
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.11.2009
0,00
18.11.2009
360 784,20
360784.2 CZK
-360 784,20
0
30.11.2009
údržba a provoz svìtel. køižovatk za 10/2009 - OD
FAK
209103381
S00JP00G323O
60711086
3048982/0800
19130205
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.11.2009
0,00
18.11.2009
118 549,70
118549.7 CZK
-118 549,70
0
30.11.2009
údržba a provoz VO za 10/2009 - OD
FAK
209103382
S00JP00G324J
60711086
3048982/0800
19130204
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.11.2009
0,00
18.11.2009
2 040 489,19
2040489.19 CZK
-2 040 489,19
0
30.11.2009
provoz VO za 10/2009 - OD
FAK
209103383
S00JP00G325E
60711086
3048982/0800
19130203
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.12.2009
0,00
04.12.2009
19612.15 CZK
19 612,15
-19 612,15
0
17.12.2009
nemìøené odbìry za 10/2009 - OD
FAK
209103384
S00JP00G316G
60720832
3048982/0800
290122251
KALVEI,s.r.o.
5556200297/0100
16.11.2009
0,00
30.11.2009
25 931,00
25931 CZK
-25 931,00
0
25.11.2009
èistící a hygienické prostøedky - sklad n.Míru 12 (Zatloukal) - OVS
FAK
209103385
S00JP00G317B
46345191
3048982/0800
14109
STaDO s.r.o.
1455525/0300
10.11.2009
0,00
20.11.2009
2 998,80
2998.8 CZK
-2 998,80
0
24.11.2009
demontáž, stìhování a montáž nábytku v IV. NP budovy MMZ ul. L. Váchy - OVS
FAK
209204702
S00JP00K4USI
60711086
3048982/0800
19071227
19-8033040267/0100
Technické služby Zlín,s.r
01.11.2009
0,00
30.11.2009
21003.48 CZK
21 003,48
-21 003,48
0
26.11.2009
odstranìní odpadu na skládce Suchý dùl - OMZ
FAK
209103387
S00JP00G31G2
15272915
3048982/0800
9800972
AUTOPRIMA spol. s r.o.
2510190202/2600
13.11.2009
0,00
27.11.2009
2 198,00
2198 CZK
-2 198,00
0
24.11.2009
prodej náhradních dílù ZLJ 18-45 - MP
FAK
209103388
S00JP00G31F7
25322478
3048982/0800
2924848
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
01.11.2009
0,00
22.11.2009
3 186,00
3186 CZK
-3 186,00
0
25.11.2009
Vigor 2700V ADSL - MP
FAK
209103389
S00JP00G31EC
75663783
3048982/0800
200919
Marková Zdeòka
187051675/0600
12.11.2009
0,00
26.11.2009
10 500,00
10500 CZK
-10 500,00
0
25.11.2009
diagnostika, administrace a vyhodnocení materiálù k posouzení psych. zpùsobilosti k práci u MP - MP
FAK
209103390
S00JP00G31CM
27861678
3048982/0800
20091020010
Miltex s.r.o.
17670473/0300
12.11.2009
0,00
30.11.2009
40 067,00
40067 CZK
-40 067,00
0
03.12.2009
Ballistic Shield With (ŠTÍT) - MP
FAK
209103391
S00JP00G31BR
27861678
3048982/0800
20091020011
Miltex s.r.o.
17670473/0300
12.11.2009
0,00
30.11.2009
93 266,00
93266 CZK
-93 266,00
0
26.11.2009
Balistická pøilba typ RBH Clasic - MP
FAK
209103392
S00JP00G31AW
40424987
3048982/0800
90430
Tomáš Gregor
670100-2203207457/6210
06.11.2009
0,00
06.12.2009
55 391,00
55391 CZK
-55 391,00
0
04.12.2009
baterie, anténa .. - MP
FAK
209103393
S00JP00G3186
25559117
3048982/0800
29111048
Autoal Czech ,s.r.o.
154980910/0300
13.11.2009
0,00
18.11.2009
3 000,00
3000 CZK
-3 000,00
0
24.11.2009
zámek zadní pravý - výmìna - ZLL 15-13 - MP
FAK
209103394
S00JP00G30ZM
48117820
3048982/0800
1092010836
IMPROMAT CZ spol. s r.o.
13149111/0100
12.11.2009
0,00
13.12.2009
13525.6 CZK
13 525,60
-13 525,60
0
11.12.2009
oprava kopírky Aficio MP 2000SP Ricoh - OSM (chodba 6. p.)
FAK
209103395
S00JP00G314Q
46971114
3048982/0800
26900077
Zlínské tiskárny 1,s.r.o.
101302737/0300
12.11.2009
0,00
22.11.2009
1 238,00
1238 CZK
-1 238,00
0
24.11.2009
samolepky - štítky na smlouvy - OSM
FAK
209103396
S00JP00G30YR
45275718
3048982/0800
20512332
TRANSTECHNIK CS,spol. s r
2509100118/2600
12.11.2009
0,00
26.11.2009
8 093,80
8093.8 CZK
-8 093,80
0
30.11.2009
servis stroje Vermeer - OMZ
FAK
209103397
S00JP00G3120
25593625
3048982/0800
4810091450
TAŠ-STAPPA beton, spol. s
27-1922950277/0100
01.12.2009
0,00
12.12.2009
3 552,00
3552 CZK
-3 552,00
0
11.12.2009
dodávka štìrku - OMZ
FAK
209103398
S00JP00G3115
47115319
3048982/0800
1103800623
16101041/0100
Výzbrojna požární ochrany
12.11.2009
0,00
26.11.2009
99 300,00
99300 CZK
-99 300,00
0
01.12.2009
pracovní stejnokroje - OKØ
FAK
209103399
S00JP00G30IZ
15044572
3048982/0800
20091639
E M B A , spol. s r. o.
26504581/0100
13.11.2009
0,00
27.11.2009
3 820,00
3820 CZK
-3 820,00
0
26.11.2009
100 ks archivních krabic pro odd. matrik a obøadnictví - odvoz do archivu KÚZK - Sbírky listin.
vìcná správnost: Bodanská
FAK
209103400
S00JP00G30TG
46345191
107-128661/0100
14909
STaDO s.r.o.
1455525/0300
18.11.2009
0,00
28.11.2009
3 881,60
3881.6 CZK
-3 881,60
0
23.11.2009
oprava spár stìn a oprava døevìného obložení stropu v rekr. chatách na Syrákovì - FKSP
FAK
209103401
S00JP00G30KP
15208311
3048982/0800
392009
Paseka Ladislav - Sklenáø
1401974329/0800
12.11.2009
0,00
26.11.2009
1 725,50
1725.5 CZK
-1 725,50
0
25.11.2009
sklenáøské práce - Pøíluky 2, Zarámí 4421 - OVS
FAK
209103402
S00JP00G30SL
64942503
3048982/0800
2900198405
OFFICE DEPOT s.r.o.
805322007/2700
12.11.2009
0,00
22.11.2009
26993.2 CZK
26 993,20
-26 993,20
0
24.11.2009
kanceláøské potøeby - OVS
FAK
209103403
S00JP00G305S
49161041
3048982/0800
2009000130
Kratina Roman
43-1442890287/0100
18.11.2009
0,00
18.12.2009
30 000,00
30000 CZK
-30 000,00
0
17.12.2009
kácení a zpracování døeva v MÈ Štípa - OMZ
FAK
209103404
S00JP00G306N
75675218
3048982/0800
2009004
Kratinová Hana
227975515/0300
06.11.2009
0,00
06.12.2009
267 968,00
267968 CZK
-267 968,00
0
02.12.2009
seèení veøejných ploch vèetnì likvidace travní hmoty - Malenovice sídlištì - OMZ
FAK
209103405
S00JP00G308D
48395013
3048982/0800
3580591
Zahrada Olomouc s.r.o.
233032839/0300
05.11.2009
0,00
19.11.2009
50 000,00
50000 CZK
-50 000,00
0
30.11.2009
Abies nordmanniana - OMZ
FAK
209103406
S00JP00G307I
48395013
3048982/0800
3580590
Zahrada Olomouc s.r.o.
233032839/0300
05.11.2009
0,00
05.12.2009
97 150,00
97150 CZK
-97 150,00
0
30.11.2009
Abies nordmanniana - vánoèní strom, OMZ
FAK
209103407
S00JP00G3098
49161041
3048982/0800
2009000132
Kratina Roman
43-1442890287/0100
16.11.2009
0,00
16.12.2009
177 293,00
177293 CZK
-177 293,00
0
17.12.2009
seèení a likvidace trávy - OMZ
FAZ
209103408
S00JP00G3032
45676763
107-128661/0100
2009218
Hambálek Petr
670100-2204263143/6210
12.11.2009
0,00
23.11.2009
135 320,00
135320 CZK
-135 320,00
0
25.11.2009
záloha na pøedvánoèní poznávací zájezd do Drážïan a Prahy pro 68 zamìstnancù a jejich rodinných pøíslušníkù - FKSP
FAZ
209103409
S00JP00G3027
44684932
3048982/0800
9689
Spol. pro zahrad. a kraj.
157864624/0300
12.11.2009
0,00
25.11.2009
4 940,00
4940 CZK
-4 940,00
0
25.11.2009
Záloha na odb.semináø Rostliny-diagnostický prvek oboru, 25.-27.11.2009, Ing. Pecharová, Ing. Krátký
FAK
209103410
S00JP00G2ZL4
28041640
68209
IP shop.cz
12.11.2009
19.11.2009
3329 CZK
0
3048982/0800
1002516953/2700
0,00
3 329,00
-3 329,00
24.11.2009
plynová infra kamna - MP
FAK
209103411
S00JP00G2ZMZ
63470853
3048982/0800
09156
TZB-D s.r.o.
58502724/0600
18.11.2009
0,00
28.11.2009
35 700,00
35700 CZK
-35 700,00
0
26.11.2009
výmìna zásobník. nádrže na teplou vodu - MP
FAK
209103412
S00JP00G2ZNU
61722316
3048982/0800
612009
Dobeš Vladislav
4080006282/6800
16.11.2009
0,00
30.11.2009
6 962,00
6962 CZK
-6 962,00
0
30.11.2009
dodávka a montáž nábytku - MP
FAK
209103413
S00JP00G2ZPK
25319256
3048982/0800
2009344
KAROP, s.r.o.
1406981309/0800
01.11.2009
0,00
29.11.2009
2 826,00
2826 CZK
-2 826,00
0
25.11.2009
oprava vozidla Ciroen Berlingo SPZ 3Z5 6739 - MP
FAK
209103414
S00JP00G2ZQF
25319256
3048982/0800
2009343
KAROP, s.r.o.
1406981309/0800
01.11.2009
0,00
29.11.2009
4 913,00
4913 CZK
-4 913,00
0
25.11.2009
oprava vozidla Volkswagen Golf ZLL 15-13 - MP
FAK
209103415
S00JP00G2ZK9
63475022
19-8034530217/0100
209030
DOMEX-BAU, spol. s r. o.
35-4254340257/0100
13.11.2009
0,00
30.11.2009
176 120,00
176120 CZK
-176 120,00
0
26.11.2009
technický dozor na akci "Výmìna oken a lodžií, Støedová 4786, Zlín - ORIA
FAZ
209103416
S00JP00G2ZYB
45308314
3048982/0800
16110021
Tesco Stores ÈR a.s.
2023150318/2600
12.11.2009
0,00
26.11.2009
5 743,50
5743.5 CZK
-5 743,50
0
01.12.2009
hraèky ... Støedisko volného èasu, Kotìrova 4395, Zlín - OŠZMaTV
FAZ
209103417
S00JP00G2ZJE
25607626
3048982/0800
29207
HERVIS Sport a móda
51-3715490297/0100
10.11.2009
0,00
17.11.2009
1 995,00
1995 CZK
-1 995,00
0
30.11.2009
záloha na florbalové hole, Støedisko volného èasu, M. Knesla - OŠZMaTV
FAK
209103418
S00JP00G2ZCD
45313351
3048982/0800
1109050115
MAFRA, a.s.
1218942011/0100
12.11.2009
0,00
26.11.2009
44969 CZK
44 969,00
-44 969,00
18.11.2009
14294.3 CZK
14 294,30
-14 294,30
0
23.11.2009
Inzeráty v deníku MF Dnes, Lidové noviny, text inzerátu pøiložen, výbìrové øízení na pracovní pozici - øeditel/ka pøíspìvkové organizace MDZ
FAK
209103419
S00JP00G2Z72
48117820
3048982/0800
1092010848
IMPROMAT CZ spol. s r.o.
13149111/0100
13.11.2009
0,00
0
17.12.2009
nákup tonerù do kopírky p. Chudìjové, Aficio MP C2500AD, èerný, žlutý, èervený, modrý, OCRVaVV
FAK
209103420
S00JP00G2ZFY
26227061
3048982/0800
2091587
BCServis CZ s.r.o.
86-2021060247/0100
18.11.2009
0,00
02.12.2009
3 818,00
3818 CZK
-3 818,00
0
30.11.2009
náhradní díly - OMZ
FAK
209103421
S00JP00G2ZHO
63474026
3048982/0800
9071059
PNEU PLUS s.r.o.
2364696001/5500
13.11.2009
0,00
27.11.2009
236,00
236 CZK
-236,00
0
30.11.2009
oprava pneu - OMZ
FAK
209103422
S00JP00G2ZE3
48117820
1092010849
IMPROMAT CZ spol. s r.o.
13.11.2009
18.11.2009
6317.5 CZK
0
3048982/0800
13149111/0100
0,00
6 317,50
-6 317,50
30.11.2009
oprava kopírky, nákup toneru do kopírky Aficio - OMZ
FAK
209103423
S00JP00G2ZD8
26936186
3048982/0800
095359
MNO-Polášek,s.r.o.
35-3654260227/0100
01.12.2009
0,00
13.12.2009
3 714,00
3714 CZK
-3 714,00
0
11.12.2009
nákup barev, štìtcù - na høištì - OMZ
FAK
209205013
S00JP00G2YU2
25862731
3048982/0800
40091598
NAM systém, a.s.
167656634/0300
01.11.2009
0,00
16.11.2009
16 422,00
16422 CZK
-16 422,00
0
25.11.2009
školení správce systému NET-G - MP
FAK
209205014
S00JP00G2YT7
26245833
3048982/0800
2009124
EXTRA AGENCY s.r.o.
1409610319/0800
19.11.2009
0,00
03.12.2009
7 984,90
7984.9 CZK
-7 984,90
0
01.12.2009
vizitky - okrsek Štípa, polepy dveøí, knihy zbrojíøe - MP
FAK
209103426
S00JP00G2Z67
74303376
3048982/0800
0032009
Ing.Bc.Eva Hanáková
212937954/0300
04.11.2009
0,00
27.11.2009
93 951,00
93951 CZK
-93 951,00
0
01.12.2009
oprava speciálního hasiè. èerpadla - OKØ
DOB
209103427
S00JP00G2YSC
28281403
3048982/0800
9508
Intelekt CZ, v.o.s.
2144129339/0800
16.11.2009
1 500,00
30.11.2009
0,00
1500 CZK
1500
0,00
Dobropis za školení, které se mìlo uskuteènit v náhradním termínu -Šikana je problém, Halová
FAK
209103428
S00JP00G2YM6
46992308
3048982/0800
9002147
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
1113407661/0100
01.12.2009
0,00
18.12.2009
8 068,00
8068 CZK
-8 068,00
0
18.12.2009
Metrologic MS9540 Voyager, stojan - MP
FAK
209103429
S00JP00G2YN1
72474394
3048982/0800
209010
Radim Vavruša
178159609/0300
20.11.2009
0,00
07.12.2009
28 000,00
28000 CZK
-28 000,00
0
02.12.2009
mulèování pozemku sad Kamenec - OŽP
FAK
209103430
S00JP00G2YOW
44117477
3048982/0800
200935
ZO ÈSOP Ekocentrum Ètyølí
1919780203/5500
20.11.2009
0,00
03.12.2009
5 850,00
5850 CZK
-5 850,00
0
02.12.2009
poseèení lokalit "pøíkopa Lešná-Kostelec", "Svárovec-pøístupová cesta" - OŽP
FAK
209103431
S00JP00G2YLB
49161041
3048982/0800
2009000129
Kratina Roman
43-1442890287/0100
16.11.2009
0,00
30.11.2009
6 902,00
6902 CZK
-6 902,00
0
01.12.2009
kácení døevin vèetnì odvozu - OŽP
FAK
209103432
S00JP00G2YKG
61409227
3048982/0800
17/09
Skøivánek Ivan
86-2195760227/0100
20.11.2009
0,00
13.12.2009
5 500,00
5500 CZK
-5 500,00
0
11.12.2009
oprava vodní nádrže Štìpánka ve Štípì - OŽP
FAK
209103433
S00JP00G2YJL
62867237
3048982/0800
290100176
Radek Majzlík - C & C SYS
104561355/0300
16.11.2009
0,00
16.12.2009
5 647,00
5647 CZK
-5 647,00
0
17.12.2009
Pravidelný servis, údržba a oprava docházkového systému (výmìna záložního akumulátoru) - OIS
FAK
209103434
S00JP00G2YIQ
67537308
2009/026
André Vícha A & E
05.11.2009
19.11.2009
19200 CZK
0
3048982/0800
1000141721/0100
0,00
19 200,00
-19 200,00
03.12.2009
zhotovení daru pro Svatého otce - OKP
schváleno v RMZ
109/20R/2009
RO è. 31/2009, tab. è.4
FAK
209103435
S00JP00G2YHV
25331141
3048982/0800
29093
Studio 97A, s.r.o.
4200196237/6800
04.11.2009
0,00
23.11.2009
4 902,00
4902 CZK
-4 902,00
0
03.12.2009
oprava informaèních tabulí v budovì MMZ - OKP
tabule nositelé CMZ a starostové
odpovìdná osoba: Kratochvílová
FAK
209103436
S00JP00G2YG0
70269653
3048982/0800
090046
Andrýsek Jan
188410457/0300
11.11.2009
0,00
11.12.2009
176 039,00
176039 CZK
-176 039,00
0
04.12.2009
seèení celkù Letná-Podhoøí, Kudlov-Jaroslavice, Lužkovice, Nad Stránìmi, Pasecká, Zálešná, Podvesná - OMZ
FAK
209103437
S00JP00G2YF5
60709677
3048982/0800
290256
MNO spol. s r.o.
1400599379/0800
18.11.2009
0,00
02.12.2009
29659.5 CZK
29 659,50
-29 659,50
0
02.12.2009
oprava maleb míst.417,418,419 - budova MMZ, Váchova 602 - OVS
FAK
209103438
S00JP00G2YEA
13692747
3048982/0800
29200921
WASTEX spol.s.r.o.
217140661/0100
12.11.2009
0,00
03.12.2009
23080.1 CZK
23 080,10
-23 080,10
0
30.11.2009
papírenské zboží - OVS
FAK
209103439
S00JP00G2YBP
46345191
3048982/0800
16109
STaDO s.r.o.
1455525/0300
18.11.2009
0,00
28.11.2009
93 607,00
93607 CZK
-93 607,00
0
01.12.2009
za práce související s odstranìním døevomorky z ba•ovského pùldomku Nad Ovèírnou 1295 - OK
FAK
209103440
S00JP00G2YAU
47205563
3048982/0800
290100001
Huòka Tomáš
86-3214080257/0100
12.11.2009 12.11.2009 26.11.2009
0,00
3 993,00
3993 CZK
-3 993,00
0
01.12.2009
látková plena, bryndák vázací - Rehab.stac., Nivy - OŠZMaTV
FAK
209103441
S00JP00G2XWZ
66001056
3048982/0800
3337
Spoleènost pro divadelní
19-5622060297/0100
20.11.2009
0,00
02.12.2009
6 000,00
6000 CZK
-6 000,00
0
01.12.2009
za inzerát uveøejnìný v Divadelních novinách è.19 (18.11.2009) - OPaV
FAK
209103442
S00JP00G2XV4
60711086
3048982/0800
19110134
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.11.2009
0,00
23.11.2009
15803.2 CZK
15 803,20
-15 803,20
0
24.11.2009
odstranìní korýtek, úprava terénu u dìtského høištì ul. Husova v k. ú. Malenovice
FAK
209103443
S00JP00G2XU9
26222183
3048982/0800
482009
Kaninga s.r.o.
86-2150570227/0100
20.11.2009
0,00
04.12.2009
95 200,00
95200 CZK
-95 200,00
0
02.12.2009
vyøízení územního rozhodnutí Rekonstrukce stadionu mládeže - ORIA
FAK
209103444
S00JP00G2XBW
76080145
3048982/0800
oplocení - rekonstrukce høištì è. 387 Velíková - OMZ
0900010
1421947379/0800
Jozef Slezák
01.12.2009
0,00
11.12.2009
12 043,00
12043 CZK
-12 043,00
0
10.12.2009
FAK
209103445
S00JP00G2WZR
26824043
3048982/0800
795122
MOST POMOCI s.r.o.
27-5222350287/0100
19.11.2009
0,00
03.12.2009
1 017,00
1017 CZK
-1 017,00
0
30.11.2009
pracovní odìvy - OMZ
FAK
209103446
S00JP00G2WX1
15044572
3048982/0800
20091651
E M B A , spol. s r. o.
26504581/0100
18.11.2009
0,00
02.12.2009
29 631,00
29631 CZK
-29 631,00
0
30.11.2009
archivní krabice - OVS
FAK
209103447
S00JP00G2WYW
26887797
3048982/0800
090203
AC KLIMAT, s.r.o.
86-2995840217/0100
17.11.2009
0,00
18.12.2009
59 976,00
59976 CZK
-59 976,00
0
17.12.2009
oprava klimatizaèní jednotky míst.130 (výmìna), budova MMZ, Zarámí 4421 - OVS
FAK
209103448
S00JP00G2XO3
25349678
3048982/0800
200930586
LangSoft s.r.o.
51389001/5500
18.11.2009
0,00
02.12.2009
4 334,00
4334 CZK
-4 334,00
0
30.11.2009
Nákup programovéhé vybavení - PC Translator V2010 - OIS
FAK
209103449
S00JP00G2XEH
50072421
3048982/0800
3092009
Uhlíø František
859675043/0800
01.11.2009
0,00
08.12.2009
20000 CZK
20 000,00
-20 000,00
20.12.2009
4727.09 CZK
0
04.12.2009
koncert František Uhlíš + A.L. Davison - Alternativa - OK
FAK
209103450
S00JP00G2WVB
48117820
3048982/0800
1092010863
IMPROMAT CZ spol. s r.o.
13149111/0100
19.11.2009
0,00
4 727,09
-4 727,09
0
17.12.2009
servis kopírky Aficio 1022 RICOH - OS
VYD
209103451
S00JP00G2XPY
67591361
3048982/0800
309
TV SEDNA CZ - Ing.Petr B
1424714319/0800
20.11.2009
0,00
27.11.2009
50 000,00
100000 CZK
-50 000,00
0
01.12.2009
zaøazení mìsta Zlín do TV seriálu o Ba•ovì kanálu - dle smlouvy o dílo è. 1100090002, + vyúètování zálohy ve výši 50.000,-- Kè OCRVaVV
FAK
209103452
S00JP00G2X0F
47114983
3048982/0800
5106384146
Èeská pošta,s.p.Praha 3
134204869/0300
02.11.2009
0,00
03.12.2009
47510 CZK
47 510,00
-47 510,00
03.12.2009
21458.6 CZK
21 458,60
-21 458,60
0
01.12.2009
roznáška Magazínu Zlín è. 11 v poètu 33550 ks v termínu od 27.10. - 2. 11. 2009- OCRVaVV
FAK
209103453
S00JP00G2WTL
65401875
3048982/0800
5600090554
DILIA, divadelní, literár
1120113004/2700
19.11.2009
0,00
0
04.12.2009
poskytování rozmnožovacích služeb za úplatu na základì smlouvy o zpùsobu placení autorských odmìn - OCRVaVV
FAK
209103454
S00JP00G2XMD
26276682
3048982/0800
411090872
Sdružení podnikatelù
27-1926490247/0100
01.11.2009
0,00
18.11.2009
10 838,00
10838 CZK
-10 838,00
0
30.11.2009
stoèné, užívání neveøejné kanaliazce 10/09 - OD
FAK
209103455
S00JP00G2XFC
42340802
3048982/0800
910078
KKS, spol. s r.o.
1403990349/0800
01.11.2009
0,00
29.11.2009
1 992 583,00
1992583 CZK
-1 992 583,00
0
04.12.2009
stavební práce na akci "Dokonèení regenerace - Bartošova ètvr•" - OD
FAK
209103456
S00JP00G2XG7
60711086
3048982/0800
oprava MK Lužkovice - OD
19110151
19-8033040267/0100
Technické služby Zlín,s.r
01.11.2009
0,00
25.11.2009
99698.2 CZK
99 698,20
-99 698,20
0
01.12.2009
FAK
209103457
S00JP00G2XH2
60711086
3048982/0800
19110145
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.11.2009
0,00
23.11.2009
16338.7 CZK
16 338,70
-16 338,70
0
04.12.2009
oprava chodníkù za 10/2009 - OD
FAK
209103458
S00JP00G2XIX
60711086
3048982/0800
19110146
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.11.2009
0,00
23.11.2009
265 159,07
265159.07 CZK
-265 159,07
0
04.12.2009
oprava výtlukù, vpustí za 10/2009 - OD
FAK
209103459
S00JP00G2XJS
12217581
3048982/0800
692009
Richard Pokorný-AUTODÍLY
6642661/0100
09.11.2009
0,00
23.11.2009
7 318,50
7318.5 CZK
-7 318,50
0
30.11.2009
odtah vrakù - OD
FAK
209103460
S00JP00G2XKN
60711086
3048982/0800
19110130
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.11.2009
0,00
19.11.2009
12 924,00
12924 CZK
-12 924,00
0
04.12.2009
vodorovné dopravní znaèení za 10/2009 - OD
FAK
209103461
S00JP00G2XLI
60711086
3048982/0800
19110129
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.11.2009
0,00
19.11.2009
198 724,05
198724.05 CZK
-198 724,05
0
30.11.2009
svislé dopravní znaèení za 10/2009 - OD
FAK
209103462
S00JP00G2WSQ
25859650
3048982/0800
110900753
LANIKO Morava s.r.o.
1502725399/0800
09.11.2009
0,00
02.12.2009
2 428,00
2428 CZK
-2 428,00
0
01.12.2009
Nákup nového toneru barvy èerné, mzdová úètárna
FAK
209103463
S00JP00G2WMK
62864301
3048982/0800
412009
Juøena Libor
189650671/0300
13.11.2009
0,00
27.11.2009
2 463,00
2463 CZK
-2 463,00
0
30.11.2009
èistìní kobercù v kanc. è. 315, 427 v budovì MMZ, ul. L. Váchy 602, Zlín - OVS
FAK
209103464
S00JP00G2WNF
49972723
3048982/0800
2900332
COLORMAT Zlín, s.r.o.
1400552319/0800
20.11.2009
0,00
03.12.2009
29 711,00
29711 CZK
-29 711,00
0
30.11.2009
oprava podlahových krytin Informaèní centrum- Radnice Zlín - OVS
FAK
209103465
S00JP00G2WOA
49972723
3048982/0800
2900322
COLORMAT Zlín, s.r.o.
1400552319/0800
11.11.2009
0,00
22.11.2009
97 054,00
97054 CZK
-97 054,00
0
30.11.2009
oprava podlahových krytin 4.NP v budovì MMZ, ul. L.Váchy 602, Zlín - OVS
FAK
209103466
S00JP00G2WP5
13686135
3048982/0800
36
Eichler Petr
1410394369/0800
22.11.2009
0,00
07.12.2009
30 000,00
30000 CZK
-30 000,00
0
03.12.2009
mytí sklenìných ploch na budovì MMZ, ul. Zarámí 4421, Zlín - OVS
FAK
209103467
S00JP00G2W9D
46286225
3048982/0800
2009010
Jiøí Šilhavík a spol.
1014500529/5500
01.12.2009
0,00
05.12.2009
16 480,00
16480 CZK
-16 480,00
0
08.12.2009
inženýrink na akci " Osvìtlení høištì 388 ve ètvrti Kleèùvka" - OMZ
FAK
209103468
S00JP00G2WB3
25558447
3048982/0800
školení øidièù referentských vozidel - MP
09177
187388585/0600
VRLA s. r.o.
20.11.2009
0,00
20.12.2009
6 545,00
6545 CZK
-6 545,00
0
02.12.2009
FAK
209103469
S00JP00G2WCY
28357353
3048982/0800
09006
Nineline s.r.o.
1428165329/0800
01.12.2009
0,00
16.12.2009
16 547,00
16547 CZK
-16 547,00
0
16.12.2009
nášivky MP
FAK
209103470
S00JP00G2WA8
25623290
3048982/0800
09027999
SOFTCOM GROUP, spol. s r.
19-2295150207/0100
01.12.2009
0,00
18.12.2009
2614 CZK
2 614,00
-2 614,00
03.12.2009
110284.45 CZK
0
16.12.2009
telefonní zásuvky ..... - MP
FAK
209103471
S00JP00G2W6S
00006963
3048982/0800
90156
Pracovištì ÈSSZ Brno
10006-77921641/0710
12.11.2009
0,00
110 284,45
-110 284,45
0
30.11.2009
služby spojené s užíváním nebyt. prostor v budovì na tø. Tomáše Bati 3792 za 3. Q 2009 - OVS
FAK
209103472
S00JP00G2VQ7
00177016
3048982/0800
9115889
Èeský metrologický inst.
70338621/0100
19.11.2009
0,00
07.12.2009
6 259,40
6259.4 CZK
-6 259,40
0
02.12.2009
ovìøení, justáž analyzátorù alkoholu v dechu - MP
FAK
209103473
S00JP00G2VX8
25644670
3048982/0800
990005413
SEVT Print Praha, a.s.
1031049565/5500
16.11.2009
0,00
30.11.2009
2 095,00
2095 CZK
-2 095,00
0
02.12.2009
SEVT - matrièní formuláøe - rodné listy - vìcná správnost, pøevzala: Bodanská
FAK
209103474
S00JP00G2VTS
71009396
3048982/0800
3095113602
Zdravotní ústav
3235761/0710
12.11.2009
0,00
10.12.2009
1 595,00
1595 CZK
-1 595,00
0
03.12.2009
rozbor odpadní vody - OŽPaZ
FAK
209103475
S00JP00G2VR2
27678679
3048982/0800
09394
Richard Holotík s.r.o.
35-6797800247/0100
01.12.2009
0,00
20.12.2009
2 460,00
2460 CZK
-2 460,00
0
16.12.2009
písek - OMZ
FAK
209103476
S00JP00G2VPC
25313533
3048982/0800
92139
AGROS Moravia spol.s r.o.
703903724/0600
01.12.2009
0,00
20.12.2009
99 698,00
99698 CZK
-99 698,00
0
21.12.2009
oprava dìtského høištì è. 388 na Kleèùvce - OMZ
FAK
209103477
S00JP00G2VMR
13695088
3048982/0800
40051
KANADA, spol. s r.o.
1400673399/0800
01.12.2009
0,00
05.12.2009
1 850,00
1850 CZK
-1 850,00
0
21.12.2009
výroba pozvánek k odhalení pamìtní desky kpt. Šiky - 170 ks - OK
FAK
209103478
S00JP00G2VSX
40375854
3048982/0800
2009142
Igor Pantùèek,daòový pora
2200034001/5500
01.11.2009
0,00
05.12.2009
14 280,00
14280 CZK
-14 280,00
0
21.01.2010
daòové poradenství za øíjen 2009 - OE
FAK
209103479
S00JP00G2VLW
60710098
3048982/0800
297101102
DOMOSA Zlín, s.r.o.
86-2037490217/0100
23.11.2009
0,00
07.12.2009
34 453,00
34453 CZK
-34 453,00
0
03.12.2009
èistící prostøedky - sklad ÈP L.Váchy 602 (Lukašík) - OVS
FAK
209103480
S00JP00G2W2C
61722995
3048982/0800
malíøské práce, Jesle Budovatelská 4820, Zlín - OŠZMaTV
312009
379464183/0300
Tomáš Pavlíèek
20.11.2009
0,00
04.12.2009
3 940,00
3940 CZK
-3 940,00
0
01.12.2009
FAK
209103481
S00JP00G2W37
72474661
3048982/0800
22009
Faber Petr
86-2190690207/0100
18.11.2009
0,00
18.12.2009
2 200,00
2200 CZK
-2 200,00
0
17.12.2009
zvoneèky, Støedisko volného èasu, M. Knesla 4056, Zlín - OŠZMaTV
FAK
209103482
S00JP00G2W42
26942569
3048982/0800
290100847
NETTY s. r.o.
35-3658760237/0100
02.11.2009
0,00
16.11.2009
428,00
428 CZK
-428,00
0
03.12.2009
výpoè. technika, Støedisko volného èasu, Kotìrova 4395, Zlín - OŠZMaTV
FAK
209103483
S00JP00G2VIB
28305795
3048982/0800
20090233
PWS Plus s.r.o.
43-3387140297/0100
16.11.2009
0,00
04.12.2009
3 469,00
3469 CZK
-3 469,00
0
01.12.2009
oprava hlásièe 173 Obilní è. 560 - OKØ
FAK
209103484
S00JP00G2VJ6
28305795
3048982/0800
20090232
PWS Plus s.r.o.
43-3387140297/0100
13.11.2009
0,00
04.12.2009
14 675,00
14675 CZK
-14 675,00
0
01.12.2009
oprava hlásièe 60 Nivy - OKØ
FAK
209103485
S00JP00G2VK1
28305795
3048982/0800
20090234
PWS Plus s.r.o.
43-3387140297/0100
01.12.2009
0,00
04.12.2009
21 052,00
21052 CZK
-21 052,00
0
08.12.2009
oprava hlásice 125 u zimního stadionu - OKØ
FAK
209205040
S00JP00G2WUG
60581531
3048982/0800
89
Dvorníková Michaela
186692147/0600
16.11.2009
0,00
08.12.2009
482,00
482 CZK
-482,00
0
25.11.2009
strojové èištìní kobercù v kanceláøi Stavebního úøadu è. 304, chodba k 305 - OS
FAK
209103487
S00JP00G2VFQ
25342797
3048982/0800
29076
EC-invest, s.r.o.
1628260267/0100
20.11.2009
0,00
04.12.2009
25 939,00
25939 CZK
-25 939,00
0
02.12.2009
práce a dodávky na akci "výmìna kabelu NN pro zabezpeèení provozu VO - Toèna MHD Zlín - U Majáku" - ORIA
FAK
209103488
S00JP00G2VHG
25342797
3048982/0800
29079
EC-invest, s.r.o.
1628260267/0100
16.11.2009
0,00
30.11.2009
4 998,00
4998 CZK
-4 998,00
0
26.11.2009
pravidelná údržba vnitøního zaøízení objektu vstupní trafostanice KC Zlín za r. 2009 - ORIA
FAK
209103489
S00JP00G2V6Z
49161563
3048982/0800
0162009
Jiøí Slamìný
112726332/0300
19.11.2009
0,00
03.12.2009
97 929,00
97929 CZK
-97 929,00
0
04.12.2009
oprava speciálního hasiè. èerpadla - OKØ
FAK
209103490
S00JP00G2V7U
75697181
3048982/0800
09000090
Zavøel Petr
35-3642640257/0100
24.11.2009
0,00
08.12.2009
8 976,00
8976 CZK
-8 976,00
0
02.12.2009
revize el. instalace, hromosvodù - HZ Lhotka è. 89 - OKØ
FAK
209103491
S00JP00G2VD0
48473154
3048982/0800
279
Jarmila Oreská PharmDr.
174-123837724/0600
18.11.2009
0,00
02.12.2009
9 800,00
9800 CZK
-9 800,00
0
30.11.2009
respiraèní maska - MP
FAK
209205015
S00JP00G2YPR
44119674
3048982/0800
4/2009
BEDEIOVÁ EVA reklama-písm
/
zhotovení reklamního poutaèe "Vánoèní jarmark" na Vánoèní jarmark 2009, OCRVaVV
20.11.2009
0,00
30.11.2009
3 500,00
3500 CZK
-3 500,00
0
07.12.2009
FAK
209103493
S00JP00G2V9K
25319256
3048982/0800
2009349
KAROP, s.r.o.
1406981309/0800
01.12.2009
0,00
13.12.2009
14 441,00
14441 CZK
-14 441,00
0
11.12.2009
oprava vozidla VW Golf Plus 2Z6 9909 - MP
FAK
209103494
S00JP00G2VAF
25319256
3048982/0800
2009348
KAROP, s.r.o.
1406981309/0800
06.11.2009
0,00
06.12.2009
1 293,00
1293 CZK
-1 293,00
0
02.12.2009
oprava vozidla Ford Fiesta 2Z4 3005 - MP
FAK
209103495
S00JP00G2V8P
62302388
3048982/0800
191211
Promos Alfa spol. s r.o.
19-3522760297/0100
12.11.2009
0,00
22.11.2009
23 313,00
23313 CZK
-23 313,00
0
26.11.2009
várnice nerezové - MP
FAK
209103496
S00JP00G2V3E
26792869
3048982/0800
131609
OLEPO s.r.o.
221330118/0300
19.11.2009
0,00
03.12.2009
1 464,00
1464 CZK
-1 464,00
0
01.12.2009
nákup fólií pro p. Chudìjovou, grafièku OCRVaVV
FAK
209103497
S00JP00G2V49
18828507
3048982/0800
1904001894
REDA a.s.
1116530227/0100
20.11.2009
0,00
04.12.2009
93 141,00
93141 CZK
-93 141,00
0
04.12.2009
nákup drobných reklamních pøedmìtù s logem mìsta Zlína, k reprezentaèním úèelùm - OCRVaVV
FAK
209103498
S00JP00G2UL3
27683028
3048982/0800
2900222
PERFECTED s.r.o.
35-8664180207/0100
01.12.2009
0,00
23.12.2009
99 657,00
99657 CZK
-99 657,00
0
17.12.2009
dodávka a montáž kamery è. 1 - MP
FAK
209103499
S00JP00G2UD7
25578570
3048982/0800
2009182
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
1408888319/0800
18.11.2009
0,00
06.12.2009
3 315,00
3315 CZK
-3 315,00
0
02.12.2009
pracovní odìvy - OMZ
FAK
209103500
S00JP00G2UHN
63495457
3048982/0800
200937
EKONOMY KLIMA, s.r.o.
182792095/0300
18.11.2009
0,00
07.12.2009
3 500,00
3500 CZK
-3 500,00
0
04.12.2009
ozvuèení koncertu v Alternativì - František Uhlíø Team a Andrew Lee Davison 18. 11. 2009 - OK
FAK
209103501
S00JP00G2UPJ
18810624
3048982/0800
20090873
DERATEX, spol.s r. o.
182844246/0300
23.11.2009
0,00
07.12.2009
127 257,00
127257 CZK
-127 257,00
0
02.12.2009
celoplošná deratizace - OŽPaZ
FAK
209103502
S00JP00G2V0T
25342797
3048982/0800
29078
EC-invest, s.r.o.
1628260267/0100
16.11.2009
0,00
30.11.2009
55 000,00
55000 CZK
-55 000,00
0
03.12.2009
práce a dodávky na akci "Zlín- Rekonstrukce ZŠ Komenského I a II" - ORIA
FAK
209103503
S00JP00G2U8W
60990155
3048982/0800
200907
Valašské Athény o. s.
199207729/0300
20.11.2009
0,00
05.12.2009
560,00
560 CZK
-560,00
0
01.12.2009
10 ks knihy Slovník nespisovného jazyka valašského pro prodej v MITS- OCRVaVV
FAK
209205071
S00JP00G2UXF
47901519
3048982/0800
2901015
Pohøebnictví Zlín, spol.
1114805661/0100
Kremace pana Gustava Kadleèky, narozeného dne 31.10.1945, bytem Zlín, Pod Vrškem 2309, který zemøel asi 10.11.2009.
19.11.2009
0,00
24.12.2009
5 500,00
5500 CZK
-5 500,00
0
30.11.2009
FAK
209205070
S00JP00G2UCC
42340462
3048982/0800
1091200114
IMPROMAT KLIMA spol. s r.
1137644661/0100
05.11.2009
0,00
30.11.2009
2 856,00
2856 CZK
-2 856,00
0
30.11.2009
pravidelný servis klimatizací (nejedná se o opravu, jen pravidelnou kontrolu) - OIS
FAK
209103506
S00JP00G2TLA
65833571
3048982/0800
2009279
Kotìra Milan
1482877319/0800
01.12.2009
0,00
05.12.2009
3 039,00
3039 CZK
-3 039,00
0
10.12.2009
zazimování automatického zavlažovacího systému Rain Bird Univerz.parku 13.11.2009 a Centr.parku na JS 23.10.2009 - OMZ
FAK
209103507
S00JP00G2TM5
60560363
3048982/0800
2903002
Pavel Vývleèka
3200106962/6800
18.11.2009
0,00
18.12.2009
46 540,00
46540 CZK
-46 540,00
0
17.12.2009
seèení TTP - OŽP
FAK
209103508
S00JP00G2TKF
60374781
3048982/0800
0901024
Petr Bohm
211730724/0600
20.11.2009
0,00
20.12.2009
6 580,00
6580 CZK
-6 580,00
0
17.12.2009
seèení v k.ú.Louky, Olšový potok - OŽP
FAK
209103509
S00JP00G2TIP
60747889
3048982/0800
20090363
PETAS Petøík, s.r.o.
1407566369/0800
19.11.2009
0,00
24.11.2009
1 952,00
1952 CZK
-1 952,00
0
02.12.2009
oprava pøímotopu, úøadovna Pøíluky 2 - OVS
FAK
209103510
S00JP00G2TJK
60747889
3048982/0800
20090364
PETAS Petøík, s.r.o.
1407566369/0800
19.11.2009
0,00
24.11.2009
32 971,00
32971 CZK
-32 971,00
0
02.12.2009
oprava odsávání, výmìna hl.ventilátoru, odsáv.pøízemí suterén, Váchova - OVS
FAK
209103511
S00JP00G2THU
60747889
3048982/0800
20090366
PETAS Petøík, s.r.o.
1407566369/0800
18.11.2009
0,00
25.11.2009
5 719,00
5719 CZK
-5 719,00
0
02.12.2009
úprava rozvodnice v souvislosti se zmìnou sazby el.energie - MP
FAK
209103512
S00JP00G2TGZ
26737647
3048982/0800
2009692
GAMESTAR Praha, s. r. o.
/
10.11.2009
0,00
10.11.2009
2 546,00
2546 CZK
-2 546,00
0
04.12.2009
GAME hry - Støedisko volného èasu, Kotìrova - OŠZMaTV
FAK
209103513
S00JP00G2U5B
45673705
3048982/0800
1
Jan Slavík
392791103/0800
01.12.2009
0,00
09.12.2009
4 000,00
4000 CZK
-4 000,00
0
09.12.2009
za koncert klarinetového kvarteta Vivo dne 20.11.2009 - OK
FAK
209103514
S00JP00G2U4G
26967499
3048982/0800
2009310
Hotel Ondráš s.r.o.
1024506297/5500
19.11.2009
0,00
02.12.2009
2 970,00
2970 CZK
-2 970,00
0
04.12.2009
ubytování pro skupinu František Uhlíø Team a Andrew Lee Davison od 18.11.-19.11.2009 - OK
FAK
209103515
S00JP00G2TAT
26964228
3048982/0800
09/09
DIPO reality CZ s.r.o.
1416302349/0800
25.11.2009
0,00
09.12.2009
7 000,00
7000 CZK
-7 000,00
0
03.12.2009
za zpracování podkladù ke smlouvì o výstavbì BD K Majáku èp. 5005 - ORIA
FAK
209103516
S00JP00G2T83
64460304
3048982/0800
11/09
1417567349/0800
mytí oken horolezeckou technikou na objektu MMZ ul.L.Váchy 602 - OVS
Mižièko Milan
20.11.2009
0,00
04.12.2009
32 000,00
32000 CZK
-32 000,00
0
03.12.2009
FAK
209103517
S00JP00G2T9Y
40995062
3048982/0800
91875
KNIRSCH, spol. s r.o.
1002846661/0100
25.11.2009
0,00
09.12.2009
4 980,00
4980 CZK
-4 980,00
0
04.12.2009
DDHM Aku vrtaèka GSR 12V, sady vrtákù ... L.Váchy 602 - OVS
FAK
209103518
S00JP00G2T78
60710098
3048982/0800
297101106
DOMOSA Zlín, s.r.o.
86-2037490217/0100
23.11.2009
0,00
07.12.2009
29 674,00
29674 CZK
-29 674,00
0
04.12.2009
èistící prostøedky - sklad ÈP Zarámí 4421 (Vojtìch) - OVS
FAK
209103519
S00JP00G2T6D
60711086
3048982/0800
19130210
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.12.2009
0,00
25.12.2009
12911.5 CZK
12 911,50
-12 911,50
0
21.12.2009
údržba fontány za 11/2009 - OMZ
FAK
209103520
S00JP00G2SQS
64510492
3048982/0800
200900764
CFA + H, s.r.o.
5568500297/0100
19.11.2009
0,00
03.12.2009
4 970,00
4970 CZK
-4 970,00
0
03.12.2009
výtvarné potøeby, SVÈ Kotìrova - OŠZMaTV
FAK
209103521
S00JP00G2SPX
40394913
3048982/0800
291653
Dubšík Lubor
1773380257/0100
24.11.2009
0,00
08.12.2009
10 591,00
10591 CZK
-10 591,00
0
03.12.2009
demontáž plachty mobilního pódia na námìstí Míru ve Zlínì, její vyèištìní, uskladnìní - OK
FAK
209103522
S00JP00G2SO2
49972723
3048982/0800
2900339
COLORMAT Zlín, s.r.o.
1400552319/0800
16.11.2009
0,00
04.12.2009
5 583,00
5583 CZK
-5 583,00
0
15.12.2009
koberec 12 m2 pro kulturní institut Zlín - Alternativa - OK
FAK
209103523
S00JP00G2SN7
61404217
3048982/0800
2009130
Jaroslav CHUDOBA
379065473/0300
20.11.2009
0,00
04.12.2009
17 990,00
17990 CZK
-17 990,00
0
04.12.2009
Pohoštìní na setkání primátorky s úèastníky listopadových událostí 1989 - Alternativa dne 20.11.2009 - OK
FAK
209103524
S00JP00G2SMC
25330781
3048982/0800
2090083
Mìstský mobiliáø
5088220018/4000
01.12.2009
0,00
09.12.2009
458,00
458 CZK
-458,00
0
14.12.2009
za dodávku vnitøní nádoby do CR250 - OMZ
FAK
209103525
S00JP00G2SLH
40984397
3048982/0800
29003
Øezníèková Zuzana
577537013/0800
01.12.2009
0,00
12.12.2009
2 500,00
2500 CZK
-2 500,00
0
14.12.2009
za vypracování návrhu øešení rekonstrukce dìtského høištì è. 393 na Kudlovì - OMZ
FAK
209103526
S00JP00G2SKM
48117820
3048982/0800
1092010896
IMPROMAT CZ spol. s r.o.
13149111/0100
01.12.2009
0,00
26.12.2009
523,60
523.6 CZK
-523,60
0
16.12.2009
oprava kopírky AFICIO MP 161LN RICOH - kanc.342
FAK
209103527
S00JP00G2SJR
48117820
3048982/0800
1092010895
IMPROMAT CZ spol. s r.o.
13149111/0100
25.11.2009
0,00
26.12.2009
523,60
523.6 CZK
-523,60
0
21.12.2009
oprava kopírky AFICIO 1013 RICOH - OSM (kuchyòka - 6. p.)
FAK
209103528
S00JP00G2SIW
48117820
3048982/0800
1092010898
13149111/0100
oprava kopírky AFICIO 2232C RICOH v MITS- OCRVaVV
IMPROMAT CZ spol. s r.o.
01.12.2009
0,00
26.12.2009
523,60
523.6 CZK
-523,60
0
28.12.2009
FAK
209103529
S00JP00G2SH1
49161563
3048982/0800
0172009
Jiøí Slamìný
112726332/0300
01.12.2009
0,00
07.12.2009
97 973,00
97973 CZK
-97 973,00
0
08.12.2009
oprava speciálního hasièského èerpadla - OKØ
FAK
209103530
S00JP00G2RUF
18754244
3048982/0800
2009467
Leopold Janský
1406980349/0800
01.12.2009 16.11.2009 18.12.2009
0,00
24 999,00
24999 CZK
-24 999,00
0
16.12.2009
motorová pila STIHL MS 460W s pøíslušenstvím - OMZ
FAK
209103531
S00JP00G2RTK
10566040
3048982/0800
7/2009
Skládalová Anna
6328456084/2700
01.12.2009
0,00
12.12.2009
15 200,00
15200 CZK
-15 200,00
0
11.12.2009
výcvik sebeobrany v rámci projektu "Nechci být obìtí" - MP
FAK
209103532
S00JP00G2RSP
10573321
3048982/0800
0911152
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
379737743/0300
01.12.2009
0,00
08.12.2009
39 200,00
39200 CZK
-39 200,00
0
09.12.2009
rozšíøení pøístupového systému (TZ inv. è. 181965) - MP
FAK
209103533
S00JP00G2RRU
46345191
3048982/0800
15409
STaDO s.r.o.
1455525/0300
27.11.2009
0,00
07.12.2009
5 997,60
5997.6 CZK
-5 997,60
0
03.12.2009
stìhování nábytku v inf.støedisku na budovì MMZ nám. Míru 12 - OVS
FAK
209103534
S00JP00G2RQZ
46345191
3048982/0800
15609
STaDO s.r.o.
1455525/0300
01.12.2009
0,00
07.12.2009
19998.8 CZK
19 998,80
-19 998,80
0
08.12.2009
oprava skladu na nádvoøí radnice MMZ, nám. Míru 12, Zlín - OVS
FAK
209103535
S00JP00G2RP4
26903083
3048982/0800
1013495
ELPO systém s.r.o.
1411531329/0800
27.11.2009
0,00
04.12.2009
1 000,00
1000 CZK
-1 000,00
0
02.12.2009
pravidelná revize - elektrocentrála Honda EZ 2200 (inv.è.5937) - OVS
FAK
209103536
S00JP00G2R8H
18753051
3048982/0800
29087
Piluša Jiøí - REmanax
1403174309/0800
01.12.2009
0,00
09.12.2009
96 952,00
96952 CZK
-96 952,00
0
09.12.2009
oprava maleb I.NP a pøízemí v budovì MMZ nám. Míru 12 - OVS
FAK
209103537
S00JP00G2R7M
61722910
3048982/0800
091123
Èervinka Martin
86-2166430237/0100
01.12.2009
0,00
07.12.2009
39 865,00
39865 CZK
-39 865,00
0
15.12.2009
prohlídka, revize a seøízení pohonu automat. vrat a závor v budovách MMZ - OVS
FAK
209103538
S00JP00G2QZX
73911925
3048982/0800
0109263
Libuše Malá
1859612389/0800
01.12.2009
0,00
27.12.2009
19 900,00
19900 CZK
-19 900,00
0
18.12.2009
DDHM plachta s konstrukcí, mìniè napìtí s adaptérem a náhradní díly k pøívìsnému vozíku .... - OVS
FAK
209103539
S00JP00G2QWC
60709677
3048982/0800
290262
MNO spol. s r.o.
1400599379/0800
01.12.2009
0,00
10.12.2009
8 971,40
8971.4 CZK
-8 971,40
0
09.12.2009
oprava maleb v informaèním centru R - OVS
FAK
209103540
S00JP00G2R2B
64510492
3048982/0800
200900763
5568500297/0100
papírenské zboží, Støedisko volného èasu, M. Knesla 4056, Zlín - OŠZMaTV
CFA + H, s.r.o.
20.11.2009
0,00
04.12.2009
4 944,00
4944 CZK
-4 944,00
0
03.12.2009
FAK
209103541
S00JP00G2QUM
70266191
3048982/0800
200925
Krèmáøová Marie
1419183349/0800
20.11.2009
0,00
04.12.2009
1 902,00
1902 CZK
-1 902,00
0
04.12.2009
Twist sada, odpad. koš, termoska, Støedisko volného èasu, Kotìrova, Zlín - OŠZMaTV
FAK
209103542
S00JP00G2RFI
48528960
3048982/0800
910353
KLÁŠ•OV, v.o.s.
60805724/0600
26.11.2009
0,00
28.12.2009
50 000,00
50000 CZK
-50 000,00
0
21.12.2009
dárkové balení pralinek pro repre úèely s logem mìsta Zlína- OCRVaVV
VYD
209103543
S00JP00G2REN
45678251
3048982/0800
132009
Lerlová Martina
157600899/0300
25.11.2009
0,00
04.12.2009
48 000,00
88000 CZK
-48 000,00
0
03.12.2009
vyúètování doplatku za org. zajištìní vánoèního programu na nám. Míru Zlín - OK
FAK
209103544
S00JP00G2RDS
46504869
3048982/0800
10903951
FOMEI a.s.
209752/0800
05.11.2009
0,00
05.12.2009
4 129,00
4129 CZK
-4 129,00
0
07.12.2009
papírové pozadí Polar White 82, kód ZC 1282, 1 ks a papírové pozadí Polar Black, kód ZC1282, 1 ks, vè. dopravy - Alternativa - OK
FAK
209103545
S00JP00G2R5W
15055639
3048982/0800
290100146
APEL s.r.o.
157362982/0600
01.12.2009
0,00
09.12.2009
44 268,00
44268 CZK
-44 268,00
0
09.12.2009
svìtelný panel - OŽPaZ
FAK
209103546
S00JP00G2R1G
16736842
3048982/0800
20091235
DARUMA spol. s r.o.
496442311/0100
01.12.2009
0,00
11.12.2009
11 781,00
11781 CZK
-11 781,00
0
17.12.2009
prezentace v rámci projektu mìst. inf.a orientaè. systému realizovaného v Uh. Hradišti - OCRvaVV
FAK
209103547
S00JP00G2R36
47903783
2001482389/0800
2009701181
GORDIC spol. s r.o.
19-4645660207/0100
26.11.2009
0,00
26.12.2009
297 500,00
297500 CZK
-297 500,00
0
28.12.2009
GINIS - rozšíøení licenèního práva k užívání Spisové služby ve vazbì na datové schránky - OIS
FAK
209103548
S00JP00G2RH8
49606182
3048982/0800
29100245
JKV Opava s. r. o.
86-6848010297/0100
01.12.2009
0,00
17.12.2009
170 848,00
170848 CZK
-170 848,00
0
21.12.2009
28 ks sv. øetìzù - bílé, 21 ks sv. øetìzù - modré - OKP
dle smlouvy è. 1000 09 0047
dle požadavkù KMÈ Štípa, Pøíluky, Salaš, Malenovice, Louky
projekt KMÈ schválený v RMZ
FAK
209103549
S00JP00G2QVH
46994173
3048982/0800
390360
HCM Autoservis s.r.o.
1112607661/0100
01.12.2009
0,00
07.12.2009
2 154,00
2154 CZK
-2 154,00
0
10.12.2009
náhradní díly - OMZ
FAK
209103550
S00JP00G2QR1
60747218
3048982/0800
29152617
ANC FOD, s.r.o.
160405381/0600
01.12.2009
0,00
10.12.2009
2 152,00
2152 CZK
-2 152,00
0
09.12.2009
mazivo - OMZ
FAK
209103551
S00JP00G2QNL
13689207
3048982/0800
332009
Cyril Èerný
1410055359/0800
01.12.2009
0,00
07.12.2009
2 000,00
2000 CZK
-2 000,00
0
16.12.2009
Oprava - ladìní klavíru, zprostøedkovatelská èinnost - OK
FAK
209103552
S00JP00G2QMQ
48473154
288
Jarmila Oreská PharmDr.
01.12.2009
11.12.2009
1700 CZK
0
3048982/0800
174-123837724/0600
0,00
1 700,00
-1 700,00
11.12.2009
rouška s úvazky - OKØ
FAK
209103553
S00JP00G2R9C
42340802
3048982/0800
910087
KKS, spol. s r.o.
1403990349/0800
01.12.2009
0,00
26.12.2009
377 707,00
377707 CZK
-377 707,00
0
29.12.2009
stavební práce na akci "Dokonèení regenerace Bartošova ètvr•" - OD
FAK
209103554
S00JP00G2RA7
26907241
3048982/0800
09500873
CENTROPROJEKT a.s.
20604661/0100
01.12.2009
08.12.2009
0,00
40 999,00
40999 CZK
-40 999,00
0
17.12.2009
projekt. dokumentace na akci "chodník- zastávka MHD, Jaroslavice" - OD
FAK
209103555
S00JP00G2RB2
68756658
3048982/0800
200913
ing.Hana Zboøilová
776873183/0800
01.12.2009
10.12.2009
0,00
30000 CZK
30 000,00
-30 000,00
26.12.2009
3045500 CZK
0
17.12.2009
inženýr. èinnost - parkovištì Padìlky VI - OD
FAK
209103556
S00JP00G2QHF
13694341
3048982/0800
910100035
PSG-International a.s.
16402661/0100
01.12.2009
0,00
3 045 500,00
-3 045 500,00
0
21.12.2009
stavební práce za 10/2009 na akci "Zlepšení tepelnì tech. vlastností budov ZŠ Zlín, tø. Svobody 868" - ORIA
FAK
209103557
S00JP00G2QGK
25342410
3048982/0800
710026709
STAVOSVIT, a.s.
1400807369/0800
01.12.2009
0,00
25.12.2009
2 775 997,00
2775997 CZK
-2 775 997,00
0
21.12.2009
stavební práce na akci "Zlepšení tepelnì tech. vlastností budov ZŠ Zlín, Nová cesta 268" - ORIA
FAK
209103558
S00JP00G2QIA
71905006
3048982/0800
382009
Gogela Josef
27-1918860287/0100
20.11.2009
0,00
15.12.2009
9 600,00
9600 CZK
-9 600,00
0
07.12.2009
odbìry, mìøení, odvoz vzorkù odpadních vod v k.ú. Kleèùvka - OŽPaZ
FAK
209103559
S00JP00G2QJ5
60706708
3048982/0800
2090
ARVITA P spol. s r.o.
1621440257/0100
30.11.2009
0,00
30.12.2009
61 400,00
61400 CZK
-61 400,00
0
28.12.2009
zpracování "Studie zlepšení mikroklimatu v lokalitì Lùžkovice - prùmyslová zóna" - OŽPaZ pro potøeby využití pracovníkù odd. ochrany pøírody a zemìdìlství
FAK
209103560
S00JP00G2QK0
65278691
3048982/0800
09070
GRAD s.r.o.
108771704/0300
27.11.2009
0,00
11.12.2009
5 474,00
5474 CZK
-5 474,00
0
03.12.2009
geodetické služby- drátokamenná pøehrázka v Lùžkovicích - OŽPaZ
FAK
209103561
S00JP00G2Q1N
12435988
3048982/0800
2009262
Štìtkáø Aleš
1402444389/0800
01.12.2009
0,00
30.11.2009
11 241,00
11241 CZK
-11 241,00
0
15.12.2009
oprava vozidla Lada RZ 1 Z6 9020 - OMZ
FAK
209103562
S00JP00G2PXE
129888
3048982/0800
Bruno Nebelung
4200044583/6800
01.12.2009
0,00
15.12.2009
4 600,00
4600 CZK
-4 600,00
0
14.12.2009
cibuloviny - narcisy - OMZ
FAK
209103563
S00JP00G2Q3D
12435988
3048982/0800
2009293
Štìtkáø Aleš
1402444389/0800
01.12.2009
0,00
20.12.2009
738,00
738 CZK
-738,00
0
17.12.2009
oprava vozidla ŠFabia RZ 2Z4 1030 - OKØ
FAK
209103564
S00JP00G2Q2I
12435988
2009268
Štìtkáø Aleš
01.12.2009
02.12.2009
5211 CZK
0
3048982/0800
1402444389/0800
0,00
5 211,00
-5 211,00
14.12.2009
oprava vozidla Hyundai RZ ZLA 34-42 - OKØ
FAK
209103565
S00JP00G2PY9
71008179
3048982/0800
300144
Základní škola Køiby 4788
1422450399/0800
01.12.2009
0,00
18.12.2009
993,00
993 CZK
-993,00
0
15.12.2009
obèerstvení v rámci taktického cvièení KØ a BR SMZ - OKØ
FAK
209103566
S00JP00G2PZ4
70465703
3048982/0800
0909
Jaroslav Dìdièík, Autobat
86-2104050247/0100
11.11.2009
0,00
25.11.2009
2 000,00
2000 CZK
-2 000,00
0
03.12.2009
DDHM nabíjeè autobaterie - OVS
FAK
209103567
S00JP00G2Q0S
25508211
3048982/0800
09425674
SAMOHÝL AUTO a.s.
1014508707/5500
01.12.2009
0,00
04.12.2009
9 699,00
9699 CZK
-9 699,00
0
15.12.2009
oprava vozidla Transporter 3Z7 6010 - OKP
odpovìdná osoba: M. Èervený
longL.prohl.+zákuka mobil.
nástavec filtru s tìsnìním, filtr pylový, olej motorový a hydraulický, kapalina do ostøikovaèù, mazadlo
FAK
209103568
S00JP00G2Q48
64322637
3048982/0800
291101
Srnka Lubomír
1401473399/0800
01.12.2009
0,00
22.12.2009
20 604,00
20604 CZK
-20 604,00
0
15.12.2009
instalace 16 ks tabulí - názvù ulic v k.ú. Zlín - Mladcová, Pøíluky - OKP
oprava sloupku se 2 ks tabulí v k.ú. Zlín - Lesní èvrt
odpovìdná osoba: J. Muroò
FAK
209103569
S00JP00G2PTY
25334395
3048982/0800
2009053
LADDSTAV s.r.o.
1417264399/0800
01.12.2009
0,00
10.12.2009
12 292,00
12292 CZK
-12 292,00
0
14.12.2009
MŠ Fr. Bartoše - oprava izolace sociálek - OŠZMaTV
FAK
209103570
S00JP00G2PR8
18189229
3048982/0800
490098
J H spol. s r.o.
639441691/0100
19.11.2009
0,00
01.12.2009
4 240,00
4240 CZK
-4 240,00
0
04.12.2009
židle - OŠZMaTV
FAK
209103571
S00JP00G2P70
44994575
3230636
Centrum dopravního výzkum
27.11.2009
16.12.2009
500 CZK
-500
FAK
209103572
S00JP00G2P9Q
72841567
492009
Mgr.Karin Koneèná
18.11.2009
07.12.2009
2700 CZK
0
3048982/0800
190445464/0300
0,00
2 700,00
-2 700,00
04.12.2009
Úhrada vložného na kurz Psychohygiena v práci soc. pracovníka -Koupilová, Fojtù, Pokorná
FAK
209103573
S00JP00G2P8V
26128233
3048982/0800
1090660
RENTEL a.s.
240825001/5500
30.11.2009
0,00
14.12.2009
21122.5 CZK
21 122,50
-21 122,50
0
11.12.2009
Zpøístupnìní elearningového kurzu Vstupní vzdìlávání (Jana Šálková, DiS.,) a vzdìlávání vedoucích úøadníkù - obecná èást , Jelínek, Michálková, Výsmeková, Reichová, Nožková
VYZ
209103574
S00JP00G2OXL
27207048
292199
SPAR
18.11.2009
18.11.2009
12641.6 CZK
0
VYZ
209103575
S00JP00G2OYG
27207048
292198
SPAR
18.11.2009
18.11.2009
10430.3 CZK
0
FAK
209103576
S00JP00G2OZB
16299311
200992
Ing.Štìrba Roman,CSc.
01.12.2009
3048982/0800
661145661/0100
vypracování posudku na zateplení plochých støech ZŠ Malenovice, ZŠ Štípa - ORIA
0,00
23.11.2009
23 500,00
23500 CZK
-23 500,00
0
09.12.2009
FAK
209103577
S00JP00G2P0Z
47917601
3048982/0800
909047
QUERCUS NÁBYTEK,s.r.o.
1463660237/0100
01.12.2009
0,00
14.12.2009
2 806,00
2806 CZK
-2 806,00
0
11.12.2009
zpìtné klapky do odsavaèù par v Domì s chránìnými byty Zlín-Malenovice - ORIA
FAK
209103578
S00JP00G2P1U
49161041
3048982/0800
2009000141
Kratina Roman
43-1442890287/0100
01.12.2009
0,00
31.12.2009
9 060,00
9060 CZK
-9 060,00
0
18.12.2009
úprava a osázení záhonu u pomníku v Pøíluku - OMZ
FAK
209103579
S00JP00G2P2P
49161041
3048982/0800
2009000140
Kratina Roman
43-1442890287/0100
01.12.2009
0,00
31.12.2009
13 200,00
13200 CZK
-13 200,00
0
18.12.2009
zahradní potøeby - OMZ
FAK
209103580
S00JP00G2P3K
49477251
3048982/0800
2009122
Martin Rùžièka, JUDr.
173312782/0300
01.12.2009
0,00
16.12.2009
73 899,00
73899 CZK
-73 899,00
0
14.12.2009
provedení exekutorských zápisù - OSM (bytové oddìlení - exekutorské zápisy pro nájmce obecních bytù) èj. 155/08, EZ 1/09, EZ 2/09, EZ 3/09, EZ 5/09, EZ 6/09, EZ 7/09, EZ 8/09, EZ 9/09, EZ 13/09, EZ 14/09, EZ
15/09, EZ 16/09, EZ 17/09, EZ 18/09, EZ 19/09,
FAK
209103581
S00JP00G2P4F
49477251
3048982/0800
2009123
Martin Rùžièka, JUDr.
173312782/0300
01.12.2009
0,00
30.11.2009
76 636,00
76636 CZK
-76 636,00
0
10.12.2009
provedení exekutorských zápisù - OSM (bytové oddìlení - exekutorské zápisy pro nájemce obecních bytù) èj. EZ 33/09, EZ 34/09, EZ 36/09, EZ 37/09, EZ 38/09, EZ 39/09, EZ 40/09, EZ 41/09, EZ 42/09, EZ 43/09,
EZ 44/09, EZ 45/09, EZ 54/09, EZ 55/09, EZ 56/09
FAK
209103582
S00JP00G2P5A
49477251
3048982/0800
2009124
Martin Rùžièka, JUDr.
173312782/0300
01.12.2009
0,00
30.11.2009
38 318,00
38318 CZK
-38 318,00
0
10.12.2009
provedení exekutorských zápisù - OSM (bytové oddìlení - exekutorské zápisy pro nájemce obecnich bytù) èj. EZ 71/09, EZ 72/09, EZ 73/09, EZ 74/09, EZ 75/09, EZ 76/09, EZ 77/09, EZ 78/09, EZ 79/09, EZ 80/09,
EZ 81/09, EZ 83/09, EZ 88/09, EZ 89/09
FAK
209103583
S00JP00G2P65
70467714
3048982/0800
090136
Hurajtová Jarmila
35-4278420227/0100
01.12.2009
0,00
11.12.2009
6 502,00
6502 CZK
-6 502,00
0
18.12.2009
trièka pro projekt "Nechci být obìtí" - MP
FAK
209103584
S00JP00K3YR8
10573321
3048982/0800
0911158
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
379737743/0300
23.11.2009
0,00
09.12.2009
4 853,00
4853 CZK
-4 853,00
0
04.12.2009
oprava el. zámku pøístup. systému - MP
FAK
209103585
S00JP00K3YUT
13658808
3048982/0800
2009081
Èervínek Svatopluk
1402889329/0800
01.12.2009
0,00
03.12.2009
2 000,00
2000 CZK
-2 000,00
0
08.12.2009
ozvuèení u Pomníku obìtem totality pøed zlínskou radnicí 17.11.2009 - OKP
odpovìdná osoba: J. Èervinková
pietní akt
20. výroèí Sametové revoluce
FAK
209103586
S00JP00K3Z53
47678488
3048982/0800
902000689
ABEL-Computer s.r.o.
1842393319/0800
01.12.2009
0,00
30.12.2009
1 591,00
1591 CZK
-1 591,00
0
28.12.2009
Toner do tiskárny HP LJ 1022n (Válková) - OS
FAK
209103587
S00JP00K3ZB9
25594681
3048982/0800
2905584
197358515/0300
FOR JOB PROTECT, s.r.o.
01.12.2009
0,00
14.12.2009
8 783,00
8783 CZK
-8 783,00
0
14.12.2009
ochranné pracovní pomùcky - OŽPaZ
FAK
209103588
S00JP00K3ZAE
60709677
3048982/0800
290261
MNO spol. s r.o.
1400599379/0800
01.12.2009
0,00
27.12.2009
176 980,20
176980.2 CZK
-176 980,20
0
21.12.2009
malíøské a natìraèské práce - OŽPaZ
FAK
209103589
S00JP00K3Z9J
40620123
3048982/0800
09031
Jiøí Zavázal - EKOVIA
242948101/0100
01.12.2009
0,00
30.12.2009
79700.3 CZK
79 700,30
-79 700,30
0
28.12.2009
mìøení imisí - OŽPaZ
FAK
209103590
S00JP00K3Z8O
60711086
3048982/0800
19110158
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.12.2009
0,00
14.12.2009
13310.15 CZK
13 310,15
-13 310,15
14.12.2009
1335.78 CZK
0
14.12.2009
úklid èerné skládky - ul. Zahradnická, Štefánikova, Losky - OŽPaZ
FAK
209103591
S00JP00K3Z7T
60711086
3048982/0800
19110157
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.12.2009
0,00
1 335,78
-1 335,78
0
14.12.2009
úklid èerné skládky - ul. Tø. Svobody - OŽPaZ
FAK
209103592
S00JP00K3Z6Y
60560363
3048982/0800
2903001
Pavel Vývleèka
3200106962/6800
01.12.2009
0,00
18.12.2009
37 080,00
37080 CZK
-37 080,00
0
16.12.2009
seèení TTP - OŽPaZ
FAK
209103593
S00JP00K3ZC4
18152856
3048982/0800
2009179
PATRICK s.r.o.
52844440/5500
01.12.2009 30.11.2009 10.12.2009
0,00
28 251,00
28251 CZK
-28 251,00
0
10.12.2009
náhradní díly - OMZ
FAK
209103594
S00JP00K3ZTR
27678679
3048982/0800
09410
Richard Holotík s.r.o.
35-6797800247/0100
01.12.2009
0,00
30.12.2009
1 999,00
1999 CZK
-1 999,00
0
18.12.2009
písek - OMZ
FAK
209103595
S00JP00K3ZX7
25519573
3048982/0800
10209718
ADAM-zahradnická a.s.
6981050247/0100
01.12.2009
0,00
14.12.2009
21 326,00
21326 CZK
-21 326,00
0
14.12.2009
stromy a keøe pro výsadby - OMZ
FAK
209103596
S00JP00K3ZWC
25533673
3048982/0800
13099169
TC servis, s.r.o.
2086315001/5500
01.12.2009
0,00
31.12.2009
358,00
358 CZK
-358,00
0
28.12.2009
telekomunikaèní služby za 11/2009, Støedisko volného èasu, Kotìrova 4395, Zlín - OŠZMaTV
FAZ
209103597
S00JP00K3ZDZ
25302922
3048982/0800
30294901
AM INTERIÉR, a.s.
1477650267/0100
01.12.2009
0,00
01.12.2009
40 000,00
40000 CZK
-40 000,00
0
11.12.2009
záloha na dodávku židlí do 32. budovy areálu Svit Zlín - OK
FAK
209103598
S00JP00K3ZHF
47678488
128661/0100
901004910
ABEL-Computer s.r.o.
1842393319/0800
01.12.2009
0,00
07.08.2009
2 024,00
2024 CZK
-2 024,00
0
08.12.2009
renovace toneru do tiskárny HP LJ P2015dn (Kalová) - OS
FAK
209103599
S00JP00K3ZGK
47678488
128661/0100
901004912
1842393319/0800
ABEL-Computer s.r.o.
01.12.2009
0,00
07.08.2009
2 826,00
2826 CZK
-2 826,00
0
15.12.2009
renovace 2ks tonerù do tiskárny HP LJ 1022n (Andrlík)- OS
renovace 1ks toneru do tiskárny HP LJ 1320 (Elšíková) - OOS
FAK
209103600
S00JP00K3ZR1
48117820
3048982/0800
1092010915
IMPROMAT CZ spol. s r.o.
13149111/0100
01.12.2009
0,00
31.12.2009
42799.3 CZK
42 799,30
-42 799,30
0
28.12.2009
Nákup tonerù do kopírek pro OSV:
- 9 ks - Ricoh 1220D - kopírka na OPnP
- 15 ks - Ricoh 1250D - kopírka na chodbì 2. etáž pro OTEZ (5 ks) a ODRHN (5 ks), kopírka pro ODSP (5 ks)
- 15 ks - Ricoh 1270D - kopírky na sekretariátu (10 ks) a OSPOD (5 ks)
FAK
209103601
S00JP00K3ZZX
26282500
3048982/0800
19156
EUROFORGE, s.r.o.
195364532/0300
01.12.2009
0,00
07.12.2009
100 000,00
100000 CZK
-100 000,00
0
18.12.2009
nákup vína pro prepre úèely - dar pro èleny RMZ, ZMZ 600 ks
FAK
209103602
S00JP00K3ZVH
25130331
3048982/0800
192288
truconneXion, a.s.
28608181/0100
01.12.2009
0,00
15.12.2009
45648.4 CZK
45 648,40
-45 648,40
0
15.12.2009
Aktualizace poè. programu AuditPro na 1 rok - OIS
FAK
209103603
S00JP00K404O
75859823
3048982/0800
200904
Hana Veselá
1730180001/5500
01.12.2009
0,00
14.12.2009
10 600,00
10600 CZK
-10 600,00
0
17.12.2009
kurz obsluh motorových rozbrušovacích pil - OKØ
FAK
209103604
S00JP00K3ZMQ
60710098
3048982/0800
297101130
DOMOSA Zlín, s.r.o.
86-2037490217/0100
01.12.2009
0,00
14.12.2009
9 497,00
9497 CZK
-9 497,00
0
11.12.2009
dezinfekèní prostøedky ihned do spotøeby (prevence proti chøipce) - OVS
FAK
209103605
S00JP00K3ZLV
46345191
3048982/0800
15909
STaDO s.r.o.
1455525/0300
02.12.2009
0,00
12.12.2009
39 816,00
39816 CZK
-39 816,00
0
11.12.2009
oprava dlažby na chodbách v II.-V. NP budovy MMZ, ul. L. Váchy 602 - OVS
FAK
209103606
S00JP00K3ZK0
46345191
3048982/0800
15809
STaDO s.r.o.
1455525/0300
02.12.2009
0,00
12.12.2009
13 923,00
13923 CZK
-13 923,00
0
11.12.2009
oprava støešního výlezu na støechu na budovì MMZ, nám. Míru 464 - OVS
FAK
209103607
S00JP00K3ZJ5
46345191
3048982/0800
15709
STaDO s.r.o.
1455525/0300
02.12.2009
0,00
12.12.2009
4 950,40
4950.4 CZK
-4 950,40
0
11.12.2009
oprava omítky a malby v prostoru spisovny na budovì MMZ, ul. Zarámí 4421 - OVS
FAK
209103608
S00JP00K4008
25081152
3048982/0800
19055622
ROSANA, spol. s r.o.
110190896/0300
01.12.2009
0,00
10.12.2009
4 650,00
4650 CZK
-4 650,00
0
11.12.2009
Rosana pøírodní pramenitá voda - OVS
FAK
209103609
S00JP00K409Z
46902473
3048982/0800
2009600036
EGO Zlín,spol.s r.o.
355906661/0100
01.12.2009
0,00
22.12.2009
49 380,00
49380 CZK
-49 380,00
0
16.12.2009
HeartStart FRx Defibrilator ... - MP
FAK
209103610
S00JP00K4079
10566040
3048982/0800
82009
6328456084/2700
Skládalová Anna
01.12.2009
0,00
20.12.2009
10 800,00
10800 CZK
-10 800,00
0
16.12.2009
výcvik a zdokonalování strážníkù MP v sebeobranì - MP
FAK
209103611
S00JP00K40AU
75697181
3048982/0800
090367
Zavøel Petr
35-3642640257/0100
01.12.2009
0,00
09.12.2009
19 440,00
19440 CZK
-19 440,00
0
09.12.2009
revize el. spotøebièù - OSV, dle ÈSN 331610
FAK
209103612
S00JP00K40DF
18189229
3048982/0800
490099
J H spol. s r.o.
639441691/0100
01.12.2009
0,00
01.12.2009
9 000,00
9000 CZK
-9 000,00
0
09.12.2009
ot. židle - OŠZMaTV
FAK
209103613
S00JP00K40HV
26903083
3048982/0800
1013506
ELPO systém s.r.o.
1411531329/0800
02.12.2009
0,00
16.12.2009
4 363,00
4363 CZK
-4 363,00
0
21.12.2009
demontáž a montáž nového pøímotopu na HZ Louky - OKØ
FAK
209103614
S00JP00K40G0
26903083
3048982/0800
1013505
ELPO systém s.r.o.
1411531329/0800
02.12.2009
0,00
16.12.2009
24 689,00
24689 CZK
-24 689,00
0
17.12.2009
oprava nouzového osvìtlení a domácího telefonu na HZ Prštné - OKØ
FAK
209103615
S00JP00K40F5
65729404
3048982/0800
Nosítka SKED ...
FAK
209103616
29479
Ludvík Èeèatka, ALPIN
2537200001/5500
01.12.2009
0,00
14.12.2009
73 000,00
73000 CZK
-73 000,00
0
21.12.2009
- OKØ
S00JP00K40EA
60730153
3048982/0800
9701475
Dopravní spoleènost Zlín-
31338661/0100
01.12.2009
0,00
16.12.2009
2 975,00
2975 CZK
-2 975,00
0
15.12.2009
doprava - cvièení KŠ SMZ - OKØ
FAK
209103617
S00JP00K4084
75252368
3048982/0800
2009006
Pavla Ostrèilíková
19-7611800287/0100
01.12.2009
0,00
17.12.2009
2 720,00
2720 CZK
-2 720,00
0
15.12.2009
granule pro psy - MP
FAK
209103618
S00JP00K40OW
60580291
3048982/0800
9096
Mikšík Martin
153713239/0600
01.12.2009
0,00
23.12.2009
2 999,00
2999 CZK
-2 999,00
0
16.12.2009
servis klimatizaèních jednotek - MP
FAK
209103619
S00JP00K40PR
67008763
3048982/0800
290100011
Danuše Šmigurová
1408627389/0800
01.12.2009
0,00
31.12.2009
208 759,00
208759 CZK
-208 759,00
0
28.12.2009
za provoz Útulku pro zvíøata v nouzi Vršava-Zlín za 11/2009- oŽPaZ
FAK
209103620
S00JP00K40N1
61408786
3048982/0800
842
Pecha Zdenìk
159563366/0600
01.12.2009
0,00
07.12.2009
3 111,90
3111.9 CZK
-3 111,90
0
09.12.2009
práce montážní plošinou MP13/1 - MP
FAK
209103621
S00JP00K40JL
60711086
3048982/0800
19130225
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.12.2009
0,00
16.12.2009
1 618,40
1618.4 CZK
-1 618,40
0
16.12.2009
práce montéra - spuštìní a ukonèení provozu vody ve fontánce v Sadu Svobody ve Zlínì- OK
FAK
209103622
S00JP00K40LB
60711086
3048982/0800
19040959
19-8033040267/0100
Technické služby Zlín,s.r
01.12.2009
0,00
15.12.2009
62 130,00
62130 CZK
-62 130,00
0
11.12.2009
sbìr, svoz a využití BRKO za 11/2009 - OŽPaZ
FAK
209103623
S00JP00K40KG
60711086
3048982/0800
19040958
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.12.2009
0,00
15.12.2009
2 345 156,80
2345156.8 CZK
-2 345 156,80
0
14.12.2009
sbìr, svoz a zpracování KO za 11/2009 - OŽPaZ
FAK
209103624
S00JP00G2PWJ
64461947
3048982/0800
210909
Petr Vítek
3831583001/5500
01.12.2009
0,00
02.12.2009
9 490,00
9490 CZK
-9 490,00
0
11.12.2009
hudební nástroje, Støedisko volného èasu, Kotìrova 4395 - OŠZMaTV
FAK
209103625
S00JP00K40U2
49160389
3048982/0800
2009050
Adamová Halka
223691582/0300
01.12.2009
0,00
09.12.2009
3 480,00
3480 CZK
-3 480,00
0
15.12.2009
2 x kvìtináè clacico 35, clasico 43 (SP) - OKP
vèetnì zeminy
vybavení kanceláøe SP
FAK
209103626
S00JP00K411W
13692151
3048982/0800
00251
RIGO, s.r.o.
104378470/0300
02.12.2009
0,00
12.12.2009
1 160,00
1160 CZK
-1 160,00
0
17.12.2009
2. 12. 09, ubytování p. Zdeny Kloubové - OKP
odpovìdná osoba: Mgr. Steinerová
setkání roznášejících - jubilantùm s primátorkou mìsta, podìkování za celoroèní èinnost
dle schválené rozpoètu OKP
FAK
209103627
S00JP00K41VQ
10573321
3048982/0800
0911177
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
379737743/0300
01.12.2009
0,00
30.12.2009
357,00
357 CZK
-357,00
0
16.12.2009
kontrola zaøízení EZS za 11/2009, Støedisko volného èasu, Kotìrova - OŠZMaTV
FAK
209103628
S00JP00K41MZ
46971734
3048982/0800
34309
IZOPO spol. s r.o.
1106709661/0100
01.12.2009
0,00
11.12.2009
3 993,00
3993 CZK
-3 993,00
0
14.12.2009
oprava povlakové krytiny støechy tìlocvièny na ZŠ Emila Zátopka 2701 - OŠZMaTV
FAK
209103629
S00JP00K41NU
26964503
3048982/0800
022009
DKR-instal s.r.o.
196053939/0300
01.12.2009
0,00
23.01.2009
2 380,00
2380 CZK
-2 380,00
0
17.12.2009
instalatérské práce na objektu K Pasekám 624 - OŠZMaTV
FAK
209103630
S00JP00K41S5
25313533
3048982/0800
92142
AGROS Moravia spol.s r.o.
703903724/0600
01.12.2009
0,00
31.12.2009
59 619,00
59619 CZK
-59 619,00
0
22.12.2009
zemní a terénní práce - dìtské høištì Zlín - Maják - OMZ
FAK
209103631
S00JP00K41T0
25313533
3048982/0800
92143
AGROS Moravia spol.s r.o.
703903724/0600
01.12.2009
0,00
31.12.2009
6 843,00
6843 CZK
-6 843,00
0
22.12.2009
pøemístìní oplocení u dìtského høištì na Majáku, Zlín - OMZ
FAK
209103632
S00JP00K420U
25322478
3048982/0800
2925245
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
01.12.2009
0,00
12.12.2009
31 154,00
31154 CZK
-31 154,00
0
14.12.2009
Internet Fibre Premium 11/2009 - OIS
FAK
209103633
S00JP00K41UV
25417657
294907
INISOFT s.r.o.
02.12.2009
16.12.2009
27644 CZK
0
3048982/0800
1805806583/0300
0,00
27 644,00
-27 644,00
16.12.2009
servisní odborná podpora k program. produktùm EVI a ESPI pro období 2.12.2009 - 1.12.2010 - OIS
FAK
209103634
S00JP00K42BB
71465456
3048982/0800
2009088
Židlík Radek-advokát
1085131193/0800
02.12.2009
0,00
01.01.2010
9 375,00
9375 CZK
-9 375,00
0
18.12.2009
odmìna za právní služby pro odbor stavební dle smlouvy za 11/2009 - OS
FAK
209103635
S00JP00K42C6
71464794
3048982/0800
209110
Mgr.Bc.Michal Bøezovják
43-842540257/0100
01.12.2009
0,00
01.01.2010
10 500,00
10500 CZK
-10 500,00
0
18.12.2009
odmìna za právní služby pro odbor stavební dle smlouvy za 11/2009 - OS
FAK
209103636
S00JP00K41D8
46286225
3048982/0800
2009011
Jiøí Šilhavík a spol.
1014500529/5500
01.12.2009
0,00
15.12.2009
49 610,00
49610 CZK
-49 610,00
0
22.12.2009
Oprava MK - ul. Nerudova, Zlín - OD
FAK
209103637
S00JP00K41E3
46286225
3048982/0800
2009012
Jiøí Šilhavík a spol.
1014500529/5500
01.12.2009
0,00
14.12.2009
33 480,00
33480 CZK
-33 480,00
0
22.12.2009
Úprava zpevnìných ploch u kostela Malenovice - OD
FAK
209103638
S00JP00K41FY
46286225
3048982/0800
2009013
Jiøí Šilhavík a spol.
1014500529/5500
01.12.2009
0,00
16.12.2009
44 348,00
44348 CZK
-44 348,00
0
28.12.2009
Pøechod pro pìší I/49 Podhoøí-sídlištì - OD
FAK
209103639
S00JP00K41GT
71813594
3048982/0800
322009
Urbanová Marcela
580428053/0800
01.12.2009
0,00
11.12.2009
5 000,00
5000 CZK
-5 000,00
0
21.12.2009
inženýrská èinnost Zlín-Kudlov- osazení informaè. panelù okamžité rychlosti vozidel - OD
FAK
209103640
S00JP00K41HO
68756658
3048982/0800
200915
ing.Hana Zboøilová
776873183/0800
01.12.2009
0,00
14.12.2009
10 000,00
10000 CZK
-10 000,00
0
22.12.2009
inž. èinnost na akci Zpevnìní parkovištì k.ú. Kostelec u Zlína - OD
FAK
209103641
S00JP00K41IJ
68756658
3048982/0800
200914
ing.Hana Zboøilová
776873183/0800
01.12.2009
0,00
11.12.2009
35 000,00
35000 CZK
-35 000,00
0
22.12.2009
inž. èinnost na akci Oprava chodníku Tø. Svobody - OD
FAK
209103642
S00JP00K4255
60715286
2001482389/0800
291000
CROSS Zlín, s.r.o.
1464360287/0100
01.12.2009
0,00
01.01.2010
52 717,00
52717 CZK
-52 717,00
0
28.12.2009
mìsíèní servis kamerového systému úsek. mìøení rychlosti - OD
FAK
209103643
S00JP00K42IC
25342797
3048982/0800
29080
EC-invest, s.r.o.
1628260267/0100
01.12.2009
0,00
17.12.2009
26 302,00
26302 CZK
-26 302,00
0
16.12.2009
práce a dodávky na akci "Oprava topení Velké kino Zlín" - OK
FAK
209103644
S00JP00K42GM
18748449
1209
Vladimír Kubík , fotograf
01.12.2009
20.12.2009
5600 CZK
-5600
FAK
209103645
S00JP00K42HH
18157513
2009032
Šopík Radoslav
01.12.2009
30.12.2009
30786 CZK
-30786
FAK
209103646
S00JP00K431I
74529951
109008
Ing.Aleš Sobieský
01.12.2009
16.12.2009
3048982/0800
183531401/0600
0,00
1 080,00
1080 CZK
-1 080,00
0
15.12.2009
tarif Internet Standard 4000 za øíjen-prosinec 2009 , Jesle M.Knesla NKS 2021
FAK
209103647
S00JP00K42SY
25318187
3048982/0800
907666
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
03.12.2009
0,00
13.12.2009
1 000,00
1000 CZK
-1 000,00
0
15.12.2009
Inkjet Canon, Støedisko volného èasu, Kotìrova 4395 - OŠZMaTV
FAK
209103648
S00JP00K43A9
25593625
3048982/0800
4810091557
TAŠ-STAPPA beton, spol. s
27-1922950277/0100
01.12.2009
0,00
30.12.2009
1 421,00
1421 CZK
-1 421,00
0
15.12.2009
nákup vyosévek na høištì - OMZ
FAK
209103649
S00JP00K436T
60711086
3048982/0800
19071359
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.12.2009
0,00
30.12.2009
23278.59 CZK
23 278,59
-23 278,59
0
22.12.2009
odstranìní odpadu na skládce Suchý dùl - OMZ
VYZ
209103650
S00JP00K43EP
48535176
510015242
BMSS-START, spol. s r.o.
01.12.2009
22.12.2009
744 CZK
0
FAK
209103651
S00JP00K43B4
48117820
1092010935
IMPROMAT CZ spol. s r.o.
02.12.2009
02.01.2010
523.6 CZK
0
3048982/0800
13149111/0100
0,00
523,60
-523,60
18.12.2009
servis kopírky Aficio 1018 RICOH - OS
FAK
209103652
S00JP00K42WE
46992308
3048982/0800
9002342
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
1113407661/0100
01.12.2009
0,00
31.12.2009
186 771,00
186771 CZK
-186 771,00
0
28.12.2009
paušální poplatek za 11/2009 - OIS
FAK
209103653
S00JP00K42Y4
46992308
2001482389/0800
9002273
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
1113407661/0100
01.12.2009
27.12.2009
1302658 CZK
0
0,00
449 733,51
-1 302 658,00
28.12.2009
0,00
852 924,49
-1 302 658,00
28.12.2009
Výpoèetní technika (servery, aktivní prvky, PC, tiskárny, skenery, monitory, software BAPco Suite 2007) - OIS
3048982/0800
1113407661/0100
Výpoèetní technika (servery, aktivní prvky, PC, tiskárny, skenery, monitory, software BAPco Suite 2007) - OIS
FAK
209103654
S00JP00K42X9
46992308
3048982/0800
9002275
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
1113407661/0100
01.12.2009
0,00
30.12.2009
15 929,00
15929 CZK
-15 929,00
0
18.12.2009
výpoèetní technika (pamìti, vypalovaèka DVD, disky, spotøební materiál) - OIS
FAK
209103655
S00JP00K435Y
45274924
3048982/0800
5800582552
EUROVIA CS, a.s.
141400112/0100
01.12.2009
0,00
16.12.2009
378 843,38
378843.38 CZK
-378 843,38
0
22.12.2009
stavební práce za 11/2009 - OD
FAK
209103656
S00JP00K4343
45274924
3048982/0800
5800582533
EUROVIA CS, a.s.
141400112/0100
01.12.2009
0,00
16.12.2009
2 625 702,35
2625702.35 CZK
-2 625 702,35
0
22.12.2009
stavební práce za 11/2009 - OD
FAK
209103657
S00JP00K440G
49161563
3048982/0800
0182009
Jiøí Slamìný
112726332/0300
03.12.2009
0,00
11.12.2009
3 991,00
3991 CZK
-3 991,00
0
11.12.2009
oprava speciální elektrocentrály EZ 2200 - OVS
FAK
209103658
S00JP00K437O
26920956
3048982/0800
11246
1412382329/0800
Pleca s.r.o.
02.12.2009
0,00
16.12.2009
11 849,00
11849 CZK
-11 849,00
0
17.12.2009
drobné náøadí a spojovací materiál pro opravy budov Zarámí, L.Váchy, Radnice
FAK
209103659
S00JP00K42UO
42341213
3048982/0800
200970
- OVS
Martinec Pavel
1406999349/0800
01.12.2009
0,00
21.12.2009
34 487,00
34487 CZK
-34 487,00
0
17.12.2009
oprava madel schodiš•. zábradlí v budovì MMZ nám. Míru 10 - OVS
FAK
209103660
S00JP00K42VJ
42341213
3048982/0800
200969
Martinec Pavel
1406999349/0800
02.12.2009
0,00
16.12.2009
28 322,00
28322 CZK
-28 322,00
0
16.12.2009
oprava dvoukøídlých vjezdových vrat do dvora budovy MMZ, nám. Míru 12 - OVS
FAK
209103661
S00JP00K4338
60711086
3048982/0800
19130226
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.12.2009
0,00
17.12.2009
9 781,80
9781.8 CZK
-9 781,80
0
15.12.2009
KMÈ Salaš, instalace vánoèního osvìtlení - OKP
odpovìdná osoba: M. Michálková
dle priorit KMÈ
projetk RMZ, RO è. 33
FAK
209103662
S00JP00K42R3
42340802
3048982/0800
910095
KKS, spol. s r.o.
1403990349/0800
01.12.2009
0,00
15.12.2009
24 998,00
24998 CZK
-24 998,00
0
16.12.2009
stavební práce na akci "Oprava komunikace Zlín, ul. Hradská" - ORIA
FAK
209103663
S00JP00K43YX
64461947
3048982/0800
220909
Petr Vítek
3831583001/5500
01.12.2009
0,00
07.12.2009
700,00
700 CZK
-700,00
0
09.12.2009
sestøih písní na CD k akci "20. výroèní událostí 17. listopadu 1989" - OK
FAK
209103664
S00JP00K43ZS
64461947
3048982/0800
220909
Petr Vítek
3831583001/5500
01.12.2009
0,00
07.12.2009
2 000,00
2000 CZK
-2 000,00
0
09.12.2009
ozvuèení pietního aktu v Sadu Svobody ve Zlínì 11. 11. 2009 - OK
FAK
209103665
S00JP00K43Q1
18559239
3048982/0800
9209
Petr Muller,ing.
86-2194630287/0100
01.12.2009
0,00
11.12.2009
10 710,00
10710 CZK
-10 710,00
0
28.12.2009
vytýèení èásti hranice v k.ú. Zlín , Kudlov - OD
FAK
209103666
S00JP00K43P6
12217581
3048982/0800
742009
Richard Pokorný-AUTODÍLY
6642661/0100
01.12.2009
0,00
11.12.2009
4 879,00
4879 CZK
-4 879,00
0
21.12.2009
odhrah vrakù vozidel - OD
FAK
209103667
S00JP00K43OB
14657350
3048982/0800
20129070
Pavelka Antonín
1408039309/0800
01.12.2009
0,00
16.12.2009
54 470,00
54470 CZK
-54 470,00
0
22.12.2009
Oprava chodníkù pøed vstupy do byt. domù v ul. Husova, Zlín -Malenovice - OD
FAK
209103668
S00JP00K43NG
28512561
3048982/0800
19053
Autimo CZ, s.r.o.
43-3703100247/0100
01.12.2009
0,00
11.12.2009
1 071,00
1071 CZK
-1 071,00
0
21.12.2009
aktualizace dat schválených Základních tech. popisù 2009 - OD
FAK
209103669
S00JP00K43ML
26271044
3048982/0800
905000099
39050005/2700
geom. plán na zamìøení silnice III/4911 a chodníkù k.ú. Zlín, Kostelec a Štípa - OD
GB-geodezie,spol.s r.o.
01.12.2009
0,00
15.12.2009
41 055,00
41055 CZK
-41 055,00
0
30.12.2009
FAK
209103670
S00JP00K43LQ
40944255
3048982/0800
290012
Ing. Pavel Zimèík
1042794093/0800
01.12.2009
0,00
15.12.2009
39 984,00
39984 CZK
-39 984,00
0
21.12.2009
tech. dozor investora na akci "Parkovištì - ul. Cecilka, Pøíluky" - OD
FAK
209103671
S00JP00K43KV
40944255
3048982/0800
290011
Ing. Pavel Zimèík
1042794093/0800
01.12.2009
0,00
14.12.2009
16 660,00
16660 CZK
-16 660,00
0
21.12.2009
tech. dozor investora na akci "Bezbariérové BUS zálivy Zlín 2009" - OD
FAK
209103672
S00JP00K43J0
49976311
2006-32920661/0710
9083
DIPS Zlín, spol. s r.o.
1400620369/0800
01.12.2009
01.01.2010
1748189 CZK
0
0,00
1 729 574,50
-1 748 189,00
18.12.2009
0,00
18 614,50
-1 748 189,00
18.12.2009
stavební práce na akci Bezbariérové BUS zálivy Zlín 2009 - OD
3048982/0800
1400620369/0800
stavební práce na akci Bezbariérové BUS zálivy Zlín 2009 - OD
FAK
209103673
S00JP00K43SR
00675547
3048982/0800
712009
Èeská unie neslyšících
478407213/0300
01.12.2009
0,00
17.12.2009
3 648,00
3648 CZK
-3 648,00
0
15.12.2009
kurz znakového jazyka pro strážníky MP Zlín - MP
FAK
209103674
S00JP00K43W7
65626541
3048982/0800
292000145
Feldeková Dana
593874001/5500
01.12.2009
0,00
15.12.2009
6 395,00
6395 CZK
-6 395,00
0
09.12.2009
èerpadlo na olej a naftu - MP
FAK
209103675
S00JP00K43VC
25547194
3048982/0800
42090423
POWERBRIDGE spol. s r.o.
4200013170/6800
01.12.2009
0,00
04.01.2010
470 050,00
470050 CZK
-470 050,00
0
28.12.2009
dodávka náhradního zdroje MTG pro MP
FAK
209103676
S00JP00K43TM
49434471
3048982/0800
2906129
Rovel, spol. s r.o.
1546340247/0100
02.12.2009
0,00
01.01.2010
7 570,00
7570 CZK
-7 570,00
0
18.12.2009
trezor na zbranì - MP
FAK
209103677
S00JP00K43UH
46086579
3048982/0800
29081413
Sklenáø Vladislav
160478791/0600
03.12.2009
0,00
10.12.2009
10 100,00
10100 CZK
-10 100,00
0
15.12.2009
propagaèní pøedmìty - MP
FAK
209103678
S00JP00K444W
27744485
3048982/0800
20002
Centrála cestovního ruchu
2974052/0800
03.12.2009
0,00
31.12.2009
120 000,00
120000 CZK
-120 000,00
0
28.12.2009
pøíspìvek partnera na r. 2009-projekt Market. aktivity Východní Moravy v cest. ruchu - OCRVaVV
FAK
209103679
S00JP00K4426
26796350
3905972/0800
1732009
BM asistent s.r.o.
163106643/0600
03.12.2009
0,00
13.12.2009
154 700,00
154700 CZK
-154 700,00
0
10.12.2009
zpracování a pøedání podkladù k žádosti o dotaci v rámci II. etapy k projektu "Kulturní a univerzitní centrumZlín" - ÚHA
FAK
209103680
S00JP00K4497
46995447
3009-32920661/0710
007410
VIAPONT, s.r.o.
01.12.2009
30.12.2009
981750 CZK
0
4200127063/6800
0,00
736 000,00
-981 750,00
18.12.2009
4200127063/6800
0,00
245 750,00
-981 750,00
18.12.2009
posouzení mostu Podvesná XVII - OD
3048982/0800
posouzení mostu Podvesná XVII - OD
FAK
209103681
S00JP00K4431
60747218
3048982/0800
29152728
ANC FOD, s.r.o.
160405381/0600
04.12.2009
0,00
14.12.2009
5 348,00
5348 CZK
-5 348,00
0
21.12.2009
olej - OMZ
FAK
209103682
S00JP00K448C
49160389
3048982/0800
2009051
Adamová Halka
223691582/0300
01.12.2009
0,00
09.12.2009
8 400,00
8400 CZK
-8 400,00
0
09.12.2009
kvìtináèe clasico 2 ks, pøesazení 2ks rostlin - chodba 1.NP - Radnice - OVS
FAK
209103683
S00JP00K447H
21209
3048982/0800
Sonenshine Elena
7400590267/0100
01.12.2009
0,00
15.12.2009
22 700,00
22700 CZK
-22 700,00
0
21.12.2009
koncert Eleny Sonenshine v Alternativì 2. 12. 2009 - Alternativa - OK
FAK
209103684
S00JP00K446M
61409251
3048982/0800
10009
FOCUS - Milan Štejdíø
215934724/0600
01.12.2009
0,00
08.12.2009
2 500,00
2500 CZK
-2 500,00
0
09.12.2009
osvìtlení koncertu "František Uhlíø Team a Andrew Lee Davidson" Alternativa - OK
FAK
209103685
S00JP00K445R
61409251
3048982/0800
20109
FOCUS - Milan Štejdíø
215934724/0600
01.12.2009
0,00
09.12.2009
2 500,00
2500 CZK
-2 500,00
0
09.12.2009
osvìtlení koncertu "Elen Suchánková - 2. 12. 2009" v Alternativì - OK
FAK
209103686
S00JP00K44DN
72474661
3048982/0800
32009
Faber Petr
86-2190690207/0100
04.12.2009
0,00
14.12.2009
19 800,00
19800 CZK
-19 800,00
0
15.12.2009
Dary - hraèky k obøadùm vítání dìtí do života - plyšové prasátko - celkem 200 ks. skladová evidence: Kovaøíková
FAK
209103687
S00JP00K44EI
51111201
3048982/0800
19709
Fišer Pavel
2568014084/2700
01.12.2009
0,00
01.01.2010
9 996,00
9996 CZK
-9 996,00
0
18.12.2009
právní služby za 11/2009 - OP
jednání OS Zlín-Josef Sedláø, Bohuslav Cekota
FAK
209103688
S00JP00K44CS
18131433
3048982/0800
200940
Jaroslav Ticháèek
116637724/0600
01.12.2009
0,00
30.11.2009
4 200,00
4200 CZK
-4 200,00
0
10.12.2009
výmìna závìsù dveøí odd. poplatkù - OE
FAK
209103689
S00JP00K44ME
46992308
3048982/0800
9002313
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
1113407661/0100
01.12.2009
0,00
27.12.2009
47831 CZK
47 831,00
-47 831,00
12.12.2009
18673.5 CZK
18 673,50
-18 673,50
0
28.12.2009
technická podpora produktù Symantec na rok 2010 - OIS
FAK
209103690
S00JP00K44N9
27439615
3048982/0800
291097
REVAT s.r.o.
213032719/0300
01.12.2009
0,00
0
16.12.2009
zajištìní - instalace výzdoby živého Vánoèního stromu na nám. Míru - OK
FAK
209103691
S00JP00K44XV
66219795
3048982/0800
2008253
Zápotoèný Milan
507345681/0100
01.12.2009
0,00
22.12.2009
45 801,00
45801 CZK
-15 701,00
-30100
09.12.2009
právní pomoc - OIS
FAK
209103692
S00JP00K44O4
13092600
98209014
Hudební nástroje- Jaromír
03.12.2009
13.12.2009
23560 CZK
0
3048982/0800
27-1915800297/0100
0,00
23 560,00
-23 560,00
11.12.2009
Clavinova digitální piano YAMAHA YDP, 3 ks židlièek ke klavíru - OK
FAK
209103693
S00JP00K44PZ
60711086
3048982/0800
19090134
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.12.2009
0,00
30.12.2009
856,80
856.8 CZK
-856,80
0
17.12.2009
vývoz odpadkových košù - OMZ
FAK
209103694
S00JP00K44YQ
26375141
3048982/0800
91253
Arboristická obchodní s.r
5010636005/2600
03.12.2009
0,00
17.12.2009
1 417,00
1417 CZK
-1 417,00
0
09.12.2009
BM ..... - OŽPaZ
FAK
209103695
S00JP00K45JM
47683341
3048982/0800
1170900189
AUTO Heller s.r.o.
54307761/0100
04.12.2009
0,00
03.01.2010
718 760,00
718760 CZK
-718 760,00
0
28.12.2009
vozidlo Transporter - MP
FAK
209103696
S00JP00K45KH
25065238
3048982/0800
297251
GEMOS CZ, spol. s r.o.
424527359/0800
07.12.2009
0,00
21.12.2009
23 919,00
23919 CZK
-23 919,00
0
30.12.2009
úprava programu Lotus Notes - MP
FAK
209103697
S00JP00K45LC
13092618
3048982/0800
S00JP00E9SD0
Ing.Martin Zálešák,CSc
100620389/0300
01.12.2009
0,00
19.12.2009
5 000,00
5000 CZK
-5 000,00
0
15.12.2009
zpracování posudkù a téze pro projekt "Bezpeèná lokalita-bezpeèné bydlení" - MP
FAK
209103698
S00JP00K45M7
12434701
3048982/0800
20091207001
Ryšavý - zbranì a støeliv
27-9031000207/0100
17.12.2009
0,00
17.12.2009
2 500,00
2500 CZK
-2 500,00
0
17.12.2009
výmìna trezorového zámku na okrsku Malenovice - MP
FAK
209103699
S00JP00K45N2
64463231
3048982/0800
4809
Mikulèík Bøetislav
2592277001/5500
01.12.2009
0,00
14.12.2009
640,00
640 CZK
-640,00
0
15.12.2009
praní prádla za 11/2009 - MP
FAK
209103700
S00JP00K45OX
27688313
3048982/0800
9002
EAZK
35-6801600257/0100
01.12.2009
0,00
14.12.2009
75 000,00
75000 CZK
-75 000,00
0
21.12.2009
Provázení exkurzí zlínských škol a obèanù po projektech realiz. v rámci programu EU CONCETO - ÚHA
FAK
209103701
S00JP00K45PS
41584546
3048982/0800
2509
ARCH.Z.STUDIO
379043493/0300
07.12.2009
0,00
21.12.2009
100 000,00
100000 CZK
-100 000,00
0
15.12.2009
Revitalizace centrální èásti Kostelec - studie - ÚHA
FAK
209103702
S00JP00K454P
48471178
3048982/0800
5720009
Hudební sdružení Zlín
84656073/0800
01.12.2009
0,00
12.12.2009
4 000,00
4000 CZK
-4 000,00
0
14.12.2009
vystoupení Velkého dech. orchestru mìsta Zlína - OK
FAK
209103703
S00JP00K44LJ
46902481
2001482389/0800
209039
AIP spol. s r.o.
1103006661/0100
01.12.2009
15.12.2009
33866.7 CZK
0
0,00
33 866,50
-33 866,70
14.12.2009
0,00
0,20
-33 866,70
14.12.2009
Zlepšení tepelnì tech. vlastností budov ZŠ Zlín, tø. Svobody 868 - výkon TDI za 10/2009 - ORIA
3048982/0800
1103006661/0100
Zlepšení tepelnì tech. vlastností budov ZŠ Zlín, tø. Svobody 868 - výkon TDI za 10/2009 - ORIA
FAK
209103704
S00JP00K4514
60710098
3048982/0800
297101167
DOMOSA Zlín, s.r.o.
86-2037490217/0100
04.12.2009
0,00
18.12.2009
19 371,00
19371 CZK
-19 371,00
0
17.12.2009
dezinfekèní prostøedky ihned do spotøeby (prevence proti chøipce) - OVS
FAK
209103705
S00JP00K44KO
25322214
3048982/0800
21090666
Holík International s.r.o
1014506111/5500
01.12.2009
0,00
30.12.2009
3 784,20
3784.2 CZK
-3 784,20
0
17.12.2009
zásahové rukavice - OKØ
FAK
209103706
S00JP00K44H3
42865751
3048982/0800
2009990100
MAR-CONTROLS, spol. s r.
43-5198190227/0100
04.12.2009
0,00
03.01.2010
329 998,90
329998.9 CZK
-329 998,90
0
23.12.2009
Rozšíøení a doplnìní varovného a infor. systému obyvatelstva mìsta Zlína - OKØ
FAK
209103707
S00JP00K44IY
00547085
3048982/0800
090250
ELARM a.s.
7122856001/2700
04.12.2009
0,00
18.12.2009
3 412,00
3412 CZK
-3 412,00
0
15.12.2009
stavìcí terè, výstražné svìtla - OKØ
FAK
209205241
S00JP00K44QU
63495457
3048982/0800
200939
EKONOMY KLIMA, s.r.o.
182792095/0300
02.12.2009
0,00
18.12.2009
4 000,00
4000 CZK
-4 000,00
0
16.12.2009
ozvuèení poøadu v Alternativì - koncert Eleny Suchánkové - OK
FAK
209103709
S00JP00K45U3
68121385
3048982/0800
192009
Šubík Radoslav
164787145/0600
01.12.2009
0,00
15.01.2010
95 000,00
95000 CZK
-95 000,00
0
13.01.2010
výkon tech. dozoru investora na akci "Kanalizace a ÈOV Zlín-Salaš" - ORIA
FAK
209103710
S00JP00K45VY
60715286
2006-32920661/0710
291044
CROSS Zlín, s.r.o.
07.12.2009
06.01.2010
3173692.6 CZK
0
1464360287/0100
0,00
2 282 000,00
-3 173 692,60
18.12.2009
1464360287/0100
0,00
600 000,00
-3 173 692,60
18.12.2009
1464360287/0100
0,00
291 692,60
-3 173 692,60
18.12.2009
Dílo Pøechod pro pìší I/49 Podhoøí - sídlištì
2001482389/0800
Dílo Pøechod pro pìší I/49 Podhoøí - sídlištì
3048982/0800
Dílo Pøechod pro pìší I/49 Podhoøí - sídlištì
FAK
209103711
S00JP00K45WT
25505254
2006-32920661/0710
radarový informaèní panel ....
- OD
radarový informaèní panel ....
- OD
2001482389/0800
FAK
209103712
S00JP00K46E4
68756402
3048982/0800
9100606
NWK TECHNOLOGY s.r.o.
07.12.2009
06.01.2010
589943 CZK
0
1400744329/0800
0,00
397 000,00
-589 943,00
28.12.2009
1400744329/0800
0,00
192 943,00
-589 943,00
28.12.2009
2164
Hruška František
15582023/0800
01.12.2009
0,00
12.12.2009
2 450,00
2450 CZK
-2 450,00
0
14.12.2009
provedení výpoètu snížení CO2 pro projekt Zlepšení tep. tech. vlastností budov ZŠ, tø. Svobody 868, Zlín-Malenovice - ORIA
FAK
209103713
S00JP00K46FZ
27073301
3048982/0800
290100052
1505530001/5500
EUNICE CONSULTING a.s.
08.12.2009
0,00
22.12.2009
164 324,00
740324 CZK
-740 324,00
0
15.12.2009
informaèní technologie v rámci IV.etapy IBS - MP
1002298140/2700
1505530001/5500
0,00
576 000,00
-740 324,00
15.12.2009
informaèní technologie v rámci IV.etapy IBS - MP
FAK
209205201
S00JP00K40YI
61408786
3048982/0800
853
Pecha Zdenìk
159563366/0600
01.12.2009
0,00
09.12.2009
16838.5 CZK
16 838,50
-16 838,50
0
15.12.2009
práce montážní plošinou MP27/2 - OKP
KMÈ Štípa, instalace vánoèního osvìtlení
vìcná správnost: M. Michálková
dle priorit komise
FAK
209103715
S00JP00K461X
12744557
3048982/0800
2009117
Karel Rabens
1403225399/0800
02.12.2009
0,00
16.12.2009
839,00
839 CZK
-839,00
0
15.12.2009
pravidelná revize el. spotøebièù v Lince SOS Prštné - OŠZMaTV
FAK
209103716
S00JP00K4602
25322478
3048982/0800
2926250
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
01.12.2009
0,00
12.12.2009
595,00
595 CZK
-595,00
0
15.12.2009
Internet za 11/2009 - OŠZMaTV
FAK
209103717
S00JP00K45ZE
49445715
3048982/0800
2090742
ACS ZLÍN, spol. s r.o.
3979473001/5500
03.12.2009
0,00
14.12.2009
33 129,00
33129 CZK
-33 129,00
0
15.12.2009
zasí•ování Sportovní haly Zelené - OŠZMaTV
FAK
209103718
S00JP00K45YJ
74218832
3048982/0800
2009036
Valášková Lenka
381042713/0300
07.12.2009
0,00
21.12.2009
2 000,00
2000 CZK
-2 000,00
0
15.12.2009
seznámení žákù s problematikou dentální hygieny - OŠZMaTV
FAK
209103719
S00JP00K45XO
74218832
3048982/0800
2009035
Valášková Lenka
381042713/0300
07.12.2009
0,00
21.12.2009
13 000,00
13000 CZK
-13 000,00
0
15.12.2009
seznámení žákù II. stupnì na 13 ZŠ ve Zlínì s problematikou dentál. hygieny - OŠZMaZV
FAK
209103720
S00JP00K474B
13692747
3048982/0800
29200992
WASTEX spol.s.r.o.
217140661/0100
04.12.2009
0,00
21.12.2009
37 128,00
37128 CZK
-37 128,00
0
17.12.2009
papírenské zboží, vizuální styl - sklad tiskopisù - OVS
FAK
209103721
S00JP00K46HP
26286106
3048982/0800
290063
JANUŠTICE s.r.o.
86-2171880267/0100
03.12.2009
0,00
15.12.2009
19318.5 CZK
19 318,50
-19 318,50
0
23.12.2009
3.12.09, setkání KMÈ a KaMÈ se zástupci radnice, obèerstvení, kvìtinová dekorace, rautové služby - OKP
odpovìdná osoba: Mgr. Steinerová
FAK
209103722
S00JP00K46IK
26286106
3048982/0800
290062
JANUŠTICE s.r.o.
86-2171880267/0100
02.12.2009
0,00
15.12.2009
14163.8 CZK
14 163,80
-14 163,80
0
30.12.2009
2. 12. 09, obèerstvení, setkání dobrovolných roznášejících jubilantùm mìsta s primátorkou - OKP
podìkování za celoroèní èinnost
odpovìdná osoba: Mgr. Steinerová
dle schváleného rozpoètu OKP
FAK
209103723
S00JP00K46QG
14640201
2009018
Habarta Jaroslav
01.12.2009
17.12.2009
22840 CZK
0
2001482389/0800
4200125244/6800
0,00
22 840,00
-22 840,00
17.12.2009
Územní studie Kleèùvka- Lazy (koncept) - ÚHA
FAK
209103724
S00JP00K46PL
14640201
2001482389/0800
2009017
Habarta Jaroslav
4200125244/6800
01.12.2009
0,00
17.12.2009
34 867,00
34867 CZK
-34 867,00
0
17.12.2009
Územní studie Kleèùvka - Nadhájí (koncept) - ÚHA
FAK
209103725
S00JP00K46M0
46992308
3048982/0800
9002411
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
1113407661/0100
07.12.2009
0,00
06.01.2010
10 805,00
10805 CZK
-10 805,00
0
18.12.2009
prodloužení záruky serveru - MP
FAK
209103726
S00JP00K46OQ
60775840
3048982/0800
200901676
ZAHAS
65661002/2700
02.12.2009
0,00
23.12.2009
99 853,00
99853 CZK
-99 853,00
0
17.12.2009
pøilba Gallet - OKØ
FAK
209103727
S00JP00K46NV
15209962
3048982/0800
8030
Václav Sagánek
1400931319/0800
07.12.2009
0,00
17.12.2009
99 000,00
99000 CZK
-99 000,00
0
15.12.2009
prosklená vitrína - OKØ
FAK
209103728
S00JP00K46RB
42341213
3048982/0800
200971
Martinec Pavel
1406999349/0800
01.12.2009
0,00
30.12.2009
28 846,00
28846 CZK
-28 846,00
0
21.12.2009
nábytek do kanceláøe è. 105 (R. Kratochvilová a I. Pellarová) - OSM (odd. bytové)
FAK
209103729
S00JP00K4756
13692747
3048982/0800
29200989
WASTEX spol.s.r.o.
217140661/0100
04.12.2009
0,00
21.12.2009
5 929,00
5929 CZK
-5 929,00
0
28.12.2009
papírenské a prùmyslové zboží, kanceláøské potøeby - Alternativa - OK
FAK
209103730
S00JP00K47XA
60711086
3048982/0800
19110174
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.12.2009
0,00
22.12.2009
22336.3 CZK
22 336,30
-22 336,30
0
17.12.2009
demontáž a montáž podesty pódia na námìstí Míru ve Zlínì - OK
FAK
209103731
S00JP00K46VR
26490951
3048982/0800
024090037
Equica, a.s.
43-3706060287/0100
03.12.2009
0,00
25.12.2009
59 500,00
59500 CZK
-59 500,00
0
18.12.2009
Atestace dlouhodobého øízení ISVS - OIS
FAZ
209103732
S00JP00K473G
49240315
3048982/0800
3012118179
133100101/0300
Mladá fronta,a.s.
109
01.12.2009
0,00
17.12.2009
374,00
374 CZK
-374,00
0
15.12.2009
pøedplatné èasopisu Sluníèko, Jesle, Budovatelská 4820, Zlín - OŠZMaTV
FAK
209103733
S00JP00K47Y5
40991369
3048982/0800
91496
Machová Anežka
1048641661/0100
07.12.2009
0,00
21.12.2009
15 550,00
15550 CZK
-15 550,00
0
17.12.2009
kanceláøské potøeby - OVS
FAK
209103734
S00JP00K47C7
26276682
3048982/0800
411090966
SPBAZ, družstvo
27-1926490247/0100
01.12.2009
0,00
17.12.2009
10 838,00
10838 CZK
-10 838,00
0
28.12.2009
stoèné, užívání neveøej. kanalizace - OD
FAK
209103735
S00JP00K46UW
25556142
10809
POSPÍŠIL a.s.
01.12.2009
30.12.2009
857870 CZK
0
3048982/0800
27-1918030267/0100
0,00
857 870,00
-857 870,00
29.12.2009
parkovištì-Padìlky VI - OD
FAK
209103736
S00JP00K46T1
68600771
3048982/0800
1609
Ing.Jan Pospíšil
01.12.2009
134547722/0300
0,00
30.12.2009
42 721,00
42721 CZK
-42 721,00
0
28.12.2009
vyèištìní záchytných pøíkopù v Prštném v ul. Hrabùvky a v ul. Chmelnická - OD
FAK
209103737
S00JP00K46S6
26934442
3048982/0800
020090179
PROFIS 550 družstvo
01.12.2009
207128781/0300
0,00
14.12.2009
95 000,00
95000 CZK
-95 000,00
0
21.12.2009
oprava chodníku Padìlky - OD
FAK
209103738
S00JP00K47WF
60711086
3048982/0800
19150308
Technické služby Zlín,s.r
08.12.2009
19-8033040267/0100
0,00
22.12.2009
151 125,24
151125.24 CZK
-151 125,24
0
29.12.2009
práce a služby na mìstských objektech za 12/2009 - OD
FAK
209103739
S00JP00K47VK
60711086
3048982/0800
19150306
Technické služby Zlín,s.r
01.12.2009
19-8033040267/0100
0,00
21.12.2009
74944.65 CZK
74 944,65
-74 944,65
0
30.12.2009
práce a služby na mìstských objektech za 11/2009 - OD
FAK
209103740
S00JP00K47UP
60711086
3048982/0800
19100038
Technické služby Zlín,s.r
3049002/0800
08.12.2009
A
0,00
22.12.2009
2 100 800,00
2100800 CZK
-2 100 800,00
0
22.12.2009
zimní údržba za 12/2009 - OD
FAK
209103741
S00JP00K47TU
60711086
3048982/0800
19090136
Technické služby Zlín,s.r
08.12.2009
19-8033040267/0100
0,00
22.12.2009
404 760,65
404760.65 CZK
-404 760,65
0
30.12.2009
èištìní mìsta v prosinci 2009 - OD
FAK
209103742
S00JP00K47SZ
60711086
3048982/0800
19100035
Technické služby Zlín,s.r
01.12.2009
19-8033040267/0100
0,00
14.12.2009
2 100 800,00
2100800 CZK
-2 100 800,00
0
17.12.2009
zimní údržba v listopadu 2009 - OD
FAK
209103743
S00JP00K47R4
60711086
3048982/0800
19090132
Technické služby Zlín,s.r
01.12.2009
19-8033040267/0100
0,00
14.12.2009
1 655 545,85
1655545.85 CZK
-1 655 545,85
0
21.12.2009
èištìní mìsta v listopadu 2009 - OD
FAK
209103744
S00JP00K47Q9
60711086
3048982/0800
19090133
Technické služby Zlín,s.r
01.12.2009
19-8033040267/0100
0,00
26.12.2009
448,63
448.63 CZK
-448,63
0
30.12.2009
vývod odpadkových košù za listopad 2009 - OD
FAK
209103745
S00JP00K47PE
60711086
3048982/0800
19130227
Technické služby Zlín,s.r
3049002/0800
08.12.2009
A
0,00
22.12.2009
123 385,98
123385.98 CZK
-123 385,98
0
22.12.2009
údržba a provoz VO za prosinec 2009 - OD
FAK
209103746
S00JP00K47OJ
60711086
3048982/0800
19130215
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.12.2009
0,00
30.12.2009
314 921,60
314921.6 CZK
-314 921,60
0
30.12.2009
zajištìní vánoèního osvìtlení - OD
FAK
209103747
S00JP00K47NO
60711086
19130230
Technické služby Zlín,s.r
08.12.2009
22.12.2009
360784.2 CZK
0
3048982/0800
19-8033040267/0100
0,00
360 784,20
-360 784,20
30.12.2009
údržba a provoz svìtel. køižovatek v prosinci 2009 - OD
FAK
209103748
S00JP00K47MT
60711086
3048982/0800
19130229
Technické služby Zlín,s.r
3049002/0800
08.12.2009
A
0,00
22.12.2009
55162.5 CZK
55 162,50
-55 162,50
0
22.12.2009
nemìøené odbìry za 12/2009 - OD
FAK
209103749
S00JP00K47LY
60711086
3048982/0800
19130228
Technické služby Zlín,s.r
3049002/0800
08.12.2009
A
0,00
22.12.2009
2 040 489,19
2040489.19 CZK
-2 040 489,19
0
22.12.2009
provoz VO za prosinec 2009 - OD
FAK
209103750
S00JP00K47K3
60711086
3048982/0800
19130211
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.12.2009
0,00
14.12.2009
119 405,79
119405.79 CZK
-119 405,79
0
21.12.2009
údržba a provoz VO za listopad 2009 - OD
FAK
209103751
S00JP00K47J8
60711086
3048982/0800
19130214
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.12.2009
0,00
14.12.2009
349 146,00
349146 CZK
-349 146,00
0
21.12.2009
údržba a provoz svìtel. køižovatk v listopadu 2009 - OD
FAK
209103752
S00JP00K47ID
60711086
3048982/0800
19130213
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.12.2009
0,00
14.12.2009
55162.5 CZK
55 162,50
-55 162,50
0
21.12.2009
nemìøené odbìry za listopad 2009 - OD
FAK
209103753
S00JP00K47HI
60711086
3048982/0800
19130212
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.12.2009
0,00
14.12.2009
1 974 666,96
1974666.96 CZK
-1 974 666,96
0
21.12.2009
provoz VO za listopad 2009 - OD
FAK
209103754
S00JP00K47GN
26271044
3048982/0800
905000105
GB-geodezie,spol.s r.o.
39050005/2700
07.12.2009
0,00
17.12.2009
14 994,00
14994 CZK
-14 994,00
0
30.12.2009
geom. plán a vytyèení vlast. hranic pozemkù k.ú. Jaroslavice-stará toèna - OD
FAK
209103755
S00JP00K47FS
18812848
2001482389/0800
7009
Radek Košatka STROM
743749661/0100
01.12.2009
0,00
15.12.2009
198 000,00
198000 CZK
-198 000,00
0
22.12.2009
kácení stromù na tø. T. Bati ve Zlínì - OD
FAK
209103756
S00JP00K47EX
61410497
3048982/0800
0918
Ing.Helena Válková
1859241143/0800
01.12.2009
0,00
08.12.2009
39 000,00
39000 CZK
-39 000,00
0
28.12.2009
inž. èinnost na akci Zlín-cyklistická stezka 5. etapa" - OD
FAK
209103757
S00JP00K47D2
72437367
3048982/0800
2009179
Ing.Ta•ána Poslušná
1410446309/0800
03.12.2009
0,00
17.12.2009
20825 CZK
20 825,00
-20 825,00
15.12.2009
7038.85 CZK
0
30.12.2009
geom. plán na rozdìlení pozemkù k.ú. Malenovice - OD
FAK
209103758
S00JP00K47Z0
26245833
3048982/0800
2009138
EXTRA AGENCY s.r.o.
1409610319/0800
08.12.2009
0,00
7 038,85
-7 038,85
0
15.12.2009
Letáky "Sám doma, sám na ulici" - MP
FAK
209103759
S00JP00K480O
26245833
2009137
EXTRA AGENCY s.r.o.
08.12.2009
15.12.2009
17000 CZK
0
3048982/0800
1409610319/0800
0,00
17 000,00
-17 000,00
15.12.2009
reklamní hlinìné figurky - MP
FAK
209103760
S00JP00K494X
75723361
35-4310270207/0100
17
Geryk Josef
35-4249720247/0100
01.12.2009
0,00
22.12.2009
13 500,00
13500 CZK
-13 500,00
0
17.12.2009
Vystoupení souboru Collegium Antonína Dvoøáka v programu Koncertu pro subjekty zapojené do projektu
"Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování" dne 08. 12. 2009 (obøadní síò radnice
od 16,30 do 17,30 hod.)
FAK
209103761
S00JP00K4844
18754244
3048982/0800
2009463
Leopold Janský
1406980349/0800
01.12.2009
0,00
12.12.2009
13 020,00
13020 CZK
-13 020,00
0
18.12.2009
náhradní díly - OMZ
FAK
209103762
S00JP00K489F
70269653
3048982/0800
090048
Andrýsek Jan
188410457/0300
01.12.2009
0,00
30.12.2009
81 440,00
81440 CZK
-81 440,00
0
21.12.2009
proøez, kácení keøù, MÈ Pøíluky - OMZ
FAK
209103763
S00JP00K48AA
26935287
3048982/0800
2901138
SAFE TREES, s.r.o.
190993284/0300
01.12.2009
0,00
30.12.2009
235 620,00
235620 CZK
-235 620,00
0
28.12.2009
zprac. projekt. dokumentace na projekt Regenerace zelenì na území mìsta Zlína - OMZ
FAK
209103764
S00JP00K48OC
40764788
3048982/0800
6960147401
Messer Technogas s.r.o.
1000448002/3500
01.12.2009
0,00
24.12.2009
878,22
878.22 CZK
-878,22
0
21.12.2009
nájemné láhev Messer - OMZ
FAK
209103765
S00JP00K48Q2
25500929
3048982/0800
291639
Kamenolom Žlutava s.r.o.
1597300237/0100
03.12.2009 03.12.2009 31.12.2009
0,00
61 980,00
61980 CZK
-61 980,00
0
28.12.2009
kamenivo - na zpevnìní skládky døeva a lesních cest - OMZ
FAK
209103766
S00JP00K48ZT
15049248
3048982/0800
2903571
GEOVAP, spol. s r.o.
2020870109/2600
01.12.2009
0,00
04.01.2010
9 704,00
9704 CZK
-9 704,00
0
18.12.2009
Zajištìní procesù správy dat. základny ÚAP a ÚP obcí s rozšíø. pùsobností za 11/2009 - ÚHA
FAK
209103767
S00JP00K48HB
26829037
2001482389/0800
472009
Inflex, s.r.o.
1811125389/0800
08.12.2009
0,00
07.01.2010
139 230,00
139230 CZK
-139 230,00
0
28.12.2009
úprava a rozšíøení programu IntraDoc - OIS
FAK
209103768
S00JP00K490H
15049248
3048982/0800
2903557
GEOVAP, spol. s r.o.
2020870109/2600
01.12.2009
0,00
04.01.2010
46975.25 CZK
46 975,25
-46 975,25
0
28.12.2009
technická podpora modulù CityWare za 11/2009 - OIS
FAK
209103769
S00JP00K48X3
44962185
3048982/0800
109092121
Vymyslický-Výtahy,spol.s
2520040101/2600
01.12.2009
0,00
22.12.2009
5 343,00
5343 CZK
-5 343,00
0
17.12.2009
provozní prohlídky, opravy výtahù - OVS
FAK
209103770
S00JP00K48W8
44962185
3048982/0800
výmìna lan - výtah na radnici nám. Míru 12 - OVS
109092123
2520040101/2600
Vymyslický-Výtahy,spol.s
01.12.2009
0,00
22.12.2009
46 279,00
46279 CZK
-46 279,00
0
17.12.2009
FAK
209103771
S00JP00K48VD
44962185
3048982/0800
109092122
Vymyslický-Výtahy,spol.s
01.12.2009
2520040101/2600
0,00
22.12.2009
58555 CZK
58 555,00
-58 555,00
18.12.2009
44993.9 CZK
44 993,90
-44 993,90
0
17.12.2009
výmìna hydraulického oleje - výtah osobní a nákladní na ul. L. Váchy 602 - OVS
FAK
209103772
S00JP00K4927
46345191
3048982/0800
16509
STaDO s.r.o.
08.12.2009
1455525/0300
0,00
0
17.12.2009
oprava omítek v prùjezdech do dvorù budov MMZ, nám. Míru 12, Bartošova 15 ve Zlínì - OVS
FAK
209103773
S00JP00K4932
61722995
3048982/0800
332009
Tomáš Pavlíèek
01.12.2009
379464183/0300
0,00
22.12.2009
13 500,00
13500 CZK
-13 500,00
0
17.12.2009
oprava maleb na chodbách budovy MMZ, nám. Míru 464 - OVS
FAK
209103774
S00JP00K497I
18749739
3048982/0800
20911
GURSKÝ Pavel Ing.
08.12.2009
643748661/0100
0,00
22.12.2009
6 678,00
6678 CZK
-6 678,00
0
17.12.2009
spojovací materiál a drobné náøadí pro opravy budov - OVS
FAK
209103775
S00JP00K495S
46979964
3048982/0800
913001513
Plemenáøské služby a. s.
03.12.2009
4102661/0100
0,00
30.01.2010
42 945,00
42945 CZK
-42 945,00
0
29.01.2010
pronájem pozemkù r. 2009 - OD
FAK
209103776
S00JP00K48DV
60711086
2001482389/0800
19110167
Technické služby Zlín,s.r
01.12.2009
18.12.2009
1127655.9 CZK
0
19-8033040267/0100
0,00
943 000,00
-1 127 655,90
29.12.2009
19-8033040267/0100
0,00
184 655,90
-1 127 655,90
29.12.2009
oprava výtlukù, vpustí za 11/2009 - OD
3048982/0800
oprava výtlukù, vpustí za 11/2009 - OD
FAK
209103777
S00JP00K48C0
60711086
3048982/0800
19110171
Technické služby Zlín,s.r
01.12.2009
19-8033040267/0100
0,00
18.12.2009
21935.27 CZK
21 935,27
-21 935,27
0
28.12.2009
oprava odvodnìní v ul. Pod Tvrzí - Lùžkovice - OD
FAK
209103778
S00JP00K48B5
60711086
3048982/0800
19110166
Technické služby Zlín,s.r
3049002/0800
01.12.2009
A
0,00
18.12.2009
99310.26 CZK
99 310,26
-99 310,26
14.12.2009
30898.35 CZK
30 898,35
-30 898,35
0
22.12.2009
oprava chodníkù za 11/2009 - OD
FAK
209205257
S00JP00K44FD
60711086
3048982/0800
19110156
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.12.2009
0,00
0
14.12.2009
oprava a vyèištìní pøíkopy - Lesní ètvr• - OŽPaZ
FAK
209205258
S00JP00K45RI
64322637
3048982/0800
291201
Srnka Lubomír
1401473399/0800
01.12.2009
0,00
23.12.2009
29 500,00
29500 CZK
-29 500,00
0
15.12.2009
oprava støechy na útulku pro opuštìná zvíøata - OŽPaZ
FAK
209205252
S00JP00K453U
00570931
35-4310270207/0100
0950030
NADÌJE o.s.
1400880339/0800
Nákup 90 ks dárkových pøedmìtù - svíèek - pro hosty Koncertu pro subjekty zapojené do projektu "Plánování
sociálních služeb metodou komunitního plánování" dne 08. 12. 2009
01.12.2009
0,00
14.12.2009
3 600,00
3600 CZK
-3 600,00
0
15.12.2009
FAK
209103782
S00JP00K48SS
10573321
3048982/0800
0911198
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
379737743/0300
01.12.2009
0,00
14.12.2009
583,00
583 CZK
-583,00
0
15.12.2009
zadání uživatel. kódù - MP
FAK
209103783
S00JP00K49EJ
26241536
3048982/0800
10900452
MPC UB s.r.o.
86-4030780237/0100
07.12.2009
0,00
06.01.2010
6 403,00
6403 CZK
-6 403,00
0
22.12.2009
AB toner HP .......... - OKaVA
FAK
209103784
S00JP00K49A3
60711086
3048982/0800
19110176
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
08.12.2009
0,00
23.12.2009
7 764,75
7764.75 CZK
-7 764,75
0
17.12.2009
úklid èerné skládky - ul. Dìtská, Švermova... - OŽPaZ
FAK
209103785
S00JP00K49KP
28336526
3048982/0800
090304
Simcar s.r.o.
43-4653080237/0100
10.12.2009
0,00
23.12.2009
5 240,00
5240 CZK
-5 240,00
0
17.12.2009
oprava vozidla Suzuki Grand Vitara - OŽPaZ
FAK
209103786
S00JP00K49LK
14640201
2001482389/0800
2009021
Habarta Jaroslav
4200125244/6800
08.12.2009
0,00
21.12.2009
41 650,00
41650 CZK
-41 650,00
0
17.12.2009
Územní studie Kleèùvka - Nadhájí - ÚHA
FAK
209103787
S00JP00K49MF
14640201
3048982/0800
2009022
Habarta Jaroslav
4200125244/6800
08.12.2009
0,00
21.12.2009
42 959,00
42959 CZK
-42 959,00
0
17.12.2009
Územní studie Kleèùvka - Lazy - ÚHA
FAK
209103788
S00JP00K49CT
75675641
2001482389/0800
142009
Míèek Pavel
1589500183/0800
02.12.2009
0,00
16.12.2009
44 982,00
44982 CZK
-44 982,00
0
21.12.2009
vypracování Konceptu Územní studie k.ú. Lùžkovice-Padìlky - ÚHA
FAK
209103789
S00JP00K49DO
75675641
2001482389/0800
152009
Míèek Pavel
1589500183/0800
08.12.2009
0,00
22.12.2009
54 978,00
54978 CZK
-54 978,00
0
21.12.2009
vypracování Návrhu Územní studie k.ú. Lùžkovice-Padìlky - ÚHA
FAK
209103790
S00JP00K49FE
60730153
35-4310280237/0100
9701541
Dopravní spoleènost Zlín-
31338661/0100
01.12.2009
0,00
20.12.2009
5 880,00
5880 CZK
-5 880,00
0
17.12.2009
Nákup 4 ks èasových kupónù MHD - pásmo AB, èasová platnost kupónù od 02. 12. 2009 do 01. 06. 2010,
pro potøeby projektu "Výchovné pùsobení v rodinách II"
FAK
209103791
S00JP00K49G9
60730153
3048982/0800
9701542
Dopravní spoleènost Zlín-
31338661/0100
01.12.2009
0,00
20.12.2009
29 645,00
29645 CZK
-29 645,00
0
17.12.2009
Nákup 10 ks èasových kupónù MHD - pásma ABC (1 ks) a AB (9 ks), èasová platnost kupónù od 01. 02. 2010
do 31. 01. 2011, a 5 ks obalù k volným roèním jízdenkám. pro potøeby OSV:
- NS 2550 (dotace OSPOD) - 2 ks AB + 2 obaly
- NS 2560 - 3 ks AB, 1 ks A
FAK
209103792
S00JP00K49JU
60711086
3048982/0800
vyèištìní hradla a jezu v potoku Slanice - OŽPaZ
19110177
19-8033040267/0100
Technické služby Zlín,s.r
07.12.2009
0,00
23.12.2009
37544.5 CZK
37 544,50
-37 544,50
0
17.12.2009
FAK
209103793
S00JP00K49IZ
26942593
3048982/0800
20930
GERAST spol. s r.o.
52593004/2700
01.12.2009
0,00
21.12.2009
95 818,00
95818 CZK
-95 818,00
0
17.12.2009
oprava izolací a nástupních plošin u objektu SMZ na Zálešné I/3222 - OVS
FAK
209103794
S00JP00K49BY
25740024
3048982/0800
290100423
ZEMAN Speciál s.r.o.
1425839359/0800
08.12.2009
0,00
22.12.2009
94 998,00
94998 CZK
-94 998,00
0
23.12.2009
zásahová pøilba - OKØ
VYZ
209103795
S00JP00K4A3V
45308314
1611090010
Tesco Stores ÈR a.s.
03.12.2009
25.12.2009
FAK
209103796
S00JP00K4ABR
75291363
0022009
Janeèková Hana
01.12.2009
21.12.2009
3048982/0800
181338042/0600
0,00
6 000,00
5743.5 CZK
0
6000 CZK
-6 000,00
0
17.12.2009
seznámení žákù s problematikou dentální hygieny - OŠZMaTV
FAK
209103797
S00JP00K4AAW
75291363
3048982/0800
0012009
Janeèková Hana
181338042/0600
01.12.2009
0,00
21.12.2009
12 000,00
12000 CZK
-12 000,00
0
17.12.2009
seznámení žákù s problem. dentální hygieny - OŠZMaTV
FAK
209103798
S00JP00K4A4Q
42341213
3048982/0800
200973
Martinec Pavel
1406999349/0800
10.12.2009
0,00
31.12.2009
19 784,00
19784 CZK
-19 784,00
0
18.12.2009
nábytek - OŠZMaTV
FAK
209103799
S00JP00K3D68
13692747
3048982/0800
29200995
WASTEX spol.s.r.o.
217140661/0100
04.12.2009
0,00
23.12.2009
40 773,00
40773 CZK
-40 773,00
0
17.12.2009
papírenské zboží - sklad tiskopisù OVS
FAK
209103800
S00JP00K3D9T
26936186
3048982/0800
095679
MNO-Polášek,s.r.o.
35-3654260227/0100
09.12.2009
0,00
08.01.2010
4 739,00
4739 CZK
-4 739,00
0
21.12.2009
barvy, štìtce, øedidlo - OMZ
FAK
209103801
S00JP00K3D2S
26226120
19-8034530217/0100
921016
ZEKA plus,s.r.o.
86-2022690267/0100
01.12.2009
0,00
19.12.2009
15 939,00
15939 CZK
-15 939,00
0
16.12.2009
služby koordinátora BOZP za 11/2009, "Výmìna oken a oprava lodžií, Støedová, Zlín - I. etapa - ORIA
FAK
209103802
S00JP00K3DAO
47678488
3048982/0800
902000746
ABEL-Computer s.r.o.
1842393319/0800
08.12.2009
0,00
07.01.2010
19 809,00
19809 CZK
-19 809,00
0
22.12.2009
tonery do tiskárny - ŽO
FAK
209103803
S00JP00K3D1X
00128198
3048982/0800
290435
Støední odborná škola Otr
1037921/0100
01.12.2009
0,00
14.12.2009
5 053,00
5053 CZK
-5 053,00
0
21.12.2009
22.11.09, návštìva velvyslankynì Švédska, reprezentace, obèerstvení
odpovìdná osoba: Mgr. Steinerová
diplomatická návštìva
FAK
209103804
S00JP00K3DFZ
46311459
3048982/0800
602009
4200038343/6800
Holcmanová Jitka-notáøka
03.12.2009
0,00
13.12.2009
7 140,00
notáøský poplatek - sepsání dohody formou notáøského zápisu se svolením k vykonatelnosti, ve které se MADELORD, s. r. o. zaváže SMZ vyklidit k 28. 12. 2009 nebytové prostory
7140 CZK
-7 140,00
0
21.12.2009
FAK
209103805
S00JP00K3D02
25588303
3048982/0800
29010358
MDP GEO, s.r.o.
5003881002/2600
09.12.2009
0,00
23.12.2009
3 987,00
3987 CZK
-3 987,00
0
17.12.2009
maintenance program. vybavení Správa zelenì- 2. pol. roku 2009 - OIS
FAK
209103806
S00JP00K3CIR
40423794
3048982/0800
200951
ŠICO Josef Ing.
86-2176280287/0100
01.12.2009
0,00
21.12.2009
2 975,00
2975 CZK
-2 975,00
0
30.12.2009
odborná pomoc pøi pøípravì stavby "Malenovice, ul. Tyršova - rekonstrukce chodníku II. etapa" - OD
FAK
209103807
S00JP00K3CJM
27718590
3048982/0800
290100088
ACRIS zahrady s.r.o.
1002136512/2700
09.12.2009
0,00
23.12.2009
11613 CZK
11 613,00
-11 613,00
0
30.12.2009
sadová úprava na akci "Zlín - úprava napojení ul. Lorencovy na Tø. T. Bati " - OD
FAK
209103808
S00JP00K3CKH
60711086
3048982/0800
19110168
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.12.2009
0,00
18.12.2009
61183.85 CZK
61 183,85
-61 183,85
0
28.12.2009
zpevnìní plochy zastávky ve Štípì - Na Vyhlídce - OD
FAK
209103809
S00JP00K3CLC
60711086
3048982/0800
19110169
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.12.2009
0,00
18.12.2009
40415.38 CZK
40 415,38
-40 415,38
0
28.12.2009
zøízení vpustí na MK ve Štípì, oprava zábradlí - OD
FAK
209103810
S00JP00K3CM7
60711086
3048982/0800
19110170
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.12.2009
0,00
18.12.2009
90660.15 CZK
90 660,15
-90 660,15
03.01.2010
45794.77 CZK
45 794,77
-45 794,77
0
31.12.2009
pøedláždìní stávající plochy na zastávce MHD U obrázku ve Štípì - OD
FAK
209103811
S00JP00K3CN2
60711086
3048982/0800
19110172
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.12.2009
0,00
0
31.12.2009
oprava deš•ových vpustí - ul. Zlínská, Za Humny v Kostelci - OD
FAK
209103812
S00JP00K3COX
42340802
3048982/0800
910094
KKS, spol. s r.o.
1403990349/0800
01.12.2009
0,00
31.12.2009
698 412,00
698412 CZK
-698 412,00
0
31.12.2009
stavební práce na akci Parkovištì - ul. Cecilka, Pøíluky - OD
FAK
209103813
S00JP00K3DBJ
60344610
3048982/0800
20900155
Jaroslav Navrátil
103974131/0300
09.12.2009
0,00
23.12.2009
12 186,00
12186 CZK
-12 186,00
0
18.12.2009
oprava podlahy okrsek Malenovice - MP
FAK
209103814
S00JP00K3DCE
25559117
3048982/0800
29112032
Autoal Czech ,s.r.o.
154980910/0300
10.12.2009
0,00
15.12.2009
1 489,00
1489 CZK
-1 489,00
0
15.12.2009
žárovky - MP
FAK
209103815
S00JP00K3DE4
72434791
3048982/0800
109122
Strnad Michal
43-866390257/0100
09.12.2009
0,00
23.12.2009
16 600,00
16600 CZK
-16 600,00
0
17.12.2009
elektromontážní práce - MP
FAK
209103816
S00JP00K3DGU
26941741
3048982/0800
stan .......... - OKØ
391102481
211683075/0300
Marek Mikel s.r.o.
09.12.2009
0,00
23.12.2009
26 000,00
26000 CZK
-26 000,00
0
17.12.2009
FAK
209103817
S00JP00K3DHP
48473154
3048982/0800
295
Jarmila Oreská PharmDr.
174-123837724/0600
08.12.2009
0,00
22.12.2009
3 400,00
3400 CZK
-3 400,00
0
17.12.2009
chirurgická rouška - OKØ
FAK
209103818
S00JP00K3DJF
49437593
3048982/0800
190065
Stavební izolace Zlín, s.
7125168001/2700
01.12.2009
0,00
30.12.2009
384 311,00
384311 CZK
-384 311,00
0
28.12.2009
stavební úpravy - MŠ Milíèova - ORIA
FAK
209103819
S00JP00K3DKA
60711086
3048982/0800
19110133
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.12.2009
0,00
23.11.2009
3 165,40
3165.4 CZK
-3 165,40
0
15.12.2009
pøemístìní zahrazovacích sloupkù v Sadu Svobody - ORIA
FAK
209103820
S00JP00K3EPE
26903083
3048982/0800
1013526
ELPO systém s.r.o.
1411531329/0800
11.12.2009
0,00
18.12.2009
19 040,00
19040 CZK
-19 040,00
0
17.12.2009
dodání lehkého pøenosného rozvadìèe RZ1 - OKØ
FAK
209103821
S00JP00K3EQ9
26903083
3048982/0800
1013527
ELPO systém s.r.o.
1411531329/0800
11.12.2009
0,00
18.12.2009
10 115,00
10115 CZK
-10 115,00
0
17.12.2009
prodlužovací kabely a redukce- OKØ
FAK
209103822
S00JP00K3E61
49437593
19-8034530217/0100
190059
Stavební izolace Zlín, s.
7125168001/2700
01.12.2009
0,00
04.01.2010
838 516,00
838516 CZK
-838 516,00
0
21.12.2009
výmìna oken a oprava lodžií Støedová 4786, Zlín - ORIA
FAK
209103823
S00JP00K3EY5
69685487
3048982/0800
200902
Jurèík Pavel
86-2217410237/0100
01.12.2009
0,00
18.12.2009
37 500,00
37500 CZK
-37 500,00
0
21.12.2009
výroba 3 ks vývìsních skøínìk - OKP
odpovìdná osoba: M. Dolanská
FAK
209103824
S00JP00K3EZ0
48477192
3048982/0800
290365
Karel Rabel
1408612339/0800
10.12.2009
0,00
24.12.2009
2 940,00
2940 CZK
-2 940,00
0
21.12.2009
ZMZ 10.12.2009 - obìdy
41 èl. ZMZ + taj. MMZ
odpovìdná osoba: M. Novosadová
FAK
209103825
S00JP00K3FLR
25322214
3048982/0800
21090698
Holík International s.r.o
1014506111/5500
10.12.2009
0,00
24.12.2009
58626.5 CZK
58 626,50
-58 626,50
0
21.12.2009
zásahové rukavice - MP
FAK
209103826
S00JP00K3FMM
44140452
3048982/0800
09010031
Alois Nedbálek LONEZR
372531013/0300
10.12.2009
0,00
20.12.2009
15 700,00
15700 CZK
-15 700,00
0
23.12.2009
výmìna informaè. displeje na objektu stanice-Malenovice - OŽPaZ
FAK
209103827
S00JP00K3FJ1
25313533
3048982/0800
92148
AGROS Moravia spol.s r.o.
703903724/0600
10.12.2009
0,00
09.01.2010
22 465,00
22465 CZK
-22 465,00
0
22.12.2009
opravy dìtských høiš• - terénní úpravy na dìtských høistích - Budovatelská, Sluneèná - OMZ
FAK
209103828
S00JP00K3F6U
75675218
2009005
Kratinová Hana
01.12.2009
31.12.2009
138000 CZK
0
3048982/0800
227975515/0300
0,00
138 000,00
-138 000,00
22.12.2009
úklid veøejných ploch v celku è. 1 - Malenovice-sídlištì - OMZ
FAK
209103829
S00JP00K3FHB
61405230
3048982/0800
3509
Ing.Ladislav Alster - Pro
1465780267/0100
01.12.2009
0,00
18.11.2009
19 992,00
19992 CZK
-19 992,00
0
31.12.2009
odborná pomoc na akci "Zlín - úprava napojení ul. Lorencova na tø. T. Bati" - OD
FAK
209103830
S00JP00K3FGG
60711086
3048982/0800
19110165
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.12.2009
0,00
18.12.2009
5319.9 CZK
5 319,90
-5 319,90
18.12.2009
123062.66 CZK
0
23.12.2009
vodorovné dopravní znaèení za 11/2009 - OD
FAK
209103831
S00JP00K3FFL
60711086
3048982/0800
19110164
Technické služby Zlín,s.r
19-8033040267/0100
01.12.2009
0,00
123 062,66
-123 062,66
0
23.12.2009
svislé dopravní znaèení za 11/2009 - OD
FAK
209103832
S00JP00K3FEQ
42340802
2001482389/0800
910098
KKS, spol. s r.o.
1403990349/0800
08.12.2009
0,00
22.12.2009
96 452,00
96452 CZK
-96 452,00
0
29.12.2009
stavební práce na akci "Oprava místní komunikace v ul. Cecilka v Pøíluku" - OD
VYZ
209103833
S00JP00K3FNH
66938813
15809761
Vzdìlávací agentura KPS,
01.12.2009
26.12.2009
1500 CZK
0
VYZ
209103834
S00JP00K3FOC
26454131
42909009
M PARTNERS,s.r.o.
01.12.2009
26.12.2009
2500 CZK
0
FAK
209103835
S00JP00K3FP7
71231285
972009
MUDr. Moravec Tomáš
11.12.2009
26.12.2009
3048982/0800
172944032/0600
0,00
5 210,00
5210 CZK
-5 210,00
0
16.12.2009
Úhrada preventivních prohlídek za IV. ètvrtletí 2009
FAK
209103836
S00JP00K3FDV
42340802
3048982/0800
910099
KKS, spol. s r.o.
1403990349/0800
08.12.2009
0,00
22.12.2009
99 570,00
99570 CZK
-99 570,00
0
28.12.2009
stavební práce na akci "Oprava obrubníku a komunikace v ulici Døevnická na Bartošovì ètvrti" - OD
FAK
209103837
S00JP00K3FI6
49971361
3048982/0800
209104514
RUDOLF JELÍNEK a.s.
379751713/0300
09.12.2009
0,00
08.01.2010
48 830,00
48830 CZK
-48 830,00
0
28.12.2009
nákup dárkových pøedmìtù - llihoviny slivovice v dárkovém balení pro repre úèely pro èleny RMZ, ZMZ - OCRVaVV
FAK
209103838
S00JP00K3FYY
60710098
3048982/0800
297101173
DOMOSA Zlín, s.r.o.
86-2037490217/0100
09.12.2009
0,00
23.12.2009
35590 CZK
35 590,00
-35 590,00
22.12.2009
21404.6 CZK
21 404,60
-21 404,60
0
17.12.2009
hygienické prostøedky - OVS
FAK
209103839
S00JP00K3FX3
48117820
3048982/0800
1092010955
IMPROMAT CZ spol. s r.o.
13149111/0100
04.12.2009
0,00
0
17.12.2009
oprava kopírky Aficio 1515 (Jelínek), oprava faxu Ricoh - n.Míru 464 - OVS
FAK
209103840
S00JP00K3FW8
25307177
3048982/0800
92864
PROFIRE s.r.o.
1415612329/0800
10.12.2009
0,00
24.12.2009
2 047,00
2047 CZK
-2 047,00
0
17.12.2009
hasicí pøístroj P6Ze 2 ks - archiv Lorencova - OVS
FAK
209103841
S00JP00K3FVD
64942503
3048982/0800
2900221364
805322007/2700
OFFICE DEPOT s.r.o.
10.12.2009
0,00
20.12.2009
11629.22 CZK
11 629,22
-11 629,22
0
17.12.2009
kanceláøské potøeby - sklad tiskopisù - OVS
FAK
209103842
S00JP00K3FUI
64942503
3048982/0800
2900221363
OFFICE DEPOT s.r.o.
805322007/2700
10.12.2009
0,00
20.12.2009
14 994,00
14994 CZK
-14 994,00
0
17.12.2009
kanceláøské potøeby - sklad tiskopisù - OVS
FAK
209103843
S00JP00K3EVK
26292157
3048982/0800
109029104
YCNEGA technologies s.r.o
1770752/0800
01.12.2009
0,00
16.12.2009
1 327,00
1327 CZK
-1 327,00
0
17.12.2009
platový kanystr k záložnímu zdroji EE - MP
FAK
209103844
S00JP00K3EWF
10569570
3048982/0800
1042009
Ing.Jan Ryš•ák
9341661/0100
10.12.2009
0,00
24.12.2009
1 487,50
1487.5 CZK
-1 487,50
0
16.12.2009
Møíž sání náhrad. zdroje - MP
FAK
209103845
S00JP00K3FZT
48532967
3048982/0800
0924029
EURO CAR Zlín s.r.o.
1119905661/0100
08.12.2009
0,00
07.01.2010
354,00
354 CZK
-354,00
0
18.12.2009
žárovka svìtlometu - MP
FAK
209103846
S00JP00K3FAA
67001131
3048982/0800
290075
Weinberger Jindøich
2206895582/6210
01.12.2009
0,00
20.11.2009
4 000,00
4000 CZK
-4 000,00
0
18.12.2009
vizitky - SOS linka - OŠZMaTV
FAK
209103847
S00JP00K3FB5
60736437
3048982/0800
200910432
HART PRESS, s.r.o.
1034507007/5500
01.12.2009
0,00
14.10.2009
7 866,00
7866 CZK
-7 866,00
0
18.12.2009
bloky tiskopisù - "Žádanky", "Recepty" - OŠZMaTV
FAK
209103848
S00JP00K3G7I
71007407
3048982/0800
390025
Mateøská škola M. Knesla
1422438349/0800
01.12.2009
0,00
20.12.2009
8 496,00
8496 CZK
-8 496,00
0
18.12.2009
stravovací služby za 11/2009, Jesle, M. Knesla 4056, Zlín - OŠZMaTV
FAK
209103849
S00JP00K3G6N
42341213
3048982/0800
200972
Martinec Pavel
1406999349/0800
07.12.2009
0,00
28.12.2009
7 367,00
7367 CZK
-7 367,00
0
18.12.2009
oprava nábytku - OŠZMaTV
FAK
209103850
S00JP00K3G5S
42341213
3048982/0800
200974
Martinec Pavel
1406999349/0800
10.12.2009 10.12.2009 31.12.2009
0,00
7 355,00
7355 CZK
-7 355,00
0
23.12.2009
nábytek - Jesle Tyršovo nábøeží NKS 2022
FAK
209205329
S00JP00K3CRI
47678488
128661/0100
901024710
ABEL-Computer s.r.o.
1842393319/0800
01.12.2009
0,00
30.12.2009
972,00
972 CZK
-972,00
0
18.12.2009
renovace toneru do tiskárny HP LJ 1022n (Válková) - OS
FAK
209103852
S00JP00K3GCT
67456359
3048982/0800
0921000762
Lenka Zavoralová - Altima
78-9996080207/0100
08.12.2009
0,00
18.12.2009
12 895,00
12895 CZK
-12 895,00
0
18.12.2009
reflexní pøívìsky pro prevenci kriminality pro ZŠ - MP
FAK
209103853
S00JP00K3GXW
70031343
3048982/0800
200930
159812748/0600
Petr Josef
11.12.2009
0,00
25.12.2009
27 000,00
27000 CZK
-27 000,00
0
21.12.2009
vyhotovení pamìtní desky Jaroslava Šiky - OK
FAK
209103854
S00JP00K3GW1
45457212
3048982/0800
152009
Pavla Hradilová
2040641661/0100
01.12.2009
0,00
15.12.2009
20 000,00
20000 CZK
-20 000,00
0
16.12.2009
restaurování litinového tìla Krista umístìného na køíži v obci Lužkovice - OK
FAK
209103855
S00JP00K3GV6
45457212
3048982/0800
132009
Pavla Hradilová
2040641661/0100
01.12.2009
0,00
15.12.2009
60 000,00
60000 CZK
-60 000,00
0
16.12.2009
restaurování podstavce pod pískovcovou sochou sv. Jana Nepomuckého v Malenovicích - OK
FAK
209103856
S00JP00K3GUB
45457212
3048982/0800
142009
Pavla Hradilová
2040641661/0100
01.12.2009
0,00
15.12.2009
36 000,00
36000 CZK
-36 000,00
0
16.12.2009
oprava památky - božích muk u toèny MHD a silnice do obce Louky - OK
FAK
209103857
S00JP00K3GTG
60181672
3048982/0800
9065
Galerie La Femme
1940789309/0800
07.12.2009
0,00
21.12.2009
50 000,00
50000 CZK
-50 000,00
0
29.12.2009
realizace výstavy a vernisáže "Domácí úkoly" - Alternativa - OK
FAK
209103858
S00JP00K3GSL
49972723
3048982/0800
2900361
COLORMAT Zlín, s.r.o.
1400552319/0800
09.12.2009
0,00
19.12.2009
2 792,00
2792 CZK
-2 792,00
0
16.12.2009
èistící zóna Primenop šedá - koberec Alternativa - OK
FAK
209103859
S00JP00K3GRQ
66695040
3048982/0800
900344
Pustina Jiøí
6669504005/5500
09.12.2009
0,00
23.12.2009
23 000,00
23000 CZK
-23 000,00
0
17.12.2009
informaèni brožury Alternativy - OK
FAK
209103860
S00JP00K3GH4
46994181
3048982/0800
291678
GANAS, spol. s r.o.
1112703661/0100
11.12.2009
0,00
25.12.2009
8 142,00
8142 CZK
-8 142,00
0
22.12.2009
náhradní díly - OKØ
FAK
209103861
S00JP00K3GG9
49161563
3048982/0800
0222009
Jiøí Slamìný
112726332/0300
09.12.2009
0,00
18.12.2009
83 971,00
83971 CZK
-83 971,00
0
21.12.2009
oprava speciál. hasiè. auta Š 706 RTHP CAS - OKØ
FAK
209103862
S00JP00K3GFE
74303376
3048982/0800
0042009
Ing.Bc.Eva Hanáková
212937954/0300
11.12.2009
0,00
18.12.2009
96 486,00
96486 CZK
-96 486,00
0
21.12.2009
oprava speciál. hasiè. vozidla- OKØ
FAK
209103863
S00JP00K3GEJ
49161563
3048982/0800
0242009
Jiøí Slamìný
112726332/0300
11.12.2009
0,00
18.12.2009
97 463,00
97463 CZK
-97 463,00
0
21.12.2009
oprava speciálního hasiè. vozidla Š 706 RTHP CAS - OKØ
FAK
209103864
S00JP00K3GYR
64573877
3048982/0800
2103091546
EXCALIBUR ARMY, spol. s.r
19-2461890287/0100
09.12.2009
0,00
23.12.2009
99 520,00
99520 CZK
-99 520,00
0
21.12.2009
oprava a dovybavení vozidla PRAGA V3S - OKØ
FAK
209103865
S00JP00K3HSE
68407700
3048982/0800
1509610238
19-5505650247/0100
ÈVUT
10.12.2009
0,00
23.12.2009
40 103,00
40103 CZK
-40 103,00
0
21.12.2009
Vzdìlávací kurz ZOZ - Ing. Marta Øepová, úhrada kurzovného 17 800,- Kè bez DPH, 21182,- Kè vè. DPH, stravné 2400,- Kè bez DPH, 2856,- Kè vè DPH, ubytování 13 500,- Kè bez DPH, 16065,-Kè vè. DPH,
celkem 40103, -Kè (7.6.-10.9.2010)
FAK
209103866
S00JP00K3HCM
68756658
3048982/0800
200917
ing.Hana Zboøilová
776873183/0800
01.12.2009
0,00
30.12.2009
18 000,00
18000 CZK
-18 000,00
0
21.12.2009
inženýrská èinnost na akci " III. etapa Centrálního parku Jižní Svahy ve Zlínì" - OMZ
FAK
209103867
S00JP00K3H5L
46994173
3048982/0800
390389
HCM Autoservis s.r.o.
1112607661/0100
04.12.2009
0,00
16.12.2009
3 117,00
3117 CZK
-3 117,00
0
22.12.2009
náhradní díly - OMZ
FAK
209103868
S00JP00K3H4Q
65831811
3048982/0800
0492009
Radovan Kuèera
153558689/0300
14.12.2009
0,00
30.12.2009
89 550,00
89550 CZK
-89 550,00
0
28.12.2009
oøez stromù - OMZ
FAK
209103869
S00JP00K3H3V
65831811
3048982/0800
0482009
Radovan Kuèera
153558689/0300
15.12.2009
0,00
30.12.2009
35 500,00
35500 CZK
-35 500,00
0
28.12.2009
instalace flexibilních vazeb na tøídì T. Bati - OMZ
FAK
209103870
S00JP00K3H20
61722332
3048982/0800
190363
Maroòová Jindøiška
182817424/0300
11.12.2009
0,00
22.12.2009
3 940,00
3940 CZK
-3 940,00
0
29.12.2009
pneu - OMZ
FAK
209103871
S00JP00K3HQO
42341213
3048982/0800
200975
Martinec Pavel
1406999349/0800
10.12.2009
0,00
31.12.2009
15 000,00
15000 CZK
-15 000,00
0
21.12.2009
nábytek (pracovní stùl + pøídavný stùl pro klienty) - OŽ
FAK
209103872
S00JP00K3HRJ
42341213
3048982/0800
200976
Martinec Pavel
1406999349/0800
11.12.2009
0,00
31.12.2009
8 348,00
8348 CZK
-8 348,00
0
21.12.2009
oprava kanceláøského nábytku - OŽ
FAK
209103873
S00JP00K3HYK
61060631
2001482389/0800
20100622
VITA software, s.r.o.
27-40842402