Proel – NET – 09_2010
SPRZĘT
WRZESIEŃ 2010
Proel NET Series
tekst
aktywne zestawy głośnikowe
Po niewątpliwym sukcesie, jaki
przyniosło wprowadzenie na
rynek stosunkowo niedawno serii
FLASH, włoski producent promuje
obecnie nową rodzinę aktywnych i
pasywnych zestawów głośnikowych
pod równie chwytliwą i łatwą
do zapamiętania nazwą NET.
Kompletna oferta obejmuje pięć
różnych paczek, z których do testów
dystrybutor dostarczył trzy.
Piotr Peto
PMP Electronics
nych. Po drugie, zastosowano przetworniki
wien zapas mocy, a do przesterowania i tak nie
renomowanej firmy Celestion, no i po trzecie,
dopuszczą wbudowane limitery, nawet przy
zasadniczo zmieniono układ wejściowy.
większym sygnale wejściowym.
Oczywiście na panelu nie zabrakło wyłączni-
Moduł wejściowy
ka sieciowego i gniazda przewodu zasilającego
Jak widać na zdjęciu, układ wejściowy jest bar-
ze zintegrowanym bezpiecznikiem sieciowym,
dzo ascetyczny: wyposażono go tylko w gniazdo
a także nie zapomniano o przełączniku gro-
wejściowe Line In typu Combo (Neutrik), mę-
und/lift, oznaczonym zamiast opisu czytelnymi
skie gniazdo Link, regulator wzmocnienia Level,
symbolami. Próżno tu jednak szukać wejścia
przełącznik zmiany charakterystyki brzmienio-
mikrofonowego i jakiejkolwiek korekcji barwy.
wej Live/Music, oraz dwie diody LED, z których
Zastanawiam się, czemu zrezygnowano z funk-
jedna (ON) pokazuje załączenie urządzenia do
cjonalności znanych już z serii FLASH, ale sądzę,
sieci, a druga (dwukolorowa) sygnalizuje obec-
że te paczki po prostu są kierowane z założenia
ność sygnału sterującego i zadziałanie limitera.
do nieco innego klienta. W zastosowaniach bar-
Jeśli chodzi o działanie tej ostatniej funkcji, to
dziej profesjonalnych unika się takich „bajerów”,
Myślę, że w ramach niniejszego testu warto po-
warto wiedzieć, że zmiana koloru na czerwo-
które owszem, czasem bywają przydatne, ale w
czynić pewne porównania do opisywanej już na
ny (limit) zależy wyłącznie od poziomu sygnału
gruncie rzeczy są tylko dodatkiem, nie mającym
łamach MiT serii FLASH, choć producent z zało-
podawanego na wejście i nie ma, niestety, bez-
większego wpływu na jakość zestawu. Czasa-
żenia sytuuje swój nowy wyrób w nieco wyższej
pośredniego powiązania z mocą na wyjściu. W
mi mogą wręcz pogorszyć niektóre parametry,
grupie jakościowej. Przede wszystkim seria NET
efekcie dioda zaświeca się przeważnie, zanim
choćby z tytułu większej komplikacji układów
to zestawy w obudowach, co zapewne ucieszy
jeszcze wzmacniacz osiągnie nominalny poziom
wejściowych, które siłą rzeczy mogą wpro-
„purystów” nie ceniących sobie jakoby „plasti-
wysterowania. W praktyce oznacza to, że w
wadzać dodatkowe szumy, zniekształcenia itp.
kowego” brzmienia obudów z tworzyw sztucz-
momencie jej uaktywnienia mamy jeszcze pe-
Osobiście również uważam, że zestaw aktywny
50
www.muzyka-tech.pl
SPRZĘT
WRZESIEŃ 2010
A k t y w n e ze staw y głośnikowe
Moduł wejściowy z widocznym radiatorem końcówek mocy.
nie powinien umożliwiać zbyt wielu ingerencji
FLASH elementy regulacyjne i przyłączeniowe
kolwiek narożników. Zwracają również uwagę
w jego brzmienie, gdyż zasadniczo powinno się
są już znacznie lepiej zabezpieczone na czas
oryginalne w kształcie i wygodne uchwyty trans-
je korygować z poziomu konsolety. Oczywiście
transportu, gdyż moduł jest bardziej cofnięty w
portowe, których rączki od wewnątrz są gumo-
staje się przez to nieco mniej uniwersalny, ale to
stosunku do krawędzi obudowy. W zależności
wane, co sprawia, że nie ślizgają się i ułatwiają
już kwestia priorytetów użytkownika.
od mocy wbudowanych końcówek zastosowa-
przenoszenie. Jedynie w najmniejszym zestawie
Wszystkie opisane powyżej funkcje raczej nie
no różnej wielkości aluminiowe radiatory, zaj-
NET 10A umieszczono taką rączkę z jednej
wymagają specjalnego omówienia, za wyjątkiem
mujące większą część panelu tylnego. Wszystkie
tylko strony (daremnie szukałem jej przy wyj-
przełącznika Live/Music, który według opisu do-
zestawy chłodzone są pasywnie, a więc nie są
mowaniu zestawu z opakowania). Uważam to
stosowuje przebieg charakterystyki zestawu do
posiadają wentylatorów.
za ewidentne pewne niedopatrzenie, gdyż przy
pracy na żywo oraz do muzyki mechanicznej.
masie 17,5 kg tego drugiego uchwytu zdecydo-
Jego działanie obrazują załączone w instrukcji
Konstrukcja obudowy
wanie brakuje, choćby przy umieszczaniu paczki
wykresy pasma przenoszenia zestawów.
Wszystkie zestawy serii NET wykonane są z 15
na statywie. czy przestawianiu w pozycji pio-
Warto zauważyć, że w przeciwieństwie do serii
lub 18 milimetrowej sklejki, pokrytej czarnym la-
nowej. Jak na mój gust nieco za Mam również
kierem strukturalnym.
zastrzeżenia do nisko niskiego umiejscowione
Estetyczne metalowe
zostały umiejscowienia rączek rączki w stosunku
siatki
w
do wysokości obudowy, co powoduje, że paczki
kolorze szarym po-
są nie najlepiej wyważone i w trakcie przenosze-
siadają
charaktery-
nia nieco „uciekają” górną krawędzią do przodu.
styczne przetłoczenia
Może to utrudnić Utrudnia to nieco transport,
i perforacje i ładnie
szczególnie w sytuacji, gdy działamy w poje-
komponują się z obu-
dynkę. A przecież nic nie stało na przeszkodzie,
dową. Mocowane są
żeby umieścić je wyżej, gdyż w obudowie jest
na dłuższych bokach
wystarczająco dużo miejsca. Tak więc uchwyty
za pomocą wkrętów
same w sobie są ergonomicznie bez zarzutu, ale
do drewna, na gór-
ktoś chyba nieco „przegapił” pozostałe kwestie.
nej i dolnej krawędzi
Zestawy przystosowane są do podwiesza-
obudowy
zastoso-
nia, a kątowniki, w które wspawano nakrętki z
dodatkowo
gwintem M10, dodatkowo wzmacniają ścianki
dwa wkręty M5. Tył
obudowy. Jako wytłumienie zastosowano nie-
obudowy jest sfrezo-
wielką ilość włókniny umiejscowionej na bocz-
wany półkoliście dość
nych ściankach wewnętrznych obudowy. War-
znacznym
promie-
to zauważyć, że zastosowano coraz bardziej
niem, brak też jakich-
„modne” specjalne gniazda statywowe, które
osłonowe
wano
Celestion Truvox 12”.
www.muzyka-tech.pl
51
SPRZĘT
WRZESIEŃ 2010
Ak t y wne ze staw y głoś n i kow e
Moduł zestawu NET10A – na zdjęciu widoczna jest miniaturowa, pionowa płytka końcówki drivera.
pozwalają na umieszczenie paczek pod niewiel-
mocowany na koszu blaszanym, wyposażony w
dysponuje mocą 75 W AES i pracuje w paśmie
kim nachyleniem 7,5° w stronę nagłaśnianego
cewkę o średnicy 2,5'' (63 mm). Driver o sym-
1,2–20 kHz ze skutecznością 110 dB. Według
obszaru, co często może być przydatne, szcze-
bolu CDX1-174G to również wyrób Celestion
mnie stanowi on mocny punkt zestawów NET i
gólnie w niewielkich, niskich pomieszczeniach.
i warto, jak sądzę, przyjrzeć mu się nieco bliżej.
ma decydujący wpływ na ich brzmienie, o czym
Jest to ciekawa konstrukcja, choćby z uwagi na
będzie jeszcze mowa w części dotyczącej oceny
Przetworniki
materiał, z którego wykonana jest membrana i
walorów akustycznych tych paczek. Oczywiście
Proel podkreśla w materiałach reklamowych, że
jej zawieszenie. Jak starałem pokazać się na fo-
każdy driver musi współpracować z odpowied-
zdecydował się na zastosowanie głośników fir-
tografii, oba te elementy spojono w jedną ca-
nią tubą, tak więc w przypadku serii NET mamy
my Celestion. Gdy zaczynałem swoją przygodę
łość, wykonaną z przezroczystego tworzywa
do czynienia z dwoma podobnej konstrukcji,
w branży estradowej, a były to bardzo wczesne
o nazwie PETP. Cewka o średnicy 1,75'' (44
eliptycznymi hornami z wlotem 1'', które różnią
lata 80, nazwa Celestion (i jeszcze kilka innych)
mm) nawinięta jest płaskim, miedziowanym
się głównie gabarytami – kąty promieniowania
była znana każdemu muzykowi i akustykowi, a
drutem aluminiowym (to technologia często
są identyczne.
wyroby tej firmy w owych czasach były przed-
stosowana w driverach wyższej klasy). Obwód
Driver CDX1-174G wykorzystano również w
miotem westchnień i marzeń, raczej trudnych
magnetyczny to klasyczny ferryt o średnicy 120
zestawie NET 15A i podobnie jak w paczce z
do zrealizowania nie tylko z powodu kursu dola-
mm. Głośnik ten według danych producenta
głośnikiem 12'' użyto tam popularnego Truvoxa
ra czy raczej funta, ale również z powodu trudnej dostępności na rynku. Obecnie ten problem
nie występuje a i ceny są niższe ze względu na
to, że duża część wyrobów tej legendarnej brytyjskiej marki – podobnie jak i produkty innych
znanych producentów - pochodzi z dalekowschodnich fabryk. Jeśli chodzi o rodzinę NET,
to w modelu 10A zastosowano głośnik 10'' o
oznaczeniu TF1020, z klasycznym ferrytowym
magnesem o średnicy 155 mm mocowanym na
koszu blaszanym i z cewką 2'' (51 mm). W przeciwieństwie do większych „braci” w tej paczce
nie znajdziemy drivera Celestion, tylko produkt
Proela o oznaczeniu ED 3402, ale jest to niezły
przetwornik, z tytanową membraną i cewką o
średnicy 1,4'' napędzaną przez ferrytowy obwód magnetyczny o średnicy 90 mm.
W zestawie NET 12A mamy już bardziej znany
głośnik o nazwie Truvox i symbolu 1225 – jest
to również klasyczny ferrytowy przetwornik
52
www.muzyka-tech.pl
Przetworniki zestawu NET 10A.
WRZESIEŃ 2010
A k t y w n e ze staw y głośnikowe
o symbolu 1535. Ten przetwornik wyposażony jest w solidny magnes ferrytowy o średnicy
190 mm i cewkę 3'' (76 mm). Wszystkie głośniki
mocowane są w obudowach od zewnątrz, przy
pomocy ampulowych wkrętów M5.
Wzmacniacze zestawów NET –
konstrukcja i podstawowe pomiary
Ponieważ układ wejściowy omówiłem już wcześniej, teraz jeszcze tylko kilka słów na temat
rozwiązań technicznych. W przeciwieństwie do
Solidny i estetycznie wykonany grill mocowany jest wkrętami na całym obwodzie obudowy.
rodziny FLASH, nie zastosowano, jak mi się wydaje, rozbudowanej, wewnętrznej korekcji charakterystyki pasmowej zestawów. Widać uzna-
przesterowanie wzmacniaczy i tym samym za-
ra udało mi się uzyskać około 130 W mocy na
no, że lepsze głośniki, a w szczególności driver,
bezpieczają skutecznie głośniki przed uszkodze-
obciążeniu 4 Ohm, przy częstotliwości 100 Hz.
zapewnią i tak dobrą jakość brzmienia. Jedynie
niem nadmierną mocą.
Sekcja wysokotonowa pozwala na osiągnięcie
w zakresie pasma poniżej 100 Hz wprowadzo-
Jeśli chodzi o wzmacniacz dla drivera, to po-
około 30 W, gdyż przy takiej mocy następuje
no pewne korekty wzmocnienia, uwypuklając o
dobnie jak w serii FLASH użyto monolitycznego
zadziałanie limitera.
około 4 dB częstotliwości w rejonie 50–60 Hz
układu TDA, przy czym w najmniejszej paczce
W zestawie NET 12A producent wykorzystał
i wprowadzając ostre tłumienie w zakresie po-
zastosowano jego bardziej oszczędną aplikację,
końcówkę, którą znamy już z zestawów FLASH
niżej 40–50 Hz. Częstotliwość podziału zawiera
co widać choćby po niewielkiej płytce drukowa-
HA. Widoczna różnica to dodatkowy ekran na
się w przedziale 2–2,5 kHz, przy czym głośnik
nej, na której umieszczony jest układ sterowa-
transformatorze sieciowym. To dość specyficzna
niskotonowy ma już w tym miejscu spadek 10
nia.
konstrukcja, gdyż wykorzystuje klasyczny trans-
dB w stosunku do 80 Hz, a głośnik wysokoto-
Układ końcówki w zestawie NET 10A jest bliź-
formatorowy zasilacz do napędu wzmacniacza
nowy – aż 14 dB w stosunku do 10 kHz. Dla
niaczo podobny do tej, którą zastosowano w
wykonanego w klasie D. Unika się w ten spo-
obu pasm zastosowano niezależne, szybko dzia-
paczkach FLASH 12A. Jeśli chodzi o sekcję ni-
sób konieczności wykonania skomplikowanego
łające limitery, które praktycznie uniemożliwiają
skotonową, to do momentu zadziałania limite-
i rozbudowanego układu przetwornicy impulREKLAMA
SPRZĘT
SPRZĘT
WRZESIEŃ 2010
Ak t y wne zestaw y głoś n i kow e
Moduł zestawów NET12A i NET15A z widocznym zaekranowanym transformatorem toroidalnym i pionową płytką końcówki mocy drivera
z monolitycznym układem wzmacniacza mocy.
sowej, ale użycie transformatora zwiększa masę
ło 30 W, czyli do takiej, którą z łatwością z du-
obciążeniu 8 Ohm – tam taki efekt nie wystę-
modułu i taka koncepcja jest rzadko wykorzysty-
żym zapasem jest w stanie przetworzyć driver.
puje. Jeśli jednak przyjąć jako odniesienie punkt,
wana w aparaturze audio, również ze względu
Jeśli chodzi o moc sekcji niskotonowej zestawu
w którym następuje zadziałanie zabezpieczenia,
na fakt, że wzmacniacze pracujące w klasie D
12A, to w momencie zadziałania limitera osiąga
to można określić, że końcówka jest w stanie
są dość wymagające właśnie od strony układów
ona wartość około 250 W na zastępczym obcią-
oddać około 300 W na obciążenie 4 Ohm i, jak
zasilających. Konstruktorzy Proela uznali jednak,
żeniu 8 Ohm. Co do pomiaru mocy paczki 15A,
się wydaje, jest to kres jej możliwości dla pracy
że warto iść w kierunku zwiększania sprawności
w której zastosowano identyczny moduł jak w
ciągłej. Warto zauważyć, że napięcia zasilania
wzmacniacza, którą daje klasa D, a uproszczenie
12A, to zaobserwowałem następujące zjawisko:
transformatora obniżono dla tej wersji o 3 V w
zasilacza daje być może nieco większą bezawa-
otóż na obciążeniu 4 Ohm (a taki głośnik użyty
stosunku do paczki 12A, co oczywiście wiąże się
ryjność i obniża koszty. W obu większych pacz-
jest w zestawie) limiter działa nietypowo: przy
z użyciem głośnika o impedancji 4 Ohm. Jednak
kach zastosowano również bardziej rozbudowa-
dużych sygnałach pojawiają się zniekształcenia
najwyraźniej w pewnych warunkach jest to zbyt
ną wersję modułu napędu drivera, co przełożyło
przebiegu, a przekroczenie pewnego napięcia
duże obciążenie dla modułu mocy i stąd, jak
się na większą dysponowaną moc – wynosi ona
sygnału sinus na wejściu skutkuje chwilowym
sądzę, pojawiają się wzmiankowane problemy,
około 100 W, ale tylko w impulsie, bo dla pracy
całkowitym wyłączeniem wzmacniacza. Dla
które mogą być jednak zupełnie niezauważalne
ciągłej limiter ogranicza tę moc również do oko-
pewności sprawdziłem więc działanie układu na
w praktyce, czyli w pracy z sygnałem muzycz-
Obudowy wytłumiono niewielką ilością włókniny, ścianki dodatkowo
wzmacniają kątowniki, będące jednocześnie wspornikami dla gniazd
uchwytów do podwieszania zestawów.
54
www.muzyka-tech.pl
Membrana i zawieszenie drivera Celestion CDX1-174G wykonane z
przezroczystego tworzywa.
SPRZĘT
WRZESIEŃ 2010
A k t y w n e z e staw y głośnikowe
nym na nieco innym obciążeniu, jakim jest gło-
maksimum potencjometrze Level. Można też
śnik.
porównać działanie paczki NET 12A, w zależ-
Z trzech testowanych paczek najlepsze wraże-
ności od położenia przełącznika Live/Music.
nie zrobiła na mnie przy pomiarach wersja z głośnikiem dwunastocalowym, a to z następujących
Brzmienie
powodów: moc dla sekcji niskotonowej tylko
Jeśli chodzi o ocenę walorów brzmieniowych
nieznacznie ustępuje realnej mocy wersji 15'',
zestawów NET, ponownie odwołując się do
przy czym zdecydowanie mniejsze jest obciąże-
porównania z bardzo pozytywnie ocenianą
nie modułu końcówki z uwagi na zastosowanie
przeze mnie (i nie tylko) serią FLASH, można
głośnika 8 Ohm, duża moc w impulsie dla dri-
chyba pokusić się o następujące spostrzeżenia.
vera, identycznego jak w najmocniejszym zesta-
Otóż nastąpiła zdecydowana poprawa w zakre-
wie, bezproblemowo działające limitery dla obu
sie górnego pasma – choć brzmienie straciło
sekcji wzmacniaczy.
nieco „ciepła”, to jednak góra stała się bardziej
Aby pokazać, jak kształtują się przebiegi cha-
wyrazista, klarowna i jest jej dużo więcej, zaś
rakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych,
użycie lepszego drivera powinno również prze-
wykonałem pomiary szumem różowym w
łożyć się na większą niezawodność.
pomieszczeniu mojego warsztatu, podając na
Warto zauważyć, że obu większych zestawach
wejście sygnał 200 mV, przy odkręconym na
zastosowano stosunkowo duży horn, co przekłada się na lepszą kontrolę nad kierunkowością
dźwięku, niż miało to miejsce w serii FLASH.
Oryginalne, firmowe uchwyty posiadają
gumowaną od wewnątrz rączkę.
Wszystkie paczki grają bardzo selektywnie,
jących sprawnych, transparentnie brzmiących
powiedziałbym nawet, że brzmienie jest nieco
zestawów na małe i średnie imprezy, dla któ-
„drapieżne”, co jednym może się podobać, a
rych liczy się mobilność i którym nie zależy na
innym (np. muzykom jazzowym) – nie. Ci wy-
dodatkowych funkcjach jak wejścia mikrofono-
biorą raczej serię FLASH.
we itp. Wsparcie tych paczek dodatkowymi ze-
Elektroniczna korekcja dolnego pasma powo-
stawami niskotonowymi (jak choćby „drewnia-
duje, że nawet model NET 10A gra stosunko-
nymi” subami z rodziny FLASH) pozwoli już na
wo skutecznie dołem, do czego również przy-
nagłośnienie sporej sali, a jako odsłuch zapewne
czynia się nastrojenie bass-reflexu na około 60
nieźle sprawdzi się nieobjęty niniejszym testem
Hz. Wersja NET 15A spokojnie (dla pewnych
niskoprofilowy monitor z głośnikiem koaksjal-
zastosowań) da sobie radę bez subbasu. Nato-
nym, który jednak według zapewnień dystrybu-
miast dwunastka jest według mnie najlepszym
tora lada dzień również pojawi się w sprzedaży.
kompromisem z tych trzech badanych zesta-
Ceny zbliżone do serii FLASH HA pozwalają na
wów i to nie tylko pod względem brzmienia.
wybór między „drewnem” i „plastikiem”, choć
różnice nie sprowadzają się wyłącznie do kwe-
Gniazdo głośnikowe umożliwia ustawienie
kolumny również pod niewielkim nachyleniem
w stosunku do podłoża.
Podsumowanie
stii estetycznych, co mam nadzieję, zobrazował
Uważam serię NET za interesującą propozycję,
niniejszy test.
skierowaną przede wszystkim do osób szuka-
WYBRANE PARAMETRY
Proel NET 10A
Proel NET 12A
Proel NET 15A
Pasmo przenoszenia
70 Hz – 20 kHz
55 Hz – 20 kHz
50 Hz – 20 kHz
Moc wzmacniaczy
200 W + 50 W
300 W + 100 W
450 W + 100 W
Max. SPL
123 dB
125 dB
128 dB
Max. pobór mocy
390 VA
550 VA
700 VA
Częstotliwość podziału pasma
2500 Hz
2000 Hz (24 dB/okt)
2000 Hz (24 dB/okt)
Rozproszenie tuby drivera
90° × 60°
90° × 60°
90° × 60°
Masa własna
17,5 kg
22 kg
27,5 kg
Wymiary
35,5 × 52,5 × 33 [cm]
41 × 64 × 38 [cm]
47 × 72 × 43 [cm]
CENA
SPRZET DOSTARCZYŁ
Proel NET 10A – 1 990 PLN
Proel NET 12A – 2 610 PLN
Proel NET 15A – 3 100 PLN
SoundTrade, Piaseczno
tel. 22 632 02 85
www.soundtrade.pl
www.muzyka-tech.pl
55
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement