Sony Xperia Tablet Z Reference Manual | Manualzz

©2015

Viktig information

Sony-webbplatsen för konsumenter

www.sonymobile.com/support

finns en supportavdelning där du kan få hjälp och tips med bara några få musklickningar. Här hittar du bland annat de senaste programvaruuppdateringarna och tips om hur du använder produkten så effektivt som möjligt.

Service och support

Du får tillgang till ett antal exklusiva serviceförmåner som t.ex.:

• Globala och lokala webbplatser som tillhandahåller support.

• Ett globalt nätverk med Call Centers.

• Ett omfattande nätverk med Sonys servicepartners.

• En garantiperiod. Läs mer om garantivillkoren under

Begränsad garanti

.

www.sonymobile.com/support

eller

www.sonymobile.com/contact

hittar du alltid de senaste supportverktygen och information. Kontakta din nätoperatör för operatörsbundna tjänster och funktioner.

Du kan även kontakta våra Call Centers eller din lokala återförsäljare. (Rikssamtalspriser gäller, inklusive lokala skatter, om det inte är ett gratisnummer.)

Om din produkt behöver service, kontaktar du din återförsäljare i den butik där produkten köptes eller en av vara servicepartners. För att göra anspråk under den begränsade garantin krävs inköpsbevis.

Föreskrifter för säker och effektiv användning

Följ de här riktlinjerna. Om du inte gör det kan det leda till hälsorisker eller orsaka tekniska fel i produkten. Om du inte är säker på om produkten fungerar som den skall bör produkten kontrolleras av en certifierad servicepartner innan du laddar eller använder den.

Rekommendationer för skötsel och säker användning av våra produkter

• Hantera produkten varsamt. Förvara den där det är rent och dammfritt.

• Varning! Kan explodera om den kastas i eld.

• Använd inte produkten i miljöer där den relevanta IP-gradsbegränsningen överskrids, om detta

är tillämpligt, (inklusive för stora djup och/eller för högt vätsketryck och/eller för mycket damm) och utsätt den inte heller för för mycket fukt.

• För optimal prestanda bör produkten inte användas i temperaturer lägre än

-10°C(+14°F) eller över +45°C(+113°F). Utsätt inte batteriet för temperaturer över

+60°C(+140°F).

• Utsätt inte produkten för öppen eld eller tända tobaksprodukter.

• Produkten ska inte tappas, kastas eller böjas.

2

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

• Försök inte att måla eller plocka isär eller ändra produkten. Endast personal som är auktoriserad av Sony bör utföra service.

• Rådgör med läkare och läs anvisningarna från tillverkaren av den medicinska apparaten innan du använder produkten i närheten av pacemaker eller annan medicinsk utrustning.

• Avbryt användningen av elektronisk utrustning eller stäng av radiosändare på enheten på platser där sånt är förbjudet.

• Använd inte produkten i områden med potentiellt explosiva gaser.

• Placera inte produkten i området ovanför bilens krockkudde, och installera inte heller handsfree-utrustning där.

• Varning! Spruckna eller trasiga skärmar kan ha vassa kanter eller spetsar som kan orsaka skada vid kontakt.

• Använd inte ett Bluetooth-headset om det sitter obekvämt eller utsätts för tryck.

• Undvik kontakt med huden under längre perioder. Värmen som genereras när enheten sänder kan irritera huden. Det rekommenderas att headset används vid långa telefonsamtal.

Barn

Varning! Förvaras oåtkomligt för barn. Låt inte barn leka med mobilenheter eller tillbehör. De kan skada sig själva eller andra. Produkten kan innehålla smådelar som kan lossna och utgöra en kvävningsrisk.

Strömtillförsel (laddare)

Anslut laddaren endast till strömkällor av den typ som är angiven på produkten. Använd inte utomhus eller i fuktiga utrymmen. Ändra inte sladden och utsätt den heller inte för skador eller påfrestningar. Koppla ur enheten innan du rengör den. Byt aldrig ut stickkontakten. Om stickkontakten inte passar i vägguttaget bör du låta en kvalificerad elektriker installera ett ordentligt vägguttag. När strömtillförseln kopplas in sker en liten strömförlust. Koppla ur strömtillförseln när produkten är fulladdad för att undvika denna förlust. Använd endast laddare som är godkända av Sony. Användning av andra laddare kan utgöra en ökad säkerhetsrisk.

Batteri

Nya batterier eller batterier som inte använts på ett tag kan fungera sämre i början. Ladda batteriet helt innan det används första gången. Använd endast för avsett ändamål. Ladda batteriet i temperaturer mellan +5 °C och +45 °C. Stoppa inte batteriet i munnen. Låt inte batteriets ytor komma i kontakt med andra metallföremål. Stäng av produkten innan du tar ur batteriet. Prestandan beror på temperatur, signalstyrka, användning, valda funktioner och rösteller dataöverföringar. Endast Sony servicepartners får ta ut eller byta ut inbyggda batterier.

Användning av batterier som inte godkänts av Sony kan utgöra en säkerhetsrisk. Byt endast ut batteriet med ett Sony-batteri som är godkänt för produkten enligt standarden IEEE-1725. Ett batteri som inte är godkänt kan utgöra risk för brand, explosion, läckage eller annan fara.

3

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

Personliga medicinska apparater

Mobilenheter/enheter med radiosändare kan påverka vissa medicinska implantat. Minska risken för störningar genom att hålla Sony-produkten minst 15 cm (6 tum) från implantatet. Håll Sonyenheten mot ditt högra öra, när det är tillämpligt. Förvara inte enheten i bröstfickan. Stäng av enheten om du misstänker störningar. Rådgör med en läkare och tillverkaren av utrustningen innan du använder enheten i närheten av personliga medicinska apparater.

Köra bil

Under vissa omständigheter tillåter biltillverkare inte att mobilenheter används i fordonet om du inte har handsfree-utrustning med extern antenn till denna. Kontakta återförsäljaren av fordonet ifråga för att försäkra dig om att en mobilenhet eller Bluetooth-handsfree inte orsakar störningar i fordonets elektriska system. All bilkörning kräver total uppmärksamhet, och lokala regler och bestämmelser som begränsar användandet av trådlösa enheter vid körning måste iakttas.

Funktioner baserade på GPS/Plats

Vissa produkter har funktioner baserade på GPS/Plats. Platsbaserade funktioner tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”med alla fel”. Sony ger inga utfästelser eller garantier av något slag beträffande noggrannheten för sådan platsinformation.

Användning av platsbaserad information med hjälp av enheten är inte utan fel och störningar och kan dessutom vara beroende på nätets tillgänglighet. Tänk på att funktionen kanske försämras eller inte fungerar alls i vissa miljöer som t.ex. inomhus eller i områden nära byggnader.

Varning! Använd inte GPS-funktionen på ett sätt som kan störa din bilkörning.

Nödsamtal

Samtal kan inte garanteras under alla förhållanden. Förlita dig aldrig helt på en Sony Mobileenhet för viktig kommunikation. Det är inte säkert att samtal kan genomföras i alla områden, i alla mobilnät eller när vissa nättjänster och/eller mobilenhetsfunktioner används. Observera att vissa

Sony-enheter inte klarar röstsamtal, inklusive nödsamtal.

Antenn

Om antennenheter som inte marknadsförs av Sony används kan det skada mobilenheten, försämra dess prestanda och ge SAR-värden som är högre än tillåtna värden. Täck inte över antennen med handen eftersom det kan påverka samtalskvaliteten, strömnivån och förkorta samtals- och passningstiderna.

Exponering för radiovågor (RF) och SAR-värden

När mobilenheten eller Bluetooth-handsfreefunktionen är påslagen sänder den ut radiovågor med låg intensitet. Internationella säkerhetsriktlinjer har utarbetats genom regelbunden och noggrann bedömning av vetenskapliga studier. I riktlinjerna fastställs vilka nivåer av exponering för radiovågor som tillåts. Riktlinjerna är angivna med en säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för alla personer, och som en garanti mot avvikelser från uppmätta värden.

SAR-värdet används för att mäta mängden radiovågor som tas upp av kroppen vid användning av en mobilenhet. SAR-värdet mäts vid högsta tillåtna utstrålade effekt i laboratoriemiljö, men eftersom enheten är konstruerad för att använda minsta möjliga ström för att få åtkomst till det valda nätet kan det faktiska SAR-värdet ligga långt under detta värde. Det finns ingen bevisad skillnad i säkerhet baserat på skillnader i SAR-värden.

Produkter med radiosändare som säljs i USA maste vara godkända av FCC (Federal

Communications Commission). När det behövs utförs tester där enheten placeras vid örat samt på kroppen. Den här enheten har testats för användning med en placering på minst 15 mm från kroppen och utan några metalldelar i närheten av enheten, eller med avsedda originaltillbehör

4

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

från Sony. Vid användning med aktiverad "hotspot"-funktion användes ett separationsavstånd på

10 mm.

Mer information om SAR-värden och exponering för radiovågor finns på:

http:// blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/health-and-safety/sar/

.

Flygplansläge

Om din enhet är utrustad med funktionalitet för Bluetooth och trådlöst lokalt nät (WLAN) kan dessa aktiveras i flygplansläge trots att de kan vara förbjudna ombord på flygplan eller inom andra områden där radioutsändning inte tillåts. När du befinner dig på sådana platser måste du alltid kontrollera om det är tillåtet att använda Bluetooth eller WLAN även i flygplansläge.

Sabotageprogram

Sabotageprogram, s.k. malware (malicious software), är programvara som kan skada din enhet.

Sabotageprogram och skadliga program kan innehålla virus, maskar, spyware och andra oönskade program. Även om enheten vidtar säkerhetsågärder för att stå emot sådana försök ger Sony inga utfästelser och kan inte garantera att din enhet är oemottaglig för sabotageprogram. Du kan emellertid minska risken för attacker från sabotageprogram genom att vara försiktig när du hämtar innehåll eller accepterar program, låta bli att öppna eller svara på meddelanden från okända källor, endast använda pålitliga tjänster för att surfa och endast hämta innehåll till din mobilenhet från pålitliga källor.

Tillbehör

Använd bara originaltillbehör från Sony och godkända servicepartners. Sony testar inte tillbehör från tredje part. Tillbehör kan påverka exponeringen av radiovågor, radions kvalitet, ljudvolymen, den elektriska säkerheten m.m. Användning av tillbehör och delar från tredje part kan utgöra en hälso- eller säkerhetsrisk eller försämra prestandan.

Hjälpmedelslösningar/särskilda behov

Du kan använda TTY-terminalen tillsammans med din Sony Mobile-enhet. Mer information om hjälpmedelsfunktioner och lösningar för personer med särskilda behov hittar du på

blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/accessibility

. Du kan även kontakta Sony Mobile på 1 866 766 9374.

Slänga gammal elektrisk eller elektronisk utrustning (tillämpligt i

Europeiska Unionen och i andra europeiska länder med egna insamlingssystem)

Den här symbolen på enheten eller på dess förpackning betyder att enheten inte ska hanteras som hushållsavfall. I stället ska den lämnas in på lämplig insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

När du svarar för att enheten lämnas in på rätt sätt bidrar du till att förhindra potentiella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppkomma om enheten hanteras som vanligt avfall.

Återvinningen av material bidrar till att bevara naturens resurser. Kontakta kommunen, företaget som hanterar dina hushållssopor eller butiken där du köpte enheten om du vill ha mer information om hur enheten ska återvinnas.

Minneskort

Om produkten levereras komplett med ett flyttbart minneskort är det för det mesta kompatibelt med den köpta enheten men är kanske inte kompatibelt med andra enheter och funktionerna i deras minneskort. Kontrollera om minneskortet är kompatibelt med andra enheter innan du

5

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

köper eller använder det. Om produkten har en minneskortläsare, kontrollera minneskortets kompatibilitet innan du köper eller använder det.

I de flesta fall formateras minneskorten före leverans. Använd en kompatibel enhet om du vill omformatera minneskortet. Använd inte operativsystemets standardformat när du formaterar minneskortet på en dator. Du kan få mer information om detta genom att läsa bruksanvisningen för enheten eller genom att kontakta Sony Call Center.

SIM-kort

Om din enhet är försedd med ett standardstort SIM-kort kan SIM-kortet eller enheten skadas permanent om ett okompatibelt SIM-kort (t.ex. ett mikro-SIM-kort, ett mikro-SIM-kort med en icke-Sony-adapter eller ett standard SIM-kort som skurits upp i mikro-SIM-kortstorlek. Sony ger inga garantier och ansvarar inte för eventuella skador som orsakas genom användning av okompatibla eller modifierade SIM-kort.

Varning!

Om en adapter måste användas för att infoga enheten i telefonen, eller en annan enhet, får inte kortet infogas direkt utan den nödvändiga adaptern.

Försiktighetsåtgärder vid användning av minneskort

• Minneskortet får inte utsättas för fukt.

• Rör inte kabelanslutningarna med handen eller med ett metallföremål.

• Det är inte tillåtet att slå på, böja eller släppa minneskortet.

• Försök inte att plocka isär eller ändra minneskortet.

• Minneskortet får inte användas eller lagras i en miljö där det kan utsättas för fukt eller angrepp av frätning eller i kraftig värme, till exempel i en stängd bil på sommaren, i direkt solljus eller nära en värmekälla.

• Undvik att trycka på eller vika änden på minneskortadaptern överdrivet hårt.

• Låt inte smuts, damm eller främmande föremål tränga in i adapterns infogningsport.

• Kontrollera att du har satt i minneskortet på rätt sätt.

• Infoga minneskortet så långt det går i den adapter som används. Minneskortet kanske inte fungerar korrekt om det inte är helt infogat.

• Vi rekommenderar att du gör en säkerhetskopia av all viktig information. Vi ansvarar inte för någon förlust eller skada på det innehåll som du lagrar på minneskortet.

• Registrerad information kan skadas eller förloras om du avlägsnar minneskortet eller adaptern eller stänger av strömmen, samtidigt som du formaterar, läser eller skriver data, eller använder minneskortet på platser som är utsatta för statisk elektricitet eller kraftiga elektriska fält.

6

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

Skydd av personlig information

Radera personligt innehåll innan du kasserar produkten. Du raderar data genom att utföra en total återställning. Radering av data från enhetens minne garanterar inte att informationen ifråga inte kan återställas. Sony ger inga garantier för att en efterföljande användare inte kan få åtkomst till din information och åtar sig inte heller något ansvar för eventuellt avslöjande av sådan information även om en total återställning har utförts.

För enheter som stöder 3D-visningsfunktioner

Vid visning på en 3D-kompatibel bildskärm av eventuella 3D-bilder som tagits med denna enhet kan du uppleva obehag i form av överansträngning av ögonen, trötthet eller illamående. I syfte att förhindra dessa symptom rekommenderar vi att du tar regelbundna pauser. Du behöver dock själv avgöra hur länge och hur ofta du tar pauser, eftersom detta varierar för olika individer. Om du upplever någon form av obehag, avbryt visningen av 3D-bilder tills du känner dig bättre och tala med en läkare efter behov. Se även den bruksanvisning som medföljer enheten eller programvaran som du har ansluten eller använder med denna enhet. Observera att ett barns syn fortfarande är i utvecklingsstadiet (i synnerhet barn som inte fyllt sex år). Tala med en barnläkare eller ögonläkare innan du låter ditt barn titta på 3D-bilder och se till att han/hon iakttar ovanstående varningar när de visar sådana bilder.

Volymvarning!

Undvik ljudnivåer som kan vara skadliga för hörseln.

Licensavtal för slutanvändare

Programvara som medföljer enheten och dess media ägs av Sony Mobile Communications Inc., och/eller dess dotterbolag och dess leverantörer och licensgivare.

Sony beviljar dig en icke-exklusiv begränsad licens att använda programvaran enbart tillsammans med enheten som den är installerad på eller levereras med. Äganderätten till programvaran säljs inte, överförs inte eller på annat sätt förmedlas.

Vidta inga åtgärder för att på något sätt avslöja källkoden eller någon av programvarans komponenter, reproducera eller distribuera programvaran, eller ändra programvaran. Du har rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter gällande programvaran till tredje part, enbart tillsammans med enheten som du mottog programvaran med, förutsatt att den tredje parten samtycker skriftligt till att den är bunden av villkoren i denna licens.

Den här licensen gäller under hela enhetens livstid. Den kan sägas upp genom att rättigheterna till enheten överförs skriftligt till tredje part.

Vid underlåtenhet att uppfylla något av dessa villkor upphör licensen att gälla omedelbart.

Sony och dess tredje parts leverantörer och licensgivare innehar alla rättigheter, befogenheter och intressen i och till programvaran. I den utsträckning programvaran innehåller material eller kod från tredje part, ska sådan tredje part vara mottagare av dessa villkor.

Den här licensen styrs av lagarna i Japan. När det är tillämpligt gäller det föregående för konsumentens lagliga rättigheter.

I händelse att programvaran som levereras eller tillhandahålls tillsammans med enheten tillhandahålls med ytterligare villkor gäller även dessa villkor för ditt ägande av och din användning av programvaran.

Exportlagar

Exportlagar: Enheten och programvaran kan omfattas av import- och exportlagar i EU, USA och andra länder. Du accepterar att du ska följa gällande lagar och föreskrifter och att du kommer att erhålla och bibehålla eventuell export- och importlicens som krävs för transport av varor till dig under detta avtal. Utan att begränsa det föregående, och som exempel, får du inte med vett och

7

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

vilja exportera eller återexportera varor till destinationer som identifierats i enlighet med artiklar i kapitel II i Europeiska rådets förordning (EC) 428/2009; och specifikt och utan begränsning måste du följa Export Administration Regulations ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, http:// www.bis.doc.gov/ ) från amerikanska myndigheter, som administreras av handelsdepartementet,

BIS (Bureau of Industry and Security) samt förordningar om ekonomiska sanktioner (30 C.F.R.

§§ 500 et. seq.,., http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/) som administreras av USA:s finansdepartement, OFAC (Office of Foreign Assets Control).

Begränsad garanti

Sony Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sverige, eller dess lokala dotterbolag, tillhandahåller denna begränsade garanti för din mobilenhet, originaltillbehör som tillhandahålls med din mobilenhet och/eller din mobila dator (nedan kallade "produkten").

Om produkten behöver garantiservice ska du returnera den till återförsäljaren eller kontakta ditt lokala Sony Call Center (rikssamtalspris kan gälla) eller gå till mer information.

www.sonymobile.com

om du vill ha

Vår garanti

Enligt villkoren i denna begränsade garanti garanterar Sony att denna produkt är fri från fel i design, material och funktion då den köps av en kund första gången. Denna begränsade garanti gäller i två (2) år från datum för det ursprungliga inköpet av produkten vad gäller din mobilenhet och i ett (1) år från datum för det ursprungliga inköpet av produkten vad gäller alla originaltillbehör (t.ex. batteriet, laddaren eller handsfree-utrustningen) som kan medfölja enheten.

Vad vi gör

Om det under garantiperioden, vid normal användning och service, uppstår fel på den nya produkten som beror på brister i design, material eller funktion, ska Sonys auktoriserade

återförsäljare eller servicepartners i det land/den region* där du köpte produkten efter egen bedömning antingen reparera eller byta ut produkten eller återbetala inköpskostnaden i enlighet med nedanstående villkor.

Sony och dess servicepartners förbehåller sig rätten att debitera dig en rimlig hanteringsavgift om det fastställs att en returnerad produkt inte står under garanti enligt villkoren nedan.

Observera att vissa av dina personliga inställningar, nedladdningar och annan information kan gå förlorade när din Sony-produkt repareras eller byts ut. För närvarande kan gällande lag eller annan förordning eller teknisk begränsning förhindra Sony från att göra en säkerhetskopia av vissa nedladdningar. Sony tar inget ansvar för eventuell förlorad information av något slag och du kommer inte att gottgöras för sådan eventuell förlust. Du ska alltid göra säkerhetskopior av all information som har sparats på dina Sony-produkter, t.ex. nedladdningar, kalender och kontakter innan du lämnar in din Sony-produkt för reparation eller utbyte.

Villkor

1. Denna begränsade garanti gäller endast om det originalkvitto för denna produkt som erhållits av en auktoriserad Sony-återförsäljare och som visar inköpsdatum och serienummer**,

överlämnas tillsammans med produkten som ska repareras eller ersättas. Sony förbehåller sig rätten att vägra utföra garantiservice om denna information tagits bort eller ändrats sedan produkten köptes från en återförsäljare första gången.

8

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

2. Om Sony reparerar eller byter ut produkten täcks reparationen av defekten ifråga eller den nya produkten av originalgarantin under den återstående garantitiden eller under nittio (90) dagar från och med datumet för reparationen, beroende på vilken av dessa perioder som är den längsta. Vid reparation eller utbyte kan fullt funktionsdugliga renoverade delar användas.

Utbytta delar tillfaller Sony.

3. Denna garanti täcker inte fel på produkten som uppstått på grund av:

• Normalt slitage.

(inklusive skada som uppstått av väta eller upptäckten av väta inuti enheten på grund av sådan användning).

produktens användning och underhåll.

Garantin täcker inte heller fel på produkten som uppstår på grund av olyckshändelse, modifiering eller justering av programvara eller maskinvara eller force majeure.

Ett uppladdningsbart batteri kan laddas och laddas ur hundratals gånger. Förr eller senare blir det dock uttjänt – detta är alltså inget fel utan en följd av normalt slitage. När du märker att samtals- eller passningstiden blir längre bör du byta ut batteriet. Sony rekommenderar att du bara använder batterier och laddare som har godkänts av Sony.

Ljusstyrkan och färgerna på skärmen kan variera något mellan olika enheter. Det kan visas mycket små ljusa eller mörka fläckar på skärmen. Det beror på att en bildpunkt har skadats så att den inte kan justeras. Två felaktiga bildpunkter anses vara acceptabelt.

Kamerabildens utseende kan variera något mellan olika enheter. Det här är vanligt och innebär inte att kameramodulen är felaktig.

4. Det mobilnät som produkten ska användas i är oberoende av Sony; därför är Sony inte ansvarigt för det aktuella nätets funktion, tillgänglighet, täckning, tjänster eller räckvidd.

5. Garantin täcker inte produktfel som uppstått på grund av installationer, ändringar eller reparation eller på grund av att produkten öppnats av en person som inte är godkänd av

Sony.

kringutrustning som inte är originaltillbehör från Sony avsedda att användas med produkten.

Sony avsäger sig alla eventuella garantier, både uttryckliga och underförstådda, vad gäller fel på produkten eller kringutrustning som följd av virus, trojanska hästar, spyware eller annan skadlig programvara. Sony rekommenderar på det bestämdaste att du installerar programvara med effektivt virusskydd på produkten samt eventuell ansluten kringutrustning, och att du uppdaterar den regelbundet, för att bättre skydda din enhet. Det är emellertid underförstått att sådan programvara aldrig kan tillhandahålla ett fullständigt skydd för produkten eller dess kringutrustning, och Sony avsäger sig alla garantier, både uttryckliga och underförstådda, i händelse av att antivirusprogramvaran ifråga inte fullgör sitt avsedda ändamål.

7. Om någon av plomberingarna på produkten är brutna eller skadade förverkas garantin.

8. DET FINNS INGA ANDRA GARANTIER, VARE SIG SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, ÄN

DENNA BEGRÄNSADE GARANTI. ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN

9

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

UTAN ATT BEGRÄNSAS TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER

ÄNDAMÅLSENLIGHET, SKA BEGRÄNSAS TILL DENNA GARANTIS GILTIGHETSTID. UNDER

INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR SONY ELLER DESS LICENSGIVARE ANSVARIGT FÖR

TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR AV NÅGOT SOM HELST SLAG, INKLUSIVE MEN

UTAN ATT BEGRÄNSAS TILL FÖRLUST AV VINST ELLER KOMMERSIELL FÖRLUST I DEN

UTSTRÄCKNING DETTA SKADESTANDSANSVAR KAN BEGRÄNSAS ENLIGT LAG.

Vissa länder/delstater tillåter inte uteslutning eller begränsning av tillfälliga eller indirekta skador eller begränsning av underförstådda garantier, varför begränsningarna eller undantagen ovan kanske inte gäller dig.

Garantin påverkar inte konsumentens lagliga rättigheter under gällande lag eller konsumentens rättigheter gentemot säljaren med utgångspunkt i försäljnings-/köpekontrakt.

Landsspecifika villkor

Om du köpt produkten i ett land som tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz eller Republiken Turkiet, och denna produkt var avsedd för försäljning i EES,

Schweiz eller Turkiet, kan du få service på produkten utförd i samtliga länder inom EES, Schweiz eller Turkiet, under de garantivillkor som gäller i landet där du begär service, under förutsättning att en identisk produkt finns till försäljning i landet av en auktoriserad Sony-återförsäljare. För att ta reda på om produkten är till salu i det land där du befinner dig ringer du till ett lokalt Sony

Contact Center. Var medveten om att vissa servicetjänster kan vara tillgängliga endast i det land där det ursprungliga köpet gjordes, till exempel på grund av att produkten har ett inre eller yttre som skiljer sig från motsvarande modeller som säljs i andra länder. Du bör också vara medveten om att det i vissa fall inte är möjligt att reparera SIM-låsta produkter.

** I vissa länder/regioner kan det krävas ytterligare information (till exempel ett giltigt garantikort).

Varumärken, erkännanden och copyright

©2015 Sony Mobile Communications Inc. och dess anslutna enheter. Med ensamrätt.

Xperia är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Sony Mobile

Communications Inc.

Sony är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Sony Corporation.

Bluetooth är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG Inc. och all användning av detta varumärke av Sony sker under licens.

Alla produkt- och företagsnamn som omnämns häri är varumärken eller registrerade varumärken och tillhör sina respektive ägare.

Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles. Mer information finns på

www.sonymobile.com

.

10

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

www.sonymobile.com

Sony Mobile Communications Inc.

1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan

©2015

Important information

Sony Consumer Web site

At

www.sonymobile.com/support

use your product more efficiently.

there is a support section where help and tips are only a few clicks away. Here you will find the latest computer software updates and tips on how to

Service and support

You have access to a portfolio of exclusive service advantages such as:

• Global and local Web sites providing support.

• A global network of Contact Centers.

• An extensive network of Sony service partners.

• A warranty period. Learn more about the warranty conditions in the

Limited Warranty

section.

At

www.sonymobile.com/support

or

www.sonymobile.com/contact

, you can find the latest support tools and information. For operator-specific services and features, please contact your network operator.

You can also contact our Contact Centers or contact your local dealer. (Calls are charged according to national rates, including local taxes, unless it is a toll-free number.)

If your product needs service, please contact the dealer from whom it was purchased, or one of our service partners. To make a claim under the limited warranty, proof of purchase is required.

Guidelines for Safe and Efficient Use

Please follow these guidelines. Failure to do so might entail a potential health risk or product malfunction. If in doubt as to its proper function, have the product checked by a certified service partner before charging or using it.

Recommendations for care and safe use of our products

• Handle with care and keep in a clean and dust-free place.

• Warning! May explode if disposed of in fire.

• Do not use in environments where relevant IP rating limitations, if applicable, are exceeded

(including excess depths and/or pressures of liquid and/or dust) or expose to excess humidity.

• For optimum performance, the product should not be operated in temperatures below -10°C(+14°F) or above +45°C(+113°F). Do not expose the battery to temperatures above +60°C(+140°F).

• Do not expose to flames or lit tobacco products.

• Do not drop, throw or try to bend the product.

2

This is an Internet version of this publication. © Print only for private use.

• Do not paint or attempt to disassemble or modify the product. Only Sony authorised personnel should perform service.

• Consult with authorised medical staff and the instructions of the medical device manufacturer before using the product near pacemakers or other medical devices or equipment.

• Discontinue use of electronic devices, or disable the radio transmitting functionality of the device, where required or requested to do so.

• Do not use where a potentially explosive atmosphere exists.

• Do not place the product, or install wireless equipment, in the area above an air bag in a car.

• Caution: Cracked or broken displays may create sharp edges or splinters that could be harmful upon contact.

• Do not use a Bluetooth Headset in positions where it is uncomfortable or will be subject to pressure.

• Avoid contact against your skin for longer periods. The heat generated when your device is transmitting can irritate your skin. It is recommended to use a headset for long phone calls.

Children

Warning! Keep out of the reach of children. Do not allow children to play with mobile devices or accessories. They could hurt themselves or others. Products may contain small parts that could become detached and create a choking hazard.

Power supply (Charger)

Connect the charger to power sources as marked on the product. Do not use outdoors or in damp areas. Do not alter or subject the cord to damage or stress. Unplug the unit before cleaning it. Never alter the plug. If it does not fit into the outlet, have a proper outlet installed by an electrician. When a power supply is connected there is a small drain of power. To avoid this small energy waste, disconnect the power supply when the product is fully charged. Use of charging devices that are not Sony branded may pose increased safety risks.

Battery

New or idle batteries can have short-term reduced capacity. Fully charge the battery before initial use. Use for the intended purpose only. Charge the battery in temperatures between

+5°C(+41°F) and +45°C(+113°F). Do not put the battery into your mouth. Do not let the battery contacts touch another metal object. Turn off the product before removing the battery. Performance depends on temperatures, signal strength, usage patterns, features selected and voice or data transmissions. Only Sony service partners should remove or replace built-in batteries. Use of batteries that are not Sony branded may pose increased

3

This is an Internet version of this publication. © Print only for private use.

safety risks. Replace the battery only with another Sony battery that has been qualified with the product per the standard IEEE-1725. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.

Personal medical devices

Mobile devices / devices with radio transmitters may affect implanted medical equipment.

Reduce risk of interference by keeping a minimum distance of 15 cm(6 inches) between the

Sony product and the medical device. Use the Sony device at your right ear, when applicable. Do not carry the device in your breast pocket. Turn off the device if you suspect interference. For use in proximity to personal medical devices, please consult a physician and the device manufacturer.

Driving

In some cases, vehicle manufacturers may forbid the use of mobile devices in their vehicles unless a handsfree kit with an external antenna supports the installation. Check with the vehicle manufacturer's representative to be sure that a mobile device or Bluetooth handsfree will not affect the electronic systems in the vehicle. Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

GPS/Location based functions

Some products provide GPS/Location based functions. Location determining functionality is provided “As is” and “With all faults”. Sony does not make any representation or warranty as to the accuracy of such location information.

Use of location-based information by the device may not be uninterrupted or error free and may additionally be dependent on network service availability. Please note that functionality may be reduced or prevented in certain environments such as building interiors or areas adjacent to buildings.

Caution: Do not use GPS functionality in a manner which causes distraction from driving.

Emergency calls

Calls cannot be guaranteed under all conditions. Never rely solely upon Sony Mobile devices for essential communication. Calls may not be possible in all areas, on all networks, or when certain network services and/or mobile device features are used. Please note that some

Sony devices are not capable of supporting voice calls, including emergency calls.

Antenna

Use of antenna devices not marketed by Sony could damage the mobile device, reduce performance, and produce Specific Absorption Rate (SAR) levels above the established limits. Do not cover the antenna with your hand as this affects call quality, power levels and can shorten talk and standby times.

Radio Frequency (RF) exposure and Specific Absorption Rate (SAR)

When the mobile device or Bluetooth handsfree functionality is turned on, it emits low levels of radio frequency energy. International safety guidelines have been developed through periodic and thorough evaluation of scientific studies. These guidelines establish permitted levels of radio wave exposure. The guidelines include a safety margin designed to assure the safety of all persons and to account for any variations in measurements.

Specific Absorption Rate (SAR) is used to measure radio frequency energy absorbed by the body when using a mobile device. The SAR value is determined at the highest certified

4

This is an Internet version of this publication. © Print only for private use.

power level in laboratory conditions, but because the device is designed to use the minimum power necessary to access the chosen network, the actual SAR level can be well below this value. There is no proof of difference in safety based on difference in SAR value.

Products with radio transmitters sold in the US must be certified by the Federal

Communications Commission (FCC). When required, tests are performed when the device is placed at the ear and when worn on the body. For body-worn operation, the device has been tested when positioned a minimum of 15 mm from the body without any metal parts in the vicinity of the device or when properly used with an appropriate Sony accessory and worn on the body. When operating with “Hotspot” functionality engaged, a separation distance of

10 mm was used.

For more information about SAR and radio frequency exposure, go to:

http:// blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/health-and-safety/sar/

.

Flight mode

Bluetooth and Wireless Local Area Network (WLAN) functionality, if available in the device, can be enabled in Flight mode but may be prohibited onboard aircraft or in other areas where radio transmissions are prohibited. In such environments, please seek proper authorisation before enabling Bluetooth or WLAN functionality even in Flight mode.

Malware

Malware (short for malicious software) is software that can harm device. Malware or harmful applications can include viruses, worms, spyware, and other unwanted programs. While the device does employ security measures to resist such efforts, Sony does not warrant or represent that the device will be impervious to the introduction of malware. You can however reduce the risk of malware attacks by using care when downloading content or accepting applications, refraining from opening or responding to messages from unknown sources, using trustworthy services to access the Internet, and only downloading content to the mobile device from known, reliable sources.

Accessories

Use only Sony branded original accessories and certified service partners. Sony does not test third-party accessories. Accessories may influence RF exposure, radio performance, loudness, electric safety and other areas. Third-party accessories and parts may pose a risk to your health or safety or decrease performance.

Accessible Solutions/Special Needs

You can use your TTY terminal with your Sony Mobile device. For information on accessibility features and solutions for persons with special needs, please visit

blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/accessibility

or contact Sony Mobile at

1-866-766-9374.

Disposal of Old Electrical and Electronic Equipment (Applicable in the

European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the device or on its packaging indicates that this device shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

By ensuring this device is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this device. The recycling of materials will help to conserve

5

This is an Internet version of this publication. © Print only for private use.

natural resources. For more detailed information about recycling of this device, please contact your local Civic office, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the device.

Memory card

If the product comes complete with a removable memory card, it is generally compatible with the handset purchased but may not be compatible with other devices or the capabilities of their memory cards. Check other devices for compatibility before purchase or use. If the product is equipped with a memory card reader, check memory card compatibility before purchase or use.

Memory cards are generally formatted prior to shipping. To reformat the memory card, use a compatible device. Do not use the standard operating system format when formatting the memory card on a PC. For details, refer to the operating instructions of the device or Sony contact center.

SIM card

If your device is equipped with a standard-sized SIM card slot, inserting an incompatible SIM card (for example, a micro SIM card, a micro SIM card with a non-Sony adapter, or a standard SIM card cut into a micro SIM card size) in the SIM card slot may damage your SIM card or your device permanently. Sony does not warrant and will not be responsible for any damage caused by use of incompatible or modified SIM cards.

Warning!

If the device requires an adapter for insertion into the handset or another device, do not insert the card directly without the required adapter.

Precautions on memory card use

• Do not expose the memory card to moisture.

• Do not touch terminal connections with your hand or any metal object.

• Do not strike, bend, or drop the memory card.

• Do not attempt to disassemble or modify the memory card.

• Do not use or store the memory card in humid or corrosive locations or in excessive heat such as a closed car in summer, in direct sunlight or near a heater, etc.

• Do not press or bend the end of the memory card adapter with excessive force.

• Do not let dirt, dust, or foreign objects get into the insert port of any memory card adapter.

• Check you have inserted the memory card correctly.

• Insert the memory card as far as it will go into any memory card adapter needed. The memory card may not operate properly unless fully inserted.

• We recommend that you make a backup copy of important data. We are not responsible for any loss or damage to content you store on the memory card.

6

This is an Internet version of this publication. © Print only for private use.

• Recorded data may be damaged or lost when you remove the memory card or memory card adapter, turn off the power while formatting, reading or writing data, or use the memory card in locations subject to static electricity or high electrical field emissions.

Protection of personal information

Erase personal data before disposing of the product. To delete data, perform a master reset.

Deleting data from the memory of the device does not ensure that it cannot be recovered.

Sony does not warrant against recovery of information and does not assume responsibility for disclosure of any information even after a master reset.

For Devices Supporting 3D Viewing capabilities

In viewing 3D images shot with this device, if applicable, on a 3D-compatible monitor, you may experience discomfort in the form of eye strain, fatigue, or nausea. To prevent these symptoms, we recommend that you take regular breaks. However, you need to determine for yourself the length and frequency of breaks you require, as they vary according to the individual. If you experience any type of discomfort, stop viewing the 3D images until you feel better, and consult a physician as necessary. Also refer to the operating instructions supplied with the device or software you have connected or are using with this device. Note that a child’s eyesight is still at the development stage (particularly children below the age of

6). Consult a pediatrician or ophthalmologist before letting your child view 3D images, and make sure he/she observes the above precautions when viewing such images.

Loudness warning!

Avoid volume levels that may be harmful to your hearing.

End user licence agreement

Software delivered with this device and its media is owned by Sony Mobile Communications

Inc., and/or its affiliated companies and its suppliers and licensors.

Sony grants you a non-exclusive limited licence to use the software solely in conjunction with the device on which it is installed or delivered. Ownership of the software is not sold, transferred or otherwise conveyed.

Do not use any means to discover the source code or any component of the software, reproduce and distribute the software, or modify the software. You are entitled to transfer rights and obligations to the software to a third party, solely together with the device with which you received the software, provided the third party agrees in writing to be bound by the terms of this Licence.

This licence exists throughout the useful life of this device. It can be terminated by transferring your rights to the device to a third party in writing.

Failure to comply with any of these terms and conditions will terminate the licence immediately.

Sony and its third party suppliers and licensors retain all rights, title and interest in and to the software. To the extent that the software contains material or code of a third party, such third parties shall be beneficiaries of these terms.

This licence is governed by the laws of Japan. When applicable, the foregoing applies to statutory consumer rights.

In the event software accompanying or provided in conjunction with your device is provided with additional terms and conditions, such provisions shall also govern your possession and usage of the software.

7

This is an Internet version of this publication. © Print only for private use.

Export regulations

Export regulations: The device or software may be subject to import and export regulations of the European Union, the United States and other countries. You will comply with these applicable laws and regulations and will obtain and maintain any export and import license required for the delivery of goods to you under this Agreement. Without limiting the foregoing, and as an example, you will not knowingly export or re-export goods to destinations identified pursuant to Articles in Chapter II of European Council Regulation (EC)

428/2009 and specifically, and without limitation, you will also comply with U.S. government

Export Administration Regulations (“EAR”, 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/) administered by Department of Commerce, Bureau of Industry and Security and economic sanctions regulations (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., http://www.treas.gov/offices/enforcement/ ofac/) administered by the U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control.

Limited Warranty

Sony Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, or its local affiliated company, provides this Limited Warranty for your mobile device, original accessory delivered with your mobile device, and/or your mobile computing product (hereinafter referred to as “Product”).

Should your Product need warranty service, please return it to the dealer from whom it was purchased, or contact your local Sony Contact Center (national rates may apply) or visit

www.sonymobile.com

to get further information.

Our warranty

Subject to the conditions of this Limited Warranty, Sony warrants this Product to be free from defects in design, material and workmanship at the time of its original purchase by a consumer. This Limited Warranty will last for a period of two (2) years as from the original date of purchase of the Product for your mobile device, and for a period of one (1) year following the original purchase date of the Product for all original accessories (such as the battery, charger or handsfree kit) which may be delivered with your device.

What we will do

If, during the warranty period, this Product fails to operate under normal use and service, due to defects in design, materials or workmanship, Sony authorised distributors or service partners, in the country/region* where you purchased the Product, will, at their option, either repair, replace or refund the purchase price of the Product in accordance with the terms and conditions stipulated herein.

Sony and its service partners reserve the right to charge a handling fee if a returned Product is found not to be under warranty according to the conditions below.

Please note that some of your personal settings, downloads and other information may be lost when your Sony Product is repaired or replaced. At present, Sony may be prevented by applicable law, other regulation or technical restrictions from making a backup copy of certain downloads. Sony does not take any responsibility for any lost information of any kind and will not reimburse you for any such loss. You should always make backup copies of all the information stored on your Sony Product such as downloads, calendar and contacts before handing in your Sony Product for repair or replacement.

Conditions

1. This Limited Warranty is valid only if the original proof of purchase for this Product issued by a Sony authorised dealer specifying the date of purchase and serial number**, is

8

This is an Internet version of this publication. © Print only for private use.

presented with the Product to be repaired or replaced. Sony reserves the right to refuse warranty service if this information has been removed or changed after the original purchase of the Product from the dealer.

2. If Sony repairs or replaces the Product, the repair for the defect concerned, or the replaced Product shall be warranted for the remaining time of the original warranty period or for ninety (90) days from the date of repair, whichever is longer. Repair or replacement may involve the use of functionally equivalent reconditioned units. Replaced parts or components will become the property of Sony.

3. This warranty does not cover any failure of the Product that is due to:

• Normal wear and tear.

(including liquid damage or the detection of liquid inside the device resulting from such use).

maintenance of the Product.

Nor does this warranty cover any failure of the Product due to accident, software or hardware modification or adjustment, or acts of God.

A rechargeable battery can be charged and discharged more than a hundred times.

However, it will eventually wear out – this is not a defect and corresponds to normal wear and tear. When the talk-time or standby time is noticeably shorter, it is time to replace the battery. Sony recommends that you use only batteries and chargers approved by Sony.

Minor variations in display brightness and colour may occur between devices. There may be tiny bright or dark dots on the display. It occurs when individual dots have malfunctioned and can not be adjusted. Two defective pixels are deemed acceptable.

Minor variations in camera image appearance may occur between devices. This is nothing uncommon and is not regarded as a defective camera module.

4. Since the cellular system on which the Product is to operate is provided by a carrier independent from Sony, Sony will not be responsible for the operation, availability, coverage, services or range of that system.

5. This warranty does not cover Product failures caused by installations, modifications, or repair or opening of the Product performed by a non-Sony authorised person.

accessories or other peripheral devices which are not Sony branded original accessories intended for use with the Product.

Sony disclaims any and all warranties, whether express or implied, for failures caused to the Product or peripheral devices as a result of viruses, trojan horses, spyware, or other malicious software. Sony strongly recommends that you install appropriate virus protection software on your Product and any peripheral devices connected to it, as available, and update it regularly, to better protect your device. It is understood, however, that such software will never fully protect your Product or its peripheral devices and Sony disclaims all warranties, whether express or implied, in case of failure by such antivirus software to fulfil its intended purpose.

9

This is an Internet version of this publication. © Print only for private use.

7. Tampering with any of the seals on the Product will void the warranty.

8. THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES, WHETHER WRITTEN OR ORAL, OTHER THAN

THIS LIMITED WARRANTY. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT

LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED

WARRANTY. IN NO EVENT SHALL SONY OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR

INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE WHATSOEVER,

INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS OR COMMERCIAL LOSS TO THE

FULL EXTENT THOSE DAMAGES CAN BE DISCLAIMED BY LAW.

Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation of the duration of implied warranties, so the preceding limitations or exclusions may not apply to you.

The warranty provided does not affect the consumer’s statutory rights under applicable legislation in force, nor the consumer’s rights against the dealer arising from their sales / purchase contract.

Country specific terms

If you have purchased your Product in a country member of the European Economic Area

(EEA) or in Switzerland or the Republic of Turkey, and such Product was intended for sale in the EEA or in Switzerland or in Turkey, you can have your Product serviced in any EEA country or in Switzerland or in Turkey, under the warranty conditions prevailing in the country in which you require servicing, provided that an identical Product is sold in such country by an authorised Sony distributor. To find out if your Product is sold in the country you are in, please call the local Sony Contact Center. Please observe that certain services may not be available outside the country of original purchase, for example, due to the fact that your

Product may have an interior or exterior which is different from equivalent models sold in other countries. Please note in addition that it may sometimes not be possible to repair SIMlocked Products.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer

Law. If you purchased your product in Australia, you are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage.

You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. For warranty service in

Australia, please contact 1300 650 050 or Sony Service Centre, Unit 4 / 189 Woodville Road

Villawood NSW 2163.

** In some countries/regions additional information (such as a valid warranty card) may be requested.

Trademarks, acknowledgements and copyright

©2015 Sony Mobile Communications Inc. and its affiliated entities. All rights reserved.

Xperia is a trademark or registered trademark of Sony Mobile Communications Inc.

Sony is a trademark or a registered trademark of Sony Corporation.

Bluetooth is a trademark or a registered trademark of Bluetooth SIG Inc. and any use of such mark by Sony is under license.

10

This is an Internet version of this publication. © Print only for private use.

All product and company names mentioned herein are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Any rights not expressly granted herein are reserved. Visit information.

www.sonymobile.com

for more

11

This is an Internet version of this publication. © Print only for private use.

www.sonymobile.com

Sony Mobile Communications Inc.

1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan

1222-9269.10

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement