null  null
SOKOWIRÓWKA
WOLNOOBROTOWA RKS-2100
PL
Instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
UK
Operating Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
KARTA GWARANCYJNA
NR ..............
Ważna wraz z dowodem zakupu
Sprzęt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego
Nazwa sprzętu: Sokowirówka Wolnoobrotowa
Typ, model: RKS-2100
Nr fabryczny: .....................................................................................
Data sprzedaży: . ................................................................................
Rachunek nr: . ....................................................................................
.................................................
pieczątka i podpis sprzedawcy
SERWIS ARCONET
ul. Grobelnego 4
05-300 MIŃSK MAZOWIECKI
tel. +48 25 759-12-31, INFOLINIA: 0801-44-33-22
LISTA PUNKTÓW SERWISOWYCH: www.arconet.pl
IMPORTER / DYSTRYBUTOR:
Expo-service Sp. z o. o.
00-710 Warszawa, Al. Witosa 31/22, Polska
tel. +48 25 759 1881, fax +48 25 759 1885
[email protected]
www.optimum.hoho.pl
2
Adres do korespondencji:
Expo-service Sp. z o. o.
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Grobelnego 4
RKS2100_IM_PL_UK_05072015
WARUNKI 24 MIESIĘCZNEJ GWARANCJI
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne przedmiotu w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży.
Gwarancja dotyczy wyrobów zakupionych w Polsce i jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie przez wymienione w karcie gwarancyjnej zakłady serwisowe w terminach nie dłuższych niż 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do zakładu serwisowego
(na podstawie prawidłowo wypełnionej przez punkt sprzedaży niniejszej karty gwarancyjnej). W wyjątkowych przypadkach termin ten może być wydłużony do 21 dni - jeżeli naprawa wymaga sprowadzenia części od producenta.
2. Reklamujący powinien dostarczyć sprzęt do punktu przyjęć najlepiej w orginalnym opakowaniu fabrycznym lub innym odpowiednim do zabezpieczenia przed uszkodzeniami. Dotyczy to również wysyłki sprzętu. Jeżeli
w pobliżu miejsca zamieszkania nie ma punktu przyjęć, reklamujący może wysłać pocztą sprzęt do naprawy
w centralnym punkcie serwisowym w Mińsku Mazowieckim, na koszt gwaranta.
3. Zgłoszenie wady lub uszkodzenia sprzętu przyjmowane są przez punkty serwisowe.
4. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki tylko w przypadku gdy:
• w serwisie stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia
• w okresie gwarancji wystąpi konieczność dokonania 3 napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
5. W przypadku wymiany sprzętu, okres gwarancji dla sprzętu liczy się od daty jego wymiany.
6. Pojęcie „naprawa” nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi (np. bieżąca konserwacja,
odkamienianie), do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie.
7. Gwarancją nie są objęte:
a) elementy szkalne (np. dzbanki, talerze), sznury przyłączeniowe do sieci, wtyki, gniazda, żarówki, noże,
elementy eksploatacyjne (np. filtry, worki, misy, blendery, noże, tarki, wirówki, pokrywy, uchwyty noża),
b) uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem działania przez Użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (przepięcia w sieci, wyładowania
atmosferyczne, przedmioty obce, które dostały się do wnętrza sprzętu, korozja, pył, etc.),
c) uszkodzenia wynikłe wskutek:
• samodzielnych napraw
• przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie
• okoliczności, za które nie odpowiada ani wytwórca ani sprzedawca, a w szczególności na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, użytkowania, braku dbałości o sprzęt albo innych przyczyn leżących po stronie użytkownika lub osób trzecich
d) celowe uszkodzenia sprzętu,
e) czynności konserwacyjne, wymiana części posiadających określoną żywotność (bezpieczniki, żarówki,
etc.),
f) czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we
własnym zakresie i na własny koszt np. zainstalowanie, sprawdzenie działania, etc.
8. Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej powodują utratę gwarancji. Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy urządzenia, typu, nr fabrycznego, dołączonego dowodu zakupu, wpisania daty sprzedaży oraz czytelnej pieczątki sklepu jest nieważna.
9. Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.
10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
3
4
5
6
Sokowirówka Wolnoobrotowa RKS-2100
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Szanowny Kliencie,
Dziękujemy za wybór naszego produktu.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia prosimy o uważne
zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi w celu
optymalizacji zadowolenia z jej użytkowania oraz wyeliminowania
problemów, które mogą wyniknąć z nieprawidłowego użycia
urządzenia.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
UŻYTKOWANIA
Należy uważnie przeczytać poniższe informacje oraz przechowywać instrukcję w dostępnym miejscu.
Przekazując urządzenie innej osobie należy dołączyć instrukcję, instrukcja jest częścią produktu.
Opisane zasady bezpieczeństwa nie eliminują wszystkich zagrożeń, dlatego zawsze trzeba stosować odpowiednie środki
ostrożności.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi, niewłaściwego użytkowania lub nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniem.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby nie mające doświadczenia lub
znajomości sprzętu. Osoby te mogą korzystać z urządzenia
wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej lub opiekuna lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu przekazanej
przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem aby uniemożliwić im zabawę urządzeniem.
• Opakowanie należy trzymać z dala od dzieci, ponieważ zawiera ono małe elementy a ich połknięcie grozi ryzykiem
uduszenia. Pod żadnym pozorem nie wolno wkładać głowy
do plastikowego worka.
• Nie wolno zanurzać sokowirówki, przewodu, wtyczki w wodzie lub innych płynach.-Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Nie korzystać z urządzenia w pobliżu źródeł wody np.
obok zlewu.
• Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami gdy jest podłączone do prądu.
• Nie korzystać z urządzenia na zewnątrz.
• Nie należy używać urządzenia w przypadku, gdy:
– urządzenie lub jego część jest uszkodzona,
– przewód lub wtyczka jest uszkodzona,
– urządzenie upadło.
• W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia ciała i innych zagrożeń, naprawa uszkodzonego urządzenia, przewodu zasilającego, wtyczki lub innej jego części powinna być wykonana
przez autoryzowany punkt serwisowy
• Wtyczkę należy włożyć do odpowiednio zainstalowanego
gniazdka sieciowego, dostarczającego energię zgodnie ze
specyfikacją określoną w rozdziale „Dane techniczne”.
• Należy pozostawić dostęp do gniazdka sieciowego w przypadku pojawienia się potrzeby szybkiego odłączenia urządzenia.
• Należy chronić przewód zasilający przed uszkodzeniem, nie
wieszaj go na ostrych krawędziach np. stołu lub półki i nie
pozwól aby stykał się z gorącymi powierzchniami.
PL
• Urządzenie należy wyłączyć z zasilania:
– gdy sokowirówka nie jest używana,
– przed otwarciem urządzenia, na przykład w celu umycia zatkanego filtra,
– każdorazowo po użyciu,
– w przypadku, gdy w sposób oczywisty nie działa prawidłowo,
– podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi.
• Zawsze należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód zasilający.
• Nie należy stosować przedłużaczy.
• Podczas wyciskania soku popychacz powinien znajdować się
w podajniku. Pod żadnym pozorem nie wolno wkładać palców lub innych przedmiotów (np. sztućców) do podajnika.
• Nie wolno zostawiać uruchomionego urządzenia bez nadzoru.
• Nie używać urządzenia w przypadku, gdy sitko rotacyjne
(6) jest uszkodzone.
• Należy wyłączyć urządzenie przed przystąpieniem do zmiany
akcesoriów. Użycie akcesoriów nie polecanych przez producenta może spowodować uszkodzenie urządzenia, pożar lub
uszkodzenie ciała.
• Należy używać wyłącznie części dołączonych w opakowaniu
z sokowirówką. Nie wolno stosować części pochodzących z
innych urządzeń.
• Każdorazowo przed użyciem należy sprawdzić, czy sokowirówka oraz jej wszystkie części są zamontowane we
właściwy sposób. W przeciwnym razie urządzenie nie włączy się.
• Urządzenie nie jest przystosowane do pracy bez przerwy,
czas pracy ciągłej max. 15 minut
• Należy unikać przeładowania sokowirówki oraz wywierania dużego nacisku na napęd sokowirówki poprzez zbyt intensywne naciskanie popychacza. Napęd może zostać uszkodzony.
• Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku domowego, a nie do użycia przemysłowego bądź komercyjnego. Nie używać urządzenia do innych celów niż zalecane!
• Urządzenie należy umieścić na stabilnej i równej powierzchni, upewniając się, że znajduje się z dala od intensywnych
źródeł ciepła takich jak płyta kuchenki, grzejnik itd.
• Podczas procesu wyciskania odpadki i sok mogą wydostawać się na zewnątrz urządzenia. Należy upewnić się, że powierzchnia jest łatwa do umycia i przetarcia.
• Urządzenie opiera się na zlokalizowanych na spodzie stopkach. Jako, że powierzchnie kuchenne są wykonane z różnych materiałów mytych różnymi środkami czyszczącymi,
niektóre substancje zawarte w tych środkach mogą wpływać
na przyczepność i nawilżenie stopek. Jeżeli pojawi się taka
konieczność należy umieścić pod urządzeniem matę przeciwpoślizgową.
• NIE WOLNO odbezpieczać pokrywy podczas pracy urządzenia!
• Nie używaj sokowirówki z pustym podajnikiem (bez produktów)
• NIGDY nie wkładaj palców lub sztućców do komory sokowirówki/podajnika – tylko popychacz służy do wprowadzania żywności
• Sokowirówki lub jakichkolwiek jej części nie wolno
umieszczać w zmywarce.
• Przed pierwszym użyciem i po dłuższym okresie nie używania sokowirówki umyj wszystkie jej części, które mają kontakt z żywnością.
7
Zawsze sprawdzaj sitko (6) przed użyciem. Jeśli zauważysz, że jest zniszczone lub pęknięte, nie korzystaj z urządzenia. Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.
3. Załóż separator (4) na podstawę z napędem (1).
Naciśnij separator (4) i obróć go zgodnie z ruchami wskazówek zegara, aż do momentu, w którym separator zatrzaśnie
się na swoim miejscu.
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:
1. sokowirówka
2. instrukcja obsługi
3. pojemnik na sok (1 l)
4. pojemnik na odpadki (1 l)
5. szczotka czyszcząca
Sprawdź stan wszystkich części przed wyrzuceniem kartonu. Usuń
worki foliowe i inne elementy opakowania w bezpieczny sposób.
Materiały te mogą stanowić zagrożenie dla dzieci.
OPIS PRODUKTU:
4. Umieść sito (6) na uchwycie (5), następnie umieść złożone
części w separatorze (4).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
5. Sprawdź czy czerwone kropki „●” są w jednej linii na sicie
(6) i separatorze (4).
Upewnij się, że sito (6) jest prawidłowo dociśnięte.
Sprawdź czy żółte silikonowe elementy zostały prawidłowo
umiejscowione.
Podstawa z napędem
1a. Gumowe nóżki
Pojemnik na sok (poj. 1 l)
Pojemnik na odpadki (poj. 1 l)
Separator soku i pulpy
4a. Rynienka odprowadzają sok
4b. Rynienka odprowadzająca odpadki
4c. Zatyczka wypływu soku
Uchwyt sita/obrotowe zbieraki
Sito ze stali nierdzewnej / filtr
Ślimak
Podajnik
Popychacz
Szczoteczka do czyszczenia filtra
Filtr /separator piany w pojemniku na sok
ON/0/R – Włącznik/Wyłącznik/REVERSE „cofanie”
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Należy ostrożnie wyjąć urządzenie z opakowania, zdjąć
wszystkie elementy zabezpieczające je podczas transportu
(folie, tekturki) i następnie sprawdzić czy nie uległo uszkodzeniu.
2. Umyć i dokładnie osuszyć sokowirówkę i wszystkie jej części a
szczególnie te elementy. które maja bezpośredni kontakt z żywnością.
MONTAŻ SOKOWIRÓWKI
Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy przewód zasilający
jest odłączony od gniazdka.
1. Umieść podstawę z napędem (1) na stabilnej i płaskiej
powierzchni. Upewnij się, że powierzchnia jest sucha, łatwa do czyszczenia.
2. W dolnej części separatora (4) znajduje się silikonowy,
żółty pierścień (13)
Podczas montażu urządzenia upewnij się że silikonowy pierścień (13) jest prawidłowo zamocowany do urządzenia.
8
6. Umieść ślimak (7) w sicie (6). Upewnij się, że ślimak (7)
został prawidłowo zamocowany a następnie delikatnie naciśnij – usłyszysz „kliknięcie”.
7. Umieść podajnik (8) na separatorze (4). Ustaw symbol
czerwonej kropki „●” na podajniku (8) w jednej pozycji z takim samym symbolem na separatorze (4). Przekręć
podajnik (8) zgodnie z ruchem wskazówek zegara – pokrywa zatrzaśnie się w odpowiedniej pozycji „close”.
8. Umieść popychacz (9) w podajniku (8).
9. Zainstaluj pojemnik na odpadki (3) pod rynienką odprowadzania odpadków (4b)
10. Zainstaluj pojemnik na sok (2) pod rynienką odprowadzania
soku (4a)
11. Umieść filtr/ separator piany (11) w pojemniku na sok (2)
12. Wsuń popychacz (9) w głąb podajnika (8). Popychacz (9)
pasuje do otworu tylko z jednej strony.
OBSŁUGA SOKOWIRÓWKI
1. Przygotuj produkty do obróbki poprzez pocięcie je na mniejsze
kawałki tak, żeby zmieściły się do podajnika (8).
Duży dozownik o średnicy 75 mm umożliwia wyciskanie soku
z owoców bez ich uprzedniego krojenia o ile mieszczą się w podajniku (9).
Pamiętaj - usuń twarde pestki przed włożeniem owoców do
sokowirówki!
2. Podłącz urządzenie do gniazda sieciowego.
Upewnij się, że instalacja elektryczna spełnia wymagania techniczne sprzętu podane na opakowaniu/ instrukcji obsługi.
3. Uruchom urządzenie ustawiając włącznik (12) w pozycji „ON”.
Urządzenie jest wyposażone w system blokady bezpieczeństwa
na silniku, który nie pozwala na uruchomienie go jeżeli nie jest
ono prawidłowo złożone.
9
4. Włóż przygotowane wcześniej produkty do podajnika (8).
Sokowirówka nie powinna pracować bez żadnych produktów w podajniku dłużej niż 30 sekund
5. Użyj popychacza (9) aby ułatwić przesuwanie produktów do separatora (4). Nie naciskaj popychacza zbyt szybko, ponieważ
uniemożliwia to wydajną pracę sokowirówki.
6. Sprawdź czy zatyczka wypływu soku jest otwarta
9. Przed usunięciem pojemnika na sok (2) zamknij zatyczkę wypływu soku (4c).
10. Po zakończeniu wyciskania soku ustaw wyłącznik (12) w pozycji OFF i odłącz urządzenie od zasilania wyjmując wtyczkę z gniazdka. Wówczas można bezpiecznie przystąpić do demontażu urządzenia.
11. Jeśli separator (4) jest zablokowany i nie można go odłączyć
od napędu, naciśnij przycisk cofania R (rewers) na 3-5 sekund.
Powtórz czynność 2-3 razy, a następnie wyciągnij separator (4),
jednocześnie go obracając.
12. Sito (6) jest wyposażone w automatyczną szczotkę czyszczącą
13. Aby uniknąć przegrzania urządzenia dopuszczalny czas
pracy ciągłej to 15 minut po czym musi nastąpić przerwa.
Jeżeli istnieje potrzeba wyciskania soku z większej ilości
produktów sugeruje się skrócić czas wyciskania do 10 minut i stosowanie przerw co najmniej 5 minut między cyklami wyciskania soku. Należy przestrzegać czasu pracy ciągłej
urządzenia. Przekroczenie czasu pracy oraz brak wystarczających przerw w pracy urządzenia mogą doprowadzić do ni nieodwracalnego uszkodzenia silnika.
14. Gdy sokowirówka nie ma już soku i pulpy wyłącz ją.
Uwaga! Sokowirówka działa prawidłowo tylko wtedy, gdy
wszystkie części są prawidłowo zamocowane.
DEMONTAŻ SOKOWIRÓWKI
1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone- pozycja
OFF i silnik nie pracuje, wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego.
2. Zdemontuj pojemnik na sok oraz pojemnik na odpadki
(2 i 3)
3. Zamknij zatyczkę wypływu soku (4c)
7. Sok i odpadki są automatycznie oddzielane – sok poprzez
rynienkę odprowadzającą sok (4a) trafia do pojemnika na sok
(2), natomiast odpadki poprzez rynienkę odprowadzającą odpady (3) trafiają do pojemnika na odpady (3).
Taki system daje możliwość przygotowania dużej ilości soku
bez konieczności częstego czyszczenia urządzenia podczas jednego użycia.
8. Jeśli potrzebujesz opróżnić pojemnik na sok lub odpadki (2 i 3)
podczas używania urządzenia – zatrzymaj urządzenie poprzez
ustawienie przełącznika (12) w pozycji OFF.
10
4. Z
demontuj podajnik (8) przekręcając go w przeciwną
stronę niż ruch wskazówek zegara „OPEN”
5. S
eparator (4), ślimak (7), oraz sito (6) wraz z uchwytem
(5) można wyjąć razem. Przytrzymaj separator (4) i obróć go lekko w lewo, aż zostanie zwolniony. Obrót powinien być bardzo delikatny. Separator wraz ze znajdującymi się w nim częściami można wtedy odłączyć od
napędu i przystąpić do czyszczenia.
Wskazówka
• Aby ułatwić sobie mycie sita ze stali nierdzewnej, należy natychmiast po użyciu zamoczyć go na 10 minut w ciepłej wodzie. Jeśli otwory w sitku są zapchane, umieść sito w ciepłej
wodzie z dodatkiem 10% soku z cytryny.
Nie zanurzaj go w środkach wybielających.
W separatorze (4) znajduje się żółty, silikonowy gumowy korek/zatyczka, można go delikatnie wyjąć aby ułatwić mycie
prostokątnego kanału odprowadzającego miąższ/pulpę. Po
zakończeniu mycia gumowy korek należy ponownie umieścić w kanale separatora.
• Nie używaj do czyszczenia sokowirówki szorstkich myjek ani
żrących środków czyszczących.
• Po umyciu elementów urządzenia pozostaw je aż do całkowitego wyschnięcia przed ponownym złożeniem, wszystkie metalowe części powinny być dokładnie osuszone.
Nie należy umieszczać sokowirówki lub jakichkolwiek jej
części w zmywarce!
Produkty spożywcze z własnym trwałym kolorem np. marchewka mogą pozostawiać kolorowe plamy na plastikowych
elementach sokowirówki. Z reguły nie wpływa to na
właściwe funkcjonowanie urządzenia.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
• Przed przystąpieniem do mycia należy wyłączyć urządzenie.
• Przed przystąpieniem do demontażu i czyszczenia urządzenia
należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
• Pod żadnym pozorem nie wolno zanurzać podstawy z napędem (1) sokowirówki w wodzie lub innych płynach. Ryzyko
porażenia prądem!
• Przetrzyj podstawę z napędem (1) wilgotną szmatką (jeżeli
istnieje taka potrzeba, można dodać niewielka ilość łagodnego środka myjącego).
• Pokrywę, popychacz i pojemniki na sok/ odpadki można myć
w ciepłej wodzie z dodatkiem środka myjącego.
• Sito ze stali nierdzewnej (6) najprościej umyć szczoteczką
(10) pod bieżącą wodą. Sito należy trzymać za krawędź i poruszać szczotką od jego środka w stronę krawędzi. Należy
uważać aby nie uszkodzić sita, należy się z nim obchodzić
delikatnie.
• Najlepszym sposobem uniknięcia powstawania plam jest
umycie urządzenia i jego elementów natychmiast po użyciu.
• Mniejsze plamy można usunąć z wykorzystaniem oleju spożywczego przecierając je delikatnie ściereczką nasączona
olejem.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYCISKANIA SOKU
• Dokładnie umyj owoce i warzywa przeznaczone na sok
• Przed przystąpieniem do wyciskania należy usunąć wszelkie duże nasiona lub pestki z owoców takich jak pomarańcze, brzoskwinie, nektarynki, śliwki, wiśnie itd.
• Owoce z twardą lub niejadalną skórką takie jak melon, arbuz, ananas, mango lub kiwi należy obrać.
• Nie należy wyciskać soku z warzyw i owoców włóknistych takich jak rabarbar.
• Sokowirówka jest również przystosowana do wyciskania
cytrusów. Należy pamiętać, że przed wyciskaniem owoce
te muszą zostać obrane ze skóry. W zależności od owocu,
sok może być bardzo kwaśny a podczas wyciskania może
powstać bardzo dużo odpadków.
• Nie używaj składników które zawierają dużą ilość oleju
roślinnego (np. ziarna sezamu) lub tłuszczu zwierzęcego
np. masło, margaryna itp.
• Nie wolno używać mrożonych owoców/ warzyw. Przed
wyciskaniem z nich soku należy je całkowicie rozmrozić.
• Nie umieszczaj w sokowirówce lodu.
• Aby zapobiec brązowieniu soku jabłkowego można dodać
odrobinę soku z owocu cytrusowego.
• W przypadku korzystania z warzyw i owoców o różnym
stopniu twardości zaleca się rozdzielenie ich na miękkie i
twarde, tzn. najpierw przetworzyć owoce miękkie np. pomarańcze, a potem twarde np. jabłka. Przed umieszczeniem w sokowirówce ziół lub warzyw liściastych połączyć
je w wiązkę lub wyciskać je z innymi surowcami na wolnych obrotach.
• Nie dociskaj popychacza z nadmierną siłą. Popychacz
służy do delikatnego popychania zablokowanego surowca w głąb podajnika.
11
• Umieszczaj surowiec w podajniku w regularnych odstępach, sokowirówka działa wtedy bardziej wydajnie
• Nie wolno wkładać ponownie do sokowirówki odpadów
pozostałych po wyciskaniu soku- urządzenie może przestać działać
• Sok zawiera 95% składników odżywczych pochodzących
z owoców i warzyw. Pod warunkiem, że sok jest przygotowany ze świeżych owoców i warzyw, stanowi istotny element doskonale zbalansowanej diety. Świeżo wyciśnięte
soki owocowe i warzywne są świetnym źródłem witamin
i minerałów.
• Może zdarzyć się, że wyciśnięty sok rozwarstwia się, pieni
lub ciemnieje – odpowiadają za to enzymy znajdujące się
w produktach.Zalecamy picie świeżo wyciśniętych soków.
KONTROLA USZKODZEŃ
Zawsze sprawdzaj, czy urządzenie i wszystkie elementy są
w dobrym stanie i można ich bezpiecznie użyć. Regularnie
sprawdzaj wtyczkę i przewód zasilający pod kątem nacięć lub
innych uszkodzeń.
W razie jakichkolwiek uszkodzeń urządzenia lub jego części
składowych skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
PRZECHOWYWAĆ W BEZPIECZNYM MIEJSCU
Gdy urządzenie nie jest używane, przechowuj je wraz ze
wszystkimi akcesoriami i instrukcją w bezpiecznym, suchym
miejscu.
SPECYFIKACJA:
Napięcie:
220-240 V~
Częstotliwość:
50/60 Hz
Moc wejściowa: 150 W
Poziom hałasu: 70 dB(A)
Ekologia – Ochrona Środowiska
Symbol „przekreślonego pojemnika na śmieci”
umieszczony na sprzęcie elektrycznym lub opakowaniu wskazuje na to, że urządzenie nie może być
traktowane jako ogólny odpad domowy i nie powinno być wyrzucane do przeznaczonych do tego celu pojemników.
Niepotrzebne lub zużyte urządzenie elektryczne powinno być
dostarczone do specjalnie wyznaczonych do tego celu punktów zbiorczych, zorganizowanych przez lokalną administrację
publiczną, przewidzianych do zdawania elektrycznego sprzętu podlegającego utylizacji. W ten sposób każde gospodarstwo
domowe przyczynia się do
zmniejszenia ewentualnych negatywnych skutków wpływających na środowisko naturalne oraz pozwala odzyskać materiały z których składa się produkt.
Waga: 4,8 kg
12
INSTRUCTION MANUAL
LOW SPEED JUICER RKS-2100
UK
INTRODUCTION
Dear customer , Thank you for choosing our product and we
are confident that this choice will meet your expectations in
full.
Before using this equipment, please read carefully this
“instruction manual” in order to optimize the functional
characteristics and eliminate any problems that may arise
from incorrect use.
In order to improve the product and/or construction
requirements, the manufacturer reserves the right to make
changes in technology, design and dimensions without
notice.
SAFETY INFORMATION
Meaning of warning signs in the booklet
DANGER: Indicates an imminently hazardous situation
which, if not avoided, could result in serious injury or even
death. The use of this term is limited to the most extreme
situations.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in serious injury (and in
extreme cases death).
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor injuries to
personnel or damage to equipment. It also alerts the user on
incorrect operating modes.
SAFETY WARNINGS ESSENTIAL BEFORE USE
Carefully read the instructions in this manual as they
provide important information for safe installation, use and
maintenance.
Keep this booklet for future reference.
• T he packaging materials (plastic bags, polystyrene boxes
, etc.) must not be left within reach of children as potential
sources of danger.
Read with attention this instruction before the use
• Use this appliance only for its intended purpose as
described in this instruction manual. Warnings and
Important Safety Instructions in this manual do not cover
all possible conditions and situations that may occur. It is
your responsibility to use common sense, caution , and
care when installing, maintaining, and operating your
appliance.
INSTRUCTION FOR USE
To ensure safe operation:
• Before each use, verify the mechanical integrity of the
device and of all its components.
The device body and all components must not show cracks
or tears.
The protective sheath and the plug of the power cord should
not be cracked or broken.
Upon the occurrence of the above, disconnect the plug
from the wall socket and take the unit to the dealer for the
necessary checks.
Before plugging the appliance, ensure that the line
voltage corresponds to that indicated on the rating plate.
• T he electrical safety of the device is ensured only if
connected to an efficient earthing system in accordance
with current safety standards.
To verify this important requirement you need the help of a professionally qualified personnel.
The manufacturer can not be held responsible for damage
caused by lack of earthing.
13
Do not obstruct the cooling during operation.
• Never immerse the appliance, the power cord and plug in water or other liquids.
Donot disconnect the electrical appliance
by pulling the power cord.
• Place the appliance on a horizontal
supporting and firm plane whose surface
is not sensitive.
Make sure that the unit is placed in a safe
manner.
The appliance may be used by children over the age of
8 or persons with reduced physical, sensory and mental
faculties, or who do not have experience or the necessary
knowledge, provided that under supervision or after
receiving instructions on safe use of the appliance and
having understood the related hazards.
Cleaning and maintenance to be carried out by the
user may not be carried out by children without the
supervision of an adult.
An electric appliance is not a toy. Use and store it out of
reach of children; children must be supervised to make
sure that they do not play with the appliance.
During operation, the power outlet should be easily
accessible in the event that it is necessary to disconnect
the equipment.
Check that there are no nearby flammable materials
(eg curtains, upholstery, etc.).
Do not use the appliance to process excessively hard
or fibrous foods (e.g. rhubarb).
DO NOT USE THE APPLIANCE IF THE FILTER
BASKET (6) IS BROKEN OR SLIGHTLY DAMAGED.
• T
he basket (6) is a very delicate component; it must be
kept efficient and should not be used, even if only slightly
damaged. It should be replaced at least every year if the
appliance is used frequently.
• Do not put your fingers into the duct on the cover as this
could cause injury.
Do not remove the hopper (8) from the motor unit
(1) without first having removed the plug from the
mains socket.
• T
o prevent the appliance from overheating, do not run
the appliance for more than three minutes continuously.
When working large quantities of food, use the appliance
for periods of a maximum of two minutes followed by two
minutes of pause.
14
After
each use disconnect the plug from the mains outlet.
Place the unit away from sinks and faucets.
The
appliance MUST be checked and/ or repaired at an
authorized dealer.
Any repairs carried out on the device by unauthorized
personnel will void the warranty automatically.
This appliance should only be used for the purpose for
which it was made: as a juice extractor (from fresh fruit
and vegetables) for domestic use.
Any other use is considered improper and therefore
dangerous.
The manufacturer cannot be held responsible for
any damage deriving from improper, incorrect, or
unreasonable uses.
Only for domestic use.
Should there be problems with the appliance, contact
an authorised service centres.
Avoid repairing the appliance on your own.
Any repairs carried out on the device by unauthorise
personnel will automatically invalidate the warranty , even if
it has not reached the expiry date.
IMPORTANT WARNINGS
To reduce the risk of fire, electric shock, injury to
persons when using your appliance, follow basic
precautions, including the following:
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
• Do not store or use this appliance outdoors.
• Do not use this appliance near water, in a wet basement or
near a swimming pool.
• Do not connect the unit to the power supply via external
timer or remote control systems.
• Do not install this appliance; near heater, inflammable
material; in a humid, oily or dusty location, in a location
exposed to direct sunlight and water or where gas may
leak; on unlevel ground.
• Do not spray volatile material such as insecticide onto
the surface of the oven.
• A lways pull the plug out of the socket before cleaning the
appliance.
• To avoid overheating, the device should not be kept in
continuous operation for more than 15 minutes.
If you must perform machining operations in succession or
with longer times, to perform breaks of at least 5 minutes
between cycles and reducing the time of continuous
operation at 10 minutes.
SAFETY
SPECIFICATIONS
• Do not attempt to repair the appliance.
Potential injury from misuse!
Avoid contact with all moving parts.
Switch off the appliance and disconnect from supply
before changing accessories or approaching parts that
move in use.
• Dimensions of the slow juicer (lxpxh): m m 235 x 168 x 543
• Weight of the slow juicer (approximate):
Gross
kg 5,5
Net
kg 4,8
• “Motor unit” electrical specifications
– Voltage: V~ 220-240
– Frequency: Hz 50/60
• Power:
Watt 150
To Reduce the risk of injury to persons
GROUNDING INSTALLATION
• T his appliance must be grounded. In the event of an
electrical short circuit, grounding reduces the risk of
electric shock by providing an escape wire for the electric
current. This appliance is equipped with a cord having
a grounding wire with a grounding plug. The plug must
be plugged into an outlet that is properly installed and
grounded.
Electric Shock Hazard. Improper use of the grounding
can result in electric shock. Do not plug into an outlet
until appliance is properly installed and grounded.
Do not disassemble this appliance.
• C
onsult a qualified electrician or serviceman if the
grounding instructions are not completely understood
or if doubt exists as to whether the appliance is properly
grounded.
If it is necessary to use an extension cord, use only a
3-wire extension cord.
• Do not leave the power cord in the reach of children.
Make sure that the power cord is not laying on the
floor in order to prevent someone from inadvertently
overturning and pulling the unit.
The appliance is provided with a safety lock button
on the motor unit (1) that does not allow the appliance
to start if the hopper (8) and the separator (4) are not
positioned correctly.
Do not run the appliance after manipulating the safety
lock button.
PACKAGE CONTENTS
• Slow juicer appliance
• Instruction manual
• 1 liter juicer cup
• 1 liter pulp tank
• Cleaning brush
• Filter
1)
1a)
2)
3)
4)
4a)
4b)
4c)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
CONTROLS AND COMPONENTS
Motor unit
Rubber feet
Juice collection container/jug
Pulp collection container
Separator
Juice pouring spout
Pulp pouring spout
Anti-drip cap
Basket support
Basket
Auger
Hopper
Food pusher
Brush
Filter
Starting switch 0/ ON/ R (Reverse)
INTRODUCTION
• T
he “slow“ juicer uses a completely different mechanism
where fresh juice comes from squeezing rather than
grinding. Slow Juicer is a newly developed product which
is capable of making soy milj, extracting vegetables juice,
offering fresh squeezed fruit juice, etc.
• T he Low speed technology system squeezes instead of
grinds, which allows the juiceto maintain it’s pure colour,
natural taste, nutrients and vitamins.
USE
ASSEMBLING
When using for the first time or after a long
period of disuse carefully clean all the parts
(see “Cleaning” section). Rinse thoroughly
and dry the parts before use ing them again.
To correctly assemble the appliance:
Remove any label or stickers.
Before you assemble the slow juicer, ensure that the
power cord is unplugged.
15
1. Place the motor base on a flat, dry and stable surface.
6. Place the auger (7) into the basket (6).
2. Underneath the juice bowl (4) is the pulp silicon (13).
Ensure that the silicon (13) is firmly inserted into the whole.
3. Place the juicing bowl (4) on top of the motor base (1).
Press down the separator (4) and rotate in a clockwise
direction, then lock it into position.
Ensure that the auger (7) is in correct position then pressing
down on it.
You should hear the stop “click”.
7. Place the hopper (8) onto the separator (4).
Align the “●” red symbol on the hopper (8) with the same
symbol on the separator (4).
Turn it clockwise to the locked position. The cover will
click into position.
4. Place the basket (6) into the basket support (5) then place
all them in the separator (4).
8. Place the food pusher (9) into the hopper (8).
5. Check that the “●” red symbol on the basket (6) needs to
align with the triangle mark on the separator (4).
Ensure that the basket (6) is completely pushed down.
Check that the yellow parts are correctly positioned.
9. Place the pulp cup (3) so it fits in position on the left hand
side of the slow juicer’s main body (1).
10. Place the juice cup (2) under the juicer spout (4a).
16
13. P repare the food to be processed by cutting it into
suitably sized pieces so they can be inserted in the little
food introduction chute of the hopper (8). Other fruit or
vegetable only need to be put into the pusher hole for
making juice.
Apples or other fruit with diameter less than 75 mm can
be inserted directly into the big food introduction hole.
Remove seeds and stones from fruits.
14. Connect the appliance to the mains socket, ensuring that
the mains data matches that shown on the data plate on
the appliance.
220-240 V~ 50/60 Hz
11. Place the filter (11) into the juice collection container (2).
15. Start the appliance pressing the starting switch (11) to
“ON” position.
16. P ut into the food introduction chute on the hopper (8) the
food cut and prepared earlier (see “Tips” paraghaph).
12. Slide the food pusher (9) down the food chute. The pusher
can only fit one way.
17. To facilitate the blending operation use the food pusher
(9) to press the food against the blade in the filter basket
without forcing it.
18. Check that the cap (4c) is open.
Before using the appliance, make sure that the basket (6)
is not damaged. In such case, replace with original spares.
Never
press the food down with fingers or other tools
(spoon, fork,etc.). Always use the food pusher provided
(9).
17
19. Juice and pulp are automatically separated, the juice is
sent into the juice collection container/jug (2) through the
spout (4a) while the pulp is sent into the pulp collection
container (3). This means that a large quantity of food can
be processed without having to clean the appliance.
TIPS
Do not operate with an empty bowl (4) for more than a few
seconds.
Extended use with an empty bowl (4) may damage the unit.
• P
repare the fruit or vegetables to be processed by washing
and cutting as necessary then insert it into the food
introduction chute.
• Peel and remove the seeds or cores from the food before
processing them.
• I nsert the cut fruit and vegetables into the food introduction
chute and gently push it downwards with the food pusher
(9).
Do not use fingers or other objects to press down the
food, always use the food pusher (9).
20. If you need to empty the collection containers (2 and 3)
during use, stop the appliance by setting the control dial
(9) to “OFF”.
21. Before remove the container (2) close the cap (4c).
22. Move the interrupter (11) on “R” (Reverse) position, the
basket turns in the inverse mode.
ATTENTION
1. Clean the parts before use.
2. Do not use this appliance without food inside.
3. Put food only after they have been cleaned of any seeds.
4. If using frozen fruit combine always with juice or milk.
5. To push the foods use only and exclusively the pusher.
IMPORTANT
1. Before using the appliance, check that the yellow parts
shown in the right image are mounted properly.
2. Cleaning: for easy operation it turn off the power 30
seconds after finishing the squeezing.
18
• W
hen using carrots, do not place directly into the food
introduction chute but cut them into pieces and push down
with the food pusher (9).
• W hen processing fruit such as avocado or bananas the
result will be closer to a puree than a fruit juice.
• Food such as melon, banana, avocado, kiwi and similar are
not suitable for blending due to the type of pulp they have.
• Roll up fresh vegetables such as spinach, cabbage, lettuce
etc. into balls before putting into the food introduction
chute.
• For the best results, make sure that the filter basket (6), the
separator (4) and the juice spout (4a) are not blocked.
• W hen using very mature fruit, the juice extracted will be
quite heavy. In this case, make sure that the juice density
does not block the pouring spout (4a).
Do not process excessively hard or fibrous foods such as
rhubarb.
• Do not place ice into the appliance. If using frozen fruit
combine always with juice or milk.
• I nsert food at a regular speed, allowing all the pulp to
be extracted. For maximum efficiency, do not rush this
process.
• W hen juicing leafy greens or wheat grass, it is suggested
that you mix it with fruits or other hard vegetables for
optimal results.
• T he juice from fresh fruit and vegetables is high in
nutritional content. Juice from fresh fruit and vegetables
is an important part of a balanced diet.
• Unlike normal juicer that“chew“ the food for maximum
extraction and need you to force the food down with the
pusher, the juicer doesn’t require you to force the food
down. Gently use the pusher when food gets stuck or aid
passage through the chute for foods like leafy greens.
• I f using multiple ingredients, It is best to alternate between
hard and soft foods. We have provided a list below to make
it easy to decide what foods are soft and what foods are
hard.
Soft
Hard
Cucumber
Carrots
Leafygreens
Apples
Parsley
Pineapples
Mint
Beets
Watermelon
Celery
DISASSEMBLE COMPONENTS
• Ensure the slow juicer is turned off and the power cord is
unplugged from the power outlet.
• Remove the tanks (2 and 3).
• Close the cap (4c).
Ginger
• Y
ou can juice most fruits and vegetables in their skin or
rind on, however, some of the harder skins and rinds are
bitter and may not taste good.
• You may want to experiment to see what flavours appeal to
you.
• It is best results remove stems from leafy greens (such
as collards, chard, etc.) before juicing and peel orange,
lemons, limes, watermelon and pineapple.
• After you have finished juicing, pour a glass or two of
water down the chute into the running juice. This can help make clean-up quicker and easier.
• If the separator (4) is stuck and does not detach from the
base (1), rotate the control switch (11) on “R” (Reverse)
position for 3÷5 seconds. Repeat this process 2-3 times.
• T he basket (6) is equipped with an auto-cleaning brush.
The appliance is provided with a safety lock button
on the motor unit that does not allow the appliance to
start if the cover (8) and/ or the separator (4) are not
positioned correctly.
Do
not run the appliance after manipulating the safety
lock button.
Handle with care the basket (6) in order to avoid to
cutting yourself or damaging the unit. A damaged
basket (6) compromises the proper functioning of the
appliance and its efficiency.
Replace the basket (6) if dented or broken.
• R
emove the hopper (8) by turning it to the open position
(anti-clockwise).
• T
he separator, auger, basket and basket holder can all be
removed together.
Grip the separator (4) and turn it to the open position (anticlockwise) slightly , it will click out of position. This is a
very small movement. The separator and all the internals
can now be removed from the motor base for cleaning.
• To move the unit take It from the special handgrips.
19
CLEANING
The basket is particularly delicate. Handle with care.
Before cleaning, ALWAYS
remove the plug from the
mains socket.
• T
o clean the motor unit (1) use a damp cloth and avoid
abrasive detergents.
Never immerse the motor unit (1) in water or other
liquids.
Never wash the motor unit (1) in the dishwasher.
• A
ll parts, except the motor unit (1), can be washed with
warm water and ordinary detergents for dishes as long as
they have a low alkaline content.
It is NOT recommended to wash the parts in a
dishwasher.
• I mmediately after each use, use the brush (10) to
thoroughly clean the fine mesh holes of the basket (6).
Brush the inside of the basket under running water,
holding it up towards the light to ensure the fine mesh
holes are not blocked.
• Use the brush (10) provided with the slow juicer. This
brush has been specially designed to clean the basket.
Simply place the basket inside the brush and under
running water twist the brush left and right to remove the
pulp from the basket.
• I f the holes are blocked, soak the basket in hot water with
10% lemon juice to loosen the blocked holes.
TIPS:
If the basket must be cleaned immediately after use, soak
the basket in hot soapy water immediately after juicing is
complete. If pulp is left to dry on the basket, it may clog
the fine mesh holes, thereby lessening the effectiveness
of the slow juicer.
Do NOT soak the basket (6) in bleach.
Do NOT place the basket (6) in the dishwasher.
20
• D
iscolouration that may occur when the appliance comes
into contact with certain foods (e.g. an orange colour when
carrots are blended) can be removed with a cloth soaked in
cooking oil.
Before
inserting the plug in the mains outlet, ensure that
the appliance and all its components are completely dry.
Do not process excessively hard or fibrous foods such
as rhubarb.
Handle
with care the basket (6) in order to avoid to
cutting yourself or damaging the unit.
A damaged basket (6) compromises the proper
functioning of the appliance and its efficiency.
Replace the basket (6) if dented or broken.
DISPOSAL OF THE APPLIANCE
• I f it is decided to dispose of the machine, take it to a
collection point, observing the appropriate laws (local
requirements and/or details can be obtained from the
competent offices of your local council).
The marking on the product and its literature indicates that
this product must not be disposed of with other household
waste at the end of its life.
To prevent possible harm to the environment or human
health from uncontrolled waste disposal, the user is
encouraged to separate this from other types of wastes and
recycle it responsibly in order to promote the sustainable
reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where
they purchased this product and or their local government
office, for details on separate collection and recycling for
this type of product.
Business users should contact their supplier and check the
terms and conditions of the purchase contract.
This product should not be mixed with other commercial
wastes for disposal.
POSSIBLE PROBLEMS
• I n case there is a malfunction contact an authorized dealer
or contact the service (technical support).
DECLARATION OF CONFORMITY
The manufacturer declares under sole responsibility that
the product to which this“Instructions manual relates”is
in conformity with the essential requirements of EU
Directives that involve it.
The Declaration of conformity drawn up in full form can be
provided on request.
ADDITIONAL WARNINGS
– T he packaging materials (plastic bags, polystyrene foam,
nails, etc..) Must not be left within reach of children as
they are potential sources of danger.
– Before connecting the appliance, make sure that the
data on the plate correspond to those of the electricity
distribution network . The plate is located on the bottom of
the unit body.
– I n case of incompatibility between the socket and power
cable plug, have the socket replaced with a suitable type
by a qualified professional who will also have to make
sure that the section of the cord is suitable for the power
absorbed by the appliance.
We do not recommend the use of adapters, multiple
sockets and / or extensions.
When their use is absolutely necessary, you must use only
simple or multiple adapters and extensions that comply
with current safety standards, taking care not to exceed
the range limit.
– T he use of an electrical appliance requires the observance
of some fundamental rules.
In particular:
• do not touch or use the appliance with wet or damp hands
or bare feet;
• do not pull the power cord or the appliance itself to
remove the plug from the socket;
• do not allow the appliance to be used by children or unfit
persons without supervision.
– I n case of failure and/ or malfunction, turn it off and do not
tamper with it.
For repairs only contact an authorized dealer.
Failure to comply with the above may compromise the
safety of the device.
– If you decide not to use this appliance again you must
make it inoperative by cutting the cord after removing the
plug from the socket.
It is also recommended to make harmless those parts
which may constitute a danger , especially for children
who could use an abandoned appliance for their games.
-The installation must be carried out according to the
manufacturer’s instructions.
Improper installation may cause damage to persons,
animals or property in respect of which the manufacturer can not be held responsible.
– To avoid dangerous overheating it is recommended to
unroll the power cord for its entire lenght and use the
device as recommended in the paragraph “Instructions for
Use”.
– DO NOT allow it to be unnecessarily connected to the
power. Disconnect the plug from the outlet when the
appliance it’s not used.
Ecology – Environmental Protection
The “crossed-out trash bin” symbol on electrical
equipment or packaging indicates that the device
cannot be treated as general household waste and
should not be disposed of into containers for such waste.
Obsolete or broken-down electrical device should be
delivered to special designated collection points, organized by
local public administration, whose purpose is to collect recyclable electrical equipment.
This way, each household helps reduce possible negative
effects influencing natural environment and allows the
reclaiming of materials which the product is made of.
Weight: 4.8kg
21
22
23
24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement