Ug Gebruikershandleiding
Remeha
Remeha
Remeha
Remeha
Quinta
Quinta
Quinta
Quinta
25S
30S
28C
35C
Omdat je van war mte houdt!
Gebr uikershandleiding
Remeha Quinta
INHOUD
1 VEILIGHEID
5
2
DE
2.1
2.2
2.3
KETEL
Werking en onderdelen
Regeling
Besturing
6
6
7
7
3
KETEL BEDIENEN
3.1.1 Schakelaarfuncties in de bedrijfsmode
3.1.2 Weergave van getallen met meer dan 2 cijfers
3.2 Normale opstartprocedure
3.2.1 Normale opstartprocedure combi ketels
3.2.2 Normale opstartprocedure solo ketels
3.3 Instellingen aflezen
3.4 Instellingen veranderen
8
9
9
9
9
9
9
10
4
PROBLEMEN MET KETEL EN/OF CV-INSTALLATIE
4.1 Storingscodes – door gebruiker te verhelpen storingen
4.2 Storingscodes – door installateur te verhelpenstoringen
4.3 Overige problemen
15
15
15
16
5
INSTALLATIE BIJVULLEN, ONTLUCHTEN EN AFTAPPEN
5.1 Cv-installatie bijvullen
5.2 Cv-installatie ontluchten
5.3 Cv-installatie aftappen
17
17
20
23
6
KETEL UIT BEDRIJF NEMEN
25
7
KETEL IN BEDRIJF STELLEN
26
8
TIPS VOOR ONDERHOUD VAN KETEL EN CV-INSTALLATIE
27
9
ENERGIE- EN MILIEUBESPARING
9.1 Tips voor het besparen van energie
9.2 Kamerthermostaten en instellingen
28
28
28
10 CV-INSTALLATIE UITBREIDEN
29
11 TECHNISCHE GEGEVENS
30
12 BIJLAGEN
31
3
Remeha Quinta
INLEIDING
De Remeha Quinta 25s en Quinta 30s - zonder ingebouwde
warmwatervoorziening (solo uitvoering), zorgen voor verwarming van uw woning. De Remeha Quinta 28c en Quinta 35c
- met ingebouwde warmwatervoorziening (combi uitvoering),
zorgen naast verwarming van uw woning ook voor een optimale warm-watervoorziening.
Naast instructies voor bediening en onderhoud en tips die tot
een lager energieverbruik kunnen leiden, bevat deze Gebruikershandleiding informatie over uitbreidingsmogelijkheden van
de ketel met verschillende typen thermostaten, vloerverwarming en/of een zonneboiler.
Deze Gebruikershandleiding vormt de informatie voor de eindgebruiker.
• Naast de documenten voor de eindgebruiker zijn er voor
de installateur:
- de Technische informatie.
• Voor de werkvoorbereider, calculator, aannemer, projectleider of architect:
- het Product Data Blad.
Zie ook de Remeha-internet-site www.remeha.nl voor adressen van Remeha-adviseurs, een technische begrippenlijst en
meer nuttige informatie.
Opmerkingen:
• Bewaar deze Gebruikershandleiding bij de ketel.
• Remeha B.V. is niet verantwoordelijk voor schade die is
ontstaan doordat aanwijzingen in deze Gebruikershandleiding niet zijn opgevolgd.
• Vul de bijgeleverde garantiekaart volledig in en stuur deze
op. Dit geeft recht op 2 jaar garantie op onderdelen van de
Remeha Quinta en 10 jaar garantie op de wamtewisselaar.
Stuur de garantiekaart naar:
Remeha B.V., Antwoordnummer 179, 7300 VB Apeldoorn.
LT.AL.W3H.000.002
Remeha B.V. werkt continu aan verbetering van haar producten.
De in deze technische informatie gepubliceerde gegevens zijn
gebaseerd op de meest recente informatie. Zij worden verstrekt
onder voorbehoud van latere wijzigingen. Wij behouden ons
het recht voor, op ongeacht welk moment, de constructie en/of
uitvoering van onze producten te wijzigen zonder verplichting
eerder gedane leveranties dienovereenkomstig aan te passen.
Voor suggesties voor verbetering verzoeken wij u contact met
ons op te nemen:
Remeha B.V., afdeling Consumenten,
Postbus 32, 7300 AA Apeldoorn
Telefoon: 055 - 549 69 00
e-mail: [email protected]
internet: www.remeha.nl
4
1 VEILIGHEID
In deze gebruikershandleiding worden markeringen en pictogrammen gebruikt om de aanwijzingen extra aandacht te
geven. Remeha doet dit om persoonlijke veiligheid van de
gebruiker te verhogen, problemen te voorkomen en om de
technische bedrijfszekerheid van de ketel te waarborgen.
m
Ruikt u gaslucht? Handel als volgt:
•
rook niet en maak geen vuur of vonken;
•
bedien geen elektrische schakelaars;
•
sluit hoofdgaskraan;
•
open ramen en deuren;
•
waarschuw aanwezigen en verlaat samen het pand;
•
bel uw installateur buiten uw woning.
Tip:
o Nuttige tip of praktisch advies.
Let op
z Belangrijke aanwijzing bij de
uitvoering van een handeling.
Waarschuwing
m Mogelijk gevaar voor persoonlijk
letsel of materiële schade aan ketel,
gebouw of milieu.
Gevaar
{ Mogelijk gevaar voor elektrische
schokken. Er kan zwaar persoonlijk
letsel optreden.
m
Water- en leidingtemperaturen
• de fabrieksinstelling van tapwatertemperatuur is 60°C;
deze temperatuur kan worden ingesteld tot 70°C;
• de maximale watertemperatuur in de Remeha Quinta kan
oplopen tot 95°C. Hierdoor kunnen leidingen en/of
radiatoren deze temperatuur bereiken;
• als de ketel in bedrijf is, kan de rookgas-afvoerleiding een
hoge temperatuur bereiken.
m
Ruikt u rook- of verbrandingsgassen? Handel als volgt:
•
haal de stekker uit het stopcontact;
•
open ramen en deuren;
•
waarschuw aanwezigen en verlaat samen het pand;
•
bel uw installateur buiten uw woning.
m
Onderhoud
Voor een veilige en optimale werking moet de ketel eenmaal
per jaar door een erkend installateur worden gecontroleerd.
z
Reparaties
Reparaties aan de Remeha Quinta mogen uitsluitend worden
uitgevoerd door een erkend installatiebedrijf en volgens de
geldende voorschriften en (veiligheids)eisen.
m
Opstellingsruimte van de ketel
• bewaar of gebruik geen ontvlambare materialen,
agressieve stoffen en/of spuitbussen bij de ketel;
• de opstellingsruimte moet vorstvrij zijn;
• het stopcontact met de netstekker van de ketel dient altijd
bereikbaar te zijn.
5
Remeha Quinta
2 DE KETEL
2.1 Werking en onderdelen
De Remeha Quinta 25s en Quinta 30s - zonder ingebouwde
warmwatervoorziening (solo uitvoering), zorgen voor verwarming van uw woning. En de Remeha Quinta 28c en Quinta
35c - met ingebouwde warmwatervoorziening (combi uitvoering), zorgen naast verwarming van uw woning ook voor een
optimale warm-watervoorziening.
Bij de Remeha Quinta solo ketels (25s en 30s) wordt een gas/ luchtmengsel in de zogenoemde venturi gemengd en daarna
naar de brander gebracht. Na de verbranding worden de hete
rookgassen door de gietaluminium warmtewisselaar geleid.
Hier zullen de rookgassen warmte afdragen aan het cv-water.
De interne pomp stuwt dit naar de radiatoren, om uw woning
te verwarmen. Na verbranding worden rookgassen afgevoerd
via het rookgaskanaal. Tijdens het proces gevormd condenswater wordt afgevoerd via de sifon aan de onderzijde van de
ketel.
Bij de Quinta combi ketels (28c en 35c), is een platenwarmtewisselaar ingebouwd waar sanitair water wordt verwarmd. De
besturingsautomaat in de ketel bepaalt of het verwarmingswater naar de cv-installatie stroomt, of via de platenwarmtewisselaar voor warm tapwater moet zorgen. Het openen van een
warmwaterkraan wordt gesignaleerd door een schakelaar. De
interne pomp stuwt warm cv-water, dat zich in een buffervat
bevindt, naar de gietaluminium warmtewisselaar. Daarna wordt
het warme cv-water door een driewegklep naar de platenwarmtewisselaar geleid om tapwater op te warmen. Als u stopt
met warmwater tappen zal de ketel eerst het buffervat weer
op temperatuur brengen. Als er geen warmtevraag is, zal de
driewegklep richting warm tapwaterbereiding staan om snel te
kunnen reageren op tapvraag.
5
1
2
1. Brander
2. Gietaluminium warmtewisselaar
3. Circulatiepomp
4. Condensafvoer/sifon
5. Luchttoevoer/rookgasafvoer
6. C.v.-zijdig buffervat
7. Platenwarmtewisselaar (voor warmwaterbereiding)
8. Driewegklep
9. Flowswitch(schakelaar voor tapwaterdetectie)
10.Manometer (waterduk)
11. Display
6
7
8
9
3
4
10
11
LT.AL.W3H.000.003
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
5
1
2
Brander
Gietaluminium warmtewisselaar
Circulatiepomp
Condensafvoer/sifon
Luchttoevoer/rookgasafvoer
Manometer
Bedieningspaneel
3
6
4
7
LT.AL.W3H.000.004
Celcia 10
Celcia 15
2.2 Regeling
Op de Remeha Quinta kan een 2-draads aan/uit-thermostaat
(zoals bijvoorbeeld de Remeha Celcia 10) of een modulerende
thermostaat (zoals bijvoorbeeld de Remeha Celcia 15 of 20)
aangesloten zijn. Een modulerende thermostaat is speciaal
ontworpen voor het aansturen van modulerende cv-ketels,
zoals de Remeha Quinta. Een modulerende ketel past de
hoeveelheid geproduceerde warmte traploos aan op de warmtevraag. Omdat de ketel minder aan- en uitschakelt, is hij extra
zuinig en milieuvriendelijk.
Raadpleeg de installateur en/of de documentatie van de thermostaat voor nadere informatie.
Celcia 20
LT.NL.REM.000.001
2.3 Besturing
De besturing is zo ontworpen dat de ketel bij problemen met
waterdoorstroming en luchttransport niet onmiddellijk in storing
zal gaan. De ketel zal warmte blijven leveren zolang zich geen
gevaarlijke situaties voordoen.
7
Remeha Quinta
3
KETEL BEDIENEN
3.1.1 Schakelaarfuncties in de bedrijfsmode
De toetsen op het bedieningspaneel hebben een dubbele
functie. Enerzijds zijn ze bedoeld om instellingen te lezen of te
wijzigen (zie Par.3.4), anderzijds bestaat de mogelijkheid met
de ‘s’, ‘e’, [+] en [-] toetsen basisfuncties van het toestel
in of uit te schakelen (schakelaarfunctie). De in- of uitschakeling wordt weergegeven door het al dan niet branden van het
bij de toets behorende rood of groen verlichte symbool. De
volgende basisfuncties zijn in- of uitschakelbaar:
LT.AL.W3H.000.022
‘s’-toets met r-symbool:
Schakelaar voor c.v.-bedrijf
- rode lamp aan: c.v. bedrijf uitgeschakeld
- rode lamp uit: c.v. bedrijf werkt volgens de interne regeling
van de ketel.
‘e’-toets met k-symbool:
Schakelaar voor warmwaterbedrijf
- rode lamp aan: warmwaterbedrijf uitgeschakeld
- rode lamp uit: warmwaterbedrijf werkt volgens de interne
regeling van de ketel.
[+]-toets met q-symbool:
Schakelaar voor pompregeling
- groene lamp aan: pomp draait continu.
- groene lamp uit: pomp draait volgens de interne regeling
van de ketel.
[-]-toets met h-symbool:
Schakelaar voor handbedrijf/automatisch bedrijf
- groene lamp aan: de ketel werkt op handbedrijf.
- groene lamp uit: de ketel reageert op warmtevraag (b.v. van
een kamerthermostaat).
Schakel de basisfuncties als volgt in of uit:
- Druk de betreffende toets 2 seconden in, als in het ‘code’venster een cijfer brandt (zonder punt); ter bevestiging
zal het bijbehorende lampje aan of uit gaan. Als er in het
‘code’-venster een punt zichtbaar is, druk dan enkele op
‘toets 1’, totdat de punt verdwijnt.
2
sec
2
sec
LT.AL.W3H.000.005
8
0 ... 99:
= 58
100 ... 199:
= 108
200 ... 299:
= 238
-99 ... 0:
= -15
3.1.2 Weergave van getallen met meer dan 2 cijfers
In het twee-cijferige t-venster worden getallen met meer dan
twee cijfers als volgt weergegeven:
- Getallen boven de 99 worden weergegeven met een brandende punt tussen de twee cijfers. Bijvoorbeeld: )8 betekent 108;
- Getallen boven de 199 worden weergegeven met twee
brandende punten.
Bijvoorbeeld #* betekent 238;
Negatieve getallen (bijvoorbeeld bij gebruik van een buitenvoeler of bij niet aangesloten sensoren) worden weergegeven
met een brandende punt na het laatste cijfer.
Bijvoorbeeld: 1% betekent -15.
LT.AL.W3H.000.023
3.2 Normale opstartprocedure
3.2.1 Normale opstartprocedure combi ketels
Steek de stekker in het stopcontact;
In het display van de combi-ketels (Quinta 28c of 35c)
verschijnt achtereenvolgens:
0 ketel stand-by;
5 ventilator gaat draaien;
1 ketel ventileert;
2 ketel ontsteekt;
4 ketel warmt buffervat op en is gereed voor warmwatervoorziening.
8 pomp draait na;
0 ketel stand-by.
3.2.2 Normale opstartprocedure solo ketels
Steek de stekker in het stopcontact;
In het display van de solo-ketels (Quinta 25s of 30s)
verschijnt:
0 ketel stand-by;
9
Remeha Quinta
3.3
Instellingen aflezen
In het display kunnen de volgende instellingen worden afgelezen:
Code
Uitlezing (bijvoorbeeld)
#
Omschrijving
Gemeten aanvoertemperatuur [°C]
(temperatuur cv-water dat uit de ketel naar de radiatoren stroomt)
Gemeten retourtemperatuur [°C]
(temperatuur cv-water dat van de radiatoren terug de ketel in stroomt)
Gemeten boilertemperatuur [°C]
65
(alleen met boilersensor)
$
Gemeten buitentemperatuur [°C]
05
(alleen met buitensensor)
%
N.v.t.
3&
^
N.v.t.
84
&
Status warmtevraag
1x
0x
*
N.v.t.
67
(
N.v.t.
02
A
N.v.t.
!
@
80
70
(= warmtevraag)
(= geen warmtevraag)
02
tabel 01 Uitleesmode gebruikersniveau
Lees de instellingen als volgt uit:
- Druk vanuit de bedrijfsmode 2x op de ‘m’-toets totdat in
het ‘code’-venster ! verschijnt (stip knippert).
- Druk met tussenpozen kort op de ‘s’-toets om de
gewenste code uit te lezen.
- Druk op de ‘reset’-toets om terug te keren naar de
bedrijfsmode.
2x
1x
1x
1x
1x
LT.AL.W3H.000.006
10
3.4 Instellingen veranderen
De Remeha Quinta solo en combi ketels worden met fabrieksafstellingen geleverd. Deze zijn afgestemd op de meest voorkomende installaties. Verander de instellingen alleen in bijzondere gevallen of als u de ketel optimaal wilt afstemmen op uw
eigen installatie.
m
Instellingen veranderen
Het (ondeskundig) veranderen van fabrieksinstellingen kan
resulteren in onjuiste werking van de ketel.
Indien gewenst kan de gebruiker de volgende instellingen wijzigen:
! maximale aanvoertemperatuur (= temperatuur cv-water
dat uit de ketel naar de radiatoren stroomt) [°C];
instelbaar tussen 20 en 90°C (fabrieksinstelling = 90°C);
@ pompnadraaitijd, instelbaar tussen 10 seconden en 15
minuten;
(fabrieksinstelling voor Quinta 25s en Quinta 30s:
nadraaitijd 3 minuten).
(fabrieksinstelling voor Quinta 28c en Quinta 35c:
nadraaitijd 1 minuut).
# tapwatertemperatuur, instelbaar tussen 20 en 70°C
(fabrieksinstelling = 60°C);
u voetpunt interne stooklijn (alleen van toepassing als een
buitenvoeler is aangesloten);
instelbaar tussen 15 en 60°C (fabrieksinstelling = 20°C).
De hier ingestelde aanvoertemperatuur geldt bij een
buitentemperatuur van 20°C.
A toestelregeling, (fabrieksinstelling 31 = cv en boiler aan,
boosterfunctie uit), instelbaar als volgt;
x0
Cv uit, warmwater uit
x1
Cv aan, warmwater aan
x2
Cv aan, warmwater uit
x3
Cv uit, warmwater aan
1y
2y
Cv modulerend1), boosterfunctie2) op buitentemperatuur
Cv hoog / laag
3y
Cv modulerend1), boosterfunctie2) uit
Cv modulerend1), externe ingang 0 - 10 V* op
aanvoertemperatuur
1)
5y Cv modulerend , externe ingang 0 - 10 V* op
belastingpercentage
= een modulerende ketel past de hoeveelheid geproduceerde warmte traploos aan op de warmtevraag.
boosterfunctie = ketel zorgt dat de aanvoertemperatuur
versnelt bereikt wordt.
4y
1)
2)
11
Remeha Quinta
Instelling ! wijzigen: aanvoertemperatuur water cv-installatie
1x
o
Stooklijn
Bij toepassing van een kamerthermostaat in combinatie met
een buitentemperatuursensor wordt hier de top van de interne
stooklijn ingesteld (wordt door de installateur aangepast).
1x
o
Aanvoertemperatuur verlagen
In de zomerperiode kan verlaagde aanvoertemperatuurinstelling
toereikend zijn voor uw warmtebehoefte. Verlaag aanvoertemperatuur bij gebruik van een aan/uit thermostaat en bespaar
energie. Indien u een weersafhankelijke thermostaat of een
modulerende OpenTherm-regelaar gebruikt, dan wordt de
aanvoertemperatuur automatisch aangepast.
1x
LT.AL.W3H.000.007
Verander aanvoertemperatuur als volgt:
•
Druk 1x op de ‘m’-toets totdat op het ‘code’-venster
het cijfer ! (met stip) verschijnt.
•
Stel met [+] en/of [-]-toets de gewenste waarde in.
•
Druk op de ‘e’-toets voor het vastleggen van de
nieuwe waarde (instelling knippert 2 x).
•
Druk op de ‘reset’-toets om terug te keren naar de
bedrijfsmode.
Instelling @ wijzigen: pompnadraaitijd
1x
Verander nadraaitijd van de pomp als volgt:
•
Druk 1x op de ‘m’-toets totdat op het ‘code’-venster
het cijfer ! (met stip) verschijnt.
•
Druk 1x op de ‘s’-toets totdat op het ‘code’-venster het cijfer @ (met stip) verschijnt.
•
Stel met [+] en/of [-]-toets de gewenste instelling in.
•
Druk op de ‘e’-toets voor het vastleggen van de
nieuwe instelling (instelling knippert 2 x).
•
Druk op de ‘reset’-toets om terug te keren naar de
bedrijfsmode.
1x
1x
1x
LT.AL.W3H.000.008
12
Instelling # wijzigen: tapwatertemperatuur
1x
Verander de tapwatertemperatuur als volgt:
•
Druk 1x op de ‘m’-toets totdat op het ‘code’-venster
het cijfer ! (met stip) verschijnt.
•
Druk 2x op de ‘s’-toets totdat op het ‘code’-venster het cijfer # (met stip) verschijnt.
•
Stel met [+] en/of [-]-toets de gewenste waarde in.
•
Druk op de ‘e’-toets voor het vastleggen van de
nieuwe waarde (instelling knippert 2 x).
•
Druk op de ‘reset’-toets om terug te keren naar de
bedrijfsmode.
2x
o
OpenTherm regelaar
Indien een OpenTherm-regelaar (zoals de Celcia 20) wordt
toegepast, vindt de warmwatertemperatuurinstelling plaats op
de betreffende regelaar.
1x
1x
LT.AL.W3H.000.009
Instelling A wijjzigen: toestelregeling (stand warmwater
en cv-installatie)
1x
o
Cv uitschakelen
Als de Remeha Quinta bijvoorbeeld alleen voor warmwatervoorziening wordt gebruikt, schakel dan ketelregeling voor cvinstallatie uit.
3x
(x = 1, 2, 3, 4 of 5) en (y = 0, 1, 2 of 3)
x 0 = cv uit / ww uit
x 1= cv aan / ww aan
x 2 = cv aan / ww uit
x 3= cv uit / ww aan
1x
1
2
3
4
5
1x
y
y
y
y
y
=
=
=
=
=
cv
cv
cv
cv
cv
modulerend , boosterfunctie op buitentemperatuur
hoog/laag
modulerend, boosterfunctie uit
modulerend, externe ingang 0 - 10 V op aanvoertemperatuur
modulerend, externe ingang 0 - 10 V op belastingpercentage
Verander ketelregeling als volgt:
•
Druk 1x op de ‘m’-toets, totdat op het ‘code’-venster
het cijfer ! (met stip) verschijnt.
•
Druk 3x op de ‘s’-toets totdat op het ‘code’-venster de letter A (met stip) verschijnt.
•
Stel met [+] en/of [-]-toets de gewenste waarde in.
•
Druk op de ‘e’-toets voor het vastleggen van de
nieuwe waarde (instelling knippert 2 x).
•
Druk op de ‘reset’’ -toets om terug te keren naar de
bedrijfsmode.
LT.AL.W3H.000.010
13
Remeha Quinta
Instelling u wijzigen: voetpunt stooklijn
1x
z
Buitentemperatuursensor
Het voetpunt van de stooklijn kan alleen gewijzigd worden als
een Remeha buitentemperatuursensor op de ketel is aangesloten.
4x
Verander het voetpunt als volgt:
Om de instelling te wijzigen, dient u de volgende handelingen
te verrichten.
- Druk 1x op de ‘m’-toets, totdat op het ‘code’-venster het cijfer ! (met stip) verschijnt.
- Druk 4x op de ‘s’-toets totdat op het ‘code’-venster de
letter u (met stip) verschijnt.
- Stel met [+] en/of [-]-toets de gewenste waarde in.
- Druk op de ‘e’-toets voor het vastleggen van de nieuwe
waarde (instelling knippert 2 x).
- Druk op de ‘reset’-toets om terug te keren naar de bedrijfsmode.
1x
1x
LT.AL.W3H.000.011
14
4 PROBLEMEN MET KETEL EN/OF CV-INSTALLATIE
Zie par. 4.1 voor problemen met de ketel en/of de cv-installatie
die de gebruiker zelf kan oplossen. Zie par. 4.2 voor storingscodes die moeten worden verholpen door de installateur. Overige problemen worden vermeld in de storingstabel in par. 4.3.
4.1 Storingscodes – door gebruiker te verhelpen storingen
Bij een storingsmelding knippert zowel het ‘code’-venster als
het t-venster.
of
gesloten
geopend
Controleer stand
gaskraan: gaskraan
moet geopend zijn,
draai zonodig gaskraan
open.
Druk reset toets in.
Wacht op herstel;
display geeft
aan,
ketel functioneert
weer normaal.
Display geeft weer
aan:
noteer storingscode,
keteltype en bel installateur.
of
Controleer voor borrelende
geluiden in cv-leidngen
en/of radiatoren.
Druk reset toets in.
Wacht op herstel;
display geeft
aan,
ketel functioneert
weer normaal.
Display geeft weer
(of
controleer de waterdruk.
) aan:
of
Controleer waterdruk:
waterdruk is gelik aan
of hoger dan 1,5 bar;
noteer storingscode,
keteltype en bel installateur.
Waterdruk lager dan 1,5 bar;
vul water.
Druk reset toets in.
Vul water bij
(zie hoofdstuk 5,2 van
Gebruikershandleiding).
Wacht op herstel;
display geeft
aan,
ketel functioneert
weer normaal.
Display geeft weer
(of
noteer storingscode,
keteltype en bel installateur.
) aan:
4.2 Storingscodes – door installateur te verhelpen
storingen
Geeft het display andere storingscodes aan dan hierboven
beschreven; noteer storingscode en keteltype en bel uw installateur. Naast storingscodes bestaan ook blokkeringscodes. In
dit geval knipperen alleen de twee punten in het t-venster en
verschijnt in het ‘code’-venster een b. Een blokkeringscode
moet worden verholpen door de installateur.
Neem bij een waterlekkage ook contact op met uw installateur.
LT.AL.W3H.000.012
15
Remeha Quinta
4.3 Overige problemen
Probleem of storing
Mogelijke oorzaak
A. Geen warm water bij
Ketel is niet in bedrijf.
openen van de kraan.
B. Radiatoren worden
niet (goed) warm.
C. Ketel werkt niet.
D. Waterdruk is te laag
(onder 1,0 bar).
E. Grote temperatuurschommelingen van
het warmwater.
F. Tikkende geluiden van
cv-leidingen.
G. Borrelende geluiden
in cv-leidingen
en/of radiatoren.
H. Stromingsgeluiden in
de cv-leidingen.
I. Ernstige waterlekkage
onder of bij de ketel.
Oplossing/controlepunten
Controleer of de stekker in het stopcontact zit;
controleer of er een zekering is doorgeslagen;
controleer of de gaskraan goed open is.
Waterdruk is te laag (onder 1,0 bar).
Cv-installatie bijvullen; zie par.5.1
Spaardouchekop laat te weinig water
door.
Verwijder de douchekop; plaats eventueel een
nieuwe douchekop.
Kamerthermostaat staat te laag.
Kamerthermostaat hoger instellen.
Radiatorkraan is niet open.
Radiatorkraan (verder) opendraaien.
Ketel is niet in bedrijf.
Controleer of de stekker in het stopcontact zit;
controleer of er een zekering is doorgeslagen;
controleer of de gaskraan goed open is.
Waterdruk te laag (onder 1,0 bar)
Cv-installatie bijvullen; zie par.5.1.
Kamerthermostaat staat te laag.
Kamerthermostaat hoger instellen.
Ketel is niet in bedrijf.
Controleer of de stekker in het stopcontact zit;
controleer of er een zekering is doorgeslagen;
controleer of de gaskraan goed open is.
Waterdruk is te laag.
Cv-installatie bijvullen, zie par. 5.1.
Ketel staat op storing.
Reset de ketel (met de ‘reset’-toets);
storing herstellen (zie par. 4.1) of
installateur raadplegen (zie par. 4.2).
Gasdruk is te laag.
Gaskraan verder opendraaien.
Te weinig water in de cv-installatie.
Waterlekkage.
Te weinig watertoevoer.
Cv-installatie bijvullen; zie par. 5.1
Raadpleeg installateur.
Waterkraan verder opendraaien.
Cv-leidingen zitten knel in klemmen.
Klemmen losser draaien;
klemmen met vet insmeren;
doorvoeringen (in wanden, muren en/of vloeren)
vergroten.
Cv-installatie ontluchten; zie par 5.2
Lucht in de cv-installatie.
Water in de cv-installatie
stroomt te snel.
Ketel of cv-leidingen
zijn defect of beschadigd.
Raadpleeg installateur
Raadpleeg installateur
z
Storingscode
Vermeld bij contact met de installateur de storingscode of blokkeringscode in het display en het typenummer en bouwjaar
van de ketel.
16
5 INSTALLATIE BIJVULLEN, ONTLUCHTEN EN AFTAPPEN
Voor een optimale werking van de ketel en de cv-installatie
kan het nodig zijn de cv-installatie te ontluchten of water bij
te vullen. Als de waterdruk lager is dan 1,0 bar, moet water
worden bijgevuld. Dit hoofdstuk geeft informatie over bijvullen,
ontluchten en aftappen.
5.1 Cv-installatie bijvullen
Ketel buiten bedrijf stellen
Voordat de cv-installatie kan worden bijgevuld, moet de ketel
buiten bedrijf worden gesteld. Doe dit als volgt:
3
4
5
•
draai radiatorkranen open en zet de kamerthermostaat zo
laag mogelijk;
•
haal de stekker uit het stopcontact.
6
LT.AL.W3H.000.024
230 V
LT.NL.PER.000.004A
Cv-installatie bijvullen
De Remeha Quinta functioneert optimaal als de waterdruk
tussen 1,5 en 2 bar is (zie waterdrukmeter onder de ketel).
Als de waterdruk onder de 1,0 bar komt, moet water worden
bijgevuld.
z
Ketel uit
Zorg ervoor dat de ketel buiten bedrijf is tijdens het vullen.
•
LT.NL.PER.000.005A
17
Wacht met bijvullen tot de temperatuur beneden 40°C is
(de radiatoren voelen koud aan).
Remeha Quinta
•
Gebruik voor bijvullen een vulslang met twee kraankoppelingen, een doek en een ontluchtingssleutel.
LT.NL.PER.000.006A
Vul de Remeha Quinta als volgt bij:
•
sluit de vulslang aan op een (koud)waterkraan;
•
verwijder lucht uit de vulslang; vul de slang langzaam met
water. Houd het uiteinde van de slang omhoog
(boven een emmer). Hierdoor ontsnapt de lucht uit de vulslang. Sluit de kraan zodra er water uit de slang loopt.
LT.NL.PER.000.007A
LT.NL.PER.000.008A
18
•
draai de afsluitdop van de vul-/aftapkraan;
z
Vulkraan
De vul-/aftapkraan hoeft zich niet bij de ketel te bevinden; kijk
eens onder aan een radiator in de badkamer.
LT.AL.W3H.000.013
•
bevestig de vulslang aan de vul-/aftapkraan; draai de slang
goed vast;
•
draai de vul- /aftapkraan van de cv-installatie een kwart
slag open;
•
draai de waterkraan open en sluit de waterkraan als de
waterdrukmeter op 2 bar staat;
LT.AL.W3H.000.014
LT.AL.W3H.000.015
LT.AL.W3H.000.016
19
Remeha Quinta
•
sluit de vul-/aftapkraan van de cv-installatie door deze een
kwart slag te draaien.
Houd de slang aan de vul-/aftapkraan tot de installatie is
ontlucht.
LT.AL.W3H.000.025
o
Bijvullen
Door bijvullen met water komt er lucht in de cv-installatie.
Ontlucht de cv-installatie zoals beschreven in par. 5.2.
Na ontluchten kan de waterdruk weer onder het vereiste
niveau komen, waardoor opnieuw water moet worden
bijgevuld.Twee keer bijvullen en ontluchten moet voldoende
zijn om de juiste waterdruk te krijgen.
LT.AL.W3H.000.017
m
Installateur raadplegen
Raadpleeg de installateur als de cv-installatie meer dan
driemaal per jaar moet worden bijgevuld.
Ketel in bedrijf stellen
Nadat de cv-installatie gevuld is, stelt u de ketel weer in
bedrijf, zie Hoofdstuk 7.
5.2 Cv-installatie ontluchten
Een borrelend geluid in leidingen en/of radiatoren die slechts
gedeeltelijk warm worden, duidt op lucht in leidingen en radiatoren. De cv-installatie moet worden ontlucht.
Alvorens te ontluchten moeten de volgende voorbereidingen
worden getroffen:
•
3
4
5
6
LT.AL.W3H.000.026
20
draai alle radiatorkranen open en zet de kamerthermostaat
zo hoog mogelijk; wacht tot de radiatoren heet aanvoelen.
•
230 V
haal de stekker uit het stopcontact en wacht ca. 10 minuten tot de radiatoren koud aanvoelen.
LT.NL.PER.000.004A + LT.NL.PER.000.005A
Ontlucht de cv-installatie als volgt:
•
ontlucht eerst de laagst gelegen radiator en werk vervolgens naar de hoogst gelegen radiator;
•
houd een doek bij de ontluchtingskraan, draai de kraan
met een sleutel open en laat lucht langzaam ontsnappen;
5
3
4
1
2
LT.AL.W3H.000.027
LT.NL.PER.000.017A + LT.NL.PER.000.018A
21
Remeha Quinta
•
LTNLPER000019a
wacht tot er water (zonder sputteren) uit de ontluchtingskraan komt en draai de ontluchtingskraan dicht;
LTNLPER000020a
LT.NL.PER.000.019A + LT.NL.PER.000.020A
m
Heet water
Het water uit de ontluchtingskraan kan nog heet zijn.
•
1,5 ... 2 bar
controleer na het ontluchten of de waterdruk in de cvinstallatie nog voldoende is; vul water bij als dit nodig is;
zie par.5.1;
LT.AL.W3H.000.018
•
230 V
In het display van de solo-ketels (Quinta 25s of 30s) verschijnt:
0 ketel stand-by;
LT.NL.PER.000.022A
•
3
4
5
steek de stekker in het stopcontact; in het display van de
combi-ketels (Quinta 28c of 35c) verschijnt achtereenvolgens:
0 ketel stand-by;
5 ventilator gaat draaien;
1 ketel ventileert;
2 ketel ontsteekt;
4 ketel warmt buffervat op en is gereed voor warmwatervoorziening.
8 pomp draait na;
0 ketel stand-by.
6
LT.AL.W3H.000.026
22
stel de kamerthermostaat in op de gewenste temperatuur
en draai radiatorkranen dicht in die ruimten die niet hoeven
te worden verwarmd.
5.3 Cv-installatie aftappen
Aftappen van de cv-installatie kan nodig zijn als radiatoren
moeten worden vervangen, bij ernstige waterlekkage, of als
bevriezingsgevaar dreigt.
Tap de cv-installatie als volgt af:
3
4
5
•
draai radiatorkranen open en zet de kamerthermostaat zo
laag mogelijk;
•
haal de stekker uit het stopcontact en wacht tot radiatoren
koud aanvoelen;
•
sluit een afvoerslang aan op het laagst gelegen aftappunt;
leg het uiteinde van de slang in een afvoerput of op een
plaats waar afgetapt leidingwater geen schade veroorzaakt;
6
LT.AL.W3H.000.024
230 V
LT.NL.PER.000.004A + LT.NL.PER.000.005A
LT.NL.PER.000.0026A
23
Remeha Quinta
•
open de aftapkraan van het aftappunt door deze een kwart
slag te draaien en laat de cv-installatie leeglopen.
z
Vlekken
Afgetapt water kan warm zijn en vlekken veroorzaken.
LT.NL.PER.000.027A
•
draai radiatorkranen en ontluchtingskranen van alle radiatoren open; begin bij de hoogst gelegen radiator. Draai de
ontluchtingskraan voorzichtig open; komt er nog water uit,
de ontluchtingskraan weer dichtdraaien en later opnieuw
proberen.
•
als er geen water meer uit het aftappunt komt, de aftapkraan, radiatorkranen en ontluchtingskranen dichtdraaien.
1
2
3
4
5
3
4
5
6
LT.NL.PER.000.028A + LT.NL.PER.000.029A + LT.NL.PER.000.002A
3
4
5
6
LT.NL.PER.000.025A + LT.NL.PER.000.030A
24
6 KETEL UIT BEDRIJF NEMEN
Voor onderhouds- of reparatiewerkzaamheden moet de ketel
worden uitgeschakeld. Als de cv-installatie voor langere tijd
niet wordt gebruikt (bijvoorbeeld tijdens vakanties in vorstvrije
periodes), is het raadzaam de ketel buiten bedrijf te stellen.
Ketel met vorstbeveiliging, voor langere tijd uit bedrijf
•
•
•
•
LT.AL.W3H.000.019
Zet de kamerthermostaat laag, bijvoorbeeld op 10°C;
Schakel de basisfunctie “Schakelaar voor c.v.-bedrijf” (=
‘s’-toets) en/of
“Schakelaar voor warmwaterbedrijf” (‘e’-toets) in.
Ga als volgt te werk:
Druk vanuit de bedrijfsmode de betreffende toets 2 seconden
in (ter bevestiging zal het bijbehorende lampje aan gaan).
De ketel komt nu alleen nog maar in bedrijf om zichzelf te
beschermen tegen bevriezen.
o
Vorstthermostaat
Met een aangesloten externe vorstthermostaat kan de ketel
ook de cv-installatie tegen bevriezing beschermen.
Ketel zonder vorstbeveiliging, voor langere tijd uit bedrijf
•
•
230 V
Neem de stekker uit het stopcontact;
sluit de gaskraan van de ketel.
LT.NL.PER.000.004A + LT.NL.PER.000.032A
m
Ketel aftappen
Tap de ketel en cv-installatie af, als u voor langere tijd geen
gebruik maakt van de woning en er kans is op nachtvorst.
25
Remeha Quinta
7 KETEL IN BEDRIJF STELLEN
1,5 ... 2 bar
•
1 bar
Controleer de waterdruk van de ketel. Als de waterdruk lager is dan 1,0 bar, moet water worden bijgevuld, zie par.5.1
LT.AL.W3H.000.020
•
230 V
steek de stekker in het stopcontact; in het display van de
combi-ketels (Quinta 28c of 35c) verschijnt achtereenvolgens:
0 ketel stand-by;
5 ventilator gaat draaien;
1 ketel ventileert;
2 ketel ontsteekt;
4 ketel warmt buffervat op en is gereed voor warmwatervoorziening.
8 pomp draait na;
0 ketel stand-by.
In het display van de solo-ketels (Quinta 25s of 30s) verschijnt:
0 ketel stand-by;
LT.NL.PER.000.022A
• stel de kamerthermostaat in op de gewenste temperatuur.
De ketel komt nu automatisch in bedrijf. Zie par.3.2 voor de
betekenis van de codes in het display.
3
4
5
6
LT.AL.W3H.000.026
z
Foutmelding
Als de ketel niet in bedrijf komt en een foutmelding geeft, raadpleeg dan de storingstabel in par. 4.1 en raadpleeg zonodig de
installateur.
26
8 TIPS VOOR ONDERHOUD VAN KETEL EN CV-INSTALLATIE
1,5 ... 2 bar
1 bar
•
Controleer waterdruk van de cv-installatie enkele malen
per jaar. Is de waterdruk te laag, vul dan water bij
(zie par.5.2).
•
Controleer radiatoren op lekkage en (speciaal in vochtige
ruimten) op roest. Behandel roestplekjes tijdig.
•
Draai radiatorkranen enkele malen per jaar helemaal open
en dicht. Hierdoor blijven kranen goed draaibaar.
•
Reinig de buitenkant van de ketel met een vochtige doek
en mild schoonmaakmiddel.
LT.AL.W3H.000.020
LT.NL.PER.000.033A
3
4
5
6
LT.NL.PER.000.034A + LT.NL.PER.000.035A
LT.AL.W3H.000.021
27
Remeha Quinta
m
Reinigen
De binnenzijde van de ketel mag alleen door de installateur
worden gereinigd.
o
Servicecontract
Door vervuiling kunnen ketelonderdelen minder gaan
presteren. Daarom dient de cv-ketel en cv-installatie éénmaal
per jaar door de installateur te worden gecontroleerd. Vraag
de installateur of het energiebedrijf naar mogelijkheden voor
het afsluiten van een servicecontract.
9 ENERGIE- EN MILIEUBESPARING
Comfort, kostenbesparing en milieubewust gebruik kunnen
hand in hand gaan. Dit hoofdstuk bevat:
• tips voor het besparen van energie;
• tips voor de juiste instelling van de kamerthermostaat.
9.1 Tips voor het besparen van energie
• Zorg ervoor dat de ruimte waarin de Remeha Quinta is
gemonteerd, goed geventileerd is. Dicht ventilatie-openingen niet af.
• Plaats radiatorfolie op muren achter radiatoren; dit reflecteert warmte die anders verloren gaat.
• Plaats geen omkasting om radiatoren en hang er geen gordijnen voor.
• Isoleer leidingen in ruimten die niet verwarmd hoeven te
worden (kelders en kruipruimten).
• Draai radiatorkranen dicht in ruimten waar niemand aanwezig is.
• Laat warm (en koud) water niet onnodig stromen.
• Monteer een spaardouchekop; dit bespaart tot 40% energie.
• Neem een douche in plaats van een bad; een bad vraagt
het dubbele aan water en energie.
9.2 Kamerthermostaten en instellingen
De kamerthermostaat is verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen:
•
•
•
LT.NL.REM.000.001A
28
2-draads aan/uit-thermostaat;
modulerende thermostaat;
klok- en programmeerbare thermostaat.
Type en instelling van de thermostaat zijn van invloed op het
totale energieverbruik.
Enkele tips:
• Een modulerende thermostaat eventueel in combinatie met
thermostatische radiatorkranen is energie-zuinig en biedt
een hoog comfort; met deze combinatie kan de temperatuur per vertrek worden ingesteld. Plaats echter geen thermostatische radiatorkranen in het vertrek waar de kamerthermostaat zich bevindt.
• Geheel open- en/of dichtdraaien van thermostatische radiatorkranen geeft ongewenste temperatuurschommelingen;
draai de thermostaatknop of –kraan in kleine stappen
hoger of lager.
• Zet de thermostaat een half uur voor het slapen gaan op
nachtstand (ca. 15° C); dit bespaart stookkosten en energie.
• Zet de thermostaat ruim van tevoren op een lage stand
wanneer ruimten worden gelucht.
• Stel de watertemperatuur ! ’s zomers lager in dan ’s winters (bijvoorbeeld respectievelijk 60° C en 80° C) als een
aan/uit-thermostaat wordt gebruikt.
• Houd met de instelling van een klok- en programmeerbare
thermostaat rekening met dagen dat er niemand aanwezig
is en met vakanties.
10 CV-INSTALLATIE UITBREIDEN
Aansluiten van thermostaten
Op de Remeha Quinta kan een 2-draads aan/uit-thermostaat
(zoals bijvoorbeeld de Remeha Celcia 10) of een modulerende
thermostaat (zoals bijvoorbeeld de Remeha Celcia 15 of 20)
worden aangesloten. Raadpleeg de installateur voor het aansluiten van de gewenste thermostaat.
Aansluiten van vloerverwarming
De Remeha Quinta kan direct op een vloerverwarmingsinstallatie worden aangesloten (mits deze zuurstofdiffusiedicht is).
Raadpleeg de installateur voor het aansluiten van vloerverwarming.
Toepassing van zonneboilers
De Remeha Quinta is geschikt als naverwarmer bij zonneboilers. Het label Gaskeur/NZ (Naverwarming Zonneboiler) is
geldig bij toepassing van de Remeha-zonneboileraansluitset
in combinatie met het Remeha Zenta-zonneboilersysteem, of
met elke andere zonneboiler. Raadpleeg de installateur voor
de installatie van een zonneboiler.
29
Remeha Quinta
11 TECHNISCHE GEGEVENS
Keteltype
Algemeen
Ketelregeling
Nominaal cv vermogen (80/60°C)
Nominaal cv vermogen (80/60ºC)
Gaszijdig
Gasverbruik
Gasverbruik
Cv-zijdig
Waterbedrijfsdruk
Waterbedrijfsdruk
Watertemperatuur
Warmwater-zijdig
Tapcapaciteit (60°C)
Tapcapaciteit (40°C)
Tapdrempel
Werkdruk
Elektrisch
Opgenomen vermogen
Remeha
Quinta 28c
Remeha
Quinta 35c
Remeha
Quinta 25s
aan/uit, hoog/laag of modulerend
7,6
4,4
28,5
21,2
Remeha
Quinta 30s
1)
minimaal
maximaal
kW
kW
5,6
22,5
minimaal
maximaal
m3/h
m3/h
0,6
2,6
0,8
3,3
0,5
2,5
0,6
3,2
minimaal
maximaal
maximaal
bar
bar
°C
0,8
3
110
0,8
3
110
0,8
3
110
0,8
3
110
maximaal
l/min
l/min
l/min
bar
8
13
1,5 2)
8
10
16,5
1,5 2)
8
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
maximaal
VA
160
IP
20
kg
dB(A)
51
< 44
Beschermingsgraad
Overig
Montagegewicht
Geluidsniveau op 1 m afstand van de ketel
1)
2)
3)
4)
30
160
3)
4)
20
160
3)
52
< 44
4)
20
160
3)
41
< 44
5,6
28,0
4)
20
3)
43
< 44
4)
= een modulerende ketel past de hoeveelheid geproduceerde warmte traploos aan op de warmtevraag.
= minimale hoeveelheid water dat uit de kraan komt om de
ketel in bedrijf te laten komen.
= de ketel mag alleen in de ‘buitenzone’ van vochtige ruimtes, zoals badkamers, worden geplaatst.
= geluidsniveau van een zacht gesprek.
12 BIJLAGEN
Normbladen
Installatie van de Remeha Quinta moet voldoen aan de geldende (veiligheids)voorschriften:
•
Installatie-instructies en overige van toepassing zijnde
documenten van Remeha B.V.;
•
NEN 1006, NEN 1010, NEN 1078, NEN 1087, NEN
2078, NEN 2757, NEN 3028, NEN 3215;
•
NPR 1088, 3378;
•
Bouwbesluit;
•
Plaatselijk geldende voorschriften van Brandweer,
Nutsbedrijven en Gemeente;
•
Werkblad Drinkwaterinstallaties, VEWIN nr. 4.4 B (bij
toepassing voor warm-sanitairwatervoorziening).
De Remeha Quinta is gekeurd op de eisen van de CE-richtlijnen. Zie ook de CE-Verklaring van Overeenstemming.
Gaskeurlabels
De Remeha Quinta draagt diverse Gaskeurlabels (zie hieronder). Deze prestatielabels worden door Gastec N.V. toegekend
aan gasverbruikstoestellen die voldoen aan specifieke eisen
met betrekking tot doelmatigheid, milieu en comfort. Zie ook
www.epk.nl.
De verklaring voor deze labels is als volgt:
Gaskeur HR 107:
Hoog Rendement verwarming; het rendement van de Remeha
Quinta tijdens cv-bedrijf bedraagt 109% (ten opzichte van Hi).
Dit betekent dat het toestel zuinig is met energie en zodoende
beter voor het milieu. Gaskeur hanteert drie klassen: HR 100,
HR 104 en HR 107. De Remeha Quinta valt ruimschoots in de
hoogste klasse.
Gaskeur HRww:
Hoog Rendement warmwater; de Remeha Quinta produceert
zuinig en efficiënt warm water, zonder verspilling van energie
en water.
Gaskeur CW:
Dit houdt in dat de Remeha Quinta bij de bereiding van warm
water voldoet aan de toepassingsklassen voor Comfort Warm
Water. Gaskeur hanteert hiervoor 6 klassen.
Met toepassingklasse 4 is de Remeha Quinta 28c geschikt
voor:
- CW tapdebiet van minimaal 7,5 l/min. van 60°C;
- douchefunctie vanaf 6 l/min. tot ten minste 12,5 l/min. van
40°C;
- vullen van een bad met 120 liter water van 40°C gemiddeld,
binnen 11 min.
Gelijktijdigheid van bovengenoemde functies is niet vereist.
31
Remeha Quinta
Met toepassingklasse 5 is de Remeha Quinta 35c geschikt
voor:
- CW tapdebiet van minimaal 7,5 l/min. van 60°C;
- douchefunctie vanaf 6 l/min. tot ten minste 12,5 l/min. van
40°C;
- vullen van een bad met 150 liter water van 40°C gemiddeld,
binnen 10 min.
Gelijktijdigheid van bovengenoemde functies is niet vereist.
Gaskeur SV:
De Remeha Quinta beschikt over een continu geregelde gas/luchtkoppeling in combinatie met een volledig voorgemengde
brander. De NOx- en CO-emissie zijn hierdoor zo laag mogelijk, en voldoen ruim aan het NOx-besluit en de Gaskeur SVeis.
Gaskeur NZ:
De Remeha Quinta is geschikt als naverwarmer voor zonneboilers. Het label Gaskeur NZ (naverwarming zonneboilers)
geldt in combinatie met de Remeha-zonneboileraansluitset.
CE-Verklaring van Overeenstemming
32
33
© Copyright
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden
op welke wijze dan ook, zonder onze schriftelijke toestemming.
Remeha B.V. Postbus 32, 7300 AA Apeldoorn. Tel. (055) 549 69 00, Fax (055) 55459 64 96
Internet www.remeha.nl, E-mail [email protected]
62395-0805
Wijzigingen voorbehouden.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement