Adax ECO BASIC 02 KET PANELOVN Omaniku manuaal

Add to My manuals
35 Pages

advertisement

Adax ECO BASIC 02 KET PANELOVN Omaniku manuaal | Manualzz

Adax E co Basic

Table of contents

1.

Installation manual

Pages 2-3

2.

ET E

CO

thermostat user guide

Page 4 – NO

Page 5 – SE

Page 6 – FI

Page 7 – GB

Page 8 – DE

Page 9 – PT

Page 10 – LT

Page 11 – LV

Page 12 – EE

Page 13 – BG

Page 14 – GR

Page 15 – CZ

Page 16 – HU

Page 17 – HR

Page 18 – PL

Page 19 – SK

Page 20 – RO

Page 21 – RU

Page 22 – ES

Page 23 – IL

Page 24 – SI

Page 25 – IT

Page 26 – RS

Page 27 – NL

Page 28 – FR

3.

Ecodesign information

Pages 29-34

4.

Declaration of conformity

Page 35

2021-0 2 -2 5 art. nr.:622

70

IP24C

Monteringsanvisning

Monteringsvejledning

Monteringanvisning

Asennusohjeet

Montageanweisung

Installation instructions

Instrukcja montazu инструкция за монтаж

Min

50

Min

50

Min

150

Min

50

330

Min

50

97

Watt A L

1000

1200

1400

2000

250

4 0 0

6 0 0

8 0 0

201

201,6

201,6

302,4

302,4

604,8

604,8

604,8

400

4 7

0

5 5 4

6 7 4

7 1

4

8 9 4

1009

1374

2

Min.

133 mm

Auto-rèset av overtemperatursikring.

Auto-rèset af overtemperatursikring.

Automatisk återställning av

överhettningsskydd

Ylikuumenemissuojan automaattinen palautus

Auto-reset, Übertemperatursicherung

Automatic reset of the overheating cut-out

Automatyczne ustawienie zabezpieczenia przed przegrzaniem

Автоматична защита от прегряване

Min

50

Rengjøres hver måned i fyringssesongen

Rengøring hver måned i opvarmningsesonen

Rengörs varje månad under användingsperioden

Puhdistetaan kuukausittain käyttöaikana

Reinigung, 1x im Monat während der Heizperiode

Clean each month during period of use

Czyszczenie, raz na miesiąc w okresie grzewczym

Почиствайте всеки месец прeз периода на употреба

Adax AS, Myresgt. 1. 3060 Svelvik, Norway. www.adax.no

Art.no. 62227 Date: 250520

1

IP24C

220 - 240 V

50/60 Hz

IP 24C

ADAX ECO

ET

• Elektrisk montasje må bare utføres av autorisert installatør.

• Elektrisk installation får endast utföras av behörig installatör.

• Sähköasennukset saa suorittaa vain asennusoikeudet omaava asennusliike.

• Anschluß darf nur durch Fachmann durchgeführt werden.

• Electric installation must be carried out by an authorised electrician.

• Podłączenie do sieci elektrycznejnależy powierzyć elektroinstalatorowi.

• Почиствайте всеки месец прeз периода на употреба

Monteringsanvisning

Monteringsvejledning

Monteringanvisning

Asennusohjeet

Montageanweisung

Installation instructions

Instrukcja montazu инструкция за монтаж

2 3

Min.

128 mm

Art.no. 62227 Date: 250520

3

X.2

Brukerveiledning for Termostat

Forklaring av programmer/modus/innstillinger:

P1 – Nattsenking

P2 – Individuelt program

Manuell modus (Fungerer på sammen måte som ved oppstart av ovn – trinn 1

P1 P2

Last ned komplett manual på www.adax.no for progammering og funksjoner for ovnen.

Steg 1. Start ovn for første gang!

N O

Følg stegene under – denne prosessen brukes ved oppstart og for å nullstille ovn etter strømbrudd.

kalibrerer og nullstiller alle innstillinger

1.

Sett in kontakten

2.

Slå på ovn

3.

Sett styrehjulet med « » 2 piler mot hverandre

(22 grader) pekende mot lyset.

4.

Press og hold styrehjulet inne 1 sekund til lyset blinker grønt

5.

Ovnen er nå satt opp riktig og du kan sette ønsket temperatur.

Denne prosessen vil nullstille andre innstillinger og utføres ved eksempelvis, et strømbrudd eller du vil avslutte nattsenking (et program).

LED indikasjoner

-

-

-

Dvale (frem til temperaturen i omgivelsene synker).

Oppvarming (frem til temperaturen i omgivelsene øker).

Bryterinngang godkjent.

-

Barnesikring er aktivert eller str ø mtilf ø rsel til oppvarmingsapparatet er avbrutt.

-

Oppvarming er inaktiv. Valgte modus er ikke konfigurert.

-

Oppvarming er inaktiv. Oppdaget åpent vindu.

Strømbrudd

Ved strømbrudd vil ovnen huske siste innstilling (temperatur), og vil starte oppvarmingen når strømmen er tilbake.

Ved endring av temperatur vil lyset blinke rødt – indikasjon på strømstans

For å kunne justere temperaturen må du følge steg 1. «Starte ovnen for første gang».

Slås ovnen av i lengre perioder (på sommeren), vil lyset blinke rødt ved oppstart – følg da prosessen i steg 1 .

Gjenoppretting av ovnens fabrikkinnstillinger

Denne prosessen sletter alle innstillingene (programmer og tjenester) til ovnen, slik at den kan settes opp på nytt.

Fabrikkinnstillinger

1.

Vri styrehjulet på håndsymbolet – Trykk for å bekrefte

2.

Vri styrehjulet til 11 grader

3.

Trykk inn styrehjulet i 1 sekund to ganger – Det grønne og røde lyset vil blinke

4.

Trykk og hold styrehjulet inne i 3 sekunder til det grønne lyset blinker

Ovnen er nå tilbakestilt til fabrikkinnstillingene.

Følg instruksjonene i steg 1 av veiledningen for å sette opp ovnen din.

Barnesikring

Termostaten (styrehjulet) kan låses mot uønsket bruk slik at barn og andre ikke kan endre innstillinger og temperatur.

Aktiver barnesikring

1.

Vri styrehjulet til ønsket temperatur (f.eks. 22 grader)

2.

Trykk og hold styrehjulet inne i 3 sekunder til lyset blinker rødt

3.

Vrir du på hjulet nå, vil lyset blinke rødt. Du kan ikke endre temperaturen

Slå av barnesikring

1.

Vri styrehjulet med pilene (vis symbol) som ved oppstart

2.

Trykk og hold styrehjulet inne i 3 sekunder til lyset blinker grønt

3.

Når barnesikringen er slått av, vil ovnen varme på 22 grader. Juster til ønsket temperatur.

Adax AS, Myresgt. 1 3060 Svelvik, Norway. www.adax.no

Art.no: 62263 Dato: 04.02.2021

4

5

X.2

Användarmanual för Termostat

Förklaring av program/lägen/inställningar:

P1- Nattemperatur

P2 – Anpassat program

Manuellt läge (Fungerar på samma sätt som när du startar elementet första gången – steg 1

P1 P2 Ladda ner en utförlig användarmanual för värmefläktens programmering och drift här www.adax.no

Steg 1. Starta elementet första gången

SE

Följ stegen nedan - använd den här processen när du startar elementet första gången, och för att nollställa elementet efter strömavbrott.

Kalibrerar och nollställer alla inställningar.

1.

Sätt i kontakten

2.

Sätt på elementet

3.

Ställ in vridknappen med 2 pilar mot varandra (22 grader) pekande mot indikatorlampan.

4.

Tryck och håll inne vridknappen i 1 sekund tills indikatorlampan blinkar grönt

5.

Elementet är nu rätt inställt, och du kan välja önskad temperatur.

Den här processen kommer att nollställa andra inställningar och utförs t.ex. vid strömavbrott eller om du vill avsluta nattemperatur-programmet.

Vad LED-symbolerna betyder

Viloläge (tills rumstemperaturen sänks).

- Under uppvärmning (tills rumstemperaturen höjs).

- Vridknappsläge registrerat.

- Barnlåset är aktiverat eller värmaren har stängts av vid strömavbrott.

- Elementet är inaktivt. Valt läge ej konfigurerat.

- Elementet är inaktivt. Öppet fönster registrerat.

Strömavbrott

Vid strömavbrott kommer elementet ihåg den senaste inställningen (temperaturen) och kommer sedan att starta uppvärmningen igen när strömmen är tillbaka. Vid ändring av temperatur kommer lampan att blinka rött

– indikation på strömavbrott.

För att justera temperaturen ska du följa steg 1. «Starta elementet första gången».

Om elementet är avstängt under längre perioder (under sommaren) kommer indikatorlampan att blinka rött vid uppstart - följ då anvisningarna i steg 1.

Återställ till elementets fabriksinställningar

Den här processen raderar alla inställningar (program och tjänster) för elementet och det är sedan klart att ställas in på nytt.

Fabriksinställningar

1.

Placera vridknappen vid handsymbolen – Tryck för att bekräfta

2.

Ställ in vridknappen på 11 grader

3.

Tryck in vridknappen i 1 sekund 2 gånger – Den gröna och den röda lampan kommer då att blinka

4.

Tryck och håll in vridknappen i 3 sekunder tills den gröna lampan börjar att blinka

Ditt element har nu återställts till fabriksinställningarna.

Följ instruktionerna i steg 1 i manualen för att ställa in ditt element.

Barnsäkring

Termostaten (vridknappen) kan låsas för att förhindra oönskad användning, så att barn och andra inte kan ändra inställningar och temperatur.

Aktiverar barnsäkring

1.

Vrid vridknappen till önskad temperatur (t.ex. 22 grader)

2.

Tryck och håll inne vridknappen i 3 sekunder tills ljuset blinkar rött

3.

Om du vrider på ratten nu, kommer lampan att blinka rött. Du kan inte ändra temperaturen

Stäng av barnsäkringen

1.

Vrid vridknappen med pilarna (se symbol) som vid uppstart

2.

Tryck och håll inne vridknappen i 3 sekunder tills indikatorlampan blinkar grönt temperatur.

3.

När barnsäkringen är avstängd, kommer elementet att värmas till 22 grader. Ställ in önskad

Adax AS, Myresgt. 1 3060 Svelvik, Norway. www.adax.no

Art.no: 62263 Dato: 04.02.2021

X.2

FI

Termostaatin käyttöohjeet

Ohjelmien / tilojen / asetusten selitys:

P1 – Alempi lämpötila yöllä (yölämmitys)

P2 – Ohjelmat

Manuaalinen ohjelma (toimii samalla tavalla kuin käynnistettäessä patterin ensimmäistä kertaa - Vaihe 1)

Lämmittimen ohjelmoinnin ja käytön täydellinen käyttöopas voidaan ladata osoitteesta www.adax.no

Hold 1 sec.

Vaihe 1. Käynnistä patterin ensimmäistä kertaa

Noudata alla olevia vaiheita - tätä prosessia käytetään, kun käynnistät patterin ensimmäistä kertaa ja patterin nollaamiseksi sähkökatkon jälkeen. Tämä kalibroi ja nollaa kaikki asetukset.

1. Kytke patterin pistorasiaan

2. Kytke patterin päälle

3. Säädä ohjauskiekkoa siten, että 2 nuolet ovat vastakkain (22 °C) valoa kohti

4. Pidä ohjauskiekkoa painettuna yhden sekunnin ajan, kunnes valo vilkkuu vihreänä

5. Patteri on nyt asetettu oikein ja voit asettaa tarvittavan lämpötilan.

Tämä prosessi nollaa kaikki muut asetukset; sitä käytetään esimerkiksi silloin, kun sähkökatkos on tapahtunut tai jos haluat peruuttaa yön lämmitysohjelman.

LED-ilmaisimet

- Odottaa (kunnes ympäristön lämpötila putoaa).

- Lämmittää (kunnes ympäristön lämpötila nousee).

- Nupin syöte hyväksytty.

- Lapsilukko on toiminnassa tai lämmittimen virransaanti on katkennut.

- Lämmitin ei ole toiminnassa. Valittua tilaa ei ole määritetty.

- Lämmitin ei ole toiminnassa. Avoin ikkuna havaittu.

Sähkökatkos

Kun sähkökatkos tapahtuu, patteri muistaa asetetut asetukset (lämpötila) ennen sähkökatkosta.

Se alkaa lämmetä uudelleen heti, kun virta on päällä. Jos lämpötilaa muutetaan, valo vilkkuu punaisena - mikä viittaa sähkökatkokseen.

Lämpötilan säätämiseksi sinun on noudatettava vaihetta 1 “Patterin käynnistäminen ensimmäistä kertaa”.

Jos patteri on kytketty pois päältä pitkään (esim. kesän aikana), valo vilkkuu punaisena, kun se kytketään uudelleen päälle - seuraa vaiheen 1 ohjeita.

Patterin palauttaminen tehdasasetuksiin

Tämä prosessi palauttaa kaikki patterin asetukset (ohjelmat ja palvelut) tehdasasetuksiin, jotta se voidaan asettaa uudelleen.

T ehdasasetukset

1 . Käännä ohjauskiekkoa käsisymboliin - vahvista painamalla

2. Käännä ohjauskiekkoa 11 °C: seen

3. Paina ohjauskiekkoa sisään kahdesti sekunnin ajan - vihreä ja punainen valo vilkkuvat

4.

Pidä ohjauskiekkoa painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes vihreä valo vilkkuu

Patteri on nyt palautettu tehdasasetuksiin.

Asenna patteri noudattamalla vaiheessa 1 annettuja asennuksen ohjeita.

Lasten turvatila

Termostaatti (ohjauskiekko) voidaan lukita estämään lapsia ja muita muuttamasta patterin asetuksia ja lämpötilaa.

Aktivoi lapsiturvatila

1. Käännä ohjauskiekkoa haluttuun lämpötilaan (esim. 22 °C)

2. Pidä ohjauskiekkoa painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes valo vilkkuu punaisena

3. Jos käännät ohjauskiekkoa tässä vaiheessa, valo vilkkuu punaisena. Lämpötilaa ei voi muuttaa.

Poista lapsiturvatila käytöstä

1. Käännä ohjauskiekkoa nuolella (näytä symbolit) kuten kytkemällä patteria päälle

2. Pidä ohjauskiekkoa painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes valo vilkkuu vihreänä

3. Kun lapsiturvatila kytketään pois päältä, patteri lämpenee 22 °C: seen. Säädä haluttu lämpötila.

Adax AS, Myresgt. 1 3060 Svelvik, Nor ja . www.adax.no T uotenumero: 62263 Päivämäärä: 04.02.2021

6

7

X.2

Thermostat user instructions

Explanation of programmes/modes/settings:

P1

– Lower temperature at night (night-time heating)

P2

– Programmes

Manual programme (works the same as when starting the radiator for the first time – Step 1)

P1 P2

Step 1. Starting the radiator for the first time

Follow the steps below – this process is used when you start the radiator for the first time, and to reset the radiator after a power cut.

This calibrates and resets all settings.

You can download a complete user guide for programming and operating the heater from www.adax.no

1.

2.

Plug the radiator in to an electric outlet

Turn on the radiator

3.

Adjust the control dial so 2 arrows face each other

(22°C) pointing towards the light

4.

Press and hold the control dial in for 1 second until the light blinks green

5.

The radiator is now correctly set up and you can set the temperature you require.

This process will reset all other settings; it is used when, for example, there has been a power cut or if you want to cancel the night-time heating programme.

GB

LED indications

- Idle (until ambient temperature drops).

- Heating (until ambient temperature increases).

- Knob input accepted.

- Child lock is active or heater have had power outage.

- Heater is inactive. Selected mode is not con fi gured.

- Heater is inactive. Open window detected.

Power cut

When a power cut occurs, the radiator will remember the settings (temperature) that were set before the power cut occurred. It will start heating up again as soon as the power is on. If the temperature is changed, the light will blink red – indicating a power outage.

To adjust the temperature, you must follow Step 1 “Starting the radiator for the first time”.

If the radiator is turned off for a long period (e.g. during the summer), the light will blink red when it is turned on again – follow the process for Step 1 .

Resetting the radiator to factory settings

This process resets all radiator settings (programmes and services) to the factory settings so it can be set-up as new.

Factory settings

1.

Turn the control dial to the hand symbol – Press to confirm

2.

Turn the control dial to 11°C

3.

Press the control dial in for 1 second two times – The green and red lights will blink

4.

Press and hold in the control dial for 3 seconds until the green light blinks

The radiator is now reset to its factory settings.

Follow the instructions in Step 1 of the instructions to set up your radiator.

Child safety mode

The thermostat (control dial) can be locked to prevent children and others changing the radiator’s settings and temperature.

Activate child safety mode

1.

Turn the control dial to the desired temperature (e.g. 22°C)

2.

Press and hold the control dial in for 3 seconds until the light blinks red

3.

If you turn the dial at this point, the light will blink red. You cannot change the temperature.

Turn off Child safety mode

1.

Turn the control dial with the arrows (show the symbols) as when turning the radiator on

2.

Press and hold the control dial in for 3 seconds until the light blinks green

3.

When the child safety mode is turned off, the radiator will heat at 22°C. Adjust to the desired temperature.

Adax AS, Myresgt. 1 3060 Svelvik, Norway. www.adax.no

Art.no: 62263 Dato: 04.02.2021

X.2

DE

Thermostat-Bedienungsanleitung

Erläuterung der Programme/Modi/Einstellungen:

P1 – Niedrigere Temperatur bei Nacht (Nachtheizung)

P2 – P rogram me

Manuelles Programm (funktioniert genauso wie bei der erstmaligen

Inbetriebnahme des Heizkörpers - Schritt 1)

Schritt 1 Erstmalige Inbetriebnahme des Heizkörpers

Führen Sie die nachstehenden Schritte aus - befolgen Sie diesen

Ablauf, wenn Sie den Heizkörper zum ersten Mal starten und um den Heizkörper nach einem Stromausfall zurückzusetzen. Damit werden alle Einstellungen kalibriert und zurückgesetzt.

1. Schließen Sie den Heizkörper an eine Steckdose an.

2. Schalten Sie den Heizkörper ein.

3. Stellen Sie das Einstellrad so ein, dass die zwei Pfeile zueinander (22°C) und auf die Leuchte zeigen.

4. Halten Sie das Einstellrad 1 Sekunde lang gedrückt, bis die

Leuchte grün blinkt.

5. Der Heizkörper ist nun korrekt eingestellt. Sie können nun die gewünschte Temperatur einstellen.

Die vollständige Programmier- und

Gebrauchsanleitung können Sie herunterladen unter: www.adax.no

Hold 1 sec.

Dieser Vorgang setzt alle anderen Einstellungen zurück. Er wird z.B. verwendet nach einem Stromausfall oder wenn Sie das Nachtheizprogramm abbrechen wollen.

LED-Anzeigen

- Bereit (bis Umgebungstemperatur sinkt).

- Heizen (bis Umgebungstemperatur steigt).

- Die Knopf-Eingabe wurde akzeptiert.

- Die Kindersicherung ist aktiviert oder die Heizung hatte einen Stromausfall.

- Das Heizgerät ist inaktiv. Der gewählte Modus ist nicht konfiguriert.

- Das Heizgerät ist inaktiv. Offenes Fenster erkannt.

Stromausfall

Bei einem Stromausfall merkt sich der Heizkörper die Einstellungen (Temperatur), die vor dem Stromausfall eingestellt waren. Sobald der Strom wieder da ist, setzt der Heizkörper den Heizbetrieb fort. Wird die Temperatur geändert, blinkt die Leuchte rot - ein Hinweis auf einen Stromausfall.

Um die Temperatur einzustellen, müssen Sie Schritt 1 "Erstmalige Inbetriebnahme des Heizkörpers" ausführen. Wenn der Heizkörper über einen längeren Zeitraum ausgeschaltet wird (z.B. im Sommer), blinkt die Leuchte beim

Einschalten rot - führen Sie den Ablauf in Schritt 1 aus.

Zurücksetzen des Heizkörpers auf die Werkseinstellungen

Dieser Vorgang setzt alle Heizkörpereinstellungen (Programme und Modi) auf die Werkseinstellungen zurück, so dass sie neu eingestellt werden können.

Werkseinstellungen

1. Drehen Sie das Einstellrad auf das Handsymbol - Drücken Sie es zur Bestätigung.

2. Drehen Sie das Einstellrad auf 11°C.

3. Drücken Sie das Einstellrad zweimal für 1 Sekunde - Die Leuchte blinkt grün und rot.

4. Halten Sie das Einstellrad 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Leuchte grün blinkt.

Der Heizkörper ist nun auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Folgen Sie den Anweisungen in Schritt 1 der Anleitung, um Ihren Heizkörper einzustellen.

Kindersicherung

Das Thermostat (Einstellrad) kann gesperrt werden, um zu verhindern, dass Kinder und andere Personen die

Einstellungen und die Temperatur des Heizkörpers verändern.

Aktivieren der Kindersicherung

1. Drehen Sie das Einstellrad auf die gewünschte Temperatur (z.B. 22°C).

2. Halten Sie das Einstellrad 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Leuchte rot blinkt.

3. Wenn Sie das Einstellrad jetzt drehen, blinkt die Leuchte rot. Die Temperatur kann nicht geändert werden.

Ausschalten der Kindersicherung

1. Drehen Sie das Einstellrad mit den Pfeilen (Symbole sichtbar) wie beim Einschalten des Heizkörpers.

2. Halten Sie das Einstellrad 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Leuchte grün blinkt.

3. Wenn die Kindersicherung ausgeschaltet ist, heizt der Heizkörper mit 22°C. Stellen Sie die gewünschte

Temperatur ein .

Adax AS, Myresgt. 1 3060 Svelvik, Norwegen. www.adax.no Kat. Nr .: 62263 Datum: 02.04.2021

8

9

X.2

PT

Instruções de utilização do termóstato

Explicação de programas/modos/definições:

P1 – Temperatura mais baixa à noite (aquecimento noturno)

P2 – Programas

Programa manual (funciona da mesma forma que ao iniciar o radiador pela primeira vez – Passo 1)

Pode transferir o manual de instruções completo do aquecedor em www.adax.no

Passo 1. Iniciar o radiador pela primeira vez

Hold 1 sec.

Siga os passos abaixo – este processo é utilizado ao ligar o radiador pela primeira vez, e para repor o radiador após uma falha de energia.

Este processo ajusta e repõe todas as definições.

1. Ligue o radiador a uma tomada elétrica;

2. Inicie o radiador;

3. Ajuste o botão de controlo de forma a que as 2 setas frente a frente (22º C) apontem para a luz;

4. Mantenha o botão de controlo pressionado por 1 segundo até a luz piscar verde

5. O radiador está agora corretamente configurado e pode definir a temperatura que desejar.

Este processo irá repor todas as outras definições; é utilizado para quando, por exemplo, houver uma falha de energia ou caso deseje cancelar o programa de aquecimento noturno.

Indicações de LED

- Inativo (até a temperatura ambiente baixar).

- Aquecendo (até a temperatura ambiente subir).

- Entrada do botão aceite.

- O bloqueio para crianças está ativado ou o fornecimento de energia para o aquecedor foi interrompido.

- Aquecedor inativo. Modo selecionado não configurado.

- Aquecedor inativo. Detetada janela aberta.

Falha de energia

Quando ocorre uma falha de energia, o radiador irá guardar as definições (temperatura) que estavam definidas antes de ocorrer a falha de energia. Irá recomeçar a aquecer assim que a energia regresse. Caso a temperatura seja alterada a luz irá piscar vermelha – indicando uma falha de energia.

Para ajustar a temperatura deve seguir a Passo 1 “Iniciar o radiador pela primeira vez”. Se o radiador for desligado por um longo período de tempo (por exemplo durante o verão), a luz irá piscar vermelha quando for ligado novamente

– siga o processo para o Passo 1.

Repor as definições de fábrica do radiador

Este processo irá repor todas as definições do radiador (programas e serviços) para as definições de fábrica, para poder ser configurado novamente.

D efinições de fábrica

1 .

Rode o botão de controlo para o símbolo da mão - pressione para confirmar;

2.

Rode o botão de controlo para 11° C;

3.

Pressione o botão de controlo duas vezes durante 1 segundo – as luzes verde e vermelha irão piscar

4.

Mantenha pressionado o botão de controlo durante 3 segundos até que a luz verde pisque

O radiador está agora com as definições de fábrica.

Siga as instruções do passo 1 para configurar o seu radiador.

Modo de proteção contra crianças

O termóstato (botão de controlo) pode ser bloqueado para evitar que crianças ou outros utilizadores alterem as definições do radiador e a temperatura .

Ativar o modo de proteção contra crianças

1. Rode o botão de controlo até à temperatura desejada (por exemplo 22° C);

2. Mantenha o botão de controlo pressionado durante 3 segundos até a luz piscar vermelha.

3. Se rodar o botão após o passo anterior a luz irá piscar vermelha. Não pode alterar a temperatura.

Desativar o modo de proteção contra crianças

1. Rode o botão de controlo com as setas (mostrar os símbolos) tal como quando está a iniciar o radiador.

2. Mantenha o botão de controlo pressionado durante 3 segundos até a luz piscar verde.

3. Quando o modo de proteção contra crianças é desativado, o radiador irá aquecer a 22° C. Ajuste para a temperatura desejada.

Adax AS, Myresgt. 1 3060 Svelvik , Noruega. www.adax.no Art.n.º: 62263 Data: 04.02.2021

X.2

LT

Termostato naudojimo instrukcija

Programų, režimų, nustatymų paaiškinimas:

P1 – Temperatūros sumažinimas naktį (naktinis šildymas)

P2 – Programos

Rankinė programa (veikia taip pat, kaip pirmą kartą įjungus radiatorių –

1 žingsnis) Išsamų šildytuvo programavimo ir veikimo naudotojo vadov ą galite atsisi ų sti iš

1 žingsnis. Radiatoriaus įjungimas pirmą kartą www.adax.no

Hold 1 sec.

Atlikite toliau nurodytus veiksmus – šis procesas atliekamas pirmą kartą įjungus radiatorių ir norint iš naujo nustatyti radiatorių po elektros energijos dingimo. Šitaip sukalibruojami ir atkuriami visi parametrai.

1. Prijunkite radiatorių prie elektros tinklo lizdo.

2. Įjunkite radiatorių.

3. Nustatykite ratuką taip, kad abi rodyklės būtų atsuktos viena į kitą (22°C) ir nukreiptos į lemputę.

4. Nuspauskite ir 1 sekundę palaikykite nuspaustą reguliavimo ratuką, kol lemputė sumirkčios žaliai

5. Dabar radiatorius teisingai paruoštas ir galite nustatyti reikiamą temperatūrą.

Šis procesas atkurs visus kitus parametrus; pavyzdžiui, jis naudojamas nutrūkus elektros energijos tiekimui arba norint atšaukti naktinio šildymo programą.

LED indikatoriai

- Neveikos režimas (kol nukrinta aplinkos temperat ū ra)

- Kaitinimas (kol pakyla aplinkos temperat ū ra)

- Ranken ė le į vesti duomenys priimti.

- Įjungta apsauga nuo vaikų arba nutrūko energijos tiekimas į šildytuvą.

- Šildytuvas neaktyvus. Pasirinktas režimas nesukonfig ū ruotas.

- Šildytuvas neaktyvus. Aptiktas atidarytas langas.

Nutrūkęs elektros energijos tiekimas

Nutrūkus elektros energijos tiekimui, radiatorius prisimins nustatymus (temperatūrą), padarytusprieš nutrūkstant elektros energijos tiekimui. Atnaujinus elektros energijos tiekimą, radiatorius vėl pradės kaisti. Pakeitus temperatūrą, lemputė sumirkčios raudonai – indikuodama elektros energijos tiekimo nutraukimą.

Tam, kad nustatytumėte temperatūrą, turite atlikti 1 žingsnį „Radiatoriaus įjungimas pirmą kartą“.

Jei radiatorius ilgą laiką išjungtas (pvz., vasarą), jį vėl įjungus lemputė sumirkčios raudonai – atlikite 1 žingsnio procesą.

Gamyklinių radiatoriaus parametrų atstatymas

Šiuo procesu atstatomos visų radiatoriaus (programų ir paslaugų) nustatymų gamyklinės vertės, kad radiatorių būtų galima nustatyti kaip naują.

Gamykliniai nustatymai

1. Pasukite valdymo ratuką į rankos simbolio padėtį – paspauskite, kad patvirtintumėte.

2. Pasukite valdymo ratuką į 11 °C padėtį.

3. Du kartus 1 sekundei nuspauskite valdymo ratuką – sumirkčios žalia ir raudona lemputės

4. 3 sekundes palaikykite nuspaudę valdymo ratuką, kol sumirkčios žalia lemputė

Dabar atkurti radiatoriaus gamykliniai nustatymai.

Įvykdykite instrukcijas, pateiktas 1 žingsnyje, kad nustatytumėte radiatorių

Vaikų saugos režimas

Termostatą (reguliavimo ratuką) galima užrakinti, kad vaikai ir kiti asmenys nepakeistų radiatoriaus nustatymų ir temperatūros.

Vaikų saugos režimo įjungimas

1. Pasukite valdymo ratuką iki norimos temperatūros (pvz., 22°C).

2. Nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaustą valdymo ratuką, kol lemputė sumirkčios raudona spalva

3. Šiuo metu pasukus ratuką, lemputė sumirkčios raudonai.

Temperatūros pakeisti negalima.

Vaikų saugos režimo išjungimas

1. Pasukite valdymo ratuką su rodyklėmis (simboliais) taip, kaip įjungdami radiatorių.

2. Nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaustą valdymo ratuką, kol lemputė sumirkčios žalia spalva

3. Išjungus vaikų saugos režimą, radiatorius šils iki 22 °C. Nustatykite norimą temperatūrą.

Adax AS, Myresgt. 1 3060 Svelvik, Norvegija. www.adax.no Kat. Nr .: 62263 Data: 04.02.2021

10

X.2

LV

Termostata lietošanas instrukcija

Programmu / režīmu / iestatījumu skaidrojums

P1 – zemāka temperatūra naktī (sildīšana naktī)

P2 – programmas

Manuālā programma (darbojas tāpat, kā, iedarbinot radiatoru pirmo reizi –

1. darbība)

1. darbība. Radiatora iedarbināšana pirmo reizi

Veiciet turpmāk aprakstītās darbības – šo kārtību izmanto, darbinot

Pilnīgu sildītāja programmēšanas un darbības rokasgr ā matu varat lejupiel ā d ē t www.adax.no

Hold 1 sec.

radiatoru pirmo reizi vai atiestatot to pēc elektroenerģijas padeves pārtraukuma. Šādi notiek kalibrēšana un visu iestatījumu atiestatīšana.

1. Pievienojiet radiatora kontaktdakšiņu elektrības kontaktligzdai.

2. Ieslēdziet radiatoru.

3. Pagroziet regulēšanas pogu tā, lai abas bultiņas atrastos viena pret otru (22 °C) vērstas pret lampiņu.

4. Piespiediet un vienu sekundi turiet piespiestu regulēšanas pogu, līdz lampiņa izgaismojas zaļā krāsā.

5. Tagad radiators ir pareizi iestatīts, jūs varat noregulēt vajadzīgo temperatūru.

Šajā procesā tiek atiestatīti visi citi iestatījumi; to izmanto, piemēram, tad, ja ir noticis elektroenerģijas padeves pārtraukums vai ja vēlaties atcelt programmu sildīšanai naktī.

LED indikatori

- D ī kst ā ve (l ī dz vides temperat ū ra kr ī tas).

- Sild ī šana (l ī dz vides temperat ū ra paaugstin ā s).

- Pogas ievade pie ņ emta.

- Iesl ē gta aizsardz ī ba no b ē rniem vai p ā rtr ū kusi ener ģ ijas padeve sild ī t ā jam.

- Sild ī t ā js ir neakt ī vs. Izv ē l ē tais rež ī ms nav konfigur ē ts.

- Sild ī t ā js ir neakt ī vs. Konstat ē ts atv ē rts logs.

Elektroenerģijas padeves pārtraukums

Ja noticis elektroenerģijas padeves pārtraukums, radiators paturēs atmiņā iestatījumus (temperatūru), kas iestatītipirms elektroenerģijas padeves pārtraukuma. Tas atsāks sildīšanu, tiklīdz atjaunosies elektroenerģijas padeve.

Ja temperatūra būs mainījusies, lampiņa mirgos sarkanā krāsā , norādot uz elektroenerģijas padeves pārtraukumu.

Lai noregulētu temperatūru, jums jāveic 1. darbība “Radiatora iedarbināšana pirmo reizi”. Ja radiators tiek izslēgts uz ilgu laiku (piem., vasarā), pēc ieslēgšanas lampiņa mirgos sarkanā krāsā . Kad tā būs no jauna izgaismota, rīkojieties, kā aprakstīts 1. darbībā.

Radiatora rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana

Šajā procesā tiek atiestatīti visi radiatora (programmas un pakalpojumi) rūpnīcas iestatījumi, lai to var iestatīt kā jaunu.

Rūpnīcas iestatījumi

1. Pagrieziet regulēšanas pogu pret plaukstas simbolu . Piespiediet, lai apstiprinātu.

2. Pagrieziet regulēšanas pogu pret 11°C

3. Divas reizes uz vienu sekundi piespiediet regulēšanas pogu. Mirgo zaļā un sarkanā lampiņa.

4. Piespiediet un 3 sekundes turiet piespiestu regulēšanas pogu, līdz sāk mirgot zaļā lampiņa.

Tagad radiatoram ir atiestatīti rūpnīcas iestatījumi.

Lai iestatītu radiatoru, rīkojieties atbilstoši norādījumiem instrukcijas 1. darbībā.

Bērnu drošības režīms

Termostatu (regulēšanas pogu) var aizslēgt, lai nepieļautu to, ka bērni vai kāds cits maina radiatora iestatījumus un temperatūru.

Bērnu drošības režīma ieslēgšana

1. Pagrieziet regulēšanas pogu pret vajadzīgo temperatūru (piem., 22 °C)

2. Piespiediet un trīs sekundes turiet piespiestu regulēšanas pogu, līdz lampiņa izgaismojas sarkanā krāsā.

3. Ja šajā brīdī pagriezīsiet pogu, lampiņa mirgos sarkanā krāsā. Temperatūru nevar mainīt.

Bērnu drošības režīma izslēgšana

1. Pagrieziet regulēšanas pogu tā, lai bultiņas (redzami simboli) būtu novietotas tā, kā ieslēdzot radiatoru.

2. Piespiediet un trīs sekundes turiet piespiestu regulēšanas pogu, līdz lampiņa mirgo zaļā krāsā.

3. Pēc bērnu drošības režīma izslēgšanas radiators sildīs līdz 22 °C. Noregulējiet vēlamo temperatūru.

Art. Nr . 62263 Datums 04.02.2021.

11

Adax AS, Myresgt. 1 3060 Svelvika, Norvēģija. www.adax.no

X.2

EE

Termostaadi kasutusjuhend

Programmide/režiimide/seadete kirjeldus:

P1 – öine madalam temperatuur (ööküte)

P2 – programmid

Käsitsi juhtimise programm

(töötab nagu radiaatori esmakordsel sisselülitamisel – 1. samm)

1. samm. Radiaatori esmakordne sisselülitamine

Järgige järgmisi samme radiaatori esmakordsel sisselülitamisel ja radiaatori lähtestamiseks pärast voolukatkestust. Nii kalibreerite ja lähtestate kõik seaded.

1. Ühendage radiaator vooluvõrku.

2. Lülitage radiaator sisse.

3. Keerake regulaatornuppu nii, et kaks teineteise poole näitavat noolt (22 °C) osutaksid tule poole.

4. Vajutage ja hoidke regulaatornuppu ühe sekundi jooksul all, kuni tuli vilgub roheliselt

5. Radiaator on nüüd õigesti seadistatud ja saate valida soovitud temperatuuri.

Radiaatori seadistamiseks ja kasutamiseks laadige alla täielik kasutusjuhend aadressilt www.adax.no

Hold 1 sec.

Selle protsessiga lähtestatakse kõik muud seaded ja seda kasutatakse näiteks elektrikatkestuse korral või kui soovite öökütteprogrammi tühistada.

LED-näidud

- Tühikäigul (kuni ümbritseva õhu temperatuur langeb).

- Kütmine (kuni ümbritseva õhu temperatuur tõuseb).

- Nupu sisend on vastu võetud.

- Lapselukk on sisse lülitatud või kütteseadme toiteallikas on katkenud.

- Küttekeha on passiivne. Valitud režiimi pole seadistatud.

- Küttekeha on passiivne. Tuvastatud on avatud aken.

Elektrikatkestus

Elektrikatkestuse korral jätab radiaator meelde seaded (temperatuur), mis olid kinnistatud enne voolukatkestust. Toite taastudes hakkab radiaator kohe uuesti soojenema. Temperatuuri muutmisel vilgub tuli punaselt – see viitab elektrikatkestusele.

Temperatuuri reguleerimiseks järgige 1. sammu „Radiaatori esmakordne sisselülitamine“.

Kui radiaator on pikka aega välja lülitatud (nt suvel), vilgub tuli uuesti sisselülitamisel punaselt – järgige 1. sammu juhiseid.

Radiaatori tehaseseadetele lähtestamine

Selle protsessi käigus lähtestatakse kõik radiaatori seaded (programmid ja teenused) tehaseseadetele, et seda saaks uueks seadistada.

Tehaseseaded

1.

Keerake regulaatornupp käe sümboli juurde ja vajutage kinnistamiseks.

2.

Keerake regulaatornupp 11 °C juurde.

3.

Vajutage regulaatornuppu kaks korda üheks sekundiks – roheline ja punane tuli vilguvad.

4.

Vajutage ja hoidke regulaatornuppu kolme sekundi jooksul all, kuni tuli vilgub roheliselt.

Radiaator on nüüd tehaseseadetele lähtestatud.

Radiaatori seadistamiseks järgige 1. sammu juhiseid.

Lapselukk

Termostaati (regulaatornuppu) on võimalik lukustada, et lapsed ega keegi teine ei saaks radiaatori seadeid ja temperatuuri muuta.

Lapseluku sisselülitamine

1. Keerake regulaatornupp soovitud temperatuurile (nt 22 °C).

2. Vajutage ja hoidke regulaatornuppu kolme sekundi jooksul all, kuni tuli vilgub punaselt

3. Kui pärast seda regulaatornuppu keerata, vilgub tuli punaselt. Temperatuuri ei saa muuta.

Lapseluku väljalülitamine

1. Keerake nooltega (sümbolitega) regulaatornuppu nii, nagu lülitaksite radiaatorit sisse.

2. Vajutage ja hoidke regulaatornuppu kolme sekundi jooksul all, kuni tuli vilgub roheliselt

3. Pärast lapseluku väljalülitatamist soojeneb radiaator temperatuurini 22 °C. Seadistage soovitud temperatuur.

Adax AS, Myresgt. 1 3060 Svelvik, Norra.. www.adax.no Art nr: 62263K uupäev: 04.02.2021

12

13

X.2

Потребителски инструкции за термостат

BG

Разяснение на програми/режими/настройки:

P1 – по-нискатемпературапрезнощта (нощноотопление)

P2 – програми

Ръчна програма (функционира по същия начин както при стартиране на радиатора за първи път – Стъпка 1) Изчерпателно ръководство за

Стъпка 1. Стартиране на радиатора за първи път програмиране и pабота с нагревателя може да бъде изтеглено от www.adax.no

Следвайте стъпките по-долу – процесът се използва когато стартиратерадиатора за първи път, както и за нулиране на радиатора след прекъсване на електрозахранването.

Това калибрира и нулира всички настройки.

1. Свържете радиатора към електрически контакт

Hold 1 sec.

2. Включете радиатора

3. Регулирайте въртящия се бутон за управление така че двете стрелки да застанат една срещу друга(22° C), сочейки към светлинния индикатор

4. Натиснете и задръжте въртящия се бутон за управление за

1 секунда, докатосветлинният индикатор премигне в зелено

5. Радиаторът вече е правилно настроен и можете да зададетежеланата температура.

Този процес ще нулира всички други настройки; той се използва, когато например имапрекъсване на електрозахранването или ако искате да отмените нощната програма за отопление.

LED индикации

- Idle (докато температурата на околната среда не спадне).

- Heating (докато температурата на околната среда не се повиши).

- Командата е приета.

- Защитата за деца е активна или захранването на отоплителния уред е прекъснало.

- Отоплителят е неактивен. Избраният режим не е конфигуриран.

- Отоплителят е неактивен. Открит е отворен прозорец.

Прекъсване на електрозахранването

Когато настъпи прекъсване на захранването, радиаторът ще запомни настройките (температурата), които са били зададени,преди да настъпи прекъсването. Той ще започне да отоплява отново веднага щом захранването бъде подновено. Ако температурата бъде променена,светлинният индикатор ще мига в червено – указвайки прекъсване на електрозахранването.

За да регулирате температурата, трябва да следвате Стъпка 1 – „Стартиране на радиатора за първи път“.

Ако радиаторът бъде изключен за дълъг период от време (напр. през лятото), светлинният индикатор ще мига в червено когато радиаторът бъде включен отново – следвайте процеса за Стъпка 1 .

Нулиране на радиатора до заводските настройки

Този процес нулира всички настройки на радиатора (програми и услуги) до заводските настройки, така че да може да бъде настроен като нов.–

Заводски настройки

1.

Завъртете въртящия се бутон за управление към символа с ръка – натиснете за потвърждение

2.

Завъртете въртящия се бутон за управление на 11° C

3.

Натиснете въртящия се бутон за управление двукратно за 1 секунда – зеленият и червеният светлинен индикатор ще започнат да мигат

4.

Натиснете и задръжте въртящия се бутон за управление за 3 секунди, докато зеленият светлинният индикатор започне да мига .

Радиаторът вече е нулиран до заводските си настройки.

Следвайте указанията в Стъпка 1 на инструкциите, за да настроите вашия радиатор.

Режим за детска безопасност

Термостатът (въртящият се бутон за управление) може да бъде заключен с цел да бъде предотвратено деца или други лица да променят настройките и температурата на радиатора.

Активиране на режима за детска безопасност

1. Завъртете въртящия се бутон за управление до желаната температура (напр. 22° C)

2. Натиснете и задръжте въртящия се бутон за управление за 3 секунди, докато светлинният индикатор премигне в червено

3. Ако завъртите въртящия се бутон в този момент, светлинният индикатор ще мига в червено. Не можете да променяте температурата.

Изключване на режима за детска безопасност

1. Завъртете въртящия се бутон за управление със стрелките (покажете символите), както когато включвате радиатора

2. Натиснете и задръжте въртящия се бутон за управление за 3 секунди, докато светлинният индикатор премигне в зелено

3. Когато режимът за детска безопасност е изключен, радиаторът ще отоплява при 22° C. Регулирайте до желаната температура.

Adax AS, Myresgt. 1 3060 Свелвик, Норвегия . www.adax.no №наартикул: 62263 Дат а: 04.02.2021 г .

X.2

GR

Οδηγίες χρήσης θερμοστάτη

Επεξήγηση προγραμμάτων/λειτουργιών/ρυθμίσεων:

P1 – Χαμηλότερη θερμοκρασία τη νύχτα (νυχτερινή θέρμανση)

P2 – Προγράμματα

Χειροκίνητο πρόγραμμα (λειτουργεί το ίδιο με την εκκίνηση του θερμαντικού

σώματος για πρώτη φορά – Βήμα 1)

Μπορείτε να κατεβάσετε έναν πλήρη οδηγό χρήστη

Βήμα 1. Εκκίνηση του θερμαντικού σώματος για

για τον προγραμματισμό και τη λειτουργία του

θερμαντήρα από τον ιστότοπο www.adax.no

πρώτη φορά Hold 1 sec.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα – αυτή η διαδικασία

χρησιμοποιείται όταν πραγματοποιείτε εκκίνηση του θερμαντικού

σώματος για πρώτη φορά και για να επαναφέρετε το θερμαντικό

σώμα μετά από διακοπή ρεύματος. Αυτό βαθμονομεί και

επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις.

1 . Συνδέστε το θερμαντικό σώμα σε μια ηλεκτρική πρίζα

2. Ενεργοποιήστε το θερμαντικό σώμα

3. Ρυθμίστε τον επιλογέα έτσι ώστε τα 2 αντικριστά βέλη

(22°C) να δείχνουν προς το φως

4. Πατήστε και κρατήστε πατημένο τον επιλογέα για 1

δευτερόλεπτο έως ότου το φως να αναβοσβήνει πράσινο

5. Το θερμαντικό σώμα έχει ρυθμιστεί σωστά και μπορείτε να

ρυθμίσετε τη θερμοκρασία που χρειάζεστε.

temperaturu.

Αυτή η διαδικασία θα επαναφέρει όλες τις άλλες ρυθμίσεις. Χρησιμοποιείται όταν, για παράδειγμα, έχει

διακοπεί το ρεύμα ή σε περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε το πρόγραμμα νυχτερινής θέρμανσης.

Ενδείξεις

LED

Αδράνεια ( έως ότου μειωθεί η θερμοκρασία περιβάλλοντος ).

Θέρμανση ( έως ότου αυξηθεί η θερμοκρασία περιβάλλοντος ).

Η είσοδος του επιλογέα έγινε αποδεκτή .

Το κλείδωμα για παιδιά είναι ενεργό ή ο θερμαντήρας είχε διακοπή ρεύματος .

Η θερμάστρα είναι ανενεργή .

Η επιλεγμένη λειτουργία δεν έχει ρυθμιστεί .

Η θερμάστρα είναι ανενεργή .

Εντοπίστηκε ανοιχτό παράθυρο .

Διακοπή ρεύματος

Όταν συμβεί διακοπή ρεύματος, το θερμαντικό σώμα θα θυμάται τις ρυθμίσεις (θερμοκρασία) που είχαν οριστεί πριν από την

διακοπή ρεύματος. Θα αρχίσει να θερμαίνεται ξανά μόλις επανέλθει το ρεύμα. Εάν η θερμοκρασία αλλάξει, το φως θα

αναβοσβήνει κόκκινο – που σημαίνει ότι υπάρχει διακοπή ρεύματος.

Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, πρέπει να ακολουθήσετε το Βήμα 1 “Εκκίνηση του θερμαντικού σώματος για πρώτη φορά”.

Εάν το θερμαντικό σώμα είναι απενεργοποιημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού),

το φως θα αναβοσβήνει κόκκινο όταν ενεργοποιηθεί ξανά - ακολουθήστε τη διαδικασία σύμφωνα με το Βήμα 1.

Επαναφορά του θερμαντικού σώματος στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Αυτή η διαδικασία επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις του θερμαντικού σώματος (προγράμματα και υπηρεσίες) στις

εργοστασιακές ρυθμίσεις, ώστε να μπορούν να οριστούν νέες.

Εργοστασιακές ρυθμίσεις

1 .

Γυρίστε τον επιλογέα στο σύμβολ ο χεριού – Πατήστε για επιβεβαίωση

2 .

Γυρίστε τον επιλογέα στους 11°C

3 .

Πατήστε τον επιλογέα για 1 δευτερόλεπτο δύο φορές - Τα πράσινα και κόκκινα φώτα θα αναβοσβήσουν

4 .

Πατήστε και κρατήστε πατημένο τον επιλογέα για 3 δευτερόλεπτα έως ότου το πράσινο φως να αναβοσβήνει

Το θερμαντικό σώμα έχει επανέλθει στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στο Βήμα 1 των οδηγιών για να ρυθμίσετε το θερμαντικό σώμα σας.

Λειτουργία ασφαλείας για παιδιά

Ο θερμοστάτης (επιλογέας) μπορεί να κλειδωθεί για να αποτρέψει την αλλαγή των ρυθμίσεων και της θερμοκρασίας

του θερμαντικού σώματος από παιδιά και άλλους.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας ασφαλείας για παιδιά

1. Γυρίστε τον επιλογέα στην επιθυμητή θερμοκρασία (π.χ. 22°C)

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο τον επιλογέα για 3 δευτερόλεπτο έως ότου το φως να αναβοσβήνει κόκκινο

3. Εάν γυρίσετε τον επιλογέα σε αυτό το σημείο, το φως θα αναβοσβήνει κόκκινο. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη

θερμοκρασία.

Απενεργοποίηση λειτουργίας ασφαλείας για παιδιά

1. Γυρίστε τον επιλογέα με τα βέλη (με τα σύμβολα να φαίνονται) όπως όταν ενεργοποιείτε το θερμαντικό σώμα

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο τον επιλογέα για 3 δευτερόλεπτο έως ότου το φως να αναβοσβήνει πράσινο

3. Όταν η λειτουργία ασφαλείας για παιδιά είναι απενεργοποιημένη, το θερμαντικό σώμα θα θερμάνει στους 22°C.

Ρυθμίστε στην επιθυμητή θερμοκρασία.

Adax AS, Myresgt. 1 3060 Svelvik, Νορβηγία . www.adax.no Art.no: 62263 Ημερομηνία: 04.02.2021

14

X.2

CZ

Pokyny pro uživatele termostatu

Vysvětlení programů / režimů / nastavení:

P1 – Nižší teplota v noci (noční vytápění)

P2 – Program y

Manuální program (funguje stejně jako první spuštění přímotopu – krok 1)

Krok 1. První spuštění přímotopu

Postupujte podle níže uvedených kroků – tento proces se používá při prvním spuštění přímotopu a při resetu přímotopu po výpadku napájení. Tímto provedete kalibraci a reset všech nastavení.

1.

Zapojte přímotop do elektrické zásuvky

2.

Zapněte přímotop

3.

Nastavte otočný ovladačtak, aby 2 k sobě směřující

šipky (22 °C) ukazovaly na kontrolku

4.

Stiskněte a přidržte otočný ovladač po dobu 1 sekundy, dokud nezačne kontrolka blikat zeleně

5. Přímotop je nyní připraven, můžete nastavit požadovanou teplotu. i možete da podesiteželjenu temperaturu.

M ů žete si stáhnout kompletní uživatelskou p ř íru č ku pro programování a ovládání oh ř

íva č e ze stránky www.adax.no

Hold 1 sec.

Tento proces resetuje všechna ostatní nastavení; používá se například po výpadku napájení nebo pokud chcete vymazat program nočního vytápění.

LED indikace

- Ne č innost (dokud neklesne okolní teplota).

- Topení (dokud nestoupne okolní teplota).

- Vstup knoflíku p ř ijat.

- D ě tský zámek je aktivní nebo m ě l oh ř íva č výpadek proudu.

- Oh ř íva č je aktivní. Vybraný režim není nastaven.

- Oh ř íva č je neaktivní. Detekováno otev ř ené okno.

Výpadek napájení

Dojde-li k výpadku napájení, zapamatuje si přímotop poslední nastavení (teplotu) před výpadkem napájení. Jakmile bude napájení obnoveno, začne přímotop opět hřát.Při změně teploty bliká kontrolka červeně – a upozorňuje na výpadek napájení.

Pro nastavení teploty postupujte dle kroku 1 „První spuštění přímotopu“. Je-li přímotop po delší dobu vypnutý (např. v létě), při novém zapnutí začne kontrolka blikat červeně proveďte krok 1 .

Obnovení továrního nastavení přímotopu

Tento proces resetuje všechna nastavení přímotopu (programy a služby) a obnoví původní tovární nastavení.

T ovární nastavení

1. Nastavte otočný ovladač na symbol ruky – stisknětepro potvrzení

2 .

Nastavte otočný ovladač na 11 °C

3 . Dvakrát stiskněte a po dobu 1 sekundy přidržte otočný ovladač – začne blikat zelená i červená kontrolka

4 . Stiskněte a po dobu 3 sekund přidržte otočný ovladač, dokud nezačne kontrolka blikat zeleně

P římotop je nyní resetován na tovární nastavení.

P ro nastavení přímotopu postupujte podle pokynů uvedených v kroku 1.

Režim dětské pojistky

Termostat (otočný ovladač) může být uzamčen proti nechtěné změně nastavení a teploty dětmi a jinými osobami.

Aktivace režimu dětské pojistky

1.

Nastavte otočný ovladač na požadovanou teplotu (např. 22 °C)

2.

Stiskněte a přidržte otočný ovladač po dobu 3 sekund, dokud nezačne kontrolka blikat červeně

3.

Pokud nyní otočíte ovladačem, začne kontrolka blikat červeně.Nemůžete změnit teplotu.

Vypnutí režimu dětské pojistky

1.

Natočte otočný ovladač šipkami (symboly) jako při zapnutí přímotopu

2.

Stiskněte a přidržte otočný ovladač po dobu 3 sekund, dokud nezačne kontrolka blikat zeleně

3. Po vypnutí režimu dětské pojistky hřeje přímotop na teplotu 22 °C. Nastavte požadovanou teplotu.

Obj. č.: 62263 Datum: 04.02.2021

15

Adax AS, Myresgt. 1 3060 Svelvik, Nor sko . www.adax.no

X.2

HU

Termosztát használati utasítása

A programok/üzemmódok/beállítások magyarázata:

P1 – Alacsonyabb éjszakai hőmérséklet (éjszakai fűtés)

P2 – Programok

Manuális program (ugyanúgy működik, mint a radiátor első bekapcsolásakor – 1. lépés)

A f ű t ő panel kezelésér ő l és programozásáról szóló használati utasítás a www.adax.no oldaról tölthet ő le.

Hold 1 sec.

1. lépés A radiátor első bekapcsolása

Kövesse az alábbi lépéseket a radiátor első bekapcsolásakor, vagy egy esetleges áramszünet utáni visszaállításkor.Így kalibrálhatja és állíthatja vissza a beállításokat.

1. Csatlakoztassa a radiátort egy fali csatlakozóaljzathoz.

2. Kapcsolja be a radiátort.

3. Fordítsa el a programválasztót úgy, hogy a 2 nyíl egymás felé nézzen (22°C), és a fény felé mutasson.

4. Nyomja meg, és 1 másodpercig tartsa benyomva a programválasztót, amíg a fény zölden kezd villogni.

5. A radiátor beállítása sikeres volt, most már beállíthatja akívánt hőmérsékletet.

Ezzel a folyamattal minden más beállítást alaphelyzetbe állít. Használata akkor célszerű, ha példáuláramszünet volt, vagy törölni szeretné az éjszakai fűtési programot.

LED értesítések

- Tétlen (amíg a környezet h ő mérséklete csökkenni kezd).

- F ű tés (amíg a környezet h ő mérséklete eléri a kívánt h ő mérsékletet).

- Gomb aktiválása elfogadva.

- A gyerekzár aktív vagy a f ű t ő test nincs áram alatt.

- A f ű t ő test inaktív. A kiválasztott mód nincs konfigurálva.

- A f ű t ő test inaktív. Nyitott ablak érzékelve.

Áramszünet

Áramszünet esetén a radiátor megjegyzi az áramszünet előtt beállított értékeket(hőmérsékletet). Amint ismét feszültség alá kerül, megkezdi a fűtést. A hőmérséklet változása eseténa fény pirosan villog , ezzel jelezve, hogy

áramszünet van.

A hőmérséklet beállításához kövesse az 1. lépés - A radiátor első bekapcsolása elnevezésű fejezet utasításait.Ha a radiátort hosszabb ideig ki van kapcsolva (például nyáron), a fény pirosan villog, amikor a radiátort ismét bekapcsolja – kövesse az 1. lépés utasításait.

A radiátor gyári beállításainak visszaállítása

Ezekkel a lépésekkel visszaállíthatja a radiátor gyári beállításait (programok és üzemmódok), így úgy állíthatja be, mintha új volna.

G yári beállítások

1 . Forgassa a programválasztót a kéz szimbólumra , és nyomja meg a megerősítéshez.

2 .

Forgassa a programválasztót 11°C fokra.

3 .

1 másodpercig tartsa nyomva a programválasztót kétszer egymás után – A zöld és a piros fény villogni kezd.

4 . Nyomja meg, és 3 másodpercig tartsa lenyomva a programválasztót, amíg a zöld fény villogni kezd.

A radiátor így visszaáll a gyári beállításokra.

A radiátor beállításához kövesse a használati utasítás 1. lépés című fejezetében leírtakat.

Gyerekzár

A termosztát (programválasztó) lezárható, így megakadályozhatja, hogy a gyerekek vagy más illetéktelen személyek módosítsák a radiátor beállításait és a hőmérsékletet.

A gyerekzár aktiválása

1. Állítsa a programválasztót a kívánt hőmérsékletre (például 22°C).

2. Nyomja meg, és 3 másodpercig tartsa benyomva a programválasztót, amíg a fény pirosan kezd villogni.

3. A fény pirosan villog, ha itt elforgatja a programválasztót. Nem módosíthatja a hőmérsékletet.

A gyerekzár kikapcsolása

1. Állítsa úgy a programválasztót, hogy a nyilak egymás felé nézzenek (láthatóak legyenek a szimbólumok), mint a radiátor bekapcsolásakor.

2. Nyomja meg, és 3 másodpercig tartsa benyomva a programválasztót, amíg a fény zölden kezd villogni.

3. A gyerekzár kikapcsolásakor a radiátor 22°C fokon fűt. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

Adax AS, Myresgt. 1 3060 Svelvik, Norvégia . www.adax.no Cikkszám: 62263 Dátum: 04.02.2021

16

17

X.2

HR

Upute za korištenje termostata

Objašnjenje programa/načina/postavki:

P1 – niža temperatura noću (noćno grijanje)

P2 – programi

Ručno upravljanje (radi na istom principu kao pri prvom uključivanju radijatora – 1. korak)

Možete preuzeti cjelokupni priru č nik za programiranje i upravljanje grija č em s:

1. korak– Prvo uključivanje radijatora www.adax.no

Pratite korake u nastavku – taj se postupak upotrebljava kod prvog uključivanjaradijatora te ponovnog postavljanja nakon nestanka struje.Tako se kalibriraju i ponovno postavljaju sve postavke.

1. Radijator uključite u električnu utičnicu

2. Uključite radijator

3. Regulator za upravljanje namjestite tako da su dvije strelice okrenute jedna prema drugoj (22°C) i pokazuju prema svjetlu.

4. Regulator pritisnite na 1 sekundu doksvjetlo ne zatreperi zeleno.

5. Radijator je sada pravilno postavljen i možete postavitiželjenu temperaturu.

Hold 1 sec.

Taj će postupak ponovno postaviti sve ostale postavke i upotrebljavase primjerice kod nestanka struje ili ako poželite otkazati program noćnog grijanja.

LED oznaka

- U stanju mirovanja (dok se okolna temperatura ne spusti).

- Grijanje (dok se okolna temperatura ne podigne).

- Prihvaćen je unos regulatora.

ģAktivirana je zaštita za djecu ili je grijaču prekinuto napajanje strujom.

- Grijalica nije aktivna. Odabrani način nije konfiguriran.

- Grijalica nije aktivna. Otkriven je otvoreni prozor

Nestanak struje

U slučaju nestanka struje, radijator pamti postavke (temperaturu) koje su bile postavljeneprije nestanka struje. U trenutku kada se vrati struja, počet će ponovno grijati. Ako se temperatura promijeni, svjetlo će treperiti crveno i time ukazivati na nestanak struje.

Kako biste prilagodili temperaturu, morate slijediti prvi korak „Prvo uključivanje radijatora”.

Ako je radijator isključen duže vrijeme (npr. tijekom ljeta), svjetlo će treperiti crvenonakon ponovnog paljenja – tada slijedite postupak za

1. korak.

Vraćanje radijatora na tvorničke postavke

Taj postupak ponovno postavlja sve postavke radijatora (programe i usluge) na tvorničke tako da se može postaviti kao da je nov.

Tvorničke postavke

1 .

Regulator okrenite na simbol ruke – pritisnite za potvrdu.

2 .

Regulator okrenite na 11 °C.

3 .

Regulator dvaput pritisnite na sekundu – treperit će zelena i crvena svjetla.

4 . Pritisnite i držite regulator 3 sekunde dok svjetlo ne zatreperi zeleno.

R adijator je vraćen na tvorničke postavke.

S lijedite upute iz prvog koraka kako biste postavili radijator.

Način sa zaštitom za djecu

Termostat (regulator) može se zaključati kako biste spriječili da djeca ili netko drugi mijenjaju postavke i temperaturu radijatora.

Aktivirajte način sa zaštitom za djecu

1. Regulator okrenite na željenu temperaturu (npr. 22 °C)

2. Pritisnite i držite regulator 3 sekunde dok svjetlo ne počne treperiti crveno

3. Ako regulator u ovom trenutku okrenete, svjetlo će treperiti crveno. Ne možete mijenjati temperaturu.

Isključite način sa zaštitom za djecu.

1. Okrenite regulator sa strelicama (prikaži simbole) kao kada uključujete radijator.

2. Pritisnite i držite regulator 3 sekunde dok svjetlo ne zatreperi zeleno

3. Kada je način rada sa zaštitom za djecu isključen radijator će grijati na 22 °C. Podesite na željenu temperaturu.

Adax AS, Myresgt. 1 3060 Svelvik, Norway . www.adax.no Art.no: 62263 Dato: 04.02.2021

X.2

PL

Instrukcja użytkownika termostatu

Objaśnienie programów/trybów/ustawień:

P1 – niższa temperatura w nocy (ogrzewanie nocne)

P2 – Programy

Program ręczny (działa tak samo jak przy pierwszym uruchamianiu grzejnika – krok 1)

Pe ł na wersja instrukcji u ż ytkownika dotycz ą ca programowania i obs ł ugi grzejnika jest dost ę pna

Krok 1. Pierwsze uruchamianie grzejnika

Należy postępować według poniższych kroków – proces ten jest do pobrania na stronie www.adax.no

Hold 1 sec.

wykorzystywany do uruchamiania grzejnika po raz pierwszy i do resetowania grzejnika po awarii zasilania. Kalibruje i resetuje wszystkie ustawienia.

1. Włożyć wtyczkę grzejnika do gniazdka elektrycznego

2. Włączyć grzejnik

3. Ustawić pokrętło sterowania tak, aby 2 strzałki były ustawione naprzeciwko siebie(22°C) i skierowane do lampki

4. Nacisnąć pokrętło sterowania i przytrzymaćwciśnięte przez

1 sekundę, aż lampka zacznie migać na zielono

5. Grzejnik jest teraz prawidłowo skonfigurowany i można ustawić żądaną temperaturę.

Proces ten zresetuje wszystkie inne ustawienia; jest używany na przykład po awarii zasilania lub w przypadku anulowania nocnego programu ogrzewania.

Wskazania diod LED

- Bezczynno ść (do spadku temperatury otoczenia).

- Ogrzewanie (do wzrostu temperatury otoczenia).

- Zaakceptowano wej ś cie pokr ę t ł a.

- Blokada rodzicielska jest aktywna lub nast ą pi ł a przerwa w zasilaniu grzejnika.

- Nagrzewnica jest nieaktywna. Wybrany tryb nie jest skonfigurowany.

- Nagrzewnica jest nieaktywna. Wykryto otwarte okno.

Awaria zasilania

Jeżeli wystąpi awaria zasilania, zostaną zapamiętane wcześniejsze ustawienia (temperatura) sprzed awarii zasilania. Ogrzewanie rozpocznie się ponownie po włączeniu zasilania. Jeżeli zostanie zmieniona temperatura, lampka będzie migać na czerwono – wskazując przerwę w dostawie prądu.

Aby wyregulować temperaturę, należy wykonać Krok 1 „Pierwsze uruchamianie grzejnika”. Jeżeli grzejnik był przez dłuższy czas wyłączony (np. latem), po ponownym włączeniu zacznie migać czerwona lampka ‒ należy wykonać proces dla kroku 1 .

Resetowanie grzejnika do ustawień fabrycznych

Proces ten resetuje wszystkie ustawienia grzejnika (programy i usługi) do ustawień fabrycznych, więc można go skonfigurować jak nowy

U stawienia fabryczne

1.

Obrócić pokrętło sterowania na symbol ręki – Nacisnąć, aby potwierdzić.

2 .

Obrócić pokrętło sterowania do 11°C.

3 .

Dwukrotnie wcisnąć pokrętło sterowania na 1 sekundę – Zacznie migać zielona i czerwona lampka.

4 .

Nacisnąć pokrętło sterowania i przytrzymać wciśnięte przez 3 sekundy, aż zacznie migać zielona lampka.

G rzejnik został zresetowany do ustawień fabrycznych.

W ykonać instrukcje z kroku 1 instrukcji, aby skonfigurować grzejnik.

Tryb zabezpieczenia przed dziećmi

Termostat (pokrętło sterowania) można zablokować, aby zabezpieczyć ustawienia i temperaturę przed zmianą przez dzieci lub innymi zmianami.

Aktywacja trybu zabezpieczenia przed dziećmi

1. Obrócić pokrętło sterowania na żądaną temperaturę (np. 22°C).

2. Nacisnąć pokrętło sterowania i przytrzymać wciśnięte przez 3 sekundy, aż lampka zacznie migać na czerwono.

3. Po obróceniu pokrętła w tym punkcie lampka zacznie migać na czerwono. Nie można zmienić temperatury.

Wyłączanie trybu zabezpieczenia przed dziećmi

1. Obrócić pokrętło sterowania w kierunku strzałek (wskazują symbole), tak jak przy włączaniu grzejnika.

2. Nacisnąć pokrętło sterowania i przytrzymać wciśnięte przez 3 sekundy, aż lampka zacznie migać na zielono.

3. Przy wyłączonym trybie zabezpieczenia przed dziećmi grzejnik będzie ogrzewał przy 22°C. Wyregulować do żądanej temperatury.

Adax AS, Myresgt. 1 3060 Svelvik, Norvegia. www.adax.no Nr art.: 62263 data: 04.02.2021

18

X.2

SK

Pokyny pre používateľov termostatu

Vysvetlenie programov/režimov/nastavení:

P1 – Nižšia teplota v noci (nočné vykurovanie)

P2 – Programy

Manuálny program (funguje rovnako ako pri prvom spustení radiátora – 1. krok)

Kompletnú používate ľ skú príru č ku na programovanie a obsluhu ohrieva č a si môžete stiahnu ť zo stránky www.adax.no

1. krok Prvé spustenie radiátora

Dodržujte kroky uvedené nižšie – tento proces sa používa pri prvom spustení radiátora a resetovaní radiátora po výpadku prúdu.

To kalibruje a resetuje všetky nastavenia.

1. Radiátor pripojte do elektrickej zástrčky

2. Zapnite radiátor

3. Upravte riadiaci volič aby 2 šípky smerovali oproti sebe

(22 °C) smerom k svetlu

4. Stlačte a 1 sekundu podržte riadiaci volič, aby svetlo zablikalo na zeleno

5. Radiátor je teraz správne nastavený a vy si môžete nastaviť požadovanú teplotu.

Hold 1 sec.

Tento proces vynuluje všetky ostatné nastavenia, používa sa vtedy, keď napríklad došlo k výpadku prúdu alebo chcete zrušiť program nočného vykurovania.

LED indikácie

- Nečinnosť (kým neklesne okolitá teplota).

- Kúrenie (kým nestúpne okolitá teplota).

- Vstup gombíka prijatý.

- Detský zámok je ktívny alebo mal ohrieva č výpadok prúdu.

- Ohrievač je neaktívny. Vybraný režim nie je konfigurovaný.

- Ohrievač je neaktívny. Bolo zistené otvorené okno.

Výpadok prúdu

Keď dôjde k výpadku prúdu, radiátor si zapamätá nastavenia (teplota), ktoré ste nastavilipred výpadkom prúdu.

Začne vykurovať hneď ako sa znovu spustí napájanie prúdom. Ak sa zmení teplota, svetlo bude blikať načerveno – čo predstavuje výpadok napájania.

Ak chcete upraviť teplotu, musíte postupovať podľa 1. kroku „Prvé spustenie radiátora“.

Ak je radiátor dlhšiu dobu vypnutý (napr. v lete), svetlo bude pri zapnutí blikať načerveno – postupujte podľa postupu v 1. kroku .

Resetovanie radiátora do výrobných nastavení

Tento proces vynuluje všetky nastavenia radiátora (programy a služby) do výrobných nastavení, aby ste ho mohli odznova nastaviť.

Výrobné nastavenia

1 .

Regulačný volič otočte na symbol ruky – stlačením potvrďte

2 .

Regulačný volič otočte na 11 °C

3 .

Dvakrát na 1 sekundu stlačte a podržte regulačný volič – zelené svetlo zabliká

4 . Stlačte a 3 sekundy podržte regulačný volič, aby svetlo zablikalo nazeleno

R adiátor je teraz vynulovaný do výrobných nastavení.

P ostupujte podľa inštrukcií v 1. kroku návodu na nastavenie radiátora.

Režim detskej poistky

Termostat (regulačný volič) môžete zablokovať, aby ste zabránili deťom a iným osobám meniť nastavenia a teplotu radiátora.

Aktivácia režimu detskej poistky

1. Regulačný volič otočte na požadovanú teplotu (napr. 22 °C)

2. Stlačte a 3 sekundy podržte regulačný volič, aby svetlo zablikalo načerveno

3. Ak v tomto momente otočíte volič, svetlo bude blikať načerveno.Teplotu nemôžete meniť.

Vypnutie režimu detskej poistky

1. Otočte regulačný volič so šípkami (zobrazenie symbolov), ako keby ste zapínali radiátor

2. Stlačte a 3 sekundy podržte regulačný volič, aby svetlo zablikalo nazeleno

3. Keď vypnete režim detskej poistky, radiátor sa nahreje na 22 °C. Upravte na požadovanú teplotu.

Čl. č.: 62263 zo dňa: 04.02.2021

19

Adax AS, Myresgt. 1 3060 Svelvik, Nórsko . www.adax.no

X.2

R O

Manual de utilizare t ermostat

Explicarea programelor/modurilor/setărilor:

P1 – Temperatură mai scăzută noaptea ( încălzire pe timp de noapte )

P2 – Programe

Program manual ( funcționează la fel ca în cazul porniriicaloriferului pentru prima dată - Pasul 1)

Pute ț i descarc ă ghidul de utilizare complet pentru programarea ş i utilizarea caloriferului de

Pasul 1. Pornireacaloriferului pentru prima dată la www.adax.no

Hold 1 sec.

Urmați pașii de mai jos - acest procedeu este utilizat când porniți caloriferul pentru prima dată și pentru a reseta caloriferul după o pană de curent. Aceasta calibrează și resetează toate setările .

1. Conectați caloriferul la o priză electrică

2. Porniți caloriferul

3. Reglațibutonul de comandă astfelastfel încât cele 2 săgeți să fie îndreptate una către cealaltă(22°C) și orientate cătreLed

4. Apăsați și mențineți apăsat butonul de comandă timp de 1 secundă până când lumina devine verde

5.

Acum c aloriferuleste configurat corect și puteți seta temperatura dorită .

Acest procedeu va reseta toate celelalte setări; se folosește atunci când, de exemplu, a avut loc opană de curentsau dacă doriți să anulați programul de încălzire pe timp de noapte .

Indicaii LED

- Inactiv (pân ă când scade temperatura ambiental ă ).

- Înc ă lzire (pân ă când cre ș te temperatura ambiental ă ).

- Intrarea butonului acceptat ă .

- Sistemul de blocare pentru copii este activ sau instala ț ia de înc ă lzire a avut pan ă de curent

- Înc ă lzitorul este inactiv. Modul selectat nu este configurat.

- Înc ă lzitorul este inactiv. S-a detectat o u șă deschis ă .

Pană de curent

Când are loc o întrerupere a curentului, caloriferul va memora setările (temperatura) stabiliteînainte să aibă loc pana de curent.Va începe să se încălzească din nou imediat ce este pornit .

Dacă temperatura este schimbată, lumina va deveni roșie - ceea ce indică o întrerupere a curentului .

Pentru a regla temperatura, trebuie să urmați Pasul 1 „Pornirea caloriferului pentru prima dată ”.

În cazul în carecaloriferul este oprit pentru o perioadă lungă (de exemplu, pe timpul verii), lumina va deveni roșie când este pornit din nou - urmați procedeul pentru Pasul1.

Resetarea caloriferuluilasetările din fabrică

Acest procedeu resetează toate setările caloriferului (programe și servicii) la setările din fabrică, astfel încât să poată fi configurat ca nou .

Setări din fabrică

1. Rotiți butonul de comandă către simbolul de mân ă – Apăsați pentru a confirma

2. Rotiți butonul de comandă la 11°C

3.

4.

Apăsați butonul de comandă de două ori timp de 1 secundă- Lumina verde și roșiese

Apăsați și mențineți apăsat butonul de comandă timp de 3 secunde până când lumina verde

C aloriferul este acum resetat la setările sale din fabrică.

vor aprinde intermitent seva aprinde

Urmați instrucțiunile de la Pasul 1 al manualului pentru a configura caloriferul .

Sistem de siguranță pentru copii

Termostatul (butonul de comandă) poate fi blocat pentru a împiedica copiii și alte persoane să schimbe setările și temperatura caloriferului .

Activați sistemul de siguranță pentru copii

1.

Rotiți butonul de comandăla temperatura dorită (de exemplu 22°C)

2.

Apăsați și mențineți apăsat butonul de comandă timp de 3 secunde până când lumina devine roșie

3.

Dacă rotiți butonul în acest moment, lumina va deveni roșie. Nu puteți schimba temperatura .

Dezactivațisistemul de siguranță pentru copii

1. Rotiți butonulde comandă cu săgeata în poziția de pornire a caloriferului (urmând simbolurile)

2.

Apăsați și mențineți apăsat butonul de comandă timp de 3 secunde până când lumina devine verde

3.

Când sistemul de siguranță pentru copii este oprit, caloriferul se va încălzi la 22°C. Reglați temperatura dorită .

Adax AS, Myresgt. 1 3060 Svelvik, Norvegia. www.adax.no

Art.nr: 62263 Data: 04.02.2021

20

21

X.2

Инструкция по эксплуатации термостата

RU

Программы/режимы/настройки:

P1 – Понижение температуры в ночное время (ночной обогрев)

P2 – Программы

Ручная установка (работает так же, как при первом запуске обогревателя — шаг 1)

Полное руководство пользователя по

Шаг 1. Первый запуск обогревателя

Следуйте приведенным ниже инструкциям. Эти действия выпол няются при первом запуске обогревателя, а также при его пере загрузке после отключения электропитания.Это позволяет произ программированию и эксплуатации обогревателя можно скачать здесь : www.adax.no

Hold 1 sec.

вести калибровку устройства и выполнить сброс всех настроек.

1.

Подсоедините обогреватель к силовой розетке.

2.

Включите обогреватель.

3.

Поверните регулятор таким образом, чтобы 2 стрелки были направлены навстречу друг другу (22 °C) в сторону лампочки.

4.

Нажмите на регулятор и удерживайте его в таком положении в тече ние 1 секунды. При этом лампочка должна мигнуть зеленым светом.

5.

Теперь, когда обогреватель был должным образом настроен, можно установить требуемую температуру.

Данная процедура позволяет сбросить все настройки. Ее можно использовать, например, после отключения источника питания либо для отключения программы ночного обогрева.

Светодиодные индикаторы

- Режим ожидания (до понижения температуры окружающей среды).

- Нагрев (до повышения температуры окружающей среды).

- Входной сигнал переключателя принят.

- Включена блокировка от детей или отключено питание обогревателя.

- Нагреватель неактивен. Выбранный режим не настроен.

- Нагреватель неактивен. Обнаружено открытое окно.

Отключение электроэнергии

При отключении электроэнергии обогреватель запоминает последние настройки (температуру). После возобновле ния подачи питания он снова начнет осуществлять обогрев. При изменении значения температуры лампочка мигнет красным светом — индикация отсутствия напряжения на устройстве.

Чтобы отрегулировать температуру, повторно выполните шаг 1 — «Первый запуск обогревателя».

Если обогреватель был выключен на протяжении длительного периода времени (например, все лето), при его включении лампочка мигнет красным светом — повторите действия, описанные в шаге 1 .

Сброс до заводских настроек

Эта функция позволяет сбросить все настройки обогревателя (программные и сервисные) до заводских значений, чтобы обеспечить возможность его настройки «с нуля».

Заводские настройки

1.

Поверните регулятор в положение с символом руки и нажмите на него, чтобы подтвердить свой выбор.

2 .

Поверните регулятор в положение, соответствующее температуре 11 °C.

3 .

Дважды нажмите на регулятор, удерживая его в течение 1 секунды. При этом лампочка мигнет зеленым и красным светом.

4 .

Нажмите и удерживайте регулятор в течение 3 секунд. При этом лампочка должна мигнуть зеленым светом.

После этого все настройки обогревателя будут сброшены до заводских значений.

Чтобы задать новые настройки обогревателя, следуйте инструкциям, описанным в шаге 1.

Режим «Защита от детей»

Термостат (регулятор) можно заблокировать, чтобы предотвратить изменение настроек обогревателя и температуры детьми или другими людьми.

Включение режима «Защита от детей»

1.

Поверните регулятор в положение нагрева до желаемой температуры (например, 22 °C).

2.

Нажмите на регулятор и удерживайте его в таком положении в течение 3 секунд. При этом лампочка должна мигнуть красным светом.

3.

Если после выполнения всех этих действий вы повернете регулятор, лампочка мигнет красным светом. В этом случае температуру нельзя будет изменить.

Отключение режима «Защита от детей»

1.

Поверните регулятор таким образом, чтобы стрелки находились в положении (показывали символы), как при включении обогревателя.

2.

Нажмите на регулятор и удерживайте его в таком положении в течение 3 секунд. При этом лампочка должна мигнуть зеленым светом.

3.

При отключении режима «Защита от детей» обогреватель выполнит обогрев до уровня 22 °C. Вы сможете отрегулировать значение температуры в соответствии со своими предпочтениями.

Adax AS, Myresgt. 1 3060 Свельвик, Норвегия . www.adax.no Номер изделия: 62263 Дат а: 04.02.2021

X.2

ES

Instrucciones de uso del termostato

Explicación de programas/modos/ajustes:

P1 – menos temperatura por la noche (calefacción nocturna)

P2 – programas

Programa manual (funciona igual que cuando se enciende el radiador por primera vez [Paso 1])

Puede descargar una guía de usuario completa

Paso 1. Encender el radiador por primera vez para la programación y manejo del radiador en www.adax.no

Hold 1 sec.

Siga los pasos que aparecen a continuación. Este proceso se sigue para encender el radiador por primera vez y para restablecerlo tras un corte eléctrico. Este proceso calibra y restaura todos los ajustes.

1. Enchufe el radiador a una toma eléctrica

2. Encienda el radiador

3. Ajuste el dial de control de manera que coincidan las dos flechas (22 °C) apuntando hacia la luz

4. Mantenga presionado el dial de control durante 1 segundo hasta que la luz parpadee en verde

5. El radiador está ahora configurado correctamente y puede establecer la temperatura que desee.

Este proceso restaurará el resto de ajustes. Se utiliza cuando, por ejemplo, se ha producido un corte eléctrico o cuando desea cancelar el programa de calefacción nocturno.

Indicaciones del LED

- Inactivo (hasta que descienda la temperatura ambiente).

- Calefacción (hasta que aumente la temperatura ambiente).

- El dial de introducción se ha aceptado.

- El bloqueo para niños está activado, o bien el calentador ha sufrido un corte eléctrico.

- El calentador se encuentra inactivo. El modo que ha sido seleccionado no está configurado.

- El calentador se encuentra inactivo. Se ha detectado una ventana abierta.

Corte eléctrico

Cuando se produce un corte eléctrico, el radiador recordará los ajustes (temperatura) que estaban establecidos antes de que se produjese el corte. Comenzará a calentar de nuevo cuando se restablezca la corriente. Si la temperatura cambia, la luz parpadeará en rojo , lo que indica que se ha producido un corte eléctrico.

Para ajustar la temperatura, debe seguir el Paso 1, «Encender el radiador por primera vez». Si el radiador está apagado durante mucho tiempo (p. ej., durante el verano), la luz parpadeará en rojo cuando se vuelva a encender. Siga el proceso descrito en el Paso 1.

Restaurar el radiador a los ajustes de fábrica

Este proceso restaura todos los ajustes del radiador (programas y servicios) a los ajustes de fábrica para que pueda configurarlo como uno nuevo.

Ajustes de fábrica

1. Gire el dial de control hasta el símbolo de la mano y presione para confirmar

2. Gire el dial de control hasta 11 °C

3. Presione el dial de control hacia dentro durante 1 segundo dos veces. Comenzarán a parpadear las luces verde y roja

4. Mantenga presionado el dial de control durante 3 segundos hasta que parpadee la luz verde

El radiador se ha restaurado a los ajustes de fábrica.

Siga las instrucciones descritas en el Paso 1 del proceso de configuración del radiador.

Modo de seguridad infantil

El termostato (dial de control) se puede bloquear para evitar que los niños u otras personas puedan cambiar los ajustes y la temperatura del radiador.

Activar el modo de seguridad infantil

1. Gire el dial de control hasta la temperatura deseada (p. ej., 22 °C)

2. Mantenga presionado el dial de control durante 3 segundos hasta que la luz parpadee en rojo

3. Si gira el dial en este momento, la luz parpadeará en rojo. No podrá cambiar la temperatura.

Desactivar el modo de seguridad infantil

1. Gire el dial de control con las flechas (que muestran los símbolos) como cuando enciende el radiador

2. Mantenga presionado el dial de control durante 3 segundos hasta que la luz parpadee en verde

3. Cuando el modo de seguridad infantil se desactive, el radiador calentará a 22 °C. Ajústelo a la temperatura deseada.

Adax AS, Myresgt. 1 3060 Svelvik, Noruega. www.adax.no Art. n.º: 62263 Fecha: 04.02.2021

22

IL

X.2

הרואה תופהלע רתלמטטסו

Hold 1 sec.

23

) 1

: רדגהתו / מבצים / הבסתה לע רנכויתו

) חמיםו ליהל ( מנ והכ ױתר ת ליהל מטטרפרו P1

תוכנױת - P2

– עבומכ דעב ותעפה לה תדריטארועפב םרה אשוהנ ( תוכנית בצמ דיני

תלעפהרה דיטאור עפבםרה אשהנו .1 בלש

מ רונתה תלעפהו תונכתל אלמ שמתשמל ךירדמ

דירוהל ה / לוכי ה / תא -www.adax.no

.

לאחה רפסקת ידעו ל

חמשל

התליך מ הז – ה שבלםי שהללן בעצאת

שמױב שדריטארועפב םרה אשוהנ ולאיפוה סדריטאור

.

התליך מ הזכײל מואפס את כגהה לרדות

בחר אה תדריטאור לשעק חמשלי .

1

נהרו לכיװה ן נים מכװ ו ) עמ לצ תולזױס 22

דהלק אה תדריטאור .

2

( כװן את חגובה תקהר כך ששנה יצחםי פונםי הז להז .

3

לחץ לחיממ הצושכע תל חגובה תקהר מלשך שנידע הי השנההרורױהק בהבהת .

4

.

הדריטאועכ רמ תודגר רשפאבװתך הלדגיר אמטה תטרפוצרה הרוהי .

5

ה פסקת חמשל או צרב םאונך טבלל את שי , מלשל , כרשא ניתן בלעצ אותו ; את כגהה לרדוה תרחאות התליך הז יאפס

.

תוכנית חמיה םוליהל

דל תויצקידניא

(

( תדרוי הביבסה תרוטרפמטש דע ) קרס -

הלוע הביבסה תרוטרפמטש דע ) םומיח -

לבקתה רותפכה טלק -

למשח תקספה רבע למשחה רונתש וא הליעפ םידלי תליענ

רדגומ וניא רחבנה בצמה .

ליעפ וניא םמחמה -

חותפ ןולח ההוז .

ליעפ וניא םמחמה -

הדריטאור .

השגורדו לפנה יפסקה תחמשל ) מטהטרפהרו ( הדריטאור יזכור אגהה תרדות ,

הספח תקשלמ

מבקהר שה לפסקת חמשל

המ עמשע דיל – הנדאה הרוהמו בהבהת , אמטה םטרפוהר תשתהנ .

יתחיל הלתחםמ שב בועגר השחמשל יחזור עפלול

.

הפסקת חמשל

." עפהלה תדריטארועפב םרה אשוהנ " : 1 עליך בלעצ את שבל , דכי לשנות אמטה תטרפהרו

ב עצ – הנדאה הרוהמו בהבהת כהשאו ידילק שבו , ) מלשה ךקיץ , מלשל ( ה םאדריטאוה רינו בכוי מלשך תקורא הפוהכ

.

1 בבלש אה תהתלמה ךיפטרו

מצטב בחיל תולידים

ה מטטרפרו אה ת לשנות אגה תרדוה תדריטאור ו מ דכי מלנמ עוידלםי ורחאםי ) הרקב הת ג ו ח ( ניתן ענלול אה תמרתוטטס

.

ולש

איפסורה דיטאורדגהל רה תוירצן

.

גהלרדוה תרצין כך שניתן היהי הלדגרידחכ וש ) תוכנױת ושרױתים ( התליך מ הזאפס את כגה לרדוה תדריטאור

רדגהה תוירצן

לחץ דכי לרשא – סבבו את חגובה תקהר למסה לדי .

1

ה נוה הררױהק דאהוהמו בהבהױ –

עמ לצ תולזױס 11 סבבו את חגובה תקהר ל .

2

ע ץחלל חגובה תקהר מלשך שנימעפ הײםי .

3

לחץ לחרא הציע הכול חומב הרקבה תגשך שלוש שנױדע ת השנוה הררױהק בהבהת .

4

.

הדריטאועכ רמ תאופס גהלרדוה תרצין

.

גהלרדה תדריטארו 1 בעצ אהה תרואוב תשבל

תלעפה מצטב בחיל תולידים

) עמ לצ תולזױס 22 , מלשל ( סבבו את חגובה תקהר מטלטרפוצרה הרוהי .

1

שנױדע ת השנדאה הרװבהבהמ המת 3 לחץ לחיממ הצושכע תל חגובה תקהר מלשך .

2

.

אל ניתן לשנות אמטה תטרפהרו .

הנדאה הרוהמו בהבהת , םא תסבבו את חגובה תקעכ הרת .

3

מכב והתלךיעפה לה תדריטארו

כבױי מצטב בחיל תולידים

) גצה אה תמסלים ( כװן את חגובה תקהר לצחםי .

1

.

מטלטרפוצרה הרוהי ןװכ

שנױדע ת השנוה הררױבהבהמ הקת 3

.

עמ לצ תולזױס 22 מטלטרפוהר של

לחץ לחיממ הצושכע תל חגובה תקהר מלשך .

2

הדריטאור יתחםמ , לידלםי בכוי כמ רשאטבה בציחות .

3

Adax AS, Myresgt. 1 3060 Svelvik, No rway . www.adax.no Art.no: 6226 3 04.02

.20

21 : תראךי

X.2

SI

Navodila za uporabo termostata

Obrazložitev programov/načinov/nastavitev:

P1 – Nižja temperatura ponoči (nočno gretje)

P2 – Program i

Ročni program (deluje enako kot pri prvem vklopu radiatorja – 1. korak)

1. korak – Prvi vklop radiatorja

Celotna uporabniška navodila za programiranje in upravljanje grelca si lahko prenesete s spletne strani www.adax.no

Sledite spodnjim korakom – ta postopek uporabite, ko prvič vklopite radiator in ko želite ponastaviti radiator po izpadu električne energije. S tem boste umerili in ponastavili vse nastavitve.

1. Vključite radiator v električno vtičnico.

2. Vklopite radiator.

3. Zavrtite gumb za upravljanje tako, da sta puščici obrnjeni ena proti drugi (22 °C), v smeri proti lučki.

4. Gumb za upravljanje pritisnite in držite eno sekundo, dokler lučka ne utripa zeleno.

5. Radiator je sedaj pravilno nastavljen in lahko nastavite želeno temperaturo.

S tem postopkom boste ponastavili vse druge nastavitve. Uporabite ga na primer, ko pride do izpada električne energije ali če želite preklicati program nočnega ogrevanja.

Hold 1 sec.

Indikatorske lu č ke LED

- Nedejaven (dokler se temperatura okolice ne spusti).

- Ogrevanje (dokler se temperatura okolice ne dvigne).

- Vnos gumba je sprejet.

- Aktivno je otroško varovalo ali pa je prišlo do izpada elektrike.

– Grelnik je neaktiven. Izbrani na č in ni konfiguriran.

– Grelnik je neaktiven. Odprto okno je bilo zaznano.

Izpad električne energije

Če pride do izpada električne energije, bo radiator shranil nastavitve (temperaturo), ki so bile nastavljene, preden je prišlo do izpada električne energije. Takoj ko se napajanje spet vklopi, se bo začel segrevati. Če se temperatura spremeni, bo lučka utripala rdeče – to kaže na izpad električne energije.

Če želite prilagoditi temperaturo, morate slediti 1. koraku, tj. »Prvi vklop radiatorja«. Če je radiator dalj časa izklopljen

(npr. poleti), bo lučka ob ponovnem vklopu utripala rdeče – v tem primeru sledite postopku za 1. korak .

Ponastavitev radiatorja na tovarniške nastavitve

S tem postopkom ponastavite vse nastavitve radiatorja (programe in funkcije) nazaj na tovarniške nastavitve, tako da je radiator nastavljen tako, kot bi bil nov.

T ovarniške nastavitve

1 .

Obrnite gumb za upravljanje na simbol roke in pritisnite za potrditev

2 .

Obrnite gumb za upravljanje na 11 °C.

3 .

Dvakrat za eno sekundo pritisnite na gumb za upravljanje – zelena in rdeča lučka bosta pričeli utripati.

4 .

Gumb za upravljanje pritisnite in držite tri sekunde, dokler zelena lučka ne začne utripati.

R adiator je zdaj ponastavljen na tovarniške nastavitve.

S ledite navodilom v 1. koraku navodil za uporabo vašega radiatorja.

Varni način za otroke

Termostat (gumb za upravljanje) lahko zaklenete in s tem otrokom ter drugim preprečite spreminjanje nastavitev in temperature radiatorja.

Vklop varnega načina za otroke

1. Gumb za upravljanje obrnite na želeno temperaturo (npr. 22 °C)

2. Gumb za upravljanje pritisnite in držite 3 sekunde, dokler lučka ne utripa rdeče.

3. Če v tistem trenutku gumb obrnete, bo lučka utripala rdeče. Temperature v tem primeru ne morete spremeniti.

Izklop varnega načina za otroke

1.

Gumb za upravljanje orbnite s puščicami (prikaz simbolov) kot pri vklopu radiatorja.

2. Gumb za upravljanje pritisnite in držite 3 sekunde, dokler lučka ne utripa zeleno.

3. Ko je varni način za otroke izklopljen, se bo radiator segrel na 22 °C. Prilagodite na želeno temperaturo.

Adax AS, Myresgt. 1 3060 Svelvik, Norveška . www.adax.no Št. artikla: 62263 Datum: 04.02.2021

24

25

X.2

IT

Istruzioni per l'uso del termostato

Spiegazionedi programmi/modalità/impostazioni:

P1 – Bassa temperatura notturna (riscaldamento notturno)

P2 – Programmi

Programma manuale (funziona come quando si avvia il radiatore per la prima volta – Passaggio 1)

Passaggio 1. Avvio del radiatore per la prima volta

Puoi scaricare il manuale completo per la programmazione e il funzionamento del radiatore da www.adax.no

Seguire i passaggi seguenti: questa procedura viene utilizzata quando si avvia il radiatore per la prima volta e per ripristinare il radiatore dopo un'interruzione di corrente. Questo calibra e ripristina tutte le impostazioni.

1.

Collegare il radiatore a una presa elettrica

2. Accendere il radiatore

3. Regolare ilselettore di controllo in modo che le 2 frecce rivoltino una verso l'altra (22°C) e puntino verso la luce

4.

Tenere premuto il selettore di controllo per 1 secondo fino a quando la luce non lampeggia inverde

5. Il radiatore è ora impostato correttamente ed è possibile impostare la temperatura desiderata.

Questo processo ripristinerà tutte le altre impostazioni; viene utilizzato quando, ad esempio, si è verificata un'interruzione di corrente o se si desidera annullare il programma di riscaldamento notturno.

Hold 1 sec.

Indicazioni LED

- In pausa (fino alla diminuzione della temperatura ambiente).

- Riscaldamento (fino all’aumento della temperatura ambiente).

- Input manopola accettata.

- Il blocco di sicurezza per bambini è attivo o il radiatore non è alimentato.

- Radiatore è spento. La modalità selezionata non è configurata.

- Radiatore è spento. Rilevata finestra aperta

Interruzione di corrente

Quando si verifica un'interruzione di corrente, il radiatore ricorderà le impostazioni (temperatura) impostate prima dell'interruzione di corrente.Ricomincerà a riscaldarsi non appena viene accesa. Se la temperatura viene modificata, la luce lampeggerà in rosso - indicando un'interruzione di corrente.

Per regolare la temperatura, è necessario seguire il Passo 1 “Avvio del radiatore per la prima volta”. Se il radiatore viene spento per un lungo periodo (ad esempio durante l'estate), la luce lampeggerà in rosso quando viene riacceso - seguire la procedura per il Passaggio 1 .

Ripristino del radiatore alle impostazioni di fabbrica

Questa procedura ripristina tutte le impostazioni del radiatore (programmi e servizi) alle impostazioni di fabbrica in modo che possa essere impostato come nuovo.

Impostazioni di fabbrica

1. Ruotare ilselettore di controllo sul simbolo della mano - Premere per confermare

2. Ruotare il selettore di controllo su 11°C

3. Premere il selettore di controllo due volte per 1 secondo - La luce verde e rossa lampeggeranno

4. Tenere premuto il selettore di controllo per 3 secondi fino a quando la luce verde lampeggia

Il radiatore è ora ripristinato alle sue impostazioni di fabbrica.

Seguire le istruzioni al Passaggio 1 delle istruzioni per configurare il radiatore.

Modalità sicurezza per bambini

Il termostato (selettore di controllo) può essere bloccato per impedire ai bambini e ad altri di modificare le impostazioni e la temperatura del radiatore.

Attivare la modalità sicurezza per bambini

1. Ruotare il selettore di controlloalla temperatura desiderata (ad esempio 22°C)

2. Tenere premuto il selettore di controllo per 3 secondi fino a quando la luce non lampeggia in rosso

3. Se si gira ilselettore a questo punto, la luce lampeggerà in rosso. Non è possibile modificare la temperatura.

Disattivare la modalità sicurezza per bambini

1. Ruotare il selettore di controllo con le frecce in posizione di avvio del radiatore (seguendoi simboli)

2. Tenere premuto ilselettore di controllo per 3 secondi fino a quando la luce non lampeggia in verde

3. Quando la modalità di sicurezza per bambini è disattivata, il radiatore si riscalda a 22°C. Regolare alla temperatura desiderata.

Adax AS, Myresgt. 1 3060 Svelvik, Norvegia. www.adax.no Art.no: 62263 Data: 04.02.2021

X.2

RS

Uputstvo za upotrebu termostata

Objašnjenje programa/režima/podešavanja:

P1 – niža temperatura noću (noćno grejanje)

P2 – Program i

Ručni program (radi na isti način kao prilikom uključivanja radijatora po prvi put – korak 1)

Korak 1. Uključivanje radijatora po prvi put

Sledite korake u nastavku – ovaj postupak se koristi kada uključujeteradijator po prvi put, kao i za resetovanje radijatora nakon nestanka struje.Na ovaj način kalibrišete i resetujete sva podešavanja.

1. Priključite radijator na utičnicu za struju

2. Uključite radijator

3. Podesite kontrolni točkić tako da 2 strelice budu usmerene jedna ka drugoj(22 °C) i pokazuju na lampicu

4. Pritisnite i držite pritisnutim kontrolni točkić 1 sekundu sve dokzelena lampica ne zatreperi

5. Radijator je sada ispravno podešen i možete da podesiteželjenu temperaturu.

Korisni č ko uputstvo za programiranje i rukovanje grejalicom možete preuzeti sa veb stranice www.adax.no

Na ovaj način ćete resetovati sva ostala podešavanja; to radite kada na primer dođe donestanka struje ili ako želite da otkažete program za noćno grejanje.

Hold 1 sec.

LED indikatori

- Prazan hod (dok temperatura okoline ne padne).

- Grejanje (dok temperatura okoline ne poraste).

- Unos regulatora je prihva ć en.

- Aktivirana je zaštita za decu ili je grejalici prekinuto napajanje strujom.

– Grejalica nije aktivna. Izabrani režim nije konfigurisan.

– Grejalica nije aktivna. Detektovan je otvoreni prozor.

Nestanak struje

Kada dođe do nestanka struje radijator će zapamtiti podešavanja (temperaturu) koja su postojalapre nestanka napajanja. Počeće da greje čim se napajanje vrati. Ako se promeni temperatura,crvena lampica će zatreperiti – ukazujući na to da je nestajala struja.

Da biste podesili temperaturu, morate pratiti korak 1 – „Uključivanje radijatora po prvi put“.Ako je radijator isključen tokom dužeg vremenskog perioda (npr. tokom leta), crvena lampica će zatreperiti kada se opet uključi – sledite postupak za Korak 1.

Resetovanje radijatora na fabrička podešavanja

Ovaj proces resetuje sva podešavanja radijatora (programe i usluge) na fabrička podešavanja kako biste mogli da ga podesite iz početka.

F abrička podešavanja

1. Okrenite kontrolni točkić na simbol šake i pritisnite da biste potvrdili

2 .

Okrenite kontrolni točkić na 11 °C

3 .

Pritisnite kontrolni točkić na 1 sekundu dvaput. Zelena i crvena lampica će zatreperiti

4 . Pritisnite i držite pritisnutim kontrolni točkić 3 sekunde dok ne zatreperi zelena lampica

R adijator je sada vraćen na fabrička podešavanja.

P ratite uputstva iz koraka 1 da biste podesili radijator.

Režim za bezbednost dece

Termostat (kontrolni točkić) može da se zaključa da biste sprečili da deca i druga lica menjaju temperaturu i podešavanja radijatora.

Aktiviranje režima za bezbednost dece

1. Okrenite kontrolni točkić na željenu temperaturu (npr. 22 °C)

2. Pritisnite i držite pritisnutim kontrolni točkić 3 sekunde sve dok crvena lampica ne zatreperi

3. Ako sada okrenete točkić, crvena lampica će zatreperiti. Ne možete da promenite temperaturu.

Isključivanje režima za bezbednost dece

1. Okrenite kontrolni točkić sa strelicama (prikaži simbole) kao prilikom uključivanja radijatora

2. Pritisnite i držite pritisnutim kontrolni točkić 3 sekunde sve dok zelena lampica ne zatreperi

3. Kada se režim za bezbednost dece ugasi, radijator će grejati na 22 °C. Podesite željenu temperaturu.

Adax AS, Myresgt. 1 3060 Svelvik, Nor way . www.adax.no Art.br: 62263 Datum: 04.02.2021

26

27

X.2

NL

Thermostaat gebruiksaanwijzing

Uitleg programma's / modi / instellingen:

P1 – Lagere nachttemperatuur (nachtverwarming)

P2 – Programma's

Handmatig programma (werkt hetzelfde als bij het voor de eerste keer starten van de radiator – Stap 1)

De volledige gebruiks- en

Stap 1. Eerste keer de radiator opstarten

Volg de onderstaande stappen – dit proces wordt gebruikt programmeeraanwijzing kunt u downloaden onder: www.adax.no

Hold 1 sec.

wanneer u de radiator eerste keer opstart en om de radiator te resetten na een stroomstoring. Dit kalibreert en reset alle instellingen.

1. Sluit de radiator aan op een stopcontact

2. Zet de radiator aan

3. Stel de bedieningsknopzo in dat 2 pijlen naar elkaar gericht zijn (22°C) en naar het licht wijzen

4. Houd de bedieningsknop 1 seconde ingedrukt totdat het groene lampje begint te knipperen

5. De radiator is nu correct ingesteld en u kunt de gewenste temperatuur instellen.

Dit proces zal alle vorige instellingen resetten. Het wordt gebruikt wanneer er bijvoorbeeld een stroomstoring is geweest of wanneer u het nachtverwarmingsprogramma wilt annuleren.

LED-indicaties

- Inactief (tot de omgevingstemperatuur daalt).

- Verwarmen (tot de omgevingstemperatuur stijgt).

- Knopinvoer geaccepteerd.

- Het kinderslot is geactiveerd of de verwarming heeft een stroomstoring gehad.

- Verwarming is inactief. De geselecteerde modus is niet ingesteld.

- Verwarming is inactief. Open raam is gedetecteerd.

Stroomstoring

Bij een stroomstoring onthoudt de radiator de instellingen (temperatuur) die waren ingesteld voordat de stroomonderbreking plaatsvond. Het verwarming zal opwarmen zodra de stroom is ingeschakeld. Als de temperatuur wordt gewijzigd, het rode lampje begint te knipperen – en duidt op een stroomstoring.

Om de temperatuur aan te passen, moet u stap 1 “Eerste keer de radiator opstarten" volgen.

Wanneer de radiator gedurende een lange periode is uitgeschakeld (bijvoorbeeld in de zomer), zal het rode lampje beginnen te knipperen wanneer het weer wordt ingeschakeld – herhaal het proces voor stap 1.

Resetten naar fabrieksinstellingen

Dit proces zet alle radiatorinstellingen (programma's en functies) terug naar de fabrieksinstellingen, zodat ze als opnieuw kunnen worden ingesteld.

F abrieksinstellingen

1. Draai de bedieningsknop tot het handsymbool en druk eenmaal om te bevestigen

2. Draai de bedieningsknop naar 11°C

3. Druk tweemaal op de bedieningsknop gedurende 1 seconde – De groene en rode lampjes beginnen te knipperen .

4. Houd de bedieningsknop 3 seconden ingedrukt totdat het groene lampje knippert

D e radiator is nu gereset naar de fabrieksinstellingen.

Volg de instructies in stap 1 van de gebruiksaanwijzingen om uw radiator in te stellen.

Kindveilige modus

De thermostaat (bedieningsknop) kan worden vergrendeld om te voorkomen dat kinderen en anderen de instellingen en temperatuur van de radiator veranderen.

Kindveilige modus activatie

1. Draai de bedieningsknop naar de gewenste temperatuur (bv. 22°C)

2. Houd de bedieningsknop 3 seconden ingedrukt totdat het rode lampje begint te knipperen

3.

Als u op dit moment aan de bedieningsknop draait, het rode lampje begint te knipperen. Je kunt de temperatuur niet veranderen.

Kindveilige modus uitschakelen

1. Draai de bedieningsknop met de pijlen (toon de symbolen) zoals bij het inschakelen van de radiator

2. Houd de bedieningsknop 3 seconden ingedrukt totdat het groene lampje begint te knipperen

3. Als de kindveilige modus is uitgeschakeld zal de radiator opwarmen tot 22°C. Pas de temperatuur aan zoals gewenst.

Adax AS, Myresgt. 1 3060 Svelvik, Noorwegen. www.adax.no Art.nr: 62263 Datum: 04.02.2021

X.2

FR

Manuel de l'utilisateur du thermostat

Explication des programmes/modes/paramètres:

P1 – Température plus basse la nuit (chauffage de nuit)

P2 – Programmes

Programme manuel (fonctionne de la même manière que lors du premier démarrage du radiateur - Étape 1)

Vous pouvez télécharger le manuel complet de

Étape 1. Premier démarrage du radiateur programmation et de fonctionnement du chauffage à partir de www.adax.no

Suivez les étapes ci-dessous – cette procédure est utilisée lorsque vous démarrez le radiateur pour la première fois et pour réinitialiser le radiateur après une coupure d'électricité.

Cela calibre et réinitialise tous les paramètres.

1.

Branchez le radiateur sur une prise électrique

2.

Allumez le radiateur

3.

Réglez le boutonrotatif de sorte que les 2 flèches s'alignent(22°C) en direction du voyant

4.

Maintenez enfoncé le boutonrotatif pendant une seconde jusqu'à ce que le voyant clignote en vert

5.

Le radiateur est maintenant correctement installé et vous pouvez réglerla température souhaitée.

Hold 1 sec.

Cette procédure réinitialise tous les autres paramètres ; il est utilisé, par exemple, après une coupure d'électricité ou si vous souhaitez annuler le programme de chauffage de nuit.

Indications LED

- Inactif (jusqu’à ce que la température ambiante baisse).

- Chauffage (jusqu’à ce que la température ambiante augmente).

- Entrée bouton acceptée.

- La sécurité enfant est active ou le chauffage a été coupé.

- Chauffage inactif. Le mode sélectionné n'est pas configuré.

- Chauffage inactif. Fenêtre ouverte détectée.

Coupure d'électricité

Lorsqu'une coupure d'électricité se produit, le radiateur se souvient des réglages (température) effectuésavant la coupure d'électricité. Il recommence à chauffer dès le retour du courant. Si la température est modifiée,le voyant clignote en rouge - indiquant une coupure d'électricité.

Pour régler la température, vous devez suivre l'étape 1 « Premier démarrage du radiateur ».

Si le radiateur est éteint pendant une longue période (par exemple l'été), le voyant clignote en rouge quand il est rallumé - suivez la procédure de l'étape 1.

Réinitialisation du radiateur aux réglages usine

Cette procédure réinitialise tous les paramètres du radiateur (programmes et services) aux réglages usine afin qu'il puisse être paramétré comme après achat.

R églages usine

1 .

Tournez le boutonrotatif sur le symbole de la main - Appuyez pour confirmer

2. Tournez le boutonrotatif sur 11°C

3. Enfoncez pendant une seconde le boutonrotatifdeux fois - Les voyants vert et rouge clignotent

4. Maintenezenfoncé le boutonrotatif pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant vert clignote

Le radiateur est maintenant réinitialisé à ses réglages usine.

Suivez les instructions de l'étape 1 dumanuel pour paramétrer votre radiateur.

Mode sécurité enfant

Le thermostat (bouton rotatif) peut être verrouillé pour empêcher les enfants et les autres de modifier les réglages et la température du radiateur.

Activer le mode sécurité enfant

1.

Tournez le bouton rotatif sur la température souhaitée (par exemple 22°C)

2.

Maintenez enfoncé le bouton rotatifpendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote en rouge

3.

Si vous tournez le bouton à ce moment, le voyant clignote en rouge. Vous ne pouvez pas modifier la température.

Désactiver le mode sécurité enfant

1 .

Tournez le bouton rotatif avec les flèches (affichez les symboles) comme lorsque vous allumez le radiateur

2.

Maintenez enfoncé le bouton rotatif pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote en vert

3.

Lorsque le mode sécurité enfant est désactivé, le radiateur chauffe à 22°C. Réglez à la température souhaitée.

Adax AS, Myresgt. 1 3060 Svelvik, Norvège. www.adax.no

Art. n° : 62263 Date : 04.02.2021

28

1

4

5

2

3

GB

Model indentifier(s)

Heat output

P

nom

= Nominal heat output

P

min

= Minimum heat output (indicative)

P

max,c

= Maximum continuous heat output

Great Britain

Eco Basic

8

9

6

7

P

nom

kW (x,x)

P

min

kW (x,x)

P

max,c

kW (x,x)

Auxiliary electricity consumption el

max

= At nominal heat output el

min

= At minimum heat output el

SB

= In standby mode

02 04 06 08 10 12 14 16 20

0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0

0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0

0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

el

max

kW (x,xxx) el

min

kW (x,xxx) el

SB

kW (x,xxx)

02 04 06 08 10 12 14 16 20

0,001 0,001 0,001 0,001

0,001 0,001 0,001 0,001

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

Type of heat output/room temperature control (select one)

ET ECO yes no yes no yes no

single stage heat output, no room temperature control two or more manual stages, no room temperature control with mechanical thermostat room temperature control with electronic room temperature control with electronic room temperature control plus day timer with electronic room temperature control plus week timer

X

Other control options (multiple selections possible) room temperature control, with presence detection room temperature control, with open window detection with distance control option with adaptive start control with working time limitation with black bulb sensor

ET ECO yes no yes no yes no

X

X

X

X

X

X

Contact details: Name and address of the manufacturer or its authorised representative

Adax AS, Myhresgate 1, 3060 Svelvik, Norway, tel. +47 33 77 17 50 [email protected]

25

[yes/no] dato

23/04/2020

art.nr.

62271

29

30

NO

1 Modelbetegnelse(r)

Norge Norway

2 Varmeytelse

3 P nom

= Nominell varmeytelse

4 P min

= Minste varmeytelse (veiledende)

5 P max,c

= Største kontinuerlig varmeytelse

6 Forbruk av tilleggselektrisitet

7 el max

= Ved nominell varmeytelse

8 el min

= Ved minste varmeytelse

9 el

SB

= I hviletilstand

10 Type varmeytelse/romtemperaturregulering (velg én type)

11 Ettrinns varmeytelse uten romtemperaturregulering

12 To eller flere manuelle trinn uten romtemperaturregulering

13 Romtemperaturregulering med mekanisk termostat

14 Elektronisk romtemperaturregulering

15 Elektronisk romtemperaturregulering og døgntidsbryter

16 Elektronisk romtemperaturregulering og uketidsbryter

17 Andre reguleringsmuligheter (flere muligheter kan velges)

18 Romtemperaturregulering med tilstedeværelsesdetektor

19 Romtemperaturregulering med detektor for åpent vindu

20 Fjernstyring

21 Tilpasning av starttidspunkt

22 Driftstidsbegrensning

23 Svart kulesensor

24

Kontaktopplysninger - Navn på og adresse til produsenten eller produsentens representant

25 [ja/nei]

BG България Bulgaria

1 Идентификатор(и) на одела

2 Топлинна мощност

3 P nom

= Номинална топлинна мощност

4 P min

= Минимална топлинна мощност (примерна)

5 P max,c

= Максимална непрекъсната топлинна мощност

6 Спомагателно потребление на електроенергия

7 el max

= При номинална топлинна мощност

8 el min

= При минимална топлинна мощност

9 el

SB

= В режим на готовност

10

11

Вид топлинна мощност/регулиране на температурата в помещението (изберете един една степен на топлинна мощност и без регулиране на температурата в помещението

12

13

Две или повече ръчни степени, без регулиране на температурата на помещението

Две или повече ръчни степени, без регулиране на температурата на помещението

14 с електронен регулатор на температурата в помещението

15

16 електронен регулатор на температурата в помещението и денонощен таймер електронен регулатор на температурата в помещението и седмичен таймер

17 Други варианти за регулиране (възможен е повече от един избор)

18

19 регулиране на температурата в помещението с откриване на човешко присъствие регулиране на температурата в помещението с откриване на отворен прозорец

20 с възможност за дистанционно управление

21 с адаптивно управление на пускането в действие

22 с ограничение на времето за работа

23 с датчик във вид на черна полусфера

24

Координати за контакт: Име и адрес на производителя или на упълномощения от него представител.

25 [да/не]

SE

1 Modellbeteckning(ar):

Sverige Sweden

2 Värmeeffekt

3 P nom

= Nominell avgiven värmeeffekt

4 P min

= Lägsta värmeeffekt

5 P max,c

= Maximal kontinuerlig värmeeffekt (indikativt)

6 Tillsatselförbrukning

7 el max

= Vid nominell avgiven värmeeffekt

8 el min

= Vid lägsta värmeeffekt

9 el

SB

= I standbyläge

10 Typ av reglering av värmeeffekt/rumstemperatur (välj en)

11 enstegs värmeeffekt utan rumstemperaturreglering

12 två eller flera manuella steg utan rumstemperaturreglering

13 med mekanisk termostat för rumstemperaturreglering

14 med elektronisk rumstemperaturreglering

15 med elektronisk rumstemperaturreglering plus dygnstimer

16 med elektronisk rumstemperaturreglering plus veckotimer

17 Andra regleringsmetoder (flera alternativ kan markeras)

18 rumstemperaturreglering med närvarodetektering

19 rumstemperaturreglering med detektering av öppna fönster

20 med möjlighet till fjärrstyrning

21 med anpassningsbar startreglering

22 med driftstidsbegränsning

23 med svartkroppsgivare

24

Kontaktuppgifter - Namn och adress till tillverkaren eller dennes auktoriserade representant

25 [ja/nej]

FI

1 Mallitunniste(et):

Suomi Finland

2 Lämpöteho

3 P nom

= Nimellislämpöteho

4 P min

= Vähimmäislämpö teho (ohjeellinen)

5 P max,c

= Suurin jatkuva lämpöteho

6 Lisäsähkönkulutus

7 el max

= Lisäsähkönkulutus

8 el min

= Vähimmäislämpö teholla

9 el

SB

= Valmiustilassa

10 Lämmityksen/huonelämpötilan säädön tyyppi (valitaan yksi)

11 yksiportainen lämmitys ilman huonelämpötilan säätöä

12 kaksi tai useampi manuaalista porrasta ilman huonelämpötilan säätöä

13 mekaanisella termostaatilla toteutetulla huonelämpötilan säädöllä

14 sähköisellä huonelämpötilan säädöllä

15 sähköinen huonelämpötilan säätö ja vuorokausiajastin

16 sähköinen huonelämpötilan säätö ja viikkoajastin

17 Muut säätömahdollisuudet (voidaan valita useita)

18 huonelämpötilan säätö läsnäolotunnistimen kanssa

19 huonelämpötilan säätö läsnäolotunnistimen kanssa

20 etäohjausmahdollisuuden kanssa

21 mukautuvan käynnistyksen ohjauksen kanssa

22 käyntiajan rajoituksen kanssa

23 lämpösäteilyanturin kanssa

24

Yhteystiedot - Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan nimi ja osoite

25 [kyllä/ei]

CZ Česká Republika Czech Republic

1 Identifikační značka (značky) modelu

2 Tepelný výkon

3 P nom

= Jmenovitý tepelný výkon

4 P min

= Minimální tepelný výkon (orientační)

5 P max,c

= Maximální trvalý tepelný výkon

6 Spotřeba pomocné elektrické energie

7 el max

= Při jmenovitém tepelném výkonu

8 el min

= Při minimálním tepelném výkonu

9 el

SB

= V pohotovostním režimu

10 Typ výdeje tepla/regulace teploty v místnosti (vyberte jeden)

11 jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti

12 dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti

13 s mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti

14 s elektronickou regulací teploty v místnosti

15 s elektronickou regulací teploty v místnosti a denním programem

16 s elektronickou regulací teploty v místnosti a týdenním programem

17 Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)

18 regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob

19 regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna

20 s dálkovým ovládáním

21 s adaptivně řízeným spouštěním

22 s omezením dobyčinnosti

23 s černým kulovým čidlem

24

Kontaktní údaje - Jméno a adresa výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce

25 [ano/ne]

DK Danmark Denmark

1 Modelidentifikation(er)

2 Varmeydelse

3 P nom

= Nominel varmeydelse

4 P min

= Mindste varmeydelse (vejledende)

5 P max,c

= Maksimal kontinuerlig varmeydelse

6 Supplerende strømforbrug

7 el max

= Ved nominel varmeydelse

8 el min

= Ved mindste varmeydelse

9 el

SB

= I standbytilstand

10 Type varmeydelse/rumtemperaturstyring (vælg en type)

11 Ét-trinsvarmeydelse uden rumtemperaturstyring

12 To eller flere manuelle trin uden rumtemperaturstyring

13 Med mekanisk rumtemperaturstyring

14 Med elektronisk rumtemperaturstyring

15 Elektronisk rumtemperaturstyring og døgntimer

16 Elektronisk rumtemperaturstyring og ugetimer

17 Andre styringsmuligheder (flere muligheder kan vælges)

18 Rumtemperaturstyring med bevægelsessensor

19 Rumtemperaturstyring med temperaturfaldssensor

20 Med telestyringsoption

21 Med adaptiv startstyring

22 Med drifttidsbegrænsning

23 Med sort globe-sensor

24

Kontaktoplysninger - Navn og adresse på producenten eller dennes bemyndigede repræsentant

25 [ja/nej]

DE

1 Modellkennung(en)

Deutchland Germany

2 Wärmeleistung

3 P nom

= Nennwärmeleistung

4 P min

= Mindestwärmeleistung (Richtwert)

5 P max,c

= Maximale kontinuierliche Wärmeleistung

6 Hilfsstromverbrauch

7 el max

= Bei Nennwärmeleistung

8 el min

= Bei Mindestwärmeleistung

9 el

SB

= Im Bereitschaftszustand

10

Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen)

11 Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle

12

Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle

13 Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat

14 Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle

15 Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung

16 Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung

17 Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)

18 Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung

19 Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster

20 Mit Fernbedienungsoption

21 Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns

22 Mit Betriebszeitbegrenzung

23 Mit Schwarzkugelsensor

24

Kontaktangaben - Name und Anschrift des Herstellers oder seines autorisierten Vertreters

25 [ja/nein]

FR

1 Référence(s) du modèle

France France

2 Puissance thermique

3 P nom

= Puissance thermique nominale

4 P min

= Puissance thermique minimale (indicative)

5 P max,c

= Puissance thermique maximale continue

6 Consommation d’électricité auxiliaire

7 el max

= À la puissance thermique nominale

8 el min

= À la puissance thermique minimale

9 el

SB

= En mode veille

10

Type de contrôle de la puissance thermique/de la tempé rature de la pièce (sélectionner un seul type)

11

12 contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce

13 contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique

14 contrôle électronique de la température de la pièce

15 contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier

16 contrôle de la température de la pièce, avec dé tecteur de présence

17 Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)

18

19 регулиране на температурата в помещението с откриване на човешко присъствие contrôle de la température de la pièce, avec dé tecteur de fenêtre ouverte

20 option contrôle à distance

21 contrôle adaptatif de l’activation

22 limitation de la durée d’activation

23 capteur à globe noir

24

Coordonnées de contact - Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire

25 [oui/non]

EE

1 Mudeli tunnuskood(id)

Eesti Estonia

2 Soojusvõimsus

3 P nom

= Nimisoojusvõimsus

4 P min

= Minimaalne soojusvõimsus (soovituslik)

5 P max,c

= Maksimaalne pidev soojusvõimsus

6 Lisaelektrienergia tarbimine

7 el max

= Nimisoojusvõimsusel

8 el min

= Minimaalsel soojusvõimsusel

9 el

SB

= Ooteseisundis

10 Soojusvõimsuse/toatemperatuuri seadistamise viis (valige üks)

11

Üheastmelise soojusvõimsusega, toatemperatuuri seadistamise võimaluseta

12

Kahe või enama käsitsi valitava astmega, toatemperatuuri seadistamise võimaluseta

13 Toatemperatuuri seadistamine mehaanilise termostaadiga

14 Toatemperatuuri elektroonilise seadistamisega

15 Toatemperatuuri elektroonilise seadistamise ja ööpäevataimeriga

16 Toatemperatuuri elektroonilise seadistamise ja nädalataimeriga

17 Muud juhtimisvõimalused (mitu valikut lubatud)

18 Toatemperatuuri seadistamine koos ruumis viibimise avastamisega

19 Toatemperatuuri seadistamine koos avatud akna avastamisega

20 Kaugjuhtimisvõimalusega

21 Kohaneva käivitusjuhtimisega

22 Tööajapiiranguga

23 Musta lambiga anduriga

24 Kontaktandmed - Tootja või tema volitatud esindaja nimi ja aadress

25 [jah/ei]

ES España Spain

1 Identificador(es) del modelo

2 Potencia calorífica

3 P nom

= Potencia calorífica nominal

4 P min

= Potencia calorífica mínima (indicativa)

5 P max,c

= Potencia calorífica máxima continuada

6 Consumo auxiliar de electricidad

7 el max

= A potencia calorí fica nomina

8 el min

= A potencia calorí fica mínima

9 el

SB

= En modo de espera

10

Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior (seleccione uno)

11 potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior

12 Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior

13 con control de temperatura interior mediante termostato mecánico

14 con control electrónico de temperatura interior

15 control electrónico de temperatura interior y temporizador diario

16 control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal

17 Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)

18 control de temperatura interior con detección de presencia

19 control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas

20 con opción de control a distancia

21 con control de puesta en marcha adaptable

22 con limitación de tiempo de funcionamiento

23 con sensor de lámpara negra

24

Nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado.

Información de contacto

25 [si/no]

GR Ελλάδα Greece

1 Αναγνωριστικό(-ά) μοντέλου:

2 Θερμική ισχύς

3 P nom

= Ονομαστική θερ μική ισχύς

4 P min

= Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)

5 P max,c

= Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς

6 Βοηθητική κατα νάλωση ηλεκτρι κής ενέργειας

7 el max

= στην ονομαστική θερμική ισχύ

8 el min

= στην ελάχιστη θερ μική ισχύ

9 el

SB

= σε κατάσταση ανα μονής

10

Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεχθεί

μια δυνατότητα)

11 μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερ μοκρασίας δωματίου

12

δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή

θερμοκρασίας δωματίου

13 με μηχανικό θερμοστατικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου

14 με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου

15

με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη

ημέρας

16

με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη

εβδομάδας

17 Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)

18 ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή πα ρουσίας

19 ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου

20 με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως

21 με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως

22 με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας

23 με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας

24

Στοιχεία επικοινωνίας: Όνομα/Επωνυμία και διεύθυνση του

κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.

25 [ναι/όχι]

HR Hrvatska Croatia

1 Identifikacijska(-e) oznaka(-e) modela

2 Toplinska snaga

3 P nom

= nazivna toplinska snaga

4 P min

= minimalna toplinska snaga (referentna)

5 P max,c

= maksimalna kontinuirana toplinska snaga

6 Potrošnja pomoćne električne energije

7 el max

= kod nazivne toplinske snage

8 el min

= kod minimalne toplinske snage

9 el

SB

= u stanju pripravnosti

10 Vrsta izlazne topline/regulacija sobne temperature (odabrati jednu)

11 jednostupanjska predaja topline i bez regulacije sobne temperature

12 dva ili više ručna stupnja, bez regulacije sobne temperature

13 s regulacijom sobne temperature mehaničkim termostatom

14 s elektroničkom regulacijom sobne temperature

15 elektronička regulacija sobne temperature i dnevni uklopni sat

16 elektronička regulacija sobne temperature i tjedni uklopni sat

17 Druge mogućnosti regulacije (moguć odabir više opcija)

18 regulacija sobne temperature s prepoznavanjem prisutnosti

19 regulacija sobne temperature s prepoznavanjem otvorenog prozora

20 s mogućnošću regulacije na daljinu

21 s prilagodljivim pokretanjem regulacije

22 s ograniĀenjem vremena rada

23 osjetnikom s crnom žaruljom

24 podaci za kontakt - naziv i adresa proizvođaĀa ili ime njegovog ovlaštenog predstavnika

25 [da/ne]

31

HU Magyarország Hungary

1 Modellazonosító(k):

2 Hőteljesítmény

3 P nom

= Névleges hőteljesítmény

4 P min

= Minimális hőteljesítmény (indikatív)

5 P max,c

= Maximális folyamatos hőteljesítmény

6 Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás

7 el max

= A névleges hőteljesítményen

8 el min

= A minimális hőteljesítményen

9 el

SB

= Készenléti üzemmódban

10

A teljesítmény, illetve a beltéri hőmérséklet szabályozásának típusa

(egyet jelöljön meg)

11 Egyetlen állás, beltéri hőmérséket-szabályozás nélkül

12

Két vagy több kézi szabályozású állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül

13 Mechanikus termosztátos beltéri hőmérséklet-szabályozás

14 Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás

15 Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és napszak szerinti szabályozás

16 Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és heti szabályozás

17 Más szabályozási lehetőségek (többet is megjelölhet)

18 Beltéri hőmérséklet-szabályozás jelenlét-érzékeléssel

19 Beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitottablak-érzékeléssel

20 Távszabályozási lehetőség

21 Adaptív bekapcsolásszabályozás

22 Működési idő korlátozása

23 Feketegömb-érzékelővel ellátva

24

Kapcsolatfelvételi adatok -

A gyártó vagy meghatalmazott képviselőjének neve és címe

25 [igen/nem]

IL

1 )םי( לדומ ההזמ

2 םוח טלפ

ךלש הפשה

Israel

3 P nom

= ילנימונ םוח טלפ

4 P min

= )דיעמ( תילמינימ םוח תקופת

5 P max,c

= ףיצר םוח טלפ םומיסקמ

6 תפסונ למשח תכירצ

7 el max

= תילנימונ םוח תקופתב

8 el min

= תילמינימ םוח תקופתב

9 el

SB

= הנתמה בצמב

10 )דחא רחבת( רדחה תרוטרפמט תרקב / םוח טלפ לש גוס

11 רדחה תרוטרפמט תרקב אלל ,יבלש דח םוח טלפ

12 רדחה תרוטרפמט תרקב אלל ,רתוי וא םיינדי םיבלש ינש

13 .רדחה תרוטרפמטב הטילש םע ינכמ טטסומרת

14 הרוטרפמטב תינורטקלא הטילש םע

15 ימוי רמייט סולפ הרוטרפמטב תינורטקלא הטילש םע

16 יעובש רמייט סולפ הרוטרפמטב תינורטקלא הטילש םע

17 )תובורמ תוריחבל תורשפא( תורחא הטילש תויורשפא

18 תוחכונ יוהיז םע ,רדחב הרוטרפמט תרקב

19 חותפ ןולח יוהיז םע ,רדחב הרוטרפמט תרקב

20 קוחרמ הטילש תורשפא םע

21 הלעפהב תמאתומ הטילש םע

22 הדובע ןמז תלבגה םע

23 הרוחש הרונ ןשייח םע

24 ולש השרומה גיצנה וא ןרציה תבותכו םש - רשק יטרפ

25 ]אל\ ןכ[

IT

1 Identificativo del modello

Italia Italy

2 Potenza termica

3 P nom

= Potenza termica nominale

4 P min

= Potenza termica minima (indicativa)

5 P max,c

= Massima potenza termica continua

6 Consumo ausiliario di energia elettrica

7 el max

= Alla potenza termica nominale

8 el min

= Alla potenza termica minima

9 el

SB

= In modo stand-by

10

Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione)

11 potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente

12 due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente

13 con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico

14 con controllo elettronico della temperatura ambiente

15 con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero

16 con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale

17 Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)

18 controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza

19 controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte

20 con opzione di controllo a distanza

21 con controllo di avviamento adattabile

22 con limitazione del tempo di funzionamento

23 con termometro a globo nero

24 Contatti – Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentate legale.

25 [si/no]

32

LT Lietuva Lithuania

1 Modelio žymuo (-enys)

2 Šiluminė galia

3 P nom

= Vardinė šiluminė galia

4 P min

= Mažiausia šiluminė galia (orientacinė)

5 P max,c

= Didžiausia nuolatinė šiluminė galia

6 Pagalbinės elektros energijos vartojamoji galia

7 el max

= Esant vardinei šiluminei galiai

8 el min

= Esant mažiausiai šiluminei galiai

9 el

SB

= Pristabdytąja veiksena

10

Šiluminės galios lygiai/patalpos temperatūros reguliavimas (pasirinkti vieną)

11 Vieno šiluminės galios lygio ir be patalpos temperatūros reguliavimo

12

13

Dviejų ar daugiau rankiniu būdu nustatomų šiluminės galios lygių be patalpos temperatūros reguliavimo

Su mechaninio termostatinio patalpos temperatūros reguliavimo funkcija

14 Su elektroninio patalpos temperatūros reguliavimo funkcija

15 Elektroninis patalpos temperatūros reguliavimas ir paros laikmatis

16 Elektroninis patalpos temperatūros reguliavimas ir savaitės laikmatis

17 Kitos valdymo pasirinktys (galimi keli variantai)

18 Patalpos temperatūros reguliavimas su žmonių buvimo atpažintimi

19 Patalpos temperatūros reguliavimas su atviro lango atpažintimi

20 Su nuotolinio valdymo pasirinktimi

21 Su adaptyviuoju šildymo pradžios momento nustatymu

22 Ribojamo veikimo laiko

23 Su spinduliavimo temperatūros jutikliu (angl. black bulb sensor)

24

Kontaktiniai duomenys – Gamintojo arba jo Ģgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas

25 [taip/ne]

LV

1 Modeļa identifikators(-i)

Latvija Latvia

2 Siltuma jauda

3 P nom

= Nominālā siltuma jauda

4 P min

= Minimālā siltuma jauda (indikatīvi)

5 P max,c

= Maksimālā nepārtrauktā siltuma jauda

6 Maksimālā nepārtrauktā siltuma jauda

7 el max

= Pie nominālās siltuma jaudas

8 el min

= Pie minimālās siltuma jaudas

9 el

SB

= Gaidstāves režīmā

10 Siltuma jaudas/telpas temperatūras regulēšanas tips (izvē lēties vienu)

11 vienpakāpes siltuma jauda bez telpas temperatū ras regulēšanas

12 manuāla divpakāpju vai daudzpakāpju siltuma jauda bez telpas temperatūras regulēšanas

13 ar mehānisku termostatu un telpas temperatūras regulēšanu

14 ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu

15 ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu un diennakts taimeri

16 ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu un nedēļas taimeri

17 Citi vadības veidi (var izvēlēties vairākus)

18 telpas temperatūras regulēšana ar klātbūtnes detektēšanu

19 telpas temperatūras regulēšana ar atvērta loga detektēšanu

20 ar tālvadības funkciju

21 ar adaptīvu palaišanas vadību

22 ar darbības laika ierobežojumu

23 ar siltuma starojuma sensoru melnas lodes formā

24

Kontaktinformācija. Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja vārds vai nosaukums un adrese

25 [jā/nē]

MT

1 Identifikatur(i) tal-mudell

Malta Malta

2 Potenza termika

3 P nom

= Potenza termika nominali

4 P min

= Potenza termika minima (valur ta’ referenza)

5 P max,c

= Potenza termika massima kontinwa

6 Konsum tal-elettriku awżiljarju

7 el max

= Fil-potenza termika nominali

8 el min

= Fil-potenza termika minima

9 el

SB

= Fil-modalità Stennija

10

It-tip ta’ potenza termika/ta’ kontroll tat-temperatura ambjentali (jekk jogħġbok agħżel waħda minn dawn l-għażliet)

11

12 potenza termika bi stadju wieħed u mingħajr kontroll tat-temperatura ambjentali żewġ stadji jew aktar irregolati b’mod manwali mingħajr kontroll tat-temperatura ambjentali

13 b’kontroll tat-temperatura ambjentali permezz ta’ termostat mekkaniku

14 b’kontroll elettroniku tat-temperatura ambjentali

15 kontroll elettroniku tat-temperatura ambjentali u kronometru ta’ ġurnata

16 kontroll elettroniku tat-temperatura ambjentali u kronometru ta’ ġimgħa

17 Għażliet oħra ta’ kontroll (jistgħu jintgħażlu diversi għażliet)

18 kontroll tat-temperatura ambjentali b’detezzjoni ta’ preżenza

19 kontroll tat-temperatura ambjentali b’detezzjoni ta’ tieqa miftuħa

20 b’għażla ta’ kontroll mill-bogħod

21 b’kontroll ta’ bidjien adattabbli

22 b’limitazzjoni tal-ħin tat-tħaddim

23 b’sensur b’boċċa sewda

24

Dettalji ta’ kuntatt – L-isem u l-indirizz tal-manifattur jew tarrappreżentant awtorizzat tiegħu.

25 [iva/le]

NL Nederland Netherlands

1 Typeaanduiding(en):

2 Warmteafgifte

3 P nom

= Nominale warmteafgifte

4 P min

= Minimale warmteafgifte (indicatief)

5 P max,c

= Maximale continue warmteafgifte

6 Aanvullend elektriciteitsverbruik

7 el max

= Bij nominale warmteafgifte

8 el min

= Bij minimale warmteafgifte

9 el

SB

= In stand-bymodus

10 Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur (selecteer één)

11 Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur

12

Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur

13 Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat

14 Met elektronische sturing van de kamertemperatuur

15 Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaa

16 Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar

17 Andere sturingsopties (meerdere selecties mogelijk)

18 Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie

19 Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie

20 Met de optie van afstandsbediening

21 Met adaptieve sturing van de start

22 Met beperking van de werkingstijd

23 Met black-bulbsensor

24

Contactgegevens – Naam en adres van de fabrikant of van zijn gemachtigde

25 [ja/neen]

RU

1 Идентификтор модели

Россия Russia

2 Отопительная мощность

3 P nom

= Номинальная тепловая мощность

4 P min

= Минимальная тепловая мощность (заявленная)

5 P max,c

= Максимальная непрерывная тепловая мощность

6 Дополнительное энергопотребление прибора

7 el max

= При номинальной тепловой мощности

8 el min

= При минимальной тепловой мощности

9 el

SB

= В режиме standby (спящем)

10

Тип управления по тепловой мощности/температуре воздуха

(выбрать что-то одно)

11 одна ступень мощности, без контроля температуры воздуха

12 две и более ступеней мощностей, без контроля температуры воздуха

13

14

15

16

17 с механическим термостатом, работающим по температуре воздуха в помещении с электронным термостатом, работающим по температуре воздуха в помещении с электронным термостатом, работающим по температуре воздуха в помещении, + суточный таймер с электронным термостатом, работающим по температуре воздуха в помещении, + недельный таймер

Другие возможности управления (возможен выбор нескольких параметров)

18 управление по температуре воздуха в помещении, с датчиком движения

19 управление по температуре воздуха в помещении, с датчиком открытого окна

20 с возможностью дистанционного управления

21 с адаптивным стартом

22 с ограничителем времени работы

23 с датчиком теплового излучения

24

Контактная информация - название и адерс производителя/ представительства

25 да/нет

PL

1 Identyfikator(-y) modelu

Polska Poland

2 Moc cieplna

3 P nom

= Nominalna moc cieplna

4 P min

= Minimalna moc cieplna (orientacyjna)

5 P max,c

= Maksymalna stała moc cieplna

6 Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne

7 el max

= Przy nominalnej mocy cieplnej

8 el min

= Przy minimalnej mocy cieplnej

9 el

SB

= W trybie czuwania

10

Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu (należy wybrać jedną opcję)

11 jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu

12 co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu

13 mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu

14 elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu

15 elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem dobowym

16 elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem tygodniowym

17 Inne opcje regulacji (można wybrać kilka)

18 regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności

19 regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna

20 z regulacją na odległość

21 z adaptacyjną regulacją startu

22 z ograniczeniem czasu pracy

23 z czujnikiem ciepła promieniowania

24

Dane teleDane kontaktowe – nazwa oraz adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela

25 [tak/nie]

SI

1

2 Izhodna toplotna moč

3 P nom

= Nazivna izhodna toplotna moč

4 P min

= Minimalna izhodna toplotna moč (okvirno)

5 P max,c

= Največja trajna izhodna toplotna moč

6 Dodatna potreba po električni moči

7 el max

= Pri nazivni izhodni toplotni moči

8 el min

= Pri minimalni izhodni toplotni moči

9 el

SB

= V stanju pripravljenosti

10

11

Identifikacijska oznaka modela(-ov):

Način uravnavanja izhodne toplotne moči/temperature v prostoru

(izberite eno možnost)

Z enostopenjskim uravnavanjem izhodne toplotne moči, brez uravnavanja temperature v prostoru

12 Z dvema ali več ročnimi stopnjami, brez uravnavanja temperature v prostoru

13 Z uravnavanjem temperature v prostoru z mehanskim termostatom

14 Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru

15 Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru z dnevnim časovnikom

16 Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru s tedenskim časovnikom

17 Druge možnosti uravnavanja (izberete lahko več možnosti)

18 Z uravnavanjem temperature v prostoru z zaznavanjem prisotnosti

19 Z uravnavanjem temperature v prostoru z zaznavanjem odprtega okna

20 Z možnostjo uravnavanja na daljavo

21 S prilagodljivim uravnavanjem zaĀetka delovanja

22 Z omejitvijočasa delovanja

23 Z globus senzorjem

24

Kontaktni podatki - Ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika

25 [da/ne]

Slovenija Slovenia

RO România Romania

1 Identificatorul de model(e):

2 Puterea termică

3 P nom

= Puterea termică nominală

4 P min

= Puterea termică minimă (cu titlu indicativ)

5 P max,c

= Puterea termică maximă continuă

6 Consumul auxiliar de energie electrică

7 el max

= La putere termică nominală

8 el min

= La putere termică minimă

9 el

SB

= În modul standby

10 Tip de putere termică/controlul temperaturii camerei (selectați o variantă)

11 cu o singură treaptă de putere termică și fără controlul temperaturii camerei

12 două sau mai multe trepte de putere manuale, fără controlul temperaturii camerei

13 cu controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic

14 cu control electronic al temperaturii camerei

15 cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare zilnică

16 cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare săptămânală

17 Alte opțiuni de control (se pot selecta mai multe variante)

18 controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței

19 controlul temperaturii camerei, cu detectarea unei ferestre deschise

20 cu opțiune de control la distanță

21 cu demaraj adaptabil

22 cu limitarea timpului de funcționare

23 cu senzor cu bulb negru

24

Date de contact – Denumirea și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat.

25 [da/nu]

SK Slovensko Slovakia

1 Identifikačný (-é) kód (-y) modelu:

2 Tepelný výkon

3 P nom

= Menovitý tepelný výkon

4 P min

= Minimálny tepelný výkon (orientačne)

5 P max,c

= Maximálny priebežný tepelný výkon

6 Vlastná spotreba elektrickej energie

7 el max

= Pri menovitom tepelnom výkone

8 el min

= Pri minimálnom tepelnom výkone

9 el

SB

= V pohotovostnom režime

10 Druh ovládania tepelného výkonu/izbovej teploty (vyberte jeden)

11 jednoúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty

12 dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty

13 s ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom

14 s elektronickým ovládaním izbovej teploty

15 elektronické ovládanie izbovej teploty a denný časovač

16 elektronické ovládanie izbovej teploty a týždenný časovač

17 Ďalšie možnosti ovládania (možnosť viacnásobného výberu)

18 ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti

19 ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna

20 s možnosťou diaľkového ovládania

21 s prispôsobivým ovládaním spustenia

22 s obmedzením času prevádzky

23 so snímačom čiernej žiarovky

24

Kontaktné údaje – Názov a adresa výrobcu alebo jeho autorizovaného zástupcu

25 [áno/nie]

33

34

PT Portugal Portugal

1 Identificador(es) de modelo

2 Potência calorífica

3 P nom

= Potência calorífica nominal

4 P min

= Potência calorífica mínima (indicativa)

5 P max,c

= Potência calorífica contínua máxima

6 Consumo de eletricidade auxiliar

7 el max

= À potência calorífica nominal

8 el min

= À potência calorífica mínima

9 el

SB

= Em estado de vigília

10

Tipo de potência calorífica/comando da temperatura interior (selecionar uma opção)

11

12

13

Potência calorífica numa fase única, sem comando da temperatura interior

Em duas ou mais fases manuais, sem comando da temperatura interior

Com comando da temperatura interior por termóstato mecânico

14 Com comando eletrónico da temperatura interior

15

Com comando eletrónico da temperatura interior e temporizador diário

16

Com comando eletrónico da temperatura interior e temporizador semanal

17 Outras opções de comando (seleção múltipla possível)

18

Comando da temperatura interior, com deteção de presença

19

Comando da temperatura interior, com deteção de janelas abertas

20 Com opção de comando à distância

21 Com comando de arranque adaptativo

22 Com limitação do tempo de funcionamento

23 Com sensor de corpo negro

24

Elementos de contacto: Nome e endereço do fabricante ou do seu representante autorizado

25 [sim/não]

SR Srbi ja Serbia

1 Identifikaciona(-e) oznaka(-e) modela

2 Toplotna snaga

3 P nom

= Nominalna toplotna snaga

4 P min

= Minimalna toplotna snaga (referentna)

5 P max,c

= Maksimalna kontinuirana toplotna snaga

6 Potrošnja pomoćne struje

7 el max

= Pri nominalnoj toplotnoj snazi

8 el min

= Pri minimalnoj toplotnoj snazi

9 el

SB

= U režimu pripravnosti

10

Vrsta izlazne toplote/regulisanje sobne temperature

(odabrati jedno)

11

12

13

Jednostepenska predaja toplote i bez regulisanja sobne temperature

Dva ili više ručna stepena, bez regulisanja sobne temperature

Sa regulisanjem sobne temperature mehaničkim termostatom

14 Sa elektronskim regulisanjem sobne temperature

15

Elektronsko regulisanje sobne temperature i dnevni uklopni sat

16

Elektronsko regulisanje sobne temperature i nedeljni uklopni sat

17 Druge mogućnosti regulisanja (s mogućnošću odabira više opcija)

18

Regulisanje sobne temperature sa prepoznavanjem prisutnosti

19

Regulisanje sobne temperature sa prepoznavanjem otvorenog prozora

20 Sa mogućnošću dalinskog regulisanja

21 Sa prilagodivim pokretanjem regulisanja

22 Sa ograničenjem vremena rada

23 Sa senzorom sa crnom žaruljom

24

Kontakt podaci: Naziv i adresa proizvođača, odnosno ime njegovom ovlašćenog predstavnika

25 [da/ne]

35

advertisement

Related manuals

advertisement