VS228T-P
VS228T-P
LCD Monitorius
Vartotojo žinynas
Turinys
Pranešimai.................................................................................................... iii
Saugos informacija...................................................................................... iv
Priežiūra ir valymas...................................................................................... v
1.1Sveiki!............................................................................................. 1-1
1.2
Komplekto turinys......................................................................... 1-1
1.3
Monitoriaus pagrindo surinkimas............................................... 1-2
1.4
Jungiamieji laidai.......................................................................... 1-2
1.5
Monitoriaus pristatymas............................................................... 1-3
1.5.1
Priekinė LCD monitoriaus pusė....................................... 1-3
1.5.2
Galinė LCD monitoriaus pusė.......................................... 1-5
2.1Svirties/stovo nuėmimas (VESA sieninis montažas)................. 2-1
2.2
Monitoriaus sureguliavimas......................................................... 2-2
3.1
Virtualiojo ekrano (OSD) meniu................................................... 3-1
3.1.1
Kaip konfigūruoti.............................................................. 3-1
3.1.2
Virtualiojo ekrano (OSD) funkcijų pristatymas................. 3-1
3.2
Techniniai duomenys.................................................................... 3-6
3.3
Gedimų šalinimas (DUK).............................................................. 3-7
3.4
Palaikomas chronometražo sąrašas........................................... 3-8
Autoriausteisės © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Visos teisės saugomos.
Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama,
perduodama, kopijuojama, įtraukiama į paieškos sistemas ar verčiama į kitas kalbas bet kokia forma ir
bet kokiomis priemonėmis, išskyrus dokumentaciją, kurią laiko vartotojas kaip atsarginę, be specialaus
raštiško ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) leidimo.
Gaminio garantija ar aptarnavimas negalioja jei: (1) gaminys buvo taisytas, modifikuotas ar perdirbtas,
išskyrus, kai toks taisymas, modifikacija ar perdirbimas yra raštiškai įgaliotas ASUS; arba (2) jei gaminio
serijinis numeris sunkiai įskaitomas arba jo nėra.
ASUS PATEIKIA ŠĮ VADOVĄ “KAIP TOKĮ” BE JOKIOS GARANTIJOS, TIEK TIKSLIAI
SUFORMULUOTOS AR NUMANOMOS, ĮSKAITANT, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT NUMANOMOMIS
GARANTIJOMIS AR KOMERCINIO PANAUDOJIMO SĄLYGOMIS BEI PRITAIKYMU SPECIALIEMS
TIKSLAMS. ASUS KOMPANIJOS VADOVAI, TARNAUTOJAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NIEKADA
NĖRA ATSAKINGI UŽ BET KOKIĄ NETIESIOGINĘ, SPECIALIĄ, ATSITIKTINĘ AR DĖL TAM TIKRŲ
PRIEŽASČIŲ SUSIDARIUSIĄ ŽALĄ (ĮSKAITANT PELNO PRARADIMO NUOSTOLĮ, SANDORIO
NUOSTOLĮ, NAUDOJIMO AR DUOMENŲ PRARADIMO NUOSTOLĮ, VERSLO NUTRŪKIMĄ IR PAN.)
NET JEI ASUS IR BUVO PRANEŠTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ, ATSIRANDANČIŲ DĖL BET KOKIŲ ŠIO
VADOVO AR GAMINIO TRŪKUMŲ AR KLAIDŲ, GALIMYBĘ.
ŠIAME VADOVE NURODYTI TECHNINIAI DUOMENYS IR INFORMACIJA YRA SKIRTI TIK
INFORMACINIAMS TIKSLAMS, IR GALI BŪTI KEIČIAMI BET KOKIU METU BE IŠANKSTINIO
PRANEŠIMO, IR NETURI BŪTI TRAKTUOJAMI KAIP ASUS ĮSIPAREIGOJIMAS. ASUS NEAPSIIMA
JOKIOS ATSAKOMYBĖS DĖL BET KOKIŲ KLAIDŲ AR NETIKSLUMŲ, GALĖJUSIŲ ATSIRASTI ŠIAME
VADOVE, ĮSKAITANT INFORMACIJĄ APIE JAME APRAŠOMUS GAMINIUS IR PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.
Šiame vadove minimi gaminiai ir kompanijų pavadinimai gali būti arba nebūti registruotais prekių ženklais
ar jų atitinkamų kompanijų autorių teisėmis, ir yra naudojami tik kaip pagalba turėtojui atpažinimo ar
paaiškinimo tikslams, be jokios pažeidimo intencijos.
ii
Pranešimai
Federalinės komunikacijų komisijos(FCC) pareiškimas
Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Veikimas priklauso nuo šių
dviejų sąlygų:
• Šis įrenginys negali sukelti kenksmingų trikdžių ir
• Šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, tame tarpe ir
galinčius sukelti nepageidaujamą veikimą.
Ši įranga buvo patikrinta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės
skaitmeniniams įrenginiams taikomas ribas, pagal FCC taisyklių 15 dalį.
Šios ribos sukurtos siekiant užtikrinti protingą apsaugą nuo kenksmingų
trikdžių diegiant gyvenamosiose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja
ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją, todėl gali sukelti žalingus
radijo ryšiui trikdžius, jei sumontuota ir naudojama ne pagal gamintojo
instrukcijas. Tačiau negalime garantuoti, kad trikdžių nepasitaikys. Jei ši
įranga trikdo radijo ar televizijos signalo gavimą, tai nustatysite įjungdami
ir išjungdami įrangą, rekomenduojame pašalinti trukdį vienu iš toliau
išvardintų būdų:
• Perorientuokite gavimo anteną arba pakeiskite jos buvimo vietą.
• Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
• Prijunkite įrangą prie kito grandinės lizdo nei prijungtas imtuvas.
• Paprašykite atstovo arba patyrusio radijo / televizijos techniko
pagalbos.
Kaip „Energy Star“® partneris, mūsų kompanija nustatė, kad
šis gaminys atitinka „Energy Star“® nuostatas efektyvesniam
energijos panaudojimui.
Kanados ryšių departamento pareiškimas
Ši skaitmeninė aparatūra neviršija B klasės skaitmeninės aparatūros
skleidžiamo radijo triukšmo, nurodyto Kanados ryšių departamento radijo
trikčių reglamentuose.
Ši B klasės skaitmeninė įranga atitinka Kanados ICES-003.
iii
Saugos informacija
• Prieš pradėdami naudotis monitoriumi, atidžiai perskaitykite visą
pakuotėje esančią dokumentaciją.
• Niekada nelaikykite monitoriaus lietuje ar drėgnoje aplinkoje, norėdami
išvengti gaisro ar elektros smūgio pavojaus.
• Niekada nebandykite atidaryti monitoriaus korpuso. Monitoriaus
viduje susidariusi pavojinga aukšta įtampa, gali būti rimtos traumos
priežastimi.
• Sutrikus maitinimui, nebandykite jo remontuoti patys. Kreipkitės į
kvalifikuotą techniką ar pardavėją.
• Prieš pradėdami naudotis šiuo gaminiu, patikrinkite, ar visi laidai
teisingai prijungti bei, ar nepažeisti maitinimo kabeliai. Jei pastebėjote
kokį nors trūkumą, nedelsiant kreipkitės į pardavėją.
• Korpuso viršutinėje ir apatinėje dalyse esančios angos skirtos
ventiliavimui. Neužkimškite šių angų. Niekada nedėkite gaminio
šalia ar virš radiatorių ar šilumos šaltinių, nebent jei patalpa tinkamai
vėdinama.
• Monitorius turi būti eksploatuojamas tik naudojant ant etiketės nurodytą
maitinimo šaltinio tipą. Jei tiksliai nežinote savo namuose naudojamo
maitinimo tipo, pasitarkite su pardavėju ar vietos elektros tiekėju.
• Naudokite atitinkamą maitinimo kištuką, kuris atitinka pas jus taikomą
maitinimo jungties standartą.
• Venkite prailgintojų ar ilginamųjų laidų apkrovos. Per didelė apkrova
gali sukelti gaisrą ar elektros smūgį.
• Venkite dulkių, drėgmės ir temperatūrinių kraštutinumų. Nelaikykite
monitoriaus tokioje vietoje, kur jis gali gauti drėgmės. Padėkite
monitorių ant tvirto paviršiaus.
• Žaibuojant arba jeigu gaminys nebus naudojamas ilgą laiką, ištraukite
maitinimo kabelį iš elektros lizdo. Tai apsaugos monitorių nuo
sugadinimo, galinčio atsirasti dėl viršįtampių.
• Niekada nieko nekiškite ar nepikite jokių skysčių į monitoriaus korpuse
esančias angas.
• Siekiant patenkinamo veikimo, naudokite monitorių tik su UL sąrašo
kompiuteriais, turinčiais atitinkamos konfigūracijos jungtis, pažymėtas
100-240V AC.
• Jei susidūrėte su techninėmis problemomis, kreipkitės į kvalifikuotą
techniką ar pardavėją.
iv
Priežiūra ir valymas
• Prieš keldami ar keisdami monitoriaus poziciją, geriau atjunkite visus
laidus ir maitinimo kabelį. Keldami monitorių į kitą vietą, vadovaukitės
teisingais kėlimo būdais. Keldami ar nešdami monitorių, laikykite
suėmę jį už kampų. Nekelkite suėmę už stovo ar laido.
• Valymas. Išjunkite monitorių ir ištraukite maitinimo laidą. Nuvalykite
monitoriaus paviršių naudodami neturintį pūkelių, neabrazyvinį audinį.
Įsisenėję nešvarumai gali būti pašalinti švelniu valikliu suvilgyta
skepeta.
• Venkite valiklių, savo sudėtyje turinčių alkoholio ar acetono. Naudokite
valiklį, kuris skirtas LCD monitoriams. Niekada nepurkškite tiesiogiai
ant ekrano, nes skysčio gali įlašėti į monitoriaus vidų, kas sukelia
elektros smūgį.
Šie atvejai nelaikomi problemiškais:
• Tik įjungus ekranas gali mirgėti dėl fluorescencinės šviesos pobūdžio.
Išjunkite monitorių maitinimo jungikliu ir įjunkite iš naujo kad dingtų
mirgėjimas.
• Ekrano ryškumas gali būti šiek tiek nevienodas, priklausomai nuo
naudojamos ekrano užsklandos.
• Kai tas pats atvaizdas rodomas ilgą laiką, įjungus atvaizdą, gali likti
matomas buvusio ekrano povaizdis. Ekranas atsinaujins lėtai arba
galite išjungti maitinimo mygtuką ilgam laikui.
• Kai ekranas tampa juodas arba mirga, arba jei toliau dirbti
nebeįmanoma, kreipkitės į pardavėją ar techninę priežiūra dėl remonto
darbų. Neremontuokite gaminio patys!
Šiame vadove naudojami apibrėžimai
ĮSPĖJIMAS: Informacija apsaugai nuo susižalojimo bandant atlikti
užduotį.
ĮSPĖJIMAS: Informacija apsaugai nuo įrenginio komponentų
sugadinimo bandant atlikti užduotį.
SVARBU: Nuorodos, kurių BŪTINA laikytis atliekant užduotį.
PASTABA: Patarimai ir papildoma informacija užduočiai užbaigti.
v
Kur rasti daugiau informacijos
Papildomos informacijos ar gaminio bei programinės įrangos naujovinimų
ieškokite šiuose šaltiniuose:
vi
1.
ASUS tinklavietėse
Pasaulinio masto ASUS tinklavietėse rasite naujausios informacijos
apie ASUS aparatūrinės ir programinės įrangos gaminius. Žr.
http://www.asus.com
2.
Papildomoje dokumentacijoje
Jūsų gaminio komplekte gali būti papildomos dokumentacijos, kurią
duos jūsų pardavėjas. Šie dokumentai nėra standartinės pakuotės
dalis.
1.1
Sveiki!
Dėkojame įsigijus ASUS® VS228T-P serijos LCD monitorių!
Naujausias plačiaekranis LCD monitorius iš ASUS - tai aiškesnis, platesnis
ir šviesesnis ekranas bei savybės, kurios sustiprina jūsų žiūrėjimo patirtį.
Šios savybės jums leis mėgautis patogumu ir žavinga vaizdine patirtimi
dėka VS228T-P serijos!
1.2
Komplekto turinys
Patikrinkite, ar jūsų VS228T-P serijos LCD komplekte yra šie komponentai:
LCD monitorius
Monitoriaus pagrindas
Trumpas vartotojo žinynas
1 x maitinimo kabelis
1 x garso kabelis
1 x VGA kabelis
1 x DVI kabelis
1 x Garantinio aptarnavimo kortelė
Jei kurio nors iš nurodytų daiktų nėra arba jis yra pažeistas, nedelsiant
susisiekite su pardavėju.
ASUS LCD Monitorius VS228T-P
1-1
1.3
Monitoriaus pagrindo surinkimas
Norėdami surinkti monitoriaus pagrindą:
1.
Pagrindą sujunkite su monitoriaus stovu ir pasukite pagal laikrodžio
rodyklę. Spragtelėjimas reiškia, kad pagrindas prijungtas tinkamai.
2.
Sureguliuokite monitoriaus kampą taip, kaip jums patogu.
Rekomenduojame stalą, ant kurio statysite monitorių, apdengti minkšta
staltiese tam, kad monitorius nebūtų pažeistas.
2
1
1.4
Jungiamieji laidai
Norėdami prijungti kabelius:
Prijunkite reikiamus kabelius pagal 1.5.2 skyrių, psl. 1-5.
1-2
1 Skyrius: Gaminio pristatymas
1.5
Monitoriaus pristatymas
1.5.1
Priekinė LCD monitoriaus pusė
1
1.
3
4
5
6
mygtukas:
•
Palaikius mygtuką nuspaustą 2-4 sekundes, automatiškai
sureguliuojamas atvaizdas pagal jo optimizuotą poziciją,
laikrodis ir fazė (tik VGA režimui). (
)
•
Naudokite šį spartųjį klavišą, norėdami įjungti kurį nors iš
šešių iš anksto nustatytų režimų (Scenery (peizažo režimas),
Standard (standartinis režimas), Theater (teatro režimas), Game
(žaidimų režimas), Night View (nakties vaizdo režimas) ir sRGB
Mode (sRGB režimas)) su SPLENDID™ vaizdo pagerinimo
technologija. Išeiti iš virtualiojo ekrano (OSD) meniu arba grįžti
atgal į ankstesnį meniu, kai OSD meniu yra aktyvus. (
)
2.
3.
2
mygtukas:
•
Spauskite šį mygtuką, norėdami sumažinti pasirinktos funkcijos
vertę arba pereiti prie kitos funkcijos.
•
Tai taip pat veikia kaip garsumo reguliavimo spartusis klavišas.
MENU mygtukas:
•
Spauskite šį mygtuką, norėdami patekti OSD (virtualiojo ekrano)
meniu.
•
Spauskite šį mygtuką, norėdami įeiti/pasirinkti pažymėtą
piktogramą (funkciją) kolOSD (virtualusis ekranas) yra aktyvus.
4.
mygtukas:
•
Spauskite šį mygtuką, norėdami padidinti pasirinktos funkcijos
vertę arba pereiti dešinėn/aukštyn prie kitos funkcijos.
•
Tai taip pat veikia kaip ryškumo sureguliavimo spartusis klavišas.
ASUS LCD Monitorius VS228T-P
1-3
5.
įvesties pasirinkties mygtukas:
•
6.
1-4
Naudokite šį spartųjį klavišą, norėdami perjunginėti tarp VGA ar
DVI įvesčių.
Maitinimo mygtukas/maitinimo indikatorius:
•
Spauskite šį mygtuką, norėdami įjungti/išjungti monitorių.
•
Maitinimo indikatoriaus spalvų reikšmės aprašytos šioje lentelėje.
Būsena
Aprašymas
Mėlyna
ĮJUNGTA
Geltona
Rezervinis režimas
IŠJUNGTA
IŠJUNGTA
1 Skyrius: Gaminio pristatymas
1.5.2
Galinė LCD monitoriaus pusė
1
1.
AC-In
2.
Garso įvestis
3.
DVI-In
4.
VGA-In
ASUS LCD Monitorius VS228T-P
2
3
4
1-5
2.1Svirties/stovo nuėmimas (VESA
sieninis montažas)
Nuimamas VS228T-P serijos LCD monitoriaus stovas yra specialiai
pritaikytas VESA sieniniam montažui.
Norėdami nuimti svirtį/stovą:
1.
Patraukite blokavimo svirtį ir pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kad
atblokuotumėte.
2.
Pagrindą nuimkite nuo monitoriaus.
3.
Pirštais lengvai ištraukite plokštelę, dengiančią stovo strypą.
Atsuktuvu atsukite keturis varžtus, kurie laiko monitoriaus stovą.
4.
Nuimkite stovą nuo monitoriaus.
•
Rekomenduojame stalą, ant kurio statysite monitorių, apdengti
minkšta staltiese tam, kad monitorius nebūtų pažeistas.
•
Išsukdami varžtus, prilaikykite monitoriaus stovą.
2
1
3
4
2-1
5
•
VESA sieninio montažo rinkinys (100 x 100 mm) perkamas atskirai.
•
Naudokite tik į UL sąrašą įtrauktus sieninio montažo laikiklius,
kurių minimalus svoris/apkrova pagal modelį, nurodytas techninių
duomenų lentelėje (varžto dydis: M4 x 10 mm).
2 Skyrius: Sąranka
2.2
Monitoriaus sureguliavimas
• Optimaliam žiūrėjimui rekomenduojame žiūrėti į monitorių tiesiai, tada
sureguliuoti monitorių tokių kampu, kuris jums patogiausias.
• Prilaikykite už stovo tam, kad kampo keitimo metu monitorius
nenukristų.
• Galite sureguliuoti monitoriaus kampą nuo -5˚ iki 20˚ kampu.
-5 ~ 20
ASUS LCD Monitorius VS228T-P
2-2
3.1
Virtualiojo ekrano (OSD) meniu
3.1.1
Kaip konfigūruoti
VS228
Splendid
Scenery Mode
Color
Standard Mode
Image
Theater Mode
Input Select
Game Mode
System Setup
Night View Mode
sRGB
Move
Menu
Exit
1.
Spauskite mygtuką [MENU], norėdami suaktyvinti virtualiojo ekrano
(OSD) meniu.
2.
Spauskite  ir , norėdami naršyti funkcijas. Pažymėkite ir
suaktyvinkite pasirinktą funkciją, nuspausdami [MENU] mygtuką. Jei
pasirinkta funkcija turi savo submeniu, spauskite  ir  dar kartą,
norėdami naršyti submeniu funkcijas. Pažymėkite ir suaktyvinkite
pasirinktą submeniu funkciją, nuspausdami [MENU] mygtuką.
3.
Spauskite  ir , norėdami pakeisti pasirinktos funkcijos nuostatas.
4.
Norėdami išeiti iš virtualiojo ekrano (OSD) meniu, spauskite
mygtuką. Pakartokite 2 ir 3 veiksmus, norėdami sureguliuoti bet kokią
kitą funkciją.
3.1.2
1.
Virtualiojo ekrano (OSD) funkcijų pristatymas
Splendid
Ši funkcija turi šešias subfunkcijas, kurias galite rinktis savo patogumui. Kiekvienas režimas turi „Reset“ (Perkrauti) pasirinktį, leidžiančią
naudoti jūsų nuostatas arba grįžti į iš anksto nustatytą režimą.
VS228
Splendid
Scenery Mode
Color
Standard Mode
Image
Theater Mode
Input Select
Game Mode
System Setup
Night View Mode
sRGB
Move
3-1
Menu
Exit
3 Skyrius: Bendrosios instrukcijos
•
Scenery Mode (Peizažo režimas): Tai geriausias pasirinkimas
peizažinių nuotraukų peržiūrai naudojant SPLENDID™ vaizdo
patobulinimą.
•
Standard Mode (Standartinis režimas): Tai geriausias
pasirinkimas dokumentų redagavimui naudojant SPLENDID™
vaizdo patobulinimą.
•
Theater Mode (Teatro režimas): Tai geriausias pasirinkimas filmų
peržiūrai, naudojant SPLENDID™ vaizdo patobulinimą.
•
Game Mode (Žaidimų režimas): Tai geriausias pasirinkimas žaisti
žaidimus, naudojant SPLENDID™ vaizdo patobulinimą.
•
Night View Mode (Nakties vaizdo režimas): Tai geriausias
pasirinkimas žaisti tamsių scenų žaidimus ar žiūrėti filmą, naudojant
SPLENDID™ vaizdo patobulinimą.
•
sRGB: Tai geriausias pasirinkimas nuotraukų ir grafinės medžiagos
peržiūrai iš kompiuterio.
Standard Mode (Standartinis režimas) Saturation (Sondrumas), Skin
Tone (Odos atspalvis), Sharpness (Aštrumas) ir ASCR funkcijos nėra
vartotojo konfigūruojamos.
sRGB Brightness (Ryškumas), Contrast (Kontrastas), Saturation
(Sondrumas), Color Temp. (Spalva temperatūra), Skin Tone (Odos
atspalvis), aštrumo ir ASCR funkcijos nėra vartotojo konfigūruojamos.
2.
Color (Spalva)
Ši funkcija leidžia pasirinkti norimą atvaizdo spalvą.
VS228
Splendid
Brightness
90
Color
Contrast
80
Image
Saturation
Input Select
Color Temp
System Setup
Skin Tone
50
User Mode
Natural
Smart View
Move
Menu
OFF
Exit
•
Brightness (Ryškumas): Sureguliavimo diapazonas yra nuo 0
iki 100. Šis
mygtukas taip yra spartusis klavišas, skirtas šios
funkcijos suaktyvinimui.
•
Contrast (Kontrastas): Sureguliavimo diapazonas yra nuo 0
iki 100. Šis
mygtukas taip yra spartusis klavišas, skirtas šios
funkcijos suaktyvinimui.
•
Saturation (Sondrumas): Sureguliavimo diapazonas yra nuo 0 iki
100.
•
Color Temp. (Spalvos temperatūra): Turi tris iš anksto nustatytus
spalvų režimus (Cool (vėsus), Normal (normalus) ir Warm (Šiltas)
bei vieną vartotojo režimą.
ASUS LCD Monitorius VS228T-P
3-2
•
Skin Tone (Odos atspalvis): Turi tris spalvų režimus, įskaitant
Reddish (rausvas), Natural (natūralus) ir Yellowish (gelsvas).
•
Smart View: Suaktyvina aiškesnį matomumą pakreipus ekraną.

User Mode (Vartotojo režime) spalvos R (Raudona), G (žalia) ir B
(mėlyna) yra vartotojo konfigūruojamos; sureguliavimo diapazonas yra
0 ~ 100.
3.
Image (Atvaizdas)
Ši pagrindinė funkcija padės sureguliuoti atvaizdo Sharpness (aštrumą),
Aspect Control (aspekto kontrolę), Position (poziciją) (tik VGA) ir Focus
(fokusavimą) (tik VGA).
VS228
Splendid
Sharpness
Color
Aspect Control
Full
Image
ASCR
OFF
Input Select
Position
System Setup
Focus
Move
Menu
40
Exit
•
Sharpness (Aštrumas): Sureguliuoja atvaizdo aštrumą.
Sureguliavimo diapazonas yra nuo 0 iki 100. (Pasyvintas, kai
„Splendid“ meniu pasirenkamas „Standard Mode“ (Standartinis
režimas) ir „sRGB Mode“ (sRGB režimas)).
•
Aspect Control (Aspekto kontrolė): Sureguliuokite aspekto santykį
kaip Full (visas), 4:3.
•
ASCR: Spauskite ON (dega) arba OFF (nedega), norėdami
suaktyvinti arba atšaukti dinaminio kontrasto santykio funkciją.
(ASCR: ASUS išmaniojo kontrasto santykis. Pasyvintas režimuose
„Standard Mode“ (Standartinis režimas) ir „sRGB Mode“ (sRGB
režimas)).
•
Position (Pozicija): Sureguliuoja atvaizdo horizontaliąją poziciją
(H-pozicija) ir vertikaliąją poziciją (V-pozicija). Sureguliavimo
diapazonas yra nuo 0 iki 100 (prieinamas tik VGA įvesčiai).
•
Focus (Fokusavimas): Sumažina atvaizdo horizontaliosios ir
vertikaliosios linijų triukšmus, reguliuojant (Phase (fazė)) ir (Clock
(laikrodis)) atskirai. Sureguliavimo diapazonas yra nuo 0 iki 100
(prieinamas tik VGA įvesčiai).
4:3 veikia tik tuomet, kai įvesties šaltinio santykis yra 4:3.
3-3
3 Skyrius: Bendrosios instrukcijos
4.
Input Select (įvesties pasirinktis)
Pasirinkite įvesties šaltinį iš VGA arba DVI.
VS228
Splendid
VGA
Color
DVI
Image
Input Select
System Setup
Move
5.
Menu
Exit
System Setup (Sistemos sąranka)
Sureguliuoja sistemos konfigūraciją.
VS228
Splendid
Splendid Demo Mode
Color
Volume
Image
ECO Mode
Input Select
OSD Setup
System Setup
Language
OFF
50
OFF
English
Information
1/2
Move
psl. 1/2:
Menu
Exit
VS228
Splendid
All Reset
Color
Image
Input Select
System Setup
2/2
psl. 2/2:
Move
Menu
Exit
•
Splendid Demo Mode („Splendid“ funkcijos demonstracinis
režimas): Suaktyvina „Splendid“ funkcijos demonstracinį režimą.
•
Volume (Garsumas): Sureguliuoja ausinių garsumo lygmenį.
Sureguliavimo diapazonas yra nuo 0 iki 100.
•
ECO Mode: Suaktyvina ekologijos režimą energijos taupymui.
(kai kurie pilki lygmenys gali būti neatskiriami, jei įjungtas ECO
režimas. Jo raiška yra mažesnė nei nustatant kontrastinio
santykio nuostatą į 100.)
ASUS LCD Monitorius VS228T-P
3-4
3-5
•
OSD Setup (OSD sąranka): Sureguliuoja atvaizdo
horizontaliąją poziciją (H-pozicija) ir vertikaliąją poziciją
(V-pozicija), OSD pertrauką, DDC/CI ir OSD ekrano skaidrumą.
•
Language (Kalba): Parenka OSD kalbą. Galima rinktis iš
šių kalbų: Anglų, Prancūzų, Vokiečių, Ispanų, Italų, Olandų,
Rusų, Tradicinė Kinų, Palengvinta Kinų, Japonų, Persų, Tajų,
Indoneziečių, Lenkų, Turkų, Portugalų, Čekų, Kroatų, Vengrų,
Rumunų, Korėjiečių.
•
Information (Informacija): Rodo įvesties prievado, skyros,
H-dažnio, V-dažnio ir modelio pavadinimo informaciją ekrane.
•
All Reset (Perkrauti visus): Spauskite Yes (taip), norėdami
visas naujas nuostatas sugrąžinti į numatytąsias.
3 Skyrius: Bendrosios instrukcijos
3.2
Techniniai duomenys
Modelis
VS228T-P
Ekrano dydis
21,5'' (54,6 cm)
Maksimali raiška
Foninio apšvietimo tech
Ryškumas (įprastinis)
1920 x 1080 (FHD)
Diodinio apšvietimo technologija
250cd/m2
Tikrasis kontrasto santykis
(įprastinis)
1000:1
Žiūrėjimo kampas (CR=10)
≧170°(H) / ≧160°(V)
Ekrano spalvos
16,7 mln.
Atsako laikas
5ms
Audio įvestis
Taip
DVI įvestis
Taip
D-Sub įvestis
Taip
Elektros energijos sunaudojimas
ON (įjungta) režime
Pažymėti
Energijos taupymo režimas
Išjungto maitinimo režimas
Pokrypis
VESA sieninis montažas
ON (įjungta) režime < 21,1 W*
* Pagal „Energy Star 6.0“ standartą.
< 0,5 W
< 0,5 W
-5° ~ +20°
Taip (100mm x 100mm)
Fiziniai matmenys (plotis x
aukštis x skersmuo)
514 x 386 x 200 mm
Dėžės matmenys (plotis x
aukštis x skersmuo)
566 x 443 x 130 mm
Neto masė (apytiksliai)
3,2 kg
Bruto masė (apytiksliai)
5,3 kg
Nominalioji įtampa
ASUS LCD Monitorius VS228T-P
AC 100~240V(integruota)
3-6
3.3
Gedimų šalinimas (DUK)
Problema
Galimas sprendimas
Nešviečia maitinimo diodas
• Spauskite mygtuką, norėdami patikrinti, ar
monitorius yra ON (Įjungta) režime.
• Patikrinkite, ar maitinimo kabelis tinkamai prijungtas
prie monitoriaus ir elektros lizdo.
Maitinimo diodas šviečia geltona • Patikrinkite, ar monitorius ir kompiuteris yra ON
spalva, ir ekrane nesimato
(Įjungta) režime.
vaizdo.
• Įsitikinkite, kad signalinis kabelis tinkamai prijungtas
prie monitoriaus ir kompiuterio.
• Apžiūrėkite signalinį kabelį ir įsitikinkite, kad nėra
užlinkusių kontaktų.
• Prijunkite kompiuterį prie kito monitoriaus
patikrinimui, ar kompiuteris tinkamai veikia.
Atvaizdas ekrane yra per šviesus • Sureguliuokite Contrast (kontrasto) ir Brightness
ar per tamsus
(ryškumo) nuostatas, naudodamiesi virtualiuoju
ekranu (OSD).
Atvaizdas ekrane nėra
• Dvi sekundes palaikykite nuspaudę
mygtuką,
sucentruotas ar jo dydis
norėdami automatiškai sureguliuoti atvaizdą.
netinkamas
• Sureguliuokite H-Position (horizontaliąją poziciją)
Atvaizdas ekrane šokinėja arba
•
atvaizdas atrodo tarsi banguotas.
•
Atvaizdas ekrane turi spalvos
defektų (balta spalva neatrodo
kaip balta).
•
•
•
Atvaizdas yra neryškus
Nėra garso arba garsas per
žemas
3-7
ir V-Position (vertikaliąją poziciją), naudodamiesi
virtualiuoju ekranu (OSD).
Įsitikinkite, kad signalinis kabelis tinkamai prijungtas
prie monitoriaus ir kompiuterio.
Patraukite į šoną elektros prietaisus, kurie gali
sukelti elektros trukdžius.
Apžiūrėkite signalinį kabelį ir įsitikinkite, kad nėra
užlinkusių kontaktų.
Paleiskite sistemą iš naujo, naudodamiesi
virtualiuoju ekranu (OSD).
Sureguliuokite R/G/B spalvų nuostatas arba
pasirinkite spalvos temperatūrą, naudodamiesi
virtualiuoju ekranu (OSD).
• Dvi sekundes palaikykite nuspaudę
mygtuką,
norėdami automatiškai sureguliuoti atvaizdą (tik
VGA modeliams).
• Sureguliuokite Phase (fazės) ir Clock (laikrodžio)
nuostatas, naudodamiesi virtualiuoju ekranu
(OSD).
• Įsitikinkite, kad garso kabelis tinkamai prijungtas
prie monitoriaus.
• Sureguliuokite monitoriaus ir kompiuterio garsumo
nuostatas.
• Įsitikinkite, kad kompiuterio garso plokštės tvarkyklė
tinkamai įdiegta ir suaktyvinta.
3 Skyrius: Bendrosios instrukcijos
3.4
Palaikomas chronometražo sąrašas
VESA / IBM režimai, palaikomas chronometražas (D-SUB, DVI-D įvestys)
Skiriamoji geba
640 x 350
640 x 480
640 x 480
640 x 480
720 x 400
800 x 600
800 x 600
800 x 600
800 x 600
848 x 480
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 960
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
1440 x 900
1680 x 1050
1680 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1080
Atnaujinimo
dažnis
70Hz
60Hz
67Hz
75Hz
70Hz
56Hz
60Hz
72Hz
75Hz
60Hz
60Hz
70Hz
75Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
Horizontalusis dažnis
31,469KHz
31,469KHz
35KHz
37,5KHz
31,469KHz
35,156KHz
37,879KHz
48,077KHz
46,875KHz
31,02KHz
48,363KHz
56,476KHz
60,023KHz
67,5KHz
44,772KHz
49,702KHz
60KHz
63,981KHz
79,976KHz
47,712KHz
55,935KHz
65,29KHz
64,674KHz
67,5KHz
66,587KHz
*Režimai, nerodyti šiose lentelėse nepalaikomi. Optimaliai skiriamajai gebai rekomenduojame
rinktis režimą iš prieš tai nurodytų lentelių.
ASUS LCD Monitorius VS228T-P
3-8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement