de francesc jaubert de paçà
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA
VIL·LE ET LE COMTE
D'EMPURIAS"
DE FRANCESC JAUBERT DE PAÇÀ
(PRESENTACIÓ I FACSÍMIL
DE L'EDICIÓ DE 1823)
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
La personalitat de Francesc Jaubert de Paçà
Francesc Jaume Jaubert de Paçà (Ceret,i 1785 - Perpinyà, 1856). Baró
de Paçà. Agrònom, historiador, erudit i escriptor. El seu pare era un advocat
que s'establí a Perpinyà. El fet de ser fill d'una família de bona posició econòmica li va permetre, després d'estudiar amb Francesc Aragó al Col·legi de Pi
a Perpinyà, de seguir estudis avançats a París, on també va aprendre els principals idiomes cultes d'Europa. Era propietari d'una gran biblioteca, que els
seus hereus conserven encara al castell de Paçà. Membre de diverses acadèmies i societats erudites franceses i espanyoles, va ocupar diversos càrrecs de
responsabilitat a l'administració gal·la. Entre 1802 i 1803, juntament amb el
seu pare, va fer el seu primer viatge a Barcelona, durant el qual va visitar el
monestir de Montserrat. Allí es va familiaritzar amb la famosa llegenda de
l'ermità Gan'. Després de servir de militar com a oficial de dragons fou auditor del consell d'Estat (1806), i sotsprefecte de Perpinyà (1812). Retirat de la
1 La GEC en l'article que va dedicar a la biografia de F. Jaubert de Paçà dóna la vila de Paçà
com la seva pàtria de naixença. Jacques Saquer, biògraf de Jaubert, afirma que va néixer a Ceret.
419
Annals de l'Institut d'Estudis Gironins. Vol. XLI2000 Girona - MM
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
vila política activa, va tomar al Rosselló en 1809 on va ocupà càrrecs menors
en l'administració local. Allí, entre moltes comeses, es dedicà a la recerca i a
l'estudi de la legislació sobre sistemes d'irrigació a instàncies de diverses
societats parisenques dedicades al conreu de les ciències i de l'agricultura, a
treballar sobre la llengua i la literatura catalanes, la salvaguarda dels monuments, la cultura gitana, etc. Les seves Recherches històriques sur la langue
catalane, publicades en 1824 a Mémoires de la Société Royale des Antiquaires
de France, i a París en 1831 per E. Coquebert de Montbret i Vabbé J. de la
Boudière, són la primera història de la llengua i la literatura catalanes modernes. Altres obres seves d'interès són el Voyage en Espagne dans les années
1816, 1817, 1818, 1819 ou recherches sur les arrosages (París, 1823), la
Notice historique sur la ville et le comte d'Empurias (París 1823) i les
Recherches sur Roses et le cap de Creus (1824). Les dues darreres obres ressenyades mostren l'interès que Jaubert sentia per les velles civilitzacions nascudes a una i altra banda de les Alberes. Ruscino, Roses o Castelló
d'Empúries, per posar només uns noms emblemàtics, formaven part d'un únic
patrimoni català que circumstàncies polítiques havien migpartit. L'any 1818
va començar les seves recerques arqueològiques al departament dels Pirineus
Orientals. Aquestes excursions li serviren per prendre consciència de l'estat
d'abandonament en què es trobaven els monuments romànics i d'altres construccions antigues. Una excursió en aquesta època, la primera, a l'altre costat
dels Pirineus, li va permetre conèixer les viles de Besalú i d'Empúries, sobre
les quals va prendre moltes notes.
En 1998, l'historiador rossellonès Jacques Saquer va publicar a Perpiyà
el text anotat, acompanyat d'un dens estudi inicial, del llibre de Jaubert de
Paçà Souvenirs du Voyage de 1819 en Espagne,"^ obra que dóna moltes clarícies sobre la seva formació científica, i el viatge que va fer, en uns moments
històrics delicats per a Espanya, que encara no ha superat VAncien Régime,
fins a terres valencianes per conèixer de primera mà els sistemes d'irrigació,
usats al País Valencià, la cultura dels regs perfeccionada per la dominació àrab,
per tal d'adaptar-ne el funcionament i la legislació a la millora de l'agricultura francesa. Jacques Saquer ha editat les memòries de Jaubert amb un generosa semblança biogràfica i bibliogràfica d'aquest jurisconsult i agrònom rosse-
- Société Agricole, Scientifíque et Littéraire de,ç Pyrénées Orientales. CVI volume, Perpinyà,
1998, 558 p.
420
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"...
llonès, que pot ser molt útil a qualsevol persona que s'interessi per la seva
vasta obra de contorns enciclopèdics, una obra erudita que sempre va perseguir uns fins pràctics.
Les recerques arqueològiques d'un "dilettante"
Jaubert de Paçà no era un arqueòleg professional tal com ho entenem
ara. Com a homme de lettres, historiador i conservador del patrimoni rossellonès, molt abans que els iniciadors de la primera renaixença catalana, els
Botet i Sisó i els Pella i Forgas de torn, mostressin un interès semblant per al
seu país, s'interessava per la història, la cultura, les civilitzacions antigues que
havien solcat aquests territoris de pas que van conformar els vells comtats
catalans. Podnem dir que Jaubert fou un precursor de les excursions científiques que tanta importància tenen a Catalunya durant el darrer terç del segle
XIX. Juntament amb altres erudits rossellonesos d'expressió francesa, però
coneixedors de la personalitat catalana, de la seva llengua i cultura, com
D.M.J. Henry, Bernat Alart, P. Puiggarí, Josep Tastú, Jaubert de Reart, Renard
de Saint-Malo, etc, aixoplugats en diversos òrgans d'expressió, fan recerca,
treballen en les ciències auxiliars (epigrafia, numismàtica, paleografia, etc.)
s'obren als nous projectes que sobre ciència i arqueologia preparava el govern
francès amb la complicitat i l'entusiasme dels Instituts i les Acadèmies parisenques i regionals.
En efecte, a iniciativa del viatger i historiador Alexandre de Laborde,
l'administració francesa va promoure en 1810 una Enquéte pour la recherche
des Antiquités. En 1818 una segona circular, signada pel ministre de l'interior
Decazes, afavoreix i reforça de nou la recerca local i regional en el camp de la
història i de l'arqueologia per tal de delimitar la importància del patrimoni de
cada territori administratiu, promoure'n la rehabilitació, etc. A Perpinyà l'organització d'aquesta comissió oficial per a la salvaguarda de tots els vestigis
de l'antiguitat, alguns molt maltractats per les guerres i revolucions, pren el
nom de Comission pour la Recherche des Antiquités dans les PyrénéesOrientales, que de bon principi, estableix uns lligams entre els investigadors
locals i els erudits de l'Acadèmia d'Inscripcions i Belles Lletres de París,
desitjosa de tutelar la feina d'aquests recercadors, a la qual s'envien els estudis, els treballs de camp, les propostes a fer, informes la majoria dels quals resten encara inèdits als arxius d'aquesta institució. Allí, a París, un acadèmic
numerari examinava les memòries enviades, i donava el seu parer en un segon
421
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
dossier que aspirava a ser crític. Entre els corresponsals de l'Acadèmia parisenca al Rosselló sobresurten els noms dels erudits i historiadors Renard de
Saint-Malo, R Puiggarí, D.M.J. Henry i Jaubert de Façà. La nova organització
d'aquesta política de recerca francesa es consolida en 1830 amb la creació del
Servei de Monuments Històrics que continua la recerca històrica i arqueològica que, com hem dit, havia quedat molt tocada pels esdeveniments de la
Revolució Francesa.
El mètode de treball de Jaubert, tant pel que fa a la seva monografia
sobre les ruïnes d'Empúries com la que va dedicar a la vila de Roses i el cap
de Creus, consisteix a estudiar els monuments sobre el terreny, comentats i
glossats amb la documentació històrica pertinent que extreu de fonts molt
diverses. En el cas d'Empúries, sorprenen la quantitat i la qualitat dels autors
citats. Jaubert, que tenia una gran biblioteca especialitzada, estava al corrent
de tot el que es publicava. En aquest estudi dedicat a Empúries sovintegen els
noms i les obres dels savis francesos, anglesos i alemanys del moment.
Vigilava atentament les innovacions que es produïen en el camp dels estudis
històrics a Catalunya i Espanya perquè estava en contacte amb las Sociedades
Económicas de Amigos del País, amb algunes de les quals, com la valenciana,
mantigué molta correspondència, i en fou nomenat soci. D'entre els molts
autors que Jaubert freqüenta en el moment de redactar aquest opuscle sobre
Empúries, assenyalem, A. de Laborde, Baluze, Camós, Campomanes, Flórez,
M. de Fossa, Pèire de Marca, Mariana, Marimon, Masdéu, Menescal,
Montesquieu, Zurita, etc. Fel que fa a les fonts clàsiques, esmenta entre
d'altres: Estrabó, Homer, Flini, Herodot, Polibi, Varró, Tàcit, Cèdar, Catul,
Titus Livi, etc.
Jaubert també recull de cada lloc que visita aquelles tradicions populars, els vestigis no escrits producte de l'imaginari col·lectiu, com ara les llegendes, les tradicions sobre la presència d'altres pobles i civilitzacions que
havien petjat aquella costa segons relats de vells cronicons. Es fa ressò de la
llegenda sobre l'estada al peu de torre Montgó {Móns Jovis) de la figura
d'Anníbal. Com que Jaubert era un hàbil dibuixant, les noves tècniques
litogràfiques descobertes a Alemanya a la fi del XVIII, i que es popularitzen
durant la primera meitat del segle XIX, afavoreixen la il·lustració de llibres
amb planxes sobre monedes, medalles, ruïnes, paisatges, etc. Les cinc planxes
que formen part del seu treball d'Empúries les dibuixà ell mateix. També
sabem que pels volts de 1840 fou dels primers a utilizar la cambra obscura per
retratar paisatges.
422
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"...
Com a bon coneixedor de la topografia i la cartografia militar francesa,
la més perfeccionada de TEuropa de Tèpoca, s'interessa també pels topònims,
la geologia la geografia física dels llocs que petja. Els francesos van treballar
molt a Espanya confegint mapes, elaborant informes, topografies mèdiques i
memòries durant l'expedició dels 100.000 fils de Sant Lluís, en 1823. Jaubert
va arribar a treballar pel Mariscal Suchet, corregint les seves imperfeccions
cartogràfiques, quan aquest militar recollia material per a un llibre sobre les
campanyes de guerra que havia dirigit a Catalunya i València. Com a geògraf
i estudiós de l'agronomia, Jaubert també s'interessa per la història de
l'Empordà i de l'antic Comtat d'Empúries. Jaubert, que era un bon observador
de la realitat, pren nota dels conreus que es fan a la plana, del clima variat
d'una comarca que s'esten a redós dels contraforts dels Pirineus, amb plantacions de joncs o esparts que neixen en els estanys i zones humides de la costa,
i que ja Plini anomenava herba dlbèria:
La plaine qui dominait la ville d'Emporias, designée aujourd'hui sous
le nom d'Ampourdan, de méme que le reste de la contrée indigète, founissait
abondamment du blé, du vin, de l'huile, du miel, des figues, du kermès et des
glands. (20)
Conèixer Empúries
Entre la documentació que Olivier Foisson (1983)3 va exhumar sobre
les memòries de treball que Jaubert de Passà va enviar al prefecte dels Pirineus
Orientals de l'època, i que ara es conserven als Arxius de l'Institut, Acadèmia
d'Inscripcions i Belles Lletres de París, podem trobar-hi ressons de l'interès
que Jaubert sentia ja de ben jove per la història antiga, per delimitar la posició
dels trofeus de Pompeu, les colònies romanes del Rosselló, les ruïnes de
l'antiga Ruscino, les vies romanes de comunicació que posaven en contacte la
Narbonesa amb la Tarraconiense. Ben aviat aquest interès pel Rosselló el van
dur a resseguir els altres vestigis arqueològics conservats a l'altra banda de la
ratlla per tal d'establir-ne alguns lligams. Per un informe de l'Acadèmia
d'Inscripcions de 18 de maig del 1820 (Poisson, 1983, p. 205) sabem que
Jaubert volia verificar sobre el terreny algunes dades sobre el temple de Diana
a Sagunt. En 1816 s'interessa per les ruïnes de Ruscino; en 1818 farà el pri-
3 Vegeu la bibliografia.
423
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
mer viatge a Empúries,"' i també coneixerà Besalú i Girona. Durant el viatge
que en 1819 inicia per terres valencianes {Souvenirs du Voyage de Mission en
Espagne) s'aturarà a examinar els vestigis antics de ciutats com Barcelona,
Tarragona, Tortosa, etc. Durant la seva estada a Barcelona va visitar l'Arxiu de
la Corona d'Aragó, on va ser rebut pel seu director Pròsper de Bofarull. Encara
que el llibre sobre la vila emporitana sortís publicat a París, en 1823, hem de
suposar, doncs, que la seva segona visita a Empúries es va produir entre 1818
i 1819. En un primer moment es va interessar per reconèixer la vila a partir de
les fonts historiogràfiques antigues. Des de Paçà o Perpinyà li era relativament
fàcil travessar en un o dos dies, a cavall o en diligència, les Alberes. Més endavant, entusiasmat per algunes descobertes que va fer sobre el terreny, s'interessà sobre el tema, amb nous treballs de camp que explica en una nota a la fí
del volum que avui oferim reproduït (p. 81).
També sabem que en 1818 Jaubert preparava amb la col·laboració de
Charles-Stanislas l'Eveillé, enginyer en cap del Departament, un àlbum de
records de viatge, amb dibuixos i aquarel·les sobre sobre els monuments catalans romànics del Rosselló, fruit d'una llarga excursió que havia fet en 1816
per la Catalunya Nord, la Cerdanya i l'Empordà acompanyat d'aquest hàbil
dibuixant. En aquesta Notice historique sur la ville et le comte d'Ampurias llegim: "J'avais pour compagnon de voyage M. Stanislas l'Eveillé, ingénieur en
chef des ponts et chaussées, qui joint à l'habileté d'étudier l'antiquité sur la
terre classique de ITtalie et de la Grèce les qualités qu'on désire recontrer dans
une guide et un ami" (p. 81-82).
L'estudiós Jacques Saquer, transcriptor dels seus Souvenirs du voyage
de 1819 en Espagne, recull el moment en què Jaubert, amb el seu viatge a
Empúries, comença a escriure les seves memòries de recerca, un dels primers
passos d'una fecunda carrera de lletres que durarà tota una vida:
" Segons explica Jacques SAQUER en el treball Les mines de Sagonte..., Jaubert va redactar
en 1818 el seu primer treball sobre Empúries amb el títol de Mémoire sur l'antique colonie phocéenne
d'Emporia (p. 394). En una lletra que el 26 de juliol de 1819 Jaubert de Paçà va adreçar a M. Petit
Radel, vicepresident de l'Acadèmia Reial de Belles Lletres de París, exhumada també per Saquer,
l'il·lustrat i enciclopedista rossellonès li dóna detalls d'aquest viatge per terres gironines fet per tal de
preparar la monografia que avui editem: "Mon excursion au delà des Pyrénées [Besaití, Ampurias] avait
pour but de compléter les recherches archéologiques faites sur le revers Nord, et chemin faisant de crayonner. Eh bien, dix jours plus tard, je rentrais à Perpignan avec une bonne dose des illusions de
l'homme de lettres" (p. 401).
424
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"...
En écrivant mon Mémoire sur Emporia je n'avais, je le répète,
d'autre but que celui de classer més idees et de laisser une copie de ma
rédaction à mon compagnon de voyage en échange de ses jolis desins...
Talonné par lui, j'adressai la memóire à la Société Royale des Antiquaires
de France et, à ma grande surprise, l'cKUvre fut agréée. Mémoire, plans et
dessins, tout fuit inséré dans le recueil de la Société, tome V (p. 56).
En aquest excursió per la vila de l'Escala i els paratges de zona
d'Empúries, Jaubert afirma que va descobrir unes ruïnes desconegudes (p. 82)
que havien escapat del vandalisme dels pagesos del lloc, que practicaven la
recollida furtiva de peces arqueològiques. Jaubert, com molts altres particulars
del moment, va poder adquirir també restes arqueològiques que llavors venien
els comerços de l'Escala, i que no sabem on han anat a parar («je suis enfïn
devenu possesseur de quelques objets interessants»).
Val a dir que Celestí Pujol i Camps, i sobretot l'arqueòleg, numismàtic
i historiador Joaquim Botet i Sisó, representant de l'escola històrica de Girona,
van continuar el treball iniciat per Josep Maranjas de Marimon, primer estudiós d'Empúries, i de Jaubert de Paçà. Botet, que va publicar diverses obres
majors sobre tema emporità, entre les quals detaquem la Notícia històrica y
arqueològica de la antigua ciudad de Emporion (1879), sembla que coneixia
els treballs de Jaubert, encara que només els cita tangencialment:
...la junta de Museus de Barcelona ha comensat a fer excavacions
a Empories, en teixenos comprats expressament a n'aquest obgecte. Les
fetes fins are s'han dirigit a averiguar per medi de cates la extensió del
clos emmurallat de la ciutat, a posar al descobert el portal qu'havien ja
trobat els senyors Schulten y Kònen y avans Jaubert de Passa.5
VALOR ARQUEOLÒGIC DE L'OBRA
Es un fet innegable que en la historiografia sobre Empúries, en la història de la seva recuperació com a jaciment arqueològic emblemàtic del nostre
5 M. CRUSAFONTI SABATER, Obra numismàtica esparsa i inèdita de Joaquim Botet i Sisó,
Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 1997, p. 284.
425
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
país, en la història del desxiframent de la seva complexa topografia hi ha un
abans i un després de la publicació de l'opuscle Notice historique sur la ville
et le comte d'Empurias, publicada a Mémoires de la Société Royale des
Antiquaires de France (París, 1823) obra de l'erudit rossellonès M. Jaubert de
Passà. El llibret de 86 pàgines ofereix diverses novetats, algunes de notables
tal com veurem, que el convertiren en el text de referència bàsic i en l'aproximació arqueològica més útil i més rigorosa sobre aquelles restes fins l'aparició, el 1876, de Noticia històrica... de Joaquim Botet i Sisó, que s'ha de considerar la primera gran monografia moderna sobre Empúries, que es la base
dels estudis posteriors i que continua essent molt útil, tal com tindrem ocasió
d'explicar, i que féu servir l'obra del savi rossellonès amb profit considerable.
Abans de Jaubert de Passà
Sembla ser que la situació física de l'antiga Empúries, llevat d'errors
d'escriptors i polígrafs que coneixien poc aquest nostre país, no es va perdre
mai i que la gent dels entorns la coneixia, sense, però, que això signifiqués res.
El primer autor que sembla que reconegué l'antic solar dels emporitans tot lligant-no amb els textos dels autors grecollatíns, que aleshores començaven a
ser editats amb rigor i profit, fou l'il·lustre cardenal Margarit, bisbe de Girona
i home plenament quatrecentista, format a Itàlia dins de la tradició renaixentista, bon coneixedor dels clàssics i autor d'una valuosa història de la
Península Ibèrica publicada parcialment i molt després de la seva redacció.
Sembla que Margarit visità les velles ruïnes, tot i que la breu descripció, plena
de topoi i llocs comuns, té més de literària que de plenament arqueològica i,
per tant, de poc valor des d'aquesta perspectiva.^ Des d'aquells anys, les fonts,
els textos antics que parlaven d'Empúries són, pràcticament tots, coneguts i,
per tant, utilitzats. Tanmateix, calia, per poder anar més enllà, posar en joc
altres dades, altres informacions (topografia, arqueologia, epigrafia, numismàtica...) per poder fer el salt de qualitat i, en confrontar un material amb l'altre.
* El llibre Paralipomenon Hispaniae libri decem no fou imprès fins al 1545 a partir d'una
còpia defectuosa. No serà fins al segle XX que l'obra, excel·lent des de molts punts de vista, ha tornat
a ser valorada. Sobre Margarit i Empúries, vegeu E. SANMARTÍ i E. RIPOLL, «Història de la investigació» dins el dossier «Empòrion: la ciutat grega d'Empúries», L'Avenç, 38, maig de 1981 (Barcelona),
p. 21 (325) i, també, R. MAR i J. RUIZ DE ARBULO, Ampurias romana. Historia, arquitectura y
arqueologia, Sabadell, 1993, p. 50.
426
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"...
poder aprofundir en la història de la vella ciutat focea. Caldrà esperar al segle
XVII per tenir ocasió de constatar un important pas endavant, ara sí fruit del
treball insigne del gran Jeroni Pujades, gran coneixedor dels arxius del país,
dels clàssics i del territori, el qual, pel seu treball de jutge ordinari, assessor i
apoderat general del comtat d'Empúries, visqué uns quants anys a Castelló
d'Empúries i aprofità l'avinentesa per visitar les ruïnes de l'antic solar i fer-ne
una primera descripció d'un valor estimable. La Crònica Universal de
Cathalunya, que no fou publicada a Barcelona en la seva versió castellana fms
al 1829,'' fou, tanmateix, juntament amb l'extraordinària documentació d'arxiu aplegada, el material que féu servir el futur bisbe de París, Pere de Marca,
a sou de sa majestat Lluís XIV, per redactar l'importantíssim volum Marca
Hispànica sive Urnes hispanicus (Pans, 1688), on les notícies sobre Empúries
i els emporitans hi sovintegen i on les referències textuals hi són pràcticament
totes, ben comentades i usades. Podríem dir sense temor d'errar que aquestes
fites —Pujades i Marca— no tornaran a ser superades fms a l'aportació de l'erudit nord-català, si deixem de banda les publicacions puntuals de tema religiós {Hispània Sagrada i Viaje literària a las iglesias de Espana),^ on es
donen a conèixer algunes dades noves en relació a l'episcopologi emporità, o
a troballes puntuals efectuades pels monjos servites que havien bastit el seu
cenobi (Santa Maria de Gràcia, 1601) damunt mateix del solar de la ciutat
emporitana i que no feien sinó aportar dades noves no pas fàcils d'utilitzar
adequadament. Tot això canviaria radicalment després de la publicació de l'opuscle de Jaubert de Paçà, que no solament utilitzà amb gràcia la documentació escrita sinó que tingué l'encert i la intel·ligència de visitar el jaciment, residir-hi el temps necessari i intentar lligar les dades literàries amb el lloc. L'èxit
de la proposta és la millor prova de la intel·ligència del seu plantejament.
El contingut de l'opuscle de Jaubert de Paçà
Per poder-ne anahtzar la importància i les novetats que planteja és absolutament necessari descriure'n breument el contingut, fent especial referència a
' Vegeu el text dedicat a Empúries a M. ALMAGRO, Las fuentes escritas referentes a
Ampurias, Barcelona, 1951, p. 164-166; MAR i RUIZ DE ARBULO, Ampurias romana..., citat, p. 5052.
8 Vegeu, sobre aquests llibres, ALMAGRO, Lasfuentes..., p. 166-170; SANMARTÍ i RIPOLL,
Història de la investigació..., p. 21-23; MAR i RUIZ DE ARBULO, Ampurias romana..., p. 52, on es
parla també de l'obra de l'escalenc J, de Maranjas, publicada a Barcelona el 1803, de molt poca vàlua.
427
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
les novetats incorporades. En primer lloc, cal fer notar que només d'obrir el llibret trobem dos desplegables, el primer dels quals és un gravat signat per Jaubert
de Paçà i Lith de Villain (el gravador), de 25 x 17'6 cm, amb una vista de l'espigó baix-republicà del moll del port, amb altres estructures imponents (la muralla de llevant de la ciutat o altres restes del conjunt portuari) a l'esquerra del lector, la platja més enllà i, al fons de tot, clarament dominant i enturonat, el poblet
de Sant Martí d'Empúries, amb les muralles i l'església dedicada al sant confessor de Tours notablement sobredimensionades. És, de fet, una vista de Sant
Martí des de migdia, feta des de la platja de les Muscleres El peu de gravat diu:
Vue de la ville et du port d'Empurias. Rocher de Palaeopolis, Golf de Roses,
mòle phocéen, on trobem, ja, diverses novetats d'importància extraordinària, tal
com s'anirà veient. El segon, un altre gravat una mica més gran que l'anterior
(25 X 20'5 cm) signat també per Lith de Villain és una extraordinària planta
d'Empúries i entorns, que engloba un territori que va des de la vila de l'Escala
(a l'angle baix-esquerre del lector) fins a Sant Martí (angle baix-dret) i, per dalt,
fins a les masies de les Corts i el Castellet. El plànol indica el nord amb una llarga fletxa i mostra una escala gràfica en metres. Es la primera planta general del
jaciment ben realitzada on s'assenyalen elements diferents, uns amb una indicació escrita i altres només gràficament. Per la part alta del plànol, el que correspondria preferentment amb el sector occidental del turó d'Empúries, s'assenyalen els PaMs du Senat. Las Corts, que correspondria a les grans masies d'aquest
nom i que aquí semblen confoses (palais du Senat) a causa del topònim, i més
enllà Castillet, que ha de correspondre, pel lloc i pel topònim, a les ruïnes del
Castellet, aquella imponent massa cúbica de opus caementicium que senyoreja
l'espai central i clos d'un cementiri tardoromà. Ni en un cas ni en l'altre la inscripció va acompanyada d'una grafia específica. Més cap enllà, es dibuixa un
camí recte (direcció nord-oest) que porta aquest comentari: Chaussée de
Cinclaüs, l'anüc camí de Cinclaus. Més enllà, ocupant l'espai de la dreta del gravat (el nord, nord-est), un immens espai en blanc amb la inscripció Terrain
marécageux, zona d'aiguamolls i maresmes, ara pràcticament desapareguts. A
sota, perfectament dibuixat, el turó rocós de Sant Martí amb el poble (tramat en
negre) i unes estructures notables al costat de migdia amb el text Rocher de
Palaeopolis. Més enllà, la platja delimitada a migdia per l'espigó monumental
amb la inscripció central Port d'Emporias i, més cap endalt, a occident i en terra
ferma, una mena de gran llac amb el text Ancien port d'Emporias. A la part sud
del port, unes estructures ben definides: M. de Gracia, el convent i l'església dels
servites i, immediatament al sud, una Vigne amb restes estructurals dibuixades
428
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"...
de manera convencional que també podem observar més cap a la línia de costa.
Més a l'oest, el gran rectangle de la ciutat regular, amb el text INDICA ou ville
des indicètes, amb la muralla meridional i la porta perfectament definides i amb
bona part del costat occidental detallat, amb indicació clara de la peculiar porta
de l'angle sud-oest, i que es va perdent com més anem en direcció a tramuntana. Al sud, observem la desembocadura del Ter Vell, acompanyada del text
Branche du Ter, i al costat de la ribera dreta del riu, ben marcada, una estructura que s' anomena Regaràs d'un Aqueduc, que anirien a parar a un receptacle rectangular a tocar un camí i no gaire lluny del mar. Una mica més enllà, al sud,
Fontaine i la vila de l'Escala (La Escala) i el seu port (Port). En aquestes dues
il·lustracions —^principalment en la segona, la planta general d'Empúries i
entorns immediats— és donava més informació arqueològica i topogràfica que
en totes les publicacions anteriors. Més endavant, quan hi afegim les dades que
exposà en el text, tindrem ocasió d'assenyalar-los i veure'n la novetat i la
influència, enorme, que tingueren sobre els estudis posteriors.
Pel que fa al text, de 86 pàgines, a tall de resum podríem dir que pretén ser una història de la ciutat d'Empúries des d'abans de l'arribada dels
foceus fins a principis del segle XVI, emmarcada en la història de la Península
Ibèrica i que es basa preferentment en l'autoritat dels escriptors antics de llengua grega i llatina. Després hi ha un episcopologi emporità prou complet i una
història del comtat d'Empúries d'ençà els inicis del segle IX fins a la primera
meitat del segle XVI. Tot resumint, les dades més significatives que s'incorporen al discurs són les següents: la fundació de Rhode pels habitants de l'illa
de Rodes cap al 900 aC; l'arribada i la fundació ú'Emporion per part dels
foceus vers mitjan segle VI aC; la localització de la Palaiapolis a Sant Martí
d'Empúries, antiga illeta unida, ara, al continent; identificació, també, del port
de la ciutat entre el penya-segat i Sant Martí, amb un poderós espigó d'obra
protegint el costat de llevant, que ell considerava grec i antic; exemplificació
assenyada dels productes de terra endins que podien ser objecte d'intercanvi
beneficiós (cereals, espart, vi, oli, mel, suro, glans, metall...); la localització
d'Indica sobre el turó occidental, proposta que féu fortuna i condicionà enormement les futures línies d'investigació (4);^ l'ocupació de l'antiga Rhode pels
' No serà fins al 1978 que es qüestionà amb base sòlida la situació d'Indica sota les restes de
la ciutat regular (E. SANMARTÍ, La ceràmica campaniense de Emporion y Rhode, Barcelona, 1978,
vol. II, pàg. 623-624). Fins aquell moment fou un lloc comú plenament assumit.
429
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
emporitans, que la incorporarien al seu domini; importància de Cèsar en la
consolidació d'Empúries com a ciutat romana, amb un establiment físic que
no acabava de saber situar; la destrucció de la ciutat per les grans invasions
bàrbares de principis del segle V; la reconstrucció posterior de la ciutat, que
esdevingué seu episcopal; la sotragada que significà la invasió dels àrabs; la
capitalitat comtal a l'època carolíngia; la nova destrucció, obra dels normands.
La segona part del discurs la dedicà a la descripció física del lloc i a l'intent,
tan modern, de fer més entenedores les descripcions dels clàssics a partir de
l'observació acurada del lloc, amb el primer intent seriós i reeixit de fer topografia antiga i que féu possible que s'adonés que la Palaiapolis que esmentava Estrabó (III, 4, 8) (S),'" l'antiga illa i primer establiment foceu, no era cap
de les illes Medes ni les Formigues ni cap altre illot sinó Sant Martí, que en el
segle VI aC devia ser un promontori separat de terra ferma per un braç de mar
i que en el curs dels segles acabà perdent aquest caràcter insular quedant dissimulat, només visible als ulls de la intel·ligència i d'un bon raonament després d'una atenta anàlisi física del territori. És aportació personal la localització d'Indica, la mítica capital dels indigets, dalt del turó, on es troba la ciutat
regular, l'eixample grec a la Neàpolis i el gran port entre aquestes dues realitats (sud i oest) i la Palaiapolis/Sant Martí, al nord, i l'espigó a llevant, el qual,
discutint l'opinió d'autors locals, no creu que es perllongués més cap al nord,
tal com han palesat les més recents investigacions submarines. Assenyalava,
també, la importància de l'ús de les desembocadures dels rius Fluvià i Ter com
a ports i l'antic costum de treure els vaixells a terra durant la llarga temporada hivernal. Tal com recorda, el mes de maig de 1819 mesurà l'espigó, una
obra que l'impressionà —de fet, una de les poques visibles aquells anys— i de
la qual donà una bona descripció i unes mesures (73 m de llargària, 5 d'amplada i 5 d'alçada) i aquells dies féu semblantment amb la muralla de la ciutat
regular, especialment en el tram meridional i, més parcialment, en l'occidental, de 3 m de gruix i 250 m de llargària (muralla sud) on obria una porta, parcialment visible, que, proposà, devia tenir la seva rèplica a cada un dels altres
tres punts cardinals. Observà la peculiaritat de l'obra, amb carreuat a baix i
opus caementicium pel damunt i els senyals clars de, encara, una superestruc-
"> Podeu consultar el text original i la traducció, per exemple, a ALMAGRO, Las fuentes...,
citat, pàg. 77-78; MAR i RUIZ DE ARBULO, Ampurias romana..., citat, pàg. 465-466. Una traducció
catalana a P. VILLALBA, Orígens dels Països Catalans en els clàssics grecs i llatins, Barcelona, 1984,
pàg. 50-51.
430
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"...
turà més amunt, potser de fusta. Cal suposar que deduí del nom del veïnat de
Les Corts l'existència d'un lloc de reunió dels notables d'entre els indigets que
cal deixar de banda. Esmentà, també, la imponent torre del Castellet dins d'un
tan'cat d'obra, que mesurà i descrigué, a la qual donava un ús pintoresc que es
basaria en la mites locals sense cap fonament seriós. Sobre el suposat aqüeducte, que donà nom al Camp dels Pilans i l'estructura rectangular on es dirigia, és obra moderna relacionada amb els safarejos públics de la vila escalenca.
Ens recorda, finalment, que, endut per l'interès i per la modèstia de les
ruïnes que es podien veure quan ell visità el jaciment, decidí iniciar excavacions que continuaren fins i tot després de la seva marxa i que, tanmateix, proporcionaren troballes significatives que dibuixà en un desplegable i descrigué
oportunament. Es tracta de dos ungüentaris de vidre, romans i propis de l'alt
imperi (núm. 2 i 3) i de quatre peces gregues notabilíssimes, una lecit decorada amb palmetes (núm. 1), dues gerres plàstiques, un cap de dona que no conservava la nansa (núm. 4), una tortuga sense el cap, les potes i la cua (núm. 6),
de factura atenesa i bona època (segle V aC), i, finalment, un escif corinti que
dataríem en la segona meitat del segle VI aC'^ Queda clar que aquestes peces
només poden procedir de les ofrenes de diverses tombes. No sabem si la
casualitat o els consells varen fer que, precisament, explorés un sector cementi rial 0 que els treballadors, quan marxà, varen fer veure que havien trobat
aquelles peces en el sondeig obert quan, en realitat, procedirien de sepultures
de lloc indeterminat, espoliades en altres moments. És absolutament impossible que totes sis peces procedissin del mateix lloc. Com a mínim pertanyen a
tres o quatre tombes diferents.
La influència d'aquest treball de Jaubert de Paçà fou considerable. La
major part de les seves propostes foren acceptades i, d'aleshores ençà, incorporades al discurs històric més seriós sobre Empúries. Quan el 1879 fou publicada la monografia de Joaquim Botet i Sisó, Noticia històrica y arqueològica
de la antigua ciudad de Emporion (Madrid) premiada en el concurs de 1875
per la Real Acadèmia de la Historia, entre les pàgines 28 i 29 es donava a
'' En podem veure exemples semblants entre el material grec trobat a Empúries. Per exemple,
de la lècit (A. GARCÍA Y BELLIDO, Hispània Graeca, Barcelona, 1948, vol. III, làm. LXXVIII, 44),
de l'escif (GARCÍA Y BELLIDO, Hispània..., làm. LXXI,9), de la gerra plàstica en forma de cap
(GARCÍA Y BELLIDO, Hispània..., citat, làm. XCIV) i de la tortuga (GARCÍA Y BELLIDO,
Hispània..., làm. LXXXII, 69)
431
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
conèixer un «Plano de situación y minas de Emporion» que era el de Jaubert
amb petites modificacions i algun afegitó, sense amagar-ne l'origen.'^
L'erudit gironí eliminà els textos en francès de l'original, substituintlos per números que tenien, a peu de pàgina, l'explicació corresponent: 1)
Indica (com Jaubert), 2) muro antiguo, 3) puerto de Emporion (com Jaubert),
4) muro del puerto, 5) S. Martín de Ampurias (antes isla) (com Jaubert), 6)
planta de una casa antigua y mosaico (d'Ifigènia, encara no descobert quan
Jaubert visità el jaciment), 7) torres redondas de les Corts (deixa de banda,
assenyadament, la proposta del rossellonès), 8) restos antiguos Castelles (com
Jaubert), 9) císternas (afegit nou), 10) restos de una càmara sepulcral (nou),
11) ruinas del convento de los pp. Servitas, 12) villa de la Escala, 13) carretera provincial de la Escala a Ampurias (inexistent a principis de segle), 14)
id. de la Escala a Gerona (semblantment), 15) camino de Cinchclaus (també
a Jaubert, però sense el valor antic que aquest li donava). No s'assenyalaven ni
les maresmes ni el curs del Ter Vell. Caldria esperar uns quants anys, encara,
fins als inicis de les grans excavacions auspiciades per la Junta de Museus de
Barcelona, el 1908, per constatar l'aparició de nova planimetria i cartografia,
més moderna i precisa, i la plena assumpció de la major part de les teories
encunyades per Jaubert, que entraren a formar part del discurs històric oficial,
que fou vigent, amb molts poc canvis, fins als inicis de la vuitena dècada del
segle XX, quan un coneixement més profund dels materials, preferentment
ceràmics, excavacions tècnicament més rigoroses i una comprensió més gran
i més global de la topografia emporitana, han fet possible rebutjar unes propostes i modificar-ne substancialment unes altres.'^
LA NOSTRA EDICIÓ
L'edició facscímil que avui editem s'ha imprès a partir d'un exemplar
d'una col·lecció particular de la Notice historique sur la ville et le comte
•2 J. BOTET I SISÓ, Noticia històrica y arqueològica de la antigua ciudad de Emporion,
Madrid, 1879, pàg. 31, nota 1.
" Compareu el discurs històric de les guies oficials del jaciment, on més bé s'exemplifica
aquesta evolució: M. ALMAGRO, Ampurias. Historia de la ciudad y guia de las excavaciones,
Barcelona, 1951; E. RIPOLL, Ampurias. Descripción de las ruinas y museo monogràfica, Barcelona,
1969; E. SANMARTÍ, i J.M. NOLLA, Itineraris d'Empúries, Madrid, 1993; X. AQUILUÉ, P, CASTANYER, M. SANTOS i J. TREMOLEDA, Empúries, Tarragona, 1999.
432
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"...
d'Empurias en Catalogne que fou publicada a París per Smith, 1823, in 8°, 86
p., amb 5 gravats dibuixats per Jaubert de Paçà. Es tracta d'una edició, sense
portada, extreta del tom V, 1823, p. 1-86, de Mémoires de la Société Royale
des Antiquaires de France. Pensem que amb aquesta iniciativa molts estudiosos i arqueòlegs compten des d'ara amb una nova eina de recerca de gran vàlua
per reconèixer a Jaubert el mèrit de ser el primer historiador d'Empúries que,
dotat d'un mètode científic, va contribuir a desvetllar l'interès per un dels establiments arqueològics més importants d'Europa.
BIBLIOGRAFIA
Obres generals
Sobre el segle XIX rossellonès, vegeu el volum número 93 del Bulletin
de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales
(BSASLPO, 1983), redactat per diversos especialistes coneixedors d'aquest
període.
-M. Crusafont i Sabater, Obra numismàtica esparsa i inèdita de
Joaquim Botet i Sisó, lEC, Barcelona, 1997.
-Olivier Poisson, «L'enquète pour la recherche des antiquités dans les
Pyrénées-Orientales, 1810-1824: territoire, patrimoine, mentalités», BSASLPO, 93, 1983, p. 165-221.
-Olivier Poisson, «L'àlbum inèdit de Charles-Stanislas L'Éveille: Vues
et monuments des Pyrénées-Orientales, 1820», dins Études Roussillonnaises
ojfertes à Píerre Ponsich, Perpinyà, Le Publicateur, 1987, p. 377-392.
Obres de Jaubert de Paçà
-Voyage en Espagne dans les années 1816, 1817, 1818 et 1819, ou
recherches sur les arrosages, sur les lois et les coutumes qui les régissent, sur
les lois domaniales et municipales considérées comme un puissant moyen de
perfectionner l'agriculture française. París, 1822, Mme. Huzard, 2 vols.
Edició moderna a: François Jaubert de Passa, Souvenirs du voyage de 1819 en
433
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
Espagne, Présentation, notes, commentaires, choix d'annexes et d'illustrations
par Jacques Saquer, Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées
Orientales, volume CVI, Perpinyà, 1998.
-Mémoire... à MM. les arbitres [relatiu al transport de l'exèrcit a
Catalunya], Perpinyà, J. Alzine, 1827, 48 p.
-Canales de riego de Catalana y reino de Valencià. Traducción del
francès por Juan Fiol. Publicada y adicionada por la Sociedad de Amigos del
País, València, Benito Monfort, 1844, 2 vols.
-Notice historique sur la ville et le comte d'Empurias en Catalogne,
París, Smith, 1823, 86 p.
-«Recherches històriques sur la langue catalane», dins Mémoires de la
Société Royale des Antiquaires de France, t. VI, Smith, París, 1824, p.
297-431. Publicat també dins Melanges sur les langues, dialectes et patois
{Mémoires de la Société Royale des Antiquaires de France), París, 1831.
-Recherches històriques et geogràfiques sur la montagne de Roses et le
cap de Creus, París, Gide, impr. Pihan-Delaforest, 1833.
-«Recherches històriques sur la Catalogne», France départamentale.
Revue de la Province, t. VI (1 i 2), 1839.
-«Expédition du roi de France Philippe le Hardi en Catalogne.
Chronique Catalane, 1839», France départamentale. Revue de la Province, t.
VI, 1839.
Estudis sobre Jaubert de Paçà
-Jean MATTES, «Notice biographique», extrait du tome XI del BSASLPO, 1858, p. 426-437.
-Pròsper Mérimée, Lettres... à un provincial [F. Jaubert de Paçà].
Publiées par Marcel Sellier [et relatives à des monuments du Roussillon],
París, Soye et fils, 1898.
434
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"...
-Vicenç M. Rosselló, «Els records llunyans de Francesc Jaubert de
Paçà», Afers, 35, 2000, p. 205-217.
-Jacques Saquer, «François Jaubert de Passa (1785-1856). Pour une
nouvelle approche d'un gran méconu de rhistoire roussillonnaise», Bulletin
de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des P.O., vol. XCVI, 1985, p.
43-72.
-Jacques Saquer, «Les Ruines de Sagonte et François Jaubert de Passa
(1819)» dins Études Roussillonnaises ojfertes à Pierre Ponsich, Perpinyà, Le
Publicateur, 1987, p. 393-408.
-Jacques Saquer, «Aventures d'un arqueòleg francès a Besalú l'any
1818», Amics de Besalú, Vil Assemblea d'Estudis del seu Comtat, vol. II,
1991, p. 21-126.
-Jacques Saquer, «Présentation» a François Jaubert de Passa, Souvenirs
du voyage de 1819 en Espagne, Société Agricole, Scientifique et Littéraire des
Pyrénées Orientales, volume CVI, Perpinyà, 1998, p. 45-112.
-Abbé Ph.Torreilles, «Le Roussillon de 1789 a 1830 d'après les
Mémoires et la correspondance de M. Jaubert de Passa», tom XXXVIII del
Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des P.O., 1897, p. 201274.
ANTIGALLES D" EWPURIES
Compra
i vencia
ESfíHIROL·l-A KCALA
Anunci aparegut en el setmanari "Costa Brava" de l'Escala (31-12-1919), en el qual un establiment de la població anuncia la venda d'antiguitats provinents d'Empúries.
435
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
mim m RIEGO
DE CATALÜNA Y REIIVO DE VALENCIÀ,
LEYES V COSTUMBBES QTJE LOS RIGEN:
REGiAMiios ï mmmm
mm nmmm
ACIOÜIAS;
oï)ra escrita en francès
vot
'JiLt.
/JaiU'Cti
cle ^aSócí^
TRADUCIDA AL CASTEL·L'WO
Occ'to
Tie- DVC/évilo
,
STLccaUfiruciio
ftoiwwcúo
S e cota cAoutíie^iovot
•Uü.
PUBLICADA Y ADICIONADA POB LA SOCIEDAD ECONÒMICA
DE AMIGOS DEL PAÍS.
TOMO I.
VALENCIÀ: 1844.
Jmprínta ie JP. Betiitc Jílonfort.
Portada de la traducció castellana dels Canales de Riego de Cataluna y Reino de Valencià (1844),
obra de Jaubert de Paçà.
436
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS",
RECHERCHES
HISTÒRIQUES ET GÉOGRAPHiQüES
SUK
LA MONTAGNE DE ROSES
ET
LE CAP DE CREUS.
rhti
M. JAÜBERT DE PASSA,
COB^ESrONUABT P E
L iKSTITCT.
C'cst pí>ur ilimínuer ces piVÍIí
que ce "Mcmoíte et la cartc Ju cap
oni cté públics.
( Conc/ijsí'ort.)
AVEC XS*t£ CARTF.
PARIS,
KZBB.AIB.XS-e 1 9 £ ,
IH'E S.IIM-MAKC , K" 2 3 .
1855.
Jaubert va dedicar una de les seves monografies, de propera publicació, a la muntanya de Roses
i el Cap de Creus (1833).
437
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
COMPENDIO HISTORÏCO,
RESUMEN Y DESCRIPCION
DE
LA
ANTIQUISIMA
CIUDAD DE EMPURIAS,
QUE A PETICIÜN DE UN MILITAR PATRICIO,
ESCRIVIÓ Y D À A LUZ
H.JOSEF MARANJAS DE MARIMON,
tN
CLASE DE NOBLE ^ PROMOTOR EN PRIMES. LÜGAR DE LA
PEFENSJ DE LA RELIGION Y DE LA PÀTRIA^ Y CAPITAN DE
LOS REALES EXÉRCITOS
DE S. M. (QUK DIOS
PRIMER TERCIO DE TROPA LIGERA
GÜARDB)
EN
££
AUXILIAU.
DE CATAUÜNA^ 13C.
CON LICENCU, BARCELONA:
POR LA YíüUA AGÜASyíVAS, Y LOS CONSORTfiS GARRIGA,
^fio
MDCCCIIÍ,
En 1803 Josep Maranges de Marimon va publicar una de les primeres memòries històriques sobre
l'antiga ciutat d'Empiíries.
O
.^'
G
ra
n"
Lli
>
<
F
r
m
f
I
tn
-.l'í
r
m
n
o
S
1\
V^L·oc./ie-r.
de
' , /
i!JnM.o/>vf<Jj
/ 7fi/f / / C/ouc r / o / ,vJe^
·~///^/'
íN'
-fi'
o
o
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"...
MÉMOIRES
DE LA
r
C
SOCIETE ROYALE
DES
ANTIQUAIRES DE FRANCE.
vVnr\VV%«A'VM'«·A«VV%VVI/VVVV%VVlJ%«VMVVVnmn/WlllV%iVl^
NOTICE HISTORIQUE
Sur la ville et le comte d"Empiirms; par M. JABBERT DE PASSA .
correspondant de la Société.
nous désigne les Iberes comme
le plus ancien peuple qui ait habité la.partie septentrionale de l'Espagne; mais elle ne donne que
des renseignemens bien incomplets sur lacivilisation, l'industrie et les arts de la Péninsule, dans
les siècles reculés.
LJ'HISTOIRE ( I )
(i) Hérodote, Hist. — Polybe, -ETisí.•—Yarron. — Strabon,
1. 3.—Pline, Hist. nat.— Pomponius Mela, I. 2, c. 6. — Justin,
1. 44, c. i.
V.
1
441
JOSEP M, NOLLA - PEP VILA
2
MÉiíOIRES BE JA SOCIÉTÉ EOYALE
Tout Ge qu'on a dit (i) siir les peuples qui précédèrent ies Iberes se réduit à des hjpotlièses ingénieuses ou sistemàtiques, qui peuvent flatter un
instant l'orgueil iaationai, mais elles ne mérltent
poiní de figurer dans l'histoire. Chaque nation a
ambitionné les honneurs d'une antique illustration ;
et FEspagnoi, cédant à ce sentiment, a reproduït
dans toutes ses clirooiques Fíiistoire fabuleuse de
Tnbal, petit-íils de Noé, fondant les royaumes
d'Espagnè.
Par une suite de révolutions qui nous sont inconnues, les Celtes franchirent les Pyrénées, et envahirent une portion de la Péninsule (2). Réunis bieotòt aux íbériens, ils ue formèrent plus qu'un seuí
corps de nation sous le nom de Geltibériens. La
victoire les avait réunis j ia nature les separa.
Le nord de FEspagne est diyisé par les chaines
secondaires des Pyrénées , qui la parcourent en
divers sens. Chaque vallée, chaque canton, fut le
paírimoine d'une famiile 011 d'une tribu, et Jes
mceurs subirent l'influence du sol et du climaí. La
populatioti, d'abord affaiblie par une grande disetíe
et par les guerres d'invasion , s'acerat avec le temps.
|L,es diverses bourgades se rapprochèrent et formèrent des alliances. Les plus faibles, en cessant d'étre
( I ) Mariana, Hist. gén. d'Esp,
Masdéu , Hist. gén. d'Esp.
•— Zurita, Jnn.
(a) Slrab. 1. 3. — Mariana , 1 . 1. — Appien , des
d'Sspagn?.
442
d}Arr,—
Guerres
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"..
DES ANTIQÜAIRES DE FRANCE.
Ó
protégées par les barrières natureiles, subirent
bientòt la loi des plus fortes. ïnsensiblement qualques petits états s'agrandirent aux depens de leurs
voisins; et leurs chefs, habitués au cornmandemeat,
lüujours entraíoés vers de nouvelles couquétes, se
partagèrent la Celtibérie (i). Les états situés sur les
rivages de la mer, sans renoncer à la guerre qui
pàraissait le mélier favori de toute la nation, se
livrèreot à l'agriculture et au commeree. L'art de
navi"-uer sur les fleuves et sur les cotes de laMéditerranée ne leur était point inconnu. On le perfeclionna, on creusa quelques ports, on multiplia les
échanges en variant les produits; et, p o u r l a p r e uiière fois, les métaux furent soumis auxbesoins de
la vie (2),
Parmi les nombreuses tribus qui occupèrent la
Celtibérie, celle des indigètes fut appelée de bonne
heure à exercer sur les contrées voisines üne influence d'autant plus assurée qu^elle la devait à son
commeree, à son industrie et à la richesse du sol.
Une ville avait été bàtie dans le voisínage de deox
fleuTes et sur les bords de la mer. Le premier de
ces fieuyes, situé au nord, est appelé u4lòa,paT
Pline; Betulo, parPomponiusMela; Sambroca, par
Ptolémée; Clodianus, par les auteurs du bas-empire, et Fluvià, par les géographes modernes. Le
(1) Tite-Líve.—^^Strabon.~Mariana.
(2) Masanjas de Marimon, Compendio hístotico, de la
ciudad de Empurias^
443
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
4,
MÉMOIRES DE lA SOCIETE ROYALE
secoüd, situé au midide la ville, est Je Tezerus,
àujourd'hui le Ter (i).
Cette ville, que l'on croit avoir porté à cette époque reculée, selon les uns, le nom àiAlha; selon les
autres (2), et jeme rangerai volontiers de leurs avis,
celui ÒL Indica ou Celtique, fut la capitale de toute
la contrée. Elle commandait aux tribus des terroirs
actuels de la Junquera, Figueras, Besalú, Girona,
Palamós et Cap-de-Creus. Le voisinage de la mer
arait familiarisé de bonne heure les Indigètes (3)
avec les dangers de cet element. Les habitans d l n dica commerçaient avec les tribus situées sur les cotes
de ribérie et de laGaule Geltique, et leur livraient
en échange les productions du centre de la Péninsule (4)- Ce commerce favorisa singulièrement la
nouvelie ville. Elle devint bientòt très-puissante.
Dans les états civilisés, on peut diviser la population en deux classes. La pliïs nombreuse, condamnée au travail, perfectionne chaque jour les procédés des arts, qui doivent ajouter à son bien-étre
et aux jouissances de la classe privilégiée. Celle-ci,
aíFrancbie des travaux agricoles, rassurée sur l'ave(1) Marca hispànic, col. 170, 171(2) Scylax, pag. 1.—Etienne de Bysance, E/i^Topíoc—Marimon, pag. 3o.
(3) Pline et Arrien doanent aïíx habitans àUndica te nom
à'Indigètes, Ptolémée celui d'Endigètes , et Strabon celui
à'Indicètes. Ce nom paraitlatin et provient sans deute du mot
indigenm (naturels du pays). — Strabon, 1. 3, p. 454, n" 4.
(4) Aristote^ rol. 2^ pag. 1094, édit. de 1 ò^j.
444
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"...
DES ANTIQUAIRES DE FRANCH.
5
nir eli'ichedu present, interroge la nature, dont
elle a pressenti les secrets, donne au commerce
une impulsion favorable, et se livre avec succés
à de nouvelles spéculations ou à des études paisibles.
Strabon ( I ) notis vante rinstruction des peuples
de r i b é r i e : de méme que, chez les peuples de la
Germànic , les premiers historiens furent poetes (2). Les fastes de la nation consistaient dans un
recueil de poesies, que le rhjthme mettait à la
portée du peuple,, et que les générations se transrnettaient sans presque leur faire subir d'altéraíion.
Ces fastes ont été contestés plus tard, parce que
Rome s'obstinait à appeler bàrbares les peuples
que sa politique cberchait à subjuguer.
La religion des peuples de FIbérie était simple et
naturelle, ce fut d'abordle fétichisme. Des pierres
brutes, superposées avec art, étaient, dans ces temps
anciens, la principale divinité. Ges dieux Thermes
n'étaient pas inconnus aux peuples de la Gaule, de
la Germanie et de l'íle d'Albion. Ge furent les
étrangers qui portèrent Tidolàtrie en Espagne, et
les Ibériens versèrent pour la première fois le
sang humain sur les autels de Diane et d'Herçule(3).
(1) Strabon,!. 3.
. (2) Tacite, de Mor. German.j c. 2.
(3) Strabon, I. 3 , p, 385. Not. 4 , 1 . G. — A. de la Borde,
V. píttor. de l'JSsp. et liin. — Cambry, Monum. celi. —
Depping, Hiíl. gén. d'Esp.
445
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
6
MKiíOIRES OE LA SOCIÉTÉ KOYALE
La monnaie étaií en usage dans l'Ibérie depuis
un temps immemorial. líous en avons ía preuve
dans cette prodigieüse «Juantité de médailíes, trouvées principalement dans la Turditanie et la Celtibérie, et qui font encore aujourd'hui le désespoir
dessavans. iesEspagnolsles àpipelhtitDesconocidas;
queiques modernes plus intrèpides ont eu la pretén tion de les expliquer; ils se sontplus particulièmení exercés sür celles que la traditian attribtie à
Emporias et à Antequera; ffiais, en admeítaní ces
interprétations, il fàüt encore obserTer qu'elles ne
concernentqu'une classe de médailles, et sans doute
la plus moderne. Peut-étre suffirait-il d'observer
qu'il n^est question que des médailles des colònies
grecques, et qu'il resteraittoujoursà expliquer celles
frappées dans l'intérieur de ía Péninsule.
ü n e médaille d'argent porte ces caractères :
'^fK/^XX » ^^ ^ ^^^ íi^^ ANRT, qui ne serait que
l'abréviatión du mot ANKÍTÍCÍO,. Or Anriticia n'est
autre que l'ancien nom è^Antequera. Sur le revers
on vóit un catalier aTcc l'exergue : IMeNES....
Sur une autre médaille, on volt un liomme à
chevaï, avecles caractères suivans pour exergue (/a):
^f^'-Hi^W,
c'esí-à-dire TNPHCSGN, L'iníerprétation paraissait difíicile, mais elle n'a pas
embarrassé l'antiquaire, il a lu :ToN PHOGÉSCEON,
(a.) Voyez le tableau des médailles, n° 2, 4 , 5 , 8, 10. L'inscriptíon est ici ma! transcfitejparce que je n'ai voulu copier que
l'auteur dont je m'occupe. Son histoire m'a fourni d'ulile»
docuiïiens, et je l'ai souvent consultée.
446
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"
DES AKXIQUAIRES OE' l'JíANCE.
7
qu^il traduït par les deïix mots des Phocéens^ On
lés Mt rapporter à la súite ée Viascription que
voici : Mf^P<)(h
> c'est-à-dire NLPKTRGLA.
Daas éetíe sèrie de consoníies, on= intercali e les
vojelles dànsTordre suivanit: NELPUWTÒ-ERACLEA,
iisons : NomeUe-B'éraclée. Eafin le méme auteur
citeuÉié inscription, dorít les caractères pàraissent
étre les méraes, et que l'on a tenté de lire depuis
peu, avec le secours de la méme méthode. Cette
iasçription fut trouvée à Torrelles,-en Aragón ( i ) ,
yejçS) la fip du.iSe' siècle j on l'inséra dans un ouvíage espagnol, et c'est delà que í'pnt éxtraite quelques auteurs allemands; je crois inutile deia rapporter. J'écris l'histoire des monumens, et non
celle des hjpothèses, queiqu'ingénieuses qü'elles
paraissent à ceux qui les proposent.
L'or et l'argent, emplojés comme métal,servaienfc à confectionner des armes pour la guerre,
des ustensiles pour l'usage doraestique, etdes ornemens de luxe ou de parure, ,0n vante encore la
beauté màieet régulière des Ibériennes;leur costqme ne manquait pas d'élégance, et. eíles avaient
soin de dessiner leur taille par une ceinture souvent
dorée. Elles faisaient un freqüent usage de bracelets
et de coíliersd'or, ainsi que d W g r a n d yoile fixe
sur une coiíFiíre très-relevé€, et quiretòmbait avec
gràce sur íes épaules.
Les femraes étaient spécialementchargéesdetous
( i ) Memorial ülterario de Madrid,
447
1790, part. 2 , p . 6 i 4 .
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
8
MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ ROYALE
les soins agrícoles; et ces trava^3x, en fortifiant leur
tempéi·ament , exaltaienfe leur caractère , et íeur
(lonnaient iine grande influence dans les assemblees
ou se discutaientles intérétsde la nation. Un usage
bizarre voulait qne le mari se mít au lit, et reçút
les soins de ses amis et de sa femme toutes les fois
que celle-ci était mère. Cet usage se rencontre
encore aujourd'hui chez quelques peuples asiàtiques.
Les femmes héritaient et dotaient leur frère, c'était le mari qui portait la dot. Cètte loi sage était
due au sexe qui se dévouait aux travaux de la
terre ( i ) .
Les hommes, en temps de paix; étaient couverts
de la saie, (sagum) (2). Ce petit manteau de laine,
le plus ordinairement d'une couleur foncée, est
encore usité dans quelques cantons de l'Espagne (5).
lis portaient la cbevelure très-longue, et quelquesuns laissaient croítre leur barbe; ils allaient à la
guerre, armés de cette espèce de bouclier appelé
pelte, de forme carrée, et recouvert de peaüde
chèvre. Ils atlaquaient arec la fïonde, le javelot, ou
une épée très-courte, a deuxtranchans, que les Ro(1) Diodore de Sicile. —.Strabon, 1. 3. — Justin, 1. 44. —
Marc-Paul, Voyage en Perse.. ..
(2) César, Commenf. 1. I , introduction, el T, Y, Guerre
(TEspagne.
(3) Scipion la trouva si commode, qu'il la fil preadre à ses
soldats.
448
••NOTICE HiSTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"...
.DES'ANTIQüAmES DE FRANCE.
9
niains adoptèrent plus tard, et qu'ils appelaient l'épée hispanienne. En campagne , les fantassins
étaient Habillés d'une cotte de lin blanc, bordée de
rouge ; quelquefois elle élíait de cuir- Les cavallers,
avec la méme cotte de lin, portaientun maillet, une
épée, et le plus souvent une lance très-longue ; ils
étaient coiffés avec un çasque à trois aigrettes. Tous
les soldats portaient des brodequins de cuir, ou des
sandales de corde, encore usitées aujourd'huichez
les peuples de k Çatalogne (1).
En temps de paix, les jeux usités parmi :le peuple étaient des jou.tes, des courses dechevaux, des
combats simulés et des danses sacrées. On cite
parmi ces dernières une certaine danse en rond,
qu'on exécutait au clair de la lune, en l'honneur
d'un dieu inconhu. Cette dànse mystérieuse s'est
conservée dans la Çatalogne; on la désigne sousle
nom de Bayle d'els Titans. Mais le jeu favori de
lanation, celui auquel elle selivrait avec, une sorte
de furéur, ce sontles combats des taureaux. On en a
acquis la preuve incontestable par la tradition , et,
dans ces derniers temps, par Timmense quantité de
médailles que les savans oní recueillies (2).
Martial, né en Espagne, et dans le s environs de
Bilbüis, trace d'une manière énergique le portrait
d'un Celtibère endurci aux fatigues, qu'il oppose
(1) Diodore, ^ / è / . histor. A.- 5.—Tite-Eive, 1. 7.—Polybe^
\. 6, c. 23.—Juste Lipse, de Mil. Rom.^ 1. 3, dial. 3.
{3) Florez, Med. tah. 20^ n» 4.—Erro y Aspiroz, c. i4.
449
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
10
MEMOIRES DE LA SÜCIETS ROYALE
à celui d'un Romain élen'é dans la moliesse el le
Inxe.
Ün usage assez singulier excita plus tard la verve
satirique des poetes rOmains (i). Les deux sexes
se lavaient le corps et méme la bouche, avec de
l'urine. C'étaií, dit-on, afin de fortifier le tempéraüiefit et de WaneMr les dents.
Dans le sjstème religieux des peuples de la Geltíbérie, les morts devaient obtenir de grandshonnenrs. JLe guerrier, èn cessant d^inspirer des craintes, était placé par la íecoanaiissance am rang des
béros. Son nom, ses actions d'éclat étaient chantés
avec ivressej on Finscrivait dans les fastes de la naíion; son corps était exposé avec pompe aux regards
du públic 5 déposé sur le bucber, des chaets jfunébres, des^ danses religi€uses, étaient executés par
i'élitedeiajeunesse; et les cendres, reetïeillies avec
soin, étaient déposées dafts des grottes sépulcràíes,
et ensevelies sous d'inameBses tumulus. L'usàge de
bruler les^ corps était general chez les Iberes. li
paraít dicté par le clittiat et la crainte des maladies
contagieuses (e)..
Leshabitations étaient simples, maissolides (3).Les
murs, formés avec un mélange de terre et de briques
on de petits cailloux, étaient enduits d'un mortier
inalterable. On égalisaitleur surface eny appliquant
(i) Catul., Epigr. in Egnatium.
(2) Lucius Marinseus, de rebus hispají.j 1. 4, f" 32o.
(3) VitruTé , \. 2 , c. 1.
450
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"..
DES ANXIQUAlllliS DE ÏRANCE.
11
des planches. Celte méthocle, encore aujourd'hui
usitée, fut traduite daus le langage par le motfor~
macci (i). Les Espagnols disent k&rmazos, duvieux
mot horma, qui, en basque, veut enore diré mur (2),
LesRomains, habitués àsouníettre jusqu'aux kngues
étrangères aux formes et a^ix terminaisons latines,
ont dit plus tard formacci pour hormazo^ hqrmàzeL
On naviguait sur les fleuves de la Péninsule a^ec
des embarcations très-Iégèresr, quelquefois méme
sur des radeaux formés par des outres remplis de
vent (3). C'est ainsí qu'Annibal, traínant après lai
des troupes celtibériennes^leur fil franchirle Rbóne.
L'emboucíiure de laFluvia servitlong-temps de port
aux Indigètes. Leurs minces bateaux, sans gonvernail
et sansancre^ ne pouvaient pointaffronterles vents et
ïes tempétes, Mais, lorsque l'art de la navigation fut
perfectionné, et que les marins acquirent plus d'e:^périence et d'intrépidité, ils cótoyèrent la mer Ibérienne, et fòrmèrent un premier établissement SÍJÏ
le banc de rochers, en face d'Indica.
De temps immemorial on avaít construït/sur les
cotes et sur les crétes principales de Tintérieur de
la Celtibèric, des tours servant à la fois de refuoe
et d'observatoire (4). II en reste encore un granà
(1) Pline, 1. 3 5 , c. 48.
(2) On dit eneore hormigon^ d'une bStisse de petites pierres,
unies par un lit de chaux et de bilume.—Voyez Tesoro de la
lengua castellana, hormigon.
(3) César, Comment. — Tite-Live.
(4) Mariana. —Tite-Live.
451
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
i2
MÉMOIREi- DE LA SOCIÉTÉ ROYAI.E
nombre, qu'il ne faut pas confondre cependant
avèc celles qui datent d'époques plus récentes, et
sentl'ouvrage des peuples qui ont tour à toiir dominé en Espagne ( i ) .
Tel était Fétat de la civilisation dans les tribus celtíbériennes, lorsque des étrangers parurent pour la
première fois sur les cotes (2). C'étaient les Phéniciens. Chassés de Sidon, et forcés de s'expatrier,
parce que Tyr refusait de les accueillir, ces hommes
intrèpides, après avoir bravé les hasards et les fatigues inseparables d'une navigation longue et périlleuse, vinrent débarquer sur les plages de la Péninsule. Les Phéniciens étaieot un des plus anciens peuples qui se fussent livrés avec succés aux
grandes opérations mercantiles,etils montrèrent aux
autres nations le chemin des richesses, au milieu
des périls de la navigation (3). ünis par Tintérét
à l'Egypte, ils profitèrent avec succés des préjugés
de cette antique contréC;, pour exercer sur la mer
(1) Annibal> exilé de Caríhage et forcé de se dérober à ses
ennemis , vint se réfugier dans sa tour, sur la còte d'Afrique
(Strabon, I. 5 , p. 475). Les habitans du Roussillonet de la
Catalogne, menacés par les Maures de Mayorque ( Mariana),
protégeaient jusqu'à leurs métairies par des tours de refuge.
Encore aujourd'hui le Catalan appelle torre, c'est-à-dire tour,
ce qui, ailleurs, s'appellerait chSteau, maison de campagne,
casà de campo ou alqueria.
(2) Strabon, 1. 3.
(3) Pline, Hht. nat., 1. 34, 0. 47.—Homère, ILiude^ 1. 2 ,
Y. 18 et 20.
452
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"...
DES ANTIQUAIRUS DE, FRANCE.
13
Roiige et sur la Méditerranée un «lonopole si lucratif, qu'il eleva la pelite vilie deTyr au rang d'une
grande puissance.
La découverle des cotes de l'Ibérie fut un secret
que la métropole apprit bientòt de sa nouvelle colònia. Les vaisseaux phéaiciens parurent bientòt en
nombre; ils portaient.des tissús et autres objets de
luxe, etrecevaient en échange cette enorme quantité de métaux que le temps avait accumulés dans
les familles ( i ) . Cemarcbélucratifenliarditlecommerce; les pilotes, devenus plusentreprenans, parcoururent toutes les cotes de la Péninsule, pénétrèrent dans l'Océan, et allèrerit, dit-on, chercher
l'ambre jusque sur les rivages de ta Prusse. L'intérét des marchands phéniciens secondait la politique
de la métropole; un profond secret accompagna
toutes ces opérations commerciales; quelques peuples
le pressentirent, et voulurent suivre les traces des
Phéniciens; mais ceux-ci, fidèles auxintérèts de Typ
et de la colonie, échouaient sur des rivages lointains,
et entraínaient leurs rivaux dans leur ruine. L'Etat
soldait généreusement les pertes consenties dans ces
circpnstances.
Les peuples de la Grèce , témoins de ces courses
lointaineS;, furent pirates (2), tant qu'ils n'èurent
pas le courage d'eíre navigateurs : mais à la longne,
ï'amiliarisés avec la mer, ils poussèrent quelques
(1) Heeren, T . I I . Ideenüber
(2) Thucydide,
Hist.
453
diepolitich,
etc.
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
!4
MÉMOIRES ÇE IX SOCIÉTÉ ROYALE
reconnaissances sur les cotesd'Italie.A cette époque,
plusieurs bàíiinens de l'ile de Rhodes, plas heureux
que leurs prédécesseurs, pénétrèrent jusqu'en Espagne. Bn moment ou ils eurent douHé ie proraontoire des Pyrénées, ils connurent les richesses de
ribérie, et partie du fameux secret de Tjr (i). La
noiivelle colooie, d'abord parles armes, et bièntòt
par le commerce, obtint un refuge sur le continent
EUe fonda une ville qu'on appela Rüodes, du nom
de la mère-patrie. G'est aujourd'hui la ville de Roses.
Get événement memorable eut lieu environ goo ans
avant Jésus-Ghrist.
Cette nouvelle excursion et les avantages immenses que les Rhodiens ne surent pas déguiser, réveillèrent l'attention des peuples de la Grèce. Les
Phocéem; se livrant les premiers aux hasards des
me/S, visitèpent la Gaule ; ils fondèrent Marseille.
Qéne première entreprise, couronnée par la plus
jírilianle réussite, attira de nouvelles colònies. Elles
renforcèrent d'abord la première; mais enbardies par
le nombre , elles visitèrentsuccessivement toutes les
tribus qui bordent le golfe Geltique. A l'exemple des
Rhodiens, on les vit doubler le cap des Pjrénées,
et pousser des reconsaissances le long des cotes. Le
premier débarquement s'efiectua. dans le golfe de
Rhodes et devant la capitale des peuples IndigètesL'apparition des Grecs excita qualques alarmes. Les
( i ) Masàevi, Espana
griega,
(2) Hérodote, Hist. , I. 1.
454
T. VII, VÏII.
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"...
©JES ANÏIQüAIRES »E FRANCÍ:.
iB
índigètes, que la colonie de Rhodes avait déjà indisposés, repoussèrent d'abord Jes Phocéensj mals
séduits par quelques présens et l'espérance d'un
commerce lucratif, rassurés par l'attitude paisible de
ces premiers navigateurs, on leur permit de s'établir
sur un rocher situé dans la mer, en face d'Indica. On
appela cette nouvelle colonie Emporium, E/^wopíov,
c'est-à-dire marché ( i ) ; mais les échanges ne s'opérant qu'avec beaucoup de difficulté, et les naturels
repoussant avec énergie les prétentions croissatítes
des Phocéens, il s'ensuivit des guerres longues et
sanglantes. Elles se terminèrent, versl'an 55o avant
Jésus-Christ, par un arrangement singulier et unique
dans rhistoire des invasions et des traités de paix : les
índigètes cédèrent aux Phocéens une partie de leur
ville (2) 5 sous la còndition expresse qu'une murailie
séparerait les nouveaux hotes des ancienshabitans·
Le quartier assígné aux Phocéens se développait le
long du rivage, et était renfermé dans une euceintede
4oo pas (3), Le reste de la ville, habité par les índigètes , avait une enceinte d'environ 3ooo pas. La
nouvelle colonie, en acquérant sur le continent
un lieu convenable pour y placer son marché et
prptéger son commerce, eut la prudence de ne point
s'abandonner àune trop grande sécurité. EUe connut
de bonne heure lesdangers qui la menaçaient et le
(i) Strabon, 1. 3,p. 465.—Tite-Live, 1. 34, ç. S.
(2) Tite-üve, i. 34, c. 9.
(3) Marc. Hisp. col. 170, 171 et seq.
455
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
16
MÉMOIRES DE tk SOCIÉTÉ KOYAtE
caraclère entréprenant de ses alliés. La crainte la
rendit vigilante;, et des lois severes appelaient chaque
nuit le tiers de la population à la garde des murailles
de la ville; le jour, un magistrat veillait soignensement à la seule porte qui existàt du còté de terre ;
il refusait l'entrée de la colonie aux étrangers, et ne
permettait la sortia des habitans que lorsqu'ils
étaient réunis. en force et en étaí de se defendre
mutuellement. Dès-lors, on appela cette nouvelle
ville Emporias; et le roclier sur lequel avaient été
construites les premières habitations prit le nom de
Palceopolis, ou ville ancienne.
Marseille était devenue dans ces mers lointaines
comme une seconde métropole, qui avait formé un
cordon de colònies des deux còtés des Pyrénées.
Elle était l'entrepòt, general de toutes les marchandises de la Celtique, de l'Ibérie, et des peuples de
Grèce et de la mer lonienne. Emporias rivalisa
bientòt avec Rhodes, et devint le principal entrepót
de la Péninsule. Les Phocéens étaient trop favorisés
par ce commerce pour ne pas chercber à l'encourager, et les Indigètes, quel que fut leur ressentiment, se rapprochaient volontiers d'uoe ville ou ils
trouvaient des richesses inconnues et la facilité de
Tendre l'excédant de leurs produits. Telle est l'influence du commerce dans son origine; que tous les
peuples y gagnent, jusqu'à ce que, devenus plus
exigeans, des prétenlions mutuelles les divisent,
rompent le premier pacte, et les rendent ennemis
irreconciliables.
456
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"...
DES ANTIQUAIRES DE FRANCE.
l'J
Un terraia de 4oo pas était bien étroit pour Un
peuple ambitíeux. Les Phocéens, qui le considéraient comme un marché provisoire, destiné à s'agrandir par la suite de tout ce qu'on pourrait obtenir par la force ou par la ruse, le fortifièrent avec
le plus grand soin. La muraille qui le séparait de la
ville des Indigètes, forma bientòt une barrière redoutable. La mer entourait le coteau d'Emporias,
au nord et à l'orient. Le bassin compris entre l'ile
de Palaeopolis et la ville nouvelle servit de port. On
le protégea par un móle construit sur un banc de
rochers, situés à l'orient du port. Ce móle est un
massif de maçonnerie sous un revétement d'énormes
pierres de taille qui donnent à cette vaste constructioii un caractère indestructible. Cependant la maia
des hommes, après 25 siècles, a voulu ruiner ce monument , que le temps avait respeelé. Tout ce que
les hommes n'ont pas détruit est d'une belle construction.
Nul doute que ce port, quoique situé au fond du
golfe de Roses, ne fut exposé atix vents du Levant,
qu'on appelle quelquefois aussi vents d'Afrique, et
que le commerce n'eut à souíFrir lorsqu'ils régnaient
surlacóte. Le mòle fut donc une construction émi^
nemment utile, derrière laquelle les vaisseaux trouvaient un abri súr et commode. Alors la navigation
n'avait lieu que pendaot la belle saison : aux approcbes de l'hiver, on tirait les vaisseaux à sec, et
l'on attendait le retour du prinlemps pour reprendre
la mer.
457
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
18
MÉMOIRES DE LA SOCiÉXÉ ROYALE
Cette coiitume de íirer les vaisseaux à terre ne se
bornait pas au temps de Fhivernage; elle avait lieu
toutes les fois qu'ils étaient déchargés, on lorsqu'une
floíte était parvenue à sa destination. On rangeait les
iïàtimens sur plusieurs files. Ghaque division, ou
chaque armement, avail un quartier séparé. Un fossé
profond les défendaií contra les surprises, ei des
gardespròtégéesparune palissadede fortes planches
veillaient à la porte du camp naval. Le camp des
troupes de terre, placé en avant, mettait les vaisseaux à l'abri de touteinsulte (1).
í Les vaisseaux phocéens, protégés contre les vents
d'est par le mòle, et contre les vents du nord par
i'íle de Paloeopolis, étaient dono rangés, suivant
i'usage, sur la grève du port et sous les murs de la
ville d'Emporias. Les issues étaient libres et faciles,
parce que tous les mojens de défense avaient été
reservés, du còté de la ville des Indigètes. L'ile , sur
laquelle on venait de construiré un phare, avait été,
dès le principe,fortifiée de manière à repousserlongtemps et avec succés les ennemis, et à servir, au
besoin, de refuge contre les surprises. Le móle luiméme, terrassé dans sa partie supérieure, présentait
un vaste emplacement, qui pouvait servir à un poste
chargé de repousser les premières attaques. L a r e traite était facile, puisque Fenceinte de la ville grecque communiquait avec le móle. ü n vaste arsenal
avait été construit sur le port, pour les besoins de la
(1) Homère, Iliad.—Yirgile, Enéide.
458
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"...
DES AINÏIQÜAIRES DE FRANCE...
iq
marine marchande et pour les galeres destiaées à
protéger le commerce.
Toutes ces constructions, dont les ruïnes séculaires sont encore si remarquables, próuvent combien le commerce avec la Péoinsule était avantageuxpour la métropole. Ea eíFet, de nouveaux émigrans venaient tous les jours peupier Emporias. Ge
surcroít de force rendait les Phocéens moins tímides; et, lorsqu'il fut bien prouvé pour èux qu'ils
n'obtiendraient que par beaucoup dé sacrifices et
des guerres cruelles une extension de la colonie sur
le continent, ils projetèrent de s'emparer de Rhodes.
Les Rhodéens, pris à Timproviste et abandonnés à
leurs propres forces/subirent le joug. Ces premiers
succés enhardirent le vainqueur. Le commerce, en
agrandissant ses débouchés, favorisait les prétentions
toujours croissantes des Phocéens, et soUicilait de
nouveaux établissemens. Les vaisseaux phocéens
parcoururent alors la còte de Valence ( i ) ; et, rencontrant sans doute moins de résistance chez les
Edetans et les liercavons que chez les peuples qui
possédaient les cotes de la Catalogne moderne, ils
Fondèrent trois nouvelles colònies dans les environs du
fíeuve Xucar. La plus fameuse est celie de Dianium^
aujourd'hui Dénia, si cèlebre depuis, par le temple
de Diane et par l'héméroscope ou observatoire (2).
Alors parurent sur les cotes de l'Ibérie de nouTeaux peuples de la Grèce; le commerce de la Médi(1) Hérodoté, 1. 2, c. 3 3 .
(2) StrabOü
2*
459
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
20
MEMOIKES DE tA SOCIÉTÉ ROYHE
terranée ne fut plus un secret, ei chaque ville
grecque voulut visiter à son tour ces contrées
mjstérieuses, et puiser dans ces mines si renommées (i). Mais les Pbéniciens, qui les premiers
avaient parcouru ces mers, élaiení maitres de toute
la Bétique, et possédaiení encore le secret du conimerce avec les Cassitérides (3) et toutes les cotes
de la mer du nord. Les nombreuses ruines quisubsistent encore sur la còteorientale de la Péninsule
décèlent l'esprit entreprenant des peuples de la
Grèce.
La plaine qui domiaait la ville d'Emporias, désignéeaujourd'huisousle nom d'Ampourdan, de méme
que le reste de la eontrée indigète, fournissait abondamment du ble, du vin , de Tbuile, du raiel, des
figues, du kermès et des glands. On récoltait ces derniers sur une espèce particulière de chénes, qu'une
longue imprévoyance a exilée vers le centre de la
Péninsule, Cet arbre est devenu très-rare en Gatalogne. Son fruit desséché ressemble aux noisettes.
La Celtibérie possédait d'immenses troupeaux de
jumens, renommées pour ieur légèrelé ; aussi ia cavalerie était le corps d'élite parmi ces peuples guerriers. La chasse était abondante, et elle avait été
considérée de bonne heure comme le délassementle
plus noble et le plus utile. Quelques espèces d'animaux ont disparu des Pjrénées dépuis ces temps
(1) Masdéu, Espanagriega.
(5) Çampomanes, Anfiguedad maritima de Cartago.
460
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS",
DES ANTIQüAIUES DE FIUNCE.
21
reculés. li est des animaux qui ne prospèrent que
dans les bois et les solitudes : aujourd'hui tout est
défriché-, et la créte des montagaes est dépouillée
de ses antiques foréts.
On retrouvait aussi sur la còte ie jonc ou sparte,
qu'on appelait herbe ibérienne (i). Ce riche produït, qu'on ne rencontre que dans les lieux ou la
main de l'homme ne peut espérer aucune récolte ,
croissait inutilement dans les chanips juncariens (2).
Le besoin rend industrieux. Les Rhodéens remplacèrent le chanvre par le sparte, et ils enseignèrent
aux Indicètes Fart de le tresser pour des cordes et des
naltes. La marine profita de ia découverte, et suppléa
quelquefois à ses agres par des cables de sparte (5),
Tous les peuples du littoral de la Méditerranée imitèrent l'utile industrie des Indicètes, et les vaisseaux
de Sicile vinrent s approvisionner dans les colònies
celtibériennes (4)·
La plaine d'Ampourdan estforméepai'l'arréteprincipale et par quelques eiübranchemens des Pjrénées.
Son climat est aussi varié que la nature de ses productions.De belles foréts couronnaient les raontagnes, et
protégeaient les terroirs in férienrs contre la rigueur
des frimas.G'élaxent de vastes réservoirs que la nature
«e ménageaitpourmainlenir,dans cetteheureuse con(i) Pline, 1.19, c. 1, 2,1. 24, c. g.-T-Aul.-GelI, 1. 17, c. 3.
—Bowles,/nír., e t c , vol. 1.
(2) Strab., I. 3.
(3) Athénée, 1.5, p. 20&.
(4) Les cordages du vaisseaui d'Hiéron , roi de Syracuse,
étaient de Sparte.
461
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
22
JIEMOIRES DE lA SOCIÉTÉ ROYALE
trée, cette délicieuse température qui lui fut ensiúte si fatale lorsque des étrangers pénétrèrent
dans la Péninsule. Les flancs des montagnes recelaient des mines fécondes, el ses nombreuses vallées,
un peuple industrieux, qui n'attendait, pour Iiàter
sa civilisation, que Tinfluence d'un autre peuple
plus éclairé que lui,
L'art d'esploiter les mines fut encouragé par ies
Phocéens, et c'est par d^utiles éelianges que la colonie recevait ceíte immense quantité d'or et d'argent qui refluait dans towt l'Orient. Mais un ipétai
plus précieuX;, plus abondant, fut bientót soumis aux
besoins de l'homme. Le fer dont on avait jusqu'alors
ignoré Fusage, parce qu'il est moins visible, etqu'il
exige beaucoup plus d'art et de travail, devint pour
ribérie une des branches les plus productives de son
commerce. Les Phéniciens avaient les premiers entrepris quelques travaux dans les mines de fer. Les
Rhodéens et les Phocéens imitèrent leur exemple ,
et les peuples de la Péninsule apprirent bientòt à s'en
servir et à l'exploiter avec le plus grand succés.
C'est ainsi qu'en Amérique on trouvaií, dans les premiers temps, l'or et l'argent employés aux plus viis
besoins^ et que les Espagnols enseignèrent, à leur
tour, aux peuples de ces belles contrées, i'arí de substiluer le fer à des métaux que la civilisation et le
commerce ont rendus si précieux.
L'Ibérie, en échappant au joug à la longue si pesant de la Grèce, ne fit que changer de maítre. Carthage succéda à Tyr; et cette antique colonie phé-
462
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"...
DES ANXIQüAlllES DE FRANCE.
2$
nicieiiiic, qui se présentait d'abord comme libératrice sur les cotes de la Péninsule,lui imposà bientòt les loisd'ua vainqueur inexorable. Les Carthagiiiois avaient hérité de la science du commerce en
se separant de leur métropole; mais ils acquirent en
outre, surle sol brúlant de l'Afrique, un caractère
guemer et jalouXj qui les poussait sans cesse à
son tenir leurs entreprises par la force des armes,
et à protéger leur commerce par de nouvelles conquétes. Le gouvernement de Carthage était le patrinioine de quelques famílies. Chacune, à son tour,
clierchait à s'emparer des rénes de l'Etat.Ün senat;, jaloux et souvent esclave, servait toujours les intrigues
d'une maison rivale. Le vainqueur poussait les forces
de la république vers les 'camps; ces attaques perpétuelies, ces résistances iinévitables furent fatales à
l'Epagne. Elle subit le joug", jusqu'à ce qu'ii se presentat un peuple guerrier, ambifieux, n'avant qu'un
chef, qu'une seule volen té, et des généraux qui
eussent juré la ruine de Carthage, et découvert le
secret de sa faiblesse.
Eraporias, de méme que totites les colònies grecques, obéit aux decrets des SuíFètes. Les riclies produïts du sol, ceux d'une industrie active et puissante, refluèrent bieníót vers la nouvelle métropole ,
que le sort des armes avait imposéé à la Celtibèric.
La colonie phocéenne conserva ses lois, son gouvernement aristocratique, et son régime avec les naturels du pays, mais elle c<essa de travailïer pour son
aucienne patrie.
463
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
24
MÉMOIRES DE Ï-A SOCIÉXÉ ROYALE
Les Phéniciens et les Grecs avaient les premiers
exploité avec économie, et surtout avec plus de
succés, les riches mines des Pyrénées. Ces progrés
dans la science de ía métallurgie retombèrent sur
le peuple qui avait soUicité desleçons. Les vainqueurs
iinposèrent des tributs qu'il fallut acquitter, pour
éviter des guerres fàciíeuses et la cessation d'un
commerce que de nouveaux besoins rendaient indispensable. Les Garthaginois furent encore plus exigeans; et l'exploitation des mines, soumise à des
lois fixes, à des principes positifs, fiit désormais un
art, dont tous les progrés furent marqués par de
nouveaux tributs (1). Ge sont les Garthaginois qui
apprirent à diriger les travaux d'exploitation, à se
garantir des eaux souterraines, et à séparer les
métaux, pour ïeur donner toutes les qualités qui devaient ajouter à leur valeur et à leur utilité. Guidés
par euXjles Celtibères fabriquèrent Facier, et lui
donnèrenl une trempa qui rendit leurs armes redoutables. On vante surtout Facier de Bilbilis, qu'on
attribuait à la bonté et à la pureté des eaux.
Le monople des Phéniciens avait fatigué les peuples de ribérie; la domin ation des Garthaginois leur
fit bientòt regretter ces premiers maítres. Garthage
était jalouse de toutes les puissances qui s'élevaient
dans des contrées qu'elle s'obstinait à considérer
comme ses domaines. Ses victoires, ses vengeances,
( I ) S t r a b . , 1. 5 . — P l i n e , 1. 3 5 , c. 21.—Diod., I. 5 , c.
Mart., I. lOj Epigr. i o 5 .
464
3j.—
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"...
DES ANTIQDAIRES DE FRANCE,
25
son insaliable avidité lassèrent enfinlaPéninsule(x);
une nouvelle puissance fiat appelée à son secours.
Dans cette lulte pénible qui désoja si long-temps le
sol fertile de Hbérie, les flottes romaines visitèrènt
souvent le port d'Emporias. C'était le seul refuge
assuré pour les galeres qui partaient des rivages du
Tibre. Les Scipions, Caton, Marcellus, Sylla, Pompée etSertorius ontséjourné àEmporias (2). Leurs
legions ont manoeuvré dans les plaines d'Ampourdan;
ils ont laissé dans cette antiquecontrée des témoignages irrécnsables de leur passage. Alors encore la
colonie grecque entretenait avec les Indicètes les
raénies rapports et le méme commerce. Çaton respecta ses lois municipales et cette sage nsodération
ïui mérita ralliance de la Ciolonie, contre les peuples
du continent. Cette alUanc;efutheiireusejelle rendit
le general romain assez puissant pour pouvoir> à
son debut, écrire au senat: Je n'ai plus besoin de
foumisseurs. Bellum se ipsum alet. La guerre fera
face aux besoins de la guerre. La victoire rendit les
Indicètes et les llergètes (jpeuples des environs d'Ilerda, aujourd'hui Lérida ) les alliés des Romains;
ils guidèrent les armées romaines dans le centre de
la Péninsule; des guerres sanglantes ravagèrent des
contrées jusqu'alors inconnues. Caton crut avoir plus
tard le droit d'étre perfide , parce qull était faible ;
un ennemi puissant vint, les armes à la main, en de(1) Appien, Guerres d'Esp. „ c. 5.—Tite-Live, 1. 3A,c. 18.
(2) Polybe, ^ïsí.—Césarj CCOTO.-—Strab., I. 5-—Maraa. de
mar. compend.
465
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
26
MÉMOIRES DE l A SOCIÉTÉ ROYAIE
inander jiistice. La bataille se donna sous les murs
d'Emporias; la tactique des Romains triompiía de
la valeur inconsidérée des Ilergètes et de quelques
tribus celtibériennes. On subit le joug. L'Ibérie expiait cruellemení Fimprudence d'avoir appelé ponr
la seconde fois ua peuple étranger à son secours.
Elle perdit jusqu'à son nom, en perdaní son indépendance.
L'Espagne íiéchit sous ialoi des proconsuls et des
préteurs. Dépositaires d'un pouvoir temporaire, ces
nouveaiix gouverneurs se distinguèrent surtout par
leur avidité et l'énormité des tributs imposés à la
Celtibérie; mais, pour me servir de l'expréssioti d'un
auteur àncien, tandis que la noòle Espagne était désolée par les "vainqueurs, et que les Geltibériens ,
sòuvent battus et toujours intrèpides, perdaient dans
les ravages de laguerre les fruits d'une longue civilisation, la ville et le port d'Emporias furent constamment ménagés (1). Les flottes romaines avaient
besoiii d'un point de relàobe, lorsqu'elles avaient
suivi les cotes de la Ligurie et de la Gaule celtique.
Le commerce, auquel Rome se livra plus tard avec
l'Espagne, avait aussi besoin d'un entrepòt; les flottes
marcbandes, soit qu'elles vinsent de Fltalie ou du
midi de l'Espagne, s'arrètaient quelques jours sous
ie pbare de Fantique Palseopolis, et quelquefois faisaient d'utiles échanges avec les péuples du nord de
ia Celtibérie.
(1) Strab.,!. 3.—Diod., aS.—Polybe, i, 2, 3.—T'Iorez,
Medall. Lastanosa, Wedall.
466
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS",
DES AKTIQÜAIRIÍS DK F R A K C E .
27
Tarragone de vint la nouvelle capitale de l'Espagne, et le commerce rendit cette TÍlle, déjà fameuse, la métropole d'Etnporias et la rivale deMarseille.
Jules-César parut à son tour dans la Península (i),
de méme que dans les Gaiules il debuta par étre
conquérant, etfinitpar étrelègislateur. II pressentit
de bonne heure quelle influence l'Espague, detenue
province romaine, exerceraitsur les destinées deia
république; il voulutla subjuguer autant par la force
des armes que par la sagesse de ses mesures. Denombreuses colònies furent distribuées sur lacòteorientale et dans les provinces intérieüres. César visita
plusieurs fois Emporias (2)1 dont il àvait apprécié
ï'importance au milieu des guerres qu'il veniait de
terminar. N'osant pas se repòser entièrement sur ia
fidélité des deuxpeuples qui, depuis plusieurs sièçles,
occupaient la ville et le port, il fonda une troisième
ville, du cóté de terre, qu'il adossa à la ville indicète,
et à laquelle il accorda tous les droits de colonie r o maine. G'est ainsi qu'il préparàit la réunioa de ces
trois peuples, èn leur donnant les mémes intéréts,
et en leur rendant communs tous les dangers.
Auguste, en succédant à César, hérita de sa politique. L'Espagne, pour la première fois, fut
(j) César ComTMéwí.—Marca hispan.—De Pecis, Observ.
sur la camp. de Cés. en Esp. , 1782.—Marian. Hist. gén.
d'Esp.^T.l,
(2) Tite-live, 1.34, c. 9.
467
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
28
MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ IlOYAtE
subjuguée et déclarée tributaire de Rome. Getle
réunion fut considérée comme un événement assez
remarquable, puisqu^elie servit à indiquer le commencement de ía nouvelie ère espagnole (1).
L'univers lassé des guerres jouit, sous quelques
empereurs, d'unepaix profonde; le commerce prospera j les arts, les belles-Iettres, le gouí des choses
uliles se naturalisèrent en Espagne (2) comme dans
une seconde patrie. Rome s'honnora d'obeir à des
EspagnoIs(3).
Quelques siècles plus tard, une hordeinnombrable
de Suèves, de Francs et autres peuples sortis du
riordderEurope inondales Gaules (4). Ges bàrbares
franchirent bientòt les Pyrénées, et FEspagne , en
les repoussant, vit porter des atteintes irreparables
à la prospérité de la riche Tarragonaise. Emporias
futpríse et saccagée; ses antiques murailless'écroulèrent sous des mains inconnues; ses pàlais disparu(1) L'ère espagnole est antérieure à l'ère chrétienne de
38 ans. Jj'Aragon l'a conservée jusqu'en i358; la CaStille
jusqa'»n x385, et le Portugal jusqu'en iAi5.
(2) Herennius Senecion , philosophe; Antoine-Julien et
Porc. Latro, rhéteurs; les deux Séiíèques et leur neveu Lucain; J. Columelle de Cadix, agronome; Quintilien, Silius
Italicus, Pomponius Mela, Florus, Martial..., etc.
(3) Trajan, adopté par Nerva Fan 97. Adrien, son successeur, né aussi à SéTÜle; Sempronius Rufus, ministre de Caracalla; l'emp. Théodose...., etc.
(A) Robertscn, íntrod. à l'hisf. de Charles V^ T. I.—Montesquieu, Grand. et dècad. de Vemp. rom.
468
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"...
DES ANTIQÜAÍRIES DE FRANCE.
29
renl au nnlieu des ruïnes, et son port fut livré à la
incrci des vents. Cependanit l'industrie tenta un dernieroflbrt, lorsque les vaimqueurs eurent déserté la
plage derAmpourdan. Lecommercc; par Tactivité
de ses travaux, repara qwelques pertesj mais des
guerres civiles vinrent bientót terminer l'ouvrage
des Suèves; c'est Tesprif du siècle de subjuguer pour
détruire. De nouvelles invasions succèdent aux preniières; Tempire romain succombe ; l'Espagne est
tour àtour visitée par tous les peuples du nord, et
le royaume des Visigoths s'établit sur les ruines de
la Péninsule.
Emporias reparaít alors dans l'histoire. Quelques
habitans avaíent survécu axnx desastres de leur patrie.
Héritiers de trois puissanteís cités, ils errèrent longtemps sur les rives de la Fimvia, sans jamais avoir le
courage de les abandonncer. Rappelés à Emporias
par la retraite des bàrbares, ils élevèrent une
nonvelle ville avec les débris de l'ancienne; mais ces
matériaux, qu'une main puissante avait entassés à
grands frais, cbangèrent d'emploi et de forrae. Désormais réunis par le malbeur, les nouveaux colons
ne formant plus qu'un seul peuple, qui se regit par
un mélange de lois grecques, romaines et celtibères.
Lavictoire fait inseriré aussi dans ce nouveau code
les lois visigothiques; elles influent sur la prospérité
de cette antiqiie cité. Son commerce n'est plus qu'un
modesle cabotage; ses richesses avaientdisparuavec
sonindépendance etses arsepaux.
La présence des rois goths, qui dabord fut si
469
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
50
MÉMOIRES DE t A SQCIÉTÉ ROYALE
íataie à Emporias, contribua plus tard à relever ses
ruïnes. En cessant d'avoir des rivaux, ces bàrbares,
devenus chrétiens et vaincus par le climat, ambilionnèrent la gloire d'étre iégislateurs.Usy réussirent;
et l'histoire de la Péninsule, dans ces siècles reculés,
nous présente une suite de souverains encourageant
les arts et les belles-lettres i les cultivant parfois
eux-mémes avec succés í rappelant la population dans
la víUe; honorant l'agriculture; protégeant le commerce , et transmettant à la postérité le secret de
leur puissance, par des lois sages, des mouumens
remarquables et d'immenses travaux.
Emporias, qu'une antique tradition avaitplacée
dans le rang des viües les plus importantes de l'Espagne, obtint un évéque, et ce premier don de la
munificence des rois goths commanda depuis de
nouvelles gràces et lespriviléges les plus honorables.
Voici lalistedes évéques; extraite de l'histoire des
conciles et de quelques manuscrits espagnols (i).
Paul assista, l'an 5 i 6, au concile deTarragone; Fan
5i7 , au concile de Girone; l'an 527, au deuxième
concile de Tolède.
Casotius ou Casonius succéda à Paul; il assista,
vers l'an 5/io, au concile de Barcelone, et, l'an 546,
àceluideLérida.
Fructuose, successeur de Casotius, chargea l'ar(1) Marc. Hispan. col. 176, c. 9.— Art de vérifier les dates,
T. I I , p. 328.—Mém. de M. Fossa.—ChronoL·gie des comtes
d'Empurias.—Mar. de Marimon. Comp, Jiist, delac, d'Ejnp.
470
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"...
DES ANTIQTJAIRES DE FRANCE.
3 i
cJii-prétre Galanus de souscrire pour lui au íroisième
concile de Tolède, Tan 58Q.
Galanus, archi-prétre d'Empurias, succéda à son
protecteur. II assista auxconciles de Sarragosse (Ccesar Augustano) et de Barcelone. 11 n'y eut que douze
évéques présens à celui de Sarragosse,
Sisaldus ou Sisulfus était évéque Fan 635. II assista au quatrième concile de Tolède.
Donusdei (Donne-Dieu ou Dieu-Donné) assista ,
Fan 646^ au septième concile de Tolède j au huitième. Fan 655.
Gundilanus, successeur de Donusdei, sefitreprésenter au treizième concile de Tolède, par Fabbé
Ségarius, Fan 683. II assista en personne aux quinzième et dix-septième conciles de Tolède, tenus Fan
688 et 694. Les actes des conciles le désignent quelquefois sous le nom du Gundila ou Guadiía.
On ignore si Gundila eut un successeur, ou s'il futle
dernier évéque d'Empurias (i).Alors un nouvel ennemiseprésentaitsur lescótes(juin7i i).Ladestinée de
FEspagne fut íoujours d'étre envahie et d'obéir à des
princes étrangers. Les Maures d'Afrique, appeléspar
la faiblesse des derniers rois visigoths, s'emparèrent
de leurs états dans moius de trois ans. lis parcoururent, le glaive à la main, toute la Péninsule. Empu(1) Depuis l'inTasion des Goths, le nom d'Emporias fut altéré. Les Espagnols écrivent aujourd'hui Empurias, et les Catalans Ampurias. Je me servirai indistinclement de l'une et
l'autre orthographe.
471
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
32
MÉMOIRES DE tA SOCIÉTÉ ROYALE
rias succomba, et avec elle toutes les villes et cíiàteaiix qui défendaient les gorges des Pyrénées. Ses
fortifications, ses édifices^ tout fut démoli. Les habitans, proscrits par le vainqueur, ou repoussésparle
fer, abandonnèrent cette antique cité. Telle fut la
rigueur de sa déstinée, que cette contrée fameuse
fut long-temps un desert.
Mais, lorsque Gharlemagne, à la téle d'u ne puissante armée , eut repoussé les Maures au-delà de
l'Ebre, et qu'un traité de paix iui eut assuré la souveraineté de la Marcbe d'Espagne , quelques villes
il·lustres se relevèrent de leurs cendres. Les succés
de Gharlemagne élaient dus, moins à la valeur de ses
armes et au courage de ses preux, qu'au désespoir
des peuples de la Péninsule.
L'empereur, usant de ses droits de conquéte, divisa le Roussiilon et ia Catalogne en fiefs immediats
de la couronne.Il crea (t) les comtes de Roussiiíon, de
Conflans et de Wallespir^ dansle diocèsed'Elnejles
comtes d'Urgel, de Palhas et de Cerdagne, dans le
diocèse d'Urgel; les comtes d'Ausonne, de Manresa
et de Berga, dans le diocèse d'Ausonne; les comtes
d'Ampurias, de Girone, de Peralada (2) et de Besalú, dansle diocèse de Girone.
La ruine d'Empurias n'avait plus permís de réta(1) D'' Jayme Pasqual, Disc, hist. d'el ohisp. depallas.
(2) Pétralata. On écrivait aussi Pétralada et Peyralada. G'est
une petite ville, ayantencore titre de comte, située dans la
plaine d'Ampourdan, au pied des Albéras , entre Figueras et
CastelIo-d'Ampurias.—Marc. Hisp.
472
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"
DES ANTIQUAIRES DE FRANCE.
33
L·lir son évéché; mais Fancien port des Grecs présentait Irop d'avaatages à l'armée francajse pour
supposer q^u'il restat long-temps dans l'oubJi; ü fut
donc placé sous la protection d'un comte, et les faveurs du souverain mirentbientòt le seigneiir à poríée
de rétablir uae ville assez puissante surles débrisde
i'ancienne.
Nous allons présenter rapidement la sèrie des
comtes qui ont pOssédé le íief d'Ampurias, et nous
verrons cette puissante cité, après avoir échappé à
la suzeraineté des rois de France, devenir l'apanage
des princes aragonais , sans que jamais la souveraineté de ses seigneurs ait existé ailleurs que dans
le protocole de ses actes públics et dans quelques
protestaíions.
Irmangarius ou Ii'mingarius{i). Ce seigneur í'ut
un des huit comtes auxquels Gharlemagne adressa
la fameuse ordonnance du 4 des nones d'avril 812,
en faveur des Espagnols refugiés en France. li obtiat quelques succés sur mer conlre les Sarrazins ,
lorsque ceux-ci venaient de ravager l'íle de Corse.
OD ignore si Irmangarius eut des enfans.
Gaueelm ou Gaucelin, covciie i'an 812, et, selon
d'autres, Fan 813. Ge prince était fils de saint Guillaume, et frère de Bernard, duc de Septimanie. II
fuíàlafois comte d'Ampurias et de Roussillon. Ac(1) Reciieil des cliartes.—Annal.de
Catctl.—Arclirayal.
de Bar cel.—Marca Hispan., p . 597, S i g , SSg, 775.—Art de
vérifierles dates.—Don Vaisselte, Hist. de Iang., T. I , p . 4 6 g ,
5o5, 5 i i . — E g i n h a r t ,
T.
3
473
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
34
MÉJ10IRE5 DE iA
SOCUÉTÉ K O Ï A L E
cusé d'avoir conspiré contre Louis-ie-Débonnaire,
il fut déposé et inandé à la cour. C'est ainsi que l'inírigue privait insensibleinent ce faible prince de ses
principaux serviteurs. Gaucelm, cependant, fut assez
lieureux pour se justifierj ii rentra en gràce, et signala sa fidélité contre Lothaire, fils aíné de Fempereur. Mais poursuivi par des forces majeures, ü fut
assiégéet prisdans Chàlons-sur-Saóne. Le souverain
avait pardonné; le rebelle fut inexorable. Gaucelm
perit sur l'échafaad avec tous les seigneurs de son
parti, l'au 854..
Suniaò^l" (i).Ceprincefutsuccessivementcomte
de Bésalu, d'Ampurias et de Roussillon. II est fait
mention de lui dans l'édit de Charies4e-Ghauve ^
rendu l'an 844, en faveur des refugiés espagnols. Suniaire céda le comte d'Ampurias à Alaric, l'an 843.
Alaric (2}. On n'a aucune donnée positive sur la
naissance de ce prince. II épousa Hotrude, fille de
Béra, premier comte de Barcelone. Des intrigues
de cour lefirent déposer;; mais ii fut bientót après
rétabli dans son comte. On suppose que quelques
acüons d'éclatl'avaient élevé à cebautrang, au préjudice des enfans du comte Suniaire. Les fiefs de la
Marche d'Espagne ne pouvaient étre en eíFet l'apanage que de guerriers experimentés, places à
Favant-garde pour protéger la France et l'Europe
contreies invasions des Sarrazins.
(i) Baluze, T.II, c. i4<i4.—ZÍMÍ. de Iang.
(2) Marc. Hisp. col. 837.
474
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"...
DES ANTIQüAIRES DE PRAífCE.
35
Cependant Ampurias s'agrandissait tous les jours,
ei; sembiait renaítre de ses cendres. Gaucelm etSuniaire avaient fa voris é tous les tràvaux, parce qu'ils
avaient besoia de protéger le port d'oíi partaient de
freqüentes expéditions contre les infidèles. Alaric
fut aussi prévoyant que ses prédécesseurs, mais iine
fut pas aussi heureux. li embellit Ampurias par de
grandes constructions, et ilencouragea lè commerce
afia d'augtnenter sa marine.
Mais landis que de plus grands intéréts appelaient
le comte en Roussillon, ou qu'il était entrainé- dans
les camps pour combattre les Maures, ou des princes voisins, un nouvel ennemi parut tout-à-coupsur
la cóte, et porta la désolation sur tout le littorial de
la Méditerranée. Ampurias succomba; les ravaD-es
des Normands furent pour elle le coup de gràce.
Tout fut détruitparle fer ou par le feu. Alaric, renonçant désormais à conserverdanslegolfe de Roses
une villetrop exposée aux invasions, et un port que
les alluvions des denx fleuves voisins comblaienj
tous les jours , transporta le chef-lieu du comte è
Casiello-d! Ampurias\\).
(i) Dans un ouvrage, d'aillears estimable (de Eüc. Hisf. du
passage des Alpes par Jnnibal,
i8iS, p. 5 i j 4 i , 4 4 , A5,
4g, e t c . ) , on yient de confondre l'antiqué Emporium avec la
ville de Castillon de Ampurias, située à trois lieues et demie
au nord de la première. II est bien étonnant que cetle errcur
n'ait pas influé sur les càlculs des distances, puisque la ville
d'Ampurias est le point de départ de notre auteur, et qu'il discute la marche d'Annibal avec une précision qui n'adtaettait
point d'erreur.
-3*
475
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
36
JIÉMOIEES DE lA. SOGIÉTÉ ROIALE
Castelló était, à cette époque , un petit chàteau ,
connu du temps des Rom ains sous le nom de Castulon. Placé sur une éminence , il commandait au
bassindeFAmpourdan^ etmaiütenait les Communications entre la colonie romaine d'Emporia et celle
de la Junquéra (Juncaria). Celle-ci gardait les débouchés des Pyrénées, et protégeait la voie miKtaire.
Castuion avaít subi des destinées nou moins rigoureuses cjue les vilies voisines, et, sans Fapparition des
Normands, peut-étrecet antique chàteau eút-il cessé
d'exister.
La résolution d'Maric était sage ; dans ces premiers temps, le sort du peuple était d'étre esclave
ou soldat. Le commerce ne prospère pointau milieu
des camps et au bruit des armes. Les comtes d'Ampurias ne furent puissans que lorsque , renonçant à la
mer, ils se vouèrentà la guerre, et combattirent au
premier rang des armées royales.
La présence du comte appela vers Castelló une
nombreuse population; tout ce qui avait échappé au
sac d'Ampurias vint y chercher un asile. Alors la
Marche d'Espagne communiquait avec la France
par deux vallées ou deux chemins. Le premier était
protégé par le fort de TEcluse ( Clausulas, portes
d'Espagne ), et le second par le chàteau d'ültrei-a
(Yulturaria). Le chàteau de Castelló réunissait les
deux chemins. II était doncheureusement situépour
maintenirles Communications aveclaSeptimanie, et
protéger la plus belle partie des domaines du comte.
Hacé à quelque 4F t^^nce de la mer, et en vue deRoseS;,
476
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"...
DES ANTIQUAIRES DE FRÀNCE.
5f
Gasíeilo correspondail par des sigaaux avec les postes
d'observation, que la prudence opposait à l'impétuo site' d'un ennemi si avide à profiter d'une surprise.
II servait d'asile aux individus queia présence sifréquente des pirates chassait des cotes.
On ignore dans quelle année naourut le comte
Alaric. Ce prince, que le sort des armes avait considerablement aíFaibli, fut occupé lereste de sa vie à
réparer ses pertes et à consolider son ouvrage.
Suniaire II. Ce prince était fils de Suniaire Y^, et
neveu de Radulfe, dernier comte électif de Roussillon (i). Radulfe avait géré comme tuteur ce dernier
comte , qu'il eut Fadresse de conserver jusqu'à sa
mort. Suniaire lí;, en succédant à son oncle, voulant
sans doute garantir ses enfans des usurpations d'un
tuteur adroit etambitieux, se declara comte héréditaire de Roussillon. La circonstance était heureuse.
Les successeurs de Charlemagne étaient désormais
trop faibles pour retenir dans le devoir cette multitude de princes feudataires, que la victoire avait imposés aux peuples vaincias. Chacun préparail son
émancipation, et le comte de. Roussillon ne füt pas un
des derniers à se déclarer- Suniaire eut quatre enfans d'Ermengarde, safemme rBencionet Gausbert,
comtes; Hilmerade, évéque d'Elne, l'an 916; et
Wadalde, successeur d'Hilmerade, l'angSo.
(1) Radulphe ou Radulfe était frère de Miron, comte de Barcelone et du Conflent. Sa femme s'appelait Ralinde. Son fils
Òliba le précéda au tombeau. —Don Vaissette, T. I I , p . 4o.
477
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
38
MÉiMOIRES DE l A
SOCIÉTK ROÏAJLE
Bencion (i). Bencion élaitFaíné des quatre fils de
Suniaire II. II succéda à son père , dans les comtes
de Roussillon et d'Ampurias, Tan 915. II les posséda
conjointement avec son frère Gauzbert (Gausbert,
Gauzebert, Gaubert), qui fut son stíccesseur. ïi éíaií
marié avec Gotlane, et mourut sans enfans.
Gausbert. Ce prince fut à la fois comte de Roussillon et d'Ampurias. II se marià ayec Trudegarde, et
fut père de plusieurs enfans. On a de lui plusieurs
cíiartes aux archives d'Elne, de Besalú, de M o des...., etc. L'au 916, on consacra, en sa présence ,
la nouvelle église d'Elne; Taucienne avait éíéruinée
par les Normands.
Gausbert se distingua par quelques faits d'armes ;
et> marchant en téte de ses vassaux, il remporta plusieurs victoires sur les Sarrazins. La reconnaissance
publique lui accorda le glorieux surnom de Héros
triomphant. ü n e inscription, placée sur la porte de la
vieille église d'Ampurias, célébrait ses hauts faits.
Gau/red. Ce prince, qu'on appelle quelquefois
aussi Gausfred, Gauzfred , Gauzefred et Guifred ,
succéda, vers Fan 9^0, à Gausbert son père. 11 héritades deux comtes d'Ampurias et de Roussillon, et
fut aussi comte de Peralada (2).
Gausfred sut mériter et conserver Famitié de Lothaire,roi de France, qui l'appela quelquefois son
ami, etiuidonnaitletitrede duc, dux Rossillionen(i) Hist. de L·ng., ï . II, p, 44.
(2) Tayerner, év. de Giroa. Mist. man. des comtes d'Amp.
478
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"...
DES ANTIQUAIRE3 DE FKAKCE.
5g
sis. Mariéà Ava, il en eut trois enfans. Le dernier
est Suniaire, quifutévéque d'Elne, Tan 962. Gaufred prit le premier, dans les actes públics, le titre
de comte, par la gvàce de Dieu (1). On ignore l'année
precisa de sa mort; maisil survécut àsafemme.Dans
le paríage de ses domaines, il accorda le comlé de
Roussillon à Guilaberí, et celui d'AmpuriasàHugiïes,
son fils aíné (2).
ílugues (3). Ce prince était déjà comte d'Ampurias vers i'an 9 9 1 , ainsi qu'il conste d'une cession
consentie par sa femme Í?M/Í/{?, comme exécuteur
lestamentaire du comte Gaufred. II prodigua de
grands biens à quelques églises et monastères de
Catalogne, et mourut vers Tan io4o, après avoirgénéreusement fait don à sa femme de quelques domaines enrAmpourdan(4.). Raymond, son fils cadet,
fut évéque d'Elne, Fan io64..
Pons P'. Pons succéda à son père, Hugues, dans
les comtes d'Ampurias et de Peralada. II assista, avec
les comtes de Roussillon, Gaufred II, et Guilabertll,
Guillaume, comte de Bésalu, Rajmond, comte de
Cerdagne, et les principaux seigneurs du diocèse
d'Elne, aü concile tenu Fan io4i à Toülouges (Tu[í) QzxítK6.\xs, gràcia Dei, comes impuritanus, petralatensis et Rossillionis.
(2) Cartulaire de Bésalu.—CartuL du mon. de S.-Cyr de
Colera.—Marc. Hisp., col. goS.—Hist. deL·ng.,TÏ,ll, p. 197.
(3) Cartul. d'Elm.
(A) Marc. Hisp. Jpp.,'^.
mS.
479
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
4o
MÉMOiraS DE LA
SOCIIÍTÉ
ROYALE
lujas),en Roussillon ( i ) . D e grauds desordresavaient
provoqué ce concile j et les serfs assujeltis à tons les
abiïs du pouvoir féodal, n'avaient rencontré jnsques
alors queique appiú que dans Féglise. La trève de
Dieu fut éíabiie, et le peuple respira m\ instant.
On van te les han tes verins et la rare prudence de
Pons, dans l'acíe de consécration de l'égiise de ^ i n t
Micíiel de Fluvià, faiíe par Wifred (2) ( Guifred) ,
archevéque de NarLonne.
Le comte Pons fü construiré à grands frais une
Lelle église daos la viile de Castillo
~cïAmpurias,
devenue, depuis les iavasiüns des Normands,, la c a pitale du comte. La dédicace eut lieu Fan i o 6 4 , en
présence d'Adélaïde, femme de Pons; d'Aímodis ,
comtesse de Barcelone; de Bernard, conate de Besalú, et de plijsieurs grands vassaux (3).
Pons I""' prit le íiíre de comle de Roussillon dans
unelransaction consentie entre son frère Rajmond,
évéque d'Elne, et R a y m o n d , comte de Cerdagne ,
au su)eí des égüses du Conflent. 11 vivait encore Fan
1068. Quelques aclcs públics, parveaus jusqu'à
nous (4), sont revélus de sa signaíure (signum -j- )•
Le dernier porte la date de Fan 1079. Pons laissaen
mourant trois fils: Pierre, abbé de Saint-Pierre de
Rhodes ; Bérenger, auquel il céda la ville et terri(i) Hist. delfmg.^
T. Ï I , p . 2o6.—Marc. Hisp., col. 1087.
(2) II était fils de Bernard, comte de Bésalu.
(3) Arch. de la cathédr. de
('i) Jrvh.
Girone.
du dom. de Perp., líh. feud. B. fol, 56 et seq.
480
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"...
DES A.NTIQUAIRES DE FRANCE.
4"
toirede Peralada, avecd'autresdomaines; àlacharge
de les tenir enfief du comte d'Ampurias; etHugaes,
soa successeur.
Hugues II. Hngues, fils ainé et successeur de
Pons I", fit une alliance défensive et oíFensive avec
son parent Gilabert, comte deRoussillon.
La ville de Castillo doit à ce comte ses fortifications, pour la constructioo desquelles il usurpa qualques revenus ecclésiastiques. L'annee de sa mort
n'est pas conaue ; il n'eut qu'un fils de donaSancia,
sa femme.
Pon5-ZZ«í,^'Meí ï " ( i ) , Pons-Hugues succéda à son
père, liugues ïí. Ce priace , par trop d'ambition ,
hàta la décadence de sa rnaison ; il se reconnut le
vassal du comte de Barcelone, non-seulement pour
les fiefs qu'on lui permettait d'usurper sur le comte
de Bésalu, mais encore pour les domaines qu'il tenaií deses ancétres. Sesusurpationsfurentprécaires;
cliaque fois, forcé de restituer, il íléchit devant le
suzerain qu'il s'était imposé.Prisonnier à Barcelone,
ennemi impuissant à Castillo , il échoua dans tous ses
projets (2). II mourut versl'an n 6 o , laissant deux
enfans de son épouse Bruaessinde : Hugues et PonsGuillaume.
Hugues III (5). Ce prince succéda à son père ,
(1) Harc. Hisp.j ^ / i p . , p . i 2 6 4 , charte 3 / 5 . — M a n e s c a l ,
Seimo del rey don Jaume segon, p . 3o.
(2) Diago, Hist. des c. deBarcel. K 2 , c. xix^—rArch.
de Barcel., I. 2 , de Feud. , fol. 18.
(3) Arch. de Rhodes.
481
R.
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
42
MÉ1MOIRE6 DE LA SOCIJÉXÉ KOYAiE
vers Fan 1160. La niéme année, il accorda le droil
de péche dans l'éíang de Castillo, et sur la mer,
avec Fexemption de dime, à soa oncle Pierre , abbé
de Saint-Píerre de Rhodes.
L'an 1178, les Sarrazins de Minorque firení une
descente dans le cómté d'Ampurias. lis y commirent
degrandsravages; mais, protégés parleurs bàtimens,
et se refugiant dans íeur íle à i'approche du danger,
toutes ces pertes restèrent impunies.
Aifonselí, roi d'Aragon, ayant succédé àla seigneurie de Peralada , en vertu des traités de 1190 ,
la donna en ílef, et à perpétuité, à Bernard de Navata etBrunissende, son épouse. Gette cessioa n'a jamais été contestée.
L'an 1210, HuguesIII consentit àréunirson comte
avec les états de don Pedró I I , roi d'Aragón, sans
préjudicedu droitde souveraineté qu'il se reserva (ij.
G'estpour la seconde fois que les comtes d'Ampurias
reconnaissent leur impuissance, par des traités hon~
teux. Les états soní bien pres de leur ruine, lorsque
les princes invoquent l'appui d'une puissance étrangère.
Le comte Hugues fit ea óutre de gran des concessions à ses sujets; il renonça à ia succession des cé~
libataires, qu'une loi féodale attribuait auseigneur;
et, Fan 1228, üassista aux états de Barcelone, temis par le roi don Jayme (2) (Jacques ). Hugues íut
(1) Llobet. Regal, del cond. de £'/re/jor. — Taverner, Hlst.
man.
(2) Marc. Hisp. col.i4i2.
482
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"...
DES ANTIQÜAIKES DE fRANCE.
/p
cependant ua des plus iilustres guerriers de sou
iemps (i) : il contribua, par sa valeur et le nombre
de ses tronpes, à la conquéte de Mayorque, sous le
méme roi don Jajme, surnommé lo conquistador).
et, Fannée suiyante, c'est-à-dire l'an i229,ilprésida,
par ordre du roi,.au partage deia conquéte. Hugues
Kiourut l'an laSo, le ^4 du mois d'avril, laissantun
fils de la conitesse Jeanne.
Pons-Hugues II. Les comtes d'Ampurias perdix'ent peu à peu leur indépendance à la cour des rois
d'Aragon. Pons-Hugues ne fut plus qu'un seigneur
à la suite du souverain, après avoir été souverain
lui-méme. En vainvoulut-ildefendre sesdroitseontre
les prétentions toutes puissantes de don Jayme I. Ce
roí conqnérant prétendit avoir acquis la souveraineté d'Ampurias par le traité de Corbeu (an i258 ).
Les discussions furentlongues, mais jamais douteuses;
le comte, trop certioré de sa faiblesse, n'osa point
éclater; il traosmit son ressentiment à Ifugues, fils
de la comtesse Théresa, et mourut l'an 1267.
Hugues IV. Ce prince debuta par confirmer tous
les priviléges concédés par ses ancétres à la ville de
Castillo. Retiré dansson comte, il se consolait de ses
disgràces par les dons notnbreux, qu'à l'exemple de
son père, il prodiguait à l'église et à la ville de Cas(1) Laurentius Veron., apud muratori rentm ital., v. 6,
fol. i 4 i . — A n de vèrifier les dates, T.II, p.34i.—Marca,iïí«í.
de Béarn, ï . V I , c. 34. — Capmany, Collect. dipl.^ T. 11,
p. i 3 , D." 5.
483
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
44
MÉMÜIRES DE LA. SOCIÉTÈ UOYALE
íilío. Sesofficiers rédauièrent, en 1270,011 droit swr
les adulteres ; la communauté devint opposante , et
le juge du comte décida qu'il serait fait remise au
comte des hàbits des coupables, toutesles fois que
l'adullére auraitété commis avecune femme mariée;
maisii futdeplus con venu que les ocupables seraient,
immédiatemeut après la sentence, promenés en cbemise partoute la ville(i). Le juge voukit moinssans
doute protégerlesmoeurs, que sauverl'honneur conjugal, puisqu'il débouta le fisc íoutes les fois que l'adultère aurait Heu avec une íiile ou une veuve.
Hugues savaií bonorer sa retraite par des vertus
éminentes. Sa conduite indépendante inspira quelques alarmes au roi don Jayme; un souverain qui
usurpe, est toujours disposé à punir. Ce prince anibitieux altaqua le comte à l'improviste, et ravagea
le comte. G'est ainsi qu'il acquittait la dette de la reconnaissance envers le petit-fils de son brave compagnon d'armes. Hugues, abattupar tant de disgràces,
mourut l'an 1277 ; il était marié à dona Sjbilla , vicomtesse. de Bas, et fut père de Rajmond, chevalier
de Saint-Jean de Jerusalem, et de Pons-Hugues.
Pons-Hugues III {2). Pons-Hugues succédaàson
père; et, à son exemple, il accorda de nouveaux pri^iléges à Castillo. íl fut present au traité conclu, le
20 janvier, à Perpignan, entre don Pedró líl, roi d'Aragon , et don Jajme P", roi de Mayorque. Gelui-ci,
(i) Taverner, Hist. man. des c, d'Ampur.
{•2] Ar-hives de Castillo.
484
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"...
DES AKTIQUAIRES DE FRANCE.
4^
intimidé par son frère, et préludantdéjà à sa cbute,
souiïiit ses états comme fief du royaume d'Aragoa (i). Don Jayme expia plus tard, par de grandes
infortunes, sa faiblesse et,son impuissance.
Uni d'amitié avec le roi d'Aragon, Pons-Hugues
accompagna ce prince à Bordeaux pour assister au
fameux duel cóntre le duc d'Anjou; mais Charles,
aussiprudent qu'ambitieux, evita le combat. Laconduite politique du comte et son amitié pour don
Pedró furent fatales au cointé. Philippe III, dit le
Hardí, parut en Espagne pour venger dans le sang
catalan toutes les horreurs des vépres siciliennes. II
invoquait les droits de Tiiumanité en les violant par
d'atroces vengeances. Pons-Hugues opposa le premiar une résistance honorable, et sa petite armée
défendit avec un courage digne d'éloges les cols de
Banyuls et de la Massane. Mais la perfidie vint au secours de la forca (2}, et Philippe, guidéà traversles
belles foréts des Albéras, parles religieux de saint
André-de-Suréda, penetra saus obstacle dans l'Ampourdan. Les états du comte furent envahis et saccagés.
Castillo, mal défendu par le chef que le comte y
avaitplacé, futenlevé d'un coup de main. L'armée
francaise se porta vers Ampurias, prit d'assaut cette
antique forteresse, entassa de nouvelles ruines sur
celles que des malheurs récens n'avaient pas encore
(1) Arch. dom. de Rouss,, liv. verd.
(2) Hisi. de Iang.,
T . IV.
485
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
46
MEMOÍRES DE LA SOCIÉXÉ ROYALE
permis de relever, et dispersa les habitans qui avaient
échappé au glaive. Peu de joiirs après, Girone fut
menacé; et le vainqueurj pour arriver jusqü'àcette
place, chassait devant lui une nombreuse population. Philippe, en accordant toutau soiri de sa vengeance, avait trop négligé ce qui pouvait garantir
son armée contre i'influence du climat et les fatigues
de la guerra. Des maladies contagieuses pénétrèrent
dans son camp; nulleressource pour les prevenir,
dansun pays compléteïnentruiné. L'armée suecombe,
on lève en toute hàte le siége de Girone ; le roi iuiméme, malade et découragé, commande la retraite,
et vientmourir à Perpignan.
G'est pour la dernière fois que la viüe d'Einporia
apparaít dans rhistoire (i);elle disparaít au milieu
des ruines;, et les Français ont la trisle gioire d'avoir
anéantil'antique ciléphocéenne.
Le comte Pons avait naontré trop de dévouement
pendant cette guerre d'extermination, pour ne pas
mériter de grandes indemnités. II obtint de la munificence du souverain de riches domaines, qui ledédoKimagèrent de toutes ses p ertes , et la reconnaissance le fixa insensiblement à la cour du prince dont
il s'était déclaré l'ami. Le dernier acte daté est du
6 mars i5o8. On ignore Fannée de la morí de PonsHugues , s'il fut marié , et s'il eut des enfans.
Malgaulin. Le derniercomted'Ampuriasn'alaissé
dans l'histoire que des traces imparfaites. On ignore
(i) Zurita, Annal.
d'Ar.
T. í , fol. 289.
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLB ET LE COMTE D'EMPURIAS",
M S ANTIQÜAIRES DE PRANCE.
4/
sa naissance et ses titres au comte. ïl confirma par
acte les priviléges de Castillo, le 21 acut 1014., et
mourutsans laisser de postérité (1).
Le roi d'Aragón donna Fapanage du comte d'Ampurias à Finfant don Pedró son fils. Bientót après il
réyoqua la condition des apanages, c'est-à-dire la
ciaijse de réversion à la couronne, au, défaut cThoirs
males.
Les ducs de Segorbe et de Gardone, qui succédèrent plus tard aux droits de l'infant don Pedró, transmirent le comte à la maison de Médina-Çéli, qui le
possède encore, avec les titres de Segorbe, Cardone,
et Feria (2).
Nous venons de voir l'amtique ville d'Ampurias,
dont l'origine remonte au moins à la première époque historique de la Péninsule, passer alteroativem.ent de l'opuience à la misère, subir toutesles destinées, reparaítre à diverses èpoques, toujoursruinée
à cause de ses richesses, toujours protégée par son
commerce, succomber enfin sous des ennemis puissans , et rester ensevelie sous les ruinesde vingt-trois
siècles. Ses bàtimens, ses arsenaux, son enceintesi
fameuse, sa porte, ou. veillait un magistrat, ses temples, tout a disparu. L'on chercbe aujourd'bui sur
i'éminence de Gracia, oüfutAmpurias; raais, à défaut de monumens, les traditions populaires, l'au(1) Zurita, T. II, fol. S3.
(2) Art de vérifierles dates, T. 11.—Mar, de Marim,, p. i4.
487
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
48
MÉMOIRES DE
LA
SOCIÉTÉ
ROYALE
torité plus impartiale de riiistoire, guident l'observateur; elles disent: Sur ce platean était la viile
d'ïodica ; un peu plus b a s , en desccodant vers la
raer^ la viile des Phocéeris; dans ces champs couverts
demoissons, sur cette grève solilaire; le portd'Ampuriasjplus loin , sur ces rochers , l'íle de PaíceopoJis. Le palais du senat indicète éíaií au pied de ces
ruïnes qui couronnent ce mamelon, au midi de la
viile; à l'extrémité opposée, et à quatre cents pas
versle nord^ cette tour fameuse oü le coupable venait expier son crime ; à ses pieds, la Tontaine oü
Scipionfit eamper son armée.
Qualques blocs de maçonnerie, assiégéschaque jour
par la charrue, reposent sur de plus antiques débris,
comme sur un piédestal. Des vignes sauvages, des íiguiers parasites achèvenl delesenvelopperet de déguiserleurs formes. La béctebeurteparfoislesfondemens de quelque muraille ou la poríe d'un mystérieux
caveau; des tas immenses de lampes , d'amphores,
de vases, debriques de toutes les formes, brisées et
mélées a\ec les débris des vieilles constructions,
servent à clòturer la vigne d'un pauvre laboureur.
On récolíe du vin aux lieux oü se pressait jadis une
population active et guerrière ; et les moissons recouvrentpeut-étrele fameux temple de Diane. Tout
a cbangé deforme etd'aspect, et la main derhomme
s'est complue à détruire son ouvrage. Six invasions
désastreuses, Irois révolutions, six guerres ci^iles (i),
(2) Inpasions.—Garthaginois,
488
llomains, Suères et Van-
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"...
DES àSÏIfíÜAIRES DE í-rviNCj;.
49
des combats sans nombre , ont avancé les destrucíioDS du temps. Mais la nature, toujours prodigiiCj a
réparé toutes ses perles , èUe est belle encore sur ia
íerre des índicètes. Les mémes canaux d'arrosage
parcourent la plaine d'Anipourdan; tine végétation'
active aniníe ces délicieuses contrées; il n'y manque
qu'un peuple digne de la seconder.
üiie impàtiente ciiriosite íourmenle le voyageur
quivisite cette antique plage; il y porte des souvenirs et des íraditions; maisc'esl en vain qu'ily cberclie
des monumens. Gependant des ruïnes encore intéressantes encouragent des l:iypoí,}ièse3; et, puisque
nous en sommes réduits à adoptercette marciíe, nous
appuierons du moins nos conjecturesdes recherches
locales que nous avons été à portée de faire, et du
plan visuel des iieux. Aussi bien l'antiquité d'Ampurias ne serà bienlòt plus qiianie traditiòn historique.
, L'empiacenierit 'A'Ainpurias est déíerminé par
eleiix fieuveS;, du Ter et de la Fluvià, qui pressent
un macneion situé sur'e bord de la nier et au fond
du goife de Roses. En íace du mameion sur lequel
exista jadis l'antique indica , on voit encore aujourd'hui le rocher ou abordèrení les Phocéens , et qui
í'üt si long-temps íe précieux entrepòt àcs peuples
de la Grèce. Ce roclier, batlu d'un còlé parlesflots
(Iaies, Golhs, Maures, Français, sous Phiir))pe-le-Hai·di.—
Rèpolutions.—Sertorius, contre Ronae, contre ïrajan ; du c.
Paul, coatre Wamba.^—Guerres civiles.—J. César, les fils de
Pompée, sous les Goths, contre les Maures, contrel'inquisítíon í'an 1292, guerre deia succession.
Y.
4
489
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
-5o
MÉMOÍRES DE LA S O C I Í T É ROYALE
de la mer, assiégé de l'autre par les sables que souève sur ïa grève le vent du levant, est réuni auQurd'hui au continent par une langue de terre. Gette
presqu'íle moderne, qui fut d'abord Fouvrage du
teffips, est protégée aujgurd'hui par la maia de
riiomme, et renforcée chaque JQur parles ventsj
elle sert de point d'appui à plusieurs dunes, qu'on
oppose aux flots de la mer pour agrandir les modestes chaojps de queiques cultivateurs. De vieiiles
ruïnes ^ sur lesquelles furent assises les fortifieations
de la moderne Ampurias et du cbàteau des Comtes,
des blocs de maçonnerie et d'argamasse, les restes
d'uneenceinte, queiques arceaux antiques, un cbemin couvert et crénelé, wne porte arec un màchicoulis, queiques masures enfouiesaumilieudetoutes
ces masses, une église moderne, bàtie pour la quatrième fois sur l'église des Wisigotbs (i), et peutétre aussi sur le fameux temple de Diane; c'esttout
ce qu'on voit sur les rochers de Palceopolis. Pour la
seconde fois, il a repris son pVemier nom; maisil est
devenu le patrimoine de queiques inforlunés, et la
misèye étale ses haillons là oü un peuple industrieux deposa long-temps les tresors de l'Ibérie.
(i) Cette église fut bStie (Fan iSS/) par les soins d'un parliculier, ainsi qu'il conste de rinscription suivante, placée sur la
porte d'entrée :
Lo die de Santa Margarida, any M.I).H.Set. fou comensada lapnt. igla^y fouposada la primerapedra, perjo hone
en Joan paschal DESRECHS,
Cette église est sous l'invocation de saint Martin.
490
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"..
DES ANTIQUAIRES DE FRANCE.
^<t
La presqu'íie d'Ampurias, située à la gauche du
port, le protége contre les vents du nord. Le móle
aiitiqiie, assis surunbanc de rochers, sémble àvoir
resis té auxtempétes et à la fureur des hommes, pour
attèster la puissançe du peuple qui s'étafcíit sur ces
pkges. Si quelques doutes pouvaient exister sur le
port d'Ampurias, si la liiaiïie des syslèniés le déplaçait un jour, pour le porter dans les criques de là moderne Escala (i), ce beau monument serait là pour
lever tous les doutes, et fixer un point interessant
dans la géographie ancienné. Ce móle se dirige du
midi au nord, et il protégeait le port contre les vents
du levant si fréquens àur cette mer, et si dangereux
dans la saíson des orages. 11 estformé par un massif
de moellons irréguliers, réunis avec du mortièr et
des débris de briques. Un rèvélement d'enormes
(i) Le bóurg de la Escala ne s'établit qu'après les guerres
dé la successíon. La branche cadette des Bourbons porta sur
le tròne d'Espagne les grandes vues de Lotiis XIV; elle imprjma à la nation espagnoleunc impulsion salutaire. La péniüsule, jüstju'alors stationnaire, marcha avec l'Europe entière
vers la cívilisation, Le commerce obtint des encouragemens
proportionnés à sa timidité et à son découragement. Les parages d'Ampurias flxèrent alors l'attentiondes Catalans; mais, en
recpmrnençant leurs coursés marítimes, sans moyens pour déblayer et entretenir le port d'Ampurias, ils n'eurent d'abord
pour abri qu'une anse encore plus rapprochée du Ter. Le Cabotage profita de cet heureux choix, et le bourg s'établit, Le
commerce appelle cbaque jour de nouveaux colons dans le
petit port de la Escala; et bientòt il classera la nouvelle colonie
au rang des villes marítimes.
4*
491
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
02
MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ ROYAI.E
pierres de taille, doní quelques-iines ont jusqu'à
i5 pieds (5 metres) de longueur, l'fivait garantí
jusqu'à ce jour contre les élémens et lè choc des
cagues j quelques moines Fonldétruit en partie pour
réparer leur église. Ge mòle, en mai 1819, avaifcencore 73 metres de longueur;, surplus de 5 metres
(16 pieds) de largeur, y compris le revétement, et
environ 5 metres de liauteur à partir de sa base de
rochers. On a prétendu que cette immense construC'
tion n'était que la sixième partie de l'ancien mòie,
et que celui-ci venait s'appuyer sur ie roclier de PaIcBopolis, au pied méme du phare (1). Dans ce cas,
il faudrait supposer que i'enírée du port était sur la
iangue de terre qui reunit l'ile au continent ; mais
alorsil faudrait également supposer que la mer s'avancaií bien avant dans les terres, au nord de la ville
d'Indica; que les alluvions de la Fluvià auraient repoussé ia mer et reievé Ie terrain. Quelques observations geològiques et i'as;pect du basrfond marécageux du village de Cinclaüs autorisent cette
conjecture. II est cependant plus naturel de penser
que le banc de rochers , situé à l'orient du port,
servil de base et de limite au mòle, ei je n'ai su voir,
du còté de l'íle, niàTentrée du port, aucun rücber^
aucunbloc demaçonnerie, quiindiquede plusgrands
travaux. Tout prouve que ce monument est moins
dégradé qu'on ne le suppose, et des constructions
colossales, faites avecbien plus de frais et de dangers^
(1) Mar. de Marim., p. 6 et 7.
492
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS".
DES ANTÏQBAÏKES DE FRASíCE.
53
au milieii de la mer, étaient, j'oseïe croire, iaütiles
aucommerce des anciens, je pourrais'presque diré
nuisiblesjleport recevait, en effeí ^ lamajeure partie
des eaux de la Fluvià, lorsque les vents d'Est régnaient sur la cóte; ces eaux limoneuses l'enssent
bieníót comblé, si une commxinication immédiate
avec la mer n'avait maintenu un còurant par lequel se déblajait le port^ avec les' vents d'Ouest et
du Sud.
Un auteur national/qui a parcouru sa patrieavec
le desir de la connaitre et de signaler ses ruines à
l'attention publique, estime que l'entrée du port, y
compris lemòle , est de 225opaln2Òs ( i ízS pieds ) ;
or, l'ancien port, selonle méme auteur, étàitpresque
càrté; il faudrait. dono en conclure qu'il avaitenviron Gootòises dedéveloppement surlaligné deterre.
En continuant nos suppositions sur ce càlcul, et en
estimant que les baEimeas de commerce Ou de la
marine inilitaire des anciensoccupassent en largeur
Fespace de 20 pieds, il en résultei^ait que pres de
580 bàtimens pouvaient se placer sur la grève du
port, en ne formant qu'un seul rang. Ge nombre est
suffisatit pour les temps reculés , si l'dn observe en
outre qu'on était dans l'iisage de doubíer ettripler
les rangs.
Le mòle s'appuie sur la pointe la plus avancée de
la ville phocéenne. Lapente du terrain, à partir du
niveau de la mer jusqu'au plateau d'Indica, estd'environ i5o palmos (jS pieds); en remontant sur cette
rampe, et à 900 palmos (45o pieds) du móle, ou
493
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
54
MÉMOIRÉS DE LÀ SOCIÉTÉ
ROYAM
trouve aujourd'iiui le couvent des peres Servites de
líotre-Darae-dç -Gracia.
Ge monastère, dontla fondationest due àPlacide
de Còrdova, religieux Andalousien, ae remonte pas
au-delà de Tannée 1690; il remplaça l'ermitage de
saint Salvador et la chapelle de Notre-Dame , qui
existaient déjà bien avant Fan i58i (1), aiassi que le
prouvent pUisieurs donations antéríeures à cette époque. La dévotion des bourgs voisins ariobement doté
ce monastère, et elle en a fait, avec le temps , un
asile aussi vaste que commode, pour une trentaine
de religieux. Ses longs bàtimens, ses vastes galeries,
son cloitre^ son église et le jardin^ occupentun es~
pace considerable ; et conime si ee n'éíait pas assez
de la pieuse disposition des esprits, une souree miraculeuse, un caveau mystérieux, une image de la
Yierge débarquée par des anges, enfouie sous les
Maures, etdécouverte par des bergers, provoquent
chaque jour de nouveaux dons, et raniment, àdes
èpoques fixes, la,piété des; fidèles.
G'est une indication précise pour le voyageur, que
celle d'un établissement religieux. Le prosélylisme
des premiers siècles se signalapar des destructions;
et la religion cbrétienne, foulant sans ménagement
les antiques croyances, se plaça sur le piédestal des
dieux du paganisme. M«iis si des moines paisibles
ontacquisle droitde tout envaliiPj. leur ppéseace,
> n'en doutons pas., indique qju'ils oat bérité de Fanti(x) Narcisso Camós, Jardin de Maria, p. 182.
494
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"...
DES ANTIQUAIRES DÈ FRANCE.
55
quiíé, et qu'ils habitent une terre ennoblie par les
fables mjthologiqües.
Aujóurd'htri leport d'AmpTirias est en partiecomblé, comme nous ravows cíéjà dit, par les allüvions
du Ter, et par les vents du levant, qui arrétent ou charient le liraonde la Fluvià et le sable des grèves. Lés
pèrésSeryites ontconquis qUelques champs, dans le
port ou vénaíént s'abriter les galeres d'Annibal et de
Caton. Les pauvres habitans d'Ampurias, imitant ieur
exemple, fóí^mént, avec des joncs marins, unedune
faíetíéie qui s'élève et s'avance chaque jour vers la
mer. Ehcore quelque temps, et ladune se confondra
avée le liióle j et cet antique port, qui faisaitprospérer
une vrllé puissante, serà i'inulilepatrimoine dequelqüés laboureurs et d'une douzaine de moines.
Le monastère de Gracia estbàtisurl'emplacement
raème de ía ville grecque. Chaque jour la charrue
décòuvredevieiUes constructions; elles occupenttout
le terrain , et la vigne seule a pu prospérer dans ce
massif de ruines enseveües sous quelques pouces de
terre ou de sable. G'estsur ce petit espace que nous
devons rechercher l'enceinite de la colonie. Nous savons qu'elle dominait le port. Par ce point déjà
connn, doilpasserune ligne circulaire de4oopas(i);
(i) Le pas roinain, conlenu mille fois dans le milloromain,
vaut 4 pieds 6 pouces 8 lignes, et üne légère fraction ( Gosselin, mes. itin. des anciens ). Le pied romain étaitcontenucinq
fois dans lepas. AinsL 4oopas equivalent à enyiron 3o6 toises ^
et ííooo pas à 2§oo toises, en négligeant les fractioDs..
495
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
66
MKM0ISE5 DE LA S O C Í É T É
ROYALE
elle aura donc pour cenlre ie couvent de Gracia,
Cette ligne s'arréte avec l'inclinaisondu coteau; elle
indique, à son poiní culminant, les limites de;cetíe
fameuse muraille qui sépai-ait la ville des Phocéens
de la ville des Indicètes. • L'histoire nous apprend
que celle-ci avait 3ooo .pas de circuit. II faut siipposer que ce compte roftd,, deméme que celui de,
4oo pas , n'était que l'à peu pres des T-qrJíables, rne^
sures.
L'antique muraille d'Iudica a disparuen pari^ie;
raais ce qui en restenoiis donne unegrande idée de
la solidité de sa construclion. On trouve eiicore un
reste d'enceiníe de 3 metres d'épaisseur, etd'environ 25o metres de iongaeur; d'autres disent 1600
palmos. li paraít que c'étaità péu pres toute la face
snéridionale (1). A son extrémité , et.à l'angle de
terre, de aom]3rtíux' débris tracent d'une manière
indubitable la continuation de celte méme muraille.
Elle formait ia í'ace du couchant. On la retrouve à
moitié ensevelie sous des figuiers sauvages ei d'énormes tas de poteries. Le mém'e guide, déjà cité, a
írouvé qu'elie avait 2800 palmos( i4oopieds),c'està-dire environ 470 metres de longueur; c'est à peu
prèsle double de la première. La face septenlrionale a totalementdisparu.
La ville d'Indica avait quatre portes, placées aux
quatre horizons; il ne reste plus qjje celle dumidi.
Les décombres que les vents et les destructions ont
(1) Mar. de Marint,,
p. 2,
496
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"
• DES ANTIQÜAIRES DE FRANCE.
5"
eníassées, en ferment le passage. Etle sorfc du niilieu
des terres comme l'àrceau d^un ac|uéduc, etsayioiute
régulière ést encore si solide , qu'elle résistera 'pm·r
bablement long-temps sous les' arbustes et les paíiipres qui dessinent ses formes.
Au pied de la face méridionale coulait le Ter.tÜQe
Tieille traditiOn veut que ^empereur:Traian^ et.après
lui les rois iGoths, aient dérivéile cours prineipítide
cepetitileuve^versTarr'oèliadeMongri. Ilést de fai!
que tous Içs ancienshistoriens leplacent.à droite et;
très-rprès dfAínpurias, 11 coule aujourd'hui -bien au^
delà, derdère ,ies montagaes; còniques .de Tarmélfeí
et del'antique tour deMongo(Móns/ow'í),:au.pièd';
de laquellç campa Anmbal(i), S'il y a dei'inçertitude SUÍ l'époque de cetíe dérivation, il ne; peut. en
exister sur la manièredont elles'ppéra; elles estbiea.
certainetnent rouvrage des, hommes.,
Sur le plan incliné du coteau d'Ampuriàs,àl'orient.
et au couchant, deux vastes quartiers pressaient la
ville, et la cemaientencore vers lé nord e t l e niidi.Lorsqiie les anciens ont donné à Indica 3ooo pas d e '
eirconférence, ils ont du sans dodtey comprendre
les deux faubourgs, avec la seconde enceinte.- Dans
cette íijpothèse y la ville indicèteaurait eu une erï-ceinte particulière d'enviroiii5oo pas.Les deüxmamelons situés au midi et au coucbant faisaient partie de la ville. Sur un de ces mamelons, et à moins
d^un kilomètre ou d'un quart de lieue de la porte
(a) Bo-wles, T. 6.
497
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
58
MÉMOIRES DE LA SOCIÉXÉ ROTALE
méridíonale, étail un imniense bàtiment servant à
reunir les anciens et les chefs des tribus Indicètes.
G'est là que se diseataient les intéréts de la nation ,
que les lois étaient méditées et promulguées, et que
se rendaitia justice à des èpoques fixées par un long
usage. k 4oo pas plus loin, vers le nord, ei sur le
secood mameion, on yoit eneore quelqües vestiges
en argamasse (béton) d'une enceinte d'environ 162
metres (980 palmos). Elle isolait une lour de 16 metres (100 palmos) de circ onferen ce, et de 2 metres
74 centímetres ( 7 pieds 6 pouees ou 15 palmos ) d'élévatioiï. La charrue achève de recouTrirees antiques
ruines. C'est dans ce Heu redouté que s'exécutaient
les senteaces des anciens, et que les coupables étaient
exposés aux regards du peuple. La tradition veut
que ce monument, qu'oa désigne eneore par le nom
de Castellet (petit cMteau), soit des premiers temps
d'indica (1).
Quelqües fondemens de muraille apparaissent de
temps en temps, lorsque ia charrue ou les eaux pluviales entraínent les terres. Ces faibíes vestiges se
continuent vers plusieurs métairies adosséesaux mamelons , et cernent Indica du cóté de terre. Comme
elles font suite au terrain sur lequel on suppose
qu'existait le qaartierdu couchant, ne pourrait-on
pas en conclure , avee quelque vraisemblanee , que
ces ruines appartiennentàlaeolonieromaine établie
par César, laquelle formait comme une troisième
( t ) MaFanias, p. 5.
498
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"
DES ANTIQtAIRES DE FRANCE.
Sc)
ville, chargée de surveiller ét de contenir les deux
autres.
Nous venons de parcourir rapidement le terrain
ou fut jadis Ampurias avec ses qaartiets, ses moouaaens, et les étabUssèmeas des Grecs, ünousreste,
avant de terminer cel aperçu, à reporter un instant
nolrtí attention sur la müraille précéderament décrité, et qui formait, au milieu d'Indica, une enceinte
partieulière. Si sa position nous a foürni une indication incontestable pour déterminet celle de la viïle,
elle peut.nous en olïrir encore sut lesinoyens
de çonstruction «sités par les peuples in<Jigètes, dans
ces siècles reculés.
Cette muraiile présentait déjà une forte barrière
derrière laquelle on pouvait se cròire eít súreté.
Maigil paraíí q,ue ce peuple, dont la civilisàtion était
plus avancée qu'on ne le suppose, se plaisait à donner à ses construclions un caràctèreMie solidité qui
devait étre le resultat de longs traVaiiïs: et de plus
longues reçherches. Ge no^assif de maçonnerie était
lui-méoïe revétu d'uoe couchAtrès-forte d'argamasse
ou de béton, qui paraíí airoir été appliquée à í'àide
de placag;es en planchíís. De grandes lignes horizontajes indiquent la superposition des lits d« mortier: ils prouvent que la méthode de les masswfir
était connue, etc'est àce/^rocédé sinjple qu'ii.faut
attribuer ce, caractère presq.He indestructible imprimé àlaplypartdiesmontimeas anciensy t^ensemble
de eefctemuraiUie. est naasqtié par ía terre végétale ,
beaucoup de débris et par quelques arbustes.
499
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
60
MKMOIRES DE> Ik- SÒCIÉTÉ ROYAIE
üne'Jisposition íoiite, partóeülière dans la couché
supérieure du béton , feraií supposer que la muraille
supportait d'autres.cOnstructions. On remarque , en
eífet j à des Í0tervalles4 peu pres égaux, et n'àyant
jamais plus dfe six pieds y dsssrüiaures profondérhent
creuséés.dans le moEtier'; «elles 's'arréteftt généralementà.uapied'desbords eslérieurs, etdans«nelarge
raiouiíe , qui sesprolonge sur toute la longueur de la
muraille. Quelquefois ces rainures se continuent süR
la làce,; ifltérieuFe; et: paüaissenl;; descendre' jusqu'a
terre.. A quòi servaient-elles.ï.Bourquoi oètíe régul-ariié.GOíistan!te dans leur pòsition? On aisupposé (i),
avec fceaucoüp de fondement, qu'elles supportaiehf
uneígrande-.cliarpeiite', dèstinée à abriter-Ia garde
qui veiUaitíSUiüleaceinte de la viile. En effet, la méfiance,si ptibliquemeht àvouée, des Crrecs;, atàit
du inspirpp queiques soupçons aux Indicètes; ils auroiut vó:ulu , sins'doute , se:nietlre en défense eontre
unípeüple, quJrjJui·^méaie ne s'oubliait; jamais,• les
Emporiteí> gardaiení leurs remparts comme si rénneníi,les menaçftit; les.Indicètes occupaient les lèúrs^
avec la.mémé persévéraace et.les métaes intérets.
Mais.on objectecapeut^étre que ces inoyens de défense :• auraient été plus convenablement places sur
(1) C'est à mon ami et compagBon de voyage, M. Ch. StanisIas-L'EveilIéj ingénieur en chef des ponts et chaussées dans le
département des ï·yrénées-OrieKtales, c'est à sonzèle èclairé,
í'mit de sesToyagesen Turquie , dans la Grèce'èt' éb Italié, et
de ses travaux au canal de l'Oureq, que Je dois cettereioiarque
judicieuse.
500
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"...
•.:^>mí
.'^'-éJ
è\
)
'?^''
..•«-^v^'^'-"
:^At'ï^
xV
/ / / / ^/- '7
501
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
,V'
</
V-
?
•SW;'
i^ •
%
\^.!»«^
/^/ys: - / .
•
^
/
'
/
.
502
í
J*
^^
/v//«/.
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"...
DES ANTIQÜAIKES r>E FRANCE..
6l.
l'encemte iextérieure? U n'était pas absoíumènt néoessaire de garder avec la méme vigilance la grande
eíiceinledeiavüle. La ville intérieure, resserrée dans
un • trèSr-court espace, était Gomme nne ciíadelle
opposée à celle des Grecs ;elleiüenaGaitrennemí en
cas d'invasion, l'obligeait à k plus sévère siirveiilance, et garantissait à la généralité des habitansun
asile assüré en eas de surprise.
Gette explication n'est peut-étre pas la Téritable ,
mais eile irie parait du moins trèis-plausible. II seraií
bien difíicile aujourd'hui, etpeut-étre anssibien imprudent, de pretendre touí expliquer. De longs siècles
onl amené de nouveaux peuples et de nouvelles
moeurs. Des procédés qui difFèrent des nòlres/des
monumens dont nous ignorons la cause, des moyens
qui paraissení insuffisans, s'expliqueraient utilement
pour.nous, si nous étions pins iidiiés dans les seçrels
de l'antiquité.
NOTES
Sur queiques m'édailles antiques, provenant des fouilles
opérées à Empurias.
N^ '1.
Face : téte de Minerve ;, coiíFée du.casque, et lournée à gauche. Pour légende ,les lettres siiivantes:
CN. C. CR. L. GFA. Sous la téte, au Heu d'exergue.,
l'initiale 0 .
503
JOSEP M. NOLLA ^ PEP VILA
62
MÉMOIRES DE t A SOCIÉTS SOVALE
Les médailles d'Empurias présentent íoujours la
téte d'une des quatre ^randes divinités dont les
Phocéens avaient transporté ie culte en Espagne.
Minerve ou Pallas parait cependant avoir oL·lenu un
culte particulier, et son image est plus fréquemment
répétée sur les médailles, que celle de Diane, Apoilon et Hercule (1).
En eíFet, les Phocéens d'íonie avaient élevé dès
les premiers temps històriques un temple en l'honneur de Minerve j plus tard, Marseiile rivalisa avec
la métropole, et Tantique statue de Pallas, sur laquelie il nous esl parvenij quelques détails, protégea
long-temps cette opulente colonie (2).
La médaille inscrite sousle n°. 1, dans Ie tabieau
qu'on a joint à ces notes, est encore inédite; mais
elle ne diíFère que par la légende de celles déjà
décrites parFlorez, Marimon etautres. Gette réunion
d^iniliales dont se composent pour i'ordinaire les légendes,favorise trop les comibinaisons,pour qu'ilpuisse
étre utile de tenter une interprétation. Nous ohserverons cependant que Ie caprice du graveur a souvent contribué à multiplier les difficuités, en plaçant
au hasard quelques points, et en donnant ainsi aux
leítres d'un seul mot Ie caractère et la valeur de
plusieurs mots.
Henr. Florez nous donne dans ses supplémens
une médaille qu'on pourrait supposer d'abord sem(1) Henr. Florez^ T. II et Supplém.
(2) Strabon, 1. i3—Pausanias. 1. 2, p. li?., I. 7.
504
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"...
DES ANTIQUAIRES DE PRANCE,
63
blable à celle qui nous occupe; mais il est facile de
se convaincre de la diíFérence qui existe entre elles,
principalement dans la légende. Voici celle de
Florez: CNC G. R. L. C. F . : la ponctuation n'est
plus la méme, et dans ceile-ci on observera qu'il y
manque deux lettres (i).
La lettre Q , isolément placée sous la téte de Minerve, se rencontra sur plusieurs médailles, etelle a
donné Heu à divers commenlaires. Quelques écrivains l'ont considérée comme l'initiale du mot
Quoestor, et ceux-là paraissent oublier que la colonie
d'Empurias dépendant de la province Tarragonaise,
le questeur n'ètait alors qu'un oíTicier secondaire
auquel la loi accordait la surveillance des deoiers públics, et nonle droildefaire battre monnaie(2). D'ailleurs les médailles Tarragonaises n'oiit point cette
iniliale, tandis qu'elle est fréquemnaent répétée sur
celles d'Enapurias. Elle est donc particulière à cette
ville 5 et dès-lors il faut supposer qu'il est ici question
d'un magistrat, et non d'un fonctionnaire qui, par
devoir, devait résider ailleurs,et qui n'était pas assez
puissant pour mériter de iEgurer sur les médailles
d'une province ou il avait plusieurs supérieurs.
G'étaitencore avec moins deprobabilitésque d^autres
(i) Florez^ T.JI, tab. 53, n» 5.
(2) Les questeurs ont queiquefois fait battre monnaie pour
acquitter la solde des troupes, qui était à leur charge; mai&
ces perinissions d'urgence ne leur donnèrent pas un droit j et
ils en Hsèrent rarement.
505
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
64
Mf,MOIRES DE tA SOCIÉTÉ ROYAIE
écrivains voiilaient que ie Q dépendít de la légende.
etfíit Finitiale d'unprénom(i). Cetteiettre, détachée
'de la sèrie ordinaire , et placée sous la íigure principale, servait sans doute- à indiqner, ou une
des dignités du magistrat enfaveur duquel la niédaiile
était frappée, ou bien une époque remarquabie dont
On'vQulait conserver le souvenir. On pourrait dono
lire Quatuon'iros, ou niieux encore Quinquennales.
On appelait de ce dernier nom les premiers magistrats des villes aíliées, parce que leur pouvoir duraií
cinq ans, landis que ces mémes individus portaient
le nom de Duumviros, lorsqu'ils rie resíaient en fonctions que pendant un an ou deus. Ainsi l'on pouvait
étre àAsiíoisDiiumvir,c'est-à-dire magistratsupréme,
et Quinquennal, parce que ce titre n'exprimait que
la durée de la cliarge.
On sait que jusque sous ies èmpereurs, ies TÜles
aliiées, organisées commeRome, respectèrent les
dénominations de la grande méíropole, et qu'elles
adoptèrent des noms diíTérenSj pour ies mémes
charges et les mémes pouvoirs. Ainsi le sénaí et les
sénateurs s'appelèrent ailleurs Cúria ei Decuriones;
les decrets du senat ou sénàtus-consultes, Zíecreía
Decurionum; les deux consuls, duumvirs... etc. La
flatterie doniia pius tard aux empereurs les chai-ges
de duumvirs des villes principales de i'empire, et
Hadrien fut quinquennal d'ítalica, sa patrie (2).
(1) Florez. T. I, p. 4 6 , 6 2 .
(2) «.InEtruriaprasfuram
imperator egit. Per latina oppida
« TJiciator, c-t yiSdilis j ei Duiíinvií· fuií : apud
Neapalim
506
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"...
DES ANTIQüAIRES DE FRANCE:
G5
Le çheval Pégase, placé sur le revers de la médaiíle, indique une origina grecque (i). Ce cheval
est l'embléme d'Apollon. ei des Muses. íl paissaitsur
!e mont Hélicon, non Ipin du mont Parnàsse et dgs
plaines de la Phocide. Orí l e disait fils de Neptune ,
parce que le dieu des mers était aussi le protectéur
des fontaines, et qu'il; portait le surnom d'Equestre.
Les Pliocéens, au mjlieu desquels était néela fable
de Pégase, avaient transporto son image et sou culte à
Marseille, et plus tard à Empórias. Corjnthe et
quelques autres colònies grecques placèrent aussi le
cheval ailé sur leurs médailles.
L'exergue Empor, qui dans quelques médailles
est diversement écrií, peut étre considéré comme le
commencement du mot Emporitani, ou, selon l'usage
des Grecs, Emporitanorum. On pourrait lire aussi
Emporioe pour les Latins, Emporion pour les Grecs;
mais jamais Emporia. Emporíoe, au pluriel, rappelle
l'existence de piusieurs villes dans la méme enceinte.
Encore aujourd'hui, dans l'idiome catalan et la iangue
castillane, ou dil Ampurias et Empurias,
• N". 2.
Face : íéte de Minerye saos légende.
Revers: le cheval Pégase, avec un exergue formé
par des caractères inconnus. Au-dessus du cheval , une couronne;.
« Deinarchus : in pàtria sua Quinquennalis. » Spartianus :
in J^it. Hadr.
(j) Phurnutus, de natura Deorum^ cap. 22, de Neptuno.
V.
5
507
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
{56
MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ KOYAtE
Gette méclaille, que Florez a signalée comme une
(les plus rares, approcbe quelquefois de la grandeur
d'un médaiüon. La téte de la déesse est d'un beau
caractère (i).
J'ai dit ailleurs les lentatives qui avaient été faites
pour lire les caractères inconnus de Fexergue; on
les retrouve encore sur les monnaies de Sétabis,
d'ilerda, de Sagunte, d'Osicerda^ e í c Quel que soit
le mérite des écrivains qui ont íenlé de prouver qu'Jl
a existé un Einporias en Sicile, on peut, sans contester cette colonie, sur Fexistence de laquelle après
tout nous n'avons que des liypothèses, persister à
croire que la médaiííe qui nous occupe appartient à
l'Erapurias de la Celtibérie.
Les caractères de Fexergue varient souveut de
forme, et quelquefois aussi ils se présentent dans un
ordre différent. On les retrouve devant la téte d'ApollonetdeMinerve; et, dans ce cas, on observe que ce
sont toujours les ménaes signes, ce qui ferait supposer
que ce sont les initiales d'un ou de plusieurs mots.
On les voit aussi en légende, ou bien distribués sur
deux lignes et en exergue. Comme je possède plusieurs médailles avec ces diverses combinaisons, et
que cette unique diíFérence ne change pas d'une manière remarquable le caractère essentiel de la médaille.du moment ou Finterprétalion des signes n'est
qu'une conjecture, j'ai fait un choix dans le nombre
pour me dispenser de dessiner toutes les aulres. La
( i ) Florez. ï . 2 , p. 4 2 2 .
508
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"
DES ANÏIQÜAIRES I>E BRÀNCE.
67
courdnne de laürier à laqueüe est jointe üne bandelette, seiííble destínée à rappeler une victoire, à
moiris qu'elle lie soit ici un embléme d'Apolion. On
ia retcouve sur presqiie toutes les médailies, ettoujours accómpagnéè du cbevàl Pégase.
No. 3.
Faee '. téte de Minerve avec deux contre-marquesy
l'une surlecasque etl'autre sou&Iementon. Celle-ci
formée par les deux lettres DD, gravées en relief
est dans un petit carré.
Revers : le cheval Pégase. Je ne l'ai point dessiné,
parce qu'il est semblable au precedent, et qu'il est
sans exergue.
Gette médaille n'a d'interessant que Jes deux contre-marques. J'ailong-temps cherché à devinre lapremière, qai se présente dans üne forme tellement irrégulière, qu'il paraissait impossible de Ini en assigner une dans celles déj à décrites j mais, après
d'inutiles tentatives, íe hasard m'a procuré d'autres
monnaies, sur lesquelles une semblable contremarque est venue éclaircir tous mes doutes. Ce que
d'abnrd j'avais pris pòur um caractèrè de fantaisie,ou
bien pour un G míd gravé, n'est autre chose qu'un
dauphin.
G'esí pour la prémière fois qué lès mèdaiUes iberiennes nous presenten* le dauphin réuni à la téte
de Pallas. Encore que cette divinité empruntàt de
k fable divers emblemes, jusqu'ici elle n'avait pas
5*
509
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
68
MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ ROYALE
adopté ce poisson. II faut donc chercher, parmi les
dieux protecteurs du commerce on de la navigation,
quel est ceiui qiie les Emporites ont voulu invoqüer
par leur médaille. Pausanias nous apprend que le
dauphin, consacré à Neptune, servait souvent d'embléme aux villes maritimes, et que qualques peuples
du Péloponèse plaçaient à ia fois sur leurs m é dailles la teta de Pallas et celle de Neptune ( i ) . II
ajoute , et e'est ce qu'ü faut remarquer, qu'on suppiéaità la téte dé ce dernier dieu, par l'embléme du
trident. Les médailles de Carteia nous en offrent un
nouvel exemple. Empurias remplaça le trident pai"
iccaducée ou le dauphin 5 et, en gravant ce poisson
sur le casque méme de Pallas , cette ville se plaçait
à la fois sous la protection de deux grandes divinités.
Nous retrouvons encore le dauphin sur les médailles
d e S e g o b r i g a , Glunia, Ilerda, Ària, Neina, Olont,
et les deux antiques villes d^Asido et de Sagunte fe
présentent avec des légendes en caractères inconnus.
La seconde contre-marque DD est suffisamment
connue par les monnaies romaines. Je présUrae
qu'ü faut lire Decreto Decurionum (2).
(1) Paus. in Corinth., 1. 2, f. i42,édit. G, L, in Florerit.
(2) L'usage des contre-marques était très-fréquent. Les
Grecs furent les premiers à le pratiquer^ et Rome l'adopta plus
tard. Deboze, Mahiidel et Florez ont beaucoup écrit pour expliquer le butdes contre-marques; mais, malgré leurs recherches,
Cet antiqiie usage est encore un secret.
510
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS",
DES ANTIQÜAÍUES DE FRANCE.
69
N°. 4.
Face : tétedeMinerve, avec iestroislettresL. D. L.
faisant parlie d'une légende fruste.
Revers: le cheval Pégase , avec l'exergue EMPORXIAIÍORÜM.
Cette médaille n'est pas mentionnée dans Florez;
je n'oserais tenter d'interpréter les initiales,du moment ou elles ne se présentent point avec aucun de
de ces sig-nes particuliers qui peuvent donner quelque crèdit à une hypothèse. Le nom du magistrat qui
se cache sous ces trois léttres restera toujours inconnu, à moins que de nouvelles médailles ne yiennent un jour interpretar celle-ci.
N«- 5.
Face : téte de Minerve avec une légende fruste sur
le cóté gauche de la médaille.
Revers : le chevai Pégase couronné par une Victoire ailée, et un exergue encaractèresinconnus.
Les Victoires ailées sont très-fréquentes sur les
médailles antiques. Les biges et les quadríges des
deniers romains sontsouvent dominés par une Victoire qui plane sur les chars, et tient dans ses mains
la couronné triomphale. Ampurias, qui depuis Gaton
fut la fidèle alliée de la république, soutintpendant
long-tempsunepuissantemarine, et eile dut prendre
une part très-active à tou tes les guerres postérieures à celte alliance. Dès- lors il est permis de sup-
511
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
•jO
MÉMOXRES DE LA SOCIETÉ ROYALE
poser que les flottes emporitaines auroní piiissamment contribué au gain d'une victoire navale, et que
Ip souvenir de ce succés a été consigné dans la médaille qui nous occupe.
Ces Victoires ailées étaient, du reste, un trophée
généralement adopté dans les médaiiles de lagrande
Grèce. ü n seui ouvrage en mentionne six^ planant
sur le Minotaure. On ies retrouve aussi sur le nayire
deSagunte, etquelquefois aussi ce navire est ailé(i).
Les caractères ínconnus de Fexergue diffèrent im
peu des autres. Gette médaille est fort rare.
Face : té te d'HercuIe.....
Revers : l,e cheval Pégase, avec un exergue en caractères celtibériens. Sous l'exergue, et séparé
par un léger filet, le caducée.
Le soleil fut adoré par les Pliéniciens. L'origine
de son culte paraít remonter aux premiers siècles
liistoriques, et ilest présauiaL·Ie que c'est enEgjpte
qu'il a pris naissance. Mais ce cuiíe a varié comme
les influences du soleil; et, seion qu'on a voulu célébrerrinépuisablebienfaitde la lumière ou de lacha'
ieur, la reconnaissance des peuples a imposé de
nouveaux noms pour adorer toujours le méme dieu.
Hercule fut rembiéme du soleil, et son culte fuÇ
portéen Espagne parlesPhéniciens. Cadixluidédia
(t) Paruta.—TL·saur.
br.amdemh.T. I , p. Sfri.^^Florez,
T. I L p. 423.
512
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS",
DES ANTIQUAIRES DE FRANCE.
71
SOU faméux temple et ces colonnes mystérieuses
sur lesquelles on grava òes paroles inconnues. E m purias suivit de píès l'exemple de l'antique Gadès, et
elle plaça Hercule au rang des qiiatre gran des di vinités protectrices de ses habitans.
Dans la médaille qui nous occupe , ce n'est plus
cet Hercule NéméeUj encore enveloppé d e s a d é pouille, etl'épaule chargée de salourde massue; sa
téte est n u e ; ses cheveux arrondis et bouclés et ses
traïts présentent à la foís le caractère de la force,
dont Hercule fut toujours Tembléme, et celui de la
gràce, dont ApoUon fut un si parfaitmodèle(i).
J'ai vu sur quelques médailles, qui ne sont pas en
mon pouvoir, un ou plusieurs dauphins remplaçant
lalégende. Nous avons déjàdit les niotifs de cechoix,
et queües allégoríes ce poisson était destiné à présenter.
Revers : toujours le cheval Pégase sur le revers de
la médaille.
II est des traditions et des usagesqui traversentles
siècles et émigrent, avec les peüples, sans presque
subir d'altération, lorsque surtout la religion vient
imprimer a ces usages son immuable caraetère.Les
Pboeéens d'Empurias paraissent avoir voué à Apollon
un culte de prédilection; et, lorsque d« longs siècles
ont accumulé: tant de ruïnes sur cette antique contrec, et q u e i e s monumens les plus somptueux ont
disparu SOUS; la charrue, il sort encore par fois du
(1) Florez, Med. de Gadès.
513
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
72
MEMOIKES DE LA SOCIÉTÉ ROYALE
seia de la terre des témoins iríéciïsaL·Ies du culte
des Emporítains et de leur première origine.
Le caducée est un embíérne sisouvent emplo j é dans
les anciennes médailles ( i ) , sifréquemment répété
dacs les modernes, qu'il seraitsuperflu de nous y arréter. Une ville toute puissante par son commerce
devait afFectionner toutes les ailégories qui kii rappelaient Forigine de sa puissance et la source de ses
richesses.
Emporiasétantforméedelaréunion detroisvilles,
ou plutót de trois peuples , nous devons aussi rencontrer trois caractères bien prononcés dans ses médailles, et les Grecs ontdú imprimer à leurs monnaies une écriture, des formes et des emblemes différens des Celtibères etdesRomains. C'estpourcela
que le n° 6, quoique portant tout le caractère d'une
médaiíle grecque, a pour exergue des caractères inconnus que nous savons appartenir à ía Celtibérie.
Cette union, qui s'est déjà présentée à nous dans les
précédens números, semblerait prouver que la
médaiíle qui nous occupe date des derniers temps
de la colonie, et lorsqu'une longue expériencé et
rhabitude de tràiler eurent réuni les trois peuples ,
et rendu communes quelques-unes des formes du
goúverneffient.
Cet exergue, quiparaít dureste étre forméparles
mémes caractères> presenta cependant desdiíFérences
esgentielles. Ainsi, cette espèce de tridení donton a
(1) Florez, Mecl, de
Sagimfe.
514
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"...
DES ,ANTIQüAIRES: DE FRANGE.
'JD
voulu IrouverUorigine dans l'alphabet grec, etiju'on
a traduit en français par ph, au Heu de ^ cette forme
^ - ' , présente c e l l e - c i ^ . Ainsi le thetíi grec, que
Ton vo.udrait retrouver dans un losangej et aüquel
on donne par erreur la forme constante du signe suivant 0 , en y ajoutant quelquefois un trait sous l'angle inférieur ^, est icidifFeFent; e'esí u n T dont on
aurait incliné les deux fcranches ^ ; quélqniiefois j'ai
aussi vu f" .
Si ces différences se répétaient souvent, etsur un
plus grand nombre de monumeas, il serait possible
d'espérer'quelques notions precises sur l'alpliàbèt
celtibérien; mais nous n'avons pour tout appul dans
nos recberclies que quelques médailles, et deüx ou
trois inscriptions, que j'ai vues abandonnées à Murviedro au caprice destructeur des enfans. (Nòte ffl>
àlafin.)
Méme médaille que la précédente ,- mais elle est
plu&petite, et sous l'exergué on ne voit plus de caducée. La téte d'Hercule est un peu fruste, et ne
manque pas de caractère, encore qu'elle diffère un
peu du n° 6,
. • .N°..8,
Face -•téte de Minerve^etpour légende deuxlettres inconnues.
Revers : le cheval ÍPégase avec un exergue dans les
naémes caractères de la légende > et une contremarque devant le cheval.
515
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
^4
MÉMOïRES DE LA SOCIÉTÉ ROYAIE
Florez (i), quia décrit cette médailíe, en déduit
la preuve que Pégase n'étaitpasun emHéme particulier à la Sicile; et, lorsqït^ll croit avoir Men réfuté
le système de PlúHppe Parota et d'Hardouiíï, il fait
la judicieuse remarquej que les deux lettres de la
légende sont destinèes à remplacer deqx mots ou deux
idees diffiéreQíes, puisqu'il les retroxive ailleurs séparément, ou seuiçHient séparées par un point et avec
les tetes d'Hercuíe, de Venus ou Théíis, etdeDiane.
L'exergue a les mémes capactères que celuidu n° 5,
mais aYec quelques I b e r e s diíFérences, que j'ai
cherché à exprimer dans mon dessin. II ne m'a pas
été possible di'interpréter un autre signe, placé devant, le cheval. J'ai chercliq à le de^iner avec exactitude, afia de faeiüter les recberches de ceux qui
me liront. Les, deniers romains feraient supposer
que c'est une proue de navire.
N«. 9.
Face '• téíje de Miaerve, et pour légende les lettres
suiiVante&ifIP,a^.M. Q,
Meffers ; ehevaï Pégase, la couronne trioniphafe, et
l'exergue suivant: EMPORitanorum.
Morel (2) a décrit cette médailíe dans son Recueií;
mais, fidèle au système qu'ilavait adopté d'atlribuer
à Syracuse íoutes les médailles portant Fembléme de
Pégase, ilnéglige cette réunion de preuves qu'il au(1): Ebrez, T. í l , tab. 25.
(2) Andr. MoreL Thesaur.
516
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"...
rait trouvée dansles médailles emporitaines, qui portent à la fois le caracíère des trois peuples qui composèrentcettevasl;ecité.IjeçommentateurdeMQrel(i)
partage çon erreur, etrun eirautíe interprètentainsi
la légende : Pipio colònies Sirmusance metropoleos
íjuinq^ennalL Oii vQJf; avee quelle facilité ea peut
errer, lorsqu'on appuie son système sur des interprétations. n est centmanières de lire les initiales, sans
étre pour cela plus certain d'avoir rencontré la veritable.
Dans cette médaille, le Q est séparépar uu point.
Florez l'a mal dessiné. II faut encore supposer que
c'est Tinitiale d'une qualité ou d'un titre reGòmmandable, et je. me yanger^i de l'avis de MoreU q«i Ht
quinqueuncdi. Ce serait alpFS le preíaie? magistrat
d'ílmporias qui aurait fait frapper cette médaille.
Nous remarquerons que le jP de l'exergue estformé
comme le j}i grec, avec \\ légère diíFérence que, la
deuxième ligne est plus courte, Cette manière de
graver cette lettre n'eçt pasparticulière aux médailles
emporitaines; pn la retrpuve surdes dejtiiersromains
et sur quelque§ mp:nuaies derUspague citérieure.
C^^tte médaille est fprt rare; mrissima,. dit Florez.
r^°. 1 0 .
Giette médaillíe porte les mémes figures et les
métoes emblemes que le n<» %, mais avec une légère
différenee dans tes formes, et eíieneparaít pas avoir
(i) Sigebert Hayereamps, Comment. Thesam. Mor.
517
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
76
MÉMOIRES DE lA SOCIÉTÉ ROYAIE
non plus la contre-marque signalée clans ce dernier
numero. Elle est verte et enduite de ce beau vernis,
querien ne peutimiter, parce que la nature a mis des
siècles à le préparer et à l'appliquer sui·le métal; ii
est d'ailleurs assez léger pour permettre de distinguer les principaux traits, et de suivre lafigure dans
quelques-uns àes petits détails.
JFace: téte de Minerve, portant à la fois ie casque ,
un colKer, et des pendans.
Revers : le clieval Pégase, avec Texergue EMPORiíK on Emporitanorum.
Nous remarquerons ici, ce qui auraitdéjà du étre
fait pour les números précédens, que cette figure de
guerrier, coiffée du casque et préte au combat, porte
un GoUier. Cette observation répond à ceux quilongtemps ont voulu donner à cette figure un nomqu'élíe
ne devait pas porter, et des attributs étrangers à la
divinité qu'elle représente. Minerve, dans la rnythologie des Grecs, avait à la fois deux caractères;
comme protectrice des arts, elle était parée avec gout,
mais avec une noble simpiicité, car elle était encore
la déesse de la Sagesse; comme déesse belliqueuse,
elleprenaitle casque, lalance etiaredoutable égide,
et portaitalors lenom de Pallas- Mais des peuples
commerçans, exposés tous les jours aux pirateries,
devaient à la fois cultiver les arts qui alimentent le
commerce, et faire la guerre pour protéger leurs
expéditions aventureuses. On a donc puadorer à la
518
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"...
DES ANTIQU AIRES DE FRANCE.
77
fois Minerve et Pallas, et reunir les attributs les plus
saillans, pour en foriner le tjpe de cette divinité protectriced'Emporias. Oa sait, d'ailleurs, quel'antique
statue de Minerve, à MarseiUe, portait un collier.
L'exergue n'a de remarquable que l'irrégularité
desletíres. Encore ici, \ep serapprocheduyOígreG.
Cette lettre, d'une forme un peu incertaine, semble
nous dévoiler l'origine de notre P.
L'usage des pendans était très-fréquenten Grèce(i).
Homère en parle souvent, etle fameux bouclierde
Scipiou, dans lequel on a cru reconnaítre Tintéressante épisode d'Achille recevant d'Agamemnon les
présens destinés à calmersou courroux, préseníe la
belle Briséis ornée de pendans, raalgréle voiie de
deuil qui coiíFe sa téte. Les n"' 5 et lo préseiitent
aussi des'pendans, qüoiqne d'une formedifférente.
. Nos. .12.et ,13...
Face : téte d'Hercule phénicien, avec un còllier, et
pour légende deux caractères inconnus.
iïecere : un cavalier armé d'une lance, et tin exergue
en caractères inconnus.
Ces deux médailles sonit en argent, etbeaucòup
plus petites que les précécïentes, qui sont toutes en
cuivre ou en bronze. Dímslesplanchesqué je joins à
ces notes, j'ai cherché à exprirner avec soin la grandeür et l'état actuél de ces médailíes.
(i) Caylus, RecUeil.— Willemin, Cosfumes.·—MiWhi, Dkt.
dés heaiix Arts.
519
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
78
SifSIOlRES DE 1.4 SOCIÉTÉ ROYAIE
Helrcüle reparaitici àvecle càracíèreprincipal des
h ° 6 et 7. Les cheveuxsont boticiés, et iis dessinent
avec gràcela forma de la téíe; mais une barbe épaisse
garuit le naèntòn, et des traïts prononcés, un cou
très-gros, caràctériseut le dieu de la Force. Pourquoi
donc, avec des foímes aussi severes, le graveura-t-il
placé autour du cou le collier de grains ou d'olives ?
Get ornement gracieuíi que laGrèce accordait à Minerve, parce que celle-ci occupait deux places dans
la mythologie, he paraissait pas desliné à remplacer
la massuè sur les épàules d'Hercule. Serait - ce une
allégorie dont il faudrait chercher l'interprétatioD
dans le culte voué à Minerve, à Venus et à Diane ,
c'est-à-dire à trois divinités auxquelles l'antiquité atíribue plus particulièrement l'usage du collier ? J e
meborne àprésenteria diffieulté et une copie exacte
des deux médailles, puisque, malgr é mes rechercbes,
il ne m'est pas possible de résoudre la diffieulté d'une
manière satisfaisante.
Je crois ces médailles inèdites; elles ne sont pas
du moins dans Florez, qui a écrit après la plupart de
ceux qui ont publié des ouvrages sur les médailles
espagnoies.
G'est pour la p r e v e r e fois que nous voyons le
cheval Pégase remplapé par un cavalier armé d'une
lance, et dans Tattitude d'un guerrier qui vole au
combat- Le cheval, tourné à gauche, galoppe avec
gràce, et il cache, dans la souplesse de ses mouvemens, des formes qui manquent d'étude et d'une
juste proportion. Le cavalier parait armé d'un casque
520
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"..
SES ANTIQCAIRES DE FHANCE.
«g
à aigrette, d'ütie cote de lin plisséé àutoür desrèins,
et descendantjüsqu'àini-cúisse;etses jambes (n° 12)
sont protégées par les brodequins de cuir qui étaient
lachaussure ordinaire du soldat. La lance est fort
long-ue, et saforme est la mémequtí celledes lances
romaines. Le eheval est conleiiu aü moyeti d'une
bride légère dent on n e distingue què les deux
rennes, encore que toute la médaille soit d'une belle
conservation. II paraít que les Celíibères ne faisaieiit
usage que d'un mors très-léger, sans muserolie et
sans aucun ornement sur le front du eheval, àraoins
que le graveur n'ait supprimé ces détailspour ne pas
surcharger sa figura, éf üuire à l'eífet general de sa
composition.
L'embléme du cavalíer armé futlong-temps un caractèredistinctifdesmonnaiesespagnoles.LesantiqueS
viUes de Bilbilis, Laelia, Itàlica, Osca, Saetabis, Sagunte,Toletum, Ségovia,Ségobriga,CIüriiàelArÍà, én
ont fait un freqüent usagé. Strabón nousexplíque les
motifs de cette prédilection, iorsqull nous parle des
courses de chevaux usitées en Ibérie, de la belíé
race de jumens qui paissait dans les inimenses pàturages de la Turdétanie e t de la Celtibétfe, et lórs^
quil ajoute que la càvàleíïe compdsait ïà foícé la
plus imposaxite ét la plus estimée dés natiònsibériennes.
Nota a. Les rechercíies qu'on poufraft encoíe ténfer sur l'alphabet celtibérien sont d'autanl plus décóuràgeantes, qu'eJÍe&
ont long-temps el inutilemènt tenté un grand nombre de sa^
521
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
80
MÉMOIRES DE lA SOCIÉTÉ ROYALE
Tans. Les couvens d'Espagng:re,cèIent deshommes d'urr grand
mérite, doQt les travaux littéraires méritent plus de publicilé
et unè protection moíns onéreuse. Cast parmi ces savans
ignorés que l'étude des médailles a trouyé des interpretes
dignes d'elle. Les ouyrages de Florez ont assxiré à son auteur
un rang distingué dans sa patrie, et, après lui, Lastanoza et
Agostino occupent le premier rang; mais le premier seulement, plus instruït dans le secret des antiquités ibériennes,
a franchement avoué son embarras pour donner aux caractères inconnus de queiques médailles une interprétation digne
de ses preiniers travaux. Don Antonio Agostino (1), plus
confiant dans ses recherches,a tenté d'inutiíes efforts pour expliquer les médailles,bilingües d'Empürias, de Celsa et d'Ilerda.
Deux auteurs allemànds (2) ont supposé la pòssibilitè de découTrir l'alphabet celíibérien à l'aide des caractères runiques ;
mais cette érudition, prodiguée à l'excès dans d'énormes TOlumeSj fatigue sans succés l'attention du lecteur. Don Juan
Lastanosa (3)jauquel nous devons unebelle collection de médailles anciennes, qu'ilpublia l'an \&i5, fournit à ses cornmentatetirs d'excellens matériaux, sur lesquels il n'a paru que
des systèmes erronés. Francisco Fabro j auteur d'un manuscrit
déposè à la bibliothèque de Madrid, n'a pas été plus heureux
dans ses conjectures.Don Manuel Marti èt don Rodríguez Christoval (4) ont ajouté de nouvelles erreurs à celles déjà publiées.
Don Miguel Reggio osa, le premier, ayouer Ja difíiculté de
l'enfa'eprise i et cet aveu émanait d'un erudit très-versé dans
les langues sàyantes, et 11 avait été précédé par des recherches
opiniatres. Enfin, Velasquez, succédant à tous ces antiquaires,
presenta, dans un long díscours, la sèrie des reeherches entre(1) Antonio Agost., D'uii.
(2) Olaus WormiuSí LitUr. runica.—Oiaus Rudbeck, Atlàntica, T, l l i .
(5) Lastanosa, 5/«seotíe las medaíl. desconocidas Espan. — íavl AlbiaE
de Rajas.—Jeaa Francisc. Andrés.
(4) Chi-istoval. Edit. 1752. Polygrapkia
522
espatiok.
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"
523
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
DES ANTIQÜAIRES DE FRANCE.
8j
prises avant lui, et donna à son tour son opinion, à l'appui de
laquelle il publia des notions fort intéressantes sur l'Espagne
ancienne et l'histoire de sa Numismatique depuis les premiers
siècles històriques.Mais des interprétations arbitraires,queï que
soit le mérite des tra-vaux de Velasquez, ne sauraient former
une autorité suffisante, et des savans Espagnols persistèrent à
dés'igcier coïíime desconócidos,les caractères celtibériens et íurditains. Enfm le marquis d'Algorfa (i) a émis, dans ces derniers temps, une nouvelle opinion qui n'a pas obtenu grand
succés, et l'académie de Madrid garde un silence décourageant
ponr tous ceux qui oseraient tenter de marcher s«r les traces
du seigneur de Sarrio.
NOTES
Sur quelques poteries antiques, provenant des fouiltfes
opérées à Empurlas.
LoRSQüE j'aivisité les ruines d'Empurias, je n'espérais d'autre fruit de mon voyage que celui de reconnaiíre des lieux iilustrés par d'antiques souvenirs*
L'iotérét d'irne première découverte m'engageadans
de noitvelles recherches, et je réussis à recueillir
quelques débris au milieu des décombres que les
siècles oi>t accumulés sur ie coteau d'Indica. J'avais
pour compagnon de voyage M. Stanislas-rÉveülé
ingénieur en chef des ponts-et-chaussées, quijoint à
( I ) Don Pérez de Sarrio, édit. I8OD. Valencià. Dissert. sobre las medalí. desconocidas.
Y.
6
524
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"...
82
MÍMOIRES DE LA SOCIÉTÉ ROYALE
l'habilude d'étudier l'antiquité siir la terre classique
de Fllalie et de la Grèce, les qualités qu'on désire
rencoDtrer dans un guide et mi ami. Je voulus parcourir le terroir d'Emporias et de la Escala, étudier
tous les mou ve mens d^un sol très-inégal, relire les
hisíoriensquidirigeaientmesrecherchesjetrecueillir
surleslieux méme tous les élémensdemontravaií.
Après beaucoup de soins et quelques tentatives infructueuses, je réussis à découvrir des ruïnes inconnues, et des débris qui avaient échappé jusqu'aloi's
au vandalisme des laboureurs. Les fouillespeut-étre
un peu précipitées que je venais de diriger furent
contÍDuées avec plus d'économie et plus de succés,
après mon départ, parles soins d'un digne ecclésiastique, et je suis enfindevenu possesseurde quelques
objets intéressans,'etdont l'antiquité n'est pas pour
moi un sujet de deute. P a i fait un choix sur les médailles et sur les poteries, et j'aicherché à iesrendre
aTec fidélité sur le papier. Un coup d'ceil sur les
deux plancbes en apprendra plus que les notes que
j'ai cru devoir y joindre. Je n'ai fait qu'un essai, dans
l'espoir qu'un autre fera mieux après moi.
N° 1. Le chevalier Hamilton, qui avait aequis, par
vingt-six années de travaux et des ouvrages estimés,
le droit de diriger l'opinion des arcbéologues, fut le
premier à soupçonner que les vases antiques, attribués jusqu'alors aux Etrusques, étaient le plus souvent l'ouvrage des Grecs (1). Du moment ou cette
(1) Moatíaucoc, Jniiq.—Caylus,
Antiq. estrucq.) grecq. et rom.
525
^wíj^.—D'HSncarviUe,
JOSEP M. NOLLA - PEP ViLA
DES ANTIQUAIRES DE FRAKCE.
83
opinion íiit émise^ cent preuves vinrent àson appm,
et la découverte des tombeauxdeNola et de Capoue,
quelques fouiJles opérées dans Athènes, achevèrent
delaconfirmer. G'estdansun très-petit caveau; qui
sansdoute futie torabeau d'un Emporite, que le vase
dessiné sous le n" i a été rencontré avec six autres ,
qui presentem la méme forme et les mémes ornemens(i). L'usage d'eníerrer des vases et autres objeis auxquels on supposait quele défunt avait attaché
quelqueprix, est suffisamment connu(2).La reiigion
venait à l'appui d'une pratique dont les prétres retiraient en general tout le prix. Ces vases étaient des
dons obtenus dans les initiations mystérieuses deBacchus et de Cérès; ony attachait un prix d'affection
que rien ne pouvait balancer, et souvent des formes
élégantes, des peinlures soignées , des dessins d'un
fini parfait, justifiaientle zèle des initiés et Fempresníient des acbeteurs. Le vase dont je préisente le dessin, est beaucoup plus siniple. La poterie est d'un
grain très-fin, et les ornemens soní d'un Leau noir
sur un fond rouge plus ou moins coloré. L'ouverture intérieure est très-élroite j et si, contra í'usage
reconnu des ancxens, ce vase était destiné àcontenir
quelque chose, ce ne pouvait étre qu'une matière li~
(1) Ges vases sont semblables à ceux qui ont èté découTerts à Athènes en 1818, et qui ont été portés à Perpignan
par les soins du vice-consul de France à Corfou (M. de Canclaux).
{2) Millin, Monum. inèdits.—'SLíími\tO'a,Antiq.—Tischfaein,
Recueil de grav. 1790.—Botliger, Comment.
6*
526
"NOTICB HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS"...
84
MÉMOIRES DÇ XA SOCïÉTÉ ROYAr-E
quide el précieuse, destinée à couler goutte à g-oulle
cotnme les parfums.
Ce petit vase a quelque ressemjjiance avec celui
qu'on voit sur quelques médailles ibériennes, et qui
paraissait remplacer dans les sacrifices le préféricule
(prcefericulum). Foestus^ il est vrai, donne à ces derniers une forme difFérente, lorsqu'il nous apprend
que, dans le temple d'Opis Consiva ( Ops), le préféricule était sans anse. Miilin, qui citeFcEstus, se
range de son avis, sans indiquer l'usage des vases à
anse; niais Florez (i), qui avait sous les jeux les médailles antiques, a pu le preraier ajouter quelque
chose aux traditions qui avaient précédé ses recherches,et il n'hésite point à donner à ces petites
urnes le nom de préféricules.
Avec ces sept vases, on a également trouvé plusieurs lacrymatoires, en verre et en terre. Les premiers ( n° 2) paraissent avoir contenu des bauníes ,
puisqu'ils'estdéposé sur leparois intérieur du verre
une couche brillante et moirée , qui est incontestablement ie produit d'une oxidation , ou de la décomposition de la matière contenue dans les lacrymatoires. Ge dépòt viendrait à l'appui de Miilin, qui
suppose que ces petits vases n'ont jamais été destinés
à recueillir les larraes des parens et des pleureuses
à gages.
Le lacrymaioire de terre, dessiné sous les n' 5,
4 , 5 , est d'une forme très-connue, et je n'en ai
(x) Florez, T. I, p. 4i.
527
JOSEP M. NOLLA - PEP VILA
DES ANTIQUAIRES DE FRANCE.
85
fait mention que parce qu'il accompagnait les premiers. Les autres sont en tout semblables aux vases
d'argile qui sont deposés au cabinet des antiques de
la Bibliotíièque royale. Quelques médailles, la plupart frustes, accompagnaient ces divers objeís et
provenaient des mémes fouilles.
En creusant dans la vigne du couvent de Gracia
et sur l'emplacement mémie de la première Emporias,
on y découvrit de nou velles poterjes. Les n" 4 et 5
présentent les deux pièces les plus intéressantes.
Le n' 4 représente une toríue, qui est privée de la
téte par la maladresse de Fouvrier chargé de faire
des fouilles.Une ouverture pratiqpée, sans aucun soin
sous le ventre, ferait suppGser que ce n'est ici qu'un
de ces nombreux jouets d'enfans qu'on rencontre si
souvení dans les tombeaux (i). L'usage d'enterrer
des poteries de íoutes les formes, et ayaní servi à tous
les àges, date de la plus haute antiquité, et il s'est
continué jusqu'aux premiers siècles du christianisme*
Je crois qu'il faut en diré au tant de la petite pa-»
tère dessinée sous le n« 5. L'élégance de ses formes,
que relèvent encore plusieurs filets noirs tracés
avec iégèreté sur le fond rouge de ía poíerie, l'art
avec iequeirouvrier est parvenu à reduiré répaisseur
de la coupe j feraient d'abord supposer que tant de
soins n'étaient pas destinés à amuser Tenfance; mais
[i) Antichita d'JErcolano, T. YIII, pL 21. —Descript. de
Pompeia.—Boldetú,Observaz. sopra i cimit. di Santi Mart.^
Chap. i4, édit. 1720.
528
"NOTICE HISTORIQUE SUR LA VILLE ET LE COMTE D'EMPURIAS",
86
MÉMOIRES DE lA
SOCIÉTÉ ROYALE
ii serait bien difficile d'assigner un emploi convé-'
nable à un meuble d'une si extréme petitesse. Cette
dernière considération m'a engagé à dessiner les divers
objets de cette planche, de grandeur naturelle; cette
patère est d'une belle conservation.
Le no 6 provient des nouvelles fouilles opérées
dans la méme vigne. Les traits adoucis de la figure,
laformedu casquedontle pinceau de l'ouvrier a suivi
surle cou les contours alors indécis, feraient supposer
qu'il est ici question d'une figurine de Minerve. Peutétre aussi pourrions-nous supposer que la partie supérieure du casque s'alongeait, et venait s'appuyer
contra une ansa qui forniait aígrette. En suivant
cette supposition, il faudrait considérer ce vase
comme une espèce de simpulum, destiné à répandre
l'huile goutte à goutte sur i'autel de Minerve.Ladirection des lignes auprès dés parties mutilées autorise d'autres restaurations. Je n'ai pas la prétention
de les indiquer toutesj mais il était nécessaire d'en
tenter une pour en provoquer de plus heureuses.
Ce petit buste,dont les traits n'ont rien de bien régulier, estcependantcurieuxparsaforme. L'ouvrier^
en colorant le casque de noir, a ménagé la couleur
locale de manière à lui faire dessiner autourdelaléte
une guirlande de laurier ou d'olivier. Les principaux
traits de la figure sont également relevéspar le pinceau, et il sembla que le peintre se soit complu à
caresser son ouvrage.
529
JOSEP M, NOLLA - PEP VILA
Retrat de Jaubert de Paçà quan va fer el seu primer viatge a València (1819). Il·lustració provinent del llibre de Jacques Saquer, Souvenirs du voyage de 1819 en Espagne, Perpinyà, 1998.
530
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement