AEG LAVATHERM 75280AC User manual

AEG LAVATHERM 75280AC User manual
LAVATHERM 75280AC
NL
EN
FR
DE
DROOGTROMMEL
TUMBLE DRYER
SÈCHE-LINGE
WÄSCHETROCKNER
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
2
26
50
74
2
INHOUD
4
6
7
7
9
9
10
11
14
16
21
23
23
VEILIGHEIDSINFORMATIE
MILIEUBESCHERMING
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
ACCESSOIRES
BEDIENINGSPANEEL
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
PROGRAMMA'S
BEDIENING VAN HET APPARAAT
ADVIEZEN
ONDERHOUD EN REINIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN EN SERVICE
TECHNISCHE INFORMATIE
MONTAGE
KLANTENSERVICE
Wanneer u contact opneemt met de
klantenservice dient u de volgende
gegevens bij de hand te hebben. Deze
informatie treft u aan op het
typeplaatje.
Model
Productnummer
Serienummer
In deze gebruiksaanwijzing worden de
volgende symbolen gebruikt:
Waarschuwing - Belangrijke
veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden
NEDERLANDS
3
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om
vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven
gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben.
Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt
profiteren.
ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN
In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG
mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal
accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u
verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot
waszakken…
Bezoek onze webshop op
www.aeg.com/shop
Ga naar onze website voor:
- Producten
- Brochures
- Gebruikershandleidingen
- Oplossen van problemen
- Service-informatie
www.aeg.com
4
VEILIGHEIDSINFORMATIE
In het belang van uw veiligheid en
om een correct gebruik te kunnen
waarborgen is het van belang dat u,
alvorens het apparaat te installeren
en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en
waarschuwingen, grondig doorleest.
Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk
ervoor te zorgen dat alle mensen die
het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en
de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar
deze instructies en zorg ervoor dat
zij bij het apparaat blijven als het
wordt verplaatst of verkocht, zodat
iedereen die het apparaat gedurende
zijn hele levensduur gebruikt, naar
behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
•
•
•
•
- Lees de bedieningsinstructies
voordat u het apparaat gebruikt.
ALGEMENE VEILIGHEID
• Het is gevaarlijk om de specificaties
te wijzigen of om te proberen op enigerlei wijze veranderingen aan te
brengen aan dit apparaat.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip
van kinderen) met beperkte lichamelijke of verstandelijke vermogens of
een gebrek aan ervaring en kennis,
tenzij dit onder toezicht gebeurt van
een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een
dergelijke persoon instructie hebben
ontvangen over het gebruik van het
apparaat.
• Zorg ervoor dat kleine kinderen en
huisdieren niet in de trommel klimmen. Om dit te voorkomen dient u
de trommel voor het gebruik te controleren.
• Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen
of andere harde, scherpe materialen
kunnen grote schade aan het appa-
•
•
•
•
raat toebrengen en mogen niet in
het apparaat terechtkomen.
Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte
kleding (als er geen speciaal droogprogramma is), artikelen met een
rubberbinnenkant en kleding of kussens met vulling van schuimrubber
dienen niet in de droogtrommel te
worden gedroogd.
Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
De stekker van het apparaat dient na
het gebruik, bij reiniging en bij onderhoud altijd uit het stopcontact te
worden getrokken.
Probeer in geen geval zelf de machine te repareren. Reparaties die door
niet-deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of
letsel leiden. Neem contact op met
een klantenservice bij u in de buurt.
Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen.
Artikelen die zijn bevuild met stoffen
als spijsolie, aceton, benzine, petroleum, vlekkenverwijderaars terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de droogtrommel te worden gedroogd, te
worden gewassen in heet water met
een extra hoeveelheid wasmiddel.
Explosiegevaar:Droog nooit voorwerpen in de wasdroger die in aanraking zijn geweest met ontvlambare
oplosmiddelen (petroleum, spiritus,
producten voor chemische reiniging
en dergelijke). Aangezien deze bestanddelen vluchtig zijn, kunnen ze
een explosie veroorzaken. Droog alleen voorwerpen in de wasdroger die
met water gewassen zijn.
Brandgevaar:voorwerpen die vlekken bevatten of gedrenkt zijn in
plantaardige of bakolie vormen een
gevaar voor brand en mogen niet in
de wasdroger geplaatst worden.
Als u uw was met vlekkenverwijderaar
heeft gewassen, moet u een extra
NEDERLANDS
spoelcyclus uitvoeren voordat u uw
was in de wasdroger laadt.
• Zorg ervoor dat er geen aanstekers
of lucifers in de zakken zijn achtergebleven van kleding in het geval die in
de wasdroger geladen worden
• Het condenswater mag niet worden
gedronken of worden gebruikt om
voeding te bereiden. Het kan gezondheidsproblemen veroorzaken bij
mensen en dieren.
• Ga niet op de open deur zitten of
staan. Het apparaat kan omkantelen.
WAARSCHUWING!
• Brandgevaar! Om het risico
op ontbranding te voorkomen, mag u de droogtrommel niet voor het einde van
de droogcyclus stoppen, behalve als alle items snel uit
de droogtrommel worden
gehaald en uitgespreid zodat de warmte kan ontsnappen.
• Er mogen zich geen pluizen
verzamelen in de droger.
• Gevaar voor elektrische schokken!
Spuit geen waterstralen op het apparaat.
• Het laatste deel van een droogcyclus
vindt plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur
hebben waarbij is gewaarborgd dat
de artikelen niet worden beschadigd.
• De wasdroger mag niet worden gebruikt als er industriële chemische
reinigingsmiddelen zijn gebruikt.
• Zorg voor een goede ventilatie in de
ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is, om het terugstromen van
gassen van apparaten in de ruimte
die op andere brandstoffen werken,
zoals open haarden, te voorkomen.
MONTAGE
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat.
5
• Controleer bij het uitpakken van het
apparaat of dit niet is beschadigd. Ingeval van twijfel, gebruik het apparaat niet en neem contact op met de
Klantenservice.
• Alle verpakkingsmaterialen moeten
vóór het gebruik worden verwijderd.
Als dit wordt nagelaten kan dit ernstige schade aan het product en andere eigendommen tot gevolg hebben.
Zie het desbetreffende hoofdstuk in
de gebruiksaanwijzing.
• Eventuele voor de installatie van deze machine noodzakelijke elektrotechnische werkzaamheden moeten
worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien of bekwame
persoon.
• De achterkant van het apparaat moet
tegen de muur worden geplaatst
• Pas de voeten aan als het apparaat
op tapijt, of een gelijkaardig materiaal, wordt geplaatst. Er moet luchtcirculatie zijn onder het apparaat.
• Controleer na installatie van het apparaat of dit niet op het aansluitsnoer
drukt of staat.
• Als de wasdroger bovenop een wasmachine wordt geplaatst, is het
noodzakelijk de stapelkit te gebruiken (optionele accessoire - zie hoofdstuk: "ACCESSOIRES").
GEBRUIK
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
voor huishoudelijk gebruik. Het mag
niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
• Droog uitsluitend textiel dat in de
droogtrommel mag worden gedroogd. Volg de instructies op het
wasvoorschrift in de kleding.
• Droog geen ongewassen artikelen in
de wasdroger.
• Overschrijd de maximale belading
niet. Houd u aan de maximale belading. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
• Kleding die druipnat is mag niet in
de droogtrommel worden geplaatst.
6
• Kledingstukken die in aanraking zijn
geweest met vluchtige aardolieproducten mogen niet in de wasdroger
gedroogd worden. Als er vluchtige
reinigingsvloeistoffen worden gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat
de vloeistof uit het kledingstuk is verwijderd voordat u het in de machine
doet.
• Gebruik nooit de wasdroger als het
elektrische snoer, het bedieningspaneel, het bovenblad of de sokkel beschadigd zijn, zodat de binnenkant
van de wasmachine toegankelijk is.
• Wasverzachter of gelijkaardige producten moeten worden gebruikt
zoals aangegeven door de fabrikant
van de wasverzachter.
• Brandgevaar! Droog geen beschadigde artikelen die vulling bevatten
(hoofdkussens, jassen, dekbedden,
enz). De vulling kan uit het artikel komen en brand veroorzaken.
KINDERBEVEILIGING
• Deze machine is niet bedoeld voor
gebruik door jonge kinderen of verstandelijk gehandicapten zonder toezicht.
• Kinderen herkennen de gevaren die
bij elektrische apparaten horen vaak
niet. Houd kinderen uit de buurt om
te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
WAARSCHUWING!
• Gevaar op verstikking! De
verpakkingsmaterialen (bijv.
plastic folie, polystyreen) kunnen een gevaar opleveren
voor kinderen - houd uit de
buurt van kinderen.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige
plaats, buiten het bereik van kinderen, op.
• Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klimmen.
HET APPARAAT AFVOEREN
• Trek de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat
af en gooi dit weg.
• Verwijder de deurvergrendeling. Dit
voorkomt dat u kinderen of huisdieren in de trommel opsluit. Er bestaat
gevaar voor verstikking.
MILIEUBESCHERMING
VERPAKKINGSMATERIALEN
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.
op het product of op
Het symbool
de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudafval mag
worden behandeld, maar moet worden
afgegeven bij een verzamelpunt waar
elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt
dat dit product op de juiste manier
wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke
negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere
informatie over het recyclen van dit
product, kunt u contact opnemen met
de gemeente, de gemeentereiniging of
de winkel waar u het product hebt
gekocht.
NEDERLANDS
7
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
11
10
9
8
7
3
6
4
5
1 Bedieningspaneel
2 Vuldeur (omkeerbaar)
7 Vergrendelingsknoppen
8 Typeplaatje
3 Luchtstroomsleuven
4 Verstelbare voetjes
9 Schuifknop voor het openen van de
condenserdeur
10 Filter
5 Condensordeur
6 Condenserkap
11 Waterreservoir
ACCESSOIRES
TUSSENSTUK
Productnaam: SKP11
Verkrijgbaar bij uw geautoriseerde dealer. Het tussenstuk kan alleen worden
gebruikt met de in de folder gespecificeerde wasautomaten. Zie bijgesloten
folder.
Lees de bij het tussenstuk geleverde
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door
8
AFVOERSET
Productnaam: PDSTP10.
Verkrijgbaar bij uw geautoriseerde dealer.
Om het apparaat hoger te plaatsen op
het niveau dat het vullen met en het
verwijderen van het wasgoed helpt vergemakkelijken.
De lade kan worden gebruikt voor het
opbergen van wasproducten bijv. :
handdoeken, wasmiddelen enz.
Lees de bij de accessoire geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
Productnaam: DK11.
Verkrijgbaar bij uw geautoriseerde dealer (kan op een aantal types van de
droogautomaten worden geplaatst)
Afvoerset om het gecondenseerde water in een kom, sifon, afvoerpijp, enz. te
laten stromen. Na installatie wordt het
waterreservoir automatisch geleegd.
Het waterreservoir moet in het apparaat blijven.
De geïnstalleerde slang moet op de
hoogte vanaf minimaal 50 cm tot maximaal 1 m vanaf de vloer zitten. De slang
mag niet in een lus zitten. Maak de
slang indien mogelijk korter.
Lees de bij het tussenstuk geleverde
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door
DROOGREK
VOETSTUK MET DE LADE
Productnaam: RA11.
Verkrijgbaar bij uw bevoegde dealerr
(kan worden aangehecht bij sommige
types droogtrommels)
Droogrekaccessoires voor veilig drogen
in de droogtrommel:
• sportschoenen
• wol
• Zachte knuffels
• lingerie
Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
NEDERLANDS
9
BEDIENINGSPANEEL
1
2
3
4
5
1 Programmakeuzeknop
2 Druktoets Aan/Uit
6
7
8
9
Symbool
Beschrijving
maximale extra
droogtegraad
3 Programma-indicatielampjes
4 Druktoets Drogen Plus
fijne was
5 Druktoets Behoedzaam
6 Druktoets Anti-kreuk
7 Druktoets Zoemer
8 Druktoets Droogtijd
10 11 12
uitgestelde start
m/
m
tijd Lange antikreukbeveiliging
droogcyclus (aanduiding droogfase)
9 Druktoets Startuitstel
10 Display
11 Drukknop Start/Pauze .
12 Controlelampjes: voer het water uit
het reservoir af, reinig het filter en
reinig de condensator
koelcyclus (aanduiding koelfase)
DISPLAY
kinderbeveiliging
geactiveerd
Kreukbeveiliging
aanduiding cyclusfase
cyclustijdlampje
Symbool
Beschrijving
selectie tijdsprogramma (10 min. 2u.)
-
standaard droogtegraad
matige extra
droogtegraad
-
selectie uitgestelde start (30 min. 20u.)
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Maak de trommel van de droogtrommel met een vochtige doek schoon of
stel een kort programma in (bv. tijds-
programma van 30 minuten) met vochtige kleding.
10
PROGRAMMA'S
Programma's
Lading1)
Eigenschappen
TexBeschikbare
tielmarfuncties
kering
Katoen
Extra Droog
8 kg
Om katoenen kleding te drogen.
Droogtegraad: extra droog.
Alles behalve Droogtijd
Kastdroog 2)
8 kg
Om katoenen kleding te drogen.
Droogtegraad: kastdroog.
Alles behalve Droogtijd
8 kg
Om katoenen kleding te drogen.
Droogtegraad: geschikt voor strijken.
Alles behalve Droogtijd
Jeans
8 kg
Voor het drogen van vrijetijdskleding, zoals jeans, sweatshirts van
verschillende materiaaldiktes (bijv.
bij de kraag, manchetten en naden).
Alles behalve Droogtijd
Beddengoed
3 kg
Om bedlinnen te drogen, zoals:
enkele en dubbele lakens, kussenslopen, spreien.
Alles behalve Droogtijd
Dekbed
3 kg
Voor het drogen van één of tweepersoonsbeddengoed (met veren,
dons of synthetische vullingen).
alles behalve Antikreuk en
Droogtijd3)
Tijd
8 kg
Drogen van wasgoed waarbij de
tijd door de gebruiker wordt ingesteld.
Alles behalve Drogen
Plus
Mix Extra
Kort
3 kg
Voor het drogen van katoenen en
synthetische stoffen, op lagere
temperatuur.
Alles behalve Behoedzaam en
Droogtijd
Strijkdroog
2)
Synthetica
Extra Droog
Drogen van dik of meerlaags tex3,5 kg tiel, bijv. truien, beddengoed, tafellinnen.
Alles behalve Droogtijd
Kastdroog 2)
Drogen van dunne stoffen die niet
gestreken worden, bijv. easy care
3,5 kg shirts, tafelkleden, babykleertjes,
sokken, lingerie met baleinen of
met beugels.
Alles behalve Droogtijd
Strijkdroog
Drogen van dunne stoffen die ge3,5 kg streken worden, bijv. gebreide artikelen, overhemden.
Alles behalve Droogtijd
NEDERLANDS
TexBeschikbare
tielmarfuncties
kering
Lading1)
Eigenschappen
1 kg
(of 5
overhemden)
Om easy care textiel zoals hemden en bloezen te drogen, met
een minimum aan moeite. Het resultaat kan variëren, afhankelijk
van de verschillende soorten textiel en afwerking. Plaats het textiel
recht in de droogtrommel. Na het
programma verwijdert u onmiddellijk het gedroogd textiel en
hangt u het aan een kleerhanger.
2 kg
Voor het drogen van buitenkleding, technische kledingm sportkleding, gestapelde stoffen, waterbestendige en ademende jassen, jassen met een verwijderbare
fleecelaag of binnenvoering.
alles behalve Antikreuk en
Droogtijd 3)
Sportkleding
2 kg
Voor het drogen van sportkleding,
dun en licht textiel, polyester, microvezel die niet gestreken moet
worden.
Alles behalve Droogtijd
Fijne Was
3 kg
Voor het drogen van fijne stoffen
1 kg
Voor het opfrissen van wollen kleding. De kleding wordt zacht en
soepel. Wij raden aan de kleding
direct na het einde van het programma te verwijderen.
Programma's
Strijkvrij
Sport Intensief
Wol opfrissen
11
Alles behalve Droogtijd
3)
Alles behalve Droogtijd
3)
Zoemer ,
Droogtijd 4),
Startuitstel
3)
1) maximaal gewicht van droge kleding
2) Uitsluitend voor testinstituten:
Voor een prestatietest dient u de standaard programma's te gebruiken die staan
gespecificeerd in het EN 61121 document. Als het resterende vochtniveau van het wasgoed
buiten de tolerantie valt, dient u het programma aan te passen met de functie Drogen Plus .
3) Behoedzaam standaard geactiveerd
4) Drogen met alleen het rek RA11 — zie hoofdstuk ACCESSOIRES
BEDIENING VAN HET APPARAAT
WASGOED VOORBEREIDEN
Droog uitsluitend textiel dat in
de droogtrommel mag worden
gedroogd. Controleer of het
textiel in de droogtrommel mag
worden gedroogd. Controleer
de textielmarkering op de kleding.
TexEigenschap
tielmarkering
Kan worden gedroogd in de
wasdroger
12
TexEigenschap
tielmarkering
WASGOED IN DE MACHINE
DOEN
Kan worden gedroogd in de
wasdroger op standaard
temperatuur
Kan worden gedroogd in de
wasdroger op lage temperatuur
Kan niet worden gedroogd
in de wasdroger
Het wasgoed goed voorbereiden:
• sluit ritsen, knoop dekbedovertrekken dicht en sluit losse riemen of
strikken (bijv.van schorten) - het wasgoed kan verstrikt raken
• zorg dat de zakken leeg zijn - verwijderen metalen voorwerpen (paperclips, veiligheidsspelden, enz.).
• keer voorwerpen met dubbellaagse
weefsels binnenstebuiten (bijv.met
katoen afgewerkte anoraks, de katoenlaag dient aan de buitenkant te
zitten).
Alleen drogen:
• katoen en linnen met de programma's Katoen
• synthetica en gemengde stoffen met
de programma's Synthetica
• de sterk gekleurde stoffen en de licht
gekleurde stoffen scheiden - de kleuren kunnen ontrokken worden
• katoenen jersey en gebreide artikelen alleen met de geschikte programma's - artikelen kunnen krimpen
Overschrijd de maximale belading van 8kg niet.
1. Trek de deur van het apparaat open
2. Wasgoed losjes in de machine
doen.
3. Sluit de deur van het apparaat.
LET OP!
Laat het wasgoed niet tussen de
deur en de manchet terecht komen.
HET APPARAAT
INSCHAKELEN
Druk op de Aan/Uit knop om de machine te activeren of te deactiveren. Wanneer het apparaat aan staat, worden
een aantal indicaties zichtbaar op de
display.
AUTO-STANDBYFUNCTIE
Om het energieverbruik omlaag te
brengen, deactiveert de automatische
standbyfunctie het apparaat:
• wanneer niet binnen 5 minuten op de
Start/Pauze -knop is gedrukt.
• na 5 minuten vanaf het einde van het
programma.
Druk op de knop voor Aan/Uit om de
machine te activeren.
NEDERLANDS
EEN PROGRAMMA INSTELLEN
13
DE FUNCTIE DROGEN PLUS
Deze functie helpt het wasgoed beter
te drogen. Er zijn 3 mogelijke selecties:
- de standaard selectie die verband
houdt met het programma.
- de selectie om het wasgoed lichtjes te drogen.
- de selectie om het wasgoed
meer te drogen.
DE FUNCTIE BEHOEDZAAM
Om delicate en temperatuurgevoelige
stoffen te drogen (bv. acryl, viscose).
op
Voor stoffen met het symbool
het wasvoorschrift. Programma met lagere temperatuur.
Gebruik de programmakeuzeknop om
een programma te kiezen. De mogelijke tijd waarop een programma wordt
voltooid, verschijnt op het display.
De droogtijd die u ziet heeft betrekking op de lading van 5 kg
voor katoen en jeansprogramma's. Voor de andere programma's is de droogtijd gerelateerd
aan de aanbevolen ladingen. De
droogtijd van de katoen- en
jeansprogramma's met een grotere lading dan 5 kg is langer.
SPECIALE FUNCTIES
U kunt samen met het programma ook
één of meer speciale functies kiezen.
Om de functie te activeren of te inactiveren, drukt u op de overeenkomstige
drukknop.
DE FUNCTIE ANTI-KREUK
Verlengde anti-kreukfase (30 minuten)
op het einde van de droogcyclus, tot 90
minuten. Deze functie zal voorkomen
dat het wasgoed kreukt. Het wasgoed
kan tijdens de anti-kreukfase uit de machine gehaald worden.
DE FUNCTIE ZOEMER
Wanneer de zoemer is geactiveerd,
kunt u de zoemer horen:
• op het einde van de cyclus
• bij de start en het einde van de antikreukfase
• bij een cyclusonderbreking
Standaard staat de zoemer altijd aan. U
kunt deze functie gebruiken om het geluid te activeren of te inactiveren.
DE FUNCTIE DROOGTIJD
Werkt alleen met Tijd . Hiermee kunt u
het droogprogramma instellen met minimaal 10 minuten en maximaal 2 uur
worden ingesteld (in stappen van 10
min.).
Wanneer de functie is geactiveerd, zal
het LED boven de druktoets of het symbool op het display oplichten.
DE FUNCTIE STARTUITSTEL
Hiermee kan de start van het
droogprogramma met minimaal
30 minuten en maximaal 20 uur
worden uitgesteld.
14
1. Stel het droogprogramma en de
functies in.
2. Druk opnieuw op de toets Startuitstel totdat de vereiste uitsteltijd op
het display wordt weergegeven (bv.
als het programma na 12 uur
moet beginnen.)
Om het programma te activeren, drukt
u op de toets Start/Pauze . De kleur van
het LED boven de druktoets verandert
naar rood.
EEN PROGRAMMA WIJZIGEN
3. Om de functie Startuitstel te activeren, drukt u op de toets Start/Pauze . De starttijd neem op de display
af.
Voor het wijzigen van een programma
drukt u op de toets Aan/Uit om het apparaat uit te schakelen. Druk op Aan/
Uit om het apparaat in te schakelen en
het programma opnieuw in te stellen.
KINDERBEVEILIGINGSFUNCTI
E
AAN HET EINDE VAN HET
PROGRAMMA
De kinderbeveiligingsfunctie voorkomt
dat kinderen met het apparaat spelen.
De kinderslotfunctie blokkeert alle
druktoetsen en de programmakeuzeknop. (deze functie vergrendelt niet de
toets Aan/Uit ). Om de kinderbeveiligingsfunctie te activeren, drukt u gelijktijdig op Drogen Plus en Behoedzaam
op de display
totdat het symbool
wordt weergegeven. Druk opnieuw op
de bovenstaande toetsen totdat het
symbool verdwijnt om deze functie te
inactiveren.
U kunt de kinderbeveiligingsfunctie activeren:
• voor u op de toets Start/Pauze drukt
- het apparaat kan niet starten
• nadat u op de toets Start/Pause
drukt, worden alle toetsen en de programmaschakelaar uitgeschakeld
Na voltooiing van de droogcyclus, zal
het symbool knipperen op de display. Als de Zoemer actief is, klinkt er
gedurende een minuut een geluidssignaal met onderbrekingen.
De was uit de machine halen:
1. Druk gedurende 2 seconden op de
knop voor Aan/Uit om het apparaat
uit te schakelen.
2. Open de deur van het apparaat.
3. De trommel legen.
4. Sluit de deur van het apparaat.
Na elke droogcyclus:
• maak de filter schoon
• Leeg het waterreservoir
(Zie het hoofdstuk ONDERHOUD EN
REINIGING.)
EEN PROGRAMMA STARTEN
ADVIEZEN
MILIEUTIPS
• Gebruik geen wasverzachter om te
wassen en te drogen. In de droog-
trommel wordt uw wasgoed automatisch zacht.
• Gebruik het condenswater als gedistilleerd water, bijv. voor een stoom-
NEDERLANDS
•
•
•
•
•
strijkijzer. Indien nodig filtert u het
condenswater (bv. met een koffiefilter) om kleine pluisjes te verwijderen.
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen aan de onderzijde van het apparaat vrij zijn.
Houd u aan de laadvolumes die in
het programma-overzicht worden
aanbevolen.
Zorg ervoor dat er een goede luchtventilatie is.
Maak het filter na elke droogcyclus
schoon.
Centrifugeer het wasgoed goed
voordat u het in de droger stopt.
GEMIDDELD GEWICHT VAN
WASGOED
badjas
1200 g
dekbedovertrek
700 g
herenwerkoverhemd
600 g
herenpyjama
500 g
laken
500 g
tafelkleed
250 g
herenoverhemd
200 g
nachthemd
200 g
kussensloop
200 g
badstof handdoek
200 g
bloes
100 g
damesslip
100 g
herenslip
100 g
servet
100 g
theedoek
100 g
WATERHARDHEID EN
CONDUCTIVITEIT
Waterhardheid kan verschillen voor verschillende locaties. Waterhardheid
heeft een effect op de waterconductivi-
15
teit en de werking van de conductiviteitssensor in het apparaat. Als u de
waarde van de waterconductiviteit kent,
kunt u de sensor aanpassen voor betere droogresultaten.
Om de sensorconductiviteit te wijzigen:
1. Draai de programmakeuzeknop op
een beschikbaar programma.
2. Druk tegelijkertijd op de toetsen
Drogen Plus en Anti-kreuk . Houd
ingedrukt tot een van de symbolen
zichtbaar wordt op het display:
–
lage geleiding <300 μS/
cm
–
gemiddelde geleiding
300-600 μS/cm
–
hoge geleiding >600 μS/
cm
3. Druk herhaaldelijk op de toets Start/
Pauze tot u het gewenste niveau
heeft ingesteld.
4. Druk tegelijkertijd op de toetsen
Drogen Plus en Anti-kreuk om de
instelling op te slaan.
LAMPJE - WATERRESERVOIR
VOL
Het controlelampje is standaard altijd
aan. Het wordt zichtbaar aan het einde
van de cyclus of als het waterreservoir
vol is. Als u externe apparatuur gebruikt
om het reservoir te legen, kan het
lampje uit zijn.
Om het lampje in of uit te schakelen:
1. Draai de programmakeuzeknop op
een beschikbaar programma.
2. Druk tegelijkertijd op de toetsen
Drogen Plus en Zoemer en houd
deze ingedrukt, totdat u de juiste
instelling ziet:
– het lampje is uit en het symbool
wordt zichtbaar - het
lampje is permanent uit
– het lampje is aan en het symbool
wordt zichtbaar - het
lampje is aan
16
ONDERHOUD EN REINIGING
DE FILTER SCHOONMAKEN.
Aan het einde van elke cyclus is de filter
LED aan om u te waarschuwen dat de
filter gereinigd moet worden.
De filter vangt de pluizen op.
De pluizen ontstaan terwijl de
kleding wordt gedroogd in de
droogtrommel.
De filter reinigen:
1. Open de deur.
2. Trek aan de filter.
3. Open de filter.
NEDERLANDS
17
4. Maak de filter schoon met een
vochtige hand.
5. Maak, indien nodig, de filter schoon
met warm water en een borstel.
Sluit de filter.
6. Verwijder de pluizen uit de filterhouder. Hiervoor kan een stofzuiger
worden gebruikt.
7. Zet de filter in de filterhouder.
LET OP!
Gebruik de droogtrommel nooit
zonder de filter, of met beschadigde of verstopte filters.
Maak het filter na elke droogcyclus schoon Een verstopte filter
verlengt de cyclustijd en veroorzaakt een hoger energieverbruik.
WATERRESERVOIR LEGEN
Leeg het waterreservoir na elke droogcyclus.
Wanneer het waterreservoir vol is,
breekt het programma automatisch af
en brandt de reservoir legen-LED. Om
het programma te vervolgen moet het
waterreservoir worden geleegd en
drukt u op de startknop.
Om het waterreservoir automatisch te legen kunt u waterafvoerset installeren (zie hoofdstuk: ACCESSOIRES)
18
Het waterreservoir legen:
1. Trek aan het waterreservoir
2. Verplaats het waterreservoir in horizontale positie.
3. Schuif de kunststof aansluiting uit
en laat het water weglopen in een
gootsteen of iets dergelijks.
4. Schuif de kunststof aansluiting in en
zet het waterreservoir terug.
WAARSCHUWING!
Pas op voor vergiftiging. Het
condenswater is niet geschikt
als drinkwater of voor het bereiden van voedsel.
Het condenswater kan gebruikt
worden als gedistilleerd water,
bijv. voor stoomstrijken. Filter
het condenswater indien nodig
(bijv. door een koffiefilter) om
eventuele restanten en kleine
pluisjes te verwijderen.
REINIGING VAN DE
CONDENSOR
Wanneer de condensorLED brandt,
moet de condensor worden gereinigd.
NEDERLANDS
19
De condensor reinigen:
1. Open de vuldeur.
2. Beweeg de knop in de onderkant
van de deuropening de deur van de
condensor te openen.
3. Draai de 2 vergrendelingen in horizontale positie om de deksel van de
condensor te ontgrendelen.
4. Laat de deksel van de condenser
zakken.
20
5. Pak de hendel en trek de condensor
uit het onderste compartiment. Verplaats de condensor horizontaal om
morsen van het resterende water te
voorkomen.
6. Reinig de condensor in verticale positie boven een badkuip of gootsteen. Spoel door met een handdouche.
7. Maak de condensorfilter schoon.
Spoel door met een handdouche.
8. Plaats de condensor terug in het onderste compartiment.
9. Sluit de deksel van de condensor.
10 Draai de 2 vergrendelingen terug
. tot ze klikken.
11 Sluit de condensordeur
.
NEDERLANDS
LET OP!
Gebruik de droogautomaat niet
terwijl de condensor geblokkeerd is door pluizen. Dit zou
schade kunnen veroorzaken aan
de droogauomaat. Het verhoogt ook het energieverbruik
Gebruik geen scherpe voorwerpen om de condensor te reinigen. De beschadigde condensor zou lekken kunnen veroorzaken.
Gebruik de droogautomaat niet
zonder de condensor.
DE TROMMEL REINIGEN
21
gen. Droog het gereinigde oppervlak
met een zachte doek.
LET OP!
Gebruik geen schuurmiddelen
of staalwol om de trommel
schoon te maken.
HET BEDIENINGSPANEEL EN
DE BEHUIZING REINIGEN
Gebruik een standaard zeepsop om het
bedieningspaneel en de behuizing te
reinigen.
Gebruik een vochtige doek om te reinigen. Droog het gereinigde oppervlak
met een zachte doek.
WAARSCHUWING!
Ontkoppel het apparaat voordat u het reinigt.
Gebruik een standaard zeepsop om de
binnenzijde van de trommel te reini-
LET OP!
Gebruik geen schoonmaakmiddelen voor meubels of schoonmaakmiddelen die corrosie kunnen veroorzaken.
PROBLEMEN OPLOSSEN EN SERVICE
STORINGANALYSE
Probleem1)
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Steek de stekker in het stopconDroogtrommel niet aangesloten tact. Controleer de zekering in
op de netstroom.
de zekeringenkast (huisinstallatie).
De droogtrommel
werkt niet.
Onbevredigende
droogresultaten.
De deur van het apparaat is
open.
Sluit de vuldeur.
Toets Aan/Uit niet ingedrukt.
Druk op de toets Aan/Uit .
Toets Start/Pauze niet ingedrukt.
Druk op de toets Start/Pauze .
Het apparaat staat in de standby-modus.
Druk op de toets Aan/Uit .
Onjuiste programmakeuze.
Kies voor het toepasselijke programma. 2)
Het pluizenfilter verstopt.
Maak de filter schoon. 3)
De functie Drogen Plus is in minimummodus.
Wijzig de functie Drogen Plus
naar gemiddelde of maximummodus.
De condensator is verstopt.
De condensoreenheid reinigen.
3)
22
Probleem1)
De vuldeur
sluit niet.
Err (Error)
op het display.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Te hoog laadvolume.
Houd u aan de maximale belading.
Het luchtrooster is verstopt.
Reinig het luchtrooster onderin
het apparaat.
Aanslag op de binnenkant van
de trommel.
Reinig de binnenkant van de
trommel.
Te hoge waterhardheid.
Stel geschikte waterhardheid
in4).
Het filter zit niet op zijn plaats
vast.
Zet het filter in de correcte
stand.
Het wasgoed zit vast tussen
deur en pakking.
Plaats het wasgoed correct in de
trommel.
U probeert het programma of
de functie na de start van de cyclus te wijzigen.
Schakel de droogtrommel uit en
in. Maak de nieuwe selectie.
De functie die u probeert te acSchakel de droogtrommel uit en
tiveren is niet van toepassing op
in. Maak de nieuwe selectie.
het geselecteerde programma.
De trommelverlichting
Trommelverlichting defect.
brandt niet
5)
Neem contact op met de klantenservice om de trommelverlichting te vervangen.
Abnormale
tijdsweergave op de
display.
De tijd tot het einde wordt berekend op basis van het volume
en de vochtigheid van het wasgoed.
De automatisch proces - dit is
geen fout van de machine.
Programma
niet actief.
Het waterreservoir is vol.
Leeg het waterreservoir3) , druk
op de toets Start/Pauze .
Te weinig wasgoedvolume.
Kies voor het tijdprogramma.
Droogcyclus
te kort.
Het wasgoed is te droog.
Selecteer het tijdsprogramma of
een hogere droogtegraad (bijv.
Extra Droog )
Het pluizenfilter verstopt.
Maak de filter schoon.
Te hoog laadvolume.
Houd u aan de maximale belading.
Droogcyclus Het wasgoed is niet voldoende
te lang 6)
gecentrifugeerd.
Zeer hoge kamertemperatuur dit is geen fout van het apparaat.
Zorg dat het wasgoed goed is
gecentrifugeerd.
Verlaag, indien mogelijk, de kamertemperatuur.
1) Als er een foutmelding op het display verschijnt (bijv. E51): Schakel de droogtrommel uit
en in. Kies voor het nieuwe programma. Druk op de toets Start/Pauze . Werkt niet? - neem
contact op met de klantenservice en geef de foutcode.
NEDERLANDS
23
2) volg de programmabeschrijving - raadpleeg het hoofdstuk PROGRAMMA'S
3) zie het hoofdstuk ONDERHOUD EN REINIGING
4) zie het gedeelte WATERHARDHEID in het hoofdstuk ADVIEZEN
5) Allen droogtrommels met trommelverlichting.
6) Opm.: Na maximum 5 uur stopt de droogcyclus automatisch (raadpleeg het deel
Droogcyclus voltooid ).
TECHNISCHE INFORMATIE
hoogte x breedte x diepte
850 x 600 x 600 mm (maximal 640 mm)
inhoud trommel
118 l
maximale diepte met vuldeur open
1090 mm
maximale breedte met vuldeur open
950 mm
afstelbare hoogte
850 mm (+ 15 mm - afstellen van voeten)
gewicht toestel
41 kg
max. belading
8 kg
spanning
230 V
frequentie
50 Hz
benodigde zekering
16 A
totaal vermogen
2800 W
energie-efficiëntieklasse
B
energieverbruik kWh/cyclus1)
4,48 kWh
jaarlijks energieverbruik
268,8 kWh
type gebruik
Huishoudelijk
toegestane omgevingstemperatuur
+ 5°C tot + 35°C
1) 8 kg katoen, aan 1000 rpm volgens EN 61121
MONTAGE
PLAATSING VAN HET
APPARAAT
• De wasdroger moet op een schone
plaats worden geïnstalleerd, waar
geen vuilophoping kan plaatsvinden.
• Er moet luchtcirculatie zijn rondom
het apparaat. Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen aan de onderzijde van het apparaat vrij zijn.
• Om trillingen en geluid tot een minimum te beperken, moet de droog-
trommel op een stabiel en vlak oppervlak worden geplaatst.
• Als het apparaat op zijn permanente
plaats wordt geplaatst, moet u nagaan of het waterpas staat. Is dit niet
het geval, stel dan de stelpootjes af
totdat dit wel het geval is.
• Verwijder de stelpootjes niet. Belemmer de speling tussen het apparaat
en de vloer niet met hoogpolig tapijt,
houten strips of dergelijke. Dit kan
de temperatuur laten stijgen, die de
24
werking van het apparaat kan belemmeren.
• De temperatuur van de warme lucht in de droogtrommel
kan tot 60 °C oplopen. Het
apparaat mag niet op een
vloer worden geplaatst die
niet tegen hoge temperaturen bestendig is.
• Bij het bedienen van de wasdroger mag de kamertemperatuur niet lager liggen dan
+5 °C en niet hoger dan +35
°C, omdat dit de prestaties
van het apparaat kan beïnvloeden.
• Als u het apparaat moet verplaatsen, dan dient u het vertikaal te verplaatsen.
• Het apparaat mag niet worden geplaatst achter een afsluitbare deur, een schuifdeur
of een deur met scharnieren
aan de tegenovergestelde zijde als die van het apparaat
op zo'n manier dat dat de
deur van de droger niet helemaal geopend kan worden.
Het is mogelijk de hoogte van de
droogtrommel aan te passen. Hierdoor
moet u de voeten bijstellen (zie afbeelding).
De polystyreenblokkeringen verwijderen:
1. Open de vuldeur.
2. Trek 2 kunststofslangen met de polystyreenblokkeringen uit de trommel.
x2
PLAATSING ONDER EEN
AANRECHT
Het apparaat kan losstaand of onder
het aanrecht in de keuken met correcte
ruimte worden geïnstalleerd (zie de afbeelding).
15mm
600 mm
> 850 mm
UITPAKKEN
LET OP!
Voordat u de droger in gebruik neemt
moeten alle transportbeveiligingen verwijderd worden
600 mm
NEDERLANDS
OMKEREN VAN DE VULDEUR
De vuldeur kan door de gebruiker aan
de tegenoverliggende kant worden geinstalleerd wanneer er beperkte ruimte
is voor het installeren van het apparaat.
(zie de afzonderlijke folder).
AANSLUITING AAN HET
ELEKTRICITEITSNET
• Sluit de machine aan op een geaard
stopcontact, in overeenstemming
met de geldende bedradingsvoorschriften.
• Controleer of de elektrische gegevens op het typeplaatje overeenkomen met de stroomvoorziening.
25
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren. Er kan brand ontstaan.
• Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan MOET dit gebeuren door onze Klantenservice.
• Zorg ervoor dat de stroomsnoeren
en kabel niet knakken of beschadigd
raken achter het apparaat.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• De stekker moet droog zijn.
26
CONTENTS
28
30
31
31
33
34
34
36
38
40
45
47
47
SAFETY INFORMATION
ENVIRONMENT CONCERNS
PRODUCT DESCRIPTION
ACCESSORIES
CONTROL PANEL
BEFORE FIRST USE
PROGRAMMES
USING THE APPLIANCE
HINTS AND TIPS
CARE AND CLEANING
TROUBLE SHOOTER AND SERVICE
TECHNICAL INFORMATION
INSTALLATION
SERVICE
When contacting Service, ensure that
you have the following data available.
The information can be found on the
rating plate.
Model
PNC
Serial Number
The following symbols are used in this
user manual:
Warning - Important Safety information.
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice
ENGLISH
27
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you
impeccable performance for many years, with innovative technologies that help
make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please spend
a few minutes reading to get the very best from it.
ACCESSORIES AND CONSUMABLES
In the AEG webshop, you’ll find everything you need to keep all your AEG
appliances looking spotless and working perfectly. Along with a wide range of
accessories designed and built to the high quality standards you would expect, from
specialist cookware to cutlery baskets, from bottle holders to delicate laundry bags…
Visit the webshop at:
www.aeg.com/shop
VISIT OUR WEBSITE FOR:
- Products
- Brochures
- User manuals
- Trouble shooter
- Service information
www.aeg.com
28
SAFETY INFORMATION
In the interest of your safety and to
ensure the correct use, before installing and first using the appliance,
read this user manual carefully, including its hints and warnings. To
avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that
all people using the appliance are
thoroughly familiar with its operation
and safety features. Save these instructions and make sure that they
remain with the appliance if it is
moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly
informed on appliance use and safety.
- Read the instruction manual before the appliance use.
GENERAL SAFETY
• It is dangerous to alter the specifications or attempt to modify this product in any way.
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with
reduced physical and sensory conditions or lack of experience and
knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
• Make sure that small children and
pets do not climb inside the drum.
To avoid this, please check into the
drum before using.
• Any objects such as coins, safety
pins, nails, screws, stones or any other hard, sharp material can cause extensive damage and must not be
placed into the machine.
• Items such as foam rubber (latex
foam), shower caps, waterproof textiles (if there is no special drying programme), rubber backed articles and
clothes or pillows fitted with foam
rubber pads must not be dried in the
tumble dryer.
• Make sure that there is access to the
mains plug after the installation.
• Always unplug the appliance after
use, cleaning and maintenance.
• Under no circumstances should you
attempt to repair the machine yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or
serious malfunctioning. Contact your
local Service Centre. Always insist on
genuine spare parts.
• Items that have been soiled with substances such as cooking oil acetone,
petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers
should be washed in hot water with
an extra amount of detergent before
being dried in the tumble dryer.
• Danger of explosion: Never tumble
dry items that have been in contact
with inflammable solvents (petrol,
methylated spirits, dry cleaning fluid
and the like). As these substances are
volatile, they could cause an explosion. Only tumble dry items washed
with water.
• Risk of fire: items that have been
spotted or soaked with vegetable or
cooking oil constitute a fire hazard
and should not be placed in the tumble dryer.
• If you have washed your laundry with
stain remover you must execute an
extra rinse cycle before loading your
tumble dryer.
• Please make sure that no gas lighters
or matches have accidentally been
left in pockets of garments incase
they are loaded into appliance
• The condensed water is not applicable to drink or to prepare food. It can
cause health problems to people and
pets.
• Do not seat or lean on the load door.
The appliance can tilt.
ENGLISH
WARNING!
• Risk of fire! To prevent from
the risk of self combustion
do not stop a tumble dryer
before the end of the drying cycle unless all items are
quickly removed and spread
out so that the heat is dissipated.
• Lint must not be allowed to
accumulate around the tumble dryer.
• Risk of electric shock! Do not spray
down the appliance with jets of water.
• The final part of a tumble dryer cycle
occurs without heat ( cool down cycle ) to ensure that the items are left
at a temperature that ensures that
items will not be damaged.
• The tumble dryer is not to be used if
industrial chemicals have been used
for cleaning.
• Ensure you have good ventilation in
the installation room to avoid the
back flow of gases into the room
from appliances burning other fuels,
including open fires.
INSTALLATION
• This appliance is heavy. Be careful
when you move the appliance.
• When unpacking the appliance,
check that it is not damaged. If in
doubt, do not use it and contact the
Service Centre.
• All packaging must be removed before use. Dangerous damage can occur to the product and to property if
this is not adhered to. See relevant
section in the user manual.
• Each electrical work necessary to install this appliance must be done by
a qualified electrician or competent
person.
• The rear surface of the appliance
must be put against the wall
• If the appliance is installed on the
carpet or equivalent, adjust the feet.
29
Air must flow freely below the appliance.
• After the appliance installation, check
that it is not squeeze or stay on the
electrical supply cable.
• If the tumble dryer is put on top of a
washing machine, it is mandatory to
use the stacking kit (optional accessory - see chapter: "ACCESSORIES").
USE
• This appliance is for domestic use
only. It must not be used for other
functions .
• Only dry fabrics which are applicable
to dry in the tumble dryer. Follow the
instructions on each piece of clothing
label.
• Do not dry not washed items in the
tumble dryer.
• Do not put more load than recommended. Obey the maximum load
volume. See the related chapter in
the user manual.
• Clothes which are dripping wet must
not be put in the tumble dryer.
• Garments which have been in contact
with volatile petroleum products
should not be machine dried. If volatile cleaning fluids are used, care
should be taken to ensure that the
fluid is removed from the garment
before placing in the appliance.
• Do not use the tumble dryer if the
power supply cable, the control panel, the working surface or the base
are damaged so that the inside of
the tumble dryer is accessible.
• Fabric softener or equivalent products must be used as specified by the
fabric softener manufacturer.
• Risk of fire! Do not dry the damaged
items which contain padding or fillings (pillows, jackets, duvets, etc.).
The padding or fillings can get out
and cause the fire.
30
CHILD SAFETY
• This machine is not intended for use
by young children or infirm persons
without supervision.
• Children often do not recognise the
hazards associated with electrical appliances. Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
WARNING!
• Danger of suffocation! The
packaging components (e.g.
plastic film, polystyrene) can
be dangerous to children Keep them out of children’s
reach.
• Keep all detergents in a safe place
out of children’s reach.
• Make sure that children or pets do
not climb inside the drum.
DISCARD THE APPLIANCE
• Disconnect the mains plug from the
mains socket.
• Cut off the mains cable and discard
it.
• Discard the door catch. This prevents
children or pets to be closed in the
appliance. There is a risk of suffocation.
ENVIRONMENT CONCERNS
PACKAGING MATERIALS
Recycle the materials with the symbol
. Put the packaging in applicable
containers to recycle it.
on the product or on its
The symbol
packaging indicates that this product
may not be treated as household
waste. Instead it should be taken to the
appropriate collection point for the
recycling of electrical and electronic
equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help
prevent potential negative
consequences for the environment and
human health, which could otherwise
be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more
detailed information about recycling of
this product, please contact your local
council, your household waste disposal
service or the shop where you
purchased the product.
ENGLISH
31
PRODUCT DESCRIPTION
1
2
11
10
9
8
7
3
6
4
5
1 Control panel
2 Load door (reversible)
7 Lock knobs
8 Rating plate
3 Airflow slots
4 Adjustable feet
9 Sliding button to open the condenser door
10 Filter
5 Condenser door
6 Condenser cover
11 Water container
ACCESSORIES
STACKING KIT
Product name: SKP11
Available from your authorized dealer.
Stacking kit can be used only with the
washing machines specified in the leaflet. See leaflet attached.
Read carefully the instructions supplied
with the kit.
32
DRAINING KIT
Product name: PDSTP10.
Available from your authorized dealer.
To put the appliance higher at the level
which helps to easy load and remove
the laundry .
The drawer can be use for laundry storage e.g. : towels, cleaning products and
more.
Read carefully the instructions supplied
with the accessory.
DRYING RACK
Product name: DK11.
Available from your authorized dealer
(can be attached to some types of the
tumble dryers)
Installation kit for through draining of
the condensed water into a basin, siphon, gully, etc. After installation the
water container is drained automatically. The water container must stay in the
appliance.
Installed hose must be on the height
from minimum of 50 cm to maximum of
1 m from floor level. The hose cannot
be in loop. If possible decrease the
length of the hose.
Read carefully the instructions supplied
with the kit.
PEDESTAL WITH THE DRAWER
Product name: RA11.
Available from your authorized dealer
(can be attached to some types of the
tumble dryers)
Drying rack accessory let to dry safely in
the tumble dryer:
• sport shoes
• wool
• soft toys
• lingerie
Read carefully the instructions supplied
with the kit.
ENGLISH
33
CONTROL PANEL
1
2
3
4
5
6
7
1 Programme dial
2 Push button On/Off (Aan/Uit)
8
9
Symbol
delicate
delay start
m/
7 Push button Buzzer (Zoemer)
8 Push button Time Drying (Droogtijd)
9 Push button Delay Start (Startuitstel)
10 Display
Symbol
default dryness
level
moderate extra
dryness
anti-crease time
cooling cycle
phase indicator
crease guard cycle phase indicator
child lock activated
cycle time indication
time programme
selection (10 min.
- 2h.)
-
Description
m
drying cycle
phase indicator
11 Push button Start/Pause (Start/
Pauze)
12 Indication lamps: drain the water
container, clean the filter, clean the
condenser
DISPLAY
Description
maximum extra
dryness
3 Programme indicators
4 Push button Dry Plus (Drogen Plus)
5 Push button Delicate (Behoedzaam)
6 Push button Anticrease (Anti-kreuk)
10 11 12
-
delay start selection (30 min. 20h.)
34
BEFORE FIRST USE
Clean the tumble dryer drum with a
moist cloth or set a short programme
(e.g. 30 minutes time programme) with
the load of moist cloths.
PROGRAMMES
Programmes
Load
1)
Properties
Available
functions
Cottons (Katoen)
Extra Dry
(Extra
Droog)
8 kg
To dry cotton pieces of clothing.
Drying level: extra dry.
all except
Time Drying
(Droogtijd)
Cupboard
Dry (Kastdroog) 2)
8 kg
To dry cotton pieces of clothing.
Drying level: cupboard dry.
all except
Time Drying
(Droogtijd)
8 kg
To dry cotton pieces of clothing.
Drying level: applicable to iron.
all except
Time Drying
(Droogtijd)
Jeans
8 kg
To dry leisure clothing such as
jeans, sweat-shirts of different material thicknesses (e.g. at the neck,
cuffs and seams).
all except
Time Drying
(Droogtijd)
Bed Linen
(Beddengoed)
3 kg
To dry bed linen such as: single
and double sheet, pillowcase,
bedspread.
all except
Time Drying
(Droogtijd)
3 kg
To dry single or double duvet and
pillows (with feather, down or synthetic fillings).
all except
Anticrease
(Anti-kreuk)
and Time
Drying
(Droogtijd)3)
8 kg
To dry laundry with the time set by
the user.
all except
Dry Plus
(Drogen
Plus)
Iron Dry
(Strijkdroog)
2)
Duvets
(Dekbed)
Time (Tijd)
Extra Quick
Mixed (Mix
Extra Kort)
3 kg
To dry cotton and synthetic fabrics, uses low temperature.
all except
Delicate
(Behoedzaam) and
Time Drying
(Droogtijd)
Synthetics (Synthetica)
Extra Dry
(Extra
Droog)
To dry thick or multi-layered fab3,5 kg rics, e. g. pullovers, bedding, table
linen.
all except
Time Drying
(Droogtijd)
Fabric
mark
ENGLISH
Programmes
Load
1)
Properties
Available
functions
Cupboard
Dry (Kastdroog) 2)
To dry thin fabrics which are not ironed, e.g. easy care shirts, table
3,5 kg
linen, baby clothes, socks, lingerie
with bones or wires.
Iron Dry
(Strijkdroog)
3,5 kg
To dry thin fabrics which are also
to be ironed, e.g. knitwear, shirts.
1 kg
(or 5
shirts)
To dry easy care fabrics such shirts
and blouses; for minimum ironing
all except
effort. The results can be different
Time Drying
for to the different types of fabric
(Droogtijd)
and its finish. Put fabrics in the
3)
tumble dryer straight. After the cycle, immediately remove dried
fabrics and put on a cloths hanger.
Easy Iron
(Strijkvrij)
Active Wear
(Sport Intensief)
Sports
(Sportkleding)
Delicates
(Fijne Was)
Wool Refresh (Wol
opfrissen)
2 kg
2 kg
3 kg
35
Fabric
mark
all except
Time Drying
(Droogtijd)
all except
Time Drying
(Droogtijd)
To dry outdoor pieces of clothing,
technical, sports, pile fabrics, waterproof and breathable jackets,
shell jacket teamed with a removable fleece or inner insulation.
all except
Anticrease
(Anti-kreuk)
and Time
Drying
(Droogtijd)
To dry sportswear, thin and light
fabrics, microfiber, polyester,
which are not ironed.
all except
Time Drying
(Droogtijd)
To dry delicate fabrics.
all except
Time Drying
(Droogtijd)
3)
3)
1 kg
To refresh the cloths made of
wool . The cloths become soft and
cosy. We recommend to remove
the cloths immediately after the
programme end.
Buzzer
(Zoemer) ,
Time Drying
(Droogtijd)
4), Delay
Start (Startuitstel) 3)
1) maximal weight of dry clothes
2) For test institutes only:
To make a performance test use the standard programmes which are specified in the EN
61121 document. If the remaining moisture level of the laundry, is out of tolerance, adjust the
programme with the Dry Plus (Drogen Plus) function .
3) Delicate (Behoedzaam) activated by default
4) Only with drying rack RA11 — see chapter: ACCESSORIES
36
USING THE APPLIANCE
PREPARING THE LAUNDRY
LOADING THE LAUNDRY
Dry only the laundry applicable
to dry in the tumble dryer. Make
sure if the laundry is applicable
to dry in the tumble dryer. Do
the check of the fabric mark on
the clothes.
Fabric
mark
Property
Applicable to dry in the tumble dryer
Applicable to dry in the tumble dryer at standard temperature
Applicable to dry in the tumble dryer at decreased temperature
Not applicable to dry in the
tumble dryer
Correctly prepare the laundry:
• close zips, button up duvet covers
and attach loose ties or ribbons (e.g.
ribbons of aprons) - laundry can tangle
• make sure the pockets are empty remove metal items (paper clips,
safety pins, etc.).
• turn items with 2 fabric layers inside
out (e.g. cotton lined anoraks, the
cotton fabric layer must be external).
Dry only:
• cotton and linen with Cottons (Katoen) programmes
• synthetic and mixtures with Synthetic
(Synthetica) programmes
• separately the strong coloured textiles and the light coloured textiles colours can bleed
• cotton jersey and knitwear only with
the applicable programmes - items
can shrink
Do not put more laundry than
the maximum load which is 8kg.
1. Pull the appliance door
2. Load loosely the laundry.
3. Close the appliance door.
CAUTION!
Do not lock the laundry in between the appliance door and
rubber seal.
SWITCHING ON THE
APPLIANCE
Push the On/Off (Aan/Uit) button to activate or to deactivate the appliance.
When the appliance is on, some indications come in to the view on the display.
AUTO STANDBY FUNCTION
To decrease the energy consumption,
the automatic standby function deactivates the appliance:
• if the Start/Pause (Start/Pauze) button was not pushed in the time of 5
minutes.
• after 5 minutes from the programme
end.
Push the On/Off (Aan/Uit) button to activate the appliance.
ENGLISH
SETTING A PROGRAMME
37
THE DRY PLUS (DROGEN
PLUS) FUNCTION
This function helps to get the laundry
more dried. There are 3 possible selections:
- the default selection which is related to the programme.
— the selection to get the laundry
lightly dried.
— the selection to get the laundry
more dried.
THE DELICATE
(BEHOEDZAAM) FUNCTION
Use the programme dial to set the programme. The possible time to complete the programme come into view
on the display.
The drying time you see is related to the load of 5 kg for cotton and jeans programmes. For
the other programmes the drying time is related to the recommended loads. The drying time
of the cotton and jeans programmes with the load more
than 5 kg is longer.
SPECIAL FUNCTIONS
Together with the programme you can
set 1 or more special functions.
To activate or deactivate the function
push the applicable push button.
When the function is activated the LED
above the push button or symbol on
the display comes into view.
To dry more lightly the sensitive and
temperature sensitive textiles (e.g.
acrylic, viscose). For fabrics with the
on the fabric label. Prosymbol
gramme operates with decreased heat.
THE ANTICREASE (ANTIKREUK) FUNCTION
Extend anti-crease phase (30 minutes)
at the end of the drying cycle to 90 minutes. This function prevents laundry
from creases. Laundry can be removed
during the anti-crease phase.
THE BUZZER (ZOEMER)
FUNCTION
When the buzzer function is activated
you can hear the buzzer at the:
• cycle end
• anti-crease phase start and end
• cycle interruption
The buzzer function is by default always
on. You can use this function to activate
or deactivate the sound.
THE TIME DRYING
(DROOGTIJD) FUNCTION
Operates only with Time Programme .
Let the user to set special time of drying programme from minimum 10 min.
to maximum of 2 hours (in 10 min.
steps).
38
THE DELAY START
(STARTUITSTEL) FUNCTION
STARTING A PROGRAMME
Let to delay the start of a drying
programme from minimum of
30 minutes to maximum of 20
hours.
1. Set the drying programme and
functions.
2. Push the Delay Start (Startuitstel)
button again and again until the
necessary time of the delay come
into the view on the display (e.g.
if the programme has to start after 12 hours.)
To activate the programme push the
Start/Pause (Start/Pauze) button. The
LED above the push button changes
the colour to red.
CHANGE A PROGRAMME
3. To activate the Delay Start (Startuitstel) function, push the Start/Pause
(Start/Pauze) button. The time to
start decreases on the display.
To change a programme, push the On/
Off (Aan/Uit) button to deactivate appliance. Push the On/Off (Aan/Uit) to
activate the appliance and then set the
programme again.
CHILD LOCK FUNCTION
AT THE END OF PROGRAMME
The child lock can be set to prevent the
children to play with the appliance. The
child lock function locks all push buttons and the programme dial (this function does not lock On/Off (Aan/Uit) button). To activate the child lock function
push the Dry Plus (Drogen Plus) and
Delicate (Behoedzaam) buttons at the
same time until the symbol come into view on the display. To deactivate
push again the above buttons until the
symbol go out of view.
You can activate the child lock function:
• before you push the Start/Pause
(Start/Pauze) button - the appliance
cannot start
• after you push the Start/Pause (Start/
Pauze) button - all the push buttons
and the programme dial are deactivated
When the drying cycle is completed,
the symbol flashes on the display. If
the Buzzer (Zoemer) function is on, an
acoustic signal sounds intermittently for
one minute.
To remove the laundry:
1. Push the On/Off (Aan/Uit) button
for 2 seconds to deactivate the appliance.
2. Open the appliance door.
3. Remove the laundry.
4. Close the appliance door.
After each drying cycle:
• clean the filter
• drain the water container
(See chapter CARE AND CLEANING.)
HINTS AND TIPS
ECOLOGICAL HINTS
• Do not use fabric softener to wash
and then dry. In the tumble dryer
laundry becomes soft automatically.
• Use the condensate as distilled water, e.g. for steam ironing. If necessa-
ry clean the condensate before (e.g.
with a coffee filter) to remove possible small pieces of fluff.
• Always keep the airflow slots on the
bottom of the appliance clear.
ENGLISH
• Use the load volumes specified in the
programmes chapter.
• Make sure that is good airflow in the
appliance installation position.
• Clean the filter after each drying cycle.
• Spin good the laundry before drying.
AVERAGE LAUNDRY WEIGHTS
bathrobe
1200 g
quilt cover
700 g
man’s work shirt
600 g
man’s pyjamas
500 g
sheet
500 g
tablecloth
250 g
man’s shirt
200 g
night dress
200 g
pillow case
200 g
towelling towel
200 g
blouse
100 g
ladies’ briefs
100 g
men’s underpants
100 g
napkin
100 g
tea cloth
100 g
WATER HARDNESS AND
CONDUCTIVITY
Water hardness can be different for different locations. Water hardness has an
effect on the water conductivity and the
operation of the conductivity sensor in
the appliance. If you know the value of
the water conductivity you can adjust
the sensor to dry with the better results.
To change the sensor conductivity:
1. Turn the programme dial to available programme.
39
2. Push at the same time the Dry Plus
(Drogen Plus) and the Anticrease
(Anti-kreuk) buttons. Hold down until one of the symbols go into view
on the display:
–
low conductivity <300 μS/
cm
–
moderate conductivity
300-600 μS/cm
–
high conductivity >600
μS/cm
3. Push the Start Pause (Start/Pauze)
button again and again until you set
necessary level.
4. To memorise the setting push at the
same time the Dry Plus (Drogen
Plus) and the Anticrease (Anti-kreuk)
buttons.
WATER CONTAINER FULL —
INDICATION
By default the indication LED is always
on. It comes into the view at the end of
the cycle or when the water container is
full. When you use an external equipment to drain the container, the LED
can be off.
To activate or deactivate the indication:
1. Turn the programme dial to available programme.
2. Push at the same time the Dry Plus
(Drogen Plus) and Buzzer (Zoemer)
buttons and hold down until you
see the correct setting:
– the LED is off and the symbol
goes into the view - The
LED is permanently off
– the LED is on and the symbol
goes into the view - The
LED is activated
40
CARE AND CLEANING
CLEANING THE FILTER
At the end of each cycle the filter LED is
on to tell you that the filter must be
cleaned.
The filter collects the fluff. The
fluff occurs while the cloths are
dried in the tumble dryer.
To clean the filter:
1. Open the door.
2. Pull the filter.
3. Open the filter.
ENGLISH
41
4. Use a moist hand to clean the filter.
5. If necessary clean the filter with
warm water using a brush.
Close the filter.
6. Remove fluff from the filter socket.
For this a vacuum cleaner can be
used.
7. Put the filter inside the filter socket.
CAUTION!
Do not operate the tumble dryer without the filter or with damaged or blocked filter.
Clean the filter after each drying
cycle. Clogged filter increases
the cycle time and causes higher
energy consumption.
DRAINING THE WATER
CONTAINER
Drain the water container after each
drying cycle.
If the water container is full, the programme breaks off automatically and
the drain container LED is on. To continue the programme, drain the water
container and press the start button.
To drain the water container automatically you can install draining accessory (see chapter: ACCESSORIES)
42
To drain the water container:
1. Pull the water container.
2. Move the water container in horizontal position.
3. Move the plastic connection out
and drain the water container into a
sink or equivalent receptacle.
4. Move plastic connection in and install water container.
WARNING!
Risk of poisoning. The condensed water is not applicable
to drink or to prepare food.
The condensed water can be
used as distilled water, e.g. for
steam ironing. If necessary filter
the condensed water (e.g. with a
coffee filter) to remove possible
residue and small pieces of fluff.
CLEANING THE CONDENSER
If the condenserLED is on, the condenser must be cleaned.
ENGLISH
43
To clean the condenser:
1. Open the loading door.
2. Move the release button on the bottom of the door opening and open
the condenser door.
3. Turn the 2 blockages to unlock the
condenser lid.
4. Lower the condenser lid.
44
5. Catch the handle and pull the condenser out from the bottom compartment. Move condenser horizontally to do not spill remaining water.
6. Clean the condenser in vertical position over a basin or paddling. Rinse
through with a hand shower.
7. Clean the condenser filter. Rinse
through with a hand shower.
8. Put the condenser back inside the
bottom compartment.
9. Close the condenser lid.
10 Lock the 2 blockages until they
. snap.
11 Close the condenser door.
.
ENGLISH
CAUTION!
Do not operate the tumble dryer when the condenser is
blocked with fluff. This could
cause the damage to the tumble dryer. This also increases energy consumption.
Do not use sharp objects to
clean the condenser. The damaged condenser could cause
leaks.
Do not operate the tumble dryer without the condenser.
45
and drum ribs. Dry the cleaned surfaces
with a soft cloth.
CAUTION!
Do not use abrasive materials or
steel wool to clean the drum.
CLEANING THE CONTROL
PANEL AND HOUSING
Use a standard neutral soap detergent
to clean the control panel and housing.
Use a moist cloth to clean. Dry the
cleaned surfaces with a soft cloth.
CLEANING THE DRUM
WARNING!
Disconnect the appliance before you clean it.
CAUTION!
Do not use furniture cleaning
agents or cleaning agents which
can cause corrosion to clean the
appliance.
Use a standard neutral soap detergent
to clean the inner surface of the drum
TROUBLE SHOOTER AND SERVICE
TROUBLESHOOTING
Problem1)
Possible cause
Remedy
The tumble dryer is not connected to mains supply.
Connect in at mains socket.
Check fuse in fuse box (domestic installation).
The loading door is opened.
The tumble
The On/Off button was not
dryer does
pushed.
not operate.
The Start/Pause button was not
pushed.
Unsatisfactory drying
results.
Close the loading door.
Push the On/Off button.
Push the Start/Pause button.
The appliance is in the standby
mode.
Push the On/Off button.
Incorrect programme selection.
Do the selection of the applicable programme. 2)
The filter is clogged.
Clean the filter. 3)
The Dry Plus function was in
minimum mode.
Change the Dry Plus function to
the moderate or maximum
mode.
The condenser is clogged.
Clean the condenser. 3)
Too high volume of the load.
Obey the maximum load volume.
46
Problem1)
Possible cause
Remedy
The airflow grill is clogged.
Clean the airflow grill in the bottom of the appliance.
Dirt on the inner surface of the
drum.
Clean the inner surface of the
drum.
Too high water hardness.
Set applicable water hardness4).
The filter not locked in the position.
Put the filter in the correct position.
The laundry is locked between
the door and the seal.
Put the load correctly in the
drum.
You try to change the programme or the function after
the start of the cycle.
Turn the tumble dryer off and
on. Make the new selection.
The function you try to activate
is not applicable with the selected programme.
Turn the tumble dryer off and
on. Make the new selection.
No drum
light 5)
Defective drum light.
Contact the service centre to replace the drum light.
Abnormally
elapsing
time on the
display.
The time to end is calculated on
The automatic procedure — this
the basis of the volume and
is not the appliance malfunction.
dampness of the laundry.
Programme
inactive.
The water container is full.
Drain the water container3) ,
push the Start/Pause button.
Too small laundry volume.
Do the selection of time programme.
The laundry is too dry.
Do the selection of time programme or higher drying level
(e.g. Extra Dry )
The filter is clogged.
Clean the filter.
Too high volume of the load.
Obey the maximum load volume.
The laundry not spun sufficiently.
Spin correctly the laundry.
Very high room temperature this is not the appliance malfunction.
If possible, lower the room temperature.
The door
does not
close.
Err (Error)
on the display.
Drying cycle
too short.
Drying cycle
too long 6)
1) If there is an error message on the display (e.g. E51): Turn the tumble dryer off and on.
Make a selection of the new programme. Push the Start/Pause button. Does not operate? contact the service centre and give the error code.
2) follow the programme description — see PROGRAMMES chapter
3) see CARE AND CLEANING chapter
4) see section WATER HARDNESS in HINTS AND TIPS chapter
5) Only the tumble dryers with drum light.
ENGLISH
47
6) Note: After maximum 5 hours the drying cycle ends automatically (see Drying cycle
complete section).
TECHNICAL INFORMATION
height x width x depth
850 x 600 x 600 mm (maximal 640 mm)
drum volume
118 l
maximum depth with the load door
opened
1090 mm
maximum width with the load door
opened
950 mm
adjustable height
850 mm (+ 15 mm - feet regulation)
the appliance weight
41 kg
maximum load volume
8 kg
voltage
230 V
frequency
50 Hz
necessary fuse
16 A
total power
2800 W
energy efficiency class
B
energy consumption kWh/cycle 1)
4,48 kWh
annual energy consumption
268,8 kWh
type of use
Domestic
permitted ambient temperature
+ 5°C to + 35°C
1) 8 kg of cotton, centrifuged at 1000 rpm with reference to EN 61121
INSTALLATION
APPLIANCE POSITIONING
• The tumble dryer must be installed in
a clean position, where dirt does not
collect.
• Air must flow freely around the appliance. Make sure that the front airflow
slots in the bottom of the appliance
are not blocked .
• To keep vibration and noise at the
minimum, when the tumble dryer operates, it must be put on a stable and
flat surface.
• When the appliance is put in its permanent position, check if is fully level
with the aid of a spirit level. If it is
not, adjust the feet until it is.
• Do not remove the feet. Do not decrease the floor clearance through
thick carpets, bar of wood or equivalent. This can increase the heat which
can cause interference with the operation of the appliance.
48
• The temperature of the hot
air which occurs in the tumble
dryer can increase to 60 °C.
The appliance must not be installed on the floor which is
not resistant to high temperatures.
• When the tumble dryer operates, the room temperature
must not be lower than +5 °C
and higher than +35 °C. This
can cause unwanted effect on
the performance of the appliance.
• If it is necessary to move the
appliance, it must be moved
vertically.
• The appliance must not be installed behind a lockable
door, a sliding door, a door
with a hinge on the opposite
side to that of the appliance
in such a way that a full opening of the tumble dryer is restricted.
It is possible to adjust the height of the
tumble dryer. To do that adjust the feet
(see picture).
2. Pull 2 plastic hoses with the polystyrene blockages out from the
drum.
x2
INSTALLATION UNDER A
COUNTER
The appliance can be installed as freestanding or below the kitchen counter
with correct space (see picture).
15mm
600 mm
> 850 mm
600 mm
UNPACKING
CAUTION!
Before use all parts of the transport
packaging must be removed.
To remove the polystyrene blockages:
1. Open the load door.
THE LOAD DOOR REVERSAL
The load door can be installed by the
user in the opposite side if there is a
limit to install the appliance. (see separate leaflet).
ENGLISH
ELECTRICAL CONNECTION
• Connect the machine to an earthed
socket, in accordance with current
wiring regulations.
• Make sure that the electrical data on
the rating plate agrees with the power supply.
• Always use a correctly installed
shockproof socket.
• Do not use multiple plugs and extension cables. There is a risk of fire.
49
• Should the appliance power supply
cable need to be replaced, this must
be carried out by our Service Centre.
• Make sure not to squash or cause
damage to the mains plug and cable
behind the appliance.
• Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
• The plug must be dry.
50
SOMMAIRE
52 CONSIGNES DE SÉCURITÉ
54 EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
55 DESCRIPTION DE L'APPAREIL
55 ACCESSOIRES
57 BANDEAU DE COMMANDE
58 AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
58 PROGRAMMES
60 UTILISATION DE L'APPAREIL
62 CONSEILS ET ASTUCES
64 ENTRETIEN ET NETTOYAGE
69 EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT ET
SERVICE
71 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
71 INSTALLATION
SERVICE APRES-VENTE
Lorsque vous contactez le service aprèsvente, assurez-vous de disposer des
données suivantes. Ces informations se
trouvent sur la plaque signalétique.
Modèle
PNC
Numéro de série
Les symboles suivants sont utilisés dans
ce manuel:
Avertissement – Informations
importantes sur la sécurité.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications
FRANÇAIS
51
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons créé pour vous offrir la meilleure
performance pour une longue durée, avec des technologies innovantes qui vous
simplifient la vie - autant de caractéristiques que vous ne trouverez pas sûrement pas
sur d'autres appareils. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin
d'utiliser au mieux votre appareil.
ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour que vos
appareils AEG fonctionnent parfaitement. Sans oublier une vaste gamme
d'accessoires conçus et fabriqués selon les critères de qualité les plus élevés qui
soient, des articles de cuisine spécialisés aux range-couverts, des porte-bouteilles
aux sacs à linge délicats...
Visitez la boutique en ligne sur
www.aeg.com/shop
Rendez-vous sur notre site pour consulter:
- Produits
- Brochures
- Notices d'utilisation
- Dépannage
- Informations sur le service après-vente
www.aeg.com
52
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Pour votre sécurité et pour garantir
une utilisation correcte de l'appareil,
lisez attentivement cette notice d'utilisation, ainsi que ses conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois.
Pour éviter toute erreur ou accident,
veillez à ce que toute personne qui
utilise l'appareil connaisse bien son
fonctionnement et ses options de sécurité. Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne. Le
nouvel utilisateur pourra alors être informé du fonctionnement de celui-ci
et des avertissements s'y rapportant.
- Lisez la notice d'utilisation avant
d'utiliser l'appareil.
•
•
•
•
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
GÉNÉRALES
• Ne modifiez pas les caractéristiques
techniques de cet appareil, de quelque manière que ce soit.
• Cet appareil n'est pas destiné à être
utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques ou
sensorielles, ou le manque d'expérience ou de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque
lorsqu'ils sont sans surveillance ou en
l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans
danger.
• Assurez-vous que ni les enfants ni les
animaux domestiques ne pénètrent
dans le tambour. Pour éviter tout risque d'accident, contrôlez l'intérieur
du tambour avant chaque utilisation
de l'appareil.
• Les objets, tels que les pièces de
monnaie, les épingles de sûreté, les
clous, les vis, les cailloux ou tout autre objet dur, tranchant, peuvent provoquer d'importants dégâts et ne
•
•
•
•
doivent pas être placés dans l'appareil.
Les pièces contenant de l'éponge de
caoutchouc (mousse de latex), les
bonnets de bains, les tissus imperméables (s'il n'existe pas de programme de séchage spécial), les articles renforcés de caoutchouc ou les
vêtements et les taies d'oreiller rembourrés d'éponge de caoutchouc ne
doivent pas être séchés dans un sèche-linge.
Assurez-vous que la prise de courant
est accessible une fois l'appareil installé.
Débranchez toujours l'appareil après
son utilisation, nettoyage et entretien.
N'essayez en aucun cas de réparer
l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par du personnel
non qualifié peuvent provoquer des
blessures ou le mauvais fonctionnement de l'appareil. Contactez le service après-vente. Exigez des pièces
de rechange certifiées par le constructeur.
Le linge sale, taché d'huile culinaire,
d'acétone, d'essence, de kérosène,
de produit détachant, de térébenthine, de cire ou de décapant pour cire
doit être lavé à l'eau chaude avec
une plus grande quantité de lessive
avant d'être séché dans le sèche-linge.
Risque d'explosion ! Ne séchez jamais du linge qui serait entré en contact avec des solvants inflammables
(essence, alcool dénaturé, fluide de
nettoyage à sec et similaire). Ces
substances sont volatiles et pourraient causer une explosion. Ne séchez que du linge lavé à l'eau.
Risque d'incendie ! Le linge taché
ou imbibé d'huile végétale ou d'huile
culinaire peut être à l'origine d'un incendie et ne doit pas être placé dans
le sèche-linge.
Si le linge a été lavé avec un produit
détachant, effectuez un cycle de rin-
FRANÇAIS
çage supplémentaire avant de le
mettre dans le sèche-linge.
• Vérifiez que les poches des vêtements à sécher ne contiennent pas
de briquet à gaz ni d'allumettes
avant de les placer dans l'appareil.
• L'eau de condensation est impropre
à la consommation. Elle peut entraîner des problèmes de santé chez les
personnes et les animaux domestiques.
• Ne montez pas ou ne vous asseyez
pas sur la porte de chargement. L'appareil peut basculer.
AVERTISSEMENT
• Risque d'incendie ! Pour
prévenir tout risque d'autocombustion, ne mettez pas
à l'arrêt le sèche-linge avant
la fin du cycle de séchage à
moins de sortir immédiatement tout le linge et de le
déplier pour mieux dissiper
la chaleur.
• Éliminez régulièrement les
peluches présentes autour
du sèche-linge.
• Risque d'électrocution !N'utilisez jamais d'appareils à vapeur ou à haute
pression pour nettoyer l'appareil.
• Le cycle de séchage se termine par
une phase sans chauffage (cycle de
refroidissement) pour éviter que le
linge ne reste longtemps à haute
température et ne subisse des dommages.
• N'utilisez pas le sèche-linge en cas
d'utilisation de produits chimiques
industriels pour le nettoyage.
• Aérez suffisamment la pièce pour éviter le reflux de gaz provenant d'appareils utilisant d'autres combustibles, y compris les feux à l'air libre.
INSTALLATION
• Cet appareil est lourd. Soyez prudent
lorsque vous déplacez l'appareil.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il
n'est pas endommagé. En cas de
•
•
•
•
•
•
53
doute, ne l'utilisez pas et contactez le
service après-vente.
Avant d'utiliser l'appareil, enlevez
tous les éléments de protection de
transport. En cas de non-respect de
cette recommandation, l'appareil ou
les accessoires risquent d'être sérieusement endommagés. Voir le chapitre correspondant dans cette notice
d'utilisation.
Tout travail électrique nécessaire à
l'installation de cet appareil ne doit
être exécuté que par un électricien
qualifié ou un professionnel compétent.
La surface arrière de l'appareil doit
être positionnée contre la paroi.
Si l'appareil est installé sur une moquette ou analogue, réglez les pieds.
L'air doit pouvoir s'écouler librement
en dessous de l'appareil.
Après l'installation de l'appareil, vérifiez qu'il n'écrase pas le câble d'alimentation, ni ne repose sur ce dernier.
Si le sèche-linge est placé au-dessus
d'un lave-linge, vous devez utiliser le
kit de superposition (accessoire en
option - voir le chapitre « ACCESSOIRES »).
EMPLOI
• Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique. Il ne
faut pas l'utiliser à d'autres fins.
• Séchez uniquement les tissus adaptés au séchage dans le sèche-linge.
Suivez les indications se trouvant sur
l'étiquette de chaque vêtement.
• N'introduisez dans le sèche-linge
que du linge propre.
• Ne dépassez pas la charge recommandée. Respectez la charge maximum. Voir le chapitre correspondant
dans cette notice d'utilisation.
• Ne mettez pas de linge non essoré
dans le sèche-linge.
• Ne séchez pas les articles entrés en
contact avec des détachants volatiles. Si de tels détachants sont utilisés
avant le lavage en machine, il faudra
54
attendre que le produit se soit évaporé avant d'introduire les articles
dans l'appareil.
• N'utilisez pas le sèche-linge si le cordon d'alimentation, le bandeau de
commande, le plan de travail ou la
base sont endommagés et permettent l'accès à l'intérieur de l'appareil.
• Les adoucissants ou produits équivalents doivent être utilisés selon les
instructions du fabricant.
• Risque d'incendie ! Ne séchez pas de
linge endommagé contenant un rembourrage ou remplissage (oreillers,
vestes, duvets, etc.). Le rembourrage
ou remplissage peut en sortir et
prendre feu.
SÉCURITÉ ENFANTS
• Cet appareil ne doit pas être utilisé
par de jeunes enfants ou des personnes infirmes sans supervision.
• Les enfants ne sont pas toujours
conscients des dangers associés à
l'utilisation des appareils électriques.
Veiller à ce que les enfants ne jouent
pas avec l'appareil.
AVERTISSEMENT
• Risque d'étouffement ! Les
matériaux d'emballage (par
ex. les films plastiques, le polystyrène) représentent un
danger pour les enfants - Gardez-les hors de leur portée.
• Rangez les détergents en lieu sûr,
hors de la portée des enfants.
• Assurez-vous que ni les enfants ni les
animaux domestiques ne pénètrent
dans le tambour.
MISE AU REBUT DE
L'APPAREIL
• Débranchez l'appareil électriquement.
• Coupez le câble d'alimentation au
ras de l'appareil et mettez-le au rebut.
• Mettez au rebut le dispositif de verrouillage de porte. Ceci évite d'enfermer un enfant ou un animal dans
l'appareil par accident. Il y a un risque d'étouffement.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
MATÉRIAUX D’EMBALLAGE
Recyclez les matériaux portant le symbole
. Déposez les emballages dans
les conteneurs prévus à cet effet.
sur le produit ou son
Le symbole
emballage indique que ce produit ne
peut être traité comme déchet
ménager. Il doit être remis au point de
collecte dédié à cet effet (collecte et
recyclage du matériel électrique et
électronique).
En procédant à la mise au rebut de
l'appareil dans les règles de l’art, nous
préservons l'environnement et notre
sécurité, s’assurant ainsi que les
déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le
recyclage de ce produit, veuillez
prendre contact avec les services de
votre commune ou le magasin où vous
avez effectué l'achat.
FRANÇAIS
55
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
1
2
11
10
9
8
7
6
3
4
5
1 Bandeau de commande
2 Porte (réversible)
7 Commandes de verrouillage
8 Plaque signalétique
3 Orifices de ventilation
4 Pieds réglables
9 Levier coulissant pour ouvrir la porte du condenseur
10 Filtre
5 Portillon du condenseur
6 Cache du condenseur
11 Bac d'eau de condensation
ACCESSOIRES
KIT DE SUPERPOSITION
Nom du produit : SKP11
Disponible auprès de votre revendeur
agréé. Le kit de superposition ne peut
être utilisé qu'avec les lave-linge indiqués dans le livret. Voir le livret joint.
Lisez attentivement la notice fournie
avec le kit.
56
KIT D'ÉVACUATION
Nom du produit : PDSTP10.
Disponible auprès de votre magasin
vendeur.
Sert à surélever l'appareil à un niveau
permettant la charge et le retrait aisés
du linge.
Le tiroir peut servir au stockage du linge comme par ex. : les serviettes ainsi
que des produits de nettoyage et autres.
Lisez attentivement la notice fournie
avec cet accessoire.
Nom du produit : DK11.
Disponible auprès de votre magasin
vendeur(peut être fixé sur certains types de sèche-linge)
Kit d'installation pour la vidange directe
de l'eau de condensation dans une cuvette, un siphon, une rigole, etc. Après
l'installation le bac d'eau de condensation est vidangé automatiquement. Le
bac d'eau de condensation doit demeurer dans l'appareil.
Le tuyau doit être installé à une hauteur
comprise entre 50 cm au minimum et
1 m au maximum du niveau du sol. Ce
tuyau ne doit pas faire de boucle. Réduire autant que possible la longueur
du tuyau.
Lisez attentivement la notice fournie
avec le kit.
GRILLE DE SÉCHAGE
SOCLE À TIROIR
Nom du produit : RA11.
Disponible chez votre vendeur agréé
(peut se fixer à certains types de sèchelinge)
Grille de séchage pour laisser sécher le
linge délicat en toute sécurité dans le
sèche-linge :
• chaussures de sport
• laine
• peluches
• lingerie
Lisez attentivement la notice fournie
avec le kit.
FRANÇAIS
57
BANDEAU DE COMMANDE
1
2
3
4
5
1 Sélecteur de programmes
2 Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
3 Voyants des programmes
6
7
8
9
Symbole
délicat
démarrage différé
m/
m
minuterie antifroissage
voyant de phase
de cycle de séchage
9 Appuyez sur la touche Départ Différé
10 Écran
voyant de phase
de cycle de refroidissement
11 Appuyez sur la touche Départ/Pause
12 Voyants : videz le bac d'eau, nettoyez le filtre, nettoyez le condensateur
voyant des phases du cycle antifroissage
sécurité enfants
activée
ÉCRAN
indication de la
durée du cycle
sélection du programme en durée
(10 mn. - 2 h.)
Symbole
Description
sécheresse extra
maximum
4 Appuyez sur la touche Séchage+
5 Appuyez sur la touche Délicat
6 Appuyez sur la touche Anti-froissage
7 Appuyez sur la touche Alarme
8 Appuyez sur la touche Minuterie
10 11 12
Description
niveau de sécheresse par défaut
sécheresse extra
modérée
-
sélection du départ différé (30
mn - 20h)
58
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Nettoyez le tambour sèche-linge avec
un chiffon humide ou sélectionnez un
programme court (par ex. un program-
me d'une durée de 30 minutes) avec
une charge de vêtements humides.
PROGRAMMES
Programmes
Charge 1)
Propriétés
Fonctions
disponibles
Coton
Très Sec
8 kg
Pour séchage de vêtements en cotout sauf Miton. Niveau de séchage : extra
nuterie
sec.
Prêt à Ranger 2)
8 kg
Séchage de vêtements en coton.
tout sauf MiNiveau de séchage : prêt à ranger.
nuterie
Prêt à Repasser 2)
8 kg
Séchage de vêtements en coton.
Niveau de séchage : pour le repassage.
Jeans
8 kg
Séchage complet des tenues de
sport comme les jeans, les sweattout sauf Mishirts, etc. avec différentes épaisnuterie
seurs de tissu (par ex. au niveau du
poignet et du col ou des coutures).
Draps
3 kg
Pour le séchage de linge de lit
comme: draps simples et doubles,
taies d'oreillers, couvre-lits
tout sauf Minuterie
Couette
3 kg
Séchage de couettes simples ou
doubles et d'oreillers (à plumes,
duvet ou synthétiques).
tout sauf
Anti-froissage et Minuterie3)
Minuterie
8 kg
Séchage complet du linge pendant la durée de séchage sélectionnée par l'utilisateur.
tout sauf Séchage+
Mix Extra
Court
3 kg
Séchage à basse température de
textiles en coton et synthétiques.
tout sauf
Délicat et
Minuterie
tout sauf Minuterie
Synthétiques
Très Sec
Séchage complet des textiles
3,5 kg épais ou multicouches (ex. pullovers, linge de lit, linge de table).
tout sauf Minuterie
Symbole
tissu
FRANÇAIS
Programmes
Charge 1)
Prêt à Ranger 2)
Séchage complet des tissus fins ne
nécessitant pas de repassage, par
ex. chemises d'entretien facile, lin- tout sauf Mi3,5 kg
nuterie
ge de table, vêtements de bébé,
chaussettes, lingerie à baleines ou
armatures.
Prêt à Repasser
3,5 kg
Repassage
Facile
Séchage des textiles faciles à repasser, tels que les chemises et les
chemisiers, pour limiter le repassa1 kg ge. Le résultats peuvent varier en
tout sauf Mi(ou 5 fonction des différents types de
chemi- tissus et de finitions. Mettez le linnuterie 3)
ses) ge directement dans le sèche-linge. Une fois le cycle terminé, sortez le linge sec immédiatement et
accrochez-le sur un cintre.
Propriétés
Séchage complet des tissus fins à
repasser, par ex. tricots, chemises.
Fonctions
disponibles
2 kg
Textiles
Sports
2 kg
Séchage des tenues de sport, textiles fins, à micro-fibres, en polyes- tout sauf Minuterie
ter, ne nécessitant pas de repassage.
Délicats
3 kg
Séchage de tissus délicats.
1 kg
Pour rafraîchir les vêtements en
Alarme , Milaine. Les vêtements seront doux
nuterie 4),
et confortables. Nous vous recommandons de sortir immédiatement Départ Difles vêtements sitôt le programme
féré 3)
terminé.
Rafraîchir
Laine
Symbole
tissu
tout sauf Minuterie
Séchage de vêtements de plein
air, de travail, d'étoffes à poils,
d'imperméables et de tissus perméables à l'air, de vestes à coquilles à molleton ou doublure isolante amovible.
Vestes
59
tout sauf
Anti-froissage et Minuterie 3)
tout sauf Minuterie 3)
1) poids maximum des vêtements secs
2) Uniquement pour les instituts d'essais :
Pour effectuer un essai de performance utilisez les programmes standard qui sont spécifiés
dans le document EN 61121. Si le niveau d'humidité résiduelle du linge ets en dehors des
tolérances, ajustez le programme à l'aide de la fonction Séchage+ .
3) Délicat activé par défaut
4) Uniquement pour sécher avec le panier RA11 — voir le chapitre ACCESSOIRES.
60
UTILISATION DE L'APPAREIL
PRÉPARATION DU LINGE
CHARGEMENT DU LINGE
Séchez uniquement le linge
adapté au séchage dans le sèche-linge. Veillez à ce que le linge soit adapté au séchage dans
le sèche-linge. Vérifiez le symbole tissu sur les vêtements.
Symbole
tissu
Propriété
Séchable au sèche-linge
Séchable au sèche-linge à
température standard
Séchable au sèche-linge à
température réduite
Non séchable au sèche-linge
Préparez le linge de manière adéquate :
• fermez les fermetures éclair, boutonner les housses de couettes et nouez
les liens ou rubans (par ex. ceintures
de tabliers) - le linge peut s'entremêler ;
• veillez à vider les poches - retirez les
pièces métalliques (trombones, épingles de sûreté, etc.) ;
• retournez sur l'envers les articles
doublés (par ex. les anoraks avec
doublure en coton : la doublure doit
être à l'extérieur).
Séchage indépendant :
• coton et lin avec les programmes Coton
• tissus synthétiques et mélangés avec
les programmes Synthétiques
• de manière séparée, les textiles de
couleur vive et ceux de couleur claire
- les couleurs peuvent déteindre
• lainages et bonneterie uniquement
avec les programmes applicables les vêtements peuvent rétrécir
Ne mettez pas une quantité de
linge dépassant la charge maximale de 8kg.
1. Ouvrez la porte de l'appareil
2. Introduisez le linge, sans le comprimer.
3. Fermez la porte de l'appareil.
ATTENTION
Ne coincez pas de linge entre la
porte de l'appareil et le joint en
caoutchouc.
MISE EN FONCTIONNEMENT
DE L'APPAREIL
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour mettre l'appareil en fonctionnement ou à l'arrêt. Quand l'appareil est
en fonctionnement, certaines indications sont affichées sur l'écran.
FONCTION VEILLE
AUTOMATIQUE
Pour réduire la consommation d'énergie, la fonction Veille automatique met
l'appareil à l'arrêt :
• si la touche Départ/Pause n'a pas été
actionnée dans un délai de 5 minutes.
• 5 minutes après la fin du programme.
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour mettre l'appareil en fonctionnement.
FRANÇAIS
RÉGLAGE D'UN PROGRAMME
61
LA FONCTION SÉCHAGE+
Grâce à cette fonction le linge est plus
sec. Il y a 3 sélections possibles :
- la sélection par défaut qui est liée
au programme.
— la sélection pour un linge légèrement sec.
— la sélection pour un linge plus
sec.
FONCTION DÉLICAT
Pour sécher plus en douceur les textiles
délicats et sensibles à la chaleur (par ex.
acrylique, viscose). Pour les textiles
avec une étiquette présentant le sym. Ce programme fonctionne à
bole
chaleur réduite.
Utilisez le sélecteur pour régler le programme. Le temps restant du programme apparaît sur l'écran.
Le temps de séchage que vous
voyez s'afficher s'applique à une
charge de 5 kg pour les programmes coton et jeans. Pour
les autres programmes, le
temps de séchage est en fonction des charges recommandées. Pour les programmes coton et jeans avec une charge de
plus de 5 kg, le temps de séchage est plus long.
FONCTIONS SPÉCIALES
Conjointement au programme vous
pouvez régler 1 ou plusieurs fonctions
spéciales.
Appuyez sur la touche concernée pour
activer ou désactiver la fonction.
FONCTION ANTI-FROISSAGE
Prolonge la phase anti-froissage (30 minutes) à la fin du cycle de séchage à
90 minutes. Cette fonction empêche le
froissage du linge. Le linge peut être
retiré au cours de la phase anti-froissage.
FONCTION ALARME
Lorsque la fonction alarme est activée,
vous pouvez entendre l'alarme :
• à la fin du cycle ;
• au démarrage et à la fin de la phase
anti-froissage ;
• lors de l'interruption du cycle.
Le fonction alarme est activée par défaut. Vous pouvez utiliser cette fonction
pour activer ou désactiver le son.
FONCTION MINUTERIE
Lorsque la fonction est activée, le voyant au-dessus de la touche ou le symbole s'affiche.
Fonctionne uniquement avec la Minuterie . Elle permet à l'utilisateur de régler
une durée spéciale du programme de
séchage d'un minimum de 10 min jusqu'à un maximum de 2 heures (par paliers de 10 min).
62
FONCTION DÉPART DIFFÉRÉ
DÉPART D'UN PROGRAMME
Permet de retarder le départ du
programme de séchage d'un
minimum de 30 min jusqu'à un
maximum de 20 heures.
1. Sélectionnez le programme et les
fonctions de séchage.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche
Départ Différé jusqu'à ce que l'heure de départ différé requise appasi
raisse sur l'affichage (par ex.
le programme doit démarrer après
12 heures.)
3. Pour activer la fonction Départ Différé , appuyez sur la touche Départ/
Pause . Le temps restant avant le
départ diminue sur l'affichage.
FONCTION SÉCURITÉ
ENFANTS
La sécurité enfants peut être sélectionnée pour empêcher aux enfants de jouer avec l'appareil. La sécurité enfants
verrouille toutes les touches et le sélecteur de programme (cette fonction ne
verrouille pas la touche Marche/Arrêt ).
Pour activer la fonction sécurité enfants
appuyez sur les touches Séchage+ et
Délicats en même temps jusqu'à ce
que le symbole apparaisse sur
l'écran. Pour la désactiver, appuyez encore sur les touches précitées jusqu'à
ce que le symbole disparaisse.
Vous pouvez activer la fonction Sécurité
enfants :
• avant d'appuyer sur la touche Départ/Pause - l'appareil ne se met pas
en fonctionnement
• après avoir appuyé sur la touche Départ/Pause - toutes les touches et le
sélecteur de programme sont désactivées.
Pour activer le programme appuyez sur
la touche Départ/Pause . Le voyant audessus de la touche passe au rouge.
CHANGEMENT DE
PROGRAMME
Pour changer de programme appuyez
sur la touche Départ/Pause pour mettre
à l'arrêt l'appareil. Appuyez sur Marche/Arrêt pour mettre l'appareil en
fonctionnement, puis sélectionnez de
nouveau le programme.
À LA FIN DU PROGRAMME
Une fois le cycle de séchage terminé, le
symbole clignote sur l'écran. Si la
fonction Alarme est active, un signal sonore retentit à intervalles répétés pendant une minute.
Pour retirer le linge :
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pendant 2 secondes pour mettre
l'appareil à l'arrêt.
2. Ouvrez le hublot de l'appareil.
3. Sortez le linge.
4. Fermez le hublot de l'appareil.
Après chaque cycle de séchage :
• nettoyez le filtre
• vidangez le bac d'eau de condensation
(Voir le chapitre ENTRETIEN ET NETTOYAGE.)
CONSEILS ET ASTUCES
CONSEILS ÉCOLOGIQUES
• N'utilisez pas d'adoucissant pendant
le lavage puis le séchage. Le sèche-
linge adoucit automatiquement le
linge.
• Utilisez l'eau de condensation comme eau distillée, par ex. dans un fer à
FRANÇAIS
•
•
•
•
•
repasser à vapeur. Nettoyez si nécessaire l'eau de condensation (par ex.
avec un filtre à café) pour enlever les
éventuelles petites peluches.
Maintenez toujours dégagées les
fentes de circulation d'air au fond de
l'appareil.
Respectez les charges indiquées au
chapitre des programmes.
Veillez à maintenir une bonne circulation d'air à l'emplacement d'installation de l'appareil.
Nettoyez le filtre après chaque cycle
de séchage.
Essorez suffisamment le linge avant
de le sécher.
POIDS MOYEN DU LINGE
peignoir
1200 g
housse de couette
700 g
chemise de travail
pour homme
600 g
pyjama pour
homme
500 g
drap
500 g
nappe
250 g
chemise pour
homme
200 g
chemise de nuit
200 g
taie d'oreiller
200 g
drap de bain
200 g
chemisier
100 g
sous-vêtements
pour femme
100 g
sous-vêtements
pour homme
100 g
serviette
100 g
torchon
100 g
DURETÉ ET CONDUCTIVITÉ
DE L'EAU
La dureté de l'eau peut varier selon les
endroits. La dureté de l'eau peut affec-
63
ter la conductivité de l'eau et le fonctionnement du capteur de conductivité
dans l'appareil. Si vous connaissez la
valeur de conductivité de l'eau vous
pouvez ajuster le capteur pour obtenir
de meilleurs résultats au séchage.
Pour modifier la conductivité du capteur :
1. Tournez le sélecteur de programmes sur le programme disponible.
2. Appuyez en même temps sur les
touches Séchage+ et Anti-froissage . Continuez d'appuyer jusqu'à ce
que l'un des symboles apparaisse
sur l'écran :
–
faible conductivité <300
μS/cm
–
conductivité moyenne
300-600 μS/cm
–
conductivité élevée >600
μS/cm
3. Appuyez sur la touche Départ/Pause plusieurs fois jusqu'à ce que vous
obteniez le niveau souhaité.
4. Pour mémoriser le réglage appuyez
en même temps sur les touches Séchage+ et Anti-froissage .
VOYANT — CUVE D'EAU
PLEINE
Par défaut le voyant est toujours allumé. Il s'allume en fin de cycle ou lorsque le bac d'eau est plein. Lorsque
vous utilisez un équipement externe
pour vidanger le bac d'eau, le voyant
peut être éteint.
Pour activer ou désactiver le voyant :
1. Tournez le sélecteur de programmes sur le programme disponible.
2. Appuyez en même temps sur les
touches Séchage+ et Alarme et
continuez à appuyer jusqu'à ce que
vous obteniez la bonne sélection :
– le voyant est éteint et le symbole
apparaît - le voyant est
définitivement éteint
– le voyant est éteint et le symbole
apparaît - le voyant est
activé
64
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
NETTOYAGE DU FILTRE
À la fin de chaque cycle, le voyant Filtre
s'allume pour vous indiquer qu'il faut
nettoyer le filtre.
Le filtre recueille les peluches.
Des peluches apparaissent lors
du séchage de tissus dans le sèche-linge.
Pour nettoyer le filtre :
1. Ouvrez la porte.
2. Retirez le filtre.
3. Ouvrez le filtre.
FRANÇAIS
65
4. Nettoyez le filtre après vous être humecté la main.
5. Au besoin, nettoyez le filtre à l'eau
chaude à l'aide d'une brosse.
Refermez le filtre.
6. Enlevez les peluches du réceptacle
du filtre. Un aspirateur peut être utilisé à cet effet.
7. Insérez le filtre dans son réceptacle.
ATTENTION
N'utilisez jamais votre sèche-linge sans le filtre ou avec un filtre
endommagé ou obstrué.
Nettoyez le filtre après chaque
cycle de séchage. Un filtre obstrué augmente la durée du cycle
et entraîne une consommation
d'énergie plus élevée.
VIDANGEZ LE BAC D'EAU DE
CONDENSATION
Vidangez le bac d'eau de condensation
après chaque cycle de séchage.
Si le bac d'eau de condensation est
plein, le programme se met à l'arrêt automatiquement et le voyant Vidanger le
bac s'allume. Pour poursuivre le programme, vidangez le bac d'eau de condensation et appuyez sur la touche Départ.
Pour vidanger le bac d'eau de
condensation automatiquement, vous pouvez installer un
accessoire de vidange (reportez-vous au chapitre : ACCESSOIRES)
66
Pour vidanger le bac d'eau de condensation :
1. Tirez le bac d'eau de condensation.
2. Mettez le bac d'eau de condensation en position horizontale.
3. Sortez le raccord en plastique et vidangez le bac d'eau de condensation dans un évier ou un réceptacle
équivalent.
4. Remettez le raccord en plastique en
place et réinstallez le bac d'eau de
condensation.
AVERTISSEMENT
Risque d'empoisonnement.
L'eau de condensation est impropre à la consommation.
L'eau de condensation récupérée peut être utilisée dans un fer
à repasser à vapeur. Si nécessaire, filtrez l'eau de condensation
(par ex. avec un filtre à café)
pour en éliminer les résidus et
les petites peluches.
NETTOYAGE DU
CONDENSEUR
Si le voyant du condenseur s'allume, le
condenseur doit être nettoyé.
FRANÇAIS
67
Pour nettoyer le condenseur :
1. Ouvrez la porte.
2. Appuyez sur la touche d'ouverture
en bas de la porte et ouvrez la porte
du condenseur.
3. Tournez les deux loquets pour déverrouiller le capot du condenseur.
4. Abaissez le couvercle du condenseur.
68
5. Saisissez les poignées et sortez le
condenseur du compartiment inférieur. Placez le condenseur en position horizontale sans répandre l'eau
restante.
6. Nettoyez le condenseur en position
verticale au-dessus d'une cuvette ou
d'un bac. Rincez-le avec une douchette à main.
7. Nettoyez le filtre du condenseur.
Rincez-le avec une douchette à
main.
8. Replacez le condenseur à l'intérieur
du compartiment inférieur.
9. Fermez le couvercle du condenseur.
10 Verrouillez les deux loquets.
.
11 Fermez la porte du condenseur.
.
FRANÇAIS
ATTENTION
N'utilisez pas le sèche-linge
quand le condenseur est obstrué par des peluches. Cela
peut endommager le sèche-linge. Cela augmente par ailleurs
la consommation d'énergie.
N'utilisez pas d'objets pointus
pour nettoyer le condenseur. Un
condenseur endommagé peut
provoquer des fuites.
N'utilisez pas le sèche-linge
sans le condenseur.
NETTOYAGE DU TAMBOUR
69
ATTENTION
N'utilisez pas de matières abrasives ou de laine d'acier pour
nettoyer le tambour.
NETTOYAGE DU BANDEAU
DE COMMANDE ET DU
BOÎTIER
Utilisez un détergent savonneux neutre
standard pour nettoyer le bandeau de
commande et le boîtier.
Nettoyez-les à l'aide d'un chiffon humide. Séchez les surfaces nettoyées avec
un chiffon doux.
AVERTISSEMENT
Débranchez l'appareil avant de
le nettoyer.
Utilisez un détergent savonneux neutre
standard pour nettoyer la surface interne du tambour et les nervures de ce
dernier. Séchez les surfaces nettoyées
avec un chiffon doux.
ATTENTION
Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide de produits de nettoyage
pour meubles ou autres pouvant
entraîner une corrosion.
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT ET SERVICE
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Problème1)
Cause possible
Le sèche-linge n'est pas branché électriquement.
La porte de chargement est ouLe sèche-lin- verte.
ge ne foncLa touche Marche/Arrêt n'a pas
tionne pas.
été activée.
Solution
Branchez l'appareil sur le secteur. Vérifiez le fusible dans la
boîte à fusibles (installation domestique).
Fermez la porte de chargement.
Appuyez sur la touche Marche/
Arrêt .
La touche Marche/Arrêt n'a pas
été activée.
Appuyez sur la touche Départ/
Pause .
L'appareil est en veille.
Appuyez sur la touche Marche/
Arrêt .
Sélection d'un programme inap- Permet la sélection du programproprié.
me applicable. 2)
Résultats de
Le filtre est obstrué.
séchage insatisfaisants.
La fonction Séchage Plus était
au minimum.
Nettoyez le filtre. 3)
Faites passer la fonction Séchage Plus en mode modéré ou
maximum.
70
Problème1)
La porte ne
ferme pas.
Cause possible
Solution
Le condensateur est obstrué.
Nettoyez le condensateur. 3)
Charge excessive.
Respectez la charge maximum.
La grille d'aération est obstruée.
Nettoyez la grille d'aération qui
se trouve en bas de l'appareil.
Salissure sur la surface interne
du tambour.
Nettoyez la surface interne du
tambour.
La dureté de l'eau est trop élevée.
Réglez la dureté appropriée de
l'eau 4)-
Le filtre n'est pas verrouillé en
position.
Mettez le filtre dans la bonne
position.
Le linge est coincé entre la porte et le joint.
Placez la charge correctement
dans le tambour.
Mettez le sèche-linge hors tenVous essayez de modifier le prosion puis de nouveau sous tengramme ou la fonction alors que
sion. Faites la nouvelle sélecle cycle a commencé.
tion.
Err (Erreur) à
l'écran.
La fonction que vous essayez
Mettez le sèche-linge hors tend'activer ne s'applique pas au
sion puis de nouveau sous tenprogramme que vous avez sésion. Faites la nouvelle séleclectionné.
tion.
Pas d'éclairage du
tambour 5)
Éclairage du tambour défectueux.
Contactez le service après-vente
pour remplacer l'éclairage du
tambour.
Durée affiLa durée du cycle jusqu'à la fin
chée à
l'écran anor- est calculée sur la base du volume et de l'humidité du linge.
malement
longue.
La procédure automatique — ce
n'est pas une anomalie de l'appareil.
Programme
inactif.
Le bac d'eau est plein.
Vidangez le bac d'eau3), appuyez sur la touche Départ/Pause .
Il n'y a pas assez de linge.
Sélectionnez le programme
chronométrique.
Le linge est trop sec.
Sélectionnez le programme de
la durée ou un niveau de séchage plus élevé (par exemple Très
Sec )
Le filtre est obstrué.
Nettoyez le filtre.
Charge excessive.
Respectez la charge maximum.
Le linge n'est pas bien essoré.
Essorez correctement le linge.
La température de la pièce est
très élevée — il ne s'agit pas
d'une anomalie de l'appareil.
Si possible, réduisez la température de la pièce.
Cycle de séchage trop
court.
Cycle de séchage trop
long 6)
FRANÇAIS
71
1) Si un message d'erreur s'affiche sur l'écran (par exemple E51) : Mettez le sèche-linge hors
tension puis de nouveau sous tension. Sélectionnez le nouveau programme. Appuyez sur la
touche Départ/Pause . Est-ce qu'il fonctionne ? - contactez votre vendeur et donnez votre
code d'erreur.
2) suivez le descriptif du programme — reportez-vous au chapitre PROGRAMMES
3) reportez-vous au chapitre ENTRETIEN ET NETTOYAGE
4) reportez-vous au paragraphe DURETE DE L'EAU au chapitre CONSEILS ET ASTUCES
5) Uniquement pour les sèche-linge avec éclairage du tambour.
6) Note : Au bout de 5 heures au maximum, le cycle de séchage se termine automatiquement
(reportez-vous au paragraphe Cycle de séchage terminé).
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Hauteur x largeur x profondeur
850 x 600 x 600 mm (maximal 640 mm)
Capacité du tambour
118 l
Profondeur maximum avec porte de
chargement ouverte
1090 mm
Largeur maximum avec porte de chargement ouverte
950 mm
Hauteur réglable
850 mm (+ 15 mm - réglage des pieds)
Poids de l'appareil
41 kg
Charge maximum
8 kg
Tension
230 V
Fréquence
50 Hz
Fusible nécessaire
16 A
Puissance totale
2800 W
Classe d'efficacité énergétique
B
Consommation d'énergie en kWh/cycle1)
4,48 kWh
Consommation annuelle d’énergie
268,8 kWh
Type d'utilisation
Domestique
Température ambiante autorisée
+ 5 °C to + 35 °C
1) 8 kg de coton, essoré à 1 000 tr/min conformément à la norme EN 61121
INSTALLATION
POSITIONNEMENT DE
L'APPAREIL
• Le sèche-linge doit être installé dans
un endroit propre, à l'abri de la poussière.
• L'air doit pouvoir s'écouler librement
autour de l'appareil. Veillez à ce que
les fentes de circulation d'air au fond
de l'appareil ne soient pas obstruées.
• Pour limiter au minimum les vibrations et le bruit pendant le fonction-
72
nement du sèche-linge, il faut l'installer sur une surface stable et plane.
• Une fois l'appareil installé à son emplacement permanent, vérifiez qu'il
est bien d'aplomb à l'aide d'un niveau à bulle. S'il n'est pas d'aplomb,
réglez les pieds autant que nécessaire.
• Ne retirez pas les pieds. Veillez à ne
pas réduire la circulation de l'air au
sol par des tapis épais, des lames de
bois ou analogues. Cela peut augmenter la chaleur, laquelle peut perturber le fonctionnement de l'appareil.
• La température de l'air chaud
produit dans le sèche-linge
peut augmenter jusqu'à
60 °C. L'appareil ne doit pas
être installé sur un sol non résistant aux températures élevées.
• Pendant le fonctionnement
du sèche-linge, la température ambiante ne doit pas être
inférieure à +5 °C ou supérieure à +35 °C, car cela peut
avoir un effet néfaste sur les
performances de l'appareil.
• S'il l'appareil doit être déplacé, il faut le déplacer verticalement.
• L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à serrure, une porte coulissante ou
une porte battante dotée
d'une charnière du côté opposé de celle de l'appareil
qui pourrait empêcher l'ouverture complète du sèchelinge.
15mm
DÉBALLAGE
ATTENTION
Avant de mettre l'appareil en service, il
est impératif d'enlever tous les éléments de protection de transport.
Pour retirer les cales en polystyrène :
1. Ouvrez la porte.
2. Sortez les 2 tuyaux en plastique et
les cales en polystyrène du tambour.
Il est possible de régler la hauteur du
sèche-linge. Pour ce faire, réglez les
pieds (reportez-vous au schéma).
x2
FRANÇAIS
INSTALLATION SOUS UN
PLAN DE TRAVAIL
L'appareil peut être installé de façon
autonome ou sous un plan de travail de
cuisine si un espace correct est disponible (voir schéma).
600 mm
> 850 mm
600 mm
RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE
En cas de manque de place, il est possible de modifier le sens d'ouverture de
la porte. (reportez-vous à la notice séparée).
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
• Branchez l'appareil sur une prise avec
terre, conformément aux normes de
câblage en vigueur.
73
• Vérifiez que les données électriques
figurant sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre réseau.
• Utilisez toujours une prise antichoc
bien installée.
• L'appareil ne doit pas être raccordé à
l'aide d'un prolongateur, d'une prise
multiple ou d'un raccordement multiple. Risque d'incendie.
• Le remplacement du cordon d'alimentation de l'appareil doit être effectué par notre service après-vente.
• Attention à ne pas écraser ou endommager la prise et le câble d'alimentation situés à l'arrière de l'appareil.
• Ne tirez pas sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Tirez
toujours sur la prise principale.
• La prise doit être sèche.
74
INHALT
76
78
79
79
81
81
82
84
87
88
93
95
96
SICHERHEITSHINWEISE
UMWELTTIPPS
GERÄTEBESCHREIBUNG
ZUBEHÖR
BEDIENFELD
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
PROGRAMME
GEBRAUCH DES GERÄTES
HINWEISE UND TIPPS
REINIGUNG UND PFLEGE
FEHLERSUCHE UND KUNDENDIENST
TECHNISCHE DATEN
MONTAGE
KUNDENDIENST
Halten Sie folgende Angaben bereit,
wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden. Die Informationen finden Sie
auf dem Typenschild.
Modell
Produkt-Nummer (PNC)
Seriennummer
In dieser Benutzerinformation werden
folgende Symbole verwendet:
Warnung - Wichtige
Sicherheitshinweise.
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten
DEUTSCH
75
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist
mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind.
Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu
lernen.
ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN
Im AEG Webshop finden Sie alles, was Sie für ein makelloses Aussehen und
perfektes Funktionieren Ihrer AEG Geräte benötigen. Wir bieten auch ein
umfangreiches Zubehörsortiment, das Ihre höchsten Qualitätsansprüche erfüllt, vom
Profi-Kochgeschirr bis zu Besteckkörben, von Flaschenhaltern bis hin zu
Wäschebeuteln für empfindliche Wäsche...
Besuchen Sie den Webshop unter
www.aeg.com/shop
Auf unserer Website finden Sie:
- Produkte
- Prospekte
- Gebrauchsanweisungen
- Problemlöser
- Service-Informationen
www.aeg.com
76
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für
eine optimale Nutzung des Geräts
vor der Montage und dem ersten Gebrauch die vorliegende Gebrauchsanweisung einschließlich der Ratschläge
und Warnungen aufmerksam durch.
Es ist wichtig, dass zur Vermeidung
von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der
Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die
Benutzerinformation gut auf und
übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Geräts dem neuen Besitzer, sodass jeder während der gesamten Lebensdauer des Geräts über
Gebrauch und Sicherheit informiert
ist.
- Vor Gebrauch des Geräts Gebrauchsanweisung lesen.
•
•
•
•
ALLGEMEINE
SICHERHEITSHINWEISE
• Aus Sicherheitsgründen dürfen keine
Änderungen an den technischen
Merkmalen oder am Gerät selbst vorgenommen werden.
• Personen (einschließlich Kinder), die
aufgrund ihrer eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, dürfen dieses Gerät nicht ohne
Aufsicht oder Anweisung durch eine
für ihre Sicherheit verantwortliche
Person benutzen.
• Stellen Sie sicher, dass keine Kleinkinder oder Haustiere in die Trommel
klettern. Kontrollieren Sie daher vor
dem Gebrauch die Trommel.
• Alle harten und scharfen Gegenstände wie Münzen, Sicherheitsnadeln,
Nägel, Schrauben, Steine usw. können das Gerät schwer beschädigen
und gehören nicht in die Maschine.
• Artikel wie Schaumgummi (Latexschaumgummi), Duschhauben, im-
•
•
•
•
prägnierte Textilien (wenn es kein
gesondertes Trockenprogramm
gibt), gummibeschichte Wäschestücke, Kleider oder Kissen mit Schaumgummipolster dürfen in dem Gerät
nicht getrocknet werden.
Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.
Ziehen Sie nach dem Trocknen und
zum Reinigen und Warten des Geräts
immer den Netzstecker.
Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Gerät selbst zu reparieren.
Reparaturen durch unerfahrene Personen können zu Verletzungen und
schweren Funktionsstörungen führen.
Wenden Sie sich an Ihren lokalen
Kundendienst. Bestehen Sie immer
auf Original-Ersatzteile.
Wäschestücke, die mit Speiseöl verschmutzt sind oder die mit Aceton,
Benzin, Kerosin, Fleckentfernern, Terpentin, Wachsen und Wachsentfernern behandelt worden sind, müssen
vor dem Trocknen im Wäschetrockner in heißem Wasser und zusätzlichem Waschmittel gewaschen werden.
Explosionsgefahr: Trocknen Sie niemals Wäschestücke, die mit entflammbaren Stoffen (Benzin, Spiritus,
Trockenreinigungsmittel oder Ähnlichem) in Berührung gekommen
sind. Da diese Stoffe flüchtig sind,
besteht Explosionsgefahr. Trocknen
Sie nur mit Wasser gewaschene Wäschestücke.
Brandgefahr: Wäschestücke, die mit
Speise- oder Pflanzenöl befleckt oder
getränkt sind, stellen eine Brandgefahr dar und gehören nicht in den
Wäschetrockner.
Für Wäsche, die mit Fleckenentferner
behandelt wurde, muss vor dem
Trocknen ein zusätzlicher Spülgang
durchgeführt werden
Vergewissern Sie sich, dass keine
Feuerzeuge oder Streichhölzer in
den Taschen von Wäschestücken ge-
DEUTSCH
blieben sind, bevor Sie die Wäsche in
die Trommel legen.
• Das Kondenswasser darf nicht getrunken oder für die Zubereitung von
Speisen verwendet werden. Dies
kann bei Mensch und Tier gesundheitliche Schäden hervorrufen.
• Setzen oder lehnen Sie sich nie auf
die Tür. Das Gerät könnte kippen.
WARNUNG!
• Brandgefahr! Damit Wäschestücke sich nicht entzünden,
darf der Wäschetrockner
nicht vor Ende des Trockenganges ausgeschaltet werden, es sei denn, alle Wäschestücke werden schnell
herausgenommen und ausgebreitet, um die Wärme zu
verteilen.
• Flusenansammlungen um
den Wäschetrockner müssen
vermieden werden.
• Stromschlaggefahr! Spritzen Sie das
Gerät nicht mit einem Wasserstrahl
ab.
• Der letzte Teil eines Trockenzyklus
findet ohne Hitze statt (Abkühlzyklus),
um sicherzustellen, dass die Wäsche
eine Temperatur erreicht, bei der sie
nicht beschädigt wird.
• Wäsche, die chemisch gereinigt wurde, darf nicht im Trockner getrocknet
werden.
• Der Raum, in dem der Trockner aufgestellt wird, muss gut belüftet sein,
damit keine Gase in den Raum zurückströmen, die von offenem Feuer
oder von anderen Geräten, die mit
Brennstoffen arbeiten, stammen.
MONTAGE
• Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht
beim Transport.
• Überzeugen Sie sich beim Auspacken, dass das Gerät nicht beschädigt ist. In Zweifelsfällen benutzen Sie
es nicht, sondern wenden Sie sich an
den Kundendienst.
77
• Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch das gesamte Verpackungsmaterial. Bei Missachtung dieser Anweisung können gefährliche Schäden
am Gerät und Sachschäden entstehen. Siehe den entsprechenden Abschnitt in der Gebrauchsanweisung.
• Alle Elektroarbeiten, die zur Installation dieses Geräts erforderlich sind,
dürfen nur von einer Elektrofachkraft
oder entsprechend qualifizierten Person ausgeführt werden.
• Die Geräterückseite muss gegen die
Wand zeigen.
• Stellen Sie die Füße entsprechend
ein, wenn das Gerät auf einem Teppich oder etwas Ähnlichem installiert
wird. Unter dem Gerät muss Luft hindurchströmen können.
• Überprüfen Sie nach der Installation,
dass das Gerät nicht auf dem Netzkabel steht oder das Netzkabel einklemmt.
• Wird der Trockner auf einer Waschmaschine installiert, muss der Auftisch-Bausatz (Zubehör) verwendet
werden. Siehe Kapitel: ZUBEHÖR.
GEBRAUCH
• Dieses Gerät ist ausschließlich zur
Verwendung im Haushalt bestimmt.
Es darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.
• Nur Textilien trocknen, die für Wäschetrockner geeignet sind. Beachten Sie die Pflegekennzeichen auf
den Textilien.
• Trocknen Sie keine ungewaschenen
Wäschestücke im Trockner.
• Beladen Sie den Wäschetrockner
nicht über die empfohlene Menge hinaus. Beachten Sie das maximale
Fassungsvermögen. Siehe das entsprechende Kapitel in der Gebrauchsanweisung.
• Tropfnasse Kleidung darf nicht in den
Wäschetrockner geladen werden.
• Textilien, die mit flüchtigen Erdölerzeugnissen in Kontakt gekommen
sind, dürfen nicht in dem Gerät getrocknet werden. Wenn flüchtige Rei-
78
nigungsflüssigkeiten verwendet wurden, müssen diese sorgfältig aus
dem Kleidungsstück entfernt werden,
bevor es in das Gerät gegeben wird.
• Benutzen Sie den Wäschetrockner
nicht, wenn das Stromkabel, das Bedienfeld, die Arbeitsplatte oder der
Sockel beschädigt ist, sodass das Geräteinnere zugänglich ist.
• Weichspüler und ähnliche Produkte
müssen den Herstellerangaben entsprechend benutzt werden.
• Brandgefahr! Beschädigte Wäschestücke mit Wattierungen oder Füllungen (Kopfkissen, Jacken, Bettdecken
etc.) dürfen nicht getrocknet werden.
Die Wattierung oder Füllung könnte
austreten und einen Brand verursachen.
SICHERHEIT FÜR KINDER
• Dieses Gerät darf ohne Aufsicht nicht
von kleinen Kindern oder Behinderten bedient werden.
• Kinder erkennen häufig nicht die Gefahren, die von elektrischen Geräten
ausgehen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht am Gerät
herumspielen können.
WARNUNG!
• Erstickungsgefahr! Verpackungen (z. B. Folien, Styropor) können eine Gefahr für
Kinder darstellen - halten Sie
solche Materialien von Kindern fern.
• Bewahren Sie alle Waschmittel außerhalb der Reichweite von Kindern
auf.
• Stellen Sie sicher, dass Kinder oder
Haustiere nicht in die Trommel klettern.
ENTSORGUNG DES GERÄTS
• Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab und
entsorgen Sie es.
• Entsorgen Sie die Türverriegelung,
damit Kinder oder Haustiere nicht in
dem Gerät eingeschlossen werden
können. Andernfalls besteht Erstickungsgefahr.
UMWELTTIPPS
VERPACKUNGSMATERIALIEN
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung
in den entsprechenden Recyclingbehältern.
auf dem Produkt oder
Das Symbol
seiner Verpackung weist darauf hin,
dass dieses Produkt nicht als normaler
Haushaltsabfall zu behandeln ist,
sondern an einem Sammelpunkt für das
Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum
korrekten Entsorgen dieses Produkts
schützen Sie die Umwelt und die
Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt
und Gesundheit werden durch falsches
Entsorgen gefährdet. Weitere
Informationen über das Recycling
dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem
Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem
Geschäft, in dem Sie das Produkt
gekauft haben.
DEUTSCH
79
GERÄTEBESCHREIBUNG
1
2
11
10
9
8
7
3
6
4
5
1 Bedienfeld
2 Einfülltür (Türanschlag wechselbar)
7 Verriegelungsgriffe
8 Typenschild
3 Lüftungsschlitze
4 Schraubfüße
9 Schiebetaste zum Öffnen der Wärmetauschertür
10 Filter
5 Wärmetauschertür
6 Wärmetauscherabdeckung
11 Behälter
ZUBEHÖR
BAUSATZ WASCH-TROCKENSÄULE
Produktbezeichnung: SKP11
Sie erhalten den Bausatz bei Ihrem Vertragshändler. Der Bausatz Wasch-Trocken-Säule kann nur mit den in der Broschüre aufgeführten Waschmaschinen
verwendet werden. Siehe beiliegende
Broschüre.
Lesen Sie aufmerksam die dem Bausatz
beiliegende Anleitung.
80
BAUSATZ ZUR ABLEITUNG
DES KONDENSWASSERS
Produktbezeichnung: PDSTP10.
Sie erhalten den Bausatz bei Ihrem Vertragshändler.
Damit wird das Gerät auf eine höhere
Ebene gebracht und das Be- und Entladen erleichtert.
Die Schublade kann zur Aufbewahrung
von Wäsche benutzt werden, z. B. für
Handtücher, Reinigungsprodukte und
anderes.
Lesen Sie aufmerksam die dem Zubehör beiliegende Anleitung.
TROCKENKORB
Produktbezeichnung: DK11.
Erhältlich bei Ihrem lizenzierten Händler
(kann bei einigen Modellen des Wäschetrockners angebracht werden).
Installationsbausatz für die Ableitung
des Kondenswassers in ein Waschbecken, einen Siphon, Gully usw. Nach
der Montage wird der Behälter automatisch geleert. Der Wasserbehälter muss
im Gerät bleiben.
Der installierte Schlauch muss eine Höhe von mindestens 50 cm bis höchstens
1 m über dem Boden haben. Der
Schlauch darf keine Schleife bilden.
Wenn möglich, verringern Sie die Länge des Schlauchs.
Lesen Sie aufmerksam die dem Bausatz
beiliegende Anleitung.
SOCKEL MIT SCHUBLADE
Produktbezeichnung: RA11.
Erhältlich bei Ihrem lizenzierten Händler
(kann bei einigen Modellen des Wäschetrockners angebracht werden)
Trockenkorb zum sicheren Trocknen im
Wäschetrockner von:
• Turnschuhen
• Wolle
• Stofftieren
• Dessous
Lesen Sie aufmerksam die dem Bausatz
beiliegende Anleitung.
DEUTSCH
81
BEDIENFELD
1
2
3
4
5
6
7
1 Programmwahlschalter
2 Taste Ein/Aus (Aan/Uit)
8
9
Symbol
Beschreibung
Maximaler zusätzlicher Trockengrad
3 Programm-Kontrolllampen
4 Taste Trocken Plus (Drogen Plus)
Schonend
5 Taste Schonen (Behoedzaam)
6 Taste Knitterschutz (Anti-kreuk)
Zeitvorwahl
7 Taste Signal (Zoemer)
8 Taste Zeitwahl (Droogtijd)
m/
9 Taste Zeitvorwahl (Startuitstel)
10 Display
m
Dauer des Knitterschutzprogramms
Anzeige Trockenphase
11 Taste Start/Pause (Start/Pauze)
12 Anzeigelampen: Kondensatbehälter leeren, Filter reinigen, Kondensator reinigen
Anzeige Kühlphase
Knitterschutzphasenanzeige
DISPLAY
Symbol
10 11 12
Kindersicherung
eingeschaltet
Anzeige der Programmdauer
Beschreibung
Eingestelltes Zeitprogramm (10
Min. - 2 Std.)
-
Standard-Trockengrad
Gemäßigter zusätzlicher Trockengrad
-
Eingestellte Zeitvorwahl (30 Min. 20 Std.)
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Reinigen Sie die Trommel des Wäschetrockners mit einem feuchten Tuch
oder stellen Sie ein kurzes Programm
ein (z. B. 30 Minuten Zeitprogramm), für
das Sie das Gerät mit feuchten Tüchern
beladen.
82
PROGRAMME
Programme
Beladung1)
Wäscheart
Verfügbare
Funktionen
Baumwolle (Katoen)
Extratrocken
(Extra
Droog)
8 kg
Zum Trocknen von Kleidungsstücken aus Baumwolle. Trockengrad:
Extratrocken.
alle außer
Zeitwahl
(Droogtijd)
Schranktrocken (Kastdroog) 2)
8 kg
Zum Trocknen von Kleidungsstücken aus Baumwolle. Trockengrad:
Schranktrocken.
alle außer
Zeitwahl
(Droogtijd)
8 kg
Zum Trocknen von Kleidungsstücken aus Baumwolle. Trockengrad:
Bügelwäsche.
alle außer
Zeitwahl
(Droogtijd)
Jeans
8 kg
Zum Trocknen von Freizeitkleidung wie Jeans, Sweatshirts mit
unterschiedlicher Materialstärke (z.
B. am Kragen, an den Manschetten und Nähten).
alle außer
Zeitwahl
(Droogtijd)
Bettwäsche
(Beddengoed)
3 kg
Zum Trocknen von Bettwäsche
wie: Einzel-/Doppelbettlaken, Kissenbezügen, Bettüberzügen.
alle außer
Zeitwahl
(Droogtijd)
Daunen
(Dekbed)
3 kg
Zum Trocknen von Bettdecken in
Normal- oder Übergröße und
Kopfkissen (mit Federn-, Daunenoder synthetischer Füllung).
alle außer
Knitterschutz (Antikreuk) und
Zeitwahl
(Droogtijd)3)
Zeitprogramm (Tijd)
8 kg
alle außer
Zum Trocknen der Wäsche in einer Trocken Plus
benutzerdefinierten Zeit.
(Drogen
Plus)
3 kg
Zum Trocknen von Textilien aus
Baumwolle und Synthetikgeweben
bei niedriger Temperatur.
Bügeltrocken
(Strijkdroog)
2)
Mix Extra
Kurz (Mix
Extra Kort)
alle außer
Schonen
(Behoedzaam) und
Zeitwahl
(Droogtijd)
Mischgewebe (Synthetica)
Extratrocken
(Extra
Droog)
Zum Trocknen von dicken oder
3,5 kg mehrlagigen Textilien wie z. B.
Pullover, Bett-, Tischwäsche.
alle außer
Zeitwahl
(Droogtijd)
Pflegesymbol
DEUTSCH
Programme
Beladung1)
Schranktrocken (Kastdroog) 2)
Zum Trocknen von dünnen Textilien, die nicht gebügelt werden
müssen, z. B. bügelfreie Hemden,
3,5 kg
Tischwäsche, Babykleidung, Socken, Damenunterwäsche mit Korsettstangen oder Drahteinlagen.
alle außer
Zeitwahl
(Droogtijd)
Bügeltrocken
(Strijkdroog)
Zum Trocknen von dünnen Textilien, die noch gebügelt werden
3,5 kg
müssen, z. B. Strickwaren, Hemden.
alle außer
Zeitwahl
(Droogtijd)
Leichtbügeln (Strijkvrij)
1 kg
(oder
5
Hemden)
Zum Trocknen von pflegeleichten
Textilien (z. B. Hemden und Blusen); das Bügeln wird erheblich erleichtert. Die Ergebnisse können
je nach Gewebeart und -veredelungen unterschiedlich ausfallen.
Legen Sie die Kleidung direkt in
den Trockner. Nehmen Sie die
Textilien nach dem Trocknen sofort aus dem Trockner und hängen
Sie sie auf Kleiderbügel.
2 kg
Zum Trocknen von Outdoorkleidung, Sport- und Florgewebe, imprägnierten und atmungsaktiven
Jacken, Jacken mit herausnehmbarem Fleeceteil oder Innenwattierung.
Active Wear
(Sport Intensief)
Sportkleidung (Sportkleding)
Feinwäsche
(Fijne Was)
Wollpflege
(Wol opfrissen)
2 kg
3 kg
Wäscheart
Verfügbare
Funktionen
alle außer
Zeitwahl
(Droogtijd)
3)
alle außer
Knitterschutz (Antikreuk) und
Zeitwahl
(Droogtijd)
3)
Zum Trocknen von dünner, bügelfreier Sportkleidung aus Polyester
oder Mikrofaser.
alle außer
Zeitwahl
(Droogtijd)
Für Feinwäsche.
alle außer
Zeitwahl
(Droogtijd)
3)
1 kg
Zum Auffrischen von Textilien aus
Wolle. Die Kleidungsstücke werden weich und anschmiegsam. Wir
empfehlen, die Wäsche sofort
nach dem Programmende zu entnehmen.
1) Höchstgewicht der trockenen Wäsche
2) Nur für Prüfinstitute:
Signal (Zoemer) , Zeitwahl
(Droogtijd)
4), Zeitvorwahl (Startuitstel) 3)
83
Pflegesymbol
84
Verwenden Sie für die Leistungsprüfung die im Dokument EN 61121 angegebenen
Standardprogramme. Ist der Restfeuchtegrad der Wäsche nicht zufriedenstellend, wählen Sie
das Programm mit der Funktion Trocken Plus (Drogen Plus) .
3) Schonen (Behoedzaam) ist standardmäßig eingeschaltet
4) Nur mit dem Trockenkorb RA11 — siehe Kapitel: ZUBEHÖR
GEBRAUCH DES GERÄTES
VORBEREITEN DER WÄSCHE
Nur Textilien trocknen, die für
Wäschetrockner geeignet sind.
Vergewissern Sie sich, dass die
Wäsche für Wäschetrockner geeignet ist. Achten Sie auf das
Pflegesymbol an den Kleidungsstücken.
PfleEigenschaften
gesymbol
• Textilien mit dunklen Farben getrennt von Textilien mit hellen Farben
- Textilien könnten sonst abfärben
• Trikotwäsche und Strickwaren nur mit
den entsprechenden Programmen die Wäschestücke könnten sonst einlaufen
Trocknen Sie nicht mehr Wäsche als das maximale Fassungsvermögen von 8kg.
EINFÜLLEN DER WÄSCHE
Kann im Wäschetrockner getrocknet werden
Kann im Trockner mit Standardtemperatur getrocknet
werden
Kann im Trockner mit reduzierter Temperatur getrocknet werden
Kann nicht im Wäschetrockner getrocknet werden
Bereiten Sie die Wäsche vor:
• Reißverschlüsse schließen, Bettbezüge zuknöpfen, lose Gürtel oder Bänder (z. B. von Schürzen) zusammenbinden, damit die Wäsche sich nicht
verheddert
• darauf achten, dass die Taschen leer
sind und Metallgegenstände (Heftklammern, Sicherheitsnadeln usw.)
entfernen
• Wäschestücke mit zwei Stoffschichten nach links wenden (z. B. sollte bei
mit Baumwolle gefütterten Anoraks
die Baumwollschicht außen liegen)
Trocknen Sie nur:
• Baumwolle und Leinen mit Baumwolle (Katoen) -Programmen
• Mischgewebe mit Mischgewebe
(Synthetica) -Programmen
1. Ziehen Sie die Gerätetür auf.
2. Legen Sie die Wäsche locker ein.
3. Schließen Sie die Gerätetür.
VORSICHT!
Die Wäsche nicht zwischen Gerätetür und Gummidichtung einklemmen.
EINSCHALTEN DES GERÄTES
Schalten Sie das Gerät mit der Ein/Aus
(Aan/Uit) -Taste ein oder aus. Wenn das
Gerät eingeschaltet ist, erscheinen auf
dem Display einige Anzeigen.
DEUTSCH
AUTOMATISCHE
STANDBYFUNKTION
Die automatische Standbyfunktion
schaltet das Gerät automatisch in folgenden Fällen aus, um den Energieverbrauch zu senken:
• Wenn die Start/Pause (Start/Pauze) Taste nicht innerhalb von 5 Min. betätigt wird.
• 5 Min. nach Programmende.
Drücken Sie die Ein/Aus (Aan/Uit) -Taste, um das Gerät einzuschalten.
EINSTELLEN EINES
PROGRAMMS
85
SONDERFUNKTIONEN
Zusammen mit dem Programm können
Sie eine oder mehrere Sonderfunktionen einstellen.
Drücken Sie entsprechende Taste, um
die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Ist die Funktion aktiviert, leuchtet die
LED über der Taste auf oder das Symbol erscheint auf dem Display.
FUNKTION TROCKEN PLUS
(DROGEN PLUS)
Mit dieser Funktion wird die Wäsche
stärker getrocknet. Es stehen 3 Optionen zur Verfügung:
- Die zum Programm gehörende
Standardauswahl.
— Auswahl für eine etwas stärker
getrocknete Wäsche.
— Auswahl für eine noch stärker
getrocknete Wäsche.
FUNKTION SCHONEN
(BEHOEDZAAM)
Wählen Sie das gewünschte Programm
mit dem Programmwahlschalter aus.
Die mögliche Programmdauer erscheint im Display.
Die angegebene Trockenzeit
bezieht sich auf eine Beladung
mit 5 kg für Baumwoll- und
Jeansprogramme. Für andere
Programme bezieht sich die
Trockenzeit auf die empfohlene
Beladungsmenge. Die Trockenzeit für Baumwoll- und Jeansprogramme ist länger, wenn die
Beladung 5 kg übersteigt.
Zum sanften Trocknen empfindlicher
und temperaturempfindlicher Textilien
(z. B. Acryl, Viskose). Für Textilien mit
auf dem Etikett. Für
dem Symbol
dieses Programm wird die Temperatur
reduziert.
FUNKTION KNITTERSCHUTZ
(ANTI-KREUK)
Verlängert die Knitterschutzphase (30
Minuten) am Ende des Trockenprogramms auf 90 Minuten. Diese Funktion
schützt die Textilien vor Knitterfalten.
Während der Knitterschutzphase kann
Wäsche entnommen werden.
86
FUNKTION SIGNAL (ZOEMER)
Wenn die Funktion Signal aktiviert ist,
ertönt das Signal:
• am Programmende
• zu Beginn und Ende der Knitterschutzphase
• bei einer Unterbrechung des Programms
Das Signal ist standardmäßig aktiviert.
Mit dieser Funktion können Sie den
Ton ein- oder ausschalten.
FUNKTION ZEITWAHL
(DROOGTIJD)
Funktioniert nur zusammen mit dem
Zeitprogramm . Damit kann die Dauer
des Trockenprogramms von min. 10
Min. bis max. 2 Stunden (in Schritten
von 10 Min.) eingestellt werden.
Tasten sowie der Programmwahlschalter gesperrt (diese Funktion sperrt nicht
die Ein/Aus (Aan/Uit) -Taste). Zum Einschalten der Kindersicherung drücken
Sie die Tasten Trocken Plus (Drogen
Plus) und Schonen (Behoedzaam)
gleichzeitig, bis das Symbol im Display erscheint. Zum Ausschalten drücken Sie die obigen Tasten erneut, bis
das Symbol im Display erlischt.
Die Kindersicherung kann aktiviert werden:
• bevor Sie die Taste Start/Pause
(Start/Pauze) drücken - das Gerät
kann nicht starten
• nachdem Sie die Taste Start/Pause
(Start/Pauze) gedrückt haben - alle
Tasten und der Programmwahlschalter sind deaktiviert
STARTEN EINES PROGRAMMS
FUNKTION ZEITVORWAHL
(STARTUITSTEL)
Zur Verzögerung des Programmstarts um mindestens 30
Minuten bis höchstens 20 Stunden.
1. Wählen Sie ein Trockenprogramm
und Funktionen.
2. Drücken Sie die Taste Zeitvorwahl
(Startuitstel) wiederholt, bis die gewünschte Startzeitverzögerung im
,
Display angezeigt wird (z. B.
wenn das Programm nach einer Verzögerung von 12 Stunden gestartet
werden soll.)
3. Drücken Sie die Taste Start/Pause
(Start/Pauze) , um die Funktion Zeitvorwahl (Startuitstel) zu aktivieren.
Auf dem Display wird angezeigt,
wie viel Zeit noch bis zum Programmstart verbleibt.
FUNKTION
KINDERSICHERUNG
Die Kindersicherung kann eingeschaltet
werden, um zu verhindern, dass Kinder
mit dem Gerät spielen. Wenn die Kindersicherung eingeschaltet ist, sind alle
Zur Aktivierung eines Programms drücken Sie die Taste Start/Pause (Start/
Pauze) . Die LED über der Taste wechselt die Farbe und leuchtet nun rot.
ÄNDERN EINES PROGRAMMS
Zum Ändern eines Programms drücken
Sie die Taste Ein/Aus (Aan/Uit) , um das
Gerät auszuschalten. Drücken Sie Ein/
Aus (Aan/Uit) , um das Gerät einzuschalten, und stellen Sie dann das Programm ein.
AM ENDE DES PROGRAMMS
Nach Abschluss des Trockenprogramms blinkt das Symbol im Display. Ist die Funktion Signal (Zoemer)
eingeschaltet, ertönt etwa eine Minute
lang eine akustische Signalfolge.
So entnehmen Sie die Wäsche:
1. Halten Sie die Ein/Aus (Aan/Uit) Taste 2 Sekunden gedrückt, um das
Gerät auszuschalten.
DEUTSCH
2. Öffnen Sie die Tür des Geräts.
3. Entnehmen Sie die Wäsche.
4. Schließen Sie die Gerätetür.
Nach jedem Trockenprogramm:
87
• Filter reinigen
• Leeren Sie den Kondenswasserbehälter
(Siehe Kapitel REINIGUNG UND PFLEGE.)
HINWEISE UND TIPPS
UMWELTTIPPS
• Benutzen Sie keinen Weichspüler für
Wäsche, die Sie anschließend in den
Trockner geben. Im Wäschetrockner
wird die Wäsche automatisch weich.
• Benutzen Sie das Kondensat als destilliertes Wasser z. B. zum Dampfbügeln. Reinigen Sie das Kondensat
vorher (z. B. mit einem Kaffeefilter),
um eventuelle Rückstände oder Flusen zu entfernen.
• Halten Sie die Lüftungsschlitze unten
am Gerät stets frei.
• Halten Sie sich an die in der Programmtabelle aufgeführten Füllmengen.
• Achten Sie darauf, dass am Installationsort des Geräts eine gute Luftzirkulation herrscht.
• Reinigen Sie den Filter nach jedem
Trockenprogramm.
• Schleudern Sie die Wäsche vor dem
Trocknen gut.
DURCHSCHNITTSGEWICHT
VERSCHIEDENER
WÄSCHESTÜCKE
Bademantel
1200 g
Bettbezug
700 g
Arbeitshemd
600 g
Schlafanzug
500 g
Bettlaken
500 g
Tischtuch
250 g
Herrenhemd
200 g
Nachthemd
200 g
Kopfkissenbezug
200 g
Frottierhandtuch
200 g
Bluse
100 g
Damenslip
100 g
Herrenunterhose
100 g
Windel
100 g
Geschirrtuch
100 g
WASSERHÄRTE UND
LEITFÄHIGKEIT
Die Wasserhärte kann sich von Ort zu
Ort unterscheiden. Die Wasserhärte
wirkt sich auf die Leitfähigkeit und die
Funktionsweise des Leitfähigkeitssensors aus. Wenn Sie den Wert der Leitfähigkeit des Wassers kennen, können
Sie den Sensor für bessere Trockenergebnisse einstellen.
So ändern Sie die Einstellung des Leitfähigkeitssensors:
1. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf ein verfügbares Programm.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten
Trocken Plus (Drogen Plus) und
Knitterschutz (Anti-kreuk) . Halten
Sie die Tasten gedrückt, bis eines
dieser Symbole im Display erscheint:
–
geringe Leitfähigkeit <
300 μS/cm
–
mittlere Leitfähigkeit
300-600 μS/cm
–
hohe Leitfähigkeit > 600
μS/cm
3. Drücken Sie die Taste Start/Pause
(Start/Pauze) wiederholt, bis der gewünschte Grad eingestellt ist.
4. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten
Trocken Plus (Drogen Plus) und
Knitterschutz (Anti-kreuk) , um die
Einstellung zu speichern.
88
ANZEIGE
„KONDENSWASSERBEHÄLTE
R VOLL“
Die Kontrolllampe ist standardmäßig
aktiviert. Sie leuchtet am Ende des Programms oder wenn der Wasserbehälter
voll ist. Wenn Sie ein externes Abpumpsystem für den Behälter benutzen, kann die Kontrolllampe deaktiviert
werden.
Ein- oder Ausschalten der Anzeige:
1. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf ein verfügbares Programm.
2. Halten Sie die Tasten Trocken Plus
(Drogen Plus) und Signal (Zoemer)
gleichzeitig gedrückt, bis die korrekte Einstellung angezeigt wird:
– Die Kontrolllampe ist aus und das
erscheint - Die
Symbol
Kontrolllampe ist dauerhaft ausgeschaltet
– Die Kontrolllampe leuchtet und
erscheint das Symbol
Die Kontrolllampe ist eingeschaltet
REINIGUNG UND PFLEGE
FILTER REINIGEN
Am Ende jedes Programms leuchtet die
LED Sieb. Dies bedeutet, dass der Filter
gereinigt werden muss.
Der Filter hält Flusen zurück. Die
Flusen lösen sich während des
Trockengangs von der Wäsche.
So reinigen Sie den Filter:
1. Öffnen Sie die Tür.
2. Ziehen Sie den Filter heraus.
DEUTSCH
89
3. Öffnen Sie den Filter.
4. Reinigen Sie den Filter mit der
feuchten Hand.
5. Reinigen Sie den Filter bei Bedarf
mit einer Bürste und warmem Wasser.
Schließen Sie den Filter.
6. Entfernen Sie die Flusen vom Filtersockel. Hierfür können Sie einen
Staubsauger benutzen.
7. Setzten Sie den Filter in den Filtersockel.
VORSICHT!
Benutzen Sie den Trockner nie
ohne oder mit einem beschädigten oder verstopften Filter.
Reinigen Sie den Filter nach jedem Trockenprogramm. Ein verstopfter Filter verlängert den
Trockengang und erhöht den
Energieverbrauch.
BEHÄLTER ENTLEEREN
Der Behälter muss nach jedem Trockengang entleert werden.
Ist der Behälter voll, bricht das Programm automatisch ab und die LED
Behälter leeren leuchtet. Zur Fortsetzung des Programms leeren Sie den
Behälter und drücken Sie die Starttaste.
90
Sie können auch ein Zubehörteil
installieren, damit sich der Behälter automatisch leert (siehe
Kapitel: ZUBEHÖR).
So leeren Sie den Behälter:
1. Ziehen Sie den Behälter heraus.
2. Tragen Sie den Behälter in waagerechter Lage.
3. Ziehen Sie die Kunststoffverbindung
heraus und entleeren Sie den Wasserbehälter in ein Waschbecken.
4. Schieben Sie die Kunststoffverbindung ein und setzen Sie den Behälter ein.
WARNUNG!
Vergiftungsgefahr! Das Kondenswasser darf nicht getrunken
oder für die Zubereitung von
Speisen verwendet werden.
Das Kondenswasser kann als
destilliertes Wasser, z. B. zum
Bügeln mit einem Dampfbügeleisen, verwendet werden. Filtern
Sie jedoch zuvor das Kondenswasser (z. B. mit einem Kaffeefilter), um eventuelle Rückstände
oder Flusen zurückzuhalten.
REINIGEN DES
WÄRMETAUSCHERS
Sobald die LED Wärmetauscher leuchtet, muss der Wärmetauscher gereinigt
werden.
DEUTSCH
91
So reinigen Sie den Wärmetauscher:
1. Öffnen Sie die Einfülltür.
2. Schieben Sie den Entriegelungsknopf am unteren Rand der Einfüllöffnung zur Seite und öffnen Sie die
Wärmetauschertür.
3. Drehen Sie beide Verriegelungsgriffe, um die Wärmetauscherabdeckung zu entriegeln.
4. Lassen Sie die Wärmetauscherabdeckung herunter.
92
5. Ziehen Sie den Wärmetauscher am
Griff aus dem unteren Fach heraus.
Halten Sie den Wärmetauscher waagerecht, um das verbliebene Wasser nicht zu verschütten.
6. Reinigen Sie den Wärmetauscher in
senkrechter Lage über einem
Waschbecken oder etwas Ähnlichem. Spülen Sie ihn gründlich mit einer Handbrause.
7. Reinigen Sie den Wärmetauscherfilter. Spülen Sie ihn gründlich mit einer Handbrause.
8. Setzen Sie den Wärmetauscher wieder in das untere Fach ein.
9. Schließen Sie die Wärmetauscherabdeckung.
10 Drehen Sie beide Verriegelungsgrif. fe, bis sie einrasten.
11 Schließen Sie die Wärmetauscher. tür.
DEUTSCH
VORSICHT!
Benutzen Sie den Wäschetrockner nie mit einem von Flusen zugesetzten Wärmetauscher. Dies
könnte zur Beschädigung des
Wäschetrockners führen. Außerdem erhöht sich auch der Energieverbrauch.
Verwenden Sie für die Reinigung des Wärmetauschers keine scharfen Gegenstände. Ein
beschädigter Wärmetauscher
kann zu Undichtigkeiten führen.
Benutzen Sie den Trockner nie
ohne den Wärmetauscher.
REINIGEN DER TROMMEL
93
weiser. Trocknen Sie die gereinigten
Flächen mit einem weichen Tuch.
VORSICHT!
Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Metallschwämmchen zum Reinigen der Trommel.
BEDIENFELD UND GEHÄUSE
REINIGEN
Verwenden Sie einen handelsüblichen
neutralen Reiniger zur Reinigung des
Bedienfelds und Gehäuses.
Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch. Trocknen Sie die gereinigten
Flächen mit einem weichen Tuch.
WARNUNG!
Ziehen Sie vor der Reinigung
des Geräts den Netzstecker.
Verwenden Sie einen handelsüblichen
neutralen Reiniger zur Reinigung der
Trommelinnenflächen und Wäscheab-
VORSICHT!
Verwenden Sie keine Möbelreiniger oder Reinigungsmittel, die
eine Korrosion des Geräts verursachen können.
FEHLERSUCHE UND KUNDENDIENST
FEHLERSUCHE
Problem1)
Das Gerät
funktioniert
nicht.
Nicht zufriedenstellende Trockenergebnisse.
Mögliche Ursache
Abhilfe
Der Wäschetrockner ist nicht an
die Stromversorgung angeschlossen.
Stecken Sie den Netzstecker in
die Steckdose. Kontrollieren Sie
die Sicherung der Hausinstallation.
Die Einfülltür ist offen.
Schließen Sie die Tür.
Die Ein/Aus -Taste wurde nicht
gedrückt.
Drücken Sie die Ein/Aus -Taste.
Die Start/Pause -Taste wurde
nicht gedrückt.
Drücken Sie die Taste Start/Pause .
Das Gerät befindet sich im
Standby-Modus.
Drücken Sie die Ein/Aus -Taste.
Es wurde ein falsches Programm Wählen Sie ein geeignetes Proeingestellt.
gramm. 2)
Der Filter ist verstopft.
Reinigen Sie den Filter. 3)
Die Funktion Trocken Plus war
auf die niedrigste Stufe gestellt.
Stellen Sie die Funktion Trocken
Plus auf die mittlere oder höchste Stufe.
94
Problem1)
Die Einfülltür schließt
nicht.
Mögliche Ursache
Abhilfe
Der Wärmetauscher ist verstopft.
Reinigen Sie den Wärmetauscher. 3)
Die Beladung des Geräts ist zu
hoch.
Beachten Sie das maximale Fassungsvermögen.
Das Lüftungsgitter ist verstopft.
Reinigen Sie das Lüftungsgitter
am Boden des Geräts.
Die Innenflächen der Trommel
sind verschmutzt.
Reinigen Sie die Innenflächen
der Trommel.
Die Wasserhärte ist zu hoch.
Stellen Sie die entsprechende
Wasserhärte ein.4).
Der Filter ist nicht eingerastet.
Setzen Sie den Filter korrekt ein.
Zwischen der Tür und der Dichtung ist Wäsche eingeklemmt.
Laden Sie die Wäsche richtig in
die Trommel.
Sie haben nach dem Programm- Schalten Sie den Wäschetrockstart versucht das Programm
ner aus und wieder ein. Wählen
oder die Funktion zu ändern.
Sie ein neues Programm.
Err (Fehler)
auf dem Dis- Die Funktion, die Sie einschalplay.
ten möchten, lässt sich nicht mit
dem ausgewählten Programm
kombinieren.
Schalten Sie den Wäschetrockner aus und wieder ein. Wählen
Sie ein neues Programm.
Keine Trommelbeleuch- Defekte Trommelbeleuchtung.
tung.5)
Kontaktieren Sie den Kundendienst und lassen Sie die Trommelbeleuchtung austauschen.
Ungewöhnlicher Zeitablauf im Display.
Die voraussichtliche Programmdauer wird errechnet unter Berücksichtigung der Menge und
Feuchtigkeit der Wäsche.
Dieser Vorgang erfolgt automatisch, es handelt sich nicht um
eine Gerätestörung.
Das Programm ist
ausgeschaltet.
Der Wasserbehälter ist voll.
Leeren Sie den Behälter3), drücken Sie die Taste Start/Pause .
Es befindet sich nicht genügend
Wählen Sie ein Zeitprogramm.
Wäsche in der Trommel.
Der Trockengang ist
Wählen Sie ein Zeitprogramm
zu kurz.
Die Wäsche ist zu trocken.
oder eine höhere Trocknungsstufe (z. B. Extratrocken ).
Der Filter ist verstopft.
Der TroDie Beladung des Geräts ist zu
ckengang ist hoch.
zu lang.6)
Die Wäsche wird nicht genug
geschleudert.
Reinigen Sie den Filter.
Beachten Sie das maximale Fassungsvermögen.
Schleudern Sie die Wäsche richtig.
DEUTSCH
Problem1)
Mögliche Ursache
95
Abhilfe
Die Raumtemperatur ist zu
hoch, es handelt sich nicht um
eine Gerätestörung.
Falls möglich, senken Sie die
Raumtemperatur.
1) Das Display zeigt eine Fehlermeldung an (z. B. E51): Schalten Sie den Wäschetrockner aus
und wieder ein. Wählen Sie ein neues Programm. Drücken Sie die Taste Start/Pause .
Funktioniert das Gerät nicht? - Wenden Sie sich an den Kundendienst unter Angabe des
Fehlercodes.
2) Lesen Sie die Programmbeschreibung - siehe Kapitel PROGRAMME
3) Siehe Kapitel REINIGUNG UND PFLEGE.
4) Siehe Abschnitt WASSERHÄRTE im Kapitel TIPPS UND HINWEISE.
5) Nur Trockner mit Trommelbeleuchtung.
6) Anmerkung: Nach spätestens 5 Stunden wird der Trockengang automatisch abgebrochen
(siehe Kapitel Ende des Trockengangs).
TECHNISCHE DATEN
Höhe x Breite x Tiefe
850 x 600 x 600 mm (maximal 640 mm)
Trommelvolumen
118 Liter
maximale Tiefe bei geöffneter Einfülltür 1090 mm
maximale Breite bei geöffneter Einfülltür
950 mm
Höhenverstellbarkeit
850 mm (+ 15 mm - Fußeinstellung)
Gewicht des Geräts
41 kg
Max. Fassungsvermögen
8 kg
Elektrische Spannung
230 V
Frequenz
50 Hz
Erforderliche Sicherung
16 A
Gesamte Leistungsaufnahme
2800 W
Energie-Effizienzklasse
B
Energieverbrauch kWh/Trockengang 1)
4,48 kWh
Jährlicher Energieverbrauch
268,8 kWh
Verwendungsart
Haushalt
Zulässige Umgebungstemperatur
+ 5 °C bis + 35 °C
1) 8 kg Baumwollwäsche, geschleudert mit 1000 U/min gemäß EN 61121
96
MONTAGE
• Die Temperatur der Heißluft
im Wäschetrockner kann bis
auf 60 °C ansteigen. Das Gerät darf nicht auf dem Boden
installiert werden, der keinen
hohen Temperaturen standhält.
• Während des Betriebs des
Trockners muss die Raumtemperatur im Bereich zwischen
+5° C und +35° C liegen. Andere Temperaturen können
unerwünschte Auswirkungen
auf die Geräteleistung haben.
• Falls das Gerät bewegt werden muss, muss es in senkrechtem Zustand bewegt werden.
• Das Gerät darf nicht hinter einer verschließbaren Tür, einer
Schiebetür oder einer Tür, deren Scharnier sich an der gegenüberliegenden Seite des
Scharniers des Geräts befindet aufgestellt werden, wenn
dadurch die vollständige Öffnung des Trockners nicht
mehr möglich ist.
AUFSTELLEN DER MASCHINE
• Der Wäschetrockner muss an einem
sauberen, staubfreien Ort installiert
werden.
• Die Luft muss frei um das Gerät herum strömen können. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze unten
am Gerät nicht blockiert werden.
• Damit Vibrationen und Geräusche
auf ein Minimum reduziert werden,
muss das Gerät auf einer stabilen
und ebenen Fläche stehen.
• Überprüfen Sie den waagrechten
Stand des Geräts mit einer Wasserwaage, wenn es an seinen Platz gestellt wird. Richten Sie es gegebenenfalls mit den Schraubfüßen waagerecht aus.
• Entfernen Sie die Füße nicht. Auf keinen Fall den Bodenabstand durch
Florteppiche, Holzleisten oder ähnliche Materialien verringern. Dadurch
kann sich die Temperatur erhöhen
und den Gerätebetrieb beeinträchtigen.
Die Höhe des Wäschetrockners ist verstellbar. Justieren Sie dazu die Füße
(siehe Abbildung).
15mm
AUSPACKEN
VORSICHT!
Entfernen Sie vor dem Gebrauch das
gesamte Verpackungsmaterial.
DEUTSCH
Entfernen der Styroporteile:
1. Öffnen Sie die Einfülltür.
97
TÜRANSCHLAG DER
EINFÜLLTÜR WECHSELN
Die Einfülltür kann auch an der anderen
Seite montiert werden, wenn nicht genügend Platz zum Aufstellen ist. (Siehe
separates Blatt.)
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
2. Ziehen Sie die zwei Kunststoffschläuche mit den Styroporteilen
aus der Trommel heraus.
x2
MONTAGE ALS
EINBAUGERÄT
Das Gerät kann freistehend oder unter
einer Küchenarbeitsplatte in einer Nische mit den entsprechenden Abmessungen montiert werden (siehe Abbildung).
600 mm
> 850 mm
600 mm
• Der Anschluss darf nur über eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Steckdose erfolgen.
• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Daten auf dem Typenschild
den Daten Ihrer Stromversorgung
entsprechen.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine
sachgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an.
• Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel. Es
besteht Brandgefahr.
• Falls das Netzkabel des Geräts ersetzt werden muss, lassen Sie dies
durch unseren Kundendienst durchführen.
• Achten Sie darauf, den Netzstecker
und das Netzkabel hinter dem Gerät
nicht zu quetschen oder zu beschädigen.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät vom Stromnetz trennen
möchten. Ziehen Sie dazu immer direkt am Netzstecker.
• Der Stecker muss trocken sein.
98
DEUTSCH
99
www.aeg.com/shop
136915360-A-012011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement