ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING

ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING
19 T/M 23 JULI 2013
ONLINE
FAILLISSEMENTSVEILING
in opdracht van mr. H. Schuurbiers, Degenaar
Hoogendam Colombijn Advocaten te Gorinchem,
curator in het faillissement van:
JUWELIERSBEDRIJF VERHOEF
HARDINXVELD-GIESSENDAM B.V.
Peulenstraat 216, 3371 AS Hardinxveld-Giessendam;
kijkdag: 19 juli 2013 15.00 – 19.00 uur
horloges o.a.: Raymond Weil, Esprit, Breil, Pulsar;
zilveren en verzilverde sieraden o.a.: colliers,
armbanden, oorbellen, ringen, bestek, spaarpotjes;
Seiko wekkers etc.
Van Beusekom B.V., Parkstraat 5, 3743 ED Baarn, Nederland,
Tel.: +31(0)35 699 63 73, Fax: +31(0)35 699 63 77,
E-mail: [email protected]
www.beusekom.nl
Registermakelaars | Taxateurs | Veilinghouders
Van Beusekom B.V.
INHOUDSOPGAVE
Inhoud
Bezichtiging
Bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden
Omschrijving / Uitlevering
BTW-nummer / Uitvoer naar EU-land
Vervoersverklaring
Algemene verkoopvoorwaarden
Bezichtiging:
19 juli 2013, van 15.00 – 19.00 uur,
aan het adres:
Peulenstraat 216, 3371 AS Hardinxveld-Giessendam
Online biedingen:
Afzonderlijk of in combinaties 19 t/m 23 juli 2013
Sluiting:
23 juli 2013 vanaf 19.00 uur
Gunning uiterlijk:
25 juli 2013
Uitleveren:
uitsluitend 30 juli 2013 van 09.00 – 16.00 uur
LET OP!!
* De in deze catalogus vermelde startbedragen zijn onder
voorbehoud van eventuele wijzigingen op de website.
Online veiling 13.111
Juweliersbedrijf Verhoef Hardinxveld-Giessendam B.V.
Hardinxveld-Giessendam
1
Van Beusekom B.V.
BIJZONDERE VEILING- en VERKOOPVOORWAARDEN
van de besloten vennootschap Van Beusekom B.V.
Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden zijn van
toepassing op de relatie tussen Van Beusekom B.V., hierna
Van Beusekom, enerzijds en verkoper(s) cq aanbieders
respectievelijk koper(s) cq bieders anderzijds, bij deelnemen
aan door Van Beusekom georganiseerde openbare
verkopingen, verkopingen op locatie, online- of webcast
veilingen en/of inschrijvingen. Van Beusekom hanteert
Algemene Voorwaarden die hier ook van toepassing zijn. De
toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is
uitgesloten.
Artikel 2 Openbare verkopingen (op locatie), onlineof webcast veilingen, inschrijvingen
2.1 Van Beusekom behoudt zich het recht voor een veiling te
annuleren, deze (eerder dan op de website of in de brochure
vermeld) te beëindigen of te verlengen. 2.2 In het geval de
(online) veiling vanwege een technische storing wordt
onderbroken of tijdelijk niet (volledig) voor kopers cq bieders
toegankelijk is, is Van Beusekom gerechtigd de veiling op een
later tijdstip te continueren. 2.3 Van Beusekom is bevoegd
om voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen: een
bod niet als zodanig te erkennen; een of meer bieders uit te
sluiten; zaken tot kavels samen te voegen; kavels te splitsen
en kavels uit de veiling te nemen; vergissingen of
toewijzingen bij biedingen te herstellen, zonder dat daaraan
door verkoper(s) cq aanbieders respectievelijk koper(s) cq
bieders rechten kunnen worden ontleend. 2.4 Van Beusekom
is niet aansprakelijk voor eventuele uit deze bepalingen
voortvloeiende directe of indirecte schade voor verkoper(s)
cq aanbieders respectievelijk koper(s) cq bieders, noch voor
directe of indirecte schade als gevolg van technische- of
systeemschade.
Artikel 3 Omschrijving, verkopen, gunning
3.1 De omschrijving van de te verkopen zaken is door Van
Beusekom zo juist en volledig mogelijk gemaakt aan de hand
van een visuele inspectie. 3.2 De te verkopen zaken zijn
weergegeven in kavels. Van Beusekom is niet aansprakelijk
voor in de kavels vermelde onjuiste of onvolledige
omschrijvingen. 3.3 Kopers cq bieders worden in de
gelegenheid gesteld om kavels te bezichtigen en zij worden
geacht daarvan gebruik te maken. 3.4 Alle kavels worden
voetstoots verkocht. Leidingen, kabels, en/of andere
verbindingen voor energie, besturing of productie die zich aan
of in een kavel bevinden, slechts tot de eerste afsluiting,
fitting of aangebracht merkteken. Ondergrondse of
ingemetselde verbindingen behoren niet tot het kavel. 3.5
Biedingen zijn onherroepelijk 3.6 Aan Verkopers cq
aanbieders is het recht van gunning voorbehouden. 3.7
Toewijzing geschiedt door het toesturen van een factuur
door van Beusekom aan koper. Vanaf het tijdstip van
toewijzing door Van Beusekom zijn de gekochte zaak of
zaken voor risico van koper. 3.8 Er is geen mogelijkheid om
kosteloos van de koop af te zien (artikel 7:46b BW). 3.9 In
het geval een curator verkoper is, is artikel 7:19 BW van
toepassing.
Artikel 4
Bezichtiging, biedingen, sluitingstermijn,
gunning en uitlevering
De data voor de bezichtigingen en de sluitingstermijn voor de
(online) biedingen zijn, evenals de datum van gunning en de
uitleverdata, vermeld in de speciaal daartoe door van
Beusekom uitgegeven brochure en op de website
www.beusekom.nl. Deze data zijn bindend en hiervan kan
niet worden afgeweken zonder uitdrukkelijke toestemming
van Van Beusekom. Biedingen kunnen afzonderlijk of in
combinaties tevens worden gedaan op www.beusekom.nl.
Artikel 5 Betaling
5.1 Na de gunning ontvangen Kopers per e-mail een factuur
met daarop de koopsom, vermeerderd met 16% opgeld en
BTW. 5.2 Betaling dient voorafgaande aan de uitlevering,
binnen de op de factuur vermelde termijn te geschieden, door
het verschuldigde bedrag te doen bijschrijven op de
bankrekening nummer 42.65.58.529 ten name van de
Stichting Beheer Derdengelden Van Beusekom, onder
vermelding van het factuurnummer, contant, of per
pinbetaling. Het IBAN nummer behorend bij voornoemde
bankrekening is NL44ABNA0426558529, de BIC code is
ABNANL2A. 5.3 Betaling met creditcard is niet mogelijk. 5.4
Na ontvangst van de betaling worden de goederen
uitgeleverd.
Artikel 6 Levering en vervoer
6.1 De goederen worden geleverd vanaf de door Van
Beusekom daartoe aangewezen locatie in de staat waarin ze
zich bevinden. 6.2 Kopers dienen op de daartoe
aangewezen data zelf te zorgen voor afhalen, ontruiming,
benodigde
gereedschappen,
verpakkingsmateriaal
en
transport of vervoer. 6.3 Eventueel op de door Van
Beusekom aangewezen locatie aanwezige heftrucks,
palletwagens en steekwagens mogen niet worden gebruikt.
6.4 Kopers dienen bij het afhalen van de goederen
legitimatie te tonen, vervoerders die door kopers zijn
ingeschakeld dienen bij het afhalen van de goederen de
factuur en een schriftelijke verklaring van koper te tonen,
buitenlandse kopers dienen een vervoersverklaring te
overleggen zoals vermeld in de brochure of op de website.
6.5 Vloeistoffen en/of chemicaliën dienen door koper
volgens de daarvoor geldende milieuregels te worden
vervoerd, koper is verantwoordelijk in geval van lekkage
van vloeistoffen of chemicaliën. 6.6 Beschadigingen aan
gebouwen, vloeren en terreinen die door koper zijn
veroorzaakt, dienen door koper te worden hersteld. 6.7
Vloerankers of uitstekende delen die op de locatie
achterblijven dienen te worden afgeslepen en/of verwijderd.
6.8 Benodigde vergunningen zijn voor rekening van koper.
6.9 In het geval voor het verwijderen van goederen
noodzaak bestaat om aan gebouwen te breken, is
voorafgaande toestemming van Van Beusekom vereist.
6.10 De koper wiens goederen het ophalen van andere
goederen belemmeren, is verplicht op eerste verzoek van
Van Beusekom zorg te dragen voor ophalen van zijn
goederen, bij gebreke waarvan Van Beusekom gerechtigd is
ophalen en eventuele opslag van de goederen door derden
te doen geschieden, voor rekening van koper.
Artikel
7
Gebreken,
eigendomsvoorbehoud,
intellectuele eigendom
7.1 Koper dient direct na de levering na te gaan of het
geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, door te (doen)
onderzoeken of de juiste zaken zijn geleverd. 7.2 Voor alle
zaken geldt dat deze gekocht zijn in de staat waarin ze zich
bij aflevering bevinden. 7.3 Indien ten aanzien van de
gekochte goederen aanspraken van derden uit hoofde van
eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom of andere
rechten geldend worden gemaakt, is koper gehouden de
goederen voor deze derden te houden, onder de
verplichting de goederen op eerste verzoek aan die derden
af te geven, dan wel een passende regeling met die derden
te treffen. 7.4 Koper vrijwaart Van Beusekom tegen iedere
aanspraak van derden.
Artikel 8 Bijzondere aanwijzingen, opslag, be- en
verwerking, gebruik, toepassing
8.1 Indien Van Beusekom aan de koper aanwijzingen heeft
gegeven voor het betreden van gebouwen of terreinen,
demontage, sloop, ophalen van goederen, opslag, be- of
verwerking, gebruik of toepassing van geleverde zaken,
dient de koper deze aanwijzingen onverkort op te volgen.
8.2 In geval van doorverkoop zal de koper aanwijzingen
aan zijn contractspartij ter hand stellen. 8.3 Afwijking van
de door Van Beusekom gegeven aanwijzingen zijn voor
eigen risico. 8.4 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor
schade veroorzaakt door onjuiste demontage, opslag, be- of
verwerking, gebruik of toepassing van geleverde zaken.
Artikel 9 Toepasselijk recht
Nederlands recht is van toepassing.
Online veiling 13.111
Juweliersbedrijf Verhoef Hardinxveld-Giessendam B.V.
Hardinxveld-Giessendam
2
Van Beusekom B.V.
OMSCHRIJVING DER KAVELS
De omschrijving van de kavels die betrekking hebben op de te verkopen zaken is
gemaakt aan de hand van een visuele inspectie.
Verkopers nemen geen verantwoordelijkheid voor exacte hoeveelheden en
omschrijvingen. Kopers worden in de gelegenheid gesteld tijdens de bezichtiging zelf
een inschatting te maken. De kavellijst dient daarbij als leidraad. Alle kavels worden
voetstoots verkocht.
UITLEVEREN
Voor de planning en organisatie dient de koper zich te schikken naar de aanwijzingen
van onze medewerkers en de logistieke mogelijkheden van Van Beusekom B.V..
Zoveel als mogelijk zal rekening worden gehouden met de wensen van de koper.
Koper dient zelf zorg te dragen voor verpakkingsmateriaal, gereedschap en
transport.
TRANSPORT
Bent u niet in de gelegenheid zelf uw kavels op te halen, kunt u hiervoor HubHub
benaderen. Zij kunnen in overleg ook uw kavels demonteren.
voor meer informatie zie www.hubhub.nl
Voor demontage, transport etc. van grote machines kunt u gebruik maken van:
voor meer informatie zie www.gebrvermeertransport.nl
BTW-NUMMER
Indien gekochte kavels worden uitgevoerd naar een EU-land buiten Nederland,
verzoeken wij u vriendelijk uw BTW-nummer door te faxen aan +31 (0)35 699 63 77
of per email te sturen aan [email protected]
Tevens verzoeken wij u in dat geval de in deze catalogus opgenomen
vervoersverklaring in te vullen en te ondertekenen.
Online veiling 13.111
Juweliersbedrijf Verhoef Hardinxveld-Giessendam B.V.
Hardinxveld-Giessendam
3
Van Beusekom B.V.
VERVOERSVERKLARING
(elke koper dient deze verplicht in te vullen als men de goederen
naar een EU-Land vervoerd)
Hierbij verklaart ondergetekende (eventueel namens de koper) dat hij de
goederen, vermeld op de hieronder gespecificeerde factuur, zal vervoeren
naar een ander EU-land dan Nederland. Indien de goederen in opdracht van
de koper door een transportbedrijf worden opgehaald, dient op de
veilinglocatie een ingevuld en ondertekent CMR-formulier te worden
afgegeven tezamen met de vervoersverklaring.
Daarnaast verklaart hij dat hij bereid is, op verzoek van de Nederlandse
Belastingdienst, nadere informatie te verstrekken over de bestemming van
de goederen.
Naam:
Adres:
Factuurnummer:
Datum factuur:
Van Beusekom B.V.
Parkstraat 5, 3743 ED Baarn
.......................................................
............-..............- 2013
Klant en vervoermiddel:
Bedrijfsnaam:
........................................................
BTW nummer:
........................................................
Kenteken:
........................................................
Plaats en land van bestemming: ........................................................
Persoon die de goederen in ontvangst neemt:
Naam:
Plaats:
Datum:
..........................................................
..........................................................
..........................................................
....................................................................................
(Handtekening van de ontvanger)
Online veiling 13.111
Juweliersbedrijf Verhoef Hardinxveld-Giessendam B.V.
Hardinxveld-Giessendam
4
Van Beusekom B.V.
1
2
3
4
4Z
5
6
6Z
7
8
9
10
10Z
11
12
13
14
15
15Z
16
17
17Z
18
19
19Z
20
21
1 partij met 1 damesring en 1 set oorbellen met diamanteninleg
(consumentenprijs: € 168,=)
1 partij met 2 Esprit damesringen met diamanteninleg
(consumentenprijs: € 320,=)
1 partij met diverse damessieraden w.o.: 3 oorbellen en 5 ringen
1 partij met diverse damessieraden w.o.: 2 armbanden en 1 collier
20
35
30
35
Combinatie 1 t/m 4
1 Guess dameshorloge, type: W95107L2 (consumentenprijs: € 159,=)
1 Guess herenhorloge, type: W1117261 (consumentenprijs: € 179,=)
15
20
Combinatie 5 t/m 6
1 D&G dameshorloge met diamanteninleg (consumentenprijs: € 225,=)
1 D&G dameshorloge met diamanteninleg, type: DW0286
(consumentenprijs: € 310,=)
1 D&G dameshorloge met diamanteninleg, type: DW0713
(consumentenprijs: € 299,=)
1 D&G dameshorloge met diamanteninleg, type: DW0434
(consumentenprijs: € 269,=)
25
35
30
30
Combinatie 7 t/m 10
1 Guess Steel herenhorloge, type: W1262361 (consumentenprijs: €
199,=)
1 D&G herenhorloge, type: 3719740108 (consumentenprijs: € 289,=)
1 Guess dameshorloge met diamanteninleg, type: W1309761
(consumentenprijs: € 219,=)
1 D&G dameshorloge met diamanteninleg, type: DW0505
(consumentenprijs: € 199,=)
1 Guess herenhorloge, type: W1854702 (consumentenprijs: € 259,=)
20
30
20
20
30
Combinatie 11 t/m 15
1 Guess herenhorloge, type: W1153961 (consumentenprijs: € 179,=)
1 Guess herenhorloge met diamanteninleg, type: 117565L1
(consumentenprijs: € 199,=)
20
20
Combinatie 16 t/m 17
1 Guess dameshorloge met diamanteninleg, type: W12641L1
(consumentenprijs: € 199,=)
1 Guess dameshorloge met diamanteninleg, type: W10583L1
(consumentenprijs: € 159,=)
15
15
Combinatie 18 t/m 19
1 Guess dameshorloge met diamanteninleg, type: W11013L1
(consumentenprijs: € 159,=)
1 Guess dameshorloge met diamanteninleg, type: W12063L1
(consumentenprijs: € 189,=)
Online veiling 13.111
Juweliersbedrijf Verhoef Hardinxveld-Giessendam
Hardinxveld-Giessendam
15
20
5
Van Beusekom B.V.
22
23
24
1 Guess dameshorloge met diamanteninleg, type: 195273L1
(consumentenprijs: € 149,=)
1 Guess dameshorloge met diamanteninleg, type: W16563L1
(consumentenprijs: € 219,=)
1 Guess dameshorloge met diamanteninleg, typeL W10239L1
(consumentenprijs: € 169,=)
24Z
25
26
27
15
20
15
Combinatie 20 t/m 24
1 Guess herenhorloge, type: 23506G2 (consumentenprijs: € 299,=)
1 Guess herenhorloge, type: 120010G3 (consumentenprijs: € 269,=)
1 Guess herenhorloge, type: W13564L2
27Z
30
25
25
Combinatie 25 t/m 27
28
29
30
1 Guess dameshorloge met brede band (consumentenprijs: € 159,=)
1 zilverkleurige fotostandaard met 6 fotoframes
1 partij met 2 damesarmbanden met edelstenen (consumentenprijs: €
714,=)
15
10
70
31
32
1 partij met diverse damessieraden w.o.: oorbellen- en armbandenset
1 partij met 9 damesringen met diamanten en edelstenen (mogelijk
replica)
1 partij met 4 damesarmbanden met diamanten en edelstenen
(consumentenprijs: € 1.000,=)
25
40
33
33Z
34
35
36
37
Combinatie 31 t/m 33
1
1
1
1
37Z
38
39
40
41
42
43
44
45
45Z
46
47
48
48Z
100
Cober damesarmband (consumentenprijs: € 159,=)
partij met 3 damesarmbanden (consumentenprijs: € 555,=)
partij met 5 damesringen (consumentenprijs: € 292,=)
partij met 3 damescolliers (consumentenprijs: € 737,=)
15
50
30
70
Combinatie 34 t/m 37
1
1
1
1
1
1
1
1
partij
partij
partij
partij
partij
partij
partij
partij
met
met
met
met
met
met
met
met
10 Breuning pastrouwringen in display
8 Breuning pastrouwringen in display
10 Breuning pastrouwringen in display
8 Breuning pastrouwringen in display
8 Breuning pastrouwringen in display
10 Breuning pastrouwringen in display
10 Breuning pastrouwringen in display
8 Breuning pastrouwringen in display
20
20
20
20
20
20
20
20
Combinatie 38 t/m 45
1 partij met 9 Promises Jewels pastrouwringen in display
1 partij met 9 Promises Jewels pastrouwringen in display
1 Promises pastrouwringenset in display
20
20
5
Combinatie 46 t/m 48
Online veiling 13.111
Juweliersbedrijf Verhoef Hardinxveld-Giessendam
Hardinxveld-Giessendam
6
Van Beusekom B.V.
49
50
51
1 Raymond Weil Geneve dameshorloge met diamanteninleg, type:
15.575.1500 (consumentenprijs: € 2.495,=)
1 Raymond Weil Geneve herenhologe, type: 14.T10.5590
(consumentenprijs: € 695,=)
1 Raymond Weil Geneve dameshorloge, type: 15.K21.5371
(consumentenprijs: € 350,=)
51Z
52
53
250
70
35
Combinatie 49 t/m 51
1 partij met de inhoud van 1 vitrine met ca. 25 Certus junior
kinderhorloges
1 partij met de inhoud van 1 vitrine met ca. 12 Certus junior
kinderhorloges
53Z
75
35
Combinatie 52 t/m 53
54
1 partij met de inhoud van 2 vitrines met ca. 12 Seiko wekkers
25
55
1 partij met de inhoud van 1 vitrinedeel w.o.: zilveren babyspeeltjes en
decoratie
1 partij met de inhoud van 1 vitrinedeel w.o.: zilveren spaarpotjes
1 partij met de inhoud van 1 vitrinedeel w.o.: zilveren spaarpotjes en
babyspeeltjes
30
56
57
57Z
20
20
Combinatie 55 t/m 57
58
1 Seiko wandklok (consumentenprijs: € 59,=)
10
59
60
61
62
1
1
1
1
20
30
20
25
62Z
63
64
64Z
65
66
67
67Z
partij
partij
partij
partij
met
met
met
met
2 oorbellensets
3 oorbellensets
2 oorbellensets
diverse damessieraden w.o.: 2 ringen en 2 hangers
Combinatie 59 t/m 62
1 Esprit dameshorloge (consumentenprijs: € 119,50)
1 damesarmband (consumentenprijs: € 99,=)
15
10
Combinatie 63 t/m 64
1 Esprit dameshorloge (consumentenprijs: € 99,=)
1 Esprit herenhorloge ( cp € 119,50)
1 Esprit dameshorloge (consumentenprijs: € 99,=)
10
15
10
Combinatie 65 t/m 67
68
1 damescollier met hanger met diamanteninleg (consumentenprijs:
138,=)
15
69
70
71
1 partij met 2 Pulsar dameshorloges (consumentenprijs: € 294,=)
1 Pulsar dameshorloge, type: PXT 709 (consumentenprijs: € 199,=)
1 Pulsar dameshorloge, type: DPR 70 (consumentenprijs: € 129,=)
30
20
15
Online veiling 13.111
Juweliersbedrijf Verhoef Hardinxveld-Giessendam
Hardinxveld-Giessendam
7
Van Beusekom B.V.
72
73
74
1 Pulsar herenhorloge, type: PT3 111 (consumentenprijs: € 129,=)
1 Pulsar herenhorloge, type: PG8 197 (consumentenprijs: € 99,=)
1 Pulsar herenhorloge, type: PXM A19 (consumentenprijs: € 99,=)
74Z
75
76
77
78
79
80
Combinatie 69 t/m 74
1
1
1
1
1
1
80Z
81
82
1 Seiko solar herenhorloge, type: SNE155P1 (consumentenprijs: €
230,=)
1 Seiko automatic herenhorloge, type: 491430 (consumentenprijs: €
350,=)
88
89
90
1 Pulsar herenhorloge, type: PXH 861 (consumentenprijs: € 100,=)
1 Pulsar herenhorloge, type: PF3752 (consumentenprijs: € 219,=)
1 Pulsar herenhorloge, type: 240019 (consumentenprijs: € 199,=)
94
1 Seiko herenhorloge, type: SKP379P1 cp € 315,=)
1 Seiko kinetic herenhorloge, type: DXN 205 (consumentenprijs: €
95,=)
1 Pulsar herenhorloge, type: PXN 205 (consumentenprijs: € 205,=)
1 Pulsar dameshorloge, type: PEG 301 (consumentenprijs: € 135,=)
1 Seiko kinetic herenhorloge, type: SKA487P1 (consumentenprijs: €
275,=)
98Z
35
10
20
20
30
30
10
15
30
Combinatie 86 t/m 90
1 Seiko dameshorloge (consumentenprijs: 195,=)
1 Seiko herenhorloge, type: SGEE77P1 (consumentenprijs: € 145,=)
1 Seiko Promises dameshorloge, type: SXDE02P1 (consumentenprijs: €
360,=)
1 Seiko dameshorloge, type: SXD1343P1 (consumentenprijs: € 250,=)
94Z
95
96
97
98
25
Combinatie 83 t/m 85
90Z
91
92
93
15
20
15
15
5
10
Combinatie 81 t/m 82
85Z
86
87
Seiko herenhorloge, type: SGEF73PI (consumentenprijs: 170,=)
Seiko solar dameshorloge, type: SUP082PI )cp € 195,=)
Seiko dameshorloge, type: SXDA11P1 (consumentenprijs: € 159,=)
Seiko dameshorloge, type: SXDA13P1 (consumentenprijs: € 159,=)
Pulsar dameshorloge, type: PPG964XZ (consumentenprijs: € 75,=)
Pulsar dameshorloge, type: DPR 70 (consumentenprijs: € 90,=)
Combinatie 75 t/m 80
82Z
83
84
85
15
10
10
20
15
35
25
Combinatie 91 t/m 94
1
1
1
1
Seiko
Seiko
Seiko
Seiko
dameshorloge,
dameshorloge,
dameshorloge,
dameshorloge,
type:
type:
type:
type:
SUP108P1 (consumentenprijs: € 240,=)
SXA115P1 (consumentenprijs: € 235,=)
SFQ827P1 (consumentenprijs: € 295,=)
SXD881P1 (consumentenprijs: € 260,=)
25
25
30
25
Combinatie 95 t/m 98
Online veiling 13.111
Juweliersbedrijf Verhoef Hardinxveld-Giessendam
Hardinxveld-Giessendam
8
Van Beusekom B.V.
99
100
101
102
103
104
105
106
107
1
1
1
1
1
1
1
1
1
107Z
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
122
123
124
125
126
127
128
129
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Breil
Breil
Breil
Breil
Breil
Breil
Breil
Breil
Breil
Breil
Breil
Breil
polshorloge, type: Milana (consumentenprijs: € 310,=)
polshorloge, type: Milana (consumentenprijs: € 285,=)
polshorloge (consumentenprijs: € 229,=)
polshorloge (consumentenprijs: € 229,=)
polshorloge (consumentenprijs: 240,=)
polshorloge (consumentenprijs: 270,=)
polshorloge (consumentenprijs: 139,=)
polshorloge (consumentenprijs: 320,=)
polshorloge (consumentenprijs: 109,=)
polshorloge, type: Milano (consumentenprijs: € 350,=)
polshorloge (consumentenprijs: € 139,=)
polshorloge, type: Tribe (consumentenprijs: € 175,=)
30
25
20
20
20
25
15
30
10
35
15
15
Combinatie 109 t/m 120
1 partij met 6 fotolijstjes in diverse afmetingen, 1 paar
decoratieschoentjes
1 partij met 6 damesringen ingelegd met edelsteen (totale cp € 350,=)
1 damesring met diamantinleg (consumentenprijs: € 110,=)
1 damesring met diamantinleg (consumentenprijs: € 110,=)
1 partij met 2 oorbellensets en dames met diamantinleg
(consumentenprijs: € 230,=)
1 partij met 7 damesringen met diamantinleg (consumentenprijs: €
500,=)
1 partij met 2 dames polskettingen w.o.: 1 met edelstenen
(consumentenprijs: € 220,=)
1 damesarmband (consumentenprijs: € 220,=)
1 partij met 3 dameshalskettingen, ingelegd met diamanten en
edelstenen (consumentenprijs: € 590,=)
129Z
130
131
132
133
134
135
136
15
15
10
10
10
35
20
15
20
Combinatie 99 t/m 107
120Z
121
Pular polshorloge, type: PJ5 284 (consumentenprijs: € 125,=)
Pulsar polshorloge, type: PJ5 270
Esprit polshorloge (consumentenprijs: € 99,90)
Esprit polshorloge, type: Unia Rosegold
Palerma zakhorloge (consumentenprijs: € 79,=)
Seiko polshorloge (consumentenprijs: € 210,=)
Seiko polshorloge (consumentenprijs: 340,=)
Esprit polshorloge (consumentenprijs: € 175,=)
Tissot polshorloge (consumentenprijs: € 240,=)
10
35
10
10
20
50
20
20
60
Combinatie 121 t/m 129
1
1
1
1
1
1
1
Hermle wandklok (consumentenprijs: € 225,=)
contra barometer
Fischer contra barometer (consumentenprijs: € 409,=)
DD contra barometer (consumentenprijs: € 542,=)
Seiko wandklok, ø: 40 cm
DD contra barometer (consumentenprijs: € 274,=)
Seiko wandklok (consumentenprijs: € 113,=)
Online veiling 13.111
Juweliersbedrijf Verhoef Hardinxveld-Giessendam
Hardinxveld-Giessendam
20
25
30
40
5
20
10
9
Van Beusekom B.V.
137
138
20
5
139
1 Orfac staartklok
1 Seiko ronde wandklok, afm.: ø ca. 30 cm met temparatuurmeter
(consumentenprijs: € 69,=)
1 Seiko ronde wandklok, afm.: ø c. 50 cm (consumentenprijs: € 110,=)
140
141
142
1 wandklok (consumentenprijs: € 350,=)
1 Huygens barometer (consumentenprijs: € 925,=)
1 Huygens barometer
25
50
35
142Z
143
144
145
146
147
148
148Z
149
150
151
152
153
153Z
154
155
156
157
158
159
160
160Z
161
162
15
Combinatie 130 t/m 142
1 partij met diverse damessierraden w.o.: 3 ringen, 2 sets oorbellen
(consumentenprijs: € 460,=)
1 partij met 7 damesringen w.o.: Zoppini Firenze (consumentenprijs: €
360,=)
1 partij met 3 damenscolliers en 2 hangers (consumentenprijs: €
200,=)
1 partij met 2 oorbellensets met diamanteninleg (consumentenprijs: €
188,=)
1 Dolce & Cabbana collier (consumentenprijs: € 139,=)
1 partij met 6 damescolliers w.o.: Esprit (consumentenprijs: € 365,=)
50
35
20
20
15
40
Combinatie 143 t/m 148
1 partij met damesieraden ingelegd met edelsteen en 1 set oorbellen
(consumentenprijs: € 210,=)
1 partij met 5 damesringen ingelegd met edelsteen (consumentenprijs:
€ 400,=)
1 partij met 4 damesringen w.o.: met diamantinleg (consumentenprijs:
€ 230,=)
1 Jean Renard damespolshorloge (consumentenprijs: € 239,=)
1 partij met 7 Promises herenringen (consumentenprijs: € 346,50)
20
40
25
25
40
Combinatie 149 t/m 153
1 partij met diverse damessieraden met parels w.o.: 6 armbanden, 5
kettingen z9cp € 575,=)
1 damesarmband met diamantinleg (consumentenprijs: € 185,=)
1 partij met 4 parelarmbanden (consumentenprijs: € 160,=)
1 partij met 5 damescolliers w.o.: Namida, Dolce & Cabbana, ingelegd
met diamanten en parels (consumentenprijs: € 335,=)
1 partij met 3 dames parelcolliers (consumentenprijs: € 220,=)
1 partij met 3 Namida damesparelcolliers (consumentenprijs: € 290,=)
1 damesparelcollier (consumentenprijs: € 95,=)
60
20
80
40
25
30
10
Combinatie 154 t/m 160
1 partij met 3 oorbellensets met parels en edelsteen en 1 hanger met
parels (consumentenprijs: € 300,=)
1 partij met 8 damesringen w.o.: diamantinleg (consumentenprijs: €
585,=)
Online veiling 13.111
Juweliersbedrijf Verhoef Hardinxveld-Giessendam
Hardinxveld-Giessendam
30
60
10
Van Beusekom B.V.
163
1 partij met 5 damescolliers w.o.: Breil, Dolce & Cabbana
(consumentenprijs: € 550,=)
163Z
164
165
166
Combinatie 161 t/m 163
1 Dolce & Cabbana armband (consumentenprijs: € 119,=)
1 partij met 5 herenringen (consumentenprijs: € 247,=)
1 partij met 5 herenringen (consumentenprijs: € 369,=)
166Z
167
168
169
170
171
172
173
178
178Z
179
180
181
182
183
184
185
186
187
187Z
188
189
190
191
192
15
30
40
Combinatie 164 t/m 166
1
1
1
1
1
1
1
173Z
174
175
176
177
60
Breil oorbellenset met diamantinleg (consumentenprijs: € 125,=)
partij met 2 Breil oorbellensets z(consumentenprijs: € 170,=)
partij met 2 Breil damescolliers (consumentenprijs: € 120,=)
Breil damescollier (consumentenprijs: € 120,=)
partij met 2 damescollies (consumentenprijs: € 218,=)
Breil oorbellenset (consumentenprijs: € 80,=)
Breil oorbellenset (consumentenprijs: € 80,=)
15
15
20
15
20
10
10
Combinatie 167 t/m 173
1
1
1
1
Breil damescollier met diamantinleg (consumentenprijs: € 119,=)
Breil damescollier (consumentenprijs: € 165,=)
partij met 3 Breil herenringen (consumentenprijs: € 212,=)
partij met 3 Breil damesringen w.o.: ingelegd met edelsteen
(consumentenprijs: € 300,=)
1 Breil herencollier (consumentenprijs: € 115,=)
15
20
25
30
15
Combinatie 174 t/m 178
1 partij met 3 Breil damescollier w.o.: diamantinleg (consumentenprijs:
€ 340,=)
1 Dolce & Cabbana damescollier (consumentenprijs: € 199,=)
1 damescollier (consumentenprijs: € 110,=)
1 dames armband (consumentenprijs: € 139,=)
1 dames oorbellenset (consumentenprijs: € 22,50)
1 oorbellenset (consumentenprijs: € 119,=)
1 oorbellenset edelsteen inleg (consumentenprijs: € 69,90)
1 partij met 2 damesringen met edelsteen inleg (consumentenprijs: €
180,=)
1 partij met 2 vriendschapsringen (consumentenprijs: € 215,=)
35
20
15
15
5
15
10
20
25
Combinatie 179 t/m 187
1 partij met Zinxi hangertjes, Simstars armbanden, Sim Kids
armbandhangertjes
1 partij met pasringen in diverse afmetingen
1 partij met 10 sets Promises pastrouwringen
1 partij met diverse lettertjes
1 partij met 6 Lorus polshorloges, mamnchetknopen, armbandletters,
div. ringen, parels etc.
Online veiling 13.111
Juweliersbedrijf Verhoef Hardinxveld-Giessendam
Hardinxveld-Giessendam
25
10
20
5
70
11
Van Beusekom B.V.
192Z
193
194
195
Combinatie 188 t/m 192
1 partij met 3 fotolijstjes
1 partij met 4 spaarpotten en 1 muziekdoos (consumentenprijs: €
140,=)
1 partij met zilveren bekers en 1 zilveren fotolijstje (consumentenprijs:
€ 264,=)
195Z
196
197
198
199
200
201
202
1 partij mt 1 damescollier en 1 damesring beide ingelegd met edelsteen
(consumentenprijs: € 287,=)
1 set met Esprit oorbellen met edelsteen inleg (consumentenprijs: €
55,=)
1 damesring met edelsteen (consumentenprijs: € 195,=)
1 damesring met edelsteen (consumentenprijs: € 145,=)
1 dsmesarmband met edelstenen inleg (consumentenprijs: € 214,=)
1 partij met damescollier, armband en ring met edelsteen inleg
(consumentenprijs: € 480,=)
1 damescollier (consumentenprijs: € 119,=)
1 damescollier met edelsteeninleg (consumentenprijs: € 295,=)
1 damescollier met edelsteeninleg (consumentenprijs: € 278,=)
1 damescollier met diamantinleg (consumentenprijs: € 85,=)
209
1 damescollier met edelsteenhangers (consumentenprijs: € 199,=)
1 damesarmband met edelsteenhangers (consumentenprijs: € 149,=)
213Z
214
215
20
15
25
50
15
30
30
10
20
15
Combinatie 206 t/m 207
1 damescollier ingelegd met edelsteen en diamanteninleg
(consumentenprijs: € 269,=)
1 partij met 3 damescolliers w.o.: met edelsteeninleg en 1
damesarband (consumentenprijs: € 715,=)
209Z
210
211
212
213
5
Combinatie 203 t/m 205
207Z
208
30
Combinatie 196 t/m 202
205Z
206
207
25
Combinatie 193 t/m 195
202Z
203
204
205
10
15
30
75
Combinatie 208 t/m 209
1
1
1
1
partij
partij
partij
partij
met
met
met
met
3
2
2
4
damesarmbanden
damesarmbanden
damesarmbanden
damesarmbanden
(consumentenprijs: € 205,=)
(consumentenprijs: € 118,=)
(consumentenprijs: € 255,=)
en 1 ring (consumentenprijs: € 495,=)
25
15
30
50
Combinatie 210 t/m 213
1 partij met diverse Trollbeads hangers, zakhorloges, diverse
polshorloges w.o.: Esprit, casio en 1 wekker
1 partij met diverse oorbellentang, vloeistof en diverse ringen
Online veiling 13.111
Juweliersbedrijf Verhoef Hardinxveld-Giessendam
Hardinxveld-Giessendam
25
25
12
Van Beusekom B.V.
215Z
216
217
218
219
220
Combinatie 214 t/m 215
1
1
1
1
1
220Z
221
222
223
224
225
226
226Z
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
239Z
partij Keltum en Mercis kinderbestek, 4 vorken, 4 lepels en 4 messen
Nijntje 4-delig kinderbestek (consumentenprijs: € 33,=)
Nijntje 4-delig kinderbestek (consumentenprijs: € 33,=)
WMF 4-delig kinderbestek
Zilverstad 4-delige kinderbestek
5
5
5
5
5
Combinatie 216 t/m 220
1
1
1
1
WMF 4-delig kindersbestek (consumentenprijs: € 35,=)
WMF 4-delig kindersbestek (consumentenprijs: € 35,=)
WMF 4-delig kindersbestek (consumentenprijs: € 35,=)
partij met 2 sets WMF 4-delig kindersbestek (consumentenprijs: €
35,= p.st.)
1 partij met 3 sets WMF 4-delig kindersbestek (consumentenprijs: €
35,= p.st.)
1 partij met 3 sets WMF 4-delig kindersbestek (consumentenprijs: €
35,= p.st.)
5
5
5
10
15
15
Combinatie 221 t/m 226
1 Van Kempen
38,=)
1 Van Kempen
38,=)
1 Van Kempen
38,=)
1 Van Kempen
38,=)
1 Van Kempen
38,=)
1 Van Kempen
38,=)
1 Van Kempen
38,=)
1 Van Kempen
38,=)
1 Van Kempen
38,=)
1 Van Kempen
38,=)
1 Van Kempen
38,=)
1 Van Kempen
38,=)
1 Van Kempen
38,=)
& Begeer 4-delig kinderbestek (consumentenprijs: €
5
& Begeer 4-delig kinderbestek (consumentenprijs: €
5
& Begeer 4-delig kinderbestek (consumentenprijs: €
5
& Begeer 4-delig kinderbestek (consumentenprijs: €
5
& Begeer 4-delig kinderbestek (consumentenprijs: €
5
& Begeer 4-delig kinderbestek (consumentenprijs: €
5
& Begeer 4-delig kinderbestek (consumentenprijs: €
5
& Begeer 4-delig kinderbestek (consumentenprijs: €
5
& Begeer 4-delig kinderbestek (consumentenprijs: €
5
& Begeer 4-delig kinderbestek (consumentenprijs: €
5
& Begeer 4-delig kinderbestek (consumentenprijs: €
5
& Begeer 4-delig kinderbestek (consumentenprijs: €
5
& Begeer 4-delig kinderbestek (consumentenprijs: €
5
Combinatie 227 t/m 239
Online veiling 13.111
Juweliersbedrijf Verhoef Hardinxveld-Giessendam
Hardinxveld-Giessendam
13
Van Beusekom B.V.
240
241
242
1 Van Kempen & Begeer kinder-/eet-/drinkset (consumentenprijs: €
88,=)
1 Van Kempen & Begeer kinder-/eet-/drinkset (consumentenprijs: €
88,=)
1 Van Kempen & Begeer kinder-/eet-/drinkset (consumentenprijs: €
88,=)
242Z
244
245
246
1 Van Kempen & Begeer kinder-/eet-/drinkset (consumentenprijs: €
68,=)
1 Van Kempen & Begeer kinder-/eet-/drinkset (consumentenprijs: €
68,=)
1 Van Kempen & Begeer kinder-/eet-/drinkset (consumentenprijs: €
68,=)
258Z
259
260
261
261Z
10
10
10
10
Combinatie 244 t/m 246
1 partij met 5 Hagerty silver cleanersets
1 partij met 5 Hagerty silver cleanersets
1 partij met 5 Hagerty silver cleanersets
249Z
250
251
252
253
254
255
256
257
258
10
Combinatie 240 t/m 242
246Z
247
248
249
10
5
5
5
Combinatie 247 t/m 249
1
1
1
1
1
1
1
1
1
partij met
partij met
partij met
partij met
partij met
partij met
partij met
partij met
partij met
cleaner
4
5
5
5
5
5
5
4
6
Hagerty silver caresets
Hagerty silver caresets
Hagerty jewel cleansets
Hagerty jewel cleansets
Hagerty silver polishsets
Hagerty silver polishsets
connoisseurs jewellery soap-/borstelsets
connoisseurs jewellery soap-/borstelsets
connoisseurs silver polish, 1 silver cleaner en 1 pearl
5
5
5
5
5
5
5
5
10
Combinatie 247 t/m 258
1 Cober damescollier (consumentenprijs: € 669,=)
1 Cober damescollier (consumentenprijs: € 399,=)
1 Cober damesarmband (consumentenprijs: € 315,)
75
50
35
Combinatie 259 t/m 261
Online veiling 13.111
Juweliersbedrijf Verhoef Hardinxveld-Giessendam
Hardinxveld-Giessendam
14
ALGEMENE VOORWAARDEN
van de besloten vennootschap Van Beusekom B.V.
Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere
aanbieding van en op iedere overeenkomst tussen Van Beusekom
B.V., hierna Van Beusekom, enerzijds, en haar wederpartij,
opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker anderzijds. Naast
deze algemene voorwaarden hanteert Van Beusekom ook Bijzondere
veiling- en verkoopvoorwaarden. De toepasselijkheid van andere
algemene voorwaarden is uitgesloten.
Artikel 2 Offertes
Door Van Beusekom uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn
geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Vermelde
prijzen zijn exclusief BTW; inklaringskosten; import- en
exportheffingen en andere heffingen; belastingen; rechten en kosten,
tenzij anders aangegeven.
Artikel 3 Taxaties
3.1 In het kader van een door Van Beusekom te verrichten taxatie
zorgt opdrachtgever dat alle zaken en gegevens die noodzakelijk zijn
voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig en volledig aan Van
Beusekom worden verstrekt. 3.2 Indien voor de uitvoering van de
overeenkomst benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan Van
Beusekom worden verstrekt, worden eventuele uit die vertraging voor
van Beusekom voortvloeiende kosten aan opdrachtgever in rekening
gebracht. 3.3 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor schade
ontstaan doordat zij van haar opdrachtgever geen, dan wel onjuiste
en/of onvolledige gegevens heeft ontvangen. 3.4 Indien van
Beusekom in opdracht werkzaamheden uitvoert bij of ten behoeve
van derden, vrijwaart opdrachtgever Van Beusekom voor aanspraken
van derden.
Artikel 4 Verkopingen
4.1 Op door Van Beusekom uit te voeren openbare verkopingen,
verkopingen op locatie, online veilingen, webcast veilingen en/of
inschrijvingen zijn ook de door Van Beusekom gehanteerde
bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden van toepassing. 4.2
Opdrachtgever staat er jegens Van Beusekom voor in dat hij bevoegd
is tot verkoop van de zaken waar de opdracht aan Van Beusekom
betrekking op heeft. 4.3 Opdrachtgever staat er voor in dat de te
verkopen zaken onbezwaard en onbelast zijn. 4.4 Van Beusekom
verkoopt namens opdrachtgever en is geen partij bij de
koopovereenkomst die met de koper tot stand komt. 4.5 Van
Beusekom is niet gehouden om verkoop- danwel opslagruimten van
waaruit wordt verkocht, schoon op te leveren. 4.6 Indien Van
Beusekom in het kader van de overeenkomst tot ontruiming dient over
te gaan, is Van Beusekom niet aansprakelijk voor daarbij ontstane
schade.
Artikel 5 Risico, levering, levertijd
5.1 De in het kader van een door Van Beusekom uitgevoerde
openbare verkoping, verkoping op locatie, online veiling, webcast
veiling en/of inschrijving door een koper gekochte zaak of zaken is of
zijn voor risico van koper vanaf het moment van het totstandkomen
van de koopovereenkomst. 5.2 De koopovereenkomst komt tot stand
tussen opdrachtgever van Van Beusekom en koper, door toewijzing
van de zaak of zaken waar koper op geboden heeft. 5.3 Toewijzing
geschiedt door de Verkoper of voor deze door Van Beusekom. 5.4
Levering geschiedt vanaf de door Van Beusekom aan te wijzen
locatie. 5.5 Gekochte zaken worden vervoerd voor rekening van
koper. 5.6 Indien koper afname weigert of nalatig is informatie of
instructies noodzakelijk voor de levering te verstrekken of op te
volgen, worden voor rekening van koper die maatregelen getroffen,
ter beoordeling van Van Beusekom, die nodig zijn om de
verkooplocatie aan opdrachtgever leeg op te leveren. Koper is in dat
geval alle kosten, waaronder demontage, transport- en opslagkosten,
verschuldigd. 5.7 Indien koper na in gebreke te zijn gesteld alsnog
niet afneemt, is Van Beusekom gerechtigd de zaken aan een
volgende bieder toe te wijzen, het verschil in opbrengst is dan voor
rekening van koper.
Artikel 6 Betaling
6.1 Betaling dient te geschieden in euro’s binnen veertien (tenzij
anders vermeld) dagen na factuurdatum, door het verschuldigde
bedrag te doen bijschrijven op de bankrekening van Van Beusekom.
6.2 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 6.3
Indien binnen de termijn van veertien dagen geen volledige betaling
heeft plaatsgevonden is wederpartij zonder nadere ingebrekestelling
in verzuim. Vanaf dat moment is wederpartij, opdrachtgever,
verkoper, koper en/of gebruiker over het verschuldigde bedrag rente
Algemene Voorwaarden Van Beusekom B.V. 14 04 2009
verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente plus 2%. 6.4 Door
wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker gedane
betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en
kosten, pas daarna ter afdoening van de openstaande facturen, de
oudste facturen eerst.
Artikel 7 Opschorting/ontbinding van de overeenkomst
7.1 Vorderingen van Van Beusekom op wederpartij, opdrachtgever,
verkoper, koper en/of gebruiker voortvloeiend uit de overeenkomst
met Van Beusekom zijn onmiddellijk opeisbaar: indien nakoming en
betaling van een voorschot of gevraagde zekerheid uitblijft of
onvoldoende is; in geval van faillissement of surséance van betaling
van wederpartij; indien wederpartij in verzuim is en/of anderszins niet
voldoet aan verplichtingen uit de overeenkomst. 7.2 Van Beusekom is
bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of tot
gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan,
een en ander onder gehoudenheid van wederpartij, opdrachtgever,
verkoper, koper en/of gebruiker de door Van Beusekom geleden
schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan Van
Beusekom toekomende rechten.7.3 Indien zich omstandigheden
voordoen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de
overeenkomst onmogelijk en/of onevenredig kostbaar wordt, is Van
Beusekom bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 8 Incassokosten
Kosten die Van Beusekom moet maken met betrekking tot invordering
komen, met een minimum van 10% van het openstaande bedrag, ten
laste van wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Eventuele aansprakelijkheid van Van Beusekom is beperkt tot het
bedrag dat door de verzekeraar wordt gedekt en/of uitgekeerd. 9.2
Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt en/of
uitgekeerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop Van
Beusekom ingevolge de overeenkomst aanspraak heeft. 9.3 Van
Beusekom is in ieder geval niet aansprakelijk voor: gevolgschade,
o.a. in de vorm van winstderving; tekortkomingen van door haar
ingeschakelde derden; schade veroorzaakt door of verband houdend
met het afvoeren van milieubelastende en/of gevaarlijke stoffen;
schade veroorzaakt door of in verband staand met bediening, beheer
en onderhoud van technische installaties. 9.4 Elk vorderingsrecht van
wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker jegens
Van Beusekom vervalt twaalf maanden na het ontstaan van de
vordering, welke ontstaat op het moment dat de schade voor het eerst
geconstateerd is of had kunnen worden.
Artikel 10 Overmacht
10.1 Overmacht zijn omstandigheden die nakoming van de
overeenkomst verhinderen en die niet aan Van Beusekom zijn toe te
rekenen. 10.2 gedurende een overmachtsituatie worden de
verplichtingen van Van Beusekom opgeschort. 10.3 Indien de
periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door
Van Beusekom niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden zijn
partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat
geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 10.4 Indien Van
Beusekom bij overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan of door overmacht slechts gedeeltelijk aan haar
verplichtingen kan voldoen, worden de gedeeltelijk verrichte
werkzaamheden bij opdrachtgever in rekening gebracht en is
opdrachtgever gehouden die te voldoen.
Artikel 11 Toepasselijk recht
Op iedere aanbieding van en op iedere overeenkomst tussen Van
Beusekom en haar wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of
gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 12 Vertalingen
In geval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene
voorwaarden en de Nederlandse tekst van deze voorwaarden
prevaleert de Nederlandse tekst.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement