Avision | FB6000E | pobierz

1
2
I.
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie Społecznej Pracowni Digitalizacyjnej Śląskiej
Biblioteki Cyfrowej przy Bibliotece Śląskiej w sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie
do obróbki graficznej. Szczegóły techniczne określa Dodatek nr 1 do niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający zastrzega aby sprzęt komputerowy będący przedmiotem zamówienia był
oznaczony symbolem bezpieczeństwa CE.
II.
WYMAGANY TERMIN WYKONANIA UMOWY
Nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy.
III.
WARUNKI POSTĘPOWANIA ORAZ OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Kompletna oferta powinna zawierać:
a) ofertę cenową (wzór – Dodatek Nr 2 do SIWZ),
b) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy: prawo zamówień
publicznych (wzór – Dodatek Nr 3 do SIWZ) wraz z aktualnym odpisem z rejestru lub
zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c) oświadczenie (wzór – Dodatek Nr 4 do SIWZ), że Wykonawca zapoznał się z treścią
umowy i nie wnosi do jej postanowień żadnych zastrzeżeń.
Przez aktualne dokumenty należy rozumieć dokumenty wystawione nie wcześniej niż:
- 6 miesięcy przed terminem składania oferty – w przypadku odpisu z właściwego
rejestru.
2. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. Wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane z zaleceniem by oferta była
spięta.
5. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć
podpisy na:
a) wszystkich stronach oferty,
b) załącznikach,
c) oraz w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.
6. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być
załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby
reprezentujące osobę prawną lub fizyczną.
7. Wymagane dokumenty (wymienione w pkt. III SIWZ) należy przedstawić w formie
oryginałów lub kserokopii.
8. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą
„ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
9. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający
nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
10. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być
opatrzone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA.
INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.
11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI.”
11. Koperta powinna być oznaczona: WYPOSAŻENIE SPOŁECZNEJ PRACOWNI
DIGITALIZACYJNEJ – NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT.
3
IV.
INFORMACJE O WARUNKACH WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada
zasadom określonym w ustawie: prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania
określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
V.
OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA ICH OCENY
lp.
Opis kryteriów oceny
1. Cena
Znaczenie w %
100 %
Sposób obliczania wartości spełnienia kryterium przez Wykonawcę:
W kryterium, w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy
wskaźnik zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:
n : w x a = ilość punktów otrzymanych w danym kryterium,
n – najniższa wartość z zaoferowanych,
w – wartość z badanej oferty,
a – znaczenie czynnika.
VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA, TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA
OFERT
Termin składania ofert upływa dnia 23 sierpnia 2007r. o godz. 11.00.
Ofertę umieszczoną w zamkniętej kopercie z adresem Zamawiającego wraz
z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy należy złożyć w Sekretariacie Biblioteki Śląskiej,
Pl. Rady Europy 1, tel. 20-83-875.
Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 sierpnia 2007r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego
przy Pl. Rady Europy 1, w sali konferencyjnej „Benedyktynka”.
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w ustawie: prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004r., poz. 177
z późn. zm.) i spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą.
O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców zgodnie z wymogami
wynikającymi z art. 92 ustawy: prawo zamówień publicznych.
VII.
PROTESTY I ODWOŁANIA
Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki
odwoławcze oraz skarga przewidziane ustawą.
VIII.
UMOWA
1. Projekt umowy stanowi Dodatek Nr 5 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
2. Rozliczenia związane z realizacją umowy nastąpią w złotych polskich.
IX.
OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są (od poniedziałku do piątku w godz.
8.00 – 15.00):
a) w kwestiach proceduralnych – Rafał Kamiński, tel. (032) 20-83-729,
ralf@bs.katowice.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego,
b) w kwestiach technicznych – Piotr Sinda tel. (032) 20-83-877, sindap@bs.katowice.pl
lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.
4
5
Dodatek nr 1
Specyfikacja techniczna
Część A: Zestaw komputerowy sztuk 1
lp.
komponent
1 procesor
2
RAM
3
płyta główna
producent
model
parametry
a) minimalna częstotliwość
taktowania procesora 2666 MHz
b) minimalna częstotliwość
taktowania magistrali 1333 MHz
c) minimalna ilość pamięci cache L2
4096 KB
d) wentylator dołączony od
producenta procesora
e) minimalna liczba rdzeni 2
a) DDR2-800 (PC2-6400)
b) ilość modułów pamięci 2
c) pojemność każdego z modułów
512 MB
d) częstotliwość pracy 800MHz
e) opóźnienie (CL) 5
f) parametry zapewniające
prawidłową pracę całego zestawu i
aplikacji
g) pamięci muszą być zestawem „Kit
Dual Channel”
a) format płyty Mikro ATX
b) obsługa procesora oferowanego w
zestawie
c) magistrala FSB 800/1066/1333
MHz
d) cztery gniazda pamięci
e) dwukanałowa architektura
kontrolera pamięci
f) Obsługa do 8 GB pamięci przez 4
złącza DIMM
g) zintegrowana karta graficzna
h) zintegrowana karta dźwiękowa
i) zintegrowana karta sieciowa
10/100/1000 Mbit z obsługą WOL
j) port LPT
k) port PCI-Express x16
l) port PCI-Express x4
m) minimum 2 porty PCI 2.2
n) minimum 4 porty SATA 3.0 Gb/s
o) 1 port IDE
p) obsługa funkcji SATA RAID 0,1
q) 1 port FDD
r) minimum 8 złącz USB 2.0/1.1
s) minimum 2 porty IEEE 1394a, z
których jeden dostępny na tylnym
panelu
t) obsługa technologii wyciszenia
pracy wentylatora procesora
u) zaoferowane płyta główna musi
być opisana na serwerze
internetowym producenta oraz
6
4
Recovery Card
5
zasilacz
6
obudowa
7
czytnik kart
pamięci
Goliath 2
HD
Protector
posiadać umieszczone na nim
oprogramowanie do aktualizacji
BIOS wraz z dostępem do nowych
wersji BIOS.
a) możliwość dodawania
dodatkowych administratorów
a) parametry dostosowane według
zaleceń producentów
poszczególnych podzespołów
zapewniając bezawaryjną i
optymalną pracę
b) dopuszcza się zastosowanie
zasilacza nie wymagającego
wentylatora
c) minimalna moc zasilacza 350W
a) obudowa typu MiniTower
b) możliwość montażu płyt Micro
ATX
c) możliwość instalowania w slotach
kart PCI o standardowej długości
śledzia
d) minimum 2 gniazda USB 2.0
wyprowadzone na na frontową
ściankę obudowy
e) minimum 1 gniazdo FireWire
wyprowadzone na frontową
ściankę obudowy
f) gniazdo słuchawek i mikrofonu
wyprowadzone na frontową
ściankę obudowy
g) 1 miejsce montażowe wewnętrzne
3,5'
h) 1 miejsce montażowe zewnętrzne
3,5'
i) 2 miejsca montażowe zewnętrzne
5,25'
j) możliwość instalacji dodatkowych
wentylatorów
a) czytnik producenta obudowy
oferowanej w zestawie
b) montaż w zatoce 3,5'
c) zasilanie bezpośrednio z USB
(wewnątrz)
d) obsługiwane typy pamięci:
1. CompactFlash Typ 1 - CF1
2. CompactFlash Typ 2 - CF2
3. Compact Flash Card Extreme
4. Compact Flash Card Extreme
III
5. Compact Flash Card Ultra II
6. IBM MicroDrive
7. MagicStor
8. SmartMedia
9. xD Picture Card
10. xD Picture Card M type
11. xD Picture Card H type
7
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
8
HDD
10 napęd DVD
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
a)
b)
c)
d)
11 monitor
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Memory Stick
Memory Stick PRO
Memory Stick Duo
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick MagicGate
Memory Stick MagicGate PRO
Memory Stick MagicGate PRO
Duo
19. Secure Digital Card
20. Mini SD
21. T-Flash (Micro SD)
22. Extreme Secure Digital Card
23. Extreme III Secure Digital Card
24. MultiMedia Card
25. MultiMedia Card Plus
26. HI-Speed MultiMedia Card
27. MultiMedia Card 4.x
28. RS-MMC
29. RS-MMC Plus
30. RS-MMC Mobile
31. DV RS-MMC
32. RS-MMC 4.x
minimalna pojemność 250 GB
interfejs SATA 3.0Gb/s
cache 16 MB
prędkość obrotowa 7200 obr./min
średni czas dostępu nie gorszy niż
8,5 ms
MTBF 700000 godzin
Technologia NCQ
Technologia S.M.A.R.T
typ napędu DVD
interfejs IDE ATA
pojemność pamięci podręcznej
256 KB
sposób montażu poziomy i
pionowy
typ LCD
przekątna ekranu 17 cali
technologia wykonania TN
rozdzielczość nominalna
1280x1024
kontrast 500:1
czas reakcji plamki 8 ms
minimalna ilość wyświetlanych
kolorów 16,2 mln
dostępne złącze D-Sub
normy jakościowe:
1. ISO 13406-2
2. TCO-03
3. CE
4. EnergyStar
5. TÜV GS
6. TÜV Ergonomics
7. MPR II
8. MPR III
jasność 270 dc/m2
8
12 myszka
13 klawiatura
14 słuchawki
15 system operacyjny Microsoft
Windows
XP
k) 3 letnia gwarancja producenta
monitora
a) optyczna
b) komunikacja przewodowa
c) interfejs PS/2
d) minimum jedna rolka przewijania
e) 3 przyciski funkcyjne z których
jeden może być ukryty w rolce
a) tradycyjna
b) komunikacja przewodowa
c) interfejs PS/2
d) bez klawiszy multimedialnych
a) stereo
b) mikrofon
c) regulacja poziomu głośności
a) wersja OEM
b) polska wersja językowa
c) professional
d) zawiera SP2
Część B: Skaner A4 sztuk 2
lp.
1
producent
model
Parametry
a) skaner dedykowany przez producenta jako
przeznaczony do skanowania książek
b) możliwe skanowanie strony bloku książki do formatu A4
przy maksymalnym rozwarciu bloku nie większym niż
120 stopni
c) powierzchnia skanująca umieszczona przy krawędzi
obudowy skanera, minimalizujący wewnętrzny margines
skanu strony książki, jak np. w modelu: Plustek
OpticBook 3600
d) element światłoczuły CCD
e) dostępna rozdzielczość optyczna 1200 dpi
f) dostępna rozdzielczość interpolowana 24000 dpi
g) przyciski funkcyjne
h) możliwość zapisu efektu skanowania do formatu PDF
i) Interfejs USB 2.0 High Speed
j) dołączone oprogramowanie umożliwiające
automatyczny zapis stron książki w formie
elektronicznej
k) dołączone oprogramowanie OCR umożliwiające
rozpoznawanie tekstu w języku polskim
l) kabel USB umożliwiający podłączenie skanera z
komputerem
Część C: Skaner uniwersalny sztuk 1
lp.
1
producent
model
Parametry
kolorowy skaner stołowy
gęstość optyczna 3.2Dmax
głębia kolory 48 bit
rozdzielczość interpolowana 3200 dpi
rozdzielczość optyczna 9600 dpi
maksymalna wielkość skanowanego arkusza A4
interfejs USB 2.0 High Speed
możliwość skanowania klisz 35 mm (film pozytywowy i
negatywowy)
o) wzmacniacz jakości obrazu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
m)
n)
9
1. usuwania pyłów dla klisz
2. przywracanie kolorów
3. redukcja ziarna
4. programowalny ton automatycznej ekspozycji
5. ostrość z redukcją szumów
6. regulacja krzywej tonowej z histogramem
p) skanowanie do formatu PDF za pomocą klawisza
funkcyjnego tak jak to rozwiązano np. w modelu: Epson
v100
q) dołączone oprogramowanie OCR
r) obsługiwany system Windows XP
Część D: Drukarka laserowa sztuk 1
lp.
producent
model
1
parametry
a) technologia druku kolorowego in-line, bezpośrednie
nanoszenie toneru na stronę
b) prędkość druku (kolor, nominalna jakość A4): do 8
str./min
c) prędkość druku (w czerni, nominalna jakość, A4): do 8
str./min
d) czas wydruku pierwszej strony poniżej 20 sekund
e) procesor RISC
f) jakość druku w kolorze 600 dpi
g) technologia HP Imageret
h) rozdzielczość technologii wydruku HP Imageret 2400
i) prędkość procesora nie mniejsza niż 260 MHz
j) normatywny cykl pracy do 20 000 stron
k) standardowa pojemność podajników 250 arkuszy
l) maksymalna pojemność podajników 500 arkuszy
m) obsługiwane typy mediów: A4, A5, B5
n) minimum 2 podajniki
o) pamięć standardowa 16 MB
p) interfejs USB 2.0 Hi-Speed
q) Kabel USB 2.0 umożliwiający podłączenie drukarki do
komputera i realizujący prawidłową współpracę drukarki
z systemem Windows XP
Część E: Okablowanie i urządzenia sieciowe
lp.
urządzenie
1
Przełącznik
2
Access point –
sztuk 2
producent
model
parametry
a) 8 portów 10/100/1000Base-T
b) funkcja auto MDI/MDI-X na każdym
porcie
c) tablica MAC 8 KB
d) diody informujące o:
1. status bufora danych
2. informacja o eskalacji ruchu
3. status transferu
e) filtrowanie ruchu broadcastowego
(broadcast-storm)
f) prędkość magistrali przełączającej
25,6Gbps
a) access point tego samego producenta
jak dla części E.1
b) tryb pracy:
1. ac
2. bridge
3. client
10
3
4. repeater
c) dołączona antena 2 dBi
d) możliwość podłączenia anteny
zewnętrznej
e) moc wyjściowa 18 dBm
f) obsługiwane standardy:
802.11 b/g 54 Mb
g) zarządzanie przez www
h) dwa porty 10/100 Mbps
i) filtrowanie adresów MAC
j) funkcja: Watchdog use PING
a) minimalna długość każdego kabla 15
m
b) możliwość transmisji 1000Mbps
c) kable umożliwiające zestawienie
połączenia między komputerem a
urządzeniem aktywnym (switch).
Kable UTP kat 6 –
sztuk 7
Cześć F: UPS sztuk 1
lp.
1
producent
model
parametry
moc wyjściowa 400 W / 650 VA
napięcie wyjściowe 230 V
akumulatory bezobsługowe
typowy czas podtrzymania przy 50% obciążeniu nie
krótszy niż 10 minut
e) diody wskazujące pracę sieci
f) alarmy dźwiękowe podczas pracy na baterii i stanie
przeciążenia
g) dołączony kabel do połączenia z komputerem
a)
b)
c)
d)
Część G: Pamięć przenośna typu Flash sztuk 5
lp.
1
producent
model
a)
b)
c)
d)
e)
f)
parametry
minimalna pojemność 2048MB
interfejs USB 2.0
maksymalna prędkość odczytu nie mniejsza niż 11 MB/s
maksymalna prędkość zapisu nie mniejsza niż 7 MB/s
możliwość blokady zapisu danych
obsługiwany system Windows XP
a)
b)
c)
d)
e)
f)
parametry
zapis jednokrotny
pojemność 4700MB
długość płyty 120 min.
maksymalna prędkość nagrywania 16x
rodzaj opakowania: pudełko
ilość płyt w opakowaniu 1 sztuka
Część H: Płyty DVD sztuk 1000
lp.
1
producent
model
Część I: Serwer sztuk 1
lp.
komponent
1 procesor
producent
model
parametry
a) minimalna częstotliwość taktowania
procesora 2400 MHz
b) minimalna częstotliwość taktowania
magistrali 1066 MHz
c) minimalna ilość pamięci cache L2 8192
KB
11
2
RAM
3
płyta główna
4
Recovery Card
5
zasilacz
6
obudowa
7
czytnik kart pamięci
8
HDD (dwa dyski w
zestawie)
Goliath 2 HD
Protector
d) wentylator dołączony od producenta
procesora
e) minimalna liczba rdzeni 4
a) DDR2-800 (PC2-6400)
b) ilość modułów pamięci 2
c) pojemność każdego z modułów 2048
MB
d) częstotliwość pracy 800MHz
e) opóźnienie (CL) 5
f) parametry zapewniające prawidłową
pracę całego zestawu i aplikacji
g) pamięci muszą być zestawem „Kit Dual
Channel”
a) oferowany komponent (model)
identyczny jak w części A.3
a) oferowany komponent (model)
identyczny jak w części A.4
a) parametry dostosowane według zaleceń
producentów poszczególnych
podzespołów zapewniając bezawaryjną
i optymalną pracę
b) dopuszcza się zastosowanie zasilacza
nie wymagającego wentylatora
c) minimalna moc zasilacza 400W
a) obudowa tego samego producenta jak
oferowana dla części A.6
b) obudowa typu MidiTower
c) możliwość montażu płyt Micro ATX
d) możliwość instalowania w slotach kart
PCI o standardowej długości śledzia
e) minimum 2 gniazda USB 2.0
wyprowadzone na na frontową ściankę
obudowy
f) minimum 1 gniazdo FireWire
wyprowadzone na frontową ściankę
obudowy
g) gniazdo słuchawek i mikrofonu
wyprowadzone na frontową ściankę
obudowy
h) obudowa musi posiadać minimum 2
dodatkowe wentylatory (dopuszcza się
możliwość montażu dodatkowego
wentylatorów przez oferenta)
i) 6 miejsc montażowych wewnętrznych
3,5'
j) 1 miejsce montażowe zewnętrzne 3,5'
k) 3 miejsca montażowe zewnętrzne 5,25'
a) oferowany komponent (model)
identyczny jak w części A.7
a) minimalna pojemność 400 GB
b) interfejs SATA 3.0Gb/s
c) cache 16 MB
d) prędkość obrotowa 7200 obr./min
e) średni czas dostępu nie gorszy niż 8,5
ms
f) MTBF 700000 godzin
g) Technologia NCQ
12
h)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
10 nagrywarka DVD
11 monitor
12 myszka
13 klawiatura
14 słuchawki
15 system operacyjny Microsoft
Windows XP
Technologia S.M.A.R.T
typ napędu DVD+/-RW
interfejs SATA
zapis płyt dwuwarstwowych
pojemność pamięci podręcznej 2048 KB
dołączone oprogramowanie Nero
MTBF nie mniej niż 100 000 godzin
typ LCD
przekątna ekranu 19 cali
technologia wykonania TN
rozdzielczość nominalna 1280x1024
kontrast 800:1
czas reakcji plamki 5 ms
minimalna ilość wyświetlanych kolorów
16,77 mln
h) dostępne złącze D-Sub
i) dostępne złącze DVI-D
j) wbudowane głośniki
k) normy jakościowe:
1. ISO 13406-2
2. TCO-03
3. CE
4. EnergyStar
5. TÜV GS
6. TÜV Ergonomics
7. MPR II
8. MPR III
l) jasność 300 dc/m2
m) 3 letnia gwarancja producenta monitora
a) oferowany komponent (model)
identyczny jak w części A.12
a) oferowany komponent (model)
identyczny jak w części A.13
a) oferowany komponent (model)
identyczny jak w części A.14
a) wersja OEM
b) polska wersja językowa
c) professional
d) zawiera SP2
Część J: Zestaw komputerowy sztuk 4
lp.
komponent
1 procesor
2
RAM
3
płyta główna
4
Recovery Card
producent
model
Goliath 2 HD
parametry
a) oferowany komponent (model)
identyczny jak w części A.1
a) DDR2-800 (PC2-6400)
b) ilość modułów pamięci 2
c) pojemność każdego z modułów 1024
MB
d) częstotliwość pracy 800MHz
e) opóźnienie (CL) 4
f) parametry zapewniające prawidłową
pracę całego zestawu i aplikacji
g) pamięci muszą być zestawem „Kit Dual
Channel”
a) oferowany komponent (model)
identyczny jak w części A.3
a) oferowany komponent (model)
13
Protector
5
zasilacz
6
obudowa
7
czytnik kart pamięci
8
HDD
10 nagrywarka DVD
11 monitor
12 myszka
13 klawiatura
14 słuchawki
15 system operacyjny
Microsoft
Windows XP
identyczny jak w części A.4
a) oferowany komponent (model)
identyczny jak w części A.5
a) oferowany komponent (model)
identyczny jak w części A.6
a) oferowany komponent (model)
identyczny jak w części A.7
a) jeden dysk w zestawie
b) oferowany komponent (model)
identyczny jak w części I.8
a) oferowany komponent (model)
identyczny jak w części I.10
a) oferowany komponent (model)
identyczny jak w części I.11
a) oferowany komponent (model)
identyczny jak w części A.12
a) oferowany komponent (model)
identyczny jak w części A.13
a) oferowany komponent (model)
identyczny jak w części A.14
a) wersja OEM
b) polska wersja językowa
c) professional
d) zawiera SP2
Część K: Skaner A3 sztuk 2
lp.
1
producent
model
Parametry
a) skaner dedykowany przez producenta jako
przeznaczony do skanowania książek
b) możliwe skanowanie strony bloku książki do formatu
A3 przy maksymalnym rozwarciu bloku nie większym
niż 120 stopni
c) powierzchnia skanująca umieszczona przy krawędzi
obudowy skanera, minimalizujący wewnętrzny
margines skanu strony książki, jak np. w modelu:
Avision FB6000E
d) możliwość skanowania materiałów nie przylegających
całkowicie do szyby, np.: książek lub dokumentów
oprawionych
e) skaner płaski, dokumentowy
f) skanowanie w kolorze
g) maksymalny format skanowanego arkusza A3
h) technologia skanowania CCD
i) źródło światła CCFL
j) rozdzielczość optyczna 600 dpi
k) rozdzielczość maksymalna 1200 dpi
l) typ skanowania:
1. 1 bit liniowo
2. 16 bit w odcieniach szarości
3. 24 bit w kolorze
m) głębia koloru 48 bit
n) interfejs SCSI
o) karta SCSI w wyposażeniu skanera
p) obsługiwany przez system operacyjny Windows
q) skanowanie do różnych formatów: BMP, PNG, GIF,
PCX, JPEG, TGA, TIF, PDF
r) dołączone oprogramowanie OCR umożliwiające
14
rozpoznawanie tekstu w języku polskim
Część L: Oprogramowanie
lp.
1
2
3
4
5
rodzaj oprogramowania
Document Express Enterprise Edition 5.1 UE
Document Express Professional 6.0
Adobe Acrobat 8.0 CE Professional PL
Paint Shop Pro XI PL
Adobe Photoshop CS3 PL WIN
ilość/licencje
1
3
1
4
1
Dodatek nr 2
.................................
pieczęć firmy
OFERTA CENOWA
Nazwa oferenta: ............................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................
adres:
...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................
REGON: ............................
NIP: ..............................
Telefon: ............................................. fax: .............................................
Niniejszym zgłaszam moją ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
wyposażenie Społecznej Pracowni Digitalizacyjnej Śląskiej Biblioteki Cyfrowej
prowadzonego w trybie: przetargu nieograniczonego.
Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową i przyjmuję postawione w niej
wymagania i warunki umowy.
Deklaruję wykonanie zamówienia na następujących warunkach cenowych:
Całkowita cena dostawy sprzętu komputerowego Biblioteki Śląskiej w Katowicach
wynosi: ....................................zł.
(słownie: ..............................................................................................)
plus podatek VAT w wysokości: ......................................................... zł.,
tj. wraz z podatkiem: ................................ zł.
(słownie: ...............................................................................................)
w tym cena poszczególnych części zamówienia wynosi:
Sprzęt komputerowy:
- serwer
...................... zł netto + VAT, tj.
...................... zł brutto/szt.
- zestaw komputerowy (część A)
...................... zł netto + VAT, tj.
...................... zł brutto/szt.
- zestaw komputerowy (część J)
...................... zł netto + VAT, tj.
...................... zł brutto/szt.
- skaner A4
...................... zł netto + VAT, tj.
...................... zł brutto/szt.
- skaner A3
...................... zł netto + VAT, tj.
...................... zł brutto/szt.
- skaner uniwersalny
...................... zł netto + VAT, tj.
...................... zł brutto/szt.
- drukarka laserowa
...................... zł netto + VAT, tj.
...................... zł brutto/szt.
- okablowanie i urządzenia sieciowe
...................... zł netto + VAT, tj.
...................... zł brutto/szt.
- UPS
...................... zł netto + VAT, tj.
...................... zł brutto/szt.
- pamięć przenośna typu Flash
...................... zł netto + VAT, tj.
...................... zł brutto/szt.
- płyty DVD
...................... zł netto + VAT, tj.
...................... zł brutto/szt.
Oprogramowanie:
- Document Express Enterprise Edition 5.1 UE
...................... zł netto + VAT, tj.
...................... zł brutto/szt.
- Document Express Professional 6.0
...................... zł netto + VAT, tj.
...................... zł brutto/szt.
- Adobe Acrobat 8.0 CE Professional PL
...................... zł netto + VAT, tj.
...................... zł brutto/szt.
- Paint Shop Pro XI PL
...................... zł netto + VAT, tj.
...................... zł brutto/szt.
- Adobe Photoshop CS3 PL WIN
...................... zł netto + VAT, tj.
...................... zł brutto/szt.
Oświadczam, że powierzam / nie powierzam* dostawę przedmiotu zamówienia w zakresie ..................
.......................................................................................................... podwykonawcom.
* niepotrzebne skreślić
Parametry oferowanego sprzętu przedstawiają tabele.
Część A: Zestaw komputerowy sztuk 1
lp.
komponent
1 procesor
2
RAM
producent
model
parametry
a) minimalna częstotliwość
taktowania procesora 2666 MHz
b) minimalna częstotliwość
taktowania magistrali 1333 MHz
c) minimalna ilość pamięci cache L2
4096 KB
d) wentylator dołączony od
producenta procesora
e) minimalna liczba rdzeni 2
a) DDR2-800 (PC2-6400)
b) ilość modułów pamięci 2
c) pojemność każdego z modułów
512 MB
d) częstotliwość pracy 800MHz
3
płyta główna
4
Recovery Card
5
zasilacz
6
obudowa
Goliath 2
HD
Protector
e) opóźnienie (CL) 5
f) parametry zapewniające
prawidłową pracę całego zestawu i
aplikacji
g) pamięci muszą być zestawem „Kit
Dual Channel”
a) format płyty Mikro ATX
b) obsługa procesora oferowanego w
zestawie
c) magistrala FSB 800/1066/1333
MHz
d) cztery gniazda pamięci
e) dwukanałowa architektura
kontrolera pamięci
f) Obsługa do 8 GB pamięci przez 4
złącza DIMM
g) zintegrowana karta graficzna
h) zintegrowana karta dźwiękowa
i) zintegrowana karta sieciowa
10/100/1000 Mbit z obsługą WOL
j) port LPT
k) port PCI-Express x16
l) port PCI-Express x4
m) minimum 2 porty PCI 2.2
n) minimum 4 porty SATA 3.0 Gb/s
o) 1 port IDE
p) obsługa funkcji SATA RAID 0,1
q) 1 port FDD
r) minimum 8 złącz USB 2.0/1.1
s) minimum 2 porty IEEE 1394a, z
których jeden dostępny na tylnym
panelu
t) obsługa technologii wyciszenia
pracy wentylatora procesora
u) zaoferowane płyta główna musi
być opisana na serwerze
internetowym producenta oraz
posiadać umieszczone na nim
oprogramowanie do aktualizacji
BIOS wraz z dostępem do nowych
wersji BIOS.
a) możliwość dodawania
dodatkowych administratorów
a) parametry dostosowane według
zaleceń producentów
poszczególnych podzespołów
zapewniając bezawaryjną i
optymalną pracę
b) dopuszcza się zastosowanie
zasilacza nie wymagającego
wentylatora
c) minimalna moc zasilacza 350W
a) obudowa typu MiniTower
b) możliwość montażu płyt Micro
ATX
c) możliwość instalowania w slotach
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
7
czytnik kart
pamięci
a)
b)
c)
d)
kart PCI o standardowej długości
śledzia
minimum 2 gniazda USB 2.0
wyprowadzone na na frontową
ściankę obudowy
minimum 1 gniazdo FireWire
wyprowadzone na frontową
ściankę obudowy
gniazdo słuchawek i mikrofonu
wyprowadzone na frontową
ściankę obudowy
1 miejsce montażowe wewnętrzne
3,5'
1 miejsce montażowe zewnętrzne
3,5'
2 miejsca montażowe zewnętrzne
5,25'
możliwość instalacji dodatkowych
wentylatorów
czytnik producenta obudowy
oferowanej w zestawie
montaż w zatoce 3,5'
zasilanie bezpośrednio z USB
(wewnątrz)
obsługiwane typy pamięci:
1. CompactFlash Typ 1 - CF1
2. CompactFlash Typ 2 - CF2
3. Compact Flash Card Extreme
4. Compact Flash Card Extreme
III
5. Compact Flash Card Ultra II
6. IBM MicroDrive
7. MagicStor
8. SmartMedia
9. xD Picture Card
10. xD Picture Card M type
11. xD Picture Card H type
12. Memory Stick
13. Memory Stick PRO
14. Memory Stick Duo
15. Memory Stick PRO Duo
16. Memory Stick MagicGate
17. Memory Stick MagicGate PRO
18. Memory Stick MagicGate PRO
Duo
19. Secure Digital Card
20. Mini SD
21. T-Flash (Micro SD)
22. Extreme Secure Digital Card
23. Extreme III Secure Digital Card
24. MultiMedia Card
25. MultiMedia Card Plus
26. HI-Speed MultiMedia Card
27. MultiMedia Card 4.x
28. RS-MMC
29. RS-MMC Plus
30. RS-MMC Mobile
8
HDD
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
a)
b)
c)
10 napęd DVD
d)
11 monitor
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
12 myszka
13 klawiatura
14 słuchawki
15 system operacyjny Microsoft
Windows
XP
31. DV RS-MMC
32. RS-MMC 4.x
minimalna pojemność 250 GB
interfejs SATA 3.0Gb/s
cache 16 MB
prędkość obrotowa 7200 obr./min
średni czas dostępu nie gorszy niż
8,5 ms
MTBF 700000 godzin
Technologia NCQ
Technologia S.M.A.R.T
typ napędu DVD
interfejs IDE ATA
pojemność pamięci podręcznej
256 KB
sposób montażu poziomy i
pionowy
typ LCD
przekątna ekranu 17 cali
technologia wykonania TN
rozdzielczość nominalna
1280x1024
kontrast 500:1
czas reakcji plamki 8 ms
minimalna ilość wyświetlanych
kolorów 16,2 mln
dostępne złącze D-Sub
normy jakościowe:
1. ISO 13406-2
2. TCO-03
3. CE
4. EnergyStar
5. TÜV GS
6. TÜV Ergonomics
7. MPR II
8. MPR III
jasność 270 dc/m2
j)
k) 3 letnia gwarancja producenta
monitora
a) optyczna
b) komunikacja przewodowa
c) interfejs PS/2
d) minimum jedna rolka przewijania
e) 3 przyciski funkcyjne z których
jeden może być ukryty w rolce
a) tradycyjna
b) komunikacja przewodowa
c) interfejs PS/2
d) bez klawiszy multimedialnych
a) stereo
b) mikrofon
c) regulacja poziomu głośności
a) wersja OEM
b) polska wersja językowa
c) professional
d) zawiera SP2
Część B: Skaner A4 sztuk 2
lp.
1
producent
model
Parametry
a) skaner dedykowany przez producenta jako
przeznaczony do skanowania książek
b) możliwe skanowanie strony bloku książki do formatu A4
przy maksymalnym rozwarciu bloku nie większym niż
120 stopni
c) powierzchnia skanująca umieszczona przy krawędzi
obudowy skanera, minimalizujący wewnętrzny margines
skanu strony książki, jak np. w modelu: Plustek
OpticBook 3600
d) element światłoczuły CCD
e) dostępna rozdzielczość optyczna 1200 dpi
f) dostępna rozdzielczość interpolowana 24000 dpi
g) przyciski funkcyjne
h) możliwość zapisu efektu skanowania do formatu PDF
i) Interfejs USB 2.0 High Speed
j) dołączone oprogramowanie umożliwiające
automatyczny zapis stron książki w formie
elektronicznej
k) dołączone oprogramowanie OCR umożliwiające
rozpoznawanie tekstu w języku polskim
l) kabel USB umożliwiający podłączenie skanera z
komputerem
Część C: Skaner uniwersalny sztuk 1
lp.
producent
model
1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
Parametry
kolorowy skaner stołowy
gęstość optyczna 3.2Dmax
głębia kolory 48 bit
rozdzielczość interpolowana 3200 dpi
rozdzielczość optyczna 9600 dpi
maksymalna wielkość skanowanego arkusza A4
interfejs USB 2.0 High Speed
możliwość skanowania klisz 35 mm (film pozytywowy i
negatywowy)
wzmacniacz jakości obrazu:
1. usuwania pyłów dla klisz
2. przywracanie kolorów
3. redukcja ziarna
4. programowalny ton automatycznej ekspozycji
5. ostrość z redukcją szumów
6. regulacja krzywej tonowej z histogramem
skanowanie do formatu PDF za pomocą klawisza
funkcyjnego tak jak to rozwiązano np. w modelu: Epson
v100
dołączone oprogramowanie OCR
obsługiwany system Windows XP
Część D: Drukarka laserowa sztuk 1
lp.
1
producent
model
parametry
a) technologia druku kolorowego in-line, bezpośrednie
nanoszenie toneru na stronę
b) prędkość druku (kolor, nominalna jakość A4): do 8
str./min
c) prędkość druku (w czerni, nominalna jakość, A4): do 8
str./min
d) czas wydruku pierwszej strony poniżej 20 sekund
e) procesor RISC
f) jakość druku w kolorze 600 dpi
g) technologia HP Imageret
h) rozdzielczość technologii wydruku HP Imageret 2400
i) prędkość procesora nie mniejsza niż 260 MHz
j) normatywny cykl pracy do 20 000 stron
k) standardowa pojemność podajników 250 arkuszy
l) maksymalna pojemność podajników 500 arkuszy
m) obsługiwane typy mediów: A4, A5, B5
n) minimum 2 podajniki
o) pamięć standardowa 16 MB
p) interfejs USB 2.0 Hi-Speed
q) Kabel USB 2.0 umożliwiający podłączenie drukarki do
komputera i realizujący prawidłową współpracę drukarki
z systemem Windows XP
Część E: Okablowanie i urządzenia sieciowe
lp.
urządzenie
1
Przełącznik
2
Access point –
sztuk 2
3
Kable UTP kat 6 –
sztuk 7
producent
model
parametry
a) 8 portów 10/100/1000Base-T
b) funkcja auto MDI/MDI-X na każdym
porcie
c) tablica MAC 8 KB
d) diody informujące o:
1. status bufora danych
2. informacja o eskalacji ruchu
3. status transferu
e) filtrowanie ruchu broadcastowego
(broadcast-storm)
f) prędkość magistrali przełączającej
25,6Gbps
a) access point tego samego producenta
jak dla części E.1
b) tryb pracy:
1. ac
2. bridge
3. client
4. repeater
c) dołączona antena 2 dBi
d) możliwość podłączenia anteny
zewnętrznej
e) moc wyjściowa 18 dBm
f) obsługiwane standardy:
802.11 b/g 54 Mb
g) zarządzanie przez www
h) dwa porty 10/100 Mbps
i) filtrowanie adresów MAC
j) funkcja: Watchdog use PING
a) minimalna długość każdego kabla 15
m
b) możliwość transmisji 1000Mbps
c) kable umożliwiające zestawienie
połączenia między komputerem a
urządzeniem aktywnym (switch).
Cześć F: UPS sztuk 1
lp.
1
producent
model
parametry
moc wyjściowa 400 W / 650 VA
napięcie wyjściowe 230 V
akumulatory bezobsługowe
typowy czas podtrzymania przy 50% obciążeniu nie
krótszy niż 10 minut
e) diody wskazujące pracę sieci
f) alarmy dźwiękowe podczas pracy na baterii i stanie
przeciążenia
g) dołączony kabel do połączenia z komputerem
a)
b)
c)
d)
Część G: Pamięć przenośna typu Flash sztuk 5
lp.
1
producent
model
a)
b)
c)
d)
e)
f)
parametry
minimalna pojemność 2048MB
interfejs USB 2.0
maksymalna prędkość odczytu nie mniejsza niż 11 MB/s
maksymalna prędkość zapisu nie mniejsza niż 7 MB/s
możliwość blokady zapisu danych
obsługiwany system Windows XP
a)
b)
c)
d)
e)
f)
parametry
zapis jednokrotny
pojemność 4700MB
długość płyty 120 min.
maksymalna prędkość nagrywania 16x
rodzaj opakowania: pudełko
ilość płyt w opakowaniu 1 sztuka
Część H: Płyty DVD sztuk 1000
lp.
1
producent
model
Część I: Serwer sztuk 1
lp.
komponent
1 procesor
2
RAM
3
płyta główna
4
Recovery Card
producent
model
Goliath 2 HD
Protector
parametry
a) minimalna częstotliwość taktowania
procesora 2400 MHz
b) minimalna częstotliwość taktowania
magistrali 1066 MHz
c) minimalna ilość pamięci cache L2 8192
KB
d) wentylator dołączony od producenta
procesora
e) minimalna liczba rdzeni 4
a) DDR2-800 (PC2-6400)
b) ilość modułów pamięci 2
c) pojemność każdego z modułów 2048
MB
d) częstotliwość pracy 800MHz
e) opóźnienie (CL) 5
f) parametry zapewniające prawidłową
pracę całego zestawu i aplikacji
g) pamięci muszą być zestawem „Kit Dual
Channel”
a) oferowany komponent (model)
identyczny jak w części A.3
a) oferowany komponent (model)
identyczny jak w części A.4
5
zasilacz
6
obudowa
7
czytnik kart pamięci
8
HDD (dwa dyski w
zestawie)
10 nagrywarka DVD
11 monitor
a) parametry dostosowane według zaleceń
producentów poszczególnych
podzespołów zapewniając bezawaryjną
i optymalną pracę
b) dopuszcza się zastosowanie zasilacza
nie wymagającego wentylatora
c) minimalna moc zasilacza 400W
a) obudowa tego samego producenta jak
oferowana dla części A.6
b) obudowa typu MidiTower
c) możliwość montażu płyt Micro ATX
d) możliwość instalowania w slotach kart
PCI o standardowej długości śledzia
e) minimum 2 gniazda USB 2.0
wyprowadzone na na frontową ściankę
obudowy
f) minimum 1 gniazdo FireWire
wyprowadzone na frontową ściankę
obudowy
g) gniazdo słuchawek i mikrofonu
wyprowadzone na frontową ściankę
obudowy
h) obudowa musi posiadać minimum 2
dodatkowe wentylatory (dopuszcza się
możliwość montażu dodatkowego
wentylatorów przez oferenta)
i) 6 miejsc montażowych wewnętrznych
3,5'
j) 1 miejsce montażowe zewnętrzne 3,5'
k) 3 miejsca montażowe zewnętrzne 5,25'
a) oferowany komponent (model)
identyczny jak w części A.7
a) minimalna pojemność 400 GB
b) interfejs SATA 3.0Gb/s
c) cache 16 MB
d) prędkość obrotowa 7200 obr./min
e) średni czas dostępu nie gorszy niż 8,5
ms
f) MTBF 700000 godzin
g) Technologia NCQ
h) Technologia S.M.A.R.T
a) typ napędu DVD+/-RW
b) interfejs SATA
c) zapis płyt dwuwarstwowych
d) pojemność pamięci podręcznej 2048 KB
e) dołączone oprogramowanie Nero
f) MTBF nie mniej niż 100 000 godzin
a) typ LCD
b) przekątna ekranu 19 cali
c) technologia wykonania TN
d) rozdzielczość nominalna 1280x1024
e) kontrast 800:1
f) czas reakcji plamki 5 ms
g) minimalna ilość wyświetlanych kolorów
16,77 mln
h) dostępne złącze D-Sub
i) dostępne złącze DVI-D
j) wbudowane głośniki
k) normy jakościowe:
1. ISO 13406-2
2. TCO-03
3. CE
4. EnergyStar
5. TÜV GS
6. TÜV Ergonomics
7. MPR II
8. MPR III
l) jasność 300 dc/m2
12 myszka
13 klawiatura
14 słuchawki
15 system operacyjny Microsoft
Windows XP
m) 3 letnia gwarancja producenta monitora
a) oferowany komponent (model)
identyczny jak w części A.12
a) oferowany komponent (model)
identyczny jak w części A.13
a) oferowany komponent (model)
identyczny jak w części A.14
a) wersja OEM
b) polska wersja językowa
c) professional
d) zawiera SP2
Część J: Zestaw komputerowy sztuk 4
lp.
komponent
1 procesor
2
producent
model
a)
RAM
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
3
płyta główna
a)
4
Recovery Card
5
zasilacz
a)
6
obudowa
a)
7
czytnik kart pamięci
a)
8
HDD
a)
b)
Goliath 2 HD
Protector
a)
10 nagrywarka DVD
a)
11 monitor
a)
12 myszka
a)
parametry
oferowany komponent (model)
identyczny jak w części A.1
DDR2-800 (PC2-6400)
ilość modułów pamięci 2
pojemność każdego z modułów 1024
MB
częstotliwość pracy 800MHz
opóźnienie (CL) 4
parametry zapewniające prawidłową
pracę całego zestawu i aplikacji
pamięci muszą być zestawem „Kit Dual
Channel”
oferowany komponent (model)
identyczny jak w części A.3
oferowany komponent (model)
identyczny jak w części A.4
oferowany komponent (model)
identyczny jak w części A.5
oferowany komponent (model)
identyczny jak w części A.6
oferowany komponent (model)
identyczny jak w części A.7
jeden dysk w zestawie
oferowany komponent (model)
identyczny jak w części I.8
oferowany komponent (model)
identyczny jak w części I.10
oferowany komponent (model)
identyczny jak w części I.11
oferowany komponent (model)
identyczny jak w części A.12
13 klawiatura
14 słuchawki
15 system operacyjny
Microsoft
Windows XP
a) oferowany komponent (model)
identyczny jak w części A.13
a) oferowany komponent (model)
identyczny jak w części A.14
a) wersja OEM
b) polska wersja językowa
c) professional
d) zawiera SP2
Część K: Skaner A3 sztuk 2
lp.
1
producent
model
Parametry
a) skaner dedykowany przez producenta jako
przeznaczony do skanowania książek
b) możliwe skanowanie strony bloku książki do formatu
A3 przy maksymalnym rozwarciu bloku nie większym
niż 120 stopni
c) powierzchnia skanująca umieszczona przy krawędzi
obudowy skanera, minimalizujący wewnętrzny
margines skanu strony książki, jak np. w modelu:
Avision FB6000E
d) możliwość skanowania materiałów nie przylegających
całkowicie do szyby, np.: książek lub dokumentów
oprawionych
e) skaner płaski, dokumentowy
f) skanowanie w kolorze
g) maksymalny format skanowanego arkusza A3
h) technologia skanowania CCD
i) źródło światła CCFL
j) rozdzielczość optyczna 600 dpi
k) rozdzielczość maksymalna 1200 dpi
l) typ skanowania:
1. 1 bit liniowo
2. 16 bit w odcieniach szarości
3. 24 bit w kolorze
m) głębia koloru 48 bit
n) interfejs SCSI
o) karta SCSI w wyposażeniu skanera
p) obsługiwany przez system operacyjny Windows
q) skanowanie do różnych formatów: BMP, PNG, GIF,
PCX, JPEG, TGA, TIF, PDF
r) dołączone oprogramowanie OCR umożliwiające
rozpoznawanie tekstu w języku polskim
Część L: Oprogramowanie
lp.
1
2
3
4
5
rodzaj oprogramowania
Document Express Enterprise Edition 5.1 UE
Document Express Professional 6.0
Adobe Acrobat 8.0 CE Professional PL
Paint Shop Pro XI PL
Adobe Photoshop CS3 PL WIN
......................................................
miejscowość i data
ilość/licencje
1
3
1
4
1
......................................................
podpisy osób upoważnionych
Dodatek nr 3
................................
pieczęć firmy
OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na:
wyposażenie Społecznej Pracowni Digitalizacyjnej Śląskiej Biblioteki Cyfrowej
oświadczam, że podmiot który reprezentuję spełnia wymagania określone w art. 22 ustawy:
prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177), tj.:
1. posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych robót;
2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Załączniki:
- aktualny odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
...............................................
miejscowość i data
.............................................
podpisy osób uprawnionych
Dodatek nr 4
................................
pieczęć firmy
OŚWIADCZENIE
Działając z upoważnienia i w imieniu (nazwa i adres firmy) ..........................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
oświadczam, że akceptuję postanowienia projektu umowy i nie wnoszę do niej uwag
i poprawek. W przypadku wybrania złożonej przez nas oferty wyposażenie
Społecznej Pracowni Digitalizacyjnej Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, zobowiązuję
się do podpisania rzeczonej umowy.
...............................................
miejscowość i data
.............................................
podpisy osób uprawnionych
UMOWA nr BSl/DT/..../2007
zawarta w dniu ...................... 2007r. w Katowicach
pomiędzy Biblioteką Śląską w Katowicach, Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
(nr identyfikacyjny NIP: 954-19-14-963),
zwaną dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez:
1. Prof. dr hab. Jana Malickiego
2. Bogumiłę Plutę
- Dyrektora Biblioteki Śląskiej,
- Głównego Księgowego
a firmą:
........................................................................................................., zwaną dalej „Wykonawcą"
(Kserokopia Odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypisu z rejestru działalności gospodarczej
stanowi Załącznik nr 1)
reprezentowanym przez:
1. ...........................................
2. ...........................................
- .....................................
- .....................................
o treści następującej:
Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) dla realizacji zadania: „wyposażenie Społecznej
Pracowni Digitalizacyjnej Śląskiej Biblioteki Cyfrowej”.
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wyszczególnionych w
Załączniku nr 2, wraz z dostawą.
2. Sprzęt spełnia następujące warunki:
a) warunek standaryzacji podzespołów w obrębie każdej kategorii zestawów – wszystkie
zestawy komputerowe zawierają takie same modele poszczególnych podzespołów.
(Przykładowo: w przypadku zastosowania płyty głównej danego producenta o danym modelu
pozostałe zestawy muszą zawierać płytę główną tego samego producenta),
b) zestawy komputerowe zawierają taki sam model napędu nośników optycznych w obrębie
każdej kategorii zestawów,
c) oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy,
d) widoczne elementy zestawów komputerowych (monitor, obudowa jednostki centralnej,
klawiatura, mysz, słuchawki) muszą być w jednakowym kolorze,
e) dla wszystkich podzespołów poszczególnych zestawów, które wymagają sterowników,
Wykonawca dostarczy je na nośnikach - dla każdego zestawu oddzielnie,
f) sprzęt posiada certyfikaty CE lub deklaracje zgodności CE i stanowią one załączniki nr 3a,
3b, 3c, ... ,
g) wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego bezpłatnie,
własnym transportem, po uzgodnieniu harmonogramu dostawy z Zamawiającym.
§2
Termin wykonania umowy (zgłoszenia gotowości do odbioru) ustala się na 14 od daty podpisania
niniejszej umowy.
§3
Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie łącznie ......................................... zł
(słownie: .........................................................) + .... % VAT, tj. ............................ zł brutto (słownie:
....................................................................).
§4
1. Przyjęcie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez
upoważnionych przedstawicieli obu stron.
2. Odbiór sprzętu przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia
przez Wykonawcę gotowości do odbioru i zakończy się w terminie do 5 dni od tej daty.
§5
Zamawiający
dokona
zapłaty
należności
przelewem
na
konto
Wykonawcy
.................................................................... w terminie 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego faktury, na podstawie protokołu odbioru sprzętu o którym mowa w § 4.
§6
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na sprzęt będący przedmiotem umowy na okres 24
miesięcy, a serwis gwarancyjny będzie świadczony na następujących warunkach:
a) naprawa sprzętu w siedzibie Zamawiającego,
b) w przypadku konieczności zabrania sprzętu do serwisu, Wykonawca zobowiązuje się do
dostarczenia sprzętu zastępczego o zbliżonych parametrach z zainstalowanym system
operacyjnym, zgodnym z systemem sprzętu podlegającego naprawie,
c) nieodpłatny dojazd serwisu i transport serwisowanego sprzętu,
d) czas reakcji serwisu najpóźniej do następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia,
e) maksymalny czas naprawy 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia,
f) w przypadku gdy zajdzie konieczność zabrania uszkodzonego zestawu lub jego części do
serwisu, wówczas istotne pliki uszkodzonego komputera zostaną skopiowane na sprzęt
zastępczy przez Zamawiającego. Nie dotyczy to przypadku usterki dysku twardego,
g) w razie odzyskania danych uszkodzonego dysku, serwis dostarczy je Zamawiającemu na
własny koszt na nośniku wymiennym.
§7
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość
lub użyteczność przedmiotu umowy.
2. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie
7 dni od daty jej ujawnienia.
3. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.
4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość
związanych z tym kosztów.
§8
1. Strony ustalają kary umowne w wysokości 0,1 % ceny określonej w § 3 za każdy dzień zwłoki
nieterminowego lub nienależytego wykonania dostawy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ceny określonej w § 3,
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z winy leżącej po stronie Wykonawcy.
§9
Zamawiający może odstąpić od umowy tylko w przypadku, gdy wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, a przyczyn odstąpienia od umowy nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisu Kodeksu Cywilnego i ustawy
o zamówieniach publicznych.
2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie w drodze pisemnej
(aneksem).
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa otrzymuje Zamawiający
a jeden Wykonawca.
Załączniki:
1. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
2. Wykaz sprzętu komputerowego i oprogramowania
3. Certyfikaty CE (deklaracje zgodności CE)
Zamawiający
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załączniki nr 3a, 3b, .......
Wykonawca
Download PDF

advertising