Uživatelský manuál AIR LINE Bezdrátový systém UHF

Uživatelský manuál AIR LINE
Bezdrátový systém UHF
AF1 Instrumentální vysílač
AG1Instrumentální vysílač
AP1 Přijímač
AP1BPřijímač
UR1Přijímač
Rychlý start
Pokud již máte nějaké zkušenosti s bezdrátovými systémy , budete schopni s pomocí této
sekce zprovoznit Váš Air Line system během několika málo minut . Podrobné informace pro
nastavení a práci s Air Line najdete na str.15 orig. návodu (str. překladu) a v sekci “Guided
Tour „ na str. 4-14 naleznete kompletní popis všech komponent Vašeho systému.
1/ Ujistěte se ,že dodaný vysílač i přijímač jsou nastaveny na stejnou frekvenci.
2/ Umístěte přijímač AP1 na místo ,kde bude umístěn během produkce (přijímač UR1 může
být umístěn do racku pomocí držáku DR2 ) a nastavte anteny do vertikální polohy.Poté
roztáhněte konce anten od sebe cca 10cm.
3/ Nastavte vypínač na Vašem AF1 nebo AG1 do polohy off a vložte novou AAA baterii . K
otestování kapacity vložené baterie dejte na moment vypínač vysílače do polohy on . LED
dioda by měla bliknout . Pokud se tak stane a kapacita baterie je potvrzena , vysílač opět
vypněte a připojte vysílač k Vašemu nástroji.
4/ Zatlačením na západku na Vašem přijímači AP1 otevřete prostor pro baterii a vložte novou
baterii.Pokud preferujete napájení adaptérem je možno též použít adaptér AC250.Pro
potvrzení kapacity baterie krátce AP1 zapněte.Dioda „On/Battery Low“ by měla zeleně
probliknout (ne červeně). Poté AP1 vypněte .
5/ Vypněte Váš zesilovač nebo mix.pult a propojte AP1 audio výstup s Vaším zesilovačem.
6/ Otočte ovladačem Volume level na AP1 proti směru hodinových ručiček až nadoraz .
Poté zapněte AP1.Dioda „Power“ bude svítit zeleně.
7/ Zapněte Váš AF1 nebo AG1 vysílač. Dioda „TX/Peak“ na AP1 přijímači by měla svítit
trvale zeleně . Tím je potvrzen kvalitní příjem RF signálu a správná pozice AP1.
8/ Zapněte Váš zesilovač nebo mix a ztlumte jeho hlasitost.Nastavte maximální výstupní
intenzitu signálu na Vašem nástroji a hrajte intenzitou běžné produkce . Sledujte diodu
„TX/Peak“ na AP1.Pokud svítí dioda červeně i s ovladačem Level nastaveným kompletně
proti směru hodinových ručiček, sepněte 15dB tlačítko na vysílači.Pokud červeně nesvítí
pomalu otáčejte ovladačem Level po směru hodinových ručiček až do bodu , kdy TX/Peak
dioda příležitosně problikne červeně, např. během hlasitých pasáží , a pak jí dejte zlehka
zpátky. Nakonec nastavte požadovanou hlasitost na vašem zesilovači.
9/ Projděte se po ploše , kde bude Vaše produkce probíhat .Pozorujte TX/Peak diodu.
Měla by být trvale zelená. Pokud tomu tak není , je nutné změnit polohu Vašeho AP1 nebo
jeho anten.
10/ Pokud ušlyšíte z Vašeho přijímače jakékoli zvukové nečistoty při vypnutém vysílači ,
použijte přibalený plastikový šroubovák k nastavení ovladače MUTE(squelch ) .Pomalu s
ním otáčejte po směru hod. ručiček ,až dojde k eliminaci rušivých zvuků .
Návod pro AP1B přijímač (str.7 orig.manuálu)
1/Power On-Off /Shape switch - Posunutím tohoto ovladače do polohy On dojde k zapnutí
přijímače. Nastavením ovladače do pozice Shape dojde k aktivaci obvodu Shape pomocí
kterého
docílíte hutného a plného basového „spodku “. Nastavením do polohy OFF přístroj vypnete .
Aby došlo k zapnutí přístroje musí být zasunut vstupní jack .
2/ Power On/Battery Low LED - Tato dioda svítí zeleně pokud je přijímač AP1B zapnut
.Pokud svítí červeně indikuje vybitou baterii . Aby jste předešli zhoršení kvality Vašeho
zvuku , nebo případně vypnutí celého přístroje , měla by být baterie vyměněna hned , jak
začne dioda svítit červeně .
3/ TX / Peak LED - Tato dioda svítí zeleně při příjmu signálu z vysílače . Pokud svítí červeně
znamená to , že je přijímaný signál přebuzený . Aby došlo k eliminaci tohoto nežádoucího
stavu je třeba snížit výstupní hlasitost na Vašem nástroji , nebo snížit výstup signálu na
Vašem vysílači
použitím přepínače 15dB pad .
4/ Level control- Tento ovladač nastavuje intenzitu odchozího audio signálu .Pokud
používáte basovou kytaru s aktivní elektronikou nebo se snímačem s vysokou intenzitou
výstupního signálu nastavte ovladač do předepsané polohy .
5/ Antennas - Otočné připevnění antén umožňuje plnou rotaci pro optimální nastavení . Při
běžných podmínkách roztáhněte obě antény vertikálně a rozšiřte konce horizontálně od sebe
cca
12cm . Podle potřeby mohou být antény složeny např. během transportu .
6/ Battery compartment latch pro baterii .
Jemným zatlačením na tuto západku otevřete prostor
7/Battery compartment -Vložte standardní 9-volt alkalickou baterii .Dbejte na správnou
polaritu.Doporučujeme Duracell MN 1604 . Můžete použít i dobíjecí Ni-Cad baterie , avšak
tyto baterie nejsou schopny dodávat požadované množství energie déle než 4 hodiny .
Varování: Při zapojování baterie dbejte na polaritu.Otočení polarity může způsobit vážné
poškození přístroje a zánik Vašeho práva na záruční opravu .AP1B lze napájet i 12V
adaptérem.
Adaptér je možno zakoupit u Vašeho prodejce Samson .
8/ Plastic screwdriver -Speciálně navržený plastikový šroubovák pro nastavení AP1B
„squelch control “
9/ Output jack- Použijte standardní nesymetrický vysokoimpedanční jack k propojení AP1B s
Vaším zesilovačem nebo mixem .
10/ DC Input- Připojte adapter Samson 12volt 200mA , který je možno zakoupit u Vašeho
prodejce Samson . Nepoužívejte jiné typy adaptérů .Můžete tím způsobit vážné poškození
přístroje .
11/ Squelch control - Tímto ovladačem lze nastavit maximální dosah příjmu AP1B před
výpadkem signálu .Ačkoliv lze tento ovladač nastavit přiloženým plastikovým šroubovákem
,¨
doporučujeme nechat ho nastaven na tovární nastavení .
Popis vysílače -AF1/AG1 (str.13 orig. manuálu)
Poznámka :Vysílače AF1 a AG1 jsou funkčně naprosto identické .Liší se pouze tvarem jacku
. V manuálu je proto zobrazen pouze AF1.
1/ Plug - Zasuňte tohoto standardního 6.3mm jacka do Vašeho nástroje . Všimněte si
odlišného sklonu jacka u AF1 ( který je navržen pro kytary typu stratocaster ) a AG1 ( který
je navržen pro všechny ostatní nástroje ).
2/ Power / Battery LED- Tato dioda problikne při prvním zapnutí vysílače a svítí trvale
červeně , pokud zbývá méně než 2 hodiny do vybití vložené baterie .Aby jste předešli
zhoršení Vašeho zvuku a popřípadě zastavení provozu vysílače , je třeba vyměnit baterii
jakmile začne tato dioda svítit červeně .
3/ 15dB Pad -Posunutím tohoto ovladače ve směru šipky dojde k redukci výstupního signálu
o 15dB .Použijte tuto funkci pokud Váš nástroj produkuje příliš silný signál .
4/ Power switch - Posunutím ve směru šipky dojde k zapnutí přístroje .Posunutím v opačném
směru přístroj vypnete .
5/ Antenna- Tato pevně připojená anténa by měla být během normálního provozu plně
vytažena.
6/ Battery cover - Zatlačte jemně na tento kryt , aby došlo k odkrytí prostoru pro uložení
baterie.
7/ Battery compartment -Vložte standardní AAA alkalickou baterii. Dbejte na správnou
polaritu .Doporučujeme baterie Duracell . Ačkoliv lze použít i dobíjecí Ni-Cad baterie nejsou
schopny poskytovat potřebnou energii déle než 4 hodiny . Varování : Při zapojování baterie
dbejte na polaritu.Otočení polarity může způsobit vážné poškození přístroje a zánik Vašeho
práva na záruční opravu .