Zanussi | IZTE 135 | Návod k použití ZTE 285 Upute za Uporabu

125986721_cs.qxp
2007-06-19
Návod k
použití
20:07
Page 1
Upute za
Uporabu
Bubnová
sušička
ZTE 285
Sušilica
Rublja
125986721_cs.qxp
2007-06-19
20:07
Page 2
Děkujeme vám, že jste si vybrali
náš spotřebič
Přejeme Vám s novým spotřebičem
hodně spokojenosti a doufáme, že při
dalším nákupu domácích spotřebičů
budete opět uvažovat o naší značce.
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k
použití a uschovejte si ho jako základní
pomůcku po celou dobu životnosti
spotřebiče.
Návod k použití předejte i všem dalším
majitelům spotřebiče.
Symboly, použité u některých odstavců této příručky, mají následující význam:
Trojúhelnikovou značkou anebo upozorňovacimi výrazy (Pozor! nebo
Upozornění!) jsou vyznačeny pokyny zvlášť důležité pro vaši bezpečnost
a pro spravné fungováni přístroje. Prosíme vás o jejich dodržování.
Informace s tímto symbolem slouží jako dodatek k pokynům pro praktické
použití přístroje.
Tulipán označuje rady a doporučení k hospodárnému využívání spotřebiče
s ohledem na životní prostředí.
Obsah
Důležité informace . . . . . . . . . . . . 3
Popis spotřebiče . . . . . . . . . . . . . . 5
Ovládací panel
a jeho funkce ...........................56
Tabulka programů . . . . . . . . . . . 78
Programovací možnosti . . . . . . . . 9
Před prvním sušením . . . . . . . . . 10
Užitečné rady . . . . . . . . . . . . 1011
Pracovní postup . . . . . . . . . . 1215
Čištění a údržba . . . . . . . . . . 1618
Co dělat, když . . . . . . . . . . . . 1920
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . 21
Údaje o spotřebě . . . . . . . . . . . . 21
2
Instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Elektrické zapojení . . . . . . . . . . . 23
Likvidace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
EVROPSKÁ ZÁRUKA . . . . . . . 2526
Záruční podmínky . . . . . . . . . . . . 27
125986721_cs.qxp
2007-06-19
20:07
Page 3
Důležité informace
V zájmu své bezpečnosti a správného
chodu spotřebiče si před jeho instalací a
prvním použitím pozorně přečtěte návod
k použití včetně rad a upozornění. K
ochraně před nežádoucími omyly a
nehodami je důležité, aby se všechny
osoby, které budou používat tento
spotřebič, seznámily s jeho provozem a
bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny
uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u
spotřebiče i v případě jeho přestěhování
na jiné místo nebo prodeje dalším
osobám, aby se tak všichni uživatelé po
celou dobu životnosti spotřebiče mohli
řádně informovat o jeho používání a
bezpečnosti.
Všeobecné bezpečnostní informace
●
●
●
●
●
●
●
●
Změna technických parametrů,
nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče
je nebezpečná.
Tento spotřebič nesmějí používat osoby
(včetně dětí) se sníženými fyzickými
nebo duševními schopnostmi, bez
patřičných zkušeností a znalostí, pokud
je nesledují osoby odpovědné za jejich
bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné
pokyny.
Zajistěte, aby se malá domácí zvířata
nemohla dostat do bubnu pračky.
Raději proto před praním vždy
zkontrolujte vnitřek bubnu.
Předměty jako mince, zavírací
špendlíky, hřebíky, šrouby, kameny a
jiné těžké nebo ostré předměty
mohou způsobit značné škody a
nesmí se proto dostat do pračky.
V sušičce nesušte následující věci,
protože jejich nadměrné sušení by
mohlo způsobit požár: polštáře,
pokrývky apod. (v těchto věcech se
hromadí teplo).
V sušičce se nesmějí sušit předměty z
pěnové pryže (latexová pěna), koupací
čepice, nepromokavé tkaniny, oděvy s
gumovou vložkou a oděvy nebo polštáře
s vycpávkami z pěnové pryže.
Po použití, k čištění a údržbě vždy
odpojte sušičku od zdroje napájení.
V žádném případě se nepokoušejte
opravovat spotřebič sami. Opravy
●
●
●
●
●
prováděné nezkušenými osobami
mohou vést ke zranění nebo
vážnému poškození spotřebiče. S
opravami se obraťte na místní
servisní středisko. Vždy žádejte
originální náhradní díly.
Prádlo znečištěné látkami jako je
jedlý olej, aceton, benzín, petrolej,
odstraňovače skvrn, terpentýn a
odstraňovače vosku je nutné vyprat v
horké vodě s velkým množstvím
pracího prostředku, a teprve pak
sušit v bubnové sušičce.
Nebezpečí výbuchu: nikdy v
bubnové sušičce nesušte prádlo, na
které se dostala hořlavá rozpouštědla
(benzín, metylalkohol , tekutiny k
chemickému čištění apod.). Tyto
látky jsou těkavé a mohly by způsobit
výbuch. Sušte pouze prádlo vyprané
ve vodě.
Nebezpečí požáru: prádlo, na
kterém jsou skvrny od rostlinného
oleje nebo oleje na vaření, nebo
prádlo, které v něm bylo namočené,
se může vznítit a nesmí se proto sušit
v sušičce.
I Pokud jste prádlo čistili čisticím
prostředkem na skvrny, musíte ho
nechat ještě jednou vymáchat pomocí
přídavného máchacího cyklu, a teprve
pak ho vložit do sušičky.
Vždy zkontrolujte, zda v kapsách
oděvů, které chcete sušit, nezůstaly
plynové zapalovače nebo sirky.
3
125986721_cs.qxp
2007-06-19
20:07
Page 4
UPOZORNĚNÍ:
Pokud zastavíte bubnovou sušičku před
koncem sušicího cyklu, musíte všechno
prádlo rychle vyjmout a rozprostřít tak,
aby se teplo mohlo rozptýlit.
●
●
●
Instalace
● Spotřebič je těžký. Při přemisťování
spotřebiče buďte proto opatrní.
● Po odstranění obalu zkontrolujte, zda
není spotřebič poškozen. V případě
pochybností spotřebič nepoužívejte a
obraťte se na servisní středisko.
● Před použitím spotřebiče je nutné
odstranit všechny obalové a přepravní
prvky. Pokud se neodstraní, může se
výrobek a jeho funkce vážně poškodit.
Viz příslušná část návodu k použití.
● Závěrečná část cyklu v bubnové
sušičce probíhá bez ohřevu
(zchlazovací cyklus), aby prádlo
zůstalo v teplotě, která ho
nepoškodí.
● Jakékoliv
elektrikářské práce,
nutné pro zapojení pračky, smí
provádět
pouze
kvalifikovaný
elektrikář nebo osoba s příslušným
oprávněním.
● Při
instalaci zkontrolujte, zda
spotřebič nestojí na elektrickém
napájecím kabelu.
● Pokud je spotřebič umístěn na
koberci, upravte nožičky tak, aby
mohl kolem volně proudit vzduch.
● Když
je instalace ukončena,
zkontrolujte, zda spotřebič nestojí na
elektrickém přívodním kabelu.
● Jeli sušička umístěná na pračce , je
povinné použít speciální soupravu k
umístění sušičky na pračku.
Použití
Tento spotřebič je určen k domácímu
použití. Nesmí se používat pro jiné účely
než pro ty, pro které byl vyroben.
● Perte jen prádlo určené k sušení v
●
4
●
●
●
sušičce. Dodržujte pokyny na visačce
prádla.
Nevyprané prádlo v sušičce nesušte.
Spotřebič nepřeplňujte. Viz příslušná
část tohoto návodu k použití.
Promočené prádlo se nesmí sušit v
sušičce.
Oděvy, které přišly do styku s těkavými
ropnými produkty, se nesmí sušit v
sušičce. Pokud jste na oděv použily
těkavé čisticí roztoky, musíte se
přesvědčit, že byl roztok z oděvu
odstraněn před umístěním do pračky.
Nikdy nevytahujte zástrčku ze
zásuvky tahem za kabel, ale vždy
uchopte zástrčku.
Nikdy nepoužívejte bubnovou
sušičku, jestliže jsou přívodní kabel,
ovládací panel, pracovní plocha
nebo podstavec poškozené tak, že
je vnitřek bubnové sušičky přístupný.
Dětská pojistka
Tento spotřebič nesmějí bez dozoru
obsluhovat malé děti nebo
postižené osoby.
● Na malé děti je třeba dohlédnout , aby si
s pračkou nehrály.
● Obalový materiál (např. plastové
fólie, polystyrén) by mohl být
nebezpečný pro děti nebezpečí
udušení! Uložte je z dosahu dětí.
● Všechny prací prostředky uložte na
bezpečné místo, kde k nim děti
nemají přístup.
● Zajistěte, aby se děti ani malá
domácí zvířata nemohly dostat do
bubnu pračky.
●
125986721_cs.qxp
2007-06-19
20:07
Page 5
Popis spotřebiče
1
1 Ovládací panel
2 Filtry
3 Typový štítek
4 Kondenzátor
5 Sběrná nádoba
6 Nastavitelné nožky
2
5
3
4
6
Ovládací panel a jeho funkce
8
1
1
VOLIČ PROGRAMŮ /
DOBY
2
3
4
5
6
7
9
10
Slouží k volbě elektronických programů sušení
nebo časově vymezeného sušení.
Prostřednictvím otočného knoflíku nastavit
požadovaný program nebo zvolenou dobu.
5
125986721_cs.qxp
2
2007-06-19
Tlačítko ŠETRNĚ
Tlačítko PROTI
3
ZMAČKÁNÍ
20:07
Page 6
1.Zvolte program.
2. Stiskněte tlačítko ŠETRNĚ.
Příslušná kontrolka se rozsvítí.
3. Stiskněte tlačítko START/PAUSE. Příslušná kontrolka
přestane blikat.
1.Zvolte program a stiskněte tlačítko PROTI ZMAČKÁNÍ.
Při zvolení této přídavné funkce se fáze ochrany
proti zmačkání po ukončení sušicího cyklu prod
louží o 90 minut.
2. Stiskněte tlačítko START/PAUZA . Příslušná kontrolka
přestane blikat.
4
VYSUŠENÍ
1.Zvolte program.
2. Tlačítko RYCHLÉHO VYSUŠENÍ. Příslušná kontrolka
se rozsvítí.
3. Stiskněte tlačítko START/PAUZA .
5
Tlačítko VYPNUTÍ
ALARMU
1.Zvolte program.
2. Tlačítko VYPNUTÍ ALARMU. Příslušná kontrolka se rozsvítí.
3. Stiskněte tlačítko START/PAUZA .
Tlačítko ČAS
1.Zvolte program ČAS
2.Tlačítko ČAS stiskněte tolikrát, až se na displeji
zobrazí požadovaná délka programu, např. 00.20
pro dobu trvání programu v délce 20 minut.
3. Stiskněte tlačítko START/PAUZA .
Tlačítko RYCHLÉHO
6
7
8
9
10
6
Tlačítko ODLOŽENÝ
START
DISPLEJ
Tlačítko
START/PAUZA
KONTROLKY
1. Zvolte program.
2. Stiskněte tlačítko ODLOŽENÝ START tiskněte tak
dlouho, až objeví požadovaný odložený start;
3. Chceteli časovou předvolbu aktivovat, stiskněte
tlačítko START/PAUZA .
Na displeji se objeví tyto údaje:
•délka zvoleného programu
•konec programu
•nesprávná volba funkce
• poplachový kód
• sušení
• ochlazování
• proti zmačkání
•odložený start
• dětská pojistka
1.Zvolte program.
2. Stiskněte tlačítko START/PAUZA . Příslušná kontrolka
přestane blikat.
• Kontrolka „Vyčistit filtr“
• Kontrolka „Naplnění nádoby na vodu“
• Kontrolka „Vyčistit kondenzátor“
125986721_cs.qxp
2007-06-19
20:07
Page 7
Tabulka programů
Program
Maximální
náplň kg
Druh
prádla
Přídavné
funkce
Použití/Vlastnosti
Extra
suché
7
Bavlna
Sušení silných nebo vícevrstvých
tkanin, např. froté prádlo, koupací
pláště.
Velmi
suché
7
Bavlna
Sušení silných tkanin, např. froté
prádlo, froté ručníky.
Bavlna
Sušení tkanin stejné síly, např.
froté prádlo, úpletové prádlo, froté
ručníky
Bavlna
Pro slabé tkaniny, které by se měly
ještě vyžehlit, např. trikotové
prádlo, bavlněné košile.
Bavlna
Pro normálně silné bavlněné nebo
lněné prádlo, např. ložní prádlo,
ubrusoviny.
Syntetika
Sušení silných nebo vícevrstvých
tkanin, např. svetrů, ložního
prádla, ubrusů.
Do skříně
Lehce
suché
7
7
K žehlení
7
Extra
suché
Do skříně
3
Syntetika
3
K žehlení
Syntetika
Pro slabé tkaniny, které by se měly
ještě vyžehlit, např. trikotové
prádlo, bavlněné košile.
Bavlna
Syntetika
Speciální program pro Bavlnu a
Syntetiku.
3
Speciální
Směs
3
Pro jemné tkaniny, které se vůbec
nemusí žehlit, např. snadno
udržovatelné košile, ubrusy,
kojenecké prádlo, ponožky,
elastické prádlo.
7
125986721_cs.qxp
Program
Čas
2007-06-19
20:07
Maximální
náplň kg
Druh
prádla
7
Page 8
Přídavné
funkce
Použití/Vlastnosti
Bavlna
Syntetika
K dosušení jednotlivých kusů nebo
k sušení malého množství.
Bavlna
Do skříně
Speciální program pro oděvy na
volný čas jako džíny, trička apod. s
rozdílnou tloušt’kou tkaniny (např.
na manžetách nebo švech).
3
Speciální
Džíny
Snadné
žehlení
7
4 až 5
košil
Syntetika
Speciální
2
Baby
Bavlna
Speciální
Osvěžení
8
7
Bavlna
Syntetika
Speciální program proti zmačkání
prádla pro snadno udržovatelné
tkaniny jako košile a blůzy, k
usnadnění žehlení. Výsledek závisí
na druhu tkaniny a její úpravě.
(Množství prádla asi 4 až 5 košil.)
Doporučení: Oděvy vložte do
sušičky ihned po odstředění. Po
usušení je okamžitě vyjměte a
pověste na ramínko.
Cyklus Baby je speciální program
určený pro sušení kojeneckého
oblečení “suchého k oblečení”.
Speciální program, asi 10 minut, k
osvěžení nebo šetrnému čištění
tkanin s pomocí běžných
prostředků k chemickému čištění.
(Používejte pouze prostředky,
které jsou výrobcem určené pro
použití v sušičce; dodržujte
pokyny výrobce).
125986721_cs.qxp
2007-06-19
20:07
Page 9
Programovací možnosti
Provedení
Požadavek
Voda obsahuje různá množství vápence a minerálních solí, jejichž
množství se liší podle místa, kde danou vodu používáme. S obsahem
těchto látek se mění hodnoty vodi vosti vody. Příslušné odchylky
vodivosti vody oproti hod notám nastaveným v továrně by mohly mírně
ovlivnit zbytkovou vlhkost prádla na konci cyklu.
Vaše sušička Vám umožňuje regulovat citlivost senzoru sušení v
závislosti na hodnotách vodivosti vody.
Postupujte následujícím způsobem:
1. Zapněte spotřebič otočením programového voliče.
Nastavení
vodivosti
2. V režimu volby stiskněte současně tlačítka
na displeji objeví «C0 .
Nastavení vodivosti:
a
až se
Pak stiskněte tlačítko
: stupeň vodivosti je signalizován
rozsvícením vodorovných pomlček.
Displej
Stupeň vodivosti
CO
CO
Nízká
Střední
Přibližná hodnota µS/cm
< 300
300600
CO
Vysoká
>600
Obvykle je zařízení v továrně nastaveno na střední hla
dinu, ale některé modely mohou být nastaveny jinak.
Uložení nového nastavení do paměti:
Zároveň stiskněte tlačítka
a
až se na displeji opět objeví
čas předchozího sušicího cyklu a zazní bzučák.
Dětská pojistka
Nastavením dětské pojistky lze zabránit náhodnému spuštění
programu, nebo změně již probíhajícího programu. Dětská pojistka
zablokuje všechna tlačítka a volič programu. Současným stisknutím
tlačítek
a
na alespoň 5 vteřin je možné aktivovat a deaktivovat
dětskou pojistku:
– před spuštěním programu: spotřebič nelze použít
– po spuštění programu: probíhající program nelze změnit.
Při zapnuté dětské pojistce se na displeji objeví . Po ukončení programu
se dětská pojistka nevypne.
Chceteli nastavit nový program, je nutné nejprve dětskou pojistku
vypnout.
9
125986721_cs.qxp
2007-06-19
20:07
Page 10
Před prvním sušením
Zkontrolujte, zda je elektrické
připojení provedeno v souladu s
pokyny k instalaci.
• Odstraňte polystyren a veškerý
další obalový materiál z bubnu.
• Před prvním uvedením vaší
bubnové sušičky do provozu
vám doporučujeme umístit
dovnitř několik vlhkých kusů
látky a sušit je po dobu přibližně
30minut.
V nové sušičce by se totiž mohl
nacházet prach.
Užitečné rady
Před vložením prádla
• Nikdy nesušte v bubnové sušičce dále
uvedené prádlo: obzvláště choulostivé
kusy jako záclony, vlnu, hedvábí, tkaniny s
kovovým
dekorem,
nylonové
punčocháče, objemné materiály, jako
jsou větrovky, prostěradla, prošívané
přikrývky, spací pytle, péřové přikrývky a
jakékoli kusy, které obsahují molitan nebo
materiál podobný pěnové gumě.
• Vždycky dodržujte pokyny obsažené
na visačce oděvů.
• Zkontrolujte visačky na prádle:
Najdete zde uvedený do
volený druh sušení. Jistě však zde
nenajdete informaci poukazující na
volbu vhodného druhu teploty – nor
mální anebo snížené.
normální sušení v sušičce
(vysoká teplota)
jemné sušení v sušičce (nízká
teplota)
10
nesušit v bubnové sušičce
• Zapněte
povlaky
polštářů
a
pokrývek, aby se do nich nezamotaly
malé kusy prádla. Uzavřete stiskací
knoflíky a patenty, zipy a háčky a
utáhněte řemínky a šňůry zástěr.
• Vytřiďte prádlo podle druhu a stupně
požadovaného vysušení.
• Nepřeplňujte sušičku. Předejdete tak
mačkání a uspoříte energii.
• Vyhýbejte se sušení tmavých oděvů
se světlými, chlupatými kusy jako
jsou ručníky, protože by se na ně
nachytaly chlupy.
• Prádlo musí být před sušením řádně
odstředěno.
• Snadno ošetřovatelné kusy prád
la, např. košile, by se měly před
sušením krátce odstředit, (podle
nemačkavosti přibližně 30 sekund,
nebo s použitím speciálního progra
mu krátkého odstřeďování na vaší
automatické pračce).
• Pletené prádlo (pletené spodní prád
lo) se může během sušení mírně
srazit. Prosím, prádlo tohoto druhu
125986721_cs.qxp
2007-06-19
20:07
Page 11
nepřesušujte. Doporučuje se na
srážlivost pamatovat při nákupu
prádla a koupit větší.
• Do vaší bubnové sušičky můžete
vložit škrobené prádlo. Aby však
účinek škrobení byl dosažen, zvolte
si program "Suché pro žehlení". Aby
nikde nezůstaly zbytky škrobu,
vytřete vnitřní buben po sušení
vlhkým hadrem a pak ho vytřete do
sucha.
• Aby nedocházelo k vytváření sta
tického náboje když je sušení u
konce, použijte při praní aviváže
nebo prostředky na úpravu tkanin
speciálně určené pro sušení v bub
nové sušičce.
• Když sušička ukončí sušení, prádlo
vyjměte.
• Jestliže některé kusy prádla jsou po
sušení stále vlhké, nastavte si krátké
dodatečné sušení, nejméně 30
minut.
hmotností
některých
položek prádla.
prostěradlo
ubrus
stolní ubrousek
utěrka na nádobí
ubrousek
ručník
koupelový plášť
pánská košile
pánské pyžamo
dámská noční košile
běžných
7001000g
400500 g
70120 g
50100 g
150250 g
10001500 g
200300 g
100 200 g
400500 g
200 250 g
Velikost náplně
Prádlo není nutné vážit, když se dodrží
následující pokyny:
• Bavlna a len: plný buben, ale
nepřetěžovat.
• Syntetika: půl bubnu.
• Obzvláště jemné tkaniny: buben
nenaplňujte více jak do 1/3.
Příprava prádla
Aby se prádlo nezamotalo: zavřete
zipy, zapněte knoflíčky na ložním
povlečení, volné pásky, např. u
zástěry, svažte k sobě.
Vyprázdněte kapsy. Vyjměte všechny
kovové kousky (kancelářské svorky,
spínací špendlíky...).
Oděvy s podšívkou obrat’te naruby
(např. bundy s bavlněnou podšívkou
sušte bavlněnou vrstvou navrch).
Oděvy se tak usuší rychleji.
Snažte se buben plnit na maximální
kapacitu spotřebiče, protože malé
náplně jsou neekonomické.Pro infor
maci, zde je seznam průměrných
11
125986721_cs.qxp
2007-06-19
20:07
Page 12
Pracovní postup
1 Zapojte zařízení.
2.Otevřete dvířka.
Volič programu je
rozdělen do násle
dujících částí:
požadovaného progra
mu a před stisknutím
tlačítka Start/Pauza.
Bavlna
7. ŠETRNĚ
Syntetické
Čas
hned na konci
sušicího cyklu.
Volbou této funkce
se fáze proti
zmačkání prodlouží
o jednu hodinu.
Během fáze ochrany
proti zmačkání je
možné kdykoli
prádlo vyjmout.
Speciální
P1149
3. Naplňte buben
prádlem a
rovnoměrně jej
rozložte.
4. Zavřete dvířka.
Dbejte přitom, aby
mezi dvířky a filtrem
nezůstal zablokován
nějaký kus oděvu.
5.Otočte pro
gramovým voličem
do požadované
polohy.
Slouží k volbě elek
tronických programů
sušení nebo časově
vymezeného sušení
Elektronické sušení
(automatické).
Zařízení provádí uve
dené programy s
použitím sond, které
zjišťují stupeň vlhkosti
během sušení.
Zvolte program podle
druhu
prádla
a
požadovaného stupně
vysušení.
P ro s t ře d n i c t v í m
otočného knoflíku nas
tavit požadovaný pro
gram nebo zvolenou
dobu. Přejeteli si vytáh
nout
prádlo
po
ukončení cyklu sušení,
přetočte otočný knoflík
do polohy „0“.
9. RYCHLÉHO
VYSUŠENÍ
Pro obzvlášt’ šetrné
sušení choulostivých
tkanin se symbolem
údržby l a pro tkaniny
choulostivé na vyšší
teplotu jako akryl nebo
viskóza. Program se
provede se sníženou
teplotou. Příslušná
kontrolka se rozsvítí.
Tuto funkci můžete
použít pro časově
řízené sušení.
8. PROTI
ZMAČKÁNÍ
6. Tlačítka volby
programu
Kontrolka Start/
Pauza začne blikat.
12
V závislosti na
zvoleném progra
mu lze kombinovat
různé funkce. Funkce
je nutné zvolit po výběru
Použijte tuto funkci,
jestliže prádlo
nemůžete vyjmout
Stisknutím uvedeného
tlačítka dojde ke
snížení doby sušení v
následujících
pro
gramech:
• extra suché
•velmi suché
• do skříně
• lehce suché
• k žehlení
Rozsvítí se odpovídající
kontrolky.
Tato volitelná funkce
nemůže být použita
spolu s volitelnou
funkcí ŠETRNĚ.
125986721_cs.qxp
2007-06-19
10. VYPNUTÍ
ALARMU
Po ukončení
sušicího cyklu bude
v určitých inter
valech znít zvukový
signál.
Funkci je možné zapí
nat a vypínat
stisknutím tlačítka.
Stisknutím tlačítka
Signál dojde k
přerušení alarmu v
následujících pří
padech:
• při volbě programu
20:07
Page 13
K volbě délky progra
mu po nastavení
časového programu
ČAS. Délku programu
můžete zvolit od 20
min. až do 2 hod. po
10minutových krocích.
1. Voličem programu
pootočte na program
ČAS. Na ukazateli se
objeví 0.10.
2. Tlačítko ČAS
stiskněte tolikrát, až se
na displeji zobrazí
požadovaná délka
programu, např. 00.20
pro dobu trvání pro
gramu v délce 20
minut. Jestliže
nezvolíte žádnou
délku programu, zvolí
se automaticky délka
programu 20 min.
12. ODLOŽENÝ
START
1. Zvolte program.
• při stisknutí libovol
ného tlačítka
• přetočení voliče pro
gramů do jiné polohy v
průběhu programu
nebo při stisknutí
tlačítka volitelné
funkce během pracího
programu.
Rozsvítí se příslušná
kontrolka.
11. ČAS
2. Tlačítko Odložený
start tiskněte tak
dlouho, až se na multi
displeji objeví
požadovaný odložený
start, např. 20 h pro
odložení začátku pro
gramu o 20 hodin.
Kontrolka Odložený
start svítí.
3. Jestliže se na multi
displeji zobrazí 20h a
vy stisknete tlačítko
ještě jednou, časová
předvolba se zruší.
Objeví se 0'a pak
délka průběhu nas
taveného sušícího
programu. Chceteli
časovou předvolbu
aktivovat, stiskněte
tlačítko START/
PAUZA. Zobrazuje se
čas zbývající do
spuštění programu
(např. 12h, 11h, 10h,
... 30' apod.).
Buben se bude ve
větších časových
intervalech otáčet, aby
se prádlo načechralo.
Dle potřeby lze rovněž
provést pouze
změnu volitelných
funkcí, avšak pouze
v případě, jsouli
tyto kompatibilní se
zvoleným pro
gramem. Přerušte
program stisknutím
příslušného tlačít
ka, vyberte novou/é
volitelnou/é
funkci/e a opětovně
stiskněte tlačítko
START/PAUSE.
Přejeteli si přidat
prádlo během
odpočtu zbývající
doby, ucičňte tak, a
po zavření dvířek
stiskněte opět
tlačítko START
/PAUSE, aby
zařízení pokračova
lo v odpočtu.
13. Displej
Na displeji se objeví
tyto údaje:
Délka zvoleného
programu
Po volbě programu
se na displeji
zobrazí délka trvání
(v hodinách a minu
tách). Vypočítává
se automaticky na
základě maximál
ního množství
prádla vhodného
pro určitý druh tka
niny a pro požado
vaný stupeň sušení.
Jakmile se program
spustí, začne se na
displeji každých 5
minut zobrazovat
zbývající čas.
1.20
•Odložený start
Jestliže příslušným
tlačítkem zvolíte dobu
odložení programu,
displej ji zobrazí na 3
vteřiny; pak bude
zobrazovat délku
předtím zvoleného
programu.
3
Uplynulý čas bude
displej zobrazovat
každých 30 minut,
dokud nezobrazí
13
125986721_cs.qxp
2007-06-19
"90 minut", a pak
hodinu po hodině.
Konec programu
Konec programu je
signalizován blika
jící nulou, která se
na displeji objeví po
fázi proti zmačkání.
0.00
Nesprávná volba
funkce
Zvolíteli funkci,
kterou nelze kombi
novat se zvoleným
programem, na dis
pleji se objeví Err
(porucha).
20:07
Page 14
“Sušení”
Tato kontrolka
indikuje probíhající
fázi sušení.
“Ochlazování”
Tato kontrolka
indikuje probíhající
fázi ochlazování. Po
ukončení sušení
proběhne fáze 10
minutového ochla
zování prádla
“Proti zmačkání”
K rozsvícení této
kontrolky dojde po
ukončení fáze
ochlazování, během
fáze sloužící k
zabránění krčení a
po ukončení pro
gramu.
14. START/
PAUZA
Tento kód se bude
objevovat během
průběhu programu,
pokud stiskněte
nějaké tlačítko
funkce nebo otočíte
voličem programů.
Poplachový kód
V případě funkční
poruchy se na displeji
objeví poplachový kód
(např. E21)
E.27
14
Stisknutí uve
deného tlačítka
slouží k uvedení
sušičky do chodu, a
to po zvolení pro
gramu a výběru
volitelných funkcí.
V případě, že bylo
zvoleno odložení
startu, zařízení
zahájí odpočítávání
zbylé doby. Dojdeli
v průběhu progra
mukotevření dvířek
nebo krytu na dně
zařízení, je třeba po
jejich uzavření
znovu stisknout toto
tlačítko za účelem
opětovného zahá
jení programu v
místě, ve kterém
byl přerušen. Toto
tlačítko musí být
stisknuto také po
přerušení dodávky
elektrické energie a
opětovném vložení
nádoby na vodu v
případě, bylali tato
vyprázdněna během
programu, po rozsví
cení kontrolky .
V obou případech
bude kontrolka
tlačítka Start/
Pause blikat, čímž
poukazuje na nut
nost opětovného
stisknutí uvedeného
tlačítka.
15. Kontrolky
Kontrolky slouží k
indikaci následujících
funkcí:
“Vyčistit filtr”
K rozsvícení této
kontrolky dojde po
ukončení programu
s cílem připome
nout potřebu
vyčištění filtru.
“Naplnění nádoby
na vodu”
K rozsvícení této
kontrolky dojde po
ukončení programu
s cílem připome
nout potřebu
vyprázdnění nádo
by s vodou.
Rozsvícení uvedené
kontrolky během
programu poukazu
je na naplnění
nádoby.
Dojde k aktivaci
alarmu a přerušení
programu, což je
provázeno blikáním
Příslušná kontrolka
přestane blikat.
kontrolky Start/
Pauza.
125986721_cs.qxp
2007-06-19
“Vyčistit kon
denzátor“
Rozsvítí se po každych
80 cyklech s cílem
připomenout potřebu
vyčištění kondenzá
toru.
20:08
Page 15
zhasne. Přetočte
volič programů do
polohy „0“; zhas
nou se všechny
kontrolky.
Zařízení bude vypnuto.
17. Vyjměte prádlo.
16. Po ukončení
sušícího cyklu
Všechny programy
sušení končí fází
ochlazení, která trvá
10 minut . Na konci
uvedené fáze je
možné vyjmout prád
lo. Rozsvítí se kon
trolky
a
a na
Dojdeli k otevření a
následnému zavření
dvířek ještě před
nastavením polohy
„0“ prostřednictvím
voliče programů,
rozsvítí se všechny
kontrolky odpovída
jících fází progra
mu.
Tímto způ sobem
dojde k přerušení
ohřevu vzduchu uvnitř
zařízení. Tato volba se
vykonává pootočením
voliče do polohy “0” a
pak do polohy
a
následným stlačením
tlačítka
START/
PAUZA.
Změna programu
displeji bude
blikat nula.
V případě, že prád
lo nebude vytaženo
po ukončení cyklu,
sušička vykoná fázi
napomáhající
zabránění krčení (s
maximální dobou
30 minut).
Nedojdeli k vyjmutí
prádla, zařízení se
zastaví automaticky
po ukončení fáze
napomáhající
zabránění krčení.
Kontrolky
a
zůstanou rozsvíce
ny a alarm bude
aktivován na dobu 2
minut.
Kontrolka tlačítka
”START/PAUZA”
Po každém použití:
• Vyčistěte filtry.
• Vyprázdněte
nádobu s vodou.
Důležitá
informace!
Když dojde k zas
tavení programu
sušení ještě před
jeho ukončením,
doporučujeme vám
pootočit volič pro
gramů do polohy
odpovídající
chladící fázi a před
vyjmutím prádla
vyčkat ukončení
této fáze.
Při změně probíha
jícího programu je
třeba jej nejdříve
vynulovat pře
točením voliče pro
gramů do polohy
„0“.
Zvolte nový pro
gram a stiskněte
tlačítko START/
PAUZA.
15
125986721_cs.qxp
2007-06-19
20:08
Page 16
Čištění a údržba
Před jakoukoli operací čistění anebo údržby zařízení je třeba odpojit elek
trické napájení.
Vnější čištění
Očistěte sušičku zvenčí prostřednictvím vody se saponátem a důkladně ji vytřete do sucha.
Čištění dvířek
Důležitá informace:
při sušení nepoužívejte
alkohol, ředidla anebo
podobné produkty.
P1149
Zapojte zařízení.
Otevřete dvířka.
s
Pravidelné čištění vnitřní
části dvířek umožňuje
odstranit chmýří z těsnění
filtru. Dokonalé vyčištění
umožňuje správné sušení.
Čištění filtrů
S1151
Nezbytným předpokladem pro
správnou činnost zařízení je
dokonalé vyčištění filtrů. Filtry
zachytávají chmýří, které se
ukládá uvnitř sušičky během
sušení a proto je třeba je
odstranit mokrým hadrem po
ukončení každého programu
sušení a to ještě před vyjmutím
prádla. Rozsvítí se kontrolka
za účelem upozornění na uve
denou operaci.
16
Filtr nacházející se na vnitřní
straně dvířek je třeba před
čištěním vytáhnout. Množství
nahromaděného chmýři vás
nesmí překvapit: v žádném
případě není důsledkem
nahromaděného mecha
nického působení sušičky na
prádlo. Ze všech druhů tkanin se
během
sušení
uvolňuje
chmýří, avšak v případě, když
tento proces probíhá venku, je
odváté větrem.
s
V sušičce dochází k jejich
nahromadění ve filtru. Jeho
odstranění
se
provádí
kartáčem, za použití teplé
vody. Vyjmutí filtru z dvířek se
vykonává podle návodu na
obrázku. Filtr musí být umístěn
tak, aby byl jazýček otočen nale
vo anebo napravo.
Důležitá informace:
V žadném připadě nepoužíve
jte zařízení bez filtrů.
125986721_cs.qxp
2007-06-19
20:08
Page 17
Čištění kondenzátoru
P1154
P1153
2. Během cyklu sušení je
3. vytáhnout kondenzátor
přítomnost vody na povrchu prostřednictvím držadla,
otevřít dvířka stlačením
místa pro vložení kondenzá kterým je opatřen.
vnitřního tlačítka, jak je zná
toru zcela běžným jevem;
zorněno na obrázku;
otočit oba červené disky
směrem dovnitř;
1.Po rozsvícení kontrolky
.
Důležitá informace:
Při čištění kondenzátoru
nepoužívejte ostré před
měty, které by jej mohli
poškodit.
4. vyčistit ho kartáčem a
případně opláchnout spr
chovou hadicí.
Vyčistit také jeho vnější část a
těsnění v přední i v zadní části.
Pomocí mokrého hadru vyčistit
těsnění uvnitř dvířek.
Důležitá informace:
V žádném případě neu
vádějte zařízení do čin
nosti bez kondenzátoru.
Zasuňte kondenzator na
původní místo, zajistěte
jej prostřednictvim dvou
červených disků a to tak,
že je potočíte směrem
ven a na závěr zavřete
ochranná dvířka.
Vyprazdňování sběrné nádoby
Důležitá informace:
Voda extrahovaná z prádla kondenzuje uvnitř zařízení a je zachytávána do sběrné nádo
by. Aby byla zabezpečena řádná činnost zařízení, nádoba na vodu musí být vyprázdněna
po každém cyklu sušení.
Potřeba vykonání této operace je připomínána prostřednictvím příslušné kontrolky .
Při vyprazdňovaní sběrné nádoby postupujte následovně:
17
125986721_cs.qxp
2007-06-19
20:08
Page 18
E1157
E1211
1.Vytáhněte nádobu.
2. Nátrubek kondenzační 3. Převraťte ji a vyprázdněte
nádoby vytáhněte nahoru až z ní vodu.
na doraz.
Důležitá informace:
1210
4. Vložte ji na původní místo.
V opačném případě dojde
během následujícího cyklu
sušení k přerušení programu
a rozsvícení kontrolky
aniž
by
bylo
sušení
ukončeno
5.Po vyprázdněni nádoby a
jejím vložení na původní
místo opětovným stisknutím
tlačítka Start/Pauza uveďte
program do činnosti.
Čištění zadní mřížky
Prostřednictvím vysavače odstraňte z
mřížky prach a chmýří.
18
Nádoba musí být vložena
na své místo předep
saným způsobem.
Po zasunutí nádržky je nutné
opět stisknout tlačítko
START/PAUZA, aby mohl
program pokračovat
Užitečné rady:
Nahromaděný
kondenzát
můžete využít v domácnosti jako
destilovanou vodu, např. pro
napařovací žehličku. Kondenzát
nicméně předem profiltrujte,
(např. v kávovém filtru), aby se
odstranili usazeniny a jemná
vlákna.
Čištění vnitřní části bubnu
V případě, kdy prádlo není vysušeno
na požadovaný stupeň, to znamená,
že je příliš suché anebo příliš vlhké,
doporučujeme vám vyčistit vnitřní část
bubnu hadrem namočeným v octu.
Uvnitř bubnu se vytváří téměř ne
viditelná vrstva usazenin, tvořená
zbytky pracích prostředků, případně
škrobu a aviváže nacházejících se v
prádle, a také připadnýmí zbytky vod
ního kamene nacházející se ve vodě
použité při praní. Tyto usazeniny
zabraňují správné činnosti sond, které
zjišťují stupeň vlhkosti prádla.
125986721_cs.qxp
2007-06-19
20:08
Page 19
Co dělat, když ...
Dříve než budete kontaktovat Vaše nejbližší autorizované servisní středisko,
prosím, zkontrolujte následující.
Je možné, že během provozu spotřebiče začne blikat červená kontrolka
Start/Pauza a signalizovat tak, že spotřebič nefunguje.Po odstranění problé
mu stiskněte tlačítko Start/Pauza k restartu programu. Pokud potíže přetrvá
vají i po provedení kontrol, zavolejte do místního servisního střediska.
Problém
Možná příčina
●
Zástrčka není zasunutá do
zásuvky, nebo nejsou v
pořádku pojistky.
●
Plnicí dveře jsou otevřené.
●
Stiskli jste tlačítko
START/PAUZA?
●
●
Zasuňte zástrčku. Vadná pojistka
v pojistkové skříňce (domovní
instalaci).
●
Plnicí dveře zavřete.
●
Stiskněte opět tlačítko
START/PAUZA.
Zvolili jste špatný program.
●
Při dalším sušení nastavte jiný
program.
●
Zanesené síto na vlákna
●
Vyčistěte síta.
●
Filtr na uvolněná vlákna je
zanesený.
●
Filtr na vlákna vyčistěte.
●
Nevhodné množství prádla.
●
Dodržujte doporučené
množství prádla.
●
Větrací otvory v podstavci jsou
zakryté.
●
Odkryjte větrací otvory v
podstavci.
Sušička nefunguje.
Prádlo není dobře
usušené.
● Povlak uvnitř bubnu nebo
bubnových žebrech.
Plnicí dveře nejdou
zavřít.
Řešení
Vyčistěte vnitřní prostor
bubnu i žebra.
●
●
Zanesený výměník tepla.
●
Vyčistěte výměník tepla.
●
Jemné síto není na svém
místě nebo není správně
zaklapnuté hrubé síto.
●
Zasuňte jemné síto a/nebo
nechte správně zapadnout
hrubé síto.
19
125986721_cs.qxp
2007-06-19
Problém
Při stisknutí tlačítka
nesvítí kontrolka
Kontrolka NÁDOBA svítí,
program stojí
Sušicí cyklus skončil
krátce po spuštění pro
gramu.
Při stisknutí tlačítka se
na multidispleji objeví
“Err
Sušicí cyklus trvá
neobvykle dlouho.
Upozornění:
Po 5 hodinách skončí
sušicí cyklus
automaticky.
20:08
Page 20
Možná příčina
●
Ochrana prádla. Po spuštění ● Voličem programu pootočte
programu již není možné
na O VYP. Nastavte znovu
nastavit přídavnou funkci.
program.
●
Plná kondenzační nádoba.
●
Pro zvolený program jste
vložili příliš málo prádla
nebo příliš suché prádlo.
●
●
Ochrana prádla. Po spuštění
programu již není možné
nastavit přídavnou funkci.
●
Voličem programu pootočte
na O VYP. Nastavte znovu
program.
●
Zanesené síto na vlákna
●
Vyčistěte síta.
●
Zanesený výměník tepla.
●
Vyčistěte výměník tepla.
●
Je stisknuté tlačítko
a
množství prádla je příliš
velké.
●
Tlačítko
má smysl jen při
množství do 3kg.
●
Příliš mnoho prádla.
●
Část prádla odeberte.
●
Prádlo nebylo dostatečně
odstředěné.
●
Prádlo dostatečně odstřeďte.
●
Jestliže po výše uvedených kontrolách záva
da stále existuje, zavolejte vaše nejbližší
autorizované servisní středisko.
Prosím, přesvědčte se, že znáte model a
sériové číslo spotřebiče. Tyto informa
ce naleznete na typovém štítku.
S1206
20
Řešení
Vylijte kondenzační nádobu, a
pak spust’te program
tlačítkem Start/Pauza.
Zvolte časový program nebo
vyšší stupeň sušení (např. Velmi
suché místo Do skříně).
Důležitá informace:
Jestliže zavoláte technika kvůli jedné z
výše uvedených poruch, nebo k
opravě poruchy způsobené
nesprávným
používáním nebo instalací, budete
muset opravu zaplatit, i když je
spotřebič ještě v záruce.
125986721_cs.qxp
2007-06-19
20:08
Page 21
Technické údaje
ROZMĚRY:
šířka
60 cm
výška
85 cm
hloubka
58 cm
Elektrické připojení
Údaje o sít’ovém napětí, typu proudu a
požadovaném elektrickém jištění naleznete na
typovém štítku. Typový štítek je umístěný v
prostoru plnicích dvířek.
Hloubka při otevřených dveřích
Maximální náplň:
109 cm
Bavlna a len
7 kg
Syntetické tkaniny
3 kg
Použití
v domácnosti
+ 5°C + 35°C
Údaje o spotřebě
Údaje o spotřebě
čas v
minutách
Spotřeba
energie
v kWh
Otáčky za
minutu
Bavlna do skříně1)
125
3.92
1000
Bavlna do skříně1)
110
3.05
1400
Syntetika do skříně2)
55
1.45
1200
Program
Množství prádla Bavlna:
2)
Množství prádla Syntetika:
1)
7 kg
3 kg
Hodnoty spotřeby byly zjišt’ovány za
podmínek odpovídajících normě. Při
provozu sušičky v domácnosti se
mohou lišit.
21
125986721_cs.qxp
2007-06-19
20:08
Page 22
Instalace
Změna technických parametrů,
nebo jakákoli jiná úprava
spotřebiče je nebezpečná.
– posunovatelnými dveřmi,
– dveřmi se závěsem, který leží
proti závěsu spotřebiče.
Při instalaci zkontrolujte, zda
spotřebič nestojí na elek
trickém napájecím kabelu.
Umístění
Jakékoliv elektrikárské práce,
nutné pro zapojení sušičky, smí
provádět pouze kvalifikovaný
elektrikář nebo osoba s přís
lušným oprávnením.
Důležitá informace:
Přestavba nebo změny spotřebiče
jsou zakázány.
Vybalení
Před použitím zařízení stáhněte poly
etylenový sáček obsahující výplňový kus z
polystyrénu. Stáhněte lepící pásky na
vrcholu válce z vnitřní strany přístroje.
Z praktického hlediska je pro použití
sušičky vhodné, aby se nacházela v
blízkosti pračky.
Pro její správnou činnost je potřebné,
aby bylo okolí udržováno v čistém stavu
(zbaveno prachu a textilních vláken).
Musí být zabezpečeno také volné
proudění vzduchu kolem sušičky. Za
tímto účelem musí nasávací mřížky na
přední i na zadní straně zařízení zůstat
volné.
Zařízení může být uloženo na libovolný
druh ploché podlahy. Musí se nacházet v
dokonalé horizontální poloze (při kont
role můžete použít vodováhu).
Prostřednictvím výškově nastavitel
ných nožek je možné vykompenzovat
nerovnosti a sklon podlahy.
Důležitá informace:
Neodstraňujte nožky zařízení.
Nesnižujte vzdálenost zařízení od
podlahy použitím koberců anebo
vysokých koberců. Mohlo by to
negativně ovlivnit činnost zařízení.
V případě následné přepravy, musí
být zařízení přepravováno ve ver
tikální poloze.
Spotřebič nesmí stát za
– uzavíratelnými dveřmi,
22
Pro správnou činnost zařízení teplota
prostředí v jeho blízkosti nesmí být
nižší než +5 °C a vyšší než +35 °C, a to
i v případě, kdy zařízení není v
provozu.
125986721_cs.qxp
2007-06-19
20:08
Page 23
Instalace spotřebičů nad
sebou
U vašeho prodejce najdete speciální
soupravu, která vám umožní instalaci
sušičky nad pračku s předním plněním
s hloubkou v rozmezí od 48 do 60 cm.
Přečtěte si prosím pozorně návod
přiložený k soupravě.
Elektrické zapojení
Jsou li potřebné úpravy existujícího
domácího rozvodu elektrického proudu,
je potřebné obrátit se na
specializovaného technika.
Ověřte si, že váš domácí elektrický
rozvod unese maximální zatížení
spotřebiče plus případné jiné součas
ně zapnuté domácí elektrospotřebice.
UPOZORNĚNÍ:
Změna směru otevírání
dvířek
Stranu dveřního závěsu u dvířek
spotřebiče lze změnit, jeli to nutné k
usnadnění vkládání a vyjímání prádla.
Strana dveřního závěsu se nesmí
vyměnit, pokud by se pak dveřní závěs
spotřebiče nacházel na protilehlé
straně dveřního závěsu protilehlých
dveří
Důležitá informace:
V případě potřeby změnit směr
otevírání dvířek se obraťte na autori
zované servisní středisko Zanussi.
Spotřebič zapojte na zásuvku s
uzemněním.
Výrobce odmítá jakoukoli
odpovědnost v případě, že tato
bezpečnostní opatření nebyla
dodržena.
Důležitá informace:
Výrobce se zříká jakékoli od
povědnosti za škody nebo poranění
způsobená nedodržením výše
uvedeného bezpečnostního
předpisu. Kdybyste potřebovali
vyměnit přívodní kabel, výměna
musí být provedena naším tech
nickým servisem.
Před uvedením do provozu se
přesvědčte, že jmenovité napětí a typ
proudu uvedené na typovém štítku
spotřebiče odpovídají napětí v síti a typu
proudu na instalačním místě. Údaje o
nutném elektrické jištění naleznete
rovněž na typovém štítku.
Důležitá informace:
Přivodní kabel musí zůstat přistup
ný i po instalaci přístroje.
23
125986721_cs.qxp
2007-06-19
20:08
Page 24
Likvidace
• Obalové materiály
Materiály označené symbolem
recyklovatelné.
jsou
>PE<=polyethylen
>PS<=polystyren
>PP<=polypropylen
K jejich druhotnému využití musí být
tyto materiály vhozeny do příšlušnych
kontejnerů.
• Přístroj
Při vyřazení vašeho starého přístroje
použijte jen autorizované skládky.
Pomozte nám udržet vaše město
čisté!
Symbol
na výrobku nebo jeho
balení udává, že tento výrobek nepatří
do domácího odpadu. Je nutné odvézt
ho do sběrného místa pro recyklaci
elektrického a elektronického zařízení.
Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete zabránit negativním
důsledkům pro životní prostředí a lid
ské zdraví, které by jinak byly způ
sobeny nevhodnou likvidací tohoto
výrobku. Podrobnější informace o
recyklaci tohoto výrobku zjistíte u přís
lušného místního úřadu, služby pro
likvidaci domovního odpadu nebo v
obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
24
Rady pro ochranu životního
prostředí
Doporučujeme vám řídit se při používání
zařízení následujícími pokyny, které vám
umožní ušetřit elektrickou energii a chránit
životní prostředí:
•Před použitím zařízení zcela naplňte
buben. Malé náplně jsou neeko
nomické.
•Před sušením prádlo řádně vyždíme
jte.
Pokles spotřeby elektrické energie
a zkrácení doby sušení je přímo
úměrný zvýšení rychlosti otáčení
při odstřeďování.
•Doporučuje se nesušit prádlo příliš
dlouho, aby nedošlo ke vzniku záhy
bů k nadměrné spotřebě elektrické
energie. Zvolte druh programu a
dobu sušení podle druhu použitého
prádla a požadovaného stupně
vysušení.
• Aby bylo možné zcela využít max
imální kapacitu zařízení, je možné
sušit spolu prádlo “suché k usklad
nění“ a prádlo “suché k žehlení”.
Zvolte program pro sušení “suché k
žehlení” a po jeho ukončení vyberte
příslušnou část prádla. Po následné
volbě doby sušení vhodné pro prád
lo “suché k uskladnění” pokračujte v
sušení
• Po každém cyklu sušení důsledně
vyčistěte filtry. Takto ošetřená sušič
ka bude vykazovat menší spotřebu
elektrické energie.
• Zabezpečte dokonalé větrání pra
covního prostoru. Teplota prostředí v
okolí sušičky během její činnosti by
neměla překročit +35 °C.
125986721_cs.qxp
2007-06-19
20:08
Page 25
Evropska záruka
Evropska záruka
pobytu pro tento určitý model řady
spotřebičů.
· Záruka na spotřebič je vázaná na
osobu původního kupce spotřebiče a
není přenosná na další osoby.
· Spotřebič je instalovaný a používaný v
souladu s pokyny vydanými společností
Electrolux a používá se pouze v
domácnosti, tzn. spotřebič není
využíván ke komerčním účelům.
· Spotřebič je instalovaný v souladu se
všemi příslušnými platnými předpisy v
nové zemi pobytu.
Ustanovení Evropské záruky nemají vliv
na žádná závazná práva, která se na
Vás vztahují podle zákona.
Na tento spotřebič se vztahuje záruka
společnosti Electrolux ve všech dále
uvedených zemích během období
stanoveného v záruce spotřebiče nebo
jinak zákonem. Jestliže se přestěhujete z
jedné uvedené země do jiné z uvedených
zemí, záruka na spotřebič bude i nadále
platná za následujících podmínek:
· Záruka na spotřebič platí ode dne
prvního zakoupení spotřebiče, které je
možné doložit předložením platného
dokladu o koupi vydaného prodejcem
spotřebiče.
· Záruka na spotřebič je platná pro
stejné období a na stejný rozsah práce
a dílů, jako platí v nové zemi Vašeho
www.electrolux.com
Þ
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/
Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502
Lembeek
+420 2 61 12 61 12
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429
Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Česká republika
Danmark
Deutschland
25
125986721_cs.qxp
2007-06-19
Þ
20:08
Page 26
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080
Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Lietuva
+370 5 2780609
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012,
Riga
Ozo 10A, LT 08200 Vilnius
Italia
+35 2 42 43 13 01
Rue de Bitbourg, 7, L-1273
Hamm
+36 1 252 1773
H1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen
aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves
Zarco - Q 35 2774 - 518
Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2,
S4, 040671 RO
Luxembourg
Magyarország
Österreich
Polska
Schweiz-S
Suisse- Svizzera +41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506
Mägenwil
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana d.o.o.
Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o.,
Electrolux Domáce spotrebiče SK,
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan
143,S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabașý caddesi no : 35 Taksim
Ístanbul
Россия
+7 095 937 7837
129090 Москва, Олимпийский
проспект, 16, БЦ „Олимпик“
Slovenija
26
125986721_cs.qxp
2007-06-19
20:08
Page 27
27
125986721_hr.qxp
2007-06-19
19:49
Page 28
Zahvaljujemo vam na odabiru našeg
uređaja.
Želimo vam mnogo zadovoljstva s vašim
novim uređajem i nadamo se da ćete
ponovo uzeti u obzir našu robnu marku
prilikom kupovine kućanskih uređaja.
Molimo vas da pozorno pročitate ove
upute za uporabu i spremite ih za
buduće konzultacije tijekom cijelog
radnog vijeka uređaja. Predajte ovaj
priručnik s uputama eventualnom
sljedećem vlasniku uređaja.
U ovim se uputama koriste sljedeći simboli:
Važne informacije o vašoj osobnoj sigurnosti i informacije o načinu kako izbjeći štete
na uređaju.
Opće informacije i savjeti
Informacije za zaštitu okoliša
Sadržaj
Sigurnosne informacije. . . . . . . 29
Opis proizvoda. . . . . . . . . . . . . . 31
Upravljačka ploča i
nijh funkcije . . . . . . . . . . . . . 3132
Program sušenja . . . . . . . . . 3334
Mogućnosti programiranja . . . . 35
Prva uporaba . . . . . . . . . . . . . . . 36
Korisni savjeti. . . . . . . . . . . . 3637
Redoslijed postupaka . . . . . 3841
Održavanje i čišćenje . . . . . 4244
Nešto nije u redu… . . . . . . . 4546
Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . 47
28
Vrijednosti potrošnje . . . . . . . . . 47
Postavljanje . . . . . . . . . . . . . 4849
Električki priključak . . . . . . . . . . 49
Briga za okoliš . . . . . . . . . . . . . . 50
Europsko Jamstvo. . . . . . . . 5152
125986721_hr.qxp
2007-06-19
19:49
Page 29
Informacije o sigurnosti
U interesu vaše sigurnosti i radi osiguravanja
ispravne uporabe, prije postavljanja i
prvog korištenja uređaja pažljivo pročitajte
ove upute za uporabu, uključujući
savjete i upozorenja. Kako biste izbjegli
nepotrebne greške i nezgode, važno je
osigurati da sve osobe koje koriste
uređaj vrlo dobro poznaju njegov način
rada i sigurnosne karakteristike.
Sačuvajte ove upute i osigurajte se da
ostanu uz uređaj ako ga selite ili prodajete,
tako da je svatko tko ga koristi dobro
upoznat s radom i sigurnošću uređaja.
Informacije o sigurnosti
• Opasna je izmjena specifikacija ili pokušaj
izmjene ovog proizvoda na bilo koji način.
• Ovaj uređaj nije namijenjen korištenju
osoba (uključujući djecu) koje imaju sman
jene fizičke ili senzorne sposobnosti, ili su
bez iskustva ili znanja, osim ako su
nadgledane ili ako su dobile upute
vezane uz korištenje uređaja od osobe
koja je odgovorna za njihovu sigurnost.
• Nemojte dopustiti malim kućnim ljubim
cima da se popnu u bubanj. Kako biste to
spriječili, molimo pogledajte u bubanj
prije uporabe.
• Predmeti kao što su kovanice, sig
urnosne igle, pribadače, vijci, kamenje i
ostali tvrdi, oštri materijali mogu
uzrokovati veliku štetu i ne smiju se
stavljati u uređaj.
• Kako biste spriječili opasnost od požara
koji može prouzročiti prekomjerno suđenje,
nemojte sušiti u uređaju sljedeće predmete:
jastuke, poplune i slično (ti predmeti aku
muliraju toplinu).
• Predmeti kao što su plastika (lateks
pjena), kape za tuširanje, vodonepro
pusne tkanine, predmeti s postavom od
gume te rublje ili jastučnice s plastičnim
umetcima ne smiju se sušiti u sušilici.
• Uvijek isključite perilicu nakon
uporabe, čišćenja i održavanja.
• Nikada ne pokušavajte sami popraviti ure
đaj. Popravci koje izvrše osobe bez
potrebnog iskustva mogu prouzrokovati
ozljede ili teška oštećenja. Kontaktirajte
ovlašteni servisni centar. Uvijek zatražite
originalne rezervne dijelove.
• Predmeti koji su zaprljani tvarima kao što
su jestivo ulje, aceton, benzin, petrolej,
odstranjivači mrlja, terpentin, vosak ili
odstranjivači voska trebaju se oprati u
vrućoj vodi s dodatnom količinom
deterdženta, prije sušenja u sušilici.
• Opasnost od eksplozije: Nikada
nemojte sušiti u sušilici predmete koji su
bili u kontaktu sa zapaljivim otapalima
(benzin, metilirani alkohol, tekućine za
kemijsko čišćenje i slično). Budući da
su te tvari hlapljive, mogu prouzročiti
eksploziju. Sušite u sušilici samo pred
mete oprane vodom.
• Opasnost od požara: predmeti koji su
zamrljani ili umočeni u biljno ili jestivo ulje
predstavljaju opasnost od požara i ne
smiju se stavljati u sušilicu rublja.
• Ako ste oprali vaše rublje s odstranji
vačem mrlja, morate izvršiti dodatni ciklus
ispiranja prije stavljanja u sušilicu.
• Provjerite da upaljači ili šibice nisu
slučajno ostali u džepovima odjeće
koju stavljate u uređaj.
UPOZORENJE:
Nemojte nikada zaustaviti sušilicu prije
završetka ciklusa sušenja, osim u
slučaju da odmah izvadite i prostrete
sve artikle tako da se toplina rasprši.
29
125986721_hr.qxp
2007-06-19
19:49
Page 30
Postavljanje
• Ovaj je uređaj težak. Pažljivo ga pomičite.
• Kada vadite uređaj iz ambalaže, provjerite
da nema oštećenja. Ako postoje sumnje,
nemojte upotrebljavati perilicu i kontaktirajte
servisni centar.
• Potrebno je ukloniti svu ambalažu i trans
portne vijke prije uporabe. Nepoštivanje
toga može prouzročiti teška oštećenja na
proizvodu i na imovini. Pročitajte odgovara
jući dio u ovom priručniku.
• Posljednji ciklus u sušilici odvija se
bez topline (ciklus hlađenja) kako bi se
osiguralo da rublje bude ostavljeno na
temperaturi koja ga neće oštetiti.
• Eventualne električarske radove
potrebne za postavljanje ovog uređaja
mora izvršiti kvalificirani električar ili
kompetentna osoba.
• Potrebno je paziti da uređaj ne stoji na
kabelu za napajanje.
• Ako se perilica nalazi na podu
prekrivenim sagom, molimo namjestite
nožice kako biste omogućili slobodno
kruženje zraka.
• Nakon instaliranja perilice, provjerite da ne
stoji na svojem električnom kabelu.
• Ako se sušilica stavlja na vrh perilice,
obvezno se mora koristiti komplet za
spajanje (u dodatnoj opremi).
Uporaba
• Ovaj je uređaj namijenjen uporabi u
domaćinstvu. Nemojte ga upotreblja
vati u druge svrhe.
• Perite samo tkanine koje su namijen
jene pranju u perilici. Slijedite upute na
svakoj etiketi na rublju.
• Nemojte sušiti neoprano rublje u sušili
ci.
• Nemojte previše napuniti perilicu.
30
Pročitajte odgovarajući dio u ovom
priručniku.
• Potpuno mokro rublje ne smije se
stavljati u sušilicu.
• Rublje koje je bilo u dodiru s hlapljivim
naftnim proizvodima ne smije se sušiti
u sušilici. Ako koristite hlapljive
tekućine za čišćenje, potrebno je paziti
da je tekućina uklonjena s rublja prije
njegovog stavljanja u uređaj.
• Nikada nemojte povlačiti za električni
kabel kada vadite utikač iz utičnice;
uvijek primite za utikač.
• Nikada nemojte koristiti sušilicu ako su
električni kabel, upravljačka ploča, radna
površina ili podnožje oštećeni na način da
se može doći do unutrašnjosti sušilice.
Sigurnost djece
• Ovaj uređaj nije namijenjen uporabi od
strane male djece ili nemoćnih osoba
bez nadzora.
• Djecu je potrebno nadzirati kako biste
osigurali da se ne igraju s uređajem.
• Sastavni dijelovi pakovanja (npr. plas
tični omot, polistirol) mogu biti opasni
za djecu opasnost od gušenja! Držite
ih daleko od dohvata djece
• Držite deterdžente na sigurnom mjes
tu izvan dohvata djece.
• Osigurajte se da se djeca ili kućni lju
bimci ne popnu u bubanj.
125986721_hr.qxp
2007-06-19
19:49
Page 31
Opis proizvoda
1
1 Upravljačka ploča
2 Filter za pahulje tkanine
3 Pločica sa tehničkim podacima
4 Kondenzator
5 Rezervoar vode
6 Podesive nožice
2
5
3
4
6
Upravljačka ploča i nijh funkcije
8
1
1
KONTROLA ZA ODABIR
PROGRAMA/
2
3
4
5
6
7
9
10
Omogućava vam da odaberete elektronski kontroli
rano ili vremenski kontrolirano sušenje.
Okrenite kontrolu na željeni program ili vrijeme.
31
125986721_hr.qxp
2007-06-19
19:49
Tipka OSJETLJIVO
2
3
RUBLJE
Tipka PROTIV
GUžVANJA
Tipka
4
BRZO SUŠENJE
Tipka
5
6
ZVUČNOG SIGNALA
Tipka VRIJEME
Tipka
7
ODGODA STARTA
8
Zaslon
9
Tipka START/PAUZA
10 SVJETLOSNI INDIKATORI
FAZE PROGRAMA
32
Page 32
1.Izbor programa
2. Pritisnuti tipku OSJETLJIVO RUBLJE. Upalit ce se
odgovarajuce svjetlo.
3. Pritisnuti tipku START/PAUZA i indikatorsko svjetlo
prestaje treptati.
OSJETLJIVO RUBLJE je smislena samo kod količi
na punjenja do 3kg.
1. Izbor programa i pritisnuti tipku PROTIV GUžVANJ.
Odabirom ove dodatne funkcije faza zaštite od gužvanja
se nakon završetka sušenja produžava za još 90 minuta.
2. Pritisnuti tipku START/PAUZA i indikatorsko svjetlo
prestaje treptati.
1.Izbor programa
2. Pritisnuti tipku BRZO SUŠENJE.
Upalit ce se odgovarajuce svjetlo
3. Pritisnuti tipku START/PAUZA.
1.Izbor programa
2. Pritisnuti tipku ZVUČNOG SIGNALA.
Upalit ce se odgovarajuce svjetlo
3. Pritisnuti tipku START/PAUZA.
1. Birač programa okrenuti na program VRIJEME. U
prikazu se pojavi 0.20
2. Tipku VRIJEME toliko puta pritisnuti, dok se na displeju
ne pojavi željeno vrijeme rada programa .
3. Pritisnuti tipku START/PAUZA.
1. Izbor programa.
2. Tipku ODGODA STARTAtoliko puta pritisnuti dok se
ne pojavi željeno pomicanje početka u displeju.
3. Da bi se aktiviralo prethodno vrijeme, pritisnuti tipku
START/PAUZA.
Zaslon prikazuje sljedeće informacije:
• trajanje odabranog programa
• kraj programa
• kôd alarma
• hlađenje
• dječja zaštita
• odgodu starta
• krivi odabir opcije
• Sušenje
• zaštita od gužvanja
1.Izbor programa.
2. Pritisnuti tipku START/PAUZA i indikatorsko svjetlo
prestaje treptati.
• “Očistiti filtar”
• “Pun rezervoar vode”
• “Očistiti kondenzator”
125986721_hr.qxp
2007-06-19
19:49
Page 33
Pregled programa
Programi
Max
Vrsta rublja
punjenje kg
Dodatne
funkcije
Primjena/svojstva
7
Pamuk
Potpuno sušenje debelih ili
višeslojnih tkanina, npr. rublja od
frotira ili mantila za kupanje.
Spremno za
7
nošenje
Pamuk
Potpuno sušenje debelih tkanina,
npr. rublja ili ručnika od frotira.
Pamuk
Potpuno sušenje tkanina
ravnomjerne debljine, npr. rublja ili
ručnika od frotira, trikotaže.
Pamuk
Za tanke tkanine koje još treba
izglačati, npr. trikotaža, pamučne
košulje.
Posebno
suho
Suho za
ormar
7
Lagano
vlažno
7
Suho za
glačanje
7
Pamuk
Za pamučno ili laneno rublje
normalne debljine, npr. posteljina,
stolnjaci.
3
Sintetika
Potpuno sušenje debelih ili
višeslojnih tkanina, npr. džempera,
posteljine ili stolnjaka.
Suho za
ormar
3
Sintetika
Za tanke tkanine koje ne treba
glačati, npr. majice lake za
održavanje, stolnjaci, odjeća za
bebe, čarape, steznici.
Suho za
glačanje
3
Sintetika
Za tanke tkanine koje još treba
izglačati, npr. trikotaža, pamučne
košulje.
Posebno
suho
Poseban
Mix
3
Pamuk
Sintetika
Poseban program za Sintetika in
Pamuk.
33
125986721_hr.qxp
Programi
Vrijeme
2007-06-19
19:49
Max
Vrsta rublja
punjenje kg
7
Pamuk
3
Sintetika
Poseban
Lakše
glačanje
Poseban
Baby
ciklus
Primjena/svojstva
Za dodatno sušenje pojedinih
komada rublja.
Pamuk
Suho za
ormar
4 do 5
košulja
Sintetika
Specijalni program s mehanikom za
sprječavanje gužvanja za odjevne
predmete lake za održavanje kao što
su košulje i bluze, za minimalnu
potrebu za glačanjem. Rezultat ovisi o
vrsti i oplemenjenosti tekstila.
(Količina punjenja odgovara otprilike
4 do 5 košulja.) Preporuka: Odjeću
stavite na sušenje neposredno nakon
centrifugiranja. Nakon sušenja odjeću
odmah izvadite i okačite o vješalice.
2
Pamuk
Đemperi
Baby ciklus je poseban program
za đempere koji se suše tako da
su "spremni za nošenje".
Pamuk
Sintetika
Specijalni program od oko 10
minuta, za osvježavanje ili
pažljivo čišćenje tekstila
uobičajenim kompletima za suho
čišćenje. (Koristite samo one
proizvode za koje je proizvođač
naznačio da su prikladni za
primjenu u sušilicama, molimo
Vas da uzmete u obzir instrukcije
proizvođača u pogledu načina
primjene.)
7
Poseban
Osvježavanje 7
34
Dodatne
funkcije
Specijalni program za odjeću
koja se nosi u slobodno vrijeme,
kao npr. jeans, duksevi itd.
različitih debljina materijala (npr.
na porubima i šavovima).
Poseban
Slobodno
vrijeme
Page 34
125986721_hr.qxp
2007-06-19
19:49
Page 35
Mogućnosti programiranja
Provođenje
Cilj
Voda sadrži promjenljivu količinu vapnenca i mineralnih soli, ovisno
o zemljopisnom području, a koji utječu na provodljivost. Velike raz
like u provodljivosti vode u odnosu na onu tvornički postavljenu,
mogu lagano utjecati na preostalu vlažnost rublja na kraju ciklusa.
Vaša vam sušilica omogućuje namještanje osjetljivosti senzora za
sušenje, na osnovu provodljivosti vode, na sljedeći način.
Postupak:
1. Okrenite kontrolu za odabir programa kako bi uključili uređaj.
Namještanje razine
provodljivosti
2. Tijekom odabira, pritisnite istovremeno tipke
prikaže «C0».
Namještanje razine provodljivosti:
i
dok se ne
Pritisnite više puta tipku Start: razina provodljivosti prikana je trep
tanjem vodoravnih crtica.
Zaslon
CO
CO
Stupanj provodljivosti Približna vrijednost µS/cm
Nizak
< 300
Srednji
300-600
CO
Visok
>600
Uređaj je tvornički postavljen na najvišurazinu; međutim, neki modeli
mogu biti postavljeni drukčije.
Pohrana novih postavki:
Istovremeno pritisnite tipke
i
dok se ponovo ne prikaže
prethodno trajanje ciklusa i dok se ne začuje zvučni signal.
Zaštita za djecu može se podesiti, da bi izbjegli nehotično pokretanje
programa ili nehotičnu promjenu programa koji se upravo izvodi. Zaštita za
djecu zaključava sve tipke i birač programa. Istovremenim pritiskom tipki
i
za oko 5 sekundi može se aktivirati ili deaktivirati zaštita za djecu:
Zaštita za
djecu
– prije pokretanja programa: Uređaj se ne može koristiti
– nakon pokretanja programa: program koji se izvodi ne može se izmijeniti
Kod aktivirane zaštite za djecu u displeju se pojavi simbol
završi, zaštita za djecu se ne deaktivira.
. Kada program
Ako treba podesiti novi program, mora se prvo isključiti zaštita za djecu.
35
125986721_hr.qxp
2007-06-19
19:49
Page 36
Prva uporaba
Provjerite da su spojevi struje i
vode u skladu s uputama za
postavljanje.
• Skinite ploču od polistirola i sav
eventualni materijal iz bubnja.
• Prije prve uporabe savjetuje
mo da prvo stavite nekoliko
komada vlažnoga rublja u
sušilicu i pustite da radi oko 30
minuta.
Postoji mogućnost da u unutrašnjosti
potpuno nove sušilice bude prašina.
Korisni savjeti
Prije stavljanja rublja
• Nikada ne sušite sljedeće:
Posebno osjetljive tkanine poput zav
jesa, vune, svile, materijale sa metal
nim ukrasima, najlonske čarape,
debele predmete poput vjetrovki,
pokrivača, pernatih jakni, vreća za
spavanje, popluna punjenih perjem i
bilo kakvih materijala koji sadrže pje
nastu gumu i slično.
• Uvijek slijedite uputstva na prišivenim
etiketama:
može se sušiti
normalno sušenje (visoka tem
peratura)
osjetljivo sušenje (niska tem
peratura)
nije za sušenje
• Zakopčajte jastučnice i pokrivače
kako se u njih ne bi zapetljali maleni
komadi rublja. Zatvorite patentne
zatvarače,
zakopčajte
gumbe,
povežite pojaseve i vezice pregača.
36
• Razvrstajte rublje po vrsti i potreb
nom stupnju sušenja.
• Ne presušujte rublje; tako sprječa
vate boranje tkanine i štedite energi
ju.
• Nemojte sušiti tamnu odjeću zajed
no sa svijetlim pahuljastim tkanina
ma, poput ručnika, jer tamna odjeća
može privući pahuljice tkanine.
• Rublje se prije sušenja mora temelji
to ocijediti.
• Rublje koje se lako održava, prim
jerice košulje, se prije sušenja mora
ju kratko centrifugirati (ovisno o
otpornosti na gužvanje, približno 30
sekundi ili korištenjem posebnoga
programa za kratko centrifugiranje
na vašoj perilici).
• Pletene ili čipkaste tkanine (prim
jerice, donje rublje) se tijekom
sušenja mogu malo skupiti. Molimo,
ne presušujte ovakve vrste tkanina.
Kod kupovine takvih odjevnih pred
meta uzmite u obzir stupanj skupljan
ja.
125986721_hr.qxp
2007-06-19
19:49
Page 37
• U vašu sušilicu možete staviti i
škrobljeno rublje. Ipak, za postizanje
željenoga
efekta
škrobljenja,
odaberite program sušenja za
glačanje. Za uklanjanje ostataka
štirke, nakon sušenja obrišite
unutrašnjost bubnja vlažnom krpom i
zatim osušite.
• Kako bi izbjegli statički naboj po
završetku sušenja, koristite omekši
vač tijekom pranja rublja ili regenera
tor namijenjen uporabi u sušilicama.
• Po završetku sušenja izvadite rublje.
• Ako su neki komadi rublja nakon
sušenja još uvijek vlažni, podesite još
jedno kratko sušenje, ali najmanje
30 minuta. To je neophodno poseb
no kod višeslojnih tkanina (ovratnika,
džepova, itd.).
Težine rublja
Slijedeće težine su samo približne:
Plahte
Stolnjaci
Kuhinjske krpe
Ubrusi
Mali ručnici
Kućni ogrtači
Muške košulje
Muške pidžame
Bluza
Jastučnice
Ljetna haljina
Spavaćice
1200 g
700 g
500 g
200 g
200 g
200 g
200 g
100 g
100 g
100 g
200 g
300 g
Provjerite da nikakvi metalni
predmeti nisu ostali u rublju (npr.
ukosnice, sigurnosne igle, spajal
ice i sl.).
Zatvorite patent zatvarače, zakopčajte
presvlake, zavežite odvezane vrpce (npr.
od pregača).
Dvoslojnu odjeću okrenite na naličje (npr.
kod jakni s pamučnom podstavom okren
ite podstavu prema van).
Punjenje
Preporučene količine punjenja su
prikazane u tablici programa.
• Pamuk, lan: bubanj pun ali ne preti
jesno napunjen;
• Sintetika: bubanj pun do polovice;
• Osjetljive tkanine: bubanj napun
jen do 1/3.
37
125986721_hr.qxp
2007-06-19
19:49
Page 38
Redoslijed postupaka
1 Uključite sušilicu
na napajanje.
Programator je
podijeljen na
sljedeće dijelove:
Pamuk
tiska na tipku
Start/Pauza.
7. Osjetljivo
rublje
od gužvanja rublje
se može u bilo koje
doba izvaditi iz
sušilice.
9. Brzo sušenje
Sintetika
Vrijeme
Poseban
P1149
2.Otvorite vrata.
3. Stavljajte u
bubanj komad po
komad dobro
protesenog rublja.
Omogućava vam da
odaberete
elek
tronski kontrolirano
ili vremenski kon
trolirano sušenje.
Okrenite kontrolu na
željeni program ili
vrijeme.
Elektronski kontroli
rano sušenje
4. Zatvorite vrata.
Provjerite da rublje
nije zapelo između
vrata i filtera.
5. Okrenite pro
gramator na
željeni program.
Počinje treptati
indikatorsko svjetlo
Start/Pauza.
Uređaj izvodi ove
programe uz pomoć
proba koje otkrivaju
stupanj
vlažnosti
rublja. Jednostavno
odaberite pro gram
u skladu sa vrstom
rublja i stup njem
željene suhoće.
8. Protiv gužvanja
Na kraju programa,
okrenite kontrolu za
odabir programa
prije vađenja rublja
na “0”.
6.Tipke opcija
programa
Ovisno o programu,
mogu se kombini
rati različite funkci
je. One moraju biti
odabrane nakon
izbora željenog pro
grama i prije pri
38
Počne svjetliti pri
padajući svjetlosni
indikator. Ova opci
ja može se koristiti i
za vremenski kon
trolirano sušenje.
Opcija OSJETLJIVO
RUBLJE je prik
ladna za punjenja
do 3 kg!
Pritiskom na ovu tipku,
vrijeme sušenja sman
juje se u sljedećim pro
gramima :
• Posebno suho
• Spremno za nošenje
• Suho za ormar
• Lagano vlažno
• Suho za glačanje
Pali se odgovarajuće
svjetlo. Ova se opcija
ne može odabrati
zajedno s funkcijom
OSJETLJIVO
RUBLJE
10. Zvučni Signal
Odabirom ove
dodatne funkcije
faza zaštite od
gužvanja se nakon
završetka sušenja
produžava za još 90
minuta.
Tijekom faze zaštite
Kod isporuke aktivi
rana je funkcija
Zvučni Signal: Nakon
kraja programa sušen
125986721_hr.qxp
2007-06-19
19:49
Page 39
ja oglašava se u raz
macima zvučni signal.
Dodatno prati zvučni
signal svaki uspješni
pritisak na tipku i svaku
promjenu programa
pomoću birača pro
grama.
Čuje se zvučni signal :
• kad odabirete
program
• kada pritisnete tipke
• kada ste odabrali
krivu opciju
• kada okrenete kon
trolu za odabir progra
ma u drugi položaj
tijekom pro grama ili
kad pritisnete tipku
neke opcije tijekom
ciklusa
• na kraju programa
• kada je rezervoar
vode pun
1.Birač
programa
okrenuti na program
VRIJEME. U prikazu se
pojavi 0.20
2. Tipku TIME toliko
puta pritisnuti, dok se
na displeju ne pojavi
željeno vrijeme rada
programa, npr 00.20
za vrijeme rada progra
ma od 20 minuta.
12. Odgođenog
starta
• ako je rad uređaja
neispravan
• kada su vratašca
na dnu otvorena
Pritiskom na tipku za
isključenje zvučnog
signala, isključit ćete
zvučni signal.Svjetli
odgovarajući svjetlosni
indikator.
11. VRIJEME
Za izbor vremena rada
programa
nakon
podešavanja progra
ma VRIJEME. Na izbor
stoje vremena rada
programa od 20 min.
do 3 sata u koracima
od 10 minuta.
Tipkom ODGOĐENI
START moguće je
odgoditi pokretanje
programa za po 30
minuta (30') do maks.
20 sata (20h).
1.Odaberite program.
2. Tipku ODGOĐENI
START pritisnite toliko
puta dok se na multi
funkcionalnom
zaslonu ne pojavi
željeno vrijeme
odgođenog starta,
npr. 12h, ako program
želite pokrenuti za 12
sati. Pokazivač
ODGOĐENI START
svijetli. Ukoliko je
prikazana vrijednost
20h, a Vi pritisnete
tipku još jednom,
opcija odgođenog
starta je opet ponište
na. Pojavljuje se 0' i
potom vrijeme trajanja
odabranog programa.
Za ponovno aktiviranje
odgođenog starta pri
tisnite tipku START/
PAUZA. Preostalo vri
jeme do odgođenog
starta programa
prikazuje se bez
prestanka (npr. 12h,
11h, 10h ..30' itd.).
3. Do početka progra
ma bubanj se pokreće
u većim vremenskim
intervalima, kako bi se
rublje opustilo.
Odbrojavanje počinje
nakon pritiska na tipku
START/PAUZA. Za
poništavanje odgode,
pritisnite prvo tipku
START/PAUZA. a
zatim tipku "ODGODA
STARTA" dok se na
zaslonu ne prikaže
"0". Tada ponovo pri
tisnite tipku
START/PAUZA.
Kada je odgoda
poništena, nakon 3
sekunde na zaslonu
se prikazuje trajanje
programa. Tijekom
odgode starta, nije
moguće izmijeniti
odabran program ili
vrijeme odgode.
13. Zaslon
Zaslon prikazuje
sljedeće informacije:
Trajanje odabranog
programa
1.20
Nakon što ste odabrali
program, na zaslonu
se pojavljuje trajanje (u
satima i minutama).
Automatski se izraču
nava na osnovu maksi
malne
dopuštene
napunjenosti za pojed
inačnu vrstu tkanine na
željenom
stupnju
sušenja. Kada se pro
gram pokreće, pre
ostalo vrijeme prikazu
je se svakih 5 minuta.
Odgođen start
Ako ste odabrali odgo
du starta pomoću
odgovarajuće tipke,
zaslon to prikazuje u
trajanju od 3 sekunde;
nakon toga se prikazu
je trajanje prethodno
odabranog programa.
Odbrojavanje
se
prikazuje svake 30
minute do prikaza "90
minuta", a nakon toga
sat po sat.
3
39
125986721_hr.qxp
2007-06-19
Kraj programa
Nula koja trepće
pokazuje kraj progra
ma i prikazuje se
nakon faze "protiv
0.00
19:49
Page 40
izvodi se faza
hlađenja u trajanju
10 minuta kako bi
se rublje ohladilo.
“Zaštita od
gužvanja”
Ovaj indikator trepće
na kraju faze hlađenja
i tijekom faze protiv
gužvanja.
14. Start/Pauza
gužvanja"
Krivi odabir opcije
Ako ste odabrali opciju
koja nije kompatibilna
s odabranim pro
gramom, na zaslonu
se prikazuje Err (greš
ka).
Kôd alarma
U slučaju neispravnos
ti u radu, na zaslonu se
prikazuje kôd alarma
(npr. E21).
E.27
“Sušenje”
Ovaj indikator
označava da je ure
đaj u fazi sušenja.
“Hlađenje”
Ovaj indikator
označava da je ure
đaj u fazi hlađenja.
Na kraju sušenja,
40
Pritisnite ovu tipku za
pokretanje sušilice
nakon što ste odabrali
željeni program i opci
je. Odgovarajući svjet
losni indikator prestaje
treptati.
Ako tijekom sušenja
otvorite vrata, pro
gram se prekida.
Nastavlja se pri
tiskom na istu tipku.
Bubanj se tijekom
sušenja okreće u oba
smjera. Svi programi
sušenja završavaju sa
10minutnom fazom
hlađenja (indikator
HLAĐENJE je upal
jen). Nakon te faze
možete
izvaditi
rublje.
Svjetlosni
indikatori
Kraj/
Zaštita od gužvanja
počnu svjetliti i
oglasi se zujalo.
Ako se tijekom rada
programa
otvore
vrata sušilice ili se
otvore mala vrata na
dnu sušilice, potreb
no je ponovo pritis
nuti ovu tipku nakon
zatvaranja
vrata
kako bi program
nastavio s radom od
točke na kojoj je bio
prekinut.
Ovu tipku također je
potrebno pritisnuti
nakon prekida napa
janja i nakon što ste
ponovo stavili rez
ervoar za vodu, ako
je bio pražnjen u
tijeku programa
nakon što se upalio
indikator .
U oba
slučaja svjetlo
Start/Pauza trepti
kako bi vas pod
sjetilo da je potreb
no ponovo pritisnuti
tipku.
15.Svjetlosni
indikatori
da morate očistiti
filtre.
“Pun rezervoar
vode”
Ovaj indikator svi
jetli na kraju progra
ma da vas podsjeti
da morate isprazniti
rezervoar vode. Ako
ovaj indikator svijetli
tijekom programa,
to znači da je rezer
voar vode pun. Čuje
se zvučni signal,
program staje,
svjetlo tipke Start/
Pauza trepće.
“Očistiti konden
zator”
Svijetli svakih 80
ciklusa da vas pod
sjeti da morate
očistiti kondenzator.
16. Na kraju pro
grama
Na kraju programa
Svi programi sušen
ja završavaju fazom
hlađenja od 10 min
uta.
Možete izvaditi rublje
nakon ove faze.
Ovi svjetlosni indika
tori imaju slijedeće
funkcije:
“Očistiti filtar”
Ovaj indikator svi
jetli na kraju progra
ma da vas podsjeti
Svjetlosni indikatori
i , svijetle.
Ako ne izvadite rublje
na kraju ciklusa, sušili
ca ulazi u fazu protiv
gužvanja (trajanje:
najviše 30 minu ta).
125986721_hr.qxp
2007-06-19
Ako ne izvadite rublje,
sušilica se automatski
zaustavlja na kraju
faze protiv gužvanja.
Indikatori
i
ostaju upaljeni i
oglašava se zvučni
signal tijekom 2
minute.
Okrenite kontrolu
odabira programa
na "0" kako bi
isključili ure đaj.
Izvadite rublje iz
bubnja i pažljivo
provjerite da je
bubanj praza.
Gasi se svjetlo tipke
"START/PAUZA" i
zaslon prikazuje
nulu koja trepće.
Okrenite kontrolu
odabira programa
na "0"; gase se svi
indika tori. Uređaj je
isključen
19:49
Page 41
17. Izvadite rublje.
Ako otvorite, zatim
zatvorite vrata, prije
okretanja kontrole
odabira pro grama
na "0", svijetle svi
indikatori koji odgo
varaju fazama pro
grama u tijeku.
grama na "0", zatim
na hlađenje i pritis
nite tipku START.
Izmjena programa
Nakon svake
uporabe
• Očistite filtere.
• Ispraznite rezer
voar vode.
Važno!
Ako je potrebno
zaustaviti program
sušenja prije nego
dođe do kraja, pre
poručamo da
okrenete kontrolu
za odabir programa
na položaj hlađenje
i pričekate do kraja
ove faze prije
vađenja rublja. To
će spri ječiti
stvaranje nakupina
topline u unutrašn
josti uređaja. Za to,
prvo okrenite kon
trolu odabira pro
Ako želite promijen
iti program koji je u
tijeku, prvo
poništite program
okretan jem kont
role za odabir pro
grama u položaj
"0". Odaberite nov
program i pritisnite
tipku START.
Upozorenje!
Rublje i bubanj
mogu biti vrući.
Opasnost od
opeklina!
41
125986721_hr.qxp
2007-06-19
19:50
Page 42
Održavanje i čišćenje
Prije čišćenja ili postupaka održavanja, prvo je potrebno isključiti stroj iz
napajanja.
Čišćenje vanjskih dijelova
Koristite samo vodu i sapunicu i temeljito osušite.
Čišćenje vrata
Važno:
ne koristite metilni
alkohol, razrjedivač i
slična sredstva.
P1149
Otvorite vrata.
s
Povremeno očistite unutrašnju
stranu vrata kako bi uklonili
vlakna sa brtve oko filtera.
Redovito čišćenje osigurava
pravilno sušenje.
Čišćenje filtera
S1151
Filter u unutrašnjoj strani vrata
morate izvaditi kako bi ga
očistili. Neka vas ne brine
količina djelića tkanine. Uzrok
tome nije habanje tkanine u
sušilici. Sve tkanine ispuštaju
sitne djeliće, ali na zraku se oni
raspršuju i ostaju neprimi
jećeni.
Počne svjetliti indikator
U sušilici, oni se jednostavno
kako bi vas podsjetio na tu rad sakupljaju u filteru.
nju.
Vaša sušilica će ispravno
raditi samo kada je filter čist.
Filter sakuplja sve djeliće
tkanine koji otpadaju sa rublja
tijekom sušenja, te se stoga po
završetku svakoga programa,
a prije vađenja rublja, mora
obrisati vlažnom krpom.
42
s
Ako je neophodno filtere
možete isprati pod mlazom
vode i očistiti četkicom. U
tom slučaju izvadite filter u
vratima na način kako je to
prikazano na slici.
Važno:
Nemojte koristiti uređaj bez
filtra.
125986721_hr.qxp
2007-06-19
19:50
Page 43
Čišćenje kondenzatora
P1154
1153
1.Očistite kondenzator kada
indikator (Očistite konden
zator) svijetli. Kondenzator
se nalazi u donjem dijelu
kućišta iza malih vrata.
Otvorite vrata tako da pri
tisnite kvaku kao na slici.
Tijekom ciklusa sušenja, ili
na kraju, normalna je
prisutnost vode na površi
ni kondenzatora.
2. Izvucite kondenzator
3. Za pražnjenje izmjenjivač
tako da prvo okrenete dva topline držite okomito iznad
crvena zaustavljača napre slivnika.
ma dole,
Važno!
Važno!
Nemojte koristiti šiljaste
predmete ili alat za čišćenje Nemojte koristiti uređaj
prostora između ploča, jer bi ako kondenzator nije
to moglo oštetiti kondenza postavljen.
tor i učiniti ga propusnim.
Ponovo postavite konden
4. Očistite ga četkom i isperite zator, okrenite crvene
pod tušem, ako je potrebno.
Očistite i vanjski dio, tako da zaustavljače naprema gore
skinite sve nakupine. Očistite i zatvorite vrata.
gumenu brtvu oko kućišta
kondenzatora i unutarnji dio
malih vrata vlažnom krpom.
Pražnjenje rezervoara vode
Važno!
Voda iz rublja kondenzira se u unutrašnjosti uređaja i sakuplja se u rezervoaru.
Rezervoar treba prazniti nakon svakoga ciklusa sušenja kako bi osigurali učinkovi
ti rad kad se sljedeći put koristi uređaj. Svjetlosni indikator (Pun rezervoar vode)
podsjeća vas na tu radnju.
Postupite kako slijedi:
43
125986721_hr.qxp
2007-06-19
19:50
Page 44
E1211
1.Izvucite rezervoar.
E1157
2. i nastavak za izlijevanje 3. Okrenite ga naopako da
kondenzata do kraja povući izađe sva voda.
prema gore.
Važno!
1210
4. Ponovo postavite rezervoar.
Rezervoar treba ispravno
postaviti.
Nakon pražnjenja i postavljanja
rezervoara, morate ponovo
pritisnuti tipku "START/
PAUZA" kako bi omogućili nas
tavak programa.
Ako
je
program
prekinut
5.
radi pune posude konden Savjet: Voda iz kondenza
tora može se koristiti u
zata:
parnim glačalima ili za pun
Pritisnuti tipku
jenje akumulatora, itd. U
START/PAUZA bi se
tom je slučaju treba filtrirati
nastavilo sušenje.
(npr. kroz filtar za kavu).
Čišćenje rešetke na dovodu
zraka
Pomoću usisavača uklonite sve
nakupine s rešetke na dovodu zraka
na stražnjem dijelu uređaja.
44
Čišćenje bubnja
Ako rublje ne dostiže željeni stupanj
suhoće, tj. kada je previše suho ili
vlažno, preporučujemo da očistite
unutrašnjost bubnja krpom
namočenom octom.
To će odstraniti tanki sloj patine koji se
formirao u bubnju (zbog ostataka
deterdženta i omekšivača koji se
koriste u pranju, i vapnenca u vodi),
koji sprječava da senzori detektiraju
ispravni stupanj suhoće.
125986721_hr.qxp
2007-06-19
19:50
Page 45
Nešto nije u redu…
Ako se pojave smetnje, moguće uzrokovane manjim pogreškama ili nedostatkom
održavanja, pokušajte ih pomoću ovdje navedenih uputa sami riješiti bez
pozivanja ovlaštenog servisnog centra. Prije pozivanja ovlaštenog servisnog
centra, molimo vas da izvršite dolje navedene provjere.
Tijekom rada sušilice može se dogoditi da crveno indikatorsko svjetlo
START/PAUZA trepće kako bi označio da sušilica ne radi.
Nakon što je problem uklonjen, pritisnite tipku START/PAUZA za nastavak
programa. Ako nakon svih provjera postoji i dalje problem, kontaktirajte najbliži
ovlašteni servis.
Problem
Sušilica ne počinje sa
radom
Rezultat sušenja je
nezadovoljavajući.
Vrata za punjenje se ne
daju zatvoriti.
Mogući uzrok
Rješenje
●
Utaknite strujni utikač. Provjerite
osigurač u ormariću s osiguračima
(kućne električne instalacije).
●
Zatvorite vrata.
Je li tipka START/PAUZA
pritisnuta?
●
Pritisnite još jednom tipku
START/PAUZA.
●
Odabran je pogrešan
program.
●
Za sljedeće sušenje odaberite
neki drugi program.
Filtar za sakupljanje vlakana je
začepljen.
●
●
Očistite filtar za sakupljanje
vlakana.
●
Pogrešna količina punjenja
●
Očistite filtre za skupljanje vlakana.
●
Ventilacijski prorezi u podnožju
sušilice su prekriveni.
●
Oslobodite ventilacijske
proreze u podnožju sušilice.
●
Naslage na unutrašnjoj površini
bubnja ili na rebrima bubnja.
●
Očistite unutrašnju površinu i
rebra bubnja.
●
Fina mrežica nije postavljenai/ili
gruba mrežica nije dosjela.
●
Umetnite finu i/ili uglavite
grubu mrežicu.
●
Strujni utikač nije utaknut ili
osigurač nije ispravan.
●
Vrata za punjenje su otvorena.
●
45
125986721_hr.qxp
2007-06-19
19:50
Problem
Sušenje se završava
ubrzo nakon pokretanja
programa.
Program stoji, pokazivač
PUN REZERVOAR VODE
svijetli.
Page 46
Mogući uzrok
●
Za odabran program je
ubačeno premalo rublja ili je
rublje odviše suho.
●
Posuda za kondenzat je
puna.
● Zaštita rublja. Nakon
Nakon pritiska na neku
tipku na multifunkcional pokretanja programa
nom zaslonu se pojavljuje dodatna se funkcija više
Err.
ne može podesiti.
Postupak sušenja traje
neuobičajeno dugo.
Napomena:
Nakon 5 sati sušenje se
automatski prekida.
Odaberite vremenski program
ili veći stupanj sušenja (npr.
POSEBNO SUHO umjesto
SUHO ZA ORMAR).
●
Ispraznite posudu za kondenzat, a
potom za nastavak pritisnite tipku
START/PAUZA.
●
Programator okrenite na O
Ponovo odaberite program.
Filtar za sakupljanje vlakana ● Očistite filtar za sakupljanje
je začepljen.
vlakana.
●
Tipka OSJETLJIVO RUBLJE je
pritisnuta i bubanj je napunjen sa
previše rublja.
●
U bubanj je stavljeno previše
rublja.
Rublje nije pravilno ocijeđeno
(centrifugirano).
Ako i nakon ovih provjera niste uklonili problem,
obratite se ovlaštenom servisu. Molimo da prit
om navedete broj modela i serijski broj stroja.
Tu informaciju ćete pronaći na pločici s podaci
ma.
46
●
●
●
S1206
Rješenje
●
Opcija OSJETLJIVO RUBLJE je
prikladna samo za količine do 3 kg
rublja.
●
Smanjite količinu punjenja..
●
Rublje mora biti pravilno
ocijeđeno.
VAŽNO:
ako nazovete tehničara zbog jedne od
gore navedenih neispravnosti, ili radi
popravka uzrokovanog neispravnom
uporabom ili postavljanjem, bit će vam
naplaćen trošak iako je perilica pod
jamstvom.
125986721_hr.qxp
2007-06-19
19:50
Page 47
Tehnički podaci
DIMENZIJE:
Širina
60 cm
Visina
85 cm
Dubina
58 cm
Električni priključak – Napon Informacije o električkom priključku dane su na
pločici s tehničkim podacima koja je smještena na
– Snaga Osigurač
unutrašnjem rubu vrata uređaja.
109 cm
Dubina sa otvorenim vratima za punjenje rublja
Najveća količina
punjenja:
Pamuk
7
kg
Sintetika
3
kg
Kućanstvo
+ 5°C do + 35°C
Upotreba
Vrijednosti potrošnje
Vrijednosti potrošnje
Sušenje
(u minutama)
Potrošnja
energije
(u kWh)
Broj okretaja u
minuti
Pamuk suho za ormar1)
125
3.92
1000
Pamuk suho za ormar11)
110
3.05
1400
Sintetika suho za ormar2)
55
1.45
1200
Program
Najveće punjenje:
1)
Pamuk:
2)
Sintetika:
7 kg
3 kg
Vrijednosti potrošnje ustanovljene su
pod normalnim uvjetima. One mogu
odstupati kod pogona u domaćinstvu.
47
125986721_hr.qxp
2007-06-19
19:50
Page 48
Postavljanje
Potrebno je paziti da uredaj
ne stoji na kabelu za napa
janje
Opasna je izmjena speci
fikacija ili pokušaj izmjene
ovog proizvoda na bilo koji
nacin
Eventualne električarske radove
potrebne za postavljanje ovog ure
đaja mora izvršiti kvalificirani elek
tričar ili kompetentna osoba.
Važno!
Uređaj se ne smije ugrađivati.
Skidanje ambalaže
Prije uporabe stroja izvucite van plastičnu
vrećicu sa plastičnom popunom. Skinite lje
pljive trake s unutrašnjosti uređaja na vrhu
bubnja.
Ako pomičete uređaj, morate ga
prenositi okomito.
Uređaj ne smijete postavljati iza
vrata koja se mogu zaključavati,
pomičnih vrata ili vrata sa šarkom,
koja stoji nasuprot šarke uređaja.
Postavljanje
IPreporučljivo je da sušilicu postavite blizu
perilice. Tijekom sušenja iz sušilice izlazi vrlo
48
vrući, posebno vlažan zrak, te bi ga trebalo
čim prije izbaciti iz prostorije kako bi se
spriječilo stvaranje kondenzacije. U
posebno dobro prozračenoj prostoriji ili u
blizini otvorenog prozora, to će se prirodno
dogoditi.
Općenito, crijevo za prozračivanje predstavl
ja najbolji način za izvlačenje vlage iz pros
torije. Koristite posebno savitljivo crijevo
promjera 100 mm, koje je isporučeno uz
sušilicu. Kraj crijeva ili privremeno stavite na
otvoren prozor ili trajno učvrstite na izlazni
otvor za prozračivanje, koji je na vanjskom
zidu ili prozoru.
Sušilica treba biti postavljena na čistom
mjestu, gdje se ne nakuplja prljavština.
Provjerite da nema predmeta ili materi
jala koji ometaju dovod zraka sa stražnje
strane (npr. papira, gume i sl.).
Kako bi osigurali najmanju razinu buke i
vibracija pri radu sušilice, trebate ju
postaviti na ravnu, uravnoteženu
površinu.
Nakon što je uređaj postavljen, prov
jerite da je u potpunosti uravnotežen, to
provjerite libelom. Ako nije, povisite ili
snizite nožice.
Nožice nikad ne smijete uklanjati.
Ne ograničavajte podnu čistinu
debelim čupavim tepisima, drvenim
trakama i slično. Ovo bi moglo
dovesti do porasta temperature,
što pak može ometati funkcioniran
je uređaja
Važno!
Vrući zrak sušilice može dostići tem
perature do 60°C. Uređaj se stoga ne
smije postaviti na podove koji nisu
otporni na visoke temperature.
125986721_hr.qxp
2007-06-19
19:50
Page 49
Pri radu sušilice, temperatura prostorije
ne smije biti niža od +5°C niti viša +35°C,
jer će to imati utjecaj na izvedbu stroja.
Pribor za stavljanje sušilice na
perilicu
Posebna oprema za postavljanje dos
tupna je kod prodavača, kako bi se
sušilica mogla montirati na vrh perilice
s prednjim punjenjem, s dubinom pok
lopca između 48 i 60 cm. Pozorno
pročitajte upute priložene uz opremu.
Električki priključak
Eventualne električarske radove
potrebne za postavljanje ovog uređaja
mora izvršiti kvalificirani električar ili
kompetentna osoba.
UPOZORENJE:
Važeći propisi o električkoj
sigurnosti zahtijevaju
odgovarajuće uzemljenje.
Važno!
Proizvodač ne prihvaća nikakvu
odgovornost u slučaju nesreća
izazvanih nepoštivanjem ovih
propisa o sigurnosti. Ako je
potrebno zamijeniti električki
priključak, to mora izvršiti naš servis.
Promjena smjera otvaranja vrata
Kako bi punjenje i pražnjenje sušilice
rubljem bilo olakšano, može se promijen
iti smjer otvaranja vrata.
Provjerite da li vaša kućna električna
instalacija može podnijeti maksimalnu
snagu stroja, uzimajući u obzir i ostale
uređaje priključene na istu instalaciju.
Važno!
Promjena smjera otvaranja vrata nije
moguća ako nakon ove operacije ure
đaj bude postavljen iza vrata sa
šarkom na suprotnoj strani od šarke
na uređaju.
Kabel mrežnog napajanja mora biti
dostupan nakon postavljanja ure
đaja.
Važno!
Promjenu smjera otvaranja vrata treba
izvesti ovlašteni serviser.
Molimo da stupite u kontakt sa
najbližim ovlaštenim servisnim cen
trom.
49
125986721_hr.qxp
2007-06-19
19:50
Page 50
Briga za okoliš
Materijal za pakiranje
Materijali označeni simbolom
mogu se reciklirati.
>PE< = polietilen
>PS< = polistirol
>PP< = polipropilen
To znači da se mogu reciklirati ako ih
pravilno odložite u
za to namjenjena prikupljališta.
Stari uređaj
Za odlaganje dotrajale sušilice koristite
za to namjenjena odlagališta.
Time pomažete da vaša zemlja ostane
čista!
Simbol
na proizvodu ili na njegov
oj ambalaži označuje da se s tim
proizvodom ne smije postupiti kao s
otpadom iz domaćinstva. Umjesto
toga treba biti uručen prikladnim
sabirnim točkama za recikliranje elek
troničkih i električkih aparata.
Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda
spriječit ćete potencijalne negativne
posljedice na okoliš i zdravlje ljudi,
koje bi inače mogli ugroziti neodgo
varajućim rukovanjem otpada ovog
proizvoda. Za detaljnije informacije o
recikliranju ovog proizvoda molimo vas
da kontaktirate lokalni gradski ured,
uslugu za odvoženje otpada iz
domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste
kupili proizvod.
50
Savjeti za zaštitu okoliša
Kako bi uštedjeli energiju i zaštitili
okoliš savjetujemo vam slijedeće:
• Pokušajte sušilicu puniti do maksi
malnog kapaciteta, male količine su
neekonomične.
• U sušilicu stavljajte dobro iscentrifu
girano rublje. Što je veća brzina cen
trifugiranja to će manja biti potrošnja
energije, a vrijeme sušenja kraće.
• Nemojte presušiti rublje, tako ćete
izbjeći gužvanje i uštedjet ćete
energiju. Program sušenja odaberite
prema vrsti rublja i željenom stupnju
suhoće.
• Kako bi iskoristili maksimalno pun
jenje, rublje koje sušite za odlaganje
u ormar možete sušiti zajedno s
rubljem za glačanje. Odaberite pro
gram sušenja za glačanje, izvadite
rublje za glačanje na kraju programa
i nakon toga do kraja osušite pre
ostalo rublje.
• Redovno čistite filtere kako bi izbjegli
predugo vrijeme sušenja i visoku
potrošnju energije.
• Dobro prozračujte prostoriju. Za vri
jeme sušenja temperatura prostorije
ne smije prelaziti + 35°C.
125986721_hr.qxp
2007-06-19
19:50
Page 51
Europsko Jamstvo
Europsko Jamstvo
prebivališta za taj model ili asortiman
uređaja.
Electrolux jamči za ovaj uređaj u državama
navedenim na kraju ovog priručnika, u
razdoblju koji je naveden u jamstvu uređaja
ili koji je predviđen zakonom. Ako pređete iz
jedne od tih država u drugu dolje navedenu
državu, ovo jamstvo uređaja prelazi s vama
po sljedećim uvjetima:
• Jamstvo uređaja je osobno, tj. vrijedi
za originalnog kupca i ne može se
prenijeti na drugog korisnika.
• Jamstvo uređaja počinje od datuma
prve kupnje uređaja, koji se dokazuje
tako da se predoči važeći račun o kupnji
koji je izdao prodavač uređaja.
• Uređaj se instalira u skladu sa svim
važećim propisima na snazi u vašoj
novoj državi prebivališta.
• Jamstvo uređaja vrijedi za isto
razdoblje i obuhvaća iste radove i
dijelove koji postoje u vašoj novoj državi
• Uređaj se instalira i koristi u skladu s
uputama koje izdaje Electrolux i koristi
se samo unutar domaćinstva, tj. ne
koristi se u komercijalne svrhe.
Odredbe ovog Europskog jamstva ne
umanjuju nijedno pravo koje vam je
zajamčeno zakonom.
www.electrolux.com
Þ
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/
Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502
Lembeek
+420 2 61 12 61 12
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429
Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Česká republika
Danmark
Deutschland
51
125986721_hr.qxp
2007-06-19
Þ
19:50
Page 52
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080
Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Lietuva
+370 5 2780609
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012,
Riga
Ozo 10A, LT 08200 Vilnius
Italia
+35 2 42 43 13 01
Rue de Bitbourg, 7, L-1273
Hamm
+36 1 252 1773
H1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen
aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves
Zarco - Q 35 2774 - 518
Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2,
S4, 040671 RO
Luxembourg
Magyarország
Österreich
Polska
Schweiz-S
Suisse- Svizzera +41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506
Mägenwil
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana d.o.o.
Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o.,
Electrolux Domáce spotrebiče SK,
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan
143,S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabașý caddesi no : 35 Taksim
Ístanbul
Россия
+7 095 937 7837
129090 Москва, Олимпийский
проспект, 16, БЦ „Олимпик“
Slovenija
52
125986721_hr.qxp
2007-06-19
19:50
Page 53
www.electrtolux.com
www.zanussi.cs.
www.zanussi.hr.
125 986 721 - 00 -19062007 - rev. .04
Subiect to change without notice
Download PDF

advertising