PL
ECS 40
PL
Instrukcja montaŜu Grupy mieszania do
NIBE F1145, F1245
IHB 0935-1
031431
PL
Polski, Instrukcja montaŜu – ECS 40
Informacje ogólne
Zawartość
To wyposaŜenie dodatkowe jest uŜywane podczas
montowania F1145/F1245 w domach, w których moŜe
być do 4 róŜnych systemów grzewczych wymagających
róŜnych temperatur w rurociągach zasilających, na
przykład w przypadkach kiedy dom ma zarówno
ogrzewanie grzejnikowe i podłogowe.
Przepływ wody we wszystkich systemach grzewczych
nie powinien przekroczyć 1700 l/h.
4 x Opaski kablowe
Uwaga
Systemy ogrzewania podłogowego mają zazwyczaj
maksymalną temperaturę w rurociągu zasilającym
ustawioną między 35 a 45 °C.
Maksymalną temperaturę Państwa podłogi proszę
sprawdzić u dostawcy podłogi.
1 x Pompa obiegowa
1 x Silownik
1 x Zawór trójdrogowy
1 x Zestaw do karty wyposaŜenia dodatkowego
2 x Pasta do rury grzewczej
1 x Taśma aluminiowa
1 x Taśma izolacyjna
2 x Uszczelka zapasowa
2 x Czujnik temperatury
1 x Czujnik pomieszczenia
Rozmieszczenie elementów
FA1
Wyłącznik nadprądowy
X1
Listwa zaciskowa, zasilanie
AA5
Karta wyposaŜenia dodatkowego
AA5-X2 Listwa zaciskowa, czujniki i blokowanie zewnętrzne
AA5-X4 Listwa zaciskowa, komunikacja
AA5-X9 Listwa zaciskowa, pompa obiegowa, zawór mieszający i przekaźnik pomocniczy
AA5-S2 Przełącznik DIP
AA5-F1 Bezpiecznik
2
PL
Przyłącza rurowe
Pompa obiegowa i zawór mieszający
Dodatkowa pompa obiegowa (GP20)
umieszczona jest w dodatkowym systemie
grzewczym zgodnie ze schematem ogólnym.
Zawór mieszający (QN25) umieszczony jest na
rurociągu zasilającym za pompą ciepła, przed
pierwszym grzejnikiem w systemie grzewczym
1. Rurociąg powrotny z dodatkowego systemu
grzewczego jest podłączony do zaworu
mieszającego i do rurociągu powrotnego
systemu grzewczego 1, patrz obrazek i schemat
ogólny.
Czujnik temperatury
Czujnik temperatury zasilania (BT2) jest
zamontowany na rurze miedzy pompą obiegową
(GP20) a zaworem mieszającym (QN11).
Czujnik rurociągu powrotnego (BT3) jest
zamontowany na rurze od dodatkowego systemu
grzewczego.
Czujniki temperatury naleŜy zamontować uŜywając
opasek kablowych, pasty przewodzącej i taśmy
aluminiowej. A następnie zaizolować taśmą
izolacyjną.
UWAGA
Czujnik i kable komunikacyjne nie mogą być
umieszczone obok kabli z zasilaniem elektrycznym.
Wykresy charakterystyki pompy
Zawór obejściowy, (QN25)
Przyłącza, Ø 22 mm
Powrotny
Available pressure – ciśnienie
Max. Flow - przepływ maks.
Flow - przepływ
3
PL
Schemat ogólny
Wyjaśnienia
Czujnik temperatury zewnętrznej
BT1
BT2
Czujnik temperatury zasilania, dodatkowy
system grzewczy
BT3
BT6
Czujnik rurociągu powrotnego, dodatkowy
EP21
system grzewczy
EP22
Czujnik temperatury, gorąca woda
EP23
System grzewczy 2
GP20
System grzewczy 3
System grzewczy 4
Pompa obiegowa, dodatkowy system grzewczy
EB100
CP1
CM1
FL2
HQ1
QM31,
QM32
QN25
Schemat ogólny F1145 z ECS 40 i dwoma systemami grzewczymi
4
Pompa grzewcza
Zbiornik z węŜownicą ciepłej wody
Naczynie przeponowe
Zawór bezpieczeństwa
Filtr cząstek stałych
Zawór odcinający
Zawór mieszający, dodatkowy system
grzewczy
PL
Schemat ogólny F1145 z ECS 40 i trzema systemami grzewczymi
Schemat ogólny F1145 z ECS 40 i czterema systemami grzewczymi
5
PL
Schemat ogólny F1245 z ECS 40 i dwoma systemami grzewczymi
Schemat ogólny F1245 z ECS 40 i trzema systemami grzewczymi
6
PL
Schemat ogólny F1245 z ECS 40 i czterema systemami grzewczymi
7
PL
Połączenia elektryczne
UWAGA
Wszystkie połączenia elektryczne muszą być
wykonane przez uprawnionego elektryka.
Instalacja elektryczna i okablowanie muszą być
wykonane zgodnie z obowiązującymi warunkami.
Podłączanie komunikacji
Pierwsza karta wyposaŜenia dodatkowego musi być
podłączona bezpośrednio do listwy zaciskowej AA3X4 pompy ciepła. W przypadku kiedy jest kilka kart
wyposaŜenia dodatkowego następne karty muszą
być podłączone szeregowo z poprzednią kartą.
UŜyć kabli typu LiYY, EKKX lub podobnych.
F1145/F1245 nie mogą być podłączone do prądu
podczas montowania ECS 40.
Schemat obwodu elektrycznego znajduje się na
końcu tej instrukcji montaŜu.
Podłączanie zasilania
Do listwy zaciskowej X1 podłączyć zasilanie
elektryczne zgodnie z ilustracją.
N – zero
L – faza
PE - uziemienie
Accessory card – karta wyposaŜenia dodatkowego
GND – uziemienie
8
PL
Podłączanie czujników
Podłączanie silnika zaworu mieszającego
(QN25)
UŜyć kabli typu LiYY, EKKX lub podobnych.
Silnik zaworu mieszającego (QN25) podłączyć do
AA5-X9:6 (230 V, otwarty), AA5-X9:5 (N) i AA5-X9:4
(230 V, zamknięty).
Czujnik temperatury zasilania, dodatkowy system
grzewczy (BT2)
Czujnik temperatury zasilania podłączyć do AA5X2:23-24.
Czujnik rurociągu powrotnego, dodatkowy system
grzewczy (BT3)
Czujnik rurociągu powrotnego podłączyć do AA5X2:21-22.
Czujnik temperatury w pomieszczeniu, dodatkowy
system grzewczy (BT50)(opcja)
Czujnik temperatury w pomieszczeniu podłączyć do
AA5-X2:19-20.
Przełącznik DIP
Przełącznik DIP na karcie wyposaŜenia
dodatkowego musi być ustawiony następująco.
System grzewczy
Uwaga
Wyjścia z przekaźnika na karcie wyposaŜenia
dodatkowego mogą mieć maksymalne obciąŜenie
całkowite 2 A (230 V).
Podłączanie pompy obiegowej (GP20)
Pompę obiegową (GP20) podłączyć do AA5-X9:8
(230 V), AA5-X9:7 (N) i X1:3 (PE).
9
PL
Programowanie ECS 40
Ustawienia ECS 40 moŜna wykonać przez kreator rozruchu pompy ciepła lub bezpośrednio z menu
systemu.
Kreator rozruchu
Kreator rozruchu pojawia się przy pierwszym uruchomieniu po zamontowaniu pompy ciepła.
Menu systemu
Jeśli nie wykonaliście wszystkich ustawień przez kreator rozruchu lub istnieje potrzeba dokonania zmian w
jakichkolwiek ustawieniach to moŜna to zrobić w menu systemu.
Menu 5.2 – ustawienia systemu
Włączanie/wyłączanie wyposaŜenia dodatkowego.
Menu 5.1.2 – maksymalna temperatura rurociągu zasilającego
Ustawianie maksymalnej temperatury zasilania dla kaŜdego systemu grzewczego.
Menu 5.3.3 – dodatkowy system grzewczy
Ustawienia zaworu mieszającego dla zamontowanego dodatkowego systemu grzewczego.
Menu 1.1 - temperatura
Ustawianie temperatury pomieszczenia.
Menu 1.9.1 – krzywa grzania
Ustawianie krzywej grzania.
Menu 1.9.2 – regulacje zewnętrzne
Ustawianie urządzeń zewnętrznych.
Menu 1.9.3 – minimalna temperatura rurociągu zasilającego.
Ustawianie minimalnej temperatury zasilania dla kaŜdego systemu grzewczego.
Menu 1.9.4 – ustawienia czujnika w pomieszczeniu
Włączanie i ustawianie czujnika temperatury w pomieszczeniu.
Uwaga
Patrz równieŜ instrukcja instalatora do F1145/1245.
10
PL
Schemat połączeń
Climate system
GND
System grzewczy
Uziemienie
Or
Continue to next
Lub
Kontynuować do
następnego
11
PL
Previous accessory
card
PCA accessory
DIP switch settings
Open
Brown
White
Next sheet
Replaces
Design
Drawn
Scale
12
Poprzednia karta
wyposaŜenia
dodatkowego
WyposaŜenie
dodatkowe poprzedniej
karty
Ustawienia przełącznika
DIP
Otwarty
Brązowy
Biały
Następna karta
Zastępuje
Projekt
Rysował
Skala
Use LIYY, EKKX or
equal
UŜyć LIYY, EKKX lub
równowaŜnego
Next accessory cart
On
Następna karta
wyposaŜenia
dodatkowego
Włączony
Close
Blue
Wiring diagram
Sheet
Checked
Plant
Date
Location
Zamknięty
Niebieski
Schemat połączeń
Karta
Sprawdzone
Zakład
Data
Lokalizacja
Download PDF

advertising