Danfoss | P30 | P30 P30 ECL Comfort Installationsvejledning ECL

P30 P30 ECL Comfort Installationsvejledning ECL
VI.7B.C5.01
2007.04
P30
Blanderegulator
www.danfoss.dk
ECL Comfort
Installationsvejledning
*087R8001*
www.danfoss.dk
*VI7BC501*
VI.7B.C5.01
2007.04
Installationsvejledning 
*VI7BC501*
*087R8001*
ECL Comfort
Brugervejledning
P30
Brugervejledning 
S3
Fremløbstemperaturføler
S4
Returtemperaturføler
P1
Cirkulationspumpe, varme
M1
Motorventil
Regulator
funktion
Rumtemperaturføler
Justering
Udetemperaturføler
S2
Bruger/service Bruger/
Skifteindstilling
service
knap
indikator
indstillinger
S1
ECL Comfort 200
Regulatorfunktion
Liste over komponenter:
Manuel funktion
(bruges kun ved vedligeholdelse og service)
Hvis det anlæg, du skal til at installere, afviger fra diagrammet over
et standardvarmeanlæg, er du velkommen til at tegne en skitse
med henblik på sammenligning. Identifikation af anlægstypen, se
sektion 10.
Automatisk drift
Konstant komforttemperatur
Konstant reduceret temperatur
Standby-funktion
Pileknapper. Skift mellem linierne på ECL-kortet.
Skifteknap. Skifter mellem temperaturer,
skiftetidspunkter osv.
Juster temperaturer og værdier osv.
Skift mellem brugerindstillinger (gul kortside) og
serviceindstillinger (grå kortside).
Sikkerhedsnotat
For at forhindre personskade og beskadigelse af udstyret er det
absolut nødvendigt at læse og overholde denne vejledning nøje.
Det viste diagram er et grundlæggende og simplificeret eksempel,
og det indeholder ikke alle de komponenter, der er nødvendige i et
anlæg.
Nødvendig montering, opstart og vedligeholdelsesarbejde må kun
udføres af kvalificeret og autoriseret personale.
Denne vejledning er knyttet til ECL-kort 087B4650
Installatør:
Af:
Dato:
Indholdsfortegnelse
Sektioner i installationsbogen
Instruktionsbøgerne for ECL Comfort-regulatorer er
delt op i nummererede sektioner. Denne instruktionsbog
indeholder kun de sektioner, der er relevante for netop din
ECL Comfort-regulator.
Inden du går i gang:
Installation
10
11
12
13
14
15
Identifikation af anlægstype
Montering af ECL Comfort-regulatoren
El-tilslutninger 230 V a.c.
El-tilslutninger 24 V a.c.
Tilslutning og placering af temperaturfølerne
Tilpasning af ECL Comfort-regulatoren
Basisopsætning
16
17
18
19
20
21
22
23
26
Justering af indstillinger på ECL-kortet
Indstilling af klokkeslæt og dato - linje A
Overvågning af temperaturer og systemenheder
- linje B
Manuel kontrol - linje B
Indstilling af varmekurven - linje C
Varmeudkobling ved høj udetemperatur - linje 1
Begrænsning af fremløbstemperaturen - linje 2
Rumtemperaturindflydelse - linje 3
Indstilling af PI-parametre - linje 4-7
Kontrol & Oversigt
29
30
31
Checkliste
ECL-kortets indstillinger
Serviceparametre
Udvidet service
32
Justering af serviceparametre
Instruktionsbog (vend instruktionsbogen på hovedet, og
læs sektion 1-7)
1
2
3
4
6
7
Valg af favoritdisplay
Valg af regulatorfunktioner
Indstilling af din rumtemperatur
Indstilling af din personlige tidsplan
Hot points
Generelle ECL-udtryk
Inden du går i gang
Tegn en skitse af dit anlæg
ECL Comfort-regulatorserien er beregnet til et stort
område af varme- og varmtvandssystemer med forskellige
konfigurationer og kapaciteter.
Hvis dit system afviger fra diagrammerne i sektion 10, kan
du med fordel tegne et diagram over det anlæg, du skal
arbejde med. Det gør det nemmere at bruge installationsvejledningen, der vil guide dig trin for trin fra installation til
slutjustering, før slutbrugeren tager over.
Regulatoren er forprogrammeret med fabriksindstillinger, der er
vist i de relevante sektioner i denne vejledning.
Du vil muligvis støde på indstillinger, der ikke er anført i denne
vejledning. Disse indstillinger kan relateres enten til nyere
opdateringer eller brug af valgfri moduler (der er beskrevet i de
omtalte instruktioner).
Således bruges denne vejledning
Denne vejledning er opdelt i to dele:
• Brugervejledning:
Gule sektioner 1-7
• Installationsvejledning: Grå sektion 10 og fremad
Anvendelse P30 er meget fleksibel. Basisprincipperne er som
følger:
Fremløbstemperaturen justeres typisk altid efter dine krav.
Fremløbstemperaturføleren (S3) er den vigtigste føler.
Den ønskede fremløbstemperatur ved S3 beregnes i ECL
Comfort-regulatoren ud fra udetemperaturen (S1). Jo lavere
udetemperatur, desto højere er den ønskede fremløbstemperatur.
Motorventilen (M1) åbnes gradvist, hvis fremløbstemperaturen er
lavere end den ønskede fremløbstemperatur og vice versa.
Returtemperaturen (S4) til fjernvarmeforsyningen skal ikke være
for høj. Hvis det er tilfældet, kan den ønskede fremløbstemperatur
justeres (typisk til en lavere værdi), hvilket resulterer i en gradvis
lukning af motorventilen. I kedelbaseret varmeforsyning skal
returtemperaturen ikke være for lav (samme justeringsprocedure
som ovenfor).
Hvis den målte rumtemperatur ikke svarer til den ønskede
rumtemperatur, kan den ønskede fremløbstemperatur justeres.
VI.7B.C5.01
Card P30
2007.04
Cirkulationspumpen P1 er tændt, når den ønskede fremløbstemperatur er højere end 20 °C, eller udetemperaturen er lavere
end 2 °C.
10b
Identifikation af anlægstype
ECL Comfort-regulatoren er en universel regulator, der kan
anvendes til forskellige anlæg. Med udgangspunkt i de
viste standardsystemer er det muligt at konfigurere ekstra
systemer.
10.3
Kedelanlæg med trevejsventil
10.4
Kedelanlæg med firevejs drejeventil
Installation
Installation
10a
Denne sektion viser de mest anvendte anlæg. Hvis dit anlæg
ikke helt svarer til nogen af disse, kan du finde det diagram,
der ligner din anlægstype mest. Indtegn ændringerne og få
et bedre overblik.
10.1
10.2
Indirekte tilsluttet varmeanlæg
Direkte tilsluttet varmeanlæg
Systemdiagrammerne i denne vejledning er principielle skitser. De
indeholder ikke alle komponenter, der er nødvendige i dit anlæg.
Montage af ECL Comfort
regulatoren
Det er en fordel at montere ECL Comfort-regulatoren
i nærheden af anlægget. Du kan vælge mellem de tre
følgende metoder:
• Montage på væg
• Montage på DIN-skinne
• Montage i et panel
Pakken indeholder ikke skruer og rawlplugs.
Vægmontage
Sokkel for vægmontage: Best.nr. 087B1149.
Monter klemkassen på en væg med glat overflade.
Etabler de elektriske forbindelser og placer regulatoren i
soklen.
Spænd regulatoren fast med fikseringsskruen.
Montage på DIN-skinne
Monteringssæt: Best.nr. 087B1145.
Det kræver et montagesæt at montere kassen med
regulatoren på en DIN-skinne.
Montage i et panel
Tilslutningssæt: Best.nr. 087B1148.
Panelpladens tykkelse må ikke være mere end 3 mm.
Lav en udskæring på 93 x 139 mm. Fjern højre side af låget
ved hjælp af en skruetrækker.
Placer regulatoren i paneludskæringen og sæt den fast ved
hjælp af de to låse, der sidder diagonalt i to af regulatorens
hjørner.
11b
Installation
Installation
11a
12a
12b
El-tilslutninger –
230 V a.c. – generelt
Terminal Beskrivelse
Maks. belastning
1 (L)
Forsyningsspænding 230 V a.c.
2 (N)
Forsyningsspænding 230 V a.c.
3 M1
Aktuator - åben
0,2 A / 230 V a.c.
Aktuator - luk
0,2 A / 230 V a.c.
alt. termoaktuator
230 V a.c. forsyningsspænding
til M1
Cirkulationspumpe
4 (2) A / 230 V a.c.
230 V a.c. forsyningsspænding
til pumperelæ P1
4 M1
5
9 P1
10
Ledningstværsnit: 0,75 - 1,5 mm2
El-tilslutninger
Maks. 2 x 1,5 mm2 ledninger kan placeres i hver skrueklemme.
Etabler følgende ledningsforbindelser:
1-5-10
og 2 til fælles nulklemme.
230 V a.c. tilslutninger – med sikkerhedstermostat
Dette ledningsdiagram er kun gældende, hvis der anvendes
Danfoss-aktuatorer.
Etabler følgende ledningsforbindelser:
1-10-12
Sikkerhedstermostat:
4, 5 og 10 med ST- (sikkerhedstermostat)
og 2 til fælles nulklemme.
Forkert tilslutning vil ødelægge TRIAC-udgangen.
Maks. belastning (klemme 3, 4) 0,2 A/230 V a.c.!
Installation
Installation
230 V a.c. tilslutninger – uden sikkerhedstermostat
13a
13b
El-tilslutninger 24 V a.c. - generelt
Terminal Beskrivelse
1 (L)
Forsyningsspænding 24 V a.c.
2 (N)
Forsyningsspænding 24 V a.c.
Maks. belastning
3 M1
Aktuator - åben
1.0 A / 24 V a.c.
Aktuator - luk
4 M1
1.0 A / 24 V a.c.
alt. termoaktuator
24 V a.c. forsyningsspænding til
5
motorydelse M1
9 K1* Relæ til cirkulationspumpe
4 (2) A / 24 V a.c.
24 V a.c. forsyningsspænding
10
til relæ K1
*
K1 hjælperelæspole 24 V a.c.
Ledningstværsnit: 0,75 - 1,5 mm2
El-tilslutninger
Maks. 2 x 1,5 mm2 ledninger kan placeres i hver skrueklemme.
Etabler følgende ledningsforbindelser:
1-5-10
og 2 til fælles nulklemme.
24 V a.c. tilslutninger - med sikkerhedstermostat
Dette ledningsdiagram er kun gældende, hvis der anvendes
Danfoss-aktuatorer.
Etabler følgende ledningsforbindelser:
1-10-12
Sikkerhedstermostat:
4, 5 og 10 med ST- (sikkerhedstermostat)
og 2 til fælles nulklemme.
Forkert tilslutning vil ødelægge TRIAC-udgangen.
Maks. belastning (klemme 3, 4) 0,2 A/230 V a.c.!
Installation
Installation
24 V a.c. tilslutninger - uden sikkerhedstermostat
14a
14b
Tilslutning og placering af
temperaturfølerne
Det er vigtigt at placere følerne korrekt i dit anlæg.
Temperaturfølerne, som er beskrevet nedenfor, bruges til
ECL Comfort-serierne 200 og 300, og de vil ikke alle være
nødvendige for dit anlæg!
Udetemperaturføler (ESMT)
Udetemperaturføleren bør monteres på den side af
bygningen, der vender mod nord, for at undgå direkte sol.
Føleren bør ikke placeres tæt på døre, vinduer eller luftudtag.
Fremløbstemperaturføler (ESMU, ESM-11 eller ESMC)
Placer føleren højst 15 cm fra blandingspunktet.
I anlæg med varmeveksler anbefaler Danfoss, at ESMU-typen
sættes i vekslerens fremløbsafgang.
Terminal Beskrivelse
15 og 16
Type (anbefales)
17 og 16
System-apparatbus*,
forbindelse til rumpanel /
fjernbetjening
S1 Udetemperaturføler
ECA 60 / 62
ECA 61 / 63
ESMT
18 og 16
S2 Rumtemperaturføler
ESM-10
19 og 16
S3 Fremløbstemperaturføler
20 og 16
S4 Returtemperaturføler
ESM-11 / ESMC /
ESMU
ESM-11 / ESMC /
ESMU
*
Systemets apparatbus/rumpanel/fjernbetjening er kun aktiv, når
udetemperaturføleren er monteret.
Etabler ledningsforbindelse fra 16 til fælles klemme.
Ledningstværsnit for følertilslutninger: Min. 0,4 mm2
Samlet ledningslængde: Maks. 125 m (alle følere inkl. apparatbus)
Kontroller, at rørets overflade er ren og plan på det sted, hvor
føleren monteres.
Returtemperaturføler (ESMU, ESM-11 eller ESMC)
Returføleren bør altid placeres i/på et rør med
vandcirkulation.
Rumtemperaturføler (ESM-10, ECA 60/62 rumpanel
eller ECA 61/63 fjernbetjening)
Anbring rumføleren i det rum, hvor temperaturen skal
reguleres. Placer den ikke på ydermure eller tæt på radiatorer,
vinduer eller døre.
Ledningslængder på mere end 125 m kan forårsage
støjfølsomhed (EMC).
Gælder for ESM-11: Undgå at flytte føleren, når den er monteret,
for ikke at beskadige følerelementet.
Installation
Installation
Tilslutning af temperaturfølerne og busledningen
14c
Tilpasning af ECL Comfortregulatoren
Åbn låget og tænd for regulatoren. Displayet vil vise
systemtypen (P16, P17, P20 eller P30).
Eksempler på displaybilleder:
P17
1 10
ECA 60/61/62/63 aktiveres ved indstillingen i linje 10 (sektion 32).
ECA 60/61/62/63 drives af systemets apparatbus, hvilket betyder,
at bussen skal være aktiv. Bussen aktiveres ved at indstille
regulatoradressen til 15 (sektion 32, linje 199).
Vælg den anlægstype, der er angivet på dit ECLkort.
Accepter den valgte anlægstype.
Mens opsætning kører, vises dataoverførselsdisplayet.
Overstyring
For en aktiv overstyring, skal der vælges “automatisk drift”!
Indgang S1 … S4 kan anvendes til overstyringsformål
(sektion 32, linje 141).
P17
Tilslutningseksempel uden modul ECA 9010
Hvis overstyringskontakten har forgyldte kontakter, kan
du vælge en af følgende løsninger eller en kombination af
begge:
Efter initialisering vil displayet skifte tilbage til standarddisplay C på den gule side af ECL-kortet.
C
1835
Lukket kontakt: Komforttemperatur Åben kontakt:
Automatisk drift
Lukket kontakt: Skiftekontakt:
Reduceret temperatur Reduceret eller
komforttemperatur
Åben kontakt:
Automatisk drift
Tilslutningseksempel med modul ECA 9010
ECA 9010-modulet drives af systemets apparatbus, hvilket
betyder, at bussen skal være aktiv. Bussen aktiveres ved at
indstille regulatoradressen til 15 (linje 199). For at undgå
indflydelse fra kontaktmodstand anbefales brugen af ECA
9010.
3
0
3
20
6
9
12
15
18
21
24
Regulatoren er nu klar til at regulere den valgte anlægstype.
Du kan vælge dine personlige indstillinger for daglig brug
og i grundopsætning, og ændre indstillingerne for udvidet
service.
Indsæt ECL-kortet med den grå side udad.
Vælg den grå side af ECL-kortet for grundopsætningen og parametrene for udvidet service.
Se sektion 16 om generelle principper for funktion og sektion 17
om indstilling af klokkeslæt og dato.
Brun
Grøn S1 ... S4
Rød
Komfort
Reduceret
Installation
Installation
Tilslutning af rumpanel/fjernbetjening
15
16
Justering af indstillingerne på
ECL Card
Indstilling af klokkeslæt og
dato - linje A
Timer, minutter
Når regulatoren er tilsluttet og kører, kan du kontrollere
og justere alle eller nogle af grundindstillingerne. Vend
ECL-kortet, så den grå side vender ud (se nedenstående
eksempel).
A
1035
År
107
0222
Måned, dag
Brug piletasterne til at flytte fra linje til linje på ECLkortet, f.eks. linje 2:
1
1
ON
Linje
2
2
ON
Brug skifteknappen til at skifte mellem minutter,
timer, år, måneder og dage.
3
ON
Indstil korrekt klokkeslæt og dato.
2
Indstilling,
der skal
justeres
90
40
Værdi i indstillingsområdet
Brug plus-/minusknapper til at justere
indstillingerne.
I nogle displaybilleder kan du justere mere end
en indstilling eller værdi. Brug skifteknappen til at
flytte mellem mulighederne.
Skifte fra den ene side af ECL-kortet til den anden
Når du skifter fra den grå side af ECL-kortet til den gule side,
vil du altid starte i linje C og på standarddisplayet.
C
1835
3
0
3
20
6
9
12
15
18
21
24
Hvis du skifter fra den gule side til den grå side, vil du altid
starte i linje A – Klokkeslæt og dato.
Har du installeret flere regulatorer i systemet, kan du med
fordel skrive en betegnelse på ECL-kortet med en permanent
tuschpen.
I tilfælde af strømsvigt, der varer mere end 12 timer, skal
klokkeslæt og dato indstilles igen. Alle andre indstillinger er
stadig intakte.
Brug den gule side af kortet for at ændre dagsprogrammer.
Se brugsvejledning, sektion 4.
Installation
Installation
Generelle principper
17
18
Overvågning af temperaturer
og systemenheder - linje B
Kontrollerede enheder
1
B
Skift over til manuel styring.
1
Kontrolenhed
ON
1
B
Fremløbstemp. (S3)
65
30
1
Regulatorfunktion
ON
Returtemp.
(S4)
65
Tryk på og hold skifteknappen nede for at se:
- den beregnede fremløbstemperatur
- den ønskede returtemperaturbegrænsning.
Motorventilens aktivitet vises som pile under ventilsymbolet.
Når cirkulationspumpen kører, er den angivet som ON under
pumpesymbolet.
Vælg den enhed, du ønsker at styre. Det valgte
enhedssymbol vil blinke.
Cirkulationspumpe
stoppes eller startes
pågældende knap.
Hvis en føler ikke er monteret eller er afbrudt, vil displayet
angive det som “- -”.
30
, når der trykkes på den
Gearmotoren (gearmotor/spjæld)
Hvis en føler er kortsluttet, viser displayet “- - -”.
lukker eller åbner
for ventilen, så længe der
trykkes på den pågældende knap. Hvis der trykkes
mere end 3 sekunder fortsætter gearmotoren med
at lukke eller åbne ventilen.
Hvis du er i tvivl, skal du afmontere regulatoren og måle
modstanden mellem de pågældende klemmer.
Sammenhængen mellem temperatur og modstand
Termoaktuatoren
aktiverer
ventilen, så længe der trykkes på
knappen. Hvis der trykkes mere end 3 sekunder
fortsætter aktuatoren med at åbne ventilen.
Ω
°C
Ω
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
805
845
883
922
961
1000
1039
1078
1117
1155
1194
1232
1271
1309
1347
1385
1423
1462
1501
1539
1578
Grå side
af ECL
kortet
1600
1500
Kontroller aktuatorens aktiveringsretning enten ved at
se på den eller ved at mærke, om temperaturen for det
pågældende rør skifter som forventet.
1400
1300
1200
I manuel styring er alle regulatorfunktioner deaktiveret.
1100
1000
900
800
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
°C
Grå side
af ECL
kortet
Basisopsætning
Basisopsætning
19
Manuel styring linje B
20a
20b
Indstilling af varmekurven linje C
1
ON
C
1
2
2
ON
3
Parallelforskydning
ON
Indstillingsområde
18
Hældning
0
Fabriksindstilling
-15 ... 20
Forskydning
0
Hvis du vil justere varmekurvens parallelforskydning, skal du trykke på skifteknappen,
Symbolet for parallelforskydning vil blinke.
Hældning
Indstillingsområde
Fabriksindstilling
1,8
Symbolet for varmekurvens hældning vil blinke.
Juster varmekurvens hældning, hvis det er
nødvendigt.
Basisopsætning
Basisopsætning
0,2 ... 3,4
Foretag dine indstillinger.
oC
1.8
2.2
2.6 3.0
3.4
110 1.4
100
90
80
1.0
70
60
0.6
50
40
0.2
30
20
oC
10
-30
-20
-10
0
10
20
Således bestemmes der en anden varmekurve, hvis det er
nødvendigt:
Vælg den beregnede fremløbstemperatur for dit system og
den fastsatte min. udetemperatur for dit område. Tag den
varmekurve, der er tættest på skæringspunktet for disse to
værdier.
Indstilling af den ønskede rumtemperatur har indflydelse på
den beregnede fremløbstemperatur (varmekurve), uanset om
der er tilsluttet rumtemperaturføler eller ej.
Gulvvarmeanlæg
Denne regulator er fabriksindstillet til radiatorsystemer, der typisk
har høj fremløbstemperatur.
For at regulere gulvvarmesystemer, der typisk har lave fremløbstemperaturer, bør De ændre varmekurven således, at den svarer
til din anlægstype.
Hældning
Indstillingsområde
Typisk indstilling
0,2 ... 3,4
1,0
Om det er fornuftigt at ændre hældningen eller at parallelforskyde,
vil afhænge af det individuelle varmebehov.
Små forøgelser eller reduktioner i varmetemperaturen kan
indsættes ved parallelforskydning.
Grå side
af ECL
kortet
Grå side
af ECL
kortet
21
Varmeudkobling linje 1
1
1
2
ON
1
22
Begrænsninger af fremløbstemperaturen - linje 2
2
1
ON
ON
18
1
2
ON
2
3
ON
2
Min.
fremløbstemp.
10
90
Maks. fremløbstemp.
Indstillingsområde
1
Grænse for varmeudkobling
Indstillingsområde
Fabriksindstilling
18 °C
Indstil den udetemperaturgrænse, hvor du ønsker,
varmeanlægget skal stoppe.
Ventilen lukker, og efter ca. 3 minutter stopper
varmecirkulationspumpen.
Minimumsbegrænsningen i linje 2 ignoreres.
Temp.
Faktisk udetemperatur
Akkumuleret
udetemperatur.
Begrænsninger af fremløbstemperaturen,
min. og maks.
Indstillingsområde
Fabriksindstilling
10 ... 110 °C
min. 10, maks. 90 °C
Det nævnte indstillingsområde og fabriksindstillingerne kan
afvige fra indstillingerne på dit ECL-kort.
Venstre side af indstillingsområdet blinker. Indstil
minimumgrænsen for temperaturen i dit anlæg.
Vælg maksimumgrænsen. Højre side af
indstillingsområdet blinker.
18 °C
Indstil maksimumgrænsen.
Varme
Varme
slukket
Varme
Tid
Denne funktion kan spare energi, idet den stopper varmeanlægget, når udetemperaturen kommer over en indstillet
grænse. Varmesystemet starter igen, når udetemperaturen og
den akkumulerede udetemperatur falder under den indstillede
grænse.
Varmeudkoblingen er kun aktiv, når regulatoren er i automatisk
drift. Når grænsen indstilles på 30, annulleres varmeudkobling.
Grå side
af ECL
kortet
Grå side
af ECL
kortet
Basisopsætning
Basisopsætning
10 ... 30 °C
2
23a
23b
Rumtemperaturindflydelse linje 3
B: Temperaturkontrol af referencerum
Dette afsnit er kun relevant, hvis du har installeret en
rumtemperaturføler eller ECA 60 / ECA 61 / ECA 62 / ECA 63.
1
ON
Min.
indflydelse
Basisopsætning
2
3
ON
ON
3
0
-40
Maks.
indflydelse
Vælg en positiv værdi for min. indflydelse og en negativ
værdi for maks. indflydelse.
Indflydelse
Min. grænse
Ønsket rumtemperatur
Bjælken under minimumværdien blinker.
Juster min. indflydelsen.
Vælg maks. indflydelse.
Bjælken under maksimumværdien blinker.
Rumtemperaturindflydelse
Indstillingsområde
Fabriksindstilling
0 ... 99 / -99 ... 0
min. 0, maks. -40
Rumtemperatur
Maks. grænse
Juster maks. indflydelse.
Der er to basisprincipper til regulering af rumtemperaturindflydelsen:
A: Maks. rumtemperaturgrænse
Anvend denne grænse, hvis varmesystemet er fuldt udstyret
med radiatortermostater og hvis du ønsker at opnå en maks.
begrænsning af rumtemperaturen. Regulatoren vil tage højde
for gratisvarme, f.eks. solvarme eller varme fra en brændeovn
eller pejs osv.
Indflydelse
Ønsket rumtemperatur
Rumtemperatur
Maks. grænse
Rumføleren i referencerummet registrerer forskellen mellem
den ønskede og den aktuelle rumtemperatur. Den ønskede
rumtemperatur korrigeres, så denne forskel udlignes.
Eksempel 1
Den aktuelle rumtemperatur er 2 grader for lav.
Indflydelsen ved maks. begrænsning (displayets højre hjørne) er
indstillet til 35.
Indflydelsen ved min. begrænsning (displayets venstre hjørne) er
indstillet til 20.
Varmekurven H er 1,8.
Resultat:
Den ønskede fremløbstemperatur ændres med
2 x 20 x 1,8 x 0,1= 7,2 grader.
Eksempel 2
Den aktuelle rumtemperatur er 2 grader for høj.
Indflydelsen ved maks. begrænsning (displayets højre hjørne) er
indstillet til -35.
Indflydelsen ved min. begrænsning (displayets venstre hjørne) er
indstillet til 20.
Varmekurven H er 1,8.
Resultat:
Den ønskede fremløbstemperatur ændres med
2 x -35 x 1,8 x 0,1= -12,6 grader.
Maks. indflydelsen fastlægger, hvor meget rumtemperaturen
påvirker den ønskede fremløbstemperatur.
Grå side
af ECL
kortet
Grå side
af ECL
kortet
Basisopsætning
3
1
Anvendes, hvis dit varmeanlæg ikke er udstyret med radiator
termostater, og du vælger rummet med rumføler som en
temperaturreference for de andre rum.
(Men hvis du har nogle radiatortermostater monteret, skal du
kontrollere, at de er helt åbne).
26a
4
26b
Indstilling af PI-parametre linje 4-7
Proportionalbånd, Xp
Indstillingsområde
7
Fabriksindstilling
1 ... 250 K
80 K
Neutralzone, Nz
Indstillingsområde
0 ... 9 K
Indstil proportionalbåndet.
En højere værdi vil resultere i en stabil, men
langsom regulering af fremløbstemperaturen.
5
Fabriksindstilling
5 ... 999 sek.
30 sek.
Vælg en høj integrationstidskonstant, hvis du
ønsker en langsom, men stabil reaktion på
afvigelser.
En lav integrationskonstant vil få regulatoren til at
reagere hurtigt, men mindre stabilt.
Neutralzonen er symmetrisk omkring den ønskede fremløbstemperatur, dvs. halvdelen af værdien er over og halvdelen under
denne temperatur.
Hvis du ønsker at indstille PI-reguleringen præcist, kan
du anvende følgende metode:
• Indstil integrationstiden (linje 5) til den højeste værdi (999 sek.).
6
Motor-/ventilkøretid
Indstillingsområde
Fabriksindstilling
5 ... 250 sek.
35 sek.
Indstil køretiden for motorventilen ifølge
eksemplet. Indstillingen svarer til den tid, det tager
for den regulerede enhed at køre fra helt lukket til
helt åben stilling.
• Sænk værdien for proportionalbåndet (linje 4), indtil systemet
begynder at pendle med en konstant amplitude (det kan
være nødvendigt at indstille en ekstrem værdi for at tvinge
systemet).
• Find den kritiske periodetid ved hjælp af en temperaturlogger
eller et stopur.
Temp.
Den kritiske periodetid
Sådan beregnes køretiden for motorventilen
Køretiden for motorventilen beregnes ved hjælp af følgende
måder:
Sædeventiler
Køretid = ventilvandring (mm) x aktuatorhastighed (sek. / mm)
Eksempel: 5,0 mm x 15 sek. / mm = 75 sek.
Drejeventiler
Køretid = drejningsgrad x aktuatorhastighed (sek. / grad)
Eksempel: 90 grader x 2 = 180 sek.
Tid
Den fundne periodetid vil være karakteristisk for systemet, og du
kan vurdere indstillingerne ud fra denne kritiske periode.
Integrationstid
= 0,85 x kritisk periodetid
Proportionalbånd = 2,2 x proportionalbåndsværdien i
den kritiske periodetid.
Hvis reguleringen synes at være for langsom, kan du mindske
proportionalbåndværdien med 10%.
Sørg for at der er et forbrug, når du indstiller parametrene.
Grå side
af ECL
kortet
Grå side
af ECL
kortet
Basisopsætning
Basisopsætning
3K
Indstil en høj værdi for neutralzonen, hvis du kan
acceptere en høj afvigelse i fremløbstemperaturen.
Hvis den aktuelle fremløbstemperatur ligger
inden for neutralzonen, aktiverer regulatoren ikke
ventilmotoren.
Integrationstidskonstant, Tn
Indstillingsområde
Fabriksindstilling
29a
Check list

Er ECL Comfort-regulatoren klar til brug?
Sørg for, at den korrekte strømforsyning er
tilsluttet klemme 1 (fase) og 2 (nul).
Se sektion 12 eller 13.
Kontroller, at de krævede aktuatorer og pumper er
tilsluttet de korrekte klemmer.
Se sektion 12 eller 13.
Kontroller, at alle følere er tilsluttet de korrekte
klemmer. Se sektion 14.
Monter regulatoren, og tilslut strømmen.
Indsæt ECL-kortet, så den gule side vender udad,
og skub det , om nødvendigt. Se sektion 15.

29b
Tilpasning af ECL Comfort-regulatoren til
systemet
Vend ECL-kortet, så den grå side vender udad, og
tryk
, om nødvendigt.
Indstil klokkeslæt og dato (linje A). Se sektion 17.
Kontroller, at alle indstillinger i regulatoren
(sektion 30 og 31) er indstillet, eller at
fabriksindstillingerne svarer til dine krav.
Hvis dit system afviger fra diagrammet på forsiden, bør du
kontrollere og om nødvendigt ændre dine serviceparametre.
Kontroller, at systemindstillingerne fra sektion 10
er blevet indstillet korrekt.
Vælg manuel styring som regulatorfunktion.
Se sektion 2.
Kontroller, at ventilerne åbner og lukker, og at de
krævede pumper starter og stopper, når de styres
manuelt. Se sektion 19.
Kontroller, at temperaturerne, der vises på display
A og B, svarer til de aktuelle følere. Se sektion 1.
Kontrol & oversigt
Kontrol & oversigt
Når den manuelle funktionskontrol er fuldført,
vælges automatisk styring som styremåde.
30
ECL Comfort indstillinger
A Ur- og datoindstilling
Kreds I
Linjer Indstillingsområde
Fabriksindstilling Din indstilling
B Anlægsinformation Sektioner 18 & 19
10 Valg af rumpanel/fjernbetjening
0 ... 5
C Varmekurve
11 Reduceret temperatur, afhængig af
udetemperatur
OFF / -29 ... 10 °C
-15 °C
°C
12 Boost
0 ... 99%
%
Indstillingsområde
Sektion 20
Fabriksindstilling
Hældning
0,2 ... 3,4
1,8
Se sektion 20
Din indstilling
14 Optimeringskonstant
OFF / 10 ... 59
0
0%
OFF
15 Adaptiv funktion af rumtemperatur
OFF / 1 ... 30
OFF
Parallelforskydning
Se sektion 20
20 Optimering efter rum- eller
udetemperatur
ON / OFF
OFF
1
21 Totalstop
ON / OFF
OFF
-15 ... 20
0K
Grænse for varmeudkobling
10 ... 30 °C
18 °C
22 Pumpemotion
ON / OFF
Se sektion 21
23 Ventilmotion
ON / OFF
2
24 Gearmotor / termoaktuator
ON / OFF
Fremløbstemperatur,
min./maks. grænser
10 ... 110 °C
min. 10, maks. 90 °C
Se sektion 22
3
Rumtemperaturindflydelse
0 ... 99 / -99 ... 0
min. 0, maks. -40
Se sektion 23
4
Proportionalbånd, Xp
1 ... 250 K
80 K
Se sektion 26
5
ON
OFF
ON
30 Begrænsning for returtemperatur
10 ... 110 °C
50 °C
35 Returtemperaturindflydelse
- maks. begrænsning
-9,9 ... 0 ... 9,9
-2,0
36 Returtemperaturindflydelse
- min. begrænsning
-9,9 ... 0 ... 9,9
0,0
37 Tidskonstant for begrænsning af
returtemperatur
OFF / 1 ... 50
25
52 Lukket ventil / normal funktion
ON / OFF
OFF
85 Prioritering for begrænsning af
returtemperatur
ON / OFF
OFF
141 Valg af overstyringsindgang
OFF / 1 ... 4
OFF
Se sektion 26
174 Motorbeskyttelse
OFF / 10 ... 59 min.
OFF
6
189 Min. aktiveringstid, gearmotor
2 ... 10
Integrationstidskonstant, Tn
5 ... 999 sek.
30 sek.
Motor-/ventilkøretid
5 ... 250 sek.
35 sek.
Se sektion 26
7
Neutralzone, Nz
0 ... 9 K
Se sektion 26
3K
196 Service pin LON
ON / OFF
6
OFF
197 LON-reset
ON / OFF
ON
198 Sommer- / vintertidsskift
ON / OFF
ON
199 Master / slaveadresse
0 ... 9, 15
15
°C
min.
Kontrol & oversigt
Kontrol & oversigt
Sektion 17
31
Serviceparametre (10-199)
32
Justering af serviceparametre
I tillæg til indstillingerne i linje 1 til 7 på den grå side af ECLkortet er der en udvidet servicemenu fra linje 10 og fremad.
Tryk gentagne gange for at komme til linjerne med
nummer 10 og fremad.
0
Linje
Værdi
10
Indstillingsindikator
Nu kan du flytte til alle linjer efter eget valg.
Indstil parameterværdien.
Kontroller, at du har indtastet alle de krævede indstillinger.
Foretag et notat om dine nye indstillinger i parameterlisten i
sektion 31.
Når du har foretaget alle dine personlige indstillinger, vendes
ECL-kortet, så den gule side vender udad.
32a
Serviceparametre 10-11
10 Valg af rumpanel / fjernbetjening
Indstillingsområde
Fabriksindstilling
0 ... 5
0
Fastlægger kommunikationen med rumpanelet eller
fjernbetjeningen. Bemærk, at rumpanelet/fjernbetjeningen kun
er aktiv, hvis systemets apparatbus er aktiv. Bussen er aktiv, når
udendørsfølerne er tilsluttet.
Vælg mellem
0:
Ikke rumpanel/fjernbetjening
1:
Rumpanel ECA 60/62 eller fjernbetjening
ECA 61/63 med adresse A
2:
Rumpanel ECA 60/62 eller fjernbetjening
ECA 61/63 med adresse B
3 ... 5:Bruges ikke
11Reduceret temperatur afhænger af temperaturen
udenfor
Indstillingsområde
Fabriksindstilling
OFF / -29 ... 10 °C
-15 °C
Når udetemperaturen er under den indstillede grænse, reduceres
temperaturen ikke.
-29 ... 10:
Den reducerede temperatur afhænger af
udetemperaturen, hvis udetemperaturen er
over den indstillede grænse.
Jo lavere udetemperatur, des mindre
temperaturreduktion. Når udetemperaturen
er under den indstillede grænse, reduceres
temperaturen ikke.
OFF: Den reducerede temperatur afhænger ikke
af udetemperaturen.
Reduktion
Udvidet service
0%
-29
-20
-10
0
10
20
Udetemperatur °C
Indstilling af linje 11
Grå side
af ECL
kortet
Grå side
af ECL
kortet
Udvidet service
100%
32b
Serviceparametre 12-14
32c
Serviceparametre 15-20
12 Boost
15 Adaptiv funktion af rumtemperaturen
Indstillingsområde
Fabriksindstilling
0 ... 99%
Forkorter opvarmingsperioden ved at øge den ønskede
fremløbstemperatur med den valgte procent.
0%
Indstillingsområde
OFF / 1 ... 30
OFF
Kontrollerer, hvor hurtigt rumtemperaturen tilpasser sig den
ønskede rumtemperatur.
Indstil den procentdel, hvormed du ønsker at
hæve fremløbstemperaturen midlertidigt.
Adaptivfunktionen vil udligne forskellen mellem
ønsket og faktisk rumtemperatur. Det sker ved
at integrere forskellen og justere den ønskede
fremløbstemperatur.
For at forkorte opvarmningsperioden efter en periode med
reduceret temperatur kan den ønskede fremløbstemperatur
øges midlertidigt (maks. 1 time). Ved optimering er boostfunktionen aktiv i optimeringsperioden (linje 14).
OFF: Adaptivfunktionen er afbrudt.
Hvis der er tilkoblet en temperaturføler eller ECA 60/61/62/63,
standser boost-funktionen, når den ønskede rumtemperatur
er opnået.
Boost-funktionen standser også, når optimeringsperioden er
forbi.
Fabriksindstilling
1:
Den ønskede temperatur tilpasses hurtigt.
30:
Den ønskede temperatur tilpasses
langsomt.
20 Optimering baseret på rum-/udetemperatur
Indstillingsområde
Fabriksindstilling
ON / OFF
14 Optimeringskonstant
Indstillingsområde
Fabriksindstilling
OFF / 10 ... 59
OFF
Optimerer start- og stoptiderne for perioden for komforttemperatur, så den bedste komfort opnås ved mindst muligt
energiforbrug. Jo lavere udendørstemperatur, desto tidligere
varmeindkobling.
OFF
Den optimerede start- og stoptid kan enten være baseret på
rummets temperatur eller temperaturen udenfor.
ON:Optimering ud fra rumtemperatur, hvis den
er målt.
OFF:Optimering ud fra rumtemperatur, hvis den
er målt.
Indstil optimeringskonstanten. Værdien består af
et tocifret tal.
De to cifre betyder følgende:
1
Bygningens
varmeakkumulering
let
Anlægstype
2
middel
3
tung
4
middel
5
tung
2. ciffer
Dimensionerende
temperatur
Kapacitet
0
- 50 °C
stor
1
•
- 45 °C
•
•
•
5
•
- 25 °C
normal
•
•
9
- 5 °C
lille
Radiatorsystemer
Udvidet service
Udvidet service
1. ciffer
Gulvvarmesystemer
OFF: Ingen optimering. Opvarmningen begynder
og slutter på de i tidsplanen indstillede
tidspunkter.
Dimensionerende temperatur:
Den laveste udetemperatur (normalt bestemt af din systemkonstruktør i forbindelse med konstruktionen af varmeanlægget),
ved hvilken varmeanlægget formår at bevare den beregnede
rumtemperatur.
Grå side
af ECL
kortet
Grå side
af ECL
kortet
32d
Serviceparametre 21-22
21 Totalstop
Indstillingsområde
Fabriksindstilling
ON / OFF
Afgør, om du ønsker totalstop i perioden med reduceret
temperatur.
OFF
23 Ventilmotion
Indstillingsområde
Ønsket fremløbs temp. (°C)
Fabriksindstilling
ON / OFF
OFF
Motionerer ventilen for at undgå, at den stopper til i perioder
uden varmebehov.
ON:Den ønskede fremløbstemperatur er
reduceret til 10° C. Fremløbstemperaturen
min. indstilling (linje 2, sektion 22)
overstyres.
32e
Serviceparametre 23-30
ON: Ventilen modtager et signal om at åbne og
lukke hver tredje dag omkring middag.
OFF:Ventilmotionen er ikke aktiv.
24 Gearmotor / termoaktuator
Indstillingsområde
Fabriksindstilling
ON / OFF
ON
Vælg en aktuatortype til ventilen.
ON:Gearmotor
10 °C
OFF:Termoaktuator (type ABV)
Tid
Reguleringsparametre (linje 4 - 7) overstyres, hvis der vælges
termoaktuator (OFF).
OFF: Intet totalstop.
Ønsket fremløbs temp. (°C)
30 Begrænsninger ved returtemperaturen
Indstillingsområde
Fabriksindstilling
10 ... 110 °C
50 °C
Indstil den returtemperatur, du ønsker for systemet.
10 °C
Tid
Hvis returtemperaturen bliver lavere eller højere end den
indstillede værdi, ændrer regulatoren automatisk den
ønskede fremløbstemperatur for at opnå en acceptabel
returtemperatur. Indflydelsen indstilles i linje 35 og 36.
22 Pumpemotion
Indstillingsområde
Fabriksindstilling
ON / OFF
ON
Motionerer pumpen for at undgå, at den stopper til i perioder
uden varmebehov.
ON:Pumpen er tændt 1 minut hver tredje dag
omkring middag.
OFF:Pumpemotionen er ikke aktiv.
Grå side
af ECL
kortet
Grå side
af ECL
kortet
Udvidet service
Udvidet service
Indstil en acceptabel begrænsning af
returtemperaturen.
32f
Serviceparameter 35
35 Returtemperaturens indflydelse - maks. begrænsning
36 Returtemperaturens indflydelse - min. begrænsning
Indstillingsområde
Indstillingsområde
Fabriksindstilling
-9,9 ... 0 ... 9,9
Indstil indflydelsen fra returtemperaturen på den ønskede
fremløbstemperatur.
-2,0
-9,9 ... 0 ... 9,9
Indstil indflydelsen fra returtemperaturen på den ønskede
fremløbstemperatur.
0,0
Indstil indflydelsen for returtemperaturens min.
begrænsning (indstilles i linje 30).
Indflydelse højere end 0:
Den ønskede fremløbstemperatur hæves,
når returtemperaturen bliver højere end den
indstillede grænse.
Indflydelse højere end 0:
Den ønskede fremløbstemperatur hæves, når
returtemperaturen kommer under den indstillede
grænse.
Indflydelse lavere end 0:
Den ønskede fremløbstemperatur sænkes,
når returtemperaturen bliver højere end den
indstillede grænse.
Indflydelse lavere end 0:
Den ønskede fremløbstemperatur sænkes, når
returtemperaturen kommer under den indstillede
grænse.
Indflydelse
Returbegrænsning
Maks. begrænsning > 0
Returtemp.
Maks. begrænsning < 0
0
Min. begrænsning > 0
Min. begrænsning < 0
Retur-
Returtemp.
begrænsning
Eksempel:
Returbegrænsningen er aktiv fra 50 °C.
Indflydelsen er indstillet til -2,0.
Den aktuelle returtemperatur er 2 grader for høj.
Resultat:
Den ønskede fremløbstemperatur ændres med -2,0 x 2 = -4 grader.
Eksempel:
Returbegrænsningen er aktiv op til 50 °C.
Indflydelsen er indstillet til -3,0.
Den aktuelle returtemperatur er 2 grader for lav.
Resultat:
Den ønskede fremløbstemperatur ændres med -3,0 x 2 = -6 grader.
Normalt er indstillingen i linje 35 lavere end 0 i fjernvarmeanlæg
for at undgå en for høj returtemperatur.
Indstillingen i linje 35 er typisk 0 i kedelanlæg, fordi det er tilladt
med en højere returtemperatur (se også linje 36).
Normalt er indstillingen i linje 36 0 i fjernvarmeanlæg, fordi en
lavere returtemperatur er acceptabel.
Indstillingen i linje 36 er typisk højere end 0 i kedelanlæg for at
undgå en for lav returtemperatur (se også linje 35).
Grå side
af ECL
kortet
Grå side
af ECL
kortet
Udvidet service
Udvidet service
0
Fabriksindstilling
Indstil indflydelsen for returtemperaturens
maksimumgrænse (indstilles i linje 30).
Indflydelse
32g
Serviceparameter 36
32h
Serviceparametre 37-85
37 Tidskonstanten for begrænsningen ved
returtemperaturen
Indstillingsområde
Fabriksindstilling
OFF / 1 ... 50
25
Kontrollerer, hvor hurtigt den aktuelle returtemperatur tilpasser
sig den ønskede returtemperaturbegrænsning.
Juster tidskonstanten for returbegrænsningen.
Indstillingen vil udligne forskellen mellem
acceptabel og faktisk returtemperatur.
Forskellen integreres for at justere den ønskede
fremløbstemperatur.
OFF: Den ønskede fremløbstemperatur vil ikke
blive justeret yderligere.
1: Den ønskede fremløbstemperatur vil blive
justeret hurtigt.
32i
Serviceparameter 141
141 Valg af overstyringsindgang
Indstillingsområde
Fabriksindstilling
OFF / 1 ... 4
Vælg en temperaturfølerindgang, der ikke er i brug, til at
underkende planen.
OFF
Overstyringen kan aktiveres ved komfort- eller reduceret
drift. For aktiv overstyring skal regulatoren stå i ”automatisk
drift”!
OFF: Regulatorens ugeplan overstyres ikke.
1 ... 4: Vælg en fri følertilgang S1…. S4 til
overstyring.
Tilslutningseksempel
Hvis overstyringskontakten har forgyldte kontakter, kan du
vælge én af følgende løsninger:
50: Den ønskede fremløbstemperatur vil blive
justeret langsomt.
52 Lukket ventil / normal drift
Indstillingsområde
Fabriksindstilling
Lukket kontakt:
Komforttemperatur
Lukket kontakt:
Reduceret temperatur
ON / OFF
OFF
Varmekredsen kan lukkes, når regulatoren fungerer som slave, og
når varmtvandsopladningen er aktiv i masteren.
ON: Ventilen i varmekredsen er lukket*
under aktiv varmtvandsladning i
masterregulatoren.
OFF: Regulering af fremløbstemperaturen
forbliver uændret under aktiv
varmtvandsladning i masterregulatoren.
Den ønskede fremløbstemperatur er indstillet til 10 °C.
Forbindelseseksempel med ECA 9010
(bruges hvis overstyringsafbryderen ikke har forgyldte
kontakter).
Indstillingen i linje 52 skal tages i betragtning hvis denne
regulator er en slave.
Brun
Udvidet service
Udvidet service
*
Skiftekontakt:
Reduceret eller komforttemperatur
Grøn (S1 ... S4)
Rød 85 Prioritering ved begrænsningen af
returtemperaturen
Indstillingsområde
Fabriksindstilling
ON / OFF
OFF
Vælg, om returtemperaturens begrænsning skal tilsidesætte den
fastsatte minimumfremløbstemperaturens begrænsning (linje 2).
Komfort Reduceret
ON: Minimumsgrænsen for fremløbstemperaturen overstyres.
OFF: Minimumsgrænsen for fremløbstemperaturen overstyres ikke.
Grå side
af ECL
kortet
ECA 9010 modulet forsynes af systemets apparatbus, hvilket
betyder, at bussen skal være aktiv. Bussen aktiveres ved at
indstille regulatoradressen til 15 (linje 199).
Grå side
af ECL
kortet
32j
Serviceparametre 174-197
Serviceparametre 198-199
174 Motorbeskyttelse
32k
198Sommer- / vintertidskift
Indstillingsområde
Fabriksindstilling
OFF / 10 ... 59 min.
OFF
Beskyttelse af motorventilen mod pendlinger. Dette kan
forekomme, når opvarmningsbehovene i varmekredsen er meget
lave. Beskyttelsen af motoren øger alle de pågældende deles
levetid.
OFF: Motorbeskyttelse er ikke aktiveret.
10 ... 59:
Motorbeskyttelse er aktiveret efter den
indstillede aktiveringsforsinkelse.
Indstillingsområde
Fabriksindstilling
ON / OFF
ON
Vælg, om du ønsker, at sommer-/vintertid skal ændres automatisk
eller manuelt.
ON:Regulatorens indbyggede ur skifter
automatisk en time frem eller tilbage på
de fastlagte skiftedage for sommer- og
vintertid i Centraleuropa.
OFF:Du kan skifte manuelt mellem sommer- og
vintertid ved at indstille uret frem eller
tilbage.
189Minimumaktiveringstid, gearmotor
Indstillingsområde
Fabriksindstilling
2 ... 10
Minimum impulslængde i millisekunder til aktivering af
gearmotoren.
Indstilling
6
Impulsens længde
2
40 ms
3
60 ms
6
120 ms
10
200 ms
Indstillingen bør korrigeres, hvis gearmotoren er for følsom over
for korte aktiveringspulser.
196Service-pin - LON
197LON reset
Fabriksindstilling
ON / OFF
ON
Denne indstilling anvendes kun i forbindelse med LONkommunikation (se det relevante materiale for den anvendte
kommunikationsenhed).
Grå side
af ECL
kortet
Fabriksindstilling
0 ... 9, 15
15
Indstillingen er relevant, når der er flere regulatorer der fungerer i
samme ECL Comfort-system (tilsluttet via systemets apparatbus
(ECL Comfort BUS)).
0: Slaven modtager informationer om
udetemperatur (S1), systemtid og signal for
varmtvandskrav i masteren.
1 ... 9: Slaven modtager informationer om
udetemperatur (S1), systemtid og signal for
varmtvandskrav i masteren.
Slaven sender informationer om den
ønskede fremløbstemperatur til masteren.
15: Regulatoren er master. Masteren sender
informationer om udetemperaturen (S1) og
systemtid.
Bussen er aktiv og forsyner de tilsluttede
ECA’er.
Fabriksindstilling
ON / OFF
OFF
Denne indstilling anvendes kun i forbindelse med LONkommunikation (se det relevante materiale for den anvendte
kommunikationsenhed).
Indstillingsområde
Indstillingsområde
ECL Comfort-regulatorerne kan tilsluttes via bussen for at
fungere i et større system. Regulatoren, der er fysisk tilsluttet
med udetemperaturføleren, er master for hele systemet og
får automatisk adresse 15.
Hver slave skal konfigureres med sin egen adresse (1 ... 9).
Flere slaver kan dog godt have adresse 0, hvis de kun skal
modtage informationer om udetemperatur og systemtid og
signal for varmtvandsbehov i masteren.
Grå side
af ECL
kortet
Udvidet service
Udvidet service
Indstillingsområde
199Master- / slaveadresse
7a
7b
Definitioner
Kanaltemperatur
Den temperatur, der er målt i den luftkanal, hvor temperaturen
skal kontrolleres.
Balancetemperatur
Dette indstillingspunkt er grundlaget for fremløbs/kanaltemperaturen. Balancetemperaturen kan justeres
af rumtemperaturen, kompenseringstemperaturen og
returtemperaturen. Balancetemperaturen er kun aktiv, hvis der
er tilsluttet en rumtemperaturføler.
Komfortfunktion
Normal temperatur i anlægget, som reguleres af tidsplanen.
Under opvarmning er fremløbstemperaturen i anlægget højere,
således at den ønskede rumtemperatur opretholdes.
Under køling er fremløbstemperaturen i anlægget lavere,
således at den ønskede rumtemperatur opretholdes.
Fugtighed, relativ
Denne værdi (angivet i %) angiver fugtindholdet indendørs
i forhold til det maksimale fugtindhold. Den relative
fugtighed måles af ECA 62/63 og bruges til beregning af
dugpunktstemperaturen.
Temperaturbegrænsning
Temperatur, der har indflydelse på den ønskede fremløbs/balancetemperatur.
Pt 1000-føler
Alle følere, der bruges med ECL Comfort-regulatoren, er baseret
på Pt 1000-typen. Modstanden er 1000 ohm ved 0° C, og den
ændres med 3,9 ohm/grad.
Optimering
Komforttemperatur
Temperatur, der opretholdes i kredsene i komfortperioder.
Normalt i løbet af dagen.
Regulatoren optimerer starttidspunktet for de planlagte
temperaturperioder. Med udgangspunkt i udetemperaturen
beregner regulatoren automatisk, hvornår den skal starte for
at opnå komforttemperaturen på det indstillede tidspunkt. Jo
lavere udetemperatur, desto tidligere starttidspunkt.
Kompenseringstemperatur
Returtemperatur
En målt temperatur, der har indflydelse på fremløbstemperaturens reference/balancetemperaturen.
Funktionsindikator
Sort pil i højre side af symbolerne, der viser den valgte
funktionstype.
Ønsket rumtemperatur
Temperatur, der er indstillet som den ønskede rumtemperatur.
Temperaturen kan kun reguleres af ECL Comfort-regulatoren,
hvis der er installeret en rumtemperaturføler.
Hvis der ikke er installeret en føler, vil den indstillede
rumtemperatur dog stadig have indflydelse på
fremløbstemperaturen.
I begge tilfælde reguleres rumtemperaturen i hvert rum typisk
af radiatortermostater/ventiler.
Ønsket temperatur
Temperatur, der er baseret på en indstilling eller en
regulatorberegning.
Dugpunkttemperatur
Temperatur, hvor fugten i luften kondenserer.
Fabriksindstillinger
Indstillinger, der er gemt på ECL-kortet for at forenkle
opsætningen af din regulator første gang.
Fremløbstemperatur
Temperatur, der måles i fremløbet på ethvert tidspunkt.
Fremløbstemperaturens reference
Temperatur, der er beregnet af regulatoren på basis af
udetemperaturen og indflydelse fra rum- og/eller
returtemperaturer. Denne temperatur bruges som reference
for reguleringen.
Den temperatur, der måles i returløbet.
Rumtemperaturføler
Temperaturføler, der er placeret i rummet (referencerum, typisk
stuen), hvor temperaturen skal reguleres.
Rumtemperatur
Temperatur, der måles af rumtemperaturføleren, rumpanelet
eller fjernbetjeningen. Rumtemperaturen kan kun reguleres
direkte, hvis der er installeret en føler.
Tidsplan
Tidsplan for perioder med komfort- og reducerede
temperaturer. Tidsplanen kan oprettes individuelt for hver
ugedag og kan bestå af op til 3 komfortperioder om dagen.
Reduceret temperatur
Temperatur, der opretholdes i varme-/varmtvandskredsen i
løbet af perioder med reduceret temperatur.
Statusindikator
Hvid pil til venstre for symbolerne (sol/måne). Den hvide
pil viser regulatorens nuværende status, komfort (sol) eller
reduktion (måne), når den er i automatisk drift.
Den sorte pil viser regulatorens funktionstype.
Tidslinje/-bjælke
Linje med tal, der repræsenterer timerne. Under tidslinjen
repræsenterer tidsbjælker planlagte perioder med
komfor ttemperatur. Bjælken er opdelt i sektioner af en halv
time.
Vejrkompensering
Regulering af fremløbstemperaturen på basis af
udetemperaturen. Denne regulering er baseret på en
brugerdefineret varmekurve.
Varmekredsløb
Kredsløbet for opvarmning af rum/bygning.
Varmekurve
En kurve, der viser forholdet mellem den aktuelle
udetemperatur og den ønskede fremløbstemperatur.
Varmtvandskredsløb
Kredsløbet for opvarmning af det varme brugsvand.
Definitionerne gælder for ECL Comfort 200 samt ECL Comfort
300-serierne. Derfor vil du kunne støde på udtryk, der ikke er
nævnt i din vejledning.
6a
6b
Hot points
Klokkeslættet på displayet er en time bagud?
Se skift til sommertid i linje 198, sektion 32.
Klokkeslættet på displayet er ikke korrekt?
Det indvendige ur kan have været nulstillet, hvis der har
været et strømsvigt i mere end 12 timer.
Indstil klokkeslæt og dato. Se sektion 17
ECL-kortet er væk?
Sluk og tænd igen for at se anlægstype og regulatorens
softwaregeneration.
Bestil et reservekort gennem din Danfoss-forhandler.
Indsæt det nye ECL-kort i regulatoren med den gule side
udad. Se sektion 34.
Rumtemperaturen er for lav?
Sørg for at radiatortermostaten ikke begrænser
rumtemperaturen.
Hvis du stadig ikke kan opnå den ønskede rumtemperatur
ved at justere radiatortermostaterne, er fremløbstemperaturen for lav. Hæv den ønskede rumtemperatur
(sektion 3). Hvis det ikke hjælper, justeres varmekurven /
balancetemperaturen. Se sektion 20.
Rumtemperaturen er for høj under reducerede
perioder?
Sørg for, at minimumgrænsen for fremløbstemperaturen ikke
er for høj. Se sektion 22.
Temperaturen er ustabil?
Kontroller, at fremløbstemperaturføleren er tilsluttet korrekt
og anbragt korrekt. Juster kontrolparametrene (sektion 26).
Hvis regulatoren har et rumtemperatursignal. Se sektion 23.
Regulatoren virker ikke og kontrol ventilen er lukket?
Kontroller, at fremløbstemperaturføleren måler den korrekte
værdi. Se sektion 1.
Kontroller indflydelsen fra andre målte temperaturer.
Hvordan indsættes en ekstra komfortperiode i
planen?
Du kan lave en ekstra komfortperiode ved at trykke på
skifteknappen og (+)-knappen samtidigt i 2 sekunder.
Se sektion 4.
Hvordan fjernes en komfortperiode i planen?
Du kan fjerne en komfortperiode ved at trykke på
skifteknappen og (-)-knappen samtidigt i 2 sekunder.
Se sektion 4.
Dette er en samling af ofte stillede spørgsmål til ECL Comfort 200
samt til ECL Comfort 300-serierne. Det betyder, at du kan støde på
spørgsmål, der ikke gælder dit anlæg.
4a
4b
Indstil dine personlige
dagsprogrammer
Overvågning af de løbende tidsplaner
Vælg mellem linje 1 – 7 (mandag, tirsdag….
søndag) for at se dine individuelle tidsplaner.
Tilføj en ekstra komfortperiode
Tryk på skifte- og (+)-knappen samtidigt i
2 sekunder.
Skiftetid
Linje
Tidslinje
Perioder med komforttemp.
Er vist som sorte bjælker
Ændring af tidsplanerne
Vælg passende dag.
Den nye periode vises
Juster den nye periode.
Fjern en komfortperiode
Vælg perioden, der skal fjernes (blinkende
skiftetidspunkt)
Tryk på skifte- og (-)-knappen samtidigt i
2 sekunder.
Annuller ændringer i dine personlige indstillinger
Skiftetidspunkt blinker
Tryk på (+) og (-)-knappen samtidigt i 2 sekunder
for at gemme fabriksindstillingerne for den
aktuelle plan.
Juster det første blinkende skiftetidspunkt, hvis
det kræves. Bjælken bliver længere eller kortere,
hvilket udvider eller reducerer komfortperioden.
Skift til næste skiftetidspunkt og juster
i overensstemmelse hermed.
Gul side
af ECL
kortet
Gul side
af ECL
kortet
2
Vælg regulatorfunktion
Under automatisk drift (ur) vil statusindikatoren (en hvid pil)
vise dig kontrolfunktionen for anlægget. Den hvide pil vil
blinke, når dette er i den optimerende periode.
Funktionsvælger
(sort pil)
3
Indstilling af din
rumtemperatur
Gå til display C.
Indstilling af den ønskede rumtemperatur
Statusindikator
(hvid pil)
20
Funktionsvælger. Tryk på knappen for at skifte
regulatorfunktion. Den sorte pil viser dig, hvilken
funktionstype du har valgt.
20
Ønsket rumtemp. i
komfortfunktion
16
Ønsket rumtemp.
i reduceret
funktion
Vælg den konstante komfortfunktion.
Hvad betyder symbolerne?
Manuel betjening
Bruges kun ved vedligeholdelse og service.
Bemærk! Frostbeskyttelsen slukkes, når denne
funktion vælges.
Automatisk drift
Dette er den normale funktion. Temperaturen
reguleres i henhold til din plan med automatisk
skift til / fra komfort- og reducerede
temperaturperioder.
Konstant komforttemperatur
Planen er ikke i funktion. Brug denne funktion,
hvis der ønskes en konstant komforttemperatur.
Konstant reduceret temperatur
Planen er ikke i funktion. Brug denne funktion,
når du er væk på ferie osv.
Standby
Det valgte kredsløb er stoppet. Systemet er
stadig beskyttet mod frost.
Gul side
af ECL
kortet
Indstil den ønskede rumtemperatur for
komfortfunktionen.
Vælg den konstante reducerede funktion.
Indstil den ønskede rumtemperatur for den
reducerede funktion.
Vælg den ønskede funktion (sektion 2).
Indstillingen af den ønskede rumtemperatur er vigtig, selvom
der ikke er tilsluttet en rumtemperaturføler/et rumpanel/en
fjernbetjening.
Er rumtemperaturen for lav?
Sørg for at radiatortermostaten ikke begrænser rumtemperaturen.
Hvis du stadig ikke kan opnå den ønskede rumtemperatur ved at
justere radiatortermostaterne, er fremløbstemperaturen for lav.
Indstil den ønskede rumtemperatur.
Gul side
af ECL
kortet
1
Valg af favoritdisplay
Vælg display - A, B eller C - for daglig betjening.
ECL Comfort-regulatoren er designet af Danfoss til den
automatiske temperaturkontrol af varmeanlæg.
Nogle af fordelene ved ECL Comfort-regulatorsystemet er:
• Sikkerhedskontrol og minimalt energiforbrug.
• Kontrol af anlægstemperaturer ud fra sæsonændringer og
variationer i udetemperaturerne.
• Perioder med reduceret temperatur og lavt energiforbrug,
mens du er ude eller ligger og sover, sparer varmeudgifter.
Rumtemperatur - display A
Rumtemp.
Linje
Spar energi – spar penge – sørg for at
forbedre din komforttemperatur
A
20
3
Udetemp.
19
Ønsket rumtemp.
Displayet viser rumtemperaturen, hvis der er installeret en
rumtemperaturføler, et rumpanel eller en fjernbetjening. Hvis
ikke, vises der to bjælker.
Status for kontrollerede enheder
Linje
B
2
ON
56
Fremløbstemp.
30
Returtemp.
20
Ønsket rumtemp.
Dagsplanen – display C
Tid
Linje
C
1835
3
Udetemp.
0
3
6
9
12
15
18
21
24
Dagsplan
Regulatoren går automatisk tilbage til display C, hvis
strømforsyningen har været afbrudt.
Hvis temperaturværdien vises som “- -“, er den pågældende føler
ikke tilsluttet. ”- - -” betyder, at føleren er kortsluttet.
Gul side
af ECL
kortet
Når regulatoren kører, anbefales det at holde låget åbent for
at kunne se hele displayet.
Vandret er ECL-kortet opdelt i linjer, der repræsenterer
forskellige kontrol- og programmeringsmuligheder.
Hver linje vises på regulatorens display, hvilket giver dig et
konstant overblik over funktionen, indstillinger osv.
Sådan bruges brugervejledningen for ECL Comfort
Systeminformation - display B
1
Betjening af ECL Comfort-regulatoren
Denne vejledning giver dig nem instruktion i brug af ECL
Comfort-regulatoren.
Installationsvejledningen, den grå sektion (vend vejledningen
om), indeholder en komplet liste over fabriksindstillinger og
forskellige detaljerede justeringer, der sikrer en effektiv og
fortsat brug af dit anlæg.
Indholdsfortegnelse
Daglig brug
Sektion
1
Valg af favoritdisplay
2
Valg af regulatorfunktioner
3
Indstilling af din rumtemperatur
4
Indstilling af dine personlige tidsplaner
6
Hot points
7
Definitioner
Instruktionerne for ECL Comfort-regulatoren er baseret på
nummererede sektioner. Kun sektioner med relevans til din ECL
Comfort-regulator er medtaget i denne vejledning.
Installationvejledning:
Grå sektion 10 og fremad. Vend instruktionsbogen.
Din personlige tidsplan:
Varme
6-8
0 3
16-22
6 9 12 15 18 21 24
1 Mandag
2 Tirsdag
3 Onsdag
4 Torsdag
5 Fredag
6 Lørdag
7 Søndag
8-23
Fabriksindstillinger er angivet i gråt.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising