Rover | 108 - 109 | Report by segments

Report by segments
Member States in euro zone EUR-12
SEGMENT A
AT
BE
DE
EL
ES
FI
FR
IE
IT
LU
NL
PT
BMW Mini
101,9% 101,8% 109,1% 101,1% 100,4% 103,8% 100,4% 102,7% 100,0% 102,3% 100,4% 105,9%
CITROEN C2
104,3% 106,7% 107,2%
DAIHATSU Cuore
113,6% 115,3% 116,0% 100,0%
xxx
102,5% 107,2% 104,0%
xxx
xxx
105,3% 106,8% 100,0% 107,5%
xxx
117,4% 105,5% 100,0% 118,1% 102,4% 119,9%
xxx
114,0% 117,6% 105,5% 109,1% 100,4% 105,2%
MIN
MIN
FIAT Panda
113,5% 109,1% 119,4% 103,4% 100,0%
RENAULT Twingo
113,3% 110,4% 115,8% 112,6% 109,2% 102,5% 109,4%
xxx
MAX
102,7% 110,4% 100,3% 100,0%
MAX
SEAT Arosa
xxx
114,1% 110,3% 107,1% 102,9% 100,0% 105,1% 103,8% 105,1% 110,3% 110,0% 111,8%
MAX
SEGMENT B
CITROEN C3
AT
BE
DE
103,8% 108,7% 108,6%
EL
ES
FI
xxx
101,1%
xxx
FR
IE
IT
LU
NL
PT
106,0% 103,3% 103,1% 108,7% 100,0% 107,9%
MAX
MAX
FIAT Punto
106,4% 115,6% 121,1% 100,0% 111,8% 106,2% 108,6% 112,4% 108,7% 115,6% 107,1% 103,0%
FIAT Idea
113,9% 108,6% 112,6% 101,2% 100,0%
FORD Fiesta
115,7% 113,0% 122,1% 106,6% 110,9% 106,0% 111,3% 118,5% 107,2% 113,0% 107,3% 100,0%
LANCIA Ypsilon
116,8% 112,5% 123,7% 100,0% 110,7%
xxx
xxx
107,7% 110,1% 108,0% 108,6% 107,4% 105,9%
116,2%
xxx
110,6% 112,5% 111,6% 107,4%
MAX
MAZDA 2
112,7% 110,8% 117,4% 100,0% 110,2% 112,0% 109,8% 116,3% 102,8% 110,8% 107,9% 103,9%
NISSAN Micra
109,6% 112,9% 120,7% 100,0% 104,4% 106,8% 105,5% 121,0% 103,2% 112,9% 107,1% 109,5%
OPEL Corsa
112,1% 104,7% 116,3% 100,0% 113,1% 100,6% 104,0% 105,9% 107,7% 104,7% 110,7% 103,3%
PEUGEOT 206
111,0% 112,8% 115,6% 100,0% 114,8% 103,8% 112,1% 108,1% 104,4% 112,8% 106,7% 102,6%
RENAULT Clio
119,7% 112,6% 120,8% 100,4% 117,0% 100,0% 122,7% 127,0% 114,6% 112,6% 114,4% 112,6%
SEAT Ibiza
112,5% 106,7% 113,4% 104,6% 109,8% 107,9% 101,9% 107,4% 110,1% 114,7% 115,7% 100,0%
SKODA Fabia
124,8% 118,0% 124,5% 104,2%
TOYOTA Yaris
108,8% 106,6% 115,8% 103,5% 103,7% 100,7% 100,9% 113,9% 100,0% 106,6% 106,2% 108,0%
VW Polo
110,7% 108,1% 117,3%
MAX
MAX
MAX
xxx
110,5%
xxx
110,8% 112,0% 113,6% 107,8% 100,0%
MAX
MAX
xxx
108,4% 101,5% 113,2% 100,0% 112,9% 106,1% 106,5%
xxx
MAX
1
Member States in non euro zone
SEGMENT A
BMW Mini
CY
CZ
DK
EE
HU
LT
LV
106,0% 103,0% 106,4% 104,6% 105,6% 109,8% 109,8%
MAX
MT
xxx
SI
SK
94,2%
92,2%
96,1%
86,5%
MAX
MIN
DAIHATSU Cuore
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
99,6%
xxx
104,7%
xxx
xxx
101,4% 101,2% 107,0% 106,3% 99,9%
96,4% 109,1% 67,3%
86,4%
xxx
96,7%
97,6%
99,3%
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
116,9%
xxx
88,5%
xxx
xxx
102,3% 125,6%
MIN
RENAULT Twingo
xxx
89,3%
UK
MIN
xxx
116,7% 92,4%
SE
MAX
CITROEN C2
FIAT Panda
PL
MAX
xxx
xxx
96,7%
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
93,5%
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
96,2%
xxx
MIN
SEAT Arosa
xxx
xxx
106,9% 91,5%
MIN
SEGMENT B
CITROEN C3
CY
CZ
DK
EE
HU
LT
LV
MT
94,1%
93,8%
91,1%
89,9%
88,1%
93,1%
98,7%
73,8%
PL
SE
SI
93,8% 104,5% 92,6%
SK
UK
99,7% 105,2%
MIN
FIAT Punto
112,5% 95,7% 103,6%
xxx
98,4%
xxx
99,6%
xxx
83,5% 121,7% 92,4% 100,3% 118,0%
FIAT Idea
109,3% 100,1% 90,6%
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
100,5%
xxx
xxx
xxx
87,3% 112,2%
xxx
105,7%
xxx
xxx
xxx
99,2%
MIN
MAX
xxx
xxx
88,1% 106,9% 124,0%
MIN
FORD Fiesta
xxx
LANCIA Ypsilon
xxx
106,1% 96,4%
MAX
xxx
xxx
xxx
xxx
MIN
xxx
xxx
127,8%
MAX
xxx
xxx
MIN
MAZDA 2
xxx
92,3% 109,2% 115,6% 113,6% 116,3% 116,6%
xxx
xxx
116,2% 106,3% 94,3% 121,4%
MIN
MAX
NISSAN Micra
110,3% 97,1%
94,3%
99,7%
96,7% 102,8% 107,5% 111,4% 91,6% 122,3% 95,0% 107,3% 116,8%
OPEL Corsa
99,5%
PEUGEOT 206
91,1% 100,3% 99,8%
RENAULT Clio
110,8% 96,6% 107,1% 99,9% 108,1% 99,9%
SEAT Ibiza
97,4%
SKODA Fabia
90,8% 104,8% 94,1%
TOYOTA Yaris
101,0% 97,2%
MIN
98,6% 100,5% 99,9% 102,1% 99,9%
MAX
99,9% 110,4% 93,7% 112,4% 90,7% 102,4% 107,6%
MIN
99,3%
95,0% 101,0% 102,7% 87,6%
87,8% 113,3% 94,1% 100,5% 113,6%
MIN
99,9% 138,9% 92,7% 123,1% 105,7% 100,9% 126,5%
MAX
93,5% 105,3%
xxx
106,8%
xxx
xxx
MIN
93,3%
98,3% 115,5% 95,6%
91,0% 101,6%
80,8%
87,9% 101,3% 101,7% 102,2% 118,2%
MIN
99,7%
94,8% 105,0% 99,4%
MIN
95,7% 101,4% 90,0% 101,4% 101,4% 100,8% 81,8% 103,7% 90,9%
97,2% 106,2%
MIN
VW Polo
xxx
94,0% 103,4% 103,8% 109,1% 104,5% 112,1%
xxx
95,5% 114,5% 88,6%
91,5%
95,4%
MIN
2
Member States in euro zone EUR-12
SEGMENT C
AT
BE
DE
EL
ES
FI
xxx
FR
IE
IT
LU
NL
PT
ALFA ROMEO 147
119,3% 105,9% 115,8% 103,0% 108,4%
108,6% 103,1% 120,0% 105,9% 100,0% 108,2%
AUDI A2
111,8% 105,3% 113,0% 100,1% 100,4% 100,6% 100,7%
AUDI A3
108,2% 103,5% 112,0% 104,3% 105,6% 100,0% 108,6% 102,7% 107,0% 103,9% 106,0% 105,3%
CITROEN Xsara
117,7% 116,7% 121,1% 100,0% 112,9%
xxx
100,0% 104,0%
xxx
106,2%
MAX
xxx
116,6% 102,7% 119,9% 116,7% 111,9% 112,7%
MAX
CITROEN Xsara Picasso
112,1% 109,9% 111,5%
xxx
106,7% 101,1% 111,1%
xxx
104,7% 109,9% 105,9% 100,0%
xxx
100,0%
xxx
107,9%
xxx
112,9% 111,2% 101,6% 103,7%
119,4% 100,0% 100,6%
xxx
104,1% 110,6% 111,3%
MAX
FIAT Stilo
111,1% 111,2% 120,3%
MAX
FIAT Stilo MW
109,0%
xxx
FORD Focus
115,5% 120,0% 115,4% 107,7% 108,3% 100,0% 110,9% 118,1% 109,2% 120,0% 108,8% 101,4%
HONDA Civic
120,4% 114,9% 123,4% 105,5%
xxx
xxx
101,9% 103,1%
100,0% 115,5% 110,8% 113,0% 114,9% 111,8% 107,1%
MAX
MAZDA 3
106,0% 101,2% 116,7% 101,6% 100,0% 100,4% 106,2% 101,5% 112,4% 101,2% 103,4% 104,8%
MAX
MITSUBISHI Space Star 119,9%
xxx
118,1%
xxx
100,0%
xxx
xxx
xxx
105,1%
xxx
113,2% 109,2%
MAX
NISSAN Almera
110,2% 109,1% 116,3% 100,0% 106,6% 101,4% 110,9% 115,5% 104,0% 109,4% 104,8% 101,3%
OPEL Astra
111,8% 111,6% 115,2% 101,8% 107,3% 100,0% 111,5% 116,6% 113,4% 111,6% 112,0% 105,0%
PEUGEOT 307
114,2% 106,8% 117,5% 100,0% 106,4% 100,1% 114,0% 102,5% 109,1% 106,8% 107,5% 105,0%
RENAULT Megane
115,6% 111,5% 119,4% 104,7% 109,0% 100,0% 118,6% 114,4% 109,1% 111,5% 109,4% 109,8%
ROVER 25
122,6% 106,0% 122,7% 104,1% 100,8%
MAX
xxx
104,6% 106,4% 105,9% 100,2% 100,0% 100,7%
MAX
MIN
SEAT Cordoba
115,9% 115,5% 113,8% 108,6% 109,6% 106,5% 107,5% 113,4% 112,7% 119,1% 112,1% 100,0%
SEAT León
113,3% 110,5% 108,6% 104,2% 102,9% 104,2% 108,2% 107,4% 112,7% 111,8% 106,1% 100,0%
SKODA Octavia
123,0% 120,2% 123,4% 100,0% 110,8% 100,2%
MAX
MAX
xxx
105,8% 117,5% 120,9% 103,0% 111,2%
MAX
SUZUKI Ignis
108,1% 110,3% 113,9% 100,0% 104,3% 106,2% 105,7% 102,8% 107,2% 111,2% 106,8% 107,1%
TOYOTA Corolla
119,6% 115,6% 120,8% 109,8% 108,4% 100,0% 110,3% 125,8% 110,5% 115,6% 108,8% 120,4%
VW Touran
109,6% 106,0% 117,6% 100,0% 107,2% 100,0% 107,5% 106,8% 106,2% 109,3% 107,8% 110,1%
VW Golf
121,0% 124,5% 127,8% 111,1% 115,4% 100,0% 121,3% 115,1% 128,3% 128,0% 126,0% 124,7%
MAX
MAX
MIN
MAX
3
Member States in non euro zone
SEGMENT C
ALFA ROMEO 147
CY
CZ
DK
113,2% 104,6% 92,9%
EE
xxx
HU
LT
104,0% 108,8%
LV
xxx
MT
PL
SE
102,8% 88,1% 104,3%
SI
xxx
SK
108,7% 126,9%
MIN
AUDI A2
xxx
120,0% 99,6%
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
UK
MAX
111,0%
xxx
xxx
MAX
94,4%
MIN
AUDI A3
105,2% 102,6% 96,6% 110,3% 106,7% 110,3% 110,3% 105,2% 92,5%
CITROEN Xsara
107,1% 107,7% 95,2%
97,0% 104,2% 101,9% 103,0%
MIN
89,2%
91,6%
94,7%
76,3%
91,5%
97,3%
xxx
74,9%
88,0% 108,3% 106,7% 100,6% 110,8%
MIN
CITROEN Xsara Picasso
xxx
103,1% 109,5%
xxx
89,2% 105,6% 101,1% 101,9% 108,7%
MIN
FIAT Stilo
xxx
xxx
93,5%
xxx
108,7%
xxx
108,0%
xxx
86,2% 112,9% 85,2% 106,4% 114,5%
FIAT Stilo MW
xxx
xxx
87,8%
xxx
102,2%
xxx
xxx
xxx
85,5% 103,7% 87,1%
MIN
xxx
121,0%
xxx
124,2%
MIN
FORD Focus
xxx
HONDA Civic
91,2%
116,2% 101,5%
xxx
100,6%
xxx
MAX
xxx
xxx
87,4% 113,6%
xxx
82,5%
xxx
86,9% 108,5%
xxx
86,8% 110,5% 97,1% 105,8% 114,6%
xxx
90,2%
MIN
99,4%
88,9%
94,2% 101,1% 96,4%
MAX
xxx
100,9% 113,6%
MIN
MAZDA 3
xxx
102,3% 91,6%
97,4% 105,3% 98,0% 100,1%
MIN
MITSUBISHI Space Star 100,8%
xxx
xxx
xxx
xxx
93,4%
xxx
95,6%
83,4%
xxx
111,8%
MIN
NISSAN Almera
98,5%
97,8%
96,8%
84,8%
95,3%
86,8%
88,0% 111,8% 90,7% 117,4% 103,5% 101,6% 120,7%
MIN
MAX
OPEL Astra
87,1% 110,3% 85,8% 100,0% 103,0% 100,0% 100,0% 101,9% 95,0% 107,0% 87,7% 107,2% 124,8%
PEUGEOT 307
91,1% 104,3% 94,2% 100,1% 93,3% 100,5% 101,5% 84,9%
RENAULT Megane
110,0% 100,2% 93,0%
MIN
MAX
85,0% 105,8% 104,1% 104,4% 114,2%
MIN
ROVER 25
xxx
xxx
xxx
94,7%
95,3%
94,7%
94,7% 127,9% 85,0% 114,1% 110,2% 98,1% 122,2%
MAX
MIN
xxx
120,7%
xxx
xxx
xxx
xxx
SEAT Cordoba
103,1% 104,5% 106,0%
xxx
101,5%
xxx
xxx
97,2%
SEAT León
108,0% 100,1% 93,5%
xxx
102,7%
xxx
xxx
xxx
SKODA Octavia
98,1% 111,0% 82,9% 108,2% 104,8% 110,4% 106,4% 86,0%
xxx
xxx
99,8% 118,7% 95,7%
xxx
116,1%
92,5% 114,5%
MIN
91,1% 108,8% 101,7% 104,0% 108,6%
MIN
86,2% 105,3% 108,0% 104,0% 118,6%
MIN
SUZUKI Ignis
xxx
96,7%
89,6% 106,5% 94,0% 122,5% 109,3%
xxx
83,9% 123,8% 116,5% 84,4% 102,5%
MIN
TOYOTA Corolla
101,8% 100,6% 95,3%
95,2%
95,4%
MAX
95,2%
95,2%
94,6%
80,2% 110,0% 99,7% 100,6% 124,0%
95,4% 105,3% 95,6%
98,2%
xxx
90,3% 106,5% 99,1% 100,0% 102,4%
MIN
VW Touran
xxx
107,0% 88,9%
VW Golf
xxx
106,8% 101,9% 106,5% 117,1% 113,4% 113,9% 105,5% 101,7% 117,5% 121,4% 115,0% 124,0%
MIN
4
Member States in euro zone EUR-12
SEGMENT D
AT
BE
DE
EL
ES
FI
xxx
FR
IE
IT
LU
NL
PT
ALFA ROMEO 156
112,2% 105,8% 111,9% 104,4% 107,3%
112,9% 102,8% 114,0% 105,8% 100,0% 105,6%
AUDI A4
110,3% 100,0% 109,6% 102,2% 102,0% 104,0% 109,3% 104,6% 109,2% 101,6% 103,7% 106,2%
BMW 318i
111,7% 106,2% 112,3% 110,2% 104,6% 100,0% 109,9% 108,5% 109,1% 106,7% 102,3% 112,5%
CITROEN C5
110,4% 109,7% 113,4% 107,7% 107,9% 103,6% 115,2% 100,0% 110,9% 109,7% 102,0% 101,6%
FORD Mondeo
114,0% 114,3% 117,8% 104,6% 103,3% 120,2% 113,8% 105,0% 109,8% 114,3% 112,2% 100,0%
HONDA Accord
117,1% 113,3% 119,2% 104,9% 103,6% 100,0% 112,3% 114,7% 112,8% 113,3% 112,1% 103,9%
LANCIA Lybra
122,9% 110,4% 116,1% 100,0% 110,0%
MAX
MAX
MAX
xxx
123,4%
xxx
118,2% 110,4% 103,2% 107,6%
MAX
MAZDA 6
110,3% 113,7% 115,0% 100,0% 102,8% 100,1% 105,8% 108,6% 104,3% 113,7% 100,7% 109,2%
MERCEDES C180
103,7% 103,6% 103,4% 102,4% 100,3% 101,6% 100,8% 100,9% 100,3% 103,6% 100,0% 101,9%
NISSAN Primera
118,8% 128,8% 129,4% 120,9% 116,9% 100,0% 117,6% 117,3% 116,2% 128,8% 113,6% 120,4%
OPEL Vectra
107,3% 106,5% 117,8% 102,4% 104,1% 100,0% 103,3% 110,2% 112,0% 106,5% 100,0% 105,2%
RENAULT Laguna
114,2% 122,9% 125,1% 100,0% 120,4% 107,7% 124,1% 114,4% 117,3% 122,9% 111,8% 115,0%
MAX
MAX
MAX
ROVER 45
xxx
110,8% 115,5% 100,0% 103,1%
xxx
117,0% 105,6% 106,5% 110,5%
xxx
109,8%
MIN
SAAB 9-3
111,9% 111,3% 114,1% 113,3% 116,1% 100,0% 116,6% 118,1% 113,3% 111,3% 111,4% 115,1%
SEAT Toledo
114,3% 108,7% 112,5% 105,6% 114,2% 100,0% 108,8% 105,6% 114,7% 109,7% 103,2% 111,9%
SKODA Superb
112,2% 108,3% 107,8%
SUBARU Legacy
117,0% 115,2% 115,3% 111,7% 114,4% 104,0% 128,8% 100,0% 112,9% 115,4% 109,0% 112,5%
TOYOTA Avensis
123,7% 118,4% 124,6% 103,0% 100,0% 110,3% 110,9% 117,8% 106,8% 118,4% 107,5% 110,2%
VOLVO S40
121,0% 115,4% 120,1%
VW Passat
116,6% 119,6% 130,8% 100,0% 118,0% 110,3% 114,9% 101,5% 126,6% 118,2% 118,5% 120,6%
MAX
xxx
103,2% 105,6% 101,4% 106,8% 113,0% 104,6% 103,9% 100,0%
MAX
MAX
xxx
119,2% 116,3% 115,8% 100,0% 119,9% 116,4% 108,8% 117,5%
MIN
MAX
5
Member States in non euro zone
SEGMENT D
ALFA ROMEO 156
CY
CZ
119,0% 101,3%
DK
EE
HU
LT
LV
MT
PL
SE
SI
xxx
xxx
100,7%
xxx
xxx
xxx
86,4%
xxx
xxx
MAX
SK
UK
106,8% 111,6%
MIN
AUDI A4
99,6%
99,3%
97,4% 108,9% 108,4% 108,9% 108,9% 99,6%
BMW 318i
109,5% 110,3% 105,8% 102,0% 114,7% 112,6% 112,6%
89,2% 102,8% 98,2% 101,6% 98,3%
MIN
xxx
102,9% 100,9% 99,3% 104,2% 110,2%
99,7% 101,4% 100,1%
xxx
86,1% 101,3% 102,4% 107,8% 102,0%
120,7%
xxx
87,2% 116,6%
MAX
CITROEN C5
xxx
105,7% 85,4%
FORD Mondeo
xxx
116,3% 98,7%
97,4%
MIN
MIN
xxx
xxx
xxx
MAX
HONDA Accord
95,5% 109,4% 94,9%
xxx
xxx
114,8%
MIN
96,6% 107,8% 97,0%
84,5%
92,8%
95,0% 107,4% 103,4% 110,8% 115,8%
MIN
LANCIA Lybra
xxx
xxx
xxx
xxx
121,3%
xxx
xxx
xxx
99,4%
xxx
xxx
xxx
xxx
MIN
MAZDA 6
xxx
101,2% 85,2%
95,2% 110,8% 93,7%
96,2%
xxx
97,3% 103,8% 103,4% 103,1% 113,1%
MIN
MERCEDES C180
88,4%
97,6% 103,5% 97,6% 100,5% 97,1% 103,4% 95,4%
92,0%
99,6%
97,2% 102,4% 95,6%
MIN
NISSAN Primera
134,9% 122,0% 92,7%
MAX
OPEL Vectra
98,9% 118,2% 103,8% 102,3% 108,8% 95,1% 115,6% 116,4% 120,8% 130,9%
MIN
98,7% 105,1% 88,4%
98,5% 111,7% 98,5% 100,3% 110,1% 85,5% 104,2% 100,7% 102,0% 110,8%
MIN
RENAULT Laguna
xxx
ROVER 45
xxx
SAAB 9-3
xxx
118,5% 96,0% 104,0% 119,1% 104,0% 104,0% 147,0% 94,3% 115,4% 124,9% 116,4% 126,5%
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
MAX
MIN
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
118,7%
MAX
120,6% 93,5% 111,5% 118,5% 115,0% 107,1%
xxx
128,8% 101,9%
xxx
xxx
94,6% 109,5% 108,5% 98,5% 110,0%
93,4%
95,7%
82,8% 108,1% 108,2% 108,2% 105,4%
MIN
SEAT Toledo
106,6% 108,5% 85,5%
SKODA Superb
91,6% 115,4% 84,4%
xxx
112,3% 114,6%
MAX
xxx
108,4%
xxx
MIN
96,7% 101,4% 98,7%
MAX
MIN
SUBARU Legacy
111,6% 112,3% 77,0% 102,8% 126,6% 108,7% 110,4% 102,8% 106,2% 106,2% 105,5% 124,2% 112,4%
TOYOTA Avensis
112,8% 120,4% 92,6% 111,7% 103,7% 111,7% 111,7% 114,7% 87,7% 114,6% 106,1% 120,4% 118,1%
VOLVO S40
120,1% 117,0% 105,7%
VW Passat
100,8% 114,8% 92,0% 107,7% 124,5% 109,8% 116,9%
MIN
MIN
xxx
127,7%
xxx
xxx
128,7% 109,4% 112,5% 118,0% 130,5% 104,7%
MAX
xxx
95,7% 127,9% 125,3% 109,5% 109,6%
MIN
6
Member States in euro zone EUR-12
SEGMENT E
AT
BE
DE
EL
ES
FI
FR
IE
IT
LU
NL
PT
ALFA ROMEO 166
113,1% 104,8% 115,4% 106,2% 102,8% 108,6% 110,4% 114,7% 125,0% 104,8% 100,0% 121,7%
AUDI A6
103,6% 104,7% 108,6% 108,5% 106,6% 100,0% 104,1% 107,1% 106,5% 104,1% 102,3% 107,5%
BMW 520i
103,6% 102,7% 103,5% 102,0% 101,1% 100,0% 102,7% 103,4% 101,5% 103,1% 103,1% 101,4%
MERCEDES E220
100,3% 100,3% 100,1% 100,1% 100,7% 102,6% 100,0% 102,1% 100,8% 100,1% 100,1% 101,2%
OPEL Signum
110,7% 105,4% 105,9% 102,7% 106,9% 100,0% 103,7% 103,1% 103,9% 106,6% 106,7% 101,2%
PEUGEOT 607
107,8% 104,2% 112,3%
xxx
108,1% 101,5% 112,3% 112,6% 112,0% 104,2% 100,0% 102,2%
ROVER 75
118,6% 107,1% 118,1%
xxx
108,1%
SAAB 9-5
105,9% 107,0% 108,2% 100,0% 101,0% 101,8% 110,5% 109,1% 107,9% 107,0% 101,1% 111,0%
VOLVO S60
108,5% 100,0% 108,1%
SEGMENT F
AT
BE
DE
xxx
EL
xxx
114,8% 111,3% 121,3% 107,3% 100,0% 108,9%
108,9% 109,3% 106,3% 110,4% 109,8% 100,8% 104,6% 101,3%
ES
FI
FR
IE
IT
LU
NL
PT
AUDI A8
101,4% 100,7% 101,4% 100,0% 100,5% 107,1% 101,5% 100,4% 101,3% 100,6% 101,4% 102,7%
BMW 735i
100,5% 100,0% 102,0% 102,9% 100,2% 103,9% 100,3% 100,4% 100,3% 100,2% 100,8% 101,4%
LANCIA Thesis
106,7%
MAX
xxx
110,1% 118,6% 111,4%
xxx
108,3%
xxx
114,8%
xxx
MAX
100,0% 111,3%
MIN
MERCEDES S350
102,4% 102,3% 100,0% 101,0% 101,2% 101,2% 100,2% 100,1% 100,3% 100,1% 100,4% 100,1%
VOLVO S80
100,0% 102,4% 101,8%
SEGMENT G
AT
BE
DE
xxx
EL
113,2% 102,9% 104,1% 107,6% 107,1% 103,0% 101,6% 110,9%
ES
FI
FR
IE
IT
LU
NL
PT
AUDI TTR
109,4% 102,4% 107,9% 106,8% 103,2% 115,2% 103,1% 107,0% 106,8% 100,0% 102,8% 116,4%
BMW X5
102,0% 101,0% 102,4% 105,2% 100,0% 103,7% 102,2% 100,3% 100,7% 101,2% 101,4% 102,7%
CITROEN C8
101,1% 102,6% 103,6% 101,6% 102,0% 102,5% 106,6% 100,0% 102,0% 102,6% 101,0% 100,5%
FIAT Ulysse
105,4% 105,9% 105,3%
LANCIA Phedra
103,1%
LAND ROVER
111,0% 107,7% 112,2%
xxx
105,8% 100,0% 108,0% 108,4% 109,3% 107,7% 107,0% 109,4%
LAND ROVER
108,9% 110,0% 110,5%
xxx
100,0% 104,9% 106,6% 102,0% 106,0% 110,0% 106,2% 102,3%
MITSUBISHI Outlander
106,6% 106,3% 106,9% 102,6% 109,9% 100,0% 110,6% 103,3% 102,6%
PEUGEOT 807
105,8% 108,3% 109,5%
xxx
100,0% 107,9% 113,3% 109,2% 108,7% 108,3% 106,9% 108,0%
RANGE ROVER
101,1% 100,0% 100,3%
xxx
100,3% 100,2% 100,4% 100,9% 100,3% 100,0% 101,8% 103,2%
RENAULT Espace
107,5% 111,7% 106,8% 116,8% 106,8% 105,2% 110,6% 120,2% 107,0% 111,7% 100,0% 117,9%
SUZUKI Grand Vitara
109,5% 103,2% 115,3% 112,0% 110,9% 121,1% 111,6%
VOLVO XC90
100,8% 100,9% 100,2% 104,9% 100,0% 104,7% 101,9% 105,0% 105,0% 101,4% 101,0% 102,0%
xxx
xxx
100,0%
xxx
111,1% 104,5% 105,5% 105,9% 105,2%
107,9% 108,6% 103,4%
xxx
110,3%
107,8%
xxx
xxx
100,0% 110,7%
MIN
MAX
MIN
xxx
106,9% 106,8%
MAX
MIN
MIN
MAX
xxx
118,0% 103,7% 105,3% 100,0%
7
Member States in non euro zone
SEGMENT E
CY
ALFA ROMEO 166
xxx
CZ
DK
109,6% 93,0%
EE
HU
LT
LV
MT
xxx
126,7%
xxx
xxx
xxx
PL
103,6% 92,3%
MAX
AUDI A6
xxx
102,8% 99,7% 100,6% 95,5% 103,8% 103,5% 103,5%
MERCEDES E220
96,1%
OPEL Signum
94,6% 113,3% 88,2%
xxx
97,9%
94,0% 104,5% 103,5% 99,6%
MAX
97,9% 100,0% 97,6% 100,5% 97,2% 102,7% 106,4% 106,6% 97,8% 104,2% 103,1% 97,1%
MAX
95,5% 109,1% 101,0% 102,4% 98,7%
85,6%
94,6%
MAX
xxx
111,7% 117,9%
105,1% 96,7% 105,5% 108,3% 105,0%
MIN
ROVER 75
78,2% 101,9% 104,9%
MIN
105,1% 100,7% 101,1% 121,2% 101,2% 98,5% 117,9% 93,2% 103,9% 110,0% 113,3% 104,4%
MAX
xxx
93,4%
xxx
xxx
MIN
xxx
xxx
xxx
86,7%
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
MIN
SAAB 9-5
xxx
104,0% 90,8%
126,0%
MAX
94,2% 113,1% 95,2%
MIN
VOLVO S60
UK
xxx
MIN
xxx
xxx
SK
MAX
BMW 520i
PEUGEOT 607
SI
MIN
103,3% 95,0% 102,5% 115,5% 102,5% 102,5%
MIN
SE
115,4% 91,7%
xxx
101,3% 101,6%
MAX
119,9% 116,8% 98,8% 112,0% 116,8% 117,5% 114,3% 130,4% 94,1% 104,4% 106,0% 118,1% 98,3%
CZ
DK
EE
HU
LT
LV
MAX
MIN
MT
PL
SEGMENT F
CY
SE
SI
SK
UK
AUDI A8
xxx
95,6% 102,4% 100,5% 105,9% 100,5% 100,5%
xxx
97,7% 101,9% 101,2% 101,4% 94,2%
99,2%
99,5% 101,8% 97,5% 102,6% 102,0% 102,0%
xxx
93,4%
xxx
xxx
MIN
BMW 735i
94,9% 102,9% 107,5% 95,8%
MIN
LANCIA Thesis
xxx
xxx
xxx
xxx
MAX
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
MERCEDES S350
97,7%
97,8%
99,8%
VOLVO S80
108,0% 108,7% 102,5% 108,4% 108,0% 112,8% 110,4% 117,4% 93,9% 102,5% 102,0% 108,0% 92,1%
98,2% 104,4% 99,0% 105,4% 109,6% 105,4% 98,9% 100,0% 102,9% 96,8%
MAX
MIN
MAX
SEGMENT G
CY
CZ
DK
xxx
EE
HU
LT
LV
MT
MIN
PL
SE
SI
SK
UK
AUDI TTR
110,9% 109,6% 112,7% 116,0% 114,4% 116,0% 116,0% 110,9% 116,8% 113,1% 111,6% 115,2% 91,2%
BMW X5
101,6% 104,4% 102,3% 100,5% 104,8% 102,4% 102,4%
MAX
CITROEN C8
xxx
xxx
95,0%
xxx
108,6% 94,2%
94,2%
107,7% 96,1% 103,5% 107,0% 98,2%
MAX
MIN
xxx
88,0%
99,6%
MAX
FIAT Ulysse
xxx
107,9% 97,9%
MIN
xxx
92,3%
99,4%
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
101,9% 107,5% 118,1%
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
108,0%
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
99,4%
99,4%
xxx
xxx
99,4%
xxx
xxx
115,9%
MIN
MIN
xxx
113,8%
MIN
LANCIA Phedra
xxx
xxx
LAND ROVER
xxx
xxx
xxx
MAX
107,1% 99,4%
MIN
LAND ROVER
xxx
xxx
98,9%
MIN
103,1% 105,0%
xxx
105,0% 105,0%
MIN
MAX
xxx
xxx
105,0%
xxx
xxx
xxx
109,0%
xxx
xxx
xxx
101,4% 104,4% 107,9% 105,2%
xxx
xxx
102,6%
MAX
MITSUBISHI Outlander
106,7% 107,4% 113,2%
xxx
107,4% 98,9%
MAX
PEUGEOT 807
xxx
xxx
106,6% 108,2%
MIN
110,2% 100,4% 97,4% 108,0% 101,7% 96,1%
MIN
RANGE ROVER
xxx
xxx
107,6% 102,6%
xxx
102,6% 102,6%
xxx
xxx
105,7%
MAX
RENAULT Espace
xxx
108,5% 99,1%
96,5% 113,2% 96,5%
MIN
SUZUKI Grand Vitara
148,8% 111,6% 89,9%
MAX
VOLVO XC90
MIN
96,5%
xxx
MIN
96,5% 105,4% 110,9% 112,4% 114,0%
MIN
93,7% 125,2% 110,9% 104,8% 115,9%
xxx
110,4% 113,2% 121,3% 116,6%
MIN
108,3% 116,2% 99,7% 111,0% 106,4% 110,2% 113,7% 119,8% 103,2% 101,2% 106,1% 110,4% 94,0%
MAX
MIN
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising