DeWalt | 513 | DW513 DW515 - DeWalt Service Technical Home Page

599111-18 SK
DW513
DW515
A
2
B
C
3
E
D
F
4
G
5
Príklepová vŕtačka
DW513(K)/DW515(K)
Srdečné blahoželanie!
Obsah
Rozhodli ste sa pre elektrické náradie od „
DeWALT“, pokračujúc v dlhej tradícii DeWALT
ponúkať odborníkom len dokonalé , mnohými
skúškami osvedčené kvalitné výrobky.
Dlhoročné skúsenosti a nepretržitý ďalší vývoj
robia právom DeWALT spoľahlivým partnerom
všetkých profesionálnych užívateľov.
Technické údaje
Prehlásenie konformity s EG
Bezpečnostné pokyny
Prekontrolovanie dodávky
Popis prístroja
Elektrická bezpečnosť
Predlžovací kábel
Zmontovanie a nastavenie
Návod na použitie
Údržba
Záruka
Technické údaje
DW513
(Volt) 230
(Watt) 770
Napätie
Príkon
Voľnobežné otáčky
1. rýchlostný stupeň min-1
2. rýchlostný stupeň min-1
Otáčky pri zaťažení
1. rýchlostný stupeň min-1
2. rýchlostný stupeň min-1
Počet príklepov voľnobežných
1. rýchlostný stupeň min-1
2. rýchlostný stupeň min-1
Počet príklepov pri zaťažení
1. rýchlostný stupeň min-1
2. rýchlostný stupeň min-1
Max. vŕtací výkon do ocele
/mäkkého dreva /betónu (mm)
Vŕtacie vreteno
(UNF)
Priemer upínacej hlavice (mm)
Max. svetlosť skľučovadla
vrtáka
(mm)
Hmotnosť
(kg)
DW515
230
770
de - 1
de - 2
de - 2
de - 3
de - 4
de - 4
de - 4
de - 4
de - 5
de - 6
de - 7
Prekontrolovanie dodávky
0 - 1.050 0 - 1.050
0 - 2.400 0 - 2.400
700
1.600
Obal obsahuje:
1 Príklepová vŕtačka
1 Prídavné držadlo
1 Doraz hĺbky vŕtania
1 Kľúč skľučovadla vrtáka
1 Transportný kufor (len pre modely „K“)
1 Návod na obsluhu
1 Výkres rozložených súčiastok
700
1.600
0 - 17.800 0 - 17.800
0 - 40.800 0 - 40.800
11.900
27.200
11.900
27.200
•
•
13/30/16 13/30/16
1/2“ x 20 1/2“ x 20
43
43
Presvedčte sa, či nebolo elektrické náradie
pri preprave poškodené alebo aj diely jeho
príslušenstva.
Pred uvedením do prevádzky si dôkladne
prečítajte návod na obsluhu.
Popis náradia (obr. A)
13
2,3
13
2,3
Minimálne istenie prúdového obvodu
230-V- elektrické náradie
Vaša príklepová vŕtačka DeWALT bola vyvinutá
na profesionálne použitie: vŕtanie, príklepové
vŕtanie a pre skrutkovanie.
1 Regulačný prepínač počtu otáčok
2 Blokovacie tlačidlo pre trvalú prevádzku
3 Prepínač smeru otáčok vpravo/vľavo
4 Prepínač prevodu 1./2. rýchlostný stupeň
5 Prepínač prevodu vŕtanie/príklepové
vŕtanie
6 Prídavné držadlo
7 Doraz hĺbky vŕtania
8 Rýchloupínacia hlava
8 Upínacia hlava s ozubeným vencom
9 Upínací krúžok
10 Uťahovací kľúč skľučidla
10A
V tomto návode sú použité tieto symboly:
Pozor! Nebezpečie úrazu, životné
nebezpečenstvo alebo možné
poškodenie elektrického náradia
nedodržaním pokynov tohto návodu!
elektrické napätie
Bezpečnostná spojka
Táto príklepová vŕtačka je vybavená
bezpečnostnou spojkou. Obmedzuje
6
maximálny krútiaci moment, ak by vrták pri
práci blokoval.
Tým sú chránené prevody a motor pred
preťažením. Bezpečnostná spojka bola
nastavená výrobcom a nemôže sa justovať.
Zmontovanie a nastavenie
Pred zmontovaním a nastavením
vytiahnite vždy sieťovú zástrčku.
Voľba druhu pracovnej činnosti (obr.B)
Pre bezpečnú prevádzku pracujte vždy
s prídavným držadlom, predovšetkým
pri prácach s nízkym počtom otáčok
a veľkým krútiacim momentom (1.
rýchlostný stupeň)
Príklepové vŕtačky možno použiť pre dva druhy
pracovnej činnosti
Vŕtanie:
Vŕtanie do ocele, dreva, a plastických
hmôt a pre skrutkovanie.
Synchronizovaná prevodovka
Va š e e l e k t r i c k é n á r a d i e j e v y b a v e n é
synchronizovanou prevodovkou, ktorá Vám
umožní použiť prepínač prevodov pri kľude
alebo pri pretrvávajúcom chode naprázdno.
Príklepové vŕtanie:
súčasné vŕtanie a priklepávanie nárazmi
pre vŕtanie do betónu a kameňa.
•
Elektronická regulácia počtu otáčok
Elektronická regulácia otáčok má tieto
prednosti:
- Prispôsobenie počtu otáčok nasadenému
nástroju a materiálu opracovaného
predmetu.
- Regulácia počtu otáčok pri použití ako
skrutkovač.
Voľte potrebný druh pracovnej činnosti tak,
že príslušný symbol na spínači (5) otočíte
k šípke. Nastavte symbol vždy podľa šípky
(11) na kryte prevodovky.
Nasadenie a odstránenie vrtáka alebo
pracovného nástroja (obr.A)
Upínacia hlava s ozubeným vencom
•
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol navrhnutý pre určité napätie.
Skontrolujte preto, či napätie, uvedené na štítku
elektrického náradia zodpovedá sieťovému
napájaciemu napätiu .
•
E l e k t r i c k é n á r a d i e D e WA LT j e
dvojnásobne izolované podľa EN
50144; Uzemňovací vodič je preto
zbytočný.
Otvorte skľučovadlo tým, že otáčate
upínacím krúžkom (9) proti smeru
chodu hodinových ručičiek a nasaďte
príslušenstvo.
Zasuňte kľúč skľučovadla (10) postupne do
všetkých troch bočných otvorov upínacej
hlavy a otáčajte v smere chodu hodinových
ručičiek až do bezchybného upnutia
nástroja.
Rýchloupínacia hlava
• Otvorte skľučovadlo otáčaním upínacieho
krúžku proti smeru chodu hodinových
ručičiek a nasaďte príslušenstvo.
• Pevne utiahnite skľučovadlo tým, že
otáčate upínacím krúžkom v smere chodu
hodinových ručičiek.
• Pri odstránení pracovného nástroja
postupujte opačne.
Výmena sieťovej šnúry alebo zástrčky
Poškodené sieťové šnúry alebo zástrčky smie
vymeniť len autorizovaný odborný podnik.
Vymenené prívodné šnúry alebo zástrčky sa
musia odborne likvidovať ako odpad.
Predlžovací kábel
Použite len schválený predlžovací kábel,
dimenzovaný pre príkon elektrického náradia
(porovnaj technické údaje). Najmenšia plocha
priečneho prierezu musí byť 1,5 mm2. Pri použití
káblového bubna rozviňte úplne kábel.
Montáž a demontáž prídavného držadla
(obr. A)
Prídavné držadlo (6) možno namontovať pre
pravákov i ľavákov.
Pred začatím prác skontrolujte,
či je prídavné držadlo bezchybne
namontované.
7
•
•
•
•
Praváci: Presuňte zvierku prídavného
držadla cez upínací kŕčok (43 mm) za
skľučovadlom, pri tom by sa rúčka mala
nachádzať na ľavej strane.
Ľaváci: Presuňte zvierku prídavného
držadla cez upínací kŕčok (43 mm) za
skľučovadlom, pri tom by sa rúčka mala
nachádzať na pravej strane.
Otočte prídavné držadlo do potrebnej
polohy a zabezpečte ho otáčaním rúčky v
smere chodu hodinových ručičiek.
Pri odstránení prídavného držadla
postupujte opačne
Odstránenie hlavy (obr. F a G)
Skľučidlo s ozubeným vencom
•
•
•
Rýchloupínacia hlava
• Otvorte úplne skľučidlo.
• Odstráňte prídržnú skrutku skľučidla (11)
pomocou skrutkovača jeho otáčaním v
smere chodu hodinových ručičiek (pozri
obrázok).
• Nasaďte šesťhranný zástrčný (inbusový)
kľúč do skľučidla, uzamknite ho, ako je
to vyššie popísané a mierne udrite na
šesťhranný zástrčný kľúč (pozri obrázok).
Nastavenie hĺbky vŕtania (obr. C)
•
•
•
•
•
Nasaďte potrebný vrták do skľučidla.
Uvoľnite prídavné držadlo (6).
Zasuňte doraz hĺbky vŕtania (7) cez otvor v
zvierke prídavného držadla.
Nastavte hĺbku vŕtania (pozri obrázok).
Utiahnite pevne prídavné držadlo.
Prepínač smeru otáčania doprava/ doľava
(obr.D)
• Pri voľbe smeru otáčania doprava alebo
doľava použite príslušný spínač (3) (pozri
obrázok a šípky na elektrickom náradí).
Návod na použitie
• Dodržte vždy bezpečnostné pokyny
a platné predpisy.
• Informujte sa o presnej trase vedení
a kabeláže.
• Pri práci pritlačte elektrické náradie
len mierne. Nadmerný tlak nezvyšuje
rýchlosť vŕtania, ale len znižuje výkon
a možno skráti životnosť elektrického
náradia.
Čakajte vždy do úplného zastavenia
motora a len potom zmeňte smer
otáčok.
Prepínač prevodov 1./2. rýchlostný stupeň
(obr.E)
Vaše elektrické náradie je pre zmenu pomerov,
počet otáčok-/ krútiaci moment, vybavené
prevodovým prepínačom
•
1
2
Otvorte úplne upínacie čeľuste skľučidla.
Odstráňte pomocou skrutkovača prídržnú
skrutku skľučidla (11) otáčaním v smere
chodu hodinových ručičiek.
Nasaďte kľúč skľučidla (10) do jedného z
troch otvorov po obvode upínacej hlavy
a udrite naň mierne kladivom (pozri
obrázok).
V prípade nutnosti pridržte vreteno kľúčom.
Pred prevádzkou:
• Nasaďte príslušný vŕtací nástroj
• Označte miesto, kde sa má vyvŕtať diera.
Uvoľnite regulačný spínač otáčok a
voľte správnu polohu. Elektrické náradie
môže byť pritom v kľude alebo v chode
naprázdno. Nastavte prepínač prevodov
vždy na šípku na kryte prevodovky.
ZAPnutie a VYPnutie (obr.A)
• Zatlačte pre štart elektrického náradia
regulačný prepínač počtu otáčok. Čím
hlbšie sa regulačný prepínač počtu otáčok
zatlačí, tým vyšší je počet otáčok hnacieho
motora.
nízke otáčky/ vysoký krútiaci moment
vysoké otáčky/ nízky krútiaci moment
Skrutkovanie
• Zvoľte smer otáčok doprava alebo doľava
• Zvoľte polohu „nízke otáčky/vysoký krútiaci
moment” (1. rýchlostný stupeň)
Počet otáčok určite z technických údajov.
Nezmeňte nikdy rýchlostný stupeň
pri zatlačenom spínači ZAPnuté/VYPnuté.
Mastenie
Vaše elektrické náradie nevyžaduje dodatočné
mastenie.
8
Príklepové vŕtanie (obr.A)
•
Zvoľte spôsob prevádzky „príklepové
vŕtanie“.
•
•
Zatlačte prepínač (1)
V prípade potreby zatlačte blokovacie
tlačidlo (2) pre trvalú prevádzku, potom
prepínač uvoľnite. Blokovacie tlačidlo
funguje len pri najvyšších otáčkach,
smerom doprava.
Pre zastavenie náradia uvoľnite prepínač
Pre zastavenie náradia pri trvalej prevádzke
zatlačte krátko prepínač ZAPnuté-/VYPnuté
a potom ho zase uvoľnite. Pri ukončení prác
prepnite vždy elektrické náradie do polohy
VYPnuté. Zástrčka sa smie vytiahnuť len
pri vypnutom elektrickom náradí.
•
•
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Vŕtanie všeobecne (obr.A)
• Zvoľte spôsob prevádzky „vŕtanie“.
• Postupujte potom podľa popisu pre
príklepové vŕtania.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
• Nepoužívajte elektrické náradie pre
miešanie alebo pre čerpanie
horľavých alebo výbušných kvapalín
(benzín, alkohol, atď).
• Elektrické náradie sa nesmie používať
pre miešanie príslušne označených,
ľahko horľavých kvapalín.
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Podrobnejšie informácie o správnom
príslušenstve Vám poskytne Váš obchodník
DeWALT.
Údržba
Elektrické náradie DeWALT bolo vyvinuté
s cieľom dlhej životností a čo najmenších
nákladov na údržbu.
Predpokladom trvalo bezporuchovej prevádzky
je pravidelné čistenie.
Čistenie
Dbajte na to, aby vetracie výrezy boli voľné
a čistite teleso pravidelné mäkkým súknom.
9
Bezpečnostné pokyny
Vyhlásenie o zhode
Pri použití elektrického náradia musia sa
pre ochranu pred elektrickým úderom, pre
nebezpečenstvo poranenia a požiaru, dodržať
národné normy bezpečnosti práce a ochrany
zdravia. Pred použitím elektrického náradia si
prečítajte ďalej uvedené bezpečnostné pokyny.
Dobre uchovajte tieto bezpečnostné pokyny!
DW513/DW515
DeWALT týmto prehlasuje, že tieto elektrické
náradia boli koncipované v súlade so smernicami
a normami 89/392/EWG, 89/336/EWG, 73/23/
EWG, EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN
61000-3-2 a EN 61000-3-3.
Všeobecne
1 Udržujte poriadok na pracovisku.
Neporiadok na pracovisku má za následok
nebezpečenstvo úrazu.
2 Rešpektujte vplyvy okolia.
Nevystavujte elektrické náradie vplyvu
vlhkosti. Dbajte o dobré osvetlenie
pracoviska. Nepoužívajte elektrické náradie
v blízkosti horľavých kvapalín alebo
plynov.
3 Chráňte sa pred úrazom elektrickým
prúdom
Nedotýkajte sa uzemnených predmetov,
napr. rúr, vyhrievacích telies, sporákov,
chladničiek. Pri extrémnych podmienkach
použitia (napr. vysoká vlhkosť, vznik
kovového prachu) možno elektrickú
bezpečnosť zvýšiť predradením
oddelovacieho transformátora alebo
ochranným vypínačom blúdivých prúdov
(Fl).
4 Nepripustite deti k náradiu!
Nedovoľte, aby sa deti dotýkali náradia
alebo prívodnej šnúry. Mladiství pod
16 rokov môžu používať náradie len za
odborného vedenia.
5 Predlžovací kábel vonku
Pri práci vo vonkajšom prostredí používajte
predlžovacie káble, schválené len pre tento
účel a príslušne označené.
6 Náradie uložte na bezpečné miesto.
Nepoužívané náradie má byť uložené
v suchom, uzavretom mieste mimo dosahu
detí.
7 Noste vždy vhodný pracovný odev
Nenoste nikdy voľné oblečenie alebo
ozdoby. Môžu byť zachytené pohybujúcimi
sa časťami. Pri práci vo voľnom prostredí
sa odporúča použiť pracovné rukavice a
nekĺzavú obuv. Dlhé vlasy prikryte sieťkou
na vlasy.
8 Používajte ochranné okuliare
a používajte ochrannú masku pri prácach
so vznikom prachu a triesok.
Ďalšie informácie dostanete na adrese,
uvedenej nižšie alebo u jednej z pobočiek,
uvedených na zadnej strane tohto návodu.
Výška akustického tlaku zodpovedá smerniciam
Európskej únie 86/188/EWG a 89/392/EWG,
merané podľa EN 50 144:
dB(A)
LpA (Akustický tlak)
LWA (Akustický výkon) dB(A)
*
DW513 DW515
101
101
109
109
Emisná hodnota, závislá od pracoviska
Pri akustickom tlaku nad 85 dB(A)
používajte sluchovú ochranu.
Vážená efektívna hodnota zrýchlenia podľa
EN 50144:
DW513
11,6 m/s2
DW515
11,6m/s2
Vysokofrekvenčné rušenie značnej energie
môže zapríčiniť až 20%-né kolísanie počtu
otáčok. Toto kolísanie počtu otáčok zanikne,
keď rušenie dozneje.
Riaditeľ Vývoja výrobkov
Horst Großmann
DeWALT, Richard-KIinger-Straße
D-65510, Idstein, Nemecko
10
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Ve n u j t e p o z o r n o s ť n a j v y š š i e m u
akustickému tlaku
Pri akustickom tlaku nad 85 dB(A) používajte
vhodnú sluchovú ochranu.
Pracovný predmet si dobre upnite.
Na jeho upevnenie používajte upínací
prípravok alebo zverák. Tým je predmet
pevne uchopený a umožňuje obsluhu
elektrického náradia obidvoma rukami.
Dbajte na bezpečný postoj.
Dbajte na bezpečný postoj pre udržovanie
rovnováhy pri každej pracovnej polohe.
Vyvarujte sa neúmyselného zapnutia
Nenoste elektrické náradie, pripojené na
sieť, s prstami na spínači ZAPN-VYPN.
Presvedčte sa, či je spínač pri pripojení na
sieť vypnutý.
Buďte stále pozorný
Sústreďte sa vždy na prácu. Postupujte
uvážene. Nepoužívajte náradie, keď ste
unavený.
Vytiahnite sieťovú zástrčku.
Pred opustením pracoviska vypnite prístroj
a čakajte do stavu kľudu náradia. Keď sa
náradie nepoužíva, pred údržbou a pri
jeho výmene sa musí vytiahnuť sieťová
zástrčka.
Nenechajte vsunutý žiaden nástrojový
kľúč
Prekontrolujte pred zapnutím, či sú
odstránené kľúče a nastavovacie náradia.
Používajte náležité náradie
V tomto návode na obsluhu je popísané
jeho správne použitie. Nepoužívajte náradie
alebo prídavné prístroje s nedostatočným
výkonom pre ťažké práce. So správnym
náradím docielite optimálnu kvalitu a záruku
Vašej osobnej bezpečnosti.
Upozornenie! Použitie iného prídavného
náčinia a dielov príslušenstva ako
uvedených v tomto návode alebo
vykonávanie prác s týmto elektrickým
náradím, nezodpovedajúcich účelu použitia,
môže spôsobiť nebezpečenstvo úrazu.
Narábajte opatrne s káblom.
Nenoste náradie pomocou prívodnej
šnúry a nepoužívajte prívodnú šnúru pri
vyťahovaní zástrčky zo zásuvky. Chráňte
prívodnú šnúru pred teplom, olejom
a ostrými hranami.
Ošetrujte starostlivo náradie.
Udržujte nástroje vždy ostré a v čistom
stave, aby sa dalo s nimi dobre a bezpečne
pracovať. Dodržujete predpisy o údržbe
a pokyny na výmenu nástrojov. Pravidelne
kontrolujte zástrčku a prívodnú šnúru
a nechajte tieto pri poškodení vymeniť
v servisnej dielni DeWALT. Pravidelne
skontrolujte predlžovací kábel a nahraďte
ho v prípade poškodenia. Udržujte všetky
spínače v suchom a čistom stave a čisté
od oleja a tukov.
19 Skontrolujte Vaše elektrické náradie na
prípadné poškodenie.
Pred použitím je nevyhnutné elektrické
náradie prekontrolovať na bezchybnú
a správnu funkciu podľa účelu použitia.
Prekontrolujte, či je v poriadku bezchybná
funkcia pohyblivých časti, a či nie je
poškodený niektorý diel. Všetky diely
musia byť správne zmontované, aby
bola zabezpečená bezchybná prevádzka
elektrického náradia. Poškodené diely
a ochranné prvky treba opraviť podľa
predpisov alebo sa musia vymeniť.
Nepoužívajte elektrické náradie
s poškodeným spínačom. Poškodené
spínače musia byť nahradené servisnou
dielňou DeWALT.
20 Nechajte vykonať opravy len servisnou
dielňou DeWALT.
Toto elektrické náradie zodpovedá
príslušným bezpečnostným ustanoveniam.
Opravy smie vykonávať len servisná dielňa
firmy DeWALT, v opačnom prípade môže
dôjsť k úrazu používateľa.
11
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise D E WALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje počas trvania záručnej doby
(24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00047757 - 18-07-2007
12
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
13
DW513 - - - - - A
BOHRER 1
©
14
DW515K - - - - D
BOHRHAMMER 4
©
15
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising