DANSK
SVENSKA
NORSK
SUOMI
Version 1.0
12/2012
Melitta Europa
GmbH & Co. KG
D-32372 Minden
Umschlag_SolopefectMilk_Skan.indd 1
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
10.12.2012 12:05:03
7
8
6
9
5
10
4
11
1
3
12
2
2
13
3
14
D
4
5
1
A
6
E
B
Umschlag_SolopefectMilk_Skan.indd 2
F
C
10.12.2012 12:05:04
Kære kunde!
Det glæder os at byde dig velkommen som kaffeliebhaver og Melitta®
CAFFEO® SOLO®&perfect milk-nyder.
Med dit nye kvalitetsprodukt Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk vil du
opleve mange særlige kaffeøjeblikke. Nyd din yndlingskaffe eller espresso
med alle sanser, og lad dig forkæle.
Dansk
Hjerteligt tillykke med købet af din Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk.
For at du og dine gæster kan have glæde af din Melitta® CAFFEO®
SOLO®&perfect milk i lang tid, bedes du læse denne betjeningsvejledning
grundigt igennem og opbevare den godt.
Skulle du have brug for yderligere informationer eller have spørgsmål vedr.
produktet, bedes du henvende dig direkte til os eller besøge os* på internettet
på www.melitta.dk.
Vi ønsker dig god fornøjelse med din nye fuldautomatiske kaffemaskine.
Dit Melitta® CAFFEO®-team
* 46-35 3000
® Registered trademark of a company of the Melitta Group
1
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 1
13.12.2012 13:29:44
Indholdsfortegnelse
1 Informationer om denne betjeningsvejledning.........................................4
1.1 Symboler i teksten i denne betjeningsvejledning........................................ 4
1.2 Formålsbestemt anvendelse....................................................................... 5
1.3 Ikke-formålsbestemt anvendelse................................................................ 5
2 Generelle sikkerhedsinformationer..........................................................6
3 Beskrivelse af apparatet..........................................................................8
3.1 Billedtekst til oversigtsbillede A................................................................... 8
3.2 Billedtekst til afbildning F............................................................................. 8
3.3Display......................................................................................................... 9
4 Første ibrugtagning................................................................................10
4.1Opstilling.................................................................................................... 10
4.2Tilslutning.................................................................................................. 11
4.3 Fyldning af bønnebeholder....................................................................... 11
4.4 Brug af Cappuccinatore............................................................................ 11
4.5 Fyldning af vandbeholder.......................................................................... 12
4.6Udluftning.................................................................................................. 12
4.7 Indstilling af mængde................................................................................ 13
4.8 Indstilling af kaffestyrke............................................................................. 13
5 Tænd- og sluk........................................................................................14
5.1 Tænd for apparatet................................................................................... 14
5.2 Sluk for apparatet...................................................................................... 14
6 Isætning af Melitta® Claris®-vandfilter....................................................15
7 Tilberedning af Espresso eller Café Crème...........................................17
8 Tilberedning af mælkeskum...................................................................18
9 Opvarmning af mælk.............................................................................20
10 Tilberedning af varmt vand....................................................................21
2
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 2
13.12.2012 13:29:44
11.1Vandhårdhed............................................................................................. 22
11.2Energisparemodus.................................................................................... 23
11.3 Auto-Off funktion....................................................................................... 25
11.4Bryggetemperatur...................................................................................... 26
11.5 Reset til fabriksindstillinger........................................................................ 27
11.6Malegrad................................................................................................... 28
12 Pleje og vedligeholdelse........................................................................29
Dansk
11Funktionsindstillinger.............................................................................22
12.1 Generel rengøring..................................................................................... 29
12.2 Rengøring af bryggenhed......................................................................... 30
12.3 Rengøring af Cappuccinatore................................................................... 31
12.4 Integreret rengøringsprogram................................................................... 32
12.5 Integreret afkalkningsprogram.................................................................. 35
13 Transport og bortskaffelse.....................................................................39
13.1 Forberedelse til transport, frostbeskyttelse og forholdsregler, hvis
apparatet ikke bruges i længere tid.................................................................... 39
14 Afhjælpning af fejl..................................................................................41
3
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 3
13.12.2012 13:29:44
1
Informationer om denne betjeningsvejledning
Fold til bedre orientering de indklappede sider på for- og bagsiden af denne
betjeningsvejledning ud.
1.1
symboler i teksten i denne betjeningsvejledning
Symbolerne i denne betjeningsvejledning henviser til særlige risici ved brugen af din
Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk eller giver dig nyttige informationer.
advarsel!
Tekster med dette symbol indeholder informationer om din sikkerhed og
henviser til mulige farer for ulykker og tilskadekomst.
Forsigtig!
Tekster med dette symbol indeholder informationer om fejlbetjeninger, der bør
undgås, og henviser til mulige farer for materiele skader.
Bemærkning
Tekster med dette symbol indeholder yderligere værdifulde informationer om
brugen af din Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk.
4
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 4
13.12.2012 13:29:44
1.2
Formålsbestemt anvendelse
Melitta CAFFEO® SOLO®&perfect milk er udelukkende egnet til tilberedning af
kaffe og kaffespecialiteter, til opvarmning af vand og mælk samt til fremstilling af
mælkeskum.
®
Dansk
Den formålsbestemte anvendelse omfatter,
•
at du læser, forstår og følger betjeningsvejledningen.
•
at du er specielt opmærksom på sikkerhedsanvisningerne.
•
at du benytter din Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk i
overensstemmelse med de driftsbetingelser, som er beskrevet i denne
betjeningsvejledning
1.3
Ikke-formålsbestemt anvendelse
Som ikke-formålsbestemt anvendelse anses, hvis du bruger din Melitta® CAFFEO®
SOLO®&perfect milk anderledes end beskrevet i denne betjeningsvejledning.
advarsel!
Ved ikke-formålsbestemt anvendelse kan du komme til skade eller skolde dig
med varmt vand eller damp.
Bemærkning
Producenten overtager intet ansvar for skader, der stammer fra ikkeformålsbestemt anvendelse.
5
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 5
13.12.2012 13:29:44
2
Generelle sikkerhedsinformationer
Læs venligst følgende informationer grundigt igennem. Hvis du ikke
overholder disse, kan dette have konsekvenser for din egen og apparatets
sikkerhed.
advarsel!
– Opbevar bl.a. følgende genstande utilgængeligt for
børn: emballage og smådele.
– Alle personer, der benytter apparatet, skal forinden
have gjort sig fortrolig med betjeningen og være
informeret om mulige risici.
– Lad aldrig børn benytte apparatet eller lege i nærheden
af apparatet uden opsyn.
– Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år samt
af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis
disse er under opsyn eller er blevet undervist i en sikker
brug af apparatet og forstår deraf resulterende risici.
Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn
eller af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende erfaring og viden uden
opsyn.
– Benyt kun apparatet, hvis det befinder sig i fejlfri
tilstand.
– Forsøg aldrig selv at reparere apparatet. Henvend dig
ved eventuelle reparationer udelukkende til Melitta®
Service-Hotline.
– Vær også opmærksom på sikkerhedsinformationerne
på den næste side.
6
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 6
13.12.2012 13:29:44
advarsel!
Dansk
– Foretag ingen ændringer på apparatet, dets
komponenter og det medfølgende tilbehør.
– Dyp aldrig apparatet i vand.
– Berør aldrig apparatet med våde eller fugtige hænder
eller fødder.
– Berør aldrig apparatets varme flader.
– Grib aldrig ind i apparatet under brugen.
– Åbn aldrig den højre afdækning under brugen,
undtagen, hvis du bliver opfordret til dette i denne
betjeningsvejledning.
– Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og
lignende steder, som f.eks.: i medarbejderkøkkener
i forretninger, kontorer og andre erhvervsmæssige
områder; landbrug; af gæster på hoteller, moteller og
andre boligindretninger; i morgenmadspensioner.
– Lad i garantiperioden udelukkende beskadigede
forsyningskabler udskifte af fabrikanten og derefter
udelukkende af kvalificeret fagpersonale.
– Vær også opmærksom på sikkerhedsinformationerne i
de andre kapitler i denne betjeningsvejledning.
7
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 7
13.12.2012 13:29:44
3
Beskrivelse af apparatet
3.1
Billedtekst til oversigtsbillede A
Billednummer
Forklaring
1
Drypskål med kopplade og grumsbeholder (indvendig) samt
svømmer (indikation for fuld drypskål)
2
Højdejusterbart udløb
3
Tænd-/sluk knap
4
Kaffemængderegulator
5
Betjeningsknap til kaffebrygning
6
Betjeningsknap til kaffestyrke
7
Vandbeholder
8
Bønnebeholder
9
Betjeningsknap til damp
10
Display
11
Ventil til mælkeskum- og varmt vand
12
Damprør
13
Cappuccinatore
14
Højre afdækning (aftagelig, bag denne findes
malegradsjustering, bryggeenhed og typeskilt)
3.2
Billedtekst til afbildning F
Billednummer
Forklaring
1
Luftindsugningsventil
2
Luftindsugningsrør
3
Drejeregulator
4
Tilslutning til mælkeslange
5
Tilslutningsstykke
6
Mælkeskum-/varmvandsdyse
8
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 8
13.12.2012 13:29:45
symbol
Display
Betydning
Standby
Melitta® Claris®vandfilter
Vandbeholder
Drypskål og
grumsbeholder
Visning
Forklaring/opfordring
blinker
Apparatet varmer op eller
kaffebrygning aktiv.
lyser
Apparatet er driftsklar.
lyser
Udskiftning af Melitta® Claris®vandfilter
blinker
Filterudskiftning aktiv.
lyser
Fyldning af vandbeholder
blinker
Indsæt vandbeholder
lyser
Tøm drypskål og grumsbeholder
blinker
Sæt drypskål og grumsbeholder på
plads
lyser
1 Bønner: mild
2 Bønner: normal
3 Bønner: kraftig
blinker
Fyld bønnebeholder; blink stopper
efter næste kaffebrygning.
lyser
Rengør apparatet
blinker
Integreret rengøringsprogram aktiv.
lyser
Afkalk apparatet
blinker
Integreret afkalkningsprogram aktiv.
lyser
Klar til skumning
blinker
Tilberedning af mælkeskum- eller
varmt vand aktiv.
Kaffestyrke
Rengøring
Afkalkning
Ventil til
mælkeskum- og
varmt vand
Dansk
3.3
Bemærkning
Når alle symbolerne i displayet lyser svagt, befinder apparatet sig i
energisparemodus.
9
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 9
13.12.2012 13:29:45
4
Første ibrugtagning
Inden den første ibrugtagning skal du udføre de efterfølgende beskrevne punkter.
Når du har udført disse punkter, er apparatet driftsklar. Nu kan du tilberede kaffe.
Vi anbefaler dig at smide de to første kopper kaffe væk.
4.1
Opstilling
•
Opstil apparatet på et stabilt, plant og tørt underlag. Overhold en
afstand på ca. 10 cm til vægge og til andre genstande
•
Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk har to hjul bagpå apparatet.
Således kan det nemt flyttes ved at løfte det lidt.
Forsigtig!
–
Opstil aldrig apparatet på varme flader eller i fugtige rum.
–
Transportér eller opbevar ikke apparatet i lavt tempererede transportmidler
eller rum, da restvandet kan fryse og forårsage skader på apparatet. Vær
opmærksom på informationerne på side 39.
•
Grumsbeholderen er integreret i drypskålen. Vær opmærksom på, at
drypskålen er skubbet helt ind til anslag i apparatet.
Informationer
–
For at undgå transportskader, bedes du opbevare indpakningsmaterialet til
transporter og eventuelle tilbagesendelser.
–
Det er normalt, at der befinder lidt kaffe- og vandrester i apparatet inden
den første ibrugtagning. De stammer fra funktionskontrollen på fabrikken.
10
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 10
13.12.2012 13:29:45
4.2
•
Tilslutning
Sæt netkablet i en egnet stikdåse.
advarsel!
–
Vær sikker på, at stikdåsen svarer til de gældende standarder om elektrisk
sikkerhed. Hvis du er i tvivl, bedes du henvende dig til en el-installatør.
–
Anvend aldrig beskadigede forsyningskabler (beskadiget isolering, blanke
tråde).
4.3
•
Dansk
Brandfare og fare for et elektrisk stød pga. forkert forsyningsspænding,
forkerte eller beskadigede tilslutninger og forsyningskabel
– Vær sikker på, at forsyningsspændingen stemmer overens med den
spænding, der er anført på apparatets typeskilt. Typeskiltet befinder sig på
apparatets højre side bagved afdækningen (Fig. a, nr. 14).
Fyldning af bønnebeholder
Tag bønnebeholderens låg af og fyld beholderen med friske
kaffebønner.
Forsigtig!
•
–
Fyld udelukkende bønnebeholderen med kaffebønner.
–
Fyld aldrig malede, frysetørrede eller karamelliserede kaffebønner i
bønnebeholderen.
Sæt låget på beholderen.
4.4
Brug af Cappuccinatore
Der er vedlagt din fuldautomatiske kaffemaskine en Cappuccinatore til tilberedning
af varm mælk eller mælkeskum.
•
Skub Cappuccinatore (fig. a, nr. 13) til anslag på damprøret
(fig. a, nr. 12).
11
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 11
13.12.2012 13:29:45
4.5
Fyldning af vandbeholder
•
Klap vandbeholderens låg (fig. a, nr. 7) op og træk vandbeholderen
opad ud af apparatet.
•
Fyld vandbeholderen til max.-markeringen med rent vand fra hanen og
sæt den på plads igen.
Bemærkning
Hvis vandbeholderen løber tom mens maskinen arbejder (f.eks. mens der
løber kaffe ud), lyser vandbeholdersymbolet. Den løbende funktion afsluttes og
vandbeholderen skal så fyldes inden maskinen tages i brug igen.
4.6
Udluftning
Forsigtig!
Apparatet må kun udluftes uden Melitta® Claris®- vandfilteret og med fuld
vandbeholder.
– Sæt først Melitta® Claris®-vandfilteret i vandbeholderen efter udluftningen.
–
•
Fyld vandbeholderen til max.-markeringen med rent vand fra hanen inden
du tænder apparatet.
Tryk på tænd-/sluk knappen
for at tænde for apparatet.
→ Displayet viser ventilsymbolet
. Apparatet skal udluftes via
Cappuccinatore, så der ikke befinder sig luft i vandvejene.
•
Stil en større beholder under Cappuccinatore.
•
Drej ventilkontakten (fig. a, nr. 11) med uret til anslag for at åbne
ventilen.
→ Ventilsymbolet
Cappuccinatore.
•
blinker. Der løber vand ned i beholderen under
Så snart der ikke løber mere vand ud og ventilsymbolet
lyser, drejer
du ventilkontakten mod uret til anslag for at lukke ventilen.
→ Apparatet er driftsklar.
12
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 12
13.12.2012 13:29:46
4.7
Indstilling af mængde
Bryggemængde
Knap helt til
venstre
Knap i
midterstilling
Knap helt til
højre
Ved 1-kops funktion
30 ml
125 ml
220 ml
Ved 2-kops funktion
2x30 ml
2x125 ml
2x220 ml
4.8
Dansk
• Drej på kaffemængderegulatoren (fig. A, nr. 4) for at indstille mængden
trinløst (regulator til venstre: mindre kaffe, regulator til højre: mere
kaffe).
Indstilling af kaffestyrke
• Tryk flere gange på betjeningsknappen til kaffestyrken
mellem tre mulige styrkegrader.
→→ Dit valg vises med bønnesymbolerne
Visning
for at vælge
på displayet.
Kaffestyrke
mild
normal
(fabriksindstilling)
stærk
• Du kan også ændre kaffearomaen via indstillingen af malegrader. Se
side 28.
13
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 13
13.12.2012 13:29:49
5
Tænd- og sluk
5.1
Tænd for apparatet
Bemærkning
Apparatet gennemfører en automatisk skylning hver gang det tændes.
•
Stil en beholder under udløbet.
•
Tryk på tænd-/sluk knappen
for at tænde for apparatet.
→ Standby-symbolet
blinker. Apparatet varmer op.
Apparatet gennemfører en automatisk skylning, hvorved der løber varmt
vand ud af udløbet. Derefter lyser standby-symbolet.
Apparatet er driftsklar.
5.2
sluk for apparatet
•
Stil en beholder under udløbet.
•
Tryk på tænd-/sluk knappen
for at slukke apparatet.
→ Apparatet gennemfører en automatisk skylning af kaffevejen, hvis der
forinden er blevet brygget kaffe. Bryggekammeret kører i hvilestilling.
Standby-symbolet
slukker.
14
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 14
13.12.2012 13:29:50
Isætning af Melitta® Claris®-vandfilter
Der medfølger et Melitta® Claris®-vandfilter til frafiltrering af kalk og andre skadelige
stoffer. Sæt først dette filter i apparatet efter den første ibrugtagning. Hvis du
anvender dette filter, behøver du ikke afkalke apparatet så ofte og vandhårdheden
indstilles automatisk på hårdhedsgrad 1 (se dertil side 22). Som følge af denne
beskyttelse mod tilkalkning forlænges dit apparats levetid.
Vandfilteret bør udskiftes regelmæssigt (hver 2. måned), dog senest, når
vises på displayet.
vandfiltersymbolet
Dansk
6
Forudsætning: Apparatet er driftsklar (se „Tænd- og sluk“ på side 14).
• Tryk samtidigt på betjeningsknappen til kaffestyrken
i længere end 2 sekunder.
knappen
→→ Vandfiltersymbolet
lyser.
og tænd-/sluk
blinker under hele udskiftningen. Drypskålsymbolet
• Tøm drypskålen og sæt den på plads igen.
→→ Vandbeholdersymbolet
lyser.
• Stil vandfilteret et par minutter i et glas med rent vand fra hanen, inden
du sætter det i.
• Klap vandbeholderens låg (fig. A, nr. 7) op og træk vandbeholderen
opad ud af apparatet.
• Tøm vandbeholderen.
• Skru forsigtigt Melitta® Claris®-vandfilteret i gevindet på bunden af
vandbeholderen.
• Fyld vandbeholderen til max.-markeringen med rent vand fra hanen og
sæt den på plads igen.
→→ Ventilsymbolet
lyser.
• Stil en tilstrækkelig stor beholder (f.eks. grumsbeholderen) under
Cappuccinatore.
15
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 15
13.12.2012 13:29:50
•
Drej ventilkontakten (fig. a, nr. 11) med uret til anslag for at åbne
ventilen.
•
Ventilsymbolet
blinker. Der løber vand ned i beholderen under
Cappuccinatore.
•
Så snart der ikke løber mere vand ud og ventilsymbolet
lyser, drejer
du ventilkontakten mod uret til anslag for at lukke ventilen.
→ Derefter lyser standby-symbolet
og bønnesymbolerne
. Apparatet er
driftsklar og vandhårdheden er automatisk indstillet på hårdhedsgrad 1.
Informationer
–
Melitta® Claris®-vandfilteret må ikke være tørt i længere tid. Derfor
anbefaler vi at opbevare Melitta® Claris®-vandfilteret i et glas vand i
køleskabet, hvis det ikke bruges i længere tid.
–
Efter isætningen af Melitta® Claris®-vandfilteret bliver overskydende
aktivkul skyllet ud af filteret ved den første skylning. Dette kan medføre at
skyllevandet farves en smule gråt. Derefter bliver vandet dog klart igen.
16
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 16
13.12.2012 13:29:50
7
Tilberedning af Espresso eller Café Crème
Forudsætning: apparatet er driftsklar (se „Tænd- og sluk“ på side 14).
Stil en eller to kopper under udløbet.
•
Tryk på betjeningsknappen til kaffestyrken
kaffestyrken.
•
Drej på kaffemængderegulatoren (fig.a, nr.4) for at indstille mængden.
•
Tryk på betjeningsknappen til kaffebrygning
tilberede én kop.
en gang, hvis du vil
•
Tryk på betjeningsknappen til kaffebrygning
hinanden, hvis du vil tilberede to kopper.
to gange kort efter
Dansk
•
, for at indstille
→ Hvis du har trykket to gange, blinker bønnesymbolerne som bekræftelse to
gange kort efter hinanden under brygningen.
→ Den (dobbelte) malefunktion og kaffeudløbet starter. Standby-symbolet
blinker. Udløbet stoppes automatisk, når den indstillede mængde er nået.
•
For at afbryde kaffeudløbet førtidigt, trykker du på betjeningsknappen til
. Hvis du har trykket to gange, må du først trykke
kaffebrygning
på knappen mindst tre sekunder efter brygningen er startet.
Informationer
–
Ved den første ibrugtagning arbejder kværnen en smule længere end
sædvanligt.
–
Du kan også indstille mængden under brygningen. For at få mindre kaffe
drejer du kaffemængderegulatoren til venstre på den ønskede mængde
eller til udløbet stopper. For at få mere kaffe drejer du regulatoren til højre.
17
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 17
13.12.2012 13:29:51
8
Tilberedning af mælkeskum
Forudsætning: apparatet er driftsklar (se „Tænd- og sluk“ på side 14).
Med Cappuccinatore kan du opskume mælk direkte fra mælkekartonen eller fra en
beholder i koppen.
•
Stik Cappuccinatore slange direkte ned i mælken.
•
Stil en kop under udløbet Cappuccinatore.
•
Tryk på dampbetjeningsknappen
→ Standby-symbolet
ventilsymbolet
.
blinker. Apparatet varmer op. Derefter lyser
.
advarsel!
Der er fare for forbrænding- og skoldning pga. varm damp og det varme
damprør
– Grib aldrig ind i den udstrømmende damp.
–
Berør aldrig damprøret under eller umiddelbart efter brugen.
•
Drej drejeregulatoren (fig. F, nr. 3) på position „Mælkeskum“.
på drejeregulatoren
Funktionen „Mælkeskum“ er aktiv, når symbolet
vender opad.
•
Drej ventilkontakten (fig. a, nr. 11) med uret til anslag for at åbne
ventilen.
→ Ventilsymbolet
•
blinker.
Når den ønskede mængde mælkeskum er nået, drejer du
ventilkontakten (fig. a, nr. 11) mod uret til anslag for at lukke ventilen
18
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 18
13.12.2012 13:29:56
skylning af Cappuccinatore: Fyld en beholder halvt op med rent
vand, og stik Cappuccinatore slange ned i vandet.
Stil en tom beholder under Cappuccinatore.
Drej drejeregulatoren på symbol
.
Åbn ventilen. Så snart der kommer en ren vand-/dampblanding ud,
lukker du ventilen.
Cappuccinatoren er rengjort. Vi anbefaler dig at skille Cappuccinatore
ad med jævne mellemrum og rengøre de enkelte dele separat (se
„Rengøring af Cappuccinatore“ på side 31).
•
Efter 30 sekunder skifter apparatet automatisk fra dampmodus til den
for at skifte
normale driftsmodus. Tryk på dampbetjeningsknappen
førtidigt til den normale driftsmodus.
Dansk
•
Informationer
Vi anbefaler at bruge kold mælk med et højt proteinindhold. For at få
godt mælkeskum er det ikke fedtet, men mælkens proteinindhold der er
udslagsgivende.
19
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 19
13.12.2012 13:29:56
9
Opvarmning af mælk
Forudsætning: apparatet er driftsklar (se „Tænd- og sluk“ på side 14).
Med Cappuccinatore kan kan du opvarme mælken direkte fra mælkekartonen eller
fra en kop.
•
Stik Cappuccinatore slange direkte ned i mælken.
•
Stil en kop under udløbet Cappuccinatore.
•
Tryk på dampbetjeningsknappen
→ Standby-symbolet
ventilsymbolet
.
.
blinker. Apparatet varmer op. Derefter lyser
advarsel!
Der er fare for forbrænding- og skoldning pga. varm damp og det varme
damprør
– Grib aldrig ind i den udstrømmende damp.
–
Berør aldrig damprøret under eller umiddelbart efter brugen.
•
Drej drejeregulatoren (fig. F, nr. 3) på position „Varm mælk“.
Funktionen „Varm mælk“ er aktiv, når symbolet
på drejeregulatoren
vender opad.
•
Drej ventilkontakten (fig. a, nr. 11) med uret til anslag for at åbne
ventilen.
→ Ventilsymbolet
blinker.
•
Når den ønskede mængde varm mælk er nået, drejer du ventilkontakten
(fig. a, nr. 11) mod uret til anslag for at lukke ventilen.
•
skylning af Cappuccinatore: Gør som beskrevet på side 19.
20
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 20
13.12.2012 13:29:57
10
Tilberedning af varmt vand
•
Drej drejeregulatoren (fig. F, nr. 3) på position „Varmt vand“. Funktionen
„Varmt vand“ er aktiv, når symbolet
på drejeregulatoren vender opad.
•
Hold en beholder under Cappuccinatore.
Dansk
Forudsætning: apparatet er driftsklar (se „Tænd- og sluk“ på side 14).
advarsel!
Der er fare for forbrænding- og skoldning pga. varme vandsprøjt og det
varme damprør
Ved tilberedning af varmt vand direkte efter tilberedning af damp kommer først
den resterende varme damp ud af Cappuccinatore, hvad der kan føre til varme
vandsprøjt.
– Undgå direkte hudkontakt med vamrt vand og den varme Cappuccinatore.
•
Drej ventilkontakten (fig. a, nr. 11) med uret til anslag for at åbne
ventilen.
→ Ventilsymbolet
beholderen.
•
blinker. Varmt vand løber ud af Cappuccinatore ned i
Når den ønskede vandmængde er nået, drejer du ventilkontakten mod
uret til anslag for at lukke ventilen.
Bemærkning
Vandudløbet stopper automatisk når der er nået en vandmængde på ca. 150
ml. Hvis du skal bruge en større vandmængde, drejer du igen ventilkontakten i
udgangsposition og gentager proceduren.
21
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 21
13.12.2012 13:29:57
11
Funktionsindstillinger
11.1 Vandhårdhed
Benyt den medfølgende teststrimmel til at bestemme hvor hårdt vandet er i dit
område. Følg anvisningerne på teststrimmelens emballage. Fra fabrikken er
der indstillet vandhårhed 4. Hvis du har sat Melitta® Claris®-vandfilteret i, er der
automatisk indstillet vandhårdhed 1 (se side 15)
Forudsætning: Apparatet er driftsklar (se „Tænd- og sluk“ på side 14).
Til opretholdelse af apparatets kvalitet bedes du indstille vandhårdheden på
følgende måde:
• Tryk samtidigt på betjeningsknappen til kaffebrygning
og
i længere end 2 sekunder.
betjeningsknappen til kaffestyrken
→→ Standby-symbolet
blinker hurtigt.
• Tryk én gang på betjeningsknappen til kaffebrygning
hente menuen til indstilling af vandhårdheden.
→→ Vandfiltersymbolet
, for at
lyser.
• Tryk flere gange på betjeningsknappen til kaffestyrken
mellem de fire vandhårdhedsgrader.
for at vælge
→→ Dit valg af vandhårdhed iht. tabellen vises med bønnesymbolerne
displayet.
Vandhårdhedsområde
1:
2:
3:
4:
blinker
på
Egenskaber
°dH
°f
soft (blød)
0-7,2°dH
0-13°f
medium (moderat)
7,2-14°dH
13-25°f
hårdt
14-21,2°dH
25-38°f
meget hårdt
(fabriksindstilling)
>21,2°dH
>38°f
22
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 22
13.12.2012 13:29:57
•
Tryk på tænd-/sluk knappen
vandhårdhed.
for at bekræfte den valgte
Dansk
→ Symbolerne på displayet blinker kort som bekræftelse. Apparatet er
driftsklar, standby-symbolet
lyser.
Bemærkning
Hvis der under indstillingen ikke trykkes nogen knap i 60 sekunder, går
apparatet automatisk tilbage i standby-modus.
11.2 Energisparemodus
Efter den sidste aktion går apparatet automatisk (alt efter indstilling) i
energisparemodus (apparatet forbruger således betydeligt mindre energi end i
standby-modus). Du kan indstille forskellige tider til energisparemodusen. Fra
fabrikken er apparatet indstillet på 15 minutter
.
Forudsætning: apparatet er driftsklar (se „Tænd- og sluk“ på side 14).
Indstil timeren på følgende måde:
•
Tryk samtidigt på betjeningsknappen til kaffebrygning
og
i længere end 2 sekunder.
betjeningsknappen til kaffestyrken
→ Standby-symbolet
•
blinker hurtigt.
Tryk to gange på betjeningsknappen til kaffebrygning
hente menuen til energi-spare-modus.
→ Vandbeholdersymbolet
for at
lyser.
23
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 23
13.12.2012 13:29:58
•
Tryk flere gange på betjeningsknappen til kaffestyrken
mellem fire mulige tider til timeren.
Visning
for at vælge
Tid
5 minutter
(fabriksindstilling)
15 minutter
30 minutter
blinker
•
Tryk på tænd-/sluk knappen
Fra
for at bekræfte den valgte tid.
→ Symbolerne på displayet blinker kort som bekræftelse. Apparatet er
driftsklart, standby-symbolet
lyser.
Bemærkning
Ved tryk på betjeningsknappen til kaffestyrken
vækker du apparatet af
energisparemodusen. Du kan så straks tilberede kaffe.
24
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 24
13.12.2012 13:29:58
11.3 Auto-Off funktion
Dansk
Efter den sidste aktion slukker apparatet automatisk (alt efter indstilling). Du kan
indstille forskellige tider til Auto-OFF-funktionen. Fra fabrikken er apparatet indstillet
på 1 time
.
Forudsætning: Apparatet er driftsklar (se „Tænd- og sluk“ på side 14).
Indstil timeren på følgende måde:
• Tryk samtidigt på betjeningsknappen til kaffebrygning
og
i længere end 2 sekunder.
betjeningsknappen til kaffestyrken
→→ Standby-symbolet
blinker.
• Tryk tre gange på betjeningsknappen til kaffebrygning
hente menuen til Auto-Off funktionen.
→→ Drypskålsymbolet
for at
lyser.
• Tryk flere gange på betjeningsknappen til kaffestyrken
mellem fire mulige tider til timeren.
Visning
for at vælge
Tid
1 time
(fabriksindstilling)
2 timer
4 timer
blinker
8 timer
• Tryk på tænd-/sluk knappen
for at bekræfte den valgte tid.
→→ Symbolerne på displayet blinker kort som bekræftelse. Apparatet er
driftsklart, standby-symbolet
lyser
25
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 25
13.12.2012 13:29:59
11.4 Bryggetemperatur
Fra fabrikken er bryggetemperaturen indstillet på trin 2 (middel
).
Forudsætning: Apparatet er driftsklar (se „Tænd- og sluk“ på side 14).
Indstil bryggetemperaturen tilsvarende dine ønsker på følgende måde:
• Tryk samtidigt på betjeningsknappen til kaffebrygning
og
i længere end 2 sekunder.
betjeningsknappen til kaffestyrken
→→ Standby-symbolet
blinker.
• Tryk fire gange på betjeningsknappen til kaffebrygning
hente menuen til bryggetemperaturen.
→→ Rengøringssymbolet
lyser.
• Tryk flere gange på betjeningsknappen til kaffestyrken
mellem de tre mulige bryggetemperaturer.
Visning
for at
for at vælge
Bryggetemperatur
lav
middel
(fabriksindstilling)
høj
• Tryk på tænd-/sluk knappen
bryggetemperatur.
for at bekræfte den valgte
→→ Symbolerne på displayet blinker kort som bekræftelse. Apparatet er
driftsklart, standby-symbolet
lyser.
26
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 26
13.12.2012 13:30:00
11.5 Reset til fabriksindstillinger
Forudsætning: Apparatet er driftsklar (se „Tænd- og sluk“ på side 14).
og på tænd-/sluk
Dansk
• Tryk samtidigt på dampbetjeningsknappen
i længere end 2 sekunder.
knappen
→→ Alle indstillinger er sat tilbage på fabriksindstillinger. Stanby-symbolet
blinker kort som bekræftelse
.
Oversigt over fabriksindstillinger:
Funktionsindstilling
Fabriksindstilling
Vandhårdhed
Vandhårdhed 4
Energisparemodus
5 minutter
Auto-OFF funktion
1 time
Bryggetemperatur
medium (moderat)
27
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 27
13.12.2012 13:30:00
11.6 Malegrad
Malegraden blev indstillet optimalt på fabrikken. Derfor anbefaler vi dig først at
justere malegraden efter ca. 1000 kaffebrygninger (ca. 1. år).
Du kan kun indstille malegraden, mens kværnen arbejder. Du skal altså indstille
malegraden så snart brygningen starter.
Skulle kaffearomaen ikke være tilstrækkelig intensiv, anbefaler vi at indstille
malegraden finere.
• Hold i fordybningen på højre side af apparatet (fig. A,
nr. 14) og træk afdækningen af til højre.
• Start en normal kaffebrygning.
• Mens kværnen arbejder: Stil håndtaget i en af de tre positioner (fig. E).
• Sæt afdækningens fire holdere ind bagerst i apparatet og sving
afdækningen til venstre, til den går i indgreb.
Håndtagsposition
Malegrad
venstre
fin
i midten
medium (moderat)
højre
grov
(fabriksindstilling)
28
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 28
13.12.2012 13:30:00
12
Pleje og vedligeholdelse
•
Rengør apparatet udvendigt med en blød, let fugtet klud og et gængs
opvaskemiddel.
•
Tøm og rengør drypskålen (fig. A, nr. 1) regelmæssigt, senest, når
svømmeren kommer ud af koppladen.
•
Rengør grumsbeholderen regelmæssigt.
Dansk
12.1 Generel rengøring
Forsigtig!
–
For at undgå beskadigelser af apparatets overflade må der ikke anvendes
skurrende klude, svampe eller rengøringsmidler.
–
Rengør ikke drypskålen i opvaskemaskinen, da den eventuelt kan
deformeres.
Bemærkning
Grumsbeholderen (fig. a, nr. 1) kan rengøres i opvaskemaskine. Ved hyppig
rengøring i opvaskemaskine kan der forekomme små farveforandringer på
grumsbeholderen.
29
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 29
13.12.2012 13:30:00
12.2 Rengøring af bryggenhed
Forudsætning: apparatet er driftsklar (se „Tænd- og sluk“ på side 14).
Bemærkning
For en optimal beskyttelse af dit apparat anbefaler vi dig at rengøre
bryggeenheden en gang om ugen under rindende vand.
•
Hold i fordybningen på højre side af apparatet (fig. a, nr. 14) og træk
afdækningen af til højre.
•
Tryk og hold den røde knap på bryggeenhedens greb
(fig. B, nr. 1) og drej grebet med uret til anslag (ca. 75°).
•
Træk bryggeenheden ud af apparatet i grebet.
•
Bryggeenhedens tilstand på ikke ændres (bevæg eller drej ikke
komponenter på bryggeenheden).
•
Skyl hele bryggeenheden grundigt af under rindende vand fra alle
sider. Vær særligt opmærksom på, at de i fig. D viste flader er fri for
kafferester.
Forsigtig!
Rengør aldrig bryggeenheden med opvaskemiddel.
•
Lad bryggeenheden dryppe af.
•
Fjern evt. kafferester fra de flader i apparatet, hvorpå bryggeenheden
sidder.
•
Sæt bryggeenheden på plads i apparatet og drej grebet mod uret til
anslag for at låse bryggeenheden.
•
Sæt afdækningens fire holdere ind bagerst i apparatet og sving
afdækningen til venstre, til den går i indgreb.
30
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 30
13.12.2012 13:30:00
12.3 Rengøring af Cappuccinatore
Dansk
Vi anbefaler dig at rengøre Cappuccinatore en gang om ugen med
mælkesystemrens fra Melitta® til fuldautomatiske kaffemaskiner.
Gør som beskrevet på side 19 i punkt „Skylning af Cappuccinatore“, og anvend
mælkerengøringsopløsningen i stedet for rent vand.
• Rengør altid Cappuccinatore straks efter brugen, hvis der blev
opvarmet eller opskummet mælk med denne.
• Vent, indtil Cappuccinatore er afkølet, og tør den af udvendigt med en
fugtig klud.
• Til en grundig daglig rengøring trækker du Cappuccinatore
(fig. A, nr. 13) af damprøret (fig. A, nr. 12) og skiller den ad (fig. F).
• I den forbindelse trækker du mælkeslangen, mælkeskum-/
varmvandsdysen (fig. F, nr. 6) og luftindsugningsrøret (fig. F, nr. 2) af
tilslutningsstykket (fig. F, nr. 5).
• Skyl alle dele af under rindende vand. Vær specielt omhyggelig med
luftindsugningsrøret.
• Saml Cappuccinatore igen i omvendt rækkefølge.
• Skub Cappuccinatore (fig. A, nr. 13) til anslag på damprøret
(fig. A, nr. 12).
31
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 31
13.12.2012 13:30:00
12.4 Integreret rengøringsprogram
Det integrerede rengøringsprogram fjerner de rester og kaffeolie, som ikke kan
fjernes manuelt. Dette tager ca. 15 minutter. Rengøringssymbolet blinker under hele
.
rengøringen
Forudsætning: apparatet er driftsklar (se „Tænd- og sluk“ på side 14).
Forsigtig!
–
Kør det integrerede rengøringsprogram hver 2. måned eller efter ca. 200
på displayet
bryggede kopper, senest dog, når rengøringssymbolet
lyser.
–
Anvend udelukkende rengøringstabs fra Melitta® til fuldautomatiske
kaffemaskiner. Disse rengøringstabs er afstemt eksakt til Melitta®
CAFFEO® SOLO®&perfect milk. Hvis du anvender andre rengøringsmidler,
kan dette medføre skader på apparatet.
Kør det integrerede rengøringsprogram på følgende måde:
1
Klap vandbeholderens låg (fig. a, nr. 7) op og træk vandbeholderen ud
af apparatet opad. Fyld vandbeholderen til max.-markeringen med rent
vand fra hanen og sæt den på plads igen.
2
Tryk samtidigt på betjeningsknappen til kaffebrygning
i længere end 2 sekunder.
sluk knappen
-og tænd-/
→ Rengøringssymbolet
blinker.
Drypskålsymbolet
lyser.
3
Tøm drypskål og grumsbeholder.
4
Sæt igen drypskålen på plads uden grumsbeholderen og stil
grumsbeholderen under udløbet.
32
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 32
13.12.2012 13:30:00
Fase 1
Under fase 1 vises der et bønnesymbol
på displayet.
5
Hold i fordybningen på højre side af apparatet (fig. a,
nr. 14) og træk afdækningen af til højre.
6
Tryk og hold den røde knap på bryggeenhedens greb (fig. B, nr. 1) og
drej grebet med uret til anslag (ca. 75°).
7
Træk bryggeenheden ud af apparatet i grebet.
→ Standby-symbolet
og rengøringssymbolet
bryggeenheden er taget ud.
Dansk
→ Der gennemføres først to automatiske skylninger.
Derefter lyser standby-symbolet
.
blinker skiftevis, så længe
Forsigtig!
Fare for beskadigelse af bryggeenheden
– Tag kun bryggeenheden ud mens det integrerede rengøringsprogram
kører på det her nævnte tidspunkt.
8
Bryggenhedens tilstand må ikke ændres (bevæg eller drej ikke
komponenter på bryggeenheden).
9
Skyl hele bryggeenheden grundigt af under rindende vand fra alle sider.
10 Lad bryggeenheden dryppe af.
11 Læg en rengøringstab i bryggeenheden (fig. C).
12 Sæt bryggeenheden på plads i apparatet og drej grebet mod uret til
anslag for at låse bryggeenheden.
→ Fase 1 er færdig.
33
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 33
13.12.2012 13:30:01
Fase 2
Under fase 2 vises der to bønnesymboler
på displayet.
→→ Rengøringssymbolet
blinker fortsat, standby-symbolet
Vandbeholdersymbolet
lyser.
slukker.
13 Sæt afdækningens fire holdere ind bagerst i apparatet og sving
afdækningen til venstre til den går i indgreb.
14 Klap vandbeholderens låg (fig. A, nr. 7) op og træk vandbeholderen ud
af apparatet opad. Fyld vandbeholderen til max.-markeringen med rent
vand fra hanen og sæt den på plads igen.
15 Tryk på dampbetjeningsknappen
rengøringsprogram.
for at fortsætte det integrerede
→→ Det integrerede rengøringsprogram fortsættes. Denne funktion varer
ca. 5 minutter. Der løber vand fra udløbet og fra apparatets indre ned i
drypskålen. Derefter lyser drypskålsymbolet
.
→→ Fase 2 er færdig.
Fase 3
Under fase 3 vises der tre bønnesymboler
på displayet.
16 Tøm drypskål og grumsbeholder.
17 Sæt igen drypskålen på plads uden grumsbeholderen og stil
grumsbeholderen under udløbet.
→→ Fase 3 er færdig.
34
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 34
13.12.2012 13:30:01
Fase 4
Under fase 4 vises der tre bønnesymboler
bønne blinker.
på displayet. Den midterste
Dansk
→ Det integrerede rengøringsprogram fortsættes. Denne funktion varer
ca. 5 minutter. Der løber vand fra udløbet og fra apparatets indre ned i
drypskålen. Derefter lyser drypskålsymbolet
.
18 Tøm drypskålen og grumsbeholderen og sæt dem på plads igen.
→ Standby-symbolet
lyser efter en kort opvarmningsfase.
Apparatet er driftsklar.
12.5 Integreret afkalkningsprogram
Det integrerede afkalkningsprogram fjerner kalkrester inde i apparatet. Dette tager
.
ca. 30 minutter. Afkalkningssymbolet blinker under hele afkalkningen
Forudsætning: apparatet er driftsklar (se „Tænd- og sluk“ på side 14).
Forsigtig!
–
Kør det integrerede afkalkningsprogram hver 3. måned eller når symbolet
på displayet lyser.
for afkalkning
–
Anvend udelukkende Melitta® ANTI CALC Espresso Machines
afkalkningsmiddel. Disse afkalkningsprodukter er afstemt eksakt til Melitta®
CAFFEO® SOLO®&perfect milk.
–
Anvend aldrig eddike eller andre afkalkningsmidler.
Kør det integrerede afkalkningsprogram på følgende måde:
1
Fjern – hvis til stede – Melitta® Claris®-vandfilteret fra vandbeholderen
inden afkalkningen (se side 15).
2
og på tænd-/sluk knappen
Tryk på dampbetjeningsknappen
i længere end 2 sekunder.
samtidigt
→ Afkalkningssymbolet
Drypskålsymbolet
blinker.
lyser.
35
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 35
13.12.2012 13:30:02
Fase 1
Under fase 1 vises der et bønnesymbol
3
på displayet.
Tøm drypskålen, og sæt den på plads igen uden grumsbeholder og stil
grumsbeholderen under Cappuccinatore. Kontrollér, at drejeregulatoren
står på positionen med „Varmt vand“ symbolet .
→
Vandbeholdersymbolet
lyser.
4
Klap vandbeholderens låg (fig. a, nr. 7) op, og træk vandbeholderen ud
af apparatet opad og tøm den helt.
5
Hæld afkalkningsmidlet (f.eks. Melitta® ANTI CALC Espresso Machines
flydende afkalkningsmiddel) i vandbeholderen iht. anvisningerne på
emballagen.
Den samlede afkalkningsopløsning (afkalker+vand) bør ikke overskride
0,5 liter (se stregmarkeringen på vandtanken).
advarsel!
Fare for hudirritation pga. afkalkningsmiddel
Vær opmærksom på sikkerhedanvisninger og mængdeangivelser på
afkalkningsmidlets emballage.
6
Sæt vandbeholderen på plads igen.
7
Tryk på dampbetjeningsknappen
afkalkningsprogram.
for at starte det integrerede
→ Fase 1 er færdig.
36
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 36
13.12.2012 13:30:03
Fase 2
på displayet.
→→ Det integrerede afkalkningsprogram bliver startet. Der løber i flere intervaller
vand ned i drypskålen inde i apparatet. Denne funktion varer ca. 15
minutter. Derefter lyser ventilsymbolet
.
8 Sørg for, at grumsbeholderen står under Cappuccinatore.
9 Drej ventilkontakten (fig. A, nr. 11) med uret til anslag for at åbne
ventilen.
Dansk
Under fase 2 vises der to bønnesymboler
→→ Vand løber i flere intervaller ud af Cappuccinatore ned i grumsbeholderen.
Derved blinker ventilsymbolet
. Denne procedure varer ca. 10 minutter.
Derefter lyser drypskålsymbolet
.
10 Lad ventilen stå åben.
11 Tøm grumsbeholderen og drypskålen, og sæt derefter drypskålen på
plads igen. Stil igen grumsbeholder under Cappuccinatore.
→→ Vandbeholdersymbolet
lyser.
12 Skyl vandbeholderen grundligt ud, og fyld den til max. -markeringen
med rent vand fra hanen.
13 Tryk på dampbetjeningsknappen
afkalkningsprogram.
for at fortsætte det integrerede
→→ Fase 2 er færdig.
37
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 37
13.12.2012 13:30:05
Fase 3
Under fase 3 vises der tre bønnesymboler
på displayet.
→→ Der løber vand ud af Cappuccinatore ned i grumsbeholderen. I den
forbindelse ventilsymbolet
. Derefter lyser ventilsymbolet
.
14 Drej ventilkontakten mod uret til anslag for at lukke ventilen.
→→ Der løber vand ned i drypskålen inde i apparatet. Derefter lyser
drypskålsymbolet
.
15 Tøm drypskålen og grumsbeholderen og sæt dem på plads igen.
→→ Standby-symbolet
lyser efter en kort opvarmningsfase.
Apparatet er driftsklar.
16 Sæt igen Melitta® Claris®-vandfilteret i vandbeholderen.
38
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 38
13.12.2012 13:30:06
13
Transport og bortskaffelse
13.1 Forberedelse til transport, frostbeskyttelse og
forholdsregler, hvis apparatet ikke bruges i længere tid
Dansk
Uddampning af apparatet
Vi anbefaler at uddampe apparatet, hvis det ikke bruges i længere tid og før en
transport. Dermed er apparatet også beskyttet mod frostskader.
Forudsætning: apparatet er driftsklar (se „Tænd- og sluk“ på side 14).
•
Fjern Melitta® Claris®-vandfilteret fra vandbeholderen.
•
Tryk samtidigt på betjeningsknappen til kaffebrygning
i længere end 2 sekunder.
sluk knappen
og tænd-/
→ Standby-symbolet
blinker i en kort opvarmningsfase. Derefter lyser
symbolet for vandbeholderen
.
•
Klap vandbeholderens låg (fig. a, nr. 7) op og træk vandbeholderen
opad ud af apparatet.
→ Ventilsymbolet
lyser.
•
Stil en beholder under Cappuccinatore.
•
Drej ventilkontakten med uret til anslag for at åbne ventilen.
→ Der løber vand ud af Cappuccinatore ned i beholderen, desuden kommer
der damp ud. Ventilsymbolet
blinker.
advarsel!
Fare for forbrænding pga. varm damp
Pas på ikke at skolde dig på den varme damp, der kommer ud af
Cappuccinatore under uddampningen.
39
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 39
13.12.2012 13:30:06
•
Så snart, der ikke kommer mere damp ud, drejer du ventilkontakten
mod uret til anslag for at lukke ventilen.
→ Apparatet er uddampet og slukker automatisk.
Bemærkning
Melitta® Claris®-vandfilteret må ikke være tørt i længere tid. Derfor anbefaler
vi at opbevare Melitta® Claris®-vandfilteret i et glas vand i køleskabet, hvis det
ikke bruges i længere tid.
Transport
•
Uddamp apparatet (se side 39).
•
Tøm og rengør drypskål og grumsbeholder.
•
Tøm vand- og bønnebeholderen. Sug om nødvendigt bønnerne i
bunden op med en støvsuger.
•
Rengør bryggeenheden (se side 30).
•
Tag Cappuccinatore (fig. a, nr. 13) af.
•
For at undgå transport bedes du om muligt transportere apparatet i den
komplette originale emballage
Forsigtig!
Transportér eller opbevar ikke apparatet i lavt tempererede transportmidler
eller rum, da restvandet kan fryse eller kondensere og forårsage skader på
apparatet.
Bortskaffelse
•
Bortskaf apparatet miljøvenligt via egnede samlesystemer.
40
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 40
13.12.2012 13:30:07
Afhjælpning af fejl
Forstyrrelse
Kaffen kommer kun
dråbevist.
Årsag
Malegrad for fin.
Kaffen kommer ikke. Vandbeholder er tom
eller sidder forkert.
Foranstaltning
Indstil malegraden grovere.
Rengør bryggeenheden.
Kør evt. det integrerede
afkalkningsprogram.
Kør evt. det integrerede
rengøringsprogram.
Fyld vandbeholderen og
kontroller om den sidder rigtigt.
Åbn evt. ventilen til der løber
vand ud af apparatet og luk
den igen.
Bryggeenhed tilstoppet.
Rengør bryggenheden.
Bønnerne falder ikke ned
i kværnen (for olieholdige
bønner).
Bank forsigtigt på
bønnerbeholderen.
Fremmedlegemer i
kværnen
Henvend dig til vores hotline.
Støj fra kværnen
Fremmedlegemer i
kværnen
Henvend dig til vores hotline.
Bønnesymbolerne
blinker, selvom
bønnebeholderen
er fuld.
For lidt malede bønner i
bryggekammeret
Tryk på betjeningsknappen
Ventilsymbolet
lyser uplanmæssigt.
Der er luft i ledningerne
inde i apparatet.
Kværnen maler ikke
kaffebønnerne.
Ved opskumning af
Cappuccinatorens
mælk dannes der for drejeregulator står på en
lidt mælkeskum.
forkert position.
Cappuccinatoren til
tilsmudset.
Dansk
14
til kaffebrygning
.
kaffestyrke
eller
Åbn ventilen til der løber vand
ud af apparatet og luk den
igen.
Rengør evt. bryggeenheden.
Stil drejeregulatoren på den
rigtige position.
Skil Cappuccinatore ad, og
rengør den (se side 31).
41
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 41
13.12.2012 13:30:07
Forstyrrelse
Bryggeenheden kan
ikke sættes ind igen
efter udtagning.
Årsag
Foranstaltning
Bryggeenheden er ikke
låst korrekt.
Kontrollér, om håndtaget til
låsning af bryggeenheden er
gået korrekt i indgreb.
Motoren er ikke i den
rigtige position.
Sluk og tænd for apparatet
igen og tryk derefter samtidigt
på betjeningsknappen til
kaffebrygning
og damp
i længere end 2 sekunder.
Motoren kører i position. Sæt
derefter bryggeenheden på
plads og kontrollér om den er
låst korrekt.
Rengøringssymbol
og standbyblinker
symbol
skiftevis.
Bryggeenheden mangler
eller den er sat forkert i.
Sæt bryggeenheden rigtigt i.
Bryggekammeret er
overfyldt.
Sluk og tænd apparatet på
tænd-/sluk knappen
(gentag evt.) til der vises
standby-modus.
Alle
betjeningsknapper
blinker permanent
Systemfejl
Sluk og tænd apparatet på
,
tænd-/sluk knappen
hjælper dette ikke bedes du
indsende apparatet til vores
serviceværksted.
Kontakt venligst Melitta Hotline hvis de ovennævnte løsningsforslag
ikke fungerer: 46-35 3000.
42
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 42
13.12.2012 13:30:07
Dansk
43
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 43
13.12.2012 13:30:07
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 44
13.12.2012 13:30:08
Bästa kund!
Gratulerar till ditt köp av Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk.
Välkommen som ytterligare en i raden av kaffeälskare som gärna njuter av
de kaffespecialiteter som Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk kan ge dig.
För att du och dina gäster ska ha långvarig glädje av din Melitta® CAFFEO®
SOLO®&perfect milk, ska du läsa igenom bruksanvisningen och förvara den
noga.
Om du behöver mer information eller har några frågor om produkten kan du
vända dig direkt till oss* eller besöka vår hemsida www.melitta.se.
SVENSKA
Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk är en kvalitetsprodukt som kommer
att ge dig många minnesvärda kaffestunder. Skäm bort dig och njut i fulla
drag av en kopp espresso eller den kaffespecialitet du gillar allra bäst.
Vi önskar dig mycket glädje av din nya helautomatiska kaffemaskin.
Serviceteamet hos Melitta® CAFFEO®
* 020 - 43 51 77
® Registered trademark of a company of the Melitta Group
45
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 45
13.12.2012 13:30:08
Innehållsförteckning
1 Information om bruksanvisningen..........................................................48
1.1 Symboler i bruksanvisningen.................................................................... 48
1.2 Avsedd användning................................................................................... 49
1.3 Ej avsedd användning............................................................................... 49
2 Allmänna säkerhetsanvisningar.............................................................50
3 Beskrivning av apparaten......................................................................52
3.1 Bildtext till bild A......................................................................................... 52
3.2 Bildtext till bild F........................................................................................ 52
3.3Display....................................................................................................... 53
4 Första gången du använder apparaten.................................................54
4.1Placering................................................................................................... 54
4.2Anslutning.................................................................................................. 55
4.3 Påfyllning av behållaren för kaffebönor..................................................... 55
4.4 Isättning av Cappuccinatore...................................................................... 55
4.5 Påfyllning av vattenbehållaren.................................................................. 56
4.6Avluftning................................................................................................... 56
4.7 Inställning av bryggmängd........................................................................ 57
4.8 Inställning av kaffestyrka........................................................................... 57
5 Inkoppling och avstängning...................................................................58
5.1 Inkoppling av apparaten............................................................................ 58
5.2 Avstängning av apparaten......................................................................... 58
6 Användning av Melitta® Claris®-vattenfilter............................................59
7 Tillagning av espresso eller café crème.................................................61
8 Tillagning av mjölkskum.........................................................................62
9 Värmning av mjölk.................................................................................64
10 Upphällning av kokvatten.......................................................................65
46
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 46
13.12.2012 13:30:08
11Funktionsinställningar............................................................................66
11.1Vattenhårdhet............................................................................................ 66
11.2Energisparläge.......................................................................................... 68
11.3 Automatisk avstängning............................................................................ 69
11.4Bryggtemperatur........................................................................................ 70
11.5 Återställa apparaten till fabriksinställningar............................................... 71
11.6Malningsgrad............................................................................................. 72
12.1 Allmän rengöring....................................................................................... 73
12.2 Rengör bryggenheten............................................................................... 74
12.3 Rengöring av Cappuccinatore .................................................................. 75
12.4 Integrerat rengöringsprogram................................................................... 76
12.5 Integrerat avkalkningsprogram.................................................................. 79
13 Transport och avfallshantering...............................................................83
13.1 Förberedelser före transport, frostskydd och åtgärder när apparaten inte
ska användas under en längre tid...................................................................... 83
SVENSKA
12 Skötsel och underhåll............................................................................73
14 Åtgärder vid fel.......................................................................................85
47
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 47
13.12.2012 13:30:08
1
Information om bruksanvisningen
Vik ut bruksanvisningens fram- och baksida för att få bättre överblick.
1.1
symboler i bruksanvisningen
Symbolerna i bruksanvisningen upplyser om risker vid hantering av Melitta®
CAFFEO® SOLO®&perfect milk eller ger praktisk information.
Varning!
Avsnitt med den här symbolen innehåller säkerhetsinformation och upplyser
om möjliga risker för olyckor och skador.
Var försiktig!
Avsnitt med den här symbolen innehåller information om felaktig hantering som
ska undvikas och upplyser om möjliga risker för materiella skador.
OBs!
Avsnitt med den här symbolen innehåller ytterligare värdefull information som
rör användning och hantering av Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk.
48
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 48
13.12.2012 13:30:09
1.2
avsedd användning
Melitta CAFFEO® SOLO®&perfect milk är uteslutande avsedd för tillagning av kaffe
och kaffespecialiteter, för värmning av vatten eller mjölk samt för framställning av
mjölkskum utanför apparaten.
®
I den avsedda användningen ingår att du:
noggrant läser igenom, förstår och följer bruksanvisningen.
•
särskilt följer säkerhetsanvisningarna,
•
använder Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk enligt de driftvillkor
som anges i denna bruksanvisning.
1.3
sVEnska
•
Ej avsedd användning
Med ej avsedd användning avses all annan användning av Melitta® CAFFEO®
SOLO®&perfect milk än den som beskrivs i denna bruksanvisning.
Varning!
Vid ej avsedd användning kan du skada eller bränna dig på varmt vatten eller
het ånga.
OBs!
Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår vid ej avsedd användning.
49
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 49
13.12.2012 13:30:09
2
allmänna säkerhetsanvisningar
Läs noggrant igenom följande anvisningar. Om du inte följer anvisningarna
kan din egen och apparatens säkerhet äventyras.
Varning!
– Förvara bl.a. följande föremål oåtkomligt för barn:
Förpackningsmaterial, smådelar.
– Alla som använder apparaten måste först informera sig
om hur den ska hanteras samt om möjliga risker.
– Låt aldrig barn använda apparaten eller leka utan
uppsikt i närheten av apparaten.
– Apparaten kan användas av barn från 8 år samt av
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller som inte har erfarenhet och kunskaper,
om det sker under uppsikt eller om de har fått
anvisningar om hur apparaten ska användas på säkert
sätt och alltså förstår vilka faror som kan uppkomma.
Barn får inte leka med apparaten.
Rengöring och underhåll från användarens sida får
inte utföras av barn eller av personer med nedsatt
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som inte
har erfarenhet och kunskap om hur apparaten ska
hanteras, om detta inte sker under uppsikt.
– Apparaten får användas endast om den är tekniskt
felfri.
– Följ också säkerhetsanvisningarna på nästa sida.
50
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 50
13.12.2012 13:30:09
Varning!
sVEnska
– Försök aldrig att reparera apparaten själv. Vänd dig
uteslutande till Melittas® kundtjänst om apparaten
behöver repareras.
– Utför inga ändringar på apparaten, dess komponenter
eller medföljande tillbehör.
– Apparaten får inte sänkas ned i vatten.
– Vidrör aldrig apparaten med våta eller fuktiga händer
eller fötter.
– Vidrör aldrig apparatens heta ytor.
– Vidrör aldrig apparatens invändiga delar under
pågående drift.
– Öppna aldrig den högra täckplåten under pågående
drift såvida du inte i bruksanvisningen uttryckligen
uppmanas att göra detta.
– Apparaten är avsedd att användas för hushållsändamål
och liknande, exempelvis i kök för medarbetare i
butiker, kontor och andra arbetsplatser; i storhushåll;
av kunder på hotell, motell, vandrarhem och liknande
logityper; på bed-and-breakfast-pensionat.
– Under garantitiden får skadade nätkablar endast bytas
ut av tillverkaren; därefter endast av behörig elektriker.
– Följ också säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningens
övriga kapitel.
51
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 51
13.12.2012 13:30:09
3
Beskrivning av apparaten
3.1
Bildtext till bild A
Bildnummer
Förklaring
1
Droppskål med bricka för koppar och behållare för kaffesump
(inuti) samt flottör (indikering för full droppskål)
2
Utlopp som kan ställas in i höjdled
3
PÅ-/AV-knapp
4
Vred för kaffemängd
5
Knapp för kaffebryggning
6
Knapp för kaffestyrka
7
Vattenbehållare
8
Behållare för kaffebönor
9
Knapp för ånga
10
Display
11
Ventil för tillredning av mjölkskum och hett vatten
12
Ångrör
13
Cappuccinatore
14
Höger skydd (kan avlägsnas, bakom skyddet finns reglaget för
inställning av malningsgrovlek, bryggenheten och märkskylten)
3.2
Bildtext till bild F
Bildnummer
Förklaring
1
Luftinsugsventil
2
Luftinsugsrör
3
Vridreglage
4
Anslutning för mjölkslang
5
Anslutningsstycke
6
Mjölkskum-/hetvattenmunstycke
52
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 52
13.12.2012 13:30:09
symbol
Display
Betydelse
Standby
Användning av
Melitta® Claris®vattenfilter
Vattenbehållare
Droppskål och
behållare för
kaffesump
nollställ
Förklaring/uppmaning
blinkar
Apparaten under uppvärmning eller
bryggning pågår.
lyser
Apparaten är klar för användning.
lyser
Byt Melitta® Claris®-vattenfilter
blinkar
Filterbyte pågår.
lyser
Påfyllning av vattenbehållaren
blinkar
Sätt in vattenbehållaren.
lyser
Töm droppskålen och
kaffesumpbehållaren
blinkar
Sätt i droppskålen och
kaffesumpbehållaren
lyser
1 böna: inte så starkt
2 bönor: normalt
3 bönor: starkt
blinkar
Fyll på behållaren för kaffebönor.
Symbolen slutar blinka vid nästa
kaffebryggning.
lyser
Rengör apparaten.
blinkar
Det integrerade
rengöringprogrammet körs.
lyser
Avkalka apparaten
blinkar
Det integrerade
avkalkningsprogrammet körs.
lyser
Klar för skumning
blinkar
Tillredning av mjölkskum eller
vattenvärmning pågår.
Kaffestyrka
Rengöring
Avkalkning
Ventil för
tillredning av
mjölkskum och
hett vatten
sVEnska
3.3
OBs!
När samtliga symboler på displayen lyser svagt är apparaten i energisparläge.
53
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 53
13.12.2012 13:30:10
4
Första gången du använder apparaten
Första gången du använder apparaten ska du utföra de steg som beskrivs i följande
avsnitt.
När du har utfört dessa steg är apparaten klar att användas. Därefter kan du börja
tillreda kaffe.
Vi rekommenderar att du häller ut kaffet från de två första kopparna kaffe som
du tillreder med apparaten.
4.1
Placering
•
Placera apparaten på ett stabilt, jämnt och torrt underlag. Maskinen ska
stå minst ca 10 cm från väggar och andra föremål.
•
Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk har två hjul i den bakre kanten.
Det går lätt att flytta apparaten genom att lyfta den något i framkanten.
Var försiktig!
–
Apparaten får aldrig placeras på varma ytor eller i fuktiga utrymmen.
–
Transportera eller förvara inte apparaten vid låga temperaturer. Om det
finns vatten kvar i apparaten kan det frysa eller kondensera, vilket kan
skada apparaten. Följ anvisningarna på sidan 83.
•
Behållaren för kaffesump sitter redan i droppskålen. Se till att skjuta in
droppskålen i apparaten tills det tar stopp.
OBs!
–
Spara förpackningsmaterialet, även hård skumplast, så att det kan
användas vid transporter eller vid en eventuell retur. På så sätt kan du
undvika transportskador.
–
Det är normalt att det finns spår av kaffe och vatten i kaffebryggaren innan
du använt den. Det beror på att apparaten funktionstestats på fabriken.
54
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 54
13.12.2012 13:30:10
4.2
•
anslutning
Anslut nätkabeln till ett lämpligt uttag.
Varning!
–
Kontrollera att uttaget motsvarar gällande normer för elektrisk säkerhet.
Rådfråga en elektriker om du känner dig osäker.
–
Använd aldrig skadade nätkablar (skadad isolering, frilagda ledare).
4.3
•
sVEnska
Risk för brand och elektrisk stöt p.g.a. felaktig nätspänning, felaktiga eller
skadade anslutningar och felaktig eller skadad nätkabel
– Kontrollera att den spänning som anges på apparatens märkskylt stämmer
med nätspänningen på platsen. Märkskylten sitter på apparatens högra
sida under täckplåten (bild a, nr 14).
Påfyllning av behållaren för kaffebönor
Öppna bönbehållarens lock och fyll behållaren med färska kaffebönor.
Var försiktig!
•
–
Bönbehållaren får bara fyllas med kaffebönor.
–
Fyll aldrig på färdigmalet kaffe, frystorkat kaffe eller karamelliserade
kaffebönor i bönbehållaren.
Sätt tillbaka locket på behållaren.
4.4
Isättning av Cappuccinatore
En cappuccinotillsats för tillredning av varm mjölk eller mjölkskum ingår i din
helautomatiska kaffemaskin.
•
Skjut på Cappuccinatore (bild a, nr 13) på ångröret tills det tar stopp
(bild a, nr 12).
55
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 55
13.12.2012 13:30:10
4.5
Påfyllning av vattenbehållaren
•
Öppna vattenbehållarens lock (bild a, nr 7) och dra upp
vattenbehållaren ur apparaten.
•
Fyll vattenbehållaren med kallt kranvatten till markeringen för maxnivå
och sätt in behållaren i maskinen igen.
OBs!
Om vattenbehållaren skulle råka tommas när någon funktion är igång (t.ex.
under upphällning av kaffe), tänds symbolen för vattenbehållaren. Den
pågående funktionen avslutas och vattenbehållaren måste fyllas på innan du
startar funktionen på nytt.
4.6
avluftning
Var försiktig!
Apparaten får avluftas endast när Melitta® Claris®-vattenfiltret är borttaget och
vattenbehållaren är full.
– Sätt inte tillbaka Melitta® Claris®-vattenfiltret i vattenbehållaren förrän
avluftningen har avslutats.
–
•
Före inkopplingen ska vattenbehållaren fyllas med kallt kranvatten upp till
max-markeringen.
Tryck på PÅ-/AV-knappen
för att starta apparaten.
→ Ventilsymbolen
visas på displayen. Apparaten måste avluftas via
Cappuccinatore. Det får inte finnas kvar någon luft i vattenvägarna.
•
Placera ett ganska stort kärl under Cappuccinatore.
•
Vrid ventilvredet (Bild a, nr 11) medurs tills det tar stopp, för att öppna
ventilen.
→ Ventilsymbolen
•
blinkar. Vatten rinner ner i kärlet under Cappuccinatore.
När vattnet slutat rinna och ventilsymbolen
lyser, vrider du
ventilvredet motsols, tills det tar stopp, för att stänga ventilen.
→ Apparaten är klar för användning.
56
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 56
13.12.2012 13:30:10
4.7
Inställning av bryggmängd
Bryggmängd
Vredet helt åt
vänster
Vredet i mitten
Vredet helt åt
höger
Bryggning av en
kopp
30 ml
125 ml
220 ml
Bryggning av två
koppar
2 x 30 ml
2 x 125 ml
2 x 220 ml
4.8
Inställning av kaffestyrka
• Tryck flera gånger på knappen för kaffestyrka
olika styrkor.
→→ Ditt val visas med bönsymbolerna
Nollställ
för att välja mellan tre
på displayen.
SVENSKA
• Vrid på vredet för kaffemängd (bild A, nr 4), för att steglöst ställa in
bryggmängden. (Vredet åt vänster för mindre kaffe, vredet åt höger för
mer kaffe).
Kaffestyrka
inte så starkt
normalt
(fabriksinställning)
starkt
• Du kan också ställa in kaffets arom genom att ändra malningsgrad. Se
anvisningarna på sidan 72.
57
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 57
13.12.2012 13:30:11
5
Inkoppling och avstängning
5.1
Inkoppling av apparaten
OBs!
Apparaten spolar automatiskt rent kafferören vid varje inkoppling.
•
Ställ ett kärl under utloppet.
•
Tryck på PÅ-/AV-knappen
för att starta apparaten.
→ Standby-symbolen
blinkar. Apparaten värms upp.Apparaten utför en
automatisk spolning och hett vatten strömmar ut ur utloppet. Därefter tänds
standby-symbolen
.
Apparaten är klar för användning.
5.2
avstängning av apparaten
•
Ställ ett kärl under utloppet.
•
Tryck på PÅ/AV-knappen
för att stänga av apparaten.
→ Apparaten genomför en automatisk spolning av kaffevägarna, om
kaffebryggning utförts före avstängningen. Bryggkammaren körs till viloläge.
Standby-symbolen
slocknar.
58
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 58
13.12.2012 13:30:13
6
Användning av Melitta® Claris®-vattenfilter
Ett Melitta®-Claris®-vattenfilter för bortfiltrering av kalk och andra skadliga ämnen
medföljer apparaten vid leverans. Sätt inte in filtret i apparaten förrän efter den
första ibruktagningen. Om du använder filtret behöver du inte avkalka apparaten
lika ofta och kan ställa in vattenhårdheten på hårdhetsgrad 1 (se anvisningarna på
sidan 66). Genom att på säkert sätt skydda apparaten mot igenkalkning förlänger
du dess livstid. Vattenfiltret bör bytas regelbundet (varannan månad), dock senast
visas på displayen.
när symbolen för vattenfilter
SVENSKA
Förutsättning: Apparaten är avstängd. (se „Inkoppling och avstängning“ på
sidan 58).
• Tryck samtidigt in knappen för kaffestyrka
och PÅ/AV-knappen
Håll knapparna intryckta i mer än 2 sekunder.
→→ Symbolen för vattenfilter
Symbolen för droppskålen
blinkar hela tiden under byte av filter.
lyser
• Töm droppskålen och sätt åter in den i apparaten.
→→ Symbolen för vattenbehållaren
lyser.
• Låt vattenfiltret stå i ett glas med kallt kranvatten under några minuter
innan du sätter i det.
• Öppna vattenbehållarens lock (bild A, nr 7) och dra upp
vattenbehållaren ur apparaten.
• Töm vattenbehållaren.
• Skruva försiktigt fast Melitta® Claris®-vattenfiltret i gängan på
vattenbehållarens botten.
• Fyll vattenbehållaren med kallt kranvatten till markeringen för maxnivå
och sätt in behållaren i maskinen igen.
→→ Ventilsymbolen
lyser.
• Placera ett tillräckligt stort kärl (t.ex. kaffesumpbehållaren) under
Cappuccinatore.
59
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 59
13.12.2012 13:30:13
•
Vrid ventilvredet (Bild a, nr 11) medurs tills det tar stopp, för att öppna
ventilen.
•
Ventilsymbolen
Cappuccinatore.
•
När vattnet slutat rinna och ventilsymbolen
lyser, vrider du
ventilvredet motsols, tills det tar stopp, för att stänga ventilen.
blinkar. Vatten rinner ner i kärlet under
→ Därefter tänds standbysymbolen
och bönsymbolerna
. Apparaten
är klar för användning och vattenhårdheten inställs automatiskt på
hårdhetsgrad 1.
OBs!
–
Melitta® Claris®-vattenfiltret får inte vara torrt under en längre tid. Vi
rekommenderar därför att du förvarar Melitta® Claris®-vattenfiltret i ett glas
vatten i kylskåpet om apparaten inte ska användas på länge.
–
Efter att du satt in Melitta® Claris®-vattenfiltret kommer överskjutande aktivt
kol att sköljas bort ur filtret vid den första spolningen. Detta kan leda till en
svag gråfärgning av spolvattnet. Därefter blir vattnet åter klart
60
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 60
13.12.2012 13:30:14
7
Tillagning av espresso eller café crème
Förutsättning: apparaten är klar för användning. (se „Inkoppling och
avstängning“ på sidan 58).
•
Ställ en eller två koppar bredvid varandra under utloppet.
•
Tryck på knappen för kaffestyrka
•
Vrid om vredet för kaffemängd (bild a, nr. 4), för att ställa in
bryggmängden.
•
Tryck på knappen för kaffebryggning
tillaga en kopp kaffe.
•
två gånger kort efter
Tryck på knappen för kaffebryggning
varandra om du vill tillaga två koppar kaffe.
för att ställa in kaffestyrkan.
sVEnska
en gång, om du bara vill
→ När du har tryckt två gånger blinkar bönsymbolen två gånger i snabb följd
under bryggningen, för att bekräfta valet.
→ Malning och upphällning av kaffe för två koppar startar. Standby-symbolen
blinkar. Upphällningen avslutas automatiskt när den inställda
kaffemängden uppnåtts.
•
Om du vill stoppa upphällningen i förtid, trycker du på knappen för
. Om du har tryckt två gånger, trycker du in
kaffebryggning
knappen under minst tre sekunder efter att bryggningen har startat.
OBs!
–
När du använder apparaten för första gången mal kvarnen något längre tid
än normalt.
–
Du kan också ställa in bryggmängden under pågående bryggning. För
att brygga mindre kaffe, vrider du reglaget för kaffemängd åt vänster till
önskad mängd eller till dess att bryggningen slutar. För att brygga mer
kaffe vrider du reglaget åt höger.
61
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 61
13.12.2012 13:30:14
8
Tillagning av mjölkskum
Förutsättning: apparaten är klar för användning. (se „Inkoppling och
avstängning“ på sidan 58).
Med Cappuccinatore kan du skumma mjölk direkt ur mjölkpaketet eller ur ett kärl
och ner i koppen.
•
Doppa slangen till Cappuccinatore direkt ner i mjölken.
•
Ställ en kopp under Cappuccinatore.
•
Tryck på knappen för ånga
→ Standby-symbolen
ventilsymbolen
.
blinkar. Apparaten värms upp. Därefter tänds
.
Varning!
akta dig för den heta ångan och det heta ångröret. Risk för brännskada
eller skållningsskada!
– Stick aldrig in händerna i den utströmmande ångan.
–
•
•
Rör inte vid ångröret under pågående användning eller omedelbart efter
att ångröret använts.
Ställ vredet (bild F, nr 3) i läge „Mjölkskum“.
Funktionen „Mjölkskum“ är aktiv när symbolen
uppåt.
Vrid ventilvredet (Bild a, nr 11) medurs tills det tar stopp, för att öppna
ventilen.
→ Ventilsymbolen
•
på vredet pekar
blinkar.
När önskad mängd mjölkskum uppnåtts vrider du ventilvredet (bild a,
nr 11) moturs tills det tar stopp, för att stänga ventilen.
62
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 62
13.12.2012 13:30:15
Genomspolning av Cappuccinatore: Fyll ett kärl till hälften med rent
vatten och doppa ner slangen till Cappuccinatore i vattnet.
Ställ ett tomt kärl under Cappuccinatore.
Ställ vredet på symbolen
.
Öppna ventilen. När en ren vatten-/ångblandning kommer ut stänger du
ventilen.
Cappuccinotillsatsen är nu rengjord. Cappuccinatore Vi rekommenderar
att du regelbundet demonterar Cappuccinatore och rengör de enskilda
delarna separat (se „Rengöring av Cappuccinatore“ på sidan 75).
•
Efter 30 sekunder övergår apparaten automatiskt från ångläge till
om du vill övergå till
normalt driftsläge. Tryck på knappen för ånga
normalt driftläge i förtid.
sVEnska
•
OBs!
Vi rekommenderar användning av kall mjölk med hög proteinhalt. För att få ett
bra mjölkskum är det inte mjölkens fetthalt, utan det är mjölkens proteinhalt
som är avgörande.
63
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 63
13.12.2012 13:30:15
9
Värmning av mjölk
Förutsättning: apparaten är klar för användning. (se „Inkoppling och
avstängning“ på sidan 58).
Med Cappuccinatore kan du värma mjölk direkt ur mjölkpaketet eller ur ett kärl.
•
Doppa slangen till Cappuccinatore direkt ner i mjölken.
•
Ställ en kopp under Cappuccinatore.
•
Tryck på knappen för ånga
→ Standby-symbolen
ventilsymbolen
.
.
blinkar. Apparaten värms upp. Därefter tänds
Varning!
akta dig för den heta ångan och det heta ångröret. Risk för brännskada
eller skållningsskada!
– Stick aldrig in händerna i den utströmmande ångan.
–
•
•
Rör inte vid ångröret under pågående användning eller omedelbart efter
att ångröret använts.
Ställ vredet (bild F, nr 3) i läge „Varm mjölk“.
Funktionen „Varm mjölk““ är aktiv när symbolen
uppåt.
på vredet pekar
Vrid ventilvredet (Bild a, nr 11) medurs tills det tar stopp, för att öppna
ventilen.
→ Ventilsymbolen
blinkar.
•
När önskad mängd varm mjölk uppnåtts vrider du ventilvredet (bild a,
nr 11) moturs tills det tar stopp, för att stänga ventilen.
•
Genomspolning av Cappuccinatore: Samma förfarande som beskrivs
på sidan 63.
64
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 64
13.12.2012 13:30:16
10
Upphällning av kokvatten
Förutsättning: apparaten är klar för användning. (se „Inkoppling och
avstängning“ på sidan 58).
•
•
Ställ vredet (bild F, nr 3) i läge „Hett vatten“.
Funktionen „Hett vatten“ är aktiv när symbolen
uppåt.
på vredet pekar
Håll ett kärl under Cappuccinatore.
sVEnska
Varning!
akta dig för den heta ångan och det heta ångröret. Risk för brännskada
eller skållningsskada!
Vid tillredning av hett vatten direkt efter beredning av ånga kommer det först ut
en restmängd av het ånga ur Cappuccinatore och det kan stänka ut hett vatten.
– Undvik direkt hudkontakt med det heta vattnet och med den heta
Cappuccinatore.
•
Vrid ventilvredet (Bild a, nr 11) medurs tills det tar stopp, för att öppna
ventilen.
→ Ventilsymbolen
ner i kärlet.
•
blinkar. Hett vatten strömmar ut ur Cappuccinatore och
När önskad vattenmängd uppnåtts vrider du ventilvredet moturs tills det
tar stopp, för att stänga ventilen.
OBs!
Vattenupphettningen stoppar automatiskt när mängden hett vatten uppgår
till ca 150 ml. Om du vill värma en större mängd vatten vrider du tillbaka
ventilvredet till utgångsläge och upprepar förfarandet för upphettning av vatten.
65
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 65
13.12.2012 13:30:16
11
Funktionsinställningar
11.1 Vattenhårdhet
Använd den medföljande testremsan för att fastställa hårdhetsgraden för ditt vatten.
Följ anvisningarna på testremsans förpackning. Vattnets hårdhetsgrad är inställd
på 4 vid leverans. När Melitta® Claris®-vattenfiltret är isatt är vattenhårdheten
automatiskt inställd på hårdhetsgrad 1 (se sidan 59).
Förutsättning: Apparaten är klar för användning. (se „Inkoppling och
avstängning“ på sidan 58).
Så här ställer du in vattnets hårdhetsgrad för att skydda maskinen från att kalka
igen:
• Tryck samtidigt på knappen för kaffebryggning
och knappen för
. Håll knapparna intryckta i mer än 2 sekunder.
kaffestyrka
→→ Standby-symbolen
blinkar snabbt.
• Tryck en gång på knappen för kaffebryggning
menyn för inställning av vattnets hårdhetsgrad.
→→ Symbolen för vattenfilter
för att öppna
tänds.
66
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 66
13.12.2012 13:30:16
•
Tryck upprepade gånger på knappen för ånga
fyra olika hårdhetsgrader.
för att välja mellan
Vattnets
hårdhetsgrad
Egenskap
°dH
°f
mjukt
0-7,2°dH
0 - 13 °f
medel
7,2 - 14 °dH
13 - 25 °f
hårt
14-21,2°dH
25 - 38 °f
Mycket hårt
(fabriksinställning))
>21,2°dH
>38°f
1:
2:
3:
4:
•
blinkar
Tryck på PÅ-/AV-knappen
vattenhårdheten.
sVEnska
→ Valet av vattenhårdhet enligt tabellen visas på displayen med hjälp av
bönsymbolerna
.
, för att bekräfta den valda
→ Symbolerna på displayen blinkar kort för att bekräfta valet. Apparaten är klar
för användning. Standby-symbolen
lyser.
OBs!
Om du inte trycker på någon knapp under inställningsförloppet går apparaten
automatiskt tillbaka till standby-läge efter 60 sekunder.
67
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 67
13.12.2012 13:30:17
11.2 Energisparläge
Efter den senaste åtgärden övergår apparaten automatiskt (beroende på inställning)
till energisparläge (apparaten förbrukar betydligt mindre energi i energisparläge
än i standby-läge). Du kan ställa in energisparläge på olika tider. Apparatens
.
fabriksinställning är 5 minuter
Förutsättning: Apparaten är klar för användning. (se „Inkoppling och
avstängning“ på sidan 58).
Så här ställer du in timern:
• Tryck samtidigt på knappen för kaffebryggning
och knappen för
. Håll knapparna intryckta i mer än 2 sekunder.
kaffestyrka
→→ Standby-symbolen
blinkar snabbt.
• Tryck två gånger på knappen för kaffebryggning
till menyn för energisparläge.
→→ Symbolen för vattenbehållaren
lyser.
• Tryck flera gånger på knappen för kaffestyrka
fyra olika tider för timern.
Nollställ
, för att komma
för att välja mellan
Tid
5 minuter
(fabriksinställning)
15 minuter
30 minuter
Blinkar
ur
68
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 68
13.12.2012 13:30:17
•
Tryck på PÅ-/AV-knappen
tidinställningen.
, för att bekräfta den valda
→ Symbolerna på displayen blinkar kort för att bekräfta valet. Apparaten är klar
för användning. Standby-symbolen
lyser.
OBs!
Tryck på knappen för kaffestyrka
för att väcka apparaten ur
energisparläge. Då kan du genast börja brygga kaffe.
sVEnska
11.3 automatisk avstängning
Efter den senast utförda åtgärden stängs apparaten av automatiskt (beroende
på inställning). Den automatiska avstängningen kan ställas in på olika tider.
.
Fabriksinställning för avstängning är 1 timme
Förutsättning: apparaten är klar för användning. (se „Inkoppling och
avstängning“ på sidan 58).
Så här ställer du in timern:
•
Tryck samtidigt på knappen för kaffebryggning
och knappen för
. Håll knapparna intryckta i mer än 2 sekunder.
kaffestyrka
→ Standby-symbolen
•
blinkar.
Tryck tre gånger på knappen för kaffebryggning
menyn för automatisk avstängning.
→ Symbolen för droppskålen
, för att öppna
lyser
69
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 69
13.12.2012 13:30:18
• Tryck flera gånger på knappen för kaffestyrka
fyra olika tider för timern.
Nollställ
för att välja mellan
Tid
1 timme
(fabriksinställning)
2 timmar
4 timmar
8 timmar
Blinkar
• Tryck på PÅ-/AV-knappen
tidinställningen.
, för att bekräfta den valda
→→ Symbolerna på displayen blinkar kort för att bekräfta valet. Apparaten är klar
för användning. Standby-symbolen
lyser.
11.4 Bryggtemperatur
Fabriksinställning för bryggtemperaturen är steg 2 (
).
Förutsättning: Apparaten är klar för användning. (se „Inkoppling och
avstängning“ på sidan 58).
Så här ställer du in bryggtemperaturen enligt dina önskemål:
• Tryck samtidigt på knappen för kaffebryggning
och knappen för
. Håll knapparna intryckta i mer än 2 sekunder.
kaffestyrka
→→ Standby-symbolen
blinkar.
• Tryck fyra gånger på knappen för kaffebryggning
menyn för bryggtemperatur.
→→ Symbolen för rengöring
, för att öppna
lyser.
70
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 70
13.12.2012 13:30:19
• Tryck upprepade gånger på knappen för kaffestyrka
mellan tre olika bryggtemperaturer.
Nollställ
för att välja
Bryggtemperatur
låg
medel
(fabriksinställning)
hög
, för att bekräfta den valda
→→ Symbolerna på displayen blinkar kort för att bekräfta valet. Apparaten är klar
för användning. Standby-symbolen
lyser.
11.5 Återställa apparaten till fabriksinställningar
SVENSKA
• Tryck på PÅ-/AV-knappen
bryggtemperaturen.
Förutsättning: Apparaten är klar för användning. (se „Inkoppling och
avstängning“ på sidan 58).
• Tryck samtidigt in knappen för ånga
och PÅ/AV-knappen
knapparna intryckta i mer än 2 sekunder.
. Håll
→→ Samtliga inställningar har nu återställts till fabriksinställningarna. Standbysymbolen
blinkar kort som bekräftelse.
Fabriksinställningar, översikt:
Funktionsinställning
Fabriksinställning
Vattenhårdhet
Vattenhårdhet 4
Energisparläge
5 minuter
Automatisk avstängning
1 timme
Bryggtemperatur
medel
71
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 71
13.12.2012 13:30:19
11.6 Malningsgrad
Malningsgraden är optimalt inställd vid leverans. Vi rekommenderar därför att du
inte justerar malningsgraden förrän efter ca 1000 tillagningsomgångar (ca 1 år).
Malningsgraden kan bara ställas in medan kvarnen är igång. Ställ in
malningsgraden direkt efter att du startat bryggning av kaffe.
Om du inte tycker att kaffearomen är tillräckligt intensiv kan du justera inställningen
till en finare malningsgrad.
• Fatta tag i fördjupningen på apparatens högra sida (bild A, nr 14) och
dra ut täckplåten åt höger.
• Starta en normal kaffebryggning.
• Medan kvarnen är igång: Ställen spaken i något av de tre lägena
(bild E).
• Fixera täckplåtens fyra hakar baktill på apparaten och vrid täckplåten åt
vänster tills den hakar fast.
Spakposition Malningsgrad
vänst
fin
mitten
medel
höger
grov
(fabriksinställning)
72
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 72
13.12.2012 13:30:19
12
skötsel och underhåll
12.1 allmän rengöring
•
Torka av apparaten utvändigt med en mjuk, fuktig trasa och vanligt
diskmedel.
•
Töm och rengör droppskålen regelbundet, senast när
nivåindikatorn (bild a, nr 1) sticker upp ur droppgallret.
•
Rengör kaffesumpbehållaren regelbundet.
–
Använd inga skrubbande trasor, svampar eller rengöringsmedel som kan
repa ytan på apparaten.
–
Droppskålen och bryggenheten får inte rengöras i diskmaskin. De kan bli
deformerade.
sVEnska
Var försiktig!
OBs!
Kaffesumpbehållaren (bild a, nr 1) tål maskindisk och kan rengöras i
diskmaskin. Kaffesumpbehållaren kan missfärgas något om den diskas ofta i
diskmaskin.
73
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 73
13.12.2012 13:30:20
12.2 Rengör bryggenheten.
Förutsättning: apparaten är avstängd. (se „Inkoppling och avstängning“ på
sidan 58).
OBs!
För bästa skydd bör bryggenheten rengöras en gång i veckan under rinnande
vatten.
•
Fatta tag i fördjupningen på apparatens högra sida (bild a, nr 14) och
dra ut täckplåten åt höger.
•
Tryck in och håll kvar den röda knappen på bryggenhetens handtag
(bild B, nr 1) intryckt. Vrid handtaget medurs tills det tar stopp (ungefär
75°).
•
Håll i handtaget och dra ut bryggenheten ur apparaten.
•
Ändra inte något på bryggenheten (flytta eller vrid inte på några
komponenter i bryggenheten).
•
Rengör noggrant bryggenhetens alla sidor under rinnande vatten. Det
är särskilt viktigt att ytan som återges på bild D är fri från kafferester.
Var försiktig!
Bryggenheten får absolut inte rengöras i diskmaskinen.
•
Låt bryggenheten rinna av.
•
Avlägsna eventuella kafferester från de delar i apparatens inre där
bryggenheten sätts in.
•
Sätt tillbaka bryggenheten i apparaten och vrid handtaget moturs tills
det tar stopp för att låsa fast bryggenheten.
•
Fixera täckplåtens fyra hakar baktill på apparaten och vrid täckplåten åt
vänster tills den hakar fast.
74
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 74
13.12.2012 13:30:20
12.3 Rengöring av Cappuccinatore
Cappuccinotillsatsen bör en gång i veckan rengöras med Melitta®
mjölksystemrengöring för helautomatiska kaffemaskiner.
Gör på det sätt som beskrivs på sidan 63 under „Genomspolnng av
Cappuccinatore“ och använd mjölkrengöringslösningen i stället för rent vatten.
• Cappuccinotillsatsen ska rengöras direkt varje gång som den har
använts för värmning av mjölk eller för mjölkskumning.
• För grundlig daglig rengöring ska Cappuccinatore (bild A, nr 13)
avlägsnas från ångröret (bild A, nr 12) och tas isär (bild F).
• För detta ska mjölkslangen, mjölkskum-/hetvattenmunstycket (bild F,
nr 6) och luftinsugsröret (bild F, nr 2) tas av från anslutningsstycket (bild
F, nr 5).
• Spola alla delar under rinnande vatten. Rengör luftinsugsröret särskilt
noga.
SVENSKA
• Vänta till Cappuccinatore har svalnat och torka av den på utsidan med
en fuktig duk.
• Återmontera Cappuccinatore i omvänd ordning.
• Skjut på Cappuccinatore (bild A, nr 13) på ångröret tills det tar stopp
(bild A, nr 12).
75
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 75
13.12.2012 13:30:20
12.4 Integrerat rengöringsprogram
Det integrerade rengöringsprogrammet avlägsnar kafferester och fettavlagringar
som inte kan tas bort för hand. Det tar totalt ungefär 15 minuter. Under hela
.
förloppet blinkar rengöringssymbolen
Förutsättning: apparaten är avstängd. (se „Inkoppling och avstängning“ på
sidan 58).
Var försiktig!
–
Kör det integrerade rengöringsprogrammet en gång varannan månad eller
börjar
efter ca 200 koppar, dock senast när symbolen för rengöring
lysa på displayen.
–
Använd enbart Melittas® rengöringstabletter för helautomatiska
kaffemaskiner. Rengöringstabletterna är särskilt anpassade till Melitta®
CAFFEO® SOLO®&perfect milk. Om du använder andra rengöringsmedel
kan apparaten skadas.
Så här kör du det integrerade rengöringsprogrammet:
1
Öppna locket till vattenbehållaren (bild a, nr 7) och ta bort
vattenbehållaren ur apparaten. Fyll vattenbehållaren med kallt
kranvatten till markeringen för maxnivå och sätt in behållaren i
maskinen igen.
2
och PÅ/AVTryck samtidigt in knappen för kaffebryggning
. Håll knapparna intryckta i mer än 2 sekunder.
knappen
→ Symbolen för rengöring
blinkar.
Symbolen för droppskålen
lyser.
3
Töm droppskålen och kaffesumpbehållaren.
4
Sätt tillbaka droppskålen utan kaffesumpbehållaren och ställ
kaffesumpbehållaren under utloppet.
76
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 76
13.12.2012 13:30:20
Fas 1
Under fas 1 visas en bönsymbol
på displayen.
→ Först körs två automatiska spolningscykler.Därefter tänds standbysymbolen
.
5
Fatta tag i fördjupningen på apparatens högra sida (bild a, nr 14) och
dra ut skyddet åt höger.
6
Tryck in och håll den röda knappen på bryggenhetens handtag (bild B,
nr 1) intryckt. Vrid handtaget medurs tills det tar stopp (ungefär 75°).
7
Håll i handtaget och dra ut bryggenheten ur apparaten.
sVEnska
→ Standby-symbolen
och symbolen för rengöring
blinkar under
pågående byte när bryggenheten inte sitter på sin plats.
Var försiktig!
Risk för att skada bryggenheten
– Bryggenheten får avlägsnas endast vid detta moment under det
integrerade rengöringsprogrammet.
8
Ändra inte något på bryggenheten (flytta eller vrid inte på några
komponenter i bryggenheten).
9
Rengör noggrant bryggenhetens alla sidor under rinnande vatten.
10 Låt bryggenheten rinna av.
11 Lägg i en rengöringstablett i bryggenheten (bild C).
12 Sätt tillbaka bryggenheten i apparaten och vrid handtaget moturs tills
det tar stopp för att låsa fast bryggenheten.
→ Slut på fas 1.
77
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 77
13.12.2012 13:30:21
Fas 2
Under fas 2 visas två bönsymboler
på displayen.
→→ Symbolen för rengöring
blinkar igen och standby-symbolen
Symbolen för vattenbehållaren
lyser.
släcks.
13 Fixera skyddets fyra hakar baktill på apparaten och vrid skyddet åt
vänster tills det hakar fast.
14 Öppna locket till vattenbehållaren (bild A, nr 7) och ta bort
vattenbehållaren ur apparaten. Fyll vattenbehållaren med kallt
kranvatten till markeringen för maxnivå och sätt in behållaren i
maskinen igen.
15 Tryck på knappen för ånga
rengöringsprogrammet
, för att fortsätta det integrerade
→→ Det integrerade rengöringsprogrammet fortsätter. Det här förloppet tar
ungefär 5 minuter. Vatten strömmar ut ur utloppet och apparatens inre och
ner i droppskålen. Därefter tänds symbolen för droppskålen
.
→→ Slut på fas 2.
Fas 3
Under fas 3 visas tre bönsymboler
på displayen.
16 Töm droppskålen och kaffesumpbehållaren.
17 Sätt tillbaka droppskålen utan kaffesumpbehållaren och ställ
kaffesumpbehållaren under utloppet.
→→ Slut på fas 3.
78
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 78
13.12.2012 13:30:21
Fas 4
Under fas 4 visas tre bönsymboler
på displayen. Bönan i mitten blinkar
→ Det integrerade rengöringsprogrammet fortsätter. Det här förloppet tar
ungefär 5 minuter. Vatten strömmar ut ur utloppet och apparatens inre och
ner i droppskålen. Därefter tänds symbolen för droppskålen
.
18 Töm droppskålen och kaffesumpbehållaren och sätt sedan tillbaka dem.
→ Standby-symbolen
tänds efter en kort uppvärmningsfas.
Apparaten är klar för användning.
sVEnska
12.5 Integrerat avkalkningsprogram
Det integrerade avkalkningsprogrammet avlägsnar kalkrester ur apparatens
inre. Det tar totalt ungefär 30 minuter. Under hela förloppet blinkar symbolen för
.
avkalkning
Förutsättning: apparaten är avstängd. (se „Inkoppling och avstängning“ på
sidan 58).
Var försiktig!
–
Kör det integrerade avkalkningsprogrammet var tredje månad eller när
tänds på displayen.
symbolen för avkalkning
–
Använd enbart Melitta® ANTI CALC avkalkningsmedel för
espressomaskiner. Denna avkalkningsprodukt är exakt anpassad till
Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk.
–
Använd aldrig ättika eller andra avkalkningsmedel.
Så här kör du det integrerade avkalkningsprogrammet:
1
Om du använder ett Melitta® Claris®-vattenfilter ska detta tas bort från
vattenbehållaren före avkalkningen (se sidan 59).
2
och PÅ/AV-knappen
Tryck samtidigt in och knappen för ånga
Håll knapparna intryckta under mer än 2 sekunder.
→ Symbolen för avkalkning
Symbolen för droppskålen
.
blinkar.
lyser.
79
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 79
13.12.2012 13:30:22
Fas 1
Under fas 1 visas en bönsymbol
3
på displayen.
Töm droppskålen och sätt tillbaka den utan kaffesumpbehållaren.
Placera kaffesumpbehållaren under Cappuccinatore. Kontrollera att
vredet står i läget med symbolen „Hett vatten“ .
→
Symbolen för vattenbehållaren
lyser.
4
Öppna locket till vattenbehållaren (Bild.a, nr 7), lyft ut vattenbehållaren
ur apparaten och töm ut allt vatten.
5
Tillsätt avkalkningsmedlet (t.ex. Melitta® ANTI CALC flytande
avkalkningsmedel för espressomaskiner) till vattenbehållaren och följ
anvisningarna på förpackningen.
Den sammanlagda mängden avkalkningslösning
(avkalkningsmedel+vatten) får inte överskrida 0,5 liter (se
streckmarkering på vattenbehållaren).
Varning!
Risk för hudutslag från avkalkningsmedlet
Följ säkerhetsanvisningarna och mängdangivelserna på förpackningen för
avkalkningsmedlet.
6
Sätt in vattenbehållaren igen.
7
Tryck på knappen för ånga
avkalkningsprogrammet.
, för att starta det integrerade
→ Slut på fas 1.
80
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 80
13.12.2012 13:30:22
Fas 2
Under fas 2 visas två bönsymboler
på displayen.
→→ Det integrerade avkalkningsprogrammet startar. Vatten strömmar i flera
omgångar in i apparaten och ner i droppskålen. Det här förloppet tar
ungefär 15 minuter. Därefter tänds ventilsymbolen
.
8 Kontrollera att kaffesumpbehållaren är placerad under Cappuccinatore.
9 Vrid ventilvredet (bild A, nr 11) medurs till det tar stopp, för att öppna
ventilen.
SVENSKA
→→ Vatten rinner i flera omgångar ut ur Cappuccinatore och ner i behållaren
för kaffesump. Ventilsymbolen
blinkar. Det här förloppet tar ungefär 10
minuter. Därefter tänds symbolen för droppskålen
.
10 Låt ventilen vara öppen.
11 Töm kaffesumpbehållaren och droppskålen och sätt tillbaka
droppskålen. Sätt tillbaka kaffesumpbehållaren under Cappuccinatore.
→→ Symbolen för vattenbehållaren
lyser.
12 Skölj ur vattenbehållaren grundligt, och fyll den med kallt kranvatten till
markeringen för maxnivå och sätt in behållaren i apparaten igen.
13 Tryck på knappen för ånga
avkalkningsprogrammet.
, för att fortsätta det integrerade
→→ Slut på fas 2.
81
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 81
13.12.2012 13:30:23
Fas 3
Under fas 3 visas tre bönsymboler
på displayen.
→→ Vatten rinner ut ur Cappuccinatore och ner i kaffesumpbehållaren.
Ventilsymbolen
blinkar. Därefter tänds ventilsymbolen
.
14 Vrid ventilvredet moturs tills det tar stopp, för att stänga ventilen.
→→ Vatten rinner i droppskålen inuti apparaten. Därefter tänds symbolen för
droppskålen
.
15 Töm droppskålen och kaffesumpbehållaren och sätt sedan tillbaka dem.
→→ Standby-symbolen
tänds efter en kort uppvärmningsfas.
Apparaten är klar för användning.
16 Sätt tillbaka Melitta® Claris®-vattenfiltret i vattenbehållaren.
82
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 82
13.12.2012 13:30:23
13
Transport och avfallshantering
13.1 Förberedelser före transport, frostskydd och åtgärder
när apparaten inte ska användas under en längre tid
avlägsna ånga ur apparaten
Vi rekommenderar att du avlägsnar ånga ur apparaten före en transport och om den
inte ska användas på länge. På så sätt skyddas apparaten också mot frostskador.
•
Ta ut Melitta® Claris®-vattenfiltret ur vattenbehållaren.
•
och PÅ/AVTryck samtidigt in knappen för kaffebryggning
. Håll knapparna intryckta i mer än 2 sekunder.
knappen
sVEnska
Förutsättning: apparaten är klar för användning. (se „Inkoppling och
avstängning“ på sidan 58).
→ Standby-symbolen
blinkar under en kort uppvärmningsfas. Därefter
tänds symbolen för vattenbehållaren
.
•
Öppna vattenbehållarens lock (bild a, nr 7) och dra upp
vattenbehållaren ur apparaten.
→ Ventilsymbolen
•
•
lyser.
Placera ett kärl under Cappuccinatore.
Vrid ventilvredet medurs till det tar stopp, för att öppna ventilen.
→ Vatten rinner ut ur Cappuccinatore och ner i kärlet. Dessutom strömmar det
ut ånga. Ventilsymbolen
blinkar.
Varning!
Risk för brännskada på grund av het ånga
Akta dig så att du inte bränner dig på den heta ångan som strömmar ut ur
Cappuccinatore när du avlägsnar ånga ur apparaten.
83
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 83
13.12.2012 13:30:24
•
När det inte längre kommer ut någon ånga vrider du ventilvredet moturs
till det tar stopp, för att stänga ventilen.
→ Ångan har nu avsläsnats ur apparaten som stängs av automatiskt.
OBs!
Melitta® Claris®-vattenfiltret får inte vara torrt under en längre tid. Vi
rekommenderar därför att du förvarar Melitta® Claris®-vattenfiltret i ett glas
vatten i kylskåpet om apparaten inte ska användas på länge.
Transport
•
Avlägsna ånga ur apparaten (se sid 83).
•
Töm och rengör droppskålen och kaffesumpbehållaren.
•
Töm vattenbehållaren och behållaren för kaffebönor. Avlägsna
kaffebönor som sitter långt ner, t.ex. med hjälp av en dammsugare.
•
Rengör bryggenheten (se sidan 74).
•
Ta bort Cappuccinatore (bild a, nr 13).
•
Transportera om möjligt apparaten i originalförpackningen inklusive
delarna av hård skumplast, för att undvika transportskador.
Var försiktig!
Transportera eller förvara inte apparaten vid låga temperaturer. Om det finns
vatten kvar i apparaten kan det frysa eller kondensera, vilket kan skada
apparaten.
avfallshantering
•
När apparaten är förbrukad ska den lämnas till en återvinningsstation
för miljövänlig avfallshantering.
84
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 84
13.12.2012 13:30:24
Åtgärder vid fel
Fel
Orsak
Åtgärd
Kaffet kommer bara
droppvis.
För fin malningsgrad
Ställ in apparaten på grövre
malningsgrad.
Rengör bryggenheten.
Kör det integrerade
avkalkningsprogrammet.
Kör det integrerade
avkalkningsprogrammet.
Det kommer inget
kaffe alls.
Inget vatten i
vattenbehållaren eller
vattenbehållaren är
felaktigt insatt.
Fyll på vattenbehållaren och
kontrollera att den sitter rätt.
Öppna eventuellt ventilen och
håll den öppen tills vatten
rinner ut ur apparaten. Stäng
ventilen igen.
Bryggenheten är
igensatt.
Rengör bryggenheten.
Kaffebönorna faller inte
ner i kaffekvarnen (för
oljiga bönor).
Knacka lätt på bönbehållaren.
Det finns främmande
föremål i kvarnen.
Kontakta Melittas
telefonsupport.
Kvarnen låter
mycket högt.
Det finns främmande
föremål i kvarnen.
Kontakta Melittas
telefonsupport.
Bönsymbolerna
blinkar trots
att behållaren för
kaffebönor är full.
Det är inte tillräckligt
mycket malda bönor i
bryggkammaren.
Tryck på knappen för
Ventilsymbolen
lyser utan att någon
knapp tryckts in
eller något annat
program körs.
Det har kommit in luft
i ledningarna inne i
apparaten.
Öppna ventilen tills vatten
kommer ut ur apparaten.Stäng
ventilen igen
Rengör eventuellt
bryggenheten.
Kvarnen maler inga
kaffebönor.
kaffebryggning
.
kaffestyrka
SVENSKA
14
eller för
85
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 85
13.12.2012 13:30:24
Fel
Det bildas för lite
mjölkskum vid
mjölkskumning.
Det går inte att
sätta tillbaka
bryggenheten efter
att den tagits ut.
Orsak
Åtgärd
Vredet på
Cappuccinatore står i fel
läge.
Ställ vredet i rätt läge.
Cappuccinotillsatsen är
smutsig.
Ta isär och rengör
Cappuccinatore (se sidan
75).
Bryggenheten är inte låst
på rätt sätt.
Kontrollera om fästet för
låsning av bryggenheten är rätt
ihakat.
Drivmekanismen står inte
i rätt läge.
Stäng av apparaten och
starta den igen. Tryck sedan
samtidigt på knappen för
kaffebryggning
och
knappen för ånga
. Håll
knapparna intryckta under mer
än 2 sekunder. Drivenheten
går till rätt läge. Sätt tillbaka
bryggenheten och kontrollera
att den är låst på rätt sätt.
Symbolen för
och
rengöring
standby-symbolen
blinkar växelvis.
Bryggenheten är inte isatt Sätt in bryggenheten rätt.
eller är felaktigt isatt.
Bryggkammaren är
överfull.
Stäng av och sätt på apparaten
med hjälp av PÅ-/AV-knappen
(upprepa eventuellt) till
dess att standby-läge visas.
Alla knappar blinkar.
Systemfel
Stäng av och sätt på apparaten
med hjälp av PÅ-/AV-knappen
. Skicka apparaten till
Melittas reparationsservice om
felet kvarstår.
Var snäll och kontakta Melitta® kundtjänst om ovanstående nämnda lösningar inte
hjälper för att lösa problemet: 020 - 43 51 77.
86
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 86
13.12.2012 13:30:24
SVENSKA
87
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 87
13.12.2012 13:30:24
88
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 88
13.12.2012 13:30:25
Kjære kunde!
Vi gratulerer med kjøpet av Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk.
Det gleder oss å kunne ønske deg velkommen som kaffeelsker og bruker av
Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk.
Med ditt nye kvalitetsprodukt Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk
kommer du til å oppleve mange gode kaffestunder. Nyt din favorittkaffe eller
-espresso med alle sansene og la deg skjemme bort.
Les brukerhåndboken grundig og oppbevar den nøye slik at du og dine
gjester kan ha glede av Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk i lang tid
fremover.
Dersom du trenger ytterligere informasjon eller har spørsmål som gjelder
produktet, kan du kontakte oss* direkte eller besøke oss på Internett på
www.melitta.se.
NORSK
Vi ønsker at du får mye glede av din nye helautomatiske kaffemaskin.
Melitta® CAFFEO®-teamet
* 020/43 51 77
® Registered trademark of a company of the Melitta Group
89
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 89
13.12.2012 13:30:25
Innholdsfortegnelse
1 Merknader om denne brukerhåndboken................................................92
1.1 Symboler i teksten til denne brukerhåndboken......................................... 92
1.2 Beregnet bruk............................................................................................ 93
1.3 Ikke-beregnet bruk.................................................................................... 93
2 Generelle sikkerhetsanvisninger............................................................94
3 Beskrivelse av apparatet.......................................................................96
3.1 Bildetekst til illustrasjon A.......................................................................... 96
3.2 Bildetekst til illustrasjon F.......................................................................... 96
3.3Display....................................................................................................... 97
4 Første gangs igangkjøring.....................................................................98
4.1Installasjon................................................................................................ 98
4.2Tilkobling................................................................................................... 99
4.3 Fylle bønnebeholderen............................................................................. 99
4.4 Sette inn Cappuccinatore.......................................................................... 99
4.5 Fylle vannbeholderen.............................................................................. 100
4.6Lufte........................................................................................................ 100
4.7 Stille inn uttaksmengde........................................................................... 101
4.8 Innstilling av kaffestyrken........................................................................ 101
5 Slå på og av.........................................................................................102
5.1 Slå på apparatet...................................................................................... 102
5.2 Slå av apparatet...................................................................................... 102
6 Sette inn Melitta® Claris®-vannfilter......................................................103
7 Tilberede Espresso eller Café Crème..................................................105
8 Tilberede melkeskum...........................................................................106
9 Varme melk..........................................................................................108
10 Tilberede varmtvann............................................................................109
90
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 90
13.12.2012 13:30:25
11Funksjonsinnstillinger.......................................................................... 110
11.1Vannhardhet............................................................................................ 110
11.2Energisparemodus.................................................................................. 112
11.3Auto-Off-funksjon.................................................................................... 113
11.4Traktetemperatur..................................................................................... 114
11.5 Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene....................................................... 115
11.6Malegrad................................................................................................. 116
12 Pleie og vedlikehold............................................................................. 117
12.1 Generell rengjøring.................................................................................. 117
12.2 Rengjør bryggeenheten.......................................................................... 118
12.3 Rengjøring av Cappuccinatore................................................................ 119
12.4 Integrert rengjøringsprogram.................................................................. 120
12.5 Integrert avkalkingsprogram.................................................................... 123
13 Transport og avfallsbehandling............................................................127
13.1 Forberedelse for transport, frostbeskyttelse og tiltak når apparatet ikke
skal være i bruk over lengre tid........................................................................ 127
NORSK
14 Utbedre feil..........................................................................................129
91
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 91
13.12.2012 13:30:25
1
Merknader om denne brukerhåndboken
Fold ut foldesidene på for- og baksiden av denne brukerhåndboken, slik at du kan
orientere deg bedre.
1.1
symboler i teksten til denne brukerhåndboken
Symbolene i denne bruksanvisningen henviser til spesielle farer ved håndtering av
din Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk og gir nyttige anvisninger.
advarsel!
Tekster med dette symbolet inneholder informasjon som gjelder din sikkerhet
og advarer om mulige farer for ulykker og personskade.
Forsiktig!
Tekster med dette symbolet inneholder informasjon om feilbetjening som må
unngås og henviser til mulige farer for materiell skade.
Merk
Tekster med dette symbolet inneholder verdifull informasjon om håndteringen
av din Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk.
92
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 92
13.12.2012 13:30:25
1.2
Beregnet bruk
Melitta CAFFEO® SOLO®&perfect milk er kun egnet til tilberedning av kaffe
og kaffespesialiteter, til oppvarming av vann samt til oppvarming av melk og
tilberedning av melkeskum utenfor apparatet.
®
Beregnet bruk omfatter:
•
at du leser brukerhåndboken grundig og forstår og følger anvisningene
i den.
•
at du spesielt overholder sikkerhetsinstruksene.
•
at du bruker Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk innenfor
de beregnede bruksforholdene som er beskrevet i denne
bruksanvisningen.
1.3
Ikke-beregnet bruk
Det anses som ikke-beregnet bruk hvis du bruker Melitta® CAFFEO®
SOLO®&perfect milk til noe annet enn det som er beskrevet i denne
bruksanvisningen.
nORsk
advarsel!
Ved ikke-beregnet bruk kan du påføre deg skader eller skålde deg på varmt
vann eller damp.
Merk
Produsenten påtar seg ikke noe ansvar for skader som skyldes ikke-beregnet
bruk.
93
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 93
13.12.2012 13:30:25
2
Generelle sikkerhetsanvisninger
Vennligst les oppmerksomt gjennom følgende anvisninger. Hvis du ikke
følger disse anvisningene, kan det ha en negativ innvirkning på din egen og
apparatets sikkerhet.
advarsel!
– Oppbevar bl.a. følgende gjenstander utenfor barns
rekkevidde: Emballasjemateriell, smådeler.
– Alle personer som benytter apparatet må først ha gjort
seg kjent med betjeningen av apparatet, og de må ha
fått instruksjoner om potensielle farer.
– La aldri barn få benytte apparatet uten tilsyn eller leke i
nærheten av apparatet uten tilsyn.
– Apparatet kan brukes av barn fra de er 8 år og av
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskaper,
hvis de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om
sikker bruk av apparatet og dessuten forstår farene
tilknyttet bruken. Barn må ikke leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold fra brukerens side må ikke
utføres av barn eller personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring
og kunnskaper, uten tilsyn.
– Bruk apparatet bare hvis det befinner seg i feilfri
tilstand.
– Overhold også sikkerhetsanvisningene på neste side.
94
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 94
13.12.2012 13:30:25
advarsel!
nORsk
– Forsøk aldri å reparere apparatet selv. Kontakt kun
Melitta® Service-Hotline for å få reparert apparatet.
– Foreta aldri noen forandring på apparatet,
komponentene eller medfølgende tilbehør.
– Dypp aldri apparatet i vann.
– Berør aldri apparatet med våte eller fuktige hender eller
føtter.
– Berør aldri apparatets varme flater.
– Grip aldri inn i apparatets indre deler under bruk.
– Åpne aldri det høyre dekselet under bruk, med mindre
du blir uttrykkelig oppfordret til å gjøre dette i denne
brukerhåndboken.
– Dette apparatet er beregnet til bruk i husholdninger
og lignende bruksområder, f.eks.: i kjøkkener
for medarbeider i butikker, kontorer og annen
næringsvirksomhet, i landbruksvirksomheter, for kunder
i hoteller, moteller og andre overnattingssteder og i
frokostpensjonater.
– Få skadde nettkabler skiftet ut av produsenten under
garantitiden; deretter skal utelukkende kvalifisert
fagpersonell skifte dem ut.
– Overhold også sikkerhetsanvisningene i de andre
kapitlene i denne brukerhåndboken.
95
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 95
13.12.2012 13:30:25
3
Beskrivelse av apparatet
3.1
Bildetekst til illustrasjon A
Bildenummer
Forklaring
1
Dryppskål med plate til kopper og grutbeholder (innvendig) samt
flottør (visning av full dryppskål)
2
Høydejusterbart utløp
3
På-/Av-knapp
4
Kaffemengderegulator
5
Betjeningsknapp kaffeporsjon
6
Betjeningsknapp for kaffestyrke
7
Vannbeholder
8
Bønnebeholder
9
Betjeningsknapp for dampforsyning
10
Display
11
Ventil til melkeskum- og varmtvannsuttak
12
Damprør
13
Cappuccinatore
14
Høyre deksel (avtakbart, bak dette justering for malegrad,
trakteenhet og typeskilt)
3.2
Bildetekst til illustrasjon F
Bildenummer
Forklaring
1
Luftsugeventil
2
Luftsugerør
3
Dreiereguleringsbryter
4
Tilkobling for melkeslange
5
Tilkoblingsdel
6
Melkeskum-/varmtvannsdyse
96
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 96
13.12.2012 13:30:26
Display
symbol
Betydning
Beredskap
Melitta Claris vannfilter
®
®
Vannbeholder
Dryppskål og
grutbeholder
null-
Forklaring/oppfordring
blinker
Apparatet varmes opp eller
kaffeuttak kjører.
lyser
Apparatet er driftsklart.
lyser
Bytte Melitta® Claris®-vannfilter
blinker
Filterbytte pågår.
lyser
Fylle vannbeholderen
blinker
Sett inn vannbeholder
lyser
Tøm dryppskålen og grutbeholderen
blinker
Sett inn dryppskål og grutbeholder
lyser
1 Bønner: mild
2 Bønner: normal
3 Bønner: kraftig
blinker
Fyll bønnebeholderen, blinkingen
slutter etter at den neste
kaffeporsjonen er hentet ut.
lyser
Rengjør apparatet
blinker
Integrert rengjøringsprogram pågår.
lyser
Avkalk apparatet
blinker
Integrert avkalkingsprogram pågår.
lyser
Skummeberedskap
blinker
Melkeskum- eller varmtvannsuttak
pågår.
Kaffestyrke
Rengjøring
Avkalking
Ventil til
melkeskum- og
varmtvannsuttak
nORsk
3.3
Merk
Hvis alle symbolene i displayet lyser svakt, befinner apparatet seg i
energisparemodus.
97
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 97
13.12.2012 13:30:26
4
Første gangs igangkjøring
For første igangsetting må punktene gjennomføres som står beskrevet nedenfor.
Når du har utført alle disse punktene, er apparatet klart til bruk. Du kan deretter
tilberede kaffe.
Vi anbefaler at du heller ut de to første koppene kaffe etter første gangs
oppstart.
4.1
Installasjon
•
Still apparatet på en stabil, jevn og tørr flate. Hold en avstand mot siden
på ca.10 cm fra veggen og til andre gjenstander.
•
Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk har to ruller på bakre
apparatkant. Dermed kan den lett beveges ved å løftes litt foran.
Forsiktig!
–
Plasser aldri apparatet på varme flater eller i fuktige rom.
–
Ikke transporter eller lagre apparatet i kjøretøyer eller rom med lave
temperaturer, da restvann kan fryse eller kondensere og det kan
forekomme skader på apparatet. Les merknadene på side 127.
•
Grutbeholderen befinner seg allerede i dryppeskålen. Sørg for at
dryppskålen er skjøvet inn i apparatet helt inn til anslaget.
Merknader
–
Oppbevar emballasjemateriellet inkludert hardskumstoffet til senere
transport og eventuelle returer, slik at du unngår at det oppstår
transportskader.
–
Det er helt normalt at det befinner seg spor etter kaffe og vann i apparatet
før første gangs oppstart. Det skyldes at apparatet har blitt funksjonstestet
på fabrikken.
98
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 98
13.12.2012 13:30:26
4.2
•
Tilkobling
Plugg inn strømkabelen i en egnet stikkontakt.
advarsel!
Brannfare og fare for elektrisk sjokk pga. feil spenning, feil eller skadde
tilkoblinger og strømkabel
– Kontroller at nettspenningen stemmer overens med spenningen som står
angitt på apparatets typeskilt. Typeskiltet befinner seg på høyre side av
apparatet bak lokket (ill. a, nr. 14).
–
Kontroller at stikkontakten samsvarer med gjeldende normer med hensyn
til elektrisk sikkerhet. Hvis du er i tvil, henvend deg til en elektro-fagmann.
–
Bruk aldri en strømkabel som er skadet (skadet isolering, uisolerte ledere).
4.3
•
Fylle bønnebeholderen
Ta av lokket på bønnebeholderen og fyll beholderen med ferske
kaffebønner.
•
–
Fyll bønnebeholderen kun med kaffebønner.
–
Fyll aldri malte, frysetørkede eller karamelliserte kaffebønner i
bønnebeholderen.
nORsk
Forsiktig!
Sett lokket på beholderen.
4.4
sette inn Cappuccinatore
Det følger med en Cappuccinatore i leveransen av din helautomatiske kaffemaskin
til å tilberede varm melk eller melkeskum.
•
Skyv inn Cappuccinatore (ill. a, nr. 13) til anslaget på damprøret (ill. a,
nr. 12).
99
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 99
13.12.2012 13:30:27
4.5
Fylle vannbeholderen
•
Slå opp dekselet på vannbeholderen (ill.a nr.7) og trekk
vannbeholderen ut av apparatet oppover.
•
Fyll vannbeholderen til maks.merket med friskt vann fra kranen og sett
den tilbake på plass.
Merk
Hvis vannbeholderen går tom under en driftsprosess (f.eks. under kaffeuttak),
lyser symbolet for vannbeholderen. Den kjørende driftsprosessen blir avsluttet
og vannbeholderen må fylles opp før du starter en ny prosess.
4.6
Lufte
Forsiktig!
Apparatet må kun luftes uten Melitta® Claris®-vannfilteret og med full
vannbeholder.
– Sett først inn Melitta® Claris®-vannfilteret i vannbeholderen etter luftingen.
–
•
Fyll vannbeholderen før apparatet slås på til maks-merket med friskt
kranvann.
Trykk på På-/Av knappen
for å slå på apparatet.
→ I displayet vises da symbolet til ventilen
. Apparatet må luftes via
Cappuccinatore, slik at all luft i vannsystemet forsvinner.
•
Still en større beholder under Cappuccinatore.
•
Drei ventilbryteren (ill. a, nr. 11) med urviseren til anslag for å åpne
ventilen.
→ Symbolet for ventilen
Cappuccinatore.
•
blinker. Vannet renner ned i beholderen under
Straks det ikke renner ut noe vann mer og symbolet for ventilen
lyser, dreies ventilbryteren mot urviseren til anslag for å lukke ventilen.
→ Apparatet er klart til bruk.
100
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 100
13.12.2012 13:30:27
4.7
Stille inn uttaksmengde
• Drei kaffemengderegulatoren (Ill. A nr. 4) for å stille inn uttaksmengden
trinnløst (regulator mot venstre: mindre kaffe, regulator mot høyre: mer
kaffe).
Uttaksmengde
Regulator helt
til venstre
Regulator i
midten
Regulator helt
til høyre
ved uttak av én
kopp
30 ml
125 ml
220 ml
ved uttak av to
kopper
2 x 30 ml
2 x 125 ml
2 x 220 ml
Innstilling av kaffestyrken
• Trykk flere ganger på betjeningsknappen for kaffestyrke
mellom tre mulige styrkegrader.
→→ Valget ditt vises via bønnesymbolene
Null-
for å velge
i displayet.
Kaffestyrke
NORSK
4.8
mild
normal
(fabrikkinnstilling)
sterk
• Du kan også endre kaffens aroma via innstillingen av malegraden. Se
side 116.
101
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 101
13.12.2012 13:30:27
5
slå på og av
5.1
slå på apparatet
Merk
Apparatet gjennomfører en automatisk spyling ved hver oppstart.
•
Still en beholder under uttaket.
•
Trykk på På-/Av knappen
for å slå på apparatet.
→ Beredskapssymbolet
blinker. Apparatet varmes opp.
Apparatet utfører en automatisk skylling, hvor varmt vann renner ut av
utløpet. Deretter lyser beredskapssymbolet
.
Apparatet er driftsklart.
5.2
slå av apparatet
•
Still en beholder under uttaket.
•
Trykk på På-/Av knappen
for å slå av apparatet.
→ Apparatet utfører en automatisk skylling av kaffebanen hvis det først ble tatt
ut kaffe. Traktekammeret kjører til hvilestilling.
Beredskapssymbolet
slukker.
102
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 102
13.12.2012 13:30:28
6
Sette inn Melitta® Claris®-vannfilter
Det medfølger et Melitta® Claris®-vannfilter til å filtrere bort kalk og andre
fremmedlegemer. Sett det inn i apparatet først etter første gangs oppstart. Når
du bruker filteret, må apparatet avkalkes sjeldnere og vannets hardhet stilles
automatisk til hardhetsgrad 1 (se side 11022 i denne sammenhengen). Gjennom
en sikker beskyttelse mot kalkavsetninger forlenges levetiden på apparatet.
Vannfilteret skal skiftes regelmessig (hver annen måned), men senest når symbolet
vises i displayet.
for vannfilteret
Forutsetning: Apparatet er slått av (se „Slå på og av“ på side 102).
• Trykk samtidig på betjeningsknappen for kaffestyrke
lengre enn 2 sekunder.
knappen
→→ Symbolet for vannfilteret
Symbol for dryppskålen
og På-/Av
blinker under hele utskiftingsprosessen.
lyser.
• Tøm dryppskålen og sett den tilbake på plass.
lyser.
NORSK
→→ Symbolet for vannbeholderen
• Sett vannfilteret i et glass med rent vann fra kranen i noen minutter før
du setter det inn.
• Slå opp dekselet på vannbeholderen (ill.A nr.7) og trekk
vannbeholderen ut av apparatet oppover.
• Tøm vannbeholderen.
• Skru Melitta® Claris®-vannfilteret forsiktig inn i gjengene på bunnen av
vannbeholderen.
• Fyll vannbeholderen til maks.merket med friskt vann fra kranen og sett
den tilbake på plass.
→→ Symbolet for ventilen
blinker.
• Still en tilstrekkelig stor beholder (f.eks. grutbeholderen) under
Cappuccinatore.
103
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 103
13.12.2012 13:30:28
•
Drei ventilbryteren (ill. a, nr. 11) med urviseren til anslag for å åpne
ventilen.
•
Symbolet for ventilen
Cappuccinatore.
•
Straks det ikke renner ut noe vann mer og symbolet for ventilen
lyser, dreies ventilbryteren mot urviseren til anslag for å lukke ventilen.
blinker. Vannet renner ned i beholderen under
→ Deretter lyser beredskapssymbolet
og bønnesymbolene
. Apparatet
er klart til drift og vannets hardhet er automatisk stilt på hardhetsgrad 1.
Merknader
–
Melitta® Claris®-vannfilter må ikke være tørt i lengre tid. Vi anbefaler derfor
å oppbevare Melitta® Claris®-vannfilteret i et glass vann i kjøleskapet i
lengre perioder uten bruk.
–
Etter at Melitta® Claris®-vannfilteret er blitt satt inn, blir ved første skylling
overflødig aktivt kull skylt ut av filteret. Dette kan føre til en lett gråfarging
av skyllevannet. Deretter klarner vannet igjen.
104
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 104
13.12.2012 13:30:29
7
Tilberede Espresso eller Café Crème
Forutsetning: apparatet er driftsklart (se „slå på og av“ på side 102).
•
Still én eller to kopper ved siden av hverandre under uttaket.
•
Trykk på betjeningsknappen for kaffestyrke
kaffestyrken.
•
Drei kaffemengderegulatoren (Ill. a nr. 4) for å stille inn uttaksmengden.
•
Trykk på betjeningsknappen for kaffeuttak
tilberede én kopp.
én gang, hvis du vil
•
Trykk på betjeningsknappen for kaffeuttak
hverandre hvis du vil tilberede to kopper.
to ganger kort etter
, for å stille inn
→ Maleprosessen (to ganger) og kaffeleveringen starter. Beredskapssymbolet
blinker. Uttaket blir automatisk avsluttet når innstilt uttaksmengde er
nådd.
•
For å avbryte kaffeuttaket før det er avsluttet, trykk på
. Når du har trykket to ganger,
betjeningsknappen for kaffeuttak
trykker du på knappen først etter minst tre sekunder etter starten på
uttaket.
nORsk
→ Når du har trykt to ganger, blinker bønnesymbolene for å bekrefte to ganger
kort etter hverandre under leveringen.
Merknader
–
Ved første gangs oppstart maler kvernen noe lenger enn vanlig.
–
Du kan også stille inn uttaksmengden under uttaksprosessen. For å ta
ut mindre kaffe, dreier du kaffemengderegulatoren mot venstre til ønsket
mengde eller til uttaket stopper. For å ta ut mer kaffe, dreies regulatoren
mot høyre.
105
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 105
13.12.2012 13:30:29
8
Tilberede melkeskum
Forutsetning: apparatet er driftsklart (se „slå på og av“ på side 102).
Med Cappuccinatore kan du skumme opp melk i koppen direkte fra melkekartongen
eller fra en beholder.
•
Stikk slangen fra Cappuccinatore direkte ned i melken.
•
Still en kopp under Cappuccinatore.
•
Trykk på betjeningsknappen for dampforsyning
→ Beredskapssymbolet
symbolet for ventilen
.
blinker. Apparatet varmes opp. Deretter lyser
.
advarsel!
Fare for forbrenning og skålding pga. varm damp og varmt damprør
– Grip aldri inn i den utstrømmende dampen.
–
Berør aldri damprøret under bruk eller umiddelbart etter bruk.
•
Drei dreiebryteren (ill. F, nr. 3) til posisjon „Melkeskum“.
Funksjonen „Melkeskum“ er aktiv når symbolet
på dreiebryteren
peker oppover.
•
Drei ventilbryteren (ill. a, nr. 11) med urviseren til anslag for å åpne
ventilen.
→ Symbolet for ventilen
•
blinker.
Når du har levert ønsket mengde melkeskum, dreier du ventilbryteren
(ill. a, nr. 11) mot urviseren til anslaget for å lukke ventilen.
106
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 106
13.12.2012 13:30:30
•
skylle Cappuccinatore: Fyll en beholder halvfull med rent vann og
stikk slangen fra Cappuccinatore ned i vannet.
Plasser en tom beholder under Cappuccinatore.
Drei dreiebryteren til symbolet
.
Åpne ventilen. Straks rent vann eller ren dampblanding kommer ut,
lukker du den.
Cappuccinatore er rengjort. Vi anbefaler å demontere Cappuccinatore
regelmessig og rengjøre enkeltkomponentene separat (se „Rengjøring
av Cappuccinatore“ på side 119).
•
Etter 30 sekunder veksler apparatet automatisk fra dampmodus til
normal driftsmodus. Trykk på betjeningsknappen til damplevering
for å veksle til normal driftsmodus før tiden.
,
Merknader
Vi anbefaler å bruke kald melk som inneholder mye eggehvite. Det er ikke
fettinnholdet, men innholdet av eggehvite som er avgjørende for et godt
nORsk
melkeskum.
107
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 107
13.12.2012 13:30:30
9
Varme melk
Forutsetning: apparatet er driftsklart (se „slå på og av“ på side 102).
Med Cappuccinatore kan du varme opp melk direkte fra melkekartongen eller en
beholder.
•
Stikk slangen fra Cappuccinatore direkte ned i melken.
•
Still en kopp under Cappuccinatore.
•
Trykk på betjeningsknappen for dampforsyning
→ Beredskapssymbolet
symbolet for ventilen
.
blinker. Apparatet varmes opp. Deretter lyser
.
advarsel!
Fare for forbrenning og skålding pga. varm damp og varmt damprør
– Grip aldri inn i den utstrømmende dampen.
–
Berør aldri damprøret under bruk eller umiddelbart etter bruk.
•
Drei dreiebryteren (ill. F, nr. 3) til posisjon „Varm melk“.
Funksjonen „Varm melk“ er aktiv når symbolet
på dreiebryteren
peker oppover.
•
Drei ventilbryteren (ill. a, nr. 11) med urviseren til anslag for å åpne
ventilen.
→ Symbolet for ventilen
blinker.
•
Når du har levert ønsket mengde varm melk, dreier du ventilbryteren (ill.
a, nr. 11) mot urviseren til anslaget for å lukke ventilen.
•
skylle Cappuccinatore: Gå frem som beskrevet på side 107.
108
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 108
13.12.2012 13:30:30
10
Tilberede varmtvann
Forutsetning: apparatet er driftsklart (se „slå på og av“ på side 102).
•
Drei dreiebryteren (ill. F, nr. 3) til posisjon „Varmtvann“.
Funksjonen „Varmtvann“ er aktiv når symbolet
på dreiebryteren
peker oppover.
•
Hold en beholder under Cappuccinatore.
advarsel!
Fare for forbrenning og skålding pga. varm vannsprut og varmt damprør
Ved varmtvannsuttak direkte etter damputtak kommer først resten av dampen
ut av Cappuccinatore, og det kan oppstå vannsprut med varmt vann.
– Unngå direkte hudkontakt med varmt vann og den varme Cappuccinatore.
•
Drei ventilbryteren (ill. a, nr. 11) med urviseren til anslag for å åpne
ventilen.
•
nORsk
→ Symbolet for ventilen
blinker. Det renner nå varmt vann ut av
Cappuccinatore og ned i beholderen.
Straks ønsket mengde vann er nådd, dreier du ventilbryteren mot
urviseren til anslag for å lukke ventilen.
Merk
Automatisk stopp av vannuttaket skjer når man når en varmtvannsmengde på
ca. 150 ml. Hvis du vil levere en større vannmengde, dreier du ventilbryteren
tilbake til utgangsposisjon og gjentar varmtvannsuttaket.
109
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 109
13.12.2012 13:30:31
11
Funksjonsinnstillinger
11.1 Vannhardhet
Benytt den vedlagte teststrimmelen for å finne frem til vannhardhetsgraden i det
området du bor. Vennligst overhold instruksene på emballasjen til teststrimmelen.
Fra fabrikken er det stilt inn en vannhardhetsgrad på 4. Hvis du har satt inn Melitta®
Claris®-vannfilteret, blir vannhardhet 1 stilt inn automatisk (se side 103)
Forutsetning: Apparatet er driftsklart (se „Slå på og av“ på side 102).
Vennligst innstill vannets hardhetsgrad på følgende måte, for å opprettholde
apparatets kvalitet:
• Trykk samtidig på betjeningsknappen for kaffelevering
og
lengre enn 2 sekunder.
betjeningsknappen for kaffestyrke
→→ Beredskapssymbolet
blinker raskt.
• Trykk en gang på betjeningstasten for kaffelevering
menyen for innstilling av vannhardhetsgraden.
→→ Symbolet for vannfilteret
for å hente
lyser.
110
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 110
13.12.2012 13:30:31
•
Trykk flere ganger på betjeningsknappen for kaffestyrke
mellom de fire mulige vannhardhetsgradene.
for å velge
→ Valget av vannhardhet ifølge tabellen vises i displayet via bønnesymbolene
.
Inndeling av vannets
hardhetsgrad
Egenskaper
°dH
°f
bløtt
0 - 7,2 °dH
0 - 13 °f
middels
7,2 - 14 °dH
13 - 25 °f
hardt
14 - 21,2 °dH
25 - 38 °f
svært hardt
(fabrikkinnstilling)
> 21,2 °dH
> 38 °f
1:
2:
3:
4:
•
blinker
Trykk på På-/Av knappen
for å bekrefte valgt vannhardhet.
nORsk
→ Symbolene i displayet blinker kort som bekreftelse. Apparatet er klart til
bruk, driftsberedskapssymbolet
lyser.
Merk
Hvis ikke noen knapp blir trykket under innstillingsprosessen i 60 sekunder,
veksler apparatet automatisk tilbake til beredskapsmodus.
111
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 111
13.12.2012 13:30:32
11.2 Energisparemodus
Apparatet veksler etter siste handling automatisk (avhengig av innstilling) til
energisparemodus (apparatet bruker på den måten tydelig mindre strøm enn i
beredskapsmodus). Du kan stille inn forskjellige tider for energisparemodus. Fra
.
fabrikken er apparatet stilt inn på fem minutter
Forutsetning: Apparatet er driftsklart (se „Slå på og av“ på side 102).
Still inn timeren på følgende måte:
• Trykk samtidig på betjeningsknappen for kaffelevering
og
lengre enn 2 sekunder.
betjeningsknappen for kaffestyrke
→→ Beredskapssymbolet
blinker raskt.
• Trykk to ganger på betjeningsknappen for kaffeuttak
opp menyen for energisparemodusen.
→→ Symbolet for vannbeholderen
lyser.
• Trykk flere ganger på betjeningsknappen for kaffens styrke
velge mellom de fire mulige tidene for timeren.
Null-
for å hente
for å
Tid
5 minutter
(fabrikkinnstilling)
15 minutter
30 minutter
blinker
fra
112
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 112
13.12.2012 13:30:32
•
Trykk på På-/Av knappen
for å bekrefte valgt tid.
→ Symbolene i displayet blinker kort som bekreftelse. Apparatet er driftsklart,
beredskapssymbolet
lyser.
Merk
Ved å trykke på betjeningsknappen for kaffestyrke
vekker du apparatet fra
energisparemodus. Du kan deretter ta ut kaffe med en gang.
11.3 auto-Off-funksjon
Apparatet slår seg av automatisk etter siste handling (avhengig av innstilling). Du
kan stille inn forskjellige tider for Auto-OFF-funksjonen. Fra fabrikken er apparatet
.
innstilt på én time
Forutsetning: apparatet er driftsklart (se „slå på og av“ på side 102).
Still inn timeren på følgende måte:
Trykk samtidig på betjeningsknappen for kaffelevering
og
lengre enn 2 sekunder.
betjeningsknappen for kaffestyrke
→ Beredskapssymbolet
•
blinker.
Trykk tre ganger på betjeningsknappen for kaffeuttak
hente opp menyen for Auto-Off-funksjonen.
→ Symbol for dryppskålen
nORsk
•
, for å
lyser.
113
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 113
13.12.2012 13:30:33
• Trykk flere ganger på betjeningsknappen for kaffens styrke
velge mellom de fire mulige tidene for timeren.
Null-
for å
Tid
1 time
(fabrikkinnstilling)
2 timer
4 timer
8 timer
blinker
• Trykk på På-/Av knappen
for å bekrefte valgt tid.
→→ Symbolene i displayet blinker kort som bekreftelse. Apparatet er driftsklart,
beredskapssymbolet
lyser.
11.4 Traktetemperatur
Ved levering er traktetemperaturen stilt inn på trinn 2 (middels
).
Forutsetning: Apparatet er driftsklart (se „Slå på og av“ på side 102).
Still inn traktetemperaturen i samsvar med dine krav som følger:
• Trykk samtidig på betjeningsknappen for kaffelevering
og
lengre enn 2 sekunder.
betjeningsknappen for kaffestyrke
→→ Beredskapssymbolet
blinker.
• Trykk fire ganger på betjeningsknappen for kaffeuttak
hente opp menyen for traktetemperaturen.
→→ Symbolet for rengjøring
for å
lyser.
114
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 114
13.12.2012 13:30:34
• Trykk flere ganger på betjeningsknappen for kaffestyrke
mellom de tre mulige traktetemperaturene.
Null-
for å velge
Traktetemperatur
lav
middels
(fabrikkinnstilling)
opp
• Trykk på På-/Av knappen
for å bekrefte valgt traktetemperatur.
→→ Symbolene i displayet blinker kort som bekreftelse. Apparatet er driftsklart,
beredskapssymbolet
lyser.
11.5 Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene
Forutsetning: Apparatet er driftsklart (se „Slå på og av“ på side 102).
og På-/Av-
NORSK
• Trykk samtidig på betjeningsknappen for damputtak
lengre enn 2 sekunder.
knappen
→→ Alle innstillinger blir tilbakestilt til fabrikkinnstillingene. Beredskapssymbolet
blinker kort som bekreftelse.
Oversikt over fabrikkinnstillingene:
Funksjonsinnstilling
Fabrikkinnstilling
Vannhardhet
Vannhardhet 4
Energisparemodus
5 minutter
Auto-Off-funksjon
1 time
Traktetemperatur
middels
115
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 115
13.12.2012 13:30:34
11.6 Malegrad
Malegraden er allerede innstilt optimalt ved levering av apparatet. Vi anbefaler
derfor at malegraden ikke justeres før du har tilberedet kaffe ca.1 000 ganger (ca. 1
år).
Du kan kun stille inn malegraden mens kvernen kjører. Still derfor inn malegraden
umiddelbart etter start av et kaffeuttak.
Hvis ikke kaffearomaen er intensiv nok, anbefaler vi at malegraden stilles finere inn.
• Grip i fordypningen på høyre side av apparatet (ill. A
nr. 14) og trekk av lokket mot høyre.
• Start et normalt kaffeuttak.
• Mens kvernen kjører: Still spaken i én av de tre stillingene (Ill. E).
• Sett inn de fire låsehakkene til lokket bak i apparatet og drei lokket mot
venstre til det smekker i lås.
Spakposisjon
Malegrad
venstre
fin
i midten
middels
høyre
grov
(fabrikkinnstilling)
116
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 116
13.12.2012 13:30:34
12
Pleie og vedlikehold
12.1 Generell rengjøring
•
Rengjør apparatet fra utsiden med en myk, fuktig klut og et vanlig
oppvaskmiddel.
•
Tøm og rengjør dryppskålen (III. a nr. 1) regelmessig, men senest
når flottøren stikker ut av platen til koppene.
•
Rengjør grutbeholderen regelmessig.
Forsiktig!
–
Bruk aldri skurende kluter, svamper eller rengjøringsmidler for å unngå
skader på apparatets overflate.
–
Rengjør ikke dryppskålen i oppvaskmaskinen, da det ellers kan oppstå
deformasjoner.
Merk
nORsk
Grutbeholderen (ill. a, nr. 1) tåler oppvaskmaskin og kan derfor vaskes i
oppvaskmaskinen. Ved hyppig rengjøring i oppvaskmaskin kan det oppstå små
fargeendringer på grutbeholderen.
117
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 117
13.12.2012 13:30:34
12.2 Rengjør bryggeenheten
Forutsetning: apparatet er slått av (se „slå på og av“ på side 102).
Merk
For å gi en optimal beskyttelse av apparatet anbefaler vi å rengjøre
trakteenheten en gang i uken under rennende vann fra kranen.
•
Grip i fordypningen på høyre side av apparatet (Ill. a nr. 14) og trekk av
dekselet mot høyre.
•
Trykk og hold den røde knappen på håndtaket til trakteenheten
(ill. B nr. 1) og drei håndtaket med urviseren til anslag (ca. 75°).
•
Trekk trakteenheten ut av apparatet med håndtaket.
•
Hold trakteenheten i den tilstanden den befinner seg (ikke beveg eller
vri på trakteenheten bestanddeler).
•
Skyll grundig av hele trakteenheten under rennende vann, fra alle sider.
Pass spesielt på at flaten som er vist i Ill. D er fri for kafferester.
Forsiktig!
Rengjør aldri trakteenheten i oppvaskmaskin.
•
La trakteenheten få dryppe av seg
•
Fjern eventuelt kafferester fra de flatene innvendig i apparatet som
trakteenheten settes inn på.
•
Sett trakteenheten tilbake i apparatet og drei håndtaket på
trakteenheten mot urviseren til anslaget for å låse trakteenheten.
•
Sett inn de fire låsehakkene til lokket bak i apparatet og drei lokket mot
venstre til det smekker i lås.
118
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 118
13.12.2012 13:30:35
12.3 Rengjøring av Cappuccinatore
Vi anbefaler at Cappuccinatore rengjøres en gang i uken med rengjøringsmiddelet
til melkesystemet fra Melitta® til helautomatiske kaffemaskiner.
Gå frem som beskrevet på side 107 under „Skylle Cappuccinatore“ og bruk
melkerengjøringsløsningen istedenfor rent vann.
• Rengjør alltid Cappuccinatore direkte etter bruk hvis det ble brukt til å
varme opp eller skumme melk.
• Vent til Cappuccinatore er avkjølt og tørk av det med en fuktig klut fra
utsiden.
• Ved den daglige, grundige rengjøringen trekker du Cappuccinatore (ill.
A, nr. 13) av damprøret (ill. A, nr. 12) og demonterer den (ill. F).
• Trekk av melkeslangen, melkeskum-/varmtvannsdysen (ill. F, nr. 6) og
luftsugerøret (ill. F, nr. 2) fra tilkoblingsdelen (ill. F, nr. 5).
• Skyll alle delene under rennende vann. Rengjør luftsugerøret spesielt.
• Monter sammen Cappuccinatore i omvendt rekkefølge igjen.
NORSK
• Skyv inn Cappuccinatore (ill. A, nr. 13) til anslaget på damprøret (ill. A,
nr. 12).
119
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 119
13.12.2012 13:30:35
12.4 Integrert rengjøringsprogram
Det integrerte rengjøringsprogrammet fjerner rester av kaffe og kaffeolje som ikke
kan fjernes manuelt. Dette programmet tar alt i alt ca. 15 minutter. Mens denne
.
prosessen foregår, blinker symbolet for rengjøring
Forutsetning: apparatet er slått av (se „slå på og av“ på side 102).
Forsiktig!
–
Gjennomfør det integrerte rengjøringsprogrammet hver 2. måned
eller etter ca. 200 bryggede kaffekopper, men senest når symbolet for
i displayet lyser.
rengjøring
–
Bruk kun rengjøringstablettene fra Melitta® til helautomatiske
kaffemaskiner. Disse rengjøringstablettene er nøyaktig tilpasset til Melitta®
CAFFEO® SOLO®&perfect milk. Hvis du bruker andre rengjøringsmidler,
kan dette føre til skader på apparatet.
Utfør det integrerte rengjøringsprogrammet på følgende måte:
1
Slå opp lokket på vannbeholderen (ill.a nr. 7) og trekk vannbeholderen
ut av apparatet oppover. Fyll vannbeholderen til maks.merket med friskt
vann fra kranen og sett den tilbake på plass. Fyll vannbeholderen til
maks.merket med friskt vann fra kranen og sett den tilbake på plass.
2
Trykk samtidig på betjeningsknappen for kaffeuttak
lengre enn 2 sekunder.
knappen
→ Symbolet for rengjøring
Symbolet for dryppskålen
og På-/Av
blinker.
lyser.
3
Tøm dryppskålen og grutbeholderen.
4
Sett dryppskålen tilbake på plass uten grutbeholderen og plasser
grutbeholderen under utløpet.
120
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 120
13.12.2012 13:30:35
Fase 1
Under fase 1 blir det vist et bønnesymbol
i displayet.
→ Først gjennomføres det to automatiske skyllinger.Deretter lyser
beredskapssymbolet
.
5
Grip i fordypningen på høyre side av apparatet (ill. a
nr. 14) og trekk lokket av mot høyre.
6
Trykk og hold den røde knappen på håndtaket av trakteenheten
(ill. B nr. 1) og drei håndtaket med urviseren til anslaget (ca. 75°).
7
Trekk trakteenheten ut av apparatet med håndtaket.
→ Beredskapssymbolet
og symbolet for rengjøring
lenge trakteenheten er fjernet.
blinker vekselvis så
Forsiktig!
8
La trakteenheten være i denne tilstanden (ikke beveg eller drei på
komponentene i trakteenheten).
9
Skyll hele trakteenheten grundig under rennende vann fra alle sider.
nORsk
Fare for skader på trakteenheten
– Fjern trakteenheten kun på det nevnte tidspunktet under det integrerte
rengjøringsprogrammet.
10 La trakteenheten dryppe av seg.
11 Legg en rengjøringstablett i trakteenheten (ill. C).
12 Sett trakteenheten tilbake på plass i apparatet og drei på håndtaket på
trakteenheten mot urviseren til anslaget for å låse trakteenheten.
→ Fase 1 er avsluttet.
121
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 121
13.12.2012 13:30:35
Fase 2
Under fase 2 blir det vist to bønnesymboler i displayet
.
→→ Symbolet for rengjøring
blinker fortsatt, beredskapssymbolet
Symbolet for vannbeholderen
lyser.
slukker.
13 Sett de fire sperrene på dekselet bakfra inn i apparatet og sving
dekselet til venstre til det låses på plass.
14 Slå opp lokket på vannbeholderen (ill.A nr. 7) og trekk vannbeholderen
ut av apparatet oppover. Fyll vannbeholderen til maks.merket med friskt
vann fra kranen og sett den tilbake på plass. Fyll vannbeholderen til
maks.merket med friskt vann fra kranen og sett den tilbake på plass.
15 Trykk på betjeningsknappen for damputtak
integrerte rengjøringsprogrammet.
for å fortsette det
→→ Det integrerte rengjøringsprogrammet fortsetter. Denne prosessen varer i
ca. fem minutter. Vann renner ut av utløpet og innvendig i apparatet ned i
dryppskålen. Deretter lyser symbolet for dryppeskålen
.
→→ Fase 2 er avsluttet.
Fase 3
Under fase 3 blir det vist tre bønnesymboler i displayet
.
16 Tøm dryppskålen og grutbeholderen.
17 Sett dryppskålen tilbake på plass uten grutbeholderen og plasser
grutbeholderen under utløpet.
→→ Fase 3 er avsluttet.
122
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 122
13.12.2012 13:30:36
Fase 4
Under fase 4 blir det vist tre bønnesymboler i displayet
bønnen blinker.
. Den midterste
→ Det integrerte rengjøringsprogrammet fortsetter. Denne prosessen varer i
ca. fem minutter. Vann renner ut av utløpet og innvendig i apparatet ned i
dryppskålen. Deretter lyser symbolet for dryppeskålen
.
18 Tøm dryppskålen og grutbeholderen og sett dem inn igjen.
→ Beredskapssymbolet
Apparatet er driftsklart.
lyser etter en kort oppvarmingsfase.
12.5 Integrert avkalkingsprogram
Det integrerte avkalkingsprogrammet fjerner kalkavleiringen i apparatets indre.
Dette programmet tar alt i alt ca. 30 minutter. Mens denne prosessen foregår,
.
blinker symbolet for avkalking
nORsk
Forutsetning: apparatet er slått av (se „slå på og av“ på side 102).
Forsiktig!
–
Gjennomfør det integrerte avkalkingsprogrammet en gang hver 3. måned
lyser i displayet.
eller når symbolet for avkalking
–
Bruk kun avkalkingsmiddelet Melitta® ANTI CALC Espresso Machines.
Dette avkalkingsproduktet er nøyaktig tilpasset Melitta® CAFFEO®
SOLO®&perfect milk.
–
Bruk aldri eddik eller andre avkalkingsmidler.
Vennligst gjennomfør det integrerte avkalkingsprogrammet på følgende måte:
1
Fjern Melitta® Claris®-vannfilteret fra vannbeholderen hvis et slikt er
montert før avkalkingen (se side 103).
2
Trykk samtidig på betjeningsknappen for damputtak
lengre enn 2 sekunder.
knappen
→ Symbolet for avkalking
Symbolet for dryppskålen
og På-/Av-
blinker.
lyser.
123
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 123
13.12.2012 13:30:37
Fase 1
Under fase 1 blir det vist et bønnesymbol
3
i displayet.
Tøm dryppskålen og sett den deretter inn igjen uten grutbeholder og
plasser grutbeholderen under Cappuccinatore. Kontroller at
dreiebryteren står i posisjonen med symbolet „Varmtvann“ .
→
Symbolet for vannbeholderen
lyser.
4
Slå opp lokket på vannbeholderen (ill. a nr. 7), trekk vannbeholderen ut
av apparatet oppover og tøm den fullstendig.
5
Tilsett avkalkingsmiddelet (f.eks. Melitta® ANTI CALC Espresso
Machines flytende avkalkingsmiddel) i henhold til anvisningene på
emballasjen i vannbeholderen.
Ikke overskrid den totale mengden avkalkingsløsning (avkalkingsmiddel
+ vann) som skal være 0,5 liter (se strekmerker på vanntanken).
advarsel!
Fare for at avkalkingsmiddelet kan føre til hudirritasjoner
Overhold sikkerhetsinstruksene og mengdeoppgavene som står angitt på
emballasjen til avkalkingsmiddelet.
6
Sett vannbeholderen tilbake på plass.
7
Trykk på betjeningsknappen for damputtak
avkalkingsprogrammet.
for å starte det integrerte
→ Fase 1 er avsluttet.
124
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 124
13.12.2012 13:30:37
Fase 2
Under fase 2 blir det vist to bønnesymboler i displayet
.
→→ Det integrerte avkalkingsprogrammet startes. Nå strømmer det vann i flere
intervaller i apparatets indre og i dryppeskålen. Denne prosessen varer i ca.
15 minutter. Deretter lyser symbolet for ventilen
.
8 Kontroller at grutbeholderen står under Cappuccinatore.
9 Drei ventilbryteren (ill. A nr. 11) med urviseren til anslag for å åpne
ventilen.
→→ Vann strømmer i flere intervaller ut av Cappuccinatore inn i grutbeholderen.
Symbolet for ventilen
blinker. Denne prosessen varer i ca. 10 minutter.
Deretter lyser symbolet for dryppskålen
.
10 La ventilen være åpen.
11 Tøm grutbeholderen og dryppskålen og sett dryppskålen deretter inn
igjen. Still grutbeholderen under Cappuccinatore igjen.
→→ Symbolet for vannbeholderen
lyser.
13 Trykk på betjeningsknappen for damputtak
integrerte avkalkingsprogrammet.
NORSK
12 Spyl vannbeholderen grundig, fyll den til maks.merket med friskt vann
fra kranen og sett den tilbake på plass.
for å fortsette det
→→ Fase 2 er avsluttet.
125
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 125
13.12.2012 13:30:38
Fase 3
Under fase 3 blir det vist tre bønnesymboler i displayet
.
→→ Vann strømmer i flere intervaller ut av Cappuccinatore inn i grutbeholderen.
Symbolet for ventilen
blinker. Deretter lyser symbolet for ventilen
.
14 Drei ventilbryteren mot urviseren til anslag for å lukke ventilen.
→→ Nå strømmer det vann i apparatets indre og i dryppeskålen. Deretter lyser
symbolet for dryppeskålen
.
15 Tøm dryppskålen og grutbeholderen og sett dem inn igjen.
→→ Beredskapssymbolet
Apparatet er driftsklart.
lyser etter en kort oppvarmingsfase.
16 Sett Melitta® Claris®-vannfilteret tilbake i vannbeholderen.
126
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 126
13.12.2012 13:30:38
13
Transport og avfallsbehandling
13.1 Forberedelse for transport, frostbeskyttelse og tiltak
når apparatet ikke skal være i bruk over lengre tid
Dampe ut apparatet
Vi anbefaler å dampe ut apparatet ved lengre tid uten bruk og før transport. Dermed
beskyttes apparatet også mot frostskader.
Forutsetning: apparatet er driftsklart (se „slå på og av“ på side 102).
•
Ta ut Melitta® Claris®-vannfilteret fra vannbeholderen.
•
Trykk samtidig på betjeningsknappen for kaffeuttak
lengre enn 2 sekunder.
knappen
og På-/Av
→ Beredskapssymbolet
blinker under en kort oppvarmingsfase. Deretter
lyser symbolet for vannbeholderen
.
Slå opp dekselet på vannbeholderen (ill.a nr.7) og trekk
vannbeholderen ut av apparatet oppover.
→ Symbolet for ventilen
nORsk
•
blinker.
•
Still en beholder under Cappuccinatore.
•
Drei ventilbryteren med urviseren til anslag for å åpne ventilen.
→ Vann renner ut av Cappuccinatore og ned i beholderen, dessuten siver det
ut damp. Symbolet for ventilen
blinker.
advarsel!
skåldefare fra varm damp
Pass på at du ikke skålder deg på varm damp som kommer ut av
Cappuccinatore under dampprosessen.
127
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 127
13.12.2012 13:30:39
•
Når det ikke kommer ut mer damp, dreier du ventilbryteren mot
urviseren til anslag for å lukke ventilen.
→ Apparatet er dampet ut og slår seg av automatisk.
Merk
Melitta® Claris®-vannfilter må ikke være tørt i lengre tid. Vi anbefaler derfor å
oppbevare Melitta® Claris®-vannfilteret i et glass vann i kjøleskapet i lengre
perioder uten bruk.
Transport
•
Damp ut apparatet (se side 127).
•
Tøm og rengjør dryppskålen og grutbeholderen
•
Tøm vannbeholderen og bønnebeholderen. Ved behov suges
dyptsittende bønner ut med en støvsuger.
•
Rengjør trakteenheten (se side 118).
•
Ta av Cappuccinatore (ill. a, nr. 13).
•
Transporter apparatet om mulig i den originale emballasjen inkludert
hardskumstoffet for å unngå at det oppstår transportskader.
Forsiktig!
Ikke transporter eller lagre apparatet i kjøretøyer eller rom med lave
temperaturer, da vannrester kan fryse eller kondensere og skader på apparatet
kan forekomme.
avfallsbehandling
•
Apparatet må avfallsbehandles på en miljøvennlig måte via egnede
samlesystemer (f.eks. miljøstasjon).
128
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 128
13.12.2012 13:30:39
14
Utbedre feil
Feil
Årsak
Tiltak
Malegraden er for fin.
Still in grovere malegrad.
Rengjør trakteenheten.
Utfør evt. integrert
avkalkingsprogram.
Utfør evt. integrert
rengjøringsprogram.
Det kommer ikke ut
kaffe.
Vannbeholder ikke fylt
eller feil satt inn.
Fyll opp vannbeholderen og
kontroller at den er plassert
riktig.
Åpne evt. ventilen til vannet
renner ut av apparatet og
steng deretter ventilen igjen.
Trakteenhet tilstoppet.
Rengjør trakteenhet.
Bønnene faller ikke
ned i kvernen (for oljete
kaffebønner).
Bank lett på bønnebeholderen.
Fremmedlegemer i
kvernen
Kontakt Hotline.
Støy fra kvernen
Fremmedlegemer i
kvernen
Kontakt Hotline.
Bønnesymbolene
blinker, selv om
bønnebeholderen
er fylt.
Ikke tilstrekkelig
med malte bønner i
bryggekammeret
Trykk betjeningsknappen
Symbolet for
lyser
ventilen
når det ikke skal.
Det befinner seg luft
i ledningene inne i
apparatet.
Åpne ventilen til vannet renner
ut av apparatet, og steng
deretter ventilen igjen.
Ved behov må bryggeenheten
rengjøres
Ved oppskumming
av melk oppstår for
lite melkeskum.
Dreiebryteren på
Cappuccinatore er i feil
posisjon.
Still dreiebryteren i riktig
posisjon.
Cappuccinatore er
skitten.
Demonter og rengjør
Cappuccinatore (se side 119).
Kvernen maler ikke
kaffebønnene.
for kaffeuttak
kaffestyrke
NORSK
Kaffen kommer kun
i dråper
eller
.
129
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 129
13.12.2012 13:30:39
Feil
Trakteenheten kan
ikke settes på plass
igjen etter å ha blitt
fjernet.
Årsak
Tiltak
Trakteenheten er ikke
riktig låst.
Kontroller om håndtaket til
låsing av trakteenheten er riktig
låst.
Motoren er ikke i riktig
stilling.
Slå kaffetrakteren AV og
deretter PÅ og trykk deretter
samtidig på betjeningsknappen
for kaffeuttak
og
kaffestyrke
lengre enn
2 sekunder. Motoren kjører
i posisjon. Sett deretter
trakteenheten inn igjen og
kontroller at den er riktig låst.
Symbolet for
og
rengjøring
beredskapssymbolet
blinker
avvekslende.
Trakteenheten mangler
eller er ikke satt riktig inn.
Sett trakteenheten riktig inn.
Traktekammeret er
overfylt.
Slå apparatet av og på med
PÅ/AV-knappen
(evt.
gjenta) inntil beredskapsmodus
blir vist.
Alle
betjeningsknappene
blinker
gjennomgående
Systemfeil
Slå apparatet av og på med
, hvis
PÅ/AV-knappen
det ikke lykkes må apparatet
sendes til service.
Vennligst kontat Melitta Hotline, hvis de overnevnte løsningene ikke
løser problemet: 020/43 51 77.
130
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 130
13.12.2012 13:30:39
NORSK
131
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 131
13.12.2012 13:30:39
132
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 132
13.12.2012 13:30:39
Hyvä asiakas!
Onnittelut Melitta®
hankinnasta.
CAFFEO® SOLO®&perfect
milk
-kahviautomaatin
Toivotamme Sinut tervetulleeksi kahvin ystävien joukkoon ja Melitta®
CAFFEO® SOLO®&perfect milk -sisäpiiriin.
Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk on laatutuote, jonka ansiosta tulet
nauttimaan useista erityisistä kahvihetkistä. Kokeile erilaisia kahvi- ja
espressojuomia sekä maistele ja nauti suosikkikahvistasi.
Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk tarjoaa sinulle ja vieraillesi
pidempiaikaisen nautinnon ja hyödyn, kun perehdyt heti aluksi
käyttöohjeeseen.
Jos haluat lisätietoja tai sinulla on kysyttävää itse tuotteesta, ota yhteyttä
suoraan meihin* tai tutustu kotisivuihimme nettiosoitteessa www.melitta.se.
Toivotamme sinulle nautinnollisia hetkiä uuden kahviautomaattisi parissa.
Melitta® CAFFEO® -tiimi
SUOMI
* 020/43 51 77
® Registered trademark of a company of the Melitta Group
133
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 133
13.12.2012 13:30:39
Sisällysluettelo
1 Huomautuksia käyttöohjeesta..............................................................136
1.1 Käyttöohjeen tekstissä käytetyt symbolit................................................. 136
1.2 Määräystenmukainen käyttö................................................................... 137
1.3 Määräystenvastainen käyttö................................................................... 137
2 Yleisiä turvallisuusohjeita.....................................................................138
3 Laitteen kuvaus....................................................................................140
3.1 Kuvan A selitykset................................................................................... 140
3.2 Kuvan F selitykset................................................................................... 140
3.3Näyttö...................................................................................................... 141
4 Ensimmäinen käyttöönotto..................................................................142
4.1 Sijoittaminen paikalleen.......................................................................... 142
4.2 Liittäminen sähköverkkoon...................................................................... 143
4.3 Kahvipapusäiliön täyttö........................................................................... 143
4.4 Cappuccinatore asettaminen paikalleen................................................. 143
4.5 Täytä vesisäiliö........................................................................................ 144
4.6Ilmaus...................................................................................................... 144
4.7 Valmistusmäärän annostelu.................................................................... 145
4.8 Kahvin vahvuuden säätö......................................................................... 145
5 Kytkeminen päälle ja pois päältä.........................................................146
5.1 Laitteen kytkeminen päälle...................................................................... 146
5.2 Laitteen kytkeminen pois päältä.............................................................. 146
6Melitta® Claris® -vesisuodattimen asettaminen paikalleen...................147
7 Espresson tai Café Crèmen valmistus.................................................149
8 Maitovaahdon valmistus......................................................................150
9 Maidon lämmittäminen.........................................................................152
10 Veden lämmittäminen..........................................................................153
134
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 134
13.12.2012 13:30:40
11Toimintoasetukset................................................................................154
11.1 Veden kovuus.......................................................................................... 154
11.2Energiansäästötila................................................................................... 155
11.3 Automaattinen sammutus....................................................................... 157
11.4Suodatuslämpötila................................................................................... 158
11.5 Tehdasasetusten palautus...................................................................... 159
11.6Jauhatusaste........................................................................................... 160
12 Laitteen hoito ja huolto.........................................................................161
12.1 Yleinen puhdistus.................................................................................... 161
12.2 Suodatinyksikön puhdistus...................................................................... 162
12.3 Cappuccinatore puhdistus....................................................................... 163
12.4 Integroitu puhdistusohjelma.................................................................... 164
12.5 Integroitu kalkinpoisto-ohjelma................................................................ 167
13 Kuljetus ja hävittäminen.......................................................................171
13.1 Kuljetusvalmistelut, suojaaminen jäätymiseltä ja toimenpiteet ennen
pitkäaikaista käytöstä poistamista.................................................................... 171
SUOMI
14 Häiriöiden poisto..................................................................................173
135
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 135
13.12.2012 13:30:40
1
Huomautuksia käyttöohjeesta
Avaa käyttöohjeen taitettava etu- ja takakansi, sillä se helpottaa tekstin
ymmärtämistä.
1.1
käyttöohjeen tekstissä käytetyt symbolit
Käyttöohjeessa olevilla symboleilla viitataan tiettyihin vaaroihin, jotka voivat liittyä
Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk -automaatin käyttöön, sekä annetaan myös
hyödyllisiä vinkkejä.
Varoitus!
Tällä symbolilla varustetut tekstit sisältävät turvaohjeita, jotka varoittavat
tapaturman ja loukkaantumisen vaarasta.
Huomio!
Tällä symbolilla varustetut tekstit sisältävät tietoa vältettävistä käyttövirheistä,
jotka voivat aiheuttaa aineellisten vahinkojen vaaran.
Ohje
Tällä symbolilla varustetut tekstit sisältävät arvokasta lisätietoa Melitta®
CAFFEO® SOLO®&perfect milk -kahviautomaatin käytöstä.
136
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 136
13.12.2012 13:30:40
1.2
Määräystenmukainen käyttö
Melitta CAFFEO® SOLO®&perfect milk soveltuu yksinomaan tavallisen kahvin ja
erikoiskahvien valmistukseen, veden ja maidon kuumentamiseen sekä maidon
vaahdottamiseen laitteen ulkopuolella.
®
Määräystenmukainen käyttö edellyttää,
•
että käyttöohje luetaan huolella, sen sisältö on selvillä ja ohjeita
noudatetaan,
•
että noudatat varsinkin turvallisuuteen liittyviä ohjeita,
•
Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk -kahviautomaattia käytetään
vain tässä ohjeessa selostetuin edellytyksin.
1.3
Määräystenvastainen käyttö
Määräystenvastainen käyttö on kysymyksessä silloin, jos Melitta® CAFFEO®
SOLO®&perfect milk -kahviautomaattia käytetään tämän ohjeen vastaisesti.
Varoitus!
Määräystenvastainen käyttö voi aiheuttaa tapaturmia tai kuumasta vedestä tai
höyrystä johtuvia palovammoja.
Ohje
sUOMI
Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat määräystenvastaisesta
käytöstä.
137
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 137
13.12.2012 13:30:40
2
Yleisiä turvallisuusohjeita
Lue seuraavat ohjeet huolellisesti. Ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi
olla haittaa sekä omalle turvallisuudellesi että laitteen käyttöturvallisuudelle.
Varoitus!
– Lasten ulottuville ei saa jättää esimerkiksi
pakkausmateriaalia ja pikkuosia.
– Kaikkien laitetta käyttävien henkilöiden on ensin
perehdyttävä laitteen toimintaan ja tunnettava
mahdolliset vaaratilanteet.
– Lapset eivät saa koskaan käyttää laitetta yksin eivätkä
leikkiä laitteen välittömässä läheisyydessä ilman
valvontaa.
– 8 vuotta täyttäneet lapset sekä henkilöt, joiden
fyysiset, aistihavaintoihin liittyvät tai henkiset kyvyt ovat
heikentyneet tai joiden kokemus laitteen käytöstä sekä
siihen liittyvä tietämys ovat puutteelliset, saavat käyttää
laitetta valvonnan alaisina tai sen jälkeen, kun heitä on
opastettu sen turvallisessa käytössä ja siihen liittyvissä
vaaroissa. Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset tai henkilöt, joiden fyysiset, aistihavaintoihin
liittyvät tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joiden
kokemus laitteen käytöstä sekä siihen liittyvä tietämys
ovat puutteelliset, eivät saa suorittaa käyttäjän
suoritettaviksi tarkoitettuja puhdistus- tai huoltotöitä
ilman valvontaa.
– Käytä vain moitteettomassa kunnossa olevaa laitetta.
– Noudata myös seuraavalla sivulla olevia
turvallisuusohjeita.
138
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 138
13.12.2012 13:30:40
Varoitus!
sUOMI
– Älä koskaan yritä korjata laitetta itse. Mikäli
korjauksia tarvitaan, pyydämme kääntymään Melitta®huoltopalvelun puoleen.
– Laitteen, sen osien tai toimitukseen sisältyvien
tarvikkeiden rakennetta ei saa muuttaa.
– Laitetta ei saa missään tapauksessa upottaa veteen.
– Laitteeseen ei saa milloinkaan koskettaa märillä tai
kosteilla käsillä tai jaloilla.
– Varo koskettamasta laitteen kuumia pintoja.
– Kun laite on käynnissä, sen sisäpuolisiin osiin ei saa
milloinkaan koskea.
– Laitteen oikeanpuoleista suojusta ei saa missään
tapauksessa avata laitteen ollessa käynnissä, ellei
tässä käyttöohjeessa nimenomaan käsketä tekemään
niin.
– Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitaloudessa
ja vastaavissa käyttökohteissa, esim. kauppojen
työntekijäkeittiöissä, toimistoissa ja muilla
elinkeinoaloilla, maanviljelystiloilla, asiakaskäytössä
hotelleissa, motelleissa, matkustajakodeissa ja muissa
asuintiloissa, joissa on aamupalamahdollisuus.
– Takuuaikana ainoastaan valmistaja ja sen jälkeen
ainoastaan pätevät sähköalan ammattilaiset saavat
vaihtaa vioittuneen virtajohdon.
– Noudata myös käyttöohjeen muissa luvuissa annettavia
turvallisuusohjeita.
139
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 139
13.12.2012 13:30:40
3
Laitteen kuvaus
3.1
Kuvan A selitykset
Kuvanumero
Selitys
1
Tippa-alusta, kuppiritilä, kahvinporosäiliö (sisäpuolinen) ja koho
(täyden tippa-astian näyttö)
2
Suutin, säädettävä korkeus
3
ON-/OFF-painike
4
Kahvimäärän säädin
5
Kahvin valmistuspainike
6
Kahvin vahvuuden valintapainike
7
Vesisäiliö
8
Kahvipapusäiliö
9
Höyryn muodostuksen valintapainike
10
Näyttö
11
Maitovaahto- ja kuumavesiventtiili
12
Höyryputki
13
Cappuccinatore-maidonvaahdotin
14
Oikeanpuoleinen suojus (irrotettavan suojuksen takana
jauhatusasteen säätö, suodatusyksikkö ja tyyppikilpi)
3.2
Kuvan F selitykset
Kuvanumero
Selitys
1
Ilman imuventtiili
2
Ilman imuputki
3
Kiertosäädin
4
Maitoletkun liitäntä
5
Liitäntäkappale
6
Maitovaahto-/kuumavesisuutin
140
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 140
13.12.2012 13:30:40
symboli
näyttö
Merkitys
Käyttövalmius
Melitta® Claris®
-vesisuodatin
Vesisäiliö
Tippa-alusta ja
kahvinporosäiliö
näyttö
selitys/toimintakäsky
vilkkuu
Laite kuumenee tai valmistaa
kahvia.
palaa
Laite on käyttövalmis.
palaa
Vaihda Melitta® Claris®
-vesisuodatin.
vilkkuu
Suodattimen vaihto meneillään.
palaa
Täytä vesisäiliö.
vilkkuu
Laita vesisäiliö paikalleen.
palaa
Tyhjennä tippa-alusta ja
kahvinporosäiliö.
vilkkuu
Aseta tippa-alusta ja
kahvinporosäiliö paikalleen.
palaa
1 papu: mieto
2 papua: normaali
3 papua: voimakas
vilkkuu
Täytä papusäiliö; vilkkuminen
loppuu seuraavan kahvin
valmistuksen jälkeen.
palaa
Puhdista laite.
vilkkuu
Automaattinen puhdistusohjelma
käynnissä.
palaa
Suorita laitteen kalkinpoisto.
vilkkuu
Automaattinen kalkinpoisto-ohjelma
käynnissä.
palaa
Vaahdotusvalmius
vilkkuu
Maitovaahtoa tai kuumaa vettä
tuotetaan.
Kahvin vahvuus
Puhdistus
Kalkinpoisto
Maitovaahto- ja
kuumavesiventtiili
sUOMI
3.3
Ohje
Kun kaikki näytön symbolit palavat himmeinä, laite on energiansäästötilassa.
141
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 141
13.12.2012 13:30:41
4
Ensimmäinen käyttöönotto
Ennen ensimmäistä käyttöönottoa on suoritettava alla kuvattavat toimenpiteet.
Kun nämä toimenpiteet on suoritettu, laite on käyttövalmis. Sen jälkeen voit
valmistaa kahvia.
suosittelemme kaatamaan pois kaksi ensimmäistä kupillista kahvia, jotka
valmistetaan ensimmäisen käyttöönoton jälkeen.
4.1
sijoittaminen paikalleen
•
Aseta laite vakaalle, tasaiselle ja kuivalle tasolle. Seinään ja ympärillä
oleviin esineisiin on jätettävä 10 cm:n vapaa tila.
•
Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk -kahviautomaatin takareunan
kulmissa on kaksi pyörää. Niiden avulla laitetta on helppo siirtää
nostamalla sitä hieman etureunasta.
Huomio!
–
Laitetta ei koskaan saa sijoittaa kuumalle pinnalle tai kosteisiin tiloihin.
–
Älä kuljeta tai säilytä laitetta kylmissä ajoneuvoissa tai tiloissa, sillä
jäännösvesi voi jäätyä tai kondensoitua ja vaurioittaa laitetta. Huomioi
ohjeet sivulla 171.
•
Kahvinporosäiliö on jo paikallaan tippa-alustassa. Varmista, että tippaalusta on työnnetty laitteen sisään vasteeseen saakka.
Huomautuksia
–
Säilytä pakkausmateriaali mukaan lukien polystyreeniosat myöhempää
kuljettamista ja mahdollista palauttamista varten kuljetusvaurioiden
välttämiseksi.
–
On täysin normaalia, että laitteessa on jälkiä kahvista ja vedestä jo ennen
ensimmäistä käyttöönottoa. Se johtuu siitä, että laite on tarkastettu
tehtaalla moitteettoman toiminnan takaamiseksi.
142
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 142
13.12.2012 13:30:41
4.2
•
Liittäminen sähköverkkoon
Kytke virtajohto asianmukaiseen pistorasiaan.
Varoitus!
Väärän verkkojännitteen sekä väärien tai viallisten liittimien ja virtajohdon
käyttäminen aiheuttaa palovaaran ja sähköiskun vaaran.
– Tarkista, että laitteen tyyppikilvessä annettu jännitearvo on sama kuin
käyttöpaikan verkkojännite. Tyyppikilpi sijaitsee laitteen oikealla puolella
suojuksen alla (kuva a, nro 14).
–
Varmista, että pistorasia vastaa voimassa olevia
sähköturvallisuusmääräyksiä. Epäselvissä tapauksissa käänny sähköalan
ammattilaisen puoleen.
–
Älä milloinkaan käytä vioittuneita virtajohtoja (vioittunut eristys, paljaat
johtimet).
4.3
•
kahvipapusäiliön täyttö
Avaa papusäiliön kansi ja täytä säiliö tuoreilla kahvipavuilla.
Huomio!
Täytä kahvipapusäiliöön ainoastaan kahvipapuja.
–
Älä milloinkaan täytä kahvipapusäiliöön jauhettuja, pakastekuivattuja tai
karamellisoituja kahvipapuja.
Aseta kansi säiliön päälle.
4.4
Cappuccinatore asettaminen paikalleen
sUOMI
•
–
Kahviautomaattiin kuuluu myös Cappuccinatore-maidonvaahdotin kuuman maidon
tai maitovaahdon valmistamiseksi.
•
Työnnä Cappuccinatore (kuva a, nro 13) vasteeseen asti höyryputken
päälle (kuva a, nro 12).
143
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 143
13.12.2012 13:30:42
4.5
Täytä vesisäiliö.
•
Käännä vesisäiliön kansi (kuva a, nro 7) ylös ja vedä vesisäiliö
yläkautta ulos laitteesta.
•
Täytä vesisäiliö maksimimerkintään saakka raikkaalla vedellä ja aseta
säiliö takaisin paikalleen.
Ohje
Mikäli vesisäiliö tyhjenee laitteen käydessä (esim. kun kahvin suodatus on
meneillään), vesisäiliön tunnus syttyy. Toiminto lopetetaan, minkä jälkeen
vesisäiliö on täytettävä ennen uuden toiminnon aloittamista.
4.6
Ilmaus
Huomio!
Laite on ilmattava aina ilman Melitta® Claris®-vesisuodatinta ja vesisäiliön on
oltava täynnä.
– Aseta Melitta® Claris® -vesisuodatin paikalleen vesisäiliöön vasta
ilmauksen jälkeen.
–
•
Täytä vesisäiliöön ennen päällekytkemistä raikasta vettä maksimimerkkiin
saakka.
Paina ON-/OFF-painiketta
laitteen käynnistämiseksi.
→ Näytölle ilmestyy tämän jälkeen venttiilin symboli
. Laite on ilmattava
Cappuccinatore kautta niin, että sen vesiputkiin ei jää ilmaa.
•
Aseta suurehko astia Cappuccinatore alle.
•
Kierrä venttiilin kytkintä (kuva a, nro 11) myötäpäivään vasteeseen
saakka venttiilin avaamiseksi.
→ Venttiilin symboli
astiaan.
•
vilkkuu. Vettä virtaa Cappuccinatore alla olevaan
Kun vedentulo lakkaa ja venttiilin symboli
palaa jatkuvasti,
kierrä venttiilin kytkintä vastapäivään vasteeseen saakka venttiilin
sulkemiseksi.
→ Laite on käyttövalmis.
144
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 144
13.12.2012 13:30:42
4.7
Valmistusmäärän annostelu
• Kahvimäärän säätimellä (kuva A, n:o 4) kahvijauheen määrän voi valita
vapaasti (säätimen kierto vasempaan = vähemmän kahvijauhetta,
säätimen kierto oikeaan = enemmän kahvijauheutta).
Valmistusmäärä
Säädin täysin
vasemmalla
Säädin
keskellä
Säädin täysin
oikealla
Yksi kuppi
30 ml
125 ml
220 ml
Kaksi kuppia
2 x 30 ml
2 x 125 ml
2 x 220 ml
4.8
Kahvin vahvuuden säätö
• Paina kahvin vahvuuden valintapainiketta
useamman kerran
valitaksesi jonkin kolmesta mahdollisesta vahvuudesta.
→→ Valinta näytetään näytöllä papusymbolien
Näyttö
avulla.
Kahvin vahvuus
Mieto
Normaali
(tehdasasetus)
Vahva
SUOMI
• Kahvin aromiin voi vaikuttaa myös muuttamalla jauhatusastetta. Tutustu
ohjeisiin sivulla 160.
145
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 145
13.12.2012 13:30:42
5
kytkeminen päälle ja pois päältä
5.1
Laitteen kytkeminen päälle
Ohje
Laitteen putkisto huuhdellaan automaattisesti jokaisen päälle kytkemisen
yhteydessä.
•
Aseta astia suuttimen alle.
•
Paina ON-/OFF-painiketta
kytkeäksesi laitteen päälle.
→ Käyttövalmiussymboli
vilkkuu. Laite kuumenee.
Laite suorittaa automaattisen huuhtelun, jolloin ulostulosta tulee kuumaa
vettä. Käyttövalmiussymboli
syttyy lopuksi palamaan.
Laite on käyttövalmis.
5.2
Laitteen kytkeminen pois päältä
•
Aseta astia suuttimen alle.
•
Paina ON-/OFF-painiketta
laitteen kytkemiseksi pois päältä.
→ Laite huuhtelee kahviputkiston automaattisesti, jos äskettäin valmistettiin
kahvia. Suodatuskammio siirtyy lepotilaan.
Käyttövalmiuden symboli
sammuu.
146
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 146
13.12.2012 13:30:43
6 Melitta® Claris® -vesisuodattimen asettaminen
paikalleen
Laitteen mukana on Melitta® Claris® -vesisuodatin, joka suodattaa pois kalkin
ja muut haitalliset aineet. Suodatin asetetaan paikalleen automaattiin vasta
ensimmäisen käyttöönottokerran jälkeen. Suodatinta käyttämällä kalkinpoiston
tarve vähenee ja veden kovuusalue asettuu automaattisesti arvoon 1 (tutustu myös
tietoihin sivulla 154). Kun laite suojataan kalkkeutumiselta, sen käyttöikä pitenee.
Vesisuodatin on vaihdettava säännöllisesti (2 kuukauden välein), mutta viimeistään
.
silloin, kun näyttöön syttyy vesisuodattimen symboli
Edellytys: Laite on pois päältä (katso „Kytkeminen päälle ja pois päältä“
sivulla 146).
• Paina samanaikaisesti kahvin vahvuuden valintapainiketta
yli 2 sekunnin ajan.
OFF-painiketta
→→ Vesisuodattimen symboli
symboli
palaa.
ja ON-/
vilkkuu koko vaihdon ajan. Tippa-alustan
• Tyhjennä tippa-alusta ja aseta se takaisin paikalleen.
→→ Vesisäiliön symboli
palaa.
• Laita vesisuodatin muutaman minuutin ajaksi raikasta vettä sisältävään
vesilasiin ennen suodattimen käyttämistä.
SUOMI
• Käännä vesisäiliön kansi (kuva A, nro 7) ylös ja vedä vesisäiliö
yläkautta ulos laitteesta.
• Tyhjennä vesisäiliö.
• Kierrä Melitta® Claris® -vesisuodatin vesisäiliön pohjassa olevaan
kierteeseen.
• Täytä vesisäiliö maksimimerkintään saakka raikkaalla vedellä ja aseta
säiliö takaisin paikalleen.
→→ Venttiilin symboli
palaa.
• Aseta riittävän suuri astia (esim. kahvinporosäiliö) Cappuccinatore alle.
147
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 147
13.12.2012 13:30:43
•
Kierrä venttiilin kytkintä (kuva a, nro 11) myötäpäivään vasteeseen
saakka venttiilin avaamiseksi.
•
Venttiilin symboli
astiaan.
•
Kun vedentulo lakkaa ja venttiilin symboli
palaa jatkuvasti,
kierrä venttiilin kytkintä vastapäivään vasteeseen saakka venttiilin
sulkemiseksi.
vilkkuu. Vettä virtaa Cappuccinatore alla olevaan
→ Käyttövalmiussymboli
ja papusymbolit
palavat lopuksi. Laite on
käyttövalmis, ja veden kovuusasteeksi on automaattisesti asetettu 1.
Huomautuksia
–
Melitta® Claris® -vesisuodatinta ei pitäisi jättää laitteeseen pidemmäksi
aikaa kuivana. Suosittelemme Melitta® Claris® -vesisuodattimen
säilyttämistä jääkaapissa vesilasiin upotettuna, jos suodatinta ei käytetä
pitkähköön aikaan.
–
Kun Melitta® Claris® -vesisuodatin on laitettu ensimmäisen kerran
paikalleen, ensimmäisessä huuhtelussa suodattimesta huuhtoutuu pois
ylimääräinen aktiivihiili. Se voi värjätä huuhteluveden vaaleanharmaaksi.
Sen jälkeen vesi on jälleen kirkasta.
148
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 148
13.12.2012 13:30:44
7
Espresson tai Café Crèmen valmistus
Edellytys: Laite on käyttövalmis (katso „kytkeminen päälle ja pois päältä“
sivulla 146).
•
Aseta yksi tai kaksi kuppia vierekkäin kahvisuuttimen alle.
•
Paina kahvin vahvuuden valintapainiketta
valitsemiseksi.
•
Kierrä kahvimäärän säädintä (kuva a, nro 4) valmistusmäärän
valitsemiseksi.
•
Paina kahvin valmistuspainiketta
yhden kupillisen kahvia.
•
kaksi kertaa nopeasti
Paina kahvin valmistuspainiketta
peräkkäin, jos haluat valmistaa kaksi kupillista kahvia.
kahvin vahvuuden
kerran, jos haluat valmistaa
→ Jos olet painanut painiketta kahdesti, papusymbolit vilkahtavat
vahvistukseksi kahdesti peräkkäin valmistuksen aikana.
•
Kahvin valuttamisen voi keskeyttää ennenaikaisesti painamalla kahvin
. Jos olet painanut painiketta kahdesti, paina
valmistuspainiketta
sitä vasta vähintään kolme sekuntia kahvin valmistuksen aloittamisen
jälkeen.
Huomautuksia
–
Ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä kahvimylly jauhaa hieman
tavallista pidempään.
–
Valmistusmäärää voi säätää vielä siinä vaiheessa, kun kahvia valutetaan.
Jos haluat valittua vähemmän kahvia, kierrä kahvimäärän säädintä
vasemmalle, kunnes määrä on haluamasi tai kahvin tulo loppuu kokonaan.
Jos haluat valittua enemmän kahvia, kierrä kahvimäärän säädintä oikealle.
sUOMI
→ Jauhamisprosessi (kahteen kertaan) ja kahvin valuttaminen alkavat.
Käyttövalmiussymboli
vilkkuu. Kahvin tulo loppuu automaattisesti, kun
asetettu valmistusmäärä saavutetaan.
149
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 149
13.12.2012 13:30:44
8
Maitovaahdon valmistus
Edellytys: Laite on käyttövalmis (katso „kytkeminen päälle ja pois päältä“
sivulla 146).
Cappuccinatore avulla voit vaahdottaa maitoa suoraan tölkistä tai astiasta
kahvikuppiin.
•
Työnnä Cappuccinatore letku suoraan maitoon.
•
Aseta kuppi Cappuccinatore alle.
•
Paina höyryn muodostuksen valintapainiketta
→ Käyttövalmiussymboli
symboli
.
vilkkuu. Laite kuumenee. Lopuksi venttiilin
syttyy palamaan.
Varoitus!
kuuman höyryn ja höyryputken aiheuttama palovammojen vaara
– Älä milloinkaan työnnä kättäsi purkautuvaan höyryyn.
–
Älä milloinkaan kosketa höyryputkea välittömästi sen käytön jälkeen.
•
Käännä kiertosäädin (kuva F, nro 3) asentoon „maitovaahto“
Toiminto „maitovaahto“ on aktiivinen, kun kiertosäätimen symboli
osoittaa ylöspäin.
•
Kierrä venttiilin kytkintä (kuva a, nro 11) myötäpäivään vasteeseen
saakka venttiilin avaamiseksi.
→ Venttiilin symboli
•
vilkkuu.
Kun olet saanut halutun määrän maitovaahtoa, sulje venttiili kiertämällä
sen kytkintä (kuva a, nro 11) vastapäivään vasteeseen asti.
150
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 150
13.12.2012 13:30:45
•
Cappuccinatore huuhtelu: Täytä sopiva astia puoliksi puhtaalla
vedellä ja upota Cappuccinatore letku veteen.
Aseta tyhjä astia Cappuccinatore alle.
Käännä kiertosäädin symbolin
kohdalle.
Avaa venttiili. Kun laitteesta virtaa puhdasta vesi-/höyryseosta, sulje
venttiili.
Cappuccinatore on puhdistettu. Suosittelemme purkamaan
Cappuccinatore säännöllisin väliajoin osiin ja puhdistamaan yksittäiset
osat erikseen (katso „Cappuccinatore puhdistus“ sivulla 163).
•
Laite siirtyy 30 sekunnin kuluttua automaattisesti höyrytilasta normaaliin
voit
käyttötilaan. Painamalla höyrynmuodostuksen valintapainiketta
siirtyä normaaliin käyttötilaan ennenaikaisesti.
Huomautuksia
Suosittelemme korkean valkuaisainepitoisuuden omaavan kylmän
maidon käyttämistä. Kuohkean vaahdon kannalta ratkaisevaa on maidon
sUOMI
rasvapitoisuus, ei sen valkuaisainepitoisuus.
151
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 151
13.12.2012 13:30:45
9
Maidon lämmittäminen
Edellytys: Laite on käyttövalmis (katso „kytkeminen päälle ja pois päältä“
sivulla 146).
Cappuccinatore avulla voit vaahdottaa maitoa suoraan tölkistä tai astiasta.
•
Työnnä Cappuccinatore letku suoraan maitoon.
•
Aseta kuppi Cappuccinatore alle.
•
Paina höyryn muodostuksen valintapainiketta
.
→ Käyttövalmiussymboli
vilkkuu. Laite kuumenee. Lopuksi venttiilin
symboli
syttyy palamaan.
Varoitus!
kuuman höyryn ja höyryputken aiheuttama palovammojen vaara
– Älä milloinkaan työnnä kättäsi purkautuvaan höyryyn.
–
Älä milloinkaan kosketa höyryputkea välittömästi sen käytön jälkeen.
•
Käännä kiertosäädin (kuva F, nro 3) asentoon „lämmin maito“.
Toiminto „lämmin maito“ on aktiivinen, kun kiertosäätimen symboli
osoittaa ylöspäin.
•
Kierrä venttiilin kytkintä (kuva a, nro 11) myötäpäivään vasteeseen
saakka venttiilin avaamiseksi.
→ Venttiilin symboli
vilkkuu.
•
Kun olet saanut halutun määrän lämmintä maitoa, kierrä venttiilin
kytkintä (kuva a, nro 11) vastapäivään vasteeseen saakka venttiilin
sulkemiseksi.
•
Cappuccinatore huuhtelu: toimi sivulla 151 kuvatulla tavalla.
152
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 152
13.12.2012 13:30:46
10
Veden lämmittäminen
Edellytys: Laite on käyttövalmis (katso „kytkeminen päälle ja pois päältä“
sivulla 146).
•
Käännä kiertosäädin (kuva F, nro 3) asentoon „kuuma vesi“.
Toiminto „kuuma vesi“ on aktiivinen, kun kiertosäätimen symboli
osoittaa ylöspäin.
•
Pidä astiaa Cappuccinatore alla.
Varoitus!
kuumien vesiroiskeiden ja kuuman höyryputken aiheuttama
palovammojen vaara
Otettaessa kuumaa vettä välittömästi höyryn käytön jälkeen Cappuccinatore
purkautuu ensin siihen jäänyt kuuma höyry, mikä voi aiheuttaa kuumia
vesiroiskeita.
– Vältä suoraa ihokosketusta kuuman veden ja kuuman Cappuccinatore
kanssa.
•
Kierrä venttiilin kytkintä (kuva a, nro 11) myötäpäivään vasteeseen
saakka venttiilin avaamiseksi.
→ Venttiilin symboli
•
vilkkuu. Kuumaa vettä virtaa Cappuccinatore astiaan.
Kun haluttu vesimäärä on saavutettu, kierrä venttiilin kytkintä
vastapäivään vasteeseen saakka venttiilin sulkemiseksi.
sUOMI
Ohje
Veden tuotto pysähtyy automaattisesti kuuman veden määrän ollessa
n. 150 ml. Jos haluat enemmän kuumaa vettä, kierrä venttiilin kytkin
takaisin alkuasentoon ja toista kuuman veden tuotto.Veden tuotto pysähtyy
automaattisesti kuuman veden määrän ollessa n. 150 ml. Jos haluat enemmän
kuumaa vettä, kierrä venttiilin kytkin takaisin alkuasentoon ja toista kuuman
veden tuotto.
153
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 153
13.12.2012 13:30:46
11
Toimintoasetukset
11.1 Veden kovuus
Mittaa veden kovuus alueellasi toimitukseen kuuluvilla testausliuskoilla. Noudata
testausliuskojen käyttöä koskevia ohjeita. Tehtaalla veden kovuusalueeksi on
asetettu 4. Jos Melitta ® Claris® -vesisuodatin on käytössä, veden kovuudeksi
asetetaan automaattisesti 1 (katso sivu 147).
Edellytys: Laite on käyttövalmis (katso „Kytkeminen päälle ja pois päältä“
sivulla 146).
Aseta veden kovuus laitteen käyttöiän pidentämiseksi seuraavasti:
• Paina samanaikaisesti kahvin valmistuspainiketta
yli 2 sekunnin ajan.
vahvuuden säätöpainiketta
→→ Käyttövalmiussymboli
ja kahvin
vilkkuu nopeasti.
• Paina kerran kahvin valmistuspainiketta
asetusvalikkoon siirtymiseksi.
→→ Vesisuodattimen symboli
veden kovuuden
palaa.
• Paina toistuvasti kahvin vahvuuden valintapainiketta
jonkin neljästä mahdollisesta veden kovuusasteesta.
valitaksesi
→→ Valittuna oleva taulukon mukainen veden kovuusaste ilmaistaan näytössä
kahvipapusymbolein
.
Veden kovuusalue
1:
2:
3:
4
vilkkuu
Ominaisuudet
°dH
°f
Pehmeä
0-7,2°dH
0 - 13 °f
Keskimääräinen
7,2 - 14 °dH
13 - 25 °f
Kova
14-21,2°dH
25 - 38 °f
Erittäin kova
(tehdasasetus)
> 21,2 °dH
> 38 °f
154
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 154
13.12.2012 13:30:47
•
Paina ON-/OFF-painiketta
valitun veden kovuuden vahvistamiseksi.
→ Näytön symbolit vilkahtavat valinnan vahvistukseksi. Laite on käyttövalmis,
käyttövalmiussymboli
palaa.
Ohje
Jos asetusvaiheessa ei 60 sekunnin aikana paineta mitään painiketta, laite
kytkeytyy automaattisesti takaisin valmiustilaan.
11.2 Energiansäästötila
Viimeisen toiminnon jälkeen laite kytkeytyy automaattisesti (asetuksesta riippuen)
energiansäästötilaan (jolloin laite kuluttaa huomattavasti vähemmän sähköä kuin
valmiustilassa). Energiansäätötilaa varten voidaan asettaa neljä eri aikaa. Tehtaalla
aika on asetettu 5 minuuttiin
.
Edellytys: Laite on käyttövalmis (katso „kytkeminen päälle ja pois päältä“
sivulla 146).
Aseta ajastin seuraavasti:
Paina samanaikaisesti kahvin valmistuspainiketta
yli 2 sekunnin ajan.
vahvuuden säätöpainiketta
→ Käyttövalmiussymboli
•
vilkkuu nopeasti.
Paina kahdesti kahvin valmistuspainiketta
valikon avaamiseksi.
→ Vesisäiliön symboli
ja kahvin
energiansäästötilan
sUOMI
•
palaa.
155
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 155
13.12.2012 13:30:47
•
Paina toistuvasti kahvin vahvuuden valintapainiketta
jonkin neljästä mahdollisesta ajastimen aikajaksosta.
näyttö
valitaksesi
aika
5 minuuttia
(tehdasasetus)
15 minuuttia
30 minuuttia
vilkkuu
•
Paina ON-/OFF-painiketta
pois
valitun aikajakson vahvistamiseksi.
→ Näytön symbolit vilkahtavat valinnan vahvistukseksi. Laite on käyttövalmis,
käyttövalmiussymboli
palaa.
Ohje
Kahvin vahvuuden valintapainikkeen
painaminen herättää laitteen
energiansäästötilasta. Voit aloittaa kahvin valmistuksen välittömästi.
156
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 156
13.12.2012 13:30:48
11.3 Automaattinen sammutus
Viimeisen toiminnon jälkeen laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä (asetusten
mukaan). Automaattista sammutustoimintoa varten voidaan asettaa eri aikajaksoja.
.
Tehtaalla aika on asetettu 1 tuntiin
Edellytys: Laite on käyttövalmis (katso „Kytkeminen päälle ja pois päältä“
sivulla 146).
Aseta ajastin seuraavasti:
• Paina samanaikaisesti kahvin valmistuspainiketta
yli 2 sekunnin ajan.
vahvuuden säätöpainiketta
→→ Käyttövalmiussymboli
ja kahvin
vilkkuu.
• Paina kolmesti kahvin valmistuspainiketta
sammutuksen valikon avaamiseksi.
→→ Tippa-alustan symboli
automaattisen
palaa.
• Paina toistuvasti kahvin vahvuuden valintapainiketta
jonkin neljästä mahdollisesta ajastimen aikajaksosta.
Näyttö
valitaksesi
Aika
1 tunti
(tehdasasetus)
2 tuntia
vilkkuu
• Paina ON-/OFF-painiketta
SUOMI
4 tuntia
8 tuntia
valitun aikajakson vahvistamiseksi.
→→ Näytön symbolit vilkahtavat valinnan vahvistukseksi. Laite on käyttövalmis,
käyttövalmiussymboli
palaa.
157
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 157
13.12.2012 13:30:49
11.4 Suodatuslämpötila
Tehtaalla suodatuslämpötilaksi on asetettu taso 2 (keskitaso
).
Edellytys: Laite on käyttövalmis (katso „Kytkeminen päälle ja pois päältä“
sivulla 146).
Säädä suodatuslämpötila toiveidesi mukaan seuraavasti:
• Paina samanaikaisesti kahvin valmistuspainiketta
yli 2 sekunnin ajan.
vahvuuden säätöpainiketta
→→ Käyttövalmiussymboli
vilkkuu.
• Paina neljästi kahvin valmistuspainiketta
valikon avaamiseksi.
→→ Puhdistussymboli
suodatuslämpötilan
palaa.
• Paina toistuvasti kahvin vahvuuden valintapainiketta
jonkin kolmesta mahdollisesta suodatuslämpötilasta.
Näyttö
ja kahvin
valitaksesi
Suodatuslämpötila
Matala
Keskimääräinen
(tehdasasetus)
Korkea
• Paina ON-/OFF-painiketta
vahvistamiseksi.
valitun suodatuslämpötilan
→→ Näytön symbolit vilkahtavat valinnan vahvistukseksi. Laite on käyttövalmis,
käyttövalmiussymboli
palaa.
158
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 158
13.12.2012 13:30:49
11.5 Tehdasasetusten palautus
Edellytys: Laite on käyttövalmis (katso „Kytkeminen päälle ja pois päältä“
sivulla 146).
• Paina samanaikaisesti höyrynmuodostuksen valintapainiketta
yli 2 sekunnin ajan.
ON-/OFF-painiketta
ja
→→ Kaikki asetukset on palautettu tehdasasetuksiin. Käyttövalmiussymboli
vilkahtaa vahvistukseksi.
Tehdasasetusten yleiskuvaus:
Tehdasasetus
Veden kovuus
Veden kovuus 4
Energiansäästötila
5 minuuttia
Automaattinen sammutus
1 tunti
Suodatuslämpötila
Keskimääräinen
SUOMI
Toiminto
159
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 159
13.12.2012 13:30:49
11.6 Jauhatusaste
Jauhatusaste on säädetty tehtaalla ihanteelliseen arvoon. Sen vuoksi suositamme
korjaamaan säätöä vasta noin 1 000 kahvin valmistuskerran jälkeen (noin 1 vuoden
kuluttua).
Kahvimyllyn on oltava käynnissä sillä aikaa kun jauhatusastetta säädetään. Säädä
jauhatusastetta siis heti kahvin valmistamisen alkamisen jälkeen.
Jos kahvin aromi ei ole tarpeeksi voimakas, suosittelemme kahvin jauhatusasteen
säätämistä hienommaksi.
• Tartu syvennykseen laitteen oikealla puolella (kuva A,
nro 14) ja poista kansi vetämällä sitä oikealle.
• Käynnistä kahvin valmistus normaalisti.
• Kahvimyllyn käydessä: Aseta vipu johonkin kolmesta asennosta
(kuva E).
• Työnnä suojuksen kaksi lukituskieltä laitteen takaosaan ja käännä
suojusta vasemmalle, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Vivun asento Jauhatusaste
Vasemmalla
Hieno
Keskellä
Keskimääräinen
Oikealla
Karkea
(tehdasasetus)
160
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 160
13.12.2012 13:30:49
12
Laitteen hoito ja huolto
12.1 Yleinen puhdistus
•
Puhdista laite ulkoa pehmeällä, kostutetulla liinalla ja yleisellä
astianpesuaineella.
•
Tyhjennä ja puhdista tippa-alusta (kuva a, nro 1) säännöllisesti,
mutta viimeistään silloin, kun koho tulee ulos kuppiritilästä.
•
Puhdista kahviporosäiliö säännöllisesti.
Huomio!
–
Älä käytä hankaavia kankaita, pesusieniä tai puhdistusaineita, jotta laitteen
pinta ei vaurioidu.
–
Tippa-alustaa ei saa pestä astianpesukoneessa, koska niihin saattaa tulla
muotovikoja.
Ohje
sUOMI
Kahvinporosäiliö (kuva a, nro 1) kestää konepesun, joten sen voi pestä
astianpesukoneessa. Jos osat pestään usein astianpesukoneessa,
kahvinporosäiliön väri saattaa muuttua aikaa myöten.
161
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 161
13.12.2012 13:30:50
12.2 suodatinyksikön puhdistus
Edellytys: Laite on pois päältä (katso „kytkeminen päälle ja pois päältä“
sivulla 146).
Ohje
Laitteen suojaamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla suosittelemme
suodatinyksikön puhdistamista kerran viikossa juoksevalla vesijohtovedellä.
•
Tartu syvennykseen laitteen oikealla puolella (kuva a, nro 14) ja poista
kansi vetämällä sitä oikealle.
•
Paina suodatusyksikön kahvassa olevaa punaista nuppia ja pidä se
painettuna (kuva B, nro 1) ja kierrä kahvaa myötäpäivään vasteeseen
saakka (noin 75°).
•
Vedä suodatinyksikkö ulos laitteesta kahvasta kiinni pitämällä.
•
Jätä suodatinyksikkö siihen asentoon (älä liikuta tai käännä
suodatinyksikön rakenneosia).
•
Huuhtele suodatinyksikkö sellaisenaan huolellisesti kaikilta sivuiltaan
juoksevan veden alla. Varmista etenkin, että kuvassa D esitetylle
alueelle ei jää kahvin jäänteitä.
Huomio!
Älä milloinkaan puhdista suodatinyksikköä astianpesukoneessa.
•
Anna suodatinyksikön kuivua.
•
Poista kahvin jäänteet tarvittaessa laitteen sisällä olevista pinnoista,
joita vastaan suodatinyksikkö koskettaa.
•
Aseta suodatinyksikkö takaisin laitteeseen ja kierrä yksikön kahvaa
vastapäivään vasteeseen saakka, jotta suodatinyksikkö lukittuu
paikalleen.
•
Työnnä suojuksen kaksi lukituskieltä laitteen takaosaan ja käännä
suojusta vasemmalle, kunnes se napsahtaa paikalleen.
162
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 162
13.12.2012 13:30:50
12.3 Cappuccinatore puhdistus
Suosittelemme puhdistamaan Cappuccinatore kerran viikossa kahviautomaateille
tarkoitetulla Melitta®-maitojärjestelmän puhdistusaineella.
Toimi sivulla 151 kohdassa „Cappuccinatore huuhtelu“ kuvatulla tavalla ja käytä
puhtaan veden sijaan maidonpuhdistusliuosta.
• Puhdista Cappuccinatore aina heti käytön jälkeen, kun sillä on
lämmitetty tai vaahdotettu maitoa.
• Odota, kunnes Cappuccinatore on jäähtynyt, ja pyyhi se kostealla
liinalla ulkopuolelta.
• Perusteellista päivittäistä puhdistusta varten vedä Cappuccinatore
(kuva A, nro 13) irti höyryputkesta (kuva A, nro 12) ja pura se osiin
(kuva F).
• Irrota tätä varten maitoletku, maitovaahto-/kuumavesisuutin (kuva F, nro
6) ja ilman imuputki (kuva F, nro 2) liitäntäkappaleesta (kuva F, nro 5).
• Pese kaikki osat juoksevan veden alla. Puhdista erityisen hyvin ilman
imuputki.
• Kokoa Cappuccinatore jälleen päinvastaisessa järjestyksessä.
SUOMI
• Työnnä Cappuccinatore (kuva A, nro 13) vasteeseen asti höyryputken
päälle (kuva A, nro 12).
163
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 163
13.12.2012 13:30:50
12.4 Integroitu puhdistusohjelma
Integroitu puhdistusohjelma poistaa likaa ja kahviöljyn jäänteitä, joita ei voi poistaa
käsin. Ohjelma kestää noin 15 minuuttia. Puhdistuksen symboli vilkkuu koko
.
ohjelman ajan
Edellytys: Laite on pois päältä (katso „kytkeminen päälle ja pois päältä“
sivulla 146).
Huomio!
–
Suorita automaattinen puhdistusohjelma kahden kuukauden välein tai noin
200 valmistetun kahvikupillisen jälkeen, kuitenkin viimeistään silloin, kun
syttyy näyttöön.
puhdistussymboli
–
Käytä ainoastaan kahviautomaateille tarkoitettuja Melitta®puhdistustabletteja. Nämä tabletit soveltuvat nimenomaan Melitta®
CAFFEO® SOLO®&perfect milk -kahviautomaatille. Jos käytät muita
puhdistusaineita, se voi aiheuttaa laitevikoja.
Suorita automaattinen puhdistusohjelma seuraavasti:
1
Käännä vesisäiliön kansi (kuva a, nro 7) ylös ja vedä vesisäiliö
yläkautta ulos laitteesta. Täytä vesisäiliö maksimimerkintään saakka
raikkaalla vedellä ja aseta säiliö takaisin paikalleen.
2
Paina samanaikaisesti kahvin valmistuspainiketta
yli 2 sekunnin ajan.
painiketta
ja ON-/OFF-
→ Puhdistussymboli
vilkkuu.
Tippa-alustan symboli
palaa.
3
Tyhjennä tippa-alusta ja kahvinporosäiliö.
4
Aseta tippa-alusta takaisin paikalleen ilman kahvinporosäiliötä ja aseta
kahvinporosäiliö suuttimen alle.
164
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 164
13.12.2012 13:30:50
Vaihe 1
Vaiheen 1 aikana näytössä näkyy yksi papusymboli
.
→ Ensin suoritetaan kaksi automaattista huuhteluvaihetta.
Käyttövalmiussymboli
syttyy lopuksi palamaan.
5
Tartu syvennykseen laitteen oikealla puolella (kuva a,
nro 14) ja poista kansi vetämällä sitä oikealle.
6
Paina suodatusyksikön kahvassa olevaa punaista nuppia ja pidä se
painettuna (kuva B, nro 1) ja kierrä kahvaa myötäpäivään vasteeseen
saakka (noin 75°).
7
Vedä suodatinyksikkö ulos laitteesta kahvasta kiinni pitämällä.
→ Käyttövalmiussymboli
ja puhdistussymboli
kauan kuin suodatusyksikkö on pois paikaltaan.
vilkkuvat vuorotellen niin
Huomio!
suodatusyksikön vaurioitumisen vaara
– Suodatusyksikön saa irrottaa kahviautomaatista integroidun
puhdistusohjelman aikana ainoastaan tässä mainitussa vaiheessa.
8
Jätä suodatinyksikkö siihen asentoon (älä liikuta tai käännä
suodatinyksikön rakenneosia).
9
Huuhtele suodatinyksikkö sellaisenaan huolellisesti kaikilta sivuiltaan
juoksevan veden alla.
sUOMI
10 Anna suodatinyksikön kuivua.
11 Aseta suodatusyksikköön puhdistustabletti (kuva C).
12 Aseta suodatinyksikkö takaisin laitteeseen ja kierrä yksikön kahvaa
vastapäivään vasteeseen saakka, jotta suodatinyksikkö lukittuu
paikalleen.
→ Vaihe 1 on päättynyt.
165
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 165
13.12.2012 13:30:51
Vaihe 2
Vaiheen 2 aikana näytössä näkyy kaksi papusymbolia
.
→→ Puhdistussymboli
vilkkuu edelleen, mutta käyttövalmiussymboli
sammuu. Vesisäiliön symboli
palaa.
13 Työnnä suojuksen kaksi lukituskieltä laitteen takaosaan ja käännä
suojusta vasemmalle, kunnes se napsahtaa paikalleen.
14 Käännä vesisäiliön kansi (kuva A, nro 7) ylös ja vedä vesisäiliö
yläkautta ulos laitteesta. Täytä vesisäiliö maksimimerkintään saakka
raikkaalla vedellä ja aseta säiliö takaisin paikalleen.
15 Paina höyrynmuodostuksen valintapainiketta
puhdistusohjelman jatkamiseksi.
automaattisen
→→ Integroitu puhdistusohjelma jatkuu. Tämä vaihe kestää noin 5 minuuttia.
Vettä virtaa suuttimesta ulos sekä laitteen sisällä tippa-alustalle. Lopuksi
tippa-alustan symboli syttyy palamaan
.
→→ Vaihe 2 on päättynyt.
Vaihe 3
Vaiheen 3 aikana näytössä näkyy kolme papusymbolia
.
16 Tyhjennä tippa-alusta ja kahvinporosäiliö.
17 Aseta tippa-alusta takaisin paikalleen ilman kahvinporosäiliötä ja aseta
kahvinporosäiliö suuttimen alle.
→→ Vaihe 3 on päättynyt.
166
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 166
13.12.2012 13:30:51
Vaihe 4
Vaiheen 4 aikana näytössä näkyy kolme papusymbolia
papu vilkkuu.
. Keskimmäinen
→ Integroitu puhdistusohjelma jatkuu. Tämä vaihe kestää noin 5 minuuttia.
Vettä virtaa suuttimesta ulos sekä laitteen sisällä tippa-alustalle. Lopuksi
tippa-alustan symboli syttyy palamaan
.
18 Tyhjennä tippa-alusta ja kahvinporosäiliö ja laita ne takaisin.
→ Käyttövalmiussymboli
Laite on käyttövalmis.
syttyy lyhyen kuumennusvaiheen jälkeen.
12.5 Integroitu kalkinpoisto-ohjelma
Integroitu kalkinpoisto-ohjelma poistaa kalkkijäänteet laitteen sisältä. Ohjelma
vilkkuu koko ohjelman ajan.
kestää noin 30 minuuttia. Kalkinpoiston symboli
Edellytys: Laite on pois päältä (katso „kytkeminen päälle ja pois päältä“
sivulla 146).
–
Suorita automaattinen kalkinpoisto-ohjelma kolmen kuukauden välein tai
syttyy palamaan näytössä.
silloin, kun kalkinpoiston symboli
–
Käytä ainoastaan Melitta® ANTI CALC Espresso Machines
-kalkinpoistoaineita. Nämä kalkinpoistotuotteet soveltuvat nimenomaan
Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk -kahviautomaatille.
–
Älä milloinkaan käytä etikkaa tai muita kalkinpoistoaineita.
sUOMI
Huomio!
Suorita integroitu kalkinpoisto-ohjelma seuraavasti:
1
Mikäli varusteena, Melitta® Claris® -vesisuodatin on irrotettava
vesisäiliöstä ennen kalkinpoistoa (katso sivu 147).
2
Paina samanaikaisesti höyryn muodostuksen valintapainiketta
yli 2 sekunnin ajan.
ON-/OFF-painiketta
→ Kalkinpoiston symboli
Tippa-alustan symboli
ja
vilkkuu.
palaa.
167
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 167
13.12.2012 13:30:52
Vaihe 1
Vaiheen 1 aikana näytössä näkyy yksi papusymboli
3
.
Tyhjennä tippa-alusta ja aseta se takaisin paikalleen ilman
kahvinporosäiliötä. Aseta säiliö Cappuccinatore alle. Varmista, että
kiertosäädin on symbolilla „kuuma vesi“
merkityssä kohdassa.
→
Vesisäiliön symboli
palaa.
4
Käännä vesisäiliön kansi (kuva a, nro 7) ylös, vedä vesisäiliö yläkautta
ulos laitteesta ja tyhjennä se.
5
Annostele kalkinpoistoaine (esim. nestemäinen Melitta® ANTI CALC
Espresso Machines) pakkauksessa annettujen ohjeiden mukaisesti
vesisäiliöön.
Kalkinpoistoliuoksen (kalkinpoistoaine + vesi) kokonaismäärän ei tule
ylittää 0,5 litraa (katso vesisäiliön merkinnät).
Varoitus!
kalkinpoistoaineesta aiheutuva ihoärsytyksen vaara
Noudata kalkinpoistoaineen pakkauksessa olevia turvallisuus- ja
annosteluohjeita.
6
Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.
7
Paina höyrynmuodostuksen valintapainiketta
kalkinpoisto-ohjelman käynnistämiseksi.
integroidun
→ Vaihe 1 on päättynyt.
168
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 168
13.12.2012 13:30:52
Vaihe 2
Vaiheen 2 aikana näytössä näkyy kaksi papusymbolia
.
→→ Integroitu kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy. Vettä virtaa laitteen sisällä tippaalustalle useaan otteeseen. Tämä vaihe kestää noin 15 minuuttia. Lopuksi
venttiilin symboli
syttyy palamaan.
8 Varmista, että kahvinporosäiliö on Cappuccinatore alla.
9 Kierrä venttiilin kytkintä (kuva A, nro 11) myötäpäivään vasteeseen
saakka venttiilin avaamiseksi.
→→ Vesi virtaa välillä useamman kerran pysähtyen Cappuccinatore
kahviporosäiliöön. Venttiilin symboli
vilkkuu samalla. Tämä vaihe kestää
noin 10 minuuttia. Lopuksi tippa-alustan symboli syttyy palamaan
.
10 Jätä venttiili auki.
11 Tyhjennä kahvinporosäiliö ja tippa-alusta ja aseta tippa-alusta takaisin
paikalleen. Aseta kahvinporosäiliö taas Cappuccinatore alle.
→→ Vesisäiliön symboli
palaa.
12 Huuhtele vesisäiliö perusteellisesti, täytä maksimimerkintään saakka
raikkaalla vedellä ja aseta takaisin paikalleen.
13 Paina höyryn muodostuksen valintapainiketta
kalkinpoisto-ohjelman jatkamiseksi.
automaattisen
SUOMI
→→ Vaihe 2 on päättynyt.
169
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 169
13.12.2012 13:30:53
Vaihe 3
Vaiheen 3 aikana näytössä näkyy kolme papusymbolia
.
→→ Vettä virtaa Cappuccinatore kahviporosäiliöön. Venttiilin symboli
samalla. Lopuksi venttiilin symboli
syttyy palamaan.
vilkkuu
14 Sulje venttiili kiertämällä sen kytkintä vastapäivään vasteeseen asti.
→→ Vettä valuu laitteen sisällä tippa-alustalle. Lopuksi tippa-alustan symboli
syttyy palamaan
.
15 Tyhjennä tippa-alusta ja kahvinporosäiliö ja laita ne takaisin.
→→ Käyttövalmiussymboli
Laite on käyttövalmis.
syttyy lyhyen kuumennusvaiheen jälkeen.
16 Aseta Melitta® Claris® -vesisuodatin takaisin vesisäiliöön.
170
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 170
13.12.2012 13:30:53
13
kuljetus ja hävittäminen
13.1 kuljetusvalmistelut, suojaaminen jäätymiseltä ja
toimenpiteet ennen pitkäaikaista käytöstä poistamista
Veden höyrystäminen laitteesta
Suosittelemme ilmaamaan laitteen pidemmän käyttötauon yhteydessä ja ennen
kuljetusta. Täten laite tulee suojatuksi myös jäätymisvahingoilta.
Edellytys: Laite on käyttövalmis (katso „kytkeminen päälle ja pois päältä“
sivulla 146).
•
Poista Melitta® Claris® -vesisuodatin vesisäiliöstä.
•
Paina samanaikaisesti kahvin valmistuksen valintapainiketta
yli 2 sekunnin ajan.
ON-/OFF-painiketta
ja
→ Käyttövalmiussymboli
vilkkuu lyhyen kuumennusvaiheen ajan. Sen
jälkeen syttyy vesisäiliön symboli
.
•
Käännä vesisäiliön kansi (kuva a, nro 7) ylös ja vedä vesisäiliö
yläkautta ulos laitteesta.
→ Venttiilin symboli
palaa.
•
Aseta astia Cappuccinatore alle.
•
Avaa venttiili kiertämällä sen kytkintä myötäpäivään vasteeseen asti.
sUOMI
→ Cappuccinatore virtaa astiaan vettä, ja samalla purkautuu myös höyryä.
Venttiilin symboli
vilkkuu.
Varoitus!
kuuman höyryn aiheuttama palovammojen vaara
Varo, ettet polta itseäsi kuumassa höyryssä, jota Cappuccinatore virtaa veden
höyrystyessä.
171
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 171
13.12.2012 13:30:53
•
Kun höyryä ei enää purkaudu, kierrä venttiilin kytkintä vastapäivään
vasteeseen asti venttiilin sulkemiseksi.
→ Kaikki höyry on poistunut laitteesta ja se kytkeytyy automaattisesti pois
päältä.
Ohje
Melitta® Claris® -vesisuodatinta ei pitäisi jättää laitteeseen pidemmäksi aikaa
kuivana. Suosittelemme Melitta® Claris® -vesisuodattimen säilyttämistä
jääkaapissa vesilasiin upotettuna, jos suodatinta ei käytetä pitkähköön aikaan.
kuljetus
•
Höyrystä vesi pois laitteesta (katso sivu 171).
•
Tyhjennä ja puhdista tippa-alusta ja kahvinporosäiliö.
•
Tyhjennä vesisäiliö ja kahvipapusäiliö. Jos säiliöön on juuttunut papuja,
poista ne tarvittaessa pölynimurilla.
•
Puhdista suodatusyksikkö (ks. sivu 162).
•
Irrota Cappuccinatore (kuva a, nro 13).
•
Jos mahdollista, kuljeta laitetta alkuperäispakkauksessaan
polystyreeniosien kanssa kuljetusvaurioiden välttämiseksi.
Huomio!
Älä kuljeta tai säilytä laitetta kylmissä ajoneuvoissa tai tiloissa, sillä jäännösvesi
voi jäätyä tai kondensoitua ja vaurioittaa laitetta.
Hävittäminen
•
Hävitä laite ympäristöystävällisesti asianmukaisia keräysjärjestelmiä
hyödyntäen.
172
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 172
13.12.2012 13:30:54
14
Häiriöiden poisto
Häiriö
Syy
Toimenpide
Kahvia tulee vain
tipoittain.
Jauhatusaste on liian
hieno.
Valitse karkeampi
jauhatusaste.
Puhdista suodatinyksikkö.
Suorita tarvittaessa integroitu
kalkinpoisto-ohjelma.
Suorita tarvittaessa integroitu
puhdistusohjelma.
Kahvia ei tule.
Vesisäiliötä ei ole täytetty
tai asennettu oikein.
Lisää vettä, aseta säiliö oikein
paikalleen.
Avaa venttiili tarvittaessa
ja odota, kunnes laitteesta
virtaa vettä, ja sulje uudelleen
venttiili.
Suodatinyksikkö
tukkeutunut.
Puhdista suodatinyksikkö.
Kahvimylly ei jauha
kahvipapuja.
Pavut eivät tipu
Koputa kevyesti
kahvimyllyyn (liian öljyisiä kahvipapusäiliöön.
papuja).
Kahvimyllyssä on vieras
esine.
Ota yhteys huoltopalveluun.
Kahvimyllystä kuuluu
kova ääni.
Kahvimyllyssä on vieras
esine.
Ota yhteys huoltopalveluun.
Papusymbolit
vilkkuvat, vaikka
kahvipapusäiliö on
täynnä.
Suodatuskammiossa
ei ole jauhettua kahvia
tarpeeksi.
Paina kahvin valmistuksen
Venttiilin symboli
syttyy, vaikka ei
pitäisi.
Laitteen sisällä
putkistossa on ilmaa.
Avaa venttiili ja odota, kunnes
laitteesta virtaa vettä, ja sulje
venttiili jälleen.
Puhdista suodatinyksikkö
tarvittaessa.
säätöpainiketta
SUOMI
valintapainiketta
tai kahvin vahvuuden
.
173
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 173
13.12.2012 13:30:54
Häiriö
Syy
Toimenpide
Maitoa
vaahdotettaessa
syntyy liian vähän
maitovaahtoa.
Cappuccinatore
kiertosäädin on väärässä
asennossa.
Aseta kiertosäädin oikeaan
asentoon.
Cappuccinatore on
likaantunut.
Pura Cappuccinatore osiin ja
puhdista (katso sivu 163).
Suodatinyksikköä ei
saa enää paikalleen
sen poistamisen
jälkeen.
Suodatinyksikkö ei ole
lukittunut oikein.
Tarkista, onko
suodatinyksikön lukituksen
kahva napsahtanut oikein
paikalleen.
Käyttökoneisto ei ole
oikeassa asennossa.
Kytke laite pois päältä ja
sitten uudelleen päälle, paina
sen jälkeen samanaikaisesti
kahvin valmistuksen
valintapainiketta
ja höyryn muodostuksen
valintapainiketta
yli 2
sekunnin ajan. Käyttöyksikkö
siirtyy paikalleen. Aseta sitten
suodatinyksikkö takaisin
paikalleen ja tarkasta, että se
lukkiutuu oikein kiinni.
Puhdistussymboli
ja
käyttövalmiussymboli
vilkkuvat
vuorotellen.
Suodatinyksikkö puuttuu
tai se ei ole kunnolla
paikallaan.
Aseta suodatinyksikkö
kunnolla paikalleen.
Suodatuskammio on liian
täynnä.
Katkaise laitteen virta ON/
OFF-painikkeella
ja
kytke se takaisin päälle
(toista tarvittaessa), kunnes
käyttövalmiustilaa näytetään.
Kaikki
Järjestelmävika
valintapainikkeet
vilkkuvat peräjälkeen.
Kytke laitteen virta pois ja
takaisin päälle ON/OFF. Jos tämä ei
painikkeella
auta, toimita laite huoltoon.
Ota yhteyttä Melitta®:n asiakaspalveluun, jos yllämainitut keinot eivät ratkaise
ongelmaa: 020/43 51 77
174
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 174
13.12.2012 13:30:56
SUOMI
175
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 175
13.12.2012 13:30:56
Heft_SoloperfectMilk_Skan.indd 176
13.12.2012 13:30:56