PSR-S550
psrs550_cs.book Page 1 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
PSR-S550
Uživatelská příručka
v056 (08.06.17)-11
PSR-S550 – Uživatelská příručka
1
psrs550_cs.book Page 2 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
2
PSR-S550 – Uživatelská příručka
psrs550_cs.book Page 3 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
OBSERVERA!
Apparaten kopplas inte ur växelströmskällan (nätet) så länge som den
ar ansluten till vägguttaget, även om själva apparaten har stängts av.
ADVARSEL: Netspæendingen til dette apparat er IKKE afbrudt,
sålæenge netledningen siddr i en stikkontakt, som er t endt — også
selvom der or slukket på apparatets afbryder.
VAROITUS: Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin ei irroita koko
laitetta verkosta.
(standby)
PSR-S550 – Uživatelská příručka
3
psrs550_cs.book Page 4 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY
NÁSTROJ POUŽÍVEJTE AŽ PO DŮKLADNÉM PŘEČTENÍ
NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI
* Uschovejte tuto příručku na bezpečném místě pro pozdější potřeby.
UPOZORNĚNÍ
Vždy postupujte podle níže uvedených základních bezpečnostních zásad, jinak by mohlo dojít k vážnému poranění nebo
i smrtelnému úrazu způsobenému elektrickým proudem, zkratem, poškozením, požárem apod. Následují bezpečnostní
pokyny zahrnují (nejsou však vyčerpávající):
Zdroj napájení a adaptér napájení
Voda
• Používejte jen napětí schválené pro tento nástroj. Požadované napětí se
nachází na identifikačním štítku na nástroji.
• Používejte výhradně určený adaptér (PA-301/PA-300B/PA-300 nebo jiný
model doporučený společností Yamaha). Při použití nesprávného adaptéru
by mohlo dojít k poškození nástroje nebo k jeho přehřátí.
• Pravidelně kontrolujte elektrickou zástrčku a odstraňte případné usazené
nečistoty a prach.
• Nevystavujte nástroj dešti, nepoužívejte jej v blízkosti vody ani v mokrém či
vlhkém prostředí. Nepokládejte na něj nádoby s tekutinami, které by se
mohly vylít do otvorů nástroje. Pokud do nástroje vnikne tekutina (např.
voda), ihned vypněte napájení a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Potom
nechejte nástroj prohlédnout kvalifikovaným servisním technikem
společnosti Yamaha.
• Máte-li mokré ruce, nikdy se nedotýkejte elektrické zásuvky.
• Neumísťujte kabel adaptéru napájení do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou
topná tělesa nebo radiátory. Kabel nadměrně neohýbejte ani jinak
nepoškozujte, nepokládejte na něj těžké předměty ani jej nepokládejte na
místo, kde byste na něj mohli šlápnout, zakopnout o něj nebo přes něj
přesouvat předměty.
Oheň
• Nepokládejte na nástroj hořící předměty, jako například svíčky.
Takový předmět by se mohl převrhnout a způsobit požár.
Pokud nástroj funguje nestandardně
Neotevírat
• Nástroj neotevírejte ani se nepokoušejte jakkoli rozebírat či upravovat jeho
vnitřní části. Nástroj neobsahuje žádné součásti, které by uživatel mohl sám
opravit. Pokud si budete myslet, že nástroj funguje nesprávně, přestaňte jej
ihned používat a nechejte jej prohlédnout kvalifikovaným servisním
technikem společnosti Yamaha.
• Pokud se kabel adaptéru napájení nebo jeho zástrčka jakkoli poškodí, pokud
při použití nástroje dochází k přerušování zvuku, pokud při použití nástroje
cítíte neobvyklý zápach nebo pokud z nástroje vychází kouř, ihned nástroj
vypněte pomocí přepínače napájení, odpojte jej od elektrické zásuvky
a nechejte prohlédnout kvalifikovaným servisním technikem společnosti
Yamaha.
VAROVÁNÍ
Vždy postupujte podle níže uvedených základních bezpečnostních zásad, jinak by mohlo dojít k poranění, poškození nástroje
či jiné škodě na majetku. Následují bezpečnostní pokyny zahrnují (nejsou však vyčerpávající):
Zdroj napájení a adaptér napájení
• Při odpojování elektrické zástrčky od nástroje nebo elektrické zásuvky vždy
tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.
• Pokud nástroj nepoužíváte nebo jestliže je bouřka, odpojte adaptér napájení.
• Nepřipojujte nástroj ke zdroji napájení prostřednictvím prodlužovací šňůry
s více zásuvkami. Mohlo by dojít ke snížení kvality zvuku nebo i přehřátí
zásuvky.
Umístění
• Nevystavujte nástroj vlivům nadměrného prachu či vibrací, extrémně nízkým
či vysokým teplotám (například na přímém slunečním světle, blízko topného
tělesa nebo přes den v automobilu), jinak by mohlo dojít k deformacím
panelu nebo poškození vnitřních součástí.
• Nepokládejte nástroj do nestabilní pozice, jinak by mohl upadnout
a poškodit se.
• Před přemístěním nástroje nejprve odpojte kabel adaptéru a další kabely.
• Při volbě místa pro nástroj dbejte na to, aby byla používaná elektrická
zásuvka snadno přístupná. V případě jakýchkoli potíží nebo poruch nástroj
okamžitě vypněte pomocí přepínače napájení a odpojte zástrčku ze zásuvky.
Pokud nástroj vypnete pomocí přepínače napájení, neustále do něj bude
proudit elektřina, i když jen minimální množství. Pokud nebudete nástroj
používat po delší dobu, nezapomeňte odpojit napájecí kabel od elektrické
zásuvky.
• Používejte výhradně stojan určený pro tento nástroj. Při upevňování ke
stojanu vždy používejte jen dodané šrouby. Jinak by mohlo dojít k poškození
vnitřních součástí nebo upadnutí nástroje.
• Nepoužívejte nástroj v blízkosti televizoru, rádia, stereofonního systému,
mobilního telefonu ani jiného elektronického zařízení. Jinak by mohlo dojít
k rušení signálu nástroje, televizoru či rádia.
(3)-12
4
PSR-S550 – Uživatelská příručka
1/2
psrs550_cs.book Page 5 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Připojení
Ukládání dat
• Před připojením nástroje k jiným elektronickým zařízením vždy vypněte
napájení všech zařízení. Před zapnutím a vypnutím napájení všech zařízení
snižte jejich hlasitost na minimum. Chcete-li nastavit požadovanou úroveň
hlasitosti, nastavte hlasitost všech zařízení na minimum a postupně ji zvyšujte.
Ukládání a zálohování dat
• Nastavení panelu a některá další data se při vypnutí nástroje neukládají do
paměti. Data, která nechcete ztratit, uložte do registrační paměti (viz str. 85).
Doporučujeme ukládat důležitá data do paměťového zařízení USB či jiného
externího zařízení, jako je například počítač (str. 98).
Údržba
• K čištění nástroje používejte měkkou suchou látku. Nepoužívejte ředidla,
rozpouštědla, čisticí prostředky ani čisticí hadříky napuštěné chemickou látkou.
Zálohování do paměťového zařízení USB či externího média
• Aby nedošlo ke ztrátě dat z důvodu poškození média, doporučujeme ukládat
důležitá data do dvou paměťových zařízení USB nebo na dvě externí média.
Pokyny k manipulaci
• Nevsunujte prsty do otvorů nástroje.
• Nezasunujte do otvorů na panelu a klaviatuře papírové, kovové ani jiné
předměty. Pokud k tomu dojde, ihned vypněte napájení a odpojte napájecí
kabel od elektrické zásuvky. Potom nechejte nástroj prohlédnout
kvalifikovaným servisním technikem společnosti Yamaha.
• Nepokládejte na nástroj vinylové, plastové ani pryžové předměty, jinak by
mohlo dojít k odbarvení panelu nebo klaviatury.
• O nástroj se neopírejte, nepokládejte na něj těžké předměty a při použití
tlačítek, přepínačů a konektorů nepoužívejte nadměrnou sílu.
• Nepoužívejte nástroj nebo sluchátka po delší dobu při vyšší nebo nepříjemné
úrovni hlasitosti, mohlo by dojít k trvalému poškození sluchu. Pokud zjistíte,
že máte potíže se sluchem nebo vám zvoní v uších, navštivte lékaře.
Společnost Yamaha nezodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím nebo upravením nástroje ani za ztrátu či poškození dat.
Pokud nástroj nepoužíváte, vypněte jej pomocí vypínače.
I když je nástroj v režimu „STANDBY“ (Pohotovostní režim), stále do něj proudí elektřina, byť jen minimální. Pokud nebudete nástroj používat delší dobu, nezapomeňte
odpojit adaptér napájení od elektrické zásuvky.
Obrázky a obrazovky displeje v této Uživatelské příručce jsou jen informativní a mohou se od vašeho nástroje lišit.
● Ochranné známky
• Bitmapové fonty použité v tomto nástroji jsou majetkem společnosti Ricoh Co., Ltd.
• Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft® Corporation.
• Názvy společností a produktů v této Uživatelské příručce jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.
Sériové číslo tohoto výrobku lze nalézt na jeho spodní straně. Toto
sériové číslo si poznamenejte do vyhrazeného místa (viz níže)
a příručku si uschovejte. Bude sloužit jako záznam o vašem nákupu
a usnadní identifikaci v případě odcizení.
Číslo modelu
Sériové číslo
(ve spodní části)
(3)-12
2/2
PSR-S550 – Uživatelská příručka
5
psrs550_cs.book Page 6 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Tento produkt obsahuje a je dodáván s počítačovými programy a obsahem, na který společnost Yamaha vlastní autorská práva nebo
na který vlastní licenci pro použití produktů podléhajících autorským právům jiných vlastníků. Mezi takové materiály podléhající
autorským právům mimo jiné patří veškerý počítačový software, soubory stylů, soubory MIDI, data formátu WAVE, notový materiál
a zvukové nahrávky. Jakékoli neoprávněné použití takových programů a obsahu mimo rámec použití pro osobní účely není podle
příslušných zákonů dovoleno. Jakékoli porušení autorských práv má právní důsledky. JE ZAKÁZÁNO ZHOTOVOVÁNÍ,
DISTRIBUCE A POUŽITÍ NEZÁKONNÝCH KOPIÍ.
Kopírování komerčně dostupných hudebních dat, mimo jiné dat MIDI anebo zvukových dat, je pro jiné než osobní použití zakázáno.
Loga
GM System Level 1
Formát GM System Level 1 představuje doplněk ke standardu MIDI, který umožňuje přesné přehrávání
hudebních dat kompatibilních s formátem GM pomocí každého tónového generátoru kompatibilního
s formátem GM, a to bez ohledu na výrobce. Veškeré softwarové a hardwarové produkty podporující formát
GM jsou opatřeny značkou GM.
XG
Formát XG představuje výrazné vylepšení formátu GM System Level 1 a byl vyvinut společností Yamaha
speciálně za účelem poskytnutí více rejstříků a variací, většího výrazového rozsahu v rámci rejstříků
a efektů a také pro zajištění kompatibility dat do budoucna.
XF
Formát XF společnosti Yamaha obohacuje standard SMF (Standard MIDI File) o větší funkčnost a možnost
rozšíření v budoucnu. Nástroj je schopen zobrazit text skladby přehrávaného souboru XF, obsahuje-li tento
soubor data textu skladby.
STYLE FILE
Formát Style File (Soubor stylu) je originálním formátem souborů stylu společnosti Yamaha, který používá
jedinečný systém převádění poskytující vysoce kvalitní automatický doprovod využívající široké spektrum akordů.
USB
USB je zkratkou pro Universal Serial Bus (Univerzální sériová sběrnice). Jedná se o sériové rozhraní,
pomocí kterého se periferní zařízení připojují k pořítači. Podporuje funkci „hot swapping“ (možnost
připojování periferních zařízení, když je počítač zapnut).
6
PSR-S550 – Uživatelská příručka
psrs550_cs.book Page 7 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Blahopřejeme a děkujeme, že jste si zakoupili nástroj Yamaha PSR-S550.
Než začnete nástroj používat, tuto Uživatelskou příručku si pozorně
přečtěte. Budete pak schopni využít výhod veškerých funkcí.
Po přečtení si příručku uschovejte na bezpečném a snadno přístupném
místě, abyste ji mohli v případě potřeby znovu použít.
Příslušenství
Produkt zahrnuje následující položky. Ověřte, že žádná nechybí.
• Opěrka
• Disk CD-ROM
• Uživatelská příručka (tento dokument)
• Adaptér napájení (V některých oblastech nemusí být k dispozici. Ověřte si to
u místního prodejce produktů Yamaha.)
PSR-S550 – Uživatelská příručka
7
psrs550_cs.book Page 8 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Zvláštní prvky klaviatury typu Graded Soft Touch nástroje PSR-S550
■ Přehrávání různých nástrojových rejstříků
str. 17
Při hře na nástroj můžete zvuk kláves změnit tak, že bude znít jako viola,
flétna, harfa nebo kterýkoli jiný nástroj z širokého spektra dostupných
rejstříků. Můžete změnit ráz skladby tak, že budete například skladbu
pro klavír hrát pomocí violy. Využijte nekonečné množství hudebních
kombinací.
■ Hraní společně se stylem
str. 23
Chcete hrát s plnohodnotným doprovodem? Vyzkoušejte styly
automatického doprovodu. Doprovodné styly dokáží totéž co doprovodná
kapela v plné sestavě včetně hraní nejrůznějších stylů počínaje valčíkem,
přes 8-beat až po sambu a mnoho dalších. Navíc můžete vytvářet a ukládat
své vlastní originální styly.
■ Použití registrační paměti pro ukládání a načítání
nastavení panelu str. 77
8 bank x 8 předvoleb = 64 registrací
Tato šikovná funkce vám umožní ukládat vaše vlastní nastavení panelu –
až 64 registrací. Ty lze pak v případě potřeby okamžitě načíst – ideální pro
rozsáhlé změny zvuku či efektů při hraní naživo.
■ Snadná hra se zobrazením notového zápisu
str. 30
Při přehrávání skladby běží na displeji její notový zápis. Je to skvělý způsob,
jak se naučit číst noty. Pokud skladba obsahuje data textu a akordů*, budou
na displeji zobrazeny také její slova a akordy.
* Text skladby a akordy na displeji nebudou zobrazeny, pokud skladba používaná se zobrazeným
notovým zápisem neobsahuje příslušná data akordů a textu.
■ Použití paměti USB flash nebo počítače pro ukládání
a načítání dat str. 83 a 94
Tyto nástroje pro organizaci dat vám umožní ukládat vaše vlastní skladby
a nastavení panelu (registrační paměť) do paměti USB Flash nebo do
počítače. Poté je podle potřeby možné nahrávat data zpět do nástroje.
8
PSR-S550 – Uživatelská příručka
psrs550_cs.book Page 9 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Obsah
Loga ......................................................................................... 6
Příslušenství ............................................................................. 7
Zvláštní prvky klaviatury typu Graded Soft Touch
nástroje PSR-S550.............................................................. 8
Uvedení do provozu
10
Požadavky na napájení .......................................................... 10
Připojení sluchátek – konektor PHONES/OUTPUT
(Sluchátka/výstup)............................................................. 10
Připojení pedálového spínače –
konektor SUSTAIN (Doznívání).......................................... 10
Připojení k počítači (konektor USB) ....................................... 11
Zapnutí nástroje ..................................................................... 11
Změna jazyka displeje ............................................................ 12
Nastavení kontrastu displeje (LCD CONTRAST) .................... 12
Panelové ovladače a konektory
14
Čelní panel.............................................................................. 14
Zadní panel............................................................................. 15
Základní popis
Přehrávání skladeb
Přehrávání různých nástrojových rejstříků
16
17
Volba a přehrávání rejstříku.................................................... 17
Použití dvou rejstříků současně – duální rejstřík .................... 18
Použití odlišných rejstříků pro levou a pravou ruku –
LEFT (Levý)........................................................................ 19
Hra bicích sad ........................................................................ 21
Přehrávání stylů
22
Volba rytmu stylů.................................................................... 22
Hraní společně se stylem ....................................................... 23
Hraní akordů automatického doprovodu ............................... 25
Hra s využitím hudební databáze
26
Použití skladeb
27
Volba a poslech skladby ........................................................ 27
Rychlé převinutí skladby vpřed, zpět a pozastavení .............. 28
Typy skladeb .......................................................................... 29
Zobrazení notového zápisu skladby....................................... 30
Zobrazení textu skladby ......................................................... 31
Nahrávání vlastní hry
32
Konfigurace stopy .................................................................. 32
Postup při rychlém nahrávání................................................. 33
Postup při vícenásobném nahrávání ...................................... 34
Song clear (Smazání skladby) – Mazání skladeb uživatele.......37
Track Clear (Smazání stopy) – Mazání určité stopy
ze skladby uživatele .......................................................... 38
Zálohování a inicializace
39
Zálohování .............................................................................. 39
Inicializace .............................................................................. 39
Základy použití a data na displeji
40
Základy použití ....................................................................... 40
Displeje................................................................................... 42
Položky displeje MAIN (Hlavní)............................................... 43
Nastavení ekvalizéru............................................................... 52
Ovládání výšky tónu ............................................................... 53
Změna výšky tónu nástroje v oktávách.................................. 54
Funkce stylů (automatický doprovod)
55
Variace patternu (části)........................................................... 55
Nastavení OTS ....................................................................... 58
Změna variace a nastavení OTS (OTS LINK).......................... 58
Nastavení dělicího bodu......................................................... 59
Přehrávání stylu s akordy, avšak bez rytmu
(zastavení doprovodu) ....................................................... 60
Nastavení hlasitosti stylu........................................................ 60
Akordy – základy .................................................................... 61
Styl uživatele .......................................................................... 63
Přehrávání stylů pomocí celé klaviatury ................................. 63
Tvorba originálních stylů (Style Creator)
64
Struktura stylu ........................................................................ 64
Hlavní displej funkce Style Creator ........................................ 64
Postupujte podle instrukcí funkce Style Creator.................... 65
Základy použití ....................................................................... 66
Nahrávání, ukládání a nastavení parametrů ........................... 67
Nastavení skladby
72
Hlasitost skladby .................................................................... 72
Změna tempa ......................................................................... 72
Opakovat A-B, funkce ............................................................ 73
Ztlumení samostatných částí skladby .................................... 74
MIXER
75
Displej funkce Mixer ............................................................... 75
Základy použití ....................................................................... 75
Zapnutí/vypnutí stopy a další nastavitelné parametry............ 76
Uložení oblíbených nastavení panelu do paměti
77
Uložení do registrační paměti................................................. 77
Vyvolání registrační paměti .................................................... 78
Registration Clear (Smazání registrace) – Mazání určité
registrační paměti............................................................. 79
Funkce
80
Volba a nastavení funkcí ........................................................ 80
Použití paměti USB flash
83
Použití paměti USB flash........................................................ 83
Formátování paměti USB flash .............................................. 84
Uložení registračních dat........................................................ 85
Uložení uživatelské skladby nebo uživatelského stylu ........... 86
Načítání registračních souborů, souborů stylů, souborů
skladeb a souborů MDB.................................................... 87
Odstranění dat z paměti USB flash ........................................ 88
Přehrávání skladeb a stylů uložených v paměti USB flash ...... 89
Připojení
90
Konektory ............................................................................... 90
Připojení paměťového zařízení USB....................................... 90
Připojení osobního počítače................................................... 92
Přenos dat hry do počítače a z počítače ............................... 94
Odeslání počátečního nastavení ............................................ 95
Přenos dat mezi počítačem a nástrojem................................ 96
Průvodce instalací softwaru na disku CD-ROM
99
Důležité informace o disku CD-ROM ..................................... 99
Obsah disku CD-ROM ......................................................... 100
Instalace softwaru ................................................................ 101
Podrobné nastavení
Hra s použitím efektů
44
Přidání harmonie .................................................................... 44
Změna typu dozvuku.............................................................. 45
Změna typu choru .................................................................. 46
Panelový sustain .................................................................... 47
Přidání efektu DSP ................................................................. 47
Funkce pitch bend ................................................................. 48
Použití různých funkcí
49
Hra s metronomem ................................................................ 49
Spuštění klepáním.................................................................. 51
Citlivost úhozu........................................................................ 51
Dodatek
Řešení problémů .................................................................. 107
Zprávy ................................................................................. 108
Index..................................................................................... 110
Seznam rejstříků................................................................... 112
Seznam bicích sad ............................................................... 120
seznam stylů......................................................................... 125
Seznam položek hudební databáze ..................................... 126
Seznam typů rejstříkových efektů ........................................ 129
Tabulka implementace MIDI................................................. 136
Formát dat MIDI ................................................................... 138
Technické údaje ................................................................... 140
PSR-S550 – Uživatelská příručka
9
psrs550_cs.book Page 10 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Uvedení do provozu
PŘED zapnutím nástroje proveďte
následující činnost.
Požadavky na napájení
Ověřte, že je přepínač [STANDBY/ON]
(Pohotovostní/zapnout) v pozici STANDBY
(Pohotovostní).
Všechna požadovaná zapojení uvedená níže
proveďte PŘED zapnutím nástroje.
Připojení sluchátek – konektor PHONES/
OUTPUT (Sluchátka/výstup)
• Pro připojení nástroje ke zdroji napájení používejte POUZE
adaptér napájení PA-301/PA-300B/PA-300 společnosti
Yamaha (případně jiný adaptér doporučený společností
Yamaha). Použití jiných adaptérů může způsobit
neodstranitelné poškození adaptéru i nástroje.
Připojte zástrčku adaptéru napájení ke konektoru
napájení.
Připojte adaptér napájení do elektrické zásuvky.
• Pokud nástroj nepoužíváte nebo probíhá bouřka, odpojte
adaptér napájení.
Reproduktory nástroje jsou automaticky vypnuty, je-li
zástrčka zapojena do tohoto konektoru. Konektor
PHONES/OUTPUT (Sluchátka/výstup) také funguje
jako externí výstup. Ke konektoru PHONES/OUTPUT
(Sluchátka/výstup) můžete připojit zesilovač kláves,
stereofonní systém, mixážní pult, kazetový magnetofon
či jiné zvukové zařízení, které umožňuje příjem signálu
z linkového výstupu nástroje.
• Nepoužívejte sluchátka delší dobu za vysokých hlasitostí; může to
způsobit nejen únavu sluchového ústrojí, ale také i jeho poškození.
• Aby nedošlo k poškození reproduktorů externích zařízení,
nastavte před připojením minimální hodnoty. Pokud se nebudete
těmito pokyny řídit, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo
poškození zařízení. Chcete-li nastavit požadovanou úroveň
hlasitosti, nastavte hlasitost všech zařízení na minimum
a postupně ji zvyšujte.
Elektrická
zásuvka
Připojení pedálového spínače – konektor
SUSTAIN (Doznívání)
Funkce sustain umožňuje přirozené doznívání tónu
během hry pomocí pedálového spínače. Připojte
k tomuto konektoru pedálový spínač FC4 nebo FC5
společnosti Yamaha a používejte jej k zapnutí
a vypnutí sustainu.
POZNÁMKA
• Před zapnutím napájení ověřte, že je zástrčka pedálového spínače
řádně připojena ke konektoru SUSTAIN (Doznívání).
• Pedálový spínač nepoužívejte během zapínání napájení. Mohla by se
tím změnit polarita pedálového spínače, takže spínač by potom
fungoval obráceně.
10
PSR-S550 – Uživatelská příručka
psrs550_cs.book Page 11 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Uvedení do provozu
Připojení k počítači (konektor USB)
Zapnutí nástroje
Snižte hlasitost na minimum otočením ovladače
[MASTER VOLUME] (Hlavní hlasitost) vlevo
a zapněte nástroj stisknutím přepínače [STANDBY/
ON] (Pohotovostní/zapnout). Opětovným stisknutím
přepínače [STANDBY/ON] (Pohotovostní/zapnout)
nástroj vypnete.
Propojíte-li konektor USB nástroje s konektorem USB
počítače, můžete mezi nimi přenášet vlastní nahrávky
a skladby (viz str. 96). Abyste mohli přenášet data
pomocí rozhraní USB, musíte provést následující kroky:
• Nejprve se ujistěte, že je vypínač nástroje
nastaven na hodnotu OFF (Vypnuto), poté použijte
kabel USB pro připojení nástroje k počítači.
Po zapojení kabelů zapněte nástroj.
• Nainstalujte ovladač USB-MIDI z disku CD do
počítače (viz str. 101).
• Nainstalujte do počítače aplikaci Musicsoft
Downloader z webového serveru (str. 103).
Jakmile zapnete nástroj, budou do něj nahrána data
zálohy z paměťového zařízení flash. Pokud v paměti
flash nejsou žádná záložní data, po zapnutí nástroje se
veškerá jeho nastavení obnoví na výchozí hodnoty.
• I když je nástroj v režimu „STANDBY“ (Pohotovostní režim), stále
do něj proudí elektřina, byť jen minimální. Pokud nebudete nástroj
používat delší dobu, nezapomeňte odpojit adaptér napájení od
elektrické zásuvky.
• Nástroj nikdy nevypínejte, pokud je na displeji zpráva „Writing..“
(Probíhá zápis). Jinak by se mohla poškodit paměť flash, což by
vedlo ke ztrátě dat.
PSR-S550 – Uživatelská příručka
11
psrs550_cs.book Page 12 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Uvedení do provozu
Změna jazyka displeje
Nástroj umožňuje vybrat jako jazyk displeje angličtinu
nebo japonštinu. Výchozím jazykem displeje je
angličtina, pokud však přepnete do japonštiny, texty
skladeb, názvy souborů a některé zprávy budou
zobrazeny příslušným způsobem v japonštině.
Nastavení kontrastu displeje
(LCD CONTRAST)
Ovladačem LCD CONTRAST (Kontrast displeje) na
zadním panelu nástroje přizpůsobte kontrast displeje
tak, aby byl čitelný.
Stiskněte tlačítko [FUNCTION] (Funkce).
Pomocí tlačítek CATEGORY (Kategorie) [ < ] a [ > ]
zobrazte položku „Language“ („Jazyk“).
Aktuálně vybraný jazyk displeje se zobrazí pod
položku „Language“ („Jazyk“).
Položka
Language
(Jazyk)
Aktuálně
vybraný jazyk
Vyberte jazyk displeje.
Tlačítkem [+] vyberete angličtinu (English),
tlačítkem [-] vyberete japonštinu (Japanese).
Výběr jazyka bude uložen ve vnitřní paměti flash
a bude zachován i v případě vypnutí nástroje.
Stisknutím tlačítka [EXIT] (Konec) se vraťte na
displej MAIN (Hlavní).
12
PSR-S550 – Uživatelská příručka
• Sledování displeje po delší dobu v temném prostředí může
způsobit únavu očí, případně poškození zraku. Používejte nástroj
v prostředí s co největším množstvím okolního světla a dělejte
během používání dostatečné přestávky na odpočinek.
psrs550_cs.book Page 13 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Uvedení do provozu
● Opěrka
Zasuňte opěrku do
otvorů (viz obrázek)
PSR-S550 – Uživatelská příručka
13
psrs550_cs.book Page 14 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Panelové ovladače a konektory
e
t
r
q
y
!1
i
u
w
!2
!4
o
!5
!6
!3
!7
!0
#3
#2
Čelní panel
q Přepínač [STANDBY/ON] ....................str. 16
w Ovladač [MASTER VOLUME] .......str. 16, 40
e Tlačítko [DEMO] ..................................str. 16
r Tlačítko [SONG MODE]...................... str. 27
t SKLADBA
Tlačítka [PRESET], [USER] ............. str. 27
Tlačítko [SCORE]............................. str. 30
Tlačítko [LYRICS]............................. str. 31
y Tlačítko [USB]..................................... str. 27
u Tlačítko [REC]..................................... str. 33
i STYLE.................................................. str. 22
o STYLE CONTROL (OVLÁDÁNÍ STYLU)
Tlačítko [OTS LINK]......................... str. 58
Tlačítko [AUTO FILL IN] .................. str. 55
Tlačítko [ACMP]............................... str. 23
Tlačítka INTRO [I]–[III]..................... str. 55
Tlačítka MAIN VARIATION [A]–[D]
........................................................ str. 55
ENDING/rit. Tlačítka [I]–[III]............. str. 55
Tlačítko [SYNC STOP] ..................... str. 57
[SYNC START]............................ str. 23, 56
Tlačítko [START/STOP] ............. str. 22, 41
14
PSR-S550 – Uživatelská příručka
!0 SONG CONTROL (OVLÁDÁNÍ SKLADBY)
Tlačítko [r] .....................................str. 28
Tlačítko [f] .....................................str. 28
Tlačítko [A B] ................................str. 73
Tlačítko [ ] ......................................str. 28
Tlačítko [>/■].............................str. 28, 41
!1 Tlačítka TRANSPOSE [+] a [-] ............str. 53
!2 Tlačítko [METRONOME].....................str. 49
!3 Tlačítko [TAP TEMPO].........................str. 51
!4 Tlačítka TEMPO [+] a [-] .....................str. 49
!5 Tlačítko [REGIST/PART [MIXER]] ...... str. 74
!6 Tlačítko [MEMORY] ...........................str. 77
!7 Tlačítka REGIST BANK [+] a [-] .........str. 77
!8 Style Part/Song Part [1/9]–[8/16]/
REGISTRATION MEMORY [1]–[8]
tlačítka .................................................str. 77
!9 Displej ............................................str. 12, 42
@0 Tlačítko [EXIT] ....................................str. 42
@1 Ovladač ................................................str. 41
@2 Tlačítka [+/YES] a [-/NO]....................str. 41
psrs550_cs.book Page 15 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Panelové ovladače a konektory
!9
@4 @5
@0
@2
@1
@8
@6
@9
@7
#0
!8
#1
@3
Zadní panel
#4
#5
#6
#7
#8
Zadní panel
@3 KATEGORIE [ < ] a [ > ] – tlačítka ......... str. 41
#4 Konektor SUSTAIN..............................str. 10
@4 Tlačítko [EXECUTE] .......................... str. 68
#5 USB TO HOST a
TO DEVICE – konektory......................str. 90
@5 Tlačítko [MDB].................................... str. 26
@6 Tlačítko [FILE MENU]......................... str. 83
@7 Tlačítko [FUNCTION] ......................... str. 80
@8 ONE TOUCH SETTING [1]–[4]
tlačítka................................................. str. 58
#6 Ovladač CONTRAST ...........................str. 12
#7 Konektor PHONES/OUTPUT .............str. 10
#8 Konektor DC IN 16V ...........................str. 10
@9 VOICE (REJSTŘÍK) .......................... page 17
#0 VOICE CONTROL (OVLÁDÁNÍ
REJSTŘÍKU)
Tlačítko [LEFT]..................................str. 19
Tlačítko [DUAL].................................str. 18
Tlačítko [HARMONY]....................... str. 44
Tlačítko [TOUCH]............................. str. 51
Tlačítko [SUSTAIN] .......................... str. 47
Tlačítko [DSP] .................................. str. 47
#1 Tlačítka UPPER OCTAVE [+] a [-] ..... str. 54
#2 Kolečko [PITCH BEND]...................... str. 48
#3 Drum Kit .............................................. str. 21
PSR-S550 – Uživatelská příručka
15
psrs550_cs.book Page 16 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
ce
St
r
ný průvod
uč
Přehrávání skladeb
Základní popis
Tento nástroj obsahuje ukázkovou skladbu. Začneme spuštěním
této skladby.
1
Stiskněte tlačítko [STANDBY/ON], až zapadne do polohy ON.
Na displeji se zobrazí hlavní obrazovka.
Název rejstříku
Název stylu
Název skladby
Název hudební databáze
2
Stisknutím tlačítka [DEMO] spusťte ukázku.
3
>/■] ukázku zastavte.
Stisknutím tlačítka [>
16
Na displeji se zobrazí obrazovka Demo.
Ovladačem [MASTER VOLUME] během hraní postupně zvyšujte
hlasitost, až se dostane na požadovanou úroveň.
Jakmile se přehrávání dostane na konec, spustí se ukázková skladba
od začátku.
Nástroj se automaticky vrátí na hlavní obrazovku.
PSR-S550 – Uživatelská příručka
POZNÁMKA
• Je-li funkce Demo Cancel
zapnuta, tlačítko [DEMO]
nefunguje. (Viz stranu 82.)
psrs550_cs.book Page 17 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
ce
St
r
ný průvod
uč
Přehrávání různých nástrojových rejstříků
Kromě piána, varhan a dalších „standardních“ klávesových nástrojů nabízí
nástroj širokou řadu realistických nástrojů, například kytaru, kontrabas,
smyčce, saxofon, trubku, bicí nástroje a perkuse, zvukové efekty
a množství jiných hudebních zvuků.
Volba a přehrávání rejstříku
Tímto postupem zvolíte hlavní rejstřík, který bude přehráván na klaviatuře.
1
Stiskem některého z tlačítek rejstříků v sekci Restřík
zvolte požadovaný rejstřík.
Zobrazí se displej volby hlavního rejstříku.
Název kategorie a číslo a název aktuálně zvoleného rejstříku budou
zvýrazněny.
V tomto příkladě bude zvolen rejstřík „Flute&Woodwind“.
POZNÁMKA
• Chcete-li změnit kategorii
rejstříků, stiskněte jiné tlačítko
kategorie.
Displej volby
hlavního rejstříku
Název
kategorie
Aktuálně
vybraný rejstřík
2
Vyberte rejstřík, který chcete přehrávat.
3
Začněte hrát.
Otáčejte ovladačem a sledujte zvolený název rejstříku. Dostupné
rejstříky budou vybírány a zobrazovány postupně. Zde vybraný rejstřík
bude hlavním rejstříkem.
V tomto příkladě bude zvolen rejstřík „010 Flute“.
Vyzkoušejte volbu a přehrávání různých rejstříků.
Stisknutím tlačítka [EXIT] (Konec) se vraťte na displej MAIN (Hlavní).
PSR-S550 – Uživatelská příručka
17
psrs550_cs.book Page 18 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Přehrávání různých nástrojových rejstříků
Použití dvou rejstříků současně – duální rejstřík
Můžete vybrat druhý rejstřík, který bude znít během hry společně s hlavním rejstříkem.
Tento druhý rejstřík je označován jako duální rejstřík.
Současně budou znít dva rejstříky
1
Stiskněte tlačítko [DUAL] (Duální rejstřík).
Tlačítko [DUAL] (Duální rejstřík) slouží k zapnutí a vypnutí duálního
rejstříku.
Když je duální rejstřík zapnut, svítí tlačítko [DUAL].
Aktuálně zvolený duální rejstřík bude během hry znít společně
s hlavním rejstříkem.
Svítí tlačítko [DUAL]
2
Stiskněte a přidržte tlačítko [DUAL] (Duální rejstřík)
alespoň jednu sekundu.
Zobrazí se displej volby duálního rejstříku.
Název kategorie a číslo a název aktuálně zvoleného rejstříku
budou zvýrazněny.
Displej volby duálního rejstříku
Aktuálně vybraná kategorie
Aktuálně vybraný duální rejstřík
Přidržte alespoň
jednu sekundu
3
Stiskem některého z tlačítek rejstříků v sekci Rejstřík
zvolte požadovaný rejstřík.
V tomto příkladě bude zvolen rejstřík „Percussion“.
18
PSR-S550 – Uživatelská příručka
psrs550_cs.book Page 19 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Přehrávání různých nástrojových rejstříků
4
Vyberte rejstřík, který chcete přehrávat.
5
Začněte hrát.
Otáčejte ovladačem a sledujte zvolený název rejstříku. Dostupné
Rejstříky budou vybírány a zobrazovány postupně. Zde vybraný rejstřík
bude duálním rejstříkem.
V tomto příkladě bude zvolen rejstřík „003 Marimba“.
Vyzkoušejte volbu a přehrávání různých duálních rejstříků.
Stisknutím tlačítka [EXIT] (Konec) se vraťte na displej MAIN (Hlavní).
Použití odlišných rejstříků pro levou a pravou ruku – LEFT (Levý)
V režimu levé ruky můžete hrát vlevo a vpravo od dělicího bodu kláves odlišné rejstříky. Hlavní a duální
rejstříky lze hrát vpravo od dělicího bodu. Rejstřík hraný vlevo od dělicího bodu je označován jako levý
rejstřík. Nastavení dělicího bodu lze upravit (str. 59).
Dělicí bod
Levý rejstřík
1
Hlavní a duální rejstřík
Stiskněte tlačítko [LEFT] (Levý).
Tlačítko [LEFT] (Levý) slouží k zapnutí a vypnutí levého rejstříku.
Aktuálně vybraný levý rejstřík bude přehráván na klávesách vlevo od
dělicího bodu.
Svítí tlačítko [LEFT]
PSR-S550 – Uživatelská příručka
19
psrs550_cs.book Page 20 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Přehrávání různých nástrojových rejstříků
2
Stiskněte a přidržte tlačítko [LEFT] alespoň jednu
sekundu.
Zobrazí se displej volby levého rejstříku.
Název kategorie a číslo a název aktuálně zvoleného rejstříku
budou zvýrazněny.
Displej volby levého rejstříku
Aktuálně vybraná kategorie
Aktuálně vybraný levý rejstřík
Přidržte alespoň
jednu sekundu
3
Stiskem některého z tlačítek rejstříků v sekci Rejstřík
zvolte požadovaný rejstřík.
V tomto příkladě bude zvolen rejstřík „Guitar&Bass“.
4
Vyberte rejstřík, který chcete přehrávat.
5
Začněte hrát.
Otáčejte ovladačem a sledujte zvolený název rejstříku. Dostupné
rejstříky budou vybírány a zobrazovány postupně. Zde vybraný rejstřík
bude levým rejstříkem.
V tomto příkladě bude zvolen rejstřík „041 FolkGuitar“.
Vyzkoušejte hrát vybraný levý rejstřík.
Stisknutím tlačítka [EXIT] (Konec) se vraťte na displej MAIN (Hlavní).
20
PSR-S550 – Uživatelská příručka
psrs550_cs.book Page 21 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Přehrávání různých nástrojových rejstříků
Hra bicích sad
Bicí sady obsahují různé bicí a perkusní nástroje. Když vyberete housle nebo jiný běžný nástroj – např. jako
hlavní rejstřík – budou všechny klávesy vydávat zvuk téhož nástroje, pouze s jinou výškou. Vyberete-li
jako hlavní rejstřík bicí sadu, bude každá z kláves vydávat zvuk jiného bicího nástroje.
1
Stiskněte tlačítko [DRUM KIT].
2
Otáčením ovladače vyberte bicí sadu, která má být
přehrávána (001–019).
Zobrazí se kategorie „Drum Kit“.
Seznam bicích sad
Číslo
rejstříku
Číslo
rejstříku
Název bicí sady
Název bicí sady
Číslo
rejstříku
Název bicí sady
Číslo
rejstříku
Název bicí sady
001
Standard Kit1
006
Room Kit
011
Symphony Kit
016
Arabic Mixture Kit
002
Standard Kit2
007
Rock Kit
012
Cuban Kit
017
Indian Kit
003
Hit Kit
008
Electro Kit
013
PopLatin Kit
018
Chinese Kit
004
Jazz Kit
009
Analog Kit
014
Arabic Kit
019
Chinese Mixture Kit
005
Brush Kit
010
Dance Kit
015
Arabic Kit2
POZNÁMKA
3
Vyzkoušejte jednotlivé klávesy bicí sady.
• Viz seznam bicích sad
na straně 120.
Pro začátek se nejlépe hodí bicí sada 001, Standardní sada 1.
ui
ca
Tr Mut
ia
ng e
l
Sh e M
u
ak
er te
H
C
C
at
i-H
H
at
C
d
i-H
H
an
H
lo
se
d
Pe
i-H
da
l
at
O
pe
n
C
ra
sh
C
R
y
m
id
e
ba
C
ym l 1
ba
Ta
l1
m
bo
ur
C
i
ne
ow
be
ll
Vi
br
as
la
p
Bo
ng
o
L
C
on
ga
H
O
pe
Ti
m
n
ba
le
Ag
L
og
o
L
M
ar
ac
as
G
ui
ro
Sh
C
o
la
ve rt
s
p
la
ick
im
St
n
de
Si
pe
ick
s
O
St
ta
as
C
R
t
ap
ne
Sl
Ta
p
h
h
us
us
Br
Br
Sh
ot
Příklad: 001 Standardní sada 1
h
h
us
q
us
Br
Se
Br
C
lic
k
H
S
Ta wir
l
p
Sn Sw
ar ir l
e
Sn R
ar oll
e
S
Ki oft
ck
Ki Sof
t
ck
Ti
gh
t
Ki
ck
S n Sn
ar are
e
Fl
T
oo igh
r
t
Fl Tom
oo
rT L
om
Lo H
w
M To
id m
T
M om
id
L
To
C
H mH
hi
i
ne gh
T
R
id se C om
e
C ym
ym b
Sp b al
la al C
C sh C up
ra
sh ym
ba
C
y
R
id mb l
e
C al 2
ym
ba
C Bo l 2
on ng
ga o
H H
M
C ute
on
Ti ga
m
L
ba
l
Ag e H
og
o
Sa
C H
m
ab
b
Sa a W asa
h
m
ba istl
W eH
h
G istle
W uiro L
oo L
d on
W Blo g
oo ck
d
B H
C loc
ui
ca k L
Tr
O
ia
ng pe
n
le
Ji Op
ng en
le
B
Be ells
ll T
re
e
C3
PSR-S550 – Uživatelská příručka
21
psrs550_cs.book Page 22 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
ce
St
r
ný průvod
uč
Přehrávání stylů
Nástroj je vybaven funkcí automatického doprovodu, která vytváří
vhodné doprovodné styly (rytmus + basovou linku + akordy) podle
akordů hraných levou rukou.
Můžete zvolit 176 stylů různých hudebních žánrů a taktů (úplný seznam
všech dostupných stylů naleznete na straně 125). Rovněž můžete vybírat
z originálních stylů, které jste sami vytvořili. Tato část vysvětluje použití
funkce automatického doprovodu.
Volba rytmu stylů
Většina stylů obsahuje rytmický part. Můžete zvolit z široké řady typů rytmů – rock, blues, samba a mnoha
dalších. Začneme poslechem jednoduchého základního rytmu. Rytmický part je přehráván pouze pomocí
perkusních nástrojů.
1
Stiskem některého z tlačítek stylů v sekci Styl zvolte
požadovaný styl.
Zobrazí se displej volby stylu.
Název kategorie a číslo a název aktuálně zvoleného stylu
budou zvýrazněny.
Displej volby stylu
Aktuálně vybraná
kategorie
Aktuálně
vybraný styl
Vámi vytvořené styly jsou uloženy pod tlačítkem [USER].
2
Vyberte styl, který chcete přehrávat.
Otáčejte ovladačem a sledujte zvolený název stylu. Dostupné styly
budou vybírány a zobrazovány postupně.
(Viz seznam stylů na straně 125.)
3
Stiskněte tlačítko [START/STOP] (Spustit/zastavit).
Spustí se přehrávání rytmu stylu.
Přehrávání zastavíte opětovným stiskem tlačítka [START/STOP]
(Spustit/zastavit).
22
PSR-S550 – Uživatelská příručka
psrs550_cs.book Page 23 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Přehrávání stylů
Hraní společně se stylem
Postup volby rytmu stylu je popsán na předchozí straně.
Zde je popsán způsob přidání basového a akordického doprovodu k základnímu rytmu, aby byl vytvořen
bohatý plný doprovod, se kterým můžete hrát.
1
Stiskem některého z tlačítek stylů v sekci Styl zvolte
požadovaný styl.
Stisknutím tlačítka [EXIT] (Konec) se vraťte na displej MAIN (Hlavní).
2
Zapněte automatický doprovod.
Stiskněte tlačítko [ACMP] (Doprovod).
Dalším stisknutím tlačítka automatický doprovod vypnete.
Svítí tlačítko [ACMP]
POZNÁMKA
● Když je automatický doprovod zapnutý…
• Nastavení dělicího bodu lze
upravit (str. 59).
Část klaviatury vlevo od dělicího bodu (54 : F#2) se stane „částí pro
automatický doprovod“ a slouží pouze k zadání akordů pro doprovod.
Dělicí bod (54 : F#2)
Část pro
automatický
doprovod
3
Zapněte funkci synchronizovaného spuštění.
Stisknutím tlačítka [SYNC START] (Synchronizované spuštění)
zapnete funkci synchronizovaného spuštění.
Bliká, pokud je funkce
synchronizovaného spuštění zapnuta
Když je funkce synchronizovaného spuštění zapnuta, začne přehrávání
basového a akordického doprovodu obsaženého ve stylu, jakmile
zahrajete tón vlevo od dělicího bodu klaviatury. Dalším stisknutím
tlačítka funkci synchronizovaného spuštění vypnete.
PSR-S550 – Uživatelská příručka
23
psrs550_cs.book Page 24 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Přehrávání stylů
4
Zahráním akordu levou rukou spusťte styl.
Akordy můžete dále „hrát“, ačkoli ve skutečnosti tyto akordy neznáte.
Nástroj rozezná jako akord i jediný tón. Zkuste zahrát jeden až tři tóny
současně vlevo od dělicího bodu.
Akord se bude měnit podle tónů hraných levou rukou.
Dělicí bod
5
Hrajte různé akordy levou rukou současně s hraním
melodie pravou rukou.
Dělicí bod
Část pro
automatický
doprovod
6
Stisknutím tlačítka [START/STOP] (Spustit/zastavit)
ukončíte přehrávání stylu.
Přepínáním „částí“ stylů dodáte doprovodu větší rozmanitost.
Viz část „Variace patternu (části)“ na straně 55.
24
PSR-S550 – Uživatelská příručka
psrs550_cs.book Page 25 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Přehrávání stylů
Hraní akordů automatického doprovodu
Akordy automatického doprovodu lze hrát dvěma způsoby:
● Jednoduché akordy
● Standardní akordy
Nástroj automaticky rozezná různé typy akordů.
Klaviatura vlevo od dělicího bodu (výchozí: 54/F#2) představuje „doprovodnou část“. Akordy doprovodu hrajete
v této části klaviatury.
Dělicí bod (výchozí: 54/F#2)
Db Eb
Základní tóny
a odpovídající klávesy
F# G# Bb
Db Eb
F#
C D E F GA B C D E F
Rozsah kláves
pro doprovod
■ Jednoduché akordy
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Tento způsob umožňuje snadné hraní akordů v rozsahu
klaviatury pro doprovod, a to jedním, dvěma nebo
třemi prsty.
■ Standardní akordy
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Tento způsob umožňuje hrát akordický doprovod
v rozsahu klaviatury pro doprovod pomocí standardního
prstokladu.
● Hraní standardních akordů [Příklad pro akordy se
C
• Hraní durového akordu
základním tónem „C“]
C
C add9
C M7
C M7
( 9)
C6
C6
C M7
C
(b5)
)
)
(
(
(b5)
C7
(#11)
(9)
)
Stiskněte klávesu základního tónu společně
s nejbližší černou klávesou vlevo.
(
• Hraní molového akordu
(
(
Cm
)
)
Stiskněte klávesu základního tónu akordu.
C M7
C sus4
C aug
C M7aug
Cm
C m add9
C m6
C m7
C mM7
C mM7
(
(
(9)
(11)
C m7
(9)
C m7
C mM7
C7
C7
(b13)
(9)
C7
C7
)
(
(
)
(13)
(#9)
(b5)
C7
)
C7
(
(
)
)
C7
(
C 7aug
C dim7
C dim
(b9)
(
(#11)
C7
(
)
(
)
(
(b5)
(b5)
)
(
)
C m7
)
Stiskněte klávesu základního tónu
společně s nejbližší bílou a černou
klávesou vlevo (tři klávesy současně).
)
• Hraní molového septakordu
(
C m7
)
Stiskněte klávesu základního tónu
společně s nejbližší bílou klávesou vlevo.
)
• Hraní septakordu
C 7sus4
C sus2
* Tóny uvedené v závorkách (
rozpoznány bez nich.
) jsou volitelné; akordy budou
● Prstoklad s více prsty a celá klaviatura
Tato nastavení vám umožní vybrat část klaviatury pro doprovod při hraní akordů. (Viz část „Akordický prstoklad“ v seznamu
nastavení funkcí na straně 81.)
Režim Multi Fingering (Více prstů): Jak již bylo uvedeno, klaviatura vlevo od dělicího bodu (výchozí: 54, F#2) představuje
doprovodnou část. Tento způsob umožňuje snadné hraní doprovodných akordů v zadané části klaviatury a je uložen jako
výchozí nastavení nástroje.
Celá klaviatura: Tato nastavení vám umožní hrát doprovodné akordy kdekoli na klaviatuře.
PSR-S550 – Uživatelská příručka
25
psrs550_cs.book Page 26 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
ce
St
r
ný průvod
uč
Hra s využitím hudební databáze
Chcete hrát v oblíbeném stylu, ale nevíte, jak nejlépe vybrat rejstřík a styl
pro požadovaný typ hudby – stačí, když v hudební databázi vyberete
příslušný styl. Nastavení panelu bude automaticky upraveno tak, abyste
měli k dispozici ideální kombinaci zvuků a stylu.
1
Stiskněte tlačítko [MDB].
2
Vyberte požadovanou hudební databází, která odpovídá
stylu nebo typu hudby, již chcete hrát.
3
Hrajte akordy levou rukou a pravou rukou hrajte melodii.
Zobrazí se obrazovka výběru hudební databáze.
Název kategorie a číslo a název aktuálně zvolené hudební databáze
budou zvýrazněny.
Stiskem tlačítka kategorie [ < ], [ > ] změníte kategorii hudební databáze.
Podle seznamu hudební databáze v příručce na straně 126 vyberte
pomocí ovladače hudební databázi. Vyberte databázi odpovídající
hudebnímu stylu skladby, kterou chcete hrát.
V tomto příkladě bude zvolena položka „315 BigKissForDream“
v kategorii Swing.
Swingový styl se spustí, jakmile zahrajete levou rukou akord vlevo od
dělicího bodu (str. 23). Informace o akordech naleznete na straně 25.
Dělicí bod
Pokud v tomto bodě stisknete tlačítko [EXIT] (Konec) pro návrat na
displej MAIN (Hlavní), můžete zkontrolovat přiřazený rejstřík a styl.
4
26
>/■].
Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka [>
PSR-S550 – Uživatelská příručka
psrs550_cs.book Page 27 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
ce
St
r
ný průvod
uč
Použití skladeb
U tohoto nástroje se termínem „skladba“ rozumí data, která
dohromady tvoří hudební dílo.
Tato část vysvětluje, jak vybírat a přehrávat skladby.
Skladby
(Notový zápis)
Poslech
(Text skladby)
Viz
Nahrávání
Volba a poslech skladby
1
Stiskněte tlačítko kategorie skladby, která odpovídá typu
skladby, již chcete poslouchat.
POZNÁMKA
• Když je nástroj v režimu
skladeb, svítí tlačítko [SONG
MODE]. Je-li zapnut režim stylů,
tlačítko nesvítí.
[PRESET] : Zde je k dispozici devět předvolených skladeb.
[USER] : Zde jsou k dispozici nahrané skladby a skladby načtené
z paměti USB flash či počítače.
[USB]
: Zde jsou k dispozici skladby uložené v paměťovém
zařízení USB flash, které je připojené ke konektoru
USB TO DEVICE.
Název souboru v paměti USB flash se zobrazuje, pokud je
souboru uložen v kořenovém adresáři nebo ve dvou nižších
úrovních (viz str. 91).
Zobrazí se displej výběru skladby.
Číslo a název aktuálně zvolené skladby budou zvýrazněny.
Displej volby
stylu
Aktuálně
vybraná skladba
2
Vyberte skladbu.
Pomocí ovladače vyberte skladbu, kterou chcete poslouchat.
PSR-S550 – Uživatelská příručka
27
psrs550_cs.book Page 28 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Použití skladeb
PRESET
USER
USB
3
Vestavěné skladby
1 Amazing Grace (Traditional)
2 OdeToJoy (L.v. Beethoven)
3 Annie Laurie (Traditional)
4 Nocturne 9-2 (Chopin)
5 Fossiles (Le Carnaval des Animaux) (C. Saint-SaĎns)
6 Latin (Original)
7 Arabic (Original)
8 Bhangra (Original)
9 Wu Lin Hun (Original)
Uživatelské skladby (skladby, které jste sami nahráli) nebo skladby
přenesené z paměti USB flash či počítače (str. 96–98)
Skladby v paměti USB flash připojené k nástroji (str. 87, 89)
Poslech skladby.
Stisknutím tlačítka [>/■] zahájíte přehrávání zvolené skladby.
Přehrávání lze kdykoli zastavit opakovaným stisknutím tlačítka [ >/■].
POZNÁMKA
• Některé předvolené skladby byly
upraveny s ohledem na délku
a aranži, takže se nemusí
shodovat s původní verzí.
Spuštění skladby
Rychlé převinutí skladby vpřed, zpět a pozastavení
Tyto funkce fungují podobně jako u přehrávačů disků CD a umožňují rychlé posunutí vpřed [ f], převinutí
zpět [r] a pozastavení [ ] přehrávání skladby.
28
REW (Převinout zpět)
FF (Posunout vpřed)
Stisknutím tlačítka
rychlého převinutí zpět
se vrátíte rychlým
tempem do dřívějšího
bodu skladby.
Stisknutím tlačítka
rychlého posunutí vpřed
se přesunete rychlým
tempem do pozdějšího
bodu skladby.
PSR-S550 – Uživatelská příručka
PAUSE
(Pozastavit)
Stisknutím tohoto
tlačítka pozastavíte
přehrávání.
psrs550_cs.book Page 29 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Použití skladeb
Typy skladeb
Nástroj umožňuje použití čtyř typů skladeb.
●
●
●
●
Přednastavené skladby (devět interních skladeb nástroje)..... Čísla přednastavených skladeb 001–009.
Skladby uživatele (nahrávky vlastní hry) ................................ Čísla skladeb uživatele 001–005.
Načtené skladby (data skladeb načtená z počítače)................. Čísla skladeb uživatele 006 a výše.
USB skladby (data skladeb v paměti USB flash)..................... Čísla skladeb.
Níže uvedené schéma znázorňuje sled základních operací užití přednastavených skladeb, skladeb uživatele,
načtených skladeb a USB skladeb od úložiště po přehrávání.
Počítač
Vaše vlastní hra
Paměťové zařízení USB flash
Skladby
Skladby
Nahrávání
Připojení ke konektoru
USB TO HOST a přenos
(str. 32)
(str. 96)
Připojení ke konektoru
USB TO DEVICE a ukládání/
načítání (str. 90)
Umístění úložiště skladby u nástroje
Přednastavené
skladby (001–009)
Devět skladeb
vestavěných do
nástroje.
Skladby uživatele
(načtené skladby)
(006–)
Skladby uživatele
(001–005)
Skladby
Skladby
USB skladby
Skladby
Načtení
Uložení/Načtení
PRESET
USER
USB
Přehrát
POZNÁMKA
• Pro uložení skladeb uživatele a souborů načtených skladeb přenesených z počítače
se používají rozdílné části interní paměti. Skladby uživatele nelze přenést přímo do
části interní paměti určené pro načtené skladby a naopak.
PSR-S550 – Uživatelská příručka
29
psrs550_cs.book Page 30 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Použití skladeb
Zobrazení notového zápisu skladby
Nástroj dokáže zobrazit notové zápisy skladeb.
Notový zápis lze zobrazit také pro skladby načtené z paměti USB flash či počítače.
1
2
Vyberte skladbu.
Proveďte kroky 1 a 2 postupu popsaného na straně 27.
Stiskněte tlačítko [SCORE] (Notový zápis), čímž zobrazíte
jednoduchou notovou osnovu.
K dispozici jsou dva typy zobrazení notového zápisu: jednoduchá
osnova a dvojitá osnova.
K přepínání mezi nimi použijte tlačítko [SCORE] (Notový zápis).
Jednoduchá
Značka
Notový zápis
melodie
Akord
POZNÁMKA
• Obsahuje-li skladba akordy
i text, její notový zápis
v jednoduché osnově bude mít
zobrazeny jak akordy, tak text.
• Má-li text skladby příliš mnoho
slov, mohou být zobrazeny pro
každý takt ve dvou řádcích.
• Některá slova či akordy mohou
být ve zkráceném tvaru, má-li
skladba příliš mnoho slov.
• Malé noty, které jsou obtížně
rozpoznatelné, lze číst snadněji
po použití funkce kvantizace
(viz str. 82).
Text skladby
Dvojitá notová
POZNÁMKA
• U dvojité notové osnovy není
zobrazen text skladby.
3
>/■].
Stiskněte tlačítko [>
4
Stisknutím tlačítka [EXIT] (Konec) se vraťte na displej
MAIN (Hlavní).
30
Skladba se začne přehrávat. Napříč horní částí notového zápisu se bude
pohybovat trojúhelníkový ukazatel sloužící jako indikátor průběhu.
PSR-S550 – Uživatelská příručka
psrs550_cs.book Page 31 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Použití skladeb
Zobrazení textu skladby
Pokud skladba obsahuje text, můžete jeho slova nechat zobrazit na displeji.
Pokud skladba neobsahuje žádná textová data, její text nebude zobrazen, i když stisknete tlačítko [LYRICS]
(Text skladby).
1
Vyberte skladbu.
2
Stiskněte tlačítko [LYRICS] (Text skladby).
Proveďte kroky 1 a 2 postupu popsaného na straně 27.
Zkuste vybrat přednastavenou skladbu 001 nebo 003.
POZNÁMKA
• Skladby stažené z internetu
nebo komerčně dostupné
soubory skladeb, včetně
souborů ve formátu XF (viz
str. 6), jsou kompatibilní s funkcí
zobrazování textu skladby,
pokud jsou ve standardním
formátu MIDI a obsahují data
textu skladby. Zobrazení textu
skladby nemusí u některých
souborů fungovat.
Na displeji se zobrazí název, autor textu a autor skladby.
POZNÁMKA
• Pokud se znaky zobrazeného
textu skladby jeví jako zkreslené,
zkuste změnit jazyk displeje
(viz str. 12).
Název skladby, autor textu, skladatel
3
>/■].
Stiskněte tlačítko [>
Slova textu a akordy se budou zobrazovat na displeji během přehrávání
skladby. Slova textu budou zvýrazněna pro informaci o aktuální pozici
v rámci skladby.
Text skladby a akord
■ Přednastavené skladby, u kterých je možné zobrazení textu
Skladba č.
Název skladby
001
Amazing Grace
003
Annie Laurie
PSR-S550 – Uživatelská příručka
31
psrs550_cs.book Page 32 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
ce
St
r
ný průvod
uč
Nahrávání vlastní hry
Můžete nahrát až 5 vlastních her a uložit je jako uživatelské skladby na
pozicích 001 až 005.
Při přehrávání skladby běží na displeji její notový zápis. Je to skvělý
způsob, jak se naučit číst noty. Pokud skladba obsahuje data textu
a akordů, budou na displeji zobrazeny také její slova a akordy.
■ Nahrávatelná data
Při vypnutém stylu lze jako stopy melodie nahrávat stopy [1]–[16].
Při zapnutém stylu lze jako stopy melodie nahrávat stopy [1]–[8] a stopy
[9]–[16] lze nahrávat jako doprovodné stopy.
POZNÁMKA
• Nahráváte-li pouze stopy
melodie, můžete nahrát až
30 000 not.
■ Způsoby nahrávání
● Rychlé nahrávání............. Okamžité nahrávání stisknutím tlačítka
[REC]. (viz str. 33)
● Vícenásobné nahrávání .... Zadání čísla skladby nebo partu a následné
zahájení nahrávání. (viz str. 34)
Konfigurace stopy
Obecně sestávají data skladby z 16 stop. Pomocí tohoto nástroje můžete nahrát svou hru postupně do stop
1–16. Můžete například nahrát hlavní rejstřík do stopy 1, duální rejstřík do stopy 2 atd. (V režimu Rychlé
nahrávání jsou hrané party a odpovídající stopy nastaveny automaticky.)
■ Nahrávání do stopy
Při nahrávání do více stop a vypnutém doprovodu můžete použít nahrávací
stopy [1]–[16] pro melodii; pokud je doprovod zapnutý, můžete použít stopy
[1]–[8] pro melodii a stopy [9]–[16] pro doprovod. Tlačítko stop [1/9]–[8/16],
v jehož stopách došlo k nahrání dat, svítí zeleně; tlačítko, které neobsahuje
žádná data, nesvítí. Na displeji jsou čísla stop, do nichž byla nahrána data,
uzavřená v obdélníkových rámečcích.
32
PSR-S550 – Uživatelská příručka
psrs550_cs.book Page 33 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Nahrávání vlastní hry
■ Příklad: Nastavení partu u vícenásobného nahrávání
Při vypnutém stylu
Při zapnutém stylu
Melodie a jiné party: Stopa 1–16
Stopa
1
Stopa
8
Part
Part
hlavního levého
rejstříku rejstříku
Stopa
9
Melodie a jiné party
Stopa
16
Jiné party
Stopa
1
Part
Part
hlavního levého
rejstříku rejstříku
Stopa
8
Stopy stylu
Stopa
9
Jiné party
Stopa
16
Styl
Postup při rychlém nahrávání
Svou hru můžete snadno začít nahrávat tak, že v režimu [SONG] stisknete tlačítko [REC]. V tomto případě
se číslo stopy a číslo partu stopy nastaví automaticky.
1
Stiskněte tlačítko [REC].
POZNÁMKA
Číslo skladby uživatele, do níž má být nahrávání provedeno, bude
vybráno automaticky. Rozdělení partů hry je následující:
Stopy [9]–[16] budou automaticky nastaveny pro nahrávání v režimu
připravenosti.
• Chcete-li manuálně vybrat číslo
nahrávané skladby uživatele, je
třeba tak učinit před stisknutím
tlačítka [REC].
• V případě potřeby změňte styl
nebo tempo.
Režim připravenosti na nahrávání
Stopa 1
Part hlavního rejstříku
Stopa 2
Part levého rejstříku
Stopa 3
Stopy 9–16
Part duálního rejstříku
Part doprovodu
Při nahrávání duálního nebo levého rejstříku nezapomeňte tyto
rejstříky zapnout.
PSR-S550 – Uživatelská příručka
33
psrs550_cs.book Page 34 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Nahrávání vlastní hry
2
Nahrávání se spustí, jakmile začnete hrát.
Číslo aktuálního taktu
spustit
nahrání
3
>/■] nebo [REC].
Nahrávání zastavíte tlačítky [>
Čísla stop, do nichž byla nahrána data, jsou uzavřená
v obdélníkových rámečcích.
NEBO
4
>/■].
Nahrávku můžete přehrát stisknutím tlačítka [>
Postup při vícenásobném nahrávání
Číslo nahrávané skladby uživatele a party stop můžete nastavit individuálně.
1
34
Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko [USER], poté
pomocí ovladače vyberte skladbu uživatele, kterou chcete
použít pro nahrávání (001–005).
PSR-S550 – Uživatelská příručka
psrs550_cs.book Page 35 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Nahrávání vlastní hry
2
Stiskněte tlačítko [EXIT] a poté vyberte nahrávaný part
pro každou stopu (Přiřazení partů).
• Používáte-li pro nahrávání
stopy, které již obsahují data
z předchozího nahrávání,
tato data budou přepsána
novými daty.
◆ Výběr partu pro stopu melodie
Při vypnutém stylu: Stopu pro nahrávání lze vybrat z rozmezí [1]–[16].
Měníte-li funkci stop mezi hodnotami [TR 1–8] a [TR 9–16], opakujte
stisk tlačítka [REGIST/PART [MIXER]] tak dlouho, dokud se v horní
části displeje nezobrazí požadovaná položka.
POZNÁMKA
• Je-li stopa ACMP nastavena na
REC ON, bude doprovod
automaticky nastaven na ON.
• Během nahrávání se
ACMP ON/OFF nemění.
• Přiřazený part nelze zvolit pro
jinou stopu.
• Současně lze nahrávat nejvýše
tři stopy melodií.
Při stisknutém tlačítku [REC] opakovaně tiskněte jedno z tlačítek stop
[1/9]–[8/16], dokud se vedle tlačítka stopy nezobrazí požadovaný part.
Při každém stisknutím tlačítka se part na hlavní obrazovce změní podle
určeného pořadí (např. MAIN, DUAL, LEFT).
Při zapnutém stylu: Jako stopy melodií lze nastavit pouze stopy [TR 1–8].
Stiskněte a přidržte
Stopa 1 je nastavena na hlavní part
◆ Výběr partu pro stopu doprovodu
Přidržte tlačítko [REC] a stiskněte tlačítko [ACMP]. Na displeji ze
zvýrazní indikace nahrávání a nástroj se nastaví do režimu připravenosti
k nahrávání.
POZNÁMKA
• Chcete-li pro určitou stopu
zrušit režim připravenosti
k nahrávání, držte stisknuté
tlačítko [REC] a znovu stiskněte
tlačítko stopy, kterou
chcete zrušit.
Stiskněte a přidržte
ACMP je nastaveno do režimu
připravenosti k nahrávání
PSR-S550 – Uživatelská příručka
35
psrs550_cs.book Page 36 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Nahrávání vlastní hry
3
Nahrávání se spustí, jakmile začnete hrát.
Nahrávání lze rovněž spustit stisknutím tlačítka [ >/■].
Po zahájení nahrávání se na displeji opět zobrazí hlavní obrazovka, na
níž je zobrazováno číslo taktu.
Číslo aktuálního taktu
Spustit
nahrání
4
Nahrávání zastavíte tlačítky [>/■] nebo [REC].
NEBO
Stisknete-li během nahrávání stopy ACMP jedno z tlačítek ENDING/rit.
[I]–[III], přehraje se závěrečný motiv a nahrávání se vzápětí zastaví.
Jakmile se nahrávání zastaví, vrátí se číslo aktuálního taktu na hodnotu
001 a čísla nahraných stop budou na displeji zobrazena v rámečku.
Zobrazí se zpráva pro potvrzení uložení dat.
5
Uložte zaznamenanou skladbu.
Stiskněte tlačítko [+/YES] (+/Ano).
■ Nahrávání dalších stop
Zbývající stopy nahrajete tak, že zopakujete kroky 2 až 4.
Pokud během nahrávání stisknete příslušné tlačítko [1/9]–[8/16], můžete
poslouchat dříve nahranou stopu. Čísla dříve nahraných stop jsou zobrazena
v rámečku.
Během nahrávání nové stopy můžete také vypnout zvuk u již nahraných stop
(stopy, u kterých jste vypnuli zvuk, nebudou na displeji zobrazeny) (str. 74).
■ Opakovaný záznam
Jednoduše vyberte stopu pro opakované nahrávání běžným způsobem.
Nové nahrávání přepíše data z předchozího nahrávání.
36
PSR-S550 – Uživatelská příručka
POZNÁMKA
• Pokud se paměť skladby zaplní,
zobrazí se na displeji
odpovídající zpráva a nahrávání
se zastaví. V takovém případě
vymažte nepotřebná data
skladeb pomocí mazání skladeb
nebo stop a začněte nahrávat
znovu. (Viz stranu 37.)
psrs550_cs.book Page 37 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Nahrávání vlastní hry
6
Po dokončení nahrávání:
◆ Přehrávání skladby uživatele
Postup je stejný jako u přednastavených skladeb (viz str. 27).
1 Stiskněte tlačítko [USER].
2 Číslo a název aktuálně zvolené skladby budou zvýrazněny. Pomocí
ovladače vyberte požadovanou skladbu uživatele (001 – 005).
3 Stiskněte tlačítko [>/■].
◆ Ukládání do paměti USB flash (viz str. 86)
● Data, která nelze nahrát
Před začátkem skladby jsou nahrána následující data. Změníte-li data během
nahrávání, nedojde k jejich nahrání.
Číslo stylu, hlasitost stylu, takt metronomu
Song clear (Smazání skladby) – Mazání skladeb uživatele
Tato funkce vymaže celou skladbu uživatele (všechny její stopy).
1
2
Na displeji MAIN (Hlavní) vyberte skladbu uživatele, kterou
chcete vymazat (001 – 005).
POZNÁMKA
• V případě, že chcete vymazat
jen jednu určitou stopu, použijte
funkci Track Clear (str. 38).
Stiskněte a přidržte tlačítko TRACK [8] alespoň na jednu
sekundu a přitom držte stisknuté tlačítko TRACK [1].
Přidržte alespoň jednu sekundu
Stiskněte a přidržte
Na displeji se zobrazí výzva k potvrzení operace.
3
Stisknutím tlačítka [+/YES] vymažete skladbu.
Během odstraňování skladby bude na displeji krátce zobrazena zpráva
o průběhu operace.
POZNÁMKA
• Operaci Song Clear (Smazání
skladby) provedete stisknutím
tlačítka [+/YES]. Tlačítkem
[-/NO] operaci Song Clear
(Smazání skladby) zrušíte.
Skladby lze mazat také následujícím způsobem.
1 Ujistěte se, že do nástroje není vložená paměť USB, a stiskněte tlačítko
[FILE MENU].
2 Otočením ovladače vyberte skladbu.
3 Stiskněte tlačítko [EXECUTE] (Provést).
Na displeji se zobrazí výzva k potvrzení operace.
4 Stisknutím tlačítka [+/YES] vymažete skladbu.
PSR-S550 – Uživatelská příručka
37
psrs550_cs.book Page 38 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Nahrávání vlastní hry
Track Clear (Smazání stopy) – Mazání určité stopy ze skladby uživatele
Tato funkce slouží k odstranění určité stopy ze skladby uživatele.
1
2
Na displeji MAIN (Hlavní) vyberte skladbu uživatele (001 až
005), kterou chcete smazat, a stiskněte tlačítko [EXIT].
Opakovaně tiskněte tlačítko [REGIST/PART [MIXER]],
dokud se na displeji nezobrazí požadovaná položka.
Položky se mění v pořadí „REGIST.“, „TR 1–8“, „TR 9–16“. Zvolte
požadovanou stopu: „TR 1–8“ nebo „TR 9–16“.
3
Stiskněte a přidržte jedno z tlačítek stop ([1/9] až [8/16])
podle toho, kterou stopu chcete vymazat, alespoň na
jednu sekundu.
Přidržet alespoň jednu sekundu
Na displeji se zobrazí výzva k potvrzení operace.
4
38
Stisknutím tlačítka [+/YES] vymažete stopu.
Během odstraňování stopy bude na displeji krátce zobrazena zpráva
o průběhu operace.
PSR-S550 – Uživatelská příručka
POZNÁMKA
• Operaci Track Clear (Smazání
stopy) provedete stisknutím
tlačítka [+/YES]. Tlačítkem
[-/NO] operaci Track Clear
(Smazání stopy) zrušíte.
psrs550_cs.book Page 39 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Zálohování a inicializace
Zálohování
Následující data jsou automaticky ukládána do interní paměti a v této paměti zůstanou i po vypnutí
nástroje. Chcete-li obnovit výchozí nastavení a data, použijte inicializační operaci.
● Data zálohy
• Registrační paměť
• Automatický přechod On/Off
• Následující parametry na obrazovce funkcí:
ladění, dělicí bod, úhoz ON/OFF, citlivost úhozu, hlasitost stylu, hlasitost skladby, hlasitost
metronomu, zrušení ukázky, výběr jazyka, typ hlavního ekvalizéru, akordický prstoklad,
SUSTAIN ON/OFF, režim TG
Inicializace
Tato funkce smaže veškeré skladby uživatele, styly uživatele, hudební databáze uživatele a zálohovaná data
v interní paměti nástroje a obnoví výchozí nastavení a data.
K dispozici jsou následující postupy inicializace.
■Smazání zálohy ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Chcete-li smazat zálohovaná data v interní paměti, přidržte bílou
klávesu s nejvyšším tónem a zároveň nástroj zapněte stisknutím
tlačítka [STANDBY/ON]. Zálohovaná data se smažou a obnoví
se výchozí hodnoty.
POZNÁMKA
• V rámci této operace nelze
měnit jazyková nastavení
nástroje. Chcete-li změnit jazyk,
použijte nastavení funkcí.
■Mazání paměti ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Chcete-li smazat data skladeb uživatele, stylů uživatele nebo hudebních
databází uživatele přenesená z počítače do interní paměti, současně
přidržte nejvyšší bílou klávesu a tři nejvyšší černé klávesy a zapněte
nástroj přepínačem [STANDBY/ON].
• Pokud provedete funkci
smazání paměti, dojde také
k vymazání skladeb uživatele,
stylů uživatele a hudebních
databází uživatele, které jste
zakoupili. Ujistěte se tedy, že
máte důležitá data
zálohovaná v počítači.
PSR-S550 – Uživatelská příručka
39
psrs550_cs.book Page 40 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Základy použití a data na displeji
Základy použití
Celková obsluha nástroje PSR-S550 je shrnuta do následujících kroků.
1 Stisknutím tlačítka kategorie vyberte základní funkci nebo kategorii.
2 Pomocí ovladače vyberte položku či hodnotu.
3 Spuštění/zastavení skladby nebo Stylu.
1
USB
1
Skladby
kategorie
1
Styl
kategorie
● Nastavení hlasitosti
Slouží k nastavení hlasitosti
zvuku vycházejícího
z reproduktorů nástroje či
sluchátek zapojených do
konektoru PHONES (Sluchátka).
3
Otočením
vlevo hlasitost
snížíte
Zobrazení
(str. 42, 43)
2
1
Rejstříky
kategorie
Otočením
vpravo
hlasitost
zvýšíte
1 Pomocí tlačítek kategorie zvolte kategorii.
● Kategorie skladeb
Vyberte kategorii skladeb, kterou chcete přehrávat.
● USB
Vyberte skladbu nebo styl v paměti USB.
● Kategorie stylů
Vyberte kategorii stylů, kterou chcete přehrávat.
● Kategorie rejstříků
Vyberte kategorii rejstříků, kterou chcete přehrávat.
* Chcete-li kategorii změnit, stiskněte jiné tlačítko kategorie nebo použijte tlačítka kategorií [ < ], [ > ].
40
PSR-S550 – Uživatelská příručka
psrs550_cs.book Page 41 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Základy použití a data na displeji
Příklad: Displej volby rejstříku
● Tlačítka kategorií [ <], [ >]
Po výběru kategorie skladeb, stylů
nebo rejstříků můžete kategorii
změnit.
Pomocí těchto tlačítek můžete
kategorie procházet postupně.
Předchozí kategorie
Další kategorie
2 Pomocí ovladače vyberte položku či hodnotu.
Pokud vyberete kategorii, jako je skladba, styl nebo rejstřík, zobrazí se název a položka vybrané
kategorie na displeji. Položku lze měnit pomocí ovladače nebo tlačítek [+/YES], [-/NO].
Název aktuálně vybrané kategorie
Aktuálně vybraná položka
● Ovladač
Otočením ovladače po směru
hodinových ručiček zvýšíte
hodnotu zvolené položky;
otočením proti směru hodinových
ručiček naopak hodnotu snížíte.
Rozsah, o který hodnotu zvýšíte
či snížíte, je přímo úměrný délce
otáčení ovladače.
Snížit
Zvýšit
● Tlačítka [+/YES], [-/NO]
Krátkým stisknutím tlačítka
[+/YES] zvýšíte hodnotu o 1;
krátkým stisknutím tlačítka
[-/NO] snížíte hodnotu o 1.
Stisknutím a přidržením těchto
tlačítek se bude hodnota
automaticky zvyšovat
nebo snižovat.
Krátkým
stisknutím
hodnotu
zvýšíte
Krátkým
stisknutím
hodnotu
snížíte
Ve většině postupů popsaných v této Uživatelské příručce je pro výběr doporučován ovladač, protože se
jedná o nejjednodušší a nejintuitivnější způsob výběru. Většinu položek či hodnot, které lze vybrat
pomocí ovladače, můžete také vybrat pomocí tlačítek [+/YES] a [-/NO].
3 Spuštění/zastavení skladby nebo stylu.
Přehrávání vybrané skladby či stylu spustíte tak, že po vybrání
kategorie skladeb nebo kategorie stylů stisknete tlačítko
[START/STOP] (Spustit/zastavit).
PSR-S550 – Uživatelská příručka
41
psrs550_cs.book Page 42 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Základy použití a data na displeji
Displeje
● Názvy displejů
Displej poskytuje důležité a srozumitelné informace o všech prováděných operacích.
Název aktuálního displeje je uveden v horní části displeje.
V horní části displeje vidíte název „MAIN“.
● Displej MAIN (Hlavní)
Název
Vyvolání hlavního displeje.
Většina operací je prováděna z displeje MAIN
(Hlavní).
Na displej MAIN (Hlavní) se můžete vrátit
z kteréhokoliv jiného displeje stisknutím tlačítka
[EXIT] (Konec) poblíž pravého dolního rohu
panelu displeje.
● Displej FUNCTION (Funkce) (strana 80)
Displej FUNCTION (Funkce) poskytuje přístup k 51 doplňujícím funkcím. Na displej FUNCTION
(Funkce) přejdete stisknutím tlačítka [FUNCTION] (Funkce).
Na displeji FUNCTION (Funkce) můžete použít tlačítka CATEGORY (Kategorie) [ < ] a [ > ] (viz str. 41)
pro výběr z 51 funkcí.
Stiskněte tlačítka CATEGORY (Kategorie) kolikrát bude zapotřebí, dokud se neobjeví požadovaná funkce.
Poté pomocí ovladače nebo tlačítek [+/YES] a [-/NO] nastavte hodnotu funkce dle požadavků.
Položka funkce
Hodnota
42
PSR-S550 – Uživatelská příručka
psrs550_cs.book Page 43 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Základy použití a data na displeji
Položky displeje MAIN (Hlavní)
Displej MAIN (Hlavní) zobrazuje aktuální nastavení všech základních funkcí: skladeb, stylů, rejstříků.
Obsahuje také řadu indikátorů, které udávají stav vypnutí či zapnutí různých funkcí.
Transpozice
(str. 53)
Číslo taktu
(str. 36)
Oktáva
(str. 54)
Registrační paměť/indikátor
stopy skladby
Zobrazuje aktuálně vybranou
položku: REGIST., TR 1–8, TR
9–16 (str. 74)
Tempo,
(str. 49, 51)
Opakovat A-B, funkce
Zobrazí se, pokud je pro
přehrávání skladeb zapnuta
funkce Opakování. (str. 73)
Stav USB
(str. 83)
Zobrazení
akordu
(str. 25)
Stav registrační
paměti
(str. 77)
Stav stop
skladby
(str. 74)
Hlavní rejstřík (str. 17)
Duální rejstřík (str. 18)
Levý rejstřík (str. 19)
Styl (str. 22)
Skladba (str. 27)
Hudební databáze (str. 26)
PSR-S550 – Uživatelská příručka
43
psrs550_cs.book Page 44 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Podrobné nastavení
Odkaz
Hra s použitím efektů
Přidání harmonie
Tato funkce přidává k hlavnímu rejstříku efekty harmonie, tremola a odrazu.
1 Stisknutím tlačítka [HARMONY]
(Harmonie) zapněte harmonii.
Tlačítka [HARMONY] (Harmonie) se při
zapnutí harmonie rozsvítí.
Chcete-li harmonii vypnout, stiskněte tlačítko
[HARMONY] (Harmonie) znovu.
3 Vyberte typ harmonie pomocí ovladače.
Informace o dostupných typech harmonie
najdete v seznamu typů efektů na straně 129.
Hrajte na nástroj s použitím funkce harmonie.
Funkce jednotlivých typů harmonie se liší,
jak je popsáno v níže uvedené části „Použití
jednotlivých typů harmonie“ a v seznamu
typů efektů.
POZNÁMKA
• Jakmile tuto funkci zapnete tlačítkem [HARMONY] (Harmonie),
pro hlavní rejstřík bude automaticky vybrán příslušný typ harmonie.
2 Stiskněte a přidržte tlačítko
[HARMONY] (Harmonie) alespoň
jednu sekundu.
Zobrazí se aktuálně vybraný typ harmonie.
POZNÁMKA
• Harmonické tóny lze přidat jen k hlavnímu rejstříku, ne k duálnímu
rejstříku ani k levému rejstříku.
• Klávesy vlevo od dělicího bodu klaviatury nebudou produkovat
žádné harmonické tóny, pokud zapnutý automatický doprovod
(na displeji svítí položka ACMP ON/Automatický doprovod zapnut/).
• Když je akordický prstoklad nastaven na Full Keyboard (Celá
klaviatura), funkce harmonie se automaticky vypne.
Přidržte alespoň
jednu sekundu
Aktuálně vybraný
typ harmonie
● Použití jednotlivých typů harmonie
• Typy harmonie 19 až 22 (tremolo)
• Typy harmonie 01 až 14
Držte klávesy stisknuté
Při hraní akordů v rozsahu pro automatický doprovod
(automatický doprovod je zapnutý) stiskněte klávesy
pro pravou ruku (str. 23)
• Typy harmonie 23 až 26 (trylek)
• Typy harmonie 15 až 18 (odraz)
Přidržte dvě klávesy
Držte klávesy stisknuté
44
PSR-S550 – Uživatelská příručka
Hlasitost harmonie lze upravit v nastavení
funkcí (str. 82).
psrs550_cs.book Page 45 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Hra s použitím efektů
Změna typu dozvuku
Dozvuk obohacuje zvuk rejstříků o efekt prostředí koncertní haly.
Když vyberete styl nebo skladbu, je automaticky vybrán optimální typ dozvuku pro daný rejstřík. Chcete-li
vybrat jiný typ dozvuku, proveďte následující postup.
1 Stisknutím tlačítka [FUNCTION]
(Funkce) zobrazte displej
FUNCTION (Funkce).
3 Vyberte typ dozvuku pomocí ovladače.
Dozvuk můžete ověřit zahráním na klaviaturu.
2 Pomocí tlačítek CATEGORY (Kategorie)
[ <] a [ >] vyvolejte položku Reverb Type
(Typ dozvuku).
Zobrazí se aktuálně vybraný typ dozvuku.
Vybraný typ dozvuku
Informace o dostupných typech dozvuků
najdete v seznamu typů efektů na straně 130.
● Úprava úrovně dozvuku
Typ dozvuku
Míru dozvuku použitou pro hlavní rejstřík, duální
rejstřík a levý rejstřík lze upravit jednotlivě.
(Viz str. 81.)
PSR-S550 – Uživatelská příručka
45
psrs550_cs.book Page 46 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Hra s použitím efektů
Změna typu choru
Efekt choru vytváří hutný zvuk, který vytváří dojem mnoha stejných zvuků hraných současně. Když
vyberete styl nebo skladbu, je automaticky vybrán optimální typ choru pro daný rejstřík. Chcete-li vybrat
jiný typ choru, proveďte následující postup.
1 Stisknutím tlačítka [FUNCTION]
(Funkce) zobrazte displej
FUNCTION (Funkce).
3 Vyberte typ choru pomocí ovladače.
Chorus můžete ověřit zahráním na klaviaturu.
2 Pomocí tlačítek CATEGORY (Kategorie)
[ <] a [ >] vyvolejte položku Chorus Type
(Typ choru).
Zobrazí se aktuálně vybraný typ choru.
Vybraný typ choru
Typ choru
Informace o dostupných typech efektů chorus
najdete v seznamu typů efektů na straně 131.
● Úprava úrovně choru
Míru choru použitou pro hlavní rejstřík, duální
rejstřík a levý rejstřík lze upravit jednotlivě.
(Viz str. 81.)
46
PSR-S550 – Uživatelská příručka
psrs550_cs.book Page 47 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Hra s použitím efektů
Panelový sustain
Tato funkce přidá k rejstříkům nástroje doznívání tónu. Funkci použijte, chcete-li přidat k rejstříku
doznívání za všech okolností bez ohledu na použití pedálového spínače. Funkce sustain nemá vliv na
levý rejstřík.
Stisknutím tlačítka [SUSTAIN] zapněte
funkci doznívání.
Tlačítka [SUSTAIN] se při zapnutí doznívání rozsvítí.
POZNÁMKA
• Doznívání u některých rejstříků nemusí být slyšitelné, ani když je funkce
panelového sustainu zapnuta.
Přidání efektu DSP
Celkem 178 efektů DSP lze přidat k hlavnímu, duálnímu nebo levému rejstříku. Jedná se o efekty dozvuku,
ale i zkreslení a jiné efekty dynamického zpracování, které umožňují upravit zvuk nebo jej zcela změnit.
Typ efektu DSP
POZNÁMKA
• DSP (Digital Signal Processor – procesor digitálního signálu) používá
mikroprocesor k provádění různých zvukových změn.
1 Funkci DSP zapnete tlačítkem [DSP].
Při zapnutí DSP se tlačítko [DSP] rozsvítí.
Chcete-li funkci DSP vypnout, znovu stiskněte
tlačítko [DSP].
Přidržte alespoň
jednu sekundu
3 Vyberte typ efektu DSP pomocí
Pokud je funkce DSP zapnuta,
tlačítko [DSP] bude svítit
ovladače.
Informace o dostupných typech efektů DSP
najdete v seznamu typů efektů DSP na straně 132.
POZNÁMKA
• Při zapnutí funkce DSP bude pro aktuální rejstřík automaticky
vybrán optimální efekt DSP.
• Hlasitost aktuálně přehrávaného rejstříku se po zapnutí a vypnutí
funkce DSP změní. Toto není selhání nástroje. Rozsah změn je
závislý na vybraném rejstříku.
• Typ efektu DSP představuje celkové nastavení a lze vybrat jen jeden
typ. Z tohoto důvodu se nemusí při přehrávání například nově
načtené skladby nebo stylu přehrát aktuálně zvolené rejstříky
správně. To je normální, protože skladba nebo styl má vlastní typ
efektu DSP, který nahradí jakoukoli volbu provedenou před
načítáním. K podobnému jevu dochází při použití tlačítek [f], [r]
nebo funkce Opakovat A-B během přehrávání skladby.
2 Stiskněte a přidržte tlačítko [DSP]
alespoň jednu sekundu.
Zobrazí se aktuálně vybraný typ efektu DSP.
Aktuálně vybraný typ efektu DSP
PSR-S550 – Uživatelská příručka
47
psrs550_cs.book Page 48 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Hra s použitím efektů
Funkce pitch bend
Kolečko funkce pitch bend slouží k přidání plynulých variací výšky tónu hraného na klaviatuře. Otočením
kolečka nahoru tón zvýšíte, otočením kolečka dolů jej snížíte. Použijete-li tuto funkci například s kytarovým
rejstříkem „042 Overdrive“ (str. 17), můžete dosáhnout velmi realistického zvuku vytažení struny.
Míru změny výšky tónu pomocí kolečka můžete změnit; pokyny najdete na straně 81.
POZNÁMKA
• Funkce Pitch Bend není použita pro levý rejstřík, pokud je
doprovod zapnut.
48
PSR-S550 – Uživatelská příručka
psrs550_cs.book Page 49 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Odkaz
Použití různých funkcí
Hra s metronomem
Tento nástroj je vybaven metronomem s nastavitelným tempem a taktem. Můžete hrát podle tempa, které
vám nejlépe vyhovuje.
■Zapnutí metronomu
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Stisknutím tlačítka [METRONOME]
spustíte metronom.
Chcete-li metronom zastavit, stiskněte tlačítko
[METRONOME] (Metronom) znovu.
2 Pomocí ovladače vyberte tempo
v rozsahu 5 až 280.
Stisknutím tlačítka [EXIT] (Konec) se vraťte
na displej MAIN (Hlavní).
Tempo
Takt
Počet dob
POZNÁMKA
• Tempo lze měnit buď opakovaným stiskem tlačítek TEMPO [+]/[-],
nebo jejich držením ve stisknuté poloze.
■Ztlumení zvonce
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Můžete ztlumit zvonec metronomu, který zní na
první době každého taktu.
1 Stiskněte tlačítko [FUNCTION] (Funkce).
■Nastavení tempa metronomu ● ● ●
1 Pomocí tlačítek TEMPO [+]/[-] vyvolejte
nastavení tempa a dále použijte tato
tlačítka ke zvýšení nebo snížení tempa.
2 Pomocí tlačítek CATEGORY (Kategorie)
[<] a [>] vyvolejte položku „Bell“ (Zvonec).
Tempo
3 Otočením ovladače vyberte možnost
ON (zapnuto) nebo OFF (ztlumeno).
PSR-S550 – Uživatelská příručka
49
psrs550_cs.book Page 50 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Použití různých funkcí
■Nastavení taktu ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
V tomto příkladě nastavíte takt 3/8.
1 Stiskněte a přidržte tlačítko
[METRONOME] alespoň jednu sekundu.
Zobrazen je aktuálně zvolený takt.
4 Délku doby nastavte pomocí ovladače.
Vyberte požadovanou délku doby: 2, 4, 8 nebo
16 (nota půlová, čtvrťová, osminová nebo
šestnáctinová). V tomto příkladě vyberte 8.
Nyní je takt nastaven na hodnotu 3/8.
Přidržte alespoň
jednu sekundu
Stisknutím tlačítka [METRONOME]
(Metronom) potvrďte nastavení.
Počet dob v taktu
Hodnota noty (hodnota noty
neboli délka jedné doby)
2 Pomocí ovladače vyberte počet dob
v taktu.
Je-li zapnut zvonec, bude první doba taktu na
rozdíl od ostatních dob akcentovaná. Takt lze
nastavit v hodnotách 01 až 60. V tomto
příkladě vyberte 3.
■Nastavení hlasitosti metronomu ●
1 Stiskněte tlačítko [FUNCTION] (Funkce).
POZNÁMKA
• Hodnota taktu metronomu se synchronizuje s přehrávaným stylem
nebo skladbou, takže ji během přehrávání stylu nebo skladby
nelze měnit.
3 Pomocí tlačítek CATEGORY (Kategorie)
2 Pomocí tlačítek CATEGORY (Kategorie)
[ <] a [ >] vyvolejte položku Metronom
Volume (Hlasitost metronomu).
[ > ] vyvolejte displej Time Signature
Denominator (Délka doby taktu).
Hlasitost metronomu
3 Pomocí ovladače vyberte požadovanou
hlasitost metronomu.
50
PSR-S550 – Uživatelská příručka
psrs550_cs.book Page 51 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Použití různých funkcí
Spuštění klepáním
Tempo lze také nastavit tak, že jej vyklepete na tlačítko [TAP TEMPO] (Vyklepat tempo) – čtyřikrát pro
čtyřdobé takty a třikrát pro třídobé takty.
Tempo lze během přehrávání skladby anebo stylu změnit tak, že dvakrát stisknete tlačítko.
Citlivost úhozu
■Zapnutí/vypnutí citlivosti úhozu ● ● ●
■Nastavení citlivosti úhozu ● ● ● ● ● ●
Citlivost úhozu kláves lze zapnout stisknutím
tlačítka [TOUCH].
Pokud je na displeji ikona citlivosti úhozu,
hlasitost zahraných tónů bude závislá na tom, jak
silně klávesy stisknete.
Je-li citlivost úhozu zapnuta, tlačítko
[TOUCH] svítí.
Citlivost úhozu vypnete opětovným stisknutím
tlačítka [TOUCH].
Pokud je citlivost úhozu vypnutá, hlasitost zvuků
bude stejná bez ohledu na sílu úhozu.
Citlivost kláves klaviatury můžete nastavit na
jednu ze tří úrovní (1–3). Čím vyšší úroveň, tím
větší je rozdíl v hlasitosti při slabém a silném
stisknutí kláves – tzn. klaviatura se stane citlivější.
1 Stiskněte a přidržte tlačítko [TOUCH]
alespoň jednu sekundu.
Citlivost úhozu
Při zapnutí citlivosti
úhozu se tlačítko
[TOUCH] rozsvítí
2 Pomocí ovladače nastavte citlivost
úhozu v rozmezí 1 až 3. Vyšší hodnoty
přináší větší rozdíly v dynamice úhozu,
jinými slovy vyšší citlivost.
POZNÁMKA
• Výchozí nastavení je 2.
PSR-S550 – Uživatelská příručka
51
psrs550_cs.book Page 52 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Použití různých funkcí
Nastavení ekvalizéru
K dispozici je pět předprogramovaných nastavení ekvalizéru. Nastavení 1 a 2 jsou vhodná pro poslech
prostřednictvím vestavěných reproduktorů nástroje, nastavení 3 slouží k poslechu ve sluchátkách
a nastavení 4 a 5 jsou ideální pro poslech prostřednictvím externích reproduktorů nebo pro připojení
k externímu mixážnímu pultu.
1 Stiskněte tlačítko [FUNCTION] (Funkce).
Na displeji se zobrazí aktuálně vybraná funkce.
2 Pomocí tlačítek CATEGORY (Kategorie)
[ <] a [ >] vyvolejte položku Master EQ
Type (Typ hlavního ekvalizéru).
Zobrazí se aktuálně vybraný typ ekvalizéru
3 Pomocí ovladače vyberte požadované
nastavení ekvalizéru.
52
PSR-S550 – Uživatelská příručka
psrs550_cs.book Page 53 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Použití různých funkcí
Ovládání výšky tónu
◆ Velké změny výšky tónu (Transpozice)
Celkovou výšku tónů nástroje lze posunout nahoru
nebo dolů maximálně o jednu oktávu
v půltónových krocích.
◆ Malé změny výšky tónu (Ladění)
Celkové ladění nástroje lze posunout nahoru nebo
dolů maximálně o jeden půltón. Výchozí nastavení
je 440 Hz.
1 Stiskněte jedno z tlačítek
1 Stiskněte tlačítko [FUNCTION] (Funkce).
TRANSPOSE [+]/[-].
Na displeji se zobrazuje hodnota, která značí
míru transpozice nad nebo pod normální
hodnotou.
2 Pomocí tlačítek CATEGORY (Kategorie)
[<] a [>] vyvolejte položku Tuning (Ladění).
Aktuální hodnota
2 Pomocí ovladače nastavte hodnotu
transpozice v rozsahu od -12 do +12
podle potřeby.
Ladění
Rozsah je 415,3–466,2 Hz
3 Pomocí ovladače nastavte hodnotu
ladění v rozsahu od 415,3 do 466,2 Hz
podle potřeby.
POZNÁMKA
• Toto nastavení neovlivní rejstříky bicích sad.
POZNÁMKA
• Toto nastavení neovlivní rejstříky bicích sad.
Stisknutím tlačítka [EXIT] (Konec) se vraťte
na displej MAIN (Hlavní).
Stisknutím tlačítek TRANSPOSE [+]/[-]
můžete provádět změny po jednom kroku.
Stisknutím a přidržením těchto tlačítek se bude
hodnota plynule zvyšovat nebo snižovat.
PSR-S550 – Uživatelská příručka
53
psrs550_cs.book Page 54 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Použití různých funkcí
Změna výšky tónu nástroje v oktávách
Výšku tónů hlavního a levého rejstříku můžete měnit po jednotlivých oktávách.
1 Pomocí tlačítka UPPER OCTAVE [+]
zvýšíte výšku tónu o jednu oktávu.
Nová hodnota se zobrazí na monitoru.
Stisknutím tlačítka [EXIT] (Konec) se vraťte
na displej MAIN (Hlavní).
● V případě UPPER OCTAVE +1
2 Pomocí tlačítka UPPER OCTAVE [-]
snížíte výšku tónu o jednu oktávu.
Nová hodnota (o oktávu nižší) se zobrazí na
monitoru.
Pomocí opětovného stisku tlačítka UPPER
OCTAVE [-] snížíte výšku tónu o další oktávu.
Stisknutím tlačítka [EXIT] (Konec) se vraťte
na displej MAIN (Hlavní).
O jednu oktávu
nahoru
● V případě UPPER OCTAVE -1
POZNÁMKA
• Je-li vybrána bicí sada, každý rejstřík perkusí přiřazený klaviatuře se
posune, ale nezmění se jeho výška.
54
PSR-S550 – Uživatelská příručka
O jednu oktávu dolů
psrs550_cs.book Page 55 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Odkaz
Funkce stylů (automatický doprovod)
Základní použití funkce Styl (automatický doprovod) je popsáno na straně 22 příručky
Základní popis.
Zde jsou uvedeny různé způsoby použití stylů, postup úpravy hlasitosti stylu, způsob
hraní akordů pomocí stylů a další informace.
Variace patternu (části)
Nástroje nabízí širokou nabídku „částí“ stylů, které umožňuje aranžovat doprovod podle přehrávané skladby.
Přechod
Úvod
Hlavní variace
závěr
●Část INTRO (Úvod)
Používá se k zahájení skladby. Po skončení úvodu se doprovod posune do hlavní části.
Délka úvodu (v taktech) je závislá na zvoleném stylu.
●Část MAIN VARIATION (Hlavní variace)
Používá se k přehrání hlavní části skladby. Přehraje hlavní pattern doprovodu a bude jej
neustále opakovat, dokud nestisknete tlačítko jiné části. Pro základní pattern jsou
k dispozici čtyři variace (A–D). Přehrávaný styl se mění harmonicky podle akordů
hraných levou rukou.
●Část ENDING (Závěr)
Používá se k ukončení skladby. Po skončení závěru se automatický doprovod zastaví.
Délka závěru (v taktech) je závislá na zvoleném stylu.
●Část AUTO Fill-in (Automatický přechod)
Je přidán automaticky při změně aktuální části na nově vybranou část.
PSR-S550 – Uživatelská příručka
55
psrs550_cs.book Page 56 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Funkce stylů (automatický doprovod)
1 Vyberte požadovaný styl. (Viz str. 22)
2 Automatický doprovod zapnete
5 Stiskněte jedno z tlačítek MAIN
VARIATION [A]–[D].
Vybrané tlačítko hlavní variace začne blikat.
stisknutím tlačítka [ACMP].
Pokud je funkce ACMP
zapnuta, tlačítko [ACMP]
bude svítit
3
Stisknutím tlačítka [AUTO FILL IN]
zapněte funkci automatického
přechodu.
Výchozí nastavení automatického přechodu
je zapnuto.
6 Stiskněte jedno z tlačítek INTRO [I]–[III].
Vybrané tlačítko úvodu se rozsvítí.
7 Zahrajte akord v části klaviatury pro
4 Stisknutím tlačítka [SYNC START]
(Synchronizované spuštění) zapnete
synchronizované spuštění.
doprovod a zahajte úvodní část.
Zkuste zahrát akord C dur. (Viz „Hraní akordů
automatického doprovodu“ na str. 25.)
Dělicí bod
Rozsah pro
automatický
doprovod
Tlačítko [SYNC START] (Synchronizované
spuštění) bliká, čímž signalizuje zapnutí
synchronizovaného spuštění
● Synchronizované spuštění
Pokud je aktivováno synchronizované
spuštění, přehrávání stylu se spustí, jakmile
zahrajete na jakoukoli klávesu v rozsahu
klaviatury pro doprovod.
56
PSR-S550 – Uživatelská příručka
POZNÁMKA
• Styl BaroqueAir v kategorii MOVIE & SHOW neobsahuje rytmický part,
takže se v případě tohoto stylu neozývá žádný rytmický zvuk.
psrs550_cs.book Page 57 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Funkce stylů (automatický doprovod)
8 Stiskněte jedno z tlačítek MAIN
VARIATION [A]–[D].
● Synchronizované zastavení
Když je vybrána tato funkce, styl doprovodu
bude přehráván pouze tehdy, když hrajete
akordy v rozsahu klaviatury pro doprovod.
Přehrávání stylu bude ukončeno, když
klávesy uvolníte. Funkci zapnete tlačítkem
[SYNC STOP] (Synchronizované zastavení).
Po skončení přechodu se začne přehrávat
vybraná hlavní část A–D.
9 Stiskněte jedno z tlačítek ENDING/rit.
(závěr/ritardando)[I]–[III].
Aktivuje se závěrečná část.
Po skončení závěru se automatický
doprovod zastaví.
Závěr můžete postupně zpomalit (ritardando)
opětovným stisknutím jednoho z tlačítek
ENDING/rit. (Závěr/ritardando) [I]–[III]
během přehrávání závěru.
Styl bude přehráván,
pokud budete hrát
na klávesy
Přehrávání stylu bude ukončeno,
když klávesy uvolníte
PSR-S550 – Uživatelská příručka
57
psrs550_cs.book Page 58 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Funkce stylů (automatický doprovod)
Nastavení OTS
Volba ideálního rejstříku pro skladbu nebo styl může být někdy náročná. Funkce OTS za vás automaticky
vybere čtyři ideální rejstříky pro vybraný styl.
1 Vyberte požadovaný styl. (Viz stranu 22.)
2
Stiskněte jedno z tlačítek ONE TOUCH
SETTING [1]–[4].
3 Zahrajte akord v části klaviatury pro
doprovod a spusťte styl.
Zkuste vybrat jiná tlačítka ONE TOUCH
SETTING [1]–[4] a poslechněte si výsledek.
Dělicí bod
Rozsah pro
automatický
doprovod
Změna variace a nastavení OTS (OTS LINK)
Změníte-li hlavní variaci [A]–[D] na jinou hlavní variaci [A]–[D] při zapnuté funkci OTS LINK, OTS 1–4
automaticky změní číslo podle čísla vybrané variace. (viz níže)
Stisknutím tlačítka [OTS LINK] zapnete
funkci OTS link (napojení OTS).
Automatická
změna
58
PSR-S550 – Uživatelská příručka
psrs550_cs.book Page 59 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Funkce stylů (automatický doprovod)
Nastavení dělicího bodu
Úvodní výchozí klávesa dělicího bodu je klávesa číslo 54 (F#2), můžete však nastavit jinou klávesu pomocí
dále popsaného postupu.
1 Stiskněte tlačítko [FUNCTION] (Funkce).
3 Pomocí ovladače nastavte dělicí bod na
kteroukoli klávesu v rozsahu 036 (C1) až
096 (C6).
Dělicí bod (54 : F#2)
Levý rejstřík
Hlavní rejstřík
POZNÁMKA
2
Pomocí tlačítek CATEGORY (Kategorie)
[ <] a [ >] vyvolejte položku Split Point
(Dělicí bod).
• Při změně dělicího bodu se také změní dělicí bod pro
automatický doprovod.
• Když zahrajete na klávesu dělicího bodu, zazní levý rejstřík.
PSR-S550 – Uživatelská příručka
59
psrs550_cs.book Page 60 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Funkce stylů (automatický doprovod)
Přehrávání stylu s akordy, avšak bez rytmu (zastavení doprovodu)
Když je automatický doprovod zapnutý (tlačítko ACMP svítí) a funkce Synchro Start (Synchronizované
spuštění) je vypnutá, můžete hrát akordy v levé části klaviatury pro doprovod, když je styl zastavený,
přičemž akordy doprovodu zní. Jedná se o nastavení „Stop Accompaniment“ (Zastavení doprovodu) a lze
použít kterýkoli z prstokladů akordů rozpoznávaných nástrojem (str. 25).
Vyberte styl a poté zapněte automatický
doprovod stisknutím tlačítka [ACMP].
Tlačítko [ACMP] se rozsvítí
Rozsah pro
automatický
doprovod
Nastavení hlasitosti stylu
Když je nástroj v režimu skladeb, zapněte
režim stylů stisknutím jednoho z tlačítek
kategorií stylů. (str. 22)
2 Pomocí tlačítek CATEGORY (Kategorie)
[ <] a [ >] vyvolejte položku Style Volume
(Hlasitost stylu).
1 Stiskněte tlačítko [FUNCTION] (Funkce).
3 Pomocí ovladače nastavte hlasitost
stylu v rozsahu 000 až 127.
60
PSR-S550 – Uživatelská příručka
psrs550_cs.book Page 61 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Funkce stylů (automatický doprovod)
Akordy – základy
Dva nebo více současně přehrávaných tónů tvoří akord.
Základním typem akordu je trojzvuk, který se skládá ze tří tónů: základní
tón, tercii a kvintu podle příslušné stupnice. Například trojzvuk C dur se
skládá z tónů C (základní tón), E (tercie podle stupnice C dur) a G (kvinta
podle stupnice C dur).
Tercie
Tercie
Základní
V zobrazeném trojzvuku C dur je nejnižší tón „základní tón“ akordu
tón
(jedná se o „základní verzi akordu“; je-li jako nejnižší tón použit jiný tón
akordu, jedná se o „obrat“). Základní tón představuje základ akordu, na
který se vážou ostatní tóny akordu.
Rozdíl (interval) mezi sousedními tóny v trojzvuku v základní verzi je buď velká, nebo malá tercie.
Velká tercie – čtyři půltóny (půlkroky)
Malá tercie – tři půltóny (půlkroky)
Nejnižší interval v našem trojzvuku v základní verzi (interval mezi základním tónem a tercií) určuje, zda je
trojzvuk durovým nebo molovým akordem; nejvyšší tón lze posunout o půltón výše nebo níže, a vytvořit tak
další dva akordy, jak je znázorněno dále.
Durový akord
CM
Molový akord
Cm
Velká tercie
Malá tercie
Zvětšený akord
C aug
Malá tercie
Velká tercie
Velká tercie
Snížený akord
C dim
Malá tercie
Malá tercie
Velká tercie
Základní vlastnosti zvuku akordu zůstávají zachovány bez ohledu na změnu pořadí tónů a vytvoření jiného
obratu. Následující akordy v posloupnosti akordů lze plynule spojit použitím vhodných obratů (či „tónového
složení“ akordů).
●Názvy akordů – vysvětlení
Názvy akordů obsahují všechny důležité informace o akordu (s výjimkou
obratu/tónového složení). Název akordu obsahuje základní tón akordu,
informaci, zda se jedná o durový, molový nebo zmenšený akord,
zda obsahuje velkou nebo malou septimu, použité alterace a tenze –
vše současně.
Cm
Základní tón
Typ akordu
● Některé typy akordů (Jedná se pouze o některé „standardní“ typy akordů rozpoznávané nástrojem PSR-S550.)
Průtažná kvarta
Septima
C sus4
Čistá kvinta
Čistá kvarta
Zmenšená septima
Molový akord/velká
septima
Molový akord
Durový akord
Septakord, zmenšená
kvinta
Zmenšená septima
Septakord
C M7
Molový akord
Molový septakord,
zmenšená kvinta
Velká septima
(b5)
Zmenšená
kvinta
Molový septakord
Durový akord
Septakord, průtažná
kvarta
C 7sus4
C m7
C7
Zmenšená
kvinta
Velká septima
C m7
(b5)
C mM7
Velká septima
Malá septima
C7
Zmenšená
septima
Akord s průtažnou
kvartou
PSR-S550 – Uživatelská příručka
61
psrs550_cs.book Page 62 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Funkce stylů (automatický doprovod)
■Rozpoznávané standardní akordy
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Všechny akordy uvedené v tabulce mají základní tón C.
Název akordu/[zkratka]
Standardní tónové
složení
Akord (C)
Durový kvintakord [M]
1-3-5
C
Durový kvintakord s přidanou nonou [(9)]
1-2-3-5
C
Durový kvintakord s přidanou sextou [6]
1 - (3) - 5 - 6
C6
Durový kvintakord s přidanou sextou a velkou nonou [6(9)]
1 - 2 - 3 - (5) - 6
C6
Durový septakord s velkou septimou [M7]
1 - 3 - (5) - 7
C M7
Durový nonakord s velkou septimou a velkou nonou [M7(9)]
1 - 2 - 3 - (5) - 7
C M7
Durový undecimový akord s velkou septimou a zvětšenou
undecimou [M7(#11)]
1 - (2) - 3 - #4 - 5 - 7 nebo
1 - 2 - 3 - #4 - (5) - 7
C M7
Durový kvintakord se zmenšenou kvintou [(b5)]
1 - 3 - b5
C
Zobrazení
C
(9)
Cadd9
C6
C 69
(9)
CM7
(9)
CM79
(#11)
CM7#11
(b5)
Cb5
(b5)
1 - 3 - b5 - 7
C M7
CM7b5
Akord s průtažnou kvartou [sus4]
1-4-5
C sus4
Csus4
Durový kvintakord se zvětšenou kvintou [aug]
1 - 3 - #5
C aug
Caug
Durový septakord se zvětšenou kvintou a velkou septimou [M7aug]
1 - (3) - #5 - 7
C M7aug
CM7aug
Molový kvintakord [m]
1 - b3 - 5
Cm
Cm
Molový kvintakord s přidanou nonou [m(9)]
1 - 2 - b3 - 5
Cm
Cm add9
Molový kvintakord s přidanou sextou [m6]
1 - b3 - 5 - 6
C m6
Cm6
Molový septakord s malou septimou [m7]
1 - b3 - (5) - b7
C m7
Cm7
Molový nonakord s malou septimou s velkou nonou [m7(9)]
1 - 2 - b3 - (5) - b7
C m7
Molový undecimový akord s malou septimou a čistou
undecimou [m7(11)]
1 - (2) - b3 - 4 - 5 - (b7)
C m7
(11)
Cm711
Molový septakord s velkou septimou [mM7]
1 - b3 - (5) - 7
C mM7
CmM7
Molový nonakord s velkou septimou a velkou nonou [mM7(9)]
1 - 2 - b3 - (5) - 7
Molový septakord se zmenšenou kvintou a malou septimou [m7b5]
1 - b3 - b5 - b7
Durový septakord se zmenšenou kvintou a velkou septimou [M7b5]
(9)
(9)
(9)
C mM7
(b5)
C m7
(b5)
Cm79
CmM79
Cm7b5
CmM7b5
1 - b3 - b5 - 7
C mM7
Zmenšený kvintakord [dim]
1 - b3 - b5
C dim
Cdim
Zmenšený septakord [dim7]
1 - b3 - b5 - 6
C dim7
Cdim7
Durový septakord s malou septimou [7]
1 - 3 - (5) - b7 nebo
1 - (3) - 5 - b7
C7
Durový nonakord s malou septimou a malou nonou [7(b9)]
1 - b2 - 3 - (5) - b7
C7
Durový septakord s malou septimou a přidanou zmenšenou
tercdecimou [7(b13)]
1 - 3 - 5 - b6 - b7
C7
Durový nonakord s malou septimou a velkou nonou [7(9)]
1 - 2 - 3 - (5) - b7
C7
Durový undecimový akord s malou septimou a zvětšenou
undecimou [7(#11)]
Durový septakord s malou septimou a přidanou velkou
tercdecimou [7(13)]
1 - (2) - 3 - #4 - 5 - b7 nebo
1 - 2 - 3 - #4 - (5) - b7
C7
1 - 3 - (5) - 6 - b7
C7
Molový septakord se zmenšenou kvintou a velkou septimou [mM7b5]
C7
(b9)
C7b9
(b13)
C7b13
(9)
C79
(#11)
C7#11
(13)
C713
(#9)
Durový nonakord s malou septimou a zvětšenou nonou [7(#9)]
1 - #2 - 3 - (5) - b7
C7
C7#9
Durový septakord se zmenšenou kvintou a malou septimou [7b5]
1 - 3 - b5 - b7
C 7b5
C7b5
Durový septakord se zvětšenou kvintou a malou septimou [7aug]
1 - 3 - #5 - b7
C 7aug
C7aug
Durový septakord s průtažnou kvartou a malou septimou [7sus4]
1 - 4 - 5 - b7
C 7sus4
C7sus4
Průtažná sekunda [sus2]
1-2-5
C sus2
Csus2
POZNÁMKA
• Tóny v závorkách jsou vynechány.
• Pokud zahrajete dva stejné základní tóny v sousedících oktávách, zazní
doprovod založený jen na základním tónu.
• Čistá kvinta (1 + 5) vytvoří doprovod založený jen na základním tónu
a kvintě, kterou lze použít v durových i molových akordech.
62
PSR-S550 – Uživatelská příručka
psrs550_cs.book Page 63 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Funkce stylů (automatický doprovod)
Styl uživatele
Tento nástroj nabízí 11 vnitřních kategorií stylů. Do stylu uživatele lze však importovat také další styly
(pouze ty s příponou „.sty“), které jste stáhli z internetu nebo získali z jiných zdrojů. Tyto styly lze
používat stejným způsobem jako vnitřní styly.
Podrobnosti o registraci souboru stylu najdete v kapitole „Načítání registračních souborů, souborů stylů,
souborů skladeb a souborů MDB“ na straně 87.
Chcete-li zaregistrovat soubor stylu, je nutné nejdříve soubor stylu přenést do z počítače do nástroje, nebo
připojit paměť USB flash obsahující soubor stylu ke konektoru USB TO DEVICE (USB k zařízení).
Podrobnosti o postupu přenosu souboru naleznete v kapitole „Přenos dat mezi počítačem a nástrojem“ na
straně 96.
Používáte-li paměť USB flash, postupujte podle kapitoly „Načítání registračních souborů, souborů stylů,
souborů skladeb a souborů MDB“ na straně 87.
Styl uživatele můžete přehrávat přímo z paměti USB bez nutnosti načítání (str. 89).
Přehrávání stylů pomocí celé klaviatury
V kapitole „Hraní společně se stylem“ na straně 23 jsou popsány dva způsoby hraní stylů (vícenásobné,
celá klaviatura), v nichž jsou akordy zjišťovány buď pouze vlevo od dělicího bodu klaviatury, nebo na celé
klaviatuře. Pokud však provedete následující nastavení, budou akordy pro doprovod zjišťovány v celém
rozsahu klaviatury. Je tak umožněno ještě dynamičtější přehrávání stylu. V tomto režimu mohou být
zjištěny pouze akordy hrané obvyklým způsobem (str. 25).
1 Přidržte tlačítko [ACMP] alespoň jednu
sekundu.
2 Pomocí ovladače vyberte možnost 2
„FullKeyboard“ (Celá klaviatura).
Přidržte alespoň
jednu sekundu
PSR-S550 – Uživatelská příručka
63
psrs550_cs.book Page 64 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Odkaz
Tvorba originálních stylů (Style Creator)
Tento nástroj obsahuje funkci Style Creator, která vám umožní nahrávat a ukládat vaše
vlastní originální styly.
Nahrané styly lze přehrávat stejným způsobem jako přednastavené styly.
Struktura stylu
Data stylu se skládají z 18 částí, z nichž každá má 8 oddělených partů.
FILL IN A–D (Přechod)
INTRO 1–3 (Úvod)
MAIN A–D (Hlavní)
ENDING 1–3 (Závěr)
8 partů v každé
části
Part 1
x8
Části:
INTRO 1–3, MAIN A–D, FILL IN A–D,
ENDING 1–3
Hlavní displej funkce Style Creator
Po spuštění funkce Style Creator se zobrazí následující displej.
Zadaný takt
a doba
Aktuálně vybraná funkce pomocí
tlačítek kategorie [< ]/[ > ]
Při přehrávání a nahrávání se
zobrazuje číslo aktuálního taktu
Aktuální tempo
Aktuální část
Počet dob můžete nastavit
pomocí ovladače
Aktuálně vybraná část a vybraný
part v části
64
PSR-S550 – Uživatelská příručka
psrs550_cs.book Page 65 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Tvorba originálních stylů (Style Creator)
Postupujte podle instrukcí funkce Style Creator.
Vyberte přednastavený styl, který se nejvíce podobá stylu, jež má být nahrán.
* Vytváříte-li úplně nový styl, můžete tento krok přeskočit.
Spusťte funkci Style Creator.
* Zobrazí se dotaz, zda chcete vytvořit zcela nový styl.
Celková nastavení
• Beat: (Takt) 2/4, 3/4, 4/4, 5/4
* Chcete-li změnit nastavení taktu, vymažte všechna předchozí data.
Nastavení části
• Section: (Část) INTRO 1–3, MAIN A–D, FILL IN A–D, ENDING 1–3.
• Measure length: (Počet taktů) 1–32
Nastavení partu
• Recording Part: (Nahrávaný part) RHY 1–2, BASS, CHD 1–2, PAD, PHR 1–2
• Voice: (Rejstřík) Vyberte nahrávaný rejstřík.
• Part Volume: (Hlasitost partu) Určuje hlasitost partu.
• Pan: (Vyvážení) Určuje středovou pozici.
• Reverb level (Úroveň dozvuku)
• Chorus level (Úroveň choru)
Nahrávání partu
• Spuštění a ukončení nahrávání
• Vymazání nahraného rejstříku bicích sad
Nahrání dalšího partu
Úprava
• Quantize: (Kvantizace) 1/4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/16, 1/24, 1/32
• Vymazání partu
Ukložení
• Uložení dat stylu
Nahrání další části
Ukončete funkci Style Creator
* Funkci Style Creator můžete kdykoli (s výjimkou nahrávání) ukončit stisknutím tlačítka [EXIT].
PSR-S550 – Uživatelská příručka
65
psrs550_cs.book Page 66 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Tvorba originálních stylů (Style Creator)
Základy použití
1 Stiskněte jedno z tlačítek [STYLE
Zobrazí se zpráva s potvrzením.
CATEGORY].
Vyberte tlačítko [STYLE CATEGORY], které
se nejvíce podobá stylu, jež má být vytvořen.
4 Vyberte způsob tvorby stylu ve funkci
2 Vyberte styl, který se nejvíce podobá
stylu, jež má být vytvořen.
Také můžete použít styl uživatele.
Vytváříte-li úplně nový styl, přejděte
k dalšímu kroku.
Style Creator.
Vytváříte-li úplně nový styl, stiskněte
tlačítko [YES].
Vytváříte-li styl s použitím zadaného stylu
(krok 2), stiskněte tlačítko [NO].
5 Vyberte požadované takty a doby
a poté nahrajte styl pro každý part
v každé části.
6 Uložte nahraná data stylu mezi styly
uživatele.
3 Stiskněte tlačítko [REC], čímž zapnete
funkci Style Creator.
7 Stisknutím tlačítka [EXIT] ukončete
funkci Style Creator.
● Před nahráváním upravte hlasitost
jednotlivých stop.
POZNÁMKA
• Nemá-li nástroj dostatek místa k uložení dat, zobrazí se na displeji
odpovídající zpráva. Odstraňte z nástroje nepotřebná data,
aby se uvolnila paměť.
66
PSR-S550 – Uživatelská příručka
Pro úpravu hlasitosti jednotlivých stop před
krokem 3 můžete použít funkci mixer (str. 75).
psrs550_cs.book Page 67 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Tvorba originálních stylů (Style Creator)
Nahrávání, ukládání a nastavení parametrů
Vyberte způsob tvorby stylů ve funkci Style Creator (viz kroky 1–4 na straně 66) a pokračujte podle
dalších instrukcí.
■Celková nastavení ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Doba
■Nastavení části: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Vyberte sekci
Změníte-li hodnotu doby, bude třeba vymazat
všechna data a poté začít s tvorbou stylu od začátku.
1
Pomocí tlačítek CATEGORY (Kategorie)
[ < ]/[ > ] zobrazte na displeji položku
„Section“ (Část).
1
2
Nahrávanou část vyberte otočením
ovladače nebo stisknutím tlačítka
[SECTION] v oblasti STYLE CONTROL.
Pomocí tlačítek CATEGORY (Kategorie) [< ]/[> ]
zobrazte na displeji položku „Beat“ (Doba).
Nastavení: INTRO 1–3, MAIN A–D, FILL IN
A–D, ENDING 1–3
2
Otočením ovladače vyberte počet dob.
Rozsah: 2/4, 3/4, 4/4, 5/4
3
Stiskem tlačítka [EXECUTE] nastavení
uložte.
NEBO
Vytváříte-li styl na základě jiného stylu,
zobrazí se následující zpráva.
POZNÁMKA
• Rovněž můžete vybrat část FILL IN A–D stisknutím tlačítka [AUTO
FILL IN] a následně pomocí ovladače vybrat položku FILL IN A–D.
Chcete-li styl vymazat a vytvořit nový,
stiskněte tlačítko [+/YES].
3
Stiskem tlačítka [EXECUTE] nastavení uložte.
Počet taktů
1
Pomocí tlačítek CATEGORY (Kategorie)
[ < ]/[ > ] zobrazte na displeji položku
„Length“ (Délka).
2
Otočením ovladače vyberte délku doby.
Rozsah: 1–32
POZNÁMKA
• Nastavíte-li menší délku, než byla dříve nastavená, data za hranicí
nové délky budou vymazána.
3
Stiskem tlačítka [EXECUTE] nastavení uložte.
PSR-S550 – Uživatelská příručka
67
psrs550_cs.book Page 68 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Tvorba originálních stylů (Style Creator)
■Nastavení partu:
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Vyberte part
1
2
Pomocí tlačítek CATEGORY (Kategorie)
[ < ]/[ > ] zobrazte na displeji položku „Part“.
Otočením ovladače vyberte nahrávaný part.
3
Stiskem tlačítka [EXECUTE] nastavení uložte.
■Nahrávání partu ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Indikace tlačítek partů
Rozsah: RHYTHM 1–2, BASS, CHORD 1–2,
PAD, PHRASE 1–2
Nesvítí, neobsahuje data nebo se
jedná nehraný part (ztlumený)
Svítí zeleně, obsahuje data a je vybráno
jako hraný part
Svítí červeně, nahrávaný part
Vyberte rejstřík
1
2
3
Pomocí tlačítek CATEGORY (Kategorie)
[ < ]/[ > ] zobrazte na displeji položku „Voice“
(Rejstřík).
Vyberte kategorii rejstříků stisknutím
požadovaného tlačítka [VOICE CATEGORY].
Otočením ovladače vyberte rejstřík.
Rozsah: Je-li jako part vybráno RHY 1, může
být použit jakýkoli rejstřík.
Je-li jako part vybráno RHY 2,
mohou být použity rejstříky bicí sady.
Je-li vybrán jiný part, může být použit
jakýkoli rejstřík kromě rejstříku
bicí sady.
Hlasitost partu
1
2
Pomocí tlačítek CATEGORY (Kategorie)
[ < ]/[ > ] zobrazte na displeji položku „Part
Volume“ (Hlasitost partu).
Otočením ovladače nastavte hlasitost partu.
Nahrávání rytmického partu
Ujistěte se, že v pravé horní části displeje je
zobrazen název požadované části, a postupujte
podle následujících instrukcí.
1
Přidržte stisknuté tlačítko [REC] a stiskněte
tlačítko [RHY 1] nebo [RHY 2] v rytmickém
partu.
Na displeji se zobrazí nápis „RHYTHM1“
(rytmus1) nebo „RHYTHM2“ (rytmus2).
2
Stiskněte tlačítko [EXECUTE] (Provést).
Na displeji u nahrávaného partu se zobrazí
značka REC. Za tohoto stavu začne tlačítko
[PART] svítit červeně.
Rozsah: 0–127
Vyvážení
1
2
Pomocí tlačítek CATEGORY (Kategorie)
[ < ]/[ > ] zobrazte na displeji položku „Pan“
(Vyvážení).
Otočením ovladače nastavte středovou pozici.
Číslo aktuálního taktu
Rozsah: 0–64–127
Úroveň dozvuku
1
2
Pomocí tlačítek CATEGORY (Kategorie)
[ < ]/[ > ] zobrazte na displeji položku „Reverb
Level“ (Úroveň dozvuku).
Otočením ovladače nastavte úroveň dozvuku.
Rozsah: 0–127
Neobsahuje žádná data.
Obsahuje data, zvuky (Part ON)
Úroveň choru
1
2
Pomocí tlačítek CATEGORY (Kategorie)
[ < ]/[ > ] zobrazte na displeji položku „Chorus
Level“ (Úroveň choru).
Otočením ovladače nastavte úroveň choru.
Rozsah: 0–127
68
PSR-S550 – Uživatelská příručka
Nahrávaný part
Obsahuje data, ale je ztlumený (Part OFF)
Zahrajte na klaviaturu a ujistěte se, že je slyšet
odpovídající rejstřík bicí sady. Party můžete
během nahrávání ztlumit (kromě právě
nahrávaného partu) stisknutím tlačítka [PART].
U partu se zobrazí značka ztlumení. V tomto
stavu tlačítko [PART] přestane svítit (předtím
svítilo zeleně).
psrs550_cs.book Page 69 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Tvorba originálních stylů (Style Creator)
● Pravidla pro nahrávání nerytmických partů:
Chcete-li si part před nahrávání nacvičit,
stiskněte tlačítko [EXECUTE]. Značka REC
zobrazená u partu zmizí.
V tuto chvíli můžete začít s nácvikem po
stisknutí tlačítka [START/STOP].
Chcete-li se vrátit do pohotovostního režimu
pro nahrávání partu, stiskněte tlačítko [START/
STOP] (čímž ukončíte nácvik) a poté znovu
stiskněte tlačítko [EXECUTE].
• Při nahrávání basových a frázových partů
používejte pouze tóny stupnice CM7
(např. C, D, E, G, A a B).
• Při nahrávání akordických a syntezovaných
partů používejte pouze tóny akordu C
(např. C, E, G, a B).
C R C
3
Stisknutím tlačítka [START/STOP] zahájíte
nahrávání.
4
Hrajte na klaviaturu a nahrávejte rejstříky
bicích sad.
Stisknutím tlačítka [START/STOP] ukončíte
nahrávání.
POZNÁMKA
• Jakýkoli požadovaný akord a průběh akordu lze použít pro části
INTRO (úvod) a ENDING (závěr).
5
Vymazání nahraných rejstříků bicích sad
Chcete-li vymazat nahrané rejstříky bicích sad, po
zahájení nahrávání (krok 3 nahrávací procedury)
postupujte podle následujících instrukcí.
V rámci tohoto postupu lze vymazat pouze
rytmický part; ostatní party (např. basový
a akordický) vymazat nelze.
1
Podržte stisknuté tlačítko [-] a zahrajte na
klávesu nebo klávesy, které odpovídají
mazanému rejstříku.
2
Operaci mazání ukončíte stiskem tlačítka
[START/STOP].
C = tóny akordu
C, R = Doporučené tóny
S použitím zde nahraných dat je automatický
doprovod (přehrávání stylu) vhodně
zkonvertován v závislosti na změnách akordů,
které jste během hry provedli.
Jelikož se přehrávání celého stylu opakuje,
můžete nahrávat v jakémkoli bodu.
5
C R C
Stisknutím tlačítka [START/STOP] ukončíte
nahrávání.
Proveďte nahrávání dalších partů v dalších
částech.
6
Uložení dat stylu (str. 71)
Nahrávání basového, akordického,
syntezovaného a frázového partu
1
Podržte stisknuté tlačítko [REC] a stiskněte
tlačítko [PART], do nějž chcete nahrávat.
2
Stiskněte tlačítko [EXECUTE] a na displeji
zkontrolujte, zda se u partu zobrazila
značka REC. Za tohoto stavu začne tlačítko
[PART] svítit červeně.
3
Stisknutím tlačítka [START/STOP] zahájíte
nahrávání.
4
Hrajte na klaviaturu a nahrávejte svou hru.
PSR-S550 – Uživatelská příručka
69
psrs550_cs.book Page 70 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Tvorba originálních stylů (Style Creator)
■Úprava (kvantizace a vymazání partu) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Kvantizace
Vymazání nahraného partu
Tato funkce vám umožní automaticky zarovnat
časování všech nahraných not.
1 takt
Aktuální
nahraná nota
Když je
kvantizace
nastavena
na 1/8
Když je
kvantizace
nastavena
na 1/4
1
2
1/4
1/8
1/2
Vyberte část, kterou chcete vymazat, a postupujte
podle následujících instrukcí.
1
Pomocí tlačítek CATEGORY (Kategorie)
[ < ]/[ > ] zobrazte na displeji položku „Part
Clear“ (vymazat part).
2
Stiskněte a přidržte požadované tlačítko
[PART] alespoň jednu sekundu.
3/4
1/4
1/4
1/2
Pomocí tlačítek CATEGORY (Kategorie) [ < ]/
[ > ] zobrazte na displeji položku „Quantize“
(kvantizace).
POZNÁMKA
• Part můžete vybrat také otočením ovladače. V takovém případě
použijte pro vymazání tlačítko [EXECUTE].
Otočením ovladače vyberte hodnotu.
Nastavení: 1/4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/16, 1/24, 1/32
Zobrazí se zpráva s potvrzením.
3
Stiskněte tlačítko [EXECUTE] (Provést).
Zobrazí se zpráva „UNDO“ (Vrátit).
4
Chcete-li použít předchozí kvantizační
hodnotu, stiskněte znovu tlačítko [EXECUTE].
POZNÁMKA
• Není-li zadán nahrávaný part, nelze kvantizaci nastavit. Zadejte part,
který má být nahráván, a poté použijte funkci kvantizace.
• Pokud aktuální displej ukončíte, zmizí značka vrácení operace.
70
PSR-S550 – Uživatelská příručka
3
Stisknutím tlačítka [+/YES] vymažete
vybraný part.
psrs550_cs.book Page 71 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Tvorba originálních stylů (Style Creator)
Ukládání dat
Ukládání nahraných dat
1
Pomocí tlačítek CATEGORY (Kategorie)
[ < ]/[ > ] zobrazte na displeji položku
„Save“ (Uložit).
Automaticky je použito nové číslo stylu
uživatele, které je zobrazeno na displeji.
4
Stiskem tlačítka [+/YES] uložte data.
POZNÁMKA
• Vyberete-li číslo stylu uživatele, které již data obsahuje, zobrazí se
zpráva „Overwrite?“ (Přepsat?). Chcete-li provést uložení a přepsání,
stiskněte tlačítko [+/YES].
Po dokončení ukládání se zobrazí
následující displej.
Můžete se vrátit zpět a nastavit další části
(str. 67) a poté nahrát další party.
Chcete-li styl uložit do paměti USB flash,
postupujte podle instrukcí v části „Uložení
uživatelské skladby nebo uživatelského stylu“
na straně 86.
2
Chcete-li číslo stylu uživatele změnit, učiňte
tak pomocí ovladače.
• Vyberete-li číslo stylu uživatele, které již data obsahuje, budou
předchozí data odstraněna a přepsána novými daty.
POZNÁMKA
• Chcete-li funkci Style Creator ukončit bez ukládání, stiskněte
tlačítko [EXIT].
• Nejvýše je možné uložit 50 souborů stylů.
3
Stiskem tlačítka [EXECUTE] uložte data.
● Odstranění stylu uživatele
1 Ujistěte se, že ke konektoru [TO DEVICE] není
připojena paměť USB flash.
2 Stiskněte tlačítko [FILE MENU].
3 Pomocí ovladače vyberte data stylu uživatele,
která chcete odstranit.
4 Stiskněte tlačítko [EXECUTE] (Provést).
5 Stisknutím tlačítka [+/YES] (+/Ano)
odstraňte soubor.
Zobrazí se zpráva s potvrzením.
PSR-S550 – Uživatelská příručka
71
psrs550_cs.book Page 72 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Odkaz
Nastavení skladby
Hlasitost skladby
1 Stiskněte tlačítko [FUNCTION] (Funkce).
2 Pomocí tlačítek CATEGORY (Kategorie)
[ <] a [ >] vyvolejte položku Song Volume
(Hlasitost skladby).
Hlasitost skladby
Možný rozsah nastavení je 000 až 127
3 Pomocí ovladače nastavte hlasitost
skladby v rozsahu 000 až 127.
POZNÁMKA
• Hlasitost skladby lze upravit, když je skladba vybrána.
Změna tempa
Tempo skladby lze změnit dle požadavků. Stiskněte tlačítko TEMPO [+]/[-]. Zobrazí se displej tempa; poté
můžete pomocí ovladače nebo tlačítek TEMPO [+]/[-] provést změnu tempa v rozsahu od 5 do 280
čtvrťových dob za minutu.
NEBO
K původnímu tempu se lze vrátit současným stisknutím obou tlačítek TEMPO [+] a [-].
Stisknutím tlačítka [EXIT] (Konec) se vraťte na displej MAIN (Hlavní).
Stisknutím tlačítek TEMPO [+]/[-] můžete provádět změny po jednom kroku. Stisknutím a přidržením
příslušného tlačítka se bude hodnota plynule zvyšovat nebo snižovat.
72
PSR-S550 – Uživatelská příručka
psrs550_cs.book Page 73 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Nastavení skladby
Opakovat A-B, funkce
Tato funkce umožňuje opakovaně přehrát vybranou část skladby, „A“ je počáteční bod a „B“ je bod koncový.
Funkce Opakovat A-B se také velmi hodí pro cvičení, je-li použita spolu s funkcemi pro zobrazení
notového zápisu (str. 30).
A
1 Spusťte skladbu (str. 27) a stiskněte
tlačítko [A B] (Opakovat A-B) na
začátku části, kterou chcete opakovat
(bod „A“).
B
3 Určená část skladby A-B bude nyní
přehrávána opakovaně.
Opakované přehrávání lze kdykoli zrušit
tlačítkem [A B].
POZNÁMKA
• Během přehrávání se na displeji zobrazuje číslo aktuálního taktu.
• Pokud chcete nastavit počáteční bod „A“ zcela na začátku skladby,
stiskněte tlačítko [A
B] (Opakovat A-B) před spuštěním
přehrávání skladby.
Bod A
2 Znovu stiskněte tlačítko [A
B]
(Opakovat A-B) na konci části, kterou
chcete opakovat (bod „B“).
Bod B
PSR-S550 – Uživatelská příručka
73
psrs550_cs.book Page 74 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Nastavení skladby
Ztlumení samostatných částí skladby
Každá stopa skladby hraje odlišný part skladby – melodii, perkuse, doprovod apod.
Jednotlivé stopy můžete ztlumit a poté hrát ztlumený part na klaviatuře; nebo můžete ztlumit všechny stopy
kromě těch, které chcete poslouchat.
Pomocí tlačítka [REGIST/PART [MIXER]] vyberte TR 1–8, TR 9–16 a pomocí tlačítek SONG PART [1/
9]–[8/16] ztlumte nebo zrušte ztlumení odpovídajících stop ([1]–[8], [9]–[16]). Není-li stopa ztlumena, svítí
příslušné tlačítko zeleně. V případě ztlumené stopy příslušné tlačítko nesvítí. Navíc je-li stopa ztlumena,
okraj kolem čísla stopy na displeji se nezobrazuje.
Informace o konfiguraci stop skladby naleznete na straně 32.
Žádné číslo stopy ... Žádná data
Číslo stopy bez okraje ... Stopa obsahuje data, avšak je ztlumená
Číslo stopy s okrajem ... Stopa obsahuje data a není ztlumená
1 Opakujte stisknutí tlačítka [REGIST/
PART [MIXER]], dokud se na displeji
nezobrazí požadovaná stopa.
Při stisku tlačítka [REGIST/PART [MIXER]]
se na displeji zobrazí následující položky.
„REGIST“ ➝ „TR 1–8“ ➝ „TR 9–16“.
REGIST.
TR 1 – 8
TR 9 – 16
74
PSR-S550 – Uživatelská příručka
2 Pomocí tlačítek TRACK [1/9]–[8/16]
ztlumte požadovanou stopu.
Chcete-li ztlumení zrušit, znovu stiskněte
příslušné tlačítko REGISTRATION MEMORY
[1/9]–[8/16].
Zobrazení
Nastavení
TR 1–8
Zadejte ztlumené stopy v rozmezí 1–8
stisknutím tlačítek [1/9]–[8/16].
TR 9–16
Zadejte ztlumené stopy v rozmezí 9–16
stisknutím tlačítek [1/9]–[8/16].
psrs550_cs.book Page 75 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Odkaz
MIXER
Tento nástroj je vybaven funkcí MIXER, která vám umožní ovládat hlasitost partu,
vyvážení, úroveň dozvuku a úroveň choru během přehrávání skladby nebo stylu.
V režimu skladby: Určete skupinu čísel stop (1–8 nebo 9–16) a poté zadejte nastavení následujících funkcí.
V režimu stylů: Přímo zadejte nastavení následujících funkcí.
• Stopa zapnuta/vypnuta
• Vyberte parametr funkce Mixer (hlasitost, vyvážení, úroveň dozvuku, úroveň choru)
Displej funkce Mixer
Zapnutí/vypnutí aktuální
stopy a hodnota
Číslo stopy
Parametr
Aktuální stopa a její hodnota jsou na displeji zvýrazněny.
V tomto příkladu je vybrána a zapnuta stopa 1. Její hlasitost je 110.
Základy použití
1 Stiskněte a přidržte tlačítko [REGIST/PART
[MIXER]] alespoň jednu sekundu, dokud se
nezobrazí displej funkce Mixer.
2 V režimu skladeb stiskněte tlačítko
[REGIST/PART [MIXER]] a vyberte
požadovanou skupinu stop (1–8 nebo 9–16).
Tlačítko přepíná mezi skupinami stop 1–8 a 9–16.
V režimu stylů jsou automaticky vybrány
stopy 9–16.
Vybrána skupina
stop 1–8
Parametr můžete nastavit pomocí
ovladače nebo tlačítek [+/YES], [-/NO]
Vybrána
skupina stop
9–16
Funkci Mixer opustíte stiskem tlačítka [EXIT].
PSR-S550 – Uživatelská příručka
75
psrs550_cs.book Page 76 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
MIXER
3 Pomocí příslušného tlačítka [TRACK]
vyberte stopu, kterou chcete nastavit.
4 Každou stopu můžete zapnout či
vypnout a také nastavit další parametry.
(Postupujte podle následujících instrukcí.)
Chcete-li nastavit další stopy, opakujte kroky 2–4.
5 Funkci Mixer opustíte stiskem
tlačítka [EXIT].
Vybraná stopa se automaticky zapne.
Zapnutí/vypnutí stopy a další nastavitelné parametry.
■Stopa zapnuta/vypnuta ● ● ● ● ● ● ● ●
Určuje, zda je konkrétní stopa zapnuta či vypnuta
(neztlumena či ztlumena).
Vyberte stopu, kterou chcete zapnout či vypnout
(kroky 1–3 v základech použití na straně 75),
a dále postupujte podle následujících instrukcí.
Vybraná stopa se automaticky zapne.
1 Opětovným stisknutím tlačítka [TRACK]
stopu vypnete.
Při zapnutí stopy se tlačítko [TRACK] rozsvítí
zeleně, při vypnutí stopy zhasne.
■Nastavení parametrů
[ <]/[ >] vyberte požadovanou položku.
2 Otočením ovladače nastavte parametr.
● ● ● ● ● ● ● ● ●
Zapněte režim Mixer (kroky 1–3 v základech
použití na straně 75) a poté nastavte hlasitost,
vyvážení, úroveň dozvuku a úroveň choru.
Hlasitost
Určuje hlasitost partu.
Rozsah: 0–127
Vyvážení
Určuje středovou pozici.
Rozsah: 0–64–127
Úroveň
dozvuku
Určuje hloubky dozvuku.
Rozsah: 0–127
Úroveň
choru
Určuje hloubky choru.
Rozsah: 0–127
76
1 Pomocí tlačítek CATEGORY (Kategorie)
Aktuální
hlasitost
Chcete-li nastavit další stopy, opakujte
kroky 1–2.
3 Funkci Mixer opustíte stiskem
tlačítka [EXIT].
PSR-S550 – Uživatelská příručka
psrs550_cs.book Page 77 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Odkaz
Uložení oblíbených nastavení panelu do paměti
Nástroj je vybaven funkcí registrační paměti, která umožňuje uložení oblíbených
nastavení a jejich snadné vyvolání v případě potřeby. Lze uložit až 64 kompletních
nastavení (8 bank, každá s 8 nastaveními).
Do paměti lze uložit až 64 předvoleb (osm bank po osmi nastaveních).
8 bank
Paměť 1
Paměť 2
Paměť 3
Paměť 4
Paměť 5
Paměť 6
Paměť 7
Paměť 8
Stav jednotlivých paměťových tlačítek vybrané banky je indikován různými barvami.
• Svítí zeleně........Obsahuje data
• Nesvítí ...............Neobsahuje data
• Svítí červeně .....Aktuálně nastavené tlačítko
Uložení do registrační paměti
1 Nastavte ovladače panelu podle
potřeby – vyberte rejstřík, styl
doprovodu apod.
2 Opakujte stisknutí tlačítek REGIST
BANK [+]/[-], dokud se na displeji
nezobrazí požadované číslo banky.
Na displeji pro výběr banky můžete použít
také ovladač.
3 Chcete-li uložit aktuální nastavení
panelu, podržte stisknuté tlačítko
[MEMORY] a stiskněte jedno z tlačítek
REGISTRATION MEMORY [1]–[8].
Tlačítko odpovídající uložené registraci se
rozsvítí červeně.
POZNÁMKA
• Nastavení panelu můžete rovněž uložit na tlačítko registrační paměti
do paměti USB flash jako uživatelský soubor (viz str. 85).
• Vyberete-li číslo registrační paměti, které již data obsahuje,
budou předchozí data odstraněna a přepsána novými daty.
Číslo banky
• Při ukládání dat do registrační paměti nevypínejte napájení,
v opačném případě může dojít k poškození nebo ztrátě dat.
POZNÁMKA
• Data nelze do registrační paměti uložit během přehrávání skladby.
PSR-S550 – Uživatelská příručka
77
psrs550_cs.book Page 78 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Uložení oblíbených nastavení panelu do paměti
Vyvolání registrační paměti
Ujistěte se, že je na displeji zobrazen nápis „REGIST“ (opakujte stisk tlačítka [REGIST/PART [MIXER]],
dokud se nápis nezobrazí).
1 Pomocí tlačítka REGIST BANK [+]/[-]
vyberte požadovanou banku.
Pro výběr čísla banky můžete rovněž
použít ovladač.
Číslo banky
2 Stiskněte tlačítko REGISTRATION
MEMORY (Registrační paměť) [1]–[8],
pod kterým je obsaženo nastavení,
které chcete vyvolat. Ovladače panelu
budou okamžitě nastaveny
odpovídajícím způsobem.
Tlačítka obsahující uložená data svítí zeleně,
aktuálně nastavené tlačítko svítí červeně.
● Nastavení, která lze uložit do
registrační paměti
• Nastavení stylu*
Číslo stylu, Automatický doprovod (zapnuto/
vypnuto), Dělicí bod, Nastavení stylu (Main
A–D, INTRO 1–3, ENDING 1–3), Hlasitost
stylu, Tempo, Akordický prstoklad, Horní oktáva
• Nastavení rejstříku
Nastavení hlavního rejstříku (Číslo rejstříku,
Hlasitost, Oktáva, Vyvážení, Úroveň dozvuku,
Úroveň choru, Úroveň DSP, Úroveň
nezpracovaného zvuku), Nastavení duálního
rejstříku (Zapnuto/vypnuto, Číslo rejstříku,
Hlasitost, Oktáva, Vyvážení, Úroveň dozvuku,
Úroveň choru, Úroveň DSP, Úroveň
nezpracovaného zvuku), Nastavení levého
rejstříku (Zapnuto/vypnuto, Číslo rejstříku,
Hlasitost, Oktáva, Vyvážení, Úroveň dozvuku,
Úroveň choru, Úroveň DSP, Úroveň
nezpracovaného zvuku)
• Nastavení efektu
Typ dozvuku, Typ choru, Panelový sustain
zapnut/vypnut, DSP zapnut/vypnut, Typ DSP
• Nastavení harmonie
Harmonie zapnuta/vypnuta, Typ harmonie,
Hlasitost harmonie
• Další nastavení
Transpozice, Rozsah ohybu tónu, Horní oktáva
*Nastavení stylu nejsou k dispozici pro registrační paměť
při použití funkcí skladby.
78
PSR-S550 – Uživatelská příručka
psrs550_cs.book Page 79 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Uložení oblíbených nastavení panelu do paměti
Registration Clear (Smazání registrace) – Mazání určité
registrační paměti
Pamatujte na to, že skupiny dat nemohou být z nástroje odstraněny nebo vymazány současně.
1 Opakovaně stiskněte tlačítko [REGIST/
PART [MIXER]], dokud se na displeji
nezobrazí položka „REGIST.“.
Položky se mění v pořadí „REGIST.“,
„TR 1–8“, „TR 9–16“.
3 Stiskněte a přidržte tlačítko
REGISTRATION MEMORY podle toho,
kterou registraci chcete vymazat,
alespoň na jednu sekundu.
Přidržte alespoň
jednu sekundu
Na displeji se zobrazí výzva k potvrzení operace.
2 Opakovaně stiskněte tlačítko REGIST
BANK [+]/[-], dokud se nezobrazí
požadované číslo banky.
Jsou-li v paměti uložena registrační data,
svítí tlačítko registrační paměti zeleně.
4 Stisknutím tlačítka [+/YES] registrační
paměť vymažete.
Na displeji se zobrazí výzva k potvrzení operace.
Chcete-li vymazání zrušit, stiskněte
tlačítko [-/NO].
5 Opětovným stisknutím tlačítka [+/YES]
registrační paměť vymažete.
Během odstraňování skladby bude na displeji
krátce zobrazena zpráva o průběhu operace.
PSR-S550 – Uživatelská příručka
79
psrs550_cs.book Page 80 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Odkaz
Funkce
„Funkce“ poskytují přístup k řadě podrobných i obecných parametrů nástroje
týkajících se ladění, nastavení dělicího bodu a nastavení rejstříků a efektů.
Volba a nastavení funkcí
Celkem je k dispozici 51 funkčních parametrů.
1 Vyhledejte funkci, kterou chcete
nastavit, v seznamu, který začíná na
straně 81.
2 Stiskněte tlačítko [FUNCTION] (Funkce).
4 Parametry můžete nastavit pomocí
ovladače nebo tlačítek [+/YES], [-/NO].
Tlačítka [+/YES] a [-/NO] slouží k nastavení
typu zapnout/vypnout: [+/YES] = ON
(zapnout), [-/NO] = OFF (vypnout).
V některých případech tlačítko [+/YES] vede
ke spuštění vybrané funkce a tlačítko [-/NO]
znamená zrušení výběru.
Stisknete-li tlačítka [+/YES] a [-/NO]
současně, dojde k obnovení výchozích
nastavení (kromě výchozího nastavení MIDI).
Současným
stisknutím těchto
tlačítek vyvoláte
výchozí nastavení
3 Zvolte funkci. Pomocí tlačítek
CATEGORY (Kategorie) [ <] a [ >],
až se název funkce zobrazí na displeji.
Seznam funkcí je uveden na straně 81.
Název předchozí položky v seznamu se
zobrazuje vlevo nahoře od aktuálně vybrané
položky, název další položky v seznamu se
zobrazuje vpravo nahoře od aktuálně
vybrané položky.
Skupina
funkcí
Předchozí položka
Aktuálně vybraná položka
80
Další položka
Parametr
PSR-S550 – Uživatelská příručka
• Zvýšit hodnotu o 1.
• Zapnout
• Provést
• Snížit hodnotu o 1.
• Vypnout
• Zrušit
psrs550_cs.book Page 81 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Funkce
■ Seznam nastavení funkcí
Skupina
Položka funkce
HLASITOST
Hlasitost stylu
Hlasitost skladby
Ladění
Rozsah funkce
pitch bend
Dělicí bod
Zobrazení
Indikace
Style Volume
Song Volume
Tuning
Rozsah funkce
pitch bend
Split Point
Citlivost úhozu
Touch Sensitivity
Akordický
prstoklad
Chord Fingering
Hlasitost
Oktáva
Vyvážení
Main Volume
Main Octave
Main Pan
Úroveň dozvuku
Main Reverb Level 000–127
Úroveň choru
Main Chorus
Level
Main DSP Level
000–127
CELKOVÉ
NASTAVENÍ
Hlavní rejstřík
Úroveň DSP
DUÁLNÍ
REJSTŘÍK
Levý rejstřík
Rozsah/nastavení
Popis
000–127
000–127
415.3–466.2
01–12
Nastavuje hlasitost stylu.
Nastavuje hlasitost skladby.
Nastavuje výšku tónu nástroje.
Nastavuje rozsah ohybu tónu v půltónových krocích.
036–096
(C1–C6)
Určuje nejvyšší klávesu pro levý rejstřík a nastavuje dělicí bod
– jinými slovy klávesu, která odděluje levý (nižší) a hlavní (vyšší)
rejstřík. Dělicí bod a dělicí bod doprovodu jsou automaticky
nastaveny na stejnou hodnotu.
Určuje citlivost funkce.
1 (jemný).
2 (střední),
3 (tvrdý)
1 (více prstů),
2 (celá klaviatura)
000–127
-2–+2
000 (vlevo) –
64 (střed) –
127 (vpravo)
000–127
Úroveň
nezpracovaného
zvuku
Hlasitost
Oktáva
Vyvážení
Main Dry Level
000–127
Dual Volume
Dual Octave
Dual Pan
000–127
-2–+2
000 (vlevo) –
64 (střed) –
127 (vpravo)
Úroveň dozvuku
Dual Reverb Level
000–127
Úroveň choru
Dual Chorus Level
000–127
Úroveň DSP
Dual DSP Level
000–127
Úroveň
nezpracovaného
zvuku
Hlasitost
Oktáva
Vyvážení
Dual Dry Level
000–127
Left Volume
Left Octave
Left Pan
000–127
-2–+2
000 (vlevo) –
64 (střed) –
127 (vpravo)
Úroveň dozvuku
Left Reverb Level
000–127
Úroveň choru
Left Chorus Level
000–127
Úroveň DSP
Left DSP Level
000–127
Úroveň
nezpracovaného
zvuku
Left Dry Level
000–127
Nastavuje režim detekce akordů. Ve víceprstém režimu jsou
zjišťovány běžné akordy i jednoduché akordy hrané vlevo od
dělicího bodu. V režimu celé klaviatury budou zjišťovány běžné
akordy hrané kdekoli na klaviatuře a zároveň budou znít hrané
tóny.
Nastavuje hlasitost hlavního rejstříku.
Nastavuje oktávový rozsah hlavního rejstříku.
Určuje středovou pozici hlavního rejstříku ve stereofonním
obrazu. Hodnota „0“ znamená, že zvuk bude umístěn zcela
vlevo, hodnota „127“ znamená, že zvuk bude umístěn zcela
vpravo.
Určuje míru signálu hlavního rejstříku odesílaného do efektu
dozvuku.
Určuje míru signálu hlavního rejstříku odesílaného do
efektu chorus.
Určuje míru signálu hlavního rejstříku odesílaného do
efektu DSP.
Určuje, jak silně zní nezpracovaný signál hlavního rejstříku (bez
dozvuku, choru nebo efektu DSP).
Nastavuje hlasitost duálního rejstříku.
Nastavuje oktávový rozsah duálního rejstříku.
Určuje středovou pozici duálního rejstříku ve stereofonním
obrazu. Hodnota „0“ znamená, že zvuk bude umístěn
zcela vlevo, hodnota „127“ znamená, že zvuk bude umístěn
zcela vpravo.
Určuje míru signálu duálního rejstříku odesílaného do
efektu dozvuku.
Určuje míru signálu duálního rejstříku odesílaného do efektu
chorus.
Určuje míru signálu duálního rejstříku odesílaného
do efektu DSP.
Určuje, jak silně zní nezpracovaný signál duálního rejstříku
(bez dozvuku, choru nebo efektu DSP).
Nastavuje hlasitost levého rejstříku.
Nastavuje oktávový rozsah levého rejstříku.
Určuje středovou pozici levého rejstříku ve stereofonním
obrazu. Hodnota „0“ znamená, že zvuk bude umístěn
zcela vlevo, hodnota „127“ znamená, že zvuk bude umístěn
zcela vpravo.
Určuje míru signálu levého rejstříku odesílaného
do efektu dozvuku.
Určuje míru signálu levého rejstříku odesílaného
do efektu chorus.
Určuje míru signálu levého rejstříku odesílaného
do efektu DSP.
Určuje, jak silně zní nezpracovaný signál levého rejstříku
(bez dozvuku, choru nebo efektu DSP).
PSR-S550 – Uživatelská příručka
81
psrs550_cs.book Page 82 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Funkce
Skupina
EFEKT
HARMONY
(Harmonie)
Režim pro
práci
s počítačem
Příkaz MIDI
METRONOM
E (Metronom)
Typ dozvuku
Zobrazení
Indikace
Reverb Type
01–36
Typ choru
Chorus Type
1–45
Typ efektu DSP
DSP Type
001–239
Typ hlavního
ekvalizéru
Master EQ Type
Typ harmonie
Hlasitost
harmonie
Režim pro práci
s počítačem
Harmony Type
Harmony
Volume
PC Mode
1 (Reproduktor 1),
2 (Reproduktor 2),
3 (Sluchátka),
4 (Výstup 1),
5 (Výstup 2)
01–26
000–127
Local ON/OFF
(Místní zapnuto/
vypnuto)
Externí časování
(zapnuto/vypnuto)
Local
PC1/PC2/OFF
(Počítač 1/Počítač 2
/Vypnuto)
ON/OFF
External Clock
ON/OFF
Výstup klaviatury
Keyboard Out
ON/OFF
Výstup stylu
Style Out
ON/OFF
Výstup skladby
Song Out
ON/OFF
Počáteční
nastavení
Initial Setup
YES/NO (Ano/Ne)
Počet dob taktu
Time Signature
Numerator
Time Signature
Denominator
Bell
00–60
Určuje, zda se má nástroj synchronizovat podle interního
časování (OFF/Vypnuto/) nebo externího časování (ON/
Zapnuto/). (str. 94)
Určuje, zda data hry nástroje budou (ON/Zapnuto/) nebo
nebudou přenášena (OFF/Vypnuto/).
Určuje, zda budou během přehrávání stylu přenášena data
stylu přes rozhraní USB TO HOST (ON/Zapnuto/) nebo zda
přenášena nebudou (OFF/Vypnuto/).
Určuje, zda budou během přehrávání skladby přenášena data
skladby přes rozhraní USB TO HOST (ON/Zapnuto/) nebo zda
přenášena nebudou (OFF/Vypnuto/).
Umožňuje odesílat data nastavení panelu do počítače nebo
sekvenceru. Stisknutím tlačítka [+/YES] (Ano) potvrdíte
odeslání, stisknutím tlačítka [-/NO] (Ne) odeslání zrušíte.
Nastaví takt pro metronom.
2, 4, 8, 16
Nastaví délku dob metronomu.
ON/OFF
Určuje, zda má na první době každého taktu znít zvonec
metronomu.
000–127
Nastavuje hlasitost metronomu.
V závislosti na datech skladby můžete notový zápis nastavit do
čitelnější podoby, upravíte-li doby not. Určuje minimální doby
v taktu použité ve skladbě. Pokud například ve skladbě jsou
čtvrťové i osminové noty, nastavte hodnotu na „osminovou
notu“. Noty nebo pauzy, které jsou kratší než tato hodnota,
se v notovém zápisu nezobrazí.
Položka funkce
Délka doby taktu
Bell ON/OFF
(zvonec zapnut/
vypnut)
Hlasitost
NOTOVÝ
ZÁPIS
DOPLŇUJÍCÍ
FUNKCE
JAZYK
Rozsah/nastavení
Kvantizace
Metronome
Volume
Quantize
Pravý part
Right-Part
Levý part
Left-Part
Zrušení ukázky
Demo Cancel
1 (čtvrťová nota),
2 (čtvrťová triola),
3 (osminová nota),
4 (osminová triola),
5 (šestnáctinová
nota),
6 (šestnáctinová
triola),
7 (dvaatřicetinová
nota),
8 (dvaatřicetinová
triola)
GuideTrack
(Pomocná stopa) 1
– 16
GuideTrack
(Pomocná stopa) 1
– 16
ON/OFF
Režim TG
TG Mode
XG/Normal
Jazyk
Language
English
(angličtina)/
Japanese
(japonština)
Popis
Nastavuje typ dozvuku a vypíná jej (36). (Viz seznam
na straně 130)
Nastavuje typ efektu chorus, včetně vypnutí (45). (Viz seznam
na straně 131)
Nastavuje typ efektu DSP a vypíná jej (239). (Viz seznam na
straně 132)
Nastavuje ekvalizér použitý na výstup nástroje
(tj. reproduktory, sluchátka nebo jiný výstup)
pro optimální zvuk při různých druzích poslechu.
Určuje typ harmonie. (Viz seznam na straně 129)
Nastavuje hlasitost efektu harmonie.
Optimalizuje nastavení MIDI při připojování nástroje k
počítači (str. 95).
Určuje, zda klaviatura nástroje řídí interní tónový generátor
(ON /Zapnuto/ nebo OFF/Vypnuto/). (str. 94)
Nastaví číslo pomocné stopy pro cvičení pro pravou ruku. Toto
nastavení je platné pro všechny skladby kromě skladeb
přednastavených.
Nastaví číslo pomocné stopy pro cvičení pro levou ruku. Toto
nastavení je platné pro všechny skladby kromě skladeb
přednastavených.
Určí, zda bude funkce zrušení ukázky zapnuta. Pokud
nastavíte položku ON (Zapnuto), ukázková skladba se nebude
přehrávat, ani když stisknete tlačítko [DEMO] (Ukázka).
Určuje, je při použití formátu XG skladba přehrávána přesně.
Při nastavení na hodnotu XG je externí skladba hrána ve
formátu XG přesně, ale data skladby mohou způsobit změny
zvuku partů, které hrajete na klaviatuře.
Nastavuje jazyk na displeji pro ukázky, názvy souborů skladeb,
texty a některé zprávy na displeji. Všechny další zprávy a názvy
se obrazují v angličtině. Pokud je nastavena japonština, zobrazují
se názvy souborů japonským písmem. Zobrazení textu skladeb
odpovídá původnímu nastavení jazyka v datech skladby. Není-li
jazyk nastaven, je použito nastavení zvolené zde.
* U všech těchto nastavení lze snadno obnovit původní výchozí hodnoty současným stisknutím tlačítek [+/YES] a [-/NO]. (Výjimkou je funkce Initial
Send/Odeslání počátečního nastavení/, která představuje operaci, nikoli nastavení.)
82
PSR-S550 – Uživatelská příručka
psrs550_cs.book Page 83 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Odkaz
Použití paměti USB flash
Paměť USB flash je médium sloužící k ukládání dat. Když je paměť USB flash vložena do
konektoru nástroje USB TO DEVICE (USB k zařízení), lze uživatelské skladby a styly
vytvořené pomocí nástroje a zaregistrovaná nastavení uložit na paměťové médium a načíst
z něj. Paměť USB flash lze použít také k přenosu stylů a skladeb hudební databáze
(stažené z internetu) do nástroje. S těmito funkcemi lze rovněž používat uživatelské
skladby uložené do paměti USB flash v souborovém formátu MIDI.
V této části jsou vysvětleny postupy nastavení a formátování paměťových zařízení USB
flash a také ukládání a načítání dat.
Pokud paměťové zařízení USB flash nemáte, měli byste si jedno (nebo více) zakoupit.
Nástroj nemusí podporovat všechna komerčně dostupná paměťová zařízení USB.
Společnost Yamaha nemůže zaručit funkčnost paměťových zařízení, která zakoupíte.
Před zakoupením paměťového zařízení USB se informujte u obchodního zástupce
společnosti Yamaha nebo autorizovaného prodejce společnosti Yamaha (seznam je uveden
na konci Uživatelské příručky).
Před použitím zařízení USB si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny při použití konektoru [USB TO
DEVICE] (Do zařízení)“ na straně 93. Informace o zařízeních USB kompatibilních s tímto nástrojem
naleznete v části „Připojení paměťového zařízení USB“ na straně 90.
Použití paměti USB flash
1 Připojte paměť USB ke konektoru USB
TO DEVICE. Dbejte na správnou
orientaci. (Nesnažte se zařízení
připojit násilím.)
CONNECT
Nyní můžete přejít na displej FILE CONTROL
(Ovládání souborů), jehož prostřednictvím
získáte přístup k funkcím paměti USB flash po
stisknutí tlačítka [FILE MENU] (Nabídka
souborů) na displeji.
(Nyní tlačítko nepoužívejte, stiskněte jej podle
pokynů v následující části.)
Nabídka
2
Zkontrolujte, zda se na displeji MAIN
(Hlavní) zobrazuje zpráva „CONNECT“
(připojení).
POZNÁMKA
• Když je zobrazen displej FILE CONTROL (Ovládání souborů), nezní
žádný zvuk. V tomto režimu jsou aktivní pouze tlačítka související
s funkcemi souboru.
POZNÁMKA
• Displej FILE CONTROL (Ovládání souborů) se nezobrazí
v následujících případech:
• během přehrávání stylu nebo skladby,
• během načítání dat z paměti USB flash.
Stránka
s podrobnostmi
USB Format (Formát USB)
84
Load (Načtení)
87
Regist Save (Uložení
registrace)
85
User Song Save (Uložení
uživatelské skladby)
86
User Style Save (Uložení
uživatelského stylu)
86
USB Delete (Odstranění
dat USB)
88
*User Delete (Odstranění
uživatelských dat)
88
* Tato položka nabídky nesouvisí s operacemi USB, ale lze
ji použít k odstranění uživatelské skladby.
Někdy se na displeji zobrazí zpráva (informační
nebo potvrzující dialog), která usnadní činnost.
Vysvětlení jednotlivých zpráv naleznete v části
„Zprávy“ na straně 108.
PSR-S550 – Uživatelská příručka
83
psrs550_cs.book Page 84 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Použití paměti USB flash
Formátování paměti USB flash
Novou paměť USB flash je nutné před použitím s nástrojem zformátovat.
• Pokud formátujete paměť USB flash, která již obsahuje data,
budou všechna data vymazána. Při použití funkce formátování
dbejte, aby nedošlo k vymazání důležitých dat.
1 Po připojení paměti USB flash, kterou
chcete zformátovat, ke konektoru
nástroje USB TO DEVICE (USB
k zařízení) zkontrolujte, zda se na
displeji MAIN (Hlavní) zobrazuje zpráva
„CONNECT“ (Připojení).
2 Stiskněte tlačítko [FILE MENU].
4 Stiskněte tlačítko [EXECUTE] (Provést);
na displeji se zobrazí výzva k potvrzení.
Chcete-li nyní operaci zrušit, stiskněte
tlačítko [-/NO].
5 Stiskněte znovu tlačítko [EXECUTE]
(Provést) nebo [+/YES]; formátování
bude zahájeno.
• Jakmile se zobrazí zpráva o probíhajícím formátování, nelze již
operaci formátování zrušit. Během této operace nikdy
nevypínejte napájení ani neodebírejte paměť USB flash.
6 O dokončení operace vás bude
3 Pomocí tlačítek CATEGORY (Kategorie)
[ <] a [ >] vyberte položku USB Format
(Formátovat zařízení USB).
Na displeji se zobrazí výzva k potvrzení.
84
PSR-S550 – Uživatelská příručka
informovat zpráva, která se zobrazí
na displeji.
Stisknutím tlačítka [EXIT] (Konec) se vraťte
na displej MAIN (Hlavní).
POZNÁMKA
• Pokud je paměť USB flash chráněna proti zápisu, zobrazí se na
displeji příslušná zpráva a operaci nebude možné provést.
psrs550_cs.book Page 85 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Použití paměti USB flash
Uložení registračních dat
Registrační data vytvořená v nástroji lze uložit do paměti USB flash.
1 Ujistěte se, že ke konektoru USB TO
DEVICE (USB k zařízení) na nástroji je
připojena správně zformátovaná paměť
USB flash a na displeji MAIN (Hlavní) se
zobrazuje zpráva „CONNECT“ (Připojení).
2 Stiskněte tlačítko [FILE MENU].
3 Pomocí tlačítek CATEGORY (Kategorie)
Kurzor
vlevo
Kurzor
vpravo
Odstranit
znak
Vybrat
znak
[ <] a [ >] přejděte na položku Regist
Save (Uložení registrace).
Bude automaticky vytvořen výchozí název
souboru.
Kurzor
6 Stiskněte tlačítko [EXECUTE] (Provést).
● Přepsání existujícího souboru
Chcete-li přepsat soubor, který již v paměti
USB flash existuje, vyberte soubor pomocí
ovladače nebo tlačítek [+/YES] a [-/NO]
a přejděte na krok 6.
POZNÁMKA
• Pokud je paměť USB flash chráněna proti zápisu, zobrazí se na
displeji příslušná zpráva a operaci nebude možné provést.
• Není-li v paměti USB flash dostatek místa k uložení souboru, zobrazí
se na displeji odpovídající zpráva a data nebude možné uložit.
Vymažte z paměti USB flash nežádoucí soubory a uvolněte místo
v paměti (str. 88), nebo použijte jiné paměťové zařízení USB.
• Informace o dalších možných chybách, které mohou bránit
v provedení operace, naleznete v seznamu „Zprávy“ na straně 108.
4 Stiskněte tlačítko [EXECUTE] (Provést).
Pod prvním znakem názvu souboru se
zobrazí kurzor.
5 Změňte název souboru podle potřeby.
• Tlačítkem [1] přesunete kurzor doleva,
tlačítkem [2] přesunete kurzor doprava.
• Pomocí ovladače vyberte znak, na který
chcete umístit kurzor.
• Tlačítkem [8] odstraníte znak, na kterém je
kurzor umístěn.
Na displeji se zobrazí výzva k potvrzení.
Operaci uložení lze nyní zrušit stisknutím
tlačítka [-/NO].
7 Stiskněte znovu tlačítko [EXECUTE]
(Provést) nebo [+/YES]; ukládání bude
zahájeno.
Registrační data budou uložena do složky
USER FILE (Uživatelský soubor) v paměti
USB flash.
• Jakmile se zobrazí zpráva o probíhajícím ukládání, nelze již
operaci zrušit. Během této operace nikdy nevypínejte napájení
ani neodebírejte paměť USB flash.
8 Stisknutím tlačítka [EXIT] (Konec) se
vraťte na displej MAIN (Hlavní).
POZNÁMKA
• Je-li zadán název existujícího souboru, zobrazí se na displeji výzva
k potvrzení. Chcete-li soubor přepsat, stiskněte tlačítko [EXECUTE]
(Provést) nebo [+/YES], v opačném případě stiskněte tlačítko [-/NO].
• Doba ukládání je závislá na použité paměti USB flash.
PSR-S550 – Uživatelská příručka
85
psrs550_cs.book Page 86 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Použití paměti USB flash
Uložení uživatelské skladby nebo uživatelského stylu
Tyto pokyny slouží k uložení uživatelské skladby (čísla skladeb 001–005) nebo uživatelského stylu do
paměti USB flash. Skladby jsou ukládány ve formátu SMF 0.
● Formát SMF (Standard MIDI File)
● Přepsání existujícího souboru
Formát SMF (Standard MIDI File) je velmi
rozšířený a řadí se mezi široce podporované formáty
používané k ukládání sekvenčních dat. Existují dvě
varianty: formát 0 a formát 1. Velké množství
zařízení MIDI je kompatibilní s formátem SMF 0
a většina komerčně dostupných sekvenčních dat
MIDI je dodávána ve formátu SMF 0.
Chcete-li přepsat soubor, který již v paměti
USB flash existuje, vyberte soubor pomocí
ovladače nebo tlačítek [+/YES] a [-/NO]
a přejděte na krok 8.
1 Ujistěte se, že ke konektoru USB TO
DEVICE (USB k zařízení) na nástroji je
připojena správně zformátovaná paměť
USB flash a na displeji MAIN (Hlavní) se
zobrazuje zpráva „CONNECT“ (Připojení).
6 Stiskněte tlačítko [EXECUTE] (Provést).
Pod prvním znakem názvu souboru se
zobrazí kurzor.
7 Změňte název souboru podle potřeby.
Informace o názvu souboru naleznete v části
„Uložení registračních dat“ na straně 85.
2 Stiskněte tlačítko [FILE MENU].
3 Pomocí tlačítek CATEGORY (Kategorie)
[ <] a [ >] přejděte na položku User Song
Save (Uložení uživatelské skladby) nebo
User Style Save (Uložení uživatelského
stylu).
Zvýrazní se položka SOURCE FILE (Zdrojový
soubor) – název skladby nebo stylu uživatele.
Kurzor
Název ukládaného souboru
8 Stiskněte tlačítko [EXECUTE] (Provést).
Na displeji se zobrazí výzva k potvrzení.
Operaci uložení lze nyní zrušit stisknutím
tlačítka [-/NO].
9 Stiskněte znovu tlačítko [EXECUTE]
(Provést) nebo [+/YES]; ukládání bude
zahájeno.
Skladba uživatele bude uložena do složky
USER FILE (Uživatelský soubor) v paměti
USB flash.
Název zdrojové skladby uživatele.
4 Pomocí ovladače vyberte zdrojový styl
nebo skladbu uživatele.
Chcete-li vybrat první skladbu, stiskněte
současně tlačítka [+/YES] a [-/NO].
5 Stiskněte tlačítko [EXECUTE] (Provést).
Zvýrazní se cílová skladba nebo styl a zobrazí
se výchozí název pro převedený soubor
skladby nebo stylu.
• Jakmile se zobrazí zpráva o probíhajícím ukládání, nelze již
operaci zrušit. Během této operace nikdy nevypínejte napájení
ani neodebírejte paměť USB flash.
10 O dokončení operace vás bude
informovat zpráva, která se zobrazí
na displeji.
Stisknutím tlačítka [EXIT] (Konec) se vraťte
na displej MAIN (Hlavní).
POZNÁMKA
• Je-li zadán název existujícího souboru, zobrazí se na displeji výzva
k potvrzení. Chcete-li soubor přepsat, stiskněte tlačítko [EXECUTE]
(Provést) nebo [+/YES], v opačném případě stiskněte tlačítko [-/NO].
• Doba ukládání je závislá na použité paměti USB flash.
86
PSR-S550 – Uživatelská příručka
psrs550_cs.book Page 87 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Použití paměti USB flash
Načítání registračních souborů, souborů stylů, souborů skladeb
a souborů MDB
Do nástroje lze načíst registrační soubory, soubory stylů, soubory skladeb a soubory MDB umístěné
v paměti USB flash.
Soubor stylu nebo skladby můžete také přehrávat přímo bez nutnosti načítání (str. 89).
4 Pomocí ovladače vyberte registrační
• Pokud v interní paměti nástroje již existuje soubor se stejným
názvem, bude přepsán.
1 Když je paměť USB flash obsahující
soubor, který chcete načíst, připojena
ke konektoru USB TO DEVICE (USB
k zařízení), zkontrolujte, zda se na
displeji MAIN (Hlavní) zobrazuje zpráva
„CONNECT“ (Připojení).
2
3 Pomocí tlačítek CATEGORY (Kategorie)
Stiskněte tlačítko [FILE MENU].
[<] a [>] přejděte na položku Load (Načíst).
soubor, soubor stylu, soubor skladby
nebo soubor MDB, který chcete načíst.
Nejdříve budou zobrazeny všechny uživatelské
soubory v paměti USB flash následované
registračními soubory.
POZNÁMKA
• Nástroj nerozpozná soubor stylu, pokud je tento soubor přesunut
mimo složku USER FILES (Uživatelské soubory).
5 Stiskněte tlačítko [EXECUTE] (Provést).
Na displeji se zobrazí výzva k potvrzení.
Operaci načtení lze nyní zrušit stisknutím
tlačítka [-/NO].
6 Stiskněte znovu tlačítko [EXECUTE]
(Provést) nebo [+/YES]; načítání bude
zahájeno.
• Jakmile se zobrazí zpráva o probíhajícím načítání, nelze již
operaci zrušit. Během této operace nikdy nevypínejte napájení
ani neodebírejte paměť USB flash.
7 O dokončení operace vás bude
informovat zpráva, která se zobrazí
na displeji.
Stisknutím tlačítka [EXIT] (Konec) se vraťte
na displej MAIN (Hlavní).
PSR-S550 – Uživatelská příručka
87
psrs550_cs.book Page 88 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Použití paměti USB flash
Odstranění dat z paměti USB flash
Tento postup slouží k odstranění vybraných registračních souborů, souborů stylů a souborů skladeb
z paměti USB flash.
1 Ujistěte se, že ke konektoru USB TO
DEVICE (USB k zařízení) na nástroji je
připojena paměť USB flash obsahující
soubory, které chcete odstranit, a na
displeji MAIN (Hlavní) se zobrazuje
zpráva „CONNECT“ (Připojení).
2 Stiskněte tlačítko [FILE MENU].
3 Pomocí tlačítek CATEGORY (Kategorie)
[ <] a [ >] přejděte na položku USB
Delete (Odstranění dat USB).
5 Stiskněte tlačítko [EXECUTE] (Provést).
Na displeji se zobrazí výzva k potvrzení.
Operaci odstranění lze nyní zrušit stisknutím
tlačítka [-/NO].
6 Stiskněte znovu tlačítko [EXECUTE]
(Provést) nebo [+/YES]; odstraňování
bude zahájeno.
• Jakmile se zobrazí zpráva o probíhajícím odstraňování, nelze
již operaci zrušit. Během této operace nikdy nevypínejte
napájení ani neodebírejte paměť USB flash.
7 O dokončení operace vás bude
informovat zpráva, která se zobrazí na
displeji.
Stisknutím tlačítka [EXIT] (Konec) se vraťte
na displej MAIN (Hlavní).
POZNÁMKA
• Pokud je paměť USB flash chráněna proti zápisu, zobrazí se na
displeji příslušná zpráva a operaci nebude možné provést.
● User Delete (Odstranění uživatelských dat)
Tento postup slouží k odstranění vybraných
uživatelských skladeb z interní paměti nástroje.
4 Vyberte soubor, který chcete odstranit.
Chcete-li vybrat první skladbu nebo
uživatelský soubor v paměti USB flash,
stiskněte současně tlačítka [+/YES] a [-/NO].
88
PSR-S550 – Uživatelská příručka
1 Stiskněte tlačítko [FILE MENU].
2 Pomocí tlačítek CATEGORY (Kategorie)
[ < ] a [ > ] přejděte na položku User Delete
(Odstranění uživatelských dat).
3 Postupujte od kroku 4 výše uvedeného postupu.
psrs550_cs.book Page 89 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Použití paměti USB flash
Přehrávání skladeb a stylů uložených v paměti USB flash
1 Ujistěte se, že ke konektoru USB TO
DEVICE (USB k zařízení) na nástroji je
připojena paměť USB flash obsahující
skladby a soubory, které chcete přehrát,
a na displeji MAIN (Hlavní) se zobrazuje
zpráva „CONNECT“ (Připojení).
2 Chcete-li přehrát skladbu, opakujte
stisk tlačítka [SONG MODE] (Režim
skladeb), dokud se tlačítko nerozsvítí.
Chcete-li přehrát styl, opakujte stisk
tlačítka [SONG MODE] (Režim skladeb),
dokud tlačítko nezhasne.
3 Stiskněte tlačítko [USB].
4 Pomocí ovladače vyberte skladbu nebo
styl, který chcete přehrát.
Pokud je ukládání do paměti USB flash
prováděno pomocí počítače, mohou být
skladby uloženy v hierarchické struktuře
(viz str. 91).
Adresář v paměti USB flash lze přesunout
pomocí tlačítka CATEGORY (Kategorie)
[ < ]/[ > ].
5 Stiskněte tlačítko [>/■].
PSR-S550 – Uživatelská příručka
89
psrs550_cs.book Page 90 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Odkaz
Připojení
Konektory
q
w
q Konektor USB TO HOST (k hostiteli)
w Konektor USB TO DEVICE (k zařízení)
Tento konektor umožňuje přímé připojení
k osobnímu počítači. Další informace naleznete
v části „Připojení osobního počítače“
na straně 92.
Tento konektor umožňuje připojení
paměťových zařízení USB. Viz část „Připojení
paměťového zařízení USB“.
Připojení paměťového zařízení USB
Když připojíte nástroj k paměťovému zařízení USB, můžete ukládat vytvořená data do připojeného zařízení
a rovněž načítat a přehrávat data z připojeného zařízení.
■Kompatibilní paměťová
zařízení USB ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
■Připojení paměťového
zařízení USB ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Paměťové zařízení USB, jako je například
disketová jednotka nebo paměť flash, lze připojit
ke konektoru USB TO DEVICE (k zařízení). Jiná
zařízení USB, například klávesnice nebo myš
počítače, používat nelze.
Před zakoupením paměťového zařízení USB se
informujte u obchodního zástupce společnosti
Yamaha nebo autorizovaného prodejce společnosti
Yamaha (seznam je uveden na konci Uživatelské
příručky).
• Vyhněte se častému vypínání a zapínání paměťového zařízení
USB či připojování a odpojování kabelu. Mohlo by dojít
k „zamrznutí“ nebo přerušení provozu nástroje. Když nástroj
přistupuje k datům (například při ukládání nebo mazání),
NEODPOJUJTE kabel USB, NEODEBÍREJTE médium ze zařízení
a NEVYPÍNEJTE napájení žádného ze zařízení. Mohlo by dojít
k poškození dat v jednom či obou zařízeních.
90
PSR-S550 – Uživatelská příručka
• Některá paměťová zařízení USB mohou vyžadovat více proudu,
než může nástroj dodávat. V takovém případě se aktivuje
nadproudová ochrana nástroje a zařízení není možné používat.
Pokud k tomuto dojde, zobrazí se v levé dolní části displeje MAIN
(Hlavní) zpráva „OverCurrent“ (Nadproud). Normální provoz
nástroje obnovíte tak, že odpojíte zařízení USB z konektoru USB
TO DEVICE a nástroj vypnete a následně opět zapnete.
psrs550_cs.book Page 91 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Připojení
Zálohování dat z nástroje do počítače
Po uložení dat do paměti USB flash můžete tato
data zkopírovat na pevný disk počítače a soubory
dále archivovat a pracovat s nimi. Stačí přepojit
zařízení dle nákresu níže.
Uložení interních dat do paměti USB flash.
USB TO DEVICE, konektor
Nástroj
Kopírování souborů z pevného disku počítače
do paměti USB flash a následné přehrávání
skladeb v nástroji
Soubory na pevném disku počítače lze přenést do
nástroje jejich zkopírováním do paměti USB flash
a následným připojením média k nástroji.
Z pevného disku počítače do paměti USB flash lze
kopírovat uživatelské soubory, soubory stylů
a skladby MIDI. Po zkopírování dat připojte
zařízení ke konektoru USB TO DEVICE na
nástroji. Poté již lze v nástroji přehrávat skladby
MIDI nebo načítat uživatelské soubory nebo
soubory stylů.
Paměť USB
flash
Kopírování souborů z pevného disku počítače
do paměťového zařízení USB
Odpojte paměť USB flash od počítače a připojte ji
k nástroji.
Konektor USB
Počítač
Zálohování dat do počítače a práce se
soubory a složkami
Paměť
USB flash
Konektor USB
Počítač
Odpojte paměťové zařízení od počítače
a připojte jej k nástroji.
Paměť
USB flash
Čtení souborů z paměťového zařízení USB v nástroji
USB TO DEVICE, konektor
Nástroj
Paměť USB
flash
DŮLEŽITÉ
• Chcete-li přehrát skladby nebo styly zkopírované do paměti USB
flash z počítače nebo jiného zařízení, musí být soubor y uloženy
v kořenovém adresáři paměti USB flash nebo ve složce první, druhé
nebo třetí úrovně v kořenovém adresáři. Skladby uložené v tomto
umístění lze vybírat a přehrávat jako USB skladby (str. 28). Skladby
uložené ve složkách čtvrté úrovně vytvořené uvnitř složek třetí
úrovně nelze nástrojem vybrat a přehrát.
Paměť USB flash (Kořenový adresář)
Soubor
skladby
Složka
skladby
Soubor
skladby
Složka
skladby
Kořenový
adresář
Lze vybrat/
přehrát
Soubor
skladby
Složka
skladby
Adresář lze přesunout pomocí
tlačítek CATEGORY [ < ]/[ > ].
Soubor
skladby
Složka
skladby
Nelze
vybrat/
přehrát
PSR-S550 – Uživatelská příručka
91
psrs550_cs.book Page 92 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Připojení
Připojení osobního počítače
Následující funkce jsou k dispozici, když je nástroj připojen k počítači.
● Data hry lze přenášet mezi nástrojem a počítačem (str. 94).
● Soubory lze přenášet mezi nástrojem a počítačem (str. 96).
Postup při připojení:
1 Nainstalujte ovladač USB-MIDI
do počítače.
Ovladač USB-MIDI je obsažen na disku
CD-ROM.
Instalace ovladače USB MIDI je popsána na
stranách 101–102.
■ Bezpečnostní pokyny při použití
konektoru [USB TO HOST]
Při připojování počítače ke konektoru [USB TO
HOST] dbejte na následující pokyny. V opačném
případě může dojít k „zamrznutí“ počítače
a poškození nebo ztrátě dat. Pokud dojde
k „zamrznutí“ počítače nebo nástroje, restartujte
aplikaci nebo operační systém počítače, nebo
vypněte a zapněte napájení nástroje.
2 Připojte konektor USB počítače ke
konektoru USB na nástroji standardním
kabelem USB (kabel USB je nutno
zakoupit samostatně).
Dodávaný disk CD-ROM obsahuje pokyny ke
stažení aplikace Musicsoft Downloader z internetu.
Tato aplikace vám umožní přenášet soubory
skladeb z počítače do paměti flash nástroje.
Pokyny k instalaci aplikace Musicsoft Downloader
a přenosu souborů skladeb najdete
na stránkách 103, 96.
Počítač
USB TO HOST, konektor
Nástroj
Kabel USB
92
PSR-S550 – Uživatelská příručka
• Používejte kabel USB typu AB s maximální délkou 3 m.
• Před připojením počítače ke konektoru [USB TO HOST] ukončete
úsporný režim počítače (např. pohotovostní režim či režim spánku).
• Před zapnutím napájení nástroje připojte počítač ke konektoru
[USB TO HOST].
• Proveďte následující kroky před zapnutím/vypnutím napájení
nástroje nebo připojením/odpojením kabelu USB k/od konektoru
USB TO HOST.
• Ukončete všechny spuštěné aplikace v počítači.
• Ujistěte se, že nejsou přenášena data z nástroje. (Data jsou
přenášena, pouze pokud hrajete na klaviatuře nebo
přehráváte skladbu.)
• Když je k nástroji připojen počítač, vyčkejte šest či více sekund
před provedením těchto kroků: (1) vypnutí a opětovné zapnutí
napájení nástroje, (2) připojení/odpojení kabelu USB.
psrs550_cs.book Page 93 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Připojení
■ Bezpečnostní pokyny při použití konektoru [USB TO DEVICE] (Do zařízení)
Nástroj je vybaven vestavěným konektorem [USB TO DEVICE] (USB k zařízení). Při připojování zařízení USB ke
kontaktu zacházejte se zařízením USB opatrně. Postupujte v souladu s následujícími bezpečnostními zásadami.
POZNÁMKA
• Další informace o zacházení se zařízeními USB naleznete v Uživatelské příručce k zařízení USB.
● Kompatibilní zařízení USB
• Paměťová zařízení USB (paměť flash, disketová
jednotka, jednotka pevného disku apod.)
Nástroj nemusí podporovat všechna komerčně dostupná
zařízení USB. Společnost Yamaha nemůže zaručit použití
všech zařízení USB, která zakoupíte. Před zakoupením
zařízení USB pro použití s tímto nástrojem navštivte
následující web:
http://music.yamaha.com/download/
POZNÁMKA
• Jiná zařízení USB, například klávesnice nebo myš počítače,
používat nelze.
● Připojení zařízení USB
• Při připojení zařízení USB ke konektoru [USB TO
DEVICE] (USB k zařízení) se ujistěte, že konektor zařízení
je odpovídající a je připojen správným směrem.
• Ačkoli nástroj podporuje standard USB 1.1, lze s nástrojem
používat paměťová zařízení standardu USB 2.0. Přenosová
rychlost však bude odpovídat standardu USB 1.1.
● Použití paměťových zařízení USB
Když připojíte nástroj k paměťovému zařízení USB,
můžete ukládat vytvořená data do připojeného zařízení
a rovněž načítat data z připojeného zařízení.
POZNÁMKA
• Ačkoli lze k načítání dat do nástroje používat jednotky CD-R/RW,
nelze na disky data ukládat.
Počet použitých paměťových zařízení USB
Ke konektoru [USB TO DEVICE] (USB k zařízení) lze
připojit pouze jedno zařízení USB.
Formátování paměťových médií USB
Když je paměťové zařízení USB připojeno nebo médium
vloženo, může se zobrazit výzva ke zformátování zařízení/
média. Dojde-li k tomu, proveďte příkaz Format
(Formátovat) (str.84).
• Formátování přepíše všechna dříve existující data. Ujistěte se,
že formátované médium neobsahuje důležitá data.
Ochrana dat (ochrana proti zápisu)
Chcete-li zabránit nechtěnému vymazání důležitých dat,
použijte ochranu proti zápisu, která je součástí každého
paměťového zařízení či média. Když ukládáte data do
paměťového zařízení USB, musí být ochrana proti zápisu
deaktivována.
Připojení/odebrání paměťového zařízení USB
Před odebráním média ze zařízení se ujistěte, že neprobíhá
přístup nástroje k datům (například ukládání, kopírování
nebo odstraňování dat).
• Vyhněte se častému vypínání a zapínání napájení paměťového
zařízení USB či připojování a odpojování zařízení. Mohlo by
dojít k „zamrznutí“ nebo přerušení provozu nástroje. Když
nástroj přistupuje k datům (například při ukládání, kopírování,
odstraňování, načítání nebo formátování) nebo připojuje
paměťové zařízení USB (krátce po jeho připojení),
NEODPOJUJTE konektor USB, NEODEBÍREJTE médium ze
zařízení a NEVYPÍNEJTE napájení žádného ze zařízení. Mohlo
by dojít k poškození dat v jednom či obou zařízeních.
PSR-S550 – Uživatelská příručka
93
psrs550_cs.book Page 94 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Připojení
Přenos dat hry do počítače a z počítače
Když je nástroj připojen k počítači, lze data hry nástroje používat v počítači a přehrávat data hry z počítače
pomocí nástroje.
● Když je nástroj připojen k počítači,
přenáší/přijímá data hry.
Konektor USB
Konektor USB
Počítač
Nástroj
Kabel USB
■Nastavení MIDI
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Tato nastavení se týkají přenosu a příjmu dat hry.
Položka
Rozsah/
nastavení
Popis
Local
ON/OFF
(Zapnuto/
vypnuto)
Místní ovladač určuje, zda noty hrané na nástroji budou či nebudou přehrávány pomocí interního
tónového generátoru: interní tónový generátor je aktivní, když je místní ovladač zapnutý, a neaktivní,
když je místní ovladač vypnutý.
Externí
časování
ON/OFF
(Zapnuto/
vypnuto)
Tato nastavení určují, zda se má nástroj synchronizovat podle vlastního interního časování (OFF/
Vypnuto/) nebo podle signálu časování externího zařízení (ON/Zapnuto/).
Keyboard Out
ON/OFF
(Zapnuto/
vypnuto)
Nastavení určuje, zda budou přenášena data hry na klaviatuře (ON/Zapnuto/) nebo zda přenášena
nebudou (OFF/Vypnuto/).
Style Out
ON/OFF
(Zapnuto/
vypnuto)
Nastavení určuje, zda budou během přehrávání stylu přenášena data stylu (ON/Zapnuto/) nebo zda
přenášena nebudou (OFF/Vypnuto/).
Song Out
ON/OFF
Nastavení určuje, zda budou během přehrávání skladby přenášena data skladby (ON/Zapnuto/) nebo
zda přenášena nebudou (OFF/Vypnuto/).
• Je-li položka Local nastavena na hodnotu OFF, nebude nástroj
vydávat při hře na klaviaturu žádný zvuk.
2 Pomocí tlačítek CATEGORY (Kategorie)
[ <] a [ >] vyberte položku, jejíž hodnotu
chcete změnit.
• Pokud vyberete pro externí časování nastavení ON (Zapnuto)
a z externího zařízení nebude přijímán žádný signál časování,
funkce pro skladby, styl a metronom se nespustí.
1 Stiskněte tlačítko [FUNCTION] (Funkce).
3 Pomocí ovladače nastavte možnost
ON (Zapnuto) nebo OFF (Vypnuto).
94
PSR-S550 – Uživatelská příručka
psrs550_cs.book Page 95 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Připojení
■Režim pro práci s počítačem
● ● ●
Před přenosem dat mezi počítačem a nástrojem je
nutné provést několik nastavení MIDI. Položka PC
Mode (Režim počítače) umožňuje pohodlné
provedení více nastavení v jedné operaci.
K dispozici jsou tři různá nastavení: PC1 (Počítač 1),
PC2 (Počítač 2) a OFF (Vypnuto).
Toto nastavení není nutné při přenosu skladeb nebo
záložních dat mezi počítačem a nástrojem.
1 Položku PC Mode (Režim počítače)
vyvoláte tak, že stisknete a přidržíte
tlačítko [DEMO] (Ukázka) alespoň
jednu sekundu.
Přidržte alespoň
jednu sekundu
* Pokud používáte digitální hudební zápisník, vyberte pro
nastavení PC mode (Režim počítače) položku PC2
(Počítač 2).
PC1
(Počítač 1)
PC2
(Počítač 2)*
OFF
(Vypnuto)
Místní
OFF
(Vypnuto)
OFF
(Vypnuto)
ON
(Zapnuto)
Externí časování
ON
(Zapnuto)
OFF
(Vypnuto)
OFF
(Vypnuto)
Výstup skladby
OFF
(Vypnuto)
OFF
(Vypnuto)
OFF
(Vypnuto)
Výstup stylu
OFF
(Vypnuto)
OFF
(Vypnuto)
OFF
(Vypnuto)
Výstup klaviatury
OFF
(Vypnuto)
ON
(Zapnuto)
ON
(Zapnuto)
2 Pomocí ovladače nastavte možnost
PC1 (Počítač 1), PC2 (Počítač 2) nebo
OFF (Vypnuto).
POZNÁMKA
• Když je vybráno nastavení PC2 (Počítač 2), nelze používat funkce stylu
nástroje, skladby, ukázky, nahrávání skladby a cvičení.
POZNÁMKA
• Na položku PC Mode (Režim počítače) lze přejít rovněž stisknutím
tlačítka [FUNCTION] (Funkce) a vyhledáním položky tlačítky CATEGORY
(Kategorie) [ < ] a [ > ] (str. 80).
Odeslání počátečního nastavení
Tato funkce umožňuje odeslání dat nastavení panelu do počítače. Před zaznamenáním dat hry do aplikace
sekvenceru spuštěné v počítači je vhodné nejdříve odeslat a zaznamenat data nastavení panelu před
vlastními daty hry.
1 Stiskněte tlačítko [FUNCTION] (Funkce).
3 Stisknutím tlačítka [+/YES] (Ano)
potvrdíte odeslání, stisknutím tlačítka
[-/NO] (Ne) odeslání zrušíte.
2 Pomocí tlačítek CATEGORY (Kategorie)
[ <] a [ >] vyberte položku Initial Setup
(Počáteční nastavení).
PSR-S550 – Uživatelská příručka
95
psrs550_cs.book Page 96 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Připojení
Přenos dat mezi počítačem a nástrojem
Skladby MIDI a soubory stylů uložené v počítači
mohou přeneseny do nástroje.
Záložní data lze rovněž přenášet z nástroje do
počítače a zpět.
Aby bylo možné přenášet skladby mezi počítačem
a nástrojem, je třeba nainstalovat do počítače
ovladač MIDI USB, který se nachází na
přiloženém disku CD, a také aplikaci Musicsoft
Downloader, kterou lze stáhnout z internetu.
Bližší informace naleznete v Průvodci instalací
na straně 99.
● Data, která lze přenášet z počítače
• Datová kapacita (max): 1 895 KB
• Počet souborů, které mohou být zobrazeny na
displeji:
100 skladeb
50 stylů
50 souborů MDB
• Datový formát: formát SMF 0, formát SMF 1,
soubor stylu (přípona: .sty),
záložní data
POZNÁMKA
• Přesáhne-li objem dat 1 895 KB, nelze již do nástroje další skladby
přenášet. Platí to i v případě, kdy je počet přenesených skladeb
menší než 100.
■Použití aplikace Musicsoft
Downloader pro přenos skladeb
z počítače do paměti flash
nástroje. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
POZNÁMKA
• Pokud je přehrávána skladba nebo styl, ukončete před
pokračováním přehrávání.
1 Nainstalujte do počítače aplikaci
Musicsoft Downloader a ovladač
USB MIDI a připojte počítač k nástroji
(str. 103, 101).
2 Po vybrání jazyka poklepejte na ikonu
zástupce aplikace Musicsoft
Downloader na ploše. Dojde ke
spuštění aplikace Musicsoft
Downloader a zobrazí se hlavní okno.
POZNÁMKA
• Když je aplikace Musicsoft Downloader spuštěna, nelze na
nástroj hrát.
3 Klepněte na tlačítko „Add File“ (Přidat
soubor), zobrazí se okno Add File
(Přidat soubor).
4 Klepněte na tlačítko vpravo od položky
■Využití aplikace Musicsoft
Downloader ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
●Přenos skladeb MIDI a souborů stylů (stažených
z internetu nebo vytvořených v počítači)
z počítače do paměti flash nástroje.
⇒ Viz níže popsaný postup.
●Přenos záložních dat z nástroje do počítače a zpět.
⇒ Viz postup popsaný na straně 98.
„Look in“ (Hledat v) a v zobrazené
nabídce vyberte složku. Poklepejte na
složku „SongData“ (Data skladby)
v okně. Vyberte soubor, který chcete
přenést do nástroje, a klepněte na
tlačítko „Open“ (Otevřít).
q Klepněte na soubor skladby
Použijte aplikaci Musicsoft Downloader s aplikací
Internet Explorer 5.5 nebo vyšší.
w Klepněte na tlačítko
„Open“ (Otevřít)
96
PSR-S550 – Uživatelská příručka
psrs550_cs.book Page 97 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Připojení
5 Kopie vybraného souboru ve formátu
MIDI se zobrazí v horní části okna
v seznamu „List of files stored
temporarily“ (Seznam dočasně
uložených souborů). Ve spodní části
okna se zobrazuje paměťové médium,
které je cílem přenosu. Klepněte na
položku „Instrument“ (Nástroj) a pak
„Flash memory“ (Paměť flash).
V tomto případě „Paměť flash“ označuje
interní paměť nástroje.
7 Zavřete okno a ukončete aplikaci
Musicsoft Downloader.
POZNÁMKA
• Před přehráváním skladby přenesené z počítače ukončete aplikaci
Musicsoft Downloader.
8 Chcete-li přehrát skladbu uloženou
v paměti nástroje, stiskněte tlačítko
[USER] (Uživatel). Pomocí ovladače
vyberte skladbu, kterou chcete přehrát,
a stisknutím tlačítka [>/■] spusťte
přehrávání.
• Během přenosu dat neodpojujte kabel USB. Data nebudou
přenesena ani uložena a paměť flash může být následkem toho
nestabilní, případně může dojít ke ztrátě dat.
• Uložená data mohou být ztracena z důvodu závady zařízení nebo
nesprávné činnosti. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme
uchovávat kopie všech důležitých dat uložené v počítači.
q Klepněte na položku „Electronic
Musical Instruments“ a poté na „Flash
memory“
6 Po vybrání souboru v seznamu „List of
files stored temporarily“ (Seznam
dočasně uložených souborů) klepněte
na šipku dolů [Move] (Přesunout);
zobrazí se zpráva s potvrzením.
Klepněte na tlačítko [OK]; skladba bude
přenesena ze seznamu „List of files
stored temporarily“ (Seznam dočasně
uložených souborů) do paměti nástroje.
PSR-S550 – Uživatelská příručka
97
psrs550_cs.book Page 98 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Připojení
■Přenos záložních dat z nástroje
do počítače ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Záložní data můžete přenášet do počítače pomocí
aplikace Musicsoft Downloader (str. 39).
Klepnete-li na položku „Electronic Musical
Instruments“ (Elektronické hudební nástroje) na
displeji aplikace Musicsoft Downloader a poté na
položku „System Drive“ (Systémová jednotka),
zobrazí se v pravém dolním rohu okna aplikace
Musicsoft Downloader soubor s názvem
„PSR-S550.BUP“. Jedná se o záložní data.
Podrobné informace o přenášení záložních dat
pomocí aplikace Musicsoft Downloader najdete
v elektronické nápovědě k aplikaci.
POZNÁMKA
• Z nástroje nelze přenést data přednastavených skladeb.
• Záložní data, včetně pěti skladeb uživatele, jsou odesílána/
přijímána jako jeden soubor. Při každém přenosu dojde k přepsání
veškerých záložních dat. Při přenášení dat na to pamatujte.
• Neměňte název záložních dat v počítači. Jinak nebude při
odeslání do nástroje soubor rozpoznán.
98
PSR-S550 – Uživatelská příručka
● Použití skladeb s notací
Chcete-li použít skladby s notací (jen ve formátu
SMF 0) přenesené z počítače pro cvičení, je nutno
určit, které kanály mají být přehrávány pro party
pro pravou a levou ruku.
1 Stiskněte tlačítko [USER] (Uživatel) a vyberte
skladbu uloženou v interní paměti, pro kterou
chcete nastavit pomocnou stopu.
2 Stiskněte tlačítko [FUNCTION] (Funkce).
3 Pomocí tlačítek CATEGORY (Kategorie) [ < ]
a [ > ] vyberte položku R-Part (Part pro pravou)
nebo L-Part (Part pro levou).
4 Pomocí ovladače vyberte kanál, který chcete
přehrávat jako určený part pro pravou nebo
levou ruku.
Doporučujeme nastavit kanál 1 pro part pro pravou
ruku a kanál 2 pro part pro levou ruku.
psrs550_cs.book Page 99 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Odkaz
Průvodce instalací softwaru na disku CD-ROM
ZVLÁŠTNÍ OZNÁMENÍ
• Software a tento Průvodce instalací podléhají exkluzivním autorským právům společnosti Yamaha Corporation.
• Na použití softwaru a tohoto průvodce se vztahuje Softwarová licenční dohoda. Plný souhlas s touto dohodou dává
kupující tím, že otevře balení softwaru. (Před instalací aplikace si nejprve pozorně přečtěte licenční ujednání na
konci tohoto průvodce.)
• Kopírování softwaru a reprodukce tohoto průvodce (ať už celé nebo jen částí) jakýmkoli způsobem je bez
písemného souhlasu výrobce výslovně zakázáno.
• Společnost Yamaha neposkytuje žádné záruky s ohledem na použití softwaru a dokumentace a nenese žádnou
odpovědnost za výsledky vyplývající z použití tohoto průvodce a softwaru.
• Kopírování komerčně dostupných hudebních dat je pro jiné než osobní použití zakázáno.
• Software, jako je ovladač USB-MIDI, může být revidován nebo aktualizován bez předchozího upozornění.
Nejnovější verzi softwaru si můžete stáhnout z následující stránky.
http://music.yamaha.com/download
• Budoucí aktualizace aplikace a systémového softwaru a jakékoli změny technických údajů a funkcí budou
oznámeny zvlášť.
Důležité informace o disku CD-ROM
● Typy dat
Disk CD-ROM obsahuje aplikační software. Pokyny k instalaci softwaru naleznete na straně 101.
• Tento disk není určen pro použití s audiovizuálními systémy
(přehrávače CD, DVD atd.). Nikdy se nepokoušejte používat disk
v jiných zařízeních než v počítači.
● Operační systém (OS)
Aplikace na disku CD-ROM jsou k dispozici v různých verzích pro operační systémy Windows.
■ Postup instalace softwaru
z disku CD-ROM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Před otevřením balení softwaru si pozorně přečtěte
licenční ujednání pro software na konci tohoto průvodce.
1
Zkontrolujte požadavky na systém a ujistěte
se, že software bude možné v počítači
používat (str. 100).
2
Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky
CD-ROM.
Úvodní okno se obvykle zobrazí automaticky.
(V systému Windows Vista je třeba po vložení disku
CD-ROM zobrazit úvodní okno klepnutím na soubor
[Start.exe].)
3
4
Připojte nástroj k počítači (str. 92).
5
Nainstalujte software (str. 103).
6
Spusťte software.
Informace o používání softwaru naleznete v uživatelských
příručkách k jednotlivým programům (on-line nápovědy či
příručky ve formátu PDF).
Při potížích s instalací ovladače vyhledejte informace
v části „Řešení problémů“ na straně 104.
POZNÁMKA
• Chcete-li prohlížet soubory ve formátu PDF, je třeba nainstalovat do
počítače aplikaci Adobe Reader.
Pokud aplikace Adobe Reader nemáte, můžete si ji stáhnout
z webových stránek společnosti Adobe na adrese:
http://www.adobe.com
Nainstalujte ovladač USB-MIDI do počítače
(str. 101–102).
PSR-S550 – Uživatelská příručka
99
psrs550_cs.book Page 100 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Průvodce instalací softwaru na disku CD-ROM
Obsah disku CD-ROM
Úvodní okno (viz níže) se zobrazí automaticky po vložení přiloženého disku CD-ROM. (V systému Windows Vista je třeba
po vložení disku CD-ROM zobrazit úvodní okno klepnutím na soubor [Start.exe].) Položky nabídky v úvodním okně vám
umožní přejít na internetovou stránku pro registraci uživatele a stáhnout si některé z široké řady dostupných aplikací.
e
q
Název aplikace/dat
q
w
e
w
Název složky
Ovladač USB-MIDI
(Windows 2000/XP)
USBdrv2k_
Ovladač USB-MIDI
(Windows Vista/XP x64)
USBdrvVista_
Obsah
Tento software je nutný k připojení nástroje k počítači prostřednictvím
rozhraní USB. Povoluje a řídí komunikaci MIDI mezi nástrojem a počítačem.
Digital Music Notebook
DMN_
Aplikace Digital Music Notebook je kombinací výukového hudebního
programu a služby online, která usnadňuje a zpříjemňuje cvičení a zvládnutí
vašich oblíbených skladeb.
Po instalaci aplikace Digital Music Notebook můžete využít pohodlných
a účinných funkcí této aplikace s ukázkovými skladbami.
Digital Music Notebook
Flash Demo
DMN_FlashDemo
Vizuální ukázkový software, který představuje všechny funkce aplikace
Digital Music Notebook přímo v rámci této aplikace.
Musicsoft Downloader
(Dostupný na webu
společnosti Yamaha.)
Tato aplikace využívá připojení mezi nástrojem a počítačem a umožňuje
přímé stahování skladeb do nástroje.
Aplikaci Musicsoft Downloader lze stáhnout z internetu.
* Všechny výše uvedené aplikace jsou dodávány s uživatelskými příručkami (on-line či ve formátu PDF).
■Minimální systémové požadavky
Aplikace/data
Operační systém
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Procesor
Paměť
Pevný disk
Ovladač USB pro
Windows 2000/XP
Windows 2000/
XP Home Edition/
XP Professional
166 MHz nebo více; řady
procesorů Intel® Pentium®/
Celeron®
32 MB nebo více
(doporučeno
64 MB nebo více)
alespoň
3 MB
volného
místa
Ovladač USB pro
Windows Vista/XP x64
Windows Vista/
XP Professional x64 Edition
800 MHz nebo více; řady
procesorů Intel® Pentium®/
Celeron® nebo kompatibilní
procesor Intel® 64
512 MB nebo
více
alespoň 3
MB volného
místa
Digital Music Notebook
Windows XP Home/
Professional Edition, Service
Pack 1a (SP1a) nebo vyšší/
Windows Vista
* Podporovány jsou pouze
32bitové systémy.
Procesor taktovaný na
400 MHz nebo výkonnější
(doporučeny procesory řady
Intel® Pentium®/Celeron®
nebo kompatibilní)
128 MB nebo
více (doporučeno
256 MB nebo
více)
Windows 2000/
XP Home Edition/
XP Professional/Vista
* Podporovány jsou pouze
32bitové systémy.
1 GHz nebo více; řady
procesorů Intel® Pentium®/
Celeron® (doporučená
frekvence je 1,4 GHz
nebo více)
256 MB nebo
více
Digital Music Notebook
(Požadavky pro
přehrávání materiálu
obsahujícího video.)
alespoň
150 MB
volného
místa
Zobrazení
-
-
1024 x 768
(16bitové
barvy)
POZNÁMKA
• Systémové požadavky ostatních aplikací na disku CD-ROM naleznete na internetových stránkách, z nichž lze tyto aplikace stáhnout. Příslušné stránky lze
zobrazit klepnutím na nabídku softwaru v úvodním okně a následným klepnutím na tlačítko „download“ na další stránce.
100
PSR-S550 – Uživatelská příručka
psrs550_cs.book Page 101 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Průvodce instalací softwaru na disku CD-ROM
Instalace softwaru
■ ovladač USB-MIDI
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
6
Aby bylo možné ovládat nástroj z počítače prostřednictvím
rozhraní USB, je třeba do počítače nainstalovat
odpovídající ovladač.
Ovladač USB-MIDI je software, který po kabelu USB
přenáší data MIDI mezi sekvencerem a nástrojem.
Počítač
PSR-S550
Sekvencer
Kabel USB
Ovladač
• Windows XP: Viz níže.
• Windows 2000: Viz stranu 102.
• Windows Vista: Viz stranu 102.
7
Nejprve se ujistěte, že je vypínač nástroje
nastaven na hodnotu OFF (Vypnuto), poté
použijte kabel USB pro připojení konektoru
USB na počítači ke konektoru USB TO HOST
na nástroji. Po zapnutí nástroje počítač
automaticky spustí „Průvodce nově
rozpoznaným hardwarem“.
Pokud se okno průvodce nezobrazí automaticky,
informujte se v části „Řešení problémů“.
Pokud systém zobrazí v pravém dolním rohu zprávu
„Byl nalezen nový hardware“, vyčkejte, než se zobrazí
„Průvodce nově rozpoznaným hardwarem“.
(Na některých počítačích může chvíli trvat, než se
okno průvodce zobrazí.)
Jestliže průvodce zobrazí dotaz, zda se chcete připojit
ke službě Windows Update, vyberte přepínač „Ne,
nyní ne“ a klepněte na tlačítko [Další].
Vyberte přepínač u možnosti „Nainstalovat
software automaticky (doporučeno)“ a klepněte
na tlačítko [Další]. Systém zahájí instalaci.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
• Nejnovější zprávy týkající se ovladače USB-MIDI naleznete na
následující adrese:
http://music.yamaha.com/download/
Zkontrolujte název jednotky CD-ROM, kterou chcete
použít (D:, E:, Q: apod.). Název jednotky je uveden
vedle ikony jednotky CD-ROM ve složce „Tento
počítač“. Kořenový adresář jednotky CD-ROM pak
bude označen D:\, E:\ či Q:\.
Instalace ovladače v systému Windows XP
1
Zapněte počítač a přihlaste se do systému
Windows XP pomocí účtu správce.
2
Vyberte položku [Start] ➔ [Ovládací panely].
Zobrazí-li se ovládací panely ve formátu „Vyberte
kategorii úkolů“, klepněte na položku „Přepnout do
klasického zobrazení“ vlevo nahoře. Zobrazí se
všechny ovládací panely a ikony.
Přejděte na položku [Systém] ➔ [Hardware] ➔
[Možnosti podpisů ovladačů], zaškrtněte
přepínač u položky „Ignorovat“ a klepněte na
tlačítko [OK].
3
4
Klepnutím na tlačítko [OK] zavřete okno
Vlastnosti systému a klepnutím na symbol „X“
v pravém horním rohu zavřete Ovládací
panely.
5
Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky
CD-ROM.
Automaticky se zobrazí úvodní okno.
• Pokud se během instalace zobrazí zpráva systému „...neprošel
testem pro získání loga systému Windows, a nebyla tak ověřena
kompatibilita se systémem Windows XP“, klepněte na možnost
[Pokračovat].
8
9
Když je instalace dokončena, zobrazí se
zpráva „Dokončení Průvodce nově
rozpoznaným hardwarem“. Klepněte na
tlačítko [Dokončit].
(Na některých počítačích může chvíli trvat, než se
okno průvodce zobrazí.)
Restartujte počítač.
Pokud systém zobrazí v pravém dolním rohu zprávu
„Byl nalezen nový hardware“, vyčkejte, než se zobrazí
„Změna nastavení systému“. (Na některých počítačích
může chvíli trvat, než se okno průvodce zobrazí.)
POZNÁMKA
• Okno průvodce se nezobrazí, používáte-li systém Windows XP
Professional x64 Edition. Není nutné restartovat počítač.
10 Používáte-li systém Windows XP
Professional x64 Edition, musí být
nainstalován podpůrný modul.
Po nainstalování ovladačů USB-MIDI pro všechna
připojená zařízení USB vyberte z nabídky Start
položku „Tento počítač“. Klepněte pravým tlačítkem
myši na ikonu disku CD-ROM a z kontextové nabídky
vyberte položku „Open“ („Otevřít“). Vyberte položku
„USBdrvVista_“ → „XPx64SupportModule“ →
„Setup.exe“ a spusťte soubor „Setup.exe“. Postupujte
podle pokynů na obrazovce.
POZNÁMKA
• Jakmile je podpůrný modul nainstalován, není tento krok nutný,
i když jste připojili nové zařízení USB nebo aktualizovali ovladač
USB-MIDI.
Instalace ovladače USB-MIDI je dokončena.
PSR-S550 – Uživatelská příručka
101
psrs550_cs.book Page 102 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Průvodce instalací softwaru na disku CD-ROM
Instalace ovladače v systému Windows 2000
Instalace ovladače v systému Windows Vista
1
1
2
3
4
5
6
Zapněte počítač a přihlaste se do systému
Windows 2000 pomocí účtu správce.
Vyberte položku [Tento počítač] ➔ [Ovládací
panely] ➔ [Systém] ➔ [Hardware] ➔ [Podpisy
ovladačů] ➔ [Ověření podpisů souborů],
vyberte přepínač vlevo od možnosti „Ignorovat
– nainstalovat všechny soubory a nevyžadovat
podpis“ a klepněte na tlačítko [OK].
Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky
CD-ROM.
Automaticky se zobrazí úvodní okno.
Nejprve se ujistěte, že je vypínač nástroje
nastaven na hodnotu OFF (Vypnuto), poté
použijte kabel USB pro připojení konektoru
USB na počítači ke konektoru USB TO HOST
na nástroji. Po zapnutí nástroje počítač
automaticky spustí „Průvodce nově
rozpoznaným hardwarem“. Klepněte na
tlačítko [Další].
(Na některých počítačích může chvíli trvat, než se
okno průvodce zobrazí.)
Pokud se okno průvodce nezobrazí automaticky,
informujte se v části „Řešení problémů“ (str. 104).
Vyberte přepínač u položky „Vyhledat vhodný
ovladač pro toto zařízení (doporučeno)“
a klepněte na tlačítko [Další].
Vyberte políčko „Disky CD-ROM“ a zrušte
výběr všech ostatních políček. Klepněte na
tlačítko [Další].
2
3
4
POZNÁMKA
• Zobrazí-li se okno „Řízení uživatelských účtů“, klepněte na tlačítko
[Pokračovat].
5
Zobrazí-li se zpráva umožňující systému
Windows vyhledávat software ovladače
online, klepněte na možnost „Nevyhledávat
online“.
6
Zobrazí-li se výzva k vložení disku dodaného
se zařízením, klepněte na tlačítko [Další].
Systém zahájí instalaci.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
• Během vyhledávání ovladače vás systém může vyzvat k vložení
instalačního disku Windows. Na disku CD-ROM vyberte složku
„USBdrv2k_“ (např. D:\USBdrv2k_\) a pokračujte v instalaci.
7
Klepněte na tlačítko [Další].
POZNÁMKA
• Pokud se na panelu průvodce zobrazí zpráva „Instalovaný software
neobsahuje digitální podpis společnosti Microsoft“, klepněte na
tlačítko [Ano].
8
9
Když je instalace dokončena, zobrazí se
zpráva „Dokončení Průvodce nově
rozpoznaným hardwarem“. Klepněte na
tlačítko [Dokončit].
(Na některých počítačích může chvíli trvat, než se
okno průvodce zobrazí.)
Restartujte počítač.
Instalace ovladače USB-MIDI je dokončena.
102
PSR-S550 – Uživatelská příručka
Spusťte počítač a přihlaste se k systému
Windows Vista pomocí účtu správce.
Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky
CD-ROM.
Zobrazí se okno Přehrát automaticky.
Klepněte na položku [Spustit Start.exe].
Automaticky se zobrazí úvodní okno.
Nejprve se ujistěte, že je vypínač nástroje
nastaven na hodnotu OFF (Vypnuto), poté
použijte kabel USB pro připojení konektoru
USB na počítači ke konektoru USB TO HOST
na nástroji. Po zapnutí nástroje počítač
automaticky zobrazí okno „Nalezen nový
hardware“. Klepněte na možnost „Vyhledat
a nainstalovat software ovladače
(doporučeno)“.
Pokud se okno nezobrazí automaticky, informujte se
v části „Řešení problémů“ (str. 104). Na některých
počítačích může chvíli trvat, než se okno zobrazí.
• Zobrazí-li se okno „Zabezpečení systému Windows“, potvrďte, že je
software autorizován společností Yamaha Corporation, a klepněte na
tlačítko [Instalovat].
7
Když je instalace dokončena, systém zobrazí
zprávu „Software pro toto zařízení byl
úspěšně nainstalován“. Klepněte na
tlačítko [Zavřít].
(Na některých počítačích může chvíli trvat, než se
okno zobrazí.)
Instalace ovladače USB-MIDI je dokončena.
psrs550_cs.book Page 103 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Průvodce instalací softwaru na disku CD-ROM
■Digital Music Notebook
● ● ● ● ● ● ●
■Musicsoft Downloader
DŮLEŽITÉ
DŮLEŽITÉ
• Pro instalaci aplikace Digital Music Notebook do počítačů se
systémy Windows XP nebo Vista bude třeba, abyste byli
přihlášeni s právy správce.
• Pro instalaci aplikace Musicsoft Downloader do počítačů se
systémy Windows XP, Windows 2000 nebo Windows Vista bude
třeba, abyste byli přihlášeni s právy správce.
• Před instalací aplikace Digital Music Notebook ověřte, zda je
v počítači nainstalována aplikace Internet Explorer 6.0
(s aktualizací SP1) nebo vyšší.
• Aby bylo možné aplikace Musicsoft Downloader nainstalovat,
musí být počítač připojen k internetu.
• V případě nástroje dodávaného s tímto diskem CD-ROM je jako
aplikaci pro přenos souborů možné používat pouze Musicsoft
Downloader. Jiné aplikace, jako je File Utility nebo Song Filer,
používat nelze.
• K zakoupení obsahu aplikace Digital Music Notebook je nutné
ověření platební karty. Zpracování platební karty nemusí být
v některých oblastech možné; ověřte u příslušných úřadů
možnost použití platební karty.
1
2
3
● ● ● ● ● ● ● ●
Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky
CD-ROM počítače.
Zobrazí se úvodní okno. Každá nabídka v okně se
vztahuje k aplikaci nebo datům obsaženým
na disku CD-ROM.
V úvodním okně klepněte na položku
„DIGITAL MUSIC NOTEBOOK“.
Klepněte na tlačítko „Install“ (Instalovat)
a proveďte instalaci softwaru podle pokynů
na obrazovce.
Pokyny k ovládání aplikace Digital Music Notebook
najdete v nabídce nápovědy: spusťte aplikaci Digital
Music Notebook a klepněte na položku „Help“
(„Nápověda“).
1
Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky
CD-ROM počítače.
Zobrazí se úvodní okno. Každá nabídka v okně se
vztahuje k aplikaci nebo datům obsaženým
na disku CD-ROM.
2
V úvodním okně klepněte na položku
„Musicsoft Downloader“.
Zobrazí se stránka obsahující podrobnosti o aplikaci
Musicsoft Downloader.
3
Ve spodní části okna klepněte na tlačítko
„Musicsoft Downloader Download“.
Zobrazí se internetová stránka určená ke stažení
aplikace. Před instalací softwaru se ujistěte, že váš
systém splňuje minimální požadavky.
● Odinstalace (Odebrání nainstalované
aplikace)
Postup odebrání jakékoli nainstalované aplikace:
Klepněte na tlačítko [START] → [Nastavení] →
[Ovládací panely] → [Přidat nebo odebrat
programy] → [Aplikace], poté vyberte aplikaci,
kterou chcete odebrat, a klepněte na tlačítko
[Přidat/Odebrat...].
Proveďte odinstalaci aplikace podle pokynů
na obrazovce.
POZNÁMKA
• Názvy tlačítek a nabídek se mohou lišit v závislosti na operačním
systému počítače.
• Pokyny k odinstalaci ovladače USB-MIDI naleznete pod otázkou
„Jak lze odebrat ovladač?“ v části „Řešení problémů“ (str. 104).
PSR-S550 – Uživatelská příručka
103
psrs550_cs.book Page 104 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Průvodce instalací softwaru na disku CD-ROM
■Řešení problémů ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● Ovladač nelze nainstalovat.
● Přehrávání je opožděné.
• Je kabel USB správně připojen?
Zkontrolujte připojení kabelu USB.
Odpojte kabel USB a opět jej připojte.
• Je funkce USB v počítači povolena?
Když připojíte nástroj k počítači poprvé a okno
„Průvodce nově rozpoznaným hardwarem“ se nezobrazí,
funkce USB je v počítači pravděpodobně zakázána.
Proveďte následující kroky.
• Vyhovuje počítač požadavkům na systém?
• Je spuštěno jiné zařízení nebo jiná aplikace?
1
Přejděte na položku [Ovládací panely]* ➔
[Systém] ➔ [Hardware] ➔ [Správce zařízení]
(u systémů Windows 2000/XP) nebo [Ovládací
panely] ➔ [Správce zařízení] (u systému
Windows Vista).
* Windows XP: pouze v Klasickém zobrazení.
2
U položek „Universální hostitelský řadič“
a „Kořenový rozbočovač USB“ se nesmí
zobrazovat symboly „!“ nebo „x“. Zobrazuje-li se
některý ze symbolů „!“ nebo „x“, je řadič USB
zakázán.
• Je zjištěno neznámé zařízení?
Pokud se instalace ovladače nezdaří, bude nástroj
označen jako „Neznámé zařízení“ a nebudete moci
ovladač nainstalovat. Odstraňte položku „Neznámé
zařízení“ provedením následujících kroků.
1
Přejděte na položku [Ovládací panely]* ➔
[Systém] ➔ [Hardware] ➔ [Správce zařízení]
(u systémů Windows 2000/XP) nebo [Ovládací
panely] ➔ [Správce zařízení] (u systému
Windows Vista).
* Windows XP: pouze v Klasickém zobrazení.
2
Vyhledejte položku „Ostatní zařízení“ v nabídce
„Zobrazit zařízení podle typu“.
3
Najdete-li položku „Ostatní zařízení“, poklepáním
ji rozbalte a zkontrolujte, zda neobsahuje položku
„Neznámé zařízení“. Pokud ano, vyberte položku
„Neznámé zařízení“ a klepněte na tlačítko
[Odebrat].
4
Odpojte kabel USB z nástroje a připojte
nástroj znovu.
5
Nainstalujte ovladač znovu. (Viz str. 101–102.)
● Při ovládání nástroje pomocí počítače
prostřednictvím rozhraní USB nefunguje
nástroj správně nebo nezní žádný zvuk.
• Nainstalovali jste ovladač (str. 101–102)?
• Je kabel USB správně připojen?
• Je hlasitost nástroje, přehrávacího zařízení
a aplikace nastavena na odpovídající úroveň?
• Vybrali jste odpovídající port v sekvenceru?
• Používáte aktuální ovladač USB-MIDI?
Aktuální ovladač lze stáhnout z internetu (str. 101).
104
PSR-S550 – Uživatelská příručka
● Počítač nelze správně přepnout do
úsporného režimu či obnovit jeho
činnost.
• Je-li spuštěna aplikace MIDI, neuvádějte počítač do
úsporného režimu.
• Uvedení počítače do úsporného režimu a obnovení
činnosti nemusí být možné v závislosti na konkrétním
prostředí (Hostitelský řadič USB atd.). I v takovém
případě může prosté odpojení a opětovné připojení
kabelu USB znovu umožnit používání funkcí nástroje.
● Jak lze odebrat ovladač?
1
Zapněte počítač a přihlaste se do systému
Windows pomocí účtu správce.
Zavřete všechny spuštěné aplikace a okna.
2
3
Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky CD-ROM.
4
Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu disku
CD-ROM a z kontextové nabídky vyberte položku
„Open“ (Otevřít).
5
Vyberte složku „USBdrvVista_“ nebo
„USBdrv2k_“, ➔ složku „uninstall“ ➔ soubor
„uninstall.exe“ a spusťte soubor „uninstall.exe“.
Proveďte odinstalaci ovladače podle pokynů
na obrazovce.
Vyberte [Start] ➔ [Tento počítač] (v systému
Windows XP) nebo [Tento počítač] (v systému
Windows 2000), nebo [Start] ➔ [Počítač]
(v systému Windows Vista).
POZNÁMKA
• Používáte-li 64bitový operační systém, použijte soubor
„uninstall_x64.exe“ ze složky „USBdrvVista_“.
• Zobrazí-li se okno „Řízení uživatelských účtů“, klepněte na tlačítko
[Pokračovat].
psrs550_cs.book Page 105 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
UPOZORNĚNÍ
LICENČNÍ DOHODA K SOFTWARU
PRED POUŽITÍM TOHOTO SOFTWARU SI POZORNE PRECTETE TUTO LICENCNÍ DOHODU K SOFTWARU (DOHODA). TENTO SOFTWARE SMÍTE POUŽÍVAT
JEN V SOULADU S PODMÍNKAMI TÉTO DOHODY. TATO DOHODA PLATÍ MEZI VÁMI (JEDNA OSOBA NEBO PRÁVNÍ SUBJEKT) A SPOLEČNOSTÍ YAMAHA
CORPORATION (YAMAHA).
OTEVRENÍM TOHOTO BALÍCKU DÁVÁTE SOUHLAS, ŽE SE BUDETE RÍDIT PODMÍNKAMI TÉTO LICENCE. POKUD S PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE,
TENTO SOFTWARE NEINSTALUJTE, NEKOPÍRUJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE JAKÝMKOLI JINÝM ZPŮSOBEM.
1. UDĚLENÍ LICENCE A AUTORSKÁ PRÁVA
5. PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE NA SOFTWARE
Spolecnost Yamaha vám dle tohoto dokumentu udeluje právo používat jednu kopii
softwaru a dat (SOFTWARE) dodaných s touto dohodou. Termín SOFTWARE
zahrnuje veškeré aktualizace dodaného softwaru a dat. Vlastníkem SOFTWARU je
spolecnost Yamaha a/nebo poskytovatel licence spolecnosti Yamaha a je chránen
príslušnými zákony o autorských právech a všemi souvisejícími ujednáními. I když
máte nárok na vlastnictví dat vytvořených pomocí SOFTWARU, SOFTWARE bude
i nadále podléhat příslušným autorským právům.
• SOFTWARE můžete používat v jednom počítači.
• Můžete vytvořit jednu kopii SOFTWARU v počítačově čitelném formátu, a to
výhradně pro účely zálohování, jestliže je SOFTWARE na médiu, které vytvoření
záložní kopie umožňuje. Záložní kopie musí obsahovat oznámení o autorských
právech společnosti Yamaha a další informace, které se nacházejí na původní
kopii SOFTWARU.
• Můžete trvale převést vaše veškerá práva na SOFTWARE, avšak za předpokladu,
že si neponecháte žádné kopie a že si příjemce přečte podmínky dohody a bude
s nimi souhlasit.
Výslovně souhlasíte s tím, že budete SOFTWARE používat výhradně na vlastní
riziko. SOFTWARE a příslušná dokumentace jsou poskytovány bez jakýchkoli
dalších záruk. SPOLEČNOST YAMAHA SE BEZ OHLEDU NA JAKÁKOLI JINÁ
UJEDNÁNÍ V TÉTO DOHODĚ ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH ZÁRUK NA SOFTWARE,
A TO VÝSLOVNÝCH I PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ
PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO
URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. SPOLEČNOST
YAMAHA NEZARUČUJE, ANIŽ BY DOŠLO K OMEZENÍ PŘEDCHOZÍCH
PRÁV, ŽE SOFTWARE BUDE SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY, ŽE SOFTWARE
BUDE FUNGOVAT BEZ PŘERUŠENÍ, ŽE NEBUDE OBSAHOVAT CHYBY ANI
ŽE VADY SOFTWARU BUDOU OPRAVENY.
2. OMEZENÍ
•
Nesmíte provádět zpětný překlad, převod do strojového jazyka ani jakoukoli jinou
metodu pro získání zdrojového kódu SOFTWARU.
SOFTWARE (celý či jeho části) nesmíte reprodukovat, měnit, pronajímat,
půjčovat ani distribuovat ani nesmíte vytvářet programy založené
na SOFTWARU.
• SOFTWARE nesmíte elektronicky přenášet z jednoho počítače na druhý ani
SOFTWARE nesmíte sdílet s jinými počítači v síti.
• SOFTWARE nesmíte používat k distribuci dat, která nejsou v souladu se
zákonem, ani dat, která porušují zásady spolužití.
• Bez svolení společnosti Yamaha Corporation nesmíte provozovat služby založené
na použití SOFTWARU.
Data chráněna autorským právem, mimo jiné data MIDI pro skladby, získaná pomocí
SOFTWARU podléhají následujícím omezením, která musíte dodržovat.
• Data přijatá pomocí SOFTWARU nelze používat pro jakékoli komerční účely bez
svolení vlastníka autorských práv.
• Data přijatá pomocí SOFTWARU nesmí být duplikována, přenášena,
distribuována, přehrávána posluchačům na veřejnosti bez svolení vlastníka
autorských práv.
• Šifrování dat přijatých pomocí SOFTWARU nesmí být odstraněno a příslušný
elektronický vodoznak nesmí být upraven bez svolení vlastníka autorských práv.
•
3. UKONČENÍ
Tato dohoda nabývá na platnosti v den, kdy SOFTWARE přijmete, a zůstane
v platnosti až do jejího ukončení. Pokud dojde k porušení jakýchkoli autorských práv
a ujednání v této dohodě, dohoda bude automaticky a ihned ukončena, aniž by vás
společnost Yamaha na tuto skutečnost upozornila. Po ukončení platnosti dohody
musíte neprodleně zničit licencovaný SOFTWARE, veškerou dodanou písemnou
dokumentaci a veškeré kopie těchto dat.
4. OMEZENÁ ZÁRUKA NA MÉDIA
Co se týká SOFTWARU prodávaného na fyzických médiích, společnost Yamaha
zaručuje, že fyzická média obsahující SOFTWARE nebudou vadná z hlediska
materiálů a zpracování za podmínek normálního použití po dobu čtrnácti (14) dní od
data přijetí, které je uvedeno na příjmovém dokladu. Jedinou odpovědností
společnosti Yamaha a vaším výhradním právem bude výměna vadného média, pokud
bude vráceno společnosti Yamaha nebo autorizovanému prodejci produktů Yamaha do
čtrnácti dní s přiloženým příjmovým dokladem. Společnost Yamaha neodpovídá za
výměnu médií poškozených náhodou nebo nesprávným použitím. SPOLEČNOST
YAMAHA SE V NEJŠIRŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU V RÁMCI ZÁKONA
VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ JAKÝCHKOLI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NA
FYZICKÁ MÉDIA, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK
BCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.
6. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
JEDINÝM ZÁVAZKEM, KTERÝ SPOLEČNOST YAMAHA UČINILA DLE TÉHO
DOHODY, JE SOUHLAS S POUŽITÍM SOFTWARU PODLE PODMÍNEK TÉTO
DOHODY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SPOLEČNOST YAMAHA NENESE
ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY VZNIKLÉ VÁM ČI JAKÉKOLI JINÉ
OSOBĚ, MIMO JINÉ JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO
NÁSLEDNÉ ŠKODY, VÝDAJE, ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY DAT NEBO JINÉ
ŠKODY VZNIKLÉ POUŽITÍM, NESPRÁVNÝM POUŽITÍM NEBO
NEMOŽNOSTÍ POUŽÍT SOFTWARE, I KDYŽ SPOLEČNOST YAMAHA NEBO
AUTORIZOVANÝ PRODEJCE BYLI O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH
ŠKOD INFORMOVÁNI. Celková odpovědnost společnosti Yamaha za veškeré
škody, ztráty a bez ohledu na formu takového jednání (tj. v rámci smlouvy, formou
přečinu nebo jinak) v žádném případě nepřesáhne částku uhrazenou za SOFTWARE.
7. SOFTWARE TŘETÍCH STRAN
Se SOFTWAREM může být dodán software a data třetích stran (SOFTWARE TŘETÍ
STRANY). Pokud společnost Yamaha označí v písemných materiálech nebo
elektronických datech dodaných se Softwarem jakýkoli software a data za
SOFTWARE TŘETÍ STRANY, dáváte souhlas s tím, že se budete řídit ujednáními
jakékoli dohody dodané se SOFTWAREM TŘETÍ STRANY a že strana poskytující
SOFTWARE TŘETÍ STRANY nese odpovědnost za jakékoli záruky související nebo
vyplývající z použití SOFTWARU TŘETÍ STRANY. Společnost Yamaha nenese
jakoukoli odpovědnost za SOFTWARE TŘETÍ STRANY ani za následky vyplývající
z jeho použití.
• Společnost Yamaha neposkytuje žádné výslovné záruky týkající se SOFTWARU
TŘETÍ STRANY. V SOUVISLOSTI SE SOFTWAREM TŘETÍ STRANY SE
SPOLEČNOST YAMAHA VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VŠECH
PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, MIMO JINÉ PŘEDPOKLÁDANÝCH
ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.
• V souvislosti se SOFTWAREM TŘETÍ STRANY neposkytuje společnost
Yamaha žádný servis.
• Společnost Yamaha nenese odpovědnost za jakékoli škody vzniklé vám či jakékoli
jiné osobě, mimo jiné jakékoli přímé, nepřímé, náhodné nebo následné škody,
výdaje, ztráty zisku, ztráty dat nebo jiné škody vzniklé použitím, nesprávným
použitím nebo nemožností použít SOFTWARE TŘETÍ STRANY.
8. OBECNÉ
Tato dohoda se řídí japonským právem bez ohledu na konflikt mezi zákony. Jakýkoli
spor či řízení bude vyslyšeno v Japonsku u tokijského okresního soudu. Pokud soud
z jakéhokoli důvodu shledá soud oprávněné jurisdikce, že jakákoli část této dohody
není vymahatelná, zbývající část této dohody bude platit i nadále.
9. CELÁ DOHODA
Tato dohoda představuje celkovou dohodu mezi stranami ohledně použití
SOFTWARU a jakýchkoli přiložených písemných materiálů. Tato dohoda je
nadřazená všem předchozím nebo současným dohodám, písemným nebo ústním, které
se týkají předmětu této dohody. Nebude závazný žádný dodatek ani revize této
dohody, ledaže by byly dodány písemně a s podpisem plně oprávněného zástupce
společnosti Yamaha.
PSR-S550 – Uživatelská příručka
105
psrs550_cs.book Page 106 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
POZNÁMKY
106
PSR-S550 – Uživatelská příručka
psrs550_cs.book Page 107 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Dodatek
Řešení problémů
Problém
Možná příčina a řešení
Při zapínání nebo vypínání nástroje zazní krátký
praskavý zvuk.
To je normální. Znamená to, že je nástroj napájen.
Při použití mobilního telefon je generováno rušení.
Použití mobilního telefonu v blízkosti nástroje může způsobit rušení.
Doporučujeme mobilní telefon vypnout nebo používat dál od
nástroje.
Ověřte, že ke konektoru PHONES/OUTPUT (Sluchátka/výstup) není
nic připojeno. Pokud jsou k němu připojena sluchátka, výstup na
reproduktory se vypne.
Při hraní na nástroj nebo při přehrávání skladby či
stylu není slyšet žádný zvuk.
Zkontrolujte nastavení místního ovládání (zapnuto/vypnuto).
(Viz stranu 94.)
Zobrazuje se displej FILE CONTROL (Ovládání souborů)? Když je
zobrazen displej FILE CONTROL (Ovládání souborů), nevydává
klaviatura nástroje žádný zvuk. Stisknutím tlačítka [EXIT] (Konec) se
vraťte na displej MAIN (Hlavní).
Styl nebo skladba se po stisknutí tlačítka [START/
STOP] (Spustit/zastavit) nespustí.
Je externí časování zapnuto? Ověřte, že je externí časování vypnuto;
viz část „Externí časování“ na str. 94.
Ověřte, že je nastavena odpovídající hlasitost stylu (str. 81).
Styl nezní správně.
Je dělicí bod nastaven na správné klávese pro akordy, které hrajete?
Nastavte dělicí bod na správnou klávesu (str. 59).
Svítí tlačítko [ACMP]? Pokud nesvítí, stiskněte jej (mělo by se rozsvítit).
Nehraje rytmický doprovod, když stisknu tlačítko
[START/STOP] (Spustit/zastavit) poté, co vyberu
styl BaroqueAir v kategorii MOVIE & SHOW.
Toto není selhání nástroje. Styl BaroqueAir neobsahuje rytmický part,
takže se v případě tohoto stylu neozývá žádný rytmický zvuk. Tento
styl také nemá přechodovou část. Ostatní party se začnou
přehrávat, jakmile zahrajete akord v doprovodu.
Zdá se, že některé rejstříky nehrají nebo že je
jejich zvuk „ořezán“.
Tento nástroj je polyfonický a umožňuje současně zahrát maximálně
32 not. Pokud používáte duální nebo levý rejstřík a současně
přehráváte styl nebo skladbu, některé noty/zvuky mohou být
z doprovodu nebo skladby vynechány.
Zdá se, že pedálový spínač (pro efekt sustainu)
má opačný účinek. Pokud například sešlápnu
pedál, dojde k ořezání zvuku. Naopak při jeho
uvolnění zvuk doznívá.
Polarita pedálového spínače byla převrácena. Před zapnutím
napájení ověřte, že je zástrčka pedálového spínače řádně připojena
ke konektoru SUSTAIN (Doznívání).
Zvuk rejstříku se mění notu od noty.
Nejedná se o závadu. Generátor tónů AWM využívá nahrávky
nástroje (samply), které byly pořízeny v rámci celého rozsahu
klaviatury; tóny rejstříku se mohou vzájemně lišit.
Displej ukázky se zobrazuje v japonštině nebo se
ve zprávách na displeji zobrazují japonské znaky.
Zkontrolujte, zda je jazyk v na displeji FUNCTION (Funkce) nastaven
na možnost English (Angličtina). (Viz str. 12.)
Indikátor ACMP (Doprovod) se nezobrazí, když
stisknete tlačítko [ACMP].
Chcete-li použít jakoukoli funkci související se stylem, vždy nejprve
stiskněte tlačítko požadované kategorie stylů.
Nezní tóny harmonie.
Harmonické efekty (01 – 26) se chovají různě v závislosti na typu.
Typy 01 – 05 jsou funkční, když je zapnuto přehrávání stylu, akordy
jsou přehrávány v rozsahu doprovodu na klaviatuře a melodie je
přehrávána v rozsahu pravé ruky. Typy 06 – 26 jsou funkční bez
ohledu na to, zda je přehrávání stylu zapnuto či vypnuto.
U typů 06 – 12 je nutné hrát dva tóny zároveň.
PSR-S550 – Uživatelská příručka
107
psrs550_cs.book Page 108 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Zprávy
Zpráva na displeji
Komentář
Access error! (Chyba přístupu!)
Označuje selhání při čtení nebo zápisu na médium, do paměti USB flash
nebo do interní paměti flash.
All Memory Clearing... (Mazání celé
paměti...)
Zobrazuje se při mazání všech dat v paměti flash. Během přenosu dat
nikdy nevypínejte napájení.
Are you sure? (Jste si jistí?)
Potvrzuje provedení příkazů Song Clear (Smazání skladby) nebo Track Clear
(Smazání stopy).
Backup Clearing... (Mazání zálohy...)
Zobrazuje se při mazání záložních dat v paměti flash.
Cancel (Zrušit)
Zobrazuje se, když je zrušen přenos odeslání počátečního nastavení.
Can’t clear TrackA. (Nelze smazat stopu A.)
Zobrazuje se, když dojde k chybě při mazání stopy.
Clearing... (Mazání...)
Zobrazuje se při provádění příkazů Song Clear (Smazání skladby) nebo
Track Clear (Smazání stopy) u skladeb uživatele.
Com Mode (Režim komunikace)
Zobrazuje se, když je v počítači připojeném ke klaviatuře spuštěna aplikace
Musicsoft Downloader. Tato zpráva se nezobrazuje, probíhá-li přehrávání na
nástroji.
Completed (Dokončeno)
Označuje dokončení určité úlohy, například uložení nebo přenosu dat.
Create Directory (Vytvořit adresář)
Zobrazuje se při vytváření složky v aplikaci Musicsoft Downloader.
Data Error! (Chyba dat!)
Zobrazuje se, když skladba uživatele obsahuje nepovolená data.
Delete File (Odstranit soubor)
Zobrazuje se při odstraňování souboru v aplikaci Musicsoft Downloader.
Delete OK ? (Provést odstranění?)
Potvrzuje provedení či neprovedení úlohy odstranění.
Delete Directory (Odstranit adresář)
Zobrazuje se při odstraňování složky v aplikaci Musicsoft Downloader.
Deleting... (Odstraňování...)
Zobrazuje se, když je aktivována funkce odstranění.
End (Konec)
Zobrazuje se, když je dokončen přenos odeslání počátečního nastavení.
Exit. (Odejít)
Zobrazuje se, když je pohotovostní režim nahrávání ukončen v důsledku
výběru chybného stylu během pohotovostního režimu nahrávání stylů.
„File information area is not large enough.“
(Oblast pro informace o souborech není
dost velká.)
Označuje, že uložení dat na médium nelze provést, protože celkový počet
souborů je příliš vysoký.
File is not found. (Soubor nebyl nalezen.)
Uvádí, že neexistuje žádný soubor.
„File too large. Loading is impossible.“
(Soubor je příliš velký. Načtení není
možné.)
Označuje, že načtení dat nelze provést, protože data souboru jsou
příliš velká.
Flash Clearing... (Mazání paměti flash...)
Zobrazuje se během mazání dat skladby nebo stylu přenesených do vnitřní
paměti flash.
Format OK ? (Provést formátování?)
[EXECUTE] (Provést)
Potvrzuje provedení či neprovedení formátování média.
Formatting... (Formátování...)
Zobrazuje se během formátování.
Load OK ? (Provést načtení?)
Potvrzuje, zda bylo či nebylo provedeno načtení.
Loading... (Načítání...)
Zobrazuje se při načítání dat.
Media is not inserted. (Není vloženo
médium.)
Zobrazuje se při pokusu o přístup k médiu, když není vloženo.
Media capacity is full. (Kapacita média
byla zaplněna.)
Zobrazuje se, když nelze ukládání dat provést, protože paměť média je
zaplněna.
Memory Full (Paměť je plná)
Zobrazuje se, když je vnitřní paměť zaplněna během nahrávání.
„MIDI receive buffer overflow.“ (Přetečení
bufferu pro příjem dat MIDI)
Zobrazuje se, když je přijímáno příliš mnoho dat MIDI najednou
a pokračování se nezdaří.
Move File (Přesunout soubor)
Zobrazuje se při přesunu souboru v aplikaci Musicsoft Downloader.
108
PSR-S550 – Uživatelská příručka
psrs550_cs.book Page 109 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Zprávy
Zpráva na displeji
Komentář
„Now Writing... (Don’t turn off the power
now, otherwise the data may be
damaged.)“ (Probíhá zápis... (Nevypínejte
nástroj, mohlo by dojít k poškození dat.))
Zobrazuje se během zápisu dat do paměti. Během zápisu nikdy
nevypínejte napájení. Provedete-li to, může dojít ke ztrátě dat.
OverCurrent (Nadproud)
Komunikace se zařízením USB byla přerušena z důvodu nadproudu
protékajícího do zařízení USB. Odpojte zařízení od kontaktu USB TO
DEVICE (USB k zařízení) a poté zapněte napájení nástroje.
Overwrite ? (Přepsat?)
Potvrzuje, zda bylo či nebylo provedeno přepsání.
Please Wait... (Počkejte prosím...)
Zobrazuje se při provádění úloh, které trvají určitou dobu, například
zobrazení notového zápisu či textu nebo zastavení nahrávání.
Rename File (Přejmenovat soubor)
Zobrazuje se při přepsání názvu souboru v aplikaci Musicsoft Downloader.
Save OK ? (Provést uložení?)
Potvrzuje, zda bylo či nebylo provedeno uložení.
Saved data is not found. (Ukládaná data
nebyla nalezena.)
Zobrazuje se, když data, která chcete uložit, neexistují.
Saving... (Ukládání...)
Zobrazuje se během ukládání dat do paměti. Během ukládání nikdy
nevypínejte napájení. Provedete-li to, může dojít ke ztrátě dat.
Send OK? (Odeslat?)
Potvrzuje provedení či neprovedení přenosu dat.
Sending... (Odesílání...)
Zobrazuje se při přenosu dat.
„Since the media is in use now, this
function is not available.“ (Tato funkce není
k dispozici, protože medium je právě
používáno.)
Uvádí, že funkce ovládání souborů je momentálně nedostupná, protože
probíhá přístup k médiu.
Sure ? (Opravdu?) [YES/NO] (Ano/Ne)
Opakovaně potvrzuje, zda byla či nebyla každá operace provedena.
„The limit of the media has been reached.“
(Bylo dosaženo limitu média.)
Uvádí, že uložení dat nelze provést, protože struktura složky/adresáře je
příliš složitá.
The media is not formatted. (Médium není
naformátováno.)
Uvádí, že vložené médium nebylo zformátováno.
„The media is write-protected.“ (Médium je
chráněno proti zápisu.)
Uvádí, že na vložené médium nelze zapisovat, protože je chráněno proti
zápisu. Před použitím média nastavte přepínač ochrany proti zápisu do
polohy pro přepsání.
„The song data is too large to be
converted to notation.“ (Skladba obsahuje
příliš mnoho dat, a nelze ji tedy převést do
notového zápisu.)
Uvádí, že notový zápis nelze zobrazit, protože data skladby jsou příliš velká.
There are too many files. (Příliš mnoho
souborů.)
Uvádí, že data nelze uložit, protože byla překročena kapacita celkového
počtu souborů.
„This function is not available now.“ (Tato
funkce není momentálně k dispozici.)
Uvádí, že udaná funkce není k dispozici, protože nástroj provádí jinou úlohu.
[nnn] „file name“ (název souboru)
Uvádí název souboru aktuálního přenosu. „nnn“ označuje přijímaný blok.
POZNÁMKA
• V tabulce nejsou uvedeny všechny zprávy: pouze zprávy,
u kterých je nutné vysvětlení.
PSR-S550 – Uživatelská příručka
109
psrs550_cs.book Page 110 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Index
+/YES (Ano), -/NO (Ne), tlačítko .... 14, 41
>/■ tlačítko ............................ 14, 28, 41
, tlačítko ..................................... 14, 28
A B, tlačítko.............................. 14, 73
f, tlačítko................................... 14, 28
r, tlačítko .................................. 14, 28
A
ACMP (Doprovod), tlačítko.......... 14, 23
Adaptér napájení ................................. 10
Akord................................. 23, 25, 61–62
Akordický prstoklad...................... 25, 63
AUTO FILL IN
(Automatický přechod), tlačítko...... 55
Automatický přechod .......................... 55
B
Banka................................................... 77
Bicí sada .............................................. 21
C
Celá klaviatura..................................... 63
Citlivost úhozu .................................... 51
CONTRAST, ovladač ................... 12, 15
M
FF (Posunout vpřed) ............................28
FILE MENU (Nabídka souborů),
tlačítko..................................15, 83–84
Formát dat MIDI................................138
Formátovat (Nabídka souborů)............84
FUNCTION (Funkce), tlačítko......15, 80
Funkce pitch bend................................48
Funkce SUSTAIN (Pedál) ...................10
MAIN A–D, tlačítka...................... 14, 55
MAIN VARIATION (Hlavní variace)
(Styl) ................................................ 55
Mazání (skladby uživatele) ................. 37
Mazání paměti ..................................... 39
MDB, tlačítko...................................... 15
MEMORY (Paměť), tlačítko......... 14, 77
Metronom ............................................ 49
METRONOME (Metronom),
tlačítko ................................. 14, 49–50
Místní................................................... 94
H
Harmonie .............................................44
HARMONY, tlačítko.....................15, 44
Hlasitost ...............................................40
Hlasitost duálního rejstříku..................81
Hlasitost harmonie ...............................82
Hlasitost hlavního rejstříku..................81
Hlasitost levého rejstříku .....................81
Hlasitost metronomu............................50
Hlasitost skladby..................................72
Hlasitost stylu ......................................60
Hlavní...................................................55
Hlavní rejstřík ......................................17
Hudební databáze.................................26
CH
Č
Část...................................................... 55
Část pro automatický doprovod .......... 23
D
DC IN 16V (16V vstup), konektor...... 15
Dělicí bod ...................................... 19, 59
Disk CD-ROM ................................ 7, 99
Displej FUNCTION (Funkce)............. 42
Displej MAIN (Hlavní) ....................... 42
Doba .................................................... 50
Doplňky............................................. 140
Dozvuk ................................................ 45
DSP ..................................................... 47
DSP, tlačítko ................................. 15, 47
DUAL, tlačítko.................................... 15
Duální rejstřík...................................... 18
E
ENDING/rit.
(Závěr/ritardando) I–III, tlačítka.....14, 55
EXECUTE (Provést), tlačítko ....... 15, 84
EXIT (Konec), tlačítko.................. 14, 42
Externí časování .................................. 94
Externí skladba.................................... 29
110
F
PSR-S550 – Uživatelská příručka
Chorus..................................................46
I
Inicializace ...........................................39
INTRO I–III, tlačítka .....................14, 55
J
Jazyk ....................................................12
K
Kategorie............................17, 22, 27, 40
Kategorie < a > , tlačítka ..............15, 41
Konektor DC IN 16V (16V vstup) ......10
Konektor PHONES/OUTPUT
(Sluchátka/výstup) ...........................10
Konektor SUSTAIN (Doznívání) ........10
Kontrast................................................12
Kvantizace ...........................................82
L
Ladění ..................................................53
LEFT (Levý), tlačítko ....................15, 19
Levý rejstřík.........................................19
LICENČNÍ DOHODA
K SOFTWARU..............................105
LYRICS (Text skladby), tlačítko...14, 31
N
Načíst (Nabídka souborů).................... 87
Načtená skladba................................... 29
Nahrávání ............................................ 32
Nastavení funkcí............................ 80–82
Nastavení OTS .................................... 58
Notový zápis........................................ 30
O
Odeslání počátečního nastavení .......... 95
Odstranit (Nabídka souborů) ............... 88
Oktáva ................................................. 54
Oktáva duálního rejstříku .................... 81
Oktáva hlavního rejstříku .................... 81
Oktáva levého rejstříku ....................... 81
ONE TOUCH SETTING
(Nastavení OTS) 1–4, tlačítka ... 15, 58
Opakovat A-B, funkce......................... 73
Opěrka ................................................. 13
OTS LINK, tlačítko....................... 14, 58
Ovladač.......................................... 14, 41
Ovladač MASTER VOLUME
(Hlavní hlasitost) ................. 11, 14, 40
Ovladač MIDI USB................... 101–102
Ovládání souborů ................................ 83
P
Paměť skladeb ............................... 32, 35
Part pro levou ruku .............................. 98
Part pro pravou ruku............................ 98
PAUSE (Pozastavit) ............................ 28
Pedálový spínač................................... 10
PHONES/OUTPUT
(Sluchátka/výstup), konektor........... 15
Pitch Bend Range ................................ 81
PITCH BEND, kolečko................. 15, 48
Počáteční nastavení ............................. 95
Počet dob ............................................. 50
Počítač ............................... 91–92, 94, 96
POČÍTAČ............................................ 95
PRESET (Předvolba), tlačítko....... 14, 27
psrs550_cs.book Page 111 Monday, July 28, 2008 12:47 PM
Index
Přednastavená skladba......................... 29
Přenos ............................................ 96, 98
Přiřazení partů ..................................... 35
Příkaz MIDI ........................................ 94
Příslušenství .......................................... 7
R
REC (Nahrát), tlačítko......................... 14
REGIST BANK +, -, tlačítka ........ 14, 77
REGIST/PART [MIXER],
tlačítko ....................................... 14, 74
Registrační paměť ............................... 77
REGISTRATION MEMORY
(Registrační paměť) 1–8,
tlačítka ....................................... 14, 77
Rejstříky .............................................. 17
Repeat (Opakovat A-B)....................... 73
REW (Převinout zpět) ......................... 28
Rychlé nahrávání................................. 33
Ř
Řešení problémů (Nástroj) ................ 107
Řešení problémů
(Průvodce instalací) ....................... 104
S
SCORE (Notový zápis), tlačítko ... 14, 30
Seznam bicích sad ............................. 120
Seznam bicích sad ............................. 120
Seznam položek hudební databáze.... 126
Seznam rejstříků................................ 112
Seznam stylů ..................................... 125
Seznam typů efektů ........................... 129
Skladba uživatele........................... 29, 32
Skladby.......................................... 27–29
Sluchátka ............................................. 10
Smazání (stopy skladby) ..................... 38
Smazání skladby.................................. 37
Smazání zálohy ................................... 39
SMF (Standard MIDI File).................. 86
SMF Save (Uložit SMF) ..................... 86
SONG MODE, tlačítko ................. 14, 27
Soubor stylů ........................................ 63
Spínač STANDBY/ON
(Pohotovostní/zapnout) ............. 11, 14
Spuštění klepáním ............................... 51
Stopa.............................................. 32, 74
Styl ................................................ 22, 55
Styl uživatele ....................................... 63
SUSTAIN (Doznívání), tlačítko.... 15, 47
Sustain (Panel) .................................... 47
SUSTAIN, konektor............................ 15
SYNC STOP, tlačítko ................... 14, 57
Synchronizované spuštění ................... 56
Synchronizované zastavení ................. 57
T
Tabulka implementace MIDI.............136
Takt ......................................................36
TAP TEMPO (Vyklepat tempo),
tlačítko........................................14, 51
Technické údaje .................................140
TEMPO +, -, tlačítka ...............14, 49, 72
Tempo, .................................................72
Text skladby.........................................31
Tlačítka kategorií REJSTŘÍKŮ ...........17
Tlačítka kategorií SKLADEB........14, 27
Tlačítka kategorií STYLŮ .............14, 22
Tlačítka kategorií VOICE
(REJSTŘÍK).....................................15
Tlačítko DEMO (Ukázka) .............14, 16
Tlačítko DUAL ....................................18
Tlačítko MDB ......................................26
Tlačítko REC (Nahrát).........................33
Tlačítko START/STOP
(Spustit/zastavit)...................14, 22, 41
Tlačítko SYNC START
(Synchronizované spuštění)..14, 23, 56
Tlačítko USB .......................................27
TOUCH, tlačítko............................15, 51
Track Clear (Smazat stopu) .................38
TRANSPOSE (Transpozice) +, -,
tlačítka........................................14, 53
Transpozice..........................................53
Typ dozvuku ......................................130
Typ efektu DSP..................................132
Typ efektu chorus ..............................131
Typ harmonie...............................44, 129
Typ hlavního ekvalizéru ......................52
U
Ukázková skladba ................................16
Uložení (registrace)..............................77
Uložit soubor (Nabídka souborů) ........85
UPPER OCTAVE
(Horní oktáva) +, -, tlačítka........15, 54
USB......................................................90
USB skladba ........................................29
USB TO DEVICE, konektor ...15, 83, 90
USB TO HOST, konektor........15, 90, 92
USB, tlačítko........................................14
USER (Styl), tlačítko ...........................63
USER (Uživatel – skladba),
tlačítko........................................14, 27
Uživatelský soubor ........................85, 87
Úroveň DSP hlavního rejstříku ........... 81
Úroveň DSP levého rejstříku............... 81
Úroveň efektu chorus
pro duální rejstřík............................. 81
Úroveň efektu chorus
pro hlavní rejstřík............................. 81
Úroveň efektu chorus
pro levý rejstřík................................ 81
Úroveň nezpracovaného zvuku
pro duální rejstřík............................. 81
Úroveň nezpracovaného zvuku
pro hlavní rejstřík............................. 81
Úroveň nezpracovaného zvuku
pro levý rejstřík................................ 81
V
Vícenásobné nahrávání........................ 34
Vyvážení duálního rejstříku ................ 81
Vyvážení hlavního rejstříku ................ 81
Vyvážení levého rejstříku.................... 81
Výstup klaviatury ................................ 94
Výstup skladby .................................... 94
Výstup stylu......................................... 94
X
XG ......................................................... 6
Z
Zastavení doprovodu ........................... 60
Zálohování........................................... 39
Záložní data (přenos)........................... 98
Závěr.................................................... 55
Zobrazení............................................. 42
Zpráva na displeji .............................. 108
Zrušení ukázky .................................... 82
Ztlumení .............................................. 74
Ú
Úroveň dozvuku duálního rejstříku .....81
Úroveň dozvuku hlavního rejstříku .....81
Úroveň dozvuku levého rejstříku.........81
Úroveň DSP duálního rejstříku............81
PSR-S550 – Uživatelská příručka
111
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising