Silvercrest | Digital HD Pocket Camcorder | User manual | Silvercrest Digital HD Pocket Camcorder User manual

Digital HD Pocket Camcorder
Cyfrowa kieszonkowa kamera HD
PL
HU
Instrukcja obsługi oraz informacje
o serwisie
GB
Digital HD Pocket Camcorder
Felhasználói kézikönyv és
szerviz tájékoztatás
SI
* Kapesní digitální HD
videokamera
Uživatelská příručka a informace
o údržbě
* Žepna HD digitalna videokamera
Navodila za uporabo in servisne
informacije
User manual and service
information
CZ
Digitális HD marokkamera
SK
* Digitálna vrecková kamera HD
Používateľská príručka a informácie
o údržbe
* Cenjena stranka,
Slovenska različica navodil za uporabo in servisnih
informacij za ta izdelek je na voljo v pdf formatu na
naslednji spletni strani: www.silvercrest.cc
* Vážení zákazníci,
českou verzi uživatelské příručky a servisní informace pro
tento produkt ve formátu PDF naleznete na následující
webové stránce: www.silvercrest.cc
CZ
* Vážený zákazník,
slovenskú verziu Návodu na používanie a Informácie o
servise tohto produktu nájdete vo formáte pdf na
nasledujúcej webovej lokalite: www.silvercrest.cc
SK
* Digitaler HD-Pocket-Camcorder
CH
SI
Bedienungsanleitung &
Serviceinformationen
1627599
* Sehr geehrter Kunde,
die deutschsprachige Bedienungsanleitung und
Serviceinformation für dieses Produkt finden Sie als
CH
pdf-Version auf folgender Internetseite: www.silvercrest.cc
TARGA GmbH
Lange Wende 41
D-59494 Soest
www.silvercrest.cc
*
PL
HU
SCA 5.00 A1
SilverCrest SCA 5.00 A1
Spis treści
Spis treści
Ważne uwagi........................................................................ 5
Bezpieczeństwo...............................................................................5
Dzieci...............................................................................................7
Ładowarka i akumulator...................................................................7
Kable................................................................................................8
Naprawy i serwis..............................................................................8
Przeznaczenie..................................................................................9
Zgodność z normami........................................................................9
Pozbywanie się zużytych urządzeń...............................................10
Wprowadzenie.................................................................... 11
Zawartość opakowania..................................................................11
Kontrolki i przyciski.........................................................................12
Panel przedni................................................................................13
Panel tylny....................................................................................13
Lewy panel (ekran zamknięty)......................................................14
Lewy panel (ekran otwarty)...........................................................14
Widok z góry.................................................................................15
Widok od spodu............................................................................15
Otwieranie ekranu..........................................................................16
Ładowanie akumulatora.................................................................17
Polski - 1
Spis treści
SilverCrest SCA 5.00 A1
Wkładanie akumulatora................................................................18
Wkładanie karty SD......................................................................19
Zabezpieczanie karty pamięci przed zapisem..............................20
Włączanie i wyłączanie kamery....................................................21
Przełączanie trybu pracy...............................................................22
Ustawianie języka menu...............................................................22
Ustawianie daty i godziny.............................................................22
Nagrywanie......................................................................... 24
Nagrywanie filmów.........................................................................24
Lampa wideo.................................................................................26
Tryb makro....................................................................................26
Kompensacja ekspozycji...............................................................27
Robienie zdjęć................................................................................28
Lampa wideo.................................................................................29
Tryb makro ...................................................................................30
Kompensacja ekspozycji...............................................................30
Odtwarzanie........................................................................ 31
Odtwarzanie filmów........................................................................31
Odtwarzanie zdjęć..........................................................................34
2 - Polski
SilverCrest SCA 5.00 A1
Spis treści
Menu................................................................................... 36
Menu rejestrowania........................................................................36
Menu nagrywania filmów..............................................................36
Menu robienia zdjęć......................................................................39
Menu odtwarzania..........................................................................42
Menu odtwarzania filmów.............................................................42
Menu odtwarzania zdjęć...............................................................46
Menu konfiguracji...........................................................................48
Data / godzina...............................................................................49
Sygnał...........................................................................................49
Autowyłączanie.............................................................................49
Standard TV..................................................................................50
Format...........................................................................................50
Domyślnie.....................................................................................50
Język.............................................................................................51
Częstotliwość................................................................................51
Złącza i porty...................................................................... 52
Oglądanie nagrań na ekranie telewizora........................................52
Podłączanie kablem HDMI............................................................52
Podłączanie kablem USB/AV........................................................53
Przenoszenie nagrań do komputera..............................................55
Używanie portu USB.....................................................................56
Używanie czytnika kart.................................................................57
Polski - 3
Spis treści
SilverCrest SCA 5.00 A1
Dodatek.............................................................................. 58
Instalowanie oprogramowania.......................................................58
Wymagania systemowe................................................................58
Oprogramowanie..........................................................................58
Dane techniczne............................................................................60
Informacje gwarancyjne.................................................................62
EC Declaration of Conformity – Deklaracja zgodności EC .........186
4 - Polski
SilverCrest SCA 5.00 A1
Bezpieczeństwo
Ważne uwagi
Bezpieczeństwo
•
Zanim użyjesz tego urządzenia po raz pierwszy, przeczytaj
poniższe uwagi i weź pod uwagę wszystkie ostrzeżenia, nawet
jeśli znasz się na obsłudze urządzeń elektronicznych. Zawsze
sprawdzaj, czy produkt działa prawidłowo.
•
Zachowaj niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu do
przyszłego wglądu.
•
Jeśli sprzedasz lub przekażesz komuś to
koniecznie dołącz do niego również instrukcję.
•
Nie próbuj otwierać obudowy ani ponownie składać produktu.
Grozi to porażeniem elektrycznym. Konserwacja i naprawy
powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych
techników.
•
Nie patrz na słońce ani inne źródła intensywnego światła. Grozi
to uszkodzeniem wzroku.
•
Trzymaj urządzenie z dala od wody i innych płynów. Nie
obsługuj urządzenia mokrymi rękami i nie używaj go w deszczu
lub śniegu. Wilgoć może spowodować pożar lub porażenie
elektryczne.
•
Aby uniknąć wypadków lub uszkodzeń, trzymaj urządzenie z
dala od dzieci i zwierząt.
•
Natychmiast wyłącz urządzenie, jeśli wydziela dym lub wydaje
dziwne dźwięki. Skontaktuj się z działem obsługi klienta. Nigdy
nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.
•
Do ładowania akumulatora używaj tylko dołączonej ładowarki
TC03G-2U025-0421D.
•
Używaj urządzenia wyłącznie z dołączonym akumulatorem
litowo-jonowym (FUJI ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., Ltd.
NP40), aby uniknąć przegrzania, zniekształcenia obudowy,
urządzenie,
Polski - 5
Bezpieczeństwo
pożaru, porażenia
niebezpieczeństw.
SilverCrest SCA 5.00 A1
elektrycznego,
wybuchu
i
innych
•
Odłącz kabel zasilający od gniazda elektrycznego, zanim
wyjmiesz akumulator z ładowarki albo odłączysz ładowarkę od
kabla zasilającego.
•
Jeśli ładowarka lub jej akcesoria ulegną uszkodzeniu,
natychmiast odłącz kabel zasilający od gniazda elektrycznego.
•
Odłącz kabel zasilający od gniazda również wtedy, gdy zanosi
się na burzę.
•
Nie podgrzewaj, nie demontuj i nie zwieraj akumulatora. Nie
wrzucaj go do ognia. Może to doprowadzić do wybuchu.
Ostrzeżenie: odłączanie od sieci elektrycznej
Aby całkowicie odłączyć ładowarkę od sieci elektrycznej, wyjmij
wtyczkę kabla zasilającego z gniazda w ścianie. Gniazdo, do
którego podłączona jest ładowarka, musi być łatwo dostępne, aby
można było szybko odłączyć kabel w razie niebezpieczeństwa.
Wyjmij kabel zasilający z gniazda elektrycznego, kiedy przez
dłuższy czas nie używasz urządzenia (na przykład kiedy
wyjeżdżasz na wakacje), aby uniknąć ryzyka pożaru. Nie chwytaj
kabla zasilającego mokrymi rękami.
Ładowarka zużywa prąd elektryczny w trybie
bezczynności. Aby uniknąć zużycia energii, odłącz
ładowarkę od sieci elektrycznej. W tym celu wyjmij
wtyczkę kabla zasilającego z gniazda w ścianie.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach o
wysokiej temperaturze lub wilgotności i musi być chronione przed
kurzem. Ustaw urządzenie stabilnej, równej powierzchni i nie kładź
na nim żadnych przedmiotów.
Zawsze upewnij się, że:
•
urządzenie nie znajduje się w pobliżu źródeł ciepła (na przykład
grzejników);
6 - Polski
SilverCrest SCA 5.00 A1
Bezpieczeństwo
•
na urządzenie nie pada światło słoneczne lub jasne światło
sztuczne;
•
urządzenie nie jest narażone na kontakt z rozpryśniętą lub
kapiącą wodą i żrącymi cieczami, używane w pobliżu wody, a
zwłaszcza zanurzane w wodzie (nie stawiaj w pobliżu
urządzenia żadnych przedmiotów wypełnionych cieczą, takich
jak wazony lub naczynia z napojami);
•
w pobliżu urządzenia nie znajdują się źródła ognia (na przykład
płonące świece);
•
do wnętrza urządzenia nie dostały się żadne przedmioty;
•
urządzenie nie jest narażone na duże zmiany temperatury,
które mogą spowodować zawilgocenie poprzez kondensację;
•
urządzenie nie jest narażone na nadmierne wstrząsy i wibracje.
Dzieci
Dzieci nie powinny bawić się urządzeniami elektrycznymi. Nie
należy pozwalać im na korzystanie z urządzeń elektrycznych bez
nadzoru. Dzieci mogą nie rozumieć potencjalnych zagrożeń.
Akumulatory i małe części stwarzają ryzyko zadławienia. Należy
trzymać akumulatory z dala od dzieci. W razie połknięcia
akumulatora należy natychmiast poszukać pomocy medycznej.
Dzieci nie powinny bawić się opakowaniami, ponieważ mogą one
spowodować uduszenie.
Ładowarka i akumulator
Wkładaj akumulator do urządzenia z zachowaniem prawidłowej
biegunowości. Nie wrzucaj akumulatora do ognia. Jeśli urządzenie
nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij z niego akumulator.
Niebezpieczeństwo wybuchu!
Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może doprowadzić do
wybuchu i narażenia życia. Akumulator wymieniaj wyłącznie na
równoważny lub na typ zalecany przez producenta. Nigdy nie
wymieniaj akumulatora w środowisku narażonym na wybuch.
Podczas wkładania lub wyjmowania akumulatora przeskakująca
Polski - 7
Bezpieczeństwo
SilverCrest SCA 5.00 A1
iskra może spowodować eksplozję. Obszary narażone na wybuch
są zwykle (choć nie zawsze) odpowiednio oznaczone. Są to m.in.
miejsca, w których przechowuje się paliwo, na przykład przestrzeń
pod pokładem łodzi, w pobliżu przewodów lub zbiorników paliwa;
środowiska, w których powietrze zawiera palne substancje (takie
jak zboża, kurz lub metalowy pył) oraz wszystkie inne obszary, w
których zwykle należy wyłączyć silnik samochodu.
Szanuj środowisko. Nie wyrzucaj zużytych akumulatorów wraz z
odpadami domowymi. Oddaj je do punktu zbiórki baterii.
Kable
Zawsze trzymaj kabel za wtyczkę i nie ciągnij za kabel. Nie chwytaj
kabla zasilającego mokrymi rękami, ponieważ może to
spowodować spięcie lub porażenie elektryczne. Nigdy nie kładź
urządzenia, ciężkich przedmiotów ani mebli na kablu i uważaj, aby
kabel się nie zakleszczył, zwłaszcza w pobliżu wtyczki i gniazd. Nie
rób węzłów na kablu i nie wiąż go z innymi kablami. Wszystkie
kable poprowadź tak, żeby nikomu nie przeszkadzały i nikt nie
mógł się o nie potknąć. Uszkodzony kabel zasilający może
spowodować pożar lub porażenie elektryczne. Od czasu do czasu
skontroluj kabel zasilający. Nie używaj przejściówek ani
przedłużaczy, które nie spełniają norm bezpieczeństwa.
Naprawy i serwis
Naprawa jest konieczna, kiedy urządzenie ulegnie jakiemukolwiek
uszkodzeniu, na przykład kiedy uszkodzona jest ładowarka lub
obudowa kamery SilverCrest SCA 5.00 A1, kiedy do urządzenia
dostanie się ciecz lub przedmioty, kiedy produkt zostanie
wystawiony na deszcz lub wilgoć, kiedy produkt nie działa
normalnie lub kiedy zostanie upuszczony, Jeśli zauważysz dym,
nietypowe odgłosy lub dziwny zapach, natychmiast wyłącz
urządzenie i odłącz kabel zasilający od gniazda elektrycznego. W
takich przypadkach nie wolno dłużej używać urządzenia; powinno
ono zostać zbadane przez autoryzowany personel serwisowy. Jeśli
potrzebny jest serwis, skontaktuj się z wykwalifikowanym
personelem.
8 - Polski
SilverCrest SCA 5.00 A1
Bezpieczeństwo
Przeznaczenie
Jest to urządzenie elektroniczne wykorzystujące technologie
informatyczne. Zaprojektowano je z myślą o rejestrowaniu i
odtwarzaniu filmów oraz zdjęć. Jest przeznaczone wyłącznie do
użytku prywatnego, nie do celów przemysłowych lub komercyjnych.
W konfiguracji domyślnej produkt ten nie nadaje się do celów
medycznych, do ratowania ani podtrzymywania życia. Można
używać tylko kabli i urządzeń zewnętrznych, które są zgodne z
normami bezpieczeństwa
i odpowiadają kompatybilności
elektromagnetycznej oraz jakości ekranowania tego urządzenia.
Nie należy samodzielnie modyfikować urządzenia ani dołączonych
akcesoriów, Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne
uszkodzenia wynikające z nieautoryzowanych modyfikacji. Co
więcej,
jakakolwiek
modyfikacja
urządzenia
spowoduje
unieważnienie gwarancji.
Zgodność z normami
Urządzenie i dołączone do niego akcesoria zostały
przetestowane pod kątem zgodności z wymaganiami
dyrektywy EMC 2004/108/EC, a także dyrektywy
niskonapięciowej 2006/95/EC. Deklarację zgodności
można znaleźć na końcu niniejszej instrukcji
użytkownika.
Wszelkie zmiany urządzenia, które nie są zalecane przez
producenta, mogą sprawić, że urządzenie przestanie spełniać
wymagania tych dyrektyw. Używaj wyłącznie akcesoriów
zalecanych przez producenta. Jeśli nie używasz tego urządzenia
na terenie Republiki Federalnej Niemiec, musisz przestrzegać
przepisów i praw odpowiedniego kraju.
Polski - 9
Bezpieczeństwo
SilverCrest SCA 5.00 A1
Pozbywanie się zużytych urządzeń
Urządzenia oznaczone tym symbolem podlegają
europejskiej dyrektywie
2002/96/EC.
Urządzeń
elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać
wraz z odpadami domowymi, lecz zwracać do
wyznaczonych placówek.
Prawidłowe pozbywanie się urządzeń jest korzystne dla
środowiska i pozwala uniknąć zagrożeń zdrowotnych. Więcej
informacji na ten temat można uzyskać od lokalnych władz, od
przedsiębiorstw gospodarki odpadami albo w sklepie, w którym
kupiono urządzenie.
Szanuj środowisko. Nie wyrzucaj zużytych akumulatorów wraz z
odpadami domowymi. Oddaj je do punktu zbiórki baterii.
10 - Polski
SilverCrest SCA 5.00 A1
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Zawartość opakowania
Wyjmij wszystkie urządzenia i akcesoria z opakowania. Sprawdź,
czy nie są uszkodzone i czy niczego nie brakuje.
Kamera
SilverCrest SCA 5.00 A1
Akumulator litowo-jonowy, FUJI
ELECTRONICS (SHENZHEN)
CO., LTD. NP40 (2 sztuki)
Ładowarka Technics-GP
TC03G-2U025-0421D i kabel
zasilający
Kabel USB/AV
Kabel HDMI
Pasek na rękę
Polski - 11
Wprowadzenie
SilverCrest SCA 5.00 A1
Futerał
Płyta CD z oprogramowaniem
Instrukcja użytkownika (nie
pokazano)
Karta pamięci SD (2 GB)
Zachowaj opakowanie na wypadek przyszłej wysyłki lub
transportu produktu.
Kontrolki i przyciski
Dodatkową ilustrację elementów i kontrolek oraz odpowiadających
im numerów można znaleźć na wewnętrznej stronie składanej
okładki instrukcji użytkownika. Możesz rozłożyć tę stronę przed
lekturą kolejnych rozdziałów instrukcji użytkownika. Dzięki temu w
dowolnym momencie będziesz mógł obejrzeć odpowiedni element
lub port kamery.
12 - Polski
SilverCrest SCA 5.00 A1
Wprowadzenie
Panel przedni
1
Obiektyw
2
Lampa wideo
3
Uszko na pasek
Panel tylny
4
Wskaźnik zasilania
5
Przycisk nagrywania
6
Przełącznik wyboru trybu
7
Przycisk potwierdzenia /
wyłącznik lampy LED
8
Gniazdo kabla USB/AV
9
Gniazdo HDMI
10 Nawigacja po menu
Polski - 13
Wprowadzenie
Lewy panel (ekran zamknięty)
11 Mikrofon
12 Rozkładany ekran
dotykowy
Lewy panel (ekran otwarty)
13 Przycisk menu
14 Przycisk
odtwarzania
15 Pokrywa wnęki na
akumulator
16 Głośnik
17 Blokada wnęki na
akumulator
18 Wyłącznik
14 - Polski
SilverCrest SCA 5.00 A1
SilverCrest SCA 5.00 A1
Wprowadzenie
Widok z góry
19 Przełącznik makro
20 Wnęka na kartę
pamięci
Widok od spodu
21 Otwór na statyw
Polski - 15
Wprowadzenie
SilverCrest SCA 5.00 A1
Otwieranie ekranu
Otwórz ekran i przekręć go zgodnie z potrzebami.
2.
1.
3.
Możesz również obrócić ekran tak, aby był zwrócony w przód. W
takim przypadku orientacja obrazu zostanie wyregulowana
automatycznie. Dotyczy to jednak tylko nagrań w formacie
poziomym.
16 - Polski
SilverCrest SCA 5.00 A1
Wprowadzenie
Ładowanie akumulatora
Kamera jest zasilana przez akumulator litowo-jonowy (FUJI
ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD. NP40). Akumulator nowo
zakupionej kamery nie jest naładowany. Naładuj akumulator,
zanim po raz pierwszy użyjesz urządzenia.
Włóż akumulator do ładowarki Technics-GP TC03G-2U025-0421D
w taki sposób, aby kontakty (+) i (-) odpowiadały oznaczeniom na
akumulatorze i na ładowarce.
Upewnij się, że akumulator zatrzasnął się w ładowarce. Następnie
podłącz kabel zasilający do ładowarki i włóż wtyczkę kabla do
gniazda elektrycznego.
Kamera jest zasilana przez akumulator litowojonowy (FUJI ELECTRONICS (SHENZHEN) CO.,
LTD. NP40).
Jeśli kamera nie będzie używana przez dłuższy
czas, wyjmij z niej akumulator.
Podczas ładowania akumulator i ładowarka
nagrzewają się. Nie świadczy to o uszkodzeniu.
Polski - 17
Wprowadzenie
SilverCrest SCA 5.00 A1
Wskaźnik stanu na ładowarce zapala się na pomarańczowo, kiedy
akumulator jest ładowany. Po zakończeniu ładowania wskaźnik
stanu zapala się na zielono. Oznacza to, że można włożyć
akumulator do kamery. W zależności od poziomu naładowania,
cykl ładowania może zająć do dwóch godzin.
Jeśli po włożeniu akumulatora do ładowarki wskaźnik
pozostanie zielony, oznacza to, że akumulator jest
już naładowany albo nie został prawidłowo włożony.
W takim przypadku sprawdź biegunowość.
Możesz również naładować akumulator,
pozostawiając go w kamerze i podłączając ją do
komputera za pomocą kabla USB/AV. W tym celu
wykonaj czynności opisane w etapach 1-3 na stronie
56 – Używanie portu USB. Jeśli wyłączysz kamerę
po podłączeniu kabla USB do komputera,
akumulator naładuje się. Wskaźnik zasilania (4)
zapali się na czerwono, aby zasygnalizować, że
akumulator kamery jest ładowany przez komputer.
Kiedy akumulator zostanie całkowicie naładowany,
wskaźnik zgaśnie. Ładowanie akumulatora przez
komputer trwa około 3 godzin.
Wkładanie akumulatora
Kiedy akumulator zostanie w pełni naładowany, włóż go do kamery
w opisany niżej sposób.
1. Otwórz wnękę na akumulator. W tym celu przesuń blokadę (17)
w lewo i puść ją. Spowoduje to zwolnienie pokrywy, które
będzie nieco odstawać.
2. Włóż paznokieć pod pokrywę i zdejmij ją (zob. rysunek 1 na
stronie 19).
.
18 - Polski
SilverCrest SCA 5.00 A1
1
Wprowadzenie
2
3
3. Następnie włóż akumulator do kamery w sposób pokazany na
rysunku 2. W tym celu włóż ją do wnęki metalowymi stykami do
przodu i naciśnij ją w dół, aby zatrzasnęła się na miejscu.
Podczas wkładania akumulatora upewnij się, że jest opasany
tasiemką, co w razie potrzeby pozwoli łatwo wyjąć go z wnęki.
4. Zamknij wnękę na akumulator. Najpierw włóż dolną część
pokrywy, a następnie naciśnij pokrywę w dół, aż się zatrzaśnie
(zob. rysunek 3).
Wkładanie karty SD
Dołączona karta pamięci SD zwiększa pojemność kamery,
pozwalając zapisać więcej zdjęć i filmów. Kiedy do kamery włożona
jest karta, cała rejestrowana treść jest zapisywana właśnie na niej.
Kiedy karta nie jest włożona, zdjęcia i filmy są zapisywane w
wewnętrznej pamięci kamery.
1. Otwórz wnękę na kartę pamięci (20) przez wsunięcie paznokcia
pod szczelinę w pokrywie i ostrożne pociągnięcie do góry i w
przód.
Polski - 19
Wprowadzenie
SilverCrest SCA 5.00 A1
2. Następnie włóż kartę pamięci w taki sposób, aby metalowe
styki były zwrócone w stronę gniazda. Etykieta na karcie musi
być zwrócona w stronę prawego panelu obudowy kamery.
Wsuń kartę do końca, aż zatrzaśnie się w gnieździe.
3. Zamknij wnękę na kartę pamięci. W tym celu zamknij pokrywę i
ostrożnie naciśnij ją, aż się zatrzaśnie.
Aby wyjąć kartę pamięci, otwórz wnękę i delikatnie naciśnij
włożoną kartę. Karta wysunie się na zewnątrz, co pozwoli złapać ją
i wyjąć z kamery.
Jeśli karta pamięci lub wewnętrzna pamięć jest
pełna, na ekranie pojawi się komunikat Pamięć
pełna. Obecnie nagrywany film zostanie zapisany,
po czym kamera przerwie rejestrowanie.
Zabezpieczanie karty pamięci przed zapisem
Karta pamięci jest wyposażona w przełącznik ochrony przed
zapisem. Kiedy ochrona przed zapisem jest włączona (zob.
rysunek po prawej stronie), można oglądać istniejące filmy i
zdjęcia, ale nie można ich usuwać ani edytować. Nie można też
nagrywać nowych filmów ani zdjęć na karcie pamięci.
20 - Polski
SilverCrest SCA 5.00 A1
Wprowadzenie
Ochrona przed zapisem wyłączona
Ochrona przed zapisem włączona
Kiedy ochrona przed zapisem jest włączona, w
prawym dolnym rogu ekranu pojawia się napis SD, a
po naciśnięciu przycisku nagrywania kamera wydaje
podwójny dźwięk.
Włączanie i wyłączanie kamery
•
Naciśnij wyłącznik (18), aby włączyć kamerę.
•
Naciśnij wyłącznik (18), aby wyłączyć kamerę.
Kiedy otworzysz ekran, kamera włączy się
automatycznie. Kiedy zamkniesz ekran, kamera
wyłączy się.
W poniższej tabeli znajduje się przegląd różnych stanów wskaźnika
zasilania (4):
Kolor
Opis
Zielony
Kamera włączona
Na przemian czerwony i zielony Trwa nagranie
Czerwony
Trwa przetwarzanie danych
Migający zielony
Włączono samowyzwalacz
Szybko migający zielony
Włączono samowyzwalacz,
ostatnie 2 sekundy
Polski - 21
Wprowadzenie
SilverCrest SCA 5.00 A1
Przełączanie trybu pracy
Przycisk wyboru trybu pracy (6) pozwala przełączać się między
trybami Film, Zdjęcia i Konfiguracja. Ikona obecnie wybranego tryb
nagrywanie filmów
pracy pojawia się w lewym górnym ekranu:
lub
robienie zdjęć. Po włączeniu menu konfiguracji podgląd na
żywo jest wyłączany, a na ekranie widnieje tylko menu.
Ustawianie języka menu
1. Włącz urządzenie przez naciśnięcie wyłącznika (18) lub
otworzenie ekranu.
2. Naciśnij dwukrotnie przycisk wyboru trybu (6). Pojawi się menu
konfiguracji. Pierwsza opcja „Date/Time” („Data/godzina”)
będzie wyróżniona (żółtą ramką).
3. Użyj przycisków nawigacyjnych (10), aby wyróżnić opcję
„Language” („Język”), a następnie naciśnij przycisk
potwierdzenia (7). Możesz też stuknąć palcem ikonę
.
4. Użyj przycisków nawigacyjnych, aby wybrać żądany język.
Możesz również stuknąć go palcem.
5. Naciśnij przycisk potwierdzenia (7) lub stuknij przycisk „OK”.
6. Naciśnij przycisk wyboru trybu (6), aby opuścić menu
konfiguracji i wrócić do trybu nagrywania.
Ustawianie daty i godziny
1. Otwórz ekran kamery. Urządzenie włączy się automatycznie.
Jeśli ekran został wcześniej otwarty, ale urządzenie jest
wyłączone, naciśnij wyłącznik (18).
22 - Polski
SilverCrest SCA 5.00 A1
Wprowadzenie
2. Naciśnij dwukrotnie przycisk wyboru trybu (6). Pojawi się menu
konfiguracji. Pierwsza opcja „Data/godzina” będzie wyróżniona
(żółtą ramką).
3. Naciśnij przycisk potwierdzenia (7), aby wyświetlić menu
ustawiania daty i godziny.
4. Naciśnij przyciski nawigacyjne (10), aby ustawić rok.
5. Naciskaj przycisk nagrywania (5), aby przełączać się miedzy
polami roku, dnia, godzin i minut.
6. Naciśnij przyciski nawigacyjne (10), aby ustawić wyróżnioną
opcję (na czerwonym tle).
7. Powtarzaj etapy 5 i 6, aż zakończysz ustawianie daty i godziny.
Zauważ, że godzina musi być w formacie 24-godzinnym, a data
w notacji rok/miesiąc/dzień.
8. Naciśnij przycisk potwierdzenia (7) albo stuknij przycisk „OK”,
aby zapisać ustawienia i wrócić do menu konfiguracji.
9. Naciśnij przycisk wyboru trybu (6), aby opuścić menu
konfiguracji i wrócić do trybu nagrywania.
Polski - 23
Nagrywanie
SilverCrest SCA 5.00 A1
Nagrywanie
Nagrywanie filmów
1. Otwórz ekran i przekręć go zgodnie z potrzebami. Urządzenie
włączy się automatycznie.
2. Jeśli bieżącym trybem nie jest nagrywanie filmów, ustaw go za
pomocą przycisku wyboru trybu (6).
3. Skieruj urządzenie na żądaną scenę, posługując się ekranem.
4. Naciśnij przycisk nagrywania (5), aby rozpocząć nagranie.
Podczas nagrywania wskaźnik zasilania (4) naprzemiennie
miga na czerwono i zielono.
5. W razie potrzeby naciśnij przyciski nawigacyjne (10), aby
wybrać większy lub mniejszy obszar sceny. Naciśnij przycisk
, aby przybliżyć obraz, albo przycisk , aby oddalić obraz.
Funkcja
zoomu
nie
jest
dostępna
w
rozdzielczościach 1080p i QVGA. Zob. też strona 37
– Rozdzielczość.
6. Naciśnij przycisk nagrywania (5), aby zakończyć nagranie.
Wskaźnik zasilania (4) zapali się na zielono.
Film zostanie zapisane automatycznie pod unikatową nazwą.
Maksymalny dozwolony rozmiar plików wideo to
3,66 GB. Wartość ta wynika z największego
dopuszczalnego rozmiaru pliku w systemie plików
FAT32. Jeśli podczas nagrywania plik osiągnie ten
maksymalny
rozmiar,
zostanie
zapisany
automatycznie, a nagranie będzie kontynuowane w
drugim pliku.
24 - Polski
SilverCrest SCA 5.00 A1
Nagrywanie
Podczas nagrywania na ekranie mogą pojawiać się różne ikony,
które informują o bieżących ustawieniach kamery.
2
1
3
9
4
8
7
6
5
1
Wskaźnik trybu nagrywania filmów
2
Pasek zoomu
3
Nagrywanie w trybie makro
Balans bieli
Tryb nocny
Efekt
4
Licznik czasu nagrania
5
Typ pamięci:
: do kamery włożono kartę pamięci
SD, na której zapisywane są wszystkie
nagrania.
Polski - 25
Nagrywanie
SilverCrest SCA 5.00 A1
: nie włożono karty pamięci SD i
wszystkie nagrania są zapisywane w
wewnętrznej pamięci kamery.
6
Pozostała pojemność pamięci
7
Rozdzielczość
8
Poziom naładowania akumulatora
9
Kompensacja ekspozycji
Lampa wideo
W ciemnych pomieszczeniach może włączyć wbudowaną lampę
LED (2) do rejestrowania filmów lub zdjęć. W tym celu naciśnij
przycisk potwierdzenia (7). Ponowne naciśnięcie tego przycisku
spowoduje wyłącznie lampy wideo.
Tryb makro
Urządzenie oferuje funkcję makro, która umożliwia ustawienie
ostrości na bardzo bliskich obiektach. Pozwala to zbliżyć obiektyw
na odległość 20-21 cm od celu. Przełącznik makro (19) znajduje
się na górnym panelu urządzenia.
Przesuń go w lewą stronę, aby włączyć tryb makro. Przesuń go w
prawą stronę, aby wyłączyć tryb makro.
Kiedy tryb makro jest włączony, na ekranie widoczna jest ikona
26 - Polski
.
SilverCrest SCA 5.00 A1
Nagrywanie
Kompensacja ekspozycji
Podczas rejestrowania filmów i zdjęć można ustawić kompensację
ekspozycji.
oraz
1. W trybie nagrywania filmów lub robienia zdjęć (ikony
), stuknij ikonę  lub  na ekranie, aby ustawić wartość
kompensacji ekspozycji,
Jeśli obraz jest zbyt jasny, możesz ustawić ujemną wartość
kompensacji ekspozycji.
Jeśli obraz jest zbyt ciemny, możesz ustawić dodatnią wartość
kompensacji ekspozycji.
Polski - 27
Nagrywanie
SilverCrest SCA 5.00 A1
Robienie zdjęć
1. Otwórz ekran i przekręć go zgodnie z potrzebami. Urządzenie
włączy się automatycznie.
2. Jeśli bieżącym trybem nie jest robienie zdjęć, ustaw go za
pomocą przycisku wyboru trybu (6).
3. Skieruj urządzenie na żądaną scenę, posługując się ekranem.
4. W razie potrzeby naciśnij przyciski nawigacyjne (10), aby
wybrać większy lub mniejszy obszar sceny. Naciśnij przycisk
, aby przybliżyć obraz, albo przycisk , aby oddalić obraz.
Funkcja zwiększania i zmniejszania obszaru sceny
nie działa w trybie makro.
5. Naciśnij przycisk nagrywania (5), aby zrobić zdjęcie.
Zrobione zdjęcie będzie przez kilka sekund pokazywane na
ekranie. Następnie urządzenie wróci do trybu robienia zdjęć.
Zdjęcie zostanie zapisane automatycznie pod unikatową
nazwą.
W trybie robienia zdjęć na ekranie mogą pojawiać się różne ikony,
które informują o bieżących ustawieniach.
2
1
3
4
9
8
7
28 - Polski
6
5
SilverCrest SCA 5.00 A1
1
Wskaźnik trybu robienia zdjęć
2
Pasek zoomu
3
Pozostała liczba zdjęć
4
Rejestrowanie w trybie makro
Nagrywanie
Balans bieli
Tryb nocny
Efekt
5
Typ pamięci:
: do kamery włożono kartę pamięci
SD, na której zapisywane są wszystkie
zdjęcia.
: nie włożono karty pamięci SD i
wszystkie zdjęcia są zapisywane w
wewnętrznej pamięci kamery.
6
Rozdzielczość zdjęcia
7
Poziom naładowania akumulatora
8
Wskaźnik samowyzwalacza
9
Kompensacja ekspozycji
Lampa wideo
Lampa wideo umożliwia robienie zdjęć w złych warunkach
oświetleniowych. Działa to dokładnie tak samo, jak podczas
nagrywania filmów. Zob. strona 26 – Lampa wideo
Polski - 29
Nagrywanie
SilverCrest SCA 5.00 A1
Tryb makro
W trybie robienia zdjęć funkcja makro działa dokładnie tak samo,
jak podczas nagrywania filmów. Zob. strona 26 – Tryb makro.
Kompensacja ekspozycji
Podczas robienia zdjęć można ustawić kompensację ekspozycji.
Działa to dokładnie tak samo, jak podczas nagrywania filmów. Zob.
strona 27 – Kompensacja ekspozycji.
30 - Polski
SilverCrest SCA 5.00 A1
Odtwarzanie
Odtwarzanie
Możesz odtworzyć zarejestrowane filmy i zdjęcia na ekranie
kamery, aby sprawdzić, czy rezultaty są zadowalające. W
zależności od wybranego trybu możesz użyć przycisku
odtwarzania (14), aby przełączyć się w odpowiedni tryb
odtwarzania.
Odtwarzanie filmów
W trybie nagrywania filmów możesz użyć przycisku odtwarzania
). Pojawi się
(14), aby przełączyć się w tryb odtwarzania (ikona
ostatnio nagrany film. Naciśnij ponownie ten przycisk, aby wrócić
do trybu nagrywania filmów. Ikona w lewym górnym rogu ekranu
pokazuje bieżący tryb.
Dostępne są następujące opcje:
•
Naciśnij przyciski nawigacyjne  /  (10), aby wybrać
nagranie.
•
Aby rozpocząć lub zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk
potwierdzenia (7) albo stuknij ikonę
na ekranie.
Możesz również odtworzyć nagrany film na
komputerze. Zob. strona 55 – Przenoszenie nagrań
do komputera.
Polski - 31
Odtwarzanie
SilverCrest SCA 5.00 A1
W trybie odtwarzania na ekranie widoczne są dodatkowe
informacje.
2
3
1
8
4
5
5
7
6
1
Wskaźnik trybu odtwarzania filmów
2
Łączny czas trwania bieżącego filmu
3
Numer bieżącego filmu / łączna liczba
zarejestrowanych filmów
4
Ikona odtwarzania. Stuknij tę ikonę,
aby rozpocząć odtwarzanie filmu.
5
6
32 - Polski
/
Stuknij te ikony, aby przejść do
poprzedniego filmu.
Widok miniatur. Stuknij tę ikonę, aby
zobaczyć
miniatury
wszystkich
nagranych filmów. W widoku miniatur
możesz kilkakrotnie stuknąć ikony
lub
, aby przejść do
poprzedniej lub następnej strony
miniatur. Po wybraniu żądnego filmu
stuknij przycisk OK, aby obejrzeć go w
SilverCrest SCA 5.00 A1
trybie pełnoekranowym
potrzeby odtworzyć.
Odtwarzanie
i w razie
7
Stuknij tę ikonę, aby otworzyć menu
odtwarzania.
8
Wskaźnik zabezpieczonego pliku
Podczas oglądania filmu wideo możesz zwiększyć lub zmniejszyć
szybkość odtwarzania albo wstrzymać film. W tym celu użyj
następujących przycisków:
•
Ikona
wstrzymuje odtwarzanie bieżącego filmu. Przycisk
zmienia się w ikonę odtwarzania. Stuknij tę ikonę, aby
kontynuować odtwarzanie.
•
Stuknij ikonę
, aby przewinąć film z podglądem w przód,
albo ikonę
, aby przewinąć film z podglądem w tył.
Naciśnij krótko przycisk potwierdzenia (7), aby wznowić
normalne odtwarzanie.
Po kilku sekundach przyciski sterujące odtwarzaniem
zostaną ukryte, aby nie przeszkadzały w oglądaniu
nagrania. Aby wyświetlić je ponownie, stuknij
dowolne miejsce ekranu.
Polski - 33
Odtwarzanie
SilverCrest SCA 5.00 A1
Odtwarzanie zdjęć
W trybie robienia zdjęć możesz użyć przycisku odtwarzania (14),
aby przełączyć się w tryb odtwarzania. Pojawi się ostatnio
zrobione zdjęcie. Naciśnij ponownie ten przycisk, aby wrócić do
trybu robienia zdjęć. Ikona w lewym górnym rogu ekranu pokazuje
bieżący tryb.
Dostępne są następujące opcje:
•
Naciśnij przyciski nawigacyjne  /  (10), aby wybrać zdjęcie.
•
Stuknij przycisk
, aby wyświetlić przegląd wszystkich
zdjęć. Naciśnij przyciski nawigacyjne (10) albo stuknij zdjęcie,
aby je wybrać. Bieżące zdjęcie zostanie wyróżnione białą
ramką. Naciśnij przycisk potwierdzenia (7) albo stuknij przycisk
OK, aby wyświetlić zdjęcie w trybie pełnoekranowym.
W trybie odtwarzania zdjęć na ekranie widoczne są dodatkowe
informacje.
1
2
6
3
34 - Polski
5
4
3
SilverCrest SCA 5.00 A1
Odtwarzanie
1
Wskaźnik trybu odtwarzania zdjęć
2
Numer bieżącego zdjęcia / łączna liczba
zrobionych zdjęć
3
/
Stuknij te ikony, aby
poprzedniego zdjęcia.
przejść
do
4
Widok miniatur. Stuknij tę ikonę, aby
zobaczyć miniatury wszystkich zdjęć. W
widoku miniatur możesz kilkakrotnie
stuknąć ikony
lub
, aby przejść
do poprzedniej lub następnej strony
miniatur. Po wybraniu żądanego zdjęcia
stuknij przycisk OK, aby obejrzeć je w
trybie pełnoekranowym.
5
Stuknij tę ikonę, aby otworzyć menu
odtwarzania.
6
Wskaźnik zabezpieczonego pliku
Polski - 35
Menu
SilverCrest SCA 5.00 A1
Menu
Kamera używa różnych menu, które oferują wiele ustawień w
każdym trybie pracy. Dostępne jest również menu konfiguracji,
które pozwala ustawić preferencje kamery.
Menu rejestrowania
Menu nagrywania filmów
Menu nagrywania filmów pozwala ustawić różne parametry
rejestrowania wideo. Aby otworzyć menu nagrywania filmów:
1. Otwórz ekran i przekręć go zgodnie z potrzebami. Urządzenie
włączy się automatycznie.
2. Jeśli bieżącym trybem nie jest nagrywanie wideo, ustaw go za
pomocą przycisku wyboru trybu (6).
3. Naciśnij przycisk menu (13) albo stuknij dół ekranu, aby
wyświetlić menu.
4. Naciśnij przyciski nawigacyjne  lub  (10), aby zaznaczyć
żądaną funkcję, a następnie naciśnij przycisk potwierdzenia (7)
lub stuknij funkcję, aby ją wybrać.
5. Wprowadź żądane zmiany (zob. poniżej) i stuknij przycisk OK.
6. Naciśnij ponownie przycisk menu (13) albo stuknij ikonę
aby ukryć menu.
,
W poniższych sekcjach znajduje się opis parametrów dostępnych
w menu nagrywania filmów.
Balans bieli
Balans bieli służy do określania temperatury barw odpowiedniej do
bieżących warunków oświetleniowych. Wybierz jedną ze wstępnie
skonfigurowanych opcji albo użyj ustawień automatycznych.
36 - Polski
SilverCrest SCA 5.00 A1
Menu
Ikony mają następujące znaczenie:
Tryb automatyczny
Światło dzienne
Zachmurzenie
Światło fluoroscencyjne
Światło żarowe
Rozdzielczość
Rozdzielczość określa rozmiar obrazu w pikselach. Ogólnie rzecz
biorąc, im wyższa rozdzielczość, tym więcej potrzeba miejsca na
przechowywanie obrazu. Dostępne są następujące ustawienia:
Oznaczenie
Rozdzielczość
w pikselach
Opis
1080P
1920 x 1080
Wysoka jakość
720P
1280 x 720
Średnia jakość
WVGA
720 x 480
Zwykła jakość
QVGA
352 x 240
Niska jakość (zalecana
do zastosowań
internetowych)
Kamera obsługuje rejestrowanie obrazu we współczesnym
formacie panoramicznym. Jednakże nie wszystkie dostępne
rozdzielczości oferują współczynnik proporcji 16:9: w przypadku
ustawienia QVGA współczynnik proporcji jest zmniejszany
automatycznie do 4:3. W takim przypadku, kiedy urządzenie
zostanie skierowane na scenę, podgląd ekranowy zawiera już
czarne pasy po lewej i prawej stronie.
Polski - 37
Menu
SilverCrest SCA 5.00 A1
Rozdzielczość
wideo
Podgląd/odtwarzanie
Współczynnik proporcji 16:9
1080P
720P
WVGA
Współczynnik proporcji 4:3
QVGA
Filmy o rozdzielczości QVGA są zawsze nagrywane
z bardzo wysoką częstotliwością (120 klatek na
sekundę). Jest to częstotliwość czterokrotnie
większa od normalnej, która nadaje się do
rejestrowania szybko zmieniających się scen (takich
jak wyścigi samochodowe, imprezy sportowe itd.).
Filmy takie są zawsze odtwarzane w zwolnionym
tempie, co pozwala sprawdzić wszystkie szczegóły
sceny.
Filmy w rozdzielczości QVGA są rejestrowane bez
dźwięku. Tryb ten zaprojektowano z myślą o
oglądaniu filmów w zwolnionym tempie, w którym
odtwarzanie dźwięku nie miałoby sensu.
Funkcja zoomu jest wyłączona podczas nagrywanie
filmów w rozdzielczości 1080P lub QVGA.
38 - Polski
SilverCrest SCA 5.00 A1
Menu
Efekt
Możesz rejestrować obraz przy użyciu następujących ustawień:
Domyślnie, Czarno-biały i Sepia. W tym celu wybierz odpowiednią
ikonę.
Tryb nocny
Aby uzyskać prawidłowo naświetlone nagrania w ciemnym
środowisku, wybierz tryb nocny. Zwiększy to jakość obrazu
rejestrowanego w nocy. Wybierz odpowiednią ikonę: Wyłączony,
Włączony. Pojawi się ikona
.
Jakość
Ustawienie jakości określa współczynnik kompresji obrazu wideo
zapisywanego na karcie pamięci lub w pamięci wewnętrznej.
Wyższy stopień kompresji umożliwia zapisanie większej liczby (lub
dłuższych) filmów.
Możesz nagrywać filmy z jakością Normalną (zielona,
) i
Wysoką (czerwona,
). W tym celu wybierz odpowiednią ikonę.
Menu robienia zdjęć
Menu robienia zdjęć pozwala ustawić różne parametry
rejestrowania zdjęć. Aby otworzyć menu robienia zdjęć:
1. Otwórz ekran i przekręć go zgodnie z potrzebami. Urządzenie
włączy się automatycznie.
2. Jeśli bieżącym trybem nie jest robienie zdjęć, ustaw go za
pomocą przycisku wyboru trybu (6).
3. Naciśnij przycisk menu (13) albo stuknij dół ekranu, aby
wyświetlić menu.
Polski - 39
Menu
SilverCrest SCA 5.00 A1
4. Naciśnij przyciski nawigacyjne  lub  (10), aby zaznaczyć
żądaną funkcję, a następnie naciśnij przycisk potwierdzenia (7)
lub stuknij funkcję, aby ją wybrać.
5. Wprowadź żądane zmiany (zob. poniżej) i stuknij przycisk OK.
6. Naciśnij ponownie przycisk menu (13) albo stuknij ikonę
aby ukryć menu.
,
W poniższych sekcjach znajduje się opis parametrów dostępnych
w menu robienia zdjęć.
Balans bieli
Balans bieli służy do określania temperatury barw odpowiedniej do
bieżących warunków oświetleniowych. Wybierz jedną ze wstępnie
skonfigurowanych opcji albo użyj ustawienia automatycznego.
Ikony mają następujące znaczenie:
Tryb automatyczny
Światło dzienne
Zachmurzenie
Światło fluoroscencyjne
Światło żarowe
Rozdzielczość
Rozdzielczość określa rozmiar obrazu w pikselach. Ogólnie rzecz
biorąc, im wyższa rozdzielczość, tym więcej potrzeba miejsca na
przechowywanie obrazu. Dostępne są następujące ustawienia:
Oznaczenie
Rozdzielczość
w pikselach
Opis
12M
4000 x 3000
Najwyższa jakość
5M
2592 x 1944
Średnia jakość
3M
2048 x 1536
Zwykła jakość
40 - Polski
SilverCrest SCA 5.00 A1
Menu
Kamera obsługuje rejestrowanie filmów we
współczesnym
formacie
panoramicznym.
W
przypadku zdjęć współczynnik proporcji jest jednak
zmniejszany automatycznie do 4:3. Wynika to z
faktu, że odbitki wykonywane w zakładach
fotograficznych zwykle mają współczynnik proporcji
4:3. W takim przypadku, kiedy urządzenie zostanie
skierowane na scenę, podgląd ekranowy zawiera już
czarne pasy po lewej i prawej stronie.
Efekt
Możesz rejestrować obraz przy użyciu następujących ustawień:
Domyślnie, Czarno-biały i Sepia. W tym celu wybierz odpowiednią
ikonę.
Tryb nocny
Aby uzyskać prawidłowo naświetlone zdjęcia w ciemnym
środowisku, wybierz tryb nocny. Zwiększy to jakość obrazu
rejestrowanego w nocy. Wybierz odpowiednią ikonę: Wyłączony,
Włączony. Pojawi się ikona
.
Samowyzwalacz
Samowyzwalacz opóźnia zrobienie zdjęcia przez określony czas
po naciśnięciu przycisku nagrywania (5). Dzięki temu możesz
wziąć udział w fotografowanej scenie (np. w zdjęciu grupowym).
Wykonaj następujące czynności:
1. Wybierz samowyzwalacz z opóźnieniem 5- lub
sekundowym. Na ekranie pojawi się odpowiednia ikona.
10-
2. Skieruj kamerę na fotografowanej scenie i upewnij się, że jest
ustawiona na stabilnej powierzchni (a jeszcze lepiej – na
statywie).
3. Naciśnij przycisk nagrywania (5).
Polski - 41
Menu
SilverCrest SCA 5.00 A1
4. Wskaźnik samowyzwalacza (4) na panelu tylnym zacznie
migać, a na ekranie pojawi się licznik pozostałego czasu. Po
określonym czasie zdjęcie zostanie zrobione automatycznie.
5. Po zrobieniu zdjęcia samowyzwalacz zostanie wyłączony.
Można będzie używać kamery w normalny sposób.
Jakość
Ustawienie jakości określa współczynnik kompresji zdjęć
zapisywanych na karcie pamięci lub w pamięci wewnętrznej.
Wyższy stopień kompresji umożliwia zapisanie większej liczby
zdjęć.
) i Wysoką
Możesz robić zdjęcia z jakością Normalną (zielona,
(czerwona,
). W tym celu wybierz odpowiednią ikonę.
Menu odtwarzania
Menu odtwarzania zawierają opcje do usuwania bieżącego
nagrania lub wszystkich nagrań, do zabezpieczania bieżącego
nagrania, do automatycznego odtwarzania wszystkich nagrań oraz
do ustawiania głośności odtwarzania.
Menu odtwarzania filmów
1. Otwórz ekran i przekręć go zgodnie z potrzebami. Urządzenie
włączy się automatycznie.
2. Jeśli bieżącym trybem nie jest nagrywanie wideo, ustaw go za
pomocą przycisku wyboru trybu (6).
3. Naciśnij przycisk odtwarzania (14), aby przełączyć się w tryb
odtwarzania wideo.
4. Naciśnij przycisk menu (13) albo stuknij dół ekranu, aby
wyświetlić menu.
5. Naciśnij przyciski nawigacyjne  lub  (10), aby zaznaczyć
żądaną funkcję, a następnie naciśnij przycisk potwierdzenia (7)
lub stuknij funkcję, aby ją wybrać.
6. Wprowadź żądane zmiany (zob. poniżej) i stuknij przycisk OK.
42 - Polski
SilverCrest SCA 5.00 A1
Menu
7. Naciśnij ponownie przycisk menu (13) albo stuknij ikonę
aby ukryć menu.
,
W poniższych sekcjach znajduje się opis parametrów dostępnych
w menu odtwarzania filmów.
Usuń jedno
Użyj tej opcji, aby usunąć pojedyncze nagranie wideo.
Zabezpieczonych nagrań nie można usunąć. Zob.
też strona 44 – Zabezpiecz.
1. Wykonaj czynności od 1 do 4 z sekcji „Menu odtwarzania
filmów” (zob. strona 42).
2. Wybierz opcję „Usuń jedno” i naciśnij przycisk potwierdzenia
(7).
3. Użyj przycisków nawigacyjnych (10) albo przycisków  /  na
ekranie, aby wybrać film, który chcesz usunąć.
4. Naciśnij przycisk potwierdzenia (7) albo stuknij ikonę usuwania,
aby potwierdzić operację.
Ostrzeżenie! Usuniętego nagrania nie można
przywrócić. Po etapie 4 nie pojawią się dalsze
ostrzeżenia; wybrany film zostanie natychmiast
usunięty, a na ekranie pojawi się następny film.
5. Naciśnij dwukrotnie przycisk menu (13), aby wrócić do trybu
odtwarzania filmów.
Polski - 43
Menu
SilverCrest SCA 5.00 A1
Usuń wszystkie
Użyj tej opcji, aby usunąć wszystkie zapisane filmy jednocześnie.
Zabezpieczonych nagrań nie można usunąć. Zob.
też strona 44 – Zabezpiecz.
1. Wykonaj czynności od 1 do 4 z sekcji „Menu odtwarzania
filmów” (zob. strona 42).
2. Wybierz opcję „Usuń
potwierdzenia (7).
wszystkie”
i
naciśnij
przycisk
3. Wybierz ikonę kosza na śmieci i naciśnij przycisk potwierdzenia
(7), aby potwierdzić operację. Możesz również stuknąć ikonę
kosza na śmieci, a następnie przycisk OK.
Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz usuwać filmów, w
etapie 3 wybierz ikonę „Anuluj” i naciśnij przycisk
potwierdzenia (7). Możesz również stuknąć ikonę
„Anuluj”, a następnie przycisk OK.
Zabezpiecz
Ta opcja pozawala zabezpieczyć jedno lub więcej nagrań przed
przypadkowym usunięciem. Wykonaj następujące czynności:
1. Wykonaj czynności od 1 do 4 z sekcji „Menu odtwarzania
filmów” (zob. strona 42).
2. Wybierz opcję „Zabezpiecz” i naciśnij przycisk potwierdzenia
(7).
3. Użyj przycisków nawigacyjnych (10) albo przycisków  /  na
ekranie, aby wybrać film, który chcesz zabezpieczyć.
4. Naciśnij przycisk potwierdzenia (7), aby zabezpieczyć obecnie
wyświetlany film. Pojawi się ikona
. Naciśnij ponownie
przycisk potwierdzenia, aby odbezpieczyć nagranie.
5. W razie potrzeby użyj przycisków nawigacyjnych, aby wybrać
inne nagranie, po czym powtórz powyższe czynności.
44 - Polski
SilverCrest SCA 5.00 A1
Menu
6. Naciśnij przycisk menu (13), aby wrócić do trybu odtwarzania
filmów.
Autoodtwarzanie
Ta funkcja pozwala kolejno odtworzyć wszystkie nagrane filmy.
1. Wykonaj czynności od 1 do 4 z sekcji „Menu odtwarzania
filmów” (zob. strona 42).
2. Wybierz opcję „Autoodtwarzanie”
potwierdzenia (7).
i
naciśnij
przycisk
Podczas oglądania filmów naciśnij przycisk nagrywania (5), aby
wstrzymać odtwarzanie. Naciśnij go ponownie, aby wznowić
odtwarzanie. Kiedy to zrobisz, wyświetlone zostaną przyciski
sterujące odtwarzaniem. Umożliwiają one przewijanie filmu z
podglądem w przód lub w tył, w sposób opisany na stronie 33.
3. Aby zakończyć odtwarzanie, naciśnij przycisk potwierdzenia
(7).
Głośność
Funkcja ta pozwala ustawić głośność podczas odtwarzania wideo.
1. Wykonaj czynności od 1 do 4 z sekcji „Menu odtwarzania
filmów” (zob. strona 42).
2. Wybierz opcję „Głośność” i naciśnij przycisk potwierdzenia (7).
3. Użyj przycisków nawigacyjnych (10) albo przycisków  /  na
ekranie, aby wybrać żądaną głośność.
Do wyboru są poziomy głośności od 1 (niska) do 10 (wysoka).
Jeśli po osiągnięciu wartości 1 ponownie naciśniesz przycisk
, pojawi się ikona wyciszenia i dźwięk zostanie wyłączony.
4. Naciśnij przycisk potwierdzenia (7) albo stuknij przycisk OK,
aby ustawić wybraną głośność dźwięku.
5. Naciśnij przycisk menu (13), aby wrócić do trybu odtwarzania
filmów.
Polski - 45
Menu
SilverCrest SCA 5.00 A1
Menu odtwarzania zdjęć
1. Otwórz ekran i przekręć go zgodnie z potrzebami. Urządzenie
włączy się automatycznie.
2. Jeśli bieżącym trybem nie jest robienie zdjęć, ustaw go za
pomocą przycisku wyboru trybu (6).
3. Naciśnij przycisk odtwarzania (14), aby przełączyć się w tryb
odtwarzania zdjęć.
4. Naciśnij przycisk menu (13) albo stuknij dół ekranu, aby
wyświetlić menu.
5. Naciśnij przyciski nawigacyjne  lub  (10), aby zaznaczyć
żądaną funkcję, a następnie naciśnij przycisk potwierdzenia (7)
lub stuknij funkcję, aby ją wybrać.
6. Wprowadź żądane zmiany (zob. poniżej) i stuknij przycisk OK.
7. Naciśnij ponownie przycisk menu (13) albo stuknij ikonę
aby ukryć menu.
,
W poniższych sekcjach znajduje się opis parametrów dostępnych
w menu odtwarzania zdjęć.
Usuń jedno
Użyj tej opcji, aby usunąć pojedyncze zdjęcie.
Zabezpieczonych zdjęć nie można usunąć. Zob. też
strona 47 – Zabezpiecz.
1. Wykonaj czynności od 1 do 4 z sekcji „Menu odtwarzania zdjęć”
(zob. strona 46).
2. Wybierz opcję „Usuń jedno” i naciśnij przycisk potwierdzenia
(7).
3. Użyj przycisków nawigacyjnych (10) albo przycisków  /  na
ekranie, aby wybrać zdjęcie, które chcesz usunąć.
4. Naciśnij przycisk potwierdzenia (7) albo stuknij ikonę usuwania,
aby potwierdzić operację.
46 - Polski
SilverCrest SCA 5.00 A1
Menu
Ostrzeżenie! Usuniętego zdjęcia nie można
przywrócić. Po etapie 4 nie pojawią się dalsze
ostrzeżenia; wybrane zdjęcie zostanie natychmiast
usunięte, a na ekranie pojawi się następne zdjęcie.
5. Naciśnij dwukrotnie przycisk menu (13), aby wrócić do trybu
odtwarzania zdjęć.
Usuń wszystkie
Użyj tej opcji,
jednocześnie.
aby
usunąć
wszystkie
zapisane
zdjęcia
Zabezpieczonych zdjęć nie można usunąć. Zob. też
strona 47 – Zabezpiecz.
1. Wykonaj czynności od 1 do 4 z sekcji „Menu odtwarzania zdjęć”
(zob. strona 46).
2. Wybierz opcję „Usuń
potwierdzenia (7).
wszystkie”
i
naciśnij
przycisk
3. Wybierz ikonę kosza na śmieci i naciśnij przycisk potwierdzenia
(7), aby potwierdzić operację. Możesz również stuknąć ikonę
kosza na śmieci, a następnie przycisk OK.
Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz usuwać zdjęć, w
etapie 3 wybierz ikonę „Anuluj” i naciśnij przycisk
potwierdzenia (7). Możesz również stuknąć ikonę
„Anuluj”, a następnie przycisk OK.
Zabezpiecz
Ta opcja pozawala zabezpieczyć jedno lub więcej zdjęć przed
przypadkowym usunięciem. Wykonaj następujące czynności:
1. Wykonaj czynności od 1 do 4 z sekcji „Menu odtwarzania zdjęć”
(zob. strona 46).
Polski - 47
Menu
SilverCrest SCA 5.00 A1
2. Wybierz opcję „Zabezpiecz” i naciśnij przycisk potwierdzenia
(7).
3. Użyj przycisków nawigacyjnych (10) albo przycisków  /  na
ekranie, aby wybrać zdjęcie, które chcesz zabezpieczyć.
4. Naciśnij przycisk potwierdzenia (7), aby zabezpieczyć obecnie
. Naciśnij ponownie
wyświetlane zdjęcie. Pojawi się ikona
przycisk potwierdzenia, aby odbezpieczyć zdjęcie.
5. W razie potrzeby użyj przycisków nawigacyjnych, aby wybrać
inne zdjęcie, po czym powtórz powyższe czynności.
6. Naciśnij przycisk menu (13), aby wrócić do trybu odtwarzania
zdjęć.
Autoodtwarzanie
Ta funkcja umożliwia kolejne odtworzenie wszystkich zrobionych
zdjęć, jak podczas pokazu slajdów.
1. Wykonaj czynności od 1 do 4 z sekcji „Menu odtwarzania zdjęć”
(zob. strona 46).
2. Wybierz opcję „Autoodtwarzanie”
potwierdzenia (7).
i
naciśnij
przycisk
3. Aby zatrzymać pokaz, naciśnij przycisk potwierdzenia (7).
Menu konfiguracji
Menu konfiguracji zawiera podstawowe ustawienia kamery. Należą
do nich data i godzina, dźwięk przycisków, czas automatycznego
wyłączania (funkcja oszczędzająca energię), system wyświetlania
obrazu na ekranie telewizora, funkcja formatowania wewnętrznej
pamięci lub włożonej karty pamięci SD, funkcja przywracania
ustawień fabrycznych, język menu oraz ustawienie częstotliwości
sieci elektrycznej, które zapobiega zakłóceniom obrazu.
1. Otwórz ekran i przekręć go zgodnie z potrzebami. Urządzenie
włączy się automatycznie.
48 - Polski
SilverCrest SCA 5.00 A1
Menu
2. Naciśnij dwukrotnie przycisk wyboru trybu (6), aby wyświetlić
menu konfiguracji.
Menu zawiera 8 funkcji, które można wybierać za pomocą
przycisków nawigacyjnych (10).
3. Użyj przycisków nawigacyjnych (10), aby zaznaczyć jedno z
ustawień, a następnie naciśnij przycisk potwierdzenia (7), aby
je wybrać.
4. Użyj przycisków nawigacyjnych (10), aby ustawić jedną z
możliwych wartości, a następnie naciśnij przycisk potwierdzenia
(7).
Poniżej opisano dostępne opcje:
Data / godzina
Ustawia datę i godzinę (zob. również strona 22 – Ustawianie daty i
godziny.
Sygnał
Tutaj możesz określić, czy po naciśnięciu dowolnego przycisku
kamera powinna wydawać sygnał dźwiękowy. Opcja ta
jednocześnie włącza lub wyłącza dźwięk wydawany podczas
włączania kamery.
Autowyłączanie
Po upływie pewnego czasu urządzenie może wyłączać się
automatycznie, aby zaoszczędzić energię. Jeśli w czasie tym nie
zostanie wykonana żadna operacja, urządzenie wyłączy się. Aby
ponownie uruchomić kamerę, naciśnij wyłącznik (18).
Może wybrać czas równy 1 minucie lub 5 minutom albo wyłączyć
funkcję autowyłączania. Ikony mają następujące znaczenie:
Bez autowyłączania
Wyłączenie po 1 minucie
Wyłączenie po 5 minutach
Polski - 49
Menu
SilverCrest SCA 5.00 A1
Standard TV
Możesz wybrać system telewizyjny PAL lub NTSC. NTSC to
system kolorów używany w Ameryce i Japonii, PAL jest używany w
większości krajów europejskich. Ustawienie to dotyczy tylko
bezpośredniego odtwarzania na telewizorze z wykorzystaniem
kabla USB/AV.
Format
Ta funkcja pozwala usunąć całą zawartość karty pamięci i stworzyć
nową strukturę zapisywania plików na karcie (formatowanie). Jeśli
do kamery nie jest włożona karta pamięci SD, sformatowana
zostanie pamięć wewnętrzna.
Ostrzeżenie! Wszystkie zapisane filmy i zdjęcia
zostaną usunięte i nie będzie można ich
przywrócić. Dotyczy to również plików
zabezpieczonych. Upewnij się, że wszystkie
nagrania, które chcesz zachować, zostały
skopiowane na inny nośnik.
Domyślnie
Wszystkie parametry urządzenia zostaną ustawione na wartości
fabryczne.
Nie spowoduje to usunięcia żadnych danych z karty pamięci.
50 - Polski
SilverCrest SCA 5.00 A1
Menu
Język
Wybiera żądany język menu (zob. też strona 22 – Ustawianie
języka menu).
Częstotliwość
Pozwala wybrać częstotliwość sieci elektrycznej, aby zapobiec
zakłóceniom
spowodowanym
światłem
fluoroscencyjnym.
Częstotliwość 50 Hz jest używana w Europie; w Ameryce sieć
elektryczna używa częstotliwości 60 Hz.
Polski - 51
Złącza i porty
SilverCrest SCA 5.00 A1
Złącza i porty
Oglądanie nagrań na ekranie telewizora
Wszystkie nagrania, które można odtworzyć na ekranie kamery,
można również obejrzeć na zwykłym telewizorze. Telewizor ten
musi mieć odpowiednie wejście wideo.
W zależności od złączy dostępnych w telewizorze, można użyć
kabla USB/AV albo kabla HDMI. Kabel HDMI przenosi cyfrowy
obraz i dźwięk, a zatem oferuje najwyższą jakość. Porty HDMI (9) i
USB/AV (8) znajdują się za ochronną klapką.
Urządzenie podłączone do telewizora obsługuje się w zwykły
sposób. Możesz na przykład włączyć funkcję autoodtwarzania
(pokazu slajdów), aby kolejno obejrzeć wszystkie zdjęcia (zob. też
strona 48 – Autoodtwarzanie).
Podłączanie kablem HDMI
1. Upewnij się, że kamera jest wyłączona.
2. Otwórz osłonę portów i włóż mniejszą wtyczkę kabla HDMI do
portu HDMI (9) kamery (zob. też strona 13 – Panel tylny).
3. Włóż większą wtyczkę kabla HDMI do gniazda HDMI w
telewizorze.
52 - Polski
SilverCrest SCA 5.00 A1
Złącza i porty
4. Na telewizorze wybierz źródło sygnału HDMI zgodnie z
gniazdem wejściowym, do którego podłączyłeś kabel. W razie
potrzeby przeczytaj instrukcję użytkownika telewizora, aby
dowiedzieć się, jak to zrobić.
5. Naciśnij wyłącznik (18), aby włączyć kamerę. Kiedy obraz jest
pokazywany na telewizorze, ekran urządzenia pozostaje
wyłączony.
Kiedy kamera jest podłączona do telewizora kablem
HDMI, funkcje nagrywania filmów i robienia zdjęć są
niedostępne. Można tylko odtwarzać wcześniej
nagraną treść.
Podłączanie kablem USB/AV
1. Upewnij się, że kamera jest wyłączona.
2. Otwórz osłonę portów i włóż wtyczkę kabla USB/AV do portu
USB/AV (8) kamery (zob. też strona 13 – Panel tylny).
3. Włóż wtyczki AV do odpowiednich gniazd wejściowych w
telewizorze (żółta wtyczka do gniazda VIDEO IN, biała do
gniazda AUDIO IN). Złącze USB znajdujące się na tym samym
końcu kabla nie jest potrzebne w przypadku tego typu
połączenia. Zajrzyj również do instrukcji użytkownika
telewizora, aby uzyskać więcej informacji.
Polski - 53
Złącza i porty
SilverCrest SCA 5.00 A1
4. Na telewizorze wybierz kanał AV zgodnie z gniazdem
wejściowym, do którego podłączyłeś kabel. W razie potrzeby
przeczytaj instrukcję użytkownika swojego telewizora, aby
dowiedzieć się, jak to zrobić.
5. Naciśnij wyłącznik (18), aby włączyć kamerę. Kiedy obraz jest
pokazywany na telewizorze, ekran urządzenia pozostaje
wyłączony.
54 - Polski
SilverCrest SCA 5.00 A1
Złącza i porty
Przenoszenie nagrań do komputera
Istnieją dwa sposoby kopiowana nagrań z kamery do komputera:
•
przez podłączenie urządzenia do komputera za pomocą kabla
USB/AV,
•
przez włożenie karty pamięci SD do czytnika kart
Zachowaj ostrożność podczas zmieniania nazw
folderów i plików. NIE ZMIENIAJ z poziomu
komputera nazw folderów i plików
przechowywanych w urządzeniu, ponieważ może
to uniemożliwić odtworzenie ich za pomocą
kamery.
Kiedy skopiujesz pliki lub foldery do komputera,
będziesz mógł zmienić ich nazwy w komputerze.
Polski - 55
Złącza i porty
SilverCrest SCA 5.00 A1
Używanie portu USB
Systemy operacyjne Windows® 7, Windows Vista® i Windows® XP
wykrywają kamerę automatycznie jako urządzenie pamięci
masowej.
1. Upewnij się, że kamera jest wyłączona.
2. Otwórz osłonę portów i włóż wtyczkę kabla USB/AV do portu
USB/AV (8) kamery (zob. też strona 13 – Panel tylny).
3. Włóż wtyczkę kabla USB do wolnego portu USB we włączonym
komputerze.
4. Naciśnij wyłącznik (18), aby włączyć kamerę. Komputer wykryje
wbudowaną pamięć oraz kartę pamięci (jeśli jest włożona) jako
dysk wymienny i utworzy nowy napęd z następną wolną literą
dysku. Kamera pozostanie wyłączona, a wskaźnik zasilania (4)
będzie świecił na czerwono.
5. Otwórz folder Mój komputer i kliknij dwukrotnie nową ikonę
dysku wymiennego. Wszystkie nagrane pliki znajdziesz w
folderze „DCIM” na tym dysku.
6. Teraz możesz skopiować nagrane pliki z kamery do wybranego
folderu na dysku twardym komputera.
56 - Polski
SilverCrest SCA 5.00 A1
Złącza i porty
Używanie czytnika kart
Jeśli komputer jest wyposażony w czytnik obsługujący karty
pamięci SD, można bezpośrednio odczytać zawartość karty. W tym
celu należy wyłączyć kamerę i wyjąć kartę pamięci (zob. strona 19
– Wkładanie karty SD).
1. Włóż kartę pamięci do czytnika w komputerze (zwykle
oznaczonego SD/MMC).
2. Komputer udostępni zawartość karty pamięci w oknie Mój
komputer pod literą dysku reprezentującą czytnik kart.
3. Otwórz okno Mój komputer i kliknij dwukrotnie ikonę dysku,
która reprezentuje czytnik kart.
4. Wszystkie nagrane pliki znajdziesz w folderze „DCIM” na tym
dysku.
5. Teraz możesz skopiować nagrane pliki z kamery do wybranego
folderu na dysku twardym komputera.
Polski - 57
Dodatek
SilverCrest SCA 5.00 A1
Dodatek
Instalowanie oprogramowania
Wymagania systemowe
•
Windows® 7, Windows Vista® lub Windows® XP
•
Dwurdzeniowy procesor Intel® lub AMD® (lub lepszy)
•
Co najmniej 1 GB pamięci RAM
•
Karta graficzna zgodna z DirectX 9 (zalecane DirectX 10)
•
Co najmniej 2 GB wolnego miejsca na dysku
•
Wolny port USB lub czytnik kart
Oprogramowanie
-Oprogramowanie
znajduje się na dołączonej płycie CD. Możesz
użyć go do edycji filmów, a nawet do łatwego publikowania ich w
serwisach YouTube, Facebook itd, do zapisywania ich na
nośnikach AVCHD lub do tworzenia książek i albumów
fotograficznych.
Zanim włożysz płytę CD do stacji CD lub DVD,
musisz podłączyć kamerę do komputera. W
przeciwnym razie oprogramowanie nie wykryje
kamery i nie zainstaluje się.
1. Podłącz urządzenie do komputera kablem USB (zob. strona 56
– Używanie portu USB).
2. Włącz kamerę.
3. Włóż dołączoną płytę CD do stacji CD lub DVD w komputerze.
Oprogramowanie powinno zainstalować się i uruchomić
automatycznie. W przeciwnym razie kliknij dwukrotnie plik
„TotalMediaHDCam.exe” w głównym folderze płyty CD.
58 - Polski
SilverCrest SCA 5.00 A1
Dodatek
Pliki zapisane w kamerze powinny zostać zaimportowane
automatycznie do programu TotalMediaHDCam. Następnie
będziesz mógł poddać je edycji. Więcej informacji znajdziesz w
elektronicznej pomocy programu TotalMediaHDCam.
Polski - 59
Dodatek
SilverCrest SCA 5.00 A1
Dane techniczne
Matryca
Matryca CMOS 1/3,2", 5,0 megapikseli
Obiektyw
Obiektyw o stałej ogniskowej
F/3.2, f=5,1mm
Obszar
ustawiania
ostrości
Tryb zwykły: 1,5 m do nieskończoności
Ekran TFT
3-calowy ekran dotykowy TFT LCD, 960 x 240
pikseli, 16:9
Tryb makro: 20 - 21cm
Zasięg lampy LED <1,0 m (<3 stopy)
Nośniki
pamięciowe
Wbudowana pamięć flash 128 MB (ok. 75 MB
dostępne na przechowywanie filmów i zdjęć)
Karty SD, obsługa SDHC (maks. SDHC Class
6, 16 GB)
Zoom
Wideo: 4-krotne powiększenie cyfrowe (z
wyjątkiem trybów 1080p i QVGA)
Zdjęcia: 4-krotne powiększenie cyfrowe
Zdjęcia
Formaty plików zdjęć: JPEG (EXIF 2.2), DCF
Rozdzielczość: 3M, 5M, 12M (interpolowana
przez wbudowane oprogramowanie)
Wideo
Format: H.264 (AVI)
Rozdzielczość: QVGA (120 klatek/s), WVGA
(60 klatek/s), HD 720p (30 klatek/s), HD 1080p
(30 klatek/s)
Efekty barwne
Kolor, czerń i biel, sepia
Balans bieli
Automatyczny / Światło dzienne /
Zachmurzenie / Światło żarowe / Światło
fluoroscencyjne
60 - Polski
SilverCrest SCA 5.00 A1
Dodatek
Kompensacja
ekspozycji
-2.0 EV do +2.0 EV
Samowyzwalacz
Wyłączony, 5 sekund, 10 sekund
Interfejs PC
USB 2.0
Wyjściowy sygnał NTSC/PAL / HDMI
TV
Szybkość migawki Zdjęcia: od 2 do 1/4000 sek.
Wideo: od 1/15 do 1/2000 sek.
Autowyłączanie
Wyłączone, 1 minuta, 5 minut
Zasilanie
Akumulator litowo-jonowy FUJI
ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD.
NP40, 3,7V, 700mAh lub przez port USB
komputera
Ładowarka
Technics-GP TC03G-2U025-0421D
Wejście: 100-240VAC, 50/60Hz, maks. 0,11 A
Wyjście: 4,2 V
0,6 A
Wymiary
58 (szer.) x 108 (wys.) x 18 (dług.) mm
Waga
96 g (bez akumulatora)
Polski - 61
Dodatek
Informacje gwarancyjne
62 - Polski
SilverCrest SCA 5.00 A1
SilverCrest SCA 5.00 A1
Tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék
Fontos megjegyzés............................................................. 67
Biztonsági utasítások.....................................................................67
Gyermekek.....................................................................................69
Töltőkészülék és újratölthető akkumulátor.....................................69
Kábelek..........................................................................................70
Javítás és karbantartás..................................................................70
Rendeltetésszerű használat...........................................................70
Megfelelőség..................................................................................71
A régi készülékek hulladékba helyezése.......................................72
Bevezető............................................................................. 73
A csomag tartalma.........................................................................73
Kezelőszervek és gombok.............................................................74
Előlap............................................................................................75
Hátlap............................................................................................75
Bal panel (lezárt kijelző)................................................................76
Bal panel (nyitott kijelző)...............................................................76
Felülnézet.....................................................................................77
Alul................................................................................................77
A kijelző kinyitása...........................................................................78
Az akkumulátorok töltése...............................................................79
Magyar - 63
Tartalomjegyzék
SilverCrest SCA 5.00 A1
Az akkumulátor behelyezése........................................................80
Egy SD kártya behelyezése..........................................................81
Memóriakártya írásvédelme..........................................................82
A kamkorder be- és kikapcsolása.................................................83
Üzemmód átkapcsolása................................................................84
A menü nyelvének beállítása........................................................84
Dátum és idő beállítása................................................................84
Felvétel............................................................................... 86
Videofelvétel készítése..................................................................86
Videó világítás...............................................................................88
Makró üzemmód...........................................................................88
Expozíciós korrekció.....................................................................88
Fényképkészítés............................................................................90
Videó világítás...............................................................................92
Makró üzemmód ..........................................................................92
Expozíciós korrekció.....................................................................92
Lejátszás............................................................................. 93
Videoklipek lejátszása....................................................................93
Fényképek lejátszása.....................................................................96
64 - Magyar
SilverCrest SCA 5.00 A1
Tartalomjegyzék
A menük.............................................................................. 98
A felvétel menük.............................................................................98
Mozgókép felvétel üzemmód........................................................98
Állókép felvétel menü..................................................................101
A lejátszás menük........................................................................104
Mozgókép lejátszás menü..........................................................104
Állókép lejátszás menü...............................................................108
Beállítás menü.............................................................................111
Dátum / Idő.................................................................................111
Hangjelzés..................................................................................111
Automatikus kikapcsolás.............................................................112
TV szabvány...............................................................................112
Formázás....................................................................................112
Alapérték.....................................................................................113
Nyelv...........................................................................................113
Frekvencia..................................................................................113
Csatlakozók és portok....................................................... 114
Felvételek megtekintése a TV képernyőn....................................114
Csatlakoztatás HDMI kábellel.....................................................114
Csatlakoztatás USB/AV kábellel.................................................115
Felvételek átvitele számítógépre..................................................117
Az USB port használata..............................................................118
A kártyaolvasó használata..........................................................119
Magyar - 65
Tartalomjegyzék
SilverCrest SCA 5.00 A1
Függelék........................................................................... 120
A szoftver telepítése.....................................................................120
Rendszerkövetelmények.............................................................120
Szoftver.......................................................................................120
Műszaki adatok............................................................................122
Garanciális tájékoztatás...............................................................124
EC Declaration of Conformity – EC megfelelőségi nyilatkozat . . .186
66 - Magyar
SilverCrest SCA 5.00 A1
Biztonsági utasítások
Fontos megjegyzés
Biztonsági utasítások
•
Az eszköz első használatba vétele előtt olvassa el a
kézikönyvben lévő összes megjegyzést és figyelmeztetést, még
akkor is, ha ismeri az elektronikus eszközök kezelését. Mindig
ellenőrizze a termék helyes működését!
•
Tartsa ezt a kézikönyvet
tájékozódás céljából!
•
Ha az eszközt eladja vagy továbbadja, lényeges, hogy átadja
ezt a kézikönyvet is.
•
Ne próbálja meg felnyitni a készülék házát vagy szétszerelni a
terméket! Fennáll az áramütés veszélye. A karbantartást és a
javításokat kizárólag szakképzett technikusok végezhetik.
•
Ne nézzen a napba vagy más erős fényforrásba! Ellenkező
esetben a látása sérülhet.
•
A készüléket tartsa távol víztől és más folyadékoktól! Ne
működtesse a készüléket nedves kézzel és ne használja
esőben vagy hóban. A nedvesség tűz vagy áramütés veszélyét
okozhatja.
•
A készüléket tartsa gyermekektől és állatoktól távol a balesetek
és a készülék károsodásának megakadályozására!
•
Azonnal kapcsolja ki a készüléket, ha az füstöl vagy szokatlan
hangot hallat! Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. Sohase
kísérelje meg saját maga javítani a készüléket!
•
Csak a készletezett TC03G-2U025-0421D töltő tartókeretet
használja a termék akkumulátorának újratöltéséhez.
•
A készüléket kizárólag a készletezett újratölthető Li-ion
akkumulátorral (FUJI ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., Ltd.
NP40) használja a túlmelegedés, a fedél deformáció, tűz,
áramütés, robbanás vagy egyéb veszélyek elkerülése
érdekében!
biztonságos
helyen,
későbbi
Magyar - 67
Biztonsági utasítások
SilverCrest SCA 5.00 A1
•
Mielőtt az akkumulátort eltávolítja a töltőből, húzza ki a hálózati
tápkábelt a fali aljzatból vagy a töltőből.
•
A töltő vagy tartozékainak meghibásodása esetén azonnal
húzza ki a hálózati tápkábelt a fali aljzatból.
•
Hasonlóképpen húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból várható
zivatar esetén!
•
Sohase kísérelje meg az újratölthető akkumulátorokat
melegíteni, szétszerelni vagy rövidre zárni! Sohase dobja tűzbe
a tölthető akkumulátort! Fennáll a robbanás veszélye!
Figyelem! Megjegyzés a hálózatról való leválasztáshoz
Ahhoz, hogy a töltőt teljesen lecsatlakoztassa a hálózatról, a
hálózati tápkábelt ki kell húznia a fali aljzatból. A töltő
csatlakoztatására használt fali aljzatnak könnyen hozzáférhetőnek
kell lennie, hogy a tápkábel kényszerhelyzetben gyorsan kihúzható
legyen. Amikor a töltőt hosszabb ideig nem használja (pl., amikor
szabadságra megy), húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból a
tűzveszély elkerüléséhez! Ne fogja meg a tápkábelt nedves kézzel!
A töltő alapjárati üzemmódban is fogyaszt
elektromosságot. Az energiafogyasztás elkerülése
érdekében válassza le azt a hálózatról. Ehhez húzza
ki a csatlakozódugót a fali aljzatból!
Ne használja a készüléket magas hőmérsékletű vagy páratartalmú
helyiségben és védje azt a portól! Helyezze az eszközt stabil, sima
felületre és ne helyezzen semmilyen tárgyat az eszközre.
Mindig ellenőrizze a következőket:
•
Nem melegíti-e a készüléket közvetlen hőforrás (pl., fűtés)?
•
Ne érje közvetlen napfény vagy erős mesterséges fény az
eszközt!
•
Óvja az eszközt freccsenő és csepegő víztől, valamint maró
folyadékoktól, tovább sohase működtesse víz közelében,
68 - Magyar
SilverCrest SCA 5.00 A1
Biztonsági utasítások
nehogy abba beleessen (ne helyezzen semmilyen folyadékot
tartalmazó edényt, például, vázát, csészét stb. a készülékre)!
•
Ne helyezze semmilyen tűzforrást (pl. égő gyertyát) az
eszközre vagy annak közelébe!
•
Ne engedjen idegen tárgyat a készülékbe jutni!
•
Ne tegye ki a készüléket nagy hőmérsékletváltozásoknak, mivel
ez belül páralecsapódást okozhat!
•
Védje az eszközt a túlzott ütődésektől és rezgésektől!
Gyermekek
Az elektromos készülékek nem valók gyermekek kezébe. Ne
engedje, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használják az
elektromos készülékeket! A gyermekek nem fogják fel a potenciális
vészhelyzeteket. Az elemek, újratölthető telepek és kisebb
alkatrészek fulladás veszélyét rejthetik magukba. Tartsa az
elemeket gyermekektől távol! Egy újratölthető akkumulátor
lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz! Tartsa gyermekektől
távol a csomagolóanyagot, mivel az fulladást okozhat.
Töltőkészülék és újratölthető akkumulátor
Helyezze be a tölthető akkumulátorokat a helyes polaritással!
Sohase dobja tűzbe a tölthető akkumulátort! Távolítsa el az elemet,
ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.
Robbanásveszély!
A rendeltetésnek nem megfelelő használat robbanást vagy
életveszélyt okozhat. Csak a gyártó által javasolt vagy egyenértékű
típussal helyettesítse a tölthető akkumulátort. Sohase helyezzen
semmilyen elemet (vagy akkumulátort) robbanásveszélyes
környezetbe! Az elemek (vagy akkumulátorok) behelyezése és
eltávolítása alatt szikra keletkezhet, ami robbanást okozhat. A
robbanásveszélyes területeket általában (de nem mindig) felirattal
jelölik. Ide tartoznak az olyan üzemanyag tárolásra használt
területek, mint egy hajó fedélzete alatti hely, üzemanyag vezeték
és tartály területei, éghető anyagokat (például, gabonalisztet,
Magyar - 69
Biztonsági utasítások
SilverCrest SCA 5.00 A1
fémport stb.) tartalmazó levegőjű környezetek, továbbá olyan
területek, ahol általában kikapcsolja a gépjármű motorját.
Tartsa tiszteletben a környezetet! A régi újratölthető telepek nem
tartoznak a háztartási hulladékhoz. Helyezze ezeket hulladékba a
használt elemek gyűjtőhelyén!
Kábelek
Kizárólag a csatlakozódugónál és ne a vezetéknél fogva húzza ki a
kábeleket! Sohase fogja meg a hálózati tápkábelt nedves kézzel,
mivel az rövidzárlatot vagy áramütést okozhat. Sohase helyezze az
eszközt, nehéz tárgyakat vagy bútorokat a kábelre és
gondoskodjon arról, hogy vezeték ne csípődjön be, különösen a
csatlakozónál. Sohase kössön csomót a kábelre, és ne kösse
össze más vezetékkel! Valamennyi kábelt úgy kell elhelyezni, hogy
senkise léphesse rá, és ne akadhasson el benne. A sérült hálózati
tápkábel tüzet vagy áramütést okozhat. Rendszeres időnként
vizsgálja meg a hálózati tápkábelt! Ne használjon egyetlen olyan
adapter dugót vagy toldókábelt sem, amely nem felel meg a
szükséges biztonsági szabványoknak.
Javítás és karbantartás
Javításra a készülék valamilyen sérülése esetén van szükség,
például, amikor a töltő vagy a SilverCrest SCA 5.00 A1
készülékház megsérül, folyadék vagy idegen tárgy kerül az
eszközbe, az eszközt eső vagy nedvesség érte, amikor a termék
nem működik megfelelően vagy, ha a terméket leejtette. Ha
bármilyen füstöt, szokatlan zajt vagy szagot észlel, azonnal
kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt a hálózati
csatlakozóból! Ilyen esetben a készülék nem használható tovább
és azt meghatalmazott szerviz személyzettel kell megvizsgáltatni.
Amikor szervizre van szüksége, lépjen kapcsolatba szakképzett
szerelővel!
70 - Magyar
SilverCrest SCA 5.00 A1
Biztonsági utasítások
Rendeltetésszerű használat
Ez egy informatikai elektronikus készülék. A készüléket mozgóvagy állókép rögzítésére és lejátszására tervezték. Ez csak egyéni
célokra használható, ipari vagy egyéb kereskedelmi célokra nem.
Alapértelmezett konfigurációban ez a termék nem orvosi,
életmentési vagy életfenntartási célokra készült. Kizárólag a
biztonsági
szabványoknak,
az
elektromágneses
összeférhetőségnek és a készülék árnyékolási minőségének
megfelelő csatlakozó kábelek és külső eszközök használhatók.
Ne módosítsa saját maga a készüléket vagy annak tartozékait. A
gyártó nem vállal semmilyen felelősséget az illetéktelen
módosítások okozta sérülésekért. Továbbá, a készülék bármilyen
módosítása a garancia megszűnését eredményezi.
Megfelelőség
A készülék és készletezett tartozékai átestek az
elektromágneses
összeférhetőségre
vonatkozó
2004/108/EC sz. és a kisfeszültségű villamos
termékekre vonatkozó 2006/95/EC sz. irányelveknek
megfelelő vizsgálaton és megfeleltek az alapvető és
egyéb
követelményeknek.
A
megfelelőségi
nyilatkozatot megtalálhatja a felhasználói kézikönyv
végén.
A berendezésnek a gyártó által javasoltakon túli, bármilyen
módosítása
a
fenti
rendelkezéseknek
való
megfelelés
meghiúsulását eredményezheti. Csak a gyártó által javasolt
kellékeket használjon! Amennyiben az eszközt nem a Német
Köztársaság területén használja, be kell tartania az adott
országban érvényes rendelkezéseket és rendszabályokat.
Magyar - 71
Biztonsági utasítások
SilverCrest SCA 5.00 A1
A régi készülékek hulladékba helyezése
Az ilyen jellel ellátott eszközök a 2002/96/EC sz.
európai irányelv hatálya alá esnek. Valamennyi
elektromos és elektronikus eszközt a háztartási
hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni a hatóságok által
meghatározott helyen.
Kerülje a környezetszennyezést és egészsége veszélyeztetését,
helyezze szakszerűen hulladékba az eszközt! A megfelelő
hulladékba helyezéssel kapcsolatos további tájékoztatásért lépjen
kapcsolatba az önkormányzattal, a környezetvédelmi szervekkel
vagy azzal az üzlettel, ahol az eszközt vásárolta.
Tartsa tiszteletben a környezetet! A régi újratölthető telepek nem
tartoznak a háztartási hulladékhoz. Helyezze ezeket hulladékba a
használt elemek gyűjtőhelyén!
72 - Magyar
SilverCrest SCA 5.00 A1
Bevezető
Bevezető
A csomag tartalma
Vegye ki a csomagból a szállított készülékeket és tartozékokat,
majd vizsgálja meg azok meglétét és esetleges sérülését.
SilverCrest
SCA 5.00 A1 kamkorder
Újratölthető Li-ion akkumulátor,
FUJI ELECTRONICS
(SHENZHEN) CO., LTD. NP40
(2 db)
Technics-GP TC03G-2U0250421D töltő tápkábel
USB/AV kábel
HDMI kábel
Hordszíj
Magyar - 73
Bevezető
SilverCrest SCA 5.00 A1
Tok
Szoftvert tartalmazó CD
Felhasználói kézikönyv
(nincs ábrázolva)
SD memóriakártya (2 GB)
Tartsa meg a csomagoló anyagot a termék későbbi
szállításának céljára.
Kezelőszervek és gombok
A tételek és kezelőszervek további illusztrációja és azok megfelelő
tételszáma megtalálható a Felhasználói Kézikönyv borítójának
kihajtható belső oldalán. Kihajtva tarthatja ezt az oldalt a
Felhasználói Kézikönyv különböző fejezeteinek olvasásakor. Ezzel
bármikor ellenőrizheti a kamkorder megfelelő tételeit és csatlakozó
portjait.
74 - Magyar
SilverCrest SCA 5.00 A1
Bevezető
Előlap
1
Objektív
2
Videó lámpa
3
Hordszíj fűzőlyuk
Hátlap
4
Tápfeszültség jelző
5
Felvétel gomb
6
Üzemmód kiválasztó
kapcsoló
7
Megerősítő gomb / LED
lámpa kapcsoló
8
USB/AV kábel foglalat
9
HDMI csatlakozó
10 Menü navigálás
Magyar - 75
Bevezető
Bal panel (lezárt kijelző)
11 Mikrofon
12 Kihajtható
érintőképernyő
Bal panel (nyitott kijelző)
13 Menü gomb
14 Lejátszás gomb
15 Elemtartó rekesz
fedél
16 Hangszóró
17 Elemtartó rekesz
zár
18 Főkapcsoló
gomb
76 - Magyar
SilverCrest SCA 5.00 A1
SilverCrest SCA 5.00 A1
Bevezető
Felülnézet
19 Makró kapcsoló
20 Memória kártya
tartórekesz
Alul
21 Állvány szerelvény
Magyar - 77
Bevezető
SilverCrest SCA 5.00 A1
A kijelző kinyitása
Nyissa fel a kijelzőt és fordítsa el szükség szerint.
2.
1.
3.
Elfogathatja a kijelzőt úgy is, hogy előre nézzen. Ilyen esetben a
kép tájolása automatikus beállítású. Ez azonban csak tájkép
formátumú felvételekre vonatkozik.
78 - Magyar
SilverCrest SCA 5.00 A1
Bevezető
Az akkumulátorok töltése
A kamkorder utántölthető Lítium ion akkumulátor (FUJI
ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD. NP40) táplálja.
Szállításkor az akkumulátorok nincsenek feltöltve. A készülék első
használata előtt töltse fel az akkumulátorokat!
Helyezze be a tölthető akkumulátorokat a Technics-GP TC03G2U025-0421D töltő tartókeretbe, egyeztetve az akkumulátorokon
és a töltő tálcán lévő [+] és [-] jelöléseket.
Ellenőrizze, hogy az akkumulátor a töltőben a helyére pattan-e.
Ezután csatlakoztassa hálózati tápkábelt a töltőhöz és a fali
aljzathoz.
A kamkorder táplálásához csak utántölthető Lítium
ion
akkumulátort
(FUJI
ELECTRONICS
(SHENZHEN) CO., LTD. NP40) használjon.
Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja,
távolítsa el a tölthető akkumulátorokat!
Töltés alatt a tölthető akkumulátor és a
töltőkészülék felmelegedhet. Ez nem jelent hibát.
Magyar - 79
Bevezető
SilverCrest SCA 5.00 A1
A töltő tartókeret állapot jelzője narancssárgán világít az
akkumulátor töltése alatt. Amikor a töltési folyamat befejeződött, az
állapotjelző zöld fénnyel fog világítani. Ezután behelyezheti a
tölthető akkumulátort a kamkorderbe. A töltési szinttől függően a
töltési ciklus akár 2 órát is igénybe vehet.
Ha a tölthető akkumulátor behelyezése után a
jelzőlámpa továbbra is zöld fénnyel világít, az töltött
állapotú vagy helytelenül behelyezett akkumulátort
jelent. Ilyenkor ellenőrizze a polaritást.
A kamkorderben hagyva is töltheti az akkumulátort,
ha a kamkordert USB/AV kábellel számítógéphez
csatlakoztatja. Ehhez végezze el a 118. oldalon lévő
Az USB port használata c. fejezet 1-3 lépéseit. Ha a
kamkordert kikapcsolt állapotban tartja, miután az
USB kábelt a számítógéphez csatlakoztatta, az
akkumulátor töltése elindul. A tápfeszültség jelző (4)
piros fénnyel világít, ami jelzi, hogy a kamkorder
akkumulátort a számítógép tölti. Amint az
akkumulátor feltöltődött, a jelzőlámpa kialszik. Az
akkumulátor töltése a számítógépen keresztül kb. 3
órát igényel.
Az akkumulátor behelyezése
Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, helyezze be azt a
kamkorderbe a lenti ábra szerint.
1. Nyissa ki az akkumulátor tartót. Ehhez csúsztassa a zárat (17)
balra a kioldásig. Ez felül kioldja a fedelet, ami egy kissé
kiugrik.
2. Helyezze a körmét a fedél mögé és húzza ki azt (lásd az 1.
ábrát a 81. oldalon).
.
80 - Magyar
SilverCrest SCA 5.00 A1
1
Bevezető
2
3
3. Ezután helyezze az akkumulátort a kamkorderbe a 2. ábrán
látható módon. Ehhez először fém érintkezőket illessze az
akkumulátor tartóba, majd nyomja előre az akkumulátort, hogy
a helyére
csappanjon.
Az
újratölthető
akkumulátor
behelyezésekor, feltétlenül helyezze a pántot az akkumulátor
köré, hogy könnyen eltávolítható legyen a tartórekeszből,
amikor szükséges.
4. Zárja le az akkumulátor tartót a fedél alsó részének
behelyezésével és lenyomásával, amíg a helyére nem csappan
(lásd a 3. ábrát).
Egy SD kártya behelyezése
A készletezett SD memóriakártya segítségével megnövelheti a
kamkorder tárkapacitását, mozgófilmek és fényképek mentéséhez.
Amikor memóriakártyát helyez be, minden rögzített tartalom arra
lesz mentve. Ha nem helyezett be memóriakártyát, fényképei és
mozgóképei a kamkorder belső memóriájára lesznek mentve.
1. Nyissa ki a memóriakártya tartórekeszt (20), körmét a fedél rés
alá helyezve és óvatosan húzza a fedelet fel és előre.
Magyar - 81
Bevezető
SilverCrest SCA 5.00 A1
2. Ezután helyezze be a memóriakártyát a kártyanyílásba, fém
érintkezőivel előre. A címkének a kamkorder ház jobboldala felé
kel néznie. Csúsztassa a kártyát a résbe, amíg az a helyére
nem csappan.
3. Zárja le a memóriakártya tartórekesz fedelét, óvatosan
megnyomva, hogy a helyére csappanjon.
A memóriakártya eltávolításához nyissa fel a memóriakártya
tartórekesz fedelét és finoman nyomja meg a behelyezett kártyát!
Ezzel a kártya egy kicsit kiugrik, így megfoghatja és kiveheti.
Ha a memóriakártya vagy a belső memória megtelt,
a kijelzőn megjelenik a Memory full (A memória
megtelt) üzenet. Az aktuálisan rögzített mozgókép
mentésre, míg a rögzítési művelet visszavonásra
kerül.
Memóriakártya írásvédelme
A memóriakártya írásvédelmi nyelvvel rendelkezik. Ha az
írásvédelem engedélyezett (lásd a jobb ábrát), valamennyi mozgóés állóképet csak megnézheti, de nem törölheti vagy szerkesztheti
azokat. Hasonlóképpen, nem rögzíthet új mozgó- vagy állóképet
sem a memóriakártyára.
82 - Magyar
SilverCrest SCA 5.00 A1
Bevezető
Írásvédelem letiltva
Írásvédelem engedélyezve
Engedélyezett írásvédelem mellett a kijelző jobb alsó
sarkában az SD jelzés lesz látható és a rögzítés
gomb megnyomásakor kettős hangjelzés lesz
hallható.
A kamkorder be- és kikapcsolása
•
A kamkorder bekapcsolásához nyomja meg a tápfeszültség
kapcsoló gombot (18)!
•
A kamkorder kikapcsolásához nyomja meg a tápfeszültség
kapcsoló gombot (18)!
A kijelző kinyitásakor a kamkorder automatikusan
bekapcsol. Amint becsukja, a készülék kikapcsol.
A következő táblázat a tápfeszültség jelző (4) különböző
állapotainak áttekintését tartalmazza:
Szín
Leírás
Zöld
Bekapcsolva
Váltakozva villog pirosan és Rögzítés van folyamatban
zölden
Piros
Adatfeldolgozás van folyamatban
Zölden villog
Fényképezési önkioldó
engedélyezve
Gyors zöld villogás
Fényképezési önkioldó
engedélyezve, utolsó 2 másodperc
Magyar - 83
Bevezető
SilverCrest SCA 5.00 A1
Üzemmód átkapcsolása
Többször nyomja meg az üzemmód kiválasztó gombot (6) a
Mozgókép,
Állókép
és
Beállítás
üzemmódok
közötti
átkapcsoláshoz. A kijelző bal felső sarkában megjelenik az éppen
Mozgókép rögzítés vagy
kiválasztott üzemmód ikonja:
Állókép rögzítés. Amint megjelenik a beállítás menü, a élő előnézet
letiltott lesz és csak a menü lesz látható.
A menü nyelvének beállítása
1. A főkapcsoló gomb (18) megnyomásával vagy a kamkorder
kijelző kinyitásával kapcsolja be a készüléket.
2. Nyomja meg kétszer az üzemmód kiválasztó gombot (6).
Megjelenik a beállítás menü és kiemelésre kerül az első
"Date/Time" (Dátum/Idő) lehetőség (sárga kerettel).
3. A navigációs gombok (10) segítségével vigye a kijelölést a
"Language" (Nyelv) lehetőségre és nyomja meg a megerősítés
gombot (7). Választhatóan ujjával megérintheti az
ikont is.
4. A navigációs gombokkal jelölje ki a kívánt menü nyelvet vagy
érintse meg a kívánt nyelvet.
5. Nyomja meg a megerősítés gombot (7) vagy érintse meg az
"OK" gombot.
6. Nyomja meg az üzemmód kiválasztó gombot (6) a beállítás
menü bezárásához és a felvétel üzemmódra visszatéréshez.
Dátum és idő beállítása
1. Nyissa ki a kamkorder kijelzőt. A készülék automatikusan
bekapcsol.
84 - Magyar
SilverCrest SCA 5.00 A1
Bevezető
Ha a kijelző nyitva volt, de nem volt a készülék bekapcsolva,
nyomja meg a főkapcsoló gombot (18).
2. Nyomja meg kétszer az üzemmód kiválasztó gombot (6).
Megjelenik a beállítás menü és kiemelésre kerül az első
"Date/Time" (Dátum/Idő) lehetőség (sárga kerettel).
3. A dátum és idő beállítási menü megnyitásához nyomja meg a
megerősítés gombot (7).
4. Az év beállításához nyomja meg a navigációs gombokat (10).
5. Az év, hónap, nap, óra és perc mezők közötti átkapcsoláshoz
nyomja meg a felvétel gombot (5).
6. A (piros háttérrel) kiemelt opció beállításához nyomja meg a
navigációs gombokat (10).
7. Ismételje meg az 5. és 6. lépést, amíg be nem állította a
dátumot és az időt. Ne feledje, hogy az időnek 24 órás
formátumúnak és a dátumnak év/hónap/nap sorrendűnek kell
lennie.
8. Nyomja meg a megerősítés gombot (7) vagy érintse meg az
"OK" gombot a beállítások mentéséhez és a beállítás menüre
visszatéréshez.
9. Nyomja meg az üzemmód kiválasztó gombot (6) a beállítás
menü bezárásához és a felvétel üzemmódra visszatéréshez.
Magyar - 85
Felvétel
SilverCrest SCA 5.00 A1
Felvétel
Videofelvétel készítése
1. Nyissa fel a kijelzőt és fordítsa el szükség szerint. A készülék
automatikusan bekapcsol.
2. Amennyiben az aktuális üzemmódot nem videofelvételre
állította, jelölje ki azt az üzemmód kiválasztóval (6).
3. A kijelző használatával irányítsa a készüléket a kívánt jelenetre.
4. A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a felvétel gombot (5)!
Felvétel alatt a tápfeszültség jelző (4) felváltva villog piros és
zöld színnel.
5. Ha szükséges, a navigációs gombokkal (10) a nagyobb és
kisebb helyszínek között átkapcsolhat. A nagyításához nyomja
meg a  gombot, kicsinyítéséhez a  gombot.
A méretváltoztatási funkció 1080p és QVGA
felbontásnál nem áll rendelkezésre. Lásd még a 99.
oldal - Felbontás c. fejezetét.
6. A felvétel leállításához nyomja meg a felvétel gombot (5)! A
tápfeszültség jelző (4) folyamatos zöld színnel fog világítani.
A mozgókép mentése automatikusan történi egy egyedi névvel.
A megengedett maximális mozgókép fájl méret 3,66
GB. Ez az érték a használt FAT32 fájlrendszer
maximálisan megengedett fájlméretéből származik.
Ha felvétel alatt egy fájl eléri ezt a maximális
méretet, mentése automatikusan megtörténik és a
felvétel egy második fájllal folytatódik.
86 - Magyar
SilverCrest SCA 5.00 A1
Felvétel
Felvétel alatt különböző ikonok jelenhetnek meg a kijelzőn,
amelyek az aktuális beállításokról tájékoztatnak.
2
1
3
9
4
8
7
6
5
1
Mozgókép felvétel üzemmód jelző
2
Zoom sáv
3
Makró rögzítés
Fehéregyensúly
Éjszakai üzemmód
Hatás
4
Felvételi idő számláló
5
Memória típus:
: egy SD kártya lett behelyezve és az
összes rögzítés mentése erre történik.
:
nincs
behelyezve
SD
memóriakártya és az összes rögzítés
mentése a belső kamkorder memóriára
történik.
6
Fennmaradt memória kapacitás
Magyar - 87
Felvétel
SilverCrest SCA 5.00 A1
7
Felbontás
8
Töltésszint
9
Expozíciós korrekció
Videó világítás
Sötét körülmények között mozgó- vagy állókép felvételéhez
engedélyezheti a beépített LED lámpát (2). Ehhez nyomja meg a
megerősítés gombot (7)! A gomb ismételt megnyomása kikapcsolja
a Videó világítást.
Makró üzemmód
A készülék makró funkcióval rendelkezik, amivel igen közeli
céltárgyakra fókuszálhat. Ezzel az objektívet akár 20-21 cm-re (7-8
hüvelyk) is beállíthatja a tárgyhoz. A makró kapcsoló (19) a
készülék tetején található.
Csúsztassa
balra
a
kapcsolót
a
makró
üzemmód
engedélyezéséhez. Csúsztassa jobbra a kapcsolót a makró
üzemmód letiltásához.
Engedélyezett makró üzemmód mellett a kijelzőn a
látható.
88 - Magyar
óra ikon
SilverCrest SCA 5.00 A1
Felvétel
Expozíciós korrekció
Mozgó- és állókép felvétel során beállíthat egy expozíció
korrekciós értéket.
és
ikonoknál)
1. Mozgó- és állókép felvétel üzemmódban (
érintse meg a  vagy  kijelző ikonokat az expozíció
korrekciós érték beállításához.
Ha a kép túl fényes, beállíthat egy negatív értéket is az
expozíció korrekcióhoz.
Ha a kép túl sötét, beállíthat pozitív értéket az expozíció
korrigálásához.
Magyar - 89
Felvétel
SilverCrest SCA 5.00 A1
Fényképkészítés
1. Nyissa fel a kijelzőt és fordítsa el szükség szerint. A készülék
automatikusan bekapcsol.
2. Amennyiben az aktuális üzemmódot nem fénykép felvételre
állította, jelölje ki azt az üzemmód kiválasztóval (6).
3. A kijelző használatával irányítsa a készüléket a kívánt jelenetre.
4. Ha szükséges, a navigációs gombokkal (10) a nagyobb és
kisebb helyszínek között átkapcsolhat. A nagyításához nyomja
meg a  gombot, kicsinyítéséhez a  gombot.
A helyszín területét növelő vagy csökkentő
méretváltoztatás makró üzemmódban nem működik.
5. A felvételkészítéshez nyomja le a felvétel gombot (5)!
A készített fénykép egy pár másodpercre megjelenik a kijelzőn.
Ezután a készülék visszaáll állókép felvétel üzemmódra.
A kép mentése automatikusan történi egy egyedi névvel.
Állókép üzemmódban különböző ikonok jelenhetnek meg a
kijelzőn, amelyek az aktuális beállításokról tájékoztatnak.
2
1
3
4
9
8
7
90 - Magyar
6
5
SilverCrest SCA 5.00 A1
1
Állókép felvétel üzemmód jelző
2
Zoom sáv
3
Fennmaradt képek száma
4
Makró rögzítés
Felvétel
Fehéregyensúly
Éjszakai üzemmód
Hatás
5
Memória típus:
: egy SD kártya lett behelyezve és az
összes kép mentése erre történik.
:
nincs
behelyezve
SD
memóriakártya és az összes kép
mentése a belső kamkorder memóriára
történik.
6
Képfelbontás
7
Töltésszint
8
Önkioldó jelző
9
Expozíciós korrekció
Magyar - 91
Felvétel
SilverCrest SCA 5.00 A1
Videó világítás
Rossz megvilágítási feltételek melletti felvétel készítéshez
használhatja a videó világítást. Ez ugyanúgy működik, mint a
mozgókép felvételnél. Lásd a 88. oldal - Videó világítás c. fejezetét.
Makró üzemmód
Fényképészeti munkáknál a makró funkció ugyanúgy működik,
mint mozgókép felvételnél. Lásd a 88. oldal - Makró üzemmód c.
fejezetét.
Expozíciós korrekció
Állókép felvétel során beállíthat egy expozíció korrekciós értéket.
Ez ugyanúgy működik, mint a mozgókép felvételnél. Lásd a 89.
oldal - expozíció korrekció c. fejezetét.
92 - Magyar
SilverCrest SCA 5.00 A1
Lejátszás
Lejátszás
Lejátszhatja felvett mozgó- és állóképeit a kamkorder kijelzőjén,
annak ellenőrzésére, hogy az eredmények megfelelőek-e. A
kiválasztott üzemmódtól függően a Lejátszás gombbal (14)
átkapcsolhat a megfelelő lejátszás üzemmódra.
Videoklipek lejátszása
Mozgókép üzemmódban a Lejátszás gombbal (14) kapcsolhat
ikon). Megjelenik az utoljára felvett
lejátszás üzemmódra (
mozgókép. A mozgókép üzemmódra visszatéréshez nyomja meg
ismét ezt a gombot. A kijelző bal felső sarkában lévő ikon mutatja
az aktuális üzemmódot.
A következők beállítások állnak rendelkezésre:
•
Nyomja meg a navigációs gombokat  /  (10) egy felvétel
kiválasztásához.
•
A lejátszás elindításához vagy leállításához nyomja meg a
megerősítés gombot (7) vagy érintse meg a kijelzőn a
ikont.
Lejátszhatja a felvett mozgóképeket számítógépén
is. Lásd még a 117. oldal - Felvételek átvitele
számítógépre c. fejezetét.
Magyar - 93
Lejátszás
SilverCrest SCA 5.00 A1
Lejátszás üzemmódban további tájékoztatásokat láthat a kijelzőn:
2
3
1
8
4
5
5
7
6
1
Mozgókép lejátszás üzemmód jelző
2
Az aktuális videó teljes időtartama.
3
Aktuális videó száma
videók teljes száma.
4
Lejátszás ikon. Érintse meg ezt az
ikont
a
mozgókép
lejátszás
elindításához.
5
6
94 - Magyar
/
*
rögzített
Érintse meg ezt az ikont az előző
videó kihagyásához.
Bélyegnézet. Érintse meg ezt az ikont
az összes videó bélyegnézetéhez.
Bélyegnézetben érintse meg többször
a
vagy
ikont az előző és
következő
bélyegnézet
oldalak
kihagyásához. Ha kijelölte a kívánt
videót, érintse meg az OK gombot
annak
megtekintéséhez
teljes
SilverCrest SCA 5.00 A1
Lejátszás
képernyő méretben és lejátszásához,
ha szükséges.
7
A lejátszás menü
érintse meg az ikont.
8
Védet fájl jelző
megnyitásához
Egy videóklip lejátszása alatt növelheti vagy csökkentheti a
lejátszás sebességét vagy szüneteltetheti a videót. Ehhez
használja a következő gombokat.
•
A
ikon szünetelteti az aktuális lejátszást. A gomb átvált
lejátszás ikonra. Érintse meg ezt a lejátszás ikont a lejátszás
folytatásához.
•
Nyomja meg a
ikont a gyors előre-, vagy a
ikont a
visszacsévélés. A rendes lejátszás folytatásához nyomja meg
röviden a megerősítés gombot (7).
A lejátszás vezérlő gombok rejtettek lesznek egy pár
másodperc után, így jobban láthatja a felvételt. Az
újbóli megjelenítéshez érintse meg röviden bárhol a
kijelzőt.
Magyar - 95
Lejátszás
SilverCrest SCA 5.00 A1
Fényképek lejátszása
Állókép üzemmódban a Lejátszás gombbal (14) kapcsolhat a
fénykép lejátszás üzemmódra. Az utoljára készített kép fog
megjelenni. A felvétel üzemmódra visszatéréshez nyomja meg
ismét ezt a gombot. A kijelző bal felső sarkában lévő ikon mutatja
az aktuális üzemmódot.
A következők beállítások állnak rendelkezésre:
•
Nyomja meg a navigációs gombokat  /  (10) egy kép
kiválasztásához.
•
Az összes kép áttekintéséhez érintse meg a
gombot.
Nyomja meg a navigációs gombokat (10) vagy érintsen meg
egy képet a kiválasztáshoz. Az aktuális kép fehér kerettel lesz
kiemelve. Nyomja meg a megerősítés gombot (7) vagy érintse
meg az OK gombot a kép teljes képernyős módban történő
megjelenítéséhez.
Kép lejátszás során további tájékoztatásokat láthat a kijelzőn:
1
2
6
3
96 - Magyar
5
4
3
SilverCrest SCA 5.00 A1
Lejátszás
1
Állókép lejátszás üzemmód jelző
2
Az aktuális képek száma / Felvett képek
teljes száma
3
/
Érintse meg ezeket az ikonokat az előző
képre ugráshoz.
4
Bélyegnézet. Érintse meg ezt az ikont az
összes
kép
bélyegnézetéhez.
Bélyegnézetben érintse meg többször a
vagy
ikont az előző és
következő
bélyegnézet
oldalakra
ugráshoz. Ha kijelölte a kívánt képet,
érintse meg az OK gombot annak
megtekintéséhez
teljes
képernyő
méretben.
5
A lejátszás menü megnyitásához érintse
meg az ikont.
6
Védet fájl jelző
Magyar - 97
A menük
SilverCrest SCA 5.00 A1
A menük
A kamkorder különféle menüket használ, amelyek minden
üzemmódhoz több beállítást kínálnak. Továbbá vagy egy beállítás
menü, amellyel elvégezheti a kamkorder testreszabását.
A felvétel menük
Mozgókép felvétel üzemmód
A mozgókép felvétel menüben beállíthatja a különböző mozgókép
felvételi paramétereket. A mozgókép felvétel menü megnyitása:
1. Nyissa fel a kijelzőt és fordítsa el szükség szerint. A készülék
automatikusan bekapcsol.
2. Amennyiben az aktuális üzemmódot nem videofelvételre
állította, jelölje ki azt az üzemmód kiválasztóval (6).
3. Nyomja meg a menü gombot (13) vagy érintse meg a képernyő
alját a menü megjelenítéséhez.
4. A kívánt funkció kijelöléséhez nyomja meg a  vagy 
navigációs gombokat (10) és nyomja meg a megerősítés
gombot (7) vagy a megnyitáshoz érintse meg azt a kijelzőn.
5. Végezze el a kívánt beállítást (lásd lent) és érintse meg az OK
gombot.
6. Nyomja meg ismét a menü gombot (13) vagy érintse meg a
ikont a menü elrejtéséhez.
A következő fejezetek a mozgókép felvétel
rendelkezésre álló különféle paramétereket írja le.
menüben
Fehéregyensúly
A fehéregyensúly az aktuális megvilágítási feltételeknek megfelelő
színhőmérséklet meghatározására szolgál. Jelölje ki az egyik előre
beállított opciót vagy használja az automatikus beállítást.
98 - Magyar
SilverCrest SCA 5.00 A1
A menük
Az ikonok jelentése a következő:
Automatikus
Napfény
Felhős
Neonfény
Izzólámpa
Felbontás
A felbontás határozza meg pixelben a felvétel méretét. Általános
szabályként: Minél nagyobb a felbontás, annál több tárolási hely
szükséges. A következő beállítások állnak rendelkezésre:
Jelölés
Felbontás pixelben
Leírás
1080P
1920 x 1080
Kiváló minőség
720P
1280 x 720
Átlag minőség
WVGA
720 x 480
Normál minőség
QVGA
352 x 240
Gyengébb minőség
(Internet
alkalmazásokhoz
ajánlott)
A kamkorder támogatja a modern szélesvásznú formátumos
felvételkészítést. Azonban, nem áll rendelkezésre mindegyik
felbontás 16:9-es képméretarányban; QVGA beállításnál a
képméretarány automatikusan lecsökken 4:3-ra. Ilyen esetben, ha
a készüléket a jelenetre irányítja, a kép előnézete már tartalmazza
a bal- és jobboldali fekete sávokat.
Magyar - 99
A menük
SilverCrest SCA 5.00 A1
Videó felbontás
Megtekintés/Lejátszás
16:9-es képméretarány
1080P
720P
WVGA
4:3-as képméretarány
QVGA
A QVGA videó felbontású felvételek igen nagy
képkocka-sebességgel (120 fps) készülnek. Ez a
normál képkocka-sebesség négyszerese és ezért
alkalmas nagysebességű jelenetekhez (pl.,
autóverseny, sportesemények stb.). A lejátszás
mindig lassítva történik, így ellenőrizheti a jelent
pontos részleteit.
A QVGA felbontással készített felvételek hang nélkül
készülnek. Ez azért van, mert a felvétel üzemmód
lassú lejátszásra készült és lassított lejátszásnál a
hangkimenetnek nincs értelme.
A méretváltoztatási funkció 1080P vagy QVGA
felbontással készített mozgókép felvételeknél letiltott.
100 - Magyar
SilverCrest SCA 5.00 A1
A menük
Hatás
Felvehet tartalmakat Alapértelmezett (Default), Fekete-fehér (Black
and White) és Szépia (Sepia) beállításokkal is. Ehhez jelölje ki a
megfelelő ikont.
Éjszakai üzemmód
Megfelelően exponált felvételek készítéséhez sötét környezetben
jelölje ki az Éjszakai üzemmódot. Ez javítja az éjszakai felvételek
minőségét. Jelölje ki a megfelelő ikont a be- vagy kikapcsoláshoz.
Megjelenik a
ikon.
Minőség
A Minőség beállítások meghatározzák a felvett mozgókép
tömörítési arányát a memóriakártyára vagy belső memóriára
mentéskor. Minél nagyobb a tömörítési arány, annál több és
hosszabb mozgóképek tárolhatók.
Készíthet felvételt az előre beállított Normál (zöld,
) vagy Kiváló
(piros,
) minőségekkel. Ehhez jelölje ki a megfelelő ikont.
Állókép felvétel menü
Az állókép felvétel menüben beállíthatja a különböző fénykép
felvételi paramétereket. Az állókép felvétel menü megnyitása:
1. Nyissa fel a kijelzőt és fordítsa el szükség szerint. A készülék
automatikusan bekapcsol.
2. Amennyiben az aktuális üzemmódot nem fénykép felvételre
állította, jelölje ki azt az üzemmód kiválasztóval (6).
3. Nyomja meg a menü gombot (13) vagy érintse meg a képernyő
alját a menü megjelenítéséhez.
4. A kívánt funkció kijelöléséhez nyomja meg a  vagy 
navigációs gombokat (10) és nyomja meg a megerősítés
gombot (7) vagy a megnyitáshoz érintse meg azt a kijelzőn.
Magyar - 101
A menük
SilverCrest SCA 5.00 A1
5. Végezze el a kívánt beállítást (lásd lent) és érintse meg az OK
gombot.
6. Nyomja meg ismét a menü gombot (13) vagy érintse meg a
ikont a menü elrejtéséhez.
A következő fejezetek az állókép felvétel menüben rendelkezésre
álló különféle paramétereket írja le.
Fehéregyensúly
A fehéregyensúly az aktuális megvilágítási feltételeknek megfelelő
színhőmérséklet meghatározására szolgál. Jelölje ki az egyik előre
beállított opciót vagy használja az automatikus beállítást.
Az ikonok jelentése a következő:
Automatikus
Napfény
Felhős
Neonfény
Izzólámpa
Felbontás
A felbontás határozza meg pixelben a felvétel méretét. Általános
szabályként: Minél nagyobb a felbontás, annál több tárolási hely
szükséges. A következő beállítások állnak rendelkezésre:
Jelölés
Felbontás pixelben
Leírás
12M
4000 x 3000
Legjobb minőség
5M
2592 x 1944
Átlag minőség
3M
2048 x 1536
Normál minőség
102 - Magyar
SilverCrest SCA 5.00 A1
A menük
A kamkorder támogatja a modern szélesvásznú
formátumos felvételkészítést. Állóképekhez azonban
a képméretarány automatikusan lecsökken 4:3-ra.
Ez azért van, mert a fotólaborokban készült
papírképek képméretarány rendszerint 4:3. Ilyen
esetben, ha a készüléket a jelenetre irányítja, a kép
előnézete már tartalmazza a bal- és jobboldali fekete
sávokat.
Hatás
Felvehet tartalmakat Alapértelmezett (Default), Fekete-fehér (Black
and White) és Szépia (Sepia) beállításokkal is. Ehhez jelölje ki a
megfelelő ikont.
Éjszakai üzemmód
Megfelelően exponált felvételek készítéséhez sötét környezetben
jelölje ki az Éjszakai üzemmódot. Ez javítja az éjszakai felvételek
minőségét. Jelölje ki a megfelelő ikont a be- vagy kikapcsoláshoz.
Megjelenik a ikon.
Önkioldó
A felvétel gomb (5) megnyomása után az önkioldó egy előre
beállított ideig késlelteti a felvételkészítést. Ezzel Ön is részt vehet
a jelenetben (pl., csoportképnél). Végezze a következőket:
1. Jelölje ki az önkioldót 5 vagy 10 másodperces késleltetéssel. A
kijelzőn megjelenik a megfelelő ikon.
2. Irányítsa a stabil felületre (vagy még inkább állványra) helyezett
kamkordert a tárgyra.
3. Nyomja meg a felvétel gombot (5).
4. A hátlapon lévő önkioldó jelzőlámpa (4) villogni fog és a kijelzőn
megjelenik egy visszaszámláló. Az előre beállított idő után az
fényképfelvétel automatikusan történik.
5. A felvétel elkészülte után az önkioldó letiltott lesz. Rendesen
folytathatja a kamkorder használatát.
Magyar - 103
A menük
SilverCrest SCA 5.00 A1
Minőség
A Minőség beállítások meghatározzák a felvett állókép tömörítési
arányát a memóriakártyára vagy belső memóriára mentéskor.
Minél nagyobb a tömörítés, annál több képet lehet tárolni.
) vagy Kiváló
Készíthet felvételt az előre beállított Normál (zöld,
(piros,
) minőségekkel. Ehhez jelölje ki a megfelelő ikont.
A lejátszás menük
A lejátszás menükben lehetőség van az aktuális vagy az összes
felvétel törlésére, az aktuális felvétel levédésére, az összes felvétel
automatikus lejátszására, valamint a lejátszási hangerő
beállítására.
Mozgókép lejátszás menü
1. Nyissa fel a kijelzőt és fordítsa el szükség szerint. A készülék
automatikusan bekapcsol.
2. Amennyiben az aktuális üzemmódot nem videofelvételre
állította, jelölje ki azt az üzemmód kiválasztóval (6).
3. A mozgókép lejátszás üzemmód bekapcsolásához nyomja meg
a lejátszás gombot (14).
4. Nyomja meg a menü gombot (13) vagy érintse meg a képernyő
alját a menü megjelenítéséhez.
5. A kívánt funkció kijelöléséhez nyomja meg a  vagy 
navigációs gombokat (10) és nyomja meg a megerősítés
gombot (7) vagy a megnyitáshoz érintse meg azt a kijelzőn.
6. Végezze el a kívánt beállítást (lásd lent) és érintse meg az OK
gombot.
7. Nyomja meg ismét a menü gombot (13) vagy érintse meg a
ikont a menü elrejtéséhez.
A következő fejezetek a mozgókép lejátszás
rendelkezésre álló különféle paramétereket írja le.
104 - Magyar
menüben
SilverCrest SCA 5.00 A1
A menük
Egy törlése
Használja ezt a lehetőséget egy egyedi mozgókép törléséhez.
A védett felvételek nem törölhetők. Lásd még a 106.
oldal – Védelem c. fejezetét.
1. Végezze el a "Mozgókép lejátszás menü" 1 – 4. lépéseit (lásd
104. oldal).
2. Jelölje ki az "Egy törlése" (Delete One) elemet és nyomja meg
a megerősítés gombot (7).
3. A törölni kívánt mozgókép kijelöléséhez használja a navigációs
gombokat (10) vagy a kijelzőn lévő  /  gombokat.
4. A törlés megerősítéséhez nyomja meg a megerősítés gombot
(7) vagy érintse meg a törlés ikont.
Vigyázat! Miután törölt egy felvételt, az nem állítható
vissza. A 4. lépés után nem lesz több biztonsági
felhívás, a kijelölt mozgókép azonnal törlésre kerül
és megjelenik a következő mozgókép.
5. A mozgókép lejátszás üzemmódhoz a menü gomb (13) dupla
megnyomásával térhet vissza.
Összes törlése
Használja ezt a lehetőséget az összes mentett mozgókép
egyszerre történő törléséhez.
A védett felvételek nem törölhetők. Lásd még a 106.
oldal - Védelem c. fejezetét.
1. Végezze el a "Mozgókép lejátszás menü" 1 – 4. lépéseit (lásd
104. oldal).
Magyar - 105
A menük
SilverCrest SCA 5.00 A1
2. Jelölje ki az "Összes törlése" (Delete All) elemet és nyomja
meg a megerősítés gombot (7).
3. Jelölje ki a szemetes ikont és a törlés megerősítéséhez nyomja
meg a megerősítés gombot (7). Választhatóan megérintheti a
szemetes ikont is a kijelzőn, majd megnyomhatja az OK
gombot.
Ha úgy dönt, hogy nem törli mozgóképeit, a 3.
lépésben jelölje ki a "Mégsem" (Cancel) ikont és
nyomja
meg a
megerősítés
gombot
(7).
Választhatóan megérintheti a "Mégsem" (Cancel)
ikont is a kijelzőn, majd megnyomhatja az OK
gombot.
Védelem
Itt levédhet egy vagy több felvételt a véletlen törlés elkerülésére.
Végezze a következőket:
1. Végezze el a "Mozgókép lejátszás menü" 1 – 4. lépéseit (lásd
104. oldal).
2. Jelölje ki a "Védelem" (Protect) elemet és nyomja meg a
megerősítés gombot (7).
3. A levédeni kívánt mozgókép kijelöléséhez használja a
navigációs gombokat (10) vagy a kijelzőn lévő  /  gombokat.
4. Az aktuálisan lejátszott mozgókép levédéséhez nyomja meg a
megerősítés gombot (7). Megjelenik a
ikon. A védelem
feloldásához nyomja meg újra a megerősítés gombot.
5. Ha szükséges, használja a navigációs gombokat egy újabb
felvétel kijelöléséhez és ismételje meg ezeket a lépéseket.
6. A mozgókép lejátszás menübe
megnyomásával térhet vissza.
106 - Magyar
a
Menü
gomb
(13)
SilverCrest SCA 5.00 A1
A menük
Automatikus lejátszás
Ezzel a funkcióval egymás után lejátszhatja az összes mozgókép
felvételt.
1. Végezze el a "Mozgókép lejátszás menü" 1 – 4. lépéseit (lásd
104. oldal).
2. Jelölje ki az "Automatikus lejátszás" (Autoplay) elemet és
nyomja meg a megerősítés gombot (7).
Lejátszás alatt nyomja meg a felvétel gombot (5) a lejátszás
szüneteltetéséhez! A lejátszás folytatásához nyomja meg újra
ezt a gombot. E művelet alatt láthatók lesznek a lejátszás
vezérlő gombok. Ezekkel elvégezheti a mozgókép felvétel
gyors előre- vagy visszacsévélését a 95. oldalon leírtak szerint.
3. A lejátszás befejezéséhez nyomja meg a megerősítés gombot
(7).
Hangerő
Ezzel a funkcióval beállíthatja a mozgókép hangerejét.
1. Végezze el a "Mozgókép lejátszás menü" 1 – 4. lépéseit (lásd
104. oldal).
2. Jelölje ki a "Hangerő" (Volume) elemet és nyomja meg a
megerősítés gombot (7).
3. A kívánt hangerő kijelöléséhez használja a navigációs
gombokat (10) vagy a kijelzőn lévő  /  gombokat.
Választhat az 1 (alacsony) és a 10 (magas) hangerőszintek
között. Ha az 1. érték elérése után is nyomva tartja a 
gombot, megjelenik egy Némítás (Mute) ikon és letiltásra kerül
a hang kimenet.
4. A kijelölt hangerő alkalmazásához nyomja meg a megerősítés
gombot (7) vagy érintse meg az OK gombot.
5. A mozgókép lejátszás menübe
megnyomásával térhet vissza.
a
Menü
gomb
(13)
Magyar - 107
A menük
SilverCrest SCA 5.00 A1
Állókép lejátszás menü
1. Nyissa fel a kijelzőt és fordítsa el szükség szerint. A készülék
automatikusan bekapcsol.
2. Amennyiben az aktuális üzemmódot nem fénykép felvételre
állította, jelölje ki azt az üzemmód kiválasztóval (6).
3. Az állókép lejátszás üzemmód bekapcsolásához nyomja meg a
lejátszás gombot (14).
4. Nyomja meg a menü gombot (13) vagy érintse meg a képernyő
alját a menü megjelenítéséhez.
5. A kívánt funkció kijelöléséhez nyomja meg a  vagy 
navigációs gombokat (10) és nyomja meg a megerősítés
gombot (7) vagy a megnyitáshoz érintse meg azt a kijelzőn.
6. Végezze el a kívánt beállítást (lásd lent) és érintse meg az OK
gombot.
7. Nyomja meg ismét a menü gombot (13) vagy érintse meg a
ikont a menü elrejtéséhez.
A következő fejezetek az állókép lejátszás menüben rendelkezésre
álló különféle paramétereket írja le.
Egy törlése
Használja ezt a lehetőséget egy egyedi kép törléséhez.
A védett képek nem törölhetők. Lásd még a 110.
oldal - Védelem c. fejezetét.
1. Végezze el a "Állókép lejátszás menü" 1 – 4. lépéseit (lásd 108.
oldal).
2. Jelölje ki az "Egy törlése" (Delete One) elemet és nyomja meg
a megerősítés gombot (7).
3. A törölni kívánt állókép kijelöléséhez használja a navigációs
gombokat (10) vagy a kijelzőn lévő  /  gombokat.
108 - Magyar
SilverCrest SCA 5.00 A1
A menük
4. A törlés megerősítéséhez nyomja meg a megerősítés gombot
(7) vagy érintse meg a törlés ikont.
Vigyázat! Miután törölt egy képet, az nem állítható
vissza. A 4. lépés után nem lesz több biztonsági
felhívás, a kijelölt kép azonnal törlésre kerül és
megjelenik a következő kép.
5. Az állókép lejátszás üzemmódhoz a menü gomb (13) dupla
megnyomásával térhet vissza.
Összes törlése
Használja ezt a lehetőséget az összes mentett kép egyszerre
történő törléséhez.
A védett képek nem törölhetők. Lásd még a 110.
oldal - Védelem c. fejezetét.
1. Végezze el az "Állókép lejátszás menü" 1 – 4. lépéseit (lásd
108. oldal).
2. Jelölje ki az "Összes törlése" (Delete All) elemet és nyomja
meg a megerősítés gombot (7).
3. Jelölje ki a szemetes ikont és a törlés megerősítéséhez nyomja
meg a megerősítés gombot (7). Választhatóan megérintheti a
szemetes ikont is a kijelzőn, majd megnyomhatja az OK
gombot.
Ha úgy dönt, hogy nem törli képeit, a 3. lépésben
jelölje ki a "Mégsem" (Cancel) ikont és nyomja meg a
megerősítés gombot (7). Választhatóan megérintheti
a "Mégsem" (Cancel) ikont is a kijelzőn, majd
megnyomhatja az OK gombot.
Magyar - 109
A menük
SilverCrest SCA 5.00 A1
Védelem
Itt levédhet egy vagy több képet a véletlen törlés elkerülésére.
Végezze a következőket:
1. Végezze el az "Állókép lejátszás menü" 1 – 4. lépéseit (lásd
108. oldal).
2. Jelölje ki az "Védelem" (Protect) elemet és nyomja meg a
megerősítés gombot (7).
3. A levédeni kívánt kép kijelöléséhez használja a navigációs
gombokat (10) vagy a kijelzőn lévő  /  gombokat.
4. Az aktuálisan lejátszott kép levédéséhez nyomja meg a
ikon. A védelem
megerősítés gombot (7). Megjelenik a
feloldásához nyomja meg újra a megerősítés gombot.
5. Ha szükséges, használja a navigációs gombokat egy újabb kép
kijelöléséhez és ismételje meg ezeket a lépéseket.
6. Az állókép lejátszás menübe
megnyomásával térhet vissza.
a
Menü
gomb
(13)
Automatikus lejátszás
Ezzel a funkcióval egymás után lejátszhatja valamennyi felvett
képet diavetítés formájában.
1. Végezze el az "Állókép lejátszás menü" 1 – 4. lépéseit (lásd
108. oldal).
2. Jelölje ki az "Automatikus lejátszás" (Autoplay) elemet és
nyomja meg a megerősítés gombot (7).
3. A diavetítés leállításához nyomja meg a megerősítés gombot
(7).
110 - Magyar
SilverCrest SCA 5.00 A1
A menük
Beállítás menü
A beállítás menü tartalmazza a kamkorder alapbeállításait. Ide
tartoznak a következők: dátum és idő, gomb hangjelzés,
automatikus kikapcsolás késleltetési idő (energiatakarékos
funkció), TV-rendszer a TV készüléken történő közvetlen
megjelenítéshez, formázási funkció a belső memóriához vagy a
behelyezett SD memóriakártyához, funkció a gyári alapértékek
visszaállításához, nyelv beállítás menü és hálózati frekvencia
beállítás a kép interferencia elkerülésére.
1. Nyissa fel a kijelzőt és fordítsa el szükség szerint. A készülék
automatikusan bekapcsol.
2. Nyomja meg kétszer az üzemmód kiválasztó gombot (6) a
beállítás menü megjelenítéséhez
A menü 8 funkciót kínál, amelyeket a navigációs gombokkal
(10) jelölhet ki.
3. Az egyik beállítás kijelöléséhez használja a navigációs
gombokat (10), majd a megerősítéshez nyomja meg a
megerősítés gombot (7).
4. Az egyik lehetséges érték beállításához használja a navigációs
gombokat (10), majd a megerősítéshez nyomja meg a
megerősítés gombot (7).
A következők a rendelkezésre álló lehetőségeket írják le:
Dátum / Idő
A dátumot és az időt állítja be (lásd még a 84. oldal - A dátum és
idő beállítása c. fejezetét).
Hangjelzés
Itt adhatja meg, hogy valamelyik gomb lenyomásakor legyen-e
hangjelzés. Ezzel a funkcióval ugyanakkor engedélyezheti és
letilthatja a bekapcsolási hangjelzést is.
Magyar - 111
A menük
SilverCrest SCA 5.00 A1
Automatikus kikapcsolás
Ezzel automatikusan kikapcsoltathatja a készüléket egy bizonyos
idő után az akkumulátor teljesítményének megőrzéséhez. Ha az
előre beállított idő alatt nem történik művelet, a készülék kikapcsol.
A kamkorder visszakapcsolásához nyomja meg a tápfeszültség
kapcsoló gombot (18).
Választhat az 1 perces vagy 5 perces kikapcsolási idők között,
vagy letilthatja az automatikus kikapcsolási funkciót. Az ikonok
jelentése a következő:
Automatikus kikapcsolás letiltva
Kikapcsolás 1 perc után
Kikapcsolás 5 perc után
TV szabvány
Választhat a PAL vagy NTSC szabványú TV rendszerek közül. Az
NTSC Amerikában és Japánban használt színrendszer, míg a
legtöbb európai ország a PAL rendszert használja. Ezek a
beállítások csak akkor érvényesek, ha a lejátszás közvetlenül egy
TV készüléken történik USB/AV kábel segítségével.
Formázás
Ezzel a funkcióval törölheti a memóriakártya teljes tartalmát és
felújíthatja a fájl mentési szerkezetet a kártyán (formázás). Ha
nincs SD memóriakártya behelyezve, belső memória kerül
formázásra.
Vigyázat! Valamennyi mozgó- és állókép törlésre
kerül és nem állítható vissza. Ez a védett fájlokra
is vonatkozik. Feltétlenül készítsen biztonsági
másolatot a megtartani kívánt felvételekről egy
külön adathordozón.
112 - Magyar
SilverCrest SCA 5.00 A1
A menük
Alapérték
A készülék összes paraméterét visszaállítja a gyári alapértékekre.
Ez nem töröl semmilyen adatot a memóriakártyáról.
Nyelv
Itt jelölheti ki a kijelző menü nyelvét (lásd még a 84. oldal - "A menü
nyelvének beállítása" c. fejezetét).
Frekvencia
Jelölje ki a hálózati frekvenciát a neon világítás okozta interferencia
elkerüléséhez. Az Európában használatos hálózati frekvencia 50
Hz, míg Amerikában ez 60 Hz.
Magyar - 113
Csatlakozók és portok
SilverCrest SCA 5.00 A1
Csatlakozók és portok
Felvételek megtekintése a TV képernyőn
Az összes olyan felvétel, ami megtekinthető a kamkorder
kijelzőjén, lejátszható egy hagyományos TV készüléken is. Ehhez
a televízió készüléknek egy megfelelő videó bemeneti (Video In)
csatlakozóval kell rendelkeznie.
A TV készüléken található csatlakozóktól függően használhat
USB/AV kábelt vagy HDMI kábelt. A HDMI kábel digitális képet és
hangot biztosít, ezért jobb minőséget kínál. A HDMI (9) és USB/AV
(8) portok védőfedél alatt találhatók.
Egyszerűen működtesse a készüléket a szokásos módon. Például,
engedélyezze az Automatikus lejátszás (Autoplay) funkciót az
összes kép egymás utáni megtekintéséhez (lásd még a 110. oldal Automatikus lejátszás c. fejezetét).
Csatlakoztatás HDMI kábellel
1. Ellenőrizze a kamkorder kikapcsolt állapotát.
2. Nyissa fel a port fedelét és helyezze be a HDMI kábel kisebb
csatlakozóját a kamkorder HDMI portjába (9) (lásd még a 75.
oldal - Hátlap c. fejezetét).
3. Dugja a HDMI kábel nagyobb csatlakozóját a TV készülék
HDMI foglalatába.
114 - Magyar
SilverCrest SCA 5.00 A1
Csatlakozók és portok
4. Jelölje ki a TV készülék fenti bementi csatlakozóinak megfelelő
HDMI jelforrást. Amennyiben szükséges, az ezzel kapcsolatos
további tájékoztatáshoz olvassa el a TV készülék Felhasználói
kézikönyvét!
5. A kamkorder bekapcsolásához nyomja meg a tápfeszültség
kapcsoló gombot (18)! A készülék kijelzője kikapcsolva marad,
amíg a képek a TV készüléken láthatók.
Amíg a kamkorder a TV készülékhez csatlakozik
HDMI kábelen keresztül, a mozgó- és állókép felvétel
nem áll rendelkezésre. Csupán a már rögzített
tartalom lejátszása lehetséges.
Csatlakoztatás USB/AV kábellel
1. Ellenőrizze a kamkorder kikapcsolt állapotát.
2. Nyissa fel a port fedelét és helyezze be az USB/AV kábel
csatlakozóját a kamkorder USB/AV portjába (8) (lásd még a 75.
oldal - Hátlap c. fejezetét).
3. Dugja az AV csatlakozót a TV készülék megfelelő bemeneteibe
(sárga csatlakozót a VIDEO IN, a fehéret az AUDIO IN
foglalatba)! A kábel azonos végén lévő USB csatlakozóra nincs
szükség ennél a csatlakozás típusnál. Továbbá tájékoztatást a
TV készülék Felhasználói kézikönyve tartalmaz.
Magyar - 115
Csatlakozók és portok
SilverCrest SCA 5.00 A1
4. Jelölje ki a TV készülék fenti bementi csatlakozóinak megfelelő
AV csatornát! Amennyiben szükséges, az ezzel kapcsolatos
további tájékoztatáshoz olvassa el a TV készülék Felhasználói
kézikönyvét!
5. A kamkorder bekapcsolásához nyomja meg a tápfeszültség
kapcsoló gombot (18)! A készülék kijelzője kikapcsolva marad,
amíg a képek a TV készüléken láthatók.
116 - Magyar
SilverCrest SCA 5.00 A1
Csatlakozók és portok
Felvételek átvitele számítógépre
Két módon lehet felvételeket másolni a kamkorderről egy
számítógépre:
•
A készüléket egy számítógéphez csatlakoztatva, USB/AV
kábellel
•
Behelyezve az SD memóriakártyát egy kártyaolvasóba
Legyen óvatos bármelyik mappa vagy fájl
átnevezésénél! NE próbálja meg módosítani a
készüléken tárolt mappa- vagy fájlneveket a
számítógépről, mert a kamkorderrel nem tudja
majd lejátszani egyetlen itt lévő fájlt sem.
Miután a fájlokat vagy a mappákat a
számítógépre másolta, ott már átnevezheti vagy
szerkesztheti azokat.
Magyar - 117
Csatlakozók és portok
SilverCrest SCA 5.00 A1
Az USB port használata
A Windows® 7, Windows Vista® és Windows® XP operációs
rendszerek automatikusan érzékelik a kamkordert, mint egy
tömegtár eszközt.
1. Ellenőrizze a kamkorder kikapcsolt állapotát.
2. Nyissa fel a port fedelét és helyezze be az USB/AV kábel
csatlakozóját a kamkorder USB/AV portjába (8) (lásd még a 75.
oldal - Hátlap c. fejezetét).
3. Csatlakoztassa az USB csatlakozót a bekapcsolt számítógép
szabad USB portjához!
4. A kamkorder bekapcsolásához nyomja meg a tápfeszültség
kapcsoló gombot (18)! A számítógép "Cserélhető lemez"
meghajtóként fogja érzékelni a beépített memóriát és a
memóriakártyát (ha van) és létrehoz egy új meghajtót a
következő szabad meghajtó betűvel. A kamkorder kijelző
kikapcsolt állapotú marad és a tápfeszültség jelző (4) piros
fénnyel világít.
5. Nyissa meg a számítógép "Sajátgép" mappáját és kattintson
duplán az új "Cserélhető lemez" meghajtóra! Az összes
rögzített fájl megtalálható ennek a lemezmeghajtónak a "DCIM"
mappájában.
118 - Magyar
SilverCrest SCA 5.00 A1
Csatlakozók és portok
6. Most már átmásolhatja a kamkorderről a rögzített fájlokat a
számítógép merevlemezének tetszés szerinti mappájába.
A kártyaolvasó használata
Amennyiben
számítógépe
SD
memóriakártyát
támogató
kártyaolvasóval
rendelkezik,
közvetlenül
olvashatja
a
memóriakártya tartalmát. Ehhez, kapcsolja ki a kamkordert és
vegye ki a memóriakártyát (lásd: 81. oldal - SD kártya
behelyezése).
1. Helyezze a memóriakártyát a számítógép (általában SD/MMC
címkéjű) kártyaolvasójába!
2. A számítógép felveszi a memóriakártya tartalmát a Sajátgép
mappában a kártyaolvasót képviselő meghajtó-betűjel alá.
3. Nyissa ki a számítógép Sajátgép mappáját és kattintson duplán
a kártyaolvasót képviselő lemezmeghajtóra!
4. Az
összes
rögzített
fájl
megtalálható
lemezmeghajtónak a "DCIM" mappájában.
ennek
a
5. Most már átmásolhatja a kamkorderről a rögzített fájlokat a
számítógép merevlemezének tetszés szerinti mappájába.
Magyar - 119
Függelék
SilverCrest SCA 5.00 A1
Függelék
A szoftver telepítése
Rendszerkövetelmények
•
Windows® 7, Windows Vista® vagy Windows® XP
•
Intel® vagy AMD® Dual-Core processzor vagy nagyobb
•
Legalább 1 GB RAM
•
DirectX 9 kompatíbilis grafikus csatoló (DirectX 10 ajánlott)
•
legalább 2 GB szabad merevlemez terület
•
szabad USB port vagy kártyaolvasó
Szoftver
A szoftver a készletezett CD-n található. Felhasználhatja
mozgóképei szerkesztéséhez és könnyen fel is töltheti azokat a
YouTube, Facebook stb. helyekre, tárolhatja azokat AVCHD
adathordozón vagy létrehozhat fénykép könyveket és albumokat.
Mielőtt behelyezi a CD-t a CD vagy DVD
meghajtóba, a számítógéphez kell csatlakoztatnia
a kamkordert különben a szoftver nem érzékeli a
kamkordert és nem indul el a telepítés.
1. Használja az USB kábelt a készülék és a számítógép
összekapcsolásához (lásd a 118. oldal - Az USB port
használata c. fejezetét).
2. Kapcsolja be a kamkordert.
3. Helyezze számítógépe CD vagy DVD meghajtójába a
készletezett CD-t! A szoftver elindulásának és telepítésének
automatikusan kell történnie, ellenkező esetben kattintson
duplán a CD főmappájában található "TotalMediaHDCam.exe"
fájlra.
120 - Magyar
SilverCrest SCA 5.00 A1
Függelék
A kamkorderen tárolt fájlokat a program automatikusan
importálja a TotalMediaHDCam-ra. Ezután szerkesztheti
azokat. További tájékoztatást a TotalMediaHDCam közvetlen
súgója tartalmaz.
Magyar - 121
Függelék
SilverCrest SCA 5.00 A1
Műszaki adatok
Felvétel érzékelő
1/3,2-hüvelykes, 5,0 megapixeles CMOS
érzékelő
Objektív
Fix objektív
F/3.2, f=5.1mm
Fókusz terület
Normál: 1,5 m-től a végtelenig
Makró: 20 - 21 cm
TFT kijelző
3 hüvelykes TFT LCD érintőképernyő, 960 x
240 pixel, 16:9
LED videó lámpa
hatósugár
< 1,0 m (< 3 láb)
Tárolóközegek
Beépített gyorsmemória 128 MB (kb. 75 MB a
mozgó- és állóképekhez)
SD kártya, SDHC kompatíbilis (max. SDHC 6.
osztály, 16 GB)
Méretváltoztatás
Videó: 4x digitális zoom. (kivéve a 1080p és
QVGA esetén)
Fotó: 4x digitális zoom
Fotó
Képfájl formátum: JPEG (EXIF 2.2), DCF
Felbontás: 3M, 5M, 12M (firmver interpolálás)
Videó
Formátum: H.264 (AVI)
Felbontás: QVGA (120 kép/másodperc),
WVGA (60 kép/másodperc), HD 720p (30
kép/másodperc), HD 1080p (30
kép/másodperc)
Színhatások
122 - Magyar
Színes/Fekete-fehér/Szépia
SilverCrest SCA 5.00 A1
Függelék
Fehéregyensúly
Automatikus / Napfény / Felhős / Izzólámpa /
Neon
Expozíciós
korrekció
-2.0 EV – +2.0 EV
Önkioldó
Kikapcsolva, 5, 10 másodperc
Számítógép
csatolás
USB 2.0
TV kimeneti jel
NTSC/PAL / HDMI
Zársebesség
Fotó: 2 – 1/4000 másodperc
Videó: 1/15 – 1/2000 másodperc
Automatikus
kikapcsolás
Ki, 1 perc, 5 perc
Tápfeszültség
Li-ion akkumulátor, FUJI ELECTRONICS
(SHENZHEN) CO., LTD. NP40, 3,7V, 700
mAh vagy számítógép USB porton keresztül
Töltő
Technics-GP TC03G-2U025-0421D
Bemenet: 100-240 V~, 50/60Hz, max. 0,11 A
Kimenet: 4,2 V
0,6 A
Méretek
58 x 108 x 18 mm (széles x magas x mély)
Tömeg
96 g (akkumulátor nélkül)
Magyar - 123
Függelék
Garanciális tájékoztatás
124 - Magyar
SilverCrest SCA 5.00 A1
SilverCrest SCA 5.00 A1
Table of Contents
Table of Contents
Important Notice............................................................... 129
Safety Instructions........................................................................129
Children........................................................................................131
Charger and Rechargeable Battery.............................................131
Cables..........................................................................................132
Repair and Maintenance..............................................................132
Intended Use................................................................................133
Conformity....................................................................................133
Disposal of Old Devices...............................................................134
Introduction....................................................................... 135
Package Contents........................................................................135
Controls and buttons....................................................................136
Front Panel.................................................................................137
Rear Panel..................................................................................137
Left Panel (display closed)..........................................................138
Left Panel (display open)............................................................138
Top View.....................................................................................139
Bottom.........................................................................................139
Opening the Display.....................................................................140
Charging the Batteries.................................................................141
English - 125
Table of Contents
SilverCrest SCA 5.00 A1
Inserting the Battery....................................................................142
Inserting an SD Card..................................................................143
Write-Protecting the Memory Card.............................................144
Switching the Camcorder On and Off.........................................145
Switching the Operating Mode....................................................146
Setting the Menu Language........................................................146
Setting Date and Time................................................................146
Recording......................................................................... 148
Recording Videos.........................................................................148
Video Light..................................................................................150
Macro Mode................................................................................150
Exposure Compensation.............................................................151
Capturing Pictures........................................................................152
Video Light..................................................................................153
Macro Mode ...............................................................................154
Exposure Compensation.............................................................154
Playback........................................................................... 155
Playing Back Video Clips.............................................................155
Playing Back Photos....................................................................158
126 - English
SilverCrest SCA 5.00 A1
Table of Contents
The Menus........................................................................ 160
The Recording Menus..................................................................160
Video Recording Menu...............................................................160
Photo Capture Menu...................................................................163
The Playback Menus....................................................................166
Video Playback Menu.................................................................166
Photo Playback Menu.................................................................169
Setup Menu..................................................................................172
Date / Time.................................................................................172
Beep............................................................................................173
Auto PowerOff.............................................................................173
TV Standard................................................................................173
Format.........................................................................................173
Default.........................................................................................174
Language....................................................................................174
Frequency...................................................................................174
Connectors and Ports....................................................... 175
Viewing Recordings on a Television Screen................................175
Connecting via the HDMI Cable..................................................175
Connecting via the USB/AV Cable..............................................176
Transferring Recordings to the Computer....................................178
Using the USB port.....................................................................179
Using a Card Reader..................................................................180
English - 127
Table of Contents
SilverCrest SCA 5.00 A1
Appendix........................................................................... 181
Installing the Software..................................................................181
System Requirements.................................................................181
Software......................................................................................181
Technical Specifications...............................................................183
Warranty Information....................................................................185
EC Declaration of Conformity.......................................................186
128 - English
SilverCrest SCA 5.00 A1
Safety Instructions
Important Notice
Safety Instructions
•
Before you use this device for the first time, please read the
following notes in this manual and heed all warnings, even if
you are familiar with handling electronic devices. Always check
that the product works correctly.
•
Keep this manual with the instructions in a safe place for future
reference.
•
If you sell the device or pass it on, it is essential you hand over
this manual also.
•
Do not try to open the housing or reassemble the product. You
are at risk of receiving an electric shock. Maintenance and
repairs should only be carried out by qualified technicians.
•
Do not look at the sun or other sources of intense light. Doing
so may damage your eyesight.
•
Keep the device away from water and other liquids. Do not
operate the device with wet hands and do not use it in rain or
snow. Dampness can cause danger through fire or electric
shock.
•
Keep the device out of the reach of children and animals to
avoid accidents or damage.
•
Switch the device off immediately if you notice it emitting smoke
or strange noises. Contact customer service. Never try to repair
the device yourself.
•
Only use the supplied charger cradle TC03G-2U025-0421D to
recharge the product battery.
•
Only use this device with the supplied rechargeable Li-Ion
battery (FUJI ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., Ltd. NP40) in
order to avoid overheating, deformation of the cover, fire,
electric shocks, explosion and other dangers.
English - 129
Safety Instructions
SilverCrest SCA 5.00 A1
•
Unplug the power cord from the mains outlet before you remove
the rechargeable battery from the charger or separate the
charger from the power cord.
•
In the event of a defect in the charger or its accessories, unplug
the power cord from the mains immediately.
•
Also, when there is the possibility of thunderstorms, unplug the
power cord from the wall outlet.
•
Never try to heat, disassemble or short-circuit the rechargeable
battery. Do not throw the rechargeable battery into fire.
Otherwise there is risk of explosion.
Warning: Notice concerning separation from the mains
In order to completely disconnect the charger from the mains,
unplug the power cord from the wall outlet. The wall outlet where
the charger is connected must be easy to access so that the power
cord can be pulled out quickly in case of emergency. Unplug the
power cord from the mains when it is not used for a while (e.g.
when going on holiday) in order to avoid the danger of fire. Do not
hold the power cord with wet hands.
The charger consumes electricity in idle mode. To
avoid any kind of power consumption, you should
separate it from the mains. To do this, unplug the
mains plug from the wall outlet.
The device is not for use in rooms with a high temperature or
humidity and must be kept free of dust. Position the device on a
stable, even surface and do not place any objects on the device.
Always make sure that:
•
no direct heat sources (e.g. heating) can affect the device;
•
no direct sunlight or bright artificial light reaches the device;
•
contact with spray, dripping water and corrosive liquids must be
avoided and the device should never be operated near water,
and it must especially never be immersed (do not place any
130 - English
SilverCrest SCA 5.00 A1
Safety Instructions
objects filled with liquids such as vases or drinks near the
device);
•
no fire sources (e.g. burning candles) are placed on or near the
device;
•
no foreign bodies are introduced into the device;
•
the device must not be subject to any great temperature
changes as this may cause moisture through condensation;
•
the device should not be subject to excessive shock and
vibrations.
Children
Electrical devices do not belong in the hands of children. Do not
allow children to use electrical devices when not under supervision.
Children may not comprehend the presence of potential risks.
Rechargeable batteries and small parts represent potential choking
hazards. Keep batteries out of reach of children. If a rechargeable
battery is swallowed, seek medical help immediately. Keep all
packaging away from children as this can cause suffocation.
Charger and Rechargeable Battery
Insert the rechargeable battery with the correct polarity. Never
throw a rechargeable battery into fire. Remove the rechargeable
battery when the device is not to be used for a long time.
Danger of Explosion!
Non-intended use may cause explosion and danger to life. Only
replace the rechargeable battery with an equivalent or a type
recommended by the manufacturer. Never replace any batteries in
an explosion-sensitive environment. While inserting or removing
the batteries a spark may be produced causing an explosion.
Explosion-sensitive areas will normally (but not always) be labelled.
These include fuel storage areas such as below deck on a boat,
fuel line or tank areas, environments where the air contains
inflammable substances (e.g. cereals, dust or metal powder, etc.)
and any areas where you should normally switch off your car
engine.
English - 131
Safety Instructions
SilverCrest SCA 5.00 A1
Respect the environment. Old rechargeable batteries do not belong
in with domestic waste. They must be handed in to a collection
point for old batteries.
Cables
Always hold cables by the plug and never pull on the cable itself.
Never hold the power cord with wet hands as this may cause a
short circuit or electric shock. Never place the device, heavy
objects or furniture on the cable and take care that the cord does
not become trapped, especially at the plug and sockets. Never
make knots in the cable and do not tie it together with other cables.
All cables should be positioned so that nobody can trip over them
or be obstructed by them. A damaged power cord can cause a fire
or an electric shock. Inspect the power cord from time to time. Do
not use an adapter plug or extension cable that does not meet the
required safety standards.
Repair and Maintenance
Repairs are required when this device has been damaged in any
way: for example, when the charger or the housing of the
SilverCrest SCA 5.00 A1 is damaged, when liquid or objects have
entered the device, when the product has been exposed to rain or
moisture, when the product does not work normally or if the product
has been dropped. If you notice any smoke, unusual noise or
strange smells, switch off the device immediately and unplug the
power cord from the power supply. In these cases the device
should not be used further and should be inspected by authorized
service personnel. Please contact qualified personnel when
servicing is needed.
132 - English
SilverCrest SCA 5.00 A1
Safety Instructions
Intended Use
This is an information technology electronics device. It has been
designed for video and photo recording and playback. It may only
be used for private use, not industrial or commercial purposes. In
its default configuration, this product has not been designed for
medical, lifesaving, rescue or life-maintaining purposes. Only
connection cables and external devices may be used that comply
with safety standards and the electromagnetic compatibility and
shielding quality of this device.
Do not modify the device or the supplied accessories yourself. The
manufacturer will not be liable for any damages resulting from
unauthorised modifications. Furthermore, modifying the device in
any way will void the warranty.
Conformity
This device and its supplied accessories have been
tested and approved for compliance with the basic and
other relevant requirements of the EMC Directive
2004/108/EC, as well as the Low-voltage Directive
2006/95/EC. The Declaration of Conformity can also
be found at the end of this User's Manual.
Any changes to the equipment other than those recommended by
the manufacturer may lead to these directives no longer being met.
Only use the accessories recommended by the manufacturer. If
you are not using the device within the Republic of Germany, you
must observe the regulations and laws in the country of use.
English - 133
Safety Instructions
SilverCrest SCA 5.00 A1
Disposal of Old Devices
Devices marked with this symbol are subject to the
European Directive 2002/96/EC. All electric and
electronic devices must be disposed of separately from
household waste at established bodies.
Avoid hazards to the environment and dangers to your personal
health by disposing of the device properly. For further information
about proper disposal, contact your local government, disposal
bodies or the shop where you bought the device.
Respect the environment. Old rechargeable batteries do not belong
in with domestic waste. They must be handed in to a collection
point for old batteries.
134 - English
SilverCrest SCA 5.00 A1
Introduction
Introduction
Package Contents
Take all supplied devices and accessories out of the packaging
and inspect them for any damaged or missing items.
Camcorder
SilverCrest SCA 5.00 A1
Rechargeable Li-Ion battery,
FUJI ELECTRONICS
(SHENZHEN) CO., LTD. NP40
(2 pieces)
Charger Technics-GP TC03G2U025-0421D and power cord
USB/AV cable
HDMI cable
Carrying strap
English - 135
Introduction
SilverCrest SCA 5.00 A1
Pouch
CD with software
User's manual (not shown)
SD memory card (2 GB)
Keep the packaging material in case you have to ship or
transport the product in the future.
Controls and buttons
An additional illustration of the items and controls and their
corresponding numbers can be found on the inner page of the foldout cover of this User’s Manual. You can keep this page folded out
whilst reading the different chapters of this User’s Manual. This will
permit you to refer to the corresponding items or connection port of
your camcorder at any time.
136 - English
SilverCrest SCA 5.00 A1
Introduction
Front Panel
1
Lens
2
Video lamp
3
Eyelet for carrying strap
Rear Panel
4
Power indicator
5
RECORD button
6
Mode selection switch
7
Confirmation button /
LED lamp on/off
8
USB/AV cable
receptacle
9
HDMI jack
10 Menu navigation
English - 137
Introduction
Left Panel (display closed)
11 Microphone
12 Fold-out touchscreen
Left Panel (display open)
13 Menu button
14 PLAY button
15 Battery
compartment cover
16 Speaker
17 Battery
compartment lock
18 On/Off button
138 - English
SilverCrest SCA 5.00 A1
SilverCrest SCA 5.00 A1
Introduction
Top View
19 Macro switch
20 Memory card
compartment
Bottom
21 Tripod mount
English - 139
Introduction
SilverCrest SCA 5.00 A1
Opening the Display
Open the display and then rotate it according to your needs.
2.
1.
3.
You can also rotate the display so it faces the front. In this case,
the picture orientation will be adjusted automatically. However, this
applies to recordings in landscape format only.
140 - English
SilverCrest SCA 5.00 A1
Introduction
Charging the Batteries
The camcorder is powered by a rechargeable Lithium-Ion (FUJI
ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD. NP40) battery. On
delivery, the batteries are not charged. Please charge the batteries
before first use of the device.
Insert the rechargeable battery in the charger cradle Technics-GP
TC03G-2U025-0421D so that the contacts (+) and (-) correspond to
the rechargeable battery and charging tray markings.
Make sure that the battery clicks into place on the charger. Next
connect the power cord to the charger and plug the power cord to a
wall outlet.
To power the camcorder, use only the rechargeable
Lithium-Ion
battery
FUJI
ELECTRONICS
(SHENZHEN) CO., LTD. NP40.
Remove the rechargeable battery from the
camcorder when the device is not to be used for a
long time.
During charging, the rechargeable battery and
charging device will become warm. This is not a
malfunction.
English - 141
Introduction
SilverCrest SCA 5.00 A1
The status indicator of the charging cradle will light orange whilst
the battery is charging. When the charging process is completed,
the status indicator will light green. You can then insert the
rechargeable battery into the camcorder. Depending on the charge
level, the charging cycle can take up to 2 hours.
If, after inserting the rechargeable battery, the
indicator remains green, this means the
rechargeable battery is already charged or it is not
correctly inserted. In this case, check the polarity.
You can also charge the camcorder battery by
leaving it in the camcorder and connecting the
camcorder to the computer by using the USB/AV
cable. To do this, proceed as described in steps 1-3
on page 179 – Using the USB Port. If you keep the
camcorder powered off after the USB cable has been
connected to the computer, the battery will charge.
The power indicator (4) will light red to indicate that
the camcorder battery is being charged via the
computer. As soon as the battery is fully charged, the
indicator stops lighting. To charge the battery via the
computer takes approx. 3 hours.
Inserting the Battery
When the battery is fully charged, insert it into the camcorder as
indicated below.
1. Open the battery compartment. To do this, slide the lock (17) to
the left and release it. This will release the cover on top and it
will protrude a little.
2. Insert your fingernail behind the cover and pull it off (see figure
1 on page 143).
.
142 - English
SilverCrest SCA 5.00 A1
1
Introduction
2
3
3. Next insert the battery into the camcorder, as shown in figure 2.
To do this, insert its metal contacts first into the battery
compartment and then push it downwards so that it clicks into
place. When inserting the rechargeable battery, make sure that
the tag is placed around the battery so that you can remove the
battery easily from the compartment when required.
4. Close the battery compartment by first inserting the bottom part
of the cover and then push it downwards until it clicks into place
(see figure 3).
Inserting an SD Card
By using the supplied SD memory card you can increase the
camcorder storage capacity for saving your videos and photos.
When a memory card is inserted, all the recorded contents will be
saved onto it. If there is no memory card inserted, your photos and
videos will be saved to the internal memory of the camcorder.
1. Open the memory card compartment (20) by inserting your
fingernail below the cover slot and then carefully pull it upwards
and to the front.
English - 143
Introduction
SilverCrest SCA 5.00 A1
2. Then insert the memory card with the metal contacts facing
forwards into the card slot. The label must face towards the
right panel of the camcorder housing. Slide the card fully into
the slot opening until the card clicks into place.
3. Close the memory card compartment by closing the cover and
carefully pressing on it until it clicks into place.
To remove the memory card, open the memory card compartment
and gently press on the inserted card. This will protrude a little so
that you can get a hold of it and remove it.
If the memory card or the internal memory is full, the
message Memory full will appear on the display.
The video being currently recorded will be saved and
the recording will be cancelled.
Write-Protecting the Memory Card
The memory card features a write-protection tab. When the write
protection is enabled (see the right figure) you will only be able to
view existing videos and pictures, but not delete or edit them. Also,
it will not be possible to record any new videos or pictures onto the
memory card.
144 - English
SilverCrest SCA 5.00 A1
Write protection disabled
Introduction
Write protection enabled
While the write protection is enabled the indication
SD will appear in the lower-right corner of the display,
and when you press the recording button a double
beep will be heard.
Switching the Camcorder On and Off
•
Press the On/Off button (18) to power the camcorder on.
•
Press the On/Off button (18) to power the camcorder off.
When opening the display, the camcorder will power
on automatically. As soon as you close it, the device
will power off.
The following table shows an overview of the different states of the
power indicator (4):
Colour
Description
Green
Powered on
Alternate blinking red/green
Recording in progress
Red
Data processing in progress
Blinking green
Photo self-timer enabled
Quickly blinking green
Photo self-timer enabled, last 2
seconds
English - 145
Introduction
SilverCrest SCA 5.00 A1
Switching the Operating Mode
Press the mode selector button (6) multiple times to toggle
between the modes Movie, Photo and Setup. An icon for the
currently selected operating mode will appear in the upper-left
Movie recording or
Photo capture. As
corner of the display:
soon as the setup menu appears, the live preview will be disabled
and only the menu will be visible.
Setting the Menu Language
1. Power the device on by pressing the On/Off button (18) or by
opening the camcorder display.
2. Press the mode selector button (6) twice. The setup menu will
appear and the first option “Date/Time” is highlighted (with a
yellow frame).
3. Use the navigation buttons (10) to move the highlight to the
“Language” option and press the confirmation button (7).
Alternatively, you can use your finger to tap the
icon.
4. Use the navigation button to select the desired menu language
or tap on the desired language.
5. Press the confirmation button (7) or tap on the “OK” button.
6. Press the mode selector button (6) to quit the setup menu and
return to recording mode.
Setting Date and Time
1. Open the camcorder
automatically.
146 - English
display.
The
device
powers
on
SilverCrest SCA 5.00 A1
Introduction
If the display was already open but the device was off, press
the On/Off button (18).
2. Press the mode selector button (6) twice. The setup menu will
appear and the first option “Date/Time” is highlighted (with a
yellow frame).
3. Press the confirmation button (7) to show the menu for setting
the date and time.
4. Press the navigation buttons (10) to set the year.
5. Press the recording button (5) to toggle between the year,
month, day, hours and minutes fields.
6. Press the navigation buttons (10) to set the highlighted (red
background) option.
7. Repeat steps 5 and 6 until you have finished setting the date
and time. Please note that the time has to be in 24-hour format
and the date in year/month/day notation.
8. Press the confirmation button (7) or tap on the “OK” button to
save the settings and return to the setup menu.
9. Press the mode selector button (6) to quit the setup menu and
return to recording mode.
English - 147
Recording
SilverCrest SCA 5.00 A1
Recording
Recording Videos
1. Open the display and then rotate it according to your needs.
The device powers on automatically.
2. If the current mode is not set to video recording, select it by
using the mode selector (6).
3. Point the device towards the desired scene by using the
display.
4. Press the record button (5) to start recording. During recording
the power indicator (4) will blink alternating red/green.
5. If necessary, press the navigation buttons (10) to select a larger
to smaller scene area. Press the  button to zoom in or press
the  button to zoom out.
The zoom function is not available for the 1080p
and QVGA resolutions. See also page 161 –
Resolution.
6. Press the record button (5) to stop recording. The power
indicator (4) will light solid green.
The video will be saved automatically under a unique name.
The maximum allowable size for video files is
3.66GB. This value results from the maximum
allowable file size for the used FAT32 file system. If
during recording a file reaches this maximum size, it
will be saved automatically and recording continues
in a second file.
148 - English
SilverCrest SCA 5.00 A1
Recording
During recording, different icons may appear on the display
informing you about the current settings.
2
1
3
9
4
8
7
6
5
1
Video recording mode indicator
2
Zoom bar
3
Macro recording
White Balance
Night mode
Effect
4
Recording time counter
5
Memory type:
: an SD memory card has been
inserted and all recordings are being
stored on it.
English - 149
Recording
SilverCrest SCA 5.00 A1
: there is no SD memory card
inserted and all recordings are being
stored on the internal camcorder
memory.
6
Remaining memory capacity
7
Resolution
8
Battery level
9
Exposure Compensation
Video Light
In dark environments you can enable the built-in LED lamp (2) for
video or photo recording. To do this, press the confirmation button
(7). Pressing this button again will turn the video lamp off.
Macro Mode
This device features a macro function allowing you to focus on very
close subjects. This allows you to position the lens as close as 2021 cm (7-8 inches) from the subject. The macro switch (19) is
located on the top panel of the device.
Slide the switch to the left to enable the macro mode. Slide the
switch to the right to disable the macro mode.
While the macro mode is enabled, the
display.
150 - English
icon will appear on the
SilverCrest SCA 5.00 A1
Recording
Exposure Compensation
During video and photo recording you can set an exposure
compensation value.
and
1. While in video recording or photo capture mode (icons
), tap on the  or  display icons to set an exposure
compensation value.
If the picture is too bright you can set a negative value for
exposure compensation.
If the picture is too dark you can set a positive value for
exposure compensation.
English - 151
Recording
SilverCrest SCA 5.00 A1
Capturing Pictures
1. Open the display and then rotate it according to your needs.
The device powers on automatically.
2. If the current mode is not set to photo capturing, select it by
using the mode selector (6).
3. Point the device towards the desired scene by using the
display.
4. If necessary, press the navigation buttons (10) to select a larger
to smaller scene area. Press the  button to zoom in or press
the  button to zoom out.
The zoom for enlarging or reducing the scene area
does not work in Macro mode.
5. Press the record button (5) to take the picture.
The photo taken will be shown on the display for a few seconds.
After this, the device will return to photo capture mode.
The picture will be saved automatically under a unique name.
In photo mode, different icons may appear on the display informing
you about the current settings.
2
1
3
4
9
8
7
152 - English
6
5
SilverCrest SCA 5.00 A1
1
Photo capture mode indicator
2
Zoom bar
3
Remaining number of pictures
4
Macro recording
Recording
White Balance
Night mode
Effect
5
Memory type:
: an SD memory card has been
inserted and all pictures are being stored
on it.
: there is no SD memory card
inserted and all pictures are being stored
on the internal camcorder memory.
6
Picture resolution
7
Battery level
8
Self-timer indicator
9
Exposure Compensation
Video Light
You can use the video lamp to take pictures under bad lighting
conditions. It works in exactly the same way as for video recording.
See page 150 - The Video Light.
English - 153
Recording
SilverCrest SCA 5.00 A1
Macro Mode
The macro function for photography works in exactly the same way
as for video recording. See page 150 – Macro Mode
Exposure Compensation
During photo capture you can set an exposure compensation
value. It works in exactly the same way as for video recording. See
page 151 – Exposure Compensation.
154 - English
SilverCrest SCA 5.00 A1
Playback
Playback
You can play back your recorded videos and photos on the
camcorder screen to check if the results are satisfactory.
Depending on the selected mode you can use the Play button (14)
to switch to the corresponding playback mode.
Playing Back Video Clips
In video mode you can use the Play button (14) to switch to
icon). The last-recorded video will appear.
playback mode (
Press this button once again to return to video mode. The icon in
the upper-left corner of the display shows the current mode.
The following options are available:
•
Press the navigation buttons  /  (10) to choose a recording.
•
To start or stop playback, press the confirmation button (7) or
tap the
icon on the display.
You can also play recorded videos on your
computer. See also page 178 - Transferring
Recordings to the Computer.
English - 155
Playback
SilverCrest SCA 5.00 A1
In playback mode you will see further information on the display:
2
3
1
8
4
5
5
7
6
1
Video playback mode indicator
2
Total duration of the current video
3
Number of current video / Total number of
recorded videos
4
Playback icon. Tap on this icon to start
video playback.
5
6
156 - English
/
Tap these icons to skip to the previous
video.
Thumbnail view. Tap on this icon to get a
thumbnail view of all videos. While in
thumbnail view, tap the
or
icons multiple times to skip to the previous
or next thumbnail page. If the desired video
has been selected, tap the OK button to
view it in fullscreen mode and to play it
back, if necessary.
SilverCrest SCA 5.00 A1
Playback
7
Tap on the icon to open the playback menu.
8
Protected file indicator
During video clip playback you can increase or decrease the
playback speed or pause the video. To do this, use the following
buttons.
•
The
icon pauses the current playback. The button will
change into a playback icon. Tap this playback icon to resume
playback.
•
Tap the
icon for fast forward playback or the
icon to
rewind. Press the confirmation button (7) briefly to resume
normal playback.
The playback control buttons will be hidden after a
few seconds so you can obtain a better view of your
recording. To show them again, give a quick tap
anywhere on the display.
English - 157
Playback
SilverCrest SCA 5.00 A1
Playing Back Photos
In Photo mode you can use the Play button (14) to switch to picture
playback mode. The last-captured picture will appear. Press this
button once again to return to capture mode. The icon in the upperleft corner of the display shows the current mode.
The following options are available:
•
Press the navigation buttons  /  (10) to choose a picture.
•
Tap the
button to toggle to obtain an overview of all
pictures. Press the navigation buttons (10) or tap on a picture to
select it. The current picture will be highlighted with a white
border. Press the confirmation button (7) or tap on the OK
button to display the picture in fullscreen mode.
During picture playback you will see further information on the
display:
1
2
6
3
158 - English
5
4
3
SilverCrest SCA 5.00 A1
Playback
1
Picture playback mode indicator
2
Number of current picture / Total number
of captured pictures
3
/
Tap these icons to skip to the previous
picture.
4
Thumbnail view. Tap on this icon to get a
thumbnail view of all pictures. While in
thumbnail view, tap the
or
icons multiple times to skip to the previous
or next thumbnail page. If the desired
picture has been selected, tap the OK
button to view it in fullscreen mode.
5
Tap on the icon to open the playback
menu.
6
Protected file indicator
English - 159
The Menus
SilverCrest SCA 5.00 A1
The Menus
The camcorder uses different menus that offer multiple settings
under each operating mode. Furthermore there is a setup menu
allowing you to set the preferences for your camcorder.
The Recording Menus
Video Recording Menu
The video recording menu allows you to set the different video
recording parameters. How to open the video recording menu:
1. Open the display and then rotate it according to your needs.
The device powers on automatically.
2. If the current mode is not set to video recording, select it by
using the mode selector (6).
3. Press the menu button (13) or tap on the bottom of the screen
to display the menu.
4. Press the  or  navigation button (10) to select the desired
function and then press the confirmation button (7) or tap on it
on the display to open it.
5. Make the desired adjustments (see below) and tap OK.
6. Press the menu button (13) again or tap on the
hide the menu.
icon to
The following sections contain a description of the different
parameters available in the video recording menu.
White Balance
White balance is used to determine a colour temperature suitable
for the current lighting conditions. Select one of the preset options
or use the Automatic setting.
160 - English
SilverCrest SCA 5.00 A1
The Menus
The icons have the following meanings:
Automatic
Daylight
Cloudy
Fluorescent
Tungsten
Resolution
The resolution determines the size of the recording in pixels. As a
general rule: The higher the resolution, the more storage space is
required. The following settings are available:
Designation
Resolution in
pixels
Description
1080P
1920 x 1080
High quality
720P
1280 x 720
Average quality
WVGA
720 x 480
Normal quality
QVGA
352 x 240
Low quality
(recommended for
Internet applications)
Your camcorder supports recording in modern wide-screen format.
However, not all of the resolutions available offer a 16:9 aspect
ratio: for the QVGA setting the aspect ratio is downscaled to 4:3
automatically. In this case, when aiming the device to the scene,
the screen preview already contains black bars on the left and
right.
English - 161
The Menus
SilverCrest SCA 5.00 A1
Video resolution
Preview/Playback
16:9 aspect ratio
1080P
720P
WVGA
4:3 aspect ratio
QVGA
The QVGA video resolution records at a very high
frame rate (120 fps). This is four times the normal
frame rate and therefore suitable for very fast-moving
scenes (like car racing, sports events etc.). Playback
is always performed in slow-motion so you can check
the exact details of the scene.
Videos in QVGA resolution are recorded without
sound. This is due to the fact that this recording
mode has been designed for slow-motion playback
and that sound output in slow-motion makes no
sense.
The zoom function is disabled when recording videos
in 1080P or QVGA resolution.
162 - English
SilverCrest SCA 5.00 A1
The Menus
Effect
You can record contents using the settings Default, Black and
White, and Sepia. To do this, select the corresponding icon.
Night Mode
In order to obtain properly exposed recordings in dark
environments, select Night mode. This will improve the quality of
any night recordings. Select the corresponding icon: Off, On. The
icon will appear.
Quality
The Quality setting determines the compression ratio of the
captured video when saved onto the memory card or internal
memory. The higher the compression, more or longer videos can
be stored.
You can record using the quality presets Normal (green,
High (red,
). To do this, select the corresponding icon.
) and
Photo Capture Menu
The photo capture menu allows you to set the different picture
recording parameters. How to open the photo capture menu:
1. Open the display and then rotate it according to your needs.
The device powers on automatically.
2. If the current mode is not set to photo capture, select it by using
the mode selector (6).
3. Press the menu button (13) or tap on the bottom of the screen
to display the menu.
4. Press the  or  navigation button (10) to select the desired
function and then press the confirmation button (7) or tap on it
on the display to open it.
5. Make the desired adjustments (see below) and tap OK.
English - 163
The Menus
SilverCrest SCA 5.00 A1
6. Press the menu button (13) again or tap on the
hide the menu.
icon to
The following sections contain a description of the different
parameters available in the photo capture menu.
White Balance
White balance is used to determine a colour temperature suitable
for the current lighting conditions. Select one of the preset options
or use the Automatic setting.
The icons have the following meanings:
Automatic
Daylight
Cloudy
Fluorescent
Tungsten
Resolution
The resolution determines the size of the recording in pixels. As a
general rule: The higher the resolution, the more storage space is
required. The following settings are available:
Designation
Resolution in pixels
Description
12M
4000 x 3000
Best quality
5M
2592 x 1944
Average quality
3M
2048 x 1536
Normal quality
164 - English
SilverCrest SCA 5.00 A1
The Menus
Your camcorder supports recording videos in modern
wide-screen format. For pictures, however, the
aspect ratio is downscaled to 4:3 automatically. This
is due to the fact that printouts in the photo lab
normally have a 4:3 aspect ratio. In this case, when
pointing the device towards a scene, the screen
preview contains black bars on the left and right.
Effect
You can record contents using the settings Default, Black and
White, and Sepia. To do this, select the corresponding icon.
Night Mode
In order to obtain properly exposed recordings in dark
environments, select Night mode. This will improve the quality of
any night recordings. Select the corresponding icon: Off, On. The
icon will appear.
Self-timer
The self-timer delays the capture for a preset time after pressing
the recording button (5). This allows you to participate in the scene
(e.g. for a group photo). Proceed as follows:
1. Select the self-timer with a 5-second or 10-second delay. The
corresponding icon will show on the display.
2. Point the camcorder at the subject and make sure you position
it on a stable surface (or better still, a tripod).
3. Press the Recording button (5).
4. The self-timer indicator (4) on the back panel flashes and a
countdown will appear on the display. After the preset time, the
picture is taken automatically.
5. After the picture has been taken, the self-timer will be disabled.
You may continue using your camcorder normally.
English - 165
The Menus
SilverCrest SCA 5.00 A1
Quality
The Quality setting determines the compression ratio of the
captured picture when saved onto the memory card or internal
memory. The higher the compression, the more pictures can be
stored.
You can take pictures using the quality presets Normal (green,
). To do this, select the corresponding icon.
and High (red,
)
The Playback Menus
The playback menus contain options for deleting the current or all
recordings, for protecting the current recording, for automatic
playback of all recordings as well as for setting the playback
volume.
Video Playback Menu
1. Open the display and then rotate it according to your needs.
The device powers on automatically.
2. If the current mode is not set to video recording, select it by
using the mode selector (6).
3. Press the playback button (14) to switch to video playback
mode.
4. Press the menu button (13) or tap on the bottom of the screen
to display the menu.
5. Press the  or  navigation button (10) to select the desired
function and then press the confirmation button (7) or tap on it
on the display to open it.
6. Make the desired adjustments (see below) and tap OK.
7. Press the menu button (13) again or tap on the
hide the menu.
icon to
The following sections contain a description of the different
parameters available in the video playback menu.
166 - English
SilverCrest SCA 5.00 A1
The Menus
Delete one
Use this option to delete a single video recording.
Protected recordings cannot be deleted. See also on
page 168 – Protect.
1. Perform steps 1 to 4 from “Video Playback Menu” (see page
166).
2. Select “Delete One” and press the confirmation button (7) to
confirm.
3. Use the navigation buttons (10) or the  /  buttons on the
display to select the video that you want to delete.
4. Press the confirmation button (7) or tap on the delete icon to
confirm the deletion.
Warning! After a recording has been erased, it
cannot be restored. After performing step 4, no
further safety prompt will appear: the selected video
will be erased immediately and the next video will be
displayed.
5. Press the menu button (13) twice to return to video playback.
Delete all
Use this option to delete all saved videos at once.
Protected recordings cannot be deleted. See also on
page 168 – Protect.
1. Perform steps 1 to 4 from “Video Playback Menu” (see page
166).
2. Select “Delete All” and press the confirmation button (7) to
confirm.
English - 167
The Menus
SilverCrest SCA 5.00 A1
3. Select the trash bin icon and press the confirmation button (7)
to confirm the deletion. Or tap on the trash bin icon on the
display and then on the OK button.
If you decide not to delete your videos, in step 3
select the “Cancel” icon and press the confirmation
button (7). Or tap on the “Cancel” icon on the display
and then tap on the OK button.
Protect
Here you can protect one or more recordings to avoid accidental
deletion. Proceed as follows:
1. Perform steps 1 to 4 from “Video Playback Menu” (see page
166).
2. Select “Protect” and press the confirmation button (7) to
confirm.
3. Use the navigation buttons (10) or the  /  buttons on the
display to select the video that you want to protect.
4. Press the confirmation button (7) to protect the currently
displayed video. The
icon will appear. Press the confirmation
button once again to unprotect.
5. If required, use the navigation buttons to select another
recording and repeat these steps.
6. Press the Menu button (13) to return to the video playback
menu.
Autoplay
This function allows you to play all recorded videos in sequence.
1. Perform steps 1 to 4 from “Video Playback Menu” (see page
166).
2. Select “Autoplay” and press the confirmation button (7) to
confirm.
During playback, press the recording button (5) to pause
playback. Press it again to resume playback. During this
168 - English
SilverCrest SCA 5.00 A1
The Menus
process, the playback control buttons will be shown. They allow
fast forward or rewind of the video, as described on page 157.
3. To finish playback, press the confirmation button (7).
Volume
This function allows you to set the video playback volume.
1. Perform steps 1 to 4 from “Video Playback Menu” (see page
166).
2. Select “Volume” and press the confirmation button (7) to
confirm.
3. Use the navigation buttons (10) or the  /  buttons on the
display to select the desired sound volume.
You can choose from volume levels between 1 (low) and 10
(high). If you keep pressing the  button after the value 1 has
been reached, a Mute icon will appear and the sound output is
disabled.
4. Press the confirmation button (7) or tap on the OK button to
apply the selected sound volume.
5. Press the Menu button (13) to return to the video playback
menu.
Photo Playback Menu
1. Open the display and then rotate it according to your needs.
The device powers on automatically.
2. If the current mode is not set to photo capture, select it by using
the mode selector (6).
3. Press the playback button (14) to switch to photo playback
mode.
4. Press the menu button (13) or tap on the bottom of the screen
to display the menu.
5. Press the  or  navigation button (10) to select the desired
function and then press the confirmation button (7) or tap on it
on the display to open it.
English - 169
The Menus
SilverCrest SCA 5.00 A1
6. Make the desired adjustments (see below) and tap OK.
7. Press the menu button (13) again or tap on the
hide the menu.
icon to
The following sections contain a description of the different
parameters available in the photo playback menu.
Delete one
Use this option to delete a single picture.
Protected pictures cannot be deleted. See also on
page 171 – Protect.
1. Perform steps 1 to 4 from “Photo Playback Menu” (see page
169).
2. Select “Delete One” and press the confirmation button (7) to
confirm.
3. Use the navigation buttons (10) or the  /  buttons on the
display to select the picture that you want to delete.
4. Press the confirmation button (7) or tap on the delete icon to
confirm the deletion.
Warning! After a picture has been erased, it cannot
be restored. After performing step 4, no further safety
prompt will appear: the selected picture will be
erased immediately and the next picture will be
displayed.
5. Press the menu button (13) twice to return to photo playback.
Delete all
Use this option to delete all saved pictures at once.
170 - English
SilverCrest SCA 5.00 A1
The Menus
Protected pictures cannot be deleted. See also on
page 171 – Protect.
1. Perform steps 1 to 4 from “Photo Playback Menu” (see page
169).
2. Select “Delete All” and press the confirmation button (7) to
confirm.
3. Select the trash bin icon and press the confirmation button (7)
to confirm the deletion. Or tap on the trash bin icon on the
display and then on the OK button.
If you decide not to delete your pictures, in step 3
select the “Cancel” icon and press the confirmation
button (7). Or tap on the “Cancel” icon on the display
and then tap on the OK button.
Protect
Here you can protect one or more pictures to avoid accidental
deletion. Proceed as follows:
1. Perform steps 1 to 4 from “Photo Playback Menu” (see page
169).
2. Select “Protect” and press the confirmation button (7) to
confirm.
3. Use the navigation buttons (10) or the  /  buttons on the
display to select the picture that you want to protect.
4. Press the confirmation button (7) to protect the currently
displayed picture. The
icon will appear. Press the
confirmation button once again to unprotect.
5. If required, use the navigation buttons to select another picture
and repeat these steps.
6. Press the Menu button (13) to return to the photo playback
menu.
English - 171
The Menus
SilverCrest SCA 5.00 A1
Autoplay
This function allows you to play all captured photos in sequence
like a slideshow.
1. Perform steps 1 to 4 from “Photo Playback Menu” (see page
169).
2. Select “Autoplay” and press the confirmation button (7) to
confirm.
3. To stop the slideshow, press the confirmation button (7).
Setup Menu
The setup menu contains basic settings for your camcorder. These
include date and time, the button beep, the automatic power-off
delay time (power-saving function), the TV system for direct display
on a TV set, a formatting function for the internal memory or the
inserted SD memory card, a function for restoring the factory
defaults, menu language setting, and setting the mains frequency
for avoiding picture interference.
1. Open the display and then rotate it according to your needs.
The device powers on automatically.
2. Press the mode selector button (6) twice to display the setup
menu.
The menu offers 8 functions that you can select by using the
navigation buttons (10).
3. Use the navigation buttons (10) to select one of the settings and
then press the confirmation button (7) to confirm.
4. Use the navigation buttons (10) to adjust one of the possible
values and press the confirmation button (7) to confirm.
In the following we describe the available options:
Date / Time
Set the date and time (see also page 146 – Setting the Date and
Time).
172 - English
SilverCrest SCA 5.00 A1
The Menus
Beep
Here you can determine if a sound is output when pressing any
button. This option enables or disables the power-on sound at the
same time.
Auto PowerOff
You can have the device power off automatically after a certain
time to save battery power. If no operation is performed during the
preset time, the device will power off. To power the camcorder
back on, press the On/Off button (18).
You can choose between the power-off times of 1 minute,
5 minutes or disable the automatic power-off function. The icons
have the following meanings:
Auto PowerOff disabled
Power off after 1 minute
Power off after 5 minutes
TV Standard
Choose between the TV systems PAL or NTSC. NTSC is the
colour system used in America and Japan, PAL is used in most
European countries. This setting only applies when playing back
directly on a TV set using the USB/AV cable.
Format
This function lets you delete all contents from your memory card
and renew the file saving structure on your card (formatting). If
there is no SD memory card inserted, the internal memory will be
formatted.
Warning! All saved videos and pictures will be
erased and cannot be restored. This also applies
to protected files. Make sure that all recordings
you want to keep have been backed-up on a
different medium.
English - 173
The Menus
SilverCrest SCA 5.00 A1
Default
All device parameters will be reset to their factory-default values.
This will not erase any data from your memory card.
Language
Select the desired display menu language (see also page 146 –
Setting the Menu Language).
Frequency
Select the mains frequency to avoid any interference caused by
fluorescent lighting. A mains frequency of 50 Hz is used across
Europe; in America the mains uses a frequency of 60 Hz.
174 - English
SilverCrest SCA 5.00 A1
Connectors and Ports
Connectors and Ports
Viewing Recordings on a Television Screen
Any recordings that you can view on the camcorder display can
also be played back on a regular TV set. For this, your television
set must have an appropriate Video In connector.
Depending on the connectors available on the TV set, you can use
the USB/AV cable or the HDMI cable. The HDMI cable will provide
digital picture and sound and therefore offers the best quality. The
HDMI (9) and USB/AV (8) ports are located behind a protective
cover.
Simply operate the device as usual. For instance, enable the
Autoplay (slideshow) function to view all pictures in sequence (see
also page 172 - Autoplay)
Connecting via the HDMI Cable
1. Please make sure that your camcorder is powered off.
2. Open the port cover and insert the smaller connector of the
HDMI cable into the HDMI port (9) of your camcorder (see also
page 137 – Rear Panel).
3. Plug the larger connector of the HDMI cable into the HDMI
receptacle of your TV set.
English - 175
Connectors and Ports
SilverCrest SCA 5.00 A1
4. Select the HDMI signal source corresponding to the above input
connectors on your TV set. If necessary, read the User Manual
of your TV set for more information on how to do this.
5. Press the On/Off button (18) to power the camcorder on. The
device display remains off while the picture will be shown on the
TV screen.
While the camcorder is connected to the TV via the
HDMI cable, video recording and photo capture are
not available. It is only possible to play alreadyrecorded content.
Connecting via the USB/AV Cable
1. Please make sure that your camcorder is powered off.
2. Open the port cover and insert the connector of the USB/AV
cable into the USB/AV port (8) of your camcorder (see also
page 137 – Rear Panel).
3. Insert the AV connector into the corresponding inputs of your
TV set (yellow connector to VIDEO IN, white connector to
AUDIO IN). The USB connector on the same end of the cable is
not needed for this connection type. Please also consult the
User Manual of your TV set for more information.
176 - English
SilverCrest SCA 5.00 A1
Connectors and Ports
4. Select the AV channel corresponding to the above input
connectors on your TV set. If necessary, read the User Manual
of your TV set for more information on how to do this.
5. Press the On/Off button (18) to power the camcorder on. The
device display remains off while the picture will be shown on the
TV screen.
English - 177
Connectors and Ports
SilverCrest SCA 5.00 A1
Transferring Recordings to the Computer
There are two possible ways to copy recordings from the
camcorder to a computer:
•
by connecting the device to a computer via the USB/AV cable
•
by inserting the SD memory card into a card reader
Be careful when renaming any folders and files.
Do NOT try to change the folder or file names
stored on the device from the computer otherwise
you may not be able to play back any files
contained here with your camcorder.
After you have copied your files or folders to the
computer, you can rename or edit them on the
computer.
178 - English
SilverCrest SCA 5.00 A1
Connectors and Ports
Using the USB port
Windows® 7, Windows Vista® and Windows® XP operating systems
will detect the camcorder automatically as a mass storage device.
1. Please make sure that your camcorder is powered off.
2. Open the port cover and insert the connector of the USB/AV
cable into the USB/AV port (8) of your camcorder (see also
page 137 – Rear Panel).
3. Plug the USB connector into a free USB port on your poweredon computer.
4. Press the On/Off button (18) to power the camcorder on. The
computer will detect the built-in memory and the memory card
(if any) as a removable disk and will create a new drive with the
next available driver letter. The camcorder display remains off
and the power indicator (4) lights red.
5. Open My Computer on your PC and double-click on the new
removable disk drive. All recorded files can be found in the
folder “DCIM” on this disk drive.
6. Now you can copy the recorded files from the camcorder into a
folder of your choice on the computer’s hard disk.
English - 179
Connectors and Ports
SilverCrest SCA 5.00 A1
Using a Card Reader
If your computer features a card reader supporting SD memory
cards, you can read the memory card’s contents directly. To do
this, power the camcorder off and remove the memory card (see
page 143 - Inserting the SD Card).
1. Insert the memory card into the card reader of your computer
(normally labelled SD/MMC).
2. The PC will add the memory card contents under the drive letter
in My Computer representing the card reader.
3. Open My Computer on your PC and double-click on the disk
drive representing the card reader.
4. All recorded files can be found in the folder “DCIM” on this disk
drive.
5. Now you can copy the recorded files from the camcorder into a
folder of your choice on the computer’s hard disk.
180 - English
SilverCrest SCA 5.00 A1
Appendix
Appendix
Installing the Software
System Requirements
•
Windows® 7, Windows Vista® or Windows® XP
•
Intel® or AMD® Dual-Core processor or higher
•
Minimum 1 GB RAM
•
DirectX 9-compatible
recommended)
•
minimum 2 GB of available hard disk space
•
free USB port or card reader
graphics
adapter
(DirectX
10
Software
The software can be found on the supplied CD. You can use it to
edit your videos and even upload them easily to YouTube,
Facebook, etc., store them on AVCHD media, or create photo
books and albums.
You must connect your camcorder to the
computer before inserting the CD into your CD or
DVD drive otherwise the software will not detect
the camcorder and not install.
1. Use the USB cable to connect the device to your computer (see
page 179 - Using the USB port).
2. Power the camcorder on.
3. Insert the supplied CD into the CD or DVD drive of your
computer. The software should install and launch automatically
otherwise double-click on the file “TotalMediaHDCam.exe”
contained in the CD main folder.
English - 181
Appendix
SilverCrest SCA 5.00 A1
The files stored on your camcorder should be imported
automatically into TotalMediaHDCam. After this you can edit
them. For more information, see the online help of
TotalMediaHDCam.
182 - English
SilverCrest SCA 5.00 A1
Appendix
Technical Specifications
Capture sensor
1/3.2-inch CMOS sensor with 5.0 megapixel
Lens
Fixed lens
F/3.2, f=5.1mm
Focus area
Normal: 1.5 m – infinity
Macro: 20 - 21cm
TFT display
3-inch TFT LCD touchscreen, 960 x 240 pixel,
16:9
LED video lamp
range
<1.0m (<3 feet)
Storage media
Built-in Flash memory 128 MB (approx. 75MB
available for videos and pictures)
SD card, SDHC-compatible (up to max. SDHC
Class 6, 16 GB)
Zoom
Video: 4x digital zoom (except for 1080p and
QVGA)
Photo: 4x digital zoom
Photo
Picture file formats: JPEG (EXIF 2.2), DCF
Resolution: 3M, 5M, 12M (firmware
interpolation)
Video
Format: H.264 (AVI)
Resolution: QVGA (120 fps), WVGA (60 fps),
HD 720p (30 fps), HD 1080p (30 fps)
Colour effects
Colour/Black and White/Sepia
White Balance
Automatic / Daylight / Cloudy / Tungsten /
Fluorescent
Exposure
Compensation
-2.0 EV to +2.0 EV
English - 183
Appendix
SilverCrest SCA 5.00 A1
Self-timer
Off, 5, 10 seconds
PC interface
USB 2.0
Signal for TV
output
NTSC/PAL / HDMI
Shutter speed
Photo: 2 to 1/4000 sec
Video: 1/15 to 1/2000 sec
Auto power off
Off, 1 min., 5 min.
Power Supply
Li-Ion battery FUJI ELECTRONICS
(SHENZHEN) CO., LTD. NP40, 3.7V, 700mAh
or via computer USB port
Charger
Technics-GP TC03G-2U025-0421D
Input: 100-240VAC, 50/60Hz, max. 0.11 A
Output: 4.2 V
0.6 A
Dimensions
58 (W) x 108 (H) x 18 (D) mm
Weight
96 g (without battery)
184 - English
SilverCrest SCA 5.00 A1
Appendix
Warranty Information
English - 185
SilverCrest SCA 5.00 A1
EC Declaration of Conformity
186
Digital HD Pocket Camcorder
Cyfrowa kieszonkowa kamera HD
PL
HU
Instrukcja obsługi oraz informacje
o serwisie
GB
Digital HD Pocket Camcorder
Felhasználói kézikönyv és
szerviz tájékoztatás
SI
* Kapesní digitální HD
videokamera
Uživatelská příručka a informace
o údržbě
* Žepna HD digitalna videokamera
Navodila za uporabo in servisne
informacije
User manual and service
information
CZ
Digitális HD marokkamera
SK
* Digitálna vrecková kamera HD
Používateľská príručka a informácie
o údržbe
* Cenjena stranka,
Slovenska različica navodil za uporabo in servisnih
informacij za ta izdelek je na voljo v pdf formatu na
naslednji spletni strani: www.silvercrest.cc
* Vážení zákazníci,
českou verzi uživatelské příručky a servisní informace pro
tento produkt ve formátu PDF naleznete na následující
webové stránce: www.silvercrest.cc
CZ
* Vážený zákazník,
slovenskú verziu Návodu na používanie a Informácie o
servise tohto produktu nájdete vo formáte pdf na
nasledujúcej webovej lokalite: www.silvercrest.cc
SK
* Digitaler HD-Pocket-Camcorder
CH
SI
Bedienungsanleitung &
Serviceinformationen
1627599
* Sehr geehrter Kunde,
die deutschsprachige Bedienungsanleitung und
Serviceinformation für dieses Produkt finden Sie als
CH
pdf-Version auf folgender Internetseite: www.silvercrest.cc
TARGA GmbH
Lange Wende 41
D-59494 Soest
www.silvercrest.cc
*
PL
HU
SCA 5.00 A1
Download PDF

advertising