AMX | AXM-CP | 24_utthamageetham - Parayil Publishers

DØ-a-KoXw
810
811
DØ-a-KoXw
BapJw
shfn-∏m-Sns‚ tXP-t -dnb Be-b-Øn¬, ssZhw Xs‚ \maw ÿm]n-°p-hm≥ Xncs™-SpØ ÿeØv, `uanItemI-ssZ-hm-e-b-Øns‚ tXP- nepw t{ijvT-amb H∂mbn
Cu ]pkvXIw \nev°p-∂p. kotbm≥ ae-bnse Be-b-Øns‚ Hcp `mK-ambn sNdp-sX¶nepw ]q¿Æ-X-bn¬ tIZm¿`nØn-I-sf-°mfpw ta¬°q-c-sb-°mfpw kº-∂-amb Z¥-c-¥ßtf-°mƒ {]Im-in-Xhpw kº-∂-hp-amb, ]cn-ip-≤m-flmhp kz¿§-Øn¬ \n∂p sIm≠ph∂ kXy-Øm¬ \nd®v ssZh-\n-hm-ksØ kvt\ln-°p-Ibpw AXn¬ B\µn°pIbpw
sNøp-∂-h¿°mbn \nt£-]n®v ssZh-a-lXzw hkn-°p-∂n-S-am-WnXv''.
tPm¿÷v _t\m_v
I. Imt\m-\nse AXp-ey-amb ÿm\w
sblqZm hymJym\w CXns\, ""G‰w {]iw-kn-°-Ø°, G‰w t{ijvT-am-b, G‰w `{Z-amb ]m´v'' F∂p hnfn°p-∂p. thZ-]p-kvX-I-Øn-se a\- n-em-°m≥ {]bm-k-tadnb ]pkvX-I-am-Wn-Xv. {^m¬Uv Unfnjv Fgp-Xn, ""]g-b\n-b-a-Øn-te°pw Ahy-‡-amb ]pkvX-I-am-Wn-Xv''. IhnX-sbbpw kvt\l-sØbpw {]Ir-Xn-sbbpw Bkz-Zn-°m≥
Ign-bp-sa-¶n¬ {]bm-k-an-√, F∂m¬ CXns‚ A¿∞w
F¥mWv?
]c-kv]c
- _
- ‘
- a
- n-√mØ Ipsd kvt\l-Ko-Xß
- tfm, Hcp
sNdnb \mS-Itam, As√-¶n¬ Hcp-an®p tN¿Ø \mS-Iob
kvt\l-kw-`m-j-Wtam F∂p ]WvUn-X-temIw `n∂m-`n{]m-b-Øn-em-Wv2. Bh¿Øn-®p≈ NcWßfpw, IY-bpsS
Hgp°pw, D≈-S-°-Øns‚ Kmw`o-cyhpw Ah-km-\sØ
A`n-{]m-b-tØmSv tbmPn-°p-∂p.
F∂mepw Fßs\ Cu ]pkvXIw hymJym-\n-t°Ww?
ChnsS F∂pw hmb-\°
- m-cpsS k¶-ev]Ø
- n\p {]m[m\yw
\¬In-bn-cp-∂p. Ipsd blq-Z-∑mcpw {InkvXym-\n-Ifpw
CsXms° sshIm-cn-I-]p-kvX-I-sa∂p AwKo-I-cn-°p-∂ns√-¶nepw, Nne `‡-cmb hnip-≤∑
- m¿ Ncn-{X-Øn-ep-S\
- ofw
CXns‚ Xmfp-Iƒ hymJym-\-Øn¬ shfn-s∏-Sp-Øn.
II. Fgp-Øp-Im-c≥
blq-Z-]m-c-º-cy-{]-Imcw item-tam≥ Cu ]m´v Xs‚
bu∆-\-Ønepw, kZr-ihmIyw ]n∂o-Spw, k`m-{]-kwKn
temI-hn-c-‡n-°p-ti-jhpw Fgp-X-s∏´p F∂p hniz-kn°p-∂p. Cu ho£-W-Øn\p {]m[m\yw D≠v. Fgp-Øp-
Imc≥ sshhm-lnI hniz-kvX-Xsb Db¿Øn-°m-´p-∂-Xn\m¬ Xs‚ BZy `mcy-am-cn¬ B¿t°m Cu ]pkvXIw
ka¿∏n®p F∂p ]d-b-s∏-Sp-∂p. ]n∂oSv Xm≥ _lp-`mcy-Øz-Øn\pw sh∏m-´n-Iƒ°pw ASn-ab
- mbn amdn. F∂m¬
Cu ]pkvXIw thsdmcp ho£Ww ]pe¿Øp-∂p.
Ggp hmIy-߃ item-tams‚ t]¿ FSpØp ]d-™ncn-°p∂p (1:1,5 3:7,9,11; 8:11,12). H∂m-a-tØXp Fgp-ØpImc≥ F∂ \ne-bn-ep≈ kwt_m[-\bm-Wv(-i-temtams\∏‰n-bp≈ DØa-KoXw F∂pw BImw). {]Ir-Xntbm-Sp≈ B`n-apJyw item-tams‚ Xmev]c
- y-Øn\v tbmPn°p-∂p(1cmPm 4:33). cmP-Iob IpXn-c-Iƒ, cYw F∂nh
item-tams‚ B[n-Im-cn-I-Xsb Xmßp-∂p. `qan-im-kv{X]-c-amb ]cm-a¿i-߃ item-tams‚ `c-W-Im-esØ Hcp
`q{]-tZ-i-Øn\p tbmPn-°p-∂p.
Aßs\ ]mc-ºc
- y-ho-£W
- sØ Dd-∏n-°p∂ ]e ImcW-ß-fp-ap-≠v, adn-®p-≈h Xr]vXn-I-c-a-√.
III. Imew
item-tams‚ 1005 ]m-´p-I-fnepw DØ-a-am-b-h(1cmPm
4:32) Xs‚ 40 h¿jsØ `c-WØ
- n-\n-Sbv°v Na-®p(971˛931
B.C) At∏mgpw Xm≥ bu∆- \ - Ø n- e m- b n- c p- s ∂∂pw
At\Iw kv { XoI- f n- e m- b n- c p- ∂ p- s h- ∂ Xpw \ymbhpw
BI¿j-Ih
- p-am-Wv.
IV. ]›m-Ø-ehpw ktµ-ihpw
{InkvXp-hn\p k`-tbm-Sp≈ kvt\l-Øns‚ {]Xo-Iam-bmWv km[m-cW {InkvXym\nIƒ Cu ]pkvX-IsØ
812
DØ-a-Ko-X-Øn¬ ]d-™n-cn-°p∂ ÿe-߃
DØaKoXw 1
hymJym-\n-°p-∂-Xv. thZ-]p-kvX-I-Øns‚ Hmtcm A≤ymb- Ø ns‚ Xe- s °- ´ nepw Cu hymJym\w ImWmw.
AXn≥{]-Imcw item-tam≥ {InkvXp-hn\p {]Xo-Ihpw
iqtean k`bv°p {]Xo-I-hp-am-Wv. F∂m¬ k` temImcw`w apX¬ ssZh-Øn¬ ad-™n-cp∂ a¿Ω-hpw, BZyw
shfn-s∏-Sp-Ø-s∏-´Xp ]pXn-b-\n-b-a-Ønse As∏m-kvX-e∑m¿°pw {]hmN-I-∑m¿°p-am-Wv(tdma 16:25,26; Fs^
3:9). ChnsS {Inkv X p- h n\p k`- t bm- S p≈ kv t \lw
bYm¿∞-ambn ImWm-sa∂p ]ecpw hniz-kn-°p-∂n-√.
{][m\ hymJym\w btlm-hbpw bn{km-tbepw XΩn-ep≈
_‘-am-Wv.
sshhm-lnI Ahn-iz-kvX-bv°v F-Xn-cm-bp≈ Hcp
{]Xn-[z-\n-bmWv Cu ]pkvXI
- s
- a∂p c≠m-asØ hymJym\w. At\Iw `mcy-am-cp≈ item-tam≥ bu∆-\-°-mcØnbmb iqte- a nsb hio- I - c n- ° m≥ {ian- ° p- ∂ p.
F∂m¬ Ah-fpsS CS-b-s®-dp-°-t\mSv Ahƒ hniz-kvXbm-bn-cn-°p-∂p. item-tams‚ {]tem-`-\-ß-fn¬ Ahƒ
hogp-∂n-√. Hmtcm ka-bØp Ahsf ]pI-gvØp-tºmgpw
Ahƒ Xs‚ Imap-I-s\-∏-‰n-bmWv kwkm-cn-°p-∂-Xv.
]pkvX-Im-h-km-\-Øn¬ Ahƒ Xs‚ CS-b-s®-dp°-\pambn tbmPn®v kvt\l-Øn¬ hn{i-an-°p-∂p. item-tam\p-ambn _‘-s∏-´p-]d
- ™
n-cn-°p∂ `mK-ßf
- n¬ ]´-Whpw
sIm´m- c hpambn- c n- ° p- t ºmƒ CS- b - t \mSv _‘- s ∏- ´ sX√mw {Kma-]-›m-Ø-e-am-Wv. CXn-\m¬ ChnsS c≠p
]pcp-j-∑m-cp-≠v. F∂m¬ item-tams\ ChnsS A]-Im-
813
X-bn¬ Nn{Xo-I-cn-°p-∂-Xn-\m¬ henb {]Nmcw Cu
hymJym-\-Øn-\n-√? F∂m¬ item-tam≥ _lp-`m-cy\pw,
ssZh-Øns‚ {Iaw GI-`m-cy-Øh
- p-am-Wv. A\y-Pm-c∑
- msc
kvt\ln® bn{km-tb¬ btlm-h-tbmSp Ahn-iz-kvX-cmbn. hniz-kvX-kvt\-l-Øns‚ ktµ-i-am-Wn-hnsS h¿Æn°p-∂-Xv.
hcpw ImesØ bn{km-tb-ense hniz-kvXt- i-jn-∏ns‚
{]Xo-I-ambn iqte-ansb ImWp-∂-XmWv aq∂m-asØ
hymJym-\w. item-tam≥ I¿Øm-hmb tbip-hns‚ {]XoI- a m- W v . GI- P m- X - \ p- t h≠n hne- ] n- ° p- ∂ - X p- t ]mse
tijn∏v hne]n®v IpØn-b-h-¶-te°p t\m°p-tºmƒ
D≠m-Ip∂ kvt\l-am-Wn-hn-SpsØ hnj-bw. _lp-`m-cy\mbm item-tams\ {InkvXp-hns‚ {]Xo-I-am-°p-∂-Xn\v
ChnsS XS- a
- n-√. {]XoIw A]q¿Æhpw {InkvXp ]q¿Æ\p-am-Wv.
sshhm-ln-I-Po-hn-X-Ønse kvt\lhpw hnip-≤nbpw
Dd-∏n-°p-∂-Xn-\p-th-≠n-bm-sW-∂-XmWp \mem-asØ
hymJym-\w. Dev].1:27, 2:20˛24 hmIy-ß-fpsS ASn-ÿm\-Øn¬, ssewKn-I-X hn-hm-tl-Xc Nqj-W-Øn-\p-]-tbmKn-°p∂ImeØp Cu hymJym-\-Øn\p {]m[m-\y-ap-≠v.
GXp hymJym\w FSp-Ømepw hnizm-kn-I-fmb `mcy`¿Øm-°-∑m¿ hnhm-l-cm-{Xn-bn¬ DØ-a-KoXw hmbn®v
IpSpw-_-Po-hnXw XpS-ßp-∂p≠v.
D≈-S°w
I.
Xe-s°´v(1:1)
II.
item-tams‚ kZ- n-ep≈ iqtean Xs‚ CS-b-sN-dp-°s\∏‰n Nn¥n-°bpw sbcp-itew ]p{Xn-am-tcmSv Ahs\bpw Xs∂bpw Ipdn®v ]d-bp∂p(1:2˛8)
III.
item-tam≥ iqte-ansb hio-I-cn-°p-∂p, ]t£ Ahs‚ apJ-kvXp-Xn- Ahƒ Ah-K-Wn-°p-∂p(1:9˛2:6).
IV.
sbcp-itew ]p{Xn-am-tcm-Sp≈ iqte-an-bpsS B⁄ (2:7)
V.
CS-b-sN-dp-°s‚ kµ¿i-\sØ∏‰n-bp≈ iqte-an-bpsS Hm¿Ω, Ah-fpsS ktlm-Z-c-∑m¿ {]hr-Øn-bn¬ \ncX-bm-Im≥ B⁄m-]n-°p-∂p(2:8˛17)
VI.
Xs‚ {]nb-\p-am-b≈ IqSn-°mgvN Ahƒ kz]v\w ImWp-∂p(3:1˛4).
VII.
sbcp-itew ]p{Xn-am-tcm-Sp≈ B⁄ Bh¿Øn-°p∂p (3:5).
VIII.
item-tams‚ tLmj-bm{X sbcp-i-te-an¬ {]thin-°p∂p (3:6˛11)
IX.
item-tam≥ ho≠pw hio-I-cn-°m≥ {ian-°p-∂p, ]t£ BI¿j-WsØ Ahƒ Xnc-kvI-cn-°p-∂p(4:1-˛6)
X.
sbcp-itew hn´v X߃ Xocp-am-\n® {Kma-ß-fnte °p t]mIm≥ CS-b-sN-dp-°≥ h∂v tNmZn-°p∂p, Ahƒ
k∂-≤X Adn-bn-®p(4:7˛5:1).
XI.
Ah-fpsS DZm-ko-\-X-sIm≠v {]nbs\ \jvS-s∏-Sp ∂ Zp¿kz]v\w iqtean Hm¿°p-∂p(5.2˛8)
XII.
sbcp-itew ]p{Xn-am-cpsS tNmZy-Øn-¶¬ Ahƒ {]nbs‚ kuµ-cysØ ]pI-gvØp-∂p, Ahcpw Ahs\
ImW-W-sa∂p ]d-bp-∂p(5:9˛6:3).
814
XIII.
item-tam≥ Xs‚ A\p-cmKw ho≠pw Adn-bn-°p ∂p(6:4˛10).
XIV.
A{]-Xo-£n-X-amb coXn-bn¬ sIm´m-c-Øn¬ h∂Xp sbcp-itew ]p{Xn-am-tcmSp hnh-cn-°p-∂p(6:11˛7:1)
XV.
item-tams‚ Ah-km\ {iahpw hn^-e-am-Ip-∂p (7:2˛10)
XVI.
Xs∂ sIm≠p-t]m-Im≥ h∂ {]nb-t\m-Sp≈ kw`m-jWw (7:11˛8:2).
XVII.
sbcp-itew ]p{Xn-am-tcm-Sp≈ Ahkm\ B⁄ (8:3,4)
XVIII.
Zº-Xn-Iƒ {Kma-Øn¬ FØp-∂p, Xocp-am\w ]¶p hbv°p-∂p, kt¥m-j-ambn Pohn-°p-∂p(8:5˛14).
DØaKoXw 1,2
815
hymJym\w
I. Xe-s°´v (1:1)
DØ- a - K oXw item- t am- t ‚- s X∂p ]cn- N - b - s ∏- S pØp∂p; item-tam-s\-Ip-dn-®p-≈-sX∂p A¿∞-am-°mw.
II. item-tams‚ kZ- n-ep≈ iqtean
Xs‚ CS- b - s N- d p- ° - s \- ∏ ‰n Nn¥n°bpw sbcp-itew ]p{Xn-am-tcm-Sp Ahs\bpw Xs∂bpw Ipdn®v ]d- b p∂p(1:2˛8).
1:2˛4 iqtean Xs‚ {]nbs‚ Npw_\w Bin-°p-∂p;
Ah≥ ASp-Øp-s≠∂v A\p-am-\n-®v, Ahs‚ kvt\lw
ho™n-t\-°mƒ t{ijvT-sa∂p «mLn-°p-∂p. Ahs‚
kz`m-h-Kp-W-߃ ssXew t]mse kuc-`y-am-b-Xn-\m¬
a‰p I\y-Ia
- mcpw Ahs\ kvt\ln-°p-∂p. F∂m¬ Ah≥
h∂v Ahsf ssIs°m-≈m≥ B{K-ln-°p-∂p. sbcpitew ]p{Xn-am¿ hy¿∞-ambn ]n≥sN-√p-hm≥ {ian-°pw.
item-tam≥ iqte-ansb Xs‚ IqSm-cØ
- n-te°p Ah-fpsS
kΩXw IqSmsX sIm≠p-h-∂p, Xs‚ sh∏m-´n-bm-°m≥
{ian-®p. sbcp-itew ]p{Xn-am¿ Ah-cpsS {]nb-t\m-Sp≈
Ah-fpsS hnImcw Adn™v AXns\ ]pI-gvØp∂p.
1:5,6 hnf-dnb sbcp-itew ]p{Xn-am-tc-°mƒ iqtean
_en-jvT-bm-Wv. Ahƒ ap¥n-c-tØm-´-Øn\v Imh¬ \n∂v
shbn¬sIm≠p Idp-Øp. ]t£ Idp-Ø-hƒ F¶nepw
B{Kln°-Ø-°-h-fmWv.
1:7,8 Ah-fpsS Nn¥ {]nbs\ tXSn Ae-bp-∂p. Ah≥
FhnsS BSns\ tabv°p-∂p-sh∂pw D®bv°p hn{i-an°p- ∂ - s X- h n- s S- s b∂pw Nn¥n- ° p- ∂ p. F¥p- s Im≠v
Ahs‚ IqsS-bm-ImsX aqSp-]Sw C´v Atbm-Ky-cm-b-hcpsS at≤y Ccn-t°≠n h∂p F∂-hƒ Adn-bp-∂n-√.
Aev]w \oc-k-tØmsS sbcp-itew ]p{Xn-am¿ ]d™p, B´n≥Iq-´-Øns‚ Nph-Sp-t\m°n Ahs\ ImWmhp-∂X
- m-Wv.
III. item-tam≥ iqte-ansb hio-I-cn-°p∂p, ]t£ Ahs‚ apJkv X pXn
Ahƒ Ah-K-Wn-°p-∂p(1:9˛2:6).
1:9,10 item-tam≥ iqte-ansb ]pI-gvØp-∂p. ^dthms‚ cY-Ønse s]¨Ip-Xn-c-tbmSp Ahsf D]-an-°p∂p. Ah-fpsS Ihnƒ cXv\-ß-fmepw IgpØv kz¿Æ-ame-bmepw Ae-¶-cn-®-Xmbn ImWp-∂p.
1:11 kz¿Æ B`-cW
- ß
- f
- mepw sh≈n-aW
- n-If
- mepw Ae¶-cn-°mw. R߃ F∂Xp Iq´n-t®¿Ø-Xm-Wv.
1:12˛14 cmPm-hns‚ {]tem-`\
- Ø
- nepw hio-Ic
- W
- Ø
- nepw
iqtean s]´p-t]m-Ip-∂n-√. Ahƒ°p Xs‚ {]nb-s\-∏‰n
am{Xta Nn¥n-°p-hm≥ Ign-bp-∂p-≈p. cmPmhp `£-WØn- \ n- c n- ° p- t ºmƒ Ahƒ°p Ah- f p- t S- X mb
kpK‘ap≠v. Ah-fpsS {]nbs‚ kΩm-\a
- mb aq¿ Ahƒ
kq£n-°p-∂p. G≥K-Zn-bnse tXm´-Øn¬ abn-em-©nt]mse Ah≥ Ahƒ°p kpK-‘-am-Wv.
1:15 Ah-fpsS IÆp-Isf {]mhn-t‚-Xn-t\m-Sp-]-an-®pw
kuµ-cysØ ]pI-gvØnbpw hio-I-cn-°p-hm≥ {ian-°p∂p.
1:16,17 DSs\ iqtean Xs‚ a\- n¬ Xs‚ {]nb≥
F{X kpµ-c-\m-sW∂p ]d-™p. \ΩpsS hoSv Xpd- mbXpw \ΩpsS InS° ]®-∏p-√pw, hf¿∂p \n¬°p∂
tZh-Zm-cphpw kc-f-hr-£hpw \ΩpsS ta¬°q-c-bm-Wv.
Ah-cpsS kvt\l-{]-I-S-\-ÿew Hcp sIm´m-c-a-√, Hcp
ta®n¬ ]pd-am-Wv.
2:1 Ahƒ Xs‚ emfn-Xyhpw Atbm-Ky-Xbpw shfnhm-°p-∂p. Ahƒ Xs∂ imtcm-\nse ]\n-\o¿]p-jv]hpw
Xmgv-h-c-bnse Xma-c-∏qhpw F∂v D]-an-®n-cn-°p-∂Xp \mw
hf¿Øp∂ Hcp sNSnsb Dt±-in-®√
- , adn®v Im´ntem at‰m
D≈ Im´p-sN-Snsb Dt±-in-®m-Imw.
2:2 Ahsf item-tam≥ ]pI-gvØn-b-t∏mƒ Ah-fpsS
FXn¿∏v item-tam≥ tI´p ImWpw. a‰p I\y-Ia
- m-tc-°mƒ
Chƒ ap≈p-Iƒ°n-S-bnse Xma-c-t]m-se-bm-Wv.
2:3 ho≠pw {KmaoW A¥-co-£-Øn-te°p Xncn™v
Xs‚ {]nbs\ Im´p-a-c-߃°n-S-bnse \√ \mcIw
t]mse ImWp-∂p. Ah-t\m-sSm-∏-an-cn-°p-∂Xp kt¥mjhpw, B Iq´mbva am[p-cy-hp-am-Wv.
2:4˛6 Ah-t\m-sSm∏w Ccn-°p-∂Xp ho™pho-Sn\p
Xpey-am-Wv. Ft∏mgpw Xe-bv°p-ap-I-fn¬ kvt\l-Øns‚
sImSn-bm-Wv. Ah-s\-°p-dn-®p≈ Hm¿Ω-bm¬ \nd™
Ahƒ°p ap¥n-cn-b-Sbpw \mc-ßbpw X∂p i‡o-I-cn°p-hm≥ ]d-bp-∂p. Ah≥ Ah-tfm-sSm-∏-an-cp∂p ]nSn®p
Npw_n-°p-∂-Xp-t]m-se-bm-W-hƒ°p tXm∂p-∂-Xv.
IV. sbcp-itew ]p{Xn-am-tcmSp≈ iqtean-bpsS B⁄(2:7)
sbcp-itew ]p{Xn-am-cpsS t\sc Xncn™v Cu ]pkvXI-Øns‚ {][m-\-hn-jbw sXmSp-∂p. kvt\l-Øn\v Hcp
kabw D≠v. AXp PUn-I-amb coXn-bn¬ Cf-°-cp-Xv(-cmPmhp {ian-®-Xp-t]m-se). Zb-bp≈ am\n-s\-s°m≠v
B⁄ sImSp-°p-∂p, kvt\l-Øn\p ka-b-am-Ip-thmfw
AXns\ Cf-°-cp-Xv. AXm-b-Xv, ""kvt\lw hmßp-Itbm,
ASn- t ®¬∏n- ° p- I - t bm, \Sn- ° pItbm sNøp∂ Hcp
816
DØaKoXw 2,3,4
hkv X p- h - √ , Xmt\ Df- h mbn h∂v kzX- { ¥- a mbpw
\njvIf¶ambpw D≠m-tI-≠-Xm-Wv.'' bn{km-tb¬ Cu
\nkm-c-\n-baw A\p-k-cn-®n-cp-s∂-¶n¬ btlm-h-tbmSp
Ahn-iz-kvX-cm-I-bn-√m-bn-cp-∂p.
V. CS-b-s®-dp-°s‚ kµ¿i-\sØ∏‰nbp≈ iqte-an-bpsS Hm¿Ω AhfpsS
ktlm-Z-c-∑m¿ {]hr-Øn-bn¬ \nc-X-bmIm≥ B⁄m-]n-°p-∂p(2:8˛17)
2:8˛14 Xs‚ {]nbs‚ ]≠sØ Hcp kµ¿i\w Ahƒ
Hm¿°p-∂p. Ah≥ Ip∂p-Iƒ NmSnbpw, ae-Iƒ IS-∂p.
XnSp-°-Øn¬ Ah-fpsS ASpØp h∂p. Ah∂p sNdpam-\n-s‚bpw Ie-°p-´nbv°pw Xpey-amb Ir]-bp-≠m-bn-cp∂p. s]s´∂p Ah≥ aXn-en\p ]nd-In¬, P\-en-eqsS
t\m°n, Agn-°n-S-bn-eqsS {i≤n-°p-∂p. Ah-t\m-sSm∏w
t]mIm≥ hnfn-°p-∂ i_vZw Ahƒ tI´p. XWp-∏ns‚
Ccp≠ cm{Xn Ign-™p, agbpw Ign-™p. ]q°mew hchm-bn. Ipdp {]mhpw, AØn-hr-£-Øn¬ ]® AØn-°m
bpw D≠v. ap¥n-cnbpw AXn¬ Imbpw D≠v. Fgp-t∂‰p
IqsS t]mcm≥ Ah≥ Ahsf hnfn- ® p. Nne- t ∏mƒ
Xmakw D≠m-bn-cp-∂n-cn-°mw, P\-en-\S- p-Øp-hc
- m≥ Ahƒ
]d-™p, Aßs\ Ah-fpsS i_vZw tIƒ°p-hm\pw
apJw ImWp-hm\pw Ign-bp-am-bn-cp-∂p. CXp-h-scbpw ]mdbpsS hnS-hn-se {]mhp t]mse Ahƒ ad-™n-cp-∂p.
2:15 F∂m¬ t]mIm≥ Ign-hn-√, ImcWw Ah-fpsS
ktlm-Z-c-߃ h∂p.'' ap¥ncn ]qØp-h-cp-tºmƒ AXp
\in-∏n-°p∂ sNdp Ipdp-°-∑msc ]nSn-°p-I.
2:16,17 CsXm-cp-h-enb \ncm-i-sb-¶nepw Biz-kn-°p∂p, ImcWw Rm≥ Fs‚ {]nb\pw Fs‚ {]nb≥
F\n°pw D≈-Xm-Wv. AXp-sIm≠v Ahƒ Ah-t\mSv
Cßs\ ]d-bp-∂p, ""\ng¬ ambp∂ sshIp-t∂-cØp
aSßn hcn-I. Zp¿L-S]
- ¿∆-Xß
- f
- n¬ HmSp∂ ams\-t∏mse
thK-Øn¬ hcn-I(-A-s√-¶n¬ \sΩ AI-‰p∂ ]¿∆-Xß-sf).
VI. Xs‚ {]nb-\p-am-bp≈ IqSn-°mgvN
Ahƒ kz]v\w ImWp-∂p(3:1)
Xs‚ {]nb-\p-ambn Is≠-Ønb Hcp kabw Ahƒ
kz]v\w ImWp-∂p. Hcp cm{Xn Ahƒ Ahs\ At\z-jn®p. ImWmØt∏mƒ ]´-W-Øn¬ t]mbn hoYn-I-fnepw
Ih-e-I-fnepw At\z-jn-®p, Imh¬°m-tcmSp tNmZn-®p.
DSs\ Ahs\ Is≠Øn, Ah-fpsS IpSpw-_-ho-´n-te°p
sIm≠p-t]m-bn.
VII. sbcp-itew ]p{Xn-am-tcm-Sp≈
B⁄ Bh¿Øn-°p-∂p(3:5)
t{]a-Øn\p ka-b-Ø-√msX AXns\ Cf-°-cp-sX∂v
sbcp-itew ]p{Xn-am-tcmSp B⁄m-]n-°p-∂p.
VIII. item-tams‚ tLmj-bm{X sbcpi-te-an¬ {]th-in-°p-∂p(3:6˛11)
Zriyw amdp-∂p. item-tams‚ ]In-´m¿∂ tLmj-
bm{X sbcp-i-te-an¬ FØn. C{X alm-\mb cmPm-hns‚
B{K-lsØ B¿°p \nc-kn-°p-hm≥ Ignbpw'' F∂mWv
tNmZyw. ChnsS DØcw hy‡w ""iqte-an°v''. Ahƒ
Xs‚ {]nb-t\mSp hniz-kvX-bm-Wv, as‰√m i_vZ-Øn\pw
_[n-cb
- m-Wv.
cmPm-hns‚ hchn¬ ImgvN-°m-sc√mw A¤p-X-s∏-´ncn-°p-∂p. H∏w aqcpw Ip¥p-cp-°hpw D≠v. item-tams‚
]√°v Adp-]Xv Bbp-[-[m-cn-I-fm-b-h-cpsS kwc-£-WØn¬ hcp-∂p. AIØp sh≈n-Øq-Wp-Iƒ kz¿Æw
s]mXn-™v, c‡mw-_c
- Ø
- ns‚ Ae-¶m-chpw, sbcp-itew
]p{Xn-am¿ s\bvsX-SpØ ]c-hX
- m-\nbpw ImWmw. kotbm\nse ]uc-∑m¿ item-tam≥ cmPm-hns\ hµn-®v, IeymW-Zn-h-k-Øn¬ AΩ \¬Inb Inco-S-tØmsS I≠p.
IX. item-tam≥ ho≠pw hio-I-cn-°m≥
{ian-°p∂p, ]t£ BI¿j-WsØ
Ahƒ Xnc-kvI-cn-°p-∂p(4:1˛6)
4:1˛5 Cu hmIy-ß-fn¬ kwkm-cn-°p∂ item-tam\mtWm CS-b-sN-dp-°-\mtWm F∂-Xn\p hymJym\w
A\p-k-cn®pw hyXymkw D≠v. At\I hnhmlw Ign®v
Ct∏mƒ sbcp-i-te-an¬ FØn-bn-cn-°p∂ item-tam≥
iqte-ansb hio-I-cn-°m≥ Hcp {iaw IqsS \S-Øp-∂-XmsW∂p Nn¥n°mw.
Ah-fpsS kuµ-cysØ hni-Za
- mbn h¿Æn-°p-∂p. aqSp]-S-Øn-\n-S-bn-eqsS t\m°p∂ AhfpsS IÆp {]mhns‚
t]mse-bn-cn-°p-∂p. CS-Xq¿∂ apSn Kne-bZv ae-s©-cp-hn¬
\n∂pw kqcy-{]-Im-iØ
- n¬ Itc-dn-hc
- p∂ tImem-´n≥Iq´w
t]mse-bn-cn-°p-∂p. ]√p-Iƒ Cc´ BSp-I-sf-t∏mse apIfnepw ASn-bn-ep-ambn H∂pw sX‰m-sX-bn-cn-°p-∂. A[cw
c‡mw-_cw t]mse tbmPn-®n-cn-°p-∂p. aqSp-]-S-Øn\p
]n∂nse s\‰n amX-f-∏-g-Øns‚ IjWw t]mencn-°p∂p. Ah-fpsS IgpØv Zmho-Zn≥ tKm]pcw t]mse _enjvShpw am\y-hp-am-Wv. Ah-fpsS c≠p kvX\-߃ c≠pw
Cc´ am≥Ip-´n-Iƒ t]mse arZp-ehpw kuµ-cy-ta-dn-b-Xpam-Wv.
4:6 iqtean CSbv°p Ib-dn-]-d-bp-∂-Xv, item-tams‚
apJ-kvXp-Xn-sb- Ahƒ KWn-°p-∂n-s√∂pw Ah-fpsS
{]nb-\p-ambn IqSn-t®-cm≥ ImØn-cn-°p-s∂-∂p-am-Wv.
""shbn-emdn \ng¬ ImWm-Xm-Ip-thmfw Rm≥ aqdn≥ aebnepw Ip¥p- c p- ° - ° p- ∂ nepw,'' AXm- b Xv Ah- f psS
{]nbs‚ ASp-Øn-cn-°pw.
X. sbcp-itew hn´v X߃ Xocp-am-\n®
{Kma-Øn-te°p t]mIm≥ CS-b-sN-dp°≥ h∂v tNmZn-°p-∂p, Ahƒ k∂≤X Adn-bn-®p(4:7˛5:1)
4:7˛15 DSs\ CS-b≥ {]Xy-£-s∏´v Xs‚ {]nbsb
e_m-s\m-\n-te-°p- sIm≠pt]m-Ip-hm≥ t{]cn-∏n-°p-∂p.
Ah-fpsS kvt\lw, A[-cw, kpK-‘w, hkv{Xw, AXmbXv Pohn-sØbpw hnip-≤n-sbbpw Ahƒ ]pI-gvØp-∂p.
sh≈ \nd™ Hcp tXm´-tØm-Sv, ^e-ß-fpw, kpK-‘-
DØaKoXw 4,5,6,7
hn-f-Ifpw D≈-Xn-t\mSv Ahsf D]-an-®n-cn-°p-∂p.
4:16 Imhy-`m-j-bn¬ Ahƒ Ah-t\mSv h∂v Xs‚
tXm´sØ kz¥-am-°p-hm≥ ]d-bp-∂p.
5:1a iqteanbpsS £W-Øn\p adp-]-Sn-bmbn ]d-bp∂p, Ah≥ tXm´-Øn¬ h∂v kpK-‘-h¿§-hpw, tX≥I´-bpw, ho™p-]m-tem-Sp-Iq-sSbpw tiJ-cn-°p-∂p.
5:1b H∂mw hmIy-Øns‚ c≠mw `mKw Ch-cpsS kvt\
lw I≠ ImgvN-°m-cn-emtcm ss[cyw ]I-cp-∂-XmWv.
XI. Ah-fpsS DZm-ko-\-X-sIm≠v {]nb
s\ \jvS-s∏-Sp∂ Zp¿kz]v\w iqtean
Hm¿°p-∂p(5:2˛8).
5:2˛7 hmXn-en¬ \n∂p ap´n Xpd-°m≥ ]d-bp∂
{]nbs‚ kz]v\w Ahƒ I≠p. sshIn-´sØ a™n-\m¬
\\-™n-cp-∂p. Ahƒ Ipfn®p InS-°-bn¬ {]th-in-®-Xn\m¬ Xpd-°p-hm≥ Xma-kn-®-t∏mƒ Ah≥ ssI ]n≥hen-®p. Ah-km\w Ahƒ Fgp-t∂‰v IX-In-\-Sp-Øp-t]mbn. Ah-fpsS Ic-ß-fnse aqdn≥ ssXew km£m-bn¬
InS-°p-∂p. ]t£ Ah≥ s]mbv°f
- ™
p. Ahƒ Ahs\
t\m°n hnfn- ® n´pw Is≠- Ø n- b n- √ . ]´- W - Ø nse
Imh¬°m¿ Ahsf sX‰n-≤-cn®v ASn-°bpw aqSp-]Sw
Dcn-bp-Ibpw sNbvXp.
5:8 Ah-fpsS hnc-l-th-Z-\-bn¬ sbcp-itew ]p{Xn-amtcmSp ]d- b p- ∂ p, \n߃ Ahs\ I≠m¬ Ahƒ
Ct∏mgpw ]g-bX
- p-t]mse kvt\ln-°p∂p F∂p ]d-bpI.
XII. sbcp-itew ]p{Xn-am-cpsS tNmZy-Øn¶¬ Ahƒ {]nbs‚ kuµ-cysØ
]pI- g v Ø p- ∂ p, Ahcpw Ahs\
ImW-W-sa∂p ]d-bp-∂p(5:9˛6:3).
5:9 Hcp CS-b\pth≠n-bp≈ Ah-fpsS XojvWX
sbcp-itew ]p{Xn-am-cn¬ Pn⁄mk Df-hm-°n. Hcp Adnb-s∏-SmØ sNdp-°-\p-th≠n Fßs\ Ahƒ itemtams‚ kvt\lw XyPn-°p-sa∂p Ah¿°p a\- n-em-Ip∂n-√, AXv\m¬ Ah-fpsS {]nbs‚ {]tXy-IX tNmZn°p-∂p.
5:10˛16 ]Xn-\m-bn-cß
- f
- n¬.. AXn-t{i-jvT\
- mb {]nbs‚
kuµcyw ]pI-gvØphm-\p≈ Ah-kcw Ahƒ D]-tbmKn-°p-∂p. Imhy-`w-Knbpw D]-abpw D]-tbm-Kn®v Ahs‚
BIm-c-`w-Kn, Xe, IÆp-Iƒ, Ihnƒ, A[-cw, ssIIƒ,
ico-cw, Imep-Iƒ, apJw hy‡-am-°p-∂p. Npcp-°-Øn¬
Ah-fpsS {]nb\pw kvt\ln-X\pw ]q¿Æ-ambpw BI¿jWo-b\
- m-Wv.
817
F¥n\v Ah-tcmSp ]d-tbWw? Ahƒ Ah-t‚Xpw Ah≥
Ah-fp-tS-Xpw, Aßs\ XpS-cp-hm≥ hm©n-°p∂p!
XIII. item-tam≥ Xs‚ A\p-cmKw
ho≠pw Adn-bn-°p∂p (6:4˛10)
item-tam≥ ho≠pw {]Xy-£-s∏´p Ahsf hio-I-cn°p-∂p. a≤y-]u-ckvXy Ae-¶mcw D]-tbm-Kn®v Ah-fpsS
apJ- h ¿Æ\ \S- Ø n. AXn¬ IqSp- X epw 4:1˛3s‚
Bh¿Ø-\-am-Wv. Ahs‚ a\- n¬ Ahƒ 60 cm⁄n-Isf-°mfpw 80 sh∏m-´n-I-tf-°m-fpw, AkwJyw I\y-I-amsc- ° mfpw t{ijv T - b m- W v . Ah- f psS AΩbv ° p
{]nbsb∂p am{X-a√, cm⁄n-amcpw, sh∏m-´n-amcpw F√mw
Ahsf Cßs\ ]pI-gvØpw. ""Acp-tWm-Zbw t]mse
tim`bpw, N{µ-s\-t∏mse kuµ-cyhpw kqcy-s\-t∏mse
\n¿Ω-eX
- bpw sImSn-It- fm-Sp-Iq-Snb ssk\yw t]mse `b¶-c-Xzhpw Dt≈m-cn-hƒ B¿? ''
XIV. A{]-Xo-£n-X-amb coXn-bn¬ sIm
´m-cØn¬ h∂Xp sbcp-itew ]p{Xn
am-tcmSp hnh-cn-°p-∂p(6:11˛7:1)
6:11,12 Ah-fpsS tXm´-Øn¬ amX-f-\m-cIw t\m°ns°m-≠n-cn-°p-tºmƒ cmPm-hns‚ cYw AXp-hgn h∂p.
XpS¿∂p cmPmhv sbcp-itew sIm´m-cØ
- n-te°p sIm≠ph-∂Xv Ahƒ ]≤-Xn-bn-´tXm B{K-ln-®tXm A√.
7:1 Ahƒ aS-ßp-hm≥ XpS-ßp-tºmƒ, item-tam≥
As√-¶n¬ sbcp-itew ]p{Xn-amcpw tN¿∂v Ah-fpsS
kuµ-cysØ H∂p-IqSn Bkz-Zn-∏m≥ XncnsI Ahsf
hnfn-°p-∂p. F∂m¬ F¥n-\mWv km[m-c-W-°m-cn-bmb
Chsf C{X-am{Xw {i≤n-°p-∂-Xv. Ah-km\ hcn {]bmk-amWv .c≠p kwLw \rØ-°m-sc-∏‰n ImWmw.
XV. item-tams‚ Ah-km\ {iahpw
hn^-e-am-Ip-∂p(7:2˛11)
7:2˛10a Ah-fpsS icoc kuµ-cysØ ]q¿Æ-ambn
h¿Æn- ® v , Xs‚ {][m- \ - ÿ - e - ß - f mb sliv t _m≥,
_mØv d∫ow, ZtΩ-i-°v, I¿tΩ¬ ]¿∆Xw F∂n-h-tbmSp-]-an®v ]pI-gvØp-∂p. XpS¿∂p Hcp- ]-\-tbm-Sp-]-an®v
Npw_n-°p-hm-\p≈ B{Klw {]I-Sn-∏n-°p-∂p. Aßs\
Ah≥ sNøp-tºmƒ Ah-fpsS kvX\-߃ ap¥n-cn-°p-et]m-sebpw, izmkw B∏nƒ t]mse-bpw, Ah-fpsS
Npw_\w t{ijvT-ho-™p-t]m-sebpw BIp-∂p.
7:11˛10b F∂m¬ Ahƒ ]d-bp-∂p, Ah-fpsS ho™v
Ah-fpsS {]nb\v am{Xw, Ahƒ Ah-t‚-Xm-Wv, cmPm-hnt‚-X-√. CXp-]-d-bp-tºmgpw {]nb≥ Ahƒ°mbn hm©n®n-cn-°p-sa∂p Ah-eƒ°-dn-bmw.
6:1 Cu Ag-Im¿∂ bu∆-\-°m-cs\ ImWm≥ sbcpitew ]p{Xn-am¿°pw Xm¬]-cy-am-bn. Ah-tfm-sSm∏w
FhnsS At\z-jn-°-W-sa∂p Xnc-°p-∂p.
XVI. Xs∂-sIm-≠p-t]m-Im≥ h∂ {]nbt\m-Sp≈ kw`m-j-Ww(7:12˛8:2)
6:2,3 Ah-fpsS DØcw Ahy-‡hpw c£-s]-Sm≥th≠n-bp-≈-Xp-am-Wv˛ Ah≥ Ahs‚ tXm´-Øn-em-Wv.
7:12˛14 Ct∏mƒ {]nb≥ sbcp-i-te-an¬ h∂p Ign-™Xn-\m¬ Ah-t\m-sSm∏w shfn-{]-tZ-iØp t]mImw. Ah-
818
DØaKoXw 8
t\m-sSm∏w \S-°p-∂-Xpw, AXn-Im-eØp ap¥n-cn-tØm-´Øn-epw, amX-f-\m-c-I-Øn-s‚-SØpw t]mIp-∂Xp ap∂n¬
ImWp-∂p. Aßs\ ZqZm-bn-]gw ]gp-Øn-cn-°p∂ {KmaoW
A¥-co-£-Øn¬ Ahƒ Xs‚ kvt\lhpw, IcpXn
h®ncn-°p∂ a‰p ^e-ßfpw \¬Ipw.
_lp-`m-cy-Øz-Øns‚ ]›m-Øe
- Ø
- n¬ GI-`m-cyXzw
Db¿Øp-∂-Xns‚ aIp-tSm-Zm-l-c-W-am-Wn-Xv. ssZhw amXrI-bmbn ImWn-®n-cn-°p-∂p kvt\l-Zm-º-Xy-Øn-te°p aSßn-h-cm-\p≈ item-tams‚ ImesØ bn{km-tb-en-t\mSp≈ hnfn-bm-WnXv.
8:1,2 iqtean Ct∏mgpw kwkm-cn-°p-∂p. CS-b≥ AhfpsS ktlm-Z-c≥ Bbn-cp-s∂-sh-¶n¬ Ahs\ Npw_n°p-tºmƒ Bcpw \nµn°bn√mbn-cp-∂p. Ahs\ AΩbpsS ho´n¬sIm-≠p-t]mbn ta¬Ø-c-amb amX-f-\m-c-IØn≥ ho™v \¬Ip-am-bn-cp-∂p.
ENDNOTES
XVII. bcp-itew ]p{Xn-am-tcm-Sp≈ Ahkm\ B⁄ (8:3,4)
Ahs‚ Ic-ß-fn¬ Xs∂ I≠n´v sbcp-itew ]p{Xnam-tcm-Sv, t{]a-Øn\p kabw BIp-thmfw AXns\ Cf°-cp-sX∂v Ah-km-\-ambn ]d-bp-∂p.
XVIII. Zº-Xn-Iƒ {Kma-Øn¬ FØp-∂p,
Xocp-am\w ]¶p hbv°p-∂p, kt¥mj-ambn Pohn-°p-∂p(8:5˛14)
8˛5a sbcp-i-te-an¬ \n∂p aSßn hcp-∂-hsf {Kma°m¿ I≠-t∏mƒ tNmZn-°p-∂p, ""acp-`q-an-bn¬ \n∂p Xs‚
{]nbs‚ ta¬ Nmcn-s°m≠p hcp-t∂m-cn-hƒ B¿ ?''
8˛5b kvt\ln-X¿ h∂p IqSn-b-t∏mƒ, {]nb≥ h∂n-´v,
Xß-fpsS t{]aw XpS-ßn-bX
- pw, Ahƒ P\n-®X
- p-amb ]cnN-b-ÿew Nq≠n-°m-´p-∂p.
8:6,7 AhcpsS Xocp-am\w ]pXp-°p-hm≥ iqtean ]dbp-∂p. s]mXpsh D≤-cn-°p∂ kuµ-cy-t{i-jSv a
- mb hm°pI-fn¬ Ahƒ Dd-∏n®p ]d-bp-∂p, Ah-fpsS kvt\l-Øns\- X ncmbn bmsXm- ∂ p- a n- √ . AXp acWw t]mse
i‡hpw, AS-°m-\m-hm-ØX
- pw, hne-aX
- n-°m-\m-hm-ØXpw
BIp-∂p. 8:8,9 h¿j-߃°p-apºv iqte-an-bpsS ktlmZ-cß
- ƒ Cu Xocp-am\w Ah-sf-∏‰n FSp-Øn-cp-∂p. Ahƒ
hniz-kvXbpw, hnip≤nImØ-hf
- pw, Bbn \n∂m¬ sh≈n
aIpSw \¬Ipw. Ahƒ Nmcn{Xw \jvS-s∏-Sp-Øn-bm¬
Ahsf GIm-¥-ambn AS®nSpw.
8:10,11 F∂m¬ Ieym-W-{]m-b-Øn¬ Ahƒ aXn¬
t]mse Dd-®-h-fm-Wv. {]nb\p AXdnbmw. _m¿lm-tam\nse item-tams‚ ap¥n-cn-tØm-´s
- Ø-∏‰n Ahƒ h¿Æn°p-∂p.
8:12 Ahƒ°p AXn¬ Xmev]c
- y-an-√. Ahƒ°p kz¥ap-¥n-cn-tØm´w D≠v˛ AXvv CS-b-sN-dp-°-\mWv itemtams‚ kºØp Ah-∂n-cn-°-s´.
8:13 km£n-I-fpsS apºmsI, Ahsf hnhm-l-Øn¬
\¬Ip-hm≥ {]nb≥ tNmZn-°p-∂p.
8:14 thK-Øn¬ Xs∂ kz¥-am-°n-s°m-≈pI F∂p
Be-¶m-cn-I`- m-jb
- n¬ ]d-bp-∂p. Aßs\ ]pkvXIw Ahkm-\n-°p-∂p.
1(Intro) Franz Delitzsch, “The Song of Song,” in
Biblical Commentary on the Old Testament, XVI:1
2(Intro) Arthur Farstad, “Literary Genre of the
Song of Songs,” p.63.
3(Intro) Clarke’s commentary(see Bibliography)
presents the same view as the Believers Bible
Commentary.
4(1:5,6) The little word translated “but”(we) can
be (and more often is) translated “and.” Then a literal
translation would be “black and beautiful.”
5(1:7,8) The translators of the NKJV take verse
8 to be the words of the beloved, and hence not
sarcastic. The Beloved and Solomon are taken as the
same person rather than as rivals for the Shulamite’s
love .It should be stressed that the headings in the
NKJV< New Scofield, or any Bible, are editorial, and
not part of the text. However , as the note at 1:1 in
the NKJV points out, the Hebrew wording is clearer
than the English as to gender and number of persons
referred to.
6(1:11)The NKJV takes the “we” literally as
referring to the daughters of Jerusalem.
7(2:1) In prose, poetry. And hymnody our Lord
has been likened to the lily of the valley and the rose
of Sharon. That comparison is still valid even if it is
not the through in this passage.
8(2:1) Farstad, “Literary Genre,”p. 79,f.n.6
9(2:7)The NKJV takes the address to the
daughters to start at.v.4.
10(2:7)W. Twyman Williams, “The song of
Solomon,” Moody Monthly, February 1947,p.398.
11(2:15) The plural from of “catch” may be
explained by the likelihood that these lines (extremely
song –like and full of rhymes in the original) are a
“vine-dresser’s ditty”(Delitzsch, “Song of Songs,
“p.53). Otto Zockler writes that “this verse is a little
819
vintagers’ song or at least a fragment of one” and
says that all the commentators of hi time who are not
allegorists are settled on this (“Song of Song,” in
Lange’s Commentary on the Holy Scriptures, V:71).
12(2:15)Young foxes (the term includes Jackals)
come out in the spring and destroy the vines by
burrowing passages and holes beneath the roots, thus
undermining their support. See Delitzsch, “Song of
Song,” p.54.
13(4;6) The NKJV editors see no indication of a
new speaker here and take these verses as part of
the Beloved’s speech.
14(4:7-15) The NKJV editors see no indication of
a new speaker here and take these
Verses as part of the Beloved’s speech.
15(5:1b)The NKJV editors agree, calling these
people “His friends.”
16(5:10-16)Based on the Christological
interpretation of the book, the phrases “chief among
ten thousand” and “altogether lovely” have been
applied to our Lord in sermon and song. Especially in
the spiritual senses, these applications are well
warranted, even if not originally meant by the context.
17(6:1) In the Christological interpretation the
bride’s(=church’s) “witnessing to the beauties of her
beloved(=Christ) cause other to seek Him too.
18(8:14) Williams, Song,”p.422.
NOTES
Download PDF

advertising