AEG A61900GSW0 User manual

AEG A61900GSW0 User manual
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
d
de
oa
NL VRIEZER
EN FREEZER
FR CONGÉLATEUR
nl
ow
D
A61900GSW0
AGS1921
2
20
38
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
2
d
de
oa
VOOR PERFECTE RESULTATEN
fro
m
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit
apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te
presteren, met innovatieve technologieën die het leven
gemakkelijker helpen maken – functies die gewone
apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar
minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om
al uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te
laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal
accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de
hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal
kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot
waszakken…
Bezoek onze webshop op
www.aeg-electrolux.com/shop
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN
nl
ow
D
Inhoud
3
d
de
oa
INHOUD
fro
Veiligheidsinformatie
Bedieningspaneel
Het eerste gebruik
Dagelijks gebruik
Handige aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Problemen oplossen
Technische gegevens
Montage
Het milieu
m
In deze gebruiksaanwijzing worden de
volgende symbolen gebruikt:
Belangrijke informatie over uw
persoonlijke veiligheid en informatie
over het voorkomen van schade aan
het apparaat.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
4
7
10
10
11
12
14
15
16
19
Veiligheidsinformatie
nl
ow
D
4
d
de
oa
VEILIGHEIDSINFORMATIE
fro
m
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het
van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige
vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn
hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid
van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade
die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en
kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke
persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het
gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen
dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat
vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan
voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
LET OP!
Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van obstructies.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een
gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit
is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
nl
ow
D
Veiligheidsinformatie
5
d
de
oa
m
fro
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het
apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op
enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of
een elektrische schok veroorzaken.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
•
•
•
•
e
.b
re
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen uitsluitend vervangen
worden door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dan bestaat er een
risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder de afdekking van het lampje1) voor de
binnenverlichting.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn,
dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
Gloeilampjes2) gebruikt voor dit apparaat is een speciaal lampje voor huishoudelijke
apparaten. De lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes.
Dagelijks gebruik
•
•
•
•
Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening in de achterwand. 3)
Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid
is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat
met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken
druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen aan het apparaat.
1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien.
2) Als er is voorzien in een lamp.
3) Als het apparaat vorstvrij is.
Veiligheidsinformatie
nl
ow
D
6
d
de
oa
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
m
fro
Onderhoud en reiniging
Installatie
Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudswerkzaamheden verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een
kunststof schraper.
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet
aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel
waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie
terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de
installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en
brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.
• Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding. 4)
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en
er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij
het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral
aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar.
4) Indien er een wateraansluiting voorzien is.
nl
ow
D
Bedieningspaneel
7
d
de
oa
BEDIENINGSPANEEL
m
fro
2
3
4
5
6
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1
Display
1
1
2
3
4
5
6
2
3 4 5
6
Timer-functie
FROSTMATIC-functie
Minute Minder-functie
Functie Kinderslot
Indicatielampje alarm
Temperatuurlampje
Inschakelen
Ga als volgt te werk om het apparaat in te schakelen:
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de ON/OFF -knop als het display uit is.
3. Het alarm kan na een paar seconden werken.
Zie om het alarm te resetten 'Alarm hoge temperatuur'.
4. Het temperatuurindicatielampje toont de ingestelde standaardtemperatuur.
Zie 'Temperatuuregeling' om een andere temperatuur in te stellen.
Uitschakelen
Ga als volgt te werk om het apparaat uit te schakelen:
1. Druk op de ON/OFF-knop voor 5 seconden.
2. Het display wordt uitgeschakeld.
e
.b
re
1 ON/OFF-toets
2 Mode-toets
3 OK-toets
4 Toets temperatuur lager
5 Toets temperatuur hoger
6 Display
Het ingestelde geluid van de toetsen kan harder worden gezet door een paar seconden
gelijktijdig te drukken op de toets Mode en de toets Temperatuur lager. De wijziging kan
weer ongedaan worden gemaakt.
Bedieningspaneel
nl
ow
D
8
d
de
oa
3. Trek de stekker uit het stopcontact om de stroomtoevoer naar het apparaat af te sluiten.
fro
Temperatuurregeling
m
De ingestelde temperatuur van de vriezer kan worden aangepast door op de temperatuurknop te drukken.
Standaard ingestelde temperatuur:
• -18 °C voor de vriezer
De temperatuurweergave toont de ingestelde temperatuur.
De ingestelde temperatuur zal binnen 24 uur worden bereikt.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Na een stroomonderbreking blijft de ingestelde temperatuur opgeslagen.
e
.b
re
FROSTMATIC-functie
Voor inschakeling van de functie:
1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het indicatielampje FROSTMATIC knippert.
.
Het indicatielampje van de vriezertemperatuur toont het symbool
2. Druk op de toets OK om te bevestigen.
Het FROSTMATIC-indicatielampje wordt weergegeven.
Er start een animatie.
Deze functie stopt automatisch na 52 uur.
Om de functie uit te schakelen voor deze automatisch afloopt:
1. Druk op de knop Mode tot het indicatielampje FROSTMATIC knippert.
2. Druk op de toets OK om te bevestigen.
3. Het FROSTMATIC-indicatielampje gaat uit.
De functie gaat uit door een andere ingestelde vriezertemperatuur te selecteren.
Minute Minder-functie
De Minute Minder -functie moet worden gebruikt om een akoestisch alarm op de gewenste tijd in te stellen. Dit is bijvoorbeeld handig als in een recept staat dat een mengsel
een bepaalde tijd moet afkoelen, of als u een herinnering nodig hebt om niet te vergeten
flessen, die u snel in de vriezer wil afkoelen, weer uit de vriezer te halen.
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het Minute Minder -lampje knippert.
De timer toont gedurende enkele seconden de ingestelde waarde (30 minuten).
2. Druk op de timerknop om de waarde van de timer te wijzigen van 1 tot 90 minuten.
3. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
Het Minute Minder -lampje wordt getoond.
De timer begint te knipperen (min).
Op het einde van de aftelling knippert het Minute Minder -lampje en klinkt een alarm:
1. Verwijder alle drankjes uit het vriesvak.
nl
ow
D
Bedieningspaneel
9
d
de
oa
m
fro
2. Schakel de functie uit.
Om de functie uit te zetten:
1. Druk op de Mode-knop tot het Minute Minder -lampje knippert.
2. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
3. Het Minute Minder -lampje gaat uit.
De functie kan op elk moment worden uitgeschakeld.
Het is mogelijk om te allen tijde en voor het einde van de ingestelde tijd, de tijd te veranderen door op de toets voor het omlaag zetten van de temperatuur en op de toets voor
het omhoog zetten van de temperatuur te drukken.
e
.b
Selecteer de kinderslotfunctie om de bediening van de knoppen te vergrendelen tegen
onbedoelde bediening.
Voor inschakeling van de functie:
1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
2. Het indicatielampje Kinderslot knippert.
3. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
Het indicatielampje Kinderslot wordt getoond.
Voor uitschakeling van de functie:
1. Druk op de Mode-knop tot het indicatielampje Kinderslot knippert.
2. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
3. Het indicatielampje Kinderslot gaat uit.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Kinderslot-functie
Alarm hoge temperatuur
Een toename van de temperatuur in de vriesruimte (bijvoorbeeld door een eerdere stroomuitval) wordt aangegeven door:
• knipperende indicatielampjes van het alarm en de vriezertemperatuur
• het geluid van de zoemer.
Om het alarm te resetten:
1. Druk op een willekeurige toets.
2. De zoemer gaat uit.
3. De temperatuurweergave van de vriezer toont de hoogste temperatuur gedurende
een aantal seconden. En toont dan weer de ingestelde temperatuur.
4. Het indicatielampje alarm blijft knipperen totdat de normale omstandigheden zijn hersteld.
Als het alarm is teruggekeerd, gaat het indicatielampje alarm uit.
Alarm deur open
Er klinkt een geluidsalarm als de deur ongeveer 80 seconden open blijft staan.
Als de normale omstandigheden hersteld zijn (deur sluiten), wordt het geluidsalarm uitgeschakeld.
Het eerste gebruik
m
fro
De binnenkant schoonmaken
d
de
oa
HET EERSTE GEBRUIK
nl
ow
D
10
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne
accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van
een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.
Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
Invriezen van vers voedsel
Het vriesvak is ideaal om vers voedsel in te vriezen en diepvries voedsel op te slaan.
Activeer om vers voedsel in te vriezen de FROSTMATIC functie ten minste 24 uur voordat
u het in te vriezen voedsel in het vriesvak legt.
Zet het verse voedsel dat u in wilt vriezen in de twee bovenste vakken.
De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden is vermeld op het
typeplaatje , een etiket dat aan de binnenkant van het apparaat zit.
Het invriesproces duurt 24 uur. Vries tijdens deze periode geen ander voedsel in.
Om de maximale hoeveelheid te benutten zoals aangegeven op het typeplaatje, moet u
alle lades uit het vriesvak verwijderen.
Om de beste werking en het beste prestatievermogen van het apparaat te garanderen, mag het
voedsel geen contact maken met de achterkant
van de vriezer in het deel getoond in de afbeelding.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt,
het apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling laten werken voordat u er producten
in plaatst.
In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen
dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder "tijdsduur" is vermeld,
moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden
en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
e
.b
re
DAGELIJKS GEBRUIK
nl
ow
D
Handige aanwijzingen en tips
d
de
oa
Kalender ingevroren voedsel
11
m
fro
w
re
Ontdooien
or
nb
de
an
.v
w
w
De symbolen geven verschillende soorten ingevroren levensmiddelen aan
De cijfers geven de bewaartijd in maanden aan voor de bijbehorende ingevroren levensmiddelen Of de hoogste of laagste waarde van de aangegeven bewaartijd van toepassing
is, hangt af van de kwaliteit van het voedsel en eventuele bereiding voordat het werd
ingevroren.
e
.b
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of
op kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor
nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.
Koude accumulators
De vriezer is voorzien van een of meer koudeaccumulators; hierdoor blijft het voedsel langer koud als de stroom uitvalt of als er een storing is.
HANDIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden. is vermeld op
het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen
voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit
in;
• bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht
zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste warm wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel minder lang
houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan
de huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe
lang het al bewaard is;
Onderhoud en reiniging
nl
ow
D
12
d
de
oa
Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel
m
fro
Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen, dient u:
• er zich van te verzekeren dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte
wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen;
• ervoor te zorgen dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel
naar uw vriezer gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open te laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren.
• Bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
ONDERHOUD EN REINIGING
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact
trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren
dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat
schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat
verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die
in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met een
beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
nl
ow
D
13
d
de
oa
De vriezer ontdooien
Onderhoud en reiniging
m
fro
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen op de schappen van de vriezer en rond
het bovenste vak.
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt heeft.
w
Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te verwijderen:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in een paar lagen krantenpapier en
leg het op een koele plaats.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Zet, ongeveer 12 uur voordat u gaat ontdooien, de thermostaatknop op een hogere
stand, om voldoende koudereserve op te bouwen voor de onderbreking tijdens de werking.
LET OP!
Raak ingevroren voedsel niet met natte handen aan. Uw handen kunnen dan aan de producten vastvriezen.
3. Laat de deur open staan en steek de kunststof schraper in de daarvoor bedoelde
opening in het midden van de bodem,
plaats er een opvangbak onder om het
dooiwater op te vangen
Om het ontdooiproces te versnellen kunt u
een bak warm water in het vriesvak zetten.
Verwijder bovendien stukken ijs die afbreken
voordat het ontdooien voltooid is.
4. Na afloop van het ontdooien de binnenkant grondig droog maken en de schraper bewaren voor toekomstig gebruik.
5. Schakel het apparaat in.
6. Zet het eerder verwijderde voedsel na twee tot drie uur terug in het vriesvak.
Gebruik nooit scherpe metalen om de rijp van de verdamper te krabben, deze zou beschadigd kunnen raken.
Gebruik geen mechanische of kunstmatige middelen om het ontdooiproces te versnellen,
behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
Een temperatuurstijging tijdens het ontdooien van de ingevroren levensmiddelen, kan de
veilige bewaartijd verkorten.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
• trek de stekker uit het stopcontact
• verwijder al het voedsel,
• ontdooi de koelkast5), en maak het apparaat en alle accessoires schoon,
5) Indien nodig,
Problemen oplossen
nl
ow
D
14
d
de
oa
m
fro
• laat de deur/deuren op een kier staan om de vorming van onaangename luchtjes te
voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren,
om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.
w
WAARSCHUWING!
Voordat u storingen opspoort, de stekker uit het stopcontact trekken.
Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding vermeld zijn, dient te worden
verricht door een gekwalificeerd technicus of deskundig persoon.
Er zijn tijdens de normale werking geluiden te horen (compressor, koelcircuit).
Probleem
Het apparaat werkt niet.
Het controlelampje knippert niet.
Het controlelampje gaat
branden.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het
stopcontact.
Steek de stekker goed in het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen
stroom. Er staat geen spanning
op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat aan op het stopcontact.
Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien.
Het apparaat werkt niet goed.
Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien.
Het alarmlampje knippert. De temperatuur in het vriesvak
is te hoog.
Raadpleeg "Alarm hoge temperatuur"
De compressor werkt con- De temperatuur is niet goed in- Stel een hogere temperatuur in.
gesteld.
tinu.
De deur is niet goed gesloten.
Raadpleeg "De deur sluiten".
De deur is te vaak open gedaan. Laat de deur niet langer open
staan dan noodzakelijk.
De temperatuur van het product is te hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het
conserveert.
De kamertemperatuur is te
hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
De functie FROSTMATIC is inge- Raadpleeg " FROSTMATIC funcschakeld.
tie".
De temperatuur in de vrie- De temperatuur is niet goed in- Stel een hogere temperatuur in.
gesteld.
zer is te laag.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
PROBLEMEN OPLOSSEN
nl
ow
D
Mogelijke oorzaak
d
de
oa
Probleem
Technische gegevens
15
Oplossing
De temperatuur is niet goed in- Stel een lagere temperatuur in.
gesteld.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
De temperatuur in het
vriesvak is te hoog.
m
fro
De functie FROSTMATIC is inge- Raadpleeg " FROSTMATIC funcschakeld.
tie".
Raadpleeg "De deur sluiten".
De temperatuur van het product is te hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het
conserveert.
Er zijn veel producten tegelijk
geconserveerd.
Conserveer minder producten tegelijk.
Producten liggen te dicht op elk- Berg de producten zodanig op
aar.
dat er koude lucht kan circuleren.
Er is te veel rijp.
Het voedsel is niet goed verpakt. Verpak het voedsel op de juiste
manier.
De deur is niet goed gesloten.
Raadpleeg "De deur sluiten".
De temperatuur is niet goed in- Stel een hogere temperatuur in.
gesteld.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact met de serviceafdeling.
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen van de uitsparing
Tijdsduur
Hoogte
1600 mm
Breedte
600 mm
Diepte
630 mm
35 h
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.
e
.b
re
De deur is niet goed gesloten.
Montage
d
de
oa
MONTAGE
nl
ow
D
16
fro
m
WAARSCHUWING!
Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Location
e
.b
re
Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht enz.,
vandaan worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat lucht vrij kan circuleren aan de achterkant van het keukenkastje. Als het apparaat onder een muur met een afdakje wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van het keukenkastje en de muur
ten minste 100 mm bedragen om de beste prestatie te garanderen. Voor de beste prestatie dient u het apparaat echter niet onder een afdakje te zetten. De afstelbare voetjes
aan de onderkant van het apparaat garanderen een nauwkeurig horizontale uitlijning.
Als het keukenkastje in een hoek is geplaatst en de zijkant bevat scharnieren die naar de
muur wijzen, moet de afstand tussen de muur en het keukenkastje ten minste 10 mm
zijn om de deur ver genoeg open te krijgen zodat de planken verwijderd kunnen worden.
10mm
10mm
100mm
WAARSCHUWING!
Het moet mogelijk zijn het apparaat van de hoofdstroomtoevoer af te halen; de stekker
moet daarom na installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.
Opstelling
WAARSCHUWING!
Als u een oud apparaat weggooit dat voorzien is van een deurslot of vergrendeling, zorg
er dan voor dat dit onbruikbaar gemaakt wordt, zodat kinderen er niet in opgesloten kunnen raken.
De stekker van het apparaat moet na installatie toegankelijk zijn.
Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met
de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:
nl
ow
D
17
d
de
oa
Klimaatklasse
Montage
Omgevingstemperatuur
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Elektrische aansluiting
or
nb
de
an
.v
w
ST
w
+16°C tot + 32°C
w
N
m
+10°C tot + 32°C
fro
SN
e
.b
re
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk
aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Afstandsstukken achterkant
In het apparaat vindt u twee afstandsstukken
die geplaatst moeten worden zoals aangegeven op de afbeelding.
Draai de schroeven los en plaats het afstandsstuk onder de kop van de schroef, draai daarna
de schroeven weer vast
Omkeerbaarheid van de deur
WAARSCHUWING!
Voordat werkzaamheden worden uitgevoerd, moet u zich ervan verzekeren dat de stekker uit het stopcontact is getrokken.
Om de draairichting van de deur te veranderen, gaat u als volgt te werk:
Montage
fro
F
m
X
N
Y
E
F
D
e
.b
re
M
Z
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Verwijder het klik-in ventilatierooster
(D). Verwijder het onderste scharnier
(E) door de drie bevestigingsschroeven
los te draaien, laat de pakking van het
scharnier (X) zitten.
d
de
oa
1.
nl
ow
D
18
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Schuif de deur van de pen (G). Schroef
de pen (G) los en monteer deze op de
andere kant.
Draai de scharnierpen (Z) van het scharnier (E) en de achterste schroef (Y) los
met een sleutel van 10 mm en verwijder het sluitmechanisme (M). Haal, uit
G
het zakje met de accessoires, het onderste sluitmechanisme en monteer dit op
de andere kant van hetzelfde scharnier
door de achterste schroef weer vast te
draaien.
Schroef het bovenste sluitmechanisme
(N) los van de onderkant van de deur.
Haal, uit het zakje met de accessoires, het bovenste sluitmechanisme en monteer dit
op de andere kant van de deur door de schroef weer vast te draaien.
Monteer de deur.
Installeer het onderste scharnier (E) op de andere kant, met behulp van de drie eerder verwijderde schroeven en plaats de pakking van het scharnier (X).
Verwijder de afdekking (F) van het ventilatierooster (D) door het in de richting van
de pijl te drukken en monteer het op de andere kant.
Installeer het ventilatierooster (D), door het op zijn plaats vast te klikken.
nl
ow
D
19
d
de
oa
9.
Het milieu
m
fro
Schroef het handvat los. Verwijder de
dop met een drevel. Installeer het hand180°
vat op de dop op de andere kant. Haal
de twee doppen uit het zakje met de accessoires en maak de na de verwijdering van het handvat overgebleven gaten hiermee dicht.
10. Verzeker u ervan dat de voorste plaat
van de deur evenwijdig is aan de voorste plaat van de bovenkant.
11. Zet het apparaat op zijn plaats, zet het
waterpas, wacht minstens vier uur en steek dan de stekker in het stopcontact.
Voer een eindcontrole uit en verzeker u ervan dat:
• Alle schroeven zijn aangedraaid.
• De magnetische afdichtstrip vast zit aan de kast.
• De deur goed open en dicht gaat.
Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in de winter), kan het zijn dat de pakking niet
precies op de kast past. Wacht in dat geval tot de pakking zich op een natuurlijke wijze zet.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
HET MILIEU
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u
ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke
negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit
product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
nl
ow
D
20
d
de
oa
FOR PERFECT RESULTS
fro
m
Thank you for choosing this AEG product. We have
created it to give you impeccable performance for many
years, with innovative technologies that help make life
simpler – features you might not find on ordinary
appliances. Please spend a few minutes reading to get
the very best from it.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
ACCESSORIES AND CONSUMABLES
In the AEG webshop, you’ll find everything you need to
keep all your AEG appliances looking spotless and
working perfectly. Along with a wide range of
accessories designed and built to the high quality
standards you would expect, from specialist cookware
to cutlery baskets, from bottle holders to delicate
laundry bags…
Visit the webshop at:
www.aeg-electrolux.com/shop
nl
ow
D
Contents
21
d
de
oa
CONTENTS
fro
Safety information
Control panel
First use
Daily use
Helpful Hints and Tips
Care and cleaning
What to do if…
Technical data
Installation
Environmental concerns
m
The following symbols are used in this
user manual:
Important information concerning
your personal safety and information
on how to avoid damaging the
appliance.
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
22
24
27
27
29
29
31
33
33
36
Safety information
nl
ow
D
22
d
de
oa
SAFETY INFORMATION
fro
m
In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first
using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To
avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using
the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these
instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so
that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the
manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection
cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing
children to suffer electric shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having
a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for
a child.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Children and vulnerable people safety
General safety
CAUTION!
Keep ventilation openings clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or beverages in a normal household as explained in this instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the
components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
nl
ow
D
Safety information
23
d
de
oa
• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.
fro
m
WARNING!
Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified
service agent or qualified service personnel.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
e
.b
re
1. Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the
appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of
electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the lamp cover6) of interior lighting.
This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/
wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Bulb lamps7) used in this appliance are special purpose lamps selected for household
appliances use only. They are not suitable for household room illumination.
•
•
•
•
Daily Use
•
•
•
•
•
Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.
Do not store flammable gas and liquid in the appliance, because they may explode.
Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.8)
Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.
Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the
mains socket.
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.
6) If the lamp cover is foreseen.
7) If the lamp is foreseen.
8) If the appliance is Frost Free.
nl
ow
D
24
Control panel
d
de
oa
Installation
m
fro
For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
• Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought
it. In that case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the
oil to flow back in the compressor.
• Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
• Wherever possible the back of the product should be against a wall to avoid touching
or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.
• The appliance must not be located close to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only. 9)
Service
• Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out
by a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare
parts must be used.
Environment Protection
This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its
refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together
with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the
appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your
local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat
exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol are recyclable.
CONTROL PANEL
1
1
2
3
4
5
ON/OFF button
Mode button
OK button
Temperature colder button
Temperature warmer button
9) If a water connection is foreseen.
2
3
4
5
6
nl
ow
D
Control panel
25
d
de
oa
fro
6 Display
It is possible to change predefined sound of buttons to a loudly one by pressing together
Mode button and Temperature colder button for some seconds. Change is reversible.
m
Display
3 4 5
6
e
.b
Timer function
FROSTMATIC function
Minute Minder function
Child Lock function
Alarm indicator
Temperature indicator
re
1
2
3
4
5
6
2
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1
Switching on
To switch on the appliance do these steps:
1. Connect the mains plug to the power socket.
2. Press the ON/OFF button if the display is off.
3. The alarm buzzer could operate after few seconds.
To reset the alarm refer to "High temperature alarm".
4. The temperature indicators show the set default temperature.
To select a different set temperature refer to "Temperature regulation".
Switching off
To switch off the appliance do these steps:
1. Press the ON/OFF button for 5 seconds.
2. The display switches off.
3. To disconnect the appliance from the power disconnect the mains plug from the power socket.
Temperature regulation
The set temperature of the freezer may be adjusted by pressing the temperature button.
Set default temperature:
• -18°C for the freezer
The temperature indicator shows the set temperature.
The set temperature will be reached within 24 hours.
After a power failure the set temperature remains stored.
FROSTMATIC function
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
Control panel
nl
ow
D
26
d
de
oa
m
fro
The FROSTMATIC indicator flashes.
The freezer temperature indicator shows
symbol.
2. Press the OK button to confirm.
The FROSTMATIC indicator is shown.
An animation starts.
This function stops automatically after 52 hours.
To switch off the function before its automatic end:
1. Press the Mode button until the FROSTMATIC indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The FROSTMATIC indicator goes off.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
The function switches off by selecting a different freezer set temperature.
Minute Minder function
The Minute Minder function is to be used to set an acoustic alarm at the preferred time,
useful for example when a recipe requires to cool down a mixture for a certain lenght of
time, or when a reminder is needed in order not to forget the bottles pleaced in the freezer for fast cooling.
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The Minute Minder indicator flashes.
The Timer shows the set value (30 minutes) for a few seconds.
2. Press the Timer regulator button to change the Timer set value from 1 to 90 minutes.
3. Press the OK button to confirm.
The Minute Minder indicator is shown.
The Timer start to flash (min).
At the end of the countdown the Minute Minder indicator flashes and an audible alarm
sounds:
1. Remove any drinks contained in the freezer compartment.
2. Switch off the function.
To switch off the function:
1. Press the Mode button until the Minute Minder indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The Minute Minder indicator goes off.
It is possible to deactivate the function at any time.
It is possible to change the time at any time and before the end by pressing the Temperature colder button and the Temperature warmer button.
Child Lock function
To lock the buttons from unintentional operation select the Child Lock function.
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
2. The Child Lock indicator flashes.
nl
ow
D
First use
27
d
de
oa
m
fro
3. Press the OK button to confirm.
The Child Lock indicator is shown.
To switch off the function:
1. Press the Mode button until the Child Lock indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The Child Lock indicator goes off.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
High temperature alarm
e
.b
re
An increase in the temperature in the freezer compartment (for example due to an earlier power failure) is indicated by:
• flashing the alarm and freezer temperature indicators
• sounding of buzzer.
To reset the alarm:
1. Press any button.
2. The buzzer switches off.
3. The freezer temperature indicator shows the highest temperature reached for a few
seconds. Then show again the set temperature.
4. The alarm indicator continue to flash until the normal conditions are restored.
When the alarm has returned the alarm indicator goes off.
Door open alarm
An acoustic alarm will sound when the door is left open for around 80 seconds.
When normal conditions are restored (door closed), the acoustic alarm will stop.
FIRST USE
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a
brand-new product, then dry thoroughly.
Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
DAILY USE
Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deepfrozen food for a long time.
To freeze fresh food activate the FROSTMATIC function at least 24 hours before placing
the food to be frozen in the freezer compartment.
Place the fresh food to be frozen in the two top compartments.
The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating
plate , a label located on the inside of the appliance.
Daily use
nl
ow
D
28
d
de
oa
m
fro
The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to be frozen.
To utilize the maximum quantity indicated on the rating plate, remove all the drawers
from the freezer compartment.
To guarantee the best functionality and performance of the appliance, the food must be not
placed in contact with the back wall of the freezer in the area as shown in the figure.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Storage of frozen food
When first starting-up or after a period out of use, before putting the products in the
compartment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings.
In the event of accidental defrosting, for example due to a power failure, if the power
has been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under
"rising time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and
then re-frozen (after cooling).
Frozen Food Calendar
The symbols show different types of frozen goods.
The numbers indicate storage times in months for the appropriate types of frozen goods.
Whether the upper or lower value of the indicated storage time is valid depends on the
quality of the foods and treating before freezing.
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be thawed in the refrigerator compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer: in this case, cooking will take longer.
Cold accumulators
One or more cold accumulators are supplied in the freezer; these increase the length of
time for which food will keep in the event of a power failure or breakdown.
nl
ow
D
m
fro
Hints for freezing
29
d
de
oa
HELPFUL HINTS AND TIPS
Helpful Hints and Tips
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:
• the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating
plate;
• the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to
make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are
airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding
a rise in temperature of the latter;
• lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
• water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can
possibly cause the skin to be freeze burnt;
• it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to
keep tab of the storage time.
Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this appliance, you should:
• make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer in the
shortest possible time;
• not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
• Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen.
• Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.
CARE AND CLEANING
CAUTION!
Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging
must therefore only be carried out by authorized technicians.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.
Care and cleaning
nl
ow
D
30
d
de
oa
m
fro
• regularly check the door seals and wipe clean to ensure they are clean and free from
debris.
• rinse and dry thoroughly.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Do not pull, move or damage any pipes and/or cables inside the cabinet.
Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to clean the interior as this will damage the surface and leave a strong odour.
Clean the condenser (black grill) and the compressor at the back of the appliance with a
brush or a vacuum cleaner. This operation will improve the performance of the appliance
and save electricity consumption.
e
.b
re
Take care of not to damage the cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the
plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer casing of
this appliance is only cleaned with warm water with a little washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment to the mains supply.
Defrosting the freezer
A certain amount of frost will always form on the freezer shelves and around the top
compartment.
Defrost the freezer when the frost layer reaches a thickness of about 3-5 mm.
About 12 hours prior to defrosting, set the Temperature regulator toward higher settings , in order to build up sufficient chill reserve for the interruption in operation.
To remove the frost, follow the instructions below:
1. Switch off the appliance.
2. Remove any stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a cool
place.
CAUTION!
Do not touch frozen goods with wet hands. Hands can freeze to the goods.
3. Leave the door open and insert the plastic scraper in the appropriate seating at
the bottom centre, placing a basin underneath to collect the defrost water
In order to speed up the defrosting process,
place a pot of warm water in the freezer compartment. In addition, remove pieces of ice
that break away before defrosting is complete.
4. When defrosting is completed, dry the interior thoroughly and keep the scraper
for future use.
5. Switch on the appliance.
6. After two or three hours, reload the previously removed food into the compartment.
nl
ow
D
What to do if…
31
d
de
oa
m
fro
Never use sharp metal tools to scrape off frost from the evaporator as you could damage
it.
Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process
other than those recommended by the manufacturer.
A temperature rise of the frozen food packs, during defrosting, may shorten their safe
storage life.
WHAT TO DO IF…
WARNING!
Before troubleshooting, disconnect the mains plug from the mains socket.
Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not
in this manual.
There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).
Problem
Possible cause
The appliance does not op- The appliance is switched off.
erate. The Pilot light does
not flash.
Solution
Switch on the appliance.
The mains plug is not connecConnect the mains plug to the
ted to the mains socket correct- mains socket correctly.
ly.
The appliance has no power.
Connect a different electrical apThere is no voltage in the mains pliance to the mains socket.
socket.
Contact a qualified electrician.
The Pilot light flashes.
The appliance is not working
properly.
Contact a qualified electrician.
The Alarm light flashes.
The temperature in the freezer
is too high.
Refer to "High temperature
alarm"
The compressor operates
continually.
The temperature is not set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed correctly. Refer to "Closing the door".
10) If foreseen.
e
.b
When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:
• disconnect the appliance from electricity supply
• remove all food
• defrost10) and clean the appliance and all accessories
• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent the
food inside from spoiling in case of a power failure.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Periods of non-operation
What to do if…
The door has been opened too
frequently.
Do not keep the door open longer than necessary.
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before storage.
The room temperature is too
high.
Decrease the room temperature.
The FROSTMATIC function is
switched on.
Refer to "FROSTMATIC function".
The temperature regulator is
not set correctly.
Set a higher temperature.
The FROSTMATIC function is
switched on.
Refer to "FROSTMATIC function".
The temperature regulator is
not set correctly.
Set a lower temperature.
m
The door is not closed correctly. Refer to "Closing the door".
There is too much frost.
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before storage.
Many products are stored at
the same time.
Store less products at the same
time.
Products are too near to each
other.
Store products so that there is
cold air circulation.
Food is not wrapped correctly.
Wrap the food correctly.
The door is not closed correctly. Refer to "Closing the door".
The temperature regulator is
not set correctly.
Set a higher temperature.
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".
3. If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service Center.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
The temperature in the
freezer is too high.
Solution
fro
The temperature in the
freezer is too low.
Possible cause
d
de
oa
Problem
nl
ow
D
32
nl
ow
D
Technical data
33
d
de
oa
TECHNICAL DATA
m
fro
1600 mm
Width
600 mm
Depth
630 mm
35 h
or
nb
de
an
.v
w
Height
w
Rising Time
w
Dimension of the recess
e
.b
re
The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the
appliance and in the energy label.
INSTALLATION
WARNING!
Read the "Safety Information" carefully for your safety and correct operation of the appliance before installing the appliance.
Location
The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging
wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must
be at least 100 mm . Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate levelling is ensured by one or more adjustable feet at the
base of the cabinet.
If the cabinet is placed in a corner and the side with the hinges facing the wall, the distance between the wall and the cabinet must be at least 10 mm to allow the door to
open enough so that the shelves can be removed.
WARNING!
It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug
must therefore be easily accessible after installation.
nl
ow
D
34
Installation
10mm
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
10mm
m
fro
100mm
d
de
oa
Positioning
WARNING!
If you are discarding an old appliance that has a lock or catch on the door, you must
ensure that it is made unusable to prevent young children being trapped inside.
The appliance shall have the plug accessible after installation.
Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the
climate class indicated on the rating plate of the appliance:
Climate class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact
for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified
electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
nl
ow
D
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Inside the appliance you find two spacers
which must be fitted as shown in the figure.
Slacken the screws and insert the spacer under
the screw head, then retighten the screws.
35
d
de
oa
Rear spacers
Installation
Door reversibility
WARNING!
Before carrying out any operations, remove the plug from the power socket.
To change the opening direction of the door, do these steps:
1. Remove the clip-in ventilation grille
(D). Remove the bottom hinge (E) by unscrewing the three fixing screws and
keep the hinge gasket (X).
F
X
N
M
Z
Y
E
F
D
Environmental concerns
d
de
oa
2.
nl
ow
D
36
m
fro
Slide the door off the pin (G). Unscrew
the pin (G) and install it on the opposite side.
3. Unscrew the pivot pin (Z) of the hinge
(E) and the rear screw (Y) with a spanner of 10 mm and remove the closing
device (M). Take from the accessory
G
bag the lower closing device left and install it on the opposite side of the same
hinge by screwing again the rear screw.
4. Unscrew the upper closing device (N)
from the bottom of the door. Take
from the accessory bag the upper closing device left and install it on the opposite side of the bottom of the door by screwing again the screw.
5. Install the door.
6. Install the bottom hinge (E) on the opposite side, using the three screws previously
removed inserting the hinge gasket (X).
7. Remove the blanking cover (F) from the ventilation grille (D) by pushing it in the
direction of the arrow and install it on the opposite side.
8. Install the ventilation grille (D), clipping it into place.
9. Unscrew the handle. Remove the plug
with a punch. Install the handle and
180°
the plug on opposite side. Take from
the accessory bag the two plugs and
cover the holes left open after having
removed the handle.
10. Make sure that the front board of the
door is parallel to the front board of
the top.
11. Reposition, level the appliance, wait for
at least four hours and then connect it
to the power socket.
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The magnetic seal adheres to the cabinet.
• The door opens and closes correctly.
If the ambient temperature is cold (i.e. in Winter), the gasket may not fit perfectly to the
cabinet. In that case, wait for the natural fitting of the gasket.
The symbol
on the product or on its packaging indicates that this product may not
be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
ENVIRONMENTAL CONCERNS
nl
ow
D
Environmental concerns
37
d
de
oa
m
fro
point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this
product, please contact your local council, your household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
38
d
de
oa
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
fro
m
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons créé
pour vous offrir la meilleure performance pour une
longue durée, avec des technologies innovantes qui
vous simplifient la vie - autant de caractéristiques que
vous ne trouverez pas sûrement pas sur d'autres
appareils. Veuillez prendre quelques instants pour lire
cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce
qu'il vous faut pour que vos appareils AEG fonctionnent
parfaitement. Sans oublier une vaste gamme
d'accessoires conçus et fabriqués selon les critères de
qualité les plus élevés qui soient, des articles de cuisine
spécialisés aux range-couverts, des porte-bouteilles aux
sacs à linge délicats...
Visitez la boutique en ligne sur
www.aeg-electrolux.com/shop
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
nl
ow
D
Sommaire
39
d
de
oa
SOMMAIRE
fro
Consignes de sécurité
Bandeau de commande
Première utilisation
Utilisation quotidienne
Conseils
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de
fonctionnement
52 Caractéristiques techniques
52 Installation
56 En matière de sauvegarde de
l'environnement
m
Les symboles suivants sont utilisés
dans ce manuel:
Informations importantes pour votre
sécurité et pour éviter d’abîmer
l’appareil.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
40
43
46
46
48
48
50
Consignes de sécurité
d
de
oa
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
nl
ow
D
40
fro
m
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement
cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une
autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin qu'il puisse
se familiariser avec son fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect de ces instructions.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer
une utilisation de l'appareil sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à couper le câble d'alimentation électrique
au ras de l'appareil pour éviter les risques d'électrocution. Démontez la porte pour éviter que des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé
d'une fermeture à ressort, nous vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable avant
de vous en débarrasser. Ceci afin d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et
de mettre ainsi leur vie en danger.
Mesures générales de sécurité
ATTENTION
Veillez à ce que les orifices de ventilation ne soient pas obstrués.
• Cet appareil est destiné uniquement à la conservation d’aliments et/ou de boissons
dans le cadre d’un usage domestique normal, tel que celui décrit dans la présente notice.
• N'utilisez pas d'appareils électriques, d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le processus de dégivrage.
• N’utilisez pas d'autres appareils électriques (par exemple, sorbetières) à l'intérieur d’appareils réfrigérants sauf s’ils sont homologués pour cet usage par leur fabricant.
• Faites très attention lorsque vous déplacez l'appareil afin de ne pas endommager des
parties du circuit de refroidissement et ainsi d'éviter des risques de fuite.
• Le circuit de refroidissement de l’appareil contient de l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui est néanmoins inflammable.
nl
ow
D
Consignes de sécurité
41
d
de
oa
m
fro
Pendant le transport et l'installation de l’appareil, assurez-vous qu'aucune pièce du circuit de refroidissement n'est endommagée.
Si tel est le cas :
– Évitez les flammes vives (briquet) et tout autre allumage (étincelles).
– Aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil.
• Ne modifiez pas les spécifications de l'appareil. Un cordon d'alimentation endommagé
peut être la cause de courts-circuits, d'incendies et/ou de décharges électriques.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
AVERTISSEMENT
Les composants électriques (cordon d'alimentation, prise, compresseur) doivent être remplacés par un technicien d’entretien agréé ou par un électricien spécialisé.
re
e
.b
1. L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur, d'une prise multiple
ou d'un raccordement multiple (risque d'incendie).
2. Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de courant endommagée peut surchauffer et provoquer un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale reste accessible une fois que l'installation est terminée.
4. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble, particulièrement lorsque l'appareil est tiré de son logement.
5. Si la fiche du cordon d'alimentation est desserrée, ne la branchez pas dans la prise
murale. Risque d'électrocution ou d'incendie !
6. N'utilisez pas l'appareil si le diffuseur de l'ampoule d'éclairage n'est pas présent11)
pour l'éclairage intérieur.
Cet appareil est lourd. Faites attention en le déplaçant.
Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces givrées et les produits congelés
(risque de brûlure et d'arrachement de la peau).
Évitez une exposition prolongée de l'appareil aux rayons solaires.
Ampoules12) utilisées dans cet appareil sont des ampoules spéciales dédiées uniquement à un usage avec des appareils ménagers. Elles ne conviennent pas à l'éclairage
des pièces d'une habitation.
•
•
•
•
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement contre la sortie d'air sur la paroi arrière de l'appareil. 13)
• Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.
• Conservez les aliments emballés conformément aux instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l'appareil. Consultez les instructions respectives.
11) Si le diffuseur est prévu.
12) Si l'ampoule est prévue.
13) Si l'appareil est sans givre.
Consignes de sécurité
nl
ow
D
42
d
de
oa
m
fro
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons gazeuses dans le compartiment
congélateur, car la pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait le faire éclater et endommager ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits tels que les bâtonnets glacés dès leur sortie de
l'appareil, car ils peuvent provoquer des brûlures.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Entretien et nettoyage
Installation
e
.b
re
• Avant tout entretien, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le. Si vous n'avez pas
accès à la prise, coupez le courant.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la couche de givre. N'employez pour cela
qu'une spatule en plastique.
Avant de procéder au branchement électrique, respectez scrupuleusement les instructions fournies dans cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il
est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages
constatés. Dans ce cas, gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil pour
que le circuit frigorifique soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la notice (chapitre Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact avec le compresseur et le condenseur (risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil loin d'une source de chaleur (chauffage, cuisson
ou rayons solaires trop intenses).
• Assurez-vous que la prise murale reste accessible après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. 14)
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être réalisés par un électricien qualifié ou une personne compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par un Service après-vente autorisé,
exclusivement avec des pièces d'origine.
14) Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu.
nl
ow
D
Bandeau de commande
43
d
de
oa
Protection de l'environnement
m
fro
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les
ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits frigorifiques, notamment au niveau du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés par
le symbole sont recyclables.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
BANDEAU DE COMMANDE
e
.b
re
1
2
3
4
5
6
1 Touche ON/OFF
2 Touche Mode
3 Touche OK
4 Touche Température plus froide
5 Touche Température plus chaude
6 Indicateur
Pour augmenter le volume défini lors de l'activation ou désactivation des touches, appuyez simultanément sur les touches Mode et Température plus froide pendant plusieurs
secondes. Ce changement est réversible.
Afficheur
1
1
2
3
4
5
6
2
3 4 5
6
Fonction minuteur
Fonction FROSTMATIC
Fonction Minute Minder
Fonction Sécurité enfants
Voyant alarme
Indicateur de température
Mise en fonctionnement
Pour mettre en fonctionnement l'appareil, procédez comme suit :
1. Branchez l'appareil électriquement.
2. Appuyez sur la touche ON/OFF si l'écran est éteint.
Bandeau de commande
nl
ow
D
44
d
de
oa
m
fro
3. L'alarme sonore peut se déclencher au bout de quelques secondes.
Pour réinitialiser l'alarme, reportez-vous au paragraphe « Alarme de température ».
4. Les voyants du thermostat indiquent la température programmée par défaut.
Pour sélectionner une température de consigne différente, reportez-vous au paragraphe
« Réglage de la température ».
Réglage de la température
La température de consigne du congélateur peut être réglée en appuyant sur la touche
de température.
Réglage de la température par défaut :
• -18 °C dans le compartiment congélateur
L'indicateur de température indique la température programmée.
La température programmée sera atteinte en 24 heures.
Après une coupure de courant, la température programmée reste activée.
Fonction FROSTMATIC
Pour activer la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le voyant correspondant apparaisse.
L'indicateur FROSTMATIC clignote.
.
Le voyant de température du congélateur affiche le symbole
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
L'indicateur FROSTMATIC s'affiche.
Une animation est lancée.
Cette fonction se désactive automatiquement au bout de 52 heures.
Pour désactiver la fonction avant sa désactivation automatique :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que l'indicateur FROSTMATIC clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. L'indicateur FROSTMATIC s'éteint.
La fonction se désactive en sélectionnant une température de consigne différente.
Fonction Minute Minder
La fonction Minute Minder sert à régler une alarme sonore à une heure désirée, ce qui
est utile, par exemple, lorsque l'on souhaite refroidir une préparation pendant un certain
temps dans le cadre d'une recette de cuisine, ou lorsque l'on refroidit des bouteilles rapidement dans le congélateur.
Pour activer la fonction :
e
.b
re
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, procédez comme suit :
1. Appuyez sur la touche ON/OFF pendant 5 secondes.
2. L'affichage est désactivé.
3. Pour mettre l'appareil hors tension, débranchez-le électriquement.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Mise à l'arrêt
nl
ow
D
Bandeau de commande
45
d
de
oa
m
fro
1. Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que le voyant correspondant apparaisse.
L'indicateur Minute Minder clignote.
La minuterie affiche pendant quelques secondes la valeur de consigne (30 minutes).
2. Appuyez sur le bouton de réglage de la minuterie pour modifier la valeur de consigne
(1 à 90 minutes).
3. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
L'indicateur Minute Minder s'affiche.
La minuterie se met à clignoter (min).
À la fin du décompte, l'indicateur Minute Minder clignote et un signal sonore retentit :
1. Retirez les boissons placées dans le compartiment de congélation.
2. Désactivez la fonction.
Pour désactiver la fonction :
1. Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que l'indicateur Minute Minder clignote.
2. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
3. L'indicateur Minute Minder s'éteint.
Il est possible de désactiver cette fonction à tout moment.
Il est possible de modifier l'heure à tout moment et avant la fin du décompte en appuyant sur le bouton de réglage plus de froid et sur sur le bouton de réglage moins de froid.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Fonction Sécurité enfants
Pour verrouiller les touches afin de prévenir les erreurs de manipulation, sélectionnez la
fonction Sécurité enfants.
Pour activer la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le symbole correspondant apparaisse.
2. Le voyant Sécurité enfants clignote.
3. Appuyez sur la touche OK pour confirmation.
Le voyant Sécurité enfants apparaît.
Pour désactiver la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le voyant Sécurité enfants clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmation.
3. Le voyant Sécurité enfants s'éteint.
Alarme haute température
Une augmentation de la température dans le compartiment congélateur (par exemple à
cause d'une coupure de courant) est indiquée par :
• Le clignotement de l'alarme et des voyants de température du congélateur
• Le déclenchement d'une alarme sonore.
Pour réinitier l'alarme :
1. Appuyez sur une touche quelconque.
2. L’alarme sonore s’éteint.
3. Le voyant de température du congélateur affiche la température maximum régnant
dans le compartiment durant quelques secondes. Puis il affiche à nouveau la température programmée.
Première utilisation
nl
ow
D
46
d
de
oa
m
w
Alarme porte ouverte
fro
4. Le voyant alarme continue de clignoter jusqu'à ce que les conditions normales de
fonctionnement soient rétablies.
Une fois l'alarme rétablie, le voyant alarme s'éteint.
PREMIÈRE UTILISATION
re
Nettoyage intérieur
or
nb
de
an
.v
w
w
Une alarme sonore se déclenche si la porte est restée ouverte pendant 80 secondes environ.
Au rétablissement des conditions normales (porte fermée), l'alarme sonore s'arrête.
e
.b
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires
internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf"
puis séchez soigneusement.
N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge métallique pour ne pas abîmer la finition.
UTILISATION QUOTIDIENNE
Congélation de denrées fraîches
Votre appareil porte le sigle normalisé 4 étoiles c'est à dire qu'il vous permet de congeler
vous même des denrées fraîches et des plats cuisinés, et de conserver des aliments surgelés ou congelés.
Activez la fonction FROSTMATIC 24 heures avant d'introduire les denrées fraîches à congeler dans le compartiment congélateur et si vous utilisez la capacité maximale de congélation.
Placez les denrées fraîches à congeler dans les deux compartiments supérieurs.
Respectez le pouvoir de congélation de votre appareil (c'est à dire la quantité maximale
de denrées fraîches que vous pouvez congeler par 24 heures) qui figure sur la plaque
signalétique située à l'intérieur de l'appareil.
Le temps de congélation est de 24 heures : vous ne devez ajouter aucune autre denrée à
congeler au cours de cette période.
Pour utiliser la quantité maximale indiquée sur la plaque signalétique, sortez tous les tiroirs du compartiment congélateur.
nl
ow
D
47
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Pour garantir un bon fonctionnement et une performance optimale de l'appareil, les aliments ne
doivent pas entrer en contact avec la paroi arrière du compartiment congélateur, comme indiqué sur la figure.
Utilisation quotidienne
Conservation des aliments congelés
À la mise en service ou après un arrêt prolongé, placez le thermostat sur la position Max
pendant 2 heures environ, avant d'introduire les produits dans le compartiment.
En cas de dégivrage accidentel, dû par exemple à une panne de courant, si la panne doit
se prolonger plus longtemps qu'il n'est indiqué à la rubrique "temps d'augmentation"
dans la section Caractéristiques techniques, consommez les aliments décongelés le plus
rapidement possible ou recongelez-les après les avoir cuits (une fois refroidis).
Calendrier des aliments congelés
Les symboles indiquent différents types d'aliments congelés
Les numéros indiquent les temps de conservation en mois correspondant aux différents
types d'aliments congelés. La validité du temps de stockage maximum ou minimum indiqué dépend de la qualité des aliments et de leur traitement avant la congélation.
La décongélation
Les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés dans le compartiment réfrigérateur ou à température ambiante, avant d'être utilisés, en fonction du temps disponible
pour cette opération.
Les petites pièces peuvent même être cuites sans décongélation préalable : dans ce cas,
la cuisson est plus longue.
Accumulateurs de froid
Le compartiment congélateur est équipé d'un ou plusieurs accumulateurs ; il(s) vous permette(nt) d'augmenter l'autonomie de fonctionnement de l'appareil en cas de coupure
de courant, de transporter des produits congelés ou surgelés, de maintenir le froid dans
les produits surgelés ou congelés durant la période de dégivrage.
Conseils
d
de
oa
CONSEILS
nl
ow
D
48
m
fro
Conseils pour la congélation
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Pour obtenir les meilleurs résultats, voici quelques conseils importants :
• la quantité maximale de denrées que vous pouvez congeler par 24 heures est indiquée
sur la plaque signalétique.
• le temps de congélation est de 24 heures. Aucune autre denrée à congeler ne doit être
ajoutée pendant cette période.
• congelez seulement les denrées alimentaires fraîches, de qualité supérieure (une fois
nettoyées).
• préparez la nourriture en petits paquets pour une congélation rapide et uniforme, adaptés à l'importance de la consommation.
• enveloppez les aliments dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène et assurezvous que les emballages sont étanches ;
• ne laissez pas des aliments frais, non congelés, toucher des aliments déjà congelés
pour éviter une remontée en température de ces derniers.
• les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le
sel réduit la durée de conservation des aliments
• la température très basse à laquelle se trouvent les bâtonnets glacés, s'ils sont consommés dès leur sortie du compartiment congélateur, peut provoquer des brûlures.
• L'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du produit, et respectez la durée de conservation indiquée par le fabricant.
Conseils pour la conservation des produits surgelés et congelés du commerce
Pour une bonne conservation des produits surgelés et congelés, vous devez :
• vous assurer qu'ils ont bien été conservés au magasin ;
• prévoir un temps réduit au minimum pour leur transport du magasin d'alimentation à
votre domicile ;
• éviter d'ouvrir trop souvent la porte du congélateur et ne la laisser ouverte que le
temps nécessaire.
• une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être recongelés.
• respecter la durée de conservation indiquée par le fabricant.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
ATTENTION
débrancher l'appareil avant toute opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.
nl
ow
D
49
d
de
oa
Nettoyage périodique
Entretien et nettoyage
m
fro
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse.
• vérifiez régulièrement les joints de porte et nettoyez-les en les essuyant pour éviter
toute accumulation de déchets.
• rincez et séchez soigneusement.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Nettoyer le condenseur (grille noire) et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec
une brosse ou un aspirateur. Cette opération améliore les performances de l'appareil et
permet des économies d'énergie.
e
.b
re
Ne pas tirer, déplacer ou endommager les tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou caustiques ni d'éponges avec grattoir pour nettoyer l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.
Attention à ne pas endommager le système de réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent des
produits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées
dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude
additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
Dégivrage du congélateur
Une certaine quantité de givre se forme toujours sur les clayettes du congélateur et autour du compartiment supérieur.
Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur de la couche de givre est d'environ 3-5 mm.
Environ 12 heures avant d'effectuer le dégivrage, réglez le bouton du thermostat vers le
haut, de manière à assurer une réserve de froid pendant l'interruption du fonctionnement.
Pour enlever le givre, suivez les instructions ci-dessous :
1. Mettez l'appareil à l'arrêt.
2. Sortez les denrées congelées, enveloppez celles-ci dans plusieurs feuilles de papier
journal et conservez-les dans un endroit frais.
ATTENTION
Ne touchez pas d'aliments surgelés avec des mains mouillées. Vos mains risqueraient de
rester collées.
En cas d'anomalie de fonctionnement
nl
ow
D
50
d
de
oa
m
fro
w
w
3. Laissez la porte entrouverte et glissez la
spatule en plastique dans le logement prévu, en bas de l'appareil ; placez dessous
un récipient pour recevoir l'eau de dégivrage.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Pour accélérer le dégivrage, placez un récipient d'eau chaude dans le compartiment
congélateur. De plus, retirez les morceaux de
givre qui se détachent en se cassant avant la
fin du dégivrage.
4. Le dégivrage terminé, épongez et séchez
bien l'intérieur du congélateur et conservez la spatule pour une prochaine utilisation.
5. Mettez l'appareil en marche.
6. Deux ou trois heures plus tard, replacez les produits surgelés ou congelés dans le compartiment.
N'utilisez jamais de couteau ou d'objet métallique pour gratter la couche de givre, vous
risquez de détériorer irrémédiablement l'évaporateur.
N'utilisez aucun autre dispositif mécanique ou moyen artificiel que ceux qui sont recommandés par le fabricant pour accélérer le dégivrage de votre appareil.
Une élévation de la température des denrées congelées, pendant la décongélation, peut
réduire leur durée de conservation.
En cas d'absence prolongée ou de non-utilisation
Prenez les précautions suivantes :
• débranchez l'appareil
• retirez tous les aliments
• dégivrez15) et nettoyez l'appareil et tous les accessoires
• laissez la porte/les portes entrouverte(s) pour prévenir la formation d'odeurs désagréables.
Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de débrancher et vider l'appareiI, faites vérifier
régulièrement son bon fonctionnement pour éviter la détérioration des aliments en cas
de panne de courant.
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT
Avant d'intervenir sur l'appareil, débranchez-le.
La résolution des problèmes, non mentionnés dans la présente notice, doit être exclusivement confiée à un électricien qualifié ou à une personne compétente.
15) Si cela est prévu.
nl
ow
D
En cas d'anomalie de fonctionnement
51
d
de
oa
Certains bruits pendant le fonctionnement (compresseur, circuit de réfrigérant) sont normaux.
Remède
Mettez l'appareil en fonctionnement.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
L'appareil est éteint.
L'appareil ne fonctionne
pas. Le voyant ne clignote
pas.
m
Cause possible
fro
Anomalie
La fiche n'est pas correctement Branchez correctement la fiche
branchée sur la prise de courant. sur la prise.
Le voyant s'allume.
L'appareil ne fonctionne pas
correctement.
Faites appel à un électricien qualifié.
Le voyant Alarme clignote. La température du congélateur
est trop élevée.
Consultez le paragraphe "Alarme
haute température"
Le compresseur fonctionne en permanence.
La température n'est pas bien
réglée.
Sélectionnez une température
plus élevée.
La porte n'est pas bien fermée.
Consultez le paragraphe "Fermeture de la porte".
La porte a été ouverte trop sou- Ne laissez pas la porte ouverte
vent.
plus longtemps que nécessaire.
La température du produit est
trop élevée.
Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le
ranger dans le congélateur.
La température ambiante est
trop élevée.
Réduisez la température ambiante.
La fonction FROSTMATIC est ac- Consultez le paragraphe "Fonctivée.
tion FROSTMATIC".
La température du congé- La température n'est pas bien
réglée.
lateur est trop basse.
Sélectionnez une température
plus élevée.
La fonction FROSTMATIC est ac- Consultez le paragraphe "Fonctivée.
tion FROSTMATIC".
La température du congé- La température n'est pas bien
réglée.
lateur est trop élevée.
Sélectionnez une température
plus basse.
La porte n'est pas bien fermée.
Consultez le paragraphe "Fermeture de la porte".
La température du produit est
trop élevée.
Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le
ranger dans le congélateur.
Trop de produits ont été introduits simultanément.
Introduisez moins de produits en
même temps.
e
.b
re
Le courant n'arrive pas à l'appa- Branchez un autre appareil élecreil. La prise de courant n'est
trique à la prise de courant.
pas alimentée.
Faites appel à un électricien qualifié.
nl
ow
D
52
Caractéristiques techniques
Cause possible
d
de
oa
Anomalie
m
w
Les aliments ne sont pas correc- Enveloppez les aliments correctetement emballés.
ment.
or
nb
de
an
.v
w
w
Il y a trop de givre.
Stockez les produits de façon à
permettre la circulation de l'air
froid.
fro
Les produits sont trop près les
uns des autres.
Remède
La porte n'est pas bien fermée.
Consultez le paragraphe "Fermeture de la porte".
La température n'est pas bien
réglée.
Sélectionnez une température
plus élevée.
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte. Consultez le paragraphe "Installation".
3. Si nécessaire, remplacez les joints défectueux. Contactez le Service Après-vente.
e
.b
re
Fermeture de la porte
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions de la niche d'encastrement
Temps de remontée en température
Hauteur
1600 mm
Largeur
600 mm
Profondeur
630 mm
35 h
Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté gauche à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette d'énergie.
INSTALLATION
AVERTISSEMENT
Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, veuillez lire attentivement les
"Consignes de sécurité" avant d'installer l'appareil.
Emplacement
L'appareil doit être installé à bonne distance de toute source de chaleur telle que les radiateurs, chauffe-eau, lumière directe du soleil etc. Assurez-vous que l'air circule librement à l'arrière de l'appareil. Pour garantir un rendement optimum si l'appareil est installé sous un élément suspendu, la distance entre le haut de l'armoire et l'élément suspendu
doit être de 100 mm minimum. Si possible, évitez de placer l'appareil sous des éléments
nl
ow
D
Installation
53
d
de
oa
m
fro
suspendus. La mise à niveau se fait à l'aide d'un ou de plusieurs pieds réglables à la base
de l'armoire.
Si l'armoire est placée dans un angle et le côté avec les charnières est face au mur, la
distance entre le mur et l'armoire doit être de 10 mm minimum afin de permettre à la
porte de s'ouvrir suffisamment pour pouvoir sortir les clayettes.
w
w
10mm
10mm
100mm
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
AVERTISSEMENT
L'appareil doit pouvoir être débranché à tout moment ; Il est donc nécessaire que la prise
murale reste accessible après l'installation.
Emplacement
AVERTISSEMENT
Si l'appareil qui doit être mis au rebut est équipé d'un dispositif de fermeture, rendez celuici inutilisable de manière à ce que les enfants ne puissent pas rester enfermés à l'intérieur de l'appareil.
La prise de l'appareil doit être facilement accessible après son installation.
Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :
Classe climatique
Température ambiante
SN
+10°C à + 32°C
N
+16°C à + 32°C
ST
+16°C à +38°C
T
+16°C à +43°C
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un logement pour mise à la terre. Si la prise de courant murale n'est pas mise à la terre, bran-
Installation
nl
ow
D
54
d
de
oa
m
fro
chez l'appareil sur une prise de terre conformément aux normes en vigueur, en demandant conseil à un électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'incident suite au non-respect des consignes de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives communautaires.
w
w
or
nb
de
an
.v
w
Entretoises arrière
e
.b
re
Vous trouverez deux entretoises jointes à l'appareil qui doivent être installées comme indiqué sur la figure.
Desserrez les vis et introduisez l'entretoise sous
la tête de vis, puis resserrez les vis.
Réversibilité de la porte
AVERTISSEMENT
Avant toute opération, débranchez la fiche de la prise de courant.
Pour changer le sens d'ouverture de la porte, procédez comme suit :
1. Enlevez la grille de ventilation encliquetable (D). Démontez la charnière inférieure (E) en dévissant les trois vis et
gardez le joint de la charnière (X).
X
N
M
Z
F
Y
E
F
D
nl
ow
D
55
d
de
oa
2.
Installation
m
fro
Glissez la porte pour la faire sortir de la
goupille (G). Dévissez la goupille (G) et
montez-la sur le côté opposé.
3. Dévissez l'axe d'articulation (Z) de la
charnière (E) et la vis arrière (Y) avec
une clé de 10 mm et enlevez le dispositif de fermeture (M). Prenez le disposiG
tif de fermeture inférieur restant du sachet d’accessoires et installez-le sur le
côté opposé de la même charnière en
revissant la vis arrière.
4. Dévissez le dispositif de fermeture supérieur (N) situé dans le bas de la porte. Prenez le dispositif de fermeture supérieur restant du sachet d’accessoires et installez-le sur le côté opposé du bas de la
porte en revissant la vis.
5. Installez la porte.
6. Installez la charnière inférieure (E) sur le côté opposé, en utilisant les trois vis préalablement enlevées en introduisant le joint de la charnière (X).
7. Enlevez le cache (F) de la grille de ventilation (D) en le poussant dans le sens de la
flèche et installez-le sur le côté opposé.
8. Installez la grille de ventilation (D) en l'enclenchant en position.
9. Dévissez la poignée. Retirez le cache
avec une pointe. Installez la poignée et
180°
le cache sur le côté opposé. Prenez les
deux caches fournis du sac d'accessoires et couvrez les orifices restés libres
après avoir enlevé la poignée.
10. Assurez-vous que le panneau avant de
la porte est parallèle au panneau avant
de l'élément supérieur.
11. Remettez l'appareil en place, mettez-le
d'aplomb, attendez quatre heures au
moins puis branchez-le à la prise de courant.
Procédez à un dernier contrôle pour vous assurer que :
• Toutes les vis sont serrées.
• Le joint magnétique adhère bien à l'appareil.
• La porte s'ouvre et se ferme correctement.
Si la température ambiante est basse (en hiver, par exemple), il se peut que le joint n'adhère pas parfaitement. Dans ce cas, attendez que le joint reprenne sa taille naturelle.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
56
En matière de sauvegarde de l'environnement
d
de
oa
EN MATIÈRE DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT
fro
m
Le symbole
sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité
comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte
et recyclage du matériel électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec
les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
57
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
58
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
59
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
www.aeg-electrolux.com/shop
222356611-A-302010
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement