MIMO | UM-710F | Heleny Sulimy

Łowicz, piątek
J\l240.
3 października 1919 roku.
Rok
Tygodnik spoleezno-ekonomiczny i literacki, poświęcony sprawom
jego okolic. Wychodzi /00 piątek.
Przedpłata
z przesyłką poczt.
bez przesyłki.
IX.
f~owicza
Cena ogłoszeń za wiersz garmontowy lub jego miejsce:
PIzed tekstem na 1 stronie Mk. 2.00 I Ogłoszenia zwyczajne wiersz fen. 75
Nekrologi. reklam}' i ogłosz.
Drobne ogłoszenia za wyraz " 20
w tekście wiersz garmont.
,,1.00
Numer pojedynczy 40 ten.
Rocznie • . . . . Mk.
19.00 Rocznie
. . Mk.
16.UO
Kwartalnie . . . . Mk.
4..7, Kwartalnie . . . • Mk
4.00
Adres Redakcji jAdmin. Ł o w i c z, Warsz. gub. Telefon Na 14.
I
Redakcja jest otwartą codziennie od 9-12, i od 5-6 po południu.
Rękopismów niezastrzeżonych redakcja nie zwraca.
~F=====~i~K TEA TR "EQS". ~K~=======~~
(:2:1. Tylko 2 występy ...
Heleny Sulimy
Rozmaitości
ZQakomitej artystki teatru
w otoczeniu
w Warszawie
doborowego
wła- snego
W ponied;;:ialek (;
zespołu.
pa~d;der'lif.(a
WOLIIA KOBIETA
Wesoh komedja w 3 aktach
Stdana
Kiedrzyńskiego.
w~ w/orek 7 pa~d;:ier'lika!fj
~ .._.- ~.".-c.:WA-'
!l' ~~!> ~ T ~ Głośna komedja w 3 aktach
a-i~
Fr. Herczega.
I
Bilety w
.
•• ,104(, '.~
. - __ ,do ~Ilabycia w księgarni K. Rybackiego.
!~}'J'
. . . . . , . .
,'. -, "- " ... .,.
,"~1 '~:.:
.=::::if~-~'3+E==<~~=·łE"""E!=:;j;:::::::;:·=·~!~2:!:§~=·~=5'z~------i:::3--=-I'~--:~ -rg-
Gabinet
1
I
.
hekarsko-Dentystyezny
ł
JadwJ·g)· -Nowako' Wny
T*
•
.
Łowicz,
21_. -.
000
Stary Rynek Ng 3, m. 4.
~.j.--r--~ ·~~-+.. ---s-~.......I·~
IBS:-
ZAKŁAD
ł1
·ISusars kO- eehanIelny
1649-,~
..- '
Ił
B~'V}I~_TIl'J'JIA
łb ~ lłIlII a~ łb ~ łb lłIlII VI
li'ł
IDA."1'UI'Jl\
e
g
o
T KOWaISkI
I
I
c;
_
It\ZAJEl1nI!GO
KRI!D
VI
L
L lI
, TU
w ŁOWICZU.
Na rachunek osób trzecich sprzeda-
Podrzeczna Je 67-Przyrynek
je i kupuje złoto, srebro, dolary,
W ykonywa wszel k ie roboty w za k res ślusarstwa wchodzące, jako to: broń palną, w
franki, ruble i marki.
:fd
maszyny do szycia, rowery, · centryfugi, O Q . _
wyźymaczki, okucia drzwi i okien i t. p.,
----------po cenach umiarkowanych. 1780-1-1
dzierżawców
00
/
GRUSZKI l JABŁKA ZlMOWE
są
do sprzedania na pudy
w ogrodzie .Fr.
Trawińskiego.
gruntów
Rodziny Wilkoszewskich
Kontrakty wydawane będą 2 razy na
Pokwitowania i kontrakty wydawane na rok lub czas dłuższy ważne są
tyllw z podpisami: Stanisław Wilkoszewski
i Teodora Paschalaka.
1764.-3-2
miesiąc.
Jaki pDwinien być charakterPolskiej chaty murowanej.
ponoć miał zastać
KazimieJz Wielki
a zostawić murowaną.
Od owego czasu dużo wody upłynęło,
mimo to wieś nasza, jak daWniej tak
i dziś, pozostała drewnianą i chociaż jak
długa i szeroka Polska nie znajdziemy
już dawnej _kurnej chaty, a trzodę chlewną i ptactwo coraz rzadziej spotykamy
w izbie lub kuchni, promienie słoneczne
coraz szerszym pasmem ścielą się po iżbie poprzez rozszerzone ramy okienne
a kuchnie angielskie nie są już dziś rzadkością, śWiadcząc o zdrowych tendencjach postępu - jednak zrąb chaty, dach
i ustawienie budynków w obel'ściu pozostały te same, co przed wiekami. Sto
razy wieś polska stawała się pastwą ognia i sto razy powstawała z popiołów, W
tej samej co poprzednio szacie. Zmiany w budowie chaty polskiej dokonywaly
się powoli i nieznacznie. Lud naszl- zrośnięty z tradycją budownictwa drewnianego, niechętnie się skłaniał do nowych
sposobów budowania z cegły, pustaków
lub gliny, które to materjały ostatą~mi
czasy tu i owdzie zaczęły być stosoVl!ane
Polskę drewnianą,
ŁOWICZANIN
2.
.N2 4U.
I
coraz częściej. TWierdzą, nie bez SłUSZ-' kominów W środku chaty, co sprzyja drgać. Nawpt flegmatyczny Anglik i ocią­
ności, że chata drewniana kryta strzechą, najmniejszej stracie ciepła, wyprowadza- żaly Amerykanin plonie z radości, gdy
byle ze izdrowego materjalu, jest sucha nie Iwminów ponad dach poprzez kipę, usłyszy "Rul Britania" lub "Jankee Dodley".
i ciepła w zimie, a nieupalna w lecie, w celu latwego odprowadzenia wody z Taka to potęga śpiewu i muzyki... dziwna
koszt pobudowan,ia jej, ~dy, jak to naj- połaci dachowych, prosta bez załomów sztuka-najbardziej wszechśWiatowa i najczęściej bywa, sam gospodarz chwyta za forma dachu, a Więc i konstrukcji dacho-. bardziej zarazem narodowa, powszechna,
siekierę, znacznie mniejszy niż przy wy- wej, dobra proporcja czyli stosunek sze-, osobnicza,
Bywało dawniej, wyszedłeś w pole \v
prowadzeniu murów z cegly,lub kamienia; rokoś.ci do wysok?śCi ol~ie.n najczęściej,
rów.nie.ż koszt s~mego b~d~lca, zazwycz~J sześclOszybowych I drz~1 Jedno~krzydlo- czas wiosenny lub żniW, a zewsząd odzyznajdUjącego SIę na mIeJscu, znacz~le wych, zamykanych pols~lm zamkiem.
wały się skoczne krakowiaki, oberki, Iwjest niższy niż cegły lub. cementu, ,ktore
Te ~echy, wyplywa)ą.ce ze s~o~o~u jawiaki, to gdzieś wiejska dziewoja zanutrzeba często szmat drogi przewozlc, Te budowal1la chaty polskieJ, wskaZUJą, ze I ci melancholijnie pieśń o , l<alinie" to za/względy przemaWiały dotychczas za bu· P?lski cieśla i majsterek wiejski ~o.sia~a ka piosenl<ę łzą cichą a s'zczerą o'"jasiu"
dową z drzewa, a było go pod dos.tat-, wIele 'praktyczne~o zm.yslu, że Umle)ętl1le co poszedł do wojska..
Dziś lud nasz
kiem. Ni.e?aWne to czasy, gdy .sędzlwe p~trafl sobl~ ra?z.lć l wieloma techl1lczn.e- wiejski i małomiasteczkowy, pomimo że
bory i kl11eJe runęły pod uderzentem bez-, mI trudnoŚClatlll, ze umIe budować tanIO, posiada przepiękne nieraz piosenl<i wlaslitosnej siekiery.. Nie 9ziW,. że. nie tylko trwale i pięl<nie.
K. Saski
nego utworu, nie jest um .zyl<alniony. Mawieś polska ale I dwor, I mlasteczlw,
Przew Stow. BudowL . my bardzo malo tow. śpiewackich, CI śpiew,
i kościół budowano z drzewa.
,
Idóry slyszymy w dni świąteczne po na·
Ten stan rzeczy sprzyjał rozwojOWi
szych kościołach, podobny jest raczej do
ciesiolki, która u nas przybrała zupełnie
S"
I.
II h
beczenia baranów ! razi cz~sto nawet
odrębne formy. nie spotykane u Il1nych.
l'
V
, II
Iliewybredne ucho. Spiew i muzyka jest
narodów. Sposób układania i łączenia I
potężnym środkiem Vlzbogacelli.1 uczudrzewa w.. ścianach .0iaZ :Viązania go w.
Śpiew i Illuzyka przez cały ciąg wie- ciOW~j stro~y l1asz~ ~uszy, ?ddzialywa ia
konstrukCji dacho~e! ~ytworzyl _ o~r~bną l ków sŁużyły wojnie, obrzędom ŚWieckim i na 1l1ą, a Jak~ prLoeJHW ZblO,r?wy łączy
formtt chaty polskIeJ. Za~a91l1cze Jej ce- 'religijnY'H,:eJ nader późno rOZWinęły W/as- groll1adk~ ludZI w Jedllą, ca/osc .swo_,e,?!o
chy są: prostokątny u~lad sClan. zew~ętrz- ne sluzydłu, na których się unoszą obec- cza~u. NIeraz . ta!~., .gdzle, braknie ::.ł?W~
nych, wykonanych z oele,k p~z~o~ych,. ł~- nie, jak orzeł, nad calą lUdZkością. Dziw- ~lozna :VYPo,wle.dzlec. mJ.:sh s~e tOllcllTIl
c~onych na "rogach 113Jczęs~leJ W "Jas- na sztuka ten śpiew i muzyka-najściśłej sple~u.1 muzy~{\. Jakze Inaczej wy~ląda
kolczy ogon - ?a.c~~ cztel ospadko~y~ w pewne technl.czne Warunki ujęta, a naj- na~ozenstwo, <)dy razem z ,organami złą­
st?sur~e~< wysokOŚ~1 sda.n do da~hu m~leJ bardziej be2.brzE::żna, tajemnicza, przele- czą sIę. g~os~ d?~rego choru. M_odlitwa
~lęceJ. Jak 1 do 3, umleszcza~le oklE'n wająca się gdzieś poza krańcami bytu i wtedy Idzl.e ~lęble) do serc~, p.oru:.za duo
J d~zWI o~ wschodu lub południa, zazwy- życia, co 'właśnie może jej daje tę niepo- szę czŁowieka,. ktoremu . staje SIę ~ostęp­
cZ~J W .śclanach po~luznych ~udyn~~, po-, jętą wladzę nad ludzką duszą, _ namniej n.em to, ~o. ~ac mu moze I1l~C ~Iększ.ą,
dz~el~llIe chat~ ~te.ll1ą na ~wl.e ml11eJ Wlę- wyraźnym językiem mÓWiąca i najideal- Siłę potęZnt~Jszą do z~oszellla clę,zarow
C~I rowne CZęS~1 1 ustawlel11: po~z~:e- niejsza, a najpotężniej do czynów pod- zwykłych dlll pracy, vlększy hart I męgol~yc.h budynk~w w:g1ę?em stron .swluta niecająca. W c:źmy te dziarskie, a pełne stwo.
.,
.
,.
takle, ze c~at~ Jest zwroc?na. .weJśclem animuszu pieśni żołnierskie i hymny na-.
Tworzente :Vlęc druzyn splewaczych
ku połudnIOWI lub. wS,c~O.C!OWI, I11ne zaś rodowe, które budzą zapal i ufność i po- Je~t b~rdzo ~d.zlęczn~m. P?lem kulturaIbudynl~1 tworzą n~JczęscleJ .wraz z chatą rywają swym marsowym rytmem! Gdy oto n~J d,zlalalnoscl., o ktor~J .me mogą zapozam.l~n~ęte podworze~ czylI t~k. zwane I za dawnej boiesnej i męczeńskiej przesz- 1111nac pracowntcy na ntWle społecznej.
obeJs~le. ,Ten sp.osob ust~wlanla, bu- lości rozlały się Wokół tony uroczyste'
Organizujmy po wsiach i miastecz·
d~nkow w zagrod.zle. ~a~e~pl~cza Je. o~ "Boże coś Polskę ... ", twarze pochmurnia-I kach towarzystwa śpiewacze, uczmy si~
WIchury, lub zamieCI s~leznej w ZImIe l/y, a myśl 1l1atall'l w minione czasy bo- I śpiewu, bo pod tym względem odstaliśmy
zbytl11ego skwaru w leCIe.
haterskich \lJaH< o wolność. A gdy
. d naszych ojców bardzo daleko, I<tórzy
To też należy zwrócić uwagę na te sza/eś bracl(~ "jeszcze nie zginęla", prze- ,śpiewali i w domu i.w polu, W ŚWięta i
dobre cechy chaty, które trzeba bezwa- dziWne roz(<.ulanie ogarnęło .twe ,serce" W dni powszednie. Spiewali, bo też mierunkowo zachować również przy jej odbu- "i nie zgil1le" wtórowałeś radośnie. Za· li sumienie czyste; my zapominamy o tej
dowie. Mam na myśli prosty i przejrzysty grajcie Francuzowi "Marsyliankę '7~m- sztuce, gdyż nie jesteśmy w zgodzie z
układ izb, umieszczenie pieców, a więc i cowi "Wacht am Rein'" a ręce poczną im nakazem sumienia, ale obracamy się w
I
nI
e
I-
muz
D.
I
55.
I na oślep
w
K. R Y B A C K l.
Księżanka
z zamkniętemi oczyma
przepaść, łamiąc sobie życie.
XXIII.
locha.
Zdrowie Stacha nie
się
żywy
wpada I praszano go do różnych
wiczu jako delegata.
komisji w Ło­
Inteligiencja jego, szybkie orjentowaniE' się, praktyczny zmysł i powszechne
l
I
. zaufanie czyniły go niezbędnym wszędzie.
po epsza o Się JakiwIwiek dążył stale do wyzwolenia
wcale, ból w piersiach nie ustawał i gorączka się wzmagala. Zocha na prze- handlu z rąk żydów i popierał wszystlw
POWIEŚĆ.
.
tk
/
h
co swojskie, surowo jednak gromU wszelkie
mlany z ma ą czuwa a przy c orym, b
"
d
Ił
.
I
kt'
b d' ' b l . .
r
ezprawla I '" wa y, cZyl110ne zw aszcza
( Ciąg dalszy).
. ory coraz
ar z.le~ y 11Ieclerp Iwym żydom, którzy go szanowali jako spra- Macie sołtysie racJ' p-rzekła lo- I wszystko go drazl11ło.
Gospodarstwo J w· dl' li . d b li
ł' k'
,
,..
b 1
. db . . t Ik
d ' k' G ł
le Iweóo I o reóo cz oWle a.
. d'
I d '
Y
o w zal11e a11lu I y o Zlę I a a-I
ł
t
k
b
h
c a-zaWsze a
y o, ze oplero u zle..
.
.
..
Stale zasilał swemi pracami miejscapoza krajem dochodzili do sławy i zna_/JOWI porobiono naJważntejsze W polu ro.
.' .
.
.
. ., .
.• boty' potrzeba pomocy ciągłej okazała wy tygodl11k w ŁOWICZU, JUZ to z dZleczema, bo wrodzona zawlSc I zazdrosc . ' .
.
i
' ,
dziny obyczajowej, gospodarstwa Wiejskieludzka nie dopuszczała wyróżniać kogoś SIę konIeczną, musiano w·ęc naJąc pa'.
.
.
..
.
,.
robka na stale Posiadane środki powoli go, lub rzucając pozyteczne prOjekty,
z pośrod SiebIe, kazdy mowl wtedy, czym.
, .
które należalob} w czyn wprowadzić.
że on ma być lepszym odemnie, on może ,zacz.ę/y Się. wyczerpywa~ I W~lentowa
Zajęty sprawami ogóJnemi, nie mial
być wójtem, to i ja mogę i dalejże sta- : z trwogą mysIa/a, co będZie dalej.
czasu myśleć o sobie. Matka niepokoiła
Wać na wyborach okuniem.
;
Mała Kasia sama chodziła do się nawet tą jego obojętnością na wszelkie
Wyszli na szosę. Zocha szła pO- , ochronki, zaś po południu pomaga/a babce osobiste sprawy. Gdy inni starali się
ważna i milcząca, nie biorąc już udziału ' i ona jedna była jasnym promykiem, roz- każdą chwilę wyzyskać dla uciechy i zaw rozmowie.
śWietlającym ponure życie w Szymczako- bawy, on jeden tylko zachowywal zawsze
. /
. ' wej chacie.
powagę i spokój, nie biorąc
udziału
- Jak on surowo spoJrza na mme- .
myślala- chyba że mi już ni:ildy nie prze- ,
j anek teraz pracował bez wy tchnie- w ogólnej radoici.
Dziewczęta
okoliczne, jakkolWiek
we wszystkich
Dlaczego człOWiek często jest jak nie- : spolecznych pracach, nie tylko w swojej zawsze ciekawemi rzucaly na niego oczymowłę i nie Wie, jaką obrać drogę, idzie I wsi, lecz i w gminie, a nawet często za- ma i popraWiały sobie korale i chustki
baczy. Jak to dziwnie uklada
życie.: nia, biorąc
udział
Ł
oM 40.
błędnem kole powszechności, myśląc
łącznie o zyskach i pieniądzach.
(Ojczyzna Kielce) J.
-IPol. Tow. Czerwonego
Oddział
w
5.
O W I C Z A N l N.
wy1(.
Księżanka
Krzyża.
(Z sonetów łoWickich).
Łowiczu.
Jak kraska, strojna \V barwy, tęczą migocące,
'Nłos ze lnu, wzrok z moclrakó\>v, na licach ma róie;
Patrząc w blask tych kolorów, OC'ly przed nią mrużę:
Takie to kwiaty rodzi nasze polskie słońce!
R O D A C V!
Żołnierz Polsl<i walczy dzielnie z groź­
ną na ..vałą bolszewicl<ą i z licznymi hordami hajdamaków.
Walczy on w najfatalniejszych warunkach, jal<i~ tylko można sobie wyobrazić,
odczuwając na każdym luol<u brak bieli·
zny i żywności.
Jeżeli wskutek odniesionych ran lub
choroby dostanie się żołnierz Polsl<i do
szpitala, odczuwa tam te same braki.
Tak po bohatersku walczyć może jedynie tylko Pobk, ale społeczeństwo nie
może się obojętnie przyglądać tytanicznym wysiłkom naszego żołnierza!
O prócz podziwów i ho Idów powinno
ono pospieszyć z doraźną pomocą, dlatego też Łowicki Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża, chcąc zebrać fundusze
na zakup niezbędnych przedmiotów, aże­
by choć w części bohaterom osłodzić
ich los, urządza w niedzielę, dn. 12 paź­
dziernj1{a r. b. uliczną sprzedaż znaczka
i zwraca się do o~ółu społeczeństwa z go-
Jakimi; tam p0d stanic'lkiem musi bić gorące
I jaldc zdrowe serce!. .. Nie prorok - lecz wró'l.ę
Kochankowi kipiące, pełne szczę~cia kl'll'ie,
A ojc'lyźnie - tak twarde, jak jpj pierH, obrońce.
Księianlca
- to zaldęte w kształt i barwę iycie,
Wobec którego pierzcha śmierci wid ponury,
Jak pierzcha noc, ró'l. brzaslm lljrzawszy o świcie.
Hej, driyjci e, wrogi Polsl<i!. .. Odr, wznicR do góry
Białe skrzydła i skąp je \V niebiosów błękicie:
Nie zginie kraj, co takie wyhodował córy!
Leon Rygier.
Łowicz
dnia ! 9. JX 19 r.
rącą prośbą o poparcie tego zamierzenia --.;..;....;.......---.;.....;.~~~~------........---------------~
Zm ząd.
i sldadanie ofiar.
na głowie, gdy przechodził, jednak przestały go uważać za kandydata, z l<łórym
znajomość bliższa przydaćby się na coś
mogła. Był dla nich grzeczny i uśmiechnął
się nieraz do l<tórej, lecz zawsze trzymał się zdaleka.
Przychodziły i swatki do starej, rając
piękne i bogate dziewuchy, matka nieraz
napomykała ostrożnie, że
powinienby
ustalić sobie życie, przecież tak wiecznie
samotnym na świecie nie dobrze być
. I
.
cz ł oWle WWI.
Moja matuś - odpOWiadał -małżeń~tw~ to je~t rzecz. Wielka, to jest Wiąz~me SIę dwoJg.a ludZI .naz~~sze.
Gdy
~Idzę. dokoł~, Jal~ ludZIe ~YJą ze sobą,
Jak Sl~ w~aJem~le oldamuJą, ~właszcza
gdy SIę medoblOrą,
od~hodzl
wtedy
ochota.
Przytym tyle Jest pracy dla
drugich,. że nie ma ~z.asu myśleć. o s~bie.
Wresz~le,. d.ob~zc . mI Jest z w~ml: Wle~,
~rzynaJml1leJ ze J~st na .śwlec~e tak~e
Jedno . serce kobIece,. l<tore mgdy Ole
zd! adzl-to serce mati<t.
-
Doszedł
I
i przycisnął do ust
Lubił to miejsce i często tam przerękę.
Objęła go ser- siadywał, gdy miał wolną od pracy chWilkę.
do niej
jej spracowaną
decznie za głowę i ucałowała to przedwcześnie 2marszczl<ami poorane czoło.
- Jaśku mój złoty! ja bym ci nieba
przychylić rada. Modlę się co dzień o bło­
gosłaWieństwo dla ciebie. Dobrym jestt>ś
synem i nie możeż to być, aby ci Pan
Bóg nie dal szczęścia.
_ Szczęście mieszl<a w nas samych,
w spełnianiu obOWiązków i W czynieniu
innych szczęśliwymi.
Z
t [k
..
.
h
. -d a~sze y o. mowlsz . o Innyc ,
a nlg y me wspommsz o so b le.
- Mnie dobrze jest z wami, a i ludzie
coraz są lepsi. Wreszcie, co łam!
I, machnąwszy ręl<ą, wychodził z chaty,
kierując się nad stru~ę płynącą po za łąką.
W tym miejscu ziemia wznosiła się pagórkowato, brzegi potoku były ocienione
olszyną i wierLbą, poplątaną od dołll jerzynami i dzikim chmielem. Kładka wiodła
na drugą stronę, gdzie na pochyłości klł­
I<adziesiąt młodych drzewek sosnowych
dawało chłód i cień; dalej, jak oko zasięgło, mieniły się różnokolorowe I<wadraty
obsianych włościaJlskich poletE'k.
Tu mu już nikt nie przeszkadzal, rzadlw
kto tu zachodził, droga do poletek Wiodła
z innej strony, od traktu.
Tędy tylJw
piesi mogli się do swych pól dostawać.
Siadywał nad tą jedyną W tej stronie
strugą, wpadającą do Bzury pod ŁOWiczem,
i patrzył na szemrzącą po kamykach
wodę·
- Ot i takie to ludzkie życie-du­
m ał· - płynie, płynie, jak ten strumyl<, aż
zniknie W odmętach wieczności. Wszyst1w
przemija, tylko ludzka pa[11ięć trWa i nie
pozWalll wyrwać z serca przeszłości bolesnej. Zocha!'" zdawało mi się, że tam,
pomiędzy innymi ludźmi, w innych warunkach, w ciężkiej pracy, będę mógł
zapomnieć o niej.
Nie mogę!...
Napróżno wywołuję w pamięci tę straszną
chwilę, by jej nienaWiścią w twarz rzucić.
Wolałbym, aby szalała w tanecznym kole
jak dawniej, była otoczoną rojem wielbicieli, pustą jak ballka mydlana, mógłbym
przynajmniej nią pogardzać!...
Co się
ze mną dzieje?... Złość zakrada mi się
do duszy!...
(d. c. n.)
oM 40.
ŁOWICZANIN
4.
- Znaleziony zegarek.
W ubiegłym
z pożytkiem
w Przychodniach Przeciwgru- tygodniu znaleziono na podwórzu p. p.
oraz sanatorjach i szpitalach TraWińskich przy ulicy Koński Targ 8 zegarek nikłowy z paskiem.
Poszkodowa. dla piersiowo chorycł1.
I{~\lenda rzy k.
Na kurs będą przyjmowane osoby ny może go odebrać w Redal{cji "toWiinteligentne, w średnim wiel\U, możliwie czanina".
Ptątek l Kandyda, Ewnlda
z ukończoną szkołą wydziałową·
Sobola Franciszka Seraf.
- Rozpoczęcie lekcji w szkołach miejPrzez czas trwania lwrsów uczennice
Niedziela Placyda m.
skich. W nadchodzący poniedziałek, wtobędą otrzymywały po sto marek miesięcznie
Pomedzi(1le/~ Brunona
rek i środę odbędzie się zapis dzieci do
tytułem
stypendjum, oraz będą mialy
Wtorek Marka, Justyny
szkół miejskich w Łowiczu.
Zapis ten
ułatWione
mieszłwnie
i utrzymanie
Środa Brygidy, Pelngji
prowadzić będą nauczycielowie, względnie
W Warszawie przez czns trWania kursów.
Czwarte/~ lJyonizego
nauczycielki, szkół miejskich W prowadzoPterwszellstwo mają wdowy i sieroty
nych przez nich klasach od godziny 9 raWschód słońca o g. 6. - , zachód o g, :', 53. po poległych na Wojnie.
no do 1 w południe.
Co do przyszłych warunków płacy
.- Rachuba czalu niezmianiona. Rada
-- Otwarcie roku szl<olnego. W nie· i pracy Ministerstwo nie zobowiązuje si~
do
żadnych
gwarancji.
Ministrów
rozporządzeniem ogłoszonem
dzielę, dn. 5 października po nabożeństwie
Bliższych szczegółów udzieli Urząd w"Monitorze Polskim" z dnia 23 września
w kaplicy szkolnej o godz. 9ł rano odbę­
r. b. utrzymała na przeciąg całego roku
dzie się uroczystość otwarcia roku szkol- Zdrowia w godzinach biurowych.
rachubę czasu wprowadzoną w dn. 5
,
N
nego w gimnazjum państwowelll lIlęskiem.
-:- Ofiary na GÓ!~lY ~ląsk.
a ImIę kwietnia r. b., skutkiem czego praktyl<oNa uroczystość tę dyrekcja gimnazjum KomItetu P~mocy Gorn.oslązakom wpły- wane w latach poprzednich cofnięcie
zaprasza rodziców i upielw!1ów lIlłodzieży n~ly z powIatu Lowlcklego następujące wskazówel< zegara o godzinę na czas
stłwlnej, jak również osoby, sprzyjające
y
zimowych w roku bieżącym nie
celom i zadaniom szkolIlictwa ojczystego. ottar W:'les. B e d nary W sc' h o d. 271 f . k ar - miesięcy
t·
W
. I
t
M"
t
t
t f!' 2-3 f . t
72 f
l l t . Wej 'ce nas ąpl.
ZWląZ <li z em
!!lIS ers wo
. zya
,C[l e )a,
. ,~z _ Wyznań Religijnych i Oświeceni .. Publi- Bójka na noże. W ubiegły piątek o l, ~
na Kostce pomiędzy "złotą" młodzieżą 460 f. ~yta, ]0 f: c?leba,4 /2 f. sera, ~ -y cznego zarządza, aby nauka w szkołach
10Wic\<i} doszło do bójki na noźe, podczas man~\~lce 4;:,4 t. z~ta, 104 f. IJląkl, 11 rozpoczynała się W czasie od 1 październi­
\dórej jeden z uczestników bójki został przescle~adło; K.omp1lla 3ę f: chle~a 4. f·· ka do 31 marca o godzinie 9 rano.
sera; WlerznoWlce 1022 t. zyta; Struglepchnięty przez swego kolegę nożem w ło­
nice 1750 f. żyta, 129 f. pszp.l1icy, 50 f. 1
- Gołosłowne oskarżenia. W ostatnich
patkę i ręl<ę.
jęczmienia; Maurzyce 367 f. ŻytA, 107 f.j czasach do wyższych władz wojskowych
- Kradzież kartofli. W nocy z piątliU mąki; Lipnice 244 f. kortofli, 314 f. żyta, wpływają licznie doniesienia, rzucające
na sobotę ubiegłego tygodnia ~ospodyll i Ił f. chieba, 77 f. pszenicy;_ Sk?wroda cień na dobre imię wielu oficerów, a nIe,
Wsi ŁOWickiej, Burzyl<owskiej, niewykryci 29 f. chl eba, 84 jaja; Różyce ;:,45 t. żyta kiedy wprost szkałujące ich bezwzględnie.
Przeprowadzone na podstaWie tych
złodzieje wykopali przeszło 5 korcy kar- 73 f chleba. 11 1/ 2 f. sera, 69 f. mąl{i,
tofli. Podobne złod7.iejstwa na wsiach 109 jaj; Kocierzew 424 f. żyta, 424 f. doniesień dothodzenia w olbrzymiej Wię­
W ostatnich czasach zdarzają się bardzo żyta, 122 f. chleba, 17 f. sera, 44 f. mą- kszości wypadków ustalają brak jakiejczęsto, ponieważ
Więcej jest amatorów ki, 135 jaj; Gągolin północny 710 f. kar- koIwiek winy ze strony rzekomych sprawłasności
niż
chętnych
do tofli, 834 f. żyta, 15 f. chleba, 2 f. sera, wców nieistniejących wykroczeń i nadużyć.
cudzej
Rozumiejąc dobrze wrażliwość spolepracy nawet za dosyć dobre wynagro- 58 f. mąki, 9 jaj; Patoki 734: f mąki; Ziel
Iwwice 642 f. kartofli, 1159 f. żyta; Mał- czeństwa na wszelkie objawy ujemne, dodzenie.
szyce 374 f. żyta; Popów 420 f. żyta, 189 strzegane W środOWisku wojskowym, mu- Wojsko na Górny Śląsk. Zarządzo­ f. mąki, 26 f. kaszy, jedno płótno 3 łok- simy jednakże zalecić jak najdalej idącą
na z inicjatywy Dowódcy Okręgu Gene- cie długie; KorabkCl 500 f kartofli; Zabos- powściągli wość i ostrożność W formułowa­
ralnego gen. Olszewskiego zbiórka slda- tów duży 1323 f. kartufli, 106 f. mąki; niu gołosłownych oskarżeń, wyrządzają­
de\< W odd~iałach wojslwwych na rzecz ŁoWicz poduchowny 1088 f_ żyta, 240 f. cych wielką a niezaslużoną krzywdę ofiGórnego Sląska
wydała plon bardzo
żyta, 13 f. mąld, jedno płótno :3 łokcie cerom i urzędnikom, których postępowaobfity.
długie: Ziąbki 280 f. kartofli, 12 f. chleb~ nie jest pod każdym
wzgłędem bez
W ciągu dni IdJl<llnastu W oddziałach 80 f. mąl<i; Zabostów 316 f. kartofli, ~~.:t t. zarzutu.
.
podległych D. O. G. w Łodzi zebrano
żyta, 26 f. mąki, 10 f. I<aszy; Sromów
' Jednocześnie upowaźniono nas do
marel< 27,096 15 fen., koron 1942 29 hu!. 957 f. kartofli, 127 f. żyta, 2 f. chleba, ostrzeżenia kogo należy, że przeciwko
i rubli 3 30 kop.
40 f. mąki, 62 jaja; Chlebów 346 f. żyta; potwarcom władze wojskowe występować
Cyfry te wymownie ,ŚWiadczą o tym, Reczyce 120 f. kartofli, 461 f. żyta; Stro- będą z całą bezwzględnością na drogę
że niedola Górnego
Sląska
znalazłn niewice 785 f. żyta; ~karatld 715 f. żyta; sądową.oddŹWięk serdeczny w sercach żołnier­
Strzebieszew 2784 f. żyta; Nieborów 24351
. .
skich, budząc najszlachetniejsze uczucia f. żyta, 110 f. mąki, 18 f. kaszy; Dąbko- Występy Heleny Suhmy w ~O~I~ZU.
obywatelsl<ie wśród oficerów i żołnierzy. wice 690 f. żyta;
~ytwor~~ arty~tka teatru ~ozmal~oscI. w
Nie mogąc wyszczególniać wszystkich,
Razem 6--131 f. kartofli, 16,915 f. ży- V\ arszaWle, pant Helena Sullm~, ktora nlelicznych bardzo oddziałów, I<tórych składki ta, 374 1/ 2 f. chleba 39 f. sera, 1(380 f. mą- da:vno ~blerała I?ury w tourn~e swym po
przyczynią się poważnie do ulżenia nie- ki, 206 f. pszenicy, 50 f. jęczmienia, 5-1: f. I{sl~stwle ~oznansk.lm zapo~lada u ~as
doli GÓrr.o-ślązaków, zaznaczamy tylko, kaszy, 369 jaj, 1 prześcieradło, 2 płótna ~wą dwud~lO~ą gOS~l!:ę, ktora nastąpI~ ~
po 3 łokcie długie.
I. 7 Paźd~lernlka. SWletna artystka u.kaze
że Większe ofiary złożyły:
Składki
i
ofiary
W
naturze
w
dalszym
SI~.W najl~ps~ych. swy~h}olach, a mIano:
Baon zapasowy 30 p. p. mI<. 2,675
wlcl.e ~ "Nleblesklm lIsIe. oraz w "Wol~ej
50 fen.; IV -ty DYWizjon tabc.rów 2,258 ciąQU napływają.
"
.' .
.
kobIeCIe". Poznamy dWIe doskonałe cle50 fen.; Baon saperów 2,152 50 fen.
m. Lowlcz 2 Pazdzlernlk8 1919 r.
l<awe sztuki, które cieszyły się W WarszaBaon zapasowy 10 p. p. 1,555; OficeroBurmistrz Dr. Stanislawskl.
wie Wielkim powodzeniem.
Wraz z p.
wie garn. lódzlc 1,615; P. K. U. we
Sulimą
przyjeżdża
zespół
zgrany
i umieWloclawl<ll 1,018; II-gi DYWizjon 4 p. a. c.
- Odnaleziona zguba. W tych dniach
jętnie
dobrany.
Występy
znalwmitej
1,021; Zarząd Budownictwa Wojsk w jedlJa z nauczycielek WiejskIch szkół pow Łodzi 940;
Baon zapasowy 28 p p. wszechnych zgubila torebkę z zawartoś- artystki mają zapewnione wiell<ie powo1,300:
Baon zapasowy 29 p. p. 279;; cią pieniężną. Dzięki uczciwości zn318z, dzenie.
KroniUa miejsCOWa.
~ pielęgniarek, które mogłyby
pracować
żlicznych,
l
I
J
•
I
Baon zapasowy 31 p. p. 853, 5 fen.;! czyni p. H. P., p\.Jszkodowana odebrała
Baon telegraficzny 552, 30 fen.
\. swą torebkę wral z gotówką po pani goWszystkie pozostałe oddziały, w sto· dzinach.
sunku do swej liczebności, pospieszyły
-~e! sycIe . Sl~ stud~I .. Mles~kal~c~
z niemniej wydatl1ą pomocą na rzecz
Górnego Śląska.
Rynku I\OSC.Illszlo l. pobłls\<Ich uliC I.UZ
. od klllUl dnI pozostaje! bez wody, ponle- Kursy dla pielęgniarek. Warszawskie ! waż jedyna studllia, znajdująca się lIa
Towarzystwo Przeciwgruźlicze za inicja- I środku rynku, je,-t zupełnie zepsuta i jatywą i przy lIlaterjalllej pOl11ocy Min. Zelr. Iw taka nieczynil8. Należałoby jak najPub\. rozpoczyna w paździt'rnilm r.
prędzej zająć się reparacją wspolllnianej
sześciomiesięczny kurs dl" pil'lę~llinrl~k.1 studni, gdyż Ilżywani wody rzecznej i ze
Z:ldanielll te~o l<l1rsll jest wyln;zlał-, studni poc!wórz\,wych k~f nielwzpiecZl1e
cenie teoletyczne i praktyczlle: zastępu nawet dla ludzi zdrowycll.-
I
b.1
-,
..... - .
wicza.
Mąl<a pszenna dla mieszkańców Ło­
Magistrat
w
tym
tygodniu
l1l3
otrzymać 20,000 funtów mąl<i pszennej
70~, dla sprzedaży mieszkańcom miasta.
- Curiosum. Złożono w naszej redal<cji ogłoszenie bez żadnego podpisu,
jedynie opatrzone pieczęcią Magistratu
miasta Łowicza. Ogłoszenie to było rozlepione Ila ulicach. Tekst z zachowaniem
piSOWni podajelllY dosłownie:
"Ogłoszenie. Zaroboty Pertefil<acyjl1C'
przy Olwpacb Przyjęli Pienląndze do Ma,'
gistrntó Na NaZWiska Nastympójonce (tu
I
5.
LOWICZANIN
l
następuje wyszczególnienie nazWisk) dla
tych osób od Byndzi~ .Si~ Wypłata w, Ma- :
gistracie dnia 20 Wzesn~a .po Skonczo-\
nym terminie Pozostałe Plentndze Byndom
odesłane do Ł odzi Miasta".
.,I
Magistrat nie poWinienby ~d~iel a c swej
aprobaty na podobne skażame Języka.
I
I
I
W poniedzialek, dnia 6 października, w pierwszą rocznicę śm ier ci
ś.
UI/ut/!ls/OWO
p.
Turezgńskiego
- otwarcie gimnazjum męskiego w Ło­
wiczu z a l e żnym jest od. m i eszk a ~ d~a nadbędzi e si ę nab o żeństwo ż ało b ne w k o ści el e św. Duc~a .0 godz. 8 ra no,
uczy ci eli. Dotąd br~k j.eszcze p lę~ IU nao
na kl óre zaprasza zn ajomvch i życzliwych palnięCI zmarłego .
uczycieli , g dyż ż ~ del1 me ,c ~c e. Si ę z d ~­
i?od~/'la.
cyd ować na przYJ azd, . dopokl. me b ę dzI e
m ia ł zapewnion ego m lesz ~anla. O~wolu-!
jemy się do obywate lskIch uczuc p. ~'I
właścicie li domów, czyby dla dobra mIasta I
_
Muzeum Tarczyńskl6g0. Dom nanie zechcieli wynaleźć w swy.ch doma~h byty przez miasto na muzeum T~rczyń­
lokali chociażby z 1-2 pok.ol z kuc.hn!ą, skiego, które dotąd mieści si~ w cIasnym
a przyczyniliby sięw. wys.o,kl.m ~t.opnlu Q? lokalu przy ulicy Podrzecznej, zostal ~y- Instruktor Kółek Rolnkzych.
uruchomienia i tak JUZ opozOlonej uczelnI. najęty przez Magistrat na prywatną zy-
.
CiJladomoścl
rolnicze.
zostal
zaangażo\ [lny
Od l Września
- Niebezpieczne miejs~6.
N.a lllic~ dowską sz I{Q l ę·
dla pOWiatu
ŁOWicl{ie~o
inst~ukt?r
K It; k
__ Olbrzymia kradzież. W no~y z so- Rolniczych p. Walery Rayskl, l~tory wspol:
Tkaczew, WiO?ącej od uhcy \iVJa~doweJ
\\ stronę rzelu, u.lewa nocn~ w ubległy~n boty na niedzielę zoslala. spelOlona 01- działać będzie Vrzy prowadze11lu ws .ell\lej
tygodniu uszkodząa kanał. l. utworz):'ł s~ę brzymia kradzież w sklepie . b.lawatllYl1l pracy w Kółkach Rolniczych:.
.
z boku ulicy dosy~ szer?ln I głęboki ~ol, Spejshendlera (Aidv).
Zl?d,z~eJe przez
Przed wojną w pOWieCIe LOWICki,ll
który jest bar.dzo OI~~ezpl.ecznym dla prz,e- wybity W sieni otwór . WYnt~sll. ~szyst~k było 27 Kółek; przy okupantach pozochodzą~ych I przeJ~zdżaJących s~cz~g?l. towar wartości okol o j{Jlkudzleslęclll tY2lę: stało ich raptem 12.
niej w porze nocn.eJ z pt1wodu 1:leos~le- cy marek. Podobno w noc~ okolo ?·ej
Celem Kólek jest podniesienie \\ si
tlenia ulicy. Nalezaloby zatem jakn3Jry- jal{8Ś kobieta, idąc na lwIeJ, zauwazyla polskiej pod każdym wzglę?em.
t\ie
chlej zarządzić napra,wę ka~atu, by za· W sieni ładowanie skrzyń, lecz l1a. zapy~a: ulega wątpliwości,· że te. Koll~a, l or~
bezpieczyć publicznośc od 111eszczęsltwe- nie co wy tu robicie?-odpowied~lano jej chwilowo zaprzestały swej dZlałalnoś~l,
go wypadku .
z p'alcem na ustach,. aby nie robIła krzy- rozpoczną obecnie w zrujno~anym kralU
- Ciekawy strajk. . W ubi~glym ty- ku, gdyż to jest szmUgiel..
. swą pożyteczną pracę ze zdWOjoną cl1erglą
god niu chlopcy sprzedający. ,pa~ler~sy n,~
_ Brak ",a.ł~. Ju~?~ ktlku tygodnI i że powstaną nowe Kólka Rolnicze taili,
ulicach postanowili poprawlc clęzl{1 swoJ daje się odczuwac w mleSCle naszym hrak gdzie ich pr~edtem nie by~o.
byt przez podniesienie ceny na papIer?: masla. Rzecz dziwna, że ma~ła często Nowe Kołko RolnIcze w posy po 10 fenigów na sztuce . Soltdarno.sc nie można kupić nawet za wyz~ze .c~ny.
w iecie Łowickim.
swą uczcili do moro~li. kupcy Jed~o~nlO: Przyczy ny tego są.r?z maite. Na}g.townle! szą I
14-go W rześnia we wsi Bą~ów-DolIlY
wym str ajkiem . . St~a}kl~m ty m n a}WI,ę ce} zaś jest ta , że mI ejscowa poliCja zab iera zostało zalożone Kół ko Rol mcze. ,Do
dotlmięci zost~ lt bl ~ dnl palacze, . ktor.zy: gospodyniom na· ta,r~u maslo ~o 8 ~arek Za rządu wyb rano pp: pre~es Adall: ;vlo.
nie mając paplerosow na za~as, ,muslelt za fu nt, gdy ludnosc cała musI ptacI~ ~o stowski, zast ępca Fra nCIszek Boncza!{,
obyć się w tym dniu bez paplerosow.
14, 15 za funt. Z tego powodu . wymkają sekretarz Władysław Szczypiński, ~ka rb n i k
. .
. . nieporozumienia na targu poml~dzy po- Stan i sław Łąpieś; czlonkowie Z a rządu:
- Godziny przYJęc. w. Urzęd.zle Pow.la- l licją a sprzedającymi i doch~d~1 ~i.eraz Bartłomiej Bialas,
Stanisław Wie chno
1owym. Starosta ~0:VI~l<1 podaje. do wla- i do rzeczy, które nie pOWinny mlec .m.lejs~a. i Antoni Golis. Do Komisji Re Wizyjnej
domuści publicznej, ze . tnteres~ncI w Ur~ę- Otóż w zeszły piątek jeden z poltCJanto~ weszli: Jan Wódka, Wawrzyniec W it 'eska
dzie POWiatowym 'przYJmow.am będą w 0.0- (numer Wiadomy) chciał zabrać pewne) i 19nacv Chorążko. Do Kółka zapisało
dzinach od ll·ej do. ~-ej. P? polud~,lu. kobiecie 3 funty masła po 8 mk., na co się 56 osób. Na zebraniu poruszono duW dni targowe (wtorkI I pląt~l) .oraz Jar· kobieta się nie zgodziła i z tego .powodu żo najpilniejszych spraw bieżc;cych nap~z.
marki interesancI przYJmowallI nie będą· podczas szarpanin~ ~ost~la pchmęt~ tak kwestję głodu węglowego. w całym kraJU,
- Nafta. POWiatowy Urząd aprOWi- mocno, że przewroclla SIę n~ bru~{ I m~- skutkiem czego kowale me mogą n~p~a­
zacyjny wystarał się .dl.a Łowicza o 2 c~: cno się potłukła.
ZachowanIe. Się polt- wiać narzędzi potrzebnych do robo.t Jesterny nafty, które JUz nadeszły. Czę~c cjanta wywolało n.iezad?~olenle u ~rzy- siennych;
kwestję zboża do zasIewu
Zapytujemy i wiele in.
nafty otrzyma magistrat dla sprzedazy patrującej się publtcznoscl.
mieszkańcom ŁOWicza.
Koła młodzieży wiejskiej
wiec odnośnych ~ład.z, dlaczego me oznaczają
stale oboWlą~ujących 8 ce~ na mfsl~
W pOWiecie ŁOWickim są tylko 2
- Zbiór druków Łowickich Oddziału
i dlaczeg? placem e . I?0
m. za un Kola M/odzieży Wiejskiej!
P. T. K. W ŁOWiczu pOWiększony został przysługUje tylko pohCJI?
.
Czemu tak mato?!
darami p. Wiktora Pstruszeńskiego: 27
służbowe.
Starosta
.łowlcZa najgorszych czasów moskiewskich,
Zmiany
jednodniówek wydanych na pam.iątkę 100
ki,
p.
Aleksandrowic~
opus~c~a
s~oJe
st~.
l{iedy
na każdym kroku . b~1 straż~ik,
łetniej rocznicy zgonu Naczelm~a- Tade·
usza Kościuszki, siedem numerow "G,a- nowisl<O i przechodzI do mlmstequm W?j' żandarm albo szpieg mlodzlez orgamzozety łowickiej" z r. 1918, l~ numerow ny. Następcą jeg.o został starosta pow~~- wała Się' w tajne zWi~zkj ws~ędzje i od
~I~.łu.z I.n lo"Gazety lowickiej z r. 1917, sledm nume· tu Częstochowsl{Je~o b. prezydent Mm- najdawniejszych cza~ow.
rów "Wieśniaka" z r. 1914 (raz oM l ska, adwokat prZySIęgły p. St. Chrząsto · dzieży szło za to I do WIęZIenia , I na
wygnanie.
.
"Ojczyzny" z roku 1916; nadto p. ~~omu: wski.
I nasz wieszcz naradowy, Adam MICald Oczykowski zaofiarowa.l Oddz.lal~wJ
kiewicz, był w więzieniu ~a należenie .do
P. T. K. bardzo cenny zbior::t8 aflszow,
plakat i różnych ogłoszeń jeszcze z tych
__
tajnej organizacji. Ale j~dnak z~W.dzlę~
łat kiedy o Niepodleglej Polsce tylko I
,
czając tym ludziom, ktorzy pOSWlęc ~h
po~tom się śniło. Do bib1iote~! P. T .. K. I
Na Górny ~ląsk..
. swe młode siły dla dobra Narodu, me
p. Kociejowski, dyrektor ~ta.cJl dośwlad- :
Wada~ Wyrzykowskl mk. 6, Antonl- daliśmy się zrusyfikowa~, po~i'!10 przeszło
Wiekowej niewoli moskIewskIeJ.
czalnf'j W Borku, ofiarował kSlązkę p. t. "Za- na Andrzejewska mk. 14,
Dzisiejsza młodzież wiejska pOWinna
gadnienia kultury uczuciowej" T. j. Kupały .
Na Skarb Narodowy.
pamiętać, że na niej leży obecnie wiell{ a
. .
. '"
Antoni Chubikiewicz pobrane tytułem
-:- Koło .Młodzl~zy RzemleslmczeJ prz~ kary od Moszl{a Amszczo~owskiego za odpOWiedzialność przed Na~od e m. Ze dl~
PolskIm T-wIe Kra}oznawczy~.w Wa~sza wyskoczenie z pociągu w bIegu mk. 20. dobra Narodu obowiązaną Jest pracowac
wie urządzilo w dnIU 21 wrzesma ~ycI~cz- N a schronisko dla biednych nie tylko w polu, ale pOWinna ~~ieć
kę do Łowicza. Wycieczkę w IlOŚCI 47
d. .
zrzeszać się, bo tyll~o. w tąCZ~O~CI Je~~
osób prowadził p. Buziewski. Sekcja IV
ZleCI..
l'
sila. Powinna wspolme rozwljac swoJ
W cieczkowa" Oddziału P. T. K. zaopie·
Wacio .Woźniak ~n.~lez.lOne n~ u ICy umysł i swoje serce, i swoje zdol~ośC i
koJ'ata
i
im
Podrzecznej mk. 5: LIPmskk
i musi tak pracowac nad sobą, azeby
Łowicza oraz Muzeum im. Ś. p. Tarczyń- brane do pozostawIOnego w ance arJI
0- z czasem umiejętnie wystąpić umiała i na
skiego.
I reczka, mk. 25 f. 62.
niwie społecznej.
O F l A H Y:
się gośćmi pokazała
pamiątki l
LUdt~. ~e­
6.
Ł
O W I C Z A N I N.
------------------------------~------------------------------~---------- ----
Pracy jest dużo. Robota leży odłogiem. Jest rzeczą niemożliwą, ażeby
polsl<a młodzież Wiejska stać miała W tyle
za kulturalną młodzieżą wiejską innych
narodów. Trzeba odrobić to wszystko,
co popsuła niewola moskiewska i niewola
niemiecka. A Więc do roboty, wspólnie
i umiejętnie W imię hasła: "Czyń każdy
w swoim kółku, co każe Duch Boży,
a całość sama się złoży!"
Do mieszkańców wsi: Bąków, Belchów,
Bobrowniki, Bocheń, Chąśno, DomanieWice, Goleńsko, Jastrzębia, Kąpina, Klewków, Litynek, Łaguszew, Małszyce, Mastki,
Mąkolice, Nieborów, Niedźwia(fa, Ostrów,
Oszkowice, Popów, Psary, Pszczonów,
Retki, ŚWieryż, Urzecz~, Waliszew, Wola
Gosławska, Zawady, Zduny, Złaków i inne.
W Piątek, dnia 17 Października, punktualnie o godz. II-ej rano w lokalu Towarzystwa Krajoznawczego (ulica Podrzeczna Ni 8) odbędzie się Zjazd Prezesów wszystkich Kółek Rolniczych i delegatów, po jednym od każdego Kółka RoIniczego
Zjazd ten odbędzie się dla
przyczyny następującej: dnia 20 czerwca
roku bież. na ogólnym Zebraniu ŁOWickiego Tow. Rolniczego i Kółek Rolniczych
.N2 40.
-x- W tych dniach ma przyjechać z
P. j. KomarowI, jelczerowz oddz. IX
do Warszawy konsul rosyjski kolet' państw. KoresponcJencję o katastroKutienow.
fie kolejowej nadesłał nam jeden ze sta·x· W Palestynie szerzy się silne łych naszych korespondentów. Po sprawrzenie antysemickie.
wdzeniu u źródła zmuszeni jesteśmy nie·x- Z Anglji wraca do Niemiec po stety potwierdzić opóźnioną pomoc le300 jeńców wojennych dziennie.
'karską w tym wypadku.
-x- Rada Najwyższa ustanOWiła częP. januszowt' Ww. Nowelki "Praściowo wschodnie granice Polski, propo- wdziwa mi/ość" i "Nieletni świadek" nie
nując Iinję demarkacyjną między Polską nadają się do naszego pisma i jako takie
a Rosją.
nie będą umieszczone.
-x- Narady Rady Najwyższej w sprawie Galicji Wschodniej trwają nadal.
KINEMATOGH,AF
-x- Włosi obliczają swe pretensje do
państw centralnych na sumę 115 miljar- Dzieciom i młodzieży do lat 15
dów franków, Serbja 105 miljardów, Czaro'
wejście wzbronione.
nogórze 115 miljardów.
-x- W Wiedniu odbyła się demon- . ,W sobotę 4 i niedzielę 5 Wrleśnia w
stracja za wydaleniem z Austrji żydów mlejsco~ym teatrze "Eos" odbędzie się
następujące przedstawienie:
galicyjsldch.
-x- Dzienniki szwedzl<ie donoszą, ż~
Lenin został uwięziony w Kremlu.
-x- W dniu 27 wlześnia w godzinach Dramat w 5 aktach w wykonaniu artystów
popołudniowych w Berlinie rozpoczęła się
włoskich.
konferencja niemiecko-polska.
-x- Rada Pięciu postanowiła w sobo·
Okazyjnie do sprzedar.ia
tę rano przesłać rządOWi niemieckiemu
za pośrednictwem marszałka Focha nową
zapadła jednomyślna uchwała polączenia i ostateczną notę, domagającą się natychŁowie. Tow. Rolnicz. i Kółek Rolniczych [miastowej ewakuacji prowincji baltyckich,
w jedną wspólną całość. Na zebraniu Litwy i Kurlandji przez wojska gen. von
tym wybrano 12 osób do "Rady", która der Goltza. Gdyby rząd niemiecki nie Mało używane firmy Owczarskiego, nabędzie uzupełnioną w ten sposób, że wykonał tego żądania, wprowadzone zo- grodzone złotym medalem. Cena 5.000.
z każdego Kółka Rolniczelj!o do "Rady" staną niezwłocznie następujące zarządze­ mk. Wiadomości Koński Targ N2 18.
1781
wejdzie jeden delegat. Na zjeździe dnia nia: wstrzymanie dowozu wszelkiej żyw- Grabowski.
17 Października 12 już wybranych osób ności oraz surowców do Niemiec zerwa·
wraz z nowoobranymi delegatami wybiorą nie wszelkiego rodzaju układów finanSO'1
MUS'Z TARD WYBORO
Zarząd.
wych z Niemcami.
-x- Na zjeździe Rady białoruskiej zieZjazd ma bardzo Ważne znaczenie
poleca
Przybycie mi grodzieńskiej i wileńskiej w Wilnie podla pOWiatu Łowickiego.
Fabryka ~1us7.tardy
wszystkich Prezesów Kółek z delegatami wzięto uchwałę, że republika białoruska
i 12 osób już wybranych jest niezbędne. nawiąże ścisły kontakt i sojusz z Polską.
Uprasza się, ażeby wszystkie Kółka Rol-x- Po dwudniowej i ciężkiej walce
nicze, po otrzymaniu powyższej wiado- wojska nasze wspierane przez czołgi WY-I
mości, natychmiast urządziły Zebranie dla parły przeciwnika z fortyfikacji Dźwińska,
wybrania z pośród siebie delegata na polożonych na południowym brzegu Dźwi­
Zjazd. Te wsie, które Kółek Rolniczych ny. Wzięo 700 jeńców, 9 karabinów ma·
POSzukuj!..:rzedstawiCieli. 1755-:...!..:
nie mają, powinny je zaraz założyć i we szynowych i dużo materja/u wojennego.
własnym interesie wysIać na Zjazd swego
-x- W czwartek ubieg/y w Bytomiu
OKULISTA
prezesa i swego delegata. Zjazd roz- Qdbyło się f:ebranie polskich rad ludowych
pocznie siC; od wyboru Zarządu, wobec I Górnego Sląska, na którym odrzucono
tego uprasza się o punktualne przybycie. projękt Erzbergera wyodrębnienia GórneOtwarcie 5-0 miesięcznej Szko- go SI~ska, a wYPowied~iano się la przy- b. starszy ord. klin. ocznej Warsz. Uniw.
go do PolskI.
ł y G ospo d arstw a Wi e j s k'lego łączemem
-x. Król Piotr serbski po pięcioletniej powróci/.- Przyjmuje na stały pobyt
w Lowiczu.
niebytności przybył do Belgradu.
dla leczenia i operacji OCZNYCH
15 Października zostanie otwartą w
·x- W ubiegłą środę odbyło się piera
W ARSZA W A, Smolna 38.
Łowiczu 5'0 mies,ię,cz~a Męsk~ Sz~oła wsze ogólne posiedzenie sejmowe na któGospodarstwa Wlejsl{lego, ktora zimy rem zabierał głos w imieniu Rządu misuka, gryfon biała w bronzowe
ubieg/ej byla w Arkadji. Wykłady będą nisier spraw wewnętrznych, Wojciechowski. łaty Zginęła
wabi się "Aza". Odprowadzić do B. Lagowskie·
następujące: rolnictwo, hodowla, ogrodgo w Łowiczu Podrzeczna :;2, za nagrodą. Niepranictwo, pszczelnictwo, weterynarja, język
wy posiadacz pociągnięty zostanie do odpowieODPOWIEDZI OD REDAKCJI.
dzialności.
polski
i rachunki. •
Oprócz
tego
w skróceniu: budownictwo Wiejskie, kurs
"Dott;dze" Listu nie pomIeścimy, cho· M. Kad7az zgubił paszport wydany przez
pożarnictwa i inne.
ciaż podzielamy zapatrywania w nim wy- władze niemieckie.
177!
Do szkoły będą przyjmoWani kandy- rażone, że osoby, które nie żałowały czaWojda Ja~ pow. Sochaczewski gm, Kozłów­
daci, którzy ukończyli lat 17, umiejący su i trudu na zbieranie składek na sztan- His.\ upi, wieś Zylin, zgubił paszport wydany przez
dobrze czytać i pisać i obeznani z gos- dar dla 20 pułku Winny być zaproszone władze niemieckie, oraz 50 m, gotówką, dwa kwipodarką. Wiadomość w Syndykacie.
i na uroczystość wręczenia sztandaru te· ty szacunkowe rolne N2 114 na 11.000 rb i jeden
muż pułkowi. Jeżeli zaś stalo się inaczej rosyjski na HOO rubli, oraz kwity niemieckie za
zboże i fotografie.
177 4
radzimy zWrócić się bezposrednio do Komitetu, by sprawę tę wyjaśnił i na przysz- Zgubiono portfel skórzany z pieniędzmi
około 100 marko polskich, 10 marko niemieckich i
łość unikał podobnych nieporozumień.
3 rb. ros, Znalazca raczy oddać za na,rodą
Zarządowt Kooperatywy Robotmków pod adresem: Kiosk na stacji Łowicz Wied.
177~
-x- Niemcy okazują coraz Więcej ChrześcijańskIch W Łowiczu. Wobec paStOłuj, obiad, smaczne. Cena:przystępna
skłonności do WznOWienia rokowań z Po- rokrotnego zabierania głosu przez obie
Wiadomośc: Stary Rynek N2 27 m. 3.
1776
lakami. W tej spraWie wyjechał już do strony, polemikę "Kcoperatywy" z "ŁoBerlina wiceminister Wróblewski.
wiczanką" przerywamy, jako
nieprowaChaim Rejchenberg zgubił paszport wy-x- Czesi zabiegają gorąco J zyska· dzą do żadnego celu.
dany przez władze niemieckie.
177~
nie poparcia niemców przy plebiscycie
P. Feistowi. Listu nie umieścimy. Noech Bieżoński zgubił paszport wydany
W Cieszyńskim, który w myśl zarządzeń W sprawie tej pozostaje tylko droga są- przez władze powiatowe łowickie,
1782
Rady najwyższej ma być dokonany przed dowa, na którą zupełnie słusznie ją pan Panienki uczące sifł przyjmę na stancję.
Nowym Rokiem.
skierował.
Szosa Arkadyjska :N'2. fi m. 1.
1783
Wydawcy: Kamilla Trawińska i Karol Rybacki.
Redaktor Felicjan Chyiiński.
Paryża
"EOS"
KobIeta bez Jutra
Pianino
Ę
~-I
I
I
Dr.
Tydzień
st. I{aezkowski,
polityczny.
----~~~~~~~~~~~~~~~~~~D~r~uk~Kr.-R~y~b~a-c·k7ie-g~0--w-.Ł-o-W~ic-z-u-.-------------
Download PDF

advertising