Black & Decker | HVLP400 | HVLP400 - Service

HVLP400 - Service
402111-62 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
HVLP400
2
3
4
5
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
e.
Pulverizatorul dumneavoastră Black & Decker este
destinat pulverizării vopselelor pe bază de solvent sau
apă, lacurilor, grundurilor, lacurilor transparente, lacurilor
auto, răşinilor acrilice şi lacurilor pentru tratarea lemnului.
Unealta electrică nu poate fi utilizată pentru pulverizarea
soluţiilor de sodă caustică, a materialelor pentru acoperit
acide, cu granule sau particule solide precum şi a materialelor care împiedică picurarea. Acest aparat este destinat
exclusiv uzului casnic.
f.
3.
a.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în
continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
b.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică” din
toate avertizările enumerate mai jos se referă la unealta
electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua principală de
energie sau la unealta electrică (fără cablu) alimentată
de la baterie.
c.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
d.
e.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit de electrocutare în cazul
în care corpul dvs. este în contact cu suprafeţele
împământate sau legate la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă
electrică va spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu utilizaţi
niciodată cablul pentru transportarea, tragerea
sau scoaterea din priză a uneltei electrice. Ţineţi
cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile deteriorate
sau încurcate sporesc riscul electrocutării.
f.
g.
4.
a.
b.
6
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber,
utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea
unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui
dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
Siguranţa personală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi faceţi
uz de regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică
atunci când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau medicaţiei.
Un moment de neatenţie în timpul operării uneltelor
electrice poate conduce la vătămări personale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie personală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă
că întrerupătorul se află în poziţia oprit înainte
de conectarea la sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei. Transportarea uneltelor electrice ţinând
degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune
a uneltelor electrice ce au întrerupătorul în poziţia
pornit înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau un
cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă a uneltei electrice poate conduce la vătămări personale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun al
uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele
în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau
părul lung pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod corespunzător.
Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate
reduce pericolele impuse de existenţa acestuia.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta de
lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în
mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
pentrupulverizatoarele de vopsea
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltelor electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor
nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice. Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau blocarea
componentelor în mişcare, ruperea componentelor şi orice altă stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi
repararea uneltei electrice înainte de utilizare.
Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice
întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este
puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite
şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând
cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii periculoase.
Avertisment!
♦
Înainte de fiecare utilizare, asiguraţi-vă că oricine
utilizează acest pulverizator citeşte şi înţelege toate
instrucţiunile de siguranţă şi alte informaţii cuprinse
în acest manual.
♦
Nu utilizaţi lichide caustice cu autoîncălzire (alcali)
sau corozive (acid) cu acest pulverizator deoarece
acestea pot coroda componentele metalice sau pot
slăbi furtunurile şi garniturile.
♦
Nu utilizaţi lichide fierbinţi sau care fierb în pulverizator deoarece acestea ar putea slăbi rezervorul şi
furtunul.
♦
Nu lăsaţi substanţele de pulverizare sau reziduale
în rezervor după folosirea pulverizatorului.
♦
Nu fumaţi în timp ce pulverizaţi şi nu pulverizaţi acolo
unde există scântei sau flăcări.
♦
Inspectaţi cu rigurozitate interiorul şi exteriorul aparatului de stropit înainte de utilizare.
♦
Goliţi, curăţaţi şi uscaţi rezervorul după fiecare utilizare conform instrucţiunilor.
♦
Nu folosiţi pistoale pentru pulverizarea substanţelor
inflamabile.
♦
Nu pulverizaţi substanţe acolo unde există riscul de
pericole.
♦
Utilizaţi numai lichide neinflamabile.
♦
Nu curăţaţi pistoalele pentru pulverizat cu substanţe
inflamabile.
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană calificată, folosind exclusiv piese de
schimb identice. Acest lucru va asigura păstrarea
caracterului sigur al uneltei electrice.
Siguranţa personală
a.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
b.
Avertisment!
♦
Citiţi toate instrucţiunile şi măsurile de siguranţă
pentru echipament şi materialul de pulverizat înainte
de utilizarea oricărui echipament.
♦
Respectaţi toate normele locale, regionale şi naţionale corespunzătoare care reglementează ventilaţia,
prevenirea incendiilor şi operarea.
♦
Nu păstraţi pulverizatorul la îndemâna copiilor.
♦
Se recomandă utilizarea echipamentului de protecţie
pentru urechi în cazul utilizării îndelungate.
♦
Utilizaţi ochelari de protecţie pentru a împiedica
pătrunderea particulelor în ochi.
c.
d.
Vapori periculoşi
Insecticidele şi alte substanţe pot fi nocive dacă sunt
inhalate, cauzând stări grave de greaţă, stări de leşin
sau otrăvirea.
a. Utilizaţi un respirator sau o mască oricând există
riscul de inhalare a vaporilor. Citiţi toate instrucţiunile pentru substanţa ce trebuie pulverizată
şi pentru mască pentru a vă asigura că aceasta
va furniza protecţia necesară împotriva inhalării
vaporilor periculoşi.
Echipamente de protecţie suplimentare, precum
mănuşile şi un respirator sau o mască trebuie
utilizate atunci când se lucrează cu substanţe
chimice. Echipamentul de siguranţă utilizat pentru
condiţiile adecvate va reduce vătămările corporale.
Nu pulverizaţi pe corpul dvs., al vreunei alte
persoane sau pe animale. Ţineţi mâinile şi alte
părţi ale corpului la distanţă faţă de evacuare.
În cazul injectării pielii, apelaţi imediat la medic.
Substanţa pulverizată poate pătrunde în piele şi
poate fi injectată în corp.
Nu trataţi injectarea ca pe o simplă tăietură. Pulverizarea poate injecta toxine în corp şi poate cauza
grave vătămări corporale. În cazul în care survine
injectarea pielii, apelaţi imediat la medic.
Fiţi atenţi la orice pericole prezentate de substanţele care se pulverizează. Verificaţi marcajele de
pe recipient sau informaţiile furnizate de producătorul substanţei ce va fi pulverizată, inclusiv
cerinţe de utilizare a echipamentului de protecţie
personală. Instrucţiunile producătorului trebuie să
fie urmate pentru a reduce riscul de incendiu şi
de vătămări corporale, derivate din toxine, agenţi
cancerigeni etc.
Siguranţa terţilor
♦
7
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în
♦
care acestea au fost supravegheate şi instruite cu
privire la utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
Avertisment! Purtaţi ochelari sau vizoare de
protecţie în timpul utilizării uneltei.
Avertisment! Purtaţi un respirator sau o mască.
Riscuri reziduale.
Avertisment! Utilizaţi numai lichide neinflamabile.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în
avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor mobile.
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor fierbinţi.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a aparatului. La utilizarea unui aparat pe perioade prelungite,
asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale regulate.
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu
specificaţii.
♦
♦
Vibraţiile
♦
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au
fost măsurate în conformitate cu metoda standard de
testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate
pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată
a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea, în
cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de
către un Centru de Service Black & Decker autorizat
pentru a evita orice pericol.
Atunci când folosiţi aparatul în aer liber, utilizaţi
exclusiv cabluri prelungitoare de exterior. Se
poate utiliza un cablu prelungitor corespunzător
Black & Decker cu lungime maximă de 30 m fără
a exista riscul pierderilor de curent.
Siguranţa electrică poate fi îmbunătăţită suplimentar
folosind o protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD) de mare sensibilitate de 30 mA.
Descriere
Acest aparat dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Întrerupător pentru pulverizare
3. Pulverizator
4. Motor
5. Furtun de aer
6. Rezervor cu umplere laterală
7. Capac
8. Controlor debit
9. Indicator de curgere
10. Duză selectare tip pulverizare
11. Capac filtru
12. Recipient de amestec
13. Cupă vâscozitate
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea
declarată în funcţie de modalităţile de utilizare ale uneltei.
Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
în mod regulat unelte electrice la locul de muncă, trebuie
avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile
efective de utilizare şi modalitatea de utilizare a uneltei,
luând totodată în calcul toate componentele ciclului de
operare precum perioadele în care unealta este oprită şi
în care funcţionează în gol, pe lângă perioadele în care
survine blocarea acesteia.
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că
unealta este oprită şi deconectată de la priză.
Etichetele prezente pe aparat
Montarea rezervorului cu umplere laterală
(fig. A)
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul de
instrucţiuni.
Rezervorul cu umplere laterală este proiectat în aşa fel
încât se potriveşte doar într-o singură poziţie.
♦
Aliniaţi rezervorul cu umplere laterală (6) sub ţeava
sorbului (15) cu capacul (7) orientat spre stânga.
♦
Împingeţi ferm rezervorul cu încărcare laterală (6)
pe poziţie.
♦
Strângeţi inelul de blocare (16) rotindu-l în sensul
acelor de ceasornic.
Avertisment! Nu expuneţi aparatul la ploaie
sau umiditate ridicată.
Avertisment! Ţineţi persoanele din jur la distanţă.
8
de pulverizare. Aceasta este utilizată pentru selectarea
tipului corect de pulverizare pentru proiectul pe care îl
executaţi.
Folosind duza de selectare a tipului de pulverizare (10),
alegeţi una dintre următoarele aplicaţii:
Notă: Asiguraţi-vă că inelul de blocare este strâns şi
rezervorul cu încărcare laterală este fixat pe poziţie.
Alinierea ţevii sorbului (fig. B şi C)
Ţeava sorbului poate fi orientată în direcţia în care veţi
pulveriza cel mai mult pentru a ajuta la reducerea numărului de reîncărcări ale rezervorului.
♦
Dacă pulverizaţi într-un unghi înclinat în sus sau
drept în faţă, poziţionaţi ţeava sorbului (fig. B) înspre
partea posterioară a rezervorului.
♦
Dacă pulverizaţi într-un unghi înclinat în jos, poziţionaţi ţeava sorbului (fig. C) înspre partea frontală
a rezervorului.
Acest lucru va asigura pulverizarea unei cantităţi cât
mai mari de material înainte de a trebui să reîncărcaţi.
Jet plat orizontal - Aplicaţi pe suprafeţe în
sus şi în jos.
Jet circular - pentru colţuri, margini şi suprafeţe înguste.
Ataşarea furtunului de aer (fig. D şi E)
♦
♦
Jet vertical plat. Pulvetizări una lângă alta.
Introduceţi un capăt al furtunului de aer (5) în partea
posterioară a pulverizatorului (3). O uşoară mişcare
de răsucire atunci când introduceţi furtunul asigură
o fixare sigură.
Introduceţi capătul celălalt al furtunului de aer (5) în
partea posterioară a unităţii centrale (4). O uşoară
mişcare de răsucire atunci când introduceţi furtunul
asigură o fixare sigură.
Puteţi alege dintre trei tipuri diferite de pulverizare. Acestea sunt marcate cu 1, 2 şi 3 pe eticheta de selectare
a tipului de pulverizare aflată pe pulverizator (fig. H)
♦
Pentru selectarea tipului de pulverizare necesar, rotiţi
duza de selectare (10) şi aliniaţi indicatorul verde de
pe aceasta cu numărul de pe etichetă (fig. I)
Avertisment! Nu îndreptaţi niciodată pulverizatorul
spre oricare parte a corpului dumneavoastră. Nu apăsaţi niciodată întrerupătorul în timp ce reglaţi setările
pulverizatorului.
Umplerea rezervorului (fig. F)
♦
Asiguraţi-vă că rezervorul cu încărcare laterală (6)
este înfiletat complet în pulverizator.
♦
Aşezaţi pulverizatorul pe o parte cu capacul rezervorului în sus.
♦
Turnaţi materialul ce urmează a fi pulverizat, diluat
şi filtrat corespunzător în rezervorul cu încărcare
laterală.
Notă: Utilizaţi recipientul de amestec furnizat pentru
a turna materialul din cutia originală în rezervorul cu
încărcare laterală.
♦
Curăţaţi orice urmă de lichide reziduale de pe filete,
de pe lateralele rezervorului sau de pe pulverizator.
♦
Fixaţi drept filetele şi începeţi să înşurubaţi capacul
rezervorului cu încărcare laterală. Verificaţi capacul
să fie înfiletat corect şi complet înainte de a ridica
pulverizatorul.
Controlorul de debit (fig. J)
Controlorul de debit reglează cantitatea de lichid care
poate fi pulverizată.
♦
Rotiţi controlorul de debit (8) în sensul acelor de
ceasornic pentru a mări debitul de lichid
♦
Rotiţi controlorul de debit (8) în sens invers acelor
de ceasornic pentru a micşora debitul de lichid.
♦
Indicatorul de debit (9) din partea superioară a pulverizatorului se mişcă înainte (debit minim) şi înapoi
(debit maxim) în funcţie de cum este rotit controlorul
de debit (8).
Notă: Testaţi întotdeauna tipul de pulverizare pe o bucată
de placaj care nu vă trebuie sau pe un material similar.
Începeţi să lucraţi cu controlorul de debit reglat la debitul
cel mai mare. Dacă doriţi un debit mai mic, apăsaţi controlorul de debit. Materialele mai grele sau mai vâscoase ar
trebui pulverizate cu indicatorul aproape de simbolul (+).
Materialele mai subţiri trebuie pulverizate cu indicatorul
aproape de simbolul (-).
Notă: Dacă controlorul de debit este setat la minim,
întrerupătorul nu va mai avea cursă sau aceasta va fi
limitată. Rotiţi controlorul de debit înapoi în poziţia oprit
(în sensul acelor de ceasornic) pentru a asigura întrerupătorului o cursă mai mare.
Utilizare
Pornirea şi oprirea (fig. G)
Întrerupătorul de pornire/oprire este situat pe mânerul
unităţii centrale.
♦
Pentru a porni unitatea centrală, apăsaţi partea superioară a întrerupătorului (I).
♦
Pentru a opri unitatea centrală, apăsaţi partea superioară a întrerupătorului (0).
Avertisment! Nu îndreptaţi niciodată pulverizatorul
spre oricare parte a corpului dumneavoastră. Nu apăsaţi niciodată întrerupătorul în timp ce reglaţi setările
pulverizatorului.
Pregătirea materialului lichid (fig. K şi L)
Notă: Asiguraţi-vă că materialul pe care îl utilizaţi poate
fi curăţat fie cu dizolvant pentru lacuri sau diluant pentru
vopsele (pentru vopselele pe baza de ulei) sau cu o soluţie de apă caldă şi săpun (pentru vopsele solubile în apă
precum latexul). Utilizaţi huse de protecţie pentru podele
Selectarea modului de pulverizare (fig. H şi I)
Acest pulverizator este echipat cu o duză de selectare
a tipului de pulverizare (10) care poate produce 3 tipuri
9
sau orice alte obiecte care se află în zona de pulverizare
şi care doriţi să rămână curate.
Este posibil ca lichidul pe care îl pulverizaţi să trebuiască
subţiat (diluat) înainte de a începe să lucraţi. Atunci când
îl subţiaţi, utilizaţi un diluant corespunzător, recomandat
de către producător pe recipientul de material.
Avertisment! Nu utilizaţi materiale cu temperaturi de
aprindere mai mici de 55 °C.
Notă: Este furnizat un recipient de amestec (12) ce poate
fi folosit pentru transferarea materialul ce urmează a fi
pulverizat din cutia originală în acesta pentru a fi diluat
sau măsurat (fig. K).
Notă: De asemenea, este furnizată o cupă de vâscozitate (13) cu care puteţi determina „timpul de curgere” al
materialului ce urmează a fi pulverizat.
♦
Înainte de a măsura vâscozitatea corespunzătoare,
filtraţi bine materialul.
♦
Scufundaţi cupa pentru vâscozitate (13) în materialul
ce urmează a fi pulverizat şi umpleţi-o.
♦
Ţineţi cupa pentru vâscozitate (13) peste recipientul
cu material şi măsuraţi timpul necesar pentru ca firul
de material care curge să treacă prin aceasta sau să
înceteze să mai aibă un debit constant (2 minute sau
mai puţin) (fig. L). Acesta este „timpul de curgere”.
Consultaţi tabelul cu informaţii despre subţierea
corespunzătoare în funcţie de materialul utilizat.
♦
Dacă materialul trebuie subţiat, adăugaţi substanţa
pentru diluat corespunzătoare recomandată de producător.
♦
Deşi cu acest aparat aveţi posibilitatea să pulverizaţi
vopsea pe bază de latex, este posibil ca aceasta să
trebuiască subţiată. Diluaţi vopseaua pe bază de
latex pentru ca aceasta să curgă prin cupa pentru
vâscozitate (13) în mai puţin de 2 minute. Operatorul
trebuie să aibă în vedere tipul aplicaţiei şi locaţia finală a proiectului atunci când pulverizează un material
cate necesită mai mult de 2 minute pentru a curge
prin cupa pentru vâscozitate (13).
♦
♦
♦
Dobândirea unei tehnici corecte de pulverizare
(fig. M şi N)
♦
Exersaţi pulverizând pe o bucată de material care
nu vă trebuie, cum ar fi o bucată de placaj, pentru
a testa modul de pulverizare şi a vă familiariza cu
controlorul de debit al aparatului.
♦
Asiguraţi-vă că suprafaţa ce urmează a fi pulverizată
nu este acoperită de praf, noroi sau grăsime.
♦
Asiguraţi-vă că suprafaţa ce trebuie pulverizată nu
prezintă urme de praf care ar putea fi suflat pe zonele
proaspăt pulverizate.
♦
Acoperiţi toate zonele pe care nu doriţi să le pulverizaţi.
♦
Pulverizaţi întotdeauna de la o distanţă cuprinsă
între minim 25 mm şi maxim 355 mm (fig. M).
♦
O modalitate foarte utilizată pentru pulverizarea
suprafeţelor mari este cea „încrucişată”. Acest lucru
se realizează prin pulverizarea în benzi pe orizontală
şi apoi în pulverizarea altor benzi pe verticală peste
acestea.
♦
Pentru a obţine o pulverizare uniformă, ţineţi întotdeauna braţul la aceeaşi distanţă (fig. M) faţă de
suprafaţa pe care pulverizaţi şi evitaţi să mişcaţi
încheietura (fig. N).
♦
Menţineţi o viteză uniformă şi constantă care să vă
ajute să evitaţi orice lipsă de armonie. Începeţi să
pulverizaţi după ce aţi început trecerea şi eliberaţi
întrerupătorul înainte de a o termina.
♦
Evitaţi pulverizarea în exces pe oricare zonă. Aplicarea câtorva straturi mai subţiri este mai eficientă
decât aplicarea unui singur strat mai gros care poate
să curgă sau să se prelingă. Reţineţi că controlorul
de debit reglează cantitatea de lichid ce poate fi pulverizată. Rotind controlorul de debit în sensul acelor
de ceasornic, creşte debitul de lichid pulverizat.
Rotind controlorul de debit în sens invers acelor de
ceasornic, scade debitul de lichid pulverizat. În cazul
în care lichidul curge sau se prelinge totuşi, rectificaţi
micile defecte cu ajutorul unei pensule uscate.
♦
Opriţi aparatul şi aşezaţi pulverizatorul în dispozitivul
special conceput din unitatea centrală atunci când
nu îl folosiţi pentru orice perioadă de timp.
Tabel pentru diluat
Materialul de pulverizat
Timpul de curgere
Baiţuri sau grunduri transparente sau semitransparente
Nu necesită diluare
Grunduri pe bază de ulei,
lacuri şi poliuretan
(Timp de curgere sub
2 minute)
Baiţuri colorate pe bază de apă Poate să necesite diluare
Vopsele pe bază de apă sau
latex
înainte de a începe pulverizarea lor.
Deşi cantitatea de vopsea pulverizată în exces cu
pulverizatoarele HVLP este foarte mică, se recomandă să acoperiţi toate marginile şi zonele şi să
puneţi folii de protecţie pe podele şi orice alt obiect
aflat în zona de pulverizare dacă doriţi ca acesta să
rămână curat.
Crusta care se formează deasupra cutiei cu vopsea
poate înfunda pulverizatorul. Îndepărtaţi-o înainte de
a amesteca. Filtraţi printr-o pâlnie prevăzută cu un
filtru sau printr-un material textil pentru a îndepărta
orice împurităţi ce ar putea înfunda sistemul.
Înainte de a începe, asiguraţi-vă că aveţi la îndemână mănuşi, şerveţele de hârtie, cârpe, etc. ce pot fi
utilizate în cazul unor scurgeri accidentale.
(Timp de curgere peste
2 minute)
Notă: Nu se recomandă pentru vopseaua texturată
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Sfaturi pentru preparare
♦
Întotdeauna amestecaţi şi filtraţi bine materialul înainte de utilizare.
♦
Asiguraţi-vă întotdeauna că aţi pregătit bine suprafaţa ce urmează a fi pulverizată pentru obţinerea
celor mai bune finisaje. Aceasta înseamnă că toate
suprafeţe trebuie să fie lipsite de praf, noroi, rugină
şi grăsime. Verificaţi terasele sau suprafeţele exterioare pentru a vă asigura că acestea sunt uscate
10
Întreţinere şi curăţare
bază de ulei, curăţaţi orificiul de aspiraţie al ţevii
sorbului cu o soluţie de curăţat corespunzătoare.
Repetaţi operaţiunea până când pulverizatorul este
complet curat. Curăţaţi cu mare atenţie vârful de
pulverizare (21).
♦
Uscaţi bine toate componentele.
♦
Depozitaţi cu grijă soluţia de curăţat.
♦
Puneţi o picătură de ulei pe bila metalică din supapa
de reţinere (18) (fig. R).
Important: Lubrifierea bilei din supapa de reţinere (18),
după curăţare, va face ca aceasta să nu se lipească,
blocând supapa şi împiedicând debitul adecvat al materialului pulverizat.
♦
Reasamblaţi pulverizatorul (fig. S).
Notă: Duza de pulverizare (20) funcţionează doar întrun singur sens. Canelura (22) de pe pulverizator trebuie
să fie aliniată cu cavitatea de pe filetul pulverizatorului
(fig. 3).
Aparatul dvs. Black & Decker cu fir a fost conceput pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel
minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a aparatului şi de curăţarea în
mod regulat.
Avertisment! Purtaţi echipament de protecţie corespunzător.
Avertisment! Înainte de efectuarea oricărei operaţii de
întreţinere sau curăţare asupra uneltelor electrice, opriţi
şi deconectaţi aparatul.
Avertisment! Nu utilizaţi materiale cu un punct de
aprindere mai mic de 55 °C. Punctul de aprindere este
temperatura la care un lichid poate produce o cantitate
suficientă de vapori pentru a se aprinde (consultaţi instrucţiunile furnizorului de vopsea).
Avertisment! Asiguraţi-vă că zonele în care efectuaţi curăţarea este bine ventilată şi nu există vapori inflamabili.
Avertisment! Pulverizaţi doar în aer liber atunci când
utilizaţi soluţii de curăţare prin pulverizator.
Avertisment! Nu scufundaţi unitatea centrală.
Curăţarea motorului
♦
Opriţi motorul, scoateţi ştecherul din priză şi deconectaţi furtunul de aer de la pulverizator.
♦
Utilizaţi numai săpun delicat şi o cârpă umedă pentru
a curăţa motorul.
Avertisment! Nu lăsaţi niciodată să pătrundă lichid în
motor.
Avertisment! Nu imersaţi niciodată oricare parte a motorului într-un lichid.
Spălarea pulverizatorului (fig. O)
♦
Opriţi motorul, scoateţi ştecherul din priză şi deconectaţi furtunul de aer de la pulverizator.
♦
Deşurubaţi capacul de pe laterala rezervorului şi turnaţi cantitatea de lichid rămasă înapoi în recipientul
original (fig. O).
♦
Turnaţi o cantitate mică de soluţie de curăţat corespunzătoare în rezervor.
♦
Apă călduţă cu săpun pentru materialele pe
bază de apă.
♦
Soluţii de curăţare recomandate de producător
pentru materialele pe bază de ulei.
♦
Montaţi capacul la loc pe rezervor şi agitaţi riguros
pulverizatorul.
♦
Deşurubaţi capacul de pe laterala rezervorului şi
aruncaţi în locuri special amenajate soluţia de curăţat.
♦
Puneţi din nou o cantitate mică de soluţie de curăţat
în rezervor. Înfiletaţi la loc capacul pe rezervor.
♦
Reconectaţi furtunul de aer la pulverizator, introduceţi ştecherul în priză şi porniţi unitatea centrală.
♦
Pulverizaţi soluţia de curăţat pe o bucată de material
care nu vă trebuie timp de 2 - 3 secunde.
Curăţarea filtrului
Unitatea centrală conţine un filtru lavabil/reutilizabil
(fig. U). Verificaţi filtrul înainte şi după fiecare utilizare.
Dacă este murdar, spălaţi-l cu apă caldă şi lăsaţi-l să se
usuce la aer sau înlocuiţi-l dacă este necesar.
♦
Pentru a verifica filtrul, scoateţi capacul filtrului (11)
prin apăsarea lateralelor capacului filtrului, apoi trageţi capacul de pe unitatea centrală.
♦
Scoateţi filtrul (23) şi verificaţi-l.
♦
Puneţi filtrul şi capacul la loc.
Avertisment! Nu utilizaţi niciodată unitatea centrală fără
filtru. Resturile pot fi aspirate în interior şi pot interfera cu
buna funcţionare a acesteia.
Înlocuirea ştecherului de alimentare (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
♦
Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦
Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din
ştecherul nou.
♦
Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
♦
Conectaţi cablul verde/galben la împământare.
Avertisment! Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate
împreună cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă recomandată: 13 A.
Curăţarea pulverizatorului (fig. P - T)
♦
Opriţi motorul, scoateţi ştecherul din priză şi deconectaţi furtunul de aer de la pulverizator.
♦
Scoateţi rezervorul cu încărcare laterală (6) şi deşurubaţi capacul lateral (7). Scoateţi ţeava sorbului
(15) şi o-ring-ul (17) de pe pulverizator. Curăţaţi
componentele cu o soluţie de curăţat corespunzătoare (fig. P).
♦
Deşurubaţi colierul tip guler (19) şi scoateţi duza de
pulverizare (10) şi duza de pulverizare (20). Curăţaţi
toate componentele cu o soluţie de curăţat corespunzătoare (fig. Q).
♦
Dacă utilizaţi material pe bază de apă, curăţaţi pulverizatorul lăsând apa să treacă prin orificiul de
aspiraţie al ţevii sorbului. Dacă folosiţi materiale pe
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black & Decker
trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de fo-
11
Declaraţia de conformitate CE
los, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea separată pentru acest produs.
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce cererea de materii prime.
HVLP400
Black & Decker declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică” sunt conforme cu normele: 2006/42/
CE, EN60745.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
Black & Decker la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi
produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl
va colecta pentru dvs.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europa,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
28/09/2011
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com.
Garanţie
Specificaţii tehnice
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel
drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
HVLP400
(Tip 1)
Tensiune
Putere
Capacitate rezervor
Greutate
Vc.a.
230
W
450
l
1,2
kg
2,8
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase
sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de
la data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional
sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de
personalul de service Black & Decker.
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 77 dB(A), marjă (K) 3 dB(A),
Putere sonoră (LWA) 90 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
conform cu EN 60745:
Valoarea emisiilor de vibraţii (ah, D) < 2,5 m/s2, marjă (K) 1,5 m/s2
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
12
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru web
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00187437 - 17-09-2012
13
14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising