3M | Bair Hugger™ Animal Health Warming Unit, Model 59577 (Refurbished) | Instruction | 3M Bair Hugger™ Animal Health Warming Unit, Model 59577 (Refurbished) Brugermanual

3M Bair Hugger™ Animal Health Warming Unit, Model 59577 (Refurbished) Brugermanual
Check the 3MTM Bair HuggerTM therapy website to ensure you have the most recent version of this document.
www.bairhugger.com reorder #202431A
3
Bair Hugger™
Temperature Management Unit
Model 505
Brukerhåndbok
Norsk 129
To t a l Te m p e r a t u r e M a n a g e m e n t ™ S y s t e m
Check the 3MTM Bair HuggerTM therapy website to ensure you have the most recent version of this document.
www.bairhugger.com reorder #202431A
Check the 3MTM Bair HuggerTM therapy website to ensure you have the most recent version of this document.
www.bairhugger.com reorder #202431A
Innholdsfortegnelse
Innledning � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
133
Beskrivelse av Total Temperature Management™-systemet� � � � � � � � � � � � � � � � �
133
Indikasjoner � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
133
Definisjon av symboler � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
133
Kontraindikasjoner� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
135
Les dette før du utfører vedlikehold på utstyr � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
137
Klargjøring og bruk � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
138
Temperaturbehandlingsenheter � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
138
Kontrollpanelfunksjoner for Modell 505-temperaturbehandlingsenhet � � � � � �
139
Montering av Modell 505-temperaturbehandlingsenhet � � � � � � � � � � � � � � � � � �
140
Tilkobling og oppbevaring av slange for Modell 505 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
141
Generelt vedlikehold� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
142
Rengjøring av kabinett � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
142
Teknisk støtte og bestilling � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
142
Reparasjon og innbytte under garanti � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
142
Når du ringer etter teknisk støtte � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
142
Spesifikasjoner� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
143
Check the 3MTM Bair HuggerTM therapy website to ensure you have the most recent version of this document.
www.bairhugger.com reorder #202431A
Check the 3MTM Bair HuggerTM therapy website to ensure you have the most recent version of this document.
www.bairhugger.com reorder #202431A
Brukerhåndbok for Bair Hugger temperaturbehandlingsenhet Modell 505
Innledning
Beskrivelse av Total Temperature Management™-systemet
Total Temperature Management-[fullstendig temeraturadministrasjons-]system av 3M™
Bair Hugger™-merket består av en Modell 505 temperaturadministrasjonsenhet med ventilasjonsluft
(med rullestativ og lakenklype tilgjengelig) og komponenter til engangsbruk, inkludert Bair
Hugger-ventilasjonslufttepper, 3M™ Bair Paws™-pasientvarmekjortler og 3M™ 241™-blod/væskevarmesettet. Du kan bruke Modell 505 temperaturadministrasjonsenheten i alle kliniske miljøer,
inkludert operasjonsstuen, til administrasjon av pasienttemperatur.
Bair Hugger varmeenhet er tilknyttet teppet eller kjortelen med en fleksibel slange. Varm luft dannes i
enheten og strømmer gjennom slangen og inn i teppet eller kjortelen. Avhengig av modellen, plasseres
teppet eller kjortelen enten rundt, over eller under pasienten. Små hull på teppet eller kjortelen lar
varm luft leveres til hudoverflaten til pasienten. Til bruk for oppvarming av væsker, settes modell
241 varmesett for blod / væske inn i slangen til varmeenheten. Når enheten er slått PÅ og en
temperaturinnstilling velges, strømmer varm luft over modell 241 slangen og varmet væske kommer ut
av den distale enden av slangen. For mer informasjon om Bair Hugger tepper, Bair Paws kjortler, 241
varmesett, eller annet tilbehør, besøk oss online på bairhugger.com eller bairpaws.com.
Denne håndboken omfatter anvisninger og enhetsspesifikasjoner for Modell 505
temperaturadministrasjonsenheten. For informasjon om å bruke Bair Hugger-tepper, Bair Pawskjortler eller 241 blod/væske-varmesettet med Modell 505 temperaturadministrasjonsenheten, se
bruksanvisningen som følger med hver av disse engangskomponentene. Bair Hugger-systemet skal
bare brukes av trenet medisinsk personell.
Indikasjoner
Bair Hugger-temperaturadministrasjonssystemet er beregnet til å forhindre og behandle hypotermi.
I tillegg kan temperaturadministrasjonssystemet brukes til å gi pasientkomfort ved forhold som kan
forårsake at pasienten blir for varm eller for kald. Temperaturadministrasjonssystemet kan brukes
på voksne og pediatriske pasienter.
Definisjon av symboler
PÅ/HVILEMODUS
PÅ (brukes på skillebryteren)
AV/PÅ-trykkbryter
Temperaturregulering
Norwegian 202431A
AV (brukes på skillebryteren)
En ekvipotensialplugg (jordet) leder annen enn beskyttende jord eller en nøytral leder, gir direkte kobling mellom det elektriske utstyret og potensialutjevningsskinnen til det elektriske systemet. Se IEC 60601-1; 2005 for krav.
Norsk 133
Check the 3MTM Bair HuggerTM therapy website to ensure you have the most recent version of this document.
134 Norsk
www.bairhugger.com reorder #202431A
Brukerhåndbok for Bair Hugger temperaturbehandlingsenhet Modell 505
Sikring
Vær oppmerksom på; se i brukerveiledningen
Farlig spenning
Type BF-utstyr (til pasientbruk)
VAC V
Spenning, vekselstrøm (AC)
Dette systemet er underlagt det europeiske WEEE-direktivet 2002/96/EF.
Dette produktet inneholder elektriske og elektroniske komponenter og må ikke avhendes ved vanlig søppelhenting. Vennligst konsulter lokale forskrifter for avhending av elektrisk og elektronisk utstyr.
Beskyttende jording
Ingen fri spyling
Produksjonsdato
Produsent
Se i instruksjonene for bruk
Følg brukerveiledningen
Resirkuler for å unngå miljøforurensning. Dette produktet inneholder resirkulerbare deler. For å få opplysninger om resirkulering, ta kontakt med det nærmeste servicesenteret til 3M Service for å få råd.
Oppbevares tørt
Temperaturgrense
Forklaring av konsekvenser av signalord
ADVARSEL:
Indikerer en farlig situasjon, som dersom den ikke unngås, kan føre til død eller alvorlig skade.
FORSIKTIG:
Indikerer en farlig situasjon, som dersom den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat skade.
3M Health Care
Check the 3MTM Bair HuggerTM therapy website to ensure you have the most recent version of this document.
www.bairhugger.com reorder #202431A
Brukerhåndbok for Bair Hugger temperaturbehandlingsenhet Modell 505
MERK:
Indikerer en farlig situasjon, som dersom den ikke unngås, kan føre til materiell skade.
Kontraindikasjoner
Ikke påfør varme på nedre ekstremiteter under aortisk kryss-avklemming. Det kan oppstå termisk
skade hvis det påføres varme på ischemiske lemmer.
ADVARSLER
1. Ikke la pasienter med dårlig sirkulasjon ligge uten overvåkning i løpet av lange perioder med
varmeterapi. Det kan oppstå termisk skade.
2. Bair Hugger temperaturadministrasjonsenhet er konstruert for å BARE virke med 3M
pasientvarmende tilbehør for engangsbruk. Bruk med andre produkter kan forårsake
termisk skade. (I den utstrekningen det er tillatt etter loven, fraskriver produsenten og / eller
importøren seg alt ansvar for termiske skader som kommer av at enheten brukes sammen med
andre pasientvarmeprodukter enn dem fra 3M.)
3.
Ikke varm pasienten med kun slangen til temperaturadministrasjonsenheten. Det
kan oppstå termisk skade. Koble alltid slangen til et Bair Hugger teppe eller en Bair
Paws kjortel før det blir gitt behandling.
4. Ikke legg den ikke-perforerte siden av teppet på pasienten. Det kan oppstå termisk skade. Den
perforerte siden (siden med de små hullene) må alltid plasseres mot pasienten.
5. Ikke fortsett temperaturadministrasjonsbehandling hvis lyset på Over-temperaturindikatoren
tennes og alarmen går av. Det kan oppstå termisk skade. Trekk ut kontakten på enheten, og
ta kontakt med en kvalifisert servicetekniker.
6. Ikke fortsett 241 blod- / væskevarmebehandling hvis lyset på Over-temperaturindikatoren
tennes og alarmen går av. Stopp øyeblikkelig væskestrømmen, og kast blod- /
væskevarmesettet. Trekk ut kontakten på temperaturadministrasjonsenheten, og ta kontakt
med en kvalifisert servicetekniker.
7. Ikke bruk en trykkluft-varmeenhet i tillegg til transdermale medikamenter. Det kan oppstå
økt medikamentlevering og pasientskade eller død.
8. Ikke la pasienten ligge på varmeenhetens slange eller la slangen komme i direkte kontakt med
pasientens hud i løpet av oppvarming av pasienten; dette kan medføre termiske personskader.
9. Flergangstepper laget av vevet stoff eller tepper uten små, synlige hull, kan forårsake at
sikkerhetssystemet for enheten feiler som kan resultere i alvorlig varmeskade. Denne
varmeenheten er blitt utviklet til å drive på en sikker måte BARE med Bair Hugger tepper og
Bair Paws kjortler.
10. Ikke koble et Bair Hugger teppe, 241 blod- / væskevarmer eller Bair Paws kjortel til
varmeenheten hvis det er skåret i eller er skadet; dette kan medføre termiske personskader.
11. Ikke bruk et Bair Hugger teppe for å overføre eller flytte pasienten; det kan føre til
personskade.
12. For å redusere risikoene i tilknytning til farlig spenning og brann:
• hold strømledningen synlig og tilgjengelig hele tiden. Kontakten på strømledningen tjener
som en frakoblingsenhet. Veggkontakten skal være så nær som praktisk mulig og lett
tilgjengelig.
• benytt bare strømledningen som er spesifisert for dette produktet, og sertifisert i
brukslandet.
• ikke la strømledningen bli våt.
Norwegian 202431A
Norsk 135
Check the 3MTM Bair HuggerTM therapy website to ensure you have the most recent version of this document.
136 Norsk
www.bairhugger.com reorder #202431A
Brukerhåndbok for Bair Hugger temperaturbehandlingsenhet Modell 505
13.
14.
15.
16.
• ikke bruk varmeenheten når det virker som om varmeenheten, strømledningen eller noen
andre komponenter er skadet. Kontakt 3Ms tekniske kundestøtte for pasientoppvarming på
06384.
• dette utstyret må bare tilkobles en strømforsyning med beskyttende jording.
For å redusere risikoen i tilknytning til å bli utsatt for mikrobiologiske risikoer må det alltid
utføres en dekontamineringsprosedyre før oppvarmingsenheten returneres for service og før
den avhendes.
Ikke etterlat en pasient som bruker varmeteppet alene, det kan resultere i personskade. Bruk
en sikkerhetsstropp eller annet for å holde på pasienten.
Ikke modifiser dette utstyret uten produsentens godkjenning.
For å jorde Bair Hugger varmeenhet må den bare kobles til kontakter merket “Kun for
sykehus,” “Klassifisert for sykehus,” eller en pålitelig jordet kontakt.
FORHOLDSREGLER
1. Bortsett fra spesielle teppemodeller, er Bair Hugger tepper ikke sterile, og de er BARE
beregnet til bruk på en enkelt pasient. Å legge et teppe mellom Bair Hugger teppet og
pasienten forhindrer ikke kontaminering av dette produktet.
2. Overvåk temperaturen og hudresponsen hos pasienter som ikke har evne til å reagere,
kommunisere og / eller er uten følelsesevne hvert 10.-20. minutter eller i henhold til
institusjonens protokoll. Overvåk pasientens vitale tegn med jevne mellomrom. Juster
lufttemperaturen eller avbryt behandlingen når det terapeutiske målet er nådd eller hvis
de vitale tegnene blir ustabile. Underrett legen øyeblikkelig dersom ikke stabile vitale
indikasjoner forekommer.
3. La ikke pediatriske pasienter være uten oppsyn under behandling.
4. Ikke start temperaturadministrasjonsbehandling med mindre enheten for
temperaturadministrering er uten mekanisk skade, og den er sikkert plassert på et hardt
underlag eller sikkert montert. Hvis dette ikke følges kan det resultere i skade.
5. For å unngå at den velter, klem modell 775 temperaturadministrasjonsenheten til en IV-stang
i en høyde som gir stabilitet. Vi anbefaler å klemme fast enheten ikke høyere en 112 cm (44
tommer) på en IV-stang med en hjulbase på minst 71 cm (28 tommer). Dersom man unnlater
å gjøre det, kan det føre til at IV-stangen velter og gir kateter- og pasientskade.
6. Fare for elektrisk støt. Ikke demonter temperaturadministrasjonsenheten med mindre du er
en kvalifisert servicetekniker. Det er strømførende deler inne i enheten når den er koplet til
en strømkilde, selv når enheten er i Standby-modus.
7. For å redusere risikoene tilknyttet miljøforurensning må man følge gjeldende forskrifter for
avhending av enheten eller noen av dens elektriske komponenter.
MERKNADER
1. Bair Hugger-temperaturadministrasjonsenheten oppfyller krav for medisinsk elektronisk
interferens. Hvis det skulle forekomme radiofrekvensinterferens med annet utstyr, koble
enheten til en annen strømkilde.
2. Føderal lov (i USA) begrenser salg av denne enheten til, eller etter ordre fra, lisensiert
helsepersonell.
3. For å unngå skade på Bair Hugger varmeenhet:
• ikke senk Bair Hugger varmeenhet eller de tilhørende delene eller tilbehøret i noen væske
eller utsett dem for noen steriliseringsprosess.
3M Health Care
Check the 3MTM Bair HuggerTM therapy website to ensure you have the most recent version of this document.
www.bairhugger.com reorder #202431A
Brukerhåndbok for Bair Hugger temperaturbehandlingsenhet Modell 505
• ikke bruk løsninger som aceton eller tynner til rengjøring av varmeenheten; unngå slipende
rengjøringsmidler.
• rengjør varmeenheten utvendig med en myk klut med rent vann eller et mildt eller ikkeslipende rengjøringsmiddel.
Les dette før du utfører vedlikehold på utstyr
Reparasjon, kalibrering og vedlikehold av temperaturbehandlingsenheten kan kun utføres av en
kvalifisert tekniker som har kjennskap til riktig metode for reparasjon av medisinsk utstyr. Hvis
ettersynet anses for å være av en slik art at det ikke er nødvendig å kontakte produsenten, finnes
den tekniske informasjonen i vedlikeholdshåndboken, eller kan ved forespørsel skaffes fra 3M
Patient Warming.
se vedlikeholdshåndboken
Utfør alle reparasjoner og alt vedlikehold i henhold til anvisningene i vedlikeholdshåndboken.
sikkerhetskontroll
Utfør en sikkerhetskontroll etter utført vedlikehold på temperaturbehandlingsenheten og før den tas
i bruk igjen. En sikkerhetskontroll må omfatte kontroll av driftstemperaturer (angitt i vedlikeholdshåndboken), alarmsystemet for overoppheting, samt en lekkasjestrømstest.
riktig bruk og vedlikehold
3M Patient Warming fraskriver seg alt ansvar for påliteligheten, ytelsen eller sikkerheten til utstyret
hvis:
• Endringene eller reparasjonene utføres av uautorisert personell.
• Utstyret brukes på en annen måte enn det som er beskrevet i bruker- eller
vedlikeholdshåndbøkene.
• Enheten blir installert i omgivelser som ikke oppfyller vedkommende elektriske og
jordingskrav.
Norwegian 202431A
Norsk 137
Check the 3MTM Bair HuggerTM therapy website to ensure you have the most recent version of this document.
138 Norsk
www.bairhugger.com reorder #202431A
Brukerhåndbok for Bair Hugger temperaturbehandlingsenhet Modell 505
Klargjøring og bruk
Bair Hugger Total Temperature Management-systemet er enkelt å gjøre klart og enkelt å bruke.
Følg instruksjonene som følger med hvert teppe for spesifikk informasjon.
1. Plasser Bair Hugger-teppet på pasienten med den perforerte siden (siden med små hull) inn
mot pasientens hud.
2. Stikk slangen til temperaturbehandlingsenheten i slangeporten på teppet. Vri på slangen for å
sikre at den sitter godt fast (se fig. A).
3. Koble enheten til en strømkilde med forskriftsmessig
jording.
4. Trykk på systemets AV/PÅ-knapp for å slå PÅ enheten,
og velg passende temperaturinnstillingen.
5. Legg et bomullsteppe over Bair Hugger-teppet for
maksimal effektivitet.
6. Overvåk temperaturen og hud respons til pasienter
Fig. A.
som ikke er i stand til å reagere, kommunisere og/
eller som er uten følesans, hvert 10.-20. minutt eller i følge institusjonens protokoll. Overvåk
pasientens vitale reaksjoner med jevne mellomrom.
Fig. B. Modell
505-temperaturbehandlingsenhet
Fig. C. Modell 505-enhet
tilkoblet et IV-stativ
Temperaturbehandlingsenheter
Temperaturbehandlingsenheten er utstyrt med en motor med høy effekt, et varmeelement og en
halvledertemperaturkontroll som gir en kontinuerlig strøm av varmluft til teppet. Modell og 505 er
utviklet for sikker bruk overalt, herunder operasjonsstuer.
Modell 505-temperaturbehandlingsenheten kan festes på et I.V.-stativ eller på sengekanten.
3M Health Care
Check the 3MTM Bair HuggerTM therapy website to ensure you have the most recent version of this document.
www.bairhugger.com reorder #202431A
Brukerhåndbok for Bair Hugger temperaturbehandlingsenhet Modell 505
3M™ Bair Hugger ™ oppvarmingsenhet - Modell 505
Fig. D. Kontrollpanel for Modell 505-enhet
Kontrollpanelfunksjoner for Modell 505-temperaturbehandlingsenhet
indikator for temperatur innenfor område
Indikatoren for temperatur innenfor område lyser når utgangslufttemperaturen ligger innenfor
området til det valgte nivået.
strømindikator
Strømindikatoren lyser når enheten er tilkoblet en strømkilde. Indikatoren må lyse for at en
funksjon skal virke.
på/hvilemodus-knapp for system
Trykk på denne knappen for å slå enheten AV eller PÅ. Indikatoren rett over bryteren lyser når
enheten er PÅ.
overopphetingsindikator
Overopphetingsindikatoren lyser og en alarm lyder hvis det registreres for høy temperatur. Du kan
tilbakestille den ved å slå oppvarmingsenheten AV og PÅ igjen med på/hvilemodus-knappen for
systemet. (Se også i avsnittet Advarsler i denne håndboken.)
temperaturindikatorer
Temperaturindikatoren lyser opp til valgt temperaturnivå. Når oppvarmingsenheten slås på og
ingen av indikatorene lyser, har luften som tilføres, romtemperatur.
temperaturvalg
Trykk på denne knappen for å øke temperaturnivået gradvis til ønsket innstilling. Når
temperaturinnstillingen er HØY, skal du trykke på knappen igjen for å gå tilbake til tilførsel av luft
med romtemperatur.
Norwegian 202431A
Norsk 139
Check the 3MTM Bair HuggerTM therapy website to ensure you have the most recent version of this document.
140 Norsk
www.bairhugger.com reorder #202431A
Brukerhåndbok for Bair Hugger temperaturbehandlingsenhet Modell 505
≤112 cm
Sikkerhetsstropp
≥71 cm
Fig. E. Modell 505-enhet tilkoblet et IV-stativ
Fig. F. Modell 505-enhet tilkoblet sengekanten
Montering av Modell 505-temperaturbehandlingsenhet
på i.v.-stativ
Modell 505-enheten festes lett på et I.V.-stativ (se fig. E). Drei ganske enkelt håndtaket mot høyre
for å trekke til klemmen på I.V.-stativet, og mot venstre for å løsne den.
ADVARSEL: For å unngå velting, fest Modell 505 temperaturadministrasjonsenheten til en iv-stang ved
en høyde som gir stabilitet. Vi anbefaler å feste enheten ikke høyere enn 112 cm (44 tommer) fra golvet
på en iv-stang med et hjulunderstell på minst 71 cm (28 tommers) diameter. Unnlatelse av å gjøre det
kan resultere i at iv-stangen velter, kateterstedtraume og pasientskade.
på sengekanten
Modell 505-enheten kan også henges på sengekanten. Sikkerhetsstroppen er laget for å træs rundt
sengekanten, slik at Modell 505-enheten henger trygt selv om enheten skulle løsne fra sengekanten
ved et uhell (se fig. F).
3M Health Care
Check the 3MTM Bair HuggerTM therapy website to ensure you have the most recent version of this document.
www.bairhugger.com reorder #202431A
Brukerhåndbok for Bair Hugger temperaturbehandlingsenhet Modell 505
Sett flensen i
sporet slik at
den knepper
på plass.
Norsk 141
Trykk på
denne tappen
for å løsne
slangen
Heng klemmetappen
i dette sporet for
oppbevaring
Fig. G. Tilkobling av slangen for
Modell 505-enheten
Fig. H. Oppbevaring av slangen for
Modell 505-enheten
Tilkobling og oppbevaring av slange for Modell 505
Slangen til Modell 505-enheten har et unikt kneppefeste. Denne svingslangen med forlengelse,
tilpasset 241-væskeoppvarming, festes ved å sette flensdelen ned i vifteuttaket i 45-graders vinkel og
la den deretter kneppe på plass.
Trykk på den hvite tappen på vifteuttaket for å koble fra slangen.
Ved oppbevaring av Modell 505-enheten, skal du henge klemmetappen i sporet ved vifteuttaket.
Norwegian 202431A
Check the 3MTM Bair HuggerTM therapy website to ensure you have the most recent version of this document.
142 Norsk
www.bairhugger.com reorder #202431A
Brukerhåndbok for Bair Hugger temperaturbehandlingsenhet Modell 505
Generelt vedlikehold
Rengjøring av kabinett
1. Trekk ut kontakten til temperaturbehandlingsenheten før rengjøring.
2. Rengjør kabinettet til enheten med en fuktig klut og mild såpe. Tørk av med en annen, myk
klut.
forsiktig
• Rengjør ikke kabinettet med en dryppende våt klut. Fuktighet kan trenge inn i de elektriske
kontaktene og føre til skade på komponentene.
• Unngå bruk av alkohol og andre løsemidler ved rengjøring av kabinettet. Løsemidlene kan
skade merker og andre plastdeler.
Teknisk støtte og bestilling
usa, i hele verden
Tlf:
+1-800-228-3957
Reparasjon og innbytte under garanti
Reservedeler for reparasjon av feil, leveres gratis. Før du returnerer en enhet til A3M
Patient Warming for reparasjon, skal du kontakte en servicerepresentant for å få oppgitt et
returautoriseringsnummer (RA). Oppgi dette RA-nummeret ved alle henvendelser i forbindelse med
retur av en enhet for reparasjon. Hvis du har behov for det, kan du få en forsendelseseske tilsendt
gratis. Ring den lokale leverandøren eller selgeren angående lån av annen enhet mens enheten er
under reparasjon.
Når du ringer etter teknisk støtte
Husk at vi må vite serienummeret på enheten når du
ringer til oss. Merket med serienummeret står bakpå
Modell 505-enheten.
Merke med serienummer
Fig. J. Merke med serienummeret på Modell 505
3M Health Care
Check the 3MTM Bair HuggerTM therapy website to ensure you have the most recent version of this document.
www.bairhugger.com reorder #202431A
Brukerhåndbok for Bair Hugger temperaturbehandlingsenhet Modell 505
Spesifikasjoner
Fysiske kjennetegn
mål
3 3 cm høy x 25 cm dyp x 28 cm bred
13 tommer høy x 10 tommer dyp x 11 tommer bred
vekt
6,2 kg/13,6 pund
feste
I .V.-stativklemme, sengekantkrok med
sikkerhetsstropp, kan plasseres på hardt underlag
relativt støynivå
53 desibel
slange
vtagbar, bøyelig slange som kan vaskes og fungerer
A
som en med 241-væskeoppvarmingssystemet
filtreringssystem
0,2 µM-nivå
anbefalt filterutskifting
Hver 12. måned eller 500 timers bruk.
Temperaturinformasjon
temperaturregulering
Elektronisk styrt ved hjelp av en termoelementføler
produsert varme
1800 kj (gjennomsnitt)
systemtid til 37,7 °C (100 °F) ~17 sekunder
driftstemperaturer
ufttemperaturen som tilføres pasienten er omtrent
L
2 °C lavere enn de oppførte temperaturene.
jennomsnittlige temperaturer i enden av slangen:
G
HØY:
43 °C ± 3 °C
109,4 °F ± 5,4 °F
MIDDELS: 38 °C ± 3 °C
100,4 °F ± 5,4 °F
LAV:
32 °C ± 3 °C
89,6 °F ± 5,4 °F
Norwegian 202431A
Norsk 143
Check the 3MTM Bair HuggerTM therapy website to ensure you have the most recent version of this document.
144 Norsk
www.bairhugger.com reorder #202431A
Brukerhåndbok for Bair Hugger temperaturbehandlingsenhet Modell 505
Sikkerhetssystem
termostat
Uavhengig føler og kapillarrør
overstrømsbeskyttelse
To inngangslinjer med sikring
alarmsystem
veroppheting: blinkende rødt lys med lydalarm; op
O
varmingsenheten slås av
sertifisering
I EC 60601-1; IEC/EN 60601-1-2; UL 60601-1; CAN/CSAC22.2, No.601.1; EN 55011; EN 80601-2-35
klassifisering
Elektrisk informasjon
viftemotor
MEDISINSK — GENERELT MEDISINSK UTSTYR, SOM FOR ELEKTRISK STØT, BRANN OG MEKANISKE FARER, KUN I HENHOLD TIL UL 60601-
1; CAN/CSA-C22.2, No.601.1; ANSI/AAMI ES60601-
1: 2005 CSA-C22.2 No. 60601-1:08; EN 80601-2-35; Kontrollnr. 4HZ8.
Klassifisert under IEC 60601-1 Guidelines [Retningslinjer] (og andre nasjonale varianter av Guidelines) som klasse I, type BF, ordinært utstyr, kontinuerlig drift. Ikke egnet til bruk når antennbare anestesiblandinger med luft, oksygen eller nitrogenoksid er tilstede. Klassifisert av Underwriters Laboratories Inc. kun med hensyn til elektrisk støt, brann og mekaniske farer i henhold til UL 60601‑1, EN 80601-2-35 og i henhold til kanadisk / CSA C22.2, Nr. 601.1. Klassifisert under Medical Device Directive som et Klasse IIb utstyr.
riftshastighet: 3150 o/min
D
Luftmengde: 13,2-14,2 l/s (28-30 cfm)
strømforbruk
aks: 1000 W
M
Gjennomsnitt: 450 W
lekkasjestrøm
<100 µA
varmeelement
850 W resistant
strømledning
1 5 fot, SJT, 3 ledere, 10 A
4,6 meter, HAR, 3 ledere, 10 A
klassifisering av enheten
1 10-120 V vekselstrøm, 60 Hz, 9.5 A eller
220-240 V vekselstrøm, 50 Hz, 4,5 A eller
100 V vekselstrøm, 50/60 Hz, 10 A
sikringer
1 0 A, 200 mA (for enheter med 110-120 V vekselstrøm)
6,3 A, 100 mA (for enheter med 220-240 V vekselstrøm)
15 A, 160 mA (for enheter med 100 V vekselstrøm)
diagnostikk
Overopphetingstest kan utføres av biomedisinsk gruppe.
3M Health Care
Made in the USA by 3M Health Care.
3M is a trademark of 3M Company, used under license in Canada. BAIR HUGGER, 241, BAIR PAWS, TOTAL TEMPERATURE
MANAGEMENT, and the BAIR HUGGER logo are trademarks of Arizant Healthcare Inc., used under license in Canada.
©2013 Arizant Healthcare Inc. All rights reserved.
3M Deutschland GmbH, Health Care Business
Carl-Schurz-Str. 1, 41453 Neuss, Germany
3M Health Care, 2510 Conway Ave., St. Paul, MN 55144 USA
TEL 800-228-3957 | www.bairhugger.com
202431A 05/13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising