Samsung | M387 | KOUDIJS BOUW B.V. - Veiling

8 T/M 12 JUNI 2012
ONLINE
FAILLISSEMENTSVEILING
in opdracht van mr. P.J. Peters, AKD Advocaten te Rotterdam,
curator in het faillissement van:
KOUDIJS BOUW B.V.
Edisonstraat 1, 3261 LD Oud-Beijerland;
kijkdag: 8 juni 2012 09.00 – 16.00 uur
BOUW-/AANNEMERSMATERIALEN
w.o.: zaagmachines o.a.: Gjerde; betontrilnaalden; tackers;
accuschroefmachines; boormachines; containers; zwerf-/
bouwstroomkasten;
steiger-/bouw-/montagemateriaal;
Hyster heftruck; Volkswagen Transporter; aanhangwagens
o.a.: Oosterwijk, Verdonk; kantoorinventaris etc.
Van Beusekom B.V., Parkstraat 5, 3743 ED Baarn, Nederland,
Tel.: +31(0)35 699 63 73, Fax: +31(0)35 699 63 77,
E-mail: info@beusekom.nl
www.beusekom.nl
Registermakelaars | Taxateurs | Veilinghouders
Van Beusekom B.V.
INHOUDSOPGAVE
Inhoud
Bezichtiging
Bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden
Omschrijving / Uitlevering
BTW-nummer / Uitvoer naar EU-land
Vervoersverklaring
Algemene verkoopvoorwaarden
Bezichtiging:
8 juni 2012, van 09.00 – 16.00 uur,
aan het adres:
Edisonstraat 1, 3261 LD Oud- Beijerland
Online biedingen:
Afzonderlijk of in combinaties 8 t/m 12 juni 2012
Sluiting:
12 juni 2012 vanaf 14.00 uur
Gunning uiterlijk:
14 juni 2012
Uitleveren:
18 en 19 juni 2012 van 09.00 – 16.00 uur
Online veiling 12.126
Koudijs Bouw B.V.
Oud-Beijerland
1
Van Beusekom B.V.
BIJZONDERE VEILING- en VERKOOPVOORWAARDEN
van de besloten vennootschap Van Beusekom B.V.
Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden zijn van
toepassing op de relatie tussen Van Beusekom B.V., hierna
Van Beusekom, enerzijds en verkoper(s) cq aanbieders
respectievelijk koper(s) cq bieders anderzijds, bij deelnemen
aan door Van Beusekom georganiseerde openbare
verkopingen, verkopingen op locatie, online- of webcast
veilingen en/of inschrijvingen. Van Beusekom hanteert
Algemene Voorwaarden die hier ook van toepassing zijn. De
toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is
uitgesloten.
Artikel 2 Openbare verkopingen (op locatie), onlineof webcast veilingen, inschrijvingen
2.1 Van Beusekom behoudt zich het recht voor een veiling te
annuleren, deze (eerder dan op de website of in de brochure
vermeld) te beëindigen of te verlengen. 2.2 In het geval de
(online) veiling vanwege een technische storing wordt
onderbroken of tijdelijk niet (volledig) voor kopers cq bieders
toegankelijk is, is Van Beusekom gerechtigd de veiling op een
later tijdstip te continueren. 2.3 Van Beusekom is bevoegd
om voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen: een
bod niet als zodanig te erkennen; een of meer bieders uit te
sluiten; zaken tot kavels samen te voegen; kavels te splitsen
en kavels uit de veiling te nemen; vergissingen of
toewijzingen bij biedingen te herstellen, zonder dat daaraan
door verkoper(s) cq aanbieders respectievelijk koper(s) cq
bieders rechten kunnen worden ontleend. 2.4 Van Beusekom
is niet aansprakelijk voor eventuele uit deze bepalingen
voortvloeiende directe of indirecte schade voor verkoper(s)
cq aanbieders respectievelijk koper(s) cq bieders, noch voor
directe of indirecte schade als gevolg van technische- of
systeemschade.
Artikel 3 Omschrijving, verkopen, gunning
3.1 De omschrijving van de te verkopen zaken is door Van
Beusekom zo juist en volledig mogelijk gemaakt aan de hand
van een visuele inspectie. 3.2 De te verkopen zaken zijn
weergegeven in kavels. Van Beusekom is niet aansprakelijk
voor in de kavels vermelde onjuiste of onvolledige
omschrijvingen. 3.3 Kopers cq bieders worden in de
gelegenheid gesteld om kavels te bezichtigen en zij worden
geacht daarvan gebruik te maken. 3.4 Alle kavels worden
voetstoots verkocht. Leidingen, kabels, en/of andere
verbindingen voor energie, besturing of productie die zich aan
of in een kavel bevinden, slechts tot de eerste afsluiting,
fitting of aangebracht merkteken. Ondergrondse of
ingemetselde verbindingen behoren niet tot het kavel. 3.5
Biedingen zijn onherroepelijk 3.6 Aan Verkopers cq
aanbieders is het recht van gunning voorbehouden. 3.7
Toewijzing geschiedt door het toesturen van een factuur
door van Beusekom aan koper. Vanaf het tijdstip van
toewijzing door Van Beusekom zijn de gekochte zaak of
zaken voor risico van koper. 3.8 Er is geen mogelijkheid om
kosteloos van de koop af te zien (artikel 7:46b BW). 3.9 In
het geval een curator verkoper is, is artikel 7:19 BW van
toepassing.
Artikel 4
Bezichtiging, biedingen, sluitingstermijn,
gunning en uitlevering
De data voor de bezichtigingen en de sluitingstermijn voor de
(online) biedingen zijn, evenals de datum van gunning en de
uitleverdata, vermeld in de speciaal daartoe door van
Beusekom uitgegeven brochure en op de website
www.beusekom.nl. Deze data zijn bindend en hiervan kan
niet worden afgeweken zonder uitdrukkelijke toestemming
van Van Beusekom. Biedingen kunnen afzonderlijk of in
combinaties tevens worden gedaan op www.beusekom.nl.
Artikel 5 Betaling
5.1 Na de gunning ontvangen Kopers per e-mail een factuur
met daarop de koopsom, vermeerderd met 16% opgeld en
BTW. 5.2 Betaling dient voorafgaande aan de uitlevering,
binnen de op de factuur vermelde termijn te geschieden, door
het verschuldigde bedrag te doen bijschrijven op de
bankrekening nummer 42.65.58.529 ten name van de
Stichting Beheer Derdengelden Van Beusekom, onder
vermelding van het factuurnummer, contant, of per
pinbetaling. Het IBAN nummer behorend bij voornoemde
bankrekening is NL44ABNA0426558529, de BIC code is
ABNANL2A. 5.3 Betaling met creditcard is niet mogelijk. 5.4
Na ontvangst van de betaling worden de goederen
uitgeleverd.
Artikel 6 Levering en vervoer
6.1 De goederen worden geleverd vanaf de door Van
Beusekom daartoe aangewezen locatie in de staat waarin ze
zich bevinden. 6.2 Kopers dienen op de daartoe
aangewezen data zelf te zorgen voor afhalen, ontruiming,
benodigde
gereedschappen,
verpakkingsmateriaal
en
transport of vervoer. 6.3 Eventueel op de door Van
Beusekom aangewezen locatie aanwezige heftrucks,
palletwagens en steekwagens mogen niet worden gebruikt.
6.4 Kopers dienen bij het afhalen van de goederen
legitimatie te tonen, vervoerders die door kopers zijn
ingeschakeld dienen bij het afhalen van de goederen de
factuur en een schriftelijke verklaring van koper te tonen,
buitenlandse kopers dienen een vervoersverklaring te
overleggen zoals vermeld in de brochure of op de website.
6.5 Vloeistoffen en/of chemicaliën dienen door koper
volgens de daarvoor geldende milieuregels te worden
vervoerd, koper is verantwoordelijk in geval van lekkage
van vloeistoffen of chemicaliën. 6.6 Beschadigingen aan
gebouwen, vloeren en terreinen die door koper zijn
veroorzaakt, dienen door koper te worden hersteld. 6.7
Vloerankers of uitstekende delen die op de locatie
achterblijven dienen te worden afgeslepen en/of verwijderd.
6.8 Benodigde vergunningen zijn voor rekening van koper.
6.9 In het geval voor het verwijderen van goederen
noodzaak bestaat om aan gebouwen te breken, is
voorafgaande toestemming van Van Beusekom vereist. 6.10
De koper wiens goederen het ophalen van andere goederen
belemmeren, is verplicht op eerste verzoek van Van
Beusekom zorg te dragen voor ophalen van zijn goederen,
bij gebreke waarvan Van Beusekom gerechtigd is ophalen
en eventuele opslag van de goederen door derden te doen
geschieden, voor rekening van koper.
Artikel
7
Gebreken,
eigendomsvoorbehoud,
intellectuele eigendom
7.1 Koper dient direct na de levering na te gaan of het
geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, door te
(doen) onderzoeken of de juiste zaken zijn geleverd. 7.2
Voor alle zaken geldt dat deze gekocht zijn in de staat
waarin ze zich bij aflevering bevinden. 7.3 Indien ten
aanzien van de gekochte goederen aanspraken van derden
uit hoofde van eigendoms-voorbehoud, intellectuele
eigendom of andere rechten geldend worden gemaakt, is
koper gehouden de goederen voor deze derden te houden,
onder de verplichting de goederen op eerste verzoek aan
die derden af te geven, dan wel een passende regeling met
die derden te treffen. 7.4 Koper vrijwaart Van Beusekom
tegen iedere aanspraak van derden.
Artikel 8 Bijzondere aanwijzingen, opslag, be- en
verwerking, gebruik, toepassing
8.1 Indien Van Beusekom aan de koper aanwijzingen heeft
gegeven voor het betreden van gebouwen of terreinen,
demontage, sloop, ophalen van goederen, opslag, be- of
verwerking, gebruik of toepassing van geleverde zaken,
dient de koper deze aanwijzingen onverkort op te volgen.
8.2 In geval van doorverkoop zal de koper aanwijzingen aan
zijn contractspartij ter hand stellen. 8.3 Afwijking van de
door Van Beusekom gegeven aanwijzingen zijn voor eigen
risico. 8.4 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor schade
veroorzaakt door onjuiste demontage, opslag, be- of
verwerking, gebruik of toepassing van geleverde zaken.
Artikel 9 Toepasselijk recht
Nederlands recht is van toepassing.
Online veiling 12.126
Koudijs Bouw B.V.
Oud-Beijerland
2
Van Beusekom B.V.
OMSCHRIJVING DER KAVELS
De omschrijving van de kavels die betrekking hebben op de te verkopen
zaken is gemaakt aan de hand van een visuele inspectie.
Verkopers nemen geen verantwoordelijkheid voor exacte hoeveelheden en
omschrijvingen. Kopers worden in de gelegenheid gesteld tijdens de
bezichtiging zelf een inschatting te maken. De kavellijst dient daarbij als
leidraad. Alle kavels worden voetstoots verkocht.
UITLEVEREN
Voor de planning en organisatie dient de koper zich te schikken naar de
aanwijzigen van onze medewerkers en de logistieke mogelijkheden van Van
Beusekom B.V.. Zoveel als mogelijk zal rekening worden gehouden met de
wensen van de koper.
Koper dient zelf zorg te dragen voor verpakkingsmateriaal, gereedschap en transport.
TRANSPORT
Bent u niet in de gelegenheid zelf uw kavels op te halen, kunt u hiervoor
HubHub benaderen. Zij kunnen in overleg ook uw kavels demonteren.
voor meer informatie zie www.hubhub.nl
BTW-NUMMER
Indien gekochte kavels worden uitgevoerd naar een EU-land buiten
Nederland, verzoeken wij u vriendelijk uw BTW-nummer door te faxen aan
+31 (0)35 699 63 77 of per email te sturen aan info@beusekom.nl.
Tevens verzoeken wij u in dat geval de in deze catalogus opgenomen
vervoersverklaring in te vullen en te ondertekenen.
Online veiling 12.126
Koudijs Bouw B.V.
Oud-Beijerland
3
Van Beusekom B.V.
VERVOERSVERKLARING
(elke koper dient deze verplicht in te vullen als men de goederen
naar een EU-Land vervoerd)
Hierbij verklaart ondergetekende (eventueel namens de koper) dat hij de
goederen, vermeld op de hieronder gespecificeerde factuur, zal vervoeren
naar een ander EU-land dan Nederland. Indien de goederen in opdracht van
de koper door een transportbedrijf worden opgehaald, dient op de
veilinglocatie een ingevuld en ondertekent CMR-formulier te worden
afgegeven tezamen met de vervoersverklaring.
Daarnaast verklaart hij dat hij bereid is, op verzoek van de Nederlandse
Belastingdienst, nadere informatie te verstrekken over de bestemming van
de goederen.
Naam:
Adres:
Factuurnummer:
Datum factuur:
Van Beusekom B.V.
Parkstraat 5, 3743 ED Baarn
.......................................................
............-..............- 2012
Klant en vervoermiddel:
Bedrijfsnaam:
........................................................
BTW nummer:
........................................................
Kenteken:
........................................................
Plaats en land van bestemming: ........................................................
Persoon die de goederen in ontvangst neemt:
Naam:
Plaats:
Datum:
..........................................................
..........................................................
..........................................................
....................................................................................
(Handtekening van de ontvanger)
Online veiling 12.126
Koudijs Bouw B.V.
Oud-Beijerland
4
Van Beusekom B.V.
Kantoorruimte
1
2
3
4
5
1 Carat laser watergekoelde diamantmuurcirkelzaagmachine, type: W-3011,
blad: ø 300 mm, verm.: 2.100 Watt, 220 V, met transportkist
1 Makita boorhamer, model: HR 2470ft, 780 Watt, 220 V, in kunststof koffer
1 Makita boorhamer, model: HR 2020, cap. ø: 18 mm, verm.: 710 Watt, 220 V,
met kunststof koffer
1 Makita boorhamer, model: GBH-2-23 RE, professional, verm.: 650 Watt, 220
V, in kunststof koffer
1 Makita boorhamer, model: HR 2440 F, cap. ø: 24 mm, verm.: 780 Watt, 220
V, in kunststof koffer
5Z
6
7
8
9
Combinatie 1 t/m 5
1 Makita klopboormachine, model: HP 2051 F, v.v. snelspanboorkop, ø: 13 mm,
verm.: 720 Watt, 220 V, in kunststof koffer
1 nieuwe Makita klopboormachine, model: HP 2051, v.v. snelspanboorkop, ø:
1.5 - 13 mm, verm.: 720 Watt, 220 V, in kunststof koffer
1 Bosch boorhamer, model: GBH 2-23 RE Professional, verm.: 650 Watt, in
kunststof koffer
1 Bosch boorhamer, model: GBH 2-23 RE Professional, verm.: 650 Watt, 220 V
9Z
10
11
12
13
14
15
Combinatie 6 t/m 9
1 Makita accuboorhamer, model: BHR 200, cap. ø: 20 mm, (metaal: 13 mm),
24 V, 3.3 Ah, met acculader, 220 V
1 Makita accuschroef-/boormachine, model: BDF 343, cap. ø: 10 mm, 14.4 V,
met lader en extra accu, in kunststof koffer
1 Makita accuschroef-/boormachine, cap. ø: 10 mm, met acculader en
zaklantaarn
1 Makita accuschroef-/boormachine, cap. ø: 10 mm, met acculader en
zaklantaarn
1 partij met 2 Makita accuschroef-/boormachines (excl. lader en accu)
1 Makita variospeed handboormachine, v.v. snelspanboorkop, cap. ø: 13 mm,
L+R, 750 Watt, 220 V
15Z
16
17
18
19
20
21
21Z
22
Combinatie 10 t/m 15
Makita handboormachine, cap. ø: 13 mm, L+R, 220 V
Makita handboormachine, cap. ø: 13 mm, L+R, 220 V
Makita borstboormachine, model: 6013B, cap. ø: 13 mm, 650 Watt, 220 V
Makita handcirkelzaagmachine, model: 5903 R, blad ø: 235 mm, verm.:
2.000 Watt, 220 V
1 Makita handcirkelzaagmachine, model: 5903 R, blad ø: 235 mm, verm.:
2.000 Watt, 220 V
1 Makita handcirkelzaagmachine, model: 5903 R, blad ø: 235 mm, verm.:
2.000 Watt, 220 V
1
1
1
1
Combinatie 16 t/m 21
1 Hitachi handcirkelzaagmachine, model: C9U, blad ø: 235 mm, verm.: 1.750
Watt, 220 V
Online veiling 12.126
Koudijs Bouw B.V.
Oud-Beijerland
5
Van Beusekom B.V.
23
1 partij met 2 Makita haakse slijptollen w.o.: 1x model: 90775, ø: 180 mm,
2.000 Watt, 220 V en 1x model: 9557 NB, cap. ø: 115 mm, 840 Watt, 220 V
24
25
1 Makita haakse slijptol, model: 9005B, cap. ø: 125 mm, 1.020 Watt, 220 V
1 Jepson Drycutter portable afkortcirkelzaagmachine, blad ø: 300 mm, 2.000
Watt, 220 V
1 Elektra Beckum portable verstek-/afkortcirkelzaagmachine, model: KS 210
HM plus, 1.2 kW, 220 V
1 Elektra Beckum portable verstek-/afkortcirkelzaagmachine, model: KS 210
HM plus, 1.2 kW, 220 V
26
27
27Z
28
29
30
31
32
32Z
33
34
35
36
37
37Z
38
39
40
41
42
43
43Z
44
Combinatie 22 t/m 27
1 Hitachi portable verstek-/afkortcirkelzaagmachine, model: C8FC, blad ø: 216
mm, 820 Watt, 220 V
1 Hitachi portable verstek-/afkortcirkelzaagmachine, model: C8FC, blad ø: 216
mm, 820 Watt, 220 V
1 Makita accuschroef-/boormachine, model: 6095 D, 9.6 V (excl. accu en
lader), in kunststof koffer
1 Makita accuschroef-/boormachine, model: 6095 D, 9.6 V (excl. accu en
lader), in kunststof koffer
1 partij met 3 Makita accuschroef-/boormachines excl. lader en accu
Combinatie 28 t/m 32
1 Makita accuschroef-/boormachine, 9.6 V, met lader en accu, in kunststof
koffer
1 Makita accuschroef-/boormachine, model: 6095 D, cap. ø: 10 mm, 9.6 V, met
lader, in kunststof koffer
1 Makita accuschroef-/boormachine, model: 6095 D, cap. ø: 10 mm, 9.6 V, met
lader, in kunststof koffer
1 Makita pendeldecoupeerzaagmachine, model: 4350 FCT, cap.: max 135 mm,
720 Watt, 220 V, in kunststof koffer
1 Makita pendeldecoupeerzaagmachine, model: 4341, cap.: max 135 mm,
verm.: 720 Watt, in kunststof koffer
Combinatie 33 t/m 37
1 Makita pendeldecoupeerzaagmachine, model: 4304, cap.: max 110 mm, 600
Watt, 220 V, in kunststof koffer
1 Makita pendeldecoupeerzaagmachine, model: 4301, cap.: max 50 mm, 150
Watt, 220 V, in kunststof koffer
1 Makita reciprozaag, model: JR 3050T, verm.: 1.010 Watt, 220 V, in kunststof
koffer
1 Makita moeraanzetter, model: TWO200, 12.7 mm, verm.: 380 Watt, 220 V, in
kunststof koffer
1 Makita breekhamer, model: HK 0500, verm.: 550 Watt, 220 V
1 Makita gipsplaatschroefmachine, model: 6834, cap.: 25-57 mm, 470 Watt,
220 V
Combintie 38 t/m 43
1 Senco pneumatische spoelnagelpistool, model: SCN45, cap.: 32 - 50 mm
Online veiling 12.126
Koudijs Bouw B.V.
Oud-Beijerland
6
Van Beusekom B.V.
45
46
47
48
49
1
1
1
1
1
49Z
50
51
52
53
54
59
60
61
1 Senco pneumatische spijkerpistool, model: SN II, cap.: max ca. 75 mm, met
luchtslang
1 Senco pneumatische T-nagel spijkerpistool, model: SN IV, cap.: max 90 mm
1 Max pneumatische spoelnagelpistool, model: CN 4506, cap.: 25-50 mm
1 Senco pneumatische tacker, model: M I, met luchtslang
1 Senco pneumatische spijkerpistool, model: SFN 30, cap.: max 50 mm, met
luchtslang
Combinatie 50 t/m 54
1
1
1
1
Senco pneumatische tacker, cap.: max 40 mm, met luchtslang
Senco pneumatische tacker, cap.: max ca. 30 mm, met luchtslang
Senco pneumatische spijkerpistool, cap.: 25-50 mm
Senco pneumatische spijkerpistool, model: SFN 30, cap.: max 50 mm, met
luchtslang
1 Senco pneumatische spijkerpistool, model: SFN 30, cap.: max 50 mm, met
luchtslang
1 Poppers portable mini luchtcompressor, bj.: 2006, werkdruk: 8 bar, verm.:
2.1 kW, 220 V
1 Poppers portable mini luchtcompressor, bj.: 2006, werkdruk: 8 bar, verm.:
2.1 kW, 220 V
61Z
62
63
64
65
66
66Z
67
68
69
70
71
71Z
tacker, model: M III, cap.: 32 - 64 mm
tacker, model: M III, cap.: 32 - 64 mm
tacker, model: M III, cap.: 32 - 64 mm
spoelnagelpistool met luchtslang, cap.: 50 mm
spijkerpistool, model: SPN II, cap.: max ca. 60 mm, met
Combinatie 44 t/m 49
54Z
55
56
57
58
Senco pneumatische
Senco pneumatische
Senco pneumatische
Senco pneumatische
Senco pneumatische
luchtslang
Combinatie 55 t/m 61
1
1
1
1
1
kabelstroomhaspel, 3x 220 V
Gilze kabelstroomhaspel, 3x 220 V
Gilze kabelstroomhaspel, 3x 220 V
Tico portable lastrafo, lasstroombereik: 5A/20V - 140A/25.5 V, 220 V
Fijnwerk elektromagneetboorstatief, model: MBS 19230, 220 V, v.v. Fein
boormachine, ø: 19 mm, 350/min, 220 V
Combinatie 62 t/m 66
1 Hitachi bandschuurmachine, model: SB-110, 860/950 Watt, 220 V
1 Hitachi elektrische handschaafmachine, model: F-30A, werkbreedte: 92 mm,
verm.: 900 Watt, 220 V, in stalen kist
1 Bosch handcirkelzaagmachine, model: PKS 40, blad ø: 150 mm, verm.: 600
Watt, 220 V, in kunststof koffer
1 Dremel v.v. flexible as, 15.000 - 33.000 rpm, 220 V
1 partij met 2 Metabo hetelucht blaaspistolen w.o. type: E 2000/2, 220 V
Combinatie 67 t/m 71
Online veiling 12.126
Koudijs Bouw B.V.
Oud-Beijerland
7
Van Beusekom B.V.
72
73
74
75
76
1 Holzher elektrische handschaafmachine, type: 2223, werkbreedte: 75 mm,
verm.: 1.000 Watt, 220 V
1 Holzher elektrische handschaafmachine, type: 2223, werkbreedte: 75 mm,
verm.: 1.000 Watt, 220 V
1 Bosch elektrische kettingzaag, model: PKE 30, bladlengte: 350 mm, 220 V
1 Scheer handbovenfreesmachine, 220 V, + kistje gevuld met frezen en
geleiders
1 Fein multimaster, model: FSC 20, verm.: 400 Watt, 210 V, in kunststof koffer,
met toebehoren
76Z
77
78
79
80
81
82
Combinatie 72 t/m 76
1 Makita handcirkelzaagmachine, model: SP 6000, blad ø: 160 mm, verm.:
1.300 Watt, 220 V, bj.: 2008, in kunststof kist
1 Makita elektrische handbovenfreesmachine, model: RP 1110C, verm.: 1.100
Watt, 8.000-24.000 omw/min, 220 V + toebehoren, in houten kistje
1 Makita hetelucht blaaspistool, model: HG 5002, verm.: 1.600 Watt, 220 V, in
kunststof koffer
1 Makita haakse accuschroef-/boormachine, model: BDA 341, cap. ø: 10 mm,
14.4 V, met lader en extra accu, in kunststof koffer
1 Makita haakse accuschroef-/boormachine, model: BDA 341, cap. ø: 10 mm,
14.4 V, met lader en extra accu, in kunststof koffer
1 Makita handpalmschuurmachine, model: BO 4561, verm.: 160 Watt, 220 V
82Z
Combinatie 77 t/m 82
83
84
85
86
87
1
1
1
1
1
88
1 Creusen 2-steens werkbankgereedschapsslijpmachine, ø: 2x 150 mm, 220 V
88Z
89
90
91
92
93
94
Combinatie 83 t/m 88
1
1
1
1
1
1
94Z
95
96
97
98
99
99Z
kabelstroomhaspel, 3x 220 V
kabelstroomhaspel, 3x 220 V
kabelstroomhaspel, 3x 220 V
Phantom 14-delige gatzagenset, ø: 16-76 mm
Ridgid Seesnake micro inspectiecamera v.v. LCD beeldscherm en flexible hals
doos gevuld met 15 veiligheidshelmen, kleur: oranje
doos gevuld met 10 veiligheidshelmen, kleur: wit
North veiligheidsharnas met vallijn
North veiligheidsharnas met vallijn
North veiligheidsharnas met vallijn
North veiligheidsharnas met vallijn
Combinatie 89 t/m 94
1
1
1
1
1
North veiligheidsharnas met vallijn, lengte: 6 mtr, type: 2
North veiligheidsharnas met vallijn, lengte: 6 mtr, type: 2
North veiligheidsharnas met vallijn
North veiligheidsharnas met vallijn
partij met 4 bedrijfs-EHBO-koffers
Combinatie 95 t/m 99
Online veiling 12.126
Koudijs Bouw B.V.
Oud-Beijerland
8
Van Beusekom B.V.
100
101
102
103
104
105
105Z
106
107
108
109
110
111
111Z
112
113
114
115
116
117
1 Metra tester, model: 5, v.v. LCDbeeldscherm + 1 BTB outest N tester
1 Proceg handheidstester
1 partij met 4 Sola aluminium waterpassen w.o.: 3x lengte: 180 mm, 1x
lengte: 120 mm
1 Leica rotorbouwlaser, model: LLH-490, met ontvanger, lader en aluminium
statief
1 Wild TO 5 theodoliet + statief
1 Wild NK I waterpasinstrument met statief
Combinatie 100 t/m 105
1 Wild NA 24 waterpasinstrument met statief en meetbaak
1 Leica KOU-105 digitale theodoliet, type: T400 + lader, met flightcase en
statief
1 Robotoolz ePlane XPS rotorbouwlaser met ontvanger, in kunststof koffer +
statief
1 Kern theodoliet in flightcase met statief
1 Kern theodoliet met statief
1 partij met 1 statief, 2 jalonstokhouders en 3 ontvangers w.o.: Leica, type:
LFD 20, Rod-Eye Pro, Triax
Combinatie 106 t/m 111
1 Hilti gasschiethamer, type: SX 120, cap.: max lengte: 39 mm, in kunststof
koffer
1 Hilti gasschiethamer, type: SX 120, cap.: max lengte: 39 mm, in kunststof
koffer
1 Hilti schiethamer, type: DX 460, cap.: max 72 mm, in kunststof koffer
1 Hilti schiethamer, type: DX 400, in kunststof koffer
1 Hilti schiethamer, type: DX 400, cap.: max 72 mm, in kunststof koffer
1 Spit Pulsa gaspatroon accumodel schiethamer, type: 700 P, met accu, lader
en doosje met nagels CC-20 TSFL
Bazenkantoortje
118
118Z
1 partij met de inhoud van brandvertragende kast met Hilti patronen
Combinatie 112 t/m 118
Werkplaats
119
120
121
122
123
124
124Z
1 Profitech portable watergekoelde diamant steenzaagmachine, model: STC
350 III, blad ø: 350 mm, cap. zaagdiepte: 107 mm, zaaglengte: 600 mm,
220 V, bj.: 06-2009
1 Kohlswa Sweden aambeeld op houten blok
1 dommekracht, cap.: 3 ton
1 VEB dommekracht, cap.: 3 ton
1 dommekracht, cap.: 3 ton
1 Estil dommekracht, cap.: 5/3.5 ton, bj.: 2007
Combinatie 119 t/m 124
Online veiling 12.126
Koudijs Bouw B.V.
Oud-Beijerland
9
Van Beusekom B.V.
125
126
127
128
129
130
131
132
1 partij met 6 halogeen bouwlampen op statief, 220 V, 5 statieven + 1
bouwlamp
1 partij met 9 Makita lege kunststof gereedschapskoffers
1 parti met 7 Hilti lege kunststof gereedschapskoffers
1 partij met krachtstroomkabels, 380 V, en lichtlangen, 220 V
1 partij met 220 V verlengsnoeren en kabel
1 partij met 6 220 V verlengsnoeren v.v. 3-voudige stekkerdoos
1 pallet met 7 krachtstroomverlengkabels, 5-polig, 63A-6Ah
1 pallet met krachtstroomverlengkabels
132Z
133
134
135
136
137
138
Combinatie 125 t/m 132
1 partij met 1 stalen bakkruiwagen, 13 kruiwagenwielen, 1 kunststof speciekuip
met handgereedschappen
1 partij met 1 Makita stofzuiger, max 2.000 Watt, v.v. stopcontact 220 V + 1
doos met slangen en onderdelen
1 Kärcher koudwater hogedrukreiniger, model: K2.01, 220 V, met spuitlans en
borsel
1 Kärcher commercial verrijdbare stofzuiger, type: T10/1, verm.: 1.100 Watt,
220 V
1 Nilfisk Alto bedrijfswaterstofzuiger, type: Maxxi WD3, verm.: 1.350 Watt, 220
V
1 Nilfisk Alto koudwaterhogedrukreiniger, type: Poseidon 2, werkdruk: 150 bar,
met spuitlans, 220 V
138Z
Combinatie 133 t/m 138
139
140
1 Carat stoktrilnaald, model: Ret 2, 18.000/min, lengte: 1.250 mm, 220 V
1 Lievers stoktrilnaald, lengte: 1.400 mm + 1 trilnaald lengte: 750 mm, 220 V
141
1 Lievers stoktrilnaald, lengte: 850 mm + 1 trilnaald lengte: 1.800 mm, 220 V
142
143
144
145
1
1
1
1
145Z
146
147
148
149
149Z
150
151
152
Lievers
Lievers
Lievers
Lievers
stoktrilnaald,
stoktrilnaald,
stoktrilnaald,
stoktrilnaald,
lengte:
lengte:
lengte:
lengte:
850
850
850
850
mm,
mm,
mm,
mm,
220
220
220
220
V
V
V
V
Combinatie 139 t/m 145
1 Gjerde bouwcirkelzaagmachine, model: 1603, bj.: 1996, zaagblad ø: max
400 mm / min 350 mm, verstelbaar: 0-45°, 3.750 Watt, 380 V
1 Aic verrijdbare motafzuigermotor, verm.: 2 HP, 400 V
1 palletdoos gevuld met flexible slangen en duwhoutjes, mondstukken
1 Gjerde bouwcirkelzaagmachine, model: 1603, bj.: 2009, zaagblad ø: max
400 mm / min 350 mm, verstelbaar: 0-45°, 4.600 Watt, 220 V
Combinatie 146 t/m 149
1 partij met ca. 23 cirkelzaagbladen w.o. ø: 390, 400, 240 mm + 5
diamantschijven, ø: 180, 230 mm
1 partij met doorslijpschijven w.o. ø: 230, 180, 125 mm
1 partij met de inhoud van stalen schuifdeurkast met spouwmessen, luchtslang,
koppelingen, reparatie materiaal en 1 radio
Online veiling 12.126
Koudijs Bouw B.V.
Oud-Beijerland
10
Van Beusekom B.V.
153
1 partij met de inhoud van stalen 2-deurs kast met schakelmateriaal,
smeltzekeringen, lampen en meszekeringen
153Z
154
155
156
157
158
159
160
Combinatie 150 t/m 153
1
1
1
1
1
1
1
160Z
161
162
163
164
Combinatie 154 t/m 160
1
1
1
1
164Z
165
166
167
168
174
175
179Z
180
181
182
portable
portable
portable
portable
elektrische
elektrische
elektrische
elektrische
heater,
heater,
heater,
heater,
model:
model:
model:
model:
C1520M,
C1520M,
C1520M,
C1520M,
verm.:
verm.:
verm.:
verm.:
2
2
2
2
kW,
kW,
kW,
kW,
230
230
230
230
V
V
V
V
1 Makita 1-cilinder benzine portable stroomgenerator, model: G 3500R, 2x 220
V, 12 V, 3000 VA, 50 Hz
1 Abac verrijdbare zuigerluchtcompressor, type: T100, werkdruk: 10 bar op 100
ltr druktank, motorverm.: 2 kW, 220 V
1 bouwkraanwaterpompinstallatie v.v. schakelkast 380 V
1 laskar, cap.: 35 - 200 A, 380 V, met laselektroden en laskap
Combinatie 165 t/m 168
1
1
1
1
1
plintenboor standaardslede
plintenboor standaardslede
plintenboor standaardslede
plintenboor standaardslede
partij met 1 Black & Decker workmate, 1 set sneeuwkettingen, 1 acculader, 1
set accukabels, 1 sleepkabel en 1 kruissleutel
1 partij met 2 betonijzerknipscharen w.o.: 1 Ironside, 1 Hit 900
1 set Virax draadsnijset, 3/8", 1/2", 1", 1 1/4", in stalen kist
175Z
176
177
178
179
Dania
Dania
Dania
Dania
Combinatie 161 t/m 164
168Z
169
170
171
172
173
Flymo Cardenvac bladblazer-/zuiger, model: 2200 W Turbo, 220 V
Andrews portable elektrische heater, model: DE 25T, verm.: 3 kW, 230 V
Dania portable elektrische heater, model: C1520M, verm.: 2 kW, 230 V
Dania portable elektrische heater, model: C1520M, verm.: 2 kW, 230 V
Dania portable elektrische heater, model: C1520M, verm.: 2 kW, 230 V
Dania portable elektrische heater, model: C1520M, verm.: 2 kW, 230 V
Dania portable elektrische heater, model: C1520M, verm.: 2 kW, 230 V
Combinatie 169 t/m 175
1
1
1
1
aluminium telescoopschuifladder, max hoogte: ca. 300 cm
Altrex aluminium vouwladder v.v. 4x 3 sporten
Altrex aluminium Reform ladder v.v. 3x 12 sporten
Altrex aluminium dubbelzijdige trapleer v.v. 2x 4 treden
Combinatie 176 t/m 179
1 Altrex aluminium dubbelzijdige trapleer v.v. 2x 5 treden
1 partij met 1 Altrex bordestrapleer v.v. 3 treden + 1 transportkarretje
1 aluminium verrijdbare kamersteiger, werkhoogte: max 182 cm
Online veiling 12.126
Koudijs Bouw B.V.
Oud-Beijerland
11
Van Beusekom B.V.
183
1 aluminium schuifladder v.v. 2x 14 sporten
183Z
184
185
186
187
187Z
188
189
190
190Z
191
192
193
194
195
195Z
196
197
198
199
199Z
200
201
202
203
204
204Z
Combinatie 180 t/m 183
1
1
1
1
Gloria hogedrukbekistingsspuit, inh.: 5 ltr
Revo verrijdbare steenknipper, werkbreedte: 43 cm
verrijdbare stenenknipper, werkbreedte: 43 cm
rol gewapende waterslang v.v. snelkoppeling
Combinatie 184 t/m 187
1 verrijdbare 1-cilinder luchtompressor, cap.: 8 bar, 220 V
1 pneumatische naaldenbikhamer
1 pallet met 8 rollen compressorluchtslang v.v. snelkoppeling
Combinatie 188 t/m 190
1 Simer dompelwaterpomp, hoogte: max 7 mtr, 400 Watt, 220 V, met
afvoerslang
1 Simer dompelwaterpomp, hoogte: max 7 mtr, 400 Watt, 220 V, met
afvoerslang
1 Simer dompelwaterpomp, hoogte: max 7 mtr, 400 Watt, 220 V, met
afvoerslang
1 Dab Feka 600 dompelwaterpomp v.v. vlotter, hoogte: max 7 mtr, 1.000 Watt,
220 V, met afvoerslang
1 Dab Feka 600 dompelwaterpomp v.v. vlotter, hoogte: max 7 mtr, 1.000 Watt,
220 V, met afvoerslang
Combinatie 191 t/m 195
1 Dab Feka 600 dompelwaterpomp
220 V, met afvoerslang
1 Dab Feka 600 dompelwaterpomp
220 V
1 Dab Feka 600 dompelwaterpomp
220 V
1 Dab Feka 600 dompelwaterpomp
220 V
v.v. vlotter, hoogte: max 7 mtr, 1.000 Watt,
v.v. vlotter, hoogte: max 7 mtr, 1.000 Watt,
v.v. vlotter, hoogte: max 7 mtr, 1.000 Watt,
v.v. vlotter, hoogte: max 7 mtr, 1.000 Watt,
Combinatie 196 t/m 199
1 Minifor staaldraadtakel, model: TR10, hijsverm.: 100 kg, 220 V, met
bedieningskastje, in stalen kist
1 Visömat-Laier hoogfrequent verrijdbare omvormer, 280 / 42 V, met 2 Lievers
betontrilnaalden
1 Visömat-Laier hoogfrequent verrijdbare omvormer, 280 / 42 V, met 2 Lievers
betontrilnaalden
1 Lievers betontrilnaald, 42 V
1 Gilze kabelstroomhaspel, 3x 220 V
Combinatie 200 t/m 204
Online veiling 12.126
Koudijs Bouw B.V.
Oud-Beijerland
12
Van Beusekom B.V.
205
206
207
208
1 Cyclop staalbandomsnoeringsapparaat, 16 mm, met haspel, op
steenkruiwagen
1 Cyclop staalbandomsnoeringsapparaat, 16 mm, met haspelwagen en
stretchfoliewikkelapparaat
1 Spit Epcon system injectiemortelspuit, in stalen koffer
1 Fein 2000 steekzaagmachine, model: Astx 649, 220 V + 2 reserve zagen
208Z
209
210
211
212
213
213Z
214
215
216
217
218
218Z
219
220
221
222
222Z
223
224
225
226
226Z
227
Combinatie 205 t/m 208
1
1
1
1
1
partij met 2 stalen in hoogte verstelbare materiaalrolsteunen
Peddinghaus hefboomplaatschaar, cap. ø: 13 mm, op stalen onderstel
gascilinderlaskar met autogeen lassnijset
partij met 6 stalen metselklapschragen, werkhoogte: 99 cm
partij met 1 emmer en 1 bak gevuld met polyester hijsbanden en touw
Combinatie 209 t/m 213
1 partij met 1 kunststof krat en 1 houten bak gevuld met betonboren en
metaalboren
1 partij handgereedschappen w.o.: bankhamers, ring-/steeksleutels, 2
vetspuiten, bikhamers, 1 staafmixer en 1 handzaag
1 stalen gereedschapskist met inhoud w.o.: pijpsleutels, doppen,
ring-/steeksleutels
1 Skil haakse slijper v.v. staalborstel, ø: 70 mm, 220 V
1 Fein boorhamer, 220 V
Combinatie 214 t/m 218
1 partij met 2.5 doos gevuld met Spax 4x 30 schroefstrippen
1 partij met 2 kratten gevuld w.o.: 1 olie-/waterscheider, 1
hoofdstroomschakelkast, ketting, kabel, 1 trechter
1 partij op 2 schappen + de inhoud van 2 ladewerkbank w.o.:
reparatiemateriaal, bevestigingsmateriaal, spuitbussen + 1 stereoinstallatie
1 stalen stelling met kunststof bakjes gevuld met schroeven, bouten, moertjes,
sloten, betonboren + lengtes aluminium en haspeltouw,
handdoekpapierrolhouder en quartz wandklok
Combinatie 219 t/m 222
1 Atlas Copco 2-cilinder luchtcompressor, werkdruk: 8 bar op druktank, 380 V,
met drukregelaar
1 partij met 1 serrejoint, lengte: 210 cm, + 6 constructielijmtangen
1 stalen 1-ladige werktafel, bladafm.: 1.570x1.010 mm, met bankschroef en 2
krukken
1 stalen 2-ladige werkbank, bladafm.: ca. 4.000x1.020 mm, v.v. 2 schappen en
1 bankschroef, 3 TL- lichtarmaturen
Combinatie 223 t/m 226
1 partij met de inhoud van de verfopslagruimte w.o.: coating, sealen,
gevelimpregneer, schakelverf, spuitbussen etc.
Online veiling 12.126
Koudijs Bouw B.V.
Oud-Beijerland
13
Van Beusekom B.V.
228
1 partij met de inhoud van klein magazijn w.o: stekkers, stroomdraad,
vlechtdraad, hoefijzers, verkeersborden, oude metalen, slangkoppelingen etc.
229
1 15-vaks stalen stelling gevuld met pakken Senco nieten w.o.: 25,4 mm,
G4450-114-32 mm, G6774-134-44 mm, nagels 38x1,8 mm, 32x1,8 mm, Hilti
nagels, knipperlichten etc. (entre sol)
229Z
230
231
231Z
232
233
234
235
236
237
237Z
238
239
240
241
242
243
244
244Z
245
246
247
248
249
250
Combinatie 227 t/m 229
1 Metabo 2-steens gereedschapslijpmachine, ø: 2x200 mm, 380 V, op onderstel
met steenopruimer
1 verrijdbare bouwdroger, 220 V
Combinatie 230 t/m 231
1 stalen schuifdeurskast, afm.: B150xD50xH102 cm, (excl. inhoud)
1 2-deurs stalen kast, afm.: B100xD45xH200 cm (excl. inhoud)
1 demontabele palletstelling bestaande uit 3 staanders, afm.: B100xH300 cm,
12 liggers, lengte: 270 cm, 2 houten legborden (excl. inhoud)
1 demontabele palletstelling bestaande uit 4 staanders, afm.: B80xH300 cm,
12 liggers, lengte: 260 cm, 6 liggers, lengte: 140cm (excl. inhoud)
1 demontabele stalen stelling, afm.: B277xH200xD46 cm (excl. inhoud) (entre
sol)
1 partij met 5 delen demontabele stalen stelling, afm.: B92xD46xH198 cm
(excl. inhoud)
Combinatie 232 t/m 237
1 partij met de inhoud van stelling 237 w.o.: krachtstroomstekkers,
schakelmateriaal, knelkoppelingen, sloopbeitels, zekeringen, kranen,
onderdelen + 1 aanrechtblad, afm.: 60x183 cm
1 partij met 2 Royal Talens schilderezels
1 partij met portofoons antennes en 3 KPN New Line, mobiele GPRS kasten
1 partij met 5 Delta liertakels, model BHW-1200, cap.: 550 kg
1 partij met 4 Estil hydraulische potkrikken, cap.: 10.000 kg
1 partij met 2 Bohle glasdrager
1 doos gevuld met 20 3m kunststof veiligheidshelmen
Combinatie 238 t/m 244
1 partij met 3 stalen 2-deurs kasten, 1 doos strengen bekers, tekeningen
opbergkastjes, 1 keukenkastje, plaat en vouwdozen
1 partij met rollen lichtdrukpapier, 2 dozen met toners, 4 dozen ordners, 15
dozen met technische omschrijving brochures
1 partij met transportkarretje, 1 ladder, afzethekwerk etc.
1 partij met 4 stelling plaatsen gevuld met 2 2-deurs stalen kasten, kachels,
stellingmateriaal, trapdelen, restanten tegels, rubber profiel, latexverf,
Eurocol speciaalvoeg, dakmortel etc.
1 partij met de inhoud van 3 stellingen gevuld met 2 elktro motoren,
handgereedschap, spijkers, pluggen, 2 hijsblokken, hoekijzer etc.
1 partij met de inhoud van 3 stellingen gevuld met 1 keukenblok, sunscreens,
schakeldozen, dampwerendefolie, 1 boiler, kunststofslabbe, voegmortel,
cementdekvloerspecie, tegellijm etc.
Online veiling 12.126
Koudijs Bouw B.V.
Oud-Beijerland
14
Van Beusekom B.V.
250Z
251
252
253
Combinatie 247 t/m 250
1 partij met 4 meetbaken, 7 jalonstokken
1 partij met 4 pikettenhamer, 1 grondboor, 2 steekspatels
1 partij met 3 brandblussers w.o.: Ajax, inh.: 6 kg
253Z
254
255
Combinatie 251 t/m 253
1 Hyster diesel vorkheftruck, model: H2.50XL, hefverm.: 2.460 kg, max
hefhoogte: 4.300 mm, v.v. trippel hefmast, side shift, bj.: 1990
1 hydraulische hefpalletwagen, cap.: 2.000 kg, afm.: 1.150x220 mm
255Z
256
257
Combinatie 254 t/m 255
1 Tann Fire Safe stalen 1-deurs brandvertragende kast, afm.: 55×56×134 cm,
met sleutel (excl. inhoud)
1 partij met 1 6-ladige stalen bureau, 1 verrijdbare bureaustoel, 1 tafelmodel
koelkast, 1 EHBO-trommel, 1 Senseo apparaat, 2 kachels, 3 stoelen en
kantoorbenodigheden
Buiten terein
258
1 reserve
259
260
261
262
1
1
1
1
262Z
263
264
265
266
1
1
1
1
stalen
stalen
stalen
stalen
bakkruiwagen
bakkruiwagen
bakkruiwagen
bakkruiwagen
Combinatie 263 t/m 266
1
1
1
1
1
271Z
272
273
274
275
276
bakkruiwagen
bakkruiwagen
bakkruiwagen
bakkruiwagen
Combinatie 259 t/m 262
266Z
267
268
269
270
271
stalen
stalen
stalen
stalen
stalen
stalen
stalen
stalen
stalen
steenkruiwagen
steenkruiwagen
steenkruiwagen
steenkruiwagen
steenkruiwagen
Combinatie 267 t/m 271
1
1
1
1
1
Matador
Matador
Matador
Matador
Matador
stalen
stalen
stalen
stalen
stalen
karweigereedschapskistkruiwagen
karweigereedschapskistkruiwagen
karweigereedschapskistkruiwagen
karweigereedschapskistkruiwagen
karweigereedschapskistkruiwagen
Online veiling 12.126
Koudijs Bouw B.V.
Oud-Beijerland
15
Van Beusekom B.V.
276Z
277
278
279
280
Combinatie 272 t/m 276
1
1
1
1
280Z
281
282
283
284
1
1
1
1
Combinatie 285 t/m 286
1
1
1
1
298Z
299
300
301
302
302Z
303
304
Mol
Mol
Mol
Mol
bouwstroomzwerfkast,
bouwstroomzwerfkast,
bouwstroomzwerfkast,
bouwstroomzwerfkast,
6×220
6×220
6×220
6×220
V,
V,
V,
V,
2×380
2×380
2×380
2×380
V,
V,
V,
V,
max.
max.
max.
max.
63A
63A
63A
63A
V,
V,
V,
V,
2×380
2×380
2×380
2×380
V,
V,
V,
V,
max.
max.
max.
max.
63A
63A
63A
63A
V,
V,
V,
V,
2×380
2×380
2×380
2×380
V,
V,
V,
V,
max.
max.
max.
max.
63A
63A
63A
63A
Combinatie 287 t/m 290
1
1
1
1
294Z
295
296
297
298
Matador stalen karweigereedschapskistkruiwagen
Matador stalen karweigereedschapskistkruiwagen
Matador stalen karweigereedschapskistkruiwagen
stalen karweigereedschapskist, afm.: 91×53×53 cm
1 stalen gegalvaniseerde platentransportkar, afm.: 125×102 cm
1 buisstalen transportwagen, afm.: 119×75 cm
290Z
291
292
293
294
karweigereedschapskistkruiwagen
karweigereedschapskistkruiwagen
karweigereedschapskistkruiwagen
karweigereedschapskistkruiwagen
Combinatie 281 t/m 284
286Z
287
288
289
290
stalen
stalen
stalen
stalen
Combinatie 277 t/m 280
284Z
285
286
Matador
Matador
Matador
Matador
Mol
Mol
Mol
Mol
bouwstroomzwerfkast,
bouwstroomzwerfkast,
bouwstroomzwerfkast,
bouwstroomzwerfkast,
6×220
6×220
6×220
6×220
Combinatie 291 t/m 294
1
1
1
1
Mol
Mol
Mol
Mol
bouwstroomzwerfkast,
bouwstroomzwerfkast,
bouwstroomzwerfkast,
bouwstroomzwerfkast,
6×220
6×220
6×220
6×220
Combinatie 295 t/m 298
1 partij met bouwstroomhoofdverdeelkasten w.o.: 6×220 V, 2×380 V, 32A/6h,
2×63A-6h
1 Probin bouwstroomzwerfkast, 6×220 V, 4×380 V/63A
1 Probin bouwstroomzwerfkast, 6×220 V, 4×380 V/63A
1 Probin bouwstroomzwerfkast, 6×220 V, 4×380 V/63A
Combinatie 299 t/m 302
1 Hela bouwstroomzwerfkast, type: Multi, 6×220 V, 3×380 V/63A-6h
1 Hela bouwstroomzwerfkast, type: Multi, 6×220 V, 3×380 V/63A-6h
Online veiling 12.126
Koudijs Bouw B.V.
Oud-Beijerland
16
Van Beusekom B.V.
304Z
305
306
307
308
309
Combinatie 303 t/m 304
1
1
1
1
1
309Z
310
311
312
313
314
314Z
315
316
317
318
318Z
319
320
321
322
323
324
324Z
325
326
327
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
bouwstroomzwerfkast,
bouwstroomzwerfkast,
bouwstroomzwerfkast,
bouwstroomzwerfkast,
bouwstroomzwerfkast,
cap.:
cap.:
cap.:
cap.:
cap.:
6×220
6×220
6×220
6×220
6×220
V,
V,
V,
V,
V,
2×380
2×380
2×380
2×380
2×380
V/63A-6h
V/63A-6h
V/63A-6h
V/63A-6h
V/63A-6h
Combinatie 305 t/m 309
1
1
1
1
1
bouwstroomzwerfkast, cap.: 6×220 V, 3×380
bouwstroomzwerfkast, cap.: 6×220 V, 3×380
bouwstroomzwerfkast, cap.: 6×220 V, 3×380
pallet met krachtstroomverlengkabel, 5 polig,
pallet met krachtstroomkabels, 380 V
V/63A-6h
V/63A-6h
V/63A-6h
380 V, 63A-6h
Combinatie 310 t/m 314
1 Atika verrijdbare betonmolen, model: Profi 145 S, 220 V
1 partij met plaatmateriaal w.o.: multiplex, 2 Trespa + lengte stuk profiel, PVC
pijp, tochtprofiel
1 gegalvaniseerde stelling, afm.: 240×100×200 cm
1 stalen bouwstroomzwerfkast, cap: 6×220 V, 2×380 V
Combinatie 315 t/m 318
1 Elektra Beckum bouwcirkelzaagmachine, model: IKHS 315 E, zaagblad, max.
ø: 315 mm, verstelbaar: 0-45°, 380 V, bj. 2000
1 Elektra Beckum bouwcirkelzaagmachine, model: IKHS 315 E, zaagblad, max.
ø: 315 mm, verstelbaar: 0-45°, 380 V, bj. 2001
1 Gjerde bouwcirkelzaagmachine, model: 1603, blad ø: max. 400 mm,
verstelbaar: 0-45°, 4600 Watt, 380 V, bj. 2002
1 Gjerde bouwcirkelzaagmachine, model: 1203, zaagblad max. ø: 300 mm,
verstelbaar: 0-45°, 3000 Watt, 380 V, bj. 2006 (werkplaats)
1 dommekracht, cap.: 5 ton (werkplaats)
1 partij met 2 propaan gasflessen
Combinatie 319 t/m 324
1 partij met glaswolisolatie
1 pallet met 14 dozen Vetro Arredo à 5 stuks metsel glasblokken, afm.:
19×19×8 cm+ 20 glasmetselblokken transparant, afm.: 19×19×8 cm
1 partij met 1 2-deurs stalen kast, 2 tafeltjes, 1 kozijn, tafelbladen, 1
loopplatform, dakbekleding, 1 brandvertragende deur
Entre sol vloer
328
329
330
1 partij met stapelbare stoelen w.o.: kuipvormige kantinestoelen, rood
gestoffeerde stoelen + tafels
1 partij met 4 2-deurs stalen kasten, ca. 28 tafels, 10 verrijdbare
bureaustoelen
1 partij met plinten, rabbatdelen, hoeklatten, 4 wastafels, 3 spoelreservoirs,
afwerklatten, 2 rollen oranje lopers
Online veiling 12.126
Koudijs Bouw B.V.
Oud-Beijerland
17
Van Beusekom B.V.
330Z
331
332
333
Combinatie 325 t/m 330
1 partij veiligheidsnetten
1 stalen stapelbok gevuld met plaatmateriaal w.o. afm.: 244×122 cm
1 demontabele, gedemonteerde houten directiebouwkeet
333Z
334
335
336
337
338
338Z
339
340
341
342
343
344
345
346
346Z
347
348
349
350
350Z
351
352
353
354
355
355Z
Combinatie 331 t/m 333
1
1
1
1
1
56 geïmpregneerde houten metselprofielen, lengte: 265 cm
71 geïmpregneerde houten metselprofielen, lengte: 295 cm
100 geïmpregneerde houten metselprofielen, lengte: 265 cm
80 geïmpregneerde houten metselprofielen, lengte: ca. 350 cm
ca. 64 geïmpregneerde houten metselprofielen, lengte: ca. 355 cm + 7 div.
lengtes
Combinatie 334 t/m 338
1 partij met grindharken, bezems, scheppen, rieken, koevoeten, 2 afzetpionnen
en gemarkeerde afzethek
1 Altrex dubbelzijdige trapleer v.v. 2×10 treden
1 Altrex dubbelzijdige trapleer v.v. 2×8 treden
1 Altrex dubbelzijdige trapleer v.v. 2×8 treden
1 Altrex dubbelzijdige trapleer v.v. 2×6 treden
1 Altex aluminium reformladder v.v. 2×12 sporten
1 partij met 2 aliminium ladders v.v. 16 sporten
1 partij met 1 aluminium + 1 stalen ladder v.v. 15 sporten
Combinatie 339 t/m 346
1 Altec aluminium snelbouwwerksteiger, hoogte ca.: 5 mtr, bestaande uit 4
staanders, 2 halve staanders, 2 loopplatformen, 8 schroren, 4 liggers, 4
zwenkwielen
1 Altec aluminium snelbouwsteigerdelen w.o.: 2 loopplatformen, 7 schroren, 10
liggers, 4 staanders, hoogte: 2 mtr, 5 zwenkwielen, 1 stabilisatiesteun
1 trekschamelhouttransportkar, afm.: 200×100 cm op luchtbanden
1 partij met 4 lengtes aluminium pijp
Combinatie 347 t/m 350
1 AIC stalen gegalvaniseerde telescoop lichtmast, hoogte:
terreinlampen, type: Olympia 2, 230 V
1 AIC stalen gegalvaniseerde telescoop lichtmast, hoogte:
IP65 megatereinlamp, 230 V + 2 lampen (defect)
1 AIC stalen gegalvaniseerde telescoop lichtmast, hoogte:
terreinlampen, type: Olympia 2, 230 V
1 AIC stalen gegalvaniseerde telescoop lichtmast, hoogte:
terreinlampen, type: Olympia 2, 230 V
1 AIC stalen gegalvaniseerde telescoop lichtmast, hoogte:
terreinlampen, type: Olympia 2, 230 V
12 mtr, v.v. 2 Lanzini
12 mtr, v.v. EURO
12 mtr, v.v. 2 Lanzini
12 mtr, v.v. 2 Lanzini
12 mtr, v.v. 2 Lanzini
Combinatie 351 t/m 355
Online veiling 12.126
Koudijs Bouw B.V.
Oud-Beijerland
18
Van Beusekom B.V.
356
357
358
359
360
360Z
1 AIC stalen gegalvaniseerde telescoop lichtmast, hoogte:
maxi IP65 terreinlampen, 230 V
1 AIC stalen gegalvaniseerde telescoop lichtmast, hoogte:
terreinlampen, type: Olympia 2, 230 V
1 AIC stalen gegalvaniseerde telescoop lichtmast, hoogte:
terreinlampen, type: Olympia 2, 230 V
1 AIC stalen gegalvaniseerde telescoop lichtmast, hoogte:
maxi IP65 terreinlampen, 230 V en betonnen voet
1 partij met 4 halogeen bouwlampen, 220 V (werkplaats)
12 mtr, v.v. 2 EURO
12 mtr, v.v. 2 Lanzini
12 mtr, v.v. 2 Lanzini
12 mtr, v.v. 2 EURO
Combinatie 356 t/m 360
Buitenterrein
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
371Z
372
373
374
375
376
377
378
379
379Z
380
1 aluminium verlichtingsreclamebak, afm.: 200×75×18 cm, 220 V, houten
tuinbankje, 1 tafel v.v. 2 stalen schragen, multiplex, bladafm.: 214×64 cm
1 partij met ca. 35 houten pallets, Euro formaat
1 partij met 15 stalen 200 Ltr vaten + 4 kunststof vaten (leeg)
1 partij met baddinghout w.o.: 42 stuks lengte afm.: 170×70×4550 mm, 3
pakketten à ca. 60 stuks, lengte: ca. 2530 mm, 50 stuks lengte: ca. 1150
mm, ca. 75 diverse lengtes
1 pakket à 60 lengtes baddinghout, afm.: 150×50×ca. 5.000 mm
1 pakket à 75 lengtes steigerplanken, lengte: 5.000 mm
1 pakket à 75 lengtes steigerplanken, lengte: 5.000 mm
1 pakket à 75 lengtes steigerplanken, lengte: 5.000 mm
1 pakket à 65 lengtes steigerplanken, lengte: 5.000 mm
1 pakket à 75 lengtes steigerplanken, lengte: 5.000 mm
1 pakket à 75 lengtes steigerplanken, lengte: 5.000 mm
Combinatie 364 t/m 371
1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60
kruiskoppelingen en laskoppelingen
1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60
kruiskoppelingen
1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60
kruiskoppelingen, laskoppelingen, leuninghouders
1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60
statieven
1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60
laskoppelingen
1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60
kruiskoppelingen
1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60
kruiskoppelingen
1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60
kruiskoppelingen
cm, gevuld met
cm, gevuld met
cm, gevuld met
cm, gevuld met 3-poot
cm, gevuld met
cm, gevuld met
cm, gevuld met
cm, gevuld met
Combinatie 372 t/m 379
1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met
laskoppelingen
Online veiling 12.126
Koudijs Bouw B.V.
Oud-Beijerland
19
Van Beusekom B.V.
381
382
383
384
385
386
387
387Z
388
389
390
391
392
393
394
395
395Z
396
397
398
399
400
401
402
403
1 gegalvaniseerde stalen
laskoppelingen
1 gegalvaniseerde stalen
kruiskoppelingen
1 gegalvaniseerde stalen
kruiskoppelingen
1 gegalvaniseerde stalen
laskoppelingen
1 gegalvaniseerde stalen
kruiskoppelingen
1 gegalvaniseerde stalen
kruiskoppelingen
1 gegalvaniseerde stalen
kruiskoppelingen
stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met
stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met
stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met
stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met
stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met
stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met
stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met
Combinatie 380 t/m 387
1 gegalvaniseerde
laskoppelingen
1 gegalvaniseerde
laskoppelingen
1 gegalvaniseerde
laskoppelingen
1 gegalvaniseerde
laskoppelingen
1 gegalvaniseerde
voetplaten
1 gegalvaniseerde
voetplaten
1 gegalvaniseerde
voetplaten, (1/3
1 gegalvaniseerde
voetplaten
stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met
stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met
stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met
stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met
stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met
stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met
stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met
gevuld)
stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met
Combinatie 388 t/m 395
1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.:
leuninghouders
1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.:
leuninghouders
1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.:
leuninghouders
1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.:
bekistingsmateriaal
1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.:
stellingvoet schroefspindels
1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.:
stellingvoet schroefspindels
1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.:
bekistingsmateriaal en leuninghouders
1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.:
kruiskoppelingen
100×80×60 cm, gevuld met
100×80×60 cm, gevuld met
100×80×60 cm, gevuld met
100×80×60 cm, gevuld met
100×80×60 cm, gevuld met
100×80×60 cm, gevuld met
100×80×60 cm, gevuld met
100×80×60 cm, gevuld met
Online veiling 12.126
Koudijs Bouw B.V.
Oud-Beijerland
20
Van Beusekom B.V.
404
404Z
405
406
407
408
408Z
409
410
411
412
413
414
415
416
416Z
417
418
419
420
420Z
1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm, gevuld met
leuninghouders
Combinatie 396 t/m 404
1 gegalvaniseerde stalen stapelbak, afm.: 100×80×60 cm,
stellingvoet schroefspindels
1 partij met 5 stalen stapelbare bakken, afm.: 100×80×60
1 partij met 5 stalen stapelbare bakken, afm.: 100×80×60
1 partij met 5 stalen stapelbare bakken, afm.: 100×80×60
1 gegalvaniseerde stalen
lengte: ca. 200cm
1 gegalvaniseerde stalen
lengte: ca. 200 cm
1 gegalvaniseerde stalen
lengte: ca. 200 cm
1 gegalvaniseerde stalen
lengte: ca. 200 cm
1 gegalvaniseerde stalen
lengte: ca. 200 cm
1 gegalvaniseerde stalen
lengte: ca. 200 cm
1 gegalvaniseerde stalen
lengte: ca. 200 cm
1 gegalvaniseerde stalen
lengte: ca. 200 cm
stapelbok gevuld met ca. 160 div. lengtes steigerpijp,
stapelbok gevuld met ca. 160 div. lengtes steigerpijp,
stapelbok gevuld met ca. 230 lengtes steigerpijp,
stapelbok gevuld met ca. 230 lengtes steigerpijp,
stapelbok gevuld met ca. 230 lengtes steigerpijp,
stapelbok gevuld met ca. 230 lengtes steigerpijp,
stapelbok gevuld met ca. 180 lengtes steigerpijp,
stapelbok gevuld met ca. 170 lengtes steigerpijp,
Combinatie 409 t/m 416
1 gegalvaniseerde stalen stapelbok gevuld met ca. 230 stuks steigerpijp,
lengte: 150 mtr
1 stalen stapelbok gevuld met ca.: 230 stuks steigerpijp, lengte 200 cm
1 stalen stapelbok gevuld met ca.: 140 stuks steigerpijp, lengte 200 cm
1 partij met 2 stapelbokken met ca. 100 lengtes steigerpijp, lengte 200 cm
Combinatie 417 t/m 420
1 reserve
422
1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken
lengte: ca. à 2 mtr
1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken
lengte: ca. 2 mtr
1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken
lengte: ca. 2 mtr
1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken
lengte: ca. 2 mtr
424
425
425Z
cm
cm
cm
Combinatie 405 t/m 408
421
423
gevuld met
gevuld met ca. 60 lengtes steigerpijp,
gevuld met ca. 60 lengtes steigerpijp,
gevuld met ca. 60 lengtes steigerpijp,
gevuld met ca. 60 lengtes steigerpijp,
Combinatie 421 t/m 425
Online veiling 12.126
Koudijs Bouw B.V.
Oud-Beijerland
21
Van Beusekom B.V.
426
427
428
429
430
1 partij met 2 stalen
lengte: ca. 2 mtr
1 partij met 2 stalen
lengte: ca. 2 mtr
1 partij met 2 stalen
lengte: ca. 2 mtr
1 partij met 2 stalen
lengte: ca. 2 mtr
1 partij met 2 stalen
lengte: ca. 2 mtr
430Z
431
432
433
434
435
435Z
436
437
438
439
439Z
stapel-/hijsbokken gevuld met ca. 60 lengtes steigerpijp,
stapel-/hijsbokken gevuld met ca. 60 lengtes steigerpijp,
stapel-/hijsbokken gevuld met ca. 60 lengtes steigerpijp,
stapel-/hijsbokken gevuld met ca. 60 lengtes steigerpijp,
stapel-/hijsbokken gevuld met ca. 60 lengtes steigerpijp,
Combinatie 426 t/m 430
1
1
1
1
1
stalen
stalen
stalen
stalen
stalen
stapelbok
stapelbok
stapelbok
stapelbok
stapelbok
gevuld
gevuld
gevuld
gevuld
gevuld
met
met
met
met
met
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
140
190
220
140
220
lengtes steigerpijp, lengte:
lengtes steigerpijp, lengte:
lengtes steigerpijp, lengte:
stuks steigerpijp, lengte: 2
stuks steigerpijp, lengte: 2
2 mtr
2 mtr
2 mtr
mtr
mtr
combinatie 431 t/m 435
1 partij met 2 stalen stapelbokken, totaal ca. 280 lengtes steigerpijp, lengte:
ca. 150/200 cm
1 stalen stapelbok met ca. 170 steigerpijp à 2 mtr
1 stalen stapelbok met ca. 160 steigerpijp à 2 mtr
1 stalen stapelbok met ca. 230 steigerpijp à 2 mtr
Combinatie 436 t/m 439
440
1 reserve
441
442
443
1 partij met 2 stalen stapelbokken met ca. 28 lengtes steigerpijp à 3 mtr
1 partij met 4 stalen stapelbokken met ca. 90 lengtes steigerpijp à 3 mtr
1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 55 lengtes steigerpijp à 3 mtr
444
1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 3 mtr
445
1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 3 mtr
446
1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 3 mtr
446Z
Combinatie 441 t/m 446
447
1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 3 mtr
448
1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 3 mtr
449
1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 3 mtr
450
1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 3 mtr
Online veiling 12.126
Koudijs Bouw B.V.
Oud-Beijerland
22
Van Beusekom B.V.
451
451Z
1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 3 mtr
Combinatie 447 t/m 451
452
1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 3 mtr
453
1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 3 mtr
454
1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 3 mtr
455
1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 3 mtr
456
1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 3 mtr
456Z
Combinatie 452 t/m 456
457
1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 3 mtr
458
1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 3 mtr
459
1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 3 mtr
460
1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 3 mtr
460Z
461
462
463
464
465
465Z
466
467
468
469
470
470Z
Combinatie 457 t/m 460
1 partij met
ca. 6 mtr
1 partij met
ca. 6 mtr
1 partij met
ca. 6 mtr
1 partij met
ca. 6 mtr
1 partij met
ca. 6 mtr
2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 15 lengtes steigerpijp, lengte:
2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte:
2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte:
2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte:
2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte:
Combinatie 461 t/m 465
1 partij met
ca. 6 mtr
1 partij met
ca. 6 mtr
1 partij met
ca. 6 mtr
1 partij met
ca. 6 mtr
1 partij met
ca. 6 mtr
2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte:
2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte:
2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte:
2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte:
2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte:
Combinatie 466 t/m 470
Online veiling 12.126
Koudijs Bouw B.V.
Oud-Beijerland
23
Van Beusekom B.V.
471
472
473
473Z
474
475
476
477
477Z
478
479
480
481
481Z
482
483
484
485
486
487
487Z
488
489
490
1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte:
ca. 6 mtr
1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte:
ca. 6 mtr
1 partij met 2 stalen stapel-/hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte:
ca. 6 mtr
Combinatie 471 t/m 473
1 partij met
6 mtr
1 partij met
6 mtr
1 partij met
6 mtr
1 partij met
6 mtr
4 stalen stapel-/hijsbokken à 2× ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte:
4 stalen stapel-/hijsbokken à 2× ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte:
4 stalen stapel-/hijsbokken à 2× ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte:
4 stalen stapel-/hijsbokken à 2× ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte:
Combinatie 474 t/m 477
1 partij met
6 mtr
1 partij met
6 mtr
1 partij met
6 mtr
1 partij met
6 mtr
4 stalen stapel-/hijsbokken à 2× ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte:
4 stalen stapel-/hijsbokken à 2× ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte:
4 stalen stapel-/hijsbokken à 2× ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte:
4 stalen stapel-/hijsbokken à 2× ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte:
Combinatie 478 t/m 481
1 partij met
6 mtr
1 partij met
6 mtr
1 partij met
6 mtr
1 partij met
6 mtr
1 partij met
6 mtr
1 partij met
6 mtr
8 stalen stapel-/hijsbokken à 4× ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte:
8 stalen stapel-/hijsbokken à 4× ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte:
8 stalen stapel-/hijsbokken à 4× ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte:
8 stalen stapel-/hijsbokken à 4× ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte:
8 stalen stapel-/hijsbokken à 4× ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte:
8 stalen stapel-/hijsbokken à 4× ca. 60 lengtes steigerpijp, lengte:
Combinatie 482 t/m 487
1 partij met 2 stalen gegalvaniseerd stapelbokken met totaal ca. 60 lengtes
steigerpijp à 1,6 mtr
1 partij met 4 stalen stapelbare hijsblokken met totaal ca. 90 lengtes
steigerpijp à 4 mtr
1 partij met 2 stalen stapelbare hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 4
mtr
Online veiling 12.126
Koudijs Bouw B.V.
Oud-Beijerland
24
Van Beusekom B.V.
491
492
493
494
495
496
1 partij
mtr
1 partij
mtr
1 partij
mtr
1 partij
mtr
1 partij
mtr
1 partij
mtr
496Z
497
498
499
500
501
503
504
505
506
508
509
510
511
met 2 stalen stapelbare hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 4
met 2 stalen stapelbare hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 4
met 2 stalen stapelbare hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 4
4 stalen stapelbokken met totaal ca. 120 lengtes steigerpijp à 4
4 stalen stapelbokken met totaal ca. 120 lengtes steigerpijp à 4
6 stalen stapel-/hijsbokken met totaal ca. 180 lengtes steigerpijp à
6 stalen stapel-/hijsbokken met totaal ca. 120 lengtes steigerpijp à
6 stalen stapel-/hijsbokken met totaal ca. 120 lengtes steigerpijp à
Combintaie 497 t/m 501
1 partij met 6 stalen stapel-/hijsbokken met totaal ca. 180 lengtes steigerpijp à
4 mtr
1 partij met 4 stalen stapelbokken gevuld met steigerpijp, totaal ca. 500
lengtes à 1,5 mtr
1 partij met 6 stalen gegalvaniseerde stapel-/hijsbokken, afm.: 120×75 cm
1 8 AIC stalen gegalvaniseerd stapel-/hijsbokken, afm.: 130×90 cm
1 partij met 12 diverse stapel-/hijsbokken + 2 stalen bokken
Combinatie 502 t/m 506
1 stalen stapel-/hijsbok gevuld met ca. 15 duw-/trekschroren en ca. 50
gegalvaniseerde schroren
1 stalen stapel-/hijsbok gevuld met ca. 50 stempelschroren, lengte: ca.
250/300 cm
1 stalen stapel-/hijsbok gevuld met ca. 40 stempelschroren, lengte: ca.
250/300 cm
1 stalen stapel-/hijsbok gevuld met 30 duw-/trekschroren
1 stalen stapelbok gevuld met ca.: 24 schroren, lengte: ca. 400 cm
511Z
512
513
514
515
met 2 stalen stapelbare hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 4
1 partij met
mtr
1 partij met
mtr
1 partij met
4 mtr
1 partij met
4 mtr
1 partij met
4 mtr
506Z
507
met 2 stalen stapelbare hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 4
Combinatie 490 t/m 496
501Z
502
met 2 stalen stapelbare hijsbokken met ca. 60 lengtes steigerpijp à 4
Combintaie 507 t/m 511
1
1
1
1
partij met 5 diverse stalen stapelbokken
stalen stapelbok gevuld met gegalvaniseerde leuninghouders
stalen stapelbok gevuld met leuninghouders
stalen stapelbok gevuld met leuninghouders
Online veiling 12.126
Koudijs Bouw B.V.
Oud-Beijerland
25
Van Beusekom B.V.
516
517
1 stalen stapelbok gevuld met leuninghouders
1 stalen stapel-/hijsbok gevuld met ca. 20 Reco gegalvaniseerde
schroefstempels, min. lengte: 175 cm, max. lengte: 310 cm
517Z
518
519
520
521
Combinatie 512 t/m 517
1 stalen stapelbok gevuld met lateibalken en dorpel
1 partij met stalen stappelbakken + 1 gaasbak gevuld met stapel-/hijsbokken,
3 poot statieven en oude metalen
1 Eldeko betonstortkubel, volume inh. cap.: 1.500 ltr
1 stalen gegalvaniseerde Brouwer Specie Crane container, werklast: 2.000 kg,
bj.: 1992
521Z
522
523
524
Combinatie 518 t/m 521
1 partij met 4 stalen breedflensbalken, afm.: 240×235×3.500 mm
1 stalen stapelbok gevuld met lengtes ijzer w.o.: 2 breedflensbalken, afm.:
180×180×6.000 mm, hoekprofiel
1 partij met ca. 60 stalen rijplaten verdeeld over het buitenterein, ca. 60 stuks
+ afgekorte rijplaten
524Z
525
526
527
528
529
Combinatie 522 t/m 524
1
1
1
1
1
529Z
530
531
534
535
536
537
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
42
66
60
60
60
lengtes
lengtes
lengtes
lengtes
lengtes
baddinghout,
baddinghout,
baddinghout,
baddinghout,
baddinghout,
afm.
afm.
afm.
afm.
afm.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
:
:
:
:
:
150×50×5.000
150×50×5.000
150×50×5.000
150×50×5.000
150×50×5.000
mm
mm
mm
mm
mm
1 partij met 7 stortkokers, 3 tussenstorttrechters,1 trechterstortbak, kleur:
oranje
1 partij met 7 Müba stortkokers, 3 tussenstorttrechters, kleur: rood
Combinatie 530 t/m 531
1 partij met 2 houten Dragline Schotten, afm. ca.: 100×20×580 cm
1 partij met ca. 44 Mitra betonnen vloerplaten, 2 pallets met dakpannen, 1
pallet met metselstenen
1 partij met 4 pallets met 125 stuks Silka kalkzandmetselblokken, afm.:
440×200×100 mm, straatklinkers en metselstenen
1 partij met 2 betonnen vloerplaten, 2 pallets met dakpannen, 1 pallet met
metselstenen
1 partij met 11 betonnen vloerplaten, afm.: 200×200×14 cm
1 partij met 2 pallets rood gebakken metselstenen
537Z
538
539
540
541
met
met
met
met
met
Combinatie 525 t/m 529
531Z
532
533
partij
partij
partij
partij
partij
Combinatie 532 t/m 537
1
1
1
1
pallet met dorpels + 2 zakken grind
partij met 4 pallets rood gebakken metselstenen, zwarte gevelstenen
Bigbag gevuld met zand
pallet met ca. 70 gaasmatten, afm.: 200×120 cm
Online veiling 12.126
Koudijs Bouw B.V.
Oud-Beijerland
26
Van Beusekom B.V.
542
1 palllet gevuld met stalen gegalvaniseerde vloerroosters
542Z
543
544
545
546
547
548
549
Combinatie 538 t/m 542
1
1
1
1
Multiplex bouten waterputbak, afsluitbaar, afm.: 106×106×103 cm
1-deurs hoofdstroombouwkast
1-deurs hoofdstroombouwkast
1-deurs hoofdbouwstroomverdeelkast v.v. Merlin Gerlin Prisma Plu
Schakelkast
1 Multiplex houten bouwstroom verdeelkast, 10× 380 V, 63A/6h
1 Multiplex houten bouwstroomkast
1 Multiplex houten bouwstroomverdeelkast, 3× 380 V, 63A/6h
549Z
Combinatie 543 t/m 549
550
551
552
553
1
1
1
1
554
1 pallet met ca. 30 stalen metselklapschragen w.o. werkhoogte 100 cm
554Z
555
556
557
558
558Z
559
560
561
562
563
563Z
564
stalen stapelbok gevuld met 8 bouw-/waterkraankolommen
pallet met 3 rollen bewapend waterslang v.v. snelkoppeling
pallet met ca. 18 stalen metselklapschragen w.o. hoogte: ca. 100/80 cm
pallet met ca. 28 stalen metselklapschragen w.o. werkhoogte: ca. 90/100 cm
Combinatie 550 t/m 554
1 Hiltra stalen 2-deurs
141×132×137 cm
1 Hiltra stalen 2-deurs
141×132×137 cm
1 Hiltra stalen 2-deurs
141×132×137 cm
1 Hiltra stalen 2-deurs
141×132×124 cm
chemicaliënopslag-/afvalcontainers, afm.:
chemicaliënopslag-/afvalcontainers, afm.:
chemicaliënopslag-/afvalcontainers, afm.:
chemicaliënopslag-/afvalcontainers, afm.:
Combinatie 555 t/m 558
1 Hiltra stalen 2-deurs
141×132×137 cm
1 Hiltra stalen 2-deurs
141×132×124 cm
1 Hiltra stalen 2-deurs
141×132×124 cm
1 Hiltra stalen 2-deurs
141×132×137 cm
1 Hiltra stalen 2-deurs
141×132×137 cm
chemicaliënopslag-/afvalcontainers, afm.:
chemicaliënopslag-/afvalcontainers, afm.:
chemicaliënopslag-/afvalcontainers, afm.:
chemicaliënopslag-/afvalcontainers, afm.:
chemicaliënopslag-/afvalcontainers, afm.:
Combinatie 559 t/m 563
1 transportabele toiletunit (42) v.v. polyester beplating, afm.: 400×300×280
cm, op stempel poten, 3 toilet plaatsen, 1 urinoir, 2 wasbakken, Deurom
converter kachel, 220 V en TL-verlichring
Online veiling 12.126
Koudijs Bouw B.V.
Oud-Beijerland
27
Van Beusekom B.V.
565
566
567
568
568Z
569
570
571
572
573
574
574Z
575
576
577
578
578Z
579
580
581
582
582Z
583
584
1 transportabele kantoor-/kantineunit (83), v.v. polyester beplating, op
stempelpoten, afm.: 297×785×275 cm, v.v. TL-verlichting, 1 loopdeur, 5
schuifframen v.v. luiken, TL-verlichting
1 transportabele directie-/kantoorunit (110) v.v. polyester gevelbeplating,
stempelpoten, afm.: 297×977×275 cm, 5 schuiframen, luiken, 1 loopdeur,
TL-verlichting
1 transportabele directie-/kantoorunit (105) v.v. stempelpoten, afm.:
303×895×265 cm, v.v. luiken, 4 schuiframen, convertor kachel, keukenblok,
balie, TL-verlichting, toilet ruimte + inventaris
1 transportabele kantine-/kantoorunit (111) v.v. stempelpoten, afm.:
303×895×265 cm, v.v. 4 ramen met schuifluiken, rolluik, wasbak, koelkast,
inventaris, TL-verlichting en keukenblok
Combinatie 564 t/m 568
1 transportabele directie-/kantoorunit (112), afm.: 303×895×265 cm, v.v.
stempelpoten, 2 kantoorruimtes, keukenruimte, toiletruimte, boiler, rolluik,
datasafe en kantoorinventaris, 2 kachels, verlichting
1 directie-/kantoorunit (102) afm.: 303×895×265 cm, op stempelpoten v.v. 4
ruimtes w.o.: 2 kantoorruimtes, 1 keuken + 1 toiletruimte, keukenblok met
boiler, 3 convertor kachels, TL-verlichting + inventaris
1 stalen gegalvaniseerde kantoorunit, rechte bordestrap, hoogte ca.: 320 cm,
borden afm.: 159×80 cm, met leuning
1 stalen gegalvaniseerde kantoorunit, rechte bordestrap, hoogte ca.: 320 cm,
borden afm.: 122×90 cm, v.v. leuning en stempelpoten
1 Eldeko gegalvaniseerde kantoorunit, rechte bordestrap, hoogte ca.: 320 cm,
bordes afm.: 102 ×152 cm, v.v.leuning en stempelpoten
1 Eldeko gegalvaniseerde kantoorunit, rechte bordestrap, hoogte ca.: 320 cm,
bordes afm.: 102 ×152 cm, v.v.leuning en stempelpoten
Combinatie 569 t/m 574
1 20 ft stalen zeecontainer (126) v.v. magazijninrichting met inhoud w.o.:
raamkrukken, 4 rollen vilt, 1 rol schuim, PVC pijp etc.
1 20 ft stalen zeecontainer (126) (excl. inhoud)
1 20 ft stalen zeecontainer (103) v.v. magazijninrichting
1 20 ft stalen zeecontainer (127) met inhoud (excl. kavel 365), w.o.:
dakbenodigheden, lijmtangen, plinten, 1 pikettenhamer etc
Combinatie 575 t/m 578
1 stalen
609)
1 stalen
1 stalen
tegels
1 stalen
20 ft zeecontainer (122) v.v. magazijninrichting, (excl. inhoud kavel
20 ft zeecontainer (108) v.v. magazijninrichting
20 ft zeecontainer (102) met inhoud, w.o.: houtwolcementplaten,
20 ft zeecontainer (124)
Combinatie 579 t/m 582
1 materiaalopslagcontainer, afm.: 2.005×200×230 cm, met inhoud blikken
bitumen, primer, 2 bekistingvloeistofspuiter
1 materiaalopslagcontainer, afm.: 2.005×200×230 cm, met inhoud w.o.: 2
bekistingvloeistofspuiter
Online veiling 12.126
Koudijs Bouw B.V.
Oud-Beijerland
28
Van Beusekom B.V.
585
1 partij met 2 platformbouwliften (sloop), 1 stalen bok, betongaasmatten, 1
gegalvaniseerde beplating + grote partij met lengtes, I-profiel,
breedflensbalken, hoeklijn
585Z
586
587
588
Combinatie 583 t/m 585
1 Maco Meudon MV 55 mobile 2-cilinder diesel gedempte luchtcompressor, v.v.
Deutz motor, verm.: 22kW, met luchtslang en sloophamer
1 1-assige schaftwagen (401), afm. ca.: 429×199×265 cm, met radiator
kachel, TL-verlichting en inventaris
1 1-assige schaftwagen (402), afm. ca.: 405×200×205 cm, met radiator
kachel, TL-verlichting en inventaris
588Z
589
590
591
592
593
combinatie 586 t/m 588
1
1
1
1
1
593Z
594
595
596
597
598
1 partij met inhoud container 596 gevuld met pakken Rockwool spouw
isolatieplaten, afm.: 100×80 cm
1 partij met 38 gegalvaniseerde stalen bouwhekken + 39 kunsstof voeten
1 partij met 29 gegalvaniseerde stalen bouwhekken + 26 kunsstof voeten
1 partij met 25 gegalvaniseerde stalen bouwhekken + 24 kunsstof voeten
1 partij met 26 gegalvaniseerde stalen bouwhekken + 25 kunsstof voeten
Combinatie 594 t/m 598
1
1
1
1
1
603Z
604
605
606
607
608
608Z
609
610
2-delige vlaggenmast
2-delige vlaggenmast
2-delige vlaggenmast
2-delige vlaggenmast
vlaggenmast, lengte: 580 cm
Combinatie 589 t/m 593
598Z
599
600
601
602
603
aluminium
aluminium
aluminium
aluminium
aluminium
partij met 27 gegalvaniseerde stalen bouwhekken + 39 kunsstof voeten
partij met 26 gegalvaniseerde stalen bouwhekken + 27 kunsstof voeten
pallet met 24 kunsstof hekwerkvoeten
pallet met 20 kunsstof hekwerkvoeten
pallet met 20 kunsstof hekwerkvoeten
Combinatie 599 t/m 603
1
1
1
1
1
pallet
pallet
pallet
pallet
pallet
met
met
met
met
met
20
20
20
24
20
kunsstof
kunsstof
kunsstof
kunsstof
kunsstof
hekwerkvoeten
hekwerkvoeten
hekwerkvoeten
hekwerkvoeten
hekwerkvoeten + 1 rek met 4 stuks hekwerkvoeten
Combinatie 604 t/m 608
1 partij voorraad in container (kavel 579) w.o.: plinten, pluggen, 6kanttapbouten, muisroosters, Duplex nagels, veiligheidsnet, isolatie, beton
ambus etc
1 Alpen Kreuzer vouwwagen, model: Prestige
Online veiling 12.126
Koudijs Bouw B.V.
Oud-Beijerland
29
Van Beusekom B.V.
611
612
613
614
615
616
617
618
619
1 Volkswagen Pick-Up TDI 63 transporter bedrijfswagen, kenteken: 24-BT-KT,
bj.: juni 2005, APK: 28-10-2012, tellerstand: 80.595 km, kleur; wit, v.v.:
stickerbelettering, 5 zitplaatsen, motorvermogen: 63 kW, laadvermogen:
1.033 kg, 5 versnelling, v.v. Som radio-/cdspeler, imperial, zwaailicht,
trekhaak (kenteken compleet)(sleutel niet aanwezig)
1 Oosterwijk tandemassige aanhangwagen, kenteken: WJ-59-LF, type: JD-2000
VV, bj.: 1992, laadvermogen: 1.500 kg, eigen gewicht: 500 kg, bakmaat:
B128xD30xL345 cm, met reservewiel (kentekenpapieren incompleet,
daardoor latere uitlevering)
1 Verdonk gegalvaniseerde tandemassige aanhangwagen, kenteken: WL-NG29, bj.: 2004, type VA-TA-AHW, laadvermogen: 1.645 kg, eigengewicht: 355
kg, bakmaat: 128×21×250 cm (kenteken compleet)
1 Mercedes-Benz sprinter geisoleerde bedrijfskoelwagen, verhoogd/verlengd,
v.v.: Kestner transport koeling, kleur: wit, kenteken: 43-BZ-KG, bj.: 09-2006,
tellerstand: 233.999 km, APK: 27-04-2012, v.v 3 zitplaatsen, airco, Kerstner
digitale aflezing, radioCD-speler, Nokia bluetooth carkit, elektrische spiegels,
5 versnelling, motorvermogen: 80 kW, laadvermogen: 1.220 kg (enkele
roestplekjes, scheur in voorruit) (accu kan leeg zijn) (kentekenpapieren
incompleet, daardoor latere uitlevering)
1 Altrex aluminiumm schuifladder v.v. 3× 10 sporten, lengte: min. 2,80/ max.
6,78 mtr
1 aluminium ladder v.v. 16 sporten
1 buisstalen steekwagen
1 partij met 6 stalen gegalvaniseerde hijsogen, w.o. cap.: 2× 5 ton, 4× 6-10
1 Volkswagen diesel 3-deurs personenwagen, kleur: metallic blauw, kenteken:
NH-BR-31, bj.: 1996, tellerstand: 15.084 (distributieriem bij 190.000
vervangen in 2005), APK: 28-02-2013, motorvermogen: 47 kW, v.v. Caliber
RDS radio/cd speler, trekhaak (nb deurspeling, links schermschade, linker +
rechter achterscherm schade/roest, 1 velgkap Manco, multisnaar aan
vervanging toe, overdruk in de motor, scheur in voorruit) (accu kan leeg zijn)
(Rest BPM: € 43,=) (kentekenpapieren compleet)
reserve 619 t/m 649
650
651
652
653
653Z
654
655
656
656Z
657
1 partij met 4 Nokia gsm telefoons w.o. model: 6300 met lader, 6021
1 Asus pocket PC, model: Mypal met laadstation en etui, 1 TomTom wireless
GPS, 1 Freecom bluetooth receiver
1 Canon Powershot A60 2.0 mp digitale camera + 1 type A590, 8,0 megapixels
+ lader
1 Sony Cyber-Shot digitale camera, 5.1 megapixels met etui en lader
Combinatie 650 t/m 653
1 Dell Latitude D 531 notebook (excl. harde schijf)
1 Sharp Notevision LCD projector, model: PG-B10s, met solebag
1 Sharp Notevision multimedia projector, model: XP-32X
Combinatie 654 t/m 656
1 Hewlett Packard I C 2 V. Pro tower personal computer (excl. harde schijf) met
Syncmaster 2243 BW breedbeeldscherm LCD, toetsenbord en dymo
labelprinter
Online veiling 12.126
Koudijs Bouw B.V.
Oud-Beijerland
30
Van Beusekom B.V.
658
659
1 Hewlett Packard I C 2 V. Pro tower personal computer (excl. harde schijf) met
Samsung syncmaster 940 BW, Plus Plus LCD breedbeeldscherm, toetsenbord
en muis
1 Hewlett Packard I C 2 V. Pro tower personal computer (excl. harde schijf) met
Samsung syncmaster 2243 BW, LCD breedbeeldscherm, toetsenbord en muis
660
1 Hewlett Packard I C 2 V. Pro tower personal computer (excl. harde schijf) met
Samsung syncmaster 2243 BW, LCD breedbeeldscherm, toetsenbord en muis
661
1 Hewlett Packard I C 2 V. Pro tower personal computer (excl. harde schijf) met
Samsung syncmaster 940 BW Plus LCD breedbeeldscherm, toetsenbord en
muis
661Z
662
663
664
665
666
667
668
669
Combinatie 657 t/m 661
1 Hewlett Packard I C 2 V. Pro tower personal computer (excl. harde schijf) met
Samsung syncmaster 940 BW Plus LCD breedbeeldscherm, toetsenbord en
muis
1 Hewlett Packard Compaq P4 tower personal computer (excl. harde schijf) met
toetsenbord, Samsung Syncmaster 2243 BW LCD breedbeeldscherm + 1 APL
powersupply
1 Hewlett Packard Scanjet G 2410 flatbed scanner, usb, met voeding
1 Hewlett Packard hp laserjet printer, type: P2015N
1 Hewlett Packard hp laserjet printer, type: P2015N
1 Canon elektronische 2-kleuren printcalculator, model: P34-DIV, 220 V
1 Nokia F72 mobiele telefoon v.v. navigatie, met lader
1 partij met 1 Alcatel-Lucent telefooncentrale, model: Omnipek, 1 Alcatel SO
interface module, ca. 16 telefoontoestellen, 1 dicteerapparaat en 3 Com
Superstack switch, model: 4250 T (excl. Patch panel-installatiekast
669Z
670
671
672
673
674
675
675Z
676
677
678
679
680
681
681Z
Combinatie 663 t/m 669
1
1
1
1
L-vormige wand-/schrijftafel, afm. ca.: 700×250×80 cm
Overtoom stalen verrijdbare ladeblok, afm.: 41,5×75×54 cm
Overtoom stalen verrijdbare ladeblok, afm.: 41,5×75×54 cm
120-voudige Atlanta A4 ordner, kunststof dossierladekast, afm.:
300×36×111,5 cm
1 Overtoom stalen schuifdeurkast, afm.: 150×50×76 cm
1 Overtoom stalen schuifdeurkast, afm.: 150×50×76 cm
Combinatie 670 t/m 675
1 partij met Overtoom 3-ladige stalen bureau, bladafm.: 150×75 cm, met 1
zwart gestoffeerde verrijdbare bureaustoel
1 partij met Overtoom 3-ladige stalen bureau, bladafm.: 150×75 cm, met 1
zwart gestoffeerde verrijdbare bureaustoel
1 blauw gestoffeerde verrijdbare bureaustoel
1 stalen schrijftafel, bladafm.: 200×100 cm, met 2 ladeblokken en blauw
gestoffeerde bureaustoel + 2 bijzetstoelen
1 Shäfer stalen schuifdeurkast, afm.: 156×42×85 cm
1 wandtafel, bladafm.: 156×42×85 cm
Combinatie 676 t/m 681
Online veiling 12.126
Koudijs Bouw B.V.
Oud-Beijerland
31
Van Beusekom B.V.
682
683
684
685
1
1
1
1
685Z
686
687
688
689
689Z
Overtoom
Overtoom
Overtoom
Overtoom
stalen
stalen
stalen
stalen
2-deurs
2-deurs
2-deurs
2-deurs
kast,
kast,
kast,
kast,
afm.:
afm.:
afm.:
afm.:
95×41,5×195
95×41,5×195
95×41,5×195
95×41,5×195
cm
cm
cm
cm
Combinatie 682 t/m 685
1
1
1
1
Overtoom stalen 2-deurs kast, afm.: 95×41,5×195 cm
Overtoom stalen 2-deurs kast, afm.: 95×41,5×195 cm
Overtoom stalen 2-deurs kast, afm.: 95×41,5×195 cm
stalen 4-ladige hangmappenkast, afm.: 47×62×132 cm
Combinatie 686 t/m 689
690
1 Hewlett Packard I C 2 V Pro tower personal computer (excl. harde schijf) met
Samsung syncmaster 940 BW Plus breedbeeldscherm, toetsenbord en muis
691
692
1 Hewlett Packard printer, type: laserjet 1320H
1 partij met kantoorbenodigheden w.o.: ordnerdozen, A4 stapelbakjes, 1
typemachine, 1 concepthouder, stiften, 1 brandblusser, perforators
1 partij met 8 plantenbakken met kunstplanten
1 Gispen stalen porte manteau
693
694
694Z
Combinatie 690 t/m 694
Vergader ruimte
695
696
697
698
699
699Z
700
701
702
703
704
705
705Z
1 partij met 2-delige multiplex houten conferentie tafel, afm.: 500×148 cm,
met 13 blauw gestoffeerde stoelen
1 partij met 1 flip-over en 1 foto op canvas, afm.: 120×100 cm
1 partij met 5 kunstplanten in bak + 1 Yoko micro stereoinstallatie
1 hydrocultuur Ficus kunstplant, hoogte: 180 cm
1 ArtCreation schildersezel met foto in wissellijst "Rotterdam" + 2 foto's op
canvas, afm.: 120×100 cm
Combinatie 695 t/m 699
1 Panasonic Work IO DP3030 all-in-one workstation, faxen, kopieermachines,
scanners v.v. touchscreen, papierdoorvoorunit, 3 A4 casettes
1 Ibico Ibimaster 500 ringinbindapparaat
1 Ideal Solide papiersnijder met tafel
1 partij met 8 dozen A4 kopieerpapier à 5×500 vel, 4 pakken A3 kopieerpapier
à 5×500 vel, inbindringen, kerstversiering, toetsenborden, A4 stapelbakjes
1 Ajax brandblusser, inhoud: 5 kg
1 partij met inhoud kantoormagazijn met kantoorbenodigheden w.o.:
tabbladen, stiften, correctielint, kopieerpapier, toner etc.
Combinatie 701 t/m 705
Hal Entree
Online veiling 12.126
Koudijs Bouw B.V.
Oud-Beijerland
32
Van Beusekom B.V.
706
707
708
709
710
1 SP stalen safe, verrijdbaar, afm.: 83×63×168 cm, v.v. sleutel en
cijfercombinatie + gebruiksaanwijzing
1 partij met 2 Artifort design "Little Tulip" draaibare fauteuils, oranje stof
bekleed + bijzettafeltje en foto op canvas, afm.: 121,5×98 cm
1 partij met kunstplanten in pot + 1 decoratie mandje
1 hydrocultuur Ficus kunstplant, hoogte: 200 cm
1 Gilze kabelstroomhaspel, 3× 220 V, nieuw
710Z
Combinatie 706 t/m 710
Administratiekantoor
711
712
713
714
715
1
1
1
1
1
715Z
716
717
718
719
720
721
723
724
725
726
727
728
1
1
1
1
1
1
733
3 Ajax poederbrandblussers, inhoud: 6 kg
3 Ajax poederbrandblussers, inhoud: 6 kg
3 Ajax poederbrandblussers, inhoud: 6 kg
3 Ajax poederbrandblussers, inhoud: 6 kg
Ajax brandblusser, inhoud: 12 kg + Ansul schuimblusser, inhoud: 6
kunstplant
kunstplant
kunstplant
kunstplant
kunstplant
kunstplant
"Ficus" in stenen pot,
"Ficus" in stenen pot,
"Ficus" in stenen pot,
"Ficus" in stenen pot,
in stenen pot, hoogte
in stenen pot, hoogte
hoogte 220
hoogte 220
hoogte 300
hoogte 300
140 cm
140 cm
cm
cm
cm
cm
Combinatie 716 t/m 721
1 steigerhouten vergadertafel v.v. glazen blad, afm.: 300×100 cm met 8
Breeze stoeltjes
1 Interstühl zwart gestoffeerde verrijdbare bureaustoel v.v. verstelbare
armleggers
1 Interstühl zwart gestoffeerde verrijdbare bureaustoel v.v. verstelbare
armleggers
1 Interstühl zwart gestoffeerde verrijdbare bureaustoel v.v. verstelbare
armleggers
1 Interstühl zwart gestoffeerde verrijdbare bureaustoel v.v. verstelbare
armleggers
1 Interstühl zwart gestoffeerde verrijdbare bureaustoel v.v. verstelbare
armleggers
1 Interstühl zwart gestoffeerde verrijdbare bureaustoel v.v. verstelbare
armleggers
728Z
729
730
731
732
met
met
met
met
met
Combinatie 711 t/m 715
721Z
722
partij
partij
partij
partij
partij
ltr
Combinatie 722 t/m 728
1
1
1
1
blauw gestoffeerde verrijdbare bureaustoel
blauw gestoffeerde verrijdbare bureaustoel
Rowe 59 tekeningenpapierrolsnijapparaat, werkbreedte: 150 cm
Panasonic DP-3010 Works kopieer/fax/scanner all-in-one workstation v.v.
papierdoorvoerunit, LCD touchscreen, 220 V
1 houten staande kapstok
Online veiling 12.126
Koudijs Bouw B.V.
Oud-Beijerland
33
Van Beusekom B.V.
734
735
1 Hyt two-way radio, walkie-talkie set v.v. lader
1 Possio mobiel faxapparaat, model: PM70
735Z
736
737
738
739
740
Combinatie 729 t/m 735
1
1
1
1
1
740Z
741
742
743
744
1
1
1
1
756Z
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
verijdbaar,
verijdbaar,
verijdbaar,
verijdbaar,
verijdbaar,
afm.:
afm.:
afm.:
afm.:
afm.:
41,5×75×60
41,5×75×60
41,5×75×60
41,5×75×60
41,5×75×60
cm
cm
cm
cm
cm
stalen
stalen
stalen
stalen
ladeblok,
ladeblok,
ladeblok,
ladeblok,
verijdbaar,
verijdbaar,
verijdbaar,
verijdbaar,
afm.:
afm.:
afm.:
afm.:
41,5×75×60
41,5×75×60
41,5×75×60
41,5×75×60
cm
cm
cm
cm
Combinatie 741 t/m 744
1
1
1
1
1
1
750Z
751
752
753
754
755
756
ladeblok,
ladeblok,
ladeblok,
ladeblok,
ladeblok,
Combinatie 736 t/m 740
744Z
745
746
747
748
749
750
stalen
stalen
stalen
stalen
stalen
stalen
stalen
stalen
stalen
stalen
stalen
2-deurs
2-deurs
2-deurs
2-deurs
2-deurs
2-deurs
kast,
kast,
kast,
kast,
kast,
kast,
afm.:
afm.:
afm.:
afm.:
afm.:
afm.:
91×40×195
91×40×195
91×40×195
91×40×195
91×40×195
91×40×195
cm
cm
cm
cm
cm
cm
Combinatie 745 t/m 750
1
1
1
1
1
1
stalen
stalen
stalen
stalen
stalen
stalen
2-deurs
2-deurs
2-deurs
2-deurs
2-deurs
2-deurs
kast,
kast,
kast,
kast,
kast,
kast,
afm.:
afm.:
afm.:
afm.:
afm.:
afm.:
91×40×195
91×40×195
91×40×195
91×40×195
91×40×195
91×40×195
cm
cm
cm
cm
cm
cm
Combinatie 751 t/m 756
1 partij met 11 houten open tekeningenopbergkasten
1 patrtij met kantoorbenodigheden w.o.: Leitz A4 stapelbakken, nietapparaten,
perforators, prullenbakken etc. + 1 stoel en 2 foto's op canvas, afm.:
120×100 cm
1 Sony stereo onstallatie v.v. CD wisselaar, afstandsbediening en 2 boxen
1 partij met 2 kunststof hanglampen, ø: 33 cm, 220 V
1 kunsstof hanglamp, ø: 41 cm
1 kunsstof hanglamp, ø: 41 cm
1 kunsstof hanglamp, ø: 41 cm
1 kunsstof hanglamp, ø: 41 cm
1 kunsstof hanglamp, ø: 41 cm
1 kunsstof hanglamp, ø: 41 cm
1 kunsstof hanglamp, ø: 41 cm
1 kunsstof hanglamp, ø: 41 cm
Online veiling 12.126
Koudijs Bouw B.V.
Oud-Beijerland
34
Van Beusekom B.V.
768Z
769
Combinatie 760 t/m 768
1 Altrex aluminium huishoud bordestrapleer v.v. 3 treden
Kantoor/Post afdeling
770
771
772
773
774
774Z
1 2-delige stalen bureautafel v.v. licht beukenhouten blad, afm.:
200×100/180×80 cm + 2 zwart skai beklede bureaustoelen, open kastje en
tekeningen-/opbergkastje
1 2-deurs stalen kast, afm.: 92×42×194 cm
1 2-deurs stalen kast, afm.: 92×42×194 cm
1 partij met 4 kunstplanten in metalen pot
1 Hewlett Packard C 2 V Pro tower personal computer (excl. harde schijf) met
Samsung Syncmaster 2243 BW 22" breedbeeldscherm, toetsenbord en muis
Combinatie 769 t/m 774
Kantine
775
776
777
778
779
780
781
782
782Z
1 Partij met Multiplex houten ovale kantinetafel, bladafm.: 450×128 cm met
halogeen plafondhemel + 12 blauw gestoffeerde stoelen
1 Exquisit tafelmodel koelkast v.v. vriesvak, 220 V
1 Zanker tafelmodel koelkast, 220 V
1 partij met 8 kunstplanten in pot, 1 glas, 2 glazen voorraadpotten
1 partij met 4 RVS koffiezetapparaten w.o.: 2 Novo, 1 Mondo Z, 1 Caterchef
1 Autobar koffiemachine, model: Monza, 220 V
1 Partij met Cup-a-Soup caroussel + de inhoud van de keukenkastjes w.o.:
glazen, mokken, koffie, wijn, borden, 1 verbandtrommel,
schoonmaakmiddelen, 1 Curver bak (geen inbouwapparatuur)
1 wandprikbord, afm.: 120×90 cm + 1 foto op canvas
Combinatie 775 t/m 782
Kopieer/ lichtdruk afdeling
783
784
785
786
787
787Z
788
789
1 Xerox tekeningen kopieermachine, model: XES 3030, formaat max, A-0/m A4
1 Sinus tekeningen vouwmachine
1 Canon Imago Prograf, A-0 grootformaat kleurenprinter-/plotter, model: IPF
750, + cartridges
1 Panasonic kleuren print-/scan-/fax-/kopieermachine, model: Workio DC-C264
v.v. touchscreen, papierdoorvoerunit
1 partij met toner, 23 pakken A3 kopieerpapier à 500 vel, Philips lampen, A4
stapelbakjes, rollen, lichtdrukpapier
combinatie 783 t/m 787
1 Nuvac stofzuiger, model: NVH 200, vermogen: 1.100 Watt, 220 V
1 partij met volle + 3 lege kratten Heineken bier
Directie Kantoor
Online veiling 12.126
Koudijs Bouw B.V.
Oud-Beijerland
35
Van Beusekom B.V.
790
791
792
793
794
795
795Z
796
1 L-vormige directie bureautafel, licht beukenhouten blad, afm. oppervlakte:
310×212 cm, met 3-ladige rolblok, zwart lederen verrijdbare bureaustoel,
bijzetstoel + stalen jalouziekast
1 Kolom vergadertafel, licht beukenhouten blad, afm.: 220×110 cm + 4
chroom zwart lederen sledemodel vergaderstoelen
1 stalen jaloeziekast, afm.: 120×43×198 cm
1 partij met 3 kunstplanten in pot, 1 fles witte wijn, 1 cap, 1 asbak
1 Ficus kunstplant, hoogte 200 cm
1 stalen staande kapstok
Combinatie 790 t/m 795
1 Hewlett Packard I C 2 V Pro tower personal computer (excl. harde schijf) met
Samsung Syncmaster 2243 BW Tft-LCD beeldscherm 22, toetsenbord, muis
en Brother HL-5030 laserprinter
Kantoor II
797
798
798Z
799
800
801
802
802Z
803
1 Hewlett Packard I C 2 V Pro tower personal computer (excl. harde schijf) met
Samsung Syncmaster 2243 BW Tft-LCD beeldscherm 22", toetsenbord en
muis
1 Hewlett Packard laserjet printer, type: 1320N, 220 V
Combinatie 796 t/m 798
1 partij met bureautafel v.v. licht beukenhouten blad, afm. oppervlakte:
335×250 cm, met zwart lederen, verrijdbare directi bureaustoel en
bijzetstoel+ 3-ladige ladeblok
1 bureautafel v.v. licht beukenhouten blad, afm.: 220×110 cm met 4 zwart
lederen chroom sledemodel vergaderstoelen
1 partij met 2 stalen 2-deurs kasten, afm.: 91×40×100 cm
1 partij met 1 foto op canvas, afm. ca: 120×100 cm, 6 kunstplanten, 1
takkendecoratie, 1 mandje met glazen potten, steen monsters
Combinatie 799 t/m 802
1 stalen 2-deurs kast, afm.: 91,5×40×194,5 cm
Kantoor III
804
805
806
807
807Z
808
1 stalen 2-deurs kast, afm.: 91,5×40×194,5 cm
1 partij met 2 stalen 2-deurs kasten, afm.: 91×40×100 cm + 1
tekeningenopbergrek
1 partij met 1 L-vormige bureau met licht beukenhouten blad, afm.
oppervlakte: 310×212 cm, 1 ladeblok, 3 blauw gestoffeerde bijzetstoelen, 1
verrijdbare zwart gestoffeerde bureaustoel
1 verrijdbare hangmappenboy
Combinatie 803 t/m 807
1 Hewlett Packard I C 2 V Pro tower personal computer (excl. harde schijf) met
Samsung Syncmaster 2243 BW 22" Tft-LCD breedbeeldscherm, toetsenbord
en muis
Online veiling 12.126
Koudijs Bouw B.V.
Oud-Beijerland
36
Van Beusekom B.V.
809
1 partij met 1 tower personal computer (excl. harde schrijf), 1 Dell TFT-LCD
scherm, 1 Hewlett Packard laserprinter, 2 Toshiba notebook docking stations
Kantoor IV
810
811
812
813
814
stalen 2-deurs kast, afm.: 91,5×40×194,5 cm
stalen 2-deurs kast, afm.: 91×40×100 cm
stalen 2-deurs kast, afm.: 47×62×132 cm
L-vormige houten bureautafel, afm. oppprevlakte: 212×310 cm, met lederen
zwart verrijdbare bureaustoel, 2 bijzetstoelen en ladeblok
1 Hewlett Packard I C 2 V Pro tower personal computer (excl. harde schijf) met
Hewlett Packard Tft-LCD breedbeeldscherm, 22", toetsenbord en muis
1
1
1
1
814Z
Combinatie 810 t/m 814
Kantoor V
815
816
817
818
1 Hewlett Packard core 2 v Pro tower personal computer (excl. harde schijf)
met toetsenbord en muis
1 L-vormige houten bureautafel, afm. oppervlakte: 212×310 cm, met zwart
lederen beklede verrijdbare bureaustoel, 2 bijzetstoelen en ladeblok
1 partij met 2 stalen 2-deurs kasten, afm.: 91,5×40×100 cm
1 partij met 6 kunstplanten in stalenpot
818Z
Combinatie 815 t/m 818
Administratiekantoor
819
820
821
822
823
1 partij met 7 kunstplanten in pot en kantoorbenodigheden, steenmonsters + 2
tekeningen open opbergkasten
1 partij met L-vormige bureautafel v.v. licht beukenhouten blad, afm.
oppervlakte: 309×212 cm met verrijdbare zwart gestoffeerde bureaustoel en
blauw gestoffeerde bijzetstoel + ladeblok
1 partij met L-vormige bureautafel v.v. licht beukenhouten blad, afm.
oppervlakte: 290×250 cm + schrijftafel, afm. blad: 130×110 cm met
ladeblok, verrijdbare zwart gestoffeerde bureaustoel en bijzetstoel
1 partij met L-vormige bureautafel v.v. licht beukenhouten blad, afm.
oppervlakte: 315×250 cm met verrijdbare blauw gestoffeerde bureaustoel,
ladeblok en bijzetstoel
1 partij met L-vormige bureautafel v.v. licht beukenhouten blad, afm.
oppervlakte: 310×250 cm met ladeblok, 2 verrijdbare bureaustoelen en
bijzetstoel
823Z
824
825
826
827
828
829
830
Combinatie 819 t/m 823
1
1
1
1
1
1
1
stalen
stalen
stalen
stalen
stalen
stalen
stalen
2-deurs
2-deurs
2-deurs
2-deurs
2-deurs
2-deurs
2-deurs
kast,
kast,
kast,
kast,
kast,
kast,
kast,
afm.:
afm.:
afm.:
afm.:
afm.:
afm.:
afm.:
91,5×40×100 cm
91,5×40×100 cm
91,5×40×100 cm
91,5×40×194,5 cm
91,5×40×194,5 cm
91,5×40×194,5 cm
91,5×40×194,5 cm
Online veiling 12.126
Koudijs Bouw B.V.
Oud-Beijerland
37
Van Beusekom B.V.
830Z
Combinatie 824 t/m 830
831
1 partij met de inhoud van de bespreekruimte w.o.: 1 tafel, licht beukenhouten
blad, afm.: 180×120 cm met 4 chroom zwart lederen beklede sledemodel
bijzetstoelen + kunstplanten in stenen bak, 2 foto's op canvas
832
833
834
835
1
1
1
1
836
837
837Z
stalen 2-deurs kast, afm.: 91,5×40×194,5 cm
stalen 2-deurs kast, afm.: 91,5×40×194,5 cm
partij met kantoorbenodigheden, 1 stalen tafeltje, 2 ladeblokken
Kyocera Taskalfa 300i scan-/fax-/kopieermachine v.v. touchscreen,
papierdoorvoerunit, 3 A4+1 A3 papiercassete, 220 V
1 Rexel verrijdbare papierversnipperaar, model: RDX 1750, 220 V
1 Hewlett Packard I C 2 V Pro tower personal computer (excl. harde schijf) met
Samsung Syncmaster 2243 BW Tft-LCD breedbeeldscherm, toetsenbord,
muis en Hewlett Packard laserjet 1320 n printer
Combinatie 831 t/m 837
Keuken
838
1 Autobar koffiemachine, model: Monza, 220 V + kop & schotel
Hal
839
840
1 foto op canvas, afm.: 120×100 cm
1 foto op canvas, afm.: 120×100 cm
Entresol werkplaats
841
1 partij met 2 halogeen bouwlampen met statief, vermogen: 400 Watt, 220 V, 1
paar werkschoenen, maat: 43, werkkleding, 1 Ajax poederblusser,
kaplaarzen, kerstversiering
Online veiling 12.126
Koudijs Bouw B.V.
Oud-Beijerland
38
ALGEMENE VOORWAARDEN
van de besloten vennootschap Van Beusekom B.V.
Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere
aanbieding van en op iedere overeenkomst tussen Van Beusekom
B.V., hierna Van Beusekom, enerzijds, en haar wederpartij,
opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker anderzijds. Naast
deze algemene voorwaarden hanteert Van Beusekom ook Bijzondere
veiling- en verkoopvoorwaarden. De toepasselijkheid van andere
algemene voorwaarden is uitgesloten.
Artikel 2 Offertes
Door Van Beusekom uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn
geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Vermelde
prijzen zijn exclusief BTW; inklaringskosten; import- en
exportheffingen en andere heffingen; belastingen; rechten en kosten,
tenzij anders aangegeven.
Artikel 3 Taxaties
3.1 In het kader van een door Van Beusekom te verrichten taxatie
zorgt opdrachtgever dat alle zaken en gegevens die noodzakelijk zijn
voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig en volledig aan Van
Beusekom worden verstrekt. 3.2 Indien voor de uitvoering van de
overeenkomst benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan Van
Beusekom worden verstrekt, worden eventuele uit die vertraging voor
van Beusekom voortvloeiende kosten aan opdrachtgever in rekening
gebracht. 3.3 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor schade
ontstaan doordat zij van haar opdrachtgever geen, dan wel onjuiste
en/of onvolledige gegevens heeft ontvangen. 3.4 Indien van
Beusekom in opdracht werkzaamheden uitvoert bij of ten behoeve
van derden, vrijwaart opdrachtgever Van Beusekom voor aanspraken
van derden.
Artikel 4 Verkopingen
4.1 Op door Van Beusekom uit te voeren openbare verkopingen,
verkopingen op locatie, online veilingen, webcast veilingen en/of
inschrijvingen zijn ook de door Van Beusekom gehanteerde
bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden van toepassing. 4.2
Opdrachtgever staat er jegens Van Beusekom voor in dat hij bevoegd
is tot verkoop van de zaken waar de opdracht aan Van Beusekom
betrekking op heeft. 4.3 Opdrachtgever staat er voor in dat de te
verkopen zaken onbezwaard en onbelast zijn. 4.4 Van Beusekom
verkoopt namens opdrachtgever en is geen partij bij de
koopovereenkomst die met de koper tot stand komt. 4.5 Van
Beusekom is niet gehouden om verkoop- danwel opslagruimten van
waaruit wordt verkocht, schoon op te leveren. 4.6 Indien Van
Beusekom in het kader van de overeenkomst tot ontruiming dient over
te gaan, is Van Beusekom niet aansprakelijk voor daarbij ontstane
schade.
Artikel 5 Risico, levering, levertijd
5.1 De in het kader van een door Van Beusekom uitgevoerde
openbare verkoping, verkoping op locatie, online veiling, webcast
veiling en/of inschrijving door een koper gekochte zaak of zaken is of
zijn voor risico van koper vanaf het moment van het totstandkomen
van de koopovereenkomst. 5.2 De koopovereenkomst komt tot stand
tussen opdrachtgever van Van Beusekom en koper, door toewijzing
van de zaak of zaken waar koper op geboden heeft. 5.3 Toewijzing
geschiedt door de Verkoper of voor deze door Van Beusekom. 5.4
Levering geschiedt vanaf de door Van Beusekom aan te wijzen
locatie. 5.5 Gekochte zaken worden vervoerd voor rekening van
koper. 5.6 Indien koper afname weigert of nalatig is informatie of
instructies noodzakelijk voor de levering te verstrekken of op te
volgen, worden voor rekening van koper die maatregelen getroffen,
ter beoordeling van Van Beusekom, die nodig zijn om de
verkooplocatie aan opdrachtgever leeg op te leveren. Koper is in dat
geval alle kosten, waaronder demontage, transport- en opslagkosten,
verschuldigd. 5.7 Indien koper na in gebreke te zijn gesteld alsnog
niet afneemt, is Van Beusekom gerechtigd de zaken aan een
volgende bieder toe te wijzen, het verschil in opbrengst is dan voor
rekening van koper.
Artikel 6 Betaling
6.1 Betaling dient te geschieden in euro’s binnen veertien (tenzij
anders vermeld) dagen na factuurdatum, door het verschuldigde
bedrag te doen bijschrijven op de bankrekening van Van Beusekom.
6.2 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 6.3
Indien binnen de termijn van veertien dagen geen volledige betaling
heeft plaatsgevonden is wederpartij zonder nadere ingebrekestelling
in verzuim. Vanaf dat moment is wederpartij, opdrachtgever,
verkoper, koper en/of gebruiker over het verschuldigde bedrag rente
Algemene Voorwaarden Van Beusekom B.V. 14 04 2009
verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente plus 2%. 6.4 Door
wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker gedane
betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en
kosten, pas daarna ter afdoening van de openstaande facturen, de
oudste facturen eerst.
Artikel 7 Opschorting/ontbinding van de overeenkomst
7.1 Vorderingen van Van Beusekom op wederpartij, opdrachtgever,
verkoper, koper en/of gebruiker voortvloeiend uit de overeenkomst
met Van Beusekom zijn onmiddellijk opeisbaar: indien nakoming en
betaling van een voorschot of gevraagde zekerheid uitblijft of
onvoldoende is; in geval van faillissement of surséance van betaling
van wederpartij; indien wederpartij in verzuim is en/of anderszins niet
voldoet aan verplichtingen uit de overeenkomst. 7.2 Van Beusekom is
bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of tot
gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan,
een en ander onder gehoudenheid van wederpartij, opdrachtgever,
verkoper, koper en/of gebruiker de door Van Beusekom geleden
schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan Van
Beusekom toekomende rechten.7.3 Indien zich omstandigheden
voordoen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de
overeenkomst onmogelijk en/of onevenredig kostbaar wordt, is Van
Beusekom bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 8 Incassokosten
Kosten die Van Beusekom moet maken met betrekking tot invordering
komen, met een minimum van 10% van het openstaande bedrag, ten
laste van wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Eventuele aansprakelijkheid van Van Beusekom is beperkt tot het
bedrag dat door de verzekeraar wordt gedekt en/of uitgekeerd. 9.2
Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt en/of
uitgekeerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop Van
Beusekom ingevolge de overeenkomst aanspraak heeft. 9.3 Van
Beusekom is in ieder geval niet aansprakelijk voor: gevolgschade,
o.a. in de vorm van winstderving; tekortkomingen van door haar
ingeschakelde derden; schade veroorzaakt door of verband houdend
met het afvoeren van milieubelastende en/of gevaarlijke stoffen;
schade veroorzaakt door of in verband staand met bediening, beheer
en onderhoud van technische installaties. 9.4 Elk vorderingsrecht van
wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker jegens
Van Beusekom vervalt twaalf maanden na het ontstaan van de
vordering, welke ontstaat op het moment dat de schade voor het eerst
geconstateerd is of had kunnen worden.
Artikel 10 Overmacht
10.1 Overmacht zijn omstandigheden die nakoming van de
overeenkomst verhinderen en die niet aan Van Beusekom zijn toe te
rekenen. 10.2 gedurende een overmachtsituatie worden de
verplichtingen van Van Beusekom opgeschort. 10.3 Indien de
periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door
Van Beusekom niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden zijn
partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat
geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 10.4 Indien Van
Beusekom bij overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan of door overmacht slechts gedeeltelijk aan haar
verplichtingen kan voldoen, worden de gedeeltelijk verrichte
werkzaamheden bij opdrachtgever in rekening gebracht en is
opdrachtgever gehouden die te voldoen.
Artikel 11 Toepasselijk recht
Op iedere aanbieding van en op iedere overeenkomst tussen Van
Beusekom en haar wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of
gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 12 Vertalingen
In geval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene
voorwaarden en de Nederlandse tekst van deze voorwaarden
prevaleert de Nederlandse tekst.
Download PDF

advertising