Sharp | LC50LE771K | Operation Manual

Operation Manual
ENGLISH
ITALIANO FRANÇAÝS DEUTSCH
SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMÝ
POLSKÝ MAGYAR ÈEŠTÝNA ROMÂNÃ EËËÇVÉÊ NEDERLANDS
HRVATSKÝ
SLOVENŠÈINA
ÏÎѲÁÍÈÊ Ç ÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß
²ÍÑÒÐÓÊÖÛß ÏÀ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÛ²
NAUDOTOJO VADOVAS
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
äìòôä êéøãî
ÐÓÑÑÊÈÉ SRPSKÝ SLOVENÈINA
ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ ÐÊ-ÒÅËŲÇÎÐ
ÊÀËßÐÎÂÛ ÂÊ-ÒÝËÅÂIÇÀÐ
SPALVOTAS LCD TELEVIZORIAUS
LCD KRÂSU TELEVIZORS
LCD VÄRVITELEVIISOR
LCD êñî íò úéðåòáö äéæéååìè
BRUKSANVISNING
BRUKERHÅNDBOK
BRUGSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
GEBRUIKSAANWIJZING
×ÅÉÑÏʺÍÇÔÇ ËÅÉÔÏÕÑúÁ
MANUAL DE UTILIZARE
NÁVOD K POUŽÝTÍ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
OPERATION MANUAL
KORISNIÈKI PRIRUÈNIK
NAVODILA ZA UPORABO
OPERATION MANUAL
PRIRUÈNIK O RADU
ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
ÐÚÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÇÀ ÅÊÑÏËÎÀÒÀÖÈß
LÝETUVÝØ ÁÅËÀÐÓÑÊÀß ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
LCD RENKLÝ TELEVÝZYON
LCD FÄRG-TV
LCD FARGE-TV
LCD FARVE-TV
LCDVÄRI-TV
LCD KLEURENTELEVÝSÝE
×ÅÉÑÏʺÍÇÔÇ ËÅÉÔÏÕÑúÁ
TELEVIZOR LCD COLOR
BAREVNI LCD TELEVÝZOR
LCD SZÍNES TELEVÍZÝÓ
LCD COLOUR TELEVISION
LCD TELEVIZOR U BOJI
BARVNÝ LCD TELEVÝZOR
LCD COLOUR TELEVISION
LCD TELEVÝZOR U BOJÝ
LCD ÖÂÅÒÍÛÅ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÛ
ÖÂÅÒÅÍ LCD ÒÅËÅÂÈÇÎÐ
MANUALE DI FUNZIONAMENTO
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
KULLANIM KILAVUZU
LATVÝEŠU
TÉLÉVISEUR LCD COULEUR
TELEVISIONE A COLORI LCD
TELEVISOR LCD A COLOR
TELEVISÃO LCD A CORES
OPERATION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D’EMPLOI
EESTÝ
LCD COLOUR TELEVISION
LCD-FARB-TV
TÜRKÇE
PORTUGUÊS
ESPAÑOL
LC42LE771EN / LC42LE772EN
LC42LE771K / LC50LE771EN
LC50LE772EN / LC50LE771K
Contents
TV - Functies .......................................................... 2
Geachte SHARP klant............................................. 3
Belangrijke veiligheidsinstructies............................. 3
Milieu-informatie ..................................................... 7
Inhoud van de verpakking....................................... 8
TV bedieningstoetsen & bewerking......................... 8
Sluit de stroom aan................................................. 8
Antenne/kabel/satellietaansluiting........................... 8
De batterijen installeren in de afstandsbediening.... 8
Hoek van de afstandsbediening.......................... 9
Waarschuwingen met betrekking tot de
afstandsbediening............................................... 9
Aan/Uitschakelen.................................................... 9
De tv inschakelen................................................ 9
De tv uitschakelen............................................... 9
De afstandsbediening weergeven - 1.................... 10
Afstandsbediening weergeven - 2 (Air Mouse)......11
Een module met voorwaardelijke toegang
gebruiken............................................................... 13
Stand-by meldingen.............................................. 13
Eerste installatie.................................................... 14
Antenne installatie............................................. 14
Kabelinstallatie.................................................. 14
Satelliet installatie (naargelang het model)........ 14
Media afspelen via USB-ingang............................ 14
Media Browser Menu......................................... 14
Het beeldformaat instellen: Beeldformaat............. 15
Het gebruik van de zenderlijst............................... 15
Snelmenu.............................................................. 15
CEC en CEC RC Passthrough.............................. 15
FollowMe TV...................................................... 15
FollowMe TV naar DMR.................................... 15
Menukenmerken en functies................................. 16
Beeldmenu inhoud............................................. 16
Geavanceerde instellingen................................ 16
Menukenmerken en functies................................. 17
Geluidsmenu inhoud.......................................... 17
Instellingen Menu Inhoud.................................. 17
Andere instellingen: Geeft de andere
instellingsopties voor het tv-toestel weer........... 17
Menukenmerken en functies................................. 18
Installeer de menu-inhoud en stem opnieuw af.18
Elektronische zendergids (EPG)........................... 19
Zender opties..................................................... 19
Teletekst................................................................ 19
Digitale teletekst (uitsluitend voor het VK)......... 19
Een programma opnemen..................................... 19
Timeshift opname ................................................. 20
Onmiddellijke opname........................................... 20
Opgenomen programma’s bekijken ...................... 20
Beschikbare afspeelopties:................................ 20
Opnameconfiguratie.............................................. 20
Connectiviteitsfuncties........................................... 21
De tv aansluiten op een Thuisnetwerk............... 21
Netwerkinstellingen configureren...................... 21
Uw mobiele apparaat verbinden via Wifi........... 22
Het gebruik van MIRACAST.............................. 22
Het gebruik van de DLNA Netwerkdienst.......... 22
Internetportal......................................................... 23
Netflix.................................................................... 23
HBBTV-systeem.................................................... 24
Verbindingen Probleemoplossing.......................... 24
Draadloos netwerk niet beschikbaar................. 24
De verbinding is langzaam................................ 25
Storingen tijdens de weergave of langzame
reacties.............................................................. 25
Het gebruik van de 3D-modus............................... 25
Bijwerking van software......................................... 28
Probleemoplossen & tips....................................... 28
Doorlopende beelden - spookbeelden............... 28
Geen stroom...................................................... 28
De tv kan niet worden bediend.......................... 28
Zwakke beeldkwaliteit........................................ 28
Geen beeld........................................................ 28
Geen geluid....................................................... 29
Afstandsbediening – werkt niet.......................... 29
Stroom wordt plots uitgeschakeld...................... 29
Invoerbronnen – kunnen niet worden
geselecteerd...................................................... 29
Opname niet beschikbaar ................................. 29
USB te langzaam .............................................. 29
Internetverbinding niet beschikbaar / DLNAmodus niet operationeel.................................... 29
Ongeldig domein .............................................. 29
De tv maakt soms een krakend geluid.............. 29
Miracast beeld/geluid kan niet worden
weergegeven op de tv........................................ 29
PC typische weergavemodi .................................. 30
AV en HDMI-signaalcompatibiliteit (Ingang
signaaltypes)......................................................... 30
Ondersteunde bestandsformaten voor de USB
Mediabrowser........................................................ 31
Ondersteunde bestandsformaten voor MKV......... 32
Ondersteunde DVI-resoluties................................ 32
Specificaties ................................................................33
Licentiemededelingen........................................... 33
EC-nalevingsverklaring......................................... 34
Disclaimers voor diensten die het internet
gebruiken............................................................... 34
Nero MediaHome installatie.................................. 35
Einde levensduur verwijdering.............................. 36
Dimensionele tekeningen...................................... 37
De stand installeren............................................... 38
De stand verwijderen............................................. 39
Schroefafmetingen wandmontage......................... 40
Nederlands - 1 -
TV - Functies
SPECIALE OPMERKING VOOR
GEBRUIKERS IN HET VK.
•Kleuren-LED-tv met afstandsbediening.
•3D weergave: Dit product ondersteunt de weergave
van 3D-inhoud van apparaten zoals High Definition
satellietontvangers of Blu-ray spelers via HDMI,
PC,YPBPR, USB ingangen of via een beschikbare
uitzending.
Het netsnoer van dit product is voorzien met een nietherdraadbare (gegoten) stekker met een 5A zekering.
Als de zekering moet worden vervangen, moet een BSI
of ASTA goedgekeurde BS 1362 gemarkeerde zekering
of
en van dezelfde classificering als hierboven,
die ook wordt aangeduid op de pinzijde van de stekker,
worden gebruikt.
Breng het deksel van de zekering opnieuw na de
vervanging van de zekering. Gebruik deze stekker nooit
als het deksel van de zekering niet correct aangebracht
is.
In het onwaarschijnlijke geval dat het stopcontact bij u
thuis niet compatibel is met de geleverde stekker, snijdt
u de stekker af en brengt u een geschikt type aan.
GEVAAR:
De zekering van de afsluitstekker moet worden
verwijderd en de afsluitstekker onmiddellijk vernietigd
en op veilige wijze verwijderd.
De afsluitstekker mag in geen geval elders worden
ingevoerd in een 5A stopcontact want dit kan ernstige
elektrische schokken veroorzaken.
Om een geschikte stekker op het netsnoer aan te
brengen, volgt u de onderstaande instructies:
BELANGRIJK:
De bedrading in deze algemene stroomkabel zijn
gekleurd volgens deze code:
Blauw: Neutraal
Bruin: Live
Aangezien de kleuren van de draden van het netsnoer
van dit product mogelijk niet overeenstemmen met de
gekleurde
identificeringsmarkeringen van de terminals in uw
stekker kunt u als volgt te werk gaan.
• De blauwe draad moet worden aangesloten op de
stekkerterminal met de N markering of zwartgekleurd.
• De bruin draad moet worden aangesloten op de
stekkerterminal met de L markering of roodgekleurd.
Zorg ervoor dat noch de bruine noch de blauwe draad
verbonden is met de aarding in uw driepolige stekker.
Voor u de deksel van de stekker opnieuw aanbrengt,
moet u controleren dat:
• Als de nieuw aangebrachte stekker een zekering
bevat, moet de waarde dezelfde zijn als diegene die
werd verwijderd van de afsluitstekker.
• Het snoer wordt over de schacht van het netsnoer
geklemd en niet alleen over de draden.
BIJ TWIJFEL MOET U EEN GEKWALIFICEERDE
ELEKTRICIEN RAADPLEGEN.
ASA
•Volledig ingebouwde digitale/kabel-tv (DVB-TT2/C-S-S2).
•HD DVB-T/C/S2(MPEG4) :
LC-42LE772EN / LC-50LE772EN
HD DVB-T2/CABLE(MPEG4) :
LC-42LE771EN / LC-50LE771EN
HD DVB-T2/CABLE(MPEG4):
LC-42LE771K / LC-50LE771K
•DVB-T2, DVB-S/S2 conformiteit en ondersteuning
naargelang het model
•HDMI-aansluitingen voor digitale video en audio.
Deze aansluiting is ook ontworpen voor de ontvangst
van high definition signalen.
• USB-ingang.
• Programma opname.
• Programma timeshifting.
• 1000 zenders.
•Instelmenu op scherm (On-screen Display).
• Scart aansluiting voor externe apparaten (zoals video,
videospelletjes, audioset, etc.).
• Stereo geluidssysteem.
• Teletekst, fastext, TOP-tekst.
• Aansluiting voor hoofdtelefoon.
• Automatisch programmeersysteem.
•Voorwaartse of achterwaartse manuele afstemming.
•Automatische uitschakeling na acht uur.
•Slaap timer
•Kinderslot.
•Automatische geluidsdemping indien geen uitzending.
•NTSC-weergave.
•AVL (Automatische volumebegrenzing).
•PLL (Frequentie zoeken).
• Pc-ingang.
• Plug&Play voor Windows 98, ME, 2000, XP, Vista,
Windows 7.
•Spel Modus
•Beeld uit functie
• Ethernet (LAN) voor Internetverbinding en diensten
•802.11n ingebouwde WIFI-ondersteuning
• DLNA (DMP, DMR)
• HBBTV (Deze functie is niet beschikbaar voor UK
modellen)
•Miracast.
Nederlands - 2 -
De illustraties en het OSD in deze handleiding dienen
uitsluitend voor informatieve doeleinden en kunnen
variëren van de werkelijke bewerkingen.
•De voorbeelden gebruikt in deze handleiding zijn
gebaseerd op het LC-42LE762E model.
Geachte SHARP klant
Dank u voor uw aankoop van het SHARP LCD
kleurentelevisie product. Om de veiligheid en
talrijke jaren probleemloze bediening van uw
product te garanderen, moet u de belangrijke
veiligheidsmaatregelen zorgvuldig doornemen voor
u het product in gebruik neemt.
Dit apparaat is bedoeld voor de ontvangst en
uitzending van TV programma’s. De verschillende
verbindingsopties maakt een bijkomende uitbreiding
van de ontvangst en weergavebronnen mogelijk
(ontvanger, DVD-speler, DVD-recorder, VCR, PC,
etc.). Dit apparaat is enkel geschikt voor werking in
droge ruimten. Dit apparaat is enkel bedoeld voor
privé huishoudelijk gebruik en mag niet worden
gebruikt voor industrie commercie doeleinden. We
sluiten principieel iedere aansprakelijkheid uit als
het apparaat niet wordt gebruikt zoals bedoeld, of
indien niet toegelaten wijzigingen werden uitgevoerd.
Uw LCD TV in extreme milieu omstandigheden te
bedienen, kan leiden tot schade aan het apparaat.
Belangrijke veiligheidsinstructies
•Gebruik een zachte, vochtige doek om het paneel
zachtjes schoon te maken als het vuil is. Om het
paneel te beschermen, mag u geen chemische doek
gebruiken bij de schoonmaak. Chemicaliën kunnen
schade of barsten veroorzaken in de TV-kast.
•Water en vocht – Gebruik het product niet in de buurt
van water, zoals en badkuip, wasbak, gootsteen,
wastobbe, zwembad noch in een natte kelder.
•Plaats geen vazen of andere, met
water gevulde, containers op dit
product. Het water zou op het
product kunnen morsen en brand of
elektrische schokken veroorzaken.
•Om defecten en onveilige situaties
te voorkomen, mag u geen voorwerpen op het
toestel plaatsen.
•Indien er een voorwerp of vloeistof in de behuizing
terecht komt, dient u de stekker van het tv-toestel
uit het stopcontact te trekken en het toestel door een
erkend technicus laten nakijken voor u het opnieuw
in gebruik neemt.
•Statief- Plaats het product niet
op een onstabiel karretje, statief,
driepoot of tafelblad. Hierdoor
zou het product kunnen vallen en
ernstige persoonlijke letsels of
schade aan het product kunnen
veroorzaken. Gebruik uitsluitend
een karretje, statief, driepoot of tafelblad aanbevolen
door de fabrikant of verkocht samen met het product.
Wanneer u het product op een muur monteert,
moet u de instructies van de fabrikant volgen.
Nederlands - 3 -
Gebruik uitsluitend de montage hardware die wordt
aanbevolen door de fabrikant.
•Als u het product verplaatst op een karretje moet
het met de uiterste zorg worden verplaatst. Door
plots te stoppen, overdreven kracht en een ongelijke
vloeroppervlakte kan het product van het karretje
vallen.
•Ventilatie – De ventilatie- en andere openingen in
de kast werden ontworpen voor ventilatie. Blokkeer
deze ventilatieopeningen want een onvoldoende
ventilatie kan oververhitting veroorzaken en de
levensduur van het product verkorten. Plaats het
product niet op een bed, sofa, tapijt of gelijkaardige
oppervlakte want dit kan de ventilatieopeningen
blokkeren. Dit product werd niet ontworpen voor
een ingebouwde installatie. Plaats het product niet in
een ingesloten ruimte zoals een boekenkast of rek,
tenzij er een correcte ventilatie is voorzien of indien
de instructies van de fabrikant werden gevolgd.
•Gebruik dit apparaat in een gematigd klimaat.Voor
een correcte ventilatie moet u minimum 10 cm
vrije ruimte laten rond het toestel. Om defecten
en onveilige situaties te voorkomen, mag u geen
voorwerpen op het toestel plaatsen.
•
Onderhoud - Probeer niet zelf onderhoud uit te
voeren aan het product. Als u deksels verwijdert,
kunt u zich blootstellen aan hoogspanning en andere
gevaarlijke situaties. Vraag een gekwalificeerde
persoon het onderhoud uit te voeren.
Voorzorgsmaatregelen bij het transport van de TV
Tijdens het transport van de TV mag u het nooit bij de
luidsprekers vasthouden. Zorg ervoor de TV steeds
met twee personen te dragen met beide handen – een
hand op iedere zijde van de TV.
WAARSCHUWING
Om brandgevaar te vermijden, moet
u kaarsen of andere open vlammen
steeds uit de buurt van dit product
houden.
Voedingsbron
Dit Tv-toestel kan alleen maar aangesloten worden op
een stopcontact van 220-240V Wissenstroom, 50Hz.
Zorg ervoor dat u de correcte spanningsinstelling
selecteert.
Netsnoer
Plaats het toestel, een meubelstuk of andere objecten
niet op het netsnoer (elektriciteitskabel) of klem het
netsnoer niet af.
•Het LCD-paneel gebruikt voor dit product bestaat
uit glas. Het kan dus breken als u het product laat
vallen of blootstelt aan schokken. Als het LCDpaneel gebroken is, moet u voorzichtig zijn zich niet
te kwetsen aan gebroken glas.
•Warmtebronnen – Houd het product
uit de buurt van warmtebronnen zoals
radiatoren, verwarmingsinstallaties,
fornuizen en andere warmtegenererende producten (inclusief
versterkers).
Hanteer het netsnoer aan de stekker. Trek de stekker
nooit aan het snoer uit het stopcontact en raak het
netsnoer nooit met natte handen aan, dit zou een
kortsluiting of elektrische schok kunnen veroorzaken.
Leg geen knopen in het snoer of bind het niet samen
met andere snoeren. De netsnoeren moeten zo
geplaatst worden dat er niet op gestapt kan worden.
Een beschadigd snoer kan brand veroorzaken of een
elektrische schok veroorzaken. Indien het beschadigd
is en vervangen moet worden, dient dit door een
erkend technicus te worden uitgevoerd.
Vocht en water
•Om brand te voorkomen, mag u
nooit een kaars of open vlam bovenop of dicht bij
het televisietoestel plaatsen.
•Om brand of schokken te vermijden, mag u het
netsnoer niet onder het televisietoestel of andere
zware voorwerpen laten.
•U mag nooit een foto langdurig weergeven want
dit kan ertoe leiden dat een beeld op het scherm
achterblijft.
•Er wordt steeds stroom verbruikt als de stekker in
het stopcontact zit.
Gebruik dit toestel niet in een vochtige en bedompte
omgeving (vermijd badkamers, de gootsteen in de
keuken, en in de buurt van een wasmachine). Stel
dit toestel niet bloot aan water of regen want dit kan
gevaarlijk zijn. Plaats nooit voorwerpen die water
bevatten (zoals vazen) bovenop het toestel. Vermijd
druppels of spatten. Indien er een voorwerp of
vloeistof in de kast terecht komt, moet u de stekker van
de TV uit het stopcontact verwijderen en het toestel
door deskundigen laten nakijken voor u het opnieuw
in gebruik neemt.
Reiniging
Voor u het toestel reinigt, dient u de stekker van de
tv uit het wandstopcontact te trekken. Gebruik geen
vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen om het
Nederlands - 4 -
toestel schoon te maken. Gebruik een zachte en
droge doek.
Hitte en vlammen
Het toestel mag niet in de nabijheid van open vlammen
en intense hitte, zoals een elektrische verwarmer,
geplaatst worden. Let erop dat er geen open
vlambronnen, zoals aangestoken kaarsen, op de TV
geplaatst worden. Batterijen mogen niet blootgesteld
worden aan warmtebronnen zoals zonlicht, vuur of
andere.
Zorg voor de kast
•Gebruik een zachte doek (katoen, flanel, etc.) en
wrijf de oppervlakte van de kast zachtjes af.
•Het gebruik van een chemische doek (nat/droog
bladtype doek, etc.) kan de onderdelen van de kast
vervormen of barsten veroorzaken.
•Afwrijven met een harde doek of met veel kracht kan
de oppervlakte van de kast beschadigen.
•Als de kast heel droog is, moet u afwrijven met een
zachte doek (katoen, flanel, etc.) ondergedompeld
in een neutraal schoonmaakmiddel en goed
uitgewrongen en daarna neemt u af met een zachte
droge doek.
•Gebruik geen benzeen, verdunner of andere
oplosmiddelen want deze kunnen de kast vervormen
en verf van de kast verwijderen.
•Gebruik geen insecticiden of andere vluchtige
vloeistoffen. U mag de kast ook niet in contact laten
komen met rubberen of vinyl producten gedurende
een lange periode. Plastificeermiddelen in het
plastic kunnen de kast doen vervormen en de verf
verwijderen.
Zorg voor het voorpaneel
•Schakel de stroom uit en verwijder de stekker uit het
stopcontact voor u het apparaat hanteert.
•Wrijf de voorzijde van het voorpaneel af met
een zachte doek (katoen, flanel, etc.). Om het
voorpaneel te beschermen, mag u geen vuile doek,
vloeibare reinigingsmiddelen of chemische doekjes
(nat/droog bladtype doek, etc.) gebruiken. Dit kan
de oppervlakte van het voorpaneel beschadigen.
•Afwrijven met een harde doek of met veel kracht kan
de oppervlakte van het voorpaneel beschadigen.
•Gebruik een zachte, vochtige doek om het
voorpaneel af te wrijven als het werkelijk vuil is (Het
is mogelijk dat u krassen maakt op de oppervlakte
van het voorpaneel als u te hard wrijft).
•Als er stof aanwezig is op het voorpaneel kunt u een
anti-statische borstel gebruiken die vrij verkrijgbaar
zijn in de handel om het paneel schoon te maken.
Bliksem
Indien er onweer en bliksem is of wanneer u op
vakantie gaat, moet u het netsnoer verwijderen uit
het stopcontact.
Vervangende Onderdelen
Indien er vervangstukken nodig zijn, verzeker u
ervan dat de onderhoudstechnicus vervangstukken
gebruikt die door de fabrikant omschreven worden
of die dezelfde specificaties als de originele hebben
Niet-geautoriseerde vervangstukken kunnen brand,
elektrische schokken of andere gevaren veroorzaken.
Onderhoud
Laat het onderhoud uitvoeren door een erkend
technicus. Verwijder het deksel nooit zelf want dit kan
elektrische schokken veroorzaken.
Afvalverwerking
•De verpakking en verpakking hulpmiddelen zijn
recyclebaar en moeten in principe gerecycleerd
worden. Houd verpakkingsmateriaal zoals plastic
zakken buiten het bereik van kinderen.
•Batterijen, inclusief deze die geen zware metalen
bevatten, mogen niet samen met het huishoudelijk
afval worden afgehandeld. Verwijder oude batterijen
op een milieuvriendelijke wijze. Achterhaal de
wetgeving met betrekking tot uw regio.
•Probeer de batterijen niet te herladen want dit
veroorzaakt ontploffingsgevaar. Batterijen uitsluitend
met hetzelfde of equivalent type vervangen.
•Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan
warmtebronnen zoals zonlicht, vuur of andere.
Dit symbool op het product of op de verpakking
betekent dat uw elektrische en elektronische
apparaten aan het einde van hun levensduur
afzonderlijk van uw huishoudelijk afval
afgehandeld moeten worden. Er bestaan
afzonderlijke inzamelingsystemen voor
recyclage in de EU. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met de lokale
autoriteit of de verdeler waar u het
product hebt aangekocht.
Het toestel loskoppelen
De hoofdschakelaar is bedoeld om het TV-toestel
van de hoofdkabel te ontkoppelen en moet daarom
gemakkelijk bedienbaar zijn.
Volume hoofdtelefoon
Overmatige geluidsdruk van een hoofdtelefoon kan
gehoorverlies veroorzaken.
Installatie
Om het risico op letsels te voorkomen, moet dit
apparaat stevig bevestigd zijn aan de muur volgens de
installatierichtlijnen (indien deze optie beschikbaar is).
Nederlands - 5 -
LCD-scherm
Het LCD-paneel is een hoogtechnologisch product
met ongeveer een miljoen dunne filmtransistors. Dit
levert heel fijne beelddetails op. Het is soms mogelijk
dat een aantal inactieve pixels als een onbeweeglijk
blauw, groen of rood punt op het scherm verschijnen.
Dit heeft geen enkel nadelig gevolg voor de prestatie
van uw product.
Waarschuwing
Laat uw TV niet ingeschakeld of in stand-by wanneer
u uw huis verlaat.
Elektrisch apparaat uit de handen van
kinderen houden
Nooit kinderen zonder toezicht elektrische apparaten
laten gebruiken. Kinderen herkennen niet altijd de
mogelijke gevaren. Batterijen of accu's kunnen
levensgevaarlijk zijn als ze worden ingeslikt. Bewaar
batterijen buiten het bereik van kinderen. Indien een
batterij wordt ingeslikt, dient men onmiddellijk medische
hulp in te roepen. Houd ook de verpakking uit de buurt
van kinderen om verstikkingsgevaar te vermijden.
Tuner met een Televisie-distributiesysteem
verbinden (Kabel TV etc.):
Toestellen die aangesloten zijn via de hoofdverbinding of
via andere toestellen met een aardingverbinding met de
aarding van de gebouwinstallatie – en met een televisie
distributiesysteem dat coaxiale kabel gebruikt, kunnen
in sommige omstandigheden brandgevaar veroorzaken.
De verbinding met een kabeldistributiesysteem moet
daarom worden voorzien via een toestel met elektrische
isolatie onder een bepaald frequentiebereik (galvanische
isolator, zie EN 60728-11).
Opmerking: De HDMI-verbinding tussen de pc en de tv kan
radiostoringen veroorzaken. In dat geval wordt het aanbevolen
de VGA(DSUB-15) verbinding te gebruiken.
De Stand-by Uit/Aan-schakelaar koppelt dit toestel
niet volledig los van het elektriciteitsnetwerk. Het
toestel verbruikt bovendien stroom in de stand-by
besturing. Om het toestel volledig los te koppelen
van het elektriciteitsnetwerk moet de stekker uit het
stopcontact verwijderd worden. Het apparaat moet
dus zodanig worden ingesteld dat een onbelemmerde
toegang tot het stopcontact gegarandeerd is, zodat,
in een noodgeval, de stekker onmiddellijk kan worden
verwijderd. Om het risico op brand uit te sluiten, moet
het netsnoer in principe afgescheiden worden van het
stopcontact voor een langdurige periode van inactiviteit,
bijv. tijdens vakanties.
• HDMI, het HDMI logo en de High-Definition Multimedia
Interface zijn handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de
Verenigde-Staten en andere landen.
• Het “HD TV 1080P” Logo is een handelsmerk van
EICTA.
• Het DVB-logo is het geregistreerde handelsmerk van
het Digital Video Broadcasting—DVB—project.
Nederlands - 6 -
Milieu-informatie
Deze televisie is ontworpen om minder energie
te verbruiken om het milieu te besparen. Om het
energieverbruik te verlagen, kunt u de volgende
stappen uitvoeren:
U kunt de Power Save Mode instelling gebruiken
in het Beeldmenu. Als u de Power Save Modus
inschakelt als Eco schakelt de TV over op de
energie-besparen modus en het verlichtingsniveau
van de TV wordt verlaagd tot het optimale niveau.
Merk op dat bepaalde foto-instellingen niet kunnen
worden gewijzigd wanneer de tv in de Power Save
Modus staat.
Als u de rechtse knop indrukt op de afstandsbediening
wanneer de Power Save Modus ingesteld is op
"Eco" verschijnt het bericht "Het scherm schakelt
uit na 15 seconden." op het scherm. Als de Power
Save modus optie ingesteld is op "Uitgeschakeld"
drukt u op de linkse knop. Selecteer DOORGAAN en
druk op OK om door te gaan. Het scherm schakelt
onmiddellijk uit. Indien er geen knoppen worden
ingedrukt, schakelt het scherm uit na 15 seconden.
Als u de Power Save Modus uitschakelt, wordt de
beeldmodus automatisch ingesteld op Dynamisch
behalve de Modus wordt ingesteld op Spel of Sport.
Als de TV niet in gebruik is, moet u de tv uitschakelen
of verwijderen uit het stopcontact. Dit vermindert het
energieverbruik.
Verwijder de stekker uit het stopcontact als u het
toestel gedurende een langere periode niet zult
gebruiken.
Hoewel, het wordt ten sterkste aanbevolen de
Power Save Modus instelling in te schakelen om uw
jaarlijks stroomverbruik te verlagen. En het wordt ook
aanbevolen de TV los te koppelen van het stopcontact
om energie te besparen wanneer u hem niet gebruikt.
Help ons het milieu te redden door deze stappen te
volgen.
Reparatie informatie
Laat het onderhoud uitvoeren door een erkend
technicus. Enkel gekwalificeerd personeel mag de tv
repareren. Neem contact op met uw lokale verdeler
waar u deze tv hebt gekocht voor bijkomende
informatie.
Nederlands - 7 -
Inhoud van de verpakking
, De stand-by schakelaar wordt gebruikt om de
Tv in of uit te schakelen.
De positie van de controleknoppen en
stroomschakelaar kan verschillen naargelang het
model.
SOURCE
LANG.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.,/@
LED TV
V
Batterijen: 4 X AAA
V
0
Q.MENU
P
V+
BACK
V-
/
MENU
SOURCE
PEXIT
BACK
1
P
P+
OK
2
Snelstartgids
1 X Video & audio
verbindingskabel
Antenne/kabel/satellietaansluiting
/
Afstandsbediening 1-2
Sluit de stroom aan
BELANGRIJK: Het tv-toestel is ontworpen voor een
stopcontact met een vermogen van 220-240V AC,
50 Hz. Nadat u de televisie uitgepakt hebt, moet u
de tv op kamertemperatuur laten komen voor u hem
aansluit op het elektrisch net. Voer het netsnoer in
het stopcontact.
3D-bril x 4
USB-ontvanger
Opmerking: U moet de accessoires controleren na uw
aankoop. Controleer of alle accessoires werden geleverd.
Aangezien de specificaties van de klant communicatie
ondersteunt via kabel mogen ze niet kleiner zijn dan
3m.
Sluit de antenne of de kabel TV stekker aan op de
ANTENNE INGANG (ANT) of satellietstekker op
SATELLIET INGANG (LNB) aan de achterzijde van
de TV. “Satelliet is beschikbaar in de 762/772 reeks”.
Achterzijde van de TV:
TV bedieningstoetsen & bewerking
SATELLIET
ANTENNE
KABEL
Opmerking: De satellietondersteuning hangt van
het model.
(enkel beschikbaar in de LC-42LE772EN / LC50LE772EN reeksen)
1. Stand-by/Aan button
2. TV/AV-toets
De batterijen installeren in de
afstandsbediening
3. De toetsen Programma omhoog/omlaag
4. De toetsen Volume omhoog/omlaag
Opmerking: Druk gelijktijdig op de Volume omhoog/omlaag
knoppen om het hoofdmenu weer te geven en de Zender
omhoog/omlaag knoppen om te navigeren en de Volume
omhoog/omlaag knoppen om de waarde te wijzen.
•Ve r w i j d e r h e t d e k s e l a c h t e r a a n o m h e t
batterijcompartiment te openen.
•Installeer twee AAA batterijen. Let op de correcte
polariteit (+ of -). Gebruik geen combinatie van oude
en nieuwe batterijen. Uitsluitend met hetzelfde of
gelijkwaardig type vervangen.
•Breng het deksel opnieuw aan.
Afstandsbediening 1
Nederlands - 8 -
/
Afstandsbediening 2
Hoek van de afstandsbediening
Gebruik de afstandsbediening door ze naar de sensor
te richten.
Voorwerpen tussen de afstandsbediening en de
sensor kunnen de correcte werking beletten.
Waarschuwingen met betrekking tot de
afstandsbediening
•U mag de afstandsbediening niet blootstellen aan
schokken. U mag de afstandsbediening nog niet
blootstellen aan vloeistoffen en u mag ze niet in een
ruimte met een hoge vochtigheidsgraad plaatsen.
•De afstandsbediening niet installeren of niet
plaatsen in direct zonlicht. De warmte kan het toestel
vervormen.
•Het is mogelijk dat de afstandsbediening niet correct
werkt als de sensor van de tv in direct zonlicht of
een sterke lamp staat. In dergelijke gevallen moet u
de hoek van de verlichting van de tv wijzigen, of de
afstandsbediening dichter bij de sensor gebruiken.
Aan/Uitschakelen
De tv inschakelen
Steek het snoer in het stopcontact. Schakel de
"
" knop op de tv om “|” te positioneren zodat de
tv overschakelt op de stand-by modus. De stand-by
LED-indicator licht op.
Om de tv in te schakelen vanuit de stand-bymodus
kunt u:
•Druk op de “ ” toets, P+ / P- of een numeriek toets
van de afstandsbediening.
•Druk op de “ ” of P/CH+/- knop van de tv.
De tv schakelt in.
Om de TV uit te schakelen
Om de tv over te schakelen op een lager vermogen
drukt u op de “ ” knop op de afstandsbediening of
de tv.
De tv uitschakelen
Schakel de “
” knop onderaan op de TV in positie
2 zoals aangegeven - “
”, om de TV te isoleren van
het netwerk. De LED schakelt uit.
Nederlands - 9 -
De afstandsbediening weergeven - 1
1. Bron: Geeft alle beschikbare uitzending en
inhoudsbronnen weer
2. Netflix: Start de Netflix-toepassing. (Deze service is
enkel beschikbaar in bepaalde landen)
3. Internet: Opent de portaalpagina waar u tal van
internetgebaseerde toepassingen kunt bereiken
4. Play: Begint de geselecteerde media af te spelen
5. Record: Neemt programma's op
6. Snel terug: Beweegt terug in media zoals films
7. Taal: Schakelt tussen de geluidsmodi (analoge TV),
geeft de taal van de audio/ondertiteling (digitale TV,
waar beschikbaar)
8. Groene toets
9. Rode toets
10. Numerieke toetsen: Schakelt tussen zenders, voert
een cijfer of een letter in het tekstvak op het scherm.
11. TV: Geeft de zenderlijst weer / Schakelt tussen
uitzendingstypes / Schakelt naar de tv-bron
12. Menu: Geeft het Tv-menu weer
13. Volume +/14. Terug/Terugkeren: Keert terug naar het vorige
scherm, opent de inhoudstafel (in TXT modus)
15. Favorieten: Geeft door de gebruiker gespecificeerde
favoriete zenders weer
16. Scherm: Wijzigt de beeldverhouding van het scherm
17. Mijn knop 1 (*)
18. Mijn knop 2 (*)
19. Tekst: Geeft de teletekst weer (indien beschikbaar).
Druk opnieuw om de teletekst over een normale
uitzending te plaatsen (mix)
20. EPG (Elektronische zendergids): Geeft de
elektronische zendergids weer
21. Geluid dempen: Schakelt het volume van de tv
volledig uit
22. Informatie: Geeft informatie weer over de inhoud op
het scherm, geeft verborgen informatie (weer - in TXT
modus)
23. Afsluiten: Sluit en verlaat de weergegeven menu's of
keert terug naar het vorige scherm
24. OK: Bevestigt gebruikerselecties, houdt de pagina (in
TXT-modus), Geeft de zenderlijst weer (DTV-modus)
25. Programma +/26. Navigatietoetsen: Helpt te navigeren in menu's,
inhoud, etc. en geeft de subpagina's weer in TXTmodus indien links of rechts ingedrukt.
27. Snel menu: Geeft een menulijst weer voor snelle
toegang
28. Vervangen: Schakelt snel tussen de vorige en huidige
zenders of bronnen
29. Blauwe toets
30. Gele toets
31. Ondertitel: Schakelt de ondertiteling in en uit (indien
beschikbaar)
32. Snel vooruit: Beweegt voorwaarts in media zoals
films
33. Stop: Stopt de afgespeelde media
34. Pauze: Pauzeert de afgespeelde media, start de
timeshift opname
35. Mediabrowser: Opent het media bladerscherm
36. YouTube: Start de YouTube-toepassing.
37. Stand-by: Schakelt de tv AAN/UIT
38. Geen functie
Opmerking: Het afstandsbediening bereik is ca. 7m / .
(*) MIJN KNOP 1 & MIJN KNOP 2:
Deze knoppen kunnen standaardfuncties hebben naargelang
het model. Hoewel, u kunt een speciale functie toewijzen aan
deze knoppen door ze gedurende vijf seconden in te drukken
wanneer op een gewenste bron of zender. Een bevestiging
verschijnt op het scherm. Nu is de geselecteerde MIJN KNOP
geassocieerd met de geselecteerde functie.
Merk op dat tijdens de eerste installatie, MIJN KNOP 1&2
terugkeert naar hun standaardfunctie.
Nederlands - 10 -
Afstandsbediening weergeven - 2 (Air Mouse)
1. LED-indicator
handeling
2. Geluid dempen
V
V
3. Stand-by
4. Volume omlaag
5. Volume omhoog
P
BACK
P
MENU
SOURCE
6. Navigatietoetsen
7. OK / Bevestigen
8. Zender omhoog
9. Zender omlaag
10. Terugkeren/Terug
11. Menu Aan / Uit
12. internetportaal
U kunt deze afstandsbediening als muis gebruiken in uw internet
browser en ook als normale muis voor de bediening van uw tv.
Air Mouse installation
Om een luchtmuis te gebruiken, moet u een dongle aansluiten op
een van de usb-ingangen van uw tv. Daarna wordt ze automatisch
gepaard met uw tv.
De luchtmuis controller is klaar voor gebruik. Open uw
webbrowser in uw televisie en geniet er van.
Opmerkingen: Als er geen werking is na 10 seconden schakelt
hij over op de slaapmodus. Als u hem opnieuw wilt gebruiken,
drukt u op een van de knoppen.
Let op: niet alle toepassingen in het portaal zijn geschikt voor
gebruik met air mouse.
13. Bronselectie
Het gebruik van de Air Mouse
U kunt de cursor verplaatsen op het scherm door de air mouse in de lucht te verplaatsen.
De cursor horizontaal en verticaal verplaatsen
Verwijder de afstandsbediening zoals in de onderstaande tekeningen. De cursor op het scherm volgt uw
bewegingen.
Omhoog-omlaag bladeren
Als u omhoog wilt bladeren, plaatst u de cursor bovenin het scherm en drukt u op de omhoog-navigatieknop.
Als u omlaag wilt bladeren, plaatst u de cursor onderin het scherm en drukt u op de omlaag-navigatieknop.
Nederlands - 11 -
De aansluitingen
Connector
Type
Kabels
Apparaat
Scart
aansluiting
(achterkant)
VGA
Aansluiting
(achteraan)
PC/YPbPr
Geluids
Aansluiting
(achterkant)
HDMI
Aansluiting
(Achteraan
&zijkant)
SPDIF
(Optisch uit)
Aansluiting
(Achteraan)
Zijde AV
(Audio/Video)
Aansluiting
(zijde)
Zijde AV verbindingskabel (geleverd)
Hoofdtelefoon
aansluiting
(zijde)
YPbPr videoaansluiting
(achterzijde)
Als u een HDMI-kabel aansluit
met uw Sharp LCD TV mag u
enkel een afgeschermde HDMIkabel gebruiken om voldoende
immuniteit te garanderen tegen
parasitaire frequentiestraling.
USB
Aansluiting
(zijde)
CI
Aansluiting
CAM
module
(zijde)
Als u een apparaat wilt
verbinden met de tv
moet u ervoor zorgen
dat zowel de tv als het apparaat
uitgeschakeld zijn voor u een
verbinding legt. Als de
verbinding gemaakt is, kunt u
de apparaten inschakelen en
ze gebruiken.
Subwoofer
Aansluiting
Subw uit
LAN
Opmerking: Wanneer u
een apparaat aansluit via
de YpbPr of zijde AV-ingang
moet u verbindingskabels
gebruiken om de verbinding in
te schakelen. Voor de zijde AV
ingang moet u de geleverde
kabel gebruiken. Raadpleeg
de afbeeldingen op linkerzijde.
Om het geluid van de PC in
te schakelen, moet u de PC/
YPBPR GELUIDVERBINDING
WITTE & RODE ingangen
gebruiken. | Indien een extern
apparaat verbonden is via de
SCART-aansluiting schakelt
de TV automatisch op de AVmodus.| Als u DTV-zenders
ontvangt (Mpeg4 H.264) of in
de Mediabrowser modus is
de uitgang niet beschikbaar
via de scartaansluiting. |
Wanneer u de wandmontage
kit (beschikbaar van een derde
partij in de markt) gebruikt,
raden we aan alle kabels in de
achterzijde van de tv te steken
voor u het toestel monteert op
de wand. | Verwijder of voeg
de CI module enkel in wanneer
de tv UITGESCHAKELD is. U
moet de module handleiding
doornemen voor meer
informatie over de instellingen.
| Iedere USB-ingang van uw
tv ondersteunt apparaten tot
500mA. Apparaten verbinden
die een stroomwaarde hebben
van meer dan 500 mA kunnen
uw tv beschadigen.
(Achteraan)
Ethernet
(LAN)
Aansluiting
(Achteraan)
Nederlands - 12 -
Een module met voorwaardelijke
toegang gebruiken
BELANGRIJK: Verwijder of voeg de CI module enkel in
wanneer de tv UITGESCHAKELD is.
Om bepaalde digitale kanalen te bekijken, is een
module met voorwaardelijke toegang (een CAM,
'Conditional Access Module') eventueel vereist. Deze
module dient dan in de CI-sleuf van uw tv te worden
aangesloten.
1. Vraag de voorwaardelijk toegangsmodule (CAM)
en de weergavekaart aan door zich te abonneren
voor betaal-tv, en voer dan deze in de televisie
aan de hand van volgende procedure.
2. Voer de CAM in, en steek daarna de
weergavekaart in de sleuf in de terminal aan de
achterkant van de tv.
3. De CAM dient correct te worden ingevoerd,
ze kan niet volledig ingevoerd worden aan
de verkeerde kant. De CTM of de tv-terminal
kunnen beschadigd worden als de CTM met
te veel kracht ingevoerd wordt.
4. Sluit de tv aan op het elektrisch netwerk,
schakel het toestel aan en wacht even tot de
kaart geactiveerd wordt.
Stand-by meldingen
Als tv geen ingangssignaal ontvangt (bijv. van een
antenne of HDMI-bron) gedurende 5 minuten schakelt
de tv op stand-by. Wanneer u de tv de volgende maal
inschakelt, verschijnt het volgende bericht:
"Tv automatisch overgeschakeld op de stand-by
modus omdat er gedurende een lange periode
geen signaal was".
Druk op OK om door te gaan.
Als de tv ingeschakeld is gebleven en gedurende
een poosje niet heeft gewerkt, schakelt de tv over
op stand-by. Wanneer u de tv de volgende maal
inschakelt, verschijnt het volgende bericht:
“TV is automatisch overgeschakeld op de standbymodus omdat er gedurende een langdurige
periode geen bewerking werd uitgevoerd”.
Druk op OK om door te gaan.
Als de Automatische TV uit time-out bereikt is,
verschijnt het volgende bericht op het scherm:
“Afsluiten?”
Selecteer Ja om de tv uit te schakelen. Selecteer Nee
om te annuleren. De tv schakelt ook uit als u geen
selectie maakt in dit scherm.
5. Indien geen module ingevoerd is, verschijnt
“Geen gemeenschappelijk interface
gedetecteerd” op het scherm.
Voor details over de instellingen raadpleegt u de
handleiding van de module.
Opmerking: Het duurt een aantal minuten om de
licentiesleutel te certificeren wanneer u een CA-kaart de
eerste maal invoert in de CI+ compatibele CI-module. Deze
procedure kan mislukken als er geen antenne-ingang is of als
u de "Automatische installatie" nog niet hebt uitgevoerd. Als
de oude CAM wordt gebruikt, kan de verificatie mislukken. In
dergelijke gevallen moet u contact opnemen met de relevante
service provider.
CAM
module
Nederlands - 13 -
Eerste installatie
Wanneer de tv de eerste maal wordt ingeschakeld,
verschijnt het taalselectiescherm Selecteer de
gewenste taal en druk op OK.
In het volgende scherm kunt u uw voorkeuren instellen
met de navigatieknoppen en daarna drukt u op OK
om door te gaan.
Op dit moment kunt u de Winkelmodus activeren.
Deze optie is enkel bedoeld voor gebruik in de winkel.
Het wordt aanbevolen de Thuismodus te selecteren
voor thuisgebruik. Als de Winkelmodus wordt
geselecteerd, verschijnt een bevestigingsscherm.
Selecteer JA om door te gaan. Deze optie is
beschikbaar in het Overige instellingen menu en
kan later worden uit/ingeschakeld.
Als de Thuismodus wordt geselecteerd, is de
Winkelmodus toegankelijk na de Eerste installatie.
Druk op de OK knop om door te gaan.
Antenne installatie
Als u de Antenne optie selecteert in het zoektype
selectiescherm zoekt de televisie digitale aardse tvuitzendingen. Om te annuleren, drukt u op de MENU
knop op gelijk welk moment om de zoekopdracht
te stoppen. Nadat alle kanalen zijn opgeslagen,
verschijnt een zenderlijst op het scherm.
Tijdens de zoekopdracht verschijnt een bericht
met de vraag of u de zenders wilt sorteren in
overeenstemming met de LCN (*). Selecteer Ja en
druk op OK om te bevestigen.
(*) LCN is het Logisch kanaalnummer systeem
dat de beschikbare uitzendingen organiseert
in overeenstemming met een herkenbare
zendersequentie (indien beschikbaar).
Druk op de MENU knop om de zenderlijst te sluiten
en tv te bekijken.
Kabelinstallatie
Als u de KABEL optie selecteert en op OK knop
drukt van de afstandsbediening verschijnt een
bevestigingsscherm. Selecteer JA en druk op OK
om door te gaan. Selecteer Nee om een bewerking
te annuleren en druk op OK om af te sluiten. In dit
scherm kunt u een frequentiebereik selecteren.
Voer het frequentiebereik manueel in met de
numerieke knoppen. Druk op OK aan het einde om
de automatische zoekopdracht te starten.
Opmerking: De duur van de zoekopdracht hangt
af van de geselecteerde zoekstap.
Satelliet installatie (naargelang het model)
Als u de Satellietoptie selecteert in het zoektype
selectiescherm kunt u een satelliet instellen en
satellietzenders bekijken. Als u Satellietinstallatie
selecteert, verschijnt het menu Type antenne. U
kunt Type antenne selecteren als Direct, Unikabel
of DiSEqC. schakelaar.
Direct: Als u een enkele ontvanger hebt en een directe
satellietschotel moet u dit type antenne selecteren.
Als u Direct hebt geselecteerd, verschijnt een ander
menuscherm. Selecteer een beschikbare satelliet en
druk op OK om te scannen op diensten.
Unicable: Als u meerdere ontvangers hebt en een
unicable systeem selecteert u dit type antenne. Druk
op OK om door te gaan. Configureer de instellingen
door de instructies te volgen op het scherm. Druk op
OK om te scannen op diensten.
DiSEqC-schakelaar: Als u meerdere satellietschotels
en een DiSEqC-schakelaar hebt, selecteert u dit
type antenne. Nadat u DiSEqC-schakelaar hebt
geselecteerd, verschijnt een ander menuscherm.
U kunt vier DiSEqC-options instellen (indien
beschikbaar). Druk op de GROENE knop om alle
satellieten te scannen of druk op de GELE knop om
enkel de gemarkeerde satellieten te scannen. Druk op
de OK toets om op te slaan en af te sluiten.
Opmerking: Schakel de Tv niet uit zonder de Eerste installatie
gestart te hebben.
(*) Sommige opties zijn mogelijk niet beschikbaar
afhankelijk van de landselectie.
Media afspelen via USB-ingang
U kunt een 2,5 inch en 3,5 inch (hdd met externe
voeding) externe harde schijf of een USBgeheugenstick aansluiten op uw tv via de USBingangen van de tv.
BELANGRIJK! Maak een backup van uw bestanden
voor verbindingen maakt met de tv. De fabrikant is niet
aansprakelijk is voor eventuele schade aan bestanden
of gegevensverlies.
Sommige types USB-apparaten (bijv. MP3-spelers)
of USB harde schijven/geheugensticks zijn mogelijk
niet compatibel met deze tv. De TV ondersteunt
FAT32 en NTFS schijfindeling maar de opname is
niet beschikbaar met NTFS geformatteerde schijven.
Tijdens de formattering van een USB-harde schijf
met een vermogen van 1 TB (Tera Byte) of meer
is het mogelijk dat u problemen ondervindt met de
formatteringsprocedure.
De USB-apparaten snel in- en uitvoeren is gevaarlijk.
Dit kan fysieke schade veroorzaken aan de usb-speler
en het usb-toestel zelf. Verwijder de usb-module niet
wanneer een bestand wordt afgespeeld.
Media Browser Menu
U kunt foto's, muziek en videobestanden afspelen die
opgeslagen zijn op USB stick of op een mediaserver.
Sluit een USB-schijf aan op een van de USB-ingangen
op de zijkant van de tv. Of uw mediaserver verbinden
met hetzelfde netwerk van de tv.
Druk op de “mediabrowser knop” op de
afstandsbediening of druk op de knop MENU en
selecteer de tab Media Browser met de Links/rechts
knoppen en druk op OK. Het hoofd mediabrowser
scherm verschijnt.
Nederlands - 14 -
Selecteer het mediatype dat u wilt rangschikken en
druk op OK.
Als er meer dan een mediabron beschikbaar is, wordt
een lijst van apparaten en servers weergegeven.
Markeer het apparaat of server in de lijst en druk op OK.
Als u de knop MENU indrukt in de Mediabrowser modus
krijgt u toegang tot de Foto, Geluid en Instellingen
menuopties. Druk opnieuw op de MENU knop om dit
scherm af te sluiten.
U kunt uw mediabrowser voorkeuren instellen met het
Instellingen menu.
Het beeldformaat instellen:
Beeldformaat
Programma's kunnen worden bekeken in verschillende
beeldformaten, afhankelijk van de ontvangen
transmissie. U kunt de beeldverhouding (beeldgrootte)
van de tv wijzigen om het beeld in verschillende
zoommodi te bekijken. Druk herhaaldelijk of de “
” knop om het formaat van het beeld te wijzigen. U
kunt het beeld omhoog of omlaag bewegen met de
“
” of “ ” knoppen in 14:9 Zoom, Cinema of
Ondertiteling.
Het gebruik van de zenderlijst
Het tv-toestel sorteert alle opgeslagen zenders in een
zenderlijst. Aan de hand van de opties van de zenderlijst,
kunt u deze zenderlijst bewerken, uw favoriete kanalen
instellen of de actieve kanalen selecteren die u wenst
op te nemen in de lijst. Druk op de MENU-toets om naar
het hoofdmenu te gaan. Selecteer het Zenderlijst item
met de Links of Rechts knop. Druk op OK om de inhoud
van het menu weer te geven. Selecteer Zenderlijst
bewerken om de opgeslagen kanalen te beheren.
Gebruik de Omhoog of Omlaag en OK knoppen
om Zenderlijst bewerken te selecteren. Druk op de
Omhoog of Omlaag knop om de zender te selecteren
die wordt verwerkt. Druk op de Links of Rechts knop
om in te stellen. Gebruik de P+/P- toetsen om de pagina
naar boven of beneden te bewegen. Druk op MENU om
het te verlaten.
Snelmenu
Het menu Snelle instellingen biedt u snel toegang tot
een aantal opties. Druk op de Q.MENU toets van de
afstandsbediening om het snelmenu weer te geven.
Deze menu inhoud kan verschillen naargelang het
model van uw tv.
CEC en CEC RC Passthrough
bronapparaat wordt aangesloten, verschijnt het in de
lijst in het bronmenu met haar eigen naam in de plaats
van de naam van de aangesloten HDMI-poorten (Dvdspeler, Recorder 1 etc.).
De afstandsbediening van de tv kan automatisch de
hoofdfuncties uitvoeren nadat de aangesloten HDMIbron werd geselecteerd.
Om deze bewerking te beëindigen en de tv opnieuw
te bedienen via de afstandsbediening drukt u
gedurende 3 seconden op de knop "0-nul" van de
afstandsbediening. Of druk op de Q.Menu knop van de
afstandsbediening, markeer de CEC RC Passthrough
en stel dit in als Uit met de Links of Rechts knop. Deze
functie kan ook worden in- of uitgeschakeld in het
menu Instellingen/Andere instellingen.
De tv ondersteunt ook de ARC (Audio Return Channel)
functie. Deze functie is een audio-link met als doel
andere kabels tussen de tv en het geluidsysteem te
vervangen (A/V ontvanger of luidsprekersysteem).
Wanneer ARC actief is, dempt de tv haar andere
geluidsuitgangen niet automatisch. U moet het
volume van de tv dus handmatig doen dalen tot nul
als u enkel geluid wenst te horen via het aangesloten
geluidsapparaat (net als andere optische of coaxiale
digitale geluidsuitgangen). Als u volumeniveau van
het aangesloten apparaat wilt wijzigen, moet u dat
apparaat selecteren in de bronlijst. In dat geval worden
de volume bedieningstoetsen naar het aangesloten
geluidsapparaat gericht.
FollowMe TV
Met uw mobiel apparaat kunt u de huidige uitzending
stromen van uw smart TV met de FollowMe TV-functie.
Installeer de geschikte Smart Center toepassing op
uw mobiel apparaat. Start de applicatie.
Voor bijkomende informatie over het gebruik van
deze functie verwijzen wij u naar de instructies van
uw toepassing.
Opmerking: Deze toepassing is niet compatibel met
alle mobiele apparaten.
FollowMe TV naar DMR
Deze functie biedt de mogelijkheid video te stromen
van uw tv naar een andere tv of een mobiel apparaat
met de correcte toepassingen (bijv. UPnP - Universal
Plug and Play - toepassingen zoals BubbleUPnP).
Activeer FollowMe TV naar DMR en de timeshifting
start. Druk op de rode knop en het apparaat
selectiemenu verschijnt. Kies uw apparaat en druk
op OK.
Opmerking: De FollowMeTV en FollowMe TV to DMR
Deze functie biedt de mogelijkheid de CEC- functies werken in correlatie met de PVR-functie en vereist
ingeschakelde apparaten die verbonden zijn via een verbonden USB opslagapparaat in het FAT32 formaat met
voldoende vrije ruimte. HD-zenders worden niet ondersteund
HDMI-poorten te bedienen met de afstandsbediening en beide apparaten moeten aangesloten zijn op hetzelfde
van de tv.
netwerk.
De CEC optie in het menu Andere instellingen in het
menu Instellingen moet eerst worden ingesteld als
Ingeschakeld. Druk op de knop Bron en selecteer
de HDMI-ingang van het verbonden CEC-apparaat
in het menu Bronlijst. Wanneer een nieuw CECNederlands - 15 -
Menukenmerken en functies
Beeldmenu inhoud
3D-instellingen
Druk om de 3D-instellingen weer te geven.
Modus
U kunt de beeldmodus wijzigen naargelang uw voorkeuren of vereisten. De beeldmodus kan worden ingesteld
op een van deze opties: Cinema, Spel, Sport, Dynamisch en Natuurlijk.
Contrast
Om het contrast tussen donker en licht van het scherm in te stellen.
Helderheid
Om de helderheid van het scherm in te stellen.
Beeldscherpte
Om de scherpte van de objecten op het scherm in te stellen.
Kleur
Om de kleurwaarden in te stellen
Power Save modus
Om de Power Save modus in te stellen als Eco, Beeld uit en Uitgeschakeld.
(Als de modus ingesteld is op Dynamisch wordt de Power Save modus automatisch uitgeschakeld).
Achtergrond
verlichting
Deze instelling bestuurt de achtergrondverlichting. De achtergrondverlichting functie is niet actief wanneer
de Power Save modus ingeschakeld is op Eco. De achtergrondverlichting mag niet ingeschakeld zijn in de
VGA of mediabrowser modus of wanneer de beeldmodus ingesteld is op Spel.
Ruisonderdrukking
Indien het uitzendsignaal zwak is en het beeld ruis bevat, kunt u de Ruisreductie instelling gebruiken om
de hoeveelheid ruis te onderdrukken.
Geavanceerde instellingen
Dynamisch contrast
U kunt de Dynamische contrastverhouding instellen op de gewenste waarde.
Kleurtemp
Om de kleurtoon in te stellen.
Beeld scherpstellen
Stelt de gewenste beeldgrootte in op basis van het beeldzoom menu.
Opmerking: De Automatische optie is enkel beschikbaar in Scartmodus met SCART PIN8 hoogspanning/laagspanning
omschakeling.
Gebruik “Links” / “Rechts” om Movie Sense op laag, gemiddeld, hoog of uit te schakelen. Wanneer Movie
Sense actief is, optimaliseert het de video-instellingen van de televisie voor bewegende beelden voor een
optimale kwaliteit en leesbaarheid.
Movie Sense
Als de Movie Sense-optie ingesteld is op laag, gemiddeld of hoog, is de Movie Sense demonstratie
optie beschikbaar. Als een van deze opties geselecteerd worden en u drukt op de OK-toets wordt de
demonstratiemodus gestart. Wanneer de demonstratiemodus actief is, wordt het scherm onderverdeeld
in twee secties: een met de activiteit van Movie Sense, en de andere met de normale instellingen van
het televisiescherm.
HDMI True Black
Terwijl u een HDMI-bron bekijkt, is deze functie zichtbaar in het Beeldinstellingenmenu. U kunt deze functie
gebruiken om de zwarte tinten van het beeld te verbeteren.
Filmmodus
Films worden aan een ander aantal frames per seconde opgenomen dan normale
televisieprogramma's. Schakel deze functie aan wanneer u films bekijkt om de snel bewegende
scènes duidelijk weer te geven.
Huidtoon
De huidtoon kan worden gewijzigd tussen -5 en 5.
Kleurverschuiving
De gewenste kleurtoon aanpassen.
RGB verhoging
U kunt de kleurtemperatuurwaarden configureren met de RGB verhoging functie.
Terugstellen
Om het beeldformaat terug op de fabrieksmatige standaardinstelling te zetten. (Behalve Spelmodus)
Automatisch
positioneren
(in PC modus)
Optimaliseert het scherm automatisch. Druk op OK om te selecteren.
H positie
(in PC-modus)
Dit item verschuift het beeld horizontaal naar de rechter of linkerzijde van het scherm.
V positie
(in PC-modus)
Dit item verschuift het beeld verticaal naar de boven of onderzijde van het scherm.
Pixelfrequentie
(in PC-modus)
Dit corrigeert de storingen die zich voordoen als verticale banden in presentaties met een hoog aantal
pixels zoals rekenbladen, paragrafen of tekst in kleinere lettertypen.
Fase (in PC mode)
Afhankelijk van de resolutie en de scanfrequentie die u instelt op het TV toestel kan een onzuiver beeld
op het scherm verschijnen. In dat geval kunt u deze functie gebruiken om een zuiver beeld te ontvangen
via de proefondervindelijke methode.
In VGA (pc)-modus, zijn sommige opties in het menu Beeld niet beschikbaar. In plaats daarvan worden in pc-modus de VGA-modusinstellingen
toegevoegd aan Beeldinstelling.
Nederlands - 16 -
Menukenmerken en functies
Geluidsmenu inhoud
Volume
Past het volumeniveau aan.
Equalizer
Selecteert de equalizer modus. Aangepaste instellingen kunnen enkel in de gebruiker
modus worden uitgevoerd.
Balans
Deze instelling wordt gebruikt om de linkse of rechtse luidspreker meer te benadrukken.
Koptelefoon
Stelt het geluidsvolume van de hoofdtelefoon in.
Geluidsmodus
U kunt een geluidsmodus selecteren (als dit wordt ondersteund door de geselecteerde
zender).
AVL (Automatische
volumebeperking)
Deze functie stelt het geluid in om een vast uitvoerniveau te bereiken tussen programma's.
Als u een externe versterker aansluit op uw tv via de hoofdtelefoon aansluiting kunt u deze optie
Hoofdtelefoon/lijn-uit selecteren als lijn-uit. Als u een hoofdtelefoon hebt aangesloten op de tv stelt u deze optie in als
hoofdtelefoon.
Dynamische lage
tonen
Schakelt de Dynamische lage tonen in of uit.
Surround-geluid
De Surround sound modus kan In of Uit worden geschakeld.
Digitale uitgang
Om het type van digitale audio uitgang in te stellen.
Instellingen Menu Inhoud
Voorwaardelijke
toegang
Bestuurt modules met voorwaardelijke toegang indien aanwezig.
Taal
Configureert de taalinstellingen (kan wijzigen naargelang het geselecteerde land). De Voorkeur
e n h u i d i g e i n s t e l l i n g e n zijn beschikbaar. Deze instellingen kunnen worden veranderd
wanneer de uitzender dit ondersteunt.
Voer het correcte wachtwoord in om de ouderlijke instellingen te wijzigen. U kunt de
menuvergrendeling, maturiteitsvergrendeling (naargelang het geselecteerde land) en het
kinderslot in dit menu eenvoudig aanpassen. U kunt ook een nieuw pin-nummer instellen.
Ouderlijk
Wanneer dit is ingesteld, kan de tv enkel bediend worden via de afstandsbediening. In dat geval werken de
toetsen van het configuratiepaneel niet.
Opmerking: Het standaard PIN-nummer kan worden ingesteld op 0000 of 1234. Als u het PIN-nummer hebt
gedefinieerd (gevraagd naargelang de landselectie) tijdens de Eerste installatie kunt u het PIN-nummer gebruiken
dat u gedefinieerd hebt.
Timers
Stelt de slaaptimer in om de tv uit te schakelen na een bepaalde periode. Stelt de timers in voor
bepaalde programma's.
Opnameconfiguratie
Geeft de Opname configuratiemenu
Datum/tijd
Stelt datum en tijd in
Bronnen
Activeert of deactiveert bepaalde bronopties.
Satellietinstellingen
Configureert de satellietinstellingen. (Satelliet ondersteuning hangt af van het model)
Netwerkinstellingen
Netwerkinstellingen
U kunt uw ESN(*) nummer weergeven en Netflix deactiveren.
Netflix (optioneel)
(*) Het ESN-nummer is een uniek ID-nummer voor Netflix, speciaal aangemaakt om uw tv te
identificeren.
Andere instellingen: Geeft de andere instellingsopties voor het tv-toestel weer
Menu time-out
Om de time-out voor menuschermen te wijzigen.
Gecodeerde
kanalen scannen
Wanneer deze instelling is ingeschakeld, zal het zoekproces ook de gecodeerde kanalen vinden.
HbbTV
U kunt deze functie in- of uitschakelen door ze in te stellen als Aan of Uit.
Blauwe achtergrond
Activeert of deactiveert het blauwe achtergrondsysteem wanneer het signaal zwak of niet aanwezig is.
Bijwerking van
software
Om zeker te zijn dat uw TV steeds de meest recente firmware bevat.
Applicatie versie
Geeft de huidige softwareversie weer
Nederlands - 17 -
Menukenmerken en functies
Ondertiteling
Deze optie wordt gebruikt om een selectie te maken welke ondertitelingmodus op het
scherm verschijnt (DVB ondertiteling / TTX ondertiteling) als beide beschikbaar zijn.
De standaardwaarde is de DVB-ondertiteling. Enkel beschikbaar in “ATV”-modus).
Hardhorenden
Schakelt iedere speciale functie in die wordt verzonden door de uitzender.
Geluid beschrijving
Audiobeschrijving verwijst naar een bijkomende verhaaltrack voor blinden en slechtziende
kijkers van visuele media, inclusief televisie en films. U kunt deze functie gebruiken, enkel
als de uitzender die bijkomende verhaaltracks ondersteunt.
Opmerking: Het is mogelijk dat de audio beschrijving geluidsfunctie niet beschikbaar is in de opname
of time shifting modus.
Auto tv uit
U kunt de time-out waarde instellen van de automatische uitschakeling. Wanneer de time-out
waarde wordt bereikt en de Tv gedurende de geselecteerde tijdsduur niet wordt bediend, schakelt
de tv over op de stand-by modus.
Stand-by Zoeken
(optioneel)
Als Stand-by zoeken is ingesteld op Aan wanneer de TV in stand-by modus staat, worden
de beschikbare uitzendingen gezocht. Als de TV nieuwe of ontbrekende uitzendingen vindt,
verschijnt een scherm met de vraag of u deze wijzigingen al of niet wilt uitvoeren. De zenderlijst
wordt bijgewerkt en gewijzigd na deze procedure.
Opslagmodus
Als u de tv tentoonstelt in een winkel kunt u deze modus inschakelen. ingeschakeld is,
is het mogelijk dat sommige items in het tv-menu niet beschikbaar zijn.
Media Renderer (DMR)
Met de Media Renderer functie kunt bestanden delen die werden opgeslagen op uw
smartphone of tablet pc. Als u een DLNA compatibele smartphone of tablet pc hebt en de
geschikte software geïnstalleerd, kunt u foto's afspelen op uw TV. Raadpleeg de instructies
van uw dele software voor meer informatie. Media renderer modus is niet beschikbaar
met internet portal functie.
Inschakelmodus
Deze instelling configureert de inschakelmodus voorkeur.
Biss-toets
Biss is een satellietsignaal codeersysteem dat wordt gebruikt voor sommige uitzendingen.
Als u een BISS-sleutel moet invoeren op een uitzending kunt u de Biss sleutel instelling
gebruiken in het Overige instellingen menu. Markeer Biss sleutel en druk op OK om
toetsen in te voeren op de gewenste uitzending. (Dit menu item verschijnt enkel als de
tv satelliet ondersteuning biedt)
Virtual Remote
Schakelt de virtuele remote functie in of uit.
CEC
Met deze instelling kunt u de CEC-functionaliteit volledig in of uitschakelen. Druk op de
knop Links of Rechts om de functie in of uit te schakelen.
FollowMeTV
Deze functie in/uitschakelen.
FollowMeTV naar DMR
Deze functie in/uitschakelen.
Installeer de menu-inhoud en stem opnieuw af
Automatische
zenderscan (opnieuw
afstemmen)
(indien beschikbaar)
Geeft automatisch afstemmingsopties weer. Digitaal aards: Zoekt antenne DVB-zenders
en slaat ze op. Digitale kabel: Zoekt kabel DVB-zenders en slaat ze op. Analoog: Zoekt
analoge stations en slaagt ze op. Digitaal aards & analoog: Zoekt zowel analoge antenne
DVB en analoge zenders en slaat ze op. Digitaal aards & analoog: Zoekt zowel analoge
kabel DVB en analoge zenders en slaat ze op. Satelliet: Zoekt satellietzenders en slaat
ze op. (Satelliet ondersteuning hangt af van het model)
Handmatige
kanaalscan
Deze functie kan worden gebruikt voor het opslagen van rechtstreekse uitzendingen.
Netwerk zenderscan
Zoekt de gekoppelde zenders in het uitzendsysteem.
Analoge
fijnafstemmen
U kunt deze instelling gebruiken om analoge zenders fijn af te stemmen. Deze functie
is niet beschikbaar indien er geen analoge zenders opgeslagen zijn.
Eerste installatie
Verwijdert alle opgeslagen zenders en instellingen, voert een reset uit van de tv
naar de fabrieksinstellingen.
Servicelijst Wissen
(*) Deze instelling is enkel zichtbaar wanneer de Landoptie is ingesteld op Denenmarken,
Zweden, Noorwegen of Finland. Gebruik deze instelling om de opgeslagen kanalen te
wissen.
Nederlands - 18 -
Elektronische zendergids (EPG)
Teletekst
OK: Geeft zenderopties weer.
“
” Te l e t e k s t / M e n g e n : A c t i v e e r d e
videotekstmodus indien een maal ingedrukt (Indien
beschikbaar in uw uitzenden) Druk opnieuw om
analoge teletekst pagina te bekijken. Druk opnieuw
op deze toets om het teletekstscherm over het
programma te plaatsen (mix). Door opnieuw te
drukken verlaat u de teletekstmodus.
INFO(İ): Geeft in detail informatie weer van het
geselecteerde programma.
“BACK” Index: Selecteert de teletekst
inhoudsopgave.
GROEN: Schakelt over naar Lijstschema EPG.
“İ” Tonen: Geeft verborgen informatie weer (Bijv.
oplossingen van spelletjes).
Sommige, maar niet alle zender verzenden
informatie over het huidige en de volgende
programma's. Druk op de “
menu weer te geven.
” toets om het EPG
Up/Down/Links/Rechts: EPG navigeren.
GEEL: Schakelt over naar Tijdlijn schema EPG.
BLAUW: Geeft de filteropties weer.
(OPNEMEN): de TV start de opname van het
geselecteerde programma. U kunt de toets opnieuw
indrukken om de opname te stoppen.
BELANGRIJK: Om een programma op te nemen, moet u
eerst een USB-schijf aansluiten op uw TV terwijl de TV is
uitgeschakeld. Daarna moet u de TV inschakelen en de
opnamefunctie inschakelen. Zo niet is de opnamefunctie
niet beschikbaar.
Opmerking: Schakelen naar een andere uitzending of bron
is niet beschikbaar tijdens de opname.
Zender opties
In het EPG-menu drukt u op de OK toets om naar het
Gebeurtenis opties menu te gaan.
Kanaal selecteren
In het EPG-menu kunt u met deze optie overschakelen
naar de geselecteerde zender.
Opnemen / Opnametimer verwijderen
Nadat u hebt gekozen voor een programma in de
EPG-menu, druk op de OK-knop en optieshet
scherm wordt weergegeven. Selecteer de "opnemen"
optie en druk op de OK toets Na deze bewerking
wordt een opname ingesteld voor het geselecteerde
programma.
Om een reeds ingestelde opname te annuleren,
markeert u dat programma en u drukt op de OK toets
en u selecteert de optie “Opn. Timer verwijderen”.
De opname wordt geannuleerd.
Timer instellen / Timer verwijderen
Nadat u hebt gekozen voor een programma in de
EPG-menu, druk op de OK-knop en optieshet scherm
wordt weergegeven. Selecteer de "Timer instellen op
gebeurtenis" optie en druk op de OK toets U kunt
een timer instellen voor programma’s in de toekomst.
Om een reeds ingestelde wekker annuleren, markeert
u dat programma en u drukt op de OK toets. Daarna
selecteert u de "Timer verwijderen"optie. De timer
wordt geannuleerd.
Opmerking: Het is niet mogelijk op te nemen of een timer in
te stellen voor twee of meerdere individuele gebeurtenissen
voor dezelfde tijdsinterval.
“OK” Houden : Houdt een teletekst pagina wanneer
gepast. Druk opnieuw om te hervatten.
“ ”/“ ”Subcode pagina’s: Selecteert subcode
pagina’s, indien beschikbaar, wanneer teletekst
geactiveerd wordt.
P+ / P- en cijfers (0-9): Druk om een pagina te
selecteren.
Opmerking: De meeste TV-stations gebruiken code 100
voor hun indexpagina.
Uw TV ondersteunt zowel FASTEXT en TOP text
systemen. Als deze systemen beschikbaar zijn,
worden de pagina's in groepen of onderwerpen
verdeeld. Als het FASTEXT-systeem beschikbaar is,
worden delen in een teletekstpagina kleurgecodeerd
en kunnen, door op de gekleurde toetsen te drukken,
geselecteerd worden. Druk op de gewenste gekleurde
toets. Het gekleurde schrift verschijnt en toont u
welke gekleurde toetsen te gebruiken wanneer TOP
text uitzending beschikbaar is. Door op “ ” of“ ” te
drukken zal u naar de volgende of vorige pagina gaan.
Digitale teletekst (uitsluitend voor het VK)
• Druk op de “ ” toets. De digitale teletekstinformatie
verschijnt. Gebruik de gekleurde toetsen, de
cursortoetsen en de OK toets om dit menu te
bedienen.
De bedieningsmethode kan verschillen afhankelijk van
de inhoud van de digitale teletekst. Volg de instructies
op het digitale teletekstscherm.
Wanneer de “ ” toets ingedrukt wordt, keert de TV
terug naar de televisie uitzending.
Een programma opnemen
BELANGRIJK: Als u een nieuwe USB harde schijf gebruikt,
is het aanbevolen de schijf eerst te formatteren met de “Schijf
formatteren” optie van uw TV.
Uw tv ondersteunt de opname van digitale
uitzendingen. Hiervoor moet een USB opslagapparaat
worden aangesloten op de tv. De tv moet worden
uitgeschakeld wanneer het opslagapparaat wordt
aangesloten. Daarna moet u de TV inschakelen en
de opnamefunctie inschakelen.
Nederlands - 19 -
Het aangesloten USB-apparaat moet een minimum
capaciteit hebben van 1 GB en moet compatibel
zijn met USB 2.0. Zo niet wordt een foutmelding
weergegeven.
Als de schrijfsnelheid van de aangesloten USB-schijf
onvoldoende is, kan de opname mislukken en het is
mogelijk dat de timeshifting functie niet beschikbaar is.
De bestanden van de opgenomen programma's zijn
niet beschikbaar voor weergave op een computer. U
kunt de opnames enkel op uw TV afspelen.
Lip Sync vertraging kan optreden tijdens de
timeshifting.
De TV kan tot tien uur programma's opnemen.
Opgenomen programma's worden opgesplitst in
partities van 4GB.
Opnames van HD-programma’s kunnen meer plaats
innemen op de USB-schijf afhankelijk van de resolutie
van de uitzender. Om die reden is het aanbevolen om
USB harde schijven te gebruiken voor de opnames
van HD-programma’s.
U mag de USB/HDD niet verwijderen tijdens
de opname. Dit kan de aangesloten USB/HDD
beschadigen.
Multipartitie ondersteuning is beschikbaar. Er worden
maximaal twee verschillende partities ondersteund.
Als de schijf meer dan twee partities heeft, kan het
systeem vastlopen. De eerste partitie van de usbschijf wordt gebruikt voor PVR-compatibele functies.
Ze moet ook worden geformatteerd als primaire
partitie voor gebruik met PVR compatibele functies.
Het is mogelijk dat bepaalde stroompakketten niet
worden opgenomen omwille van signaalproblemen.
Het is dus mogelijk dat de videobeelden soms
bevriezen tijdens het afspelen.
De Opnemen, Afspelen, Pauzeren, Weergeven (voor
PlayListDialog) toetsen kunnen niet worden gebruikt
als de teletekst is ingeschakeld. Als een opname start
via een timer als de teletekst ingeschakeld is, wordt
teletekst automatisch uitgeschakeld. Het gebruik van
teletekst is ook uitgeschakeld als er een doorlopende
opname of weergave actief is.
Opmerking: Opgenomen programma's worden opgeslagen
op de aangesloten USB-schijf. Indien gewenst, kunt
u opnames opslaan/kopiëren op een computer. Deze
bestanden kunnen echter niet worden afgespeeld op een
computer. U kunt de opnames enkel op uw TV afspelen.
Let op:
• U mag het netsnoer niet loskoppelen tijdens de instelling
van de USB-opname timer of USB-opname.
• Als het netsnoer losgekoppeld is:
• De USB-opname timer instelling geannuleerd is.
Timeshift opname
Druk op de (PAUZEREN) toets tijdens de weergave
van een uitzending om te schakelen naar de
timeshifting modus. In de timeshifting modus wordt
het programma gepauzeerd en gelijktijdig opgenomen
op de aangesloten USB-schijf. Druk opnieuw op de
(AFSPELEN) toets om het gepauzeerde programma
te hervatten vanaf het gestopte moment. U zult de
timeshift tussentijd zien tussen de reële en het
timeshifted programma in de informatiebalk.
Druk op de (STOP) knop om de timeshift opname
te stoppen en terug te keren naar de live uitzending.
De Timeshift kan niet worden gebruikt als u zich in de
radiomodus bevindt.
U kunt de timeshift snel terugspoelen functie niet
gebruiken voor u het afspelen vooruit spoelt met de
snelt vooruitspoelen optie.
Onmiddellijke opname
Druk op de
(OPNEMEN) toets om de opname van
een gebeurtenis onmiddellijk te starten tijdens het
bekijken van een programma. U kunt de
(OPNEMEN) toets op de afstandsbediening
opnieuw indrukken om de volgende gebeurtenis op
te nemen in de EPG. In dit geval geeft het OSD de
geprogrammeerde gebeurtenissen weer voor
opname. Druk op de
(STOP) toets om de
onmiddellijke opname te annuleren. Het overschakelen
naar een andere uitzending of bron; en het weergeven
van Media Browser is niet beschikbaar tijdens de
opname.
Opgenomen programma’s bekijken
MENU toets. Markeer Mediabrowser en druk op
OK. Selecteer het item Opnamebibiliotheek en
druk op OK. Opnamebibliotheek scherm wordt
weergegeven. Selecteer een opgeslagen item in de
lijst (indien voordien opgeslagen) en druk op OK om
de Weergave opties weer te geven.
Beschikbare afspeelopties:
Vanaf start afspelen: Speelt de opname van bij het
begin.
Hervatten: Hervat de opnames.
Vanaf offset weergeven: Preciseert een afspeelpunt.
Druk op de (STOP) toets om een weergave te
stoppen en terug te keren naar de Opnamebibliotheek.
Opnameconfiguratie
Selecteer het Opnameconfiguratie item in het
Instellingenmenu om de opname-instellingen te
configureren.
Schijf formatteren: U kunt de functie Schijf
formatteren gebruiken om de verbonden USB-schijf
te formatteren.
Nederlands - 20 -
BELANGRIJK: Merk op dat ALL gegevens
opgeslagen op de USB-schijf verloren gaat en dat
de schijf-formattering daarna wordt geconverteerd in
FAT32 als u deze functie inschakelt. Zo ook, als uw
USB harde schijf defecten vertoont, kunt u de USBschijf proberen formatteren. In de meeste situaties zal
het formatteren van de USB-schijf de normale werking
herstellen; hoewel, ALLE gegevens die opgeslagen
zijn op de USB-schijf gaan in dit geval verloren.
Breedband ISP
-verbinding
Connectiviteitsfuncties
De tv aansluiten op een Thuisnetwerk
De connectiviteitsfunctie biedt de mogelijkheid
de tv draadloos en bedraad aan te sluiten op het
thuisnetwerk. U kunt dit netwerksysteem gebruiken
voor toegang tot foto-, video- en geluidsbestanden
die opgeslagen zijn op een mediaserver en ze
afspelen/weergeven op uw tv.
Bedrade verbinding
Sluit de tv aan op de modem/router via een LANkabel (niet geleverd). Selecteer Netwerktype als
Bedraad apparaat in Netwerkinstellingen menu
en druk op OK om de verbinding te maken.
Druk op de Gele knop van de afstandsbediening
om naar het geavanceerde netwerkinstellingen
menu te gaan. U kunt instellingen zoals het IP-adres
weergeven of wijzigen in dit menu.
Breedband ISP
-verbinding
TV (ingebouwd WLAN-systeem)
Over het gebruik van de Connectiviteitsfunctie
PC/HDD/Media Player of andere apparaten die DLNA
1.5 compatibel zijn, moeten worden gebruikt met een
bedrade verbinding voor een betere afspeelkwaliteit.
Installeer Nero Media Home software op uw pc om
hem te gebruiken als een mediaserver.
Als u het draadloos verbindingstype gebruikt, mag u
niet vergeten dat de tv geen verbinding kan maken
met netwerken met een verborgen SSID.
Netwerkinstellingen configureren
De netwerkinstellingen van uw tv omvatten opties voor
bedrade en draadloze verbindingen. Als u de TV wilt
aansluiten via de ETHERNET INGANG selecteert u
Netwerktype als Bedraad apparaat Selecteer de
Draadloos apparaat optie als u de tv draadloos wilt
verbinden met uw netwerk.
Selecteer Netwerktype en druk op OK om een
verbinding te maken.
U kunt de GELE knop indrukken om te scannen naar
beschikbare netwerken voor draadloze verbinding.
Daarna wordt een lijst van beschikbare netwerken
weergegeven. Selecteer uw netwerk in de lijst en
druk op OK.
LAN (Ethernet)
kabel
LAN-ingang op de
achterzijde van de tv
Draadloze verbinding
Om de tv draadloos aan te sluiten op het thuisnetwerk
selecteert u eenvoudig Netwerktype als Draadloos
apparaat in het Netwerkinstellingen menu en druk
op de knop OK. De tv zoekt beschikbare netwerken.
Selecteer het gewenste netwerk en druk op OK.
De tv heeft een ingebouwd WLAN-systeem en
heeft geen bijkomende apparaten nodig om een
verbinding te maken met een draadloos netwerk.
Als het geselecteerde netwerk beschermd is met een
wachtwoord toets u de correcte code in. U kunt ook
het virtuele toetsenbord gebruiken om het wachtwoord
in te voeren.
Wacht tot het IP-adres verschijnt op het scherm. Dit
betekent dat de aansluiting nu tot stand is gebracht.
Om de verbinding met een draadloos netwerk te
verbreken, moet u de Netwerktype markeren en
OK indrukken.
Informatie over de menu items
Netwerk type: Het netwerktype kan worden
geselecteerd als bedraad of draadloos in
overeenstemming met de actieve verbinding op het
televisietoestel.
Configuratiestatus: Deze sectie geeft de status weer
van de verbinding.
IP-adres: Als er een actieve verbinding beschikbaar
is, verschijnt het IP-adres in deze sectie. Als u
Nederlands - 21 -
de IP-adres voorkeuren wilt configureren, drukt
u op de GROENE toets en schakelt u over op de
geavanceerde modus.
Installeer Nero Media Home software (voor PC’s of
laptops) of geschikte delen software (voor andere
apparaten)
Uw mobiele apparaat verbinden via Wifi
Nero MediaHome software download link (enkel voor
PC): http://www.nero.com/mediahome-tv
Als uw mobiel apparaat een WiFi-functie heeft, kunt u
het aansluiten op uw tv via een router om toegang te
krijgen tot de inhoud op uw apparaat. Hiervoor moet
uw mobiele apparaat uitgerust zijn met de geschikte
delen software.
Sluit uw mobiel apparaat aan op de router/modem en
activeer de delen software op uw mobiel apparaat.
Daarna selecteert u de bestanden die u wilt delen
met uw TV.
Als de verbinding correct tot stand is gebracht, hebt
u nu toegang tot de gedeelde bestanden van uw
mobiele telefoon via de mediabrowser van uw tv.
Ga naar het mediabrowser menu en het
afspeelapparaat selectie OSD verschijnt. Selecteer
uw mobiele apparaat en druk op de OK knop om
door te gaan.
Indien beschikbaar kunt u een virtuele remote
controller toepassing downloaden van de server van
uw mobiele apparaat toepassing provider. U kunt de
tv bedienen via uw draadloos draagbaar apparaat met
deze toepassing. Hiervoor moet u de Virtual Remote
functie inschakelen in het Instellingen/Overige
instellingen menu door de Links of Rechts knop in
te drukken. Sluit de tv en het mobiel apparaat aan op
hetzelfde netwerk en start de toepassing.
Opmerking: Het is mogelijk dat deze functie niet wordt
ondersteund op alle mobiele apparaten.
Het gebruik van MIRACAST
Wanneer u een apparaat zoals een Miracast
compatibele smartphone of tablet aansluit op deze tv
kunt u genieten van video en audio via het apparaat
op het grote scherm en de luidsprekers van de tv.
1. Schakel de tv-bron over op "Scherm spiegelen".
2. Activeer de Miracast functie op het Miracast
ondersteunde apparaat en sluit het aan op de
tv.
(De tv verandert naargelang het gedrag van het
apparaat).
Opmerking: Deze functie kan enkel worden gebruikt als
het mobiele apparaat Miracast ondersteunt. De scanen aansluitingsprocedures verschillen naargelang het
programma dat u gebruikt. Software versie V4.1.2 of hoger
moet geïnstalleerd zijn op Android gebaseerde mobiele
apparaten.
De DLNA-functie kan niet worden gebruikt als het
serverprogramma niet geïnstalleerd is op uw PC.
Bereid uw PC voor met het Nero Media Home
programma. Installeer de geschikte toepassing op
uw mobiel apparaat.
Schakel de Media Renderer functie in
Druk op de MENU toets. Selecteer Instellingen en
druk op OK. Markeer Media Renderer en wijzig als
Ingeschakeld.
Aansluiten op een bedraad of draadloos netwerk
Raadpleeg de vorige hoofdstukken voor meer
informatie.
Gedeelde bestanden afspelen via mediabrowser
Selecteer Media Browser in het hoofdmenu en druk
op OK. De Mediabrowser zal worden weergegeven.
DLNA ondersteuning is enkel beschikbaar in de Map
modus. Om de mapmodus in te schakelen, selecteert
u de Instellingen tab in het hoofd mediabrowser
scherm en u drukt op OK. Markeer Weergave Stijl
en stel in als Map. Druk op BACK om terug te keren
naar het bovenste menu. Selecteer het gewenste
mediatype en druk op OK.
Indien de gedeelde configuraties correct werden
ingesteld, verschijnt het apparaat selectie OSD op
het scherm nadat u het gewenste mediatype hebt
geselecteerd. Selecteer de media server of het
netwerk dat u wilt verbinden en druk op OK.
Ondertitelingbestanden werken niet als u video bekijkt
van het netwerk via DLNA.
U kunt slechts een televisie aansluiten met DLNA op
hetzelfde netwerk. Als er een probleem optreedt met
het DLNA-netwerk moet u uw televisie uitschakelen
en opnieuw inschakelen. Trickmodus en verspringen
worden niet ondersteund door de DLNA-functie.
Het is mogelijk dat er PC's bestaan die de DLNAfunctie niet kunnen gebruiken omwille van de
beheerder en veiligheidsinstellingen (zoals bedrijf
pc's).
Het gebruik van de DLNA Netwerkdienst
De DLNA-standaard biedt u de mogelijkheid foto’s,
muziek en video’s weer te geven en af te spelen
die werden opgeslagen op de DLNA conforme
mediaserver verbonden met uw thuisnetwerk.
Nederlands - 22 -
Internetportal
De portaalfunctie voegt een functie toe aan uw
TV waarmee u een server kunt verbinden met het
internet en de inhoud weergeven van deze server via
uw internetverbinding. De portaalfunctie biedt u de
mogelijkheid de muziek-, video-, clip- of internetinhoud
weergeven met gedefinieerde sneltoetsen. Net TV
biedt uiteenlopende diensten voor ieder land. Of u
deze inhoud kunt bekijken zonder storingen hangt af
van de verbindingssnelheid geleverd door uw internet
service provider.
Druk op “ ” op de afstandsbediening om de
internetportaal pagina te openen. De pictogrammen
van de beschikbare toepassingen en diensten
verschijnen op het portaalscherm. Gebruik de
navigatieknoppen op uw afstandsbediening om de
gewenste optie te selecteren. U kunt de gewenste
inhoud weergeven door op OK te drukken na de
selectie. Druk op BACK/RETURN om terug te keren
naar het vorige scherm of EXIT om de internetportaal
modus af te sluiten.
Opmerking: Mogelijke applicatie-afhankelijke problemen
kunnen worden veroorzaakt door de leverancier van de
inhoud.
OPMERKING:
• Omwille van het feit dat Net TV een online systeem is, kan
het na verloop van tijd worden gewijzigd voor een betere
dienstverlening.
• Sommige Net TV diensten kunnen worden toegevoegd,
gewijzigd of onderbroken na verloop van tijd.
• Sommige open internet websites zijn mogelijk niet
aangepast voor een tv-scherm en worden mogelijk niet
correct weergegeven.
• U kunt geen bestanden downloaden en opslaan noch plugins installeren.
DISCLAIMERS
• SHARP is niet verantwoordelijk met betrekking tot de
inhoud en de kwaliteit van de inhoud geleverd door de inhoud
service provider.
Netflix
Netflix is een leverancier van internet streaming
media op vraag. Druk op de knop NETFLIX op de
afstandsbediening om de toepassing te starten.
Nederlands - 23 -
HBBTV-systeem
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is een
nieuwe industriële standaard die de TV-diensten
via uitzendingen naadloos combineert met diensten
geleverd via breedband en ook de exclusieve toegang
tot de Internet diensten inschakelt voor consumenten
met verbonden tv’s en set-top boxen. De diensten die
worden geleverd via HbbTV omvatten traditionele
tv-zenders, herhaaldiensten,video-on-demand, EZG,
interacatieve reclame, personalisering, stemmen,
spelletjes, sociale netwerken en andere multimedia
toepassingen.
HbbTV toepassingen zijn beschikbaar op zenders
waar ze worden gesignaleerd door de uitzender
(momenteel verschillende zenders op Astra HbbTV
toepassingen). De uitzender markeert een toepassing
als “autostart” en ze wordt automatisch gestart door
het platform. De toepassingen worden gewoonlijk
gelanceerd met een kleine rode toets om de gebruiker
in te lichten dat er een HbbTV toepassing aanwezig
is op die zender (de vorm en locatie van de rode
toets hangt af van de toepassing). De rode toets
verschijnt gedurende een bepaalde periode en kan
dan opnieuw verdwijnen. De gebruiker moet de rode
toets indrukken om de toepassing pagina te openen.
Wanneer de pagina wordt weergegeven, kan de
gebruiker terugkeren naar de initiële rode toets
status door opnieuw op de rode toets te drukken. De
gebruiker kan schakelen tussen de rode toets modus
en volle UI-modus van de toepassingen door de rode
toets in te drukken. Dient opgemerkt dat de rode toets
omschakeling wordt geleverd door de toepassing en
bepaalde toepassingen kunnen zich anders gedragen.
Afbeelding x: Dienst met rode toets toepassing
(genomen van de HbbTV specificatie)
Als de gebruiker schakelt naar een andere zender
terwijl de HbbTV toepassing actief is (in rode toets
modus of volle UI-modus) kunnen de volgende
scenario’s zich voordoen.
•De toepassing kan blijven doorgaan.
•De toepassing kan worden beëindigd.
•De toepassing kan worden beëindigd en een andere
autostart rode toets toepassing kan worden gestart.
HbbTV biedt de mogelijkheid de toepassingen
op te halen via breedband en uitzendingen. De
zender kan beide methoden of een van beide
inschakelen. Als het platform geen operationele
breedbandverbinding heeft, kan het platform de
toepassingen via uitzendingen nog steeds starten.
De autostart rode toets toepassingen bieden
gewoonlijk koppelingen naar andere toepassingen.
Een voorbeeld vindt u hieronder. De gebruiker kan
dan schakelen naar andere toepassingen met de
aanwezige koppelingen. De toepassingen moeten een
methode bieden zich zelf te beëindigen, gewoonlijk
wordt hiervoor de 0 toets gebruikt.
Afbeeld a: Start balk toepassing
Afbeelding b: EPG toepassing, video uitzending wordt
weergegeven onderin links, kan worden beëindigd
door 0 in te drukken.
HbbTV toepassingen gebruiken toetsen op de
afstandsbediening voor de interactie met de gebruiker.
Wanneer een HbbTV toepassing wordt gestart, wordt
de controle van een aantal toetsen overgenomen
door de toepassing. Bijvoorbeeld, het is mogelijk
dat de numerieke zenderselectie niet werkt op een
teletekstapplicatie waar de cijfers verwijzen naar de
teletekstpagina’s.
HbbTV vereist AV streaming vermogen voor het
platform. Er zijn talrijke toepassingen met VOD (videoop-aanvraag) en catch-up tv-diensten. De gebruiker
kan afspelen, pauzeren, stoppen, vooruitspoelen en
terugspoelen met de toetsen op de afstandsbediening
voor de interactie met AV-inhoud.
Opmerking: U kunt deze functie in- of uitschakelen in het
menu Overige instellingen in het menu Instellingen. Deze
functie is niet beschikbaar voor UK modellen.
Verbindingen Probleemoplossing
Draadloos netwerk niet beschikbaar
Zorg ervoor dat de firewalls van uw netwerk de tv
draadloze verbinding toelaat. Als het draadloos
netwerk niet correct werkt, kunt u het bedrade
Nederlands - 24 -
netwerk bij u thuis gebruiken. Raadpleeg de Bedrade
verbinding sectie voor meer informatie over deze
procedure.
Als de Net TV niet werkt, moet u eerst de modem
(router) controleren. Als de router geen probleem
heeft, moet u de Internetverbinding van uw modem
controleren.
Probeer opnieuw draadloze netwerken te zoeken in
het Netwerkinstellingen menuscherm.
•De overdrachtssnelheid verschilt naargelang
de afstand en het aantal obstructies tussen de
transmissieproducten, de configuratie van deze
producten, de radiogolf condities, het verkeer op de
lijn en de producten die u gebruikt. De overdracht kan
ook worden afgesloten of de verbinding kan worden
verbroken afhankelijk va de radiogolf condities
DECT-telefoons, of ieder ander WiFi 11b apparaat.
De standaardwaarden van de overdrachtssnelheid
zijn de theoretische maximumwaarden voor de
draadloze standaarden. Dit zijn niet de reële
snelheden van gegevensoverdracht.
•Draadloze LAN-adapter ondersteunt 802.11 a,b,g
& n type modems. Het wordt sterk aanbevolen het
IEEE 802.11n communicatieprotocol te gebruiken
om mogelijke problemen te vermijden wanneer u
video's bekijkt.
•U moet de SSID van uw modem wijzigen als er
andere modems in de buurt zijn met dezelfde SSID.
Zo niet kunt u verbindingsproblemen ervaren.
Gebruik de bedrade verbinding als u problemen
ondervindt met de draadloze verbinding.
De verbinding is langzaam
Raadpleeg de instructies in het handboek van
uw draadloze modem voor informatie over de
interne onderhoudszone, verbindingssnelheid,
signaalkwaliteit en overige instellingen. U moet een
hoge snelheid verbinding te hebben voor uw modem.
Storingen tijdens de weergave of langzame
reacties
In dit geval kunt u het volgende proberen:
Houd minimum drie meter afstand van magnetrons,
mobiele telefoons, bluetooth apparaten of andere Wifi
compatibele apparaten. Probeer het actieve kanaal
te wijzigen op de WLAN-router.
Het gebruik van de 3D-modus
Dit product ondersteunt de weergave van 3D-inhoud
van apparaten zoals High Definition satellietontvangers
of Blu-ray spelers via HDMI, PC,YPBPR, USB
ingangen of via een beschikbare uitzending. U moet
de geleverde 3D-bril dragen om inhoud in 3D weer
te geven.
Voorschriften
Voor uw veiligheid; Lees deze veiligheidsmaatregelen zorgvuldig voor u de 3D-functie gebruikt.
•De 3D-bril wordt niet aanbevolen voor personen die
jonger zijn dan 6 jaar oud.
•U kunt ongemakken, hoofdpijn of duizeligheid
ondervinden tijdens het bekijken van 3D-beelden.
Als u dergelijke symptomen ervaart, moet u de
3D-bril verwijderen en stoppen met het bekijken
van de 3D-modus.
•U mag geen 3D-modus bekijken gedurende langer
perioden. Gun u zelf regelmatige rustpauzes. Als
u tijdens het bekijken ongemakken ervaart zoals
vermoeidheid in de ogen, hoofdpijn of misselijkheid;
neem de 3D-bril af en stop het bekijken van
de 3D-modus. Raadpleeg een arts als deze
ongemakken aanhouden.
•Het wordt aanbevolen dat een volwassene toezicht
houdt op kinderen, inclusief tieners, omdat ze
gevoeliger kunnen zijn voor de effecten van
3D-beelden. Als ze de bovenstaande gelijkaardige
ongemakken ervaren, moeten ze onmiddellijk
stoppen met 3D bekijken.
•Gebruik de 3D-bril niet voor andere doeleinden
(zoals een zonnebril, gewone bril of veiligheidsbril).
•U mag zich niet verplaatsen wanneer u 3D bekijkt
en de bril draagt als uw gezichtsvermogen gewijzigd
is en u kunt op voorwerpen botsen en dit kan letsels
veroorzaken.
•Gebruik enkel de geleverde 3D-bril.
•Als u knipperingen ervaart op het scherm
tijdens het bekijken van 3D-beelden in zwakke
lichtomstandigheden moet u de lamp uitschakelen
of het licht dimmen.
•Wanneer u de hoofdtelefoon draagt, mag u het
volume niet te hoog instellen want dit kan tijdelijk of
permanent gehoorverlies veroorzaken.
LET OP - 3D-afbeeldingen
•Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig om
schade te vermijden en uw persoonlijke veiligheid
te garanderen.
•Raadpleeg een optometrist als u problemen
ondervindt tijdens het bekijken van 3D met uw
3D-bril.
De volgende personen mogen de 3D-modus niet
gebruiken:
Nederlands - 25 -
•Zwangere vrouwen, senioren, personen met
hartproblemen, net als personen die snel misselijk
raken
•Als u 3D-beelden bekijkt, moet u zich bewust zijn
van uw omgeving. Bekijk geen 3D in een omgeving
met breekbare voorwerpen in de buurt.
•Spuit reinigingsmiddelen nooit rechtstreeks op
de 3D-bril. Dit kan resulteren in verkleuringen en
barsten en kan ertoe leiden dat het scherm los komt.
•Let er op dat de reinigingsdoek zacht is en geen
vreemd materiaal of stof bevat. Gebruik geen vuile
doek want dit kan uw 3D-bril beschadigen.
•U mag de 3D-bril niet laten vallen of buigen.
•Als het ontvangstbereik buiten de gespecificeerde
bereik valt, is het scherm mogelijk niet zichtbaar
als 3D-video.
Gezondheidswaarschuwing! 3D-afbeeldingen
•Als u 3D-beelden bekijkt, moet u een afstand laten
van minimum twee maal de schermbreedte tussen u
en het scherm, en moet u het scherm op oogniveau
houden.
•Zorg ervoor dat kinderen jonger dan 5 geen
3D bekijken. Dit kan de ontwikkeling van hun
gezichtsvermogen beïnvloeden.
Lichtgevoelige aanval waarschuwing
•Als er een geschiedenis bestaat in uw familie
van epilepsie of aanvallen, moet u uw arts
raadplegen voor u 3D-tv bekijkt. Het is mogelijk
dat bepaalde kijkers een aanval of epilepsie
krijgen indien blootgesteld aan bepaalde situaties,
bijv. knipperende lichten of beelden op de tv of in
videospelletjes.
•Soms kunnen bepaalde symptomen optreden
in niet gespecificeerde voorwaarden, zelfs als
er geen eerdere geschiedenis bestaat. In een
dergelijk geval, als u een van de volgende
symptomen ervaart, moet u onmiddellijk stoppen
met de 3D-tv te bekijken en een arts raadplegen:
gewijzigde visie, visuele of gezichtsinstabiliteit,
zoals zenuwtrekkingen in de ogen of spieren,
duizeligheid, visuele transitie of onbewuste actie,
stuiptrekkingen, bewustzijnsverlies, verwarring of
desoriëntatie, verlies van zin voor richting, krampen
of misselijkheid.
•U kunt het risico van fotosensibilisatie aanvallen
verminderen door de volgende acties te nemen:
•Terwijl u de 3D-tv bekijkt, moet u regelmatige pauzes
inlassen. Als het gezichtsvermogen van uw beide
ogen verschillend is, moet u de TV bekijken na het
nemen van de nodige correctieve maatregelen.
•Sommige kijkers kunnen zich gedesoriënteerd
voelen na het bekijken van 3D. Om die reden moet
u, na het bekijken van 3D, even de tijd nemen om
zich te vergewissen van uw omgeving voor u begint
te bewegen.
•U moet recht voor u kijken en de tv moet op
oogniveau staan terwijl u de 3D-bril draagt. Het is
mogelijk dat het beeld niet zichtbaar is of donker lijkt
als u niet binnen de weergavehoek blijft.
Het gebruik van de 3D-modus
•De 3D-bril wordt niet aanbevolen voor personen die
jonger zijn dan 6 jaar oud.
•Gebruik de 3D-bril niet voor andere doeleinden
(zoals een zonnebril, gewone bril of veiligheidsbril).
•U kunt genieten van 3D-beeld op uw TV door
de geleverde 3D-bril te dragen. Merk op dat de
3D-functie van de TV enkel werkt met de specifieke
3D-bril.
•Druk op de “SOURCEaangesloten ingang.
” toets en selecteer de
•U moet de geschikte 3D-modus selecteren voor u
het beeld bekijkt.
•Om 3D inhoud of programma’s in 3D-modus te
bekijken moet u de geleverde 3D-bril dragen.
3D-instellingen
Druk op de knop MENU op de afstandsbediening
en selecteer het Foto pictogram en druk op OK.
Selecteer 3D instellingen en druk op OK om het
instellingenmenu weer te geven.
U kunt de knop Q.MENU gebruiken op de
afstandsbediening voor snelle toegang tot de
3D-modus en Virtual 3D instellingen.
U kunt deze instellingen gebruiken om de 3D-functie
van uw tv in te schakelen en aan te passen.
3D-modus
U kunt de 3D-modus instellingen aanpassen voor
optimaal kijkplezier. Selecteer een van deze modi om
te genieten van 3D-beeld weergave:
Auto: Schakelt automatisch over op de 3D-modus als
er 3D-informatie wordt gedetecteerd van een digitale
uitzending of een HDMI-bron.
Naast elkaar: Geeft 3D inhoud weer die oorspronkelijk
naast elkaar aanwezig is.
Boven onder: Geeft 3D inhoud weer die oorspronkelijk
boven en onder aanwezig is.
Spel: Als u 1:1 spelletjes speelt op uw tv kan
iedere speler het spel spelen in volledig beeld met
deze functie. Hiervoor moet het spel dual play
ondersteunen. En u moet de correcte Dual Play
bril opzetten (beschikbaar van een derde partij
in de markt). Als er een probleem optreedt in de
Spelmodus moet u de aangesloten spelconsole
uit/inschakelen of probeer de 3D-modus van de tv
instellen op Naast elkaar of Boven Onder.
Nederlands - 26 -
Zelfs als het spel geen dual play ondersteunt, is het
in sommige gesplitst schermen mogelijk de dual
play functie te gebruiken door de 3D-modus van de
tv in te stellen op Naast elkaar of Boven onder in
overeenstemming met het gesplitst schermtype omvat
in het spel.
Uit: De 3D-functiemodus wordt uitgeschakeld.
Verticale kijkhoek
Het wordt ten sterkste aanbevolen de tv op een
hoogte te plaatsen die overeenkomt met het
oogniveau van de kijker. Als dit niet mogelijk is, moet
u de tv dienovereenkomstig kantelen in de stand of
wandmontage.
Enkel 2D
Als de inhoud 3D is maar u wilt hem in 2D bekijken,
schakelt u over naar de enkel 2D-modus. Er zijn 2
opties (LINKS en RECHTS) om te selecteren welke
zijde van de inhoud die u wilt bekijken in 2D.
Virtueel 3D
Conversie van 2D naar 3D. U kunt de diepte van
het veld aanpassen op uiteenlopende instellingen of
uitschakelen.
Links/Rechts omwisselen
U kunt deze instelling gebruiken om de fase om te
wisselen van de 3D linkse/rechtse uitzending.
3D dieptezin (optioneel)
Deze instelling schakelt de bediening van de 3D
diepte in.
3D weergave-informatie
Raadpleeg de grootte / afstand richtlijnen hieronder
om optimaal te kunnen genieten van 3D.
Weergave Achterkant
Afmeting (inch)
42
50
Weergave achterkant
(m)
1,5
1,8
Horizontale kijkhoek
45
3D weergave-informatie - vervolg
HDMI
MBV
MBP
1080p@24 FP
Ondersteund
Niet
ondersteund
Niet
ondersteund
720p@50 FP
Ondersteund
Niet
ondersteund
Niet
ondersteund
720p@60 FP
Ondersteund
Niet
ondersteund
Niet
ondersteund
1080p FC
SBS, TB
SBS, TB
SBS, TB
720p FC
SBS, TB
SBS, TB
SBS, TB
1080i FC
SBS
SBS
SBS
ANDERE
Niet
ondersteund
Niet
ondersteund
(*)
DTV
ATV
ANDERE
1080p@24 FP
Niet
ondersteund
Niet
ondersteund
Niet ondersteund
720p@50 FP
Niet
ondersteund
Niet
ondersteund
Niet ondersteund
720p@60 FP
Niet
ondersteund
Niet
ondersteund
Niet ondersteund
1080p FC
SBS, TB
Niet
ondersteund
SBS, TB
45
Nederlands - 27 -
DTV
ATV
ANDERE
720p FC
SBS, TB
Niet
ondersteund
SBS, TB
1080i FC
SBS
Niet
ondersteund
SBS
ANDERE
(*)
Niet
ondersteund
Niet ondersteund
Opmerking: Als de tv niet inschakelt na de upgrade moet u
de stekker van de tv 2 minuten uit het stopcontact verwijderen
en opnieuw invoeren.
Probleemoplossen & tips
Doorlopende beelden - spookbeelden
SBS: Naast elkaar
Spookbeelden kunnen voorkomen tijden de weergave
van een doorlopend beeld (stilstaand of gepauzeerd
beeld). Bij LCD-televisies kan de beeldnawerking na
een korte tijd verdwijnen. Probeer de TV een poosje uit
te schakelen. Om dit te vermijden, laat geen stilstaand
beeld langdurig op het scherm staan.
TB: Boven onder
Geen stroom
Merk op dat als u de 720p FC TB ingang gebruikt, wordt
het beeld kleiner geschaald dan de oorspronkelijke
afmetingen in het midden van het scherm.
MBP: Mediabrowser beeld
Als uw tv geen stroom ontvangt, moet u controleren
of het netsnoer in het stopcontact zit.
MBV: Mediabrowser Video
FC: Frame compatibel
De tv kan niet worden bediend.
FP: Frame pakket
in MBP: Enkel ondersteund als, de hoogte van het beeld
een meervoud is van 2 en de breedte van het beeld een
meervoud is van 16 en als de beeldbreedte gelijk is aan de
paneelbreedte of breder.
in DTV: Enkel ondersteund als, de hoogte van het beeld
tussen 1700 en 1900 is en de breedte van het beeld gelijk
is aan 1280 of 720.
(*): Niet ondersteund als het beeld een resolutie van 1080i
biedt.
Externe invloeden zoals bliksem, statische elektriciteit,
etc. kunnen de werking verstoren. In dit geval moet u
de tv in en uitschakelen, of het netsnoer loskoppelen
en opnieuw invoeren na een of twee minuten.
Zwakke beeldkwaliteit
1. Hebt u het verkeerde tv-systeem geselecteerd?
2. Is uw TV-toestel of antenne te dicht bij niet-geaarde
geluidsapparatuur of neon lichten, etc. geplaatst?
Uw tv kan automatisch zoeken en bijwerken via het
Antenne/Kabel/Satelliet (naargelang het model) signaal
of via het internet.
3. Hoge gebouwen en bergen kunnen dubbele
beelden of spookbeelden veroorzaken. Soms kunt
u de beeldkwaliteit verbeteren door de oriëntering
van de antenne te wijzigen. Is het beeld of teletekst
onherkenbaar?
Bijwerking van software zoeken via
gebruikersinterface
4. Controleer of u de correcte frequentie hebt
ingevoerd.
Bijwerking van software
Navigeer eenvoudig naar uw hoofdmenu. Selecteer
Instellingen en selecteer Overige instellingen
menu. In het Overige instellingen menu navigeert
u naar het Bijwerking van software item en
u drukt op de OK toets om te controleren of er
een nieuwe Bijwerking van software beschikbaar
is.Opmerking: Er is een internetverbinding vereist.
Als er geen internetverbinding beschikbaar is, moet
u proberen upgraden via de uitzending. Indien een
nieuwe upgrade wordt gevonden, wordt deze
gedownload. Druk op OK om door te gaan met
de herstartbewerking.
5. Stel de kanalen opnieuw af.
3 AM zoeken en upgrade modus
3. Zijn de stekkers stevig aangesloten op de antenne
aansluiting?
Wanneer de tv aangesloten is op een antennesignaal.
Als Automatisch scannen is ingeschakeld in het
Upgrade opties menu schakelt de TV in om 03:00
en zoek zenders voor een nieuwe Bijwerking van
software. Indien nieuwe software wordt gevonden en
gedownload, opent de TV de volgende maal met de
nieuwe software versie.
6. De beeldkwaliteit kan verminderen wanneer twee
randapparaten gelijktijdig aangesloten zijn op de tv. In
dat geval kunt u een van beide apparaten loskoppelen.
Geen beeld
1. Geen beeld betekent dat uw TV geen uitzending
ontvangt. Hebt u de juiste knoppen van de
afstandsbediening geselecteerd? Probeer het
opnieuw. Zorg er ook voor dat de correcte invoerbron
geselecteerd werd.
2. Is de antenne correct aangesloten?
4. Is de antennekabel beschadigd?
5. Werden de correcte stekkers gebruikt voor de
aansluiting van de antenne?
6. Indien u twijfelt, neemt u contact op met de verdeler.
Vreemde, lichte, donkere kleur of incorrecte
uitlijning van kleuren
Nederlands - 28 -
•De beeldinstellingen aanpassen. Druk op de MENU
knop en selecteer Beeld. Druk op OK om het
Beeldinstellingen menu weer te geven.
•Is de ruimte te helder? Het beeld kan donker lijken
in een te heldere kamer.
Geen geluid
1. Werd het geluid van de TV gedempt? Om het geluid
dempen te annuleren, drukt u op de “ ” knop of u
verhoogt het volume.
2. Het geluid komt slechts uit één van de luidsprekers.
Is de balans ingesteld op een uiteinde? Raadpleeg
het Geluidsmenu.
Afstandsbediening – werkt niet
Uw TV reageert niet meer op de afstandsbediening.
De batterijen kunnen uitgeput zijn. In dat geval kunt u
nog steeds de bedieningstoetsen gebruiken op de tv.
(* Is enkel mogelijk als ze niet worden geblokkeerd
door de ouderlijk toezichtfunctie.)
Stroom wordt plots uitgeschakeld
•De interne temperatuur van de tv is gestegen.
Verwijder alle voorwerpen die ventilatieopening
blokkeren of reinig.
•Is er een slaaptimer ingesteld? Druk op de MENU
knop en selecteer Instellingen. Selecteer Timers in
het submenu en druk op OK. Druk op de Links of
Rechts knop om de Slaaptimer in te stellen als Uit.
•Is de Automatisch TV UIT functie ingeschakeld?
Druk op de MENU knop en selecteer Instellingen.
Selecteer daarna Overige instellingen en druk op
OK. In het submenu markeert u Automatisch TV
UIT en druk op de Links of Rechts knop om in te
stellen op Uit.
Invoerbronnen – kunnen niet worden
geselecteerd
1. Indien u geen invoerbronnen kunt selecteren, is het
mogelijk dat het toestel niet is aangesloten.
2. Controleer de AV-kabels en verbindingen als u
geprobeerd hebt een toestel aan te sluiten.
Opname niet beschikbaar
Om een programma op te nemen, moet u eerst
een USB-schijf aansluiten op uw TV terwijl de TV
is uitgeschakeld. Daarna moet u de TV inschakelen
en de opnamefunctie inschakelen. Zo niet is de
opnamefunctie niet beschikbaar. Als u geen opname
kunt uitvoeren, kunt u de TV proberen uitschakelen
en daarna het USB toestel
het mogelijk dat uw USB-schijf niet conform is met de
snelheidsvereisten. Probeer een andere USB-schijf.
Internetverbinding niet beschikbaar / DLNAmodus niet operationeel
Als het MAC-adres (een uniek identificatienummer)
van uw PC of modem permanent werd geregistreerd,
is het mogelijk dat uw TV niet kan worden aangesloten
op het Internet. In een dergelijke situatie wordt
het MAC-adres gecertificeerd iedere maal u een
verbinding maakt met het internet. Dit is een
voorzorgsmaatregelen tegen ongeoorloofde toegang.
Aangezien uw TV zijn eigen MAC-adres heeft, kan
uw internet service provider het MAC-adres van uw
TV niet valideren. Om die reden kan uw TV geen
verbinding maken met het internet. Neem contact op
met uw internet provider en vraag informatie hoe u
een ander toestel, zoals uw TV, kunt verbinden met
het internet.
Het is ook mogelijk dat de verbinding niet beschikbaar
is omwille van een firewall probleem. Als u denkt dat
dit de oorzaak is van uw probleem kunt u contact
opnemen met uw internet service provider. Een
firewall kan de reden zijn van een connectiviteit en
ontdekking probleem tijdens het gebruik van de TV
in de DLNA-modus of tijdens het bladeren via DLNA.
Ongeldig domein
Controleer of de ethernetkabel correct aangesloten is.
Controleer of de Netwerkinstellingen correct zijn.
Zorg ervoor dat u reeds aangemeld bent op uw PC
met een bevoegde gebruikersnaam/wachtwoord
en zorg er ook voor dat uw domein actief is voor u
bestanden deelt in uw DLNA-server programma op
uw PC. Als het domein ongeldig is, kan dit problemen
veroorzaken tijdens het bladeren in bestanden in de
DLNA-modus.
De tv maakt soms een krakend geluid.
Dit is geen defect. Dit gebeurt wanneer de kast een
beetje uitbreidt of samentrekt omwille van wijzigingen
in de omgevingstemperatuur. Dit heeft geen effect op
de prestaties van de tv.
Miracast beeld/geluid kan niet worden
weergegeven op de tv.
Controleer of de paring-procedure correct werd
uitgevoerd.
opnieuw invoeren terwijl de TV uitgeschakeld is.
USB te langzaam
Als “USB te langzaam” op het scherm verschijnt
wanneer u een opname start, kunt u de opname
proberen herstarten. Als dezelfde fout zich herhaalt, is
Nederlands - 29 -
PC typische weergavemodi
Onderstaande tabel is een illustratie van een aantal
van de normale video schermmodi. Het is mogelijk
dat uw TV niet alle resoluties ondersteunt.
AV en HDMI-signaalcompatibiliteit
(Ingang signaaltypes)
Bron
Ondersteunde signalen
Beschikbaar
PAL
O
NTSC 60
O
Inhoudsopgave
Resolutie
Interval
EXT1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
640x350
640x400
640x400
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
832x624
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1152x864
1152x870
1280x768
1360x768
1280x768
1280x768
1280x960
1280x960
1280x960
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1400x1050
1400x1050
1400x1050
1440x900
1440x900
1600x1200
1680x1050
1920x1080
1920x1200
85Hz
70Hz
85Hz
60Hz
66Hz
72Hz
75Hz
85Hz
56Hz
60Hz
70Hz
72Hz
75Hz
85Hz
75Hz
60Hz
66Hz
70Hz
72Hz
75Hz
85Hz
60Hz
70Hz
75Hz
85Hz
75Hz
60Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
(1st
scart:)
RGB 50/60
O
SECAM
O
EXT2
PAL
O
NTSC 60
O
(2st
scart:)
SECAM
O
PAL 50/60
O
NTSC 60
O
Zijde AV
SECAM
480I, 480P
YPbPr
HDMI
60Hz
O
576I, 576P
50Hz
O
720P
50Hz,60Hz
O
1080I
50Hz,60Hz
O
480I
60Hz
O
480P
60Hz
O
576I, 576P
50Hz
O
720P
50Hz,60Hz
O
1080I
50Hz,60Hz
O
1080P
24Hz,
25Hz,
30Hz,
50Hz,
60Hz
O
(X: Niet beschikbaar, O: Beschikbaar)
In bepaalde gevallen kan een signaal op de LED-TV
incorrect worden weergegeven. Het probleem kan
een onverenigbaarheid zijn met de standaarden van
het brontoestel (DVD, set-top-box, etc). Indien een
dergelijk probleem zich voordoet, neemt u contact op
met uw verdeler en de fabrikant van het bronmateriaal.
Nederlands - 30 -
Ondersteunde bestandsformaten voor de USB Mediabrowser
Media
Extensie
Format
Aantekeningen
Video
dat, mpg, mpeg
Mpeg1-2
1080P@30fps, 50Mbit/sec
.ts, .trp, .tp, .m2ts
MPEG2 ,H.264,
VC1, AVS,
MVC
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps MVC:1080P@ 24fps
Overige: 1080P@30fps - 50Mbit/sec
.vob
MPEG2
1080P@30fps 50Mbit/sec
.mkv
MPEG1-2-4,
H.264
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/
sec
.mp4.mov
MPEG4, XviD,
H.264
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/
sec
.avi
MPEG2-4,
Xvid, H.264
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/
sec
.fla, .flv
H.264,
Sorenson
H.263
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps, 1080P@30fps, 40Mbit/
sec
.3gp
MPEG4 , H.264
1920x1080@30P 20Mbit/sec
.asf, .wmv
VC1
1080P@30fps, 50Mbit/sec
.mp3
MPEG1/2
Lager 1/2/3
(MP3)
Layer1: 32Kbps ~ 448Kbps (Bit rate) / 16KHz ~ 48KHz
(Sampling rate)
Audio
Layer2: 8Kbps ~ 384Kbps (Bit rate) / 16KHz ~ 48KHz
(Sampling rate)
Layer3: 8Kbps ~ 320Kbps (Bit rate) / 16KHz ~ 48KHz
(Sampling rate)
.wav
LPCM
.WMA/ASF
WMA, WMA
Pro
WMA: 128bps ~ 320Kbps (Bit rate) / 8KHz ~ 48Khz
(Sampling rate)
WMA Pro: < 768kbps (Bit rate) / ~ 96KHz (Sampling rate)
Foto
.m4a/ .aac
AAC, HEAAC
Free Format (Bit rate) / 8KHz ~ 48KHz (Sampling rate)
.pcm
PCM
8Kbps ~ 320Kbps (Bit rate) / 16KHz ~ 48KHz (Sampling rate)
(werkt enkel met
videobestanden)
AC3
32Kbps ~ 640Kbps (Bit rate) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz
(Sampling rate)
EAC3
32Kbps ~ 6 Mbps (Bit rate) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz
(Sampling rate)
LPCM
64Kbps ~ 1.5Mbps (Bit rate) / 8KHz ~ 48Khz (Sampling rate)
IMA-ADPCM/
MS-ADPCM
384Kbps (Bit rate) / 8KHz ~ 48Khz (Sampling rate)
G711 A/mu-law
64~128Kbps (Bit rate) / 8KHz (Sampling rate)
Baseline
Resolutie (BxH): 15360x8640, 4147200 bytes
Progressief
Resolutie (BxH): 1024x768, 6291456 bytes
niet-interlaced
Resolutie (BxH): 9600x6400, 3840000 bytes
interlaced
Resolutie (BxH): 1200x800, 3840000 bytes
.jpeg.jpg
.png
Resolutie (BxH): 9600x6400, 3840000 bytes
.bmp
Ondertiteling
.sub
-
.srt
-
Ondert1, Ondert2, Ondert3
Nederlands - 31 -
Ondersteunde bestandsformaten voor MKV
MicroDVD
MPEG-4 Timed Text
MPSub
Ogg Kate
Ogg Writ
SAMI
SubRip
(Geavanceerd) SubStation
Alpha
SubViewer
Extern
Ja
Ingebouwde subtitle
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
(enkel ondersteuning voor
1.0 en 2.0)
Universeel
ondertitelingsformaat
VobSub
XSUB
Ja
Ja
Ja
Ondersteunde DVI-resoluties
Als u apparaten wilt aansluiten op de connectoren van uw televisie met DVI naar HDMI convertorkabels (niet
geleverd) kunt u de onderstaande resolutie-informatie raadplegen.
56Hz
60Hz
66Hz
640x400
72Hz
75Hz
þ
640x480
800x600
70Hz
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
832x624
þ
1024x768
þ
1152x864
þ
þ
1152x870
þ
þ
þ
1280x768
þ
1360x768
þ
þ
1280x960
þ
þ
1280x1024
þ
þ
1400x1050
þ
þ
1440x900
þ
þ
1600x1200
þ
1680x1050
þ
1920x1080
þ
1920x1200
þ
Nederlands - 32 -
VS: 2.400 ~ 2.483GHz, 5.15 ~ 5.35GHz, 5.47 ~
5.725GHz, 5.725 ~ 5.85GHz
Specificaties
TV-UITZENDING
PAL B/G I/I’ D/K
SECAM L/L’ D/K
DIGITALE ONTVANGST
Europa: 2.400 ~ 2.483GHz, 5.15 ~ 5.35GHz, 5.47 ~
5.725GHz
Japan: 2.400 ~ 2.497GHz, 5.15 ~ 5.35GHz, 5.47 ~ 5.725GHz
VOLLEDIG GEÏTEGREERDE DIGITALE AARDSE
KABEL TV (DVB-T-C)
(DVB-T2 COMPATIBILITEIT EN DVB-S/S2
ONDERSTEUNING HANGEN AF VAN HET
MODEL)
IEEE 802.11.a/b/g/n
USB 2.0
VHF (BAND I/III)
UHF (BAND U)
Beveiliging
WEP 64/128, WPA, WPA2, TKIP, AES, WAPI
Opmerking:
Er kan geen draadloze LAN-verbinding en prestatie
worden gegarandeerd voor alle residentiële
omgevingen in de volgende situaties, het draadloze
LAN-signaal kan zwak zijn of onderbroken worden,
of de verbindingssnelheid kan vertragen.
•Indien gebruikt in gebouwen van beton, gewapend
staal of metaal
HYPERBAND
AANTAL VOORINGESTELDE KANALEN
•Indien geplaatst dichtbij voorwerpen die het signaal
belemmeren
1.000
10.000 (als satelliet ondersteund is)
•Indien gebruikt met andere draadloze apparaten die
dezelfde frequentie verzenden
KANAALINDICATOR
•Indien gebruikt in de buurt van magnetrons en
andere apparaten die een magnetisch veld,
elektrostatische lading of elektromagnetische
storingen verzenden
Weergave op het scherm
RF ANTENNE INGANG
75 Ohm (niet gebalanceerd)
OPERATIONEEL VOLTAGE
Alle overige producten en bedrijfsnamen zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
hun respectieve eigenaren.
220-240V Wisselstroom, 50 Hz.
AUDIO
Licentiemededelingen
Duits + Nicam Stereo
WERKINGSTEMPERATUUR EN OPERATIONELE
VOCHTIGHEID
0ºC tot 40ºC, 85% max. vochtigheid
GELUID UITGANG STROOM(W ) (10% THD) 2 x
8W
RMS
.
PANEEL 16:9
GEWICHT (Kg)
De diavoorstelling pauzeren.
Hostinterface
•HD DVB-T/C/S2(MPEG4) :
LC-42LE772EN / LC-50LE772EN
HD DVB-T2/CABLE(MPEG4) :
LC-42LE771EN / LC-50LE771EN
HD DVB-T2/CABLE(MPEG4) :
DVB-T MHEG-5 motor (enkel voor het VK)
LC-42LE771K / LC-50LE771K
ENERGIEVERBRUIK
(W)
China: 2.400 ~ 2.483GHz, 5.725 ~5.85GHz
42”
50”
75 W (max)
120 W (max)
14.5 Kg
19.00 Kg
Geproduceerd onder licentie door Dolby Laboratories.
Dolby en het dubbele-D symbool zijn handelsmerken
van de Dolby Laboratories.
Alle overige producten en bedrijfsnamen zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
hun respectieve eigenaren.
Netflix en het Netflix logo zijn geregistreerde
handelsmerken van Netflix, Inc.
Het Wi-Fi CERTIFIED Logo is een certificatiemerk
van de Wi-Fi Alliance.
Draadloze LAN-specificaties
Het Wi-Fi Protected Setup merk is een merk van de
Wi-Fi Alliance.
Frequentiebereik
Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ en Miracast™ zijn
handelswerken van Wi-Fi Alliance.
“DLNA®, het DLNA Logo en DLNA CERTIFIED® zijn
handelsmerken, dienstmerken of certificatiemerken
van Digital Living Network Alliance.”
Nederlands - 33 -
“HDMITM, het HDMITM logo en de High-Definition
Multimedia Interface zijn handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van HDMITM Licensing LLC.”
“YouTube en het YouTube logo zijn handelsmerken
van Google Inc.”
Het “HD TV 1080P” Logo is een handelsmerk van
DIGITALEUROPE.
HDMI, het HDMI logo en de High-Definition Multimedia
Interface zijn handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de
Verenigde-Staten en andere landen.
Het DVB-logo is het geregistreerde handelsmerk van
het Digital Video Broadcasting—DVB—project.
EC-nalevingsverklaring
SHARP Electronics (Europe) GmbH verklaart hierbij
dat de tv conform is met de essentiële vereisten
en overige relevante voorzieningen van Richtlijn
1999/5/EC. De conformiteitsverklaring kan worden
geraadpleegd op: http://www.sharp.eu/documentsof-conformity
Opgelet:
Het gebruik van deze LCD TV is toegelaten in Europa.
Deze LCD TV is enkel ontworpen voor gebruik binnen in
huis.
Disclaimers voor diensten die het
internet gebruiken
DISCLAIMERS
Het SHARP apparaat vereenvoudigt de toegang tot
inhoud en diensten geleverd door derde partijen.
De inhoud en diensten die toegankelijk zijn via dit apparaat
behoren tot en kunnen de eigendom zijn van derde
partijen. Om die reden moet ieder gebruik van de inhoud
van derde partijen en diensten in overeenstemming
zijn met de toelating of gebruiksvoorwaarden geleverd
door deze inhoud of service provider. SHARP is niet
aansprakelijk ten opzichte van u of een derde partij
voor het niet naleven van een dergelijke toelating
of gebruiksvoorwaarde. Tenzij anderzijds specifiek
toegelaten door de toepasselijke inhoud of service
provider zijn alle inhoud van derde partijen en alle
diensten voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
U mag ze niet wijzigen, kopiëren, verdelen, overdragen,
weergeven, uitvoeren, reproduceren, uploaden,
publiceren, licentiëren, afgeleide werken maken,
overdragen of verkopen, op welke wijze dan ook of
via welk medium dan ook van de inhoud of diensten
beschikbaar via dit apparaat.
• SHARP is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk
voor klantendienst problemen met betrekking tot
de derde partij inhoud of diensten. Alle vragen,
opmerkingen of klantendienst vragen met betrekking
tot de derde partij inhoud of dienst moeten rechtstreeks
worden gericht naar de toepasselijke inhoud of service
provider.
• Het is mogelijk dat u geen toegang hebt tot de inhoud
of diensten via het apparaat omwille van uiteenlopende
redenen die geen betrekking hebben op het apparaat
zelf, inclusief, maar niet beperkt tot, stroompannes,
een andere internetverbinding, of het niet correct
kunnen configureren van uw apparaat. SHARP,
zijn directeuren, vertegenwoordigers, werknemers,
agenten, aannemers en filialen zijn niet aansprakelijk
ten opzichte van u of een derde partij met betrekking
tot dergelijke fouten of onderhoud onderbrekingen,
ongeacht de oorzaak en of het al of niet kon worden
vermeden.
• ALL E INHOUD OF DIENSTEN VAN DERDE
PARTIJEN DIE TOEGANKELIJK ZIJN VIA DIT
APPARAAT WORDEN GELEVERD "ZOALS HIJ IS"
EN "NAARGELANG BESCHIKBAAR" EN SHARP
EN ZIJN FILIALEN BIEDEN GEEN GARANTIE
OF VERTEGENWOORDIGING VAN WELKE
AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET,
INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, EEN
GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, NIETOVERTREDING, GESCHIKTHEID VOOR EEN
SPECIFIEK DOELEINDE OF EEN GARANTIE
VAN GESCHIKTHEID, BESCHIKBAARHEID,
NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID,
VEILIGHEID, TITEL, BRUIKBAARHEID, GEBRUIK
VAN NALATIGHEID OF FOUT-VRIJE OF
ONONDERBROKEN WERKING OF GEBRUIK VAN
DE INHOUD OF DIENSTEN GELEVERD OF DAT
DE INHOUD OF DIENSTEN VOLDOEN AAN UW
VEREISTEN OF VERWACHTINGEN.
• SHARP IS GEEN AGENT VAN EN AANVAARD
GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE
HANDELINGEN OF NALATIGHEID VAN DERDE
PARTIJ INHOUD OF SERVICE PROVIDERS, NOCH
EEN ASPECT VAN DE INHOUD OF DIENSTEN MET
BETREKKING TOT DERGELIJKE DERDE PARTIJ
LEVERANCIERS.
• SHARP EN/OF ZIJN FILIALEN ZIJN IN GEEN GEVAL
AANSPRAKELIJK TEN OPZICHTE VAN U OF EEN
DERDE PARTIJ VOOR ALLE DIRECTE, INDIRECTE,
SPECIALE, INCIDENTELE, STRAFRECHTERLIJKE,
GEVOLG OF ANDERE SCHADE, OF DE THEORIE
VAN AANSPRAKELIJKHEID GEBASEERD IS
OP EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD,
NALATIGHEID, OVERTREDING VAN DE GARANTIE,
STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERZIJDS
EN OF SHARP EN/OF ZIJN FILIALEN AL OF NIET
WERDEN INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID
VAN DERGELIJKE SCHADE.
Nederlands - 34 -
Nero MediaHome installatie
Om Nero MediaHome te installeren, gaat u door
als volgt:
Opmerking: Om de DLNA-functie te gebruiken, moet de
software worden geïnstalleerd op uw PC.
1. Voer de onderstaande link volledig in de adresbalk
van uw webbrowser:
http://www.nero.com/mediahome-tv
2. Klik op de Download knop in de openingspagina.
Het installatiebestand wordt gedownload op uw
pc.
3. Aan het einde van de download dubbelklikt u op
het installatiebestand om de installatie te starten.
De installatie assistent loodst u doorheen de
installatieprocedure.
4. Het voorvereisten scherm verschijnt in
beeld: De installatie-assistent controleert de
beschikbaarheid van de vereiste software van
derden op uw pc. Indien bepaalde toepassingen
ontbreken, worden ze vermeld en moeten ze
worden geïnstalleerd voor u de installatie kunt
verderzetten.
5. Klik op de knop Installeren. Het geïntegreerde
serienummer verschijnt. U mag het weergegeven
serienummer niet wijzigen.
6. Klik op de knop Volgende. Het Licentievoorwaarden (EULA) scherm verschijnt. Lees de
licentieovereenkomst zorgvuldig door en selecteer het correcte vakje als u akkoord bent met de
voorwaarden van de overeenkomst. De installatie
is niet mogelijk zonder deze overeenkomst.
7. Klik op de knop Volgende. In het volgende
scherm kunt u uw installatievoorkeuren instellen.
8. Klik op de knop Installeren. De installatie begint
en eindigt automatisch. Een voortgangsbalk geeft
de status van de installatieprocedure weer.
9. Klik op de knop Voltooien. De installatie is
voltooid. U wordt naar de website van de nero
software geleid.
10. Nu wordt een sneltoets op uw bureaublad
geplaatst.
Gefeliciteerd! De installatie van Nero MediaHome is
voltooid op uw pc.
Voer Nero MediaHome uit door te dubbelklikken op
het sneltoetspictogram.
Nederlands - 35 -
Einde levensduur verwijdering
A. Informatie over de afdanking voor gebruikers (privé-huishouden)
1. In de Europese Unie
Opgelet: Als u deze apparatuur wilt weggooien, mag u de normale vuilnisemmer niet gebruiken!
Gebruikte elektrische en elektronische apparatuur moet afzonderlijk worden behandeld en in overeenstemming
met de wetgeving dir een correcte behandeling, recuperatie en recyclage vereist van de gebruikte elektrische en
elektronische apparatuur. Na de implementatie door de lidstaten kunnen privé-huishoudens in de EU-staten hun
gebruikte elektrische en elektronische apparatuur gratis terugbrengen naar aangewezen ophaalfaciliteiten*. In
bepaalde landen* kan uw detailhandelaar uw oude product ook gratis terugnemen bij aankoop van een gelijkaardig
product. *) Neem contact op met uw plaatselijke autoriteit voor bijkomende informatie.
Opgelet: Uw product
is gemarkeerd met dit
symbool. Dit betekent
dat gebruikte
elektrische en
elektronische
producten niet met
het algemeen huisvuil
mogen worden
vermengd. Er bestaat
een afzonderlijk
ophaalsysteem voor
deze producten.
Als uw gebruikte elektrische of elektronische apparatuur batterijen of accu's bevat, moet u deze vooraf afzonderlijk
weggooien in overeenstemming met de lokale vereisten.
Door de correcte verwijdering van dit product helpt u ervoor te zorgen dat het afval de nodige behandeling,
recuperatie en recyclage ondergaat en zo vermijdt u potentiële negatieve effecten op het milieu en de gezondheid
die anderzijds zouden kunnen optreden omwille van een incorrecte afvalverwerking.
2. In andere landen buiten de EU
Als u dit product wilt weggooien, kunt u contact opnemen met uw lokale autoriteiten en inlichtingen vragen over de
correcte afdankingsmethode.
Voor Zwitserland: Gebruikt elektrische of elektronische apparatuur kan gratis worden geretourneerd bij de verdeler,
zelfs als u geen niewu product koopt. Bijkomende faciliteiten worden vermeld op de startpagina van www.swico.ch
of www.sens.ch.
B. Informatie over de afdanking voor bedrijfsgebruikers
1. In de Europese Unie
Als het product wordt gebruikt voor bedrijfsdoeleinden en u wilt het weggooien:
Neem contact op met uw SHARP verdeler die u kan inlichten over de retournering van het product. De kosten van
de retournering en recyclage kunnen u worden aangerekend. Kleine producten (en kleine hoveelheden) kunnen
worden teruggenomen door uw lokale inzamelfaciliteiten.
Voor Spanje: Neem contact op met het gevestigde inzamelsysteel of uw lokale autoriteit voor de retournering van
uw gebruikte producten.
2. In andere landen buiten de EU
Als u dit product wilt weggooien, kunt u contact opnemen met uw lokale autoriteiten en inlichtingen vragen over de
correcte afdankingsmethode.
De geleverde batterij met dit product bevat sporen van lood.
Voor de EU: De doorstreepte vuilnisemmer met wieltjes wijst erop dat gebruikte batterijen niet bij het algemeen
huishoudelijk afval mogen worden geplaatst! Er bestaat een afzonderlijk ophaalsysteem voor gebruikte batterijen
voor een correcte behandeling en recyclage in overeenstemming met de wet. Neem contact op met uw lokale
autoriteit voor informatie over de inzameling en recyclageschema's.
Voor Zwitserland: De gebruikte batterij moet worden geretourneerd naar het verkooppunt.
Voor andere niet-EU-landen: Neem contact op met uw lokale autoriteit met betrekking tot de correcte methode van
afdanking van de gebruikte batterij.
Nederlands - 36 -
Dimensionele tekeningen
42240
50240
Opmerking: De meeteenheid is mm.
Nederlands - 37 -
De stand installeren
BELANGRIJK
Lees de volgende informatie zorgvuldig voor u de stand aan uw nieuwe Sharp televisietoestel bevestigt.
De stand installeren
•Voor u de stand aanbrengt, moet u ervoor zorgen dat de TV losgekoppeld is van de stroombron.
•Plaats de Sharp televisie (1) op een zachte, stabiele en vlakke ondergrond, met het scherm neerwaarts gericht.
•Plaats de stand (3) op het stand montagepatroon op de achterzijde van de tv.
•Zorg ervoor dat de stand (3) correct is gepositioneerd en dat u de schroefopeningen kunt zien op de
achterzijde van de Sharp televisie.
•Plaats het deksel van de stand (2) op de stand (3).
•Zorg ervoor dat het deksel van de stand stand (3) correct is gepositioneerd en dat u de schroefopeningen
kunt zien op de achterzijde van de Sharp televisie.
•U mag de schroeven NIET invoeren voor u de plastic vorm hebt aangebracht.
•Voer de geleverde schroeven in en draai ze zacht aan tot de stand correct is aangebracht.
Nederlands - 38 -
De stand verwijderen
BELANGRIJK
Lees de volgende informatie zorgvuldig voor u de stand verwijdert van uw Sharp televisietoestel.
De stand verwijderen
•Voor u de stand verwijdert, moet u ervoor zorgen dat de TV losgekoppeld is van de stroombron.
•Plaats de Sharp televisie op een zachte, stabiele en vlakke ondergrond, met het scherm neerwaarts gericht.
•Schroef de vier schroeven die de voetmontage bevestigen zacht los en verwijder de schroeven als ze
volledig losgeschroefd zijn.
•Verwijder de stand en plastic vorm zachtjes van het paneel.
Nederlands - 39 -
Schroefafmetingen wandmontage
Schroeflengte = A+B
Schroef
Kast
Wandmontage hoek
NAAR HET PRODUCT
MODEL
VESA
MIN. / MAX. SCHROEFLENGTE
(A LENGTE)
LC-42LE771EN
LC-42LE772EN
200 x 200 (W X H)
M6 x 8 / M6 x 12
LC-42LE771K
LC-50LE771EN
LC-50LE772EN
400 x 400 (W X H )
M6 x 8 / M6 x 12
LC-50LE771K
Nederlands - 40 -
ENGLISH
ITALIANO FRANÇAÝS DEUTSCH
SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMÝ
POLSKÝ MAGYAR ÈEŠTÝNA ROMÂNÃ EËËÇVÉÊ NEDERLANDS
HRVATSKÝ
SLOVENŠÈINA
ÏÎѲÁÍÈÊ Ç ÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß
²ÍÑÒÐÓÊÖÛß ÏÀ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÛ²
NAUDOTOJO VADOVAS
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
äìòôä êéøãî
ÐÓÑÑÊÈÉ SRPSKÝ SLOVENÈINA
ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ ÐÊ-ÒÅËŲÇÎÐ
ÊÀËßÐÎÂÛ ÂÊ-ÒÝËÅÂIÇÀÐ
SPALVOTAS LCD TELEVIZORIAUS
LCD KRÂSU TELEVIZORS
LCD VÄRVITELEVIISOR
LCD êñî íò úéðåòáö äéæéååìè
BRUKSANVISNING
BRUKERHÅNDBOK
BRUGSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
GEBRUIKSAANWIJZING
×ÅÉÑÏʺÍÇÔÇ ËÅÉÔÏÕÑúÁ
MANUAL DE UTILIZARE
NÁVOD K POUŽÝTÍ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
OPERATION MANUAL
KORISNIÈKI PRIRUÈNIK
NAVODILA ZA UPORABO
OPERATION MANUAL
PRIRUÈNIK O RADU
ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
ÐÚÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÇÀ ÅÊÑÏËÎÀÒÀÖÈß
LÝETUVÝØ ÁÅËÀÐÓÑÊÀß ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
LCD RENKLÝ TELEVÝZYON
LCD FÄRG-TV
LCD FARGE-TV
LCD FARVE-TV
LCDVÄRI-TV
LCD KLEURENTELEVÝSÝE
×ÅÉÑÏʺÍÇÔÇ ËÅÉÔÏÕÑúÁ
TELEVIZOR LCD COLOR
BAREVNI LCD TELEVÝZOR
LCD SZÍNES TELEVÍZÝÓ
LCD COLOUR TELEVISION
LCD TELEVIZOR U BOJI
BARVNÝ LCD TELEVÝZOR
LCD COLOUR TELEVISION
LCD TELEVÝZOR U BOJÝ
LCD ÖÂÅÒÍÛÅ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÛ
ÖÂÅÒÅÍ LCD ÒÅËÅÂÈÇÎÐ
MANUALE DI FUNZIONAMENTO
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
KULLANIM KILAVUZU
LATVÝEŠU
TÉLÉVISEUR LCD COULEUR
TELEVISIONE A COLORI LCD
TELEVISOR LCD A COLOR
TELEVISÃO LCD A CORES
OPERATION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D’EMPLOI
EESTÝ
LCD COLOUR TELEVISION
LCD-FARB-TV
TÜRKÇE
PORTUGUÊS
ESPAÑOL
LC42LE771EN / LC42LE772EN
LC42LE771K / LC50LE771EN
LC50LE772EN / LC50LE771K
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising