Wersja programowa 2.10
INSTRUKCJA
INSTALATORA
GDAŃSK
ca5i_pl 06/09
OSTRZEŻENIA
Aby uniknąć ryzyka porażenia elektrycznego należy przed przystąpieniem do montażu
zapoznać się z powyższą instrukcją, czynności połączeniowe należy wykonywać bez
podłączonego zasilania.
Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez
wykwalifikowanych specjalistów.
Centrala współpracuje tylko z analogowymi łączami abonenckimi. Podłączenie obwodu
telefonicznego bezpośrednio do sieci cyfrowej (np. ISDN) powoduje zniszczenie urządzenia.
W skład systemu alarmowego wchodzić mogą urządzenia stwarzające niebezpieczeństwo,
w związku z czym komponenty powinny być przechowywane w sposób uniemożliwiający
dostęp do nich osobom nieupoważnionym.
W wypadku wykonywania czynności serwisowych polegających na wymianie bezpieczników,
czynność powyższą należy wykonywać przy odłączonym napięciu zasilania, w przypadku
wymiany bezpiecznika należy stosować wyłącznie bezpieczniki o identycznych parametrach
jak oryginalne.
Zaleca się używanie obudów i zasilaczy przewidzianych do użytkowania przez producenta.
Nie wolno ingerować w konstrukcję bądź przeprowadzać samodzielnych napraw. Dotyczy to
w szczególności dokonywania wymiany zespołów i elementów.
UWAGA!
Niedopuszczalne jest podłączanie do centrali całkowicie rozładowanego akumulatora
(napięcie na zaciskach akumulatora bez podłączonego obciążenia mniejsze od 11 V). Aby
uniknąć uszkodzenia sprzętu, mocno rozładowany bądź nigdy nie używany akumulator
należy wstępnie doładować odpowiednią ładowarką.
Używane w systemach alarmowych akumulatory zawierają ołów. Zużytych akumulatorów nie
wolno wyrzucać, należy z nimi postępować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami
(Dyrektywy Unii Europejskiej 91/157/EEC i 93/86/EEC).
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
SATEL spółka z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk, POLSKA
tel. (+48 58) 320-94-00
fax. (+48 58) 320-94-01
Opis wyrobu: Płyta główna centrali alarmowej przeznaczona do instalacji w systemach sygnalizacji włamania
i napadu.
Wyrób jest zgodny z Dyrektywami Unii Europejskiej:
LVD 73/23/EEC+93/68/EEC
EMC 89/336/EWG + 91/263/EEC, 92/31EEC, 93/68/EEC
R&TTE 1999/5/EC (network connection, TBR21)
Wyrób spełnia wymagania norm zharmonizowanych:
LVD: EN 50131-1:1997; EN 50131-6:1997; EN60950:2000, EN60335-1:1994/A1:1996 Annex B
EMC: EN 55022:1998; EN 61000-3-2/-3; EN 50130-4:1995, EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11
R&TTE: TBR 21(1998)
Kierownik Działu Badań:
Gdańsk, Polska
06.05.2004
Michał Konarski
Aktualną treść deklaracji zgodności EC i certyfikatów można pobrać ze strony internetowej www.satel.pl
Wyrób:
CA5P – płyta główna centrali
alarmowej CA-5
Producent:
SPIS TREŚCI
1. WSTĘP ................................................................................................................................ 2
2. PODSTAWOWE MOŻLIWOŚCI FUNKCJONALNE ............................................................ 2
3. CHARAKTERYSTYKA CENTRALI ...................................................................................... 3
3.1 WEJŚCIA ......................................................................................................................... 3
3.2 WYJŚCIA ......................................................................................................................... 3
3.3 MANIPULATOR TYPU LED ................................................................................................. 5
3.4 MANIPULATORY TYPU LCD ............................................................................................... 5
3.5 MONITORING ................................................................................................................... 6
3.6 MONITORING – POWIADAMIANIE OSOBISTE ......................................................................... 6
3.7 ZDALNE PROGRAMOWANIE – DOWNLOADING ...................................................................... 7
3.7.1 MODEM .................................................................................................................... 7
3.7.2 PORT RS-232........................................................................................................... 8
4. MONTAŻ CENTRALI ........................................................................................................... 9
4.1 OPIS PŁYTY GŁÓWNEJ ...................................................................................................... 9
4.2 PODŁĄCZENIE ZASILANIA ................................................................................................ 11
4.3 PODŁĄCZENIE MANIPULATORA......................................................................................... 12
4.4 PODŁĄCZENIE CZUJEK .................................................................................................... 13
4.5 PODŁĄCZENIE SYGNALIZATORÓW .................................................................................... 16
4.6 PODŁĄCZENIE LINII TELEFONICZNEJ ................................................................................. 17
4.6.1 PRZEKAŹNIK LINII TELEFONICZNEJ ............................................................................. 17
5. URUCHOMIENIE CENTRALI ............................................................................................ 18
5.1 PROGRAM DLOAD10 .................................................................................................... 19
5.1.1 KONFIGURACJA PROGRAMU W CELU UZYSKANIA ŁĄCZNOŚCI Z CENTRALĄ ...................... 19
6. USTAWIENIA FABRYCZNE.............................................................................................. 21
7. DANE TECHNICZNE ........................................................................................................ 22
8. HISTORIA ZMIAN TREŚCI INSTRUKCJI ......................................................................... 24
2
Instrukcja instalatora
CA-5
1. WSTĘP
Centrala alarmowa CA-5 jest nowoczesną, mikroprocesorową centralą alarmową
przeznaczoną do systemów sygnalizacji włamania i napadu. Cechuje ją duża elastyczność
programowa, ułatwiająca zastosowanie jej w systemach o specyficznych wymaganiach.
Wyposażona została w impulsowy zasilacz o dużej sprawności i niezawodności działania
oraz w komunikator telefoniczny (dialer). Obsługiwana jest przy pomocy zdalnych
manipulatorów podłączonych linią czteroprzewodową. Może być programowana przy pomocy
komputera i programu DLOAD10 pracującego w środowisku WINDOWS.
2. PODSTAWOWE MOŻLIWOŚCI FUNKCJONALNE
• 5 wejść o programowanym sposobie wykorzystania.
• Obsługa dowolnych czujek (NO, NC) w różnych konfiguracjach (bez rezystancji,
z pojedynczym lub podwójnym rezystorem parametrycznym).
• 3 wyjścia sygnałowe o następującym przeznaczeniu:
− jedno wyjście alarmowe wysokoprądowe OUT1 (zabezpieczenie 1,1 A);
− dwa wyjścia programowalne typu OC OUT2 i OUT3 (obciążalność 50 mA)
przystosowane do bezpośredniego sterowania działaniem przekaźników.
• Zasilacz impulsowy o wydajności 1,2 A z zabezpieczeniem przeciążeniowym i przeciwzwarciowym.
• 2 wyjścia zasilające czujki oraz klawiaturę – zabezpieczenie 350 mA.
• Wbudowany komunikator telefoniczny umożliwiający:
− przekazywanie informacji do stacji monitorującej na jeden z dwóch numerów
telefonicznych;
− zdalne programowanie z komputera wyposażonego w modem.
• Wbudowane łącze RS-232 w standardzie TTL (gniazdo typu RJ), umożliwiające
bezpośrednie programowanie centrali z komputera.
• Obsługa przez 6 użytkowników (6 haseł – w tym jedno hasło użytkownika głównego).
• Hasło serwisowe umożliwiające dokonanie zmian parametrów systemu (oprogramowania
centrali) oraz wywołanie niektórych funkcji użytkownika.
• Obsługa centrali ze zdalnych manipulatorów działających niezależnie i zapewniających:
− bieżące wskazywanie stanu wszystkich wejść dozorowych centrali;
− różne warianty załączania czuwania (pełne; ciche; z blokadą przy braku wyjścia
z obiektu);
− możliwość sterowania zamkami, oświetleniem i innymi urządzeniami;
− możliwość wywołania alarmów NAPAD, POŻAR i POMOC;
− kontrolę poprawności działania zasilania sieciowego i awaryjnego.
• Elektroniczne układy kontroli:
− stanu akumulatora z możliwością odłączenia akumulatora rozładowanego;
− bezpieczników, stanu okablowania i obecności manipulatora;
− obecności napięcia na linii telefonicznej.
• Nieulotna pamięć 255 ostatnich zdarzeń.
• Nieulotna pamięć wszystkich parametrów i ostatniego stanu centrali – powrót do stanu
sprzed wyłączenia zasilania.
CA-5
SATEL
3
3. CHARAKTERYSTYKA CENTRALI
3.1 WEJŚCIA
Centrala CA-5 posiada 5 wejść, wszystkie na płycie głównej. Do wejść centrali można
podłączyć dowolne czujki w konfiguracji NC, NO, EOL, 2EOL/NC, 2EOL/NO. Zastosowanie
konfiguracji dwuparametrycznej (2EOL) umożliwia centrali jednoczesną kontrolę czujki i jej
obwodu sabotażowego przy wykorzystaniu jednej pary przewodów.
Wejścia (linie wejściowe) mogą pełnić w systemie następujące funkcje:
0 – WEJŚCIA/WYJŚCIA (kontroluje wejście do obiektu lub opuszczenie obiektu przez
użytkownika; po wykryciu wejścia do obiektu uruchamia mechanizm opóźnienia alarmu
z linii wewnętrznych)
1 – OPÓŹNIONA WEWNĘTRZNA (przy braku wejścia do obiektu działa jak natychmiastowa)
2 – NATYCHMIASTOWA (wywołuje alarm podczas czuwania centrali zaraz po naruszeniu)
3 – LICZĄCA (do 2 naruszeń przez czas obserwacji określony czasem opóźnienia wejścia
- drugie naruszenie wyzwala alarm)
4 – 24H NAPADOWA (czuwa 24 godziny; umożliwia podłączenie przycisków napadowych)
5 – 24H POŻAROWA (czuwa 24 godziny; wywołuje alarm pożarowy)
6 – 24H SABOTAŻOWA (czuwa 24 godziny)
7 – ZAŁĄCZAJĄCA/WYŁĄCZAJĄCA CZUWANIE, KASUJĄCA ALARM (umożliwia podłączenie
sterownika radiowego)
8 – OBWODOWA (czuwa od momentu rozpoczęcia odliczania czasu na wyjście)
9 – WEJŚCIA/WYJŚCIA FINALNA (po wykryciu końca naruszenia tego wejścia centrala kończy
odliczanie czasu na wyjście i rozpoczyna czuwanie)
10 – OPÓŹNIONA
Numer funkcji wejścia odpowiada liczbie programowanej w funkcjach serwisowych FS 26–30
określających typ reakcji wejścia.
Czas reakcji każdego wejścia można zaprogramować od 0,016 s do 4,08 s (FS 16–20).
Dla wejść typu: 0, 1, 3, 9 i 10 można określić indywidualne czasy opóźnienia (FS 31–35).
Dla każdego wejścia można określić sześć kodów zdarzeń przesyłanych do stacji
monitorujących (FS 57, FS 58, FS 60, FS 61, FS 80 i FS 81).
Wejścia można selektywnie blokować przy pomocy funkcji 4 użytkownika, przy czym wejścia
typu 24h można blokować jedynie używając hasła serwisowego.
Patrz również: instrukcja LISTA USTAWIEŃ, rozdział „Wejścia”.
3.2 WYJŚCIA
CA-5 wyposażona jest w 3 wyjścia sygnałowe (OUT1, OUT2, OUT3) oraz 2 wyjścia
zasilające (AUX i KPD).
Wyjście OUT1 (wysokoprądowe, bezpiecznik polimerowy 1,1 A) jest specjalizowanym
wyjściem alarmowym. Przeznaczone jest do podłączenia sygnalizatora akustycznego.
Wyjście to posiada dwa zaciski: +OUT1 i –OUT1. Uaktywnienie wyjścia realizowane jest
przez zwarcie zacisku –OUT1 do masy (polaryzacja wyjścia podstawowa).
Zacisk +OUT1 pełni rolę wyjścia zasilającego z bezpiecznikiem 1,1 A. Centrala kontroluje
stan bezpiecznika i sygnalizuje przeciążenie wyjścia.
Wyzwalanie wyjścia OUT1 można przyporządkować wybranym wejściom centrali
(FS 41- 45). Wybór dotyczy również innych wyjść o funkcji ALARM WŁAMANIOWY.
4
Instrukcja instalatora
CA-5
Wyjścia OUT2 i OUT3 niskoprądowe (OC, do 50 mA) są programowalne i każde z nich
może pełnić jedną z następujących funkcji:
0 – NIEWYKORZYSTANE
1 – ALARM WŁAMANIOWY (jeśli czas aktywności wyjścia równy zero, to działa do skasowania
alarmu, np. sygnalizacja optyczna)
2 – ALARM W MANIPULATORZE
3 – WSKAŹNIK GOTOWY (aktywne, gdy żadne z wejść nie jest naruszone)
4 – WSKAŹNIK CZUWANIA
5 – WSKAŹNIK AWARII AC, AKUMULATORA LUB LINII TELEFONICZNEJ
6 – WSKAŹNIK AWARII AC (napięcia zmiennego)
7 – WSKAŹNIK AWARII AKUMULATORA
8 – WSKAŹNIK AWARII LINII TELEFONICZNEJ
9 – SYGNAŁ „GROUND START” (sygnał trwający 2 sekundy, pojawiający się przed
"podniesieniem słuchawki" przez centralę, wymagany przez specyficzny typ central
telefonicznych)
10 – PRZEKAŹNIK LINII TELEFONICZNEJ (opis str. 17)
11 – PRZEŁĄCZNIK MONO (sterujące, załączane na określony czas funkcją użytkownika 7)
12 – PRZEŁĄCZNIK BI (sterujące, przełączane na stałe funkcją użytkownika 8)
13 – ZASILANIE Z „RESETEM” (wyłączane funkcją użytkownika 9 na czas zaprogramowany
jako czas aktywności wyjścia – minimum 4 sekundy)
14 – ALARM PRZYMUS (sygnalizuje wyłączenie czuwania lub skasowanie alarmu hasłem
o właściwości „działanie pod przymusem”)
15 – POTWIERDZENIE MONITORINGU (uaktywniane przez centralę na 3 sekundy, po
poprawnym zakończeniu łączności ze stacją monitorującą)
16 – WSKAŹNIK CZUWANIA CZĘŚCIOWEGO (aktywne, gdy załączono czuwanie z zablokowanymi wejściami)
Numer funkcji wyjścia odpowiada liczbie programowanej w funkcjach serwisowych FS 48
i FS 50 określających funkcję wyjścia.
Wyjścia OUT2 i OUT3 w stanie aktywnym zwierają zacisk do masy.
Istnieje możliwość zmiany sposobu działania wyjść. Możliwa jest zmiana polaryzacji
zacisków -OUT1 oraz OUT2 i OUT3 (FS 84 opcje 1, 2 i 3). Zaznaczenie opcji „Polaryzacja
OUTn odwrócona” (n – numer wyjścia) powoduje, że w stanie nieaktywnym zacisk jest
zwarty do masy, a w stanie aktywnym zostaje odcięty.
Dla wyjść można zaprogramować następujące parametry:
− czas sygnalizacji alarmu (FS 47)/czas aktywności wyjścia FS 49 i FS 51,
− opóźnienie sygnalizacji alarmu włamaniowego (FS 46, FS 82 i FS 83).
Wyjście OUT1 sygnalizuje alarmy włamaniowe i pożarowe. Instalator może wybrać sposób
sygnalizacji alarmu pożarowego identyczny jak dla włamaniowego (FS 84 opcja 4), jednakże
opóźnienie sygnalizacji (jeśli występuje) będzie dotyczyć tylko alarmu włamaniowego.
Instalator może uruchomić na wyjściu OUT1 sygnalizację załączania/wyłączania czuwania
i kasowania alarmu (FS 84 opcja 5).
Wyjścia zasilania: czujek (AUX) i manipulatora (KPD) posiadają wspólny bezpiecznik
polimerowy, ograniczający wartość prądu pobieranego z zasilacza przez urządzenia
zewnętrzne do 350 mA.
Wszystkie wyjścia posiadają zabezpieczenia dla obciążeń indukcyjnych i zakłóceń
impulsowych.
CA-5
SATEL
5
3.3 MANIPULATOR TYPU LED
W manipulatorze typu LED podstawowe informacje o stanie systemu przekazywane są za
pomocą diod świecących LED (szczegółowy opis w instrukcji użytkownika). Wyświetlany jest
stan wejść, systemu (dozór, alarm), informacje o stanie zasilania, wykryciu sytuacji awaryjnej
i pracy w trybie programowania.
Sposób działania manipulatora określa się podczas programowania centrali (FS 6–8). Można
blokować niektóre funkcje (na przykład: możliwość wywołania specjalnych alarmów,
szybkiego załączenia czuwania) oraz określić, jakie sygnały dźwiękowe przekazuje
manipulator. Możliwe jest sygnalizowanie trwania czasu na wyjście lub czasu na wejście,
naruszenia wejścia z opcją „gong”, sygnalizowanie alarmu.
Podświetlenie klawiatury może być włączone na stałe lub wyzwalane automatycznie po
naciśnięciu dowolnego klawisza, ewentualnie poprzez naruszenie dowolnego wejścia
podczas czuwania systemu.
Manipulator posiada indywidualny styk sabotażowy (TMP) typu NC rozwierany po otwarciu
obudowy lub oderwaniu od podłoża, który należy włączyć w obwód sabotażowy systemu.
Centrala kontroluje obecność manipulatora w systemie poprzez szynę danych (kontrola
sygnału DTA).
TMP TMP COM
TMPTMPCOM
Z1
KPD CLK DTA
KPD CLK DTA
ZACISKI DO
PODŁĄCZENIA
PRZEWODÓW
STYK
SABOTAŻOWY
BRZĘCZYK
Rysunek 1. Widok płytki manipulatora CA-5 KLED-S.
Opis zacisków
manipulatorów:
TMP
– zaciski styku
sabotażowego
COM
– masa
DTA, CLK – szyna danych
manipulatora
KPD
– wejście zasilania
(+12 V)
PODŁĄCZENIE ZACISKÓW
MANIPULATOR
CENTRALA
KPD
KPD
DTA
DTA
CLK
CLK
COM
COM
TMP
Zaciski styku
TMP
sabotażowego
3.4 MANIPULATORY TYPU LCD
Manipulator typu LCD realizuje identyczne funkcje jak manipulator LED. Dodatkowo
umożliwia wykonanie przeglądu zdarzeń, niedostępnego z manipulatora LED.
Ciekłokrystaliczny wyświetlacz (2x16 znaków) ułatwia komunikację systemu z użytkownikiem
i instalatorem.
Manipulator LCD można podłączać równolegle z manipulatorami typu LED lub innymi
manipulatorami LCD. Dostępne są dwie wersje manipulatorów LCD (CA-5 KLCD-L
i CA-5 KLCD-S) różniące się wymiarami zewnętrznymi i wielkością wyświetlacza.
6
Instrukcja instalatora
CA-5
COM CLK DTA KPD
STYK
SABOTAŻOWY
TMP TMP
BRZĘCZYK
ZACISKI DO
PODŁĄCZENIA
PRZEWODÓW
Rysunek 2. Widok płytki manipulatora CA-5 KLCD-S.
3.5 MONITORING
Centrala CA-5 może przekazywać informacje o stanie systemu do stacji monitorującej na
jeden lub dwa numery telefonów w różnych formatach transmisji.
Centrala wybiera drugi numer stacji w przypadku, gdy numer pierwszy jest zajęty lub
stacja nie potwierdza odebrania kodu. Niezależnie od tego, na który numer stacji
dodzwoniła się centrala, przekazywane są wszystkie zdarzenia.
Uwaga: Jeżeli centrala znajduje się w trybie programowania z komputera, aby monitoring
był możliwy, konieczne jest zakończenie komunikacji przy pomocy odpowiedniej
komendy „Zakończ komunikację” w menu „Komunikacja” programu DLOAD10.
Możliwe jest przesyłanie informacji o zdarzeniach dotyczących załączenia/wyłączenia
czuwań, wejść (alarmy, sabotaże, zablokowanie, odblokowanie) oraz zdarzeń systemowych.
Informacje do stacji mogą być przesyłane w jednym z piętnastu formatów transmisji (w tym
Contact ID).
Dzięki analizie sygnałów komutacyjnych, centrala CA-5 kontroluje proces nawiązywania
łączności ze stacją, co w przypadku częstej zajętości łącza znacznie skraca czas pomiędzy
pojawieniem się zdarzenia, a przekazaniem informacji do stacji monitorującej. Kolejne próby
wybierania numeru podejmowane są natychmiast po wykryciu sygnału niedostępności
połączenia, dzięki czemu wielokrotnie szybciej uzyskuje się połączenie niż poprzez
urządzenia, które przez określony czas czekają na jeden konkretny sygnał i ponawiają próbę
wybierania dopiero po stwierdzeniu, że sygnał ten nie wystąpił.
3.6 MONITORING – POWIADAMIANIE OSOBISTE
W centrali CA-5 funkcję monitoringu można wykorzystać w celu powiadamiania
telefonicznego o zdarzeniach mających miejsce w systemie alarmowym (np. alarm lub brak
zasilania AC). W słuchawce telefonu słychać będzie krótkie sygnały dźwiękowe,
charakterystyczne dla przesyłania danych do stacji monitorującej.
CA-5
SATEL
7
W celu uruchomienia powiadamiania telefonicznego przy pomocy sygnałów dźwiękowych
należy centralę alarmową zaprogramować w sposób następujący:
1. Wejść w tryb serwisowy centrali.
2. Wywołać funkcję FS 76 i skasować wszystkie kody monitoringu.
3. Przy pomocy funkcji FS 52 i FS 53 zaprogramować numery telefonów, na które mają być
wysyłane informacje dźwiękowe o zdarzeniach. Centrala wybierze drugi numer telefonu
w przypadku, gdy pierwszy numer jest zajęty.
4. W funkcjach FS 54 i FS 55 wybrać format transmisji danych: „0 bez zachęty” („13: Ademco
Slow bez potwierdzeń”).
5. Przy pomocy funkcji FS 56 zaprogramować dowolny, czterocyfrowy identyfikator centrali
np. 1111.
6. Przypisać kody zdarzeniom, o których centrala ma powiadamiać, np. przy pomocy funkcji
FS 57 zaprogramować kody dla alarmów z wejść.
7. Odblokować monitoring – FS 10 opcja 1.
3.7 ZDALNE PROGRAMOWANIE – DOWNLOADING
Dla ułatwienia programowania centralę CA-5 wyposażono w funkcję DOWNLOADING-u,
umożliwiającą zastosowanie komputera do programowania i kontroli systemu alarmowego.
Programowanie może odbywać się bezpośrednio poprzez port RS-232 centrali (sygnały
w standardzie TTL) lub za pośrednictwem modemu poprzez zaciski linii telefonicznej TIP
i RING.
3.7.1 MODEM
Współpraca z komputerem za pośrednictwem modemu może być realizowana na dwa
sposoby: w trybie zdalnym (za pośrednictwem kablowej sieci telefonicznej) lub w trybie
lokalnym.
Tryb lokalny programowania uzyskuje się po podłączeniu modemu bezpośrednio do
odpowiednio spolaryzowanych zacisków telefonicznych TIP i RING centrali (patrz:
rysunek 3). Linia telefoniczna musi być odłączona od centrali.
CENTRALA CA-5
AC AC
∼18V + OUT1- OUT2 OUT3 AUX KPD DTA CLK COM Z1 Z2 COM Z3
(AUX=+12 V)
Z4 COM Z5
TIP RING T-1 R-1
Do modemu
Rezystor 220 Ω
Rysunek 3. Polaryzacja zacisków linii telefonicznej w celu uruchomienia komunikacji
lokalnej z komputerem.
Uwaga: Niektóre modemy wymagają włączenia w obwód kondensatora (co najmniej 1µF)
separującego napięcie stałe polaryzujące wejście telefoniczne centrali.
Po zainicjowaniu modemu w programie DLOAD10 (patrz rozdział URUCHOMIENIE
CENTRALI) i wybraniu z menu Komunikacja polecenia Modem, a następnie polecenia
Połącz lokalnie z... w centrali należy uruchomić funkcję serwisową FS 77.
Po nawiązaniu łączności należy odczytać dane centrali, a następnie można przystąpić do
odczytu zdarzeń, programowania parametrów itp.
8
Instrukcja instalatora
CA-5
Tryb zdalny programowania uzyskuje się po uzyskaniu połączenia telefonicznego między
komputerem serwisu i centralą alarmową. Zainicjowanie łączności poprzez łącze telefoniczne jest możliwe w trzech trybach:
1. Komputer dzwoni do centrali alarmowej, która po odebraniu telefonu wymienia
z komputerem hasła komunikacji. Gdy są one poprawne, centrala potwierdza przyjęcie
polecenia programowania zdalnego, odkłada słuchawkę i oddzwania do komputera
pod zaprogramowany w centrali numer. Przed oddzwonieniem centrala powiadamia
stację monitorującą o starcie programowania.
2. Komputer dzwoni do centrali alarmowej, po uzgodnieniu haseł komunikacji centrala
przechodzi od razu do wymiany danych. Ten uproszczony tryb nawiązywania
łączności uzyskuje się, gdy w centrali nie wpiszemy numeru telefonu do komputera.
Powiadomienie stacji monitorującej nastąpi po zakończeniu łączności z komputerem.
3. Nawiązanie łączności od strony centrali poprzez wywołanie funkcji 0 przez głównego
użytkownika lub serwis. Po wywołaniu funkcji centrala wybiera numer telefonu
komputera zaprogramowany funkcją serwisową FS 4, a po zakończeniu programowania centrala powiadamia stację monitorującą.
Możliwe jest zablokowanie inicjowania łączności telefonicznej przez komputer.
W celu zmniejszenia kosztów połączeń telefonicznych możliwe jest wielokrotne
zawieszanie transmisji. Przy ponownym połączeniu centrala nie informuje stacji
monitorującej o zdalnym programowaniu, robi to tylko przed pierwszym oddzwonieniem.
Natomiast po odebraniu polecenia zakończenia komunikacji wysyłana jest do stacji
informacja o zakończeniu programowania zdalnego. Po zawieszeniu łączności od strony
komputera, centrala przez cztery godziny oczekuje na telefon nawet, gdy zablokowana
jest funkcja automatycznego odpowiadania na telefon. Jeśli nie zakończono łączności
poleceniem „zakończ” tylko „zawieś”, informacja o zakończeniu łączności jest zapisywana
do pamięci zdarzeń i wysłana do stacji monitorującej po czterech godzinach.
Komunikacja z komputerem poprzez modem wymaga:
• Zaprogramowania w centrali:
− FS 2:
hasło centrali alarmowej (identyfikator, po którym program rozpoznaje
system alarmowy).
− FS 3:
hasło komputera (identyfikator, po którym centrala rozpoznaje komputer
uprawniony do łączności).
− FS 4:
numer telefonu do komputera (nie jest konieczny, ale zapewnia większe
zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem przez linię
telefoniczną).
− FS 5:
ilość dzwonków przed odpowiedzią (jeśli łączność ma być inicjowana
z komputera).
− FS 11 opcja 1: jeśli funkcja DWNL ma być inicjowana z zewnątrz (przez komputer
serwisu).
• Zapewnienia połączenia kablowego (telefonicznego lub lokalnego) centrali z modemem
komputera.
• Uruchomienia programu DLOAD10 i zainicjowania pracy modemu.
• Ustawienia w danych systemu alarmowego haseł komunikacji, opcji i ilości dzwonków
identycznych z zaprogramowanymi w centrali.
3.7.2 PORT RS-232
Programowanie centrali przez port szeregowy RS jest możliwe przy użyciu specjalnego
kabla produkcji SATEL. Aby uruchomić programowanie należy z menu Komunikacja
wybrać polecenie Połącz lokalnie z..., a następnie wybrać typ centrali CA5 – RS-232.
W centrali należy uruchomić funkcję serwisową FS 78. Wymagana jest zgodność haseł
CA-5
SATEL
9
komunikacji centrali i komputera (FS 2 i FS 3) zaprogramowanych w centrali i umieszczonych w danych programu DLOAD10.
4. MONTAŻ CENTRALI
4.1 OPIS PŁYTY GŁÓWNEJ
Płyta główna centrali zawiera elementy elektroniczne wrażliwe na wyładowania
elektrostatyczne. Przed montażem należy rozładować ładunki elektrostatyczne,
a w czasie montażu unikać dotykania elementów na płycie centrali.
Rysunek 4. Schematyczny widok płytki elektroniki centrali CA-5.
Objaśnienia do rys. 4:
1. Przewody zasilania awaryjnego – czerwony podłączany jest do zacisku „+” akumulatora
i czarny podłączany do zacisku „-”. Obwód akumulatora zabezpieczony jest
bezpiecznikiem polimerowym 2,5 A.
2. Gniazdo typu RJ dla połączenia portu RS-232 centrali z portem COM komputera – złącze
RS-232 (TTL) służy do programowania parametrów systemu alarmowego z komputera.
Centrala podaje i odbiera sygnał w standardzie TTL (0 V, +5 V), dlatego też do połączenia
portu RS centrali i COM komputera należy użyć specjalnego kabla produkcji SATEL.
Kabel zawiera konwerter przetwarzający ten sygnał na standard odpowiadający złączu
RS-232 w komputerze (-12 V, +12 V). Dane mogą być transmitowane przez kabel w obu
kierunkach. Do programowania niezbędny jest kabel dostępny w zestawie oznaczonym
symbolem DB9FC/RJ-KPL.
Uwagi:
• Złącze można wykorzystywać tylko podczas programowania centrali. Nie należy
pozostawiać kabla RS podłączonego na stałe.
• Nie należy zwierać ani dotykać kołków złącza palcami.
• Przed podłączeniem kabla instalator powinien wstępnie rozładować ładunek elektrostatyczny, np. przez dotknięcie wierzchem dłoni uziemionego urządzenia (kran, grzejnik itp.).
10
Instrukcja instalatora
CA-5
• Zaleca się, aby kabel podłączyć najpierw do złącza centrali, a następnie do złącza
komputera.
3. Kołki JP1 „RESET” – dają możliwość uruchomienia trybu serwisowego bez podania hasła
serwisowego. Funkcja ta może być programowo zablokowana przez instalatora (patrz:
FS 9, opcja 1).
4. Dioda LED DIALER – świeci się podczas telefonowania przez centralę, miga w czasie
impulsowego wybierania numeru telefonu.
Obok diody LED znajduje się rezystor o regulowanej wartości. Nie należy
zmieniać jego nastawienia, gdyż spowoduje to błędną pracę dialera (utratę
możliwości wybierania numerów w systemie DTMF oraz monitorowania
w formatach „Ademco Ex” i „Contact ID”).
ZACISKI PŁYTY:
AC
– wejścia zasilania modułu (18 V AC ± 10%)
Z1 do Z5
– linie wejściowe
OUT1
– wyjście sygnalizacyjne (obciążalność wyjścia 1,1 A)
OUT2, OUT3 – wyjścia programowalne centrali (obciążalność wyjść 50 mA)
DATA, CLK – zaciski szyny manipulatora
KPD
– wyjście zasilania manipulatora (+12 V)
AUX
– wyjście zasilania czujek (+12 V)
COM
– masa
– uziemienie (podłączać tylko do obwodu zabezpieczającego)
TIP, RING
– zaciski zewnętrznej linii telefonicznej
T-1, R-1
– zaciski wewnętrznej linii telefonicznej (podłączenie aparatu telefonicznego)
Zaciski AC służą do doprowadzenia zmiennego napięcia zasilającego z transformatora
sieciowego. Zasilacz centrali jest dostosowany do napięcia wejściowego o wartości
18 V AC ± 10%. Centrala wyposażona jest w nowoczesny impulsowy zasilacz o dużej
sprawności energetycznej i niezawodności działania, jednakże warunkiem jego poprawnej
pracy jest zapewnienie, aby napięcie wejściowe przy maksymalnym obciążeniu
transformatora przez centralę nie spadło poniżej 16 V AC.
Zasilacz centrali (wydajność prądowa 1,2 A) posiada:
• układ stabilizacji napięcia (wartość napięcia ustawiana jest w procesie produkcyjnym,
wynosi 13,6–13,8 V DC i nie należy jej zmieniać);
• układ kontroli stanu naładowania akumulatora z możliwością odłączenia akumulatora
rozładowanego – w czasie testowania procesor obniża napięcie zasilacza do ok. 10,5 V,
a odbiorniki są zasilane z akumulatora. Testowanie odbywa się co 4 minuty przez czas
kilkunastu sekund. Jeżeli napięcie akumulatora obniży się do ok. 11 V centrala zgłosi
awarię, natomiast przy obniżeniu się napięcia do 9,5 V centrala odłączy go w celu ochrony
przed całkowitym rozładowaniem i uszkodzeniem.
Należy uważać, aby w systemie alarmowym nie spowodować przeciążenia zasilacza centrali.
Dobrze jest sporządzić bilans obciążenia zasilacza. Suma prądów pobieranych przez
odbiorniki (czujki, manipulatory) i prądu ładowania akumulatora, nie może przekroczyć
wydajności zasilacza. W przypadku większego zapotrzebowania na energię elektryczną,
należy do zasilania części odbiorników w systemie alarmowym wykorzystać dodatkowy
zasilacz (np.: APS-15, APS-30 produkcji SATEL). W tabeli 1 (na końcu instrukcji) podano
przykładowe oszacowanie bilansu prądów pobieranych przez system, oraz przykład
oszacowania doboru akumulatora.
CA-5
SATEL
11
Płyta główna CA-5 ma możliwość podłączenia do obwodu zabezpieczenia
przeciwporażeniowego (uziemienia). Zacisk przewodu ochronnego jest
oznaczony symbolem:
. Do zacisku uziemienia nie wolno podłączać
przewodu „zerowego” obwodu zasilania sieciowego AC 230 V. Jeżeli w obiekcie
brakuje osobnego obwodu przeciwporażeniowego, zacisk należy pozostawić
wolny.
Linia telefoniczna musi być doprowadzona kablem czteroprzewodowym, by możliwe było
dołączenie centrali przed pozostałymi urządzeniami (telefon, telefaks i inne).
Nie należy przesyłać sygnałów telefonicznych i sygnałów systemu alarmowego
jednym wielożyłowym kablem. Sytuacja ta grozi uszkodzeniem systemu
w przypadku przebicia wysokiego napięcia pochodzącego z linii telefonicznej.
ODGIĄĆ
ODGIĄĆ
Centrala CA-5 powinna być montowana w pomieszczeniach zamkniętych, o normalnej
wilgotności powietrza. Może być montowana w obudowie CA-6 OBU posiadającej
transformator przeznaczony do współpracy z zasilaczem centrali,
pozwalającej na umieszczenie wewnątrz akumulatora o pojemności
7 Ah. Przed przymocowaniem obudowy do podłoża należy zamontować
w niej kołki dystansowe (plastikowe) służące do późniejszego
zamocowania płyty głównej. W przypadku wysuwania się kołków
z obudowy należy lekko rozgiąć zaczepy blokujące pozycję kołka
w obudowie (rysunek 5) i podczas wkładania mocno docisnąć centralną
część główki kołka, aby uległ on zablokowaniu w otworze obudowy.
Dobrze jest sprawdzić, czy kołek po naciśnięciu nie wysuwa się
z otworu. Podczas mocowania obudowy należy zwrócić uwagę, by nie
uszkodzić przewodów, które przełożone będą przez otwór w tylnej
DOCISNĄĆ
ściance. Po zamocowaniu obudowy można zainstalować płytę centrali
Rysunek 5.
i przystąpić do wykonania podłączeń.
4.2 PODŁĄCZENIE ZASILANIA
Wymagane jest, aby centrala alarmowa była podłączona do zasilania sieciowego na stałe.
W związku z tym, przed przystąpieniem do wykonania okablowania systemu, należy
zapoznać się z instalacją elektryczną obiektu. Do zasilania centrali należy wybrać obwód,
w którym cały czas obecne będzie napięcie. Powinien on być zabezpieczony właściwym
bezpiecznikiem.
Centrala zasilana jest z sieci ~230 V, nieostrożność podczas podłączania lub
błędne podłączenie może grozić porażeniem i stanowić zagrożenie życia!
W związku z tym, przy podłączaniu centrali należy zachować szczególną
ostrożność. Przewód, którym podłączone będzie zasilanie sieciowe, w trakcie
montażu i podłączania centrali nie może być pod napięciem!
Opis połączeń elektrycznych dla obudowy CA-6 OBU.
Zasilacz napięcia zmiennego zamknięty w plastikowej obudowie jest całkowicie odizolowany
pod względem elektrycznym od metalowej obudowy.
• Przewody doprowadzające napięcie zmienne 230 V podłączyć do zacisków transformatora
oznaczonych „AC 230 V”.
• Przewody napięcia wyjściowego z uzwojenia wtórnego transformatora podłączyć do zacisków AC „~18 V” na płycie głównej centrali.
12
Instrukcja instalatora
• Przewód obwodu ochrony przeciwporażeniowej podłączyć
umieszczonej obok transformatora i oznaczonej symbolem
również z zaciskiem ochronnym centrali.
CA-5
do kostki zaciskowej
. Obwód ten połączyć
PROCEDURA STARTU ZASILANIA CENTRALI.
1. Podłączyć przewody zasilania awaryjnego do odpowiednich zacisków akumulatora
(czerwony do plusa, czarny do minusa akumulatora). Centrala nie uruchomi się po
podłączeniu samego akumulatora (bez podłączonego zasilania sieciowego), natomiast
będzie pracowała w przypadku zaniku napięcia ~230 V – jeżeli wcześniej była już
uruchomiona.
2. Włączyć zasilanie sieciowe ~230 V – następuje uruchomienie centrali.
Wymieniona tu kolejność włączania zasilania umożliwi prawidłową pracę zasilacza i układów
zabezpieczeń elektronicznych centrali, dzięki którym unika się uszkodzeń elementów
systemu alarmowego spowodowanych ewentualnymi błędami montażowymi.
WAŻNE:
• Nie należy włączać zasilania centrali, dopóki nie zostaną wykonane wszystkie pozostałe
połączenia.
• Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której konieczne będzie całkowite odłączenie zasilania
centrali, to należy wyłączyć kolejno sieć i akumulator. Ponowne załączenie zasilania
powinno odbyć się zgodnie z opisaną wcześniej kolejnością (najpierw akumulator,
a następnie napięcie zmienne 230 V).
Ponieważ centrala nie posiada wyłącznika umożliwiającego odłączenie zasilania
sieciowego, istotne jest, aby właściciela systemu alarmowego lub jego
użytkownika powiadomić o sposobie odłączenia jej od sieci (np. poprzez
wskazanie bezpiecznika zabezpieczającego obwód zasilający centralę).
4.3 PODŁĄCZENIE MANIPULATORA
Centrala CA-5 współpracuje z manipulatorami typu LED i LCD produkcji SATEL.
Uwaga: Centrala w wersji 2.10 obsługuje: manipulatory LCD w wersji programowej 1.08
i wyżej oraz manipulatory CA-5 KLED-S w wersji 1.1 i wyżej.
Manipulator podłącza się do systemu linią czteroprzewodową, do złącz COM, KPD, DTA,
CLK centrali. Zaleca się stosowanie kabla prostego nieekranowanego 8x0,5 mm2 (nie należy
używać kabla typu „skrętka”). Przy zastosowaniu takiego przewodu, długość kabla może
wynosić do 200 m.
Odległość
do 100 m
od 100 m
do 200 m
Doprowadzenie
Zasilanie i masa
Sygnały CLK i DTA
Zasilanie i masa
Sygnały CLK i DTA
Ilość żył przewodu
manipulatora
2x1
2x1
2x2
2x1
Możliwe jest podłączanie dodatkowych manipulatorów (równolegle do pozostałych).
Każdy manipulator powinien być podłączony do centrali osobnym kablem. W takiej sytuacji
uruchomienie trybu programowania (serwisowego lub użytkownika) z dowolnego
manipulatora blokuje działanie pozostałych manipulatorów.
CA-5
SATEL
13
CENTRALA CA-5
AC AC
∼18V + OUT1- OUT2 OUT3 AUX KPD DTA CLK COM Z1 Z2 COM Z3
Z4 COM Z5
TIP RING T-1 R-1
MANIPULATOR KLCD-S
DO OBWODU
SABOTAŻOWEGO
TMP TMP
COM CLK DTA KPD
DO OBWODU
SABOTAŻOWEGO
TMPTMPCOM
Z1
KPD CLK DTA
MANIPULATOR LED-S
Rysunek 6. Sposób podłączenia manipulatorów LED i LCD do centrali.
Styk sabotażowy (NC) manipulatora należy połączyć z obwodem sabotażowym systemu.
W przypadku podłączenia równoległego dwóch manipulatorów, styki sabotażowe (TMP)
należy połączyć szeregowo, a pozostałe przewody manipulatora równolegle.
WAŻNE: Jeżeli w systemie jedno z wejść oprogramowano jako 24H SABOTAŻ i wykorzystano
je do zabezpieczenia przed sabotażem elementów systemu, tworząc w ten sposób
obwód sabotażowy, to naruszenie takiego wejścia nie wywoła alarmu, gdy
centrala jest w trybie serwisowym. Jeśli centrala alarmuje w momencie wyjścia
z trybu serwisowego, może to oznaczać naruszenie linii sabotażowej (otwarcie
któregoś ze styków).
4.4 PODŁĄCZENIE CZUJEK
Obwód podłączony do wejścia pracującego w konfiguracji z pojedynczym parametrem (EOL),
należy zamknąć rezystorem 2,2 kΩ. Przy wejściach dwuparametrycznych, obwód czujki
zamyka się dwoma rezystorami 1,1 kΩ. Wejścia tego typu (2EOL) umożliwiają centrali jednoczesną kontrolę stanu czujki i jej styku sabotażowego (patrz: rysunek 10).
Czujki typu NO i NC w konfiguracji dwuparametrycznej podłącza się identycznie, istotne jest
tylko prawidłowe wskazanie centrali, jaka czujka jest do wejścia podłączona (2EOL/NO czy
2EOL/NC). Podobna sytuacja ma miejsce dla czujek bez parametru.
Do zasilania czujek należy wykorzystać wyjście AUX. Rozdzielenie masy zasilania czujki
i masy linii wejściowej pozwala na wyeliminowanie niekorzystnego wpływu rezystancji
przewodów. Przy założeniu, że długość przewodu jest niewielka i tylko jedna czujka jest do
niego podłączana, można uprościć instalację prowadząc masę zasilania i sygnałową jednym
przewodem.
Uwagi do rysunków:
• W obwód sabotażowy rzeczywistego systemu należy włączyć również styki sabotażowe
manipulatora, sygnalizatorów, obudowy centrali itp.
14
Instrukcja instalatora
CA-5
• W przykładach z rysunków 7, 8 i 9 założono, że wejście 5 jest linią sabotażową (fabrycznie
zaprogramowane jako 24H SABOTAŻOWE, typ linii EOL), czujnik zamknięcia obudowy typu NC.
CA-5
Z4 COM Z5
2,2k
AUX KPD DTA CLK COM Z1 Z2 COM Z3
NC
NC TMP TMP COM 12V
NC
Rys. 7. Przykład podłączenia do centrali czujki typu NC (czujkę typu NO podłącza się
identycznie).
CA-5
NO
C
Z4 COM Z5
2,2k
2,2k
AUX KPD DTA CLK COM Z1 Z2 COM Z3
TMP TMP COM 12V
EOL/NO
Rys. 8. Przykład podłączenia do centrali czujki typu NO w konfiguracji EOL.
CA-5
SATEL
15
CA-5
NC
Z4 COM Z5
2,2k
2,2k
AUX KPD DTA CLK COM Z1 Z2 COM Z3
NC TMP TMP COM 12V
EOL/NC
Rys. 9. Przykład podłączenia do centrali czujki typu NC w konfiguracji EOL.
CA-5
NC
Z4 COM Z5
1,1k
1,1k
AUX KPD DTA CLK COM Z1 Z2 COM Z3
NC TMP TMP COM 12V
2EOL/NC
Rys. 10. Przykład podłączenia do centrali czujki typu NC w konfiguracji 2EOL (czujkę typu
NO podłącza się identycznie).
16
Instrukcja instalatora
CA-5
4.5 PODŁĄCZENIE SYGNALIZATORÓW
W przypadku stosowania sygnalizatorów alarmujących po podaniu zasilania, „+ zasilania”
sygnalizatora należy podłączyć do zacisku +OUT1 centrali, a „masę” sygnalizatora do
zacisku -OUT1 centrali. W tym trybie można wysterować jeden niezależny sygnalizator.
OUT2 – zaprogramowane jako ALARM WŁAMANIOWY
(do skasowania: czas działania=0)
AC AC
+ OUT1- OUT2 OUT3 AUX KPD DTA CLK COM Z1 Z2 COM Z3
∼18V
Z4 COM Z5
CENTRALA CA-5
TIP RING T-1 R-1
PRZEKAŹNIK
+ SO -
+ SA -
SAB
DO OBWODU
SABOTAŻOWEGO
Sygnalizator
SPL-2010
Rysunek 11. Przykład podłączenia sygnalizatora SPL-2010 produkcji SATEL
(OUT1 – sygnalizacja akustyczna; OUT2 – sygnalizacja optyczna sterowana
przekaźnikiem).
OUT2 – zaprogramowane jako ALARM WŁAMANIOWY
(do skasowania: czas działania=0)
AC AC
∼18V + OUT1- OUT2 OUT3 AUX KPD DTA CLK COM Z1
Z2 COM Z3 Z4 COM Z5
CENTRALA CA-5
TIP RING T-1 R-1
Wyzwolenie akustyki i optyki w sygnalizatorze nastąpi, jeśli centrala zewrze
wyjścia -OUT1 i OUT2 do masy.
R=2,2kΩ
R
R
DO OBWODU
SABOTAŻOWEGO
GND+12V STO STA SAB SAB
Sygnalizator
SPLZ-1011
W celu poprawnego działania sygnalizatora
konieczne jest podłączenie rezystorów
polaryzujących do wejść STA i STO
w sygnalizatorze.
Rysunek 12. Przykład podłączenia sygnalizatora SPLZ-1011 produkcji SATEL
(+OUT1 – zasilanie sygnalizatora, -OUT1 – sygnalizacja akustyczna,
OUT2 – sygnalizacja optyczna).
CA-5
SATEL
17
W przypadku stosowania sygnalizatorów z własnym wewnętrznym akumulatorem, wyjście
+OUT1 należy przeznaczyć do zasilania sygnalizatorów, masę sygnalizatorów podłączyć do
zacisku COM centrali, a sygnały wyzwalania wyprowadzić z wyjścia -OUT1 i wyjść
niskoprądowych OUT2 i (lub) OUT3.
Wyzwalanie sygnalizacji w sygnalizatorach może być realizowane zwarciem do masy wejścia
sterującego lub odcięciem od masy (odwrócona polaryzacja wyjścia centrali – FS 84).
Wyjścia OUT2 i OUT3 mogą być wykorzystane do sterowania przekaźnikami załączającymi
dowolne sygnalizatory lub inne urządzenia. Przekaźniki można podłączać wprost do wyjść,
zgodnie z rysunkiem 11 przedstawiającym podłączenie sygnalizatora optycznego
w SPL-2010. Należy pamiętać, że wyjścia te można obciążyć prądem nie przekraczającym
50 mA.
4.6 PODŁĄCZENIE LINII TELEFONICZNEJ
Jeśli w systemie alarmowym wykorzystany będzie komunikator telefoniczny centrali
(monitoring lub programowanie zdalne), konieczne jest doprowadzenie do centrali linii
telefonicznej. Podłącza się ją do złącza znajdującego się po prawej stronie płytki drukowanej.
W celu zapewnienia poprawnej pracy dialera, centrala musi być podłączona
bezpośrednio do linii (złącza oznaczone TIP i RING), a wszelkie pozostałe urządzenia
(telefon, telefaks) – za centralą (złącza oznaczone T-1 i R-1). Takie połączenie umożliwia
centrali całkowite przejęcie linii na czas telefonowania, co zapobiega możliwości
zablokowania funkcji monitorowania przez podniesienie słuchawki. Dodatkowo, dołączone za
centralą telefony nie sygnalizują wybierania numeru przez centralę.
Centrala współpracuje tylko z analogowymi łączami abonenckimi. Podłączenie
obwodu telefonicznego bezpośrednio do sieci cyfrowej (np. ISDN) powoduje
zniszczenie urządzenia.
Instalator zobowiązany jest powiadomić użytkownika o sposobie podłączenia
centrali do sieci telefonicznej.
4.6.1 PRZEKAŹNIK LINII TELEFONICZNEJ
OUT2 – zaprogramowane jako PRZEKAŹNIK LINII TELEFONICZNEJ
AC AC
∼18V + OUT1- OUT2 OUT3 AUX KPD DTA CLK COM Z1 Z2 COM Z3
Z4 COM Z5
CENTRALA CA-5
TIP RING T-1 R-1
LINIA 1
LINIA 2
APARAT TELEFONICZNY
Rysunek 13. Podłączenie dwóch linii telefonicznych do centrali.
Centrala została wyposażona w funkcję przekaźnika linii telefonicznej, poprawiającą
skuteczność działania monitoringu. Służy do tego wyjście typu 10 PRZEKAŹNIK LINII
TELEFONICZNEJ. Jeżeli w obiekcie są dostępne dwie linie telefoniczne, to wyjście takie
może sterować bezpośrednio przekaźnikiem przełączającym linię telefoniczną podłączoną
18
Instrukcja instalatora
CA-5
do zacisków TIP i RING. Wyjście zostaje uaktywnione w przypadku wystąpienia
problemów z przesłaniem kodu na obydwa numery telefoniczne stacji monitorującej.
Funkcja działa następująco:
• Centrala wybiera pierwszy numer telefonu stacji monitorującej w celu przesłania kodu
zdarzenia. Jeśli nie prześle kodu, to wybiera drugi numer stacji.
• W przypadku niepowodzenia z drugim numerem, centrala przełącza linię telefoniczną
i ponawia wybieranie pierwszego numeru stacji. Gdy problem się powtarza, centrala
wybiera ponownie drugi numer.
• Jeżeli w dalszym ciągu kod nie zostanie odebrany przez stację, centrala powraca do
pierwszej linii telefonicznej (wyłącza wyjście typu 10) i ponawia cały cykl wybierania
numerów stacji.
5. URUCHOMIENIE CENTRALI
Po wykonaniu wszystkich połączeń elektrycznych i upewnieniu się o ich prawidłowości,
można przystąpić do uruchomienia systemu. Zaleca się rozpoczęcie pracy z centralą bez
podłączonych sygnalizatorów. Można je podłączyć po zakończeniu programowania
parametrów i przetestowaniu działania realizowanego systemu alarmowego.
Po załączeniu zasilania manipulator zgłosi gotowość do pracy czterema krótkimi i jednym
[ALARM] i manipulator
długim sygnałem. Jeżeli centrala zacznie alarmować (świeci dioda
wydaje ciągły dźwięk), oznacza to najczęściej alarm sabotażowy wywołany niezgodnością
ustawień fabrycznych z parametrami podłączonych czujek. Należy skasować alarm podając
hasło GŁÓWNE [1][2][3][4] i naciskając [#]. Następnie należy wprowadzić fabryczne hasło
serwisowe [1][2][3][4][5] i zatwierdzić je klawiszem [#] – centrala wejdzie w tryb serwisowy.
Dioda
[PROGRAMOWANIE] zaświeci w sposób ciągły i manipulator co 3 sekundy zacznie
emitować krótki dźwięk. W tym momencie można przejść do programowania centrali.
Wykaz funkcji serwisowych oraz sposób wprowadzania i zmiany parametrów systemu
przy pomocy manipulatora zostały opisane w osobnej instrukcji nazwanej LISTA
USTAWIEŃ.
Jeżeli hasło serwisowe jest nieznane (jego treść została wcześniej zmieniona), to konieczne
jest przeprowadzenie procedury wejścia w tryb serwisowy „z kołków”. Procedura została
przedstawiona razem z opisem funkcji serwisowych w LIŚCIE USTAWIEŃ.
Uwaga: Miganie wszystkimi diodami LED i jednoczesne wydawanie sygnałów dźwiękowych
przez manipulator świadczy o błędzie w podłączeniu (brak komunikacji z centralą)
- należy sprawdzić podłączenie kabli.
Jeżeli zaproponowana tu procedura nie powiodła się, oznacza to, że w centrali została
wcześniej programowo zablokowana możliwość wejścia w tryb serwisowy „z kołków”. W tym
przypadku konieczne jest wykonanie innej procedury umożliwiającej odblokowanie centrali
i przywracającej ustawienia fabryczne – patrz opis funkcji serwisowej FS 9 w LIŚCIE
USTAWIEŃ.
Po zakończeniu procedury należy wyjść z trybu serwisowego funkcją FS 0 i ponownie
wywołać tryb serwisowy – tym razem z manipulatora, wpisując hasło fabryczne [1][2][3][4][5]
potwierdzone klawiszem [#].
Jeżeli centrala weszła ponownie w tryb serwisowy, oznacza to, że działa poprawnie i można
przystąpić do oprogramowania wszystkich potrzebnych parametrów.
Kłopot z wejściem w tryb serwisowy z kołków wskazuje na nieprawidłowe wykonanie
wymienionej wcześniej procedury.
CA-5
SATEL
19
5.1 PROGRAM DLOAD10
Dostarczany razem z centralą program DLOAD10 przeznaczony jest do programowania
central alarmowych: CA-5, CA-6 i CA-10, sterowników radiowych RX2K i RX4K, RE-4K,
modułów komunikacyjnych GSM-4 i GSM LT-1 oraz kontrolera systemu bezprzewodowego
ACU-100 z komputera. Oprócz tego, program umożliwia tworzenie dokumentacji systemów
alarmowych, tworzenie zbiorów ustawień dla różnych konfiguracji („wzorców”, ułatwiających
programowanie nowych systemów), tworzenie zbiorów zdarzeń dla każdego systemu oraz
sterowanie zdalne centrali, identyczne jak za pomocą manipulatorów.
Program przeznaczony jest dla komputerów kompatybilnych z IBM PC/AT. Pracuje
w dowolnej konfiguracji sprzętowej komputera, w środowisku WINDOWS (9x/ME/2000/XP).
Zalecane jest zainstalowanie programu na twardym dysku komputera.
Centrala komunikuje się z komputerem przez łącze RS-232 (TTL) lub przez łącze
telefoniczne. Do łączności telefonicznej z centralą, program używa modemu sterowanego
przez jeden z portów COM (zewnętrzny lub wewnętrzny), zgodnego ze standardem HAYES
„AT Command”. Komunikacja z centralą CA-5 jest możliwa w standardzie BELL 103
(z prędkością 300 Bps). Ponieważ centrala przesyła dane wyłącznie z szybkością 300
bodów, modem musi umożliwiać pracę z taką szybkością.
Zwykle konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie modemu – zablokowanie funkcji
negocjacji standardu transmisji i wymuszenie pracy z prędkością transmisji 300 Bps.
Instalacja programu polega na uruchomieniu programu setup.exe znajdującego się na płycie
CD dołączonej do centrali. Po zainstalowaniu programu należy go uruchomić. Dostęp do
programu strzeżony jest hasłem. Po zainstalowaniu hasło ma postać: 1234 i może być
zmienione na dowolny ciąg 16 znaków alfanumerycznych. Dopóki hasło ma postać
fabryczną, naciśnięcie klawisza „ENTER” (bez wpisania hasła) uruchamia program z hasłem
domyślnym (1234).
Po uruchomieniu należy przeprowadzić konfigurację i zainicjować pracę portu RS-232 lub
modemu, przy pomocy którego będzie programowana centrala. W dalszym kroku można
wybrać typ centrali CA-5 i uruchomić połączenie (zdalne lub lokalne).
Program posiada system POMOCY ułatwiający jego obsługę i samo programowanie centrali.
System ten jest dostępny w menu „POMOC” lub po naciśnięciu klawisza F1 na klawiaturze
komputera. Aby od razu uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji, należy
najpierw zaznaczyć wybrany element w oknie programu (przez najechanie na niego
wskaźnikiem myszki i kliknięcie lewym przyciskiem), a następnie nacisnąć klawisz F1.
5.1.1 KONFIGURACJA PROGRAMU W CELU UZYSKANIA ŁĄCZNOŚCI Z CENTRALĄ
– otworzy się okno o nazwie
Konfigurację rozpoczynamy kliknięciem na ikonę
„Konfiguracja”. Zakładka „Port RS-232” pozwala wybrać numer portu przy
programowaniu bezpośrednim przez port RS centrali. Jeżeli centrala jest programowana
za pośrednictwem modemu trzeba wybrać zakładkę „Modem” i kliknąć na przycisk
„Szczegóły”.
Po otwarciu okna „Modem” należy z listy wybrać odpowiadający nam typ modemu lub
kliknąć na przycisk „! Zmień” i wprowadzić dane zgodnie z dokumentacją posiadanego
modemu. Po kliknięciu na ten przycisk można również zmienić numer portu
komunikacyjnego i prędkość transmisji.
Przycisk „
Testuj” pozwala sprawdzić współpracę modemu z programem – następuje
otwarcie okna zawierającego informacje o inicjalizacji modemu.
Po prawidłowym zainicjowaniu pracy należy zamknąć okna konfiguracyjne.
Aby uruchomić komunikację przez port RS lub modem należy postępować zgodnie
z opisem przedstawionym w rozdziale „Zdalne programowanie – downloading”.
20
Instrukcja instalatora
CA-5
Rysunek 14. Okna dialogowe programu DLOAD10.
(lub wybierając
Komunikację modemową można wystartować klikając na ikonę
polecenie „Modem” z menu „Konfiguracja”). Program otworzy okno pozwalające na
uzyskanie połączenia i podpowie dalszy sposób postępowania.
Typ centrali rozpoznawany jest automatycznie po uzyskaniu połączenia lub może zostać
wybrany poprzez menu „Plik”.
Wywołanie (po nawiązaniu łączności) funkcji odczytu danych z centrali (ikona
), może
przyspieszyć późniejszy proces zapisu zmian dokonanych w oprogramowaniu centrali.
CA-5
SATEL
21
6. USTAWIENIA FABRYCZNE
Centrala jest wstępnie zaprogramowana do pracy w następującej konfiguracji:
• hasło serwisowe: 12345,
• hasło głównego użytkownika: 1234,
• hasło komunikacji centrali: 3736353433323130,
• hasło komunikacji komputera: 3031323334353637,
• ilość dzwonków przed odpowiedzią: 2,
• czas na wyjście: 30 sekund,
• czas alarmu w manipulatorze: 30 sekund,
• czas na wejście: 30 sekund (dla wejścia 1),
• wejście 1 (Z1): linia WEJŚCIA/WYJŚCIA, EOL, naruszenie generuje sygnał gongu
w manipulatorze,
• wejścia 2 do 4 (Z2 ... Z4): NATYCHMIASTOWE, EOL, nie mogą być naruszone przy załączaniu
czuwania,
• wejście 5 (Z5): linia 24H SABOTAŻOWA, EOL,
• czułość wszystkich wejść: 480 ms,
• wyjście OUT1: sygnalizator akustyczny (czas działania – 60 sekund, zwierane do masy
w czasie alarmu, przypisane do wszystkich wejść),
• wyjście OUT2: sygnalizator optyczny (ALARM WŁAMANIOWY czas działania – do
skasowania),
• wyjście OUT3: wskaźnik awarii zasilania AC, akumulatora lub telefonu,
• monitoring zablokowany,
• downloading zablokowany,
• FS 79 opcja 1 oraz FS 9 opcje 2 i 3 załączone:
− awaria sygnalizowana do wykonania przeglądu,
− alarm sabotażowy z wejść głośny tylko w czuwaniu,
[CZUWANIE] po 180 sekundach.
− wygaszanie diody
Ustawienia te można przywrócić przy pomocy funkcji serwisowej FS 74 – restart ustawień
(z wyjątkiem haseł serwisu i użytkownika, które przywraca funkcja FS 75 – restart haseł).
22
Instrukcja instalatora
CA-5
7. DANE TECHNICZNE
Płyta główna
Napięcie zasilania płyty głównej .............................................................. 18 V AC ± 10% 50 Hz
Nominalne napięcie zasilacza ...................................................................................... 12 V DC
Pobór prądu przez płytę główną.......................................................................................80 mA
Liczba wejść programowalnych ............................................................................................... 5
Liczba wyjść programowalnych ................................................................................................ 2
Obciążalność wyjścia alarmowego OUT1 ......................................................................... 1,1 A
Obciążalność wyjść OUT2 i OUT3 ...................................................................................50 mA
Obciążalność wyjść zasilających AUX i KPD .................................................................350 mA
Całkowita wydajność zasilacza ......................................................................................... 1,2 A
Zasilanie rezerwowe (zalecane) .............................................................akumulator 12 V / 7 Ah
Prąd ładowania akumulatora..........................................................................................350 mA
Napięcie odcięcia akumulatora .............................................................................. 9,5 V ±0,3 V
Zabezpieczenie akumulatora ........................................................................................... 2,5 A.
Zakres temperatur pracy centrali ........................................................................... -10…+55 ºC
Wymiary płyty głównej......................................................................................... 142 x 101 mm
Masa płyty głównej ............................................................................................................ 150 g
Manipulatory
CA-5 KLED-S
Napięcie zasilania .............................................................................................. 12 V DC ±15%
Średni pobór prądu ..........................................................................................................15 mA
Wymiary obudowy (szerokość x wysokość x grubość).................................... 80 x 95 x 20 mm
Masa manipulatora ............................................................................................................. 76 g
CA-5 KLCD-S
Napięcie zasilania .............................................................................................. 12 V DC ±15%
Średni pobór prądu ..........................................................................................................33 mA
Wymiary obudowy (szerokość x wysokość x grubość).................................. 114 x 94 x 23 mm
Masa manipulatora ........................................................................................................... 139 g
CA-5 KLCD-L
Napięcie zasilania .............................................................................................. 12 V DC ±15%
Średni pobór prądu ..........................................................................................................61 mA
Wymiary obudowy (szerokość x wysokość x grubość)................................ 145 x 115 x 26 mm
Masa manipulatora ........................................................................................................... 212 g
CA-5
SATEL
Tabela 1.
Lp.
Odbiorniki
1
23
Przykładowe oszacowanie obciążenia zasilacza centrali i dobór akumulatora.
Max prąd
Średni prąd pobierany
Płyta główna CA-5
80 mA
80 mA
2
Manipulator + wyjście AUX i 5 czujek*
350 mA
200 mA
3
Wyjście OUT1
1,1 A**
0,5 A
4
Wyjścia OUT 2 i OUT3
2 x 50 mA
50 mA
5
Prąd ładowania akumulatora
350 mA
-
Sumaryczny max prąd pobierany przez
system w układzie bez sygnalizacji alarmu
∑I = 80 mA+350 mA+100 mA+350 mA = 880 mA
∑AMax= 1.25x(0,08x12+0,4x12+1,1x0,25+0,1x0,25) ≈ 7,575 Ah
Dobór akumulatora na podstawie max.
i średnich prądów pobieranych przez system,
∑AAv= 1.25x(0,08x12+0,2x12+0,5x0,25+0,1x0,25) ≈ 4,387 Ah
zakładany czas zaniku napięcia 12 h,
zakładane wystąpienie 1 alarmu o czasie
Zalecane zasilanie rezerwowe akumulator 12 V/7,5 Ah
sygnalizacji 15 min (0,25 h)
* Zakładany pobór prądu pojedynczej czujki 20 mA.
** W przypadku przekroczenia wydajności zasilacza, prąd pobierany jest z akumulatora.
Uwagi:
• Zasilacz centrali został zaprojektowany do współpracy z akumulatorami ołowiowymi
lub innymi o podobnej charakterystyce ładowania.
• Niedopuszczalne jest podłączanie do centrali całkowicie rozładowanego
akumulatora (napięcie na zaciskach akumulatora bez podłączonego obciążenia
mniejsze od 11 V). Aby uniknąć uszkodzenia sprzętu, mocno rozładowany, bądź
nigdy nie używany akumulator należy wstępnie doładować odpowiednią ładowarką.
8. HISTORIA ZMIAN TREŚCI INSTRUKCJI
Opisane zmiany odnoszą się do instrukcji napisanej dla centrali CA-5 v1.09
DATA
lipiec
2007
WERSJA
2.10
ZMIANY DOKONANE W INSTRUKCJI
Wprowadzono nowe oznaczenia diod LED manipulatora – piktogramy.
Zmieniono gniazdo portu RS-232, wymagające nowego kabla (str. 9).
Dotychczasowe bezpieczniki na płytce elektroniki zamieniono na polimerowe
i zmieniono ich wartość nominalną (str. 3 i 4).
Uzupełniono rozdział: PODŁĄCZENIE MANIPULATORA (s. 12).
Zmieniono rysunki podłączenia czujek (s. 14).
UWAGA!
Sprawny system alarmowy nie stanowi zabezpieczenia przed włamaniem, napadem
lub pożarem, jednak zmniejsza ryzyko zaistnienia takiej sytuacji bez zaalarmowania
i powiadomienia o tym. Dlatego też firma SATEL zaleca, aby działanie całego systemu
alarmowego było regularnie testowane.
SATEL sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk
POLAND
tel. + 48 58 320 94 00
info@satel.pl
www.satel.pl
Download PDF

advertising