Beko | DC 7230 XS | User manual | Beko DC 7230 XS User manual

Beko DC 7230 XS User manual
Droogautomaat
Dryer
Sèche-linge
Trockner
DC 7230
DC 7230 XS
Lees deze handleiding grondig door voor u het product in gebruik neemt!
Geachte Klant
We hopen dat uw product, dat in een moderne fabriek werd geproduceerd en dat de strengste
kwaliteitscontroles heeft ondergaan, u zeer goede resultaten geeft.
We adviseren u deze handleiding grondig door te lezen voor u het product voor het eerst gebruikt
en deze bij te houden voor later gebruik.
Deze gebruikershandleiding zal
u helpen uw machine snel en veilig te gebruiken.
• Lees de gebruikershandleiding voor u het product installeert en in gebruik neemt.
• Volg in het bijzonder de instructies met betrekking tot veiligheid.
• Bewaar deze gebruikershandleiding binnen handbereik voor toekomstig gebruik.
• Lees alle bijkomende documenten die bij dit product werden geleverd.
Vergeet niet dat deze gebruikershandleiding van toepassing kan zijn op verschillende andere
modellen.
Verklaring van de symbolen
In deze gebruikershandleiding worden de volgende symbolen gebruikt:
Belangrijke veiligheidsinformatie Waarschuwing voor gevaarlijke situaties met betrekking tot leven en eigendom.
B
Opgepast; Waarschuwing voor netspanning.
Opgepast; Waarschuwing voor brandgevaar.
Opgepast; Waarschuwing voor hete oppervlaktes.
C
Lees de instructies.
Nuttige informatie. Belangrijke informatie of nuttige tips over het gebruik.
Dit apparaat draagt het symbool voor gescheiden inzameling van afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur. Het valt hierdoor onder de bepalingen van richtlijn 2002/96/EG
die voorschrijft dat het gerecycled dan wel ontmanteld moet worden teneinde het milieu te
sparen U kunt u voor nadere inlichtingen wenden tot uw gemeente.
Elektronische producten die niet gescheiden worden ingezameld vormen een potentieel
gevaar voor het milieu en de volksgezondheid wegens de gevaarlijke stoffen die deze
apparatuur bevat.
2960310343_FL/080113.1128
A
1 Belangrijke veiligheidsinformatie
Deze sectie bevat veiligheidsinformatie die
zal helpen om de risico’s op persoonlijke
verwondingen of materiële beschadigingen
te beperken. Indien u deze instructies niet
opvolgt, vervalt elke garantie en vervalt de
productaansprakelijkheid van de fabrikant.
Algemene veiligheidsvoorzorgen
• Plaats de machine nooit op een vloer die
met tapijt is bedekt. Anders kan het gebrek
aan luchtstroom onder de machine ervoor
zorgen dat de elektrische onderdelen
oververhit raken. Dit veroorzaakt
problemen met uw machine.
• Indien de stroomkabel of de stekker
beschadigd is moet u een erkende service
bellen voor herstelling.
• De stekker van het product mag tijdens
de installatie, onderhoud en reparatiewerk
niet in het stopcontact zitten. Dergelijke
werkzaamheden moet altijd worden
uitgevoerd door de technische dienst. De
fabrikant kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor schade die voortkomt uit
handelingen die zijn uitgevoerd door
onbevoegde personen.
• Sluit het product aan op een geaard
stopcontact, beveiligd door een zekering
met voldoende capaciteit, zoals vermeld in
de technische specificaties.
• Bedien uw product bij temperaturen tussen
+5 °C en +35 °C.
• Gebruik geen elektrische toestellen in het
product.
• Sluit de luchtaflaat van het product niet aan
op de rookkanalen die worden gebruikt
voor de uitlaatgassen van apparaten die
met gas of andere brandstoffen werken.
• Zorg voor voldoende ventilatie om te
voorkomen dat de gassen die afkomstig
zijn van apparaten die met andere
brandstoffen werken, waaronder de open
vlam, zich in de kamer ophopen vanwege
naontstekingeffect.
• Reinig de pluisfilter na elke lading.
• Bedien de droogautomaat nooit als de
pluisfilter niet is geïnstalleerd.
• Laat vezels, stof en vuil niet ophopen
rondom de afvoer en omliggende gebieden.
• Het netsnoer moet goed bereikbaar zijn na
de installatie.
• Gebruik geen verlengsnoeren,
meerwegstekkers of adapters om de
droogautomaat aan te sluiten, om de kans
op elektrische schokken te verkleinen.
• Maak geen aanpassingen aan de stekker
die bij het product is geleverd. Als deze niet
compatibel is met het stopcontact, laat dan
een bevoegde elektricien het stopcontact
3
vervangen door een die geschikt is.
• Items die zijn gereinigd of gewassen met
stookolie, chemische oplosmiddelen of
ontvlambare of explosieve stoffen en
items die zijn bevlekt of verontreinigd met
dergelijke materialen mogen niet in het
product worden gereinigd, aangezien ze
ontvlambare of explosieve dampen afgeven.
• Droog geen items die zijn gereinigd
met industriële chemicaliën in de
droogautomaat.
• Droog geen vuile voorwerpen in de
droogautomaat.
• Items die zijn vervuild door kookolie, aceton,
alcohol, stookolie, ontvlekker, terpentijn,
paraffine en paraffineverwijderaar moeten in
heet water worden gewassen met een extra
hoeveelheid wasmiddel voordat ze in de
droogautomaat worden gedroogd.
• Kleding of kussens gevuld met
schuimrubber (latexschuim), douchekapjes,
waterbestendig textiel, materiaal met
rubberen versterking en rubberen
schuimkussentjes mogen niet in de
droogautomaat worden gedroogd.
• Gebruik geen wasverzachters of producten
om statische elektriciteit te verwijderen
tenzij ze zijn aanbevolen door de fabrikant
van de wasverzachter of het product.
• Dit product moet worden geaard. De
aardleiding verkleint de kans op elektrische
schokken door een pad met lage
weerstand voor de elektriciteitstroom
te openen in het geval van een storing
of defect. Het netsnoer van dit product
is uitgerust met een geleider en een
aardstekker waarmee het product kan
worden geaard. Deze stekker moet
goed worden geïnstalleerd en in een
stopcontact worden gestoken dat geaard
is in overeenstemming met de plaatselijke
wetgeving en voorschriften.
• Installeer het product niet achter een deur
met een slot, een schuifdeur of een deur
met een scharnier tegen het scharnier van
de droogautomaat.
• Installeer of laat het product niet op
plaatsen waar het wordt blootgesteld aan
weersomstandigheden van buiten.
• Ontregel de bedieningsknoppen niet.
• Voer geen herstelling- of
vervangingsprocedures uit op het product,
ook al bent u in staat om deze uit te voeren,
tenzij dit duidelijk in de bedieningsinstructies
of de handleiding staat aangegeven.
• De binnenzijde en de uitlaatbuis van
het product moeten regelmatig door
gekwalificeerd onderhoudspersoneel
FL
worden gereinigd.
• De verkeerde aansluiting van de
aardingsgeleider kan elektrische schokken
veroorzaken. Als u twijfels hebt over de
aardaansluiting, laat deze dan nakijken
door een gekwalificeerde elektricien,
servicemedewerker of servicepersoneel.
• Niet in de machine reiken wanneer de
trommel draait.
• Verwijder de stekker uit het stopcontact
wanneer de machine niet in gebruik is.
• Was het toestel nooit met water! U kunt
een elektrische schok krijgen! Verwijder de
stekker altijd uit het stopcontact voor u de
machine reinigt.
• Raak de stekker nooit aan met natte
handen. Trek nooit aan de kabel, trek aan
de stekker om deze uit het stopcontact
te verwijderen. Gebruik de machine
niet indien de netsnoer of de stekker is
beschadigd!
• Probeer de machine nooit zelf te herstellen,
anders brengt u uw eigen leven en het
leven van anderen in gevaar.
• Voor storingen die niet kunnen worden
opgelost door de informatie in de
veiligheidsinstructies op te volgen:
Schakel de machine uit, trek de stekker
uit het stopcontact, draai de waterkraan
dicht en neem contact op met een erkend
onderhoudsbedrijf.
• Stop de droogautomaat nooit voor de
droogcyclus is beëindigd, tenzij u alle
wasgoed snel uit de droogautomaat
verwijdert om het uit te spreiden en de hitte
te verspreiden.
• Verwijder de deur van het
droogcompartiment voor u het product uit
bedrijf neemt of wegwerpt.
• De laatste stap van de droogcyclus
(afkoelcyclus) vindt plaats zonder hitte toe
te dienen om ervoor te zorgen dat de items
op een temperatuur blijven waarbij ze niet
beschadigd raken.
• Wasverzachters of gelijksoortige producten
moeten volgens de instructies van de
wasverzachter worden gebruikt.
• Ondergoed dat metalen verstevigers
bevat mogen niet in een droogautomaat
worden geplaatst. Er kan schade aan de
droogautomaat optreden indien de metalen
verstevigingen loskomen tijdens het drogen.
• Controleer alle kleding op vergeten
aanstekers, munten, metalen voorwerpen,
naalden enz. voor u de droogautomaat
vollaadt.
• Op ogenblikken wanneer uw
droogautomaat niet in gebruik is of nadat
het droge wasgoed uit de droogautomaat
verwijderd werd, schakel het toestel uit
middels de aan/uit-knop. In het geval de
4
aan/uit-knop ingeschakeld is (terwijl de
droogautomaat stroom krijgt), houd de deur
van het toestel gesloten.
Bedoeld gebruik
• Dit product is ontworpen voor huishoudelijk
gebruik. Het mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
• Gebruik het product alleen om wasgoed te
drogen dat hiervoor is bestemd.
• Droog alleen de artikelen in uw product die
in deze handleiding zijn vermeld.
• Dit product is niet bedoeld om te worden
gebruikt door personen met lichamelijke,
geestelijke of zintuiglijke handicaps of door
onervaren personen (inclusief kinderen),
tenzij ze onder toezicht staan van een
persoon die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid of die hun instructies geeft over
het gebruik van het product.
Veiligheid van kinderen
• Elektrische toestellen zijn gevaarlijk voor
kinderen. Houd de kinderen van de
machine weg tijdens zijn werking. Laat hen
niet met de machine spelen.
• Verpakkingsmateriaal is gevaarlijk voor
kinderen. Houd het verpakkingsmateriaal
buiten het bereik van kinderen of gooi het
weg volgens de afvalrichtlijnen.
• Laat kinderen niet in het product zitten/
klimmen.
• Kinderen moeten onder toezicht staan om
ervoor te zorgen dat ze niet spelen met het
product.
• Sluit de vuldeur wanneer u de ruimte
verlaat waar het product zich bevindt.
FL
2 Installatie
Neem contact op met uw dichtstbijzijnde
erkend servicepunt voor installatie van uw
product.
CVoorbereiding van de locatie en elektrische
installatie voor het product is de
verantwoordelijkheid van de klant.
BInstallatie en elektrische aansluitingen
moeten worden uitgevoerd door
gekwalificeerd personeel.
AControleer voor de installatie visueel of
het product defecten heeft. Laat het in
dat geval niet installeren. Beschadigde
producten kunnen uw veiligheid in gevaar
brengen.
Geschikte installatieplaats
• Installeer het product in een ruimte waar
het niet kan vriezen op een stabiel en
waterpas oppervlak.
• Laat product werken in een goed
geventileerde, stofvrije omgeving.
• Blokkeer de luchtafvoer vooraan en
onderaan het apparaat niet met materialen
zoals tapijten met lange haren en houten
strips.
• Plaats uw product niet op een tapijt
met lange haren of op gelijkaardige
oppervlakken.
• Installeer het product niet achter een
deur met een slot, een schuifdeur of een
scharnierende deur die tegen het product
kan slaan.
• Als het product eenmaal is geïnstalleerd,
moet het op dezelfde plaats blijven als waar
de aansluitingen zijn gemaakt. Zorg er bij
de installatie van het product voor dat de
achterwand ervan niets aanraakt (kraan,
stopcontact, enz.) en let erop dat u het
product op een plaats installeert waar het
permanent zal blijven.
BPlaats het product niet bovenop de
stroomkabel.
• Houd minstens 1,5 cm afstand van de
wanden van ander meubilair.
Verwijderen van de
transportbeveiliging
AVoordat u het product voor de eerste keer
gebruikt moet u de transportbeveiliging
verwijderen.
1. Open de vuldeur.
2. Binnenin de trommel bevindt zich een nylon
zak met een stuk piepschuim. Neem deze
vast aan het deel gemarkeerd met XX.
3. Trek de nylon naar u toe en verwijder de
transportbeveiliging.
5
AVoordat u het product voor de eerste
keer gebruikt moet u controleren of u de
transportbeveiliging hebt verwijderd (nylon
+ piepschuim). Laat geen voorwerpen
achter in de droogtrommel.
Installatie onder het werkblad
• Een speciaal onderdeel (Onderdeel nr.:297
360 0100) dat de bovenste strip vervangt,
moet worden geleverd en geïnstalleerd
door een erkende onderhoudsdienst om
de machine onder een werkblad of in een
kast te installeren. De machine mag nooit
in werking worden gesteld zonder de
bovenste strip.
• Laat minstens 3 cm ruimte tussen de zijen achterwanden van het product en de
wanden van het werkblad/kast wanneer u
uw product onder een werkblad of in een
kast plaatst.
Montage bovenop een
wasmachine
• Er moet een bevestigingsstuk worden
gebruikt tussen de twee machines
wanneer de droogautomaat boven een
wasmachine wordt geïnstalleerd. De
beugel (Onderdeel nr. 297 720 0200
wit/297 720 0500 grijs) moet door een
erkend servicebedrijf worden geïnstalleerd.
• Plaats het product op een stevige
ondergrond. Indien het bovenop een
wasmachine moet worden geplaatst, mag
het gewicht van beide machines samen
180 kg zijn wanneer ze vol zijn. De vloer
moet het gewicht kunnen dragen!
FL
Voetjes verstellen
Ten einde ervoor te zorgen dat uw machine
stiller en zonder trillingen werkt, moet deze
waterpas en in evenwicht op zijn poten staan.
Zet de machine in evenwicht door de poten aan
te passen.
Draai de voeten om ze aan te passen tot de
machine waterpas en stevig staat.
Eerste gebruik
• Controleer of het product op de juiste plaats
staat en dat de voedingsinstallaties geschikt
zijn voordat u het erkende servicebedrijf belt,
zodat het product klaar voor gebruik is. Indien
dit niet het geval is, bel dan een erkende
elektricien om de nodige werkzaamheden te
laten uitvoeren.
• Controleer of de voedingsaansluitingen
van het product in overeenstemming zijn
met de instructies die werden gegeven
in de betreffende hoofdstukken van deze
handleiding.
Verpakkingsmateriaal wegwerpen
C Draai de verstelbare poten nooit uit hun
behuizing.
Elektrische verbinding
Sluit de machine aan op een geaard
stopcontact, beveiligd door een zekering met
voldoende capaciteit, zoals vermeld in de
technische specificaties. Ons bedrijf is niet
aansprakelijk voor schade die optreedt bij
gebruik van de machine zonder aardgeleiding.
• De aansluiting moet voldoen aan de
nationale reglementering.
• Als de stroomsterkte van de zekering of
stroomonderbreker in het huis lager is dan
16 Amp, laat een erkende elektricien dan
een zekering van 16Amp installeren.
• Het netsnoer moet goed bereikbaar zijn na
de installatie.
• De spanning en de toegestane zekeringsof stroomonderbrekerbescherming zijn
gespecificeerd in het deel “Technische
specificaties”.
• De aangegeven spanning moet gelijk zijn
aan uw netspanning.
• Maak geen aansluitingen met
verlengsnoeren of meerwegstekkers.
• De hoofdzekering en schakelaars moeten
een contactafstand hebben van minimum
3 mm.
BEen beschadigd netsnoer mag alleen
worden vervangen door een erkende
elektricien.
BAls het product defect is, mag het niet
worden gebruikt tenzij na herstelling! U
kunt een elektrische schok krijgen!
6
Verpakkingsmateriaal is gevaarlijk voor kinderen.
Bewaar alle verpakkingsmateriaal op een
veilige plaats buiten het bereik van kinderen.
Het verpakkingsmateriaal van uw product is
vervaardigd uit recycleerbaar materiaal. Sorteer
ze en werp ze weg in overeenstemming met
de instructies voor gerecycleerd afval. Gooi het
verpakkingsmateriaal niet weg met normaal
huishoudafval.
Vervoer van de machine
1. Trek de stekker van de machine uit het
stopcontact.
2. Verwijder de waterafvoerslang (indien van
toepassing) en de pijpaansluitingen.
3. Laat water dat in de machine is
achtergebleven volledig weglopen voor het
vervoer.
De oude machine weggooien
Verwijder uw oude machine op een
milieuvriendelijke wijze.
Neem contact op met uw dealer of
recyclagecentrum voor meer informatie over het
verwijderen van de machine.
Trek de stekker uit het stopcontact en maak de
vergrendeling van de laaddeur onbruikbaar voor
u uw oude machine wegwerpt, om gevaarlijke
toestanden voor kinderen te vermijden.
FL
Technische specificaties
FL
2
Hoogte (aanpasbaar)
84.6 cm
Breedte
59.5 cm
Diepte
53 cm
Capaciteit (max.)
7 kg
Gewicht (netto)
35 kg
Voltage
Aangeduid gebruikt vermogen
Zie typeplaatje
Modelcode
Typeplaatje bevindt zich achter de vuldeur.
7
FL
3 Initiële voorbereidingen voor het drogen
Dingen die u kunt doen om
energie te besparen:
• Zorg ervoor dat u het product volledig
gevuld gebruikt, maar let op dat u het niet
te zwaar belaadt.
• Centrifugeer uw wasgoed op de hoogst
mogelijke snelheid bij het wassen. Zo
wordt de centrifugetijd verkort en neemt
het energieverbruik af.
• Let op dat u dezelfde soorten wasgoed
samen droogt.
• Volg de instructies in de
gebruikershandleiding voor
programmaselectie.
• Zorg ervoor dat er aan de voor- en
achterkant van de droogautomaat
voldoende vrije ruimte is voor
luchtcirculatie. Blokkeer het rooster aan de
voorkant van het product niet.
• Open de deur van de machine tijdens het
drogen niet tenzij het noodzakelijk is. Als
u de deur zeker moet openen, houd deze
dan niet langdurig geopend.
• Voeg tijdens het drogen geen nieuw (nat)
wasgoed toe.
• De pluizen en vezels die vrijkomen van het
wasgoed in de lucht tijdens de droogbeurt,
worden verzameld in de “pluisfilter”. Zorg
ervoor dat u de filters voor en na iedere
droogbeurt reinigt.
• Zorg er in modellen met een condensor
voor dat u deze regelmatig en minstens
een keer per maand of na iedere 30
droogcycli reinigt.
• Volg in modellen met ventilatie de
regels voor de afvoeraansluiting in de
gebruikershandleiding en let op de
afvoerreiniging.
• Ventileer de ruimte waar de droogautomaat
staat goed tijdens het drogen.
• Voor energiebesparing in modellen met
lampen, wanneer de droogautomaat niet
in gebruik is, houd de deur gesloten indien
de aan/uit-knop ingedrukt is (indien de
droogautomaat stroom krijgt).
A B C D
Drogen bij
normale
temperatuur
Drogen bij
lage
temperatuur
Niet
Trommeldrog
en toegestaan trommeldrogen
l n m
Plat drogen
Nat ophangen Ophangen om
te drogen
o p q
Heet strijken
Warm
strijken
Niet strijken
Wasgoed dat niet in de machine
kan worden gedroogd
• Wasgoed met metalen stukken zoals beha’s,
gespen en metalen knopen kunnen de
droogautomaat beschadigen.
• Droog geen items zoals wollen en
zijden kleding en nylonkousen, delicate
geborduurde stukken, wasgoed met metalen
accessoires en items zoals slaapzakken in
de droogautomaat.
• Wasgoed vervaardigd uit delicate
en waardevolle stoffen evenals voile
glasgordijnen kunnen kreuken. Droog deze
daarom niet in de droogautomaat!
• Droog geen items vervaardigd uit luchtdichte
vezels zoals kussens en dekbedden in de
droogautomaat.
• Wasgoed uit schuim of rubber raken
vervormd.
• Droog geen wasgoed dat rubber bevat in de
droger.
• Droog geen wasgoed dat blootgesteld is aan
petroleum, brandbare of explosieve stoffen
in de droogautomaat, zelfs indien deze op
voorhand gewassen werden.
• Te nat wasgoed of wasgoed met druipend
Wasgoed dat in de machine kan
water moet ook niet in de droogautomaat
worden gedroogd
worden geplaatst.
C Volg altijd de adviezen op de wasetiketten • Items die zijn gereinigd of gewassen met
op. Droog in deze droogautomaat enkel
stookolie, chemische oplosmiddelen of
wasgoed met een label waarop staat dat
ontvlambare of explosieve stoffen en
het geschikt is om te worden gedroogd in
items die zijn bevlekt of verontreinigd met
een droogautomaat en zorg ervoor dat u
dergelijke materialen mogen niet in het
het juiste programma selecteert.
product worden gereinigd, aangezien ze
ontvlambare of explosieve dampen afgeven.
• Droog geen items die zijn gereinigd met
industriële chemicaliën in de droogautomaat.
• Droog uw ongewassen wasgoed niet in de
8 FL
droger.
• Items die zijn vervuild door kookolie, aceton,
alcohol, stookolie, ontvlekker, terpentijn,
paraffine en paraffineverwijderaar moeten in
heet water worden gewassen met een extra
hoeveelheid wasmiddel voordat ze in de
droogautomaat worden gedroogd.
• Kleding of kussens gevuld met schuimrubber
(latexschuim), douchekapjes, waterproof
textiel, materiaal met rubberen versterking en
rubberen schuimkussentjes mogen niet in de
droogautomaat worden gedroogd.
• Gebruik geen wasverzachters of producten
om statische elektriciteit te verwijderen tenzij
ze zijn aanbevolen door de fabrikant van de
wasverzachter of het product.
• Droog ondergoed verstevigd met metalen
onderdelen niet in de droogautomaat. Als
deze metalen verstevigingen tijdens het
drogen losraken en breken, beschadigen ze
uw droogautomaat.
Wasgoed op het drogen
voorbereiden
• Controleer al het wasgoed voor u het in
het product plaatst om er zeker van te zijn
dat er geen aanstekers, munten, metalen
voorwerpen, naalden enz. in de zakken of
een ander onderdeel zitten.
• Wasverzachters en gelijksoortige producten
moeten volgens de instructies van de
fabrikant van dergelijke producten worden
gebruikt.
• Alle wasgoed moet gecentrifugeerd zijn aan
de hoogste centrifugeersnelheid die uw
wasmachine toestaat voor het wasgoedtype.
• Het wasgoed kan in de knoop zitten na het
wassen. Scheid het wasgoed voor u het in
de droogautomaat plaatst.
• Sorteer uw wasgoed volgens het type en
de dikte. Droog hetzelfde type wasgoed
samen. Bijv.: dunne keukenhanddoeken en
tafelkleedjes drogen sneller dan de dikke
badhanddoeken.
Correcte laadcapaciteit
AVolg de informatie in de
"Programmaselectietabel". Start het
programma altijd overeenkomstig de
maximum laadcapaciteit
C Meer wasgoed in de machine doen dan
het niveau aangegeven in de afbeelding
is niet aan te raden. De droogresultaten
zullen verminderen wanneer de machine te
zwaar geladen is. Bovendien kunnen uw
droogautomaat en wasgoed beschadigd
geraken.
C Plaats uw wasgoed losjes in de trommel
zodat het niet in de knoop zal geraken.
De volgende gewichten worden als voorbeeld
gegeven.
Woningartikels
Benaderende
gewichten (g)
Katoenen dekbedovertrekken
(dubbel)
1500
Katoenen dekbedovertrekken (enkel)
1000
Lakens (dubbel)
500
Lakens (enkel)
350
Groot tafelkleed
700
Klein tafelkleed
250
Servetten
100
Badhanddoeken
700
Handdoeken
350
Kleding
Benaderende
gewichten (g)
Bloezen
150
Katoenen hemden
300
Hemden
200
Katoenen kleed
500
Kleedjes
350
Jeans
700
Zakdoeken (10 stuks)
100
T-Shirts
125
Laden
• Open de vuldeur.
• Plaats het wasgoed losjes in de
droogautomaat.
• Duw de vuldeur om te sluiten. Zorg dat er
niets tussen de deur is geraakt.
9
FL
4 Een programma selecteren en uw machine bedienen
Bedieningspaneel
1
8
7
2
4
3
6
5
1. Waarschuwingslampje filter reinigen
Waarschuwingslampje gaat branden
wanneer de filter vol is.
2. Programmaverloopindicator
Wordt gebruikt om het verloop van het
huidige programma op te volgen.
3. Audiowaarschuwing annuleren
Wordt gebruikt om de audiowaarschuwing
die aan het einde van het programma
wordt gegeven te annuleren.
4 . Aan/Uit-knop
Wordt gebruikt om de machine in en uit te
schakelen.
10
5. Programmaverloopindicator
Wordt gebruikt om het verloop van het
huidige programma op te volgen.
6. Starten/Pauze/Annuleren-knop
Wordt gebruikt om het programma te
starten, te pauzeren of te annuleren.
7. Waarschuwingslampje waterreservoir*
Waarschuwingslampje gaat branden
wanneer het waterreservoir vol is.
8. Selectieknop tijdvertraging*
Wordt gebruikt om de tijdvertraging in te
stellen.
* Deze kan variëren afhankelijk van de
specificaties van uw machine
FL
De machine inschakelen
U kunt de machine klaarmaken om het
programma te selecteren door op de knop
“Aan/Uit” te drukken.
C Drukken op de knop “Aan/Uit” betekent
niet noodzakelijkerwijze dat het programma
gestart is. Druk op de knop “Start/Pauze/
Annuleren” om het programma te starten.
Programmaselectie
Zoek het geschikte programma in de
onderstaande tabel die de droogtemperatuur
in graden aangeeft. Selecteer het gewenste
programma met de programmaselectieknop.
Drogen bij hoge
temperatuur, enkel voor
katoenen wasgoed. Dik en
meerlagig wasgoed (Bijv.:
Extra droog
handdoeken, linnengoed,
jeans) wordt gedroogd op
een manier zodat het niet
moeten worden gestreken
voor het in de kast wordt
gelegd.
Normaal wasgoed (Bijv.:
tafelkleed, ondergoed)
wordt gedroogd op een
Kastdroog
manier dat het wasgoed
niet moet worden
gestreken voor het in de
lades wordt geplaatst.
Normaal wasgoed (Bijv.:
tafelkleed, ondergoed)
wordt gedroogd op een
manier dat het wasgoed
niet moet worden
Confectie plus
gestreken voor het in de
lades wordt geplaatst,
maar niet meer dan het
wasgoed in de optie
Confectie.
Normaal wasgoed (Bijv.:
hemden, kleedjes) wordt
Strijkdroog
gedroogd klaar om te
worden gestreken.
CVoor meer programmadetails, zie
“Programmaselectietabel”.
Hoofdprogramma’s
Afhankelijk van het type textiel, zijn de volgende
hoofdprogramma’s beschikbaar:
• Katoen
U kunt uw duurzame kleding met dit
programma drogen. Droogt bij een hogere
temperatuur. Het is aanbevolen voor gebruik
voor uw katoenen stukken (zoals lakens,
dekbedovertrekken, ondergoed, enz.).
• Synthetisch
U kunt uw minder duurzame kleding met
dit programma drogen. Het droogt bij een
lagere temperatuur vergeleken met het
katoenprogramma. Het is aanbevolen voor
11
uw synthetische kleding (zoals hemden,
bloezen, gemengde synthetische/katoenen
kledingstukken, enz.).
CDroog geen gordijnen en voile
glasgordijnen in de machine.
• Antikreuk
Een antikreukprogramma van 2 uur om te
voorkomen dat het wasgoed kreukt, zal worden
geactiveerd indien u het wasgoed niet uit de
machine haalt nadat het programma beëindigd
is. Dit programma roteert het wasgoed met
tussenpauzes van 10 minuten om het kreuken
te voorkomen.
Speciale programma’s
Voor speciale gevallen zijn er ook extra
programma’s beschikbaar:
C De extra programma’s kunnen verschillen
afhankelijk van uw machinemodel.
•Xpress 35
U kunt dit programma gebruiken om katoen te
drogen dat tegen hoge snelheid gecentrifugeerd
is in de wasmachine. Dit programma droogt 2
kg katoenen wasgoed (2 hemden/5 t-shirts) in
35 minuten.
C Om betere resultaten te krijgen van
uw droogmachine, moet het wasgoed
gewassen zijn met het geschikte
programma en gecentrifugeerd zijn met de
aanbevolen snelheid in uw wasmachine.
• Hemden
Droogt de hemden op een gevoeligere wijze
zodat ze minder gekreukt zijn en gemakkelijker
kunnen gestreken worden.
C De hemden kunnen nog wat vochtig
zijn aan het einde van het programma.
Het is raadzaam te hemden niet in de
droogautomaat te laten.
• Jeans
U kunt dit programma gebruiken om jeans te
drogen die tegen hoge snelheid gecentrifugeerd
is in de wasmachine.
C Bekijk het relevante deel van de
programmatabel.
•Delicaat
U kunt uw zeer fijn wasgoed dat kan worden
gedroogd of wasgoed dat met de hand moeten
worden gewassen, drogen bij een lagere
temperatuur.
C Het is aan te bevelen om een kledingzak
te gebruiken om te verhinderen dat
fijne kleding en wasgoed gekreukt
of beschadigd geraakt. Neem uw
kledingstukken onmiddellijk uit de
droogautomaat en hang ze nadat het
programma beëindigd is om te vermijden
dat ze kreuken.
FL
•Verluchten
Er wordt enkel gedurende 10 minuten
geventileerd zonder warme lucht te blazen. U
kunt uw kleding die gedurende lange tijd in een
gesloten omgeving werd geplaatst, verluchten
dankzij dit programma om onaangename
geuren te deodoriseren.
• Timerprogramma’s
U kunt timerprogramma’s van 10, 20, 40 of 60
minuten kiezen om het gewenste droogniveau
te verkrijgen bij lage temperaturen. Het
programma droogt op de geselecteerde tijd
ongeacht de droogtemperatuur.
12
FL
Programmaselectie en verbruikstabel
FL
Programma’s
Capaciteit
(kg)
Hoeveelheid
Centrifugeersnelheid in
resterende
wasmachine (tpm)
vochtigheid bij
benadering
Droogtijd (minuten)
Katoen/Gekleurde was
A
Kastdroog
7
1000
% 60
116
A
Confectie plus
7
1000
% 60
120
A
Strijkdroog
7
1000
% 60
90
Xpress 35
Hemden
Jeans
Delicaat
2
1200
%50
35
1.5
1200
%50
40
4
1200
%50
80
1.75
600
%40
40
3.5
800
% 40
45
Synthetisch
B
Kastdroog
Waarden energieverbruik
Programma’s
Capaciteit
(kg)
Hoeveelheid
Centrifugeersnelheid in
resterende Waarde energieverbruik
wasmachine (tpm)
vochtigheid bij
kWh
benadering
Katoen linnen klaar om te
dragen*
7
1000
% 60
4.15
Katoen strijkklaar
7
1000
% 60
3.25
3.5
800
% 40
1.42
Synthetisch Confectie
* : Energy Label standaard programma (EN 61121:2012)
Alle waarden in de tabel werden vastgelegd volgens de EN 61121:2012 Standaard. Deze
waarden kunnen afwijken van de tabel afhankelijk van het wasgoedtype, centrifugeersnelheid,
milieuomstandigheden en voltageschommelingen.
13
FL
Hulpfunctie
Audiowaarschuwing annuleren
Uw machine produceert een
audiowaarschuwing wanneer het programma
ten einde is. Indien u dit zoemend geluid niet wilt
horen, moet u de knop “Audiowaarschuwing
annuleren” indrukken. Het relevante LEDlampje zal branden wanneer deze knop
ingedrukt is en u krijgt geen audiowaarschuwing
te horen wanneer het programma beëindigd is.
Waarschuwingslampjes
C Waarschuwingslampjes kunnen verschillen
afhankelijk van uw machinemodel.
Reinigen van filter
Een waarschuwingslampje zal branden om u
eraan te herinneren de filter te reinigen nadat het
programma beëindigd is.
C Indien het waarschuwingslampje
continu brandt, zie “Suggesties voor
probleemoplossing”.
Waterreservoir
De waarschuwingslampjes beginnen te
knipperen wanneer het reservoir met water
gevuld is. Indien het waarschuwingslampje
begint te knipperen wanneer het programma
bezig is, stopt de machine met werken. Om de
machine te herstarten, verwijder het water uit
het waterreservoir. Druk op de knop Starten/
Pauze/Annuleren om het programma te starten
nadat u het waterreservoir leeggemaakt hebt.
Het waarschuwingslampje gaat uit en het
programma begint opnieuw te werken.
Startuitstel
Indien u uw kleding op een later tijdstip wilt
drogen, kunt u de programmastart met behulp
van de functie startuitstel, uitstellen met 3 uur, 6
uur of 9 uur.
1. Open de vuldeur en voeg wasgoed toe.
C Zorg ervoor dat alle luchtopeningen
open zijn, de deurfilter gereinigd is en het
waterreservoir leeg is.
2. Stel het droogprogramma in en selecteer
de hulpfuncties indien vereist.
3. Wanneer de tijdprogrammeerknop eenmaal
wordt ingedrukt, wordt een uitstel met 3
uur geselecteerd en brandt het relevante
lampje. Wanneer dezelfde knop opnieuw
wordt ingedrukt, 6 uur en wanneer deze
nogmaals wordt ingedrukt, wordt een
startuitstel met 9 uur geselecteerd. Indien
de tijdprogrammeerknop dan nogmaals
wordt ingedrukt, wordt de startuitstelfunctie
geannuleerd. Stel het startuitstel in zoals
vereist.
4. De uitgestelde werking van het
geselecteerde programma wordt
gestart door te drukken op de knop
"Starten/Pauze/Annuleren nadat de
startuitstelselectie gemaakt werd.
14
C Tijdens de startuitstelperiode kan meer was
worden geladen / verwijderd.
C Tijdens de startuitstelperiode wordt de was
iedere 10 minuten gedurende 4 seconden
gedraaid om kreuken te voorkomen.
Het startuitstel annuleren
Indien u het aftellen van het startuitstel wilt
annuleren en het programma wilt starten:
1. Druk gedurende 3 seconden op de
Starten/Pauze/Annuleren-knop.
2. Druk op de knop “Start/Pauze/Annuleren”
om het programma onmiddellijk te starten.
Het programma starten
1. Druk op de knop “Start/Pauze/Annuleren”
om het programma te starten.
2. De knop “Starten/Pauze/Annuleren” zal
beginnen branden om aan te geven dat het
programma is gestart.
Programmaverloop
Het verloop van een werkend
programma wordt weergegeven via de
programmaverloopindicator.
Aan het begin van elke programmastap, zal
het relevante indicatorlampje branden en zal
het lampje van de voltooide stap uitgaan.
“Drogen”:
- Het droogniveau zal tijdens het hele
niveau branden tot de mate van droogheid
“strijkdroog” bereikt.
“Strijkdroog”:
- Begint te branden wanneer de mate van
droogheid “strijkdroog” wordt bereikt en blijft
branden tot de volgende stap.
“Kastdroog”:
- Begint te branden wanneer de mate van
droogheid “kastdroog” bereikt en blijft branden
tot de volgende stap.
“Laatste / Antikreuk”:
- Brandt wanneer het programma eindigt en
de antikreukfase geactiveerd is.
C Indien meer dan één LED-lampje
tegelijkertijd brandt of knippert,
betekent dit dat er een defect of een
storing is (raadpleeg Suggesties voor
probleemoplossing).
Verander het programma nadat
het werd gestart
U kunt deze functie gebruiken nadat uw
droogautomaat begonnen is met het
drogen van uw kleding bij hogere of lagere
temperaturen.
Bijvoorbeeld:
1. Houd de knop “Start/Pauze/Annuleren
gedurende 3 seconden ingedrukt om het
programma te annuleren ten einde het
programma “Extra droog” te selecteren in
plaats van het programma “Strijkdroog”.
2. Selecteer het programma “Extra droog”
door de programmaselectieknop te
FL
draaien.
3. Druk op de knop “Start/Pauze/Annuleren”
om het programma te starten.
C Druk gedurende 3 seconden op de
“Start/Pauze/Annuleer” -knop om het
programma te annuleren of draai de
programmaselectieknop in elke richting
om het programma te beëindigen wanneer
de machine bezig is. De lampjes voor
het waterreservoir en de filterreiniging
gaan branden om de gebruiker te
waarschuwen wanneer het programma
is geannuleerd door de “Start/Pauze/
Annuleer” -knop gedurende 3 seconden
in te drukken. De waarschuwingslampjes
beginnen echter niet te branden wanneer
het programma geannuleerd wordt door
de programmaselectieknop te draaien.
Alleen de drooglampjes gaan branden
en de machine blijft in wachtstand tot
een nieuw programma is geselecteerd en
de “Start/Pauze/Annuleer” -knop wordt
ingedrukt. Om deze twee bewerkingen
te kunnen uitvoeren mag het kinderslot
van de machine niet actief zijn. Deactiveer
het kinderslot als het actief is voor u deze
handelingen uitvoert.
Wasgoed toevoegen/verwijderen in de
stand-by-modus
Om wasgoed toe te voegen of te verwijderen
nadat het programma werd gestart:
1. Druk op de knop “Starten/Pauze/
Annuleren” om de droogautomaat over
te schakelen naar de pauzestand. Het
droogproces zal stroppen.
2. Open de deur in de “Pauze”-stand en
sluit deze opnieuw nadat u wasgoed hebt
toegevoegd of verwijderd.
3. Druk op de knop “Start/Pauze/Annuleren”
om het programma te starten.
C Alle wasgoed dat werd toegevoegd nadat
het droogproces al werd gestart, kan de
reeds droge kleding in de droogautomaat
mengen met natte kleding waardoor het
wasgoed nog nat zal zijn na beëindiging
van het droogproces.
C Tijdens het droogproces kan zoveel
wasgoed als nodig worden toegevoegd
of verwijderd, maar gezien dit proces het
drogen voortdurend zal onderbreken,
wordt de programmaduur langer en
stijgt het energieverbruik. Het is daarom
aanbevolen wasgoed toe te voegen voor
het droogprogramma wordt gestart.
knoppen behalve de aan/uit-toets op het
paneel gedeactiveerd.
Druk de knoppen “Audiowaarschuwing
annuleren” en “Start/Pauze/Annuleren”
gelijktijdig en gedurende 3 seconden in om het
kinderslot te activeren.
Om een nieuw programma te starten nadat het
programma beëindigd is of om het programma
te onderbreken, moet het kinderslot worden
gedeactiveerd. Druk gedurende 3 seconden
op dezelfde knoppen om het kinderslot te
deactiveren.
C Het kinderslot is gedeactiveerd wanneer de
machine herstart wordt door op de aan/uitknop te drukken.
C
Waarschuwing: Er klinkt een dubbele pieptoon
als u aan de programmaselectieknop draait
terwijl de machine bezig is en het kinderslot
actief is. Indien u het kinderslot deactiveert
zonder de programmaselectieknop terug
naar de vorige positie te draaien, wordt het
programma beëindigd omdat de positie van
de programmaselectieknop gewijzigd is. Alleen
de drooglampjes gaan branden en de machine
blijft in wachtstand tot een nieuw programma
is geselecteerd en de “Start/Pauze/Annuleer”
-knop wordt ingedrukt.
Kinderslot
Er is een kinderslot om een
programmaonderbreking te voorkomen
dat knoppen worden ingedrukt terwijl het
programma in werking is. Wanneer het
kinderslot actief is, zijn de vuldeur en alle
15
Druk gedurende 3 seconden op de
relevante knoppen om het kinderslot te
activeren. Er klinkt een lange pieptoon
en het kinderslot wordt geactiveerd.
Er klinkt een dubbele pieptoon indien
u op een knop drukt of indien u de
programmaselectieknop draait terwijl
het kinderslot actief is. Druk gedurende
3 seconden op de knoppen om het
kinderslot te deactiveren. Er klinkt één
enkele pieptoon en het kinderslot wordt
gedeactiveerd.
FL
Beëindigen door het programma
te annuleren
Om een geselecteerd programma te
annuleren:
Druk gedurende 3 seconden op de
Starten/Pauze/Annuleren-knop. De
waarschuwingslampjes “Filterreiniging”,
“Waterreservoir” en “Einde/Antikreuk” beginnen
ter herinnering te branden aan het einde van
deze periode.
A Omdat de binnenkant van de machine
zeer heet zal zijn wanneer u een
programma annuleert tijdens de werking
van de droogautomaat, moet u het
ventilatieprogramma activeren om de
droogautomaat af te koelen.
Programma-einde
De waarschuwingslampjes “Einde/Antikreuk”,
“Filterreiniging” en “Waterreservoir” op de
programmaverloopindicator zullen branden
wanneer het programma eindigt. De deur kan
worden geopend en de machine is klaar voor
een tweede cyclus.
Druk op de knop “Aan/Uit” om de
droogautomaat uit te schakelen.
CDe laatste stap van de droogcyclus
(afkoelingsfase) wordt uitgevoerd zonder
warmte toe te voegen om het wasgoed
op een niet-schadelijke temperatuur te
houden.
CEen antikreukprogramma van 2 uur om te
voorkomen dat het wasgoed kreukt, zal
worden geactiveerd indien u het wasgoed
niet uit de machine haalt nadat het
programma is beëindigd.
C Als u het wasgoed niet onmiddelijk uit
de droogautomaat wilt nemen, mag
u de droger niet stoppen voordat het
droogproces is voltooid.
CReinig de filter na elke droogbeurt (zie
“Reinigen van filter”).
CMaak het waterreservoir leeg na elke
droogbeurt (zie Waterreservoir).
16
FL
5 Onderhoud en reiniging
Filter-cartridge / Binnenoppervlak
deur
De pluizen en vezels die in de lucht vrijkomen
van het wasgoed tijdens de droogbeurt,
worden verzameld in de “filter-cartridge”.
Sensor
C Zulke pluizen en vezels worden meestal
gevormd tijdens het dragen en wassen.
C Reinig de filter en het binnenoppervlak altijd
na elke droogbeurt.
C U kunt de filter en het filtergebied reinigen
met een stofzuiger.
Om de filter te reinigen:
1. Open de vuldeur.
2. Verwijder de filterbedekking door deze
omhoog te trekken en de filter te openen.
3. Reinig de vezels, pluizen en katoenrafels
met de hand of met een zachte doek.
4. Sluit de filter en plaats deze terug in zijn
behuizing.
C Het filteroppervlak kan verstopt raken
nadat u de machine enige tijd hebt
gebruikt; als dit gebeurt de filter met water
wassen en voor gebruik drogen.
Er bevinden zich vochtigheidssensors in uw
droogautomaat die detecteren wanneer
het wasgoed droog is of niet.
Om de sensor te reinigen:
1. Open de vuldeur van de droogautomaat.
2. Laat de droogautomaat afkoelen na elke
droogbeurt.
3. Veeg de metalen sensoren met een zachte
doek, bevochtigd met azijn, af en droog ze
af.
C Reinig de metalen sensors viermaal per
jaar.
AGebruik nooit oplosmiddelen,
reinigingsmiddelen en gelijkaardige
middelen voor het reinigen, omdat deze
materialen brand en een explosie kunnen
veroorzaken!
Waterreservoir;
C Reinig het volledige binnenoppervlak en de
pakking van de deur.
17
Het vocht in het natte wasgoed wordt uit
het wasgoed gehaald en gecondenseerd.
Maak het waterreservoir na elke droogbeurt
of tijdens het drogen leeg wanneer het
waarschuwingslampje “Waterreservoir” begint
te branden.
AGecondenseerd water is niet drinkbaar!
AVerwijder nooit het waterreservoir zolang
het programma loopt!
Indien u vergeet om het waterreservoir leeg
te maken, zal de droogautomaat tijdens de
FL
volgende droogbeurten stoppen zodra het
reservoir vol is en het waarschuwingslampje
“Waterreservoir” begint te branden. Als dit het
geval is, druk dan op de knop “Starten/Pauze/
Annuleren” om het drogen te hervatten nadat u
het reservoir hebt leeggemaakt.
Afwateren van het waterreservoir:
1 – TVerwijder het waterreservoir voorzichtig
door de beschermingsplaat te openen/ de
lade open te trekken.
3. Trek de condensor eruit.
2 - Maak het waterreservoir leeg.
4. Reinig de condensor door gebruik van een
douchekop met water onder druk en wacht
tot het water is weggelopen.
3 – Indien er pluizen zitten in de trechter van
het waterreservoir, spoel dit dan weg onder
stromens water.
4 - Plaats het waterreservoir terug in zijn
behuizing.
Voor de condensor;
De hete en vochtige lucht in de condensor
wordt afgekoeld door de koude kamerlucht.
De vochtige lucht die circuleert in de
droogautomaat, wordt gecondenseerd en
vervolgens in het reservoir gepompt.
C Reinig de condensor na elke 30
droogbeurten of eenmaal per maand.
Om de condensor te reinigen:
1. Indien het droogproces uitgevoerd werd,
open de deur van de machine en wacht tot
deze afkoelt.
5. Plaats de condensor terug in de behuizing.
Bevestig de twee vergrendelingen en
controleer dat deze stevig vast zitten.
6. Plaats de beschermplaat terug.
2. Ontgrendel de 2 condensorvergrendelingen
nadat u de beschermplaat hebt geopend.
18
FL
6
Voorgestelde probleemoplossing
Het droogproces duurt te lang
• De netstructuur van de filter kan verstopt raken. Met water wassen.
Het wasgoed is nat aan het einde van de droogbeurt.
• De netstructuur van de filter kan verstopt raken. Met water wassen.
• Mogelijk werd er teveel was in de machine geladen. De droogautomaat niet overladen.
De droogautomaat gaat niet aan of het programma start niet. De droogautomaat is niet
geactiveerd wanneer ingesteld.
• Misschien werd de stekker niet in het stopcontact gestoken. Kijk of de stekker in het
stopcontact zit.
• De deur staat mogelijk op een kiertje. Zorg ervoor dat de vuldeur juist gesloten is.
• Het programma is mogelijk niet ingesteld of de knop Starten/Pauze/Annuleren is mogelijk
niet ingedrukt. Zorg ervoor dat het programma is ingesteld en niet in de pauzemodus staat.
• Het «kinderslot» is mogelijk geactiveerd. Deactiveer het kinderslot.
Het programma werd zonder enige oorzaak onderbroken.
• De deur staat mogelijk op een kiertje. Zorg ervoor dat de vuldeur juist gesloten is.
• De elektriciteit is mogelijk afgesloten. Druk op de knop «Start/Pauze/Annuleren» om het
programma te starten.
• Het waterreservoir zou vol kunnen zijn. Maak het waterreservoir leeg.
Het wasgoed is gekrompen, vervilt of beschadigd.
• Mogelijk werd geen programma voor het wasgoedtype gebruikt. Droog enkel wasgoed
dat mag worden gedroogd in de droogautomaat nadat u de labels op uw kleding hebt
gecontroleerd.
• Selecteer een programma met een geschikte lage temperatuur voor het type wasgoed om
uw kleding te drogen.
Het trommellampje brandt niet. (alleen bij modellen met verlichting)
• De droogautomaat werd mogelijk niet gestart via de knop «Aan/uit». Zorg ervoor dat de
droogautomaat ingeschakeld is.
• De lamp is mogelijk gesprongen. Bel naar een erkende servicedienst om de lamp te
vervangen.
Het lampje “Einde/Antikreuk” knippert.
• Het antikreukprogramma van 2 uur om het kreuken van wasgoed te verhinderen, is
mogelijk geactiveerd. Schakel de droogautomaat uit en verwijder het wasgoed.
Het lampje “Einde/Antikreuk” brandt.
• Het programma is geëindigd. Schakel de droogautomaat uit en verwijder het wasgoed.
Het lampje “Drogen” knippert.
• Er trad een storing van de warmtesensor op. De droogautomaat stopt het programma
zonder te verwarmen. Schakel de droogautomaat uit en verwijder het wasgoed. Bel naar
een erkende servicedienst.
Het lampje “Reinigen van filter” brandt.
• Mogelijk werd de filter nog niet gereinigd. Reinig de filterbedekking.
“Er komt water uit het deksel lopen».
• Reinig het volledige binnenoppervlak van het deksel en de pakking van de deur.
«Deksel opent vanzelf.»
• Druk het deksel vast totdat u hoort dat het sluit.
Alleen voor producten met een condenser:
het waarschuwingslampje “Waterreservoir” brandt.
• Het waterreservoir zou vol kunnen zijn. Maak het waterreservoir leeg.
Het lampje “Reinigen van condenser” brandt.
• Mogelijk werd de condensator nog niet gereinigd. Reinig de filters in de condensator onder
de beschermplaat.
A Contacteer uw erkende dienst na verkoop wanneer het probleem niet is opgelost.
19
FL
Read this manual prior to initial operation of the product!
Dear Customer,
We hope that your product, which has been manufactured in modern facilities and passed
through a strict quality control procedure, will give you very good results.
We advise you to read through this manual carefully before using your product and keep it for
future reference.
This User Manual will
• Help you use your machine in a fast and safe way.
• Read the User Manual before installing and starting your product.
• In particular, follow the instructions related to safety.
• Keep this User Manual within easy reach for future reference.
• Please read all additional documents supplied with your product.
Remember that this User Manual is also applicable for several other models.
Explanation of symbols
Throughout this User Manual the following symbols are used:
B
Important safety information. Warning for hazardous situations with regard to life and property.
Caution; Warning for supply voltage.
Caution; Warning for fire hazard.
Caution; Warning for hot surfaces.
Read the instructions.
C
Useful information. Important information or useful hints about usage.
This appliance’s packaging material is recyclable. Help recycle it and protect the
environment by dropping it off in the municipal receptacles provided for this purpose.
Your appliance also contains a great amount of recyclable material. It is marked with
this label to indicate the used appliances that should not be mixed with other waste.
This way, the appliance recycling organised by your manufacturer will be done under
the best possible conditions, in compliance with European Directive 2002/96/EC on
Waste Electrical and Electronic Equipment. Contact your town hall or your retailer for the used
appliance collection points closest to your home. We thank you doing your part to protect the
environment.
2960310343_EN/080113.1128
A
1 Important safety information
This section includes safety information that
will help protection from risks of personal
injuries or materialistic damages. Failure
to follow these instructions shall cause
any warranty and reliability commitment to
become void.
General safety
• Never place the machine on a carpetcovered floor, otherwise, lack of airflow
beneath the machine may cause electrical
parts to overheat. This will cause problems
with your machine.
• If the power cable or mains plug is
damaged, you must call Authorised Service
Agent for repair.
• The product should not be plugged in
during installation, maintenance and repair
works. Such works should always be made
by the technical service. Manufacturer
shall not be held responsible for damages
arising from processes carried out by
unauthorised persons.
• Connect the product to a grounded outlet
protected by a fuse of suitable capacity as
stated in the technical specifications table.
• Operate your product at temperatures
between +5°C and +35°C.
• Do not use electrical devices in the
product.
• Do not connect the air exit of the product
to the chimney holes which are used for
the exhaust fumes of the devices operating
with gas or other types of fuel.
• You must provide enough ventilation in
order to prevent gases exiting from devices
operating with other types of fuels including
the naked flame from accumulating in the
room due to the back fire effect.
• Always clean the lint filter before or after
each loading.
• Never operate your dryer without the lint
filter installed.
• Do not allow fibre, dust and dirt
accumulation around the exhaust exit and
at adjacent areas.
• Power cable plug must be within easy
reach after installation.
• Do not use extension cords, multi-plugs
or adaptors to connect the dryer to power
supply in order to decrease the risk of
electric shock.
• Do not make any changes on the plug
supplied with the product. If it is not
compatible with the socket, have a
qualified electrician change the socket with
a suitable one.
• Items cleaned or washed with gasoil/
fuel oil, dry-laundry solvents and other
combustible or explosive materials as
well as the items that are contaminated
or spotted with such materials should not
be dried in the product since they emit
flammable or explosive vapor.
• Do not dry items cleaned with industrial
chemicals in the dryer.
• Do not dry unwashed items in the dryer.
• Items soiled with cooking oils, acetone,
alcohol, fuel oil, kerosene, stain remover,
turpentine, paraffin and paraffin removers
must be washed in hot water with plenty of
detergent before being dried in the dryer.
• Garments or pillows bolstered with rubber
foam (latex foam), shower bonnets, water
resistant textiles, materials with rubber
reinforcement and rubber foam pads
should not be dried in the dryer.
• Do not use fabric softeners and anti-static
products unless they are recommended by
the manufacturers of the fabric softener or
the product.
• This product must be grounded.
Grounding installation decreases the risk of
electric shock by opening a path with low
resistance for the electricity flow in case of
a malfunction or failure. Power cable of this
product is equipped with a conductor and
a grounding plug that allows for grounding
the product. This plug must be installed
appropriately and inserted into a socket
which is grounded in accordance with the
local laws and regulations.
• Do not install the product behind a door
with a lock, sliding door or a door that has
a hinge against the hinge of the dryer.
• Do not install or leave this product in
places where it will be exposed to outdoor
conditions.
• Do not tamper with the controls.
• Do not perform any repair or part replacing
procedures on the product even if you
know or have the ability to perform unless
it is clearly suggested in the operating
instructions or the published service
manual.
• Inside and exhaust duct of the product
must be cleaned by the qualified service
personnel periodically.
• Wrong connection of grounding conductor
of the product can cause electric shock. If
you have any suspect about the grounding
21 EN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
connection, have it checked by a qualified
electrician, service representative or service
personnel.
Do not reach into the machine when the
drum is spinning.
Unplug the machine when it is not in use.
Never wash down the appliance with
water! There is the risk of electric shock!
Always disconnect by unplugging from the
mains before cleaning.
Never touch the plug with wet hands.
Never unplug by pulling on the cable,
always pull out by grabbing the plug only.
Do not operate the machine if the power
cable or plug is damaged!
Never attempt to repair the machine
yourself, otherwise, you will be putting your
life and others’ lives in danger.
For malfunctions that cannot be solved by
following the information given in the safety
instructions:
Turn off the machine, turn off and contact
an authorised service agent.
Do not stop the dryer before the drying
cycle comes to an end unless you will
remove all laundry from the dryer fast in
order to lay them and dissipate the heat.
Remove the door of the drying
compartment before decommissioning or
disposing of the product.
The final step of the drying cycle (cooldown cycle) occurs without applying
heat to ensure that the items are left at a
temperature that will not damage them.
Fabric softeners or similar products should
be used as specified by the fabric softener
instructions.
Underwear that contains metal
reinforcements should not be placed in
a dryer. Damage to the dryer can result if
metal reinforcements come loose during
drying.
Check all garments for forgotten lighters,
coins, metal pieces, needles, etc. before
loading.
At times when your dryer is not in use or
after the laundry is taken out following the
completion of drying process, turn off by
using the On/Off button. In cases when
the On/Off button is on (while the dryer
is energized), keep the door of the dryer
closed.
Intended use
• This product has been designed for
domestic use. It should not be used for
other purposes.
• Use the product only for drying laundry that
are marked accordingly.
• Dry only those articles in your product that
are stated in this manual.
• This product is not intended to be used by
persons with physical, sensory or mental
disorders or unlearned or inexperienced
people (including children) unless they
are attended by a person who will be
responsible for their safety or who will
instruct them accordingly for use of the
product.
Children’s safety
• Electrical appliances are dangerous for
the children. Keep children away from the
machine when it is operating. Do not let
them tamper with the machine.
• Packaging materials are dangerous to
children. Keep the packaging materials out
of reach of children or dispose them by
classifying according to waste directives.
• Do not allow children sit/climb on or enter
in the product.
• Children should be supervised to ensure
that they do not play with the product.
• Close the loading door when you leave the
area where the product is located.
22 EN
2 Installation
Refer to the nearest Authorised Service Agent
for installation of your product.
CPreparation of location and electrical
installation for the product is under
customer’s responsibility.
BInstallation and electrical connections must
be carried out by a qualified personnel.
APrior to installation, visually check if the
product has any defects on it. If so, do not
have it installed. Damaged products will
cause risks for your safety.
Appropriate installation location
• Install the product in an environment which
has no risk of freezing and is in a stable
and level position.
• Operate your product in a well ventilated,
dust-free environment.
• Do not block the air ducts in front of and
under the product with materials such as
long pile rugs and wooden bands.
• Do not place your product on a long pile
rug or on similar surfaces.
• Do not install the product behind a door
with a lock, sliding door or a hinged door
which can strike the product.
• Once the product is installed, it should stay
at the same place where its connections
have been made. When installing the
product, make sure that the rear wall of it
does not touch anywhere (tap, socket, etc.)
and also pay attention to install the product
at a place where it will stay permanently.
B Do not place the product on top of the
power cable.
• Keep at least 1.5 cm distance to walls of
other furniture.
Removing the transportation
safety assembly
ARemove the transportation safety assembly
before using the product for the first time.
1. Open the loading door.
2. There is a nylon bag inside the drum that
contains a piece of styrofoam. Hold it from
its section marked with XX.
3. Pull the nylon towards yourself and remove
the transportation safety assembly.
AMake sure that you have removed
the transportation safety assembly
(nylon+styrofoam pieces) before using the
product for the first time. Do not leave any
items inside the drum.
Under counter installation
• A special part (Part no. 297 360 0100)
replacing the top trim must be provided and
installed by the Authorised Service Agent in
order to use the machine under a counter or
in a cupboard. It should never be operated
without the top trim.
• Leave at least 3 cm of space between
the side and rear walls of the product and
the walls of the counter/cupboard when
installing your product under a counter or in
a cupboard.
Mounting over a washing machine
• A fitting device should be used between
the two machines when installing above a
washing machine. The bracket (Part no.
297 720 0200 white/297 720 0500 grey)
must be installed by the Authorised Service
Agent.
• Place the product on a firm floor. If it will be
placed on top of a washing machine, the
approximate weight of both machines may
reach 180 kg when they are full. Therefore,
the floor must be capable of carrying the
load on it!
Adjusting the feet
In order to ensure that your machine operates
more silently and vibration-free, it must stand
level and balanced on its feet. Balance the
machine by adjusting the feet.
Rotate the feet to adjust until the machine
stands level and firmly.
23 EN
Disposing of packaging material
CNever unscrew the adjustable feet from their
housings.
First use
• To have the product ready for operation
before calling the authorised service agent,
make sure that its location and power
supply installations are appropriate. If they
are not, call a qualified electrician to have
any necessary arrangements carried out.
• Make sure that the power connections of
the product are in accordance with the
instructions given in relevant chapters of this
manual.
Electrical connection
Connect the machine to a grounded outlet
protected by a fuse of suitable capacity as
stated in the technical specifications table. Our
company shall not be liable for any damages
that will arise when the machine is used on a
circuit without grounding.
• Connection must comply with national
regulations.
• If the current value of the fuse or breaker
in the house is less than 16 Amps, have a
qualified electrician install a 16 Amp fuse.
• Power cable plug must be within easy reach
after installation.
• The voltage and allowed fuse or breaker
protection are specified in the “Technical
Specifications” section.
• The specified voltage must be equal to your
mains voltage.
• Do not make connections via extension
cables or multi-plugs.
• The main fuse and switches must have a
contact distance of minimum 3 mm.
BDamaged power cable must only be
replaced by a qualified electrician.
BIf the product is faulty, it must not be
operated unless it is repaired! There is the
risk of electric shock!
Packaging materials are dangerous to
children. Keep packaging materials in a safe
place out of reach of children. Packaging
materials of your product are manufactured
from recyclable materials. Sort and dispose
of them in accordance with recycled waste
instructions. Do not dispose of them with
normal domestic waste.
Transportation of the machine
1. Unplug the machine from the mains.
2. Remove the water drain (if any) and
chimney connections.
3. Drain water remained in the machine
completely before transportation.
Disposing of the old machine
Dispose of your old machine in an
environmentally friendly manner.
Refer to your local dealer or solid waste
collection centre in your area to learn how to
dispose of your machine.
Before disposing of your old machine, cut off
the power cable plug and make the loading
door lock unusable to avoid dangerous
conditions to children.
24 EN
Technical specification
EN
2
Height (adjustable)
84.6 cm
Width
59.5 cm
Depth
53 cm
Capacity (max.)
7 kg
Weight (net)
35 kg
Voltage
Rated power input
See type label
Model code
Type label is located behind the loading door.
25 EN
3 Initial preparations for drying
hings to be done for energy
saving:
• Make sure that you operate the product
at its full capacity but pay attention to not
exceeding it.
• Spin your laundry at the highest speed
possible when washing them. Thus,
the drying time is shortened and energy
consumption is decreased.
• Pay attention to dry same types of laundry
together.
• Follow the instructions in the user manual
for programme selection.
• Make sure that sufficient clearance is
provided at the front and rear side of the
dryer for air circulation. Do not block the
grill at the front side of the product.
• Do not open the door of the machine
during drying unless necessary. If you must
certainly open the door, pay attention not
to keep it open for a long time.
• Do not add new (wet) laundry during
drying.
• Lint and fibres released from the laundry to
the air during the drying cycle are collected
in the “Lint Filter”. Make sure that you
clean the filters before or after each drying.
• In models with condenser, make sure that
you clean the condenser regularly at least
once every month or after every 30 drying
cycles.
• In vented models, follow the chimney
connection rules in the user manual and
pay attention to the chimney cleaning.
• Ventilate the room, where the dryer is
located, well during drying.
• For power saving in models with lamps, at
times when your dryer is not in use, keep
the door closed if the On/Off button is
pressed (if the dryer is energized).
Laundry suitable for drying in the
machine
C Always follow the suggestions on the
laundry labels. Dry only the laundry having
a label stating that they are suitable for
drying in a dryer and make sure that you
select the appropriate programme.
A B C D
Low
l n m
o p q
Laundry unsuitable for drying in
the machine
• Laundry items with metal attachments
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
26 EN
such as belt buckles and metal buttons
can damage your dryer.
Do not dry items such as woollens, silk
garments and nylon stockings, delicate
embroidered fabrics, laundry with metal
accessories and items such as sleeping
bags in the dryer.
Laundry made of delicate and valuable
fabrics as well as lace curtains can be
creased. Do not dry them in the dryer!
Do not dry items made of hermetic fibres
such as pillows and quilts in the dryer.
Laundry made of foam or rubber will be
deformed.
Do not dry laundry containing rubber in the
dryer.
Do not dry laundry exposed to petroleum,
oil, combustible or explosive agents in the
dryer even if they are washed beforehand.
Overly wet laundry or laundry with dripping
water must not be put into the dryer.
Items cleaned or washed with gasoil/
fuel oil, dry-laundry solvents and other
combustible or explosive materials as
well as the items that are contaminated
or spotted with such materials should not
be dried in the product since they emit
flammable or explosive vapor.
Do not dry items cleaned with industrial
chemicals in the dryer.
Do not dry your unwashed laundry in the
dryer.
• Items soiled with cooking oils, acetone,
alcohol, fuel oil, kerosene, stain remover,
turpentine, paraffin and paraffin removers
must be washed in hot water with plenty of
detergent before being dried in the dryer.
• Garments or pillows bolstered with rubber
foam (latex foam), shower bonnets, water
resistant textiles, materials with rubber
reinforcement and rubber foam pads should
not be dried in the dryer.
• Do not use fabric softeners and anti-static
products unless they are recommended by
the manufacturers of the fabric softener or
the product.
• Do not dry the underwear reinforced with
metal parts in the dryer. If these metal
reinforcements loosen and break during
drying, they will damage your dryer.
Preparing laundry for drying
• Check all laundry items before loading them
•
•
•
•
into the product to make sure that there are
no lighters, coins, metal items, needles and
etc. in their pockets or on any part of them.
Fabric softeners and similar products must
be used in accordance with the instructions
of the manufacturer of the relevant
products.
All laundry must be spun at the highest spin
speed that your washing machine allows for
the laundry type.
Laundry may be tangled after washing.
Separate your laundry before placing them
into your dryer.
Sort your laundry according to their types
and thicknesses. Dry the same type of
laundry together. E.g.: fine kitchen towels
and table cloths dry faster than the thick
bath towels.
Correct load capacity
C Adding laundry to the machine more
than the level shown in the figure is not
recommended. Drying performance will
degrade when the machine is overloaded.
Furthermore, your dryer and your laundry
can be damaged.
C Place your laundry into the drum loosely so
that they will not get tangled.
CLarge pieces (E.g.: bed sheets, quilt covers,
large tablecloths) may bunch-up. Stop the
dryer 1-2 times during drying process to
separate bunched-up laundry.
Following weights are given as examples.
Home articles
Cotton quit covers (double)
Cotton quit covers (single)
Bed sheets (double)
Bed sheets (single)
Large tablecloths
Small tablecloths
Tea napkins
Bath towels
Hand towels
Garments
Blouses
Cotton shirts
Shirts
Cotton dresses
Dresses
Jeans
Handkerchiefs (10 pieces)
T-Shirts
Loading the laundry
Approximate
weights (g)
1500
1000
500
350
700
250
100
700
350
Approximate
weights (g)
150
300
200
500
350
700
100
125
1. Open the loading door.
2. Place the laundry in the machine without
compressing.
3. Push the loading door to close.
Ensure that no items are caught in the door.
A Consider the information in the “Programme
Selection Table”. Always start the
programme in accordance with the
maximum load capacity.
27 EN
4 Selecting a Programme and Operating Your Machine
Control panel
1
8
7
2
4
3
6
5
1. Filter cleaning warning light
Warning light turns on when the filter is full.
2. Program follow-up indicator
Used to follow-up the progress of the
current programme.
3. Cancel audio warning
Used to cancel the audio warning given at
the end of the programme.
4. On/Off button
Used to turn on and off the machine.
5. Programme selection knob
Used to select a programme.
6. Start/Pause/Cancel button
Used to start, pause or cancel the
programme.
7. Water tank warning light*
Warning light turns on when the water tank
is full.
8. Time delay selection button*
Used to set the time delay.
* It may change according to the specifications
of your dryer
28 EN
Preparing the machine
1. Plug in your machine.
2. Place the laundry in the machine.
3. Press the “On/Off” button.
C Pressing the “On/Off” button does not
necessarily mean that the programme has
started. Press “Start/Pause/Cancel” button
of the machine to start the programme.
Programme selection
Decide the appropriate programme from
the table below which includes drying
temperatures in degrees. Select the desired
programme with the programme selection
button.
Extra dry
Dry at high temperature only for
cotton laundry. Thick and multi
layered laundry (E.g.: towels,
linens, jeans) are dried in a way
that they do not require ironing
before placing in the wardrobe.
Normal laundry (E.g.: tablecloths,
are dried in a way that
Ready to wear underwear)
they do not require ironing before
placing in the drawers.
Normal laundry (E.g.: tablecloths,
underwear) are dried in a way
Ready to wear that they do not require ironing
Plus
before placing in the drawers, but
more than those in the ready to
wearoption.
Iron Dry
Normal laundry (E.g., Shirts,
dresses) are dried ready to be
ironed.
C For further program details, see, “Program
Selection Table”
Main programmes
Depending on the type of laundry, the
following main programmes are available:
•Cottons
You can dry your durable laundry with this
programme. Dries at high temperature. It
is recommended to use for your cotton
items (such as bed sheets, quilt cover,
underclothing, etc.).
•Synthetics
You can dry your less durable laundry with this
programme. It dries at a lower temperature
compared to the cottons programme. It is
recommended for your synthetic laundry (such
as shirts, blouses, synthetic/cotton blended
laundry, etc.).
C Do not dry curtains and lace in your
machine.
•Anti-creasing
A 2-hour anti creasing programme to prevent
laundry from creasing will be activated if
you do not take the laundry out after the
programme is over. This programme rotates
the laundry in 10-minute intervals to prevent
creasing.
Special programmes
For special cases, there are also extra
programmes available:
C Additional programmes may differ
according to the model of your machine.
•Xpress 35
You can use this programme to dry the
cottons that are spun at high speeds in
your washing machine. It can dry your 2 kg
Cotton laundry (2 Shirts / 5 T-Shirts) within 35
minutes.
C In order to obtain better results from the
dryer programs, your laundry must be
washed with suitable program and spun
at the recommended spin speeds in your
washing machine.
•Shirt
Dries the shirts in a more sensitive way so that
they are less creased and ironed easily.
C Shirts may contain little amount of
dampness at the and of the program. It is
advised not to leave the shirts in the dryer.
•Jeans
You can use this program to dry the jeans
that are spun at high speeds in your washing
machine.
C Review the relevant part of the program
table.
•Delicates
You can dry at a lower temperature your very
delicate laundry (silk blouses, fine underwear,
etc.) that are suitable for drying or laundry
which is advised to be hand-washed.
C It is recommended to use a cloth bag
to avoid certain delicate garments and
laundry from getting creased or damaged.
Take your garments immediately out of the
dryer and hang them after the programme
ends in order to prevent them being
creased.
•Ventilation
Only ventilation is performed for 10 minutes
without blowing hot air. You can air your
clothes that have been kept at closed
environments for a long time thanks to this
program to deodorize unpleasant odors.
•Timer programs
You can select one of the 10 min., 20 min.,
40 min. and 60 min. timer programmes
to achieve the desired final drying level at
low temperatures. Programme dries at
the selected time regardless of the drying
temperature.
29 EN
Program selection and consumption table
EN
Spin speed in
Capacity (kg) washing machine
(rpm)
Programs
Approximate
amount of
remaining
humidity
Drying time
(minutes)
Cottons / Coloreds
A
Ready to Wear
7
1000
% 60
116
A
Ready to Wear Plus
7
1000
% 60
120
A
Ready to Iron
7
1000
% 60
90
2
1200
% 50
35
1.5
1200
% 50
40
4
1200
% 50
80
1.75
600
% 40
40
3.5
800
% 40
45
Xpress 35'
Shirt
Jeans
Delicates
Synthetics
B
Ready to Wear
Energy consumption values
Programs
Spin speed in
Capacity (kg) washing machine
(rpm)
Approximate
Energy
amount of
consumption value
remaining
kWh
humidity
Cottons linen Ready to wear*
7
1000
% 60
4.15
Cottons Ready to iron
7
1000
% 60
3.25
3.5
800
% 40
1.42
Synthetics Ready to wear
* : Energy Label standard program (EN 61121:2012)
All values given in the table have been fixed according to EN 61121:2012 Standard. These
values may deviate from the table according to the laundry type, laundry spin speed,
environmental conditions and voltage fluctuations.
Auxiliary function
Cancel audio warning
Your dryer will give an audio warning when the
programme comes to an end. If you do not
want to hear the audio warning, press “Cancel
Audio Warning” button. The relevant light
will turn on when this button is pressed and
an audio warning will not be given when the
programme comes to an end.
CYou can select this function either before or
after the programme starts.
Warning indicators
CWarning indicators may differ according to
the model of your dryer.
Filter cleaning
A warning light will turn on to remind filter
cleaning after the programme finishes.
C If the filter cleaning warning light lights up
continuously, please refer to, “Suggested
solutions for problems”.
Water tank
Warning light starts flashing when the tank is
filled with water. The dryer stops operating if
the warning light turns on when a programme
is running. Drain the water in the water tank
to restart the dryer. Press “Start/Pause/
Cancel” button to start the programme after
you have emptied the water tank. The warning
light turns off and the programme resumes
operating.
30 EN
Time delay
If you wish to dry your clothes at a later time,
thanks to the time delay function, you can
delay the program start up to 3 hours, 6 hours
or 9 hours.
1. Open the loading door and put the laundry
in.
C Make sure that all air outlets are open,
door filter is cleaned and the water tank is
empty.
2. Set the drying program and, if required, the
auxiliary functions.
3. When the time programming button is
pressed once, a 3 hour delay is selected
and the relevant led lights. When the same
button is pressed again, 6 hours; and if
pressed once more, 9 hours delay will be
selected. If the time programming button
is pressed one more time, time delaying
function will be cancelled. Set the time
delay as you require.
4. Delayed operation of the selected program
is started by pressing the “Start/Pause/
Cancel” button after selecting the time
delay.
C Additional laundry may be loaded / taken
out during the time delay period.
C During the time delay period, laundry is
rotated for 4 seconds in every 10 minutes
to prevent creasing.
Canceling the time delay
If you want to cancel the time delay
countdown and start the program:
1. Press “Start/Pause/Cancel” button for
about 3 seconds.
2. Press “Start/Pause/Cancel” button to start
the program right away.
Starting the programme
1. Press “Start/Pause/Cancel” button to start
the programme.
2. Light of the “Start/Pause/Cancel” button
will turn on to indicate that the programme
has started.
Progress of program
Progress of a running program is shown
through the program follow-up indicator.
At the beginning of every program step, the
relevant indicator LED will light up and light of
the completed step will turn off.
“Drying”:
- Drying level will be illuminated during the
whole drying process until the drying degree
reaches “iron dry”.
“Iron Dry”:
- Starts to illuminate when the drying
degree reaches “iron dry” step and remains
illuminated until the next step.
“Cupboard dry”:
Starts to illuminate when the drying degree
reaches “Ready to wear” step and remains
illuminated until the next step.
“Final / Anti-creasing”:
- Illuminates when the program comes to an
end and anti-creasing function is activated.
C If more than one LED light up or
flash concurrently, it means there is
malfunctioning or a failure (please see,
Solution suggestions for problems).
Changing the programme after it has
started
You can use this feature to dry your clothes
under higher or lower temperatures after your
dryer has started.
For example;
1. Press and hold the “Start/Pause/Cancel”
button for about 3 seconds to “Cancel”
the programme in order to select “Extra
Dry” programme instead of “Iron Dry”
programme.
2. Select the “Extra Dry” programme by
rotating the programme selection button.
3. Press “Start/Pause/Cancel” button to start
the programme.
C Press “Start/Pause/Cancel” button for
3 seconds to cancel the programme or
turn the programme selection knob in any
direction to end the programme while the
machine is running. Water tank and filter
cleaning warning lights turn on to warn the
user when the programme is cancelled by
pressing the “Start/Pause/Cancel” button
for 3 seconds. However, the warning
lights do not turn on when the programme
is cancelled by turning the programme
selection knob. Only the drying light turns
on and the machine remains in hold until
a new programme is selected and the
“Start/Pause/Cancel” button is pressed.
Child-proof lock of the machine should not
be active in order to perform these two
operations. If the child-proof lock is active,
deactivate it before performing these
operations.
Adding/removing laundry in standby
mode
In order to add or remove laundry after the
programme starts:
1. Press the “Start/Pause/Cancel” button to
switch the dryer to “Pause” mode. Drying
process will stop.
2. Open the door at “Pause” position and
close it again after adding or taking out
laundry.
3. Press “Start/Pause/Cancel” button to start
the programme.
C Any laundry added after the drying process
has started may cause the dried clothes in
the machine intermingle with wet clothes
and the result will be wet laundry after the
31 EN
drying process is over.
is changed. The drying light turns on and
the machine remains on hold until a new
programme is selected and the “Start/
Pause/Cancel” button is pressed.
C Laundry may be added or taken out
as much as desired during a drying
process, but this process will extend the
programme duration and increase energy
consumption since the drying will be
interrupted continuously. Therefore, it is
recommended to add laundry before the
drying programme has started.
Child-proof lock
There is a child-proof lock to prevent any
programme interruption due to the pressing
of button while the programme is running.
The loading door and all buttons except
the “On/Off” button on the control panel
are deactivated when the child-proof lock is
active.
Press the “Start/Pause/Cancel” and “Cancel
audio warning” buttons simultaneously for 3
seconds to activate the child-press lock.
To start a new programme after the
programme is over or to interrupt the
programme, the child-proof lock should be
deactivated. Press the same buttons for 3
sec. again to deactivate the child-proof lock.
C Child-proof lock is deactivated when the
machine is restarted by pressing the On/
Off button.
C Press the relevant buttons for 3 seconds
Ending the programme through
canceling
To cancel any selected programme:
Press “Start/Pause/Cancel” button for about
3 seconds. The “Filter cleaning”, “Water tank”
and “End/ Anti-creasing” warning lights will
turn on at the end of this period for reminding
purposes.
A As the inside of the dryer will be
excessively hot when you cancel the
programme while the dryer is running,
activate the ventilation programme to cool
it down.
End of programme
to activate the child-proof lock. A long
beep will be heard and the child-proof lock
will be activated. A double beep will be
heard if you press any button or turn the
programme selection knob while the childproof lock is active. Press the buttons for 3
seconds to deactivate the child-proof lock.
Single beep will be heard and child-proof
lock will be deactivated.
A A double beep will be heard if you turn
the programme selection knob when the
machine is running and the child-proof
lock is active. If you deactivate the childproof lock without returning the program
selection knob to its previous position, the
programme will be terminated since the
position of the programme selection knob
The “End/Anti-creasing”, “Filter cleaning” and
“Water tank” warning lights on the programme
follow up indicator will turn on when the
programme comes to an end. The door can
be opened and the machine becomes ready
for a second cycle.
Press “On/Off” button to turn off the dryer.
CFinal step of the drying cycle (cooling step)
is performed without heat application in
order to keep the items at a temperature
that would not harm them.
CA 2-hour anti creasing programme to
prevent laundry from creasing will be
activated if you do not take the laundry out
after the programme has come to an end.
C If you will not take the laundry out
immediately, do not stop the dryer before
the drying process is complete.
CClean the filter after each drying (please
see, Filter cleaning).
CDrain the water tank after each drying
(please see, Water tank)
32 EN
5 Maintenance and cleaning
Filter Cartridge / Door Inner
Surface
Lint and fibres released from the laundry to the
air during the drying cycle are collected in the
“Filter Cartridge”.
Sensor
C Such fibre and lint are generally formed
during wearing and washing.
C Always clean the filter and the inner
surfaces of the cover after each drying
process.
C You can clean the filter and filter area by
vacuum cleaner.
To clean the filter:
1. Open the loading door.
2. Remove the cover filter by pulling it up and
open the filter.
3. Clean lint, fibre, and cotton raveling by
hand or with a soft piece of cloth.
4. Close the filter and place it back into its
seat.
C Clogging may arise on the filter surface
after using your machine for some time; if
this occurs, wash the filter with water and
dry it before using again.
There are humidity sensors in your dryer that
detect whether the laundry is dry or not.
To clean the sensor:
1. Open the loading door of the dryer.
2. Allow the machine to cool down if drying
has been carried out.
3. Wipe the metal sensors with a soft cloth,
dampened with vinegar and dry them.
CClean metal sensors 4 times a year.
ANever use solvents, cleaning agents
or similar substances when cleaning
since these materials can cause fire and
explosion!
Water tank;
C Clean the entire inner surface of the cover
and door gasket.
The moisture in the damp laundry is taken
from the laundry and condens ed. Drain the
water tank after each drying cycle or during
drying when “Water tank” warning light turns
on.
ACondensed water is not drinkable!
ANever take out the water tank when the
programme is running!
- Inside the drawer on the panel
- Behind the kick plate cover
If you forget to drain the water tank, your dryer
33 EN
will stop during the following drying cycles
when the water tank is full and the “Water
tank” warning light will turn on. If this is the
case, press the “Start/Pause/Cancel” button
to resume the drying cycle after draining the
water tank.
To drain the water tank:
1-Carefully remove the water tank by opening
the kick plate cover/pulling the drawer.
2. Unlock the 2 condenser locks after opening
the kick plate.
3. Pull out the condenser.
2-Drain the water in the tank
4. Clean the condenser by applying
pressurized water with a shower armature
and wait until the water drains.
3-If there is lint accumulation in the funnel of
the water tank, clean it under running water.
4-Place the water tank into its seat.
For the condenser;
Hot and humid air in the condenser is cooled
with the cold air from the room. Thus,
the humid air circulating in your dryer is
condensed and then pumped into the tank.
CClean the condenser after every 30 drying
cycles or once a month.
To clean the condenser:
1. If a drying process has been carried out,
open the door of the machine and wait
until it cools down.
5. Place the condenser in its housing. Fasten
the 2 locks and make sure that they are
seated securely.
6. Close the kick plate cover.
34 EN
6 Suggested solutions for problems
Drying process takes too much time
• Meshes of the filter may be clogged. Wash with water
Laundry comes out wet at the end of drying.
• Meshes of the filter may be clogged. Wash with water.
• Excessive laundry might have been loaded in. Do not load the dryer in excess.
Dryer does not switch on or the programme does not start. Dryer is not activated when set.
• It might have not been plugged in. Make sure that the machine is plugged in.
• The loading door may be ajar. Make sure that the loading door is properly closed.
• Programme might have not been set or the «Start/Pause/Cancel» button might have not
been pressed. Make sure that the programme has been set and it is not in “Pause” mode.
• «Childproof lock» might have been activated. Deactivate the childproof lock.
Programme has been interrupted without any cause.
• The loading door may be ajar. Make sure that the loading door is properly closed.
• Electricity may be cut off. Press «Start/Pause/Cancel» button to start the programme.
• Water may be full. Drain the water in the tank.
Laundry has shrunk, become felted or deteriorated.
• A programme suitable for the laundry type might have not been used. Dry only the laundry
which is suitable for drying in dryer after checking the labels on your clothes.
• Select a programme with suitable low temperature for the laundry type to dry your
clothes.
Drum lightning does not come on. (For models with lamp)
• Dryer might have not been started by using the «On/Off» button. Make sure that the dryer
is on.
• Bulb may have blown. Call the authorized service to replace the bulb.
“Final / Anti-creasing” LED flashes.
• The 2-hour anti creasing programme to prevent laundry from creasing might have been
activated. Turn off the dryer and take out the laundry.
“Final / Anti-creasing” LED is on.
• Programme has come to an end. Turn off the dryer and take out the laundry.
The “Drying” LED flashes.
• A heat sensor failure has occurred. Dryer ends the programme without heating. Turn off
the dryer and take out the laundry. Call your authorized service
“Filter cleaning” LED is on.
• Filter might have not been cleaned. Clean the cover filter.
“Water comes out the cover”
• Clean the entire inner surface of the cover and door gasket.
“Cover opens spontaneously.”
• Push it until you hear that it is closed.
For products with a condenser:
“Water tank” warning LED is on.
• Water may be full. Drain the water in the tank.
“Condenser cleaning” LED is on.
• Condenser might have not been cleaned. Clean the filters in the condenser under the kick
plate.
A Call an authorized service if the problem persists.
35 EN
Veuillez lire ce manuel avant la première utilisation de votre appareil !
Chère cliente, cher client,
Nous espérons que ce produit, fabriqué dans des usines modernes et soumis à des procédures
strictes d’assurance qualité, vous donneront des résultats optimaux.
Nous vous conseillons de lire ce manuel attentivement avant d’utiliser votre appareil et de le conserver
à titre de référence.
Ce manuel d’utilisation va
• vous aider à utiliser votre machine de manière rapide et sécurisante.
• Veuillez le lire avant toute installation et toute mise en marche de votre machine.
• Respectez tout particulièrement les consignes relatives à la sécurité.
• Conservez ce manuel d’utilisation à portée de main pour référence ultérieure.
• Veuillez lire tous les documents supplémentaires fournis avec cette machine.
Veuillez garder à l’esprit que ce manuel peut s’appliquer à plusieurs autres modèles.
Explication des symboles
Les symboles suivants sont utilisés tout au long du manuel d’utilisation :
B
Consignes importantes de sécurité. Avertissement contre des situations dangereuses concernant la vie et les biens.
Attention; Avertissement de tension d'alimentation électrique.
Attention; Avertissement de risque d’incendie.
Attention; Avertissement concernant les surfaces chaudes.
Lisez les instructions.
Informations utiles. Informations importantes ou conseils pratiques relatives à l’utilisation.
C
Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d’équipements
électriques et électroniques.
Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif
conformément à la directive européenne 2002/96/CE afin de pouvoir soit être recyclé soit
démantelé afin de réduire tout impact sur l’environnement.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.
Les produits électroniques n’ayant pas fait l’objet d’un tri sélectif sont potentiellement
dangereux pour l’environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances
dangereuses.
2960310343_FR/080113.1129
A
1 Consignes importantes de sécurité
Cette section comprend des informations
relatives à la sécurité qui vous aideront à
vous protéger contre les risques de blessures
corporelles ou de dégâts matériels. Le
non respect de ces instructions entraînera
l’annulation de la garantie et de toute
responsabilité.
Sécurité générale
• N’installez jamais votre appareil sur un
sol recouvert de moquette. Dans le cas
contraire, l’absence de circulation d’air
en-dessous de votre machine pourrait
entraîner la surchauffe des pièces
électriques. Ceci pourrait engendrer des
problèmes avec votre machine.
• Si le câble d’alimentation ou la prise
secteur est endommagé, vous devez faire
appel au Service agréé pour réparation.
• Ce produit ne doit pas être branché
pendant les travaux d’installation, de
maintenance et de réparation. Ces travaux
doivent toujours être réalisés par le service
technique. Le fabricant ne saurait être tenu
responsable des dommages découlant de
ces processus réalisés par des personnes
non autorisées.
• Branchez le produit à une prise équipée
d’une mise à la terre protégée par un
fusible de capacité adaptée, tel qu’indiqué
dans le tableau des caractéristiques
techniques.
• Utilisez votre produit à des températures
comprises entre + 5°C et + 35°C.
• N’utilisez pas d’appareils électriques à
l’intérieur du produit.
• Ne raccordez pas la sortie d’air du produit
aux orifices d’évacuation utilisés pour
l’évacuation des fumées des appareils
fonctionnant à l’essence ou à d’autres
types de carburants.
• Vous devez aménager une ventilation
suffisante pour éviter l’accumulation
des gaz s’échappant d’appareils à
combustion d’essence ou d’autres types
de carburants. Cela comprend également
les flammes nues pouvant être générées
suite à l’effet de retour de flamme.
• Nettoyez toujours le filtre à peluche avant
ou après chaque chargement.
• N’utilisez jamais le sèche-linge sans le filtre
à peluche.
• Empêchez l’accumulation de fibres,
poussières et saletés autour de la zone
d’évacuation des gaz et dans les zones
adjacentes.
• La prise du câble d’alimentation doit être
accessible facilement après l’installation.
• N’utilisez pas de rallonges, de multiprises
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ou d’adaptateurs pour brancher le sèchelinge au secteur pour réduire le risque
d’électrocution.
N’apportez aucune modification à la prise
fournie avec le produit. Si la prise n’est
pas compatible avec la prise murale, faites
changer celle-ci par un électricien qualifié.
Les articles lavés ou nettoyés avec du
diesel, de l’essence, des solvants de
nettoyage à sec et d’autres matériaux
combustibles ou explosifs, ainsi que les
articles contaminés ou tachés par ce type
de matériaux, ne doivent pas être séchés
dans le produit car ils dégagent des
vapeurs inflammables ou explosives.
Ne séchez pas d’articles nettoyés à l’aide
de produits chimiques dans le sèche-linge.
Ne séchez pas de linge non lavé dans le
sèche-linge.
Les articles tachés avec des huiles de
cuisson, de l’acétone, des l’alcool, de
l’essence, du kérosène, des détachants,
de l’essence de térébenthine, de la
paraffine, des détachants pour paraffine,
doivent être lavés à l’eau chaude avec une
grande quantité de détergent avant d’être
placés dans le sèche-linge.
Le linge ou les oreillers garnis de mousse
de caoutchouc (mousse de latex), les
bonnets de bain, les textiles imperméables,
les matériaux contenant des renforts en
latex et des coussinets en mousse de
caoutchouc, ne peuvent pas être séchés
en machine.
N’utilisez pas d’adoucissants ou de
produits destinés à éliminer l’électricité
statique sauf si cela est recommandé par le
fabricant de l’adoucissant ou du produit.
Cet appareil doit être branché à la terre.
L’installation de la mise à la terre réduit le
risque d’électrocution en créant une voie à
faible résistance pour le flux électrique en
cas de dysfonctionnement ou de panne.
Le câble d’alimentation du produit est
équipé d’un conducteur et d’une prise
de terre permettant la mise à la terre du
produit. Cette prise doit être installée
correctement et être insérée dans une
prise murale équipée d’une prise de terre,
conformément à la législation et aux
réglementations locales.
N’installez pas le produit derrière une
porte équipée d’une serrure, d’une porte
coulissante ou d’une porte équipée d’une
charnière contre le bord du sèche-linge.
N’installez pas ce produit, ou ne le laissez
pas dans des endroits où il pourrait être
exposé aux conditions extérieures.
38 FR
• Ne jouez pas avec les commandes.
• Ne réalisez aucune opération de réparation
ou de remplacement sur le produit,
même si vous savez ou possédez les
capacités pour les effectuer, sauf si cela
est expressément mentionné dans les
instructions d’utilisation ou dans le manuel
de service fourni.
• Le conduit d’échappement et l’intérieur
du produit doivent être nettoyés par du
personnel qualifié régulièrement.
• Un mauvais branchement du conducteur
de mise à la terre du produit peut
provoquer une électrocution. Si vous
avez le moindre doute concernant le
branchement de mise à la terre, faitesle vérifier par un électricien qualifié, un
agent de service ou par du personnel de
maintenance.
• Ne tentez pas d’atteindre des articles dans
la machine si le tambour fonctionne.
• Débranchez la machine lorsque celle-ci
n’est pas utilisée.
• Ne nettoyez jamais l’appareil avec de
l’eau ! Vous vous exposeriez à un risque
d’électrocution ! Avant de procéder au
nettoyage, coupez toujours l’alimentation
de la machine en la débranchant.
• Ne touchez jamais la prise avec des
mains mouillées. Ne débranchez jamais
la machine en tirant sur le câble, saisissez
uniquement la prise pour la débrancher.
Ne faites pas fonctionner la machine si
le câble d’alimentation ou la prise est
endommagée !
• N’essayez jamais de réparer la machine
vous-même. Dans le cas contraire, vous
exposerez votre vie ainsi que celle d’autres
personnes
• Pour les dysfonctionnements qui
ne peuvent être résolus à l’aide des
informations fournies dans les consignes
de sécurité :
Eteignez la machine, débranchez-la,
fermez le robinet d’arrivée d’eau et
contactez un agent du service agrée.
• N’arrêtez pas le sèche-linge avant la fin du
cycle de séchage sauf si vous retirez tout
le linge rapidement de la machine pour
l’étendre et dissiper la chaleur.
• Retirez la porte du compartiment de
séchage avant de jeter ou de mettre au
rebut le produit.
• La dernière partie du cycle de séchage
est réalisée sans chaleur (cycle de
refroidissement) pour garantir que les
articles sont laissés à une température qui
ne les endommagera pas.
• Les adoucissants ou produits similaires
doivent être utilisés selon les instructions
fournies avec l’adoucissant.
• La lingerie contenant des renforts
métalliques ne doit pas être placée dans le
sèche-linge. Si les renforts métalliques se
détachent pendant le séchage, cela peut
endommager le sèche-linge.
• Vérifiez le linge pour vous assurer que tous
les éléments (briquets, pièces de monnaie,
objets, aiguilles, etc) oubliés ont été retirés
avant de le charger dans la machine.
• Parfois, lorsque votre sèche-linge n’est
pas en cours d’utilisation ou après avoir
sorti le linge à la fin du processus de
séchage, éteignez la machine en mettant
le bouton Marche/Arrêt à la position Off ».
Lorsque le bouton Marche/Arrêt se trouve
à la position ON (lorsque le sèche-linge
est sous-tension), maintenez la porte du
sèche-linge fermée.
Utilisation prévue
• Cet appareil a été conçu pour un usage
domestique. Il ne doit pas être utilisé à
d’autres fins.
• Utilisez le produit uniquement pour sécher
du linge qui porte une étiquette autorisant
cette opération.
• Dans votre machine, ne séchez que des
articles qui sont cités dans votre manuel
d’utilisation.
• Cet appareil n’est pas destiné à être
utilisé par des personnes (enfants
compris) présentant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales
réduites, ou un manque d’expérience et
de connaissances, sauf si un contrôle
ou des instructions spécifiques leur ont
été fournies concernant l’utilisation de la
machine, par une personne responsable
de leur sécurité.
Sécurité des enfants
• Les appareils électriques sont dangereux
pour les enfants. Maintenez-les à l’écart
de la machine lorsque celle-ci fonctionne.
Ne les laissez pas jouer à proximité de la
machine.
• Les matériaux d’emballage sont
dangereux pour les enfants. Mettez les
matériaux d’emballage hors de portée des
enfants ou débarrassez-vous-en, en les
classant conformément aux directives sur
les déchets.
• Ne laissez pas les enfants s’assoir/grimper
ou entrer dans la machine.
• Surveillez les enfants pour vous assurer
qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
• Fermez la porte lorsque vous quittez la
pièce où se trouve la machine.
39 FR
2 Installation
Consultez votre agent de service agréé le plus
proche pour l’installation de votre produit.
CLa préparation du site et de l'installation
électrique du produit relève de la
responsabilité du client.
BL'installation et les branchements électriques
doivent être réalisés par du personnel qualifié.
AAvant l'installation, vérifiez visuellement si le
produit présente des défauts. Si c'est le cas,
ne procédez pas à l'installation. Des produits
endommagés peuvent présenter des risques
pour votre sécurité.
Emplacement d’installation approprié
• Installez l’appareil dans un environnement qui
ne comporte aucun risque de gel, dans une
position stable et à niveau.
• Utilisez votre produit dans environnement bien
aéré et non poussiéreux.
• N’obstruez pas les conduits d’air se trouvant
à l’avant et sur le dessous de la machine avec
des matériaux tels que de la moquette ou des
bandes de laines.
• Ne placez pas le produit sur une moquette ou
des surfaces similaires.
• N’installez pas le produit derrière une porte
équipée d’une serrure, d’une porte coulissante
ou d’une porte équipée d’une charnière
pouvant heurter l’appareil.
• Lorsque le produit est installé, il doit rester
au même endroit où ont été réalisés les
branchements. Lors de l’installation du
produit, assurez-vous que la paroi arrière ne
soit en contact avec aucun objet (robinet,
prise murale) et veillez également à installer le
produit dans son emplacement définitif.
BN'installez pas l’appareil au-dessus du câble
d’alimentation.
• Maintenez au moins 1,5 cm d’écart avec les
autres meubles.
A Assurez-vous d’avoir enlevé le montage
de sécurité réservé au transport
(nylon+morceaux de mousse de polystyrène)
avant d’utiliser votre machine pour la première
fois. Ne laissez aucun objet dans le tambour
Installation de l’appareil encastré
• Une pièce spéciale (pièce n° : 297 360 0100),
remplaçant le panneau supérieur de l’appareil,
doit être fournie et installée par l’agent de
Service agréé afin d’utiliser la machine sous
un plan de travail ou un placard. La machine
ne doit jamais fonctionner sans ce panneau
supérieur.
• Laissez un écart d’au moins 3 cm entre les
parois latérales et arrière de la machine et les
parois du plan de travail/placard lorsque vous
souhaitez encastrer la machine.
Montage sur un lave-linge
• Un dispositif de fixation doit être utilisé entre
les deux machines pour pouvoir utiliser le
sèche-linge sur un lave-linge. Le dispositif de
support (pièce n° 297 720 0200 blanc / 297
720 0500 gris) doit être installé par l’agent de
service agréé.
Enlever le montage de sécurité réservé • Installez la machine sur un sol solide. Si le
au transport
sèche-linge est placé sur un lave-linge, leur
poids combiné peut atteindre 180 kg lorsque
A Enlever le montage de sécurité réservé au
les machines sont pleines. Pour cette raison,
transport avant d’utiliser l’appareil pour la
le sol doit pouvoir supporter cette charge.
première fois.
1. Ouvrez la porte de chargement.
2. Vous trouverez un sac en nylon dans le
tambour qui contient un morceau de mousse
de polystyrène. Tenez-le au niveau de la
section portant l’inscription XX.
3. Tirez le nylon vers vous et enlevez le montage
de sécurité réservé au transport.
40 FR
Réglage des pieds
Afin de s’assurer que votre appareil fonctionne
en silence et sans vibration, il doit être stable,
horizontal et équilibré sur ses pieds. Equilibrez la
machine en réglant les pieds.
Tournez les pieds pour effectuer le réglage, jusqu’à
ce que la machine soit stable et horizontale.
Mise au rebut des matériaux
d’emballage
Les matériaux d’emballage sont dangereux
pour les enfants. Conservez tous les matériaux
d’emballage dans un endroit sûr, hors de portée
des enfants. Les matériaux d’emballage de votre
machine sont fabriqués à partir des matériaux
recyclables. Triez et jetez-les correctement, en
conformité avec les instructions de recyclage des
déchets. Ne jetez pas ces matériaux avec les
déchets ménagers habituels.
Transport de l’appareil
1. Débranchez la machine du secteur.
2. Retirez le tuyau d’évacuation de l’eau (le cas
échéant) et les raccords de cheminée.
3. vidangez complètement l’eau restant dans la
machine avant son transport.
Mise au rebut de l’ancienne machine
CNe dévissez jamais les pieds réglables de leurs Débarrassez-vous de votre vieil appareil d’une
logements.
manière qui soit respectueuse de l’environnement.
Vous pouvez consulter votre agent local ou le
Branchez le produit à une prise équipée d’une
centre de collecte des déchets solides de votre
mise à la terre protégée par un fusible de capacité municipalité pour en savoir plus sur la procédure
adaptée, tel qu’indiqué dans le tableau des
à suivre concernant la mise au rebut de votre
caractéristiques techniques. Notre société ne
machine.
pourra pas être tenue responsable pour tous les Avant de jeter votre ancienne machine, coupez
dommages qui pourraient survenir si la machine la prise secteur et rendez le verrou de la porte
est utilisée sur un circuit électrique sans mise à la inutilisable pour éviter des situations de risque pour
terre.
les enfants.
• Le branchement doit être conforme à la
réglementation en vigueur dans votre pays.
• Si la valeur de courant du fusible ou du
disjoncteur de votre domicile est inférieure
à 16 ampères, demandez à un électricien
qualifié d’installer un fusible de 16 ampères.
• La prise du câble d’alimentation doit être
accessible facilement après l’installation.
• La tension et la protection admise du fusible
ou du disjoncteur sont précisées dans la
section « spécifications techniques ».
• La tension spécifiée doit être égale à celle de
votre réseau électrique.
• Ne réalisez pas de branchements en utilisant
des rallonges ou des multiprises.
• Une distance de contact minimum de 3 mm
doit être respectée entre le fusible et les
interrupteurs principaux.
BUn câble d’alimentation abîmé doit être
remplacé par un électricien qualifié.
BSi le produit est défectueux, il ne doit pas être
utilisé tant qu'il n'a pas été réparé ! Vous vous
exposeriez à un risque d’électrocution !
Branchement électrique
Première mise en service
• Pour préparer l’appareil avant l’arrivée de
l’agent de service autorisé, assurez-vous
que le site et l’installation électrique sont
appropriés. Si ce n’est pas le cas, contactez
un électricien qualifié pour que les dispositions
nécessaires soient effectuées.
• Assurez-vous que les branchements de
l’appareil sont conformes aux instructions
fournies dans les chapitres correspondants de
ce manuel d’utilisation.
41 FR
Spécifications techniques
FR
2
Hauteur (réglable)
84.6 cm
Largeur
59.5 cm
Profondeur
53 cm
Capacité (max.)
7 kg
Poids (net.)
35 kg
Tension
Puissance de sortie nominale
Voir fiche signalétique
Code du modèle
La fiche signalétique se trouve derrière la porte de chargement.
42 FR
3 Préparations du linge
Mesures à adopter pour économiser
de l’énergie:
• Assurez-vous de faire fonctionner l’appareil
à pleine charge sans surcharger la machine.
Toutefois, veillez à ne pas surcharger la
machine.
• Essorez le linge à la vitesse maximale au
cours du lavage. Cela permet de réduire
le temps de séchage et la consommation
énergétique.
• Veillez à sécher les mêmes types de linge
ensemble.
• Veuillez suivre les informations contenues
dans le manuel d’utilisation pour la sélection
de programme.
• Assurez-vous qu’un espace suffisant
est aménagé à l’arrière et à l’avant de la
machine pour la circulation d’air. N’obstruez
pas la grille à l’avant de la machine.
• N’ouvrez pas la porte de la machine
pendant le séchage sauf si cela est
nécessaire. Si vous devez ouvrir la porte,
veillez à ne pas la laisser ouverte trop
longtemps.
• N’ajoutez pas de linge mouillé en cours de
séchage.
• Les peluches et fibres qui se dégagent
du linge dans l’air au cours du cycle de
séchage sont récupérées par le « Filtre
à peluche ». Assurez-vous de toujours
nettoyer les filtres avant ou après chaque
séchage.
• Dans les modèles équipés d’un condenseur,
assurez-vous de nettoyer le condenseur
régulièrement, au moins chaque mois ou
tous les 30 cycles de lavage.
• Dans les modèles ventilés, suivez les
normes de branchement d’évacuation de
l’air dans le manuel d’utilisation, et veillez à
nettoyer l’évacuation d’air.
• Ventilez la pièce où est situé le sèche-linge
pendant le séchage.
• Pour économiser de l’énergie dans les
modèles avec voyants, parfois, lorsque votre
sèche-linge n’est pas en cours d’utilisation,
maintenez la porte fermée si le bouton
Marche/Arrêt est appuyé (si le sèche-linge
est sous-tension).
Linge adapté à un séchage en
machine
CRespectez toujours les recommandations
stipulées sur les étiquettes du linge.
Séchez uniquement le linge dont l'étiquette
stipule que l'utilisation du sèche-linge est
appropriée en sélectionnant le programme
adapté.
A B C D
Séchage
température
normale
Séchage à
basse
température
Adapté au
sèche-linge
Ne pas sécher
à l'aide d'un
sèche-linge
l n m
Séchez
horizontalement
Accrochez
sans essorage
Séchez sur un
cintre
o p q
Peut être
repassé avec un
fer chaud
Peut être
repassé
avec un fer
tiède
Ne pas repasser
Linge non adapté à un séchage en
machine
• Les linges présentant des pièces métalliques
comme les boucles de ceinture et les
boutons métalliques peuvent endommager
le sèche-linge.
• Ne mettez pas d’articles tels que des
vêtements en laine, en soie, les nylons,
les tissus brodés délicats, des vêtements
présentant des accessoires métalliques et
des articles volumineux comme des sacs de
couchage, dans le sèche-linge.
• Les linges réalisés dans des tissus délicats
ainsi que les rideaux en dentelle peuvent se
froisser. Ne les séchez pas dans la machine !
• Ne séchez pas d’articles réalisés avec des
fibres imperméables, comme les oreillers ou
les édredons, dans le sèche-linge.
• Les linges comportant de la mousse ou du
caoutchouc se déformeront.
• Ne séchez pas d’articles contenant du
caoutchouc dans le sèche-linge.
• Ne séchez pas de vêtements ayant été
exposés à de l’essence, de l’huile, des
agents combustibles ou explosifs dans le
sèche-linge, même si vous les avez lavés au
préalable.
• Le linge excessivement imbibé d’eau ou
dégoulinant ne doit pas être introduit dans la
machine.
• N’utilisez pas d’adoucissants ou de produits
destinés à éliminer l’électricité statique sauf
si cela est recommandé par le fabricant de
l’adoucissant ou du produit.
• Ne séchez pas d’articles de lingerie
contenant des renforts métalliques dans le
sèche-linge. Si les renforts métalliques se
détachent et cassent pendant le séchage, ils
endommageront le sèche-linge.
43 FR
Préparation du linge au séchage
• Vérifiez tous les articles avant de les charger
dans l’appareil pour vous assurer qu’il ne
reste pas de briquets, pièces de monnaie,
objets métalliques, aiguilles, etc. dans les
poches ou accrochés à ces articles.
• Les adoucissants ou produits similaires
doivent être utilisés selon les instructions
fournies par le fabricant de ces produits.
• Le linge doit être essoré à la machine, à la
plus grande vitesse possible admise par le
type de textile.
• Il se peut que le linge soit emmêlé suite
au lavage. Séparez votre linge avant de le
placer dans le sèche-linge.
• Triez votre linge en fonction de son type et
de son épaisseur. Séchez le même type de
linge ensemble. Par ex. : les torchons de
cuisine fins et les nappes sèchent plus vite
que les serviettes de bain épaisses.
Capacité de charge appropriée
AVeuillez consulter les informations contenues
dans le « Tableau de sélection de
programmes ». Essayez de toujours lancer
le programme en fonction de la capacité de
charge maximale.
CIl est conseillé de ne pas ajouter plus de linge
dans la machine qu’indiqué dans le schéma.
Les performances de séchage se réduiront
si la machine est surchargée. Par ailleurs,
cela pourrait endommager le sèche-linge
ainsi que vos vêtements.
CPlacez votre linge librement dans le tambour
de façon à ce qu’il ne soit pas emmêlé.
C Il se peut que les linges de grande taille (par
ex. : draps, oreillers, nappes) s’emmêlent
fortement. Arrêtez le sèche-linge 1 ou 2 fois
lors du processus de séchage pour séparer
le linge trop emmêlé.
Les poids suivants sont donnés à titre indicatifs.
Linge de maison
Couettes en coton
(double)
Couettes en coton
(simple)
Drap de lit (double)
Drap de lit (simple)
Grande nappe
Petite nappe
Serviette de table
Serviette de bain
Essuie-mains
Linge
Chemisier
Chemise en coton
Chemise
Robe en coton
Robe
Jeans
Mouchoirs (10 articles)
T-Shirt
Chargement du linge
Poids approximatif
(g.)
1500
1000
500
350
700
250
100
700
350
Poids approximatif
(g.)
150
300
200
500
350
700
100
125
1. Ouvrez la porte de chargement.
2. Introduisez le linge dans la machine sans le
comprimer.
3. Poussez la porte de chargement pour la
fermer.
Veillez à ce qu’aucun article ne soit coincé
dans la porte.
44 FR
4 Sélection d’un programme et utilisation de votre appareil
Bandeau de commande
1
8
2
4
3
7
6
1. Témoin d’avertissement de nettoyage
du filtre
5. Sélecteur de programmes
Le témoin d’avertissement s’allume lorsque le filtre
est plein.
2. Indicateur de suivi du programme
Utilisé pour suivre la progression du programme en
cours.
3. Annulation de l’alerte sonore
Utilisé pour annuler l’avertissement sonore
retentissant à la fin du programme.
4. Bouton Marche/Arrêt
Utilisé pour la mise en marche et l’arrêt de la
machine
5
Utilisé pour sélectionner un programme.
6. Bouton départ/pause/annulation
Uilisé pour démarrer, mettre en pause ou annuler le
programme.
7. Témoin d’avertissement du réservoir
d’eau*
Le témoin d’avertissement s’allume lorsque le
réservoir d’eau est plein.
8. Bouton de sélection de départ différé*
Utilisé pour régler le Départ différé.
* Il peut changer selon les spécifications de votre
machine
45 FR
Mise en marche de la machine
1. Branchez la machine.
2. Introduisez le linge dans la machine.
3. Appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt ».
C Le fait d’appuyez sur le bouton « Marche/
Arrêt » ne signifie pas que le programme
est lancé. Appuyez sur le bouton « Départ/
Pause/Annulation » pour lancer le
programme.
Sélection des programmes
Sélectionnez le programme approprié à partir du
tableau ci-dessous dans lequel sont indiquées
les températures de séchage en degrés.
Sélectionnez le programme désiré à l’aide du
sélecteur de programmes.
Extra sec
Séchage à haute température,
réservé uniquement au linge
en coton. Les linges épais et
multicouches (par ex. : serviettes,
linge de maison, jeans) seront
séchés avec ce programme car ils
ne nécessitent pas d’être repassés
avant d’être rangés.
Prêt-à-porter
Linge normal (par ex : nappes et
sous-vêtements) sera séché avec
ce programme car il ne nécessite
pas d’être repassé avant d’être
rangé dans les tiroirs.
Prêt-à-porter Plus
Linge normal (par ex : nappes et
sous-vêtements) sera séché avec
ce programme car il ne nécessite
pas d’être repassé avant d’être
rangé dans les tiroirs, mais plus
que ceux de l’option prêt à porter.
Prêt-à-repasser
Le linge normal (par ex. : chemises
et robes) est séché pour pouvoir
être repassé.
C
Pour plus de détails concernant le
programme, consultez le « Tableau de
sélection de programmes »
Programmes principaux
En fonction du type de textile, les programmes
principaux suivants sont possibles :
•Coton
Vous pouvez sécher vos vêtements résistants
avec ce programme. Il permet un séchage à
haute température. Il est conseillé pour les articles
en coton (tels que draps de lit, édredons, sousvêtement, etc.).
•Synthétiques
Vous pouvez sécher vos vêtements moins
résistants avec ce programme. Le séchage est
réalisé à une température moins élevée qu’avec
le programme Coton. Il est conseillé pour vos
vêtements synthétiques (tels que chemises,
chemisiers, vêtements mixtes synthétique/coton,
etc.).
C Ne séchez pas de rideaux et de dentelles
dans la machine.
•Antifroissage
Un programme anti-froissement de 2 heures
s’activera si vous ne retirez pas le linge de la
machine à la fin d’un programme. Ce programme
fait tourner le linge à intervalles de 10 minutes
pour éviter qu’il ne se froisse.
Programmes spéciaux
Pour les cas particuliers, des programmes
supplémentaires sont disponibles :
C Les programmes supplémentaires peuvent
varier en fonction du modèle de votre
machine.
Xpress 35
Vous pouvez sécher vos vêtements en coton qui
ont bien été essorés au préalable dans votre lavelinge. Ce programme permet de sécher 2 kilos de
linge (2 chemises / 5 T-shirts) en 35 minutes.
C Pour obtenir de meilleurs résultats des
programmes de séchage, votre linge doit
être lavé à l’aide d’un programme adapté,
puis essoré à des vitesses d’essorage
recommandées dans votre machine à laver.
Chemises
Sèche les chemises de manière plus délicate de
sorte qu’elles soient moins froissées et faciles à
repasser.
C Les chemises peuvent être légèrement
humides à la fin du programme. Il est
conseillé de ne pas laisser les chemises
dans le sèche-linge.
Jeans
Vous pouvez utiliser ce programme pour sécher
les jeans essorés à grandes vitesses dans votre
lave-linge.
C Revoir la partie importante du tableau des
programmes.
•Délicat
Vous pouvez sécher à basse température votre
linge très délicat (chemisiers en soie, lingerie fine,
etc.) pouvant être séché en machine, ou le linge
pour lequel il est recommandé de réaliser un
lavage à la main.
C Il est conseillé d’utiliser un filet de lavage
pour éviter que certains vêtements ne
se froissent ou ne s’abîment. Sortez
immédiatement vos vêtements du sèchelinge et étendez-les dès que le programme
est terminé afin d’éviter qu’ils ne se froissent.
•Rafraîchir
Seule l’aération est réalisée pendant 10 minutes
sans air chaud. Vous pouvez aérer vos vêtements
qui sont restés dans des environnements fermés
sur une longue période et ainsi éliminer les odeurs
déplaisantes à l’aide de ce programme.
• Programmes minutés
Vous pouvez sélectionner l’un des programmes
de 10, 20, 40 et 60 minutes pour obtenir
le niveau de séchage final désiré à basses
températures. Le programme de séchage se
poursuivra pendant la durée déterminée, sans
ternir compte de la température.
46 FR
Sélection de programmes et tableau de consommation
FR
4
Programmes
Quantité
Durée de séchage
approximative
(minutes)
d’humidité résiduelle
Capacité
(kg)
Vitesse d’essorage
du lave-linge (tr/min)
7
1000
% 60
116
Coton / Couleur
A
Prêt-à-porter
A
Prêt-à-porter plus
7
1000
% 60
120
A
Prêt-à-repasser
7
1000
% 60
90
Xpress 35
2
1200
% 50
35
Chemises
1.5
1200
% 50
40
Jeans
4
1200
% 50
80
Délicat
1.75
600
% 40
40
3.5
800
% 40
45
Synthétique
B
Prêt-à-porter
Valeurs de consommation énergétique
Quantité
Valeur de
approximative
consommation
d’humidité résiduelle énergétique kWh
Capacité
(kg)
Vitesse d’essorage
du lave-linge (tr/min)
Coton linge de maison Prêtà-porter*
7
1000
% 60
4.15
Coton Prêt-à-repasser
7
1000
% 60
3.25
3.5
800
% 40
1.42
Programmes
Synthétique prêt à porter
* : Programme de norme du label énergétique (EN 61121:2012)
Toutes les valeurs fournies dans le tableau ont été déterminées conformément à la norme EN 61121 :
2012. Ces valeurs peuvent différer de celles du tableau en fonction du type de linge, de la vitesse
d’essorage, des conditions environnementales et des variations de tension.
Fonctions optionnelles
Annulation de l’alerte sonore
Votre machine émet une alerte sonore lorsque
le programme se termine. Si vous ne souhaitez
pas entendre ce signal, vous pouvez appuyer
sur le bouton « Annulation de l’alerte sonore ».
Le témoin correspondant s’allumera après avoir
appuyé sur ce bouton, et l’alerte sonore ne sera
pas émise à la fin du programme.
Témoins d’avertissement
C Les témoins d’avertissement peuvent varier
en fonction du modèle de votre machine.
Nettoyage du filtre
Un témoin s’allume pour rappeler de réaliser le
nettoyage du filtre à la fin du programme.
C Si le témoin d’avertissement de nettoyage
du filtre reste allumé de façon permanente,
veuillez consulter la section « Suggestions
de solutions aux problèmes ».
47 FR
Réservoir plein
Le témoin d’avertissement commence à
clignoter lorsque le réservoir est rempli d’eau.
La machine cessera de fonctionner si le témoin
d’avertissement s’allume et qu’un programme
est en cours. Videz l’eau du réservoir pour
redémarrer la machine. Appuyez sur le bouton
« Départ/Pause/Annulation » pour relancer le
programme après avoir vidé le réservoir. Le
témoin d’avertissement s’éteint et le programme
se relance.
Déroulement du programme
Le déroulement d’un programme en cours est
affiché par l’indicateur de suivi du programme.
Au début de chaque nouvelle étape du
programme, le témoin correspondant s’allume et
celui de l’étape précédente s’éteint.
« Séchage » :
- Le niveau de séchage sera allumé pendant tout le
processus de séchage, jusqu’à ce que le degré de
séchage atteigne le niveau « Sec pour repassage ».
« Prêt-à-repasser »:
Départ différé
- S’allume lorsque le degré de séchage atteint
Avec la fonction “Départ différé” vous pouvez
le niveau « Sec pour repassage » et reste allumé
différer le démarrage du programme de 3, 6 ou 9 jusqu’au niveau suivant.
heures lorsque vous souhaitez lancer le séchage
« Prêt-à-porter »:
ultérieurement.
S’allume lorsque le degré de séchage atteint le
1. Ouvrez la porte de chargement et placez le
niveau « Prêt à porter » et reste allumé jusqu’au
linge.
niveau suivant.
C Assurez-vous que les évacuations d’air sont « Fin / Antifroissage» :
ouvertes, que le filtre de la porte est nettoyé - S’allume lorsque le programme arrive à son terme
et que le réservoir d’eau est vide.
et que la fonction anti-froissement est activée.
2. Réglez le programme de séchage, la
C Si plus d’un témoin s’allume ou
température, la vitesse d’essorage et, le
clignotent simultanément, cela signifie qu’un
cas échéant, sélectionnez les fonctions
dysfonctionnement ou un défaut est présent (veuillez
optionnelles.
consulter la section « Suggestions de solutions aux
3. Lorsque vous appuyez une fois sur le bouton problèmes »).
de départ différé, un délai de 3 heures est
Modification du programme en cours
sélectionné et les voyants correspondants
Vous pouvez utiliser cette fonction lorsque votre
s’allument. Si vous appuyez une seconde
machine a débuté le séchage de vêtements, à des
fois sur ce bouton, un délai de 6 heures et
températures plus ou moins élevées.
si vous appuyez de nouveau, un délai de 9
Exemple :
heures sera sélectionné. Si vous appuyez
Appuyez sur le bouton « Départ/Pause/Annulation »
encore sur le bouton de départ différé, la
et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes
fonction de départ différé sera annulée.
pour « annuler » le programme et pouvoir sélectionner
Réglez le Départ différé en fonction de vos
le programme « Très sec » au lieu du programme
besoins.
« Sec pour repassage ».
4. Le lancement différé du programme
Sélectionnez le programme « Très sec » en tournant
sélectionné est initié en appuyant sur le
le sélecteur de programmes.
bouton Départ/Pause/Annuler après avoir
Appuyez sur le bouton « Départ/Pause/Annulation »
choisi la durée du délai.
pour lancer le programme.
C Des vêtements supplémentaires peuvent
C Appuyez sur le bouton Départ pendant
être chargés / retirés au cours de la période
3 secondes pour annuler le programme
de d’attente.
ou tournez la molette de sélection de
C Au cours de cette période, le linge subit
programme dans un sens pour mettre fin au
une rotation de 4 secondes toutes les 10
programme pendant le fonctionnement de
minutes pour empêcher qu’il ne se froisse.
la machine. Les témoins du réservoir d’eau
Annulation du départ différé
et de nettoyage du filtre s’allument pour
Si vous voulez annuler le compte à rebours du
avertir l’utilisateur lorsqu’un programme a
départ différé et démarrer le programme :
été annulé en ayant appuyé sur le bouton
1. Appuyez sur le bouton « Départ/pause/
Départ pendant 3 secondes. Cependant,
annulation » pendant environ 4 secondes.
les diodes ne s’allument pas lorsque le
Le symbole “:” au milieu de l’écran arrêtera
programme est annulé en tournant la molette
de clignoter. Le voyant « Départ/Pause/
de sélection des programmes. Seul le témoin
Annulation » s’éteindra et le temps restant
de séchage s’allume et la machine reste en
disparaîtra de l’écran.
attente jusqu’à ce qu’un nouveau programme
2. Appuyez sur le bouton « Départ/Pause/
est sélectionné et que le bouton Départ est
Annulation » pour lancer le programme
enfoncé. La sécurité enfant de la machine
immédiatement.
ne doit pas être activée pour pouvoir réaliser
Lancement du programme
ces deux opérations. Si la sécurité enfants
1. Appuyez sur le bouton « Départ/Pause/
est active, désactivez-la avant de réaliser ces
Annulation » pour lancer le programme.
opérations.
2. Le bouton départ/pause/annulation s’allume
pour indiquer que le programme a été lancé.
48 FR
Ajout/retrait du linge en mode de veille
Pour ajouter ou retirer du linge après le démarrage
du programme :
1. Appuyez sur le bouton « Départ/Pause/
Annulation » pour mettre la machine en mode
« Pause ». Le processus de séchage sera
interrompu.
2. Ouvrez la porte en position Pause et refermez-la
après avoir ajouté ou retiré du linge.
3. Appuyez sur le bouton « Départ/Pause/
Annulation » pour lancer le programme.
C Le linge ajouté pendant le processus de
séchage peut entraîner le mélange du linge déjà
séché dans la machine avec du linge mouillé,
cela aura comme conséquence que le linge
sera toujours mouillé à la fin du processus de
séchage.
C Du linge peut être ajouté ou retiré aussi
souvent que vous le souhaitez pendant
un cycle de séchage. Cependant cela
entraînera l’interruption répétée du processus
de séchage et rallong era la durée du
programme, entraînant une augmentation de la
consommation énergétique. Pour cette raison
nous vous recommandons de ne pas rajouter
de linge une fois que le programme est lancé.
enfants. Un bip simple se fait entendre et la
sécurité enfants est désactivée.
A Un double bip retentit si vous tournez la
molette de sélection de programme lorsque
la machine est en fonctionnement et que
la sécurité enfants est active. Si vous
désactivez la sécurité enfants sans replacer
la molette de sélection de programme à
sa position antérieure, le programme sera
terminé étant donné que la molette de
sélection de programme a été changée de
place. Le témoin de séchage s’allume et la
machine reste en attente jusqu’à ce qu’un
nouveau programme est sélectionné et que
le bouton Départ est enfoncé.
La sécurité enfants permet d’éviter toute interruption
du programme en verrouillant les touches lorsqu’un
programme est en cours. La porte de chargement
ainsi que toutes les touches à l’exception du bouton
« Marche/Arrêt » sur le bandeau de commande
sont désactivées lorsque la sécurité enfants est
activée.
Pour activer la sécurité enfants, appuyez sur
les touches « Départ/Pause/Annulation » et
« Annulation de l’alerte sonore » simultanément
pendant 3 secondes.
Pour lancer un nouveau programme à la fin du
précédent ou pour interrompre le programme, il faut
désactiver la sécurité enfants. Pour désactiver le
mode Sécurité enfants, appuyez une nouvelle fois
sur les mêmes touches pendant 3 secondes.
C La sécurité Enfants est désactivée lorsque la
machine est redémarrée en appuyant sur le
bouton Marche/Arrêt.
Les témoins « Fin Antifroissage », « Nettoyage
du filtre » et « Réservoir plein » de l’indicateur
de suivi de programme s’allumeront à la fin du
programme. La porte peut alors être ouverte et
la machine est prête pour un second cycle.
Pour éteindre votre sèche-linge, appuyez sur le
bouton « Marche/Arrêt ».
CLa dernière partie du cycle de séchage
(cycle de refroidissement) est réalisée sans
chaleur afin de conserver les articles à une
température qui ne puisse les endommager.
CUn programme anti-froissement de 2 heures
s’activera si vous ne retirez pas le linge de la
machine à la fin d’un programme.
C Si vous n’avez pas l’intention de sortir le
linge dans l’immédiat, évitez d’arrêter le
sèche-linge avant la fin du processus de
séchage.
CNettoyez le filtre après chaque utilisation
(reportez-vous à la section Nettoyage du
filtre).
CVidez le réservoir d’eau après chaque cycle
de séchage (reportez-vous à la section
Réservoir plein).
Sécurité enfants
Fin du programme par annulation
Pour annuler un programme sélectionné ;
Appuyez sur le bouton « Départ/pause/
annulation » pendant environ 3 secondes. Les
témoins « Nettoyage du filtre », « Réservoir
plein » et « Fin Antifroissage » s’allumeront à la
fin de cette période à titre de rappel.
AEtant donné que l’intérieur du sèche-linge
sera très chaud après l’annulation d’un
programme en cours, activez le programme
d’aération pour le refroidir.
Fin du programme
C Appuyez sur le bouton correspondant
pendant 3 secondes pour activer la sécurité
enfants. Un bip long se fait entendre et la
sécurité enfants est activée. Un double
bip retentit si vous appuyez sur un bouton
ou tournez la molette de sélection de
programme lorsque la sécurité enfants est
active. Appuyez sur les boutons pendant
3 secondes pour désactiver la sécurité
49 FR
5 Entretien et nettoyage
Cartouche filtrante / Surface intérieure
de la porte
Les peluches et fibres qui se dégagent du linge
dans l’air au cours du cycle de séchage sont
récupérées par la « cartouche filtrante
Votre machine est équipée de capteurs
d’humidité qui détectent si le linge est sec ou
non.
Pour nettoyer le capteur :
1. Ouvrez la porte de chargement du sèchelinge.
2. Laissez la machine se refroidir si un
séchage vient d’être réalisé.
3. Nettoyez les capteurs métalliques à l’aide
d’un chiffon doux imbibé de vinaigre puis
séchez-les.
C Nettoyez les capteurs métalliques 4 fois
par an.
AN’utilisez jamais de solvants, de produits
de nettoyage ou de substances similaires
lors du nettoyage, en effet ces produits
entraîneraient un risque d’incendie et
d’explosion
Réservoir d’eau ;
CCes particules se forment généralement à
cause de l’usure et du lavage.
CIl est recommandé de toujours nettoyer le filtre
et les surfaces intérieures du couvercle après
chaque processus de séchage.
CVous pouvez nettoyer le filtre et son pourtour à
l’aide d’un aspirateur.
Pour nettoyer le filtre :
1. Ouvrez la porte de chargement.
2. Retirez le filtre de trappe en tirant dessus, puis
ouvrez le filtre.
3. Eliminez les peluches, les fibres et les résidus
de coton à la main ou à l’aide d’un chiffon
doux.
4. Fermez le filtre et replacez-le correctement à
sa place.
CAu fil du temps, la surface du filtre peut être
obstruée après utilisation ; dans ce cas, lavez
le filtre avec de l’eau et séchez-le avant toute
nouvelle utilisation.
L’humidité du linge mouillée est éliminée du
linge par condensation. Vidangez le réservoir
d’eau après chaque cycle de séchage ou
bien en cours de séchage, si le témoin
d’avertissement « réservoir d’eau » s’allume.
AL’eau condensée n’est pas potable !
ANe retirez jamais le réservoir d’eau
lorsqu’un programme est en cours.
Si vous omettez de vider le réservoir d’eau,
votre sèche-linge s’arrêtera de fonctionner
au cours des cycles de séchage suivants,
lorsque le réservoir sera plein et que le témoin
« réservoir d’eau » s’allumera. Dans ce cas,
appuyez sur le bouton « Départ/Pause/
Annulation » pour relancer le cycle de séchage
après avoir vidé le réservoir.
*Pour la vidange du réservoir d’eau :
1-Retirez avec précaution le réservoir d’eau en
ouvrant la plaque de protection / le tiroir.
CNettoyez toute la surface intérieure du
couvercle et du joint de la porte.
Capteur
50 FR
2-Videz l’eau du réservoir
3. Retirez le condenseur.
3- Si des peluches sont présentes sur
l’entonnoir du réservoir d’eau, nettoyez-les
sous l’eau courante.
4-Réinstallez le réservoir d’eau à sa place
4. Nettoyez le condenseur en appliquant de
l’eau sous pression à l’aide d’une armature
de douche et attendez que l’eau s’écoule.
Condenseur
L’air chaud et humide à l’intérieur du condenseur
est refroidi par l’air froid provenant de la pièce.
Par conséquent, l’air humide circulant dans votre
sèche-linge, se condense et peut être pompé
vers le réservoir.
CNettoyez le condenseur tous les 30 cycles de
séchage ou une fois par mois.
Pour nettoyer le condenseur :
1. Si un processus de séchage vient de se
terminer, ouvrez la porte de la machine et
attendez que celle-ci refroidisse.
2. Déverrouillez les 2 sécurités du condenseur
après avoir ouvert la plaque de protection.
5. Insérez le condenseur dans son logement.
Verrouillez les 2 sécurités et vérifiez qu’elles
sont installées correctement.
6. Reposez la plaque de protection.
51 FR
6 Suggestions de solutions aux problèmes
Le processus de séchage est excessivement long.
• Les mailles du filtre peuvent être obstruées. Lavez-les à l’eau.
Le linge est mouillé à la fin du séchage
• Les mailles du filtre peuvent être obstruées. Lavez-les à l’eau.
• Un excès de linge pourrait avoir été introduit dans la machine. Ne chargez la machine à
l›excès.
Le sèche-linge ou le programme ne se met pas en marche. Le sèche-linge n›est pas activé alors
qu›il est lancé.
• Il se peut que la machine ne soit pas branchée. Assurez-vous que la machine est branchée.
• La porte de chargement peut être entrouverte. Veillez à ce que la porte de chargement soit
complètement fermée.
• Le programme n’a peut être pas été défini ou le bouton « Départ/Pause/Annulation » n’a
pas été enfoncé. Assurez-vous que le programme a été défini et qu’il n’est pas sur le mode
« Pause ».
• La « sécurité enfants » est peut être activée. Désactivez la sécurité enfants.
Le programme s’est interrompu sans raison.
• La porte de chargement peut être entrouverte. Veillez à ce que la porte de chargement soit
complètement fermée.
• L’électricité est peut être coupée. Appuyez sur le bouton « Départ/Pause/Annulation » pour
lancer le programme.
• Le réservoir d’eau est peut être plein. Videz l’eau du réservoir.
Le linge a rétréci, s’est élimé ou s’est abîmé.
• Le programme adapté au type de linge n’a peut être pas été appliqué. Ne séchez que le linge
adapté au séchage en machine après avoir vérifié les étiquettes de vos vêtements.
• Sélectionnez un programme et une basse température adaptés au linge à sécher.
L’éclairage du tambour ne s’allume pas (pour les modèles équipés d’une lampe).
• Le sèche-linge n›a peut être pas été lancé en appuyant sur le bouton « Marche/Arrêt ».
Assurez-vous que le sèche-linge est allumé.
• L’ampoule a peut être grillé. Contactez le Service de maintenance agréé pour remplacer
l’ampoule.
Le témoin « Final / Anti-froissement » clignote.
• Le programme de 2 heures anti-froissement n’a peut être pas été activé. Eteignez l’appareil et
retirez le linge.
* Le témoin « Final / Anti-froissement » est allumé.
• Le programme est terminé. Eteignez l’appareil et retirez le linge.
Le témoin « séchage » clignote.
• Un dysfonctionnement du capteur de chaleur est survenu. La machine interrompt le
programme sans chauffage. Eteignez l’appareil et retirez le linge. Contactez le Service de
maintenance agréé.
Le témoin « Nettoyage du filtre » est allumé.
• Il se peut que le filtre n’ait pas été nettoyé. Nettoyez le filtre de trappe.
L’eau s’écoule du couvercle.
• Nettoyez toute la surface intérieure du couvercle et du joint de la porte.
Le couvercle s’ouvre spontanément.
• Poussez-le jusqu’à ce qu’un bruit vous signale qu’il est fermé.
Pour les produits équipés d’un condenseur :
Le témoin « réservoir d’eau » est allumé.
• Le réservoir d’eau est peut être plein. Videz l’eau du réservoir.
Le témoin « Nettoyage du condenseur » est allumé.
• Il se peut que le condenseur n›ait pas été nettoyé. Nettoyez les filtres dans le condenseur
situés sous la plaque de protection.
A Contactez le service de maintenance agréé si le problème persiste.
52 FR
Bitte lesen Sie diese Anleitung gut durch, bevor Sie Ihr neues Gerät benutzen!
Sehr geehrter Kunde,
Wir wünschen uns, dass unser Produkt, das in modernen Betrieben hergestellt wurde und strikte
Qualitätskontrollen durchlaufen hat, bei Ihnen optimal und zu Ihrer vollsten Zufriedenheit arbeitet.
Daher möchten wir Ihnen ans Herz legen, diese Anleitung aufmerksam durchzulesen, bevor
Sie das Produkt benutzen. Bewahren Sie die Anleitung bitte auf, damit Sie in Zukunft darin
nachschlagen können. Lesen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise!
Diese Bedienungsanleitung...
• hilft Ihnen, Ihr neues Gerät schnell und sicher zu bedienen.
• Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie Ihr Gerät aufstellen und benutzen.
• Halten Sie sich dabei ganz besonders an die Sicherheitshinweise - es geht um IHRE Sicherheit.
• Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf, damit Sie später darin nachlesen können.
• Bitte lesen Sie auch alle weiteren Dokumente, die mit Ihrem Gerät geliefert wurden.
Beachten Sie, dass diese Bedienungsanleitung für verschiedene Modelle geschrieben wurde.
Die Symbole
In der Bedienungsanleitung verwenden wir folgende Symbole:
B
C
Wichtige Sicherheitshinweise. Warnung vor gefährlichen Situationen, die eine Gefahr für Leben und Besitz darstellen können.
Warnungen rund um die Elektrizität.
Warnungen vor Brandgefahr.
Warnungen vor heißen Oberflächen.
Anleitung lesen.
Nützliche Informationen. Wichtige Informationen oder nützliche Tipps zum Gebrauch.
Dieses Gerät ist mit dem Symbol zur selektiven Behandlung von Elektro- und
Elektronikausstattungen gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass das ausgediente Gerät
gemäß der EG-Richtlinie 2002/96 zwecks Zerlegen oder Recycling von einem selektiven
Sammelsystem erfasst werden muss, um jegliche Auswirkungen auf die Umwelt zu
reduzieren
Weitere Auskünfte können von den zuständigen örtlichen oder landesweiten Behörden
erhalten werden.
Nicht selektiv behandelte Elektronikprodukte können auf Grund der in ihnen enthaltenen
Schadstoffe für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sein.
2960310343_DE/080113.1129
A
1 Wichtige Sicherheitshinweise
In diesem Abschnitt finden Sie wichtige
Sicherheitshinweise, die Sie vor Verletzungen
und Sachschäden bewahren. Bei
Nichtbeachtung dieser Hinweise erlöschen
sämtliche Garantie- und Haftungsansprüche.
Allgemeine Sicherheitshinweise
• Stellen Sie die Maschine niemals auf
Teppichboden und ähnlichen Unterlagen
auf; andernfalls kann die Maschine nicht
richtig belüftet werden und sich dadurch
überhitzen. Dies kann zu Problemen mit
Ihrer Waschmaschine führen.
• Falls Netzkabel oder Netzstecker
beschädigt sein sollten, müssen Sie die
defekten Teile von einem autorisierten
Servicecenter instandsetzen lassen.
• Bei Aufstellung, Wartung und Reparatur
sollte der Netzstecker des Gerätes stets
gezogen sein. Überlassen Sie solche
Arbeiten grundsätzlich dem technischen
Kundendienst. Der Hersteller haftet nicht
für Schäden, die durch das Einwirken nicht
autorisierter Personen verursacht werden.
• Schließen Sie das Gerät an eine
geerdete, mit einer passenden Sicherung
abgesicherten Steckdose an – orientieren
Sie sich dabei an der Tabelle mit
technischen Daten.
• Nutzen Sie das Gerät bei
Umgebungstemperaturen zwischen 5 und
35 °C.
• Verwenden Sie keine Elektrogeräte im
Inneren der Maschine.
• Schließen Sie den Luftauslass des
Gerätes nicht an Kamine an, durch die
Verbrennungsrückstände von Geräten
geleitet werden, die mit Gas oder anderen
Kraftstoffen arbeiten.
• Damit keine Gefährdungen durch den
Rückfluss von Verbrennungsgasen
einschließlich offenen Flammen in
den Raum entstehen, muss für eine
angemessene Belüftung gesorgt werden.
• Reinigen Sie den Fusselfilter vor oder nach
jeder Ladung.
• Benutzen Sie den Trockner niemals ohne
eingesetzten Fusselfilter.
• Achten Sie darauf, dass sich keine
Fasern, kein Staub und keine sonstigen
Verschmutzungen am Luftauslass oder in
der Nähe ansammeln.
• Das Netzkabel muss nach der Aufstellung
frei zugänglich bleiben.
• Nutzen Sie keine Verlängerungskabel,
keine Mehrfachsteckdosen oder Adapter
zum Anschluss des Trockners die
Stromversorgung; es besteht eine gewisse
Stromschlaggefahr.
• Verändern Sie den Netzstecker des
Gerätes nicht. Falls sich der Netzstecker
nicht in die Steckdose einstecken lassen
sollte, lassen Sie die Steckdose von
einem qualifizierten Elektriker gegen eine
passende austauschen.
• Textilien, die mit Hilfe von Benzin,
chemischen Reinigungsmitteln oder
anderen brennbaren oder gar explosiven
Materialien gereinigt oder damit
verunreinigt wurden, dürfen nicht mit dem
Gerät getrocknet werden, da brennbare
oder explosive Dämpfe entstehen können.
• Trocknen Sie keine mit Chemikalien
gereinigte Textilien in der Maschine.
• Trocknen Sie keine ungewaschenen
Textilien im Wäschetrockner.
• Textilien, die mit Speiseöl, Azeton, Alkohol,
Benzin, Kerosin, Fleckentferner, Terpentin,
Paraffin oder Paraffinentferner verunreinigt
wurden, müssen zunächst mit reichlich
Reinigungsmittel in heißem Wasser
gewaschen werden, bevor sie im Trockner
getrocknet werden dürfen.
• Artikel wie Schaumgummi (Latexschaum),
Duschhauben, wasserdichte Textilien,
gummierte Textilien sowie Kleidungsstücke
oder Kissen mit Schaumstoffeinlagen
sollten nicht im Wäschetrockner getrocknet
werden.
• Benutzen Sie keine Weichspüler oder
Produkte gegen statische Aufladungen,
sofern diese nicht vom Hersteller des
Trockners empfohlen wurden.
• Das Gerät muss geerdet werden. Ein
geerdeter Anschluss verringert die
Stromschlaggefahr, da Elektrizität im Falle
einer Fehlfunktion oder eines Ausfalls
über einen geringen Widerstand abfließen
kann. Das Netzkabel des Gerätes ist mit
einem entsprechenden Leiter und einem
Erdungsstecker ausgestattet. Dieser
Stecker muss richtig angebracht und
in eine gemäß lokalen Vorschriften und
Richtlinien geerdete Steckdose eingesteckt
werden.
• Stellen Sie das Gerät nicht hinter
verschlossenen Türen, Schiebetüren und
nicht hinter Türen auf, die sich gegen das
Gerät öffnen.
• Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an
denen es dem Wetter ausgesetzt wird.
• Manipulieren Sie niemals die
Bedienelemente.
• Verzichten Sie auf eigenmächtige
Reparaturen und den Austausch von
Teilen, auch wenn Sie sich dazu in der
Lage fühlen. Führen Sie solche Tätigkeiten
55 DE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
nur dann aus, wenn diese ausdrücklich in
der Bedienungs- oder Wartungsanleitung
empfohlen werden.
Die Luftein- und Luftauslässe des Gerätes
müssen in regelmäßigen Abständen von
qualifizierten Fachkräften gereinigt werden.
Eine falsch angeschlossene Erdungsleitung
des Gerätes kann zu einem Stromschlag
führen. Wenden Sie sich an einen
qualifizierten Elektriker, Wartungstechniker
oder eine ähnlich qualifizierte Fachkraft,
falls Zweifel an der ordnungsgemäßen
Erdung des Gerätes bestehen.
Greifen Sie nicht in das Gerät, solange sich
die Trommel bewegt.
Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das
Gerät nicht benutzen.
Waschen Sie das Gerät nie mit Wasser ab!
Es besteht Stromschlaggefahr! Ziehen Sie
vor dem Reinigen immer den Netzstecker.
Berühren Sie den Stecker niemals mit
feuchten oder gar nassen Händen. Ziehen
Sie den Netzstecker niemals, indem Sie
am Kabel ziehen: Fassen Sie grundsätzlich
den Stecker selbst. Benutzen Sie
das Gerät nicht, falls Netzkabel oder
Netzstecker beschädigt sind!
Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst
zu reparieren. Andernfalls gefährden Sie Ihr
Leben und das Leben Ihrer Mitmenschen.
Bei Störungen, die sich nicht unter
Einhaltung der Sicherheitshinweise
beheben lassen:
Schalten Sie das Gerät aus, ziehen
Sie den Netzstecker, schließen Sie
den Wasserhahn und rufen Sie den
autorisierten Kundendienst an.
Halten Sie den Trockner nicht mitten im
Betrieb an; dies ist nur dann zulässig,
wenn Sie sämtliche Textilien sofort aus
dem Trockner nehmen und ausbreiten,
damit die Hitze entweichen kann.
Entfernen Sie die Gerätetür, bevor Sie den
Trockner entsorgen.
Der letzte Schritt des Trocknungszyklus
(Abkühlphase) erfolgt ohne Wärmezufuhr,
damit Textilien nicht beschädigt werden.
Weichspüler und ähnliche Produkte sollten
gemäß den Anweisungen des jeweiligen
Herstellers benutzt werden.
Unterwäsche mit Metalleinlagen (z. B. BHs)
sollten nicht in Wäschetrockner gegeben
werden. Der Wäschetrockner kann
beschädigt werden, falls sich Metalleinlagen
während des Trocknungsvorgangs lösen.
Überprüfen Sie sämtliche Textilien auf
vergessene Feuerzeuge, Münzen,
Metallteile, Nadeln, usw. und entfernen Sie
diese, bevor Sie die Textilien in das Gerät
geben.
• Schalten Sie den Trockner nach Ablauf des
Trocknungsprogramms immer mit der Ein-/
Austaste ab. Schalten Sie das Gerät auch
grundsätzlich aus, wenn Sie es längere Zeit
nicht benutzen. Halten Sie die Trocknertür
geschlossen, solange das Gerät mit Strom
versorgt wird (also nicht mit der Ein-/
Austaste abgeschaltet wurde).
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
• Dieses Produkt wurde für den
Hausgebrauch entwickelt. Es darf nicht für
andere Zwecke eingesetzt werden.
• Benutzen Sie das Gerät nur zum
Trocknen von Textilien, die entsprechend
gekennzeichnet sind.
• Trocknen Sie ausschließlich in dieser
Anleitung angegebene Dinge mit dem
Gerät.
• Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung
durch Personen (einschließlich Kindern)
vorgesehen, die über reduzierte körperliche
Eignung, Wahrnehmung oder geistige
Fähigkeiten, Mangel an Erfahrung und
Wissen verfügen, sofern diese Personen
nicht von einer verantwortlichen Person
beaufsichtigt oder gründlich in der
Bedienung des Gerätes unterwiesen
wurden.
Sicherheit von Kindern
• Elektrogeräte können eine Gefahr für
Kinder darstellen. Halten Sie Kinder von der
Maschine fern, wenn diese arbeitet. Lassen
Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
• Verpackungsmaterialien können für
Kinder gefährlich werden. Halten Sie
Verpackungsmaterialien von Kindern fern
oder entsorgen Sie die Materialien gemäß
örtlichen Entsorgungsvorschriften.
• Lassen Sie Kinder auf keinen Fall auf oder
in das Gerät klettern.
• Kinder sollten in jedem Fall beaufsichtigt
werden, damit sie nicht mit dem Gerät
spielen.
• Schließen Sie die Gerätetür, wenn Sie sich
von der Maschine entfernen.
56 DE
2 Installation
Lassen Sie Ihr Gerät vom autorisierten
Kundendienst in Ihrer Nähe installieren.
CDie Vorbereitung des Aufstellungsortes und
der elektrischen Gegebenheiten obliegt
dem Kunden.
BInstallation und elektrischer Anschluss
müssen von qualifizierten Fachleuten
ausgeführt werden.
ASchauen Sie sich das Gerät vor der
Installation genau an, achten Sie auf
Defekte. Falls Defekte vorliegen, lassen Sie
das Gerät nicht installieren. Beschädigte
Geräte stellen immer ein Sicherheitsrisiko
dar.
Der richtige Aufstellungsort
• Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, an
dem keine Frostgefahr besteht und an dem
das Gerät stabil und gerade stehen kann.
• Benutzen Sie das Gerät an einem gut
belüfteten, staubfreien Ort.
• Blockieren Sie nicht die
Ventilationsöffnungen an der
Vorderseite und unter dem Gerät; z.
B. durch langflorige Teppiche oder
Holzeinfassungen.
• Stellen Sie das Gerät nicht auf langflorigen
Teppichen oder ähnlichen Unterlagen auf.
• Stellen Sie das Gerät nicht hinter
verschlossenen Türen, Schiebetüren und
nicht hinter Türen auf, die sich gegen das
Gerät öffnen und dagegen stoßen können.
• Das Gerät sollte nach der Installation nicht
mehr verrückt werden. Achten Sie bei der
Aufstellung darauf, dass nichts gegen die
Rückwand stößt (z. B. Wasseranschlüsse,
Steckdosen und dergleichen). Wählen Sie
einen Aufstellungsort, an dem das Gerät
permanent steht und nicht mehr verrückt
werden muss.
BStellen Sie das Gerät nicht auf das
Stromkabel.
• Sorgen Sie für einen Abstand von
mindestens 1,5 cm zu anderen
Möbelstücken.
Transportsicherungen entfernen
AEntfernen Sie die Transportsicherungen,
bevor Sie das Produkt zum ersten Mal
benutzen.
1. Öffnen Sie die Gerätetür.
2. Im Inneren der Trommel finden Sie einen
Kunststoffbeutel mit Schaumstoff darin.
Fassen Sie diesen an der mit XX markierten
Stelle.
3. Ziehen Sie den Kunststoffbeutel zu sich
hin heraus; dadurch entfernen Sie die
Transportsicherungen.
ASorgen Sie dafür, dass die
Transportsicherungen (Kunststoff- und
Schaumstoffteile) vor der ersten Nutzung
des Gerätes vollständig entfernt werden.
Lassen Sie nichts in der Trommel zurück.
Untertischinstallation
• Zur Untertischinstallation oder zum Betrieb
in einem Schrank muss das Oberteil durch
ein Spezialteil (Teilenummer: 297 360 0100)
ersetzt werden. Den Austausch nimmt der
autorisierte Kundendienst vor. Das Gerät
darf nicht ohne Oberteil betrieben werden.
• Lassen Sie mindestens 3 cm Platz
zwischen Seitenwänden/Rückwand
des Gerätes und Arbeitsplatte oder
Schrankwänden, wenn Sie das Gerät unter
einer Arbeitsplatte oder in einem Schrank
installieren.
Aufstellung auf einer
Waschmaschine
• Wenn das Gerät auf einer Waschmaschine
aufgestellt werden soll, benötigen Sie ein
Passstück. Die Halterung (Artikelnummern:
297 720 0200 weiß/297 720 0500 grau)
muss vom autorisierten Kundendienst
installiert werden.
• Stellen Sie das Gerät auf einem stabilen
Untergrund auf. Falls das Gerät auf einer
Waschmaschine aufgestellt werden
sollte, kann das Gesamtgewicht bei voller
Beladung gut und gern 180 kg erreichen.
Achten Sie daher darauf, dass der Boden
das Gewicht bequem tragen kann!
57 DE
Füße einstellen
Damit Ihre Maschine leise und vibrationsfrei
arbeiten kann, muss sie absolut gerade
und ausbalanciert stehen. Sie balancieren
die Maschine aus, indem Sie die Füße
entsprechend einstellen.
Stellen Sie die Füße (durch Drehen) so ein, dass
die Maschine absolut gerade und wackelfrei
steht.
Erste Inbetriebnahme
• Bevor Sie sich zur Installation an den
autorisierten Kundendienst wenden,
vergewissern Sie sich, dass Aufstellungsort
und Stromversorgung entsprechend
vorbereitet wurden. Falls dies nicht der Fall
sein sollte, lassen Sie die nötigen Arbeiten
durch einen qualifizierten Elektriker
ausführen.
• Achten Sie darauf, dass der
Stromanschluss des Produktes wie in
den entsprechenden Abschnitten dieser
Bedienungsanleitung erläutert ausgeführt
wird.
Verpackungsmaterial entsorgen
C Drehen Sie die Einstellfüße niemals
komplett aus ihrer Halterung heraus.
Elektrischer Anschluss
Schließen Sie das Gerät an eine geerdete,
mit einer passenden Sicherung abgesicherte
Steckdose an – orientieren Sie sich dabei
an der Tabelle mit technischen Daten. Unser
Unternehmen haftet nicht für jegliche Schäden,
die auftreten können, wenn das Gerät an
einem Stromkreis ohne korrekte Erdung
betrieben wird.
• Der Anschluss muss gemäß lokal gültiger
Vorschriften erfolgen.
• Wenn Ihre Stromversorgung mit einer
geringeren als einer 16 A-Sicherung
ausgestattet ist, lassen Sie eine 16
A-Sicherung durch einen qualifizierten
Elektriker installieren.
• Das Netzkabel muss nach der Aufstellung
frei zugänglich bleiben.
• Hinweise zu Betriebsspannung und
erforderlichen Sicherungen finden Sie im
Abschnitt „Technische Daten“.
• Die angegebene Spannung muss mit der
Spannung Ihrer lokalen Stromversorgung
übereinstimmen.
• Verzichten Sie auf Verlängerungskabel und
Mehrfachsteckdosen.
• Hauptsicherung und Schalter müssen
einen minimalen Kontaktabstand von 3
mm aufweisen.
B Ein beschädigtes Netzkabel muss
unverzüglich durch einen qualifizierten
Elektriker ausgetauscht werden.
BDas Gerät darf vor Abschluss der
Reparatur keinesfalls betrieben werden! Es
besteht Stromschlaggefahr!
Verpackungsmaterialien können für
Kinder gefährlich werden. Lagern Sie
Verpackungsmaterialien daher an einem
sicheren Ort und außerhalb der Reichweite
von Kindern. Das Verpackungsmaterial
Ihres Gerätes wurde aus recyclingfähigen
Materialien hergestellt. Achten Sie auf eine
ordnungsgemäße Entsorgung der Materialien.
Verzichten Sie auf eine Entsorgung mit dem
regulären Hausmüll.
Gerät transportieren
1. Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
2. Trennen Sie Wasser- und
Kaminanschlüsse, sofern vorhanden.
3. Lassen Sie das Wasser vor dem Transport
komplett aus dem Gerät ablaufen.
Altgeräteentsorgung
Entsorgen Sie Ihre Altgeräte auf
umweltfreundliche Weise.
Ihr Händler und Ihre Sammelstellen vor Ort
informieren Sie über die richtige Entsorgung
Ihres Gerätes.
Bevor Sie Altgeräte entsorgen, schneiden
Sie den Netzstecker ab und machen die
Türverriegelung unbrauchbar, damit sich keine
Gefahren für Kinder ergeben.
58 DE
Technische Daten
DE
Höhe (verstellbar)
84.6 cm
Breite
59.5 cm
Tiefe
53 cm
Füllmenge (max.)
7 kg
Gewicht (netto)
35 kg
Spannung
Anschlussleistung
Siehe Typenschild
Modelnummer
Das Typenschild finden Sie hinter der Tür des Trockners.
59 DE
3 Vorbereitungen vor dem Trocknen
Hinweise zum Energiesparen:
• Versuchen Sie das Gerät möglichst voll
beladen zu nutzen, überladen Sie es
jedoch nicht.
• Schleudern Sie sämtliche Textilien beim
Waschen mit der höchstmöglichen
Drehzahl. Dadurch verkürzt sich die
Trocknungszeit, der Energieverbrauch
sinkt.
• Achten Sie darauf, ähnliche Textilien
gemeinsam zu trocknen.
• Halten Sie sich bei der Programmauswahl
an die Bedienungsanleitung.
• Sorgen Sie dafür, dass ausreichend Platz
an der Vorderseite und Rückseite des
Gerätes vorhanden ist, damit die Luft frei
zirkulieren kann. Blockieren Sie nicht den
Lufteinlass an der Vorderseite des Gerätes.
• Öffnen Sie die Tür des Gerätes im Betrieb
nur dann, wenn es wirklich notwendig
ist. Wenn Sie die Tür unbedingt öffnen
müssen, achten Sie darauf, dass die Tür
nicht lange geöffnet bleibt.
• Geben Sie während des Trocknens keine
weitere (feuchte) Wäsche hinzu.
• Beim Trocknen lösen sich Fusseln und
einzelne Fasern von der Wäsche. Diese
Rückstände sammeln sich im Fusselfilter.
Vergessen Sie nicht, den Filter vor oder
nach jedem Trocknen zu reinigen.
• Bei Modellen mit Kondensator sorgen
Sie dafür, dass der Kondensator
mindestens einmal monatlich oder alle 30
Trocknungszyklen gereinigt wird.
• Bei Modellen mit Abluftschlauch beachten
Sie die Hinweise zum Anschluss an den
Kamin in der Bedienungsanleitung; weisen
Sie Ihren Schornsteinfeger darauf hin.
• Sorgen Sie beim Trocknen für eine gute
Belüftung des Raumes, in dem der
Trockner aufgestellt ist.
• Bei Modellen mit Beleuchtung sparen Sie
Energie, wenn Sie die Tür geschlossen
halten, solange das Gerät eingeschaltet
ist, also nicht über die Ein-/Austaste
abgeschaltet wurde.
Trockner-geeignete Textilien
C Halten Sie sich grundsätzlich an die
Angaben auf dem Pflegeetikett. Trocknen
Sie mit Ihrem Trockner ausschließlich
Wäsche, die per Etikett ausdrücklich zur
maschinellen Trocknung gekennzeichnet
sind, wählen Sie das passende Programm.
Trockner-ungeeignete Textilien
• Textilien mit Metallteilen (z. B. Büstenhalter,
Gürtelschnallen und Metallknöpfe) können
das Gerät beschädigen.
• Trocknen Sie keine Wäschestücke
wie Wolle, Seide und Nylonstrümpfe,
empfindliche Stoffe mit Stickereien, Textilien
mit Metall-Applikationen oder Dinge wie
Schlafsäcke im Wäschetrockner.
• Empfindliche und sehr feine Wäschestücke
sowie Spitzenvorhänge oder -gardinen
können zerknittert werden. Solche Textilien
gehören nicht in den Wäschetrockner!
• Trocknen Sie keine Textilien mit
eingeschlossenen Fasern (z. B. Kissen und
Stepptextilien) im Trockner.
• Textilien mit Schaumstoff- oder
Gummieinlagen können sich verformen.
• Trocknen Sie keine gummihaltigen Textilien
in der Maschine.
• Trocknen Sie keine Wäsche, die mit
Mineralölen (z. B. Benzin, Diesel,
Petroleum, usw.), sonstigen Ölen oder
Explosivstoffen verunreinigt waren, im
Wäschetrockner. Dies gilt auch, wenn
solche Textilien zuvor gründlich gewaschen
wurden.
• Tropfnasse Wäsche darf nicht in das Gerät
gegeben werden.
• Textilien, die mit Hilfe von Benzin,
chemischen Reinigungsmitteln oder
anderen brennbaren oder gar explosiven
Materialien gereinigt oder damit verunreinigt
wurden, dürfen nicht mit dem Gerät
getrocknet werden, da brennbare oder
explosive Dämpfe entstehen können.
• Trocknen Sie keine mit Chemikalien
gereinigte Textilien mit Ihrem Gerät.
60 DE
• Trocknen Sie keine ungewaschenen
Textilien mit Ihrem Gerät.
• Textilien, die mit Speiseöl, Azeton, Alkohol,
Benzin, Kerosin, Fleckentferner, Terpentin,
Paraffin oder Paraffinentferner verunreinigt
wurden, müssen zunächst mit reichlich
Reinigungsmittel in heißem Wasser
gewaschen werden, bevor sie im Trockner
getrocknet werden dürfen.
• Artikel wie Schaumgummi (Latexschaum),
Duschhauben, wasserdichte Textilien,
gummierte Textilien sowie Kleidungsstücke
oder Kissen mit Schaumstoffeinlagen
sollten nicht im Wäschetrockner getrocknet
werden.
• Benutzen Sie keine Weichspüler oder
Produkte gegen statische Aufladungen,
sofern diese nicht ausdrücklich zur
Verwendung in Wäschetrocknern geeignet
sind.
• Trocknen Sie keine mit Metallteilen
verstärkten Textilien im Gerät. Falls sich
solche Metallteile lösen, können sie den
Wäschetrockner schwer beschädigen.
Textilien zum Trocknen vorbereiten
• Überprüfen Sie sämtliche Textilien auf
vergessene Feuerzeuge, Münzen,
Metallteile, Nadeln, usw. und entfernen Sie
diese, bevor Sie die Textilien in das Gerät
geben.
• Weichspüler und ähnliche Produkte
müssen streng nach Anweisung des
jeweiligen Herstellers angewandt werden.
• Sämtliche Textilien müssen zunächst mit
der höchstmöglichen Geschwindigkeit in
der Waschmaschine geschleudert werden.
• Nach dem Waschen können Ihre Textilien
miteinander verwoben sein. Lösen Sie
solche Textilien voneinander, bevor Sie sie
in Ihren Trockner geben.
• Sortieren Sie Ihre Wäsche nach Art und
Dicke. Trocknen Sie Wäschestücke
des gleichen Typs gemeinsam. Z.
B.: Dünne Küchenhandtücher und
Tischdecken trocknen schneller als dicke
Badehandtücher.
Die richtige Wäschemenge
ABitte orientieren Sie sich an den Hinweisen
in der Programmauswahltabelle. Wählen
Sie grundsätzlich ein für die maximale
Beladung geeignetes Programm.
C Wir raten davon ab, das Gerät mit mehr
Wäsche als angegeben zu beladen. Die
Wäsche wird nicht mehr richtig trocken,
wenn Sie die Maschine überladen. Darüber
hinaus kann es zu Beschädigungen Ihrer
Wäsche und Ihres Gerätes kommen.
C Legen Sie die Textilien lose in die Trommel;
so, dass sich die Wäschestücke möglichst
nicht verheddern können.
Nachfolgend finden Sie einige
Gewichtsbeispiele.
Heimtextilien
Ungefähres
Gewicht
(Gramm)
Baumwollbettbezüge (doppelt)
1500
Baumwollbettbezüge (einzeln)
1000
Bettlaken (doppelt)
500
Bettlaken (einzeln)
350
Große Tischtücher
700
Kleine Tischtücher
250
Servietten
100
Badehandtücher
700
Handtücher
350
Ungefähres
Gewicht
(Gramm)
Oberbekleidung
Blusen
150
Baumwollhemden
300
Hemden
200
Baumwollkleider
500
Kleider
350
Jeans
700
Taschentücher (10 Stück)
100
T-Shirts
125
Beladen
• Öffnen Sie die Gerätetür.
• Legen Sie die Wäschestücke lose in die
Trommel.
• Drücken Sie die Tür zum Schließen zu.
Vergewissern Sie sich, dass nichts in der
Tür eingeklemmt wurde.
61 DE
4 Programm auswählen und mit der Maschine arbeiten
Bedienfeld
1
8
7
2
4
3
6
5
1. Filter reinigen-Leuchte
Leuchtet auf, wenn der Filter voll ist.
2. Programmfolgeanzeige
Zeigt den Fortschritt des derzeit
ausgeführten Programms.
3. Tonsignale abschalten
Zum Abschalten des Tonsignals am Ende
des Programms.
4. Ein-/Ausschalter
Zum Ein- und Ausschalten des Gerätes.
5. Programmauswahlknopf
Zum Auswählen des gewünschten
Programms.
6. Start/Pause/Abbrechen-Taste
Zum Starten, Anhalten und Abbrechen
von Programmen.
7. Wassertank-Hinweisleuchte*
Leuchtet auf, wenn der Wassertank voll
ist.
8. Zeitverzögerungstaste*
Zum Einstellen einer Verzögerungszeit.
62 DE
Gerät vorbereiten
1. Stecken Sie den Netzstecker der Maschine
ein.
2. Geben Sie die Wäsche in die Maschine.
3. Drücken Sie die Ein-/Austaste.
C Durch die bloße Betätigung des Ein-/
Ausschalters wird das Programm noch
nicht gestartet. Starten Sie das Programm
mit der Start/Pause/Abbrechen-Taste.
Programmauswahl
Wählen Sie ein geeignetes Programm aus
der nachstehenden Tabelle; dort finden Sie
auch die Trocknungstemperatur in °C. Wählen
Sie das gewünschte Programm mit dem
Programmauswahlknopf.
Extratrocken
Schranktrocken
Schranktrocken
plus
Bügeltrocken
Trocknen bei hoher Temperatur;
nur Baumwollwäsche. Dicke
und mehrlagige Textilien (z. B.
Handtücher, Leinen, Jeans)
werden so getrocknet, dass kein
Bügeln mehr nötig ist, bevor die
Wäsche in den Schrank gehängt
wird.
Normale Wäsche (z. B.
Tischtücher, Unterwäsche) wird
so getrocknet, dass kein Bügeln
mehr nötig ist, bevor Sie die
Wäsche in den Schrank hängen.
Normale Wäsche (z. B.
Tischtücher, Unterwäsche) wird
so getrocknet, dass kein Bügeln
mehr nötig ist, bevor Sie die
Wäsche in den Schrank hängen.
Allerdings wird die Wäsche
intensiver als bei der Einstellung „
Schranktrocken “ getrocknet.
Normale Wäsche (z. B. Hemden,
Kleider) werden Bügeltrocken
getrocknet.
CWeitere Details zu den Programmen finden
Sie in der Programmauswahltabelle.
Hauptprogramme
Je nach Textilientyp stehen die folgenden
Hauptprogramme zur Verfügung:
Baumwolle
Mit diesem Programm können Sie Ihre
strapazierfähigen Wäschestücke trocknen.
Trocknen bei hoher Temperatur. Dieses
Programm sollten Sie für Ihre Baumwolltextilien
(wie Bettlaken, Bettbezüge, Unterwäsche, usw.)
verwenden.
•Synthetikfasern
Mit diesem Programm können Sie Ihre weniger
strapazierfähigen Wäschestücke trocknen. Das
Trocknen erfolgt bei niedrigerer Temperatur als
beim Baumwollprogramm. Dieses Programm
empfehlen wir für Synthetiktextilien (wie
Hemden, Blusen, Synthetik/BaumwolleMischfasern, etc.).
CTrocknen Sie keine Vorhänge und Gardinen
im Wäschetrockner.
Knitterschutz
Hierbei handelt es sich um ein zweistündiges
Knitterschutz-Programm, das Ihre Wäsche
vor dem Zerknittern schützt, wenn Sie die
Textilien nach dem Abschluss des Programms
nicht gleich herausnehmen. Bei diesem
Programm wird die Wäsche alle 600 Sekunden
umgeschichtet, damit sie nicht zerknittert. Zum
Einschalten drücken Sie die Knitterschutz-Taste.
In der ersten Beispielabbildung läuft das
Programm mit aktivem Knitterschutz. In
der zweiten Abbildung ist das Trocknen
abgeschlossen, der erste Knitterschutz-Schritt
hat begonnen.
Spezialprogramme
Für spezielle Fälle stehen Ihnen einige
Zusatzprogramme zur Verfügung:
C Spezialprogramme können je nach Modell
Ihres Gerätes abweichen.
Xpress 35
Mit diesem Programm können Sie
Baumwollwäsche trocknen, die bereits
kräftig in Ihrer Waschmaschine geschleudert
wurde. Dabei können 2kg Baumwollwäsche
(2 Hemden/5 T-Shirts) innerhalb 35 Minuten
getrocknet werden.
C Damit die Trocknungsprogramme optimal
arbeiten können, muss Ihre Wäsche zuvor mit
einem geeigneten Waschprogramm gewaschen
und mit der empfohlenen Geschwindigkeit
geschleudert werden.
Hemden
Trocknet Hemden auf schonendere Art und
Weise, damit diese nicht zerknittern und leicht
gebügelt werden können.
C Hemden können nach Abschluss
dieses Programms noch eine geringe
Restfeuchtigkeit aufweisen. Lassen Sie
Hemden nicht im Trockner liegen.
Jeans
Mit diesem Programm können Sie Jeans
trocknen, die bereits kräftig in Ihrer
Waschmaschine geschleudert wurden.
C Schauen Sie sich bitte die zutreffenden
Abschnitte der Programmtabelle an.
•Feinwäsche
Mit diesem Programm können Sie sehr
empfindliche Wäsche (Seidenblusen, feine
Unterwäsche, usw.) und Wäsche, die nur
mit der Hand gewaschen werden sollte, bei
niedrigen Temperaturen trocknen.
C Wir empfehlen, empfindliche Wäsche und
Textilien in einen Kleiderbeutel zu geben,
damit diese nicht zerknittert oder beschädigt
werden. Nach dem Abschluss des
Programms nehmen Sie die Wäsche sofort
aus dem Trockner und hängen sie auf, damit
sich keine Falten bilden.
63 DE
•Auffrischen
Hierbei wird die Wäsche lediglich 10 Minuten
lang durchlüftet; dabei wird keine Heißluft
eingesetzt. Dieses Programm können Sie
zum Beispiel einsetzen, um Wäsche von
unangenehmen Gerüchen zu befreien, wenn
diese lange im Schrank gehangen hat.
Timerprogramme
Sie können eines der 10, 20, 40 oder 60
Minuten dauernden Timerprogramme wählen,
um den gewünschten Trocknungsgrad bei
niedrigen Temperaturen zu erreichen. Diese
Programme arbeiten – unabhängig von
der Trocknungstemperatur – fest mit der
eingestellten Zeit.
64 DE
Programmauswahl- und Verbrauchstabelle
DE
Programme
Kapazität
(kg)
Schleudergeschwindigkeit
Waschmaschine (U/min)
Ungefähre
Restfeuchte
Trocknungszeit
(Minuten)
7
1000
% 60
116
7
1000
% 60
120
7
1000
% 60
90
2
1200
% 50
35
1.5
1200
% 50
40
Baumwolle/Buntwäsche
A
Schranktrocken
A
Schranktrocken
plus
A
Bügeltrocken
Xpress 35
Hemden
Jeans
4
1200
% 50
80
1.75
600
% 40
40
3.5
800
% 40
45
Kapazität
(kg)
Schleudergeschwindigkeit
Waschmaschine (U/min)
Ungefähre
Restfeuchte
Energieverbrauch
in kWh
7
1000
% 60
4.15
Baumwolle, bügelfertig
7
1000
% 60
3.25
Synthetik, anziehfertig
3.5
800
% 40
1.42
Feinwäsche
Synthetik
B
Schranktrocken
Energieverbrauchswerte
Programme
Baumwolle, Leinen,
anziehfertig*
* : Energiebewertung-Standardprogramm (EN 61121:2012)
Sämtliche Werte dieser Tabelle wurden gemäß der Norm EN 61121:2012 ermittelt. Diese
Werte können je nach Wäscheart, Schleudergeschwindigkeit, Umgebungsbedingungen und
Spannungsschwankungen abweichen.
65 DE
Zusatzfunktionen
Tonsignale abschalten
Beim Abschluss eines Programms informiert
Sie das Gerät durch ein Tonsignal. Wenn Sie
auf akustische Signale verzichten möchten,
drücken Sie die „Tonsignale abschalten“-Taste.
Wenn Sie diese Taste drücken, leuchtet die
entsprechende LED auf, beim Abschluss des
Programms werden keine akustischen Signale
mehr ausgegeben.
C Diese Funktion können Sie vor und nach
dem Programmstart auswählen.
Hinweisanzeigen
C Hinweisanzeigen können je nach Modell
Ihres Gerätes unterschiedlich ausfallen.
Filter reinigen
Nach dem Programmabschluss erinnert
Sie eine Hinweisleuchte daran, den Filter zu
reinigen.
C Falls die Filter reinigen-Leuchte ständig
leuchten sollte, schauen Sie bitte unter
„Lösungsvorschläge bei Problemen“ nach.
Wassertank
Ein Hinweissymbol leuchtet beim
Programmabschluss auf und auch dann, wenn
der Tank mit Wasser gefüllt ist. Das Gerät
stoppt, wenn dieses Symbol im laufenden
Programm aufleuchtet. Zum Neustart der
Maschine leeren Sie bitte den Wassertank aus.
Nachdem Sie den Wassertank geleert haben,
starten Sie die Maschine mit der Start/Pause/
Abbrechen-Taste. Das Hinweissymbol erlischt,
das Programm wird fortgesetzt.
Zeitverzögerung
Wenn Sie das Trocknen erst später
beginnen lassen möchten, können
Sie den Programmstart mit der
Zeitverzögerungsfunktion um 3, 6 oder 9
Stunden verzögern.
1. Öffnen Sie die Tür und legen Sie die
Wäsche ein.
C Vergewissern Sie sich, dass sämtliche
Luftauslässe geöffnet sind, der Türfilter
gereinigt und der Wassertank leer ist.
2. Wählen Sie das gewünschte
Trocknungsprogramm und - bei Bedarf entsprechende Zusatzfunktionen.
3. Wenn Sie die Zeitprogrammierungstaste
einmal drücken, verzögert sich der Start
um drei Stunden, die entsprechende
LED leuchtet auf. Beim weiteren
Drücken verzögert sich der Start
um 6 Stunden, beim nochmaligen
Drücken um 9 Stunden. Wenn Sie die
Zeitprogrammierungstaste noch einmal
drücken, wird die Zeitverzögerungsfunktion
wieder abgeschaltet. Stellen Sie die
Verzögerungszeit nach Bedarf ein.
4. Die verzögerte Ausführung des
ausgewählten Programms beginnt,
nachdem Sie die Verzögerungszeit
ausgewählt haben und zum Abschluss die
Start/Pause/Abbrechen-Taste drücken.
C Während die Zeitverzögerung läuft, können
Sie weitere Wäsche hinzufügen oder
Wäsche herausnehmen.
C Bei laufender Zeitverzögerung wird die
Wäsche alle 10 Minuten 4 Sekunden lang
gewendet, damit sie nicht verknittert.
Zeitverzögerung aufheben
Wenn Sie die Zeitverzögerung aufheben und
das Waschprogramm sofort starten möchten:
1. Halten Sie die Start/Pause/AbbrechenTaste etwa 3 Sekunden lang gedrückt.
2. Mit der Start/Pause/Abbrechen-Taste
können Sie das Programm sofort starten.
Programm starten
1. Starten Sie die Maschine mit der “Start/
Pause/Abbrechen”-Taste.
2. Die Start/Pause/Abbrechen-Taste leuchtet
auf und zeigt den Beginn des Programms
an.
Programmfortschritt
Der Fortschritt des laufenden Programms
wird durch die Programmfortschrittanzeige
signalisiert.
Zu Beginn eines jeden Programmschrittes
leuchtet die entsprechende Anzeigeleuchte
auf, die Leuchte des gerade abgeschlossenen
Programmschrittes erlischt.
„Trocknen“:
- Während des gesamten
Trocknungsprogramms wird der
Trocknungsgrad angezeigt, bis die Maschine
bügeltrocken ist.
„Bügeltrocken“:
- Leuchtet auf, wenn die Wäsche bügeltrocken
ist und leuchtet weiter, bis der nächste Schritt
erreicht ist.
„Schranktrocken“:
- Leuchtet auf, sobald die Wäsche
schranktrocken ist und leuchtet weiter, bis der
nächste Schritt erreicht ist.
„Abschluss/Knitterschutz“:
- Leuchtet auf, wenn das Programm
abgeschlossen und die Knitterschutz-Funktion
aktiviert wird.
C Falls mehr als eine LED gleichzeitig
aufleuchten oder blinken sollte, weist dies
auf eine Fehlfunktion oder einen Ausfall
hin (siehe dazu „Lösungsvorschläge bei
Problemen“).
Programm nach Programmstart
ändern
Mit dieser Funktion können Sie eine höhere
oder niedrigere Temperatur wählen, wenn der
Trocknungszyklus bereits läuft.
Als Beispiel:
1. Das „Bügeltrocken“-Programm läuft
bereits, Sie möchten das Programm
66 DE
aber in das „Extratrocken“-Programm
ändern. Dazu halten Sie die Start/Pause/
Abbrechen-Taste 3 Sekunden lang
gedrückt, um das laufende Programm
abzubrechen.
2. Wählen Sie nun das „Extratrocken“Programm mit der Programmauswahltaste.
3. Starten Sie die Maschine mit der “Start/
Pause/Abbrechen”-Taste.
C Zum Abbrechen des Programms halten
Sie die Start/Pause/Abbrechen-Taste
3 Sekunden lang gedrückt; alternativ
können Sie den Programmauswahlknopf
zum Beenden des laufenden Programms
in eine beliebige Richtung drehen.
Wassertank- und Filter-reinigen-Leuchte
leuchten auf, wenn das Programm
durch Gedrückthalten der Start/Pause/
Abbrechen-Taste abgebrochen wurde.
Beim Abbrechen durch Drehen des
Programmauswahlknopfes leuchten die
Hinweisleuchten jedoch nicht auf. Lediglich
die Trocknen-Leuchte leuchtet auf, die
Maschine bleibt angehalten, bis Sie ein
neues Programm auswählen und die
Start/Pause/Abbrechen-Taste drücken.
Damit Sie diese beiden Schritte ausführen
können, darf die Kindersicherung
nicht eingeschaltet sein. Falls die
Kindersicherung aktiv sein sollte, schalten
Sie sie zuvor ab, bevor Sie die Schritte
ausführen.
Wäsche im Bereitschaftsmodus
hinzufügen oder herausnehmen
So geben Sie nach Programmstart weitere
Wäsche hinzu oder nehmen Wäsche heraus:
1. Schalten Sie das Gerät durch Drücken
der Start/Pause/Abbrechen-Taste in den
Pausemodus. Das Trocknen wird gestoppt.
2. Bei angehaltenem Gerät öffnen Sie die Tür,
fügen Wäsche hinzu oder nehmen Wäsche
heraus, anschließend schließen Sie die Tür
wieder.
3. Starten Sie die Maschine mit der “Start/
Pause/Abbrechen”-Taste.
C Wenn Sie später Wäsche hinzufügen, kann
dies grundsätzlich dazu führen, dass sich
bereits getrocknete Wäsche mit feuchter
Wäsche vermischt und die Wäsche nach
dem Programmabschluss noch feucht ist.
C Während des Trocknens können Sie
Wäsche nach Belieben hinzufügen oder
herausnehmen. Da der Trocknungsvorgang
dadurch aber immer wieder unterbrochen
wird, verlängert sich die Programmdauer,
der Energieverbrauch steigt. Daher sollten
Sie Wäsche am besten immer nur zum
Programmstart hinzufügen.
Kindersicherung
Eine Kindersicherung sorgt dafür, dass
Programme nicht durch Drücken von Tasten
unterbrochen werden können, während das
Gerät arbeitet. Wenn die Kindersicherung
eingeschaltet ist, bleiben die Tür und sämtliche
Bedientasten mit Ausnahme der Ein-/Austaste
gesperrt.
Zum Einschalten der Kindersicherung halten
Sie die beiden Tasten „Tonsignale abschalten“
und „Start/Pause/Abbrechen“ 3 Sekunden lang
gleichzeitig gedrückt.
Wenn Sie nach dem Beenden eines Programms
ein neues Programm starten oder ein laufendes
Programm unterbrechen möchten, müssen
Sie die Kindersicherung abschalten. Zum
Ausschalten der Kindersicherung halten Sie
dieselben Tasten erneut 3 Sekunden lang
gedrückt.
C Die Kindersicherung schaltet sich ab, wenn
die Maschine mit der Ein-/Austaste neu
gestartet wird.
C Zum Einschalten der Kindersicherung
halten Sie die entsprechenden Tasten
3 Sekunden lang gedrückt. Ein langes
Tonsignal erklingt, die Kindersicherung
ist eingeschaltet. Wenn bei aktiver
Kindersicherung Tasten gedrückt werden
oder der Programmauswahlknopf gedreht
wird, erklingen zwei Signaltöne. Zum
Abschalten der Kindersicherung halten
Sie die Tasten 3 Sekunden lang gedrückt.
Ein einzelnes Tonsignal erklingt, die
Kindersicherung ist abgeschaltet.
AEin zweifaches Tonsignal erklingt,
wenn der Programmauswahlknopf
im laufenden Programm bei aktiver
Kindersicherung gedreht wird. Wenn Sie
die Kindersicherung abschalten, ohne
den Programmauswahlknopf zuvor in die
ursprüngliche Position zurückzudrehen,
wird das Programm beendet, da die
Einstellung des Programmauswahlknopfes
geändert wurde. Lediglich die TrocknenLeuchte leuchtet auf, die Maschine
bleibt angehalten, bis Sie ein neues
Programm auswählen und die Start/Pause/
Abbrechen-Taste drücken.
67 DE
Programmabschluss durch
Programmabbruch
So brechen Sie ein Programm ab:
Halten Sie die Start/Pause/Abbrechen-Taste
etwa 3 Sekunden lang gedrückt. Die Leuchten
„Filter reinigen“, „Wassertank“ und „Ende/
Knitterschutz“ leuchten zur Erinnerung auf.
ADa das Innere des Trockners nach dem
Abbrechen eines Programms noch sehr
heiß ist, lassen Sie das DurchlüftenProgramm zum Abkühlen durchlaufen.
Programmabschluss
Wenn ein Programm abgeschlossen
ist, leuchten die „Ende/Knitterschutz“und „Wassertank“-Leuchten an der
Programmfolgeanzeige. Die Tür lässt sich nun
öffnen, ein neues Programm kann gestartet
werden.
Zum Abschalten des Gerätes betätigen Sie die
Ein-/Austaste.
C Der letzte Schritt des Trocknungszyklus
(Abkühlphase) erfolgt ohne Wärmezufuhr,
damit Textilien nicht beschädigt werden.
CHierbei handelt es sich um ein
zweistündiges Knitterschutz-Programm,
das Ihre Wäsche vor dem Zerknittern
schützt, wenn Sie die Textilien nach dem
Abschluss des Programms nicht gleich
herausnehmen.
C Wenn Sie die Wäsche nicht sofort
herausnehmen, lassen Sie das Programm
immer bis zum Ende ausführen.
C Reinigen Sie den Filter nach jedem
Trocknen (siehe „Filter reinigen“).
C Leeren Sie den Wassertank nach jedem
Trocknen (siehe auch „Wassertank“).
68 DE
5 Wartung und Reinigung
Filterkassette/Türinnenseite
Beim Trocknen lösen sich Fusseln und einzelne
Fasern von der Wäsche. Diese Rückstände
sammeln sich in der Filterkassette.
Sensor
C Fusseln und ähnliche Rückstände
entstehen übrigens beim Tragen und beim
Waschen der Wäsche.
C Reinigen Sie den Filter und die Abdeckung
nach jedem Trocknen.
C Den Filter und den Bereich darum herum
können Sie z. B. mit einem Staubsauger
reinigen.
So reinigen Sie den Filter:
1. Öffnen Sie die Gerätetür.
2. Ziehen Sie den Filterdeckel nach oben,
nehmen Sie ihn ab und öffnen Sie den
Filter.
3. Entfernen Sie Fusseln, Fasern und sonstige
Rückstände mit den Fingern oder einem
weichen Lappen.
4. Schließen Sie den Filter und setzen Sie ihn
wieder an seinen Platz.
C Im Laufe der Zeit kann sich der Filter
zusetzen; in diesem Fall waschen Sie den
Filter mit Wasser aus, lassen ihn gründlich
trocknen und setzen ihn anschließend
wieder ein.
Ihr Gerät arbeitet mit Feuchtigkeitssensoren,
um den Trocknungsgrad der Wäsche zu
erkennen.
So reinigen Sie den Sensor:
1. Öffnen Sie die Gerätetür.
2. Falls das Gerät noch warm sein sollte,
lassen Sie es zunächst abkühlen.
3. Wischen Sie die Metallsensoren mit einem
weichen Tuch ab, das sie leicht mit Essig
angefeuchtet haben. Reiben Sie die
Sensoren danach trocken.
C Reinigen Sie die Metallsensoren viermal
pro Jahr.
ABenutzen Sie niemals Lösungsmittel,
Reinigungsmittel oder Ähnliches
zur Reinigung; solche Mittel können
Brände fördern und sogar Explosionen
verursachen!
Wassertank:
C
Reinigen Sie die gesamte Innenfläche der
Abdeckung sowie die Türdichtung.
Beim Trocknen wird die Feuchtigkeit aus
der Wäsche geleitet und kondensiert
anschließend. Leeren Sie den Wassertank
nach jedem Trocknen oder falls die
„Wassertank“-LED während des Trocknens
aufleuchten sollte.
ADas Konsenswasser ist kein Trinkwasser!
ANehmen Sie den Wassertank niemals bei
laufendem Programm heraus!
69 DE
Falls Sie das Leeren des Wassertanks
vergessen sollten, stoppt das Gerät bei vollem
Tank; die „Wassertank“-LED leuchtet auf. In
diesem Fall leeren Sie den Wassertank und
drücken zur Fortsetzung die Start/Pause/
Abbrechen-Taste.
So leeren Sie den Wassertank:
1. Nehmen Sie den Wassertank vorsichtig
heraus. Dazu ziehen Sie die Schublade
heraus oder öffnen die Frontblende.
2. Öffnen Sie die Frontblende und lösen Sie die
beiden Kondensatorsperren.
3. Ziehen Sie den Kondensator heraus.
2. Leeren Sie den Wassertank aus.
4. Reinigen Sie den Kondensator unter
einem kräftigen Wasserstrahl (z. B. mit
dem Duschkopf), lassen Sie das Wasser
komplett ablaufen.
3. Falls sich Fusseln im Trichter des
Wassertanks angesammelt haben sollten,
entfernen Sie diese unter fließendem
Wasser.
4. Setzen Sie den Wassertank wieder an
seinen Platz.
Kondensator:
Die heiße und feuchte Luft im Kondensator
wird mit kühler Raumluft abgekühlt. Dadurch
kondensiert Feuchtigkeit in Ihrem Gerät und
wird in den Tank gepumpt.
CReinigen Sie den Kondensator alle 30
Trocknungszyklen oder einmal pro Monat.
So reinigen Sie den Kondensator:
1. Falls die Maschine gerade in Betrieb war,
öffnen Sie die Tür und warten, bis die
Maschine abgekühlt ist.
5. Setzen Sie den Kondensator wieder in das
Gehäuse ein. Schließen Sie die beiden
Sperren, achten Sie darauf, dass diese fest
sitzen.
6. Schließen Sie die Frontblende.
70 DE
6 Lösungsvorschläge bei Problemen
Das Trocknen dauert zu lange
• Die Filterporen können sich mit der Zeit zusetzen. Mit Wasser auswaschen.
Die Wäsche ist nach Abschluss des Trocknens noch feucht.
• Die Filterporen können sich mit der Zeit zusetzen. Mit Wasser auswaschen.
• Zuviel Wäsche geladen. Überladen Sie den Trockner nicht.
Die Maschine lässt sich nicht einschalten oder das Programm startet nicht. Die Maschine ist
nicht eingeschaltet.
• Der Netzstecker ist eventuell nicht eingesteckt. Überzeugen Sie sich davon, dass die
Maschine richtig mit dem Stromnetz verbunden ist.
• Die Tür ist möglicherweise nicht ganz geschlossen. Achten Sie darauf, dass die Tür der
Maschine richtig geschlossen ist.
• Es wurde kein Programm eingestellt oder die Start/Pause/Abbrechen-Taste wurde nicht
gedrückt. Überzeugen Sie sich davon, dass ein Programm ausgewählt und die Maschine
nicht angehalten wurde.
• Die Kindersicherung ist eventuell eingeschaltet. Schalten Sie die Kindersicherung ab.
Ein Programm wurde grundlos abgebrochen.
• Die Tür ist möglicherweise nicht ganz geschlossen. Achten Sie darauf, dass die Tür der
Maschine richtig geschlossen ist.
• Die Stromversorgung könnte unterbrochen sein. Starten Sie die Maschine mit der “Start/
Pause/Abbrechen”-Taste.
• Der Wassertank ist voll. Leeren Sie den Wassertank aus.
Die Wäsche ist eingelaufen, verfilzt oder auf sonstige Weise in Mitleidenschaft gezogen.
• Eventuell haben Sie ein Programm gewählt, das nicht für diese Wäscheart geeignet ist.
Trocknen Sie lediglich Wäsche, die sich für Wäschetrocknern eignet. Achten Sie auf die
Pflegeetiketten in der Wäsche.
• Wählen Sie ein Programm, dessen Temperatur für die jeweilige Wäscheart geeignet (niedrig
genug) ist.
Die Trommelbeleuchtung schaltet sich nicht ein. (bei Modellen mit Beleuchtung)
• Die Maschine ist eventuell nicht eingeschaltet. Überzeugen Sie sich davon, dass die
Maschine eingeschaltet.
• Das Leuchtmittel könnte durchgebrannt sein. Lassen Sie das Leuchtmittel durch den
autorisierten Kundendienst austauschen.
Die „Filter reinigen“-Hinweisleuchte leuchtet.
• Der Filter muss gereinigt werden. Reinigen Sie den Deckelfilter.
„Ende/Knitterschutz“-LED leuchtet.
• Das Programm ist beendet. Schalten Sie die Maschine aus und nehmen Sie die Wäsche
heraus.
Wasser tritt aus der Abdeckung aus.
• Reinigen Sie die gesamte Innenfläche der Abdeckung sowie die Türdichtung
Die Abdeckung öffnet sich plötzlich.
• Bis zum Einrasten zudrücken.
Zusätzlich, bei Produkten mit Kondensator:
Die „Wassertank“-LED leuchtet.
• Der Wassertank ist voll.
• Leeren Sie den Wassertank aus.
Das „Kondensator reinigen“ Symbol leuchtet
• Der Kondensator muss gereinigt werden. Reinigen Sie die Filter in der Kondensator unter der
Frontblende
A Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst, Falls sich das Problem nicht beheben
lassen sollte.
71 DE
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising