AEG | HK683320FG | Downloaded from www.vandenborre.be HK683320FG

nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
HK683320FG
Gebruiksaanwijzing
Keramische
inductiekookplaat
nl
ow
D
2
Inhoud
d
de
oa
Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige
kwaliteit.
fro
m
Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van
optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat
stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen.
Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem
te allen tijde raadplegen. Geef deze handleiding ook aan een eventuele toekomstige
eigenaar van het apparaat.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.
INHOUD
VEILIGHEIDSINFORMATIE
2
MONTAGE-INSTRUCTIES
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
4
6
BEDIENINGSINSTRUCTIES
In- en uitgeschakeld
schakelt de oven uit
Taalkeuze
Temperatuurinstelling
Automatisch opwarmen
Power Boost in- en uitschakelen
Overbruggingsfunctie
8
8
9
9
9
10
10
11
Timer gebruiken
STOP+GO
Bedieningspaneel vergrendelen/
ontgrendelen
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
11
11
ONDERHOUD EN REINIGING
14
PROBLEMEN OPLOSSEN
MILIEUBESCHERMING
Verpakkingsmateriaal
14
16
16
12
12
Wijzigingen voorbehouden
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst deze handleiding
aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren. Bewaar deze instructies altijd bij het
apparaat, zelfs wanneer u deze verplaatst of verkoopt. Gebruikers moeten volledig op de
hoogte zijn van de bediening en veiligheidsfuncties van het apparaat.
Algemene veiligheid
WAARSCHUWING!
Mensen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke
vermogens of gebrek aan ervaring en kennis mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij moeten
onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Veiligheid kinderen
• Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik door volwassenen. Kinderen moeten in de
gaten gehouden worden om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen.
nl
ow
D
Veiligheidsinformatie
3
d
de
oa
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Houd kinderen uit de buurt van het apparaat als het aan staat.
fro
m
WAARSCHUWING!
Om te voorkomen dat kleine kinderen of dieren per ongeluk het apparaat inschakelen,
adviseren wij de kinderbeveiliging te activeren.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Veiligheid tijdens het gebruik
e
.b
re
• Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat, voordat u het
in gebruik neemt.
• Schakel de kookzones na ieder gebruik uit.
• Gevaar voor brandwonden! Leg geen metalen voorwerpen, zoals bestek of deksels op de
kookplaat; deze kunnen zeer heet worden.
• Gebruikers met geïmplanteerde pacemakers moeten hun bovenlichaam op een afstand
van ten minste 30 cm van ingeschakelde inductiekookzones houden.
WAARSCHUWING!
Brandgevaar! Oververhitte vetten en oliën kunnen snel in brand vliegen.
Gebruik conform de voorschriften
•
•
•
•
Controleer het apparaat altijd tijdens gebruik.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik!
Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.
Zet geen heet kookgerei op het bedieningspaneel om schade aan de elektronische voorziening te voorkomen.
• Plaats geen brandbare vloeistoffen, licht ontvlambare materialen of voorwerpen die
kunnen smelten (bijv. plastic folie, plastic, aluminium) op of in de buurt van het apparaat.
• Pas op als u het apparaat aansluit in de buurt van een stopcontact. Voorkom contact
tussen elektrische verbindingen en het apparaat of heet kookgerei. Voorkom dat elektrische verbindingen verstrikt raken.
Voorkoming van beschadiging van het apparaat
• Het glaskeramische oppervlak kan beschadigd raken als er voorwerpen op vallen.
• Kookgerei dat gemaakt is van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems, kunnen
krassen veroorzaken op de glaskeramische plaat als deze over het oppervlak worden
geschoven.
• Laat kookgerei niet droogkoken, om schade aan het kookgerei en het glaskeramische
oppervlak te voorkomen.
• Gebruik de kookzones niet met lege pannen of zonder pannen erop.
• Leg nooit aluminiumfolie over welk deel van het apparaat ook.
• Zet geen heet kookgerei op het display, ook wanneer het apparaat uit is. Gevaar voor
verkleuring of beschadiging van het display. Er klinkt een geluid als er kookgerei op het
display staat.
• De ventilatieruimte van 5 mm tussen het werkblad en de voorzijde van het onderliggende
apparaat mag niet worden afgedekt.
WAARSCHUWING!
Als er een scheur in het oppervlak zit, haalt u de stekker uit het stopcontact om
elektrische schokken te voorkomen.
nl
ow
D
4
Montage-instructies
d
de
oa
MONTAGE-INSTRUCTIES
fro
m
Noteer vóór het installeren de volgende gegevens van het typeplaatje:
• Modelbeschrijving (model)................
• Productnummer (prod. nr.) ............. ....
• Serienummer (ser. nr.) ...............
Het typeplaatje van het apparaat bevindt zich aan de onderkant van de behuizing.
e
.b
re
Veiligheidsinstructies
or
nb
de
an
.v
w
w
w
949 593 301 00
HK683320F-G
58 GAD C4 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW
7,4 kW
AEG-ELECTROLUX
WAARSCHUWING!
Lees deze zorgvuldig!
Controleer of het apparaat niet beschadigd is tijdens het transport. Sluit een beschadigd
apparaat niet aan. Neem indien nodig contact op met de leverancier.
Alleen een geautoriseerde onderhoudstechnicus kan dit apparaat installeren, aansluiten of
repareren. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte
inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen.
Verander de specificaties van dit product niet en wijzig het niet. Gevaar voor letsel en schade
aan het apparaat.
De wetten, voorschriften, richtlijnen en normen die van kracht zijn in het land waar het
apparaat wordt gebruikt dienen in acht genomen te worden (veiligheidsvoorschriften, correcte recycling overeenkomstig de voorschriften, veiligheidsvoorschriften met betrekking
tot elektrische installaties, enz.)!
Houd de minimumafstanden naar andere apparaten en units in acht!
Tijdens de installatie moet een antistootbescherming zijn aangebracht, bijv. lades mogen
alleen worden aangebracht als er onder het apparaat een beschermende vloer aanwezig is!
De uitgezaagde oppervlakken van het werkblad moeten beschermd worden tegen vocht
met een geschikte afdichting!
Het juiste afdichtmiddel moet worden gebruikt om de opening tussen het apparaat en het
werkblad af te dichten!
Bescherm de onderkant van het apparaat tegen stoom en vocht, bijv. van een afwasmachine
of oven!
Installeer het apparaat niet naast deuren of onder ramen! Anders kan het hete kookgerei
van de kookplaat worden gestoten, als de deuren of ramen worden geopend.
WAARSCHUWING!
Risico van verwonding door elektrische stroom. Volg de instructies voor de elektrische
aansluitingen nauwkeurig op.
•
•
•
•
De netaansluiting staat onder stroom.
Schakel de stroomtoevoer naar de netaansluiting uit.
Garandeer de bescherming tegen aanraking door een vakkundige inbouw.
Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen oververhitting
van de aansluiting veroorzaken.
nl
ow
D
Montage-instructies
5
d
de
oa
m
fro
• Laat de klemaansluitingen correct installeren door een gekwalificeerde elektricien.
• Zorg ervoor dat het snoer niet wordt belast door trekken.
• In het geval van een eenfase- of tweefase-aansluiting, moet het geschikte netsnoer van
het type H05BB-F Tmax. 90°C (of hoger) worden gebruikt.
• Vervang een voedingskabel door een speciale kabel (type H05BB-F Tmax 90°C; of hoger).
Neem contact op met onze serviceafdeling.
Er moet een voorziening in de elektrische installatie aanwezig zijn die het mogelijk maakt
om het apparaat los te koppelen van alle polen van de netvoeding, met een contactopening
van minstens 3 mm.
U dient te beschikken over de juiste scheidingsvoorzieningen: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekstrips en contacten.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Montage
min. 500 mm
min.
50 mm
min.
50 mm
min.
5 mm
R 5mm
=
600mm
490+1mm 560+1mm
=
min.
20 mm
min.
25 mm
min.
5 mm
min.
38 mm
min.
5 mm
nl
ow
D
6
Beschrijving van het product
d
de
oa
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
fro
Als u een beveiligingsdoos gebruikt (extra toebehoren), dan zijn de ventilatieruimte voor van 5 mm
en de beschermmat onder het apparaat niet nodig.
Indeling kookplaat
1
2
1 Inductiekookzone 2300 W met vermogensfunctie 3200 W
2 Tweekrings inductiekookzone
1800/2800 W met vermogensfunctie
3500/3700 W
3 Bedieningspaneel
4 Inductiekookzone 2300 W met vermogensfunctie 3200 W
180/280
mm
4
3
Indeling bedieningspaneel
6
5
7
4
8
4
3
2
9
1
10
nl
ow
D
Beschrijving van het product
7
d
de
oa
Gebruik de sensorvelden om het apparaat te bedienen. Displays, indicatielampjes en
geluiden tonen welke functies worden gebruikt.
fro
Functie
m
Sensorveld
de kookplaat in- en uitschakelen
2
schakelt de overbruggingsfunctie in en uit
3
schakelt de toetsblokkering of het kinderslot in en
uit
4
schakelt in en uit STOP+GO
5
activeert Power Boost
toont de actieve functies
7
de bedieningsstrip
Bedieningsknop brander
selecteert de timer ( Automatische teller , Stroomuit klok , Kookwekker )
8
/
9
10
selecteer de instellingen
OK
bevestigt de instelling
Display
Berichten in het display en geluiden tonen welke functies worden gebruikt.
4
5
6
9:23
3
12
2
15:23
1
De kookzone in het display
12
7
1
2
3
4
5
6
7
De kookzones
De toetsbeveiliging is ingeschakeld
functie is ingeschakeld
Automatische teller
Stroom-uit klok
Kookwekker
Kookwekker controlelampje
Beschrijving
De kookzone wordt gebruikt. Boven: temperatuurinstelling, onder:
de Timer.
15:23
Warmhouden / Stop+Go functie is ingeschakeld
e
.b
het display
re
6
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1
nl
ow
D
8
Bedieningsinstructies
d
de
oa
De kookzone in het display
Beschrijving
m
P
fro
Power Boost is ingeschakeld
POWER
e
.b
re
Zone in instelling
6
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Power Boost werkt
Er staat geen kookgerei op de kookzone
?
De automatische opwarmfunctie werkt
A
OptiHeat Control . De kookzone is uitgeschakeld. Afmetingen en
kleuren geven de restwarmte aan :
• Groot, rood - kookt nog
• Groot, helder rood - houdt warm
• Klein, helder rood - nog warm
• Klein, wit - kookzone is afgekoeld
Restwarmte
WAARSCHUWING!
Na kooksessie is de kookzone nog heet. Gevaar voor brandwonden!
De inductiekookzones creëren de voor het koken benodigde warmte direct onder in het
kookgerei zelf. Het keramische glas wordt opgewarmd door de restwarmte van het kookgerei.
BEDIENINGSINSTRUCTIES
In- en uitgeschakeld
Raak
gedurende 1 seconde aan om het apparaat in- en uit te schakelen.
nl
ow
D
Bedieningsinstructies
9
d
de
oa
schakelt de oven uit
m
fro
De functie schakelt de kookplaat automatisch uit als:
• alle kookzones zijn uitgeschakeld.
• u de kookstand niet hebt ingesteld nadat u de kookplaat hebt ingeschakeld.
• u een of meer sensorvelden door voorwerpen hebt bedekt (een pan, doeken, enz.) langer
dan 10 seconden. Het geluid blijft klinken totdat u het voorwerp hebt weggenomen.
• de kookplaat raakt oververhit (bijv. wanneer een pan droogkookt). Voordat u de kookplaat
opnieuw gebruikt moet de kookzone zijn afgekoeld.
• u gebruikt ongeschikt kookgerei. ? gaat branden en na 2 minuten schakelt de kookzone
automatisch uit.
• u hebt een kookzone niet uitgeschakeld of hebt de kookstand niet gewijzigd. Na enige
tijd wordt de kookplaat uitgeschakeld. Zie tabel.
Automatische uitschakeltijden
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Temperatuurinstelling
1-3
4-6
7-8
9-14
Wordt uitgeschakeld na
6 uur
5 uur
4 uur
1,5 uur
Taalkeuze
Om de taal te wijzigen start u het apparaat met en selecteert u vervolgens OK . Selecteer
met de pijlen in het menu Taal. Druk op OK om te bevestigen. Op het display wordt een lijst
met talen weergegeven. Raak aan, of druk op om de taal in te stellen. Druk op OK
om te bevestigen.
Temperatuurinstelling
Raak de bedieningsstrip daar aan waar de gewenste kookstand zich bevindt. Stel deze indien gewenst hoger of lager in. Laat niet los voordat de
juiste kookstand is bereikt. Het display toont de
kookstand en de teller start.
P
P
14
14
8
8
5
5
3
3
0
0
nl
ow
D
10
Bedieningsinstructies
d
de
oa
Automatisch opwarmen
fro
m
12
11
w
or
nb
de
an
.v
w
w
10
9
8
7
6
5
4
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
e
.b
0
re
3
2
1
U kunt de gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch opwarmen
inschakelt. Deze functie schakelt even de hoogste kookstand in (zie grafiek) en verlaagt dan
naar de gewenste kookstand.
De functie Automatisch opwarmen starten voor een kookzone:
1. Druk op ( in de cirkel verschijnt op de display).
2. Raak onmiddellijk de gewenste kookstand aan. Na 3 seconden Een in de cirkel verschijnt
op de display.
Wijzig de kookstand om de functie te stoppen.
Power Boost in- en uitschakelen
Power Boost zorgt voor extra vermogen naar de inductiekookzones. Power Boost wordt
maximaal 10 minuten geactiveerd. Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar de vorige of hoogste kookstand.
Om in te schakelen raakt u aan. in de cirkel gaat branden. Naarmate de zone heter
wordt, verandert de kleur van de cirkel.
Raak een kookstand aan (1-14) om uit te schakelen.
Power Boost van de tweekringskookzone
Power Boost van de binnenste ring start, wanneer het apparaat registreert dat de pan kleiner
is dan de binnenste ring. Power Boost van de tweekringskookzone start, wanneer het apparaat registreert dat de pan groter is dan de binnenste ring.
nl
ow
D
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Het vermogensbeheer verdeelt het vermogen tussen twee kookzones die als een paar samenwerken
(zie afbeelding). Power Boost zorgt voor een maximaal vermogen voor één kookzone in het kookpaar en verlaagt automatisch de tweede kookzone
tot een lager vermogen. Het display voor de verlaagde zone wisselt.
11
d
de
oa
Vermogensbeheer
Bedieningsinstructies
Overbruggingsfunctie
Via de overbrguggingsfunctie worden de twee kookzones links verbonden voor gecombineerde werking.
Stel eerst de kookstand voor een van de kookzones links in.
aan. Om de kookstand in te stellen of te
Om de overbruggingsfunctie te starten raakt u
wijzigen raakt u een van de bedieningsstrips links aan.
Om de overbruggingsfunctie te stoppen raakt u aan. De kookzones werken onafhankelijk
van elkaar.
Timer gebruiken
Er zijn 3 timerfuncties: Automatische teller , Stroom-uit klok en Kookwekker . Om de timerfunctie te selecteren blijven aanraken totdat het lampje van een vereiste functie
gaat branden.
Automatische teller
Gebruik deze functie om te controleren hoe lang de kookzone wordt gebruikt. Gaat automatisch aan en blijft aan onder de kookstand in de kookzone op op het display.
• Om de Automatische teller te resetten raakt u aan om Automatische teller . Selecteer daarna de kookzone uit de lijst met pijlen en raak OK aan om te bevestigen.
Stroom-uit klok
Gebruik de Stroom-uit klok om in te stellen hoe lang de kookzone moet werken.
Raak tweemaal aan voor Stroom-uit klok . Selecteer daarna de kookzone uit de lijst met
pijlen en raak OK aan om te bevestigen. Stel de tijd in met de pijlen. Wanneer de tijd is
verstreken, schakelt de zone zichzelf uit.
• Geluid uitschakelen: raak aan
Kookwekker
Raak driemaal aan voor Kookwekker . Stel de tijd in met de pijlen. Het Kookwekker
controlelampje gaat branden. Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal.
STOP+GO
De
functie stelt alle kookzones in actief zijn op Warmhouden instelling.
vergrendelt de bedieningsstrips.
Nuttige aanwijzingen en tips
nl
ow
D
12
d
de
oa
m
fro
• Raak
aan om deze functie te starten. Het symbool II gaat branden in de cirkel van
de actieve kookzone. Wanneer er geen zones actief zijn, toont het display het bericht
over de functie.
• Raak aan om deze functie te stoppen. De eerder ingestelde kookstand gaat branden.
w
w
Bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
U kunt het bedieningspaneel vergrendelen, maar niet Hiermee wordt voorkomen dat de
kookstand tijdens een kooksessie per ongeluk wordt veranderd.
aan. Het symbool
gaat branden.
Raak het symbool
De timer wordt nog steeds gebruikt.
aan om deze functie uit te schakelen.
Raak het symbool
Als u het apparaat uitschakelt, schakelt u ook deze functie uit.
Zet kookgerei op de kruismarkering van de kookzone. Bedek de kruismarkering volledig. Het
magnetische deel van de bodem van het kookgerei moet minimaal 120 mm bedragen.
Inductiekookzones passen zich automatisch aan de grootte van de bodem van het kookgerei
aan. Voor groot kookgerei kunt u twee kookzones gelijktijdig gebruiken.
Kookgerei voor inductiekookzones
Bij inductiekoken wekt een krachtig elektromagnetisch veld een vrijwel onmiddellijke
warmte in het kookgerei op.
Kookmaterialen
• geschikt: gietijzer, staal, geëmailleerd staal, roestvrij staal, een meerlaags bodem (door
de fabrikant specifiek gekenmerkt als geschikt).
• niet geschikt: aluminium, koper, messing, glas, keramiek, porselein.
Kookgerei is geschikt voor een inductiekookplaat als …
• ... een beetje water op de hoogste kookstand binnen korte tijd wordt verwarmd..
• ... een magneet vast blijft zitten aan de bodem van het kookgerei.
De bodem van het kookgerei moet zo dik en vlak mogelijk zijn.
Afmetingen kookgerei : Inductiekookzones passen zich automatisch aan de grootte van
de bodem van het kookgerei aan. Het magnetische deel van de bodem van het kookgerei
moet echter een minimale diameter hebben van ca. ¾ van de grootte van de kookzones.
Geluiden tijdens de werking
Als u een van de volgende geluiden hoort
• krakend geluid: kookgerei is vervaardigd uit verschillende materialen (sandwichconstructie).
• fluiten: u gebruikt een of meer kookzones op hoog vermogen, en het kookgerei is gemaakt
van verschillende materialen (sandwichconstructie).
• zoemen: u kookt op hoog vermogen.
• tikken: er vinden elektrische schakelprocessen plaats.
• sissen, zoemen: de ventilator is aan.
nl
ow
D
Nuttige aanwijzingen en tips
13
d
de
oa
De geluiden zijn normaal en geven geen defecten aan.
m
w
w
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.
• Zet de pan op de kookzone voordat u deze inschakelt.
fro
Energie besparen
or
nb
de
an
.v
w
Öko Timer (Eco-timer)
Om energie te besparen schakelt het verwarmingselement van de kookzone zichzelf eerder
uit dan het signaal van de timer met aftelfunctie klinkt. De verwarmingstijdreductie wordt
bepaald door het kookniveau en de kooktijd.
e
.b
re
Voorbeelden van kooktoepassingen
De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.
Temperatuurinstelling
1
Gebruik om:
Tijdstip
Tips
Bereide gerechten warmhouden
naar be- Afdekken
hoefte
1-3
Hollandaise saus, smelten: boter, chocolade, gelatine
5-25
min
Tussendoor mengen
1-3
Stollen: luchtige omeletten, gebakken
eieren
10-40
min
Met deksel bereiden
3-5
Zachtjes aan de kook brengen van rijst 25-50
en gerechten op melkbasis Reeds berei- min
de gerechten opwarmen
Voeg minstens tweemaal zoveel
vloeistof toe als rijst, melkgerechten
tijdens het bereiden tussendoor
roeren
5-7
Groenten stomen, vis smoren vlees
20-45
min
Voeg een paar eetlepels vocht toe
7-9
Aardappelen stomen
20-60
min
Gebruik max. ¼ l water voor 750 g
aardappelen
7-9
Bereiden van grotere hoeveelheden
voedsel, stoofschotels en soepen
60-150
min
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten
9-12
Licht gebraden: kalfsoester, kalfs cordonbleu, koteletten, rissoles, worstjes,
lever, roux, eieren, pannenkoeken, donuts
naar be- Halverwege de bereidingstijd omhoefte
draaien
12-13
Door-en-door gebraden, opgebakken
aardappelen, lendenbiefstukken, steaks
5-15
min
14
Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aanbraden van vlees
(goulash, stoofvlees), frituren van patates frites
Halverwege de bereidingstijd omdraaien
De Powerfunctie is geschikt voor het verwarmen van grote hoeveelheden water.
Onderhoud en reiniging
nl
ow
D
14
d
de
oa
Informatie over acrylamide
m
fro
Volgens recente wetenschappelijke informatie kan het intensief bruinen van levensmiddelen (met name in producten die zetmeel bevatten), een gezondheidsrisico vormen tengevolge van acrylamides. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage
temperaturen gaar te laten worden en de gerechten niet te veel te bruinen.
re
Reinig het apparaat na elk gebruik.
Gebruik altijd kookgerei met een schone bodem.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
ONDERHOUD EN REINIGING
e
.b
WAARSCHUWING!
Scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen beschadigen het apparaat.
Het reinigen van het apparaat met een stoomstraal- of hogedrukreiniger is om veiligheidsredenen verboden.
Krassen of donkere vlekken in de glaskeramiek hebben geen invloed op de werking van het
apparaat.
Verwijderen van vuil:
1. – Verwijder direct: gesmolten plastic, gesmolten folie en suikerhoudende gerechten.
Gebruik een speciale schraper voor de glazen keramische plaat. Plaats een schraper
schuin op de glazen keramische plaat en verwijder resten door het blad over het
oppervlak te schuiven.
– Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt: kalken waterkringen, vetspatten en metaalachtig glanzende verkleuringen. Gebruik een
speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal.
2. Reinig het apparaat met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel.
3. Wrijf het apparaat ten slotte droog met een schone doek.
PROBLEMEN OPLOSSEN
Storing
Mogelijke oorzaak en oplossing
U kunt het apparaat niet inscha- • De kinderbeveiliging of de toetsblokkering of Stop+Go is ackelen of gebruiken.
tief. Schakel de functie uit. Zie het hoofdstuk "Bediening van
het apparaat".
• Automatische veiligheidsuitschakeling actief is. Verwijder
voorwerpen van het bedieningspaneel. Schakel het apparaat
opnieuw in.
• Er zijn 2 of meer sensorvelden tegelijk aangeraakt. Raak
slechts één sensorveld tegelijk aan.
• Start the appliance again and set the heat setting within 10
seconds.
• Er staat water op het bedieningsveld of het veld is met vetspatten bedekt. Bedieningsveld afnemen
nl
ow
D
Problemen oplossen
15
d
de
oa
Storing
Mogelijke oorzaak en oplossing
m
fro
U kunt de kookstand niet wijzi- Er staat water op het bedieningsveld of het veld is met vetspatten
gen of de kookzone uitschake- bedekt. Bedieningsveld afnemen
len.
w
Het vermogensbeheer is actief. Zie hoofdstuk Vermogensbeheer.
Er klinkt een geluid als het apparaat is uitgeschakeld.
Een of meer sensorvelden zijn bedekt. Maak de sensorvelden vrij.
Er klinkt een geluid en het apparaat schakelt zichzelf uit.
U hebt een of meer sensorvelden afgedekt gedurende meer dan
10 seconden. Maak de sensorvelden vrij.
Er klinkt een geluid en het apparaat wordt in- en uitgeschakeld. Na 5 seconden klinken er
een of meer geluiden.
U hebt
afgedekt. Maak het sensorveld vrij.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Temperatuurinstelling wisselt
De restwarmte-indicatie wijzigt De kookzone is niet heet omdat deze slechts kort was ingeschade kleur niet.
keld. Als de kookzone heet moet zijn, neem dan contact op met
de Klantenservice.
De achtergrondverlichting is
aan maar het contrast van het
display is slecht
Het hete kookgerei heeft het display bedekt. Verwijder voorwerpen en laat het apparaat afkoelen. Neem contact op met de
klantenservice wanneer het contrast niet herstelt.
II en tekst gaan branden
• Automatische uitschakeling wordt gebruikt. Schakel het apparaat uit en start het opnieuw.
? gaat branden
• Ongeschikt kookgerei. Gebruik geschikt kookgerei.
• Geen pan op de kookzone. Zet kookgerei op de kookzone.
• De diameter van de bodem van het kookgerei is te klein voor
de kookzone. Verplaats kookgerei naar een kleinere kookzone.
E gaat branden.
Het apparaat bevat een fout.
Maak het apparaat enige tijd los van de stroomvoorziening. Maak
de zekering los van de stroomvoorziening in huis. Sluit opnieuw
aan. Als E opnieuw gaat branden, neem dan contact op met de
klantenservice.
E4 gaat branden
Het apparaat bevat een fout omdat het kookgerei droogkookt,
of u gebruikt ongeschikt kookgerei. Oververhittingsbeveiliging
van de kookzone ingeschakeld. Automatische uitschakeling
wordt gebruikt. Het apparaat uitschakelen. Verwijder het hete
kookgerei. Schakel de kookzone na ongeveer 30 seconden weer
in. Foutmelding zou moeten verdwijnen, restwarmte-indicatie
kan blijven staan. Laat het kookgerei afkoelen en controleer het
aan de hand van het hoofdstuk "Kookgerei voor de inductiekookzone".
Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen,
dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens
door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat (bevindt zich
op de hoek van de kookplaat) en de foutmelding die wordt weergegeven.
Bij foutieve bediening van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De
instructies over de klantenservice en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.
Milieubescherming
d
de
oa
MILIEUBESCHERMING
nl
ow
D
16
fro
m
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt
u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar. De kunststof onderdelen
zijn gemarkeerd, bijv.: >PE<,>PS<, etc. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de juiste
afvalcontainer bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.
nl
ow
D
17
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
18
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
19
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
892935887-B-042010
nl
ow
D
www.aeg-electrolux.com/shop
Download PDF

advertising