Brain Q RSC/2
Termostat
Kullaným Kýlavuzu
.
Kod No: A.2.3.15
Revizyon No: 071206
Kitap Baský Tarihi: 071206
206
Brain Q RSC/2
Termostat
Kullaným Kýlavuzu
.
Ýçindekiler
Kontrol Seviyesi
Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý ......................................................................... 5
Çalýþtýrma .......................................................................................................... 6
Oda sýcaklýðýnýn Geçici Olarak Deðiþmesi ........................................................... 7
Isýtma ve Sýcak Su için Çalýþtýrma Modu Seçimi .................................................... 8
Ýþletim Modlarý Fonksiyonu
(tatil, evde yok, parti, otomatik, yaz, ýsýtma, sýnýrlý, bekleme) ................................ 9
Tesisat Bilgileri ..................................................................................................10-11
Proglamlama Seviyesi
Özet Seviye .....................................................................................................12-13
Ýþletim Sürelerinin Programlanmasý ..........................................................................14-15
.
Zaman Programlarýnýn
Kopyalanmasý ................................................................16-17
Zaman. Programlarýnýn Silinmesi ...............................................................................18-19
Zaman Tablosu ................................................................................................... 20
ZAMAN - TARÝH Seviyesi
(zaman, yýl, ay, gün, hafta içi, tasarruflu gündüz moduna otomatik geçiþ) .......... 21
Hata Mesajlarý ..................................................................................................... 22
. .................................................................................................... 23
Teknik Özellikler
Notlar .................................................................................................................. 24
5
Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý
6
Çalýþtýrma
Merkezi konumdaki döner itme butonu ve diðer tuþlarýn sembollerinin
üzerinde olmasý kullaným kolaylýðý saðlar. Bununla birlikte, tekrarlanan
adýmlar ile ilgili bilgi sahibi olabilmek için bu kýlavuzun dikkatlice
okunmasý tavsiye olunur.
- Deðiþtirilebilir her deðer göstergede yanýp söner ve döner itme buton
kullanýlarak deðiþtirilebilir.
Saða (+) saat yönünde döndürüldüðünde: deðerler artar
Sola (-) saat yönünün tersine döndürüldüðünde: deðerler azalýr
- Kýsa süreli basýldýðýnda: Seçilen ve gösterilen deðer kabul edilir ve
kaydedilir.
- Yaklaþýk 3 saniye süreyle basýlý tutulduðunda: Programlama bölümüne
girilir (seviye seçilir)
Döner itme buton ile deðer kaydedilmez ise, en son ayarlanan deðer
yaklaþýk 60 saniye sonra otomatik olarak kabul edilir.
LCD göstergesi
Kumanda geniþ bir göstergeye sahiptir, tüm bilgiler yalýn bir metinle
gösterilirken birkaç dilde sunulu (bkz. Sayfa 23).
Tesisatýn iþletmeye alýnmasý sýrasýnda veya elektrik kesintisi olduðunda,
otomatik hata tanýma özeli bir test yapýlýr ve bu testi kýsa süreli bir cihaz
tür ve yazýlým versiyonu gösterimi takip eder.
Standart gösterge
Daha sonra çýkan standart göstergede ise gün, tarih, saat ve oda sýcaklýðý
gösterilir. Tarihin üzerinde yer alan zaman çizgisi ýsýtma sürelerini tanýmlar.
* Gösterge Almanca olacaktýr (NL). Gösterge dilini Ýngilizceye ayarlamak
için sayfa 12, 22 ve 23’e bakýnýz
7
Oda Sýcaklýðýnýn Geçici Olarak Deðiþmesi
Standart göstergedeki döner butona kýsa süreli basmak suretiyle, istenilen
oda sýcaklýðý karþýdaki diyagramda gösterildiði gibi düzeltilebilir.
Oda sýcaklýðýnýn düzeltilmesi iþlemi AUTOMATIC (OTOMATÝK), ABSENT
(EVDE YOK) ve PARTY (PARTÝ) iþletim modlarmýn hepsinde yapýlabilir. Bu
deðiþiklik sadece mevcut zaman bloðu (ayarlanan zamanlayýcýda) süresince
etkin olacaktýr.
Ýlgili zaman bloðunun tamamlanmasýndan sonra, sýcaklýk zamanlayýcýnýn
bir sonraki zaman bloðunda ayarlanmýþ olduðu þekilde uygulanýr.
Kýsa süreli basýn
Döndürerek
istediðiniz
deðere ayarlayýn
Kýsa süreli basarak teyit edin
Ýpucu: Oda sýcaklýðýnýn deðiþtirilmesi iþleminin sýklýkla gerekli olmasý
halinde, zamanlayýcýdaki standart sýcaklýklarýn deðiþtirilmesini tavsiye
ederiz.
8
Isýtma ve Sýcak Su için Çalýþtýrma Modu Seçimi
Bu buton ile ýsýtma ve sýcak su devresi için istenilen iþletim modu
seçilir. Göstergenin üzerindeki metinde gösterilir ve ayný anda
göstegenin alt kenarýnda bir ok ilgili program sembolüne iþaret
eder.
Seçilen programdan kýsa sürede otomatik programa (AUTOMATIC) geçiþ için,
göstergede AUTOMATIC görünene kadar 3 saniye süreyle programa seçim tuþuna
basýn. Böylece otomatik program aktive edilir.
ipucu:
Seçim: Ýþletme modu seçim butonuna basýldýðýnda, mevcut aktif
mod yanýp sönerek gösterilir. Diðer iþletme modlarý aþaðýdaki
diyagrama göre seçilebilir ve aktive edilir.
(ayný ayar ile, bkz. Sayfa 24)
Ýþletim Modlarý Fonksiyonu
9
10
Tesisat Bilgileri
Isýtma sistemi, sýcaklýklar vb. sorgulamasý için bilgi butonu.
Sorgulama döner itme butonu döndürmek suretiyle yapýlýr ve
döndürüldüðü yöne baðlýdýr.
Saat yönünde döndürüldüðünde; ilk olarak tesisat ile ilgili sýcaklýklarý
gösterir:
- gerçek deðerler
- basýlan döner itme butonla ayarlanan deðerler
Saat yönünün tersine döndürüldüðünde; ilk olarak ýsýtma ve sýcak su
devresi ile ilgili bilgileri gösterir:
- iþletme modu (tatil, evde kimse yok, parti, otomatik vb.)
- zaman programý P1 (açýklýk sonrasý P2 veya P3)
- iþletme modu (gündüz modu, gece modu, ECO modu)
- taným (ýsýtma devresi HC, sýcak su DHW)
- pompanýn durumu (Açýk, Kapalý)
Ateþleyici ile ilgili aþaðýdakileri gösterir:
- iþletim durumu (Kapalý, Açýk)
11
Isýtma devresi pompasý ve kazan pompasýna iliþkin,
- kazan durumu (Kapalý, Açýk) gösterir
aktif oda sensörü ile,
- oda termostatý fonksiyonu (ýsýtma Kapalý, Açýk)
- mevcut oda sýcaklýðý
boylerde sensör tipine baðlý olarak,
- boyler sýcaklýðý (boyler sensörü ile)
- açma kapama durumu (boyler termostatý ile) gösterilir
Uygulama: Seçilen bilginin sürekli gösterimi (izleme).
Bilgi Süresi
Herhangi bir tuþa basýlmazsa, ayarlanan sürenin sonunda standart gösterge gösterilir. Kýsayol prosedürü ile bilgilerin sürekli olarak gösterimi veya
gösterim süresini belirlemek mümkündür (genel çýkýþ süresi SYSTEM Parametre 11 hariç):
- 3 saniye süre ile i-tuþuna basýnýz
- INFO TIME (= bilginin gösterildiði süre) gösterilir
- Döner itme butonunu istenen deðere getirin.
- Döner itme butonuna basýn.
- Seçilen deðer aktif hale gelir.
Ayar aralýðý: OFF (seçilen bilginin sürekli gösterimi) 0.5 ila 10 dakika
Proglamlama Seviyesi - Özet Seviye
12
13
Ýþletim Sürelerinin Programlanmasý
14
15
Zaman Programlarýnýn Kopyalanmasý (Bölümlerin Oluþturulmasý)
16
17
Standart Programýn Yeniden Yüklenmesi- Zaman Programlarýnýn Silinmesi
18
19
Zaman Programý Tablosu
20
ZAMAN-TARÝH
21
22
Hata Mesajý
23
24
Notlar
Download PDF

advertising