Zanussi Electrolux ZEF 55 W User manual

Zanussi Electrolux ZEF 55 W User manual
Wydan1p
l
ł.óDł
J"nłt-4dałek !li pałcldfflłl'b
19115 roka
.
Ul (llHTl
Rek XLJ
!fr lndeba 3SOOł
PL ISSN OZQ..7707
6
Młyńczak powrócił
T. ·W.
Cena
zł
z jubileuszowej sesji ONZ
/
NJJl:ZWYKLY
SYMPTOM
211 BM. Z ZAKOill"CZONEJ W PIĄTEK 40, JUBILEUSZOWEJ
SESJI ZGROMADZENIA OGÓLNEGO NZ POWRÓCIL DO
WARSZAWY ZASTĘPCA 'PRZEWODNICZĄCEGO RADY PAN·
STW A, PRZEWODNICZĄCY CK SD TADEUSZ WITOLD
UŁilCZAK..
.
Jnł aaclaJ łemałem
lekarą-1pecjalł1t6w.
11Dłwer1yłetu w
Hel•
Chrapanie
badań
Badacze
•Inkach wykryU nowe dowod1
wzaJemnero zwhp:ku
młędą
ehrapaołem
I oodwrtnonym
eHnlenlem. Btwlerdzono, te w
• 1tałe ohraph,e1ob ladd pow1taJe fJ'llJko rozwoJa
Md·
et•menła. U mę:t02111n
obrapanle Je1ł ezę1to zwti,sane 1 tła•
Hnłelł bolena-. Natomlalł • alkohollkdw
mote
te
br•
1ymptom prooeadw pałolorloz•
llJ'Oh. uobodqcyob w eenłral·
aym 111temle nerwoW1'&
l'OWIETRZNY HOTC)CYKL
W kz:rk• anrlel1klm poJawlle
nowe Iłowo ,.1kJ·blke", eo
pneUumaozy6 moł11a Jako z•nłe­
biaflsltt motooylll„. leco aon1łruktorem Jest olłoł
dołwlad­
czałn1 Gt!Offrą BaU.
Zbudo·
wał on nlesw:rkl1 aparat lataJl\~. którr •tanowi komblna·
oj• moło07kla I lotni. Na lotni
umlo1zczone Je1t misio, obraoane pnes allnłk metoo7kla.
W razie 11otrzeb7, w Ollll'G
kłlku minut po wyllldowanłu,
aparat mote byt1 przeknłaloo·
llJ' w &wYklr motoG;rkl.
Jest Jednym
I
-a&J-
aływanycb
w
fwlecle leków. Jut Ripokratee
1&01owal Jako
•rociek obnlła­
Jl\CJ' temperaturo wywar z kot'J'
wierzby (substanoJa ta wcbod:r.I obecnie w tkład „ptryDJ')•
Jako lekar1two a1plryna
została opatentowana w
1899
roku, Jednakie dopiero w 19'11
roku rozszyfrowano taJemnlct
Jej oddziaływania na orpnlzm
ludzki.
Dzll w fwleołe wyłwaraa 111,
eo roku 50 tys. łon uplryny.
ftllmo. Ił lekarstwo to prawie
nie wywołuje ubocznych 1k11ł­
k6\v, nit: nale~ przyjmowd so
bes kontroli I umiana. Np. w
USA roC'Znle notuje 1lę 'rednło
ponad IO tys. wypadk6w cłet­
klcb załru6 aapłry~ 1
lr.t6rych 500 powoduje zsoa.
NIEZWYKl.R MAUdlTWO
11-le... ehłoplee aą1kal .,.._
do rodzlodw na o•lublnle 11leillid matki Jel"O dwoJsa 11nów.
Mie1Zka~CIJ' w polołoneJ aa
polndnlo
Anrlłl młeJscewo•et
Chlche1 Tl'r, Lei Pearee, bezrobotny mlodzhmlee. który
niedawno alto6czył
nkoł• ora1
Ann Oyke, rozwódka,
maJll
dwdcb 1yn6w. Jeden 1 nieb ma
rok, a drust 1ze46 tnodnl.
Problem zawa.rcla maltedsłwa
przez dwoJe ludzi polegał na
tym. te rodzice pana młode­
ro nie zradzall •I• na to maltedstwo do czaau ulto6menla
przez nle1"0 13 lał. Osłałecznłe
Jednak Sł-letnia małka
aaneczonero doszła do wnłuku,
łe jej 1yn 1prawdzłl llłę
Jalr.o
mołc:ązna oras lako eJałee
ł
w:rrazłla zgod' na •tub.
JUZCZJI IEDNA TAJBMNICA
PIRAMIDT
Dut11 HntaCIJO WJWolała ID·
formacja 1nanep obemlka amer7kań1kll'IO
Jo1epba Dawido·
witza. przed1tawłona na 1 po1Jom naukowym w Wanyado. nie. Naokowłee twierdzi,
te
piramid)' 1tarotytaeeo
Eripłu
zbudowano metodĄ
odlewania
blolt6w bełoaow:rcb w ecle1kowanlu. Piramid)' byb' wznonono nie pnes Uum:r
budowla·
nyeb I lr.amlenlaray 1 ułaral­
nycb bloków kamlelUIJoh. leos
przu kilka brypd betoniarzy. Bloki
edlewane
bezpo•rednlo na miejsca Ich układa­
nia. ez:rU na budowle płn.m.łdy.
DLACZEGO
. PAPUGA KASZLBt
Poucza~°' hł11łoryJk•
epf1&niedawno Jedna s raset amerykatilklob. Po JeJ przeczytaDło wielu namlc:tnych
palaozy
powałnle sa1łanowllo
aad
•WJ'm zdrowiem.
W Hou1łon
(lłaa
Teklaa)
pewna dama pl'll)"nlosła do wełer1narza papun. \'Vla•ctcteJka
sapewnlala 1peeJalłlłę, te ptak
Jest powatnle
ehorys papura
nieprzerwanie. kan:lałl'. Weierynan przekonywał wldalclellr.ę,
te papuga jest absolutnie zdrowa „płak po mllłrzow1ku na•laduje pani kanel, kaszel nalogoweJ palaczki, kidry działa
mu na nerwy. J9'11 rzuci pani
palenie, papuga 1zybko wyleczy
alę 1 duplero przyzwyczajenia
przedrze:tnianla" powfedzla.1
lekart untepokoJoneJ kobiecie.
ła
„.
Z BRZYTWĄ NA- DUCHA '
Aasłralljiddm
cblrur1"om
a
Sydney udało •le operacyjnie
przytwlerdzi6 5-lełnlemu ohłop­
cu penisa, odcic:tego brzytwll
prze:11 matkt w przekona~lu, ft
tam właśnie przyczaił 1lę d1·ch
Jej byłego meża. Lekarze hedl\
mogli za tydzień powiedzie~,
czy operacja naprawdę ir:akoliczyla 1ię pomyślnie.
Tymczasem sprawczyni okaleczenia dziecka, 40-letnia Nem
Moeurn, emigrantka 1 Kampuczy. postawiona 1:ostala l)rzed
S'\.'lc>nl.
Opr, fkJ)
dziennikarzem
ważnym
akeentem było
decyzji w 1prawle otło­
szenla 1986 r. - rokiem -pokoju.
Miałom okazj' przekona~ •i•, te
inicjatywy zgłoszono na tym forum
przez premiera, 1en. armlf Wojciecha Jaruzelaklego znajdujĄ tywy oddzwlęk - powiedział T W.
Młyńczak.
Potwierdziła
to takie
moja rozmowa z 1ekretarzem generalnym ONZ Javierem Perezem
de Cuellarem. Z dobrym przyję­
ciem w środowiskach polonijnych
USA spotkały llę kontakty naszego premiera 1 ich przedstawicielami. Jeszcze raz potwlerdn 1i11 dą­
żenie tych łrodowisk do „przybli·
tenia 1lę" do Polski jako luaju
przodków. Przebywałem w Nowym
Jorku maj"c świadomość, te Polska nalety do założycieli Organizacji Narodów Zjednoczonych, a
Jako cl:łonek SD z satysfalfcj"
przypomniałem. te w imieniu na·
szego rz4du, przed 40 laty pod,pt.
pod Kart" Narodów Zjednoczonych
złofył
wybitny działacz naszego
ltronnłctwa,
6wczesny
minlster
czeniu
~
/ -..· • ,
'
'
,
: '·
• - •
.' .,..
~-..' I
•~ '
• ,
... ~
~ ' .
~
'
•
•
• ,,.
-
••
{
"-.
'
- .,_,.
.
.
BRONIC I UTRWALAC POKÓJ, OKIEłZNAC SIŁY AGRESJI
I
IMPERIALIZMU W
I
PRZYS:ZłYCH
IMIĘ
ŻYCIA
OBECNEGO
POKOLEŃ
p
LECZNICZA KAIUDA
ASPIRYNY
Alpfryna
s
apraw nsranlcznych
Rzymowski.
Wlnc.mty
1-------------(PAP)
prz7jęcłe
Ił•
l>OWIJZt!ChnłeJ
rozmowie
W
PIJ' ICharakteryzował on przebielf
1eajl, podkreślaJflC, te w jej zakofl-
a.alenia socjalhm\l, 4alaqo polttpu społecuflltwa radzieckiego na
drodze do komunizmu na po<bta....
dowej Rozdział końcowy poświ41- wle przyapiea:enia ~ozwoju spale·
cony Jelt partii Jako przewodniej czno-i:oapodarczeiio kraju, Jest to
program walki o pokój I postęp
alłe społeczeńl'twa radzl1ckle10
społeczny" ltwlerdza aha w do•,Trzeci procram KPZR w 1ego lrnmencio.
obecnej redakcji to proiram pla·
W dokumencie w~uje 11,, ie
nowego I wszech1tronnego doskomający hiatoryczne snaczenie dla
świata proce1 wyzwolenia społecz­
nego. rozpoczęty przn Wielki Pat.
Najważniejsza efektywność
dziernik, zapluł si• po rozgromieniu .ntemleckleao faszyzmu I japoń­
s11:lego militaryzmu, obaleniem wła·
dJ:y eksploatatorów w szerecu kra•
j6w - w Europie, Azji, a następ­
nie także w Ameryce. Socjallz.m,
który 1tał 1ię rzeczywistością najpi.rw w ~. pnekaztałcił 1141 w
system światow7 W praktyce w
skali międzynarodowej, 1prawdzila
1!41 marksl1towako-leninow&ka te·
oria budowy nowego społeczefl­
stwa, socjalizm umocnił 1ię N ogromnych pn:eltrzeniach ziemi. na
przykładzie całej grupy krajów w
widoczny apocób potwierdzaja 1i41
N bm. Praydlum Jtomł1jl Pla- aynołków proclull:cjl. ' Na kJ 4ro- !ego bezsporne walory, drogą twonowanie przy Radz!o Mln.l.ltrbw du powinny llOlta6 01iątnhat• głó- nonla cywilizacji komunistycznej
ne cel• :planu, jakh::!!
~ezą aet i mlllon6w ludu. Weląt
: pełn!eJ•
om&w ło prcj~t Centr e10 Flanu Rocznego na 1984 rok Jak Pod· ue uspokojenia potrzeb w ~ie­ no~e narody odmawiają zaufania
d:dnle
wytywleilla,
lepsze
zao~­ kap! 11.lizmowł, n.le che" wh,za~ 11
kreślił wicepremier. przewodnlez•cy Koml1jl Planowania - Manfred trzenie ludności w towar1 prze- nim perspektyw awoJego rozwoju,
Oorywoda, mual by6 on zgodny 1 my1łowe o podstawowym znacze- wytrwale zmierzają do takleg<'ł typrzyjętą strategi. rozwoju społeo­ niu, realizacja budownictwa miHZ- pu ustroju społeczneiio, do takich
no-gospodarczego na lata 1986-1990. kanloweco, prz7spieuenie tempa
Oznacza to. te podstawowym wa- budownictwa w dziedzinie oświa­
(Daln:y etu na Itr. 8)
runkiem dalszego rozwoju 1orpo- ty I wychowania oru kontynuowadarkl powinno by~ osiągnięcie w nie działafl na n:ecz ochrony łro­
prayszłym roku t.totnego po1tępu dowiaka I rozbudowy buy matew efekt7wnoki gotpodarowanla. rialnej ochrony zdrowlL
Projekt CPR na 1988 r. układa
WymaCJ to I jednej 1tron1 IW!Qk·
•zenl1 wyalłku zmlerzaJąceco do dokonani• d&11ze10 pofiępu w rozwoju
nuzej 1oęodarkL Ocen.Ja a.,
powstrzytnanla prooesu dekapitalizacji majątku produkcyjneio, Jeco te lltniejĄ mołUwołcł awłękaunła
modernizacji, a 1 drugiej - pod- dochodu DarodOW&łO • ok. 1.1~4
J~cia wielu clzl.ałaś 1łutącyeh lep(Dat.q
nemu wykorzystaniu po1ladanvch
W 41i.iacdl l._. bm. obradowa·
la w Gen.wie czwarta se1ja ZgromadZOlllia Oaólneio Ll1l Stowany1Zeil Cllerwoąego ~rzyia I P6ł­
kl!ętyca.
Uczest.nlczylJ w
niej
przed.ltawtcłele 131
1towanyazeń
narodowych.
Poi.ki
Czerwo.ny
Knył
reprezectowała dele1acja
pod kierownłetwem 1>re:i:e11 Zarzt1du Gł6wneio Polaldep CzwwoneIO Krzyta, ien. bryi. l)l'O!. JeI
neio Boflcaaka. Podc.t:u H1jł dom. llL.
Podaumowan.la
lordaAdt
...,._ ~ ~ ..... .-fulle t.te- konano
Met w oeta.tnlch dwóch
Muhammad Chatdb oihrładc.i7ł w renejł mle4um&rodowej • ud?.4a- dzlałalno6cl
latach
oraz
om6włono
udział
utnterMOwanych
ni.dzielę a1ec.cjt Petra, te Jorda- łem wszyltkfch
Krzy:t.a w walce
o
nia rdecydowaałe odma.wla pod- ttron, w tym Or&anłzacjł W'.f%WO- Cz.rwoneco
bezl)OlłrednJń
rok-a.6
I
lenia Palestyny oru: J>łęclu 1ta- pok6j I upo-nzechnilniu mlędsy­
narodoweso prawe humacltarnego,
!zraelem, jak r6wnleł 11.ło umAe.- łyeh ezłolllków Kady Berpieczefl- ld&rurud
dz.lałalnośd u,1 w latach
na za.włerae 1 tym
pamtwem 1twa ONZ w eelu srealłzowanla oslemdz!ftlĄtych
ł sprawy statutadneio "f)O'l'OZUDlienla ~... rezolucji nr W.
towi.
R6-let preiydeał 8yrlł Hafei
10 lub 11paratyttyc:r..n„o.
Ml1l!·
ster ru j-.cze J)OdkrełlU, te .,je- ltl-Aud odrzuelł hrHldt!e .,prozł~no pn:n
Ka presydenta Lit! Stowarzyueń
dynĄ
dro1ą do oc~enłt:Cfa 1pra- pozycje pokojowe"
wtedlłwero
J)O!tOJv na Bl!.skkn premien Pere11 aa forum ONZ. . Ci.erwoneg~ Krzyża wstał PotlOW·
Moskwie opublikowano projekt no'"J redakcji progra·
mu KPZR.
Dokument uwiera tezy
\eoretycme dotyc:ące przeJśC:l.a od
Jcapltalizmu do 10Cjallzmu, określa
udania KPZR w dziedzin.le dos·
konalenla IOCjalizmu I ltopnlowego przejścia do komunizmu, a takzadania aa arenie mlędzyuaro-
W
Obradujący w Luksemburcu ministrowie 1praw zagranicznych Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
„przyjęli
postawę
wyezeku]ąca"
wobec propozycji Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, by oba
ugrupowania gospodarcze nawiąza­
ły oflc,alne stosunki I zacieśmły
wzajemna współpracę
Po raz kolejny ministrowie polecili
organowi
wykonawczemu
wspólnoty - komisji EWG, azeby
zwróciła 1lę do RWPG o dodatkowe „ wyjaśnienia·• dotyczące wspólnej deklaracji obu ugrupowafl. proponowanej przez RWPG. Wspólnorynkowe
źród!•
dyplomatyczne
twierdzą, te według EWG Je.t „za
wcześnie'', by udzielał: odpowiedzi
na inicjatywę RWPG przed tpotkanfem przywódców ZSRR I USA
(OMÓWIENIE)
*•
gospodarowania
Założenia
Centfalnego
Planu Rocznego na 1986 r.
Sesja Ligi
a.. „
„. „
Jordania i svria odrzucaia
łlne„
.....
j...
Holendrzy przeciwko
instalacji „Cruisów"
bali wystawowel w Had11
odbył d41 w 10bot41 wlec antyrakietowy
I
u!Wałem ok.
20 0~
osób
Pnyw6dey orcanizacJI po·
kojowych przekazali
premieorowl
Lubbersowl podplsanĄ przez
li,?
mln obywateli
petycję
przeciw
plano::n zainstalowania w Holandii
48 amerykańskich pocl~ków aamo1terujących „Cruise" z głowicami
atornowymi Fakt. te premier czuł
,,, zmuszony przybyć na spotka·
nle z pacyfistami, świadczy
do·datkowo
o wdelkim oddtwlęku
społecznym Ich akcjl prot estacyj
nych.
Powita.ny
rvtidamł
prem!ei
Lubbe<ra J:a"J>"m!ł. że pamięta
o
przejawach urue<pokojenla wył.cl­
glem zbrojeń, al11 bronił następni• polityki NATO, uznająe
j~
za główny oxynm.łk „pok<11ju
I
v.·olnośclM
w krajach Zachodu
Dał do z.. cumlenia, te rz11d ho·
l•nder•kł
nosi 11, 1 umiarem
wyra±enla
seod7
na pn:yjtcl•
„Cruisów".
Rozatn71D!We r.apadn' e na ,..
1ledzeela ..... w d~ '· 1 llliłoW
,.,.
,..-Ka IJudyDll• allCJ' Nowy lwlat
w Wansawle 14zle awero cza•
au mieszkał Jerzy SzaJnowtcz·IWa·
now od1łon1,to
tablice pamu,tko.
a
WĄ k1I czci wielkie&• Polaka,
or·
s;anlsatora I bohateJ'a ~.acldec:i rlł·
pruelwko
niemieckim
okupantom w latach n wojny •wta·
toweJ. Odsłonięcia tablicy dokonał
gen dyw. pilot
Roman Paszkow.
ski - przewodniczący Rady ochro·
ny Pomników
Walki I r.tęczefl·
stwa.
CAi' - A. Urbanek
chu oporu
Stowarzyszeń
W ł01 4nlu roku 1łoilce WH•
szle o rodz. 8.24, 1aJdzle sa6
e 18.15.
•
•
zc
z
obc
nłe wybraay l:nrłque u ł.a Mata,
przedstawiciel H1szpańsktego Czerwonego Krzyża.
Szewardnadze
Kohl
z
okazjt
)u~l--eJ
Dył rn
ocłtq
tyno
w łata bltłejuym pnewidaJo
dla ł.odsl ua1tępuJ11ic, porodę:
okrnamt opatly tlnzczu. Temp.
mln. w nocy I et. Temp. maka.
w 4słe6 I Ił.
.„,,
Cllnlenle e soda, 11
1001,8 hPa (f51.S mm).
ONZ
młilt.ter 1praw zagoranlcznych Z.SRR Eduard Szewardnadze
spotkał al41 w Nowym Jorku
z
kanclerzem federalnym RFN Hel·
mutem Kohlem, a także z · mini·
itrem 1praw zagranicznych Nflka.ragul Miguelem d'Escoto.
wynosiło
da a wydon
1"5
Zm. a. Asrtcola, Je·
tlen 1 pierwszych humanistów
Holandii I Nlemlee
1845 - Ur. Z. F. Wróblew1kl,
tlzyk
1913 - Proklamowanie Bepu·
bliki Czech01łowaekleJ
1922 - Mani na Rzym fa·
czystów wło1kich pod dowódzlwem MU5Sollnll'~f)
W czaaie roimowy s H. Kohlem
w której Wz.il\ł
równiet udziltl
mtn!.!ter 1praw zagran!cz.nyeh RFN
Hana Dietrich Gen1cher, ze
strony radzieckiej zwr6cotno przede wszystkim
uwagę
na komplek1 Inicjatyw ZSRR w dziedzinie polityki ugra.nlcznej. zmierzających do umoC!'lllenla bezp!eczeń­
stwa I uzdrowienia 1ytuacj!
w
Eu.ropie I na świecie. Podkreślo­
no, że RFN mogłaby wnle$ć ina·
CZlłCY wkład w rMwięzanle tych
tywotnle wdmych dla wszvst!dch
problemów.
·
Toka sobie
myłł
Zroaumid prZl'ulość jest ule·
raa równie trndne. j:tk odsad011i6 przyszłość.
u
W ambasad.z.ie PRL w Bernie
podczas spotkania z przedst1wi·
cie la ml
~·-wajcarsldej
Polonii .
Warszawskim Krzyżem Powstań­
czym odznaczono 'r Stefana Zumbacba.
Pra~ent
mecsu ekatraklaay piłkarzy ręcznych pomiędzy mistrzem
Wybrzetem Gdaflsk I wicemistrzem
- łódzk~ Anllan11i.
Zwyciętyll s;oścle 24:23. Na rdjęclu pojedrnek dwóch
reprezentacyj.
nych akn:ydłowych - lo4zianlna Kordow1eckio1to (w wyskoku 1 pił·
kil) I sblinennlna Pleehoela (:a numerem 7 na koszulce).
Foto i A. WACH
Polski -
Plłbne Wlbewa młlłrsaml piłkarskiej Jesieni,
2':arł•biem Lubin. Ze smlt!D)1ym ne%ę•ctem w Il llcll:e.
""'
....„ __...,...•. „„„
~ 111
panltU>w, kOCIJ'karelt
r.K.s . wyrrał
1
ł.U. lhezes;6ł1 ora1 pozostałe
Dr Stefa111 Zumbach,
obywatel
szwajcarski tyjący w latach okup,aej! w Polsce, walczył w Pows r.amu Warszawskim od l sierpnia 1944 do jnla kapitulacji jako
podchorąży Armil Krajowej
w
dywizjonie .,Jelen". Obecnie jest
przedstawlcl ·1.em jednej t
!Irm
jubilerskich z Szafuzy. Nie tracl
kontaktu r Polskfl I Jest _ Jak
podkreśla w rozmowie nadal I
i niĄ sercem swłl.,.zany.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___:
I
l
NOWA PRÓBA JĄDROWA
NA ATOLU MURUROA
Protest Nowej Zelandii
Wedłus
doni„tdt :se ltoMcy NoZelandll, WalliAlltonu, Fr~
przeprowad.t.lła w soboi. dru·
dni
li\ w ciąiu 09tatnlch trzech
próbę nuklearn" na Atolu MuruJak wynika 1 ob••rwacjl
roa.
ekLpę
pn.a
J>rzeprówad:r.onych
na
na.u.kowców nowonlandz.ldch
był to wybuch
wyspach Cook1.,
bomby o alle trzykrotme więk­
szej niż poprzednia, której e.k&w ub!e1ły
obn.rwował
• plozję
Lauuwartek prem!tr i'r1.ncJl,
r.nt F1.bius.
~du
PeŁnlllCY łun.kej• axe!a
Nowej Zel&ndil pod !UeobeccoJć
premiera D1.vlda Lanze, wlcepre?almw ołwiad­
Geoffrey
rnlM"
czył, lt Nowa Zelandia przekauła
wej
cja
~~ro'\e:t·~~:i~b~~. pw::
te
cepremler Palmer umaczył,
w Poznaniu dwie
Zakończyły
nu:i:aprzedaarl1 w.zelkłch prób
najwl-1tnym międzynarodowe Imprezy: I Miębyłoby
klearnych
jaki Francja mogłaby dtynarodowe Tart! Rolno-Przemywkładem
oraz
„Polagra-Ai:roexpo"
dla aprawy bnpleczeń- iłowe
wnleśe
. II Międzynarodowe Targi Drobnej
stwa na Pacyf1ku.
30 lat
LIBAN
POROZUMIENIE
W SPRAWIE REFORM
nadeazły wiadomoś-
z
Dammku
el, te przedstawiciele trzech 1łównych l!Óańskich formacji polityc:ino-wojskowych, repruentuj,cych
chrześcijan, druzów I aylt6w, o1lągnęll w 10bot, wieczorem poro:rumienie w sprawie projektu l'etorm politycznych, dzięki którym
moina by zakończyć wojn• domow11. w Libanie.
Rozmowy w Damaszku li.Wleń.~
czyły trwajł\ce miesiąc rokowania,
a wypracowane w ich trakcie porozumienie zostanie przedstawione
pierwszemu, jakie kiedykolwlell:
•ię odbyło, 1potkaniu przywódców
trzech głównych ugrupowań libd1kich. Ma do nieco dojść pod konlec tego tygodnia.
GIEł.DA
Waldbawarskiej m.J.ejscoJości
kraibura oświadczył w niedzielę
ii ,,nic nie z.ostało ru na u.wu.~
uregulowane. Prz.ez wypędzenie I
t.adn„
stwcnoru>
nje
aneklję
co noweco pra.wa. Problem n!emleckt jest tak dliuco otwarty, jak
długo niemlecltłemu nuodowi nie
przym& ai• prawa do aamoolueł,
l«lia.",
łe obecnie
stw1.rdz!ł,
Hupka
N!emcy l.ltnJej, pil'&WCie W rra·
nicach s 1VS'7 roku jak podkrdliły to m . . in. on:eczeinla :tederalneIO '"du komt:rtucyjne10 w Karlsruhe. Tylko zjednoczone Niemcy
zNj~a;, ~~:
:io:!. '~tt~~~e
Hupka.
0
wiedział
•
u~
„Syrena" - lłTI: l"f tyL lll; 117ł:
100, 110; 1975: 130; 19'8: 110, 150,
155; 19i7: 66, 80, 115, 170; 19711 80,
85, 95, 105, 125, 135, 150, 155; 1171:
100, 105, 145, 150; 19111 135, 180, 195:
220, 230; 19821 240.
„Fiai 1Z6p" - 1111: 110, !aa, 225,
UO; 1977: 180, 21ll, HO, 2411, 250,
270, 280; 1178: 210, S30, 235, 250,
260, 265, 270, 3111; 19781 250, 270,
290, 29!1, 300, 305, 310, 320, 350;
1980: 290, 300, 310, 330, 3110, 385;
1981: 34.5, 36l5, l!SO, 390, 400, ł15,
480; 198Z: sao, 420, ~o. ł40, 4110,
'60, 470, 480; 19&3: 460, 490 1100,
1520; 19841 !120, 550, 1180; 1985: 590,
620, 630, 6l50, 660.
Joe Zawinul
{Doltoflcum. M •tr. 1)
proe. .Konieczne jeduk będzie w
tym celu uzy1k1.nie odpowiednleco
postępu w e.tektywnołcL W 1tosunku do 1tanu dotychczaaowe10 wrrosn, wymagania eo do obniżki maprojekt
któr,
teriałochłonnokl,
planu określa na poziomie 2 proc.
dla przemysłu I 2,5-3 proo. dla
budownictwa. Jeszcze większe wymogi dotycz" obniżki enerioehło,iności produkcji, która powinna 1i•
zmniejszyć w .toaunku do br. o
3 proc. daleko ld,ee oacz'4J1o.łcl
powinny być oaiąrnięte w suiyelu
wę&rla na cele produkcyjne. Oacz.dnoścl o podobnej 1kall m~ być
19Tł: UO, 170,
„Piał ll!lp/FSO" ZllO, 320; 19'76:. 290, 320, S~, 360,
380, 395, 41ll; 1877: 300, S40, 360,
3i!i; 1978: 265, 320, 380, 405, 420,
tJO, 450; 1979: 370, 4.00, • ł20, 430;
1980: 460, li20, 55(I', 1981: MO, 1560;
19821 600, 800 (przebieg - 30 ty1.
km); 1983: 650, 780; 19851 1.050 mln.
1872: 330; 1974:
„Wartburr" 250, 330; 1977: 430; 1971: '60, óOO;
1881: 620; 1982: 665; 19831 760,
„Trabant" - 1976: 190, 305; 191'1
300; 1878: m, 820; 1984: «140; 19Slh
'700, 740 ty1, ·zł.
Um)
P·ijany za
autobusu
kierownicą
o 1oc1s. us nletnełw7 ki.--.a
iu.m6w1ony
MPK lSli'
autob1U1u
pn:ez równie metrzcłw)'eh paaatcs wyznae11onej tru„
rów lkręcll
domu.
teh bUtej
aby pOdwleH
na skutek mgły
Prawdop0dobn1•
uden:yl w slup
atraelł orlentac'•·
trakcyjny który lllllnezył, w 4rZeł
wo które tneba 'było "'Yf\ba4
11tt2ym1ł 111„ na tela1\te 'blldynłm,
który UHkodl!itł.
dosnał
llt•rOW'Oa
Niefrasobltwy
urazów głowy t bnUcha t przebywa w nplt1lu. Troje Je10 puaterów opatrzyło pogotowie, a strat
Potarna jut rano usuwała skutki
Straty
tej wycleczld w nie-znane.
o&Zacowano v....-tępn1e n1 1 mln zł.
(kl)
wvstapi we wtorek
*
12.50. Przy 1biegu ulic MaraJ11 miniony piątek miał odbyć się toń.ska - Retkińska Wiesława \V.
potr11cona została przez „Fiał3
lat
koncert znanego muzyka ja:uoiwe- ta 125p".
Kobieta doa:nala slamania
go Joe Zawinula. Niestety wyatęp kości pięty i przebywa w szpitalu.
w o3tatnlej chwili odwołano. Oka13.00. Na ul. Pnybyl:te\Vlld••
nło się, bowiem, ie towarzyszt,ce
muzykowi komputery rozprogra- go przy ul. Czajkowskiego kierowca „Mercedesa!' Tadeusz: K. potni·
mowały się.
pieobręl;>le przejścia dla
clł w
Po wielu wysiłkach ur:r:,dzenl• nych 12-letntego Mariuna M.
:Z:
udało się doprowadzić do porzqd· ogólnymi obratenlamt chłopiec pn ...
ku i Joe Zawinula wyi;tąpił już wieziony sostał do 1:r;p1tal1.
w Warszawie, a we wtorek ma
Wybiegaj11c:r na jezdnię
1UO.
wystąpić w Łodzi. Koncert odbą­
ul. Sanockiej Jakub J. lat I potr11di:le się o godz. 20. Bilety :r:acho- cony
został pn:ex „Opla" WLJ 1152.
wujlł watność.
urazami kri:g04łłupa
z
Chłopiec
(kl) prz.ev.1.eziony -tal do azpitala.
*
Z
cłęboklm
łepamy
talem
nasq
Jlolełank•
l P.rzyJaetela
MAR'IĘ !VW·ICKĄ-RAJSKĄ
sędzleao
S•du Pracy I UbezpleczeA Sposmart• dnia U patdzlernlka 1985 r.
S\du W0Jew6dzkle10 -
łecznych
w
Łodzi,
Pogrzeb oilbędzle si~ dnia :te paidzlernlka br. o godz. 13.39 na
ementarz1i rzym.-kat. przy ul. Ogrodowej w Łodzi. Mał~onko"1
I Rodzinie składamy wyrazy szczerego wsp6lczucla oraz łączymy
się z nimi w Ich b6Ju.
z SADU WOJEWODZ·
PRACY ! UBEZPTECZEJll SPOŁECZNVCTJ
oraz b. OKREGOWEGO SĄDU PRAC"Y I UBEZ-
SĘDZIOWIE
w
I
WSPOŁPRACOWNTCY
l
SĄDU
ŁODZI- 1
KIEGO,
DZIENNIK
PtECZEię SPOŁECZNYCll
ł..ODZKI
Austrii
uroczystego posiedzenia Rady Ministrów kanclm-:i: Austrii Fred Sinowatz podkreśllł, ie podpisanie
przed 30 laty trakt.tu palistwowego z czterema mocarstwami oraz
uchwalenie wspomn!anej uetawy o
wieczystej neutralności ugruntowały
wolność,
niepodległość,
jadność
kraju, a także iej aktywną działalność na aren!e mii;dzynarodowej
w ramach przyjętej świadomie roli aktywnej neutralności. Austria
w miarę swych możliwości działa­
ła u.wsze na rucz utrzymania po·
koju, kontynuowania proce.1u odpręienia oru zahamowania wyś­
cigu zbrojeń l rozbrojenia. M6w!ł
o tym takt. prezydent republiki
Rudolf Klrchachlaftłer w 1wym
wy1t11pleniu telewl:yjnym.
Radiowe
nr 15Z {ll04l)
w
ŁODZI
15'".
Wytwórczołcl ,.Kooperacja Opinie organizatorów i wystawców
zagranicznych są :godne, ie były
to udane przedsiflWZięcia handlowe
i 1ospoda.t'cze. Opr6t::i: podpisanych
na ta:-gach kontraktów eksportowo-import-owych zawarto porozumienia o współpr1.cy fospodarczej
i nnukowo-technicznej, • takze o
kooperacji z firmami ugranicznymi.
Po rn pierwny i:organlzowano
w Poznaniu aukcj11 1kór dzik:ch
której inlcjatarem był
zwierząt,
Wielkopolski Ogród Zoologiczny. w
co jest rzeczą
poznańskim zoo naturalną ·- zdarzają 'ię w hozwienaturalne
dowli tzw. ubytki
r:ią.t 'dzikich te względu na choroby, nieodzowne są selekcje w hodowli Itp. Skóry rzadkich :r:wier.i:ąt,
ich poroil. aą preparowane I konserwov.;ane. Na Ucytacltt zgłoszo­
no ok. 100 &k:ór I poroży w tym
m. 1n. 1kóry "'·ielbłądów, n!ediwied?i, tygrysów, antylop, panter, li~
sów. Rezultaty przeszły oczekiwania. Skórę tygrysa bengalskiego
•P.rudano np. u. no tyt. zł, a ckór11 białego n!ed:twledda polarnego
:i:a 18S ty1. r:l.
wystąpienie
·
os!unięte takt• w 1mtyclu innych
paliw.
wymo,lem stawianym
przed ]p'Dmysłem jut 1wl~lu:zenie
zdol.nołel eksportowych oru poprawa opłacalności ek1portu l konpolskich wyrobów
lrurencyjnoścl
na rynku światowym.
W 1to1unku do br. wzrośnie lłclba budowanych rnlenkaA objętych
remo11tamł i modernl-zacją. Projekt
pla11u przewiduje w.zrost nakładów
n1. infrutruktur, 1ocjalną, w tym
na ochron, ld.row!a oru oełu:oh•
łrodowi1ka l coęodark• wodn,.
Wdnym elementem warunków
bytu ludności jest cytu~cja pienl•tno-eynkowa, projekt CPR na 19Be r.
stawia na umocnienie l"Ó\\"tlowa&ł
w tej d"1edsinle. W t:rm celu utnyman• powinna być w roku
praynłym zauda irróv.m.anl& tem·
pa wzrostu plae • tempem Włl.rottu
Wainym
nił
1łuchaczy
amerykańskich,
Iii
jest fotów prowadzić rokowuia w
sprawie „daleko ldącyeh redukcji"
arsenałów jądrowich, jednak nJett „adecydowa·
ru podkreUił,
ny kontynuować badania l próby"
w ramach tzw. Inicjatywy obrony
strateiicznej, okre:łlanej jako „wojny gwieidne".
*•·
Mlja 8ll at Ciel powatanla wler1za, który dla e&łyeh pokoleń Polaków byt plVWl:Bll, pl~ lek·
ej' milo:icl do ojazy.tej Elemi: w
1900 roku :nany pisarz dla dziec!,
Wydzlal·u
1 nrai:em naczelnik
Wydaw.nlctwa
~:t.ek Szkolnych
,.OPolmeum" we Lwowif Władynapluł ka!ażeczkę
(P.A lYJ 1 auw Belu,
ceno
Długa lista rakotr1órczvch potraw
Wed.ług wyni.k6w badafl 1pecjallstów, naturalne czynniki rakotwórcze zawarte 'Il w wielu potrawach 1poływa.nych na co d:dei\. Na
czołowych miejscach 2ktronieowej
listy najbardziej nlebezplecnyeh
pod tym względem produktów iywnośclowych majduj, •ltt m. in.
gnyby, Cl'Zllllkl, m!~o plec:zon• na
węelu d.r&ewnym. uiywanym do
pop!llarnych w USA
więkuości
1r!llów l opiekaczy.
Wedłuł badd, naturalne uynnlkl ruotwórcu moi, być nawet
11lnlej1u od tych, które, jak Slp.
caehacyna, wytwarzane 'Il aynt„
tycsn.le pn:u e:łow!eka l utywane
jako dodl.t3d do potraw.
substa11.oji nit~
~
csyeh wywołuj' w komórli:aeh
ludzklch 1mlany pnet)'c:mt t popowstawanie mutantów
woduj•
komól'ft, które rommałaJl\o się
prowadą do nowotworów. Illtnieje moiliwość, li nawet pojedyncsa
molekuła aubstancji ra.kotwórcuj
1powodu'• powstanie tkanki nowotworowej, jedn1.kte w praktyce
wyatępuj1
to
n.lebezpleaeństwo
tylko wtedy, jeśli apo±ywa 1!11 zn1.c.zne ilości karcynogennych swił\s„
ków.
*
li.U. Pn;y ul. Jula i J.1atio&l.
na Retk1nt powitał potar w uunle. Znlnczenlu ulecły klankt dziawYPOHtenle obiektu.
łowe 1 inne
slotyeh.
mmon•
aiuaj~
Straty
było
przycr,n11.
Prawdopodobnie
zwarcie w lnstalaejl.
w.
• 11.11. W · Pabianieaeh ,..
na
Warwzawskiej Karol S. wble&ł
pn:es
jezdni• I potr"e<>ny aostd
ran
„Fiata USJ>" • Pieu:r doznał
twar,;y,
• to.to. w !COMtantynowt• prsy
ul. Kochanow.k1eco a7 spaliła •I"
w aaratu „Skod•" wartokl soo ty•.
Pot.ar prawdopodobnie powetał
sł.
Pr%7 przelewan1a 'ben%yny.
Komunikoł
KA W
Kr1.jow1. Agencja Wyd&wniCIH
Lnformuje 1ubskrybM1tów dzieła
Andre Malr1.ux: „Pr:r:emlana bogów",
opóżnie<nie dostaw wynik• z
Iż
firmy jugo~łowlańskiej
trudności
w dotrzymaniu terminu wysyłek
za
czytelników
Przepraszając
'\\•ynikłe nie z winy agencji opóź­
poinformować,
nienia pragniemy
że według zapewnień uzyskanych
z CHZ ars Polona wszyscy subdo
skrybenci otrzymają książ.ki
końca br.
f.Am!ut sapcnrw...eo «:lepl„
n.la l powroQi .;rJoWł jeded" n:..
na Dahiym 81"8ktt
ocu4dwan1•
2il bm. ttplyn.\ł pod ~Idem_ ziTermometry we
mowej J)Oiody.
8
W:roclawlu Wllkuywaly min.tli
stO))ll.le Celajuna, na akwerach !
w p1rk1.ch mia1ta 11.ad Odr.\ wł­
da~ było oraon!on• tra.wn!k!. biadachy
'4du\ pokryte były
1\
•a jeu!.ni~h Wrocław~a
demów.
po raz pierwn:r od ub!egłorocznej
wyst1n>il.a..„ cołoledż, ufalt
zimy
J>OkrTtT bvł den.kl\ war~tw11 szronu. Kiero\vc;v mu.~ieli u•howywAć
na drogach Dolncs;o Sląska z·.vię:·:­
gdy~ dooallrns::oną ostrożnoM„
wym utrudnieniem podczas jazdy
były lokalne mi:ł'.\".
PAP ~ Bielska
Korespondent
iii w szczytoBiałej Informuje,
wych partiach Babiej Górv zapanowała orawdz!Jwa zima. Powyżej
popularnego „Diablaka" pokr:.-v>a
Ś!llegu wynod ok. 10 cm, ~ Z6 bm.
8
temperatura spatlła do m.:nus
stopni C.
W Beskidzie Slj\skim I Żyw!ec­
było E!oneczn!e i mroźr.o
k!r:i
:?
(temperat.ur1. "-·ynosiła mlnus
Klimczoku, Siynr;topn!e C)
d:r..ielni, Sk~y=em l Sboż.ku.
Natomiast prawdziwa 1.łot.a Pol-
n•
Jak podaje opracowanie ameryRady do Spraw Nauki 1
Zd:owla, fakt. iż n.a.u• ~ze!lie jest
uroi:maicone zmnlej1za niebezpieraka pruz
czeństwo wywołania
substancje 'poiywane w naturalnych produktach I dlatei:o nale:i;y
dba~ o r.achowywanle s:równowaionej d!ety. Nie ma bowiem :r:drowych dawek ka.reynogen6w
w opracowaniu stwie...-dn
jednakie au.nM wywołania t11. drogi\ raka •• jak Jeden do miliona,
je!ell •poiywa si11 nwierające je
potrawy umiarkowanie. · Nie ma
r6wn!e1 'Praktycznych motllwośel
uniknięc!a w ogóle tego rodzaju
potraw, gdył jest ich bardzo wiele.
kańskiej
•I•
Przemysł
produkować
Wielu 'Prod.uc~t6w na włamaj
akórr.e prz.e-.kon1,1je się, t. coraz trud.niej ulokować towar na rynku.
Jee:z:cz• prted kilku laty handel :r:
pocałowaniem rt:kl kupował wnylitko - bez wzfl~u na jako.Sć !
nowoezemośe o!ert. Obecni• - zd~
rza się to tylko incydentalnie. Oczywiście nadal niektóre przedsię­
bior.stwa, zwłaszcza monopolikl w
produkcji jakie1oa iowaru, próbują
dyktować warunki odbioru, al• w
cor.n więluzej 1rupie wyrobów w!doczna at.aje 1i• ''ll?ery!i:kacyjna rola rynku, a tym bardziej wymagania odbforców u.iranicznych..
W tej aytuacjl wiele zakładów
p~stawiło r.!ę na nowe tory my.ślen!a i uezyna zablecać o kl:entów, pr::yd111ając ich nowocz~11
i modn\ oferta. .Szczególn!e widoprted~ę­
cme jest to w 1ruple
blorst'v prz.emy.du lekkiego. Biało­
stocki• Z&kłady Przemyału Ba.weł11iane10 „Fasty" wyazły a.apr:teeiw
mod:r:ie na nablyazcu.ne tkaniny typu .,madera" I rozpoczęły !eh wynaz,w11
~ handlow11
twarzanie
„Sekwana". Uruchomienie tej produkcji atało r.!ę możHwe dzięki :r.akupowl u dewizy specjalnych m11zy.c. i urzł\dzeń. Nabytek sfinansowano przy dewiz:owym ~-,parciu
producentów odziety,
krajowych
którzy będą głównymi odbiorcami
nowej tkaniny.
nie narzekają
Na brak zbytu
Rzeszowskie Zakłady
w.prawdzie
Zmechanizowa!lego Sprzętu Domoale w
„Predom-zelmer",
wego
przedsięb!ont'\\·ie uważa &ią, że nie
zwalnia to z obowia~ku unowoczeOstatnio rozpośniania produkcji
częto seryjnie ·.•:ytwarzać nowv ty.p
odkurzacza typu „Compact" Ma on
JERZY
KLIMA
• • J411dd up~wala se bm. ..,,
B!llftCZadach. ~ turystów wypoc:i7waj,cych w domaeh wypoczynkowych w Polanczyku, OO.li·
nle l Bystrem korzystaj4c z pi~k­
nej słon~ej pogody wyr~zyło
na gór kle wędrówki.
Delegaci~
RWPG
przyjął sekretarz
generalny ONZ
Sekretarz 1ener~lny ONZ Pe•ez
de Cuellar przyjął delegację RWPG
z sekretarzęm rady WiaczesłAwern
Syczowem. W cz.asie rc;zmów P.
de Cuellar ocenił wysoko dz!ałal­
no~ć RWPG jako organizacji, st&·
mię·
przykład. owocnej
nowiącej
dz:ynarodowej współpracy gospodarczej. W. Syczow poinformowd
szczegółowo o działatności pańshv
członkowskich RWPG w organach
ekonomicznych ONZ.
„Żelazna dama" stawia warunki
Premier W. Bcytanil, .1argaret
Tlatcher domaga 1ię dla brytyjskiego P.rzemyalu kontraktów na
sumę połtora miliarda dolarów w
ramach amerykańskiego programu
„wojen gwle:tdnych" w :i:amian za
zgodę na udz!ał swego kraju w
tym projekcie - poin.tormov,;ała w
niedziel~ Agenc1a Reute::-a, powołując 'i<ł na t.r6dł' rządowe w
Londynie.
Brytyjski minister obrony, Miehael Heseltlne, zwrócił 1i11 formalnie do 1wego amerykańskiego
odpowiednika, Cupara We!nbergera, o ugwarantowanle brytyjskiego udziału w tej -..·ycoltoścl, kiedy obaj politycy spotkaj, 1ię w
Brukseli w p:-zyszły wtorek. Wa-
;:i:yngton, który przemacza oflejalnie na „wojny gwiezdne" 26 mld
dolaró~1. nie był do kj pory skłon­
ny g1.varnntować korzystnych kontraktów któ:::-emukolwiek ze swoich
sojuszników, obawiając się prote't;:)..v ze strony \Vlamych p::-zcdsię·
biurstw liczących na za!nó"'ienia
progTflmen1 „woJeu
::wiązane. 7.
g wiezdnj•ch ".
Zła
aura dla
„ojców chrzestnych"
Trzech „ojców chrzestnych" masycyl!jsk!ej zostało a.resz.tow1.nych w Szwajca:-ii I pr:r.eka;;apc.l.nnych władzom włoskim !ormm..-ały w !obotą źródła polis!•
cyjne w Turynie. Wymknęli
on! ·policji włosk·iej podczas obła­
ro:.tu,
ubiegłego
wy w g:::-udnlu
kiedy to aresz~wa.-io 300 człon­
w kilku miastach
mafii
ków
Przed dwoma tygodniami
Włoch.
dxlecka" wpadli w ręce policji szwajcarpol.ikieio
„KatechllZ.Ill
•l.4 skiej, legltymuj14e się fałszywym!
'l'ytulowy utw6r t·ozpoczynał
Po- dokumentami.
od słów: ,,Kto ty jeateć? lak mały; - jlil z.nak twój? od
Truj gangsten.y w wieka
ornł biały.„" Jut po kilkunastu
mieclllC•ch od <:hwlll powstania !l8 do 36 J11t o hnr~n.i tą o l!czutworu był on :r.n&nJ' I deklamo- ne pr;c ti:;:isb· . -.· · ·~-m przynawany. we ws2y.1tkic.h, prteor~.!lych le~i:c 'ć do o;-g 1 -a.•Ji p:z<'~tępc::ej.
""J" •• c..r :a i ha.r:tlel
za bo rani, ziemiach pols.cich; t.e';:- rno:der~h,
"l :ii<·!. Giu&'y \•·iersza p:zemyca:10 niele~a:. na:ko· :l· arr. . •i-.:1„
nie do ..Prus i Kon;::::-e1.ów?.i \\"la- se·ma Garo!'~. .:~ , 1 w a;.::;c:elem
cly61aw Beł!a, autor k!lkudz:esię- i ufoi·ty!ikowa.m:i ·:.-ill~ pod Katanią
z:rskał na Sycylii. gdzie \\' ostatn:ch lak:1iążek dla dzie<:i.
cit1
sław• i nidmiertel- 'tach odbyło się k!1ka zjazdów Jn:!lprawdziwą
ność tym jednym, jed~ym krót- fii.
kim utwot·em, autentycz.nie pięknym I zmu.szaj"cym do głębokich
wszy5tkkh czyteln!:Ców · 1·
refleksji
od wieku ! µrzekonl~z.alemle
wcior~j zgłoszenie
nafl politycznych. Hasło „W Pol11.lach
skę wierzę" widniało w
a.kadem!jnych ! ni patriotycznych
._OG~OSZFNIE
je
mamifeitacjach. Przypomnid
niedawno, w trakcie krakowskie- ,,__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __.
go spotkania z młodymi wyborcami, pr:i;1wodr.icz11,cy Rady Pań­ KUPI:P; zdecydowanie miejsce na
atwa, J>rof. Hen=yk Jabłoń.ski mócmentarzu Di:>ły, Tel. po godz..
w
Wił\C o potrzebie owej "'iary
35895-g-E
16 36-48-98.
wiary MASZYNOPISA~IE. SS-18-62. Bosiłę l :rnl\drość ojczymy;
35793-g-E
WS'.!Yatuled.
od
rawaka.
Integrującej
„Wołga", silni„ZAPOROŻEC" atkleh Poiakbw.
ki zawieszenia. Miąskiewicz To35792-t-E
ma1zowska 70.
(P.~Pl
ATRAKCYJNE futro 1 bobrów niedrogo sprzedam - tel. 15-70-71
3:!834-g-E
POSZUKUJJ'; mieszkania. 32-22-lił.
Kto ty jesteś?
Polak mały!
Bedaktor depen:OWJ'
I
,Reagana
radiowe swego czwarlkoweJ:O przemówielli&
wyatulenle
Sobotn.ie
Reagana utnymane było w ostrym na forum ONZ, raz j~zcu akcentonie wobec Zwił\zku Radzieckie- tując kon1ecz.nośe ujęcia lltt kongo. Prez:yd!nt nawi,uł w nim do fliktami regionalnymi na łwiecle,
1. pomniejszając kw~!e rcnbrojenlowe. Wprawdzie Reagan upew-
Projekt Centralnego Planu Rocznego
SAMOCHODOWA
Wczoraj na l6dzltie! 1fełdzl• u?'\lOchodowej padl chyba jeaienny
rekord podaey wozów. W n!ekt6rych miejscach auta 1t1.ły w trzech
rzędach, co zdarza cię dość rzadko. Wieści o panuj~cym od kilku ty&odni ożywieniu w handlu
samochodami używanym! docierają
również z ciełdy stołecznej oraz
• innych miast kraju.
Więkaze zróżnicowanie ltanu t ...
chnicznego aut i cen wywoław­
czych stwar:za potencjalnym kupcom d<l.Ść duie możliwości wybo·
ru. Ostatnio :1wl~klu tiłł takt• oferta aut fabrycznie nowych, eo
w pierwaz:ym rzędzie dotyczy „:maluchów" 1 „Trabantów".
A Dło niektóre nny WJ'Woław­
•i•
neutralności
30 lat temu, %6 paźdz:lernika 195!1
roku parlament Awtril przyjął ustaw• o 1tałej neutralność! swego
kraju. 2S pddzlernlka obchodzi się
święto narodowe Austrii. W ciasie
na Dolnym Śląsku mroz
Rolno-Przemysłowych
n b . wt , , .
or az ur o neJ ywor cz o.sc1
n'4owl tr1J1Cwildemu, :r.a po&redw
nictwem 1weco ambuadora
Rewizjoniści podnoszą głos
ZacJ;ięoone powodzeniem a.kcjł
przeciwko „wspó1nym reuducjom
Bundestagu nt. polityk! niemiecw
rewilijoni11tycz.ne ~ły
kiej",
RFN kontynuuj11 kl.mpan!4 kweaUonowanla octatecw.eio charak\eru granicy na Od:rze l Ny1le.
teio l•t najnowPrzykładem
1:te wysŁlł,ple.nle pneswod.nicz"ceco
ziomlroct.wa S1Jl,u.k6w, deputowaHerberta
11e10 do Bundestaiu n1.
Hupkł, który przem.aw!aj"e
imprezie związku prnsiedle1\.e6w W
•
Zakończenie Międzynarodowych Targów W Bieszczadach złota jesień
,
m
·dziś·
••*•
zaczyna
. 35E'.05-g-E
NADWOZIE „Skoda" 105 L MR
(1994) sprzedam tel. 36-74-75 po
35836-g-E
16.
!atrudnię.
MURARZY ! elaśll 35802-g-E
Paradna 92.
ALEKSANDRÓW - zatrudnię S:zwaznacmie mnieju.e rozmiary od doczk~ na etat. 12-10-51.
tyehcz.aa wytwarzanych, a jedao~
35S03-g-E
czdnie więluz11 pojemność zbiorni- PRZYJM~ od zaraz dobn:e szyją­
ka na śmieci i kun oraz: wlększ11
cą na stębnówce, Hau Maria Ki·
tzw. •ilę .ssania. Nowoczesne roz:35847-g-E
lińskiego 108 m 9.
pozwoliły
wiąr.ania konstrukcyjne
POSZUKUJĘ samodzielnego mieszte:i: na zmniejsi:enie poboru energii
35833-g-E
kania. Tel. 88-25-52.
elektrycznej, mimo zainstalowania ZGUBIONO saszetki: 1: waż.nymi
W br.
silnika o v•iększej mocy.
dokumentami na nazwisko Józef
„Zelme:-" '\\•ytworzy 30 tys. nowych
Szymański. Wysoka. nagroda. Tel.
odkurz.ae:i:y, które - jak na raz.ie
84-89-64.
- prze:r:.naczone &\ v;yłl\cz.nie dla
is819-g-E
odbiorców dew~zowych
PIEC gazowy c.o.
i!przedam.
Kłopoty z nadprodukcja :i:a~zyna
Lublin 433-87
35790-g-E
Fabryka Farb i LISY - sprzedam. 84-17-16
mieć Kujawska
Lakierów we W'łocławku. Dot.yczą
85Sl!-g-E
one wprawdzie jitk na razie tyl:.!:o SERWIS Skody, Naprawy głów­
farb emulsyjnych, ale Sił na tyle
ne, bleźące, ustawianie ieomedu:Łe, :i:e zaczęto szukać m-0illwoś­
tril~ Szczecińska przy Rojnej. Socl dalszego zwiększenia eksportu, a
10033-g-E
larek.
oterty dla
także uatrakcyjnie:nia
odbiorców krajowych. Wpr.-wadza KUPIĘ piec r.a gaz do e.o. 1!7-23-33
em11.!l' dla
się now" kolorystyk~
10081-g-E
budown!ctwa, a także dla fabryk ATRAKCYJNE mieszkanie w cenrowerów, samochodów ! cia~niko'\\'.
z
trum t.odzi, własnościowe
W fazie eksperym~ntu znajduje s'e
'\\·szelkimi wygodami apn:edam.
produkcja lak'.erów samochodowych
10066-g-E
tel 36-48-10.
<PAP) SZWACZKI do szycia kurtek przyjz metal'.cznym poł:<"sk:em .
10064-g-:I!:
- mę. Tel. 78-37-6~.
NAUCZYCI~L poszukuje pokoju z
10058-g-E
wygodanu. ~-63-67.
dla.„ klienta
Skutki nadgorliwości
Silna eksplozja rozerwała opancerzony aamoch6d, który przewo..
re-jonie
ził pienlądze I zbto w
gangsterzy
Jedna.ide
Marsylii
przesadzili używając zbyt dużej
wybuchowego
materiału
!ilości
Wskute·k tego cer.ny ładu;it:~ został rczrzuco;ny przez a :i:sp!ozję w
dużym promlen-iu od miejsca napadu . Specjalna brygada policvjna
przez całą dobę penetrowała 1<aż­
dy cen.ty.metr :r.ierr.i w poszuk!wan!u złota
6edaktor techniczny
ZAMIENIE 8 pokoie na 2 <bloki, Teofilów). 16-27-59. 10057-g-E
SPRZEDAM maszy11ę saneczkową
„10" z napędem. Tel. 15-52-3L
10047-g· E .
SNOWACZA na snowadło sekc~j­
ne - zatrudnlę. Tel. 15-52-;"i„
10045-g-E
FUTRO z
5:!-79-65.
lisów
sprzedam.
35793-g-E:
(Doko6aellłe •
*·
1t
tto.ND.ków społecznych, jaki• i.tnle'4 w p1u'lstwach socjalistycmych.
Pro1ram podkreśla, ie celem o1tatecinym KPZR jeat zbudowani• komunizmu w ZSRR. „Socjalizm I komunizm - stwierdza się
w dokumencie - to dwi• konaeln~entne fazy jednolitej
formllcj!
komunistycznej. M!.Uy nimi nie
ma ostrej 1ranłcy: rozwój 10Cja11zmu, cora:r. pełnie'9ze ujawn!9'llle
'ego motl!wości I walorów, umoc11ienie właściwych mu zasad ogólnokomunlltycznych D'Znacza także
rzeczy~lsty postęp społeczeństwa na
drodze do komunlzmu''.
.
K
omunizm .twierdza 1141
dalej - to bezklasowy ustrój społeczny 1 jednolit4
ogólnonarodow4 włamośclą
łrodków produkcji, calkowit4 równością 1połeczD4 wszystkich człon­
ków społeczeństwa, gdzie wru ze
wnechltronnym rozwojem
ludzi
roawiil4 •ilł r6wniri ua pod.stawie
atale rozwijającej
nauki I techniki, siły produkcyjne I wszystkie
tródła bogactwa 1połecznego
poP1"tuł szerokim nurtem oru zrealłzowana zostanie wielka ' zasada
„od każdego według jego możl!wo­
•ct, katdemu wedlug potrzeb".
Komunizm to wysoko zorganizowane społeczeństwo wolnych i świa­
domych ludzi pracy, w którym umocni alę 1amorządnoś~ społeczna,
praca dla dobra społeczeństwa bę­
dzie dla wszystklch p!erwsz:on:~ną
•i•
potrzebą
tyclową,
uśwladomion4
konieczności~.
zdolności
k&td~go
~-
wykorzystywane a najwięk­
aym pożytkiem dla narodu".
W projekcla nowe' redakcji pro. gramu KPZR określono ltrategi41
gospodarczą parli!, jej polłtyk41 spo-
ł•C%114. udania w rozwoju 17.temu politycznego społeczeństwa radzieckiego,
pras:y ldeowo-wychowa wczej, oświaty, nauki I kultury.
W czi:śc! dokumentu poświęconej
zadaniom KPZR na arenie mii:dzynarodowej w walce o pokój i PQatęp 1połeczny, które są główny­
m! celami polityki partii wymieniono:
- zapewnienie sprzyjających warunków zewnętrznych do doskonalenia społeczeństwa socjalistycznego I posti;:pu na drodze do komunizmu w ZSRR;
- usunięcie
nlebezpieczefa-twa
wybuchu wojny 6wiatowej, osią­
gnięcie powszechnego
bezpieczeń1twa I rozbrojenia;
- rozwój równoprawnych, przyjacielskich ltosunków 1 państwa­
mi wyzwolonym!;
- utrzymywanie I rozwóS stosunków ZSRR z państwami kapitalistycznymi na podstawie pokojowego współistnienia, rzeczowej I
wzajemnie kon:ystn~j współpracy;
- Internacjonalistyczna
101Jdar11oś6 1 partiami komunistycznym!
I
rewolucyjno-demokratycznymi,
międzynarodowym ruchem robotniczym, z walq narodowowyzwoleńc:l:lł narodów.
„Podejście KPZR do problemów
polityki zagranicznej łączy w 10b!e zdecydowaną obron' !nterelłÓw
narodu radzieckiego, zdecydowane
przeciwdziałanie agresywnej polityce Imperializmu z gotowością do
dialogu I konstruktywnego rozwią­
zywania problemów międzynarodo­
wych na drodze rokowań"
stwierdza 1141 w dokumencie.
„Bronić I utrwalać pokój, ollieł­
znać lily agresji ! imperializmu w
Imię tycia obecnero I przyszłych
pokoleń nie ma szczytniejszej
I odpowled%łalnłejszej misji. Swlat
bn wojen, ba broni. Ml !deal ..,_
.:Jalizmu".
W rozdziale dokumentu dotyc~­
cym w1półpracy a pańatwami 10cjalistycznyml mówi się:
,,KPZR pn1ywiązuje pierwszorzęd­
ne znaczenie do dalszego rozwoju
i umocnienia przyjaclelsklch wię­
zi między Związkiem Radzieckim
a Innymi krajami 10cjall.stycznym.ln ~
artia dąty do trwałych, braLerskich stoinµików i wielostronnej współpracy ZSRR
ze wszya;tk!mi państwami
światowego systemu socjallstyc'l:nego. Wychodzi ona li założenia, ie
zwartość państw IOcjallzmu odpowiada Interesom każdego z nich
ł ich wapólnym
lnte.reaom, służy
1prawie pokoju, awyc!ęstwu ideałów 1ocjal!atycznych.
Przedmiotem 1zcug6lnej troal
KPZR je.st wszechstronna umacnianie przyjaźni, rozwój 1 do1koialenle więzi Związku Radziecki•go 1
krajami wspólnoty 10Cjallstycznej.
Siłą napędow4 ich wszechstronnej współpracy Il\ rządzl\ce partie
komunistyczne I robotnicze. W celu umocnienia zwartości komunistów brat11ich krajów, wzajemnego wzbogacania lię prakt:vkł. 11:ierowania 1połeczeilltwem KPzR nadal będzie przyczyniać si• do roznerzenła kontaktów międzypartyj­
nych, obejmuj!lcych wazy1tkl• 01nl wa partii - od komitetów centralnych do organizacji podstawowych; sprzyjać wymianie pogl,dów I dośwladcze6. na podstawie
dwustronnej oru wiel01tronnej.
KPZR będzie kontynuowa~ politykę utrwalania stosunków mlt:d:zy-
P
państwowych Związku Radziecki~
go z państwami socjalizmu, przez
zawieranie układów, będzie kontynuować polityk• rozwijania kontaktów między organami u1tawoda-
SYMPOZJUM OKP
WSPÓl.TW ZY
RZYSZl.EJ BI T
H bm. zakończyło li• w War- rzecz pokoju nie zamieniły si• w
szawie dwudnlow• 1ympozjum pn. nic nie znaczące manifestacje, a'.by
„Współtworzyć sena przyszłej h!a- hasło „Współtworzyó aent pnysz:tori! Europy" zorgan1Zowane przez łej hlstorli Europy", miało realne
Ogólnopolski Komitet Pokoju oras podstawy.
redakcj41 1'D!alect~ and Huma•
Sympozjum Jest lltotn;rm Jttc>.
n!am" - .J[w.arlalnika. filoaoflczn•·
10 wydawaneao pt'lle:i: PAN w l.syku ang!elSklm.. Uczestnl~e1 w
nim uczeni, reprezentujący :6ine
ośrodki naukowe l dziedziny wie. dzy PAN, Akadem141 TeologU
ltatollcklej, Katollckl U11iwer1ytet
Lubelski, Akadem!41 Nauk 8J)flłe­
cznych PZPR, Wojskow4 Akademill
PolltyCZJ14, a także ośrodki akademickie z Warazawy. Rle.szowa,
POLSKA. l'OllllOC DLA llEJLSY&V
Wrocławia, Poznania - dyskutowal'ol11kle apołecHm~wo 1ponta•
li nad 1lobaln)'ml perspektywamł
Jlicznl• l of1arnle 1pl11zr a po•
moc~ mlH:i.kaJ\com stolicy lllek•
Europy.
syku dotknlęteJ uzęslenlem zl•Referat:r wy1łoa!U: prof. Jan
mi. Na konto Pollklego Komitetu
Szczepański „Pokój europejski
Solldarnoścl
z Narodami AzJI.
Idea a rzecz;ywłatość"; prof. Józef
Afryki
I Ameryk! ŁaclAlklaJ
wpłacone
dotychcz~
prawi• U
PaJeatka ,,Racjonalność globalmln zł.
na a pokój l bezpieczeństwo"; k1.
aziekan Hiees71ław Lubański L ZANUSSI W .ABGENTYNIJI
„Sens dziejów Europy w 6wletle
.Na zaproszenl• Arcent)'41kle10
o&ó-lnej teorit iry&temów";
Inatytutu Klnematografll pr:Hby•
prof.
wał w Bueno1
.urea ltrzyntof
AndrzeJ Grzegorczyk ,.Nihilizm
Zanuul. l'OllikJ re~)'Hf IPOtkał •I•
oz:r
rady~?";
Jó'I prHd1taw1c1elaml arcentyl\sklezef Bor1os:1 - „Ośrodk bada-A i
c• łrodowlska filmowego, H Iłu.
tworzenia pokoju w Europie"; ks.
chaczaml 1zkoł1' tumoweJ w Bu„
doc. Joachim Kondzlela - "Pn.yDOI Air• 1 był Jl& POkull łllma
„comtam"'.
ułoś6 Europ:r w łwietle wypowiedzl Jana Pawła II".
8POTK.ANI• gO.NlllJLTACTJJfll
Jednym • ałównyeh nurtów dy>
21 bm. zakoJ\c:zyło •I• aa Rztltusji była próba odpowiedzi na
azc>wasczyinl• polonijne apotk&-pytanie, r:z.y 1 w Jaki sposób moż­
nl•
ko1111ultacyJnet._ po•wu:c6ne
przynłorocznemu
vu Swlatowe'U wpływ~ na tok procesu hi.I•
mu Festiwalowi l'oloJliJnycJa s.
corycznego, aby zmlnimal!l:ować
1połów Folklo?J'.ltvcmycb.
łro:!bę wybuchu wojny. Jut wiele
opinii na ten temat, mnieJ cz.y
NARADA J"BOJtURATOaOW
bardziej udokumentDwanych teorii
U l .H bm. od6yła •I• aaratla
Niektóre a nich wskazują na wojl)rokuratorów woJewódzldch. pro.
kuratorów okr•gowych, woJ1konę Jako coś nleuchronneeo: coś,
wych I rodzajów
all sbroJnych
11& co przeciętny człowiek nie ma
połwlccona , ocenie dotychczasowej
wlęmego wpływu. Wojna w taklm
pracy prokuratury l'RL w 1981 r.
ujęciu . jest 11aturaln.\ kan.sekwenI omówieniu zadall oras kietUJl•
cją loaów ludzkich I trag!cznyfn
ków działania w 1Dat r.
udziałem wszyatklc!h pokoleń.
"TASMAN REX" DOSTAJtC%1'1.
Potwierdzeniem tych teorii 9'
l'llZESZLO I rY.S. TON .RYB
jakoby dzleje łwlata, w którym
Do Gdrnl zawinął u bm. IP„
cJaliatyczny 1tatek bandery Japo4•
jak wyliczono - od zakończenia
1kleJ „Tasman Rex'', który w
11 wojny światowe' toCJ:yło 1!ę 150
swoich ładowniach przywiózł por6tnych wojen.
nad I tya. ton mrożonych r:t"b
oraz HS ton milczki rybnej. Sta•
Traktowanie wojny jako zła nietek ten został wycza1terowany
przez szczeclńsld
odłącznego od losbw człowieka ma
„Tńmocean" .
zaś ten pokatny ładunek pobrał
jednak licznych ·przeciwników, reod
naszych
Jednolitek
znaJduJ~­
prezentujqcych różne idee l świa­
cych •I• od wielu m1es1ccy na ło­
~opoglądy. Dziejów Europy I świa­
wiskach dalekomorskich.
ta nie motna traktować jako bezWILKI W BIESZCZADACH
1ensownego procesu, wymykającego
Przeszło zoo wilków iyJe obeo•
alę IPod kontroll człow}eka - mónie w Bieszczadach. W ostatnich
wiono. Nie mają racji zwolennicy
latach 1tado tych zwierząt znacztzw.
aocjoblologlcznej
nie alę powlęknylo I stało •I•
koncepcji
niebezpieczne dla Innych m1eazwo}n1, zakładając jej tr6dło w
kańc6w
bieszczadzkich · luów, .
agresywnej naturze ludzkiej.
przede wszystkim saren. Dlatego
te:l: od kliku lat podczu 1ezo~ rótne spoeoby oddz!ał;rwa.nl.a
n11 polowall, częŚć wilków prze·
znacza si~ do odstrzału. l"Odczas
na bieg historii. Zadaniem uczotegorocznego
sezonu, od kul mył­
nych jest poznawanie rzeczywisllwycb padło
Ju:ł
kilkandcle
tych mechanizmów prowadzących
sztuk.
do wojen, warunków i 9kolicznoPSI PRZEl\1ARSZ PLANTAl\U
łc! ich powstawania oraz czvnniZ okazji miesiąca dobroci dla
ków zapobiegania, w oparci~ o mazwierząt
krakowskimi Plantami
teriał historyczny analizowan:v za
przeszedł
niecodzienny pocbód1
pomocą aparatu wiedzy socjologitowarzystwo
opieki nad zwie·
rzętami
cznej, psychologicznej i !n. Jeśli
\V
Krakowie oiorgan ~zo•
wało
przemarsz dzieci I
mło·
wiadomo będzie w sposób naukodziet.y z czworonożnymi prz}•jawy, jakle czynniki przesądziły o
ciółml.
Trasa psiego pochodu
wybuchu konkretnego konfljktu,
prOIV?dzlla w niedzielnym sloń•
wówczas łatwiej będzie można wycu od placu Szczepaósklego
vt
1ncrunku
dworca.
elimlnowat le w przyszlośc !. Jest
to n iez:bE;dne. eb;- d ziałan i a na
rot.
lt!em w pn:ygotowanlach do lwlatowego kongres\i lntelektualiatów
w obronie pokojowej prsyazłoścl
świata, zapowiedzianego na 16.19.1.19118 I'. w Warszawie.
wczymł,
artia wycłl.odd • wotiet>ia,
te udaniem inte,racji jest
cora whtkaze przyozynłanie
si.• do postępu produkcji
1połeC"S1Wj I 1oc:Jalllt7an.e10 ltylu
tycia w pailltwach wspólnoty,
prsyspleaenla pl'CleffU wyrównrwania podom6w lch zoawoJu 10mpodarc:ze10, 1llDOCD1a.la poąeSł ..,..
cjallmiu na łwłeole.
KPZR ~· &ktywoie .-tmczyć ' f t wspóluł praą btatnleh
partii 1Wl uqadnlaniem. polłtykl
1ospoda1ezej, doskonalalem mec.banl:z:m•1 wlpółdziala.nia 10lp0darcaego, l'(IG!Jkjwa11i«m nowych Je10 form, poełęblanlem ipecJaiiźa­
cjl I kocperacji produkcjł, koordynacJ, planów wymiany najlep1Zych dc.śwladcze6. nawU.zywanlem
bezpośraanich wi~ międ:zy zjednoczeniem! 1 pr;i'cfai!lbioratwami.
Będzlo ona
ap,.i:yjać zwlęknen1u
roll Rady W:z:a 1emnej Pomocy Gospodarczej, rozszerzeniu wlp,6łpra­
cy golp(ldarczej i naukowo-iechnl•
cznej na pod11tawie pro1ram6w
dwu.U-ont1ych 1 w1elostromiyc.b,
UwataJ„o aa natural.D4 I poi7teCl%1l4 r6W110pra'11'1D4 i wzajemni•
kQrzyltna wapółpra~ 1Cl9Podar~
pailltw socJal!stycmyeh I kapltallstycm7oh, part.la Jednoczełnie wychodzl a sało!enia, te ro:awój mtegracJl IOOjalłatycznej powln!n
P
aWfęlw.ał Jlinalehioś6 łeehnłczno­
-g01p<idarCZ\ ~lnot;r od 11f'rO-
ctch ucjl !mperiallimu. od
wvł1-
wu 1rryzyl6w 1oapodarc:i:,.eh 1 in-
•oWODa W
UDflll'GłlADZlll
JtoleJna
pew64ł
Ili
w
hl1tor11 '11!.luta, li~ o4 noa r.
11rzetył vble1łlł noc„ Ltnlncrad.
Woda w delołe Newy podnlo1ła
•I• do W em pow:rteJ normy I
_przelała •I• pnH panltowe na.
brzeta, sataplaJ"e znaesD11 ez41'6
terenów 11admorsldeJ ez11•C1 mlałta.
IUl.ADZID DZI...
UIPRESJONISTOW
Cztereclll. 11zbr0Jonyeh m•lca)'Sll
..,, niedziel• rano 4o
budynku Muzeum Marmotta-11 w
1Z11na1t•J dalelnle:r l'aryta. Ra'lnule 1tenor:vaowawszy 1tratn1ków ora:ir ntellesnych w iym cn1le swtedu.J"cycb, sabrall dzlewlę6
obrazów po czym. sdołalł nybko
sblff •amochodem.
wnrpęło
JtOLJUNJI ZAMDIBZIU
I OFIARY
Trą
•oby
ul•wt'6
•OltałT aalłtłe,
a
odnloeło
rany 11odc&u
ullcm:rcla do Jakich
doa:zJo a 1obot:r na Jlledzlel• w
vrowtncJI Jta111md w RPA..
camle11ełl
HllKI
llONCERNOW
ZBBOJBNIOWTCB
111Utar)'1tyc111a · polltyka rZll4•
Ronalda Reagana prsynoat o&romne 1yskl amerykańskim korpora·
eJom zbrojeniowym.
Tylko w trzecim &warbtl• br.
• U 11roe. 11wlęknyły al• dochody
kallforn!Jskleso koncernu .,Lock.
heed'', dostarczaJ~cego Pentagonowi rótne rodzaje nowouuneJ broni 1trateclczneJ, W okre.1• tym
Clpnt przemysłowy li LOi A.n•
10111 111rzedał wyroby za 1.1 mld
dolarów. Ogółem o4 vo~tku br.
„Lockheed" 1przedał broi\ l 1prz•t
wojskowy sa ••m• 1,1 mld dolarów.
•I.AMY ZllDnBISZZNIA.
WYDOBYCIA
~OLA
K.raJowy Z&?Slld Przemyał11 w ...
clowego W. BrytaDll przy poparcia rzlldu konserwatywner;o o.
pracowuJe plany dalszelll'o ocranlczenla wydobycia wegla. Poln•
formował
o tym w Londynie
11rzewodnlc:QoY KraJow•lto zwlaz·
ku ZawodC)weiro Górników Arthur
Scarglll. Pod 11retekatem •• racJollallzacJI produkcji" - powiedział
przywódca zwla'lkowy - zarzad
zamierza zamknąć łączni• 70 1110·
erf\d 157 cz:v1lltych obecnie ke11alnl I zwolnić ok. 70 ty1. zatrudnionych.
13 OSOB ARESZTOWANYCH
Policja w Glasgow uesztowala
w sobot41 dwóch kolejnych
mę~­
rz:vzn na mocy ustawy o zapobieterroryzmowi. donuszcza!a·
ceJ przetrzymywanie do 7 dni
osób nod~Jrzanycb o tiwlazkl z
dzl:.łalno§cla
terrorystyczna. i<a·
nim Jeszcz• nastąpi ewentualne
pr;edstawlenle Im za:n:utów.
it•nlu
nych negatrwnych procea6w
łclwych kapltall~owl.
wła­
W lfen:e ideologlł KPZR opowiada 1141 aa 1espole11iem wysiłków
bratnich partll w dziedzinie badania I wykorzyltanla dośwladC%e6
budownictwa 110Cjallstycmego, komunistyczne10 wychowania ludzi
pracy, rozwijania teorii markslstowsko-leninowllk!ej, pogłębianie jej
twórcze10 charakteru I uchowa11ia jej r.wolucyjnej litoty. Aktywizacja kolektywnej myśli, stałe
roznerza11ie wpnlany wartości duchowych, współpracy w dziedzinie
nauk! 1 kultury 1łutii, dalszemu umoenleniu pn:yja:!ni m!ędz;r krajami aocjalłatycznyml.
Partia nadal będzie pnyczynla6
11111 do utrwalenJa łw!adomoścl jedności, wspólnoty los6w hłatoryca­
nych bratnich narodów, Roz.powsuchnlanle prawdy o IOCjal!zmle,
demaskowanie imperialistycznej polityki I propacandy, udzielanie odporu antykomunizmowi i antysowietyzmowi, walka a poglądami
dogmatycznymi I rewizjonistycznymi - wszystkie te udania rosw14zywane 9' pomyślnie, fdY komuniści
dzial•21l we wspólnym
froncie.
KPZR uwiła u sw~J łntema­
cjonalistyczny obowiązek umacnianie, wru 1 Innymi bratn!mi partiami, Jedności, zwl11k.nanle potę­
gi ! oddziaływania wspólnoty 10cjallstyczneJ. Od jeJ trwałości, od
sukcesów w twórczej dzłałalnośc:l
każdego a krajów, od uklerul!lk:owania I •&Odnoścl Ich działań w
ogromnym .topniu zależy to, jak
będzie przebiegała rywalizacja 10cjal!zmtt a kapitalizmem, jaka bę­
dzie pn:yszłoś6 cywil!zacjł 6w1atoweJ.
ołwladczeme
rozwoju łwla·
towego systemu tocjallstycznego mówi, te Ultrój 10cjallstyczny stwan:a wszelkie możliwości niezawodnego postępu 1połeczeństwa oraz motliwośc! harmonijnych stosunków wzajemnych między krajami. Ale ani jedno ani drugie n!e dzieje lię
samo przez się.
Nie jednakowe ą poziomy rozwoju gospodarczego i politycznego,
tradycje historyczne I kulturalne
krajów. warunki, w których one
się znajdufa. Ni..! zawsze rozwój
społeczny państw
socjallstycznych
odbJ•wa s!ę po lin!! prostej. Każ­
dy jego wielki etap wysuwa riowe skompllltowane zadania, których rozwiązanie łaczy się z walka I poszukiwaniami. a pokonywani m sprzeczności ł trudności.
Wsxyst"<to te> WP.dłng KPZR
D
wymaca Jak naJwyłaof •wa11, wazechatronnej współpracy, aby nie powstał 1runt dl4 rozbieinaści, które mo14 przynieść azkodę wspólnym interesom. Szczególne znaczenie ma koordynacja ciziała:ń w zakresie pryncypialnych problemów. braterski• zainteresowanie
aukcesami wzajemnym!, ścisła reallzacja podjętych zobowiązań, &łębokle zrozumienie narodowych l
ogólnych,
lnternacjonalłstyc;znych
interesów w ich organicznym powll\Zanlu wzajemnym.
Budowa ! rozwój nowego 11połeczeńatwa odbywa 1i41 w warunkach ostrej rywallzacJi dwóch 1y1tem6w łwlatowych. Aby osłabić
pozycje 100jalizmu, naruszyć wi41zl wzajemne państw aocjali.stycanych, a przede waystkim wi~zł
tych pańatw ze Związkiem Rad.zlecldm, imperializm uruchamia
cały 1ylltem &różnicowanych pr:z:edli11wzi'4 - pol!ty~ych, 10lłp<>&irczych, łdeoloaleznych, stara eię 5JHI.,.
lrulowaó -o powi.tających probl.mach, ucieka Il• do wykorzystania w oelacb wywrotowy~ nastrojów nacjonallaiycmych. KPZR uwata, k trwała jedno.łć, aolida.rnoćó kluowa państw 1ocjallstycan.ych ma w tych warunkach szczefólnle duła Enaczenle.
Dołwładczonie KPZR, cal910 te>cjalłzmu 6wiatowe10 6wladczy
o
tym. :te najważlliejuymi czynnika•
ml Jeco pomyłlne10 1tałego po1t.pu są: wierność rząd:z:4eych parJ
til komunfatycznych I robotniczych
nauce markaizmu-lnlnlzmu, twórcu sastoaowanle tej nauki, łcillł7
związek partu • neroklmi matamJ ludal praą umocnienie Ich autorytetu l roli kierowniczej w 1połecze:ństwte, łc!ał1
pn:eetrze11ni•
leninowątch norm łycla partyjneIO I pailltwoweco, rozwój ludo-
a łr'(an!Z&c:'aml 1połec> -
a.yml. dalszej aktywizacji w12y1tkich form wapółpracy P._olitycznej.
Komuniści radzieccy
opowiadają
tlę
za coru
efektywnlej112ym
współdziałanie~ bratnich krajów DA
arenie mi~zynarodowej li uwz1l11dnieniem aytuacj! ! Interesów lraidego z nich i interesów całej wspólnoty.
Dopóki latnieje !mperlallatye&ny
pakt wojskowy NATO, partia uwata za konieczne wszechstronne
przyczyn!a11ie 1ił1 do doakonalerua
działalności
organizacji
Układu
Warszawskleio jako lllArumentu
kolektywnej obrony praed agre11ywnyml dąłeniaml łmperłall:z:mu,
w1pólneJ walki o trwały pokój i
rozwój współpraey ml~ynarodo­
wej.
~ óleds!D4• atoswik6w 1ospod&rczych KPZR opowiada 11• sa
dalaym posł41blenlem 10Cjali.t1caneJ lntegracJl coapocS.arczeJ Jako
mat.erialneJ
podstawy awartołcl
państw aoojall.Zmu. Za aozqólni•
ważne uwał& ona kOlllakwentne
jednocaenle W791łk6w bratinloh kra•
jów na kluczowych kierunkach mtenayfikacJ! produkcji l przy•\>1eaenia ~pu naukowo-technica.neco, w celu wspólneco rozwiąza·
nla udank • maaeniu hlltorycr.nym - C11iunif1Cla najdalej wysun!ęt1oh rub!ety nauki I techni·
kl, w oelu dal.,aego pod.nonellli.
poziomu tycia swoich narodów, 11mocnlenia Ich lluplecaeńltwa.
władztwa aocJalłat;rczneco; tn•źwa
wycia. W „iu osłabienia ltonfron,.
tacjl ml~zy blokami wojskowymi
Związek Radziecki opowiada '1• aa
zawarciem mlęd:z:y nimi układu o
wzajemnym niestosowaniu 1Uy I
utra;rmywaniu atoaunków pokojowych, otwarte10 równie! dla way•
stkich Innych pańatw",
W dokumencie 1twlerdaa 81•, te
ZSRR ! je10 10juamlc7 ,,nie dll~
do oe!ągnlęcla przewa1i militarnej,
ale równiet nie dopu~ do na•
ruazenla
lstnlejącet
na łwleełe
równowagi wojskowo-strate1!cmej,
Jednocześnie dą:l' one konaekwent11ie do tego, aby poz.łom tej.. r6wnowagi stale :zmnłejuał się, aby
Ilość broni po obu stronach malala l sapewnione było bezpieczel'istwo wszystkich narod6w".
,.KPZR uroczyście Ol!wladcza: nie
ma takiej broni, której Zwl4zelc
Radziecki nie byłby 1ot6w ogra11i•
czyć lub ukazać na zaaadach wza•
jem!WŚCI przy autoaowanlu rzec&:r•
włatej kontroli" 1twierdu t1'
w program!•.
W
dokumencie
przedstawiono
także a.audy, którymi kieru„ •I•
KPZR w atos,unkach a państwami
1oejallłtyem)'ml
l rozwijaj,cymł
aię.
Specjalny rozdział jnł pohrięoo.
ny roll l miejscu KPZR w lwiatowym ruchu robotniczym I komu•
nl•tycznym. ,,KPZR podkreśla
si41 w programie Jetii części,
składow, mlt:<i:zynarodowego ruchu
komunistycznego. Uważa ona IWOj4 działalność w dziedz111ie doskonalenia społeczeństwa aocjallstycznego l dążenia do komu11izmu ca
najwalniejsze zadanie internacjona•
l!atycme, którego rozwiązanie od•
powiada Interesom łwlatoweco 1y•
stemu aocjallstycznego, interesom
mi~1ynarodowej klasy robotniczej,
całef ludzkości".
KPZR wychod:z:I a aałołe:nła ocena realnej 1ytuacJI, azybkie 1 P<>dkTeśla •I• dalej - te komunl•
naukowo uzuadnione rozwtiazywa- łcl każdeio kraju „samodzielnie
nie powstaj,eyeh problemów; bu- anallzuj4 i oceniają sytuację, niedowanle stosunków a innymi brat- zaletnle określaj, swój kun atra•
nimi krajami na zuadach inter- teglczny, swojłl politykę, wybieranacjonalizmu 10cjallstyczne10.
jl\ tt lub inną drogfi walki b naj•
lezaletnle od te10, jak.te 9' bliższe i ostateczne cele, o ideały
cechy a:zcze16lne każdea:o a komunistyczne''.
krajów aocjall:zmu, ich po„W tych przypadkach, 1dy mię­
zlom gospodarczy, wielkość, dzy bratnimi partiami pow,t.ają
tradycje historyczne i narodow•, rozbieżności co do poszczególnych
wszystkie one maj4 jedne i te aa- problemów, KPZR uważa za pozyme interesy kluowe, to co jedno- teczne braterskie dy1ku1je w celu
czy 1 łączy pailltwa •ocjalistycz- lepszego
zrozumienia
poglądów
ne jeai 11>rawą podstawow, l nie- wzajemnych I wypracowania moż­
pomlernle ważn!ej11Z4 od tego, co llwych do przyjęcia przez strony
może je dzielić.
ocen. Gdy jednak chodzi o rewoKPZR jest prnkon.ua, łet
lucyjny sena marksizmu-leninizmu,
atwa tocjall:z:mu przy całkowitym o Istot• I rol41 realnego socjallzpn:estrzeganlu równoścf praw i aa- mu, KPZR nadal będzie .:i: pryncycu.nku wzajemnego oras Interesów plalnych pozycji odpierać oportunarodowych ~ kroczyły dror, nlzm I reformizm, doimatyzm I
coru wi~kaego arozum1ala wza- sekciarstwo. Określa to równid
jemneto i abllknla.. Partia ~· .staw.nek KPZR do wszelkich prób
aprsyja6 temu historycznemu po- wyjałowienia
kluowego
sensu
lti;powemu procnowt.
działalności komunl1t6w, wypaaeNui.pnie dokument okrełla poci- nla rewolucyjnego charakteru cestawy ltolłunków a krajami roz- lów 1 6rodków walki o Ich osląg­
wljającymi •i• i kapltallstyczn)'ml, 11i41cle. Do..4wladczenle mówi, t.e od·
W dokumencie przedstawiono sze- stępstwo od podstaw nauki Mukrokł,
ton1truktywn7
program n - Engella - Lenina, osłabia
pn:edsl•wzięć mlljących
na celu motllwoścl ruchu komunl.styc=epowatrzymanie wyścigu .zbrojeń f go".
rozbrojenie, upewnienie pokoju 1 wwarunkach, 1d1 koła !mbezpleczeństwa narodów. Za zada:perialistyczne różnych kranie historyczne KPZR uwata całjów ściśle koordynują 1wokow!te 1 powszechne rozbrojenllt
je działania przeciw aocjapod łcbłą, obejmując4 wszystkie llzmowl, przeciw wszystklm siłom
dz!ed.zlny, kontro!, m!ęd:z:ynarodo- demokratycznym, ltarają się przew,.
ciwstawić Jedne partie komunistyKPZR będzie dll*Y6 do ogran4- czne drugim: wzrasta znaczenie inczenla I · redukcji sfery pr:tygoto- ternacjonalizmu
proletariackiego,
wata militarnych, szczególnie zwl,- braterskiej solidarności komuniszanych I bronią masowej ogłady, tów. ,,KPZR uważa, że istnienie
„przede wszystkim ze afery tej rożbletnoścl co do poazczegól11ych
należy całkowicie wykluczyć prze- problemów 11ie powinno przeszka.;
strzeń kosmłcz.tlll, aby nie stała się dzać
w
Internacjonalistycznej
ona aren4 rywalizacji m!l!tarnej, współpracy partłl komunistycznych.
iródłem 6mie.rcl I i:nlszczenla. Ba- w Ich zgodnym działaniu". danie i opanowa11ie kosmosu po"W 1wo!ch atotunkach 1 bramiwinno być dokonywane tylko w ml partiami, KPZR ściśle trzyma
celach pokojowych, w celach roz.. si41 zasady Internacjonalizmu prolewoju nauki I produkcji, zgodnie tariack!ego, która organicznie za.
z potrzebami wszystkich narodów". wiera w sobie zarówno rewolucyj.
Wśród przedsięwzięć, które KPZR ną solidarność, jak I uznanie cał­
będzle staraó li~ konsekwentnie kowitej nmodzlelnoścl 1 równ vch
realizować znajduj, się: urzeczy- praw każdej partii. Na podstawie
wistnlen!e kroków prowadzących tej naady KPZR aktywnie rozwldo całkowitej 11.kwidacjl zbrojeń ja kontakty 1 partiami komunlauklearnych i obejmujących za- stycznymi l robotnltzyml, wymieprzestani• prób I :produkcji wszyat- nla Informacje, uczestnicząc w
kich ich rodzajów, rezygnacja spotkaniach dwustronnych I wie•
wszystkich mocarstw atomowych a lostronnych, w organizowanych w
utycia jako p!'erwsze bron! nukle- mlar11 konieczno.~ci regionalnych I
arnej, zamrożenie, redukcja I l.fkwi- szerszych naudach międzynarodo­
dacja wszystkich jej arsenałów; wych.
zaprzestanie produkcl! I likwidacja
KFZl'l - stwierdza 1141 w pro!nnych rodzajów broni masowej gramie - będzie kontynuowała po.
zagłady, w tym chemicznej, zakaz litykę rozwijania kontaktów z partworzenła nowych typów takiej namt
1ocjalistycznyml, 11ocjaldebronl;
redukcja
•Ił
zbrojnych mokratycznymi ! labourzystow.skl·
państw, przede wszystkim stałych ml. „Współpraca a nimi podczłonków Rady Bezpieczeństwa i kreAla się w dokumencie może
paruitw związanych z nimi poro- odegrać znaczną rolę przede wszy.
zµm!enlamf woj1lr,wyml, ogranlcze- stklm w zapobieżeniu wybuchowi
nie zbrojei konwencjonalnych, za- wojny nuklt.arnej".
przestanie tworzenia nowych Ich
KPZR oświadcza, t.e będzie nadal
rodzajów
które pod wzgl41dem bronić rewolucyjnych ideałów I
swojej 11\y rażenia upodabniają 1!41 harkslatowsko-leninowsk!ch
J)od•
do broni masowej zagłady, reduk- staw łwiatowego ruchu komunlcja wydatków wojskowych państw; stycuiego, twórczo rozwijać teori•
zamrotenie I redukcja wojsk I naukowego
socjalizmu,
konsEzbrojeń w najbardziej zapalr.ych kwentnie walczyć z dogmatyzmem
rejonach świata, likwidacja baz I rewizjonizmem, z wszelkimi wpły­
wojskowych na cudzych teryto- wami ideologi! burżuazyjnej na
rlach, podjęcie środków mających ruch robotniczy; czynić tvszystko
na celu umocnienie zaufania wza- n~ rzecz zwartości ! współdziała­
jemnego, zmniejszenie ryzyka wy- n11 bratnich partii, solidarności In•
buchu konfliktów zbrojnych, w ternacjonallstycznej
komunistów
tym w wyniku przypadku.
,zynić wszystko dla zwiększenl;
tanowisko KPZR - stwier- wkładu ruchu komunistycznego w
:iza się w dokumencie sprawę
zapobie'i:enld wyb-uchoW!
polega na tym, aby rląży~ wojny jwlatowej; konsekwentni'!
do likwidacji podziału ~wia- kontynuować
politvkę
jedności
ta na ugmpowania wojskowo-pol!- drlałan!a międzynarodowej klasy
tyczne. KPZR opowiada się za j~d- robotniczej, wszystkich ludzi pranoczesnym rozwiązaniem NATO I cy w walce o ich wspólne InteUkładu Warszawskiego lub w cha- resy, o trwały pokój I bezpieeze-6.
rakterze pierwszego kroku · - 11- stwo narodÓ"\\-, o niepodległość na•
kwldacfa ich organ!z cH woJako- rodow4, demokrację 1 socjalizm.
N
'-a:6.-
S
DZIENNIK ł.ODZltl nr ~5! (11&4'1)
I
,,,,,,,,„„„„„,„,„„,„,,,„,,,,,,,,,,,,,,,,,„,„,,,,„„„,e,4r1",1Jh
S
S
llłlłt!ll ! I' J, .,
' ,1' I 1''
llljl~
jl li . T
§
! ['I
~ rll!1;il1,i1 )!fi f'1·ł Jl,, · I
§§
„Zielony
29 paidziernlka w 1od1. 13-1'
„WSZYSTKO O
h11łem
SZKOLNICWOJSKOWYM
TWIE ZAWOOOWYM"
konaulta117Jn7eh
W punktach
dyżurować będ\ przedatawiciele Wojew6dzkiego Sztabu Wojskowe10 I Wojskowych Komend
Usuipełlnil!!l\ pod nr t~lefonów.
pl. Barlickiego
swoje kram1 !OO wyatawców a eałeao kraju, którzy zaoferuj, łod.z!anom różne atrakcje w
,Jarmarku nad Łódką".
ramach
Jak jut. informowaliśmy, na jarmarku znaJdit lifł a~tykuły, przeznaczone dla os6b o bardzo różnych
finansogustach !... ~1ożllwośc!acb
/
wych..
Z. t1dztd na
pod
WSzW
Ł6dł
rozłoty
83-21-62
32-74-18
43-116-23
13-71-96
16-44-43
WKU l.ódt-1
WKU Łódź-2
WKU Pab!anic•
WKU Zglen
studencka w TW
Z:neaenia studentów Po1*1ch,
Teatr Wielki i Centrum Informacji Kulturalnej w Z..odzi iapranaJ1 29 bm. o gooz. 19 na uroczy._ premierę 1tudenclq baletu F.
B. Men.del&solma .,Bea. n.ocr letniej".
Po spektaklu w foyer teatru
prsewłdzlane jeał spotkanie • wy•
Jr.onawcaml, a takie i:biórka pie~~ na ~ smaob Fllbar.monll
.
(n)
W od.powiedz! na 11&!1%ł krytyc.l!:D-4 notatkę pt. ,,Koki tylko w
piątki", w której pi1aliśmy o zwyczajach panujllcych w składzie opałowym pny ul. Brukowej, dyHandlu
rekcja Praedli11b!orstwa
Ópałem I Materiałami Budowlanym!, poinformowała n11, fe z uw.ad na n.I• awizowan• dostawr kokru {w dodatku w małych llościaoh) przedpłaty na koki przyjmowane ._ . bnterm!nowo. W lk:ladzie tym przyjmowana jł!llł ponadto duła llczl)a prudpłd na
wu!eL s, to wpłaty I podłl.llym
terml.nem d09ław7 {od poniedział­
ku do ezwartku), n.atomlest pi.tok kierownik składu upla!lOWllł
na transport kobu.
DO KOŃCA PAŻDZIERNiiA
Przyjmowanie ~ wniosków
w sprawie nag~ód todzi
Biuro Rady Narodowej m. Łodzi
Informuje, i:e wnlorkl o przy~na­
nie nagród m. t.odzl na 1986 rok
za osiągnięcia w dziedzinie nauki, technik!, cospodarki oru okultur„ l az:tuki należy
łwlaty,
•kłada6 w Biurze RN m. Łodzi (uL
Piotrkowska 104) do IO pałdzler·
nlka tego roku.
W• wniosku, obole ot6lneJ cha•
raktery.tykl tw6rozołcl lub dsia·
łalnośel kulturalnej, 1połeetn•J lub
zawodowej kandydata oraz .(}m6-
O tyle włdn!e metr6w kwadratowych wzbogaci •i• wkr6tce łódz­
ki "Hortex". Zakońe1ył7 się bowiem powodzeniem dłutotrwałe
starania o przejęcie przez tł fir·
mę przylegających do „Hortexu"
zajmowanych prze&
pomieszczeń,
Biuro Pośrednictwa zamiany Mieazka.6..
Kurs
w
„l(oda.tork"
zl•J.onego 11tttotu na
postact
'
ufdł.
!>!1Mleko 111 brudn•.1 bute!c•
11\uplomt l i bm. w sklep!• przy
ut. Gor1dsgo tJ, 4 pochodzllo z
Na
mll"azarnt w Pab!antci:ieh.
rezglouon4 prret Czt1telnlkiz
ktamaej4 1prred4wc11 a:ar&a!JOWa.it
betrc:dnym roztoientem 1"qk. Owlr6d
kazało 1t4 pr:i:v olcadt,
7el6rz11
rktopu,
lc!ł11nt61.0 t11ao
tostalł n«błd 111 buteU<4 (t>rudnql)
byto u tym 1kt11ple w!4cej. co
na to mleczarnia w Pabianlcaeh1
*•
CZY PLAMIAJtNJM
P.lłALl'l1A.
Jed1m 1 nauych ataŁych Czy.
f.11lnllc:ótt oddltł pd pr11ti,i l kurtkę.
ztoróełl
tit po Odbiór o11/f, :!:• 1q 1'UI niej plamy, których prz11d „pr(nttem"
nlo byto. OP'!'lie:r plam byl4 $•ucn ulotka, t• kurtk• powinno
st4 wypmć w wod:rie, a.te do
tego irotrubna )eftt z:aoda w?dkaza:lo
(Jmł
TRZl!lBA &11; ZW ALffIAC
Z PRACY
\V I.oda-i jut
.-
nan iood11 ni• wur11.t
producentowi
oddał !mrtk~ do poprawki. Jtu
f!<> 7
'ego zditwttnlu na kurtce
1awl!t1 •I• 11ow• p!am11, a.ie JUZ
w hinyeh mlcrjsca.cll n !;t poprzednte. W tej ehwltt kurt7ta pierze
_ się po rai trHd ł trudno pru-
choć rai "' t1111odnlu. bę­
dzt1 1>„11 otwarta to f)odilna.0'11 popohtdn!owych r ChtJba ni.i zdei:or-
17anl:: t1;e ło pracv te~ UI!ł. bardzo potrzebnej tn Muym mtdclc
(J. kr.)
p!4cówklr
KTO ZGt1.S!l, 'rORBll
Ztllróctta rit do na• kł•n·oumt­
.e;r;ka baru mieczncao „lVzorowll''
o
Barbar11 Ptvota~11Jc 1 pro•!>q
um!eszcztrnł• lnformacjt o 1!11418-
b4drte reiuttn:t tego
pr4nła '14 raty. W każdym ra;ile na 1eao efektu bard:io erekamy. Punkt Spó?d11;fetn\ „cz:vjakł
:vM:tdułe
się
przy
ut.
DL
4 DZIENNIK
ŁÓDZKI
i lanlu przez nit! torby podrótnef.
:zgul>lnna n11
Torba ta zostaia
tramrna3otcym 11nt1
prz11stanirn
at; Kofoiuszl<I w p obtltu tU. Andrreja strurra I jest do cid~bra­
priy
n !::i w borze ,.Wzorowym"
pralnł.4,
ptzy
W . M.
MLEKO Z „DODATKIEM''
Jeden : nanyclt st.o.iuc/i czvtet11lkó10 -przunlóst do redakcji b u-
rolttn.
mota,
wierzył
a
waaltewskiej f,
gl:t:lcr p!orq „w plamy" ut. Felsztyńsktego,
poltklłnłk4
llteJ
Jednacl<tc, 11011 :i:anidó do
„eh.or•" ro~Uti\,, trrell« it11al1tlat
cz71nna
ł 14 s J>f"O.CJi. Po!!kiintk11
:test bowiem w godz. , f .ff-15. A
clcte!a, gdy# n« ~•te• ;ut Hw wodzi• ni•
znaczoiic, o:bt1
sto4ć••
f Ij
1!1r!111·• I
li
:ji
kolejowa
ow. Północnv
Pogotowie energetyczne
~
ł ódż Północ
S Pogotowie
<
ut
P!otr.' <owsk!cj 9I.
\
USA
od
S~~~YJ~°!i ' - ·~~1ewinnl §
5
1
10, 12.15. tł.SO, IT, lt.30
MUZA - „Gry wojenne" USA
od lat 1! godz. tł.li, 11.IO
pozdro„Serdeczne
1 MAJA od lat
wlenia z ziemi" eze1.
nte;2 go<lz. 16.1,~, „Zagadka
ang. od lat li,
sn;tlertelnoścl
godz. 13.15
POKOJ - .,Wódz tnd1an Tecumseh" NRD :!>·?.· godz. 15.00 „Kla-
51 _2 4• 33
32-51-11
gazowe
§S
S
S
S
!i:
R~~ !;! Su~~~.~·~.~ętbSA §
lł.30, S
" godz. e..so 1s
od lat
12
fi
'
'
nie a :z.awa~ umow, pn:edsi•- ,S Pogotowie dtwigowe
17 . 19 .30
STOKI - Na tYMeni• wtdE6w - S
7ł-11-H; 74-48·'1
biora;twa z przewożnikiem, jest on SS
S
Siedmlo~rodziat
złoto
Prorok
S'·31·3i
ZAUFANIA
TELEFON
S
bezwzględnie zobowiązany do za11;
i;1e" ruin. od lat 12 godz.
Z.4.MŁODZIEŻOWY TELEFON'
ładunku i wyładunku opalu. Wy•
USA S
tatach"
po
zemsta
w
UFAll<"'IA - S3·ł9-8G czynn„
~
j„tek stanowi sytuacja, kiedy kli- S godz. U-11.
S
;;d tat lS ,;odz. 11
ent kupuje opał, cdbieraJ1tc 10 ,S TELEFON ZAUFANIA ·dla kobiet
.,Im1>eńum kontnte- S
~WIT
S
CodZ.
12
lat
od
USA
·kuje''
17-441-33
transportem własnym. W takich S a Cll!,~ probtemowlł
11 S
- 1s; · „Medium" !'Ol. od lat
przypadkach zobowiązany jest on s; ,.. codz. n-22
S
godz. l'l.00, 19.30
do uładunku I rozładunku '°"ęfla ~
cz1 koluu we włamym 1akruie.
T~;::;„ ·p-;;l, „~tolari~f:~:; t~ ~
(J. kr.)
„Odmienne stany ś<N1adomołcl" S
USA od lat 15 godz. lUłl, lUO S
._.,
, Katastrofa W G1- S
HALKA
JtZWOLtr•
ltUCRU
MSTORU
s
s
si „_,..... TEATRY
•
Wszyscy poprawiamy
I
I
CY.JNZOO (Gdatina 13)
11-1'
Po!~
SI
mu1:u
braltarn" 'POL od lat l1 gods.
cods.
14, aeana zamknięty -
godz.
17
niee•l'ft!l•
• • •
awart;" USA lid lat 15 gGM.
lł, li
s
skarpety
I
w ZPP ,,Zenit''
I
M!ell:!.w!~a
oąbrowi-tdego
lUO
•i•
Mł™WWW
11!1·
u.
l!:bm•ra
~8._ Otlmoll~ka Ya,
,...
li
Lutomierska
PlotrkoW8kD
§§
§
§""
AMntt Curwone''
Konllt11ntyn6w - Sadowa IO
Głm.vno - t.oW!Cka 31 All'kHn
drów - Kol!CIUR7kl 4. Z1uu1 SlkoM<klego 18 Dąbrnw~klego 19 ~
Ozorków - ArmU Crtorwonej 1'7
Pabianice -
§
s
S
S
~
~
DT:ttl'RT SZPITALI
s
S
S:
Szpital
Ch!rurgta urazowa S
im. Kopernika ·(Pabianicka 62)
Szpital !m.
Neurochirurgia S
Barlickiego (Kopcińskiego ~)
Okullstyka - Szpital Im. Bar~
.
lick!ego (Kopcińskiego 22)
Chirurgia dzleci!lca - Instytut ~
~
Pediatrii (SpoTna 36,SO)
~
Laryngologia duectęca ·tytut Pedlatrl1 (Sporna 36 150).
Rl':CZękowo-twarzowa S
Chirurgia
Szpital Im. Barlic1de~o <Kopc!.ń- S
Pediatrii <Sporna 38,l!O\
Im.
Szpital
La~·ngologia ~ B~rlicldego (Kog.clńskle~o U)
S:
:Me· .II'olnyk6logia - rnst)'tut
dvcvny Pracy <Teres?' B)
Pu:yehod:ń\11 ~
, ~enerolo!ńa
oermatologtcm.11 (Zakątna 40
§
S
In•- S:
§
lat 11 t1ods. 10, 12.15,
,.Czas A1>okaUpsy" -
WISl.A -
sil!.
~
l
I
I
II
S
S
I
APTEKI
w t7m roku.
Uezeetnikiem ko:olturau
•
S
~
S
.,Spokojnie ta tylko ~
!IOJUSZ -
ZOft 8SYNt1 w Coek. t--1f (ka.
u do godz. lł)
~
PALMIARNIA C!ynna w godz.
!C 10-!S (opróoe pontedz1ał'.k6w)
~ ftG!lOD BOTANICZNY - czynn„
roku cu6 tr1.bu ułatwiania lurwhlul- Iii od aodz. I do anroku.
ubiecłym
w
Olłoa.zony
.przH prezydenta Lodzi konkuE"& nych spraw ob;vwateli, moillll qła­ ~
ltINA
„WIZYKY poprawiamy - dZialani• IZJct°' do 30 liltopada 1085 r. poc1 ~
adminiatracji" )tontynuowany jest adresem: Urz2'd Miaata l',.odzl - ~ BAŁTYK _ „Greystok• _ legen-
działania admini~tracji
S
„Pmvr6t ;fed!N
REKORD USA od lat 11 godz. 18.lS, 11.41 li:
S
§
·,_,,_,„_,_,_,JJJA'/-'-''-'"-'-'-'''"'"'''''-'-'1'''''''"11'1,11'''-'''""'-''_fi
(f, kr.)
ponuk!w11ne (radzimy zajŁódzki Okręgowy Zwiąxek teer„Mody Polskiel") są 'l'.•eł­ larski lk:upia w 50 klubach przeniana podkolanówki o wzorach uło 4300 zorganizowanych tegla,-,:y.
sportowych i gór.alsktch. W cią­ Je.Hi dodamy do tei:o nie zorganigu ostatn!2h dwóch rnle.sięej' te- lmwanycb, jest tclf ponad 6 ty1.
go roku przybędzie leh jes:r:cz• ~O Jednym z najstarszych klubów jest
Klub Sportów Wodnych Ligi Obrotys. par•.
ny Kraju.
NaJwlęceS pl."Odulmje Ilię w „~&­
nicie" &rubych sktri>eł z dod!lŁ­
roku Itlub Sport6w WodW
'1ciem weJ:nr, którye1!. nł• powinno nych LOK obchod:ti 35-leel• 1wezabr&krut,ć.
go is.tnienia. W chwili powstania
Wciął
rzeć. do
tYm
posiadał
ł
jachtowych aternilrów
„Unia". Na 8 jachtowych kapitanów żeglugi
rozgrywano w lataćli wielkiej, 11 jachtowych kapita~ów
1951-M regaty m!ędzyklubowe i żeglugi bałtyckiej, 20 insirukto•ów
wojewódzkie. Członkowie }!:lubu żeglarstwa i 6 sędziów żeglarstwa.
Klub ten posiada obecnie najbyli również w 191il t'. współtwór­
cami Sekcji Żeglarskiej ŁódzkiP.go nowszy sprzęt pływający wra7 z
KGmltetu Kultury Fizycznej i Tu- jachtem pełnomorskim s/y „Boruta".
rystyki.
- (j. kr.)
Dziś, po li!! latach klub pGsiada
tu
1ekc3i
tym
żeglarskiej
sprzęcie
•
Rozbójnicze wymuszenie-
Z or&neJ llezby la.li m!'liou. par rnorskich, ł jachtowych atern.ik6w
wyzob6w, produkowanych prz~ śródlądowych oraz 20 młoda:rch
W końcu 8*yeznia tego roku do
fabrykę w el-1\l ro'li:u, at eo proc. żeglarzy morskich I śr6dlądowych. mieszkania M. J. w Łodzi wtargnę­
1951 r. klub uz . . . s!;:al rienw1z<>
w
11ła!l11"W14 Jkarpety 11 dodatkiem weł- przystań nad spit;trzcu i ~rn
'o dwóch mężczyzn, z którymi gosL n~' ;
przy ul. Przędzalnianej. podarz nigdy przedtem się. nie zetJasień
Pierwszym sprzętem były wów- knllJ. B"li I.o - jak się późniEj oczas baezkł wiosłowo-żaglowe ty· ka zalo - 29-l ~ tn • Czcs ' aw J., mzeou „BK" oraz kajaki. Do 1zif1Jle- by\liający czasowo · w Lodti, nie
1ia korzystano również ai 1:przę- pracujący, górnik z zaw9du. !{arany oraz 31-letni Jerzy M. - elektromonter. Czesław J. uderzył gosOkręgowa Komisja Badania Zbro
podarza w twarz i oświadczył, że
dnl Hltleraw&lrlcl!. w I.od.et - Ins
przyszedł odebrać 20 ty1. zł, które
tytułu PamłflCf. Narodfl'lll'ej, posm'.<:t•
rzekomo J. M. przemocą zabrał
je lwiadków t nłank6w r04z~ mo
jego żonie wywożąc ją w okolice
gąeycb. l!ołył 1nnanla o olcollezno
Piotrkowa. -Pod grotb~ zamachu na
1939 r
śelaełl. hl•rc1, we wnunłu
swoje zdrowie i życie {napastnik
m18łlltlańc6'.t
nitej wymłenlllft„ch
gro:dł nożem) gospodau wręczył
020rlcowa1
mu 13 tys. zł. Więcej nie miał.
Zost.al więc zobowią:!:any do przy- Bu.tezo: CE1111aw, 1. Jgneoego '
niesienia 7 tys. następnego dni_a,
J'r.afu:ll!lka, lał •:
w określone miejsce. PGSzkodowaCzyn.su \ ~ llów.nym ł.r6dłem ny :i:awfadomił milicję. Czesław J.
- Kn.wi~a &tast.iawa. •· WoJ·
clneha l ;rU!ltyftT a dOMu Wl.HZ!>t"k 1vpływów RSM „Lokator". Z ple:i iędzy tych spółdzielnia finansuje
·
lat e:
Komunikat OKBZH
Przeszło - 7 mln zl
winni są lokatorzy
),Lokatorowi"
ol.:zQ: J'randlnelr.. a. ZóHfa
-
Malgor-uty, ' 1 t
-
1
S&:
Szulo Mar\anna, •· ~· l Ju·
m, lat st:
Toml.ft11.'WSlll .T6se!, ~
-
(O
-
i
Antonie.
lat Ul
Yellluy,
zitchw1eJa .Antorl.1:M, •· W.tl-te-
10 l Marlllnn)', ld
Waz:rsey
łl.
mOCitCJ' w 1prawi11
·tej
zlot:yl! r.cnan1a, prQnenl q o •ontaktowaru.9 1141 • ltom1sJ=l . (telefoclczn„, bąd:l pisemne), pod adret1e111.
Okr~gowa K01.i\isja Badania Zbrodni
PlotrmtleroWBk\ch w Lodzi. ul.
kov;11lu n:r tłll, t!!lefon: - - 34-'i0-'18,
cod'lll<m.n l• 09r6cz
nach 1-H.
lll<b6t,
.,,,
godń-
~lziałalność &ospodarcz,. Ntc więc
:łz.iwnego, :!:e nieterminowe ui.ftczanie tych opłat przez lokatorów u-
niemoiliwia wyko.n ywan!e przewidzianych prac, i:wią:i:anych m. in.
z bleżącyn1i remontami budynków
q1.!e1zkalnych.
Jak bardzo 1Mt to p0wdny problem niech iwl4dczy fakt, że na
dzień 80 września br. zaległoćeł z
tytułu ezynuu wynosiły 7.359 ty1.
zł, co grozi jui: :i:achwfaniem równowag! tlnansowej RSM „Lokator".
Czyll.!IZ 'powinien być regulowany
do 1~ każdego mlesią.ca, ale, niestety - jak łwiadcz11, millonowe
zaległośc! - nie wszyscy lokatorzy
o tym paml~b.jlJ,.
(J. kr.)
nie
zgłosił
W toku śledztwa okazało się, te
M. J. znał żonę napastnika. Odwiego z włal!.nej inicjatywy.
dzała
przed sądem - zgodnie z przyodmóąłu,gującym jej prawerp wiła składania zeznań. Czesław J.
zarzucanego
do
się
nie przyznał
mu cżynu, czyli dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, lecz potwierdził fakt wrę­
czenia mu 13 tys. zł oraz żądania
dalszych 7. Dokładna analiza śpra­
wy podczas procesu przed Sądem
Wojewódzldm zakończyła lliE: zmianą kwali!ikacji czynu na rozbójnicze wymuszenie. Sąd skazał Czesława J. na 5 lat więzienia ! 100
tys. zt grzywny, a towarzyszącego
mu w przestępstwie Jerzego M. na
3 lata i 60 tys. z1 grzywny. Wyroi!:
(zt)
jest nieprawomocny.
v·1 DNI TECHNIKI
*
*
ODCZYTY
tods.. 10 -
li'l jednak po pienią­
dze.
ŁODZI
godz. 13 - Dom Technika mgr inż. A. Borzdyńskiego o drogownictwie w okręgu łódzkim w
40-leciu PRL;
*godz. 14 - Dom Technika mgr H. Zaorskiej o mikrobiologicznych metodach ochrony roślin.
Dom Technika
rn:r inż. Z. Bernakowskiei:o o najako
cinaniu rzeźby bie:tnL~a jednej z metod prawidłowej gospodarki ogumieniem,
godz. rt - Dom Technika dr K. Gniotka o wkładzie metroWYSTAWA
logii wl6kienniczej w kształtowa­
niu jakości wyrobów.
godz. 10 - Dom 'l'echnika
godz. 11 - Dom Technika - wystav:a na temat wkładu metromgr inż. A. Kozieła o badaniach logii włókienniczej w kształtowa­
nad poprawą p.r:;::yczepności lepi- niu jakości wyrobów.
szcza bitumicz1'.ego dp kruszy'I'.·;
(je) "
*
*
*
116.
PiotrkO\'-<lka
ul
Lódt,
Pra5uwe.
„DZIENNIK LODZR I" - d:dennlk Rnbotnlc:rej Spółddełnł W1dawtJ.lezeJ „Prasa·K1tąika-Rm:h". Wydawca Łód:rki'J Ws-dawnichvo
f elPfony
porzt. 811
Druk: Prasowe ZaldaJy Graficrne w 1 oUll Redaguje knlecłum. Redakcja: ltod 90-103 Łódź, ul. Piotrkowska 98. Adre. puc1łowy: „or.• L6dł.. !!ikt
t•i•ntrala: 32 93 oo (łaczy t w~,y~lkimi dtiałamil. Redaktor nac1elny: Henryk Walenda 36-ł5·8~~ zastępcy redaktetra nat'1elnP20· 114 Oil 15 I 38 07 26; "ekrrtari odpowił'd1ial"v
o~"'lata· is 21 llft: "Port: 32 Oli 95,
fotorepcn1er: !U-'18 97. kultura
i u sekretarr: ~:? llt 75 Sprawy mia„ta: ~3 U-10; 33 . 37 41.społeczno·ekonomiczne: U-28·8:!: 33 to 38.
dz. tącrnn41.'i , ,." 1„tnik1lllii. lnl<'rwl'nr.ie I Telt•tou fli.łuenwv: 33-03 - 0ł, 1praw1 terenowe: 12· !3-05 (ręłlnpł16w nie r.am6wło n1ch red.1keJa nie rWnłral lł•ddeJa nnrna 1ł 72 tl I
74-11 30 o 11 to'"' nL, ..,C!krol„~1 . - 8łorn ReUaroy I Ocloicieł1.- t,Odt. ul. Piotrkowska 96, t-el. 36-ł9-70 I ul. Sienkfewicu 1/5. tel. 3:!-IJ!ł 11 f:ra treH nt:ło111.eń rPdallria nie odpowiada).
1•rat:1 11111!faJa nrlcl.'la:l.v Pllł'iR tt<.;\V wPra~a K~łąika·Rucb".
Warunh1 pp·i ·
nr !52 (11041)
S
S
S
S
Hot;gkong-Chiny ~
$ztor Sh~ohn
S
od lat 15 godz. 11. DKF
33-3 4•31
33-34-tS
:Sl-S5·&3, aaz
iódź Połnd~ie
S
albo nte być"
§
§§
- nuzJon d%1ectęe„
o:l\ł
bajki łwtata
Najplęlcnlejsz•
11
USA od
;,P~7.:6t1.llO,Jedi"
oł't~·IC. §
11, a.ao,
lat lt CodZ.
§
I.Id
0g~~1 .A .!odziin~·'!on 1top
CodZ~ 10-12. \Val.kl I lda~toru §
smoka" S
„WeJłcle
Sh10Un:
s
Hongkong-USA od lat li
Ml.ODA GWARDIA - „Ann• 1 §
wampir" pot. od lat l i cods. S
32.6&-96
~ Pogotowie clcpłowniczr.
S
„Być
S8·5S-55
~ Informacja PKS
S Dw. Centralny
S
-
}5 lot Klubu Sportów Wodnych LOK·
żeglarski
ło
w.
łl
S Informacja
!tC::~;~!~rd~~~:;:~ iG~~i;
petvczft!I
-
'
II
S
s~~~;o~ : ;~~~~~:: ::.\i: ~S
Z mJila • EmoW1dl. chłodaoh 1l7 l 'bawełlly. WyroWw ~ ~ USA od lat 11 godz. 10, Hl. !'il·
m'.I' nagrodzone przez MON ZPP „Zea[t" produkuje '~t. Od pit- elutl!owyeh jelł bardzo mało. Wi1t•
produkcji „Zenitu" trafia S ,,Wolne mluto" !'Ol. od lat 1s,
wnego llUIU 1rube rajtuzy I 1ka,... kność
pety. Nowołtl\ w tej d:dedzl.nie ~ .do domów towuowreh '.,omtralN S godx. 13.. Film przedpreml.ero~ wy z czytaną Usta .dial!)gowa -·'"
ł U ·
t
• t
'-„ it
kolo
~ „:MnQtl\, szmaul!l! \ krokodyl" ~
" ruwer...... •
TJ>'l
row• .a, usy .,.,,,: Pill •
·
~zie pu,Dkł clet&llcme1 1przada· 1eb7. Na rade •Yl*
W. H. ~ USA od lat 1n godz. u
rajtuzt
:ty J.od6w, zd 11.a Wf90)dch atoł•
uch bęchiem:r J.U Sla mlejaeu :
Uh'iil
f
JL K. Jednak handel •z:ukał wyrobów v.•
•laeta ł deMry.
inn:ych 'barwach, fabryka gotowa
jest 111roSta6 zam6wlenli>m. W każ­
dym rute do kotica roku ,.zenit"
opuści jea:cze 80 tyL par rajtuz6w.
w któr•.1 oprócz
tłlk4 tnl•kcr,
norma.tn•1 1aura.rto,cl 1lt4J<tQW4ł
w!t!ocz:n11 z daleka, m4lo 4-
wldzleó
J
STUDIO
15
śwlęct" - hl!IZJ>. od lat 15 codz.
s
cy i udzielania pełnej in!ormacji klientom zobowiązano kierownika akładu do podawania terminu dottawy koksu s tyJodnlowym
wyprzedzaniem. Tylko w wyJ,tkowych 1ytuacjach, jak np. uszkodzimle 1przętu lub brak transportu. moie nutitp!6 smia11& termiu.u doatawy.
Dowiadujemy lflł takie, łe &fod·
(I)
.
&1 ą
C1yt11lnł!ł
II
~
.,Iduztor Shaolin" ~
Hongkong-Chiny od lat
11
M1;.iE
§
celu poprawy orranizacji pra-
Rajtuzy
A
pr,ać. ..
§
§
§§
§
1 1! 1 !1
I
ł
-
I
~
f~~d \oat i~i1~0<ite~:.~o~vir{'11.3o
.,Sprawa Kramerów" §
90-1120 Łódź, ul, Piotrkowaka lOł ~ ~ ••T~•ra~ 1s ;:~.c~a. małp"
13 19
może by~ z dopiskiem „Konkurs".
•
•
~ tł
Autorom najbardziej wartościo­ 8 IWANOWO r6wniei pracownicy ukaidy „Gllnl.arz 1: l'!everly Hills" USA od lat tł,
wykonujący wych wnio.sków pn:y:r.nane z0&ta~ ~
rzędów 1 l.nstytucji
ufundowane S: godz. 15.30, 17.45. Film przed·
pieniężne
funkcje usłu&ow• wobec ludnoś­ nagrody
Usta
premierowy z czytaną
S
01łoue~
miasta.
prezydenta
przez
ci.
I
S: dialogowa „Miłośl\, szmaral(d
wie.nie jeco ttracsy na neca łro­
Wnioski aa konkurs, uwierające nie wyników nut2'Pl w lutym S
11
lat
od
USA
krokodyl"
dowilka, nalezy poda6 bnlq I na· propozycje usprawnl.efl I uprou- 'l!IM ?'.
20
godz.
S
zwisko kandydata, dai.i I mlej•ce
§ PRZEDWIOSNIE - „och Karol" ,
urodzenia, adres, po1iadau odmapol. od lat .15 godz. 10, lUJ,
SI tUO,
ujmowa1
prH7
czenia, miejs~
l'l, 19.311
•. Wielkl wąt Chin·
POLESIE ne wtanowilko.
i[!; cachgook" NRD b .o. 'godz. 15,
w wypadku wnlollaa • ucrood lat 1S godz.
USA
„1941"
d• ablorow, Jlalełr obok wriuad1'1, 111.15
nłen!a podał lkład oeobi>wy n„Gll.ntarz z lleW!.OltNIARZ 11,
v•rly Hills" USA od lat
I.li
społu. '
godz. 10, 12.13. lUO, 1'1', lD.są
SzcHgółowyc!la łJl.formaoj! umi.o.d
fr;
„Pechowiec"
WOLNOSC
la Biuro RN m. l.o9l kL U-8t-{JO.
14.30, lf,
Nie oznacza to oc:rywYc!e likwidacji biura, Którego uałuel q barkademlcki Klub ?,eclardzo potrzebne łodzianom. WprowaŁodzi zaw
skl AZS w
dlli aię ono do, położonego r6wnid
· prasz:a na teoretyczny
w centrum mia&ta, lokalu przy ul.
kur1 na stopł•il ileglaPiotrkowskiej oo: Ponieważ .,Hortexowi" bardzo Hleży na szyb- · rza jachtoweso. ZaJęc!a odbyw
wać ai4 będa. we w!otkf.,
kim dokonaniu zamiany, finna ta
godz. 18-21 w audytorium !:-3
zgod:i:lła &ię sflnan1owa6 zarówno
PollteElektrycznego
Wydziału
remont lokalu po biurze - co jest
chnikl Udzkiej przy ul. Stefa•
oczywiste - jak równ!eł ą.płacl
nowlk!ego 18/22. Pierwsze 11pOtaa doprowadzenie do właściwego
li listopada 1085 r,
1tanu nowych pomieszczeń .biura. · kanie
Zapby w lokalu AK% pny
Podpisano we wrześniu um.ow, z
ut Rewolucji 1905 r. U m. Pa
rzem!eślnlczll apółdz!elnlą budow(III pi4tro, wejśeie 1 bramy n.a
lani\ na remont lokalu przy Piotr:.
lewo) w poniedz!ałłd I nwartki
koWlltieJ. Dobrze by było, gdyby
w godz. l'i'-40.
remont 6w szybko sit rozpom:ął.
Kont kursu 100 .i..
Jak poixi!ormował nas kierownik
W. Krawceniuk, w nowym lokalu
1:tr, bo
S
Zapowled~iano równ!el bo&at1 ~
1'
Ii
wybór wyrobów I bura:tyn.u, ._cz- S
S
dla
lekiem
bu-"'"°'·O"'"'m
·e
1
nl
WA2:NB TELEl'·ONY
~
· - · · - ~reumatyków. Chodl!:! oczywiście •
111
S PocotoWi• MO
.
.
199
burutyn, rozpuszczony w sp1rytu-- Pogotowie Ratunkowe
111
sie podobno bard%o pomocny w tej S Strat . Pożarna.
Informacja słu!b„ zdrowia
S
. chorobie.
'
3S·U·t9
S
właśnie
913
][, lt. S informacja tehitonlezna
I tak na jednym u stoisk aprzedawana b1td2' towary o dtwiqeznie
brzmiącej, Włil&kiej nazwie ,,frutti
di mare". Owe „owoce morza., to
biżuteria dla dziewcząt a konkretnie bardzo modne prz:ezróc:aysl:e
kolczyki. Jeśli mowa już o biżu·
terll, b~dą również wyroby z kości' słoniowej, pomysłowo oprawione tńu!!zle, itp.
·STO METRÓW DLA ·„HORTEXU"
Kiedy
,
IMPREZY
LUDNOŚCI
DlA
DOSTAWY KOKSU
,„
Premiera
le}.
POCZĄTEK
ATRAKCJ[ „JARMARKU NAD ŁODKĄ"
telefon'!
-
TYDZIEŃ
1'1111
i
1
ZA
ZACHĘTA -
·
ł
•
•
lł
f
=--·
;
;
--...--
t:.OG Kt1ncert.
11.ST Komunikaty
t!.:19 Sygnał czasu.
12.0ł .1'1ga-.yn
Informacyjny. lt.31l Muzyka foli<lorem malowan11. 12.'8 Rolnlczy kwa.
dram. lł.00 Komun1.katy. 13.10 Ra·
dlo kierowców.
tł.!O
z tańcem
pna wieki. tł.OO Wlad Ił.OS Maga1yn mu1yony. li.li Radio lderowców. li.OO Wlad. lł.01 Muzyka i ak·
tualft°'ci. l'UO Preygoda z ptoeen·
ltą. li.OO Wlad.
lUO Koncert dn\a.
11.00
Ma1aayn Informacyjny. 19.S,
Chwlla muzyki. li.SO „Wzgórze El!ów" - es. I. to.OO DJiennUc:. 20.11
KOłl.eert łyaat\. 10.łl Prou a:&Wed%ka. IO.li Informacje Banku
PKO.
11.llO Komunikaty.
21.0S
Kronika
sportowa. Il.li
Kroniki Wędrówek
l'raneinka 1..1.uta (II) aud. 22.00
W!ad. 12.0S „Ciąl!ł~ć 1 zmiana w
ParUl" - rozmowa.
22.11 Radiowy
JUplemant do telewizyjnego Leksykonu Polliklej Muzyki. 12.55 W kilJtu taktach. 22.00 Wlad. 23.211
Dla
tyci!. eo n1e lub\11 rocka.
PJtOGltAM l i
!:a'WllH PO jedenastej.
tl.lr
Mw:yka non
stop.
tł.OO
Wodzi
łp!ewacy. 1%.11 Po feattwalu
Ja:n
Jamboree 8'. li.OO Wlad. 13.0I l!l•r·
wis l11formacyj11y 'Ł). lUO XuUura
województwa aleradzklego
Społac:ialk z Curnoiyl
- aud. 3.
Targowskiego
(t.).
13.20
Z malowanl!J 1krzynl.
11.30 Album
operr.>w:v. 14.00 Opol.'lkle tl<!biuty 15.
!UO Folklor na mapie twlata
mai. 1~.00 Pamiętniki I wspomnie·
nla. lUO Muzyka młodych.
18.00
Międzynaro<'.O\Vy :ftok Muzyk! :Bacha
1 Hundla. ll.l!4! Artur Halley „Port
U.Ge
•-
I
•
!r.
------- ---- ---- -·--„,
......
!
!
•
ł
.__.
I
"'
::
lotniczy"
A•
•
'....
.....
• •
Jł.
Wiad.
17.05
Rozwląun!e za&adk! muzycz11eJ (t.).
17.10. Aktualności dnia
IL).
1T .30
Ojcowie I d1:lecl aud. Krystyny
Tarnulewlcs
(ł.). 18.00 No•
woścl 1 R·1 (Ł). lt.30 Klub Stereo.
19.30 Wleczó?' w fllhannonll.
Zl.10
Wlad. 11.1$ Wieczorne refll!ksje. 21.20
„Kryształowa cisza" 11raj, Chick
Corea 1 Gary Burton.
21.30
Wieczór llteracko-muz.yc~ny.
błam
karakułO'we
Tel. Bl-13-1~
SPRZEDAM
Serwis Przyrzqdów Pomiarowych
„MERASERW 3"
w lodzi, ul. Wólczańska 4
10-30
Wldnoltrąg.
zmywak
36-67-33 "PO l ~-
P1.'>.NTh"O
Tel. 8-1-62-ll.
.3988-k
~alIUl()W'
U
t
ll'Orzedam.
Tel
86-68-48 Kowaloyk.
MlSS I
?lev.·oepr.:edapt.
34214 '
aprzedam.
34217'
komputer
"Commodo1'• VC-20", 150
prozrambw, pa...'llli:ć Hl K
pro!e.sjonalny
. As5em-
,,Antores
12", ,,Neptun 413". „Junost 402B'', b!bliotek~.
Tel. ~-16.
SPRZEDA~{
~,
11348 I
„Radmora" i
SPRZEDA..'1: tanio „Syren41"' 106. Tel. 78-84-34 .
• r 24053. :SS-28-99.
9~ g
9341 '
g KURTKJ!ł z norek S.'4 ta- ,,FIAT 125p" 1:300 (1971)
nio
~pnedam.
Tel.
pueble( 98 ty1. aprz.eur~zenle do dorabia86-:5:5-77.
dam. Tel. 52-28-38 w. 15
nia kluczy - &przedam.
930~ g
(7-14),
:1ucblewak.le61-27-M.
SPRZEDAJ i futro - łap­
.10 39 m. 5S.
MZ72 f
ki ka:-ak-ul'owe. '8-92-53.
34289 I
SPRZED~! futro z nu920~g „FLo\T 124" F1 112 na 2-trl!, kożuszek :: ka·wal- NOWĄ kurtkę 3/4 z lisbw
3-let.n.ią „Skodi;". Spr.zeków ruiwe.
'Iel
n!eb!esk!ch (1'tó}ka\
dam 12.ap (l9i7).
Tel.
fl-4ó-S3.
8J)?'zedam. Tel. 16-!1-l.'l
67-39-98.
smo e (17-19).
.
14232 I
!PRZED.A..'\! .tza.gan
po •
9340 g TAN'IO eprzeda.m ,,Mos..
"'arąwach - owocach, SPRZEDA"! maszynę d-z~kv.-lcu. 407"
.Alekundrzwl gardowe nov:e.
wi4lrsk~ „Ver!tas" robot
drów Uxllk!, D.zlertyńLuett M po 17.
,;Bartek". Tel. 57-$-:!.2.
1.kiego 17.
Mm r.
34281 I
M273 I
LODOWK.~
ZAKLADY PRZEMJ"SŁU DZIEWIARSKIEGO „WOLA„
w ZDUS°SKIEJ lVOLI
OGŁASZAJĄ
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sorz.edaż na.steou1acvch maszvn:
lłtn&rka „Exacta" - 3 szt •• nr fabr 40609l'al 40609!498 40909%498 rok
prod. 1967 cena WYWoławcza 2'?.000 °:i:ł;
'
'
'
- formiarka Lp-6 - 8 szt., nr fabr, 11, a, 'f, 9. IS, 111, n. u. rok prod.
1969 cena wywoławcza 107.900 zl
.,.._ au;omat pońc.,;osznfczy D3Val' 0 4" - 10 ut., nr fabr, 3240. 3!27,
32... 4. 3258, 3231, 3239. 3226, 3217. 326', 3212, rok prod. 1967 cenił WYławcza 185.490 7-ł;
'
11
- automat pończoszniczy D3Val8 O 4'" - T szt .. nr fabr. 9928, 10851,
1083"1, 10854, 9922, 9918, 9892, rok prod. 1971, cena wywolawcr.a 185.490
-
lłotych:
automa.t Uończoszniczy D3Va H O 4 1/4'' - I szt., rir fabr. 2590, 10127,
10141. rok prod 1966 - 1!171. cerui w;vwolawcza 222.600 :il;
·
- automat pończoszniczy D2Lc H O 3 3/4" - 1 szt., nr fabr. H3H, rok
prod. 1967. ce11a wyivoJawcza 127.200 :i:I;
- aut~mat pończo57:nicz:v D2Lc 14 0 3 1/2" - 3 n:t., nr fa.br. H530, 14/l08,
· 14560 rok prod. 196i, cena wywolawc~a 127.200 zł;
- automat poticzosznlcz-y D2Lc lt 0 4" - 19 sit .• nr fabr. 14-135, 14ł'76,
14464. 14454, 14497, 1U50, 14468. tU.58, 14451. 14U5, US63, U469,
14453. 14496, lU71, 1449ł, U488. 14489, 1'1478, cena wywoławcJa 127.200
r.lotycb:
- samochód ,.San" H-100, nr fabr. 251042, rok prod. 1913. c.-ena wywoławcza. 60.000 zł;
- barwiarka P-60, nr fabr. on, rok ,.r>rod. 1967, cena 'WY\Voławcaa Sił.UO
-
•łotych;
barwiarka P-80. nr fabr. 83611%11, rok prłH!. 1968, cena w)woławcza
!7.632 zl;
- barwiarka P-80, rok prod. 196'7, cena wywolawe:n 68.240 rJ.
PrzetarJ? o<lbedz.:e sie 14 listopada 19811 r. o ~od.z.. 10 w slech!-b!e prud-
s!ebiorstwa o-rzv ul. Dłu$e1 30.
Jeieli pierwszy przetarg nie dojdzl• do skutku. dl"UJ{l od'bedz.!e 11!~ 21
l~t!YOada br. o ro!odz. 10.
Przvstet>u1acv do t>rzetargu wirmi wPladć wadium w W~"!O'kości 10 proc.
ceny wvwotawczei w dniu orzetariiu w iiodz. 7-0.
Za ewentualne braki i wady
maszvn zakład nie odPOwiada.
Maszyny można ogla-dać w p-rz.eddz:ień przetargu w iodz. 8-H. ora:i w
dniu t>rzetarmi w ~odz. 7-9.
Zastrzegamy eobie prawo unieważnienia wzetariru bez oodanla nrzvC7111.
3708-k
~5-96-88
34328 g
os iedle Zag.ajnlkowa, tel.
34-49-43.
~099 g
POSZUKUJĘ garażu -
POSREDNICTWO
aorzedaży m1emań. M~ Ba-
Tu'\\•!ma 20.
3:'?.510
włai.no.łciowe
ł
Plotr-
sprzedam.
•po Hi.
Tel.
34323 I
CUDZ.OZIEMIEC poazukuje l\I-1, M-2, dobry dojazd - Arturówe'k. Oferty 9273. Biuro Og:ło­
&zeń, Sienki~\",'iez& 3/5.
M Al.ŻE~STWÓ s d~lee­
k!em "\\·yn.11j.m'e m'.e.sz..
kanie na G lat. Pł.atne
miesięczni~.
budownichvo obojętne.
51--07-94
M3lł
(17-20).
POSZUKUJ~
·
0243 I
młet?kania.
O!erty 341311. Biuro Ogłoszeń, Piotrkowska !Ili.
M-3 włunośclow• Bielsko
aprz~am.
711-48-Ql wieczorem.
OOM 1
MA.ŁżE~o s dził!<!­
k!em poszukuje pllnie
mluzkan!a. Płatne mle•ięoemie. Oferty
9275.
Biuro Ogłoszeń, Sienldewlc?• 315.
u opiekę,
perntlt.a. 2/'-
PO.KOJ
Ko351~
c
POSREDNICTWO kupna
aprzedaiy
lokall
wlamo!ciowych. Z2 Lip..
Cll 12. 3:!-18-08 (11,-17),
mg:r Ku!m!M!l, mgr
Matu.załski.
3.509.Z g
SPÓŁDZIELCZE .M -2 34 ro,
l.ódt-centrum za:nienlc:
na.
Po.znań.
Ofertv
34182. Biuro Ogłoszeń.,
Piot„kowska Ol!.
ZA"'.\ITENIĘ mię<iiywojan­
ne dwupoko.lo'\\'1! - u
wlękllze. 78-53-02.
34-01\4 I
ZAMIENII!; M-l na wU:kaze bloki sprzedam
kotuch.
Tel. Sl-94-05.
34245 "
WYNAJMĘ \lokal handlowo-usługowy w dobrym
punkcie. Tel. Sl-61-06.
34.331 g
ZAMIENllj
dwa
M.3
włun°'ciowe Bałuty na
aegment lub dom
'Z
wygodami. Tel. 51-1.9-84.
94219 c
KUPIĘ
lub
m!eiizikanlo w
hudownlctwie.
55-53-15 po 18.
wynajmę
stan·m
Te-I.
34248 g
bezdzietne pos?ukuje M-2 lub
sPmodzlelnego m:es:ikanfa. Td. grzecznn.ściowy
33-79-63 godz. 17-1!!.
_.;
34247 g
MAŁŻE]q°STWO
s.
miłości
na
cz:tery
tisem
rok• 1ł11, wyłwlęcony kaplaaa w roll.11 ltU, prob<>~•
parafll Podwybzanla Swlęteco 'K.nyta w Łodzi
kapelan ,Je10
Swlątobllwołcl, kanonik Kapituły KatedralneJ i.6dskleJ, doktor
teololfL
ur. w
Masa lwięta w lnteneJI Zmarleco ao1taata odprawtou •• wtorek, 29 patdslenlka br. o cods. 11 w kołclela Podwytsaenta łw.
Knyta w t.odsl.
Nabołe6atwe łałobne aoatallle odprawione w •rod,, li ~a.ld:sler·
clll:a br. o coda. 1ł w koAclele PodwytazenJa hr. K.n:yh w ł.odsl,
po czym naa~pl przewinienie awlok na ementar:a łw. J6Hfa pny
ul. Ogrodowej 39 w Lodzi.
o-
J1t-
DUCBOWllc:!łl!ITWO
,
POSZUxUJP; iokuu (15- MWDY pouuas:uje prac7
20 m kw.) na c!Chll pra„
w &ektorze ~rywatnym.
i:own:ę rzem!eślniez, na
86-91-5-2.
"\ 34283 I
Palutach. Tel. G7-6.5-ó3. PRZYJMĘ szyc!.o na overloek. 84-42-98 po 18.
3432.1 '
CUDZOZIE?<.nEC 1.tuM265 I
dent poszukuje miesz- DWIE
młode
przy}nui
kania
g.amodzlelnego
prac41 cha~nlc~. Tel.
Tel. 51-M-08 god?. 1852-82-93.
~ g
:3.
3'1253 g UCZNIA, który ukończył
PRZYJ:\IĘ na mieszkanie
18 lat przyjmie za.kład
z osobnym
wejściem.
pozlotnl~zy.
Lód!,
Zg:en ul. Szczawlńs.ka
PKW!'< 10.
34175 g
111. Płatne za p6ł roku. PRZYJMĘ ucMn.nlcę lub
34177 g
ucznia (ukończone
17
LOKAL u rzemiosło do
lat) do za.kładu fryzjerw:rnajęcla. T-el. 55-113-'ii
skiego. Łódź, Rewolucji
(Pole&ie).
9316 g
1903 r. nr 7.
9287 C
POKó.T do wynaJęel.a. w PRZYJMĘ pracę chał'upblokach (moie być mał­
111!cz11 może by~ szycie.
teństwo bez.d:detne) na
ll;Yl2-91.
9286 g
rok. płatne z gó-ry. Oferty 9328. B!uro _,. ()...
~
... •
irk;szeń,
s:enk!ewicu
n
MATEMATYKA,
fizyka,
Wrzask, 86-10-13.
6211 g
MATEMATYKA. f!zyb,
Fopińskl 33-03-74.
8842'
KOREPETYCJE: matematyk.a, !lzyka.
Student
Frankiewicz, tel. 36-11-77
9"J34 g
Mt.ODY, zdolnolcl
plas•yczne podejmie p:acę
prywa n'.e. Rejtana 6/63.
9.327 c
F"lZYKA,
matematyka.
niemiecki, chemia. Sidorkiev.1cz 78-58-02
:Hi.155 g
FIZYKA, chemia, ma«imatyka - uczniom, stu<lentom. Tel.
33-03-74,
86-93-08. Mgr Sylińska.
33409 g
ZATRUDN1Ę absolwentki
u.koły odzież.owej
do
zszywa.ni& gotowych el•mentów. Praca jedno:r.inia.:nowa, doore warunki płacy i pracy. Tel.
33-73-02.
-9'.319 il
ZATRUD~IĘ
mecha.nika
do konse;·wacji mh::)'n
LZ 3 na 1/2 e<atu. Tel
a.1-7l-02.
8318 li
PRZYJMĘ d4 wykonani.a.
dom.~k pod klucz. O!erty 1 9309. Biuro
Ogło­
szeń, Sie:nkiewicza 315.
ZATRUDNIĘ
szwacz.kę.
Tel. S.'i-65-38.
9337 g
MŁODA. biegle ani:el..llki,
manynopisan:e
pouukuje pracy w aektorze
t>rywatnym.
Oferty
34144. Biuro
Ogl0$7:eń,
Piotrkowska 96.
PRZYJMĘ elektromechanika na 1/2 etatu lub
rencistę. Oferty
34323.
Biuro
Ogłoszeń,
Pioir-
kowska 96.
PRZYJMĘ
chah1pnictwo
- proste nycie. Oferty 34282. Biuro OgłQszeń,
Plotr1towska 116.
D7JEW!ARZ
podejmie
pracę w sektorze P•i-
'\\"atnym. Oferty
Blu~o
Ogłoszeń,
;H~.
P:otr-
kowska 96.
UCZNIA do uwod.u lakiernika samochodowego
pr:r.yjmę. Lóclt ul. Blokov.•t1 18 •(Ruda) Przedbors'{i.
34231 g
PODEJ:vl"E; -pracę Pil godz.
15 w zak?"esle galanterl !, gala11teril rneUlfo"·~j. za~..:arstwa itp.
Tel. 87-16-08, Marchlewskiego 33 - ::?6.
M.328 g
PRZYJMĘ -praci: chałup­
niC%ą.
O!erty
34262.
B!uro Ogłoszeft, Plotr-
kow&ka OO.
REKCEl
Regenerac.ła
I ładowanie
akumulatorów
Akumulatory dla
rolników,
w <iilników
!.
wvo;oltnor'ełnvrh.
GDAlQSKA 103.
Int. SIKORSKI.
TELENAPRAWA 34-98-M
Bednarek.
753.3 I
l'IIAGNETOWIDY
przestrajam Jow:l&z, Nep..
tun, Venus Pal/Secam. Autoalarmy, inż.
Robakiewicz,
Porzeczkowa 18B.
28997 I
KINESKOPY - :re-genera.cja.
Lub&rtowlcz,
li7-33-00.
31870 I
CYKLINOWANIE bez;pyło?.·e,
lak!erowanie
36-63-83. Jan.akiewicz.
31788 "
rnST.\LACJE elektryczne
• Iis'.ak, 74-.31-15 .
31987 '
SPRZĄTANIE wnętrz, myc!e ok:en pol<.!ca Drabik, 43-79-34.
8865 g/8866 g
CYKLINOW ANIE bez.pyłowe
lakierowanie
(połysk, półmat.
mat)
Tel. 51-77-10, Jakson.
23116 I
DYWANY,
wy•kładziny
p'ort::. 15<2-42-37 • '!arci/ n:at<.
~l C
PRt\NlE dywanów, wykładvn.
Rachunki
61-IG-18 Grześkowiak.
5056 łl
ZALUZJE
przelliwsłoneez..
n~
z pal:rętł-em.
61-87-83 Skn:Y'Pek.
INSTALOWANIE
s~y.
m;łon
PllAł.A T
KAZ.IMIERZ BAlCZEWSKI
stół
18.00 ,.A, B, C" - teleturniej
zykowy
18.25 Przeboje „Dw6kl"
1akramenla·
łWl(llymt
„.
t
JtlIĄDZ
PROGRA!f O
s~ła­
&-prxedam. Td.
'PO 18.
„Suon." oraz
Dnia IS paidalernika 1915 rok11, opurson„
11.30 „Muzyka po połudnlufl
&potkanie z Paulosem Hap-
„ŻUX.A" skrzyn!ow~ !.
ków
o
magazyn
dany. Brodzk!, Romanlew gm. Dal!ków.
~4-U
-
o
„Annlko" (3) - ang ier!al
22.20 Nasra Wars,awa widowi"ko
23.05 W\eC'zorn• wiadomości
ml, smart
18.35 Echa stadionów
19.00 Dobranoc - „Allcja w 4rainie czarów"
19.10 Laboratorium
19.30 Dziennik
20.00 Publicystyka
Zfl.15 Teatr Telewizji
' · I.
Witkiewicz „Szewcy"
22.25 DT - komentarze
2:.'..50 Koń l panna - prorr. pub!.
kulturalnej.
23.20 DT - wiadomości
23.::?5 Język niemiecki J
soby I
SPRZEDA~ garai
M-%
Opowieści
wspaniali
Dziennik
„Szkice historyczne"
Wincentym Witosie
20.15 Spotkanie z Algierią
16.55 Kino „Zwie1.1:.~ oca ·•
17.20 OT - wiadomości
17.30 „Stawka większa
nit tycie" (9) - serial TP
18.25 „Człowiek dla człowieka" -
9349 g
SPRZEDAM sflnłk „126".
Ra wńa 5 m. 48.
:!432'7 g
rycki -
o
<
Mas!ul.
9293"'
Piękni i
'' <
17.00 Savoir-vivre
(lll78) 'bl&cha do
remontu - tanio 9P1tzedun. Pow&t. W1elkopolakich 18 m.. M.
34284 I
,,sKODĘ llOL" (11178) aprtedam.. Tel. "3-25--24
'PO 17.
34250 I
, WARTBURGA „ (1977) sprzedam. Aleksandr6-w,
Siko::-sk!ego & m. 8.
3-1!87 g
SPRZEDAM
,,Syrenę
ln5L". Kllińsk!ego 47/53.
9296 g
SPRZEDA!;! c%ę.Śc!
<!o
,.Syreny 104" Łód.t, Zam nho!a 29 - 110.
3-1311 c
SPRZEDAM kom-p!et opo.n
,.12.5p"
!
przyczepę
„Niewiadów".
Zglen.
Dl:lk.a 17/t9 bl. 3 m. !!.'i,
bler, Datuet tan!o
34190 z
i>pnedam. Tel. łl-40-60.
TB!...EWIZOR curno-blały
343()0 g
t1ralk41 „„t!ele 420" na
azc?eniak!
DZIALKĘ budowlaną, zaezęścl
";>rzedam BOKSERY
aprz~dam. '.rel. 5i-03-10
lesion,,
Lódt-Ruda
SWl-39.
9113 g
aprzedam. O!erty 9311.
8921 I
Biuro
Ogłoszeń, Sien- D'WUIGWWK.fł
„Textlki~wicz.a S/~.
ma" - epnedam. ToŁASK pół domu blifma.s:uv.-!cza 3 - 46.
n '.a.k 110 m.
t~re!on,
34134 I
budynek.
i;Ospodarc:r.y WYŻŁY 11p.-z.edam P!otrllO m, dz.!.dka 500 m ko'\\"llka OO, Domandzk!.
i.przed.am Oferty 34169.
34178 I „ZASTA WĘ 7~" w budzo dobrym 1tanie &przeBiuro Ogłoazeti,
Piott- KUPIĘ materiał pochoda.m lub zamlenlę na
kowaka 96
lub
tel.
dzellla
u.granlc:mego
w iękfty.
53-28-00 ł.6dź.
Kilińsictego
ll5-d5-~.
216 m. 17 po lS.
0338 c
KUPIE: dv:ulgł6wk41 pr.ze-my&io'\\·ll· Tel. 51-1!1-84. SPRZEDN I ,.Si.me " 1300
3422< ~
w ~loikl lub na c::"kl.
SPftZP:DAM: tan!o masz"·
arrik po remo."'\cit•. K .r.(,
dz' Wia
li
,;:!"
1 ńsk! o ZH! m. 17 'PO
Rćvmmita 67,
l
SPRZEDAM:
„wa:::r.y-w7~ I
11231 g
niak" Bałuty. Tel. ~!ASZYNKF, efo waty C'U- SPRZED.AM „Wartburga"
57-12-33.
.kr•»yej sprzedam.
Tt:L
3.53. Listopadowa
48,
152-fl ~Ł6di-Stol::l.
FUTRO 8/ł c b.ałego lisa
OM7 c
~11,
aprtedarn.
O!erty SPP.ZF'.lh\M
mu:r.yn~
34005. B!uro Ogłot.ze1i,
, Luc:i.ni1{",
kup'.ę
u- SPRZEDAM ,.S:vr•nę" Bo5to (1981).
Kon~tan+y.
Piotrkowska 96.
mratark11 I butle g.a.:'>nbw, Cllmielna l.
IPRZEDA111:
telewizor
'WI\ 11 kt. B-l-00-63.
curno-blały:
Wiadomości.
.:i.Z!>"
OK.AZJA PRASĘ
17.00
OT - wiadomości
16.30 Dla młodych widzów: „stowarzyuenie myślących" (4)
brą:r..
Magazyn motorviacy,nT
\ViadomoM (l.)
;
'
11!. 2~
hpkl
!
I
PROGRAM I
oru Ni.tll 67 'dtx. Kon-
w charakterze dozoru obiektu
przy ul. ~ewolucji 1905 r. nr 63.
I
•
•
I
.•• -•
TELEWIZJA
11tantY'l16W. Lutoan!el'$k&
18.
ZAMRAŻARKĘ,
I
Vi.05 Primadonna stul„cla Marla
Ca!las. 18.00 Poradnik
J<:zykowy.
19.1'l Plosenld Warszaw7. 18.łO Studlo ek3pertów. l~.30
Wladomok1.
19.35 Chwila muzyk!. lD.40 Język ro..
1yjskl (1). 19.SS „W trosce o przyl<złość" aud. !10.15 Chwila muxykL 20.20 Wieczór muzyki.
22.00 A·
kade:n!a muzyki dawnej aud.
%.~ Ll!ktury
Czwórki. 23.00 Liryka
nutami upisw11. 23.30 Człowiek
I
nau.'<a. 23.50 Wlad. 13.35 Kalendan
radiowy.
SPRZED.AM t..nio muiyny do produ·k ejl :rajstop .,atrykopy" DSVe-4
rencist6w I emeryt6w,
I
• '•„ •
Ą
ll.00 Horyzonty wledzy. 11.30 :Mistrzowie batuty. 11.59 Sygnał czasu.
12.0:;
Wlad. 12.10 Odpowied!zi słu­
chaczom.
12.20
Zespoły
instrumentalne. 12.30 „Matyslakowte" odc.
13.00 •• z prz~·gód krasnala Halabaly" słuch.
13.2!1 Poa.nańska ch6ral1~tka aud. 14.00 Popoludnle
mło­
dych. 18.00
Lektury
nartolatków.
16.10 LekSykon lekkiej muzy. - aud.
'4241 I
zatrudni
- -- - - -- ·--- =-- -
I
I
I
PROGRAM lV
17.00
PROGRAl\I III
11.0ll Archiwum jazzowa. 11.30 s,
sprawy - aud. 11.40 Przeboje tygodnia. lt.:10 Jlrt Kupka „Bunt"
odc. u.oo S-erw11 Trójki. 12.0S W tonacji Trójki. 13.00 Marek Kreuu „Koniec końców" odc.
13.to Powtórka i rozrywki. lł.00 Pamięcł WU·
ilBma Kapella. U.OO SerwiJI TróJltl.
U.os Bielszy ndeleń bluesa - aud.
15.ł5 w pracowni pl1arza. IS.OO zapraszamy do Tró.1kt. 19.00
H. Slenklew'\cz „Pan Wołodyjowski" - odc.
19.30 Trod<: swingu. 19.50 Jlri Kup.
ka „Bunt" odc. \!O.GO Urtah Hcep
3) - &Ud. 20.45 Klub Ttójkl
„Gdy
~mterć przeszła obok nas·• cz. I. :11.00
Trzy kwadranse jaZ'l'.u.
:n.41 Klub
Trójki. 22.05 Inf.
aportowe.
!Ue
Nowa muzyka.
22.45 Pr:ztczytajcte
raz jencze Władyiolaw :Reymont
t:z. I - aud. 23.oo Zapraszam:·
do Trójki. :r:l.50 "John H&.wkes „Gałl\zka limony" odc.
--
I
I
•
www
+A,
,--.
w
I
__,
Tel.
30070
'
karnio-
~rewnianych
karniszy. 84-411-1&,
B11rwicz.
9310 I
$CINANIE drzew. Duda,
32-2.6-29, 32-08-58
ODSWIEZM.1Y
31754 I
~et
llk6-
rur.n, llcow11 oraz dokonujemy wszelkich re. peracji. Zachodnia 77,
Kochanek.
815811 ł
GRACO!
Konserwa.cja
samochodów,
mycie
podwo:r.i, &ilników
natychmiast.
Zaldadowa 13 (To.maszov..-ską Olechowską) Koliński.
33937 '
ZABEZPiltCZANIE 5a.mochod6w na 1orąco. Solankowa 4,
Uznańllkl
84-62-33.
31023 I
VALVOLINEI Kouerwacja samochodów. Be&kidzka 81. Kl!mkowskl.
NAPRAW .A
Balcerek, tel.
l>O 15.
9377 I
MASZYNOPISANIE
sne
CYKLINOWANIE beripyrowe, la.kierowanie GI'Zywacz. 43-48-27.
34234 I
mer CichomS2-48-2.8,
ul.
ul, tel.
awaC'Zka,
poalada.j~,
pomleaczenie na cich"
pracownię oczekuje propoz~JI. Teł. 84-52-83.
3428S I
POPROWADZĘ, wydzi«ża wię 91dep lu.b pr.z7 1111-plę do spólltl
handlowej. 87-13-:W.
34.?M lit
NOWO otwarty
układ
powlekani.,, tkan'n oferuje tkaniny na kurtki, apodnle, torby gospodarcze. Tel 15-56-7".
55-43-21, wieczorem. Ło,..:l
-pae<ińskl
L_
, RoJna 60 m. 117.
9274 t
Ozęstocbowa
342.152 I ..IDYLLA"
skrytka 7'48 - dY111':retKONSERWACJA umochonle koja.ny
maltel\„
dćw, podwozie., profile
st wa.
- awaraneja. Be-akidzu 11, Kędzierski (Spiak11 ! w lewo).3ł7Se I
ULUZJJ: pmed w9łGne<:r.­
ne Kleweta 52-37-49.
10002 g
TELEPOGOTOWIE Witko.
W$ki 84-52-32, 33-00-32.
31985 ł TEODOZJA Guziak. Rok1cl~ HIS zgubiła praUK.LA.DY
wydechowe.
wo j.azd.7.
Nadko4, haiki holowni34278 g
cze. Judyma
20. (Od
Tra.ktorowej). Int. My- POCIEJSKA Anna, Ł6di,
&:r.kowsk!.
Nowomlej.ska 9 zgubiła
zez.wolenie na prowa31025/M391 1/E
dzenie działalności hanSOLARIUM, ko&llletyka dlowej
w
za,kresie
Tkacka 25a, ~1. 78-44-17
spr.zedaży kwiatów.
Dryń&ka.
9121 g
VIDEO - pnectrajanie
34181 I
Jowi.s.z, Neptun. Venu~ ZGUBIONO prawo jazdy
- Instaluj~
dekodery
Henryk
Jatczak,
PAL, Zakład ElektroniŁódź, Klłiilskiego trr.
ki Telewizyjnej
tnt.
M.118 I
Hofl!. 111-54-93.
HUBERT Karolak z1ublł
32976 g
leg. studencką ~384 PŁ.
JOWISZ - Rubin na.pra34298 g
wa. 55-24-M Muszyński.
31362 g SKRADZIONO prawo jazdy - Jer:cy Nowak. AANTENY
tel.
84-09-09
leksandrowska 16.
Wol!l.iak.
33779 g
:W302 g
ANTENY tv; UKF Janusz
RENATA Woźnia.k, PiotrWoil.nlak, 84-58-18.
kowska 116 zgubiła pra~.
wo jauły.
LODOWKI
- naprawa,
M.'!04 g
Pawłowski 38.-16-88.
ZGUBIONO prawo jazdy
3200D
'
Jan
Kuznie<:ow,
MaMYCIE okien, sprzątanie.
zuraka 44148.
'3-55-91 Gierańczyk.
M308 I:
117511 I
SRPZĄTANIE wntttrz: ln- UNIE W AżNIAM pi9CZ11tkę: „Pralnia chemiczna
1.tytucjom. Szymcz.ak, tel.
Daniela Sud.omir t.6dż,
32-87-07.
Ol Ol g
ut Porzeczkowa 12".
SPRZĄTANIE
M-10-Tl
34310 I
Swiątnickl.
11234 1
HELENA
Sowińska zguZAMKI, blokad7, wlercebiła
potwle-rdlzen..ie
zgło­
trla k<>łk6w 43.- 'm-04 Rouenia wykonywania rze-.
goziń&ki.
71117 g
mio.tiła nr 360 wy iane
SEJF-SEZAM - m011tat
przM Łódź-Górna.
akrytek eekretnych, u31ZTl t:
bezpieczanie
drzwi
(zamki. bl1teha, bloka- ZGUBIONO prawo jndy
kat. ABCDE, ,Tan [.-,„
d:r). Ozdobne wy>tłumia­
mański. Łćdt. Pułulde-­
n !e. Rachun'kl lnstytugo 8.
c.lom. 52-91-82 Ancz&w34261. c
skL
!IMS g
ZGUBIONO prawo Judy ·
oraz tnne dokumentv Piotr .Tabloflskl. Wachod·
nla 18 m 29.
34163 I!
ZGUBIONO nrawn ja.zd:v
SAMOTNI - oferty makat ABCDE - Edward
trymonialne „SWATKA"
DerMldl'lrz, ł..ódt, StrzePiotrkoW3I<a 133.
lecka 1~.
~11
34138 c
Jtotałance
ELŻBIECIE
neaera
wyraą
IG.NAR
,,.apółcwGla
a powodu
łmlerel
OICA
akia daj"
WSPOŁPJtACOWNICY
1
PllZ"lCHODNI
pray ZPB im. MARCHLEWSKIEGO
g
dowiesz
o najskuteemleji;iej
metodzie czy.szczeni• dywan6w, tapicl!rk!. Zamów usługę - nie i>ota.łujesz. Męska, 51-78-97
9297 g
BOAZERIE 58-91-94 Cze-
Ko-
.kOllUwaka 36-49-64.
34236 ł
MASAŻ -
oras RODZINA
et-sury, te- WYKWALIFIKOWANA
OD$WIEZAMY ockiet llkór.z.a.n11 licow4.
Nowomiejska 8 K1'b.
84243 I
MB36'
84-29-74,
ŁODZKil!:.I
nkoty, tel. trzeeeno6, clowy 15-77-74, pon!...
d-&laleilc, po 18, ltU"bala.
~lefonów
308118 I
KOBIETY karmiące! Wyi>otyczalnla
elektryczn:vch ściągaczek pokarmu. You.s'I! 32-35-03.
:ZADzwoię
UKŁADA.NIE
DIJ!:CBZJI
~~tir
·····ll:;b~
& ę
pił.
3290~-g
HAFT maszynowy - napisy, dekolty, hafty na
swetrach, bluzkach, hafty Richelieu.
Wybór
wzorów, atrakcyjne kolory poleca pracownia
J',6dź, Łubinowa 38 Paweł Stopnicki.
34634-g
DFZYNSEKCJ A w hutyt11c~ach Sienkiewicz tel.
32-49-12.
32014-g
PODZll';K.OWANB
Pnewitlebaym Księtom: ka. prob. l!ltefaaowl
Moczkowskiemu, ka. Ryszardowi Gretkowlczo·
wł, ks. Władysławowi LoJanowl, Panu klerowlllkowt cmentana Jackowi Trzclil.sklemu, wszy.
stklm, którzy okazali nam wsp6Jcz•1cle ..,, bolesnych dla naa chwilach I u&wletnlll •woJ11
obecnołclą I modlitwa uroczystości pognebowe
naszego drogiego Meta I Ojca
ł.
ł
„. '
LONGINA WOJCIECHA
PIĘTKI
pełne
wdztecanołet
.,odalękowallla
aldad•J111
:tONA, CORll.A, aYN s SON" I WNUCZK \
DZIZmiJK WDZJU
„
1$1 (11041!
I
WIDZEW „MISTRZEM JESIENI" W EKSTRAKLASIE WYSOKIE ZWYCIĘSTWO LKS
,
PRZEGRANA WŁÓKNIARZA
Rozpoczął
Smolarek, zakończył Dziuba
111 - lmolarek (li mln.)
111 - Tochel (18 mln.)
111 - Daiuba (81 mln.)
WIDZEW: Sole.ta - Pnybył, Wójciaki, Kami.Mld - Nowak (od
Tł mill. Wraga), Dxiuba, Podsiadło, Surllt, (od 6lł mia. Kajey&), Sw:l11iell - Cisek, Smolarek.
cz
wancjaml po :1ukakuj1107oll stru-
łach świątka (najlepny :i:awodllik
na boisku) I Smolarka, kt6remu
1dę
kilkakrotnie uwolni~
ipod opieki byłego kolegi klubowego - Plicha.
•
e- ek •• pl e
osz7karld LU nie nral- ml konam(. w 1oboł4 awycl-yły ~!!kl • roprHentac:ji
otn.Jnlajlł tempa w eklltrakla- one we własnej hall poznańskiego mały zapewne wysokie noty
u o1le. Po wyfranycb na l- Lecha 105:66 (118:41).
becne11:0 na meczu trenera kadry
naugurację
ek1trakla11 1
Punkty zdobyły dla !.KS: Tur- L. Miętty, który mua!ał wyałuchd
Polonl11 przed dwoma tygodniami ska 1'7, Sędzleka 16, Madej I Las- wielu uszczypliwych uwe1 kibiKolejny jut raz piłkarze Wld:i:eW n.lwpema łra;r minuty potem
W drugiej cz.ęlai mac&u równiet
Ja- ców po sławnej jut „aferze a I:.
wa dowiedli, te trzeba grał! do padło wyrównanie. Czujący aię douło do emocjonuj,cych sytuacji l przed tygodniem pod pabianicki- kowska po H, Sidoruk 13,
nowska 11, Kujawa 9, Adamu1 9, Cal11".
koflca, do ostatniego gwizdka 1ę­ wraz :i: Bębnem współ~innym za podbramkowych: Ale dopiero na
WoJtczak
L
,
Najwięcej
dla
Lecha:
lble10. Tak było również na Sta- utrati: aola Sączek, wygrał poje- półtorej minuty
pr1ed końcem
•
Barańska
!5,
Wr6blewaka
13. Pechowej poratkł doznały kodionie Ludowym w Sosnowcu, dynek o. piłkę a Pod1iadło. Uda- meczu Widzew u1ysk•I 11wyolę1li.11
Glaplk
11,
Linka
I.
IZykarki pabianickiego
Wl6knlald•le awyclęską bramkę zdobył dla ło mu aię takie przedryblować bramkę. Jej atrselcem ok•aal alę
Pierwszym celnym rzutem po- rza, które przegrały w Poznaniu
Nikt z aympatyków
mę1kiego
łódskleJ drużyny Marek Dziuba na Przybysia I Wójcickiego I przeka- M. D:i:luba, który otrzymał piłkę
pisała
się
Tursk4.
Po
dwóch
uda1
tamtejszym
AZS
118:T.l (41 :'1).
Jlłe111ełna dwie minuty przed za- zał! piłkę będącemu w korzystnej od Swiątk••
Niewiele bn.kowało, kosza plerwszollgowe10 w Lodzi
przed
lroAc:senlem meczu.
A rozpoczlłł sytuacji Tocholowl. Bramkarz \Vl- aby wcześniej na Iatę strzelców nle spodziewa 1ię zaskakujących nych akcjach, Lech uzyskał pro- Jeszcze na dwie minuty
wadzenie
!I
:2.
Ale
tylko
na
kilka
zwycti:stw
końcowym
beniaminka
1Włzdkiem,
a
ul.
Pół­
Włókniarz
Włodzimierz Smolarek.
dzewa nie miał w tym momehcie gol! wpisał 1ię debiutujący w drubo po
,,koezach"
Sę.­ prowadził
pięcioma
najlepszymi aelrund.,
punktami,
Po dziesięciu minutach w:i:aJem- wiele do powiedzenia.
iynle widzewskiej Piotr Nowak. nocnej w walce • z
I
Janowald~j
łoo7.1an­ Pabianiczanki nie potrafiły jednak
drużynami
ekstrakluy.
Społem dzlcklej
rozpoznawania sii: obu drultratę
I zneutralizować gry Komorowskiej.
ł;rn, nielicznych prób ofell.lywnych
Remla, kt6r7 .tal 11• jut nieWidzew prsy potknięciu 1!ę Ru- pozbawione najlepsze10 aawodnl- ld odrobll;r nłeznaczn11 dyktowały
Najlepsza koszykarka poznańskiej
pomocnik zespołu gospodarzy, Slł­ mal tradycją w łpot}taniach obu ohu we Wrocła wlu zo11tał „1Jll1tnem ka, W. Fiedorczuka nie ma pra- jut do końca meczu
warunki
cry.
Jeszcze
w
!I
minudrutyny zdobyła 27 punktów. poduek postanowił nieco dłużej przy- druiyn, nie 1aty1fakc,onował jed- je~enł". Grał mob niezbyt efekto- wie tadnych szans ubiegania 1lę
cie
meczu
oi!notowallśmy
remie
CZa!I gdy we Włókniarzu
Urbałnymał! piłkę. Naciskany Jednak nak piłkany Widzewa. Kilkakrot- wnie, ale skrzętnie zbierał punkty, o ligo-We punkty, które poxwollły­
b1 opuklć mu ostatnie miejsce w 12 :12. Potem ko1zy.k4rld Lecha by- nowska uzyskała 21 punktów, a
przez rywala podał Ją własnemu nie przeprowadzili oni azybkle ak- wykorzystywał po mistrzowsku tabeli.
ły bezradne wobec
anakomltej.
PlotrklewlC"I
- Ul pkt. Sympaty•ramkarzowl. Na to tylko czekał cje ofensywne, kt6re jednak koń­ mankamenty rywali I chociaż sam
W katdym więc 1p0Utaniu lóda- •ZJbldej rry aawodnlczek: LKS.
W. Smolarek. Zanim Bęben Y-do- czyły się niecelnymi atrzałaml, bądt ma Ich td aporo, irdołał zdystancy
koszykarze
poddawani
~
sulal wychwycić piłkę, dopadł Jej td skutecmyml Interwencjami Bi:- 1owaó faworvzow1ne drutyny LeDoekonała era w obron!•, pnoWYNIKii l..K!I - Leeb 1115:88
egzaminowi.
Kolejnej
kapitan łódzkiej drużyny I 80Sno- bna I obrońców Zagłębia. Bram- gli, Górnika ·Zabrze I Ruchu Cho- rowemu
(51:'4), AZS P - Włókniarz 73:68
bezpierwszoligowej lekcji nie unik- chwytywanie wielu podaA,
Włczani. musieli wyjąć piłkę
a kani zespołu foapodar:ry poplaał rzów.
bł~dne
niemal
zbieranie piłki a
(41 :U), Stal Alę.a
8/1 :87
nęli podopieczni trenera J. Kanelatkl włunej bramki.
alę dwukrotn!e znakomitymi Inter(W·W) torskiego
tablicy,
widowiskowe
poda.ni&
l
(3ł:33),Wl6knlars
B. Czarni
w sobotę, przegrywaj,c
celne
rzuty
'1:68
(42:38),
ko1zykarek
Gllnlk
łódzkiej
G.
Po~
w Warszawie 1 Legh1 d
117:110
Jonia
50:54
(7:35),
Sp6jnia
drutyny jut po 15 minutach me(31 :49).
ZAGŁĘBIE
ł.KS
czu pozbawiły Linkę I ~ej kole- \Vlsła '70:68 (38:33).
Przewaga legionistów nie podle- tankl 1zansy ubiegania się o kogała tadneJ dyskusji, odzwiercie- rzystny wynik.
1. LKS
8 !'7&-tn
dlając
różnicę
naziomu dzielącą
2. Spójnia
li 259-2111
Zachęcane pn:es ldblc6w zawodoble di-utyny. Cót,
koszykarze
3. Slęza
!I 228-194
nlczld LKS zwlękilzaly punktowy
4. Wlsla
li 243-208
dorobek Wyratna przewa11 LKS
S. AZS P.
s 227-22'7
Wl'.NIKI: Zaatal - Loeb '78 :Bł
pozwo!Ua trenerowi H. Langlero8.
Włókniarz B.
li
223-232(38:41), mimik Wałb. Stal
wlczowt na
„luksus"
częstych
l:O - Więzik (lł mln.)
ko najbardziej dofodn• sytuacje
7. \VWKNIARZ
ł
210-224
B.
'l'7
:71
{.39
:3'7),
Hutnik
zmian.
I
co
godne
podkreślenia,
&:I - Baran (33 min.)
strzeleckie: 19 min. - Ziober po8. Lech
4 238-~69
Bąlldon 95:7'7 (4'7:42), Gwardia
:ustępująca
rutynowane
zawodnicz1:1 - Ptak (43 mln.)
pisuje się bardzo dobrym uderze9. Polonia
4 tfll5-21!1
W. Sil\sk 69:'70 (4.0:36), Za-, ki ełkaesowska młodzież nie zwal1:1 - R. Robaklewica (U mln.)
niem :i: prawej nogi, lecz piłka
10. Stal
3 218-232
głębie S. Wisła 83:83 (74:74),
niała strzeleckiego tempa.
LoI.KS: z. Robakiewlcs (od 48 mln. J. Robaklawioa) ll6łyekl. przelatuje nad poprzeczklł. 2S min.
11. Czarni
l! 204-23!'
(41:45), Legia Społem
110:57
dzlankl spełniły te! tyozen.le klblBendkowski, Wenclew1kl, 8ybilskl - Chojnacki (od 82 min. Kaszte- - Baran z 10 metrów strzela pro12. Glinik
3 178-215
(49:31).
e.Sw, końCZl\łl mecz swyclęskl\ „se&lan), Kruszankin, Wlęzlk, Zlober - Baran, R. Robaklewlca.
sto w nogi bramkarza. I wreszkll" z plusem. A należy odnotoZAGŁĘBIE: Wichłacz l\lądrachowskl. Budka, Turkowakl, Ple- cie napastnik l..KS wpisuje się na
wać, te w końcOwYCh fragmen- cy Włókniarza licz• jednak,
łnykow1kl (od 76 min. T. Wl6nlew1kl) te
Ptak, Kujaw&,.- \Vałow1kl, llatę atrzelców, kiedy dochodzi do Społem znów rzuceni zostali
na
wyjdą zwycięsko
Kuboł (od 69 min. Kurant), Kowalski Krakowekl.
dobrego zagrania Chojnackiego J kolana. Nie pierwszy I nie ostatni tach spotkania nie grały, oszczę­ ich koszyk&rki
dzając
siły
na
trudny
mecz
:i:e
w kolein:vm meczu llll(owym, poł61te k.rtkl otrzymali: !fądrachowak.1 I Kujaw&.
umleazcza piłkę w siatce. Nie bę­ raz Trudno
lłę
zre.utą
temu Slęz11 we Wrocławiu
(najbllbza dejmując we własnej hall beniadę opiaywał dalszych fragmentów dziwić.
sobota)
Janowska
I
Sędzlcka. minka 1 Gorlic
Piłkarze ŁKS rozpoczęli mecz w akreilefl w totku daje nam ł4 po- meczu, w których brakiem 1kute(w-w)
Obi• podobnie jak łeb
pozostałe
WIESI.A W WROBEf,
wielkim 1tylu I wydawało aię, te ka:l:t111 kwotę). Inna sprawa, ie pił­ cznoścl popisywall tlę Kruszankin,
aa stadionie przy al. Unii padnie karn Zagłębia wcale n!e ułat­ Więzlk ora1 Baran. Stan meczu
ttrzeleckl rekord. Tak 1!41 jednak wiali zadania ł6dzkim napastni- ustalił w 63 min R. Robaklewicw,
a1e atało,
Dlacaego? Odpowiedi kom, poprzea prsyjęcle detell.\) w- który P., dokładnym dośrodkowa­
PRZYSTAŁO
Jeat bardzo prosta Podop!liczni tre- ne10 stylu walki. Walczyli więc niu :1 rzutu wolnego prM:r W!ęslka
popisał
się
kapita.1~
1ł6wk11.
po
aera Z. Guiow1kleco,
orlentuj,c :i: trzema stoperami, a dodatkowo
.S. w 1wojej przewadze technicz- Walow1kl został oddelegowany do której pll:ka przełamała palce Wichłaczowi I znalazła 11, :ra Jeao
U2 I taktycznej nad rywalem, opiekowania alę Baranem.
walczyli w niekt6rycb momentach
Gotpodarze zdobyli prowadzenie plecami.
Biało-czerwoni wyfrali wiflt' aa1byt no1111Zalancko, a takte r.byt w najmniej oczekiwanych okohcz11ybko chcieli zdobywać gole 0- nQjciach. W 11 mln. nut rozny służenie, e pod koniec apotkal'.lla
SllldaliśJTIY więc wiele akcji .,na wykonywał Chojnacki. Posłał pła- wyratn!a <>r-czędzall Jut elły M
Ooaeklwany a WfeJklm •ablłer-wanlem
meos ,.u -yale'" w
Przeliczyli a!ę c1 aympa:yey pił­
bura" I &dyby w wielu wyped- 1kle dośrodkowanie na pole kar- łrodowy pojedynek ~wlertflnało­
ak1traklaaie plłkaray ręomych pomffld1y łód1k1t Anil•nit - wieeml.
ltach w aposób bardziej wyrafi- ne, rd:r dotknął piłki gło'I\'' Wię­ wy w Pucharze Polski z wałbrzy­
•trzem Pol'lki I cdailsklm Wybrietem - najlepszll drutyn" ubleglo- ki ręcznej w na.szym mieście, którzy
llczyll n.a zwycięstwo ChKS w
aowany rozwiązywano ,podbram- zik, ta znajdowała 1lę zaledwie .sklm Górnikiem (zremisował w
roc:i:nych rozgrywek, 11końcayl aifl zwyclę1&wem rości 24::!3 (18:13),
W
lrowe zagadki", to wówczas goś­ pół metra nad :i:iemlą. Zmieni! w ostatniej kolejce rundy jesiennej z
Bramki dla Anilany stnellli: Jatczak 1, Kosma 8, Robert 4, Kordo. pojedynku z mielecką Stalli
tle nie mogliby mieć pretenajl, ten 1poa6b jej lot I ta wylądowa­ Pogonią Szczecin 1:1) Zagłębie Luwiecki 8 l Dziuba ł, dla Wybrr;e:la: Małuszklewtea li, Wenta ł, Ple- meczu dwóch beniaminków lepsi
okazali •i• roście wygrywająe 33:31
w
łe opuścili nasz~ miasto jako ml- ła w okienku bramki gości. Prze- bin zaprezentowało natomiast
oho6 5, Urbanowlos !, Waszkiewics I l Stodolny 1.
(14:13). B~amkl dla ChKS ·strzelili:
Uonorzy (czytaj: stracili przynaj- waga jedenutkl ŁKS rosła s mi- l..odzl bardzo mizerne umiejętności
F. Sterllnskl 3, Gumiński 8, Zamniej neść bramek,
a tyle teł nuty na minut~. Zanotowałem tylKiedy w ł5 mł:nucle tero •moNa 1.S minut pr~ zakoilczeaiiem rzycki 4, B. Stegłlńskl 3,
Koło­
cjonującego
apollkanla na tablicy t•&o pojedynku, przede wnystklm
WYNIKii Zacłęble losnowtee
dziejczyk 5, Kolczyński 5 I &lel1kl
widniał wyn!Jc: 21:15 d.la al6demild Kordowlec:kl, „gasł w oczach".
Nie
- Widzew 1:1 (1:1), GKS KaAnilany, zaCZ4}em zaata.naw!a~ alę był jut tak dynamiczny. Jego so- 3, najwięcej rolf dla goicJ zdobyli
towice - Stal Mielec 1:1 (0:1),
nad tytułem d.o aprawozdan!a Wy- lowo akje bronił 1 dutym wyczu- - 'I'yter I. Basiak I Orłowski pe
t.KS - Zaclęble Lubin 1:1 (2:1),
myłl!łem wł~ aoble takle oto zda.- cl•·m Goliat Marszałek nie był takSląsk - Ruch 2:1 (1:0), G6rnik
nie: ,,Marszałek
I Kordowłeokl ie tak skuteczny
przy
obr<m!e
Wałbrzych Pogol\ 1:1 (0:0),
Goęodarze ro.zpoczęlt' apo~lla
•how na ł6d1klm parkleetel" Tak atrzalów za wodnik6w mistrza PolMotor - Lecia 1:4 n:l), Lech
Póm!ej jut
jak komplet publ!cm~ci w ha1i aki. Nic więc d:dwne-to. ł.e w eka- od prowadzenia 3:0.
- Bałtyk !:O (1:0), Lechia było
coru l<>rt.&J Na wet tak akuWAl\:I nie pruwidywałem, ie 1ospo- P?MIO'Wym tempie
odrzbiali on! tecmy zawodnik jak F Steglifls.kl
Górnik Zabrze 0:2 (0:1).
daru mo&11
przegra6 ten mea. straty, b7 w 5ł mm.. wyjść n.a proW - 'r9karezyk (71 mln.).
llzował.a.
Goapod.arw
po9!ad.MI
nie potrafił
wykorzystać rzutów
Różnica nŃeiu bramek na korzyść w.dunlo 28:» I nł• oddać
ITART: O•sowski - Trojanow- przewasę, włolokrotnle byll o krak
io do
L WIDZEW
D:T
n-11
O końcowym sukces!•
goapodar:iy, to przec!eł oiromna końca Łodz!Ulie mieli szaiuę na karnych
a!, Draplńakl, Siejb (od 75 mln. od zdobycia gola, al..-na przeuko- 2. Legia
22:1
3~18
pnewaea, która przy klasie tych wyrównanie, ale fatalnie pudłowall r~cj zadecydowała prze-de wszyatłfroo1kowskm. Moiejko Krsyoa- dzia stawał łwt.tn.le f ii wyczuciem
3. Ruch
21:1
2~111
k1m bardzo ałaba gra w obroni~
Z4!Sp0łów mU&!ała prze911dr.I~ o -po- w tyeh ostatnich minutach
aanl11, Karolak, Ku6, Krawiec - lnterwenlujlłcy - Ouow1kl.
. pojeł.
G6rn4k
z.
(n.l
ZO:lO
Nie
38-l:l
ratce Jedn;rch I zwyctęetwie dru- dynku I ponadto tracili piłkę po łód?1'kfej 1lódemkl
Gajewski, Wawraynlak (od 69 mln. m61ł on jednak n.M: poradzi~ przy
li. Lech
20:10
l&-11
(ich_ Popl:sow11 parffę rozirywało pro.łych bł~ach.
lerek).
Wldd
nerwy
11.
s1_.1t
16:14
utracie przez łod:i:ian jadyuj bramBrutalny meca rozegrano w Go21-1'
wł.a&n!e tych dwóch, wyżej w11pa- dały zna~ o 80blo.
Zóhe karłkJ ełrsymall: Draplń.llkl, lr!. Tokarcsyk 1tr~ll precyzyj.nie
7. Górnik Włb.
rzowie. pomiędzy Stalą
Hl:14
a AZS
19-D
mnla111.ych u.wodn!.ków Marszałek
Wybrzeże
Ouewskl I Clejka eras Bllk I Hl- :1 odl~głokl
zatem
zwlękM.ył'O
swoS.
GKS
15:15
10 metr6w t w ten
18--18
w bramce bronił pojedynki um je ftl•Me na t:rtuł mistrza Polllkl Warszawa. Trzech 11:awodnlków stołlowleo (Korona).
9.
Pogoli
łecznej
dru:l:yny
otrzymało
czer111:111
sposób ustaJll rezultat tero apotkaZG-23
na um a zawoc1nl!ltamt Wybrzeła,
Meez toczył ałę we mgle. Bałuo­ nla. Gra była oatra, wlelo\trotnle
18. t.KS
(a. nym.) wone kartki bez 11tosowanla przez
lł:ll
!1-łl
poplaał alę l'ł>wnle:l ęarowaniem
lła jedenastka
nasta w1ła 1ię na piłkane ~ie prwbleralł w irodkach.
ll. Stal
sedzlów gradacji kar.
11:19
12-18
rrutu kunero wykonywaneio prZft
W)'Wlezinle jedinefo punktu l nie S~d plę6 t6łtych kann pokuaU. Lechia
11:19
13-łO
aaa
atutqwe-go
Zff?Ołu
goki
WaWYNIKii Anilana Wybrzete
ftło brakowało by plan ~ uea- nych pnos arbM.ra.
13. Zagłębia I.
11:111 lS-27
tan.)
1d:lewleza. Kordowleekł z lrołoł na23:24 (13:10), ChKS Stal M.
14. Bałtyk
9:21
14-17
lał na 1-wym akrzydl• l tak do3~:33 (13:14), Korona K. - Hut111. Motor
ł:ll
11-U
łwladescmy zawodn!'tt, reprer.entuit
n~k 25:23 (15:8), $1'911:
Poa-oń
18. Zaił•błe Io.
T:!I
T-412
z. - 211:21 (13:11).
Polski - Pleeho6,. Jde mó«ł sobie
poradzl6
a Jego
dynatn.1e2:11.ym!
wej.łc!aml. Warto JIO(lkre'116, t.e w
TAB.ELA
ptni:ał'llkte, 1'te ~ dzl'wneco, h
1ajmujo Oltatnle młejace w tabeli plOT'wazej połowie tylu Jeden strzał
1. Wybrzete
ł6dzk!ego l)lłkarza n!• znału.:ł drC)fl
18:2 254-211
I jest Jednym 1 1 kandydat6w do do
siatki! W pozostałych aytuacjach
o.n.ldwa.ne 1 wlelkJ.m aa1.niereco- 2. ANILANA
14:4
252-209
1padku.
je.o techniczne zarranla ,I struły wan.lem •P6tltan1e I 1rupy ci:ru1oll- 3. Korona. K.
12:5
238-231
AMDRZU IZDIAltllD wywoływały aplau~
111 - Cl•lel.skl (te m.IA. - nuł alelallł. Zańwao ta ąW&ctja, jak
gowye.b rozfrywok plęśclarskich po- ł. Śląsk
publłcz.nołe!.
11:5 222-190
li
AZS
W.
bna7).
między Gwudi11
Łódi I Walk'
8:8
l78-179
l ~pn& D!• kwa.1Wbwala ~ do
WŁOKNIARZ: lłefa601yll - le- podjęda takiej decys.JI. W IO m1n.
Zabrze ulrońcsyło s-łę WY*>kim i li. Stal G.
8:10 19'7-210
7.
Hutnik
K.
t7a. Bardelakl, Komorowski, A. Ja- bowiem jed*l!Utk• wykonywał -..
zułuiOllym :inr::rdę11twem goapoda7:11 200-209
"k - Sowiński (od 111 mln. Ssa- •pół gołe! Pllkara Broni - !11cho11:12 20'7-199
rrr 15:4. Oto Wflllltl walk od mu- 8. Pogoń z.
9.
Stal
M.
łHkl), Ru&kow1kl,
Wojclechow1kl, w1kl n!,e potrafił jedna.Jr nnuaił! do
4:14 213-274
IH'J do GSęłJdoj. (na pierwszym
(ltealelskl - Stanowski, Rosiński.
2:18 ZZl--2'74
mt.,)9cu bokar.1y Gward.JI): Plele- 10. CbKS
kapitulacji Stefań4:syka. Zdob;rie
~i-.-..·~ U~ W Dlm a & Iloma,. elak
!ól~ kartkę otnymał Rutkow- prze:i: blało-sl•lou;rch puaoty ~ dow6d4y
pokonał
}ednofroele
Stanyka,
m pułlcu Mnelców Ka- cWii łóckJd•J WAM - 1n.. bryg. Płełraykowekl wy1rał , z Zamor11
lkl.
wol1ły Im na powiębzent. kapl- niow&k.ich powoła!DO cło tycia WojW.
'I'kaesewakl,
Pl'le'Wodnl=11cy (lil r dY*wallfiltscje), Marelnko·
J.ału, bowiem .nadal pabianicka je- skowy Klub Sporłow7 Orzeł. NoGo.epodarze pru:i: ac mlnlń ~ d-altlta jest w •trefla drutyn u- w;r klub i:ruauł w .woich az1ro- Komiajl Sportu WP - płk 4r M. wiki pokond w I r BronlszewakleSkraypek,
azef
Wychowa'll!a
Jihyu. go, kt6ry się poddał, S. Kaozmarek
łlgowego •potkanla posiadali zde- rrotonych apadildem Z kol.i zwy- 1a.ch iołnierzy, oficerów
wspopłk mfl" Wyfrał 1 Parkoł11 (w Il r zawodtydow&'l\4 pr.zewagę. Stworzyli pod cięstwo jest tym eH.n!•jaza, 1 u- mnlan•go pułku, a także v:szy- neogo l Sp0rtu POW DUżV'LOTEK
bramką przeciwników
pnynajm- wa11 na to te gOIJpodarze wyat-'pl- atatich pozoetałych jednoatek łódz. P. Hduazo„Il, ObocnJ byli ta.kit nlk \Valikl
domał kt>ntuzjl łukt·
prze<lata.wiciele władz
łódzkiego
alej '7 grotnych aytuacji, po których 11 w tym meczu
I LOSOWANI11:
bez dwóch mło­ kiego rarnlzonu w Olkreaie powo- aportu. okrętowych zwilł°Lków 1 z.a- brwiowego). Pietrzak wypun'ktowa,
powlmiy paść gole. Zawiodła jed- dych utalentowanych naput..n!k6w jennym ten jedyny w naszym m!e.ł­
Kuśmirka, Horodecki wyrrał z Raprzyjatnionych klubów aportowych dz!szewaldm (I r. poddatie przez
ulr: akuteczno.ść
Rozstrzygnięcie 7,
14, 15, 19, 21, 37
Młynaruyka I Pered1ytu1klego, cl• klub woj.,.Jrowy wychował wie•go pojedynku nastąpiło w 156 mln. którzy powołani UJ1Jtal1 do obron.y lu dookonały.:h u wodn!.k6w Bar·w naszego mlaata.
sekundanta). J. Olejniczak poko.'lal
Z Rusin udekorował
sztandar Kullmklego (I r. poddanie
dod. 32
kiedy ,to podyktowany został nut barw reoprne!ltacjl juniorów przed Orła bronili m. In. br11zowy medaprzez
b.rny dla Włókniarza.
Peownym ellim!nacyjnym meczem a Da.ni11 w li.st.a IO w Rzymie - J. Bochenek Orła odznak11 PZKol. MedaJ ~le­ sekundanta), J. Kaczmarek :r;wyclo;.
II
LOSOWANB
cia PRL otrzymali: Stefania Fan·
felO eczekutoreorn oka zał alę Cle- ME.
(nym,) (obecn1o trener kadry po1sklch clę­ drych, E. Olnak, J. Gumiński, Z~ tył Szewczyka (niezdolnołć do w11lkl
w
III
r.),
·
Dałek
przegrał
Go1,
żarowc6w), A. Pawlak, 'W. Jakub, te Odznaki P1.5trz. Sport. wri:czo3, 8, 16, 35,
dzieojeiwakim l Lemlak ule1ł nlestr~lcy - Z. Ho:łdslrald, D. Kołlo­ no W. Tkaczew1klemu
i E. Za- jednogłośnio Kwa.pikowi
WTNllU ORUPT 11
l!lzombierkl
'l'AJISLA.
cl:óska. W druiynle p!ł'kar.sk!eoj tero wadzkiemu, Odma.kami PZKol utom OKS Jastrzębie 0:2 (0:1),
Najciekawszym pojedynkiem tego
Ht Ollwlce - Moto Jelcz
klubu wysti:pował przed 1at1 E. Pol. h<>noroweno:
1:0
W,
Tkaoaew1kie1e
pa0), Radomiak - Ark• 1:1 (0:1), 1. Polonia a.
Znaczące wyn!ld uzyskuj4 kola- (złotą). Z. RoHkę, .li. Garbienia, R. meczu była walka w wadz:e
lł:'f
tt-11
pierowej pomledzy Pleles!aklem 1
Wina - Dozamet 0:0, Stal Stocz- 1. Wlała
11:1
144 rze, a ostatnio coraz lepiej wie-dz!• Le\ 'ikle10, E. Potoka, J. Laskowala - Odra Opole 2:1 (1:0), Chro- 3. Broń
Starzykiem. Łodzianin, zrewanto- Aston V. - Newcastle I :2.
18:10
1~10 się młodym upa.łn1Jtoan tego klubry Owardla W-wa
ik' (sr•brne), oraz,. J. Brdonla I K wał li• awemu rywalowi za prze- Blnnlngham - Coventry o·t
1:1 (0:0), ~. Hutnill:
18:11
%0-10 bu. W rozgryiwkach ckręo,g<Yivych u.
łl.za Wrocław Olimpia Poznań s lgloopol
Chelsea
Mancb:?ster U. 1":i,
Kacrorowskb10 (brązowe) 12 osób
14:12
11-11 czestniC":I\
W pozostałych Ipswich -- West'H.
1:0 (1:0), Zagłębie Walbn:yeh
koszykarze-, s!s.tkar:ze. c>trzymało odznakę „Zaału!ony dla rraną w Za.brzu.
8. Górnik
13:13
18-14
pojedynkach p?'zewaga go•podarzy Liverpool - Luton 30:1,
Odra Wodzisław o:o.
szczypfo<:ni!cl
!
dżudócy,
rekrutuj4.
T. START
:2,
łódl!klego
sportu".
U:13
18-18
była zdecydowana.
WYNIKI GRUPY Ut WISla - Po- a. Jagiellonia
Woj~ko­
13:)3
13-13 cy się spośród słuchaczy
Manchester C. - Everton 1 :1,
Wybrano uowe władzo klubu.
lonia By•om 2:1 (O:O). Korona
9. Olimpia &.
1$:13
18~0
wej A'kademll Medy<!zneJ.
Nottingham - Arsenal 3:2,
Obowi11zlld prezesa klubu powieltart 1:0 (0:0), Igloopol - Górnik 10. Korona
Wn'"IKI
GRUPY Ir
Zawleu Sheffield W. - West B. l:O.
12:lł
10-13
Zaakce-ntował to w sprawozdaniu
lenur6'9• 1:0 (0:0), Jagiellonia B. - 11. Stal
12:14
14-19 oceniającym czteroletnl4 dzlalsJnoś~ rzono ponownie E. Zawad:Dklemu, - V1-etorla W. 17:3, G'Ward!.~ Ł - Southampton Queen.; P. 3:0,
Olimpia Elbląg 3:3 c::l), Urau1
- 12. Resovta
wice-prezeu.mi wybrano K. Najde·
11:15
10-12
prezes klubu płk u., l'. Dą.browsklego, R. Lewickle- Walka Z. 11!:4, Górnik P. - Gwar- Tottemham - LeicestEir 1 :!!,
ł111tnlk 1:0 (1:0), Włókniarz Pab. 13. WŁ0JtNIA.ll11
11:15
10-15 Zarzl\dU Orla,
dia
B.
11:9.
8roń 1 :O (!l:O), Stal St•lowa "'o- Jł, 13łękl tnt
Wnrtord - Oxford 2:2,
10:16
11-18 E. Z11wadzki, w czasie sobotniego 10, ~kretanem J. Dzlejaka.
\V ta bell :prowadzi Za włsza nr!ed Bradford
la - Blęldtnl 1:1 (2:0). Resovla - lS. Ursus
ł:17
10-18 zebra n la apra wo zda wezo-wyborcze- Kierownlkfem
Aheffle!d O. l :ł.
klubu pozostał tln!a Tamów O:O.
18. Unia
Walk11 (po 11 pkt.) I łódzką Gwar- C,harlton - Fulham (wyloso~an8
1:17
14-21 go, które odhyło sl4' w hall WA:vT
:'.\1'. Garbień.
(w-w) d!ą (9 J)kt.).
(szym.) remis).
I DZU:1'"'NIK t.ODZKI nr %52 (11047)
udało
K
- - - - -...w-w•·-Społem
•
znów na kolanach
•
••Co
LUBIN 3:1 (2:1)
•
I
•
co
e
•
•
JAK NA MISTRZA
KORONA KIELCE
START 1:0 (0:0)
Porażka
we mgle
„
GWARDIA
Wł.OKNIARZ PAB. -
BR01'r 1:O (0:0)
Zadecydował
rzut karny
-WALKA
16:4!
KOMUNIKAT TOTKA
49
~
Liga angielska
I
/
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement