Zanussi | ZGX65424XA | ZGX65424XA Kookplaat Table de cuisson Kochfeld

ZGX65424XA Kookplaat Table de cuisson Kochfeld
nl
ow
D
d
de
oa
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
2
15
29
m
DE
Gebruiksaanwijzing
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
fro
NL
FR
e
Kookplaat
Table de cuisson
Kochfeld
ZGX65424XA
BE
LU
nl
ow
D
m
8
9
10
13
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Montage
Technische informatie
fro
2
3
6
6
8
d
de
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Beschrijving van het product
Dagelijks gebruik
Aanwijzingen en tips
oa
Inhoudsopgave
Wijzigingen voorbehouden.
.b
Veiligheidsinformatie
e
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen
over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als
het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.
Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden
wij aan dit te activeren.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door
kinderen zonder toezicht.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
Algemene veiligheid
•
•
2
Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden
heet tijdens gebruik. De verwarmingselementen niet aanraken.
Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart
afstandbedieningssysteem.
www.zanussi.com
nl
ow
D
Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie kan
gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.
Probeer brand nooit met water te blussen, maar schakel in
plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam, d.w.z. met
een deksel of blusdeken.
Bewaar geen voorwerpen op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels
mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze
heet kunnen worden.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
Als het apparaat direct op de voeding wordt aangesloten, is er
een scheidingsschakelaar met een contactopening nodig op
alle polen. Complete afsluiting overeenkomstig de voorwaarden
gespecificeerd in de overspanningscategorie III moet worden
gegarandeerd. De aardekabel is hiervan uitgesloten.
let er bij het leiden van de stroomkabel op dat de kabel niet
direct in contact komt (bijvoorbeeld bij gebruik met
isolatiehoes) met onderdelen die temperaturen kunnen bereiken
van 50°C hoger dan kamertemperatuur.
d
de
oa
•
m
fro
•
Veiligheidsvoorschriften
Installatie
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
•
•
•
•
•
•
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
Wees voorzichtig met het verplaatsen van
het apparaat, het is zwaar. Draag altijd
veiligheidshandschoenen.
Dicht de oppervlakken af met kit om te
voorkomen dat ze gaan opzetten door vocht.
www.zanussi.com
•
•
•
•
Bescherm de bodem van het apparaat tegen
stoom en vocht.
Installeer het apparaat niet naast een deur of
onder een raam. Dit voorkomt dat heet
kookgerei van het apparaat valt als de deur
of het raam wordt geopend.
Als het apparaat geïnstalleerd is boven lades
zorg er dan voor dat de ruimte tussen de
onderkant van het apparaat en de bovenste
lade voldoende is voor luchtcirculatie.
De onderkant van het apparaat kan heet
worden. Wij raden aan om een onbrandbaar
scheidingspaneel te plaatsen onder het
apparaat om te voorkomen dat de onderkant
kan worden aangeraakt.
3
e
•
.b
•
rre
bo
•
en
•
nd
a
.v
w
w
w
•
•
nl
ow
D
•
•
•
•
•
•
4
•
•
•
•
Alle gasaansluitingen moeten door een
gediplomeerd elektromonteur worden
gemaakt.
Controleer vóór de installatie of de
plaatselijke distributieomstandigheden
(gassoort en -druk) en de afstelling van het
apparaat met elkaar te combineren zijn.
Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in
het apparaat aanwezig is.
Op het typeplaatje staat informatie over de
gastoevoer.
Dit apparaat mag niet aangesloten worden
op een inrichting dat producten afvoert voor
verbranding. Sluit het apparaat aan volgens
de geldende installatieregels. Let op de
vereisten voor voldoende ventilatie.
Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel, brandwonden of
elektrische schokken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwijder voor gebruik (indien van
toepassing) de verpakking, labels en
beschermfolie.
Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke
omgeving.
De specificatie van het apparaat mag niet
worden veranderd.
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet
geblokkeerd zijn.
Laat het apparaat tijdens het gebruik niet
onbeheerd achter.
Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.
Leg geen bestek of pannendeksels op de
kookzones. Deze kunnen heet worden.
Bedien het apparaat niet met natte handen
of als het contact maakt met water.
Het apparaat mag niet worden gebruikt als
werkblad of aanrecht.
Als u eten in de hete olie doet, kan het
spatten.
WAARSCHUWING!
Risico op brand en explosie
www.zanussi.com
e
•
•
.b
•
Gasaansluiting
rre
bo
•
en
•
nd
•
•
a
.v
•
w
•
w
w
•
m
•
Alle elektrische aansluitingen moeten door
een gediplomeerd elektromonteur worden
gemaakt.
Dit apparaat moet worden aangesloten op
een geaard stopcontact.
Verzeker u ervan dat de stekker uit het
stopcontact is getrokken, voordat u welke
werkzaamheden dan ook uitvoert.
Controleer of de elektrische informatie op
het typeplaatje overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
Zorg ervoor dat het apparaat correct is
geïnstalleerd. Losse en onjuiste
stroomkabels of stekkers (indien van
toepassing) kunnen ervoor zorgen dat de
contactklem te heet wordt.
Gebruik de juiste stroomkabel.
Voorkom dat de stroomkabels verstrikt
raken.
Zorg ervoor dat er een schokbescherming
wordt geïnstalleerd.
Gebruik het klem om spanning op het snoer
te voorkomen.
Zorg ervoor dat de stroomkabel of stekker
(indien van toepassing) het hete apparaat of
heet kookgerei niet aanraakt als u het
apparaat op de nabijgelegen contactdozen
aansluit
Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
Zorg dat u de hoofdstekker (indien van
toepassing) of kabel niet beschadigt. Neem
contact op met de service-afdeling of een
elektromonteur om een beschadigde
hoofdkabel te vervangen.
De schokbescherming van delen onder
stroom en geïsoleerde delen moet op zo'n
manier worden bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
Steek de stekker pas in het stopcontact als
de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Sluit de stroomstekker niet aan op een losse
stroomaansluiting.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat
los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten:
stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de houder
fro
•
•
d
Gevaar voor brand en elektrische
schokken.
de
WAARSCHUWING!
worden verwijderd), aardlekschakelaars en
contactgevers.
De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor het
apparaat volledig van het lichtnet afgesloten
kan worden. Het isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een minimale
breedte van 3 mm.
oa
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
www.zanussi.com
e
•
Onderhoud en reiniging
•
•
•
•
•
•
Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen
voordat u het schoonmaakt.
Trek voor onderhoudswerkzaamheden de
stekker uit het stopcontact.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het
apparaat te reinigen.
Maak het apparaat schoon met een vochtige,
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
schoonmaakmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
De branders niet in de afwasautomaat
reinigen.
Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of verstikking.
•
•
•
•
.b
•
•
rre
bo
•
en
•
nd
•
•
a
.v
•
•
w
•
•
Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
Laat kookgerei niet droogkoken.
Laat geen voorwerpen of kookgerei op het
apparaat vallen. Het oppervlak kan
beschadigen.
Activeer de kookzones niet met lege pannen
of zonder pannen erop.
Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen.
Gebruik alleen stabiel kookgerei met de
juiste vorm en een diameter groter dan de
afmetingen van de branders.
Zorg dat de vlam niet uit gaat als u de knop
snel van de maximale stand naar de minimale
stand draait.
Gebruik alleen de accessoires die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Plaats geen vlamverdeler op de brander.
Het gebruik van een kookapparaat op gas
leidt tot de productie van warmte en vocht.
Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte
waar het apparaat is geïnstalleerd.
U moet bij langdurig intensief gebruik van
het apparaat waarschijnlijk meer ventileren,
bijvoorbeeld door een raam te openen, of
effectiever ventileren, bijvoorbeeld door het
w
w
•
m
Risico op schade aan het apparaat.
fro
WAARSCHUWING!
d
•
•
de
•
niveau van de aanwezige, mechanische
ventilatie op te voeren
Dit apparaat is uitsluitend bestemd om mee
te koken. Het mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
Laat geen zure vloeistoffen, zoals bijv. azijn,
citroensap of reinigingsmiddelen voor het
verwijderen van kalkaanslag, in aanraking
komen met de kookplaat. Hierdoor kunnen
doffe plekken ontstaan.
oa
•
Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare
damp afgeven. Houd vlammen of verwarmde
voorwerpen uit de buurt van vet en olie als u
er mee kookt.
De dampen die hete olie afgeeft kunnen
spontane ontbranding veroorzaken.
Gebruikte olie die voedselresten bevat kan
brand veroorzaken bij een lagere
temperatuur dan olie die voor de eerste keer
wordt gebruikt.
Plaats geen ontvlambare producten of items
die vochtig zijn door ontvlambare producten
in, bij of op het apparaat.
nl
ow
D
•
Neem contact met uw plaatselijke overheid
voor informatie m.b.t. correcte
afvalverwerking van het apparaat.
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi
dit weg.
Maak de externe gasleidingen plat.
5
nl
ow
D
de
oa
Beschrijving van het product
d
Indeling kookplaat
m
fro
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
Normale brander
Driekronenbrander
Sudderbrander
Bedieningsknoppen
w
1
2
3
4
2
w
w
1
e
3
4
Bedieningsknop
Symbool
Omschrijving
geen gastoevoer / uit-stand
Symbool
Omschrijving
ontstekingsstand / maximale
gastoevoer
minimale gastoevoer
Dagelijks gebruik
WAARSCHUWING!
Branderoverzicht
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
A
B
C
D
6
www.zanussi.com
nl
ow
D
oa
WAARSCHUWING!
d
de
Houd de bedieningsknop niet langer
dan 15 seconden ingedrukt. Als de
brander na 15 seconden nog niet
brandt, de bedieningsknop loslaten
en minstens 1 minuut wachten
voordat u opnieuw probeert de vlam
te ontsteken.
m
fro
A
LET OP!
A)
B)
C)
D)
Branderdeksel
Branderkroon
Ontstekingsbougie
Thermokoppeling
Ontsteking van de brander
Ontvlam de brander altijd vóór u het
kookgerei erop plaatst.
WAARSCHUWING!
Ga voorzichtig te werk bij het
gebruik van branders (open vuur) in
de keuken. De fabrikant kan niet
aansprakelijk gesteld worden in
geval van onjuist gebruik van de
vlam.
1. Druk de bedieningsknop helemaal in en
draai de knop linksom naar de maximale
stand ( ).
2. Houd de bedieningsknop ongeveer 10
seconden ingedrukt. Het thermokoppel kan
dan opwarmen. Als u dat niet doet, wordt
de gastoevoer onderbroken.
3. Stel de vlam af zodra deze regelmatig
brandt.
Als de brander na enkele pogingen
niet aan gaat, controleer dan of de
kroon en de branderdeksel goed op
hun plaats zitten.
www.zanussi.com
e
D
.b
C
Bij afwezigheid van elektrische
stroom kunt u de brander ontsteken
zonder elektrische inrichting. Breng
in dat geval een vlam in de buurt van
de brander, druk de desbetreffende
knop in en draai deze tegen de
wijzers van de klok in naar de
maximale gasstand. Houd de
regelknop gedurende 10 seconden
of korter ingedrukt om het
thermokoppel op te laten warmen.
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
B
Draai als de brander per ongeluk uit
gaat de bedieningsknop naar de uit
stand en probeer na minimaal 1
minuut de brander weer aan te
steken.
De vonkontsteking kan automatisch
starten wanneer u de stekker in het
stopcontact steekt, na de installatie
of na een stroomonderbreking. Dat
is normaal.
De brander uitschakelen
Om de vlam te doven, de knop naar de offpositie draaien
.
WAARSCHUWING!
Draai de vlam altijd lager of schakel
hem uit voordat u de pan van de
brander haalt
7
nl
ow
D
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
LET OP!
Diameter van de pannen
.b
WAARSCHUWING!
e
Gebruik geen gietijzeren pannen,
grillstenen, aardewerk of grillplaten
op gasbranders. Het roestvrij staal
kan beschadigen als het te heet
wordt.
Doe indien mogelijk altijd een deksel op de
pan.
Wanneer de vloeistof begint te koken, draait
u de vlam omlaag, totdat de vloeistof
zachtjes pruttelt.
m
•
fro
•
d
Kookgerei
Energie besparen
de
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
oa
Aanwijzingen en tips
Gebruik alleen kookgerei met een
diameter die geschikt is voor de
afmeting van de branders.
WAARSCHUWING!
Zet één pan niet op twee branders.
Brander
WAARSCHUWING!
Diameter van
de pannen
(mm)
Zet geen instabiele of beschadigde
pannen op de branders om morsen
en letsel te voorkomen.
Driekronenbrander
220 - 260
LET OP!
Normaal (achter)
140 - 180
Normaal (links)
220 - 260
Sudderbrander
140 - 180
Zorg dat de potten niet op de
bedieningsknoppen staan, anders
worden de bedieningsknoppen heet.
LET OP!
Zorg dat de handvaten van de pot
niet boven de voorste rand van het
werkblad komen.
LET OP!
Zorg dat de potten zich in het
midden van de branders bevinden,
voor een maximum aan stabiliteit en
lager gasverbruik.
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Algemene informatie
•
•
•
•
8
Maak de kookplaat na ieder gebruik schoon.
Gebruik altijd pannen met een schone
bodem.
Krassen of donkere vlekken op de
oppervlakte hebben geen invloed op de
werking van de kookplaat.
Gebruik een specifiek schoonmaakmiddel
voor het oppervlak van de kookplaat.
•
Was de onderdelen van roestvrij staal af met
water en droog ze vervolgens met een
zachte doek.
Pannendragers
De pansteunen zijn niet bestand
tegen afwassen in een
afwasautomaat. Ze moeten met de
hand worden afgewassen.
1. U kunt de pansteunen verwijderen voor een
gemakkelijke reiniging van het kookplaat.
www.zanussi.com
nl
ow
D
gerechten. Anders kan het vuil de kookplaat
beschadigen.
Verwijder nadat de kookplaat
voldoende is afgekoeld: kalk- en
waterkringen, vetspatten en metaalachtig
glanzende verkleuringen. Reinig de
kookplaat met een vochtige doek en een
beetje afwasmiddel. Droog de kookplaat na
reiniging af met een zachte doek.
Was de geëmailleerde delen, het deksel en
de kroon met een warm sopje en laat ze
goed drogen alvorens ze terug te plaatsen.
d
m
fro
•
de
oa
Dit onderdeel is uitgerust met een keramische
ontstekingsbougie met een metalen elektrode.
Reinig deze onderdelen altijd grondig, om
moeilijkheden bij het aansteken te voorkomen,
en controleer of de branderkroonopeningen niet
verstopt zijn.
Periodiek onderhoud
Reinigen van de kookplaat
•
Verwijder direct: gesmolten plastic,
gesmolten folie en suikerhoudende
Raadpleeg regelmatig uw lokale serviceafdeling,
om de staat van de gastoevoerleiding en de
drukregelaar (indien gemonteerd) te
controleren.
Probleemoplossing
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Problemen oplossen
Probleem
Er is geen vonk als de vonkontsteking wordt geactiveerd.
www.zanussi.com
Mogelijke oorzaak
oplossing
De kookplaat is niet aangesloten op een stopcontact of is
niet goed geïnstalleerd.
Controleer of de kookplaat goed is aangesloten op het lichtnet.
De zekering is doorgebrand.
Controleer of de zekering de
oorzaak van de storing is. Als
de zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact op
met een erkende installateur.
De branderdeksel en kroon zitten niet goed op hun plaats.
Plaats de branderdeksel en de
kroon op juiste wijze.
9
e
Reinigen van de ontstekingsknop
.b
rre
bo
•
en
nd
a
.v
w
w
w
Ga zeer voorzichtig te werk bij het
vervangen van de pannendrager, dit
om schade aan het oppervlak van de
kookplaat te vermijden.
2. De emaillelaag kan scherpe randen hebben,
dus wees voorzichtig tijdens het met de
hand afwassen en afdrogen. Verwijder
hardnekkige vlekken zo nodig met een
pastareiniger.
3. Zorg er na het reinigen van de pansteunen
voor dat u ze in de juiste stand terugplaatst.
4. Zorg ervoor dat de armen van de
pansteunen in het midden van de brander
zitten zodat de brander goed kan werken.
nl
ow
D
de
oa
Mogelijke oorzaak
oplossing
d
Probleem
fro
Het thermokoppel is niet voldoende opgewarmd.
Na het ontsteken van de vlam,
de knop circa 10 sec. ingedrukt houden.
Het vlamring is ongelijk.
De branderkroon is verstopt
met etensresten.
Controleer of de hoofdinspuiter niet verstopt is en of de
branderkroon schoon is.
m
De vlam gaat meteen na de
ontsteking uit.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
230V-50Hz
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A) Plak het op de garantiekaart en verstuur dit
deel (indien van toepassing).
B) Plak het op de garantiekaart en bewaar dit
deel (indien van toepassing).
C) Plak het op het instructieboekje.
Montage
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Voor montage
Voordat u de kookplaat installeert, dient u de
onderstaande informatie van het typeplaatje te
noteren. Het typeplaatje bevindt zich onderop
de kookplaat.
Model .......................................
10
www.zanussi.com
e
Bevestig de stickers zoals hieronder
weergegeven:
.b
PROD.NO.
rre
bo
MOD.
PROD.NO.
en
Labels meegeleverd in de zak met
accessoires
B
MOD.
nd
de garantieperiode. De instructies over de
servicecentrum en de garantiebepalingen vindt
u in het garantieboekje.
Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen,
neem dan contact op met uw verkoper of de
serviceafdeling. Geef de gegevens van het
typeplaatje. Controleer of u de kookplaat op de
juiste manier gebruikt hebt. Bij onjuist gebruik
wordt het bezoek van de servicemonteur of de
vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens
A
a
.v
w
w
w
Als u geen oplossing vindt...
niet warmer wordt dan kamertemperatuur,
warmer dan 30°C;
• niet langer is dan 1500 mm;
• geen knikken vertoont;
• niet onderworpen is aan tractie of torsie;
• niet in aanraking komt met scherpe randen
of hoeken;
• de leiding gemakkelijk onderzocht kan
worden om de toestand ervan te controleren.
De controle van de staat van de flexibele leiding
bestaat eruit te controleren of:
m
fro
•
d
de
de leiding geen barsten, sneden, vlekken of
brandsporen vertoont op de twee uiteinden
en over de volledige lengte;
• het materiaal niet gehard is, maar de juiste
elasticiteit vertoont;
• de bevestigingsklemmen niet verroest zijn;
• de vervaldatum niet is verstreken.
Als er één of meerdere defecten waarneembaar
zijn, mag de leiding niet worden gerepareerd,
maar moet deze worden vervangen.
WAARSCHUWING!
Controleer wanneer de installatie is
voltooid of alle leidingfittingen goed
zijn afgedicht. Gebruik een
zeepoplossing, geen vlam!
Vervanging spuitmonden (alleen voor
België)
1. Verwijder de pannendrager.
2. Verwijder de branderkappen en -kronen.
3. Verwijder met een dopsleutel 7 de
hoofdsproeiers, en vervang ze door de
sproeiers die vereist zijn voor het type gas
dat u gebruikt (zie de tabel in het hoofdstuk
'Technische gegevens').
4. Zet de onderdelen in omgekeerde volgorde
terug.
5. Vervang het typeplaatje (naast de
gastoevoerleiding) door het plaatje voor het
nieuwe type gastoevoer. U kunt het plaatje
vinden in het zakje dat bij het apparaat
geleverd is.
Als de toevoergasdruk aanpasbaar is of
verschilt van de vereiste druk, moet u een
geschikte drukregelaar op de gastoevoerleiding
monteren.
11
e
•
.b
www.zanussi.com
rre
bo
A) Uiteinde van as met moer
B) Sluitring
C) Elleboog (indien nodig)
Vloeibaar gas
Gebruik de rubberen pijphouder voor vloeibaar
liquid gas. Koppel altijd de pakking vast. Ga
vervolgens door met de gasaansluiting.
en
B C
nd
Controleer of de gastoevoerdruk van
het apparaat voldoet aan de
aanbevolen waarden. De verstelbare
aansluiting wordt op de
uitbreidingsbrug bevestigd met
behulp van een schroefdraadmoer G
1/2". Alle onderdelen die getoond
worden op de afbeelding zijn reeds
in de fabriek gemonteerd. Het
apparaat werd voor het de fabriek
verliet getest, om voor u de beste
resultaten te verzekeren.
a
.v
De aansluiting op de gastoevoer moet worden
uitgevoerd met behulp van een AGB-kraan.
Kies vaste aansluitingen of gebruik een flexibele
leiding in AGB (roestvrij staal), in
overeenstemming met de voorschriften die van
kracht zijn (NBN D 51.003). Als u flexibele
metalen leidingen gebruikt, moet u opletten dat
deze niet in aanraking komen met bewegende
onderdelen, of dat ze niet vastgeklemd worden.
Wees ook voorzichtig wanneer de kookplaat
wordt geplaatst op een oven.
w
De volgende instructies over de
installatie en het onderhoud moeten
opgevolgd worden door vakkundig
personeel in overeenstemming met
de geldende voorschriften.
w
w
WAARSCHUWING!
A
De flexibele leiding is klaar voor gebruik als de
leiding:
oa
Gasaansluiting
nl
ow
D
Productnummer
(PNC) ........................................
Serienummer ...........................
d
m
fro
5. Als u overstapt:
• van aardgas G20/G25 20/25 mbar op
vloeibaar gas, draai de instelschroef dan
helemaal vast.
• van vloeibaar gas op aardgas G20/G25
20/25 mbar, draai de bypass-schroef
dan ongeveer 1/4 draai los (1/2 draai bij
een driekronenbrander).
WAARSCHUWING!
Zorg dat de vlam niet uit gaat als u
de knop snel van de maximale stand
naar de minimale stand draait.
Gebruik om de aansluitkabel te vervangen
alleen het type H05V2V2-F T90 of een
gelijksoortig type. Zorg ervoor dat de
doorsnede van het snoer geschikt is voor het
voltage en de bedrijfstemperatuur. De geel/
groene aardedraad moet ongeveer 2 cm langer
zijn dan de bruine (of zwarte) fasedraad.
Inbouw
min. 650 mm
min. 100 mm
min. 55 mm
30 mm
480 mm
560 mm
Aansluiting op het elektriciteitsnet
•
•
•
•
•
•
12
Zorg er voor dat het aangegeven voltage en
het type stroom op het typeplaatje
overeenkomen met het voltage en
stroomtype van uw lokale stroomleverancier.
Dit apparaat wordt geleverd met een
netsnoer. Dit moet zijn voorzien van een
geschikte stekker, die geschikt is voor de
belasting die vermeld is op het
identificatieplaatje. Zorg dat u de stekker in
een goed stopcontact steekt.
Gebruik altijd een correct ge?stalleerd,
schokbestendig stopcontact.
Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat
los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
Er is brandgevaar als het apparaat
verbinding maakt met een verlengkabel, een
adapter of een meervoudige aansluiting.
Zorg ervoor dat de aarde-aansluiting
overeenkomt met de normen en regelgeving.
A
B
A) meegeleverde afdichting
B) meegeleverde steunen
LET OP!
Installeer het apparaat alleen op een
werkblad met een plat oppervlak.
Mogelijkheden voor inbouw
Keukenmeubel met deur
Het paneel geïnstalleerd onder de kookplaat
moet eenvoudig te verwijderen zijn en
eenvoudig toegang bieden indien technische
hulp nodig is.
www.zanussi.com
e
A
.b
Aansluitkabel
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
Steek de brander aan.
Draai de knop op de minimumstand.
Verwijder de knop.
Stel de stand van de bypass-schroef af met
een dunne schroevendraaier (A).
de
1.
2.
3.
4.
Laat de stroomkabel niet warmer worden
dan 90° C.
Zorg ervoor dat u de blauwe
neutrale kabel aansluit op de
aansluiting met de letter "N" erop.
Sluit de bruine (of zwarte) fasekabel
aan op de aansluiting met de letter
"L". Zorg dat de fasekabel altijd
verbinding maakt.
oa
Het minimumniveau van de branders afstellen:
•
nl
ow
D
Aanpassing van het minimale niveau
(alleen voor België)
nl
ow
D
d
de
oa
A) Verwijderbaar paneel
B) Ruimte voor aansluitingen
Keukenmeubel met oven
Om veiligheidsredenen en om een gemakkelijke
verwijdering van de oven uit het meubel
mogelijk te maken, moeten de elektrische
aansluitingen van de kookplaat en de oven
afzonderlijk geïnstalleerd worden.
fro
m
30 mm
en
nd
a
.v
w
w
w
min 20 mm
(max 150 mm)
a
.b
rre
bo
60 mm
e
b
Technische informatie
Afmetingen kookplaat
Breedte
594 mm
Diepte
510 mm
Overige technische gegevens
Gas origineel:
TOTAAL VERMOGEN:
Gas vervanging:
Elektrische voeding:
230 V ~ 50 Hz
Categorie apparaat:
II2E+3+ (BE)
I2E (LU)
Gasaansluiting:
R 1/2"
Apparaatklasse:
3
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar (BE) = 9 kW
G20 (2E) 20 mbar (LU) = 9 kW
G30 (3+) 28-30 mbar = 654 g/u
G31 (3+) 37 mbar = 643 g/u
Bypassdiameters
BRANDER
Ø BYPASS 1/100 mm
Driekronenbrander
56
Normale brander
32
Sudderbrander
28
www.zanussi.com
13
nl
ow
D
NORMAAL VERMOGEN kW
MINIMUM VERMOGEN kW
INSPUITERMARKERING 1/100 mm
Driekronenbrander
4,0
1,4
146
Normale brander
2,0
0,45
96
Sudderbrander
1,0
0,33
70
m
fro
BRANDER
d
de
oa
Gasbranders voor AARDGAS G20/G25 20/25 mbar (BE) - G20 20 mbar (LU)
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
e
Gasbranders voor LPG G30/G31 28-30/37 mbar
BRANDER
NORMAAL
VERMOGEN kW
MINIMUM
VERMOGEN kW
INSPUITERMARKERING 1/100
mm
NOMINALE GASSTROMING
g/h
G30 28-30
mbar
G31 37 mbar
Driekronenbrander
4,0
1,4
98
291
286
Normale
brander
2,0
0,45
71
145
143
Sudderbrander
1,0
0,33
50
73
71
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool .
Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen. Help om
het milieu en de volksgezondheid te
beschermen en recycle het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi apparaten
gemarkeerd met het symbool niet weg met
het huishoudelijk afval. Breng het product naar
het milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
14
www.zanussi.com
nl
ow
D
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de fonctionnement
Installation
Caractéristiques techniques
m
fro
21
22
24
27
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
15
16
19
19
21
d
de
Consignes de sécurité
Instructions de sécurité
Description de l'appareil
Utilisation quotidienne
Conseils
oa
Table des matières
Sous réserve de modifications.
.b
e
Consignes de sécurité
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les
instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour
responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec
votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans,
ainsi que des personnes dont les capacités physiques,
sensorielles et mentales sont réduites ou dont les
connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition
d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions concernant
l'utilisation sécurisée de l'appareil et de comprendre les risques
encourus.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il
est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit. Les parties
accessibles sont chaudes.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous
vous recommandons de l'activer.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
Les enfants de moins de 3 ans, sans surveillance, doivent être
tenus à l'écart de l'appareil.
www.zanussi.com
15
nl
ow
D
de
L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds
pendant son fonctionnement. Ne touchez pas les résistances.
Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe ou
un système de commande à distance.
Il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse ou de
l'huile sans surveillance sur une table de cuisson car cela
pourrait provoquer un incendie.
N'essayez jamais d'éteindre un feu avec de l'eau. Éteignez
l'appareil puis couvrez les flammes, par exemple avec un
couvercle ou une couverture ignifuge.
N'entreposez rien sur les surfaces de cuisson.
Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de cuisson car
ils pourraient chauffer.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, un service de maintenance agréé ou un
technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
Si l'appareil est relié directement à l'alimentation électrique,
installez un sectionneur avec une ouverture de contact. Il est
indispensable de garantir une déconnexion complète
conformément aux conditions de surtension de catégorie III. Le
fil de terre n'est pas concerné.
Lorsque vous acheminez le câble d'alimentation, assurez-vous
qu'il n'entre pas en contact direct (par exemple, à l'aide d'un
manchon isolant) avec des parties pouvant atteindre des
températures supérieures de 50 °C à la température ambiante.
d
m
fro
•
oa
Sécurité générale
•
•
•
•
Instructions de sécurité
Installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un professionnel
qualifié.
•
•
16
Retirez l'intégralité de l'emballage.
N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
•
•
•
•
Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
Respectez l'espacement minimal requis par
rapport aux autres appareils et éléments.
Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd. Portez
toujours des gants de sécurité.
Isolez les surfaces découpées à l'aide d'un
matériau d'étanchéité pour éviter que la
moisissure ne provoque des gonflements.
www.zanussi.com
e
•
.b
•
rre
bo
•
en
•
nd
a
.v
w
w
w
•
d
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L'ensemble des branchements électriques
doit être effectué par un technicien qualifié.
L'appareil doit être relié à la terre.
Avant toute intervention, assurez-vous que
l'appareil est débranché.
Vérifiez que les données électriques figurant
sur la plaque signalétique correspondent à
celles de votre réseau. Si ce n'est pas le cas,
contactez un électricien.
Assurez-vous que l'appareil est bien installé.
Un câble d'alimentation lâche et inapproprié
ou une fiche (si présente) non serrée
peuvent être à l'origine d'une surchauffe des
bornes.
Utilisez le câble d'alimentation électrique
approprié.
Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
Utilisez un collier anti-traction sur le câble.
Assurez-vous que le câble d'alimentation ou
la fiche (si présente) n'entrent pas en
contact avec les surfaces brûlantes de
l'appareil ou les récipients brûlants lorsque
vous branchez l'appareil à des prises
électriques situées à proximité.
N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de
rallonges.
Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur (si présente) ni le câble
d'alimentation. Contactez un service aprèsvente agréé ou un électricien pour remplacer
le câble d'alimentation s'il est endommagé.
www.zanussi.com
Raccordement au gaz
•
•
•
•
•
Tous les raccordements au gaz doivent être
effectués par une personne qualifiée.
Avant l'installation, vérifiez que les conditions
de distribution locales (nature et pression du
gaz) sont compatibles avec le réglage de
l'appareil.
Assurez-vous que l'air circule autour de
l'appareil.
Les informations concernant l'alimentation en
gaz se trouvent sur la plaque signalétique.
Cet appareil n'est pas raccordé à un
dispositif d'évacuation des produits de
combustion. Assurez-vous de brancher
l'appareil selon les réglementations
d'installation en vigueur. Veillez à respecter
les exigences en matière d'aération.
Utilisation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de brûlures ou
d'électrocution.
•
•
•
Avant la première utilisation, retirez les
emballages, les étiquettes et les films de
protection (si présents).
Utilisez cet appareil dans un environnement
domestique.
Ne modifiez pas les caractéristiques de cet
appareil.
17
e
•
•
.b
AVERTISSEMENT!
rre
bo
•
en
•
nd
a
.v
w
•
Branchement électrique
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
w
w
•
m
fro
•
La protection contre les chocs des parties
sous tension et isolées doit être fixée de telle
manière qu'elle ne puisse pas être enlevée
sans outils.
Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise
de courant qu'à la fin de l'installation.
Assurez-vous que la prise de courant est
accessible une fois l'appareil installé.
Si la prise de courant est lâche, ne branchez
pas la fiche d'alimentation secteur.
Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation
pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur
la fiche.
N'utilisez que des systèmes d'isolation
appropriés : des coupe-circuits, des fusibles
(les fusibles à visser doivent être retirés du
support), un disjoncteur différentiel et des
contacteurs.
L'installation électrique doit être équipée
d'un dispositif d'isolement à coupure
omnipolaire. Le dispositif d'isolement doit
présenter une distance d'ouverture des
contacts d'au moins 3 mm.
de
•
•
oa
•
Protégez la partie inférieure de l'appareil de
la vapeur et de l'humidité.
N'installez pas l'appareil près d'une porte ou
sous une fenêtre. Les récipients chauds
risqueraient de tomber de l'appareil lors de
l'ouverture de celles-ci.
Si l'appareil est installé au-dessus de tiroirs,
assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace
entre le fond de l'appareil et le tiroir
supérieur pour que l'air puisse circuler.
Le dessous de l'appareil peut devenir très
chaud. Veillez à installer un panneau de
séparation ignifuge sous l'appareil pour en
bloquer l'accès.
nl
ow
D
•
•
AVERTISSEMENT!
Risque d'endommagement de
l'appareil.
•
•
•
•
•
•
18
Ne laissez pas de récipients chauds sur le
bandeau de commande.
Ne laissez pas le contenu des récipients de
cuisson s'évaporer complètement.
Prenez soin de ne pas laisser tomber
d'objets ou de récipients sur l'appareil. Sa
surface risque d'être endommagée.
Ne faites jamais fonctionner les zones de
cuisson avec des récipients de cuisson
vides ou sans aucun récipient de cuisson.
Ne placez jamais de papier aluminium sur
l'appareil.
Utilisez uniquement des récipients stables
ayant une forme adaptée et un diamètre
supérieur à celui des brûleurs.
•
Entretien et nettoyage
•
•
•
•
•
•
Nettoyez régulièrement l'appareil afin de
maintenir le revêtement en bon état.
Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir avant
de le nettoyer.
Débranchez l’appareil de l'alimentation
électrique avant toute opération de
maintenance.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour
nettoyer l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux
humide. Utilisez uniquement des produits de
lavage neutres. N'utilisez pas de produits
abrasifs, de tampons à récurer, de solvants
ni d'objets métalliques.
Ne lavez pas les brûleurs au lave-vaisselle.
Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou d'asphyxie.
•
Contactez votre service municipal pour
obtenir des informations sur la marche à
suivre pour mettre l'appareil au rebut.
www.zanussi.com
e
•
•
.b
rre
bo
•
en
Risque d'incendie et d'explosion.
Les graisses et l'huile chaudes peuvent
dégager des vapeurs inflammables. Tenez
les flammes ou les objets chauds éloignés
des graisses et de l'huile lorsque vous vous
en servez pour cuisiner.
Les vapeurs dégagées par l'huile très
chaude peuvent provoquer une combustion
spontanée.
L'huile qui a servi contient des restes
d'aliments pouvant provoquer un incendie à
température plus faible que l'huile n'ayant
jamais servi.
Ne placez pas de produits inflammables ou
d'éléments imbibés de produits inflammables
à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
nd
•
AVERTISSEMENT!
•
a
.v
•
w
•
w
w
•
•
m
•
fro
•
d
•
Assurez-vous que la flamme ne s'éteint pas
lorsque vous tournez rapidement la manette
de la position maximale à la position
minimale.
N'utilisez que les accessoires fournis avec
l'appareil.
N'installez pas de diffuseur de flamme sur le
brûleur.
L'utilisation d'un appareil de cuisson au gaz
génère de la chaleur et de l'humidité. Veillez
à ce que la pièce où est installé l'appareil
soit bien aérée.
L'utilisation intensive et prolongée de
l'appareil peut nécessiter une ventilation
supplémentaire comme l'ouverture d'une
fenêtre, ou une aération plus efficace en
augmentant par exemple la puissance de la
ventilation mécanique si la pièce en est
dotée.
Cet appareil est exclusivement destiné à un
usage culinaire. Ne l'utilisez pas pour des
usages autres que celui pour lequel il a été
conçu, à des fins de chauffage par exemple.
Ne laissez pas de liquides acides, tels que
du vinaigre, du jus de citron ou du produit
détartrant, entrer en contact avec la table de
cuisson. Cela peut provoquer l'apparition de
taches mates.
de
•
•
oa
•
Assurez-vous que les orifices de ventilation
ne sont pas bouchés.
Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance
pendant son fonctionnement.
Éteignez les zones de cuisson après chaque
utilisation.
Ne posez pas de couverts ou de couvercles
sur les zones de cuisson. Elles sont
chaudes.
N'utilisez jamais cet appareil avec les mains
mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de
l'eau.
N'utilisez jamais l'appareil comme plan de
travail ou comme plan de stockage.
Lorsque vous versez un aliment dans de
l'huile chaude, elle peut éclabousser.
nl
ow
D
•
•
Aplatissez les tuyaux de gaz externes.
d
de
oa
m
fro
•
Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
Coupez le câble d'alimentation et mettez-le
au rebut.
nl
ow
D
•
a
.v
w
w
w
Description de l'appareil
Brûleur semi-rapide
Brûleur à triple couronne
Brûleur auxiliaire
Manettes de commande
e
1
2
3
4
2
.b
1
rre
bo
en
nd
Description de la table de cuisson
3
4
Manette de commande
Symbole
Description
pas d'alimentation en gaz /
position Arrêt
Symbole
Description
alimentation en gaz minimale
position d'allumage / alimentation en gaz maximale
Utilisation quotidienne
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
www.zanussi.com
19
nl
ow
D
Vue d'ensemble des brûleurs
oa
AVERTISSEMENT!
d
de
Faites très attention lorsque vous
utilisez une flamme nue dans une
cuisine. Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de mauvaise
utilisation de la flamme.
m
fro
a
.v
w
w
w
1. Enfoncez la manette et tournez-la vers la
gauche jusqu'à la position d'arrivée de gaz
AVERTISSEMENT!
A
B
C
D
A)
B)
C)
D)
Chapeau du brûleur
Couronne du brûleur
Bougie d'allumage
Thermocouple
Allumage du brûleur
Allumez toujours le brûleur avant de
poser un récipient dessus.
20
Ne maintenez pas la manette de
commande enfoncée plus de
15 secondes. Si le brûleur ne
s'allume pas au bout de
15 secondes, relâchez la manette de
commande, tournez-la sur la position
d'arrêt et attendez au moins
1 minute avant de réessayer
d'allumer le brûleur.
ATTENTION!
En cas de coupure d'électricité, vous
pouvez allumer le brûleur sans
dispositif électrique : pour cela,
approchez une flamme du brûleur,
enfoncez la manette correspondante
et tournez-la vers la gauche jusqu'à
la position d'arrivée de gaz maximale.
Maintenez la manette de commande
enfoncée pendant environ
10 secondes pour permettre au
thermocouple de chauffer.
Si le brûleur s'éteint
accidentellement, tournez la manette
de commande sur la position Arrêt
et attendez au moins 1 minute avant
de réessayer d'allumer le brûleur.
www.zanussi.com
e
C
D
maximale ( ).
2. Maintenez la manette enfoncée pendant
10 secondes environ. Cela permet au
thermocouple de chauffer. Sinon,
l'alimentation en gaz est interrompue.
3. Une fois que la flamme brûle régulièrement,
réglez son débit.
Si, après plusieurs tentatives, le
brûleur ne s'allume pas, vérifiez que
la couronne et son chapeau sont
correctement placés.
.b
B
rre
bo
en
nd
A
nl
ow
D
AVERTISSEMENT!
oa
Le générateur d'étincelles peut
s'activer automatiquement lorsque
vous allumez l'alimentation secteur,
après l'installation ou après une
coupure de courant. C'est normal.
d
de
Abaissez ou coupez toujours la
flamme avant de retirer les récipients
du brûleur.
m
fro
w
w
w
nd
a
.v
Arrêt du brûleur
rre
bo
la position Arrêt
en
Pour éteindre la flamme, tournez la manette sur
.
.b
Conseils
e
ATTENTION!
AVERTISSEMENT!
Assurez-vous que les récipients de
cuisson sont bien centrés sur les
brûleurs afin de garantir leur stabilité
et de réduire la consommation de
gaz.
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
Ustensiles de cuisson
ATTENTION!
N'utilisez pas de plats en fonte, en
stéatite, en grès, de grils ou de plats
à gratin. L'acier inoxydable peut
ternir s'il est trop chauffé.
AVERTISSEMENT!
Ne placez pas le même récipient sur
deux brûleurs.
AVERTISSEMENT!
Économies d'énergie
•
•
Si possible, couvrez toujours les récipients
avec un couvercle pendant la cuisson.
Dès que le liquide commence à bouillir,
baissez la flamme juste assez pour laisser le
liquide frémir.
Diamètres des récipients
AVERTISSEMENT!
Ne placez pas de récipients
instables ou déformés sur les
brûleurs afin d'éviter les
débordements et les blessures.
Utilisez uniquement des récipients
dont le diamètre correspond aux
dimensions des brûleurs.
ATTENTION!
Brûleur
Diamètre du
récipient (mm)
Assurez-vous que le fond des
récipients ne dépasse pas audessus des manettes de commande
sinon la flamme fait chauffer les
manettes.
Triple couronne
220 - 260
Semi-rapide (arrière)
140 - 180
ATTENTION!
Semi-rapide (gauche)
220 - 260
Auxiliaire
140 - 180
Assurez-vous que les poignées des
récipients ne dépassent pas du
devant de la table de cuisson.
Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
Informations générales
•
•
www.zanussi.com
Nettoyez la table de cuisson après chaque
utilisation.
Utilisez toujours un plat de cuisson sont le
fond est propre.
21
m
fro
en
nd
a
.v
w
Nettoyage de la bougie d'allumage
Cette fonctionnalité est obtenue grâce à une
bougie d'allumage en céramique dotée d'une
électrode en métal. Veillez à maintenir ces
composants propres afin de faciliter l'allumage.
Assurez-vous également que les orifices des
couronnes des brûleurs ne sont pas obstrués.
Entretien périodique
Contactez périodiquement votre service aprèsvente pour contrôler l'état du tuyau d'arrivée de
gaz et du régulateur de pression si votre
installation en est équipée.
En cas d'anomalie de fonctionnement
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
22
www.zanussi.com
e
•
.b
rre
bo
1. Vous pouvez retirer les supports de
casserole pour nettoyer facilement la table
de cuisson.
Replacez les supports de casserole
avec soin afin de ne pas
endommager le dessus de la table
de cuisson.
2. Lorsque vous lavez les supports de
casserole à la main, faites bien attention
lorsque vous les essuyez, car le revêtement
en émail peut présenter des bords
coupants. Si nécessaire, retirez les taches
tenaces à l'aide d'une pâte nettoyante.
3. Après avoir lavé les supports de casserole,
veillez à les remettre correctement en place.
4. Assurez-vous que les bras des supports de
casserole se trouvent bien au centre du
brûleur pour que ce dernier puisse
fonctionner correctement.
w
w
•
Supports de casserole
Les supports de casserole ne sont
pas adaptés au lavage dans un lavevaisselle. Ils doivent être lavés à la
main.
Enlevez immédiatement : plastique
fondu, films plastiques et aliments contenant
du sucre. Sinon, la saleté pourrait
endommager la table de cuisson.
Une fois que la table de cuisson a
suffisamment refroidi, enlevez : traces
de calcaire et d'eau, projections de graisse,
décolorations métalliques luisantes. Nettoyez
la table de cuisson à l'aide d'un chiffon
humide et d'un peu de détergent. Après le
nettoyage, séchez l'appareil à l'aide d'un
chiffon doux.
Nettoyez les éléments en émail, le chapeau
et la couronne avec de l'eau chaude
savonneuse et séchez-les soigneusement
avant de les remettre en place.
d
•
de
•
Nettoyage de la table de cuisson
oa
•
Les rayures ou les taches sombres sur la
surface n'ont aucune incidence sur le
fonctionnement de la table de cuisson.
Utilisez un nettoyant spécialement adapté à
la surface de la table de cuisson.
Lavez les éléments en acier inoxydable à
l'eau, puis séchez-les à l'aide d'un chiffon
doux.
nl
ow
D
•
nl
ow
D
Solution
m
La table de cuisson n'est pas
connectée à une source d'alimentation électrique ou le
branchement est incorrect.
Vérifiez que la table de cuisson
est correctement branchée à
une source d'alimentation
électrique.
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est bien
la cause de l'anomalie. Si les
fusibles disjonctent de manière
répétée, faites appel à un électricien qualifié.
Le chapeau et la couronne du
brûleur sont mal positionnés.
Positionnez correctement le
chapeau et la couronne du
brûleur.
La flamme s'éteint immédiatement après s'être allumée.
Le thermocouple n'est pas suffisamment chauffé.
Maintenez la manette enfoncée
pendant 10 secondes maximum une fois la flamme allumée.
La couronne de flamme n'est
pas de niveau.
La couronne du brûleur est encrassée par des résidus alimentaires.
Assurez-vous que l'injecteur
n'est pas bouché et que la
couronne est propre.
23
e
déplacement du technicien du service aprèsvente ou du vendeur pourra être facturé, même
en cours de garantie. Les instructions relatives
au service après-vente et aux conditions de
garantie figurent dans le livret de garantie.
.b
rre
bo
en
nd
www.zanussi.com
a
.v
Si vous ne trouvez pas de solution au problème,
veuillez contacter votre revendeur ou un service
après-vente agréé. Veuillez lui fournir les
informations se trouvant sur la plaque
signalétique. Veillez à faire fonctionner la table
de cuisson correctement. En cas d'erreur de
manipulation de la part de l'utilisateur, le
w
Si vous ne trouvez pas de solution...
w
w
Aucune étincelle ne se produit
lorsque vous tentez d'actionner
le générateur d'étincelles.
Cause probable
fro
Problème
d
de
oa
En cas d'anomalie de fonctionnement...
nl
ow
D
d
de
oa
Étiquettes fournies dans le sachet des
accessoires
m
fro
Collez les étiquettes adhésives comme indiqué
ci-dessous :
B
a
.v
w
w
w
A
C
SER.NO
DATA
DATA
0049
TYPE
230V-50Hz
IP20
e
SER.NO
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
03 IT
MADE IN ITALY
A) Collez-la sur la carte de garantie et envoyez
cette partie (le cas échéant).
B) Collez-la sur la carte de garantie et
conservez cette partie (le cas échéant).
C) Collez-la sur la notice d'utilisation.
Installation
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
Avant l'installation
Avant d'installer la table de cuisson, notez les
informations de la plaque signalétique cidessous. La plaque signalétique se trouve au
bas de la table de cuisson.
Modèle ...........................
PNC .............................
Numéro de série ....................
24
.b
PROD.NO.
rre
bo
MOD.
PROD.NO.
en
nd
MOD.
Raccordement au gaz
AVERTISSEMENT!
Les instructions suivantes
concernant l'installation, le
raccordement et l'entretien de
l'appareil doivent être effectuées par
un professionnel qualifié selon les
normes et règlements locaux en
vigueur.
Le raccordement à l'arrivée de gaz doit
obligatoirement être effectué par une vanne en
acier AGB. Choisissez un raccordement fixe ou
utilisez un tuyau flexible en AGB (acier
inoxydable) conforme à la réglementation en
vigueur (NBN D 51.003). Si vous utilisez des
tuyaux flexibles métalliques, ils ne doivent pas
entrer en contact avec des parties mobiles ni
être comprimés. Soyez également vigilant
lorsque la table est installée avec un four.
www.zanussi.com
d
m
fro
w
w
w
Remplacement des injecteurs (pour la
Belgique uniquement)
en
nd
a
.v
1. Démontez les supports des casseroles.
2. Démontez les chapeaux et les couronnes
du brûleur.
3. À l'aide d'une clé de 7, démontez les
injecteurs et remplacez-les par ceux qui
sont nécessaires pour le type de gaz que
vous utilisez (voir le tableau dans le chapitre
« Caractéristiques techniques »).
4. Assemblez les pièces et suivez la même
procédure dans l'ordre inverse.
5. Remplacez la plaque signalétique (qui se
trouve près du tuyau d'arrivée de gaz) par
celle correspondant au nouveau type
d'alimentation en gaz. Vous trouverez cette
plaque dans le sachet fourni avec l'appareil.
Si la pression de l'alimentation en gaz peut être
modifiée ou est différente de la pression
nécessaire, vous devez monter un système de
réglage de la pression sur le tuyau d'arrivée de
gaz.
Réglage au niveau minimal
(uniquement pour la Belgique)
•
Pour régler le niveau minimal des brûleurs :
il ne peut pas devenir plus chaud que la
température ambiante, à savoir plus de
30 °C ;
• il n'est pas plus long que 1 500 mm ;
• il ne montre aucun étranglement ;
• il n'est soumis à aucune traction ni aucune
torsion ;
• il n'entre pas en contact avec des bords ni
des coins tranchants ;
• il peut être facilement contrôlé sur toute sa
longueur afin de vérifier son état.
Vérifiez les points suivants pour contrôler le bon
état du tuyau flexible :
il ne présente aucune fente, coupure,
marque de brûlure sur les deux extrémités et
sur toute sa longueur ;
• le matériau n'est pas durci, mais présente
une élasticité correcte ;
• les colliers de serrage ne sont pas rouillés ;
• la date d'expiration n'est pas dépassée.
Si vous constatez au moins un de ces défauts,
ne réparez pas le tuyau, mais remplacez-le.
1.
2.
3.
4.
Allumez le brûleur.
Tournez la manette en position minimale.
Retirez la manette.
À l'aide d'un tournevis fin, ajustez la position
de la vis de réglage (A).
A
•
www.zanussi.com
5. Si vous passez :
• du gaz naturel G20/G25 20/25 mbar au
gaz liquéfié, serrez entièrement la vis de
réglage.
• du gaz liquéfié au gaz naturel G20/G25
20/25 mbar, dévissez la vis de réglage
25
e
L'utilisation d'un tuyau flexible s'applique
lorsque :
.b
rre
bo
A) Extrémité du tuyau avec écrou
B) Rondelle
C) Raccord coudé (si nécessaire)
Gaz liquéfié
Utilisez un support de tuyau en caoutchouc
pour le gaz liquéfié. Intercalez toujours le joint.
Continuez alors le raccordement au gaz.
Lorsque l'installation est terminée,
assurez-vous que chaque raccord
est étanche. Utilisez une solution
savonneuse et pas de flamme !
de
B C
AVERTISSEMENT!
oa
A
nl
ow
D
Assurez-vous que la pression de
l'alimentation en gaz de l'appareil
correspond aux valeurs
recommandées. Le raccordement
réglable est relié à la rampe
complète par un écrou fileté G
1/2 po. Tous les composants
apparaissant dans la figure ont déjà
été assemblés en usine. L'appareil a
été testé avant de quitter l'usine
pour vous garantir les meilleurs
résultats.
de
oa
Encastrement
nl
ow
D
d'environ 1/4 de tour (1/2 tour pour un
brûleur à triple couronne).
560 mm
.b
e
•
480 mm
rre
bo
•
30 mm
en
•
min. 55 mm
nd
•
a
.v
•
min. 650 mm
min. 100 mm
w
•
Vérifiez que la tension nominale et le type
d'alimentation figurant sur la plaque
signalétique correspondent aux valeurs
d'alimentation locales.
Cet appareil est fourni avec un câble
d'alimentation. Une fiche appropriée,
capable de supporter la charge indiquée sur
la plaque signalétique, doit être adaptée au
câble d'alimentation. Assurez-vous que la
fiche est branchée dans une prise correcte.
Utilisez toujours une prise de courant de
sécurité correctement installée.
Assurez-vous que la prise de courant est
accessible une fois l'appareil installé.
Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation
pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur
la fiche.
L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide
d'un prolongateur, d'un adaptateur ni d'une
prise multiple (risque d'incendie). Assurezvous que le raccordement à la terre est
conforme aux normes et réglementations.
Le câble d'alimentation ne doit pas être
exposé à une température supérieure à
90 °C.
Assurez-vous de connecter le câble
neutre bleu à la borne portant la
lettre « N ». Connectez le câble de
phase marron (ou noir) à la borne
portant la lettre « L ». Le câble de
phase doit rester connecté en
permanence.
w
w
•
m
Branchement électrique
fro
Assurez-vous que la flamme ne
s'éteint pas lorsque vous tournez
rapidement la manette de la position
maximale à la position minimale.
d
AVERTISSEMENT!
A
B
A) joint fourni
B) équerres fournies
ATTENTION!
Installez l'appareil uniquement sur un
plan de travail dont la surface est
plane.
Possibilités d'insertion
Élément de cuisine avec porte
Le panneau installé sous la table de cuisson
doit être facile à retirer et facilement accessible
au cas où une intervention technique serait
nécessaire.
Câble d'alimentation
Ne remplacez le câble d'alimentation que par un
câble de type H05V2V2-F T90 ou similaire.
Assurez-vous que la section du câble convient
à la tension et à la température de
fonctionnement. Le câble de terre jaune/vert
doit être plus long d'environ 2 cm que le câble
de phase marron (ou noir).
26
www.zanussi.com
nl
ow
D
d
de
oa
A) Panneau amovible
B) Espace pour les branchements
Élément de cuisine avec four
Les branchements électriques de la table de
cuisson et du four doivent être installés
séparément pour des raisons de sécurité et
pour permettre un retrait facile du four de
l'ensemble.
fro
m
30 mm
en
nd
a
.v
w
w
w
min 20 mm
(max 150 mm)
a
.b
rre
bo
60 mm
e
b
Caractéristiques techniques
Dimensions de la table de cuisson
Largeur
594 mm
Profondeur
510 mm
Autres caractéristiques techniques
PUISSANCE TOTALE :
Gaz d'origine :
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar (BE) = 9 kW
G20 (2E) 20 mbar (LU) = 9 kW
Gaz de remplacement :
G30 (3+) 28-30 mbar = 654 g/h
G31 (3+) 37 mbar = 643 g/h
Alimentation électrique :
230 V ~ 50 Hz
Catégorie de l'appareil :
II2E+3+ (BE)
I2E (LU)
Raccordement au gaz :
R 1/2"
Classe de l'appareil :
3
Diamètres des vis de réglage
BRÛLEUR
Ø VIS DE RÉGLAGE 1/100 mm
Triple couronne
56
Semi-rapide
32
Auxiliaire
28
www.zanussi.com
27
nl
ow
D
PUISSANCE MINIMALE kW
MODÈLE D'INJECTEUR 1/100 mm
m
PUISSANCE NORMALE kW
fro
BRÛLEUR
d
de
oa
Brûleurs à gaz pour le GAZ NATUREL G20/G25 20/25 mbar (BE) - G20 20 mbar (LU)
0,45
96
Auxiliaire
1,0
0,33
70
.b
rre
bo
2,0
en
Semi-rapide
nd
146
a
.v
1,4
w
4,0
w
w
Triple couronne
BRÛLEUR
PUISSANCE
NORMALE
kW
PUISSANCE
MINIMALE
kW
e
Brûleurs à gaz pour LPG G30/G31 28-30/37 mbar
MODÈLE
D'INJECTEUR
1/100 mm
DÉBIT DE GAZ NOMINAL g/h
G30
28-30 mbar
G31 37 mbar
Triple couronne
4,0
1,4
98
291
286
Semi-rapide
2,0
0,45
71
145
143
Auxiliaire
1,0
0,33
50
73
71
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole .
Déposez les emballages dans les conteneurs
prévus à cet effet. Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos
produits électriques et électroniques. Ne jetez
pas les appareils portant le symbole avec les
ordures ménagères. Apportez ce produit à votre
centre de recyclage local ou contactez votre
administration municipale.
28
www.zanussi.com
nl
ow
D
m
36
37
38
41
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
Reinigung und Pflege
Fehlersuche
Montage
Technische Daten
fro
29
30
33
33
35
d
de
Sicherheitsinformationen
Sicherheitsanweisungen
Gerätebeschreibung
Täglicher Gebrauch
Tipps und Hinweise
oa
Inhaltsverzeichnis
Änderungen vorbehalten.
.b
e
Sicherheitsinformationen
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst
die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller übernimmt keine
Verantwortung für Verletzungen und Beschädigungen durch
unsachgemäße Montage. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung
griffbereit auf.
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder
mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie
durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen
Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Alle Verpackungsmaterialien von Kindern fernhalten.
Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs oder
der Abkühlphase vom Gerät fern. Zugängliche Teile sind heiß.
Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist,
empfehlen wir, diese einzuschalten.
Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern
ohne Aufsicht erfolgen.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie nicht
ständig beaufsichtigt werden.
www.zanussi.com
29
nl
ow
D
de
Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile werden während
des Betriebs heiß. Berühren Sie nicht die Heizelemente.
Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe Zeitschaltuhr
oder eine separate Fernsteuerung ein.
Kochen mit Fett oder Öl auf einem unbeaufsichtigten Kochfeld
ist gefährlich und kann zu einem Brand führen.
Versuchen Sie nicht einen Brand mit Wasser zu löschen,
sondern schalten Sie das Gerät aus und bedecken Sie die
Flamme mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke.
Legen Sie keine Gegenstände auf dem Kochfeld ab.
Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel
oder Topfdeckel auf die Oberfläche des Kochfelds, da diese
heiß werden können.
Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keinen Dampfreiniger.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,
seinem autorisierten Kundenservice oder einer gleichermaßen
qualifizierten Person ausgetauscht werden, um
Gefahrenquellen zu vermeiden.
Ist das Gerät direkt an die Stromversorgung angeschlossen,
wird ein allpoliger Netztrennschalter mit einem Kontaktabstand
benötigt. Es muss eine vollständige Trennung entsprechend
der Überspannungskategorie III gewährleistet sein. Dies gilt
nicht für das Erdungskabel.
Wenn Sie das Netzkabel verlegen, achten Sie darauf, dass es
keinen direkten Kontakt mit Teilen hat, die Temperaturen
erreichen können, die mehr als 50 °C über der Raumtemperatur
liegen. Verwenden Sie ansonsten Isolierschläuche.
d
m
fro
•
oa
Allgemeine Sicherheit
•
•
•
•
Sicherheitsanweisungen
Montage
WARNUNG!
Nur eine qualifizierte Fachkraft darf
den elektrischen Anschluss des
Geräts vornehmen.
•
•
30
Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht auf
und benutzen Sie es nicht.
•
•
•
•
Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
Die Mindestabstände zu anderen Geräten
und Küchenmöbeln sind einzuhalten.
Seien Sie beim Umsetzen des Geräts
vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen Sie
stets Sicherheitshandschuhe.
Dichten Sie die Ausschnittskanten mit einem
Dichtungsmittel ab, um ein Aufquellen durch
Feuchtigkeit zu verhindern.
www.zanussi.com
e
•
.b
•
rre
bo
•
en
•
nd
a
.v
w
w
w
•
m
•
•
•
•
•
•
•
•
•
www.zanussi.com
•
Gasanschluss
•
•
•
•
•
Der Gasanschluss muss von einer Fachkraft
ausgeführt werden.
Vergewissern Sie sich vor der Montage des
Geräts, dass das von Ihrem Gaswerk
gelieferte Gas (Gasart und Gasdruck) mit
der Einstellung des Geräts kompatibel ist.
Stellen Sie sicher, dass die Luft um das
Gerät zirkulieren kann.
Informationen über die Gasversorgung
finden Sie auf dem Typenschild.
Das Gerät darf nicht an einen Abzug für
Verbrennungsprodukte angeschlossen
werden. Das Gerät muss gemäß der aktuell
geltenden Installationsbestimmungen
angeschlossen werden. Halten Sie die
Bestimmungen hinsichtlich der Belüftung
ein.
Gebrauch
WARNUNG!
Verletzungs-, Verbrennungs- und
Stromschlaggefahr.
•
Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch das
gesamte Verpackungsmaterial, die Aufkleber
und Schutzfolie (falls vorhanden).
31
e
•
.b
•
rre
bo
en
nd
•
•
a
.v
•
WARNUNG!
Alle elektrischen Anschlüsse sind von einem
geprüften Elektriker vorzunehmen.
Das Gerät muss geerdet sein.
Vor der Durchführung jeglicher Arbeiten
muss das Gerät von der elektrischen
Stromversorgung getrennt werden.
Stellen Sie sicher, dass die elektrischen
Daten auf dem Typenschild den Daten Ihrer
Stromversorgung entsprechen. Wenden Sie
sich andernfalls an eine Elektrofachkraft.
Achten Sie darauf, dass das Gerät
ordnungsgemäß montiert wird. Wenn
freiliegende oder ungeeignete Netzkabel
oder Netzstecker (fall vorhanden) verwendet
werden, kann der Anschluss überhitzen.
Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige
Kabel für den elektrischen Netzanschluss
verwenden.
Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht
lose hängt oder sich verheddert.
Sorgen Sie dafür, dass ein
Berührungsschutz installiert wird.
Verwenden Sie die Zugentlastung für das
Kabel.
Stellen Sie beim elektrischen Anschluss des
Gerätes sicher, dass das Netzkabel oder
ggf. der Netzstecker nicht mit dem heißen
Gerät oder heißem Kochgeschirr in
Berührung kommt.
Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen
oder Verlängerungskabel.
Achten Sie darauf, Netzstecker (falls
vorhanden) und Netzkabel nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich zum
Austausch des beschädigten Netzkabels an
w
w
w
•
Brand- und Stromschlaggefahr.
•
fro
Elektrischer Anschluss
d
•
•
de
•
den autorisierten Kundendienst oder eine
Elektrofachkraft.
Alle Teile, die gegen direktes Berühren
schützen sowie die isolierten Teile müssen
so befestigt werden, dass sie nicht ohne
Werkzeug entfernt werden können.
Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die Steckdose.
Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker
nach der Montage noch zugänglich ist.
Falls die Steckdose lose ist, schließen Sie
den Netzstecker nicht an.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie
das Gerät von der Stromversorgung trennen
möchten. Ziehen Sie stets am Netzstecker.
Verwenden Sie nur geeignete
Trennvorrichtungen: Überlastschalter,
Sicherungen (Schraubsicherungen müssen
aus dem Halter entfernt werden können),
Fehlerstromschutzschalter und Schütze.
Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der Sie das
Gerät allpolig von der Stromversorgung
trennen können. Die Trenneinrichtung muss
mit einer Kontaktöffnungsbreite von
mindestens 3 mm ausgeführt sein.
oa
•
Schützen Sie die Geräteunterseite vor
Dampf und Feuchtigkeit.
Installieren Sie das Gerät nicht direkt neben
einer Tür oder unter einem Fenster. So kann
heißes Kochgeschirr nicht herunterfallen,
wenn die Tür oder das Fenster geöffnet wird.
Wird das Gerät über Schubladen eingebaut,
achten Sie darauf, dass zwischen dem
Geräteboden und der oberen Schublade ein
ausreichender Abstand für die Luftzirkulation
vorhanden ist.
Der Boden des Geräts kann heiß werden.
Achten Sie darauf eine feuerfeste
Trennplatte unter dem Gerät anzubringen,
damit der Boden nicht zugänglich ist.
nl
ow
D
•
WARNUNG!
Das Gerät könnte beschädigt
werden.
•
•
•
•
•
32
Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr auf das
Bedienfeld.
Lassen Sie das Kochgeschirr nicht
leerkochen.
Lassen Sie keine Gegenstände oder
Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die
Oberfläche könnte beschädigt werden.
Schalten Sie die Kochzonen niemals ein,
wenn sich kein Kochgeschirr darauf
befindet, oder wenn das Kochgeschirr leer
ist.
Legen Sie keine Alufolie auf das Gerät.
•
•
Reinigung und Pflege
•
•
•
•
•
•
Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um eine
Abnutzung des Oberflächenmaterials zu
verhindern.
Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen
aus und lassen Sie es abkühlen.
Trennen Sie das Gerät vor
Wartungsarbeiten von der
Spannungsversorgung.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem
Wasser- oder Dampfstrahl.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen,
feuchten Tuch. Verwenden Sie
ausschließlich Neutralreiniger Benutzen Sie
keine Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel
oder Metallgegenstände.
Reinigen Sie die Brenner nicht im
Geschirrspüler.
www.zanussi.com
e
•
•
.b
•
•
rre
bo
•
Erhitzte Öle und Fette können brennbare
Dämpfe freisetzen. Halten Sie Flammen und
erhitzte Gegenstände beim Kochen mit
Fetten und Ölen von diesen fern.
Die von sehr heißem Öl freigesetzten
Dämpfe können eine Selbstzündung
verursachen.
Bereits verwendetes Öl kann
Lebensmittelreste enthalten und schon bei
niedrigeren Temperaturen eher einen Brand
verursachen als frisches Öl.
Platzieren Sie keine entflammbaren Produkte
oder Gegenstände, die mit entflammbaren
Produkten benetzt sind, im Gerät, auf dem
Gerät oder in der Nähe des Geräts.
•
en
•
•
nd
WARNUNG!
Brand- und Explosionsgefahr!
a
.v
•
w
•
w
w
•
•
m
•
fro
•
d
•
Verwenden Sie nur standfestes
Kochgeschirr mit der richtigen Form und
einem Durchmesser, der größer als der der
Brenner ist.
Vergewissern Sie sich, dass die Flamme
nicht erlischt, wenn Sie den Einstellknopf
schnell von der höchsten zur niedrigsten
Stufe drehen.
Verwenden Sie ausschließlich das mit dem
Gerät gelieferte Zubehör.
Setzen Sie keinen Wärmeverteiler auf den
Brenner.
Beim Gebrauch eines Gaskochfelds
entsteht Wärme und Feuchtigkeit. Sorgen
Sie für eine ausreichende Belüftung in dem
Raum, in dem das Gerät aufgestellt ist.
Bei längerer Benutzung des Geräts kann
eine zusätzliche Belüftung erforderlich
werden (Öffnen eines Fensters oder
Erhöhung der Absaugleistung der
Abzugshaube, falls vorhanden).
Dieses Gerät ist nur zum Kochen bestimmt.
Jeder andere Gebrauch ist als
bestimmungsfremd anzusehen, zum Beispiel
das Beheizen eines Raums.
Lassen Sie keine säurehaltigen Flüssigkeiten
wie Essig, Zitronensaft oder kalklösende
Reinigungsmittel mit dem Kochfeld in
Berührung kommen. Diese könnten matte
Flecken verursachen.
de
•
•
oa
•
Das Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt vorgesehen.
Nehmen Sie keine technischen Änderungen
am Gerät vor.
Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht
abgedeckt werden.
Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht
unbeaufsichtigt.
Schalten Sie die Kochzonen nach jedem
Gebrauch aus.
Legen Sie kein Besteck und keine
Topfdeckel auf die Kochzonen. Sie werden
heiß.
Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten
oder nassen Händen oder wenn es mit
Wasser in Kontakt gekommen ist.
Benutzen Sie das Gerät nicht als Arbeitsoder Abstellfläche.
Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl
geben, kann dieses spritzen.
nl
ow
D
•
m
nd
a
.v
w
w
w
•
fro
Für Informationen zur ordnungsgemäßen
Entsorgung des Geräts wenden Sie sich an
die zuständige kommunale Behörde vor Ort.
d
•
•
de
WARNUNG!
Verletzungs- und Erstickungsgefahr.
Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
Drücken Sie die äußeren Gasrohre flach.
oa
•
nl
ow
D
Entsorgung
rre
bo
en
Gerätebeschreibung
e
1
.b
Kochfeldanordnung
1
2
3
4
2
Normalbrenner
Dreikronen-Brenner
Hilfsbrenner
Einstellknöpfe
3
4
Einstellknopf
Symbol
Beschreibung
Keine Gaszufuhr / ausgeschaltet
Symbol
Beschreibung
Zündstellung / maximale
Gaszufuhr
minimale Gaszufuhr
Täglicher Gebrauch
WARNUNG!
Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.
www.zanussi.com
33
nl
ow
D
WARNUNG!
oa
Brennerübersicht
d
de
Seien Sie bei der Verwendung von
offenem Feuer in der Küche
besonders vorsichtig. Der Hersteller
übernimmt bei Missachtung der
Sicherheitsbestimmungen beim
Umgang mit offenem Feuer keinerlei
Haftung.
m
fro
en
nd
a
.v
w
w
w
A
B
C
D
A)
B)
C)
D)
Brennerdeckel
Brennerkrone
Zündkerze
Thermoelement
Zünden des Brenners
Brenner stets vor dem Aufsetzen
des Kochgeschirrs zünden.
34
WARNUNG!
Halten Sie den Knopf nicht länger
als 15 Sekunden gedrückt. Sollte
der Brenner nach 15 Sekunden
nicht zünden, lassen Sie den Knopf
los, und drehen Sie ihn in die AusPosition. Warten Sie dann
mindestens eine Minute, bevor Sie
den Brenner erneut zünden.
ACHTUNG!
Wenn kein Strom zur Verfügung
steht, können Sie den Brenner auch
ohne Strom zünden. Bringen Sie
eine Flamme in die Nähe des
Brenners, drücken Sie auf den
entsprechenden Knopf, und drehen
Sie ihn entgegen dem Uhrzeigersinn
auf die höchste Stufe. Halten Sie
den Einstellknopf höchstens 10
Sekunden gedrückt, um das
Thermoelement zu erwärmen.
Sollte der Brenner zufällig ausgehen,
drehen Sie den Knopf in die AusPosition und versuchen ihn nach
einer Minute erneut zu zünden.
www.zanussi.com
e
A
( ).
2. Halten Sie den Einstellknopf bis zu 10
Sekunden lang gedrückt. In dieser Zeit wird
das Thermoelement erwärmt. Andernfalls
wird die Gaszufuhr unterbrochen.
3. Stellen Sie die Flamme ein, sobald sie ruhig
brennt.
Falls sich der Brenner nach einigen
Versuchen nicht zünden lässt,
überprüfen Sie, ob die Brennerkrone
und der zugehörige Brennerdeckel
korrekt sitzen.
.b
C
D
1. Drücken Sie den Einstellknopf hinein und
drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn auf
die Position für die maximale Gaszufuhr
rre
bo
B
nl
ow
D
oa
WARNUNG!
Nach dem Einschalten der
Stromversorgung, nach der
Installation oder nach einem
Stromausfall wird der
Funkengenerator möglicherweise
automatisch eingeschaltet. Das ist
normal.
d
de
Bevor Sie das Kochgeschirr vom
Brenner nehmen, drehen Sie die
Flamme herunter oder drehen Sie
sie ganz ab.
m
fro
nd
a
.v
w
w
w
rre
bo
en
Abschalten des Brenners
.
e
Schalter in die Aus-Position
.b
Drehen Sie zum Abschalten des Brenners den
Tipps und Hinweise
ACHTUNG!
WARNUNG!
Stellen Sie zur Reduzierung des
Gasverbrauchs und im Interesse
einer größeren Stabilität die Töpfe
mittig auf die Brenner.
Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.
Kochgeschirr
ACHTUNG!
Verwenden Sie kein Kochgeschirr
aus Gusseisen, Speckstein oder
Steingut und keine Grill- oder
Sandwichplatten. Edelstahl kann
anlaufen, wenn es zu stark erhitzt
wird.
WARNUNG!
Kochen Sie nicht mit einem
Kochgeschirrteil auf zwei Brennern
gleichzeitig.
WARNUNG!
Stellen Sie keine beschädigten
Töpfe oder solche, die nicht
standfest sind, auf die Brenner, um
ein Verschütten und Verletzungen zu
vermeiden.
ACHTUNG!
Achten Sie darauf, dass sich die
Topfböden nicht über den
Einstellknöpfe befinden, da sie
anderenfalls die Einstellknöpfe
erhitzen könnten.
Energie sparen
•
•
Decken Sie Kochgeschirr, wenn möglich, mit
einem Deckel ab.
Drehen Sie, sobald die Flüssigkeit zu kochen
beginnt, die Flamme so weit zurück, dass die
Flüssigkeit nur leicht köchelt.
Durchmesser des Kochgeschirrs
WARNUNG!
Verwenden Sie nur Kochgeschirr mit
einem Durchmesser, der der Größe
der Brenner entspricht.
Brenner
Durchmesser
des Kochgeschirrs (mm)
Dreikronen-Brenner
220 - 260
Normalbrenner (hinten)
140 - 180
Normalbrenner (links)
220 - 260
Hilfsbrenner
140 - 180
ACHTUNG!
Achten Sie darauf, dass die
Topfgriffe nicht über den vorderen
Rand des Kochfelds hinausragen.
www.zanussi.com
35
nl
ow
D
de
oa
Reinigung und Pflege
Reinigen des Kochfelds
d
1. Entfernen Sie die Topfträger, um die
Reinigung des Kochfelds zu erleichtern.
Seien Sie beim Wiederaufsetzen der
Topfträger vorsichtig, um
Beschädigungen der Oberseite des
Kochfelds zu vermeiden.
2. Wenn Sie die Topfträger von Hand spülen
und trocknen, seien Sie vorsichtig, da durch
das Emaillieren gelegentlich raue Kanten
entstehen können. Entfernen Sie
hartnäckige Flecken ggf. mit einer
Reinigungspaste.
3. Vergewissern Sie sich, dass Sie die
Topfträger nach der Reinigung wieder
ordnungsgemäß eingesetzt haben.
4. Damit der Brenner ordnungsgemäß
funktioniert, stellen Sie sicher, dass sich die
Arme der Topfträger in der Mitte des
Brenners befinden.
36
Reinigen der Zündkerzen
Diese Funktion erfolgt über eine
Keramikzündkerze mit Metallelektrode. Halten
Sie zur Vermeidung von Zündschwierigkeiten
diese Bauteile immer sauber; kontrollieren Sie
außerdem, ob die Düsen der Brennerkrone
verstopft sind.
Regelmäßige Wartung
Lassen Sie regelmäßig vom Ihrem autorisierten
Kundendienst den Zustand des
Gasversorgungsrohrs und, falls installiert, die
Funktionstüchtigkeit des Druckreglers
überprüfen.
www.zanussi.com
e
Die Topfträger sind nicht
spülmaschinenfest. Sie müssen von
Hand gereinigt werden.
.b
Topfträger
•
rre
bo
•
•
en
•
nd
•
a
.v
•
Reinigen Sie das Kochfeld nach jedem
Gebrauch.
Achten Sie immer darauf, dass der Boden
des Kochgeschirrs sauber ist.
Kratzer oder dunkle Flecken auf der
Oberfläche beeinträchtigen die
Funktionsfähigkeit des Kochfelds nicht.
Verwenden Sie einen Spezialreiniger zur
Reinigung der Kochfeldoberfläche.
Reinigen Sie Edelstahlteile mit Wasser und
wischen Sie sie mit einem weichen Tuch
trocken.
w
•
w
w
Allgemeine Informationen
Folgendes muss sofort entfernt
werden: geschmolzener Kunststoff,
Plastikfolie, zuckerhaltige Lebensmittel.
Andernfalls können die Verschmutzungen
das Kochfeld beschädigen.
Folgendes kann nach ausreichender
Abkühlung des Kochfelds entfernt
werden: Kalk- und Wasserränder,
Fettspritzer und metallisch schimmernde
Verfärbungen. Reinigen Sie das Kochfeld mit
einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel.
Wischen Sie das Kochfeld nach der
Reinigung mit einem weichen Tuch trocken.
Reinigen Sie die emaillierten Teile, den
Brennerdeckel und die Brennerkrone mit
warmen Seifenwasser und trocknen Sie
diese sorgfältig ab, bevor Sie sie wieder
einsetzen.
m
•
fro
WARNUNG!
Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.
nl
ow
D
d
de
oa
Fehlersuche
fro
WARNUNG!
m
Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.
w
w
Prüfen Sie, ob das Kochfeld
ordnungsgemäß an die Spannungsversorgung angeschlossen ist.
Die Sicherung hat ausgelöst.
Vergewissern Sie sich, dass
die Sicherung der Grund für
die Störung ist. Löst die Sicherung wiederholt aus, wenden Sie sich an eine zugelassene Elektrofachkraft.
Brennerdeckel und Brennerkrone sitzen nicht richtig.
Bringen Sie die Brennerkrone
und den Brennerdeckel in die
richtige Position.
Die Flamme erlischt gleich
nach der Zündung wieder.
Das Thermoelement ist nicht
ausreichend erwärmt.
Halten Sie den Knopf nach
dem Entzünden etwa 10 Sekunden lang gedrückt.
Der Flammenring ist ungleichmäßig.
Die Brennerkrone ist mit Speiseresten verstopft.
Sorgen Sie dafür, dass die
Düse nicht blockiert und die
Brennerkrone sauber ist.
Wenn Sie das Problem nicht lösen
können,
Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen
können, wenden Sie sich an den Händler oder
einen autorisierten Kundendienst. Geben Sie
die Daten, die Sie auf dem Typenschild finden,
an. Vergewissern Sie sich, dass Sie das
Kochfeld korrekt bedient haben. Wenn Sie das
Gerät falsch bedient haben, fällt auch während
www.zanussi.com
der Garantiezeit für die Reparatur durch einen
Techniker oder Händler eine Gebühr an. Die
Informationen zum Kundendienst und die
Garantiebedingungen finden Sie im
Garantieheft.
37
e
Das Kochfeld ist nicht oder
nicht ordnungsgemäß an die
Spannungsversorgung angeschlossen.
.b
rre
bo
Abhilfe
en
Mögliche Ursache
nd
Es wird kein Funke erzeugt,
wenn Sie versuchen, den Funkenerzeuger zu verwenden.
a
.v
Problem
w
Was tun, wenn ...
nl
ow
D
d
de
oa
Im Zubehörbeutel mitgelieferte
Aufkleber
m
fro
Bringen Sie die Aufkleber, wie unten gezeigt,
an:
B
a
.v
w
w
w
A
C
SER.NO
DATA
DATA
0049
TYPE
230V-50Hz
IP20
e
SER.NO
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
03 IT
MADE IN ITALY
A) Kleben Sie ihn auf die Garantiekarte und
verschicken Sie diesen Teil (falls
vorhanden).
B) Kleben Sie ihn auf die Garantiekarte und
behalten Sie diesen Teil (falls vorhanden).
C) Kleben Sie ihn auf die Gebrauchsanleitung.
Montage
WARNUNG!
Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.
Vor der Montage
Notieren Sie vor der Montage des Kochfelds
folgende Daten, die Sie auf dem Typenschild
finden. Das Typenschild ist auf dem Boden des
Kochfelds angebracht.
Modell ...........................
Produktnummer
(PNC) ........................................
Seriennummer ............
38
.b
PROD.NO.
rre
bo
MOD.
PROD.NO.
en
nd
MOD.
Gasanschluss
WARNUNG!
Die in nachstehender Anleitung
beschriebenen Montage-,
Anschluss- und Wartungsarbeiten
müssen von Fachpersonal unter
Beachtung der geltenden
Bestimmungen und eventuell lokalen
Verordnungen ausgeführt werden.
Für den Gasanschluss muss ein GasSicherheitsanschluss (AGB) verwendet werden.
Gemäß den geltenden Bestimmungen (NBN D
51.003) kann der Anschluss fest oder durch
Verwendung eines flexiblen Edelstahlrohrs mit
Gas-Sicherheitsanschluss (AGB) erfolgen. Bei
Verwendung flexibler Metallrohre muss darauf
geachtet werden, dass sie nicht mit
beweglichen Teilen in Kontakt kommen oder
eingeklemmt werden können. Wenn das
www.zanussi.com
m
fro
w
w
w
Ersetzen der Düsen (nur gültig für
Belgien)
en
nd
a
.v
1. Nehmen Sie die Topfträger ab.
2. Nehmen Sie Brennerdeckel und
Brennerkronen ab.
3. Entfernen Sie die Düsen mit einem
Steckschlüssel 7 und ersetzen Sie sie
durch für die verwendete Gasart geeignete
Düsen (siehe Tabelle im Abschnitt
„Technische Daten“).
4. Bringen Sie die Teile wieder an (führen Sie
dazu die obigen Schritte in umgekehrter
Reihenfolge aus).
5. Ersetzen Sie das Typenschild (in der Nähe
der Gasversorgungsleitung) durch das
Typenschild für die neue Gasart. Das
Typenschild ist im Beipack des Geräts
enthalten.
Wenn der Gasdruck der Gasversorgung
schwankt oder nicht dem erforderlichen
Druckwert entspricht, muss ein geeigneter
Druckregler im Gaszufuhrrohr montiert werden.
Das flexible Rohr kann verwendet werden,
wenn:
So stellen Sie die niedrigste Stufe der Brenner
ein:
•
1. Zünden Sie den Brenner.
2. Drehen Sie den Knopf auf die kleinste
Flamme.
3. Ziehen Sie den Einstellknopf ab.
4. Stellen Sie mit einem schmalen
Schraubendreher die Bypass-Schraube (A)
ein.
die Raumtemperatur 30 °C nicht übersteigen
kann,
• es höchstens 1500 mm lang ist,
• es nirgendwo gedrosselt wird,
• es weder unter Zug steht noch verdreht ist,
• es keine scharfen Kanten oder Ecken
berührt,
• es leicht untersucht und sein Zustand
überprüft werden kann.
Bei der Überprüfung des flexiblen Rohrs ist auf
Folgendes zu achten:
•
Risse, Schnitte, Brandspuren - an beiden
Enden und über die volle Länge,
• Materialverhärtung bzw. ausreichende
Flexibilität,
• Korrosion der Rohrschellen,
• Ablauf des Verfallsdatums.
Wenn Defekte sichtbar sind, das Rohr nicht
reparieren, sondern austauschen.
www.zanussi.com
A
5. Wenn Sie:
• von Erdgas (G20/G25 20/25 mbar) zu
Flüssiggas wechseln, ziehen Sie die
Bypass-Schraube bis zum Anschlag an.
39
e
Einstellen der niedrigsten Stufe (nur
gültig für Belgien)
.b
rre
bo
A) Schaftende mit Mutter
B) Beilagscheibe
C) Rohrbogen (falls erforderlich)
Flüssiggas
Verwenden Sie den Rohrhalter aus Gummi für
Flüssiggas. Verwenden Sie grundsätzlich die
Dichtung. Fahren Sie dann mit dem
Gasanschluss fort.
d
B C
Überprüfen Sie nach der Installation,
ob alle Anschlussstücke dicht sind.
Verwenden Sie eine Seifenlösung
und keine Flamme!
de
A
WARNUNG!
oa
Achten Sie darauf, dass der
Gasdruck des Geräts den
empfohlenen Werten entspricht. Das
verstellbare Anschlussstück wird an
dem Gasanschluss mit einer G 1/2"
Gewindemutter befestigt. Alle
abgebildeten Teile wurden bereits
werkseitig zusammengesetzt. Bevor
unsere Geräte das Werk verlassen,
werden sie getestet, um Ihnen
optimale Funktion zu bieten.
nl
ow
D
Kochfeld mit einem Backofen installiert wird,
muss ebenfalls vorsichtig vorgegangen werden.
d
de
m
fro
w
w
Einbau
w
WARNUNG!
dass der Kabelquerschnitt für die Spannung
und Betriebstemperatur geeignet ist. Der gelbgrüne Erdleiter muss ca. 2 cm länger als der
braune (bzw. schwarze) Phasenleiter sein.
oa
von Flüssiggas zu Erdgas (G20/G25
20/25 mbar) wechseln, drehen Sie die
Bypass-Schraube ca. 1/4 Umdrehung
(1/2 Umdrehung für den DreikronenBrenner) zurück.
nl
ow
D
•
rre
bo
en
nd
a
.v
Vergewissern Sie sich, dass die
Flamme nicht erlischt, wenn Sie den
Einstellknopf schnell von der
höchsten zur niedrigsten Stufe
drehen.
min. 650 mm
min. 100 mm
.b
e
min. 55 mm
Elektrischer Anschluss
•
•
•
•
•
•
•
Vergewissern Sie sich, dass die
Netzspannung und -frequenz in Ihrer Region
mit den auf dem Typenschild angegebenen
Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät wird mit einem Netzkabel
geliefert. Dazu muss ein passender Stecker
verwendet werden, der für die auf dem
Typenschild angegebene
Gesamtstromaufnahme ausgelegt ist.
Achten Sie darauf, den Stecker in eine
passende Steckdose zu stecken.
Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker
nach der Montage noch zugänglich ist.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie
das Gerät von der Stromversorgung trennen
möchten. Ziehen Sie stets am Netzstecker.
Es besteht Brandgefahr, wenn das Gerät mit
einem Verlängerungskabel, Adapter oder an
eine Mehrfachsteckdose angeschlossen
wird. Stellen Sie sicher, dass die
Erdverbindung den Normen und Vorschriften
entspricht.
Das Netzkabel darf nicht heißer als 90 °C
werden.
Schließen Sie den blauen Nullleiter
an die mit „N“ gekennzeichnete
Klemme an. Schließen Sie das
braune (oder schwarze)
Phasenkabel an die mit
„L“ gekennzeichnete Klemme an.
Lassen Sie das Phasenkabel stets
angeschlossen.
30 mm
480 mm
560 mm
A
B
A) mitgelieferte Dichtung
B) mitgelieferte Halterungen
ACHTUNG!
Montieren Sie das Gerät nur in einer
flachen Arbeitsplatte.
Einbaumöglichkeiten
Unterbaumöbel mit Tür
Die unter dem Kochfeld eingebaute Platte muss
sich leicht entfernen lassen und einen einfachen
Zugang ermöglichen, falls eine Reparatur
erforderlich wird.
Anschlusskabel
Ersetzen Sie das Netzkabel ausschließlich
durch eines vom Typ H05V2V2-F T90 oder
vergleichbaren Typs. Vergewissern Sie sich,
40
www.zanussi.com
nl
ow
D
d
de
oa
A) Entfernbare Platte
B) Raum für Anschlüsse
Unterbaumöbel mit Backofen
Kochfeld und Backofen müssen aus
Sicherheitsgründen über separate elektrische
Anschlüsse verfügen. Der Backofen muss sich
leicht aus dem Unterbauschrank entfernen
lassen.
fro
m
30 mm
en
nd
a
.v
w
w
w
min 20 mm
(max 150 mm)
a
.b
rre
bo
60 mm
e
b
Technische Daten
Abmessungen des Kochfelds
Breite
594 mm
Tiefe
510 mm
Sonstige technische Daten
Gas – Original:
GESAMTLEISTUNG:
Gas – Ersatz:
Netzanschluss:
230 V ~, 50 Hz
Gerätekategorie:
II2E+3+ (BE)
I2E (LU)
Gasanschluss:
R 1/2 Zoll
Geräteklasse:
3
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar (BE) = 9 kW
G20 (2E) 20 mbar (LU) = 9 kW
G30 (3+) 28-30 mbar = 654 g/Std.
G31 (3+) 37 mbar = 643 g/Std.
Bypassdurchmesser
BRENNER
Ø BYPASS 1/100 mm
Dreikronen-Brenner
56
Normalbrenner
32
Hilfsbrenner
28
www.zanussi.com
41
nl
ow
D
NORMALLEISTUNG
kW
MINIMALLEISTUNG
kW
INJEKTORMARKE
1/100 mm
Dreikronen-Brenner
4,0
1,4
146
Normalbrenner
2,0
0,45
96
Hilfsbrenner
1,0
0,33
70
m
fro
BRENNER
d
de
oa
Gasbrenner für ERDGAS G20/G25 20/25 mbar (BE) - G20 20 mbar (LU)
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
e
Gasbrenner für LPG-Flüssiggas G30/G31 28-30/37 mbar
BRENNER
NORMALLEISTUNG
kW
MINIMALLEISTUNG
kW
INJEKTORMARKE
1/100 mm
NENNGASDURCHFLUSS g/
Std.
G30 28-30
mbar
G31 37 mbar
DreikronenBrenner
4,0
1,4
98
291
286
Normalbrenner
2,0
0,45
71
145
143
Hilfsbrenner
1,0
0,33
50
73
71
UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol .
Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln
Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz
elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen
Sie Geräte mit dem Symbol nicht mit dem
Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer
örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an
Ihr Gemeindeamt.
42
www.zanussi.com
*
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
e
43
www.zanussi.com
d
de
oa
m
fro
.b
rre
bo
en
nd
a
.v
w
w
w
e
892962033-A-042014
nl
ow
D
www.zanussi.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising