Asus | VE228xE Series | Gebruikers- handleiding

VE228xE-reeks
LCD-monitor
Gebruikershandleiding
Eerste uitgave V1
Augustus 2012
Auteursrecht © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rechten voorbehouden.
Geen deel van deze handleiding, inclusief de daarin beschreven producten en software, mag
worden gereproduceerd, verzonden, opgeslagen in een weergavesysteem of vertaald in enige
taal in welke vorm en op welke wijze dan ook, behalve het kopiëren door de gebruiker voor
back-up, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC.
(“ASUS”).
De garantie of service op het apparaat wordt niet verlengd: (1) indien het product gerepareerd,
gewijzigd of veranderd is, tenzij die reparatie, wijziging of verandering schriftelijk door ASUS is
toegestaan en (2) indien het serienummer van het product beschadigd of verwijderd is.
ASUS BIEDT DEZE HANDLEIDING “ZOALS HIJ DAAR LIGT” ZONDER ENIGE GARANTIE,
EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE
GARANTIE OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR
EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL ASUS, ZIJN DIRECTEURS, OFFICIERS,
WERKNEMERS OF VERTEGENWOORDIGERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE
INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF CONSEQUENTIËLE SCHADE (WAARONDER
SCHADE DOOR VERLIES VAN INKOMSTEN, VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS,
BEDRIJFSONDERBREKING EN DERGELIJKE) ZELFS ALS ASUS OP DE HOOGTE WAS
GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE DOOR EEN DEFECT OF
FOUT IN DEZE HANDLEIDING OF DIT PRODUCT.
SPECIFICATIES EN INFORMATIE IN DEZE HANDLEIDING WORDEN ALLEEN VOOR
INFORMATIE GEGEVEN EN KUNNEN WORDEN VERANDERD OP ELK MOMENT ZONDER
KENNISGEVING. ZE MOETEN NIET ALS GARANTIE VAN ASUS WORDEN BESCHOUWD.
ASUS ACCEPTEERT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR
FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN DIE IN DEZE HANDLEIDING ZOUDEN KUNNEN
VOORKOMEN, INCLUSIEF DE PRODUCTEN EN SOFTWARE DIE DAARIN BESCHREVEN
WORDEN.
Product- en bedrijfsnamen in deze handleiding kunnen geregistreerde handelsmerken of
auteursrechten zijn van de respectievelijke bedrijven en worden alleen gebruikt ter identificatie
of uitleg ten gunste van de gebruiker, zonder de bedoeling inbreuk te plegen.
ii
Inhoud
Mededelingen...................................................................................iv
Veiligheidsinformatie........................................................................v
Onderhoud & reiniging....................................................................vi
Takeback Services..........................................................................vii
Hoofdstuk 1: Kennismaken met het product
1.1
Welkom!...............................................................................1-1
1.2
Inhoud van de verpakking.................................................1-1
1.3
Kennismaken met de monitor...........................................1-2
1.3.1
Vooraanzicht...........................................................1-2
1.3.2
Achterkant...............................................................1-3
Hoofdstuk 2: Installatie
2.1De arm/voet van de monitor monteren.............................2-1
2.2
De monitor afstellen...........................................................2-1
2.3De arm/Voet loskoppelen (voor VESA-wandmontage)...2-2
2.4
De kabels aansluiten..........................................................2-3
2.5
De monitor inschakelen.....................................................2-3
Hoofdstuk 3: Algemene instructies
3.1
3.2
OSD-menu...........................................................................3-1
3.1.1
Opnieuw configureren.............................................3-1
3.1.2
Kennismaken met de OSD-functies........................3-1
Overzicht specificaties (VE228SE)....................................3-4
Overzicht specificaties (VE228DE)....................................3-5
3.3Problemen oplossen (Veelgestelde vragen)....................3-6
3.4
Ondersteunde bedieningsmodi.........................................3-7
iii
Mededelingen
FCC-verklaring (Federal Communications Commission)
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is
onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:
• Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en
• Dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip
van storing die ongewenste werking kan veroorzaken.
Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een
digitaal apparaat van Klasse B, in overeenstemming met Deel 15 van de
FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn vastgesteld om een redelijke
beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een particuliere
installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en straalt radiofrequentieenergie uit die, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming
met de instructies van de fabrikant, schadelijke storingen kan veroorzaken
aan radiocommunicaties. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal
optreden in een particuliere installatie. Als dit apparaat toch schadelijke
storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden
vastgesteld door het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker
deze storing proberen te corrigeren door een of meer van de volgende
maatregelen te nemen:
• Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
• Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een andere kring dan
die waar de ontvanger op is aangesloten.
• Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/Tv-technicus voor hulp.
Het gebruik van afgeschermde kabels voor het aansluiten van de
monitor op de grafische kaart is verplicht om te voldoen aan de FCCregels. Wijzigingen of aanpassingen aan deze eenheid welke niet
expliciet zijn goedgekeurd door de partij welke verantwoordelijk is voor
de compliantie, kan het recht van de gebruiker op het gebruik van deze
apparatuur ongeldig maken.
Als partner van Energy Star® heeft ons bedrijf vastgesteld
dat dit product voldoet aan de richtlijnen van Energy Star®
betrekking tot efficiënt energiebeheer.
Verklaring Canadees Ministerie voor Communicatie
Dit digitaal apparaat overschrijdt de limieten niet van Klasse B voor
zendruisemissies van digitale apparaten, zoals vastgesteld in de
voorschriften met betrekking tot radiostoring van het Canadese ministerie
voor Communicatie.
Dit digitaal apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.
This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian
Interference - Causing Equipment Regulations.
Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du
Réglement sur le matériel brouiller du Canada.
iv
Veiligheidsinformatie
•• Lees alle documentatie die bij de verpakking is geleverd aandachtig
door voordat u de monitor installeert.
•• Om het risico op brand of schokken te voorkomen, mag u de monitor
nooit blootstellen aan regen of vocht.
•• Probeer nooit de behuizing van de monitor te openen. De gevaarlijke
hoge spanning in de monitor kan ernstige lichamelijke letsels
veroorzaken.
•• Als de voeding defect is, mag u niet proberen deze zelf te repareren.
Neem contact op met een bevoegde servicetechnicus of met uw
verkoper.
•• Controleer of alle kabels correct zijn aangesloten en of de
voedingskabels niet beschadigd zijn voordat u het product gebruikt.
Neem onmiddellijk contact op met uw leverancier als u schade ontdekt.
•• De sleuven en openingen op de achterkant of de bovenkant van
de behuizing zijn bedoeld voor de ventilatie. Blokkeer deze sleuven
niet. Plaats dit product nooit in de buurt van of op een radiator of een
warmtebron, tenzij de geschikte ventilatie is voorzien.
•• De monitor mag alleen worden gebruikt met het type stroombron dat
op het label is aangegeven. Als u niet zeker bent van het stroomtype
in uw huis, kunt u contact opnemen met uw leverancier of uw lokale
elektriciteitsmaatschappij.
•• Gebruik de gepaste voedingsstekker die voldoet aan uw lokale
elektriciteitsstandaard.
•• Zorg dat u geen powerstrips en verlengkabels overbelast. Een
overbelasting kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
•• Vermijd stof, vochtigheid en extreme temperaturen. Plaats de monitor
niet op een plaats waar deze nat kan worden. Plaats de monitor op
een stabiel oppervlak.
•• Koppel het apparaat los tijdens een onweer of als u het gedurende
langere tijd niet zult gebruiken. Dit zal de monitor beschermen tegen
schade door stroompieken.
•• Duw nooit objecten in de sleuven van de monitorbehuizing of mors
geen vloeistof op de behuizing.
•• Voor een bevredigende werking, mag u de monitor alleen gebruiken
met UL-gecertificeerde computers die over de correct geconfigureerde
contactdoos beschikken met een markering 100-240V AC.
•• Als u technische problemen met de monitor ondervindt, moet u contact
opnemen met een bevoegde servicetechnicus of uw verkoper.

Dit symbool of de vuilnisbak met een kruis er doorheen, geeft
aan dat het product (elektrisch, elektronische apparatuur, en
knoopcelbatterijen met kwik) niet bij het huishoudelijk afval terecht
mogen komen. Neem contact op met de gemeente voor het
verwijderen van elektronische artikelen.
v
Onderhoud & reiniging
•• Wij raden u aan de kabels en de voedingskabels los te koppelen
voordat u de monitor optilt of verplaatst. Volg de correcte tiltechnieken
wanneer u de monitor plaatst. Wanneer u de monitor optilt of draagt,
neemt u de randen van de monitor vast. Til het scherm niet op bij de
voet of de kabel.
•• Reinigen. Schakel uw monitor uit en koppel de voedingskabel los.
Reinig het oppervlak van de monitor met een vezelvrije, niet schurende
doek. Verwijder lastige vlekken met een doek welke met een zacht
schoonmaakmiddel is bevochtigd.
•• Vermijd het gebruik van een reinigingsmiddel dat alcohol of aceton
bevat. Gebruik een reinigingsmiddel voor gebruik met de monitor.
Sproe nooit rechtstreeks schoonmaakmiddel op het scherm, omdat dit
in de monitor kan lekken en een elektrische schok veroorzaken.
De volgende symptomen zijn normaal voor de monitor:
•• Aanvankelijk kan het scherm flikkeren door de aard van TL-licht.
Schakel de monitor uit en weer in om het flikkeren te laten verdwijnen.
•• De helderheid van het scherm kan lichte variaties vertonen, afhankelijk
van het bureaubladthema dat u gebruikt.
•• Als dezelfde afbeelding urenlang wordt weergegeven, kan na het
wisselen van de afbeelding een nabeeld van de vorige afbeelding
achterblijven. Het scherm zal zichzelf langzaam herstellen; u kunt het
scherm ook een paar uur uitschakelen.
•• Als het scherm zwart wordt of gaat knipperen, of niet meer werkt, moet
u contact opnemen met uw leverancier of service-centrum om dit te
herstellen. Repareer het scherm nooit zelf!
Conventies die in deze handleiding worden gebruikt
WAARSCHUWING: informatie om lichamelijke letsels te
voorkomen wanneer u een taak probeert uit te voeren.
LET OP: Informatie om schade aan de onderdelen te voorkomen
wanneer u een taak probeert uit te voeren.
BELANGRIJK: instructies die u MOET volgen om een taak te
voltooien.
OPMERKING: tips en extra informatie om u te helpen bij het
voltooien van uw taak.
vi
Hier vindt u meer informatie
Raadpleeg de volgende bronnen voor extra informatie en voor product- en
software-updates.
1.
ASUS-websites
De wereldwijde ASUS-websites bieden bijgewerkte informatie over
hardware- en softwareproducten van ASUS. Raadpleeg http://www.
asus.com
2.
Optionele documentatie
Uw productverpakking kan optionele documentatie, zoals een
garantiekaart, bevatten die door uw leverancier werd toegevoegd.
Deze documenten maken geen deel uit van het standaardpakket.
Takeback Services
ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the
highest standards for protecting our environment. We believe in providing
solutions for our customers to be able to responsibly recycle our products,
batteries and other components as well as the packaging materials.
Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for detail recycling
information in different region.
vii
viii
1.1
Welkom!
Hartelijk dank voor uw aankoop van de ASUS® LCD-monitor!
De nieuwste breedbeeld LCD-monitor van ASUS biedt een zuiverder,
breder en helderder beeldscherm, aangevuld met talrijke functies die uw
kijkervaring verbeteren.
Al deze functies maken van de monitor een onvergelijkelijk product dat u
optimaal gebruiksgemak en een fantastische visuele ervaring biedt.
1.2
Inhoud van de verpakking
Controleer de verpakking op de volgende onderdelen:
LCD-monitor
Monitorstandaard
Snelstartgids
Garantiebewijs
Netsnoer
VGA-snoer
DVI-snoer (alleen voor VE228NE/VE228TE)
Audiokabel (alleen voor VE228SE/VE228TE)
Als een van de bovenstaande items beschadigd is of ontbreekt, neem
dan onmiddellijk contact op met uw leverancier.
LCD-monitor ASUS VE228xE-serie
1-1
1.3
Kennismaken met de monitor
1.3.1
Vooraanzicht
VE228SE
VE228DE
S
Volume/Down
Menu
Brightness/Up
A
Power Key
S
Contrast/Down Menu
Brightness/Up
A
Power Key
4
1
5
1
1.
,
3
knop:
•
Selecteert een vooraf ingestelde modus.
•
Sluit het OSD-menu af of gaat terug naar het vorige menu als het
OSD-menu actief is.
•
Druk gedurende 2 tot 4 seconden op deze knop om het beeld
automatisch aan te passen naar de optimale instellingen voor
positie, klok en fase (alleen voor VGA-modus).
•
Verlaagt waarden of verplaatst de selectie naar beneden.
2.
3.
2
,
• Volumesneltoets/Sneltoets voor contrast.
Knop MENU:
•
Schakelt het OSD-menu in. Opent het geselecteerde OSD-menu.
•
Hoogt waarden op of verplaatst de selectie naar boven.
•
Helderheidsinstelling.
4.
1-2
Hoofdstuk 1: Kennismaken met het product
5.
Voedingsknop/voedingsindicator.
•
Schakelt de monitor in of uit.
•
In de onderstaande tabel vindt u de omschrijving van de kleuren
van de voedingsindicator.
1.3.2
Status
Beschrijving
Blauw
Oranje
UIT
AAN
Stand-bymodus
UIT
Achterkant
Aansluitingen achteraan
111
Audio-ingang. Deze poort verbindt de PC (personal computer)audiobron via de meegeleverde audiokabel. (alleen voor VE228SE/
VE228TE)
2.
Wisselstroomingang. Aansluiting voor de voeding.
3.
DVI-aansluiting. Deze 24-pins aansluiting is voor de aansluiting
van het digitale DVI-D-signaal op de PC. (alleen voor VE228NE/
VE228TE)
4.
VGA-poort. Deze 15-pins poort is voor de VGA-aansluiting op de
PC.
LCD-monitor ASUS VE228xE-serie
1-3
1-4
Hoofdstuk 1: Kennismaken met het product
2.1De arm/voet van de monitor
monteren
Zo monteert u de voet van de monitor:
1. Leg de voorkant van de monitor plat op tafel.
2. Bevestig de beugel aan het voetstuk zodat het op z’n plek klikt.
We adviseren u een zachte doek op tafel te leggen om schade aan de
monitor te vermijden.
2.2
De monitor afstellen
• Voor optimale weergave raden we aan dat u recht naar de monitor kijkt
en de monitor vervolgens instelt onder de hoek die voor u het meest
comfortabel is.
• Houd de voet vast om te voorkomen dat de monitor valt terwijl u de
hoek wijzigt.
• De aanbevolen instelhoek is +20˚ tot -5˚.
。
-5˚
+20˚
-5。tot
to +20
Het is normaal dat de monitor een weinig schudt terwijl u de kijkhoek
aanpast.
LCD-monitor ASUS VE228xE-serie
2-1
2.3De arm/Voet loskoppelen
(voor VESA-wandmontage)
De verwijderbare arm/voet van deze monitor is special voor
VESA-wandmontage ontworpen.
De arm/voet demonteren:
1. Leg de voorkant van de monitor plat op tafel.
2. Verwijder het rubber uit de vier schroefgaten (Figuur 1).
3.Gebruik een schroevendraaier om de twee schroeven van de arm
te verwijderen (Figuur 2) en schuif vervolgens de arm/voet weg
om deze los te maken van de monitor (Figuur 2).
Figuur 1
Figuur 2
We adviseren u een zachte doek op tafel te leggen om schade aan de
monitor te vermijden.
2-2
Hoofdstuk 2: Installatie
2.4
De kabels aansluiten
Sluit de kabels aan volgens de onderstaande instructies:
• De audiokabel aansluiten: sluit een uiteinde van de audiokabel aan
op de audiopoort van de monitor, het andere eind op de audiopoort
van de computer.
• De voedingskabel aansluiten: sluit het ene uiteinde van de
voedingskabel stevig aan op de wisselstroomingang en het andere
uiteinde op een stopcontact.
• De VGA/DVI-kabel aansluiten:
a. Sluit een uiteinde van de VGA/DVI-kabel aan op de
VGA/DVI-poort van uw computer.
b. Sluit het andere uiteinde van de VGA/DVI-kabel aan op de
VGA/DVI-poort van uw computer.
Maak de twee schroeven vast om de VGA/DVI-aansluiting te
bevestigen.
Nadat deze kabels zijn aangesloten, kunt u het gewenste signaal
selecteren onder Ingangsselectie in het OSD-menu.
2.5
De monitor inschakelen
Druk op de aan/uit-knop . Zie pagina 1-2 voor de locatie van deze knop. De
voedingsindicator licht blauw op om aan te geven dat de monitor AAN is.
LCD-monitor ASUS VE228xE-serie
2-3
2-4
Hoofdstuk 2: Installatie
3.1
OSD-menu
3.1.1
Opnieuw configureren
111
Druk op de knop MENU om
het OSD-menu te activeren.
222
Druk op
of
en
om door de functies
te navigeren. Markeer de
gewenste functie en druk op
de knop MENU om deze te
activeren. Als de functie een
of
en op
om door de
submenu heeft, drukt u op
functies van het submenu te navigeren. Markeer de gewenste functie
in het submenu en druk op de knop MENU om deze te activeren.
333
of
en op
Druk op
geselecteerde functie te wijzigen.
444
Druk om het OSD-menu te sluiten en op te slaan meerdere malen op
totdat het OSD-menu verdwijnt. Herhaal de stappen
de knop
1-3 om andere functies in te stellen.
3.1.2
1.
om de instellingen van de
Kennismaken met de OSD-functies
Splendid
Deze functie bevat zes
subfuncties die u volgens uw
voorkeur kunt selecteren. Elke
modus bevat de optie Reset
zodat u de instelling kunt
behouden of terugkeren naar
de vooraf ingestelde modus.
••
••
••
••
••
••
Landschasp: de beste
keuze voor het weergeven van foto’s met de SPLENDID™
videoverbetering.
Standaard: de beste keuze voor het bewerken van documenten
met de SPLENDID™ videoverbetering.
Theater: de beste keuze voor films met de SPLENDID™
videoverbetering.
Spel: de beste keuze voor spelen met de SPLENDID™
videoverbetering.
Nacht: de beste keuze voor films of spelen met donkere scenes
met de SPLENDID™ videoverbetering.
sRGB: de beste keus voor het bekijken van foto's en grafische
beelden van de computer.
In de Standaardstand kunt u de functies ASCR, Verzadiging en
Scherpte niet configureren.
LCD-monitor ASUS VE228xE-serie
3-1
2.
Kleur
In dit menu stelt u Helderheid,
Contrast, Kleurverzadiging,
Kleur, Huidkleur en Smart
View in.
•
•
•
•
•
••
Helderheid: Het
aanpassingsbereik ligt
tussen 0 en 100.
is een sneltoets om deze
functie te activeren.
Contrast: Het aanpassingsbereik ligt tussen 0 en 100.
Kleruverzadiging: Het aanpassingsbereik ligt tussen 0 en 100.
Kleur: bevat de volgende vier kleurstanden: Koel, Normaal,
Warm, en GEBRUIKER.
Huidskleur: bevat de drie kleurstanden: Roodachtig, Natuurlijk en
Geelachtig.
Smart View: zorgt voor een betere weergavekwaliteit bij een grote
kijkhoek.
In de stand Gebruiker kunnen de kleuren R (Rood), G (Groen) en B
(Blauw) door de gebruiker worden ingesteld; het instelbereik loopt van
0 tot 100.
3.
Beeldinst
In dit menu stelt u Scherpte,
Beeldaspect aanpassen,
ASCR, Positie (alleen voor
VGA) en Scherpstellen (alleen
voor VGA) in.
•
•
•
•
•
3-2
Scherpte: Het
aanpassingsbereik ligt
tussen 0 en 100.
Beeldaspect aanpassen: stelt de beeldverhouding in op “Volledig
scherm”, of “4:3”.
ASCR: schakelt de functie ASCR (ASUS Smart Contrast Ratio) in/uit.
Positie: past de horizontale positie (H-Position) en de verticale
positie (V-Position) van het beeld aan. Het aanpassingsbereik ligt
tussen 0 en 100.
Scherpstellen: vermindert horizontale en verticale ruis van
het beeld door fase en klok gescheiden aan te passen. Het
aanpassingsbereik ligt tussen 0 en 100.
•
Fase past de fase aan van het pixelkloksignaal. Wanneer een fase
verkeerd is ingesteld, zal het scherm horizontale storingen vertonen.
•
Klok (pixelfrequentie) beheert het aantal pixels dat door één
horizontale haal wordt gescand. Als de frequentie onjuist is,
vertoont het scherm verticale strepen en zijn de afbeeldingen van
het beeld onjuist.
Hoofdstuk 3: Algemene instructies
4.
Ingangsselectie
Met deze functie kunt u
de gewenste invoerbron
selecteren.
5.
Systeem-instelling
Hiermee kunt u het systeem
aanpassen.
•
Splendid Demo Mode:
splitst het scherm in twee
delen voor vergelijking van
de Splendid-standen.
•
Volume: Het aanpassingsbereik ligt tussen 0 en 100.
•
ECO mode: vermindert het energiegebruik.
•
OSD-instelling:
*
Past de horizontale positie (H-Position) en de verticale
positie (V-Position) van het OSD aan van 0 tot 100.
*
Past de OSD-timeout aan van 10 tot 120.
*
Schakelt de functie DDC/CI in of uit.
*
Past de OSD-achtergrond aan van gedekt naar
transparant.
•
Informatie: toont de monitorinformatie.
•
Taal: U hebt de keuze uit tien talen: Engels, Duits, Italiaans,
Frans, Nederlands, Spaans, Russisch, Traditioneel Chinees,
Vereenvoudigd Chinees en Japans.
•
Reset alles: Met “Ja” herstelt u de standaardinstelling.
LCD-monitor ASUS VE228xE-serie
3-3
3.2
Overzicht specificaties (VE228SE)
Schermtype
Schermgrootte
Max. resolutie
Pixelgrootte
Helderheid (standaard)
Contrastverhouding
(standaard)
Contrastverhouding (Max.)
Beeldhoek (H/V) CR < 10
Weergavekleuren
Reactietijd
SPLENDID™
videoverbetering
SPLENDID™ selectie
Auto-instelling
Keuze kleurtemperatuur
Keuze huidskleur
Analoge ingang
Audio-ingang
Kleuren
Luidspreker (ingebouwd)
Voedings-LED
Tilt
VESA muurbevestiging
Kensington slot
Spanningsbereik
Opgenomen vermogen
Temperatuur (actief)
Temperatuur
(uitgeschakeld)
Afmetingen (B x H x D)
Gewicht (ongeveer)
Meerdere talen
Toebehoren
Voorschriften
TFT LCD
21,5" (16:9, 54,6 cm) breedbeeld
1920 x 1080
0,248 mm
200 cd/m2
600:1
80.000.000:1 (met ASCR aan)
90˚/65˚
16,7 M
5 ms
Ja
6 vooraf ingestelde videomodi (met sneltoets)
Ja (met sneltoets)
4 kleurtemperaturen
3 huidskleuren
D-Sub
3,5 mm Mini-jack
Zwart
1 W x 2 stereo, RMS
Blauw (aan)/oranje (standby)
+20˚~ -5˚
100 x 100 mm
Ja
Wisselspanning: 100 ~ 240V
Ingeschakeld: < 30 W, Standby: < 0,5 W,
Uitgeschakeld: < 0,5 W
0˚C ~ 40˚C
-20˚C ~ +60˚C
512,84 mm x 385,96 mm x 201,82 mm (machine)
576 mm x 468 mm x 148 mm (verpakking)
3,6 kg (Netto); 5,0 kg (Bruto)
10 talen (Engels, Duits, Italiaans, Frans,
Nederlands, Spaans, Russisch, Traditioneel
Chinees, Vereenvoudigd Chinees, Japans)
VGA-kabel, audiokabel, Voedingskabel,
Snelstartgids, Garantiekaart
Energy Star® 5.0, UL/cUL, CB, CE, ErP, FCC,
CCC, Gost-R, C-Tick, VCCI, J-MOSS, RoHS,
WEEE, Windows 7 WHQL
* Specificaties kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.
3-4
Hoofdstuk 3: Algemene instructies
Overzicht specificaties (VE228DE)
Schermtype
Schermgrootte
Max. resolutie
Pixelgrootte
Helderheid (standaard)
Contrastverhouding
(standaard)
Contrastverhouding (Max.)
Beeldhoek (H/V) CR < 10
Weergavekleuren
Reactietijd
SPLENDID™
videoverbetering
SPLENDID™ selectie
Auto-instelling
Keuze kleurtemperatuur
Keuze huidskleur
Analoge ingang
Kleuren
Voedings-LED
Tilt
VESA muurbevestiging
Kensington slot
Spanningsbereik
Opgenomen vermogen
Temperatuur (actief)
Temperatuur
(uitgeschakeld)
Afmetingen (B x H x D)
Gewicht (ongeveer)
Meerdere talen
Toebehoren
Voorschriften
TFT LCD
21,5" (16:9, 54,6 cm) breedbeeld
1920 x 1080
0,248 mm
200 cd/m2
600:1
80.000.000:1 (met ASCR aan)
90˚/65˚
16,7 M
5 ms
Ja
6 vooraf ingestelde videomodi (met sneltoets)
Ja (met sneltoets)
4 kleurtemperaturen
3 huidskleuren
D-Sub
Zwart
Blauw (aan)/ oranje (standby)
+20˚~ -5˚
100 x 100 mm
Ja
Wisselspanning: 100 ~ 240V
Ingeschakeld: < 30 W, Standby: < 0,5 W,
Uitgeschakeld: < 0,5 W
0˚C ~ 40˚C
-20˚C ~ +60˚C
512,84 mm x 385,96 mm x 201,82 mm (machine)
576 mm x 468 mm x 148 mm (verpakking)
3,6 kg (Netto); 5,0 kg (Bruto)
10 talen (Engels, Duits, Italiaans, Frans,
Nederlands, Spaans, Russisch, Traditioneel
Chinees, Vereenvoudigd Chinees, Japans)
VGA-kabel, Voedingskabel, Snelstartgids,
Garantiekaart
Energy Star® 5.0, UL/cUL, CB, CE, ErP, FCC,
CCC, Gost-R, C-Tick, VCCI, J-MOSS, RoHS,
WEEE, Windows 7 WHQL
* Specificaties kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.
LCD-monitor ASUS VE228xE-serie
3-5
3.3Problemen oplossen
(Veelgestelde vragen)
Probleem
De voedings-LED is niet AAN
Mogelijke oplossing
• Druk op de knop om te controleren of
de monitor is INGESCHAKELD.
• Controleer of de voedingskabel correct
is aangesloten op de monitor en het
stopcontact.
De voedings-LED licht oranje op en • Controleer of de monitor en de computer
er is geen beeld op het scherm
zijn INGESCHAKELD.
• Controleer of de signaalkabel correct
is aangesloten op de monitor en de
computer.
• Inspecteer de signaalkabel en controleer
of er geen pins zijn verbogen.
• Sluit de computer aan op een andere
beschikbare monitor om te controleren of
de computer correct werkt.
Het beeld op het scherm is te
• Pas de instellingen voor het Contrast en
helder of te donker
de Helderheid aan via het OSD.
• Tik gedurende twee tot vier seconden op
Het beeld op het scherm is niet
de knop
correct gecentreerd of heeft niet
om het beeld automatisch aan
het correcte formaat
te passen (Alleen VGA-modus).
• Pas de instellingen voor de horizontale en
verticale positie aan via het OSD.
Het beeld op het scherm stuitert of • Controleer of de signaalkabel correct
is aangesloten op de monitor en de
er is een golvend patroon zichtbaar
computer.
in het beeld
• Verplaats elektrische apparaten die
mogelijk elektrische storingen kunnen
veroorzaken.
• Inspecteer de signaalkabel en controleer
Het beeld op het scherm vertoont
of er geen pins zijn verbogen.
afwijkende kleuren (het wit ziet er
• Voer een reset uit via het OSD.
niet wit uit)
• Pas de R/G/B-kleurinstellingen aan of
selecteer de kleurtemperatuur via het
OSD.
Het beeld op het scherm is wazig
• Tik gedurende twee tot vier seconden op
de knop
om het beeld automatisch aan
te passen (Alleen VGA-modus).
• Pas de instellingen voor de Fase en de
Klok aan via het OSD.
Er is geen geluid of het geluid is
• Controleer of het stuurprogramma van de
zwak
geluidskaart van uw computer correct is
geïnstalleerd en geactiveerd.
3-6
Hoofdstuk 3: Algemene instructies
3.4
Ondersteunde bedieningsmodi
Resolutie
Frequentie
640x480
640x480
640x480
640x480
720x400
800x600
800x600
800x600
800x600
832x624
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1280x720
1280x768
1280x800
1280x960
1280x1024
1280x1024
1360x768
1366x768
1440x900
1600x1200
1680x1050
1920x1080
(Primair)
Horizontale
frequentie (KHz)
Verticale
frequentie (Hz)
Pixel (MHz)
60
67
72
75
70
56
60
72
75
75
60
70
75
75
60
60
60
60
60
75
60
60
60
60
60
25,18
30,24
31,50
31,50
28,32
36,00
40,00
66,75
49,50
57,28
65,00
75,00
78,50
108,00
75,25
79,50
83,50
108,00
108,00
135,00
85,50
85,50
106,50
162,00
146,25
67,5
60
148,50
31,5
35,0
37,9
37,5
31,5
35,16
37,9
48,1
46,9
49,7
48,4
56,5
60,0
67,5
45
47,78
49,7
60,0
63,4
79,97
47,71
47,71
55,94
75,0
65,3
* Modi die niet in de tabel worden weergegeven, worden mogelijk niet ondersteund. Voor
een optimale resolutie raden wij u aan een modus te selecteren die in de bovenstaande
tabel is weergegeven.
LCD-monitor ASUS VE228xE-serie
3-7
3-8
Hoofdstuk 3: Algemene instructies
Download PDF

advertising