Asus | X53Z | Bruksanvisning bärbar dator

Bruksanvisning bärbar dator
SW6591
Bruksanvisning bärbar
dator
Maj 2011
Innehållsförteckning
Presentation av Notebook PC
Om den här användarmanualen................................................................... 6
Anmärkningar om den här manualen......................................................... 6
Säkerhetsföreskrifter.......................................................................................... 7
Förbered din Notebook PC............................................................................11
Lära känna delarna
Ovansidan (på utvalda modeller)................................................................14
Undersidan (på utvalda modeller)..............................................................18
Höger sida (på utvalda modeller)................................................................21
Vänstra sidan (på utvalda modeller)..........................................................24
Baksidan (på utvalda modeller)...................................................................26
framsidan (på utvalda modeller)................................................................27
Komma igång
Strömsystem.......................................................................................................30
Använda elström (AC)....................................................................................30
Använda batteriström (DC)..........................................................................32
Batterivård..........................................................................................................33
Slå PÅ Notebook PC........................................................................................34
Power-On Self Test (POST)............................................................................34
Kontrollera batteriströmmen......................................................................36
Ladda batteriet.................................................................................................37
Strömalternativ................................................................................................38
Energihanteringslägen..................................................................................40
Insomning och vila..........................................................................................40
Strömkontroll termikblåsa...........................................................................41
Speciella funktioner på tangentbordet.....................................................42
Färgade snabbtangenter .............................................................................42
Microsoft Windows tangenter....................................................................44
Utökat tangentbord (på utvalda modeller)...........................................44
Multimedia-kontrollknappar (på utvalda modeller)...........................46
Växlar och statusindikatorer..........................................................................47
Växlar .............................................................................................................47
Statusindikatorer.............................................................................................48
Bruksanvisning bärbar dator
Använda Notebook PC
Pekenhet..............................................................................................................52
Använda styrplattan.......................................................................................53
Illustrationer för användning av styrplatta.............................................54
Ta hand om styrplattan.................................................................................57
Automatisk avaktivering av styrplatta.....................................................57
Lagringsenheter................................................................................................59
Läsare Flash Memorykort.............................................................................59
Hårddisk.............................................................................................................60
Minne (RAM)......................................................................................................63
Anslutningar.......................................................................................................64
Nätverksanslutning.........................................................................................64
Trådlös LAN-anslutning (på utvalda modeller).....................................66
Windows trådlöst nätverksanslutning.....................................................68
Bluetooth trådlös anslutning (på utvalda modeller).............................70
Bilaga
Valfria tillbehör................................................................................................. B-2
Valfria kontakter............................................................................................. B-2
Operativsystem och programvara............................................................ B-3
System BIOS-inställningar.......................................................................... B-4
Vanliga problem och lösningar................................................................ B-7
Återställa din bärbara dator......................................................................B-13
Använda återställningspartitionen . ....................................................B-13
Använd återställnings-DVDn (på utvalda modeller).......................B-14
DVD-ROM enhetsinformation..................................................................B-16
Blu-ray ROM enhetsinformation..............................................................B-18
Interna modem uppfyllelse.......................................................................B-19
Deklarationer och säkerhetsföreskrifter...............................................B-23
Yttrande statliga kommunikationsnämnden....................................B-23
FCC (Amerikanska telekommunikationsmyndighetens)
varningstext om radiofrekvens- (RF-) exponering..........................B-24
Deklaration om överensstämmelse
(R&TTE Direktivet 1999/5/EG).................................................................B-24
CE Märkning..................................................................................................B-25
Bruksanvisning bärbar dator
IC:s strålningsexponeringsdeklaration för Kanada.........................B-25
Trådlös hanteringskanal för olika områden.......................................B-26
Frankrike begränsade trådlösa frekvensband...................................B-26
UL säkerhetsanmärkningar......................................................................B-28
Krav strömsäkerhet.....................................................................................B-29
TV-mottagarmeddelanden (på utvalda modeller)..........................B-29
REACH .........................................................................................................B-29
Nordiska försiktighetsåtgärder (för litium-jon batterier)..............B-30
Säkerhetsinformation optisk lagringsenhet......................................B-31
Säkerhetsinformation laser......................................................................B-31
Varningsetikett service..............................................................................B-31
CDRH-bestämmelser..................................................................................B-31
Produktanmärkning Macrovision Corporation.................................B-32
CTR 21 godkännande
(för bärbara datorer med inbyggt modem).......................................B-33
EU:s eko-märkning......................................................................................B-35
ENERGY STAR-efterlevande produkt....................................................B-35
Uppfyllelse och deklaration av globala miljöbestämmelser ......B-36
Återtagningstjänst......................................................................................B-36
Upphovsrättsinformation..........................................................................B-39
Ansvarsbegränsning....................................................................................B-40
Service och support.....................................................................................B-40
Bruksanvisning bärbar dator
1
Presentation av
Notebook PC
Om den här användarmanualen
Du läser just nu användarmanualen för Notebook PC. Den här
användarmanualen innehåller information om de olika delarna
i Notebook PC och hur du använder dem. Användarmanualen
består av följande huvuddelar:
1. Presentation av Notebook PC
Presenterar dig för Notebook PC och den här
användarmanualen.
2. Lära känna delarna
Informerar dig om komponenterna i Notebook PC.
3. Komma igång
Ger information om hur du kommer igång med Notebook PC.
4. Använda Notebook PC
Informerar om hur du använder komponenterna i Notebook PC.
5. Bilaga
Presenterar dig för alternativa tillbehör och ger ytterligare
information.
Det operativsystem som faktiskt medföljer varierar med
modell och territorium. Det kan finnas skillnader mellan din
bärbara dator och bilderna som visas i den här handboken.
Acceptera din bärbara dator som korrekt.
Anmärkningar om den här manualen
Några anmärkningar och varningar i fetstil används genom hela
vägledningen för att du ska läsa igenom dem ordentligt kunna
slutföra en del uppgifter på ett säkert och komplett sätt. De
här anmärkningarna har olika grader av vikt, enligt beskrivning
nedan:
VARNING! Viktig information som måste följas för ett säkert
utförande.
VIKTIGT! Livsviktig information som måste följas för att
undvika skada på data, komponenter och personer.
Tips och nyttig information för att slutföra uppgifter.
Tips och information för speciella situationer.
Bruksanvisning bärbar dator
Säkerhetsföreskrifter
Följande säkerhetsföreskrifter kommer att förlänga livslängden
på Notebook PC. Följ alla föreskrifter och instruktioner. Hänvisa all
service till kvalificerad personal, förutom det som står beskrivet i
den här manualen. Använd inte skadade elsladdar, tillbehör eller
annan kringutrustning. Använd inte starka lösningsmedel som
tinner, bensin eller andra kemikalier på eller i närheten av ytan.
Koppla bort elsladden och ta bort batterierna innan
rengöring. Torka av Notebook PC genom att använda en
ren trasa av naturfiber eller sämsskinn, fuktad med en
rengöringslösning utan slipmedel och några droppar varmt
vatten, och ta bort ytterligare fuktighet med en torr trasa.
Placera INTE apparaten
på ojämn eller ostadig
arbetsyta. Anlita service
om höljet har skadats.
Placera eller tappa
INTE objekt på
notebookdatorn, och
för inte in främmande
objekt i den.
Utsätt INTE för smutsiga
eller dammiga miljöer.
Använd INTE vid
gasläcka.
Utsätt INTE för starka
magnetiska eller
elektriska fält.
Tryck eller vidrör INTE
skärmpanelen. Placera
inte intill små saker som
kan rispa eller komma in
i notebookdatorn.
Utsätt INTE eller
använd intill vätska,
regn eller fukt. Använd
INTE modemet under
elektriska stormar.
Ha inte Notebook
PC i ditt knä eller på
någon annan del
av kroppen för att
undvika att utsättas för
värmeexponering som
kan ge obehag eller
skador.
Batterisäkerhetsvarning:
Kasta inte batterierna i
elden.
Kortslut inte
spänningsterminalerna.
Demontera inte
batteriet.
Bruksanvisning bärbar dator
SÄKERHETSTEMP: Den
här notebookdatorn
ska användas i
miljöer med lämplig
temperatur mellan 5°C
(41°F) och 35°C (95°F).
MÄRKDATA
INMATNING: Se
etiketten med
märkdata under
Notebook PC:
n för att se till att
din strömadapter
överensstämmer med
märkdatan.
Bär inte eller täck över
en Notebook PC när
den är påslagen med
något material, t.ex.
en väska eftersom
det reducerar
luftcirkulationen.
Använd inte starka
lösningsmedel som
tinner, bensin eller
andra kemikalier på
eller i närheten av ytan.
Använd inte skadade
elsladdar, tillbehör eller
annan kringutrustning.
Felaktig installation av
batteriet kan orsaka
explosion och skada
den bärbara datorn.
Kasta inte Notebook PC i hushållssoporna. Denna
produkt har konstruerats för att möjliggöra korrekt
återanvändning av delar och för återvinning. Symbolen
med den överkorsade soptunnan indikerar att
produkten (elektriska och elektroniska utrustningar samt
knappcellsbatterier som innehåller kvicksilver) inte får
kastas i de vanliga hushållssoporna. Kontrollera de lokala
bestämmelserna för avyttring av elektroniska produkter.
Kasta INTE batteriet i hushållssoporna. Symbolen med
den överkorsade soptunnan indikerar att batteriet inte
får kastas i de vanliga hushållssoporna.
Det operativsystem och applikationer som faktiskt medföljer
varierar med modell och territorium. Det kan finnas skillnader
mellan din bärbara dator och bilderna som visas i den här
manualen. Acceptera din bärbara dator som korrekt.
Bruksanvisning bärbar dator
Transportföreskrifter
För att förbereda Notebook PC för transport ska du stänga AV
den och koppla ur all extern kringutrustning för att förhindra
skada på kontakterna. Hårddiskens huvud dras in när
strömmen är AV för att förhindra rispning av ytan på hårddisken
under transport. Du ska därför inte transportera Notebook PC när
strömmen fortfarande är PÅ. Stäng skärmpanelen och kontrollera
att den är säkert fastsatt i stängningsläget för att skydda
tangentbordet och skärmpanelen.
VIKTIGT! Ytbeläggningen bucklas lätt om den inte tas om
hand ordentligt. Var försiktig med att inte gnugga eller skrapa
ytorna på Notebook PC när du transporterar den.
Täck din Notebook PC
Du kan köpa en valfri bärväska för att skydda den från smuts,
vatten, stötar och repor.
Ladda dina batterier
Om du ska använda batteriström ska du kontrollera att
batterierna samt reservbatterier är fullt laddade innan du
åker iväg på längre resor. Kom ihåg att strömadaptern laddar
batterierna så länge som den är inkopplad i datorn som en
elströmkälla. Var medveten om att det tar mycket längre tid att
ladda batterierna när Notebook PC är i bruk.
Bruksanvisning bärbar dator
Försiktighetsåtgärder vid flygning
Kontakta ditt flygbolag om du vill använda Notebook PC på
flygplanet. De flesta flyglinjer har restriktioner mot att använda
elektroniska apparater. De flesta flygbolag tillåter endast
användning av elektronisk utrustning mellan och inte under start
och landning.
VIKTIGT! Det finns tre huvudtyper av
flygplatssäkerhetsapparater: Röntgenmaskiner (används
på föremål som placeras på rullande band), magnetiska
detektorer (används på personer som går genom
säkerhetskontrollen) och magnetiska stavar (handhållna
apparater som används på personer eller enstaka föremål).
Du kan skicka din Notebook PC och disketter genom
flygplatsens röntgenmaskiner. Det är dock rekommenderat
att du avstår från att skicka din Notebook PC eller disketter
genom flygplatsens magnetiska detektorer eller att de utsätts
för magnetiska stavar.
10
Bruksanvisning bärbar dator
Förbered din Notebook PC
Det här är bara snabba instruktioner för användning av din
Notebook PC.
Installera batterierna
3
1
2
Anslut nätspänningsadaptern
2
3
110V
-220
V
1
2
3
110V
-220
V
1
Det operativsystem och applikationer som faktiskt medföljer
varierar med modell och territorium. Det kan finnas skillnader
mellan din bärbara dator och bilderna som visas i den här
manualen. Acceptera din bärbara dator som korrekt.
Bruksanvisning bärbar dator
11
Öppna LCD-skärmen
1. Lyft försiktigt upp skärmen med tummen.
2. Luta sakta skärmen framåt eller bakåt för att hitta en bekväm
betraktningsvinkel.
Slå på strömmen
1. Tryck in och släpp strömknappen som är placerad under
LCD-skärmen.
2. Använd [Fn]+[F5] eller [Fn]+[F6] för att ställa in LCDljusstyrkan.
Det operativsystem och applikationer som faktiskt medföljer
varierar med modell och territorium. Det kan finnas skillnader
mellan din bärbara dator och bilderna som visas i den här
manualen. Acceptera din bärbara dator som korrekt.
12
Bruksanvisning bärbar dator
2
Lära känna delarna
Ovansidan (på utvalda modeller)
Tangentborden är olika för olika länder.
1
2
3
4
esc
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
f11
f12
pause
break
prt sc
sysrq
delete
home
insert
backspace
pgup
pgdn
5
6
end
num lk
scr lk
tab
home
pgup
end
pgdn
7
enter
caps lock
shift
shift
enter
ctrl
fn
alt
alt
ctrl
insert
delete
8
9
14
Bruksanvisning bärbar dator
1
2
3
4
6
esc
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
f11
f12
pause
break
prt sc
sysrq
delete
insert
backspace
home
pgup
pgdn
end
num lk
scr lk
tab
home
pgup
end
pgdn
7
enter
caps lock
shift
shift
enter
ctrl
fn
alt
alt
ctrl
insert
delete
8
9
Bruksanvisning bärbar dator
15
1
Kamera
Den inbyggda kameran möjliggör bildtagande eller
videoinspelning. Kan användas med röstkonferens och
andra interaktiva applikationer.
2
Kameraindikator
3
4
5
6
Mikrofon (Inbyggd)
Den inbyggda monomikrofonen kan användas
för videokonferens, röstinläsningar eller enkla
ljudinspelningar.
Skärmpanel
Funktionerna för skärmpanelen är samma som för en
skrivbordsskärm. Notebook PC använder en aktiv matris
TFT LCD, som tillhandahåller utmärkta tittaregenskaper,
som de man får från skrivbordsskärmar. Till skillnad från
skrivbordsskärmar producerar inte LCD-panelen någon
strålning eller flimmer, vilket är skonsamt för ögonen.
Använd en mjuk trasa utan kemisk vätska (använd
vanligt vatten om det är nödvändigt) för att tvätta
skärmpanelen.
Strömindikator
Den gröna lysdioden tänds för att visa att Notebook PC
är PÅslagen och blinkar långsamt när Notebook PC är i
Suspend-to-RAM (standby-)-läge. Den här lysdioden är
AV när Notebook PC är AV-slagen eller Suspend-to-Disk
(vilo-)-läge.
Strömbrytare
16
Kameraindikatolampan visar när den inbyggda kameran
används.
Strömbrytaren är till för PÅ och AV för den bärbara
datorn och återställning från STD. Tryck på brytaren
en gång för att starta och en gång för att stänga av
den bärbara datorn. Strömbrytaren arbetar endast när
skärmen är öppnad.
Bruksanvisning bärbar dator
7
Tangentbord
Tangentbordet tillhandahåller tangenter i full storlek
med bekväm rörelse (djup i vilket tangenterna kan
tryckas ned) och handlovsstöd för båda händerna. Två
Windows -funktionstangenter tillhandahålls för att
hjälpa till att navigera i Windows operativsystem.
8
Styrplatta och knappar
9
Styrplattan med sina knappar är en pekenhet som
tillhandahåller samma funktioner som en skrivbordsmus.
En programvarukontrollerad bläddringsfunktion är
tillgänglig efter att ha installerat den inkluderade
styrplattan som möjliggör enkel Windows- eller
webbnavigering.
Statusindikatorer (framsidan)
Statusindikatorer återger olika hårdvaru-/
programförhållanden. Se indikatordetaljer i avsnitt 3.
Bruksanvisning bärbar dator
17
Undersidan (på utvalda modeller)
Undersidan kan variera i utseende beroende på modell.
Storleken på batteripaketet kan variera beroende på modell.
2
4
18
1
3
5
Bruksanvisning bärbar dator
2
3
4
1
5
VARNING! Undersidan på Notebook PC kan bli mycket
het. Var försiktig när du hanterar Notebook PC när den
är i drift eller nyligen har varit i drift. Höga temperaturer
är normalt under laddning eller drift. Använd den inte
på mjuka underlag såsom sängar eller soffor eftersom
ventilationen kan blockeras. HA INTE NOTEBOOK PC I DITT
KNÄ ELLER PÅ ANDRA DELAR AV KROPPEN FÖR ATT UNDVIKA
BRÄNNSKADOR.
1
Batterilås - manuellt
Det manuella batterilåset används för att hålla batteriet
på plats. Flytta det manuella låset till upplåsningsläget
för att föra in eller ta bort batteriet. Flytta det manuella
låset till låsläget efter att batteriet satts på plats.
Bruksanvisning bärbar dator
19
2
Batterilås - fjäder
3
4
Fjädern till batterilåset används för att hålla batteriet
på plats. När batteriet förs på plats kommer den
automatiskt att låsas fast. För att ta bort batteriet måste
fjäderlåset hållas i upplåsningsläget.
Batteripack
Batteripaketet laddas automatiskt när den bärbara
datorn är ansluten till elnätet och levererar energi till
den bärbara datorn när elnätet inte är anslutet. Det
här möjliggör användning när du tillfälligt förflyttar
dig mellan platser. Batteritiden varierar beroende på
användning och beroende på specifikationer för den här
Notebook PC. Batteriet kan inte demonteras utan måste
köpas som en enskild enhet.
Hårddiskutrymme
5
20
Hårddisken är säkert placerad i ett utrymme. Uppsök
ett auktoriserat servicecenter eller återförsäljare för
information uppgraderingar för hårddiskenhet till
din Notebook PC. Köp endast hårddiskenheter från
auktoriserade återförsäljare av den här Notebook PCn för
att vara säker på maximal kompatibilitet och pålitlighet.
Minnesutrymme (RAM)
Minnesutrymmet tillhandahåller expansionsmöjligheter
för ytterligare minne. Ytterligare minne ökar
applikationsprestandan, genom att minska
hårddiskåtkomst. BIOS upptäcker automatiskt mängden
minne i systemet och konfigurerar CMOS efter detta
under POST (Power-On-Self-Test)-processen. Ingen
installation av hårdvara eller programvara (inkluderat
BIOS) krävs efter att minnet har installerats. Besök
ett auktoriserat servicecenter eller –återförsäljare
för information om minnesuppgraderingar för din
Notebook PC. Inhandla endast expansionsmoduler från
auktoriserade återförsäljare av den här Notebook PC:n
för att säkerställa maximal kompatibilitet och reliabilitet.
Bruksanvisning bärbar dator
Höger sida (på utvalda modeller)
1 2
1 2
1 2
1 2
3
3
3
3
3
1
4
4
5 6
5 6 7
6 7
8
5 6 7
8
4
6 7
8
4
6 7
8
4
4
Utkontakt för hörlurar
Kontakten för stereohörlurar (1/8 tum) används för
att ansluta Notebook PCns utgående ljudsignal till
förstärkta högtalare eller hörlurar. Genom att de här
uttagen används tas de inbyggds högtalarna ur bruk.
Bruksanvisning bärbar dator
21
2
3
4
5
22
Ingångskontakt för mikrofon
Kontakten för monomikrofonen (1/8 tum) kan användas
för att ansluta en extern mikrofon eller utgående
signaler från ljudenheter. Genom att det här uttaget
används tas den inbyggda mikrofonen ur br.
USB-port (2.0)
Den universella seriebussen är kompatibel med USB 2.0
eller USB 1.1- enheter, som t ex tangentbord, pekverktyg,
kameror, hårddiskar, skrivare och skannrar som ansluts
i serier upp till 12 Mbit/sek (USB 1.1) och 480 Mbit/sek
(USB 2.0). USB möjliggör att flera enheter kan köras
samtidigt på en dator med några kringutrustningar
fungerande som extra insticksplatser eller hubbar. USB
stödjer snabbväxling mellan apparater så att den flesta
kringutrustningen kan kopplas eller kopplas bort utan
att datorn måste startas om.
Optisk lagringenhet
Notebook PC kommer i skilda modeller med olika
optiska lagringsenheter. Den optiska lagringsenheten
på Notebook PC kan stödja CD-skivor och/eller DVD och
kan ha inspelningsbar (R) eller återskrivningsbar (RW)
kapacitet. Se försäljningsspecifikationer för detaljer om
varje modell.
Aktivitetsindikator för optisk enhet
(placering varierar med modell)
Aktivitetsindikatorn för optisk enhet visas när data förs
over av den optiska diskenheten. Den här indikatorn
lyser i proportion till datastorlek som förs över
Bruksanvisning bärbar dator
6
7
Elektronisk öppning av optisk lagringsenhet
Den optiska lagringsenheten har en elektronisk
utskjutningsknapp för öppning av facket. Du kan
också skjuta ut den optiska läsaren med hjälp av
programvaruspelare eller genom att högerklicka på den
optiska läsaren i Windows "Computer" och välja Mata ut.
Akutöppning av optisk lagringsenhet
(placering varierar med modell)
Akutöppningen används för att skjuta ut facket till
den optiska lagringsenheten i händelse av att den
elektroniska utskjutningen inte fungerar. Använd inte
akutöppningen istället för den elektroniska öppningen.
8
Kensington® låsport
Kensington® låsport säkrar Notebook PC genom
att de Kensington®-kompatibla Notebook PCsäkerhetsprodukterna. De här säkerhetsprodukterna
inkluderar vanligtvis en metallkabel och lås som
förhindrar Notebook PC att flyttas från ett fast objekt.
En del säkerhetsprodukter kan också innehålla en
rörelsedetektor, som avger ett larm när den flyttas.
Bruksanvisning bärbar dator
23
Vänstra sidan (på utvalda modeller)
1
2
3
1 12
1
4
5
6
23
34 4
55
7
76
67
3
1
2
5
3
3
1
1
2
2
5
5
6
6
7
7
3
3
1
1
2
2
5
5
4
4
7
7
4
7
Batteriingång (DC)
Den medföljande strömadaptern konverterar elström
(AC) till batteriström (DC) för användning med det här
uttaget. Ström som kommer genom det här uttaget ger
ström till Notebook PC och laddar det interna batteriet.
För att förebygga skada på Notebook PC och på batteriet
ska du alltid använda den tillhörande strömadaptern.
VARNING: KAN BLI ALLT FRÅN VARM TILL HET NÄR DEN
ANVÄNDS. SE TILL ATT INTE TÄCKA ÖVER ADAPTERN
OCH HÅLL DEN BORTA FRÅN KROPPEN.
24
Bruksanvisning bärbar dator
2
LAN-port
RJ-45 LANporten med åtta pins är större än RJ11modemport och stöder en standard Ethernetkabel för
anslutning till ett lokalt nätverk. Den inbyggda kontakter
möjliggör smidig användning utan ytterligare adaptrar.
3
Luftventiler
Luftventilerna låter avkyld luft komma in och varm luft
komma ut från Notebook PC.
Var noga med att papper, böcker, klädesplagg, sladdar
eller andra objekt inte blockerar någon av luftventilerna,
annars kan överhettning av Notebook PC inträffa.
4
5
Port HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) är ett
okomprimerat alldigital audio/video gränssnitt mellan
någon audio/video källa, såsom digitalbox, DVD-spelare
och A/V-mottagare och en audio och/eller videomonitor
såsom en digital-TV (DTV). Stödjer standard, förbättrad
eller högdefinitionsvideo, plus multi-kanals digital audio
i en enkel kabel. Den överför alla ATSC HDTV standarder
och stödjer 8-kanals digital audio med extra bandbredd
för att uppfylla kommande förbättringar eller krav.
HDMI
Skärm (Monitor)-utgång
15-pin D-submonitorporten stöder en standard VGAkompatibel enhet som exempelvis en monitor eller
projektor, för att möjliggöra tittande på en större, extern
skärm.
Bruksanvisning bärbar dator
25
6
USB-port (3.0, på utvalda modeller / 2.0)
USB-port (3.0, på utvalda modeller / 2.0)
Denna port stöder även USB-laddare+ funktion som
hjälper till att ladda den anslutna USB-enheten även när
den bärbara datorn är avstängd.
7
1
Baksidan (på utvalda modeller)
1
1
1
26
Batteripack
Batteripaketet laddas automatiskt när den bärbara
datorn är ansluten till elnätet och levererar energi till
den bärbara datorn när elnätet inte är anslutet. Det
1
här möjliggör användning när du tillfälligt förflyttar
dig mellan platser. Batteritiden varierar beroende på
användning och beroende på specifikationer för den här
Notebook PC. Batteriet kan inte demonteras utan måste
köpas som en enskild enhet.
Bruksanvisning bärbar dator
3
framsidan (på utvalda modeller)
3
1 2
1
3
Utkontakt för hörlurar
2
Kontakten för stereohörlurar (1/8 tum) används för
att ansluta Notebook PCns utgående ljudsignal till
förstärkta högtalare eller hörlurar. Genom att de här
uttagen används tas de inbyggds högtalarna ur bruk.
Ingångskontakt för mikrofon
Kontakten för monomikrofonen (1/8 tum) kan användas
för att ansluta en extern mikrofon eller utgående
signaler från ljudenheter. Genom att det här uttaget
används tas den inbyggda mikrofonen ur br.
3
Flashminnesfack
Normalt så måste en extern minneskortsläsare köpas
separat för att kunna använda minneskort från enheter
såsom digitalkameror, MP3-spelare, mobiltelefoner
och handdatorer. Denna bärbara dator har en inbyggd
minneskortsläsare av höghastighetsmodell som
bekvämt kan läsa från och skriva till flashminneskort
såsom nämns senare i denna manual.
Bruksanvisning bärbar dator
27
28
Bruksanvisning bärbar dator
3
Komma igång
Strömsystem
Använda elström (AC)
Strömmen på Notebook PC består av två delar, strömadapter och
batteriströmsystemet. Strömadaptern konverterar elström från
ett vägguttag till den batteriström som krävs för Notebook PC.
Din Notebook PC levereras med en universell AC-DC-adapter. Det
innebär att du kan ansluta strömsladden till vilket 100V -120V
som 220V-240V-uttag som helst utan att ställa in omkopplare
eller använda strömkonvertrar. I en del länder krävs en adapter
för att ansluta den medföljande US-standard elströmssladden
till en annan standard. De flesta hotell tillhandahåller universella
uttag som stödjer olika strömsladdar samt spänningar. Det är alltid
säkrast att fråga en erfaren resenär om eluttagens spänning när du
ska ta med strömadaptrar till andra länder.
2
3
110V
-220
V
1
2
3
110V
-220
V
1
Du kan köpa resekit för Notebook PC som innehåller strömoch modemadaptrar för nästan alla länder.
VARNING! Anslut INTE växelströmsladden till ett eluttag innan
du har anslutit likströmskontakten till din bärbara dator. I
annat fall kan växelström/likströmsadaptern ta skada.
30
Bruksanvisning bärbar dator
VIKTIGT! Skada kan inträffa om du använder en annan
adapter för att strömföra Notebook PC eller om du använder
adaptern till Notebook PC för att strömföra andra elektriska
apparater. Om det börjar ryka, lukta bränt, eller om stark
hetta kommer från AC-DCadaptern ska du uppsöka service.
Uppsök service om du misstänker fel på AC-DCadaptern. Du
kan skada både batteriet och Notebook PC om det är fel på
AC-DCadaptern.
Den här Notebook PCn kan komma med antingen en
två- eller en trespetskontakt beroende på område. Om en
trespetskontakt följer med måste du använda ett jordat
eluttag eller använda en ordentligt jordad adapter. Detta gör
användningen av Notebook PC säkrare.
VARNING! STRÖMADAPTERN BLIR ALLT FRÅN VARM TILL HET
NÄR DEN ANVÄNDS. SE TILL ATT INTE TÄCKA ÖVER ADAPTERN
OCH HÅLL DEN BORTA FRÅN KROPPEN.
Koppla bort strömadaptern eller stäng av eluttaget för att
minimera strömförbrukningen när den bärbara datorn inte
används.
Bruksanvisning bärbar dator
31
Använda batteriström (DC)
Notebook PC är utformad att fungera med ett borttagbart batteri.
Batteriet består i en uppsättning sammansatta battericeller. Ett
fullt laddat batteri ger flera timmars batteritid, som kan förlängas
ytterligare genom att strömhanteringsfunktionerna utnyttjas
genom BIOS-inställningen. Ytterligare batterier är tillval och kan
inhandlas separat genom en Notebook PC- återförsäljare.
Installera och avlägsna batteriet.
Din Notebook PC kan ha eller inte ha sitt batteri installerat. Om
din Notebook PC inte har sitt batteri installerat följer du följande
procedurer för att installera batteriet.
VIKTIGT! Försök aldrig att ta bort batteriet undertiden
som Notebook PC är PÅ, då detta kan resultera i förlust av
arbetsdata.
Installation av batteripaketet:
3
1
32
2
Bruksanvisning bärbar dator
Borttagning av batteripaketet:
2
1
3
VIKTIGT! Använd endast batteriet och strömadaptrar
som följer med Notebook PC eller är specifikt godkända
av tillverkare eller försäljare för användning med den är
modellen, annars kan skada inträffa på din Notebook PC.
Batterivård
Batteriet på Notebook PC, liksom alla laddningsbara batterier, kan
laddas ett begränsat antal gånger. Batteripaketets livslängd beror på
den omgivande temperaturen, fuktigheten och hur din Notebook PC
används. Idealisk temperatur för användning av batteriet är i spannet
mellan 10°C och 35°C. Du måste också ta med i beräkningen att den
interna temperaturen på Notebook PC är högre än den externa. Alla
temperaturer över eller under det här spannet kommer att korta
batteriets livslängd. Hur som helst kommer batteriets användningstid
att så småningom minska och ett nytt batteri måste inhandlas från en
auktoriserad återförsäljare för den här Notebook PC. Då batterier även
har en lagringstid rekommenderas inte att du köper extra att ha i lager.
VARNING! Av säkerhetsskäl får du INTE kasta batteriet i elden,
INTE kortsluta kontakterna och INTE demontera batteriet. Om
det är någon onormal funktion eller skada på batteripaketet
som orsakats av stötar, stäng av Notebook PC:n och kontakta
ett auktoriserat servicecenter.
Bruksanvisning bärbar dator
33
Slå PÅ Notebook PC
Ström-PÅ meddelandet på Notebook PC kommer fram på
skärmen när du slår PÅ den. Om det är nödvändigt kan du
justera nivån på ljusstyrkan genom snabbvalstangenterna. Om
du måste köra BIOS-inställningen för att ställa in eller ändra på
systemkonfigurationen kan du trycka [F2] under uppstarten för
att komma in in BIOS-inställningen. Om du trycker [Tab] under
startskärmen ser du standardstartinformation, som t ex BIOSversionen. Tryck [Esc] och du kommer till en startmeny med val
som du kan starta från dina tillgängliga diskar.
För att skydda hårddisken ska du alltid vänta minst 5
sekunder efter att du har slagit AV din Notebook PC innan du
slår PÅ den igen.
VIKTIGT! Innan uppstart kommer skärmpanelen att blinka
när strömmen är PÅ. Det här utgör en del av Notebook PC:s
testrutin och det är ingenting fel på skärmen.
VARNING! Bär inte Notebook PC i t.ex. en väska eller täck över
den när den är påslagen med något material eftersom det
reducerar luftcirkulationen.
Power-On Self Test (POST)
När du slår PÅ din Notebook PC kommer den först att köra
igenom en serie av programvarukontrollerade diagnostiska
test som kallas Power-On Self Test (POST). Programvaran som
kontrollerar POST är installerad som en permanent del av
uppbyggnaden av Notebook PC. POST innehåller en rapport
över hårdvarukonfugurationen i Notebook PC, som används för
att göra en diagnostisk kontroll av systemet. Den här rapporten
skapas genom att BIOS- inställningsprogram används. Om POST
upptäcker skillnader mellan rapporten och den existerande
hårdvaran kommer den att visa ett meddelande på skärmen med
en uppmaning till dig att korrigera konflikten genom att köra
BIOS-inställningen. I de flesta fall ska rapporten vara korrekt när
du tar emot din Notebook PC. När testet är avslutat kan du få ett
meddelande ”Inget operativsystem funnet” om hårddisken inte är
förinställt med ett operativsystem. Detta indikerar att hårddisken
har upptäckts korrekt och att den är redo för installation av ett
nytt operativsystem.
34
Bruksanvisning bärbar dator
Self Monitoring and Reporting Technology
S.M.A.R.T. (Self Monitoring
and Reporting Technology)
kontrollerar hårddisken
under POST och avger ett
varningsmeddelande om
hårddisken kräver service. Om
någon kritisk hårddiskvarning
ges under uppstart måste du
genast ta en reservkopia på
din data och köra Windows
diskkontrollprogram. För att köra
Windows diskkontrollprogram:
klicka Start > välj Dator >
högerklicka på en hårddiskikon>
välj Egenskaper > klicka på fliken
Verktyg > klicka Kontrollera nu > klicka Start. Du kan också välja
“Sök ... sektorer” för en mer efefktiv sökning och reparation, men
processen tar längre tid.
VIKTIGT! Om du fortfarande får varningar under uppstart
efter att ha kört ett programvarudiskkontrollverktyg, ska du
lämna in din Notebook PC på service. Fortsatt användning
kan resultera i förlust av data.
Bruksanvisning bärbar dator
35
Kontrollera batteriströmmen
Batterisystemet implementerar Smart Battery-standard i
Windowsmiljön som också gör det möjligt för batteriet att
noggrannt rapportera antalet laddade procent som finns kvar
i batteriet. Ett fullt laddat batteri ger Notebook PC ett par
timmars arbetsström. Den exakta siffran varierar beroende
på användningen av de strömsparande funktionerna, dina
arbetsvanor i allmänhet, CPU, systemets minnesstorlek och
storleken på skärmpanelen.
Skärmbilderna som visas här är bara exempel och visar inte
vad du ser i ditt system.
Du kommer att varnas när batteriströmmen är låg. Om
du fortsätter att ignorera den låga batterinivån kommer
Notebook PC:n att gå in i viloläge (Windows använder som
standard STR).
Högerklicka på batteriikonen
Markör över batteriikonen utan strömadapter.
Vänsterklicka på batteriikonen
Markör över batteriikonen med strömadapter.
VARNING! Suspend-to-RAM (STR) varar inte länge när
batteriströmmen är förbrukad. Suspend-to-Disk (STD) är inte
samma sak som ström AV. STD kräver en liten mängd ström
och kommer inte att klara sig om ingen ström finns tillgänglig
p g a total batteriförbrukning eller ingen strömtillförsel (d v s
varken strömadaptern eller batteriet är tillgängligt).
36
Bruksanvisning bärbar dator
Ladda batteriet
Innan du använder din Notebook PC på resande fot måste du
ladda batteriet. Batteriet börjar laddas så snart som Notebook
PC är ansluten till extern ström genom strömadaptern. Ladda
batteriet fullt innan du använder det för första gången. Ett nytt
batteri måste laddas helt och hållet innan Notebook PC kopplas
bort från den externa strömmen. Det tar ett par timmar att ladda
batteriet helt när Notebook PC är AV och det kan ta dubbelt så
lång tid när Notebook PC är PÅ. Lampan för batteriladdning slås AV
när batteriet är laddat.
Batteriet börjar laddas när den kvarvarande laddningen
sjunker under 95 %. Detta förhindrar att batteriet laddas
ofta. Minimering av laddningscykeln hjälper till att förlänga
batteriets livslängd.
Batteriet slutar laddas om temperaturen är för hög eller om
batteriets spänning är för hög.
VARNING! Låt inte batteripaketet vara ouppladdat.
Batteripaketet kommer att ladda ur sig med tiden. Om
batteripaketet inte används måste det fortsättas att laddas
var tredje månad för att bibehålla dess kapacitet i annat fall
kommer det inte att kunnas laddas i framtiden.
Bruksanvisning bärbar dator
37
Strömalternativ
Strömbrytaren sätter på PÅ
och stänger AV Notebook
PC, eller sätter Notebook
PCn i vilo- eller standbyläge.
Strömbrytarens egenskaper
kan ställas in i Windows
kontrollpanel > Strömalternativ>
Systeminställningar.
För andra alternativ som t ex “Byt användare, starta om,
insomning eller avstängning” klickar du på pilhuvudet intill
låsikonen.
Starta igen eller starta om
Efter att ha genomfört förändringar i ditt operativsystem kan du
bli uppmanad att starta om systemet. En del installationsprocesser
visar en dialogruta för att starta om. För att starta om systemet
manuellt väljer du Starta om.
VIKTIGT! För att skydda hårddisken ska du vänta minst 5
sekunder efter att du har slagit AV din Notebook PC innan du
slår PÅ den igen.
38
Bruksanvisning bärbar dator
Akutavstängning
Om ditt operativsystem inte går att stänga AV ordentligt eller
starta om, finns det ytterligare ett sätt att stänga av din bärbara
PC:
•
Tryck in strömbrytaren
mer än 4 sekunder.
i
VIKTIGT! Använd inte akutnedstängningsknappen samtidigt
som data har skrivits in, det kan resultera i förlust eller skada
på datan.
Bruksanvisning bärbar dator
39
Energihanteringslägen
Notebook PC har ett antal automatiska eller justerbara
energibesparingsfunktioner som du kan använda dig
av för att maximera batteriets livslängd och sänka den
totala ägandekostnaden. Du kan styra en del av de här
funktionerna genom Energimenyn i BIOS-inställningen. ACPI
energihanteringsinställningar görs genom operativsystemet.
Funktionerna för energihantering är utformade för att spara så
mycket elektricitet som möjligt genom att försätta komponenter
i ett lågenergikonsumtionsläge så ofta som möjligt, men också i
fullt utförande på begäran.
Insomning och vila
Strömhanteringsinställningar
återfinns i Windows
> Kontrollpanel>
Strömalternativ. I
Systeminställningar kan du
definiera “Insomning/Vila” eller
“Avstängning” för stängning
av skärmpanelen eller genom
att trycka på strömbrytaren.
“Insomning” och “Vila” sparar ström när din Notebook PC inte
används, genom att stänga AV vissa komponenter. När du
återupptar arbetet på datorn kommer din senaste status (t ex en
halvvägs nedskrollat document eller e-post som är halvskrivet)
att visas igen som om du aldrig varit iväg. “Stäng ned” kommer
att stänga alla program och fråga om du vill spara arbetet om det
inte är sparat.
“Insomning” är samma sak som
Suspend-to-RAM (STR). Den här
funktionen lagrar all din aktuella
data och status i RAM samtidigt
som många komponenter är
AVSTÄNGDA. Eftersom RAM är
flyktigt kräver den energi för
att behålla (uppdatera) datan.
Klicka på Windows knappen
och pilen intill låsikonen för att se det här alternativet. Du kan
också använda tangentbordeta genväg [Fn F1] för att aktivera
det här läget. Återställ genom att trycka på valfri tangent förutom
[Fn]. (OBS: Strömindikatorn kommer att blinka i det här läget.)
40
Bruksanvisning bärbar dator
“Vila” är samma sak som Suspend-to-Disk (STD) och lagrar
din aktuella data och status på hårddisken. Genom att göra
på det viset behöver RAM inte uppdateras regelbundet, och
energiförbrukning minskar stort men elimineras inte helt.
En del uppväckningskomponenter som LAN kräver att förbli
strömförsedda. “Vila” sparar mer energi jämfört med “Insomning”.
Klicka på Windows knappen och pilen intill låsikonen för att se
det här alternativet. Återställ genom att trycka på strömbrytaren.
(OBS: Strömindikatorn kommer att vara AV I det här läget.)
Strömkontroll termikblåsa
Det finns tre metoder med energikontroll för att styra statusen på
Notebook PCns termikblåsa. De här energikontrollerna kan inte
konfigureras av användaren och ska kännas till om Notebook
PC går in i de här lägena. Följande temperaturer representerar
chassitemperaturen (inte CPU).
•
•
•
Fläkten slår PÅ för aktiv nedkylning när temperaturen når
den säkra, övre nivån.
CPU minskar hastighet för passiv nedkylning när
temperaturen överskrider den säkra, övre nivån.
Systemet stänger ned för kritisk nedkylning när
temperaturen överskrider den maximala, säkra övra nivån.
Bruksanvisning bärbar dator
41
Speciella funktioner på tangentbordet
Färgade snabbtangenter
Följande definierar de färgade
snabbtangenterna på tangentbordet till
Notebook PC. De färgade kommandona
kommer du åt genom att först trycka och
hålla ner funktionstangenten samtidigt som
du trycker ner en tangent med ett färgat
kommando.
Placeringen av funktionstangenterna kan variera beroende
på modell, men funktionerna är de samma. Följ ikonerna
istället för funktionstangenterna.
“ZZ” -ikon (F1): Placerar Notebook PC i väntläge
(antingen Spara-till-RAM eller Spara-till-Disk
beroende på inställningarna för sleepknappen i
strömhanteringsinställningen).
Radio Tower (F2): Endast trådlösa lägen: Kopplar om
den interna trådlösa LAN eller Bluetooth (på utvalda
modeller) till PÅ eller AV med en skärmvisningsmeny
(OSD-meny). Motsvarande trådlösa indikator kommer
att lysa när den är aktiverad. Programinställningar via
Windows är nödvändigt för att kunna använda trådlöst
LAN eller Bluetooth.
Solnedgångsikon (F5): Ökar skärmens ljusstyrka
Soluppgångsikon (F6): Minskar skärmens ljusstyrka
LCD-ikon (F7): Kopplar om skärmpanelen mellan PÅ
och AV. Det här sträcker också ut ditt skärmområde
(på utvalda modeller) för att fylla ut hela skärmen när
lågupplösningslägen används.
LCD/skärmikoner (F8): Kopplar mellan LCD-skärmen
på Notebook PC och en extern skärm i följande
serie: Endast LCD -> Eendast CRT (extern bildskärm)
-> LCD + CRT-klon -> LCD + CRT-utökad. (Den här
funktionen fungerar inte med 256 färger, välj Hög färg
i Inställningar av skärmegenskaper.) ANMÄRKNING:
Du måste ansluta en extern skärm “innan” du startar
upp.
42
Bruksanvisning bärbar dator
Överkorsad styrplatta (F9): Omkopplar den
inbyggda styrplattan mellan LÅST (avaktiverad) och
UPPLÅST (aktiverad). Låsning av styrplattan kommer
att förhindra ofrivillig förflyttning av markören vid
skrivning och används bäst tillsammans med en extern
pekenhet såsom en mus. ANMÄRKNING: Utvalda
modeller har en indikator mellan styrplattans knappar
kommer att lysa när styrplattan är UPPLÅST (aktiverad)
och släckt när styrplattan är LÅST (avaktiverad).
Högtalarikoner (F10): Kopplar högtalarna PÅ och AV
(endast i Windows OS)
Högtalare-ner-ikon (F11): Ökar högtalarvolymen
(endast i Windows OS)
Högtalare-upp-ikon (F12):
Minskar högtalarvolymen (endast i Windows OS)
Fn+C: Omkopplar “Splendid Video Intelligent
Technology” funktionen AV och PÅ. Det här möjliggör
växling mellan olika förstärkningslägen för skärmfärger
med syfte att förbättra kontrast, ljusstyrka, hudtoner
och färgmättnad för rött, grönt och blått oberoende
av varandra. Du kan se det aktuella läget genom
skärmvisningsmenyn (OSD)
Fn+V:
Omkopplar “Life Frame” programvara.
Power4Gear Hybrid (Fn+Spaceknapp): Den
här tangenten byter strömsparning mellan olika
strömsparningslägen. Strömsparningslägena
kontrollerar flera olika aspekter av Notebook PC för
att maximera dess prestanda mot batteritid. När du
använder eller tar bort strömadaptern byter systemet
automatiskt mellan AC-läge och batteriläge. Du kan se
aktuellt läge med hjälp av skärmmenyn (OSD).
Bruksanvisning bärbar dator
43
Fn+Enter (utökat tangentbord): Växlar “Kalkylatorn”.
Microsoft Windows tangenter
Det finns två speciella Windows –tangenter på tangentbordet,
som beskrivs nedan.
Tangenten med Windows -logotypen aktiverar
startmenyn, och är placerad längst ned till vänster på
Windows –skrivbordet.
Den andra tangenten, som ser ut som en Windows
-meny med en liten markör, aktiverar egenskapsmenyn
och motsvarar tryck med höger musknapp på ett
Windows –objekt.
Utökat tangentbord (på utvalda modeller)
Ett utökat tangentbord finns tillgängligt på utvalda modeller. Det
utökade tangentbordet
har en särskild numerisk
knappsats för att enkelt
kunna skriva in siffror.
Använd [Num Lk / Scr
Lk] för att växla mellan
den utökade knappsatsen
med siffror eller med
markörförflyttare. Markörens
riktningsknappar är till för
förflyttning mellan fält eller
celler såsom de i ett kalkylblad
eller i en tabell.
44
Bruksanvisning bärbar dator
Tangentbord som ett numeriskt tangentbord
Det numeriska tangentbordet är inbäddat i tangentbordet
och består av 15 tangenter som gör intensiv sifferinmatning
smidigare. Dessa dubbelfunktionstangenter är markerade med
orange på de stora bokstäverna. Numerisk tilldelning är placerad
längst upp i högra hörnet på varje tangent som visas i figuren.
När det numeriska tangentbordet är aktiverat, genom att
användaren trycker [Fn][Ins/Num LK], kommer sifferlåsets lysdiod
att tändas. Om ett externt tangentbord är anslutet kommer
tryckande på [Ins/Num LK] på det externa tangentbordet
att aktivera/ avaktivera sifferlåset på båda tangentborden
samtidigt. Det
numeriska tangentbordet
avaktiveras och det externa
tangentbordet fortsätter
vara aktiverat när du trycker
[Fn][Ins/Num LK] -tangenten
på Notebook PC.
Tangentbord som markör
Tangentbordet kan användas som markör när sifferlåset är PÅ
eller AV för att öka navigeringen samtidigt som numerisk data
matas in i kalkylprogram eller liknande.
Med sifferlåset AV, tryck [Fn] samt en av markörtangenterna
som visas nedan. T ex [Fn][8] för uppåt, [Fn][K] för nedåt, [Fn][U]
till vänster, och [Fn][O] till höger.
Med sifferlåset
PÅ, använd [Shift]
-tangenten samt en av
markörtangenterna som
visas nedan. T ex [Shift][8]
för uppåt, [Shift][K] för nedåt,
[Shift][U] till vänster, och
[Shift][O] till höger.
Bruksanvisning bärbar dator
45
Multimedia-kontrollknappar
(på utvalda modeller)
Multimedia-kontrollknapparna gör det möjligt att bekvämt
kontrollera multimediaprogrammet. Nedan definieras betydelsen
av varje multimedia-kontrollknapp på Notebook PC:n.
Vissa kontrollknappars funktion kan skilja sig åt beroende på
modell av bärbar dator.
Använd [Fn] knappen i kombination med piltangenterna för
CD-kontrollfunktioner.
Spela/paus (↓)
Börjar eller pausar uppspelning av mediafil.
Stopp(↑)
Stoppar uppspelning av mediafil.
Bakåt (←)
Går tillbaka till föregående sång /filmkapitel under
uppspelning av mediafil.
Framåt (→)
Hoppar till nästa sång /filmkapitel under
uppspelning av mediafil.
46
Bruksanvisning bärbar dator
Växlar och statusindikatorer
Växlar
Strömbrytare
Strömbrytaren sätter PÅ eller stänger AV Notebook PC,
eller försätter Notebook PC i insomnings- eller viloläge.
Egenskaper hos strömbrytaren kan anpassas i Windows
kontrollpanel “Strömalternativ”.
Ströbrytaren skiljer sig åt i utseende mellan olika modeller.
Bruksanvisning bärbar dator
47
Statusindikatorer
ESC
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
Pause
Break
Prt sc
Sysrq
Delete
Insert
esc
Home
Pgup
Pgdn
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
f11
f12
pause
break
prt sc
sysrq
delete
insert
home
pgup
pgdn
end
End
backspace
Backspace
Num lk
Scr lk
num lk
scr lk
tab
Tab
7
8
Shift
Shift
9
pgup
home
Pgup
Home
Enter
Caps Lock
4
5
6
1
2
3
End
enter
caps lock
shift
shift
pgdn
end
Pgdn
enter
Enter
Ctrl
Fn
Alt
Alt
Ctrl
0
Insert
ctrl
fn
alt
alt
ctrl
insert
delete
Delete
Framsidan
48
Bruksanvisning bärbar dator
Strömindikator
Den gröna lysdioden tänds för att visa att Notebook PC
är PÅslagen och blinkar långsamt när Notebook PC är i
Suspend-to-RAM (standby-)-läge. Den här lysdioden är AV
när Notebook PC är AV-slagen eller Suspend-to-Disk (vilo-)läge.
Batteriladdningsindikator (dubbelfärg)
Den dubbelfärgade laddningsindikatorn visar statusen för
batteriströmmen enligt följande:
Grön PÅ: Batteriladdningen är mellan 95 % och 100 % (med
strömanslutning).
Orange PÅ: Batteriladdningen är mindre än 95 % (med
strömanslutning).
Orange blinkande: Batteriladdningen är mindre än 10 %
(utan strömanslutning).
Av: Batteriladdningen är mellan 10 % och 100 % (utan
strömanslutning).
Enhetsaktivitetsindikator
Visar att Notebook PC har tillgång till en eller flera
lagringsenheter, som t ex hårddisken. Lampan blinkar
proportinellt till åtkomsttiden.
Bluetooth / Trådlös indikator
Denna är endast tillämplig på datorer med inbyggda
Bluetooth (BT) och inbyggd trådlösa LAN. Denna indikator
kommer att lysa för att visa att den bärbara datorns inbyggda
Bluetooth (BT) funktion är aktiverad. Denna är endast
tillämplig på datorer med inbyggda trådlösa LAN. När den
inbyggda trådlösa LAN är aktiverad kommer denna indikator
att lysa. (Inställningar i Windows program måste göras.)
Bruksanvisning bärbar dator
49
Num Lock Indikator
Visar att sifferlåset [Num Lk] är aktiverat när den
är tänd. Sifferlåset gör det möjligt för en del av
tangentbordsbokstäverna att fungera som siffror, för att
underlätta numerisk datainmatning.
Versallåsindikator
50
Visar att tangenten [Caps Lock] (stora bokstäver) är
aktiverad när den är tänd. Capital lock innebär att en del av
tangentbordets bokstäver skrivs som kapilärer (d v s A, B, C).
När lampan för capital lock är AV kommer de bokstäver som
skrivs att skrivas som små bokstäver (d v s a, b, c).
Bruksanvisning bärbar dator
4
Använda
Notebook PC
Pekenhet
Den integrerade styrplattepekenheten i Notebook PC är fullt
kompatibel med alla två/tre-knapps- och scrollningshjul
PS/2-mus. Styrplattan är tryckkänslig och innehåller inga
rörliga delar, på så vis undviks mekaniska fel. En styrrutin
behövs dock fortfarande för att den ska fungera med en del
applikationsprogram.
Pekare Rörelse
Scrollningsområde
Högerklick
VIKTIGT! Använd inga objekt istället för fingrarna för att
hantera styrplattan, annars kan styrplattans yta skadas.
52
Bruksanvisning bärbar dator
Använda styrplattan
Lätta tryck med fingertoppen är allt som krävs för att använda
styrplattan. Eftersom styrplattan är elektrostatiskt känslig kan inga
objekt användas istället för fingrarna. Styrplattans primära funktion
är att flytta markören runt eller välja alternativ som visas på skärmen,
med hjälp av dina fingertoppar istället för med en skrivbordsmus
av standardtyp. Följande illustrationer visar korrekt användning av
styrplattan.
Flytta markören
Placera fingret mitt
på styrplatten och
glid i riktning för att
flytta på markören.
Glid fingret
framåt
Glid fingret
åt höger
Glid fingret
åt vänster
Glid fingret
bakåt
Bruksanvisning bärbar dator
53
Illustrationer för användning av styrplatta
Klicka/knacka - Med markören över ett alternativ trycker
du på vänster knapp eller använder fingertoppen för att lätt
vidröra styrplattan. Håll fingret på styrplattan tills alternativet
är markerat. Det markerade alternativet kommer att ändra färg.
Följande 2 exempel ger samma resultat.
Klicka
tryck vänster markörknapp
och släpp.
Knacka
knacka lätt och snabbt till
på styrplattan.
Dubbelklicka/ dubbelknacka - Det här är ett vanligt sätt för
att starta ett program direkt från motsvarande ikon som du har
valt. Flytta markören till ikonen som du vill starta, tryck vänster
knapp eller knacka två gånger i styrplattan i snabb följd, och
systemet startar motsvarande program. Om intervallen mellan
klicken eller knackningarna är för lång kommer kommandot inte
att genomföras. Du kan ställa in dubbelklickningshastigheten i
Windows kontrollpanel “Mus”. Följande 2 exempel ger samma
resultat.
Dubbelklicka
tryck vänster markörknapp
två gånger och släpp.
54
Dubbelknacka
knacka lätt och snabbt till
på styrplattan två gånger.
Bruksanvisning bärbar dator
Dra och släpp - att dra innebär att du plockar upp en sak och
placerar den var du vill på skärmen. Du kan flytta markören över
det alternativ du har valt, och samtidigt som du håller vänster
knapp nedtryckt flyttar du markören till önskad plats, och släpper
sedan knappen. Eller också kan du helt enkelt dubbelknacka på
alternativet och hålla samtidigt som du drar det med fingertoppen.
Följande illustrationer ger samma resultat.
Dra-klicka
håll vänster knapp och dra
med fingret över styrplattan.
Dra-knacka
knacka lätt till på styrplattan
två gånger och dra med fingret
över styrplattan under den
andra knackningen.
Tvåfingrars rullning – Använd två fingertoppar för att glida
up/ned/vänster/höger på styrplatan för att rulla i ett fönster
upp/ned/vänster/höger. Om det visade fönstret innehåller flera
underfönster, flytta markören till det fönstret innan rullningen. (på
utvalda modeller)
Rulla
vertikalt
Rulla horisontellt
Zooma in/ut med två fingrar — för fingertopparna på två fingrar
emot eller från varandra på styrplattan för att zooma in eller ut. Det
är smidigt vid visning av bilder eller när du läser dokument.
Zooma in
Bruksanvisning bärbar dator
Zooma ut
55
Tvåfingerstryckning - Använd
två fingrar för att trycka på
styrplattan. Denna handling
simulerar klicket på rullhjulet
på en mus.
Trefingrars tryckning
– Använd tre fingrar för
att trycka på styrplattan.
Denna handling imiterar
högerklickfunktionen hos en
mus. (på utvalda modeller)
Tvåfingers rotation- Placera
en fingertopp på styrplattan
och gör en båge med det
andra för att rotera bilden eller
dokumentet som du tittar på.
Du kan göra rotationer medurs
eller moturs beroende på dina
behov.
56
Bruksanvisning bärbar dator
Ta hand om styrplattan
Styrplattan är tryckkänslig. Om den inte tas om hand
ordentligt kan den lätt skadas. Var uppmärksam på följande
säkerhetsföreskrifter.
• Var noggrann med att inte styrplattan kommer i kontakt
med smuts, vätska eller fett.
• Vidrör inte styrplattan om dina fingrar är smutsiga eller blöta.
• Placera inga tunga objekt på styrplattan eller styrplattans
knappar.
• Skrapa inte styrplattan med fingernaglarna eller andra hårda
objekt.
Styrplattan svarar på rörelse, inte våld. Ytan behöver aldrig
knackas för hårt på. Knacka hårt ökar inte svarsfunktionen för
styrplattan. Styrplattan svarar bäst på lätt tryck.
Automatisk avaktivering av styrplatta
Windows kan automatiskt avaktivera Notebook PCns touchpad
när en extern USB-mus ansluts.
Den här funktionen är normalt AV. För att sätta:
1. PÅ den här funktionen väljer du I Windows alternativetn
Control Panel > Hårdvara och ljud > Mus.
Bruksanvisning bärbar dator
57
2. Klicka på ELAN överst och klicka i kontrollrutan avaktivera
när extern USB-mus kopplas in.
3. Klicka på OK för att avsluta konfigurationen.
58
Bruksanvisning bärbar dator
Lagringsenheter
Lagringsenheter gör det möjligt för Notebook PC att
läsa eller skriva dokument, bilder och andra filer till olika
datalagringsenheter.
Läsare Flash Memorykort
Vanligtvis måste ett PCMCIA inhandlas separat för att kunna
använda minneskort från apparater som t ex digitalkameror,
MP3-spelare, mobiltelefoner och PDA. Den här Notebook PCn
har en enkel, inbyggd minneskortläsare som kan använda många
flashminneskort som visas i exemplet nedan. Den inbyggda
kortläsaren är inte bara smidig, utan också snabbare än de flesta
andra former av kortläsare, då den använder PCI-bussen med
hög bandbredd.
VIKTIGT! Flashminneskortkompatibilitet varierar beroende
på Notebook PC-modell och flashminneskortspecifikationer.
Flashminneskortspecifikationer ändras hela tiden, så
kompatibiliteten kan ändras utan förvarning.
SD / MMC
MS / MS Pro
Den verkliga placeringen av Flashminnets öppning skiljer sig
åt mellan olika modeller. Se föregående kapitel för att hitta
flashminnets öppning.
VIKTIGT! Ta aldrig bort kort samtidigt som eller direkt efter
läsning, kopiering, formatering eller radering av data på
kortet, annars kan data gå förlorad.
VARNING! För att förebygga förlust av data ska du använda
“Safely Remove Hardware and Eject
Media" på aktivitetsfältet innan du
tar bort minneskortet.
Bruksanvisning bärbar dator
59
Hårddisk
Hårddiskenheter har mycket högre kapacitet och arbetar mycket
snabbare än diskettenheter och optiska enheter. Notebook
PC kommer med en utbytbar hårddiskenhet. Aktuell hårddisk
stödjer S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology/
Självövervakande och rapporterande teknologi) för att upptäcka
hårddiskfel och funktionsavbrott innan de sker. Vid byte
eller uppgradering av hårddisk besök alltid ett auktoriserat
servicecenter eller återförsäljare för denna Notebook PC.
VIKTIGT! Oaktsam hantering av Notebook PC kan skada
hårddisken. Hantera Notebook PC försiktigt och håll den
borta från statisk elektricitet och starka vibrationer eller
stötar. Hårddisken är den känsligaste komponenten och
kommer med största sannolikhet att vara den första eller den
enda komponenten som skadas om Notebook PC tappas i
marken.
VIKTIGT! Vid byte eller uppgradering av hårddisk besök alltid
ett auktoriserat servicecenter eller återförsäljare för denna
Notebook PC.
VARNING! Koppla bort all ansluten kringutrustning, eventuell
telefon eller telekommunikationslinjer och strömanslutning
(som t.ex. extern strömkälla, batteripaket osv.) innan du tar av
höljet på hårddisken.
60
Bruksanvisning bärbar dator
2
1
2
1
Ta bort hårddiskenheten
2
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
2
2
1
2
1
Installera hårddiskenheten
1
2
2
1
2
2
2
1
1
2
1
Den verkliga placeringen av hårddisken skiljer sig åt mellan
2
olika modeller. Se föregående kapitel
för att hitta hårddisken.
1
Bruksanvisning bärbar dator
61
2
1
2
1
2
1
Ta bort hårddiskenheten
2
1
2
2 2
2
1
1
1
2
1
2
1
2
1
Installera hårddiskenheten
2
1
1
2
1
2
1
1
2
2
1
Den verkliga placeringen av hårddisken skiljer sig åt mellan
olika modeller. Se föregående kapitel
för1 att hitta hårddisken.
2
62
Bruksanvisning bärbar dator
1
Minne (RAM)
Ytterligare mine kommer att öka applikationens prestanda,
genom att hårddisktillgången minskar. Besök ett auktoriserat
servicecenter eller –återförsäljare för information om
minnesuppgraderingar för din Notebook PC. Inhandla endast
expansionsmoduler från auktoriserade återförsäljare av den här
Notebook PC:n för att säkerställa maximal kompatibilitet och
reliabilitet.
BIOS känner automatiskt av mängden minne i systemet och
komfigurerar CMOS i enlighet under processen POST (Power-onself-Test). Det krävs ingen installation av hårdvara eller mjukvara
(inräknat BIOS) efter att minne har installerats.
VARNING! Koppla bort all ansluten kringutrustning, eventuell
telefon eller telekommunikationslinjer och strömanslutning
(som t.ex. extern strömkälla, batteripaket osv.) innan du tar
installerar eller tar bort en minnesenhet.
Den verkliga placeringen av minnet skiljer sig åt mellan olika
modeller. Se föregående kapitel för att hitta minnet.
Installera ett minneskort:
Ta bort ett minneskort:
3
(Det här är bara ett exempel.)
Bruksanvisning bärbar dator
3
(Det här är bara ett exempel.)
63
Anslutningar
Det inbyggda modemet och nätverket kan inte installeras
senare som en uppgradering. Efter köpet kan modem och/
eller nätverk installeras som ett PC-kort (PCMCIA).
Nätverksanslutning
Anslut en nätverkskabel, med RJ-45-kontakter i båda ändar,
till modem/nätverksporten på Notebook PC och den ändra
änden till en hubb eller omkopplare. För 100 BASE-TX/1000
BASE-T-hastighet måste din nätverkskabel vara kategori 5 eller
bättre (inte kategori 3) med partvinnad kabel. Om du planerar
att köra gränssnittet på 100Mbps måste det vara anslutet till
en 100 BASE-TX/1000 BASE-T hubb (inte en BASE-T4 hubb).
För 10Base-T, använd kategori 3, 4, eller 5 partvinnad kabel.
100/1000 Mbps Full-Duplex stöds på den här Notebook PC men
kräver anslutning till en nätverksomkopplingshubb med “duplex”
aktiverad. Programvarans ursprungsinställning är att använda
den snabbaste inställningen, varför användaren inte behöver
göra någonting.
1000BASE-T (eller Gigabit) stöds endast av vissa modeller.
64
Bruksanvisning bärbar dator
Partvinnad kabel
Kabeln som används för att ansluta Ethernetkortet till en värd (i
allmänhet en hubb eller en omkopplare) kallas genomgående
partvinnad Ethernet (Twisted Pair Ethernet, TPE). Ändkontakterna
kallas RJ-45kontakter, och de är inte kompatibla med RJ-11
telefonkontakter. Om två datorer ansluts till varandra med en
hubb emellan kommer en överkorsad LAN-kabel att krävas (FastEthernet modell). (Gigabit modeller stöder auto-crossover så en
crossover LAN-kabel är tillval.)
Exempel på Notebook PC ansluten till en nätverkshubb eller
switch för användning med det inbyggda Ethernet controller.
Nätverkskabel med
RJ-45-kontakter
Nätverks hubb eller
omkopplare
Nätverkskabel med
RJ-45-kontakter
Nätverks hubb eller
omkopplare
Den verkliga placeringen av LAN-porten skiljer sig åt mellan
olika modeller. Se föregående kapitel för att hitta LAN-porten.
Bruksanvisning bärbar dator
65
Trådlös LAN-anslutning (på utvalda modeller)
Det inbyggda trådlösa LAN-tillvalet är en kompakt trådlös
Ethernet-adapter som är lätt att använda. Införandet av IEEE
802.11 standard för trådlösa LAN (WLAN) gör att det inbyggda
trådlösa LAN klarar av snabb dataöverföring genom användning
av Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) och Orthogonal
Frequency Division Multiplexing (OFDM) teknologier på
2.4GHz/5 GHz frekvenser. Det inbyggda trådlösa LAN tillvalet är
bakåtkompatibel med den tidigare standarden IEEE 802.11 som
möjliggör seamless gränssnitt för trådlös LAN-standard.
Det inbyggda trådlösa LAN är en klientadapter som stödjer
infrastruktur och ad-hoc lägen som ger dig flexibilitet i din
befintliga och framtida konfigurering av trådlösa nätverk på
avstånd upp till 40 meter mellan klienten och accesspunkten.
För att skapa effektiv säkerhet för din trådlösa kommunikation,
levereras det inbyggda LAN med 64-bit/128-bit Wired Equivalent
Privacy (WEP) kryptering och Wi-Fi Protected Access (WPA)
funktioner.
Av säkerhetsskäl, anslut INTE till osäkra nätverk; i annat fall
kan okrypterad informationsöverföring vara synlig för andra.
66
Bruksanvisning bärbar dator
Ad-hoc läge
Ad-hoc läge möjliggör för Notebook PC att ansluta till andra
trådlösa enheter. Ingen accesspunkt (AP) behövs i denna trådlösa
miljö.
(Alla enheter måste
installera tillvalet 802.11
trådlösa LAN-adapter.)
Notebook PC
Desktop PC
PDA
Infrastrukturläge
Infrastrukturläge möjliggör att Notebook PC och andra trådlösa
enheter kan ansluta till ett trådlöst nätverk som skapats av
en accesspunkt (AP) (säljs separat) som ger en central länk för
trådlösa klienter att kommunicera med varandra eller med ett
trådnätverk.
Notebook PC
Desktop PC
(Alla enheter måste
installera tillvalet 802.11
trådlösa LAN-adapter.)
Access Point
PDA
Bruksanvisning bärbar dator
67
Windows trådlöst nätverksanslutning
Ansluta till ett nätverk
1. Sätt PÅ den trådlösa strömbrytaren om det behövs för din
model (se knappar i avsnitt 3).
2. Tryck på [FN+F2]
upprepade gånger tills
ikonen trådlöst LAN och
bluetoothikonen visas.
Eller dubbelklicka på ikonen
Trådlös konsol i Windows
meddelandeområde och välj
den trådlösa LAN ikonen.
3. Klicka på den trådlösa nätverksikonen med en orange stjärna
i Windows® meddelandefältet.
4. Välj den trådlösa
anslutningspunkt du vill
ansluta till från listan och
klicka på Anslut för att
skapa anslutningen.
Om du inte hittar
den önskade
anslutningspunkten
klicka på ikonen
uppdatera i övre
högra hörnet för att
uppdatera och söka i
listan igen.
68
Bruksanvisning bärbar dator
5. Vid anslutningen kan du behöva ange ett lösenord.
6. När anslutningen har etablerats visas anslutningen i listan.
7. Du kan se den trådlösa nätverksikonen
i aktivitetsfältet.
Den överkorsade nätverksikonen
visas när du trycker på
<Fn> + <F2> för att avaktivera WLAN funktionen.
Bruksanvisning bärbar dator
69
Bluetooth trådlös anslutning
(på utvalda modeller)
Bärbara datorer med Bluetooth-teknologi eliminerar behovet av
kablar för anslutning av Bluetooth-aktiverade enheter. Exempel på
Bluetooth-aktiverade enheter kan vara Notebook PC, bordsdatorer,
mobiltelefoner och handdatorer.
Om din bärbara dator inte levererades med inbyggd Bluetooth
måste du ansluta en USB- eller ExpressCard Bluetooth modul
för att kunna använda Bluetooth.
Bluetooth-aktiverade mobiltelefoner
Du kan trådlöst ansluta till din mobiltelefon. Beroende på vilka
möjligheter din mobiltelefon har, kan du överföra telefonboksdata,
bilder, ljudfiler etc. eller om den har modem kan du ansluta till
Internet. Du kan också skicka SMS.
Bluetooth-aktiverade datorer eller handdatorer
Du kan trådlöst ansluta till andra datorer eller handdator för
utbyte av filer, dela på kringutrustning eller Internet eller
nätverksanslutningar. Du kan också använda Bluetooth-aktiverade
trådlösa tangentbord eller mus.
Sätta PÅ och starta Bluetooth-hjälpmedel
Denna process kan användas för att lägga till de flesta Bluetooth
enheter.
1. Sätt PÅ den trådlösa strömbrytaren om det behövs för din
model (se knappar i avsnitt 3).
2. Tryck på [FN+F2] upprepade
gånger tills ikonen trådlöst
LAN och bluetoothikonen
visas.
70
Bruksanvisning bärbar dator
Eller dubbelklicka på ikonen
Trådlös konsol i Windows
meddelandeområde och välj
den Bluetooth ikonen.
3. I kontrollpanelen
gå till Nätverk och
Internet > Nätverk och
delningscenter och
klicka sedan på Ändra
adapterinställningar i det
vänstra blå fältet.
4. Högerklicka på Bluetooth
nätverksanslutning
och välj Visa Bluetooth
nätverksenheter.
5. Klicka på Lägg till en enhet
för att leta efter nya enheter.
Bruksanvisning bärbar dator
71
6. Välj en Bluetooth-aktiverad
enhet från listan och klicka
på Nästa.
7. Ange Bluetoothsäkerhetskoden i din enhet
och starta parningen.
8. Den parade relationen har
skapats lyckosamt. Klicka
på Stäng för att avsluta
inställningen.
72
Bruksanvisning bärbar dator
B
Bilaga
Valfria tillbehör
Dessa artiklar kommer som valfria tillbehör som kompletterar din
notebookdator.
USB-hubb (tillval)
Genom att fästa en tillvals USB-hubb utökar du dina USBportar, vilket gör det möjligt för dig att snabbt ansluta eller bryta
anslutningen till USB-kringutrustning genom en enda kabel.
USB flashminnesskiva
En USB flashminnesskiva är en tillvalsartikel som kan tillhandahålla
lagring upp till flera hundra megabyte, högre överföringshastighet
och högre varaktighet.När den används i aktuella operativsystem är
inga drivrutiner nödvändiga.
USB diskettenhet
En tillvald USB-diskettstation accepterar 1.44 MB (eller 720 KB)
3.5-tums disketter.
VARNING! För att förhindra systemfel ska du använda Windows
“Säker borttagning av hårdvara” i aktivitetsmenyn innan
du bryter anslutningen med USB floppy diskenhet. Skjut ut
disketten innan notebookdatorn transporteras för att förebygga
stötskador.
Valfria kontakter
De här artiklarna kan om så önskas köpas från tredje part.
USB tangentbord och mus
Genom att koppla ett externt USB-tangentbord blir det möjligt att
på ett enklare sätt mata in data. Genom att koppla en extern USBmus blir det möjligt att på ett enklare sätt navigera i Windows. Både
det externa USB-tangentbordet och –musen arbetar simultant med
notebookdatorns inbyggda tangentbord och styrplatta.
Skrivaranslutning
En eller flera USB-skrivare kan användas simultant på vilken USBport eller USB-hubb som helst.
B-2
Bruksanvisning bärbar dator
Operativsystem och programvara
Den här Notebook PC kan erbjuda (beroende på område) sina
kunder att välja ett förinstallerat operativsystem som Microsoft
Windows. Val och språk beror på geografiskt område. Nivåstöd
på hård- och mjukvara kan variera beroende på det installerade
operativsystemet. Stabilitetet och kompatibiliteten på andra
operativsystem kan inte garanteras.
Stödprogramvara
Den här Notebook PC kommer med en stöd-CD som
tillhandahåller BIOS, styrrutiner och applikationer, för att aktivera
hårdvarufunktioner, utöka funktionaliteten, hjälpa till att hantera
din Notebook PC eller lägga till funktionalitet som inte erbjuds
av det ursprungliga operativsystemet. Om uppdateringar eller
ersättning av stöd-CDn är nödvändiga, kontakta din återförsäljare
för att få addresser till hemsidor där du kan ladda hem individuella
programvarustyrrutiner och –verktyg.
Stöd-CDn innehåller alla styrrutiner, verktyg och programvara för alla
vanliga operativsystem, inräknat de som inte har förinstallerats. StödCDn inkluderar inte själva operativsystemet. Stöd-CDn behövs även
om din Notebook PC kommer förkonfigurerad, för att tillhandahålla
ytterligare programvara som inte ingår i fabriksinstalleringen.
En återställnings-CD är tillval och inkluderar en bild av
originaloperativsystemet som är installerat på hårddisken i
fabriken. Återställnings-CDn tillhandahåller en lättförståelig
återställningslösning som snabbt återställer Notebook PCns
operativsystem till dess ursprungliga bruksskick, under förutsättning
att din hårddisk är fullt funktionell. Kontakta din återförsäljare om du
önskar en sådan lösning.
En del av komponenterna och funktionerna i Notebook PC
fungerar inte innan styrrutiner och verktyg är installerade.
Bruksanvisning bärbar dator
B-3
System BIOS-inställningar
BIOS-skärmbilderna i denna sektion är endast till som referens.
De verkliga skärmbilderna kan variera med modell och
territorium.
Startenhet
1. På Boot (start) skärmen välj Boot Option (startalternativ) #1.
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot Security Save & Exit
Set the system boot order.
Boot Configuration
UEFI Boot
PXE ROM
[Disabled]
[Disabled]
Boot Option Priorities
Boot Option #1
Boot Option #2
[P0: ST9750420AS ...]
[P1: Optiarc DVD RW...]
Hard Drive BBS Priorities
CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Add New Boot Option
Delete Boot Option
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 2.01.1204. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
2. Tryck på [Enter] och välj en enhet som Boot Option #1.
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot Security Save & Exit
Set the system boot order.
Boot Configuration
UEFI Boot
PXE ROM
[Disabled]
[Disabled]
Boot Option Priorities
Boot Option #1
Boot Option #2
[P0: ST9750420AS ...]
[P1: Optiarc DVD RW...]
Hard Drive BBS Priorities
CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Add New Boot Option
Boot Option #1
Delete Boot Option
P0: ST9750420AS
P1: Optiarc DVD RW AD-7585H
Disabled
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 2.01.1204. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
B-4
Bruksanvisning bärbar dator
Säkerhetsinställning
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot Security Save & Exit
Password Description
Set the system boot order.
If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup.
If ONLY the user’s password is set, then this
is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup. In Setup, the User will
have Administrator rights.
Administrator Password
User Password Status
NOT INSTALLED
NOT INSTALLED
Setup administrator password
User Password
HDD User Password Status :
Set Master Password
Set User Password
NOT INSTALLED
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F2: Previous Values
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
I/O Interface Security
Version 2.01.1204. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
För att ställa in lösenord:
1. På Security (säkerhets-) skärmen välj Setup Administrator
Password (inställning administratörslösenord) eller User
Password (användarlösenord).
2. Skriv in ett lösenord och tryck [Enter].
3. Skriv in lösenordet igen och tryck [Enter].
4. Lösenordet är sedan inställt.
För att rensa lösenordet:
1. På Security (säkerhets-) skärmen välj Setup Administrator
Password (inställning administratörslösenord) eller User
Password (användarlösenord).
2. Ange nuvarande lösenord och tryck på [Enter].
3. Lämna fältet Create New Password (skapa nytt lösenord) tomt
och tryck på [Enter]
4. Lämna fältet ConfirmNew Password (bekräfta nytt lösenord)
tomt och tryck på [Enter].
5. Lösenordet är sedan rensat.
Bruksanvisning bärbar dator
B-5
Spara ändringar
Om du vill spara dina konfigureringsinställningar måste du spara
ändringarna innan du går ur BIOS installationsverktyg.
Om du vill återställa standardinställningarna väljer du Restore Defaults.
Du måste sedan spara ändringarna för att behålla tillverkarens
standardinställningar.
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot Security Save & Exit
Save Changes and Exit
Discard Changes and Exit
Exit system setup after saving
the changes.
Save Options
Save Changes
Discard Changes
Restore Defaults
Boot Override
P0: ST9750420AS
Silicon-Power PMAP
P1: Optiarc DVD RW AD-7585H
Launch EFI Shell from filesystem device
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 2.01.1204. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
B-6
Bruksanvisning bärbar dator
Vanliga problem och lösningar
Hårdvaruproblem – optisk disk
Den optiska diskenheten kan inte läsa eller skriva skivor.
1. Uppdatera BIOS till den senaste versionen och försök igen.
2. Om det inte hjälper att uppdatera BIOS bör du försöka med
skivor av högre kvalitet.
3. Om problemet kvarstår ska du ta kontakt med ditt lokala
servicecenter och be en tekniker om hjälp.
Okänd anledning – systemet är instabilt
Kan inte starta från viloläget.
1. Ta bort uppgraderade delar (RAM, HDD, WLAN, BT) om de har
installerats efter inköp.
2. Om så inte är fallet, försök med MS Systemåterställning till ett
tidigare datum.
3. Om problemet kvarstår kan du försöka återställa ditt system
med hjälp av återställningsdelning eller DVD.
ANMÄRKNING: Du måste backa upp all din data till ett annat
ställe innan återställning.
4. Om problemet kvarstår ska du ta kontakt med ditt lokala
servicecenter och be en tekniker om hjälp.
Hårdvaruproblem – tangentbord/ genvägsknapp
Genvägsknappen (FN) är avaktiverad.
A. Återinstallera “ATK0100”-styrrutinen från styrrutins-CDn eller
ladda ner den från ASUS webbsida
Bruksanvisning bärbar dator
B-7
Hårdvaruproblem—inbyggd kamera
Den inbyggda kamera fungerar inte som den ska.
1. Kontrollera “Enhetshanterare” för att se om det föreligger några
problem.
2. Försök återinstallera webbkamerans styrrutin för att lösa
problemet.
3. Om problemet inte går att lösa kan du uppdatera BIOS till
senaste version och försöka igen.
4. Om problemet kvarstår ska du ta kontakt med ditt lokala
servicecenter och be en tekniker om hjälp.
Hårdvaruproblem - batteri
Batteriunderhåll.
1. Registrera Notebook PC för en ett-årsgaranti med hjälp av
följande webbsida:
http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us
2. TA INTE bort batteripacket samtidigt som du använder
Notebook PC med AC- adaptern för att förebygga skada
som orsakas av olycklig strömförlust. ASUS batteripack har
ett kretsskydd för att förhindra överbelastning, så att inte
batteripacket i Notebook PC skadas om det lämnas i.
Hårdvaruproblem – fel på Ström PÅ/AV
Jag kan inte sätta på Notebook PCn.
Diagnos:
1. 2.
3.
4.
5.
6.
7.
B-8
Sätta på med endast batteri? (J = 2, N = 4)
Kan du se BIOS (ASUS-logo)? (J = 3, N = A)
Kan du ladda OS? (J = B, N = A)
Adapterström LED PÅ? (J = 5, N = C)
Sätta PÅ med endast adapter? (J = 6, N = A)
Kan du se BIOS (ASUS-logo)? (J = 7, N = A)
Kan du ladda OS? (J = D, N = A)
Bruksanvisning bärbar dator
Symtom & lösningar:
A. Problemet kan ligga i MB, HDD eller i NB; uppsök ett lokalt
servicecenter för hjälp.
B. Problem orsakat av operativsystemet. Försök återställa ditt
system med hjälp av återställningsdelningen eller skiva.
VIKTIGT: Du måste backa upp all din data till ett annat ställe
innan återställning.
C. Adapterproblem; kontrollera strömsladdanslutningarna eller
besök ett lokalt servicecenter för utbyte.
D. Batteriproblem; kontrollera batterikontakterna eller besök ett
lokalt servicecenter för reparation.
Hårdvaruproblem – Trådlöst kort
Hur kontrollerar man om en Notebook PC är utrustad med ett
trådlöst kort?
A. Öppna Kontrollpanel -> Enhetshanterare. Du ser om
Notebook PC har ett WLAN-kort under alternativet ”
Nätverksadapter”.
Mekaniska problem – FLÄKT/Temperatur
Varför är avkylningsfläkten alltid PÅ och temperaturen hög?
1. Kontrollera så att FLÄKTEN fungerar när CPU-temperaturen
är hög och kontrollera om det finns ett luftflöde från
huvudluftventilen.
2. Om du har många applikationer igång samtidigt (se
aktivitetsfältet), stäng dem för att minska systembelastningen.
3. Problemet kan också bero på virus, undersök förekomsten av
eventuellt virus med hjälp av en anti-virusprogramvara.
4. Om ingenting av ovanstående hjäler kan du försöka återställa
ditt system med hjälp av återställningsdelning eller DVD.
VIKTIGT: Du måste backa upp all din data till ett annat ställe
innan återställning.
Bruksanvisning bärbar dator
B-9
FARA: Anslut inte till Internet förrän du har installerat en
anti-virusprogramvara och en Internet brandvägg för att
skydda dig från virusattacker.
Programvaruproblem – ASUS medföljande mjukvara
När jag sätter PÅ Notebook PC får jag ett meddelande “Fel vid
öppnande av policyfil”.
A. Återinstallera den senaste versionen av “Power4 Gear” –
verktyget för att lösa problemet. Det finns tillgängligt på ASUS
webbsida.
Okänd anledning – blå skärm med vit text
En blå skärm med vit text visas efter att systemet har startat.
1. Ta bort tillagt minne. Om ytteligare minne har lagts till efter
inköp ska du stänga AV, ta bort det tillagda minnet och sätta PÅ
för att se om problemet beror på inkompatibelt minne.
2. Avinstallera mjukvaruapplikationer. Om du nyligen har
installerat programvaruapplikationer kan det hända att de inte
är kompatibla med ditt system. Försök att avinstallera dem i
Windows säkert läge.
3. Kontrollera systemet för virus.
4. Uppdatera BIOS till senaste versionen med WINFLASH i
Windows eller AFLASH i DOS-läge. De här verktygen och BIOSfiler kan laddas ner från ASUS webbsida.
VARNING: Kontrollera så att inte din Notebook PC får slut
på ström under BIOS flashing-processen.
B-10
Bruksanvisning bärbar dator
5. Om problemet fortfarande inte kan lösas kan du använda
återställningsprocessen för att ominstallera hela systemet.
VIKTIGT: Du måste backa upp all din data till ett annat ställe
innan återställning.
FARA: Anslut inte till Internet förrän du har installerat en
anti-virusprogramvara och en Internet brandvägg för att
skydda dig från virusattacker.
OBS: Kontrollera så att du installerar “Intel INF Update” och
“ARKACPI”-styrrutinerna först så att hårdvaruenheter kan
kännas igen.
6. Om problemet kvarstår ska du ta kontakt med ditt lokala
servicecenter och be en tekniker om hjälp.
Bruksanvisning bärbar dator
B-11
Mjukvaruproblem - BIOS
Uppdatera BIOS.
1. Verifiera exakt vilken modell av bärbar PC du har och ladda ner
den senaste BIOS-filen för din modell från ASUS webbplats och
spara den på din flash-diskenhet.
2. Anslut din flash-diskenhet till den bärbara PC:n och sätt på
datorn.
3. Använd funktionen “Start Easy Flash” på sidan Advanced
(avancerat) i BIOS-inställningsverktyget. Följ instruktionerna
nedan.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot Security Save & Exit
Main
Start Easy Flash
ASUS FancyStart
POST Logo Type
Play POST Sound
Speaker Volume
Internal Pointing Device
[Disabled]
[Static]
[No]
[4]
[Enabled]
Intel Virtualization Technology
VT-d
Legacy USB Support
SATA Configuration
[Enabled]
[Enabled]
[Enabled]
Press ENTER to run the utility
to select and update BIOS.
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F2: Previous Values
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 2.01.1204. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
4. Leta reda på den senaste BIOS-filen och börja uppdatera
(flashing) BIOS.
ASUS Tek. Easy Flash Utility
FLASH TYPE: Generic Flash Type
Current Platform
Platform: K54
Version:
100
Build Date: 03 16 2010 Time:11:51:52
New Platform
Platform: Unkown
Version:
Unkown
Build Date: Unkown
FS0
FS1
FS2
[
]: Switch
[
] : Choose
[q] : Exit
5. Du måste ”Restore Defaults” (återställa standard) på Exit sidan
efter uppdateringen (flashning) av BIOS.
B-12
Bruksanvisning bärbar dator
Återställa din bärbara dator
Använda återställningspartitionen
Återställningspartitionen återställer snabbt din bärbara dators
program till dess ursprungliga arbetsstatus. Innan du använder
Återställningsdelningen, ska du kopiera dina datafiler (som t ex Outlook
PST-filer) till en USB-enhet eller en nätverksenhet och notera alla
anpassade konfigurationer (såsom nätverksinställningar).
Om återställningsdelningen
Återställningsdelningen är ett utrymme som är reserverat på din
hårddisk som används för att återställa operativsystemet, styrrutiner
och verktyg som installerades på din Notebook PC på fabriken.
VIKTIGT: Radera inte delningen som heter “RECOVERY”.
Återställningsdelningen skapas på fabriken och kan inte
återställas av användaren
om den raderas. Ta med
din Notebook PC till
ett auktoriserat ASUS
servicecenter om du har
problem med återställningsprocessen.
Använd återställningsdelningen:
1.
2.
3.
4.
5.
Tryck [F9] under uppstarten.
Tryck [Enter] för att välja Windowsinstallation [EMS-aktiverad].
Välj det språk som du vill återställa och klicka på Nästa.
Läs på “ASUS förladdninsväglednings” –bild och klicka Nästa.
Välj ett delningsalternativ och klicka Nästa. Delningsalternativ:
Återställ endast Windows till första delningen.
Det här alternativet raderar endast den första delningen vilket gör det
möjligt för dig att spara andra delningar och skapa en ny systemdelning
som enhet “C”.
Återställ Windowd till hela HD.
Det här alternativet raderar alla delningar från din hårddisk och skapar
en ny systemdelning som enhet "C”.
Bruksanvisning bärbar dator
B-13
Återställ Windows till hela HD med 2 delning.
Det här alternativet raderar alla delningar från din hårddisk och skapar
två nya delningar ”C” (40%) ”D” (60%).
5. Följ anvisningarna på skärmen för att genomföra
återställningsprocessen.
Besök www.asus.com för uppdaterade styrrutiner och verktyg.
Använd återställnings-DVDn (på utvalda
modeller)
Skapa återställnings-DVDn:
1. Dubbelklicka på ikonen AI Recovery Burner på
Windowsskrivbordet.
2. Sätt in en tom
skrivbar DVDskiva i den
optiska enheten
och klicka på
Start för att Starta skapandet av återställnings-DVD-skivan.
3. Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja skapandet av
återställnings-DVD-skivan.
Förbered tillräckligt många tomma skrivbara DVD-skivor för att
skapa återställnings-DVD-skivorna.
VIKTIGT! Ta bort de externa hårddiskarna innan du gör en
systemåterställning av din bärbara dator. Enligt Microsoft kan du
förlora viktiga data installation av Windows Vista på fel disk eller
formaterar fel enhets partition.
B-14
Bruksanvisning bärbar dator
Använd återställnings-DVDn:
1. För in återställnings-DVDn i den optiska enheten (Notebook PC
måste vara PÅ).
2. Starta om Notebook PC och tryck <Esc> under uppstart och välj
den optiska enheten (kan vara märkt som “CD/DVD”) med hjälp av
nedmarkören och tryck <Enter> för att starta från återställningsDVD.
3. Välj OK för att starta återställningen av bilden.
4. Välj OK för att bekräfta systemåterställningen.
Återställningen kommer att skriva över din hårddisk. Se
till att du säkerhetskopierar alla dina viktiga data innan du
återställer systemet.
5. Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja
återställningsprocessen.
VARNING: Ta inte bort återställningsskivan (såvida inte du
instrueras att göra så) under återställningsprocessen annars
kommer dina partitioner att bli oanvändbara.
Se till att ansluta strömadaptern till din bärbara dator när
systemåterställningen ska göras. Instabil strömförsörjning
kan orsaka fel under återställningen.
Besök www.asus.com för uppdaterade styrrutiner och
verktyg.
Bruksanvisning bärbar dator
B-15
DVD-ROM enhetsinformation
Notebook PC levereras med ett tillval DVD-ROMsenhet eller en CDROMsenhet. För att du ska kunna titta på DVD-filmer måste du
installera ett eget DVD-program. DVD-program kan köpas som tillval
till den här Notebook PC. DVD-ROM möjliggör användning av både
CD- och DVD-skivor.
Regional uppspelningsinformation
Uppspelning av DVD-filmer innebär dekodning av MPEG2 video,
digital AC3 audio och avkryptering av CSS- skyddat innehåll. CSS
(ibland kallat copy guard) är namnet som givits till innehållsskyddet
som anammats av filmindustrin för att tillgodose behovet att skydda
sig mot kopiering.
Även om utförandena på CSS-licenser är många finns det en regel
som är mest relevant: uppspelningsrestriktioner på regionaliserat
innehåll. För att underlätta geografiskt styrda filmpremiärer
släpps DVD-filmer för specifika regioner, som definierat i
“Regionsdefinitioner” nedan. Upphovsrättslagar kräver att alla DVDfilmer begränsas till en viss region (vanligtvis kodad till regionen
inom vilken den säljs). När DVD-filminnehåll kan släppas för flera
regioner, kräver CSSutformningens regler att alla system som är
kapabla att spela CSS-krypterat innehåll endast kan vara kapabla att
spela en region.
Regionsinställning kan ändras upp till fem gånger genom
en tittarprogramvara, sedan kan den endast spela upp DVDfilmer från den senaste regionsinställningen. Efter det krävs en
fabriksåterställning för att ändra regionskoden, och det täcks
inte av garantin. Om återställning önskas kommer frakt- och
återställningskostnader att ligga på användarens ansvar.
B-16
Bruksanvisning bärbar dator
Regionsdefinitioner
Region 1
Canada, USA, nordamerikanska territorierna
Region 2
Tjeckien, Egypten, Finland, Frankrike, Tyskland, Golfstaterna,
Ungern, Island, Iran, Irak, Irland, Italien, Japan, Nederländerna,
Norge, Polen, Portugal, Saudiarabien, Skottland, Sydafrika, Spanien,
Sverige, Schwiez, Syrien, Tukiet, Storbritannien, Grekland, föredetta
Jugoslaviska republikerna, Slovakien
Region 3
Burma, Indonesien, Sydkorea, Malaysia, Filippinerna, Singapore,
Taiwan, Thailand, Vietnam
Region 4
Australien, Karibien (förutom de nordamerikanska territorierna),
Centralamerika, Nya Zealand, Stilla Havet, Sydamerika
Region 5
CIS, Indien, Pakistan, resten av Afrika, Ryssland, Nordkorea
Region 6
Kina
Bruksanvisning bärbar dator
B-17
Blu-ray ROM enhetsinformation
Definition av regioner
Region A
Nordamerika, Central- och Sydamerikas länder och deras territorium;
Taiwan, Hongkong, Macao, Japan, Korea (Syd och Nord), sydöstra
Asiens länder och deras territorium.
Region B
Europa, Afrika och sydvästra Asiens länder och deras territorium,
Australien och Nya Zeeland.
Region C
Centrala och södra Asien, Östeuropas länder och deras territorium;
Kina och Mongoliet.
Se Blu-ray Disc webbsida på www.blu-raydisc.com/en/Technical/
FAQs/Blu-rayDsicforVideo.html för ytterligare detaljer.
B-18
Bruksanvisning bärbar dator
Interna modem uppfyllelse
Den bärbara datorn med interna modem överensstämmer med JATE
(Japan), FCC (USA, Kanada, Korea, Taiwan) och CTR21. Det interna
modemet har godkänts i enlighet med rådsbeslut 98/482/EC för
paneuropeisk enskild terminalanslutning till det publika telefonnätet
(PSTN). Emellertid på grund av olikheter mellan de enskilda PSTN i de
olika länderna ger inte godkännandet själv en ovillkorlig försäkran
om fungerande drift på varje PSTN nätverks anslutningspunkt.
Vid eventuella problem bör du först kontakta leverantören av
utrustningen.
Översikt
Den 4 augusti 1998 publicerades den europeiska rådets beslut
angående CTR 21 i Officiella tidningar av EC. CTR 21 gäller för alla icke
röstutrustningar med DTMF-uppringning vilka är avsedda att anslutas
till det analoga PSTN (Public Switched Telephone Network/publika
telefonnätet).
CTR 21 (Common Technical Regulation) för anslutningskrav för
anslutning till det analoga publika telefonnätet av terminalutrustning
(exkluderat terminalutrustning som stödjer rösttelefoni justerad
tjänst) i vilka nätverksadressering utförs med hjälp av tvåtons
flerfrekvenssignalering.
Network Compatibility Declaration (deklaration om
nätverkskompatibilitet)
Uttalande som ska göras av tillverkaren till anmält organ och säljaren:
"Denna deklaration indikerar de nätverk med vilka utrustningen
är konstruerad att arbeta och alla rapporterade nätverk med vilka
utrustningen har samverkansproblem.
Bruksanvisning bärbar dator
B-19
Network Compatibility Declaration (deklaration om
nätverkskompatibilitet)
Uttalande som ska göras av tillverkaren till användaren: "Denna
deklaration indikerar de nätverk med vilka utrustningen är konstruerad
att arbeta och alla rapporterade nätverk med vilka utrustningen har
samverkansproblem. Tillverkaren ska också associera ett uttalande
för att klargöra där nätverkskompatibilitet är beroende på fysiska och
programbytesinställningar. Det kommer också att råda användaren
att kontakta försäljaren om det finns önskemål om att använda
utrustningen i ett annat nätverk".
Fram tills nu har anmält organ hos CETECOM givit ut flera paneuropeiska godkännanden att använda CTR 21. Resultatet är Europas
första modem som inte kräver myndighetsgodkännande i varje enskilt
Europeiskt land.
Icke-röst utrustning
Telefonsvarare och högtalartelefonen kan vara lämplig så väl som
modem, faxmaskiner, nummerpresentatörer och larmsystem.
Utrustning vars slutkvalitet för talet kontrolleras av bestämmelser
(t.e.x handmikrotelefoner och i vissa länder även sladdlösa telefoner)
är undantagna.
B-20
Bruksanvisning bärbar dator
Denna tabell visar de länder som för närvarande är under
CTR21 standard.
Land
Tillämpad
Fler tester
Österrike1
Ja Nej
Belgien Ja Nej
Tjeckiska republiken Nej Inte tillämpligt
Danmark Ja Ja
Finland Ja Nej
Frankrike Ja Nej
Tyskland Ja Nej
Grekland Ja Nej
Ungern Nej Inte tillämpligt
Island Ja Nej
Irland Ja Nej
Italien Under behandling
Under behandling
Israel Nej Nej
Lichtenstein Ja Nej
Luxemburg Ja Nej
Nederländerna1
Ja Ja
Norge Ja Nej
Polen Nej Inte tillämpligt
Portugal Nej Inte tillämpligt
Spanien Nej Inte tillämpligt
Sverige Ja
Nej
Schweiz Ja
Nej
Storbritannien Ja
Nej
1
Bruksanvisning bärbar dator
B-21
Denna information har kopierats från CETECOM och lämnas utan
förpliktelse. För uppdatering av denna tabell besök http://www.
cetecom.de/technologies/ctr_21.html
1 Nationella krav gäller endast om utrustningen använder
telefoni med pulsval (tillverkare kan hävda i bruksanvisningen att
utrustningen endast är avsedd att stödja DTMF signalering, vilket
skulle göra ytterligare tester överflödiga).
I Nederländerna krävs ytterligare tester för serieanslutning och
nummerpresentationsfunktioner.
B-22
Bruksanvisning bärbar dator
Deklarationer och säkerhetsföreskrifter
Yttrande statliga kommunikationsnämnden
Den här apparaten överenstämmer med FCC regler del 15. Hantering
är aktuell under följande två villkor:
• Apparaten får inte orsaka allvarlig störning.
• Apparaten måste godkänna all mottagen störning, medräknat
störning som kan orsaka oönskad handling.
Utrustningen har testats och befunnits överenstämma med gränserna
för en klass B digital apparat, enligt del 15 i bestämmelserna från
statliga kommunikationsnämnden (Federal Communications
Commission, ‘FCC’). De här gränserna är utformade för att tillhandahålla
lämpligt skydd mot skadlig störning i en installation i hemmet. Den
här utrustningen genererar, använder och kan avge strålning med
radiofrekvensenergi samt kan, om den inte är installerad och används i
överensstämmelse med givna instruktioner, orsaka skadlig störning på
radiokommunikation. Det finns dock inga garantier att störningar inte
kommer att inträffa i en särskild installation. Om den här utrustningen
orsakar skadliga störningar på radio- eller televisionsmottagning, vilket
kan fastställas genom att slå på och slå av utrustningen, uppmuntras
användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av
följande åtgärder:
• Rikta om eller flytta på mottagarantennen.
• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
• Anslut utrustningen till ett uttag på en annan strömkrets än den
som mottagaren är ansluten till.
• Rådfråga försäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.
Användningen av en skyddad elsladd krävs för att kunna
tillmötesgå FCCnämndens gränser och för att förhindra störning
på radio- och TV-mottagning i närheten. Det är viktigt att endast
den medföljande elsladden används. Använd endast skyddade
kablar för att ansluta I/O-apparater till den här utrustningen. Du
förvarnas om att förändringar eller ändringar som inte uttryckligen
har godkänts av ansvarig part för anpassning, kan ogiltigförklara
dig som tillåten användare av utrustningen.
Bruksanvisning bärbar dator
B-23
(Återgiven från Code of Federal Regulations #47, del 15.193, 1993,
Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives och
Records Administration, U.S.A Government Printing Office.)
FCC (Amerikanska
telekommunikationsmyndighetens) varningstext
om radiofrekvens- (RF-) exponering
Varningstext från FCC: Ändringar eller modifieringar som inte
uttryckligen godkänts av den part, som är ansvarig för uppfyllandet
av villkoren, kan upphäva användarens rätt att använda
utrustningen. “Tillverkaren deklarerar att denna enhet är begränsad
till kanalerna 1 till 11 i 2.4 GHz-frekvensbandet via specificerade
inbyggda program kontrollerade i USA.”
Denna utrustning uppfyller FCC:s strålningsgränsvärden som fastställts
för en okontrollerad miljö. För fortsatt uppfyllande av FCC RFexponeringskrav ska direktkontakt med sändarantennen under sändning
undvikas. Slutanvändare måste följa de specifika driftsinstruktionerna
för tillfredsställande uppfyllelse av radiostrålningskraven.
Deklaration om överensstämmelse (R&TTE Direktivet
1999/5/EG)
Följande poster var fullföljda och anses relevanta och tillräckliga:
•
•
•
•
•
•
•
B-24
Nödvändiga krav som i [Artikel 3]
Skyddskrav för hälsa och säkerhet som om [Artikel 3.1a]
Testning för elektrisk säkerhet enligt [EN 60950]
Skyddskrav för elektromagnetisk kompabilitet i [Artikel 3.1b]
Testning av elektromagnetisk kompabilitet i [EN 301 489-1] & [EN
301 489-17]
Effektiv användning av radiospektrat som i [Artikel 3.2]
Återkommande radiotester enligt [EN 300 328-2]
Bruksanvisning bärbar dator
CE Märkning
CE märkning för enheter utan trådlös LAN/Bluetooth
Den levererade versionen av denna enhet uppfyller kraven hos
EEC direktiven 2004/108/EG ”Elektromagnetisk kompatibilitet” och
2006/95/EC ”Lågspänningsdirektivet”.
CE märkning för enheter med trådlös LAN/ Bluetooth
Denna utrustning uppfyller kraven hos Direktiv 1999/5/EG för
Europeiska parlamentet och kommissionen från den 9 mars 1999
om radioutrustning och telekommunikationsutrustning och om
ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse.
IC:s strålningsexponeringsdeklaration för Kanada
Denna utrustning uppfyller IC:s strålningsgränsvärden som fastställts för
en okontrollerad miljö. För fortsatt uppfyllande av IC RF-exponeringskrav
ska direktkontakt med sändarantennen under sändning undvikas.
Slutanvändare måste följa de specifika driftsinstruktionerna för
tillfredsställande uppfyllelse av radiostrålningskraven.
Hantering gäller under följande två villkor:
•
•
Denna enhet får inte orsaka störningar och
Denna enhet måste acceptera störningar, inklusive störningar som
kan orsaka oönskad funktion hos enheten.
För att förhindra radiostörningar på licensierade tjänster (t.ex.
mobilsatellitsystem i samma kanal) är denna enhet avsedd att användas
inomhus och borta från fönster för att ge maximal avskärmning.
Utrustning (eller dess sändarantenn) som installeras utomhus kräver
licens.
Bruksanvisning bärbar dator
B-25
Trådlös hanteringskanal för olika områden
Nordamerika
2.412-2.462 GHz
Ch01 genom CH11
Japan
2.412-2.484 GHz
Ch01 genom Ch14
Europa ETSI
2.412-2.472 GHz
Ch01 genom Ch13
Frankrike begränsade trådlösa frekvensband
En del områden i Frankrike har begränsade frekvensband. Det värsta
fallet av max tillåten ström inomhus är:
•
•
10mW för hela 2.4 GHzbandet (2400 MHz–2483.5 MHz)
100mW för frekvenser mellan 2446.5 MHz och 2483.5 MHz
Kanalerna 10 till 13 inbegripet verkar i bandet 2446.6 MHz till
2483.5 MHz.
Det finns få möjligheter till användning utomhus: På privat egendom
eller på den privata egendomen för offentliga personer, är användning
föremål för en preliminär tillåtelseprocedur från Försvarsministeriet,
med max tillåten ström på 100mW i bandet 2446.5–2483.5 MHz.
Användning utomhus på allmän egendom är inte tillåtet.
I avdelningarna som listas nedan för hela 2.4 GHzbandet:
• Max tillåten ström inomhus är 100mW
• Max tillåten ström utomhus är 10mW
Avdelningar inom vilka användning av 2400–2483.5 MHzbandet är
tillåtet med en EIRP på mindre än 100mW inomhus och mindre än
10mW utomhus:
B-26
01
05
11
24
32
41
55
Ain Hautes Alpes
Aude
Dordogne
Gers
Loir et Cher
Meuse
02
08
12
25
36
45
58
Aisne
Ardennes
Aveyron
Doubs
Indre
Loiret
Nièvre
03
09
16
26
37
50
59
Allier
Ariège
Charente
Drôme
Indre et Loire
Manche
Nord
Bruksanvisning bärbar dator
60
64
67
71
84
90
Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
Pyrénées Atlantique
66 Pyrénées Orientales
Bas Rhin
68 Haut Rhin
70 Haute Saône
Saône et Loire 75 Paris
82 Tarn et Garonne
Vaucluse
88 Vosges
89 Yonne
Territoire de Belfort
94 Val de Marne
Det här kravet kommer med stor sannolikhet att ändras med tiden,
och göra det möjligt för dig att använda ditt trådlösa LANkort inom
fler områden i Frankrike. Vänligen kontrollera med ART för senaste
information (http://www.arcep.fr).
Ditt WLANkort sänder mindre än 100mW, men mer än 10mW.
Bruksanvisning bärbar dator
B-27
UL säkerhetsanmärkningar
För att motsvara UL 1459 krävs telekommunikationer (telefon)-utrustning
som avses att anslutas elektriskt till ett telekommunikationsnätverk,
med en jordad funktionsspänning som inte överskrider mer än 200V,
300V topp-till-topp och 105V rms, och som installeras eller används i
överensstämmelse med National Electric Code (NFPA 70).
När du använder modemet på Notebook PC ska alltid grundläggande
säkerhetsföreskrifter följas för att minska risken för brand, elektrisk stöt
och skada på personer, inräknat följande:
•
Använd inte Notebook PC i närheten av vatten, t ex i närheten av
ett badkar, tvättställ, köksvask eller tvättbalja, i en blöt källare eller
i närheten av en simbassäng.
• Använd inte Notebook PC under elektrisk storm. Det kan föreligga
risk för elektrisk stöt från blixten.
• Använd inte Notebok PC i närheten av gasläcka.
För att motsvara UL 1642 krävs primära (ej återuppladdningsbara) och
sekundära (återuppladdningsbara) lithiumbatterier för användning
som strömkälla i produkten. Dessa batterier innehåller metallisk
lithium eller lithiumlegering, eller en lithiumjon, och kan bestå av en
enda elektrokemisk cell eller två eller fler celler som är anslutna i serie,
parallell eller både-och, som omvandlar kemisk energi till elektrisk
energi genom en irreversibel eler reversibel kemisk reaktion.
•
•
B-28
Avstå från att slänga bort Notebook PC-batteriet i öppen eld,
då det kan explodera. Kontrollera med lokala bestämmelser för
eventuellt speciella avfallsanvisningar för att minska risken för
skada på personer beroende på eld eller explosion.
Avstå från att använda strömadaptrar eller batterier från andra
apparater, för att undvika skada på personer beroende på eld
eller explosion. Använd endast UL-certifierade strömadaptrar
eller batterier som tillhandahålls av tillverkaren eller auktoriserade
återförsäljare.
Bruksanvisning bärbar dator
Krav strömsäkerhet
Produkter med elektrisk ström med värden på upp till 6A och som är
tyngre än 3Kg måste använda godkända elsladdar som är större än eller
lika med: H05VV-F, 3G, 0.75mm2 eller H05VV-F, 2G, 0.75mm2.
TV-mottagarmeddelanden (på utvalda modeller)
Notering till CATV Systeminstallerare - Kabeldistributionssystemet
bör vara jordat i enlighet med ANSI/NFPA 70, National Electrical
Code (NEC), särskilt avsnitt 820.93, Jordande av yttre konduktiv sköld
på en koaxial kabelinstallation bör inkludera bindning av skärmen
av den koaxiala kabeln till jorden vid byggnadsingången.
REACH
Uppfyller REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and
Restriction of Chemicals (Registrering, Värdering, Behörighet och
Begränsning)) reglerande regelverk, vi publicerar de kemiska
substanserna i våra produkter på ASUS REACH webbsida på
HYPERLINK “http://csr.asus.com/english/REACH.htm”.
Bruksanvisning bärbar dator
B-29
Nordiska försiktighetsåtgärder (för litium-jon
batterier)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the
manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in
modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o
equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie
nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der
Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller
empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien
nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering.
Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér
det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd
samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas
av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens
instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda
paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä
käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect
de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre
type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur.
Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions
du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.
Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt
av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til
fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного
типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в
соответствии с инструкциями производителя. (Russian)
B-30
Bruksanvisning bärbar dator
Säkerhetsinformation optisk lagringsenhet
Säkerhetsinformation laser
Interna eller externa optiska lagringsenheter som säljs tillsammans
med den här Notebook PC innehåller en KLASS 1 LASERPRODUKT.
Laserklassifikationer återfinns i ordlistan i slutet av den här
användarmanualen.
VARNING: Genomföra justeringar eller utföra procedurer annat
än de som är specificerade i användarmanualen kan resultera
i farlig exponering för laser. Försök inte att plocka isär den
optiska lagringsenheten. För din säkerhets skull ska du låta en
aktoriserad tjänsteman serva den optiska lagringsenheten.
Varningsetikett service
VARNING: OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DEN ÄR ÖPPEN. TITTA
INTE IN I STRÅLEN ELLER DIREKT PÅ MED OPTISKA INSTRUMENT.
CDRH-bestämmelser
Center for Devices and Radiological Health (CDRH) av U.S.As Food
and Drug Administration implementerade bestämmelser för
laserprodukter den 2 augusti 1976. Dessa bestämmelser gäller
för laserprodukter som tillverkats från 1 augusti 1976 och framåt.
Anammande av bestämmelserna är obligatorisk för produkter som
marknadsförs i USA.
VARNING: Användning av kontroller eller justeringar eller
utförande av procedurer annat än de som är specificerade här i
eller i installationsvägledningen för laserprodukten kan resultera
i farlig exponering för laser.
Bruksanvisning bärbar dator
B-31
Produktanmärkning Macrovision Corporation
Den här produkten innehåller teknologi som är skyddad enligt
upphovsrätten genom metodanspråk av vissa USA-patent och annan
intellektuell egenomsrätt som ägs av Macrovision Corporation och
andra rättighetsägare. Användning av den här upphovsrättsligt
skyddade teknologin måste godkännas av Macrovision Corporation,
och är endast avsedd för hemmet och annan begränsad
tittaranvändning så tillvida inget annat har godkänts av Macrovision
Corporation. Kopiering av tekniken eller isärplockning är förbjuden.
B-32
Bruksanvisning bärbar dator
CTR 21 godkännande
(för bärbara datorer med inbyggt modem)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
German
Greek
Italian
Portuguese
Bruksanvisning bärbar dator
B-33
Spanish
Swedish
B-34
Bruksanvisning bärbar dator
EU:s eko-märkning
Denna bärbara dator har fått märkningen EU Flower, vilket betyder
att denna produkt har följande egenskaper:
1. Minskad energiförbrukning under användning och standbylägen
2. Begränsad användning av giftiga tungmetaller
3. Begränsad användning av ämnen som är farliga för miljö och
människors hälsa
4. Minskning av användningen av naturresurser genom främjande
av återvinning*
5. Utformad för enkla uppgareringar och längre livslängd genom
att tillhandahålla kompatibla reservdelar som batterier,
nätaggregat, tangentbord, minne och CD- eller DVD-enhet om
en sådan finns.
6. Minskat solitt avfall genom en återtagningspolicy*
För mer information om märkningen EU Flower, gå till hemsidan för
European Union Eco-label: http://www.ecolabel.eu.
ENERGY STAR-efterlevande produkt
ENERGY STAR är ett samarbetsprogram mellan
amerikanska EPA (Environmental Protection
Agency) och amerikanska energidepartementet
för att hjälpa oss alla att spara pengar och skydda
miljön genom energieffektiva produkter och
metoder.
Alla ASUS-produkter som är märkta med ENERGY STARlogotypen efterlever ENERGY STAR-standarden, och funktionen
för strömhantering är aktiverad som standard. Gå till http://www.
energy.gov/powermanagement för utförlig information om
strömhantering och dess fördelar för miljön. Du kan också gå till
http://www.energystar.gov för utförlig information om ENERGY
STAR-samarbetsprogrammet.
Bruksanvisning bärbar dator
B-35
Uppfyllelse och deklaration av globala
miljöbestämmelser
ASUS följer det gröna konstruktionskonceptet för konstruktion
och tillverkning av våra produkter och ser till att varje steg i
produktens livscykel för en ASUS produkt är i linje med globala
miljöbestämmelser. Dessutom redovisar ASUS relevant information
baserat på reglerande krav.
Se http://csr.asus.com/english/Compliance.htm för information om
redovisning baserat på de krav som ASUS uppfyller:
Japan JIS-C-0950 Materialdeklaration
EU REACH SVHC
Korea RoHS
Schweiziska energilagar
Återtagningstjänst
ASUS återvinning och återtagningsprogram kommer från vårt åtagande
för att uppfylla den högsta standarden för att skydda vår miljö. Vi tror
på att tillhandahålla lösningar för våra kunder att kunna ta ansvar för
återvinning av våra produkter, batterier och andra komponenter samt
förpackningsmaterial. Gå till http://csr.asus.com/english/Takeback.htm
för detaljerad information om återvinning för olika regioner.
B-36
Bruksanvisning bärbar dator
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTek COMPUTER INC.
Country:
TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Notebook P.C.
Model name :
K53E, X53E, A53E, PRO5NE, K53S, X53S, A53S, PRO5NS,
P53S, X5PS, PRO5PS, P53E, X5PE, PRO5PE, X54L, A54L,
K54L, Z54L, X54LY, A54LY, K54LY, Z54LY
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2006+A1:2007
EN 61000-3-2:2006
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007
EN 300 328 V1.7.1(2006-05)
EN 300 440-1 V1.4.1(2008-05)
EN 300 440-2 V1.2.1(2008-03)
EN 301 893 V1.4.1(2005-03)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 62311:2008
EN 62209-2:2010
EN 301 489-1 V1.8.1(2008-04)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 301 489-24 V1.4.1(2007-09)
EN 60950-1:2006
EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
1999/5/EC-R &TTE Directive
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1:2006+A11:2009
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
EN 62301:2005
EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009
EN 62301:2005
Ver. 110101
CE marking
(EC conformity marking)
Position :
Name :
Declaration Date: Jul. 11, 2011
Year to begin affixing CE marking:2011
Bruksanvisning bärbar dator
CEO
Jerry
Shen
Signature : __________
B-37
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City:
No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:
TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Notebook PC
Model name :
K53U, A53U, X53U, PRO5NU, K53B, A53B, X53B, PRO5NB, K53T, A53T,
X53T, PRO5NT, K53Z, A53Z, X53Z, PRO5NZ
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2006+A1:2007, Class B
EN 61000-3-2:2006+A1+A2:2009, Class D
EN 61000-4-2:2009
EN 61000-4-4:2004
EN 61000-4-6:
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-3:2008
EN 61000-4-3:2006+A1:2008
EN 61000-4-4:2006
EN 61000-4-11:2009
EN 55020:2007
EN 300 328 V1.7.1(2006-05)
EN 300 440-1 V1.4.1(2008-05)
EN 300 440-2 V1.2.1(2008-03)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V3.2.1(2007-05)
EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)
EN 301 489-1 V1.8.1(2008-04)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 60950-1:2006
EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
1999/5/EC-R &TTE Directive
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1:2005+A11:2009
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
EN 62301:2005
EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009
EN 62301:2005
Ver. 110101
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: May. 26, 2011
Year to begin affixing CE marking:2011
Signature : __________
B-38
Bruksanvisning bärbar dator
Upphovsrättsinformation
Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara
som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd från ASUSTeK
COMPUTER INC. reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett
sökbart system eller översättas till något språk i någon form eller
med några medel, förutom dokumentation som förvaras av köparen
som säkerhetskopia. (“ASUS”).
ASUS LEVERERAR DENNA MANUAL “I BEFINTLIGT SKICK”
UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARKEN UTTALAD ELLER
UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL DE
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA ELLER VILLKOREN FÖR
SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE.
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL ASUS, DESS DIREKTÖRER,
TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER HÅLLAS
ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER
HÄRAV FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE SKADOR AVSEENDE FÖRLUST
AV FÖRTJÄNST, AFFÄRSFÖRLUSTER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING
ELLER DATA, AVBROTT AV AFFÄRSVERKSAMHET ELLER LIKNADE)
ÄVEN OM ASUS HAR AVISERAT OM MÖJLIGHETEN AV ATT SÅDANA
SKADOR KAN UPPSTÅ FRÅN NÅGRA DEFEKTER ELLER FEL I DENNA
MANUAL ELLER PRODUKT.
Produkter och företagsnamn som visas i denna manual kan eller kan
inte vara registrerade varumärken eller upphovrättsligt skyddade
av respektive företag och används endast för identifiering eller
förklaring och till ägarens fördel utan intrångsavsikt.
SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LÄMNAS
ENDAST SOM INFORMATION OCH KAN ÄNDRAS NÄR SOM HELST
UTAN MEDDELANDE OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT ÅTAGANDE
AV ASUS. ASUS PÅTAR SIG INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR
NÅGRA FEL ELLER BRISTER SOM KAN VISA SIG I DENNA MANUAL
INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM SOM BESKRIVS DÄR I.
Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter
förbehållna.
Bruksanvisning bärbar dator
B-39
Ansvarsbegränsning
Omständigheter kan komma att uppstå där du till följd av en
försummelse från ASUS sida eller annan skyldighet är berättigad till
ersättning för skador från ASUS. Vid varje sådant yrkande, oavsett
på vilken grund du är berättigad att yrka ersättning för skador från
ASUS, är ASUS endast ansvariga för kroppsliga skador (inklusive
dödsfall) och skador på egendom och skador på personliga
ägodelar eller andra verkliga och direkta skador som är ett resultat
av underlåtenhet eller försummelse att genomföra juridiska
skyldigheter under denna garantiutfästelse, upp till det angivna
kontraktspriset för varje produkt.
ASUS kommer endast att vara ansvarig för eller kompensera dig
för förlust, skador eller yrkanden baserade på kontrakt, otillåten
handling eller överträdelser enligt dessa garantibestämmelser.
Denna begränsning gäller också ASUS leverantörer och dess
återförsäljare. Det är maximalt vad ASUS, dess leverantörer och din
återförsäljare är kollektivt ansvariga för.
UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ÄR ASUS ANSVARIGA FÖR NÅGOT
AV FÖLJANDE: (1) TREDJE PARTS YRKANDEN MOT DIG FÖR SKADOR;
(2) FÖRLUST AV ELLER SKADOR PÅ DINA REGISTER ELLER DATA;
ELLER (3) SPECIELLA, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER
FÖR NÅGRA EKONOMISKA FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST
AV FÖRTJÄNST ELLER BESPARINGAR), ÄVEN OM ASUS, DESS
LEVERANTÖRER ELLER DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ÄR INFORMERADE
MÖJLIGHETEN FÖR DETTA.
Service och support
Besök vår flerspråkiga webbsida på http://support.asus.com
Tillverkare
Adress, Stad
Land
Auktoriserad representant i Europa
Adress, Stad
Land
B-40
ASUSTek COMPUTER INC.
No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
TAIWAN
ASUS COMPUTER GmbH
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
GERMANY
Bruksanvisning bärbar dator
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising